CÁC B NG BI N THIÊN C A HÀM S TRONG CHƯƠNG TRÌNH PH THÔNG

1 Hàm s b c hai y = ax2 + bx + c
1. a > 0 x −∞ y − y +∞
b − 2a

2. a < 0 +∞ + +∞
∆ − 4a

x −∞ y y −∞ +

b − 2a

+∞ − −∞

0

0 ∆ − 4a

2

Hàm s b c ba y = ax3 + bx2 + cx + d
1. Đ th hàm s có hai đi m c c tr và a < 0 x −∞ y − y +∞ x1 0 ymin + x2 0 − ymax −∞ +∞ 4. Hàm s luôn gi m và y = 0 có nghi m kép xo x −∞ y − y +∞ xo 0 yo −∞ 2. Đ th hàm s có hai đi m c c tr và a > 0 5. Hàm s luôn tăng và y = 0 vô nghi m. x −∞ y y −∞ + x1 0 ymax ymin y −∞ 3. Hàm s luôn tăng và y = 0 có nghi m kép xo 6. Hàm s luôn gi m và y = 0 vô nghi m. x −∞ y + xo 0 yo y −∞ + +∞ +∞ x −∞ y − y +∞ −∞ +∞ − x2 0 + +∞ +∞ x −∞ y + +∞ +∞ − +∞

3

Hàm s trùng phương y = ax4 + bx2 + c
1. Hàm s có ba c c tr và a > 0 3. Hàm s có m t c c tr và a > 0 x −∞ x −∞ y − y +∞ −xo 0 yo 2. Hàm s có ba c c tr và a < 0 x −∞ y y −∞ + xo 0 xo +∞ 0 + 0 − c xo 0 yo 4. Hàm s có m t c c tr và a < 0 x −∞ y y −∞ 0 + 0 − c −∞ +∞ + +∞ +∞ 0 +∞

y − 0 + y +∞ +∞ c

0 − 0 + 0 − yo yo c −∞

4

Hàm s h u t y =
1. Hàm s có hai c c tr và ad > 0 x −∞ y y −∞ + x1 0 ymax −∞ −
e −d

ax2 + bx + c dx + e
3. Hàm s đ ng bi n trên m i kho ng xác đ nh x2 − 0 ymin + +∞ y −∞ +∞ x −∞ y + +∞ −∞
e −d

+∞ + +∞

+∞

2. Hàm s có hai c c tr và ad < 0 x −∞ y − y +∞ x1 0 ymin + +∞ −∞
e −d

4. Hàm s ngh ch bi n trên m i kho ng xác đ nh x2 + 0 ymax −∞ − +∞ x −∞ y − y +∞ −∞
e −d

+∞ − +∞ −∞

5

Hàm nh t bi n y =

ax + b cx + d
2. Hàm s ngh ch bi n trên m i kho ng xác đ nh x −∞ y y −
a c

1. Hàm s đ ng bi n trên m i kho ng xác đ nh x −∞ y y
a c

−d c + +∞ −∞ +

+∞
a c

−d c − +∞ −∞

+∞

a c

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful