Implikasi Kepelbagaian Sosio -Budaya Kepelbagaian sosio-budaya dalam sistem masyarakat majmuk di negara kita akan memberi

kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran secara khasnya. Sebagai pendidik, adalah sangat penting untuk mengetahui peranan guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat dalam usaha memberikan pendidikan yang seimbang kepada semua murid dari pelbagai kaum dan latar belakang. Pengetahuan ini akan menghakis sikap prejudis guru dalam menangani kepelbagaian sos io-budaya murid, khususnya ketika mengendalikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. 3.1 Guru Semua guru yang mengajar di dalam kelas harus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap profesional. Guru tidak harus membezakan bangsa muri d, tidak mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. Murid dari kaum dan jantina berlainan juga harus ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama supaya peluang untuk berinteraksi terbuka luas. Rohand Meighan (1986) menulis bahawa kelas sosia l menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dalam sesuatu bangsa yang sama. Karl Marx berpendapat kelas sosial adalah kategori individu yang mempunyai hubungan yang sama terhadap punca -punca pengeluaran serta hubungan pengeluaran seperti sist em pengagihan dan pertukaran. Terdapat lima kelas sosial yang boleh dibezakan iaitu golongan atasan, pertengahan atasan, pertengahan bahawan, pekerja dan bawah. Guru digalakkan untuk mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. Murid hendaklah dilayan sama rata tanpa mengira samada mereka dari kelas atasan atau bawahan dan hendaklah tidak ada pinggiran ditunjukkan. Guru harus bijak dalam mengendalikan kelas so sial murid dimana akan wujud pergaulan bebas, tidak berkelompok, berinteraksi tanpa sekatan budaya dan masyarakat. Dengan cara ini satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan.

Masa pengajaran hendaklah dimaksimumkan dengan aktiviti merangsangkan minda.Guru harus berusaha menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap. Isu-isu sensitif dan berkaitan agama murid yang berlainan kaum tidak harus dipertikaikan. Memulakan set induksi yang menarik dan aktiviti pembelajaran yang menghilangkan rasa kebosanan atau melakukan tugasan yang berkaitan dengan isi-isi pengajaran tersebut. tingkah laku uang sesuai. Guru harus mengunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap pencapaian murid. pembentukan kumpulan berdasarkan etnik dan meniupkan api perkauman di kalangan murid. Guru tidak harus menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan murid-murid mereka. . Langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan oleh guru untuk menyekat aktiviti-aktiviti yang tidak diingi ni seperti pergaduhan antara kaum. Guru perlu berusaha untuk membantu murid memilih kerjaya yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka. Setiap kepercayaan dan nilai harus diterima seadanya. Guru mesti membiasakan diri datang awal ke kuliah dan mempunyai amalan sentiasa menepati masa. Guru perlu menghormati murid seperti orang lain. nilai dan agama murid mereka. Guru bertanggungjawab membentuk komuniti pembelajaran yang mesra murid berasaskan latar belakang dari pelbagai sosio -budaya. setiap kelemahan perlulah diatasi dan kekuatan yang ada boleh digunakan untuk membantu murid lain yang memerlukannya. hukuman berbentuk deraan tidak seharusnya dilaksanakan kerana akan menyebabkan hubungan guru dengan murid akan renggang dan menghilangkan minat untuk meneruskan pembelajaran. Murid harus dibantu untuk memahami kekuatan dan dan kelemahan yang ada pada diri mereka. Guru perlu membantu murid membina konsep positif kendiri. di samping teguran berupa nasihat dan bukan leteran. bersikap adil kepada semua murid. Guru tidak harus melengahkan waktu untuk memulakan pengajaran dan akan hanya akan menamat kan pengajaran pada minit-minit akhir tempoh pengajaran. Kata -kata motivasi dan penuh senyuman dan jenaka. Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan semua kepercayaan. Guru harus melayan keperluan murid kearah perkembangan potensi secara optimum. pujian supaya suasana sentiasa ceria. memberi tunjuk ajar untuk mengatasi masalah akademik dan meningkatkan prestasi akademik murid yang lemah melalui pengajuran kem motivasi dan sebagainya.

daya kreativiti. dan dalam masa yang sama sebagai fasilitato r. I su yang mempunyai unsure bias kepada mana-mana jantina mesti dielakkan untuk memberi peluang yang sama pada setiap murid menerokai aktiviti pembelajaran. Sabda Rasulullah S. muaddib. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang. Guru harus merancang aktiviti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid. Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim. menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif d alam kalangan murid supaya mereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut.A. boleh diukur pencapaiannya. pembimbing dan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya iaitu menumpukan perhatian dan bersungguh -sungguh melaksanakan tugas. sajak. Guru bukan sekadar mengambarkan sepintas lalu isi kandungan tetapi bole h menggerakkan murid memberi rumusan berdasarkan pengalaman pembelajaran tersebut. Bagi murid yang kecelaruan jantina.Guru harus mengurangkan bahasa dial ek dan mengunakan bahasa yang standard untuk memberi peluang yang sama rata kepada semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran.W. Guru mesti merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik. boleh di capai. pantun. fokus utama ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. kerja yang dilakukan lebih spesifik. serta peka terhadap segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku pembaziran waktu disebabkan pelbagai pemantauan yang penyeliaan yang terpaksa dijalankan. tanpa mengira jantina. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jan gka pendek. bermaksud ¶ sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu melakukan perkerjaan dengan tekun·. . realisitik dan bijak dalam pengurusan masa. soal jawab dan main peranan. (Riwayat Baihaqi). mursyid. Rumusan boleh dibuat seperti susunan dalam bait-bait puisi. murabbi. Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut dan mencari peluang bagi pengubahsuaian serta mengemukakan pandangan dan cadangan bagi menyelesaikan beberapa masalah pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran berikutnya dapat dilaksanakan secara lebih sempurna dan mempunyai penambahbaikan. Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas.

ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada murid. Peredaran masa membawa perubahan dan cabaran terhadap profesion keguruan termasuk pengubahsuaian fungsi dan peranan guru. kemahiran berfikir. keterampilan. minat. Guru juga harus mempunyai kemahiran mengurus dan mentadbir. iltizam dan berjiwa pendidik layak dan patut menjadi guru. kelayakan. Pelatih harus terdiri daripada mereka yang berminat dan mempunyai sahsiah yang baik sahaja yang terpilih. kemahiran mengaplikasikan peralatan terkini seperti komputer. perancangan guru yang rapi meletakkan keutamaan terhadap tugasan. 3. Hanya mereka yang mempunyai kualiti. Profesion keguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi oleh sesiapa sahaja. Peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan kepada murid telah bertukar kepada guru sebagai pemudahcara dalam pengajaran dan pembelajaran. berkualiti dan bertaraf dunia.2 Murid Murid adalah pelanggan bagi setiap guru didalam bilik darjah. Keutamaan diberikan kepada keupayaan. Guru harus berkemampuan membuat pemantauan dan refleksi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan. kemahiran melaksanakan tugas. Dalam usaha menghasilkan guru yang cemerlang. di samping memilik sahsiah sebagai guru yang berteladan baik serta mematuhi Tonggak Dua Belas. Guru harus kreatif dan inivatif untuk menjadikan sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran menjadi efektif. Mereka akan bersama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah. menarikdan menyeronokkan. Guru adalah segala-galanya. Disamping menuntut kesungguhan dan tanggungjawab guru. pemantapan kebajikan dan kerjaya terus diperbaiki dan diberi penekanan. Faktor ini mendesak guru . kewibawaan. nilai dan etika dalam perkhidmatan awam serta etika kerja dalam Islam. kemahiran berinteraksi dan berkomu nikasi. kecekapan menjalankan tugasan yang diamanahkan disamping memilik wawasan yang jelas. permulaan latihan guru untuk guru pelatih yang berminat dalam profesion keguruan dibuat dengan teliti.Demi memastikan objektif-objektif tercapai. Kerapkali terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain. langkah -langkah inovatif juga perlu dipergiatkan bagi menarik lebih ramai murid cemerlang menyertai profesion keguruan. Hati dan jiwa m ereka perlu dibersihkan melalui pendidikan terbaik yang melampaui tingkahlaku manusia.

Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina. dapat menjinakkan mereka. Pengunaan laras bahasa yang tepat mestilah diamalkan dalam situasi yang sesuai. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti tidak harus dipertikaikan dan akktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. . disamping menggunakan segala sifat mahmudah akan mempercepatkan proses kecintaa n dan kesetiaan murid terhadap gurunya. juga melalui pengunaan alat -alat tertentu seperti komputer. bercakap dengan bahasa yang lembut dan bersopan. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakt dan seterusnya berupaya membentuk mesyarakat yang toleran kearah memacu pembangunan n egara. telefon dan sebagainya. Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina. dan kemujaraban pemindahan maklumat daripada guru kepada muridnya. Proses sosiaisasi antara kaum tanpa m engira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid. Murid harus berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prejudia terhadap bangsa lain. penulisan. Antara perkara yang boleh dijadikan panduan mengurus tingkahlaku murid ialah menyenaraikan mak lumat yang perlu murid ketahui tentang peraturan yang wajib mereka patuhi sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran. aktiviti yang bercorak kea rah peningkatan bahasa perlu disertai supaya tahap penguasaan bahasa murid sentiasa bertambah. pengunaan bahasa badan. menegru dan membetul kesilapan dengan cara yang berhemah. Komunksi berkesan dapat dijelmakan melalui cara bertutur. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. seberapa yang terdaya murid harus diingatkanan untuk sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul. Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting kea rah pembentukan budaya penyayang. Pengurusan hal ehwal murid dalam bilik dar jah melalui pendekatan penyayang oleh guru.menggunakan kemahiran secara optimum dalam pengurusan bilik darjah dan adalah penting kepada guru untuk memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. Perbendaharaan kata yang tepat akan membantu murid mencapai kematangan sosial yang sepatutnya.

tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah. mementingkan aspek nilai -nilai murni. Guru diminta mem biasakan diri dengan senyuman selain kerap dan mudah memberi penghargaan apabila murid mempamerkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya misalnya kelas yang lebih teratur. namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi puncah permasalahan. Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah pe nting dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid mudah menerima motivasi yang disampaikan secara berhemah dan berhikmah. Guru mesti mencuba membantu menyelesaikan punca permasalahan dan . Guru boleh dapat mengurangkan kadar ponteng dan masalah disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. kreatif dan ininovatif dan bermatlamat. Murid biasanya suka akan budaya belaj ar yang ceria. disamping meningkat kecergasan mental. bersih dan kemas. supaya murid lain tidak menjadi ¶pak turut·. hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negatif. Tindakan murid boleh dibuat jangkaan oleh guru. Murid ²murid yang menimbulkan punca permasalahan harus dikenalpasti. menyeronokkan. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid. Guru diperlukan membentuk budaya bilik darjah yang dinamis. Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal didalam setiap kelas. Guru mesti mengunakan komunikasi berkesan untuk menghasilkan motivasi yang berkesan. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya. menyentuh emosi. Kecekapan yang ditunjukkan oleh bakal guru menghasilkan sebuah bilik darjah yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah rumah yang menepati slogan ¶bilik darjahku. Kadar bilanga n murid yang terlalu ramai dan tidak seimbang bukanlah ukuran subjektif bahawa kelas itu tidak dapat dibangunkan. yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kea rah pembentukan modal insane yang berkualiti.Guru yang menggunakan kemahiran berkomunasi sering menjana suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan cara pembentukan akhlak dan penerapan kemahiran tertentu dapat dilakukan dengan lebih mudah dan berkesan. rumahku·. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional.

Sekolah Menengah Teknik memberi peluang belajar kepada murid yang cenderung dalam bidang teknika l dan vokasional. Di peringkat sekolah rendah. Pada peringkat rendah terdapat SK. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. terdapat tiga jenis sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan (bahasa pengantar utama adalah Bahasa Kebangsaan). Ketegasan terhadap disiplin mur id perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu bukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran. Pada peringkat menengah pula terdapat SMK Harian. Sekolah Model Khas. Turut tersenarai adalah Maktab Rendah Sains Mara. kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai murid memang mengambil masa yang lama. Diperingkat sekolah menengah pula terdapat Sekolah Berasrama Penuh (SBP) yang memberi peluang murid cemerlang khususnya dari kawasan luar Bandar mendapat pendidikan yang terbaik supaya mereka terus berjaya dalam bidang akademik. SJKT.3 Sekolah Pada masa ini terdapat pelbagai pilihan jenis sekolah dalam sistem pendidikan negara. Sekolah Menengah Teknik. Sekolah Berasrama Penuh. Sekolah menengah teknik menawarkan bidang vokasional seperti . Matlamatnya adalah untuk menyediakan tenaga kerja mahir dan separuh mahir yang mencukupi. Sekolah Premier iaitu sekolah yang mempunyai tradi si penajang seperti sekolah yang berusia 100 tahun atau lebih dan sekolah di dalam persekitaran yang strategik serta infrastruktur yang baik seperti sekolah yang berjiran dengan Putrajaya dan Cyberjaya. pencaragam di Sekolah Menengah Tun Fatimah. SJKC. Kesabaran. pidato di Kolej Islam Kelang. Setiap SBP mempunyai bidang keistimewaan masing -masing seperti permainan ragbi di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya. kokurikulum dan sahsiah.meneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru. sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. SJKC (bahasa pengantar Bahasa Cina) dan SJKT (bahasa Tamil). 3.

dalam dan luar negara. dan Se kolah Menengah Kebangsaan Bukit Jenun (Kedah). SMT Sri Manjung (ketukangan elektrik). Diantara sekolah-sekolah yang tersenarai adalah Penang Free School (Pulau Pinang). Sekolah ini mempunyai senibina yang bersejarah (historic institution) yang akan memperkayakan khazanah warisan negara. SMT Chenor (pertanian). infrastruktur yang lengk ap dan terletak dalam kawasan strategik berhampiran dengan Kompleks Kerajaan Persekutuan. Ia merupakan konsep baru dan menyediakan kemudahan fizikal yang kondusif bagi murid yang berpontensi di kawasan luar Bandar seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford. SMT Muazam Shah (ketukangan awam). Sekolah ini mempunyai cirri -ciri tinggalan sejarah dan sebahagiannya ialah sekolah premier. pertanian. SMT Shah Alam (ketukangan mekanikal) dan SMT Cheras (kejuruteraan) Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) menawarkan dan menyediakan program Pendidikan Islam kepad a murid. Diantara yang membanggakan ialah SMKA Maahad Haamidiah Kajang. SMT yang cemerlang termasuklah SMT Dato Undang Hj Md Sharip (ekonomi rumah tangga). kreativiti. Selangor. Sekolah Tinggi Melaka (Melaka). Sekolah Premier ialah sekolah yang mempunyai unsure sejarah dan tradisi yang kukuh dan memberi sumbangan yang banyak kepada negara sejak penubuhannya. Ini adalah komitmen Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menerapkan nilai kerohanian dan kepercayaan beragama kepada murid-murid. mekanikal dan awam manakala dalam bidang teknikal termasuklah kejuruteraan elektrik. Maktab Sultan Ismail (Kelantan) dan Sekolah Menengah St. Kuala Lipis (Pahang).John (Kuala Lumpur). . Sekolah Menengah Lelaki Methodist (Kuala Lumpur) dan lain-lain lagi. Sekolah Model Khas contohnya SMK Meru ² Model Khas mengabungkan murid sekolah rendah pada peringkat T ahap II dan murid sekolah menengah dibawah satu bumbung. ketukangan elektrik. Sekolah Bestari merupakan sekolah-sekolah yang terletak di Koridor Raya Multimedia terutama di Putrajaya dan Cyberjaya. sahsiah dan kepimpinan serta menyediakan peluang melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu. Sekolah 100 tahun ialah sekolah yang dibina sebelum tahun 1905. Sekolah ini menjadi lambing dan kebanggaan negara kerana kecemerlangannya. mekanikal dan awam. Sekolah ini melahirikan tokoh negara dan korporat seperti Victoria Institution (Kuala Lumpur). Sekolah Zainab (Kelantan). Ia memupuk potensi murid dari segi minat. Sekolah ini mempunyai reka bentuk yang menarik.ekonomi rumah tangga.

(Saedah Siraj. sudah tentu a kan lahir satu generasi Malaysia yang bersifat pelbagai budaya. ADHD dan disleksia. Majoriti tokoh pendidikan tempatan dan luar negara mengakui bahawa apa yang sebenarnya yang dipelajari di sekolah dan institusi pendidikan lainya bukanlah setakat kandungan yang tercatat dalam sukatan pelajaran atau proforma kursus tetapi merangkumi kesemua pengalaman pembelajaran yang diperolehi penuntut semasa belajar. strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan dalam satu rangka masa tertentu. pendengaran dan pembelajaran. Diperingkat penilaian pula. Matlamatnya adalah supaya mereka menjadi insan yang berdikari dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. kurikulum menampilkan penyampaian isi kandungan yang telah disusun dalam kurikulum itu sendiri. Program Integrasi Untuk Perpaduan (RIMUP) adalah salah satu daripada usaha Kementerian Pelajaran untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid tanpa mengira kaum. India dan kaum lain dapat berinteraksi sejak peringkat awal persekolahan. 1994 . Sekolah ini adalah antara sekolah yang dahulunya terasing antara satu sama lain. Cina. . pengukuran serta pengujian dijalankan untuk menentukan pencapaian objektif yang tercat at. sindrom-down. Penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum sejak kecil iaitu dibangku sekolah rendah akan lebih memudahkan kerana mereka ini masih kanak-kanak yang boleh dilentur. kandungan. 3. 2001. 1998. Kepelbagaian sosio budaya juga telah mewujud sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti sekolah jenis Cina dan Tamil. Schubert. Diperingkat pelaksanaan. Sekolah Menengah Pendidikan Khas Indrapura contohnya menyediakan kemudahan pelajaran bagi ketiga -tiga kategori Pendidikan Khas.Sekolah Pendidikan Khas menyediakan Pendidikan Khas kep ada murid bermasalah penglihatan. kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam. Apabila anak orang Melayu. 1986). keupayaan kognitif rendah.4 Kurikulum Tersirat Kurikulum biasanya dirujuk kepada perancangan bertulis yang sistematik merangkumi objektif. Sekolah Wawasan ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid disekolah. SMT memberi peluang pendidikan kepada murid bermasaalah pendengaran dengan m enawarkan kursus-kursus anjuran Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK). Pratt. Kementerian Pelajaran telah berusaha untuk mengetasi masalah kepelbagaian sosiobudaya melalui aktiviti yang dijalankan disekola h. autisme. Wiles and Bondi.

unitended and intended consequences of schooling. 1997. 1994). Bergenhenegouwen (1987). Adams (2002) mengenalpasti budaya akademik sebagai kurikulum tersirat. 2001. role development. kementerian berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. Cahfel. Kurikulum tersirat boleh dilaksanakan melalui aktiviti ko -kurikulum seperti aktiviti berpersatuan. Guru digalakan menyelit nilai Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Margolis (2001) memperolehi dapatan yang hampir sama mengenai kurikulum tersirat « ´tacit learning. kegiatan panitia dan aktiviti unit kokurikulum. It is the body of knowledge a child absorbs in school simply by being there day after day. Idea kurikulum tersirat pada peringkat awal diperkenalkan oleh Jackson (1968) dalam bukunya Life in Classrooms yang dijadikan fokus kajian oleh Snyder (1973). Diperingkat pengajian tinggi. Ausbrooks (2000) menjelaskan bahawa kurikulum tersirat adalah ´is composed of the implicit messages in th sch ool·s sosial climate. mentoring and intentional practicesµ. unwritten yet understood by all. Cahfel (1997) berpendapat terdapat dua bentuk kurikulum yang dilaksanakan disekolah iaitu overt (terbuka) yang memberi fokus kepada kursus pengajian yang eksplisit dan covert (tersirat) yang memberi fokus kepada pembelajaran yang tacit (diaplikasikan tetapi tidak didokumentasikan d an tidak tercatat). Cahfel mendapati bahawa kurikulum tersirat boleh didefinisikan sebagai norma-norma. Ciri-Ciri Kurikulum Tersirat boleh dimaksudkan seperti berikut : merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di mana mereka belajar boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajarannya adalah bersifat relative dan agak sukar diukur secara kuantitatif . political sosialization. kurikulum tersirat lebih memberi penekanan kepada persekitaran yang wujud dalam kalangan warga kampus. nilai dan kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung didalam kelas dan didapati bahawa kurikulum tersirat tidak dinyatakan dalam kurikulum rasmi sahaja. Eisner. harus menyelitkan dan mengalakkan interaksi dalam kelas sosial. Portelli (1993) dan lain-lain lagi. Ini lah yang dikatakan Kurikulum Tersirat. Apple (1980). This is the curriculum that creates a school·s so called ¶learning environment·.(Margolis. Melalui kurikulum tersirat.

kajian. kertas kerja dan jurnal/buku mengikut kaedah Mobile Learning dengan sebaiknya. tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri Bagi institusi pengajian tinggi keguruan. tesis/disertasi. mempelajari. tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar kewujudannya adalah berbez -beza bergantung kepada lokasi. Sains . the Chicago Manual of Style (aliran Sastera. . Agama).merangkumi bilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (murid-guru-pengajar). persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum (murid guru/pengajar) kadangkala kurikulum tersirat terdapat pada matlamat atau objektif satu-satu kurikulum tetapi tidak tertulis dalam kandungan kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza -beza mengikut jenis institusi. pengkategorian kurikulum tersirat oleh Berghenhenegouwen (1987) boleh dijadikan asas dengan beberapa pengubahsuaian. Sains Kemanusiaan. kertas projek. mempelajari. memahami dan mengadapatasikan pengunaan jaringan maya atau internet itu sendiri dan juga cara menulis kajian. guru pelatih perlu menguasai cara belajar yang berkesan. kertas kerja dan jurnal/buku dengan sebaiknya mengikut standard yang telah ditetapkan oleh institusi pengajian tinggi yang berkaitan mahupun mengikut standard antarabangsa dengan meurujk antaranya APA style (bidang pendidikan. kertas projek. Dipelajari oleh murid tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar. Sains Kemanusiaan. Selain menghadiri kuliah. guru pelatih perlu mengetahui kemahiran belajar yang sesuai untuk diri mereka sendiri bagi memperolehi pencapaian akademik yang terbaik. Murid seharusnya menguasai kemahiran belajar melalui proses pembudayaan pembelajaran sendiri yang dipanggil kurikulum tersirat dan ini termasuklah . Sastera. Agama). memahami dan mengadaptasikan cara menuli s esei. Murid diandaikan mempunyai kebiasaan belajar masing -masing dan adalah berbeza diantara murid diperingkat rendah dan tinggi. tiga kategori diperkenalkan seperti berikut : budaya belajar untuk belajar budaya belajar untuk pengajar belajar untuk pembudayaan/pembinaan tingkah laku terpuji Bagi murid peringkat pengajian tinggi. tesis/disertasi. Dalam peringkat pengajian di pendidikan tinggi keguruan.

wikipedia.wikipedia.pdf Konflik Etnik dan Ras http://sarjana.wikipedia.org/wiki/Melayu Teori Perhubungan Etnik http://www.my/01/01pgenln_adatresam. Kuala Lumpur Hubungan Etnik http://khai89. norma.org/wiki/Orang_Cina_Malaysia Orang India Malaysia http://ms.pnm. Kuala Lumpur.usm.tripod.pdf Warisan Budaya Malaysia ~ Adat Resam http://malaysiana. Dewan Bahasa Pustaka dan kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Syed Ismail & Ahmad SUbki (2008). lihat dan dengar semasa di di dewan bersama pensyarah itulah yang menjadi kurikulum yang lebih berkesan daripada apa yang bersifat teoristik dikertas -kertas yang mereka catat.htm Kembali Dibina pada Disember 1. Dewan Bahasa dan Pustaka. .%202005%20Integrasi%20et nik%20di%20IPTA/Bab%202.com/pengalaman/ Hubungan Etnik di Malaysia http://ewarga4. Sumber : Kamus Dewan (1999).wordpress. Budaya dan Pembelajaran (2 008) . peraturan. daya intelek dan apa juga yang dibawa oleh pensyarah sewaktu menagjar akan memberi kesan secara tidak langsung tetapi amat bermakna terhadap amalan hidup m urid semasa mereka bekerja nanti.Carpenter (1985) juga memperolehi kajian selari dengan dapatan diatas dimana beliau mendapati bahawa kumpulan guru pelatih yang tidak diajar dengan kemahiran belajar didapati tidak mempunyai keyakinan untuk mengajar kemahiran belajar di sekolah.Bhd ISBN 978-967-5451-04-1 Ting Chew Peh (1985) Konsep Asas Sosiologi.html Orang Cina Malaysia http://ms.org/wiki/Orang_India_Malaysia Orang Melayu Malaysia http://ms. dipaksa atau disuruh.com/konflik1. 2009 oleh dan dikemaskini pada Disember 6. Ini adalah bersamaaan dengan budaya belajar sepanjang hayat. 2009 oleh Pengendali@2006 Explore Now.. Penerbitan Multimedia Sdn. Bagi pelatih yang dilatih untuk menjadi pakar dalam sebarang profesion murid harus membudayakan diri mereka dengan pembelajaran kendiri yang menekankan proses pembelajaran tanpa diarah.. Apa yang pelajar alamai.my/ewarga/pdf/102008/29-96-3.ukm. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.my/ipptn/v2/documents/MonographsIPPTN/Monograf%206. Nilai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful