You are on page 1of 2

Bolse·ik De·rim artik kesin olarak Rus halkinin genel de·rimi üzerine düsünmeve bile baslamadan once.

bir bur-
de·riminin parçasidir. Maksimalistler. iki av oncesine kadar. ju·azinin gelismesi gerekivordu. kapitalist çag velken açma-
olavlarin durgunlasmasini ·e gelecege vürüvüsün va·asla- livdi ·e Batidaki uvgarlik model alinmalivdi. Ama olavlar
vip kaçinilmaz bir sekilde burju·a bir çozüm olacak olan bir ideolojivi geride birakmistir. Olavlar. Rus tarihinin tarihsel
tür kesin çozüme vol ·ermesini engelleven katalizorler ola- matervalizmin kanunlarina gore nasil gelisecegini iíade eden
rak evlemde bulunuvorlardi. Simdi ise maksimalistler iktida- elestirel semalari darmadagin etti. Bolse·ikler Karl Marx'tan
ri ele geçirip diktatorlüklerini kurdular: artik de·rimin. ·azgeçtiler ·e gerçek evlemlerin ·e íiili kazanimlarin deste-
uvum içinde ·e sert çekismeler olmaksizin gelismeve de·am givle. tarihsel matervalizmin kanunlarinin düsünülebilecegi
edecekse. eninde sonunda çozüme baglamak zorunda ola- kadar. düsünülvv. oldugu kadar. kati olmadigini gosterdiler.
cagi sosvalist çerçe·evi halihazirda gerçeklestirilmis olan Ancak. bu olavlarda bile bir tür vazgi soz konusu ·e Bol-
büvük zaíerler temelinde ozenle hazirlivorlar. se·ikler Marx'in Kapitat'deki kimi iddialarindan ·azgeçseler
Bolse·ik De·rim olavlardan zivade ideolojilerden olus- bile bu. onlarin |Kapitat'in| candamari olan daha derindeki
maktadir ·e dolavisivla. ona kalsa. olup-bitenler hakkinda mesajindan ·azgeçtikleri anlamina gelmivor. 1üm bunlarin
bildigimizden daha íazlasini bilmememiz sorun degil,. |Bol- anlami. onlarin 'Marksist' olmadigidir: onlar Usta'nin eserle-
se·ik De·rim| Karl Marx'in Kapitat'ine karsi bir de·rimdir. rini dogmatik ·e sorgulanamaz iddialardan olusan kati bir
Rusva'da. Marx'in Kapitat'i proletarvadan zivade burju·a- ogreti hazirlamak için kullanmadilar. Onlar Marksist düsün-
zinin kitabivdi. O. olavlarin Rusva'da belli bir sevri izlemesi cevi -Alman ·e Italvan idealizmin mirasini sürdüren. ama
gerektigine dair zorunlulugun elestirel bir tanitlanisivdi: Marx'ta poziti·ist ·e natüralist kabuklar bulasmis olan ger-
Proletarva kendi baskaldirisi. kendi sinií talepleri. kendi çek. olümsüz Marksist düsüncevi- .ovvva /aaar ya.iyortar. Ve
'e Karst 0evrIm
AntonIo CramscI CevIren: 0ogan 8aris Kilinç
bu gerçek Marksist düsünce. daima. tarihteki en onemli et- lelik zincirlerinden kendisini düsüncede ozgürlestirmek ·e
ken olarak kaba. iktisadi olgulari degil. insanlarin kendilerini dünvanin veni bilinci olmak. ortava çikmak üzere olan bir
·e onlarin varattiklari toplumlari gordü -onlar birbirlerivle dünvava bugün taniklik etmek için gostermek zorunda ol-
vasamavi ·e birbirlerini anlamavi ogrenirler: bu iliskilerden dugu uzun çabalar dizisi. Sosvalist propaganda Rus halkinin
uvgarlik, toplumsal. kolektií bir irade olustururlar: nesnel kolektií iradesine biçim ·erdi. Ovlevse Rus halki. sinií bilin-
gerçekligin. erimis la· gibi. irade nereve ·e nasil voneltirse ci dogabilsin ·e kapitalist dünvanin nihai çoküsüne vol açila-
ovle akan canli. neíes alip ·eren bir güç olabilmesi için. ikti- bilsin dive. neden Ingiltere tarihinin kendisini Rusva'da vine-
sadi olgulari anlamava. degerlendirmeve ·e bu kolektií irade lemesini. bir burju·azinin olusmasini. sinií mücadelesinin
ekonominin itici gücü. gerçekligin kendisini sekillendiren harekete geçirilmesini beklesin· Rus halki. her ne kadar sa-
güç olana dek onlari iradelerivle denetlemeve baslarlar. dece bir azinligin düsüncesinde olsa da. düsüncede tüm bu
Marx tahmin edilebilecek olani tahmin etti. A·rupa'daki denevimlerden geçmistir. O. bu denevimleri geride birakti.
sa·asi tahmin edemedi. va da daha zivade. onun bu kadar Onlari simdi kendisini one sürmek için kullanivor. tipki Bati
uzun sürecegini va da vol açmis oldugu sonuçlara vol açaca- dünvasindaki üretim standartlarina kisa süre içinde ulasmak
gini tahmin edemedi. Bu sa·asin. tariísiz aci ·e tariísiz sikin- için Bati kapitalizminin teknolojik denevimini kullanacagi
tivla geçen üç vil içinde. Rusva'da halkin kolektií iradesini gibi. Kuzev Amerika kapitalist bir toplum olarak Ingiltere'-
harekete geçirecegini tahmin edemedi. Otaytariv vorvat .ey· den daha ileridir. çünkü Kuzev Amerika'daki Anglosakson
rivae. bovle bir kolektií iradenin olusmasi. uzun bir topluma verlesimciler Ingiltere'nin uzun bir de·rimden sonra ulas-
nüíuz etme süreci gerektirecektir: muazzam bir sinií dene- mis oldugu asamadan baslavarak a·antajli bir baslangiç vap-
vimleri çesitliligine ihtivaç duvulacaktir. Insanlar tembeldir. tilar. Rus proletarvasi. sosvalist egitimivle. baslangiç noktasi
Onlarin ilkin dissal olarak dernek ·e birliklerde. sonra da iç- olarak üretimin bugün Ingiltere'de ulasmis oldugu en vük-
sel olarak düsüncelerinde. iradelerinde ·e dissal uvaricilarin sek düzevi alacaktir. çünkü siíirdan baslamak zorunda oldu-
sonu gelmez süreklilik ·e çesitliliginde orgütlenmeleri gere- gundan baska verlerde halihazirda tamamlanmis olandan.
kir. Ve bu nedenlerdir ki. otaytariv vorvat .eyrivae. Marksist ta- a·antajli bir baslangiç noktasindan baslavacak. Marx'a gore
rihsel matervalizmin kanunlari gerçekligi ka·ramada. kapa- kolekti·izmin zorunlu bir onkosulu olan iktisadi olgunluk
na kistirmada. çozümlemeve maruz birakmada basarilidir. düzevine ulasmak için i·me kazanacaktir. De·rimciler. ide-
Otaytariv vorvat .eyrivae. kapitalist dünvanin iki siniíi giderek allerini tam ·e eksiksiz bir biçimde gerçeklestirmeleri için
siddetlenen sinií mücadelesi voluvla tarihi vaparlar. Prole- gerekli olan kosullari kendileri varatacaktir. Ve bunlari ka-
tarva kendi rezil voksullugunun. katlandigi bitmek tüken- pitalist bir sistemde oldugundan çok daha az bir sürede va-
mek bilmeven sikintilarin sonuna kadar íarkindadir ·e ko- ratacaklardir. Sosvalistlerin. vetersizliklerini ·e kavnaklari
sullarini ivilestirmesi için burju·azive baski vapar. Mücade- israí etmesini ·urgulavarak burju·a sisteme vonelttikleri
leve girisir: burju·azivi üretim teknolojisini ilerletmeve. en elestiriler. de·rimcilerin daha ivisini vapmalarina. bu sa·ur-
azindan proletarvanin en acil gereksinimlerini karsilamavi ganliklardan kaçinmalarina ·e avni tuzaklara düsmekten
olanakli kilmak için üretimin ·erimliligini arttirmava zorlar. kurtulmalarina olanak tanivacaktir. Baslarda bir voksulluk
Sonuç. üretimin ritmini hizlandiran ·e topluma vararli mal- ·e sikinti kolekti·izmi olacak. Ama burju·a rejimi de avni
larin ·erimini sürekli olarak arttiran bas asagi bir ilerleme va- voksulluk ·e sikinti kosullarini miras alacakti. Kapitalizm
risidir. Bu. pek çogunun geride birakildigi ·e kalan rakiplerin /i.a raaeae Rusva'da kolekti·izmin vapabileceginden daha
arzusunun bir kat daha i·edilestigi. kitlelerin sürekli olarak íazlasini basaramazdi. Ki.a raaeae çok daha azini basarirdi.
bir kargasa durumunda bulundugu bir varistir. Ve onlar bu çünkü omuzlarinda baskalari vararina ekonomik zorluklarin
kaostan çikip düsüncelerine bir düzen ·erirler. kendi vazgi- sikintisina ·e acisina katlanamavan hosnutsuz ·e çetin bir
larinin eíendisi olmak için kendi potansivellerinin. kendileri- proletarvanin vükü olacakti. Mutlak bir bakis açisindan. in-
ne toplumsal sorumluluk vükleme veteneklerinin giderek sanligin bakis açisindan bile. suan Rusva'da sosvalizmin bir
daha çok íarkina ·arirlar. gerekçelendirilisi soz konusudur. Barisin getirecegi sikinti-
Olavlarin normal sevrinde bovle olur. Olavlar belli bir ri- lar. ancak. eger proleterler mümkün olan en kisa sürede bu
timle vinelendiginde. 1arih. her biri sonuncusundan anlam sikintilara son ·erme gücünün kendi iradelerine ·e kendi-
·e deger açisindan daha karmasik ·e zengin. ama vine de lerini islerine adamalarina bagli oldugunu hissederlerse da-
benzer olan bir dizi ugraktan geçtiginde. Ama sa·as Rus- vanilabilir olacaktir.
va'da halkin iradesini harekete geçirmeve hizmet etti. Bu üç Bu aralar. maksimalistlerin nerdevse bivolojik bir zor-
vilda çektikleri vogun sikintilarin bir sonucu olarak. onlarin unlulugun kendiliginden iíadesi olarak evlemde bulunduk-
iradesi çok hizli bir sekilde tek bir irade oldu. Kitlik kapidav- lari gibi bir izlenime kapilabilinir -onlar. Rus halkinin kor-
di. Açlik. açliktan olme herkesi tehdit edivordu. milvonlarca kunç íelaketlere düsmesini onlemek için. simdi kendini ve-
insani tek bir hamlede kirip geçirmekle tehdit edivordu. Bu niden üretme gibi de·asa bir ise kalkisan Rus insanligini di-
kosullarda. basta tamamen mekanik olarak ·e birinci de·- saridaki aç kurtlarin tehdidine karsi korumak için ·e Rus-
rimden sonra da etkin ·e bilinçli bir biçimde. halkin iradesi va'nin birbirlerini parçalavan ·ahsi hav·anlarin oldürme ala-
bütünlesti. ni olmasini engellemek için orada olmak zorunaayai.
Sosvalist propaganda Rus halkini diger proletarvalarin
denevimlerivle bulusturdu. Sosvalist propaganda proletar- .ravtit. 24 Aralik 191¯
vanin tüm tarihini tek bir dramatik anda havata geçirdi: Ka-
pitalizme karsi mücadelesi. onu bu kadar rezil etmis olan ko-