Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 23. 9. 2007. Sarajevo Godina XII Broj 4311 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.avaz.ba

5#&57524'/0'74#&+6+ 58'&#$+5'52#5+.#$H*
D
rugi ~ovjek Ureda visokog predstavnika, ameri~ki diplomata Rafi Gregorijan boravio je proteklih dana u Va{ingtonu gdje je sa zvani~nicima SAD razgovarao o situaciji u na{oj zemlji. - Ako ne bude dogovora o reformi policije i ako se nastavi pogor{anje politi~ke situacije, me|unarodna zajednica }e reagirati. Podr`at }emo svaku odluku i akciju visokog predstavnika, kazao je Gregorijan u razgovoru za „Dnevni avaz“. 2. strana

Ekskluzivno

Gregorijan prenosi poruke iz Va{ingtona

Dodik i Silajd`i} su problem u Va{ingtonu Mogu}e razli~ite sankcije uklju~uju}i i smjene RS nastoji da osujeti razvoj dr`ave Bosne i Hercegovine Mirku [arovi}u mjesto je u zatvoru Skandalozno: [okirani Bo{njaci u Trebinju

Nogomet

Trebinje: Srbin se pomokrio ispred d`amije?!

(Foto: S. Avdi})

Gnusna provokacija pred d`amijom
3. str.

Tuzla: Utvr|ena neispravnost
Sa utakmice u Sarajevu: @eljezni~ar visokim rezultatom savladao biha}ko Jedinstvo
(Foto: M. Kadri})

Odigrane prve utakmice 7. kola Premijer lige

[estica na Grbavici
PRIJEDOR RUKOMET
3. strana

-1 ,' -4+1 &# ,' 81&# <#)#='0#

26. strana

9. str.

HANA KOVA^EVI]

Starica se spasila

Bosna dobila sa
31. str.

Umjetni~ka crta od
Prilog Panorama

2
Ekskluzivno

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

aktuelno

Gregorijan prenosi poruke iz Va{ingtona

Petri~ i E{daun: Prenijeli iskustva iz na{e zemlje

SAD su spremne uraditi sve da bi se spasila BiH
Dodik i Silajd`i} su problem u Va{ingtonu Mogu}e razli~ite sankcije, uklju~uju}i i smjene RS nastoji osujetiti razvoj dr`ave BiH

Me|unarodna konferencija kod Kranja

Za BiH je dobro {to je do{ao Laj~ak
Najve}a prijetnja stabilnosti Balkana je pitanje Kosova
Dvodnevna me|unarodna konferencija o stabilnosti dr`ava zapadnog Balkana na kojoj, me|u ostalima, u~estvuju nekada{nji visoki predstavnici me|unarodne zajednice za BiH Pedi E{daun (Paddy Ashdown) i Volfgang Petri~ (Wolfgang Petritch), zamjenica glavnog sekretara Vije}a Evrope Mod de Ber Buki~o (Maud de Boer Buquicchhio) te diplomati i stru~njaci za sigurnost, po~ela je u petak na Brdu kod Kranja, javila je Fena. Konferenciju, koju su organizirali Atlantsko vije}e Slovenije i Ameri~ko-njema~ki centar za strate{ke studije „George Marschall“, otvorio je {ef slovenske diplomatije Dimitrij Rupel. Prema njegovim rije~ima, destabilizacija prostora zapadnog Balkana po~ela je prije 20 godina idejom velike Srbije i uvjetima uz koje se, nakon ru{enja berlinskog zida, raspadala biv{a Jugoslavija. Rupel je kao najve}u trenutnu prijetnju stabilnosti Balkana iznio problem statusa Kosova, za koji je rekao da je te`ak jer se ~ini da nema solucije koja }e zadovoljiti obje strane, a ideje o podjeli Kosova ocijenio je „uznemiruju}im“ razmi{ljanjima. Rupel je ponovio da je perspektiva svih dr`ava zapadnog Balkana u njihovom uklju~ivanju u Evropsku uniju, te naveo da je potrebno „osvje`iti“ solunsku agendu EU-a o evropskoj perspektivi tih zemalja, kako bi bila ubrzana njihova evropska integracija. - Nadamo se da }e put Slovenije, koja je ve} ~lanica Evropske unije, brzo slijediti Hrvatska te Makedonija, a zatim i Srbija i Crna Gora - rekao je Rupel, isti~u}i da }e pro{irenje EU biti me|u prioritetima Slovenije u vrijeme njenog predsjedavanja EU u prvom polugodi{tu idu}e godine. Petri~ je istaknuo, izme|u ostalog, govore}i o stanju u BiH i drugim dr`avama u regiji, da je njihov problem bio i „ratna tranzicija“, odnosno tranzicija s odgodom, zbog ~ega nisu napredovale sli~no kao druge zemlje u srednjoj i isto~noj Evropi. Istaknuo je kako je dobro {to je predstavnik me|unarodne zajednice u BiH sada Slovak Miroslav Laj~ak koji o pitanjima mirne tranzicije ima iskustvo iz svoje dr`ave. Dodao je da je Dejtonski sporazum zaustavio rat u BiH, ali ne predstavlja plan za efikasno djelovanje multietni~ke dr`ave.

Gregorijan: [ta zaista ho}e Dodik i Silajd`i}

Busek i Bi{~evi} razgovarali s Ricom

Drugi ~ovjek Ureda visokog predstavnika, ameri~ki diplomata Rafi Gregorijan (Raffi Gregorian) boravio je proteklih nekoliko dana u Va{ingtonu, gdje je sa zvani~nicima SAD razgovarao o situaciji u na{oj zemlji i mogu}em razvoju doga|aja u narednim mjesecima. - Ako ne bude dogovora o reformi policije i ako se nastavi pogor{anje politi~ke situacije, me|unarodna zajednica }e reagirati. Podr`at }emo svaku odluku i akciju visokog predstavnika - kazao je Gregorijan u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Silajd`i}a, ali i Milorada Dodika. - Naprimjer, jedan govori da se time nagra|uje genocid. To je neistina. Reformom se pobolj{ava struktura i funkcioniranje policije i nema nikakve veze s genocidom ili ratom. Drugi govori o nekakvim prijetnjama opstanku RS ili na~inu da se mijenja Ustav. To je neta~no. U

mogli kako bi BiH pribli`ili stabilnosti i integracijama u EU i NATO - isti~e Gregorijan. Nagla{ava da Silajd`i} nije jedini problem. - On jeste preuzeo kontrolu nad SDA, a Dodik govori u ime svih Srba iz RS. Mi }emo analizirati sve aktivnosti koje su u toku, ali i provedbu Dejtona i vi-

[arovi} treba u zatvor
- Mirko [arovi} je odobrio penzionisanje Ratka Mladi}a u februaru 2002. godine, sedam godina nakon {to je ovaj zlo~inac optu`en za najgora zlodjela protiv ~ovje~anstva. KraVa{ingtonu su mi rekli kako smatraju da Dodik i Silajd`i} ne `ele dogovoriti reformu policije jer ne `ele u EU. Za{to je tako? ^ini mi se da oni imaju interes da se status kvo odr`i - naveo je Gregorijan. jnje je vrijeme da se [arovi} suo~i sa sudom i odgovara za svoju ulogu kada je Mladi} u pitanju. Mislim da je [arovi}u mjesto u zatvoru - podvla~i Gregorijan. djeti {ta je ~ija krivica. U Va{ingtonu, naravno, nije problem samo Silajd`i}. Nas zanima {ta ho}e Dodik. Da li on vjeruje u Dejton ili - prakti~no gura projekt nezavisne RS. I on se, kao lider svoje stranke, obavezao na po{tivanje Dejtona i kazao da }e prihvatiti svaku sankciju ako ga prekr{i. RS blokira sve {to mo`e kako bi osujetila daljnji razvoj dr`ave i onemogu}ava ~ak i ranije dogovorene aktivnosti, poput markiranja granice na rijeci Savi ili usvajanje zakona o plinu iako znaju da je to u jasnoj suprotnosti s Atenskim sporazumom. RS nastoji osujetiti razvoj dr`ave BiH. Mi na ove aktivnosti ne}emo ostati mirni. Pratit }emo kako se provodi Dejton, ali i odluke Ustavnog suda BiH i reagirati - upozorio je Gregorijan. S. NUMANOVI]

NATO nastavlja pru`ati podr{ku regionu
Specijalni koordinator Pakta za stabilnost jugoisto~ne Evrope Erhard Busek izjavio je da evropske i euroatlantske perspektive zemalja jugoisto~ne Evrope ja~aju napredak regiona postignut proteklih godina, saop}ila je ju~er Presslu`ba Pakta za stabilnost. Busek i generalni sekretar Savjeta regionalne saradnje Hido Bi{~evi} razgovarali su sa zamjenikom generalnog sekretara NATOa Alesandrom Ricom u sjedi{tu Alijanse u Briselu. Rico je istakao da }e NATO nastaviti pru`ati podr{ku zemljama jugoisto~ne Evrope, u kojima je uklju~enost i politi~ka podr{ka NATO-a regionalnoj saradnji u odbrani i pitanjima bezbjednosti veoma va`na.

Set mjera
On nije htio govoriti o kakvim se mjerama radi, ali je potvrdio da se razmatraju kako one „blage“, tako i „o{tre“ akcije visokog predstavnika. To uklju~uje i smjene odgovornih pojedinaca i ka`njavanje stranaka. - Radi se o cijelom setu mjera koje su nam na raspolaganju. SAD }e bezrezervno podr`ati ono {to odlu~i visoki predstavnik. Mogu re}i da su SAD spremne uraditi sve {to je potrebno kako bi se spasila BiH - rekao je na{ sagovornik. Gregorijan isti~e da ogromna ve}ina gra|ana BiH `eli da na{a zemlja u|e u EU i NATO, a „politi~ari to blokiraju i koriste neta~ne argumente i la`i kako bi obmanuli ljude u obja{njenjima za{to nema dogovora o reformi policije“. Upitan koji su to neta~ni argumenti i la`i, Gregorijan bez uvijanja upire prstom u Harisa

Jasan odgovor
Precizira i da se mora re}i {ta BiH `eli ako ne}e u EU i NATO. - Predsjednik Silajd`i} mora jasno re}i {ta on namjerava u budu}nosti. Isto tako, neka nam ka`e na ~emu temelji tvrdnje da smo mi protiv Bo{njaka, te da smo antimuslimanski nastrojeni. Njegova retorika je destabiliziraju}a. On i njegova stranka u ovoj vlasti nisu ostvarili ni{ta pozitivno. Osujetio je promjene Ustava i blokirao reformu policije. A mi smo ti koji su u proteklih 12 godina radili sve {to smo

Kontra stav
Anto \api}, {ef HSP-a Ljubo Jur~i}, ~lan SDP-a Hrvatske

- Mi smo ~vrsto protiv rada nedjeljom i zala`emo se za austrijski ili njema~ki model, dakle, za europske standarde.

- Mi smo na strani liberalnog pristupa, no ne}emo to pitanje zatvoriti prije nego {to obavimo razgovore i sa sindikatima i s poslodavcima.

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

3

Komentar dana
Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi@avaz.ba)

Mrtvo slovo na papiru
(Foto: S. Avdi})

Revizorski izvje{taji o nezakonitom tro{enju desetina miliona KM iz bud`eta ostaju u arhivama, umjesto da parlamenti i tu`ila{tva kazne odgovorne
I ove godine nalazi Ureda za reviziju institucija FBiH pokazali su skandalozno rasipni{tvo i kr{enje zakona. No, ako se izuzme javnost ili, bolje re~eno, porezni obveznici, ~ijim se novcem finansira silna administracija, i ovaj put izostaje konkretna reakcija onih koji su obavezni brzo reagirati i procesuirati odgovorne za netransparentno i nezakonito tro{enje dr`avnog novca. Fakti~ki, jedini slu~aj koji je okon~an sudskim procesom, a koji jo{ traje, jeste nezakonita dodjela bespovratnih kredita odabranim na sarajevskom Ekonomskom fakultetu i to jo{ davne 2001. godine. U me|uvremenu, desetine revizorskih nalaza, po~ev od onih kada je u Ministarstvu za izbjeglice FBiH kupovan `enski ve{ ili kada su u Predsjedni{tvu BiH imali vozila koja tro{e deset hiljada litara nafte godi{nje, nikada nisu dobili svoj epilog. Sau~esnik u neka`njavanju odgovornih, osim tu`ila{tava, svakako su i nadle`ni parlamenti. Kako druga~ije objasniti ~injenicu da se revizorski izvje{taji u FBiH uglavnom formalno primaju k znanju, ali i da na~in pro{logodi{njeg tro{enja novca jo{ uvijek nije ni na dnevnom redu poslanika koji se busaju u prsa, dokazuju}i da se bore za interese gra|ana i svojih bira~a. Zbog svega navedenog, stanje je sve lo{ije, pa vi{e rijetko koga mo`e iznenaditi podatak da kantoni duguju dr`avi 58 miliona KM samo za nepla}ene poreze i doprinose svojih uposlenika ili da je 21,5 miliona KM ulo`eno u javne nabavke uglavnom na na~in da se unaprijed zna pobjednik tendera. Krajnje je vrijeme da parlamentarne komisije za reviziju, te istra`ni organi, povedu mnogo ozbiljniju borbu protiv niza uo~enih nepravilnosti u dr`avnim upravama, od op}ine pa do vrha dr`ave. U suprotnom, mogu slobodno ukinuti urede za reviziju, jer njihova otkri}a o raznim vrstama lopovluka i onako uglavnom ostaju mrtvo slovo na papiru, odlo`eni duboko u arhivama.

Trenutak kada mu{karac mokri pred d`amijom...

... i njegova reakcija kada ga je Avdi} opomenuo

Srbin se pomokrio pred d`amijom?!
Sve se doga|alo u vrijeme kada su vjernici dolazili na teravih-namaz Policija koja je bila u blizini nije reagirala
krenuo je u d`amiju i svjedo~io tom gnusnom ~inu. - U prvom momentu sam mislio da se radi o mladi}u koji je krenuo u d`amiju da klanja. No, kada je do{ao pred ulaz d`amije, jednostavno je stao i po~eo mokriti. Bio sam {okiran! Shvatio sam da se radi o smi{ljenoj provokaciji. Uzeo sam fotoaparat i uslikao taj odvratni ~in. Pri{ao sam mu i upitao ga za{to to ~ini, a on mi se samo iskesio i mrko me pogledao. NiUo~i teravih-namaza u petak nave~er ispred ~uvene Osmanpa{ine d`amije u Trebinju dogodio se incident. Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdio glavni trebinjski imam Husein ef. Hod`i}, izvjesni mu{karac srpske nacionalnosti je pred po~etak klanjanja do{ao na ulaz d`amije i pomokrio se. Bile}anin Safet Avdi}, koji je iz Australije stigao u Trebinje, je se previ{e zabrinuo. Ja sam {okiran da ovako ne{to postoji na tlu Evrope. Da se na ovaj na~in iskazuje netrpeljivost - kazao nam je Avdi}. Doga|aju je svjedo~ila i povratnica Izeta Habul, koja je burno reagirala na ovakvu provokaciju, ali uzalud. Svjedoci tvrde da su izgrednika iz obli`njeg kafi}a „Mona“ podstrekivali i drugi lokalni Srbi. Tra`ili su od provokatora i da razbije Avdi}evu kameru. Avdi} se obratio policajcima koje je zatekao u blizini d`amije, no oni su samo slegli ramenima i kazali „`ao nam je“ , te da „to nije lijepo“. Pripadnici CJB Trebinje napravili su zabilje{ku o ovom doga|aju, ali nema informacija da su i{ta poduzeli. Iz CJB Trebinje ju~er nisu komentirali ovaj doga|aj. F. VELE

Trebinje

Bo{njaci {okirani najnovijom provokacijom

Burna reakcija

Prvi momenat

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Efendija Hod`i} ka`e da je ovo samo jedan u nizu incidenata i provokacija koji se tokom ramazana de{avaju u Trebinju. - Ovo je nastavak ispoljavanja mr`nje i nepodno{ljivosti prema nekom ko je druga~iji, a to su Bo{njaci. Ovo predstavlja i potvrdu odsustva sigur-

Ef. Hod`i}: Ispoljavanje mr`nje

nosti za nesrbe. Vjerovatno zato {to su se organi bezbjednosti ranije pokazali neodlu~ni prema izgrednicima. A ako ne{to i urade, onda sudovi i tu`ila{tva sve to dovedu do situacije da niko ne bude kriv. Tako zavr{avaju sve na{e prijave - rekao je efendija Hod`i}.

Ni videonadzor postavljen pro{le godine na d`amiji u povratni~kom naselju Donja Puharska kod Prijedora nije sprije~io vandale da tokom pretpro{le no}i razbiju jedan od prozora ovog vjerskog objekta u izgradnji. - Razbijeno prozorsko staklo primijetili su vjernici ju~er oko 13 sati, nakon podne-namaza. O slu~aju je obavije{tena i policija SJB Prijedor, koja je izuzela tra-

Razbijen prozor na d`amiji

U naselju Donja Puharska kod Prijedora

Obnova Ferhadije
(Foto: M. Lugi})

ku snimka videonadzora kako bi do{la do po~inioca incidenta kazao je Merzuk ef. Had`iru{idovi}, glavni imam Med`lisa IZ Prijedor. On je dodao da je d`amija u d`ematu Donja Puharska ~ak desetak puta bila na meti vandala, kao i to da je ovaj posljednji incident ogor~io povratnike, po{to se dogodio u mjesecu ramazana.

D`amija desetak puta na meti

Razbijeni prozor

(Foto: D. Stojni})

Direktorijat za obnovu Ferhat-pa{ine d`amije u Banjoj Luci, izvo|a~i radova te dva ~lana Rijaseta IZBiH, Kasim Muji~i}, Sead Pa{i}, Muhamed Hamidovi}, Omer Karahmet, Alija Boti}, Muhamed Salki}, Zlatko Asimovi} te Rasim Kadri}, na ju~era{njem sastanku u Banjoj Luci zaklju~ili su da Direktorijat i dalje sara|uje s Komisijom za nacionalne spomenike. Utvr|eno je i da se radovi na Ferhadiji trebaju nastaviti u obimu kao i do sada. V. S.

Nastaviti radove

Sa sastanka u Banjoj Luci

4

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

aktuelno

Generali Pod`i} i Luci} razgovarali o sudbini aerodroma

„ eljava“ ne treba ni hrvatskoj ni bh. vojsci
Sa Skup{tine: Najnoviji udar je dono{enje Zakona o notarima
(Foto: M. Kadri})

Cilj je pokrenuti civilne vlasti kako ovaj objekt ne bi propadao
Tokom dvodnevne posjete Biha}u, na~elnici Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga (OS) BiH generalpukovnik Sifet Pod`i} i Glavnog sto`era OS Republike Hrvatske general zbora Josip Luci} razgovarali su ju~er i o sudbini biv{eg aerodroma JNA „@eljava“.

Poruke Advokatske komore FBiH

Advokatura je ba~ena na koljena
U neizvjesnosti smo za svoju samostalnost, kazao je Muselimovi}
Advokatska komora FBiH ju~er je na sve~anoj Skup{tini odr`anoj u sarajevskom hotelu „Radon Plaza“ proslavila petu godi{njicu. Gost Skup{tine bio je i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}. - Ovdje sam sa zadovoljstvom, zbog toga {to u BiH jo{ mnogo toga nije rije{eno, a najva`niji zadatak je uspostava reda prava i pravde. Toga nema, istaknuv{i o~ekivanja da }e se njihova profesija objediniti na nivou BiH. Nadu da }e uskoro postojati jedinstvena advokatska komora ili barem asocijacija koja }e ujedinjavati advokate u BiH izrazio je i Asim Crnali}, predsjednik Upravnog odbora Komore. O nizu problema sa kojima se danas susre}e advokatura u FBiH, okolnostima u kojima djeluje, te nasrtajima na nju, govorio je predsjednik Komore Josip Muselimovi}. - Kao nikada do sada, mi smo u neizvjesnosti za svoju samostalnost i nezavisnost - izjavio je Muselimovi}, dodaju}i da je advokatura u FBiH ba~ena na koljena i okrivljuju}i za to Ministarstvo pravde i Parlament FBiH, koji je usvojio zakonske izmjene o smanjenju advokatskih tarifa i upisnina, a kao najnoviji udar naveo je dono{enje Zakona o notarima. Gosti ju~era{nje sve~anosti bili su i najvi{i predstavnici advokatskih asocijacija svih zemalja biv{e SFRJ, kao i Republike Srpske, a koji su, uz ~estitke kolegama iz FBiH, posebno istakli uspje{nu i dobru me|usobnu saradnju koju imaju. M. K.

Novi susret
- Ni za OSBiH, ni za OS Hrvatske to nije perspektivna lokacija i `eljeli smo pokrenuti civilne vlasti da se na|e rje{enje kako takav objekt ne bi propadao. Na~elniku Biha}a Hamdiji Lipova~i iznijeli smo neke ideje kako da se taj objekt iskoristi i nadamo se da }emo ve} na novom susretu imati i konkretnu odluku o njegovoj namjeni - prenio je general Pod`i} za „Dnevni avaz“. No, dodao je da prijedloge prvo moraju prenijeti {efovima, odnosno ministrima odbrane i predsjednicima dr`ava.
Pod`i}: Pomo} u procesima PfP-a

@eljava: Ve} postoje konkretni prijedlozi

Zajedni~ke procedure
Pod`i} i Luci} nastavili su i ve} ranije zapo~ete razgovore o saradnji dvije dr`ave u vojnoj oblasti, a posebno u vezi s pomo}i Hrvatske na{oj zemlji u

Progla{eni laureati
Na sve~anosti su progla{eni i ovogodi{nji laureati, kojima su za poseban doprinos u razvoju advokature uru~ene „Zlatne plakete“ kao najve}a priznanja Advokatske komore. Radi se o advokatima Semiru Puzi}u iz Sarajeva, Ivanu Grube{i}u iz Novog Travnika, te doajenu vojvo|ansko-srbijanske advokature dr. Slobodanu Beljanskom. posebno kada su u pitanju oni koji su morali napustiti svoje domove. Njih je milion i zbog njih vi nama trebate, jer vi ste karika za uspostavljanje prava i pravde - poru~io je Silajd`i} u svom obra}anju advokatima,

Jedan zakon za vanredne situacije
Prema Pod`i}evim rije~ima, Oru`ane snage BiH ove godine nisu nespremno do~ekale po`are koji su buktali {irom na{e zemlje, ali su „svoje rezultate malo iznosili u javnost“. - Me|utim, neregulirane mjere u dr`avi dosta nas onemogu}avaju u borbi protiv po`ara. Problem je {to imamo protivpo`arnu za{titu na dva nivoa, a trebamo jedan zakon, tijelo i centar iz kojeg se upravlja u takvim krizama i vanrednim situacijama - istakao je Pod`i}.

procesima oko ~lanstva u Partnerstvu za mir (PfP). Osim toga, bilo je i govora o zapo~injanju priprema za {to bolje organiziranje oru`anih snaga u sljede}oj sezoni u {to efikasnijoj borbi protiv po`ara. - I tu imamo dobrih ideja. Ministrima }emo predlo`iti da budu potpisani sporazumi o zajedni~kim procedurama, uspostavi operativnih centara, zajedni~kih jedinica, zatim reguliranja pitanja kako vojska jedne zemlje mo`e prelaziti u drugu da pomogne u ga{enju. Ovi razgovori }e biti intenzivno nastavljeni i narednih mjeseci - rekao je Pod`i}. M. KUKAN

Zbog diskriminacije na Op}im izborima 2006.

Pilav podnosi apelaciju Sudu u Strazburu
Ilijaz Pilav iz Srebrenice, kojem Centralna izborna komisija (CIK) BiH na pro{lim op}im izborima u na{oj zemlji nije odobrila da se kandidira za ~lana Predsjedni{tva BiH, sutra }e podnijeti apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. CIK je odbio kandidaturu Pilava, ina~e ~lana Stranke za BiH, uz obrazlo`enje da se on izjasnio kao Bo{njak, a da se prema Izbornom zakonu i Dejtonskom ustavu, iz RS za ~lana Predsjedni{tva BiH mogu kandidirati isklju~ivo osobe srpske nacionalnosti. Odluku CIK-a potvrdio je i Sud BiH, odlu~iv{i da u ovom slu~aju nema nikakve diskrimiopravdana, iako je ocijenio da postoje razlike u tretmanu i da sporne zakonske i ustavne odredbe imaju restriktivan karakter. SBiH i Pilav smatraju da su ovakve odluke u suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i njenim Protokolom 12, a kojem je BiH du`na dati prednost nad svim suprotnim zakonskim i ustavnim odredbama. Apelacijom pred Sudom u Strazburu Pilav }e zatra`iti za{titu svojih prava, a taj sud, ina~e, ne mo`e narediti dr`avi da bilo {ta promijeni u odlukama o njegovoj kandidaturi, ali mo`e konstatirati da su prekr{ena ljudska prava i nalo`iti finansijsku kompenzaciju. M. K.

Hartman u razgovoru za ljubljansko „Delo“

Velike sile `rtvovale su Srebrenicu
Velike sile `rtvovale su Srebrenicu jer su htjele dovesti za pregovara~ki sto srbijanskog predsjednika Slobodana Milo{evi}a, rekla je biv{a glasnogovornica tu`iteljice Ha{kog suda Florens Hartman (Florence Hartmann), javila je Fena. - Velike sile mogle su, ali nisu sprije~ile genocid koji su Mladi}eve jedinice bosanskih Srba izvele nad hiljadama Bo{njaka u formalno za{ti}enoj zoni UN-a u Srebrenici 1995. godine jer su na svaki na~in htjele dovesti Slobodana Milo{evi}a za pregovara~ki sto, pa su Srebrenica i ostale za{ti}ene enklave u isto~noj Bosni `rtvovane kako bi Milo{evi} osigurao da bosanski Srbi dobiju kompaktan teritorij - iznijela je Hartman u razgovoru za ju~era{nji ljubljanski dnevni list „Delo“. Hartman je dala op{iran intervju za vode}i slovenski dnevnik povodom objavljivanja njezine knjige „Mir i kazna“, koja je ve} izazvala velike kontroverze i nijekanje predstavnika velikih sila da su namjerno opstruirale hap{enja ratnih zlo~inaca u BiH.

Pilav: Tra`i za{titu prava

nacije, a kasnije je i Ustavni sud BiH utvrdio da je odluka CIK-a

Sve~anosti prisustvuju Malki} i Bond

Dodik otvara put u Skelanima
Premijer RS Milorad Dodik danas }e u Skelanima zvani~no proglasiti otvorenim novoasfaltirani put u op}ini Srebrenica, na relacijama Zeleni Jadar Skelani i Skelani - Fakovi}i. Kako je saop}eno iz Biroa za odnose sa javno{}u Vlade RS, otvaranju puta prisustvovat }e predsjednik Skup{tine op}ine Srebrenica Radomir Pavlovi}, na~elnik srebreni~ke op}ine Abdurahman Malki} i specijalni izaslanik OHR-a za Srebrenicu Kliford Bond (Clifford). Prisustvo su najavili i predstavnici diplomatskog kora u BiH i drugi visoki zvani~nici.

Hartman: Knjiga izazvala kontroverze

Dodik: Vlada finansijer

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

5

Silajd`i} za „Avaz“ o aktuelnim politi~kim pitanjima

Nema podjele Bosne i Hercegovine
Ako me|unarodna zajednica bude podlijegala ultimatumima, ne}emo imati rje{enja Reforma policije je gre{kom nekih postala osnovni problem
Komentiraju}i Deklaraciju o na~elima Ustava BiH koju su prekju~er potpisali lideri {est hrvatskih stranaka, ~lan Predsjedni{tva BiH i lider Stranke za BiH Haris Silajd`i} ju~er je izjavio da nije pro~itao taj dokument. - Me|utim, mislim da svi politi~ki partneri shvataju da je BiH jedinstvena zemlja i da se kod svakog njenog ustroja mora voditi ra~una o tome da je to zemlja koja je stara hiljadu godina. Bilo kakve namjere i poku{aji otcjepljivanja ne}e uspjeti - naglasio je Silajd`i}. ako se po{tuje njen gra|anin. Naravno da svi narodi moraju ostvarivati svoja prava - kazao je Silajd`i}, isti~u}i i kako ne vidi u ~emu je problem ako ka`e da `eli decentraliziranu i evropsku zemlju. Upitan da li sada kada su poznati svi stavovi politi~kih predstavnika na{e zemlje o budu}em ustrojstvu BiH ima eventualnih najava novih pregovora o ustavnim promjenama, on je rekao da za sada nema, ali da }e i to jednog dana do}i na red.

Po{tivanje gra|anina
Potcrtavaju}i da u obzir dolazi samo BiH kao jedna, jedinstvena, demokratska, evropska, Silajd`i} je dodao da takva dr`ava mora biti funkcionalna, a {to ne zna~i i centralizirana. - Naprotiv, ja sam za decentraliziranu BiH i za slobodne gra|ane koji `ive i rade u jednoj takvoj BiH koja mo`e biti demokratska samo

D`eko: Prvi put me|u starterima „Vukova“

Li~nost dana

Edin D`eko

Reforma policije
- Imamo problem s reformom policije koja je nekim ~udom i gre{kom nekih ljudi postala osnovni problem u BiH. Reforma policije je jedna velika prepreka. BiH ne mo`e biti poligon nelogi~nih i nepravednih rje{enja, a me|unarodna zajednica nam mo`e pomo}i tako {to ne}e napustiti svoje stavove i osnovne vrijednosti - konstatirao je Silajd`i}. Dodao je i da ne zna ho}e li do kraja ovog mjeseca, kako to o~ekuje me|unarodna zajednica, do}i do dogovora o reformi policije, te ponovio da BiH mora biti normalna, demokratska i evropska dr`ava, a da nam me|unarodna zajednica treba pomo}i u tome. - Ukoliko bude napu{tala projekt multietni~ke i multikulturne BiH te bude podlijegala ultimatumima, onda ne}emo imati rje{enja, a rje{enja koja su nametana silom i genocidom ne mogu biti prihva}ena - zaklju~io je Silajd`i} za „Dnevni avaz“. M. KUKAN

Prvjenac u Bundesligi
Reprezentativac BiH na~eo mre`u Energija i dokazao da je pred njim sjajna budu}nost
Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin D`eko ponovo je pokazao da je pred njim sjajna nogometna budu}nost. Njegov Volfsburg, kao gost u Kotbusu, sa 2:1 u {estom kolu Prve bundeslige Njema~ke savladao je Energi, a bh. napada~ na~eo je mre`u doma}ina u 22. minuti, {to mu je prvi gol u elitnom rangu njema~kog nogometa. Ovo je za D`eku ~etvrti nastup u dresu „Vukova“, a prvi put se na{ao me|u starterima, {to je znala~ki iskoristio. ^ini se da }e na{ nogometa{ veoma brzo zabetonirati mjesto me|u prvih 11 u timu Feliksa Magata (Felix Magath). Edin D`eko ro|en je 17. marta 1986. godine. Prije njema~kog prvoliga{a igrao je za sarajevski @eljezni~ar, te ~e{ke timove U{ti nad Labem i Teplice. Zabilje`io je pet nastupa i jedan pogodak za reprezentaciju BiH. I. S.

Silajd`i}: Neprihvatljiva su rje{enja nametnuta silom i genocidom

Ne mo`emo biti poligon za eksperimente
- U reformi policije imamo slu~aj da smo tri i po godine radili zajedno s me|unarodnom zajednicom na jednom projektu, da bi ga ona sada napustila. To je nelogi~no i mi ne mo`emo biti poligon za eksperimente kako kome padne na pamet. Ovo je zemlja koja zaslu`uje da `ivi normalno, njeni gra|ani su dovoljno platili za sve avanture, posebno re`ima u Beogradu, i ne treba da pla}aju ni{ta vi{e. Ne mogu biti prihva}ena rje{enja koja zvu~e kao ultimatumi od onih snaga koje su i dovele do ovoga - poru~io je Silajd`i}.

Zaklju~ci sa sjednice Predsjedni{tva

Reakcija Lati}eve stranke na Deklaraciju

Milan Jeli} poru~io
SDUBiH: Dr`ava pred potpunom blokadom

Bo{njaci imaju osnova za politi~ki oprez
Narodna bo{nja~ka stranka smatra da je Deklaracija o na~elima Ustava BiH koju je potpisala ve}ina hrvatskih stranaka u BiH veoma zna~ajan politi~ki iskorak. - Ovo je najoptimalniji, dodu{e deklarativni, politi~ki izraz Hrvata u BiH od vremena kad je Mate Boban preuzeo lidersku poziciju u HDZ-u, zatim vremena liderstva Ante Jelavi}a, do danas, navodi se u saop}enju NBS koje potpisuje predsjednik Ned`ad Lati}. NBS smatra da su hrvatski lideri, posebno ^ovi} i Ljubi}, neiskreni prema Bo{njacima. - Nikad nismo ~uli jasne osude separatisti~kih politi~kih opcija kakve dolaze iz RS, iz usta ^ovi}a i Ljubi}a. Prihvatanjem Laj~akovog prijedloga policije, koji nije u duhu njihove Deklaracije, samim tim da ostavlja naziv policije RS, ^ovi} i Ljubi} `ele priskrbiti potporu me|unarodne zajednice za svoje ciljeve formiranja „ustrojbenih jedinica s hrvatskom ve}inom“, isti~e NBS te dodaje kako iz takvog pona{anja kreatora Deklaracije Bo{njaci imaju osnova za politi~ki oprez prema toj inicijativi.
Jeli}: Policija RS ostaje

SDU tra`i dogovor o reformi policije
Ni{ta se ne smije raditi na {tetu RS
Predsjednik RS Milan Jeli} izjavio je da nije upoznat sa sadr`ajem Deklaracije koju su potpisali predstavnici hrvatskih stranaka, navode}i da je rukovodstvo RS spremno za razgovor, ali ne i na trgovinu i pogodbe koje su na njenu {tetu, javila je Srna. Odgovaraju}i na pitanje novinara ju~er u Modri~i da li }e biti postignut sporazum o reformi policije, Jeli} je izrazio optimizam. On je ponovio da policija RS mora da ostane i opstane. Predsjedni{tvo SDUBiH na ju~er odr`anoj sjednici u Sarajevu ocijenilo je da se BiH nalazi pred potpunom blokadom na putu uklju~ivanja u evropske integracione procese i postepenoj diplomatskoj izolaciji u okvirima me|unarodne politike. Ovakva situacija, kako se navodi u saop}enju SDU, rezultat je duboke neprincipijelnosti najmo}nijih zemalja Zapada, ali i vi{egodi{nje izra`ene nesposobnosti i nesnala`enje izabranih dr`avnih funkcionera koji su dobili mandat od istinskih patriota BiH. Imaju}i u vidu navedeno, Predsjedni{tvo SDUBiH tra`i od svih pregovara~a u oblasti reforme policije da do kraja septembra postignu dogovor i time osiguraju po{tivanje volje ogromne ve}ine gra|ana za uklju~enje BiH u evropske integracione procese. - Inat s kojim u medijima mjesecima nastupaju politi~ari vladaju}ih politi~kih stranaka nije u interesu nijednom narodu, ni dr`avi BiH u cjelini. Opstrukcije u neophodnoj reformi policije, te eventualno nepotpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju EU mogli bi BiH dovesti u politi~ku situaciju kiprizacije. Blokiranje evropskog puta BiH dovelo bi i njene gra|ane u izolaciju, a posebno one koji nemaju dvojno dr`avljanstvo, navodi se u saop}enju SDUBiH.

Lati}: Deklarativni izraz Hrvata

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

mozaik

Kakanj Na teniskom turniru rezultat bio u drugom planu

Diplomate se dru`ile sa oboljelima od raka dojke
^lanice Asocijacije predstavile kampanju „Zagrljaj podr{ke“ koja za cilj ima nabavku dva mamografa
Slim i Kalderon na sve~anosti

Najbogatiji ~ovjek ula`e u zdravstvo

Karlos Slim s 500 miliona dolara poma`e siroma{nima
Meksi~ki milijarder i najbogatiji ~ovjek na svijetu, telekomunikacijski magnat Karlos Slim (Carlos), objavio je da }e jedna od njegovih kompanija investirati 500 miliona dolara u osnivanje zdravstvenog instituta koji }e biti zadu`en za najsiroma{nija podru~ja Meksika i Latinske Amerike. Institutom za zdravstvo „Carso“, koji finansira „Grupacija Carso“, predsjedat }e njegov sin Marko Slim (Marco) i biv{i meksi~ki ministar zdravstva Hulio Frenk (Julio). Slim je najavio nastavak svojih filantropskih akcija na podru~ju obrazovanja, sporta i kulture tokom sve~anosti kojoj je prisustvovao i predsjednik Felipe Kalderon (Calderon).

Pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH i Asocijacije udru`enja za brigu o `enama oboljelim od karcinoma dojke, a zahvaljuju}i Teniskom klubu Kameni dvorac, u Kaknju je odr`an Diplomatski teniski turnir. Na ovoj teniskoj reviji u~estvovali su ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj, predstavnik Ambasade Ukrajine u BiH Vasil Iva{ko, egipatski ambasador Ahmed el-Sajid Ha-

Zajedni~ki snimak ~lanica Asocijacije s Alkalajem

(Foto: A. Salihbegovi})

Starica se odbranila od kriminalca

Baka sama ulovila lopova
Marta Suarez (85) neugodno je iznenadila lopova koji joj je htio ukrasti torbicu. Umjesto da je bespomo}no ostala stajati, kako je kriminalac o~ekivao, ona je po~ela tr~ati za njim, stigla ga i uzela svoju torbicu. Jedan policajac vidio je cijelu akciju i odmah uhapsio lopova. Marta je, zahvaljuju}i brzini koju je stekla aktivnim bavljenjem atletikom na Kubi, uspjela vratiti svoju torbicu.
Bobi}: Predsjednica Asocijacije

tab (Ahmad al-Sayed Khattab), pomo}nik ambasadora Danske Alan Kristensen, ekonomski savjetnik u Ambasadi SAD Frenk Onstrander (Frank). Doprinos u igri mje{ovitih parova dali su i predstavnici MVP-a Neven Kulenovi}, Mensur i Meliha Jusi} te mnogi drugi. ^lanice Asocijacije diplomatama su predstavile kampanju

„Zagrljaj podr{ke“ koja }e po~eti idu}eg mjeseca. Predsjednica Suada Bobi} kazala je da je cilj kampanje kupovina dva mamografa, jedan za FBiH, a jedan za RS. Svim u~esnicima turnira podijeljene su majice s rozom vrpcom, za{titnim znakom kampanje za borbu protiv raka dojke, certifikati za u~e{}e, a najboljima kip s likom rudara. Az. S.

Kada }e biti nastavljena gradnja mostarskog hotela

Iznena|eni Danijel Horn

Udario ga automobil i jo{ mora platiti kaznu
Britanac Danijel Horn (Daniel) iznenadio se kada je umjesto izvinjenja ili nov~ane od{tete dobio kaznu, jer se hodaju}i plo~nikom navodno zabio u policijski automobil i udubio ga. Kad je policijski automobil skrenuo sa ceste i pre{ao mu preko stopala, Danijel je o~ekivao barem voza~evo izvinjenje, ali je umjesto toga na njegovu adresu stigla kazna.

Gradili{te „Ru`e“ 20 mjeseci zjapi prazno
Stru~ni konsultant investitora izgradnje mostarskog hotela „Ru`a“ Edin Batlak izjavio je za „Dnevni avaz“ da je potpuno nepoznato kada }e i da li }e radovi na tom objektu biti nastavljeni. Samo gradili{te ve} 20 mjeseci je bez radnika. - Mi radove ne mo`emo po~eti jer jo{ nisu stigle preporuke UNESCO-a o tome {ta treba u~initi da bi se hotel uklopio u ambijent stare jezgre. Tek kada dobijemo taj dokument, vidimo {ta je u njemu i ispunimo odre|ene zahtjeve, stvorit }e se uvjeti da radovi po~nu. Do tada smo nemo}ni bilo {ta uraditi rekao nam je Batlak. Izrazio je negodovanje jer su stru~njaci UNESCO-a Mostar posjetili 12. juna i obe}ali da }e preporuke poslati za sedam dana, a to se jo{ nije desilo. F. V.

Sutra u „Dnevnom avazu“
Gradili{te ovih dana: Bez preporuka UNESCO-a nema radova
(Foto: F. Vele)

Donosimo izvje{taje i odjave s utakmica sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u nogometu Pro~itajte intervju s Nihadom \edovi}em, koji najavljuje da }e izboriti mjesto u prvom timu Barcelone Po~ela je rukometna sezona u Bosni i Hercegovini. Donosimo izvje{taje s mu{ke i `enske Premijer lige U me|unarodnom bloku objavljujemo rezultate, strijelce, tabele i pregled de{avanja u evropskim nogometnim ligama, zavr{nog takmi~enja atletske sezone u [tutgartu...

Op}inski sud Zenica odbio tu`bu

Biv{i stanari iz naselja Kanal zavr{it }e na ulici?
Sutkinja Op}inskog suda u Zenici Elza Dilber odbila je zahtjev 34 biv{a stanara zgrada u ulici 22. decembar iz zeni~kog naselja Kanal, koji su tu`ili Op}inu Zenica, tra`e}i nadoknadu {tete i rje{avanje stambenog problema. Njihovi stanovi su decembra 1992. godine od granatiranja te{ko o{te}eni, a Op}ina Zenica ih je odlukom Kriznog {taba preselila u druge stambene jedinice, iz kojih su bili primorani iseliti. U me|uvremenu, o{te}ene zgrade sru{ene su, a Op}ina je lokaciju prodala jednoj privatnoj firmi za gradnju skladi{ta. - Sada su dobili legitimitet da nas istjeraju na ulicu. Na{e porodice su 15 godina vukli za nos, a sada su i istjerane na ulicu. Borit }emo se dok budu postojale mogu}nosti da doka`emo da smo prevareni - rekli su nam predstavnici Udru`enja „Kanal 92“. A. D`.

S jednog od ranijih protesta biv{ih stanara

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

7

[ta ka`u poznati
To{e Proeski

Smjena godi{njih doba ne}e izazvati pad temperatura

Danas prvi dan jeseni
Prema prognozama, sun~ano i toplo do srijede
Ove, 2007. godine u BiH, kao i u cijeloj sjevernoj Zemljinoj polusferi, jesen dolazi danas u 11.51 sati. Trajat }e sve do 22. decembra, kada }e po~eti zima. Istovremeno, u krajevima ju`no od Ekvatora po~inje prolje}e. [to se ti~e vremenske prognoze, stabilno i sun~ano o~ekuje se i u narednih dan-dva. Temperature }e iz dana u dan rasti za stependva. Ve} danas u Sarajevu }e biti 20, na jugu i do 27 stepeni, a idu}ih dana i toplije. Ipak, jutra }e i dalje biti dosta hladna, u Sarajevu oko pet stepeni, ali }e zbog sun~anog vremena dnevne temperature biti znatno vi{e. Prema prognozi Federalnog meteorolo{kog zavoda, lijepo vrijeme o~ekuje se i u ponedjeljak. Me|utim, prema prognozi Hrvatskog hidrometeorolo{kog zavoda, sun~ano }e se zadr`ati i nakon toga, a pogor{anje se o~ekuje od srijede. Z. P.

Nakon posjete Izraelu, u~vrstila mi se vjera

- Vjerujem u Boga i posjetom Izraelu `elio sam vidjeti u {ta zapravo verujem. Nekim ljudima se desi da im se razru{i vjera kada odu tamo, jer im ni{ta ne izgleProeski: Vjeru- da onako kako su zami{ljali. A meni se, naprotiv, vjera jem u Boga u~vrstila. Isus je razapet na krst zbog ljudi. I danas dobre i uspje{ne ljude njihovi bli`nji razapinju na krst. (Pjeva~ za „Blic“)

Tomislav Ivi}

Abramovi~ nije smijenio Murinja

- U ^elziju imate struju koja ru{i Murinja od prvog dana. To su ljudi koji rovare, vlastiti klub rovare da u|e u neuspjeh. Abramovi~ nije taj. Radi se o drugima. On samo `eli uspjeh. Ima drugih Ivi}: Podrivanje koji ko~e, ometaju rad, koji smetaju permane- kluba ntno. Takvi samo ~ekaju trenutak pada forme i ulaska u krizu i tada ste gotovi. Abramovi~ tu od svih njih najmanje zna. (Nogometni trener za portal Index.hr)

Toni Cetinski

Ivana i ja bili smo kao sirena i Odisej
Jesen ove godine sti`e u 11.51 sati Cetinski: Sretan ~ovjek

- Ako nam brak bude tako veli~anstven, opu{ten i romanti~an kao {to nam je bilo vjen~anje, onda sam ja najsretniji ~ovjek na svijetu. Ivana je izgledala kao sirena, a ja kao Odisej koji joj ne mo`e odoljeti. (Pjeva~ za „Gloriju“)

Novo priznanje bh. pijanisti svjetskog glasa

Sa{a Toperi} u Odboru Afri~ko-ameri~kog instituta
Sa{a Toperi}, ~uveni pijanista i predsjednik Svjetske mre`e mladih lidera, postao je i ~lan Upravnog odbora Afri~ko-ameri~kog instituta. On je ujedno i najmla|i ~lan ove organizacije u kojoj su i ameri~ki kongresmeni D`ulija Karson (Julia Carson) i Harold Ford, pjeva~ soula Bobi Ra{ (Bobby Rush), nobelovac Desmond Tutu i biv{i generalni sekretar Ujedinjenih naroda Kofi Anan (Annan). Na gala ve~eri u hotelu „Ritz Carlton“ u Njujorku, pored priznanja Toperi}u, nagrade za uspje{an rad u Odboru dobili su predsjednik Tanzanije Jakaja Kikvete i specijalni savjetnik generalnog sekretara UN-a za Irak Ibrahim Gambri. E. B.

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Osvijetliti uli~ice na Ilid`i
- @ivim u ilid`anskom naselju Pejton, gdje su i dan-danas ulice uve~er neosvijetljene. Naselje je puno djece {kolskog uzrasta koja na nastavu idu u popodnevnu smjenu. @alosno je da se za osvjetljenje moraju brinuti sami gra|ani postavljaju}i lampe sa senzorima ispred ulaza u zgrade. (^itateljka sa Ilid`e)

Vremenska prognoza
20 20 18 20 20 14 19

22. 9. 2007.

22

18

17

Toperi} s predsjednikom Tanzanije i izaslanikom predsjednika Benina

NEDJELJA
23. 9. 2007.

25 23

Specijalci MUP-a USK pobijedili na takmi~enju u Hrvatskoj

JUTARNJE TEMPERATURE

Uspjeh pripadnika Jedinice za podr{ku MUP-a USK okrunjen je pobjedom u Stubi~kim Toplicama u Hrvatskoj, kada su na takmi~enju u obu~enosti slu`benih pasa za otkrivanje droga, zahvaljuju}i psu Maksu i njegovoj vrhunskoj spretnosti, osvojili prvo mjesto. U konkurenciji je bilo vi{e od 20 pasa. Maks je osvojio maksimalnih 300 bodova, a za neku vrstu droga koje je prona{ao nije pro{ao ni trening. Maksov instruktor je pripadnik Jedinice za podr{ku Mario Ivanki}, koji je s tim psom ve} punih sedam i po godina. - Uprkos tome {to na{a jedinica nema najbolju i vrhunsku opremu, ovo je dokaz da profesionalno pristupamo svakom zadatku, pa i obuci pasa. Maks je u~estvovao u brojnim akcijama

24. 9. 2007.

JUTARNJE TEMPERATURE

od 5oC do 15oC
DNEVNE TEMPERATURE

od 14oC do 25oC

UTORAK
25. 9. 2007.

JUTARNJE TEMPERATURE

od 6oC do 13oC
DNEVNE TEMPERATURE

od 14oC do 26oC

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Ivanki} i Dizdarevi} s Maksom: Zajedno sedam i po godina

otkrivanja narkotika, a najve}i uspjeh mu je otkrivanje kilograma kokaina u Bosanskoj Krupi, 1.700 tableta ekstazija i kilogram marihuane. Sve je to pro-

na{ao u jednoj akciji. Pobjeda u Hrvatskoj samo je dokaz da smo obu~ena jedinica koja mo`e udovoljiti svim zadacima - kazao je Ivanki}. S. D`.

Nastavlja se period povoljnijih biometeorolo{kih prilika. Osobe osjetljive na promjene vremena ne}e osje}ati tegobe. Prolazna naoblaka, uglavnom u dijelovima Bosne, mogla bi kod meteoropata izazvati slabije pote{ko}e poput neraspolo`enja, glavobolje ili dekoncentracije.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.34 Zalazak 18.43

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Pas Maks najbolji u otkrivanju droge

od 4 C do 14 C
DNEVNE TEMPERATURE

o

o

25
25

od 14 C do 25 C

o

o

Danas sun~ano

PONEDJELJAK

Danas }e u Bosni i Hercegovini biti sun~ano vrijeme uz malu, a ponegdje i umjerenu obla~nost. U jutarnjim satima, u Bosni po kotlinama i uz rije~ne tokove bit }e mjestimi~ne magle. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura iznosit }e od -1 do 10, na jugu do 17, a najvi{a dnevna od 17 do 23, na jugu zemlje do 27 stepeni. U Sarajevu }e biti sun~ano. Jutarnja temperatura bit }e oko 6, a najvi{a dnevna oko 20 stepeni.

23. 9. 2007.
Izlazak 17.10 Zalazak 2.03

8
„Avaz“ saznaje

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

teme

Prihva}en prijedlog Tu`ila{tva

Po~itelj: Ima se {ta vidjeti

Slu~aj vode sudije Davorin Juki}, Lars Folke Bjur Nistrom i Almiro Rodrigez
Na osnovu prijedloga Tu`ila{tva BiH, Sud BiH je donio naredbu o preuzimanju slu~aja ratnih zlo~ina, u javnosti poznatog kao „@epa~ka grupa“, saznaje „Dnevni avaz“. Naredbu koju je potpisao sudija Davorin Juki} ju~er su dobili Kantonalni sud i Tu`ila{tvo Zenica, te im je nalo`eno da se Sudu BiH na dalje postupanje dostave spisi K1-40/01 i Ki40/02.

Potencijali za razvoj turizma

Kulturna ba{tina mo`e biti atrakcija

Bosna i Hercegovina ima velike neiskori{tene potencijale za razvoj turizma u kulturnoj ba{tini, u njenoj posebnosti i raznolikosti, poruka je dugogodi{nje turisti~ke uposlenice Snje`ane Dervi{kadi}, javlja Fena. Po~itelj, Vranduk, Ostro`ac, tvr|ava u Travniku... sve to u BiH mo`e biti prava atrakcija, kazala je Dervi{kadi}, uz napomenu da je turistima uvijek atraktivnije ono {to `ele vidjeti u drugim zemljama ako je istaknutija vremenska patina destinacije. Dervi{kadi} je govorila o tome ju~er tokom konferencije u Bo{nja~kom institutu u Sarajevu o temi „Evropske smjernice za saradnju lokalnih kulturnih institucija - biblioteka, arhiva i muzeja“.

Promocija kulture dvije zemlje

I Doboj dobiva „Ameri~ki kutak“

Juki} i Rodrigez: Sudije u slu~aju

Silos u @ep~u: Zlostavljanje civila

Otpravnica poslova Ambasade SAD u BiH Judit Cefkin (Judith) i dobojski na~elnik Obren Petrovi} u srijedu }e u Vidovdanskoj ulici u Doboju otvoriti „Ameri~ki kutak“. Ovo je plod saradnje Ureda za odnose s javno{}u Ambasade SAD u BiH i Op}ine Doboj, a ima za cilj promociju ameri~ke i bh. kulture u cilju boljeg razumijevanja i saradnje naroda dvije zemlje. M. ^.

Mitropolit na liturgiji u Manastiru svete Trojice

Poziv Srbima da se vrate u Zavidovi}e

Njegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski Nikolaj slu`io je ju~er Svetu arhijerejsku liturgiju u Manastiru svete Trojice u Vozu}ici kod Zavidovi}a, povodom kumovanja novim manastirskim krstovima na djelimi~no obnovljenom hramu, javila je Srna. Mitropolit Nikolaj pozvao je narod ovoga kraja da se vrati na svoja ognji{ta, jer tu|ina nikome nije draga.

Laj~ak na „Krugu 99“

Ko su osumnji~eni
Osumnji~eni za zlo~ine nad civilima i ratnim zarobljenicima u @ep~u su Perica Juki}, Ivo Lozan~i}, Niko Jozinovi}, Drago Dragi~evi}, Bo`idar Tomi}, Luka Babi}, Esad ^olaku Albanac, Ivo Mrkonji}, Anto Jozi} ^ovo, Viktor Markanovi} Karika, Slavko Spaji} Spaja, Alojz Vrbi} Vrba, Marinko Marti} @ilo, Marinko Jakovljevi}, te Matija Jozi} i Franjo Jozi}.

Tema sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ koja }e danas biti odr`ana u sali Ekonomskog fakulteta u Sarajevu je „Evropski put bez alternative“, javila je Onasa. Uvodni~ar redovne sesije je visoki predstavnik me|unarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Miroslav Laj~ak.

Evropski put bez alternative
Spec

U vije}u, osim sudije Juki}a, su i sudije - stranci Almiro Rodrigez (Rodrigues) iz Portugala i Lars Folke Bjur Nistrom (Nystrom) iz Finske. Slu~aj je nazvan „Juki} i ostali“. - Obavije{teni smo da su Tu`ila{tvo BiH i tu`iteljka Slavica Terzi} preuzeli i aktivirali slu~aj. [to se ti~e naredbe Suda, nemamo komentar u ovoj fazi istrage - ka`e za „Dnevni avaz“ Danilo Stijovi}, advokat osumnji~enog Ive Lozan~i}a. Prema podacima iz istrage, u @ep~u i okolini je ubijeno stotinjak osoba, u logore je zatvoreno oko 4.500 ljudi, a protjerano je oko 9.000 osoba. U logorima koje je formirao HVO 30. juna 1993. godine ubijeno je 50 zarobljenika, od ~ega 17 u logorima na podru~ju grada @ep~a, a ostatak na podru~ju Mostara, gdje je preba~en dio A. D@ONLI] logora{a.

LIVNO - Predsjednik Vlade Livanjskog kantona Nediljko Rimac pozvao je ju~er predstavnike Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja, direktore osnovnih {kola i roditelje da upute djecu u {kolu, a da se problemi prosvjetnih radnika rje{avaju na drugi na~in, a ne {trajkom, priop}eno je iz Vlade ovog kantona, javila je Fena.

Od 1. oktobra u Br~kom

Suzbijanje rada nacrno

Zamjenik gradona~elnika Br~kog Anto Domi} najavio je od 1. oktobra najve}u do sada akciju na suzbijanju rada nacrno u Distriktu, kojom }e koordinirati Inspektorat i Direkcija za finansije, javlja Srna. Direktor Direkcije za finansije Mato Lu~i} naglasio je da }e prvi put, osim poslodavaca, biti rigorozno ka`njavani i neprijavljeni radnici, po{to su oni bili du`ni da se nakon 15 dana rada u firmi sami prijave Poreskoj upravi kao poreski obveznici, ne ~ekaju}i da to u~ini poslodavac.

Prema nepotvr|enim informacijama do kojih je iz policije Distrikta do{ao „Dnevni avaz“, ju~er je u Odjelu privrednog kriminala br~anske policije saslu{an Jovica Stevanovi}, vlasnik „Italprojecta“, firme koja je glavni investitor na tr`nici „Arizona“. Stevanovi} je, navodno, saslu{an zbog poslovnih aktivnosti koje se mjere vi{emilionskim iznosima, a koje je provodio u

Saslu{an Jovica Stevanovi}, vlasnik „Italprojecta“
Br~kom, te zbog njegovog povla~enja kapitala u Srbiju. O investiranjima u „Arizonu“, potvr|eno nam je u policiji, bit }e saslu{ani i pojedini visoki funkcioneri Vlade Distrikta. Do detaljnijih podataka o ovome slu~aju nismo uspjeli do}i jer „portparol policije ne radi subotom“, re~eno nam je na centrali, a bio mu je isklju~en i mobilni telefon. E. R.

Br~anska policija istra`uje ulaganja u „Arizonu“

Stevanovi}: Kapital povukao u Srbiju

Predsjedni{tvo Saveza op}ina i gradova FBiH

Na~elnici se okupili u Gora`du

U Gora`du je odr`ana tre}a sjednica Predsjedni{tva Saveza op}ina i gradova FBiH na kojoj su, pored ostalog, razmatrane informacije o saradnji s UNDP-om kroz projekat SUTRA, te sa holandskom agencijom za razvoj - SNV. Savez op}ina i gradova FBiH je samostalna organizacija udru`enih op}ina i gradova, koja ima za cilj razvoj samouprave, unapre|enje rada i za{titu interesa jedinica lokalne samouprave, a trenutno okuplja 78 od ukupno 80 op}ina FBiH. Al. B.

Povodom 24. septembra, Dana op}ine Bijeljina, u Muzeju Semberije otvorena je izlo`ba „Njema~ki propagandni plakat u Nedi}evoj Srbiji u periodu 1941-1945.“.

Njema~ki propagandni plakat u Nedi}evoj Srbiji
Autor izlo`be je Branislav Stakovi}, direktor Narodnog muzeja u [apcu. Prema rije~ima Zorana Midanovi}a, histori~ara i kustosa Muzeja Semberije, izlo`eno je oko 50 kopija plakata i

Izlo`ba uz Dan op}ine Bijeljina

faksimila od oko hiljadu eksponata iz arhiva {aba~kog muzeja, koji govore o stanju duha i politi~kim odnosima u susjednoj dr`avi tokom Drugog svjetskog rata. E. M.

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

9

Utvr|ena bakteriolo{ka i hemijska neispravnost

Ko je Tuzlacima krio da piju zaga|enu vodu?
Rukovodilac Zavoda za javno zdravstvo na „zaslu`enom odmoru“ U „Vodovodu“ tvrde da je voda trenutno ispravna
Dio nalaza koje je Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona obavio na uzorcima uzetih iz gradskog vodovoda u zapadnom dijelu Tuzle pokazao je da je voda bakteriolo{ki i hemijski neispravna.

Gali}: Te{ko stanje u zemlji

Thompson: Dolazi li u Mostar

Jure Gali}, predsjednik SUBNOR-a BiH

Thompsonov koncert mora biti zabranjen
Morali bi to sprije~iti zbog omladine Mostara, jer ona ne zna {ta su usta{tvo i fa{izam
Predsjednik SUBNOR-a BiH Jure Gali} u izjavi za „Dnevni avaz“ izri~it je u stavu da koncert Marka Perkovi}a Thompsona u Mostaru mora biti zabranjen. - To mora biti sprije~eno! To se ne bi smjelo dozvoliti radi omladine Mostara. Mi znamo {ta su usta{tvo i fa{izam, koji se propagira u pjesmama Thompsona. Ali, omladina ne zna {ta je to. Omladina misli da je to ne{to {to je dobro, a to je stra{no - kazao je Gali}. Gali} isti~e kako nema dvojbe da su Thompsonove pjesme usmjerene ka promoviranju fa{isti~ke ideologije, te da vlasti u Mostaru, ali i u BiH ne `ele zaustaviti javna veli~anja fa{izma. - Nemojmo se zavaravati. Mi imamo vlast koja `eli i podr`ava javne promocije fa{izma. Da vlast ne `eli to, ona bi odmah sprije~ila Thompsonove koncerte - rekao je on, dodaju}i: - Ako ne budemo svjesni ~injenice {ta veli~anje fa{izma na ovakav na~in zna~i, ja vam ka`em da }e uskoro biti sva{ta. Sada{nje te{ko stanje u zemlji je preduvjet za vrbovanje mladih uz ovakve stra{ne ideje - tvrdi Gali}. Thompsonov koncert najavljen je za 27. septembar na stadionu Zrinjskog.

Rezultati nalaza
Me|utim, informacije o tome u kojem je vremenskom periodu voda bila neispravna, za{to gra|ani nisu o tome na vrijeme obavije{teni, te da li ima razloga za zabrinutost i paniku, veoma su opre~ne. Tako je, pozivaju}i se na izjave pomo}nice kantonalog ministra zdravlja Nermine Mehinovi}, Fena objavila kako su analize pokazale da je voda u „vi{e navrata“ bila neispravna, te da gra|ani „ve} mjesecima koriste takvu vodu“. U Zavodu za javno zdravstvo TK zvani~nu informaciju nismo mogli dobiti. Dr. Vesna Ferkovi}, koja trenutno rukovodi

Oglasio se i Murat ]ori}
Tuzla: Problemi s vodom pojavili se zadnjih 20-ak dana
(Foto: A. bajri} Blicko)

Snabdijevanje grada
Tuzla se vodom snabdijeva iz jezera Modrac, koja se filtrira u Fabrici vode na Ceriku kod Tuzle. Nema, me|utim, indicija da je neispravnost vode u vezi s Fabrikom na Ceriku, jer su svi dosada{nji nalazi pokazali da je nakon filtriranja voda zadovoljavaju}eg kvaliteta. ovom institucijom, kazala je kako ima „zaslu`eni dan odmora“, te da se zvani~ne informacije mogu dobiti tek u ponedjeljak. Nezvani~no smo saznali da su se

problemi s vodom pojavili u posljednjih 20-ak dana, te da je mutno}u i hemijsku neispravnost izazvalo pove}ano prisustvo nivoa `eljeza u vodi, {to su pokazala tri nalaza.

Napravljena gre{ka
Na pitanje za{to gra|ani nisu obavije{teni o rezultatima nalaza, dr. Ferkovi} je kazala de je to bila obaveza tuzlanskog „Vodovoda“. U „Vodovodu“, me|utim, tvrde da je voda u ~esmama Tuzlaka hemijski i bakteriolo{ki ispravna, te da nema razloga za paniku. Direktor „Vodovoda“ Sead D`ambi} ka`e da je pove}anu mutno}u i negativan nalaz izazvalo ispiranje primarnog dijela

vodovodne mre`e. - Taj negativan nalaz imali smo samo taj dan i to samo na lokaciji kod BKC-a. Nakon {to smo ponovo isprali cijevi, ura|en je novi nalaz koji je pokazao da je voda odgovaraju}eg kvaliteta. Takav nalaz potvrdio je i Federalni zavod za javno zdravstvo. Voda je, dakle, ispravna. Ko bi, zaboga, bio takva budala da u vodovodne cijevi pu{ta bakteriolo{ki i hemijski neispravnu vodu i tako ugro`ava ljude - kazao nam je D`ambi}. On priznaje da je „Vodovod“ pogrije{io {to o ispiranju primarne vodovodne mre`e nije obavijestio gra|ane.
E. HUREMOVI]

Predsjednik Gradskog vije}a Mostara Murat ]ori} ju~er je iskazao negodovanje zbog Thompsonovog koncerta. To je prva reakcija nekog od bo{nja~kih politi~ara. - Koncert nije primjeren ni vremenu, ni trenutku u kojem se sada nalazimo - rekao je ]ori}.

Ministar Halilovi} u posjeti Frankfurtu

BiH treba zauzeti mjesto koje joj pripada u Evropi
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} boravi u dvodnevnoj posjeti Frankfurtu, gdje je u toku tradicionalna manifestacija „Sedmica interkulture“, saop}eno je ju~er iz Halilovi}evog kabineta. Uo~i preksino}njeg otvaranja manifestacije, ministar se susreo s gradona~elnicom Frankfurta Petrom Rot i razmijenio s njom mi{ljenja o aktuelnom stanju u BiH i Evropi. Gradona~elnica je podr`ala multikulturne i multireligijske vrijednosti BiH i Evrope i za{titu ljudskih prava svih gra|ana. Na po~etku programa otvaranja manifestacije „Sedmica interkulture“, gradona~elnica Rot posebno je pozdravila mini-

Anketa

Rije~ gra|ana Tuzle

Smijeniti one koji nas nisu upozorili

Halilovi}: Brojni susreti

stra Halilovi}a, izraziv{i jo{ jednom podr{ku multikulturalnoj i multireligijskoj tradiciji BiH u nadi da }e BiH zauzeti mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici dr`ava i naroda.

Sutra u Okru`nom sudu u Beogradu
Mitri}: Nisam znao Imamovi}: Fla{irana voda Cipurkovi}: Neugodan miris Had`iefendi}: Gradska voda

Nastavak su|enja za zlo~ine u Zvorniku
Su|enje {estorici optu`enih za ratne zlo~ine u op}ini Zvornik na teritoriji BiH 1992. godine bit }e nastavljeno sutra pred Vije}em za ratne zlo~ine Okru`nog suda u Beogradu, javila je Onasa. Za prisilno iseljavanje Bo{njaka i vi{e zlo~ina na nekoliko lokaliteta u zvorni~koj op}ini optu`eni su tada{nji predsjednik privremene vlade Zvornika Branko Gruji}, komandant Teritorijalne odbrane Branko Popovi} i pripadnici jedinice „@ute ose“ Dragan Slavkovi}, Ivan Kora}, Sini{a Filipovi} i Dragutin Dragi}evi}.

Milan Mitri}: - Svakodnevno pijem vodu iz ~esme, a da nisam ni znao da je ona neispravna za pi}e. Odgovorne koji gra|ane nisu upozorili treba smijeniti.

Rijad Imamovi}: Problem s vodom u Tuzli uvijek je postojao. @ivim na Sjenjaku i primijetio sam da je voda mutna, a ina~e kupujem fla{iranu vodu.

Amira Cipurkovi}: Ve} odavno mislim da voda nije ispravna za pi}e, a o~igledno je da ova voda ima neugodan miris. Gra|ani bi morali biti obavije{teni o njenoj kvaliteti.

Hilmija Had`iefendi}: - Nisam primijetio da voda nije ispravna, iako gradsku vodu uop}e ne koristim za pi}e. Smatram da je bio red da se ljudi upozore da je voda zaga|ena. A. A.

Klub poznatih

Emina Dubravi}

Novac tro{i na vra}anje kredita
Li~ni profil ministrice u Vladi Kantona Sarajevo
Ime i prezime: Emina Dubravi}. Datum i mjesto ro|enja: 9. decembar 1965. godine Turbe Travnik. Znak u horoskopu: Strijelac. Bra~no stanje: Bitni datumi u Va{em `ivotu: 27. april, 9. mart, 13. oktobar, 9. februar. Koji automobil vozite: Hyundai Accent. Idete li na fitnes: Rijetko. [ta morate imati u fri`ideru: Mlijeko. Omiljeni muzi~ar: Lu~ijano Pavaroti (Luciano Pavarotti). Sport: Skijanje. Omiljena hrana: Vo}e. Pi}e: Sok od ananasa ili vi{nje. Jeste li ljubomorni: Nikada. Koji broj cipela nosite: 37. Ko brine o Va{em imid`u: Sama. Najdra`a zemlja: BiH. Postoji li li~nost koja Vas fascinira: Ne. Na {ta najvi{e tro{ite novac: Na vra}anje kredita. Kupujete li na pijaci: Da, vo}e i povr}e svaki dan. Koji posao volite, a koji ne: Volim da radim, tako da nema poslova koje ne volim. Da niste to {to jeste, {ta biste bili: Uvijek bih isto odabrala. Va{i poroci: Previ{e sam emotivna.

10

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

`ivot

[ta je usre}ilo 83-godi{nju Fatimu Huskovi}

D`amiju na Buni je godinama odr`avala
Bijelila stubove i sofe, sa hladne Bune vodu zahvatala da bi prala }ilime i zalijevala avlijsko cvije}e
Kada je koncem avgusta postavljen temeljac za izgradnju d`amije Ali-pa{e Rizvanbegovi}a na Buni, sre}i Fatime Huskovi} nije bilo kraja. Poznatija kao D`emila, jer, kako se na{alila, ni sama nije znala da se zove tako dok joj nije zatrebala li~na karta, godinama je odr`avala jednu od najljep{ih d`amija u Hercegovini.

Do~ekivala goste
- Bijelila sam stubove i sofe, sa hladne Bune vodu zahvatala da bih prala }ilime i zalijevala avlijsko cvije}e, do~ekivala brojne goste... - pri~a nam ova 83godi{njakinja. Ramazan, ka`e, posti otkad zna za sebe. - Moja rahmetli nena bila je od [esti}a iz Mostara i za ruku me vodila u d`amiju klanjati teraviju. Postila sam i kada se `elo, trgalo gro`|e, tre{nje brale, i dok je rat bio - prisje}a se Fatima. Udala se 1945. godine za Hakiju Huskovi}a na Rotimlju. Oboje su bili u partizanima. Ia-

Dubravi}: Veliki emotivac

A vrline: Neka to drugi ka`u. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. [ta najprije primje}ujte kod osoba suprotnog spola: O~i. Koji je Va{ `ivotni moto: Rad i upornost. Va{ najbolji prijatelj: Majka. Na {ta/koga ste slabi: Na sina, oca i brata. U {ta vjerujete: U istinu i pravdu. Gdje ljetujete: Na Jadranu.

Huskovi}: Ponosna na svoje vo}ke i ru`e

ko su imali veliko imanje, nakon 22 godine odlu~ili su na Buni napraviti ku}u, u blizini njene porodice, sestre i sestrine djece. - Nismo imali djece, a htjeli

smo da nam ima ko prisko~iti pod stare dane - objasnila nam je Fatima.

Ostala bez svega
Nekada joj je pravi u`itak predstavljalo heklanje. Danas, ka`e, ne `eli ni u iglu provu}i. - Ostala sam bez svega u ratu i ~emu onda - pita se ona. Vrijeme, pak, krati odr`avaju}i 110 vo}aka u dvije ba{~e - svojoj i sestri}a. Posebno je ponosna na svoje ru`e. M. SMAJKI]

Biv{i reprezentativac u SOS selu u Gra~anici

Vratila se u obnovljenu ku}u
Ku}a joj je zapaljena prije 14 godina. Dan kasnije ubijen joj je mu`. Sa slijepim i nepokretnim ocem protjerana je sa svoje Bune. Nakon osam godina vratila se u obnovljenu ku}u, a otac joj je umro u izbjegli{tvu u 94. godini.

Nau~ni skup o kohlearnim implantatima

Na zahvat ~eka oko 15 djece
Jedan kohlearni implantat ko{ta 40.000 maraka
Konji} se i na igrali{tu slikao s djecom
(Foto: H. ^ali})

Muhamed Konji} dru`io se s djecom
Otvorio turnir za djecu i potpisao Manifest za mir
Veliko ime bh. nogometa Muhamed Konji} ju~er je na~inio jo{ jedan humani gest koji }e pamtiti djeca iz SOS dje~ijeg sela u Gra~anici i mali nogometa{i iz ovog grada. Do{ao je na malonogometni turnir na kojem je bilo ~ak 25 dje~ijih ekipa, a koji je organiziran povodom Svjetskog dana mira. Konji} je posjetio porodicu u kojoj SOS mama Indira Alispahi} odgaja petero djece. Uz srda~an razgovor djeci je poklonio lopte, po`elio im zdravlje i sre}u, a onda se na{ao na sportskom poligonu i otvorio turnir. Potom su svi u~esnici, me|u njima i Konji}, potpisali Manifest o miru. Konji} je u~esnicima turnira poklonio sportsku opremu. H. ^.

Spec
GORA@DE- „Merhamet“ iz Gora`da organizirao je iftar za {ti}enike Doma za stare i iznemogle osobe, osoblje i goste. Iftaru je prisustvovao i glavni imam Med`lisa IZ Gora`de Rasim ef. D`afi}, a nakon iftara prire|en je i prigodan muzi~ki program. Al. B.

Rezultati istra`ivanja koje je pro{le godine proveo Centar za slu{nu i govornu rehabilitaciju Sarajevo pokazali su da ima mnogo djece pred{kolskog i ni`ih razreda osnovne {kole s velikim anomalijama u govoru, glasu i tzv. rigidnom slu{anju. To je bio, kako je kazao dr. Ismet Kurtagi}, dovoljan razlog za organiziranje Prvog me|unarodnog nau~nog skupa o temi „Kohlearni implantat u funkciji razvoja slu{anja, jezika i govora“. - To nas je ponukalo da kona~no vidimo kako kohlearni implantati poma`u ovoj djeci u razvoju slu{anja, kvaliteta slu{anja, razvoju govornih sposobnosti, odnosno njihovom izlasku iz svijeta ti{ine kazao je direktor Centra dr. Kurtagi}, dodaju}i da impla-

Kurtagi}: Koliko poma`e

(Foto: M. Kadri})

ntat na neki na~in zamjenjuje prirodnu pu`nicu.

Prva ugradnja 2001. godine
Ugradnja kohlearnog implantata i postoperativna rehabilitacija na Zapadu ima tradiciju vi{e od 40 godina. U BiH prvi put je ugra|en 2001. godine na ORL klinici Univerziteta u Tuzli, a dva mjeseca kasnije i u Sarajevu. Od tada na bh. klinikama ugra|eno je 38 kohlearnih implantata.

Jedan kohlearni implantat ko{ta 40.000 maraka. - Me|utim, dobrom voljom predstavnika Zavoda za zdravstveno osiguranje i Federalnog ministarstva zdravstva, pacijenti ni{ta ne pla}aju. Trenutno oko 15 djece ~eka na zahvat, za to su osigurana sredstva i to }e biti ura|eno veoma brzo - rekao je dr. Kurtagi}. E. BARIMAC

biznis

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

11

Sedmi~ni izvje{taj

Dan prije okon~anja tendera za prodaju mostarske kompanije

Nijedna firma nije dala ponudu za „Aluminij“
Zbog novog pravila da se dokumentacija preda li~no, Gani} o~ekuje da }e sutra svi zastupnici do}i u APF Progla{enje pobjednika 9. oktobra
Rok za dostavu obavezuju}ih ponuda za kupovinu 88 posto kapitala mostarskog „Aluminija“ isti~e sutra. ^etiri kompanije koje su pro{le prvi privatizacijski krug, britanski „En+Group“, {vicarski „Glencore“, gr~ki „Mytilineos“ i indijska „Vedanta Resources“ ponude moraju dostaviti najkasnije do ponedjeljka u 16 sati.

Ostvareni promet od 8.476.513,63 KM
Najvi{e je trgovano dionicama „Bosnalijeka“
Tokom ovosedmi~nog trgovanja na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 8.476.513,63 KM, saop}ila je ova berza, prenosi Fena. U 1.708 transakcija prometovane su 322.222 dionice. Na zvani~noj kotaciji, u ovoj sedmici trgovano je u iznosu od 942.873,74 KM, a prometovane 6.094 dionice. Najve}i promet ostvaren je dionicama „Bosnalijeka“ Sarajevo u iznosu od 647.791,16 KM. Kurs ovog emitenta bio je 59,16 KM. U segmentu Investicionih fondova (IF), u ovoj sedmici trgovano je u iznosu od 1.348.154,460 KM, a prometovana 69.531 dionica. Najve}i promet ostvaren je dionicama IF-a „BIG Invest. gr.“ d.d. Sarajevo od 350.501,21 KM s kojim je ujedno najvi{e trgovano u koli~ini od preko 15.900 dionica. Zadnji prosje~ni kurs ovog emitenta je 21,51 KM.

Vrijednost indeksa
BIFX 3,29 SASX-10 2,16 7.512,30 4.372,03

Sastanak Komisije
- Izmjenom pravila tendera za prodaju 88 posto kapitala mostarske kompanije uvedena je i novina da kompanije ponude ne mogu slati po{tom, ve} dokumentaciju moraju direktno dostaviti Komisiji za privatizaciju „Aluminija“, kako bi izbjegli bilo kakvo novo prolongiranje rokova za okon~anje cijelog procesa. U ovom trenutku nijedna od ~etiri kompanije nije dostavila svoju ponudu, tako da je izvjesno kako

“Aluminij“: Minimalna cijena 110 miliona eura

Index BIFX je ove sedmice pao za 255,63 indeksna poena na 7.512,30, {to je u odnosu na pro{lu sedmicu pad od 3,29 posto. U segmentu redovnih emitenata, ove sedmice najlikvidnija kompanija s najve}im prometom je bila Fabrika Duhana Sarajevo ~ijim dionicama je trgovano u iznosu od 869.240,48 KM. Zadnji prosje~ni kurs ovog emitenta je 396,79 KM. Najvi{e je trgovano dionicama emitenta „Mediapan“ Busova~a u koli~ini vi{e od 22.400 dionica. Vrijednost indeksa slobodnog tr`i{ta SASX-10 je u ovoj sedmici pala za 96,48 poena na 4.372,03, {to je u odnosu na pro{losedmi~no trgovanje pad od 2,16 posto, saop}ila je Sarajevska berza.

}e se one sutra pojaviti u prostorijama Agencije za privatizaciju FBiH - kazao je za na{ list direktor Agencije za privatizaciju FBiH i predsjednik Komisije za prodaju „Aluminija“ Enes Gani}.

Eliminiraju}i uvjet
Kako je dogovoreno, Komisija }e sve ponude primati u Sarajevu, a odmah nakon isteka roka u 16 sati po~et }e i zvani~na sjednica, kako bi se do 1. oktobra razmotrila formalna valjanost pristiglih ponuda. Njihovo vrednovanje, koje }e biti obavljeno u saradnji s konsultantskom ku}om „Delloite“, treba

Gani}: Nema novih rokova

biti zavr{eno do 9. oktobra, kako bi se dan kasnije proglasio najpovoljniji ponu|a~. - Poslije dodatnih pregovora, potpisivanje kupoprodajnog ugovora predvi|eno je 30. oktobra - naglasio je Gani}. Eliminiraju}i uvjet za svakog ponu|a~a je da minimalno 110 miliona eura ponudi za 88 posto kapitala „Aluminija“. Promet mostarske firme je pro{le godine iznosio 563 miliona KM, a budu}i kupac }e, osim novca za kupovinu kapitala, morati izdvojiti zna~ajna sredstva za nove investicije, zapo{ljavanje i za{titu okoline. A. HAD@IARAPOVI]

Trgovanje protekle sedmice

Najvi{e je prometovano akcijama „Telekoma Srpske“
Na trgovanju protekle sedmice na Banjalu~koj berzi ostvaren je promet od 6.192.954 KM kroz 2.355 transakcija, javlja Fena. Od ukupnog prometa akcijama na berzanskoj kotaciji fondova ostvareno je 1.716.560 KM, {to predstavlja 27,72 posto od ukupnog ovosedmi~nog prometa. Iz Banjalu~ke berze je saop}eno da su od akcija na berzanskoj kotaciji najve}i promet imale akcije „Telekoma Srpske“ kojima se trgovalo u vrijednosti od 418.761 KM. Prosje~na cijena akcija „Telekoma“ na trgovanju u petak bila je 2,55 KM, {to je za 3,77 posto manje u odnosu na kraj pro{le sedmice. Od akcija na berzanskoj kotaciji - kotacija fondova najve}i promet ostvaren je akcijama „VB fonda“ u ukupnoj vrijednosti od 312.468 KM. Dobitnik sedmice me|u fondovima su akcije „VB fonda“ kod kojih je cijena akcija porasla za 3,35 posto i na trgovanju u petak njima se trgovalo po pro-

Berzanski indeksi
BIRS FIRS 6,68 3,47

Prvih osam mjeseci u Republici Srpskoj

Proizvodnja energije manja za 12,1 posto
Industrijska proizvodnja ostvarena u periodu januar - avgust u Republici Srpskoj u pore|enju s istim periodom pro{le godine ve}a je za 0,4 posto, pokazuju podaci Zavoda za statistiku, javlja Fena. Avgustovski nivo industrijske proizvodnje u pore|enju s prosje~nom mjese~nom proizvodnjom u 2006. godini ve}i je za 7,1 posto, u odnosu na preStruja u RS: Smanjena proizvodnja

thodni mjesec ove godine za 5,1 posto, a u odnosu na isti period pro{le godine ve}i je za 2,6 posto. U prvih osam mjeseci ove godine ostvaren je rast proizvodnje trajnih proizvoda za 57,9 posto, netrajnih proizvoda za {iroku potro{nju za 5,6 posto, kapitalih proizvoda za 3,4 posto, dok je proizvodnja energije manja za 12,1 posto.

BIZNIS TELEKS

BIZNIS TELEKS

BIZNIS TELEKS
najve}eg proizvo|a~a ~elika u svijetu, porasle su gotovo ~etiri posto na vijest da kompanija namjerava dostaviti ponudu za kupovinu ruskog rudnika uglja u Sibiru. Na berzi u Amsterdamu akcije „Arcelor Mittala“ su u petak porasle dva eura na 54,20 eura, prethodno zabilje`iv{i i cijenu od 54,46 eura.

sje~noj cijeni od 16,06 KM po akciji. Gubitnik sedmice kod akcija fondova su akcije „VIB fonda“, koje su izgubile na vrijednosti za 10,19 posto i ovu sedmicu su zavr{ile na prosje~noj cijeni od 9,43 KM po akciji. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama Rafinerije nafte Bosanski Brod, u vrijednosti od 1.268.054 KM. Cijena akcija brodske Rafinerije u toku ove sedmice izgubila je na vrijednosti za 7,89 posto. Berzanski indeks Republike Srpske (BIRS) izgubio je na vrijednosti za 6,68 posto, Indeks fondova (FIRS) ostvario je pad vrijednosti za 3,47 posto, a i Indeks za preduze}a iz sistema „Elektroprivrede RS“ (ERS10) ostvario je pad vrijednosti od 8,78 posto.

EVROPSKI PROIZVO\A^ aviona „Erbas“ upozorio je da bi svako dalje pove}anje vrijednosti eura u odnosu na dolar prinudilo kompaniju da tra`i dodatnu milijardu eura smanjenjem svih tro{kova i ve}om {tednjom. ^E[KI AUTOMOBILSKI gigant „[koda Auto“ otvorio je u Mladoj Boleslavi, gdje su i fabri~ki pogoni, obrazovni ce-

ntar najve}i te vrste u zemlji, objavio je list „Mlada fronta dnes“. Investicija vrijedna vi{e od pola milijardi kruna, odnosno vi{e od 18 miliona eura, u kojoj je u~estvovao i grad, trebala bi da pomogne „[kodi“ da lak{e obezbijedi odgovaraju}u radnu snagu. AKCIJE METALUR[KE kompanije „Arcelor Mittal“,

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Slovaèka R Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 703 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SKK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,195137 1,386497 26,704360 0,070884 0,261759 0,780564 1,200874 0,565032 0,250554 0,057508 0,211921 1,181172 1,128103 2,797850 1,388669 0,055352 2,455656 1,955830 1,198132 1,389972 26,771288 0,071062 0,262415 0,782520 1,203884 0,566448 0,251182 0,057652 0,212452 1,184132 1,130930 2,804862 1,392149 0,055491 2,461811 1,955830 1,201127 1,393447 26,838216 0,071240 0,263071 0,784476 1,206894 0,567864 0,251810 0,057796 0,212983 1,187092 1,133757 2,811874 1,395629 0,055630 2,467966

12

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

kult/art

Na probi u Narodnom pozori{tu RS u Banjoj Luci

U pripremi „Omer-pa{a Latas“
U glavnoj ulozi Neboj{a Dugali} koji je i reditelj Velika gluma~ka ekipa u kojoj }e biti i studenti
U Narodnom pozori{tu RS u Banjoj Luci u toku su scenske probe predstave „Omer-pa{a Latas“, ~iju }e naslovnu ulogu, re`iju, dramatizaciju, scenografiju i muziku potpisati beogradski glumac Neboj{a Dugali}. - Znamo da u Andri}evim djelima ima vrlo malo dijalo{kog tkiva, dijalozi se moraju izvoditi iz narativnog, a dramska struktura prati roman. Zbog toga je veoma slo`eno prevoditi Andri}eve romane u dramski dijalog, time se prakti~no pi{e novo djelo. Me|utim, najva`nije je sa~uvati osnovnu problemsku strukturu i ostati isklju~ivo na mjestu doga|aja Andri}evog jezika - kazao je Dugali} za „Dnevni avaz“. Igraju i Banjalu~ani Nikolina \or|evi}, Neboj{a Kunda~ina, @eljko Stjepanovi}, Aleksandar

Ju~er su stigli prvi primjerci

(Foto: M. Avdi})

U sarajevsku knji`aru „Buybook“

Stigao „Istanbul“!
„Buybook“ planira izdati jo{ ~etiri knjige Orhana Pamuka
Prvi primjerci knjige „Istanbul“ nobelovca Orhana Pamuka ju~er su stigli u sarajevsku knji`aru IK „Buybook“. Nakon romana „Snijeg“, ovo je druga knjiga u izdanju ove izdava~ke ku}e koja ima ekskluzivno pravo objavljivanja djela Orhana Pamuka. - Cijena knjige je 22 marke, {to je upola manje nego {to biste platili hrvatsko ili srpsko izdanje. Puna je fotografija koje smo dobili direktno od Pamukove agencije, tako da je njihov kvalitet neupitan - kazala je Ida Hamidovi}, urednica IK „Buybook“. Osim u sarajevskoj knji`ari, knjigu }e ~itaoci uskoro mo}i kupiti i u onima u Mostaru i Tuzli. Nakon „Snijega“ i „Istanbula“, IK „Buybook“ planira do aprila objaviti jo{ ~etiri naslova Orhana Pamuka i to: „Bijela kula“, „Kofer moga oca“, „Tiha ku}a“ i „Muzej nevinosti“. M. A.

Sa scenske probe: Premijera }e biti 18. oktobra

(Foto: M. Lugi})

Blani}, \or|e Markovi}, Goran Joki}, Bo{ko \ur|evi}, Slobodan

Najzahtjevnija uloga do sada
- Uloga Vjekoslava Karasa, slikara koji dolazi da naslika portret Omer-pa{e Latasa, kroz sve svoje forme i oblike, vrlo je zahtjevna. Mogao bi re}i i jedna od najzahtjevnijih do sada, jer ima ve}i dramatur{ki prostor, nosi mnogo unutra{njih sukoba i vrlo je slojevita - kazao je Du{ko Mazalica za na{ list.

Peri{i}, Ljiljana ^eki}, Gordana Milinovi}, Neboj{a Zubovi}, Boris [avija i Du{ko Mazalica, kao i veliki broj studenata glume. Muzika u predstavi bit }e zasnovana na zvucima izvornih instrumenata, kao {to je saz. Premijera zakazana za 18. oktobar ozvani~it }e po~etak nove pozori{ne sezone u gradu na Vrbasu. V. STEVANOVI]

U „Galeriji 96“ u Prijedoru

Manifestacija „Dani hrvatskog filma“

Pet ostvarenja u Banjoj Luci
Manifestacija „Dani hrvatskog filma“ u Banjoj Luci bit }e otvorena 27. septembra. Publika }e besplatno u sali Casablanka multiplexa „Kozara“ mo}i pogledati „Tu“ Zrinka Ogreste, „Dva igra~a s klupe“ Dejana [oraka, „Ta divna splitska no}“ Arsena Antona Ostoji}a, „Kad mrtvi zapjevaju“ Krste Papi}a i „Ne dao Bog ve}eg zla“ Snje`ane Tribuson. V. S.

Postavljena izlo`ba Bo`idara Kova~evi}a i dvije k}erke
Kova~evi} u~estvovao na izlo`bi modernog crte`a u Njujorku kada su bila predstavljena i Pikasova djela
„Galerija 96“ u Prijedoru ponudila je novu izlo`bu, postavku porodice Kova~evi} iz Beograda, kojom se otac Bo`idar Kova~evi}, poznat i po tome {to je u~estvovao na izlo`bi modernog crte`a u Medison Aveniji u Njujorku kada su bila predstavljena i djela Pikasa, i njegove k}erke Aleksandra i Slavenka predstavljaju s 37 radova u tri autenti~ne likovne poetike. - Na izlo`bi je predstavljen o~ev pejsa`, Slavenkina preokupiranost ~ovjekom i moj li~ni do`ivljaj Amerike u kojoj sam boravila desetak godina - kazala je slikarka Aleksandra Kova~evi}. Ina~e, postavka „Kova~evi}i“, koja prema ocjeni Tihomira Ilija{evi}a, direktora „Galerije 96“, spada me|u tri najva`nije izlo`be koje je ova galerija organizirala u ovoj godini, bit }e otvorena narednih mjesec. M. Z.

Dani njema~ke kulture u Tuzli

Nastupa Gregor Vidovi}
U okviru „Dana njema~ke kulture Tuzla 2007“, ve~eras u dvorani Bosanskog kulturnog centra bit }e odr`an koncert pijaniste Gregora Vidovi}a. Na programu su djela klasika Baha (J. S. Bach), Betovena (L. V. Beethoven), [opena (F. Chopin). Poznati njema~ki pijanista, porijeklom iz Sarajeva, od 24. do 28. septembra odr`at }e i radionicu za u~enike Srednje muzi~ke {kole. A. G.
Sa otvorenja: Izlo`eni zanimljivi radovi
(Foto: D. Stojni})

Centralna manifestacija Knji`evnih susreta na Kozari

Vidovi}: Porijeklom iz Sarajeva

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - Glumica Vedrana Seksan nova je ~lanica ansambla Drame Narodnog pozori{ta Sarajevo. Seksan je primljena na osnovu konkursa, a odluku o njenom izboru donijela je komisija. O~ekuje se da bi Seksan ve} u ovoj sezoni trebala zaigrati u jednoj od novih predstava. A. G.

Uru~ena nagrada Milovanu Mar~eti}u
Milovan Mar~eti}, kojem je ju~er na Kozari kod Prijedora na centralnoj manifestaciji 35. knji`evnih susreta Marko Pavi}, na~elnik Prijedora, uru~io nagradu „Skender Kulenovi}“, priznao je da je „Ta{kent“, knjiga pjesama za koju je dobio presti`no priznanje, nastajala pune dvije decenije. - Prvo je bila pjesma od stotinu i ne{to stihova, pa duplo ve}a pjesma koju sam objavio u jednoj knjizi i na kraju je iz tog izvori{ta, izme|u dvije manifestacije Knji`evnih susreta, nastao „Ta{kent - kazao je Mar~eti}. M. Z.

Pavi} uru~io nagradu Mar~eti}u

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

13

Ukratko

Ruski {ef diplomatije razumije za{to je odbijena alternativa

SAD grade radar u e{koj da bi {pijunirale Rusiju
Izgradnja antiraketnog sistema u Evropi bi pokrenula novu utrku u naoru`anju
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako glavni razlog {to Sjedinjene Dr`ave `ele antiraketni sistem u isto~noj Evropi nije odbrana od iranskih raketa ve} {pijuniranje Rusije. - Kada na{i ameri~ki partneri ka`u da Gabala ne mo`e biti alternativa za radar u ^e{koj Republici razumijem ih, jer radar u Gabali ne mo`e vidjeti rusku teritoriju, a radar u ^e{koj mo`e - rekao je Lavrov ruskoj dr`avnoj televiziji. Rusija se o{tro protivi planu Va{ingtona da u isto~noj Evropi postavi antiraketne baze, pa su vlasti u Moskvi ponudile SAD da umjesto toga, koriste radar u Gabali, u biv{oj sovjetskoj republici Azerbejd`anu, koji su Rusi zakupili. Ameri~ki stru~njaci su prije nekoliko dana posjetili radar u Gabali, poslije ~ega su saop}ili da je tehnologija ovog radara zastarjela i naglasili da ~ak i ako ga SAD budu koristile, on ne}e zamijeniti njihove baze, navodi AP . Lavrov je ponovio stav Rusije
Deset dana prije smrti Ri{a razgovarao s Bu{om

Hap{enja zbog ubistva sunitskog {eika
BAGDAD - Ameri~ka vojska potvrdila je ju~er da je uhap{eno 25 osumnji~enih za umije{anost u atentat na {efa sunitskih plemenskih vo|a u zapadnoj pokrajini Anbar, koje podr`ava Amerika, a koje su se ujedinile protiv El-Kaide u Iraku. Osumnji~ene, me|u kojima je i {ef osiguranja koji je trebao {tititi {eika Abdul-Satara Abu Ri{u (Abdul-Sattara Abu Risha), ubijenog u bomba{kom napadu 13. septembra, uhapsila je ira~ka policija, kazao je policijski zvani~nik u pokrajini Anbar, prenosi AP . Ubistvo Abu Ri{e, samo deset dana nakon njegovog sastanka s ameri~kim predsjednikom Bu{om, sru{ilo je jednu do rijetkih uspje{nih pri~a o ameri~kim naporima koji bi trebali stabilizirati Irak. El-Kaidina grupa Islamska dr`ava Irak preuzela je odgovornost za napad.

Lavrov: Radar u Gabali ne mo`e vidjeti rusku teritoriju

da bi izgradnja antiraketnog sistema u Evropi, najvjerovatnije, pokrenula novu utrku u naoru`anju. - Uo~ili smo prijetnju i spremamo se da odgovorimo na nju. To }e sigurno podsta}i nau~nike s one strane okeana da izgrade neku vrstu efektnijeg oru`ja. Ali, ni na{i momci ne}e sjediti skr{tenih ruku - istakao je {ef

ruske diplomatije. Lavrov je tako|er ukazao da bi vojna akcija protiv Irana imala katastrofalne posljedice, prenosi Itar-Tas. - To je klju~na oblast za snabdijevanje naftom za ve}inu zapadnih zemalja i svaka nesta{ica u tom smislu izazvala bi ozbiljne krize - ka`e Lavrov.

[utanovac: Srbija ne}e ratovati za Kosovo
BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Dragan [utanovac ponovio je da Vojska Srbije ne}e ratovati za Kosovo ve} }e slijediti dr`avnu politiku prema kojoj }e se to pitanje rje{avati mirnim putem, argumentima i diplomatskim sredstvima. - Ubije|en sam da Kosovo nije vojno pitanje i da se ne mo`e rje{avati upotrebom vojske rekao je [utanovac u intervjuu za list „Blic“. [utanovac je podsjetio da naredbu za upotrebu vojske donosi predsjednik Srbije i dodao da nije prisustvovao nijednom zvani~nom sastanku na kojem se na taj na~in raspravljalo o toj temi.

Najte`i slu~aj trovanja u zemlji

Otrovna rakija ubila 41 Pakistanca
Znakovi bolesti kod ljudi pojavili su se u ~etvrtak i broj `rtava od tada raste
Po{iljka ilegalno proizvedene otrovne rakije uzela je `ivot 41 osobi u pakistanskom gradu Kara~iju, u jednom od najte`ih slu~ajeva trovanja alkoholom u historiji Pakistana, saop}ila je ju~er policija. Alkohol je zabranjen muslimanima u Pakistanu, ipak, nekoliko radnji ima dozvolu da prodaje alkohol nemuslimanima. ^ak i ove prodavnice zatvorene su tokom ramazana koji je po~eo pro{le sedmice, javlja Reuters. Znakovi bolesti kod ljudi pojavili su se u ~etvrtak i broj `rtava od tada raste, saop}ila je policija. - Do sada je 41 Pakistanac smrtno stradao, dok se 27 ljudi jo{ uvijek lije~i u razli~itim bolnicama - kazao je D`aved Buhari (Javed Bukhari), zamjenik glavnog inspektora gradske policije. Me|u `rtvama se nalaze muslimani, kr{}ani i hindusi.

Afganistanu treba vi{e novca i vojnika
BERLIN - Posebni povjerenik Ujedinjenih naroda za Afganistan Tom Koenigs zatra`io je poja~avanje me|unarodnog anga`mana u toj zemlji kako bi se djelotvorno zaustavilo nasilje. Njema~ki predstavnik u izvje{taju koji je podnio UN-u tvrdi kako je u Afganistanu potrebno vi{e novca i vi{e vojnika, osobito na jugu zemlje, prenosi „Deutsche Welle“.

Uhap{eno {est osoba
[est osoba, uklju~uju}i jednog policajca, uhap{eno je zbog umije{anosti u prodaju rakije ku}ne proizvodnje, kazao je {ef policije u Kara~iju. Policija vjeruje da je otrovno pi}e stiglo u po{iljci koja se distribuirala u siroma{nim ~etvrtima.

Zahtijev za osloba|anje ~lanova Hamasa

Bolnica u Kara~iju: Pacijenti pristi`u

Nakon vi{e od tri mjeseca {utnje

Kastro govorio na dr`avnoj televiziji
Kubanski lider Fidel Kastro (Castro), nakon vi{e od tri mjeseca izbivanja iz javnosti, pojavio se na dr`avnoj televiziji te time opovrgnuo glasine o tome da je preminuo ili da mu je zdravstveno stanje veoma pogor{ano, prenosi AFP . - Pa, evo me... niko ne zna kada }e umrijeti - rekao je 81godi{nji Kastro tokom televizijskog intervjua. Kastro je u unaprijed snimljenom intervjuu polako govorio o politi~kim pitanjima, ameri~koj ekonomiji, pitanju cijena nafte na globalnom tr`i{tu, te esejima koje je pisao proteklih nekoliko mjeseci. S obzirom na to da se tokom razgovora Kastro osvrnuo na odnos cijena dolara i eura na svjetskom tr`i{tu kapitala, te na stopu koju je pritom spomenuo, sigurno je da je intervju snimljen u petak. Podsjetimo, Kastro je 31. jula pro{le godine, zbog naru{enog zdravlja, sve predsjedni~ke ovlasti prenio na svog brata Raula. Od tada se rijetko pojavljivao u javnosti, a od njegovog posljednjeg pojavljivanja na nacionalnoj televiziji pro{lo je vi{e od tri mjeseca.
Sa ju~era{njeg protesta u Ramalahu
(AP)

(AFP)

Kubanski lider govorio o politi~kim pitanjima

RAMALAH - Vi{e stotina `ena koje podr`avaju pokret Hamas mar{iralo je ju~er, zahtijevaju}i osloba|anje pripadnika ove organizacije iz palestinskih zatvora. Protest Palestinki prvi je protest tokom ramazana odr`an na Zapadnoj obali, kojom upravlja rivalni pokret Fatah. Okupljene `ene su uzvikivale „Bog je veliki“ i mahale su palestinskim zastavama. Policija je saop}ila da su na-

pale jednog zvani~nika koji je poslije zavr{io u bolnici. @ene koje protestiraju tvrde da je oko 700 ljudi odanih Hamasu uhap{eno na Zapadnoj obali otkada je Hamas u julu preuzeo kontrolu nad pojasom Gaze, a da je njih oko 150 u zatvorima bez optu`be. Palestinske organizacije za za{titu ljudskih prava tvrde da su pripadnici Hamasa bili premla}ivani tokom hap{enja.

Hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}

U istrazi i na sudu bit }e odlu~eno ko je kriv za tragediju na Kornatu
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesi} izjavio je kako i dalje smatra da je akcija na Kornatu bila nepotrebna avantura, jer su poslani vatrogasci da gase brdo i travu, a ne po`ar koji je ugro`avao ljude i ku}e, i to bez kapi vode. Sastanka s porodicama vatrogasaca stradalih na Kornatu, Mesi} }e se, ka`e, sje}ati do kraja `ivota. - Smatram da akcija naprosto nije efikasno provedena kazao je Mesi} za Novu TV. Mesi} ka`e da nije na njemu da poziva ministre odbrane i unutarnjih poslova, Berislava Ron~evi}a i Ivicu Kirina, na to da ponude ostavku kao moralni ~in. - Smatram da }e se tek u procesu, u istrazi i na sudu odlu~iti tko je kriv i u kojoj mjeri je kriv - rekao je Mesi}. On danas putuje u Njujork, gdje }e predvoditi delegaciju Hrvatske na 62. zasjedanju Op}e skup{tine Ujedinjenih

14

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

globus

Natan Ga{ poslije 60 godina prepoznao Martina Hartmana

rtvi nacisti~kog logora prvi susjed bio ~uvar
Martin protjeran iz SAD i preselio u Njema~ku Odlu~io sam da o tome vi{e ne mislim, ali je on bio jedan od njih, ka`e Ga{
^ovjek koji je pre`ivio strahote nacisti~kog logora u Njema~koj, zavr{io je 60 godina kasnije u Mesi, u Arizoni, kao prvi susjed jednog od ~uvara tog kampa. Natan Ga{ (Nathan Gasch) ka`e da je primijetio sliku svog susjeda Martina Hartmana (Hartmann) u SS uniformi, nakon {to se doselio u njegovo naselje prije ~etiri sedmice.

Mesi}: Putuje u Njujork

naroda. Na ve~eri }e se sastati i s ameri~kim predsjednikom D`ord`om Bu{om (George W. Bush) i biv{im {efom Bijele ku}e Bilom Klintonom (Bill Clinton).

Progon zlo~inaca
Ga{ ka`e da je bio {okiran, ali da nije prijavio vlastima {ta je vidio, pi{e BBC.
Istetoviran zatvoreni~ki broj na ruci

Zahtjev Evropske komisije

Crna Gora mora zatvoriti sve free-shopove
Generalni sekretar Direktorata za poreze i carine Evropske komisije Robert Veru izjavio je da Crna Gora treba zatvoriti sve free-shopove do kraja godine i uskladi akcize na duhan s evropskim propisima, objavila je Televizija Crne Gore. Veru je to saop}io potpredsjednici crnogorske vlade za evropske integracije Gordani \urovi}, dok je ovih dana u Briselu boravila na seminaru o programu pretpristupne pomo}i Evropske unije (EU) za zapadni Balkan (IPA). Crna Gora }e 15. oktobra potpisati Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju s EU, dok }e privremeni sporazum stupiti na snagu 1. januara naredne godine.
Ga{: Prepoznao ~uvara

Odbor Islamske zajednice

od njih - ka`e Ga{, ina~e Poljak. On jo{ na ruci nosi broj, kojim su ga nacisti u logoru obilje`ili kao zatvorenika. Ipak, istra`itelji iz ameri~kog ministarstva pravde bili su na tragu Hartmanu, te su ga ove sedmice protjerali iz SAD. Hartman, ina~e rumunskog porijekla, sada ima 88 godina. Odselio se u Njema~ku, jer je ostao bez ameri~kog dr`avljanstva. Istina o njegovoj pro{losti otkrivena je nakon dvogodi{nje istrage ureda za specijalne istrage ministarstva pravde, formiranog 1979. za progon ratnih zlo~inaca.

Dobrovoljno se prijavio
^ak i sada supruga naciste Elen tvrdi da Hartman nije mogao znati pravu istinu o onome {to se de{avalo u kampu Zaksenhauzen. List „Arizona Republic“, istra`uju}i Hartmanovu pro{lost, pi{e da se on 1943. godine prijavio dobrovoljno za ~uvara u SS gardi kako ne bi bio poslan na rati{te. Desetine hiljada zatvorenika umrle su u kampu u kojem su prisiljavani na rad ili su bili objekt medicinskih eksperimenata. Hartman je svoju pro{lost uspio sakriti i preseliti u SAD 1955., a 1961. godine se prijavio za dr`avljanstvo.

Napadnut d`ematski odbor u Baru
Odbor Islamske zajednice (IZ) Bar osudio je napad na sjedi{te d`ematskog odbora u Novom Baru koji se desio u no}i na subotu, javlja Onasa. U saop}enju Odbora navodi se da je tokom no}i kamenovan natpis Islamske zajednice iznad ulaza u prostorije d`ematskog odbora, u kojima se svakodnevno obavlja molitva. - Zaprepa{teni smo ~injenicom da se ve} nekoliko puta ponavlja isti scenario, na tre}oj lokaciji d`emata. Na prethodnim lokacijama natpis Islamske zajednice bio je kamenovan, spaljen, polupana su i stakla na izlogu - navodi se u saop}enju Odbora. Ka`u da ih posebno vrije|a {to se napad desio u mjesecu ramazanu, kada su islamski vjernici najposve}eniji postu, molitvama i ~injenju dobrih djela te je pozvao vjernike „na strpljenje, mudrost i razum, a dr`avne organe da urade vi{e na otkrivanju po~inilaca i nalogodavaca“. Odbor Islamske zajednice je o incidentu obavijestio Centar bezbjednosti u Baru.

- Kada sam vidio sliku na njegovom zidu, jednostavno sam iza{ao iz sobe. Mo`da je to bilo djetinjasto. Pomislio sam: „Sad smo svi ~lanovi ove zajednice“ i odlu~io da o tome vi{e ne mislim. Ipak, on je bio jedan

Sakrio pro{lost
Tokom Drugog svjetskog rata Hartman je bio ~lan smrtonosne SS garde u koncentracionom logoru Zaksenhauzen kod Berlina.

Projekt Pekinga za smanjenje zaga|enja

Liban

Uhap{en Voza~i ignori{u Dan bez automobila {pijun
Akcija Dan bez automobila odr`ava se u vi{e od 100 kineskih gradova, ~ime se poku{ava smanjiti zaga|enje pred Ljetne olimpijske igre koje }e biti odr`ane 2008. godine. Vo`nja automobilima zabranjena je na nekim centralnim ulicama u Pekingu, a voza~i su pozvani da dobrovoljno ostave vozila kod ku}e, javlja BBC. Ipak, dopisnici tvrde da je mali u~inak nacionalnog Dana bez automobila. Milioni vozila svaki dan su na putevima u Pekingu i uzrokuju veliko zaga|enje zraka. Aktivisti organizacija za za{titu okoline ka`u da Kina mora pobolj{ati svoj saobra}ajni sistem, ne samo Danom bez automobila nego i pravljenjem kru`nih tokova, sni`avanjem ci-

Izraelac

Prema pisanju beogradske {tampe

Preminuo Petar Stamboli}
U Beogradu je u petak preminuo Petar Stamboli}, jedan od najutjecajnijih politi~ara druge polovine pro{loga stolje}a, prenosi beogradska {tampa. Stamboli} je ro|en 12. maja 1912. godine u selu Brezova kod Ivanjice. On je 1935. primljen u tada ilegalnu Komunisti~ku partiju Jugoslavije i vrlo brzo je u{ao u krug mladih kadrova bliskih Josipu Brozu Titu. Tokom Drugog svjetskog rata Stamboli} je obavljao najvi{e ratne i partijske du`nosti u Srbiji. Neposredno poslije 1945. godine Petar Stamboli} je bio jedan od najutjecajnijih partijskih i dr`avnih funkcionera Srbije. Do formalnog odlaska sa politi~ke scene sredinom osamdesetih godina pro{log stolje}a Stamboli} je bio na zna~ajnim polo`ajima, izme|u ostalog, bio je predsjednik Savezne vlade i Savezne narodne skup{tine, a obavljao je i du`nost predsjednika Predsjedni{tva SFRJ.

Peking ju~er: Mali u~inak akcije

jene gradskog prijevoza i da treba ote`ati nabavku privatnih automobila.

Jedan Izraelac, koji ima i dr`avljanstvo Njema~ke, uhap{en je ove sedmice u Libanu pod optu`bom za {pijuna`u, pi{e ju~er libanska {tampa. Uhap{eni Danijel [aron posjetio je Liban 11 puta u posljednje dvije godine i pori~e optu`be. [aron je uhap{en za vrijeme istrage ubistva Libanca Muse el-[alanija. Tokom istrage se ispostavilo da je [aron platio zaposlenom u luksuznom hotelu gdje je odsjedao da ne pi{e njegovo puno ime ni na jednom od dokumenata. Osumnji~eni je davao konfliktne iskaze, {to je i dovelo do njegovog hap{enja, a istraga ubistva i {pijuna`e se nastavlja, isti~u sudski izvori.

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

15

Nakon ubistva 11 civila u Bagdadu

Rajs naredila da se ispita anga`man privatnih kompanija
Stejt department saop}io je da }e detaljno ispitati anga`man privatnih kompanija u za{titi ameri~kih diplomata u Iraku, nakon akcije tjelohranitelja iz ameri~ke firme „Blackwater“ u Bagdadu, u kojoj je ubijeno 11 civila. Ira~ke vlasti su o{tro protestirale po{to su tjelohranitelji iz ove kompanije, koji su obezbje|ivali konvoj s predstavnicima Stejt departmenta, prije nekoliko dana otvorili vatru na civile u sunitskoj ~etvrti Mansur, misle}i da je konvoj pod opsadom i ubili 11 osoba. Ameri~ka dr`avna tajnica Kondoliza Rajs (Condoleezza Rice) saop}ila je da je naredila „potpunu reviziju“ mjera za za{titu diplomata, ali je dodala da diplomatska misija mora nastaviti rad u Iraku, po{to ima klju~nu ulogu u ostvarivanju ameri~kih ciljeva u ovoj zemlji. - Ja ovo shvatam vrlo ozbiljno i pozvala sam premijera Malikija da mu izrazim sau~e{}e - rekla je Rajs na konferenciji za novinare. „Blackwater“ je od januara obezbje|ivao oko 1.800 izlazaka ameri~kih zvani~nika van „zelene zone“, podru~ja pod jakim obezbje|enjem u Bagdadu.

Ahmedined`ad s vojnim ~elnicima gleda projektil „Fateh 110“

(AP)

Predsjednik Ahmedined`ad na vojnoj paradi upozorio

Za`alit }e onaj ko se usudi napasti Iran
Nove sankcije ne}e djelovati Demonstracija raketa koje mogu dose}i Izrael i ameri~ke vojne baze u regionu Novi bombarderi
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad ju~er je na vojnoj paradi u Teheranu rekao da nova rezolucija Vije}a sigurnosti UNa i sankcije protiv Irana ne}e djelovati. - Te zemlje koje misle da bi metode poput psiholo{kog rata i ekonomskih sankcija djelovale i sprije~ile Iran u tehnolo{kom napredovanju grije{e, ali su dobrodo{le ponovo ispitati prethodno propali test - rekao je Ahmedined`ad na paradi.
Uposlenici ameri~ke firme „Blackwater“
(AFP)

Spec
SPLIT - Lije~ni~ki konzilij splitske Klini~ke bolnice izvijestio je ju~er da je op}e stanje jedinog pre`ivjelog vatrogasca u po`aru na Kornatima Franje Lu~i}a i dalje te{ko i nepromijenjeno, {to je ocijenjeno zadovoljavaju}im, jer se ni u jednom segmentu lije~enja njegovo stanje nije pogor{alo. ^eka se dostava uzgojene ko`e iz laboratorije u Bratislavi.

Otpor zahtjevima
Predsjednik Irana govorio je nakon {to su se u petak u Va{ingtonu sastale svjetske sile da raspravljaju o uvo|enju daljnjih sankcija Iranu zbog njegovog otpora zahtjevima UN-a. Lider je uputio o{tro upozorenje onima koji razmatraju moBorbeni avioni „Saeqeh“

Rusko tu`ila{tvo objavilo
gu}nost napada na Iran. Kazao je kako su „iranske snage samo za odbranu, ali da bi za`alio onaj ko bi se usudio napasti“, prenosi BBC. - Iranske snage danas su opremljene najnaprednijom logistikom i odlu~no }e braniti nacionalne ciljeve - rekao je Ahmedined`ad o vojnim opcijama koje razmatraju neke zapadne zemlje kako bi zaustavile Iran u realizaciji njegovog nuklearnog programa. koji treba izvr{iti pritisak na Iran da bi Islamska republika odustala od svojih nuklearnih ambicija. Na paradi u Teheranu, koja bilje`i 27. godi{njicu ira~ko-iranskog rata (1980-1988.), prikazana je nova raketa zvana „Qadr“ (mo}), dometa od 1.800 kilometara koja mo`e dosegnuti do Izraela i ameri~kih vojnih baza u regionu, javljaju agencije. Po prvi put Iran je u javnosti pokazao svoja dva nova doma}a borbena aviona „Saeqeh“ (Grom), koji su uspje{no testirani u ~etvrtak. Smatra se da su novi avioni prema svojim karakteristikama sli~ni ameri~kim lovcima tipa F-5 i F-18.

Za ubistvo Politkovskaje okrivljen ~e~enski politi~ar
Rusko tu`ila{tvo je za ubistvo poznate novinarke i Putinove kriti~arke Ane Politkovskaje (Anna Politkovskaya) okrivilo biv{eg ~e~enskog politi~ara [amila Burajeva. Politkovskaja je bila poznata po tome {to je u svojim tekstovima razotkrivala brutalna kr{enja ljudskih prava u ^e~eniji, koja su vr{ili kako pripadnici ruske vojske i sigurnosnih slu`bi, tako i ~e~enske proruske milicije. U oktobru pro{le godine ubijena je ispred ulaza u svoj stan, a mnogi posmatra~i ruskih prilika, pogotovo na Zapadu, za taj zlo~in, isto kao i za smrt disidenta Aleksandra Litvinenka, optu`ivali su predsjednika Vladimira Putina, odnosno tvrdili da se pod njim Rusija pretvara u totalitarnu dr`avu koja fizi~ki uklanja protivnike re`ima. Vrhovni ruski tu`ilac Jurij ^ajka je 10. avgusta objavio da je naru~eno ubistvo po~inila banda na ~elu s moskovskim gangsterom ~e~enskog porijekla. Burajev je bio jedan od ~e-

„Smrt Izraelu“
Za razliku od prethodnih godina, na ovoj paradi mogli su se vidjeti brojni antiameri~ki i antiizraelski natpisi kao {to su „Smrt Izraelu“, „Smrt Americi“ ili „Nijedan Iranac, nijedan musliman ne}e priznati postojanje Izraela“, navodi agencija AFP .

Raketa „mo}“
Ameri~ka dr`avna tajnica u petak je izjavila da su SAD i Francuska saglasne oko na~ina na

[ta je utvrdila kontrola letjelica

Na svim avionima „Q400“ prona|ena korozija
Operator skandinavskih avioprijevoznika, kompanija SAS, saop}ila je da je prona{la hr|u i koroziju na stajnom trapu gotovo svih mlaznih aviona tipa „Q400“ u svojoj floti koji su nedavno kontrolirani, prenosi AP . Portparol SAS-a Elizabet Manzi (Elisabeth Manzi) izjavila je da je kompanija otkrila problem na svim do sada pregledanim avionima tipa „Q400“ koje je proizvela kanadska kompanija „Bombardije“. Jedan ili dva aviona }e, kako je saop}eno, biti ponovo kontrolirana. SAS u svojoj floti ima 27 mlaznih aviona „Q400“ i na prakti~no svima je prona|ena korozija na stajnom trapu. Nevolje s ure|ajima sistema za slijetanje na turbopropelerskom avionu kanadske kompanije dovele su do serije incidenata na letjelicama nekoliko prijevoznika, me|u kojima i SAS-a.

Politkovskaja: Ubistvo je naru~eno

~enskih vo|a koji je nakon ruske invazije 1999. godine po~eo sara|ivati s Moskvom. Pjotr Kazakov, advokat biv{eg politi~ara, izjavio je kako je njegov klijent nedu`an te }e na sudu nastojati „sprati ljagu sa svog imena“.

16

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

kiosk

Beogradski list napao glumicu zbog uloge Albanke Have

Mirjana Karanovi} nazvana nacionalnim izdajnikom
Nema dileme da je odlu~ila nastaviti hodati utabanim antisrpskim putevima koje je izgradila ulogom muslimanke Esme u „Grbavici“, pi{e „Kurir“
Rogo{i}: Ho}e li spojiti Afriku i Evropu

Pliva~ki maratonac na pripremama

Veljko Rogo{i} preplivat }e Sredozemno more
Veljko Rogo{i}, hrvatski pliva~ki maratonac i vi{estruki svjetski prvak u daljinskom plivanju, sprema se 1. oktobra preplivati Sredozemno more i tako postati prvi ~ovjek koji je plivaju}i spojio Afriku i Evropu. Poduhvat u spajanju dva kontinenta 66-godi{nji Rogo{i} planirao je za po~etak avgusta, kad su morske struje u Sredozemnom moru slabije i uvjeti povoljniji, ali ga je morao, kako je izjavio, malo odgoditi zbog ka{njenja uplata sponzora. U maratonu pod sloganom „Sportom protiv droge“, uz hrvatsku pokrovitelj mu je i tuniska vlada, a po~asni pokrovitelji su mu hrvatski i tuniski predsjednik Stjepan Mesi} i Zine al-Abidine Ben Ali. - Sve je spremno, ja sam spreman, novac je uglavnom stigao i idem ostvariti ono {to sam zacrtao. U tome me mo`e sprije~iti jedino more - rekao je Rogo{i}.

Glumica Mirjana Karanovi}, koju je svijet zavolio kao muslimanku u „Grbavici“, u najnovijem filmu „Miru{„ igra Havu, majku 15-godi{njeg Albanca s Kosova, koji odlazi u Norve{ku u potrazi za ocem kojeg se jedva sje}a i nalazi ga u nevolji zbog dugova prema albanskoj mafiji.

Uloga u „Svjedocima“
Nema dileme da je Mira odlu~ila nastaviti hodati dobro utabanim antisrpskim putevima koje je izgradila ulogom muslimanke Esme u bosanskom filmu „Grbavica“. Ta uloga joj je donijela slavu i popularnost ne samo „preko Drine“ ve} i u ~itavoj Evropi. To joj nimalo nije smetalo, naprotiv, kada je prilikom dodjele nagrade ponosno stajala pokraj rediteljke Jasmile @bani}, dok je ova, kao u transu tresu}i se na bini, pljuvala po Ratku Mladi}u i Radovanu Karad`i}u. Intervjui koje je Karanovi} nakon „Grbavice“ davala srpskim medijima jasno su pokazali da ona nije vidjela ni{ta sporno u ulozi Esme. Mnogi od nas, skloni vje~nom pra{tanju, te{ka srca su svarili njen anga`man vjeruju}i da je sloboda svakog

Mirjana Karanovi} u ulozi Esme u „Grbavici“

Pa`ljiv gest kandidata za predsjednika SAD

Usred govora \ulijani se javio supruzi na mobitel
Republikanski kandidat za predsjednika SAD Rudi \ulijani (Rudy Giuliani) iznenadio je ~lanove Zagovornika vatrenog oru`ja (NRA-National Rifle Association) kad je u vrijeme govora odgovorio na telefonski poziv svoje supruge D`udit (Judith). Poziv, kako se ~ini, nije bio hitan. Dok je mobitel zvonio, \ulijani je odmah rekao: „Ovo je sigurno moja `ena“. - Zdravo, draga. Upravo govorim ~lanovima NRA-a. Da li bi ih `eljela pozdraviti? - zacvrkutao je \ulijani. - Volim te i nazvat }u te ~im zavr{im, OK? OK, `elim ti sre-

glumca da se oproba u {to vi{e uloga, mada joj nismo zaboravili ni {to je u „Svjedocima“ (2003.) Vinka Bre{ana igrala majku hrvatskog vojnika, koja malo-malo pa psuje ~etnike! Uloga Srpkinje Ru`e u „Gospo|ici“, gastarbajterke u [vicarskoj, dala nam je neku nadu da Karanovi} sebe ipak smatra gra|aninom na{e mile zemlje, me|utim, najnovija uloga Have je stvarno previ{e od nje.

Prozivaju i @bani}
Niko od nas nije lud da povjeruje u to da Albanija nema

nijednu glumicu, a i ako nekim nevjerovatnim ~udom to jeste tako, za{to producenti nisu, naprimer, kontaktirali Jasmilu @bani}, potra`iv{i preko nje neku glumicu u Bosni? Ustvari, mo`da i jesu. Znaju}i koliko jake lobije Albanci imaju po svijetu, ne}e nas za~uditi ako „Miru{„ i pobijedi u Kopenhagenu, kao {to bi sada bila potpuno prirodna stvar da Mirjana Karanovi}, poput Bila Klintona (Bill Clinton) u Pri{tini, u Tirani do`ivi `ivotno priznanje kada joj budu podizali spomenik.

Ministarstvo kulture osudilo tekst

Ugro`ena ljudska prava
\ulijani sa suprugom D`udit

tan put. Volim te - zavr{io je. Okupljeni su se smijuljili, a potom i zapljeskali gesti predsjedni~kog kandidata.

[vicarci terete hrvatsku manekenku

Mori} pod istragom zbog pranja novca
Hrvatska manekenka Nina Mori}, zajedno s biv{im suprugom Fabriciom Koronom (Fabrizio Corona) pod istragom je {vicarskog tu`ila{tva zbog sumnje u pranje prljavog novca. [vicarski tu`ioci sumnjaju da su Nina i Korona u {vicarske banke pohranjivali novac dobiven iznu|ivanjem od poznatih li~nosti.

Ministarstvo kulture Srbije najo{trije osu|uje odluku ure|iva~kog tima lista „Kurir“ da na skandalozan na~in napadne istaknutu glumicu Mirjanu Karanovi} zbog toga {to je prihvatila da u norve{kom filmu „Miru{„ igra ulogu majke mladog Albanca. U saop}enju se navodi da su tim aktom prekr{ene Evropska konvencija o za{titi ljudskih prava i sloboda i Zakon o javnom informiranju Srbije i izra`ava bojazan da je tekstom ugro`ena sigurnost glumice. Na molbu da prokomentira napade na kolegicu, Voja Brajovi}, ministar kulture Srbije, ka`e: - Taj napad je za osudu i vi{e je nego sraman. Pozivam ne samo kulturnu ve} i politi~ku ja-

Brajovi} i Karanovi}: Za{tititi `ivot umjetnika

vnost da reaguje i odbrani li~ni i politi~ki integritet umjetnika. Jer to je govor iz koga proisti~e zagovaranje nacionalne i vjerske

mr`nje i diskriminacije. Takve stvari ugro`avaju ne samo slobodu stvarala{tva nego i `ivot umjetnika.

Mesarka se `eljela odu`iti

Ostavila nasljedstvo `ivotinjama
Nora Boldvin (Baldwin) (94) iz Ipsvi~a u Velikoj Britaniji radila je cijeli `ivot u mesnici. Prije smrti odlu~ila se odu`iti svim `ivotinjama. Zato je ve}inu svoje imovine ostavila udru`enjima koja se brinu za napu{tene i bolesne `ivotinje u Velikoj Britaniji. Samo mali dio ostavila je ~lanovima porodice.

Mori} i Korona: Novac od ucjena skrivali u [vicarskoj

kiosk

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

17

U prodaji je

[vedski ministar pod sumnjom da izbjegava pla}ati porez

Istraga protiv Karla Bilta zbog ku}e na Kor~uli
Prema {vedskim zakonima, du`an prijaviti nekretnine i u inozemstvu i na njih pla}ati porez na nekretnine i porez na imovinu
Karl Bilt (Carl Bildt), biv{i premijer [vedske, trenutno ministar vanjskih poslova, pod istragom je zbog sumnje da nije platio porez na zemlji{te i ku}u na Kor~uli koju je sa suprugom kupio 2004. godine. Nekretnine na Kor~uli platio je ne{to vi{e od tri miliona kuna, ali se njihova tr`i{na vrijednost udvostru~ila. Prema {vedskim zakonima, godi{nji porez na tu vrijednost iznosi 30.000 kuna, prenose {vedski mediji.

Politi~ka cijena
Bilt je, prema {vedskim zakonima, du`an prijaviti nekretnine i u inozemstvu te na njih platiti dvije vrste poreza - na nekretnine i na imovinu. Protiv njega mo`e biti pokrenut krivi~ni postupak i zbog ~injenice da nije prijavio svoje vlasni{tvo nad nekretninama u Hrvatskoj. Zbog toga se postavlja pitanje kolika }e biti politi~ka cijena tih neprijavljenih Biltovih nekretnina. A ta cijena nije mala. Bilt je prekju~er putem svoje politi~ke savjetnice saop}io da niBilt: Ku}u platio vi{e od tri miliona kuna

Da li je va{a krv slatka? Ili je, masna? Rje{enje problema tra`ite u novom broju specijalizirane revije „Srce i {e}er“
PODSJETNIK Kako osigurati dovoljno vitamina

su zavr{ene sve tehni~ke formalnosti oko preuzimanja nekretnina na Kor~uli i da je to razlog {to nisu prijavljene poreznoj upravi.

Kupoprodajni ugovor
Iako je Bilt nekretnine u Hrvatskoj kupio u junu 2004. godine, Ministarstvo pravde Hrvatske tek je ovog ljeta dozvolilo njegovoj supruzi da se upi{e kao vlasnica ku}e na Kor~uli. Me|-

utim, {vedske vlasti ne obaziru se na Biltova obja{njenja. - Za {vedsku poreznu upravu odlu~uju}i je kupoprodajni ugovor i kada je napravljena transakcija novca da bi se utvrdilo kada je neko postao vlasnik nekretnine. Odobrenje Ministarstva pravde ne igra nikakvu ulogu - izjavio je porezni pravnik koji istra`uje Biltovu kupovinu nekretnina u Hrvatskoj.

TERAPIJA - ACE inhibitori su prvi izbor DIJABETES - Komplikacije: Impotencija nije bolest ve} problem koji treba lije~iti SAVJETI - 10 koraka do ni`eg holesterola STUDIJE - 4 kriti~ne ta~ke za {e}era{e PREPORUKE - Kako prestati pu{iti MINERALI - Natrij i kalij: Dva ratna druga NASLIJE\E - Godine i gene ne mo`emo promijeniti, ali... PROVJERITE - [ta jedete i pijete uz tablete NOVO - Filter za holesterol SRCE - Ubica mladih sportista

Novi gaf ameri~kog predsjednika

Bu{: Obja{njavao korijene nasilja u Iraku

Mandela: Borac za slobodu

Bu{ proglasio mrtvim Nelsona Mandelu
Gdje je Mandela? Pa, Mandela je mrtav jer je Sadam Husein ubio sve Mandele, kazao je Bu{
Fondacija Nelsona Mandele je putem svog ~elnika Ahmata Dangora objavila kako je biv{i ju`noafri~ki predsjednik, borac za slobodu i dobitnik Nobelove nagrade za mir jo{ `iv uprkos izjavi ameri~kog predsjednika D`ord`a Bu{a (George Bush) na osnovu kojih se mogao izvu}i suprotan zaklju~ak. Nesporazum je nastao nakon {to je Bu{ na konferenciji za novinare nastojao objasniti korijene sekta{kog nasilja u Iraku tokom ameri~ke okupacije. Bu{ smatra kako je razlog taj {to u Iraku nije bilo vo|e koji bi, poput Nelsona Mandele, mogao ujediniti etni~ki i vjerski {aroliku zemlju, odnosno izvesti je iz autoritarnog re`ima u savremenu demokratiju. Bu{ je za to okrivio re`im biv{eg ira~kog diktatora i to ilustrirao rije~ima koji su mnogi protuma~ili kao jedan od gafova koji su za{titni znak njegovog predsjednikovanja. - ^uo sam nekoga kako je rekao gdje je Mandela? Pa, Mandela je mrtav jer je Sadam Husein ubio sve Mandele - izjavio je Bu{. Taj gaf izazvao je veliku uznemirenost u Ju`noj Africi, ~iji su gra|ani izuzetno zabrinuti za zdravlje 89-godi{njeg dr`avnika kojeg mnogi smatraju ocem savremene ju`noafri~ke nacije.

U uvom broju su i strane namijenjene za pravilnu prehranu te podsjetnik za dijabeti~are po~etnike: Pet osnovnih na~ela u lije~enju {e}erne bolesti Koje su komplikacije dijabetesa Kada i koliko ~esto mjeriti glukozu u krvi
Saznajte jo{: Sve o soku od paradajza; Kako mlijeko ~uva mu{ko srce; Za{to u stresnim situacijama treba reagirati smireno; Koliko aspirina tro{e Amerikanci; Kako vitak struk ~uva zdravlje

18

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

panorama

Op{ta bolnica u Bosanskoj Gradi{ci dobila novu opremu

U funkciji centralna sterilizacija
Vlada RS izdvojila 350.000 KM
Izvo|a~i pjesme „Lukava~ka raja“

Usavr{avanje mladog kadra

Mladi lukava~ki muzi~ari

Gradu poklonili himnu
Mladi lukava~ki muzi~ari svom gradu poklonili su himnu „Lukava~ka raja“. Tekst je pisao Muhamed Burgi} - Muha, koji je radio i aran`man sa Admirom ]udi}em - ]udijom. Pjesmu pored njih dvojice izvode i Sabina Muj~inovi}, Vedrana Kova~evi}, Erna Mukanovi}, Samra Dajd`i} i Mirza Sinanovi}. Izvo|a~i pjesme „Lukava~ka raja“ su ~lanovi mladih neafirmisanih lukava~kih grupa „Ne{to izme|u“, „Uragan“ i „Norden“, pa se na promo CD-u pored himne nalaze i po jedna pjesma pomenutih grupa. M. Ka.

aji a)

Za osnovce iz Jasikovca kod Teo~aka

Nastava po~ela sa zaka{njenjem
Nakon ne{to vi{e od dvije sedmice od po~etka {kolske godine nastava je napokon po~ela i u podru~noj {koli Jasikovac u op}ini Teo~ak. U me|uvremenu postignut je dogovor sa Ministarstvom obrazovanja TK-a oko ukidanja dva kombinovana i formiranja ~etiri „~ista“ odjeljenja.Naime, Ministarstvo je na zahtjev 50-ak roditelja i O[ „Teo~ak“ ispo{tovalo pedago{ke standarde i kriterije koje propisuje Zakon o osnovnom obrazovanju. E. D`.

Ministar zdravlja RS Ranko [krbi} ozvani~io je po~etak rada nove centralne sterilizacije u Op{toj bolnici u Bosanskoj Gradi{ci. Rije~ je o najsavremenijoj sterilizaciji u BiH, za ~ije je opremanje Vlada RS izdvojila 350.000 KM. - Na pomolu je realizacija povoljnog kredita sa korejskom Vladom. Tim sredstvima }emo unificirati opremu u svim bolnicama, prije svega CT i ultrazvu~ne aparate. U ovoj bolnici }emo isfinansirati izgradnju novih laboratorija, nabavku preostale opreme i dalju modernizaciju - rekao je ministar [krbi}. Direktor Op{te bolnice prim. dr Vlado Marjanovi} naveo je potrebu nabavke nove

[krbi} sa zvanicama u novom objektu

opreme i medicinskih aparata, izgradnju patohistolo{ke laboratorije i usavr{avanje mladog kadra.

- @elimo da budemo vode}a mala bolnica u ovom dijelu dr`ave - rekao je dr. MarjanoB. G. vi}.

Izmjenama regulacionog plana @ep~a

Uskoro nove dvije poslovne zone
Podru~na {kola Jasikovac

Op}ina @ep~e uskoro bi uz ve} postoje}u XP Industrijsku zonu, trebala dobiti jo{ dvije poslovne. Naime, na jednoj od posljednjih sjednica Op}inskog vije}a usvojena je odluka o pristupanju parcijalnim izmjenama regulacionog plana grada @ep~a na dijelu @epa~kog polja na povr{ini od

111.000 metara kvadratnih. Izrada urbanisti~kog projekta ve} je u toku a gra|evinske parcele bit }e velikih povr{ina od 20 do 40 dunuma, odnosno veliki kompleksi objekata isklju~ivo namijenjeni za tzv. tihu proizvodnju. Nakon niza godina kona~no

bi mogao biti rije{en status Industrijske zone i na lokalitetu Golubinje, na kojoj ve} sada egzistira veliki broj privrednih subjekata. Progla{enjem Industrijske zone na ovom podru~ju stvorile bi se osnovne pretpostavke za nesmetan razvoj privrede. R. Ag.

Zeni~ko-dobojski kanton
Kakanj
Rebalansom federalnog bud`eta za toplifikaciju MZ Kakanj 2 predvi|eno je 900.000 KM. Amandman na predlo`eni bud`et i ova nedostaju}a sredstva za dovr{etak toplovodne mre`e podnio je zastupnik Mirsad Zaimovi}. Prema njegovim rije~ima, sa pripadaju}im povratnim sredstvima iz ZDK te novcem iz bud`eta op}ine Kakanj ovaj veoma va`an ekolo{ki projekt za u`u gradsku zonu grada bit }e zavr{en na vrijeme. (Az. S.)

Ure|ene prostorije za Veterinarsku stanicu u Prozoru

Smje{taj u prizemlju Vatrogasnog doma
Pitanje osiguranja smje{taja za Veterinarsku stanicu u Prozoru kona~no je skinuto s dnevnog reda. Adaptacijom prostora u prizemlju Vatrogasnog doma osiguran je prostor za rad ove va`ne zdravstvene ustanove. Op}ina Prozor/Rama prije dvije godine dobila je od GAP projekta sredstva u iznosu od 40.000 KM za izgradnju Veterinarske stanice, ali su, zbog protesta Bo{njaka, jer se lokacija nalazila u blizni [ehidskog mezarja, radovi obustavljeni. Zbog toga je GAP projekat obustavio dalje finansiranje, pa je op}ina za adaptaciju ovoga prostora

Te{anj
U organizaciji Komisije za planiranje op}inskog razvoja u Te{nju je odr`ana prva od osam javnih rasprava o Strategiji razvoja op}ine u periodu od 2007. do 2015. godine. Uz predstavnike Op}ine u raspravi su u~estvovali predstavnici mjesnih zajednica Medakovo, Te{anj, Kra{evo, [ije Radu{a, Novo Selo, Dobropolje, Detalj sa javne rasprave Meki{, Bukva i Trep~e. ( M. ^a.)

Radovi uveliko traju

Zenica
Zeni~ka industrija mlijeka ZIM i Op}ina finansirali su izgradnju novih otkupnih stanica mlijeka u selima Vukoti}i i [eri}i, javlja Fena. Pojedina~na vrijednost stanica je skoro 50.000 KM, a opremljene su savremenom opremom. Kapacitet otkupne stanice u [eri}ima je 2.000 litara mlijeka dnevno, dok }e u Vukoti}ima mo}i primiti oko 1.600 litara.

morala sama osigurati sredstva. Radovi ko{taju skoro 33.000

maraka a izvodi ih firma „\ogi}“. H. M.

Tokom avgusta u Mati~nom uredu Kakanj

Na vjernost se zaklelo 35 parova
Prema podacima Mati~nog ureda u Kaknju, tokom avgusta vjen~ano je 35 parova. Brak su sklopili Darko Beni} i Marcela Franjkovi}, Munir Durmi} i Munira Had`i}, Halim Habe{ i Biljana Jankovi}, Mario Jakovi} i Sla|ana Brki}, Elvir Omerovi} i Ines Hudurovi}, Ekrem Brki} i Elvedina Por~a, Mahir Neimarlija i Edina Sikira, Vahid Husika i Nusreta Ibrahimovi}, Kemal [olbi} i Amra Krehmi}. U bra~nu luku uplovili su: Samir ^izmi} i Velida Kubat, Elvedin Kari} i Amela Zaimovi}, Mugdim Rahman i D`enita Kure{epi, Miralem Lopo i Amina Kubura, Berislav Grgi} i Daria Mio~evi}, Majid [kulj i Belma ^izmi}, Ramiz Berbi} i Amela Krak, Zdenko Markovi} i Rajka Markovi}, Nihad Begi} i Jasmina Kadri}. Na „ludi kamen“ stali su i Muris Bakovi} i Emina Drijen~i}, Mesud Mu{ija i Belma Avdispahi}, Mirza Goralija i Ismeta Trako, Bahrudin Omerhod`i} i Mirnesa Ali}, Eldin Berbi} i Sedina Deliba{i}, Eldin Bliznovi} i Fahira Suba{i}, Ibrahim Trako i Vedrana Franki}, Jasmin D`elo i Azra Smajlovi}, Osman Mo{tro i Laida ^elikovi}, Emir Ki}o i Indira [kaljo, Amel Kozlo i Asifa [ehi}, \enan Kubura i [ejla [ehagi}, Elmin ^izmi} i Aldina Muminovi}, Senad [kulj i Zijada ^izmi}, Salko Goralija i Hajrija Kulovi}, Sandro Obad i Ajla Ljevi} te Amel [ari} i D`enita Obralija. Az. S.

Ramazanska vaktija
Banja Luka Biha} Br~ko Gora`de Mostar Travnik Tuzla Zenica nedjelja-iftar 18.55 18.59 18.48 18.47 18.52 18.52 18.48 18.51 ponedjeljak-sehur 4.58 5.04 4.52 4.52 4.56 4.57 4.53 4.56

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

19 Sarajevski mozaik

Izgra|ena nova lova~ka ku}a na Ozrenu

Sav ugo|aj za ljubitelje lova
Sve~anosti prisustvovalo 250 lovaca iz nekoliko bh. gradova
U prisustvu oko 250 ~lanova lova~kih dru{tava iz Breze, Kaknja, Zenice, @ep~a, Zavidovi}a, Jelaha, Te{nja, Gra~anice, Lukavca i Maglaja u Bjeli}ima na padinama Ozrena na prigodan na~in, uz lova~ki „~obanac“ i jela sa ro{tilja, ozna~en je zavr{etak izgradnje lova~ke ku}e grupe Kru{ik
Vuleti}, [imunec i Gafi} na snimanju

Kampanja za borbu protiv raka dojke

Snimanje fotografija za izlo`bu „Zagrljaj podr{ke“
Gafi}u pozirali Sr|an Vuleti} i Jadranka [imunec
^lanovi lova~ke grupe Kru{ik U ku}i mo`e preno}iti 60 osoba

koja djeluje u okviru Lova~kog dru{tva „Soko“ Maglaj. Ova grupa broji petnaestak ~lanova i u okviru LD „Soko“ djeluje tek dvije godine, a jedna je od najaktivnijih. Pokrivaju tr-

Atraktivan lov na vuka
Sve ve}i interes lovaca iz [vedske i drugih evropskih zemalja uozbiljio je i doma}e lovce da po~nu br`e razmi{ljati o ovoj izuzetno atraktivnoj grani ekonomije i turizma. Ina~e, padine Ozrena izuzetno su bogate srne}om divlja~i i divljim svinjama, a od nedavno na ovim prostorima atraktivan je i lov na vuka.

ome|u lovi{ta Zavidovi}i, Lukavac i Petrovo i vode brigu o sigurno najinteresantnijem lovi{tu maglajske op}ine. Lova~ka ku}a ima sve neophodne sadr`aje i mo`e primiti oko 60 lovaca koji u njoj mogu da preno}e. Na sve~anosti su zaslu`nim privrednim kolektivima koji su dali doprinos u izgradnju lova~ke ku}ice uru~ene zahvalnice i priznanja. ^ast da otvori lova~ku ku}u pripala je Feridu Kepi}u, najve}em pojedina~nom donatoru. N. B.

U okviru edukativno-humanitarne kampanje „Zagrljaj podr{ke“ koju organizira Asocijacija udru`enja za brigu o pacijentima oboljelim od tumora dojke u BiH, po~elo je snimanje fotografija za istoimenu izlo`bu koja }e biti postavljena 24. oktobra u Umjetni~koj galeriji BiH.

Sredstva za mamografe
Cilj kampanje „Zagrljaj podr{ke“ koja po~inje 1. oktobra je podizanje svijesti o karcinomu dojke te prikupljanje 250.000 KM za kupovinu dva mobilna mamografa.

Zahvaljuju}i bora~kim organizacijama u Srebreniku

Dedi}: Podjela certifikata

Organizacija RVI, Udru`enje demobilisanih boraca, Organizacija porodica {ehida i Unija veterana Srebrenik i ove godine organiziraju kurseve stranih jezika i informatike za biv{e borce. - Zahvaljuju}i saradnji s humanitarnim organizacijima srebreni~ki borci }e besplatno poha|ati nastavu koju }e izvoditi

Besplatni kursevi informatike i stranih jezika

Bh. fotograf Zijah Gafi} snimit }e zajedni~ke fotografije poznatih li~nosti i pacijentica koje su pre`ivjele ovu opaku bolest. Tako su preksino} pozirali re`iser Sr|an Vuleti} i Jadranka [imunec, a zajedni~ke fotografije snimit }e Alma ^ard`i} i Aldijana Kami} te Maja Tati} i Zorica Gaji}. U kampanji }e u~estvovati i Aleksandar Hr{um, Enis Be{lagi}, Dino Konakovi}, Jasna @alica i drugi. - Ove fotografije }e biti postavljene u Umjetni~koj galeriji zajedno sa onim poznatog britanskog fotografa Rankina koji je napravio izlo`bu sa istom tematikom pod nazivom „Brest friends“. Ista postavka bit }e predstavljena i u Banjoj Luci 5. novembra - kazao je Gafi}. M. A.

Kakvu hranu jedu mali{ani u vrti}ima

kvalitetni predava~i, a na kraju tromjese~nog kursa dobit }e certifikat koji bi im trebao olak{ati put do zaposlenja - isti~e Mersudin Dedi}, predsjednik Organizacije RVI Srebrenik. Za ovogodi{nje kurseve informatike i engleskog jezika prijavilo se 80 kandidata, a nastava se dva puta sedmi~no odr`ava u prostorijama Druge osnovne {kole. O. M.

Najmla|i spavaju nakon jela

Centralna kuhinja na Mojmilu

Raport iz tuzlanskog Porodili{ta

Ro|eno 48 dje~aka i 40 djevoj~ica
Za sedam dana u tuzlanskom Porodili{tu ro|eno je 88 beba, od ~ega 48 dje~aka i 40 djevoj~ica. Majke dje~aka su: Nihada Butkovi}, Zumra Sulji}, Bernada Muharemovi}, Admira Vili}, Edisa Demirovi}, [evala Muji}, Nihada Huremovi}, Maida Kozica (dvojke), Nermina [i{i}, Admira Halilovi}, Mirzeta Muri}, Fatima Ali}, Amira Musi}, Mirsada Gola}, Sanela Be{i}, Mina Ibri{imovi}, Nesveta Habibovi}, Alisa Ahmeta{evi}, Mirnesa ^au{evi}, Almasa Salamovi}, Mirnela Hod}i}, Fahira Ajdinovi}, Selma [iljegovi}. Dje~ake su rodile i Sabina Kuki}, Majda D`aferagi}, Saida Fazli}, Kasida Hamidovi}, Emina Deli}, Nermina Mujanovi}, MeMatki}, Selma Osmanovi}, Jasmina Djedovi}, Zumreta Suljkanovi}, Nesiba Be{i}, Zlata Me{anovi}, Nadina D`uzdanovi}, Merima Boji}, Safija Agi}, Elma ^irak, Amela Suljkanovi}, Merima Taletovi}, Amela Suljkanovi}, Enisa Ribi}, Edvija Rami}, Almedina Bedi}, Zula Konji}, Refija Jusufovi}, Vesna Divkovi}, Merka Musafi}, Edina Begi}, Zilka Mujanovi}. Svjetlana Anti}, Amra Begi}, Emina Kulji}, Adela Hajdukali}, Indira Fati}, Bahira Kari}, Emina Salkanovi}, Fadila Ibrahimovi}, Mirela Mutap~i}, Amela Isi} (dvojke), Mejra Mustafi}, Ra{ida Mu{anovi}, Nurveta Musi}, Sahba Smaji}, Romana Meki}, Mirsada Ja{arevi} i Sifeta Selimovi} tako|er su rodile djevoj~ice.

Svakodnevna priprema kvalitetnih i zdravih obroka
Kako bismo se uvjerili u ponudu i kvalitet hrane koju mali{ani jedu za vrijeme boravka u vrti}u, posjetili smo centralnu kuhinju JU „Djeca Sarajeva“. U vrti}u „Dje~iji grad“ na Mojmilu, u sklopu kojeg se i nalazi kuhinja, svakodnevno se pripremaju kvalitetna i ukusna jela za najmla|e. Arzija Mahmutovi}, direktorica JU „Djeca Sarajeva“, ka`e da se jelovnici prave prema predvi|enoj normi. - Hrana u JU „Djeca Sarajeva“ priprema se u skladu sa normativima ishrane za djecu pred{kolskog uzrasta koje su izradili stru~njaci nutricionisti - kazala je Mahmutovi}. U vrti}u „Dje~iji grad“ veoma je omiljena glavna kuharica Salema Had`i}, koja ve} 37 godina priprema obroke mali{anima. - Uvijek se servira kuhana hrana, djeca se u~e da jedu „na ka{iku“. Svako jutro dobijemo svje`e vo}e, povr}e i meso - rekla nam je Had`i}. L. H.

Grad bogatiji za 88 beba

nsura Jamakovi}, Vahida [abanovi}, Suvada [erifovi}, Enisa Softi}, Alma Ba{i}, Azemina Husi}, Nizama Ahmetovi}, Adaleta Softi}, Fahira Mulamehmedovi}, Selma Mejri}, Lejla Tabakovi}, Elvira D`afi}, D`enana Ali}, Meliha Gubaljevi}, Senada Husejnovi}, Elvedina Mujanovi}, Amela ]ivi}, Arnisa Im{irovi}. Majke djevoj~ica su: Sne`ana

Spec
I pored svakodnevnih intervencija policije, na Otoci je sve vi{e uli~nih prodava~a. Kazna za rad bez dozvole iznosi 500 KM ali oni uprkos tome izla`u svoju robu na trotoarima sve do tramvajske pruge. (D`e. M.)

20

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

panorama

Mada u @ep~u ~ine mnogo na ure|enju

Devastirana `eljezni~ka stanica kvari sliku grada
Objekat vlasni{tvo @eljeznica FBiH
Iako je u posljednjih {est mjeseci Op}ina @ep~e dosta u~inila na ure|enju grada, takav utisak ne mo`e ste}i putnik namjernik. Naime, nekoliko stambenih objekata, u ~emu posebno prednja~i u ratu uni{teni objekat `eljezni~ke stanice, kvari sliku i sve ono {to je do sada ulo`eno u gradsku dekoraciju. I pored ~injenice da je `eljezni~ka stanica u funkciji, osim saniranog krova,

Zahtjevi za obnovu bez odgovora

Vi{egrad: Posjetioci su mogli povoljno kupiti med

Sajam meda i p~elinjih proizvoda u Vi{egradu

Svoje proizvode izlo`ilo 20 p~elara
U Vi{egradu je odr`an Drugi me|unarodni sajam meda i p~elinjih proizvoda na kojem je svoje proizvode izlo`ilo 20 p~elara iz BiH i Srbije. Veliki broj posjetitelja iskoristio je priliku da po povoljnim cijenama kupi razne vrste meda, opremu za p~elarstvo, kozmeti~ke preparate, te poslastice, napitke i ~ajeve na {tandovima p~elara iz Prijepolja, Priboja, Rudog, Sokoca, Kosjeri}a, Po`ege, Mokre Gore, Vi{egrada i Gora`da. [tandove na sajmu imale su i mikrokreditne organizacije „Eki“, „Partner“ i „Mikro Aldi“, te ~lanice sekcije ku}ne radinosti Srpskog sokolskog dru{tva „Soko“ iz manastira Dobrun. Organizirano je i stru~no predavanje „Bolesti p~ela sa posebnim osvrtom na ameri~ku kugu“ magistra p~elarstva Gorana Mirjani}a iz Banje Luke. Al. B.

Na `eljezni~koj stanici iznikla breza

Zovko: Ne mo`emo rije{iti

Ulov na maglajskom jezeru Nekolj

Ribarsko iskustvo bilo presudno
Tridesetogodi{nje ribarsko iskustvo Drage Budimira iz @ep~a bilo je presudno u ulovu {arana kapitalca. Budimirov {aran ljuskar ulovljen u maglajskom jezeru Nekolj te`ak je 5,640 grama i dug 80 centimetara. Riba je ulovljena na kukuruz. - Borba sa ribom trajala je oko 15 minuta i s obzirom na nepristupa~an teren na jezeru, samo zahvalju}i iskustvu uspio sam uloviti svog {arana kapitalca - isti~e Budimir, ina~e dugogodi{nji ribarski savezni sudija. Iako jezero Nekolj u posljednje vrijeme obiluje {aranom, veliki problem za ribare pre-

{to je u~injeno donacijom me|unarodnih organizacija, objekat ve} deset godina predstavlja ruglo za centar grada. S obzirom na to da je objekat

vlasni{tvo Direkcije @eljeznica FBiH, op}inski na~elnik Mato Zovko ka`e kako im se u nekoliko navrata obra}ao sa zahtjevom za sanaciju, na {to nije dobio nikada odgovor. - Mi se trudimo da shodno mogu}nostima uljep{amo grad. Me|utim, neke probleme koji nisu u na{oj nadle`nosti, i pored

dobre volje ne mo`emo rije{iti isti~e Zovko. Po svemu sude}i, prije nego se obnovi, kroz devastiranu `eljezni~ku stanicu u @ep~u, na kojoj je svoje stani{te na{lo ~ak i mlado stablo breze, pro}i }e jo{ mnogo putnika i roba, ostavljaju}i lo{ utisak i sliku o gradu. R. Ag.

U zavidovi}koj Zadruzi „Malinar“

Zadovoljni urodom maline
Budimir sa {aranom kapitalcem

dstavlja nepristupa~an teren zbog ~ega manje iskusni ribari izbjegavaju ovo mjesto. R. Ag.

Poljoprivredna Zadruga „Malinar“ Zavidovi}i sa 49 kooperanata je u samom vrhu po ukupnom prinosu maline. - Ponosni smo na ovogodi{nju proizvodnju maline koja iznosi skoro 70 tona. Na{em stalnom kupcu, sarajevskom Klasu, plasirali smo 66.500 kilograma maline prve klase - isti~e Nihad Im{irovi}, predsjednik Upravnog odbora zadruge, ali i jedan od najuspje{nijih proizvo|a~a

malina iz sela Hajderovi}i. Iako je zbog su{ne godine „nestalo“ oko 30 posto prinosa, ~lanovi Zadruge zadovoljni su urodom, ali i cijenom otkupa maline. U Zadruzi posebno `ele istaknuti Aliju Jusi}a iz sela Vikovi}i, koji je postigao rekord u proizvodnji maline u ovoj godini. Alija je, naime, sa samo jednog dunuma zemlje proizveo i predao 2.300 kilograma maline. Ar. M.

Ovogodi{nji prinosi skoro 70 tona

Dan bez automobila

Travnik

Tuzla
Umjesto automobila, ulicama u centru grada soli ju~er su se na biciklima vozali tuzlanski osnovci. Od u~enika biciklista, koji su se takmi~ili, najvje{tiji su Hamid Kurtali}, Mensur ]orali} i Anel

Banja Luka

Biciklisti umjesto auta Islamovi}.
Nakon dodjele nagrada u~enici su sa transparentima i apelima za za{titu `ivotne sredine pro{etali korzom, a u tom defileu pridru`ili su im se i gra|ani. A. A.

Odr`ana zanimljiva sportska nadmetanja

Zabilje`eno ju~er u glavnoj gradskoj ulici

(Foto: M. Lugi})

Fe{ta u centru grada
Me|unarodni dan bez automobila u Travniku obilje`en je velikom sportskom fe{tom u Bosanskoj ulici koja je bila zatvorena za saobra}aj. Sportski savez op}ine, prema rije~ima predsjednice Amele Trbovi}, u saradnji sa nekoliko sportskih klubova organizovao je turnir u malom nogometu na specijalnim terenima u sredi{tu grada, „street basket“ i prezentaciju borila~kih vje{tina. K. K.

Najmla|i najvi{e u`ivali
Dan bez automobila u gradu na Vrbasu ju~er je od 11 do 14 sati obilje`en u glavnoj gradskoj ulici, na potezu od Narodnog pozori{ta RS do hotela „Palas“, gdje je u bezbri`noj igri u`ivalo vi{e stotina najmla|ih Banjalu~ana. Zbog zastoja u saobra}aju i velikih gu`vi voza~i su negodovali tako {to nisu prestajali „trubiti“. V. S.

[etnja Korzom uz transparente

crna hronika
Sarajevo

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

21

Nakon porodi~nog sukoba na Dobrinji

Za Ibrahima Ku~a predlo`en pritvor zbog ranjavanja sina
Zdravstveno stanje Esada Ku~a nakon operacije stabilno
Ibrahim Ku~ (56) iz Sjenice, nastanjen u Sarajevu, predat je ju~er de`urnom tu`iocu Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, nakon {to je uhap{en, jer je dan ranije, pucaju}i iz pi{tolja, te{ko ranio svog sina Esada Ku~a (31), vlasnika trgovine rezervnih dijelova „Esoprom“ u Sarajevu. - Osumnji~eni je saslu{an i za njega je predlo`en jednomjese~ni pritvor. Prijedlog za pritvor upu}en je Kantonalnom sudu na odluku, a osumnji~eni je, do dono{enja odluke, smje{ten u pritvorsku jedinicu - kazao nam je ju~er Enes Kamenica, tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, navode}i da }e pritvor, s obzirom na krivi~no djelo, vjerovatno biti odre|en. Pucnjava se desila u trgovini „Esoprom“ na Trgu Zlatnih ljiljana 12 u sarajevskom naselju Dobrinja. Za doga|aj se saznalo kada su uposlenici Hitne pomo}i javili policiji da je u 10.30 sati dovezen mu{karac s povredom iz vatrenog oru`ja. Vozilom Hitne pomo}i i u pratnji policijske patrole, Ku~ je prevezen u CUM Klini~kog centra Ko{evo. Kako nam je re~eno, Ku~ je imao ustrelnu ranu od vatrenog oru`ja s ulazom na desnoj strani lica. Metak je ostao u glavi u bli-

Trgovina „No limit“: Policajci obavili uvi|aj

Provala u Sanskom Mostu

Pokradena radnja ra~unarske opreme
U Sanskom Mostu nepoznati provalnici u{li su sa stra`nje strane u radnju s ra~unarskom opremom „No limit“ vlasni{tvo Zebira Filovi}a i odnijeli robu u vrijednosti 20.000 KM. Lopovi su u ovu radnju u{li tako {to su razvalili `eljeznu za{titu na malom prozoru i nakon toga, pod okriljem no}i, oplja~kali radnju s tehni~kom robom. Sansko Odjeljenje kriminalisti~ke policije vodi istragu o ovoj provali koju su, kako se pretpostavlja, u~inili iskusni kriminalci. Nezvani~no saznajemo, plja~ka{i su imali rukavice, tako da nema tragova. Prema rije~ima Zebira Filovi}a, u njegovom objektu nalazi se roba u vrijednosti od 88.000 KM. M. D.

Policija tokom uvi|aja na mjestu pucnjave

zini nosa. On je odmah operiran, jer je u pitanju bila `ivotno ugro`avaju}a povreda. Biljana Jandri}, portparol Klini~kog centra Sarajevo, ju~er nam je kazala da je Ku~ nakon operacije smje{ten na Odjel intenzivne njege te da je njegovo stanje zadovoljavaju}e. Pacijent je, kako je na-

vela, komunikativan i stabilan. Ibrahim Ku~ je nakon pucnjave sam do{ao u prostorije Policijske uprave Novi Grad, gdje se predao. Donio je i pi{tolj „bereta“ kalibra 6,35 milimetara s ~etiri metka. Sukob je, kako nezvani~no saznajemo, izbio zbog me|usobnih dugova. D`. Ma.

Filovi}: O{te}en za 20.000 KM

Isto~no Sarajevo

Prijetio ubistvom supruzi i puncu
Patrola Policijske stanice Isto~no Sarajevo je od \. K. (36) uz potvrdu oduzela pu{ku i ~etiri metka, neposredno nakon {to je u dvori{tu porodi~ne ku}e M. A. u Isto~nom Sarajevu uputio prijetnje da }e ubiti svoju suprugu D. A. i njenog oca. \. K. je uhap{en i priveden u policiju.

Dvije sedmice od nestanka u Bijeljini

Bez novih informacija o 75-godi{njoj Raziji Halilovi}
U torbi je imala ve}u koli~inu novca te se pretpostavlja da je napadnuta
Dvije sedmice od nestanka Razije Halilovi} (75) iz Bijeljine rodbina i policija jo{ uvijek nemaju nikakav trag koji bi uputio na sudbinu ove `ene, koja se nakon izbjegli{tva u Austriji, 2001. godine vratila svojoj ku}i u ulici Josipa Marinkovi}a u Bijeljini. Posljednji put Razija je vi|ena u Majevi~koj ulici pri povratku od prijateljice. Bijeljinska policija, nakon prijave nestanka, dala je objavu na nivou cijele BiH, ali, koliko znamo, jo{ nigdje nije objavljena, niti je dostupna fotografija nestale starice. Za sada nema indicija da li je u pitanju samoubistvo, iznenadna smrt ili ubistvo. Kako saznajemo, jedna od va`nih ~injenica u istrazi mogla bi biti ona koju je potvrdio Razijin brat Mensur, a radi se o novcu koji je Razija dobila nakon prodaje jednog placa u selu Dvorovi pored Bijeljine. Brat Mensur, koji `ivi u Austriji, tvrdi da je nedavno sestri ponudio pomo} u vezi s novcem, ali da mu je ona pokazala novac koji nosi sa sobom u torbi. On nije mogao re}i o kolikoj se sumi novca radi. Navodno, jedan od daljnjih ro|aka nestale Razije, pijanac kojem je ona ponekad pomagala, vi|en je posljednjih dana kod nje u dru{tvu nekog, kom{ijama nepoznatog ~ovjeka. E. M.

Spec
PRIJEDOR - SJB Prijedor podnio je izvje{taj protiv J. P (40), D. . M. (45) i M. M., sve nastanjene u Prijedoru, zbog sumnje da su po~inile krivi~na djela obmana prilikom dobijanja kredita ili drugih pogodnosti i falsificiranje dokumentacije prilikom zahtjeva za dobijanje kredita na ime J. P u Zepter . banci u Prijedoru. Policajci provode daljnju istragu.

Policijska stanica Tesli}

Prijavljene tri osobe
Policijska stanica Tesli} podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu u Doboju izvje{taj protiv N. L. (30) iz Tesli}a zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo o{te}enje tu|e stvari. Izvje{taj je podnesen i protiv N. R. (43), nastanjen u mjestu Buleti}i, op}ina Tesli}, zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oru`ja ili eksplozivnih materija, dok je D. T. (27), nastanjen u mjestu Mladikovina, op}ina Telsi}, prijavljen zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo ugro`avanje javnog saobra}aja.

Starica posljednji put vi|ena u Majevi~koj ulici (Foto: G. Bobi})

Salakovac kod Mostara

Izgorjela hala u pilani
Policijska uprava Mostar obavije{tena je da je do{lo do po`ara u pilani vlasnika Amira D. iz Mostara, koja se nalazi u mjestu Salakovac. Odmah je na lice mjesta iza{la vatrogasna jedinica koja je ugasila po`ar i sprije~ila da se ne pro{iri na ostale objekte. Utvr|eno je da je u po`aru izgorjela jedna hala u kojoj je bilo obradivo drvo. Daljnja istraga je u toku.

Po`ar u Zenici

Uni{tena roba u trgovini
Zbog kvara na elektroinstalacijama, u objektu STR LA u Zenici prekju~er je do{lo do po`ara. Tom prilikom o{te}enje su ve}e koli~ine odjevnih predmeta. Vatrogasna ekipa Zenica po`ar je lokalizirala nakon ~ega su policajci obavili uvi|aj.

22

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

crna hronika

Eksplozija u trebinjskom naselju Hrupjela

Kombi o{te}en tokom provale

(Foto: O. Mujki})

Na parkingu u Srebreniku

U dvori{tu ku}e Milana uri}a aktivirana eksplozivna naprava
Na ku}i pri~injena ve}a {teta, a o{te}ena i tri parkirana automobila

Poku{ali ukrasti kombi
Na parkingu izme|u stambeno-poslovne zgrade „Srebrenka“ i Doma kulture u Srebreniku nepoznate osobe provalile su u kombi VW karavela (756-K-781), vlasni{tvo N. N. iz Srebrenika. Lopovi su razvalili lijeva vrata, a potom su prespajanjem kablova poku{ali pokrenuti motor i ukrasti kombi, a kada im to nije po{lo za rukom, i{~upali su autokasetofon i udaljili se u nepoznatom pravcu. Iako je kombi bio parkiran na novosagra|enom osvijetljenom parkingu udaljenom samo nekoliko metara od zgrade u kojoj stanuje vlasnik, niko od stanara niti slu~ajnih prolaznika nije primijetio lopove. Ukupna materijalna {teta, prema procjeni vlasnika, iznosi oko 200 maraka. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici OKP-a PS Srebrenik koji tragaju za lopovima. O. M.

MUP Livanjskog kantona

Identificirano nekoliko kradljivaca `eljeza
Ukradene predmete prodaju kao sekundarnu sirovinu

Velika materijalna {teta ispred ku}e i u njenoj unutra{njosti

(Foto: I. Markovi})

U trebinjskom naselju Hrupjela u dvori{tu porodi~ne ku}e Milana ]uri}a ju~er oko dva sata do{lo je do eksplozije, koja je prouzrokovala ve}u materijalnu {tetu na ku}i. Od eksplozije su o{te}ena i tri vozila koja su bila parkirana ispred ku}e, a manja {teta pri~injena je i na tri susjedne ku}e.

Posjeta na~elnika
- Svi smo ostali `ivi i to je najva`nije, ali je nepojmljivo da se u nekada mirnom i po mnogo ~emu uzornom Trebinju de{avaju ovakve stvari. Bili smo ugro`eni ja i moja porodica, a narednog puta }e biti neko
Livno: Organizirana grupa

drugi na redu - kazao nam je Milan ]uri}. Eksploziv je aktiviran ispod prozora spava}e sobe u kojoj su spavali njegov 15-godi{nji sin i supruga, koji su samo pukom slu~ajno{}u ostali `ivi ispod krhotina prozorskog stakla, stakla od lustera i ogledala, a po njima su pala i dva drvena prozorska okvira. Na spratu ku}e je, sre}om, nepovrije|ena baka Danica, Milanova nepokretna majka, koja, kako kroz suze re~e, do jutra nije ni bila svjesna {ta im se desilo. Na lice mjesta je odmah stigla policija koja je ujutro obezbje|ivala lice mjesta, kada je,

osim mnogobrojnih kom{ija, ]uri}e posjetio i na~elnik op}ine Trebinje Dobroslav ]uk, {okiran i kako je rekao, bez komentara.

Kom{ije u {oku
- Prije izvjesnog vremena ukraden mi je kombi za koji su tada nepoznati ljudi tra`ili otkup od 700 eura, ali je nakon bezuspje{ne ucjene i brze intervencije policajaca, kombi vra}en za jedan dan. Smatram da je to razlog i ovoga napada - istakao je ogor~eni ]uri}, istakav{i da je tada policija prona{la Milana (Mladena) Kova~a, koji je imao sau~esnike, ali ih nije `elio odati. Kom{ije ]uri}a, Petko Popovi}, Vlado Savovi}, Zoran Le~i}, {okirani su ovim slu~ajem. Iako je i na njihovoj imovini pri~injena materijalna {teta usljed eksplozije, naro~ito na ku}i Popovi}a, gdje su svi stakleni otvori dva sprata ku}e popucali, a o{te}enja su znatna i na pomo}nim objektima, ostali su nijemi pred ovim zlo~inom. - Na svu sre}u, svi smo ostali `ivi iako je staklo puklo i zasulo nas u spava}oj sobi. Milan ]uri} je uzoran doma}in i kom{ija. Sve {to imaju, generacije ]uri}a stjecale su po{tenim molerskim radom isti~e kom{ija Vlado Savovi}. Ovo je ~etvrta eksplozija u Trebinju ove godine, u kojoj nije bilo povrije|enih. I. MARKOVI]

Ministarstvo unutra{njih poslova Livanjskog kantona identificiralo je vi{e osoba osumnji~enih za kra|u `eljeza, ali ima i dosta onih koji su policiji nepoznati i nedostupni, jer dolaze sa drugih podru~ja BiH, potvrdio je Srni portparol Uprave policije Kantonalnog MUP-a Ivica Vrdoljak. Vrdoljak je rekao da vlasnici otpada ne prijavljuju policiji osobe koje ukradene metalne predmete prodaju kao sekundarnu sirovinu, {to ote`ava rad policije u otkrivanju kradljivaca. Na podru~ju livanjske i tomislavgradske op}ine posljednjih godina u~estale su kra|e `eljeza,

a najnoviji slu~aj desio se u Livnu gdje su lopovi pokrali sve metalne poklopce sa {ahtova na ulicama od zgrade „Livno-puteva“ do mosta u @abljaku. Tako su se posljednjih mjeseci na meti lopova na{le kante za sme}e, ru~na kolica i razne alatke, metalne {ipke i prozorski okviri sa devastiranih objekata, metalne {ipke sa dalekovodnih stubova, bakarni kablovi, pa ~ak i mesingani svje}njaci sa grobnica i bakarne plo~e sa spomenobilje`ja poginulih u ratu. Prema nezvani~nim informacijama, rije~ je o dobro organizovanoj grupi koja krade sve od metala {to im je nadohvat ruke.

Spec
DOBOJ - Druga policijska stanica Doboj podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu u Doboju izvje{taj protiv B. V. (29) iz Doboja zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo nasilje u porodici. Daljnja istraga je u toku.

O{te}enja i na parkiranim vozilima

Na gradili{tu na Ilid`i

Zapalila se radna ma{ina
Na radnoj ma{ini vlasni{tvo firme TB „In`injering“ doo Breza koja se nalazila na gradili{tu na Ilid`i preksino} je izbio po`ar. Radnici su ubrzo uspjeli ugasiti vatru i o doga|aju su obavijestili policajce. Tokom uvi|aja kojem je prisustvovao i vje{tak za protivpo`arnu za{titu utvr|eno je da je do po`ara do{lo samozapaljenjem na elektri~nim instalacijama.

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

23

Incident u Doboju

Maloljetnica no`em zbola protivnika
U Doboju je preksino} do{lo do sva|e i prepirke izme|u S. \. (16) i N. L. (21). Maloljetna S. \. je u stomak ~akijom zbola N. L. kome je ukazana pomo} u slu`ni Hitne pomo}i, a nakon toga je preba~en i smje{ten u Op}u bolnicu „Sveti apostol Luka“ u Doboju, gdje je zbrinut i van `ivotne opasnosti. Kako je saop}eno, CJB Doboj }e protiv S. \. Okru`nom tu`ila{tvu Doboj podnijeti izvje{taj za po~injeno krivi~no djelo nano{enja te{kih tjelesnih ozljeda. H. ^.

Snaha Borka Todoran u uni{tenoj ku}i
(Foto: D. Stojni})

Po`ar u Donjim Garevcima kod Prijedora

Starica se spasila iz vatre koja je planula u njenoj ku}i
Sava Todoran ostala bez imovine Po`ar, najvjerovatnije, izazvala zapaljena svije}a
U po`aru koji je preksino} pola sata poslije pono}i izbio u ku}i Save Todoran (84), mje{tanke Donjih Garevaca kod Prijedora, u cijelosti je izgorjela njena imovina, kompletan namje{taj, bijela tehnika, stolarija i dio krova ku}e u kojoj je ova, ina~e invalidna starica, `ivjela sama. spavala - ka`e Borka Todoran, Savina snaha, koja s njenim sinom Mi}om `ivi u ku}i udaljenoj pedesetak metara. Ona je dodala da ju je o po`aru obavijestio jedan od mje{tana Donjih Garevaca Slobodan Ba{i}, koji se u to vrijeme vra}ao iz grada. - Sava je u vrijeme izbijanja vatre spavala. Nije nam jasno kako je uspjela do na{eg dolaska uz pomo} {taka iza}i iz ku}e ka`e Borka, koja je sa suprugom Mi}om i kom{ijama do dolaska vatrogasaca, koji su po`ar ugasili dva sata kasnije, poku{ala smiriti vatrenu stihiju.

Velika {teta
Materijalna {teta nastala po`arom, koji je, najvjerovatnije, izazvala zapaljena svije}a koju je starica ostavljala u svojoj sobi, ogromna je. - Te{ko je u ovom trenutku procijeniti, ali znam da Sava u ku}i ne mo`e boraviti. A ne znam ni kako }e {tetu namiriti, jer `ivi od penzije koja iznosi svega 140 maraka mjese~no - ka`e Borka u ~iju se ku}u, i pored `elje da ostane na svom, ju~er preselila nesretna starica. M. ZGONJANIN

Okru`no tu`ila{tvo Doboj: Slijedi izvje{taj

Velika Kladu{a

Bra}a prijetila budu}em zetu
Policajcima u Velikoj Kladu{i obratili su se 20-godi{nja K. S. i njen nevjen~ani suprug K. J. (21) iz Velike Kladu{e i prijavili da su putem mobilnog telefona primili vi{e SMS-ova prijete}eg sadr`aja od njene bra}e K. E., K. A. i K. R. nastanjenih u mjestu Podzvizd, op}ina Velika Kladu{a, koji se ne sla`u s njihovom odlukom da stupe u brak. Daljnja istraga je u toku.

Pomo} kom{ija
- Sve je u potpunosti uni{teno. Zidovi su garavi, struje nema, krov treba sanirati i potpuno izgorjelu stolariju zamijeniti novom. Vatra je progutala ~ak i le`aj na kojem je moja svekrva

Vrhovni sud Federacije BiH

Spec
ZENICA - U posljednjih nekoliko dana u ulici \erzelezova Klop~e u Zenici izvr{ena je kra|a oko 30 metara bakarne za{titne `ice za uzemljenje, koja se nalazila na ogradi trafostanice Klop~e, vlasni{tvo „Elektrodistribucije“ Zenica. Istraga je u toku.

Sedam godina zatvora za silovanje djevoj~ice
Vrhovni sud Federacije BiH odbio je `albu branioca i potvrdio sedmogodi{nju zatvorsku kaznu za Atifa Hadrovi}a (60) iz Kamenskog kod Olova. Hadrovi} je pred zeni~kim Kantonalnim sudom osu|en zbog krivi~nog djela spolnog odno{aja s maloljetnom djevoj~icom. Hadrovi} se 29. decembra pro{le godine na{ao na optu`eni~koj klupi, nakon {to se pred sudijom za prethodni postupak Kantonalnog suda u Zenici izjasnio da se ne osje}a krivim po optu`nici za krivi~no djelo spolnog odno{aja s djetetom. Optu`nica Tu`ila{tva ZDK teretila je Hadrovi}a da je u periodu od ljeta 2004. do 27. avgusta 2006. godine u svojoj porodi~noj ku}i u Kamenskom, gdje je `ivio sa suprugom i njenom 12-godi{njom k}erkom, u vi{e navrata imao spolni odnos s djevoj~icom, od njene desete godine. Hadrovi} se nalazi u pritvoru od 7. septembra pro{le godine, a na njegov zahtjev upu}en je na izdr`avanje kazne i prije njene pravosna`nosti. Djevoj~ica i njena majka se nalaze u jednoj od „Sigurnih ku}a“ na podru~ju Srednje Bosne. A. D`.

Udes u Zavidovi}ima

Lak{e ozlije|ene dvije osobe
Na raskrsnici u Zavidovi}ima preksino} se dogodila saobra}ajna nezgoda u kojoj su u~estvovali P B., koji je upravljao automobi. lom „ford sijera“ (469-T-994), i B. D. koji je vozio „audi“ (699-K822). Tom prilikom na vozilima je nastupila materijalna {teta, a lak{e tjelesne povrede zadobili su P B. i P A. iz Zavidovi}a. . .

Policijska stanica Modri~a

Vrhovni sud FBiH: Odbijena `alba branioca

Prijavljeno u Sanskom Mostu

Osumnji~eni za {umsku kra|u
Policijska stanica Modri~a podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu u Doboju izvje{taj protiv S. J. (53), nastanjen u mjestu Vrnja~ka Trebava, op}ina Modri~a, i N. D. (36) iz Koprivne zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo {umske kra|e. Daljnja istraga je u toku.

Razbio prozore na ku}i i o{tetio elektrosat
Policajcima u Sanskom Mostu J. P (60) iz Sanskog Mosta prijavi. la je da joj je, dok je bila odsutna iz ku}e, nepoznata osoba razbila na ku}i {est prozorskih stakala te o{tetila ormari} s elektrosatom. Policajci su iza{li na lice mjesta i utvrdili da je o{te}en i betonski stub elektromre`e. Zbog sumnje da je po~inio ovo krivi~no djelo, policajci su priveli K. D. (60) iz Sanskog Mosta.

Modri~a: Istraga u toku

VREMEPLOV

23. septembar 2007.

DOGODILO SE
1642. - Otvoren jedan od najcjenjenijih
svjetskih koled`a - Harvard. 1817. - [panija i Velika Britanija potpisale sporazum o prekidu trgovine robljem. 1847. - Odlukom Hrvatskog sabora uveden hrvatski jezik kao slu`beni u ~itavom javnom `ivotu Hrvatske. 1910. - Francuski leta~ ^avez Geo (Chavez Geo) prvi jednomotornim avionom tipa „bleriot“ preletio Alpe na liniji Brig ([vajcarska) - Simplon Domodosola (Italija). 1913. - Francuski avijati~ar Rolan Garos (Roland Garros) prvi preletio Sredozemno more, na liniji Sent Rafael - Bizerta, a letio je osam sati. 1932. - Ned`d, Hed`as i vi{e drugih oblasti koje je pod patronatom Velike Britanije na Arabijskom poluostrvu pripojila dinastija Saudita ujedinilo se u Saudijsku Arabiju. 1979. - U Njujorku, u organizaciji glumice D`ejn Fonda (Jane Fonda) i u prisustvu oko 200.000 ljudi, organiziran antinuklearni protest.

24
Tr~anje: Da, ali birajte teren

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

sveznadar

ORDINACIJA

Mehani~ki piling
[ta predstavlja mehani~ki piling ko`e, pita F. K. Nova generacija mehani~kih pilinga ko`e sastoji se od mikrokristala kojima se posti`e kontrolirano lju{tenje ko`e. Mikrodermoabrazija je izvrsna metoda za podmla|ivanje. Potrebno je uraditi vi{e seansi
Dr. Edin Suljagi}, dermatolog

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 061 15 14 00 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44

(od tri do deset) u periodima od sedam do deset dana, pri ~emu treba paziti da se vakuumska sonda ravnomjerno pomjera preko ko`e, te da se poja~ano tretiraju mjesta s debljim ro`nim slojem. Nakon zavr{etka ko`a se temeljito o~isti mlakom vodom i potpuno se odstrani masa nanesena za piling. Kontraindikacije su upale, atrofi~na ko`a i akutna ko`na oboljenja.

Spec
Gre{ke „gradskih“ sporta{a
Ameri~ka slu`ba za za{titu potro{a~a najavila je da }e iz prodaje biti povu~eno milion krevetaca kineske proizvodnje. Kreveti}i marke „Simplisiti“ prodavani su po cijeni od 100 do 300 dolara. Problem je mobilna ograda, koja se u nekim slu~ajevima mogla otka~iti i dovesti u opasnost bebu da se zaglavi i povrijedi. U dva evidentirana smrtna slu~aja {estomjese~ne i devetomjese~ne bebe ta ograda nije bila korektno montirana.

Danas je Dan evropske ba{tine.

1987. - U Beogradu odr`ana
8. sjednica CK SK na kojoj je do{lo do prekretnice u ideologiji i politici srpskih komunista. U sukobu dvije frakcije pobijedila je tvrda struja tada{njeg predsjednika CK SKS Slobodana Milo{evi}a, nad umjerenijom politikom predsjednika Predsjedni{tva Srbije Ivana Stamboli}a. Milo{evi} je potom izvr{io ~istke u partiji i medijima i obezbijedio osnov za svoju nacionalisti~ku politiku. 1998. - Vije}e sigurnosti UN donijelo Rezoluciju 1199 kojom se zahtijeva prekid vatre izme|u srbijanskih snaga bezbjednosti i kosovskih Albanaca, preduzimanje mjera za spre~avanje humanitarne katastrofe i nastavak pregovora o okon~anju krize na Kosovu. Najavljene su dalje akcije i dodatne mjere ukoliko rezolucija ne bude po{tovana. 2002. - Program reforme o uspostavi i provo|enju vladavine prava u BiH, dogovoren izme|u Vlade BiH i me|unarodne zajednice, prezentiran na sastanku politi~kih direktora Upravnog odbora Vije}a za provedbu mira (PIC) u Sarajevu. 2002. - Vije}e sigurnosti UN prihvatilo Rezoluciju kojom se osu|uje izraelska opsada [taba palestinskog lidera Jasera Arafata u Ramalahu i zahtijeva trenutni prekid uni{tavanja palestinske civilne i sigurnosne infrastrukture. SAD su bile uzdr`ane.

Ne tr~ite prometnom ulicom
Automobilski ispu{ni plinovi usporavaju dotok krvi u srce
Ako se sr~ani bolesnik, a va{e je stanje stabilno, lije~nik }e vam, po svoj prilici, savjetovati svakodnevnu fizi~ku aktivnost, a vi }ete, po{to se to ~ini najjednostavnijim, odabrati tr~anje. Izbor nije lo{, ali imajte na umu rezultate najnovije studije u kojoj je sudjelovalo 20 mu{karaca koji su prethodno pretrpjeli sr~ani udar, ali ~ije je stanje bilo stabilno. Svi su ispitanici bili izlo`eni ispu{nim plinovima iz automobila ili filtriranom zraku na sat vremena za vrijeme tjelesne aktivnosti. Ta izlo`enost dovela je do podjednakog povi{enja otkucaja srca, me|utim ispitanici izlo`eni ispu{nim plinovima imali su slabiji dotok krvi do srca, {to je pove}alo rizik od brojnih kardiovaskularnih komplikacija, uklju~uju}i sr~ani udar i aritmije. Ova nam studija govori da nije potrebno izbjegavati tjelesnu aktivnost, ve} da je po`eljno ne kretati se uz gust promet, isti~u njeni autori.

Duhan mo`e izazvati trajne promjene odre|enih aktivnosti gena i zbog toga neki biv{i pu{a~i i dalje imaju ve}i rizik za rak plu}a od osoba koje nisu nikada pu{ile, saop{tili su nau~nici u studiji objavljenoj u Parizu. U studiji se navodi da duhan mo`e aktivirati gene jedne jedine }elije i izazvati trajne promjene ~ak i poslije prestanka pu{enja.

Starosna penzija
Imam 57 godina `ivota i 26 godina, pet mjeseci i 15 dana radnog sta`a. Dobila sam otkaz. Da li postoji mogu}nost dokupa sta`a preko Slu`be za zapo{ljavanje, jer sam saznala da oni pla}aju otkup za starosnu penziju do tri godine ili mogu}nost za prijevremenu starosnu penziju, pita T. S. iz Jablanice. Odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju nije predvi|en institut dokupa sta`a. Me|utim, ~lanom 31. Zakona o posredovanju u zapo{ljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica, propisano je da se penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju tri godine do stjecanja uvjeta na starosnu penziju u skladu sa Zakonom o PIO. Zakonom o PIO, u ~lanu 30. propisano je da osiguranik stje~e pravo na starosnu penziju kad navr{i 65 godina `ivota i najmanje 20 sta`a ili 40 godina sta`a, bez obzira na godine `ivota. ^lanom 137. istog zakona propisano je da osiguranik stje~e uvjete za penziju i kad navr{i 55 godina `ivota i 30 sta`a `ena, ali najdu`e do 31. decembra 2008. Vama nedostaje vi{e od tri godine da biste mogli u starosnu penziju, jer i uvjeti godina `ivota i sta`a moraju biti kumulativno ispunjeni. Federalni zavod PIO

Pripravnik kao volonter
Da li je u dr`avnoj slu`bi mogu}e zaposliti pripravnika u svojstvu volontera, pita M. G. iz Sarajeva. Zakonom o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH nije propisan volonterski pripravni~ki sta`, ali je utvr|eno da se na dr`avnog slu`benika primjenjuje Zakon o radu, ostali zakoni i kolektivni ugovori kojim se ure|uju prava i obaveze iz radnih odnosa, ukoliko pomenutim zakonom nije druga~ije utvr|eno. Kako Zakon o radu poznaje volonterski pripravni~ki sta` jasno je, imaju}i u vidu prethodnu odredbu, da nema zakonskih smetnji da se i u dr`avnoj slu`bi vr{i prijem pripravnika u svojstvu volontera.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

RO\ENI
63. godine prije nove ere - Ro|en Cezar Oktavijana August, usvojeni sin Julija Cezara, prvi rimski car.

UMRLI
1939. - U Londonu, u azilu, u 83. godini umro Sigmund Frojd (Sigmund Freud), otac psihoanalize i prve cjelovite teorije li~nosti u psihologiji. 1973. - Umro ~ileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, jedan od najve}ih pjesnika Latinske Amerike i {panskog jezika, dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost 1971. godine („Prazni~na pjesma“, „Dvadeset ljubavnih pjesama i jedna o~ajna“, „[panija u srcu“).

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba
Sarajevo: Kolektivni ugovor

sveznadar

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

25

Ta~no Neta~no
izumitelj Robert Bo{ je 1.Njema~ki godine uveo osmosatni jo{ 1906. radni dan? je mjera 2.Ar{inlakta? za du`inu od jednog 3.Legenda ka`e da se starogr~ki dramati~ar Euripid rodio ta~no na dan bitke kod Salamine, 23. septembra 480. godine prije nove ere?
1. TA^NO

Kako izbaciti otrove iz organizma

Cijeli dan na sokovima
Prijedlog dijete za sedmi dan u nedjelji
Dijeta tokom koje se unosi samo te~nost omogu}ava organizmu da izbaci otrove, ali je zdrava osoba ne smije dr`ati du`e od 24 sata. Ako spadate u takve, evo prijedloga: ^im ustanete popijte sok od limuna pomije{an sa ~a{om mlake vode ili sok od naran~e bez konzervansa. Za doru~ak sok od lubenice (20 cl) ili krastavca (30 cl). U`inu ~ini 20 cl soka od ju`nog vo}a. Ru~ak se sastoji od soka od povr}a (30 cl) za~injenog s malo bijelog luka. Za popodnevnu u`inu uzmite sok od crvenog vo}a (20 cl) ili sok od jabuke i kru{ke. Ve~era je sok od povr}a (30 cl) u koji ste dodali malo |umbira.

7

1 2 3 4 5 6

Pred spavanje popijte sok od egzoti~nog vo}a (20 cl) ili sok od kajsije, breskve ili tre{anja. Da se ne biste osje}ali iscrpljeno, najbolje je da za dijetalni dan izaberete neku nedjelju.

Bo{ uvodi osmosatni radni dan
Njema~ki in`injer, izumitelj i industrijalac Robert Bo{ (Robert August Bosch) je jo{ 1906. godine uveo osmosatni radni dan i zagovarao industrijsku arbitra`u, {to potvr|uje da su njegova socijalna gledi{ta bila napredna za to vrijeme. [kolovao se u SAD gdje je radio i sa Tomasom Edisonom, a onda je u 1886. u [tutgartu osnovao preduze}e u kojem je od malog zanatlije stigao do vlasnika velikih firmi sa vi{e desetina hiljada zaposlenih. Kao pronalaza~, sam ili sa saradnicima, tvorac je magnetnog upalja~a, sisaljke za u{trcavanje koja je omogu}ila uspjeh Dizelovog (Dieselovog) teretnjaka i sli~nih naprava. Ro|en je 23. septembra 1861., a umro 9. marta 1942. godine.
2. TA^NO

Turska kuhinja

Kebab od patlid`ana i janjetine
Potrebno je: 500 g sitnih patlid`ana, 1 ka{ika soli, 3 glavice luka, ~esna bijelog luka, 2 paradajza, 750 g janje}eg mesa s buta, 3 ka{ike maslaca, 3 ka{ike ulja, pola ka{i~ice soli, na vrh no`a bibera, pola litra supe od mesa. Na~in pripreme: 1. Patlid`ane operite, o~istite od peteljki, nare`ite na komade, pomije{ajte sa ka{ikom soli i pustite da stoji 30 minuta. 2. Luk krupno nasjeckajte, a bijeli luk zdrobite. Paradajz ogulite i sitno nare`ite. Meso nare`ite na kockice. svijetlosme|e boje. Potom ih ocijedite na upijaju}em papiru. 5. Na preostaloj masno}i pr`ite meso, a potom ih stavite u lonac. 6. U tavi propr`ite luk. S lukom pet minuta dinstajte paradajz i bijeli luk pa dodajte mesu. Posolite i pobiberite. 7. Ugrijte i dolijte supu od mesa. 8. Jelo kuhajte pokriveno na blagoj temperaturi 30 minuta. Dodajte patlid`ane i sve jo{ kuhajte 30 minuta.

Ar{in - mjera za du`inu od jednog lakta
Ar{in je mjera za du`inu od jednog lakta. Dolazi od turske rije~i i ozna~ava staru mjernu jedinicu. Dijelio se na osam urupa, a urup na ~etiri greka. Postojali su i ovi ar{ini: kroja~ki koji je iznosio 65 centimetara, trgova~ki koji je iznosio 68 centimetara te graditeljski koji je iznosio 75 centimetara. Ar{inom se u prenesenom smislu ozna~ava uop}e neka mjera, mjerilo.
3. TA^NO

3. Patlid`ane operite i posu{ite. 4. U tavi ugrijte maslac i ulje, pa pr`ite patlid`an do

Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj “Va{oj kuharici”

@enomrzac doveo `enu na pozornicu
Legenda ka`e da se starogr~ki dramati~ar Euripid (Euripides) rodio ta~no na dan bitke kod Salamine, 23. septembra 480. godine prije nove ere. Dio je velike trojice, uz Eshila i Sofokla. Napisao je oko 90 drama (neki izvori tvrde 74, a neki 92). Na natjecanjima je pobijedio ~etiri puta i jednom posmrtno. Prvi je put pobijedio 441. prije nove ere nepoznatom tetralogijom. Njegov je istoimeni sin prikazao tetralogiju i poslije o~eve smrti te je njome jo{ jednom pobijedio. Sa~uvano je 17 njegovih tragedija, a autenti~nost osamnaeste tragedije „Res“ nije potvr|ena. Bio je jedan od prvih ljudi koji su imali privatnu biblioteku. Danas se smatra jednim od najve}ih pjesnika, dramati~ara, tragi~ara i pisaca svih vremena. Smatrali su ga `enomrzcem, a on je prvi put na pozornicu izveo `enu kao psiholo{ki problem i pozabavio se njenom specifi~nom duhovno{}u. Svojim je realizmom i dramskim obradama erotike sabla`njavao svoje savremenike. Aristofan ga je smatrao ru{iteljem morala, a Aristotel najtragi~nijim od svih pjesnika. Umro je 406. godine prije nove ere.

PROIZVOVRSTA \A^ PREDMETA HEMIJSKOG MELODIJA OD ABE, ELEMENTA SUKNA SITNI INDIJSKI NOV^I] FRANCUSKO MU[KO IME

PRILI^NO NAGNUT SLOVENA^KI PISAC IVAN RASTOJANJE

KALCIJ

NA[ MLIJE^NO BIV[A KO[ARBJELILO, NORVE[KA SKIJA[ICA KA[KI REPVRO FINI ZAJCINGER REZENTAT. GIPS NE[OVI]

PRIJEVREMEN

ZMAJEV, NEMAN ODSUSTVO REDA GRADI] U [VEDSKOJ UZVI[ENJE ZEMLJI[TA ZEMLJI[TE, TEREN POVE]ANJE PORAST P.A. VRIJEME KAD JE SUNCE U ZENITU AMPER DAID@A ODMILJA [PANSKI GRAMAT. ^LAN AMPER

@ENSKO IME

MUZI^AR NA SLICI

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA NAKAZA, O NIL, ANALIZIRATI, RELEJ, LIGA[, ARD, O[IT, RA, NORA, IRIDIJ, D@IM MORISON, AD AKTA, ELAN 1210

STARIJA GLUMICA RINA

LI^NA ZAMJENICA

STARIJI ITALIJANSKI PJEVA^

26
Premijer liga BiH

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

sport

Kanonada na Grbavici
Tri gola Jahi}a, dva Dijalibe i autogol Basare
Duel Obada (Vele`) i Varupe (Travnik)

Nova uvjerljiva pobjeda @elje

Dudi} i Stupac slomili goste
U otvorenoj igri doma}i u fini{u postigli oba gola
Duel na Piroti protekao je u obostrano otvorenoj igri, u kojoj je doma}i Travnik u fini{u ipak bio konkretniji od Vele`a i osvojio tri boda. „Veziri“ su prvi zaprijetili, preko Varupe iz slobodnog udarca, ali je golman Vele`a Kurtanovi} bio na mjestu. preko Obada i D`afi}a, ali kako je me~ odmicao, tako je Travnik sve vi{e stezao obru~ oko gola gostiju. Akcija za vodstvo Travnika u 69. minuti po~ela je od Pranjkovi}a, koji je uposlio Stupca. Uslijedio je centar{ut pred gol

Vele` pora`en na Piroti

Leotar
Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca 2.000. Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je) 6. Pomo}nici: Franjo Bandi} (Tomislavgrad) i Dalibor Dra{kovi} (Isto~no Sarajevo). Delegat: Radislav Kunda~ina (Trebinje). Strijelci: 1:0 - Dudi} (69), 2:0 Stupac (80). @uti kartoni: Saraj~i}, [iljak, Dervi{i, Ribi} (Travnik), Kajtaz, Baji} (Vele`). Igra~ utakmice: Fe|a Dudi} (Travnik) 7.

2

(0:0)

0

Vele`
VELE@ Kurtanovi} 7 ^oli} 5,5 (od 60. D`afi} 6) Kajtaz 6 Hod`i} 5,5 Baji} 6,5 Zaimovi} 6 Kodro 5,5 Jugo 5,5 (od 80. Delali} -) Gubelji} 6 Obad 6,5 Serdarevi} 6,5 Trener: Anel Karabeg

TRAVNIK Bilobrk 6,5 Terzi} 6,5 Varupa 6,5 Saraj~i} 6,5 Bradari} 7 [iljak 6,5 Pranjkovi} 6,5 Ribi} 7 (od 76. Nemeljakovi} -) Dervi{i 6 (od 65. Doli} -) Dudi} 7 (od 85. Hrustanovi} -) Stupac 7 Trener: Kemal Hafizovi}

Trostruki strijelac Jahi} u akciji: S utakmice na Grbavici

(Foto: M. Kadri})

@eljina je ma{ina nastavila mljeti protivnike na Grbavici. Nakon tri gola Leotaru pa ~etiri Slobodi, „Plavi“ su ispratili Jedinstvo sa {est pogodaka. Od prve minute bilo je primjetno da su Bi{}ani do{li bez ikakvog motiva, samo da izgube

@eljezni~ar 6 (3:0) 0 Jedinstvo
Stadion Grbavica. Gledalaca: 3.000. Sudija: Du{ko Pekija (Prijedor) 6,5. Pomo}nici: Paul Balta (Livno) i Nikica Tomas (Drinovci). Delegat: Bo`o Vidovi} (Zenica). Strijelci: 1:0 - Basara (32 autogol), 2:0 - Jahi} (37), 3:0 - Dijaliba (39), 4:0 - Dijaliba (54), 5:0 - Jahi} (74), 6:0 Jahi} (76). @uti kartoni: Muli}, Basara, Selimovi} (Jedinstvo). Igra~ utakmice: Sanel Jahi} (@eljezni~ar) 8.
@ELJEZNI^AR Baoti} Kamber 7 Spahi} 7 Vugdali} 7 Mulali} 7 Jahi} 8 Bekri} 7 (od 65. Muharemovi} -) Dijaliba 7,5 Cocali} 7 (od 81. Joldi} -) Guvo 7 (od 65. Be{lija 7) [tili} 7 Trener: Enver Had`iabdi} JEDINSTVO Mujki} 5 Muli} 5 (od 59. Selimovi} 5) Mehad`i} 5 Mujnovi} 5 Smailagi} 5 D`aferovi} 5 Basara 5 (od 54. Arnautovi} 5) Dedi} 5 Mirvi} 5 Kapetan 5 (od 83. Selmanovi} -) Sejdi} 5 Trener: Ahmet Ke~alovi}

Izjave trenera
- Bio sam optimista, ali se nisam nadao ovako uvjerljivoj pobjedi. Zabrinuo sam se kada smo propustili nekoliko izvrsnih prilika na po~etku utakmice, ali smo, nakon postignutog gola, slomili otpor indisponirane ekipe Jedinstva.

Enver Had`iabdi} (@eljezni~ar):

Gosti iz Italije
Gaetano Repa~i, vlasnik dva nogometna ni`erazredna kluba u Italiji, i njegova supruga Vesna, koja je porijeklom Bosanka, bili su gosti me~a na Piroti. Oni su „Vezirima“ poklonili Gosti su uzvratili preko Serdarevi}a, ~iji je {ut Bilobrk dobro odbranio, dok je na drugoj strani Kurtanovi} zaustavio udarce Stupca, Dudi}a i Dervi{ija. Do poluvremena Obad je lobovao Bilobrka, ali je loptu na putu prema golu zaustavio Bradari}. U nastavku je Vele` poku{ao
Rezultati 7. kola: SARAJEVO: @eljezni~ar - Jedinstvo 6:0, TREBINJE: Leotar Lakta{i 4:0, TRAVNIK: Travnik - Vele` 2:0. Danas: MOSTAR: Zrinjski - Sloboda, ISTO^NO SARAJEVO: Slavija Ora{je, [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Modri~a, @EP^E: @ep~e - ^elik, POSU[JE: Posu{je - Sarajevo. Parovi 8. kola (29. i 30. septembar): Ora{je - Sloboda, Lakta{i - Zrinjski, Jedinstvo Leotar, ^elik - @eljezni~ar, Sarajevo - @ep~e, Modri~a Maxima - Posu{je, Vele` - [iroki Brijeg, Slavija - Travnik.

100 trenirki za omladinski pogon te novac za nabavku opreme prvom timu. Utakmicu su posmatrali u dru{tvu na~elnika Op}ine Tahira Lende i predsjednika kluba D`evada Be~iragi}a. Vele`a, gdje je najprisebniji bio Dudi}, ~iji udarac glavom Kurtanovi} nije mogao zaustaviti. Vele` je potom otvorio igru ne bi li do{ao do izjedna~enja, ali je to samo omogu}ilo doma}inu nove kontre. Jednu od njih, u 80. minuti, iskoristio je Stupac, kojem je asistirao Dudi}. S. PINJO

sa {to manjom razlikom, ali na kraju, nisu uspjeli ~ak ni to. Ipak, @elji je trebalo vi{e od 30 minuta da postigne prvi pogodak. Dijaliba, Guvo i Bekri} su u nekoliko navrata mogli poentirati, dok je Jedinstvo jedini put zaprijetilo preko Kapetana, nekada{njeg juniora @eljezni~ara. Kanonada je po~ela u 32. minuti. Jahi} je odli~no pro{ao po

- Do{li smo oslabljeni, bez trojice standardnih prvotimaca. Jedinstvo je mlada i neiskusna ekipa, koja se nije mogla nositi s raspolo`enom ekipom @eljezni~ara.

Ahmet Ke~alovi} (Jedinstvo):

Propu{tene prilike

Tabela
1. Travnik 2. Modri~a 3. Zrinjski 4. ^elik 5. @eljezni~ar 6. Vele` 7. Sloboda 8. Lakta{i 9. Jedinstvo 10. Posu{je 11. [. Brijeg 12. Ora{je 13. Leotar 14. Sarajevo 15. Slavija 16. @ep~e 7 5 6 6 7 7 6 7 7 6 6 6 7 5 6 6 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 3 0 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 4 2 2 3 4 1 3 4 9:10 15:4 8:3 6:2 16:8 12:11 10:10 8:10 7:12 6:6 4:6 7:11 6:10 9:7 3:9 5:12 13 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 7 7 6 5 4

lijevoj strani i centrirao, a Basara je zatresao sopstvenu mre`u. Sanel Jahi} je u 34. i 35. minuti dva puta mogao pogoditi, ali je prvi udarac zavr{io iznad gola, a drugi na pre~ki. Najbolji strijelac @eljezni~ara pogodio je ipak u 37. minuti. [tili} je izveo korner, a Jahi} glavom nadvisio odbranu Jedinstva te postigao atraktivan gol. Samo dvije minute kasnije Dijaliba je, nakon solo prodora, postavio rezultat prvog poluvremena - 3:0. Senegalac je svoj drugi gol, a ~etvrti @eljin, postigao u 54. minuti, kada je, nakon centar{uta Kambera, iskoristio gre{ku gostuju}e odbrane i pospremio loptu u mre`u. Jedinstvo je i u drugom poluvremenu samo jednom ozbiljnije ugrozilo gol doma}e ekipe, ponovo preko Kapetana, koji je {utirao glavom pored gola. Do kraja utakmice @eljezni~ar je mogao posti}i jo{ nekoliko golova, ali se mre`a Mujki}a tresla samo dva puta. Jahi} je u 74. minuti iskoristio prodor i dobar centar{ut Be{lije, a samo dvije minute kasnije isti je fudbaler postigao i svoj tre}i gol, sna`nim i preciznim udarcem s ivice {esnaesterca. Z. [ARI]

Efikasni Jahi}

Intervencija Mujki}a ispred Guve

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

27

Leotar prekinuo seriju poraza

^etiri lopte u mre`i Lakta{a
Vico dvostruki strijelac za Trebinjce
Leotar je od prve minute pokazao odlu~nost da prekine niz od ~etiri uzastopna prvenstvena poraza. Inicijativu su Trebinjci krunisali u 17. minuti. Na polovini Lakta{a loptu je osvojio Komneni}, solo prodorom do{ao do {esnaesterca i odli~nim udarcem matirao golmana Ba{u. Ve} u 29. minuti bilo je 2:0. Mulina je s lijeve strane iz slobodnog udarca odli~no ubacio u kazneni prostor. Loptu je prihvatio Radovi} i uposlio [e{liju, koji je sa skoro osam metara od gola gostiju pogodio mre`u. Do kraja prvog dijela Leotar je pove}ao prednost. Akciju navalnog reda Vico je zavr{io pogotkom. U nastavku, Leotar je nastavio jednako anga`irano. U 61. minuti, nakon

Leotar

4 (3:0) 0
LEOTAR Mijanovi} 7,5 ]uri} 7 (od 80. Vu~ini} -) Todorovi} 7 ]orlija 7 (od 33. Rami} 7) Radovi} 7,5 Mi~eta 7 Komneni} 8 Samard`i} 7 Mulina 8 [e{lija 7 (od 58. Prelo -) Vico 8. Trener: Sr|an Savi}.

Lakta{i
LAKTA[I: Ba{a 5 Te{i} 5 Go{i} 5,5 Mirkovi} 5,5 (od 63. ]irovi} 5,5) Marinovi} 6 \uri} 5,5 (od 63. In|i} 5,5) Baji} 5,5 Studen 5 Trivi} 5,5 \ori} 5 (od 63. Blagojevi} 5,5) Mu~alovi} 5,5. Trener: Zoran Jagodi}. Muharemovi} i Ivankovi}: Novi duel Posu{ja i Sarajeva

Stadion Police u Trebinju. Gledalaca 1.000. Sudija: Almir Alijagi} (Biha}) 7. Pomo}nici: Zlatan Be~irovi} (Srebrenik) i Sini{a Janji} (Bijeljina). Delegat: Dubravko Mi{kovi} (Livno). Strijelci: 1:0 - Komneni} (17), 2:0 - [e{lija (29), 3:0 - Vico (36), 4:0 - Vico (61). @uti kartoni: Mi~eta, Mulina, Prelo (Leotar), Go{i}, Studen (Lakta{i). Igra~ utakmice: Jovica Vico (Leotar) 8.

Nastavak sedmog kola

Sarajevo u Posu{ju
Tri utakmice po~inju u 15.30 sati, a u [irokom Brijegu i Mostaru u 18.30
Danas su na programu preostali susreti sedmog kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine. Me~evi u Isto~nom Sarajevu, Posu{ju i @ep~u po~inju u 15.30 sati, a u [irokom Brijegu i Mostaru u 18.30. Stevanovi} (Modri~a), Drago ^ule (Kru{evo). Delegat: Zvonimir Mari} (Ora{je). POSU[JE: Markoti}, Rogulj, Re`i}, Bari{i}, Vranjkovi}, Stojanovi}, Ivankovi}, Prli} (Me{anovi}), Serdaru{i}, Krstanovi}, Kordi}. Trener: Dragan Jovi}. SARAJEVO: Fejzi}, Babi}, Ba{i}, Had`i}, Milo{evi}, Muharemovi}, Maksimovi}, Gruji}, Repuh, Turkovi}, Ra{~i}. Trener: Husref Musemi}.

Jagodi} naredio Studenu da iza|e
U 90. minuti desila se neobi~na situacija. Iako je prethodno izvr{io sve tri izmjene, {ef stru~nog {taba gostiju Zoran Jagodi} pozvao je svog igra~a Studena i naredio mu da napusti teren prije zavr{etka me~a, {to je ovaj i u~inio. kiksa odbrane Lakta{a, Vico se po drugi put upisao u strijelce. Jedine prilike gosti su imali preko kapitena Marinovi}a, koji je dva puta odli~no {utirao iz prekida, ali je golman Mijanovi} oba puta bio na visini zadatka. Prije po~eta utakmice minutom {utnje odata je po~ast iznenada preminulom velikanu trebinjskog fudbala Svetozaru Milo{evi}u. V. PILJEVI]

Slavija Ora{je
Stadion SRC u Isto~nom Sarajevu. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka). Pomo}nici: Ivan Mi{ki} (Novi Travnik), Rusmir Ba{i} (Sarajevo). Delegat: Med`id Gvozden (Sarajevo). SLAVIJA: Mari}, Benovi}, Stankovi}, Regoje, Arsenijevi}, Vuksanovi}, Simi}, Miljkovi}, Jovanovi}, Radovanovi}, Spalevi}. Trener: Du{an Jevri}. ORA[JE: L. Koba{, S. Koba{, Klai}, Aleksi}, G. @ivkovi}, I. Peji}, Ristani}, Sarajli}, M. \uri}, Muji}, A. Vidovi}. Trener: Pavao Struga~evac.

@ep~e ^elik
Gradski stadion u @ep~u. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki). Pomo}nici: Momir [irko (Banja Luka), Jasmin Hrustanovi} (Biha}). Delegat: Meho Alagi} (Cazin). @EP^E: Trogrli}, Krd`ali}, Savi}, Isakovi} (@igonja), Kula{, Mir~eta, Ljevakovi}, Rizvanovi}, Idrizovi}, Duspara, Imamovi}. Trener: Milan Jovin. ^ELIK: Buri}, Jur~evi}, Zatagi} (Moranjki}), Markovi}, Hasanovi}, [abi} (Hasi}), Pup~evi}, Sal~inovi}, Luka~evi}, Had`i}, Novakovi}. Trener: Ivo I{tuk.

[iroki B. Modri~a M.
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislavgrad). Pomo}nici: Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i), Bilal Bogilovi} (Sarajevo). Delegat: Krunoslav D`ijan (Bok). [IROKI BRIJEG: Vasilj, Kosta, Vidi}, Topi}, [ili}, Vagner, Zelenika, Marsijano, Ronijele, S. Bubalo, Karoglan. Trener: Mario ]utuk. MODRI^A MAXIMA: Tripi}, Vasi}, Belo{evi}, Savi}, Jolovi}, Bogi~evi}, Stjepanovi}, Stoki}, Nikoli}, Pereira, Boji}. Trener: Slavi{a Bo`i~i}.

Vico: Uvjerljiva pobjeda Leotara

Slavija

U Isto~no Sarajevo dolaze „Labudovi“

Zrinjski Sloboda
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica). Pomo}nici: Goran Lepir (Banja Luka), Elvir Grabus (Travnik). Delegat: Ferid ^ov~i} (Gora`de). ZRINJSKI: Mitrovi}, Nikoli}, I. D`idi}, D. D`idi}, Ivankovi}, Pezo, Landeka, Smaji}, @i`ovi}, Rajovi}, Matko. Trener: Bla` Sli{kovi}. SLOBODA: Jovi}, Halilovi}, K. ^ejvanovi}, Mikelini, Kuduzovi}, Prodanovi}, Jahi}, Zoleti}, Huseinovi}, Osmanhod`i}, Ahmetovi}. Trener: Sakib Malko~evi}.

Radovanovi} poziva na oprez
Iako Slavija ima odli~an u~inak u me|usobnim duelima s Ora{jem, pred dana{nji ogled dva tima povratnik u redove premijerliga{a iz Isto~nog Sarajeva Igor Radovanovi} poziva na oprez: - Ako ne budemo svi maksi-

Posu{je Sarajevo
Stadion Mokri dolac u Posu{ju. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka). Pomo}nici: Slobodan

Ora{je: Rehabilitacija ili potonu}e
Ako danas izgube od Slavije, nogometa{i Ora{ja mogli bi potonuti i na samo dno tabele. S druge strane, uspjeh u Isto~nom Sarajevu mogao bi zna~iti rehabilitaciju za dosada{nje lo{e igre i rezultate. - Zbog ozljeda, u timu ne}e biti Ante i Gorana @ivkovi}a, Drage Mi{kovi}a i Velimira Bra{ni}a, dok }e nedovoljno oporavljeni Slaven Damjanovi}, vjerovatno, biti d`oker s N. Tr. klupe.

[iroki Brijeg

Na Pecari gostuju „Uljari“

Marsijano: Nemamo pravo na lo{ dan
Radovanovi}: Maksimalan anga`man

malno anga`ovani, imat }emo mnogo problema. Ora{je je u krizi rezultata, ali ima ozbiljnu ekipu, koja }e doputovati rastere}ena, ali i silno motivirana. Za nas bi sve osim pobjede bila prava katastrofa - nagla{ava Radovanovi}.

Problema s kartonima u ekipi nema, ali zato ima s povredama. Du`i period van stroja su Dragan Bjelica i Nemanja Kne`evi}, ali bi mogli biti u kombinaciji, dok je jo{ od susreta sa Sarajevom van stroja Milan Muminovi}. G. I.

Sa samo dva boda iz prethodna dva me~a, nogometa{i [irokog Brijega danas moraju dobiti lidera Modri~u Maximu ako `ele zadr`ati priklju~ak za vrhom. Brazilac Marsijano potvr|uje da njegova mom~ad nema pravo na novi kiks. - Remijem sa ^elikom na Pecari umanjili smo vrijednost boda osvojenog u prethodnom ko-

lu. Zato nemamo pravo na lo{ dan. Sve osim pobjede bilo bi ravno katastrofi - rije~i su brazilskog veznog igra~a, koji je ovog ljeta stigao na Pecaru. Trener Mario ]utuk najavio je korekcije u sastavu. U mom~ad bi se trebali vratiti Velimir Vidi}, dok su i dalje van stroja Selson, Ivan Bubalo i Sini{a Gagula. D. K.

^elik

Pred kantonalni derbi u @ep~u

I{tuk: Favoriti smo
Hasi} alternativa za [abi}a, a Zatagi} za Moranjki}a
Zbog ambijenta koji se o~ekuje na tribinama `epa~kog stadiona, ^elik }e u dana{njem kantonalnom derbiju samo formalno biti gost. Uz dobru formu ekipe i uspje{an niz od pet utakmica bez poraza, sve su to razlozi {to je i trener Zeni~ana Ivo I{tuk priznao da je ^elik favorit. - Dobro smo igrali na tri vrlo te{ka gostovanja: kod Modri~e, Slavije i [irokog Brijeg, s kojih }e malo ko donijeti bodove, a mi smo se vratili sa ~etiri. Mada nisam imao priliku ove sezone gledati @ep~e, jasno je da nemaju kvalitet ove tri ekipe, s kojima smo se mogli nadigravati. @ep~e }e, sigurno, igrati mnogo ~vr{}e i o{trije, jer je

28
Sarajevo

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

sport

Danas gostovanje Posu{ju

(Foto: J. Had`i})

Vrijeme je da crna serija stane
Hrabri me dvadesetak minuta drugog dijela protiv Bazela, ka`e Musemi}
Nakon jo{ jedne evropske avanture, fudbaleri Sarajeva ponovo se vra}aju premijerliga{koj svakodnevnici. Dok je tro{io snagu po Evropi, prvak Bosne i Hercegovine dozvolio je sebi dva doma}a podba~aja tako da pogled na tabelu Premijer lige, mada s utakmicom manje, nije nimalo ohrabruju}i. Da li }e se u Posu{ju stvari okrenuti? Trener Husref Musemi} odlu~an je da njegov tim kona~no na|e izlaz iz krize. Kada bi se s jednog gostovanja donijela pobjeda te kada bi iz zaostalog me~a protiv Modri~e na Ko{evu osvojili tri boda, tabela bi izgledala potpuno druga~ije. - O~ekujem da nam kona~no krene. Serija slabih rezultata se odu`ila. Pro{le smo sezone imali vi{e od 10 utakmica bez poraza, a sada nekoliko kola ne mo`emo pobijediti. Kada bismo u Posu{ju ostvarili dobar rezultat,

I{tuk: Jedan poraz u 17 utakmica

izgubili samo jednu (Modri~a 0:2), a remizirali tri (Troglav, Travnik i [iroki Brijeg po 0:0). Sve smo ostale pobijedili, mada smo ve}inu igrali izvan Zenice.

@ep~e: Mir~eta mijenja Vukovi}a
Iako bi, zbog trenutne pozicije na tabeli, pred kom{ijski derbi sa ^elikom trebalo sve biti na nogama, u redovima @ep~a vlada malo obe}avaju}a atmosfera. Novi trener Mile Jovin, kojeg o~ekuje debi pred doma}om publikom, bit }e li{en usluga ka`njenog Vukovi}a, ~iju }e poziciju, vjerovatno, od po~etka zauzeti novajlija Igor Mir~eta. Nakon ju~eraizgubilo dosta bodova na svom terenu. No, ne bje`imo od uloge favorita. @elimo pobijediti ka`e I{tuk te dodaje da njegovi igra~i sada jedva ~ekaju gostuju}e utakmice, jer su se uvjerili da mogu osvajati bodove. - Od kako sam preuzeo ^elik, {to u pripremnom periodu, {to u prvenstvu, odigrali smo 17 utakmica, od kojih smo {njeg lak{eg treninga, ekipa je oti{la u karantin, gdje }e i do~ekati dana{nji me~. - Zeni~ani su ekipa za svaki respekt. O njihovoj trenutnoj snazi suvi{no je tro{iti rije~i. Toliko minuta bez primljenog gola sve govori. S obzirom na to da nam gori pod nogama, prostora ni za najmanje gre{ke vi{e nemamo tako da su @ep~u tri boda imperativ - ka`e Jovin. I. I. Zato se nadam da mo`emo slaviti i u @ep~u - optimista je trener ^elika. On nema ve}ih problema sa sastavljanjem tima iako su neizvjesni nastupi nedovoljno oporavljenih [abi}a i Moranjki}a. Ako ne budu spremni, na njihovim }e pozicijama zaigrati Zatagi} i Hasi}. U ekipu se vra}a Pup~evi}. V. B.

Had`i}: Spreman za utakmicu

a pod tim mislim da ostanemo nepora`eni, to bi bio dobar uvod za naredne ~etiri utakmice koje igramo u Sarajevu, uklj-

Posu{je: Iskoristiti iscrpljenost igra~a Sarajeva
U Posu{ju se nadaju da }e u dana{anjem duelu znati iskoristiti umor i potro{enost nogometa{a Sarajeva, koji su u ~etvrtak odigrali prvu utakmicu prvog kola Kupa UEFA s Bazelom (1:2). S druge strane, trener Posu{ja Dragan Jovi} izvest }e najja~i tim, me|u kojima }e biti i nekoliko igra~a koje je odmarao pro{le subote u Zenici. - Pobjeda nam je imperativ. Sa Sarajevom smo tokom priprema ovog ljeta odigrali 1:1 upravo na Mokrom docu. Nadam se da }emo sada dobiti ka`e Jovi}. A. K.

U @ep~u o~ekuju invaziju navija~a ^elika

Poja~ane mjere sigurnosti

u~uju}i i derbi na Grbavici ka`e Musemi} te dodaje: - Ono {to me hrabri je nastup u dvadesetak minuta drugog poluvremena protiv Bazela. Kada bismo tako odigrali u jednoj premijerliga{koj utakmici, sigurno ni rezultat ne bi izostao. Trener Sarajeva ka`e da }e napraviti jednu ili dvije izmjene u odnosu na ekipu koja je istr~ala protiv Bazela. Jedna je izvjesna: ne}e igrati D`akmi}, koji se ozlijedio pa ju~er nije ni krenuo u Posu{je. Had`i} se poslije me~a s Bazelom `alio na stoma~ne probleme, ali je spreman za me~. M. T.

Sloboda

Malko~evi} mijenja golmana

Jovi} umjesto Avduki}a
Navija~i ^elika na jednom od prija{njih gostovanja u @ep~u

Ministarstvo unutra{njih pslova Zeni~ko-dobojskog kantona poduzet }e poja~ane mjere za{tite kako ne bi bilo incidenata prije, za vrijeme i nakon utakmice izme|u @ep~a i ^elika. Kako je navedeno u saop}enju MUP-a ZDK, za obezbje|enje ove utakmice bit }e anga`irane zna~ajne policijske snage. Navija~i se upozoravaju da je strogo zabranjeno uno{enje na stadion bilo kakvih o{trih i tvrdih predmeta pogodnih za bacanje, kao i pirotehni~kih sredstava, alkoholnih pi}a i drugih

fla{iranih napitaka. Predsjednik @ep~a Vinko Mari}, tako|er, isti~e da }e njegov klub kao doma}in poduzeti sve potrebne organizacijske mjere kako bi utakmica, na kojoj se o~ekuje veliki broj navija~a ^elika, protekla u najboljem redu. - Svi navija~i, uklju~uju}i i gostuju}e, na tribine }e mo}i u}i samo s kupljenom ulaznicom. Nadam se da }e i MUP ZDK biti na profesionalnom nivou te da }e sve biti u najboljem redu Mari}eve su rije~i. I. I.

Trener Slobode Sakib Malko~evi} bit }e prinu|en praviti rokade u timu za ve~era{nji duel sa Zrinjskim na stadionu Pod Bijelim brijegom. Povrije|enog Ivicu Babi}a na lijevom beku }e zamijeniti mladi Almir Halilovi}. Van stroja su i ozlije|eni Darko Vojvodi} i Muhamed Omi}, dok }e, zbog slabog izdanja u prijateljskoj utakmici s Radnikom u Lipnici (2:1), na hla|enje i golman Asmir Avduki}. Umjesto njega, priliku }e dobiti Bojan Jovi}. - Pred nama je novo te{ko

Malko~evi}: Prezadovoljan i bodom

isku{enje. Zrinjski, prema mom mi{ljenju, igra najbolji fudbal u Premijer ligi i apsolutni je favorit u ve~era{njem me~u. Ni tradicija u me|usobnim duelima ne ide nam u prilog. S druge strane, u Mostaru su gosti uvijek imali dobre uslove za igru. Nadam se da su i moji igra~i kona~no shvatili kakve partije trebaju pru`ati na strani. Bio bih prezadovoljan da Mostar napustimo nepora`eni, ali }e se za takav ishod trebati poklopiti dosta toga - rekao je Malko~evi}. E. M.

Zrinjski

Mostarski klub igra protiv Slobode
dvojica igra~a: Alvin Karad`a (kartoni) i Marko Ba{i} (ozljeda), dok svi ostali, uklju~uju}i i Sulejmana Smaji}a, konkuriraju za utakmicu. - Pro{le smo sezone oba puta dosta lako pobijedili Slobodu (6:0 i 3:0, op.a.), ali to ne zna~i da nas lagan posao ~eka u ovoj utakmici. Respektiramo Slobodu, ali znamo da smo kvalitetniji, {to trebamo potvrditi na travnjaku izjavio je vezni igra~ Zrinjskog Mladen @i`ovi}. Ma. P .

Tri boda za povratak na vrh
Nakon dva uzastopna gostovanja u Trebinju i @ep~u, s kojih su donijeli ~etiri boda, nogometa{i Zrinjskog ve~eras }e ugostiti Slobodu i tra`iti pobjedu za povratak na lidersku poziciju. Izvan kombinacija su samo

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

29
Uvjerljiva pobjeda Verdera

Njema~ka

Prvak nokautiran u Bremenu
D`eko strijelac u pobjedi Volfsburga
Derbi 6. kola Bundeslige i nije li~io na derbi, jer je Verder pregazio [tutgart sa 4:1. Ekipa iz Bremena munjevito je nokautirala aktuelnog prvaka i golovima Almeide u 3. i 4. minuti zadala udarce od kojih se gosti nisu oporavili. „[vabe“ su nakratko uspjele smanjiti, ali su se Sanogo i Dijego pobrinuli za vi{e nego uvjerljivu pobjedu Verdera.

Nirnberg ponovo izgubio

Adebajor posti`e gol za Arsenal

(Foto: Reuters)

Herta lider
Od ju~er je na ~elu tabele Herta. U borbenom me~u berlinski klub je savladao Borusiju s 3:2. Edin D`eko je postigao prvi zvani~an gol u dresu Volfsburga. Mladi napada~ reprezentacije BiH je u 22. minuti iskoristio asistenciju Marselinja (Marcelinho) i udarcem sa 16 metara na najbolji na~in zavr{io kontranapad svoje ekipe za vode}i gol protiv Energija. Volfsburg je, na kraju, pobijedio s 2:1, a D`eko je iza{ao iz igre u 77. minuti.

Engleska

Remi Liverpula

Birmingem se odbranio na Enfildu
Arsenal u sjajnoj formi
Arsenal je nastavio igrati u sjajnoj formi. Nakon {to je u srijedu pregazio Sevilju, utakmica protiv slaba{nog Derbija bila mu je ma~iji ka{alj, poslu`iv{i mu za nabijanje gol-razlike. Najbolji igra~ me~a bio je Emanuel Adebajor (Emmanuel Adebayor), koji je uknji`io hettrik. Za razliku od Arsenala, Liverpulu je realizacija stala. Me~ protiv Porta ~ini se da je ostavio traga na evropskom viceprvaku, koji je svih 90 minuta neuspje{no lomio otpor ~vrstog Birmingema. Na kraju, zavr{eno je bez golova, {to je Liverpul ostavilo na 11 bodova. Sandrlend je u dramati~noj zavr{nici izborio bod u Midlzbrou, koji je bio na dobrom putu da, nakon rano primljenog gola, pobijedi. Jo{ je jedna utakmica odlu~ena u samom fini{u. Har-

Sandrlend izborio bod

Tabela
1. Arsenal 2. Man. siti 3. Liverpul 4. Man. jun. 5. ^elzi 6. Vest hem 7. Everton 8. Blekburn 9. Vigan 10. Njukasl 11. Aston vila 12. Birmingem 13. Midlzbro 14. Sandrlend 15. Portsmut 16. Fulam 17. Totenhem 18. Reding 19. Derbi 20. Bolton 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 2 1 2 3 3 3 2 3 4 4 4 5 10:4 5:2 11:2 4:2 7:6 8:3 8:6 5:3 7:5 6:4 5:4 7:9 7:9 5:9 7:8 9:11 9:11 4:15 4:15 7:11 13 12 11 11 11 10 10 9 8 8 7 7 7 7 6 5 4 4 4 3

Tabela
1. Herta 2. Bajern 3. Ajntraht 4. [alke 5. Hamburg 6. Arminija 7. Verder 8. Borusija 9. Karlsrue 10. Bajer 11. Bohum 12. Volfsburg 13. [tutgart 14. Hanover 15. Duisburg 16. Nirnberg 17. Hansa 18. Energi 6 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 4 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 2 0 2 2 0 1 0 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 4 3 5 4 10:8 12:2 7:5 12:6 6:5 11:11 9:11 11:10 6:6 6:2 8:9 9:10 8:10 7:9 8:9 5:8 5:11 3:11 12 11 11 10 10 10 10 9 9 8 8 7 7 7 6 5 3 2

Bajramovi} u duelu sa Masmanidisom: Pobjeda [alkea

(Foto: Reuters)

{to ju je ostavilo na mizernom 16. mjestu na tabeli.

Lista strijelaca
4 - Panteli} (Herta), Vihnijarek (Arminija), Behman (Bohum), Petri} (Borusija), Ishijaku (Duisburg), Majer (Ajntraht), Van der Vart (Hamburg), Hanke (Hanover), Klose (Bajern). penal), Energi - Volfsburg 1:2 (Sorensen 32 - D`eko 22, Krzinovek 83), Herta - Borusija 3:2 (Panteli} 43, Lusio 54, Okoronkvo 76 - Petri} 31, 88). Danas igraju: Hanover - Bajer i Karlsrue - Bajern (17 sati).
(M. T.)

Radost u Ro{toku
Igrao je i biv{i reprezentativac BiH Ivica Grli}, ali se ni on nije mogao pohvaliti uspjehom. Duisburg je pora`en u Ro{toku, gdje je Hansa proslavila prvu pobjedu po povratku u elitno njema~ko takmi~enje. Rezultati i strijelci 6. kola: Bohum - Ajntraht 0:0, Hamburg - Nirnberg 1:0 (Van der Vart 53), [alke - Arminija 3:0 (Kuranji 24, Asamoa 54, Rafinja 65 penal), Verder - [tutgart 4:1 (Almeida 3, 4, Sanogo 15, Dijego 89 - Gomez 13), Hansa - Duisburg 2:0 (Henge 34, Kern 53

[alke je prebolio poraz od Valensije u Ligi prvaka pa je Arminiju ispratio s tri gola u mre`i. Zlatan Bajramovi} je bio u startnoj postavi [alkea. Zvjezdan Misimovi} je igrao za Nirnberg u Hamburgu, ali je njegova ekipa pora`ena s 0:1,

Lista strijelaca
4 - Anelka (Bolton) 3 - Adebajor, Fabregas (Arsenal), Dempsi (Fulam), Lampard (^elzi), Sibijerski (Vigan), Tores (Liverpul)

Hrvatski fudbaler se oporavlja od operacija

Klasni} se vra}a fudbalu
Napada~ Verdera i hrvatske reprezentacije Ivan Klasni}, koji je ove godine pro{ao dvije operacije presa|ivanja bubrega, mogao bi se uskoro priklju~iti treninzima svoje ekipe, objavili su hrvatski dnevni listovi. - Posljednji su pregledi pokazali da mi je zdravlje potpuno uredu. Moji osobni lije~nici dali su mi zeleno svjetlo za povratak u sastav. Naravno, ubudu}e }u morati strogo paziti na svoje krvne nalaze, ali se, zaista, osje}am odli~no. Kao da sam se po drugi put rodio - izjavio je Klasni}. Hrvatski napada~ bio je na kondicijskom testiranju kod slu`benog lije~nika Bundeslige Vilfrida Kindermana (Wilfried Kindermann). - Odradio sam sve {to se tra`ilo od mene i dr. Kinderman je pozitivno ocijenio moje stanje. U utorak o~ekujem pismene nalaze, a onda }emo dogovoriti detalje mog uklju~ivanja u treninge. Moj povratak nogometu je pitanje sati - izjavio je Kla(M. T.) sni}.

per je u 90. minuti pogodio za pobjedu Redinga nad Viganom. Rezultati i strijelci 6. kola: Arsenal - Derbi 5:0 (Dijabi 10, Adebajor 25, 50 penal, 79, Fabregas 70), Liverpul - Birmingem 0:0, Midlzbro - Sandrlend 2:2 (Arka 15, Dauning 67 - Lidbiter 2, Miler 90), Reding - Vigan 2:1 (Kitson 29, Harper 90 - Bent 50). Danas igraju: Njukasl - Vest hem (14.30 sati), Aston vila - Everton (15), Blekburn - Portsmut, Bolton - Totenhem (16), Man~ester junajted - ^elzi (17). (M. T.)

Japansko fudbalsko prvenstvo

Nova pobjeda D`ef junajteda
Ekipa D`ef junajteda, koju trenira bh. stru~njak Amar Osim, savladala je u gostima Omiju u 26. kolu japanskog fudbalskog prvenstva. Osimov tim je slavio golom Saita u 32. minuti. Nakon lo{eg starta u prvenstvu te ispadanja iz Kupa, D`ef junajted je u{ao u uspje{nu seriju. Trijumf nad Omijom je deseti u sezoni, a ~etvrti uzastopni. Rezultati 26. kola japanske lige: Oita - Jokohama 2:0, Omija - D`ef junajted 0:1, Kobe Nagoja 5:0, Kofu - Hiro{ima 2:1, Ka{ima - Nigata 3:1, Jokohama - Urava 0:1. Tabela: Urava 55, Gamba Osaka 51, [imizu 47, Ka{ima 45, Ka{iva 43, Jokohama 42, Nigata 41, Jubilo Ivata 37, Kavasaki 36, D`ef junajted 34, Nagoja 33, Tokio i Kobe 32, Oita i Hiro{ima 29, Kofu i Omija 21, Jokohama 11. (Z. [.)

Klasni}: Povratak je pitanje sati

30
Prva liga FBiH

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

sport

Gradina - Rudar 3:1

Lider deklasiran u Srebreniku
Strijelci Musi} 2 i Salki} za doma}ine, a Smajlovi} za goste
Akcija doma}ih za prvi pogodak
(Foto: H. ^ali})

Bratstvo - Brotnjo 3:0

Tri gola za pola sata
Gradski stadion u Gra~anici. Gledalaca 1.500. Sudija: Boro Matan (Livno) 7. Pomo}nici: Elmir Halilagi} (Sarajevo) i Marko Petri} (Od`ak). Delegat: Ramiz Omanovi} (Biha}). Strijelci: 1:0 - Biloglavi} (3), 2:0 - Top~agi} (19), 3:0 - Bori} (27). @uti karton: Omerovi} (Bratstvo). Igra~ utakmice: Emir Bori} (Bratstvo) 7. BRATSTVO: Ribi} 7, Mulaosmanovi} 6,5, Muslimovi} 7, Jogun~i} 7, Biloglavi} 7, Panti} 7 (od 70. M. Kadi} -), Fati} 6,5, Smaji} 6,5, Omerovi} - (od 17. Top~agi} 7), Dizdarevi} 7 (od 60. Pind`i} -), Bori} 7. Trener: Samir Had`imahovi}. BROTNJO: \ida 6, Mili~evi} 5, S. Kara~i} 6 (od 17. Knezovi} 5), Bakula 5, Grani} 5, Gali} 6 (od 19. Bubalo 5,5), Mari} 6,5, Janjo{ 6, ]ori} 5, Klju~e 5, D. Kara~i} 5. Trener: Zoran Bubalo. Za 27 minuta prvog poluvremena Bratstvo je postiglo tri efektna gola i rije{ilo pitanje pobjednika. Uspavanku u drugom dijelu prekinula je samo jedna uzbudljiva akcija: {ansa Top~agi}a uz bravuroznu odbranu gostuju}eg golmana \ide. Navija~i Bratstva, nakon tri vezane pobjede, zadovoljni su napustili stadion u Gra~anici. H. ^.

Gradski stadion u Srebreniku. Gledalaca: 300. Sudija: Adnan Pervan (Sarajevo) 7. Pomo}nici: Darko Primorac (Ljubu{ki) i Muamer ^ulov (Gora`de). Delegat: Franjo Selak (Novi Travnik). Strijelci: 1:0 - Salki} (28), 2:0 - Musi} (65), 3:0 - Musi} (79), 3:1 - Smajlovi} (88). @uti kartoni: Ravki}, Musi} (Gradina), Smajlovi}, Had`i} (Rudar). Igra~ utakmice: Muhamed Musi} (Gradina) 7,5. GRADINA: Zuki} 6, Selamovi} 6,5, [ehri} 7, Husi} 7, Mahmutovi} 7 (od 81. Ke{etovi} -), Salki} 7, Smajlovi} 6,5 (od 69. Kari} -), Ravki} 7, Musi} 7,5, Turbi} 6,5 (od 58. Mehi} 6), Ahmetovi} 6,5. Trener: Ned`ad Bajrovi}. RUDAR: Had`i} 6, ^elikovi} 5, Ali} 5, [abi} 5, Sarajki} 5, Spahi} 5 (od 79. Heljak -), Janjo{ 5,5, Prki} 5 (od 69. Genjac -), Gafurovi} 5,5, Smajlovi} 6, Murti} 5,5 (od

Trenutak kada Salki} posti`e prvi gol na utakmici

(Foto: T. Trojak)

58. Muri} 5). Trener: Nijaz Kapo. U ove sezone najboljoj igri nogometa{i Gradine deklasirali su favorizirane goste iz Kaknja te do{li do tri vrijedna boda. Nakon silovitog po~etka i propu{tenih pet prilika, terensku inicijativu doma}i su iskoristili u 28. minuti preko Salki}a.

Agresivni su bili doma}i i u nastavku susreta. Napori igra~a Gradine su nagra|eni s jo{ dva pogotka najboljeg pojedinca susreta Musi}a. Gosti iz Kaknja, osim po~asnog gola u fini{u susreta, nijednom nisu ozbiljnije zaprijetili golu doma}ih. O. M.

Zvijezda - Budu}nost 2:0
Stadion Banja Ilid`a. Gledalaca: 1.500. Sudija: Eldis Pro{i} (Cazin) 7. Pomo}nici: Goran Dujak (Od`ak) i Mujo Mujanovi} (Vitez). Delegat: Himzo Nazdraji} (Mostar). Strijelci: 1:0 Alimanovi} (14), 2:0 - Savi} (78). @uti kartoni: Aliba{i}, Boji} (Budu}nost). Igra~ utakmice: Sabit Alimanovi} (Zvijezda) 7,5. ZVIJEZDA: Kari} 7, Brkovi} 7,5, Nedim Huseinba{i} 7, Reki} 7, Vasili} 7, Deli} 6,5 (od 58. Savi} 7,5), Hod`i} - (od 2. Smajlovi} 7), Hamzi} 7,5, Nermin Huseinba{i} 7,5, Alimanovi} 7,5, Mati} 7, (od 74. Pjani} ). Trener: Ratko Ninkovi}. BUDU]NOST: Husi} 6, D. ^erdi} 5,5 (od 63. Dedi} 6), ^oli} 5,5, E. ^ergi} 5,5, Sulji} 6, ^amrkovi} 5,5 (od 74. Softi} - ), Slomi} 6, Aliba{i} 6, Haski} 5,5 (od 46. D`ananovi} 5,5), Boji} 5,5, Sli{ko 5,5. Trener: Fuad Grbe{i}. D`. D.

Ozren - Bosna 2:1

Gosti jo{ dobro pro{li
Stadion „E{ef Pustahija“ u Semizovcu. Gledalaca: 800. Sudija: Zijad D`afi} (Kalesija) 8. Pomo}nici: Esed Iskri} (Grada~ac), Hariz D`elilba{i} (Travnik). Delegat: Tomo Krasi} (^itluk). Strijelci: 1:0 - Simi} (38), 2:0 - [ehi} (62), 2:1 - Memi} (73). @uti kartoni: ^eho (Ozren), Hrustanovi}, Bajri}, Omerba{i} (Bosna). Igra~ utakmice: Aleksandar Simi} (Ozren) 8. OZREN: [abi} -, Smaji} 6 (od 46. [ehi} 7), ^eho 6,5, Gali} 6,5, Krka 8, Ramovi} 7, ^edi} 8, Orta{ 7 (od 75. Kahriman -), ^olpa 7, Ferhatovi} 6 (od 32. Simi} 8), Mahmutovi} 7. Trener: Fadil Hod`i}. BOSNA: Bekan 6, Memi} 7, Alagi} 7, Provali} 6, Traki} 7, Cana 6 (od 84. Teskered`i} -), D`afi} 6 (od 65. Lelo 6), Hrustanovi} 6, Karaveli} 6, Bajri} 7, [eta 6 (od 32. Omerba{i} 6). Trener: Mensur D`aviti. Nogmeta{i Ozrena su sasvim zaslu`eno do{li do nove prvoliga{ke pobjede. Doma}i su dominirali tokom cijelog me~a i imali vi{e prilika te su mogli posti}i uvjerljiviji trijumf, dok su igra~i Bosne tek u posljednjih 20 minuta zaigrali otvorenije. I. [.

Drinovci - Troglav 1:0
Stadion Boljava. Gledalaca: 300. Sudija: Adis Mulahasanovi} (Sarajevo) 5,5. Pomo}nici: Emir Hasi} (Gra~anica) i Samir Trako (Kakanj). Delegat: Mustafa Oki} (Gra~anica). Strijelci: 1:0 - Bo{kovi} (33). @uti kartoni: Bo{kovi}, ]ori}, Crnjak, Glava{ (Drinovci), ]osi}, ]ori}, D`idi} (Troglav). Crveni kartoni: @ibrek i Vrban (65). Igra~ utakmice: Denis ]ori} (Drinovci) 8. DRINOVCI: Maru{i} -, Rogi} 7, Beni} 7,5, Glava{ 7,5, Kova~i} 7,5, Veli} 7, Crnjak 7,5 (od 41. Ma{i} 7), Bo{kovi} 7, ]ori} 8 (od 89. Vrcan -), @ibrek 7,5, Erceg 7,5 (od 88. Erkapi} -). Trener: Radomir Tomas. TROGLAV: Vrbo~ 7, Baljak 6,5 (od 62. Softi} 6), D`idi} 6, Kova~evi} 6,5, Mio~evi} 7, [angak 6,5, Purivatra 7, Vrban 6, ]ori} 6, Semren 6,5, ]osi} 7, (od 81. [apina -). Trener: Kazimir Kaji}. V. T.
Ekipa Ozrena: Zaslu`ena pobjeda

Radni~ki - Iskra 1:2

Dvije kontre za dva gola
Stadion Jo{ik u Lukavcu. Gledalaca: 400. Sudija: Danijel Zrni} (Zenica) 6. Pomo}nici: Hrvoje Turubi} (^itluk) i Rizah Rid`alovi} (Zenica). Delegat: Ibrahim Maci} (Mostar). Strijelci: 0:1 - Pra~i} (7), 0:2 - Futa (55), 1:2 - Ba{i} (75 iz jedanaesterca). @uti kartoni: Jusufovi}, Jaranovi}, [abanovi} (Radni~ki), Su~u}, Durakovi}, Kova~ (Iskra). Crveni karton: Nermin Kari} (Radni~ki) u 80. minuti. Igra~ utakmice: Asmer ]ati} (Iskra). RADNI^KI: [abanovi} 6,5, Jusupovi} 5,5 (od 56. Halilovi} 6), [ubi} 6, Ba{i} 6, Merdanovi} 6, ^aklovica 6, Halil~evi} 6, Kari} 6, Aljuki} 6,5, Jaramovi} 6, Guti} 6 (od 68. Kasumovi} 6). Trener: Mirsad Halilagi}. ISKRA: Pe{i} 6,5 (od 57. @ili} 6,5), Su~i} 6,5, Kova~ 6, Smaji} 7, ]ati} 7,5, Gvozden 6,5, Durakovi} 7, Ke~o 6 (od 85. Maj~in -), Fuka 7 (od 70. Gec 6), Pra~i} 7, Be{i} 6,5. Trener: Mesud Durakovi}. Ekipa Iskre branila se tokom
Rezultati 7. kola: GRADA^AC: Zvijezda - Budu}nost 2:0, DRINOVCI: Drinovci - Troglav 1:0, LUKAVAC: Radni~ki Iskra 1:2, SEMIZOVAC: Ozren Bosna 2:1, SREBRENIK: Gradina - Rudar 3:1, GRA^ANICA: Bratstvo - Brotnjo 3:0. Danas igraju: KRE[EVO: Stani} Kre{evo - Igman, GABELA: GO[K - SA[K Napredak. Utakmice po~inju u 16 sati. Parovi 8. kola: Drinovci Gradina, Igman - GO[K, Iskra Ozren, SA[K Napredak - Radni~ki, Bosna - Bratstvo, Rudar Stani} Kre{evo, Brotnjo - Zvijezda, Troglav - Budu}nost.

Druga liga Centar Olimpik - Vrbanju{a 2:0

„Vukovi“ grabe ka Prvoj ligi
Stadion Otoka u Sarajevu. Gledalaca: 250. Sudija: Semimor Kevelj (Zenica) 7. Pomo}nici: Sahid Smriko (Zenica) i Nermin Fazli} (Sarajevo). Delegat: Senad Merdanovi} (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Me{etovi} (25), 2:0 - Radonja (75 - penal). @uti kartoni: Radonja (Olimpik), Logo, \apo, Poljo, Mehmedovi} (Vrbanju{a). Igra~ utakmice: Jovo Sikima (Olimpik) 7,5. OLIMPIK: Be}irovi} -, Im{irovi} 6,5, Red`ovi} 7, Timkov 7, Drobi} 6,5, Maki} 7, \uderija 6,5 (od 79. Bubalo -), Sikima 7,5, Me{etovi} 7 (od 90. Srna -), Radonja 7,5, Kuki} 7 (od 87. Ali~i} -). Trener: Faik Kolar. VRBANJU[A: Omerhod`i} 6, Logo 6, Alikadi} 5,5, Rami} 6, \apo 5, Mehmedovi} 5, Ibri{imovi} 5,5, Kova~evi} 5,5, Feriz - (od 8. Kapo 5,5), Ajanovi} 5, Poljo 5. Trener: Alija Had`iosmanovi}. Olimpik krupnim koracima grabi ka Prvoj ligi Federacije BiH. Rutinskom igrom su pobijedili Vrbanju{u, koja nije mogla parirati razigranim „Vukovima“. F. J.

cijele utakmice, a iz dvije brze kontre uspjela je posti}i dva gola. Doma}i su stvorili nekoliko prilika, ali su u zavr{nici bili nesnala`ljivi. S. HOD@I]

Tabela
1. Rudar 7 2. Kre{evo 6 3. GO[K 6 4. Zvijezda 7 5. Drinovci 7 6. Igman 6 7. Gradina 7 8. Bratstvo 7 9. Brotnjo 7 10. SA[K 6 11. Troglav 7 12. Radni~ki 7 13. Budu}nost 7 14. Ozren 7 15. Iskra 7 16. Bosna 7 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 0 3 0 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 0 2 0 2 1 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 5 7:6 8:3 9:6 7:5 4:3 7:4 10:10 10:10 6:7 3:3 7:8 7:8 7:10 9:10 7:9 7:13 13 12 12 12 12 10 10 10 9 8 8 8 8 7 7 6

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

31

Premijer liga BiH za rukometa{e Bosna LO - Zrinjski 46:15

Furiozan start prvaka
U doma}em sastavu svi se igra~i upisali me|u strijelce
Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Gledalaca: 300. Sudije: Jasmin Husi} (Banovi}i) i Ognjen [atord`ija (Zenica). Delegat: Esad Huri}. Sedmerci: Bosna LO: 4 (3), Zrinjski 5 (4). Isklju~enja: Zrinjski 4 minute. Rezultat: Bosna Lido osiguranje - Zrinjski 46:15 (24:6). BOSNA LO: Grahovac (9 odbrana), [abanovi} (13 odbrana, 1 sedmerac), Martinovi} 1, Veselinovi} 1, Harmandi} 3, Anisimov 2, Ja{ki} 8, Stevanovi} 2, Toromanovi} 4, Omer~evi} 5, Jonovski 2, Divkovi} 3, Jahi} 4, Kapisoda 11. Trener: Jovica Elezovi}. ZRINJSKI: Knezovi} (9 odbrana, 1 sedmerac), Zubac (2 odbrane), Borov~anin 1, Nikoli}, Deli} 4, Pehar 3, Soldo, Batar, M. Peri} 3, Mari} 2, Zadro, I. Peri} 2, Bo{njak. Trener: Marinko Boban. Kako su okon~ali pro{lu, rukometa{i sarajevske Bosne zapo~eli su novu sezonu Premijer lige BiH za rukometa{e: jednom rije~ju - furiozno. Od samog
Isinbajeva: Slavila tek nakon dodatnog skoka
(Foto: AP)

Prvi dan finala atletske sezone u [tutgartu

Pauel, Isinbajeva i Vla{i} o~ekivano ispred ostalih
Uzbudljivo takmi~enje skaka~ica uvis
Prema o~ekivanjima, na finalnom takmi~enju Svjetske atletske federacije, koje je ju~er po~elo u [tutgartu, najuspje{niji su bili Asafa Pauel (Powell), Jelena Isinbajeva i Blanka Vla{i}. Sprinter s Jamajke ponovo je na 100 metara tr~ao ispod 10 sekundi i postavio novi rekord takmi~enja s rezultatom 9,83. Pauel, koji je po~etkom januara postavio novi svjetski rekord (9,74), tkom svih vremena, Ruskinji Isinbajevoj to je i{lo ne{to te`e. Jelena je tek nakon dodatnog skoka bila bolja od Poljakinje Monike Pirek (Pyrek) te je nastavila seriju nastupa bez poraza od avgusta 2006. godine. Pirek je zabilje`ila li~ni rekord skokom od 4,82 metra, {to je uradila i Isinbajeva, koja je propustila visinu od 4,87 te triput ru{ila letvicu na 4,92.

Kapisoda: Postigao 11 golova u prvom dijelu

(Foto: A. Berbi})

po~etka igra~i doma}ih stavili su do znanja da }e maksimalno ozbiljno pristupiti ovoj utakmici. Zaigrali su ~vrsto u odbrani, a u kontranapadima bili su nemilosrdni.

Posebno se isticao novajlija Petar Kapisoda, koji je za samo 12 minuta postigao sedam golova, a do kraja poluvremena 11, ~ime je ponio epitet najefikasnijeg igra~a. A. ^.

Pobjednici po disciplinama
MU[KARCI: 100 m - Asafa Pauel (Jamajka) 9,83, 400 m Le{on Merit (SAD) 44,58, 400 m s preponama - Marek Plavgo (Poljska) 48,35, 800 m - Jusuf Sad Kamel (Brunej) 1:45,61, 3.000 m - Edvin ^ejru Soj (Kenija) 7:48,81, disk - Gerd Kanter (Estonija) 66,54, kugla - Ris Hofa (SAD) 20,98, troskok - Volter Dejvis (SAD) 17,35. @ENE: 100 m s preponama Mi{el Peri (SAD) 12,68, 200 m u [tutgartu je zabilje`io tre}e najbolje vrijeme ove sezone. Svjetska prvakinja u skoku uvis, Hrvatica Blanka Vla{i} pobijedila je bez ve}ih problema nakon {to je iz prvog poku{aja presko~ila 2 metra. S druge strane, najboljoj skaka~ici sa moMurijel Hurtis-Huairi (Francuska) 22,73, 1.500 - Merjem Jusuf D`amal (Brunej) 4:01,23, 3.000 m sa preprekama - Junis D`epkorir (Kenija) 9:53,03, 5.000 m - Vivijen ^ejru (Kenija) 14:56,94, motka - Jelena Isinbajeva (Rusija) 4,87, dalj - Tatjana Lebedeva (Rusija) 6,78, vis - Blanka Vla{i} (Hrvatska) 2,00, koplje - Barbora [potakova (^e{ka Republika) 67,12, kladivo D`ipsi Moreno (Kuba) 73,76. Kako bi dobili pobjednicu, organizatori su ponovo postavili letvicu na 4,87, koju je Isinbajeva presko~ila iz prvog poku{aja, dok Poljakinja nije bila uspje{na pa su trijumf i novac pripali Ruskinji. Takmi~enje se nastavlja danas. (I. S.)

Izvi|a~ - Lokomotiva 43:30

Br~aci se dr`ali do 23. minute
Gradska dvorana u Ljubu{kom. Gledalaca: 400. Sudije: Klaudio Krtali} i Robert Zovko (Mostar). Delegat: Mirsad Zubanovi} (Sarajevo). Sedmerci: Izvi|a~ 2 (2), Lokomotiva 1 (0). Isklju~enja: Izvi|a~ 2 minute, Lokomotiva 4. Rezultat: Izvi|a~ - Lokomotiva 43:30 (25:15). IZVI\A^: \uri} (12 odbrana), Kvesi} (11 odbrana), Jurkovi} 2, Ili} 6, Dominikovi} 8, Penava, Bo{njak 1, Mati} 1, Lu~i} 4, Juri} 3, Nui} 5, Vegar 2, Tabak 7, Kara~i} 4. Trener: Dario Mikuli}. LOKOMOTIVA: Novakovi} (13 odbrana), Karanovi} 4, Peki}, \urki}, Boji} 2, Gr. [arenac, Petri~evi}, Ranki} 5, Mun}an 5, Devi}, G. [arenac 8, Radovanovi}, Duvnjak 6. Trener: D`emal Sadikovi}. Rukometa{i Izvi|a~a su uvjerljivom pobjedom otvorili novu sezonu protiv novajlije u ligi. Po~etak susreta pro{ao je u „upoznavanju“ protivnika pa su go-

Promoviran prvi broj „Akademije“
Na prigodnoj sve~anosti u Ljubu{kom uo~i po~etka nove sezone predstavljen je prvi broj lista za promociju kulture i sporta „Akademija“ u izdanju Rukometne akademije Izvi|a~. Velikom broju polaznika, roditelja, sportskih radnika, zvanica i gostiju obratili su se Ivan Mati}, predsjednik i dekan te jedan od utemeljitelja Akademije, zatim direktor Mirko Vujevi}, glavni urednik lista Goran Skoko te Stipe Dodig, ~lan Uprave Izvi|a~a.
Dominikovi}: Osam golova

Polufinale Dejvis kupa

Njema~ka i SAD stekle vodstvo
U okviru polufinala Dejvis kupa tenisera ju~er su igrani me~evi dublova. Bra}a Brajan (Bryan) osigurala su Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama vodstvo nad [vedskom od 2:1, po{to su savladali Jonasa Bjorkmana i Simona Aspelina sa 7:6, 6:2, 6:3 tako da im danas treba jo{ jedna pobjeda iz dva singl me~a da u|u u finale. I Njema~ka protiv Rusije u Moskvi ima vodstvo od 2:1 zahvaljuju}i Filipu Pe~neru (Phillip Petzschner) i Aleksanderu Vaskeu (Alexander Waske), koji su pobijedili Dmitrija Tursunova i Mihaila Ju`nog sa 6:3, 3:6, 7:6, 7:6. (M. T.)

sti dr`ali pristojno odstojanje do 23. minute, kada je, kod rezultata 17:14, po~ela serija Ljubu{aka od 8:0, ~ime je susret, prakti~no, rije{en. M. Kr.

Premijer liga BiH za rukometa{ice

Ljubu{ki TC - Doboj 37:15
Gradska dvorana u Ljubu{kom. Gledalaca: 200. Sudije: Mateo Jovanovi} i Miro Pa`in (^apljina). Sedmerci: Ljubu{ki TC 2 (1), Doboj 5 (2). Isklju~enja: Ljubu{ki TC 6 minuta, Doboj 8. Rezultat: Ljubu{ki Trgocoop - Doboj 37:15 (15:8). LJUBU[KI TC: Su{ac, Bijeli}, A. Prusina 2, ^olak 3, Keki} 7, Knezovi} 5, M. Prusina 2, Tomi} 7, Mlaki} 6, Gudelj 2, Toli} 1, Zovak 1, Risti} 1. Trener: Zvonko Papak. DOBOJ: Nari} 3, Goji} 6, Mi{anovi}, Ze~evi} 5, Niki}, Pani}, Polugi}, Filipovi}, T. Stoji}, M. Stoji} 1, Ninkovi}, Ivanovi}. Trener: Goran Stoji}. M. Kr.

Gora`de - Katarina 25:30
Dvorana „Mirsad Huri}“ u Gora`du. Gledalaca: 2.000. Sudije: Dino i Amar Konji~anin. Sedmerci: Gora`de 3 (4), Katarina 3 (4). Isklju~enja: Gora`de 14 minuta, Katarina 12. Rezultat: Gora`de - Katarina 25:30 (14:15). GORA@DE: Kojadinovi}, Zorlak, Mujagi} 9, Ad`em, M. Selmanovi} 5, Mehanovi}, Geca, Dervi{evi}, [ov{i} 2, Gabela 2, Dumnji} 3, Mari}, A. Selmanovi} 4, Pjano. Trener: Junuz Vlaj~i}. KATARINA: Pa`in, Krtali}, Cvitkovi}, Anja Mari}, Amanda Mari} 4, Turudi} 3, Ga~i}, Pehar 7, Zadro, Orlovi}, ^avar 9, Bajagi} 2, Ljubas 5. Trener: Zoran Doki}. E. A.

Teniski ^elend`er u Banjoj Luci

B d o ( D A d U

Dodig ispao u polufinalu
Na{ najbolji teniser Ivan Dodig nije se uspio plasirati u finale ATP ^elend`era u Banjoj Luci. Nakon {to je pobjedom nad tre}im nosiocem, Italijanom Federikom Lucijem (Federico Luzzi) izborio prvo polufinale u karijeri na ovom nivou, Dodig je pora`en od drugog favorita turnira, [panca Ivana Navara (Navarro) sa 2:6, 3:6. Bez obzira na ovaj poraz, Dodig }e na novoj ATP listi u ponedjeljak biti plasiran oko 260. mjesta, a tako visoko nikada nije bio nijedan bh. teniser (najbolji Bojan Vuji} zauzimao je 275. poziciju). Navaro }e, ina~e, u dana{njem finalu igrati protiv Grka Konstantinosa Ekonomidisa (Economidis), koji je savladao prvog nosioca Oskara Hernadeza (Oscar) iz [panije sa 6:3, 6:2. I. S.

32

Nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - SARAJEVO PODRU@NICA „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: 041-0-MAL-06-000 432 Visoko, 17. 09. 2007. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: MAL-577/2004 Visoko, 17. 09. 2007. godine

OGLAS

OGLAS
Na osnovu odredbi ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakokna o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06), TU@ENOM: Djangiz Onderu iz Visokog, Podvisoki br. 91, se dostavlja: TU@BA NA ODGOVOR Tu`itelj DIONI^KO DRU[TVO „BH TELECOM“ SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul. Masarykova 46, Zenica, u tu`bi podnesenoj ovom sudu dana 30. 09. 2004. godine predla`e da sud donese presudu kojom se tu`eni Djanzig Onder iz Visokog obavezuje da tu`itelju isplati iznos od 450,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 16. 12. 2003. godine, do dana isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Tu`itelj u tu`bi predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja. NAPOMENA: 1. Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a du`ni ste najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. - Shodno ~lanu 348. stav 4. ZPP-a dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. - U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje po ~lanu 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako osporavate tu`beni zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju ~injenice kao i pravni osnov za svoje navode. - Ako u ostavljenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu protiv Vas }e pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a biti donesena presuda zbog propu{tanja kojom se prihva}a tu`beni zahtjev. - Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a nakon prijema Va{eg odgovora na tu`bu odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu. - U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a du`ni ste u slu~aju promjene Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice. - Pod uslovima odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu mo`ete podnijeti protivtu`bu. Priloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u pisarnici Op}inskog suda u Visokom. STRU^NI SARADNIK Dedi} Miralem

OGLAS
Za izbor zaposlenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme, na radno mjesto: Rukovodilac Slu`be za sigurnost i za{titu u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica „Elektrodistribucija“, Sarajevo, 1 izvr{ilac Uslovi: Op{ti uslovi predvi|eni zakonom VII stepen stru~ne spreme, dipl. ing. za{tite na radu / jedno od ostalih zvanja dru{tvenog ili tehni~kog smjera 3 godine radnog iskustva probni rad od tri mjeseca. Uz prijavu na Oglas kandidat je du`an dostaviti: ovjerenu fotokopiju diplome, potvrdu o radnom iskustvu, biografiju/li~ne i poslovne reference. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijavu na Oglas dostaviti putem po{te ili li~no na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica „Elektrodistribucija“, Sarajevo ulica Zmaja od Bosne broj 49, sa naznakom „Prijava na Oglas“. Neblagovremena, neuredna ili nepotpuna prijava ne}e se uzimati u razmatranje.

Na osnovu odredbi ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06), TU@ENOM: Matanovi} Mirsada iz Vare{a, ]amilov Potok br. 1, se dostavlja: TU@BA NA ODGOVOR Tu`itelj DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul. Masarykova 46, Zenica u tu`bi podnesenoj ovom sudu dana 16. 06. 2006. godine predla`e da sud donese presudu kojom se tu`eni Matanovi} Mirsad iz Vare{a obavezuje da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 1062,35 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 205,70 KM, po~ev od 08. 12. 2005. godine, pa do isplate, - na iznos od 396,80 KM, po~ev od 08. 01. 2006. godne, pa do isplate, - na iznos od 447,05 KM, po~ev od 08. 02. 2006. godine, pa do isplate, - na iznos od 6,40 KM, po~ev od 08. 03. 2006. godine, pa do isplate, - na iznos od 6,40 KM, po~ev od 08. 04. 2006. godine, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`itelj u tu`bi predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja. NAPOMENA: - Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a du`ni ste najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be dostavite pismeni odgovor na tu`bu. - Shodno ~lanu 348. stav 4. ZPP-a dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. - U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje po ~lanu 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako osporavate tu`beni zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju ~injenice kao i pravni osnov za svoje navode. - Ako u ostavljenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu protiv Vas }e pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a biti donesena presuda zbog propu{tanja kojom se prihva}a tu`beni zahtjev. - Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a nakon prijema Va{eg odgovora na tu`bu odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu. - U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a du`ni ste u slu~aju promjene Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice. - Pod uslovima odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu mo`ete podnijeti protivtu`bu. Priloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u pisarnici Op}inskog suda u Visokom. STRU^NI SARADNIK Dedi} Miralem

U PRODAJI JE NOVI BROJ “SVIJETA SAPUNICA”

U ovom broju mo`ete pro~itati:

JUAN ALFONSO BAPTISTA

Volim kad se cure trude
LUISANA LOPILATO

@ena sam postala u 15. godini
MAYTE PERRONI

Osvaja sve {to `eli
Gdje su, {ta rade:
Africa Zavala, Aracely Arambula, Fernando Colunga, Angelica Vale, Danna Garcia, Barbara Mori, Jorge Salinas...

SVE TO ZA SAMO 1 KM

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

33
Pobjeda u Norve{koj

Reprezentacija Bosne i Hercegovine sino} je odigrala prvi od dva me~a razigravanja za plasman u A diviziju za ko{arka{ice protiv Norve{ke. Na{e igra~ice su, kao go{}e u Rikinu, savladale doma}u selekciju sa 65:61.U bh. timu dominirala je naravno Razija Mujanovi} sa 20 poena, 12 skokova i 6 asistencija. Dobar nastup imale su i Be~irovi} sa 15 poena, 7 skokova i 2 asista, te Mehmedi} sa 14 poena i 4 skoka. Bolja od ostalih Norve`anki

A divizija nadohvat ruke
Norve{ka 61:65 BiH
NORVE[KA: Tonhajm, Johansen 2, Moen 11, Eskeland 8, Hela 7, Kristijansen 4, Hegrenes, Breke, Halvorsen, Knudsen, Sand 15, Tatersdil 14. Selektor: Bard Stoler. BIH: Deura 2, Be{i} 5, Kova~evi}, Mehmedi} 14, Demirovi} 6, Be~irovi} 15, Softi}, Pilav, Mujanovi} 20, Petrovi}, Bejti} 3, Ra|enovi}. Selektor: Zoran Mike{.

EP za ko{arka{ice - divizija B

Kirilenko spreman odustati od 63 miliona dolara
Nakon {to je izjavio da `eli napustiti Juta d`ez, Andrej Kirilenko oti{ao je jo{ dalje. Najbolji igra~ nedavno zavr{enog Evropskog prvenstva u [paniji rekao je da je spreman raskinuti ugovor, koji mu garantira 63 miliona dolara, samo da promijeni ekipu. - To je velika suma, ~ak i za NBA. No, ne mogu u`ivati u ne~emu {to nisam zaslu`io. @elim u sredinu u kojoj }u igrati sa zadovoljstvom - izjavio je 26-godi{nji Kirilenko (206 centimetara). Nekoliko dana ranije Kirilenko je rekao da je razo~aran odnosom trenera D`erija Slouna (Jerry Sloan) prema njemu te da nema motiva da ostane u Juti. Sloun mu je, navodno, potvrdio da ne namjerava mijenjati taktiku iz pro{le sezone, u kojoj je Kirilenko imao sporednu ulogu u napadu i bilje`io samo 8,3 poena u prosjeku, na-

Ruski ko{arka{ odlu~an da napusti Jutu

@elim u sredinu u kojoj }u igrati sa zadovoljstvom, ka`e najbolji ko{arka{ EP-a

bila je Sand sa 15 poena i 7 skokova, te Tatersdil sa 14 poena i 5 skokova..

Deura: BiH trijumf obezbijedila u fini{u

Revan{ susret na programu je u srijedu 26. septembra u Vogo{}i.

Kirilenko: Nezadovoljan me|u „D`ezerima“

Vilijams: Kirilenko je lijen
Ogor~en Kirilenkovim izjavama, njegov saigra~ Deron Vilijams (Williams) izjavio je da je ruski ko{arka{ lijen. Vilijams, jedan od najboljih mladih bekova u NBA, ipak se nada da }e Kirilenko ostati u Juti, jer je neophodan ekipi, ali i da }e pokazati vi{e radne etike. jmanje od dolaska u NBA ligu. - Zaista sam spreman napustiti NBA. Mogu}e je da }u se vratiti u Rusiju, ali nisu isklju~ene ni druge evropske ekipe - rekao je Kirilenko. „D`ezeri“, me|utim, ne - Moji pojedini saigra~i {utiraju jo{ pola sata poslije treninga, a Kirilenko ode prvi. Zar je, onda, ~udno {to na utakmici odlu~im uposliti nekoga drugog, a ne Kirilenka. Dodajem je onome ko svaki dan te{ko trenira, a ne onome koji ne trenira {ut, a na utakmici `eli svaki put {utirati rekao je Vilijams. planiraju pustiti Kirilenka, ~iji ugovor isti~e tek 2011., a ni kazniti ga zbog ovih izjava. Mogu}e je, ipak, da }e biti primorani na akciju ako se ruski ko{arka ne pojavi 1. oktobra na po~etku priprema. (E. J.)

U prvom kolu {panskog LEB-a (tre}a liga) Nihad \edovi} debitirao je za mladi tim Barcelone - Kornelu - sa 17 poena u pobjedi nad Kahasolom (73:64). Za 27 minuta na parketu 17godi{nji bh. reprezentativac iz

\edovi} debitirao sa 17 poena

Po~ela sezona u [paniji

igre je {utirao 12/6, pogodio je oba slobodna bacanja i zabilje`io jo{ tri skoka. \edovi}, ina~e, uporedo trenira sa prvim i drugim timom Barcelone, uz velike {anse da ve} na startu ACB lige debitira i u dresu seniorske ekipe. E. J.

\edovi}: Uspje{an u mladom timu Barcelone

^elnici Tau keramike odustali su, barem za sada, od posudbe Stanka Bara}a u neki drugi klub. No, 21-godi{nji Mostarac, koji je stekao afirmaciju u [irokom, nije siguran da li }e i koliku minuta`u dobiti u redovima jednog od vode}ih {panskih timova. Novi trener Tau keramike Neven Spahija, nekada{nji kormilar Cibone i reprezentacije Hrvatske, insistirao je na tome

O Bara}u odlu~uje predsjednik kluba
Bara}: Trenira u [paniji

Kada }e mladi centar zaigrati za Tau keramiku

da se sam uvjeri u Bara}eve kvalitete pa da onda prosudi da li je mladi centar, koji nastupa za reprezentaciju Hrvatske, spreman odmah u}i u vatru. - Bara} }e s nama trenirati. @elim u`ivo vidjeti kakav je pa }e onda predsjednik kluba Hosean Kverehetas (Josean Querejeta) odlu~iti - rekao je Spahija za slu`benu web-stranicu Tau keramike. (E. J.)

Talentirani krilni centar Jadranko Jusufagi} potpisao je trogodi{nji ugovor s Ko{arka{kim klubom Bosna, potvr|eno je na zvani~nom web-sajtu sarajevskog tima. Jusufagi} (208 centimetara, 19 godina) ro|en je u Prijedoru, odrastao u Australiji, a ko{arka{ko znanje usavr{avao je na Gulf koled`u u SAD-u, gdje je se-

Jusufagi} potpisao trogodi{nji ugovor

Talentirani igra~ i zvani~no u Bosni

Dolaskom jo{ dvojice visokih igra~a, Ko{arka{ki klub Borac Nektar zaokru`io je ekipu koja }e u novoj sezoni u Prvenstvu BiH tra`iti izlazak na me|unarodnu scenu. Novi ~lanovi „Pivara“ postali su David Ugrehelidze iz Gruzije i Amerikanac D`ermejn Vilijams (Jerrmaine Williams), koji su potpisali jednogodi{nje ugovore. Centar Ugrehelidze (24 godine, 208 centimetara) proveo je

Ugrehelidze i Vilijams potpisali za „Pivare“

Novi ko{arka{i u Borac Nektaru

posljednje dvije sezone u slovenskom Zlatorogu La{ko. Vilijams (28, 206), ro|en u Teksasu, zavr{io je presti`ni koled` Sjeverna Karolina, a u Americi je igrao za poluprofesionalne klubove, ba{ kao i Donald D`onson (Johnson), koji je ne{to ranije pristupio Borac Nektaru. Igrao je i u Argentini, a interesantno je da je pro{le godine dva mjeseca bio ~lan Pri{tine. S podjednakim uspjehom igra na pozicijama krila i centra. S. K.

zonu 2006/2007 zavr{io sa prosjekom od 17 poena i devet skokova. U junu ove godine bio je u reprezentativnom kampu na provjeri najtalentiranijih bh. igra~a. Trenutno je s ekipom Bosne na turniru u Francuskoj. „Studenti“ su u prvom me~u porazili belgijski Lije` sa 70:66, a sino} su igrali protiv doma}ina Gravelina. E. J.

Jusufagi}: Sa ekipom u Francuskoj

Na turniru u La{kom (Slovenija) ko{arka{i Slobode Dite borit }e se protiv Zagreba za tre}e mjesto nakon {to su u polufinalu izgubili od doma}eg Zlatoroga s 55:67 (17:19, 17:10, 9:13, 12:25). Sve do 32. minute utakmice

Dita za tre}e mjesto

Ko{arka{ki turnir u La{kom

Tuzlaci su bili u prednosti, ali su posljednju ~etvrtinu izgubili s 13 poena razlike. Kod Slobode, sa 22 poena se istakao Milan Milo{evi}. Priliku je dobio i Ron Ros (Ross), Amerikanac koji je na probi. E. M.

34

Nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz

Dnevni avaz

nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

35

JACK POT ZA NAREDNO KOLO:

GARANTOVANI JACK POT ZA 31. kolo TV BINGA 300.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 30. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 21.09.2007.godine

lutrija BiH
9. 19. 29.

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:

1. 11. 21. 31. 34. 37.

24 48 29 78 32 66

2. 12. 22. 32 35. 38.

01 23 90 04 83 80

3. 13. 23. 33. 36. 39.

75 15 73 65 37 03

4. 14. 24.

43 05 81

5. 15. 25.

70 40 55

6. 16. 26.

45 36 18

7. 17. 27.

68 35 31

8. 18. 28.

59 22 62

61 41 44

10. 20. 30.

21 14 46

(JACK POT - NEMA) (BINGO 36 - NEMA) (BINGO 37+ - IMA)

40.

12

41.

72

42.

71

BINGO IZVUÈEN NA 42. BROJU BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO 37+ IMA DOBITAKA: 2, SA 10 POGODAKA (2 REDA ) IMA DOBITAKA: 26, SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 11.798, 24.082,60 KM 1.111,50 KM 5,00 KM

DOBICI TV BINGO:
DOBICI BINGO 37+
ZENICA ILID@A

ZASTUPNIK : 00145 ZASTUPNIK : 00646 JACK POT ZA 30. KOLO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96.330,50 KM UPLA]ENO JE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367.768,50 KM 3832295 022-3401584-55 1xB37+ 3850721 022-1813289-61 1xB37+ NAGRADNI FOND 60%: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220.661,10 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.165,30 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.165,30 KM 3850940 022-3441863-18 1x2RED 3850341 022-3550948-01 1x2RED FOND ZA 10 POGODAKA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.899,20 KM ZASTUPNIK : 00019 FOND ZA 5 POGODAKA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58.531,40 KM 3850148 022-1291185-78 1x2RED ZASTUPNIK : 00224 ZASTUPNIK : 00315 FOND ZA GLEDAOCE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.900,00 KM ZASTUPNIK : 00044 3840032 022-2925843-61 1x2RED 3840630 022-3666752-57 1x2RED ZASTUPNIK : 00226 ZASTUPNIK : 00322 3850256 022-1318356-23 1x2RED ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 30. kolo TV BINGA JE 02.11.2007. god. 3850219 022-2005294-77 1x2RED 3851652 022-3333349-71 1x2RED ZASTUPNIK : 00053 ZASTUPNIK : 00258 ZASTUPNIK : 00372 3830023 022-1918554-26 1x2RED DOBITNICI U IGRI IGRA^-GOST (SMS) DOBICI U IGRI IGRA^-GOST (SMS) U ZASTUPNIK : 00082 3770002 022-3156856-39 1x2RED 3850333 022-0103807-07 1x2RED IZ 29. KOLA 30. KOLU 3840296 022-1843701-05 1x2RED ZASTUPNIK : 00292 ZASTUPNIK : 00381 1. ZASTUPNIK : 00242 - TE[ANJ 1. ZASTUPNIK : 00259 - MOSTAR ZASTUPNIK : 00083 3850486 022-1144092-01 1x2RED 3810078 022-0523053-49 1x2RED 3750017 022-0245528-03 3.830,00 KM 3820063 022-0456494-25 3850514 022-1908572-51 1x2RED ZASTUPNIK : 00300 ZASTUPNIK : 00609 2. ZASTUPNIK : 00706 - JABLANICA 2. ZASTUPNIK : 00206 - TUZLA ZASTUPNIK : 00132 3830091 022-0689843-28 1x2RED 3810007 022-1948245-71 1x2RED 3750356 022-0193595-80 1.000,00 KM 3840096 022-3026755-80 3840838 022-0532504-78 1x2RED ZASTUPNIK : 00302 ZASTUPNIK : 00663 3. ZASTUPNIK : 00005 - SARAJEVO 3. ZASTUPNIK : 00373 - CAZIN ZASTUPNIK : 00145 3820088 022-0339840-86 1x2RED 3840421 022-1983824-48 1x2RED 3720415 022-1131510-08 1.000,00 KM 3850519 022-0616294-61 3830444 022-3397535-11 1x2RED ZASTUPNIK : 00307 ZASTUPNIK : 00680 4. ZASTUPNIK : 00689 - ZAVIDOVI]I 4. ZASTUPNIK : 00199 - LUKAVAC ZASTUPNIK : 00147 3760279 022-1838683-08 1x2RED 3850498 022-1101522-18 1x2RED 3730250 022-0260130-80 11.480,00 KM 3851102 022-3070611-20 3841581 022-3448798-59 1x2RED 3850134 022-1841031-38 1x2RED ZASTUPNIK : 00681 5. ZASTUPNIK : 00146 - ZENICA 5. ZASTUPNIK : 00358 - BOSANSKA OTOKA ZASTUPNIK : 00180 ZASTUPNIK : 00312 3850365 022-0434649-94 1x2RED

DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)

3750526 022-0255424-21

19.140,00 KM

3820004 022-2519488-81

NAGRADE U IGRI IGRA^-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO 1. 2. 3. 4. 15.760,00 KM 9.450,00 KM 6.300,00 KM 4.730,00 KM 5. 3.150,00 KM 6. 1.000,00 KM 7. 1.000,00 KM 8. 1.000,00 KM

KONA^AN IZVJE[TAJ 29. KOLA TV TOMBOLE-BINGO OD 14.09.2007.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 29. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA BINGO 33 ( JACK POT ) i DOBITKE SA 10 POGODAKA (2 REDA ) NIJE BILO

SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA 061 - 400 - 130 063 - 88 - 870
cijena poruke sa ura~unatim PDV-om 0,57 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA:
JACK POT IMA DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300.000,00 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA) IMA DOBITAKA: 11, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.434,70 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 8.097, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,50 KM JACK POT ZA 29. KOLO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265.668,60 KM

ROK ZA PRIGOVORE: ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE 4 (^ETIRI) DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 (DESET) DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU

NAPOMENA SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

UPLA]ENO JE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344.239,50 KM NAGRADNI FOND 60%: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206.543,70 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA JACK POT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89.271,80 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM FOND ZA 10 POGODAKA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.781,50 KM FOND ZA 5 POGODAKA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52.790,30 KM FOND ZA GLEDAOCE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.700,00 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 29. KOLO TV BINGA JE 26.10.2007. god.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 22.09.2007.godine

36

Nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, poseban ulaz, na spratu, ul. Jaja~ka 38, pla}anje po dogovoru. Tel. 033 617-671. Izdajem kancelarijski 30 m2, prvi sprat, Centar, 400 KM. Tel. 061 142 704. Izdajem namje{ten jednos. stan u priv. ku}i na Grbavici. Tel. 061 310 502. Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, centr. grijanje - Vele{i}i. Tel. 061 554 031. Izdajem namje{tenu sobu zaposlenoj `eni. Tel. 641-885. Izdajem nov pos. prostor u zgradi „Papgajke“ 20 m2, sa centr. grijanjem. Tel. 521-577. Izdajem opremljen friz. salon, Ilid`a-Pejton. Tel. 061 170 914. Izdajem pos. prostor 40 m2, s papirima za agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje. Tel. 061 857 012. Izdajem pos. prostor 50 m2 i skladi{te 90 m2 u centru Hrasnice, obezbije|en prilaz i parking. Tel. 061 137 179. Izdajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 566 412. Izdajem pos. prostor u centru Otesa, 19 m2, u zgradi, pogodan za sve djelatnosti. Tel. 061 102 689, 061 144 825. Izdajem radnju 50 m2 na samom asfaltu u ul. S. Zajke, B. Potok. Tel. 065 335 075. Izdajem sobe za preno~i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo, povoljno. Tel. 063 108 877, Stup. Izdajem studentima namje{ten stan sa centralnim grijanjem, mogu}nost kori{tenja interneta kod FDS. Tel. 033 655-398. Izdajem tros. stan, strogi centar, pogodan za sve namjene. Tel. 061 160 170. Izdajem u zgradi nov, polunamje{ten stan. Tel. 033/634-108, 061 310 240. Izdajem veliki opremljen objekat na periferiji Sarajeva prema Mostaru, pogodan za salon maje{taja i salon automobila. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Izdajem vikend ku}u Zelenika, 5 min. od mora-auto, kuhinja, kupatilo, le`aj 5 EUR-a. Tel. 065 435 879. Iznajmljujem dvosoban namje{ten stan, strogi centar. Tel. 061 156 170. Iznajmljujem kancelarije kod Katedrale sa eta`. grijanjem. Tel. 063 325 729. Jednokrev. i dvokrev. soba sa upotrebom kuhinje, studentima, Bjelave. Tel. 061 802 958. Jednokrev. soba s centralnim grijanjem, studentu ili studentici. Tel. 061 869 333. Jednokrev. sobu studentima mu{karcima, Ba{~ar{ija, kod Begove d`amije. Tel. 061 915 733, 237-035. Jednokrev. sobu zapos. mu{karcu ili studentu, sa upotrebom kupatila. Tel. 033 457-657. Jednokrevetnu sobu studentima. Tel. 033 545-883. Jednos. na Ko{. brdu, studentima. Tel. 061 910 913, 443-159. Jednosoban fino opremljen stan u zgradi kod OHR-a, I kat, blin, plin, 350 KM. Tel. 061 540 390. Kod Coca-Cole izdajem pos. prostor 300 m2 i dvori{ta 1.000 m2. Tel. 033 639-513. Ko{evo, izdajem jednos. opremljen stan sa centr. grijanjem samcu ili samici nepu{a~u na II katu. Tel. 208-958, 061 348 234. Ku}u izdajem na sprat 90 m2 sa dvori{tem, balkonom i centr. grijanjem, vi{e Ba{~ar{ije. Tel. 060 260 221. Luksuzno oporemljen stan kod OHR-a, na du`i period, isklju~ivo strancima. Tel. 061 244 766. Lux. opremljen stan u vili „Lavanda“ vrtovi Rierine, na du`i period. Tel. 061 483 351. Lux. opremljene stanove u Ferhadiji i Jadranskoj ulici. Tel. 061 202 008. Na Grbavici izdajem garsonjeru u priv. ku}i studentici. Tel. 033 445-625. Na Ilid`i, ul. @eljezni~ka izdajem pos. prostor 100 m2. Tel. 061 213 445. Namje{tena soba samcu ili samici, Bistrik, vi{e magistrale. Tel. 535-236. Namje{tena soba studentima ili zapos. osobi, Centar. Tel. 061 485 003. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063 327 098, tel.: 036/884-169. Neum, apartmani blizu mora, parking, iznajmljujem. Tel. 036 884-4493, 061 183 981, 061 141 752. Neum, izdajem apartmane blizu mora sa terasama i pogledom na more. Tel. 036 884-710, 062 970 364. Nov pos. prostor izdajem 20 m2 sa centr. grijanjem u zgradi („Papagajka“). Tel. 521577. Nov, lijepo namje{ten dvoeta`ni stan, 140 m2, sa ba{tom i gara`om izdajem u Sok. koloniji. Tel. 061 537 739. Nova Breka, izdajem studentici jednokrev. sobu sa upotrebom banje i kuhinje. Tel. 443-282 ili 062 147 525. Okretnica Mojmilo, izdajem pos. prostor pekara, auto dijelovi i dr. Tel. 061 222 400. Podgora izdajem sobe i apartmane. Tel. 00385 21 625 334. Podhrastovi dvije dvokrev. sobe, studentima, ulaz zaseban, u ku}i. Tel. 061 926 348. Pofali}i-Bristol, izdajem stan 63 m2, komplet namje{ten, I sprat, c. grijanje, 500 KM. Tel. 061 482 232. Polunamje{ten stan u priv. ku}i sa centr. grijanjem, kablovskom i parkingom. Tel. 033 801-186, 454-966. Pos. centar ^. Vila posl. prostor super, za predstavni{tva i ostalo, 20 m2. Tel. 033 473806, 061 890 097, zvati nave~e. Pos. prostor 100 m2 u Hrasnom kod {kole, pogodan za ordinacije, predstavni{tva, kancelarije, klubove itd. Tel. 061 150 368. Pos. prostor 35 m2 u Karintonci, kod novog Avazovog tornja. Tel. 061 212 650. Pos. prostor 50 m2 i skladi{te 90 m2, centar Hrasnice, obezbije|en prilaz i parking. Tel. 061 137 179. Pos. prostor izdajem 120 m2, u centru, \. Mazali}a, sve novo, 3.000 KM. Tel. 061 702 881. Pos. prostor izdajem na prometnoj lokaciji. Tel. 061 927 301. Pos. prostor izdjem 400 m2 u Hrasnici za sve namjene. Tel. 061 221 431. Povoljno 1.000 m2 skladi{ta sa prilazom za {lepere, Stari Grad. Tel. 062 289 163. Povoljno dvos. stan, Bu`imska, B. Potok. Tel. 619-183. Povoljno se odmorite na Vla{i}u u novom hotelu Central, no}enje sa doru~kom 25 KM. Tel. 061 817 960. Prazan tros. stan priv. ku}a na du`i period, cijena 160 KM. Tel. 033 657-320. Preno~i{te Stari Grad, sobe „B“ kat., TV-sat, 15 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Preno~i{te Stari Grad, sobe B kat., TVsat, 15 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Preno~i{te u centru Sarajeva. Tel. 061 511 024. Renoviran stan na Vi{njiku. Tel. 061 202 008. Soba studentici sa upotrebom kuhinje i kupatila, zgrada kod Pivare sa grijanjem. Tel. 033 233-197, 061 566 516. Sobe i apartmane uz more Neum, kod Kade. Tel. 036 884 370, 061 723 040. Sobu izdajem sa kori{tenjem kupatila i kuhinje, mo`e i dogovor sa hranom, M. Dvor. Tel. 444-917. Sobu za 2 djevojke izdajem. Tel. 063 930 317. Sprat priv. ku}e sa cent. grijanjem, tel., kablovska i parking. Tel. 033 801-186, 454966. Stan izdajem 100 m2 namje{ten sa gara`om. Tel. 061 890 086, 061 278 984. Stan iznajmljujem 45 m2, Socijalno, Paromlinska, novogradnja, zgrada stara 4 god. Tel. 061 175 960. Stan namje{ten studenticama, c. grijanje, mogu}nost interneta kod FDS. Tel. 033 655-398. Stan sa centralnim grijanjem, odli~na lokacija. Tel. 061 160 170. Stan studentima, Nova Breka. Tel. 062 390 829. Stara Breka, izdajem sobe za studente u priv. ku}i. Tel. 033 666-453. Stari Grad, dvoipos. namjenski sprat priv. ku}e, ulaz poseban, cijena 200 KM. Tel. 061 206 345, 033 441 953. Studentu izdajem jednokrev. sobu s upotrebom kuhinje, centralno grijanje. Tel. 062 971 574. Super namje{ten tros. stan sve odvojeno, parking, povoljno. Tel. 613-860, 061 506 804. [trosmajerova II kat, 65 m2, balkon, pogodan za pos. prostor, hitno. Tel. 061 550 893. Trg heroja, pos. prostor povr{ine 80 m2, poodan za sve namjene, osim gdje se to~i alkohol. Tel. 061 150 368. Tros. stan kod USAID-a, strancima izdajem. Tel. 061 537 739. U centru izdjem dvokrev. namje{tenu sobu sa kuhinjom i kupatilom, ulaz zaseban. Tel. 033 227-609. U Centru ure|en, opremljen i namje{ten kanc. prostor 80 m2. Tel. 061 310 502. U Hrasnici izdajem pos. prost. 400 m2, za sve namjene. Tel. 061 221 431. U Tu~epima uz more izdajem sobe i apartmane sa vl. parkingom. Tel. 00385 21 623 342. U Tuzli izdajem pos. prostor Slatina, 80 m2, pogodan za banku, ordinaciju i sl. Tel. 062 312 286. U zgradi u centru izdjem dvos. stan, 500 KM. Tel. 061 142 704. Ul. Karpuzova, Stari Grad, izdajem pos. prostor 32 m2. Tel. 062 295 176. Vele{i}i kod Autobuske stanice, izdajem namje{ten dvosoban stan studenticama, cijena 250 KM. Tel. 062 945 059, 033 220-113. Vi{njik, dvos. namje{ten stan izdajem studenticama. Tel. 061 223 553. Vi{njik, dvos. namje{ten stan izdajem studenticama. Tel. 061 223 553. Zapos. mu{karcu ili studentu izdajem jednokrev. sobu sa upotrebom banje, centr. grijanje. Tel. 033 457-657. Zapos. osobi ili studentu izdajem sobu na Breci. Tel. 033 205-396.

MALI

OGLASI
Prodaja
Golf 2 dizel, 84. god., reg., 4 vrata, crvene boje, cijena 4.500 KM. Tel. 061 219 167. Golf 2 TAS, kraj 90., metalik sivi, 1.3 B, 5 vrata, muzika, zimske gume, 138.000 km, cijena 4.200 KM. Tel. 061 190 122. Golf 2, 1.3 benz., 1987. g., reg. do jula 2008., cijena 3.200 KM. Tel. 061 160 141. Golf 2, 1.6 benz., 87. god., 4.500 KM. Tel. 061 388 966. Golf 3, 1992. god., dvoja vrata, u ekstra stanju. Tel. 061 862 606. Golf 4 TDI, karavan, god. proizv. 2003., model 2004., registrovan. Tel. 061 482 233. Golf 4, 2000. god., TDI, 66 KW, pre{ao 135.000 km, 4 airbaga, centralno, servo, CD. Tel. 061 191 932. Golf 4, TDI karavan, g. p. 2003. model 2004., ful oprema, registrovan. Tel. 061 48 22 33. Golf S-paket, 1.1 benzin. Tel. 061 723 956. Jugo 45 u odli~nom stanju, registrovan do 3. 2008. Tel. 063 903 049. Kadet Suza, 90. god. 1.4i, reg. do 12. 2007., 4 vrata, metalik MP3, odli~no stanje, 2.900 KM. Tel. 062 315 616. Kamion furgon marke Renault 1999. g., cijena po dogovoru. Tel. 061 203 858. Laguna 1,8 1998. godina, tek registrovana, klima, servo, ABS, centralna, 2xairbag, el. stakla, u odli~nom stanju. Cijena 9300 KM. Tel: 061/278-016. Man 10/136 kiper 1988. Tel. 063 369 114. Mercedes ML 320, 2001. god., tek uvezen, extra stanje. Tel. 061 775 331. Mercedes SLK 200, full oprema, mogu}a zamjena. Tel. 061 775 331. Mitsubishi (Galant), limuzina, 94. god., 2.0 TDI, reg. do 12 mjeseca, cijena 7.300 KM. Tel. 01 257 443, Sarajevo. Opel Astra 1997. tek registrovana. Tel. 061 157 331. Opel Kadet karavan 17 D, 1989. god. Tel. 061 835 442. Pasat 1.9 TDI 130 KS, 6 brzina, strane table, kao nov, silver met. 105.000 km, karavan. Tel. 061 549 399. Pasat karavan 1.8 benzin, automatik, el. prozori, zedel, odli~no stanje. Tel. 063 893 755. Passat 1.9 TDi, 150 KS, 6 brzina, 2001. god. strane table, limuzina, bordo met., kao nov, 9.850 EUR-a. Tel. 061 549 399. Passat karavan 86. dizel, metalik, al. felge, reg. za 2007. Tel. 061 812 112. Passat karavan, 2000., crni metalik, dizel, CD, bombona. Tel. 061 275 436. Passat TDI, 90 KS, automatik, karavan, klima, cen. zaklju~avanje, multi-lok, novi zup~asti remen, 14.500 KM. Tel. 033 510333, 062 130 071. Polo 1.00, 99. god., 2 vrata, teget plavi, benzin. Tel. 033 613-141. Prodajem 4 nove zimske gume Savine 195/65 R-15. Tel. 061 160 631. Prodajem Audi A4, 1.8 A, 2005., full oprema, Bose Sound system. Tel. 062 127 719. Prodajem Cia Carnival presti` 2.9 D, 1+6 ful oprema, godina proizv. 2003. Tel. 062 126 841. Prodajem dvije karambolke za Golf dvojku. Tel. 061 319 246. Prodajem \etu turbo dizel. Tel. 033 655-108. Prodajem Ford Fokus 2002. karavan, 1.8 TDDI, 66 KW, 90 KS. Tel. 061 192 062. Prodajem Golf 3, 97. god., 1.4 benzin, ABS, servo, u super stanju, 8.200 KM. Tel. 061 318 968. Prodajem i ugra|ujem za sva auta stara i nova, ogledala za retrovizore. Tel. 061 529 970. Prodajem Jugo u dobrom stanju, 91. god. Tel. 061 314 365. Prodajem Opel Astru 1997., tek registrovana. Tel. 061 157 331. Prodajem Pe`o 405, 90. god., 1.9 B+plin, tek registrovan. Tel. 061 704 091. Prodajem Renault Scenic 98, 1.9 DTI, full oprema. Tel. 061 155 682. Prodajem Vektru Cupe 1.7 D, 97. god., reg. do marta 2008., odli~na. Tel. 061 899 100, 061 873 506. Prodajem Zastavu 128, 1988. god. u voznom stanju. Tel. 033/446-602. Prodajem-mijenjam pet brzina za Audija A6, A4, B4 i Passat 1.9 TDi i mali hladnjak ITK. Tel. 061 446 103. Renault Scenic 98, 1.9 DTI, full oprema. Tel. 061 155 682. Renault TS 5, kampus, prva registracija 1991. god., 5 brzina, 5 sjedi{ta. Tel. 033 526-944. Reno Kango 1.9 dizel, 1998. god., povoljno. Tel. 061 141 292. Reno Laguna 1.9 TDi, proizv. 2000., ima klima i sva oprema, tek registrovan. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Seat Cordoba karavan, 2001. god., 1.4 motor, full oprema, metalik, pre{ao 150.000 km, reg., 11.500 KM. Tel. 061 359 749. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove auta. Tel. 061 749 462. Vektra 1.6 benzin, karava, 97. god., met. plava, klima, reg., do 10/07. Tel. 061 136 638, Visoko.

Kupovina
Kupujem motor 1.9 TD za VW T4, sa papirima. Mob. 061 157 224. 111 Havarisana i ostala auta. Tel. 061 274 441. Kupujem havarisana vozila Golf 2, i ostala mla|a godi{ta. Tel. 061 206 689. Otkupljujem auta na bh. tablama, po povoljnim cijenama, mla|a godi{ta. Tel. 061 139 778.

2 x Fiat Punto, 1.8 HGT i 1.2 HLX, 16V, oba reg. do 6/08., full oprema, malo pre{li, uvoz iz [vicarske, u odli~nom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 489 661. 10426-1Gr Focus 1.6 - 12.300 i 1.4 - 11.700. Mondeo dizel, full, god. 2000. - 11.500. Ibiza 9.700, Arosa 2002. - 9.900. Tel. 061 92 22 20. 12745-1Nd` Lavlja kand`a - original sa certifikatom - dostava. Tel. 061 275 945. 11649-1Nd` Opel Vectra, 10. mj. 1997., 1.8, u odli~nom stanju, registrovan do 25. 8. 2008. Tel. 061 222 469. 10487-1Gr Prodajem d`ip Micibu{i Pajero, kratki, god. proizvodnje 1997., u odli~nom stanju. Mo`e i zamjena za jeftinije auto uz doplatu. Auto se mo`e pogledati i probati na Grbavici u Sarajevu. Tel. 061 131 467. 10463-1Gr Prodajem Reno Kangoo, otvoreni, putni~ki, 2000. godina, 1.4 benzin, ful oprema, metalik sivi, tek registrovan, extra stanje. Cijena 11.000 KM. Seat Ibiza 2001. god., TDI, full oprema, metalik siva, tek registrovana. Cijena 12.800 KM. Tel. 063 122 027. 12896-1Nd` Prodajem [kodu Fabiu 1.9 SDI, 2002., combi, 290.000 km, metalik siva, isti~e registracija, servo, centralna, ABS, el. stakla... Cijena 11.000 KM. Tel. 061 157 224. 111 Prodajem [kodu Fabiu 1.9 SDI, 2002., kratka, 190.000 km, metalik siva, registrovana do 10. 2007., servo, centralna, el. stakla... Cijena 12.000 KM. Tel. 061 157 224. 111 Prodajem teretno vozilo VW T4, 1999. god., 1.9 TD, registrovan do 8. 2007., vozilo u Tuzli. Cijena 12.500 KM. Tel. 061 157 224. 111 Alfa Romeo „Spider“ Kabrio, dvosjed, 97. god., reg. 2.0 16V, crvena, 13.800 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 254 228. Alu felge 5 krakova, original VW sa 4 {arafa, cijena 250 KM sa gumama. Tel. 061 171 553. Astra 1.2 benzin, 2000. god., njema~ke table, super stanje. Tel. 062 294 433. Audi A4 quatro, 2005., full oprema, troptronic, bose sound. Tel. 062 127 719. Auto radar detektori Cobra i Whistler novi model, garancija 1 god. Tel. 061 157 841. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbne i bo~na stakla, demonta`a i monta`a sa garancijom 5 god., radimo reparaciju o{te}enja i zatamnjivanje stakala, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 061 215 696, 033 762-445. BMW 325 TDS, 11. 94. god., automatik, crni, ful oprema, al. felge, registrovan,13.000 KM. Tel. 061 146 300. BMW E39, 525 TDS, karavan, automatik, 97. god., reg., crni, full oprema, o~uvan, 15.500 KM. Tel. 061 221 498. Citroen CX 2500 D, 1979. god., registrovan do 04/08. Cijena 5.000 KM. Tel. 062 183 719. Citroen XC 2500 D, 1979. god., registr. do 4/08. cijena 5.000 KM. Tel. 062 183 719. Corsa 1.7 dizel, karavan, 2000. god., servo, ABS, centr. el. podiza~i, uvezen, sve pla}eno. Tel. 061 136 638, Visoko. Dotavno vozilo Reno Kango 1.9 D, tek uve`en. Tel. 061 539 751. Fiat Fiorino Pick up, 1995. god., 5 sjedi{ta+ravan prostor, cijena 4.200 KM. Tel. 061 140 489. Fiat Punto 2001. god., met. crna, JTD, dizel, klima, serv., ABS, centr. el. podiz., CD-radio, registrovan. Tel. 063 930 025. Fiesta dizel 87. god., reg. do 4. 2008., dobro o~uvana, 1.900 KM. Tel. 062 315 616. Ford Focus 2.0, automatik, dvoja vrata, 2005., full oprema. Tel. 061 275 436. Ford Sieru prodajem povoljno. Tel. 033 214-384. Frontera 4x4, 2.2. DTI, 2001. god., tek reg., 4 vrata, full oprema, kao nova, 21.000 KM. Tel. 061 205 307. Golf 2 benzinac 1.3, godi{te 84., istekla registracija, cijena 1.900 KM. Tel. 061 513 948.

Izdavanje
Izdajem ku}u, komp. namje{tenu: 10 soba, 22-25 kreveta, 5 WC-a, cent. gr., vrt, gara`a, parking. Mo`e za firme, organizacije, stara~ki dom i sl. Tel. 061 795 341. 12871-1Nd` Izdajem opremljen poslovno administrativni prostor. Povr{ina 112 m2, ul. Mar{ala Tita br. 22/I u Sarajevu. Kontakt telefon: 061 132 363. N. Studenti, samci, sobe nove, cent. grijanje, topla voda 24 h, kuhinja, WC, sav komoditet. Tel. 061 795 341. 12871-1Nd` „Alma“ vila, Neum - luksuzni apartmani, parking, blizu mora. Tel. 061 131 900. Alipa{ino B, garsonjera u sklopu 4-sobnog stana, intelektualcu. Tel. 062 374 296. B. Potok, izdajem prazan ili namje{ten stan. Tel. 033 654-717. B. Potok, povoljno stan Bu`imska. Tel. 619-183. Ba{~ar{ija, jednoiposoban stan u zgradi, I kat, plin, moderno opremljen, 500 KM. Tel. 061 145 853. Bjelave, jednokrev. i dvokrev. soba sa upotrebom kuhinje, studentima. Tel. 061 802 958. Bjelave, soba 100 KM, plus re`ije. Tel. 061 914 816. Centar, H. Kre{evljakovi}a 61 (Papagajka), nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu, ulaz zaseban, kuhinja, kupatilo. Tel. 033 227-609. Centar, kod Francuske rezidencije, lux. namje{ten stan. Tel. 061 480 445. Centar, na du`i period iznajmljujem kompletno namje{ten trosoban stan. Tel. 033 445 851, 213-667. Centar, @elj. stanica, izdajem posl. prostor 40 m2, predstavni{tva, trgovina, itd. Tel. 061 172 516. Dvoiposoban, moderno opremljen stan u zgradi na D. Malti, III kat, eta`no grijanje. Tel. 061 145 853. Dvokrev. i jednokrev. soba u strogom centru. Tel. 207-959. Dvokrev. soba u centru Sarajeva sa upotrebom kuhinje i eta`nim grijanjem. Tel. 061 511 024. Dvokrev. sobu, kuhinju, kupatilo, zaseban ulaz. Tel. 063 943 115. Dvos. lux. namje{ten stan u strogom centru. Tel. 061 156 170. Dvos. nenamje{ten stan na Dolac Malti iza Veterin. fakulteta. Tel. 062 170 923. Dvos. polunamje{ten stan, ops. ulaz, sprat, grijanje, gara`a. Tel. 211-853. Gara`u iznajmljujem kod Doma policije, 100 KM. Tel. 061 14 27 04. Gradac - sobe i apartmani. Tel. 00385 21 697-255. Gradac - sobe i apartmani. Tel. 00385 21 697-255. Grbavica, prostor cca 60 m2, za skladi{te ili zanatske usluge. Tel. 033 647-476. Hitno iznajmljujem veliki, sun~an stan 100 m2, u strogom centru sa dobrim pogledom. Tel. 061 402 784. Hitno se izdaje stan na Ciglanama, II kat, 82 m2, 2 balkona, namje{ten. Tel. 061 550 893. Hrasno, izdajem namje{ten stan dvos., I sprat, cijena 500 KM. Tel. 061 912 764. Izdaje se ku}a sa 2 stana 120 m2 i posl. prostor, parking, za strance, predstavni{tvo. Tel. 061 222 400. Izdajem apartman na planini Bjela{nici. Tel. 062 320 648.

Prodaja
Al. Polje B faza prodajem dvosoban stan 60 m2, useljiv. Tel. 061 257 470. 12848-1Nd`

Dnevni avaz nedjelja, 23. septembar/rujan 2007. 37
Hitno! Trosoban, tre}i sprat, 70 m2 + balkon, saniran, 1.800 KM/m2, Alipa{ino polje B-faza, Semira Fra{te 8. Tel. 061 482 678, 033 453-128, 651-577. 10158-1Gr Prodaje se plac u Brije{}u, blizu glavne ceste, lijepa okolina, zelenilo, cijena po dogovoru. Tel. 061 779 971. 10403-1Gr Prodajem dvosoban stan, moderno i funkcionalno ure|en na izuzetnoj lokaciji, ul. Ante Babi}a 1, drugi sprat. Kontakt telefon: 062/326-698. 127579-1Nd` Prodajem ku}u sa zemlji{tem 1.300 m2, svi priklju~ci i papiri, Adema Bu}e br. 411, povoljno. Tel. 063/982-380 ili 063/891-689. 12849-1Nd` Prodajem stan u Hrasnici, dvosoban sa balkonom, u odli~nom stanju, cijena po vi|enju. Tel. 063 727 091. 8233-1Pr Ahatovi}i, N. Grad prodajem 3 dun. zemlje. Tel. 062 375 747. Al. Polje, ul. Semira Fra{te stan 77 m2. Tel. 062 281 806 i 063 991 613. Alipa{ino B, stan 87 m2, 100.000 EUR-a. Tel. 062 374 296. Auto servis prodajem na extra lokaciji sa parkingom, dun i 250 m2 pogodno za gradnju u Hotonju. Tel. 061 106 571. Ba{~ar{ija - stan 3-soban 65 m2, 150 m vi{e Po{te. Tel. 061 515 676. Ba{~ar{ija, lux. stan 60 m2, 2 sprat, 600 EUR-a/m2. Tel. 534-381, 062 437 403. Bjelave, useljiva ku}a dva stana, gara`a i vrt, vlas. 1/1. Tel. 033 201-051. Blizina Imzit pumpe prodajem ku}u, B. Potok. Tel. 061 356 085, 061 903 088. Blizu Ba{~ar{ije, ku}a sa dvori{tem 230.000 KM. Tel. 464-158, 061 109 319. Brnjaci-Kiseljak, useljiva ku}a 1/1. Tel. 062 374 296. Centar Kladnja, prodajem ku}u. Tel. 061 375 787. Dev. ku}a 8x8, 256 m2 oku}nice, ku}a uknji`ena u sudu, Vraca, 25.000 KM. Tel. 061 819 669. Dev. ku}a sa 1.600 m2 oku}nice u Osijeku, veoma povoljno. Tel. 033 468-715. Dev. ku}a sa 1.600 m2 oku}nice, u Osijeku-Ilid`a, veoma povoljno. Tel. 033 468715. Dev. ku}a sa 1.900 m2 zemlji{ta u Gornjem Kotorcu, RS (kod Kule). Tel. 065 877 065. Dev. ku}a u Had`i}ima, dun. zemlje, 1/1, gra|. dozvola, povoljno. Tel. 033 623423. Dobrinja 4 stan 99 m2+14 m2 terasa, ul. Gandijeva. Tel. 033 541-381. Dobrinja 56 m2, 68 m2, 76 m2. Tel. 062 156 882. Dobrinja C-5, stan 68 m2, adaptiran, 2 balkona, plinsko grijanje, I sprat. Tel. 033 450-928, 061 812 966. Dun. zemlje i dev. ku}u prodajem u Had`i}ima, gra|. dozvola. Tel. 033 623-423. Duplex ku}a dev. na Aneksu, 1.200 m2 zemlje, zvati od 16-18 svaki dan. Tel. 033 525-161. Dva dun. {ume Ahatovi}i, svi priklju~ci, vrlo povoljno za vikend. Tel. 065 373 630. Dva dvos. stana u ku}i po 55 m2, ul. Gornjovakufska, posebne cjeline. Tel. 033 460064. Dvoipos. stan 68 m2, 13 kat, Sarajevo, Geteova. Tel. 063 324 393. Dvoipos. stan 77 m2 na Ciglanama prodajem. Tel. 061 716 099. Dvoipos. stan Dobrinja II, ul. E. Zole. Tel. 033 443-678. Dvoipos. stan u Centru, 61 m2. Tel. 061 183 649. Dvoipos. stan, dva balkona, c.g., 3 sprat, Grbavica. Tel. 033 655-390, od 18-20 h. Dvos. stan 56 m2, Mojmilo, Olimpijska. Tel. 033 457-583. Extra adapt. vila sve novo + 1.700 m2 zemlje + bazen, 1000,000 KM. Tel. 061 320 439. Garsonjera 22 m2 kod bolnice Ko{evo, renovirana, fix. 65.000 KM. Tel. 061 220 900. Gornji Kromolj, ku}a duplex p+s sa 1.150 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Gornji Kromolj, ku}a duplex, p+s sa 1.150 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Grbavica 42 m2/III, adaptiran. Tel. 061 311 336. Grbavica 45 m2, 2 sprat, ku}a iznad Bosmala. Tel. 062 156 882. Had`i}i, dev. ku}a, gra|. dozvola, dun. zemlje, 1/1, povoljno. Tel. 033 623-423. Hitno dvos. stan 55 m2, centar Ilid`a. Tel. 061 375 787. Hrasno kod pekare AS prodajem ku}u i Soukbunar ku}a. Tel. 061 375 787. Hrasno, zgrada „Palme“, prodajem stan 56 m2, 10 sprat, novoadaptiran, fiksno 2.350 KM/m2. Tel. 061 303 912. Hrasno-Robot, prodajem dvosoban stan 50 m2, prazan ili namje{ten. Tel. 061 390 298. Ilid`a, kod op}ine, Lu`ani, prodajem ili izdajem opremljen restoran, tip konoba. Tel. 061 172 516. Ilid`a, Lu`. polje, 1.006 m2, se komunalije, 1/1, 3 zidana objekta. Tel. 062 971 004. Ilid`a, novoizgra|ena ku}a sa pos. prostorom i dvori{tem, cijena 120.000 EUR-a. Tel. 061 247 272. Ilid`a, Otes, 4-soban super opremljen stan na Trgu i 15 m2 gara`a, povoljno. Tel. 061 172 516. Isto~no Sarajevo u naselju prodajem parcelu sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Jednos. stan 34 m2 u centru Vogo{}e prodajem. Tel. 033/621-348, poslije 17 h. Ko{. Brdo, ul. M. Mikuli}a 76 m2, 2.500 KM/m2. Tel. 065 819 136. Krivoglavci II (Vogo{}a) prodajem ku}u i 1.500 m2 zemlji{ta sa vo}njakom. Tel. 033 664-479. Krivoglavci-Vogo{}a, prodajem ku}u i 1.500 m2 zemlji{ta sa vo}njakom, 80.000 KM. Tel. 033 664-479. Ku}a 1/1, 11,5x11,5 p+2 sp., gara`a, zgrada, plin 630 m2 zemlje. Tel. 644-108, 065 008 205. Ku}a centar, Soukbunar sa oku}nicom, useljiva, 1/1, ku}a Bla`uj 50.000 KM. Tel. 061 106 571. Ku}a i 1.100 m2 oku}nice, ba{te, ku}a dev. u Rje~ici. Tel. 065 335 075. Ku}a i 2 dun. zemlje na Ilid`i-Osjek. Tel. 065 476 288. Ku}a i vikend., selo Rau{evac kod Gromiljaka-Kiseljak. Tel. 061 222 764. Ku}a na Aneksu priz.+sp+potkrovlje+400 m2 oku}nice, 140.000 KM. Tel. 061 415 787. Ku}a na Bistriku, Iza ba{}e+dun. zemlje, 110.000 KM. Tel. 061 320 439. Ku}a na Jablani~kom jezeru 8x8 sa 1.350 m2 oku}nice i u Sok. koloniji 200 m2. Tel. 061 223 119. Ku}a sa dva ulaza i zapo~eti objekat, A. Bu}e. Tel. 033 651-145, 065 336 719. Ku}a u Lje{evu i 900 m2 oku}nice. Tel. 469 283. M. Dvor novogradnja, prodajem 4-soban stan adaptiran. Tel. 061 685 947. Male{i}i, 1.440 m2 zemlje, pogodno za vikend., put, struja, voda na parceli. Tel. 061 845 003. Male{i}i-Ilija{ zemlja 1.650 m2. Tel. 062 248 631. Mejta{, ^ekalu{a 57 m2, Socijalno 41 m2, P Lige 64 m2. Tel. 065 021 556. . Mihrivode 18 C, prodajem zemlji{te za gradnju ku}e, dozv. gradnja. Mojmilo, prodajem plac 900 m2 u H. Brankovi}a. Tel. 061 432 167. Na Dobrinji 2 stana 88 i 76 m2, KS. Tel. 061 375 787. Na Kobilja~i prodajem 1.600 m2 zemlje, cijena 8.000 KM. Tel. 061 518 469. Na M. Dvoru prodajem stan, papiri uredni. Tel. 062 136 103. Na prodaju pos. prostor 10 m2, u srcu Ba{~ar{ije. Tel. 061 489 360. Na Sokolju ravni dio, 1.270 m2 zemlje, svi priklju~ci, urbanisti~ka sagl., vl. 1/1. Tel. 061 224 951. Nahorevo, prodajem 15 dun. zemlje, mo`e i u parcelama. Tel. 065 948 149. Neopremljena ku}a kod Kapije 7x11, s+p+s+p, oku}nice 71 m2, 130.000 EURa. Tel. 061 390 233. Nova Breka poslovni prostor 35 m2. Tel. 062 940 479. Od Glavati~eva prema Konjicu 1,5 km pored glav. puta, ku}a 9x8 m i 1.000 m2 zemlje, za 20.000 EUR-a. Tel. 061 709 430. Odmah useljiva vikendica sa 700 m2 zemlje. Tel. 061 489 360. Opremljena ku}a kod kapije „Zraka“, s+p+s+p, 7x11, oku}nice 71 m2, 130.000 EUR-a. Tel. 061 390 233. Plac 1.700 m2 sa dev. objektima u Vogo{}i, uz glavni put. Tel. 061 482 896. Podhrastovi, staru ku}u sa ba{tom, ukupno 220 m2. Tel. 061 546 554. Pofali}i, ku}a sa gara`om, ul. Pofali}ka, po~etak. Tel. 645-620. Pos. prostor 34 m2, kod bolnice Ko{evo. Tel. 033 482-222, 061 382 476. Pos. prostor 95 m2 u Starom Gradu prodajem. Tel. 061 156 262. Pos. prostor prodajem za sve namjene, vlasni{tvo. Tel. 061 818 044. Posavska, Hrasno, dev. ku}a sa oku}nicom 526 m2. Tel. 061 424 138. Posl. prost. 85 m2 na pijaci u Sok. koloniji, 1.150 KM/m2. Tel. 061 223 119. Povoljno i hitno prodajem stan 100 m2 u najelitnijem dijelu grada, pogodan za pos. prostor (ordinacije i sl.). Tel. 061 402 784. Povoljno prodajem ku}u na Vratniku sa ba{tom. Tel. 536-239. Povoljno prodajem u Sokocu 5.000 m2 grad. gra|. zemlji{ta. Tel. 033 642-146. Povoljno prodajem u Sokocu 5.000 m2 grad. gra|. zemlji{ta. Tel. 033 642-146. Prodaje se ku}a na Kromolju oko 300 m2 stamb. prostora sa 1.170 m2 oku}nice. Tel. 061 223 119. Prodajem dvoipos. stan, dva balkona, c.g., 3 sprat, Grbavica. Tel. 033 655-390 od 18-20 h. Prodajem gara`u stalni objekat na Ilid`i, ul. Bos. gazija. Tel. 061 145 343. Prodajem garsonjeru 29 m2, Edhema Mulabdi}a. Tel. 061 905 212. Prodajem ku}a u nizu, Sok. kolonija, blizu osnov. {kole, 3 eta`e, grijanje, gara`a, dvori{te. Tel. 062 136 197. Prodajem ku}icu kod Zagreba~kog velesajma 72 m2+40 m2 gara`a, 54.000 ERU-a. Tel. 0038 516 5713 16. Prodajem ku}u 200 m2 sa 2 gara`e, vikendica sa 1.000 m2 zemlje. Tel. 061 229 955, 033 459-458. Prodajem ku}u 400 m2 pod krovom, 3 stana, oku}nice 800 m2, Ohridska, 100.000 KM. Tel. 061 424 138. Prodajem ku}u na Vi{njiku. Tel. 061 161 349. Prodajem ku}u od 240 m2, 1/1 kod Imzit pumpe, B. Potok. Tel. 061 903 088. Prodajem ku}u u S. Koloniji, novogradnja, 800 m2 oku}nice, gara`a, pos. prost. cijena po dogovoru. Tel. 062 923 316. Prodajem placeve za izgradnju porodi~ne ku}e u Vogo{}i, Rajlova~ka stara cesta. Tel. 061 270 605. Prodajem povoljno plac za vikend. u Ahatovi}ima, naselje D. Vode, 4 KM po m2. Tel. 057 342 347. Prodajem povoljno placeve kod Konjica, pored Jablanikog jezera. Tel. 036 726 228. Prodajem stan 48 m2 ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 106 734. Prodajem stan 64 m2 u Paromlinskoj, III sp., kod Hitne pomo}i. Tel. 061 375 787. Prodajem stan 68 m2, Otes-Ilid`a, zvati poslije 17 h. Tel. 055 250-793. Prodajem stan na Dobrinji IV, 86 m2. Tel. 065 476 288, 061 172 701. Prodajem stanove na Breci: 86, 93 i 78 m2. Tel. 061 202 008. Prodajem tros. stan Dobrinja 2, sprat I, potpuno renoviran, 1.900 KM/m2. Tel. 062 136 273, 033 218-799. Prodajem trosoban, adaptiran stan na Mojmilu, visoko prizemlje, cijena po dogovoru. Tel. 061 170 979. Prodajem u Brezi 2 ku}e: nova 8x9, p+s+p na placu 500 m2, stara ku}a sa 4 dun. zemlje, ve}i dio pod vo}em, povoljno. Tel. 00381 11 347 3308. Prodajem u Famosu, proizvodno-sklad. prostor, 1/1. Tel. 061 188 383. Prodajem vikend (Bla`ujka) Rau{evac kod Kiseljaka i 800 m2 oku}nice. Tel. 061 222 764. Prodajem vikend sa gara`om u blizini G. Kotorca, cijena 13.000 EUR-a, mo`e zamjena za nekretnine u KS. Tel. 061 202 816. Prodajem zemlji{te 2.300 m2+prate}i objekti, gara`a, Rakovica, [amin gaj, 35.000 KM. Tel. 061 819 669. Prodajem zemlji{te za gradnju ku}e, dozvolj. gradnja, svi priklju~ci, Mihrivode 18 C. Prodajem zemlju sa dozvoljenu izgradnju ku}a, blizu autobus Osjek-Ilid`a. Tel. 061 506 964. Prodajem zemlju za vikend. u Kijevu kod Trnova, vrlo povoljno. Tel. 061 689 016. Prodajem: Grbavica 30 m2, ^. Vila 37 m2, Dobrinja 66 m2, 54 m2, 74 m2. Tel. 033 471-013, 210-556. Prodajem-izdajem tros. stan na Ilid`i, II sp. Tel. 627-725, 062 168 707. Prodajem-mijenjam dvos. 59 m2, adaptiran, Trg. solidarnosti, I sp. kod Hypo banke, 57.000 EUR-a. Tel. 062 291 743, 063 111 052. Ru{evnu ku}u prodajem u Mostaru, naselje Donja Mahala. Tel. 061 497 513, Sarajevo. S. Kolonija - prodajem pos. prostor 22 m2 u centru ili mijenjam za kombi. Tel. 061 867 902. Sarajevo, Pofali}i donji, ku}a 8x8, oku}nica 400 m2, eta`. grijanje plin. Tel. 061 172 833. Semizovac, ku}a prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka. Tel. 033 655398. Semizovac, prodajem ku}u prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka. Tel. 033 655-398. Sokolovi}i, stan 130 m2, pet soba, 2 banje, 2 WC-a, dvoeta`ni, malo ba{te, novoadaptiran, useljiv, cijena 140.000 KM. Tel. 061 709 430. Stan 39 m2 Al. Polje 13 sp., lift, grijanje, balkon, ul. Geteova, 75.000 KM. Tel. 061 819 669. Stan 56 m2, dvosoban, naselje Mojmilo, Olimpijska ul. Tel. 033 457-582. Stan 66 m2, Breka, I sp. Tel. 061 375 787. Stan na ^. Vili, novogradnja, 55 m2/VII. Tel. 061 460 112. Stan na Grbavici, 47 m2 i Hrasno 43 m2. Tel. 065 021 556. Stan prodajem Lu`ansko polje, poludev., 58 m2,+gara`a, 85.000 KM. Tel. 061 424 138. Stan prodajem u Starom Gradu 161 m2, renoviran. Tel. 061 183 645. Stan prodajem u Vogo{}i, 66 m2, 3 sprat, parno grijanje. Tel. 061 778 402. Stan prodajem u Zenici 90 m2, 1.100 KM/m2, III sprat, Kineski zid T-10. Tel. 061 299 524. Stan u Hrasnom, M. Preloga, 76 m2, 6 sp., lift, 1/1, 2 balkona, cijena dogovor. Tel. 061 702 881. Stan u strogom centru ul. Muvekita, II sp., 81 m2, 3.000 KM/m2. Tel. 065 819 136. Stan u Vogo{}i 50 m2, II sp., plin, balkoni, podrum, cijena 1.600 KM/m2. Tel. 430-047. Stari Grad, stan 161 m2, renoviran. Tel. 061 183 649. Staru ku}u prodajem, Podhrastovi. Tel. 061 546 554. Stup 1, KS, prodajem 2.000 m2 sa dozvoljenom gradnjom po 80 EUR-a m2 i novu ku}u na sprat sa 2 posebna stana. Tel. 058/417-061, 065 218 980, 033 464-974. Tar~in-Luke prodajem 4.500 m2 u ravnici, put, voda, struja, dozv. urba. sagl., blizina puta M-17, pogodno za mini farmu, povoljno. Tel. 061 583 708. Te{anjska ulica, zgrada „Viza“, pos. prostor 10 m2. Tel. 061 188 758, 033 526-521. Trg me|. narodnog prijateljstva stan 70 m2, 1/1, II sp., ispravan. Tel. 061 356 085. Tri dun. zemlje pored puta, Rajlovac, iza M. Eskluziv“. Tel. 061 424 138. Tros. stan 77 m2 Dobrinja C-5, II sp., cijena1.900 KM/m2, gara`a ispod stana, 150.000 KM. Tel. 065 265 756. Tros. stan 90 m2, Skenderija, visoki parter. Tel. 061 905 212. Tros. stan 90 m2, visoki parter Skenderija, 3.000 KM/m2. Tel. 061 905 212. Tros. stan na Dobrinji 5, visoko prizemlje. Tel. 065 881 127, 065 315 488. Trosoban, 3 sprat, 70 m2+balkon, saniran, 1.800 KM/m2, Al. Polje, B faza. Tel. 033 453-128, 651-577. Trosoban, 84 m2, 6 sprat, Zagreba~ka ul, Grbavica prodajem. Tel. 033 460-064. Useljiva ku}a p+s+p sa gra|. dozvolom, 4.000 m2 zemlje, 1/1, Doljanska ul. Tel. 061 148 867. Vikend ku}a sa 2 dun. vo}njaka, Memagi} stijena, Olovo. Tel. 062 941 235. Vikendica i 1.000 m2 zemlje, Rakovica, [. gaj, ul. Zeleni ari{. Tel.061 819 669. Vikendica u Had`i}ima-U{ivak, 1/1 sa vo}em. Tel. 468-949. Visoko, kod Perta~ke d`amije prodajem ku}u. Tel. 062 257 789. Vogo{}a, iznad petlje, prodajem ku}u. Tel. 065 654 440. Vraca, D. Num}a ku}a sa oku}nicom, 1/1. Tel. 033 659-471, 063 892 753. Vraca, ku}a 150 m2, 600 m2 oku}nice, namje{tena, useljiva, 1/1, prodajem. Tel. 061 503 024. Vrlo povoljna lokacija prodaje se 3,5soban stan Al. Polje B faza. Tel. 065 941 369. Zemlji{te 1.900 m2 uz parcelu, svi priklju~ci, Brije{}e, 36.000 KM. Tel. 061 819 669. Zemlji{te prodajem za vikend ku}u Zovik, Pazari}, put, struja, voda, ~ista priroda, cijena 3 KM/m2. Tel. 061 160 170. Zemlji{te za gradnju ku}e, dozvoljena gradnja, svi priklju~ci, Mihrivode 18c. Zemlju s vo}njakom u Kakrinju kod Rakovice. Tel. 033 639-273. Zenica, prodajem ku}u na sprat sa posl. prostorom na „Hamidi“. Tel. 061 137 370.

Zamjena
Dvos. stan 54 m2+lo|a i balkon+hobi soba Aerodrom. za jednosoban uz dogovor. Tel. 033 646-812 i 061 866 143. Vare{ Majdan 3-soban, nov namje{ten stan za stan u ^apljini ili Primorju. Tel. 061 503 024. Vraca, ku}a 150 m2, 600 m2 oku}nice, namje{teno, useljivo, za stan ili ku}u na Primorju. Tel. 061 503 024. Mijenjam stan 40 m2, Novi Grad, lijep, sun~an, za Beograd, mo`e i prodaja. Tel. 541-369. Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033 661-076. Ku}a p+s u Vogo{}i, D. Jo{anica za sli~no u Vi{egradu. Tel. 033 646-812, 061 866 143. Mijenjam dvos. stan 52 m2 u centru za ve}i ili ku}u u Centru ili Starom Gradu. Tel. 060 260 221. Trosoban stan 90 m2 u Prijedoru za Sarajevo. Tel. 033 453-029.

Rasprodaja bukovih, grabovih i hrastovih drva. Prvoklasni Banovi}ki kameni ugalj i Kreka drveni. Mogu}nost pakovanja u vre}e. Dostava isti dan. Tel. 061 488 782. 12396-1Nd` „ VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL. ZA BOLJI I DU@I SEX, 50 i 100 MG. DOSTAVA, UPUTSTVO, DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 10004-1ND@ ZA SUPER SEX - NAJBR@I EFEKAT (30 min.)+SUPER-BIZNIS=DISTRIBUTERIMA=4-5 KM=1 TABLETA; MPC=12-15 KM=1 TABLETA!!! ORIGINAL VIAGRA+SUPER BILJNA VIAGRA (5-8 KM)+CIALIS+LEVITRA!!! - POVE]ANJE PENISA I GRUDI!!! GARANTUJEMO DJELOTVORNOST!!! 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239. PTT "SVAKA BOLEST + BOL UPALA - INFEKCIJA! GARANTUJEMO PRIRODNO IZLIJE^ENJE SVAKE BOLESTI + TRENUTNO ELIMINISANJE BOLA! + U SVIJETU NAJJA^I BRZI SUPER SEX STIMULANSI SVIH VREMENA PO NAJPOVOLJNIJIM CIJENAMA VPC (ZA DISTRIBUTERE) I MPC CIJENAMA!" TEL. 063 838 936 + 065 234 239 + 061 367 110. 12732-1ND@ Za potrebe hotela, motela, preno}i{te kao i ku}ne potrebe, prodajemo masivne krevete po cijeni od 300 KM. Zalihe ograni~ene. Tel. 033 281-395. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957. Prodajem kvalitetna invalidska kolica pode{ena za no{enje i vo`nju. Tel. 061 348 640. Stalna i dobra zarada sa priru~nikom „Sve tajne znanja i vje{tine prepariranja ptica, divlja~i i riba“. Tel. 035 204-328. Mobitel Werput - 24 karata bijelo zlato. Tel. 061 817 960. Prodajem traku za tr~anje, 250 KM. Tel. 061 377 806. Pulcevi du`ina 3 m 300 kom. 600 KM. Tel. 063 430 231. Ljekovita prepeli~ija jaja + eliskir za obnovu ko{tane sr`i i hrskavice, ku}na dostava. Tel. 061 373 581. Prodajem ra~unar IV, HP printer i sto za kompjuter, povoljno. Tel. 061 204 892. Prodajem kameru Sony sa displejom. Tel. 062 147 230. PVC burad od 200, 150, 50, 25 lit. hitno. Tel. 061 184 444. Stari crijep prodajem, Hladivode. Tel. 065 367 039, 033 240-917. @enska odje}a za tinejd`erke, manji brojevi (s/36). Tel. 063 804 901, Sarajevo. Prodaja starih novina, ~asopisa, romana, stripova. Tel. 063 804 901. [kolske knjige prodajem za 7 razred osnovne {kole. Tel. 063 804 901. Prodaja ~etkica za izbjeljivanje zuba, jedna ~etkica 50 KM. Tel. 063 804 901. P~ele sa mladim maticama prodajem. Tel. 052 237 122, 065 801 229. [tene anadolskog ov~ara psa (karaba{a), vakcinisani sa papirima. Tel. 061 706 056. Prodajem ormar za hodnik. Tel. 061 224 549. Ko`nu garnituru, trosjed, dvosjed i fotelja. Tel. 033 651-490. O~uvan, kao nov, ve}i komb. fri`ider Gorenje za 220 KM, mo`e zamjena za manji uz dogovor. Tel. 062 435 513. Komplet oprema za proizvodnju kiselog kupusa sa vakum. ma{inom. Tel. 061 216 564.

Potra`nja
Potreban stan namje{ten u najam Stari Grad-N. Sarajevo-Centar. Tel. 033 235-254. Kupujem stan u Sarajevu, isplata odmah. Tel. 061 170 254. Agencija kupuje stanove u Sarajevu. Tel. 03 667-727. Kupujem u Ljubu{kom prizemnu ku}u sa ve}im dvori{tem. Tel. 039 831 415. Stan kupujem na Grbavici do 55 m2, bez posrednika, mo`e dev. Tel. 032 555 646. Agenciji potreban manji stan u zgradi za zaposlenu `enu na du`i period. Tel. 061 145 853. Kupujem jednos. stan u N. Gradu bez posrednika. Tel. 033 236-760. Hitno kupujem stan u Sarajevu, isplata odmah. Tel. 061 170 254. Studentu potrebna garsonjera ili jednos. stan kod Med. fakulteta. Tel. 061 624 657, 061 162 467. Na Grbavici kupujem gara`u. Tel. 061 482 776. Kupujem stan u Sarajevu, na Grbavici, pla}am ke{om. Tel. 061 460 112. ^uvala bih stan ili ku}u na du`i period uz pla}anje re`ija. Ozbiljne ponude na mob.: 062 203 844. Strani investitor tra`i lokacije za stanogradnju, S. Grad-Ilid`a. Tel. 061 229 474. Kupujem stan u Sarajevu, manji. Tel. 033 556-280. U Sarajevu kupujem stan. Tel. 033 211914. Hitno kupujem stan u Sarajevu. Tel. 061 460 112. Na Grbavici kupujem stan dvosoban, pla}am ke{om. Tel. 061 311 336. Kupujem stan u centru, Ko{evo, Vi{njik, P Lige do 50 m2. Tel. 061 558 932. .

38

Nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
Prodajem bundu. Tel. 537-151. Ormari} prodajem vis. 145, {ir. 41. Tel. 537-151. Zna~ki 700 kom. sa albumom prodajem. Tel. 537-151. Prodajem {lag ma{inu slasti~arsku i kafe aparat. Tel. 033 637-334. Mob. Simens A55+punja~+oklop 40 KM, o~uvan. Tel. 061 235 190. TV Grunding i radne stolove za play station. Tel. 033 639-513. Nokia 6020 nova u kutiji, garancija 1 godina, 120 KM. Tel. 061 235 190. Dobro o~uvane, ru~. ra|ene vunene }iime, tepihe, origina nepal i perzijske. Tel. 033 452-018. Dva jogi du{eka dim. 199x90 cm, zvati poslije 17 h. Tel. 543-180. Plinsku bocu prodajem. Tel. 610-510. Prodajem mobitel Simens A52, nov, bosanski jezik, povoljno. Tel. 033 458-720. Dobro o~uvan zamrziva~ ladi~ar Obodin, sa {est ladica. Tel. 061 366 684. Dvije plin. boce 10 kg, proto~ni bojler, TA pe} 2 KW. Tel. 061 853 040. Kompjuter IBM Think centre PIV i oprema, sto, stolica. Tel. 061 398 231. Jabuke prodajem, neprskane, cijena povoljna. Tel. 061 862 184. Ti{ {poret ve}i desni, vrlo jeftino. Tel. 063 848 249. Manji fri`ider Kon~ar, manji kvar, 30 KM. Tel. 033 239-148. Povoljno prodajem talijanske salonke vel. 39 i 40. Tel. 033/204-948. Balkonska vrata s prozorom i prozori raznih veli~ina, motori za {krinju i ve{ ma{inu. Tel. 061 530 314. Prodajem staru porodi~nu seharu. Tel. 061 267 291. [iv. ma{ina Danica, usisiva~i Sloboda 500, 700 W, pe} kreka veso, i TA pe}. Tel. 061 530 314. Dva mu{ka odijela prodajem vrlo jeftino. Tel. 033/239-148. Krovne prozore dobro o~uvane, dim. 60x60 cm 2 kom. 110x85 cm 1 kom. Tel. 666-920. Prodajem gramaf. plo~e, fix. telefon, ormari} za kupatilo, aparat za zavarivanje folija. Tel. 062 965 262. Kreka Wesso prodajem Bagat ma{inu Ana no`na. Tel. 033 644-108, 065 008 205. Prodajem klavir pianino Petrof, muzejski primjerak. Tel. 061 804 383. Dva `enska kostima prodajem vrlo povoljno. Tel. 033 239-148. Braon solunare emajlirane, dvije krive i dva duga. Tel. 033/239-148. Ko`nu kratku jaknu 50 KM. Tel. 033 239-148. @enski zimski kaput nov, boja crna sa kapulja~om, br. 44, {iri model, proizv. N. Sad, 150 KM. Tel. 545-409. Prodajem 1 mu{ku friz. stolicu, cijena 200 KM. Tel. 061 244 181. Prodajem ra~unar ATHLON 2500 + HP printer, sto za kompjuter, povoljno. Tel. 061 204 892. Prodajem u~injenu ko`u medvjeda (kapitalac), ura|ena ~oha. Tel. 061 713 888, Biha}. [laufa 50 m za vodu {iri prodajem, cijena 80 KM. Tel. 545-409. Prodajem ma{inu za mljevenje vo}a i galeriju za auto. Tel. 033 444-590. O~uvanu ugaonu garnituru, povoljno prodajem. Tel. 061 272 611. Nov radni sto, sto za ra~unar sa dodatnom policom i pretincom za CD-ove. Tel. 033 571212, 061 225 018. Suhu dasku debljine 6,5 cm, hrastova i jasenova prodajem. Tel. 061 534 737. Klav. harmonika 120 basova, sa kabinom, italijanska povoljno. Tel. 061 534 737. Kau} prodajem 100 KM, nov. Tel. 062 931 840. Prodajem klav. harmoniku 80 basova, Veltmaister, kori{tena 5 mjeseci. Tel. 032 456 761. Su{aru prodajem za piljevinu, kapacitet 200 kg/h. Tel. 061 197 069. Prodajem {tenad (2,5 mj.), kratkodlaki (strijaneri) s rodovnicima. Tel. 061 336 701. Ve{ ma{inu „Bira“ WM 600, 120 KM. Tel. 033 626-776 od 17-19 h. Industr. {iv. ma{inu za obradu {avova, Union specijal. Tel. 032 554 477. Prodajem ma{inu za pr`enje kafe, kapac. 15 kg sa mlinom za mljevenje. Tel. 061 201 790. P~ele prodajem i dom. med, ili mijenjam za gra|u. Tel. 030 591 035, 063 952 589. Prodajem salamoreza~, plinski doner, toster sa dva dijela i el. ro{tilj sa 2 plo~e. Tel. 065 516 488. Sudoper Inox sa 2 i 3 korita, 118 met. i Bejo Mari+hladni bar. Tel. 065 516 488. Kuper tavu el. 50 litara, fritezu jednodijelnu, 25 lit. Tel. 065 516 488. Prodajem antenski stub trouglasti od 15 i 25 m, pocin~an. Tel. 065 516 488. Agregat dizel, trofazni od 15 i 18 i 35 sa el. ormarima. Tel. 065 516 488. Presu prodajem 20 t za baliranje papira, najlona, limenki, PET-a u garanciji. Tel. 065 516 488. Prodajem kau~ na razvla~enje i fotelju od eko ko`e. Tel. 061 828 497. Pe} veso kreka br. 1 ispravna, 100 KM. Tel. 532-360. Plin. pe} na dimnjak Emina 7. Tel. 213633. Prodajem u Lu`anima-Ilid`a, sobna vrata, dim. 65 cm, bez {toka, divno bijelo lakirana, povoljno. Tel. 033 621-836. Ormari} prodajem za kupatilo, fix. telefon, gramaf. plo~e, aparat za zavarivanje folije. Tel. 062 965 262. Drva bukova i grabova metranska prodajem. Tel. 061 866 808. Ustakljena dva prozora 140x80, 150 KM. Tel. 033 239-922. Povoljno prodajem tal. salonke 39 i 40 br. Tel. 033 204-948. Prodajem mob. Simens A55, na{ meni+oklop+punja}, o~uvan, 50 KM. Tel. 061 235 190. Nokia 6020 nova u kutiji, 1 godina garancija+punja~, 120 KM. Tel. 061 235 190. Prodajem DVD DDytgx 30 Km, video JVC sa daljinskim 35 KM. Tel. 065 435 879. Prodajem oko 60 CD-ova DVD-filmovi iz uvoza sve za 30 KM. Tel. 062 435 513. Prodajem 11 kofera alata, Sarajevo. Tel. 061 398 231. Gumeni proizvodi, sve vrste ~epova za stolove i stolice, sve po narud`bi. Tel. 061 233 552. Prodajem spravu za vje`banje Multi GYM 800 kao nova, 350 KM. Tel. 061 212 321, 063 145 870. Za obu}are prodajem ma{ine frez njema~ki, „Frobana“ i {iv. ljevicu Singer, povoljno. Tel. 061 145 689. Fikus i japansku ru`u prodajem. Tel. 063 113 968. Povoljno gara`. vrata 2x24 m sa 2 krila, vrata su `eljezna. Tel. 033 627-931, 061 397 921. Simens A52 nov, na{ jezik, povoljno. Tel. 061 145 689. Polovne prozore dim. 120x140 2 kom i 180x140 1 kom, balkon. vrata 80x220. Tel. 061 209 825. Prodajem ra~unar sa LCD monitorom u garantnom roku, web kameru. Tel. 033 636999. Ra~unar IBM Aptiva i nov sto za ra~unar. Tel. 033 636-999. Rosfraj ~eli~ni lim 100x60 cm za sudoper. Tel. 033 453-029. Prodajem i radim kereane stolnjake, raznih veli~ina i oblika. Tel. 033 453-029. Pul~eve prodajem 140 kom., 1,.50 KM. Tel. 061 204 074. Prodajem motokultivator Labin Progres, nov, neupotrebljavan. Tel. 062 177 796. Blanjalicu Abrihter nova pod garancijom. Tel. 062 177 796. TV color Ei Ni{ 55 cm, daljinski, antena, 50 KM. Tel. 065 435 879. Fri`ider i {poret na struju i narodnu no{nju prodajem. Tel. 473-595. Ljekoviti sok iz stabla breze za ~i{}enje rvi, razbijanje kamenca i dr. Tel. 033 422209. Islandski li{aj za lije~enje plu}nih bolesti, ja~anje organizma i dr. Tel. 033 422-209. Prodajem kanarince mu`jaci 50, `enke 25 KM. Tel. 062 256 850. Prodajem bastarde od {tigli}a i kanarinke-mu`jake, mlade 50 KM. Tel. 062 256 850. [tigli}e prodajem stari 20 mladi 15 KM. Tel. 062 256 850. Prodajem CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica 5 i 2,5 KM. Tel. 062 256 850. Razne kaveze za ptice i dva za pse. Tel. 062 256 850. Nov, lagan, tvrdi kofer za putovanja ve}i, 50 KM. Tel. 062 256 850. Prodajem hranu za kanarince 3 KM kg, papagaja 2,5 KM/kg. Tel. 062 256 850. Prodajem izlog vrata 210x200, Ilid`aLu`ani. Tel. 623-647. Ulazna vrata, otvaranje na desno, kao nova. Tel. 061 726 483. Opremu prodajem za centr. grijanje, radi na solarij, ima eko kotao. Tel. 032 879 108. Dig. vage ba`darene, certifikat za BiH, garancija godinu dana. Tel. 061 902 269. Prozor prodajem sa ventilacijom 70x65 cm i stare stvari, razne. Tel. 033 227-077. Cvije}e razno, ukrasno, ve}e i manje od 30-160 cm, vrlo povoljno. Tel. 033 227-077. Prodajem dobro o~uvane, ru~. ra|ene }~ilime, tepihe, original nepal i perzijske. Tel. 033 452-018. Lamelnog parketa 29 m2 prodajem „S“ klasa, hrast. Tel. 061 214 607. Prodajem dva dobra cvijeta „adam“. Tel. 061 218 361. Radijator el. sa regulatorom 130x60x8 cm. Tel. 061 812 025. Portabl TV u boji sa daljinskim original, ekran 35 cm. Tel. 061 812 025. Tegle staklene prodajem od 1 kg sa poklopcem. Tel. 061 812 025. Unikatni stari stol i ugaonu fotelju, orijent. rad u sedefu i duborezu prodajem. Tel. 061 38 88 13. Potrebna stomatolo{ka sestra za rad u privatnoj stomatolo{koj ordinaciji. Tel. 061 150 012. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 %+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Mladi} sa zavr{enom SSS, znanje engl. i {panskog jezika, sa manjim iskustvom u trgovini tra`i posao, katalo{ki poslovi isklju~eni. Tel. 061 381 802. Zdrav i sposoban penzioner radio bi poslove kurira, ~uvara, voza}a uz skroman honorar. Tel. 062 126 283. Ofset ma{inista tra`i zaposlenje. Tel. 061 138 686. ^uvala bi dijete u va{em stanu, po mogu}nosti Al. Polje. Tel. 03 451-050. Mladi} tra`i bilo kakav posao sa fix. platom. Tel. 063 935 155. ^uvala bi stariju osobu ili dijete, izvodila ku}nog psa. Tel. 203-230, poslije podne. Potrebni ozbiljni saradnici za kat. prodaju {ved. kozmetike {irom BiH. Tel. 061 326 160. Potrebne dvije konobarice, cafe bar Doglodi na Stupu. Tel. 061 188 835. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, plata po dogovoru. Tel. 062 320 648. Radionica slikanja i crtanja Art prima nove polaznike od 7-18 god. Javiti se prof. Samiri. Tel. 062 968 220. Ako ste zainteresovani da radite dodatni i dobro pla}en posao za ameri~ku kompaniju, javite se. Tel. 033 210-534, 061 546 018. Tra`im posao varioca, mo`e i ~uvar. Tel. 062 931 840. Potrebni ozbiljni radnici za rad u piceriji U2 u centru. Tel. 061 245 075. Radnik potreban sa iskustvom u autopraonici, autopraonica Var. Tel. 033/220 022. Dobar zidar radio bi na moru ili u Hrvatskoj. Tel. 061 319 246. Friz. salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica redovna ili vanredna. Tel. 061 244 181, N. Sarajevo. Potrebna radnica za poslu`ivanje fast-food (ima i alkohola) u stalni radni odnos. Tel. 061 899 796. ^uvala bi dijete u va{em stanu, Alipa{ino Polje. Tel. 033 451-050. Potrebni djevojke (momci) za rad s Oriflame kozmetikom. Tel. 065 081 900, Grada~ac. Hitno potreban radnik-ca za poslu`ivanje u caffe-u u Hrasnici. Tel. 061 140 456, 061 102 404. Potrebna radnica za rad u slasti~arni na Ciglanama. Tel. 061 385 868. Radnik potreban za rad u internet kafeu. Tel. 061 819 045.

Knjige prodajem „Hercegova~ka kuhinja i jela“, autor Lamija Had`iosmanovi}, izdanje 2007. god., zvati od 9-13 h. Tel. 033 299-501. Knjige, bro{ure: kalemljenje vo}a, vo}arstvo, obrezivanje vo}a, p~elarstvo, povrtlarstvo itd. Tel. 061 275 792. Prodajem bro{ure i knjige gajenje ovaca, koza, svinja, junadi, pili}a, }urki, {ampinjona, bukova~a itd. Tel. 061 275 792. Povoljno prodajem kompl. opremu za slasti~arnu, buregd`. i za }evabd`inicu. Tel. 061 311 784. ^ista i zdrava voda uz pomo} visoke tehnologije, prezentacija bespl. Tel. 061 803 042. Prodajem 10 m iscijepanih bukovih drva, 60 KM po metru. Tel. 061 837 907. Prodajem perzijsku macu staru 3 mjeseca sa papirima, 300 KM. Tel. 061 837 907. Plin. pe} „Emina“ na dimnjak 7. Tel. 033 213-633. Prodajem knjige na engl za nostrifikaciju diplome med. fakulteta. Tel. 033 647-302. TV color Ei Ni{ 55 cm, daljinski, antena, 60 KM. Tel. 065 435 879. Vailant bojler proto~ni, cjediljka za ve{ elektri~na. Tel. 065 194 992. Video kamera Panasonik 25xdigitalni zoom za 350 KM. Tel. 062 465 529. Tri radijatora i plinski bojler, povoljno. Tel. 065 194 992. Sigurnosne re{etke na zaklju~avanje razli~itih dim., povoljno. Tel. 065 194 992. Prodajem zvu~nike (bas bin) „Behringer (1600 wati), nove. Tel. 061 161 148. Dimja~na plin. pe} 5,8 KW, trosjed, dvosjed, fotelja, tabure. Tel. 061 241 966. Za obu}are prodajem ma{ine Frez njema~ki i {iv. ljevicu Singer, povoljno. Tel. 061 145 689. Plin. pe} Tegas-Uniklima prodajem. Tel. 061 364 982. Prodajem ku}. {ahovsku biblioteku (osamdeset knjiga o svjetskom {ahu, teoriji i igri). Tel. 033 531-014. Prodajem sve~ane talijanske salonke vel. 39 i 40. Tel. 033/204-948. Kompjuter IBM Think centre „PN“ i oprema, sto, stolice. Tel. 061 398 231. Vrlo povoljno prodajem trgova~ku dig. vagu do 20 kg, nova. Tel. 061 149 183. Fotelju prodajem sa malim stoli}em, A faza Al. Polje. Tel. 033 454-749. Telefon Panasonic sa sekretaricom i vi{e mob. prodajem. Tel. 033/454-749. Prodajem zbirku hercegova~kih sevdalinki, autori S. Isovi} i Pobri}. Zvati od 9-13 h. Tel. 033 299-503. Pe} dimnjak „Emina“. Tel. 033 213-633. Fotelje kupljene na aukciji ameri~kog namje{taja. Tel. 033 222-522, 063 868 393. Rashladnu vitrinu 2,5 m, ispravna, 150 KM. Tel. 061 139 642. Arapsko-bosanski rje~nik (autor: prof. Teufik Mufti}), nov, povoljno. Tel. 033 531014. Prodajem parnu vakum peglu za kroja~e ili ~istionice i fiksirku za kroja~e. Tel. 061 212 650. TA pe} 2,5 KW, 60 KM i plin. pe} 7 KW, 150 KM, skoro nova. Tel. 061 303 995. Ljekovita jaja japanskih prepelica, cijena 9 KM-30 jaja, bespl. ku}. dostava. Tel. 061 201 358, 033 203-813. Rashladnu vitrinu prodajem. Tel. 061 138 171. Za obu}are prodajem ma{ine Frez njema~ki u odli~nom stanju i {iv. ljevicu Singer, povoljno. Tel. 061 145 689. Radijator el. sa regulatorom, 130x60x8 cm. Tel. 061 812 025. Tegle od 1 kg, sa poklopcem. Tel. 061 812 025. Prodajem istro{ene tel. kartice BH Telekom i RS. Tel. 061 812 025. TV portabl u boji sa orgina daljinskim, ekran 35 cm. Tel. 061 812 025. Receiver sa daljinskim i velekom antenom. Tel. 061 812 025. Kori{ten dio kuhinje, pult 80x60x80 cm, bijelo, 100 KM. Tel. 655-201. Polovne drvene prozore, vrata raznih dim. Tel. 655-201. Prodajem-pravim drveni dio sudopera sa limom i bez lima. Tel. 655-201. Kori{tenu plin. pe} 5,8 KW na dimnjak, 80 KM. Tel. 655-201. Ve{ ma{ine Gorenje 140-180 KM, {porete struja-plin i ugradbene 80-150 KM, dostava besplatna. Tel. 533-631. Dig. vagre certifikat za BiH ba`darene, garancija godinu dana. Tel. 061 902 269. Prodajem sve vrste fri`idera, zamrziva~a i ostalo. Tel. 453-329. Dvije reg. kase Towa IJT-1104, povoljno. Tel. 061 170 077. Prodajem el. pisa}u ma{inu Olimpija portabl. Tel. 649-999. Cvije}e benjamin i fikus, visoki 2 metra, cijena 80 KM. Tel. 217-479. Prodajem trakice Bayerove za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 800 057. @enske ko`ne hla}e i jaknu prodajem. Tel. 537-151.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 18 KM, PVC prozori i vrata, trakaste zavjese, harmonika vrata, vanjske roletne. Tel. 061 501 401. 12380-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje), EI Ni{, Obodin, Kon~ar, Kandi), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 9589-1Gr „HIGIJENA“ - Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha, 1 KM = 1 m2, namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 10449-1Gr SERVIS SVIH VRSTA RA^UNARA I OPREME. DOLAZAK NA ADRESU BESPLATAN. PODIZANJE OS-a I SVE OSTALE SOFTWARE, APLIKACIJE I HARDWARE NADOGRADNJE TEL. 062 328 044. 8221-1PR Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 234475. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Profesionalno snimanje, obrada i monta`a na DVD, svadbe, ro|andane, prezentacije itd. Tel. 061 701 989. Povoljno vr{imo postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda, bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 967 229. Zubne proteze i druge stomatolo{ke usluge u toku dana, povoljno, radimo i vikendom, popust penzionerima. Tel. 061 141 544, 033 235-656. Ginekolo{ka ordinacija „Bonus“, primarius doktorica Dedi}, radi radnim danom od 13-17 h, M. Preloga 6. Tel. 657-094, mob. 061 700 974. Studentica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 247 231. Prekucavam radove na ra~unaru brzo, ta~no, efikasno. Tel. 033 459-360. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Rainbow - usisavanje, pranje tapaciranog namje{taja, }ilima, izloga, plo~ica, auta, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276. Gra|evinske radove izvodimo brzo i kvalitetno, ugra|ujemo blindirana vrata, grupa ozbiljnih majstora. Tel. 062 119 445. Stolarske usluge kvalitetno, jeftino uz garanciju. Tel. 061 837 393.

Caffeu KARABIT potrebno vi{e radnika za rad u {anku i sali. Potrebno radno iskustvo i poznavanje engleskog jezika. Tel. 033/712-010. Kontakt osoba: Renata. 8113-1Pr Pedesetogodi{njoj bolesnoj `eni potrebna moralna, po{tena `enska osoba bez djece, muslimanka, od 35-50 god., za ispomo} u ku}i, protuusluga besplatno stanovanje i 100 KM mjese~no. Tel. 469-724. Potrebne tri pomo}ne radnice za rad u grilu. Tel. 033 627-745. Potrebni radnici na turisti~kim brodovima, obavezno poznavanje njema~kog i engleskog jezika. Tel. 061 355 710. Potrebne 2 frizerke. Tel. 061 275 783. Potrebna radnica u restoranu u centru Sarajeva. Tel. 061 173 835. Potreban mladi} i djevojka za rad u kafi}u u centru grada. Tel. 061 278 917.

Kupujem umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 701 857. Opremu kupujem za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujem dionice i ulo`ene vau~ere od svih firmi i fondova iz BiH, koje su iza{le na Sarajevskoj i Banjalu~koj berzi, isplata ke{a u banci isti dan. Tel. 065 974 799, 061 188 488. Mijenjam kacigu za motor veli~ine L, za kacigu veli~ine S. Tel. 061 723 924. Kupujem bakrene cijevi profil 18 od 2 i 4 metra i radijatorska rebra aluminijum. Tel. 061 811 440. Kupujem satove zidne i d`epne, slike, filateliju, ordenje, zna~ke, eksponate ZOI 84 i ostalo. Tel. 033 456-505 i 061 214 405. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, {orvane, dukate i ostale predmete od zlata, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice i neulo`ene certifikate po berznim cijenama, {irom Federacije. Tel. 061 271 935. „Nastavni plan i program Hercegova~kog jezika“ za srednje {kole u BiH kupujem, pla}am dobro. Tel. 033 299-503.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst............................................................................. ...................................................................................... ......................................................................................

Telefon/adresa......................................................
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

Dnevni avaz

nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

39

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi bad`o, zet i tetak
SJE]ANJE

MIRSAD ADEMOVI]
Te{ko je shvatiti da vi{e nisi me|u nama, nije pro{ao ni jedan dan da nisi bio u na{im mislima. U srcima na{im ~uva}emo uspomenu na tebe i tvoju mladost. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Satko, Elvira, Faruk i Zana
8239-1pr

SARAJEVO: D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 Pru{~akova 13 /fax: 442 - 415 Hasana Brki}a 30 /fax: 652 - 667; ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 401 - 986; 401 - 985; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

MIRSAD ADEMOVI]

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ dragi zet

Vrijeme prolazi, ali sje}anja na tebe ne blijede.

MIRSAD ADEMOVI]
Sve dok `ivimo, u na{im srcima `ivjet }e sje}anje na tebe, tvoju mladost, dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

Asim, Amela, Ria i Deni
10477-1gr

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: punac Ramo i punica Jasminka
8239-1pr

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE E NO OMILJEN

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, D`emala Bijedi}a br. 185, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “[oping centar” Grbavica, ul. Hasana Brki}a br. 30, Pru{~akova 13, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

POKOPNO DRU[TVO

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ AS bh. dnevnik SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

kom.__________________ __________ kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.

mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

mobitel za inostranstvo: 0049(0)16093427808 www.bakije.com

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

40

Nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz

RAMIZ PR[E[ - RAKO

Dvije tu`ne godine su pro{le od kada si oti{ao! Za nas }e{ uvijek biti `iv! Volimo te i ~uvamo od zaborava! Tvoje supruga Tamara i k}erka Tara
549-1go

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se 5 godina od smrti na{eg

Dana 23. 9. 2007. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage supruge, majke i bake

OSMANA (MUJE) RAMI]A
iz Vi{egrada Voljeli smo te, dragi babo, i voljet }emo dok postojimo. Ta ljubav prema tebi spajat }e nas, ma gdje se mi nalazili. Tvoji najmiliji: Rasema, Enes, Maida, Igbala, Mustafa, D`enana, Nermin, Lejla, Adnan, [evala, Salko, Mujo i Denis
548-1go

DARINKE JOVAN^I], ro|. IKI]
Obavje{tavamo rodbinu, kumove i prijatelje da }emo tog dana posjetiti njeno vje~no prebivali{te na groblju Kati}a brdo - Toplik u 13 h, a poslije se sastati u ku}i `alosti. O`alo{}ena porodica Jovan~i}

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg dragog na na{eg dragog majci na{eg prijatelja Rusmira

ZAHVALNICA
U nemogu}nosti da se svima li~no zahvalimo, koristimo ovu priliku da izrazimo veliku zahvalnost porodici, prijateljima, kumovima i kom{ijama, a posebno se zahvaljujemo dr. Slavku @drali i sestri Mariji Raji~evi} 12895-1nd`

FIKRETA ISABEGOVI]A
Vrijeme ne donosi zaborav, lijepa sje}anja na Tebe ostaju. Arfa, Jasmin, Aida, Sabina i Ajla
1141-1-07tz

JUSO (MEHO) [UKALO
23. 9. 2004 - 23. 9. 2007.

FATIMI MEKI]
Neka joj je vje~ni rahmet. Emir i Almir
12897-1nd`

FAHRUDIN - FAHRO ]ULEZOVI]

Supruga Emina i k}erka Enisa
10467-1gr

Dragi tata, bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je na ahiret preselio

Tvoji: k}erka Mirela sa sinom Dinom, sin Vahidin sa k}erkom i suprugom
10444-1gr

ABID (HAMID) D@ANKO
Sa velikim po{tovanjem i ljubavlju }emo se sje}ati tvog dragog i dobrog lika i pamtiti tvoju neizmjernu ljubav i pa`nju koju si nam poklanjao. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti u petak, dana 28. 9. 2007. u 12,00 sati u d`amiji u Butmiru.
1290-1nd`

Dana 23. 9. 2007. godine (nedjelja) navr{ava se sedam pretu`nih dana od dana ukopa na{eg dragog oca, supruga i brata

Dana 23. 9. 2007. godine navr{avaju se tri godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

ZULA (MUHREM) KANTI], ro|. D@ANI]
23. 9. 2004 - 23. 9. 2007. „A ti du{o smirena vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan i u|i me|u robove moje i u|i u d`enet moj“. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Suvada, zet Bakir, sestri~ine Mersiha, Leila i Maida
10484-1gr

NIJAZIJA (ZEJNILA) D@IDI]
Molimo dragog Allaha da ti podari d`enetske ljepote, a nama sabur. Tvoji: supruga Armina, sinovi Denis i Maid, brat Mirsad i sestra Musenefa Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11,00 sati u ku}i rahmetlije Bosanska 12/6.
12901-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM IN MEMORIAM

nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

41

na{oj dragoj

ZAKIR (IBRAHIM) ]UK SANIJA - D@EMILA MUHI]
Po dobroti }emo te pamtiti, a sa velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Osoblje Instituta za onkologiju
8236-1pr 8204-1pr

23. 9. 2003 - 23. 9. 2007. Uvijek si prisutan u na{im mislima. Ivana i Danko

Danas se navr{ava puna godina dana kako nas je napustio dragi suprug i otac

Danas se navr{ava tu`na godina kako nas je zauvijek napustio na{ dragi tata i dida

SJE]ANJE IN MEMORIAM

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se jedanaest godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SLAVEN BOK[I]
Dana 21. septembra navr{ilo se 15 godina od smrti na{eg Slavena. Tu`ni {to nisi vi{e sa nama i ponosni {to smo te poznavali. Porodica Mulali}
8230-1pr

ABDULAHA (EDHEMA) ZELI]A
Dragi Avdo, godine koje prolaze bez tebe nisu uspjele da te otrgnu iz na{eg sje}anja. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. S po{tovanjem te se sje}aju djeca i osoblje Javne Ustanove Dje~iji Dom „BJELAVE“ N

@ELJKO NOVAK
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoje supruga Mira i k}erka Ena
8214-1pr

@ELJKO NOVAK
Vrijeme prolazi, ali uspomene na Tebe ne blijede. Vje~no }e{ biti s nama. Tvoji: sin Danijel, snaha Vesna, unu~ad Kristijan, Marija-Katarina i Matej
8214-1pr

SJE]ANJE

Dana 23. 9. 2007. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Danas se navr{ava tu`na godina dana od kako sam izgubila najdra`eg ujku

Dana 23. 9. 2007. navr{ava se godina dana od smrti dragog brata i ujke

SANIJA - D@EMILA (AVDO) MUHI], ro|. KADRI] ANTON CRNKOVI]
23. 9. 1988 - 23. 9. 2007. S po{tovanjem i velikom tugom. K}erka Zlata, sin Zlatan, unuk Dario i zet @arko Pe{evski
8226-1pr

Te{ka i bolna istina je da vi{e nisi s nama. Uvijek }emo te se sje}ati sa velikom ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u za sve {to si u~inila za nas. Tvoji k}erka Selma i Narcis 8238-1pr

@ELJKO NOVAK
Dragi ujko, rije~i su male, a srce je veliko u kome ti vje~no `ivi{. Tvoja Anesa, Adis, Adan i Emil
8214-1pr

@ELJKO NOVAK
Ostavio si lijepe uspomene koje nas podsje}aju na tebe, kao da si jo{ uvijek me|u nama. Tvoja sestra Vesna, sestri} Alen sa Miom, Elinor, Benjaminom i Elinom
8214-1pr

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se {est godina otkako je preselila na ahiret na{a

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se 7 dana kako je preselila na ahiret na{a draga majka

SANIJA - D@EMILA (AVDE) MUHI], ro|. KADRI]
Postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je ljubav, ponos, po{tovanje i stalno sje}anje. Jest da je smrt ja~a od `ivota, ali nije od sje}anja i lijepih uspomena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Jasmin, snaha Naida, k}erka Selma i unuka Lejla
8225-1pr

HABIBA ZOLJ, ro|. [IKALO
Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti mog dragog supruga

Nezaboravljenoj prijateljici

Uvijek }emo te se sje}ati i spominjati. Suprug Ibrahim, k}erka Amela, sinovi Adem i Senad, snahe Amra i Edina, unu~ad Rijad i Nejla
8157-1pr

Dana 21. 9. 2007. godine navr{ile su se 3 godine od smrti na{e drage

BOLNA I TU@NA SJE]ANJA

HAMDO (SALIHA) HAZNADAREVI]
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 26. 9. 2007. u 16.00 h u ku}i rahmetlije, adresa Toplik 2. Zaborav ne postoji samo ljubav one koja }e te zauvijek voljeti. Tvoja Hafa
8227-1pr

AMELI FEJZOVI]
Rije~i su siroma{ne da bi izrazile osje}aje. @ivje}e{ u na{im srcima dok `ivimo i mi. Sve nam vi{e nedostaje{.

SAFETE ASANI, ro|. GA[
Vrijeme prolazi, a tuga i ljubav ostaju. Znamo da postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e a to je ljubav i sje}anje na tebe i tvoj dragi lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: k}erka Vahdeta, sinovi Sead i Esad, unuci D`eneta i Emir, snaha Esvalda
10478-1gr

FIKRET (MUSTAFE) ISABEGOVI]
23. 9. 2002 - 23. 9. 2007. Danas je 5 godina kako smo izgubili na{eg najmla|eg i najdra`eg brata. Da samo zna{ koliko nam nedostaje{, sre}o na{a. Volimo te i voljet }emo te sve dok i mi `ivimo. Tvoje sestre i bra}a
10433-1gr

Amra i Izudin sa djecom
10482-1gr

42

Nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{eg dragog

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{eg voljenog

Dana 23. 9. 2007. navr{ava se jedanaest tu`nih godina otkad je preselio na ahiret na{ voljeni

ABDULAH (EDHEMA) ZELI]
Te{ko je shvatiti da nisi sa nama, ali smo ponosni {to si nam bio divan suprug, otac, djed.

HURIJA MURTOVI], ro|. RED@OVI]
23. 9. 1992 - 23. 9. 2007.

ABID MURTOVI]
10. 11. 2005 - 23. 9. 2007.

MIRZA (BAHRIJE) ZOLOTI]
Mili moj zete. Bio si mi kao sin, kojeg nikad nisam imala. Tuga je mala rije~ da se opi{e tvoj gubitak. Bio si nam svima podr{ka u najte`im trenucima. Hvala ti {to si nam u `ivot donosio radost. Nikada te ne}emo zaboraviti! Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja punica Cvijeta, svastika Vesna i bad`o Almir
1106-1-07tz

MIRZA (BAHRIJE) ZOLOTI]
Ljubavi moja. Iza tebe ostade samo tuga, bol i velika praznina u mom srcu. Ostade majka uplakana, da gleda k}erku kako tra`i svoga taju i k}erka zbunjena da gleda majku u o~aju. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, a sje}anje na tebe u `ivotu }e me odr`ati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Verica i k}erka Lana
1107-1-07tz

Uvijek }e{ `ivjeti u nama. Sa ljubavlju, tvoji najmiliji: supruga Hatid`a, k}i Samela, sin Edhem, snaha Anesa i unuci Emir, Lejs i D`aan
10416-1gr

S ljubavlju i po{tovanjem, Va{i sinovi: Ra{id i Izet sa porodicama
12775-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se tu`nih 6 mjeseci od kada je preselio

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se 8 tu`nih godina od smrti moje drage mame

Dana 23. 9. 2007. se navr{ava 40 dana od kada je Allahovom voljom na bolji svijet preselilo moje drago dijete

JASMINA SARVAN, ro|. ^E^O
23. 9. 1992 - 23. 9. 2007.

ZUHDIJA (HASAN) BE[LIJA
Samo oni koji te vole znaju koliko je tuge i praznine ostalo iza tebe. Nikad te ne}emo zaboraviti jer si to zaslu`io, mole}i Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sinovi, k}eri, snahe, zetovi i unu~ad
10407-1gr

IVANKA VUKA[INOVI], ro|. MILETI]
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od ljubavi i boli koje nosim za tobom. S ljubavlju i tugom, Tvoja Sandra sa obitelji
12891-1nd`

MIRZA (BAHRIJE) ZOLOTI]
18. 9. 1977 - 14. 8. 2007.
Dijete moje drago, rano si me napustio i preselio na bolji svijet. Zato neka te Allah d`.{. uzme pod svoje okrilje, nagradi d`enetom i d`enetskim blagodatima i neka te uvede me|u odabrane. On to najbolje zna i umije. Jer je tvoja neiskvarena i nevina du{a to zaslu`ila. AMIN. O`alo{}ena mama Sadeta
1117-1-07tz

Zauvijek ostaje{ u srcu i mislima. Neutje{na majka Ned`iba
8190-1pr

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog oca i supruga

POSLJEDNJI SELAM Dana 23. 9. 2007. navr{ava se tu`nih 6 mjeseci od smrti na{eg dragog
Dana 23. 9. 2007. godine navr{avaju se 52 tu`na i bolna dana od prerane smrti supruge, majke, svekrve i nane

HAMED (ZAJKO) TEROVI]

na{oj majci, svekrvi i nani S ljubavlju i po{tovanjem, supruga sa djecom

FATIMA (ARIF) MEKI], ro|. TORLAK
Suprug Rasim, sin Rusmir, snaha Belma, unu~ad Rejhana, Hamza i Lamija

Tevhid }e se prou~iti 28. 9. (petak) poslije d`uma namaza u d`amiji Lubina na Vratniku.
8164-1pr

[EFKIJE (TAHIRA) TASLAMANA
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Vjekoslava, k}erka Jasna i zet Armin
10456-1gr

FATIME GRANULO, ro|. MUHAREMOVI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka joj je rahmet du{i. Suprug Selman, sinovi Ramiz i Osman, snahe Enisa i Fata, unu~ad Rahima, Anida i Eldar
10466-1gr

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
12886-1nd`

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se bolna godina otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, punica i nana

POSLJEDNJI SELAM

ALKA SMAJOVI], ro|. D@INI]
Pro{la je godina a sje}anja na tebe ne blijede. Te{ko se pomiriti da tebe nema, tvog milog pogleda, osmijeha. Samo dragi Allah zna. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoje k}erke Ferida, Sabaheta, Sabina, zetovi Mehmed i Herbert i unuk Adi
12880-1nd`

majci, nani, punici i priji

FATIMA (ARIF) MEKI], ro|. TORLAK
K}erka Elma, zet Muriz, unu~ad D`enana i Tarik, prija Hajrija Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
12886-1nd`

Dana 23. 9. 2007. navr{ava se 12 godina od smrti

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se 11 godina od smrti na{eg najdra`eg

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

POSLJEDNJI SELAM

AMELU FEJZOVI], ro|. JAHJEFENDI]
Pro{la je godina od tvoje prerane smrti a tuga i bol u na{im srcima je ista kao i prvi dan. Da, vrijeme prolazi, ali mi te sa puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Merdovi}: Kadrija, Osman, Suanita i Sanel
12894-1nd`

majci, punici, nani i priji

NUSRETA (OSMAN) [EHOVI]A
Supruga Zehra, sinovi Fahro i Suad, k}erka Senida i ostala rodbina
10446-1gr

ABDULAHA (EDHEMA) ZELI]A
Sa ljubavlju i po{tovanjem, Samela, Aida i Erduan
10416-1gr

FATIMA (ARIF) MEKI], ro|. TORLAK
K}erka Samira, zet Ned`ad, unu~ad Emina i Faris, prija Fatima Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
12886-1nd`

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

43

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

Dana 27. 9. 2007. navr{ava se godina dana od smrti

NADE ROKI
1915 - 2006. Nedostaje{ nam! S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
12748-1nd` 12816-1nd`

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

MULIJE JA@I], ro|. HASANBEGOVI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 h u ulici Had`ikajmakova 11. O`alo{}ena porodica
8162-1pr

SAFETA (ADILA) MUMINOVI]A
iz Br~kog Tvoji: supruga Vernesa, k}erka Subhija, sin Suvad, snaha Aida, unuke Sabina i Nadina, bra}a Red`ep i Fadil

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{a Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. 9. 2007. u 12.00 sati ulica Fra [ime Filipovi}a 10 Br~ko.
12830-1nd`

AMELA FEJZOVI]
SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{e najmilije na na{u dragu S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tebe. Kolege iz UPI banke dd Sarajevo: Zlata, Danijela, Mubera, Dijana, Aida H., Aida M., Selma, Ilvana, Belma, Naida, Lejla ^., Lejla H., D`evahira, Ahmet, Melisa, Mediha
10470-1gr

HANA ZUMERI
23. 9. 1992 - 23. 9. 2007.

VESELJ (ZE]IR) ZUMERI
21. 9. 2000 - 21. 9. 2007.

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se godina dana od kada nije s nama na{ dragi

Porodice Zumeri i Zumberovi}
12834-1nd`

AMELU FEJZOVI]
23. 9. 2006 - 23. 9. 2007.

DERVI[ [IKALO
Neizmjerna dobrota, ljubav iz tvog velikog srca i plemenite du{e koju si nam pru`ao, ostavili su u nama bogatstvo uspomene i nemogu}nost zaborava. Molimo Allaha d`.{. da te obaspe svojim milostima i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti istog dana poslije ak{am namaza u ku}i rahmetlije. Tvoji: supruga Hatid`a, sin [aban, k}erke Suada i Amra, snaha Sabira, zetovi Enes i Sabahudin, unu~ad Ajla, Medina, Delila, Mirza, Haris i Eldar
12866-1nd`

SJE]ANJE

Dana 23. 9. 2007. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage k}erke, sestre, tetke, svastike

D`evahira, Danijela i Dijana
10469-1gr

ALEMKA - ALMA (D@EMALA) ^AMO
Draga Alma, vrijeme prolazi, a bol i tuga ostaju u srcima onih koji te vole i nikad ne zaboravljaju. S ljubavlju i sjetom. Tvoji: majka Vahida, sestra Minka, zet Emin, sestri}i Miranda, Safet i Ema
12874-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana 23. 9. 2007. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, punca i dede

ISMETA SELMANOVI]A
23. 9. 2003 - 23. 9. 2007. Hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam poklanjao. Sa velikim po{tovanjem i ljubavlju. Tvoji: supruga Mad`ida, sinovi Nihad i Senad, snahe D`enana i Saliha, unu~ad Amna, Ilma i Berin

DERVI[ [IKALO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: k}erka Suvada [eperovi}, zet Enes, unuke Ajla i Medina i unuk Mirza
12889-1nd`

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio na{

10378-1gr

Dana 23. 9. 2007. navr{ava se 7 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se osam (8) godina od smrti na{eg dragog baba, supruga, svekra, punca, deda

JUSUF (ABIDA) BA[I] AHMED - ALAGA (MUSTAFA) ALAGI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Supruga Adila sa porodicom Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati Mraovac 2 Vratnik.
12862-1nd`

D@AFER (EJUBA) DIZDAREVI]
Uvijek si bio i bit }e{ primjer snage, volje, izdr`ljivosti, kao takvog }emo te vje~no pamtiti. Samo, mnogo nam nedostaje{ i beskrajno smo tu`ni {to nisi uz nas. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji sinovi D`evad i Alija, supruga Munira, k}eri Hikmeta, Kimeta i Sakiba i zetovi, snahe, unuci, unuke, praunuci i praunuke 12882-1nd`

Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju spominjemo, a u srcima ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Vje~no o`alo{}eni: supruga Muniba, sinovi Abid i Vejsil, k}erka Maida, snahe Jasmina i Munira, unuke Avdijana, Nejra, Ajla, praunuke Vildana i Ilhana, zet Hamdo
12854-1nd`

44

Nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Danas se navr{ava godina dana kako nije sa nama na{a draga

AMELA (IZETA) FEJZOVI], ro|. JAHJEFENDI]
Sje}anje na tebe dio je na{ih `ivota u kojima }e{ uvijek nedostajati. Tvoji prijatelji i radne kolege: Binasa, Sabahudin, Emir, Edina H., Muamera, Nusret, Amra, Pemba, Erna, Armina, Taiba, [ida, Alma [., Jasna, Alma D`., Jasmin, Semina, Semir, Nermina, [ado, Namik, Adis, Erman, Edina S., Ka}a, Rabija, Fadila
12877-1nd`

Draga na{a

TU@NO SJE]ANJE

Dana 23. 9. 2007. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

Dana 23. 9. 2007. navr{ava se godina dana od prerane smrti na{e drage

AMELA
Evo pro|e godinu dana otkako ti nisi sa nama. Tuga nije ni{ta manja a praznina je sve dublja. Tje{i nas samo pomisao da si sada na boljem mjestu i da si sretna. Molimo Uzvi{enog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Nedostaje{ nam. Familija Muj~o: Mujo, Rabija, Samir, Suad, Hamid, Jasmina, [erifa
12883-1nd`

AMELE FEJZOVI], ro|. JAHJEFENDI]
Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojima }e{ nam vje~no nedostajati. Tvoj lik i dobrota }e sijati me|u nama sve dok i mi `ivimo. Neka ti Allah d`.{. podari ljepote d`eneta i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoje Nerminka i Edita sa porodicama
12881-1nd`

AMELE FEJZOVI], ro|. JAHJEFENDI]
Dado, ne postoji zaborav, ne postoji utjeha, ali postoji ne{to {to u nama nikad umrijeti ne}e, a to je ljubav i sve ve}i bol i tuga zbog tvog preranog odlaska. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: tetka Fikreta, tetak Avdija, rodice Elma i Selma i striko Ismet
12881-1nd`

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{a draga

Na{oj Draga na{a

SJE]ANJE

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{a

na dragog brata

AMELA
Sve je tako te{ko, bolno, bez smisla. Kako re}i kad ne postoje rije~i!? Duboka, praznina urezana u nas podsje}a svaki trenutak, svakog dana koliko nam nedostaje{. Izgubili smo mnogo, jer smo mnogo i imali, jedino oni koji te nisu poznavali izgubili su vi{e. Tvoji: ad`e Muhko, strina Bekira, Dajana, Deno, Mirela, Frank i mali Dino
12860-1nd`

AMELA FEJZOVI]
Tvoj plemeniti lik i dobrotu vje~no }emo nositi u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica Brkani}: Ibro, Mina, Mahir, Namik, Sanela i Lejla
12841-1nd`

AMELI FEJZOVI]
Voljeli smo te, volimo te i voljet }emo te, kroz smijeh i suze, kroz radost i bol, kroz sje}anja. Ljubimo te - D`an, tetka Ismeta, Izeta, Dina i Elvis
12885-1nd`

AMELA FEJZOVI]
Vrijeme je pokazalo da samo spoznamo koliko smo te voljeli i ti voljeti znala. Tvoji: striko Salih, Fahrija, Edin, Emir i Azra
12885-1nd`

DERVI[ (ALIJE) [IKALO
23. 9. 2006 - 23. 9. 2007. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Brat Alija sa porodicom
12819-1nd`

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

MUSTAFA - ABDAN (MUHAMED) ABDAGI]
1938 - 2007.

Dana 23. 9. 2007. godine navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

Dana 23. 9. 2007. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

SIFET SMRIKO
Prerano smo te izgubili, ali vrijeme ne}e i ne mo`e nikada izbrisati sje}anje i ljubav prema tebi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
448-1ze

AMELE FEJZOVI], ro|. JAHJEFENDI]
Sa ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoj amid`a Mujo i amid`inca Lejla
12881-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: supruga Mehrid`ana, sinovi Sadat i Adnan, k}erka D`enana i unu~ad
PTT

Dana 23. 9. 2007. godine pro{le su dvije bolne godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi

HALIL (AHMET) ZAKLAN
Hvala ti za svu ljubav koju si nam darivao. U na{im srcima i mislima ostaje{ zauvijek. Tvoji najmiliji: supruga Emina, k}erka Nihada, sin Denis, unuke Edina i Nejra i zet Edin
12828-1nd`

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

nedjelja, 23. septembar/rujan 2007.

45

FATIMA (ARIF) MEKI], ro|. TORLAK
preselila na ahiret 22. 9. 2007. u 64. godini. D`enaza i ukop }e se obaviti 23. 9. 2007. u 16.30 (poslije ikindije namaza) na mezarju Kova~i Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Rasim, sin Rusmir, k}erke Elma i Samira, snaha Belma, zetovi Muriz i Ned`ad, unu~ad D`enana, Tarik, Emina, Rejhana, Hamza, Faris i Lamija, sestra Mel}a, brati} Mensur, brati~ne Amira i Enisa, sestri}i Kemal i Ismet, svak Mehmed, snaha Esma, djeverovi Muradif, Asim i Haso, zaove Salkuna, Ha{a i [emsa, jetrve Razija, Sevda i Hasna, te porodice: Meki}, Torlak, [urkovi}, Fejzi}, Pamuk, Krupalija, Kari}, Omerovi}, ^ehovi}, [abeta, Mujezin, Nezir, Gagula, Zeba, \ozo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 u ku}i `alosti Ru`evik 83 - Hrasnica.
12886-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SALIM - IBRAHIM (BE]IRA) VESNI]

JUSUF (SALKO) [EHI]
preselio na ahiret dana 22. 9. 2007. godine u 86. godini. D`enaza }e se klanjati u Lokvama 24. 9. 2007. godine u 16.30 sati ispred d`amije Lokve. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti Lokve 133 u 16.30 sati. Supruga Fatima, brat Hamid, sinovi Mujo, Munib, Midhat, unuk Nedim, unuke Aldina i Lejla, brati} Midhat, sestri} Vahid, snahe Muediba i Samira, porodice: [ehi}, Hrnji}, Rizvo, [ejto, Merd`anovi}, Memija, Mehmedi}, Me{anovi}, Ejubovi}, Bali}, D`elilovi}, Tufo 12902-1nd`

preselio na ahiret dana 20. 9. 2007. godine u 72. godini u SR Njema~koj. Mjesto i vrijeme d`enaze bi}e naknadno objavljeni: O`alo{}eni: supruga Esma, sin ]amil, k}i Jasminka, unuka Jana, bra}a Smail i Bahrija, sestre [evala, Sadija, Almasa, Esma, snahe Sabine, Mirsada, Pa{ka, svastike Emina, Memnuna, Bisera, zetovi Sven, Hajro, Ismet, porodice: Vesni}, Gubeli}, Wittmann, Knöner, Tokovi}, ^ohodar, Pe{to, \erzi}, [ehovi}, Kokanovi}, Mesihovi}, Vlahovljak, Sultagi}, Hod`i} i dr. Ku}a `alosti: [erina 18.
10493-1gr

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi

Dana 22. 9. 2007. godine u 84. godini na ahiret je preselila

E[EFA (ro|. BADNJEVI]) MAHI]
D`enaza }e se klanjati 23. 9. 2007. (u nedjelju) u Bosanskoj Krupi ispred porodi~ne ku}e (na Mahali) u 15,00 sati, a ukop merhume obavit }e na mezarju LIPIK. O@ALO[]ENI: sin Suljo, k}erka Azra, unu~ad Selma, Aida, Amir, Avdo sa suprugom Memnunom, snaha Rabija, zet Muhamed, bra}a [emso i Fahro sa porodicama, sestre Eseda, Zejneba i Azemina sa porodicama, porodice: Mahi} i Badnjevi}, jetrva Fatima sa porodicom, zaove Zuhra Red`i} i Dika Be{irevi} sa porodicama, prija Safija Berberovi}, porodice Agu{evi}, Hudovi}, Mom~ilovi} i \uri~i} i ostala rodbina i prijatelji
12888-1nd`

ANTO (IVE) MARI]
poslije kra}e i te{ke bolesti preminuo 21. 9. 2007. godine, u 66. godini. Sahrana dragog nam pokojnika }e se obaviti 23. 9. 2007. u 16.00 sati na groblju u Rakovici. O@ALO[]ENI: sin Darko, nevjesta Silvana, unuka Nikolina, unuk Nikola, te obitelji: Mari}, Ba{karada, Jovanovi}, Marciki}, Verinac, Iki}, Primorac, Novak, te ostala rodbina, kumovi i prijatelji
12898-1nd`

Sa neizmjernom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

@alosnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZORA (STJEPANA) BU[I], ro|. MARTINOVI]
nakon kra}e i te{ke bolesti preminula u petak, 21. septembra 2007. godine u 76. godini. Ispra}aj na{e drage Zore obavit }e se u ponedjeljak, 24. septembra 2007. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Sv. Josip“. O@ALO[]ENI: sinovi Davor i Dario, snahe Tanja i Ivana, unu~ad Ivan, Goran i Mateo, sestre i bra}a Nada, Vera, Ante Braco, Dragan, Vlatko - Mi{o sa obiteljima, te obitelji Bu{i}, Martinovi}, Nikoli}, Pehar, Vujadinovi}, Pahor, Jerki}, Primorac, Kara~i} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: Bulevar Me{e Selimovi}a broj 71. 111

MEHMEDALIJA ME[A (RASIMA) MUHAREMAGI]
nakon kra}e bolesti preselio na ahiret 22. 9. 2007. u 07.00 ~asova u 80. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u nedjelju, 23. 9. 2007. godine /11. Ramazana 1428 h.g. u 12:30 ~asova. D`enaza }e se klanjati ispred [arene d`amije, a ukop na mezarju Tu{anj. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Lala, k}erke Azra i Selma, bra}a Osman, Rifat, zetovi Asim, Jasko, Nedad, unuke Amela, Belma, Amra, Alma, porodice: Muharemagi}, Omerba{i}, Ibrahimagi}, Demirovi}, Spre~i}, Tulumovi}, Ra{idovi}, Ibri{imovi}, Koler, Dervi{begovi}, Salihspahi}, Zoni}, Babovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u [arenoj d`amiji.
12892-1nd`

SALIM - IBRAHIM (BE]IR) VESNI]
preselio na ahiret dana 20. 9. 2007. godine u 72. godini u SR Njema~koj Mjesto i vrijeme d`enaze bi}e naknadno objavljeni? O`alo{}eni: Smail, Mirsada, Jasminka, Jasmin i Zlatan 10495-1gr

Dana 23. 9. navr{ava se 6 mjeseci kako smo ostali bez na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede

NURKO (MUJE) BA[I]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe i tvoj dragi lik zauvijek ostaje u na{im srcima. Nisi i nikad ne}e{ biti zaboravljen. Tvoji: supruga Behija, sin Ne|ib, snaha Sabaheta i unuci Indira i Nedim Tevhid }e se prou~iti u Alipa{inoj d`amiji u 11 sati.
10499-1gr

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ISMET (RAGIB) MEDO[EVI]
preselio na ahiret u petak, 21. septembra 2007. godine, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 24. septembra 2007. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Mubera sa porodicom, te porodice Medo{evi}, Sejdija, [i{i}, ^olak, Hurlov, Tuzlak i ostala rodbina i prijatelji

MIRKO (TE[O) MILANOVI]
NOSILAC PARTIZANSKE SPOMENICE 1941 - 1945. GODINE preminuo 21. 9. 2007. godine u 87. godini. Sahrana }e se obaviti 24. 9. 2007. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: sin Du{ko Milanovi}, k}erka Jadranka Osmanbegovi}, unuci Jan, Denis i Dino, snaha Almedina, zet Burhamudin, prija Mineta ^ojo, kao i ostala rodbina i prijateljiKu}a 111 `alosti: ul. Skenderija br. 22/4.

111

NEDJELJA
BHT 1

23. 9. 2007.
EMISIJA

12.10
Duhovni mostovi
Sveti Vinko Paulski, osniva~ dru`be Milosrdnih sestara, cijeli je svoj `ivotni vijek posvetio pomaganju siroma{nim i bolesnim. Govorit }e se i o velikom danu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Vozdvi`enju ^asnog Krsta. Nastavit }e se i pri~a o ramazanu, mjesecu posta i najodabranijem mjesecu u hid`retskoj godini. Poslije Ro{ Ha{ana i Jom Kipura, Jevreji proslavljaju Sukot, praznik sjenica i plodova...

BHT1
07.15 Ljep{i `ivot, igrana SERIJA serija, 4, 5/145, r. 08.00 Be Ha Te bebe 08.05 Sam u svom svijetu, FILM igrani film 09.45 TV Liberty 10.20 Sinatra, tamna zvijezda, dokumentarni program, 1/2, r. 11.05 Retrovizor, muzi~ki program 11.35 Nera-Etwa, dokumentarni film, r. 12.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 13.00 BHT vijesti 13.10 Gillette World Sport, SPORT magazin, r. 13.35 Boja Balkana, muzi~ki program 14.25 Nogomet: Engleska SPORT Premier Liga: Newcastle United West Ham United, prijenos 16.25 Smanji gas!, emisija o

BHT 1

ZABAVNA EMISIJA

20.00
Neprolazna pjesma: Dino Kuni}
Gost emisije je Dino Kuni}, pjeva~ poznat po interpretaciji starogradske pjesme, zabavne muzike i nekada{nji urednik u Dje~ijem programu TV Sarajevo. Vi{e pojedinosti o po~ecima pjevanja, uredni~kim poslovima, kao i hobiju kojem se posvetio, sazna}emo u razgovoru sa scenaristom i voditeljem Nedeljkom Opan~i}em. Scenarista i voditelj: Nedeljko Opan~i} Reditelj: Ljubomir Paljevi}

PINK BH

FILM

17.30
Strogo povjerljivo
Top secret je odli~na parodija na ratne filmove. Val Kilmer je Nik Rivers, rok zvijezda koja se suprotstavlja komandi isto~nonjema~ke vojske i zajedno sa Hilari poku{ava da prona|e njenog oca prije nego {to on stvori super oru`je, mine ’polaris’. Uloge: Val Kilmer, Omar [arif Reditelj: D`im Abrahams, Dejvid Cuker, D`eri Cuker

11.20 Zyon, program za mlade, r. 12.00 Vijesti 12.05 Zelena panorama, program za agrar 12.40 Turizam plus 13.30 Oprah Show 14.25 Sevdalinko, pjesmo najmilija, muzi~ki program 15.00 Vijesti 15.10 Ubiti Elizabth, ameri~ki FILM igrani film /RP/ 16.55 Nogomet: Bundes liga: SPORT Karisruher SC Bayern M., prijenos 18.49 Pred iftar (u prekidu programa) 19.00 Dnevnik, najava 19.01 Tom i D`eri, crtani film 19.10 [oni i njegovo stado, FILM animirani film 19.30 Dnevnik 2 20.05 Lud, zbunjen, SERIJA normalan, humoristi~ka serija, 4. epizoda 20.45 Pozitivna geografija,

13.40 Neslavni 10. ep zabavna emisija 14:50 Just for Laugh zabavna emisija 15:15 Izvan Tame FILM film 16:55 Nedjeljno popodne zabavni program 20:00 @ivot na sjeveru 14. ep SERIJA serija 21:00 Olimp sportski magazin 21:30 Mreza Obmane FILM film 23:15 Nedjeljno popodne zabavni program 02:00 Dokumentarni program

NTV Hayat
08.00 Vikend jutro, jutarnji program 09.30 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Narodna kuhinja Stari Grad - u`ivo 10.00 Tri medvjedi}a, crtani film - Mre`a plus 11.00 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Narodna kuhinja Stari Grad - u`ivo 12.00 Potraga za nestalim, 1. dio, dokumentarni program 12.30 Horizonti 12.58 Vremenska prognoza 13.00 Porodi~no blago, igraSERIJA na serija, 26. epizoda Mre`a plus 14.00 Doc Hollywood, igrani FILM film - Mre`a plus 15.45 Chio chips, nagradna igra 15.50 Autoklub

07.10 Sportissimo 07.15 Tip dana, kladionice 07.25 Crtani film, omnibus 08.00 Jedna bajka 08.25 City kids 08.35 Vremenska prognoza 08.55 Skrivena kamera 09.00 Balkan net 10.50 Vremenska prognoza 10.55 Skrivena kamera 11.00 Info top 11.10 Gold express 12.40 Skrivena kamera 13.00 Film: Dje~ak po imenu ^arli Braun 14.40 City kids 14.45 Info top 14.50 Skrivena kamera 15.00 Magazin in by BH 16.00 Sve za ljubav 17.30 Film: Strogo povjerljivo 18.50 Tip dana kladionice 19.00 Info top 19.15 Vremenska prognoza 19.20 Retro 20.00 Ljubav, navika, panika 20.30 Film: Jo{ ovaj put 22.30 Sex i selo, serija 23.00 Film: Kongo 01.00 Sarajevo on line 01.15 Made in Banja Luka 01.35 Magazin in by BiH 02.30 Retro 03.30 Grand parada 04.30 Pret-a-porte 05.30 Pink jukebox

20.00 Porodi~no blago, igraSERIJA na serija, 27. epizoda 21.00 Po~etni udarac, FILM igrani film 23.00 Vijesti 23.05 Sport centar 23.10 Treptaj, igrani film

RTRS
06.00 Pregled programa 06.05 Proces i kazna - SuSERIJA mnja - serijski film, 1. dio 08.00 Vijesti Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije 08.15 Kuhinjica - sedmi~na emisija 09.10 Nid`o u arhivu 10.00 Mjau, mjau dru`ina crtana serija, 1/26 10.25 Muzika za djecu 10.35 D`umbus - cratana serija, 20. epizoda 11.00 Druga zvijezda ulijevo crtani film 11.30 Kapi zavi~aja - Detlak dokumentarni program 12.00 Vijesti 12.15 Snop 12.55 Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije 13.00 Pravoslavlje 13.30 Rije~ vjere 14.00 Pitajte, tra`imo odgovor 14.30 Teniski turnir AT Shallenger „Banjaluka 2007.“ - direktan prenos

TV Alfa
11.55 12.00 12.05 12.10 TV Alfa danas Vijesti u 12 Stanje na putevima Bela mafija

MRE@A PLUS

FILM

14.00
Doc Hollywood
Benjamin Ston je mladi ljekar koji je na putu ka L.A.-u gdje mu je ponu|en posao plasti~nog hirurga na Beverli Hilsu. Na putu ka svom snu, Benjamin izaziva saobra}ajnu nesre}u u gradi}u Gredi. Kazna je 32 sata humanitarnog rada u lokalnoj bolnici. On samo `eli obaviti posao i krenuti dalje, ali kako sati prolaze, stanovnici Gredia sve se vi{e ve`u za novog doktora... Uloge: Majkl D`ej Foks, Vudo Harelson, D`ord` Hamilton, Brid`et Fonda

MRE@A PLUS

FILM

a-

21.00
Po~etni udarac
Dvoje mladih, ina~e u~enika srednje reformisane {kole, razli~itog socijalnog porijekla, nemaju vi{e nikakvu potporu u svijetu svojih roditelja i nastavnika. Jedinu podr{ku nalaze u drugovima iz razreda, od kojih je jedan najbolji sportista a drugi dobrodu{an, nesnala`ljiv momak. Ono {to ih razlikuje od drugih je {to, iako su apsolutni autsajderi, svoj polo`aj prihvataju kao prirodno stanje... Uloge: Dragan Bjelogrli}, Nikola Kojo, Anita Man~i}, Danilo Lazovi}, Renata Ulmanski

FTV

FILM

15.10
Ubiti Elizabeth
Direktor kompanije za proizvodnju mineralne vode, Harold Pigeon, odlu~uje da ubije svoju suprugu Elizabet. Plan je veoma precizan. Da li }e ga Harold realizirati? Da li }e Elizabet prije toga oti}i od njega? Da li }e Harold biti uhap{en zbog zlo~ina kojega je planirao a kojega mo`da nije mogao po~initi? Uloge: D`ef Goldblum, Mimi Rod`ers, Simon Andreu, Kristina Higueras Reditelj: Baz Tejlor

saobra}aju 16.55 Nogomet: Engleska SPORT Premier Liga: Manchester United Chelsea, prijenos 17.45 Be Ha Te bebe (u pauzi utakmice) 19.00 BHT vijesti Sport Vrijeme 19.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin 20.00 Neprolazna pjesma: Dino Kuni} 20.45 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 21.30 BHT sport 22.15 BHT vijesti 22.30 Taksist, igrana serija, SERIJA 12/40 23.15 Uhvati lopova, FILM ameri~ki igrani film 00.55 Pregled programa za ponedjeljak

zabavni program 21.15 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 21.45 Zagreba~ka medresa dr. Ahmed Smajlovi}, dokumentarni program 22.20 FTV sport 22.40 Vijesti 22.50 Ba{~ar{ijske no}i 2007.: IV festival sevdalinke 00.30 VR5, igrana serija, 12. SERIJA epizoda 01.20 Vrtlog 3, ameri~ki FILM igrani film /Z/ 02.50 Euroazija: Mongolski SERIJA san, francuska dokumentarna serija 03.40 Pregled programa za ponedjeljak

OBN
08:40 Nevjerna ljubav 96.ep SERIJA sapunica 09:30 Nevjerna ljubav 97.ep SERIJA sapunica 10:20 Nevjerna ljubav 98. ep SERIJA sapunica 11:10 Nevjerna ljubav 99. ep SERIJA sapunica 12:00 Nevjerna ljubav 100. ep SERIJA sapunica 13:00 Mijenjam `enu 9. ep zabavna emisija

FTV
07.30 Pregled programa 07.35 Druga strana raja, FILM ameri~ki igrani film /RP/ 09.25 Svako dobro, Bosno i Hercegovino, zabavni program 10.00 Vijesti (u prekidu emisije)

16.15 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Narodna kuhinja Stari Grad - u`ivo 17.00 Arduana, talk show 18.00 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Narodna kuhinja Stari Grad - u`ivo (18.49) Vrijeme iftara u Sarajevu 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija, vrijeme, sport 19.30 Hayat sport, sedmi~ni sportski pregled 19.55 Sport centar Mre`a plus 20.00 Porodi~no blago, SERIJA igrana serija, 27. epizoda - Mre`a plus 21.00 Po~etni udarac, igrani FILM film - Mre`a plus 23.00 Vijesti - Mre`a plus 23.05 Sport centar Mre`a plus 23.10 Treptaj, igrani film Mre`a plus Reprizni program NTV Hayat Pregled programa za ponedjeljak

14.00 14.05 14.10 16.30 17.30 18.00

18.40 20.00 20.40 22.00

22.30 23.40 01.45 01.50

mini serija (r.) Vijesti u 14 Stanje na putevima Igrani film Exspress club muz. revijalni pr. (r.) Iz TV programa Alfa news centar BiH i svijet vrijeme sport time Ramazanski program Kontra gard Oni {alju signale revijalni program Alfa news centar BiH i svijet vremenska sport time Serjski program Igrani film TV Alfa sutra Jukebox muzi~ki program

Mre`a plus
10.00 Tri medvjedi}a, crtani film 13.00 Porodi~no blago, igrana serija, 26. epizoda 14.00 Doc Hollywood, FILM igrani film 19.55 Sport centar Nedjeljom u dva Retro Oni {alju signale Global Paralele

TV PINK BH
06.50 Sarajevo On line 07.00 Made in Banja Luka

16.30 Zdravlje je lijek - (31) 17.00 Mitovi i legende - Stari Grad Dobrun 17.25 D`ejmi Oliver - Oliverov tvist - kulinarski {ou, 44/52 17.50 Turizam plus 18.35 Svi vole Rejmonda SERIJA serija, 30. epizoda 19.00 Ah, ta planeta 19.30 Dnevnik Sport 20.05 Ko{arka{i - serija, 1/10 Muzi~ki intermeco 20.55 Fudbal - Brazilska liga direktan prenos 22.55 Info profil 23.05 Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije 23.10 Sportski pregled 23.40 Pregled nedjelje 00.10 Tvin Piks - serija, SERIJA repriza 18. epizoda 00.55 Turizam plus 01.40 Muzi~ki program 02.00 Dnevnik 02.30 Kapi zavi~aja - Detlak 02.50 Snop 03.20 Sapunica - film 05.05 Muzi~ki program 05.40 Ah, ta plamenta repriza

E M I S I J E

21.15
F I L M O V I
NOVA TV

Tvrtka

18.35
RTRS

Svi vole Rejmonda Porodi~no blago Ljubav, navika, panika Lud, zbunjen , normalan Galaktika

14.00
HRT 1

S E R I J E

21.30
OBN

Mre`a obmane Treptaj Uhvati lopova Vrtlog 3

20.00
MRE@A PLUS

19.20
PINK BH

23.

10

20.
FTV

00

MRE@A PLUS

PINK BH

20.40
ALFA

23.15
BHT 1

20.05 00.
10
HRT 1

20.45
BHT 1

01.
FTV

20

21.15
FTV

TVSA
08.00 Dan danas, 7 TVSA dana Odredi{te svemir dok. program, Obla~i}i, Alisa u zemlji ~uda animirani film za djecu 10.30 @ivot oko nas 11.00 Tribunal Obavezan smjer 11.55 Obavje{tenja Marketing 12.00 Dan, informativna emisija 12.10 Globus Misterija stvaranja dok. program 13.00 Kirbi Kirbi 14.00 Igrani film - Lako zapaljivo 7 TVSA dana, Obla~i}i - crtani film 15.30 TV Enciklopedija 16.00 Vijesti 16.05 Alisa u zemlji ~uda animirani film za djecu 17.00 TV Encikopedija znanja 17.30 Osvaja~i - dok. program 18.00 Sredi{te svemir - dok. progam 18.30 DANAS - centralna informativna emisija 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 16.45 17.45 18.00 18.30 19.30 20.35 21.00 22.50

00.20 00.40 00.45 04.00 05.30

F.K. @eljezni~ar - N.K. Jedinstvo Biha}, snimak utakmice Turizam plus, turisti~ki magazin BiH (r.) Gradovima BiH, reporta`a Sedam dana u Vogo{}i, informativni program (r.) Ramazanski program SMS muzi~ke `elje Time Out, sportski magazin ^ovjek kojeg nije bilo, igrani film Sportski program Prva nogometna liga FBiH, 7. kolo: N.K. Ozren Semizovac - N.K. Bosna Visoko, snimak utakmice I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku Pregled programa za ponedjeljak Info blok TV Vogo{}a Ramazanski program Info blok TV Vogo{}a

TV Igman

mtv IGMAN

TV OSM
13.10 Serijski film 14.00 Kaza oaza, reporta`a 14.30 @eljoteka 15.40 TV vremeplov 15.45 Upakovana nostalgija 16.40 Extra top music 18.15 Nedjelja, informativna emisija 19.00 @eljoteka 22.10 Time out, sportski pr-

15.00 Arhiv MTV Igman dokumentarni program (marketing) 15.50 TV izlog - revijalni program 15.58 Ramazanska vaktija 3 16.00 Arhiv MTV Igman dokumentarni program 16.02 Ezan za Ikindiju namaz 16.07 Dova na engleskom jeziku 16.30 Ramazanska vaktija 4 17.00 Ilahije i kadide dje~ije - dje~iji vjerski program 17.15 Vrijeme je za pri~u obrazovni dje~iji program 17.30 Islam Channel news vijesti na engleskom jeziku 18.00 Kur’anske pripovijesti - program za djecu 18.19 Ususret iftaru 18.19 Ramazanska vaktija 5 18.49 Ezan za iftar - Ak{am namaz 19.00 Vijesti u 7 - Hayat 19.28 Ramazanska vaktija 6 19.30 Art kola` TV galerija 19.40 Sevdalinke 20.00 Moj Ramazan 20.27 Ramazanska vaktija 7 20.30 Ramazanske teme Druga desetina Ramazana (Dr. Izet ef. Terzi}) 21.00 Mre`a plus

emisija 01.00 Svi mrze Chrisa, serija 01.30 Obitelj iz pakla, igrani film 03.00 Red Carpet, zabavna emisija 04.00 Kraj programa

HRT 1
07.05 TV kalendar 07.15 Pustolovine jednoga zeca, crtani film (kod. na sat.) 08.05 Zagreba~ka filharmonija i dirigent Chikara Iwamura (1. dio) 08.55 ^udom pre`ivjeli: Izgubljeni u snijegu, dokumentarna serija (kod. na sat.) 09.50 Vijesti 09.55 Vrijeme 09.56 Vijesti iz kulture 10.05 Foyleov rat 4., serija (kod. na sat.) 11.40 TV kalendar 11.50 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik (T) 12.13 Vrijeme (T) 12.15 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom 12.25 Plodovi zemlje 13.23 Rijeka: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.02 Kulturni info 15.04 Promet danas 15.10 Vijesti 15.17 Vrijeme 15.20 Svirci moji, glazbena emisija (2.)

dokumentarna serija (kod. na sat.) 02.45 Mao Zedong - kineska pri~a: ^arobnjakov {egrt, dokumentarna serija (kod. na sat.) 03.45 Fotografija u Hrvatskoj 04.00 Shpitzza

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN 21. III - 20. IV Ljubav: Uspjet }e vam da

HRT 2
07.00 TV vodi~ + parnorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 09.20 Parlaonica: Treba li spolni odgoj promicati apstinenciju? 10.15 Opera Box: Lljiljna Molnar Talaji} 10.40 Biblija 10.50 Portret crkve i mjesta 11.00 Milna na Bra~u: Misa, prijenos (nije kod. na sat.) 12.00 Tenis, Davis Cup: Velika Britanija - Hrvatska, pr. 13.10 Stuttgart: Svjetski atletski finale, prijenos 16.40 Galactica 3., serija 17.25 Hanibal, dokumentarni film 18.15 ACI kup, reporta`a 18.30 Stuttgart: Svjetski atletski finale, snimka 19.35 Magazin nogometne LP 20.05 Ve~eras... 20.06 Nove avanture stare Christine 1., humoristi~na serija 20.25 Nove avanture stare Christine 1., humoristi~na serija 20.55 [panjolska nogometna liga: Valladolid Real M., 1. poluvrijeme 21.50 Sportske vijesti 21.55 [panjolska nogometna liga: Valladolid Real M., 2. poluvrijeme 22.45 Promet danas 22.50 Mao Zedong - kineska pri~a: ^arobnjakov {egrt, dokumentarna serija 23.50 Odbojka (@), EP: Hrvatska - Turska, snimka 00.50 Pregled programa za ponedjeljak

budete vjerni i odani, iako volite primati komplimente i osje}ati vatrene poglede. Posao: Ovo je manje dinami~an dan od ve}ine drugih. Nemojte posustati, niti posumnjati u svoj uspjeh. Zdravlje: Osjetljivost na prehlade. BIK 21. IV - 22. V Ljubav: Ako ste u stalnoj vezi provest }ete uobi~ajen dan. Ako ste slobodni, imat }ete „zeleno svjetlo“ za avanturu. Posao: Dvoumit }ete se u vezi sa jednim poslom. Ne `elite rizikovati, a istovremeno, neodoljivo }e vas privla~iti. Zdravlje: Mu~it }e vas nervoza. BLIZANCI 23. V - 22. VI Ljubav: Mogu}e je da }ete upoznati neobi~nu i zanimljivu osobu. Posebno }ete se potruditi da je osvojite. Posao: Bit }ete ambiciozni, spremni da ukrotite svoju specifi~nu prirodu. Posvetit }ete se postizanju {to boljih rezultata. Zdravlje: Osjetljiviji nego ina~e. Ljubav: Posljedica melanholije je povla~enje u svijet snova, umjetnosti, meditacije. Ipak, osvrnite se oko sebe. Posao: Ne govorite mnogo o svojim planovima. Povjeravajte se samo partneru, nekom u kog imate povjerenja. Zdravlje: Na snazi su savjeti iz prethodnih dana.
RAK 23. VI - 22. VII

Ljubav: Ovo je uzbudljiv dan, koji donosi novu avanturu. Ovo se, uglavnom, odnosi na one koji nisu u vezi. Posao: Mislit }ete kako uspjeh nije primjeren ulo`enom trudu. Budite strpljivi, dolazi va{ih „pet minuta“. Zdravlje: Voditi {to zdraviji `ivot.
LAV 23. VII - 22. VIII

Ljubav: Ako niste zadovoljni trenutnom situacijom, budite svjesni da trenutno ne mo`ete napraviti dobru procjenu. Posao: Ovaj dan organizirajte tako da do u najsitnije detalje isplanirate vrijeme. Imajte na umu dugoro~ne ciljeve. Zdravlje: Mogu}a je glavobolja. VAGA 23. IX - 22. X Ljubav: Vi{e }ete se prepu{tati strastima nego emocijama. Mo`e do}i do prolazne krize sa partnerom, pa i zahla|enja. Posao: Nagovje{taj putovanja, kao i poslovi vezani za dosad neistra`ene terene, nalaze se pod povoljnim utiecajima. Zdravlje: [to vi{e se kre}ite.
DJEVICA 23. VIII - 22. IX

20.00 Pregled programa Igrani film - Kontaminirani ~ovjek @ivot oko nas - dok. program 22.00 Dan danas, info. emisija 22.30 AUTOSHOP magazin 23.00 Euronews 23.30 Igrani film - Bo`iji oklop II Horoskop za ponedjeljak 01.00 Dan danas (r) 01.30 Odjava programa

ogram 23.30 Igrani film 01.02 Horoskop za ponedjeljak 01.05 Najava programa za ponedjeljak 01.20 Erotski program 02.30 Reprizni program 08.30 Tele shop - Bioklinika

22.45 Ilahije 23.00 Islamske teme - vjerski program 23.30 U~enje Kur’ana (engleski jezika) 24.00 Odjava programa

TV Nova
07.00 Flintove avanture, crtani film 07.25 Pra{~i}grad, crtani film 07.50 Bratz, crtani film 08.40 South beach, serija 09.30 ^arobnice, serija 10.20 Smallville, serija 11.10 Mary Higgins Clark Meni pripada{, igrani film 12.55 Herucle Poirot. Bija-baja-buf, igrani film 14.40 Showtime, talent show 15.40 Kobni let 534, igrani film 17.20 Vijesti 17.30 Lovina, igrani film 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Nad lipom 35, humoristi~ko glazbeni show 21.15 Tvrtka, igrani film 23.50 Red Carpet, zabavna

TV Kiss
13.00 14.25 14.30 16.00 16.35 16.40 17.05 17.10 18.05 19.05 19.10 19.30 20.00 20.30 21.30 23.10 23.15 00.30 Narodno veselje Fis shop Sport nedjeljom AUTO SHOP FIS SHOP Reporta`a: 10. Specijalka Tornjaka i Baraka FIS SHOP Na rubu znanosti, r. Tjednik, Info magazin Povijest Bosne i Humske zemlje FIS SHOP i marketing Dnevnik HRT S fortunom do zvijezda HRTOP 20 Film: No} u gradu FIS SHOP @eljoteka No}ni program

TV Vogo{}a
08.00 Info blok TV Vogo{}a 11.55 Pregled programa 12.00 Hronika Op}ine Novi Grad, informativni program TV Fiva (r.) 12.40 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku (r) 13.10 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike 13.40 Svijet oko nas, emisija o ekologiji 14.20 Pret~as, program za djecu (r) 15.00 Sportski program Premijer noogometna liga BiH, 7. kolo:

16.10 Jelovnici izgubljenog vremena 16.30 Swing Stars & Cars, humanitarni koncert snimka 17.35 Ju~er ro|ena, ameri~ki film (kod. na sat.) 19.15 LOTO 6/45 19.30 Dnevnik (T) 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport (T) 20.02 Vrijeme (T) 20.10 Infekcija, hrvatski film (kod. na sat.) 21.12 Tko `eli biti milijuna{?, kviz (kod. na sat.) 22.13 Shpitzza 23.00 Burzovno izvje{}e 23.05 Vijesti 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Documenta 12 - Je li modernitet na{ antikvitet?, dokumetnarni film NO]NI PROGRAM 00.10 Galacktika 3., serija (kod. na sat.) 00.55 Nedjeljom u dva 01.55 ^udom pre`ivjeli: Izgubljeni u snijegu,

Ljubav: Ako ste usamljeni, mo`ete upasti u vrtlog neobi~ne avanture pune strasti, ali i ustreptalih emocija. Posao: Dolazi uspjeh, koji }e vas u~initi zadovoljnim i koji }e neutralizirati napetost. Izvrsno su aspektirane finansije. Zdravlje: Jedite laganu {to vi{e vo}a i povr}a. Ljubav: Za mnoge stvari koje vam se ne dopadaju, sami ste krivi. Skloni ste praviti i ponavljati iste pogre{ke. Posao: Pro}i }ete kroz malu krizu. Na svu sre}u, upravo to }e vas motivirati da vi{e radite i dokazujete se. Zdravlje: Ne dramatizirajte. Ljubav: Sve {to se bude de{avalo, sami }ete svesti u okvire normalnog. Sre}om, ne}ete biti puno zabrinuti. Posao: Mo`ete se nadati uspjehu. Bit }ete anga`irani oko novih projekata, u kojima }ete uspjeti da se doka`ete. Zdravlje: Bit }ete preosjetljivi. Ljubav: Cijelog dana osje}at }ete potrebu da negdje pobjegnete. Od svega i svakoga. Me|utim, to je nemogu}e. Posao: Atmosfera na poslu je odli~na, za {to }ete biti uglavnom vi zaslu`ni. Poen plus je va{a duhovitost i {arm. Zdravlje: Aktivirajte se, to je rje{enje. Ljubav: Ne budite hladni prema osobi koja vas voli. Dovoljno je da poka`ete malo nje`nosti i pa`nje. Posao: Ostvarit }ete dobru komunikaciju sa kolegama. Ipak, va{a ljubaznost je maska, iza koje se krije netrpeljivost. Zdravlje: Okanite se neurednog `ivota.
RIBE 20. II - 20. III VODOLIJA 22. I - 19. II JARAC 23. XII - 21. I STRIJELAC 23. XI - 22. XII

[KORPIJA 23. X - 22. XI

Satelitski program

Eurosport
08.30 Motori-WM 10.00 U@IVO: Jahanje 14.30 U@IVO: Atletika 17.15 U@IVO: Biciklizam 18.00 Fudbal 19.00 Kanu 20.00 Tenis 23.45 Sumo

PRO 7

P R O

08.20 Smisli ne{to, film 09.55 Cine Tipp 10.05 Pop zvijezde 13.15 Dvije sedmice {ef, film 15.15 Atomalarm, film 16.55 Sat bajki 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 ^udesni svijet znanja 20.15 Aleksandar Veliki, film 23.45 Narc, film 01.45 Aleksandar Veliki, film

SPORTKLUB
05.00 Bundesliga 06.45 Bundesliga 2 08.30 Bundesliga 10.30 CH TV 11.30 Koled` fudbal 14.00 U@IVO: Bundesliga 2 16.00 Profi boks 17.00 U@IVO: Bundesliga 19.00 U@IVO: NFL: Pittsburgh - San Francisco 22.15 U@IVO: NFL: Washington - NY Giants 01.30 Francuska liga: Lyon - Lille 03.15 Profi boks

Redakcije TV programa zadr`avaju pravo izmjene programa

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sejad Lu~kin Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Mladen Daki}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, Unutra{njopoliti~ka Edina Sara~, Desk Ismir ]osi}, Globus Indira ]ati}, Biznis Muriz ^engi}, Panorame Fatma Tihi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sveznadar Zrinka Ili}, Sport Oleg Lokmiæ, Prilozi Miodrag Ili}, Sarajevski kanton Elvedina Hala}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, No}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi},

Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adis Hasakovi}, generalni direktor, DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: [tamparija “OKO” Sarajevo TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281387, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, email: marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.

DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/401-985, tel/fax: 401-986 ; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: D`emala Bijedi}a 185 List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od

28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. Transakcijski ra~uni: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br. 3383202266402293: SWIFT CODE: ZABABA22 DEV. RN. br. 3383204893244355 NLB TUZLANSKA BANKA DD. TUZLA TRN br. 1327310010313169 SWIFT CODE: TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN. br. 3060510000030742 DEV. RN. br. 7100-4200934630002,SWIFT CODE: KLHBBA22 BBI Bosna Bank International TRN BR. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Snimci iz 2005. i 2007.

Istopljen Arktik
^IKAGO - Ledeni pokriva~ na Arktiku ove godine postao je najmanji otkako se vr{e mjerenja. Minimalna povr{ina od 4,13 milijardi kvadratnih kilometara dostignuta je 16. septembra. Veliku razliku u odnosu na rekord iz 2005. napravilo je globalno zagrijavanje.

Eksponat iz 19. stolje}a Hajek: Dobro se osje}a nakon poroda

Stolica ru`a
PARIZ - Na izlo`bi dizajna u „Grand Palaisu“ do 8. januara 2008. posjetioci }e mo}i vidjeti najatraktivnije eksponate iz cijelog svijeta. Jedan od primjeraka je i britanska stolica „ru`a“, koja potje~e iz 19. stolje}a. Ura|ena je od pli{a.

Holivudska glumica i francuski biznismen postali roditelji

SALMA RODILA DJEVOJ^ICU
Valentina Paloma Pino je prvo dijete Hajek, a njen zaru~nik ima dvoje djece iz prethodnog braka
LOS AN\ELES - Holivudska glumica Salma Hajek (Hayek) (41) rodila je djevoj~icu, objavio je njen portparol. Hajek i njena beba Valentina Paloma Pino (Pinault) dobro se osje}aju. Rije~ je o prvom djetetu poznate glumice, dok njen zaru~nik, francuski biznismen Fransoa-Anri Pino (Francois-Henri Pinault), ima dvoje djece iz prethodnog braka. Hajek je glumila u holivudskim hitovima „Od sumraka do zore“ i „Dogmi“, a u „Fridi“ je u glavnoj ulozi utjelovila lik legendarne meksi~ke slikarice.

Iskosa

Bogati besku}nik
FIRENCA - Pretra`ivaju}i ku}u besku}nika, smje{tenog u bolnicu zbog psihi~kih problema, policajci su u prvi mah mislili da imaju posla sa sirotanom koji je primoran `ivjeti u ku}i punoj starih stvari. No, nai{li su na zlatne poluge. Malo bogatstvo u zlatu, te{ko 43 kilograma, nalazilo se pored sve`nja obveznica ukupne vrijednosti 13.000 eura. Istraga je otkrila da je vlasnik ku}e isti besku}nik koji posjeduje i nekoliko stanova u Toskani i u okolini Rima, te ra~une u Lihten{tajnu i [vicarskoj.

Po~eo Oktoberfest
MINHEN - Ju~er je po~eo 173. Oktoberfest. Ovogodi{nji festival piva trajat }e 16 dana i o~ekuje se da }e {est miliona posjetilaca u tom razdoblju popiti vi{e od {est i po miliona litara piva. Festival je po~eo 1810. godine u ~ast kraljevskog vjen~anja i zadr`ao se sve do danas.

Bljuva~ vatre na sajmu u hramu

Obi~aji u provinciji Si~uan
Ovogodi{nji festival trajat }e 16 dana

CITONG - Tradicija u kineskoj provinciji Si~uan je da se dva puta godi{nje u hramu Ci-

tong ljudi okupljaju na sajmu i tako njeguju obi~aje. Posjetioce zabavljaju cirkusanti i akrobate.