1

Verbliste
Svake verb
I norsk er det fire forskjellige grupper svake verb: Gruppe 1: å snakke å bade å lage å vaske Gruppe 2: å lese å låne å lære å svømme å begynne å betale Gruppe 3: å prøve å greie å behøve å bøye Gruppe 4: å bo å sy å snø å skje snakker bader lager vasker leser låner lærer svømmer begynner betaler prøver greier behøver bøyer bor syr snør skjer preteritum: -et /a snakket /snakka badet /bada laget /laga vasket /vaska preteritum: -te leste lånte lærte svømte begynte betalte preteritum: -de prøvde greide behøvde bøyde perfektum: -et /a har snakket /snakka har badet /bada har laget /laga har vasket /vaska perfektum: -t har lest har lånt har lært har svømt har begynt har betalt perfektum: -d har prøvd har greid har behøvd har bøyd

preteritum: -dde perfektum: -dd bodde har bodd sydde har sydd snødde har snødd skjedde har skjedd

Avlyd: Noen verb skifter vokal i preteritum og perfektum. å gjøre gjør gjorde har gjort å selge selger solgte har solgt å fortelle forteller fortalte har fortalt å velge velger valgte har valgt

2 Sterke verb Sterke verb har ikke ending i preteritum og vokalen kan skifte. å se å ta å legge å gå å få å drikke å finne å komme å gråte ser tar legger går får drikker finner kommer gråter så tok la gikk fikk drakk fant kom gråt har sett har tatt har lagt har gått har fått har drukket har funnet har kommet har grått Modale hjelpeverb å burde å kunne å måtte å skulle å tore å ville bør kan må skal tør vil burde kunne måtte skulle torde ville har burdet har kunnet har måttet har skullet har tort har villet Uselvstendige verb å bli å hete å kalles å synes å være blir heter kalles synes er ble het kaltes syntes var har blitt har hett har kaltes har synes har vært .

3 Gr st. 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 st. st. st. 1 st. st. 1 2 4 Infinitiv å adlyde å administrere å advare å akseptere å amme å anbefale å ane å anerkjenne å angi å angre å angripe å angå å anklage å ankomme å anmelde å anvise å arbeide å arrangere å avertere å bade å banke å banne å barbere å be å bedra å bedøve å begrave å begynne å beholde å behøve å beklage å beskrive å bestemme å bestille å besøke å betale å bety å bevise å binde å bite å blande å blende å bli å blunke å blåse å bo Presens adlyder administrerer advarer aksepterer ammer anbefaler aner anerkjenne angir angrer angriper angår anklager ankommer anmelder anviser arbeider arrangerer averterer bader banker banner barberer ber bedrar bedøver begraver begynner beholder behøver beklager beskriver bestemmer bestiller besøker betaler betyr beviser binder biter blander blender blir blunker blåser bor Preteritum adlød administrerte advarte aksepterte ammet anbefalte ante anerkjente angav angret angrep angikk anklaget ankom anmeldte anviste arbeidet arrangerte averterte badet banket bannet barberte ba(d) bedro bedøvde begravde begynte beholdte behøvde beklaget beskrev bestemte bestilte besøkte betalte betydde beviste bandt beit blandet blendet ble blunket blåste bodde Perfektum har adlydt har administrert har advart har akseptert har ammet har anbefalt har ant har anerkjent har angitt har angret har angrepet har angått har anklaget har ankommet har anmeldt har anvist har arbeidet har arrangert har avertert har badet har banket har bannet har barbert har bedt har bedratt har bedøvd har begravd har begynt har beholdt har behøvd har beklaget har beskrevet har bestemt har bestilt har besøkt har betalt har betydd har bevist har bundet har bitt har blandet har blendet har blitt har blunket har blåst har bodd Betydning . 2 2 2 1 2 2 2 st. 1 1 st. st. 3 3 2 2 3 1 st. 2 2 2 2 4 st.

2 st. 1 st. 1 st. 3 1 2 st. 2 1 3 2 3 2 1 1 st. 1 2 st. 1 st. fins fisker flyr flykter flyter flytter forandrer forbereder forbyr foreslår Preteritum brakk brant brakte brast brukte brydde brøt bråkte burde bød bysset byttet bar bøyde danset delte deltok diet diskuterte dro drepte drakk drev drømte dusjet døde døpte eide ekspederte elsket endret åt falt fanget for felte fant fantes fisket fløy flyktet fløt flyttet forandret forberedte forbød foreslo Perfektum har brukket har brent har brakt har bristet har brukt har brydd har brutt har bråkt har burdet har bydd har bysset har byttet har båret har bøyd har danset har delt har deltatt har diet har diskutert har dratt har drept har drukket har drevet har drømt har dusjet har dødd har døpt har eid har ekspedert har elsket har endret har ett har falt har fanget har fart har felt har funnet har funnes har fisket har fløyet har flyktet har flytt har flyttet har forandret har forberedt har forbudt har foreslått Betydning . st. st. st. 1 1 st. st. Infinitiv å brekke å brenne å bringe å briste å bruke å bry å bryte å bråke å burde å by å bysse å bytte å bære å bøye å danse å dele å delta å die å diskutere å dra å drepe å drikke å drive å drømme å dusje å dø å døpe å eie å ekspedere å elske å endre å ete å falle å fange å fare å felle å finne å finnes å fiske å fly å flykte å flyte å flytte å forandre å forberede å forby å foreslå Presens brekker brenner bringer brister bruker bryr bryter bråker bør byr bysser bytter bærer bøyer danser deler deltar dier diskuterer drar dreper drikker driver drømmer dusjer dør døper eier ekspederer elsker endrer eter faller fanger farer feller finner finnes. 1 1 2 st. 2 4 st. 2 st. st. st. st. st.4 Gr st. 2 st.

2 st. st. st. 2 st. st. 1 2 2 st.5 Gr st. st./3 st. 2 st. 1 st. st. 2 st. 1 st. 1 st. 1 1 3 1 2 st. st. 2 st. 2 2 2 2 2 2 st. Infinitiv å foretrekke å forklare å forlate å forstyrre å forstå å forsvare å forsvinne å forsøke å fortelle å fortsette å forurense å fotografere å frelse å fryse å fylle å føde å føle å følge å føne å føre å få å gale å gi å gidde å gifte å gjelde å gjemme å gjenta å gjespe å gjette å gjøre å glede å glemme å gli å glippe å gnage å gni å gratulere å grave å gre å greie å grille å grine å gripe å grue å grunnlegge å gråte Presens foretrekker forklarer forlater forstyrrer forstår forsvarer forsvinner forsøker forteller fortsetter forurenser fotograferer frelser fryser fyller føder føler følger føner fører får galer gir gidder gifter gjelder gjemmer gjentar gjesper gjetter gjør gleder glemmer glir glipper gnager gnir gratulerer graver grer greier griller griner griper gruer grunnlegger gråter Preteritum foretrakk forklarte forlot forstyrret forstod/forsto forsvarte forsvant forsøkte fortalte fortsatte forurenset fotograferte frelste frøs fylte fødte følte fulgte fønte førte fikk gol ga(v) gadd giftet gjaldt gjemte gjentok gjespet gjettet gjorde gledet glemte glei/gled glapp gnog/gnagde gned gratulerte grov gredde greide grillet grein grep gruet grunnla gråt Perfektum har foretrukket har forklart har forlatt har forstyrret har forstått har forsvart har forsvunnet har forsøkt har fortalt har fortsatt har forurenset har fotografert har frelst har frosset har fylt har født har følt har fulgt har fønt har ført har fått har galt har gitt har giddet har giftet har gjeldt har gjemt har gjentatt har gjespet har gjettet har gjort har gledet har glemt har glidd har glippet har gnaget/gnagd har gnidd har gratulert har gravd har gredd har greide har grillet har grint har grepet har gruet har grunnlagt har grått Betydning . st. 4 3 1 st. st.

st. st.6 Gr st. 1 1 2 st. st. 2 1 2 st. st. 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 Infinitiv å gyse å gyte å gyve å gå å ha å handle å hate å hende å henge å henge å hente å henvende å hete å hikke å hilse å hindre å hive å hjelpe å hugge å holde å hoppe å hoste å huske å hvile å hygge å høre å håpe å imponere å inndele å innføre å innrømme å interessere å invitere å involvere å jafse å jage å jakte å jamre å jekke å jobbe å jogge å juble å jukse å jule opp å jåle å kalle å kaste Presens gyser gyter gyver går har handler hater hender henger henger henter henvender heter hikker hilser hindrer hiver hjelper hugger holder hopper hoster husker hviler hygger hører håper imponerer inndeler innfører innrømmer interesserer inviterer involverer jafser jager jakter jamrer jekker jobber jogger jubler jukser juler opp jåler kaller kaster Preteritum gjøs gjøt gjøv gikk hadde handlet hatet hendte hang hengte hentet henvendte het hikket hilste hindret hev hjalp hugde holdt hoppet hostet husket hvilte hygget hørte håpet imponerte inndelte innførte innrømte interesserte inviterte involverte jafset jaget jaktet jamret jekket jobbet jogget jublet jukset julte opp jålte kalte kastet Perfektum har gyst har gytt har gjøvet har gått har hatt har handlet har hatet har hendt har hengt har hengt har hentet har henvendt har hett har hikket har hilst har hindret hivd har hjulpet har hugd har holdt har hoppet har hostet har husket har hvilt har hygget har hørt har håpet har imponert har inndelt har innført har innrømt har interessert har invitert har involvert har jafset har jaget har jaktet har jamret har jekket har jobbet har jogget har jublet har jukset har jult opp har jålt har kalt har kastet Betydning . st. 1 2 1 st. 3 st.

3 2 2 1 2 2 3 2 st. 1/3 1 st. st. 2 1 st. st. 1 2 2 1 2 1 st. 2 1 2 st. st. Infinitiv å kikke å kjenne å kjøpe å kjøre å klare å kle å klemme å klinge å klippe å klistre å klype å klyve å klø å knekke å knekke å knipe å knuse å knyte å koke å komme å kontakte å kontrollere å kose å koste å kritisere å krympe å krype å kunne å kvele å kvittere å kysse å la å lage å lappe å le å lede å legge å leie å leke å lene å lengte å lese å lete å leve å levere å lide å ligge Presens kikker kjenner kjøper kjører klarer kler klemmer klinger klipper klistrer klyper klyver klør knekker knekker kniper knuser knyter koker kommer kontakter kontrollerer koser koster kritiserer krymper kryper kan kveler kvitterer kysser lar lager lapper ler leder legger leier leker lener lengter leser leter lever leverer lider ligger Preteritum kikket kjente kjøpte kjørte klarte kledde klemte klang klipte klistret kløp kløv klødde knakk knekte knep /kneip knuste knytet kokte kom kontaktet kontrollerte koste kostet kritiserte krympet krøp kunne kvalte kvitterte kysset lot laget/lagde lappet lo ledet la leide lekte lente lengtet leste lette levde leverte led lå Perfektum har kikket har kjent har kjøpt har kjørt har klart har kledd har klemt har kling(e)t har klipt har klistret har kløpet har kløvet har klødd har knekt har knekt har knepet har knust har knytt har kokt har kommet har kontaktet har kontrollert har kost har kostet har kritisert har krympet har krøpet har kunnet har kvalt har kvittert har kysset har latt har laget/lagd har lappet har ledd har ledet har lagt har leid har lekt har lent har lengtet har lest har lett har levd har levert har lidt/lidd har ligget Betydning . 1 st. 2 st. 2 1 st. st. 4 st.7 Gr 1 2 2 2 2 4 2 st.

2 1 st.8 Gr 1 2 1 1 1 2 1 st. st. 1 st. 1 2 1 1 1 st. 2 2 1 2 2 2 1 1/2 2 2 1 2 1 2 2 st. st. 2 1 st. 2 2 Infinitiv å ligne å like å likne å love å lukte å lure å luske å lyde å lyge å lykkes å lytte å lyve å lære å løfte å løpe å låne å male å mangle å marsjere å mase å mene å merke å minne å mislike å mislykkes å miste å motivere å myrde å møblere å måle å måtte å nekte å nyse å nyte å nærme seg å nøde å nå å offentliggjøre å ofre å ombestemme å omdanne å omfatte å omfavne å omgå å omkomme å omskape å oppbevare Presens ligner liker likner lover lukter lurer lusker lyder lyger lykkes lytter lyver lærer løfter løper låner maler mangler marsjerer maser mener merker minner misliker mislykkes mister motiverer myrder møblerer måler må nekter nyser nyter nærmer seg nøder når offentliggjør ofrer ombestemmer omdanner omfatter omfavner omgår omkommer omskaper oppbevarer Preteritum lignet likte liknet lovet luktet lurte lusket lød løy lyktes lyttet løy lærte løftet løp lånte malte manglet marsjerte maste mente merket minnet/minte mislikte mislyktes mistet motiverte myrdet møblerte målte måtte nektet nøs nøt nærmet seg nødet nådde offentliggjorde ofret ombestemte omdannet omfattet omfavnet omgikk omkom omskapte oppbevarte Perfektum har lignet har likt har liknet har lovet har luktet har lurt har lusket har lydt har løyet har lykkes har lyttet har løyet har lært har løftet har løpt har lånt har malt har manglet har marsjert har mast har ment har merket har minnet/mint har mislikt har mislykkes har mistet har motivert har myrdet har møblert har målt har måttet har nektet har nyst har nytt har nærmet seg har nødet har nådd har offentliggjort har ofret har ombestemt har omdannet har omfattet har omfavnet har omgått har omkommet har omskapt har oppbevart Betydning . st. 1 1 4 st.

1 st. 2 1 2 2 1 2 2 2 st. st. 2 1 1 2 2 st. st. 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2/st. 1 2 1 st. 3 st.9 Gr 1 st. st. 2 Infinitiv å oppdage å oppfinne å oppholde å opprette å ordne å organisere å overbevise å overdrive å overfalle å overleve å oversette å overtale å pakke å parkere å partere å passe å passere å peke å pine å pipe å plage å planlegge å pleie å plombere å plukke å plystre å provosere å prøve å publisere å pusse å puste å putte å pynte å rake å ramponere å re å refse å regne å reise å reke å rekke å renne å rense å reparere å rette å ri å ringe Presens oppdager oppfinner oppholder oppretter ordner organiserer overbeviser overdriver overfaller overlever oversetter overtaler pakker parkerer parterer passer passerer peker piner piper plager planlegger pleier plomberer plukker plystrer provoserer prøver publiserer pusser puster putter pynter raker ramponerer rer refser regner reiser reker rekker renner renser reparerer retter rir ringer Preteritum oppdaget oppfant oppholdte opprettet ordnet organiserte overbeviste overdrev overfalt overlevde oversatte overtalte pakket parkerte parterte passet passerte pekte pinte pep/peip plaget planla pleide plomberte plukket plystret provoserte prøvde publiserte pusset pustet puttet pyntet rakte ramponerte redde refset regnet reiste rekte/rak rakk rant renset reparerte rettet red/rei ringte Perfektum har oppdaget har oppfunnet har oppholdt har opprettet har ordnet har organisert har overbevist har overdrevet har overfalt har overlevd har oversatt har overtalt har pakket har parkert har partert har passet har passert har pekt har pint har pepet har plaget har planlagt har pleid har plombert har plukket har plystret har provosert har prøvd har publisert har pusset har pustet har puttet har pyntet har rakt har ramponert har redd har refset har regnet har reist har rekt har rukket har rent har renset har reparert har rettet har ridd har ringt Betydning .

st.10 Gr 1 st. st. 2 2 4 st. 4 1 2 1 st. st. st. st. 4 st. st. 1 st. st. 2 2 st. st. 1 1 1 2 st. 2 st. 1 2 1 1 1 st. 2 2 1 st. 1 Infinitiv å riste å rive å ro å roe å rope å rydde å ryke å rødme å røyke å saktne å sammenlikne å savne å se å selge å sende å senke å sette å si å sige å sikre å sitte å skape å skinne å skje å skjelve å skjære å skjønne å skride å skrike å skrive å skru å skryte å skulle å skvette å skylle å skynde seg å skyte å skyve å slakte å slanke å slappe av å slenge å slenge å slipe å slippe å slite å slokke Presens rister river ror roer roper rydder ryker rødmer røyker saktner sammenlikner savner ser selger sender senker setter sier siger sikrer sitter skaper skinner skjer skjelver skjærer skjønner skrider skriker skriver skrur skryter skal skvetter skyller skynder seg skyter skyver slakter slanker slapper av slenger slenger sliper slipper sliter slokker Preteritum ristet rev/reiv rodde roet ropte ryddet røk rødmet røykte saktnet sammenliknet savnet så solgte sendte senket satte sa seig sikret satt skapte skinte skjedde skalv skar skjønte skred skrek/skreik skrev skrudde skrøt skulle skvatt skylte skyndte seg skjøt skjøv slaktet slanket slappet av slengte slang slipte slapp slet/sleit slokket Perfektum Betydning har ristet har revet har rodd har roet har ropt har ryddet har røket har rødmet har røykt har saktnet har sammenliknet har savnet har sett har solgt har sendt har senket har satt har sagt har seget har sikret har sittet har skapt har skint har skjedd har skjelvet har skåret har skjønt har skredet har skreket har skrevet har skrudd har skrytt har skullet har skvettet har skylt har skyndt seg har skutt har skjøvet har slaktet har slanket har slappet av har slengt har slengt har slipt har sluppet har slitt har slokket . st. 2 st.

2 st. 2 1 st. 2 2 1 2 st.11 Gr 2 1 2 st. 1 st. 1 1 1 1 2 2 st. st. st. 1 st. st. 1 1 st. 2 st. 2 2/st. 4 2 st. 1 st. Infinitiv å sluke å slutte å sløse å slå å slåss å smake å smelle å smelte å smette å smile å smyge å smøre å snakke å snekre å snike å snu å snufse å snyte å snø å sole seg å sove å spandere å spare å sparke å spille å spinne å spise å sprekke å sprette å springe å spørre å stange å stanse å starte å stave å stelle å stenge å stige å stikke å stille å stirre å stjele å stoppe å strekke å stri(de) å strikke å stryke Presens sluker slutter sløser slår slåss smaker smeller smelter smetter smi1er smyger smører snakker snekrer sniker snur snufser snyter snør soler seg sover spanderer sparer sparker spiller spinner spiser sprekker spretter springer spør stanger stanser starter staver steller stenger stiger stikker stiller stirrer stjeler stopper strekker strir strikker stryker Preteritum slukte sluttet sløste slo sloss smakte smelte/smalt smeltet smatt smilte smøg smurte snakket snekret snek snudde snufset snøt snødde solte seg sov spanderte sparte sparket spilte spant spiste sprakk spratt sprang spurte stanget stanset startet stavet stelte stengte steg stakk stilte stirret stjal stoppet strakk stred strikket strøk Perfektum har slukt har sluttet har sløst har slått har slåss har smakt har smelt har smeltet har smettet har smilt har smøget har smurt har snakket har snekret har sneket har snudd har snufset har snytt har snødd har solt seg har sovet har spandert har spart har sparket har spilt har spunnet har spist har sprukket har sprettet har sprunget har spurt har stanget har stanset har startet har stavet har stelt har stengt har steget har stukket har stilt har stirret har stjålet har stoppet har strukket har stridd har strikket har strøket Betydning . st. 4 1 st. st. st. st.

3 4 1 st. st. 2 1 st.12 Gr 2 1 3 st. st. 1 Infinitiv å studere å støtte å støvsuge å stå å svare å sverge å svi å svi å svike å svikte å svinge å svinne å svømme å sy å sykle å synes å synge å synke å søke å så å ta å takke å tale å tape å tappe å tegne å telle å tenke å tigge å tilberede å tilby å tillate å tisse å titte å tjene å tore å tre å treffe å trekke å trene å trenge å trive å trives å tro å tråkke å tvinge å tygge Presens studerer støtter støvsuger står svarer sverger svir svir sviker svikter svinger svinner svømmer syr sykler synes synger synker søker sår tar takker taler taper tapper tegner teller tenker tigger tilbereder tilbyr tillater tisser titter tjener tør trer treffer trekker trener trenger triver trives tror tråkker tvinger tygger Preteritum studerte støttet støvsugde sto(d) svarte sverget sved/svei svidde svek sviktet svingte svant svømte sydde syklet syntes sang sank søkte sådde tok takket talte tapte tappet tegnet telte tenkte tigget ti1beredte tilbød tillot tisset tittet tjente torde trådte traff trakk trente trengte treiv trivdes trodde tråkket tvang tygget Perfektum har studert har støttet har støvsugd har stått har svart har sverget har svidd har svidd har sveket har sviktet har svingt har svunnet har svømt har sydd har syklet har synes har sunget har sunket har søkt har sådd har tatt har takket har talt har tapt har tappet har tegnet har telt har tenkt har tigget har tilberedt har tilbudt har tillatt har tisset har tittet har tjent har tort/turt har trådt har truffet har trukket har trent har trengt har trevet har trivdes har trodd har tråkket har tvunget har tygget Betydning . 1 1 2 st. st. 2 4 1 2 st. 4 st. 1 2 2 1 1 1 2 1 2 st. st. 2 4 st. st. 1 2 st. 2 2 st.

2 2 1 3 1 st. st. 1 2 2 st. vrei var våknet ydmyket ynglet ynket yppet ytet ytret æret ødela Perfektum har tørket har tålt har ult har undergravd har undergått har underholdt har underkastet har underskrevet har understøttet har undersøkt har undervist har unngått har unnskyldt har unntatt har uroet har utført har uttalt har uttrykt har varmet har vasket har veid har vekket/vekt har vekslet har valgt har vendt har vent har ventet har vevd har viet har veket har villet har vunnet har virket har vist har visst har vokst har vridd har vært har våknet har ydmyket har ynglet har ynket har yppet har ytet har ytret har æret har ødelagt Betydning . Infinitiv å tørke å tåle å ule å undergrave å undergå å underholde å underkaste å underskrive å understøtte å undersøke å undervise å unngå å unnskylde å unnta å uroe å utføre å uttale å uttrykke å varme å vaske å veie å vekke å veksle å velge å vende å venne å vente å veve å vie å vike å ville å vinne å virke å vise å vite å vokse å vri å være å våkne å ydmyke å yngle å ynke å yppe å yte å ytre å ære å ødelegge Presens tørker tåler uler undergraver undergår underholder underkaster underskriver understøtter undersøker underviser unngår unnskylder unntar uroer utfører uttaler uttrykker varmer vasker veier vekker veksler velger vender venner venter vever vier viker vil vinner virker viser vet vokser vrir er våkner ydmyker yngler ynker ypper yter ytrer ærer ødelegger Preteritum tørket tålte ulte undergravde undergikk underholdte underkastet underskrev understøttet undersøkte underviste unngikk unnskyldte unntok uroet utførte uttalte uttrykte varmet vasket veide vekket/vekte vekslet valgte vendte vente ventet vevde viet vek/veik ville vant virket viste visste vokste vred. 1 2 st. 1 1 1 1 1 1 1 1 st. st. 2 st.13 Gr 1 2 2 3 st. 1 2 2 2 1 1 3 1/2 1 st. st. 2 st. 2 1 st.

Infinitiv å ødsle å øke å ønske å øse å øve å øyne å ånde å åpenbare å åpne å årelate Presens ødsler øker ønsker øser øver øyner ånder åpenbarer åpner årelater Preteritum ødslet økte ønsket øste øvde øynet åndet åpenbarte åpnet årelot Perfektum har ødslet har økt har ønsket har øst har øvd har øynet har åndet har åpenbart har åpnet har årelatt Betydning .14 Gr 1 2 1 2 3 1 1 2 1 st.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful