UNITARIUS ELET

55. EvFoLYAM 4. slAM

2001. AUGUSZTUS - SZEPTEMBER

KCtbav01lt1l megjelcn6 foly61rat

Lal;Jlelek 2001. E\u,g .. sz.rus 25. JOzan Mj.kt6s saoboravarasa Jd.zan M{lri~

•... lelkern vimdorulIa kef. Virul6 volgy"t, Mszke bereeit E kis IiiUilnak el-bejd{ja miod. MDt az enen. vagy aj6 baril!. Oltalt emelt az 6r6k Alkot6nak,

Es Sl'~t {oJuiszba oluad mindenuu, Remenysug.:irt esd edes nemsetere, Sajg6 sebere gy6gy1it - balzsamot ...."

(.Mzan Mlkl6s: Cliiuid Ferene emr~

A Millennlum Jegytben

- _ Aron· , .. boravatis

- J6zaD MiklOs - szobora.atis

- Ezndm ilone~g Esztergomban

Level az Unltarius Elet r~szere

A cnl.id!l ~~lurtU'ltnllljlO:Vi!uDllIli~I1kIDd ~ mllIlkijk "', ~0II'Iinyit. &mI k:hct6¥t tale. MIJ nip apam ID..!Il.szobri.t ma rt .. v .... bassuk.

KiiIM~ L!Jb.si.Ust16 ~llbclymcsDtk.U:i ket4~rt~!I.uobolrl!u.IlIt4I.C •• '$l.II.bO!mftfiaBeIa ",obrh;r;laIlWlmtk,akimepikolu.

S.j~II;II)'ODritvklideigto.:twUii"'~lliIgy.;JjWDrnal-:>"eskoromnowl1olc.un.tcmJlkczo1.aml)Qruwlj;inlitum-.r.kkor ~zu:.lt~ az OcRtIlo1.

A rIIvId ~tt tUtn.!ft nqrcn ncltcttm ~I. Co 0 I:i 'le'I'I:'fe-tl ~ngJem. ~k UUtlfolJh&l1I lrizcnyi'~l:.a. ~ a II!t!1Ikiknc Wi'Q, Ill, ltV.lI~, .mk n'\lki;!n':mllil ,,~clcr-.re, ~romi~ irt n~lD:m, - E2t~ m~ u ~r.com, Aml~cr 1Jlj,r 'tIld.. tam irn[«ILJn!JlI, q~OllllML"tllli:lg)'bl::l:iil:kd irt,Dog:;, hi i.J. ~I rud.j;amcllrasn:i.I!!Vf!l~lt.Eid«lrm8reniis;oj;j,tntti~lltlt vtlel1:ti::'tlllll-e-mneJj,Bl.tcvelnr!:IL94S ... egcreJ~~lI!llQ-jt>cfej~rod.J.tt: ~lo5t scm ~ctyl1l~mt6bb<1. mffl,,-:w-...tJ.:..>h "" j~"'U:irj't.Ion.kttkllu'. eivlnr.-AuWl:ImI.61bGllemlllll'lJld:.l4eje~. hogy1.g)l emlegette I tiJ.c1l~g)' MI _.(!~ tnugy mem.hilzytcvib~bittvlU~

Lakitelek 2001. auguszrus 25 JOzan Mild6s szoboraV<lI<is<I

(A.. millennillmi /tfvittltlw. sanclot- AUiIa kissfurreJ

, UNJl Afuus !LET

Kedves Olvas6ink!

AminI IIpun.1IM, ~z orWSOI m.llItnnium:ltni Ilnn~~k allJ';ll5ltrn miwdik r~n ~ajlotHt.

IU. allam.l t, tgyMzi 1I!UI'I1!'~~tktl1l .gyhhunk k~";IC'lHtlo:- lI1lJ.8,it. d:M I ~gy<lmlY~gi Uulrius Egyh.tz ~ut~ ~ U I}nilAriIH nee ;ur· tesmibfzoltng& iIgy banirozott. bogy ajUliIa - augwztwt sUm 1;lI"<il;i1~ ... ol¥ubltu egy:hi.Iatl!rtnl6 mi1Imniumi ei ml.DenfumUrOllil!mmydlrOl..

CMwik ill volt, bosY ne Ul hMoippa1 k&6bb otvulwstlt U ffl'M :nruo brszamolOtiI. iI Iapzinlt Igy IZC'p{embe-r f:l!!';eben tu.tinmuk meg.

.... ~Ddn'lli!D~kmdb!lll~1J11 besUdtk, Mlzimolok u.tiI1U;U nc:pn'CJ- 00 Il-m iWUktk nyomdai (cldoigoz'uli.

A lap t.!s~bi mcgJclen~ a rent~k m.lgy.ar6uik

A hIUUIIB.~ ~n UPU.llml'MtJU U!l .. ~ O.l .. ~ b.li:r "b~.a Himb;inD.ilgyobbMnpilljl\lLaf'Ottahitailyag"IHlLilgiili.i!~kuI~Qlda. Ia.l:koi s-embeo, de ttl rnOdunll:bIn B.l.I p6I(11nL ~2 lioIodiJ::M. b~locli~ sumb1w. ure.,.~t w_cgj~ltMiet mtr 1I.a.!J'llbb :r:eOl.l~,;1\nJ i~plmlj.a n..m r0!'.l~ b;,ltlunl

Kilm6- tlln:lm~~1'1 ~!l~:nJm:

HEL YESBiTES

A2 eJOl(> :Di[ ~z.\mbMl I fll~l'» l:iJ~ ~ l/:vl:~ p"t ~, A1. umems arr rc.lcl~ Jdadllja I HtJI&l 1'/(, A.1. clhi.m Id'<~, I!'l~.' ~r

~uI'Ij~:

H.tJaroru.iIi UnlWlUI EJl'hiz FeIeI&m:rk.e$Ztc'S IWUsiUnlO

F6s.. ... I!.a:<w.

IUPOtIij6~

f~t6-helyelU!i:

M ... d.a'boI~ SlilrkRut6l~Iitk6r:

SindorAttb SIEAKESZTOSEG CiNE

v: Nilil:r'lInkllWll-'l.8oda~,IIlS5 Ti!lefQnJl'llII:31 1·2SOI

TH'jenti .M~rors:o::i,g; Unitirlus £rtIr.:iz BMJrelhl!t6: ~zllo;&~w;m(ul1kbM, al-e.lktlzllrodakb!n "a;gp'egrhtl:l",ekken.UnElloriusElell~.

Evioel6fi:l:el~ldij:llOOFI Eg)'13I! iram h: '~OO FI MegJelenlkkl!!:hBvonta.

K.Ulr1mbl: ""1m ~nl'n~ meg '" !lem ktlId<Iln):; viHza_ fl!le~Io;I.oQ" l-IeblG.iJpirKft,

lnde:c2SeA"l I:'J.:WiIta~ I(~"ondo>:w.b;m (rl)fj6audapest_Lovac~I".

Tt!I.:lJlJ-OoI2}

Felelds ..",1.*1:6: Schmid! Gibor Ht.!ISSNOlll·ll71

,.Rogwzlrodjcil az _'m tllnlt<ishoz. .e hogyd ": ilrlzd meg azt. melt az 0 te 'Ieted .•

. ~1~~:4.1J-

Biir;s1:~vUnkbf'll mkg ott i!.lan~ugalii nyilI ~ a Mme· rtI hlganyszaJa Is meg mindig megeara tornassza magin, a kertiinkben kill.ytlb oIIszirto:uU: mar .;J nyarat felv;tlro 65Z erkezesere 6gyelmeztetneol.

.. Itt van az Osz. itt uan 4ira~ Szep, mint mi.ndig ennekem."

Pe.r.6(i..5.!iMor

proWlun): m'<!gbi3.£.atkoZlli a keltll hz~sll!'ivl"l e5 gondeiat'a1vl!l.l, mik.Ozbm a fenyk:epalbumba v'nc1orIO emlekrInk a [dhtltll'n nyaralb 1!'5 ltikapcsol6<lis ehnellyeit eleveruttl: fcJ be:nnilnL

Mil!rt is tagadnank., szep volt a nyar.J61esen a csaladdal egy11n kirandulni.. megbfou~1fti oly.m dolg()kat. mik~ ivk6zben scha vagy ~8):: nagy ritlc.an ktrill scr; jO vall; gyakrabban latni hitvl!~Unk arran a retvillano mosolyi, ee j6volt hallan1- mert nines mennyeibb snuzane - gyermt!!.keinJ;; aj.km a feJaendwo kacajt

.Blzunk benne, hogy hive-ink tii~ bseg<!llli!.k megaearon ilZ eg~sz eves munkat megszaJdt6 llihenes lehetfu:E-ge, es sajniljuk azokat; akik anal kkkedn!'t:. hogy evek 6ta nem voltakn<lbad.s;i,goD. runes Idejlll a nyaralisra, mert a.nnyi a muruajuk.. Tobbnyire azolcr6l van sz6, aJd.k: evkozben is el6$Z~l'tterul megfeledkeznek arrOl. flogy bat capon at rnunkilkodjanak, de a hetedilren megp~nje-nek. es megszenteljek a vasamapcr egy templomi i.I:n3- val. egy J::oz~!legbm eliRf"ke.lt Z50JtarraJ. Nem a Jegfdtfin6bb, de a egszemleleresebb killonbsege ez a vallasos es nem vellasos embemek. Alok, ilik recen tCrvenll'eit tisztelik. nem bagyjfi tigyf'.lmen kNilJ a pihenesre felsz6Ht6 felttivast sem . .sziikseg Is lI-01t a ptheuesre, aa eregyUjh!s~, mert a szeptemreri napok be~~zontevel dindol az uj iskDla..i ev, es alig van olyan csalad, wt ne trintenenek a bei5kolaID Idhivasal, ts. bar mindannyim rserelertet adozunk a. tudas font(lssaganak. azr se..m tagadhatjuk. hogy evrol evre mind nagyobb b nagyobb anyagi eriifeszitest igi!n~l iskCllfiba. kOlEpisMlfiba Denn egyetemre jar6 ,g'{@rme.kfink tanltt.nua es tanW3.s.i lehet6:!:1!g!nelc II biztositisa.

A nyi.ruc6 CS osz!illlo Il'ggyaJmrillb m@dJan!m~ia i5 az i$kcola.ke;:dh, a tanitills es canulli. lehttiisegeru::k m.ini-I teljesebb ktinl t5 sckIinibb kiatnaziUa. Egyslern: aggO-

dO tS nmenykd6 sziil6l:. megfe1eJni va_gyO wato.k. munkijuk Ielel~liegtudat.iva.l rendelkezo pedagogusok mondjAkeJ gondola.laikat, fejtikki ervelket a mine:! barekonyabb lanulu es tlld'is:ninl eiesese e.rdeUben. E.Imondha.to, hogy a mil. tenulni vigyO fiatal uAm'n minden I"~ely adva van, es oil fed!nil:a legi'ljabb vlvrnlinya! olyan lehetdsegeket bizrositanek 5l.ii.ma1'1ll. mini sone ennl"k el6ne. 'Ennek elJ.e.nen: soken joggal felnek att61. hogy f;a.lanszteI" kori szitha:rba.rokat neveJQnk .a j6vo slamara. h 4-l embtri Her nagyon rcntos meghatiu:ozQ I!'rkl)lcsi mozgiltorug6i. mlmernberreswenszererer. kOlcs6DOS tin-telet. josag, iga.zs.\gMst.g, slelidseg, bekessegre vatO t6n:kves. onzetlen ~!6 $zArlc1ek egyre inkabb kirnatadnak a szupermodern is.kola.i okta.tb kellektu.tJ'tt61. Em· a vesz~lyre figye:lmelt-~[ a Peld.a~,sli!c!ek kOnyv iroja is. ilk! 8.1.. erabert elet alapvet.fl felteteJl"keni' jelcli meg az ed:5lcsos magatartas (ontossagat. A'l. i~ko· Iai rencsees erne jeieILtkelQ rnanyO$5ag~t hivatott pOtol~ ni IIi: egyhizal:: kereren tJ.<o;liil jelentkez~ hiooktatas. melynek lehetO~gtre ea uton is isml!:te1t~n felhiYjuk hi· ~ink figyelmet. Kffjii.t. ne fl:Iedkezzetlfk. meg errol es ragaszkodjana.i. gyec:nekeii: vaWserkllkslls neveleseh1.'2. A magyi.f Ok.tilta:.t es nevelesr szlVllgyenek tekinto Np.meth Us zlo. amlkor egy edesaeya ml'gk:erdeltl:' tOle. hogy jirassa-l' gyermekeit hittanerara eat vilaszoha:

..A r,rclrasoll' IlIYrlrtft~e Slfll!p<"1 t.(j'rlin~II:~, mill! ujlir6- 5zeil': mas -.e8J't'nes -Ilirtrisra r~nirott.!lk az o!'rnb~it; l:!lJzo- 001 jdrdllel tetreK, llevdtek.1t term6:Zl.'ttiuiamony, rohum~ feJl&Ns€v1!l nil g)'onan vette er Q gyennet- k6riill k~r. es liZ mosr tld~. Mi leu? Megtclflul"i!' jrin5ka nelkUI is jrimi7 Vag)' hasratsik ts egy idcire meginr atlsz6mdsz6vd lm?g (SojkoditIti.k.21.a.)

:E.zt az aggodalmat el kell hogy cnzlassuk. vasee kfoll i1dnunk a. vallise:rlOOJcsOs nevejes hitelet. Az emberiseg, }li3 neh.,. k'\senh~ ts ~$ik. ~m alacsonyodbat Ie, nero v~1h!lt~~uu:6m&:!~61l.;t A.id.iu'l:61 fi!ol, hog)' eles:lk., k.apa5;!. kOOjon eeie. ee ne oengedje el Nemeth Us;:16 m.egrogal· mazas3.vU elve, a jelkepes jiuok.it. A leh.etos1!g ffi!'gvan csal': ken tudru elni vele. wert hioibii. ludu.nk jovendOl mondani. hiiba isrnen1nk minden titkot es tudom.a.nYt. ha a seererer erl:olcsi tovetelrmnyet figyelmen 1dvill hagyjuk.

unnartus jelszawnllal. kivanunk miml.en kedves hivOn}.: es olvasonk szlimirs. remenyeker bev.uw. tud!st gyarapit6 es J.e!ki.ekbf'n is gazdagod6 aJdOlt I1J tilDhl't. wLegyetek (lkosl3.k, mint iI I:igy6l:, e.s. szdidek, mint a galambok.~ Ame.,1

MBly6.s SMdor Gy.

UNIT ARlUS £lET 3

A MILLENN_IUM dEGYEBEN

EmIekszavak Marton Aron piispok szoboravatasara

Brdtly I!gykort lege.ndu Il'IplpjanU: emleknubo:r-a:vatbaa k~p'V.Is.eJte Egybazunkat e wrok, lr6Ja. " Dagy baze minden ris.z.eb~l OOil:.kr'eg'lett tl.lllzte16k,es eml,l!-kfuI:z.5k linnepl.a.krusita Mbei lIaLA?-'i. KalDail-Keakemh kseke .tltal ce.le.lm\lt okum.fi'.1liJru.s Uteotil:dl!Jl!t vezeti:e be. A lripolnit61 a $Z.f:pen clkeszlteEt s.zoborboz vo-ou16k a CyergyoWI. CstkbOl trkezett IdhWl :m-elbltisa meUeti meghaUgatbat1ft pro[estans lelkeszek me:btO $Z8vait Is. Ii szobor f'ekz:eaceiise.tin csaog6 da1ok.t hlllgBt:h3tott e tiJrte!g6 solcuig. Az au,gu.srl:w 19-en LezajlMt unaep- 54 e.rmel)~bl!n, 1iz~I;'!U,bf"n Ainte el6j",~ta_ volt on art klhl'l!'ta bft subadegyctemi el6adusorozat6nak. ame1yDelE :woiinnepsqe az augumus 25-tnJezajlott J6zm MiklOs unittriU$ mArtfr-p~ nobranat felaVltba 'Volt ugyaocsak itL Lakitelcken.az okumenikus; szoborparkban.

Lakileit!k. 2001. auguszrus /9.

"A vildgnak 5zuhigli' van /i,rrt:l, hQgy ne c:mk pridik:cid6ka!hal!jon, harlem em!:terek elt'ten megvaiosutva tasso or!nCllc a !cirhlltat1rJ1l. vi1ligl'lIlk II viI!6sag:cit, enlj!it FS szeps!iget. mely.er iI va/Ids htr.d~r." Szereny!'!l e!hdrirand a P6- past!o-r ezeket Il: SlavlIka:r, £Im[l:"et 61rr Ie, hog}' dr,,~ Is v~n.atl:"cl-;m_dnaK, pedigtf1jes eere en igazo~ta es ig\lzoUa. Djdkkorom egyik tilton vine Jut esaembe, rum volt benne C] tankdnyvekben es vdlogara50kban. R>mpa Laszlo; M_fin5sztes drnli VeTS AroJ:!jd~ak a F6pdszror renr:Utheretlen ara~jG volt uz ihtrtet ud6jiJ .. ha orom he}yelt tUz-es mennylrovelr szakadnak is itt Ie ... or6mtelenill. kinba tebolyodottan ... Aron nl"m hagY.ia magcit,"

6 von Erdely ~lklismeH're I!s me Is megtarto szellem a vezg6d6 magyar I!ktroell: a1alt:ulasaban. jrinymu~ro. biztaro re.meny<seg. Csak azt terre. amir Krisztusa es s.ze~lysege kelt tale: "Ha az Isteni gondviseles igy ekarta, lelkiisreeretesen fogom vegemi munkamar es zugol6dh n.eU:ill engedejmeskedem iI parancenek, Nem furekmeg amunka el61 S III kenm:te-t, limit Ist:en I gondok: kepebel:l ,.,.an.mra ten, ha verz~terdellil is. de WmJfogom, merrvmniekerom. Kerem. bogy k.5v~~~o!'no!'k ebben a munk!b.m_ __ 8lM:r a scrshcz hfui-,ges maradck, oil fajUm elnialo:arasanak. milkecs khillasanak egy resze Barak lenni, s kOteles~e8em· nek eertcm. hogy eletemet is rategyem a ram bizott reladaookmegoldbara. Nepemen rogole dolgoz:ni·_ Melle~te. tOOgtltte. uraaaeaen aa ueon mllyen sokan elbukl:ak. megbot1otta.k. megtagadt!k. elhagytaJ::. eLtrultM:. be<:saptak. Ifju dillkko.romban mindig l:l.mi Lillantam en az embert, mere bar voJtU: Erdelynek prctestans f'6pa:.ztor&i.,egyhtzveaetet. de.fi volt amlnden fe1ek:ezetek -Rl16tt:ill'! fi':ipa:sztor. 6 volt a Pil.spok. Hallottam. bator idi!.Utd.rol II hiboni Idejen, amikor 5zembe:szallt ea egyiltpusztLro viU.geslm~vel. a n6cizmus$,1}_ (gal embcncget tanwltva ez eihUI1:OlUok idejen, mas plispOktanaivaJ osztogatva ezrevel a menleveleket. a kJ- es~keresztelkedeseket. A2tan hallottam barer 5'Zem~anasat a mksik puszrlt6 .... szmevel, a rornmunhml,lS~.;U i~

Hallcttam legendas (;$iksomlyill be'Jonkl.U:drOI, al'OOl, ab-ogyan kiloptaJ( 6t aa udvamely±ek a sz-ekw:illiu- KaIjai· bOJ. bez:arasarol. kiengWeserol, Sloba{og~ag~rQl. szaha-

4 UNlTA.RIUS E[_ET

dlllAUrOl. de gyengesegeroJ.. aruJbAr61 SOM. mint rna!. otysok relkent egyhhi es viligi. nPpe-t e:r bitet elaru.l6 5zue-lyes magyar eseteben abban a szdmy(i korszakban. A2.lan ~s 81'.1:: pfu:pokUnk temetesen, tectogus kcromban, 1971 de-r:emben'ben lattam lit. iiZ a gyermek na,gysagil nekely £lipap csak Krbztus E-$ fajla· je szeretctevel rudott akkora harc-ot megvicru ~ gon dohem, h meg negyobb lett :szamcl-mta t!s arom peldakepem nekem Go prtlW'!Uru uszreletesnes. Katolikus papreswerenamel ott 1Il)1~ a remeresen esainte reszvettel. gyilszban es ketsegbeesesben. hogy mi leu eautan. men a PUspoktavuzasavaJ Erd~1y fcildje se terem oly gyakran ekkcra embereket. Lattam ott ez egyik koszorura felkeriilt magyar ll'ik-016rt es annak goucsz elt(intl'tf.sl!N! is felflgyelt..-m. Meg fajda1masabb.an hasitott belem a gondolat. ahcl ilyesmil: (I:'irtennl'k. ott nagy a Vl:'sz:~]y, Es rzrterrrek rruiog ~z~rnyil.bb dogck is azuten, de Amn pfupOk es mas man1rolc. seejeme meg- 6ri2te es hin::uTh, hoOgy meg6tzi Erdelyt!,~ szekely. magyar nepet.

'Tarnisi Aronnak, batlEtjanak mondta egyszer. hogy sok rmndem meg lehet imidsagos tletle! teremeear, _ha. aZ I$ten ts szekely vema, Aeon pUspok, mi wnW:, hogy az is, es ezert t!nekeljUk imankblln: Ne hagyd. l"1- vesznl Erdelyt, IScenu.nld" Sun! eleted, szellerned 5oIi!gttsen minket ebbea. EzertVagyunkht es emle:kcziinJ;:

Am~.n.

A MI1LElVNIUM JEGYEDEN

j6>!an MiklOs piispOJaink szobrimak felavotlisa Lokib!lekm ...

l!ll!l8Itprm,.IIboin.u.Laldteiet1 Ntpllllskolin nrton unlUrlw: !I.'I]) r.ar ... ,.a,,~ban elhangzl:l1t l..ez5~k $<'i. ~l. oogy~ meg.aJmodou 6k1..i· mc-nlW5 s,z".Ibr;lrpmbBJI hl:lytt up majd. BaJAu Jl;ertM nOMa u.lcUi~[lIl'r:tl!ziilellelo; ~l e-J~ ~ZlJI;",;.1l;. !lliru;I~qlk o:u-eg!l' mirtJr.pil$pilkl5t Im'IlWC 6,! r!led.im h.B.jlsmos ~6nrk; Mindszent)' Jom~r.1i.omZ!1I TMo.~.RaI'.anLb'zl60. m!Jd tgyiltEa miJ6zan MlklIl.1 pW~k:On~k~b e!'3 h_k. tel d&o- M~!'t(J .. Amn, ~z .;.qz~~ ~etkc:ik (tMiUlllto5. M~rt ]WIIl Mil:l~~ cs ~ltOlllilli~ ,~~m:'1 Jcl~n ~ru]jol;. ifIlojd u-org~Im<I.;!I~ ezt b eg)'~Zl'1~ fMgl..ttd~ Sf,oo;ilmlll, hollJ IUlj(JCgylMlii: eJl!IlW'i.i!g.1I oepfil~~hill'lOz~m nagyjai U2IilttJ...~~ kiopvi5~1,j iIrnl.metJ)'ktpe rnh wzlO .... • v6lleJ tg)'Qlt, Ii! illIIinlItIo~ ~~db~J6u.n p[lsp6k illit bo:lt"iI mieinl kiiz.liI, EgytLlil.lnk lIl("g1znam. a nil:tx-gc:1 iltlyagi4lapcrt. rw'ijli.n U ~rull· totruni:ne.m 1:I.11mti'tel- de tl.iJ!"I"CtbbrluAl:nll(ll'Nnk. hi~en iIZ W1ya~:igi uwtUius eg)'b.Un gyiikkm.1cl alril volt;& pihpOk-H aa ~rdeIyIlJlra~hAzis1000MfnMlt.D.llimogal.lI .. 2-40000rortnlD.!.tHilJ6~Clbrol"PiHpM::~hin'm~b.anvtglrt.tes:JfltettK'kuliri. LeHitUrintm(' ImGHlrn:UVHbk.Y1I~kunint~o)boWzniahiv~t.4Z~oQl"k.I6dbkflr,yelmC1:lapom):blnrcJhjy(uk.n'jr6J lujraadruk.4e~gi$ UlCgdobbcn[('t\ If6rin:lrigyUlekuet~kt6Umh&;~ge~ Ildgyletk~lUk. piispCild brlyOOtiink. majd pUspbkllnk~mlm innt. Szin· te u utol.s6 ~rt:bell Mion: egylk at'lAnkfia egy telbwznyi I!nktlM6t DUZl!tobomzni II: iiIll1epse~. De anniJ suoben,!,. iobb4n sikmi!t mrnden.A% iVilut m.eJll'"16zG l:li!I:~n I Szabad~tmnekol)lrlkth!.!Idhaj on IZombatn iun.nduk: $QUn iI mi iilIne-pil.nkk:ed¥Hn. Gymai hdrP szt~-<saIl<idi Jn~:lpUsp4lkd~'"1 iI mllD'.It 1:I!1K2I~1'l'~~~ b~lY"eI:,,"ol Andrilsi GyOrgy cgyt\li~ W~. mljd 1(Q~;:s 5!.ndDr [e<llagiai tlllare~adAJai kOorerut ilZ .aJll'~~I1h!~bOl. HotLi eg)'hIIlullt M-Iy.!~~l SlllulLUzbC IZt!IL

It. \:I;~Lo", d6t1 ili:QkwILelJikm :lJtcntl.nld~~[ ~Anyaabl ~~pIk t~notta. A 5ikelillt 5zoo"'rn~Uert.azemll:,kbel'Zoht~lS.ub6 Arpildpii5- !XI.I: IlIrI:ot'ta, mtltnll ~z:wrut mondon Gyul~i En.dre- plli~k. Snoo T.;m~~ CI1rorm'Ol" 1e1J:k1, Ctall"\:~zll.cMn f1iosnlllyvel.t':lli, P.a~i',;~QI Bnil 15008 bl(llitw: Lelkkl.. S2 .. M !In.I,:,.6i1 B~IIII mn""~n &ikotllllt ~ ktt unlttrlll, pi}lpak leplnte It k AJ.ck.,(~ m~,IJ ilJbbl ~1'.!)l.galattl;:vl5 1.o:1Rl~,zd o:,gyiiu. Blllui t.aulli pii.sp&ltbe-lyet~ I:I)rg"k~5z00It~ min,w.mfl.o:!: I be>::z~;illM!t. u ~~a.lr.aL. llilii.k .a.Jonn Milril Ijk:lirlll flMngMtt Iln(ll:.a.emk!-w_kt_H;,U_j-it&i~2~k;iLc:!:IU;Sflnd.orn.ali:eJ:irt:.a.megi]mod.ltt~ml~park~rt.~Iynd<j~sUz~""'IM:I.~itveli3lru:ktvto.ji! fogo:! mlnd4tcl::u>aka; 1IDz~ a mUtt kilj~len bolnll.yiniIkb:J.ra Ril!izfll1al ~ffiI!1l:.A t.l)u60~lltl"'~tb.ang.cotld~s.1IE1n"'nelmij(l'll'~eI it. Na!n' Ciifpar kOl.(6goDMlauiurllemN>en: A holu.ul'" ~1l1~1IlO!I;Qi. a:sri~Qtmea:ktll1'lt'lln'lll116f.l1l1 p(l.sp6k- fogalmuOtt iI ro~gyroClIO" km11t II rn.!irtirot mze. bogy vll6b&o Cieln Wlil unh1rtw: ~Z(,/oD'Il';Smlti~n. Annat il\~i!n i!_Z lin. ~u.ornU:o.A pwpoktirnlinl ~U KoIouviroD Idtll,amigil:hl!tell iI~"~~ :Uid6hmID~u..utttJllgazalrinyakaL SiliakaI.~;::JI;kI!c awntntkmtg,Ami& iI nilllJ' n:oniU 6u,1 II MM ... ""z"l}'''''toott~. A h.aWtllbomtb6.1 msultr(ik iI.hinr. bOUlU! .rur, amIo!tT Ok n,;m bpbaUak m.ar m~ fl tgJllc: ~ijil al4lmjqJ Ugy IIK:gY1!n-tik, hoI' Ibboa blh btI~. Ezt" I:liiI..I.id '",zMmazott.i i5 megc~dk. Dc Ndotr do~g. hog)' I bolocaustbOl vi'ONth'(ekia"oIlIrbt.c"i.1.~ui enml)· . .a.tommunl~mu. no!E;ilatilia "]'.I!o"id6UkO!'l:~rt lu:JIIV"h.,{.O~d lrlllUni. hangrn,Ulni. hogym.iJ:u!klelt;l! ~klOfIta!Z 6np;is]l1ilc:. Ut.iJ:Ll meglnUbb nem vnJl (.a.n.1I(l;~~m!l1-ge01i VegremOfI eljOrrll id~j~ iillf,il"~i!!zoJ..Kilt.o.l"bnaX. aa igau:agkimMl' &.d.l\IIk. El..!n l.gul mAn:lr a rill Pjj'pQJ:.iitd: ~r

Uu~kUJ:lclGl'!MZ~I'.l.illtAnl!tyh;iwlll<;r(lgo.o.dnota.MiIi:6Iny;i1l m.eg~i;'IJ'l"U:n.II u eml~ltmll\l.f:l, ioo!zorlllhrl)'f"ZLtk ~lil!'nh~z~~~",~~

Ln); f! ~eYu'~1"il nIoQfol!'YlIl< ,,_ "'l~Ie.mm~1C ilJlIl~P'*l!fI"'i.'lpi.atM l'-B.eEOJ:-!. z~ .11.1..

Razmany Csaba piispO!c 52obomvarasi pridj!cad6ja

'll':mli:~.-MlltJIIlllasn.'" lrGrom tl, ItoD min&nioo- .nnlt'lnklmm, ..... ~t::rttn...I:rdynRd:liIJ'Ulm, 1IcIgy ... .,.dlbi: .. aJmdi~rean~ mrl'.mrttmd~~ IIWrft-.

'hn egy dclgo2.aU J02an MiklJ5.s: 001- dogfmlA!ke2etO p-[lspe.kiiiliJ:!k, m.eoiy· ben a hlt'la.iJ.tls es a nemzer rogalmilr reulfl'getl, Imgy!l;h~ol. h hitvall;15~a1 kapoolalcsanJll.zIlDMiklc!\l2trnondJ<Io, hogy gyOkl!o~l fIl~gr;;l..'tlh<ll;Q'k <I.~ 6ni). vct~ Iruldku! lstendcseret (bod.al· EoS liZ ujsWvl'~rgi vaHllsrml (bQIIJologjaJ tn:elmrnsebe-n. mely uMbb! ts:~to!Ogltuljl!lJlogli.

otthon eni magat. Ugyanakkor ez if nepi kDzeurg hosun eaven csak akkor e1etkfpes, ha megmarad a hitbfn h if neaizetten.

A. .nereaer- lIagyis if .natio" fogaJ· mh a dogm.atika neai is tirgyalja. heIYE-tte a .Ili~- a (POPulus} ~gaImat hasl'Lla\ja, es em! \lonatkozllan megjE'gyz:1. ~ogyez a fogalomalE'naberi for. milk IegoSJbbje, amit-Ol ;ll:6~~ n~tv. a ki!tzt\! k:'U1tUt.a e~~g ;0. kQ~Q~ vllllti" lwt .anze. I1yt'n nepi kozllsdgbfon az egy~n

E IIlI.gyu:eru alkalommal, amikor arral ml~kmink. akj E'IOltilnk jan es tud.l:~~J!~J, emberl m~l.tcisll.g~~8:I. usates!t!~ !!-5 becstU,edvel ~ltIiLt !14m mindnyajunknak, reJr.!szem a t.et"d~L

_Sdi_~f:. 11011 Q IIjr if_uzdwpc» IOdjon alNlmUlf ilntull'atM''7 ~l'umrOr'Iu~hir_m!q,fUn4gommal1 A l:lnfis· I"£Qjndf:L J"mnmfUHnlU, hog.-lCEHt Po saeuemr a~~t.etartOw, a hatlliokoR tti..le.16te:>tYtrei.nkkdvaJ6Alland6kap~~dlat fPImUrWS<l. mo:rt(:s.U: 0:% biz!!:." ~ltj .. o-ziLmlJ.Jlkru e. nemu:ti egl'.5egl!t, ,jf tii.rn.ne-lmijOvl'.l:!ol" val6 hittl.amdyt"tha 1is;~zE'kapcSQlunlc e ne,lJIU'ti eraessel is. his~i.':U_k, bngy ea me.gtart6 er6 Ifiz n~ JlUnk: szltmlrnr.. Egy!'ZMr.!! u~ttlem a hazar ~ rsteare bizom sorsat._ ugya:nak·

UNIT ARIUS ELET S

A MILLENNUJM JEGyEB.EN

wI' en ts mtndear megteszek anoak ~rdtit~n. bogy fejl6dj6n e~ v\rngozz.on_ R5 it1 jusson e:;.ziiJJ.kbe Nt!'meth Ui$z]ii, aki fOgyszer feltme ut 8 kerde~l. bt.'lgy ld a magyar? 'Ugya.ni:~;a,k l!i ene a \~rdesre igy vtJasrolt: liZ. W at!_.o.ak vallja magit! ae Igal.. de nem eleg, trogy "al~ cMk magyamak ~s UDitir!umaIr.: vallja m~gill. taa.neM eaert ;n:ngel!gl"t kell dolgozni es eeert IlOngetE'g atdolaOOt!<e1l hol'il~ mint tettel alE driga oseink ~3J .I''ln at is. megmaradasert, ahitlIl es a nemzetert, Mit keD trnnw e:. mIIyen aJdozamr IlE-U bouunk a lcrvabbi megnt.rnidAs i!:rdd:I!be!l? E!sll$ort.a.1l mtndent meg kell [fgyiin~ ~:tllIt> hogy ne temessilntt6bbet, mint 1Wlf-IlD.yit kereszttlilnk, IIU"n.alcl.:or nflnS{lkafa onmagu:n.kat nJilllQlJukitl, MV.ibbJ.uMlyi wstv~:<:ink~egit~gtnl. aa §:nelepUltek pontes la):dm!.Dl'k kallbe altai meg i:.-ell. kefeuunk minl1li!'1'L l.lniu.l'ius a;;aHJici.t az myaorszilgban, e~ ~l"lll"Lki gondOZa$'baD kell re52~~itHIll.nk. Itt es most iLtdo~a(ot hDzni h aJdoz.atot viill.aln~ hitiinkirt h m!'DlZfr\inkert a rank hiruJ61epwl'osabb ~[~$~

!samirOl ~ r6vtden tt61ni szmornri, az nagyon fODtu::;;~ ben a ~hrerunlcben n e:. aem mas mint u: o!is6k az el0d0k ttsnnere. Wro:rduimnkllal: 1ll.r:loos~1 valo m~gl:an;l_!I.'l itthClIl .!o~ a l\:.Lircton tti.l mindenhQI a IriIflgon, ancl m~gyamk ~lnel:, k aldk IJle,g nem fcltdtek et n~Mlket. hitiiket. h.ad.juku h !Ssdket. HQgy ftlim? A2m, men. pe!dajulwn bU2dulbiitwIk h ttlli.i.k: tanulhatunk, A:i;oi!rt kell n:'g1ja.lnlmai:: emlii:et. nob-rot li.l. litanunk. bogy lAssa az ut6kor, bogy mit ~ll t@Dni, hClgy hoz2ii· ;uk h.aJOnl6kki vaIhiIDUnt. HiAba hirdmlnk mi aUrmlt. hiilba tnldjtlkgyermekeWket i1ko1iba, lemplomba, vaUls6J:an.. ba mi mag\H1k nem mUl'anm"l; nem ,,~hlIIL II~ ':I,=l~~', I-egy~n az !d· kes~ LanAI; mu.oka:i, vagy szQlO, mint ahog¥1W. peWI nU,luttak nektiM ,; mi dri8!1 6seink. neiW~rtlnknl!'k es egyhizunknalr. nagy;ai. akk.;ot $OM nem (ogunk, sem megmaradni seh'l jov6t ~p-Iteni.

Aki figy~ll:!.Z iron ngyek>.ktmnilrus :MIjt6t, .uolvasham, tatnene. 00gy mane.p5itg: sakub esetr i.Z Unn~l" u fin· ntplkr61, 112: unneple:i 1r;iilt:;eg-eit61, aaok indnkoll, v~gy d· tUlzon' mlvo1[inll. Sen1ti lien) tudtY megmondani, hogy ba· nyan lthrtnek azok. e.t:ifr.nu agy;ibid.u ~lmwt 50 esnendO rnno:>ra m a parimyi. kam_~t, ahm iZok :8;Z tn.hek erednek, szi.lletnelt, m e I)"!!1t it napi l~teU'SDl:l nagyobb sz~lIl!'mI es ermai tav1aWb.t nyi~ ahol u ember t'ppen ilwtaJ viilik emberre, hoi a lOldi erue~knlY t:ivlatosabban rud gondolIroclnL t:s erez.ni. Mol az I!'mb.er w.magat; egy kOzOOseg. '"'8Y nemaet tagjilinl ero:~~l s e kOzosseg&UZ:Etartoo.i~aniilk e~f:ftyekent tud iiriilni iI. k6lQsseggel. Il!'gyeR az ml~d. egybh, bar.ati lOOr. vagy nemzet. Ezek ballatfm jut t$ltll'lbl" "Mo_zes ltda~~: ~megit:ldal.ak btnnl!'t<'Ket, hogy ald!l..s legretoo-io; ~gymas ~;!m~r.a a ~(lsszil ($ neile,;: utorr; E~ jjnu~III.rt1l 19Ji' imadkolunk ISten(lnkhOz mf'glttlnollve. hogy vtHlnlt volt es veliink van ilnn~pli!sllnkben. es ~ 16~ I!'rol, hogy egymils ~z:i.m8r~ kbt$~i1nk a!d.h. hitre, nenue ~~ I,'auas\ bov'atart02:ura vaJ6 teklntet nelkiil. tw.iibbi fetlruna.radtw.Jnk ~rdekeben a harmadi) I!vl!nMben. Amenl

••• A. C(JNWlm6 lSTEN .A.tDAsA £s ORdKJd MEcrAmi Hij"S LBCYE'N NJlC1'HWIJ'P03iP6JrOn.R ~N. HOCY !BBiHA Rl'RNEViS PANTEONBNI KJl'!.TDAH HJ.llDESSB TlSZTjj lINITAJuus HllVAuAstrNxAT. l'DVABM }lK,VZH1'HKlARTCi r6.R.i.!!l1tsuNxi. M£W'El. roB! MINI NICV .!vszAzAooN AT ,UOLCA!-TUII' HCl'IDilllNKAT. ilAZANKAT Bs IVRM-

..two me ""'NDrU'O~T. AmC HOzzA]ARllU'AK UEN liNNlIP:5EG Mtlro /IfE{;'lAJI:TAs..\HOz. BOGY i.W'L rs B{ZONt'inuK S"ORSR6.zOWCONK.&T is ~ TARro:z..iroNKAJ HATARoKDN lNNEN S$ AZOKON n:iL

Lfcr is J(.4.RAl!I VRVMc Is A. Ml SZERETUlNKKRL. MOST is MlNIJljIl6ml,wBNJ

(j UNIT ARTUS tLET

takeelek, Jozen Mikl6s sacbcrevarasdn

(Bakol jobbra:

Lezsak Sandor kepvisc16, R;'t~.M~ny Csaba PU5pOk, Baliizsi Llis-zlo Mj~gyW)

A MILLENNIUM JEGl'EBEN

A vilagossilgban el6 es szolgalo ~mber

EJela.!lOl'Wl1_Mlll'6c:><'1I0m.3n .Ar<111Y5tJg!lrb.ilcrJM;e_A.t~; JOO6re-mull'<J adt!<.I;.!l!m(ll~i .... plllar1a!Mll 6r01do:roal6

Ezt~ze~ro!:~~k5Or>otpr~Uuk.lTIOSttetlmtrni.-t5 rrH!:9dtzni !IZ I"mk!k.!_~ 61t.:ll,.oniIcor hi((rt 6. szueo.:eW"t, tUl:Jebenopib1atOOol ~C:;:6r6ld:tvm6L

J6Zbr'1~ ez UrMitl> Eg)oMz 26. ~voIt. 186'}-.bm Sll3etett~_lt'Jrton;iJ1it6edesooj6tkxM~ztetli:. most~, ~ Llos lerda! kovacsme:stet' ~ fei. Tcnibn6 KoIozsv.'iron li'Irul.ct l..IriVIiU$I(oI~Lmki\.tl16 ~ d6:eKtri, rT'IIIjdaz Unitilrius T<!Obg~~ ~lIsat6ja en, jeo~~l1I..tn.Inyaibefl!'Ja;tt.<E:I~ZI.I'Ik~~(~I'\riSli- 50!. ~DIdt~ Mol. h6rom ~ te.tt6tt, MM!:lyre mint ele1e egyik Ir:ssz:rob i::t6sz~~r!l frnlt~G!tl ~ru, I(t'56bb is mro:les l;apcsoliltottartottfem.ui!lngl.';esamerikait'iOOMr'eJ~T0Jbbs.2Ef ktpr.iselte ~l..IIcilt nem%etk6zllolonlere~ es k.o':In3- ~.

letks.zi :s.roI9,j~ IblgkdbM kezdte, mt;:I 1896-~n i:;ltQ(;il6rMa mes. aholh!'tamtMsszoightt. ~~ ~~pitott csaIokbt. H6z~ I5I:en twom ~~,;Idot!a meg. Szols&:R"mtr,.~ho1sYott!l~etJtlkil!letiben.

1~kerUltillludooe:sti~~ZCltJtre.,·lekts.zi.lil.ckta. ia. ~e.speresiesp(r;;ptil1"';b5riusimin6stsben42~n-~r.:irryitotta.Azl.vI~i'!o'it:a"U~lll6ri~kittd~~se.gOO11 ~llMott eJ minden szot.3~~~Ot.. BIT'll OlfM I~arr.Cn)\ mc~t ~~'k ~ I=tbuo -l,." Ililo<kI;x.n O:SYI:IIl!rrL <:r6!; ~rbo!r vihetett~he~,.arril)-0lJ6_U'J1/V&I6sQ. E1elen.:tes~~ ftrrykorll IIrra e ntsrboUedre esll:., meJyeL Budape;len .01· t6tt.S8/T'od;'.1IIi'IItIlZLrit~~gondoIaIncK6-£S')Ihiizna~ 6It4Jcinos ffil':Sb0csUltsi: es bmderet seeaeu W65 teszecet s;:&s~~~6'1&.e1t&ft::IeteZeti~z,§5neJ. kOI. £Zeku ez I'~, ametyd. "'3'r' riszit 6rnag;I.k6~ pr6Ubon"l'le'Amf;. i'J!s6oo~tbttees .N~/js·, va~t .Szemt6tsz:embe-cfmenk6ny.t~.!bIJn~

es~~oIIZ:ll~~W!I6~sz~ttrtseutMiaz 194'.jurM29-mM<lr~l<Jrtotl.ZslnatJ~~ ~W'I~ ~ lIal<rsztona_ Megt.r.61mt~ 72 eses \JOIf.,. ~mikor i!Z eJ'I'lb0 ;,l1~t6 ~ mar hal'Tiat~ WA. 6 ;,za1bBntlf:tll~t~~str~soI:mirD€rJre Ioltejedt. S¢Ir::5;!6~ ts sazG3g &tt~ml.lt~ :sdo: rereasescnsestiett£Irt~Ic3t.

Etettnd: kOz~ 11 ~ 6IIotL Szamt.i'l GiI~ 2lIkUIte\lilo3gesviijgg.5~ltacsaldd.Ebbena~ninr:ler*itrIIoJZOOtt.rTW"denIJtSZefe!ett.fsyhiizaIfsdrnitg'ill~ is~IAdnllIc16ir'ltettesri1;'ppcisztorMQdOOsmderiilfeletle'946.jm'UJr"-b"o~m~.

j6un rYi;l6!i escsz&tet ~tlen ras~bm ~~1I, ametymeg-hlJMn;.Zla mira s;zolg&thL rriid hit· es &tfelfogt,..;.i~ s ez e "';IJJsossAs vok. Ez vezene -el 6t l$to!r1'11!Z, I"Io3Y e beJ6Ie ki!;U3<irzo 6r61:. f~rnt!9I~I~~~ hdrttovil~9bal\ ~ ... k{pzdeirrk';t ... ~erCivelS2erOOenS!!zttl~ote~o!'JTlootiirSoWlOZ is; mint ... ~il'J: es szenem ~enI~ trttktt. Nmlloi~· IerU Villaszto«a pUspOId br.iktat.wAa "'to« e~i beszeoe-

neJ;~lIt~~J,MItb6I:.EzpediSllZa:z(jzemt.,. ~t61e~IJottll\ll.,eshJfo::ktvri~t:ell.I"iOS'/di!~enl/\l&.:los • sAg,_tsnioc$berlreserMli~'

1#1 a terermes hilJ~ eIlgfl3Zotl ,,~z6: ,lesY£l1 villtgosshs" - eslettl,j~.lsIena"';~banC:rtma9t'tt~l.inbttl!rel~ vi~ c:Wsa 1!i~ndiit SYilllIlnl S ezete IS, ez ~zdzadok es (:vezIocid.lo~, napontam~1 ez ilt("J"£ITlt6sz6z~;.IgyIm.o: ~6z6h1t06t-diadatnas'v';!il6s, azisr"nc'etb6l- rudcmeny, ,,~detb6I-~~~iI~litE:fll~ a szeererbct-, srolgAlaL

Jezu5 ~ Istmra Llnitotla, de 6m1as6r61 s.ezt rrontfJd' In lI~tlZ EJettQ ~""'~~a ... .Amisvdetek~j<ir. jatct ;,1r~oss&gb<Jn ... • 6 td!.:iTjoggIll el'i6~~, 1'IOgyt'l nevet visel6masztn~ l~ibanCsi!.I:o!diC<II\ t9rsi!d~rmn~6s:z€Tl'ezelct:len,t-.Ivilltasabiiots5.iCf'..reletszol~bmn is ezt i2 eMot, a vi~ t~~mt6 es.~llet6, ~riilQ tscs.odateYOld:tt"';~diadi3U"a

lJrit;§rllJ5~~t6rt~f~nmindigm~iitetII! E:ZL.IInernest6rek'il!:st, ~~etlhitbelimessv6z6, dtstYe~ IJsZtIJinkOlcsl~~es"z~9irarn: ~it k6telttsstgmtt Il"deU, <J ~r' nenret rrMb 6nfeLiJIdoZD 5Z€rete!M

A~kite~dllt!.Jda>;€ss.z~etl!l-"""'~~ 1~.HliJene\;Ion!:I.IIt1tt:!!Irr:Jki5l1lOcti~~5Zem 6r~z, hlI ~mkt~m~ hlI~IMrf:ftl, hogyablaka· inI:Qn, ill.~I1<:ii"Ji;txr.mi~ol:f$6Ib::r~~scteic hQ~~ut

Mirde2 ~&od Ie~ 't6IDrl- ~en mi ts\etI ooZ!lg~k meg< lI<J~r~ta:oo.z_r:nc.Je~utit~,I:.enas,cClit85.Dic56= s~lsten-bokto:sem~.

J6Z<l'lMikl6:;ho:isz.u&tI:.,I.aI1'.j1j<~~tmaoo:ll1,. de ~ebbpr6:liI0:i6ir"l611sS-2~beszetl:4Z 6~&te. ~tarca,.aabibiaisz~iI$.Szmy~zts~ YOItIlaSonlitOS,~~~lklazl~ts szerew: MSZIjt: is.oI.-.jII_ Szeshlyst9ibm is l&ozl6 voIt.~.m WIOCM,hagyfJZ emberles~9t"z~ o!lo2l1j6, amil f11A. ~rtesz. Nem t"attlxt t~lkodot1.~!;I Sztr;.dM·~f"J)1tk6-bcn~M.IDasses.zeJlet"T:£veI

A JO pdsztO' eeiet ~ {'i jvhliiert J&!Ifl Mkl6s &ttt Odl~ ~l:btez~I'Iy.aS;z~:re.-t,.~tSOklln~t'lzlld6ll11t1del ts. s$l~Ij,!~. Eroelel~~.o: ~Z*,"l- ~lielsol0n ~ 6 e~ru~

Az~~~k6z.6s.~ge,~tli!tiIrc::talR ~~tU~~I.6~mMazokkttl,o!Ik.I~~itl ~E:lgiilIr.,usztelettelesSJiattalh~rnes!lZdsrrlt:resz;jszlcl<il " 16 p6sztor eniCke d6tI,. rrId6n mt:Iszobr61 felcMtijuk. H6W ~,,~ Ist~k.hogy6tneta:ilkodttltshogy5Z.olst.lh91tII~~tes.~\£f6ftnr&s~blekbentsver. lNatarOO6i tertes idfI"Jxn egyaroStl

fill ..• oYRh iiI, !f9i: ... ~b .... n IhptJN liM, lIirr..,.. IMflltll!lftd: elil.., IIJ •• """!lI~ IuIr .HaI" "'1~i1,.nilrllCl on C,pull& MI,iirtin: .... thi1 n pCI. d .. ciD tl:1ni1 ntq6riuill!

Dr. &..,bd Ivpad endtiJyi urrU"':riu5 paspdk

UNITARIUS ELET 7

fu ~"ftQrillTllJ~ I;) ..,,-f1;)l'JTl';'d6 rgdih;iI;,..s9Q~.,t I;)ll;lk,,1t ki Er dlillyben I;) l6, 5WIUdi m65Odik~ll!ben, RdormoklrLl ~ "91' ~az(llapil6jCl ~lIid ft!,renc,(mi '15201k6rof ~~[ilete1t Kofo2:5v6· r-on, :A];Ioja Herlel D.g..,m 'SZCI5l, 'k.elm~e~, an.jijo mOQrClr !ZcffI'I>I:Imsu. ApjO' kere:rz,ln_ ,uMn ~D6l'id Ferenenek. ill, m:rr'leimJs Dwid;,!=-I'~1o:. reeene 'ma:g6'l. Sz01lll'tlrDs6bclr'l &! G,iJl(lle~""&"':lIl, ITlOiO N~iI"I~g.bo .. oJfr'Qri~"-'rlio6$.....Jtt.er"l· ~i o::9¢em~~o:n tQll';I,,~ refQrm6<;;f6lhi~mVl;llkrl'lQ, "Qg~ M(eg~~mllfl!':'fei~ben,l-~IIilr£ljcib{m meg kell (]julni(], he lli~ot6< ~,Im<"ko~ .. 1(;,I~ni

,()g,.id,ferel1c relorm61o-ri '~kc,,~~:bmilloutkcldik oQ~ erati~Jii 'rewrmcld6 fujl~.tE:m:1kbe, ,...-irit·r!A~1o; :!errn.;§;;;:ele5 1:6velkmmer'l~. Erd61yhen ,e16Slor 0 u.-Jfmri re!Qrmlid6 ven ~r.!!tll1Z 15-iO-es evekbel'1.lme~:fhi:-:r.GI~I1:.oz&.i~l(.';o1. lukoroll.1V. 1550-~ evel,:~nG I •• rtherin!§l rlJd"lil;o.:WJ hel· .el - .secemereoncs - reJmm6d6 jelell'-fkezetl, i;J 'ml;lg~lJ~g lobb~,tll~fI(Jjrta~ror:Jk ella f.orm6jolfOQC!(h;l~I, Dhl'id Ferenc. elle~n;1J IIIIf.eri e:s ft.elvtHrwl'(l:-01to1, <:I fmloijiti':rstnem liil:dn· iene ~jezelfnelo;. ~ refunn6-ci61 g Biblic ~1u:piUl" '.(rjlji1JitlJ;l.rA I:;ere:;;zfen~"!I:Jtl6'\ dogmQ!, iDetve'lt;ollilQ:;.oJIIo.iXUI'~~rorfl;)ful mag, o-l'F.II!iiyt!,hUilk biblioi abP1~ ~Il", I!~ CJ! btelem liltclll!tk,· 9odh(]tOLI~ KBrult ..-iB9"'IOIaI6ol1.~mnrhorOms69 clogm-6io,~, m!'llyr611T11!J]!1i1i1IClpilotto, hom' nina;'!ll€lilrr6~io~,ed,'IlIf.itt!§.. h':It leol6gu-Mlk o!~ :!Si~lok fc:.gotmozld~ meg o 4 ...... l:ZQwdb!;1I"I A :Blbiio egyi~io?f) iano'lho[ ten 't'issro" ~N,na: az Ilghz: d,er&. ~;renl;rQ:;'bo" ... iI69~D bb ~~ ilyilv6.--;J16bb ",,*,m(ln~, mir>1 W ag~ Istenml ~t6 rudom'H1Y~, i'l'o eg~i~ munk6i6b~n. DDl'id F.m:mclonr.-o..o nyomon 1:566-15i1 k60:ij.rt "Yil..o~ hi1Yit-6l. fllkerr;lr SOl, n:o.'llyekel'l mope a lelede'em. Jeros ZsigmOl"ld, ~ nemesseq, B!i. = erdel~[ po~6(1 ~ r'i(i;g., saombcn YIlt! rim H bel'OOt6k a ne.pet is, h,unitclrilJ~ok -oRoI ~Idoeme.nyti!ze.tt e!ve-· ze.le1t hitvitlJi..on it ~,-aMd~(jg es IOrefern I'()]f az uralk-Od6 hengulof. H'rde'l1l!!k):log~ lsren i~i@tnlilm ~hi!~tii~j@! vessel ierje;szlsni, Il:!. 8~cnge~illm hilde1ef£' nern kivcn eMi:alwt es c '>'Q116~ b~,J!§"ebe" n;n~ hely" (] kimroZllrlIB?llek

Ebben 0 nelle-mben iogolmol:6d'olt meg E$ lliroei!6k ki ¢~ 1568, [onuar 6-13 nopioin Tord6rr Iortotl =6M\,ullf.seri ~ lelkiismerej· ee WlI16s!Zobadscg16rvenye1, amel~ eg~edOlajl6 0 korobeh E:\JrQ~6bCJn;,enrl'61 rn!;n~!lb~~ Q \'Q116~$2.Qbods6g rerl!:l'1 eg~ell~1" o~wg ~"m m~nl-l;ll o;J 16. 5:i!6~(ld6m'. T"kintcU"l crre, floer eael a tONf:f1n"fe' a ~ololi~~s, luthemnvs es refer malus mellen m uni'ltrrlus is liizfoai ellsmeresben rAs:M.sO~I, (lZ Unirori1J-S Egyh6z ezt C!Z id6p.;;.ntQl iekinti Sl-iJletere dcmmonok Ezi ;,.r6~1I!!H-!! meg a Marosv.cisiJmelye.n, 1571·bell lartott Of· ~d.[l;)y~I~. 1;1. 1.5'7Q-.e:s evek e~jere 0- leglll-bb m(l9j'or Ioktofulubarl 60S vurosbcn csthcnro k;r161~ ,"l: (ij VQIIQ51eIeke"~, 5¢~ et~lIQOIlO" omograroro.:!ogi re-szekre,olAlf-i;\ldre,tl Portnnebc es 2ararrraDo u. KH::J!ok\l1 Q~ Imit6rilli ¢9yhcz 6ncIIO seervezeie, 0'1 .,rd~tl'i W<;lto:~l(In~ IiIgyl"'rzokBllO>: f.osonl-6on. Az "9yh"'~ irQ llyilc]lit 0 lalk6szak veqeztek, ckiknek sz6mQt se(!eli w. 1578 e .... tordoi ~''''Ol, orMlyen 322 ullit6-riu~ lelk~52 ~h jelen.

A2.unrtarluJi elne'l"l'lzh, cmel~ elo5lor oz 1600-ban ionott led{llo.i Qrs~6IlOVC.les VlI116~ halr'irumtOoon fordul e16, 0 lniln

K UNITA.RIUS. ELET

1Jll1JS, u.nitos st6b6l s::Wonwik, Jetereese: !~I>i'-r1 o~~fuototlQn ,",9~~~~ ~oI16,le9'fi~t,eni-,'~~.

Al. un'I(lru:rlW~ ""'zdettOifiogmfkolkaro(l(l (lZ okkrt6£ h 0 rn6vei6de5 Ogye1_ k J~kol"lml tJ '.komb.eli.proiestOl1S fskol6k miri16j6fit sserveae. kl ~rl1&:ki:iz!li'9~ nE!pi~kohtll:. m<!llel1 m~k&Jle" itl:JJfI_ ~partilwl6k~ (rl.'Jor-od:.6, H.idvEig, RcdnOt, Srellle~betl. Mogosobb ~t! ".dll-:!J lorc::l~it&i, norcsvesa:rhel~i, nO"Q't'lIIl."adi (~'9'/"ulolef\emclri, 01101 gimncniumi 10r'lClr1raogotl(]~no!ld~.IJ:\jt~l'i:'ibbtQr1J.llni_n.DrtdM.DZDk Kclorsvar.or1 ~~yla'l1aMIo_ la!1ll~m.6nl'Qikr;ttfQ2,,]'v6ri F6i~"-o16r1, r'nr'lll' lS57·berJ 1C§le:l'01t. K~I'IDgNQII;! v!;JOlt, lilllll"i~io,~_s h!:ol6gio, mel)' ~<l6gJ 'pMy6kro f;~II.o!~sz~ 5zolgrOlotrcr-x6!ililett-e 13'16 O~ iljoko1, EI:;6,rei<.t(H'O rD6'<id :rer"efll wdll, lutOrHl Sommer J6· nQS, fTIjedlnglJS Jokeb. IhllJnyodi IJ:cl'l1erer,jl.og-elli Fozckes MilI6~, E~IG~orgy~eztek. fE1,,,16bbi,{Qkit o! IJnilO· riLIW~ P1'o~Oti;O"rl(]k ne·'!!e!tet:, hires 1eti1~gIJ5< az-.eg~hOz hermodik pOsp5ke, kiarndlmdiS ~eol6giDi Im~nb:li-Coon IJZ ,b::pliOClIiDrte:S .,.~ ron W:'IJIi!lcliu5 re~~i6 b,bli"i igQ.-l:Q Iml -fEj1i K Hol6ra U1ar'l mlJ.nkci.jM Tcmo.a:l:,.oirMOle pu:spti-k fordiJ'Otl(Ilen'r(l'gl'arnre~,ff; adtc:r lilUS2D~lx!n, A kolfol· dOll i~ Il.QITI'""U~m<:'~~1 'il:~Lm\Jnkci.IGmen~nubell ls klodi6k 1-670·00".

A ¥01!.6~bad:sci9 rnlloro_e Q1.Oi'lOOn !!!em IhowH ~ok6ig JOrlO$lsrglllOlldikorar Iwkib •. az elleflret'or-m6Db~rh6dil6 sa, a ViJlkisi es pdlitilv;ri t~'lmI!-lll!nse9 fcler6sba-ese, c 10· v6bbi ~DI16~,;~1-MI tiI1615rven,r1f!'r6=ko~gi:kclmmC5-sc e-ls6· sorbcn 01: unito1tzrrL1J5 ellen fi(mrlJh. David :fel"l'lncet. oz Inr.o-v¢ciO! lo,.,.",i'iIIl' ml!tg~lo!l9cg,..eI e, hit.;.j~ Wdjdw"l ..... ,. fogsagra ireltlik; Dna vere oo.rt6nebe" hr;M DT.61i-irj-l<;.t61t 'I519.bell. Csok~ 300 B!>zIendeJg tnrtott m UflilrJrilJ~ oemhO% It~M~aI6 kcedebre, 'Jm~ olitHo!:l~~!illIeKe~lvejlle~ rfis iemplQml:lillO~ min1'!!:8ykelhormCld61 .. A~elle':i mag"'lImmi $iJlesllil csck 1~len gQnd\l'i~e~e08.s (J ~i .... ek Mseges ~rt6-sa es 6IdwaN6III),I';':.;Q mefl1eM rneq. A Hob5hlJrg-l.Jrcrlkod6· f.t\! o'JlTiJl icimogatotl eflenrelormac16 els:6sof-b.:w IJI: OJrI'tKoril,l .sok ellen iranyull. Templo-mok, islol6k elfa.gl(l16~(l !!~1Jh btrMft., mLIt6n ~oIi9DZ90106~i ef6ve1, m(ljd -k:oj:Qnai ootol-ommol olla!'id6 len. L,e-gt6bbe~ 02 i,Jll;IMu~ €:9~hm: 'IIl':. ;.zrte11[els6;.oroor"l KoIQ%'SI'6r1, k5Lwk 1716·bQno koIQ~-.6r'i f6.leri 1empl~m-ot" nromdl.~ol "gr~rI, mOjd (l piod.!.ri f&. kol6lJs, ernebek 15De"-'g ~O~I.OIo..,.,- lJ ... iI6ritl~ok.e, Kiemene· do'i ~~zmenit5 sz.ol~6lalO: 'fI(::9f!lre~ puspokeink: Alm6>i G. M.iMIy, Szerdabr(lh6mi ~~(il~, Agf-l lstven es melletruk 0 vil6rii vezetck, o lellli=j~H gl:lttdl'loki, feliigye'6 gond~oki es ~r59ooclm~kj ir'i1e.1.o1"I*1"IY 61tol. 5z\ibl!gfl~r1ek tcrtcrn I'flegemliteni 0 leJ19I'e~Orn"gi I/nll(iriusolclJ okrket 01: t:llenrercI'n16- [j6 Os~t6r1ruere a leng.".el ors;~~gl';j~ 1 6-60·oon orm kOt~le~ett, hog~ v09Y tErjenek 61 !;I IrololibJ~ "alh'r~r{j, V(lg~ f'ogyjok ,",I O~ Q"' ..... \joi. Nogroll s-ok:CIll C! cttenht vClc~t1ol~61;, de jelent6~ "01-1- (L"iIQknitl a sadrnc, a~jl; ir'lWbb e~l1C1g~'61: ho~-6~OIlal, de 1'(I~I6-slJkf61 ~t!-i'rI moncrc k 'e. Ele~ .egr 1'6- 51:e Nem~lQilo'ilclre, Mgliobo, 5",cicb~ I'tmdaroll, de egl' ilCJ9yobb csoocrt En:rel~be jOft ,6 nOgl" res2iik Kclozsvdron

A MILLENNIUM JEGYEBEl'W

relepeden Ie, or-or ~n6116 egyh(III:.a~ser,;e1 Sl:el\lerh.ll. 1'793-00.r1 Q kolozsvcrl \.Ioil6riIJs lemplom .e.ptf~~ek(lr elQdn5.k i~g656goikat es beolllOdtok 0 magyar Illlil6rivS eg~fl6~kijz. $egbe.

k egyhfu: 1.;0116 t-s bels6 megUju/600. Q II. J6tlef urQlk0d6 61101, t781 ben kiodotl Turelmi RendeJef kihirdelese ui6n vesa kezdele1_ 1506vi tilQlom ul6n 1787·bc:n ujre rnegie1enh.e-ttt.l at Ur1itO"u~ ki,;"J~"rok. Az. I!!II~!!H temp.larnak es i~kol6l he Il'E'tt uiokepO~k;tI kOr:!:zol:.OOn milltegy SO !empiomes iskolo ~ogr viul megeplJl .'i1"l1!mSb6J. Q l,r"",l. 6ldOlatk~JGege\lE!t Az UI templomok kol.ul kiem~lkedik {]Z 1792-1796 k6zoH ep(jil kolouvOfi tempiom, omel~ {] ",OrosMll. rT'I(I is &grj'~ legSJ:ebb kes6 borokk sfilu$bQn 6pOlt mvemlek templomo. l6z{ir l"ilvnn pusp."il: m~9r6IQ9Qtto 01 egyh6:zkoESil!gekel, s.r6mbo mjfil, 0 g~Olel:eleMk voll6~ 61e1~t. ~o9yoni 6l1opol6t es (] faptimQlto~r61 clscn ertekes, r6$.'!~~ lel~yz(:sekcl loglch ieg."ro· kIl-IlJ"l"!!kb€., omel~k mQ is legf6bb ku~orr6scl at egvlw'lz 11'1 szawdi l&1enelml.!nek.

A bel~ megvrlJ16~t jellik cz egyl16t bels6 eleienek 6kzE,rIICI~M ~ megVjfI6s6ro. 0 hm6skor6k WJb6Iy¢z6s6ro,-ell. .,1.0161. muL::odesere, a VQ!1Qw1d~ro vonotkato refo:mok.. omelyl!!knek l:e~em#Jnyel6te ~ ... m'.mk~ Korm&:Zi JCinQ$. Yolt. 0 kolces ... 6ri l6·iskofo rei:torc, maid oz egyl16z p~pQk.e, A ~nOgyi ratormok, c mQ9~crtcllilt5:;i fiye"" ~ole~, ennek meg;fele16,)j t-cnk!l-Il'(lle-k beveaeteee lB41·befl, 8roS:KIi SQ· mlJ~1 '6i!l:o.l"i tQ,,6r nevehea I\il6clik. 16'21 -ben kozd&H !;I kcpcseletek fl;':lvetelo oz (jl'lgol unit6rilJ$okkol. rTtO~ lB31·ben Boloni Pcrkcs Sandor ~mk.amerikoi '1~6w kOpaOn uz amerik(li \/llikiriusokkoL

k.1848.49-~mog'fOrSlObocl~ghr:lf(:buk6s6voI12eve~ kuzdelem fol)'1 00 egyhOz M IJZ omr6k ob~zoll,Jl,zmU$ eg~"'6%. es IskolaelLel1M polmkOlo ko!.OtI, mQ!d cnnck toan~otlOsoval ked~el6 ktlrillmt.nyek oloku~lllk kl O~ eg~il6z.ielello~6bbi lejl6d6sefe_

Ktiro Janos pD5pOkke ~lam6~1 olk0t6 munka kamako vene ~}d~~_ PU$polesege td~j6n egyh6.zunk, 1MB-bun ei6~or Oinnepelheli seebcdcn lennCill6s0 300. e...fordul6i6t Iu. unil6rlu~ ieol6gioi es II(Ina5(lS frodQIQIl1 gczdog tol'10lmv kiadv6nrai llimak rJQPI"il6got, beirdul cz els6, 61101c szerkesziaH unilOriu~ 1~QI-6gIQi 6Jlcd6101y6illli (I f(e.re~lI4"y Mower':;, 11861} ornely ki.sl:lbb-nQg~obb mo!:9=kil6$O~kol rna is 00% eQ~Ml egyik legronQ'Oscbb k;':'~n1o_l(es.-6bb 01: 1867-'!I~ kiegye~est ~Qvet6 seebcd seellem rerMdilas6ra, 019. 5Z6:i:od v*1'l. ille1ve -0 20. u6zod el56 e.vflzedeiben lov6bb kin Ot elilyt.~ ~Ofl-S'rolid6I6so: vi lemplomol: epull"ll!~, egyh6zi es !:s. kora; reformol;_ ~z(ilo;.tl'lelo:, !vIeger6s&!ik a kapcsoJoj 0 !o:iill6ldi I.In;t6ril.l~ egy!-Jatakkol

A:J. I ~76·bon pu&p5kkev6las:rlotl Ferelll:!. J6:1!Set l.:sbb mi,,1 1&1 evsl{jlCldo~ pil$pO~ge~~ idelen, a kedllm6 korCrloi'lli rJyt!k i~ ~ozro~rultolc (J.t egyh6l :.zerrel!!1i "tete es anycgi l1elyreie 10v6bhi e~hez. A "Oll6serk6ksi ele+ fej~t. se erdekel:Jen megolokulnok oa egyh6:P6rwc1olrni intEzmenyelc:, a D6vid Fereoc Egylet. 0 N>hIOveI~eg es JljliSA5gi EgyJet. Rendnef6:1; hovj !ol10jrotok 6 egyl>Ori.lr:ol6gioi kiQdvQl)yok je1e:!nnel<,,-,;e.g. Berde MOII'I jole...o J1ol.glmos vo9~or.6t Ql egy· h6lr'O h(lg~l(l. omelyllek alapltvcmya l .. hl3,16~' tette. II kolms

vOri, Ic5oiskolQ es a 5.le~oElJrkeres:rl1lri gimrlcizi~m iJf Ii~(lielei"ek Q{elepiteset.

A tejl6desl eldbb oz I. ~;"IOgMbonl e~ O[ mt k&;et6 keebb. se.g, reI kiio!D~ 6nr~o meg. Erdelynek Romorti6hoz "'016 C$ololcsc vj karnokot nyitolt meg nepunk es egyMzunk 610t6ben 65 loriinelmeben, Rorroanio okkori olkolm6nyo biztO$ftotla ugyon C Yl'Jll6s!eleke[eh!i; szabadsl5gcl, de kimond· te. ~ogy OJl ortodo~ velles Ot CtrSlOg 611omvol16so, 0 g<'ir."lg kotoli'ku$oknok pedig els6bbsege wm OJ tebb! f.ele\:.em1 el6tt.

~ iJikt)rNmlinyek i:&:6tt kolon.Os oong~u-Iy 1", ... &10311 0 f(,lle ~ez.eli okto16sr'Q_ 1918-00(126 elemf. 2 bzepi5~oIa es a t.el· k6!02k6p16 teol6g'c' Ailodemio lennloM650, k.g"zenlsHese es leilesllese IHJQY Ilnyogi teme! jelenlr:1! ~iw!inlmek. Ugyal)is 0 peru:olopok es aloplr...{jnyol: 0 h6I)Qnj kQvellt.eveben megsemmisLillek, IJ folde~ "Cl9V r!S2l!t QZ 1 nl-~ IOIdreform ~isoj61ilol'ta. E.gyhozunk (I lebbi lelekezetlel 89Y(jtl. O~ bkol6k len~toritls6ra 192Z-befl be~fl2ette oz eg~er-eme$ oci6t, kas6bb pedig cz eg~h6ti IiszNisel6k ad6i611~. sa i$~okti)gV lei, 10dese. mvletjo, hogy oz 1930-05 e ... ek ~ege-n 36 elemi, 2 k6- replsk0&6t 1 -gozcio56gi is'cCt1Ot. 0 Teot6gioi Akodemi61, v(JIQm;nt I leo!l-y<JIIho", dt6k benlklk6st tortotl\Jnk tenn. 51,1,- 1e11c6n:i munq, indul meg 0 nepotmtles, a nepmuyeles tere,.. Is. Bat6:a;s Ferenc mesD:Oi lelktsz ~ AtQnyO$menlen nepf6is. kolO! jndll, nOvE!lkezete-ILj,I(tSit 0 goulos.6gi f-.e1j're1 'SegfIQs6- re

AI'I16$Odikvilagll6bQriJ maid uz all ~6~eI6 if:gyhcz- eSVlJI· lcsellenes kommLlni:sio dlkiot(lrQ el"l'ekenyen erin~ ~g)'h6- lunk(lT ts. A1 o!'l~h negy es lei evtaed .gz elnyam6s, e1nemzellclliesiles, o1eizmus, mU~mltk.el es Iolvok rombolc:i6nok korszak6t jelenlBtfe. AT. 6110m megfostlolfo egyh6wl1- koI 0 megmorodl (InYQgi o~opioiook 16bbsegel61, A tnnumi ...form ~rl:ll~ben leh:.:6mpl~o Ot cgyfKizi iskotahoI6za,ot. A. tE.lol6giai hollg(J!6k let5'.l:6moook 61land6 cs05'=kerlle.:ol:vel nogyfakv lefkeill:hi61ly! idsn'ltll!;16 Mindemk elrenere egyl'l6- ~lJnk megi~ eli, men miooer1 of~i6t megmOrOO~6ro fardTlotto, ielefl ..-011 IT.! o~69ban es $2olg61tQ hi~eil e, nepOnkel, (I Iehet6segekhez igozodvo

Neh6ny mondal az ~6z hilelveinSI, .zervezeter61, lel"nerol

Az Unii6ril!s Egyh6t hl1ell'einek oloptoi 0 Bibli6boo'l meg¢rO~,t~tt iezU5i eVlJngeliumbon g~6kerez.nek. AI unif.Criu~ ~iI olopve16Ionil6wi:

- l$1On oroholQllan egysege, oki tereml6 es gondvi~el6 At.,-o:

- 01. ember, mint l$fE:n gyeOTleke hiflel, okos 611elemrnel. nabad of:.cllotlol, lelkii~me.ralteJ e~ m!r~k.-fi(!1 tendelkeI6legmogosabb I'E-ndu h;remtmen~, oki rrrm hlvntott, hog~ C JeW! 61101 meqfogalmozQ~ mogosobb ItlInd(J eletfotmo, 0""Isteo0r5z6gc meg"oI6s1K:ts6rl munl:6llo:odjon;

_ lsten Mtihototktr'l egy1egi!b61 l:Ove!wik .ietvs o!omber IIOho, al:.i I!lvonQl!!liuma es pe-!d6ic allof mula~o OZ emberi~eg st6moro cz Isll!nfl~l. M for~~r6lh-oz vezel6 u10Ii

_ a nen~lcll!:k ° ... ill5gbon ~s oz emberhe-n folyclI'Oo,o:iOn ml.lrlk~lkod6, j6ra l'oru6ru6 ;~lerJi Wek ereie;

UNITA.ruuS ~LET')

A MILLENNIUM JEGYEBEN

-IJ~ Egyh6, " moga celict cz Isten es ember ~zolg6101"'bon holdrwio meg

A2 Uni1'Oriu! Egyh6z, ~le~eliI8g 0 zsln(ltpre~bit~ri a!cpel'l, Ol erl:oIc:s es a iog olopi6n, ~oldl ool .... ~~ar4iben, oromoga 61101 0lkolo1l tON6nyek ~ teoo51ob6lyol. olopton, fol:OlOlos 001006. rao~ 61tul ko'MOI1¥OUO onmog6i. Eu:1: (I hat6:;6gok el~6 token ce el1l'oozk6~'. m6sodilo:: iokon -0: e;yhadwri le$peh!~ll ee h.:;lrmadik lol:on 0:1: egyhWi !pOSp6kir 16nct6s6g.

Azeg.,h6zkozsegek hct6sagoi: <I Irozgy.;:;l~ ~ 0 kebUton6a; 0:1: Egyh6zk6r hol6.ogoi: 11 1:.~!;l~6~, Ol: eg~lnJ.l:~ri ton6c~es O'l eeperest ,.jrsg616ne~: 01 eQYMl M~ot6s6goi: 0 Zsinct, ornely tKJrome~nl:i!:nl, oz Egyhfui F6fon6cs, ornely e-renle, e$ cz Eg¥f>6zi l<ep","'¢16liJnoc5, omel~ negyedt:venk6nt IQrltc ren.des vl~>-eit

fq egyh6z hio!eil\elo. ih~e'$!6.mo 01 1992-es nepSlcml61c$ odokli 5Ulrim 76600 (kefek''''' 80000), A 125 o~m. k1izUgbll!i~ 0 r.cu6jllk k1l1~z6 38 le6n.,.eg~oozkoHeqber'l as lebb, mi,.,t200 S16rv6f1yb(m i~~nleg 102lel~e~ lelies[1 szolg6· Iotal,

Alkmd6 kiod-,;oJlJo'Ok: KerElnh'ln~ ~gvet6 ~llegyed~l'enk6n_1 megie1e..,6 1001.,.6:ilOl, ol..:Jp1"~$i aVl!l IM1). Unil6riv$ Kmll:)tJy {ketho"Onkenl}, Unilil,ius Sz6ue1c Ilel6venkent}, K6n.,..,l1Qptor (event-e). EIj1yt'co egyh6zi ki!)(fyorlyoil cz 1995·bem oiapf!ott h6:z.i rlyomd6i6brJ~ jelenh31i fI'Ioe9

A Ielktszel.; kell"Wse 194B·t61 a reIonnbillsokkol. "'<;!oQl'Qr es sz.6Sl ev<lngelihlsokkol !tOWs koloZ5V6ti Ptotesl6ns TeolOgioi If'1t.!tz~~ Un.it6ri'J5 Fc'kulklsall IQ.rIenik, ahal .u elm-"eti Upzes id6tortomo 01 !!Y.

Az. U!'l,i6riu~ Egyh6z mindig nom' loni0ss6got lulojdor\flott G~ Ok!OMS·rtevoelh ug.)ltrlel, Ol elerm 51;,,661 0. legmogo~obb fokig.l~s:zc5m6hOl ~is~O'n~~"'o e-rej~1'l ~ij'j 61oo!(lHaIlMesitette es iartotta fenn isi:ol6i1. 1993-101 (jim Indrlolltl SS cillomi :le911- .sewel muk6dle!i ke, felekeI.e1i k.')zepi,kol6j{rt: CI KoIOlS"6ri UnijlU!iu5 t::oI~il.l""'ol es a SZI!.kelylereUlliJi Ullil6rill~ Glmnazlumc-I_

Iv fgyMl SlQfQ1 kopoolollorl ~nn, el!6s0i'bon 0 mbgy(lr.

OrH.6gi. deoz eszak·omer'il;oi es Ilfl.gliai I,Init6riLl~ egyft6wkkol ls. Alaplto ~ogi(l o~ 1900·001'1 megIJI.:.kul6 unilciri"~6s nebod. elvu I!:9YnalCl~ vil6gSUlf¥ezefAnek {lntemoliO!KlI As5Qooliol'llor Religious Freedom -IARF-J

EIl""'Q~ul1k, mir\1 m6remlill!!t k:~ilnk .-QIQ mindig roo.~~ lonto0.s6gol tuloidonrlofl m ol.to~5<ne~ele$ Llgrenek, CIZ elemi s:rinti61 0 legmogo:;abb foI<ig. le15:z6munkhot vlS!onyfivo er6n felOli cldcecttol 1~lesilelTOk es IQrmtiuk len" ~~I¢inkol. 1993·1.01 uiro indrton~k es 6110(l1i I6mogotOl:wl mukodle~ijj~ ~t lelekmti J.orepiskofcnkol: 0 KQb~ri Unil6rius KoIlegi~mot'i;Sa Slekelykel'$$rtCJri UnH6riU5 GimnOriUn1oi{TfKIlaqioi Ucrervm rr"'~!IrI)

Az Eg~h6z Ol 1948·br,:.n m~M~1eTI emesOletek k&(o1 1990 ui6rl vjro beinditoH!'I o DOvid Ferenc fgylet 0 l.elkeszek Om6gol S~i5-v-:~e, N6szOVl!lseg~ OJ Ilifrs6voJi EQ'flel r'tI;;k1l-dt>!1·

ADiMd ~,..ncfffYIeTolopiTd!l eve 1885. Mlik6de:.eto melJOlolll1ilskor meQ!oglllrooZcM(rk dlkilUrese.iben Iolytctjo: ~A1:. 'Jni'itJri'J1 keo-eSLlel'l~ vall<'i~ ~il es eri:(!k:;tr.r~Qomc5nr ~~ n!llle-

10 UNITAR1US ELbI

lII:storl f.:.5ri-b'!llarf0l6elvek es ~e~e$ek lisltfuO>U~ !eries.:> !ese, (I ke~I6fl'l'voI16soses erlr:Olcsi ~I~I 6pol050 As emete-

<;('/. "'

k lHIit6rilll ""Ii"t,:r:ek uan,nipe is vi'''' 2<"l .... e.r6. dl)l1. a.lkitUreseit IJ~ 1896-ban. megiogalmOl:QH r)lope .... ek szer;nl IQgOlmcJ'zm ujro: .0 lell..ip6$Zfori mukodh kerebe e!1S Elrakorlo~i lis elmill-ati U::rde~k. ""O'!.:~l!In,j es ~udom6- nrOS meg1lil6g[tt.:IO, 0 b;1I1arl.i smllem er69itbse, cipol65~t

A gmMg hagyomOnyokkoi teru:lelkez6 nO.u:6vefSeg. 1910-001'1 kezdte miik6de~t. H~S:ZCl5 ke.nysz,ernUnet ut6n, I 990-ben Ul"lit6riu~ NOk Orn6gos :Szovelsbge ~.el'en Ltjra alokult 6s tevekeny ~1 v.'J1101 ClZ UnitOrius Egyh6z. ele"~ben-. de (I ,i~II5->:"'r'IIemtek munkOjcloon, I>(Jlamini 0 howi es nerr1' 2clkoli .;.b.men,ku, n6moz9'C'lmokbon is . ..Jelenleg 84 tog· Yerve>:li;le van, erek DZ EI9~hOi:k~ek keretebern rllll!t.Od· f1e1c. Legf6bb cclk<tUmsei kfuolt Q szocialis fevo!kenyseg IkmOn sege1l'OlQP!J raHon.rlir)k I6rnogoI6$OIO), ok1ot6;.{kula,.,boI61orlfolyan'l(l~ s.z!r'\I"el':e,e), oogyOmcl nytraes {a 651~o lortOsb61 Sl':6rmtJ~6 .,tedeii nepi ktrirnunko felo;.~njil:sel saerepelnek

Az ebc5 unit6riu~ ifjtJlcigi ull!rve.zl!t 1900·b(1n olaku·lt. me Oru6gos Devid Ferenc IIju~6gi Egylel neven feiti kj gal' dog IeY!ikenysegel EIs6dleges celio. hogy logjoii egysegbllln l~m6ritse e$lffp""'.seqe lorsoda.llTI> ~~'e~, regllse oK! ~ftijk I1\agtilleseben, ilW~1 tell1rml6 I1lUl1k6il.l~bon_ A uabcdctv6 vtJ!t6:1OU6g Ss hogYQrOOnYOl UrUlQriU5 elitkel ~Orelem, r))'iloits6g, ncbod go.-.ddkod6!il 6pol6s6vaI, 01. ,gClz~6R05s.69 ~ eWl~cg~nl&Silg hlrd~lln~vel 6'~10&Jloni uerelrle egVreslf oz unilorius vol16s fennmor0d6~1 61> !"erie' desel, rn6~n!&l:Io kSrsadolQm eur6pCIIlrQnyurtsOgu fe,~set, s Ishel6seg"II1!remrsen ki3zm~..-e16de51 M ... el:.en~:s.egre. A vOlla~i!rrkQ.bt ~r;"ka" 1e~"'$;;1~(1 mE-liel! 0 nemzt.:li ho(fyomonrok meg6<zeseb61 es fejleszte5l:b6Irs. reSZl vOllol, 0 16rsodolm' prObl~m6k mego-ld6:iiCiI.r;Jio'korr.iai .e.s 5.Iod6jis mvrrka lelv611016$6vai ;.egltl.

A1. J 989-1'!s, vOII010$Ol ui6n el66l1oo ilj helyz.elben Cll egyh6z sck \'Oootl:<JZDSOOfl uj lelodolokkol es 1ef.e16~ek. kel1al6!jo cembe mog61. Ht .... etnk nogyoll~Qgi 6Io;1'D~oICMJI is kuUoldi. 1CI1~~rbaI1 cz mok.·om.·uikai le5tverg~lile.keze. iel- 16mogol6s6vof sikerUlt ugyCln hilt iii fernplomof felepitenjjn~ o§~f(lVl'Jbbi hc5romeprM,.e1 el~l!Izdenunlo::, dee lelaOOtok ...-61101!MO ~ cliljclink meg~oI6~ii6!o sck-sck m:hchstgbe u!' k6zik. Gazdos6gi nehelsegek. buktiJIQkJ te"11d-erHihi '$2:0- rong<lDot6:ro1o., kiscbb$6g; 501'"5\"'1. nomlQlon r'ryomor~~"o MheUildikr6r1k.

"Mgi,.; 0 kot:delmelr: sl.iiya Qiall, c neill!zsegeio; ellerlBl'e i~ szeremenk rem.!n¢9ge1 es 61f1i ckoressol lekiniefl; 0 jllv6 ~16 e~ fel~6rk611li 0 iogoink~rt kJJzd6k melle. erli~~kkol ~ iog1Clon.ull!l~eJllegyhQli as i~kof(Ji imaink \l'im~.,.,lkM.rI, o fele~l:ti oIctui6~ h~QI1ftQs6er1, identil6sunk rMg6rze~ttrt, JTlt'rl h.tdi~k 4!i er'l!lu.iA hog~ Itt es mot! mas vtunk nern leh,,'- Ehhe~ kt!rrjuk 0 Ilolld.-i$et~ egr isf.srlClnk$egedel-

A MILLENNIUM JEGl'EBEN

UnitWius egyhcizunk nll!lY.im

Megtlszt~ltet"!. "sar&n sUmomra. b.ogyitt lehetu."suuNt.ilrhui I!gyh.izm.~airo15n'tlh.atok. ~.awmOmebeD rejtttt kihivil$ bujl:.al: Dr61 vag)' ~I ~zMhno". UgJI; nagy ne legyl!t h!i)'tk>~!t"!t6. tlogJ egybl.um oly sot jetese kOziiI ~nt1 IW Iilil.t:I.djon ki i meltatis $Ori.b6L Egyb.i~1di nrm illitott rangsort hIvri!1 VUI!t6i ked, fu-n sumnnm rd~tQnto'. tuecminyii.r6,e! bi;i1~5.I!u~gE-rol I1umu 01d1'Jn bin:~ pij'ipQi:, .a. I1~gyneva Of'\fOS, I v:lI.'iShirQ zm$~ ~s ill. egyluonl lIDdmilws. Wrt vagyunk hiWak Inmnek, bogJ ooldog I!mJ{okil elein.t en Ir.Oip.ltaklC'gjObb o!l'I!'jiit h tudiliUk szermt, novl n &t ura renderte. Mai el~~d!S(lm~ll- kor~I>e.m'_ reJje!seg il!nyivel-n!hiinyjf' lufint:a.r:cil'Jl.tHv.1nc)mrelvillanlaDi

Ann.&t ~nY"btn. hogy tgyMz<l1apil1i mi:rtlrpilfP6kOnJcr61 m.iJJd~llJ1,yi;B.rll~blllwr is tWlotu.k, eleni1j.t.t !!:muik, ~~1l munkatOir~t, Htlw GUptn nivnim tMtnJ:: BtMDy mascdpenre, an. ko\C!w!rll7.ln polgart es predlbtort, atlnekrrvt: es nyo:llit ~~asz,. de 'lime unitirl.us"s ml8)'at A oak miigJUUllr6 Hfl!~ :iik!'re! Itlk!$~. D)'(IJnd.flH·h uzletemter. l'iIphmilmi. nYiJomd.il.JiL es mI!-l sI)rRIz.dtje Is VClII a nag,-di!Xllooi !l-zArm.u~1I tud65 llnit~rtlBllH.. KQkll~ari nyomdiljibin a miD.dtnkort vallisi fOlfog;iM-. rWt !mgt"!lelO id.nyut kiadvany&lt.jmn.ttttE- In,,:!: lI!.liSYvcs 1:.1. tin nrefven. DAvid serene munJ:.Mnak egy resee is itt utott nyomrlifeJt.etet. de injllmt@t rntgH!ltili fgt>ula~ itLje.tI!nl mlfg, a~d:~fobz6ddsnakveszedeim"VtllrlirOlvalOdiaIOgus.a KT6nf.todl mtlfJ'a.rolrdo!JaiWi e~meg[oIytalhaClmka sort. A kj. v.tlo tlzJ.ewmber [dado; te.rv~1 i! kh! 1I1l1tat~la~I~, aaillror <I roejedf-lmicen.rU:railllml!sthr:inra.Fl.r.horilS71-b..nklaJ:iotlo>=lt. tanmdelettt kOnt6tn I tolozsvllri H~lfaj-Dyomdil:~<.'Sak vil!gi. Jd.advinycl: le-!ij)lek ki iI. ~iljlii al6l. BU)ili~iiel tall el. hogy i is. tt8u.W rM!JilrorsZag telJn :U.Djl'i'ttmtf!.l!ill!:li kilzcl egJhilImad resee, az. unltirlu.s H~ltaj Gb]liu llyll-md.ajaban liEU IIlI!I! mpYiU.gol. A J.e~u. n}'l1ID4;in. lUtviWo.es ~ vjJlalkozO, a;r;wUtariIl:iHellilic:;.;.!pirnellrmJudnaltrl'lovaml:i~Ulinf"gr Q~'I- tJl'V<l'ldoktort :n:~l1!mik ~lIli11mi: new BlaIIdnta cy.'ltg)C Foglarroz.ii~tm~g!tel!ti baJIj$. men hivata:s.os IlIVOsdlll:tOr ~~ kortnak hlttos ROgyOgyUu, de Ultllftr t:Mi1O dJpkliJl4U. akinEk szaJs;lklttait ntmcsakuunilirilJ.lJin05lslgmllrut_~m OIIKIg)' Sathoori Istvan is iginybc 'Il1!ttf. Oe nemcs.a.k dlplomara, haDem D!:~s.1r~d1i~ liu-.;Jjdbenjegyzem, m.!l!btliYn!Vl!he!z fGx6dl!:: IZ erdelyihi.gan~rtlllepzel'Ved:!.adzenhatodik5Zbadb.tn-es IliIIlIl emlitrem meg Itt is, bogy w "mUledveI6" volt.a. fNlIOgi.ibim.mfglSa!Ujabblruli!.t-a!'M:bi!MJitnrralll,~91.ndL.ata ludii.!& h tapasztwu. ohrashu6 Id!l M_ uJtadlk5dp·kelet~eu· r6pa.l Wlltirtus !roI6g1a latin nyel'lii mllveib6l unlr!rll.l.$ Wuo:' riinkben SUffpl6 lcIgy6t 6ZH~ vo~ IegjeUelll1ilbb YOWL Nem 'IIolr J'iLagy.o.r embe., de m~gyaI ugyet $Z-olgiIt, s biT Ilevit ~gykori h.&roIJ.nar'i> David. F!rtnt ~l.rnJlas.an!!.l:: kilpa:.iln Slotlli: ~etnl w:m naoid '!I[ekjleni. bogy egyhAnud:: feruur.aIAO;iiw B~drllota ki8J6i r4VUuAgina.k l:~ poIi~ riminJ"tt.u.max voll kOsE<')n)uot6. 11 roDlIIIltl'ruS eg)'hartQnl:Det-h"'~ b-llnboalal: u· PliM JI:ltJ:wrlJwlu. BLi;ndrallt!ltvid~\anJ.U.s&.I!rt.,., ,Wl szii,w~ban <l B.tthonat aJan I.l!vid Il.lrdllithil. rroll iZ uniWius megmaf<I&$ t-. t1lleles egyetleni~t6 o.tj._l:s meggy6z6dbl'm., hogy Blan.drau :w..agua voWe az im1Jb ke~1.en sz~!('pet -/u Egy istftldia6d~'iirt.

II t:im1hatodii; utud (imresatMl iepjQnl: it elY o.jabb suzadba. a mrgprob;inllotas es megmerettetes n.izadiba.. ahol Ind· so); mdlctt A.rlwsln:gdi kaedek unilUiIU t.anir iIruicldlPli allta'.: HM a megrnuadashoz los l.w!b-bf-Uoshet. A iI.llGm:s~~n sUnnaz.Uu nrves tanM Im.W;dgo$ Urn}'W" a artZTira mia.u: eem jeiEIlhettU meg nyomtat;bban. de snzadoki& ~t az imiddgos ):;&i~ ll;u~naltU; 1(JU:mink Un~Ql~~ikbelL !l kOv~tJI,eo2_~· ben tft'j r~$zl~t~t !)!vuo!: reI ArkosLmli:; 5:wm~1 aapra, a foglyok~ iwn iJniIdHgllbOl: _MfIlllyne.k. POldnet. Ttngeroek h minden IllOlban leva ilIatoknB. tHellHoje, ml urunt Jhu5 Krhztw:n.a.k. dia.fid:ge.5 Atyja ~5 "E5ten~. IG ~ tt n~pedtr :KJllippell SIlll'arg.aroo, bog)' a te !1lIaJm.assagooOOl es Slt~m!-d:t,.6l klilf rrkM1<"nek. itl'lj ~l Ur.am • .a [0" nyomtmllt M-preidnek PICiLtulhoUn, es i sugenyebu!tfulWuooi.sokm_XlIo16n.iljrnindrn fog Iytlkon..Iik a toe- ntvt:dcI5egi.ts~giilMlljn. ~gy~$ mindel] Ii bfuWkncl:.. ue veszesd el mi. az (I hami!siigokkall!gyUtt, Mr· oem adj is r:ngl!'dj peOitfDtia:ra valO !d6tp.5 altalmi!toss.ilgot~ netit. bog)' mindtn 6 bOI'I6'b61 te hozz.\d .we;teqenek es minden u.ny&ni~gc"l.b61 m~nab!ldnlvAn. !~I~!lbtl'l ~ igazs.l.gl;.an ~w1faJjU: lneni mkl~6s~~ Il.Igj nevedet. ,.,.) HlLl,ga!.d meg unm WJlboli:a.~, m1t~ptn mI1M1ljanad al: egyipw.wi szolga· !Atban nyomorga nepedee k ktgyf:1mt~n ~rutMdit"od 6kct".

ArJw.si k6IlyO~sei, ha ~oua ls, de megballga.tilst nl'uW:: ~5 egyha~ullk is megsu,ba~wt Ii. .cgyltJtomi~ rab~gb61

Igaz, bogy ilJ:l!~nrrr0rmAd6 10m SOmi "!5:r.it~ tI [tlntllQm.tinka1 ~ ~kt;iIA.lnkat de WM om VE"sziretrLik el egylWtmk hlv.u!J.bln o;<t~1't ~nylkottt, .~ lc-gnehEttbb es legs(ilh~b\:J ic:loben is n oktat.is. i eeveies volt az unit.kiUJ(lt fll f~rt. A nmles h oktatA:i reren eurepai hW tudo~okkal buuktlRdllr-'lilllk. Most I XVID. ubld egyiJ: flf~lejtc1:t orvDs-lelthz-t.an;lrAt :fIl_uta~m ee .o~Im~I:, Xolourirl Dlmi::ay 'P~lf. lIogy MVOSWnt '111111' tan!rk~llt uol_gtlt;l jobban l'iJ'hllzii.t .. s rirosit, Il.fhrz len~ ekionleni I\wn tevtu-t klIrl- tartan!::. ail Mrtlm i<l1c(l1.ban is ranitott. ,/A mIQZ5V~ri 6v1iri kollfgiumban k~zdtt pMy4futAs.!t, majd ... b!n)'Sl~rU ldla~nlUti:51J1m J:o!0U9.rf6te-ren I mai pl~M· rUiIM:i::"wI\t.anl~Qtt.$~Heretettbkr;lUi ... alango!l;IDiOftiil(okli. 1M!. vtndllrboroc tOgon k wemttAlfOkI"n ~n ~U4t1 remonstraas tE'SMreinhliL Angllaba is .a.tbij.6zorr ~5 .u 1l.gy\lr.I. ket f!lkarolbe!Zm!tntv~l1!k my;lglleJl.t!!ltgh~1 ~tHtUJj;! mawdik ]r.oJ.o:w.-;lrt WIJegi.wnunl;, liz. ujj~eplles utiw <Ill: ejenrerarmAda tintorl boz:ta magara} u iljabb tiilt6ust, immir I barmadlial ~t D6 mud aW1. Dwny Pi] o.jboblk&t1izOtt el tanj. ron, ]),.;iT k-lte~ede5e egyr~ togvctt. HfIrom r~le~get "\lim el a pt~ru. 5 a negyeillt mtJl61 az olVosdokron szllUlOtra el a .t8j'er ~ tbr. \.attn n~1v6 btdivml$it i tiuntiltncedik Slazadig has~t.a.k kollegJumalnkban..

Az. egy'MzJak llW, I'l.!-h;lny Ttlllgi ~~IWI!t'JJink~1 is n~!ftnrm M.mumni Els6klnt SUkll.i\szIlI h AIlgusztIDoria HI ~Ifl villiu:!,t.om r~ I:!!J pillanatra_ A1apitrinytntik, flQkmIDden Vl~ n1J.kilt u ullMri~ tlytim<l ~",tfi.. Mawdjk.i BQlQW Farlw5 saadwupzcletbeli o.e-'ljegylWtyijarii p-illiuLllJJ:e~1l.eYt' IIJiltt, ezt !Atom: utIW ts n.apIb1r6. It. ti!tnnyolcadik szuid Ultdso eUlI'nd~iben uUlctet"t sdkely kisnell1u volt ilt cWi miIYu unitirius, 11k! Alm-rih ffillljm l!kI€'[t. E11i!:Or" Europ.U I!I AngliU ut,uta be. majd n~rit:LiEgyt5OJtAllamoltn_ 1&34-btn mtgjo"l~nt m~,

UNITARruS ELET 11

A MILLENNIUM JEGl'EBEN

~ ur!l!zdJ ~;WI.k" Am~riJ:llbun n!l!Yo.IJ.hilJJlil[.a, tIltmtWn}'Vl!!J:liHiijAfa kBilll. Ar~ronnkar tgyll: Jegn.agytl"t.I:Qnyv~iUn I '!)OlgarwOo dlu_ khikQn~~ vnt. A IKiION $Z~azbu. limemes ut.lRsal egyh.1m,lnk t~tinti'r.et!5 erdekl6dflH" az UIIWu! besRl6 UlII~rIu- 5okr1iranylt6ltL

'lmneIz.ett!s. hOI)' eL6~«ir a szJgli"UIl'llug feli! rCIl1:ihottuk tek:in. udlnut, hiSUD mit a tilenbatodik 5~ad.b.ui EnS~bet ticlIyno. Mtajm1otrulr::.a.lengyel is maiJ'oi.!' unltWuSOJ: egytl: ki!l2.Ils muntijk s :a. 1izE'ntil.e:p(~dit nbll;ioon iI maKYi!foUlgol; Wlitmu5 kapcsolat Icn:rk!.tU,f, vAlt. f.l6rnouliwi PaptJobn es KN.iIjhos. El6bbi angoibQllett m~ Ir6 es nabadsishan:os. egybi.:a tanlr.csos, hJ.g_~_il J;D.u61!1I1din:. il kolo~~t.ti Angell KhIb ,f,ler:rehlv6ja, 1Nfoossel~nyl FoJ.i:dna reIJt. ut6bbi ;1 v,adrlitsAi::Nl i:im~:rt unll"oIIhu pllSpU:_ Tl\.bbnyin btt6jWc~nteme, hog)' k!u~;u.:vvtl e.ttl&!: a libocl1lls kfiHneny unitari:z:Inus frle tezdtiink el hilladnl A hnnadit n.b.a.d forduJl.lj&n U,gy n1nt. hogy lIZ unnenamus viili5ban az utol~ errl~I)I'I poUhbztor. Branai. s.imlJt~ j~5(llla - jl:lv6 vail~n. Minden jel eire mUlltQ!:t_ ~mplDm fopillt J IN!Ig)'M fD\,!arosban. II Suti, Augu$~rics ..uvitviny men~ llJabb alapitviny; a .legna.. gyobb. II Bertie M6n~ ~.-u1t. ftl~1itl: uJ l5.wli:nt. il!'1J'fI'W Ulio. Sz~n!~16d.liI!'k_ viim!J C-D'h.lzllJ1~e.grink, egyle'elnlt mMllm milI:Odtek, .a.z rgh.!il!;oll ~IVJ e~ volt tI'" lIuzetanu !:f t!!gysi!S_ Femlar6z$~jakab Elck.BOnIs GyOro K6riry L6:sdO. ~yuO 1'I!:n:ru:n.MfCmJtlEletonlakOt.Aja.\r~va.U.(r,~<Lzt'I$(iv1J.1f:h!· bonis I1Imp.rrlumv.a.t~ vetettvegett. A rom.ill w-.al>im neJl'l jedV1!ul;t • j0v6 ,,~alt A DUn.a-Tiua II!gyhtzl:6r 11 ilD.filors:aghDz subdt. a ti5v!ro~ ugy.ut Rudip.estvoJt, de H egybtl t~tlnl~~S rtnh KoIozsvtr.r6J kllett ir~yfrMl.t Kl.gyoOi reoJ;lu'IAgr.a len volna nill:Rg, doe- mi csak ;ilal<!mbi ~E~lIddg~1 .t.polgattuk toyah]), mign.em m~gtanuJtuk; bogy roman wll1om. alan :sokka} !ontosabb o)m:nak k !'iVISZJlU lenni, mi.n1X.tn mlklnu. lkmMt, "t.1 ... "tottui:. pii!<pii'kntk, hiJu-n II!J:" rendit!!: 1!16nor mi!gJIQrosodWl.k • .utii.n lIlt~ooWllo:,

Megbo~Mnmt II. bIlai dOnt~:>tQl r.. de m""s ts jQl;a,nodtunk, hCl!l)' tgyh.l.:runk l:fthilIma.d.rl:i;«, a hal3ron tlli ~r1Jll. E.s jOn" .u ujabb ki.ibrandllla~. iIlamo!itb t!t kDmmunizmus. va· gyonunk telj~ dr.abLUa_ kabolnl val6 volt hali! Ilf!'miI!'S ~ ildatozilinknu. kik 1i:0z.ii1 ll.N-b~ak. de new. ul(lk6 screen C:iilctu~BonMlbJUytemlitem,.'mtgaldmind~nvagyoIliil 1931·!len egyb.l.zin hagyta..,.. g.i~~gyir, a ~metl!l:ert. a hai2hnas uindi mintabirtokDeI EnUlyhe:..s kiWbb a f'l)mil.n 3j. lamhnnrillt.

Btfeje~hijl hadd idi!uem }6l!all pilipOk ~I6dJt!'JJ!'t Boro~ GyOrgynek '1~. augw:ztus at-en, YiIlaminI nepttmber te-en paptrravtt,msora.ir:

_l9iO. ~1jgIMUU! ~Il 3 nemet es olasa 1:.t'I.lI~tek Megyarorszflghol! Iti!:!ll:k Hdel)l' ~ n!SZt!I~ .oW 000 hold terille,<'t m~ viuufogialtiLL E Mt; naJXin hin:lmit. es hittUI: el bogy a kfil· ii.gymWu.terekes a IllOIgy.v1rnnniny ml!gt.B:)'e.r.tet Errlf!:1y rn,r· aSl.t.l.s..!.J)aD_ Mintl!'g)' 44000 .EI~:KY~eII;;l]Wn!ttI 1f.5't Ma.gyamr- 5z.1g!, tehat KtllozsvAr. Sz,l:elykelesztUr iZ cssees nt!kfoly megyH:_ A magyarct sImill, a rom.ano): r6rnek, zuznak b YO< n~lMkldCek!.

Me-glnduh Er!I.t!ly v:~til;l,ltll.lj.a. [Ie slIjno.s t\~m in inltg1lml. haIWn. ):elm oldilJoll Bra~golg_ f"olozsYU I II 5~~t,~1! nagy r!$zJ!_ Megindull a Ilis.izafoglaJts. es milyen egl:tVtr6lelkesedessel, ~ felszabadulJ:ak OOldogok, a lebbl rejvesatve jajg~t. ·ll;lIiI.!.n ~lUzillll' felkl:elzrunl! 'lfJ ",~2. un[nl:riu5 elllhz.

I!..SzekdysegkfinaF alattfog Yi:i~Z<lterrJi • e me-gmmdatt MilJ'(I$V!sArheIp; xm.-smir. UdvaJ'bely mhJ!lym61 fogju. felvY!g(J.$itmi es Intgnyugtami a dim I"ltll!lyiebr. hog}' ~l magyar,!1l suda ~~ lo'1:r!.gozni fbg,"

Xov.ics sandor leol6gidi tim.!r, f(o(o.zsvar

Spiritu6lis egyseg

"lm~irtgyMz, 11~lUloeg~~~~~IE't~t>eJJ twjtDk IfJ~~iWl MYIIl6s ltnl~~~"~ p~,pi!Xemll~of!L5n.llkI~nM>linnkl~nilOJa, hil:valll5ja wIt ~mu.1'IlIlffii,.theotIJg\dl,~G1miktrlliHldlotDpcstl~li."'IlftIID'li~rn.!gwmu.bc~Jlij1ml!Dm~[l1£gg~.'likl0n[lOn!IIlmpmlj&t. ~w!torMsOtlgyfoglWta~;:t;.LeUd~$rralil!lwl[650111If:rtnlsdd.t~b;!Vll/)])'MsztDnnb.!njgytl:fnml1lunkDlkudni"WTII:IYIl~rurertt~mlllhll.'tYQ~~II~Idi>ijt'ii~i;-~Il1IM1l)'lijWl.li:&«!Jor.nyifD6l1Dju)\"t~~rmImlM,oQ'irii:atdb~o~k6ttJH:hf

A PrctftlWJ:i: ~kllll1l"'aJQso a mo.u:;m: annzct &l&endm6eJ~llaIJtlQ!!QsUIyooua: W'emilu firtitml~j ... CJ:. b'J9)' J,l1.w:t H.i.z KEH.~liil'lJ:liE'l OQ.'\TTMOOW,JI!~mi!ldmrgyab6ziJQzbdltllllll'ly!Ill!!ldtbBcmmtgf"mldlllym6sm,rikotIMlfllIlttadM£LduMnI;QtVllrnlltdo!hhc!ooQl![~likOrYal.IdS{. aiMj~bcmdf9jr<lrJ.mint;I~m'MtIItn~.:SebbmQjXlp!lJc.a~iTdIl6l~CIkd6Ij6p8t1Jr"'JLAJclmkMlny(i6DlQaIm:IltI~metI omit OJ: ~epIL.Ilmm>k= u rg~.i~te;ttk,'~~I~IIIJ"lV<l"'lnr9bea11",",,£I~~"~LIttW::a%j;[~i:tkellij.)~Ttll'Q~olvrllluj~.crOO:rn~atll:ml:etjtJe. ~lt'I~l!gl'lm:ru:~l&iru1Vil~.·

fgyWUYfl.l:iIlQY~IU~l!lc~: .J,uogylJl!lIltwljQloW,Ik'I!j'Y~tlt£nml:llbm1lCldi:Jo);odS:=OOo:k~pIom.:I.amd)YtbtClI!ifllY'Cflet",.HnlmamOQD1att:1V11QYl.Qk?u.rtnmQ"hmII'tei<l1lt'Q, ~lc$Mubu Qzln II:! 1!iI.£IlI (I ~ ICRCldWrn r.. l"'~rlilIt!rl.olII\el)'ek (U lsIaId Mi~e:lIIkIl11.ltllt1:et.ttogrJ~ll$atD~jdrut]c[~~~how[]limtlo'llriloo,.{rmelyallZ~ugyanrnl!Q~~lIIl"~~amdy8t.fllefllnlch6IamIKIr:sdrtlfiu.Ti rml9l1tCl:llwImlHll~¥iJttd:fdlelJ:i'rIbzM..Rmt.papq¢.hQgra..ll.1l11JdolQToIdallliJdo=Ok.arodydlkl"""'IJI!.~ajtzLJ.s.~~'~IIw.

F.J:trt.:iUl:2az~..Iml~mI1kSIDlllxmegyl:M!lmzOOlt<h'dg!lwnkldl\'(f.Ibal:ililizbl::W!t.m~lImllizqzyolru.·

r«kr6;.c biWb\dc~'kina:o ~itl'llmtJmjok'P!lli!;ima:kJ!<Umlynmfgvetdl,;kJU:ItlI!~5IIrnld!tlytldt.~ ['[]~lI'r:lrMbkrlvhttts(LboUWl.mzm rtiWJtvd; aNl:btl!i'ttkbl~k.mmlltm~~el<~lgtDtk,Oktrn:l~~(!t~ T1~YII<lm«tc~.JW6Iylp,!plI6g,1UnIIlIrmut.IhqjIAl"lt.ua'l'llIDMp~ok,hogy~~kkrll1llk~aralm!l~doIonJr,nkiu:illlh.Sb,l-bo5Ia.t5 cmdl,\lalotvll~lJjmlldlilebl;Akikbo.j4anru:mm8~will!IIok.mOSIpo!dig-lDe!I*uogytot..o)ftszdm.m.nmt",hiJgalom.!ll&;IpMigirgalDm. l'IlooMltato)(

12 UN1TA.RIUS tLET

A MILLENNIUM dEGYEBEN

"VAGYUNK 1:5 AKARUNK LIENNI ... "

Dr. Ge'~Id llllR".kruntszUidu.nkt.a.1an legnagyohb magyar Wl.ltirtu:;'teOl6guSlll igylr fgyikeSS~tjeben. lme!ybeD megvonjl:ll.2 elrelt, ~dnem at h5z..iza.dunk~rltget:Jloztul:az q;jISlenbm volO lIinln.tn. Em1ed51fn all WlllMotl6nenel~n, Hwtvlazernbe"Jtzus 5sf". go/milt. Hozrut (U tm~ vill6 hitUJth>r, ezl tl tajdfMDn unfrdrius humllllfzmu~1, all' ttl" "1I1~ CIllllJ'btSI hQ!iU hl.lmurtilmlt!t Eurd¢ban. Ho~tul II Itinyilu[l:"2tcllil tgy«tm~ll~~~k kfolyto~grlnol:!II8t'ndola~d.L1iQltulr II!Z is:!: tzuepito!siogDrQzeszmelI:M~50tn. HOt~l II IIi[cIg ~~!Id ~s qyltnyt8'il!'l!gtnflra Itfttr_ .fijl~l:I.Ik a tliMlagiulg hdy!!lHtllz mlag:isllg.JL 110'1l'l11 siron wri minti~ir;is IlZ m.5.tfltg~. nem <ltt61 ftIu L!:". h""~11l ~!flJ11'J.l. H(>zrul: az tmbw~i tz.emlJ..m u!mru:;.IoilH i~"J"i"l"~giill~el, Mf rrem Wlg)'lmli: ktrr,.,rlmes va/Ms. HazwtG SI)~1I! mtg I!fm ul1rril" ilJitd$ rQM!1yt'!. 9fejIQMfeszmti!~ a ~btlrNIte!rl'llf IIll'rt.Or. cI wim:mda e"SZmejft. u merhurtikus iJdWiz!i1L'r hdytbr ea fl'dl'~zlr6.illtm~r. :tAiL Hllzrull: U% IIlltolOgilll ~tl'tmt~gfogolmlJ meUtaztrtHla!rnzrerrysrg/Ogulmar.·

Bu EgyhjZllllknt'm Irtl6 ktXekz6lilivaD.ist to¥et6inek, migis el1'etem(!s w::ri$i.\l.Ii litpvelMnclt. (ogadhaljuk el en a !\lIIlIO.aZ~SI" En pr6bMjuk iZ Iii evez~d veute. unitirius etzmel1::ndne're V! ruda.ros~lani !J,iYe.iJJ.IW~n. szlmpatitims.ainkb:m es tniml.awkban. aL:ik fj~lnek mok. Onamit.il. 1~llJle aee bJ.ri.ri.ilnk, 1HI8Y ez g6rdlll~~t'lrell r(lg wenci itt u A.n,.ilOrnilg!)an, ahol C11yan ru>ru-zen vAl102ik A vallaws-ueUemi-lelld ~lel tm-ncgy ~ tivlat;\.bQl szemlelve. TM'6k lllmu egywri r'cli6s dra.m.ilturg. Egyhiizu.n.t hi· I~il hUiCges tagja, nfbany. - IRffiunkra torttnelmi unita· riuuusunlr. Dagyjait megUdldt6 - !ltlgy ~ijo:n1 R'g.tny t!1 tanulIJli;nysZM%6jei:rja:.VlIn~E8J'h&..m~lymllU'lJr.fflldl'ln$IuJmtt;oIiz Imlrdr!CIJ . .ss 1tI~r1 Summd icilharll Ii !:eruzflnl'~~&"fOmlcH6do ~gp~ g~. !I~~~r J(rja<lrmal'cf:ot:- ~Illl~ at: Eg)'ltdzrta.k' mill. iU~o~i, ~zjJlljffiluJ(-vt,SZ[,;rr . .drwl·Mria. Mint ... .:. aaJ:: m~.-r ml!n~hir' !elli'lf_ .. Ulrt~ne!· ml mtkh, I"(Il'Igjm: Is rrnlg)'tlrtc!gd' fi8Ydembr se vru, evhdzilint t6l0rtuinlelllllrsl1l1akrongStlra!ldr ..• "Bi.rllilgJvtltoziSOkithozott autmUlI neb.wy ev kIlrmioyuu Egyti.izunkra n~zvt is, mig reng{'reg dolog maradt kij.1-vil.4tlanuI. Ki.I' kOz~!S.gilnk:nelc pMigoru.~i e~e'iLait ~mkzri fel, hog}' MIand6an Ciak azzal roglilla12'l1nk. bogy ~r.citwl Jas.s:Qn!lt".Ilb:un ~gy";\.z"'pit~ muekll_ .. ~ ~z=rnyi go:>ndja.bllj ... " ... .1).6 megoidil.ua. Triamm minkE-I 1!l~Mz(ll5iell ~ehl:os!gllorb .. (uzitcrtt, luzaklllla a Maler EoclHilkrbdfi6l. A:rIi!n45z,.,rvlltis utani idokMn tgylk brt~zt~ny ~<."5tverfr~kn~t R'm "\Ott maglmtne,aIllikuIilkiilonb3l6ka:!nnjnlokkalkrller!~. It ummit IIjom iel .... tIi jdwl: Tigultgatisa eIleotrt. ml <l.mugy" l;6rt,enelml egyb.t.z.nak tudtuk,. tudjulc ~:I:; ......ujuk magunM.l ill: 1~s-a5vizkereszfjlfu'venr.aJapjin.EtellynHJ:1jlsemEnlelynel:. sem Nttgy-Molg)13I'1ll"Hiigllik. ,~m £urllpiMk, sem a I'il.i.gn.alr nem teher ro.!'girni .0,;: igu t(l.rteOoe~m~l. Bh l-a.tum Dtvt.:l. "el'el'l~ ",r .. r mlUll".lnk nr.r~tkihpi11"Va ~~lyi IlfOleSIW ttmpkJ.m r.alin a pm· p6U" mllrv;inyt:~blijan.l.ttilm DevJ v.1raban a Tomb neceuenstik ,!tal asszet6r! tm~ktll:btlij.i.l, same IIflII f~jt iIg)t men olyan volt vagy ol~Jl a csillagotj.lrAM -1!,:mo!nyik.rt piinfruUn, mint n. amil:or .akal a ncce ilIon En:!e!ybe h<JZljc:i'cmpflZ~uEn!~'ytOn.enrt~~n ml!&a~m. hogy U 15458'a:; tlinrt-nyiink meg sines ~.ilIfoll'. V.alami lures ... modona Glali:-f~I!"A M~~rok Krobnlk.6;~ 1~Pl'ze. Ii mlWlbglij,ab61 is - a.mit n .c>lIrlHl tH.trn! a l ... .gham.nbb fc!fo8' - klm.rleI! I!L a te.ny. IglZ Ol1. tIo@ol'lt a szm.-~g $OI11JtbEn mi!.Jd rud.omAst lehec SZf:A!Zni rola. Neill viI'h.ma el scili bogy a I'I'nthu-rd.l~a1 es.a.z elszak.a.dt «s!igNwk E'gym.nr.a. ta.1.iLbaViil o;wik u,pr01 " mhilrra m"gv;1lI.OWc.. t6rttub:nk lU'midlett,;\ mMiAk hO%Z;,allw ~ ~os. ~gyhAzi elolgokhDz. dl! egRer mir a mulMllt4SCt.a.t iUl!Dt' bl!htn:nl. men: ne-m a uhiti bo:lmniil6ttck dolgaroJ, hanem egy IdDu:mdottar. erd~lyl k mi\gy~. m~luEil van no OiIvllll F~~nc·1,. moo.e,rn blU"dtOg;i~u.nllal~JeknkOrunkiL[ i.s megE-J62~. IIt>.m millcl~ talal fog.a.dr5tes~egre min<Ienh"l, p.edlg a hit-

vit.ilc leori!. ""j.ht. a h;tvilDa~ok !Dellten Il t'l'QvQnilak ledutultalr. is a ktlt6s eter epiteseD. ill mlgJ'u 1u:nullny i~~nd6 ml.ltWl.i!.:in k~lI. hogy liIr.g_d'n>:(:.n mjll!~~n m~giI vallmireWtb\lall.A.sru I::Eiz.i'i~· ~t\g itt: a S21![~:z:.bdalt K~1'Jl6~-mecienceben es a vilil,iOn is.

Vegre megmillt. hog)' a m.ilI~r.nium oIi!gy.i1:: ~melkM~ o!'§O!om" nytll'. Mi'kK.::o Mildos IDODumentMk Mm~~nalt; reli.'iilwara Mildl ~nc k!iz:tirsu.igi (!lnOk: n~g}'edlkkent b(vt:a m~g I':gyh.izunk pii5~teT., de az rgyik legaagyobb, legni.I!vOl'liLUOibb Iapunk. a Magyar Nemzet tud6s1UiJa a megaldo, fl"lnentel6 ~hazfijI:: JO~Ott .~fjtrtte~ .megemliteni RJ.zmb, Cub~ unitiri'llS pUs~k llevt~ . .M.n-6s felejds & r~lej[fle5. amiho'.il mareleg leheme annyl htizecl IlI~Jl m.ili-mlr.! !.rdeko>Jc me1l~n_ Ftl'ItMler1Cil m<"g ~"'U ~mliteniink lIZ ethallg~tb mellen a szrnd&s koj;hq.t.\$t 'is. Nem· liS jelent meg fin' Szalai AndrAs new ~zB'l'1I mliV11. ~mely mtg;.a. nruSltiafarmarus Dlagyan~gsuDleben is~etkeltett..J\z umtArius egybwt ua mGnek ot'VetenViiilawi M",ppolja a kerrntfny egyhhat m!8;o5ZtO e~ Jze.trom.bCllru IgyekV6 SZ"~1c; k5zi, ,ulro! [jjrre-nelIDi ~ MtyalJ.a51 t~cdbekct, l'~illJ:ails&gokat i.llltn. A bepdamus mosolllllil ~~~:ttf:rry ~,~.retethrel JdI6;di~ a l1l.1.gylr kffl!nl~ny e-gyl:link rora~l. /'.ltEidobbtnete-sebb aa bogy :k!o[ 5zakle!::tor; hinutiominyi l[t~ ls, at. EI'<lllgeim Sze.ntp.elery I'tI:e:!: ts a rnformatu..l Szilcs serene ehhez n~v!J.k.,!1 ,If I JAk, teMt elrogadjak. 'Hog,- hoi rudl'liink mi ~o)'es ilpol6giai hltvf<lclIru!ttartani,aITahlJll.1.J'OSiln megkeli t.aJ.Ujuk a megfelo:iO belyel. Az mar nat. rAado, bogy t5~JIl:b61 ~rill ki q:y ni1un.k !lint ms szol~ d1atoniuZ4, ilki Egyhhllllk neveben tJmallja a Ne,,~nbad~oIi.gbdfl Eg)'hu.unku. um. hcgy Dines. megfe~11i kap{"SoLa.tr.an::i~ e na.:gyol:ib E-gyh~z.a.kkal es, lwgy EgyhUu[li.: t~m-cprj, KocrmAn'fllfllmak ~Z! a 5.dM~k~r. htlir.i".l_ Idkit$meret.i es valti~s2illlads1lgroi es .1Z t>gyl1llUkrO~ ~(JLQ ~nyt !EIOtviHgiljA. m6do!it!il.AueIffiCsiotlenlllnyiladcozil.agglkill:az(lj)'anlWz~e. ~km iUII!!I.yelc minket drhl dpclrIl.lli: es le.1U"n .... k. Minden ...-:;>_tend6t piinkMd ti>ruU f.ijd.llmunk az Is. boC wid6tt szeler e haz.1X11 clIndulu.n.k a c.!iiksOmlyoi n.agy Sl.fkely-mag)'4I' taWkQWI<I. meglapjui.:mi unitan1l'loll a sullio! p<lf'(lIl,ta wl1,jm~lme( meghamlslnl MC!Il~~tSllneS t.aJ.a1hhal . .N. idelli!llegatallb tlJcatny!. uJ~gttan {I1nshlim.i:k. r~dIOb.B.n, ~tben atkillmiJJ1k v{)l[ hallaql, hog}' enlle'll: a blldun~k a~ el'edne egy hoo-ie~~n mriJVivcn nart: 1S!i7-henaTh1V3j~~'$t:IIlttllC"'UpilPveRtbhrel.a.zllnitiriu, JallO$ll:\gtlI.n>4IJIlitiriul; Ilitn ttrito oapatai ellen. " btDtO az:, hogy nem wlrmfogegysUktly bunlo:6$-tJ.~ koamai vmJre. dn sem. E"uFOOor5andor, neve:s o:iboolly6i IrO LOrt~nm bilril:tilival bLzonyittatlll be I'Qlouvaron e~ 0, <I kiltIl.1ikml Ir6 moodja Id, IHlgy ~Ill! ... k. on egym.§~Y1 :s:z~mbdl1lto'l ~~flE"k.1j/eget I:t-Ilellt! m;a.r vtmi. Egy.&!bb!llt a d~tum ls bjb~lik wert 1567-b'I!n m~g nem ¥(IltJ~nol Z!igmomi unit.ariu.s, nem "oli me.g ilnit~r:lU$ tgybu.~iit

UNITARIUS £LET 13

A MILLENNIUM dEGIEBEN

map D.i.id. Ferem: :iCln v~ 1tli1g11t mtg unitiriwn.k., bar mu foglaD:ozott lilE'l:llllak 1'@.l\CW:m'zesfv~1. Nagam is tvttc!l tf: pr6blll.U1tn ~y (Jjs.a.gnM: megtroi a l~ruon!lmi llinyeli:el. de .;r.z'Jk 1I11'tU frn~k bele 1)1~ a" ll-hta~1 fOll'uokba u-m. IH-le iehet flr.a.t1n.i a vecek.e~boe Is. ee van mil [tllnJval6 U. b6v!nE~b.i!.zu.a.kb.lizoltaj.lw.,

1948 iJti, 0n.ilI6 ullMriw: piBpO~ ViIIgyunt pii5pOkllwlynliL maid hel~tMS pfu:po'Ilr:: veaetese ateu, 1972·t61 ],uspOk wzec m Eg)'blzLlnlr.at i", &- dh-aol'lgWUll a1~pJ.aCl an gtlIHIGlhatni! b~rk1 bogy seN'l~ink. lIanasZlink, f:ijdllm~jnk tfljHen !etJ.eaitjM:. tt~UuW.r. A 25-30 e-zl!m!' tdlem kis 1~ll'ks1I.mu kiizii~igiin1r. torlenldwi hagyOrnAnyainlca.l. ~~kmJm: mikacsul wdyt ",~~' jllll6t ts Mmodik ma.ganalc is 19yebzik olyan hd)'1:el~ hO~-nl E~buunb,l. IIl.iJJt iii 1oI101j.1n _IOu.!! Mlkl ..... s Illi~k:i nelyn.ilb~g!!.&s puspilhege iMI~n '''lit. B.ehm 1:::inl~y filw..afw: SUM" 11 ]ct5.l..1maOlliIIb new m.:k$(lk:ke-n.!!. men:,..1. hivOl:. sUma nem bi1e!lyi! a valL\s 1'D~ .. bb feu eeuen-, Mi Igy eevesee is "vagyunk. es ak.iI. nwk lenni". BClldogm kOnyvciheW',ik d;az elmillt r.rekben, 00gy.a;~ aclba'iJc.a.lbbiw !I~gy k6~oiis.:;q~lIrt eliJu~k meg Itlvel2:ll:, ~~impadtillWlink De ~H{61 ~~~"t1 j.ijhet. ~ nf-JrOCw.!. h.!Joo..uhoz kell ~nz. ~M H penz, hloem-az egybb~ilbb~l ill. ""nut a mmmunizm;ultnulU.zott.mm I w\!;:j-; clV\"l~l6l.unk_ M<o:&tu.1iasilceriil :l relr.1puzkodb. Az el6~6I;orruan!,~nl: hltt~te« . .t mo5tani 1m': I.! tn:i:LDk.

Mi nem lEg)' \I~1nrnk. miD, II!5'tllir'nlPnzttl!inJ;. hogy ht m:m .... ~ pott ywu. liz VlIgy suz ingatlanl. vls.sukaJlQl1l'gytiZl'n~ vag)' nuqy\'fl.rn.t ... volt. ab.r.l o':lnldje :I hireJet eeuen az okUlUs-uevelt.5, a gyQgyll;i$ . .a sZ(lCiam gOOOlls.kOO.U na,gysuril rIlUI!k.!J. ;11. ml nem klptul!. \lio;$~~~g)'MlHllngal1.an.unbt ~m.l!IY ML'C. wit hIJ1",Lhllde.nllll'tn I:tmll!SZetU mU!l~Mt. ~Mm utJ~l~Ilti, h[lKJ If1olkMulnk.~svll.ltgiak.nem~gez;td.kv~U<6mi.nden ilyen ten,!~ a It!:h~I1idgekhu mertl!D. toUr megvannlk terveink .1lm..ncl,: a:z o.vM.1.!M, aE kl6sekkozpoontjarliL illll.akok<m:iJ(ln~n.ak m~grt'l'I!lIl- 1i1~r(lI. e!la"]~"n~k m~g ~pIlI~(Ik. Of! h.l.s11illr.. kH11JY 1l.lm~!il1o:« .u:ell1ll'ua I ~dall:lmnakaz ~gyhwltl;:II~lernben. ea ~a.k~g)'.ik latham es Ultvinj'Q5ibb rll!$21' a fOldClvnjAro £gyhaz kIlkSrt.!:se-.!I.all biI(Olf::l i$ blr Uyf'n fonlcuuggal, 6-$ :a.bb.m ntp tmimmy't'kt tudha· ~k magunktru.k.Bir izorv-litl'lyPgyhb vagyuni:, hiszen mesat eg)" ~~5o:bb \I.;1msl gy!Iltkezll!t~ktloe-n k!; merrnld.~t UU bejirni Ilj"",i"l.:.Iltk.h papJIlnknak,ru. ~z.imo-tl~'II.5 $~1'n51 ~dh~hln.k IUmol. Ebbm a.z ~b.!oneS'1b.u.unlI:vrzttedben is vitw volt. Ujak lIZ elkipldesek. ujak a nttetfL lijak a lwuWUJok. eem leu ez az .liIMlu ftszOl,· ~egmEnteJ. de tlakegytlv 'II1:.p:tltet mlr:W.aRl!ylurucal:Egyhazunkjo...

14 ONITARIUS aET

yOje. ~r Hartt slktrillt ingaLla.nt \lenni. GyulM 1m.th.UU.bH~S~ghu jUto~ A I~Wv<L!l.}"Q"ball I~kfszeinlc eredmenyesen vagy k.rv~sbe sike-resenJtlWkiSU[ltin1eltlihelyh~t mas ro:lo:1r~2~tel::rl~l, de IDlllatllt m~gpr{>Mtl'lak. s~ka! o':ml-ei!i'ri(i"~.5 ~lik, hCl!y n a.ayaf'lD'h.u bo.:,w~~ rtlldell::ezhiiru:r~ a:;: nrdayb61ldtcltpii.lt hiveinknekcimjegydkll!t. hogy hoJU,tUket rod· j~filfMuni.5 gondozm 611t'l Suretn6k mr.gtHflIIleni fgy KGlilZMrho~ k.'I.~lOOt'i TeolOgial"lnt.Z<f-[ ilnill6 m(iii;de~ik, 8mil -iI fl:~lPnl.~lw md~tf!n otlpuilWztd K6"')lVlda(lil~un!<:a1 ~.bb~ az irinJb~ ~eD terelnl. hOS)' ki-ildv~.!I.l'ajN:bel m-e-gj.smerju teln.!:· IIdmijn.kK,~leniink:l!t.hitclvtinlret. UniWlus E1~tdm.ufolyoiJatunk 01lI'I0I1 m!gyatvtlWiiJQ!<l;!"_l':nn~k {s Egybuurtku.olgijid.iu!Ll valnla, m.~s.litj~ nem lehM. u:lkfui m~~eile~lnk~t~ az a~atnl o 1~lkMluov-e-ts~fl n~"~mi. I""'b!:"(j,,pz~si m"Cilull,i kj. vinjuk tennl. Ene~tWinkta u. '1H'SYClbb gOMoI)t keD rOrdiranunk., aJig van nthiny lIt-pzett JUnlDr. rim a (~mplomi ~nrklw VAg,}' dalinia. I1jusi.gIwJI ~ m.eli 6nmegvalositisi II!~ tOstgeit Ii E~b;n k .. mtin !)e1O.!. r~mfljUk ~~IT~L M~~1i kaPC:Sl:llataink"at igyfks2Ullk m-eogt.B.rt;ml. boOvLtenf. es S'.er~m~k. 1M ighnybf I'~nnel!: mllnklnul mindjobban kjQbball ~ Milgyi+:

Okumeniku$S( ... .-..t .. MUllgibtbao. a.z Egyb.illlk OIurm.enikv.~ 'ra- 1liI~.abiIII.; slhliar.rnicsban. k:iI.lonbfut! alapltv;inytlkb.an. Az ar,a.mln16 SQ~ .a.l': aral6 bV.I - mondhltnolk ermyi: fl!l.soroU~ 111'1"_ IIU-rt teldnti.ink ml enoscruen ~z anl'.1.ego;rh:i.!:I':II, m~rt 01)0.nm varjukaz utinp6uaSle-j a uJ!g~lh~lt. b~r t\ldjuk. ~ogy "ki.!:

IeIkmbannyil k'iiztffl!li.. De tudniuk keU. hogy f1(t8yb!.'n nem v=.,kel olp.n ~n h b,UI!?Tol hlv8., mint itt.ill ilOYil(!I"!z~gb~lL.ahol a "5oi1'rava rrm Ill!rtor.as" S2IntE-tg)' ujabl:llrori 1'111· M;5-IllMi.

'n!:>m!rl tgJ'~t haWazott igeD~S$l!ggtl il~ljuk erne· 11\ \JIi.Ilulw; hltfclriDlliL d .. w.Hokblls. ~eke~Hd: ka~atalban ji.rjuk Ei'dtlyt. az ID)'iOl'3d.gol.latogatjuk egymht. S~illti1I.1k, h,a eeu egym.u It.b.erhorooz~,;;iban._ All,.aors.u.gi brenrJlny IfSNereink rtn"t'1.'IIiinl'~in. Linllepein is kepYi~ltetjiil< magunkat, rent ,,!Szunk OhJIl'lelllkw: Sl'.t'l1:lni!i.sokon. b.a ig:~n,!1ik eukrt <l rendezOk. A loinadaJmi.politiiai ~et szlnt~ nW>den mille ...... iumi mfgllyUvm~an err voltllllk <I f.fivilrosban i:! Ylll~kfll egyaxit.nt. t.1j'Ug.a.ti tn;~",illful "lle i".ap<::ioIlI.ataJ.nk.u II a:!-llj errhh:"tZ~I~5, ilZ fgyik. 1Iil:ig~et5~giink ale.lniike..e v';'Luzro.n f.esondruli!. toutm~!hel igyekszik IlJ al;aJK'kra. gydmOlcs6t6bb rQ<1P~ba b~yezni.

~nt5-~ n MkunJma ... a~ull,r;6 a~1"lJllt ~ni"itgyEb~:rJ rog.almn.t\1lo:: m~l!!, ht1J.nenelmi mazy:.. ~1ti1.11mys~gn<tnj~min jalu!ntJb 1~5tver Idvill.unk lenni, r",lnhVI! mindi!! II l'I.iI!lyobb.1k. t<l k remeJve t61iik. ko~6s d~k me-gv .. l6siw;!hoz ftltttbmw u\ikXge, uerel"'[~[. t~m(lg;ali!l. Mint a.b"8Y .k.tft:s~o!~ gOnkbl!n fg)" K:riszrust.mK ven. Ugy magyar unitanzmusunkna.k egy nWOffilllje, E'g:)! hUiifa V~:rJ. :EZI ~~m TrlauWl, sem f~. se-ma ~ommunl:zmuj nem Sl",ltithan~ U~I Migll!g.t$~J'I. Magyar egyhizkfnlttttazUriSlenidr.l .. h.!.tll'agyunk.kI!n!szleoylllolgyM nnitirimokkint akarunk szolgilnl robb5egi te-stv«reink.keI egyUu. l~h.aI aUrul'lk:I~rm1r AZ My End:re ilmaorlta1lm!yQl mL 1.:5 U:axJuk,epi!~nLJ~lt!:.rrllnkd,i.~d!!~n: H nern~~t(ink 001 oiogu\iu.n. Ady Elldre irjil MQricz Z!lgml:lnd.hoz: .S ba G Leh~· 'trfml nem tlUiM kbfmjJ \obI! f'g'J sunt .ur:ln.dd;lInl: gy(jnyMlkl't Iml. ~ Ha lS[fll Dem 1:0; im'onhz,a ~ikerrtI minden strimll!kunkal. f.il.r;H.'(lIzblllw.t, mi ugyis megprob<iljuk. Ug)' ,a.clj,a.Iuen~dki.l"kf1dv-!:tl

B.L.

A MILENNIUM JEGTEBEN

.Ezredevi iinnep Iisul!"8'omban

II Nagyboldog.:mlony na.pjan saerveaett egyhui iis iill1lID.i milllen.ruumi -onne~eg pmgramjillnak megfl!li!'L5!'n o!I Solem KOmnat szaUll1,:1 haj6 augusztus ls..En, uerdA,n fH 10 or-akar~. kezetr .ES'ztergom'ba.. A Idkotdben Meggyes T.lm~s po,lgarmester es Beer MiklOs segMpOspcJk f{)gadta a koronat. mel)fet harangzugas kaze-pm!' !:2amtott.lk. a bazilikiba. A:z. el'l!kl~ a ~zent [(orona ~et tagja:i - Mad] Ff'~nckOztar~gi elnQk. AduJAnos bAulnt5k, Orban Vlk'tor konninyf6, Nl!memJanos. ;U: Allwtmanybir6dg eln6ke e5 Glatz Ferenc, 8. ~gya.r 1\i1kJ.,:.nfO! Akademia elaose ir:isml!k ldeiglenes hely~~ az oltar

A lc.atollkus.sz~rt!s. kEoretebeIl.lGIlrl·JOS~ni.aubE-r. epostoli nunc!u~ Unne¢JyeslS:n atadta U, ]allm Pal P~'p<J. levelet Paskai llI~zl6 blboros prlma~. Es:p.:tcrt0m-Eudapest ersc:kl!nek. Aplrpa It'Veleben meltatta Sze.ll.[ I:l-tvan tortl!rlelnli ememeit, tLlVAbM arra hlvta fel a Iigyelmcl, bogy a mai vilag sz!mcs meSprohiil. tatas ele Allitja a bjtet. igy a felll.lf'tn im.~dtoz6k: nemcsak k.Ozeps.nril k~szten)'ek, hanfm veszHytztelf'tt I:.~ztinye-k ls.

Az unnepseg ~g~Vf'l. Wdl jerenc k61Ch$a:;,;igi emQ~ IeL:lIrana MelOC«l Mikl6s IrtII3n megkoronAz4sa t: secbrat.

Az. allamm arra h.l.vta I'cl a ligyelmet, hogy saear I:5'tvan inteueei rna is id&z~k_M !'lnQk beszede Ulan a szobrct meg,t.ldottak scrrencben, Scilt;nbeJXEOr Andras mrabbi, Rh.ZIll<l(1)1 C~BbR uni1!lrlu~ plhp6k, s.zebik Jmre evangelj!rus, Mlcske-i GUG,!u1v I:'ef(ll'1nliru pG!-pok1ik. Pa.sbiUs:rJ.6 brbcros, ~"""'k, #'s Mihail kon!tantinapol~ metropolita

Az ilnnepsegell: utan lI5bb e:zer ember ne:tte meg a kOzJze-m1~1't kii.1l1tott I'lrrnzrti ~ro;:lr.lrett

RiUmany C~ p(.i;sp6k.

TEOLOGIAI MfrUELTI Lelki magas5agok fell!

.6 van mlDdenek feleu, es InlndPm~k atral, es minderre):;ben".(Ef.4,6.)

.,Minda oloiIWI kmUfogW. nledetf'lltllDtll'tOd.~

Hov. m~nJ~t I..eIDr'I 05l. llrCli:I~11[Ihov"llIsulc'l

Ill!. a M~.nnJrbe $dIlneJt. m "aD .. • bIlJtak.had!'I:r4D.~ il art ng:

Raed _ btJllaI uimyili is.tUIJere.atUllt:f!lhll!ll.

.... lepOnlbb JOt:~iJ; I.IrniI ~D'~"'" mim..IJ.ItdJuvil.li&0U4vulaa.-

(139. ZSlJItar-5· J2_J

- Mondja David a zsoitMban, gondolva blzonyara. a tererete5 tornnetke. melybeu a buebeesen ember f'lrejt6t:ilt rsren g61.(1.M62.. 3.8.)D;ividezzelszemben vizsg41tawra jelentn. zik. ~1jeJe.ntf!n U>S2.8 zsoltArban eanmaga ellen, dr at IsttD.ellen sregfilakkel e-tleftlftHe:n at 0 oldalAra tll. A. Il"gval6s.igo· sabbes leg6s:zintrbb hltv~t mOMJa tllsteruiil. amikvr 1101· lci-i vallomaslll mllndja aIkot6jillIak_ !.elniamel1lll! m~l}'tb51 fe. lelmetulsreru:ent es csodAk allwrujilint magasatalja 6t.

1\I~Ja, hllgy Jsten iUlJ'ja me.ll.eben ls latta 6t. meg mietOn kIal.ak:uit Ij'oltlill. Tudja, hogy rsten ktlnyveben minden napj;! fl!l vctr jegyezve m~g ;1 Iegr:!is6 ehi-n. Dfi!ga el6tt~ Isten sck-sce szltndeka, ruszen a legut-olw v"Cgm is csak n4la walja IDilgat. vwg:illatot ker szfve es. gW1liDlat.a.i ellen Istent61, hogy ressz arra ne t~jel\. es Vtttl~$cllWri iii: orokkeval6sag utjan.

Ehhet a hitvallAshoz: Isten..eJmeny Irf'u. val6di, el6 tsrec-elmeny hitbeli lillis, olyan., amino Irlprell"n a rest. 011<10. ami letk02:on~get tamaszt rsten ES [f'l'EmtrnE-nye, a gyt.~.ded ember IeOzou

Enne)( a l1tk(,\z.6s~:gJleli: a magvltt serene elrsten aa emberben II k:inyHat1r:{llt.at<l'~ a I, amE'll'bE'n rejtve meradt a rest eldtt, de a hHck szamiLnllathstcva. hallha[o1lli. tapinthatovi tette m~gat. A mag k:ltelt. M eraberi l<l!!e.k rstenre tal.81t. Szlilete:~e utan talpra enr. es elindult ea etee. az or6llevn6sag utjiLlJ.. ~z a ~zben Istennel, e:. ItEID engedte el tbbbet a lj'!'l.M6 kent. M. a tb jumm g 6t a legmagasebb csUc50kig. es emette fell melyregekMl, ha elbukott.

Adavidi ember meg ma is I! fl!lfi!le ivel6uton menetel.Iejkevel rna is ugyanabba a keabe kapaszkodik. me-gis van vala.mi ba]. Nem E'gy mindenaepi bal O1y:m balun. al:'llll'iilltt~se uti! nem fcrduh m.e-g elo vele- a2.lI!:mber (elke lIloml:ia merill. EgJ'T'E mrl~bb~n a1nik. mikOzben tesn .m.eke-tre, f1'gyUgyD. -eSZ!!1'l! hagyatim;ik es pusztul, f!'lfol'l.fo bukik. E~ pusztit. Epitrie rom· bolja magaban es magakOn1la lelki varat, mely Vefl(e. es~lWuoit. mell'e.lckeJ'ulal vagott rnaganu a J.elek oserdelben.

At embet lelkiiSlI1.ertl1l: l'&rre betegebbnekJatsill, erverese egyrt' erotetenebb. Segit:seg!1' szorul, &! nemaak segitseger, banem tamadAst ls kap, Sebci:hetoseget kihannalja valaki, aId soaa nem alstik. orok eber$~ggd vArja iU alkabuat, amj· tor tstcn muvi!bc:n kilt te.hec. Es pus:ztit. lnja a~ emberbst e w:tt:l1, mnkoUl'al S1!6!ja tete, a gytIkn@r rAgja el, kilopja 11 kat~n~bclamlll.g{l't.

jI.z ember e koziJen szepet almedik, es mint V:8:llImi zavarltst. mint irig:y hazudazast barUja,..1 a flgyelm-e2.teU-st.

Olyan IneJHo1m~nj\ amilyenl e 139. z:soJtAr ad e!e.nk. jehet, hogy sohase volt minderddbf:n. De m.eg a letl!z6, 50ml gyengebb elme-nynek is megflg}'E'lhet6 egy felran:6ztat:hat.iUan gyO"'Dgillese. NikOzben scbe-nem-laron magas$Agb<i emelk.:dik <I tudomjny. illdmlet sobe-nem-voh melysegbe eresasedik. Buld.k a leltielet. zuaan A keZ\ltllre1 szoric6 Isten egyuu zuaan ez.erabertel, 6 lA, minkE!t, at ii ZuMnas nem ZI'I'a:rj,,- De mi mar n('m igazan I.iljul: dr, lan.an Prziomlenft! vtlunk: a kj. nyilatkcztatlls irtlnr. 6-seiru: felbe<:slilheterlerl hllgyarr!:ka. al ,fvallgelium a !il!iinkig HE'mjut el, 132 Egyhh E',gf~ lrilal(l:$lalaIlabbul 5zalad a rohano vilil,g utID.

Mi len ebb611 Mi],en ve-Iunk, ha 11 uoltarbeli bUIlOiOk, ver.

I)ntO e:mberek k6ze becsapOdunk1 Ho1 minden eddigincl lUI· gyobb ~el ro,gunk beaap6dni, mind~ I!ddigln~l uvesl"bb lokMlrit6lelkler6vt'j1 Azok kOzc, amilc lnenrdl aalardul ubi· Vii, hazugul ejtik lri a n~ Tudjuk~ majd akkor kOvetni oa·

UNITARruS ELET 15

TEOLOGIAI MUBELr

vidot I!. wllU: nembenl M1asfogl.ii.3sban? RA.!ob:redl1nt·e, bogy the'S utcn jarunk men vezerlrtevel az oru!O;~let \ltj!!.ra visszat~rlletilnk·('mev

-a~to~. hogy nem. ha megunrjll.va1nkh-l'lyett mindlg il.Jak· ra tOriink tdbetetltnUl. o?!; (Ire};: testi ifjusagot akarunk. nem btrva !I1;lban iU rsrem mcgUjulAsban. a.ml.:u Evange,uum fl!'ld.Ill~d.iSllak uevea. De ha keptelenek lenneni< ea megertenl, ncveuiil allot foeIebm:llsm. Vag)' a% 6.jjaszWetl!os Idfej.el.rsevo!l {:ljililk. amit Jh1.ls oly tis:z.til.1l rnagyarazon meg N.ikodimusmek.

liz, evang~liumMI 10k-rook embert rna M aak <I. holl, beru tud megariarenl. aminek. lilek szcrinti [elentese Igen-lgen Ids me.n:tkben Jut ellxl:gyal:iIg lelkiismerttfinkig. Hem rue! eletre ~ln'l. nem nQII'eut SZlUIlt. nem e-r~1 kal1J.Sl't. De minel kevesbE ebred a lelki1nk, a.nn.U hidegebb esseei bonrolga~ak a 'beti1t Ujabbnal ujabb magyarautokat kenosilnlc, mint megunt jeve-

ink hel)i'tm a meg jobbil_kIIt. vagy az 6rok ifju~ir.got a testtinl! ",k.

ImAdsAgunk is elettell:n es hillbaval6, ha fel nem .:bred ben, nnak l~lE:i, E-S ra nem lac a ke:dmket ~2olit6, nUI.n,1t egyillt Z'IJ.hanb InellR, Ha 6:1 nem forrOscxWc benntink az alv6lelkilsm"," ~I. rases vilagilnil vaJ6stIgo~ Ia.lb~ nero 1<itju1c meg tstenunket, emlnr fogja a ml1lliter. (:s IDE'g5:ZolItAsra va.!:. Am~llt auhan, ~ zuban v-ehlnk, k~re5 nklldllls fogja. a kmInk, de f>Elemctnl csak akkorfog minlret, ha \I'~gt'tvetil.nk vilagi tobz6diisainkn.ak. gzek helyett msgaJ.atot kerllnk 1stenlE51 6.nmagunk ellen, umerje meg a szlviinket. probAlja meg a gondolatllwkat. neue meg nem jm:.nk-f (eves uton. veeessen ujra felfell!. az orolc:kI?vaI6sag utjlm., vila,g; magassagaink ulan a 1~1l::i magassagok felli.

Amen.

NyitriJ.I Uuenle.

A szeretet es szemelyes kot6des mint a gyUlekezetepites feltetelei

se~l sze~l.'nek .'izolnl. EgyT~ inMbb t-r6- ~Odj" bennem az a rudat. mineliPt saem~ll'ei- kOtOd~$ ncllriLl nem lehet gyille-kl!Utllt ep.iteni. 0:61 megtartani sem,

Amig a mrisik iranti miekl6des e~ c;l)llin. addlg n:.gyon font{]ss:i \l'MI' a szrrntlynkotMes. Az ('rdMyigyU.lW7:O!'tek me is: alkotnak. kOlQ~segbl'.n elnek. Ele~pl'$ek, ~s valahal m~e.ll bennOkel. a mbilitAs ereje. Amagyarot.$zagi gyiile~l'tU:1: most formM6dnilk: h!l ni:nn !Z~ mell''=~ ~Odes, hi:vcink lanall-wsan Iemaradoznak

A mroJ gyillekEZ!!t Jete rsak aa 19azi egyii~$ kozelsegeben joliet letre !gy magyaror5Ziigi gyiileke:zethez va.l6 tanozas lobbe IIIar nem te!dnlhew f"oLdrajz!. rn.dkionMis vilgy alkalDM ~ldny· sae- kl'ivet:kezm~Il'fenek. hanem e~ felltinitll lehf"tOse,g 6nJ:ente5 dll;ll!ir.~aruu.. A mindeM.api elet tihlv:iw, a ItOzc;ssegi formak felborn13.sa kQvll'U::erteben saaka~k. krletk<!zik embl!tes ember k.4z6tt

sejnos az egyhAz, mInt m!liil.wbb reno dUo E'gybazjogi forrn.ac\.O, konUlllban lilll'()1 kf'rill az egyes ewber ell!tet61. Itt nem az egyM..zi survezrttel yan baj. haum illi keUene tudato~jtanlJnI< ma.gunkb.an.. hogy JOO igazAn j61 csa.k a ldS("bh kliZOs~pgek muJd]dnek, arne-Iyek, e~ctleg alW·

rol epIDnek, E.ZCl'k, !!hoi B tagQk egyen· kent utol~bet6k, m"t!rlnthet&kes meg$zlllithat6lc. Ehhel bizonyaril mt!g tobb lelkes1.fe .!-s meg [~b"ll munUra VOII1_3 nfikseg.

A lelkhzt41 egy dalog mindenkeppen elvarhatb. MPgpedig az. hogy - aUando es fo1ytono5 mUJIkflVaI - mUrU:atarsj viuonyt e~ alla,..o:Ill kapc;c;olatot .. lekitson ki hiveNeJ, egy meg:feleUllegkijru eJetvitil!'!! reseretsee, Hi. ho~azabb Idetg .lelket~ .akarUJlJc In02gUni, akkor>Ege!iz eletU.nknek valt)sa,gm er6ve ken viiliUa abo ban a. gyI1leki::l:e-tbe.n.. Egye$ esetekben II ItlJ.e~ taui:aJa.nnA vat.i!.sa Imu.!lbt[u"5ak hiauy.a) tigyeImt'ztet6 jel erra <I. vt!ltasr.a, amely nero mas, mlll.t min6!-1!gi atalakulas. hiszen hivein) egyhAzhoz "aID kOt6dese min6si!gi alapon sz(lletik m .. g.

A gy1l:1e'k:eZe! kazeppontJ.liban a lelken an, ali kialakit IJWgi k6r1i1 egy munkacsopcrrcr, A munkatarsak klsebb k&o· ier l:t.oznak tetra ll1aguk kortH, akar akozpcneeen, aki!r a StQrnblytertiletek kUlonbOIo gOcpontjain. E n~lldil nemcsak, il.ogy nem hatekony a l~lkesz muntija, hanew tWterhetes is etheti

Arra. bivatnlru.:. bogy IIIImagull,kball I!s ma:.okban megismerbetave tegyWI az isrenkepUseget. Az. emMrt mag;! mll';en

A Magyarorszagi 'Unjtariu~Egy.b.az hi· Ifl!'inelc szAmbav~t,fIIe.kor es pasZtoralasa· 1m. - egy saj!tos he~yzet'tel nez seembe. 1\ nagyrent I!rdt'lyb61 .lJnd~rut un.itariusok nagy ~l6rv~ytertllet>En vannek jeten .. ~1I(lrtawuk.. k!l-l~~1eg:b1<' v.&6 von.!!· ~llk. t't:/.egy egybazkOzseg mepu>rvelese es megemsjtese, jelen !dOnt. egyik l~gn.i!gyobb klhivasa es feladata. Mint erinten' fogla.l,kQzQrn a gyWe.kezetq,ites !iC'ndolata .... al..

Ez esetben vlilik izgalmassa az, hogy mit [eh.n az egyhdz., hogyan k6zeledhl!t 8Zmlot'!l'@'kfele,l{i3ll-eerejeasz6llimb O:l!lekvem~jI e:s- ~I!g egy olyan korban. amikor mar csak il. pum", !I!tiinkkt is megkell k:fl.2deniink. sl.i!.molve a. szeknlarilado. a~ individuamll:llU probli::m<1j:'· val. 8. dtvatcs valllisie!zm!kteljEd.esevel,

:M'eg.IJitogatnJ -ts saamba venru 'hIve!· met felkutaml a I!'jt&kOd~kt:t.es kows- 5eg,b!: vcnnr O.ket, l-elket ~$ tl~tet 'linni ugy a k6zpontl. mint II mebb gyiJl.emetekbe, ~fI!:mten.i II gyiilcke~t instiruionaJi:;v;iu.t,targylfeltetdckc't"tlil:to-sitani B.Z. egybegyUJh~khl"z: a gyUl.ekeler;~!t~s kapcsan ezcic voltak els6dll'ges dljll~m.

Bh wD;lI1enlkfonto!, most Riktppen a szemeiyes k6tOde-mil, a szeretet megl!l~

16UNITARIUSELET

emetni, megennuoni stffniHyi.:.ege melyen ear, ami az es.zmenyivel rellcn. Ak!r 011 hl!tkOzn1Ipokb!lll, aUrtlroll.tpnapokon. E.T'I~I II 'Remenyik sandor. iLIlli!.cr oII1t mondja. hogy .rzy tsrenarc van trU1l1thlt bmniink~. ts ezt Iegmk.eppeo szeretettel rudjuk megvalositanL Villom an, bogya me_gf.loll'ilegezett saeretet gyiikkezetet eud eplteJli. B~ mUIlk:iml:: lIem valik a.zonnallAth8.tova. ba agyill.l!kezela seeretet eretereben ~p(il. &tko"t' naprol napra erosebbe vaIiJ. Az Or6.k.kevalOs!g er6i pedig mozgisba lendOlnek;.

el, hatOHli a lOmytzetebE-I'J, es nem esc, pan egy ~tradi.do.naJ.is.w egyhhlOzseg. hanem egy ktiz.d6ld!pes ~J~kf'zet

A saereret II.Z emberis~g atmO$titr~j;" mondjuk so)::s:zor. Epitesili:Lk newaak a letszam nOvekM~sebfon .n, hanem aohan a mczgasban is, ahcluten ee ember. embeI es ember kiljXSo:!ata vAlik tapasatalbat6vi\, errzhet6ve_ Szak$le;ru rerved:;5cl es cselekveSSC!'l, Sze~lyH kapaalattal ~! s:teretf'ml, egy bels~ vil:!g gy-akodoiltilbOL soxsaor kill!pVE', clyan gyUl~ keU[f.'of vagytml:: rullatva ~iteni. arnely vallasos {unittrlus) vil~gnezetti!l rendetki"lli, amelyegybatl1rozott iranyvonalat ir:fPIlis@I, nyirort, a sz.abadsag jegyebelJ.

Am_!g ij. ~ ke.resltenynek; tudomi.s.ul leell wome; bogy ~gy k.ol.l!ippont b~1yett It:et gy6jtoptOlltja van f'gzisztenciajanal! (N'ylrl~s}addlgenhis2emazt.hcgya saererer leher els6~o.rba.n az, ami I:.fizverit e kH pOrus .kOzott, es ris~zaadja az embert a gyUlt~lttMk. igazi orunaganak.

EGTHAZJ 'l'uDosiTASOK

Flaral .gyfuiz .r6m~n nepe SzejkefilrTliin ~\lttI~kremIZElD'ttemuUnitm\HT.lW~z6hilrmad.ii: n:ndfWt:nyfil

MIni ill Dtvld. Fertnc ~ m..a.i ilapjjn S!trve.un unitartus fgyh6z ;n; egyctlcn :En:i+lyb;I!n a1i1phm kforHn~nl r~J..,met, mill" 101 !rt~I!iod~, mlt!:n:etll>tn.a.rigiObaJl ,z;e.m:till m"&-imm6rhmDad. ~zorn - in unit~rtU$(Ik v'l<IgtaJ.lli.wOjil. A bknr+gen minden pirko IOb~1' D1l1!!gtelt;! Sze.jtdunliln., II>! iHlI!J.k lriilonboO>:6 mill}'i me.lynel; jt.1616 rrndu_8m."tb6l is ~ztetni leheten, bogy :II legnagyl)bb unltirius roIrlegn!MtZ¥rnJ= majdntml miDd&!n baza.i ~gyhiUO'E· segitpyjse~miIgA.t

.. u~b~"I~ri ninpad()1l. - am~l,r£n elY oollappal eU'l~tt meg .. <, Erd.elyi OiaklllWlroz61'l1 rn!ghtii"ettroc:~·l!n..._taMr._j~IH;lmu.- S2om· b"On.lVil:.sunit.al'i~egyMzaina1:mlgu~giI~.OttciUrlvitziilletltOzrlatu~riu'[VtvOL

Hi%igaz4iteDt eltilta.- Ked~ MO~$ ripe-res. ill :;;u!ulyudvamelyi uniWiu! egyhazl:outg lelHue 115.n5rm'.irte a domhoM.lt ~llepS unItArIlI~kat, <WkldepWhil.t ne'rit·lIi.stllitAblMkkalll'lin~egy u.im.· t).Q1ii:mara fe,lm~~ 1~lekbell ennet blOb-ben vennet rEm a t~l.l.lm- 16n,A1.~tiJ;mlelul:lnmb6~dpfu;pi}tmoru101le.&'Y~ibeU~I,Uw.an~kiilf"rildi UAlwtUJ~gyharkii~~ il&;zlt .... tone a megJell!:otebl. KDttudott, bogy Eliuk.·J.merika aim panjin (I Boston -N~ YOrt - w.ubingwl1 vonalCluf ~z~l [~b u.ulliirius ~~:I!i l~t~~Lk. a.m~t,d: kapc$'l'14tb~n ~ a:z. ~rdelyi elW' Mna.l. Bar a n~llerny6~ iMrnlt ~5emy,j.1: abitt i.s nri:tel1tO ~5of.g 'Iolt. I rbztvniSk & tbz~1 kf,tMA.s kILIM.&Il.J mfiwrt rs ~k'=ct klWt«~t. ~ latAs.-a ~g{ttMzcn kcltO rc~ 1'\IbU, gumlbotO!i csend&r6k is clvegyUkekaz lliln£p!6be 61tOWrc egyMmS0lt b;iziitt., rudvl azonb&J:a,lrlI"nnJin: jcotos Ilvil1g.mimteD ~hOl""ku6W'n.lltgN:bIzHl!t!l~ga.~nhN6vevfLltajrlenlokill:

suI;,\. ~rl piI:spO:k' ~ rt:nd~z~nl'cn a lI:rllniUnd tl .... OOOI;l_, iL 21."~de.lsd~kn[6s Il.il.itatlu~t;!Ii:J-kl:tzlliAntonIO:!i t\angsu~ni:: a YBl(lI!yliIgfiatai egyb!zut d3li.orbu, I jOv6t rriot6 ~ekbl UU rOg,lalmrnla..jelezl~, ~ an.dalJnigoo~~ gaz4uag! nelyut_filyltit"~nalJs~erepetl·lnana.ba.u~sP··hlt:vts..tiIu.phatnfi jogt;llanul elkllbzllll ilv~lka.t:, lngiltlil.lJ.jailwt. A pll5plJt_ itt -eoSJ~rttlmll~n. tieme]le a reilirud6 ~!gr<.'haJtAsa s;:.eoIDpclDr1&boIl az RMDSZ-re hiNlO rd~165~FL Kif~je~e ilbtJell remmytr. MID' ~gre ~Iaitul,a I'tIm.b pQli(lta iltala S!!l:IJ.stOrW:[lJl'elien keltrtt tUenlign hanglliat, SzabO ..\rpM kljelent~te: .Ha "egm altalmuni leher, e Joguabaly ninOeD pClolhaIja a:rl:, aJl'Uvel M"~1H4g mU rtg.en tilItO~ik.;u OnhlblJiin kiWI halmMll IU!.ra ~:l.QflJIt lll.I,gyanigult.-

Zi/am Jmre

Masodszor ii Icseztii.nk ...

~1k:~zi mekezlertlnktt Nyitral teeenre ~rdi klt.eS! szolgtli!.til. veaette be jUlius 2Hn. A tAmon $zolgaJatot a fD.. jegyz6 latta el, No irrentaetelet ulan pllspCik urunk, ildvOz6Ire a megjelen~ leW:~zeXet e5 jsraertette bl;.ize.lge:resOllk tiIgy8f, a s~6I1,-anl'.aink helyz.etell!le m!,gtargyallldt. Fe-hl'E'tMBn mar eredmenyesen rnegszervezen e.~ m1lk()d6 n6rv~yn.ak a hely· zete. e mit az lij I;trvt,k.Ii!'~_!PU:ltse.k nerinte.lriviinsigok saennt.nem kell ~Isl.akitilni attole leru-utOI, ,,)tl IrIAt ~Iki kapaaletba is kerult a hivekkd. nYoil:n vorultkou.ban fejtzt!· I::i v~l~ mlmyet ~~ 1I1.akirntra ki .fIll:ispo-mj.lt a Jel.enl~v6l!: tabb~i:~ Nylrr_gyha:t:a eseteben, ame.lyE't Nyitrai tevente l~lkesz szervezetr meg es lat el. hogy ea a ~z6rvany ne XetWj(itl nebeecenbez. Mas eseneu an ee a dolog,lili;zen m~ mindig nem siterlIlt a :n:6rvan),u-rlIll'll'ket miDdenldt. de 0ktnt a hhrekl!l kiE'legilii mooon felooztani.

lIZ frte.l:e:dt't tirgy.alta foly6tratunk h e lyzeter. Nehez .az anyagct gy1ljteni, melt nines kedve sokaknak irni Ana kOz& AlUsponroriilakitQtn1k Id. bogymindtn tgyMil:UnegrCil mill· den uimb;m meg tell jelenJen va!amilyen Jsmerteres. alW a lelken . .akal' valald ~WSIud.6~ tollab6l alit a h:lkCu bb: lIll'!g va_gy ,magil.tol vallaLj.a. A I~lkesl:.ekn!e'k . .kOtelesseg'Ok valami !yen irii.5sa15"Zerep~~ni, elll'n.kezo eeetten a ja\ta:da1om 10'1frat ~lleh~1 \>(IfLIlI aa tmt nrm.akiu61dkeszt6lJ6Ie!lIle., ba Uytsml· 1'1': rem ~~ SOT. men a folyOiratot els6SOlban az egybazi· aknalt kell ehetai, Cennta:rtani

JUJju! 2o-.in, d~le-16tt 10 6Tak~r az Egyb!zi 1::~vi.sel.6"Th.nl!Ci St;lI'OS (He5.r!t mIl! Emil pk5i l.elkesz ahitll.ta ll.y1tutlil ml!g I!ljegyzO It~torizatha mellen. Fo,gondnok 5ZWbaVI.'W! a.z l'ls5 EX n.nllcmnk. b.ararozat1ilnak vegrehajtasi m6djaitvagy elmanu13saink okait. SUYI! Udla f6kOnyvelO rumadasa alapjin D· jelenti,bogy nl"m gazdttlk:odNnk rom.ul az. else felevlx':n, d~ rovebbr.l i$ lcE'rIlJni keD oil celtefen .k6Iteke:zes~ket. Sikermr ,~deU megvasarolni e;;J ~n.gatlant a gyillfok.!'z,,"r res;rete 4,2 mil· U6 forimert. A polgttMl ingatlan e-ladtsa vontillottan megy: J.z egynazi ingatlanaink helyzete las~ elen:ezik a visszaszol· galtatils nadiumiba. Magyanuttal klpcsolatban azt hiltAroz· ta az EKT, bogy a Nagy 19niu: ut~ai gyii!ekezet rOg]2 Ilze,mf'lrM' n.i sajar lLlvaruagara. A l!!.IekkOnyvben at keD v-ezetni i3 Ma·

UNTTARIUS BtET 17

EGyuAZI TUDOSITAso.1i

gyaJ'Orszagi Unltirlus EgytW. tu1ajdouaba, ba nem ott saerepel ~s az iiZf'mtltet~n a Helrai Kft bevontsival jeu megolda. N. II. duna..fUmli ingatlan rendelseeesre ;ill a2oknak, akiIo; ctt Hamal: nyaraln'l e.ll5zetf'~ bejo£"]ent4ise~ alapj;A;n: ilt most is 19y van, bogy a.z Eln&ksegmege:ngedte 011 pest:lzelltl!!rincii!Il~kvez.eme);. bogy laUsgQndja megoldhAig ha5.ZIlAlharja a. t.ml.s egy $zoQaj3t a mt'uekhe<lyi~gekkel egyiitt. F6gondnok 5261 arr61 es a:z EKT is hathc.z ebben, bogy a HOgytS Endre utcai leike5zi W:.aJt. aho~ Ustonl.J6z",r~le.letcdk i$1akmi:., rEi kell uJitiini es bd:611l.lzhetCivf keD tenet. Elinel: koltsegeihez az elk61ti"lz.ftn lelkesz mostaru gyillekezHe is hozzil I;~ll jandjQnreszarinyo~.

Egyhazi Vell!t~mnk els6 p(lspOki vizitad6jAnak nwgha_ gybair6l., aUlk t:etJ~itesi mMoutaiml vil.gy if. nem teljei'w!stk okatrol Mild~$i Vm KaraM lI!lk~s:z saamot be. EK Thruks tudomasul veset, hogy nem !WI: minden vlUtm:As tCl~nt a.z rgyh.U:kOzsegben a weghagyasok ellenere sem es felkm i3.Z rgybAzkOzseget. hogy ez anyagl es egyeb figyeiker rendezzeK el a pili:pOD vizitlcl6 meghagyJsai Uf!rint. EK Ta.rtacsunk tildom!sul W!szl pClspokiink lemonclilsat az Ullitarius Alapitdny Kuralor:iumj elool:i tisZl~~I, merraz ne-m E'gy~zil: megv41l:s;z.tott hhrataJ.avai. lIZ EKT me~las:ztja az ujlrura16riumot jlletve viulJIvAlir.m:ja a regkk.!t: Bfote Ildi'kl:I, UzmAny (saba, Balazs! Usz.I6. Gergely fEolician, Nyitrai tevente. sandor (lY_ M!ry;s, xeremea Miklba 8. lrurat.mum I:&gjai. akik megvalas:tt-cttik uj elni5knek I!eke Ildikllt fS titkarnak vtssaavWa:szl:ottik GerreLy Feliciant. AI: III W$~g J:e:Sol!l~b saercsatorte ax Uniritrhu; Alapll'Vfl.ny dl}ait a meghirdetftt es beerkezett, megfe.le16p61y!z.atokalapjan. C;yfilmzeteink h egyMzi szerveeetena 1.2011000 Mrintot kaptak: kiilOnOOz.O celokta, mwaMl"IJJk,javltj~ok Hv~e«t1!. MAcE- Ern(5bf'sumolta peest, ~ikEI1"Snr:k raoncotr i:!jlls~ k:on[e.renclArnl. V!'gR: tllMn irju~lIgunk ts eendeal scran e5 va16bah Eg}'hiUuuk df'r~k.had~ fogleruri.

£k 'ranacs ~ajnlilattal verte tudom~uJ. hogy [)trojan ss» dor ffigondnokhelye«es tObb om b_tvatlrolV.l lemondott megvalClutott tisztsegbiiL A Htltai Kft.l1g)veZet~1 C5Ztet tov~bb fcl)'LiltJa. addlg, amlg am. egy megielelO s:z:emfolyt taldl l!IE egyh..izv~zetesilnk. Demj.n SindQr a fia - n!m~ljOk _ tov~bbra l.s EgyhUunk aJoouto! tagla fog maradnJ es st;!mitunk mnnkijAra. timogatAsAm.ha az.eletUgy Uri. Gyillesilnk megtAIgyiLIt k megb1z(ltt tgyM.rl h viligi ~um!l}'f'm tulanOOl:o egytaazi (os tanadalmi s:mvezl"tel:bi', hogy milt6an Id:~vi~djek ~Iwalnht

M:3_~ filfSUI!SUnk Mi\fi. Em6M:lairruij.h'al" en.ekle:>sel i:Jtvtgt't.

18 UNITARTUS t:LET

(1L

Europai Magyar Promtdns Szabadegyetem Itltademiai n.ilpok: lllyefalv.a, 2001. m!jus 26. - JIiniU! 2. 1>I.a.8)"i:'!!al'lctn.lI:ilotaS1;e<K"!r.. XC~OlJI'~rIl.~. NQ.g}'~nl'tdtn. C".Nlafe,bHv:iroD keretltill veaerett oIi.1. ut llIy"ralvar.a_ A si;ab~llrgyt. tem =<I.p;!ital ,,~gyonuhal: Erd1:ly DigyleprekU tmenelw':n.. S hog]' m~J~b megl!rU!~ Jeljee bennuQ.k ~ t~l, LiszlMlJ ,\)Idir ml'gnilHlott: ~Ti$ztdt HONi"tr't.n.iat

( ... )!\mit mindenlippeonki keU mood~[llitt,,~ dej~n '~r;J ~r" m!llY kal<ll~~t;an b.ukkmta.m erre a mtgf~leMI'''Ehft~tIEn MIC$C$segrt -. hogy.u 'ilt ~ Yisnafrle \!~Ze\ eI6re.-

£s hangzil:: 1:'1 szAmtalan be5zrde~ ad<it, w.eg~m1t6 Q$$z~fu!>gisek. {.ftrrr.ts es gond Abd (th.ir kdI6 llI~gben .. _N.os vallas.ur.rAil~g es komparl=llr~ - !alAr. eEli!k a legelllegRibb !erme. 'lct~ tal;llin1n~(lk. am~lyeJoAoI '!!nUly v~lah~ :lEolgilll:, el!ihold:{J· dott"). A:l. erdelyik.uJrUI~ EuroJl~b.a:a· ~milrir VliJaslQh'~ u. a n)'I.o el&da5 eg{'s.l: hen egr(lttgl1IHi{llbldufil megadu az alaphWJ.gOt. AttinmnekvanfllkilbiilJ;IDiI.h..aIlia;~ski.ki~5.a1l5tehetJegt uerinl enekeijm l1;J.v;ibb_ A tonfm!.tKi.a, szokJ.sAhoJ. Ilivtn. bb:I.:);$Ir:jili!killl!D.b&.t6inteU~itnpult.uroIuot.

SzaJl.ali-eogye!emes &i.a.tyik, polllril::tr!CIlt. tOrtenfoslfk. 51JJ~ioloBU$(lk. Irodalm~rnt, kOlileti n.t'm~II'L!i~K"k Ki:~d.iv.lrshtl",Jy061 C1~I~ruli8IlesUltl!'k ·lIlrmiUsrOI es nacionalizmlly61, a ~llO.z~sokf61...u fgyUIt~lh is.n- - k catre-. voltW. wagyat Egy-tl!m· roJ. uingQ-lllagyarok sonJ.rOl, sUlzly polgirosodli.uQL Mint mind~, mJruI..mnyian trEnlil!ttd: WIl.tunk. NilpCllt~ rtt~8E'ket 11>jlrttilrllr; rel EIdIl!-Iy-tlirlatunkMl. i(i iJ:mVl1tbE-n - kj 6ni..smcrttb~n.

Sr:',...~m Il!t akkor Io:e~t-ett Lngf'r nlltl n lIl{lto51.ir;il. A 1a:tt6 il-sncftlgg- es beu(lg<'t egymisul rudiltornban: CltkI Zolttn: .Hagyma1w.pol.u hoaf~· dmtl filmjf'es Marius tilbacu film· rt:ndl!Ui tiszta·ftljSJusiggal ml!gnblalb hacgja, uellcl. dI! tateelIvje-le.nIete.

AfilDliL!okrnlaS:ltktlyfiilu- MelepJtett, t.!ljool lIj()rdi'O onOOID; lempll.lITUlb-Dl. .-oll15lortornpk<xu.motrol !~ol(, mely oda\lt<t.~~5rnd rtndjCn mir fdteutk ~ ~td ~nnilnk. Mlnd.!nIdre (rnl Iw:i.!. sal voltak iIL."'1 ktpwroI< __ ~gytnMoak ulifolt tepek.rei.sirOm.res. 16 ZI!D~. CSiIk 121 sze~1lem.Mgy ~zd:utin nemj6tr: ki hanglltOl' Immon. amivel ~ptCll.itNram wlM MarlU5 T.lb~wt. .mniljtD, mimi ~~ng D)'en ~~ rnagyarul n.f1lmm 1'r:.1dr51tak d-e(lll: un tOn~ I:t~ek, rtL!.jd btkt'l: .i1(ltlU 'C~&01 H1~:kei::, uo~tu.:.1:. !lIhin JClll.!. ilyl!_lJ !UJ:g~[15 klillyul!'l'+t Ilern en:w:1II .u estl ~~MldeudkMk. tud .... Nnkboz i!:rU:bl I~oo=k_ M'~rt voluli: imjddrgokt NilIgyp«d ItSzrpkort lemplmn.tban Jt«i K4n. DI7"'fAMn: Bmuky liI&U. a wp:;iucJit· srorgyi v;irtrnlplomban Valyi·Kagy Apn, , ~sbI ~ker:., lo=plombom Srin. R-n!n~ uni4ri= ldil1$t, rigid urvill~ra"h~l Kata ~J.& fS Ra-ducb Zsolt bes.zedei menett. \l'2lallo&!!, ezen a I'OJ;don.k6ulebb V&IlI ill: f:g. mb ~ugllilll a J'ilikv!llln' cul<egyszerii~njo'f(llt mil· JIlutballp.lD.L oe,lJ.llt.a.is rutrnthjQI' Itt elliauszott llWotial,k:I· IU\~ iillt.rmegtlWt bHe-je.

Megval.lmh a belynl:nr61 h a KID! me-.iii~m.-.d6irc't1 f:l m~arIcitVl: ill K.a_to h!.u!pimlL KiI.tti Btla. n Il!!fllnnirtu.o E:gyh~l ErdPIyi Ir;~rul~kpllspe.k-~Elyel:tt:lt. I\k.iJiIrt lUl""falvan . .a:!.lurlJa.:lk.i nem lOW ru:~h 1~lln~ 1'1me.selnL Snm(lLnn 61: bizanyittMI ~I1- n&k. hlJgy billboll1'U!gt:ert'mtb.et6 at ('g)'lln.:lwy. bhho! fOlyt.a.!MOC> • 1m!mW. J'l!:ldirja annal; hogy ~bttilnk egpz.em: n:aHst!k rs optinwUJ<.lrJ'.;f;dubiin ~1ir6pai.ik. ImDamk n tt_rm~J.e~eJl:Jr..lrJ:reutenyd: Col: vtll.aliroz6 5zc-UemLlek. B~ .agi1ly.:.s lenn~ U 8 .KItl6-ncll~nmeg"~

MEG)EGYZEs;A Mag)'~1"Orl1Il"g1 !!nk~rfu~ fy"eU~t BIlId.rsr tdszLl flJrr:rzti til 11* It;ipvlsdr.._ IlZ mASt bo±sd{ t!nRJt'~ tiulriJ(t6 U~gyDJbf ml/ljtrrjl.z$k6 nmuisl (LaMDn) vdlaJZloUa ilr.eI"6tli. fl1vQb. bd azrJJjtgYZ5;Srtt"mllrm}lJdlt(Zijrich),ujrlnr:l~rag.NjkIOrt-Vilri Kalalin(Drllmtrr).

Abogy 19916u JD1nd.!,noMlI;~tw:I1.I2000/2001"," tWvben b dlwtgzottak Wlitiri:ui egytW:jogi elO&diaok at £lTt AIli-m- hjQgtudomm,-lWin. "mint iIlQroli GbpiJ' lefonnafUS "gyet:em bIJ. daPHC h hcs~mttijogi ~1bUc..

It toJnwoklt Qr, Uirincz Errul lu ,m~m. es jogtudaminyrJoll: k~nd.kl6t1Ja) IMaUI.ill! .Fclekueti egybJ.*g w,~r,d~IJ' dmLl :II:~t~~ ufthlarl~ f~j~t~1:: i:s: slernlje.

Barrtalf Bila Unittiniv; Ifgyfui.zkOzs~

!:ifVM!~ozU~(jnkbmilz elmult!eM nytorl ho~!tJlbd!l. emlll~ re m.!ltll rJiEmeny 1\l13;doT!lceJl~f'n oil vo,)jt hagy al CilYhiZi secl:Qt.la~ok tiY rtru:t kef !JYdkorfli looI.ttgLt.i y{:1J~Zle. eklket az Erde. lyl VnltArlus EiD"Mz [l(Jspi5~ Dr; S2aW Arp;ill belyui:" Budspoe:s~re_ Ill'ari [)'akorlltlril. JCI[j_IJ~ honapban ~'tUi MiMly II. ~u. maid dU8YliltlJ. henepben Demeter Sandor v. ~tS teote. gu'iU~ ... tgu.ttx l:lol~l<ltot iI pffim»tI6rinci • .a N<I!D' Igl'klo;' vicat maid iI Rarick Bela ~lkaol5tgekbt».

VtlemtnyOnlc,. ~~ ez ~be es-ilo; a hMk wtmltnytvd, hogy mindkti gyal:orlb sqjMll'lUq becsOlettcl aUla mea iI hdyil kikUld'eltse alaff. dmifrt m"iookeil6jirkrrle.z 610n mo»d\Jl1k hAlM kosziim:ltI, HvllnvlII I'Jf'kiL;, !1;lV~b~ -sikms uoliPlaLckal

Itt !iZ(:n::tnem kiM52n.ilnlalehrlo~ h ftlhfvn1 bud.!pnli hivelnk szive> fiifYdmet hOIDI E'QYnallJnk ain<ll.il kil'll(lndl'lta bLld~pe.It! egyhA~ki'ils.e:1lf1: ~~~ljs"U Es k~ ki:iliin EiIY~<uk~l"8Ittrcl'lotA!06I. S~il~:;e iene ezt ez altrll', tw~ tllliv-eink alll:8yl1llzfenntarto, jarule-ko!(al,l Blld(l~1i Vnil<irilJs EgJ'bilzko~fR clmere rfl e Ut:J: be, amilll N~RY IgnAc utcaj ttlT!ro[<lm ~s 'ngatlan fenntart,kha flHdilQttak e" Igy Idjefot1l Elhanya~Jodott a H61(yd Endre utcat EgyhazkOzsCR, melyben IObb mint 20 M mtg liszt.ls.igl mi:li:db sem !Qrtmt. A budapestl q&Mlkfuseg megos:ztdSd a f6...o'iros megosd~slJl Is jell'l1lL mety e kiNelwll kcpptn alaJ:\.I1;

Nagy lamh: utui E~zk5ll~; - kcriilth!:k.: I, £.. J. 4. 5, 0, 7, 12. 1 J, 14. 15. M. BartOl< BH:1. Egyh&:'!kiizsCg~ -I:crlildek: a. 9, 11,21, 1l2" 1!3. P ... !>I)zeT!~oril1ti egyM.lk~ril~etcl;;: H), , 7, 18, 19.2:0.

e~n fcloWa~azt 1~lmH .lwgyarra UrjCk hfvcinkd. ~ogy mindenki Sltvl!skcdjtk a laJ:hclyc gainti EgyMlJ.:(iutQ nytlvhntart.i$6b.i fdvelo.:l1Ii Illdgdl es ill egyn.nkOzsts fldktpt:ss~ ~nck fennldrUsa, is megmaTad.islinaHrd.!:k~btn nfv<:slmljek at egyMzfrtlntartOi j.i.ru!&ot a t.idJdyr: Sl(rinti egyIWkaneg pemtarltbil a l:U::fl!diil! csekkell befizdni. & rem dzl jelenli, IlOID' a hfvtink tlakka lakhdyuk !:I't'!irJti C'QYMZkOIRQOC jarhalna.k, hant:m mintknldnl'x ~th,~ Jllijll. hog)' eldontlie. miYldn de:~ teH ~hdzftn~ldrt6i kjjtclesstjJtrll:"- hogy it S2ertarl&5Ukal ott f:~.fIhbilll it I(mpl(l-TTJoorr ve~ i~~ybe_ ahal itt! a lEt;!. /lIblm.,ktartj.;!.

Ennyll umtlem volna elOzdwn ka~al"~ mid,)ff 2001. j;lfpternbu 2:2-en du. 17 6tal ktzdoe1lel megtartanank Egyhaz· !r.6z:W:gun" ntvad6 iinnt:psi~. Jm;[)ffl' t:l iiton Is mino;knkil szertiettel mtghivunk i:s dWrunlc. Ezen nagyjdt:nl6sigu un-

(j~myr&l. Os:z.; H.JlaJdjs:iul1~ltr61 ~Iytl.u al"kuto KiizgyUlis fOil kOve1ni. hiveinull~elben H tritsitmi fogJ"~

K~rtm lovAbbd hfvtirrk'lt mfgpedig azout, arcilm~k I:~ irJrn'u WI1. jOjjl'nl'K nyupj,ian a1ernpi()n'loo, Ml:!11 a 1ffi111l(':. kekre valo. felu!:l'Ide1cl, a "'illI.a~~Gi neve1esl lavabb;i OJ ko;.nhrm~~r!lr \t~16 d~kes:i[es[ EgyhtJzkOuf:gunk vezdll~i!!e mar ml.1lcld\)tla. 11&' a !Uul6k nyu~l,m rts<.:i vehetnek lsten~wtelctdtlk~~.

BeszimoI6 a Nagy Ignic: utcal egyb:hk6zseg eleterol, 5zertartisairOl (2001. majus- jUliusl Budapest. Nagy Igna:c 1L - A Duna ~levil!lo a 2001. mAjw »;in tart:r>tt istentisneletJ'Ol relvi!'telt~sziten. mely egy aertel k.t~6bb, maju5 2NnkeIillI ad.Uba 10 oral tezdmel. /I szolgalaLct Kiszoni16.zsefletkesz \I~gezte. A% bt~nljszll'!l"talllpja. ul M6zu 18, 22·26 s;IDEgRJt.

Il mintegy 150 flhgyillekezet ~ heIJl'~zinC'n, a nh.fi'K pedig a ~lev.lzi.1i ~$!ruH.ek: e!Ott: gyOul'6rhidb.ettek a .8udapsst, XW. ktrtUetl Enelr:·lene tago:at¢s AlUlom05 iskola vegyesmrwianak LeJe]u;meHi dOad~an. Ii k6ru:st Pinez !!.ganne karnagy VE'tttte.1:ongorlw. klserr KUrooya Yeronika..

It. lI!Jev\z.i6s adAsI'flI videofelve[~ kesziUt. " lelktUl h1v:afalhOI a kazma ~1C!lon.O!hetJ!o.

MajU$ els6vasamapjim alkalm.i lsrennsrrelet serereben ko,sziiDtOttiik a rnillrug aoomanYM.ni tudO r!s mindig szereOO edes.anyaht, M\lszka Ibol.ya hltoktal.6 iii hiltano~ok IegkisebbJr:ivt;! kedves ;a.ny;i.k lliP~ mil:w.rt ;iJJJt~u. C-,ue, melret iI gyermek:d:: a tE'mp~ombiIJI wtta.I:: f!!O. S.'z!ll'allllk, ene.i:e-lIeJ: Its virag· gal kedve5Jredle~ a f!lt6n nem6 tliesallyakn.ak.

- ra.n.klJsd "nnE'~, annak '_1~(5 DapJa, abban killiinbDrorr.u eddigitklol hogy gyWeke.o:etUDk tagjai nagyertekia adornAnyokat rettek aziuvaa;oIivalegybekOtOrrfinnep alkalmaML

Kiss Istvan tt"5tViriink iilZ unitiuiu~ Eletool irtesUit hogy Egyb3t~l-$eg(lnk IrodajaOOn nina $Umit6gep. ami nelkfi1 rna mar om kepzelheta el hii.teiwnf mum. ezert narereeeu ugy apa es Ila. Dr. Ki~$ Istvan morvos. bogy egy teljes reb~e.rellK'gU ~1B.mit6g~pet ajilndelwZJUl!r; a1 .Egyb.hk5%!tg~k. m~lrnd::Eortekell50.QOO ,-:!It.

Te.bo:rlstvan ti:j szf5n)'1'g~t adom~'(lz;ott 1/4 miUll FI eru,k· ben,

- 2001. Jrinju~ 17-en rarrort 1mn:firm3d6~ istE'ntime.lE"t kereteben ~ttd: hltUkr6ll:<lIlilbizoJoy:oa,sat fiataljaink.. Ez aUtaIQmbOl hat flatalv3ll; E~segoru:: tcijCj jog(! taglav.t A ut leany es neg)' fiu. te:stverii:n.li: nemcsak hitbeli kmusebe vala$zolwkifog;UtaJanul. banem t5vid hangszeres eenel dO. adanal is I::oszontotti>ka mintegy l00(6sgyillekezetet. avtragokbJ gudagoll. h l:zleffU.Il feldi!l%ltl'tt tl'mplom.b.an. ami :II IWn.firrt!iII6 flalilok 5zUkoin~k munk.l.tjllr dia~rte. 11 mon kenfirm.ilt fiaralok: nevsora: CUztr KarnilLa, Dellts Bdra> K01/M~ Zsuzn.nnll" Ur~z16 ViktOrlii TIind ... , Peter jl,ndTas i.eventj!- ~~ SaLg6 Zo.ltl1rr. AJ:. I~[endsmlet Ktretl!ben ,a. friUi!n koILfirnJ.;§J.t fiatalok ~s MZE:al:a:rmzoik lIIv.aUOr1U verr;ek, amelJi'et Rll.zmany CsatJa piUp6J:: ii.r UJViKsarai lIgenda.ja e16zlltt mq.

liz istelltisztelet vegeo BillOOa.-TOdor Aodc.b gondnok a ~~bi$ltlm es agyiilllize[, Sipru: Emue Lilla. utJMX eino-

UNrrARIUS ELET19

EGl'UA.Z:&:OliSEGEINIi ELETEBOL

IE es Brock E.nlkli, az lIMKt::itkara pedis egyh8zkoueg1lnlc :ifjii.. saga nevetee J:3~n_lMte a fris5en konflrm!ll tiatalokat

A sneres konfirmaci6!: kavet5en. jlilillsblln Kilszoni J6~r lelk!-Sl!~lyitUranll::i:s!!'rteel a nata[okat. ;lmi Immarbagyombyo:s ese.m~ll)'.llljul: scran f@Jk~I'!'&t~.Io: mtvmgyM.zk3:zsl. geinkrl~ Enlalc!t ts lbroek6t_

- .1\ reveser bibIia6ra·sornzat W"6estm~nyere majus 2B-tn klTtlIt lor, melJer an-: VeYAs Domolosne. a sokaJ: 5lam.im j$_ Inert, kedws JUlia asszony 6budai hetvegi hAzAnak b!rtj~ben tartan a blbliUOr. Ez1ltwl. is wsz6nik a reutvt'v6k a Ked.~ vt:nd~aIAsl. kiizlUk a Iinom tI1r6spu1is.z.kAt. A Blblia6r.i:k cle. rohert>en {olytatOdnak het:fOn 5 6rai eeedenet

Budapest -j\inius honap ei!!1.} Ieleben Not!meth LilrlIO leanyllnAi. NemetltAgnesn.~.5 takaros lstvtannaJ tett KA:izoIliJoz:5.ef!e.Lkt!5Z cSBlIi-dJ..atogatast. Lclkbzilnk kbuil-nPl:n mondorr NEmeth Agni!"$nelc, hogy tavaszt meghLvasuDlmak I"ll'gl't reve 100 Mel uel6tt sziJ.l!'urr Me.5.'lp~ra eml~lezett gyiil.el:o::zetl kOzOsseg1J.nl:bu • .Ez.alkalomb61 Kalona Z~ombori Miria fest6- mMn az. ir6r61 khzillt pom!t adott ajandctba a hha.spar-

"'"

!Unoni J6z!1efl~ikEosz a 2001. ~ rnAjus es JUnius hOnapja.

ban a2 3Ubbi szolgMatDlta'!: ~eztf':

Kereszlel.e,; IIrJrgtlB(lrbdlliM'lirgit-m!!_fus lil,

Bms Aron lo~rtln - ",c'lju~ i:j. ~AmD. Zolt!n, eeres A.n::ilB es Leta Zsuna.lma m:'~od:ik: ~2_iJl6tt gymneke . .A kereS:!'tEleU!.I:'II_lelen voir a b(lszJ:e MgydJJB:is Ert:leJyb61, Ii'ti! Arnn. l'lyugalm<1 7ottle.JWn.)

Nagy lMniel- mdjw :11;_ (A megktres%telt. DI: Nagy Zoltan es Demjan Klllia·~~_ D41l.ieJ nagyapJa. DemjatJ .5.andot a Heltal KIt. igazglltOja.)

!sketes:

Nogy-Riblk. if'rm(:' es MeJ'm- tva - majus 12. (A flatal pM ~ &z folyarnin ~zdi meg TalJinban diplontata ptly&f\lt1s.1t, m.~lyhe-z m]tI~5jiilil~k ~ok sikut kiva:nunk.j

Nt!Y.rJ/ Jlrtdro',r ~!i Vti-r(is Marla - JIlnlU5 2, (A ~dIl ill

Egyesillt AlLamokba utiU6 M.zasp.amali sz~vMI gratuWUflk.t Temf!W:

VlIU Lo1ftml~ rz. VilI'g1l ~~z (72 tye!) - ma.jul 22. O-rm6$j tva (78 tves) - majus 22.

Aradl Fmnrn~ $I. Dedk MCirur (&S iv~j) - jUnlJVl S. HalotWnk emf!ke legym .lldQrr_

Ii. megte.remrlt ,gyermekU etetees az.l1ju ~k boIdog. sBgara Imn aJ<LW.t khjUk.

Ny.'lri helicQz""pi m-entis::;:tdetet tartottun!r: jUliu& "·~n .}s ilu_g:ru:zllls l-en:J Nagy Ig:D.fu: utci~.

- K!5l0.niJ6l5~flelkeS2! Nl!mMBjn. R!-fcrtn!rN$oil: gy[He-keuti termeben tartott l'Jii.adJison vett n~~t. aho1 EIZ iillam lis az .egyhl!.z. kapaolau.inak khd,&;skl)~t vitanA1l meg d meghlvon r:eo16gu.50i, politikwok. filoz6fusolc.

- A 12. Unnt:!pi Xiin}"Vhet kerrnbfn 2001. jimillf. 8. ~s lO. kOzClrt a 66-os paviloruW tObb unft&.rius szm6 ~s erdeJyi aIJCiI.

20 UNITARIUS tLET

16 dedik!lta 115n)"W'ir, igy tObhE-k kiizott Kthzo"iFm~ I{ri~ m~" Mltl6s. vess AIltol. veress D. Csrz!Ja. Jdzsa Mia e. Szclvai Grza.

~Qi1i JOzs,ef 9yiiJekeze.li ieiJW;z

Knnfirmandusok: JdranduJisa

JiilhlS 5-en ~gg<"l jndultunk az erdl!!ly1 klr4.J:lt1uU.Srii .a Nagy Ignat utce! templojn d5l Nyclcan indultunk. Hamm k-D(silf1ll: menrtlnk. oak k:et r6vid pillenOt lettiink, K5ribiOn {!s Maro.s"iI~n. ilD' C!sl'!re mar meg ts erkeztilnlc Homor6dszentmarrecra, abol finom vacscri.val vatt.ik benrnjnket

Masni1p renel 9-kor taWkoztunk az egyU: sUllbhcl.yen. ahonnan a k3z0s reggeli utan ~lindulrunk aa a2n.i1pi mllduJam. E!l6szor 5zfulyudv:3Jflel~ mE'ntO.nk (ide mar csak 2 koulval, me" lao t1ntelete$ Ur e koc5i)iit Kolozsvaron h.agyta). ehol mE'gcsodillruk ar ~j boethlenfa.lv:i unitmu5 templornot, Innen a Szejke forrashoz vetruj UlUnl!::at. ME-gtel::intettOJ,c. Orban l!aLW 511]111, ahol kilt egy ilj s::zi'xf'ly kaPLI 15. emlt :2000-be:n emerrek M.egne!-lt.\lnJr.: oil fll.!lujjWtt borviaes medeecet is, doe: sa]. DCl-S nem t(I~liin~ benne. Elutan ra.roiljd kOvetlezett. Itt a s:obAnyAt tekintettiik meg. Neke-m n.agyon reuaen. szenmem a t6bbieknl'k is. men miJl(knki ho!.ort robb S6krUUlyt ill. Mlvel Szejken nem 1'Ur&Irilnk, eztl't gyorsan elmenrunk szovartra a Medve-t6hol.. trt mindenki. fiird.Ott 1dv~1j'~ a uszteletesc i-: .. iU' aml'rikai v!'ndlget. ~e·t. {'il: kOrbejanak a tavat, Mi ezt l'lI~$ utan t'OttW. meJ. ve,gill vi5u:at~rt(lnk Homeredszeatmancnra, a!lol megin( E'gyUtt va.c:$Orb.tutlk, majd milldenkialu-clnil.6t".

sacrcbercn a k(j.z(is Iegge]j ulan indLiltLIn.k 8Z9i1pi turenkre, .minl'lk el:s6 Iru!gjll6ta!!lye Hargitafilrd6 VOll; nr bol'l,ti~o:t vettUnk magunkhoz. LegkOzeJebb a 'lblvajomn lUtunk meg 1enE,,_n.i a (slid s.r:tit:~ Ez"t!n a. GyilJwH6n (s6nakiUt1lnk egyet, majd megtelrinttrttiik a Bewi·szomst. Itt gya!Qg ~t3J:tun.k,,~ gig. EkOz:ben l.nunk begymaszokar es ae oltarkOt: ill megneztiik. Y~5ZiilOlt'ntiink iii Gyillws-tbhoz k megmintuk a Nagy Coh!rdor. Visuafel~ lIlegueztiik Made.fa1van ae emll!mG.vet_ Vf-giil HomClr6d.5%~:nb'nartoQD.ba[l_fUrOdtfink.

Mollsnap szeitereEni mdultwlk. em haun !'i:rtil,nl! fE'l R s:ze-lo:emo, eaerra tiszteletes lITh George koo!;lv.QJjClttek. 15k ~t;lk a plknikhez villa blrk:U_ A szekerrel ;!tmentU~ Ab.lisJalvan maid Kemenyfalvan. zautan az [[ollll-volgyben ha!adlunk felfel.e_.B,gy kiC!i tisztason megalltunk es !et!bol'Oztunk.ld.6lWzben megjottclc a tiszteletes Ur v~ndegl.!it6i is, aid!:; sckat segirertek neldink. Aml& en az itdlDkat beralaam a pauxb; Mteni, ilddig m ... gr.Utak a tfiut_ El6smr a birka·tokanYt es <1 krumpl.lt Jre$Zjfl'nek et. Mivt'l 50bt jellen varn1 addig amig elke5ziil, ezert negyen elmentUni: gombmni{a:z:.egyUI: konfirm416 k-any; zsuzsa, a teltve.rem es a baratja, esen is,a mbik lmnflrmAl.6l_ Mivel csair: Il.erumy gombllt ismertUnk, ezenn-l!m n:e-cltIlnk ll' egyb6llllindf'nt. Ve.gillcsakegyd.arab n'lkagombartalAlnml:. \l';jJ6-sziJl,il, hogy m!.r-I-f!szl:'dte-k li-ke'~ f!JOt:til.nk m~oi:, Mire vis.!zaer· Iiink mAr ~sa volt a tokJIny. Nel:iUitrunl:: az ~$hl:z. Ii toUn.y mindenldnek "a!WOn Wett. Bves: kO-zl:N!n 6rta'!:i eSoll Uo~k:r.dom. AZ elele](et bemelie-ldt<:tt\U; egy fa ala es Ie is takartuk 6k1rt.. Apam. iii rnzet vtdtt mej u: esetOl Kilt gymk. 8lI.ik 'ilg}'Dlond a ~slelu!mt'z ti1rtozt:ak~ bebUjtd a suer ala a kocsi.5sal ~gy\itt

A·t3bb1u a fa a1i:hiim:1t.a.k be. 'Mikorveste e1illtaz e.s6(nl'm esee Kiuig. de nagynn,~rdstnl, akkor ~ a tiizet, egy ~ fed6ve1 ~ es 19y'ujfii.megzyulladL Nagy nehezenlm~ szAraz ~t is tlIlalbmk. M~trilk. a Oelnat, arnib6J IIli.ndf'rild16iz.1lenevett. E:nltan meglnt esctt az oI!S11. 'MindenlU'beidlt:Dj~ a.fa al!_ Ap!m.. George es en ..wont ·be.m~Il,t\ink a patiikbll. !linen ott m2rDgj ~eDl1eheltUll.k vae:sebbe:k az e:;;ot6L l\oI'iJI:or elAillt.:akkor jebetert lovagolni awn e rovon, ami a Hekfie[b.iina. El': Zmz~Dll!ll.t.aitglobban_ A 1ov.a.golA:i: utaa kitIlzttink kef rocikaput cs rocimlnk. A Labda t6bbsUn'bee&Ht a pa[akba. eztrt,iEim &Torsan ut1n.a telktt $liladni_E.ze~l"rnl"msikerult.-esaaiolyuJ2S0M~ !le,ijebb ~tr s:zal"dn,wik a panon, majd b;:ntentUnk:.a pal'@_ baes Illf;gv~rtukalllbdtt,_,A2:tAn ~teledwnl"lind,ult'unkhaz8...

H~r::rn.i ~·5.l:a:r-Iydr.rzs'"rnlr, ahovA ml!ghivfltt mjn~t;1.2. egyik koDfirmaJ61e.i:ny var~!"lrira [de nagy bUomvelju. tottUok,t'tlJllertt6bb doJ,gaC is;megdkar-tunt: megn.ezni 14, ,'!kis:r:orl'Otg:Haman:.isuntmanI:lDbiW. w!ztii.k.meg I.Z lllIimi!U51%eIIl,piomm es.u:~ s1oIDast.. £zutins:r.ekelyl(e~ztiJ:r 1kDvetIIam.:Bholm~csodiItuk az'lJlJiliiriu.l;~iumot,es .tI ri~ot. Ji1I:Endbm6lK1gyon:lizep vtllt,,Az:[jn ehnent'iink :ft!~Mzio;;a,Im~mi.iiI'kt'tlJ:leteS2ieMehunjtBrn.~rem:plarnot,,~ ~.iZ i5s.i:ztJI ifu:iil ! legjobbiln U£szm. A .~ me~~eellltt~~nW.a~mlek. 'lDtr.et ie. J:~iMlamasunk:~vWt.ahol mepkin. ~;az 6v8m:stb 'ill 6ratOtDp iii. SajDQ5 &z 'lIratoroDJ'bi1. ~ lIlebtnfwki:l".DI!J"t n~ 6raliDI zan,a mi ]KlntMkor ~o&... VegillSURlydel'l~~'kaVl!t.alllliW: lkmfu:mil6ISnnyal.MegcsooWtuk 8_ ~~yderzsj ~~p- 1ataot..:alw'angd'o~.aluI1 is,.;;sl:Jo1a :izamulAl i::s aplroDOlt't:i:rQItAk_ vacscra utica tfilxiniiz mellett ru.u1i:ittunk . .Dl.1!Jd m:ino2nl:i &lldni 'li:n. KWkel volt rz aW_ a tiszldtlEs Ut, !DIm o'q(S«i1. utin viss:zamerttHomoll6d:szentm.U1oobi. dbol\natr. reggei indult \l·i.nza Budapes~. egy ~~tel6rL

Regpli utan visl7ADlenzlink wi t!. Hom.or6d.;zeem)4J'toDra ez egyik bA.ziga.zd.abt, ald .~lOnt: jQtt. 19y mar ldJ,e.run vol-tunk.:rom: Beaug'fan.aa.k: vel.OnJ: tauorr. A::J. iran)1tBras.so fe~ vettil.k, abo] megneztiilr iOI Fe.lrete·tem.pl.omot. Nagyon retszeu mlmlenkinek, csak Il2I: nem volt ~pn rejere. mint regen, men fe!ujtrottAL It kUvctke:r:6ml"galI6 Sinaia volt. abol megneztilk a ~lfo~k.;I.nilyt, de csak tivii1m"l. melt ~tfOD.es ked· OI.'n l':4n'a yole. Ennek kOvett:ezreben gyorsau Torarir [ele ve-ttiik m.!,i;ll-nht h megnezt1l.k Ii. rOravAri .,.vat Nagyon $Z~p!tis varvolt, netem nagyon reesaett. a.aaak eIJ~lle~. hogy a 1!pc:si%:Wlllleg-c:m.!:Zlam es i.eohorzso]11Im mi!ld.~et t.e~mft vegal vio!l~za!MtCink Hamor6dsz:c-nmarronN.

Masn.ap teggel Bl"ar .8 -&2Q1d 1'i:inavitttk SZ~kelyde~sbe.

Mi vtszont Marosvbiu:hety Me indu1nm.1t. llikozben megilltunk Korurtdnn, ahol Geof1:e eltg sek mindent vett. Lte~. tUk an is. bogy hogyan I:!ui.til: a kerAm.i.ll.aL A%nap mAr cs.M MrllQ$I'asame.tyen aJ.itutik n:t.eg. Itt megneztID:: a. ~I!ki 'f.!oUt ~~ a BOtyBi MUz-eumot mindkett:6 nagyon t:l"ISZl!tt, I'I.2I'lm 10;0- wtki":zerraz UJ1itArill3 templom m.aj~ R v:il: Pi IIUban megn~~· ~ az egy1k tr.btyat, ahol eppen R!k6czj-.kiilllras volt. I.t>gv~.

gill mtgn!ztOi: kivillrOl a KulrUrpalolit es ;I VaroshAz.h. Ej. snb zseasa es Katalin ~u. ~gyik k:onfirmAl¢ k.ertsttanyjiil)

znuse nagymamajanal emdt, mi ~ig

ull.olr.ate!t1l'~rE-mioJmf.1

(SiilllTtok6n legelCi.!lo[ Dic:sOszen_tmartonb.a ml!.ntiin~ IDe-gnez.ni az umranus templomot (m.gyon $~ep helyt"n lIoltl. Elnu!nrunlc N(l.gyeny~ Is. abol mesn~rtiik J vUt~mplomot. Azutin Torock6val ismerk!dtCnl meg. Nar;yon s'ltp fi5tl"IE volregy szep fbrrassal h. Megmasztuk a Szekelyk6r. ami Igen(sale me~t'kvol{, de weg:erte megmmnl. Fen~1 gylIny"Oni von a .kil~tas. Wgiill"lmE-nril:nlr: I{olo~sll'iill-a, aho.t aznap eete aludtunlt.

ReggeJ I:o:ran k,e,lliinlo;, hogy hnaindwh d6tt meg meg tudjuk nezni Koloz.svart. Megnhtfik 3 F,n'.kas uteal templemot, az I"~et, a BAtJlOry lkeumct. a v:i.nnegye hiza[,. Matyas tiraly szfll6bAzat, a Ferencrendiek templomat, 8.2 urntirlus girnn.1zinmor, at- unitanu:s temJllOI!IM', a fe.III"g'lM'at es a varo$1 padwt. I!.z unitmus gimniu:iumban betl'lgeMl"k a -pe:sp8ld Illvalalba. aholml"gnel.tIlk 11 ]J"ili;p6k:(ik e$ a IOgOild. nQlo:rk lipelt. A templcmct eppen fehiJilottAk. de aeerr Igy Is SZf-P volt, A rimsi parkban ebedelntnk. iI1iljd Lrulultunk haza!dC. M~AUtun:I: ~r&f6n. ahol Geo~ vett oI!gJ" aszt.alterlt6t. Vi:!iil este g c'mtkor ~ken(1ni meg a Nagy Ign!c utcaba

pelerAndr-.h

DEBRECEN

Ii. leg:utoobi hlradlmnk oUt lpni1s '1.5--en Debreaonben es 22,·~ iMiskolcon rartcttunk ilrvacseras bU~erL is~ntisztele-tel!. A"miskold ist e -,,-titttekt fgeo ,iken:sn-e.li; mlJ-ndbato, bisahos.szii. !v-!!k 'Jtan elaszO[ nyllt' ilka..lom 16 unltartus restseriiI:I:lcW: kariH aJ.I.nj;!z W-asztalat. fgy &szl"iIhatrW; au iii elm- 1it:W:. mcly alapjan n-ndsze~sen erTesitjUk hiveinket Isren~illh61 Ki.a..la.kult a j6 kapcsolat a belyi evang~likn~ I~al, akit szwesen engedfk at nAmunkra imito term(j!cet MWoegy ail:alommal. sOt mar az6ta je~z.tH: is. ha el!!J,mielybW atte1l"pillt nni.u.rlU$ru bu.t..t.antalc. Dr.Krl.z:a Ako:;:. unltiritl.! t~llk !il!g[t:se-geveJ mar apUllk&dllstentJ.szt@lilt llI.ret a ~ Tv. rJ.di6 koavetnette. PeIj~ ~nlOm! pedi,g valJattl a hdJi t.ij:l:;ig rendseeees enesitesl!l. Adja tstea. bogy az indW.is lelndfilete kitartson (os gyaraprua @r6$ It6zossegge amiskllkls~yt.

Aprili:s 2!1..m Piisp6k:E Vi.zldciO erkezett ~brecenbe. eazer llylM_n meg a pielplolci lIitilad6k sortr ill: uj f'gyh.4z:i IIE'Zelesben. A m.t"g.h1l_gy~tazOr.a Is tBbb iz.bffi tirgyalta a pn!sbirErium

Majw 27·tn Miskokon,ji.inl$ J..(wDebfKf'Il~n unnepeltillc a pfinkOsdOt

E ~et istentiS2t~let kbl':On ~ myefalvan m~g:rendezett EPMSZ i:onfe-rend;in vettem rhzt. eDneli: keretebena Base-Ii -el. OOkseg tLu:nljltO k:Ozgy('iI~~n e~nOks~gi u.gg.a I'alaiil:lorr. mel)' 19e-n nagy m~,gti!l:nellel~-S. A nagy hagyomlmy(J sze-~ Itt hattrob.m e5 (e.lekezetek.fn lIriv@1O tGl'!re.l1daval ~S figyeIl."mmei eoli m~g i!. protl"stW - I!$ magya:rsilg-tudatGI _fnn~k

UNrrAR.IUS ELE.T21

EGTBAZKOZSEGEINK ELETEB()L

sulleme~n vegz~fj igMl fl"h!!lE:is munlcl.hoz s1l!reblii: me-Ito lenni.

Minde.koz'be-n folytat6d:ik a rendseeres egyhlizk.fiz-:.egl. el~t Ol!'bn:'enben. A mult fir hason16 idan.aJrilhoz id!pt"st m~dupl!z6dott a l~t$~.i.mullk. m.egtobbs:zfuOz.Qdott ell Istentlszteletekuama.

A hh tl!6ll harmadlk VlIsamapjin tanJuk 11 tsteaneteteret- }iuuust61 auguiSztusig a nyan vakiJd6k:ra v_,)6 rfiintenl"l ugyan srunete1majd az eddig sueresen mii.k6d6 Nlii rea (bibua-era I Szentlr~ Dei alakjaiWll e:;: a. vasMnapi gyemtekhitran, de $ze-pum~"~ folymt6dlk.

jUlius v-en erwett gyilleUzetilnkbe e~ n,egy ms amrnkai ullitfLrius kWdcttse:g: a califumiai 5a.cramell.tObdl, Ok.et a bcstoIii J'CC ir'nyitotta. hDZZW::!k. miuti1n me&s:lq])~tett bennfik aa ig~ny egy M~mAnyos unttarms I"gyhlizl::.fi,zseg,g~l teaveri :JaPC$olatot ki!pi1t'~_ A rObb rmpm ittl~tiIk alan a gyilll'in,,· 'E~t lagjalna.k II.ldoutos :regltsegeveljo fugadtatasban lenetett rhziik. A gyillekl!z.eti elet mellett megismemettek a magyar konybllt, [)threeI'll n;gi es ilj nl!Vl"zl"tl"ssegeir. jbkat kirllndultunk a Billckbe.!s Thpolc.ara es kiadbs tonene.imi korutr.!. is tndultunkOnod es Egervjrn megliltogatasavat. ligyerzem. hogy Il.I!rncsak az ameri.ta.i baratamk szemare volt t"l. nagy elmel1); de Ilt"kfink is. akik ~l.Bmara ujb61 bebiz<lnyo.sOOott, hog}' az egyM.J:k6.tse.g3~m~rogs.sa. kincSf'ink tudli.suru: !lgyb"'gyUjt~se ac&kra kep!s.

juliuS '13-l1n szomora szlwel bU.<:siIztl&nu.k Csatilrl Ist'llin tf.:st'J~rtmk.et. Nehe.z. bUdE:1rn1:5 etere utan adjon neki ajessteo iliott pihcnt!st. ~It>kbeke.w,gu. !I..t ('it gymo!6lI:nak pedig lE'1- 1ri megnyugvast.

fgt'1l nagy On')m a2 ~e.sz kOzossi!.gfink $ZAmara, hogy eugusztus2~nme~ztelrliitOrrilli~Ritatadebret:eru templomban. Ezzel ar esemt1myel egy nepes oal.!ld tatalt visszak6z6ssegUnkbe.

geeptember 2..m 1:6zvetl-enUi "lste.n.tiszte1et etan syuleke:!:etililk nagy renA'! DI:!"l.SL '!(alman atyill1HlAvill Iinnepelta gy6- m~nt<liplomAjAnalo: atvl!1el~! a pallagi; Agra:rtutlll'manyi Egyetemen.Koz.Oss~gtI.n.k. taruainal:: nagyurmepett. slkereitbf.i:5W:· $t'ggcl tlJillc meg. J::ilinm bAtyimk nemcsak regi!nyes csaU~. ~mnet~l. de fJAtAk,lat lek.'Jr.'IU'J j6 kediolyh'el e~ al::tivi.wilI· val nagy megbtcsillt'$nel:: o(Vf'ru:lI'gyh!.zkO.ts~gUnl::bM. Isten @ltt!Sse6i:nalkalomb6i!

.. ~

22 UNIT ARTUS tLET

lIeUODtor6 a DunanniJi Unimrlw: EgyhOzk(i~. ben tfutirtrekrOJ

A ounanruli UnitArius Egyba..zkOzseg elere az ut6bbi beszamol6 eta (oIYiUlldto$ fejlo5desr elt meg _

_ 'ftsti h lelti ramdt!1&g{lf eesn reave 1rutattam tet hivei· met, sot meat utat melftive JAtogattam meg -iI D\lnanm! s'Za· mOS poe.qll.n, a legkisl'bb te}epil.lbeken ts, h vcntam be a gyUleke~e1i t!letbe. A2 i~il'ntlszt~,lcti alio;almnkal. (.f!s egy.fb: pl. p~shiteri gy(M~. iijUsligi gy\ilesek. i::isebh szererervendeg!egek ~tb.) rendszeresen m~arcottu~. aa ulObbi idiiben Mrom ke~sztelJ!~i saerrartast vtge.ztem. hivetm szema jelen pillanatban 22'. A Polg.il.rdiba jaro gyillekezet mellert egy uflmba veend6 sz.:ek'!$(ebl!:rvan gyille1a!zemek is sik.l'riilt kialakulnia. - j6mag.am jut. Z-3n fi.lv~telt nyertem ~ Pksi 'rudQmAnyegy~l'm Mlcs~szka.ran.a.t lrodalomtudomAnyi Do!!;tori lskoiAjaba (PhD). 'Bar kurarasl temam iU irodalom-elmtietnea kapcsol6dik. j6 resae rendszeres teo16glai jellegCJ. A peai balc:seszk,aron immAr El1'fajta hagyomanyt: teremtve 19)'8:Sll'k Upviselni er;yh.lizamat C$ lfaJJ.asomet.

_ JUllus 5-1!. k6z.on saarveatuk mel!- recsen -ill orsUg.Cl$ UnhiIDus I:fti.s!gi Konfo"'renoat es kezdtiik elor.sdg'OS il)lllagl 5z~",l'.ZetiinkiltformilIA5at. A Ironrenoncia uran a pksl iljuslt· gi egylet egy tagja resee vett a SVltjcban megrendl'zen: (juL 21-28) ru konfenenclan. Aj6v6 rn llemltUc()zi iljUsagi konferenda elsa bete Peaert iese megrendez:ve jUl. 1]-20 kooott. .SiIerillt ~gyn jobban betQrui a mediaba. valamlm ill kapcsolatct teremren1 a OuniintW szamo.s reformarus (pI. gyn. m61cS016 enl'ingi reformaWS te$tv~ha%kozseg; kapcsolal) es mas feleknetft leJJ«:~~li"veL A secsen ltu~sll'el't hararokon 'Nil magyal'Ql.:.en Pannon Magy8l' Hilz:zal $ZQro5 kapcsetat JOU' li!lre, melyet joma,gam saentejek fel.

-ICo~ponti damogat.'J:s:sal (iUeue .eztrt aat h;iJas IWs-.;:onet) sih-riill vasaroita PECSen egy a kOzpontban 1M kisebb Ia· kAs[. ml'iyet lelk(;szi 1a.kaskent ~s gy\llI'kezforiCE-lokra (vallas· Qn,atis. presbite:ri gyUli:sek.. ifjlistlgl ~mejovetele}r: S!bJ bas.znarullk reI. A. presbiterium batAroza~ iorrelmeb!'n a kozpont ~$re tevOdik at_ A PoIgan1jban leva ingati.an eladasar meg. nem tlldruk megold.ahi_

_ Jelen pillanatban (palyil.zat ilt:ian) I'GY ugyncvez.ett eegererv em' Pecscn lemhoz.aml.o id5!ottho~ e~ kapolna Jet:n!hczhaert faradok. E~ tere~t-e:r kapcmlarot a pf[~i onwrmanyzatllll, Icfi1.1inbiiz6 szerveeetekkel. i!Japitv~nyokkal:

~tb.

MAre Em6 gyakorl6 :oeged./eJkesl

HOdmezlWsrlm.lyll!gyh4zk6lS<g

Mint mtnden "bell ugy az iden is EgyMzkozsP'gfink ell" teben a II. nl'gyt'devi i(I&!:zak volt a J-egmozgalrnasabb. HU5- vet. Anya\( Ne.pJa. ?(jnlr5.sd, erre az Kl65zalcra eseu, lIl'eruwr gyill-ekfoz!~i ,alk.idmaink nej)esebbe va.Jtai:. mert a ~2:lirvii.ny· ban ~16 hlve-inll is eljottl'.K, U.rva<:50rav3i ,e.!tek es SzerMMf@oi figyeUe:k ID'tn!:keU::. unokill. Vl!rWlQlldisat. EILE.D!t. !<2. o!.v ele}~n Os.s:zeaJ.Ilwtt terv ~zl':rtnt Istentinteleteinket m~gtar· r:otruk, melyela!~ viltoz.:& it>tslamban vettek rlostt. h!veink.

Nem hany.lg(lltuk el a c~adlitogatist $tn\. 'E uveteny· segUilkben BAn Gagyi MMgit sz~ hlv6nkis scg1tttt.

]UnEau 2O-an n6rviny~' ~ejatUk hito.ktllt61 I!Y~ ke:nysegllnkEt. A.z itte16 ~ hitoktat:Uil.1. !lasYtlIvol:ia!!Pit mtatt. nt'Mws, sokszar IiaII i.d6jXlntot e~ztrtnunk. A Refonni!l'u:s GlmnAziUJDbanjl1rdw ta-en rejeztill:bti! a lalliNe1. Rlsn vertem az: !:sirota; tanjvdn'i~. wlamlnt' ~ vl!gzm dialwk ballagblllnnepH-,gm

e8)'huko.s"~e1L a alUIolDlJlal) vtgtnrlfnk temetm nertamn Mlt bib:siil vettiink Dr Jakab IelJl5J:Jftol. neb'» Untorunkt6J,.VdlitmintDeglldi ~renvenmtt6L

EgybUkDzstgi ~tiem~6 e!f'llVnye. bogy az 01:, Slasos I'IlvoiasT;ibQrdJD}aienem:z~llirfiranArait e 'mpIomun1:ba.o:j,ulilJ:i ~15 ~ id6szakbnn hangn'rsenye~t lan.Otta~ ~k k6iroti SOrtIlhatjuk Rt.naiMaDu- CO~ort - t Krcllr.em.ett. ~tQr15 G;lmbaegyilttes lJudaprst, PaViUleTorreeelml t&.cegyUttes I SUged /, 8, ~eni Mql'ai JULia ~nek-Z~neI, ukDla Gyfrmet- >ills IrLiW',gi lW.ru!:iir. SzabO Rl:kll.1'. Mogyoro:s:l ~at es masobt

A Po~steri H:iv:J,taJ Mtal ~ervezett rnderv'il!llyem rerui$Ze~ wqhivtilk. zzen meghlrisoknak lehet6sege1nk uerlntHegetttottt!1n_

II Uszt It.reoc EnE'k·Zenei Altalaoos IstolJ gye:rt'kk(.rv.sa rm vert I szl!n~gybhasralU5i aeeet napoXo.n. A:J.. i5kola lgaagaroja k~resere.a cwportot.eon is ~kttm.1!J. on [QlrllrriOOs:takb;m mCgJAtogatunn 13_ he1yMll Wtith1U$ k.olh:,g~t, egyben megcSOcWtam az egyhazlcozseg hangulatos, ihllatkt.lt6 baatermet.

HOd.m~z6vt5.lirlJ.elyen MJrICS"k; szeUem1 te\l'eke.lll'!~ fclyta1ck,b.all",rnflZika.iti$.Moegyh;iz;ieptileteinllllll.r1lliZlO m hoss~u j!i.rda, templcm, imatcrem takaJitAsAt es a haraagez!.n I, ~~:meill ],,;:11. m:inr;l.add.ig. mit: .u egyhhka:tl~ anyagl hd)'Zd~ meg nem eagedt, bogy valUJI me~mnk h efv.illalja e fe1ad.;ltOI~ 1l:!wet~skor jeJent gondat a bar:Ulgoz!$, gytrtkeink ugyan be5egitenek,dc: hi Il1nc:smel!: ittbon nem talibJru: senkit, ilki dv~ezru!. A gyaszoI6 boailtarrozel!: viszont ragasll:OOn~ a lw-angS:Z6hOZ.

AJlyagi ttcJyz!!tWUi ~ajllOS ni:ikre s.zabctt II Magramr5Z~i Unidrius Egy.biLz. tE.m.ogataS!I nl!J.ldU i!pulftl!lnlren mmoll'abb j.avltasckat nem tuctllJ1l.:wgl'zni. TalAn j6lennc.ha a Magyillor5za,gi Egyhb egy r.an:ale-k penzalapoo.t boena 1M ~~ i.gy iIZ tv birmeJytk id6szililJ.an segine-~t, vagy koksollt tudna nyiljtanl a r1:szorul6 I!gyb.Ii1.kfizsegelmck.

Ogy eaem, hogy a mAwdiI: Ilegyedevben is a reank biaortnatltIJdismelt"te$('1't ~g:ettUk~s lehet6segeinlchcz mtrten mlndent m~ttQnk Egyb;hlfiz.segumc f~I6d'$Urt.

Kiss MiMl1J leliresz

sATOi'lDS Ifl1!NrISZTEJ.ml( imdju.lt6l ~ szeprembe,rig)

AJighogy e15l.Ww.dWlll; az Mks aL1tOp~lytllll, h ~ GyIX iril.

Ilytba halad6 be.kOt6Uton vegigmegy\inll. it rip ~W! uttal val6 I:tresztez6d6ib4!n egy £Tdekes, BttI.!!lyt idez6 harangl.1b kOsz6nti <I Gy6rbe erkez6t

Y.uamap dele16n van. A g~on marbln, I haranglab tm~'d.ban n:u!gbUj6 satora1Orz~es- ~n,gfos11aiJyai sZlirOdnek ki h kev~e11 madatdaDal. II killonOli bngver_ sli"nyt ad: az id6nHnt eIhah.dit>.aut6k csOndopr6 burrogil5a zavarja ml!g.lt.zarrajW,klv~csL~selfi.,.ell.miroIyik az udvarban, mi akar.lenniof'Z iI.:I\1JQa nenmls. kUllebetnek nek u: emberek, akiIi:t:~ ij!enO$z.tj& meg gendolalail:.at h t!r;:~uib!['1s:mJ.rurl ES I'gy:m.lnat

tgen, vlllobllnlstenIiRtll'i":c'Ian.,A tia.gyoman)l'1lai:: rnl'~le- 10 mOdon 'llgyan. cs.al!: sz.okat::l<m IWrnye;r:etben. A nenartil.s reeaete il'prottolit.ins tf!mplomckb61 lsmeres lehet: ugyanugy kiNHikegymB.sr.az. ilnli:k.i3.Z!~ majd a pl'l!diUci6. A~lElkesz palAstOSIUI. tel~bibWrzal.~ mekeskonyvve1.,a.nuly" n"-annJ'owtURl~ idOWn:r. megolUaB ~-egypajlWs nap$uPr; veaeda saertartast,

A.hivek Gnnepayl'$liltim_otr-b,tekinteteegyartntlgazolja.

Iiogy komoI¥'do1ogr:blvan~6 k r.em hlJlmi egyMz.a.:;di.jat. ~1'adQ!"'ut5L (.a mimIu tcwpkRnb.;w tOrtenne aJig_ba, l(!onne rurcsa,di-~rm!gi:5'(Sdaz.

i\~ld.irrurol n:md~1M5 S2'amira mtgvlLle,~!ol.a.tlaIl,ullmllla4t kmliuel n:HIlbe.n, B.IDIt,. aI:ll: ~t ".annale rudji1k es- hittcl vallJa. !KlBJl Ok IZID. egy sz.e.ku. t!:rmhteti.n:tidb csoponja. ~!"m Ilem ~'Ilj Y~ Wr.lJU1: dtevelyedett biidfn.,aii fik ~er:J~~gyhiu.azil:te:s mosllehl!t6stgei1tOzt hitiiIcft~~m~tln.l~remen:yta.rtOU.ali:ilm:et obh(ll ~TOlt remptomul.. C$ <Wl: hislik. hcgyGy6rben.ilbarangj;ib=edJilg;illaIlYlllil.mlkorUjra!le5z~ Iom1II<.

1gen.. a a nircsa kOzosW!g ~:mJlIom nelkill. mio llil,gyUIlk. a GyC5ri UnttJrius Bgyhhl.'izseg

Az. mga.tlant. melynek legnagyobbszobaja is s:tt:iJ:ihcn. tll!-g ~b.bi ~E-lra. l:in~tt:ilJo::. Athldal6 mt'goldlu m.b' tasscn Mgy eve, bogy aa _udvaron "tor aJatt gyU1iJ:nk QSSU. vaIOban fureta, de igy u lehet es azok szim:ira, akik !l!nd5~oI!n. O~~1:~ j(lnnek mar nem annyira rli!ll'1ln6. mintazok uirrJAr.J, a.k:i_lc 1:10- sz6t kerffinek nemt61 szembe ezzel a rennyt'l

II.nnak t'nen~1l'. tIQgJ Ii~eleniil van new mzolgattaro«sag a h~lyzt'(~n ee egybm eJ.~ranx folyamato$ e~ fejlOO6 tendtncilu mutat. Gyoriill~)K!:ten a kozpont, de XOl.pClnti fan(o:ls.ag,gal m5ndig aa biro abo! v;]talfQzva at tgyhbi seertarta$Ok.rJt Igtn~ vtHlk N.em volt el mAsk~p ea dmwt h_OMpokban sen, meiy.nekl!semenyeiJI!Im:. hogy <lZ E5:z~.nyug;at - DWL!.ntiLlonelO unit.musak OSSlet.artO ,t6J:(jSI~~ ko v ersoIMn.Ii.k!!sste

II. nyare~ It:gf'(lnto~b-b esemenye a ~paJ. konlirm;ici6.s szertartas VOltmijllS w-An, amncr vart Tamas.a B[iI5S0001 duann.non, .II PApai RJo,fol"!Tl1t1,L$ Glrt\.nazlun'l UJUttriU5 kitlino tanw6j. tetr tanubirony~ hiterol. A felemeid esemenyre TIrnovan Ad Vid szobraszmiJvesz mur:erm&en kerillt SOL a pilpai oregbegyi iskohi.ban. E2 a hely ad orthont a Gy61i Egy· hazkD2$~ ~liI'lrul~a 6t<I ;) pipai unitiriuiok kin63:iege. nek, liImA$ peldam.uta'tO.in feU:b:riill nota sok licit a ke,roes, mlveJ egyed'GJ ,JMnrmlllt dereka~an helyraUt es mlll.den kerdEYE pentosan (os h.ib.itlanul val!l.uolt. It. fl>gBdalomltt~llltan e(lennYJInra}, testv.e:rtVl:l, ~~s:I:tU'Wdvt'1 h rokonaill'al I!gyUttvett elouOrUrvao:oral A esi3.1ad es a Mzigl!.lOAkJ6vol· ta!J61 tis tz!rrtl!tvend.!gs!gg!l "!gz&i6tt a taWkOl:is, me-ly· rol ugy eft!uW: mindenki lellrileg fl!ltolt&in tivozott ottho-

UNITARIUS ELET2J

EGyuAZli6zs EG EINIi ELETEUOL

)

niba~ lapan, futasgyep11r!, Homokb6d6gen:, MOm, Budi!· pestre e5 a tIIvoli MMmvasame!yrE' is

JiLnius h.~n<I]Jblll1. a _pimkOOdi isteL'ltisztelet mcUett, de" an. nf'{ll!-lyes;segl!beon megi~csak e-Mttf' a legfcntosabb eserneny a jilnius lo.i pWpOk- es J.e:u:csuzent-!lh vOII, melynf!k Jcen!Nben lcr1i.llt sor II miUenniumi willik reln~ntelr5t!~ es !l.tad.1· wa. amikor SuM .iJmo.s gOAMotunl:: m!gbat6dva wl'te 6f aa egyhazJdjz.seg cimeres lobog6jit.

Jiiliusb-an resat Yrtt:iJ.n.k d peal Iljlisi.gi Koufe~ltd.W. amit meghJtutg~1 e1 egyszero. I1Imtptlydsq~ a jUJ.i\U 15-en Vf:szp~mboe:n rorra RrillIl6nze[t!:([ UItsztel!tl uen.t!'t.h nUs nyalr nu. A. mr;gh.itl' ~a11di. ktimY!2ethen zaj.!ott szertertason mePen:uteltUke~ .,.gy~ t~!Ja.i sORba rcivettUkw: aliSh.tt h6~p'cu Arko5:1Y B~baJ..at. kile:tl~5ltendos bltY,jllt Arbmy l!3. mist, ~r:!esanYlukal Arko$;if Thm.as~ OI5sa Emel~[. velamtnt a k.o:t IleItSltmam.:.t D r, DQ~iI AndreiIt es Patan~me Arlw~il' Eclitet. Ii m~lm1anul PI tlfogultan 1.1kiS.tIS!i!o!1! Husati Jano. pU5p<il ill rokl:lnili tJnItmu~ Egyh:izul!.ir&ntitol'ttlt1ibGs~gUle1 rs .!IdOl atW5u~gll.ke[ jUIUttaI:. I!'tMl.u is kifltieJ:o!$n:, h.'M:t~ peld~t mnratv1 nol:: sz!m.Va, akik a .!.Z@me-l~$ tonsalb)d.ht o!~ <'inz05 ~rvtnyt:$we-SI res«'iiti).eiQnybeD;az egyMz eJd~1 szemten Artossy 'I'amAs. u 6de5apa, Tn.n idnri h~J!bOlh@tve~erfbrintot i.!1OiIluyozot[ ilirOn Wlitilliu~ templom epitti~tin!. OnletJell cU'.Ifokf.df:tr n!me.1jUk misokat is huon.lo hl11i'b tenece sark:l1l AUgl.Lutwban ~ u"l;!so:s; istenti5zleJete.~ meUett Szoemba.thoe]l'en a KilrllKlldi utcili £v~Lilw~ 'R'mplom~ un.itMiY~ szert.mh UErit'lt egrm;asnak ;)rOll hL1~g@t f(lg.e.rl(l-tt "'I h~!~:g1ll k6ti3tt Ko~III::5 Andrei!, gyQgybJrn.J,~z tis Dr, Moi[)'ln Dm.i.lrij, ta ~&b!terl Iz~rta.nbt k6vedl!D ml!!cu.m.sztl!i'tID: M:lra swru el~.3 kidAnyuMt:. 1.$1~1l.iJ.d.ha kishj~ iI.Z ilju. pAr es "j~~iOOlt ~ktd S7.epremb@rtlsejlnaVeu:premiEvangilii:ul1tmplombanismit kt~ztdhi ner1:artisra hriIl.I: sot.. amikor PltAn)'i Anik6 I..illiIt. k61t6}e_n s~j~~s, no!p n~ k.i$1!nyt. h.ttDyi Po!W es PatAnyW Arkou" Edit szemerenyk vemll: Iel tilgjaink sorAoL '!;u lOvff61!Jl vM!tm.ap Gylir6n mt;'gk.ereli'Utlrtllr: ~Il"'r Dtvidl;ir. Ft!Mf Dora "'5 Ft!bu TIII'adar ngirra van eb5 Idstl.!.t. Ist@Mrk tegycil Mloll iI gymnetck e.lerffi1;, a muOlmtk ~ ;lQjQl) ~r6:, hog)" Iln'C'llicnl:'k likel tc:rtbm es l~Jcktten, I!tcn Cl cmb.e~k o:IQttil:el;l1/ll$~it;N;"n.

tessen hagyomannya 1I'ilik. hogy Gy6rb~n minden ~bE'n ~",r\(f,rQl I"gr ~""m~n:edObb "~mlll:fl'!:. At. jd,!,11 Oszi HiIl.MdA~ Unnl"pere, az ez eY"i zsin.at altai megvilautottilJ vE'zetos~t: pu~<'ik. pdsp3.thelyems, ffigondnok, fflgondnothelyettes Ulilul I::ertiik fi!~ hogy latog<lssai meg egybazkomlgiinket. i!M~rJct.dJ@Mlc.mrg=a1I: ~ M~inC!k.e~rtvft.lm'ImM~1 ~I'U<iUltt.\.nk arml. bogy weghlvllunknak elegel UUJlI!t es !>Z1!p!ember 3o-An. vasAmap ~lutAn Ot Orai kezcl~~1 som Urillii M~i1dA$(ItI ~tl$~tl!'le[l(l6 'Rhm;!.liyCsilN pthp3k (lrhin;iE'ti.at ig~t ~J ontja BZ Urv;acsocit a hdyi Idu!.Szl!l ~gy1itt, Ez. tinnepi alkelomra sl.eretrn~l e-~ tiszrl"1'f'rn-1 htllUnli: mlndenkir, a 1::0. z.~li ~5 t~IVCI'Ii llideke,),m'ill!'gyafilnt_ A satralr 1I1!1.!I zajlEl i:rtrntlm:eleUt ilagyoman'fl}'l agape, nE'metvend~gs.fog kOveti n'lil.I~

24 UNITARIUS ELET

MilienniumzillrC1S Fuzesgyannaton ...

ligeu tiVasZytgl es Ilyan tfiryiredesiinht a. ~buc$\mkravala 1::~5ziilOdesUnk haWoZta .meg. ugy tenrl!z.tilk, bogy 3 millen.nlumi CilloelDe,gso.ro.J:ol.tunkilt ~gy iID!ltO t4roakkordd.al rejEl:ZiIk be, "'egl~O~etemt.!lrmllll'lln.k melle e remplom menetu szoboorparkba e,gy 195&-~ ~rnIel;et ~nitettOnk. TObb. mint fe1.milli6s kIllt:s~ggel n.agy(obb mervU fel~jlU$1 V~g~ltiini: a uletromosoOO tl'mploruunkOJl_ IUusz.t:rls IittICiegelnld:e1 oil sen:finnid6t e~ u tmleJ:.rou f-e:l~v<ltli.}lIt jillius zs-e» t.utottut meg. va16si,g;gal se~h::tt a IJ4Ilwm.ir hagyQm.m)'ossa jetr bUcsUUnnrps~g(lntre. Meger6sOdtUnt. abban a meggyoi:6d~ sunkben. bogy minden es:tleRd6 Dyen tflJaban megtartjuk ezr a ...se.re8sumlet~ kail::sonfi5 epwh'iinkre. valamilyen allcaIom.hal icbfVt. J3vBbrn 100 eves lesa az. egyhilz.koZ!iog(ink, killtt-bbaa It'aJI htr'om konfJ.l'Tt!ioolJS e$ mans megvan az ooszegyUlp~nk esseetetr motill'itciOjCl, /u_ ldei iilln.epS~g kapcWi messe .k05-l..fintl" EgyMtun1t VI'1@d,~t a javit&..5okho.z acerr J.::kszazeur fori:tl!~rt:, a megyei \lez~toieget: es millenni~mi eml":-kbiaorrsagct a $;;:a~of\r~nezl:r forinr adornAnyerr, valaminl hiveiW;et u,impaliU~ a 'r:6~1 \rtr.$za~rzres anyagt es ld'izmunll:a-aldozarerr. Ugy EoH"i'.ZUlc nemzetUn): nagy Jgnfcn:lulo.. j.iho!. melroan urmepehuk, maradand6 doIgokBt alkolva (egybizi millenniumi zanI6avalas eJsd~nt Egyhazunkban, emIelcm(l az an.IH 13 vffian"lmak h az 195Cio()S h5seinknek) millenruumunkat mrgfuDt::irtrrMi

Unnepi khziJleid.cs\lnltalatt ts id-M aeuen S'tWt.5unkdSYUlai sz.onranl'istfnti>ztektilnk mE.'g!anll.!-tJra JUlJU$ kOzepen. hiS:!.t:1lI vwak hWi:ink egy I1l'ibi ;lli~tatos alkalomr;t. ~m~lyre ve l6b.:ln ~megytl.hek hangula!l:ls. ]mat~rm\lnllben

A helybeli saoci8.l.i.s otthmtba is ehrittiil az evanseliwn uuneter, veieminr Ii!. hagyomanytlS t6t6s (lnorpelU!test iii megfl"ndl"zrQlrelmenyt:k:fltOsikerrel.

A millenniwrullrtl Mgy Unl!.l'llliDk ulan E"lmentUnll: hnet es magyars:;!.gor t".a.nulnl Erdelybe. amelynrk :ki)zpOllti .:tlja a.z unitMiusok zgyeremes 1<iI~j~D V'alO pOtt:llharatlim ,t.j. menyt nyitjt6 restvl!-tel !'Hl-It. GyOll.yCnl volt a ~orutaus isl

1\ nyari nagy lcihjya~tll!: rilI:1~'" zarasa volt az augusZNs 2-5-an m~srellde7.lltt ~J6tevDk NElpja" Mint ralnden eszti.:nd6-ben. mindji\rt tlz eve, az augusetusi zejcs Ilrvnaphol1~gk6nlebbi vasamapoD mq,tl)ll~keztii!ll:: a .Zs,Nagy Lejcs Hunor Em~taJapltdnt tragikus 5OI':iU lIevadi:Jjarol t.s Itiosztottuk a p;ilyadljalcat iii arrajdentkezo ili»jainl<tlak. Az. iden.az alapltrilly hozadl!lc.1t is b~Metrtt: 1%-05 atutalbok Osszeg~1 az oildozatos. gyertn('ltfikl!,t ~1vf:o,~zt6 yiil6k k:ip6toltak 1]2 ~u-r (00 rintra, bogy minde.tt plllyilz.Ot. akijel.elllktzm ~$ elJi'itt a meg· e.ml.l!kezesrerneg ~lJdjlJn1tjutal.ma2ni. aJhdilroz~i HI,JUonk[len~ gimrouista, k(jzepi~koW~. fiji$lmM..o: ""S rgvelem.Lsta vehPr· re lit B 3500 f(onntt6.l6000 furint ii-sszi'gie u~.rjed1i 'Olralm.at. Al eml.6:ezes ulan a fiata}s(..g ~~ ...... tr...,lvtl egyiln klvolmlr a tern."'" tUc elhelyezni az ~mI.tkez~~ lI'ir6gait a nevad6 !IIjl!n_

B.L

EGTJlAZIiOZSIWEIl.\!J[ -EI,.I!TEBOL

Millenniumi unnepseg resztvevoje voltam Fuzesgyannaton

Ismet IDaraflrutdli ~1l'I:'I!!~.nnycl gazd~O<I.tllnlr.. i!ltik a Ffu:esgy.fll'lrulu Egyhazk6ll1eg jiJ.J.iru: ~1'I 1 t 6rUoI k<:zdM~ millmniumi i:nl'nlis:z:tl'if.r~ mztvrttiinIL

vasiunap n=ggel aggOdvll ktmJcltUk ill eget, melt a2 1'167::6 napokbllll na:pjilban t:&bsz6r is SOlM fclhCk olmyt!lmltik be az eger. h boven huBott az!lgi ildh. Isrl"nD.ek MIa e napon ragyog6 nepsutes volt, rsek a nagy h6,eg tette probua tiirllk~ pe5~~gOnI:et. Ii. templomban ~II.I: vlOntilatorEiviselliet6bM teetea.me.legel'.

A2.. anUl!pCJye~seget II u~pen elrendezetr 1:01s6seg,.k is rokanak, A Il'mpiQ.llJknbe.n II. (eld1s:z:itett UI emlr.kmd mellen magyar dmerrel dhzitett feb!r ~ tHaru. navatand6 10- emlt!~. A virAggal d(Inll diszltett tl'mplomba ahitattal ~pIiInk be. II. ~zfuv.myoon !16 unit.iriuroknalo:: luwhuer adQdik meg temploreban, iiIlnepeIVt:! Wl~ge.K kDl:~tt lstennezre- 11!tt!lhallga.mi.

At.ll.:nnep~!i'hek oobb I!.mlitl!$~ m'Ht6. m.w: a dand6l!lrolmyt nyiljt6 MOZZlln.lfa volt

A harangno mellert a:t egybazi zasz16 utin a pa1Astos papi m!ltbsAgok, II kollfirlDandus, Ulqhlvortak, ~nd!gek erkieztelc es fog~ta: el a helyUJ;et.

A fiizesgyatmllti hiv~k tObb~~ mO!!t ismerte meg Sloi!m.@...

Il'~tn a Iebruar :Hm mejfValaszoorr Mzmany CSabat, a M'a· gya;rt)r.Ilz..ilgi l1'ILiW1.us E-gyhlu: piispiJket, a~ el6sUl:rhtrdetett igl!tF1h:t5,gyarmaooll

KedV('$$rertart;1sY(lltakollflrm.ilas:.ilk:ikerd~.atebo i.irY4($OniyM.el fogada1om[ttel. AldA:5olr:. elYh41l:AJP rega.:las. Eszembe jutarta a tobb mint 50 i!v elflni 1cQnfilmiUbomit. En es testveretm e SZB:momra negyon k.edve$ ttmpllJwbankotLfinniIltunk.

Ii tempklmkcri:bm T6:~1!0 Ul!z16 :g:lroMyb.ig6-melleki R-e:tbr· IlJ.fttui .e,gyhblu:r\i~ pu.sp6kl!n.rk 19ttll;tUcre:i!l!1 hallgath;;k tuk. Nagy ~lmenYVDlt mind.annyiunkszmm a vilAg magyar· sjga;iltal ismm, a Ogye!n han:>o16 pUspOk6t IAmi, hallani ~eIl kOzelrol.

A PiispOlr. Ul'IIk.tlt&l H5 t lelrplezes u~n IAlhaL6va vaJt a

k6emle-k, a marv~nyW ~195& M.i ne:m f~lejtil_nk~ feUtanal:.

lIZ eml~lanll\l"k a magyilrs.ag t~n:!nelmi I"iem.enye.~, a M~txe.a,ta.Mo:z.ato.kr.aemU.k.a2,tel1l,ek.

K&zOn&n lUellllek. hogy e felejthNnieD ""lm~[Jyt I1yUjt6 iinnepstgen ~utyehrnl"m.. Hiszem, bogy.az Unneps~g illii[a· ta, at elbangz<rt:t nemes, haufias gondola[oll: $20r0sabbii. tenit u unitbius egyhizhoz val6 kilt5dbt, erfuitik a bu~~ reter. .rna.gyanigtudatoL

KJMlos tE'lepiile~. meg kevesebb egyhmo:z:s.tg bil.5uelked aet Uye.n ~ml~J:m.fiy .. ~" A haeaszeretet II Hiisoi: ri$l~IM""· nekekesbi1:onyit~k:3_a.Jeh:k:·aUit'.a$ii.

A ~!gya:rmati blvu neveeen megk&l:ron6m BaMz5i LAsz161eltesz pU:;pOkhdyettnoei: I.Z unnepseg megseerveeeset, lebonynlimat, aa eml,e.IcmG esemet f,S valo't~';gD$ megalkor.i_w<lcivI!~lcze~r_

Az (Jnne-p~g befej~;;r;ese '!ltm k_51E~dell V~hEtUInk. reSZt, K~5~ GeMinig egyiJtt m;o.radl'\l.nlC, Rgi, kNvli'1i ~rnU-ke.ke1 reIidezve~l6lcn!~h"ltakrae.mlekeztiink.

tsten segiueget es megrart6 Sltmelit kerem. hogy ::I 2002. Men tartand.6 iinnl!psegen is rkzt vebessek

Roouliiri Etelka. 0!9!J W'litarius hiu6

ERDEL VI UTAKON •.•

.....gus.ztus 9.fft hajMl_bim. mi.b.t u ~U1t til- ~D oly s.oknar njos vc-I, I liil:esgy!lrnl~ti ~Hlil'Afhj' t:Pmplmn ~ 1iili:~s1i liltili ki!,.. nf~I:~, Htl!,! h)."~tnkOOI. ~~Wlpatizao5oain.kt.ol ~$sz~vtrCd.att t~n:a· s.llgunk. klMvtlIvt-a lJ~lcqo:"~tlc r;.sapat~l'o1l. es a bell;elcnbai. gyuIai nllrvAnyhlveiJ:l..ldr;el elilldl.l[tunk 3O-;All E.dHl'h~ him es ma,gya:rsagol L!tni fJ tallulni. "Ilat:!rltl~r-H uth ll=t50kiua Al'lIlY Jlan05 ~1cijtl:ltMlltiin.tM.~n"'t~ IcOlt6venit:

.Sl:Q]6brlyem S~t.:I~fi • Nem nOlt rngcm ualomba...:

Nemm~S5levolton.nanN~gyv!rld, dt ~ vhadih"'8I'd:ig mvsok ~dpsegbL1vOll~ ~Ial ~loli r6nikh(lt ~~(lkQtt szemeker, seere iese. I~ ... ~roslln ~W szertnr at4ocr!)gtiink.ao reDgMI'g es N~~ elleR-lo iii m.Latt.'lb\I!~b.~KiIi1ll'.b.1,gOIlkc'res~tiiJ~eur6pal-lzQUlalronroOtta a ~re""ta §u.Hlyuo....s~UrroI reeeett ki.o.yrimc.s. J.egkonQi$ buszunk. CsucUnal elfMonitgeuilk Ady k a1nsm SZ~A!'lmec es in dilt6tt boldol napjailcna.k toUtktL Ez urobbibM :utan bkdbb nelll ...t jutoll netit..1;Ie >I'l: \'l ~I~ V(llt I tlalhatatla..nsaguthoz. J:ir. hogy a Ikll1cza.k3n~IJ ~it ~m 6riz ~ gyall)'5rlJ.i:egool. teljestl1 <"I nn C-ktivlAngOp:500v.3. mini sok milS entlo.ilnJ::.

!:5:r{Jsr6 fell: hal"rjva ~UeJiZltl.nk Hill.ba prnMlltwll: ~gy rerlllol'ne~llC'1. ilM sz~p h~IY"'1 k""l:sni. ~mJ..s~n cMilltunk b~ ~cs!tel me{l(~S rerepee. D! ;IE OtthCln.i ",e1 reledut-ttt mlOOo:Il.I. 8.inUybunraa. utan aetan i~~tOt uptlammk .aDMI. l:\Ilgy mel mi· I~mess~v;,m;g ~n.f':lyt~dt"'ba·lcap6hatalomlZnr6p.a1 dv(. Iizki6tblkmagiltOlazunillt6!.

Kinms KIlIw:srir I'lmltn,ielt mrgl.il~gatA!:3 rtl~tttte ~l ~j_Q:iinkcl.Ptr.tigMtxD:lv(lII.LUiI"ini.akii!&Olleg:ym.ekoenll1;llllad. v.; h ~ k6~ntbaD i5 s.zmte jeeen 1~.bW'lkr6l.tllcl~gI!Jl nyelven be~zjlollitl)mtg. M~tyh$em 'b1i:talc-H !emm.ijovalfellt"~~gel~llltfll'~gol.... ~ at nemeen oo,.>:i:.e-s~::;uru:on el 11J!I~t"!OOm, A t-empl(lomcJcbil.n

UNIT ARTUS ttET 25

"attOi:il~J1~vl:i.rlete-tbt'll. Mi!s.e-MttIl:k.a.~:e"lYMl:kgUlogllrlkzb.'I.loJ.i~ l"gye4tHldktm:.a i:(jlWldieklWzUl. f.ijdalm~ volt mfgl'tnJ:.u :In)'aCJofSZ'giUnagyon gytrJ<ep!risel~l"t"! aZfr.'lelyi kimu hljJl)'C's kiYoIluJiHt.po:dit:lti~rtlZteuna.rtlllmasztott"taWlkozOl1, hi lltm lnl~yian.l8I~.I hodmakvagyrtgitinl1

Dr. SzabO Arp;iQ piispOktUElOltvetel! ulin mtgkndOdOn <lZ i5- (I"nmztdet.lt.dlml.bok~~rjgyvis:nb;wgQn.1k WmUO ~neb!inbt, Xt:dei MC)U'S t$~ -I~gytn Mla ~s ~RJt)nct tK",kj ~~ ~g1t6:lJlfk t! t.;:lall:(oz.6!nl-lJ.e.ve.~. k&iziinto ~zavai llt.inPUl:pok Urm~gWtll're ~gchirdethh. 1$l.i':ntis:rul!tUnk~:lZ.C IIwl a k\Jlfiildi ~gyhhak kfi.iZont6Jnl"lI: tll1~~," mi esYhAzunk" IIzeneli!t MikO Istvom m. gaDdIlok tolm.1uult:Lszi!l.tm6 ~(fta It vil.ligsz(M:~giink iiunetK u;.minta.:wakaJ,.:,I~_AIlgol,am!rital.bollaDd~k$tallai hiW'I~~k.OImi!P ~n!!s k6zbm is )p)ita ~yruhi&f(r.r05(lt ntp e~dUa. AkWtu.raw mmor Rm,j:bo:_l1 !somkinlja iltJ6&dott egyWrR'tvallAl1x::rtt6l_IAb<ljdosOlrnJja.)

toek'mrnE,. n~p:i tlin~50k. $zavaUl:k. n~~~~~k elW.llbai v!ir.l!!!lLTti::cgytn-6;nm!IJlslzlnvonakm.DrunbiDe-zs!'.kllrlfe:lilg)lE!~ I!cmdnok ~.wvili 111ao \!(Inulta t(lmq ID Orbin Balhs sirtmto:.'1;~b.tE I U!U[l' bpul utjm ken:5rtill. ~I:e(= Azpad kOri reKl[ie~ gondnok emI6~ ntAD wgko:mlrUztut a Sd~lyiold leir6jAMk. a IqnagyQbb ~ZI!I:I"Iyne. DI!Yezd1 wit hMmkndc; ~rjil j\~ anY'-OtsUgi E,gybUImk Ni:spCIkie. Riml<my ~ k f~esege is il!l~D ven, UgrliDntW ffia:;omdnolrunlc: fe~5Ii~. vaIamlnt n!!hAny bivlinko.aJMl~~

Az ii~~~~gutiw., d!:' 1OO1:bie.l't l! mimienJi tnyhltb.tue ~bseltt~ n~:mjttaz e ~lb6l ~I;ilIiWtt wtt.a.kn~1. ~zi.lmrolc:vo.lt;;.k_ alillr: a rur. dO~hJ ltllHWget is Ic:iha:smiltak. t>ar = j.Mt jl. ~.e.lmeIlnyel, mt'tt bQlb IOOVI!tn. EgJritmelyiw'l: II swkatLali eMelyi borvlz {is.$)'Vlz} is neDl vir! !r!dmm~ "(J~l . .v. mlDdennek eHeo.m: egyipz1.ltkUmcl6~ ~ItI!Z az .WlitiluiusbUcsu~·

'HIIWI!Wo nl!PlIr<II~ Id6Dk megtekinl",lll.u ~ bins ker!mia"a. sarto Ii! Korcnd-o~ ]l6ttllttll a It1mV<lrlisr:. A2 lit MJII'rimll ill ra1un k=:!mtlllYwg MtWc lllt:g. hllgy loe-hnsen I~ml es megti1pinl~ mlnden H~P 1llli,g_OL. vo1[, ~Id PlM" J.o:r:ond r.::i~ h~v.a. ?tlI:b,]aUn, aMI Ol~eldntenii1: llImui Aron wj:ll k.'ll mmnuJZok acdMa· to$.a~.InE'~mlIaazaj~~'Ita!_AktmlWll[ene:mll-g: on. .uin vllogal:lm!ort~<!lJwdcnhatotta bata1masb6~gbm. EReno j6leJrOlndva trurruntutobO~lzUai:li~a.

LUln&p. VlUlnap, "uguutus 12-ln eibilCilimmlc: szMLUadclink(01 megkC;i$zOn~ uctw.~gill:eth ello.dultuolla e,ul;$inon un.s:uiII iIIlleka;s szoro~_ M~g az mil i:ll rntgsiralta cvakr5IJnbi, hi~en tgy Joideig, aC~me(!!n~~ill UebE-ro m~nN"':~egf!!z t\ap o~n bOM \lOll' az 1d6. De ~ tartogAtOlt utps:eg~k ~indJ!nl!rt UrpOtoltak miJlclannyluntaL ~mVQit.a tij 311nyinl hal1lgv6. htlgy ne elvuln:1: tt1tvolna<lz~gbo.llyill6hegyeklAtvtnyAl.ave~mI6Jr.et,az.al.U:IlduJ6 pal<l,la;okat, a b~1I: oldaUban kgclhu; ;iUMl)bl, a sol! takaIT)$ pMlit, Mum:, iillatnallisobt.ltnitt-amortll2 rDwlYilgoltslg. a ~olr-lIOl::!Zemitk:e~tmE'l SZEi«"te2dllfulk. A 8uc5in·tel(j.nm~gMlN:l:lk.Mgy"l:g:riink.l.hM1Ava.n.a.gr!lly«:sijerb6I.levegoOl;>oll, amihez .bliSO;JhI nln~ i!l~ ~roldell b am:In~k hi~llYIi betess~ tps~ gyakran. Jl.mil;1)l Iilmell(iinll a lcallyargOos utUllu II feo)'Ve5 es ~llhuDno Hd6-kb6L eIWJI tinlit i -Ci"!'rgyM-mtdena nep fenMltja lIZ erdli~1 buzor\wJtt b~lJ·gyUNveI es.a m!!bb lid&)" nAgyOIlb 1!'I!o pillmml. LcnyVgWO l.iMny rog.dott ott! O!:ym n!!p. rendl:~. lima ~Ivakon. Iele~ balad~.at. boi:Y kM'tyt!lmtkvol· I:w\k mesAllapilll1i, bo_gy itt nem 11(111; Iaknak. ahh.o.kYkUqlojl:va aliI! uWtlllli: tis%(~ he!~1 l,(~Iepe4ni, Aztin G-~ ~ztnlmll:l6s00 tlJl • .eo GylikM-[O rei! M,L1rl'Ja,. dr nlll:~11( IIneW: klirnytll:en ujrir megLap~~rut -liZ oda oem vabCk 32em.el~Ibt1, I'I!:nrlHl~nst:sel,lLilrg~zet'j)lJmI~5;\t, mmbo.~kat. Ez a iantalZLi

EGTHA.ZIi.OZSEG1HNIi. i:LETEBOL

p~~iclt",u:.il:ye"" \IoO"'~OOIEi&b~1l mm taJAlni. CsodM~tllr voll I Sz~m M"1h4Iy le~plilm lenyilgoClz.6 n.s.gysa~. teaen Mi~y~$ Ii'!"r !1:DMhbihoz !IIelltiinl:. am~lyn~k udvwtnl ee i-:hctetl menni_ Majd melkttHtC'lJcllb<:!:lD!e~k~taI~zMls,ahoImo5teg)' bWldkd,dc ilgyhalk>1tuk.hogyasap""nrI.a~~yi mqyarflYC" tern l'llegviWolra h . remtljW: . majd att is megltbel no:mICllli benml iJ. ~ ~$ius Sian r~1e hlltwJ.y~ rUnCnunI: -iIZ ~:geliktB t~mplomn hilIlJ\ilk be:Urtajtojn. Ker:l."eslJtarunlc, Etdka.a:ssmpy miir I!merOslliltill-on ereste mllpt, Hiljl~ b;lra ~ne.l1.~.~ me:glijn1ni iMt'Ert!~l~!.hog:ylalMkoz!l:lI1~rmc::kt;mae..ifjU~kinC!;~~~. ro~lIal !AI a ki'irnj'rtrr Mg)'(Il] megvelroecre, de rt'I:15m~ m.iJJ. d~M. mcgkrresu: egykori. 0v0<U}jt. otthonos 110'111 a gi.rnn6zi1JJllWlk ktirUJ. a tempiomo[ Ii .ulimtIl k6s16I1t6tt~ akiraat mi miIldiuwyian. hintn II a tempiom II wtital'imI'''' 'Hl!l1o;>rni kD;:ponlja,;It hozmtano26 ~mmkkt!. R6vidke idCiTt btmo:ntiink a plispOksi~ I,. oili(ll m~8n;1,~ttlk a cllirttmll"f, benne alligY,jaillkirt mes:~r!lkl.t:e.lbrbolO d~0bQlTtl,ll'l!kuL .Koloullfu1 sttWlk a SwbOi:Mslylija :J.riJ~~. I~Mt'I ~n ~pt. Meg !~ pillan:tA5t \Ietl!u(l:al!. a PIUW ulCiii ucpc Wu reIormlit'lJ:l:tcml'lom:.ac, me~Sl"'ntGyQtgynel:. hog)' a Urkinyokat i~lc:eU:e"II ft!lg)'otlil M~ t:s hat.bowbban megf!kcml, kDnWIan tarIGni e$ n~m ij.soo:iviinlc:f"'lil. dt-m~a s:zi. vUnkbe zArva a Tmdai 'O.tO.ll dlWad.tImk iii KiUQl!gArdi temet!! mcl· lett, s6bajtva nagyur. bogy m1IeIlM, bl. vWujiinnenet?

1Dl:'dAn f~lto:Jantatll:nt: am a 'tl!mplcmra. amel~1l 1568-b;w nie~rilletrn :lmlUO:[tt.rI~ i:erunbYllemlet:i bUl-z:lc:e:stlJllnk.alcl. Idbmf!1'I!11 es vaUiln2-illllld3ag tQM:n~, d~lQr a vililgcll tgy lds II'LIIgyaregyhh !ll)zzU.llWbOl. A:rin)'otgyms f~l~ haladlla meV'~2 tUk"'oInaa1M:l:tihlll:la~kW:Ftec-tnhzl!tiJatvilnyjt.~l1id.!lkc:· gyn ~ wlna. De mert k04 foJ pm borItotta. Isy csa1t bnz.e.JtUut; tOtabtH'VetgfirNk.bO&)l'lalAnegpz.ersib:r1ileijutnJoci.Ii:s.

Ludasr~~m:!rb:zdeltme-_gtheUJia~isaviroskatolOtti Ati((I!bannagy~5g;tlhutlnsiKm1ltti!.Wni~8Tklsliutilhd)":l, aool tUl~stiinI:: fi.zibj i8~nyeinbn. Meg ~~m illItuJlk Nyllr.1c1 nG~d.1Ile:, l'Ieo:u:l'BI:i~!nk k6uf~iJ. Ny.aridoot-l'il ret a Nyh'a.d IIIen· cell reneuetes uti kQrll1mh~k k6Zl MMIlliIk, d~ B b&i;;t!l'el .ti:J:.~~~ legaL!.bb segtten h:unuabb MiZl105iwU 5uM'lC'tliniw.ck. 'R:~~gilnk'rtmplomoal:iljillil ~m~gv.1Qmu.zJ.gili MgynaJc: a b~1yo: es te~i is) vinata tlfvek. Mqtotttnta: ebUlU· coIitlregi~otOOliiligfIY,Jr.tlIs~r6sWdt.dem~nell jlliotc. -R:mtIjW; -llIe'lI'ele16 .lIttholl~. AlJgw;nu& l~D Apihecve, Ii!I talalJ[lnisoi: !l bmcwdt~k ~lmtnytvel lAduJ~ cl Pi!u,jdta, bogy lemelljiink iI IOtM.nyllb-a. il!rclmbl' VOLl miw;J~1l QIt ts. tI! ae Idoe-genelc mtdet1ense~, tolong~sa. kulturtl.alliLfliq~ megnebeutette kH51JejIlthunlril.SZOIl-it.aftiJidi5b~ll'f1illln.s.ten:lok mellett. ajuhOO p;ltak pmjitl rogyasnonuk. el enntvalt5nt:at,klIzbeitl'iln:lt!weatiszta,j6bidegpataJ:\rtzbr:D.BentlfliJd6n~Dfil"

~gn:'I.irt.OZfa): a ~dvt'l:6ban.. yU!liIIY volt iI ~ •• T!!bMn

sttl1huLQ1l1!tDllizf.sscl!!S • •• mwatt~kadd6r_~bben

IWriiljartLikI taval azm!l k6lt~~ tc'i~o}'l!n. b(lll'm!irsilk Nr;leina:t. HaW~l~ bt1'.!ru:IllIrLit'Lk V~ nm egy pisndn(Vl.tlo:rm. A kudeli hU.!;Il'llodh utin wg1s) ·en c:M1l1:oll~toltlk tUI n;a.gyw:~ b,all\:kt1., m-UCJok ~gyeber mU. ilJzonytn -wlt IIIIr<loI mel!1nI mw.d~nldm-1o;iII.~~al:laililt~'1Jt!n.

AIlgwZlUS Il-b vj6tt 111 tgCJZ kldndulb i;6zpollti ~lj.inak mpJa: ott 1= at. Umtilriu$ok ~~ 'I:IWkozOjobt a Sub1yudVilJh,!y m!llm::l szejtttlird6a, l!hjebel:i in4ultunk. bogy belyrI kapba$$lJn1I ~ :i lfItHz L! rudJan fl!ltiuiiIni a lenol"alMn. 5ztp vclttlJO ill :ulitlorondonitadl relt. H!Ilalmn tiimCJ IIOltwarlllt 11l o.at;!!Jban. D!1l.~t:l! lruizh tottL na lll."" I'I!kbD6~s.tg.llIlIiil.Ian ell:fTlllklt'lrt ill IDlne-pseg. SZ~IIf1yruhAs loqasokhCl2l».al (!.nne-pi LlIzlhbt. fdWl[Lll)[ak: ~ fmu ~~ varnl)lt n(vtibISribl. scin~s.

26 UNITARIUS ELET

EGyoAZKOZSEGEINIi ELETEBOL

kusvidik-I't'!trI.h-ell!lldletll'z.e.drJleRbliLuup!:r.taI!W!2~11tife-. jl!djr_lzlikfll-mA:ljetn;ral!:~5.Bus:runklr.aIltmll:lltUnkau:oruwa. annan BZtAngyalogoWlojOttliflkW5-6km.t adn,Mg), ereaZ'filcalatnmk,ftlettOrJl:~ri;i03·k-OrtIlt'tM.griui~~~c! M(lk6d.tek IJ a ftn~wl~ptk.. gyQkft az tlnU!.'ll)'f't uikla alatt. szerpt:ntll:Jt'f\, gyalQg~svtn~. ~mcll.Kt.mirul""hoi.

E.lhagyv~ e~1 a r~:Jt1i1 tAJat. ~1iIlL1111tWlli: GyUgYH5 l:.liklnsl;gon ~sztill. it a KalFIan. illbtwjontt6n s~b:lyudondlej~. ;AhQl ReOtl M6~t javottibOl eft kinye-lmH dIDonhonb;rn ~JsWiuc tunk. Sdp t:lijatol:l1(t2~I~tt u uttm1I e!(j'ik: med:e-aaolil At a mMlli:· ba. Elmtlliunka MarOs.ts Olt fonha videkbl. ahonnan aMam ~ !lul jobbra. h az Olt meg balta. a~ eUibbi il,tbl'Iyarct,g E'rd~n. az IltQ~~"gykllld1iutinol.[\I.IIgJa-ilKArp!tOla_I. bogyanb~1l el~le~t e [luna lw.bjaival egyiht i f,p,ketHl:ngv-l:te-J:l. Sz~kell"LJ.IlI!.a.rfl.f'1y ~!~ je!ltln e:.l1:iaiOOlllr a ~~epiegn H.l.rgi.r.l.t', ~ml!l>' ;emmhrel ~ =ad el a keresztet vUe!'; Olt!rkii'rol, nKrt adnck:n ~rte:gyf'onn.inrud (ajnil nlv. Augusftw; l'J·~:tIlggeJ tIl!bnC-ll"~ az igaz migy<lr ~TOjIi)l, .a.mtlyik a Il-I'd~ek ~11. wit mXrn lit. ah~ a .li.tm meMZi ~(aJuc:st.ab6l ;'t HD~r6dmentiUailodhOl.j1rtbe oko1c<iru, ujra megmantukl H!U' "til,l, Ile Cslb:m~djt~~ a ~lu'gymelWeJyI:61 jgbbr.a kauya~tmu ... ZsOglidllD, a Iegn&gyobb erd~lyi II:$t6, Nagy tmre szW6bclytn se~ttill hogyf'IBjllk miljcllllsnU"t hfO:lr.i:IenjilnJ: a Szent Ann.atil.< 'II'ahOz. Hi! volt~z druti:kon szinLf' 1::>r:rIo:MUe-tbc hajt:fi t1m~nye aid:! ~patnak.nuvolta~ab6l.MilruiltaborvUdbaUjanatf'16n. me8Uoit"nimg~le.b(og:}'II&Iami~n.dlcIviiliboell~t;mZ1lM.MidIi is k1ctsztult, nem batagYdtak. .fuslffiogtU n erd~Iyihegy1>k. Brrl..:w modoD. IlI:m Is ~rdeb!tr.e i'I ~~ot a ~pltHI ~t ktpe. I~Mn:ra, mm.(!ellkiooa r~l.~ oohozri,gytJrr,}' kanM.fIs>k:apll5~' d.o, ~nliikiiD vezt1Al Ut i:i nW' magi! volt a betf'lJf'~e-s. De iii mf'gjeImtt6.renfW'~ Iwszonikil:lt atjlelvt: DlI:~ggyD~l"I!nMteLlibain. kat. Nem volt epi.il~t. dlnadg, ~~Il~ es tta.e IfHtt!' ~ilnn ~ i:~. liN tilttaz6 vuet, Ml!gmllnoz.i~ ni:1kUl u mntlk. 'rwgy megftauloQ· runkmind,df'azigazlfiilll.6zes,m~t.r.asSfmmar;I;jtel.l'iIla· [O~lllnl< el mlndNJ)d. .lln"ul.1 "".~I».S:f.l:et I!tni, rnillnllt' I<o:~~nj. n .. 1!'1M'!.ti ems volt megt'apanU.lni,: t lo ~)'~ttl IlI!m a(myilja modem fpWet. Ilgy~ bG~ Muir udit6t es Iiljnos doh!ln~Iet.

"Su-nt Anno u~n!ny klpo~j.a pedig Ill!m h:l3nyo~hiRQIt lrmen ahal oly lWul rl1!zMmn: IILlIgunkhoJ: azlmnr~$fdb6Uf'n egfi. ~l· mtnyekt6lro$l;.adoM IJlClull.'llllll~...iI~ c!lQ.6l;trol"'~·. huSY"tm~n. j.ilLU: S~p:j:lsnn1gyOrgyrr Il'I.f'greilint~Jl.i MBJ'3fi Is e~1! riro!On ktbszike.lylutven:ink. Al:dIfl!S,hangulaltl:iVil. roskli.bart :rnfgll~niinlr nc"~n-y I,lzlfNt . .!pu'!rtet. t~D'lpltjmot P.$ eundultunkU'(ols.'isd.~. he1yUnkr1!', utilise Md~ lyt ~j,,<alc.~"'kat 1!1161leni alc6ull.alig3km.It'(~k· ~do Artom t;;gy lccsrr IwdbbaJl ~rbzv~. vin: rtnJo: S~ekely J.inom~ ti5zrf'l~te~aswnl'i m~j" ped1gha~atisz. ~l!!cuurat~' Illegn~z· Wi:a"rinOmpfum(ltn egybUi.Gmgi mw...u- 1ll<:J1. ahol ;u titbalgadto. t6rtbclmet id~ ~zalfilklll 11

helJlMlI '1'1nreletrnf!ll. S~MLy Janll~ k:.lkes;zL61 k~~ !IlPg.. O!:tjArtunk ern1atre I!g)' sUp ajlQIdi vmr v'illUnk iIJ tirnszlaiAr;J,. BolclogAl'l (~pa$~taItWo.mf',g. hogyaz i&vtllil ~~tIEitt aJindelwzon:dtrrf'let M:m«ti zb.z:JO a tJeolllll'lom d[urv~ ten. I~n tllllf'1ynve iI fa! mellett, nem ugy mint iii Nyhid mHl[H, ah<;>1 llI!'D'I IEhatruk -'!jM.dekzbr.l6nkat U IlllltirlU$ tempJamun~ban. J\ m;lis~~pi l!mtn)'buzimolokMl tudruJo: meg. nogy 113gysUru . ...-.encltg:sz~l1!tli atyaf~m taWtuak most i5 llIl..nd.)rwyiim. am!!tt legyf1l- eli$IUero MI~ n lMzlil1et ill~lmzi C~kC5 gyiikkfUI~t:lck, A relf;cli bJjc:ruw,,;!J hivruk. bogy jOjjeN'k ho~dllk.az iilllIklre, hogy suretrolUt 11I4jt.Jk Wszaforditani. illmsak a Il)'tridmentieknek_ EI620 CSC>e' bes.ulrtlk a lelk!:s:d clatadban, h".a:Y mlJyt!n jil IE-nrulenvtrfiibul gpcso~rn J.!.pni.u eltofttieze.oo<'i ~kl;len. bogy Iegye.aillblmunkegym!st.l<ttoptnitJ ~~nl~j) rudni. hogyjolio [f'lt· V"~rtk ,,;irnu: efYili a mlisii:ra az AllOt.cIt61 a IUrp.IIt<:I~ M.,;ghaM Vl)ltirtggelltl~amiknrtlindl.!ltun.ktnrglrll.llitUols6uronka.[a ViI~ny..s ntp~gU Erdtl'lyii~tb~,,"

h w~i Ilidnfll aem dOfQ.gt:t.I:.a. W'ulyhar.angQlo:.I~IkI~t'i1!nGa· bur.\roo ruagyUi.t" dol! ~ twlio~hbn1 dDllalr ~ szivilnll ~IlDyi ;:~~psegel itt h;a.gynL Fl5kent. ~21l~ 8,Q<tdQllw:mamk igy..a.k:il: ~m reIDi:1ik. hogy melegys:urmf'gLllthiltjikul:rumMclonAtoldet.kkuk· kantorrnnk Bmwba.hogy meltM.sut: a tl-:;;~te,letesa:U:1Ony snl.1.lWareser h bEllIleedes:aaJj~J~gyropkrnf',gyoocrtl':'.Moe-glilllatml:.an is. hOlYasUs.u~&h magyusAII!)QQ,oruvaro$4t :iirolllim b:lmmullimtus e1nemutlenl.J6 ~:diti'J:~jil hogy n)'llmtlrilolit.1 rilttk. ~yi!I. lIa.De-a~.e-ml.l!kf.IL,mfi: !d-pelces:k1to!lnlllietnlenm ;U.alcis meradtd 5N:I13Ot61 fltou3nYe a D;I,ha; SlbzvtrosokDn ker!,U.lU!, elQrpatok· to-IId:mve lramoorunl:;u: mid felt GIllmnaink fi!l~, Atmenn'ink FoguI'UOD. SZfbe.oen, vigtatva Do:va 11m rtU:, minteg:lkor I:timives Ulm~ rcves .b.iDl'ajaval. bogy l!is.sa meg Rrjh. A; 11 aJdout<l ~kQr fakl:al Illitmt meg,'M embE"ri hltvm),!iAg, hara.l~1i'agy miDden !!lI.eM !~ .iIdou([l1 Sotl!tI'.bnen II!rombojt itt raJakaa, t61lkretett tijn@n~btlet. ~Uz6tt, kiirtott ~ 13S00D.O:i civillzadbt. ,., Dtva1 var Mirtlltl«lI~j.I"bQl .. ml D~vi.tl ~k, a-n n~tett N_. gy.lgll:tny;myelvtlllJ:6la.iigl!hirdtl~kar"tJ,a1Iga.thlbot.DWllatinul k~l~ ~J1l1joD k-,. 5u1lernvarnOl. hoC tob-btm megerr~k • .a.tyjal1al Ile:m nlc~n maradtilk ~Zol!kfn a "jlkon az ~mljtett poU~i.Ira mtau. Kozelffivea uiaoon1b.atirho~Rndf~Jo: hiw.talosokmanya· lDkat b I'I!ndu~H_tiik, ra!lOlipmuk eI milli6 ~1mj,D~1 I l:;~'.~1 1800 km-es LlttlnkrCI. Az os.sz~Sto];Qtt tirsm.s a gyvlal ~l~lth utin kPro.e« szt1maradoznl UgJ.m..gy~hoiDynappal~ul6n ~ rd(l1'it II bull. roost ~nru:k mi!1:tf:Jcebe-n fogptkwlltt i! l~tuamllrtk. imigmeg!!rb!ztij_nI::.!jf~I~l6lla fiiz~sgyUll'lati tdlckzl~unkhoz. Hot} eerte-e celiat I!Z i1. uta%il~. u );ide-rill maid AbbOl, hogy mcddig m~~llll az ~lm~"Jeillet I.mUllguJlk t'ilgjal es rnf'd,iligelF\~~ azm. a bpaClw..,~ ~iII: mesr $ZOll<'iduk. tm~1If:$n~l: tilWIlm lIIegcmlitt:ni. bogy H tMr.aYg hannados ari.oyban li.atal. kozept.on:i e:s rtgtbbi nemz~de~e! kCpvinlt. Tl::rmh:me.s, hClS)' min"[g elnden oem ~helctt "lajouttaD. dI!, 11 (cg'1o$kI.'r~kt>c bl!b!rilll ponz~mek hauar ~[I11nI~k.::. ulinden1d ~r ~ a $zfpsegem O~t es r .. gyt"lt. us, mit moese[r;1 onhea. IlMl:&ilk, gye~li.emk. mlJn~~ tyen, gyi}.J.,kr:etr;:!.bo:n. kIubok'ban. Mia I!I",,- bogy mlDdl!.O. el~ny lllr$1:cremjc- ~ map gyUm&kw_ vegew;JJ DW sreNl;lyWggd nem hiilll!athOicom ~I k "~m ~ I.e:lizem, bogy 13_ 1~I,!stl ~:idliJd l:5tcn IrAnti Ilillaetzetba! uokitt a lWyeket, eqyb.idD')Z'S~Imt. abClI met. dolgozr.d;, ahol wnl"rikd m-velh!J:. ahoClvAo kiitik a :lfrha_n\ol:~s az~· [elleJ:. ahol ~tvU~eltfk ,gC!k·!.(ll i,g<l.i: embu nfI'l!tet-gyQrUje~r. 'i! lrgnrheub rnlr.K kiVAmblasuk 1!Wt, meg3j3nd!kDtt8): 10 milli6 I~jjd. hogy'z~pilljEonf1l: .. !E1l'Iploln!lk, az. imabbai is i~rrla~ elll.li!bl:lIl':l:01ltlo!.th.iJkIaomilni:lnt

Balksi U$z{6

Uh'ITARruS e:tET 27

IFJUSAGI OLDAL

... nydr$qJn!;I~dmtllr,,u.nmrjlr'(lOlf(Irn ntJtm, Az ~nEMtM !O~,~g/li!l'llJ'ljlKnLKtztfveC,,(l.r, hD~ jll~li.I~r.-jin f'!(urrrnlC'.vr",rf~ffil:~ .... QlYlIror:t~dgl l1J'W4fI KoofrrmddlA nl~pol PrQ,rlImru! Gnalk Szikinl dtttkJl "fvIll~al!o.k', A rtmlj/~~~ t,Jl' ttns P<'~js ~ p..y.lpr~ rdtIUJl;l~I~k. Rtmtljuil:1fvti-

1't~~n(nzUn.I::! #

1Wfl=t1l! lIrJ'oilIpllml~! kirmWyl prnpumol1 vmtInJ: 'tilt. Jlz ~,;;o KiliW1l6d<lmbtW Srilljlim6nrloilbu6. lI'lojd OU' .inli!yiUl1lrdrilU ~fm"HrnJ, MlndkH pMgrdmrtl' b(jveltben a ,CIeltdmol&- s;Wlrn:li:,

A i::Qvrlirm "6ntlpdltra @fill mL:Il,,"mka! ltn'arJnJ:. mrlyeW I!lOkIl ~r1esttllnt mlllcm ktttm M:I~JIl,d6J1ar~J!.

UnilQrilU" iJjUs4gt Ironftrmda. 2OO1.jilUU$ 5'-8. Pees MD~!.~.~pIllgl'llm.!:Ok!,;:ltmbet.Sokftltbdyrot.

SokI'& l:tIrtlmdJ:,r: Sotak v&nmy-_

5ilreraal1EzII.Jatt.cui_dciWl_itQrju~fi~IIlki'i(J.tYtslal6!itu2l5ja,amagya:r~unlt4l'!w.iij.w.o.,m~~I!'IJY"'£rn.iI1ll"o:s.nlDl'lli~~~. -.m~brnVfK'~vmo., .. ..,lmrrU",';'Ili,~l:\IhOIlll~Otom.MIl· !l}'UItII'C16g~ IilQrlgebbi tdepQlbt,.rOmai kori vrun...~m~ ~l'OIAo:n· nl'lm,Sopinwt.WtJiotvftal'l!a.

l<:miLOU,Mgy*rtU:IIV11g)'sern.azt~grm.em.n~Ir~ldomIM· ltk.J"tnltizDwegIXm.,..l1dultmnv()lru!,dtmC;llm.llt~iloon.bogy~~ Iej&uIi Hn!t.' mlXldla ~ru;~yil-tUvot.Ctr.alG.l. Jlj'mlIj1l11megbtt_ \l:JlttU:uQ)'annebiuegl!k.mamJbonrtlfllh~Qbrty;olfiBosOg.ClpngrG- 11Wk.~~lI.QlIa®Iomom}:Ql.mkkli~,akikOcrn~I"'_ ~.<ltal.'l)o!'llJlI'le:orfkl.:a,biztos[l'm!~l.Il!lk~~Idc;it

Meg~i<lm"I~"'yllW1l.;ZIioo.zprOQnlmfrbllro""'~1dai1~ Ir:kuJOInD~IIlrtft!dtklc!t~tmDi.'WI!.lJ.t~~ rii~tezclru.hog)'Drmm-smki~mogm,A mUlNmt.\~lrm!ololl ~~, ~ M~r!rttl.l III ~lmorllliOO~lIt"lR tJ.S. IIliilwJd~,

AmiurnaJdlogDtOsokmwi.lll!lId1{kt6dp$6!)OpcmI:e:rilhSOCIY,0IJ:~rm<lIU.bJfllm,lIDzmmi.,aZsol ... etIr.lisIjlIl~ttlmbttl.rnm~ o,r~!, l'tog~ l:IIltta.llr Iol.ltam w:ke\-, mlnt 'PI'ni l.1pviu1ilje 0 tdniUO.gnak. Q b"I'Ill'rMllZo!\lm.lropuJlIb6lvi55mfo:miuJval\d'f.""f'I~ln'~Wl!1'j! indnliom, de a t6litHk folyldn6k: ~,nay Miimnn, Vasoffiy Miueum i:s a C!onMiri~tllDrrl(gtlttnt#:5IMLlr:J.r:stip!VQ[UlllOll;mCIr:;;WllM~lte.1 'k5D~ltalr:,d~igyekmW.~qiWllwlj,hom'ml!Idml:l~b~lblI1C1ZlI'bCI~ ~t, em- ~ legjabo ~n~ 0 ~~~am.!!IktI. I~ ~ ~!!f,jiIl~VlJlt.lttmi~&!nI!QJ'~wttamitwm~ ~lwj~lo~n61.rhtylegmindm.Ii.~,.tiMrii Mll)'ir.bogrig!wlWIl~jl)ikSlZlinlot.!t~QQl::l!o:mi!:m.yllt.A:t.t1' ~!dt~lft'l'I.s:Mz'rllLllltl&bc.latlaa=~mUI.~.m!lt~ billiltlanul5Dl::ruri..!tclltwna.lW~alJoit!>lfi;!ki~tI!lOTlctlTdppel:~ pbiilld.stm1iIi~RtI'is~d(igywllaJ6,himnmilym~ rw-a-eItC¥edbDllltltl7"I(Iru«IJfi.MajdonktppGl~ ... It,ku J015iUrlllt I!z WCOl:ao!r:'I~ JZIn'li'mlOOtnlti &ttbEC ~I rnfu, '19)' men ~mllbl.li:ld a res:zJ~I!.ItWIllti5f!l~ eg~1!IJJi kolJfglumllo:m VDlI,OInldw-

28U'NlT Aruus t::LIT

$CJ'hnl.a~milmoymco:l""~Ytm~lruzhtLalJl'll!ll'Clll)SMWt6I:: t-et_~,~g, boo;i~ mirul:m ~Q), h~!f'I!~ ~.dhci.I~, gMOO~in ",MIlJ.s,~tw.b:Ir¥i.!Wd..V!laHol.~szt,roko:rAslaandk~brn, AstMlllfr61juto;=:mhtlJIII:IIlirllDu.wlLdIIwl[bQ_(Qr1111BnultMjd.fdbrOllIl\IdYI.I=plulltt(lYl::ilIlmInotifllrd~\_Jii~IIlI1en!k.I.dJa, lID9Y~alltDm(lllUlrmdtl:.tolrtJMinrmilrtIOOJ.mondImivnlOIJIIO}'f56QBrTllcu kl!n)'ll!imvagyo~l~milorleruu

~lUYa.llllmrwzlitnttlJlf&~n1c,hagyoll~jut6idllrtJ.. v!~mirlU MnIe.z~ima..dr!nlnClt6bbldDtr\j},ftBkm1fmndQ«o..lIIY' ~t~bL~"~IIl~lzml:a~~l.dmbo!rL!un"[ll~ktrII6je:lolDltt1l!lmdll!l r!~mlidJ)lIlird""lPutm_ w;l!cl:a.i:ik"iZtIinlllellllw.af~r~atilu.o'll:tM ~tI'Unioliddik'l~~d!,rrtlI'Il1I!IIIr,oolt~rti.i7.ll:mf.J~kIlUJl\'Ol1 IIivBlIllo,b6tgy6li:s,Av6lanomuiolllq,hl)Q15a'.rintmloitazDmmalscmmi co;.m~Dffil1lll[I,6QW~.ml(L]apICroo,o;5Utulmfo!rmdOha~l:6I~tcnrmm~, ~ltrlmetl1 IIlHl~~ MVUil<'tO l<rmftl'l!rlCM.DITk. hlc.Y.n 1!iOO~~!'l ktI 1~@"fJfOIlMmOkSE9I~~rre-gyrorriIjm&o;!2oI!I~dfutbomi&ltJbln hltiltben i:lmeg tudjuk~lIia fiamJotaI t:l:e{lPIiroo9yhI,*, FUn u~ tr-n rn.tuIn nnonile14 Iroa:ftrmci4nU. A.urvdik I'II!IItbm ir:kzI:llljlilt.

Ii! tl0501M$~k Itrrul.jilOOl, IlWZ ~ Imnftlfndillem~j.1m51 n.tUldWilm ~1!'Il szt.ltam.. rmr1 tl ~~I»-~tffl:lIll'l:!tll'tl_1Iml tfJ!I mO$i1ftik'dJm. ~dtJ-;1u.;,imt61l~llY&tlllklkh~_IotI!t!EmI!.szG:moIbr,

2001. augusztus 3-5, Kmrunooomooll onFTI:

S2fnjiib:fO Ta161k0z6

A hudoPtltid: [I]fIr <l!lflUW\I' 1~,!U!'dllIl ~m!kl:: indUlloiIJ:.. aD:Il i~dul, tunl::lJumotG~I'Ol.boo)1cd1!6r1M;~odDbj~E\6Qeregy Inelll~ltttlli:lmirlmobuJZ,Clflnanmtc;f86mi~~\lI60IlmmJllllbb. mini vfrr1~!i:1 ,l6n egr ~!I._ !)lei) fidIIa.QOa vtillnk D'.cP5m!)m1anrlDbl.Onl\Clnmmcsck~~'pM\.'I~hWgn:1'M!I1!r1l.u- 1iW:~bOt'Il_AhDaYMmUnkara.lu!ln.1crlIeml!ft9JdlallWlca~oII ~ abetyldi: 6\tal. tb,iJ (lyenh(lI!llJ.f ban\tI4g hlnruu bltUIIW,ocm I!:II ~oolma$Gll mar al dsa DdlJll'nk lmI, a tflbbirol ~m ~ bmilvt. HQg~rn.IJ~!Q~IIIWIDelleCrm~!~5.i'lojXI~llll~ILrlk,8~(:iIJ' ponlllk.,.abuda~I'.IlMlISlV.m.,HuJlJg.tJl!.MIto,.e-c.~uro.IJ3O\o'l.dtuk dt.1~sikmELAT.~vus\IlJl'p!I"U.I!dmcuodt,dc:czmDrI1l :ROmOIllr.cltunk;iWiibb~domtwiitmiirniitkall!!iewfinvipQ:molIxItuak-_ E'IIt,g2 dfi,J(!ott a!ndoJJ-W:,uk~"lIzIMlllIm'gIq.MIl1lWl'l'p(l~:Wtul;,hco(;tyUwl ~liru.:dwJb!;pemr-j~mfuJ~DkknI;)1'A'll\'l!,~~i:f. Ibgon(ljO,WbIII.AItG!4b1J.dQ:tal>tIgy!:IlIjikDrnl'dil'lV!lIt.1l:Jltmj~vaJami mMOIImdtdlelOOllnlll\k7I.!waI1~lInkgJlldOltodnIllI:~ ~tI!ITi",j{J,.(i~S:l:injault:l1ill&l:JJr4m_

~I~ wlnll\J;ml!l c ~Q1I'(II!blPJ1l!}f~tIlW:n5l.mi:ltptld~"ln ''i'clllht.~~ Imrmnctn,jl!nll.WQJ'Ilinnm~lMQ~tmWHdr(ll.~progmlflo kinl pedlg tbborruz & 1l1(\1lIl disn, majd ¥1OOmup MI (I _Wga hmb:w". (Cyolaylirli,lJnt(l tmn,rutbm faDll:l.<i/_titlls MI£I::amIlI Szupcrvolt <I holngu.IGt.ll'rogroJDltMt"VOltbWut,rn1EDinc1mi~ffil~,nxghallga.tlo.tnlcf!,I.Y kic:;iltl;~i'5llfrmll..i:~lAjOhmlgu.lDttn~~~.~I!r·

dmlel(l52D1lm'i~~~(ltiitUIJ6dombQiij]D~11 •

Remefjlik MmarasaTI ujra IHtalkozunkl Ari!izweook

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful