Sekadar Buat Rujukan Bersama Soalan HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

SET A

BAHAGIAN A SOALAN 1 Nyatakan DUA (2) daripada empat langkah dalam pembelajaran masteri. SOALAN 2 Apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan matematik ± logik? SOALAN 3 Nyatakan DUA (2) faedah pembelajaran secara kontekstual kepada pelajar. SOALAN 4 Nyatakan DUA (2) kategori gaya pengajaran bagi murid-murid sekolah rendah. SOALAN 5 Berikan DUA (2) pekerjaan yang menunjukkan individu tersebut mempunyai tahap kecerdasan kinestetik yang tinggi.

BAHAGIAN B SOALAN 1 (a) Senaraikan teknik-teknik pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah. (b) Berdasarkan jawapan di (a), huraikan SATU (1) daripada teknik tersebut. SOALAN 2 Huraikan bentuk-bentuk pembelajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran kontekstual. Huraikan LIMA (5) faktor perlaksanaan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran.

SET B BAHAGIAN A

(b) Bilakan seseorang itu boleh dianggap betul-betul cergas dari segi fizikal? (c) Sediakan SATU contoh rancangan kerja mingguan menurut format rancangan kerja mingguan. Kenapakah teknik pengajaran penting? 3. Terangkan konsep kajian masa depan. . Apakah kegunaan imaginasi dan kreativiti di dalam kajian masa depan? 8. (a) Terangkan secara ringkas LIMA komponen yang dirangkumi pendidikan kesihatan. 6. Apakah strategi metakognitif? 10. Kenapa proses perbandingan penting di dalam kemahiran berfikir? 9. Huraikan SATU ciri guru reflektif. BAHAGIAN B 1. Senaraikan EMPAT faktor yang membantu proses perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Pendidikan kesihatan adalah tertakluk kepada polisi dan falsafah pendidikan nasional. Terangkan SATU dari empat pendekatan yang dicadangkan UNESCO untuk membangunkan penggunaan ICT di kalangan guru. (c) Untuk apakah kita gunakan teknik perbahasan. Kenapakah fleksibiliti penting di dalam sukan? 4. 5. (a) Apakah bezanya di antara gaya pengajaran langsung dan pengajaran tidak langsung? (b) Terangkan kepentingan kaedah dan teknik.1. 2. Pendidikan yang paling berjaya adalah pendidikan yang telah menggabungkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. 7. Dengan ringkas terangkan apa itu pembelajaran masteri. Kemukakan contoh-contoh dari pendidikan kesihatan untuk menyokong jawapan anda. 2.

Bincang serta nyatakan samada anda bersetuju dengan kenyataan tersebut. Contoh Soalan dan Jawapan HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SET A BAHAGIAN A SOALAN 1 Nyatakan DUA (2) daripada empat langkah dalam pembelajaran masteri. (c) Bagaimanakah anda boleh membantu bina kemahiran mengingat pada pelajar anda? 5. ii Pengajaran dengan kaedah dan aktiviti yang berkesan. (c) Terangkan TIGA strategi berfikir kreatif yang boleh anda gunakan di dalam pendidikan kesihatan. Sebelum pelajar kita dapat berdikari. i Penentuan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai pelajar. (b) Nyatakan peranan murid semasa kita mengajarnya cara belajar. Ceritakan bagaimana anda boleh menolong pelajar ini. mereka mungkin perlu diajar cara belajar yang betul. (a) Terangkan tujuan menggunaan teori kecerdasan pelbagai untuk mengajar cara belajar. (a) Terangkan peranan guru di dalam mengajar pelajar cara belajar. iii Penilaian dengan ujian diagnostik untuk mengesan tahap penguasaan iv Pelaksanaan tindakan susulan yang berupa aktiviti pemulihan bagi pelajar yang belummenguasai hasil pembelajaran dan aktiviti pengukuhan serta pengayaan bagi pelajar yang sudah menguasai hasil pembelajaran yang ditentukan. (c) Anda ada seorang pelajar yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang luarbiasa tetapi kecerdasan logik matematikal yang agak berkurangan. 4. (b) Teori kecerdasan pelbagai adalah lebih berkesan daripada teori perkembangan kognitif Bloom. (a) Terangkan ide asas teori kecerdasan pelbagai. Berikan contoh penggunaan strategi-strategi berkenaan. (b) Namakan dan huraikan secara ringkas LIMA bentuk kecerdasan. SOALAN 2 .3.

menyoal. mengaitkan pembelajaran dengan pekerjaan ii. gimrama dan lain-lain. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. menganalisis. mengaitkan pembelajaran kehidupan harian iii mengaitkan kandungan pembelajaran dengan pengalaman harian iv memindahkan kemahiran v meneroka dan mendapatkan bukti SOALAN 4 Berikan DUA (2) pekerjaan yang menunjukkan individu tersebut mempunyai tahap kecerdasan kinestetik yang tinggi. mensintesis. SOALAN 3 Nyatakan DUA (2) faedah pembelajaran secara kontekstual kepada pelajar. ± (a) menarik perhatian (b) menyatakan objektif pelajaran (c) merangsang proses mengingat semula kandungan lepas (d) bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan pelajar (e) memberikan bimbingan (f) tugasan dan soalan SOALAN 2 Huraikan bentuk-bentuk pembelajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran kontekstual. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. . BAHAGIAN B SOALAN 1 Senaraikan teknik-teknik pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah. ‡ Relating (Menghubungkan) situasi sehari-hari ke informasi baru atau masalahmasalah untuk dipecahkan. i. Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. menari.Apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan matematik ± logik? Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak.

merespon. mencari maklumat dalam CD Rom atau internet dan berhubung dengan . dan berkomunikasi dengan para pelajar lainnya. Kenapakah teknik pengajaran penting? Kepelbagaian teknik pengajaran adalah untuk membantu para guru untuk menyampaikan pengajaran mereka dengan lebih berkesan. i Pembelajaran ii Murid iii Pengajaran iv Guru v Sokongan 2.‡ Experiencing (Mengalami) dalam konteks eksplorasi. (d) Menggalakkan inovasi dan penyeledikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran yang berkesan akan memberikan mutu pembelajaran yang berkesan kepada murid. (e) Menerima persamaan dan perbezaan di antara individu dengan mengakui bahawa unik dan belajar dengan cara yang berlainan. Huraikan LIMA (5) faktor perlaksanaan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru menggunakan aplikasi µWord¶ untuk membuat nota pelajaran. 1. ‡ Applying (Menerapkan) konsep-konsep dan informasi di dalam sebuah konterks yang berguna seperti situasi-situasi nyata dalam kehidupan. Senaraikan EMPAT faktor yang membantu proses perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Peringkat µemerging¶ (Pengenalan) iaitu memberi tumpuan kepada mengenal fungsi teknikal dan penggunaan ICT dan pengetahuan tentang impak ICT terhadap masyarakat dan sekolah. penemuan hal-hal yang sudah ada. ‡ Transferring (Mentransfer) pemakaian-pemakaian dan membangun berdasarkan apa yang telah diketahui oleh siswa. (b) Mempelbagaikan cara penilaian. dan peemuan hal-hal baru. (c) Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah. Setiap pengajaran adalah diharapkan akan berlaku proses pembelajaran yang sempurna kepada murid 3. SET B BAHAGIAN A 1. ‡ Cooperating (bekerja sama) dalam konteks berbagi (sharing). Terangkan SATU dari empat pendekatan yang dicadangkan UNESCO untuk membangunkan penggunaan ICT di kalangan guru. (a) Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid.

Untuk membuat pilihan 7. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan. Dengan ringkas terangkan apa itu pembelajaran masteri. Peringkat µApplying¶ (Aplikasi) iaitu guru menggunakan ICT untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diajar menggunakan pelbagai alat dan sumber ICT. . (i) Komposisi badan/kandungan lemak . Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan. Kesungguhan 4. Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal masa-masa depan. 2. memantau dan menilai apa yang dipelajari. 1. 5. kualiti. Keterbukaan Minda 2. Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran di mana pelajar dapat menguasai apa yang diajar dalam satu unit pembelajaran atau tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk lain. Terangkan konsep kajian masa depan. 5.rakan menggunakan e-mail. Kemahiran ini adalah penting untuk: .Apabila terdapat banyak ciri atau kebarangkalian. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. 4. Seorang guru yang terbuka mindanya sering bersedia untuk membuat refleksi dan mencabar andaian-andaian. Membina sikap dan nilai tentang masa depan 6. (a) Terangkan secara ringkas LIMA komponen yang dirangkumi pendidikan kesihatan. Kenapa proses perbandingan penting di dalam kemahiran berfikir? Proses ini adalah untuk mencari persamaan dan perbezaan ciri. Guru membuat rancangan mengajar dan terus bersedia BAHAGIAN B 1. Guru juga menggunakan ICT dalam program latihan. 4. Apakah strategi metakognitif? Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. 5. 8. sifat serta unsur objek atau konsep. Guru mengintegrasikan ICT untuk mengubah reka bentuk pengajaran atau menggabungkan kaedah lama dengan kaedah yang baru. 3. ideologi tersendiri dan juga orang lain. Pendidikan kesihatan adalah tertakluk kepada polisi dan falsafah pendidikan nasional. Tanggung Jawab 3. Apabila kesedaran ini wujud. Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan. seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang. 2. prasangka. 1. Huraikan SATU ciri guru reflektif.

(ii) Daya tahan kardiovaskular (iii) Fleksibiliti/Kelenturan (iv) Kekuatan otot (v) Daya tahan otot (b) Bilakan seseorang itu boleh dianggap betul-betul cergas dari segi fizikal? Kecergasan ialah keupayaan seseorang untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan cekap dan bertenaga tanpa rasa keletihan yang keterlaluan dan mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan aktiviti riadah dan menghadapi bcabaran apabila kecemasan. Pendidikan yang paling berjaya adalah pendidikan yang telah menggabungkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Untuk melakukan pergerakan/kemahiran itu. Setiap pengajaran adalah diharapkan akan berlaku proses pembelajaran yang sempurna kepada murid (a) menarik perhatian (b) menyatakan objektif pelajaran (c) merangsang proses mengingat semula kandungan lepas . Kepelbagaian teknik pengajaran adalah untuk membantu para guru untuk menyampaikan pengajaran mereka dengan lebih berkesan. Kemukakan contoh-contoh dari pendidikan kesihatan untuk menyokong jawapan anda. Gaya Tidak Langsung la berdasarkanTeori Pembelajaran Kognitif yang menganggapkan pembelajaran sebagai suatu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalah sama penting dengan hasil pembelajaran berkenaan Teknik ini berpusatkan murid berdasarkan kepada falsafah bahawa seseorang individu mampu mencapai matamat pembelajaran dengan cara tersendiri. (a) Apakah bezanya di antara gaya pengajaran langsung dan pengajaran tidak langsung? Gaya Langsung Ia berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah laku (Behavioristic). Pembelajaran dianggap berlaku dari luar ke dalam melalui pembentukan semula peristiwa-peristiwa yang betul (Gallahue. 2. Guru membuat semua atau sebahagian besar daripada keputusan tentang `Apa? Bagaimana? dan Bila?' Sesuatu aktiviti itu dilakukan. Melalui teknik ini pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul. Pengajaran yang berkesan akan memberikan mutu pembelajaran yang berkesan kepada murid. Pembelajaran seharusnya juga melalui percubaan. (b) Terangkan kepentingan kaedah dan teknik. 1996) Teknik ini lebih berpusatkan kepada guru. penyelesaian masalah dan penemuan diri. Melalui teknik ini guru dianggap mempunyai pengetahuan terhadap pergerakan/kemahiran yang bakal dilakukan dan mengetahui cara-cara yang betul.

Kecerdasan Visual ± Ruang Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Ceritakan bagaimana anda boleh menolong pelajar ini. muzik serta irama yang terdapat di persekitaran. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. (c) Anda ada seorang pelajar yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang luarbiasa tetapi kecerdasan logik matematikal yang agak berkurangan. Kecerdasan Muzik Kecerdasan muzik pada seseorang membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. Teori tradisional menyatakan bahawa kecerdasan adalah ketetapan kecerdasan seseorang telah ditetapkan semasa ia dilahirkan. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan . Kecerdasan Verbal Linguistik Seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini berfikir menggunakan perkataanuntuk menyampaikan sesuatu secara berkesan samada dalam bentuk lisan atau penulisan. matematik dan ³visual/spatial´. iaitu bahasa. 2. 5. 1. 4. 3.memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan . Melalui teknik murid mendapat manfaat dengan beberapa perkara berikut: .(d) bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan pelajar (e) memberikan bimbingan (f) tugasan dan soalan (c) Untuk apakah kita gunakan teknik perbahasan. Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun. Dr.melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur . Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Howard Gardner yang membuat kajian tentang teori kognitif di Universiti Harvard telah memperkenalkan satu model kecerdasan yang pelbagai jenis. Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah. (b) Namakan dan huraikan secara ringkas LIMA bentuk kecerdasan.menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai 3. Kecerdasan tersebut meliputi hanya tiga bidang. (a) Terangkan idea asas teori kecerdasan pelbagai.

4. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. 2. menganalisis.cawan ii Melakar grafik dan ilustrasi ± peta. ii mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap kaedah pembelajaran iii menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid. Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan.pergerakan badan seperti bersukan. (a) Terangkan tujuan menggunaan teori kecerdasan pelbagai untuk mengajar cara belajar. Sebelum pelajar kita dapat berdikari. 1. (c) Bagaimanakah anda boleh membantu bina kemahiran mengingat pada pelajar anda? i Membuat rantaian atau berlawan contoh: piring . (a) Terangkan peranan guru di dalam mengajar pelajar cara belajar. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Pembelajaran menyeronokkan di mana murid dan guru berminat untuk ke sekolah dan masalah ponteng kelas berkurangan. mereka mungkin perlu diajar cara belajar yang betul. iv menentukan objektif pembelajaran yang disasarkan v memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid (b) Nyatakan peranan murid semasa kita mengajarnya cara belajar. graf dan peta minda iii Mengingat secara kumpulan ± terutama nombor ± contoh: nombor telefon: 547 88 345 iv Mengulang v Melatih tubi vi Membuat senarai semak 5. mensintesis. gimrama dan lain-lain. i murid perlu mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran ii membuat penilaian keupayaan diri untuk belajar dan mengambil tindakan seterusnya iii menetapkan matlamat dan matlamat tersebut sesuai serta diharapkan dapat menjayakannya iv merancang pembelajaran secara terperinci. menari. Masa mengajar di dalam kelas dapat dikurangkan dan semua pelajar menunjukkan . mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. i peranan seorang guru adalah untuk menilai secara formatif dan sumatif. Penilaian adalah untuk membantu murid untk mencpai matlamat yan tetapkan dan merekod pencapaian murid. menyoal.

prestasi yang baik dalam semua mata pelajaran. Terdapat pencepatan pembelajaran (accelerated learning) berbanding dengan pendekatan pengajaran tradisional. Berikan contoh penggunaan strategi-strategi berkenaan. (b) Terangkan TIGA strategi berfikir kreatif yang boleh anda gunakan di dalam pendidikan kesihatan. 1 Keupayaan untuk menjana idea 2 Keupayaan hubungkait 3 Keupayaan membuat inferens 4 Keupayaan meramal 5 Keupayaan hipotesis 6 Keupayaan mensintesis dan mengitlak 7 Keupayaan gambaran mental 8 Keupayaan pengciptaan untuk penghasilan idea . 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful