2

S
Pno.
Bass
D. S.

tu

ing

ku

tat

long

bi

May

sag

ng

ba

yan.

di

lang

sa

gi
Copyright © 2011 Sanny N. Tendilla http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
.
:
:

.

4
S
Pno.
Bass
D. S.
.
.

Drum Set

.
.

Electric Bass
D. S.

Bass

.
.

Piano
:
.
.

Pno.
gay sa ban yo ay mag pu

li na at ta Ha

.
.

.
Soprano :
S
Arranged by: Sanny N. Tendilla
Bandila ng Pilipinas

Vi

sa

yas,

Lu

zon,

hal

pu

long

ma

:
:

.

long

8
Copyright © 2011 Sanny N. Tendilla http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
2
S
Pno.
Bass
D. S.
.
D. S.

Bass

sa tat

ta wan

ka

ban
Pno.

:
ma

:

Arranged by: Sanny N. Tendilla
S
7
:
:

.
19
4
S
Pno.
Bass
D. S.

ay

tat

3

bug

haw

.
D. S.

Bass

Pno.

:

lay pu

: S

ang tat long ku

at

16

ti

at

pu

Copyright © 2011 Sanny N. Tendilla http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
:
:

.

la,

14
S
Pno.
Bass
D. S.
yas,

.
D. S.

Bass

Pno.

:

da naw

Min
:

S
11

ting

i

tang

D. S.

Bass

nas,

a

ng

Pi

li

pi

Ban

di

la

pu

gay,

Copyright © 2011 Sanny N. Tendilla http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
:
:

.
19
4
S
Pno.
Bass
D. S.

.
D. S.

Bass

Pno.

i ga lang at mag

Pno.
:
Ka ya't lan.

tong ka sa rin

long yug to ni

3
: S
16
5
tang

Copyright © 2011 Sanny N. Tendilla http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com

.

.
D. S.

Bass
.

.

Pno.

:
.
hal.

hal.
:

S
mag

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful