You are on page 1of 4

Tæng hîp ®¸nh gi¸ chÊt lîng ch¬ng

tr×nh s¸ch gi¸o khoa phæ th«ng
Nhãm to¸n Líp 11 c¬ b¶n

I ) §¸nh gi¸ ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸c khoa líp 10 (c¬ b¶n )
1) TÝnh hiÖn ®¹i, cËp nhËp, s¸t thùc tiÔn ViÖt Nam cña
néi dung ch¬ng tr×nh
- §¶m b¶o tÝnh hiÖn ®¹i , cËp nhËt
- Tuy nhiªn cã nhiÒu vÊn ®Ò cha thùc sù s¸t víi ®iÒu kiÖn
thùc tiÔn ë ViÖt Nam nh :
+ C¬ së vËt chÊt trêng, líp cha ®¸p øng , cßn thiÕu nhiÒu
trang thiÕt bÞ, ®å dïng häc tËp
+ YÕu tè con ngêi cha thùc sù ®¸p øng ®îc ch¬ng tr×nh
sgk hiÖn nay
2) Sù phï hîp cña néi dung ch¬ng tr×nh
Mét sè bµi khèi lîng kiÕn thøc cßn qu¸ nÆng so víi thêi lîng
ch¬ng tr×nh
3) Sù s¾p xÕp vµ ph¸t triÓn hîp lÝ c¸c m¹ch kiÕn thøc
cña ch¬ng tr×nh
Sù s¾p xÕp c¸c m¹ch kiÕn thøc cña ch¬ng tr×nh lµ : Hîp lÝ
4) Sù c©n ®èi gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh
Nh×n chung lµ hîp lÝ
5) Møc ®é, qu¸n triÖt vµ sù thÓ hiÖn cô thÓ trong ch¬ng
tr×nh ®èi víi ®Þnh híng ®æi míi :
NhiÒu bµi kiÕn thøc cßn qu¸ nÆng, nªn khã thùc hiÖn ®îc
viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lÊy häc sinh lµm trung
t©m :
VÝ dô : viÖc d¹y häc theo nhãm
II) §¸nh gi¸ s¸ch gi¸o khoa
1) VÒ néi dung
a) Møc ®é thÓ hiÖn ®óng môc tiªu , yªu cÇu nªu trong ch¬ng
tr×nh m«n häc :
- ThÓ hiÖn ®óng môc tiªu , yªu cÇu nªu trong ch¬ng tr×nh
m«n häc
- Bªn c¹nh ®ã cßn mét sè bÊt cËp nh kiÕn thøc qu¸ nÆng so
víi thêi gian trªn líp :
Nh Bµi 3 ch¬ng II. NhÞ Thøc Niu,T¬n (trang 55 ),Bµi 4 .Hai
MÆt Ph¼ng Song Song (trang 64 ), Bµi 1ch¬ng III . VÐc
T¬ Trong Kh«ng Gian (trang 85 ), Bµi 2 ch¬ng III . Hai §êng
Th¼ng Vu«ng Gãc (trang 93 ), Bµi 5 ch¬ng III Kho¶ng
C¸ch (trang 115 )
b) TÝnh hiÖn ®¹i, cËp nhËp cña kiÕn thøc : Hîp lÝ
c) TÝnh chÝnh x¸c cña kiÕn thøc
- C¸c bµi trong ch¬ng tr×nh ®Òu chÝnh x¸c , râ rµng
- Tuy nhiªn cßn cã chç tr×nh bµy cßn dµi g©y sù lóng tóng
cho gi¸o viªn vµ häc sinh khi tr×nh bµy lêi gi¶i bµi to¸n
vÝ dô nh Gãc gi÷a hai ®êng th¼ng,gãc gi÷a ®êng
th¼ng vµ mÆt ph¼ng, gãc gi÷a mÆt ph¼ng vµ mÆt
ph¼ng
d) TÝnh hÖ thèng : Hîp lÝ
e) TÝnh thiÕt thùc, s¸t thùc tiÔn ViÖt Nam
Cã mét sè vÊn ®Ò cha phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë ViÖt
Nam nh
- C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ cßn thiÕu
- Gi¸o viªn ®· quen víi sgk cò, víi ph¬ng ph¸p d¹y häc cò lªn
khi d¹y theo sgk míi víi ph¬ng ph¸p míi cßn nhiÒu bì ngì
dÉn ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc cha cao
- Lùc häc cña häc sinh cßn yÕu, ý thøc häc tËp cha cao lªn
rÊt khã kh¨n khi häc sinh lÜnh héi kiÕn thøc míi theo híng
®æi míi nh hiÖn nay

f) C©n ®èi gi÷a néi dung thùc hµnh vµ lÝ thuyÕt
- Néi dung thùc hµnh vµ lÝ thuyÕt t¬ng ®èi hîp lÝ
g) Hç trî gi¸o viªn
C¸c tµi liÖu hç trî gi¸o viªn t¬ng ®èi râ rµng
h) Sù phï hîp cña møc ®é néi dung s¸ch ®èi víi ph¸t triÓn cña
häc sinh
- Qu¸ nÆng ®èi víi häc sinh
2) VÒ h×nh thøc vµ c¸ch tr×nh bµy
a) Sù hîp lÝ cña cÊu tróc s¸ch : Hîp lÝ
b) Sù thèng nhÊt cña h×nh thøc tr×nh bµy c¸c ch¬ng môc
bµi : Nh×n chung hîp lÝ
c) Mét sè kªnh h×nh, kªnh ch÷ phï hîp víi néi dung bµi
d) Ng«n ng÷ : mét sè bµi hîp lÝ
e) Sù phï hîp víi t©m sinh lÝ cña häc sinh
Phï hîp víi t©m sinh lÝ cña häc sinh
f) Kinh tÕ : gi¸ hîp lÝ
III) ý kiÕn chØnh lÝ chi tiÕt

Ch¬ng / Bµi / Néi dung gãp ý §Ò xuÊt chØnh lÝ
Trang
II / Bµi 3 / Trang 55 Ph©n phèi ch¬ng Söa l¹i lµ d¹y trong
tr×nh lµ 1 tiÕt (28) 2 tiÕt
Cßn dµi so víi thêi l-
îng trªn líp

Ph©n phèi ch¬ng
II / Bµi 4 / Trang 64 tr×nh lµ 1 tiÕt 25 Söa l¹i lµ d¹y trong
Cßn dµi so víi thêi l- 4 tiÕt
îng trªn líp

III / Bµi 1 / Trang 85 Ph©n phèi ch¬ng
tr×nh lµ 2 tiÕt 28,
29 Söa l¹i lµ d¹y trong
Cßn dµi so víi thêi l- 3 tiÕt
îng trªn líp

III / Bµi 2 / Trang 93
Ph©n phèi ch¬ng
tr×nh lµ 2 tiÕt 30,
34 Söa l¹i lµ d¹y trong
Cßn dµi so víi thêi l- 3 tiÕt
III / Bµi 5 / Trang îng trªn líp
115
Ph©n phèi ch¬ng
tr×nh lµ 2 tiÕt 39, Söa l¹i lµ d¹y trong
40 3 tiÕt
III/ Bµi 2 / Trang 95 Cßn dµi so víi thêi l-
îng trªn líp
Lªn ®a vµo ®Þnh
nghÜa kÝ hiÖu gãc
gi÷a 2 ®êng Gãc gi÷a 2 ®êng
th¼ng nh»m lµm th¼ng a vµ b trong
III/ Bµi 3 / Trang 99 cho häc sinh tr×nh kh«ng gian
bµy ng¾n gän KH : (·a, b)

Lªn ®a vµo ®Þnh
nghÜa kÝ hiÖu gãc Gãc gi÷a ®êng
gi÷a ®êng th¼ng th¼ng a vµ (P)
III/ Bµi 4 / Trang 109 vµ mÆt ph¼ng trong kh«ng gian
nh»m lµm cho häc
sinh tr×nh bµy KH : (·a, P)
ng¾n gän

Lªn ®a vµo ®Þnh Gãc gi÷a 2 mÆt
nghÜa kÝ hiÖu gãc ph¼ng (P) vµ (Q)
gi÷a 2 mÆt ph¼ng trong kh«ng gian
nh»m lµm cho häc ·
KH : (P,Q)
sinh tr×nh bµy
ng¾n gän

Nhãm
To¸n