Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik petak, 28. 9. 2007. Sarajevo Godina XII Broj 4316 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
FUAD MUZUROVI]
Pozvao
tri nova
igra~a
Maja Kajini} i Ivan Glibu{i} u bolnici: Te{ke povrede glave, ali nisu u `ivotnoj opasnosti (Foto: F. Vele)
Karla del Ponte, glavna tu`iteljica, za ’Avaz’
Va`no je da moj nasljednik zadr`i kontinuitet rada Ne `elim komentirati detalje knjige Florens Hartman
Objavit }u memoare Otkada sam ja do{la, 91 osoba je preba~ena u Hag
U sudaru ’opel kadeta’ sa kamionom u @itomisli}ima
Povrije|eno petero djece
K
arla del Ponte poslje-
dnjih dana u silnoj je
gu`vi oko pravljenja
izvje{taja za Vije}e si-
gurnosti UN-a. Intenzivirala je i
diplomatsku akciju lobiranja u
Briselu da se Srbiji ne dozvoli po-
tpisivanje Sporazuma sa EU dok
god ne izru~i ha{ke bjegunce.
Ipak, pored zgusnutog progr-
ama, glavna tu`iteljica Ha{kog
tribunala odvojila je dio drago-
cjenog vremena za ekskluzivni
intervju za „Avaz“. 5. strana
Na licu mjesta
4
2
.

s
t
r
.
I8|808â| 8l0|8âJ0 08|
80J| 80f80I|ë f8âë0l
Ispred porodili{ta: Djevoj~ice sa roditeljima i rodbinom (Foto: M. Lugi})
Banja Luka: Sre}a porodice Ga}anovi}
3
3
.

s
t
r
a
n
a
Trojke oti{le ku}i
Incidenti: Nakon svadbe u Mostaru
flI I0Ĝ8|
f80I|ë 8â8|8â
8â0Ĝ|0Nl80ë|Ěâ
Porezi: Odbijena `alba Ekonomskog fakulteta
I800 |â00N0Ĝ|Jl | 08Iâ||8
N08âJ0 f|âI|I| tIt.ëät 8N
Uni{teni „opel kadet“
Ekskluzivno
1
0
.

s
t
r
a
n
a
1
5
.

s
t
r
.
1
2
.

s
t
r
a
n
a
aktuelno
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 2
Kontra stav
Sulejman Tihi},
predsjednik
SDA
Adnan Terzi},
zamjenik
predsjednika SDA
- Lak{e }e se posti}i dogo-
vor o reformama u BiH nakon
privatizacije profitabilnih pre-
duze}a.
- Terzi}eva izjava je neozbi-
ljna i neodgovorna. To nije ta-
ko i on kao zamjenik predsje-
dnika to zna.
Napredak u vezi s pitanjem
reforme policije je jasan i ne-
dvosmislen prioritet koji je po-
stavila Evropska unija i ona
pa`ljivo prati najnoviji razvoj
doga|aja u ovom procesu, sa-
op}ili su ju~er {efovi misija EU
u BiH, a prenijele agencije.
[efovi misija EU odlu~no
podr`avaju Nacrt protokola koji
je pripremio visoki predstavnik
u BiH Miroslav Laj~ak.
- Protokol je korektan i izba-
lansiran prijedlog kojim se `eli
olak{ati postizanje dogovora o
reformi policije u skladu s tri
principa EU. Me|utim, odgovo-
rnost za postizanje dogovora do
kraja ovog mjeseca je na poli-
ti~kim liderima BiH.
Samo uspje{an ishod refor-
me policije Bosni i Hercegovi-
ni otvorit }e put ka Sporazumu
o stabilizaciji i pridru`ivanju.
To }e biti prvi korak za budu}u
potpunu integraciju BiH u
Evropsku uniju i otvorit }e no-
ve perspektive za ovu zemlju i
njene gra|ane - ka`e se u sa-
op}enju.
^lan Predsjedni{tva BiH
Neboj{a Radmanovi} ju~er je
novinarima u Sarajevu poru~io
da je optimista i da o~ekuje po-
stizanje kona~nog dogovora li-
dera vladaju}ih stranaka o refor-
mi policije, vrlo brzo, prije 15.
oktobra kada se sastaje Evro-
pska komisija.
- Ima napretka u razgovori-
ma politi~kih lidera, kao i ekspe-
rata, ali ne mogu govoriti o deta-
ljima. Blizu smo dogovora! Te{-
ko je u ovom momentu re}i ka-
kav }e on biti, ali sigurno je da }e
biti u skladu s tri osnovna pri-
ncipa koje je definirala EU. Ako
postignemo dogovor, BiH }e za
mjesec parafirati Sporazum o
stabilizaciji i pridru`ivanju sa
EU, a ne{to kasnije ga i potpisati
- ka`e Radmanovi}.
Prema njegovim rije~ima,
eksperti su usaglasili niz pitanja,
koja uglavnom ni ranije nisu bila
posebno sporna, ali da ima jo{
nekih nerazja{njenih detalja u
Protokolu o ispunjavanju uvjeta
za reformu policije koji je pre-
dlo`io visoki predstavnik.
- Smatram da treba po{tivati
tri principa EU i Ustav BiH i
dogovor }e se posti}i- pojasnio
je Radmanovi}. Az.D.
Ured visokog predstavnika
pozvao je stru~njake bh. stranaka
da se danas okupe u Sarajevu na
petoj rundi tehni~kih razgovora
u vezi s Protokolom o reformi
policije koji je predstavljen poli-
ti~kim liderima krajem pro{log
mjeseca, saop}eno je iz OHR-a.
OHR pozvao strana~ke eksperte
Danas razgovori o reformi policije
Dogovor politi~kih lidera o
reformi policije mogu}e je po-
sti}i do 13. oktobra, prije nego
{to visoki predstavnika u BiH
Miroslava Laj~aka 15. oktobra
podnese izvje{taj Evropskoj uni-
ji, ocijenio je ju~er u Banjoj Luci
premijer RS Milorad Dodik.
On je dodao da ranije posta-
vljeni rok do kraja ovog mjeseca
ne treba do`ivljavati drama-
ti~no, jer se rokovi uvijek posta-
vljaju i pomjeraju.
- Nismo spremni da se odre-
knemo policije RS zbog evro-
pskih integracija i rekao sam vi-
sokom predstavniku da ne}emo
prihvatiti reformu u kojoj nema
policije RS s jasno definisanim
nadle`nostima. Iz Federacije
BiH tra`e rje{enja koja nisu u
skladu s Ustavom niti su zako-
nita - kazao je Dodik.
On je dodao da }e zatra`iti da
do promjene Ustava BiH ostane
ovakva struktura te da Evropska
unija to ne mo`e odbaciti jer
mora po{tivati ustavno ure|enje
jedne zemlje.
Premijer RS tako|er je pre-
dlo`io da policija u ovom entite-
tu zadr`i nadle`nosti poput sao-
bra}aja, logistike, kriminala te
da njen direktor bude odre|en i
kao zamjenik direktora budu}e
dr`avne strukture. B. S.
Dodik: Pomjeranje rokova
Milorad Dodik, premijer RS
Sve je mogu}e
do 13. oktobra
Zbog drugih obaveza lidera
Stranke za BiH Harisa Sila-
jd`i}a za danas zakazani sasta-
nak u Fojnici na kojem su o
ustavnim promjenama trebali
razgovarati on, lideri SDA Sule-
jman Tihi}, HDZBiH Dragan
^ovi} i HDZ-a 1990 Bo`o Lju-
bi}, odgo|en je, a novi }e najvje-
rovatnije biti odr`an sutra.
Tihi}, koji se nalazi na posto-
perativnom oporavku u fo-
jni~kom „Reumalu“, potvrdio je
za „Dnevni avaz“ kako je obavi-
je{ten da Silajd`i} danas ne
mo`e do}i.
Silajd`i}eva savjetnica za
medije Sanja Bagari}-Arnaut
izjavila je da }e on vjerovatno
sutra i}i na sastanak u Fojnicu
te da je danas bio sprije~en dru-
gim obavezama, me|u kojima je
i vanredna Skup{tina SBiH. Po-
vod njenom odr`avanju su refo-
rma policije i „kre{evska deklar-
acija“. M. K.
Silajd`i}, Tihi}, ^ovi} i Ljubi}: Mo`da bude odga|anja
Razgovori ~etvorice lidera
Fojni~ki sastanak
danas ili sutra
Podr{ka {efova misija EU u BiH
Laj~akov prijedlog je korektan i izbalansiran
Stranka demokratske akcije
(SDA) spremna je prihvatiti Pr-
otokol o reformi policije ako se
u kona~nom tekstu izvr{e
odre|ene izmjene, koje }e u pr-
vom redu imati za cilj efikasni-
ju, funkcionalniju strukturu po-
licije BiH, koja }e se mo}i boriti
protiv kriminala, ratnih zlo~ina,
terorizma.
Ovo je sino} u izjavi za
„Dnevni avaz“ potvrdio lider
SDA Sulejman Tihi}, dodaju}i
kako je to zaklju~ak ju~era{nje
sjednice Predsjedni{tva ove str-
anke.
Ve}inom glasova
- To zna~i da institucija dire-
ktora policije trebaju biti sli~na
instituciji direktora SIPA-e,
OSA-e, Grani~ne policije s ovla-
stima da odbor direktora odluke
donosi konsenzusom, odnosno
ve}inom glasova - kazao je Tihi}.
Dodao je kako je zaklju~eno
da, radi uklanjanja politi~kog
utjecaja na rad policije, institu-
ciju kolegija ministarstva treba
eliminitari iz teksta sporazuma.
- Lokalne policijske oblasti
trebaju biti formirane na te-
hni~kim kriterijima, {to mo`e
uklju~iti i prelazak entitetskih li-
nija, posebno u podru~ju Saraje-
va, Bosanske Posavine i Gora`da.
Treba formirati lokalnu polici-
jsku oblast koja bi obuhvatala re-
gion, a ne samo op}inu Srebreni-
ca - rekao je Tihi}.
Prva faza
Etni~ki sastav policijskih
struktura, uklju~uju}i i lokalne
policijske oblasti, treba biti u
skladu s popisom iz 1991. godi-
ne, s tim da u prvoj fazi treba bi-
ti najmanje 15 posto pripadnika
svakog naroda u svakoj organi-
zacionoj jedinici policijskih
snaga BiH. Na kraju je dodao
kako finansiranje treba vr{iti po
sistemu kao {to je u~injeno i s
drugim dr`avnim institucijama.
Predsjedni{tvo SDA ovlastilo
je Tihi}a da mo`e zaklju~iti i po-
tpisati sporazum o reformi poli-
cije. Tihi} smatra da ovi prijedlo-
zi mogu zadovoljiti sve strane te
da je mogu}e dogovor o ovoj refo-
rmi posti}i do zakazanog roka
koji istje~e u nedjelju. S. [.
S ju~era{nje sjednice: Dogovor mogu}e posti}i do nedjelje (Foto: H. ^ukle)
Predsjedni{tvo ovlastilo Tihi}a da potpi{e sporazum
SDA prihvata
Laj~akov protokol
Tra`e se izmjene o pitanju institucije direktora, finansiranja,
lokalnih policijskih oblasti...
Radmanovi}: Bez detalja
Radmanovi} je potvrdio
novinarima da je bio u posjeti
lideru SDA Sulejmanu Tihi}u
u Fojnici. S njim je razgovar-
ao i vidio neke prijedloge koji
su u skladu s Laj~akovim pro-
tokolom, a „koji nas pribli`-
avaju dogovoru“.
Laj~akov protokol
Neboj{a Radmanovi} optimisti~no poru~io
Blizu smo dogovora o reformi policije
(
F
o
t
o
:

M
.

K
a
d
r
i
}
)
Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi@avaz.ba)
Vlada na
polovini puta
Koliko je Brankovi}ev kabinet spreman da se
radikalno obra~una sa {umom poreza i
njihovom visinom
Odobrenjem Predstavni~kog doma Parlamenta da nastavi za-
po~ete reforme u potpuno neure|enom i zastarjelom modelu opore-
zivanja u FBiH, Vlada FBiH je na pola puta da provede zacrtani cilj
reformi u ovoj oblasti.
Time bi se kona~no, ma koliko to sramotno za federalne vlasti
zvu~alo, barem sustigla RS, gdje jo{ od po~etka godine poslodavci i
uposleni imanju manje namete, a gra|ani bez problema svoje poreze
pla}aju po osnovu Zakona o porezu na dohodak.
No, razlog za{to je Vlada na polovini puta nije samo u ~injenici
da te projekte treba odobriti i Dom naroda nego u spremnosti da se
izvr{na vlast zaista radikalno obra~una sa {umom poreza, od kojih
dobro zara|uju kantoni i op}ine, a na koncu pla}aju kompanije i
gra|ani.
Ma koliko zvu~alo nevjerovatno, na 51 posto teritorije BiH tre-
nutno se primjenjuje 50 razli~itih poreza, pa tako i paradoks da ako
neko `ivi u, recimo, Srednjobosanskom kantonu uop}e ne mora pla-
titi porez na svoja godi{nja primanja.
Zato }e otpori i lobiranja, radi zadr`avanja postoje}eg stanja u toj
oblasti, sasvim sigurno biti veliki. S druge strane, Vlada s premijer-
om Ned`adom Brankovi}em na ~elu na polovini je puta i zbog tre-
nutne razlike izme|u svojih poteza i zahtjeva poslodavaca, sindikata
i gra|ana.
Definitivno, visina doprinosa, koji fakti~ki jo{ godinu trebaju
ostati na postoje}em nivou, nije ne{to {to se mo`e nazvati velikim
iskorakom, bez obzira na (ne)realna opravdanja o opasnostima po fi-
nansiranje zavoda za zdravstvo i PIO ako stope budu smanjene.
Pitanje porezne politike u skoro svim dr`avama usko je povezano
i s izbornim pobjedama. U ovom slu~aju, porezna politika, uz naja-
vljene obimne projekte gradnje puteva, bit }e presudno pitanje kre-
dibiliteta aktuelne Vlade FBiH, odnosno klju~ni dokaz da li je Bra-
nkovi}ev kabinet dovoljno sna`an da provede u djelo data obe}anja.
aktuelno
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 3
Komentar dana
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
Kongres Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava
Smit i Karnehan uputili
novu rezoluciju o BiH
Ameri~ki nacionalni interes je da Karad`i} i Mladi} budu uhap{eni
Predstavnici me|unarodne zajednice o reformi pravosu|a
Tu`ila{tva i sudovi zatrpani
slu~ajevima ratnih zlo~ina
Jedni smatraju da se ovaj problem mo`e rije{iti boljom organizacijom,
a drugi osnivanjem posebnih odjela
Pravosu|e BiH ima ozbiljnih
personalnih, finansijskih, siste-
mskih i ustavnih problema, ocije-
nio je visoki predstavnik Miroslav
Laj~ak nakon ju~era{njeg sasta-
nka predstavnika sektora pravde
BiH s delegacijom me|unarodne
zajednice na kojem je razgovarano
o stanju u ovoj oblasti.
Istovremeno, Laj~ak je ocije-
nio da je ovaj sastanak, odr`an u
Sarajevu, jedan od koraka ka
rje{avanju problema. Kao priori-
teti su istaknuti izgradnja dr`a-
vnog zatvora, zavr{etak dr`avne
strategije pravosu|a i dr`avne str-
ategije procesuiranja ratnih
zlo~ina, a bilo je govora i o pitanju
jedinstvenog bud`eta.
- Dogovoreno je formiranje pet
radnih grupa koje }e odmah po~eti
s radom - kazao je Laj~ak, doda-
ju}i da je va`no odrediti {ta se
mo`e odmah rje{avati „kada dona-
tori pripremaju planove za nare-
dnu godinu“.
Radna grupa sljede}i sastanak
odr`at }e po~etkom oktobra i pre-
dsjednik VSTV-a Branko Peri}
o~ekuje da }e se vrlo brzo do}i do
ovog va`nog dokumenta, na-
gla{avaju}i da su „tu`ila{tva i su-
dovi ve} zatrpani predmetima“.
Kako saznajemo, me|u ~el-
nim ljudima u pravosu|u postoje
razli~ita vi|enja kako rije{iti ovo
pitanje, od onih da je dovoljno bo-
lje organizirati sada{nji pravosu-
dni sistem do formiranja pose-
bnih odjela, pa ~ak posebnog
tu`ila{tva. A. M.
Ministar pravde Bari{a
^olak ka`e da }e u~initi sve ka-
ko bi „mo`da i do kraja godine
bila osigurana sredstva potre-
bna za izgradnju dr`avnog za-
tvora“, navode}i kao mogu}no-
st povoljno kreditno zadu`enje.
Do sada je osigurano ili su do-
natori obe}ali oko 6,9 miliona
od potrebnih 14,4 miliona eura.
Kredit za zatvor
Laj~ak s predstavnicima sektora pravde: Kako rije{iti probleme (Foto: M. Kadri})
Upravni odbor Bo{nja~ko-
ameri~kog savjetodavnog vije}a
(BAACBH) u SAD inicirao je
dono{enje nove rezolucije u
ameri~kom parlamentu. Tarik
Bilalbegovi}, jedan od predsta-
vnika ove nevladine lobisti~ke
organizacije bh. dijaspore u
SAD, u izjavi za „Dnevni avaz“
ka`e da se time `eljelo „skrenuti
pa`nju Kongresu SAD da trenu-
tna politi~ka situacija u BiH ne
pru`a trajni demokratski okvir
za razvoj dr`ave“.
^elni ljudi Kluba prijatelja
BiH u Kongresu SAD, demokr-
ata Ras Karnehen (Russ Carna-
han) i republikanac Kris Smit
(Chris Smith), sa svojim timovi-
ma napravili su nacrt rezolucije
koja bi, po vi|enju Kongresa, tr-
ebala predstavljati okvir ame-
ri~ke vanjske politike prema
na{oj zemlji.
- U rezoluciji se tra`i da Srbi-
ja odmah ispo{tuje svoje zako-
nske obaveze prema BiH, proi-
za{le iz presude Me|unarodnog
suda pravde. Ona bez odga|anja
mora uhapsiti i izru~iti sve oso-
be osumnji~ene za u~e{}e u ge-
nocidu, posebno Radovana Kar-
ad`i}a i Ratka Mladi}a. To pita-
nje postavlja se kao ne{to od po-
sebnog nacionalnog interesa
SAD.
Reforma policije u Bosni i
Hercegovini mora osigurati je-
dinstvenu policijsku struktu-
ru, zamjenjuju}i entitetske je-
dinstvenim policijskim snaga-
ma na dr`avnom nivou. Pose-
bno se mora eliminirati polici-
ja RS, jer je u~estvovala u
izvr{enju genocida - ka`e Bila-
lbegovi}. S. N.
On dalje prenosi i da ame-
ri~ki kongresmeni tra`e da se pr-
omijeni ime RS jer „predstavlja
etni~ki isklju~ivu politi~ku filo-
zofiju“.
- Novi ustav BiH mora restr-
ukturirati etnoteritorijalnu or-
ganizaciju i ure|enje dr`ave i
eliminirati njenu podjelu u enti-
tete i kantone kako bi se stvorio
cjelovit ekonomski prostor. Sre-
brenica i dijelovi isto~ne Bosne
moraju biti stavljeni pod nadzor
institucija BiH kako bi se izbje-
gla legalizacija stanja nastalog
genocidom - ka`e Bilalbegovi}.
Status Srebrenice Bilalbegovi}: Lobiranje s
ameri~kim prijateljima
aktuelno
4
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
U kabinetu bo{nja~kog ~lana
Predsjedni{tva BiH Harisa Sila-
jd`i}a smatraju da se govor pre-
dsjedavaju}eg @eljka Kom{i}a
na zasjedanju Generalne sku-
p{tine UN-a oslonio isklju~ivo
na ~injenice i da on predstavlja
izbalansiran nastup BiH pred
ovim tijelom.
- Kom{i} je istakao poznatu
~injenicu da je Me|unarodni
sud pravde u februaru ove godi-
ne presudio da se u podru~ju Sr-
ebrenice desio genocid nad
Bo{njacima i da osumnji~eni za
taj zlo~in nisu privedeni pred li-
ce pravde. Podsje}amo da Ko-
m{i} uop}e nije ni citirao one
dijelove presude koji govore o
odgovornima za taj genocid,
odnosno koji spominju MUP
RS i Vojsku RS kao institucije
koje su taj genocid po~inile, kao
{to nije potencirao ni da Srbija i
dalje kr{i presudu Suda svojim
odbijanjem da isporu~i Mladi}a
i Karad`i}a - saop}eno je „Dn-
evnom avazu“ u Silajd`i}evom
kabinetu. M. K.
Srpska demokratska stranka
(SDS) saop}ila je ju~er da sma-
tra kao „~istu provokaciju“ izja-
vu zahvalnosti predsjedava-
ju}eg Predsjedni{tva BiH @elj-
ka Kom{i}a iranskom predsje-
dniku Mahmudu Ahmedi-
ned`adu na „punoj podr{ci i iz-
da{noj pomo}i koja je pru`ena
BiH u ratnom periodu“.
U saop}enju SDS-a, koje je
prenijela Fena, isti~e se da
Kom{i} „zaboravlja da na fu-
nkciji na kojoj se nalazi i treba
predstavljati sve gra|ane BiH“
te dodaje kako je „o~igledno da
se trudi da doka`e da predsta-
vlja samo onaj dio koji je ta-
da{nje iransko rukovodstvo po-
dr`avalo“. SDS o~ekuje od sr-
pskog ~lana Predsjedni{tva
BiH Neboj{e Radmanovi}a da
zatra`i obja{njenje od Kom{i}a
o stavovima koje je iznio.
Predsjedavaju}i Predsjedni-
{tva BiH @eljko Kom{i} u preksi-
no}njem obra}anju na 62. zasje-
danju Generalne skup{tine Uje-
dinjenih naroda u Njujorku na-
veo je potrebu da se hitno izvr{i
reforma svjetske organizacije i
kazao da su doga|aji u Srebrenici
primjer kako je BiH platila viso-
ku cijenu zbog nesavr{enog i nee-
fikasnog sistema UN-a.
Priznata gre{ka
- UN su priznali tu gre{ku te
u svom izvje{taju za Srebrenicu
naveli da je iskustvo Ujedinje-
nih naroda u BiH jedno od na-
jte`ih i najbolnijih u povijesti
ove organizacije, da je Srebreni-
ca kristalizirala istinu koja je
shva}ena suvi{e kasno od UN-a
i {ireg svijeta - kazao je, izme|u
ostalog, Kom{i}.
Najavio je da je BiH odlu~na
intenzivirati zapo~ete aktivno-
sti u vezi s kandidaturom za ne-
stalnu ~lanicu Vije}a sigurnosti
u periodu od 2010. do 2012. go-
dine.
Govore}i o Ha{kom tribuna-
lu, kazao je da su vlasti BiH tra-
jno opredijeljene za punu sara-
dnju. Upozorio je da Tribunal ne
bi smio prestati s radom sve dok
Radovan Karad`i} i Ratko Mla-
di} ne budu uhap{eni. Kom{i} je
istakao da sve osobe osumnji-
~ene za ratne zlo~ine na teritoriji
biv{e Jugoslavije moraju biti
izvedene pred lice pravde.
Pravni okvir
- Stvaramo pravni okvir i
imamo posebno odjeljenje Suda
BiH za ratne zlo~ine za po~etak
procesuiranja slu~ajeva o ra-
tnim zlo~inima. To je jedan od
uvjeta za uspostavljanje me|u-
sobnog povjerenja i pomirenja u
BiH - izjavio je Kom{i}.
Govore}i o pregovorima o
statusu Kosova, naglasio je da
BiH stoji na poziciji nemije{anja
u unutra{nja pitanja suverenih
zemalja i da smatra da je rje{enje
problema na Kosovu potrebno
tra`iti u okviru dijaloga zaintere-
siranih strana. Ocijenio je da bi
du`e odga|anje rje{enja imalo
negativne posljedice po Balkan.
Na sjednici Hrvatskog sabora
raspravljano je o kona~nom prije-
dlogu zakona o potvr|ivanju Ug-
ovora izme|u Hrvatske i BiH o
dvojnom dr`avljanstvu, koji }e,
kako je najavljeno u raspravi, pod-
r`ati i HDZ i SDP, javila je Fena.
Predsjednica Odbora za use-
ljeni{tvo Zdenka Babi}-Petri~evi}
navela je da se tim ugovorom ut-
vr|uje dopustivost posjedovanja i
dr`avljanstva Hrvatske i BiH.
Damir Kajin (IDS) u raspra-
vi je naveo kako svi oni mogu
ostvariti socijalna i druga prava
koja poznaju i hrvatski gra|ani,
{to je ocijenio „materijalnim pr-
itiskom“ na hrvatski bud`et.
Zbog toga bi, ka`e, trebalo ra-
zmisliti o podr{ci tom ugovoru.
Spec
SARAJEVO - Me|unarodna konferencija „Iskustva BiH u po-
vijesnom i aktuelnom evropskom kontekstu“, u organizaciji Pa-
nevropske unije BiH, po~et }e danas. Pored ostalih, u~estvovat }e
visoki predstavnik Miroslav Laj~ak, ~lan Predsjedni{tva BiH Ha-
ris Silajd`i}, nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji}, na-
dvojvoda Oto fon Habsburg (Otto von Habsburg), javila je Onasa.
Amer Toski}, predsje-
dnik Sindikata grafi~kih,
izdava~kih i medijskih ra-
dnika BiH, reagirao je na
tekst pod naslovom „Bi-
ber: Manji doprinosi kada
se pove}a broj zaposlenih“.
U saop}enju je naveo
da ~lanovi Ekonomsko-so-
cijalnog vije}a nisu imali
mandat prihvatiti prije-
dlog Vlade FBiH koji nije podra-
zumijevao smanjenje doprinosa
na pla}e, {to je i platforma Saveza
samostalnih sindikata BiH.
- Za~u|uju}e je da je Sindikat
na stanovi{tu da se ~eka bolje za-
po{ljavanje ako se zna da
su u proteklom periodu
ostali bez posla mnogi za-
posleni, a da ta ista vlada
ni~im ne stimulira i ovo
malo privrede. Stoga se
postavlja pitanje kako }e
se desiti nova zapo{ljava-
nja s ovakvim novim opte-
re}enjima.
Mi{ljenja smo da je
Vladi lak{e vru} krompir preba-
citi na uposlenike nego zasukati
rukave i kona~no reformisati
ne{to {to odavno nije reformisa-
no - ka`e se, izme|u osalog, u
saop}enju.
Toski}: Nova
optere}enja
Toski} reagira na Biberovu izjavu
^lanovi ESV-a nisu smjeli
prihvatiti Vladin prijedlog
Radoji~i}, Jeli} i Dodik ju~er u Banjoj Luci (Foto: M. Lugi})
Predsjednik Narodne skup{ti-
ne RS Igor Radoji~i} razgovarao
je ju~er u Banjoj Luci s premijer-
om i predsjednikom RS Milorad-
om Dodikom i Milanom Jeli}em
o ustavnim promjenama i rje{e-
njima za izbor grba ovog entiteta
koji }e u oktobru biti razmatran
na skup{tinskim zasjedanjima.
Oni su nakon sastanka istakli
da je zavr{ena procedura u vezi s
formuliranjem prvog paketa pr-
omjena Ustava RS koji sadr`i 28
amandmana, dok je u u`em izbo-
ru ostalo pet predlo`enih rje{en-
ja za novi grb RS i slo`ili se da
ustavne promjene ne smiju na-
ru{iti integritet i pravni poredak
manjeg bh. entiteta.
- Ustavni amandmani bit }e
uskla|eni s Evropskim konve-
ncijama o ljudskim pravima i
slobodama, Poveljom o lokalnoj
samoupravi i Konvencijom o
pravima djeteta. Veliku va`nost
imaju i pojedina~na rje{enja u
dijelu koji se odnosi na promje-
ne glavnog grada RS, brisanje
smrtne kazne i ja~anje lokalne
samouprave - kazao je Radoji~i}
i dodao da }e u okviru ovih
izmjena Banja Luka biti pro-
gla{ena glavnim gradom RS.
Politi~ki zvani~nici iz RS na-
kon sastanka su se slo`ili da se
ovaj entitet mora ravnomjerno ra-
zvijati te da posebnu pa`nju treba
posvetiti isto~nom dijelu. B. S.
- Sa susjednim zemljama
BiH gradi odnose na osnova-
ma ravnopravnosti, pune ne-
zavisnosti, suvereniteta i teri-
torijalnog integriteta. BiH i
njeni susjedi svjesni su ~in-
jenice da se razvoj mo`e u pu-
noj mjeri ostvariti samo
uklju~ivanjem u ujedinjenu
Evropu - rekao je Kom{i}.
Ravnopravnost
sa susjedima
Hrvatski sabor o dvojnom dr`avljanstvu
Stranke }e podr`ati ugovor sa BiH
Sastanak politi~kih zvani~nika iz manjeg entiteta
Ustavne promjene ne smiju
naru{iti pravni poredak RS
Zavr{ena procedura u vezi s formuliranjem
prvog paketa promjena Ustava RS
Zahvalnost
predsjedniku Irana
„~ista provokacija“
SDS kritizirao Kom{i}a Reakcija iz Silajd`i}evog kabineta
@eljko Kom{i} obratio se Generalnoj skup{tini UN-a
Tribunal ne treba zatvarati
Doga|aji u Srebrenici primjer su kako je BiH platila visoku cijenu
zbog nesavr{enog i neefikasnog sistema UN-a
Silajd`i}: Izbalansiran nastup
Kom{i}ev govor oslonjen
isklju~ivo na ~injenice
Kom{i} se susreo s premi-
jerima Malezije Abdulahom
Ahmedom Badavijem i Alba-
nije Salijem Beri{om. Badavi
je iskazao puno razumijevanje
za bh. orijentaciju puta ka EU.
Beri{a je informirao Kom{-
i}a da }e Albanija ubrzano pri-
}i otvaranju svoje ambasade u
Sarajevu i izrazio nadu da }e
na{a zemlja ponovo otvoriti
svoju ambasadu u Tirani.
Kom{i} u UN-u: Naglasio potrebu reforme svjetske organizacije
Susret s Badavijem i Beri{om
pogledi
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
5
Razgovarala:
Edina SARA^
Karla del Ponte (Carla) po-
sljednjih dana u silnoj je gu`vi
zbog pravljenja izvje{taja za Vi-
je}e sigurnosti UN-a. Intenzivi-
rala je i diplomatsku akciju lobi-
ranja u Briselu da se Srbiji ne
dozvoli potpisivanje Sporazuma
sa EU dok god ne izru~i ha{ke
bjegunce. Istovremeno je i sama
izlo`ena stalnim pritiscima i kr-
itikama javnosti.
I pored zgusnutog programa,
glavna tu`iteljica Ha{kog tribu-
nala ipak je odvojila dio drago-
cjenog vremena za ekskluzivni
intervju za „Dnevni avaz“.
Zna~ajni predmeti
Za na{ list Del Ponte govori o
svom budu}em ambasadorskom
poslu, indirektno poja{njava ka-
kav bi kalibar trebao biti njen
nasljednik, hap{enju ratnih
zlo~inaca, obe}anjima Beograda
te majkama Srebrenice.
Va{ mandat produ`en je do
31. decembra. Koji su razlozi
produ`enja i da li su ta~ne info-
rmacije da }ete poslije toga biti
ambasadorica [vicarske u Ar-
gentini?
- Generalni sekretar ovog lje-
ta me pitao da li bih ostala do
kraja godine i ja sam pristala.
Istina je da }u biti ambasadorica
[vicarske u Argentini i radujem
se toj mogu}nosti da predsta-
vljam svoju zemlju i da radim
ne{to {to }e u profesionalnom
smislu biti druga~ije.
U nekoliko navrata izjavili
ste da Va{ nasljednik treba biti
~ovjek od kontinuiteta. Cijenite
li da Ser` Bramerc (Serge Bra-
mmerz), o kojem se uveliko
{pekulira kao budu}em gla-
vnom tu`iocu, zaista mo`e na-
staviti tamo gdje ste Vi stali, s
obzirom na to da nikada nije ra-
dio pri Tribunalu?
- Naravno da je va`no da se za-
dr`i kontinuitet, jer trenutno se
sudi dvadeset{estorici optu`enih.
Jo{ dvanaest njih ~eka su|enje, i
to u veoma zna~ajnim i komple-
ksnim predmetima. Pri tome,
~etvorica optu`enih su u bjekstvu.
Zaista se nadam da }e oni biti
uhap{eni prije nego {to odem, ali
ako se to ne desi, novi tu`ilac mo-
rat }e nastaviti i tu bitku.
Imenovanje novog tu`ioca u
nadle`nosti je Vije}a sigurnosti
UN-a i vjerujem da }e ono sve
ove elemente uzeti u obzir.
Izgovor za Srbiju
Knjiga Va{eg biv{eg portparo-
la Florens Hartman (Florence
Hartmann) napravila je haos na
svjetskoj sceni. Da li su navodi
iz knjige ono {to ste Vi ustvari
ve} godinama poru~ivali da }ete
saop}iti? Da li je istina ono {to
Hartman pi{e? Ili se mo`da i Vi
spremate napisati knjigu o svom
radu u Tu`ila{tvu?
- Mnogo puta rekla sam da
me|unarodna zajednica nije u~i-
nila dovoljno da uhapsi Mladi}a i
Karad`i}a. To, me|utim, nije
izgovor za Srbiju i druge zemlje u
regiji da ih danas ne uhapsi.
Ove dvije osobe optu`ene su
za genocid, zlo~ine protiv ~ov-
je~nosti i ratne zlo~ine i u bje-
kstvu su ve} 12 godina. Svaki
novi dan njihove slobode pre-
dstavlja izrugivanje s pravdom.
Ne `elim komentirati detalje
knjige Florens Hartman. I, da,
objavit }u memoare!
Kako komentirate pismo 18
ha{kih tu`ilaca koji tra`e od
UN-a da na Va{e mjesto do|e
Dejvid Tolbert (David)? Mislite
li da ono mo`e zaista ne{to i pr-
omijeniti pri izboru Va{eg na-
sljednika?
- Kao {to sam ve} rekla, ime-
novanje novog tu`ioca u na-
dle`nosti je Vije}a sigurnosti
UN-a i mislim da biste trebali pi-
tanja s tim u vezi postaviti Ujedi-
njenim narodima u Njujorku.
[ta o~ekujete od ~ovjeka koji
}e 1. januara 2008. godine do}i
na Va{e mjesto? [ta biste mu po-
ru~ili? I da li biste ponovo pri-
stali, s obzirom na sva do-
ga|anja i pritiske, kada biste
imali mogu}nosti, na jo{ jedan
mandat glavnog tu`ioca?
- Novi tu`ilac nastavit }e ta~no
tamo gdje ja budem stala. I dalje
}e upravljati radom Tu`ila{tva i
radom na preostalim predmetima
te }e nastaviti potragu za bjegu-
ncima ako svi oni ne budu uh-
ap{eni do kraja godine.
Mislim da je vrlo va`no da se
tokom preostalih godina za{titi
ostav{tina Me|unarodnog suda.
Me|unarodni sud mnogo je po-
stigao u 14 godina svog postoja-
nja, a jo{ ga konstantno napada-
ju oni koji negiraju sve {to se do-
godilo u ratovima u biv{oj Jugo-
slaviji i oni koji su protiv nasto-
janja da se pravda izvr{i.
Veoma je va`no da ~injenice
ustanovljene pred Me|unaro-
dnim sudom budu dostupne lju-
dima u biv{oj Jugoslaviji i da ih
politi~ari i ostali ne skrivaju i ne
interpretiraju pogre{no. Tu`ilac
Me|unarodnog suda mo`e u
tom smislu mnogo uraditi.
Privatni sastanci
Svjesno ili nesvjesno, ali pri-
stali ste da sve kritike u vezi s
nehap{enjem Karad`i}a i Mla-
di}a budu Vama adresirane.
Upravo njihova sloboda smatra
se Va{im najve}im neuspjehom.
Za{to je to tako? Za{to ste pri-
stali na tu ulogu?
- Vjerujem da je moja odgovo-
rnost kao tu`ioca da napravim
sve {to je u mojoj mo}i da Mladi}
i Karad`i} budu uhap{eni. Kao
{to znate, Me|unarodni sud ne-
ma svoju policiju i ne mo`e ha-
psiti ljude, tako da ja radim ono
{to mogu, a to je da neprestano
insistiram na saradnji dr`ava i
neprestano ih podsje}am na nji-
hovu odgovornost da uhapse te
osobe i prebace ih u Me|unaro-
dni sud.
To radim i javno i na priva-
tnim sastancima s predstavnici-
ma relevantnih dr`avnih organa.
Razumljivo je da ova vrsta akti-
vnosti budi o~ekivanja i ja se iskr-
eno nadam da }u, prije nego {to
odem, ta o~ekivanja opravdati ta-
ko {to }e bjegunci biti uhap{eni.
[ta smatrate svojim na-
jve}im uspjehom tokom rada na
mjestu glavne tu`iteljice i {ta bi-
ste, da ste u mogu}nosti, sada
promijenili u tom radu?
- Tu`ila{tvo je uradilo dosta
toga. Dokazali smo izvan razu-
mne sumnje da je u Srebrenici
po~injen genocid, da zlo~ini pro-
tiv civila tokom opsade Sarajeva
zaslu`uju najstro`iju kaznu, da je
silovanje kori{teno kao sredstvo
terora i da je to zlo~in protiv ~ov-
je~nosti, kao i mnoge druge vrlo
va`ne ~injenice o zlo~inima po-
~injenim u biv{oj Jugoslaviji i o
individualnoj odgovornosti onih
koji su osu|eni.
Otkako sam ja do{la, 91 op-
tu`ena osoba preba~ena je u
Me|unarodni sud, uklju~uju}i
biv{e predsjednike dr`ava, pre-
mijere i druge visoko rangirane
oficire i politi~are. To, me|utim,
nije uspjeh jedne osobe. U
Tu`ila{tvu radi oko 400 ljudi i
ovi uspjesi su rezultat njihovog
predanog rada.
Budu}i da je Me|unarodni
sud institucija koja u mno-
go~emu ima pionirski karakter,
sigurna sam da su mnoge stvari
mogle biti druga~ije ura|ene. I,
zaista, na{ rad napredovao je to-
kom godina, ali ostavit }u drugi-
ma da naprave analizu koja }e
koristiti radu Me|unarodnog
krivi~nog suda i drugim me|u-
narodnim i mje{ovitim tribuna-
lima za ratne zlo~ine.
Ekskluzivno Karla del Ponte, glavna ha{ka tu`iteljica, za „Avaz“
Tribunal negiraju oni
koji su protiv pravde
Va`no je da moj nasljednik zadr`i kontinuitet rada Ne `elim komentirati detalje knjige Florens
Hartman Objavit }u memoare Otkako sam ja do{la, 91 osoba preba~ena je u Hag
[ta govore Va{e posljednje
informacije, gdje se kriju ha{ki
bjegunci?
- Vjerujemo da je Mladi} u
Srbiji, da je Karad`i} u regiji - u
Srbiji, Republici Srpskoj ili Crn-
oj Gori, a da vlasti u Srbiji mogu
do}i i do Had`i}a i @upljanina.
Na kraju ste mandata. Iskr-
eno, da li ste zaista vjerovali u
obe}anja Ko{tunice i Tadi}a
da }e izru~iti Mladi}a u Hag?
Vjerujete li u obe}anja i pri~e
koje dolaze iz RS da ne znaju
gdje su Karad`i}, Mladi} i
@upljanin? Ho}e li oni ikada
zavr{iti iza re{etaka?
- Jo{ uporno radim na tome
da ti bjegunci budu uhap{eni.
Ostavit }u zavr{ne ocjene o
svim tim naporima i obe}anji-
ma za kasnije.
Mladi} je u Srbiji, Karad`i} u regiji
Del Ponte: Priprema izvje{taj za Vije}e sigurnosti UN-a
I nakon optu`bi koje je na
Va{ ra~un iznio D`efri Najs
(Geoffrey Nice) i poziva ma-
jki Srebrenice da podnesete
ostavku, Vi ste do{li u Po-
to~are i sjedile s majkama. Pi-
tam Vas kao `enu i kao ma-
jku, ne kao tu`ioca, {ta ste os-
je}ali i o ~emu ste razmi{ljali
svaki puta kada ste se susreta-
li sa Srebreni~ankama?
- Moja osje}anja su pomije-
{ana - tu`na sam i ljuta. Rastu-
`uje me sudbina `rtava i ljuta
sam {to su oni za koje Tu`-
ila{tvo smatra da su najodgo-
vorniji za genocid jo{ u bje-
kstvu.
Rastu`uje me
sudbina `rtava
mozaik
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 6
[ta drugi pi{u
Sutra u „Dnevnom avazu“
INTERVJU Selmo Cikoti}, dr`avni ministar odbrane: Srbi u
Oru`anim snagama BiH vide vlastitu afirmaciju
ANALIZAZa{to dr`ava ne mo`e Iliju Juri{i}a vratiti u Tuzlu
TRAGEDIJE U [ejkova~i 890 posmrtnih ostataka `rtava iz
USK ~eka na identifikaciju
OTKRIVAMO Kako Do-
dik Srpskoj pravoslavnoj cr-
kvi poklanja dr`avnu imovi-
nu
STAJALI[TA Dragomir
Jovi~i} tvrdi da Laj~ak uvo-
di politiku u policijske stru-
kture
ZDRAVSTVO Ho}e li i
kada BiH imati banku sperme
DNEVNIK Abdulah Si-
dran, knji`evnik i scenari-
sta.
Novina u novini
Aleks sa majkom: Sve se dobro zavr{ilo
Policija je s helikopterima dva
sata tra`ila nestalog petogo-
di{njeg dje~aka Aleksa Olvera
(Alexa) iz Kornvela koji je spavao
pod krevetom. Roditelji su s jo{
11 ~lanova „spasila~ke“ ekipe pr-
etra`ili cijelu ku}u, ali niko se ni-
je sjetio pogledati ispod kreveta.
Odmah su zaklju~ili da je Ale-
ks odlutao. Tek je policijski pas pr-
etragom ku}e prona{ao Aleksa ka-
ko ~vrsto spava ispod svog kreveta
prekriven dekom preko glave.
- Pozvala sam Aleksa na ve-
~eru, ali on se nije javljao. Upla-
{ila sam se i iako sam pretra`ila
ku}u, nije mi palo na pamet da
spava ispod kreveta - kazala je
majka Kler (Claire).
Zabrinuta majka alarmirala policiju
Helikopterima tra`ili dje~aka,
a on spavao ispod kreveta
Spec
BUKURE[T - Rumunski par-
lament izglasao je odluku prema
kojoj je srednjovjekovna tvr|ava u
Transilvaniji, poznatija kao Dra-
kulin zamak, ilegalno vra}ena na-
sljedniku kraljevske porodice i po-
zvao vlasti da pokrenu istragu o
procesu restitucije tog zdanja.
Stanojka \or|evi} (41) iz Mi-
sa~a u Srbiji optu`ena je za smrt
supruga Radomira (55). Nakon
sva|e Stanojka je pretukla mu`a
koji je prema slu`benom sa-
op}enju umro od gu{enja.
Ljekari su ustanovili da je do
gu{enja do{lo jer mu je neko na
ustima dr`ao ruku ili krpu kako
bi se sprije~io dotok zraka. Kad
je Stanojka vidjela {ta je napra-
vila, nazvala je hitnu pomo} i
oni su ustanovili da je smrt na-
stupila prirodnim putem.
Ipak, ljekar je nalo`io obdu-
kciju koja je pokazala da je Ra-
domir ubijen. Toga dana Stano-
jka je dala osmrtnicu u novina-
ma u kojoj je napisala da je njen
suprug „iznenada umro“.
Srbijanka zavr{ila u zatvoru
Ubila mu`a pa na osmrtnici
napisala „iznenada umro“
Samo ~etiri dana nakon po-
kretanja, portal „Dnevnog ava-
za“, na adresi www.dnevnia-
vaz.ba, preuzeo je lidersku pozi-
ciju u BiH. Zahvaljuju}i infor-
mativnosti i prilago|enosti za-
htjevima korisnika te radu no-
voformirane redakcije portala
na ~ijem ~elu je Adi Had`iara-
povi}, posjetioci su iskazali veli-
ko interesovanje za pra}enje
aktuelnosti u BiH i svijetu.
- Portal „Dnevnog avaza“ jedi-
ni je novinski portal u BiH. Ba{
kao {to je printano izdanje na{eg
lista apsolutni lider na tr`i{tu, cilj
portala je isti. Prema zvani~nim
statisti~kim podacima, na{u stra-
nicu, na kojoj se u svakom trenu-
tku nalazi 850 informacija, dne-
vno posje}uje 25.000 korisnika -
kazao je Had`iarapovi}.
Da su napori u pokretanju
ovog zahtjevnog projekta bili
opravdani, potvr|uje i generalni
direktor „Avaz-roto pressa“
Adis Hasakovi}.
- I s aspekta ogla{iva~a, ovo
je izuzetna prilika da svoje proi-
zvode marketin{ki predstave.
Kao pore|enje dominacije
na{eg portala, dovoljno je kazati
da korisnici dnevno pregledaju
oko 1,2 miliona stranica - izja-
vio je Hasakovi}. A. M.
Pod okriljem Svjetske feder-
acije inovatorskih organizacija
(IFIA), ~lanovi Udru`enja ino-
vatora BiH predstavili su prvi
put svoje radove u francuskom
gradu Bordou, saop}eno je iz
ovog udru`enja.
^lanovi stru~nog `irija dodi-
jelili su najvi{e priznanje, pehar
„Trofej ekselans“, Bruni Ma-
ru{i}u iz [irokog Brijega za au-
tomobilsku svje}icu kojoj nije
ograni~en rok trajanja. Zlatnu
medalju dobio je Sa{enko Sadi-
kovi} iz Ljubu{kog za rje{enje
otvaranja tetrapak ambala`e. Sr-
ebrena medalja dodijeljena je
Borki Babalju iz Trebinja i Hu-
seinu Huji}u iz Sarajeva, autori-
ma fla{e koja se pretvara u ~a{u.
Marinko Lovri} iz [irokog
Brijega dobio je bronzanu meda-
lju za poslu`avnik, kao i dr.
D`emal Mufti} iz Sarajeva za
instrument koji zubaru olak{ava
rad prilikom obrade zubne gle|i.
Pro{losedmi~no kolo TV bi-
nga bilo je posebno sretno za
dva igra~a koji su osvojili po
24.082 marke. Sretne kartice
kupili su u Zenici i na Ilid`i, a
dobitke mogu naplatiti od slje-
de}eg ponedjeljka.
Od ve~eras, kako nam je ka-
zala Alma Ajanovi}, {efica mar-
ketinga „Lutrije BiH“, u TV bi-
ngu bit }e uvedene i nove nagra-
de za one koji slanjem SMS-ova
na brojeve telefona 061/400-130
i 063/888-70 u~estvuju u igri
„Igra~-gost“.
Pored onih koje izvla~e za ovu
igru, svake sedmice nagradit }e
jo{ pet igra~a Ultra plus paketima
koje obezbje|uje „BH Telecom“.
- Ova nagrada sadr`i mobilni
aparat, Ultra start broj i 60 KM
kredita za jednu godinu - kazala
nam je Ajanovi}.
Dodaje da „Lutrija BiH“ za
idu}i mjesec priprema izne-
na|enje za sve igra~e, koji }e u 9.
vanrednom kolu pored mno{tva
nov~anih dobitaka mo}i osvojiti
i jedan od tri „golfa V“. Z. P.
Ve~era{nji iznosi

garantirani je
d`ek-pot.
300.000 KM

15.760 KM
najve}a je nagrada u
igri „Igra~-gost“.
„Lutrija BiH“ uvela nove nagrade u igri „Gost-igra~“
(Foto: N. Bo`ovi})
TV bingo Od ve~eras novine u popularnoj igri
Pet igra~a dobivat }e Ultra plus paket
Neki od nagra|enih radova
Inovatori iz BiH u Bordou osvojili nekoliko medalja
Bruni Maru{i}u „Trofej ekselans“
Novi portal „Dnevnog avaza“: Prvi u dr`avi
Veliki uspjeh nakon samo ~etiri dana rada
Portal „Dnevnog
avaza“ lider u BiH
Korisnici dnevno pregledaju 1,2 miliona stranica U svakom
trenutku dostupno 850 informacija
Lenka Udovi~ki
Obi~ni ljudi uvijek
pla}aju cijene
- Na`alost, takozvani obi~ni ljudi uvijek plate cijenu.
Zanimljivi su i za~udni ti burni trenuci i kako se ~ovjek
u njima snalazi i koji i kakvi ljudi na brzinu mijenjaju
svoja odli~ja, kapute, uvjerenja, kape, {ta god treba, ne
bi li se odr`ali na vlasti ili je, pak, zadobili. Nevjerova-
tno, ali istinito - svaki put se desi na identi~an na~in i
svaki put narod to popije. (Rediteljka za „Blic“)
Adnan Harmandi}
Nadam se odlasku
u inozemstvo
- Nadam se odlasku u inozemstvo. Ukoliko bu-
dem mogao birati, bit }e to Njema~ka ili [panija. Na
egzistenciju moram misliti i to mi je sada primarno.
Bio bih najsretniji da ostanem u BiH, me|utim,
kod nas je takvo stanje kakvo jeste.
(Rukometa{ za „Azru“)
Tena [tivi~i}
Pisci se boje
implicitne tematike
- Mislim da se malo pisaca odlu~uje za neku
implicitnu tematiku, {to je meni nekako najdra`e.
^esto se tako pi{e o pedofiliji, o terorizmu, o proble-
mima koji se odmah mogu lako prepoznati, a ja se
uvijek bojim po~eti pisati od teze jer uvijek postoji
mogu}nost da teza pojede sadr`aj. Zato pi{em o inti-
mnim stvarima i malim temama. (Knji`evnica za „Jutarnji list“)
mozaik
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
7
Udovi~ki:
Mijenjanje
uvjerenja
[ta ka`u poznati
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
19
14
22
17
17
16
16
15
19
22
Danas }e u na{oj zemlji preovladavati pro-
mjenljivo obla~no vrijeme sa mogu}om ki{om,
a ponegdje i grmljavinom koja }e biti izra`enija
u ju`nim i zapadnim podru~jima gdje }e biti i
ne{to vi{e obla~nosti, dok }e u isto~nim i sje-
veroisto~nim podru~jima biti ne{to sun~anije.
Vjetar slab do umjeren ju`nog smjera. Jutarnja
temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a na-
jvi{a dnevna od 14 do 24 stepena.
U Sarajevu }e biti promjenljvo obla~no uz
mogu}nost ki{e prijepodne. Jutarnja tempera-
tura iznosit }e oko 14, a najvi{a dnevna 20 ste-
peni, saop}eno je iz METEOBiH.
14
PETAK
28. 9. 2007.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 8
o
C do 15
o
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 15
o
C do 23
o
C
SUBOTA
29. 9. 2007.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 8
o
C do 16
o
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 15
o
C do 23
o
C
NEDJELJA
30. 9. 2007.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 7
o
C do 16
o
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 18
o
C do 27
o
C
23
Harmandi}:
Misliti na
egzistenciju
Prvo porodili{te pa bazeni
- Posljednjih dana u medijima je mnogo informacija o planovi-
ma za gradnju bazena, pozori{ta, dvorana u Sarajevu. I takva infra-
struktura treba gradu, ali mnogo nam je potrebnije porodili{te ili
pedijatrijska klinika. (^itateljka iz Sarajeva)
Vremenska prognoza
27. 9. 2007.
[tivi~i}:
Teza i
sadr`aj

033/281-393
redakcija@avaz.ba
[ta ka`u u narodu

17
15
Danas se u cijeloj
Bosni i Hercegovini
o~ekuju umjerene vri-
jednosti UV indeksa od 3
do 5. Potrebno je preduzimati mjere
za{tite od UV zra~enja.
UV
INDEX
Izlazak 6.40
Zalazak 18.34 Zalazak 8.39
Grad Sarajevo 28. 9. 2007.
Izlazak 19.07
Promjenljivo vrijeme pra}eno povremenim padavi-
nama uzrokuje nepovoljne biometeorolo{ke prilike.
Ju`no strujanje zraka, kod osjetljivih osoba }e izazi-
vati pote{ko}e poput glavobolje i ~estih promjena
raspolo`enja, a reumati~ari }e osje}ati bolove kao
posljedicu nestabilnog vremena. Krajem dana tego-
be }e se postepeno umanjiti.
Promjenljivo
obla~no
Ekipa Fondacije „Arheo-
lo{ki park: Bosanska piramida
Sunca“ nastavit }e s radovima u
tunelu na Ravnama i tokom zi-
me, kazao je Semir Osmanagi}
tokom obilaska tunela u vi-
so~koj dolini piramida, po povr-
atku iz Hjustona. Do sada su
pro{ireni tuneli i pojedini spor-
edni krakovi ~ak na dubini od
250 metara. - Temperatura u tu-
nelu je 12 stepeni ljeti, ali i zimi,
tako da je sada vrlo ugodno radi-
ti. Mi smo stigli na dubinu od
250 metara i nailazimo na spore-
dne tunele koji su zagra|eni su-
hozidom - govori Osmanagi}
pokazuju}i kamenje koje je ne-
ko morao slagati kako bi one-
mogu}io dalje prolaze. N. O.
Prema Takvimu Rijaseta
Islamske zajednice u BiH, da-
nas, 28. septembra 2007. godi-
ne ili 16. ramazana 1428. po
Hid`ri, mubarek je no} Lejle-
tu-l-Bedr.
Muslimani tu no} obilje-
`avaju u znak sje}anja na po-
bjedu koju je Muhammed, a.s.,
izvojevao 624. godine, a koja
se smatra najzna~ajnijom u hi-
storiji islama. Bitka na Bedru,
prema kojoj je nazvana muba-
rek no}, dogodila se dvije go-
dine nakon {to se Muha-
mmed, a.s., preselio iz Meke u
Medinu.
Poslanik se kod mjesta na
kojem su bili bunari Bedr prvi
put sukobio sa svojim progoni-
teljima, idolopoklonicima iz
Meke, te ih, uz Allahovu, d`.{.,
pomo}, pobijedio. Muslimani
{irom svijeta stolje}ima izvla~e
pouke iz ovog doga|aja u kojem
su nadvladali brojnijeg i vojno
nadmo}nijeg neprijatelja te ga
tuma~e kao dokaz da }e istina i
pravda zasjeniti la` i nepravdu.
Tim povodom u Gazi Husr-
ev-begovoj d`amiji u Sarajevu
ve~eras }e, nakon teravih-na-
maza, hafizi Mensur Malki},
Abdurrahim Sulejman, Burhan
[aban, Vehbija [e}erovi} te
Nasih Karavdi}, Hamza Lavi},
Resul Ali} i Senahid Isakovi}
prou~iti mevlud. O zna~aju Le-
jletu-l-Bedra predavanje }e
odr`ati prof. Mehmedalija
Had`i}. T. LAZOVI]
Muslimani ve~eras obilje`avaju 17. no} ramazana
Bedr je dokaz da }e pravda
i istina zasjeniti la` i nepravdu
Mubarek no} Lejletu-l-Bedr nazvana po bici u kojoj su
muslimani pobijedili idolopoklonike
Begova d`amija: Hafizi }e prou~iti mevlud
Osmanagi} u tunelu: Vratio se iz Hjustona (Foto: N. Omerovi})
Visoko Istra`ivanja u tunelu na Ravnama
Radovi se nastavljaju i tokom zime
Histori~ari islama navo-
de da je Bitka na Bedru bila
presuda za opstanak islama,
a nakon nje prva muslima-
nska zajednica s Muhamme-
dom, a.s., na ~elu postala je
prepoznatljiva.
Presudna bitka
teme
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
8
Brzo - kratko
Protokol o pomo}i `rtvama nasilja u HNK
Zalaganje za po{tivanje ljudskih prava
Predstavnici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, MUP-
a, Ministarstva finansija HNK te nevladinih organizacija potpisali
su u Mostaru Protokol o pomo}i `rtvama nasilja u HNK.
Prema rije~ima izvr{ne direktorice Udru`enja „@ena BiH“ Azre Hasa-
nbegovi}, taj dokument regulira na~in pomo}i `rtvama nasilja. S. \.
S potpisivanja protokola u Mostaru (Foto: S. \uderija)
Nakon ponovnih odluka CIK-a
SDP-ova `alba se razmatra
Apelacioni odjel Suda BiH 17. septembra je primio `albu SDP-a na
ponovnu odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH kojom je ta
partija ka`njena sa 555.000 KM zbog kr{enja Zakona o finansiranju
politi~kih partija BiH u 2004. godini.
Kako nam je saop}eno ju~er iz Ureda Suda BiH za informiranje,
`alba je uzeta u razmatranje, ali se jo{ ne zna kada bi mogla biti do-
nesena sudska odluka.
Tako|er, u Sud BiH stigla je i `alba SDA te }e naredne sedmice biti pro-
slije|ena nadle`nom sudiji na postupanje. SDA je, tako|er, u ponovlje-
nom postupku CIK-a ka`njena isto kao i prvi put, sa 34.000 KM. M. K.
Hitna sjednica Predsjedni{tva BiH
Ratificiran Sporazum o CEFTA-i
Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na ~etvrtoj hitnoj sjednici,
odr`anoj u utorak, donijelo je Odluku o ratifikaciji Sporazuma o izmje-
ni i pristupanju Srednjooevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini
(CEFTA), koji je potpisan u Bukure{tu 19. decembra 2006. godine.
Donesena je i Odluka o ratifikaciji Sporazuma izme|u BiH i Norve{ke
o finansiranju projekta u korist pravosu|a u BiH.
Projekt promoviranja op}ina u BiH
Po~eo tre}i krug Beacon {eme
Upravni odbor Beacon {eme za BiH,
u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH,
najavio je ju~er po~etak tre}eg kruga
Beacon {eme, javila je Onasa.
Predsjedavaju}i Upravnog odbora
koji nadgleda realizaciju Beacon
{eme u BiH Mihajlo Jovanovi}
kazao je novinarima u Sarajevu da
je su{tina ovog projekta identifici-
ranje, nagra|ivanje i promovira-
nje op}ina koje najbolje pru`aju
usluge gra|anima.
S predstavljanja: Nagra|ivanje
op}ina (Foto: I. [ebalj)
Nakon ispisivanja nacionalisti~kih grafita u Br~kom
Optu`nica protiv ~etiri osobe
Sredinom marta u nekoliko br~anskih naselja vandali su ispisali naciona-
listi~ke grafite „No`, `ica, Srebrenica“, „Zakolji Tur~ine“, „Srbija“, kri` sa
~etiri S, kao i uvredljivi grafit o k}erki gradona~elnika Mirsada \ape.
Policija Distrikta tada je uhapsila Vladimira Peji}a (20), Ilju Vu-
jni}a (22), Dejana Luki}a (19) i Sini{u ]uri}a (20), protiv kojih je
ovih dana Tu`ila{tvo podiglo optu`nice. E. R.
Slu~aj Ilijaza Pilava na Evropskom sudu
Tu`ba stigla u Strazbur
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu primio je ju~er tu`bu Ilija-
za Pilava u vezi sa slu~ajem odbijanja njegove kandidature za ~lana Pr-
edsjednistva BiH na osnovu ~injenice da se izjasnio kao Bo{njak, javi-
la je Fena pozivaju}i se na saop}enje Pres-slu`be Stranke za BiH.
- Stranka za BiH u potpunosti podr`ava Pilava u njegovim nastojanjima
da osigura svoja prava na me|unarodnom nivou - ka`e se u saop}enju.
Spec
SARAJEVO- Zajedni~ka komisija za ljudska prava, prava
djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamenta
BiH prihvatila je ju~er Prijedlog kodeksa pona{anja za poslani-
ke i delegate u Parlamenu BiH, o ~ijem }e usvajanju odlu~ivati
oba doma parlamenta.
Lak{e putovanje u Evropsku
uniju postaje stvarnost za gra-
|ane BiH. To je upravo ono {to
omogu}avaju sporazumi o vi-
znim olak{icama koji su potpi-
sani pro{le sedmice u Briselu.
O~ekuje se da primjena novih
viznih pravila stupi na snagu 1.
januara 2008. godine zajedno sa
Sporazumom o readmisiji. Po-
tpisivanje sporazuma vezanog
uz jedan ovako osjetljiv sektor
migracija i kretanja osoba nije
bio lak posao. Pozitivni rezultati
uslijedili su nakon prili~no kra-
tkog perioda zahvaljuju}i poli-
ti~koj podr{ci zemalja ~lanica
EU i konstruktivnog stava vlasti
BiH tokom procesa pregovora.
Odre|ene grupe
Dozvolite da objasnim {ta
podrazumijeva liberalniji vizni
re`im: besplatne vize za odre-
|ene kategorije stanovni{tva,
naprimjer u~enici, studenti i pe-
nzioneri. Za kategorije stano-
vni{tva koje moraju platiti tro-
{ak izdavanja viza, tro{ak obra-
de i izdavanja vize iznosit }e 35
eura (umjesto 60 eura). Proces
predavanja zahtjeva i obrada za-
htjeva za vizu bit }e br`i i efika-
sniji (u roku od maksimalno de-
set dana u obi~nim slu~ajevi-
ma), a za odre|ene grupe, kao
{to su studenti, poslovni ljudi,
novinari, predstavnici civilnog
dru{tva i u~esnici u nau~nim i
kulturnim skupovima, postupak
dostavljanja neophodnih doku-
menata bit }e pojednostavljen.
Za takve grupe bit }e lak{e dobi-
ti i vi{ekratne vize (vize s vi{e
ulaza i izlaza).
Do kraja godine svi konzula-
rni uredi zemalja ~lanica Evro-
pske unije u zemljama koje su
pokrivene sporazumom, imat }e
na raspolaganju prakti~na upu-
tstva kako bi se osigurala efika-
sna i djelotvorna primjena svih
olak{ica predvi|enih sporazu-
mima, ~ime }e evropska perspe-
ktiva Bosne i Hercegovine biti
opipljivija za njene gra|ane.
Od 1. januara 2008. godine
devet zemalja ~lanica koje su se
Evropskoj uniji pridru`ile 2004.
bit }e u potpunosti integrirane u
{engensku zonu. Gra|ani Bosne
i Hercegovine mo}i }e putovati
u 24 evropske zemlje na osnovu
jedne {engen vize.
Sporazumi o readmisiji od-
re|uju jasne obaveze i procedu-
re za vlasti i zemalja zapadnog
Balkana i zemlje ~lanice Evro-
pske unije. U praksi, ovim spor-
azumima bit }e olak{an povra-
tak ilegalnih dr`avljana u zemlje
iz kojih potje~u ili u zemlje kroz
koje su putovali.
Zajedni~ki cilj
Vrlo smo svjesni va`nosti
slobodnog kretanja izme|u ze-
malja zapadnog Balkana i Evro-
pske unije, posebno za mla|e
generacije. Kao sljede}i korak
ka krajnjem cilju - uspostavi be-
zviznog re`ima - Evropska ko-
misija namjerava uskoro za-
po~eti intenzivni strukturirani
dijalog o zahtjevima za liberali-
zaciju viznog re`ima za zemlje
zapadnog Balkana.
Postizanje zajedni~kog cilja
zavisit }e od djelotvorne primje-
ne i sporazuma o viznim ola-
k{icama i sporazuma o readmisi-
ji. Od Bosne i Hercegovine i
ostalih zemalja zapadnog Balka-
na zahtijevat }e se da ubrzaju ne-
ophodne reforme u relevantnim
podru~jima: vladavina prava, bo-
rba protiv organiziranog krimi-
nala, terorizma, trgovine ljudi-
ma, ilegalne migracije i korupci-
je. U tom kontekstu dr`ava mora
nastaviti sa zalaganjima kako bi
oja~ala kontrolu granica i sigur-
nost putnih isprava uvo|enjem
biometrijskih podataka. Od izu-
zetne va`nosti je provedba sveo-
buhvatne reforme policije. Evro-
pska unija podr`ava zalaganja za
provedbu reforme policije pru-
`anjem savjeta u vezi s kreira-
njem politike i zna~ajne finansi-
jske pomo}i. Od vlasti Bosne i
Hercegovine o~ekuje se da po-
ka`u politi~ku volju i zalaganje
za napredovanje.
Na{ zajedni~ki pristup ovim
va`nim pitanjima odgovara i na
opravdanu zabrinutost gra|ana
Evropske unije o brojnim sigur-
nosnim izazovima, kao i legiti-
mnim aspiracijama gra|ana ove
zemlje da putuju, studiraju i po-
sluju u na{oj zajedni~koj evro-
pskoj ku}i.
(Autor je {ef Delegacije
Evropske komisije u BiH)
Ambasador Dimitris Kurkulas pi{e za „Avaz“
Lak{e putovanje u EU postaje
stvarnost za gra|ane BiH
Gra|ani }e mo}i putovati u 24 evropske zemlje na osnovu jedne {engen
vize Od izuzetne va`nosti je provedba sveobuhvatne reforme policije
Kurkulas: Primjena sporazuma od 1. januara
Me|unarodna zajednica mo-
gla bi razmisliti o opciji vra}anja
na stari pristup nametanja rje{enja
ako u narednih nekoliko dana ne
bude postignut dogovor o reformi
policije, kazao je ju~er ambasador
Velike Britanije u BiH Metju Ra-
jkroft (Matthew Rycroft).
Upozorenje bh. liderima izre-
kao je na „Otvorenom parlame-
ntu“, koji je u Sarajevu organizir-
ao „Transparency International
BiH“ o temi „Raskrsnica puteva:
funkcionalna ili propala dr`ava“.
Osvrnuv{i se na ovogodi{nje
podatke iz Globalnog indeksa
korupcije, Rajkroft je kazao da
je na{a zemlja me|u najkoru-
mpiranijima.
- Istina, napretka ima, ali je
on mali. Vitalno je zna~ajno da se
problem korupcije napadne prije
pristupanju BiH Evropskoj uniji.
Za rje{avanje ovog problema po-
trebno je daljnje provo|enje niza
reformi - naglasio je ambasador,
napominju}i da je odgovornost
za rje{avanje korupcije u rukama
lidera u BiH, a ne me|unarodne
zajednice. E. B. Ju~era{nje obra}anje Rajkrofta
(
F
o
t
o
:

S
.

J
o
r
d
a
m
o
v
i
}
)
Britanski ambasador na „Otvorenom parlamentu“
Rajkroft upozorio bh. lidere
teme
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
9
U vrijeme kada je u sportu
sve vezano uz li~ni uspjeh, pro-
mociju i zaradu, malo je na}i
onih na koje bi se nove genera-
cije mogle ugledati.
Jedna od njih je Raza Muja-
novi}, koja spada u red najboljih
ko{arka{ica Evrope svih vreme-
na. Iako je u karijeri osvajala
medalje na Evropskom i Svje-
tskom prvenstvu te na Olimpi-
jskim igrama, premda je bila
evropski klupski prvak u vi{e
navrata, Mujanovi} je sa 40 go-
dina odlu~ila pomo}i repreze-
ntaciji BiH na putu ka povratku
u A-diviziju.
U srijedu je odigrala poslje-
dnji me~ za na{ dr`avni tim,
oprostila se od njega pobjedom i
za sve {to je do sada napravila
Bosanci i Hercegovci joj mogu
re}i: „Razo, velika hvala.“
Ro|ena 15. aprila 1967. godi-
ne u ^eli}u, Razija je u svojoj
bogatoj karijeri kao ~lanica re-
prezentacije biv{e dr`ave osvoji-
la srebrene medalje na Evro-
pskom (1991.) i Svjetskom prve-
nstvu (1990.) te Olimpijskim
igrama 1988. godine, dok je s tu-
zlanskim Jedinstvom Aidom
1989. bila klupski prvak Starog
kontinenta. I. S.
Mujanovi}: Primjer bh. sportistima
Li~nost dana Raza Mujanovi}
Opro{taj legende
evropske ko{arke
Pomogla bh. selekciji da se vrati u elitni
rang `enske ko{arke
Pred Osnovnim sudom Sre-
brenica ju~er je odr`ano prvo va-
nraspravno ro~i{te po tu`bi Fate
Orlovi} iz Konjevi}-Polja protiv
Eparhije zvorni~ko-tuzlanske ra-
di izmje{tanja crkve koja je iz-
gra|ena na njenoj imovini.
Advokat Fahrija Karkin ju-
~er je kazao da je iz medija sa-
znao za odluku Vlade RS o izm-
je{tanju crkve s imanja njegove
klijentice Fate Orlovi}. Dogo-
vor je bio da crkva bude izmje-
{tena u roku od tri mjeseca, ali
to niko ne po{tuje.
- Saznao sam da su se Milorad
Dodik i Vasilije Ka~avenda dogo-
vorili da }e prona}i drugu lokaci-
ju za crkvu. Smatram da je to mu-
dra odluka. Oni su to rekli vjero-
vatno pod raznim pritiscima i uz
konsultacije sa svojim najboljim
pravnicima, koji znaju da crkva
ne mo`e ostati. Do{ao sam na ra-
spravu da bi se slu~aj i na sudu
zavr{io - ka`e Karkin.
Fata Orlovi}, koja se ve} os-
am godina bori da ostvari jedno
od osnovnih ljudskih prava, pr-
avo na imovinu, nada se poziti-
vnom ishodu. Napomenula je i
da ne vjeruje u obe}anje premi-
jera Dodika i Ka~avende te se
nada da }e sud donijeti pravo-
sna`no rje{enje.
- Ako smo pravi ljudi, onda
crkvu treba izmjestiti. Ovo je
moje jedan kroz jedan. Ne}u pr-
odaviti ni po koju cijenu - kazala
je Fata.
Prvo saslu{anje u vezi s ovim
slu~ajem zakazano je za 29. ok-
tobar u Srebrenici. M. Mu.
Slu~aj Fate Orlovi} pred Osnovnim sudom Srebrenica
Ako smo pravi ljudi,
crkvu treba izmjestiti
Advokat Karkin kazao da je iz medija saznao za odluku Vlade RS
Orlovi} s advokatom Karkinom na ju~era{njem ro~i{tu (Foto: M. Mustafi})
Radomir Pavlovi}, predsje-
dnik Skup{tine op}ine Srebre-
nica, ju~er je izjavio kako bo-
{nja~ki politi~ari nastavljaju s
inicijativama koje imaju za cilj
da od Srebrenice naprave ~isto
„ mus l i mans ko- bo{ nj a~ku
enklavu“ i ovo podru~je „izve-
du iz ustavnopravnog sistema
Republike Srpske“, prenosi Ta-
njug.
- Najnoviji zahtjev da se u Sr-
ebrenici uspostavi posebna poli-
cijska stanica sra~unat je s ci-
ljem da se sada{nja multietni~ka
policija transformira u ~istu et-
ni~ku (bo{nja~ku), kako bi se
preostalo srpsko stanovni{tvo
zapla{ilo i prisililo na iseljavanje
- kazao je Pavlovi}.
Komentiraju}i Pavlovi}ev is-
tup, na~elnik Srebrenice Abdur-
ahman Malki} ka`e da on nije ni
nov ni iznena|uju}i. Malki} po-
dsje}a na presudu Me|unaro-
dnog suda pravda kojom je jasno
potvr|eno da se u Srebrenici de-
sio genocid nad Bo{njacima.
- Na fonu te presude treba
tra`iti rje{enje kojim }e svi biti
zadovoljni. A svi oni, poput Pa-
vlovi}a, koji zatvaraju o~i pred
po~injenim genocidom i negira-
ju da `rtvama treba dati kakvu-
takvu satisfakciju, u dubokoj su
zabludi. Oni jo{ rade na proje-
ktu etni~kog ~i{}enja. U ovom
gradu treba napraviti policiju
koja }e biti prihva}ena od svih
Srebreni~ana i u kojoj ne}e biti
osumnji~enih za ratne zlo~ine i
genocid - ka`e Malki}. E. H.
Spec
^APLJINA- Seminar o temi „Biometrija i elektronski paso{i
u BiH“, koji Evropska unija u BiH provodi putem Me|unaro-
dne organizacije za migracije (IOM), odr`an je ju~er u ^apljini.
- Radi se o najzna~ajnijem na~inu da se postigne sigurnost, ali i da se
onemogu}i falsificiranje i zloupotreba dokumenata - rekao je {ef Se-
ktora za unutra{nje poslove EK u BiH Ferdinand Kop (Kopp).
Abdurahman Malki} odgovara svom kolegi
Pavlovi} zatvara o~i pred genocidom
teme
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 10
S ju~era{nje sjednice: Kontrola rada u komisijama (Foto: S. Jordamovi})
Sjednica Vije}a ministara BiH
Zatra`eno obrazlo`enje o
smjenama bh. ambasadora
Vije}e ministara BiH na
ju~era{njoj sjednici zadu`ilo je Mi-
nistarstvo vanjskih poslova BiH
da pripremi obrazlo`enje o izne-
nadnim smjenama bh. ambasado-
ra u Briselu, Be~u i Vatikanu, izja-
vio je ju~er nakon sjednice Dragan
Vranki}, ministar finansija BiH.
- Na moj prijedlog Vije}e je
zatra`ilo obrazlo`enje na osno-
vu ~ega su povu~eni ambasado-
ri. Brisel je na{a najva`nija de-
stinacija - kazao je Vranki}.
On je dodao da je smjenom na
ovakav na~in, „bez obrazlo`enja i
argumentacije, napravljena di-
plomatska {teta dr`avi“. Kako sa-
znaje „Dnevni avaz“, ambasadori
Lidija Topi}, Darija Krsti~evi} i
Miroslav Palameta dobili su
odluku Predsjedni{tva BiH o ra-
zrje{enju s funkcije. Rok za nji-
hov povratak je 20. oktobar.
Vije}e ministara ju~er je do-
nijelo i odluku o formiranju ko-
misija i na~inima isplate nakna-
da za rad u komisijama.
Maksimalna mjese~na naknada
za rad u komisiji bit }e dvije pro-
sje~ne pla}e, odnosno oko 1.170
maraka, a najve}i godi{nji iznos na-
knada za jednu osobu 12 prosje~nih
pla}a, odnosno 7.032 marke.
Vije}e ministara nije potvrdi-
lo imenovanje Kemala Huseino-
vi}a na funkciju direktora Regu-
latorne agencije za komunikacije
te je zatra`eno od Vije}a RAK-a
da raspi{e novi konkurs u roku
od 15 dana. T. LAZOVI]
Vlada RS razmatrala je na
ju~er odr`anoj sjednici u Banjoj
Luci Prijedlog zakona o robnim
rezervama, informaciju o turi-
zmu s nizom zaklju~aka i mjera
za pobolj{anje ove oblasti te o
specijalnim i paralelnim veza-
ma RS i Srbije, odnosno proto-
kolu o me|usobnoj saradnji, a
prvenstveno saradnji dvije dire-
kcije za robne rezerve.
Ministar trgovine i turizma
RS Predrag Gluhakovi} je najavio
da }e u ponedjeljak biti potpisan
ugovor s krajnjim korisnicima za
prvu tran{u kukuruza. B. S.
Ministarstvo finansija FBiH
odbilo je `albu sarajevskog Eko-
nomskog fakulteta u slu~aju ne-
pla}anja poreza za dodjelu be-
spovratnog novca za kupovinu i
adaptaciju stanova odabranim
profesorima, sa Zlatkom Lagu-
md`ijom i Borisom Tihijem na
~elu, saznaje „Dnevni avaz“.
Tako je potvr|en nalaz
inspektora Finansijske policije,
prema kojem je fakultet, kao po-
slodavac, du`an platiti 272.631
KM poreza na dodatne prihode
osobama kojima je poklonio no-
vac tokom 2001. godine!
Upravni spor
Ekonomskom fakultetu jo{ je
preostalo da pokrene Upravni spor
pred Kantonalnim sudom u Sara-
jevu, ali novac u bud`et mora plati-
ti. Kako je u Rje{enju 07-15-1/2007
naveo ministar finansija FBiH
Vjekoslav Bevanda, odobravanje
bespovratne dodjele novca nije za-
snovano na zakonskim propisima.
Kao {to je poznato, protiv biv{eg
dekana Ekonomskog fakulteta Se-
ada Krese zbog podjele ovog novca
u toku je i sudski proces kojim se
utvr|uje njegova odgovornost.
No, otvoreno je i dalje pitanje
li~ne odgovornosti onih koji su
dobili kredite, koji su potom pre-
tvoreni u bespovratna sredstva.
Izme|u ostalih, Boris Tihi oslo-
bo|en je od pla}anja kredita u
iznosu od 79.255 KM, a Zlatko
Lagumd`ija za 78.750 KM. S
obzirom na to da se Ekonomski
fakultet finansira iz bud`eta, po-
rezni obveznici sada su platili i
nabavku i adaptaciju stanova i
porez te kaznene kamate za nje-
govo nepla}anje na vrijeme, a sve
zbog ispunjavanja njihovih `elja
za {to ve}om kvadraturom stano-
va u strogom centru grada.
Moralna odgovornost
Na potezu je Ekonomski faku-
ltet, sa ~ijih ra~una je za Lagu-
md`iju, Tihija i ostale probrane
profesore, kada se doda i kazna za
nepla}anje poreza, izdvojeno fa-
kti~ki pola miliona KM. S punim
pravom mo`e se zatra`iti povrat
tog novca ili njegova otplata, no
izvjesno je da bilo kakva mogu}a
reakcija ~eka okon~anje su|enja
biv{em dekanu Kresi.
I Tihi i Lagumd`ija odbili su
u cijeloj aferi preuzeti makar i
moralnu odgovornost, uporno
tvrde}i da se za sve navedene tra-
nsakcije ne treba platiti ni porez.
A. HAD@IARAPOVI]
„Avaz“ saznaje Potvr|eno Rje{enje Finansijske policije FBiH
Ekonomski fakultet zbog
Lagumd`ije i ostalih mora
platiti 272.631 KM poreza
Ministar Bevanda odgovorio da podjela novca nije bila zakonski izvedena
Lagumd`ija: Tro{io novac gra|ana
Vlada FBiH razmatrala je pro-
jekt „Jedan zakon - jedan fond“,
kojim `eli jedinstveno rije{iti pra-
va populacija proisteklih iz odbra-
mbeno-oslobodila~kog rata.
- Nikome prema ovom zako-
nu ne}e biti ni`a prava od dosti-
gnutog nivoa i obima - izjavio je
ministar za pitanja boraca Za-
hid Crnki}.
Najve}a rasprava vo|ena je o
tome da li je prosje~na pla}a do-
bar osnov za izra~unavanje tih
primanja ili je to najni`a pla}a, za
koju su eksperti, prema Cr-
ki}evim rije~ima, kazali da je sta-
bilnija. Zbog toga je Vlada za-
du`ila Crnki}a da ubrzo dostavi
konkretne analize i obra~une.
Federalno ministarstvo rada
zadu`eno je da pripremi izmje-
ne i dopune Zakona o socijalnoj
za{titi, za{titi civilnih `rtava ra-
ta i obitelji s djecom radi preci-
znijeg definiranja kruga kori-
snika prava iz ove oblasti.
Osnovni razlozi su sudske
presude, u ukupnoj vrijednosti
od oko 16 miliona KM, a zbog
neispla}ivanja sredstava u 2005.
godini, kao i uo~ene razne ma-
lverzacije zbog kojih je broj kor-
isnika uve}an s oko 24.000 na
potencijalnih 80.000. Ocijenje-
no je da je u bud`etu nemogu}e
obezbijediti oko 270 miliona
KM samo za te potrebe.
Kako bi kona~no bila uvede-
na jedinstvena baza podataka za
korisnike bora~ke i invalidske
za{tite, kao i svih socijalnih pra-
va, Vlada je odlu~ila da se svi po-
daci objedine u ERC ZIPO, ra~-
unarski centar zdravstvenog i pe-
nzijskog osiguranja.
Usvojena je odluka o Progra-
mu utro{ka 25,6 miliona KM
napla}enih izdvajanjem GSM
licence za ovu godinu.
Sav novac bit }e usmjeren na
projekte cestovne infrastruktu-
re, me|u kojima su i izgradnja
ju`ne zaobilaznice Mostar, vri-
jedna 2,8 miliona KM, te sana-
cija i rekonstrukcija ceste Bla`uj
- Kaonik, koja }e ko{tati dva mi-
liona KM. Ad. H.
Antikorupciona komisija Skup{tine TK
Omerbegovi} optu`io ~lanove za politiziranje
Antikorupciona komisija Sk-
up{tine TK zatra`ila je ju~er od
Tu`ila{tva TK da provjeri navode o
kriminalu i korupciji inspektora i
~elnih ljudi MUP-a Tuzlanskog ka-
ntona i njihovoj navodnoj poveza-
nosti s ljudima iz kriminalnog mi-
ljea, o ~emu je ta komisija obavije{-
tena u tri anonimna pisma. S obzir-
om na to da se, kako je nagla{eno,
radi o osjetljivoj instituciji, od
Tu`ila{tva je zatra`eno da ovaj pre-
dmet stavi u proceduru {to hitnije.
Ovakav zaklju~ak donesen je
nakon ju~era{nje, na momente
veoma burne sjednice, na kojoj
su svoje stavove prema optu`ba-
ma iz anonimnih prijava, uz
~lanove Komisije, iznijeli i ~elni
ljudi MUP-a TK, ministar Sead
Omerbegovi}, policijski kome-
sar Nedim Mutap~i}, predsje-
dnik Nezavisnog odbora Esad
Jakubovi} i predsjednik Javnog
`albenog biroa Emin Halil~evi}.
Poziv je bio upu}en i premijeru
Enesu Muji}u i ministrici pra-
vde Jasminki Mijatovi}, ali se
oni „iz opravdanih razloga“ nisu
pojavili u zgradi Skup{tine TK.
Vrlo nervozni ministar Ome-
rbegovi}, tvrde}i da iza anoni-
mnih prijava stoje nezadovoljni
pojedinci, optu`io je Antikoru-
pcionu komisiju da politizira ci-
jeli slu~aj. E. HUREMOVI]
Crnki}: Jedinstvena baza
Odr`ana sjednica Vlade RS
U ponedjeljak o kukuruzu iz Srbije
Ljubi} otvorio Prvi bh. kongres o cestama
S kongresa: U~estvuje 570 stru~njaka iz deset zemalja (Foto: I. [ebalj)
Crnki} nakon sjednice Vlade Federacije BiH
Borci i RVI ne}e imati manja prava
Ministar prometa i komuni-
kacija BiH Bo`o Ljubi} otvorio
je ju~er Prvi bh. kongres o cesta-
ma, koji se odr`ava u ograniza-
ciji Udru`enja konsultanata
in`injera BiH (UKIBiH).
Cilj kongresa je ukazati na
stanje cestovne mre`e u dr`avi i
upoznati dr`avne institucije sa
stavovima stru~njaka u vezi s
ulogom i zna~ajem transportne
infrastrukture.
Ljubi} je posebno naglasio
zna~aj gradnje autoputa na kori-
doru 5C, {to je nazvao „velikim i
prioritetnim razvojnim proje-
ktom u BiH“. Tokom dva dana tr-
ajanja skupa bit }e analizirano sve
{to je ra|eno u vezi s gradnjom ce-
sta i ono {to }e biti ra|eno u nare-
dnih 20 godina.
Ovom me|unarodnom skupu
prisustvuje oko 570 u~esnika iz
deset zemalja.
Predsjednik UKIBiH E{ref
Ga~anin istakao je da prema kri-
terijima EU iz 2003. godine, s
obzirom na svoju povr{inu, BiH
bi trebala imati najmanje 850
kilometara autoputeva, a prema
broju stanovnika najmanje 600
kilometara. T. L.
Autoput je prioritetan projekt
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 11
teme
12
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
Davidovi} i Mari}: Otvoreni razgovori (Foto: E. Barimac)
Novinar Federalne televizije
Zvonko Mari} ju~er se u Saraje-
vu susreo s generalnim direktor-
om RTRS Draganom Davido-
vi}em. Tema razgovora bila je
novi anga`man na ovoj televizi-
ji. Kako nam je kazao Mari}, po-
nu|en mu je bilo koji oblik sara-
dnje koji on odabere, ali jo{
ni{ta konkretno nije potpisano.
- Bio sam malo zate~en. Prije
svega zahvalio sam ~ovjeku na
spremnosti da mi se pomogne u
ovom za mene te{kom profesio-
nalnom vremenu. Ni{ta konkre-
tno nismo potpisali, sve je otvo-
reno. O svemu }u odlu~iti na-
kon zavr{etka procesa na FTV -
kazao je Mari}.
Generalni direktor RTRS Da-
vidovi} potvrdio nam je da je Ma-
ri}u ponudio potpunu slobodu pri
izboru tema za mnoge projekte.
- On je kazao da je zadovo-
ljan ponudom i da je spreman za
saradnju, ali o~ekuje rasplet do-
ga|anja na FTV- izjavio je Da-
vidovi}. E. B.
Susret novinara s generalnim direktorom RTRS
Zvonku Mari}u ponu|ena
potpuna sloboda u radu
Vlada Federacije BiH i sve
institucije koje imaju direktni
ili indirektni utjecaj na visoko
obrazovanje, nisu adekvatno
iskoristile mogu}nosti za pobo-
lj{anje katastrofalno lo{eg sta-
nja u viskoobrazovnom sistemu
FBiH.
Rezultat takvog nemara po-
tvr|uje stalni rast broja nezaposle-
nih diplomanata, neuskla|enost
va`e}ih zakona u ovoj oblasti, ne-
postojanje uvjeta za provedbu bo-
lonje i ogromna neekonomi~na,
neefikasna ulaganja u sistem vi-
skog obrazovanja.
Ovo je sa`etak prvog izvje{ta-
ja revizije u~inka “Planiranja vi-
sokog obrazovanja u FBiH” koji
je ju~er prezentiran u prostorija-
ma Ureda za reviziju institucija
FBiH u Sarajevu. Ma. D.
Planiranje visokog obrazovanja u FBiH
Rezultat nemara potvr|uje
rast broja nezaposlenih
Svih 3.225 studenata u
pet studentskih domova u
FBiH od 15. oktobra imat
}e drugi obrok, re~eno je
na ju~era{njoj konferenci-
ji za novinare nakon zasje-
danja Koordinacijskog ti-
jela za provo|enje i
pra}enje obrazovne refor-
me u Sarajevu.
- Novac za subvencio-
niranje ve~ere, dodatnih
60 KM po studentu, ministri
o~ekuju iz rebalansa
bud`eta - kazala je federa-
lna ministrica obrazova-
nja Meliha Ali}.
Predsjednik Asocijacije
studenata studentskih do-
mova Mehmed Mahmi}
pozdravio je odluku mini-
stara i naglasio da studenti
ve} tri godine ~ekaju ve-
~eru. Predlo`io je da stude-
ntski standard dobije za-
konsku regulativu. Ma. D.
Ali}:
Kvalitetnije
studiranje
Ohrabruju}a vijest za studente u domovima
Od 15. oktobra i drugi obrok
Epilog incidenta na mostarskoj svadbi
Pet privatnih tu`bi protiv
Bakira Had`iomerovi}a
Urednik magazina “60 minuta”, kako tvrde Landeka i ~lanovi porodice Topi}
koji su ga tu`ili, nazivao ih je mostarskim {ljamom i hrvatskim bijednicima
Epilog incidenta na svadbi
{efa mostarskog dopisni{tva
FTV Zvonimira Juki}a, a koji se
dogodio 10. septembra u salonu
DA-DA u Mostaru, jeste pet pr-
ivatnih tu`bi za klevetu protiv
urednika Informativno-poli-
ti~kog programa i magazina “60
minuta” FTV Bakira Had`io-
merovi}a, jednog od glavnih vi-
novnika incidenta.
Kako saznaje “Dnevni avaz”,
Had`iomerovi}a su za klevetu pr-
ed nadle`nim sudom ve} tu`ili
portparol Gradske uprave Mostar
Miroslav Landeka, njegova supr-
uga, novinarka Radija FBiH Mir-
jana Topi}-Landeka, njene sestre
Marija Topi}-Crnoja, biv{a ure-
dnica IPP-a FTV, sada urednica
na HRT-u, te Davorka Topi}-Sti-
pi}, profesorica na Filozofskom
fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru.
Tako|er, tu`bu je, saznajemo,
podnio i stric Mirjane, Marije i
Dubravke, predsjednik HKD
“Napredak” dr. Franjo Topi}. U
izjavi za “Avaz” Landeka je po-
tvrdio da je podnio tu`bu.
- Sve negativno {to je
Had`iomerovi} govorio u vezi s
mojim imenom i mojom obite-
lji, a {to je objavljeno u mediji-
ma, dostavio sam odvjetniku
Mariju Bogdanovi}, koji }e po-
duzeti daljnje mjere u ovom
slu~aju - rekao je Landeka.
Potvr|uju}i informaciju o
tu`bama, Topi}-Landeka nam
je rekla:
- Sramno nas je nazivao {ovin-
istima, hrvatskim bijednicima i
mostarskim {ljamom, bez ika-
kvih argumenata i povoda. Takav
govor je nekulturan, necivilizaci-
jski i ispod svih razina funkcije
koju obavlja. Had`iomerovi} je
gnusnim la`ima i uvredama na-
nio veliku {tetu ugledu i mora-
lnom integritetu mene, ali i moje
obitelji, bezo~no javno la`u}i i vr-
ije|aju}i.
Ona je uputila i `albu He-
lsin{kom komitetu za ljudska
prava BiH. F. VELE
Topi}-Landeka, kao upo-
slenica Radija FBiH, zatra`ila
je i od direktora Federalne ra-
dio-televizije Jasmina Dura-
kovi}a da sankcionira Had`io-
merovi}a. No, on joj nije
odgovorio. Obratila se i Upra-
vnom vije}u FTV sa Slavom
Kuki}em na ~elu, ali su se i
oni oglu{ili.
Durakovi} nije reagirao
Landeka: U rukama advokata Had`iomerovi}: Jedan od vinovnika
U Regulatornu agenciju za
komunikacije BiH do ju~er je sti-
glo devet prijava za bo{nja~kog
~lana Upravnog odbora BHRT,
potvr|eno nam je u RAK-u.
Do 25. septembra, kada je
konkurs zvani~no zatvoren, sti-
glo je {est prijava, a nakon toga
jo{ tri. Kako se u razmatranje
uzimaju prijave koje naknadno
sti`u po{tom, a poslane su to-
kom trajanja konkursa, one su
primljene, a mogu}e je da }e ih
biti jo{.
Kako saznajemo, za ovo
mjesto, izme|u ostalih, prijavi-
li su se prof. dr. [a}ir Filandra s
Fakulteta politi~kih nauka u
Sarajevu, novinar Arif Mesiho-
vi} te Muhamed Mujaki}, pre-
dsjednik Udru`enja mladih pr-
avnika BiH i predsjednik Ne-
zavisnog odbora za izbor dire-
ktora policije u FBiH. Z. P.
Za ~lana UO BHRT stiglo devet prijava
Konkurirali i Mujaki}, Filandra i Mesihovi}
teme
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
13
Ime i prezime: Anja Tomi}.
Datum i mjesto ro|enja: 31.
januar 1989. godine u Banjoj
Luci.
Znak u horoskopu: Vodolija.
Bra~no stanje: Neudata.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
16. septembar 2007. godine.
Koji automobil vozite: Ne-
mam polo`en voza~ki ispit.
Idete li na fitnes: Ne.
[ta morate imati u fri`ideru:
Fla{u vode.
Omiljeni muzi~ar: @eljko Jo-
ksimovi}.
Sport: Ne volim sport.
Omiljena hrana: Italijanska
kuhinja.
Pi}e: Voda.
Jeste li ljubomorni: Nisam.
Koji broj cipela nosite: 38.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Sama.
Najdra`a zemlja: Engleska i
naravno BiH.
Postoji li li~nost koja Vas fa-
scinira: @eljana Gu{avac.
Na {ta najvi{e tro{ite novac:
Na odje}u.
Kupujete li na pijaci: Ponekad.
Koji posao volite, a koji ne:
Volim sve kreativne poslove.
Da niste to {to jeste, {ta biste
bili: Voza~ Formule 1.
Va{i poroci: Kafa.
A vrline: Neka drugi ka`u.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: O~i.
Koji je Va{ `ivotni moto: @ivi
svaki trenutak kao da ti je po-
sljednji.
Na {ta/koga ste slabi: Na dje-
cu bez roditelja.
Va{ najbolji prijatelj: Nikoli-
na, Darija...
U {ta vjerujete: U prijatelje.
Gdje ljetujete: Na Hrvatskom
primorju.
Tomi}: Ne volim sport
Klub poznatih Anja Tomi}
Da nisam manekenka,
bila bih voza~ Formule 1
Li~ni profil pobjednice takmi~enja „Roventa
for Elite Model Look BiH“
Optu`enici i osu|enici kao svjedoci
Odbrane jedanaestorice pripadnika policije i
vojske RS optu`enih pred Sudom BiH za genocid
protiv bo{nja~kog stanovni{tva u Kravici najavile
su da `ele kao svjedoke pozvati ha{ke optu`enike i
osu|enike.
Na spisku advokata Borislava Jamine, branioca
Branislava Medana, nalaze se i Ljubi{a Beara, Zdr-
avko Tolimir, Milan Gvero (optu`eni pred Tribu-
nalom u Hagu za zlo~ine u Srebrenici), te Radislav
Krsti} (osu|en na 35 godina) i Vidoje Blagojevi}
(prvostepenom presudom osu|en na 18 godina za-
tvora za zlo~ine u Srebrenici).
Rajko Vukovi} ponovo uhap{en
Rajka Vukovi}a, koji se tereti za krivi~no djelo zlo~ina protiv
~ovje~nosti, ju~er je, u skladu s naredbom Suda BiH, ponovo uha-
psila Sudska policija BiH, saop}eno je iz Suda.
Vukovi} se tereti za krivi~no djelo zlo~ina protiv ~ovje~nosti
protiv civilnog bo{nja~kog stanovni{tva op}ine Fo~a.
Gasal i Kukavica negirali krivicu
Nisvet Gasal i Musajb Kukavica, optu`eni za ratni zlo~in pro-
tiv civilnog stanovni{tva po~injen na podru~ju Bugojna nad hrva-
tskim stanovni{tvom, izjasnili su se pred Sudom BiH da nisu kri-
vi ni po jednoj ta~ki optu`nice.
Gasal i Kukavica uhap{eni su u martu i aprilu ove godine.
Odlukom Suda BiH 19. septembra im je produ`en pritvor „do
okon~anja glavnog pretresa“, koji mo`e trajati najdu`e tri godine.
Istraga protiv Glava{a nije zavr{ena
Istraga protiv Milenka Glava{a, koji je uhap{en pa pu{ten 2006.
godine, jo{ se vodi. Prema navodima iz Tu`ila{tva BiH, u toku je pr-
evo|enje dokumenata koji su dobiveni iz Njema~ke. Tako|er,
klju~ni svjedoci za ovaj predmet van su granica BiH, saznaje Birn.
Glava{, biv{i pripadnik VRS, sumnji~i se za ratne zlo~ine
po~injene na podru~ju Kotor-Varo{i.
Prevario tri firme za 225.000 KM
Policajci iz Banje Luke podnijeli su izvje{taj Okru`nom
tu`ila{tvu u ovom gradu protiv G. T. (38), vlasnika banjalu~kog
preduze}a „Interpromeks“, zbog sumnje da je po~inio krivi~no
djelo poslovne prevare.
Prevaru je po~inio na {tetu preduze}a „Pili“ Lakta{i,
„Agrokop“ Srbac i „Pileprom“ Srbac u ukupnom iznosu od
225.000 KM. Daljnja istraga je u toku.
Iz sudnica

Na lokalitetu navodne maso-
vne grobnice na putu izme|u
zeni~kih sela Pojske i Rebrovac
ju~er je nastavljena potraga za
tijelima dvadeset mje{tana hrva-
tske nacionalnosti iz sela Biko{i
kod Travnika, ubijenih u junu
1993. godine.
Kako saznajemo, predstavni-
ci SIPA-e ju~er su kontaktirali s
Alijem Ahmedom Alijem Ha-
madom u zeni~kom KPZ-u, ali i
neimenovanom osobom hrva-
tske nacionalnosti koja je svje-
do~ila o lokaciji, pokazuju}i im
videozapise s lica mjesta radi
utvr|ivanja ta~ne lokacije navo-
dne grobnice. A. D`.
Vije}e za ratne zlo~ine Okr-
u`nog suda u Beogradu odbilo
je ju~er molbu Ministarstva pr-
avde BiH o ustupanju predme-
ta i izru~enju na{oj zemlji Ilije
Juri{i}a, koji se od 11. maja na-
lazi u pritvoru zbog sumnje da
je u~estvovao u navodnom ra-
tnom zlo~inu u slu~aju „Tu-
zlanska kolona“.
Obrazla`u}i odbijanje mo-
lbe, iz Okru`nog suda u Beogra-
du saop}eno je da se protiv Ju-
ri{i}a vodi istraga zbog kri-
vi~nog djela upotrebe nedozvo-
ljenih sredstava borbe za koje je
predvi|ena kazna zatvora du`a
od deset godina.
Vije}e je, dodaje se, utvrdilo
da nisu ispunjene zakonske pre-
tpostavke za ustupanje predme-
ta koje predvi|aju da djelo „nije
po~injeno na teritoriji SR Jugo-
slavije, protiv nje ili njenog
dr`avljanina“.
- U svakom slu~aju }emo
izjaviti `albu na takvo rje{enje.
Kontaktirat }emo i s advokatima
gospodina Juri{i}a i o~ekujemo
da to i oni urade - kratko nam je
kazao sekretar Ministarstva pra-
vde BiH Jusuf Halilagi}. E. H.
Mud`ahedini su tokom rata
imali veliku podr{ku u op}ini
Zavidovi}i i Islamskoj zajednici,
kazao je ju~er general Fadil Ha-
sanagi} svjedo~e}i pred Pretre-
snim vije}em Ha{kog tribunala u
slu~aju optu`enog komandanta
Armije RBiH Rasima Deli}a.
Odgovaraju}i na pitanja De-
li}eve odbrane, general Hasana-
gi} potvrdio je da odgovorni iz
odreda „El-Mud`ahid“ nisu do-
zvolili pristup u svoju komandu
komandantu [taba 35. divizije
Ne{adu [abi}u kako bi im po-
mogao u vojnoj obu~enosti, niti
su prihvatili bilo kakvu pomo}
od 35. divizije.
Potvrdio je da od odreda „El-
Mud`ahid“ komanda 35. divizi-
je nikada nije dobivala izvje{taje
o izvi|anju, premda su te
izvje{taje slale druge jedinice iz
sastava ove divizije.
Na set pitanja advokata Va-
svije Vidovi}, koja su bila
usmjerena na dokazivanje tvr-
dnje odbrane da komanda Ar-
mije RBiH nije imala kontrolu
nad mud`ahedinima u srednjoj
Bosni, niti je mogla kontrolirati
njihovo pona{anje u ratnim ope-
racijama u kojima su oni
u~estvovali, Hasanagi} je odgo-
vorio potvrdno.
U nekoliko navrata potvrdio
je da su mud`ahedini tokom ra-
ta imali veliku podr{ku lokalnih
imama i lokalne civilne vlasti
kako u Zavidovi}ima, tako i u
Maglaju, Te{nju... Kazao je da je
u neko vrijeme njihova podr{ka
mud`ahedinima bila ve}a od
one koju su pru`ali pripadnici-
ma Armije RBiH. A. HAD@I]
Fadil Hasanagi} na su|enju Rasimu Deli}u u Hagu
Mud`ahedini su imali podr{ku
civilnih vlasti i vjerskih vo|a
Komanda 35. divizije nikada od odreda „El-Mud`ahid“
nije dobivala izvje{taje o izvi|anju
Hasanagi}: Zabranjen pristup komandi
Krsti}: Osu|en
na 35 godina
Nastavljena potraga u Pojskama kod Zenice
Svjedocima prikazan video s lokacije grobnice
Juri{i}: U pritvoru od 11. maja
Iz Okru`nog suda u Beogr-
adu saop}eno je da su ju~er u
okviru istrage protiv Juri{i}a
saslu{ana „dva svjedoka s teri-
torije BiH koji su se odazvali
pozivu iz Srbije upu}enom di-
rektno na ku}ne adrese“.
Njihov identitet, kao ni to
s kojeg su dijela teritorije
BiH, ne navodi se. Grupa od
devet Tuzlaka ranije je odbila
da se odazove pozivu za svje-
do~enje u Beogradu.
Svjedoci iz BiH
- Mud`ahedini su se pona{ali
po svojim, a ne po na{im pravili-
ma. Kada su prvi put predstavni-
ci odreda „El-Mud`ahid“ do{li u
komandu 35. divizije, negodova-
li su jer su vidjeli da tu rade `ene
i tra`ili su da ih odstranimo iz
komande.
Pitali su da li u komandi ima-
mo „kjafira“, odnosno Srba i Hr-
vata, a kada smo im kazali da
imamo, tra`ili su da ih odstrani-
mo. Naravno, nismo ih poslu{ali
i ja sam ponosan na to {to sam
me|u saradnicima imao Srba i
Hrvata - kazao je Hasanagi}.
Srbi i Hrvati u komandi
Vije}e za ratne zlo~ine Okru`nog suda Beograd
Odbijeno izru~enje Juri{i}a
14 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Prva dnevna novina u BiH koja se
kompletna {tampa u koloru
`ivot
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 15
Predsjednicu br~anskog Dru-
{tva za za{titu i dobrobit `ivotinja
„Pravo na `ivot“ Fahiru Kladnja-
kovi} prekju~er su iza Zdravstve-
nog centra napali psi lutalice i na-
nijeli joj povrede po nogama.
- Vra}ala sam se sa ~esme i iz
prodavnice i odjednom su na
mene sko~ila tri psa. Pala sam
na zemlju... Jedan me poku{ao
ugristi za glavu, no nasre}u
uhvatio je za {nalu koju je polo-
mio, a i{~upao mi je i pramen
kose, dok su me ostala dva psa
izgrizla po nogama-pri~a jo{ po-
tresena Fahira.
Ka`e da je i dobro pro{la za-
hvaljuju}i slu~ajnom prolazni-
ku koji je ki{obranom rastjerao
razjarene pse. E. R.
Horor iza Zdravstvenog centra u Br~kom
Psi lutalice napali predsjednicu
Dru{tva za za{titu `ivotinja
Povrede po nogama Razjarene pse otjerao slu~ajni prolaznik
U nedjelju, 30. septembra, u
vi{e od stotinu zemalja svijeta
po osmi put bit }e obilje`en
Svjetski dan srca. Ove godine
akcent je na prevenciji sve ~e{}e
debljine kod djece, kao jednog
od faktora rizika za nastanak ka-
rdiovaskularnih bolesti.
Kardiovaskularne bolesti, od
kojih svake godine umre vi{e od
17 miliona ljudi, ubica su broj
jedan u svijetu, a procjenjuje se
da }e od njih 2020. umirati 25
miliona ljudi godi{nje. U na{oj
zemlji situacija je vi{e nego za-
brinjavaju}a.
Efikasna borba
- U BiH su u posljednjih 30-
40 godina ove bolesti u velikom
porastu, a smrtnost je ~ak tri pu-
ta ve}a. Vi{e od 50 posto svih
smrtnih slu~ajeva u BiH izazva-
no je kardiovaskularnim bolesti-
ma. Najve}i broj invaliditeta, da-
na na bolovanju i najvi{e novca u
zdravstvu tro{i se zbog ovih bo-
lesti - ka`e prof. dr. Enver Ralje-
vi, predsjednik Udru`enja kardi-
ologa BiH.
Isti~e da u BiH jeste mnogo
ura|eno u vezi s dijagnostikom
i terapijom, ali da je dokazano
da je jedina efikasna borba pro-
tiv ovih bolesti prevencija.
- U zapadnim zemljama ove
bolesti su u opadanju, a u ze-
mljama u tranziciji, uklju~uju}i
BiH, u velikom porastu. Preve-
ntivni programi u zapadnim ze-
mljama su smanjili broj obolje-
nja za 30, a smrtnosti i za 50 po-
sto - ka`e Raljevi}.
Dodaje da u na{oj zemlji ne-
ma organiziranih preventivnih
akcija te se one ne vode stru~no.
Tako|er, Udru`enje je zajedno s
Akademijom nauka BiH vi{e
puta kantonalnim i federalnim
institucijama predlagalo projekt
prevencije, ali on finansijski ni-
je podr`an.
- Na{i zdravstveni fondovi
plate i po 30.000 KM za jednu
operaciju srca, ali ta osoba i dalje
je bolesnik. To nije rje{enje, nego
ga{enje po`ara - isti~e Raljevi}.
[kolski ~as
Dr. Amra Maci}-D`ankovi}
iz Sarajeva, koja je pro{le godine
promovirana u zvanje evropski
kardiolog, tako|er isti~e va`nost
prevencije od ranog djetinjstva.
- Hitno moramo poduzeti ne-
{to da bismo godinama kasnije
imali rezultate. Planiramo kroz
obrazovanje organizirati bar je-
dan-dva {kolska ~asa za djecu ka-
ko bismo ih upoznali s lo{im po-
sljedicama pretjeranog gledanja
televizije i boravka za kompjuter-
om, zna~aju zdrave ishrane i redo-
vnih fizi~kih aktivnosti... - govori
Maci}-D`ankovi}. Z. PER[I]
Pred obilje`avanje Svjetskog dana srca
U BiH vi{e od 50 posto smrti
od kardiovaskularnih bolesti
Smrtnost u BiH u 30 godina se utrostru~ila Nema organizirane
prevencije koja jedina daje rezultate
Raljevi}: Veliki porast
Maci}-D`ankovi}: Rad sa djecom
Kladnjakovi}: Pas je poku{ao ugristi za glavu
(Foto: N. M. Dragi~evi})
Te{ke povrede
S roditeljima i rodbinom pred bolnicom
(Foto: M. Lugi})
Na Porodiljskom odjelu Kli-
ni~kog centra u Banjoj Luci,
gdje se ve} godinama svakodne-
vno ra|aju bebe i ispra}aju sre-
tni roditelji, ju~er je sva pa`nja
bila usmjerena na Milicu, Jele-
nu i Jovanu Ga}anovi}. Ove tri
ljepotice, stare sedam dana, por-
ed roditelja Biljane i Drage
Ga}anovi}a iz Snjegotine u
^elincu obradovale su i medici-
nsko osoblje.
- Posebno su sretni jer su ovo
prve trojke ro|ene u Banjoj Luci
nakon dvije godine. Tada je bio
slu~aj vje{ta~ke oplodnje, tako da
ka`u kako se i ne sje}aju kada su
posljednji put imali trojke koje
su za~ete prirodnim putem - go-
vore nam ponosni Ga}anovi}i.
Milica, Jelena i Jovana zdra-
ve su bebe, te{ke 2.800, 2.480 i
2.200 kilograma, a duga~ke 51,
49 i 47 centimetara. - ^itava
trudno}a bila je besprijekorna.
Ro|ene su na carski rez i sve je
odli~no. Mnogo volimo djecu,
tako da nam se ni{ta ljep{e nije
moglo dogoditi. Da li }emo ima-
ti vi{e djece, razmislit }emo za
godinu - govori nam 43-godi{nji
otac Drago, koji sa suprugom
Biljanom ve} ima dvoje djece,
dvanaestogodi{nju Nikolinu i
dvije godine mla|eg Nevena.
V. STEVANOVI]
Sre}a porodice Ga}anovi}
Trojke ro|ene u Banjoj
Luci ju~er oti{le ku}i
Milicu, Jelenu i Jovanu kod ku}e u Snjegotini
kod ^elinca ~ekaju brat i sestra
- Prekrasno se osje}am. U
ovom momentu sasvim bi razu-
mljivo bilo da se majka osje}a
slabo ili isrpljeno, ali ja sam to-
liko sretna da ni{ta drugo ne
osjetim. Jedva ~ekam da stigne-
mo ku}i, da vidim stariju djecu
i da se svi posvetimo na{im na-
jmla|im ljepoticama - govori
ponosna majka Biljana, kojoj su
32. godine, a s njom i suprugom
ju~er su bili i tetke i ujaci.
Majka jedva ~eka da stignu ku}i
Predraga Manojlovi}a (45)
Br~aci znaju po `utom kombiju
na kojem pi{e „Zeko Peko“ i ve-
likoj ljubavi prema motocikli-
ma oldtajmerima. „Zeko Peko“
je firma pod kojom u centru
Br~kog svakog dana prodaje
ko{pice i kokice, za koje }e re}i
da su „visokokvalitetne“ i bez
konkurencije. Od zarade {tedi i
kupuje stare motore.
- Imam petnaest motocikala,
me|u kojima i BMW s bo~nom
prikolicom koji ima vi{e od 50
godina, a izgleda kao da je ju~er
iza{ao iz fabrike - ka`e Manojlo-
vi}, dodaju}i da se za svaki pri-
mjerak morao odricati nekog di-
jela nove odje}e, pa ~ak i najo-
bi~nijeg prohtjeva.
@ivi asketski. Ne pije, ne
pu{i. Oldtajmeri su njegov dru-
gi `ivot, ljubav, strast, jedini
smisao. Zbog njih je proputo-
vao dobar dio Hrvatske, Srbije
i Bosne. N. MAKSIMOVI]
Manojlovi} pored BMW-a starog
vi{e od 50 godina
Osnovni faktori rizika za
nastanak kardiovaskularnih
bolesti su povi{en krvni pri-
tisak, povi{ene masno}e u kr-
vi, pu{enje, {e}erna bolest,
pove}ana tjelesna te`ina i ne-
zdrava ishrana, nedovoljna
fizi~ka aktivnost i stres.
Faktori rizika
Spec
TESLI] - U Centru za socijalni rad od po~etka godine pokr-
enuto je 27 zahtjeva za poku{aj mirenja supru`nika, od kojih je
samo sedam bilo uspje{no, rekla je socijalna radnica Milica Gi-
ljen, javlja Srna. Napominje da je rije~ o bra~nim parovima koji
imaju maloljetnu djecu.
Hobi Predraga Manojlovi}a iz Br~kog
Prodaje ko{pice,
kupuje oldtajmere
16 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
kult/art
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 17
SARAJEVO - Gradska galerija “Col-
legium Artisticum” organizira samostalnu iz-
lo`bu akademskog slikara Radoslava Tadi}a
koja }e biti uprili~ena 1. oktobra. Nazvana je-
dnostavno “Slike iz perioda 06/07”, izlo`ba
pokazuje koliko je Tadi} individualista koji
konstantno ispituje nove materijale i nove te-
hnike. A. G.
KULT/ART TELEKS
Izlo`ba bh. umjetnika u Skoplju
“Prera|eno” na na~in
Melihe Hused`inovi}
Sarajevsku postavku vidjet }e skopska publika sutra u okviru Festivala “Bela nok”
Izlo`ba bh. umjetnika “Pre-
ra|eno” bit }e otvorena sutra u
Multimedijalnom centru “Mala
stanica” u Skoplju, a u okviru
me|unarodnog festivala “Bela
nok (Bijela no})”.
Rije~ je o zajedni~koj posta-
vci koju je koncipirala direktor-
ica Umjetni~ke galerije BiH
Meliha Hused`inovi} i koju je
do sada vidjela publika u Brati-
slavi, Podgorici, Nik{i}u, Baru,
Ljubljani i, naravno, Sarajevu.
Skopska publika tako }e imati
priliku pogledati radove Elme
Ali}, Gordane An|eli}-Gali}, Ma-
je Bajevi}, Muhameda Bajramo-
vi}a, Voje Dimitrijevi}a, Asima
\elilovi}a, Andreja \erkovi}a,
Jusufa Had`ifejzovi}a, Bojana i
Dalide Had`ihalilovi} (Grupa Tr-
io), Sadka Had`ihasanovi}a,
D`eke Hod`i}a, [ejle Kameri},
Mehmeda Klepe, Jasmina Kuka-
vice, Kurta & Plaste, Franje Lika-
ra, Edina Numankadi}a, Radenka
Mi{evi}a, Nusreta Pa{i}a, Affana
Rami}a, Mustafe Skopljaka, Mir-
oslava [etke, Radoslava Tadi}a i
Halila Tikve{e.
Pored Umjetni~ke galerije
BiH, organizatori izlo`be su Gr-
adska galerija “Collegium Arti-
sticum” i Festival “Sarajevska
zima”. Otvorenju izlo`be prisu-
stvovat }e Meliha Hused`inovi}
te direktor “Collegium Artisti-
cuma” Strajo Krsmanovi}.
A. G.
Neki od radova na{ih umjetnika
Hused`inovi}:
Koncept
izlo`be
U sarajevskoj Galeriji “Mak”
Muzeja knji`evnosti i pozori{ne
umjetnosti ju~er je otvorena izl-
o`ba “@ivot rije~i i scene” autorice
Amine Abdi~evi}, posve}ena 100.
godi{njici ro|enja i 20. godi{njici
smrti glumca Safeta Pa{ali}a.
- Izlo`ene su fotografije, ru-
kopisi drama, kostimografske i
scenografske skice, plakati,
glum~evi li~ni predmeti, {e{iri
bez kojih se Safet Pa{ali} nikada
nije pojavljivao. Posjetioci mo-
gu vidjeti sve ono {to je obi-
lje`ilo `ivot jednog takvog glu-
mca - istakla je Abdi~evi}.
Izlo`bu je sve~ano otvorio
direktor MESS-a Dino Musta-
fi}, koji je izrazio veliku radost
zbog otvaranja izlo`be po-
sve}ene teatarskom umjetniku.
- Nisam, naravno, imao mo-
gu}nost poznavati Safeta Pa-
{ali}a i raditi s njim, jer pripa-
dam generaciji koja ga se sje}a
isklju~ivo kroz druge medije -
film i televiziju, a ne kroz nje-
govu primarnu umjetnost u po-
zori{tu, za koje je i sam kazao
da mu duguje sve i da ga je ono
u~ilo `ivotu - rekao je Musta-
fi}. L. H.
U Narodnom
pozori{tu Saraje-
vo danas }e biti
odr`ana prva ~i-
ta}a proba pre-
dstave “Igra pla-
kanja ili po isti-
nitoj pri~i” koju
}e, prema tekstu
sarajevskog dra-
mskog pisca Al-
mira Im{irevi}a,
re`irati Gor~in Stojanovi}.
Rije~ je o prvoj ovosezonskoj
premijeri, a direktor Drame Er-
min Sijamija ka`e da je sretan
{to }e novu sezonu otvoriti upr-
avo predstava ra|ena prema do-
ma}em tekstu.
Kako sazna-
jemo, uloge u pr-
edstavi, koja ima
svega tri lika, tu-
ma~it }e Izudin
Bajrovi}, Ejla
Bav~i}-Tarak~ija
i Ermin Sijami-
ja. Scenografiju
i muziku potpi-
sat }e Stojano-
vi}, srbijanski reditelj, ina~e po
ro|enju Sarajlija.
Premijera je planirana za
po~etak novembra, odmah na-
kon Me|unarodnog teatarskog
festivala MESS. A. G.
Danas u Narodnom pozori{tu Sarajevo
Prva ~ita}a proba
“Igre plakanja”
Predstavu prema tekstu Almira Im{irevi}a
re`ira Gor~in Stojanovi}
Bajrovi}, Bav~i}-Tarak~ija, Sijamija: Uloge u predstavi
Stojanovi}:
Ponovo u
Sarajevu
Im{irevi}:
Tri
lika
Ansambl Pozori{ta mladih
privodi kraju rad na dje~ijoj pre-
dstavi “Aladin”, koja }e 5. okto-
bra otvoriti ovogodi{nju sezonu.
Svojevrsni mjuzikl, za koji su
adaptaciju ~uvene bajke napisali
Nenad Veli~kovi} i Ka}a Dori},
re`ira upravo Dori}. Uloge iz
“Aladina” odigrat }e mladi glu-
mci Sanin Milavi}, Alma Meru-
nka, Boris Ler, Narda Nik{i},
Damir Kustura,
Ajla Kabrera
(Cabrera) te Dra-
go Buka, Mirza
Tanovi}, Edhem
Husi}, Sead Be-
jtovi} i Nermin
Tuli}.
Scenu i kosti-
me osmislila je
Vanja Popovi},
muziku su komponirali Ned`ad
Merd`anovi} i Hamo Salihbego-
vi}, a koreografiju potpisuje Be-
lma ^e~o. A. G.
Plakat za novu predstavu
“Aladin” u Pozori{tu mladih
^uvena bajka u re`iji Ka}e Dori}
Dori}: Mjuzikl
za djecu
U organizaciji Savjeta mla-
dih Srebrenica, ve~eras u ovom
gradu po~inje Prvi internacio-
nalni festival kratkog dokume-
ntarnog filma na kojem }e biti
prikazano 18 ostvarenja iz Fra-
ncuske, Njema~ke, Srbije, Hr-
vatske, Slovenije i BiH.
- Festival je zapravo produkt
{estomjese~nog rada na projektu
“My digital eye - point of view”,
koji je imao za cilj omogu}iti
mladim polaznicima radionica
iz Srebrenice ulazak u svijet do-
kumentarnog filma i ispoljava-
nje svoje kreativnosti - ka`e
Ljubi{a Milovanovi} iz Savjeta
mladih, nadaju}i se da }e u tri
naredna dana filmske projekcije
privu}i interes posjetilaca. I. N.
Ve~eras u Srebrenici
Po~inje Prvi festival dokumentarnog filma
Mustafi} govorio o djelu poznatog
bh. glumca (Foto: L. Hanjali})
Povodom 100. godi{njice ro|enja Safeta Pa{ali}a
Otvorena izlo`ba “@ivot rije~i i scene”
Autorica postavke Amina Abdi~evi} predstavila predmete
koji su obilje`ili `ivot glumca
Promocijom knjige “Epi-
grammi Romani” autora Sinana
Gud`evi}a, danas u saraje-
vskom kinu “Bosna” po~inje
{esto izdanje Me|unarodnih
poetskih susreta posve}enih
pjesniku Izetu Kiki Sarajli}u.
Tim povodom, ju~er je u
Ambasadi Italije odr`ana konfe-
rencija za novinare na kojoj je
predstavljen program te u~esni-
ci trodnevnog susreta pjesnika.
- Ovi poetski susreti postali su
tradicionalni i svojim kvalitetom
spadaju u najzna~ajnije kulturne
manifestacije u Sarajevu. Izuze-
tno nam je zadovoljstvo {to ima-
mo priliku odati po~ast voljenom
Kiki Sarajli}u, pjesniku kojeg su
Sarajevo i BiH iskreno cijeniIi i
po{tovali - kazao je italijanski
ambasador u BiH Alesandro Fa-
lavolita (Alessandro Fallavollita).
Na ovogodi{njim poetskim
susretima predstavit }e se 17
pjesnika iz 12 zemalja. Susrete
organizira “Casa della poesia” iz
Salerna, a pokrovitelj je Amba-
sada Italije. L. H.
Sa ju~era{nje pres-konferencije: U~estvuje 17 pjesnika (Foto: L. Hanjali})
Me|unarodni poetski susreti u Sarajevu
Pjesnici iz cijelog svijeta u oma`u Izetu Sarajli}u
biznis
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 18
Njujor{ka berza: Indeksi akcija su u porastu
Ameri~ki dolar spustio se
ju~er na vode}im berzama na
novi najni`i nivo prema euru
otkako je uvedena evropska va-
luta 1999. godine. Ju~er ujutro
euro je ko{tao 1,4416 dolara, da
bi kasnije njegova vrijednost bi-
la korigirana na 1,4174, ~ime je
ipak prema{en rekord od 1,4162
dolara postavljen dan ranije, ja-
vio je BBC.
Dolar nakon pada na {est be-
rzanskih sesija zaredom ostaje i,
otprilike, na najni`em nivou za
15 godina prema korpi na-
jva`nijih valuta.
Istovremeno, indeksi akcija su
u porastu zbog uvjerenja da }e
SAD u oktobru smanjiti kamatu
za jo{ ~etvrt procenta, na 4,5 po-
sto, poslije obaranja za pola pro-
centa po~etkom septembra.
Ameri~ka valuta i dalje slabi
Novi rekord eura
Cijene nafte na svjetskim ro-
bnim berzama ju~er su donekle
oja~ale zbog straha trgovaca da bi
tropska oluja u blizini Meksika
mogla ponovo poremetiti proizvo-
dnju nafte i gasa. Ameri~ka laka
nafta na berzi u Njujorku za na-
jbli`i termin isporuke ko{ta 80,97
dolara za barel, a evropski „brent“
na berzi u Londonu 77,95 dolara.
Pro{log ~etvrtka nafta je u SAD
dostigla blizu 84 dolara za barel.
Gorivo na svjetskim berzama
Nafta skuplja zbog oluja
Njema~ka telekomunikacio-
na kompanija „Deutsche Tele-
com“ odlu~ila je da u~estvuje u
nadmetanju za pribavljanje
dr`avnog udjela od 49,13 posto
u „Telekomu Slovenije“ preko
svoje podru`nice „Hrvatski te-
lekom“ (T-HT), objavljeno je
ju~er na hrvatskom poslovnom
internet portalu Poslovni.hr.
T-HT je jo{ u petak uzeo do-
kumente za u~e{}e na tenderu,
uva`avaju}i odluku svog ve}in-
skog vlasnika iz Njema~ke.
Rok za podno{enje ponuda za
kupovinu dr`avnog udjela u
„Telekomu Slovenije“ isti~e 15.
oktobra, a potencijalni kupci tre-
baju se registrirati do 28. septe-
mbra, podsjetila je agencija STA.
Prema nedavnom izvje{taju
slovenskog poslovnog dnevni-
ka „Finance“, u nadmetanju za
preuzimanje dr`avnog udjela u
„Telekomu Slovenije“ u~estvo-
vat }e i turska kompanija „Turk
telekom“, ma|arska „Magyar
telekom“, islandska „Skipti“ i
italijanska kompanija „Tele-
com Italia“.
Pripreme za prodaju dr`avnog udjela
Nijemci sti`u na tender
za „Telekom Slovenije“
Zainteresirani i turska kompanija „Turk telekom“, ma|arska „Magyar
telekom“, islandska „Skipti“ i italijanska kompanija „Telecom Italia“
T-HT uzeo dokumente za tender
Ju~er je istekao rok za javnu
ponudu dionica „Hrvatskog tele-
koma“ (T-HT), a o~ekuje se da }e
akcije kupiti do 300.000 gra|ana.
Zbog velikog interesiranja,
Vlada je po~etkom sedmice po-
ve}ala paket dionica za javnu po-
nudu na 32,5 odsto, pri ~emu je
utvrdila i da }e hrvatski gra|ani
s pravom prvenstva mo}i kupiti
najvi{e 25 posto dionica i to do
najvi{e prodajne cijene od 38.000
kuna (5.200 eura).
Do kraja pro{le sedmice, za
kuponinu dionica prijavilo se
210.000 gra|ana.
Institucionalni investitori,
kojima je namijenjeno do 7,5
posto deonica T-HT-a, ponude
mogu da dostavljati do 1. okto-
bra, a tada bi Vlada trebala od-
lu~iti o kona~noj prodajnoj ceni
i o raspodjeli tih vrijednosnih
hartija.
Istekao rok za javnu ponudu
Dionice T-HT kupit }e 300.000 gra|ana
biznis
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 19
Prema najnovijim podacima
Zavoda za zapo{ljavanje FBiH,
od 1. januara do 31. avgusta ove
godine 41.265 osoba sa evide-
ncija kantonalnih
slu`bi dobilo je po-
sao, {to govori o
pove}anoj po-
tra`nji za ra-
dnicima.
Ovakav rezultat nezabilje`en
je ranijih godina, ocjenjuje Mir-
alem [ari}, direktor Federalnog
zavoda, nagla{avaju}i nesu-
mnjiv uspjeh akcije Vla-
de FBiH i inspekcije
na suzbijanju rada
nacrno, u kojoj
su ovi radnici
primljeni u
redovan radni
odnos s upla-
}enim dopri-
nosima.
Sve to utje-
calo je i na po-
ve}anje broja
zvani~no zapo-
slenih u FBiH na
407.885 osoba
u ovom periodu i prvi put nakon
nekoliko godina smanjenje bro-
ja evidentiranih nezaposlenih,
koji je u avgustu iznosio
369.886, za 524 osobe manje ne-
go u julu.
Me|utim, i dalje me|u evide-
ntiranim na biroima ima jo{ do-
sta onih koje rade nacrno. Ugla-
vnom su prijavljeni da bi dobili
zdravstveno osiguranje za cijelu
porodicu putem kantonalnih
slu`bi, kao da su osobe bez posla.
U pro{logodi{njoj analizi
tr`i{ta rada Zavoda posebno se
ukazuje na ovaj problem. Podaci
potvr|uju da na evidenciji neza-
poslenih ima ~ak i vlasnika ka-
pitala, koji imaju registrirane fi-
rme na druga lica, da bi preko
biroa rada imali besplatnu zdra-
vstvenu uslugu. E. PLE^I]
Iz slu`bi za zapo{ljavanje
U Federaciji pove}ana
potra`nja za radnicima
Od 1. januara do 31. avgusta ove godine 41.265 osoba sa evidencije
nezaposlenih dobilo posao
Br~ko: Prezentacija etanol projekta (Foto: M. N. Dragi~evi})
Predstavnici iranske kor-
poracije „E&I Group“ ju~er
su u Br~kom prezentirali pro-
jekt izgradnje rafinerije eta-
nola do 2011. godine. Investi-
cija bi ko{tala oko 150 milio-
na dolara, a posao bi dobilo
oko 400 radnika, a jo{ oko
4.000 bilo bi indirektno veza-
no za ovaj projekt.
Po{to je za realizaciju tih pla-
nova potrebno oko 5.000 hekta-
ra zemlje za uzgoj osnovne siro-
vine, gradona~elnik Distrikta
Mirsad \apo kazao je da }e pro-
jekt biti detaljno analiziran pri-
je odluke o sklapanju posla s Ir-
ancima. E. R.
Plan korporacije „E&I Group“
Br~kom nude
rafineriju etanola
Nove akcijske ponude iz ELOB-a
Promocija digitalne
TV u novom Robotu
U Robotu - Novo Sarajevo, 29. i 30.
septembra, prezentacija ELOB digitalne TV
ELOB CATV, operater koji
pru`a usluge digitalne i kablo-
vske TV i kablovskog interne-
ta, i ove sezone pripremio je niz
akcijskih ponuda i pogodnosti
za svoje postoje}e i budu}e kor-
isnike. Jedna od akcija koja pri-
vla~i ponajvi{e pa`nje jeste ona
za budu}e korisnike ELOB di-
gitalne TV. Svi oni koji naru~e
digitalnu TV i potpi{u kori-
sni~ke ugovore u periodu od 1.
septembra do 31. decembra ove
godine, dobivaju prvi risiver
gratis.
Gratis risiver
ELOB u saradnji sa
Tr`nim centrom Robot, pre-
dstoje}i vikend, 29. i 30. septe-
mbra 2007. g., organizira pro-
mociju akcije za digitalnu TV.
Svi oni koji do|u u novi Ro-
botov prodajni centar u No-
vom Sarajevu, mo}i }e vidjeti
{ta je to digitalna TV, kvalitet
slike i programske sheme, a
zahvalju}i ELOB-ovim ljuba-
znim promoterima mo}i }e
pogledati svih 60 najkvalite-
tnijih doma}ih, evropskih i
svjetskih TV programa.
Oni koji budu zaintereso-
vani, a stanuju u dijelu Kanto-
na Sarajevo gdje je tehni~ki
mogu}e osigurati signal
ELOB digitalne TV, mo}i }e
odmah u Robotu - Novo Sara-
jevo, potpisati korisni~ke ugo-
vore i naru~iti dolazak ELOB-
ovih ekipa radi priklju~enja.
Uz to, za sve posjetioce je osi-
guran promo materijal, a za
najmla|e i prigodni pokloni.
Pogodnosti
za kupce Bire
I to nije sve. Prvih deset
kupaca „Bira“ TV aparata, a
gdje postoje tehni~ke mo-
gu}nosti za prijem signala
ELOB digitalne TV, dobit }e
besplatno priklju~ak na digi-
talnu TV, uz obavezu da pla-
}aju redovnu mjese~nu pre-
tplatu u iznosu od 16,9 KM.
Dakle, sve {to je ostalo je-
ste da Vas pozovemo da do|ete
u Robot - Novo Sarajevo, 29. i
30. septembra. Marketing
Iz ELOB-a nagla{avaju
da je pokrenuto jo{ niz akci-
ja: u Tar~inu, Vogo{}i, Paza-
ri}u, za sve korisnike kablo-
vske TV koji `ele dodatne
pakete, za kablovsaki inter-
net...
Vi{e informacija mo`ete
dobiti putem besplatne info
linije: 080 02 01 05 ili na inte-
rnet stranici www.elob.ba.
Jo{ akcija
iz ELOB-a
U Zavodu najavljuju o{tri-
je kriterije nezaposlenosti, ka-
ko bi se liste dovele u realno
stanje. Sve ankete, pa i najno-
vija Agencije za statistiku
BiH, govore da u na{oj zemlji
stopa nezaposlenosti ne iznosi
oko 45 posto, {to je podatak
slu`bi zapo{ljavanja, ve} je za
15 procenata ni`a.
Kriteriji
nezaposlenosti
[ari}:
Pozitivni
trendovi
biznis
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 20
Kursna lista SASE na dan 27. 9. 2007.
Dioni~ko društvo
Zvani~ni
kurs (KM)
Cijena
zatv. (KM)
Koli~ina Vrijednost
(KM)
Broj
transakcija
Cijena
otv. (KM)
Promjena
kursa (%)
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 59,65 -0,57 60,00 59,70 1.399 83.396,72 12
IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO (K3) 21,49 -0,46 21,49 21,51 3.680 79.083,64 3
IF BONUS D.D. SARAJEVO (K2) 14,00 0,00 14,00 14,00 1.685 23.590,00 2
IF BOSFIN D.D. SARAJEVO (K2) 15,31 -2,92 15,31 15,70 297 4.655,88 2
IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR (K1) 25,31 1,26 25,33 25,30 450 11.393,82 6
IF EUROFOND-1 DD TUZLA 7,03 -1,00 6,98 7,10 685 4.813,74 7
IF FORTUNA FOND DD BIHA] 16,94 -0,19 16,90 16,97 296 4.901,54 3
IF HERBOS FOND DD MOSTAR 25,87 -1,62 25,37 25,28 2.023 52.495,13 11
IF MI GROUP DD SARAJEVO 15,36 2,09 15,00 15,50 1.301 19.989,91 9
IF NAPRIJED DD SARAJEVO 15,29 -1,42 15,29 15,29 36 550,44 2
IF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO (K2) 14,69 1,54 14,53 14,99 1.350 19.834,58 11
IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO 34,99 0,19 34,70 35,00 1.161 40.629,30 4
ABS BANKA D.D. SARAJEVO 580,67 -0,04 580,01 570,51 9 5.226,04 5
ANGROSIROVINA DD TUZLA 7,00 0,00 7,00 7,00 23 161,00 1
BIMAL BR^KO 18,50 -7,50 18,50 18,50 30 555,00 1
BH TELECOM D.D. 59,97 0,99 59,99 60,00 2.223 133.282,34 23
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 31,56 -2,15 32,00 31,53 67 2.115,55 3
ENKER DD TEŠANJ 26,00 0,00 26,00 26,00 37 962,00 1
ENERGOPETROL DD SARAJEVO 87,00 -0,96 87,00 87,00 210 18.270,00 2
E-RKG D.D. BIHA] 7,00 -22,22 7,00 7,00 3.800 26.600,00 2
ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO 7,90 2,20 7,90 7,90 2.000 15.800,00 1
FABRIKA DUHANA MOSTAR 75,01 -0,03 75,03 75,00 70 5.250,66 4
FABRIKA DUHANA SARAJEVO 385,79 -1,48 389,00 381,00 315 121.587,31 16
FEROELEKTRO DD SARAJEVO 12,80 0,00 12,80 12,80 598 7.654,40 2
UNIS GINEX DD GORA@DE 20,05 -49,88 20,05 20,05 5.060 101.453,00 1
HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO 23,46 0,16 23,51 23,01 876 20.564,34 7
IK BANKA D.D. ZENICA (POVLAŠTENE) 303,61 1,20 303,61 303,61 10 3.036,10 1
IK BANKA DD ZENICA 318,50 -2,99 325,00 315,00 20 6.370,00 3
INGRAM DD SREBRENIK 37,00 0,00 37,00 37,00 228 8.436,00 3
INSTITUT ZA ZAŠTITU,EKOL. I OBRAZOVANJE 15,00 0,00 15,00 15,00 3.195 47.925,00 1
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR 214,71 0,80 214,71 214,71 39 8.373,69 1
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 141,19 -1,26 135,00 141,90 270 38.122,50 7
JP KOMOS D.D. MOSTAR 4,10 -8,89 4,10 4,10 395 1.619,50 2
KOMBITEKS D.D. BIHAÆ 0,28 -3,45 0,28 0,28 13.000 3.640,00 3
KONJUH D.D. @IVINICE 57,00 0,00 57,00 57,00 200 11.400,00 2
KTK VISOKO DD VISOKO 3,10 0,32 3,10 3,10 130 403,00 1
MARKET-KOMERC D.D. ZENICA 4,50 -2,39 4,50 4,50 300 1.350,00 1
MEDIAPAN DD BUSOVA^A 0,30 0,00 0,30 0,30 8.970 2.691,00 3
MAPEX DD MAGLAJ 6,63 -1,27 6,77 6,51 1.493 9.905,40 5
NATRON DD MAGLAJ 8,50 3,53 8,50 8,50 276 2.346,00 4
REMONTMONTA@A DD TUZLA 95,00 0,00 95,00 95,00 59 5.605,00 1
RMU BANOVICI DD BANOVI]I 159,00 -0,62 159,00 159,00 100 15.900,00 1
RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST 138,00 2,21 138,00 138,00 292 40.296,00 2
RUDNIK SOLI TUŠANJ DD TUZLA 70,03 0,19 69,89 71,00 239 16.737,90 3
RUDNIK @ELJEZNE RUDE D.D. VAREŠ 3,77 1,89 3,79 3,71 1.135 4.278,84 4
SARABON DD SARAJEVO 1,00 -9,09 1,00 1,00 1.866 1.866,00 1
SODASO HOLDING DD TUZLA 48,00 9,07 48,00 48,00 43 2.064,00 2
ŠIPAD EXPORT - IMPORT D.D. SARAJEVO 13,01 -1,14 13,01 13,01 100 1.301,00 1
SOLANA DD TUZLA 66,04 0,04 65,33 66,00 472 30.975,45 5
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO 20,05 -6,72 20,02 20,15 623 12.488,59 3
SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO (K1) 70,00 4,48 70,00 70,00 1.100 77.000,00 9
SANITEKS DD VELIKA KLADUŠA 37,95 -0,17 38,02 20,00 2.011 66.845,72 8
SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR 4,90 -6,67 4,90 4,90 1.945 9.530,50 2
TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ 64,00 5,79 64,00 64,00 348 22.272,00 6
TUZLA-REMONT DD TUZLA 8,50 21,43 8,50 8,50 3.687 31.339,50 4
UNISGAL D.D. KONJIC 2,51 0,00 2,51 2,51 31.749 79.689,99 2
UNIGRADNJA D.D. SARAJEVO 250,00 56,25 250,00 250,00 15 3.750,00 1
UNIS KOVINA DD VISOKO 14,70 -1,87 14,70 14,70 600 8.820,00 2
UNIS D.D. SARAJEVO (K2) 34,99 -2,81 34,99 34,99 200 6.998,00 1
UNIS-PRETIS NIS DD VOGOŠ]A 9,00 0,00 9,00 9,00 100 900,00 1
VRANICA D.D. SARAJEVO 200,02 0,20 200,02 204,90 934 186.821,20 15
GP @GP DD SARAJEVO 39,07 -2,33 40,00 39,00 215 8.400,00 2
ZRAK DD SARAJEVO 4,48 -13,10 4,60 4,40 2.068 9.273,00 8
ZVANI^NA KOTACIJA
SLOBODNO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Na Sarajevskoj berzi ju~er je
ostvaren ukupan promet od
1.593.587 KM. Na zvani~noj ko-
taciji iznosio je 83.396, me|u fo-
ndovima 261.937, a na slobo-
dnom tr`i{tu 1.248.252 marke.
Najve}i promet na zvani~noj
kotaciji imale su dionice „Bo-
snalijeka“ (83.396 KM, uz mi-
nus od 0,57 posto), na kotaciji
fondova „BIG investa GR“
(79.083 KM, uz pad od 0,46 po-
sto), a na slobodnom tr`i{tu
„Vranice“ (186.821 KM, uz rast
od 0,20 posto).
Najve}i rast imale su dionice sa-
rajevske „Unigradnje“ od ~ak 56,25
posto, sa 160 na rekordnih 250 mar-
aka, dok je najve}i pad imao „Unis
Ginex“ iz Gora`da od 49,88 posto.
Mada su oba berzanska inde-
ksa posljednjih dana uglavnom
u crvenom, rekordne vrijedno-
sti, osim „Unigradnje“, dosti`u i
dionice „Vranice“ (200,02), Ce-
mentare u Kaknju (64), Institu-
ta za za{titu, ekologiju i obrazo-
vanje (15) i konji~kog „Unis-
gala“ (2,51 marku).
Vrijednost BIFX-a je pala za
0,14 posto, na 7.469,55 poena, a
indeksa SASX-10 za 0,32 posto i
iznosi 4.312,89 poena, saop}ila
je Sarajevska berza.
BIFX 0,14% 7.469,55
SASX-10 0,32% 4.312,89
Vrijednost indeksa

Ju~era{nji promet 1.593.587 KM
Rekordi ’Unigradnje’, ’Vranice’ i Cementare
U crvenom oba berzanska indeksa
Gubitnik dana Dobitnik dana
„Unigradnja“, Sarajevo (+56,25%) „Unis Ginex“, Gora`de (-49,88%)
Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Ukupan
promet
KM
ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA 3 0,12 3,02 2,95 38.245,50
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 2,64 1,35 2,65 2,58 48.628,46
ZIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA 29 1,97 29,01 29 26.506,86
ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA 22,35 1,17 22,5 21,29 30.906,64
ZIF AKTIVA INVEST FOND AD GRADIŠKA 22,74 -0,17 23 22,6 27.168,03
ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA 0,38 -0,39 0,382 0,38 22.343,36
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA 24,27 0,04 24,5 24,02 174.228,91
ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA 24,52 3,59 25 23,67 66.822,75
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA 23,55 -0,89 23,6 23,5 55.660,33
BIRAÈ AD ZVORNIK 0,388 3,6 0,39 0,379 98.094,33
22. DECEMBAR AD BANJA LUKA 0,18 12,5 0,18 0,18 54.000,00
RAFINERIJA NAFTE AD BOSANSKI BROD 1,13 5,36 1,15 1,1 122.971,35
BERZANSKA KOTACIJA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 27. 9. 2007.
Redovan promet na Banja-
lu~koj berzi ju~er je iznosio
987.492 KM, a najve}i je oba-
vljen akcijama fonda „Kristal
invest“ (174.228 KM, uz rast od
0,04 posto.
Ve}e trgovanje obavljeno je
i akcijama Rafinerije nafte
(122.971 KM), koje su nakon
prekju~era{njeg minusa pono-
vo na ja~oj uzlaznoj putanji
(plus 5,36 posto).
Najve}i rast ju~er su imale
akcije preduze}a „22. decem-
bar“ iz Banje Luke od 12,50 po-
sto, a pad modri~ki „Pamo“ od
20 posto.
Vrijednost BIRS-a pove}ana
je za 0,78 posto, na 3.234,79 poe-
na, a FIRS-a za 0,50 posto, na
8.683,45 poena, saop}ila je Ba-
njalu~ka berza.
Gubitnik dana
„Pamo“, Modri~a (-20%) „22. decembar“, B. Luka (+12,50%)
BIRS 0,78% 3.234,79
FIRS 0,50% 8.683,45

Vrijednost indeksa
Promet 987.492 KM
Oba indeksa u plusu
Dobitnik dana
Emitent
Sklopljeni poslovi
Nakon {to je u junu ove godi-
ne podru~je Gora`danskog ka-
ntona zadesila elementarna nepo-
goda velikih razmjera, kada su
ve}e {tete u industrijskoj zoni pr-
etrpjeli gra|evinski objekti „Pob-
jede“, „Unis-Ginexa“ i „Centro-
prevoza“, te zgrade Doma zdra-
vlja i Kantonalne bolnice, u reko-
rdno kratkom periodu je ispla-
}ena od{teta za osiguranu imovi-
nu, `ivot i kasko osiguranja.
Poslije procjene {teta, go-
ra`danska filijala „Sarajevo osi-
guranja“ je osiguranicima uku-
pno isplatila iznos od ~ak pola
miliona KM, ~ime su dokazane
i prednosti osiguranja, ali i pro-
fesionalnost ove ku}e prema
svojim klijentima. Ad. H.
Filijala u Gora`du: Brza reakcija
Filijala „Sarajevo osiguranja“ u Gora`du
Osiguranicima za od{tetu
ispla}eno pola miliona KM
globus
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 21
Mesi}: U Njujorku razgovarao i s Klintonom
Hrvatski predsjednik o sve~anoj ve~eri
Mesi}: Bu{ mi je
rekao da ~eka
Hrvatsku u NATO-u
Hrvatski predsjednik Stje-
pan Mesi} izjavio je da je od pre-
dsjednika Sjedinjenih Ame-
ri~kih Dr`ava D`ord`a Bu{a
(George W. Bush) dobio novu
potvrdu za skori ulazak Hrva-
tske u NATO.
Mesi} se s Bu{om susreo na
sve~anoj ve~eri koju je ameri~ki
predsjednik priredio za {efove
dr`ava i vlada okupljene na 62.
zasjedanju Generalne skup{tine
UN-a u Njujorku.
- Rekao mi je: Mi vas ~ekamo
u NATO paktu. Pri~ekao je moj
odgovor. Ja sam mu rekao: Da,
mi smo spremni. I onda mi je po-
kazao... uredu - kazao je Mesi}
pokazuju}i i gestu koju je Bu{ pr-
itom na~inio podi`u}i palac.
Govore}i o susretu s biv{im
ameri~kim predsjednikom Bi-
lom Klintonom (Bill Clinton)
na otvaranju godi{njeg sastanka
Klintonove globalne inicijative,
Mesi} je kazao da Klintona za-
nima napredak Hrvatske te da je
„pohvalno govorio“ o pravcu u
kojem idu Hrvatska i regija, pr-
enosi Hina.
Spec
MOSKVA - Na adresu Ambasade Srbije u Moskvi po{tom je
upu}en koverat sa bijelim prahom, koji su nadle`ni ruski organi
ju~er preuzeli radi analize njegovog sastava i vrste. „Nikakvih
posljedica za sada nema, a o~ekuje se zvani~an izvje{taj na-
dle`nih ruskih organa“, rekao je ambasador Srbije u Rusiji Sta-
nimir Vuki}evi}.
Pro{irenje Evropske unije
ne}e biti gotovo i EU ne}e biti
cjelovita sve dok u nju ne u|u
sve zemlje jugoisto~ne Evrope,
izjavio je ju~er {ef Delegacije
Evropske komisije (EC) u Hrva-
tskoj Vinsent Deger (Vincent
Degert).
On je u~esnicima konfere-
ncije „Uloga Hrvatske u ujedi-
njenoj Evropi“, govore}i o temi
„Politika EU u jugoisto~noj Ev-
ropi“, objasnio da EU u odnosu
na nove ~lanice funkcionira na
~etiri nivoa.
Prva nivo je strate{ki, jer se
svaka nova ~lanica uklju~uje u
sistem njene sigurnosti, postaje
dijelom njene politi~ke stabi-
lnosti.
Drugi nivo je politi~ki, jer
svaka zemlja ispunjenjem uvjeta
pobolj{ava vlastitu demokratiju
i funkcioniranje dru{tva.
Tre}i nivo je ekonomski, jer
se postaje dijelom golemog zaje-
dni~kog tr`i{ta.
EU je, prema rije~ima Dege-
ra, svjesna da ono {to se doga|a
u njenom susjedstvu ima utjeca-
ja na cijelu EU i podru~je zapa-
dnog Balkana `eli {to prije uklo-
piti u vlastitu strukturu.
Pomo}nik ameri~kog dr`a-
vnog sekretara Danijel Frid
(Daniel Fried) izrazio je ju~er
nadu da }e posredni~ka trojka
Kontakt grupe uspjeti podsta-
knuti Beograd i Pri{tinu da
do|u do uzajamno prihvatljivog
rje{enja za Kosovo, ali je dodao
da „na stvari treba gledati rea-
lno“ i da Srbija treba „ostaviti
pro{lost iza sebe“.
- Meni je zaista `ao {to se
Jugoslavija raspala, nje vi{e ne-
ma, a Srbija sada treba prona}i
svoj put i ostaviti pro{lost iza
sebe - rekao je Frid, ina~e za-
du`en za pitanja Evrope i Evr-
oazije.
On je ocijenio da je sada{nji
status kvo na Kosovu „nestabi-
lan“ i da su svi poku{aji da se on
„zamrzne“ osu|eni na neu-
spjeh.
- Nama je neophodno da ide-
mo naprijed, a Rusija mo`e u to-
me igrati svoju ulogu - rekao je
Frid u izjavi ruskoj agenciji
Itar-Tas u Njujorku.
Ameri~ki diplomata je kate-
gori~ki odbacio mogu}nost da
bi davanje nezavisnosti Koso-
vu moglo stvoriti ne`eljen pre-
sedan na me|unarodnom pla-
nu.
- Ako ruska vlada osje}a uzn-
emirenost zbog mogu}ih prese-
dana, mi zajedno trebamo vrlo
jasno kazati da ne}emo trpjeti
neodgovorno pona{anje separa-
tisti~kih grupa - ka`e Frid.
Frid: Neophodno je da idemo naprijed
Danas sastanak u Njujorku
U Njujorku }e danas biti
odr`an tre}i po redu direktan
susret predstavnika Beograda
i Pri{tine na najvi{em poli-
ti~kom nivou, u okviru prego-
vara~kog procesa o budu}em
statusu Kosova, u fazi u kojoj
pregovorima rukovodi posre-
dni~ka trojka Kontakt grupe.
Predsjednik i premijer Sr-
bije, Boris Tadi} i Vojislav
Ko{tunica, predvodit }e srbi-
janski pregovara~ki tim, dok
}e predsjednik i premijer Ko-
sova, Fatmir Sejdiu i Agim
^eku, biti na ~elu delegacije
iz Pri{tine.
Scenarij sastanka, koji }e
biti odr`an u sjedi{tu EU u
Njujorku, utvrdit }e ministri
vanjskih poslova zemalja
~lanica Kontakt grupe, uz pri-
sustvo predstavnika EU Havi-
jera Solane (Javier) i Olija Re-
na (Olli Rehn) i generalnog
sekretara NATO-a.
Sudsko vije}e Ha{kog tribu-
nala osudilo je ju~er biv{e ofici-
re JNA Mileta Mrk{i}a na 20
godina zatvora, Veselina [lji-
van~anina na pet godina zatvo-
ra, a Miroslava Radi}a oslobodi-
lo je optu`bi po svim ta~kama
optu`nice i nalo`ilo da bude
oslobo|en, javljaju agencije.
Njih trojicu optu`nica je tere-
tila za strijeljanje oko 260 hrva-
tskih zarobljenika na poljoprivr-
ednom dobru Ov~ara kod Vuko-
vara, 20. novembra 1991. godine.
Tu`ila{tvo je u zavr{noj rije~i
na su|enju, koje je po~elo je 11.
oktobra 2005. a zavr{eno 16. ma-
rta ove godine, za svu trojicu za-
tra`ilo kazne do`ivotnog zatvo-
ra, dok je odbrana zatra`ila oslo-
ba|aju}e presude.
@albeno vije}e Ha{kog tribu-
nala potvrdilo je ju~er prvoste-
pene osloba|aju}e presude bi-
v{im vo|ama Oslobodila~ke vo-
jske Kosova Fatmiru Ljimaju i
Isaku Musliuu.
Deger: ^etiri nivoa odnosa
[ef Delegacije EC u Hrvatskoj
EU ne}e biti cjelovita sve
dok u nju ne u|u sve zemlje
jugoisto~ne Evrope
Pomo}nik ameri~kog dr`avnog sekretara o pregovorima o Kosovu
Srbija treba ostaviti
pro{lost iza sebe
Sada{nji status kvo na Kosovu je nestabilan i svi poku{aji da se on zamrzne
osu|eni su na neuspjeh, ka`e Frid Poruka Rusiji
Presuda Ha{kog tribunala vukovarskoj trojki
Mrk{i}u 20, ĝljivan~aninu pet
godina zatvora, Radi} oslobo|en
Kosovska {tampa o istrazi protiv zamjenika {efa UNMIK-a
[uk va`i za Don @uana
Pri{tinski dnevnici na alba-
nskom jeziku ju~er su posvetili
veliku pa`nju istrazi koju su
Ujedinjeni narodi pokrenuli pr-
otiv zamjenika {efa UNMIK-a,
biv{eg ameri~kog generala Sti-
vena [uka (Steven Schoock), uz
kontradiktorne ocjene njegovog
rada i pona{anja.
Istraga protiv [uka pokrenu-
ta je zbog njegovog „neprofe-
sionalnog odnosa“, odnosno
„pretjeranog intimiziranja“ sa
osobom optu`enom za ratne
zlo~ine.
Glavni i odgovorni urednik
lista „Ekspres“ u autorskom ko-
mentaru pi{e da optu`be protiv
biv{eg ameri~kog generala vi{e
nisu va`ne, jer }e od sada u sva-
kom slu~aju on va`iti za „Don
@uana i prevaranta“.
„Koha Ditore“ pi{e da se pr-
otiv [uka vodi istraga zbog na-
vodnog prijateljstva sa koso-
vskim politi~arima i zbog odno-
sa koji ima sa „stranim i loka-
lnim `enama na Kosovu“.
[uk: UN istra`uje pona{anje
globus
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
22
Samo je Azra prava Bosanka
Najtira`niji bh. magazin za `ene
Andrej NIKOLAIDIS
Supruga
Sanja je
moje
najve}e
blago
Pripreme za
Evropsko prvenstvo
@enski Kugla{ki klub „Rad“
Gisele BUNDCHEN
Za{titnica
rijeke
Amazon
Ameri~ki Senat izglasao je
neobavezuju}u rezoluciju o pla-
nu podjele Iraka, za koji njegove
prista{e tvrde da je jedino rje{en-
je za prekid sukoba u toj zemlji.
Sa 75 glasova za i 23 protiv,
Senat je odobrio plan koji je pre-
dlo`io demokratski senator i ka-
ndidat za Bijelu ku}u D`ozef
Bajden (Joseph Biden) i koji je,
prema njegovom mi{ljenju, po-
liti~ki klju~ za povla~enje ame-
ri~kih snaga i spre~avanje suko-
ba u toj zemlji.
Podjelu zemlje na dr`ave
izme|u razli~itih zajednica (Kur-
di, {iiti, suniti) odbacila je admi-
nistracija predsjednika D`ord`a
Bu{a (George W. Bush).
U izradi plana podjele sudje-
lovao je i biv{i stru~njak iz Kar-
terove vlade i biv{i direktor Vi-
je}a za vanjsku politiku Leski
Gelb (Leslie).
Vo|a demokrata u Senatu
Hari Rid (Harry Reid) ocijenio
je da prihvatanje Bajdenovog
amandmana pokazuje da Senat
priznaje da politi~ko pomirenje
mora biti glavna zada}a Ira~ana.
^elnik Katoli~ke crkve u
Mozambiku Maputa Francisco
Chimoio izjavio je da su prezer-
vativi koje proizvode firme iz
zapadnih zemalja i koje dijele u
kampanji i borbi protiv AIDS-a,
namjerno zara`eni HIV viru-
som, prenosi BBC.
Chimoio usto tvrdi i kako su
neki antiretroviralni lijekovi
(koji se koriste u terapiji obolje-
lih od AIDS-a) tako|er zara`eni
HIV-om, a sve u svrhu da se istr-
ijebe i dokraj~e Afrikanci.
U Mozambiku se, kao i dru-
gdje u svijetu, Katoli~ka crkva
protivi kori{tenju prezervativa,
te smatra kako je najbolji lijek
protiv spolnih bolesti - apstine-
ncija.
Nadbiskup Chimoio rekao je
za BBC kako ima podatke da se
namjerno zara`eni kondomi pr-
oizvode u dvije evropske dr`ave,
ali ih je odbio imenovati. U Mo-
zambiku se svaki dan HIV-om
zarazi oko 500 ljudi.
Ameri~ka senatorica Hilari
Klinton (Hillary Clinton) ocije-
nila je kao „opravdan“ navodni
izraelski zra~ni napad na sirijsku
teritoriju, jer postoje obavje{tajni
podaci koji nagovje{tavaju da Sje-
verna Koreja poma`e Damasku
da izgradi nuklearno postrojenje,
prenose ju~er izraelski mediji.
- Mi nemamo onoliko infor-
macija koliko bismo `eljeli. Ali
mislimo da znamo da uz pomo}
Sjeverne Koreje, finansijsku i te-
hni~ku i materijalnu, Sirijci
o~ito sastavljaju, i mo`da to ~ine
ve} izvjestan broj godina, nukle-
arno postrojenje i Izraelci su ga
uni{tili, {to podr`avam - rekla je
vode}a kandidatkinja demokrata
za narednog predsjednika SAD.
Tokom debate u Hanoveru u
Nju Hemp{iru, Klinton je ista-
kla da postoje dokazi da je sjeve-
rnokorejski teretni brod dolazio
sa isporukama. Kako ka`e, po-
stoje obavje{tajni i drugi dokazi.
Hilari se, ipak, ogradila rekav{i
da je incident sa Sirijom i Izrae-
lom stroga tajna i da ona zato
nema dovoljno informacija.
Predsjedni~kim kandidati-
ma u Nju Hemp{iru je postavlje-
no pitanje da li bi podr`ali izrae-
lski napad na Iran.
U poku{aju da izbjegne
odgovor, Klinton je najprije re-
kla: „To je hipoteti~ko pitanje“,
ali na insistiranje moderatora da
je pitanje realisti~no, kazala je:
„Ono {to je Izrael uradio u Siriji
je realisti~no“.
Sirija je saop}ila da su izrae-
lski avioni povrijedili njen zra~ni
prostor, lete}i iz pravca Mediter-
ana i ispustili municiju, bje`e}i
od protuzra~ne odbrane. Detalji
operacije nisu objelodanjeni.
Zbog napada koji je jo{ obavi-
jen velom tajne, jer izraelski zva-
ni~nici ne potvr|uju, a i ne pori~u
da se dogodio, porasla je napetost
izme|u dvije susjedne zemlje.
U Iranu su ju~er tri mu{kar-
ca javno obje{ena zbog silovanja
i plja~ke 12 djevojaka, ugla-
vnom studentica, prenose ira-
nski mediji.
Mu{karci su obje{eni pred
hiljadama posmatra~a u mjestu
Babol, na sjeveru zemlje, preno-
si Reuters.
Javni tu`ilac je za novinsku
agenciju Fars izjavio da su po-
gubljeni svoja „ne~asna djela“
zapo~eli prije tri godine tako {to
bi prvo obmanuli djevojke, a
onda ih silovali i oplja~kali.
Mu{karci su uhva}eni po{to
je jedna od djevojaka prvo svo-
jim napada~ima dala veliku su-
mu novca, kako je ne bi silovali,
a zatim ih prijavila policiji.
Aktivisti ka`u da mnogi sl-
u~ajevi silovanja u Iranu bivaju
neprijavljeni zbog javne sramote.
Iran
Javno vje{anje
zbog silovanja
Bajden: Podijelio zajednice
Usvojen Bajdenov prijedlog
Senat izglasao
plan podjele Iraka
Svaki dan virusom se zarazi 500 osoba
Nadbiskup Mozambika
optu`io Zapad da {iri HIV
Uz tvrdnju da Damask `eli izgraditi nuklearno postrojenje
Hilari Klinton podr`ala
izraelski udar na Siriju
Sirijci o~ito sastavljaju nuklearno postrojenje i Izraelci su ga uni{tili,
{to podr`avam, ka`e Klinton Napad Izraela na Iran realisti~an
Demokratska senatorica tokom debate u Nju Hemp{iru (AP)
globus
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 23
Evropska unija pozvala je ju-
~er na nastavak rada parlamenta
Makedonije, nakon incidenta u
kojem su se sukobili aktivisti
albanskih stranaka.
U utorak nave~er je makedo-
nska specijalna policija morala
intervenirati u Sobranju, usljed
sva|e o izbornim reformama i
tu~e koja je izbila izme|u ~lanova
opozicione Demokratske unije za
integraciju (DUI) i Partije za de-
mokratski prosperitet. Tri osobe
su ranjene, a pet ih je uhap{eno.
Stranka DUI zaprijetila je bo-
jkotom rada u parlamentu dok se
ne formira zvani~na komisija za
istra`ivanje ovog incidenta. Zva-
ni~nici su se ju~er sastali da odr-
ede strukturu te komisije.
Portparol Evropske komisije
Kristina Na| (Krisztina Nagy)
izjavila je ju~er kako se nada da
}e opozicija povu}i svoje prije-
tnje, javio je Reuters.
- Nadamo se da }e ta odluka
biti brzo promijenjena, jer je u
ve}ini demokratskih zemalja
parlament najbolja platforma za
odbranu politi~kih mi{ljenja i
zastupanje ne~ijih politi~kih
interesa. Za evropsku budu}no-
st zemlje va`no je da se refor-
mski proces nastavi i zato je bi-
tno da se rad u parlamentu na-
stavi - rekla je Na| u Briselu.
Makedonija je ve} kandidat
za ~lanstvo u EU.
Tako|er, Na| je izrazila za-
brinutost nasiljem nad novinar-
ima tokom nereda u i ispred
zgrade parlamenta u Skoplju.
- U demokratskom dru{tvu
napadi na novinare ne mogu bi-
ti tolerirani - isti~e portparol
Evropske komisije.
Italijanska vlada lijevog ce-
ntra, premijera Romana Prodi-
ja, mogla bi pasti na ispitu iz
dr`avnog bud`eta za 2008. godi-
nu koji je u pripremi za predsta-
vljanje u parlamentu, jer se oko
njegovog sadr`aja sva|aju stra-
nke ljevice sa strankama centra
iz vladine koalicije, ali bi vladu
mogla spasiti „nepostoje}a stra-
nka“ koja broji blizu 400 zastu-
pnika i senatora.
U sjedi{tu vlade u Rimu
ju~er je zapo~eo sastanak ~elni-
ka stranaka vladine koalicije uz
velike sva|e. Ljevica u koaliciji
tra`i izdvajanje sredstava za po-
mo} siroma{nima, penzioneri-
ma i mladima, dok stranke ce-
ntra smatraju da bi trebalo sma-
njiti porezni pritisak. U tom ra-
scjepu Prodi poku{ava prona}i
ravnote`u. No, u parlamentu bi
Prodijevoj vladi mogla pomo}i
nepostoje}a „stranka“, koja ima
zapravo najve}i broj zastupnika
i senatora.
Najve}a parlamentarna „stra-
nka“ nema slu`beno ime, ali mo-
`e se ra~unati da okuplja oko 400
parlamentaraca (ukupno ima 945
parlamentaraca, od kojih 630 za-
stupnika i 315 senatora) iz stra-
naka od krajnje ljevice do krajnje
desnice - rije~ je o zastupnicima i
senatorima koji su po prvi put
izabrani u parlament.
Desni centar ~elnika Silvija
Berluskonija (Berlusconi) ra~-
una na to kako }e vlada pasti ove
jeseni, odnosno do Bo`i}a, do
kada treba usvojiti dr`avni bu-
d`et, te da }e se na prijevremene
parlamentarne izbore iza}i po-
~etkom 2008. godine.
Policija ispred Sobranja: Neophodna intervencija
Njema~ka
Planirali
bomba{ki napad
zbog frustracija
Dvojica 19-godi{njaka iz nje-
ma~ke pokrajine [lezvig-Ho-
l{tajn uhap{eni su zbog namjere
da na gradskom va{aru u mjestu
Relingen postave bombu, javlja-
ju njema~ki mediji.
Razlog za bomba{ki napad
su, kako se navodi, nezadovo-
ljstvo i frustracija ovih nezapo-
slenih mladi}a.
- Nema nikakvih tragova da
ovaj slu~aj ima politi~ku, terori-
sti~ku ili ekstremisti~ku pozadi-
nu - izjavio je vi{i dr`avni
tu`ilac u [lezvig-Hol{tajnu Fri-
drih Viduvilt poslije saslu{anja
osumnji~enih mladi}a, od kojih
je jedan ve} bio ka`njavan zbog
agresivnog pona{anja i uvreda.
Osumnji~eni, uhap{eni poslije
dojave o planiranom bomba{kom
napadu na va{aru, koji }e se odr-
`ati sutra, terete se za poku{aj ubi-
stva eksplozivom „ru~ne izrade“.
Demonstracije protiv Mu{arafa odr`ane su i ju~er
(AP)
Ukratko Ukratko
ISLAMABAD- Dosada{nji pr-
edsjednik Pakistana Pervez Mu-
{araf (Musharraf) prijavio je
svoju kandidaturu za predsje-
dni~ke izbore 6. oktobra, izjavio
je za {tampu ministar `eljeznica.
General Mu{araf, koji je prije
osam godina preuzeo vlast dr`-
avnim udarom, bez prolijevanja
krvi, suo~ava se ve} {est mjeseci s
velikim opstrukcijama.
Vrhovni sud narednih dana
se treba izjasniti o validnosti
njegove kandidature.
Mu{araf se kandidirao za izbore
STRAZBUR - Komitet mini-
stara Vije}a Evrope odlu~io je
da proglasi 10. oktobar kao Evr-
opski dan protiv smrtne kazne,
saop}eno je iz Vije}a Evrope.
Komitet je izrazio nadu da }e
se Evropska unija priklju~iti
ovoj inicijativi {to prije.
Vije}e Evrope bilo je pionir
u ovom procesu, {to je Evropu
u~inilo de facto zonom bez smr-
tne kazne od 1997. godine.
Ovaj dan bit }e evropski do-
prinos Svjetskom danu protiv
smrtne kazne, koji se svake go-
dine obilje`ava 10. oktobra.
Lideri Vije}a Evrope i Evro-
pske unije i predstavnici dr`ava
~lanica ovih organizacija okupit
}e se na me|unarodnoj konfere-
nciji protiv smrtne kazne u Lisa-
bonu 9. oktobra, koju organizira
portugalsko predsjedni{tvo EU
uz podr{ku Evropske komisije.
Evropski dan protiv smrtne kazne
RANGUN- Mijanmarske snage
sigurnosti uspjele su ju~er rastje-
rati hiljade demonstranata u bli-
zini hrama Sule, u centru Jango-
na, nakon postavljanja ultimatu-
ma i op}e pucnjave, rekli su svje-
doci. Stotinjak osoba uhap{eno
je i prisilno ugurano u vojne ka-
mione, dok su drugi demonstra-
nti pobjegli, prenose agencije.
Prethodno su pripadnici sna-
ga sigurnosti zaprijetili demons-
trantima da }e „pribje}i ekstrem-
nim mjerama“ ako se ne razi|u.
Organizacija „Amnesty Inte-
rnational“ izrazila je ju~er zabr-
inutost zbog mogu}eg zlosta-
vljanja i lo{eg postupanja s tri-
stotinjak Mijanmaraca, me|u
kojima su opozicioni ~elnici,
umjetnici i budisti~ki sve}enici
koje je uhapsila vojna hunta.
Rastjerani demonstranti u Rangunu
Erdoan: Turski premijer razgovarao s kolegom iz Albanije
TIRANA- Turska i Albanija po-
dr`avaju plan specijalnog izasla-
nika UN-a za Kosovo Martija
Ahtisarija (Martti Ahtosaari), sa-
glasili su tokom razgovora u Nju-
jorku premijeri dvije zemlje Re-
d`ep Tajip Erdoan (Recep Tayyip
Erdogan) i Sali Beri{a (Berisha).
Kako prenosi albanska age-
ncija ATA, Erdoan i Beri{a su
ocijenili da }e Turska, „kao vo-
de}a dr`ava u regionu“, imati
zna~ajnu ulogu kada je rije~ u
rje{avanju pitanja Kosova, kao i
da }e Ankara imati klju~nu ulo-
gu u podr{ci Ahisarijevom pla-
nu, posebno u okviru Organiza-
cije islamske konferencije.
Beri{a je, tako|er, pozvao Er-
doana da Turska „poja~a napore
za daljnji razvoj investicija na
Kosovu“.
Turska i Albanija podr`avaju Ahtisarijev plan
Nakon incidenta izme|u albanskih aktivista u parlamentu
EU upozorava Makedoniju
Opozicija treba povu}i prijetnju da }e bojkotirati rad parlamenta Bit }e
formirana zvani~na komisija za istra`ivanje incidenta
Prodi ima problema sa usvajanjem bud`eta
Berluskoni ra~una na to da }e vlada pasti ove jeseni
Ira~ki premijer Nuri el-Maliki
(Al-Maliki) izjavio je da je nacio-
nalno pomirenje klju~no za okon-
~anje svakodnevnog nasilja u nje-
govoj zemlji, pozivaju}i svjetske
lidere da pomognu u okupljanju
zava|enih frakcija, ali nude}i ma-
lo vlastitih politi~kih rje{enja.
El-Maliki je poru~io Genera-
lnoj skup{tini UN-a u srijedu da
terorizam prijeti ugro`avanju
svakog uspjeha u smanjenju se-
kta{kih ubistava i uspostavi de-
mokratskih principa u Iraku, ja-
vio je AP.
- Gledamo na nacionalno po-
mirenje kao na ~amac za spa{a-
vanje, trajan mirovni projekt i
sigurnu luku za politi~ki proces
i demokratsku praksu - izjavio
je El-Maliki.
On je, me|utim, rekao kako
pomirenje „nije samo odgovor-
nost vlade“.
El-Maliki je suo~en s rastu}im
kritikama, posebno od ameri~kih
demokrata, zbog svoje nesposo-
bnosti da iskoristi smanjenje na-
silja u Bagdadu kako bi usvojio
zakone o diobi vlasti me|u suniti-
ma, {iitima i Kurdima i time po-
mogao u okon~anju pobune.
Ira~ki premijer za govornicom
(AFP)
Premijer Nuri el-Maliki u UN-u
Nacionalno pomirenje
klju~no za okon~anje nasilja
24 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 25
kiosk
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
26
Prvi rezultati obdukcije poka-
zali su da je 13-godi{nji Mateo Va-
jagi}, koji je prije tri dana umro na-
kon treninga na stadionu vara`di-
nskog Nogometnog kluba Varteks,
umro zbog krvnog zastoja.
Prema izjavama o~evidaca,
dje~ak se bez svijesti sru{io na
travnjak. Trener i klupski ljekar
uspje{no su ga reanimirali, na-
kon ~ega je preba~en u bolnicu
gdje je umro.
Vajagi}: Sru{io se nakon treninga
Nakon {to je oplja~kan 11.
septembra, Amerikanac Stiv
Svenson (Steve Swanson) bio je
u situaciji da sjedi za stolom s
~ovjekom koji je prethodno pro-
valio u njegovu ku}u.
Armando Hernandez (Her-
nandes), koji je oplja~kao Sve-
nsona, nakon {to je doru~kovao
u restoranu i nije imao novca
da plati ra~un, pri{ao je Svenso-
nu koji se tog trenutka igrom
slu~aja zadesio tu i rekao mu:
„Ba{ {teta {to te moram opet
oplja~kati“.
Kako Svenson ka`e, Herna-
ndez je imao pi{tolj u jednoj ru-
ci, a no` u drugoj.
- Ako me ubije{, ja }u i}i na
nebo, a ti }e{ provesti ostatak
svog `ivota u zatvoru - rekao je
Svenson razbojniku i ponudio
mu svoj nov~anik, a da zauzvrat
Hernandez ru~a s njim.
Uglavnom, razgovor je zavr-
{en molitvom i zagrljajem. He-
rnandez je vratio Svensonu
skoro sve stvari koje mu je rani-
je ukrao i prijavio sam sebe po-
liciji.
Neobi~an susret
Amerikanac ru~ao s provalnikom
Voditeljica na {vedskoj te-
leviziji TV4 Plus pomakla je
granice profesionalnog vodi-
teljskog standarda nakon {to
je povra}anjem u eteru, pred
gledaocima, jednostavno na-
stavila dalje voditi svoju emi-
siju.
Eva Nacemson (Nazemson)
svoj ispad je opravdala bolnim
menstruacijama od kojih joj
ponekad iznenada postane
lo{e.
Nacemson: Nastavila voditi {ou
Skandal televizijske zvijezde
Voditeljica
povratila u eteru
Nakon tragedije u Vara`dinu
Mateo umro zbog krvnog zastoja
Ubije|ena da je vara, Kine-
skinja Sija Sinfeng ubila je
svog momka „otrovnim polju-
pcem“.
Naime, ona mu je poljupcem
dala da proguta pilulu s mi{o-
morom, jer je par, navodno,
imao dogovor da onaj ko prevari
drugog mora umrijeti. Ovo ob-
ja{njenje, me|utim, sud nije pr-
ihvatio pa je osvetoljubivu `enu
osudio na smrt.
Kineskinja osu|ena na smrt
Otrovala momka mi{omorom
Karli Vilson (Karlie Wilson)
bila je shrvana kad je u 13. godini
saznala da ima dvije maternice te
da ne mo`e imati djece. Ali, {est go-
dina poslije iznenadila je ljekare.
- Plakala sam tri dana kada se
Mejson D`ejms (Mason James)
rodio. Mislila sam da nikada ne}u
mo}i imati djece, ali ljekari nisu
bili upravu - ka`e Karli (19), koja
je uspjela roditi zdravog sina.
Njeni problemi zapo~eli su
ulaskom u pubertet. Kada joj je bi-
lo 13 godina operirala je cistu na
maternici, ali Karli je imala
stra{ne bolove u stomaku. Pretra-
gama je otkriveno da ima rijetku
manu, odnosno dvije maternice.
Kako bi sprije~ili bolove kod Kar-
li, ljekari su morali simulirati me-
nopauzu i ponovno je operirati.
Iako je sve dobro pro{lo, Ka-
rli se morala pomiriti s ~injeni-
com da nikada ne}e mo}i imati
djece. Ipak, u januaru ove godi-
ne trudno}om je iznenadila bri-
tanske ljekare.
- Ginekolozi su mi rekli da
mogu nositi samo 20 sedmica i
bila sam uvjerena da }u izgubiti
dijete. Kada je pro{ao taj period,
sve vi{e sam bila opu{tenija - re-
kla je Karli.
Prema medicinskim izvori-
ma, samo 70 `ena s dvije mater-
nice na svijetu uspjelo je za~eti
dijete.
Karli Vilson postala medicinski fenomen
Britanka s dvije maternice
uspjela roditi zdravog sina
Kada joj je bilo 13 godina ljekari su joj rekli da nikada ne}e mo}i imati djecu
Karli sa sinom
U javnosti je procurio popis s
imenima koje predsjednik Sje-
dinjenih Ameri~kih Dr`ava
D`ord` Bu{ (George Bush)
te{ko ~ita, a poma`e mu prili-
kom gostovanja na va`nijim do-
ga|ajima. Na papiru ima zapisa-
no kako se ta~no izgovaraju
imena i dr`ave koje mu stvaraju
probleme tokom ~itanja.
Tako je u~inio i na zadnjem
sastanku UN-a. Bu{ je odranije
poznat zbog svojih smije{nih
verbalnih „ispada“. Posebno
ima problema pri izgovaranju
rije~i „nuklearno“ (nuclear). Os-
im krivo izgovorenih rije~i, isto
tako zna sam izmisliti neku svo-
ju rije~.
Prema rije~ima Dejvida Fra-
ma (David Frum), koji sastavlja
predsjednikove govore, uz svaki
tekst Bu{ ima poseban papir s
malo te`im rije~ima. Me|utim,
javnost nije trebala biti upozna-
ta s ovim zadnjim na kojem je i
ime francuskog predsjednika
Sarkozija (Sarkozy).
Bijela ku}a brzo je urgirala i
govor je maknut s interneta.
Glasnogovornica Bijele ku}e
Dana Perino objasnila je da je
jedan takav fonetski vodi~ uo-
bi~ajen, ali se naljutila na pita-
nje koliko ~esto predsjednik
Bu{ muku mu~i s nekim do-
ma}im i stranim rije~ima.
- Mislim da je pitanje uvre-
dljivo i naprosto }u odbiti ko-
mentirati ga - kazala je Perino.
Na internet procurili „|onovi“ ameri~kog predsjednika
Bu{ sa sobom nosi popis
rije~i koje ne zna izgovoriti
Zbog problema pri ~itanju stranih imena i dr`ava, Bu{ ima papir
na kojem pi{e kako se ta~no izgovaraju
Upute za zasjedanje UN-a
Bu{: Poznat po gafovima (AP)
U Rusiji `ivi 350.000 dugo-
vje~nih ljudi koji su prevalili
devetu deceniju, a stogodi{njaka
je 6.800, saop}io je direktor Ger-
ontolo{kog instituta Vladimir
[abalin.
U SAD je registrirano 14.000
stogodi{njaka, ali broj stanovni-
ka te zemlje znatno prema{uje
Rusiju. Sve vi{e starijih
Podaci o dugovje~nosti
U Rusiji `ivi 6.800 stogodi{njaka
kiosk
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 27
Da li je va{a krv slatka? Ili je, masna? Rje{enje problema
tra`ite u novom broju specijalizirane revije „Srce i {e}er“
U prodaji je
Saznajte jo{: Sve o soku od paradajza;
Kako mlijeko ~uva mu{ko srce; Za{to u
stresnim situacijama treba reagirati smir-
eno; Koliko aspirina tro{e Amerikanci;
Kako vitak struk ~uva zdravlje
Pet osnovnih na~ela u lije~enju
{e}erne bolesti
Koje su komplikacije dijabetesa
Kada i koliko ~esto mjeriti gluko-
zu u krvi
U uvom broju su i strane namijenjene za pravilnu
prehranu te podsjetnik za dijabeti~are po~etnike:
PODSJETNIK-
Kako osigurati
dovoljno
vitamina
TERAPIJA- ACE inhibitori su
prvi izbor
DIJABETES - Komplikacije:
Impotencija nije bolest ve} pro-
blem koji treba lije~iti
SAVJETI - 10 koraka do ni`eg
holesterola
STUDIJE - 4 kriti~ne ta~ke za
{e}era{e
PREPORUKE - Kako prestati
pu{iti
MINERALI - Natrij i kalij:
Dva ratna druga
NASLIJE\E - Godine i gene
ne mo`emo promijeniti, ali...
PROVJERITE - [ta jedete i pi-
jete uz tablete
NOVO- Filter za holesterol
SRCE- Ubica mladih sportista
Luiz Snejp (Louise Snape) i
njena dvogodi{nja k}erka Keti
(Katie) iz Velike Britanije bolu-
ju od istog genetskog pore-
me}aja, sr~ane bolesti koja ih
svakog trenutka mo`e ubiti.
Maj~ino stanje ljekari kontr-
oliraju lijekovima, dok je dje-
voj~ici hitno potrebna transpla-
ntacija srca kako bi pre`ivjela.
Njeno srce jednostavno postaje
preslabo, a ima problema i s gu-
tanjem pa djevoj~icu naj~e{}e
hrane putem cjev~ice.
- Kad su i Keti dijagnosticir-
ali isti problem sru{io mi se cije-
li svijet. Njeno srce normalno se
razvija, ali radi usporeno - ka`e
majka ~iji je otac pro{log mjese-
ca umro od sr~anog udara.
Luiz i njen suprug Sajmon
(Simon) odveli su i drugu k}er-
ku, Ketinu blizanku, Loren
(Lauren) na pregled, ali s njom
je sve uredu.
- Problem je {to djevoj~ica
raste, a njeno srce sigurno ne}e
jo{ dugo izdr`ati - ka`u ljekari
koji se nadaju da }e prona}i do-
nora srca.
Luiz zabrinuta za Ketin `ivot
Genetski poreme}aj u porodici Snejp
Majka i k}erka umiru od iste sr~ane bolesti
Istra`itelji, koji tragaju za ne-
stalom ~etverogodi{njom Mede-
lajn Meken (Madeleine McCa-
nn), dobili su fotografiju plavo-
kose djevoj~ice koja je snimljena
u sjevernom Maroku prije ne{to
vi{e od tri sedmice i zaklju~ili da
se ne radi o maloj Britanki.
Plava kosa
Naime, rije~ je o djevoj~ici
Bu{ri Binisi (Bushra Binhisa) iz
sela Rif koje se nalazi u planina-
ma sjevernog Maroka. Bu{ra je
snimljena s majkom Halifom,
~ija porodica generacijama `ivi
u istom selu.
Na fotografiji, koju je snimila
[panjolka Klara Tores (Clara Tor-
res) 31. avgusta u marokanskom
gradu Zinatu, vidi se djevoj~ica
plave kose koju na le|ima nosi
`ena odjevena u tradicionalnu
sjevernoafri~ku no{nju. Tores je
izjavila da sli~nost djevoj~ice s
Medelajn izaziva jezu.
Glasnogovornik Gerija i Kejt
Meken (Gary i Kate) Klarens
Mi~el (Clarence Mitchell) rekao
je da vijest o tome da djevoj~ica iz
Maroka nije Medelajn razo~ara-
vaju}a. Ipak, Mekenovi se nadaju
da }e potraga za njihovom dje-
voj~icom biti nastavljena.
Vidjela `enu
Bu{rin otac Halid kazao je
policiji kako je djevoj~ica sa sli-
ke njegova k}erka te im pokazao
njen rodni list.
- Ona nije Medelajn. Sao-
sje}am s njenim roditeljima i
nadam se da }e na}i svoje dijete.
Ali, Bu{ra je definitivno moja
k}erka - rekao je Halid.
Njegova supruga Halifa ka-
zala je da je primijetila Klaru
Tores kako fotografira nju i nje-
no dijete, ali nije reagirala jer
turisti to ~esto rade.
Nestanak Medelajn Meken iz
apartmana u portugalskoj regiji
Algarve prijavljen je 3. maja. U
po~etku je `ari{te istrage bilo na
navodnoj otmici. Ali, po~etkom
mjeseca portugalska policija osu-
mnji~enima je proglasila Geri i Ke-
jt Meken te vjeruje da su nehotice
ubili k}erku i potom sakrili tijelo.
Djevoj~ica iz Maroka definitivno nije Medelajn
Halid Binisa: Bu{ra
je moja k}erka
Glasnogovornik Mekenovih izjavio da je nova vijest razo~arala roditelje
Marokanski par pokazuje rodni list
Bu{ra s majkom snimljena prekju~er (AFP)
Jo{ se ne zna ni{ta o Medi
panorama
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
28
Cazin
Ministarstvo privrede USK
odobrilo je zahtjev za kategorizaciju
motela „Kula“, koji je sastavni dio
istoimenog Sportsko-rekreativnog
centra u ]orali}ima.
- Motel jeste privatno vlasni{tvo,
ali ga i op}ina mo`e iskoristiti za po-
ve}anje turisti~ke ponude. Motel se
nalazi u blizini kule Radetine, koja spada u drugu kategoriju bh.
za{ti}enih spomenika, ali devastirana i zaboravljena - ka`e Me-
hmed Mahmutovi}, vlasnik motela. (I. K.)
Velika Kladu{a
Velika Kladu{a je jedna od 14
op}ina u BiH u kojoj }e u narednih
pet godina biti realiziran Projekt
unapre|enja ruralnog poduze-
tni{tva. Glavni finansijer je
Me|unarodni fond za razvoj privre-
de siroma{nih zemalja (IFAD), koji
}e ulo`iti 25 miliona dolara.
- Sredstva }e biti ulo`ena za razvoj seoske infrastrukture i za
ja~anje poljoprivredne proizvodnje - rekao je Anto Mei}, zamje-
nik direktora Ureda za koordinaciju projekta Federalnog mini-
starstva poljoprivrede. (M. Sa.)
Bosanska Krupa
Zemljoradni~ka zadruga
„Agrofour“ u Bosanskoj Krupi ima
350 ~lanova, od kojih je stotinjak po-
dr`ala projektima USAID-a, a preo-
stali su korisnici robnih kredita. Dire-
ktor ZZ Dragoljub Srdi} ka`e kako uz
pomo} zadrugara `ele osnovati klaste-
re koji bi se bavili primjerice uzgojem
{ljive, jabuke, proizvodnjom d`emova, sokova. Zadruga bi im po-
mogla da se udru`e i postanu uspje{ni sitni proizvo|a~i kako bi bili
konkurentni bankama. „Agrofour“ bi bio njihov garant prilikom
podizanja kredita. (A. C.)
Unsko-sanski kanton

Ramazanska vaktija
petak-iftar subota-sehur
Banja Luka 18.47 5.04
Biha} 18.51 5.10
Br~ko 18.40 4.58
Gora`de 18.39 4.58
Mostar 18.44 5.02
Travnik 18.44 5.02
Tuzla 18.40 4.59
Zenica 18.43 5.02
Motel „Kula“
Prezentacija projekta
Srdi}: Zadruga garant

Za ustanovu „Na{ domu“ u
Travniku mo`e se re}i da je BiH
u malom. Svi vjerski blagdani
ovdje se obilje`avaju, a vrijedno
osoblje i menad`ment nastoje
svim korisnicima uprili~iti bla-
gdansku atmosferu. Tako je i to-
kom ramazana.
- U „Na{em domu“ svake go-
dine organizujemo iftare za na{e
korisnike koji poste. Ove godine
imamo dvadesetak posta~a. Ku-
hari za posta~e pripremaju pose-
bne svje`e obroke za iftar i sehur.
Da bi obroci bili na vrijeme ser-
virani za sehur, anga`irano je
na{e medicinsko osoblje - ka`e
nam Edina Zahirovi}, socijalna
radnica.
Hasija Muji~i} (85) iz Zenice
ve} tri godine je stanovnik „Na-
{eg doma“. U proteklom ratu
izgubila je dva sina.
- Svaki dan postim. Srce mi
je slabo pa ne mogu do d`amije.
Od malih nogu postim i tako je
od kada sam u „Na{em domu“.
Hrana je prekrasna, osoblje je
fino, a direktor je poseban -
pri~a nam Hasija dok iftari sa
svojom prijateljcom Hajrom
Imamovi}, sa kojom dijeli sobu.
Manji broj stanovnika „Na-
{eg doma“, kojima zdravstveno
stanje dozvoljava, odlaze na ter-
avih - namaze u Kalibunarsku
d`amiju. K. K.
Hasija Muji~i} u proteklom ratu izgubila je dva sina
Ramazan u travni~kom stara~kom domu
Posta~i dobiju svje`e obroke za iftar i sehur
Oni kojima zdravstveno stanje dozvoljava odlaze na teraviju
Muslimansko dobro-
tvorno dru{tvo „Mer-
hamet“ na brojne adrese
uputilo je apel za pomo} u
pokretanju rada narodne
kuhinje u Gora`du. Kako
saznajemo od predsjedni-
ka „Merhameta“ u Go-
ra`du [emsudina Kulju-
ha, otvaranje javne kuhi-
nje je prioritet dru{tva, a
njenim bi korisnicima po-
stalo najmanje 400 socijalno
ugro`enih gra|ana.
- U {est kolektivnih centara
na podru~ju op}ine Gora`de -
\a~kom domu, Belvede-
reu, Podhranjenu, zgra-
dama Balkan 1 i 2, Spla-
vi{tu i barakama kod Po-
bjede `ivi oko 140 poro-
dica. Trideset posto ovih
ljudi su starije osobe,
invalidi, bolesni i izne-
mogli, 30 posto su djeca,
a 15 posto psihijatrijski
slu~ajevi. Ove i druge
osobe svakodnevno se
obra}aju u prostorije „Mer-
hameta“ tra`e}i hranu ili novac
za mlijeko i hljeb - ka`e Ku-
ljuh. Al. B.
[trajk u LK jo{ traje
Danas nastavak
pregovora
Za danas u 12 sati planir-
an je nastavak pregovora ve-
zano za aktuelni {trajk u
osnovnim {kolama Liva-
njskog kantona, koji traje od
17. septembra.
Sastanak }e se odr`ati u
prostorijama Osnovne {kole
„Ivan Goran Kova~i}“ a na
prijedlog Vlade LK prisu-
stvovat }e mu i ~lanovi
Skup{tine Sindikata osno-
vnih {kola. A. K.
Adil Osmanovi}, potpredsje-
dnik RS, i Senija Bubi}, predsje-
dnica Glavnog odbora SDA, bor-
avili su u Bijeljini na poziv ruko-
vodstva Med`lisa Islamske zaje-
dnice u ovom gradu. Nakon obi-
laska gradili{ta budu}eg mekte-
pskog centra, uprili~en je zaje-
dni~ki iftar, a teravih-namaz kla-
njan je u gradskoj Atik-d`amiji,
gdje se Osmanovi} kratko obratio
okupljenim vjernicima.
- Povod na{oj posjeti je po-
~etak gradnje mektepskog ce-
ntra. Drago mi je da su Bo{njaci
sa prostora op}ine Bijeljina
do{li na taj nivo da po~nu ra-
zmi{ljati o mla|im generacija-
ma, ~ime se otvara mogu}nost
da se pravilnim obrazovanjem i
odgojem stvore neke druk~ije
perspektive i bolja budu}nost
Bo{njaka na podru~ju ove op{ti-
ne - rekao je Osmanovi}. E. M.
Osmanovi} i Bubi} u Bijeljini
Obi{li gradili{te budu}eg
mektepskog centra
Gradili{te budu}eg mektepskog centra u Bijeljini (Foto: G. Bobi})
Dugogodi{nja `elja Zakire
Efendi} (65) da ode na had` ko-
na~no }e se ispuniti. Od svoje
penzije nije mogla sakupiti do-
voljno sredstava za put u Meku,
ali joj je pomogao brat.
- Ja sam iz Kozluka, gdje sam
imala o~evo imanje. Svoj komad
zemlje poklonila sam bratu. On
je znao koliko `elim da odem na
had` pa mi je uplatio tro{kove -
pri~a Zakira.
U martu 2000. godine me-
|u prvima se vratila u Bratu-
nac ali u svoju ku}i 2,5 mjese-
ca nije mogla u}i jer su u njoj
tada bile nastanjene tri srpske
porodice. To vrijeme provela
je u ku}i Fate Be{i}, koja se pr-
va vratila u Bratunac.
Nakon {to se kona~no useli-
la u jednu sobicu svoje ku}e,
pod istim krovom Zakira je na-
rednih {est mjeseci `ivjela sa
Slobodankom Krasti} iz Ha-
d`i}a, koja je tokom rata bora-
vila u njenoj ku}i.
- [ta sam ja od po~etka povra-
tka uvreda pre`ivljela, to samo
dragi Bog zna. U `ivotu imam sa-
mo dvije `elje, da ukopam svog
mu`a Jusufa, koji je 1995. godine
stradao u Poto~arima, i da otpu-
tujem na had` - ka`e Zakira.
Na put za Meku krenut }e sa
sestrom. Zakira `ivi u Bratunacu
sama, potomaka nije imala, a sav
u`i krug porodice uglavnom je u
Tuzli i Kozluku. Na mu`evom
imanju u Bjelovcu posijala je ma-
lo ba{te i ima dva sanduka p~ela
o kojima se brine. Ms. Mu.
Ispunit }e se `elja Zakire Efendi} iz Bratunca da ode na had`
Bratu poklonila imanje, a
on joj uplatio tro{kove puta
Druga neispunjena `elja je da ukopa mu`a Jusufa koji je
1995. godine stradao u Poto~arima
Zakira Efendi}: [ta sam uvreda
pre`ivjela
Kuljuh: Bilo bi
400 korisnika
Apel gora`danskog „Merhameta“
Neophodno otvaranje javne kuhinje
Radovi Srebrenik Bugojno Kiseljak
U toku su radovi na
ure|enju korita rijeke Le-
penice u Kiseljaku.
- Gradnju novog beto-
nskog zida na obali Lepe-
nice zapo~eli smo pro{le
godine, a rekonstrukciju
korita rijeka Fojnice, Le-
penice i Kre{evke u
du`ini od sedam kilome-
tara je velik i skup projekt
i trajat }e vjerovatno nare-
dne tri-~etiri godine. Ove
sedmice planiramo zavr-
{iti dionicu od mosta pre-
ko Fojnice do u{}a Lepe-
nice u Fojnicu u du`ini od
oko 300 metara - ka`e na-
~elnik Kiseljaka Mladen
Mi{uri}-Ramljak. H. ^u.
Radnici firme „Mag-
net“ iz Br~kog okon~ali su
radove na izgradnji rasvje-
te u ulicama Rukiba Sina-
novi}a, D`emala Bijedi}a i
Savfet bega Ba{agi}a u
u`em gradskom sredi{tu
Srebrenika.
Narednih dana nastavit
}e se radovi na izgradnji
uli~ne rasvjete i u naselji-
ma Sje~e, Previle i Duboki
Potok, ~ime }e se zao-
kru`iti jedan od najkrupni-
jih infrastrukturnih proje-
kata na podru~ju op}ine u
ovoj godini. Vrijednost ra-
dova je 270.000 KM. O. M.
Postavljanje rasvjete
Gradnja novog betonskog zida na obali
Regulacija korita Lepenice
Novi asfalt u centru
Ovih dana u naselju
Kova~u{a u centru Bugo-
jna izvode se pripremni
radovi na postavljanju no-
vog asfalta. Vrijednost pr-
ojekta je 65.000 KM. Ina-
~e, zavr{eno je asfaltiranje
puta Bristovi-Ljubni} u
du`ini od 820 metara, a
projekt vrijedan 64.000
KM finansiralo je Kanto-
nalno ministarstvo pro-
stornog ure|enja, obnove
i povratka, Op}ina Bugo-
jno i sami mje{tani.
Izvo|a~ radova je do-
njevakufsko preduze}e
„Rudnici gipsa“. A. M.
Pripremni radovi za asfaliranje u Kova~u{i
Vrijednost radova 270.000 KM
panorama
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 29
Nakon {to su za Dan oslobo-
|enja op}ine postavile tradicio-
nalnu bosansku sobu, koju su
imali priliku vidjeti gosti iz sara-
jevskih op}ina Stari i Novi Grad,
te austrijskog grada Welsa, ~lan-
ice Udru`enja `ena „Krupana“
izlo`bu istih eksponata postavile
su u Motelu „Eki“ i starinama za-
divile ~lanove delegacije op}ine
Li~fild iz Velike Britanije.
Zerina Tuli}, predsjednica
U@ „Krupana“, koje okuplja
120 ~lanica, ka`e kako su stare
predmete prikupile, izradile i
izlo`ile upravo one. U oktobru
}e ugostiti goste iz Geteborga na
~elu s tamo{njim parlamentarci-
ma za koje }e bosanska soba po-
novno biti izlo`ena.
Neizostavan dio namje{taja
bosanske sobe je se}ija na kojoj je
bordura stara 50 godina kao dio
ruha ~lanice Udru`enja Halime
[ertovi}. Pored bordure, izlo`eni
su i 70 godina stari pe{kiri, jastu-
ci i zari}i koji predstavljaju osta-
tke ruha Fatime Pa{ali}.
Na prikupljanju ovih ekspo-
nata radile su Halima [ertovi},
[eherzada Hasanagi}, Sena ^e-
lebi}, Besima Be}irevi}, Sanja
Sara|en, Zilha [ertovi}, Edina
Musi}, Arijana Badnjevi}, Su-
bha Pa{ali}, Admira Ceri} i dru-
ge Krupljanke. A. C.
Krupljanke u Motelu „Eki“ izlo`ile bosansku sobu
Pe{kiri i jastuci stari
70 godina ostaci su
ruha Fatime Pa{ali}
Bordura na se}iji dio je ruha Halime [ertovi} Dio eksponata
~lanice „Krupane“ same izradile
U organizaciji Lova~kog dr-
u{tvo „Uskoplje“ iz Gornjeg
Vakufa/Uskoplja na Makljenu
je odr`ana smotra lova~kih pa-
sa u okviru koje je obavljena
ocjena eksterijera, ispit pri-
ro|enih osobina i utakmica na
divlju svinju.
U utakmici na divlju svinju
u~estvovalo je 12 pasa. Najbo-
ljeg goni~a divljih svinja ima Ja-
kov Babi} iz Viteza, a drugo i
tre}e mjesto zauzeli su goni~i
Nedjeljka Relote iz Busova~e.
Na ispitu priro|enih osobina
najbolje je, sa 176 poena, ocije-
njen pas Bobi Dragana Baketa-
ri}a iz Prozora. H. M.
Smotra lova~kih pasa na Makljenu
Jakov Babi} ima
najboljeg goni~a
Dragan Baketari} s Bobijem
Sena ^elebi} u izlo`enoj bosanskoj sobi
Bi{~evi}i uberu i do 150 kilograma kivija
Godinama u vo}njaku Mir-
zeta i Majde Bi{~evi} u Sa-
nskom Mostu ra|a kivi, vo}ka
ju`nih krajeva i daje solidne pri-
nose. I ove godine kivi je dobro
rodio. Istina, prinos }e biti
ne{to manji nego lani ali su zato
plodovi krupniji.
- Ove godine vegetacija je ka-
snila vi{e od 15 dana i to se auto-
matski odra`ava na prinos kivi-
ja. Pro{le godine na{ kivinjak
imao je prinos od 150 kilogra-
ma. Plodovi su odli~nog kvalite-
ta, mnogo bolji od kivija koji
sti`e iz ju`nih krajeva u sanske
piljare i na pijacu. Zadovoljni
smo kada zavr{imo berbu, pri-
premimo slatko i sokove od ki-
vija. Prijateljima i familiji podi-
jelimo dosta kivija - ka`u Mirzet
i Majda Bi{~evi}. E. Ta.
Kivi u vo}njaku sanske porodice Bi{~evi}
Ove godine prinos manji
ali su plodovi krupniji
Kvalitet plodova bolji od onih koji se uvoze
Da je uistinu ramazan mje-
sec dobrih dijela, primjer je i na-
stavak gradnje Azizija d`amije u
Bosanskoj Kostajnici koja je na-
kon nesuglasica u samom d`e-
matu jedno vrijeme stagnirala.
Ibrahim Agarevi}, koji `ivi i ra-
di u Njema~koj, pokrenuo je
akciju me|u Kostajni~anima u
dijaspori i prikupio zna~ajna sr-
edstva kako bi se otpo~elo sa ra-
dovima na fasadi i postavljanju
ograde na manfilama.
Radovi teku po planu, a za-
vr{etak se o~ekuje za Ramaza-
nski bajram. @elja d`ematlija je
da se kona~an zavr{etak izgra-
dnje i njeno otvaranje obavi
idu}e godine i to 12. jula, na dan
kada je prije 16 godina poru{ena
ova d`amija. M. Hr.
U toku su radovi na fasadi Azizije
Spec
KAKANJ - Tri mjeseca su pro{la od kada je u Modrinju kod
Kaknja zapo~ela izgradnja nove d`amije. U gra|evinskom
odboru ka`u da }e polovinom naredne godine d`amija biti za-
vr{ena sa svim prate}im sadr`ajima i munarom ~iji su temelji
izliveni ovih dana. (Az. S.)
Azizija d`amija u Bosanskoj Kostajnici
Otvorenje na dan ru{enja
panorama
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
30
Sarajevski mozaik
Amir Mahmutovi} sa supru-
gom Azrom i djecom Benamir-
om i Berinom u selu Novakovi}i
kod Gora`da ~etvrtu zimu
do~ekuje u kolibi. Njegovi vapa-
ji brojnim organizacijama i mi-
nistarstvima za pomo} u sanaciji
ku}e ostali su bez odjeka, a iz
op}ine Novo Gora`de i dalje
sti`u samo obe}anja.
- Ljeti mo`e i nekako, a zimi
je, Boga mi, hladno. Sve je
{uplje, brzo se hladi. No} je na-
jgora - ka`e Amir i dodaje da je
najte`e djeci, koja u maloj kolibi
nemaju nikakvih uvjeta za nor-
malan `ivot i u~enje.
Amir i Azra nigdje ne rade,
nekoliko ovaca koje je nabavio u
me|uvremenu je naraslo na sta-
do od osamdesetak grla, pa se sa-
mo zbog njega dvoumi da li da
definitivno napusti rodno selo.
- Kad nikog nije bilo ja sam
bio sam. Do{ao sam sa konjima i
dotjerao ovce. Nikad ni{ta vi{e ni-
sam dobio, osim od muftije je-
dnom malo hrane. Napravio sam
{talu, donaciju u materijalu dobio,
ali sve svojim sredstvima pravio.
Da imam igdje, ovo bih ja sada za-
tvorio ili zapalio i kren’o. [ta }u i
ja sam ovdje - ka`e Hamid [alo,
prvi povratnik u Novakovi}e.
Sanacija tri kilometra loka-
lnog puta, koju je finansirala
op}ina Novo Gora`de, a pomo-
gla i op}ina Gora`de, samo je
kap u moru potreba stanovnika
ovog kraja. Al. B.
[tandovi u glavnoj gradskoj ulici
Na~elnik op}ine Ce-
ntar D`evad Be}irevi} sa-
stao se sa predstavnicima
tr`ne, komunalne i gra-
|evinske inspekcije, poli-
cije i suda za prekr{aje.
Povod sastanka bio je
rje{avanje problema nele-
galne trgovine i divljih
tezgi postavljenih u ce-
ntru grada.
Najgora je situacija, prema
njegovim rije~ima, u ulicama
Ferhadija i Titova, te na Trgu
oslobo|enja - Alija Izetbegovi} i
tamo se skoro ne mo`e pro}i od
kartonskih kutija i stolova na
kojima se preprodaje lo{a roba.
Su{tina problema, ka-
ko je rekao Be}irevi}, je-
ste {to nema ko oduzeti
robu jer to nije definirano
propisima.
- [ef tr`ne inspekcije
rekao je da oni nemaju
propise u zakonu kojima
bi se ta trgovina sankcio-
nirala. Zakon iz 2004. go-
dine ne predvi|a postoja-
nje nelegalne trgovine - kazao je
Be}irevi}, dodaju}i da }e mini-
stru privrede Abidu [ari}u upu-
titi slu`beno pismo u kojem }e
ga upoznati sa nedostatkom za-
konske regulative i tra`iti
izmjene u zakonu. L. H.
Be}irevi}:
Izmjene zakona
Problem nelegalne uli~ne trgovine
Od stolova i kutija ne
mo`e se pro}i centrom
Najgora situacija u Ferhadiji i Titovoj ulici
Spec
SARAJEVO - [etnja Pionir-
skom dolinom uskoro }e biti jo{ za-
nimljivija jer }e u ovaj zoolo{ki vrt
do polovine oktobra iz Poljske sti}i
{est majmuna vrste lemur, najavio
je Esad Taji}, upravnik Rekreacio-
no-zabavnog centra i zoolo{kog vr-
ta Pionirska dolina. (A. Kr.)
Medvjed, kojeg su prije tri da-
na u posljednji ~as spasili radnici
„Sarajevo{uma“ na Skakavcu, do-
bro se oporavlja od povreda zado-
bivenih prilikom pada sa stijene.
Na Veterinarskom fakultetu, gdje
se medvjed jo{ nalazi, utvr|eno je
da nema te`ih povreda i lomova i
da ima bla`i potres mozga.
Kako nam je rekao prof. dr.
Alija Ku~uk-Divanovi} sa Vete-
rinarskog fakulteta, medvjed je
priklju~en na infuziju, a pojeo je
i nekoliko jabuka. @ivotinja }e
do kona~nog oporavka ostati na
ovom fakultetu, a poslije toga }e
biti vra}ena na Skakavac.
Ina~e, na ovom podru~ju Ska-
kavca rend`eri, koji redovno obi-
laze ovaj lokalitet, proteklih godi-
na primijetili su kretanje tri me-
dvjeda, `enke i dva mu`jaka. K. S.
Atif Mahmutovi} (70) ve}
sedam godina ~eka da se `ivot
vrati u Novakovi}e.
- Ovdje je bilo 36 doma}ina
a evo si{lo na tri ku}e. Slabo
iko o nama vodi ra~una da bi se
te ku}e vratile. Bio je narod na-
valio da bi se vratio, dolazio je,
ali sve ohanu jer nema niko
mogu}nost da bi sebi pravio
ne{to. Sada nas ima svukud, od
Gora`da, Ustikoline do Saraje-
va i dalje, kako je ko ugrabio -
ka`e Atif.
Kako je ko ugrabio
Oporavak na Veterinarskom fakultetu
Medvjed nema te`ih povreda
Povrije|eni medvjed
priklju~en na infuziju
U Novakovi}e kod Gora`da i dalje sti`u samo obe}anja
Mahmutovi}i i ~etvrtu
zimu do~ekuju u kolibi
Povratnici razmi{ljaju da napuste rodno selo Sanacija tri
kilometra lokalnog puta samo kap u moru potreba
Amir i Azra sa djecom: Izostala pomo} u sanaciji ku}e
Nije moglo ni pje{ice
- Ovo malo puta smo sanirali, a do sada se
njime nije moglo ni pje{ice pro}i. Trenutno
ovdje `ive ~etiri porodice, ostale objekte djeli-
mi~no su napravili ljudi vlastitim sredstvima,
ali nemaju mogu}nosti da ih dovr{e i opreme.
Apelujem na sve ljude dobre volje da nam do-
niraju mehanizacije, sto~nog fonda, sadnica.
Ovaj narod je zaslu`io da ima kravu, ovcu, da
lijepo `ivi od svoga rada - isti~e Salem ^ajevi},
zamjenik predsjednika MZ Ogle~eva.
^ajevi}: Apel
za pomo}
Hamid [alo sa suprugom: [ta }u
ja sam ovdje
Kompanija „Asa Prevent“
ju~er je Kantonalnoj bolnici u
Gora`du isporu~ila sanitetsko vo-
zilo sa kompletnom opremom.
Nabavku vozila u vrijednosti od
oko 100.000 KM, pored ove ko-
mpanije, finansirali su i Vlada
BPK Gora`de, op}ine Gora`de,
Stari Grad i Novi Grad, mikrokr-
editna organizacija Lok mikro i
gora`dansko poduze}e „[eh - in“.
Gora`danska bolnica imala
je starija vozila, koja je prije par
mjeseci dodatno o{tetio i neza-
pam}eni grad.
Direktor Kantonalne bolnice
Fadil Jahi} uru~io je zahvalnice u~-
esnicima ove humane akcije. Al. B.
Donacija gora`danskoj Bolnici
Spec
ZENICA - Nakon Saraje-
va, Tuzle, Mostara i Travni-
ka, njema~ki trgova~ki ko-
ncern „DM“ (drogerie mar-
ket) u centru Zenice otvorio
je svoju drogeriju. Svoj asor-
timan ova trgova~ko - proi-
zvo|a~ka marka nudi u
1.600 trgovina srednje i ju-
goisto~ne Evrope. (A. D`.)
Gora`de: Isporuka
vozila u krugu bolnice
Stiglo novo sanitetsko vozilo
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 31
crna hronika
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 32
Bra}a [erif (40) i Asim (49)
Huski} iz Gornjih Rankovi}a
kod Tesli}a uhap{ena su u srije-
du nakon {to je pretresom njiho-
vog stana i drugih prostorija, kao
i automobila, prona|ena i oduze-
ta ve}a koli~ina oru`ja, municije,
minsko-eksplozivnih sredstava i
opreme. Nakon saslu{anja, Hu-
ski}i su ju~er predani Okru`nom
tu`ila{tvu u Doboju.
Prema rije~ima Ljerke Sta-
nimirovi}, portparola CJB Do-
boj, bra}a Asim i [erif Huski}
dovode se u vezu sa svirepim
ubistvom Hrustana Sulji}a, koji
je 2. decembra 2004. godine pr-
ed svojom ku}om izre{etan iz
automatske pu{ke.
Tokom pretresa objekata koje
su koristila bra}a Huski} policija
je, izme|u ostalog, zaplijenila to-
rbu sa pu{~anom municijom,
improvizirani nosa~ s laserskim
ni{anom, improvizirani ruko-
hvat za automatsku pu{ku, lo-
va~ki no`, kapu fantomku, sre-
dstva za vizuelno osmatranje, pr-
ibor za orijentaciju u prirodi,
~etiri okvira za automatsku pu-
{ku i pu{ku s ugra|enim nosa~-
em za opti~ki ni{an, okvir za pu-
{ku, 42 metka, 12 ru~nih bombi i
drugo oru`je, municiju i minsko-
eksplozivna sredstva. H. ^.
Uhap{eni u Gornjim Rankovi}ima kod Tesli}a
Bra}a [erif i Asim
Huski} osumnji~ena za
ubistvo Hrustana Sulji}a
Pretresom stana i drugih prostorija prona|ena ve}a koli~ina
oru`ja, municije i opreme
U saobra}ajnom udesu koji se
preksino} desio u Vezirskoj ulici u
Travniku te`e je povrije|ena Razi-
ja Be{i}, a o{te}eno je i pet auto-
mobila. Do sudara je do{lo kada je
Esad Musi} (40) za volanom „opel
askone“ (449-J-484), u kojoj se na-
lazila povrije|ena, oduzeo pravo
prvenstva „opel kadetu“ (334-J-
412), koji se kretao Vezirskom uli-
com i kojim je upravljao Edin K.
Usljed silovitog sudara, „opel
kadet“ je izguran na parking i
tom prilikom o{te}ena su jo{ tri
automobila, „golf 2“, „{koda
oktavija“ i „golf 4“. K. K.
Sudar u Travniku
Saputnica te`e povrije|ena,
o{te}eno pet vozila
Sa udesa u Vezirskoj ulici
Dvadesetogodi{nja Sanja La-
ji} iz Gomjenice kod Prijedora,
koju je u srijedu u jutarnjim sati-
ma u naselju Gomjenica s vi{e
ispaljenih hitaca te{ko ranio
njen biv{i momak Blagoja Bato
Para{ (30), operirana je prekju~er
na Klinici za anesteziju i intenzi-
vno lije~enje KC Banja Luka.
Prema rije~ima doktorice
Slobodanke Todorovi}, njeno
trenutno stanje je stabilno, ma-
da se zbog ozbiljnosti povreda
nalazi pod stalnim ljekarskim
nadzorom. I dok se ljekari bore
za `ivot nesretne djevojke, na
mjesnom groblju u Donjim Ga-
revcima, u zaseoku Para{i kod
Prijedora, ju~er je sahranjen
Blagoja Bato Para{, koji je na-
kon ranjavanja djevojke izvr{io
samoubistvo pucnjem u slje-
poo~nicu.
Para{, koji je ina~e bio razve-
den, iza sebe je ostavio deseto-
godi{nju k}erku, majku Gospu i
sestru Sanju s porodicom, te br-
ojne prijatelje koji tvrde da je
Sanju, u koju je nasumice ispa-
lio nekoliko hitaca, beskrajno
volio. M. Z.
Laji}: Pogo|ena
s vi{e hitaca
Para{: Sam
sebi presudio
Oduzeto oru`je i oprema
(Foto: H. ^ali}) Sulji}: Ubijen 2004. godine
Nakon {to je prije dva dana
u Novom Travniku ukradeno
vozilo Vlade SBK „{koda okta-
vija“, koje je koristio ministar
prostornog ure|enja, obnove i
povratka Anto Lozani~i}, kra-
dljivci su se javili i ponudili
ministru da otkupi automobil.
Ve} isti dan kradljivci su
kontaktirali Ministarstvo pro-
stornog ure|enja u Travniku,
ali kako nisu bili zadovoljni ra-
zgovorom sa sekretaricom i vo-
za~em, ju~er su nazvali mini-
stra Lozan~i}a.
- Predstavili su se kao auto-
ku}a koja prodaje automobile
„{koda“, a kada sam se ja javio,
kazali su kako su oni uzeli mo-
je vozilo, te da je to gre{ka i da
`ele vratiti auto. Ja sam im ka-
zao da bi to bio lijep gest, a na-
kon toga su mi rekli kako su
oni imali svojih tro{kova i da
to trebam nadoknaditi. Kazao
sam da }u novac poslati po spe-
cijalnoj policiji - ispri~ao je
ministar Anto Lozan~i} ~la-
novima Vlade SBK.
Ministar Lozan~i} po`alio
se na sporu i lo{u reakciju poli-
cije u Novom Travniku, te za-
tra`io odr`avanje vanredne sje-
dnice Vlade i Skup{tine SBK,
gdje bi se raspravljalo o na-
jve}em sigurnosnom problemu
u SBK, kra|i automobila. K. K.
Kra|a vozila Vlade SBK
Kradljivci zatra`ili
otkup od ministra
Kazao sam da }u im novac poslati po
specijalnoj policiji, ka`e Anto Lozan~i}
Lozan~i}: Spora reakcija policije
U ulici Selima ef. Merdano-
vi}a u Kaknju 18-godi{nji D.
Tre{nji} iz Visokog u no}i sa sri-
jede na ~etvrtak poku{ao je ukr-
asti „golf “ (894-M-117), vla-
sni{tvo Envera Alagi}a iz Dobo-
ja kod Kaknja. U toj namjeri
sprije~io ga je Emir Ja{arspahi}
Dosa (24), koji se u tom trenu-
tku nalazio u neposrednoj blizi-
ni kom{ijine ku}e.
- Bio je oko jedan sat iza pola
no}i. Vidio sam da je gara`a
otvorena i da je „golf “ upaljen.
Pogledao sam malo bolje i vidio
da to nije Enver, a kradljivac se
u tom trenutku pravio da spava.
Otr~ao sam do svog „golfa“ i po-
prije~io mu put, nakon ~ega sam
izvukao lopova iz auta i odmah
pozvao policiju - ispri~ao nam je
Ja{arspahi}.
Odmah nakon dojave, patro-
la policije privela je Tre{nji}a u
stanicu i predala ga Kantona-
lnom tu`ila{tvu, a Esnaf Buza,
na~elnik PU Kakanj, pohvalio
je Ja{arspahi}a i istakao da je sa-
radnja s gra|anima i ovaj put
urodila plodom. Az. S.
U gara`i u Kaknju
Sprije~io kra|u kom{ijinog
„golfa“ i uhvatio lopova
Ja{arspahi}: Hrabro reagirao u pravom trenutku
(Foto: A. Salihbegovi})
(
F
o
t
o
:

I
.
K
a
r
i
}
)
SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE
RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA
Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ]emerli}a br. 51,
Grbavica; tel/fax: +387 (0) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (0) 557 410, 557 411, 557 412
Nakon drame kod Prijedora
Ranjena djevojka operirana, samoubica sahranjen
crna hronika
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 33
Pri prevrtanju ispao motor iz vozila (Foto: M. Kadri})
Tuga na licima svih koji su poznavali ubijenu djevojku (Foto: G. Bobi})
Sahrana Radmili Markovi}
iz Ugljevika, ~ije je tijelo 35 da-
na nakon nestanka prona|eno u
ponedjeljak, 24. septembra, u
{umi pored napu{tene vikendi-
ce u selu Velika Obarska kod Bi-
jeljine, obavljena je ju~er u pri-
sustvu vi{e od 2.000 ljudi na sta-
rom pravoslavnom groblju u se-
lu Zabr|e pored Ugljevika.
Na sahrani djevojke, koja je,
kada je njen mladi} Sla|an Mar-
kovi} ubijen iste no}i sa 19. na
20. avgust, oteta, maltretirana, a
potom ubijena, bio je prisutan i
na~elnik op}ine Ugljevik Vasili-
je Peri} sa saradnicima, te veliki
broj mje{tana povratni~kih po-
dmajevi~kih sela.
Iz krugova bliskih Javnom
centru bezbjednosti Bijeljina
nezvani~no saznajemo da je Va-
so Ne{kovi} priveden i da je
ju~er u ve~ernjim satima ra|en
poligraf. Me|utim, nismo mogli
dobiti zvani~nu potvrdu, ali sa-
znajemo da je priveden i da je
poligraf ra|en u vezi sa slu~ajem
dvostrukog ubistva Sla|ana i
Radmile Markovi}.
U akciji pretresa i privo|enja
u~estvovali su pripadnici inter-
ventnog voda, naoru`ani auto-
matskim pu{kama. E. M.
Osamnaestogodi{nji Goran
Esapovi} iz Sarajeva, koji je
te{ko povrije|en u saobra}ajnoj
nesre}i koja se preksino}, pola
sata prije pono}i, desila u Ali-
pa{inoj ulici na Barama u Sara-
jevu, smje{ten je na Odjel inte-
nzivne njege Klinike za neuro-
hirurgiju u KCUS-u.
Kako nam je kazala Biljana Ja-
ndri}, portparol ove medicinske
ustanove, on je u veoma te{kom
stanju dovezen oko pono}i.
- Ima kontuzije mozga i tre-
nutno je stabilan. Me|utim, u
pitanju je veoma te{ka povreda i
mladi} je `ivotno ugro`en - ka-
zala je Jandri}.
On se, zajedno sa jo{ dvojicom
prijatelja, nalazio u automobilu
„golf 3“ (904-J-845) koji je, najvjer-
ovatnije, usljed neprilago|ene br-
zine, izletio sa ceste, udario u za{ti-
tnu ogradu i potom se prevrnuo.
U nesre}i je, kako smo ve}
pisali, poginuo 21-godi{nji Ado
^olakovi}, dok je Senad [. (24),
koji je bio za volanom „golfa“,
pro{ao s lak{im povredama. On
je tokom uvi|aja ostao s polici-
jom na licu mjesta.
Kako ljekari Hitne pomo}i
nisu mogli do}i do povrije|enih
mladi}a koji su bili priklije{teni
u prevrnutom vozilu, na lice
mjesta pozvani su i pripadnici
Profesionalne vatrogasne briga-
de Kantona Sarajevo.
Nakon {to su isjekli lim na
stra`njem dijelu „golfa“, mla-
di}i su izvu~eni iz olupine. Au-
tomobil je usljed prevrtanja po-
tpuno uni{ten, a iz njega je ispao
i kompletan motor. L. [.
U sarajevskom naselju Ne-
d`ari}i ju~er su se sudarila ~e-
tiri vozila, automobil „golf 5“,
kojim je upravljao Almad R.,
„golf 3“, vlasni{tvo „Crvenog
taksija“, kojim je upravljao
D`evad O., „golf 2“ za ~ijim se
upravlja~em nalazio Ramiz Lj.
i „mercedes“ koji je vozio El-
din P.
U nezgodi je lak{e ozlije|en
suvoza~ iz taksija. Uvi|aj su oba-
vili pripadnici Policijske uprave
Novi Grad Sarajevo. I. B.
Petero djece povrije|eno je u
saobra}ajnoj nesre}i koja se
ju~er oko 7.15 sati dogodila kod
restorana M-17 u @itomisli}-
ima, ju`no od Mostara prema
^apljini, potvr|eno nam je u
MUP-u Hercegova~ko-neretva-
nskog kantona.
Naglo ko~enje
U strahovitom sudaru u~est-
vovali su automobil „opel kadet“
(685-T-486), kojim je upravljao
Juro Kajini} iz @itomisli}a, i ka-
mion „mercedes“ (735-J-292) s
poluprikolicom (180-E-790), za
~ijim je upravlja~em bio Nermin
Kari} sa Ilid`e kod Sarajeva.
Udar je bio toliko jak da su
o~evici tvrdili kako je pravo
~udo da je iko pre`ivio.
Te{ke povrede u automobilu
zadobili su 11-godi{nja Maja Ka-
jini}, Ivan Glibu{i} (10), Goran
Zeko (7), Dragan Zeko (13), te vo-
za~ „opela“ Juro Kajini}. Lak{e je
povrije|ena Monika Kajini} (11).
U mostarskoj bolnici „Dr.
Safet Muji}“, gdje su primili
Maju Kajini} i Ivana Glibu{i}a,
rekli su nam da djeca imaju
te{ke povrede glave, ali da nisu
u `ivotnoj opasnosti.
Prema izjavama o~evidaca, a
{to nam je potvrdila i tu`iteljica
Tanja Mar~inko, automobilu Ju-
re Kajini}a, dok se kretao iz pra-
vca ^apljine prema Mostaru, na
putu se isprije~ila „opel astra“,
koja se navodno zaustavila na
cesti. Kajini} je nije mogao zao-
bi}i, jer je iz suprotnog pravca u
istom trenutku nai{ao kamion,
naglo je zako~io, zanio se, pa ga
teretnjak nije mogao izbje}i.
Sletio sa ceste
Tu`iteljica Mar~inko rekla je
da se kamion kretao propisno,
svojom stranom ceste i nastojao
je izbje}i sudar, ali bezuspje{no.
Nakon sudara, sletio je sa ceste u
obli`nji vinograd, dok je „opel
kadet“ odletio desetak metara
dalje na drugu stranu i zaustavio
se u dvori{tu restorana M-17.
O~evici su nam kazali da se
kamion, u nastojanju da izbje-
gne udes, nije sklonio na drugu
stranu ceste, „opel“ bi sigurno
bio uni{ten, a svi putnici mrtvi.
Tu`iteljica Mar~inko naredila je
da se obavi vje{ta~enje vozila, te
analiza krvi voza~a na alkohol.
Saobra}aj na cesti M-17 bio je
potpuno obustavljen od 7.15 do
8.35 sati i vozila su preusmjerava-
na na obilazne ceste. F. VELE
Sudar s kamionom u @itomisli}ima kod Mostara
Petero djece te{ko ozlije|eno
u smrskanom „opel kadetu“
Povrije|eni Maja Kajini} (11), Ivan Glibu{i} (10), Goran (7) i Dragan (13)
Zeko i Monika Kajini} (11) te voza~ „opela“ Juro Kajini}
Ozlije|eni bio u taksiju (Foto: I. Bajrovi})
Ned`ari}i u Sarajevu
Lak{e povrije|en u ~etverostrukom sudaru
Zabr|e kod Ugljevika
Vi{e od dvije hiljade ljudi
na sahrani Radmili Markovi}
Poslije te{kog udesa u Sarajevu
Goran Esapovi} u
`ivotnoj opasnosti
Bio u prevrnutom „golfu“ u kojem je
poginuo 21-godi{nji Ado ^olakovi}
Kako „Dnevni avaz“ sazna-
je, Juro Kajini} povezao je
ju~er ujutro djecu iz @itomis-
li}a kod Mostara u osnovnu
{kolu u naselju Buna. Osim
njegovih djevoj~ica Maje i Mo-
nike, u automobilu su navodno
bila i djeca iz susjedstva.
Vozio ih u {kolu
Uni{teni „opel kadet“ u kojem su bila povrije|ena djeca (Foto: F. Vele)
Maja Kajini}: Van `ivotne opasnosti
Ivan Glibu{i}: Povrede glave
crna hronika
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 34
Izno{enje tijela ubijenog
Op}inski sud u Sarajevu pri-
hvatio je sporazum o priznanju
krivnje koji je Kimberli Vilhe-
lmsen (Kimberly Wilhelmsen)
(33), kanadska dr`avljanka, po-
tpisala s tu`ila{tvom. Prema spo-
razumu, ona je dobila ~etiri godi-
ne zatvora za ubistvo na mah.
Kimberli Vilhelmsen se tere-
ti da je 30. decembra pro{le go-
dine u ranim jutarnjim satima,
u iznajmljenom stanu u Novom
Sarajevu, no`em usmrtila svog
momka, sunarodnjaka Tomasa
Vilija (Thomas Willi), sa kojim
je `ivjela.
Ubistvu je prethodila kra}a
sva|a i tu~a u kojoj je Tomas
Kristini nanio lak{e povrede po
cijelom tijelu. To je, navodi se u
optu`nici, kod Kimberli prou-
zrokovalo strah i dovelo je u sta-
nje jake razdra`enosti, usljed
kojeg je u strahu za svoj `ivot
uzela no` i njime dva puta u sto-
mak ubola Tomasa. L. [.
Emir Hod`i} (30), ~lan Ribo-
lovnog sportskog dru{tva „Bi-
stro“ iz Kaknja, smrtno je stra-
dao od strujnog udara na pru`-
nom prijelazu u mjestu ^ati}i
nadomak Kaknja.
Prema na{im informacija-
ma, Hod`i} je sa svojim kolega-
ma krenuo u ribolov na rijeku
Bosnu. U jednom trenutku ri-
barski {tap koji je nosio dota-
kao je elektromre`u na `el-
jeznici i od jakog udara Hod`i}
je odba~en pored pruge.
U tom trenutku nai{ao je ter-
etni voz koji je saobra}ao na
ovoj relaciji, a ma{inovo|e su
krajnjim naporom uspjele za-
ko~iti i pomo}i povrije|enom
ribaru. O~evici ovog doga|aja
su nam rekli da je tijelo nesre-
tnog ribara po~elo gorjeti, te da
su ma{inovo|e protivpo`arnim
aparatima gasile vatru po tijelu.
Kolima Hitne pomo}i Ho-
d`i} je prevezen u Dom zdravlja
u Kaknju, nakon ~ega je upu}en
u Kantonalnu bolnicu Zenica,
gdje je od zadobivenih povreda
preminuo.
Automobil „mercedes 190“
(894-M-180), koji je bio kraj pr-
uge i kojim se nesretni ~ovjek
dovezao na pecanje, prevezen je
pred Policijsku stanicu Kakanj.
Hod`i}, koji je ro|en u To-
puzovom Polju, bio je zaposlen
u viso~kom „Preventu“, a iza
njega su ostali supruga i dvoje
djece. Istraga je u toku. Az. S.
Istra`itelji Odjela kriminali-
sti~ke policije PU Travnik pri-
veli su Almira Mujkanovi}a iz
Travnika nakon {to su kod njega
prona{li {est doza droge. Polici-
ja je pratila Mujkanovi}a u Bo-
sanskoj ulici i Glavici jer se, pre-
ma njihovim saznanjima, trebao
sastati s Aldinom Kuni}em iz
Travnika, a oba su policiji po-
znata kao u`ivaoci droge.
Poku{aj prodaje droge pro-
pao je nakon {to su se pojavili
policajci, a Mujkanovi} je po-
bjegao u porodi~nu ku}u. Zbog
sumnje da posjeduje narkoti~ka
sredstva, istra`itelji su u{li u
ku}u, gdje su zatekli Almira
Mujkanovi}a kako u{mrkava
drogu koju je imao kod sebe.
U razgovoru s istra`iteljima,
Mujkanovi} je priznao kako je
drogu namjeravao prodati Aldi-
nu Kuni}u, te da posjeduje dro-
gu skrivenu u sobi njegovog oca
u prizemlju porodi~ne ku}e.
Na osnovu tih informacija, is-
tra`itelji su prona{li jo{ {est pake-
ti}a. Almir Mujkanovi} priveden
je i zadr`an u PU Travnik. De`ur-
ni kantonalni tu`ilac Dragan Po-
povi} predlo`io je sudu odre|iva-
nje pritvora za Mujkanovi}a.K. K.
Droga i pribor na|eni kod Almira Mujkanovi}a
(Foto: I. Kari})
Mjesto pogibije 30-godi{njaka
(Foto: A. Salihbegovi})
Emir Hod`i}
Policija ispred ku}e Ne{kovi}a
Pripadnici CJB Bijeljina, nao-
ru`ani dugim cijevima, prekju~er
su pretresli ku}u Vase Ne{kovi}a
u Beogradskoj ulici u Bijeljini.
Kako saznajemo, akcija je po~ela
u 15 sati i trajala je i u kasnim
ve~ernjim satima, kada smo foto-
grafirali mjesto doga|aja.
Vi{e detalja o ovoj akciji ni-
smo mogli dobiti, a portparol
CJB Bijeljina Dragomir Peri}
kratko je rekao da se radi o redo-
vnim aktivnostima pretresa sta-
nova u sklopu istra`nih postu-
paka, ne preciziraju}i o kojem se
slu~aju radi.
Kako saznajemo, Ne{kovi}
je vlasnik prodavnice mje{ovite
robe u istoj ulici i, prema na{im
informacijama, do sada nije do-
vo|en u vezu s protivzakonitim
radnjama. E. M.
Beogradska ulica u Bijeljini
Policija pretresla
ku}u Vase Ne{kovi}a
Pje{ak Nermin Sinanovi}
(30) te{ko je povrije|en u sao-
bra}ajnoj nezgodi koja se ju~er
oko 10.20 sati dogodila u ulici
Zmaja od Bosne, u blizini Ze-
maljskog muzeja u Sarajevu.
Njega je, prema prvim infor-
macijama iz MUP-a Kantona
Sarajevo, udario automobil
„ford“ (178-T-074), kojim je
upravljao kineski dr`avljanin.
Povrije|eni mladi} preve-
zen je u Centar urgentne medi-
cine Klini~kog centra Ko{evo,
odakle je preba~en na Odjel
intenzivne njege na Neurohir-
urgiji.
- Dovezen je sa hematomom
na ~elu, frakturom ~eone kosti i
brojnim kontuzijama po tijelu.
U veoma je te{kom stanju, ali za
sada stabilan - re~eno nam je u
KCUS-u.
Uvi|aj na mjestu nezgode
obavili su pripadnici MUP-a
Kantona Sarajevo. L. [.
Kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu
Te{ko povrije|en
pje{ak Nermin Sinanovi}
Policijskoj stanici Kalino-
vik prijavljen je nestanak Sr-
|ana Rakanovi}a (30) iz ovog
mjesta, saop}eno je iz Centra
javne bezbjednosti Isto~no Sa-
rajevo.
Policiji je prekju~er prija-
vljeno da se Rakanovi} prije {est
dana uputio u pravcu planine
Zelengore s namjerom da ka-
mpuje i lovi, te da mu se od tada
gubi svaki trag.
Poduzete su sve mjere u pro-
nalasku Rakanovi}a.
Policijska stanica Kalinovik
Sr|an Rakanovi} nestao
na planini Zelengori
U mjestu Dvorovi kod Bije-
ljine prekju~er je samoubistvo
izvr{io 55-godi{nji Milan Ili} iz
Bijeljine. Na lice mjesta iza{li su
policajci i ljekar mrtvozornik
koji je konstatirao smrt. Utv-
r|eno je da se Ili} ubio aktivira-
njem ru~ne bombe.
Dvorovi kod Bijeljine
Milan Ili} raznio se bombom
Zeni~ki policajci uhapsili su
ju~er Nermina Sadriju iz Zenice
zbog sumnje da je prekju~er u~e-
stvovao u napadu i plja~ki u Ne-
mili. Osim njega, istog dana uh-
ap{en je Albanac Alisan Hajriz,
kojem je odre|en jednomjese~ni
pritvor. Policija jo{ traga za dvje-
ma osobama, jednom sa prostora
Zenice, a druga je iz RS. A. D`.
Nakon pucnjave kod Zenice
Priveden i Nermin Sadrija
Isplatilo se pra}enje u Travniku
Policajci osujetili prodaju droge
Na pru`nom prijelazu kod Kaknja
Emira Hod`i}a
ubio strujni udar
Krenuo u ribolov i ribarskim {tapom dotakao vod pod visokim naponom
(
F
o
t
o
:

G
.

B
o
b
i
}
)
Sarajevo Optu`ena za ubistvo sunarodnjaka
Kana|anka pristala na
~etiri godine zatvora
jet set
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 35
PRO^ITAJTE:
Da li je ENES BEGOVI] zbog
ucjene morao kupiti pjesme ZA-
IMA POTURI]A; [ta }e u [vicarskoj reklamirati ELVIRA
RAHI]; Za{to se SANJA \OR\EVI] zamalo onesvijestila pr-
ije snimanja „BN koktela“; Za{to [EKI PRINC nije platio
otkupninu za ukradeni automobil; Koliko je novca SEKA
ALEKSI] potro{ila za poklon BAHRIJI KA^APORU, vlasni-
ku „Aque“; Ko je jedini o`enjeni mu{karac sa kojim je bila
ZLATA PETROVI]; Za{to VIKI MILJKOVI] prodaje sve
svoje automobile; Za{to su kolege u Beogradu bojkotovale pro-
mociju TO[ETA PROESKOG; Za{to je [ABAN BA-
JRAMOVI] ljut na DARU BUBAMARU; Koga je ANA
NIKOLI] verbalno napala prilikom dolaska u Sarajevo; Sa ko-
liko godina je VENDI izgubila nevinost; Ko je DALAL
MITHAT ostavio „na ~ekanju“; Za{to Komunalno preduze}e
„Rad“ prijeti tu`bom ELVISU J. KURTOVI]U.
Veliki zdravstveni problemi popularnog pjeva~a
[ta je Nihad Alibegovi} morao
operisati pro{le sedmice?
Rokerka ostavila Tuzlaka
Za{to je Irina Kapetanovi}
krila da je prekinula
vezu sa Darijom Havelom?
Politi~ka jagma za TV voditelja
Kojim strankama Mato
\akovi} nije `elio pristupiti?
Zbog pjesme o Miloradu Dodiku
Ko Mi{ku Cvijeti}u sa
Romanije prijeti smr}u?
Ho}e li sand`a~ki pjeva~ postati zvijezda
Mo`e li Rasim Ljaji} progurati ro|aka
Sidika u vrh srbijanske estrade?
(Ne)rad Tu`ila{tva BiH
Za{to se ni do danas nije sudilo glavnim
organizatorima i po~iniocima
djela za koje je Abduladhim Maktouf
osu|en kao pomaga~?
Po~etkom septembra otvor-
en je konkurs za ^etvrti BH Ra-
dijski Festival koji }e biti
odr`an u aprilu naredne godine.
- Konkurs ostaje otvoren do
26. novembra. Do sada se prija-
vilo oko 30 izvo|a~a. Pro{le go-
dine komisija za odabir kompo-
zicija imala je pune ruke posla
jer se prijavilo oko stotinjak iz-
vo|a~a. Taj broj o~ekujemo i ove
godine - rekao je Mirsad Ibri},
direktor Festivala.
Uvjet konkursa je da kompo-
zicije budu na na{em jeziku i u
trajanju do ~etiri minute.
- Jedini uvjet za prolazak na
konkursu jeste kvalitetna pje-
sma, jer ovo je festival s tradici-
jom, progla{en je jednim od na-
jboljih u BiH - ka`e Ibri}.
Za razliku od pro{le godine,
kada je za glasanje rok bio 60 da-
na, ove godine sve kompozicije
}e se na radiostanicama emitira-
ti tri mjeseca.
- Vjerujem da je u interesu iz-
vo|a~a da im se pjesma {to vi{e
promovira, tako da smo rok glasa-
nja produ`ili - isti~e Ibri}. S. A{.
Od 31. oktobra do 4. nove-
mbra bit }e odr`an 11. me|unaro-
dni muzi~ki festival „Jazz Fest Sa-
rajevo 2007“. Tokom pet dana tra-
janja festivala na ~etiri festivalske
scene bit }e odr`ano 13 koncerata.
Festival }e na glavnoj sceni
Bosanskog kulturnog centra
otvoriti azerbejd`anska pijani-
stica i pjeva~ica Aziza Mustafa
Zadeh, a bit }e zatvoren 4. nove-
mbra nastupom portugalske di-
ve Marije @oao (Maria Joao).
„Baba Zula“
U okviru glavnog programa
„Jazz Festa“ predstavit }e se i
~uveni libanski umjetnik Rabi
Abu-Kalil (Rabih Abou-Kha-
lil), koji }e nastupiti sa svojim
bendom kojeg ~ine francuski i
italijanski muzi~ari, dok }e neki
od najzna~ajnijih norve{kih
umjetnika nastupiti u BKC-u u
sastavu grupe „Jazzland Co-
mmunity“.
Tokom ovogodi{njeg „Jazz
Fest Sarajevo“ bit }e organizira-
na i dva mini festivala „Norwe-
gian Wood“ (Norve{ka {uma) i
„Turkish Delight“ (Rahat lo-
kum) kojima se poku{avaju spo-
jiti dva geografska ekstrema ka-
da je rije~ o evropskoj sceni i u
isto vrijeme ponuditi koncerte
muzi~ara koji globalno postaju
sve zna~ajniji.
„Norwegian Wood“ je progr-
am koji obilje`ava 100. godi{nji-
cu smrti ~uvenog kompozitora
Edvarda Griga (Grieg), a osim
„Jazzland Communityja“, ko-
ncert }e odr`ati svestrana pje-
va~ica Sidsel Endresen na
„Strange Fruits Stageu“, zatim
pijanist Bugi Veseltoft (Bugge
Wesseltoft) na „Solo Stageu“, a
nastupit }e i norve{ka plesna
atrakcija „Mungolian Jet Set“
na „Groove Stageu“.
Bh. muzi~ari
„Turkish Delight“ }e pre-
dstaviti turske umjetnike na
glavnoj sceni BKC-a, Merd`ana
Dedea (Mercan Dede) i njegov
projekt „Secret Tribe“, dok }e
na „Groove Stageu“ koncert
odr`ati grupa „Baba Zula“ s ko-
jom }e kao gost nastupiti nje-
ma~ki basista Aleksander Hake
(Hacke), poznat kao ~lan grupe
„Einsturzende Neubauten“.
Na „Strange Fruits Stageu“
u Pozori{tu mladih predstavit
}e se i dvojica bh. muzi~ara, ko-
ntrabasista Enes Seferovi} i bu-
bnjar Dejan Terzi} u triju s ame-
ri~kim pijanistom Majkom del
Ferom (Mike Del Ferro).
Pored Del Fera, na festivalu
}e u~estvovati i brojni ameri~ki
muzi~ari, gitarista Mark Ribo
(Marc Ribot), te novi trio sakso-
foniste D`o{ue Redmana (Jos-
hua Redman) na „Strange Frui-
ts Stageu“, dok }e ameri~ko-fra-
ncuski pijanista D`eki Terason
(Jacky Terrasson) odr`ati ko-
ncert na „Solo Stageu“ u Domu
Vojske. Se. A.
Ve} prijavljeno 30 izvo|a~a
Otvoren konkurs za ^etvrti BH Radijski Festival
Ibri}: Produ`en rok
Program „Jazz Festa Sarajevo 2007“
U pet dana 13 koncerata
^etiri festivalske scene Turski umjetnici u programu „Rahat lokum“
Ulaznice za 11. Jazz Fest
Sarajevo 2007 mogu se rezer-
virati od 1. oktobra na zva-
ni~noj internet stranici festi-
vala www.jazzfest.ba.
Rezervacije
od 1. oktobra
Iz Norve{ke dolazi plesna atrakcija „Mungolian Jet Set“
Plakat ovogodi{njeg festivala
Festival otvara Aziza Mustafa Zadeh, a zatvara Marija @oao
36 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Na osnovu ~lana 179. st. 1., 2. i 4. Zakona o osnovama bezbijednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini
(,,Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine’’, broj 6/06) i ~l. 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 9. Pravilnika o uvjetima i na~inu dobivanja licence
(,, Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine’’, broj 12/07), Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, r a s p i s u j e
J A V N I P O Z I V
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DOBIJANJE SLIJEDE]IH LICENCI:
1. licenca predava~a teoretske nastave
2. licenca ispitiva~a iz teoretskog dijela ispita
3. licenca ispitiva~a iz upravljanja motornim vozilom.
I Pravo prijave na javni poziv za pojedine licence imaju lica koja ispunjavaju slijede}e uslove:
1. Za licencu predava~a teoretske nastave
a) diplomirani in`injer prometa, cestovnog smjera, koji ima voza~ku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima si-
gurnosti cestovnog prometa.
2. Za licencu ispitiva~a teoretskog djela ispita
a) diplomirani in`injer prometa, cestovnog smjera, koji ima voza~ku dozvolu ,,B’’ kategorije i tri godine iskustva na poslovima
cestovnog prometa ili osoba koja ima visoku stru~nu spremu i tri godine iskustva na poslovima voza~a-instruktora vo`nje
motornih vozila,
b) in`injer prometa, cestovni smjer i pet godina iskustva na poslovima voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila.
3. Za licencu ispitiva~a iz upravljanja motornim vozilom
a) diplomirani in`injer prometa, cestovni smjer, diplomirani pravnik, diplomirani in`injer strojarstva i osoba koja ima VII stupa-
nj stru~ne spreme, nastavno-pedago{kog smjera, koji imaju najmanje jednu godinu iskustva na poslovima voza~a-instr-
uktora vo`nje motornih vozila,
b) in`injer prometa, cestovni smjer ili osoba koja ima VI stupanj stru~ne spreme, nastavno pedago{kog smjera i koji imaju
najmanje tri godine iskustva na poslovima voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila,
c) osoba koja ima V stupanj stru~ne spreme, cestovni smjer i pet godina iskustva na poslovima voza~a-instruktora vo`nje
motornih vozila,
d) osoba koja ima IV stupanj stru~ne spreme, cestovni smjer i {est godina iskustva na poslovima voza~a-instruktora vo`nje
motornih vozila.
II Kandidati su obavezni dostaviti slijede}e dokomente:
a) dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu stru~ne spreme,
b) ovjerenu fotokopiju li~ne karte,
c) ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole,
d) ovjerenu fotokopiju dozvole voza~a-instruktora,
e) dokaz o tra`enom iskustvu na poslovima voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila (za licence 1. i 2. diplomirani in`injeri
saobra}aja cestovni smjer trebaju dostvaiti potvrdu-dokaz da imaju najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti
cestovnog saobra}aja),
f) uvjerenje da nije izre~ena mjera sigurnosti ili za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom i
g) dokaz o uplati tro{kova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima u iznosu od 150
KM i dokaz o uplati tro{kova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 30 KM
po oblasti pripremne nastave.
III Za prijavljene kandidate organizuje se osposobljavanje putem obavezne pripremne nastave koja ukupno traje 10 sati i to:
Za licencu pod rednim brojem 1. i 2.:
- Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 sati,
- Pedagogija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 sata.
Za licencu pod rednim brojem 3.:
- Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 sati,
- Pedagogija -metodika vo`nje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 sata.
IV Ispit za dobijanje licence obuhvata polaganje iz slijede}ih oblasti:
Za licencu pod rednim brojem 1. i 2.:
- Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima - pola`e se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom na-
stavom 150 KM)
- Pedagogija - pola`e se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).
Za licencu pod rednim brojem 3.:
- Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima - pola`e se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom na-
stavom 150 KM)
- Pedagogo{ka vo`nja - vo`nja u ulozi ispitiva~a - pola`e se prakti~no (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).
Nakon polo`enog eliminatornog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima, kandidat koji `eli nastaviti
polaganje ispita je obavezan uplatiti razliku sredstava do cijena datih u ta~ki IV.
POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA U VEZI SA USLOVIMA ZA OSLOBO\ANJE POLAGANJA DIJELOVA ISPITA (izvod iz ~l.
14., 15., 16. i 27. Pravilnika)
Kandidat koji ima dozvolu voza~a-instruktora, za dobijanje licence za predava~a teoretske nastave ili ispitiva~a teoretskog di-
jela dijela ispita, pola`e poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima.
Kandidat koji nema dozvolu voza~a-instruktora, za dobijanje licence za predava~a teoretske nastave ili ispitiva~a teoretskog
dijela dijela ispita, pola`e poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima i pedagogiju.
Kandidat za dobijanje licence za ispitiva~a iz upravljanja motornim vozilom pola`e poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja
na putevima i pedago{ku vo`nju iz prakti~nog dijela pedagogije.
Osoba koja dobije licencu za predava~a teoretske nastave dobija i licencu ispitiva~a teoretskog dijela dijela ispita, a ukoliko
ima dozvolu voza~a-instruktora vo`nje i najmanje jednu godinu iskustva na poslovima obu~avanja kandidata za voza~e dobija
i licencu ispitiva~a iz upravljanja motornim vozilom
Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom, kandidat je du`an obezbijediti odgovaraju}e vozilo
„B“ kategorije koje ispunjava propisane tehni~ke uslove pogledu ure|aja i opreme, kako je to propisano ~lanom 17. Pravilnika.
Tro{kovi za polaganje ispita po jednoj oblasti/ispitu pojedina~no, koji je kandidat za dobijanje odgovaraju}e licence obavezan
polagati u skladu sa ~l. 14., 15., 16 i 27. Pravilnika o uvjetima i na~inu dobivanja licence uklju~uju:
- pripremnu nastavu iz ta~ke III,
- polaganje ispita iz ta~ke IV i
- odgovaraju}u literaturu-priru~nik i obrasce.
Uplata tro{kova iz ta~ke IV vr{i se na Transakcijski ra~un Bud`eta Kantona Sarajevo broj 1291011000088531 sa naznakom:
Vrsta prihoda: 722631; [ifra op{tine 077; Bud`etska organizacija 2101001.
IV. Prijave na Javni poziv, uz propisanu dokumentaciju iz ta~ke II u zatvorenoj koverti, se mogu dostaviti na odresu: Ministar-
stvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1. najkasnije do 24.10.2007. godine.
Prijavljivanje se vr{i putem obrasca Prijave koji se mo`e preuzeti na recepciji Kantona Sarajevo (ul. R D@. ^au{evi}a br. 1 Sar-
ajevo) ili na Web stranici Kantona Sarajevo //www.ks.gov.ba/.
Ukoliko kandidat aplicira za dobijanje vi{e licenci, potrebno je dostaviti samo jedan komplet propisane dokumentacije iz ta~ke
II iz Javnog poziva, a u obrascu prijave nazna~i za koje licence aplicira, kako je to dato u samom obrascu.
Pripremna nastava }e po~eti u skladu sa rasporedom koji }e biti ogla{en 31.10.2007. godine. Pripremna nastava }e se
odvijati u prostorijama Osnovne {kole „Vladislav Skari}“ Terezia 48. Sarajevo, po rasporedu koji }e biti istaknut na Oglasnoj ta-
bli {kole, Oglasnoj tabli Kantona Sarajevo i na Web stranici Kantona Sarajevo. Nakon pripremne nastave }e se obaviti ispiti pr-
opisani navedenim Pravilnikom.
Ostale relevantne informacije, kandidati }e dobiti u toku pripramne nastave.
M I N I S T A R
Mr. Safet Ke{o
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 37

A A R R G G N N I I T T
M INI NG AND ST O NE PR O CES SI NG
’ eljeznièka 15, 88420 Jablanica - Bosna i Hercegovina www.granit-jablanica.com info@gra ’ ’
tel. +387 36 752 367 +387 36 752 612 +387 36 752 623
Na osnovu odluke Nadzornog odbora Privrednog dru{tva „Granit“
d.d. Jablanica,
OGLA[AVA SE
PRODAJA TRI APARTMANA U FOJNICI
Apartmani se nalaze u
sklopu apartmanskog na-
selja, uz Hotel „Aquare-
mal“.
Neto povr{ina svakog apa-
rtmana iznosi 65 m
2
, sa pr-
ipadaju}om gara`om od
16,05 m
2
, sa vratima na da-
ljinsko otvaranje. Materi-
jal i oprema ugra|eni u
apartman su vrhunskog
kvaliteta.
Apartman je priklju~en na
odgovaraju}e gradske mr-
e`e, vodovodnu, kanaliza-
cionu i elektromre`u, ima
agregat, PTT, kablovsku,
TV, protuprovalni sistem,
sistem vatrodojave, videonadzor, internet, centralno grijanje.
Apartman je opremljen plakarima, kuhinjom, ima spava}u i dje~iju so-
bu, dnevni boravak, ostavu, sve sa sitnim inventarom.
Cijena apartmana iznosi 176.136,00 KM.
U cijenu su ura~unati tro{kovi uplanjenja, eta`iranja i uknji`be u ze-
mlji{nim knjigama, a nije ura~unat PDV.
Cijena je nepromjenjiva.
Sve eventualne poreske obaveze snosi kupac.
Za sve dodatne informacije, obratiti se na telefon 036 752 612, slu`ba
marketinga - Mirsad ^ukle.
@eljezni~ka 15, 88420 Jablanica
VREMEPLOV
28. septembar 2007.
1924. - Nakon prvog leta oko svijeta
koji je trajao 175 dana, dva ameri~ka
vojna aviona sletila su u grad Sijetl u
ameri~koj dr`avi Va{ington.
1990. - U Skup{tini Srbije usvojen no-
vi Ustav, uveden vi{estrana~ki poli-
ti~ki sistem, a pokrajine Vojvodina i
Kosovo izgubile atribute dr`avnosti i
postale oblik teritorijalne autonomije.
1996. - U sarajevskom naselju Mojmi-
lo po~ela gradnja Dje~ijeg sela SOS
Kinderdorf.
2000. - Po~eo palestinski ustanak (in-
tifada). Neposredan povod bila je po-
sjeta tada{njeg lidera izraelske opozi-
cije svetim mjestima u jerusalemskom
starom gradu. U naredne tri godine
poginulo je oko 3.000 ljudi.
2001. - Ustavni sud BiH, ve}inom gla-
sova sudija (5:4), potvrdio ustavnost
Zakona o Sudu BiH. Ispitivanje usta-
vnosti ovog zakona tra`ili su poslanici
Narodne skup{tine RS.
2001. - Vije}e sigurnosti UN-a prihva-
tilo op}u rezoluciju protiv terorizma,
kojom se od svih dr`ava ~lanica zahti-
jeva zamrzavanje finansiranja osu-
mnji~enih terorista i o{tre mjere pro-
tiv grupa koje im poma`u.
2002. - [ahisti sarajevske Bosne ~etvr-
ti put osvojili Kup evropskih {ampi-
ona. Za ekipu Bosne nastupali su Ma-
jkl Adams (Michael), Aleksej [irov,
Ivan Sokolov, Sergej Movsesjan, Te-
mur Rad`abov i Zdenko Ko`ul.
D O G O D I L O S E
Prestao sam obavljati sa-
mostalnu djelatnost obu-
}arske struke prije {est mje-
seci, ali se nisam odjavio u
op}ini. Sada namjeravam
podnijeti zahtjev za penzi-
ju, pa radnju moram odja-
viti. Da li mi za odjavu osi-
guranja treba rje{enje na-
dle`nog op}inskog organa
koji je izdao dozvolu za
rad, pita K. L. iz Zenice.
Kako ste vi samostalnim
li~nim radom obavljali od-
re|enu djelatnost i sami bili
obveznik uplate doprinosa,
obavezni ste izvr{iti i odja-
vu osiguranja u poslovnici
kantonalne administrativne
slu`be u mjestu gdje ste
obavljali djelatnost.
Me|utim, prethodno je
potrebno da pribavite rje-
{enje nadle`nog op}inskog
organa o prestanku obavlja-
nja djelatnosti na osnovu
kojeg }e onda biti izvr{ena
odjava osiguranja.
Federalni zavod PIO
Institut za medicinsko
vje{ta~enje utvrdio mi je dr-
ugu kategoriju invalidnosti i
zaposlenje na drugom odgo-
varaju}em radnom mjestu.
Radna organizacija raspor-
edila me na drugo radno
mjesto, ali to mjesto ne odgo-
vara mojim sposobnostima.
Iz tog razloga odbio sam
po~eti raditi na novom ra-
dnom mjestu. Da li }u izgu-
biti pravo na nov~anu na-
knadu, pita O. P. iz Konjica.
Odredbom ~lana 111. Za-
kona o penzijskom i invali-
dskom osiguranju, propisano
je da osiguranik s promijenje-
nom radnom sposobno{}u,
koji je stekao pravo na odgo-
varaju}e zaposlenje sa ili bez
prekvalifikacije, odnosno do-
kvalifikacije, gubi pravo na
odgovaraju}u naknadu ako
bez opravdanog razloga odbi-
je raditi na odgovaraju}em ra-
dnom mjestu koje mu je osi-
gurano. S obzirom na to da
ste odbili raditi na radnom
mjestu na koje ste raspo-
re|eni, u smislu citirane odr-
edbe, gubite pravo na odgova-
raju}u nov~anu naknadu.
Ukoliko smatrate da ra-
dno mjesto na koje ste ra-
spore|eni ne odgovara
va{im psihofizi~kim sposo-
bnostima, na rje{enje mo-
`ete ulo`iti `albu.
1895. - Umro Luj Paster (Louis Paste-
ur), francuski hemi~ar i bilog, pronala-
za~ vakcine protiv bjesnila, antraksa i
crvenog vjetra. Otkrio je i postupak
konzerviranja hrane spre~avanjem ra-
zmno`avanja bakterija, koji je kasnije
nazvan pasterizacija.
1902. - Umro francuski pisac Emil Zo-
la (Emile), tvorac i najizrazitiji pre-
dstavnik naturalisti~kog romana, au-
tor „Tereze Raken“, „@erminala“,
„Nane“ i drugih romana.
1970. - Umro egipatski dr`avnik Ga-
mal Abdel Naser.
1994. - U nevremenu u Balti~kom mo-
ru, u blizini finske obale, potonuo feri-
bot „Estonija“. U toj najve}oj mirno-
dopskoj pomorskoj nesre}i u Evropi
poginulo je vi{e od 900 ljudi.
1996. - U sarajevskom naselju Aneks
ubijen Ned`ad Ugljanin, pomo}nik
direktora Agencije za istra`ivanje i do-
kumentaciju (AID). Po~inilac ubistva
nije prona|en do danas.
2003. - Umro Altea Gibson (Althea), pr-
vi tamnoputi teniski igra~ koji je osvojio
Vimbldon i dr`avno prvenstvo SAD.
U M R L I
38
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
Pravo na naknadu
1802. - Francuski hemi~ar koji je otkrio
element brom i postupak direktnog do-
bivanja natrijevog sulfata iz morske vo-
de Antoan-@erem Balar (Antoine-Je-
reme Balard), ro|en je u Montpeljeu.
R O \ E N I

1717. - Kralj Fridrih Vilhelm I (Friedr-
ich Wilhelm) uveo je op}u {kolsku oba-
vezu za djecu izme|u pete i 12. godine.
Odjava osiguranja
Nedavno provedeno is-
tra`ivanje pokazalo je da
gosti restorana daju bolje
ocjene istom jelu kad se
ono, npr. zove so~ni italija-
nski riblji file, nego morski
file, ili bakina pita, umjesto
samo pita.
O~ito je da je za do`ivljaj
okusa vrlo va`no {ta od jela
o~ekujemo i kakav okus pr-
edvi|amo.
^injenica da naziv hrane
mo`e biti presudan je po-
znata ve} 60 godina. Ame-
ri~ki vojnici su tokom Dru-
gog svjetskog rata, zbog ne-
sta{ice govedine i svinjeti-
ne, dobivali iznutrice - mo-
zak, bubrege, jezik i jetru.
U po~etku vojnici nisu
prihvatali takva jela sve dok
se kuhari nisu sjetili imeno-
vati porcije na na~in da se iz
naziva ne mo`e naslutiti ka-
ko na tanjiru nije mi{i} `iv-
otinje nego njen unutra{nji
organ.
Mu{karci su
sretniji od `ena
To se poku{ava protuma~iti rastu}im
brojem obaveza za `ene
Dok su u ranim sedamde-
setim istra`ivanja pokazivala
da su `ene sretnije od mu{ka-
raca, danas je situacija obr-
nuta.
Rezultati dvije odvojene
studije pokazuju da su da-
na{nje `ene nezadovoljnije
od mu{karaca.
Ovo se poku{ava protu-
ma~iti rastu}im brojem oba-
veza `ena, odnosno `ivotnim
stilom koji uklju~uje dva po-
sla - jedan u uredu, a drugi
kod ku}e.
No, razlika u zadovoljstvu
mu{karaca i `ena varira i kod
potpuno istih aktivnosti. Pri-
mjera radi, provo|enje vre-
mena s roditeljima mu{karci
ocjenjuju kao ugodno prove-
deno vrijeme, a `ene to
do`ivljavaju kao obavezu ko-
ja im ne pru`a zadovoljstvo.
@ene izme|u dva posla, u uredu i kod ku}e
Pripremite
~imbur
Potrebno je:
40 dkg sitno sjeckanog ili
mljevenog mesa,
10 dkg masno}e,
60 dkg luka,
4 jaja,
8 zrna bibera,
po `elji mljevene paprike i
so.
Na~in pripreme:
1
Meso stavite u tavu u ko-
joj se zagrijavala ma-
sno}a pa lagano dinstajte
zajedno sa lukom isjecka-
nim na tanke kri{ke.
2
Po potrebi dodajte vodu
i jo{ masno}e.
3
Kada ste meso i luk izdi-
nstali, sve posolite i do-
bro izmije{ajte.
4
Servirajte u sahane, sta-
vite ih u pe}nicu, pa kad
se dobro ugriju, na meso
stavite po jedno jaje na oko,
te jo{ posolite i zapecite.
5
Po volji pobiberite ili
pospite mljevenom pa-
prikom.
6
Servirajte
toplo.
Ovaj i druge
recepte na}i }ete u
najnovijoj
“Va{oj kuharici”
Za iftar
Najnovija saznanja
Zenica: Zahtjev za penziju
sveznadar
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
39
1. NETA^NO
Beton poznat od
vremena cara Avgusta
Ne mo`e se re-
}i kako je beton lj-
udima poznat tek
od 19. stolje}a. Be-
ton je ljudima bio
poznat ve} u anti-
ci. Spominje ga iz-
ri~ito rimski arhi-
tekta Markus Vi-
truvius Palo (Ma-
rcus Pallio) za vrijeme rimskog cara Avgu-
sta. No, naveliko se primjenjuje od kraja
19. stolje}a. Ako se u beton stave ~eli~ne
{ipke, dobije se armirani beton koji je
otporniji od obi~nog betona. Prva zgrada
od armiranog betona sagra|ena je u Parizu
1889. godine, a sagradio ju je Fransoa He-
nebik (Francois Hennebique). Ako se ar-
matura napregne i stavi u beton, dobiva se
prenapregnuti beton.
Beton je vje{ta~ki gra|evinski materi-
jal, smjesa cementa (i drugih veziva: se-
dre, bitumena, asfalta), {ljunka ili pijeska
(ili drugih agregata: tucanika, drozge,
drobljene opeke) i vode. Ima veliku ~v-
rsto}u koja se vremenom pove}ava.
2. NETA^NO
Trbu{ni ples
nastao u Egiptu
Ne mo`e se re-
}i da je trbu{ni pl-
es nastao na Bli-
skom istoku. Tr-
bu{ni ples je na-
stao u Egiptu i to
prije 14. stolje}a.
Godine 1650. bo-
gati putnici na Bl-
iski istok bilje`e
prve pisane podatke, opisuju}i egipatske
plesa~ice. Smatrao se plesom s najvi{e ero-
tskih elemenata.
U istu grupu s trbu{nim plesom spa-
daju tango i valcer, ali i samba i mnogi
drugi plesovi koji su se izvodili u pro{lo-
sti i izvode se i danas.
3. TA^NO
Otkriven najve}i
dinosaur u Evropi
[panski nau~-
nici prona{li su
ostatke najve}eg
dinosaura u Evro-
pi koji je bio te`ak
kao osam slonova
i ne bi stao na ko-
{arka{ko igrali{te.
Rezultati ovog is-
tra`ivanja objavlj-
eni su u ~asopisu „Science“.
Dinosaur, ~iji su fosilni ostaci otkri-
veni u Riodevi u isto~noj pokrajini Teru-
el, nazvan je Turiasaurus riodevensis. Ta
vrsta koja je `ivjela u kasnom razdoblju
jure, prije 150 miliona godina, bila je vi-
soka 30 metara, a te{ka izme|u 40 i 48 to-
na. Kost njegove prednje noge velika je
kao odrastao ~ovjek, a kand`a je veli~ine
lopte za ameri~ki nogomet. Nau~nici su
tako|er prona{li lubanju, druge kosti i
zube. Takvi veliki dinosauri ranije su
otkriveni uglavnom u Americi i Africi.
Turiasaurus ima primitivniju strukturu
udova i kostiju od vrsta otkrivenih na dr-
ugim kontinentima.
1.
Beton je ljudima poznat tek od 19.
stolje}a?
2.
Trbu{ni ples nastao je na Bliskom
istoku?
3.
Najve}i dinosaur u Evropi bio je
te`ak kao osam slonova?
Ta~no
Neta~no
EKVADOR-
SKI
TENISER
NIKOLAS
NAREDBA
VRHOVNE
VLASTI
ONAJ KOJI
[TO ^UVA
ROD
OTROVNIH
GLJIVA
ZRAKA
SVJETLOS-
TI (arap.)
PISALJKA
ODBRAM-
BENO
ORU@JE
VITEZOVA
PJEVA^ICA
OKSA
NAJRAS-
PROSTRA-
NJENIJA
BILJKA NA
ZEMLJI
@ENE IZ
LIKE
IME
SLAVNOG
TENORA
NA SLICI
SVEMIRSKA
LETJELICA
ATLETSKI
GRA\ENI
MLADI]I
BATERIJA U
AUTOMO-
BILU (mn.)
PREZIME
SLAVNOG
TENORA
NA SLICI
PISAC
^EHOV
PJEVA^ICA
DAKA
POZIV NA
MOLITVU
KOD
MUSLIMANA
RIJEKA U
^E[KOJ
SMRZNUTA
VODA
NEUTRON
SLAVN
PISAC
RAJNER
MARIJA
PRI, KOD
NJEMA^KI
PISAC
TOMAS
GLUMICA
MANJANI
OVDJE
POZORI[TE
NEUTRON
KALIJ
SLO@ENO
SLOVO
POVRH,
NAD
POSJED
SAFET ISOVI], TVR-
DO]A, I]I, ORAH,
AHEN, L, PAZAR, ROS-
NI, AMERIKAN, UB, L,
RISAN, TLA, OGIST
RENOAR
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
1215
ORDINACIJA
Imam 20 godina, ciklusi su
mi neredovni, imam proble-
ma s aknama i poja~anom
dlakavosti. Lije~nik mi je dao
„diane“, koristim ga tri mjese-
ca, ali nema pobolj{anja, os-
im {to su ciklusi postali redo-
vni. Koliko dugo smijem uzi-
mati terapiju, pita E. M.
Sindrom policisti~nih ja-
jnika, na {ta upu}uju simpto-
mi koje imate, ozbiljan je po-
reme}aj koji ne remeti samo
reproduktivno, nego i op}e
zdravlje. Osobe s ovim sindr-
omom, osim neplodnosti, iz-
lo`ene su i pove}anom riziku
od dijabetes melitusa, kardio-
vaskularnih oboljenja, karci-
noma endometrija ili dojki.
Zbog toga je potrebno
dugotrajno lije~enje. Kla-
si~an farmakolo{ki pristup
lije~enju PCOS-a je primje-
na oralne kontracepcije.
Naj~e{}e se primjenjuju lije-
kovi koji uz estrogen sadr`e
antiandrogene - ciproteron
acetat ili drospirenon. Ova
terapija djelotvorna je ne sa-
mo u reguliranju menstrua-
lnog ciklusa, nego i u sma-
njenju simptoma androge-
nog ekscesa.
Kontraceptivi smanjuju
volumen i stromu jajnika,
manji je promjer folikula i
sni`en je nivo testosterona.
Dok se ciklus regulira
odmah po po~etku terapije,
za smanjenje akni i maljavo-
sti potrebno je najmanje {est
do devet mjeseci.
Ranije se smatralo da
vi{egodi{nja primjena ora-
lne kontracepcije, posebno
kod starijih `ena, mo`e po-
ve}avati kardiovaskularni
rizik. U studiji koja je trajala
36 mjeseci, a istra`ivala je
utjecaj „diane“ na koncentr-
aciju lipida i {e}era kod `ena
sa PCOS-om nisu uo~ene
zna~ajne promjene.
Uo~en je porast nivao
HDL holesterola i plazmali-
poproteina A1, dok nije bilo
zna~ajnih promjena u meta-
bolizmu glukoze. Zbog toga,
ukoliko se dobro podnosi,
terapiju treba koristiti dugo,
ali uz redovnu kontrolu kr-
vnog pritiska, {e}era u krvi,
jetre, holesterola i trigliceri-
da te dojki.
Dr. Ekrem Divanovi},
ginekolog
Sindrom policisti~nih jajnika
Kolodvorska 10/III, 71000 Sarajevo
Telefon: ++387 33 663-935 Mob. 066 188-644
Radno vrijeme od 8 do 17h
GINEKOLO[KA ORDINACIJA
Dr. DIVANOVI]
Akupunktura, stvarna
ili la`na, pokazala se bo-
ljom terapijom kod li-
je~enja bolova u le|ima od
konvencionalnog lije~enja.
Rezultati su to najnovijeg
njema~kog istra`ivanja ko-
je je pokazalo kako je goto-
vo polovina pacijenata koji
su lije~eni akupunkturom
osje}ala olak{anje nakon
terapije.
No i „la`na“ akupu-
nktura imala je gotovo je-
dnak u~inak na pacijente
kao i stvarna. S druge stra-
ne, samo ~etvrtina onih
koji su primali konvencio-
nalne lijekove protiv bolo-
va osje}ala je manju bol u
le|ima.
Naime, istra`ivanje po-
kazuje da tijelo mo`e poziti-
vno reagirati na podra`aje
koje izazivaju iglice i uzro-
kuju placebo efekt i ozdra-
vljenje.
- Iako ne razumijemo na
koji na~in djeluje alternati-
vna medicina, to ne zna~i da
ona nije dobra - ka`e doktor
D`ejms Joung (James You-
ng) iz ^ikaga.
Akupunktura se temelji
na drevnom kineskom
u~enju kojim se smatra da
tanke iglice koje se zabada-
ju u akupunkturne ta~ke na
tijelu mogu osloboditi po-
zitivnu energiju potrebnu
za ~ovjekovo samoozdra-
vljenje.
Akupunktura u~inkovitija od konvencionalnog lije~enja
Iglom protiv bolova u le|ima
Istra`ivanje pokazalo da tijelo mo`e pozitivno reagirati na podra`aje koje izazivaju
iglice i uzrokuju placebo efekt i ozdravljenje
Iglice osloba|aju pozitivnu energiju
40 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
sport
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
41
Musemi} napu{ta Ko{evo: Ide ili ostaje? (Foto: N. Bo`ovi})
Prije dva vezana gostovanja
u [irokom Brijegu i Sarajevu tr-
ener Modri~e Maxime Slavi{a
Bo`i~i} najavljivao je osvajanje
barem tri boda. Da se nije radilo
o pretjerivanju, pokazao je pre-
kju~era{nji susret na Ko{evu,
gdje su „Uljari“ pobijedili aktu-
elnog prvaka.
- Iskoristili smo umor fudba-
lera Sarajeva, pogotovo u prvom
poluvremenu, kada smo odigrali
onako kako smo se i dogovorili u
svla~ionici. ^estitam doma}inu
na korektnosti. Da smo imali
ovakve uslove u [irokom Brije-
gu, i tamo bismo do{li do tri bo-
da - ka`e trener Bo`i~i}. S. M.
Ko je mogao vjerovati da eki-
pa koja je pro{le sezone bila tako
nadmo}na u granicama dr`ave
mo`e spasti na to da 10 utakmi-
ca zaredom nikoga ne pobijedi
te da na Ko{evu primi ~etiri gola
od Modri~e, koja je Sarajevo re-
dovno napu{tala s isto toliko po-
godaka u mre`i?
Prekju~era{nja utakmica si-
gurno je bila ne{to najgore {to se
Sarajevu desilo posljednjih godi-
na, potpuno rasulo koje je trenera
Husrefa Musemi}a prisililo da
nepomi~no sjedi na klupi i da
vi{e ni ne poku{ava davati savjete
svojoj ekipi. Kao da nema izlaza.
Lijepom do|e kraj
Pitanje koje se ve} nekoliko
sedmica osjeti u zraku je {ta }e
biti sa Musemi}em i koliko sno-
si krivice za ovo {to se de{ava
klubu s Ko{eva. Izlaze}i iz
svla~ionice nakon me~a s Mo-
dri~om, rekao nam je:
- Lijepim momentima do|e
kraj.
Svjestan je da ne{to ne {tima,
jer je nevjerovatno da igra~i odi-
graju onakvo prvo poluvrijeme.
Musemi} obja{njenja tra`i u ne-
izdr`ljivom ritmu, a razloge lo{e
serije morat }e prezentirati i
Upravnom odboru.
- Mislim da smo, jednostavno,
u jednom momentu upali u
ma{inu za koju nismo bili spre-
mni. Spletom okolnosti, odigrali
smo dvije-tri dobre utakmice koje
su nas izdigle, ali ka`em, nismo
bili spremni za to i sada pla}amo
visoku cijenu. Igra~i su potro{eni
i iscrpljeni, nemamo sposobnosti
za vi{e. Ve} smo iz njih izvukli
maksimum - ka`e Musemi}.
Izgubljena sezona
Prema njegovom stavu, reklo
bi se da je spreman na sve, ali ne
misli podnositi ostavku.
- Nije nikakav problem da
odem, spreman sam na sve {to je
u interesu Sarajeva. Vidjet }emo
{ta }e ljudi iz Uprave odlu~iti.
Razmi{ljao sam i o ostavci, ali
ve} u subotu igramo sa @ep~em.
Nadam se da }e Sarajevo {to pri-
je iza}i iz krize, a ja li~no ne
bje`im ni od ~ega - dodaje.
Ono u ~emu se definitivno
mo`emo slo`iti sa njim je da je
ova sezona potpuno izgubljena
na doma}em planu. Vi{e nije bi-
tno da li }e Sarajevo biti sedmo
ili deveto nego da li }e se boriti
za opstanak. M. T.
Pred sutra{nji derbi 8. kola
protiv starog rivala, sarajevskog
@eljezni~ara u ^eliku su potpu-
no uvjereni u pobjedu. To po-
tvr|uju i rije~i pomo}nog trene-
ra Borisa Gavrana i veznog
igra~a Bojana Pup~evi}a na
ju~era{njoj pres-konferenciji.
- Odmah nakon pobjede u
@ep~u, sve smo snage i misli
usmjerili prema ovoj utakmici.
@elimo pobijediti i ostati u sa-
mom vrhu Premijer lige - kazao
je Gavran, ali i upozorio na sna-
gu @elje.
- Jahi}, Guvo i Dijaliba su pr-
ava poja~anja, ali mislim da
}emo mi, uz podr{ku na{ih na-
vija~a, koja nikada nije izostala,
uspjeti pobijediti.
Pup~evi}u }e sutra{nja uta-
kmica, nakon {to je ljetos stigao
iz ni`erazrednog Borca iz Bosa-
nskog [amca, biti prvi veliki de-
rbi na Bilinom polju.
- Nema se tu posebno {ta
re}i: `elimo tri boda. Igramo pr-
ed svojim navija~ima, u dobroj
smo formi i puni `elje da dobije-
mo velikog rivala. Siguran sam
da nam se ovog puta ne mo`e de-
siti kiks kao protiv Travnika, ka-
da je bilo 0:0 - rekao je Pup~e-
vi}.
Prema Gavranovim rije~ima,
^elik }e, najvjerovatnije, biti
kompletan. Nakon povrede, po-
~eo je trenirati i Jasmin Mora-
njki}, dok se stoper Bojan Mar-
kovi} `alio na bol u preponama.
^ak i ako njih dvojica ne budu
spremna, dodao je Gavran, po-
stoje adekvatne zamjene, {to je
potvrdio i Zatagi} na Moranjki-
}evom mjestu u protekle dvije
utakmice. V. B.
Na ju~era{njoj vanrednoj sje-
dnici Uprave Fudbalskog kluba
Sarajevo Husref Musemi} nije
dobio ni podr{ku niti je smije-
njen. Umjesto odluke o njego-
vom statusu, Uprava je od {efa
stru~nog {taba zatra`ila da hitno
preda izvje{taj u kojem }e izraziti
svoje mi{ljenje o uzrocima evide-
ntne krize u igri i rezultatima
kluba.
^elni ljudi kluba }e, nakon
analize Musemi}evog izvje{taja,
odlu~iti o idu}im potezima uklj-
u~uju}i, kako je navedeno u sa-
op}enju za javnost, odgovaraju}e
procedure i sankcije prema poje-
dincima koji su doveli do krize.
- Prije po~etka prvenstva zacr-
tali smo cilj: odbranu naslova i
ponovni izlazak u Evropu, ali nas
ova lo{a situacija nagoni na {to
hitniju reakciju. O~ekujemo da
Musemi} {to prije preda izvje{taj,
jer je on najmjerodavnija osoba
za adekvatne odgovore, nakon
~ega }emo preduzeti odre|ene
poteze.
Ima insinuacija o lo{im odno-
sima izme|u igra~a i trenera te da
vlada nezadovoljstvo u svla~ioni-
ci. @elimo otkriti koji su uzroci
da ne bismo sada donosili tako
va`ne odluke bez ikakvih argu-
menata. Ne mogu shvatiti da su
fudbaleri u tako kratkom vreme-
nu zaboravili igrati. O~ito postoje
dublji uzroci krize - izjavio je za
na{ list potpredsjednik Sarajeva
Mesud Ba{i}.
U saop}enju je navedeno da
}e Uprava kluba biti u stanju
pripravnosti sve dok se situacija
ne rije{i, odnosno, dok ne done-
su konkretne odluke, a do tada,
sjednica }e trajati u kontinuite-
tu.
- Nemamo vremena za ~e-
kanje, jer ako na~inimo jo{ je-
dan pogre{an korak, bit }emo u
ve}im problemima. Ne mo`-
emo se igrati odgovornosti, jer
su ulozi vrlo veliki. Ovo je tre-
nutak da se u rje{avanje krize
uklju~e ne samo ~lanovi Upra-
ve nego i uposlenici Sarajeva,
~lanovi stru~nog {taba, igra~i i
navija~i, ~ija }emo mi{ljenja,
tako|er, zatra`iti - dodao je
Ba{i}. M. T.
Modri~a Maxima Slavi{a Bo`i~i} zadovoljan
Iskoristili smo umor prvaka
Husref Musemi} o krizi u Sarajevu
Spreman sam na
sve u interesu kluba
Upali smo u ma{inu za koju nismo bili spremni i za
to pla}amo visoku cijenu Ne bje`im od otkaza
Strateg Sarajeva je dodao
da nije bezgre{an i da je, vjer-
ovatno, i on neke stvari mo-
gao odraditi bolje.
- Ne mo`e se re}i da sam lo{
trener niti da su ovo lo{i igra~i.
Mo`da je moglo druga~ije, ali
bilo je i dosta nesre}e. Alaim i
Muharemovi} su se povrijedili
kada su bili u naponu forme.
Prekju~er je Ra{~i} na poluvre-
menu tra`io izmjenu, jer nije
mogao gledati od umora. To su
stvari koje su sastavni dio ovog
posla, ali sam, vjerovatno, i ja
pravio gre{ke - dodao je trener
Sarajeva.
Nisam bezgre{an
Navija~i na tribinama ko{e-
vskog stadiona s pravom su se
pitali da li fudbaleri uop}e igra-
ju koliko mogu ili zbog nekog
razloga to ne `ele? To su poka-
zali i skandiranjem igra~ima.
- I meni su mnogi posta-
vljali to pitanje, ali ne vjeru-
jem u to, nema razloga. Ne
`elim i ne}u o tome da ra-
zmi{ljam. Ja mislim da igra~i
ne mogu vi{e, a ako grije{im,
onda je to stra{no pora`ava-
ju}e - govori trener Sarajeva.
Igra~i ne}e
da igraju?
Sarajevo Zasjedao Upravni odbor
Musemi} mora
podnijeti izvje{taj
Ne mogu shvatiti da su fudbaleri u tako kratkom vremenu zaboravili
igrati, o~ito postoje dublji uzroci krize, ka`e Mesud Ba{i}
U saop}enju za javnost na-
kon sjednice konstatirano je
da je „Uprava obezbijedila
kvalitetne pripreme i uslove
za rad, dok su, ujedno, izmire-
ne sve obaveze prema igra-
~ima, uklju~uju}i i premije za
{ampionsku titulu“.
Uprava
odradila svoje
Klupski portparol Mirsad
Pripoljac kazao je da }e ko-
mpletna sjeverna tribina Bili-
nog polja biti rezervirana za
gostuju}e navija~e.
- Iako do sada nema zva-
ni~ne najave o dolasku organi-
zirane grupe gostuju}ih navi-
ja~a, ulaznice za tu tribinu ne}e
biti u prodaji. Sjever }e, zbog
dobrih odnosa dva kluba,
isklju~ivo biti rezerviran za go-
stuju}e navija~e - kazao je Pri-
poljac.
Sjever rezerviran za gostuju}e navija~e
Sa pres-konferencije: Gavran i Pup~evi} (Foto: J. Had`i})
^elik Pred sutra{nji derbi sa @eljezni~arom
Uvjereni u trijumf protiv starog rivala
Igramo pred svojim navija~ima, u dobroj smo formi i puni
`elje da pobijedimo, ka`e Pup~evi}
Ba{i}: Nema vremena za ~ekanje
sport
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 42
Reprezentacija BiH Fuad Muzurovi} objavio spisak
Selektor nogometne repreze-
ntacije Bosne i Hercegovine Fuad
Muzurovi} objavio je spisak ka-
ndidata za predstoje}e me~eve s
Gr~kom i Norve{kom u okviru
grupe C kvalifikacija za Evropsko
prvenstvo 2008. godine u Austriji
i [vicarskoj.
Tri nova imena
Muzurovi} je pro~itao novi-
narima spisak na kojem se nala-
zi 20 igra~a koji nastupaju u ino-
zemnim klubovima. Me|u ka-
ndidatima je ponovo Admir
Vladavi}, a nova imena su Ante
Ara~i}, Sejad Salihovi} i Samir
Merzi}. Muzurovi} je potom re-
kao ne{to vi{e o debitantima.
- Stopera Ara~i}a pratimo
ve} du`e vrijeme. Pro{le je sezo-
ne igrao za pra{ku Slaviju, a pr-
ed kraj prijelaznog roka je
pre{ao u belgijski FK Brisel. U
subotu }e debitirati za ovaj tim
protiv Lokerena. Sejada Saliho-
vi}a znamo iz mlade selekcije. U
posljednje vrijeme igra izvanre-
dno za Hofenhajm. Samir Mer-
zi} je standardan u Teplicama,
koje su prve u prvenstvu ^e{ke -
kazao je Muzurovi}.
S pro{log spiska otpalo je
nekoliko igra~a, a samo jedan
od njih - Dario Damjanovi} -
zbog povrede.
Reprezentaciju o~ekuju me~evi
s dvije prvoplasirane selekcije u gru-
pi i Muzurovi} je svjestan da je BiH
pred oktobarske nastupe u poziciji
autsajdera.
Kako do Gr~ke
- Ove }emo utakmice iskori-
stiti da do kraja iskristaliziramo
tim i provjerimo igra~e koji su
nam zanimljivi. Naravno,
`elimo ostvariti jo{ neki dobar
rezultat. Sve }emo u~initi da
ostanemo u tre}oj jakosnoj gru-
pi mada je to sada vrlo te{ko.
[anse su nam znatno umanjene,
ali dok postoje, borit }emo se -
istaknuo je selektor.
Dodao je da je me~ s Nor-
ve{kom mo`da trebalo premjestiti
u Zenicu, ali je bilo kasno za pro-
mjenu mjesta odigravanja utakmi-
ce. Pripreme }e, prema njegovim
rije~ima, po~eti 8. oktobra, ali se
jo{ ne zna gdje }e biti obavljene.
Reprezentacija }e put Gr~ke kre-
nuti dan uo~i utakmice, 12. okto-
bra, ali je jo{ neizvjesno da li redo-
vnom avionskom linijom ili
~arterom. A. NOVALIJA
Debitanti Ara~i},
Salihovi} i Merzi}
Damjanovi} otpao zbog povrede Vladavi} ponovo me|u kandidatima
Muzurovi}: Niko nije prekri`en
Za me~ s Norve{kom, koji
se igra 17. oktobra u 20 sati na
Olimpijskom stadionu „Asim
Ferhatovi} Hase“, Nogometni
savez BiH }e pustiti u prodaju
25.000 karata. Cijene su iste
kao i za me~ protiv Moldavije:
15 KM za zapad, 10 KM za is-
tok i 7 KM za jug i sjever.
Za Norve{ku
25.000 ulaznica
Na spisku se nalazi 20
igra~a kojima }e selektor, na-
kon dva predstoje}a kola Pre-
mijer lige, pridodati jo{ dvoji-
cu iz doma}eg takmi~enja.
GOLMAN: Adnan Gu{o
(Panduri, Rumunija)
ODBRANA: D`emal Ber-
berovi} (Kuban, Rusija), Mir-
ko Hrgovi} (Hajduk, Hrva-
tska), Safet Nadarevi} (Za-
greb), Ivan Radelji} (Slaven
Belupo, Hrvatska), Samir Mer-
zi} (Teplice, ^e{ka), Branimir
Baji} (Koblenc, Njema~ka),
Ante Ara~i} (Brisel, Belgija).
VEZNI RED: Elvir Rahi-
mi} (CSKA, Rusija), Branislav
Kruni} (FK Moskva, Rusija),
Darko Maleti} (Partizan, Srbija),
Zvjezdan Misimovi} (Nirnberg,
Njema~ka), Senijad Ibri~i} (Za-
greb, Hrvatska), Sejad Salihovi}
(Hofenhajm, Njema~ka),
NAPAD: Zlatan Muslimo-
vi} (Atalanta, Italija), Edin
D`eko (Volfsburg, Njema~ka),
Adnan ^ustovi} (Muskron, Be-
lgija), Admir Vladavi} (@ilina,
Slova~ka), Dragan Blatnjak
(Himki, Rusija), Vedad Ibi{evi}
(Hofenhajm, Njema~ka).
Muzurovi}ev izbor
Mlada reprezentacija Predstoji me~ u Francuskoj
Selektor mlade reprezentaci-
je Bosne i Hercegovine Nikola
Niki} u Tesli}u }e 8. oktobra
do~ekati kandidate za me~ s Fr-
ancuskom, koji se igra 12. okto-
bra u Albiju, gradi}u udaljenom
70 kilometara od Tuluza.
Za tre}i nastup u kvalifikaci-
jama za Evropsko prvenstvo Ni-
ki} je pozvao 19 igra~a. Nova li-
ca su Miralem Pjani} iz francu-
skog Meca i @eljin Edin Coca-
li}.
- Pjani}a nikada nisam gle-
dao, ali ako sa 17 godina igra za
prvi tim u jednoj od najja~ih li-
ga Evrope, zaslu`uje priliku. Si-
gurno je da ima potencijal i kva-
litet - kazao je Niki}.
U odnosu na prethodne
me~eve, otpali su dvostruki stri-
jelac protiv Malte Adilovi} te
Be{lija i Kasapovi}.
- Oni }e biti na spisku za
me~eve sa Velsom i Maltom. [to
se ti~e Adilovi}a, dugo je tra`io
klub i nije bio u trena`nom proce-
su. Igra~ njegovog profila ne
odgovara mi za me~ sa Francuzi-
ma, u kojem }emo igrati sa jednim
napada~em i trojicom polu{piceva
- objasnio je Niki}. A. N.
Na spisku Pjani} i Cocali}
U odnosu na prethodne me~eve, nema Adilovi}a, Be{lije i Kasapovi}a
Niki}: Duel s favoritom grupe
GOLMANI: Jasmin Buri}
(^elik), Novica Berak (Gacko),
ODBRANA: Adnan Liki}
(Slavonac, Hrvatska), Vuka{in
Benovi} (Slavija), Matijas Peji}
(Ora{je); Boris Pand`a (Haj-
duk, Hrvatska), Mehmedalija
^ovi} (Gent, Belgija), Kenan
^ejvanovi} (Sloboda),
VEZNI RED: Predrag Pa-
paz (Slavija), Semir [tili}, Edin
Cocali} (@eljezni~ar), Avdija
Vr{ajevi} (Kladno, ^e{ka), Da-
rio Puri} (Modri~a Maxima),
Ilija Ristani} (Ora{je), Mira-
lem Pjani} (Mec, Francuska),
NAPAD: Admir Aganovi}
(Lu~ani, Srbija), Petar Jeli}
(OFK Beograd, Srbija), Ozren
Peri} ([turm, Austrija), Armin
^au{evi} (Sent Etjen, Francu-
ska).
Niki}evi kandidati
Mesijeve ~arolije
na Nou kampu
Argentinski as za 11 minuta postigao dva gola
U sjeni pri~a o odlasku Ro-
naldinja (Ronaldinho) iz Bar-
celone, Lionel Mesi (Messi)
uporno pokazuje da katalonski
klub ne}e biti mnogo slabiji.
Dok Ronaldinja nema na tere-
nu, argentinski as hara Prime-
rom, a njegovu o{tricu poslje-
dnja je osjetila Saragosa.
Mesi je odmah po~eo terori-
zirati gostuju}u odbranu u po-
sljednjoj utakmici petog kola.
Za samo 11 minuta postigao je
dva gola, a sjajan nastup u po-
hodu na uvjerljivu pobjedu od
4:1 zaklju~io je u~estvovav{i u
akciji za pogodak Inijeste.
- Mesi je u ovom trenutku,
vjerovatno, najbolji fudbaler
na svijetu ne samo zbog golo-
va, nego i zbog svestrane igre -
rekao je trener Saragose Vi-
ktor Fernandez (Victor).
Barcelona je igrala sjajno, a
ulasci \ovanija dos Santosa
(Giovanni) i Bojana Krki}a
pokazali su da, nezavisno od
Ronaldinjove budu}nost, sla-
vni {panski klub ima materija-
la da ponovo krene u pohode
na evropsku krunu.
U me|uvremenu, Viljareal
se preksino}, prvi put u svojoj
historiji, popeo na vrh pobje-
dom nad Rasingom, koja ga je
ostavila s bodom prednosti
nad Barcelonom i Valensijom.
Za Viljareal, strijelac je pono-
vo bio \ovani Rosi (Giovanni
Rossi), posu|eni igra~ Man-
~ester junajteda, koji je sa
~etiri pogotka ove sezone po-
kazao da ima veliki potencijal.
Sjajno igra i madridski
Atletiko, koji je dobio u Bi-
lbau i najavio borbu za Ligu
prvaka. (M. T.)
Mesi: Uzdanica Barcelone (Foto: AP)
[panija
Sjajna Barcelona
(Foto: I. [ebalj)
(Foto: I. [ebalj)
Rezultati i strijelci 5. kola:
Barcelona - Saragosa 4:1 (Mesi
5, 11, Inijesta 22, Markez
45+2 - Zapater 10), Atletik -
Atletiko 0:2 (Aguero 13, Forlan
77), Deportivo - Rekreativo 0:2
(Martins 12, Guerero 47), Osa-
suna - Levante 4:1 (Pandijani
31, 52, Huanfran 57, Garsija 77
- Etijen 34), Rasing - Viljareal
0:2 (Kahve~i 40, Rosi 79), Ma-
jorka - Valjadolid 4:2 (Nunes
48, Arango 50, 87, Vitor 83 -
Ogbe~e 6, Vitor 26), Mursija -
Almerija 0:1 (Melo 43), Valensi-
ja - Hetafe 2:1 (Silva 16, Vilja 32
- Braulio 76).
1. Viljareal 5 4 0 1 8:5 12
2. Valensija 5 4 0 1 8:7 12
3. Barcelona 5 3 2 0 9:3 11
4. Real M. 4 3 1 0 11:3 10
5. Atletiko 5 2 2 1 9:4 8
6. Majorka 5 2 2 1 9:5 8
7. Rekreativo 5 2 2 1 7:7 8
8. Almerija 5 2 1 2 7:6 7
9. Espanjol 5 2 1 2 7:7 7
10. Sevilja 4 2 0 2 11:7 6
11. Osasuna 4 1 2 1 5:3 5
12. Valjadolid 5 1 2 2 7:9 5
13. Mursija 5 1 2 2 3:5 5
14. Saragosa 5 1 2 2 6:9 5
15. Atletik 5 1 2 2 4:7 5
16. Deportivo 5 1 2 2 3:7 5
17. Rasing 5 1 2 2 2:7 5
18. Betis 4 0 2 2 4:6 2
19. Hetafe 5 0 2 3 3:8 2
20. Levante 5 0 1 4 2:10 1
[panija
Rezultati i strijelci 5. kola:
Katanija - Empoli 1:0 (Martinez
48), Fjorentina - Roma 2:2 (Gam-
berini 24, Mutu 80 penal -
Man}ini 19, \uli 37), \enova -
Udineze 3:2 (Borijelo 20, 48, 73
penal - Gijan 51, Mesto 78), Inter
- Sampdorija 3:0 (Ibrahimovi}
24, 49, Figo 58), Juventus -
Re|ina 4:0 (Legrotalje 48, Saliha-
mid`i} 50, Trezege 76, Paladino
90+2), Lacio - Kaljari 3:1 (Roki
48, 84, Pandev 60 - Akvafreska
70), Napoli - Livorno 1:0 (Sosa
85), Palermo - Milan 2:1 (Diana
73, Mikoli 90+3 - Zedorf 10), Pa-
rma - Torino 2:0 (Fereira 62, Kor-
adi 64), Sijena - Atalanta 1:1 (Lo-
ria 32 - Doni 71 penal).
1. Roma 5 3 2 0 11:4 11
2. Inter 5 3 2 0 10:3 11
3. Juventus 5 3 1 1 14:6 10
4. Napoli 5 3 1 1 8:2 10
5. Palermo 5 3 1 1 8:6 10
6. Fjorentina 5 2 3 0 9:6 9
7. Atalanta 5 2 3 0 8:5 9
8. Udineze 5 2 1 2 6:9 7
9. Milan 5 1 3 1 7:5 6
10. Lacio 5 1 3 1 6:5 6
11. Parma 5 1 3 1 6:6 6
12. \enova 5 1 3 1 4:6 6
13. Katanija 5 1 2 2 3:5 5
14. Sampdorija 5 1 2 2 2:6 5
15. Kaljari 5 1 1 3 6:8 4
16. Torino 5 0 4 1 6:8 4
17. Sijena 5 0 3 2 4:8 3
18. Empoli 5 0 2 3 1:6 2
19. Livorno 5 0 2 3 6:13 2
20. Re|ina 5 0 2 3 3:11 2
Italija
Rezultati i strijelci 7. kola:
Nirnberg - Bajer 1:2 (Mintal 73
penal - Kijeling 40, Barneta 76),
Borusija - Hamburg 0:3
(Guerero 7, Van der Vart 42, Oli}
64), Herta - Hansa 1:3 (Panteli}
2 - Ran 40, Henge 54, Dorn 74),
Duisburg - [alke 0:2 (Altintop 3,
Kuranji 75), Volfsburg - Verder
1:1 (@osue 66 - Dijego 48), Ar-
minija - Hanover 0:2 (Hu{ti 54
penal, Pinto 85), Bajern - Energi
5:0 (Klose 59, 75, 89, Demikelis
63, Toni 69), Ajntraht - Karlsrue
0:1 (Franc 51), [tutgart - Bo-
hum 1:0 (Hilbert 50).
1. Bajern 7 5 2 0 21:3 17
2. Bajer 7 4 2 1 11:3 14
3. [alke 7 3 4 0 14:6 13
4. Hamburg 7 4 1 2 9:5 13
5. Herta 7 4 0 3 11:11 12
6. Karlsrue 7 4 0 3 8:10 12
7. Ajntraht 7 3 2 2 7:6 11
8. Verder 7 3 2 2 10:12 11
9. [tutgart 7 3 1 3 9:10 10
10. Arminija 7 3 1 3 11:13 10
11. Hanover 7 3 1 3 9:12 10
12. Borusija 7 3 0 4 11:13 9
13. Volfsburg 7 2 2 3 10:11 8
14. Bohum 7 2 2 3 8:10 8
15. Duisburg 7 2 0 5 8:11 6
16. Hansa 7 2 0 5 8:12 6
17. Nirnberg 7 1 2 4 6:10 5
18. Energi 7 0 2 5 3:16 2
Njema~ka
sport
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
43
Evropska nogometna federa-
cija (UEFA) donirat }e Gr~kom
nogometnom savezu milion
{vicarskih franaka (604.000 eu-
ra) za obnovu stadiona i drugih
sportskih povr{ina koje su uni-
{tene ili o{te}ene prilikom pro-
{lomjese~nih po`ara.
Prilikom po`ara u avgustu
poginulo je 67 ljudi, a dr`avna
ekonomija na gubitku je skoro
1,6 milijardi eura. (I. S.)
Za obnovu sportskih zdanja
UEFA donirala Gr~koj
milion {vicarskih franaka
Holandski fudbalski {ampi-
on PSV Ajndhoven izba~en je iz
nacionalnog Kupa nakon {to je
u prekju~era{njoj utakmici dru-
gog kola protiv Jong Herenvena
u prvu ekipu uvrstio Manuela
da Kostu (Costa), koji je, zbog
parnih `utih kartona, imao za-
branu nastupa na tom me~u.
Kaznu je donio Fudbalski savez
Holandije.
- Sramota je {to nam se dogodio
takav propust. Napravit }emo inte-
rnu istragu i o{tro kazniti odgovor-
ne - rekao je generalni menad`er
PSV-a Jan Reker. (A. Dr.)
Skandal u holandskom fudbalu
PSV izba~en iz Kupa
Rezultati 10. kola Prve lige
BiH u sjede}oj odbojci: Zavidovi}i
- Sinovi Bosne 3:1 (25:17, 25:14,
23:25, 25:23), 15. maj - Bosna 3:1
(25:20, 23:25, 25:11, 25:16), Kaka-
nj - Fantomi 0:3 (16:25, 24:26,
13:25), Tigar - Zenica 1:3 (19:25,
25:14, 21:25, 17:25), Spid - Drina
3:0 (25:9, 25:20, 25:16).
Poredak: Spid 30, Fantomi
27, Zenica 21, Sinovi Bosne 18,
Zavidovi}i 16, Drina 13, Kakanj
9, Tigar 6, 15. maj 6, Bosna 3.
Parovi 11. kola (29. i 30. se-
ptembar): Zavidovi}i - Kakanj,
Sinovi Bosne - 15. maj, Bosna -
Tigar, Zenica - Spid, Drina - Fa-
ntomi. S. H.
Prva liga BiH u sjede}oj odbojci
Maksimalne pobjede Spida i Fantoma
Reprezentativci Bosne i Her-
cegovine Markica Dodig, Damir
Brzica, Josip Glavini} i Goran
Juri} izborili su mjesta u ~etvrt-
finalima svojih disciplina na
Svjetskom prvenstvu u bo}anju,
koje se ovih dana odr`ava u Gr-
udama i Posu{ju.
Dodig je u preciznom izbija-
nju zabilje`io 25 poena, dok je
Glavini} u brzinskom izbijanju
postigao 36 od 45 izba~aja. U di-
sciplini par bh. igra~i Dodig - Ju-
ri} savladali su Japance sa 13:0.
S tri dana zaka{njenja zbog
problema sa ulaznim vizama, na
takmi~enje su stigli i repreze-
ntativci Gvineje. D. A.
Svjetsko prvenstvo u bo}anju
Bh. ~etvorka u ~etvrtfinalu
Na konferenciji za novinare,
koja je odr`ana ju~er nakon sje-
dnice Izvr{nog komiteta, predsje-
davaju}i Olimpijskog komiteta
BiH (OKBiH) Marijan Kvesi}
uputio je pohvale tre}em kandi-
datu za Olimpijske igre u Peki-
ngu 2008. godine, na{em najbo-
ljem d`udisti Amelu Meki}u.
- Nakon {to je ispunio olimpi-
jsku normu, Meki} }e se pridru-
`iti atleti~arima Luciji Kimani i
Hamzi Ali}u u pripremama za
Igre - kazao je Kvesi} pa nastavio
o sjednici Izvr{nog komiteta:
- Odlu~ili smo da istaknemo
kandidaturu Sarajeva za organi-
zatora Zimskih olimpijskih igara
mladih 2013. Tako|er, po~eli smo
i program racionalizacije posto-
je}ih radnih mjesta u OKBiH.
Umjesto direktora za marketing,
odlu~ili smo se za saradnju sa ma-
rketin{kom agencijom, a ovlasti
direktora za sport prebacit }e se
na generalnog sekretara - rekao je
Kvesi}, dodav{i da }e konkurs za
ovo upra`njeno mjesto biti raspi-
san nakon sljede}e sjednice IK-a
OKBiH. M. S.
Kvesi} i Crnogorac: Racionalizacija radnih mjesta
U finalu Svjetskog prvenstva
nogometa{ica, koje se odr`ava u
Kini, igrat }e selekcije Brazila i
Njema~ke.
Brazil je ju~er iznenadio fa-
voriziranu selekciju Sjedinje-
nih Ameri~kih Dr`ava te pobi-
jedio sa ~ak 4:0, dok su Njemi-
ce ranije s 3:0 bile bolje od No-
rve{ke.
Finale se igra u nedjelju.
(M. T.)
Svjetsko prvenstvo nogometa{ica
Brazil i Njema~ka u finalu
Ronaldinjo (Ronaldinho) bi
sljede}eg ljeta mogao pre}i iz
Barcelone u ^elzi uz obe{te}enje
od 14 miliona funti (skoro 40
miliona KM).
Brazilski fudbaler mo}i }e
iskoristiti ~lan 17. Pravilnika
FIFA-e, prema kojem nogome-
ta{i imaju pravo otkupiti poslje-
dnje dvije godine ugovora ako
ispunjavaju dva uvjeta: da su
stariji od 28 godina i da igraju za
isti klub najmanje pet godina.
Ronaldinjo }e u maju slje-
de}e godine napuniti 28 godina,
a budu}i da je u Barcelonu sti-
gao 2003. iz PS@-a, ove }e sezo-
ne ispuniti i drugi uslov.
Engleski tabloid „The Sun“
u utorak je objavio pri~u o tome
kako je Ronaldinjov brat i me-
nad`er Roberto de Asis (Assis)
ve} sklopio na~elni dogovor sa
^elzijem prema kojem bi brazi-
lski velemajstor sljede}eg ljeta
pre{ao na Stemford brid`. U igri
je, navodno, i italijanski Milan.
De Asis je priznao kako je ko-
ntaktirao sa ^elzijem i Milanom
te je potvrdio da ne mo`e obe}ati
Barceloninim navija~ima da }e
njegov brat ostati na Nou kampu.
U me|uvremenu, oglasio se i
Real, ~iji je sportski direktor Pr-
edrag Mijatovi} rekao da bi vo-
lio Ronaldinja dovesti u „kral-
jevski klub“.
- Ako Ronaldinjo zaista odlu~i
napustiti Barcelonu, mi }emo ga
~ekati na izlaznim vratima. On
ima mjesta u svakoj ekipi na svije-
tu - tvrdi Mijatovi}. (M. T.)
Transfer Brazilca i dalje vru}a tema
Ronaldinjo ide u ^elzi naljeto?
Interes za Barceloninog asa ne kriju ni Milan i Real
Ronaldinjo: Ispunit }e oba uslova za otkup ugovora
Man~ester junajted je svojim
navija~ima priredio u`asnu
ve~er. „Crveni |avoli“ su se ispi-
sali iz Liga kupa u tre}em kolu
nakon {to ih je na Old trafordu
pred skoro 74.000 {okiranih
svjedoka pobijedio drugoliga{
Koventri s 2:0.
Prema svom obi~aju, me-
nad`er Aleks Ferguson (Alex)
je u Liga kupu pru`io {ansu
mladom timu, a iz prvog je bio
samo Portugalac Nani. No,
mladi su pru`enu {ansu upro-
pastili, dozvoliv{i da ih posra-
mi ekipa iz ni`eg ranga ta-
kmi~enja.
- Gajili smo veliku nadu u
vezi s ovim igra~ima. Nismo
o~ekivali ovakav poraz, to je
veliki {ok za sve nas. Razlozi
me ne zanimaju, ne}u ih ni
iznositi. Bila je to veoma lo{a
predstava. Ipak, ne `alim {to
sam dao priliku tolikom broju
mladih fudbalera, to se pone-
kada treba u~initi. Moraju i
oni nekada igrati - rekao je Fe-
rguson, koji je osmoricu igra~a
uveo u startnih 11 prvi put u
ovoj sezoni.
Man~esteru je presudio ma-
lte{ki reprezentativac Majkl Mi-
fsud (Michael) golovima u 27. i
70. minuti.
Za to vrijeme, ^elzi je dola-
zio do prve pobjede pod palicom
Avrama Granta. Savladan je ni-
`erazredni Hal sa 4:0.
- Moglo je biti i bolje, ali sam
zadovoljan nastupom igra~a. Svi
su golovi pali iz dobrih akcija, i
to je ono {to `elim od tima. Svi
smo u`ivali - rekao je Grant, ~ija
je ekipa prekinula niz od ~etiri
me~a bez pobjede. (M. T.)
Engleska Liga kup donio nekoliko iznena|enja
Malte`anin posramio Man~esterove mlade
^elzi prekinuo niz od ~etiri me~a bez pobjede
Tre}e kolo: Blekburn - Bir-
mingem 3:0, Man~ester juna-
jted - Koventri 0:2, Totenhem
- Midlzbro 2:0, Aston vila -
Lester 0:1, Hal - ^elzi 0:4,
[efild vensdej - Everton 0:3,
Vest hem - Plimut 1:0, Fulam -
Bolton 1:2 - produ`eci, Arse-
nal - Njukasl 2:0, Blekpul - Sa-
utend 2:1 - pridu`eci, Barnli -
Portsmut 0:1, Luton - ^arlton
3:1 - produ`eci, Man~ester siti
- Norvi~ 1:0, Reding -Liverpul
2:4, [efild junajted - Moreka-
mb 5:0, Vest Bromvi~ - Kardif
2:4.
Engleski Liga kup
Tre}e kolo: Lens - Lil 1:0,
Klermon - Ren 0:1 - pro-
du`eci, Lorijen - Pari Sen
@ermen 0:3, Valensijen - So{o
2:1, Laval - Le Man 0:1, Bor-
do - Mec 1:2, Tuluz - Kaen 3:3
- penalima 2:4, Troa - Nica
0:1, Strazbur - Amijen 0:2,
Nansi - Bulonj 3:0, Brest -
Monpelje 1:2 - produ`eci, Ni-
or - L’Avr 3:2 - produ`eci,
Okser - Sent Etjen 1:0 - pro-
du`eci.
Francuski Liga kup
Slavlje Mifsuda i suigra~a: [ok za
Old traford (Foto: AP)
Sa Sjednice Izvr{nog komiteta OKBiH
Pohvale Amelu Meki}u
sport
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007.
44
Odigrano je pet me~eva prvog
pretkola Kupa BiH u rukometu.
Rezultati: RUKOMETA[I: Gra-
da~ac - ^apljina 31:22, Lokomo-
tiva Br~ko - Gora`de 29:25, Kri-
vaja - Sloboda Solana 28:26.
RUKOMETA[ICE: Gorica
Iskra - @ivinice 27:32. Me~ ruko-
meta{ica Mire i Doboja igrat }e
se u srijedu, 3. oktobra. A. Dr.
Prvo pretkolo Kupa BiH
Br~aci bolji od Gora`da
Direktor KSC-a Skenderija
Suad D`indo potvdio je da, zbog
ranije ugovorenog Sajma turske
privrede, Bosna prvu utakmicu
ULEB kupa ne mo`e igrati u
dvorani „Mirza Deliba{i}“.
- Sa predstavnicima Privre-
dne komore Istanbula potpisali
smo ugovor prije nekoliko mje-
seci, a tek smo nedavno obavi-
je{teni o Bosninim obavezama u
ULEB kupu. Volio bih da je dr-
uga~ije, me|utim, nama su ruke
vezane - ka`e D`indo.
On nagla{ava da je u nekoliko
navrata insistirao na sastanku sa
predstavnicima gradskih, federa-
lnih i dr`avnih struktura upravo
da bi se izbjegle ovakve i sli~ne si-
tuacije, ali da odgovor nije dobio.
- Nismo bud`etska organiza-
cija, nemamo nikakvih dotacija
pa je, prakti~no, nemogu}e
~uvati dvorane samo za sportske
doga|aje iako bih volio da smo
to regulisali.
No, godinu i po nijedan klub
nije platio feninga, a Kantona-
lno ministarstvo, kada je u pita-
nju sport, posljednji je put jo{ u
februaru dalo ne{to novca, a
ra~uni samo sti`u i mi ih mora-
mo pla}ati. Pa ~ak ni tada niko-
me nismo zatvorili vrata - rekao
je D`indo. E. J.
Suad D`indo, direktor KSC Skenderija
Dvoranu je nemogu}e ~uvati
samo za sportske doga|aje
D`indo: Moramo pla}ati ra~une
Ko{arka{ki klub Bosna
ASA BH Telecom spreman je
istupiti iz ULEB kupa, tvrdi
predsjednik biv{eg evropskog
prvaka Nihad Imamovi}.
Mjesec i po prije debija u dr-
ugom po snazi evropskom ta-
kmi~enju ionako napeti odnosi
izme|u na{eg najtrofejnijeg klu-
ba i Uprave Kulturno-sportskog
centra Skenderija ju~er su ku-
lminirali i natjerali Imamovi}a
da, izgleda, digne ruke od svega.
Naime, Bosna je kao mjesto
odigravanja utakmica ULEB
kupa prijavila Veliku dvoranu
„Mirza Deliba{i}“ u okviru
KSC-a Skenderija.
No, iz Uprave Skenderije
stiglo je obavje{tenje da se ter-
min prvog kola (6. novembar
protiv engleskog Gilforda) po-
klapa sa Sajmom turske privr-
ede te da Bosna u ovoj dvorani
ne}e mo}i igrati utakmicu.
- Ako je tako, a o~ito da jeste,
pred nama je jedino mogu}e
rje{enje - da otka`emo u~e{}e.
Nemamo alternativnu dvoranu,
a kako }emo, u slu~aju da ot-
ka`emo me~ ostati i bez jednog
boda, nema svrhe nastavljati ta-
kmi~enje - rekao je Imamovi}.
Ogor~eni Bosnin predsje-
dnik jo{ je dodao:
- Za subotu }u sazvati sjedni-
cu Upravnog odbora i predlo`iti
da odustanemo od ULEB kupa
zbog nerazumijevanja u gradu
Sarajevu. Ako to ne treba Saraje-
vu, onda ne treba ni meni niti
bilo kome od nas koji se lomimo
da dr`avu i grad afirmiramo pu-
tem sporta. E. J.
Lo{i odnosi KK Bosna i KSC Skenderija
Imamovi}: Odustajemo
od nastupa u ULEB kupu
Klub obavije{ten da u dvorani „Mirza Deliba{i}“
ne}e mo}i ugostiti ekipu Gilforda
Dvorana KSC Skenderija
mjesto je na kojem je bh. spo-
rt, ko{arka naro~ito, postigao
neke od najve}ih pobjeda.
Imamovi}, me|utim, upozor-
ava na jedan, prema njego-
vom mi{ljenju, opasan trend.
- Postavljam pitanje: da li
je Skenderija sportska ili saja-
mska dvorana. ^ini mi se da
je sve vi{e u pitanju ovo dru-
go, mada bih podsjetio me-
nad`ment Skenderije da su
upravo na ra~un Bosne i orga-
nizacije finalnog turnira
NLB lige dobili zna~ajna sre-
dstva za renoviranje dvorane
- ka`e Imamovi}.
Sportska ili sajamska dvorana?
Imamovi}: U subotu sastanak
Uprave
Na kvalifikacijski turnir ^e-
lend` kupa u Bjelorusiji ruko-
meta{ice Ljubu{kog su neo~eki-
vano otputovale nekompletne.
Zakompliciralo se s dokumenti-
ma Gordane Mari}, a mlade
igra~ice Vesna Toli} i Lejla Ri-
sti} nemaju vizu pa je u Minsku
samo 11 igra~ica, i to golmanice
Bijeli} i Su{ac te A. Prusina,
^olak, Mlaki}, Tomi}, Knezo-
vi}, M. Prusina, Gudelj, Zovak i
Keki}.
- Prve dvije prepreke u prve-
nstvu lako smo pro{le. Iskra i
Doboj nisu pravi pokazatelji.
[teta je {to ne}emo biti komple-
tne, ali to ne zna~i da }emo se
unaprijed predati. Mislim da
smo dobro radile tokom pripre-
ma, tempirale smo formu za ovaj
turnir. Imamo kvalitet da pro-
|emo dalje - izjavila je Bojana
Bijeli}.
Ljubu{anke su, nakon cjelo-
dnevnog putovanja u Minsk, sti-
gle u ~etvrtak. Danas }e od 19
sati igrati s doma}inom, ekipom
Viktori Regija iz Minska, sutra
}e se od 17 sati sastati sa Pljevlji-
ma iz Crne Gore te u nedjelju u
10 sati sa portugalskim @uve Li-
sabonom. M. Kr.
Rukometa{ice Ljubu{kog u Bjelorusiji
Mari}, Toli} i Risti} ostale
S nagla{enim optimizmom i
vjerom u vlastite mogu}nosti,
rukometa{i Izvi|a~a otputovali
su u [abac kako bi izborili da-
ljnje natjecanje u ^elend` kupu.
Osim ranije ozlije|enih Borasa i
Prskala, svi su zdravi.
Trener Dario Mikuli} mo`e
ra~unati na 15 igra~a, koliko ih ide
u [abac. To su: \uri}, Kvesi}, Jur-
kovi}, Ili}, Dominikovi}, ]ori},
Penava, Bo{njak, Mati}, Lu~i}, Ju-
ri}, Nui}, Vegar, Tabak i Kara~i}.
- Nakon prve utakmice protiv
slova~kog Starta, znat }emo jesmo
li ili nismo. Nepoznat su nam pro-
tivnik, ali u sastavu nemaju zvu-
~nih imena. No, znamo kakav stil
igre gaje pa }emo se i pripremiti
na odgovaraju}i na~in.
Ne bi bilo dobro da se moramo
vaditi protiv doma}ina. Man~es-
ter je samo prolaznik u ovom na-
tjecanju i s njima ne bi trebalo biti
problema. Uvjeren sam da }emo
zauzeti jedno od dva mjesta koja
vode dalje - ka`e Mikuli}.
Izvi|a~ }e danas igrati protiv
Starta, sutra sa Metaloplasti-
kom, a u nedjelju protiv Man~e-
stera. M. Kr.
Mikuli}: Danas utakmica odluke
^elend` kup Izvi|a~ u [apcu
Na startu protiv Starta
Utakmicama Ademar Leon
([panija) - Zagreb (Hrvatska)
29:25 i Portland San Antonio
([panija) - Gudme (Danska) 28:28
u srijedu nave~er po~ela je nova
sezona u Ligi evropskih prvaka za
rukometa{e. Naslov prvaka brani
njema~ki Kil, koji }e velike ko-
nkurente imati u Flensburgu, Si-
judad Realu, Barceloni, Portland
San Antoniju, ^ehovskim me-
dvedima... Kao i pro{le sezone,
sarajevska Bosna Lido osiguranje
predstavljat }e na{u zemlju.
Sino} su igrali: Grupa E:
HSV (Njema~ka) - Viborg (Dan-
ska). Grupa G: Flensburg (Nje-
ma~ka) - Sijudad Real ([panija).
Danas: Grupa A: Zarja Kaspi-
ja Astrahan (Rusija) - Ivri (Fran-
cuska) (17 sati). Grupa F: Valur
(Island) - Gumersbah (Njema~ka)
(19.30). Grupa G: Zaglebije (Poljs-
ka) - Dramen (Norve{ka) (20).
Subota: Grupa A: Karvina
(^e{ka) - Barcelona ([panija)
(10.30). Grupa B: Monpelje (Fra-
ncuska) - Kil (Njema~ka) (19.15).
Grupa C: Ademar Leon ([panija) -
Zagreb (Hrvatska) 29:25, Vardar
(Makedonija) - [afhauzen ([vic-
arska) (18). Grupa D: Portland San
Antonio ([panija) - Gudme (Dan-
ska) 28:28, Tatran (Slova~ka) - Bre-
genc (Austrija) (17.30). Grupa F:
Vezprem (Ma|arska) - Celje Pivo-
varna La{ko (Slovenija) (16.15).
Nedjelja: Grupa B: Hamarbi
([vedska) - Konstanta (Rumunija)
(18.10). Grupa E: Zaporo`je (Ukra-
jina) - ^ehovski medvedi (17). Gru-
pa H: Bosna LO (BiH) - Me{kov
(Bjelorusija) (16), Gorenje Velenje
(Slovenija) - Pik Seged (Ma|arska)
(3. oktobar, 18.15). (A. Dr.)
Po~ela Liga prvaka za rukometa{e
Njema~ki Kil brani titulu
Jo{ su dva dana do premijere
znatno izmijenjenog Bosninog
sastava na evropskoj rukome-
tnoj sceni i utakmice s bjeloru-
skim timom Me{kov Brest.
Atmosfera u ekipi bh. prvaka
je vi{e nego dobra, a dok traju
posljednje pripreme pred vrlo
va`an me~, na parket u dvorani
„Mirza Deliba{i}“ postavljena je
i specijalna podloga, na kojoj }e
se igrati me~evi Lige prvaka. Na
toj su podlozi „Studenti“ ju~er
prvi put trenirali.
- Jedva ~ekamo da me~ po~ne.
Gledali smo snimke utakmica
Me{kova i zaklju~ili da se ne radi o
bezazlenoj ekipi. Srednji vanjski je
vrlo nezgodan, a jaki su i na pozici-
ji pivota. Ipak, vjerujemo u sebe.
Prve su utakmice nezgodne,
veliki je pritisak, ali imamo dobru
ekipu i, ako pru`imo maksimu,
pobjeda ne bi trebala do}i u pita-
nje. Tako|er, veliki }e nam motiv
predstavljati i puna Skenderija -
kazao nam je desni vanjski Bosne
Darko Martinovi}, neizostavni
~lan pro{logodi{nje postave, koja
je briljirala u Evropi. A. ^.
Dobra atmosfera u Bosni LO uo~i Lige prvaka
Martinovi}: U nedjelju
moramo pru`iti maksimum
Me{kov nije bezazlen protivnik, ka`e desni vanjski „Studenata“
„Studenti“ su ju~er u dvorani „Mirza Deliba{i}“ trenirali na novoj podlozi
(Foto: A. Berbi})
sport
Dnevni avaz, petak,
28. septembar/rujan 2007. 45
Danas po~inje Memorijal
„Mirza Deliba{i}“, a najve}a
atrakcija za sarajevske ljubitelje
ko{arke, pored, naravno, njiho-
vog tima Bosne, svakako }e biti
nastup Fenerbah~e-Ulkera.
Ne samo zbog toga {to je rije~
o turskom prvaku, ekipi izuzetne
snage, nego i zbog ~injenice da ih
vodi Bogdan Tanjevi}.
Poga|ao kad treba
Tvorac Bosnine {ampionske
generacije koja je 1979. godine
pokorila Evropu, nije skrivao
emocije pred po~etak turnira
koji se igra u ~ast njegovom veli-
kom prijatelju.
- Mirza je moj najdra`i igra~,
iz svih generacija sa kojima sam
radio. On je bio najnje`niji, bez
zlobe, koji je na terenu uvijek
gledao prvo druge, pa tek onda
sebe. Kad neko vidi njegove ci-
fre, njegovih tridesetak ko{eva,
rekao bi da nije tako.
Me|utim, Mirza je {utirao
kad treba, bio je altruista, vi{e se
radovao rezultatu kluba, nego
svom vlastitom. Sigurno je bio
najzna~ajniji igra~ svoje genera-
cije i u evropskim razmjerama, a
njegov doprinos Sarajevu i KK
Bosna je nemjerljiv - ka`e Tanje-
vi}.
Legendarni Bo{a svojoj, sar-
ajevskoj publici }e predstaviti,
kako sam ka`e, izuzetno soli-
dan, perspektivan tim koji ima
velike ambicije u novoj sezoni.
Velike ambicije
- Ovo je kombinacija mladosti
i iskustva. Vidmar i Preld`i}, pra-
kti~no dje~aci, ovdje su stranci,
ali i potencijalno veliki evropski
igra~i. U skupinu mla|ih spadaju
jo{ Erden, Sava{ Demirel, Ba{ak i
^etin - nabraja Tanjevi}, koji su
uzda jo{ u iskustvo i kvalitet Da-
mira Mr{i}a, Amerikanca Solo-
mona, Turd`ana (Turkcan), Ku-
tlaja (Kutluay)...
Taj sastav poku{at }e odbra-
niti primat u turskoj ko{arci te
napraviti zna~ajniji rezultat u
ULEB Euroligi.
- Fenerbah~e-Ulker uvijek
ima velike ambicije, uvijek ide
na pobjedu. Ovo je nama jedna
od posljednjih provjera, za dese-
tak dana igramo Kup Turske, a
potom po~inje i Liga - rekao je
Tanjevi}. E. JESENKOVI]
Bogdan Tanjevi} uo~i dana{njeg turnira
Mirza je moj
najdra`i igra~
Deliba{i}ev doprinos Sarajevu i KK Bosna je nemjerljiv
Turd`an, Seleskovi} i Tanjevi} sino} na treningu (Foto: F. Fo~o)
Prakti~no sve klju~ne polu-
ge u ekipi Fenera dr`e igra~i i
treneri iz BiH. Tanjevi}ev asi-
stent je nekada{nji bh. repreze-
ntativac Samir Seleskovi}.
Na terenu, jedan od lidera
je Damir Mr{i}, tu je i mladi
Emir Preld`i}, nekada{nji
~lan Zenica ^elika. Korijene
sa na{ih prostora vuku jo{ Mi-
rsad Turd`an i Semih Erden.
Bosanska kolonija
Prvo kolo (28. septembar):
Fenerbah~e-Ulker - FMP (18),
Bosna - Braun{vajg (20.15).
Drugo kolo (29. septe-
mbar): Fenerbah~e-Ulker - Br-
aun{vajg (18), Bosna - FMP
(20.15).
Tre}e kolo (30. septembar):
Braun{vajg - FMP (18), Bosna
- Fenerbah~e (20.15).
Raspored turnira
U spomen na legendarnog
Pjeva~a, koji je bio ~lan saraje-
vskog kluba, u dvorani „Ramiz
Sal~in“ u Sarajevu danas i sutra
}e biti odigran Tre}i memorija-
lni turnir „Davorin Popovi}
Da~o“ za ko{arka{ice.
U prvom dana{njem susretu
(17 sati) sastat }e se doma}in ta-
kmi~enja @eljezni~ar i ma|arski
Colnoki, dok }e dva sata kasnije
na parket iza}i igra~ice Budu}no-
sti i [ibenik Jolly JBS-a. Pora`ene
iz ova dva duela sutra }e u 17 sati
odigrati me~ za tre}e mjesto, a fi-
nale bi trebalo po~eti u 19 sati.
Izme|u dana{njih utakmica, u
18.35 sati, na programu je sve~ano
otvaranje turnira. U 12 sati dele-
gacije klubova }e obi}i spomen-
obilje`je pokojnog Davorina Po-
povi}a, odati mu po~ast i polo`iti
cvije}e.
Pored organizacije Da~inog
turnira, sarajevski tim sastavlja i
ekipu za predstoje}u sezonu. U
Sarajevo je stigla Amerikanka
Sabrina Skot (Scott), koja igra
na pozicijama krila i centra
(ro|ena 1981. godine, visoka
191 centimetar), a proteklu je
sezonu nastupala za poljski tim
Jelenija Gora. I. S.
Memorijal „Davorin Popovi} Da~o“ za ko{arka{ice
Na otvaranju @eljo i Colnoki
Popovi}: Nekada bio ~lan @elje
Mike{ sa igra~icama: Do uspjeha kao kolektiv (Foto: F. Krvavac)
Prije ta~no godinu, pred
po~etak takmi~enja u evropskoj
diviziji B za ko{arka{ice, repre-
zentacija Bosne i Hercegovine
nije bila me|u favoritima za pla-
sman u elitni rang.
Ipak, tim koji je sastavio se-
lektor Zoran Mike{ je od tada
do prekju~er zabilje`io devet
pobjeda i samo jedan poraz te se
vratio u diviziju A `enske evro-
pske ko{arke. Velike zasluge za
to pripadaju Raziji Mujanovi},
ali i ostaloj ekipi, ka`e Mike{.
- Ponosan sam i ~ast mi je
re}i da sam bio trener Raziji, ko-
ja je pokazala da je istinska lju-
dska i sportska veli~ina. Moram
ista}i da ni ona sama nije mogla
sve uraditi. Do pobjeda smo
do{li jer smo imali zdrav organi-
zam u reprezentaciji, koji je
odli~no radio bez obzira na to za
koji klub igraju ko{arka{ice.
Djevojke su vrlo dobro fu-
nkcionirale sa Razijom, koja se
podredila ekipi. To je najve}i ra-
zlog na{eg uspjeha - isti~e bh.
selektor.
Iako }e mnogi re}i da na{
tim sada o~ekuju mnogo te`i pr-
otivnici u kvalifikacijama za
Evropsko prvenstvo 2009. godi-
ne, Mike{ se ba{ i ne sla`e s tim.
- Nema prevelikih razlika u
dvije divizije. Svi timovi sada
igraju kvalitetnu ko{arku tako
da nivo pripremljenosti mo`e
biti klju~ni faktor. Na{em su ti-
mu neophodne dobre pripreme
i prijateljske utakmice u nare-
dnoj godini.
Imamo mlad tim, napravili
smo dobar pomak u odnosu na
protekle godine. Mislim da ima-
mo dovoljno igra~ica da se mo`e
sastaviti dobra, zdrava ekipa, u
kojoj su svi posve}eni dr`avnom
dresu - ka`e Mike{. I. S.
Zoran Mike{, selektor `enske reprezentacije BiH
Ponosan sam {to sam bio
trener Raziji Mujanovi}
Neophodne dobre pripreme i prijateljske utakmice
za kvalifikacije za EP 2009.
Nakon debakla na Evro-
pskom prvenstvu u [paniji,
Upravni odbor Ko{arka{kog sa-
veza Srbije razrije{io je du`nosti
sve ~lanove Stru~nog saveta te
raspisao konkurs za izbor novog
selektora.
To, prakti~no, zna~i da je Zor-
an Slavni} okon~ao neslavnu epi-
zodu na kormilu srbijanske sele-
kcije, koja je nastup na Eurobaske-
tu okon~ala s tri poraza u grupi.
Slavni} je, tako|er, bio i ~lan
Stru~nog savjeta koji su ~inili
ugledna ko{arka{ka imena
(Ranko @eravica, Bo`idar Ma-
ljkovi}, Svetislav Pe{i}, Du{ko
Vujo{evi}, Dra`en Dalipagi},
Ratko Radovanovi}), ali je Sa-
vjet rasformiran, jer se pojedi-
nci skoro nikada nisu pojavlji-
vali na sjednicama. (E. J.)
Nakon debakla Srbije na EP-u
Zoran Slavni} oti{ao,
rasformiran Stru~ni savjet
Sportska dvorana „Amel
Be}kovi}“ u Vogo{}i. Gledalaca
600. Sudije: Milan Mazi} (Srbi-
ja) i Zoran Zlatevski (Makedoni-
ja). Rezultat: BiH - Norve{ka
71:45 (21:11, 9:8, 23:11, 18:15).
BOSNA I HERCEGOV-
INA: Deura, Be{i} 3, Ko-
va~evi}, Mehmedi} 5, Demiro-
vi} 17, Be}irovi} 8, Softi} 2, Pi-
lav, Mujanovi} 17, Petrovi} 3,
Bejti} 16, Ra|enovi}. Selektor:
Zoran Mike{.
NORVE[KA: Johansen 5,
Moen 4, Eskeland 2, Hela 11,
Kristijansen, Breke, Halvor-
sen, Knudsen, Sand 11, Tater-
sdil 12. Selektor: Bard Stoler.
BiH - Norve{ka 71:45
Posljednja od devet pobje-
da u deset utakmica bila je
ona u srijedu protiv Norve{ke
(71:45), u kojoj su na{e
igra~ice ovjerile mjesto u A-
diviziji.
- Dobro smo otvorili uta-
kmicu, napravili prednost u
prvoj ~etvrtini i tako oduzeli
nadu go{}ama da mogu ne{to
vi{e napraviti. Djevojke su
`eljele pobjedu i odigrale su
odli~nu odbranu te, {to je veo-
ma bitno, dominirale pod
ko{evima - izjavio je Mike{.
Oduzeli nadu
go{}ama
46 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
HIDRO TERMO CENTAR D.O.O.
VELIKA JESENJA AKCIJA DO 31. 10. 2007.
Kotlovi na kruto gorivo
Junkers
32 KW gusani 1.551,80 KM
42 KW gusani 1.952,83 KM
26 KW gusani 1.472,76 KM
Cijev alu-pex
d16 1,06/m
d18 1,20/m
d20 1,40/m
Radijatori plo~asti
22/600/800/ 77,23 KM
22/600/1000/ 94,62 KM
22/600/1200/ 112,36 KM
Kotlovi Centrometal
Eko CK 35 KW 1.558,23 KM
Eko-pek 23/B 1.743,73 KM
Eko CK 30 KW 1.399,95 KM
Bojler Junkers
Euroline
ZV 18 1KE 834,28 KM dimnjak dimovod fasadni 85,33 KM
ZV 18 1AE 917,22 KM fasada priklju~ni pribor 62,90 KM
ZV 23 1KE 898,55 KM dimnjak termostat TR 12 34,44 KM
ZV 23 1AE 965,88 KM fasada
ADRESE:
Zvorni~ka 27,
Sarajevo
STADION „@ELJO“
033/660-855
MALOPRODAJA
Kurta Schorka 11
STUP
033/767-516
VELEPRODAJA
Obezbije|ena servisna mre`a
i rezervni dijelovi za 20 godina
Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina raspisuje
OGLAS
Za prijem u radni odnos, uz probni rad
Glavna Filijala Biha} - radno mjesto Biha}
Pozicija:
1.1. Stru~ni saradnik za pravne poslove ......................................... (1 izvr{ilac)
Uslovi:
VSS - Pravni fakultet
najmanje 2 godine radnog iskustva
po`eljan polo`en pravosudni ispit
poznavanje rada na ra~unaru
poznavanje engleskog jezika
Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
Uz prijavu sa naznakom za poziciju na koju se aplicira, obavezno nazna~iti adresu
i kontakt broj telefona i dostaviti :
Kratku, od{tampanu, biografiju sa li~nom fotografijom
Kopiju li~ne karte i prijave o prebivali{tu
Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj stru~noj spremi
Uvjerenje o neka`njavanju
Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom pravosudnom ispitu
Pisma preporuke biv{ih poslodavaca
Na adresu:
Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
Odjeljenje za kadrovske poslove (za Oglas)
Danijela Ozme br.3
71000 Sarajevo
Kontakt telefon: 033 277 033
Kandidati koji u|u u u`i izbor, a prije odgovaraju}eg intervjua, }e biti pozva-
ni da pristupe pismenom testu op}ih sposobnosti i testu engleskog jezika.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati!
Raiffeisen Bank d.d Bosna i Hercegovina, 71 000 Sarajevo, Danijela Ozme 3, S.W.I.F.T.: RZBABA2S
Raiffeisen direkt Info: +387 33 26 80 80; www.raiffeisenbank.ba
dd
B o s n a i H e r c e g o v i n a
NOVOOTVORENI SALON NOVOOTVORENI SALON
KUHINJE I AMERI^KI
PLAKARI PO MJERI
Veliki izbor lakiranih
kuhinja po RAL karti
HAMDIJE ^EMERLI]A BR.13 TEL: 524-258
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 47
OKTAL PHARMA doo
Pija~na 14 a
SARAJEVO
Tel: 033/777 290
Raspisuje
O G L A S
Za prijem uposlenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme
uz probni rad od 6 mjeseci.
1. STRU^NI SARADNIK sa sjedi{tem u Sarajevu 1 izvr{ioc
Uvjeti za radno mjesto pod ta~kom 1.
- VSS, Farmaceutski, Stomatolo{ki ili Medicinski fakultet
- Poznavanje rada na PC-u
- Znanje engleskog jezika
- Polo`en voza~ki ispit B kategorije
Pored navedenih uvjeta kandidat mora ispunjavati i op}e uvjete predvi|ene
Zakonom o radu.
Oglas ostaje otvoren deset dana od datuma objave.
Prijave sa kra}om biografijom dostaviti na adresu
OKTAL PHARMA doo
Pija~na 14 a
SARAJEVO
Ili na e-mail: oktal-pharma@oktal-pharma.ba
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.
Izbor kandidata izvr{it }e se nakon objavljenog intervjua.
Napomena: Zaprimljenu dokumentaciju ne vra}amo
Veleprodaja: nakita, `enskih i mu{kih kai{eva,
`enskih torbi, `enskih i mu{kih nov~anika
GIFT SHOP DUNDEE
Kolodvorska 12. (kod Bagatele), tel: 033/ 720-816
48 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 49
Tobaèna Grosist BOSS d.o.o. je meðunarodno preduzeæe, dio èetvrte
najveæe svjetske duhanske grupacije Imperial Tobacco Ltd. Naša
djelatnost je uvoz i promet duhanskih proizvoda iz prodajnog asortimana
grupacije Imperial Tobacco Ltd.
Tra`imo novog saradnika/cu za radno mjesto
Unapre|ivaè prodaje
Za Unsko-sanski kanton
1 izvršilac
Zadaci i odgovornost
Obrada tr`išta u cilju poveæanja prodaje, prisutnosti i vidljivosti svih naših proizvoda
Aktivna saradnja sa distributerima u cilju ostvarivanja poslovnih planova
Izrada i a`uriranje baze podataka
Izgradnja i odr`avanje dobrih odnosa sa kupcima
Uslovi i kriteriji za izbor
IV stepen struène spreme
Komunikativnost i sposobnost pregovaranja
Rad u MS Office okru`enju
Vozaèka dozvola B kategorije
Šta nudimo
Nudimo vam dinamièan rad u meðunarodnom preduzeæu
Stimulativno nagraðivanje
Slu`beni automobil
Vaše ponude sa opisom znanja, osposobljenošæu i radnim iskustvima (CV) oèekujemo
zakljuèno sa 05.10.2007. na adresu: Tobaèna Grosist BOSS d.o.o.,
Fra Anðela Zvizdoviæa 1, 71000 Sarajevo ili na elektronsku adresu
info@tobacna.ba.
Tobaèna Grosist BOSS d.o.o. je meðunarodno preduzeæe, dio èetvrte
najveæe svjetske duhanske grupacije Imperial Tobacco Ltd. Naša
djelatnost je uvoz i promet duhanskih proizvoda iz prodajnog asortimana
grupacije Imperial Tobacco Ltd.
Tra`imo novog saradnika/cu za radno mjesto
Trade Marketing Manager
Uslovi i kriteriji za izbor
Viša ili visoka struèna sprema ekonomskog ili društvenog smjera
Odlièno poznavanje engleskog jezika
Rad u MS Office (Power Point, Excel ...)
Probni rad 3 mjeseca
Šta nudimo
Nudimo vam dinamièan rad u meðunarodnom preduzeæu
Stimulativno nagraðivanje
Slu`beni automobil
Vaše ponude sa opisom znanja, osposobljenošæu i radnim iskustvima (CV)
oèekujemo zakljuèno sa 05.10.2007. na adresu: Tobaèna Grosist BOSS d.o.o.,
Fra Anðela Zvizdoviæa 1, 71000 Sarajevo ili na elektronskuadresu
info@tobacna.ba.
50 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI
DOO SARAJEVO
OVLA[TENI TRGOVAC ZA PRODAJU VOZILA FIAT
ul. M. ef. Pand`e br. 13 - Tel./Fax. 033/205-299; 212 840
„u toku je prodaja vozila FIAT po akcijskim cijenama“
FIAT DOBLO CARGO
Nosivost 730-850 kg,
zapremina ter. prostora 3,2-4 m
3
Ve} od 15.880.- KM,
bez ura~unatog PDV-a
FIAT DUCATO FURGON
Nosivost do 2000 kg, zapremina ter.
prostora 8-17 m
3
Ve} od 34.150,00 KM
Prodaja novih i
rabljenih vozila
Zamjena vozila
staro za novo i
staro za staro
Kredit i leasing
za vozila do 7
godina
Tehni~ki pregled,
registracija,
obavezno i kasko
osiguranje
Servis vozila
FIAT, VW;
[KODA i
regla`a
Model vozila Motor Godina Prodajna cijena
1. Golf II 1,6 B 1990. 3.000,00
2. Golf III 1,9 D 1997. 11.500,00
3. Golf III 1 HXO 1992. 8.700,00
4. Golf IV 1,9 TDI 2001. 19.000,00
5. Fiat Punto Van 1,7 TD 1998. 7.500,00
6. Fiat Punto 1,2 B 2003. 11.500,00
7. Fiat Stilo 1,9 JTD 2005. 23.000,00
8. [koda felicia 1,9 D 2001. 6.500,00
9. [koda octavia 1,9 TDI 2004. 18.000,00
10. Reno laguna 1,9 D 2002. 15.900,00
11. Pasat 4 motion 2,8 B 2001. 18.700,00
12. Volvo S60 D5 2,4 TD 2003. 31.500,00
13. Lada baltic Benz. 1998. 4.800,00
14. Xhrysler 2,0 B 1996. 6.500,00
15. Audi 80 1,6 TD 1989. 7.000,00
16. Suzuki d`ip 1,3 B 1989. 6.500,00
17. Suzuki Swift 1,3 B 1997. 5.900,00
18. Suzuki Jimy 1,3 B 2000. 16.500,00
19. Suzu. G. Vitara 2,0 TD 2004. 34.000,00
20. Jugo 55 1,1 B 1989. 500,00
21. [koda pick up 1,3 B 1998. 3.510,00
22. [koda pick up 1,9 D 2000. 4.680,00
23. Iveco-furgon 2,8 D 1998. 18.000,00
„AKCIJSKA PONUDA RABLJENIH VOZILA“
Skladišna logistika d.o.o
10255 Gornji Stupnik, Gornjostupnièka 5b
Tel: +385 01/6536-026, Fax: +385 01/6536-027
E-mail: info@skladisna-logistika.hr
www.skladisna-logistika.hr
@iro raèun: RBA 2484008-1103360295
MB: 2015552
1) 1 osoba za radno mjesto: samostalni
komercijalist
mjesto rada: Sarajevo i teren po cijeloj BiH
Opis rada: prezentacije i prodaja na podru~ju BiH
- zaposlenje na neodre|eno vrijeme sa probnim
rokom od 3 mjeseca.
Uvjeti zapo{ljavanja:
- po`eljan fakultet tehni~kog smjera ali nije uvjet
- znanje engleskog jezika
- voza~ka B kategorije
- osnove rada na ra~unalu
- samoinicijativnost
- izrazito razvijene komunikacijske, prezentaci-
jske i pregovara~ke vje{tine
- pozitivan stav i tehni~ka usmjerenost
- prednost }e imati kandidati sa iskustvom na
sli~nim radnim mjestima
2) 1 osoba za radno mjesto: servisera Toyota
vili~ara
mjesto rada: Sarajevo i teren po cijeloj BiH
Opis rada: servis u radioni i u servisu
- zaposlenje na neodre|eno vrijeme sa probnim
rokom od 3 mjeseca.
Uvjeti zapo{ljavanja:
- najmanje SSS
- znanje engleskog jezika
- voza~ka B kategorije
- osnove rada na ra~unalu
- samostalnost
- prednost }e imati kandidati sa iskustvom na
sli~nim radnim mjestima
Zamolbe slati na mail:
jasminka.ibrahimovic@skladisna-logistika.hr
tel: 00385 1 6536-026,
fax: 00385 1 6536-027
Skladi{na logistika d.o.o. ima podru`nicu u Sarajevu a bavi se prodajom,
najmom i servisiranjem Toyota vili~ara.
Tra`i se:
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Statuta Predsjednik Skup{tine Stambene zadr-
uge „HIDROSTAN“ sa p.o. Sarajevo
SAZIVA
SKUP[TINU ZADRUGARA za dan, ~etvrtak, 4. 10. 2007. godine u Po-
slovnoj zgradi „HIDROGRADNJE“ dd Sarajevo, Ul. Hamdije Kre{evlja-
kovi}a br. 19, sprat VI, sala za sastanke, sa po~etkom u 14,00 sati.
Za sjednicu Skup{tine predla`e se sljede}i
Dnevni red:
1. Usvajanje Zadru`nih pravila Stambene zadruge „HIDROSTAN“ sa
p.o. Sarajevo.
2. Dono{enje odluke o pristupanju novih ~lanova Zadruge.
3. Dono{enje Odluke o isklju~enju ~lanova Zadruge koji ne iskazuju inte-
res za rad Zadruge vi{e godina njenog djelovanja.
4. Imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora.
5. Imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora.
6. Razno Tekst Prijedloga zadru`nih pravila se nalazi u sjedi{tu Zadruge i
na oglasnoj plo~i HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo.
Sarajevo, 27. 09. 2007. godine
Predsjednik
^au{evi} Enver
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Sektor za realizaciju projekata
POZIV ZA PODNO[ENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU GRANTA ZA INOVA-
TIVNE PROJEKTE
Vladi Bosne i Hercegovine je odobren kredit Me|unarodne agencije za razvoj (IDA) ko-
jim se finansira Projekt ja~anja zdravstvenog sektora te se namjerava preusmjeriti dio
kreditnih sredstava kroz odobravanje grantova za inovativne projekte u sektoru primar-
ne zdravstvene za{tite u Federaciji BiH.
Ova aktivnost }e podr`ati, kroz tenderski proces, lokalne inicijative koje su usmjerene
na pobolj{anje zdravstvenog statusa stanovni{tva kroz pru`anje integrisanih zdravstve-
nih usluga sa naglaskom na ja~anju saradnje izme|u zdravstvenih profesionalaca iz
PZZ (naro~ito u oblastima gdje je model obiteljske medicine ve} za`ivio ili treba uskoro
da za`ivi), te zdravstvenog i nevladinog sektora. Stoga, grantovi }e biti dodijeljeni proje-
ktima, koji imaju za cilj uvo|enje:
* inovacija i/ili pobolj{anja u metodologiju pru`anja zdravstvenih usluga,
* nove pristupe i procedure u oblasti prevencije i promocije zdravih navika i stila `iv-
ota; te
* ve}e razumijevanje i prihvatanje modela obiteljske medicine u okviru sektora PZZ i
op}e populacije.
Posebno, slijede}e teme }e biti ciljane u svjetlu gorenavedenih op}ih ciljeva:
* programi prevencije naj~e{}ih nezaraznih kroni~nih oboljenja (oboljenja KVS, DM,
karijes, itd.),
* projekti edukacije op}e populacije po zdravstvenim pitanjima zna~ajnim za tu zaje-
dnicu (npr, plu}na oboljenja u rudarskim mjestima, i sl.),
* programi edukacije kroni~nih bolesnika, populacije starih i osoba sa invaliditetom
te povezivanje i uvo|enje inovacija u pristupu i tretmanu ove ciljne grupe,
* programi za pomo} osobama sa invaliditetom i starim osobama, u pravcu prevenira-
nja mogu}ih daljih zdravstvenih posljedica invaliditeta i povezuju}ih hroni~nih
oboljenja (naro~ito za regije i gradove u Federaciji gdje postoji zna~ajan postotak ove
populacije, te samim tim i pove}ana potreba)
* programi za univerzitete, osnovne i srednjo{kolske ustanove sa direktnim i akti-
vnim uklju~ivanjem omladine u projekte edukacije i prevencije:
- seksualno prenosive infekcije (osim HIV/AIDS), te ostale alarmantne probleme zdr-
avlja populacije kao {to su pu{enje, narkomanija, alkoholizam, PTSD, neplanirane
trudno}e; i
- pobolj{anja u ishrani, higijenskim navikama, te op}enito zdravstvene kulture ciljne
grupe i datih povezanih zdravstvenih problema (malnutricija, pretilost, DM, itd.).
Ovim Federalno ministarstvo zdravstva poziva zdravstvene profesionalce iz PZZ te lo-
kalne nevladine organizacije i udru`enja gra|ana da dostave projektne prijedloge koji
odgovaraju gorenavedenim ciljevima. Detaljnije informacije sa formularom za prijavu
se mogu na}i u kompletu koji se mo`e podi}i na recepciji sjedi{ta ministarstva u Saraje-
vu, ulica Mar{ala Tita 9. Tako|er, dokumentacija se mo`e kopirati sa web stranice Mini-
starstva: www.fmoh.gov.ba.
Napomena: Me|unarodne NVO nemaju pravo podno{enja prijave.
Kompletirana dokumentacija projektnog prijedloga treba biti otkucana na engleskom i
B/H/S jeziku (po 2 kopije), i to na ne vi{e od pet stranica.
Kontakt osoba:
Dr. Umihana Prguda 033 551-181
e-mail: umihana.prguda@fmoh.gov.ba
Zainteresirani mogu poslati prijavu na adresu do 28.10.2007.god., na adresu:
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo zdravstva
Sektor za realizaciju projekata
Marsala Tita 9
71000 Sarajevo
Prijedloge }e pregledati ~lanovi odbora za dodjelu grantova te }e kona}no odobrenje da-
ti Sektor za realizaciju projekata. Za dalje informacije, kontaktirati:
e-mail:hsep@fmoh.gov.ba.
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 51
52 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz

A A R R G G N N I I T T
M INI NG AND ST O NE PR O CES SI NG
’ eljeznièka 15, 88420 Jablanica - Bosna i Hercegovina www.granit-jablanica.com info@gra ’ ’
tel. +387 36 752 367 +387 36 752 612 +387 36 752 623
Na osnovu odluke Nadzornog odbora Privrednog dru{tva „Granit“
d.d. Jablanica,
OGLA[AVA SE
PRODAJA TRI APARTMANA U FOJNICI
Apartmani se nalaze u
sklopu apartmanskog na-
selja, uz Hotel „Aquare-
mal“.
Neto povr{ina svakog apa-
rtmana iznosi 65 m
2
, sa pr-
ipadaju}om gara`om od
16,05 m
2
, sa vratima na da-
ljinsko otvaranje. Materi-
jal i oprema ugra|eni u
apartman su vrhunskog
kvaliteta.
Apartman je priklju~en na
odgovaraju}e gradske mr-
e`e, vodovodnu, kanaliza-
cionu i elektromre`u, ima
agregat, PTT, kablovsku,
TV, protuprovalni sistem,
sistem vatrodojave, videonadzor, internet, centralno grijanje.
Apartman je opremljen plakarima, kuhinjom, ima spava}u i dje~iju so-
bu, dnevni boravak, ostavu, sve sa sitnim inventarom.
Cijena apartmana iznosi 176.136,00 KM.
U cijenu su ura~unati tro{kovi uplanjenja, eta`iranja i uknji`be u ze-
mlji{nim knjigama, a nije ura~unat PDV.
Cijena je nepromjenjiva.
Sve eventualne poreske obaveze snosi kupac.
Za sve dodatne informacije, obratiti se na telefon 036 752 612, slu`ba
marketinga - Mirsad ^ukle.
@eljezni~ka 15, 88420 Jablanica
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 53
54 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA BIHA]
OP]INSKI NA^ELNIK
Broj: 02-02-1355/07
Biha}, 26. 09. 2007. godine
Na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Sl. novine FBiH“, broj 25/03 i
16/04) i ~lana 4. i 8. Odluke o uslovima i na~inu dodjele gradskog gra|evinskog zemlji{ta
u dr`avnom vlasni{tvu („Sl. glasnik Op}ine Biha}“, broj 6/03 i 6/07), raspisuje se
PONOVNI
JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje
radi gradnje SPOMEN-OBILJE@JA - OZIMICE I
I PREDMET KONKURSA
Predmet konkursa je dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u
dr`avnom vlasni{tvu radi izgradnje spomen-obilje`ja poginulim borcima, a prema
urbanisti~ko-tehni~kim uslovima utvr|enim rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti
broj 02/1-23-1-2400/05 od 27. 02. 2006. godine, i to parcele ozna~ene kao:
- k.~.br. 4063/2 njiva 4. klase u povr{ini od 34 m
2
i livada 3. klase u povr{ini od 306
m
2
, upisane u Pl.br. 4200 k.o. Biha}-grad, po novom katastarskom operatu odno-
sno k.~. br. 773/2 livada u povr{ini od 340 m
2
, upisana u zk.ul.br. 953 k.o. Biha}, po
starom katastarskom operatu.
II NAKNADA
Po~etna naknada za dodijeljeno neizgra|eno gradsko zemlji{te, iznosi 7.077,50
KM (slovima: sedamhiljadasedamdesetsedam 50/100 KM), i obuhvata jedinstveno
obra~unatu naknadu za preuzeto zemlji{te od ranijih vlasnika i naknade iz osnova
prirodnih pogodnosti gradskog ga|evinskog zemlji{ta i pogodnosti ve} izgra|ene
komunalne infrastrukture-rente.
III PODACI O OBJEKTU
Spomen-obilje`je poginulim borcima, a prema urbanisti~ko-tehni~kim uslovima
utvr|enim rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti broj 02/1-23-1-2400/05 od 27. 02.
2006. godine.
IV PRAVO U^E[]A
Pravo u~e{}a na javnom konkursu imaju pravna lica shodno odredbama zakona.
V SADR@AJ PRIJAVE
Prijava na konkurs se podnosi u pismenoj formi i treba da sadr`i:
- ponu|eni iznos naknade
- potvrdu o uplati (kaucije) depozita u korist bud`eta Op}ine Biha},
- dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Op}ini Biha} na ime naknade za rani-
je dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te, rentu ili drugu vrstu propisanih naknada po
ovom osnovu, odnosno dokaz da nema dugovanja prema Op}ini Biha}
- dokaz da nema dugovanja po osnovu poreza i doprinosa.
VI POSTUPAK OTVARANJA i RAZMATRANJA PRIJAVA
Komisija, koju imenuje Op}insko vije}e koja provodi javni konkurs, prije otvara-
nja koverte utvr|uje blagovremenost podnesene prijave.
Nakon otvaranja koverte komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave.
Ako prijava ispunjava navedene formalne uslove, komisija na osnovu prilo`enih
dokaza utvr|uje redoslijed prvenstva u~esnika konkursa prema kriterijima pre-
dvi|enim Odlukom o uslovima i na~inu dodjele gradskog zemlji{ta u dr`avnom
vlasni{tvu („Sl. glasnik Op}ine Biha}“, broj 6/03). Prijava koja je dostavljena na-
kon isteka roka u kojem je konkurs otvoren ne}e se razmatrati i vratit }e se podno-
siocu zahtjeva.
Komisija koja provodi javni konkurs dostavit }e zaklju~ak o rezultatima konkursa
svim u~esnicima javnog konkursa u roku od osam dana od dana po zaklju~enju ko-
nkursa.
U~esnici javnog konkursa mogu u roku od osam dana od dana dostavljanja za-
klju~ka o rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor Op}inskom vije}u protiv
tog zaklju~ka.
Nakon isteka roka od osam dana komisija dostavlja zaklju~ak o rezultatu javnog
konkursa sa prigovorima u~esnika javnog konkursa Op}inskom vije}u radi do-
no{enja odluke o dodjeli gradskog gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi
gra|enja.
Prije dostavljanja zaklju~ka o rezultatima javnog konkursa Op}inskom vije}u, ko-
nkursna komisija razmatra prigovore i daje obrazlo`eni prijedlog Op}inskom vi-
je}u.
VII OSTALE ODREDBE
Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za u~e{}e na konkurs,
{to podrazumijeva da je u~esnik du`an prilo`iti kompletnu dokumentaciju (origi-
nal ili ovjerenu fotokopiju) u kojoj se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se
utvr|uje lista prvenstva.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno komisiji ili preporu~enom
po{tanskom po{iljkom. Ako se prijava dostavlja li~no (neposredno), izdat }e se po-
tvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs. Prijave se ~uvaju
neotvorene sve do momenta otvaranja od komisije za provo|enje javnog konkursa.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu: Op}ina Biha}, Bosa-
nska 4, sa naznakom „Ne otvaraj-konkurs za somen-obilje`je poginulim borcima“.
Sva pla}anja proistekla iz ovog konkursa vr{e se na ra~un Op}ina Biha}, broj 061
035 002 122 0053 kod Raiffeisen banke Filijala Biha}. Sredstva upla}ena na ime ka-
ucije ponu|a~u koji stekne pravo na dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog
zemlji{ta, a odustane od istog se ne vra}aju ponu|a~ima koji ne steknu pravo na
dodjelu - upla}ena sredstva na ime kaucije vra}aju se u roku od 15 dana od dana
izbora najpovoljnijeg ponu|a~a.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
OP]INSKI NA^ELNIK
mr. Hamdija Lipova~a
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 55
56 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
SAVEZ DEMOBILISANIH
BORACA OOR-a 92-95.
FBiH UPU]UJE
NAJISKRENIJE
^ESTITKE
KANTONALNOM
SAVEZU
DEMOBILISANIH
BORACA TUZLANSKOG
KANTONA POVODOM
DESETOGODI[NJEG
RADA I FORMIRANJA
NA ^ELU SA
PREDSJEDNIKOM
NIAZOM HOD@I]EM.
PREDSJEDNIK SAVEZA,
MEHMED [I[I]
Upis studenata se vr{i na osnovu trogodi{nje di-
plomske studije za sticanje visoke stru~ne spreme.
Studijski program poslovne ekonomije sadr`i slije-
de}a usmjerenja:
Berze i finansijska tr`i{ta
Me|unarodno poslovanje i diplomatija
Menad`ment u sportu
Studenti koji zavr{e studijski program sti~u zvanje
iz odgovaraju}e oblasti zavisno od izabranog studi-
jskog smjera.
Studij je organizovan u skladu sa zahtjevima Bolo-
njskog procesa i u skladu je sa trendom reforme vi-
sokog obrazovanja u Evropi.
Svi predmeti studijskog programa su jednoseme-
stralni, u svakom semestru po ~etiri predmeta.
U prvu godinu studija upisuje se 300 studenata.
Uslov za upis je zavr{ena ~etvorogodi{nja srednja
{kola. Prijave za upis se primaju do po~etka {kolske
2007/08. godine.
Dokumenta potrebna za upis su:
Diploma o zavr{enoj srednjoj {koli i
svjedo~anstva za sve razrede iz srednje
{kole (originali ili ovjerene fotokopije),
Izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
Dvije fotografije za indeks.
Visina {kolarine iznosi 2.300 KM, u koju su
ura~unati besplatni ud`benici, tro{kovi nastave
(predavanja, vje`be, konsultacije, mentorski rad)
kao i svi administrativni tro{kovi.
Pla}anje {kolarine je omogu}eno u 12 jednakih
mjese~nih rata ili putem studentskih kredita kod
partnerskih banaka.
Informacije se mogu dobiti u prostorijama
Visoke {kole „Prometej“, Banja Luka
ulica Knjaza Milo{a br. 10a
tel. 051/315-780, fax: 051/315-820
e-mail: prometej@prometejbl.com
www.prometejbl.com
Informacije za Sarajevo na tel. 062/464-889.
PROMETEJ
Visoka {kola za primijenjene i pravne nauke
U skladu sa Rje{enjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07-2-4872-2/07 od 13. 08.
2007. godine o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju („Slu`beni glasnik Repu-
blike Srpske“ broj: 85/06 i 30/07) Visoka {kola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka ra-
spisuje
KONKURS
za upis studenata u {kolsku 2007/08. godinu za zvanje diplomirani ekonomista
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evi-
nskog zemlji{ta za izgradnju poslovnih objekata
na lokalitetu Bjela{nice, Op}ina Trnovo u okvi-
ru urbanisti~kog projekta „Bjela{nica - II faza“
Objavljen u listu „Dnevni avaz“ 27. 09. 2007.
godine na 49. strani.
znanjem do promjene!
PONI[TAVA JAVNI KONKURS
SAVEZ DEMOBILISANIH BORACA
ODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG
RATA 1992-1995.
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Ismeta Mujezinovi}a 40 (Breka)
SARAJEVO
tel./fax.: + 387 33 218 044
GSM 061/489-934
e-mail:sdbfbih@bih.net.ba
ASSOCIATION OF DEMOBILIZED
SOLDIERS
FEDERATION OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ismeta Mujezinovi}a 40 (Breka)
SARAJEVO
tel./fax.: + 387 33 218 044
GSM 061/489-934
e-mail:sdbfbih@bih.net.ba
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 57
58 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
SREDNJA STRUKOVNA [KOLA S PRAVOM JAVNOSTI
„CENTAR ZA OBRAZOVANJE“
[IROKI BRIJEG
Obilazna cesta 3.
Na temelju ~lanka 35. Statuta Srednje strukovne {kole s pravom javnosti „Centar za obrazovanje“
[iroki Brijeg i ~lanka 13. Pravilnika o srednjo{kolskom obrazovanju odraslih („Narodne novine
@upanije Zapadnohercegova~ke“, br. 5/01), [kolski odbor na X. sjednici odr`anoj dana
03.09.2007. godine donio je odluku o raspisivanju
NATJE^AJ
za upis polaznika u programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih za {kolsku godinu 2007/08 za:
1. ^etverogodi{nji strukovni programi za stjecanje srednje stru~ne spreme i programi prekval-
ifikacije za zanimanja:
- Ekonomist - Tehni~ar cestovnog prometa
- Administrativni tajnik - Upravni referent
- Hotelijersko – turisti~ki tehni~ar - Komercijalist
- Tehni~ar PT prometa - Strojarski (ma{inski) tehni~ar
- [umarski tehni~ar
2. Trogodi{nji strukovni programi za stjecanje srednje stru~ne spreme i programi prekvali-
fikacije za zanimanja:
- Voza~ motornog vozila (tzv. Dr`avni ispit) - Prodava~
- Konobar - Kuhar
- Armira~ (savija~ `eljeza) - Podopolaga~
- Zidar - Tesar
- Krovopokriva~ i izolater - Kerami~ar – oblaga~
- Klesar
3. Programi stru~nog usavr{avanja za zanimanja:
- Voza~ motornog vozila u me|unarodnom - Konobar – specijalist
cestovnom prometu robe i putnika - Kuhar – specijalist
- Plinoinstalater - specijalist - Prodava~ – specijalist
- Instalater grijanja i klimatizacije – specijalist
4. Programi stru~nog osposobljavanja za zanimanja:
- Rukovatelj auto dizalicom Rukovatelj mosnom dizalicom
- Rukovatelj portalnom dizalicom Rukovatelj hidrauli~nom dizalicom
- Rukovatelj lakim lan~anim dizalicama Rukovatelj toranjskom dizalicom
- Rukovatelj vili~arom Rukovatelj buldo`erom
- Rukovatelj skejperom Rukovatelj bagerom
- Rukovatelj demperom Rukovatelj grejderom
- Rukovatelj utovariva~em i zgrta~em Rukovatelj rovokopa~om
- Rukovatelj strojem za otkop kamena Rukovatelj vibracionim nabija~em
- Rukovatelj fini{erom Rukovatelj valjkom
- Rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta (fini{erom)
- Rukovatelj kompresorima i kompresorskim strojevima
- Ophodar ceste
UVJETI UPISA
U programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih mo`e se upisati osoba koja ima navr{enih 15
godina `ivota, psihofizi~ke uvjete za savladavanje obrazovnog programa i zavr{enu osnovnu {kolu
za programe stjecanja srednje stru~ne spreme i programe osposobljavanja, odnosno zavr{enu sred-
nju {kolu za programe prekvalifikacije i usavr{avanja do 01.10.2007. godine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona u [irokom Brijegu: 039/703 – 384,
039/703 – 752 i 063/408 – 176, u Zenici: 032/404 – 422 i u Sarajevu: 061/153 – 352.
Naziv projekta: Prva pomoæ u ruralnim naseljima opæina Srebrenica,
Vlasenica i Miliæi u 2007. godine
Broj projekta: D&G Action May 2007 (002) - CRP 004
Donator: D&G Action
Projektna regija: Opštine Srebrenica, Vlasenica i Miliæi
Tender za dodjelu Ugovora broj: D&G Action May 2007 (002) - CRP 004
Organizacija Centar za razvoj i podršku (CRP) objavljuje poziv za uèestvovanje u
navedenom tenderu za dodjelu Ugovora. Tra`ena nabavka je svrstana u jedan
LOT i to: LOT 01 - Nabavka lijekova i sanitetskog materijala. Tenderska doku-
mentacija se mo`e preuzeti od 28.09.2007. u uredu Centra za razvoj i podršku na
slijedeæoj adresi:
Centar za razvoj i podršku (CRP)
Tuzla, Mihajla i @ivka Crnogorèeviæa 1a, Bosna i Hercegovina
Tel /Fax: (++387) 35 257 160, 258 023
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na gore navedenoj adresi svakog
radnog dana. Osim liènog preuzimanja, tenderska dokumentacija mo`e biti posla-
ta potencijalnim ponuðaèima i brzom poštom na njihov zahtjev (koji se šalje fax-
om) na trošak ponuðaèa. U ovom sluèaju, a u cilju dobivanja uputstva o takvom
naèinu slanja, ponuðaèi se moraju pismeno obratiti Centru za razvoj i podršku
(CRP). Ponude se moraju dostaviti u standardnom formatu koji se nalazi u ten-
derskoj dokumentaciji, i ponuðaèi se moraju striktno pridr`avati navedenih for-
mata i instrukcija. Ponuðaèi koji imaju pitanja, ista mogu poslati u pismenoj for-
mi na gore navedenu adresu i to najkasnije 18 dan prije isteka roka za podnošenje
ponuda. Centar za razvoj i podršku (CRP) æe odgovoriti na pitanja najkasnije 11
dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. Krajnji rok za dostavljanje tendera je
19.10.2007. godine do 12:00 sati, na gore navedenu adresu. Ponude æe biti javno
otvorene dana 19.10.2007. godine u 13:30 sati, u prostorijama Centra za razvoj i
podršku (CRP), Tuzla, Mihajla i @ivka Crnogorèeviæa 1a, Bosna i Hercegovina.
Kriterij dodjele ugovora æe biti najni`a cijena, uz uslov da kandidat odgovara-
juæom potrebnom dokumentacijom definisanom u tehnièkim uslovima ove ten-
derske dokumentacije, kao i uvidom komisije na terenu doka`e da iste u pot-
punosti ispunjava. Ponude kandidata koji ne ispunjavaju zahtijevane tehnièke kri-
terije æe biti odbijene iz daljeg razmatranja.
OBAVJE[TENJE
O REZULTATIMAIZVLA^ENJAPOSEBNIH NAGRADA
MLADINSKE KNJIGE I READER'S DIGESTA:
1) Superbrzi dobitak (2.000 KM na Visa Electron kartici):
ELVEDIN GORALIJA, 71305 Donje Mo{tre
2) Mobitel marke ''Nokia'' (10 kom.):
3) Blender marke ''Moulinex'' (30 kom.):
^ESTITAMO!
U Sarajevu, 25.9.2007.
Centar za razvoj i podršku (CRP)
Tuzla, Mihajla i @ivka Crnogorèeviæa 1a, Bosna i Hercegovina
Tel /Fax: (++387) 35 257 160, 258 023
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 59
60 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 61
U skladu sa rje{enjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.2-6345-
2/07 od 13.09. 2007. godine o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o visokom obrazova-
nju („Slu`beni glasnik Republike Srpske“ br. 85/06 i 30/07), Visoka {kola za uslu`ni biznis
(VUB) raspisuje
KONKURS
Za upis studenata na trogodi{nji visoko{kolski studij za sticanje visoke stru~ne spreme za
studijske programe:
Poslovna informatika;
Sport i bezbjednost;
Turizam i ugostiteljstvo;
Preduzetni{tvo i finansije.
Studenti koji zavr{e studijski program Poslovna informatika, zavisno od studijske grupe
(podru~ja) koje zavr{e, sti~u zvanje:
Diplomirani menad`er IT sistema;
Diplomirani informati~ar poslovne administarcije.
Studenti koji zavr{e studijski program Sport i bezbjednost, zavisno od studijske grupe (po-
dru~ja) koje zavr{e, sti~u zvanje:
Diplomirani menad`er sporta;
Diplomirani menad`er bezbjednosti.
Studenti koji zavr{e studijski program Turizam i ugostiteljstvo, zavisno od studijske grupe
(podru~ja) koje zavr{e, sti~u zvanje:
Diplomirani menad`er turizma;
Diplomirani menad`er ugostiteljstva;
Diplomirani menad`er restoraterstva.
Studenti koji zavr{e studijski program Preduzetni{tvo i finansije, zavisno od studijske gru-
pe (podru~ja) koje zavr{e, sti~u zvanje:
Diplomirani menad`er preduzetni{tva;
Diplomirani menad`er finansija.
Studij je organizovan prema zahtjevima Bolonjskog procesa koji je osnov reforme visokog
obrazovanja u evropskim zemljama.
Broj mjesta je 100 na svakom studijskom programu.
Prijave za upis se primaju od 17.09.2007. godine. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja
predvi|enog broja mjesta.
Uslov za upis je zavr{ena ~etvorogodi{nja srednja {kola. Dokumenta potrebna za upis su:
diploma o zavr{enoj srednjoj {koli,
svjedo~anstva za sve razrede iz srednje {kole,
izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
prijavni list (koji mo`ete skinuti sa sajta, od{tampati i popuniti),
dvije fotografije.
Kandidat koji konkuri{e za upis pola`e prijemni ispit, koji se sastoji od testa op{teg znanja i
testa posebnih sklonosti iz :
matematike ili
sociologije,
po programu srednje {kole.
Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema:
a) op{tem uspjehu postignutom u srednjoj {koli (ra~una se uspjeh u svim razredima);
b) rezultatu na prijemnom ispitu,
a na osnovu rang liste koja se sa~injava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata.
Kandidat mo`e najvi{e osvojiti 100 bodova, 50 po osnovu uspjeha u srednjoj {koli, a 50 bo-
dova po osnovu rezultata na prijemnom ispitu.
Kandidat su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom li~na dokumenta
(li~nu kartu ili paso{).
Prijemni ispit u prvom upisnom roku bi}e odr`an 29. septembra u 11 sati u prostorijama
[kole. Naknadni termini za prijemni bi}e ogla{eni na sajtu VUB-a.
Na tre}u godinu studija mogu se upisati svi studenti sa zavr{enom vi{om {kolom. Na studij
se mogu prepisati studenti sa druge visoko{kolske ustanove.
Visina {kolarine za 2007/08. {kolsku godinu iznosi 2 200 KMi pokriva tro{kove nastave i
ispita. Student tro{kove {kolovanja mo`e uplatiti: odjednom ili u ~etiri rate.
Dodatne informacije nalaze se na sajtu VUB-a: www. vub. edu. ba
Informacije se mogu dobiti u prostorijama VUB -a i preko tel. 057/401-390; 057/401-400;
057/401-410.
Sva pitanja se mogu postaviti i preko elektronske po{te na: info@vub.edu.ba, a odgovori
dobiti na vlastiti e-mail.
62 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Prodaja
Prodajem teretno vozilo VW T4, 1999.
god., 1.9 TD, registrovan do 8. 2007., vo-
zilo u Tuzli. Cijena 12.500 KM. Tel. 061
157 224. 111
Lavlja kand`a - original sa certifikatom -
dostava. Tel. 061 275 945. 11649-1Nd`
Reno-Clio 1.5 dizel, 11/2001. Land Ro-
ver Discovery TD 5, 2,500 dizel, 11/1999.
ful. Grand Cherokee Limited 3.1 TD
9/2001. Tel. 061 211 438. 12981-1Nd`
Prodajem Pasat 3 karavan, 1989. god 1.6
B. Tel. 033/431-460, 061 510 411. 8299-1Pr
Opel Corsa 1998. god., reg. do 06. 01.
08., 90 KS, 1600 m3, klima, injek{n, ser-
vo, benzin euro 95. Vozilo je u Sarajevu.
Tel. 063 916 623, a do 16 h 033 209 046.
8300-1Pr
Prodajem Mazdu 323 - karavan, 87. g.,
1.7 D, tek registrovana. Cijena 3.500 KM.
Tel. 033 401-330. 8304-1Pr
Fiat Punto 1.8 HGT, 10/2001., reg.
6/2008., klima, alu felge, sportska sje-
di{ta, CD changer, u odli~nom stanju.
Morate vidjeti. Tel. 061 489 661.
10601-1Gr
Fiat Punto 1.2 B., 10/2001., reg. do
6/2008., klima, alu felge, 4 vrata, u
odli~nom stanju, morate vidjeti. Tel. 061
489 661. 10601-1Gr
Prodajem VW kombi T4, 94. god., ter-
etni, zatvoreni, dizel 1.9, reg. Tel. 061 205
148. 10565-1Gr
Prodajem Polo Clasik 1.4 benz., 2000.
god., limuzina, 4 vrata, ABS, servo, 4x ai-
rbag, el. podiza~i, centralna, servisna
knjiga. Uvoz, cijena 11.600 KM. Tel. 061
833 257. 13088-1Nd`
Prodajem BMW 525 TDS, god. 99., ful
oprema: xenon, ko`a, park senzor, senzor
za ki{u, alu felge, siva boja. Tel. 063 891
689, 061 534 264. 1312-1Nd`
Prodajem Audi A4, 1.6 benzin, august
2005., pre{ao 55.000 km, sa dodatnom
opremom. Cijena 36.000 KM. Tel. 061
161 769. 10650-1Gr
Prodajem Opel Kadet, 86., dizel. Jugu
89., neregistrovan. Opel Korsu 1984., re-
gistrovana godinu ili mijenjam Korsu za
gra|u i dasku colaricu. Kupujem stara
Opelova vozila. Tel. 061 365 193.
10639-1Gr
Prodajem Golf 2, 88. god., dizel. Tel.
061 319 503. 13104-1Nd`
Audi A6 quatro, 2.5 TDI, 180 KS, full
oprema, navigacija, tel., 2001. god.,
33.000 KM. Extra stanje. Tel. 061 922
220. 13102-1Nd`
Focus 2000. god., 11.700. Mondeo dizel
full, 11.800 KM. Ibiza 9.700. Arosa 2002.,
9.900 KM. Tel. 062 226 444. 12102-1Nd`
Prodajem d`ip Micibu{i 1997. god., tu-
rbo dizel, o~uvan i gara`iran. Cijena
7.500 EUR-a, mo`e i zamjena za jeftinije
auto uz doplatu po dogovoru. Auto se na-
lazi na Grbavici - Sarajevo. Tel. 061 131
467. 10640-1Gr
Prodajem Mercedesl ML 320, benzin,
ful oprema, god. pr. 2000. Pe`o 206 HDI
god. pr. 2002., sa klimom. Reno Clio 1.2
benzin, god. pr. 1999. sa klimom. Tel. 061
775 331. 13110-1Nd`
Alfa Romeo „Spider“ kabrio, dvosjed,
97. god., reg. 2.0 16V, crvena, 13.800 KM,
mo`e zamjena. Tel. 062 254 228.
Audi 1.8 Qvattro, 2005., puna oprema,
vrlo povoljno. Tel. 061 275 436.
Fiat Fiorino pick up 1995. god. 5 sje-
di{ta+tovarni prostor, cijena 4.200 KM.
Tel. 061 140 489.
Focus 2005. g., automatik, dvoje vrata,
kao nov, vrlo povoljno. Tel. 061 556 365.
Ford Focus 2.0 automatic, dvoja vrata,
2005. full oprema. Tel. 061 275 436.
Golf 2, 1.3 benz., 1987. g., regist. do jula
2008., cijena 3.200 KM. Tel. 061 160 141.
Golf 2, 1.8 benz. 9/92. god., {iber, 4 vrata
u dobrom stanju. Tel. 061 161 241.
Golf 3 benzin, kabrio u odli~nom stanju.
Tel. 061 138 343.
Golf II, td, 87. god., 3900 KM. Mob 061
255-806.
Golf II dizel, 86. god., 4.000 KM. Tel.
061 215 677, 062 334 774.
Golf IV, TDI karavan, 74 KW, 1900 cm3,
164.000 km, registrovan do 8. 2008. g. Tel.
061 48 22 33.
Hunday Gec 1.1 benzin, 2004., tek regi-
strovan, dvoja vrata, povoljno. Tel. 613-414.
Jugo 45, god 1988., u dobrom stanju, reg.
tek istekla, cijena 1.000 KM. Tel. 061 173
020.
Kadet 1.3 B, 90. god., reg. do 4. 2008., 4
vrata, 5 brzina, odli~no o~uvan, 2.750 KM.
Tel. 062 315 616.
Mercedes SLK 200, full oprema, povo-
ljno. Tel. 061 775 331.
Pasat karavan 2000, crni metalik, dizel,
CD. Tel. 061 275 436.
Pasat karavan 86. dizel, metalik, alu. fe-
lge, reg. za 2007. Tel. 061 812 112.
Pasat karavan, 2001 god., tdi, 6 brzina,
full oprema, mo`e zamjena za jeftinije.
Mob. 061 533-233, 033 209-700.
Pasat TDI, 90 KS, automatik, karavan,
klima, cen. zaklju~avanje, multi-lok, novi
zup~asti remen, 14.500 KM. Tel. 033 510-
333, 062 130 071.
Pe`o 106, 98. god., klima, 6700 KM,
mo`e zamjena za golf dizel. Tel. 062 151-
896.
Prodajem Ford Fiestu 1.3 godi{te 96.,
registrovana. Tel. 061 223 360.
Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogle-
dala za retrovizore. Tel. 061 529 970.
Prodajem Opel Kadet 1986. D, reg. do
januara. Tel. 063 991 680.
Prodajem Pasat TDI karavan, 93. god.,
klima, sa svom opremom u dobrom stanju.
Tel. 061 200 097.
[koda Favorit, 1991. god. Tel. 644-088,
062 327 374.
VW T2 D kombi `ute boje, 88/89. nere-
gistrovan, ocarinjen (teretni), 5.000 KM.
Tel. 061 173 020.
Kupovina
Kupujem rabljena i havarisana vozila
svih vrsta. Tel. 061 848 254. 465-1Ze
Otkupljujem auta na bh. tablama, po po-
voljnim cijenama, mla|a godi{ta. Tel. 061
139 778.
Kupujem havarisana vozila Golf 2, i
ostala, mla|a godi{ta. Tel. 061 206 689.
Uzimam havarisana i ostala auta za auto
dijelove. Tel. 061 249 467, 033/622-904.
Kupujem rabljena i havarisana vozila
svih vrsta. Tel. 061 848 254.
Kupujem Golf dizel S paket registrovan
do 1000 KM. Tel. 061 209 057.
Kupujem golf 3, dizel, 4-vrata, 96 ili 97
god, o~uvan, Kanton Sarajevo. Mob. 061
215-235.
Izdavanje
Skenderpa{ina 16, izdaje se: - opre-
mljen poslovni prostor cca 50 m2, - ga-
ra`a 22 m2 u zatvorenom prostoru zgra-
de. GSM: 061 172 026. 12747-1Nd`
Izdajem jednosoban komforan stan,
poseban ulaz, sa telefonom te plinskim
grijanjem. Zvati isklju~ivo od 17-19 sati
na broj: 033 233-599. 9651-1Gr
Izdajem trosoban komforan stan sa ce-
ntralnim grijanjem i dva poslovna pro-
stora po 40 m2, mogu se sastaviti u jedan,
na Stupu. Tel. 062 461 144. 10509-1Gr
Ku}a za izdavanje (rezidencija) 300 m2
u naselju Mla|eni kod Olimpijskog nase-
lja. Tel. 065 927 137. 12978-1Nd`
Izdajem dvosoban stan u privatnoj
ku}i. Tel. 061 709 897, 033 443-790.
10556-1Gr
Izdajem dvosoban stan u porodi~noj
ku}i, po~etak Bistrika. Tel. 033 233-263,
033 442-185. 8280-1Pr
Studentima i studenticama teologije
izdajem dvokrevetnu i 2 jednokrevetne
sobe sa TV, kuhinja, kupatilo, poseban
ulaz. Tel. 033/238-744, 061 335 409.
10574-1Gr
Izdajem dvosoban namje{ten stan za 3
djevojke - ^. Vila, cent. grijanje, kabl. TV,
internet, telefon. Tel. 061 172 064.
13049-1Nd`
Izdajem super dvoiposoban namje{ten
stan na du`i period sa gara`om u zgradi,
centralno grijanje, Hrasno, P. Ribar 57/II,
satelitski i kablovski program, samo stra-
ncima. Tel. 061 136 281, 030/873-235.
13081-1Nd`
Izdajem studenticama dva dvosobna na-
mje{tena stana, Vele{i}i. Cijena 300 KM i
250 KM + re`ije. Informacije na tel.: 062
945 059, 033 220-113. 8325-1Pr
Izdajem namje{tenu garsonijeru u sta-
mbenoj zgradi. Tel. 062 435 135.
8339-1Pr
Iznajmljujem garsonijeru u centru, uli-
ca Ko{evo (biv{a Kralja Tomislava), je-
dnoj zaposlenoj osobi. Tel. 061 150 519.
8348-1Pr
Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u
blizini Merkatora i Socijalnog, sa centra-
lnim grijanjem i satelit. Tel. 033/618-687,
062 385 028. 8353-1Pr
Izdajem namje{ten dvosoban stan i na-
mje{tenu garsonijeru u Starom Gradu,
prednost studenticama. Tel. 033 236-742.
8354-1Pr
Izdajem poslovni prostor 300 m2, Safe-
ta Pa{ali}a 48, Breka, za sve namjene. Tel.
061 203 720. 10668-1Gr
Izdajem ~etvorosoban stan, sa pli-
nskim grijanjem. Poslovni prostor sa gri-
janjem 100 m2, Smaila [ikala 48. Tel. 061
147 932. 13108-1Nd`
Izdajem „Od sada do vje~nosti“ ku}u sa
~etvorosobnim stanom - 100 m2, eta`nim
grijanjem, novom ugradnom kuhinjom i
jo{ 86 m2 p. prostora za sve namjene. Cije-
na 900 KM. Tel. 061 380 254. 10615-1Gr
Izdajem jednosoban stan u stambenoj
zgradi. Tel. 033 644-456, od 17 do 20 sati.
10632-1Gr
Izdajem nov namje{ten dvosoban stan
od 100 m2 studenticama. Centralno grija-
nje, kuhinja, kupatilo, dnevni boravak i
balkon. Triglavska br. 96. Zvati na tel.:
061 927 255 poslije 14 h ili 061 530 096.
10662-1Gr
„Alma“ vila, Neum - luksuzni apartma-
ni, parking, blizu mora. Tel. 061 131 900.
Al. Polje C faza dvoipos. namje{ten stan,
prednost studenti. Tel. 063 324 393.
B. Potok, izdajem namje{ten-nena-
mje{ten stan povoljno. Tel. 033 654-717.
Bjelave, izdajem studenticama ekstra
dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i
kupatila, zaseban ulaz. Tel. 062 253 100.
Centar, H. Kre{evljakovi}a 61 (Papagaj-
ka), nudim no}enje u luksuzno opremlje-
nom apartmanu. Tel. 061 724 725.
Centar, kod Francuske rezidencije, lux.
namje{ten stan. Tel. 061 480 445.
Centar, @eljezni~ka stanica, izdajem pos.
prostor 40 m2, predstavni{tvo, trgovina, itd.
Tel. 061 172 516.
D. Malta dvos. nenamje{ten stan iza Ve-
terin. fakulteta. Tel. 062 170 923.
Grbavica, prostor cca 60 m2, za skladi{te
ili zanatske usluge. Tel. 033 647-476.
Grbavica, Splitska 5, izdajem garsonije-
ru. Tel. 061 206 689.
Intelektualcu garsonjera u 4-sobnom
stanu, sve zasebno. Tel. 062 374 296.
Izdajem apartmane i sobe sa parkingom
uz more, centar u Tu~epima, kod Semre i
Ferde. Tel. 00383 85 21 623 342.
Izdajem jednos. stan sve novo, 200 KM,
namje{ten, centr. grijanje, studentici ili
ozbiljnoj zapos. `eni. Tel. 033 412 307.
Izdajem jednosoban nenamje{ten stan,
poseban ulaz, na spratu, ul. Jaja~ka 38,
pla}anje po dogovoru. Tel. 033 617-671.
Izdajem jednosoban stan studentima,
blizina Kampusa. Tel. 061 514 816.
Izdajem stan. Tel. 459-889.
Iznajmljujem dvokrev. sobu kod Bosma-
la, studenticama na trolejbuskoj stanici, po-
voljno. Tel. 061 910 056.
Jednokrev. sobu sa upotrebom kuhinje i
kupatila izdajem studentima. Tel. 469-418.
Luksuzno opremljen stan kod OHR-a,
na du`i period, isklju~ivo strancima. Tel.
061 244 766.
Lux. apartman od 33 m2 u centru grada.
Tel. 062 381 294.
Lux. opremljen stan isklju~ivo stranci-
ma na du`i period. Tel. 061 222 567.
Lu`ani izdajem 3 dvoipos. stana, na-
mje{tena i Otoka 53 m2. Tel. 061 371 270.
Malta, pos. prost 16 m2, Zmaja od Bosne
izdajem. Tel. 061 251 328.
Mostar, izdajem studenticama sobe bli-
zu univerziteta „D`. Bijedi}“. Tel. 036 552
209.
Na Al. Polju tros. namje{ten stan izda-
jem isklju~ivo porodici. Tel. 061 856 520.
Namje{ten stan studentima kod Fabrike
duhana, c. grijanje, m. interneta, Pofali}i.
Tel. 033 655-398.
Omi{-Medi}i, izdajem apartmane pla`a
90 m, cijena povoljna. Tel. 00385 21 867 436.
Pos. prostor 100 m2 u Hrasnom, pogo-
dan za ordinacije, predstavni{tva, kancelari-
je itd. Tel. 061 150 368.
Pos. prostor 50 m2 izdajem. Tel. 061 566
412.
Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa
svim priklju~cima, za sve namjene izuzev
ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima
svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061
345 991, 033 454-542.
S. Kolonija, nov dvoeta`ni stan, na-
mje{ten, sa gara`om i ba{tom. Tel. 061 537
739.
Stan u strogom centru ili stan za zapos.,
studente. Tel. 033 207-959.
Stara Breka, izdajem sobe za studente u
priv. ku}i. Tel. 033 666-453.
Stari Grad, izdajem 1.000 m2 skladi{ta
sa prilazom za {lepere i vilju{karom na ra-
spolaganju. Tel. 062 289 163.
U Ferhadiji pos. prostor 148 m2 kod
FIS-a, 150 m2. Tel. 061 371 270.
U Makarskoj izdajem sobe i apartmane.
Tel. 385 91 584 0761, 091 535 9847.
Prodaja
Prodajem apartmane u Neumu, 20 me-
tara od mora. Tel. 061 191 404. 1143-1Tz
Bla`uj - prodajem ku}u sa 7.500 m2 ze-
mlje, iznad restorana „Berlinci“. Idealan
pogled na Sarajevo. Tel. 062 409 525.
12942-1Nd`
Grbavica, ul. Grbavi~ka 39 m2, visoko
prizemlje, useljiv odmah. Tel. 061 535
309. 8242-1Pr
Breka 66 m2, Grbavica 88 m2, Dobri-
nja 3 - 76 m2, Dobrinja IV - 88 m2 i 76
m2, Lukavica - I. Sarajevo 55 m2, Vraca -
tranzit 66 m2 devastiran. Poslovni pro-
stori Ilid`a-Lu`anio 52 m2 i Dobrinja
300 m2. Tel. 061 375 787. 12933-1Nd`
Prodajem stanove - Grbavica, neboder
„Kapu}ino“ 71 m2. [ip - novogradnja
65,5 m2 i Breka novogradnja 113 m2. Tel.
061 167 941. 8256-1Pr
Gornje Vlakovo - prodajem useljivu vi-
kendicu 40 m2, sa 2.000 m2 zemlje. Voda,
struja, vo}njak, put asfaltiran 50 m do
ulaza. Cijena 28.000 KM. Zvati uve~e od
20 h. Tel. 033/525-379. 12887-1Nd`
Prodajem stan na Al. Polju B-faza, 48
m2, drugi sprat, ili mijenjam za plac u Tu-
zli uz doplatu. Tel. 035/398-559, 062 266
875. 12964-1Nd`
Prodajem stan na Grbavici 50 m2, kod
Stadiona, cijena po dogovoru, bez posre-
dnika, papiri 1/1. Tel. 061 467-588.
10530-1Gr
Prodaja - i izdavanje u zakup. Ali-
pa{ino: 62 m2, 70 m2, 78 m2. Alifakovac -
ku}a - prodaja. I agencijske usluge za va{e
nekretnine. Tel. 061 484 568. 10527-1Gr
Trosoban, tre}i sprat, 70 m2 + balkon,
saniran, cijena po dogovoru, Alipa{ino
polje B-faza, Semira Fra{te 8. Tel. 061 482
678, 033 453-128, 651-577. 10545-1Gr
Prodajem jednoiposoban stan na Trgu
heroja 45 m2, 19 sprat. Cijena 100.000
KM fiksno. Tel. 065 450 114. 13011-1Nd`
Prodajem stan u Neumu 52 m2, vl. 1/1 i
ku}u 525 m2 sa ba{tom. Tel. 061 906 923.
8307-1Pr
Prodaja - ku}a nova P+S + stara ku}a i
{tala + 10.000 m2 zemlje, uz asvaltnu ce-
stu, sve 1/1. Tel. 061 906 406. 13060-1Nd`
Prodajem stan na Dobrinji, 1/1, preko
puta Merkatora, 36 + 2 m2, II sprat. Cijena
77.000 KM. Tel. 062 451 510. 13079-1Nd`
Prodajem stan A. [imi}a, 7 sprat, 58
m2 + 2 balkona - 72.000 EUR-a. Paro-
mlinska, novogradnja, jednosoban 30 m2
- 85.000 KM. Dobrinja I - 47 m2, adaptir-
an, 1.750 KM/m2, IV sprat. Tel. 061 926
069. 10667-1Gr
Ku}a Centar, nova, grijanje, trosoban
stan + 2 garsonijere + 2 gara`e. Ku}a Vr-
aca, 3 trosobna stana. Ku}a Lu`ansko po-
lje, 160 m2 stambenog + 600 m2 oku}ni-
ce + 2 gara`e, 80.000 EUR-a. Tel. 061 926
069. 10667-1Gr
Posl. prostor - Dobrinja 2 - portal, sve
namjene, 17 m2 - 39.000 KM. Stan [op-
ing, prvi sprat, 80 m2. Tel. 061 926 069.
10667-1Gr
Hrasnica - dvosoban (57 m2) + ba-
lkon/VP, u odli~nom stanju. Tel. 061 269
835. 13111-1Nd`
Dobrinja V - 47 m2 (jednoiposoban),
na VI spratu, u dobrom stanju. Tel. 061
510 964. 1311-1Nd`
Ni{i}i, placevi za vikendice, extra mje-
sto, infrastruktura. Cijena po dogovoru.
Tel. 033/238-923, 061 517 393. 10642-1Gr
Prodajem-izdajem namje{tenu ku}u
(rezidencija), korisnog prostora 200 m2,
podrum, gara`a 90 m2, terasa 100 m2,
dvori{te 400 m2, sve deluks, vl. 1/1, Ilid`a
(Lu`ani). Tel. 061 132 221. 10649-1Gr
Ko{evsko Brdo, Muhameda Had`ija-
hi}a, 39 m2, jednosoban, 2 sprat, 83.000
KM. ^engi} Vila, D`emala Bijedi}a, 54
m2, dvosoban, 4 sprat, c.g., balkon,
115.000 KM. Tel. 033/711-665 ili 061 150
519. 10657-1Gr
Breka, 88 m2, Himze Polovine, 2 sprat,
trosoban, 249.000 KM. Ismeta Mujezino-
vi}a, 66 m2, 1 sprat, renoviran, 215.000
KM. Tel. 033/711-665 ili 061 899 209.
10657-1Gr
Grbavica devastiran stan 78 m2/I, extra
povoljno i Centar garsonijera 25 m2/II,
povoljno. Tel. 062 909 887. 10665-1Gr
Otoka trosoban stan 71 m2 + 2 balko-
na, uknji`eno 1/1, povoljno i D. Malta
dvosoban, adaptiran - 50.000 EUR-a. Tel.
062 146 886. 10665-1Gr
Al. Polje dvosoban stan 60 m2. Tel. 061
257 470. 13118-1Nd`
Prodajem vikendicu u Hrenovici. Tel.
062 172 538. 1317-1Nd`
Alipa{ino B, 87 m2, 100.000 EUR-a. Tel.
062 374 296.
Auto servis 80 m2 prodajem, mogu}nost
kreditiranja. Tel. 063 991 680.
Dvos. stan 57 m2, Zmaja od Bosne, preko
puta Po{te, zvati od 16-18 h. Tel. 061 348 022.
Gornje Ciglane 79 m2, adaptiran,
230.000 KM. Tel. 061 415 787.
Gornji Kromolj, ku}a duplex p+s sa
1.150 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598.
Grbavica 30 m2, III sp., adaptiran,
81.000 KM. Tel. 033 614-289.
Ku}a na Ilid`i, sa pos. prostorom+spr-
at+potkrovlje, 250.000 KM. Tel. 061 177
556.
Ku}a na Mejta{u, 100 m2 sa gara`om.
Tel. 061 375 787.
Ku}a u Lje{evu i 900 m2 oku}nice. Tel.
469-283.
Ku}a u S. Koloniji 200 m2, 150.000 KM.
Tel. 061 371 270.
M. Dvor ul. K. Tvrtka 89 m2, 135.000
EUR-a. Tel. 061 177 556.
Manju bos. ku}u prodajem na Mihrivo-
dama. Tel. 033 640-510, 442-271.
Na Bistriku prodajem ku}u sa oku}ni-
com. Tel.l 456-635.
Na Grbavici stan 52 m2, 1 kat, plin. gri-
janje, vl. 1/1, bez posrednika. Tel. 061 899
923.
Na Ko{evo II, prodajem sprat i prize-
mlje. Tel. 615-600.
Nedovr{en objekat sa 1.000 m2 u Ahato-
vi}ima. Tel. 061 367 414, 033 467-725.
Pofali}i, ku}a 3 eta`e, 8,5x10 m, 100.000
KM. Tel. 033 546-175.
Pofali}i, ul. Humska ku}a na tri eta`e i
400 m2 oku}nice. Tel. 061 311 336.
Pos. prostor 26 m2 u Fo~i prodajem. Tel.
033 645-944.
Prodajem manji jednos. stan oko 30 m2,
novogradnja, ^. Vila. Tel. 061 133 503.
Prodajem na Ko{evo II sprat i prizemlje.
Tel. 615-600.
Prodajem neopremljenu ku}u kod kapi-
je „Zraka“, s+p+s+p, oku}nice 71 m2,
130.000 EUR-a. Tel. 061 390 233.
OGLASI
MALI
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 63
58 Petak, 28. septembar/rujan 2007.
Dnevni avaz
U OREBI]U IZDAJEMO SOBE
SA KUPATILOM, TERASOM I
PARKINGOM PO VEOMA PO-
VOLJNOJ CIJENI. REZERVACIJE
NA TELEFON: 00385 20 713-894.
12037-1ND@
64 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
DIJAGNOSTI^KI PREGLEDI,
ENDOSKOPSKI KABINET
Gastroskopija
Anoskopija,
Rektoskopija
Kolonoskopija
Cistoskopija
Histeroskopija
Laparoskopija
UL. AVDAGE [AHINAGI]A 5, SARAJEVO Tel.: 033/538-100,
GSM: 061/229-397, e-mail: kandic@bih.net.ba; www.zu-alea-dr-kandic.ba
RADNO VRIJEME: 09,00-20,00 h, SUBOTOM do 14,00 h
ULTRAZVU^NI KABINET
Ultrazvuk srca
Ultrazvukzu~nekese, jetre, pancreasa, slezene, crijeva...
Dopler krvnih sudova trbuha, vrata, ekstremiteta...
Ultrazvuk bubrega, prostate, karli~nih organa...
Ginekolo{ki ultrazvuk
Urolo{ki ultrazvuk
Transrektalni, trasnvaginalni ultrazvuk, EUS...
Dopler krvnih sudova (vrata, ekstremiteta),
transkranijalni color dopler
Ultrazvuk {titnja~e, krvnih sudova vrata
Ultrazvuk kukova, misi}a
POTRA@ITE
NA KIOSCIMA
ALTERNATIVNI
LIJEK ZA VA[U DU[U
“BORMUS”
PRIVATNA
LJEKARSKA
ORDINACIJA
Za ku}no i
ambulantno lije~enje
ul. Bra}e Begi}a 6
prim. Dr. Izet ^ustovi}
Dr. Nermina Fetahovi}
Ako trebate:
Ljekarske preglede sa i bez
EKG-a
Laboratorijska, ultrazvu~na
i RTG
dijagnostika
Male hirur{ke intervencije
Davanje terapije u stanu
Nazovite „Bormus“
na 061-157-653
Radimo 0-24h.
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 65
Prodajem zemlju na putu za Stoj~evac,
Sok. kolonija. Tel. 511-528.
Restoran prodajem na Grbavici 60 m2,
mogu}nost kreditiranja. Tel. 063 991 680.
S. Kolonija - prodajem pos. prostor 22
m2 u centru ili mijenjam za kombi. Tel. 061
867 902.
Stan na Mojmilu, 54 m2+balkon. Tel.
062 190 934.
Stan u G. Ciglanama, 76 m2+dva balko-
na, 220.000 KM. Tel. 061 415 787.
Stup 1, KS, prodajem 2.000 m2 sa do-
zvoljenom gradnjom, po 80 EUR-a m2 i no-
vu ku}u na sprat sa 2 posebna stana. Tel.
058/417-061, 065 218 980, 033 464-974.
Te{anjska ulica, zgrada „Viza“, pos. pro-
stor 10 m2. Tel. 061 188 758, 033 526-521.
Trosoban stan 76 m2, Dobrinja 3, ul.
Trg. S. olimpijade. Tel. 061 375 787.
U Kladnju prodajem ku}u 7,5x8 m sa
oko 1.900 m2. Zvati svaki dan od 8-21 h.
Tel. 035 260 363, Tuzla.
Vrazova ul. 110 m2, 3.000 KM/m2. Tel.
061 177 556.
Zagreba~ka ul. Grbavica stan 89 m2,
205.000 KM. Tel. 061 320 439.
Zemlji{te prodajem pored auto puta 507
m2+parking+zaustavna t. Tel. 032 241 270.
Zemlju prodajem na Mrkovi}ima. Tel.
061 441 857.
Potra`nja
SABOSS doo, M. Tita 29/4, Sarajevo.
Na{e privredno dru{tvo bavi se stanogra-
dnjom i zainteresovano je za kupovinu
nekretnina (placeva) pogodnih za gra-
dnju, na podru~ju Op}ina: S. Grad, Ce-
ntar, N. Sarajevo i N. Grad. Kontakt: 061
488 254. N.
Agenciji za promet nekretninama
„EURODOM“ potrebni stanovi i ku}e za
iznajmljivanje i kupovinu. Tel. 033/203-
740; info@eurodom.ba; www.euro-
dom.ba 8342-1Pr
Zamjena
Mijenjam stan 56 m2, za manji uz do-
platu. Tel. 061 906 923. 8307-1Pr
Mijenjam stan 60 m2, za manji. Tel. 061
182 221.
Rasprodaja bukovih, grabovih i hra-
stovih drva. Prvoklasni Banovi}ki kame-
ni ugalj i Kreka drveni. Mogu}nost pako-
vanja u vre}e. Dostava isti dan. Tel. 061
488 782. 12396-1Nd`
U prodaji kameni ugalj Banovi}i (ko-
mad, kocka) po cijeni od 120 KM, drveni
ugalj Kreka 100 KM i bukova cijepana
drva. Tel. 061 289 961, 061 265 811.
12963-1Nd`
U prodaji su bukova drva u svim obli-
cima, tako|e nudimo drveni i kameni
ugalj. Cijena povoljna, isporuka brza i be-
splatna! Tel. 061 526 453. 13038-1Nd`
Ugaonu garnituru staru 6 mjeseci,
du`ine 2,90 desno, 2,30 lijevo, (rasklapa
se), prodajem fiksno 450 KM. Tel. 033
234-805. 13056-1Nd`
Prodajem 50 kom. lustera, kovano `el-
jezo (cinkareno) sve u kompletu, 60 KM
komad. Tel. 061 132 221. 10649-1Gr
Za potrebe hotela, motela, preno}i{te
kao i ku}ne potrebe, prodajemo masivne kr-
evete po cijeni od 300 KM. Zalihe ogra-
ni~ene. Tel. 033 281-395.
Plasti~ari! Prodajem izuzetno kvalitetne
papirne hilzne, 7, 6, razli~itih dimenzija.
Tel. 062 393 626.
Prodajem klavir u odli~nom stanju. Tel.
061 253 242.
„Ku}e snova“ - katalog projekata na-
jljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM
+ po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957.
Stalna i dobra zarada sa priru~nikom
„Sve tajne znanja i vje{tine prepariranja pti-
ca, divlja~i i riba“. Tel. 035 204 328.
Prodajem kvalitetna invalidska kolica
pode{ena za no{enje i vo`nju. Tel. 061 348
640.
Role razne veli~ine i modeli, izuzetno
kvalitetno i izuzetno povoljno prodajem i
mijenjam, skoro novo, iz Njema~ke. Tel.
061 902 930.
Klizaljke razne veli~ine i modeli, izuze-
tno kvalitetno i izuzetno povoljno prodajem
i mijenjam, skoro novo iz Njema~ke. Tel.
061 902 930.
Ski opremu: skije, {tapove, pancerice,
skafandere, brile, razne veli~ine i modeli,
izuzetno kvalitetno i izuzetno povoljno, pr-
odajem i mijenjam, skoro novo, iz Nje-
ma~ke. Tel. 061 902 930.
Garderobu i obu}u raznovrsnu i moder-
nu, jako jeftina, malo kori{tena, izgleda sko-
ro nova iz inostranstva. Tel. 061 237 110.
Namje{taj: francuski le`aj, dva latofle-
ksa za krevet, hrastova komoda sa sjedi{tem
za telefon, hrastova komoda za obu}u, tepih
vuneni, {poret el., radni sto sa ladicama, ja-
ko jeftino iz inostranstva. Tel. 061 237 110.
Luster sobni, lampa stoje}a i zidna, po-
ku}stvo razno, jako jeftino iz inostranstva.
Tel. 061 237 110.
Tepihe-}ilime Nepal i perzijaneri razne
veli~ine i modeli, izgledaju kao novi, puno
jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033
452-018.
Ulazna vrata drvo-staklo, kori{tena na
posl. prostoru, ulazna vrata drvo-{pera, ko-
ri{tena na stanu, povoljno. Tel. 033 451-737.
Sterilizator za frizerski, kozmeti~ki sa-
lon, stomat. ordinaciju i sl., kvalitetan, a je-
ftin, malo kori{ten iz Njema~ke. Tel. 065
857 053.
Kolica za bebu, nova i moderna, povo-
ljno, 80 KM, auto stolica kori{tena, povo-
ljno, 50 KM iz Njema~ke. Tel. 065 857 053.
Mobitel Werput - 24 karata bijelo zlato.
Tel. 061 817 960.
Svje`a jaja japanskih prepelica, cijena 9
KM = 30 jaja, besplatna ku}na dostava. Tel.
061 201 358, 033 203-813.
Prodajem traku za tr~anje, 250 KM. Tel.
061 377 806.
Prodajem plinsku pe} na dimnjak, ko-
ri{tena jednu zimu, 400 KM. Tel. 033 444-
579.
Prodajem ko`ni mantil, kostime i odije-
la sve br. 40. Tel. 061 245 057.
Fax i skener „Xerox Workcentre 450 cp.,
registar kasa ER-A 430 [arp, registar kasa
ECR 300 EV-Olivetti. Tel. 063 121 394, 061
398 971.
Deklaraciju za uvoz auta. Tel. 036 756-
018.
Pe} Tam Stadler na ~vrsto i te~no gorivo.
Tel. 030 806-624.
Komplet opremu za slasti~arnu i za bur-
egd`inicu i za }evabd`inicu. Tel. 061 311
784.
Kupatilo, prozori, vrata, parket, sve no-
vo, mo`e zamjena za automobil. Tel. 062 315
616.
Najpovoljnije, najkvalitetnije alumini-
jske `aluzine 18 KM, PVC prozori i vrata,
trakaste zavjese, harmonika vrata, va-
njske roletne. Tel. 061 501 401.
12380-1Nd`
Popravljam sve vrste fri`idera, rashla-
dnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak be-
splatan. Mob. 061 156 309. 10548-1Gr
Servis: ve{ ma{ine (Gorenje, EI Ni{,
Obodin, Kon~ar, Kandi), {poreta, bojle-
ra. Dolazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666. 9589-1Gr
SZR RTV servis vr{i opravke svih vr-
sta TV aparata uz besplatan dolazak,
ra~un i garanciju. Tel. 766-560. Mob. 061
139 093. 11848-1Nd`
TV SERVIS Philips, Samsung, opra-
vka svih TV video ure|aja. Dolazak,
ra~un, garancija, daljinski. Tel. 033/650-
400 i 033/610-000. 9677-1Gr
Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste za-
vjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, te-
nde. Cijena sa ugradnjom. Tel. 061 131
447, 033 211-484. 12158-1Nd`
HIGIJENA - Ameri~ko dubinsko usi-
savanje, pranje i ispiranje tepiha, 1 KM
= 1 m2, namje{taja: ugao = 20 KM, kau~
= 10 KM. Tel. 061 141 944. 10449-1Gr
TV SERVIS vr{i popravku svih TV
aparata. Dolazak na adresu besplatan.
Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778.
Mob. 061 148 042. 10468-1Gr
Vr{im odvoz kabastog otpada i selidbe,
po dogovoru radna snaga. Tel. 061 864
999. 10384-1Gr
Pravim po mjeri: kuhinje, ormare,
ameri~ke plakare, police za knjige.
Vr{im: monta`u, demonta`u i popravku
namje{taja. Tel. 061 908 644. 10384-1Gr
Profesor fizike kvalitetno instruira
u~enike i studente, isklju~ivo fiziku. Do-
lazim ku}i. Dvo~as (90 min.) = 20 KM.
Tel. 061 723 528. 10382-1Gr
„AUTOPREVOZNIK“ - Selidbe za
Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, prevoz ro-
ba, radnici za utovar. Mob. 061 194 839.
12623-1Nd`
„TEPSER - CLEANING“ odr`ava fir-
me, stanove i ma{inski ~isti namje{taj, te-
pihe, itisone, kamene i PVC podove. Tel.
033 200-003, 061 524 461. N.
KIRBY aparatima u Va{em stanu dubi-
nski usisavamo (grinje) i polusuho pere-
mo tepihe, }ilime, etisone i sjede}e garni-
ture. Mob. 061 243 611. 12875-1Nd`
SZR servis rashladne tehnike vr{i opr-
avke svih vrsta fri`idera, zamrziva~a, ve{
ma{ina, uz ra~un i garanciju. Mob. 061
164 849. 11847-1Nd`
Vr{imo ~i{}enje kompletnih stanova za
4 sata, dvije radnice, veoma povoljno.
^istimo i poslovne prostore. Tel. 033 560-
360. 8250-1Pr
„NENOLINE“ plakari, kuhinje, kupa-
oni~ki i ostali namje{taj po mjeri. Ugra-
dnja laminata. Tel. 061 578 959. 13003-
1Nd`
ELEKTRI^AR i VODOINSTA-
LATER pov. i garantovano za v. ma{ine,
~esme, pe}i, sanitarije, osig., inst. i dr. Dol.
besplatan. Tel. 061 565 985. 13074-1Nd`
Postavljam laminate, parkete, brusim i
lakiram, vr{im popravke. Tel. 061 813
204. 13096-1Nd`
Snimanje, fotografisanje svadbi, kokte-
la, ro|endana, itd. Prebacivanje VHS ka-
zeta na DVD, skeniranje fotografija na
CD. Tel. 061 865 896. 10620-1Gr
KV moleri izvode sve vrste molersko
farbarskih i fasaderskih radova, uz gara-
nciju kvaliteta. Mob. 061 549 258, 061
578 472. 10654-1Gr
Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}an-
skih elektri~nih aparata i instalacija. Po-
voljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103.
10643-1Gr
Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski ra-
dovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel.
061 199 442, 621-733.
Dajem ~asove iz matematike i statike
|acima i studentima, uspje{no. Tel. 234-
475.
KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061
207 840.
Povoljno vr{imo postavljanje, bru{enje i
lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda, be-
zpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel.
061 967 229.
Rainbow dubinsko usisavanje, pranje,
tepiha, namje{taja, unutra{njost automobi-
la. Tel. 061 144 957, 033 223-008.
Gra|evinske radove izvodimo brzo i
kvalitetno, ugra|ujemo blindirana vrata,
grupa ozbiljnih majstora. Tel. 062 119 445.
Ginekolo{ka ordinacija „BONUS“
100% sigurnost, profit 50%, primarius dr.
Dedi}. Rad od 13-17 sati, Hrasno, M. Prelo-
ga 6. Tel. 657-094, 061 700 974.
Ku}na njega starih i bolesnih lica, Age-
ncija Nur. Tel. 063 971 991.
Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu
ili pos. prostoru, brzo, kvalitetno i efikasno.
Tel. 061 90 00 82 ili 061 24 34 55.
Majstor-moler, gletuje, kre~i, farba sto-
lariju. Tel. 062 269 909.
Elektri~ar popravlja ku}anske aparate,
izvodi elektro instalacije, garancija na
ura|eno. Tel. 061 159 291, 033 613-409.
Instruiram matematiku za sve {kole i fa-
kultete, ~as 5 KM. Tel. 061 549 242.
Odvozimo sav nepotreban namje{taj iz
va{ih stanova i podruma. Tel. 061 133 026.
Molerski radovi, cijena po dogovoru.
Tel. 062 295 100.
Instrukcije vrlo uspje{no daje iskusni
nastavnik njema~kog, bosanskog i espera-
nta, dvo~as 10 ili 15 KM. Tel. 659-750 i 061
377 496.
Kombijem prevozim klavire sa obez. ra-
dnom snagom. Tel. 061 185 744.
Molersko-farbarski, rigips, elektro radovi u
stanu, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141.
Elektri~ar, brzo i kvalitetno opravke i
monta`a el. instalacija, bojlera, pe}i, aut.
osigura~a, i dr. Tel. 061 261 909.
Dajem instrukcije iz engleskog jezika,
djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu.
Tel. 061 227 439.
Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih
ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel.
061 551 035.
Iznajmljujem play station 2, sa igricama,
cijena 12 KM. Tel. 061 209 880.
Prevoz putnika sa kombijem po svim
destinacijama. Tel. 061 209 935.
Iznajmljujem play station 2, sa igricama,
cijena 12 KM. Tel. 061 201 341.
Uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave, mu-
he, stjenice, buhe, mi{eve... Tel. 061 928 535.
^istim i odr`avam stanove i pos. prosto-
re. Tel. 061 838 498.
Mlada `ena bez posla, ~istila bi stanove,
cijena po dogovoru. Tel. 062 923 301.
Dajem instrukcije iz engleskog jezika,
djeci i srednjo{kolcima. Tel. 061 928 591.
Iznajmljujem play station 2, sa CD igri-
cama, 12 KM. Tel. 061 828 266.
VKV bravar radi ugradnju brava, PTT
sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povo-
ljno. tel. 061 507 683.
Zubne proteze i druge stomatolo{ke
usluge u toku dana, povoljno, radimo i vike-
ndom, popust penzionerima. Tel. 061 141
544, 033 235-656.
Vodoinstalater vr{i opravke i adaptacije
kupatila, kao i rad nanovo, jeftino, od 8-22
sata. Tel. 061 233 517.
Iznajmljujem play station 2, sa igricama,
cijena 12 KM. Tel. 061 209 880.
Ponuda, potra`nja
Frizerskom salonu potrebna frizerka
za `ene i mu{karce sa iskustvom. Prijem
u stalni radni odnos. Tel. 061 223 212, 033
450-694. 12710-1Nd`
]evabd`inici „VENERA“ u
Ned`ari}ima potrebne radnice za po-
slu`ivanje u sali. Plata po dogovoru. Ko-
nt. tel. 033 235-245. 12939-1Nd`
KONOBA GUSAR I STARA VO-
DENICA HITNO POTREBNO: 5 ko-
nobara. Uslov: Potrebno, po mogu}nosti,
poznavanje jednog stranog jezika i radno
iskustvo najmanje od 1 godine. Javljati se
na broj telefona: 033 655 589; 658 499;
033 710 420. N
Frizersko-kozmeti~kom salonu na Do-
lac Malti potrebna frizerka sa iskustvom.
Tel. 061 199 994. 12981-1Nd`
Tra`i se kuhar, pomo}no osoblje u ku-
hinji i konobari sa poznavanjem engle-
skog jezika. Tel. 213-335. 10557-1Gr
Potrebno vi{e radnika za rad u autopra-
onici i vulkanizerskoj radnji. Tel. 061 156
739. 10559-1Gr
Potrebna majstorica za pravljenje pite
u buregd`inici i jedna radnica za rad u tr-
govini. Informacije na tel.: 061 901 676.
13014-1Nd`
Hitno potrebna majstorica za pitu u
buregd`inici. Tel. 061 167 125.10596-1Gr
Frizerskom salonu potrebna radnica i
u~enica. Tel. 061 713 343. 12077-1Nd`
Strana firma tra`i terenske saradnike
za podru~je Sarajeva: 063 991 337. Un-
sko-Sanskog kantona i Biha}a: 063 991
338. Podru~je Semberije za Bijeljinu i
Br~ko: 063 871 578, 065 878 078. Zarada
u prosjeku cca 1.500 KM. 13071-1Nd`
Potreban LIMAR-BRAVAR i ELEK-
TRO-FRIGO MEHANI^AR, za zapo-
slenje na neodre|eno vrijeme. Prijave od
9 do 17 sati: Tel. 033 645 353, 033 424-
085, mob. 061 138 574, e-mail: sofr-
el@bih.net.ba N.
Hitno potreban bravar koji je radio
aluminijsku bravariju, plata 1.000 KM za
8 sati rada. Tel. 061 131 206. 13058-1Nd`
Potrebno vi{e radnica u prodavnici
mje{ovite robe. Tel. 061 352 606. 13089-
1Nd`
Potrebna komunikativna djevojka bez
obaveza, sa iskustvom, za rad u butiku
sport. obu}e. Tel. 061 812 964. 10660-1Gr
Piceriji „DINO“ potreban dostavlja~ s
iskustvom. Tel. 061 161 670; 033/234-266.
13124-1Nd`
Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom
„Kreditne linije“. Sadr`i 240 biznis kredita.
Tel. 032 244 417.
Zapo~nite sopstveni posao pomo}u knji-
ge „Vodi~ malih biznisa sa 2.500 ideja“. Tel.
032 244 417.
Zaposlenja i useljenja {irom svijeta,
bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel.
032 244 417.
Potrebne tri pomo}ne radnice za rad u
grilu. Tel. 033 627-745.
Potrebni radnici na turisti~kim brodo-
vima, obavezno poznavanje njema~kog i
engleskog jezika. Tel. 061 355 710.
Potrebna frizerka. Tel. 061 485 522.
Frizerskom salonu Kenny Team Dobri-
nja 2, hitno potrebna frizerka sa radnim
iskusvom, a mo`e i poslovno partnerstvo.
Tel. 061 237 110.
Tra`im osobu koja zna na}i vodu na pla-
cu, pla}anje po dogovoru. Tel. 061 237 110.
Kupujem dionice svih firmi i fondo-
va. Isplata odmah. Tel. 061 175 237.
12723-1Nd`
Najpovoljnije kupujem dionice svih
PIF-ova i preduze}a iz BiH, po dogovoru
dolazim na adresu, za sve isplata odmah.
Tel. 061 140 521. 8199-1Pr
Kupujem dionice firmi, preduze}a i fo-
ndova po berznim cijenama {irom Feder-
acije. Tel. 061 526 918. 12907-1Nd`
Kupujem dionice preduze}a, firmi, fo-
ndova i neulo`ene certifikate {irom Fede-
racije. Tel. 061 271 935. 12907-1Nd`
Kupujem norve{ku gusanu pe} marke
Jotul. Dobro pla}am. Tel. 061 400 190.
461-1Ze
Kupujem norve{ku gusanu pe} marke
Jotul. Dobro pla}am. Tel. 061 447 743.
466-1Ze
Razno
ZA SUPER SEX + NAJBR@I EF-
EKAT (30 min.)+SUPER-BIZ-
NI S=DI STRI BUTERI MA=4- 5
KM=1 TABLETA; MPC=12-15
KM=1 TABLETA!!! ORIGINAL VI-
AGRA+SUPER BILJNA VIAGRA (5-8
KM)+CIALIS+LEVITRA!!! - POV-
E]ANJE PENISA I GRUDI!!! GAR-
ANTUJEMO DJELOTVORNOST!!!
061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.
13103-1Nd`
„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL. ZA
BOLJI I DU@I SEX, 50 i 100 MG.
DOSTAVA, UPUTSTVO, DISKRECI-
JA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACI-
MA. TEL. 061 702 404. 11766-1ND@
PROFESIONALNO RJE[AVANJE
SVIH VRSTA KOMPJUTERSKIH
PROBLEMA, POVOLJNO. DOL-
AZAK BRZ OD 0-24 H. TEL. 061 170
085. 10637-1Gr
MATEMATIKA - PROFESIONAL-
NO I POVOLJNO. TEL. 061 800 259.
10538-1GR
VIZIT KARTE [TAMPAM KU-
]NO, LASERSKI, KOLOR SA GRA-
FI^KIM RJE[ENJEM. 250 KOMADA
ZA 17,5 KM. TEL. 061 229 347.
8260-1PR
KOMPJUTER SERVIS - INSTA-
LACIJA WINDOWSA, INTERNET
KONEKCIJA, ANTIVIRUSNA ZA-
[TITA, BESPL. DOLAZAK. TEL.
061 149 566, 033 207-266. 8352-1PR
EKIPA MOLERA - PROFESION-
ALCI, RADE STANOVE, P. PROS-
TORE, STUBI[TA, FARBANJE STO-
LARIJE, VRATA I PROZORA,
FASADE, IZOLACIJE. TEL. 063 820
691, 033 202-307. 8287-1PR
NAJPOVOLJNIJE PRODAJEM IN-
TEL PENTIUM 4, SA FLAT MONI-
TOROM 17’’, LASERSKI MI[, TAS.,
WIN XP, ZVU^NA KARTA, ITD. CIJE-
NA PO KOMPLETU OD 250 DO 360
KM. TEL. 061 578 517. 12899-1ND@
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.............................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Telefon/adresa......................................................
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
66 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
UNIS-TVORNICA VALJ^ANIH LE@AJEVA UTL d.o.o. Vogo{}a
Ulica Igmanska bb, objavljuje
POZIV
za prikupljanje ponuda za kupovinu nekretnina u vlasni{tvu UNIS - Tvornica valj~anih le`ajeva . UTL d.o.o. Vogo{}a,
putem prodaje neposrednom pogodbom
I. PREDMET PRODAJE
1. Privredna zgrada - UTL „RESTORAN“ ukupne povr{ine 1.977,05 m
2
izgra|ena na parceli K.^. 2751/78, K.O. Vo-
go{}a, povr{ine 1.315,00 m
2
i
2. Pravo raspolaganja gra|evinskim zemlji{tem na parceli ozna~enoj sa K.^. 2751/75,
K.O. Vogo{}a ukupne povr{ine 5.736 m
2
.
Objekat i pripadaju}e zemlji{te nalaze se u industrijskom kompleksu UNIS u Vogo{}i ulica Igmanska bb i posjeduju
kvalitetnu i funkcionalnu cestovnu i `eljezni~ku infrastrukturu.
II. USLOVI PRODAJE
1. Po~etna minimalna cijena predmeta prodaje iz ta~ke I.1. i I.2. je 1.594.551,50 KM (slovima:milionpet-
stodevedeset~etirihiljadepetstopedesetjedna i 50/100 KM).
2. Sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica ponudu po ovom Pozivu obavezno dostavljaju u zape~a}enoj koverti
li~no na protokol ili preporu~enom po{tom na adresu:
UNIS-Tvornica valj~anih le`ajeva-UTL d.o.o. Vogo{}a, 71 320 Vogo{}a, ul. Igmanska bb sa naznakom „Ponuda
po pozivu za kupoprodaju nekretnina - ne otvarati“
3. Rok za dostavljanje ponuda je15 dana od dana objave ovog Poziva.
4. Ponuda obavezno sadr`i visinu ponu|ene cijene koja ne mo`e biti manja od po~etne cijene kao i na~in pla}anja.
5. Otvaranje ponuda }e se izvr{iti u ~etvrtak, 18.10 .2007. godine u prostorijama UNIS-Tvornica valj~anih le`aje-
va-UTL d.o.o. Vogo{}a uz prisustvo ovla{}enih predstavnika ponu|a~a i prodav~eve komisije za prodaju nekre-
tnina slobodnom pogodbom, kada }e se i otvoriti prva sesija slobodne pogodbe.
6. Zainteresovani kupac, fizi~ko ili pravno lice, du`no je u roku ne du`em od 15 (petnaest) dana od objave ovog Po-
ziva uplatiti depozit za u~e{}e na slobodnoj pogodbi u visini od 15.000,00 KM na transakcijski ra~un br.: 129-
103-10001421-71 kod HVB-Central Profit Banke d.d. Sarajevo u korist UNIS-Tvornica valj~anih le`ajeva-UTL
d.o.o. Vogo{}a sa naznakom „Uplata depozita za slobodnu pogodbu kupoprodaje nekretnina“.
7. Procedura slobodne pogodbe, izvr{i}e se prema utvr|enim procedurama UNIS d.d. Sarajevo br.:
05.1431.01.05. Izvod iz procedura koji se odnosi na slobodnu pogodbu, zainteresovani ponu|a~i fizi~ka i pra-
vna lica mogu li~no preuzeti u prostorijama UNIS-Tvornica valj~anih le`ajeva-UTL d.o.o. Vogo{}a, ul. Igmanska
bb Vogo{}a svaki radni dan od 09,00 do 13,00 sati uz potpis i ovjeru izjave da su preuzimanjem procedura upo-
znati sa istima.
8. Zainteresovani kupci, fizi~ka ili pravna lica, mogu izvr{iti uvid u predmet kupoprodaje po ovom pozivu svaki ra-
dni dan od 09,00 do 13,00 sati.
9. Najuspje{niji ponu|a~ po ovom pozivu-kupac je du`an zaklju~iti Ugovor o kupoprodaji u skladu sa procedurama
UNIS d.d. Sarajevo br. 05.1431.01.05 te pla}anje po ugovoru izvr{iti u roku ne du`em od 7 /sedam/ dana od da-
na zaklju~enja Ugovora.
10. Upla}eni depozit ura~unava se u kona~nu cijenu.
11. Kupac snosi sve tro{kove vezano za uknji`bu nekretnina uklju~uju}i i poreze na promet nepokretnosti.
12. Ponu|a~u ili ponu|a~ima koji ne uspiju na natjecanju (~ija ponu|ena cijena ne bude najpovoljnija kod slobodne
pogodbe) prodavac je du`an vratiti upla}eni depozit u roku ne du`em od 7 (sedam) dana.
13. UNIS-Tvornica valj~anih le`ajeva-UTL d.o.o. Vogo{}a zadr`ava pravo da poni{ti Poziv, bez obzira na pristigle
ponude, te ne snosi nikakve obaveze niti odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge ili
nadoknaditi bilo kakve tro{kove osim {to je du`an u roku ne du`em od 7 /sedam/ dana vratiti ponu|a~ima up-
la}ene depozite.
14. Sva obavje{tenja u vezi sa kupoprodajom predmetnih nekretnina mogu se dobiti na telefon broj 033/436-912 ili
mobitel 061/890-406.
U PRODAJI JE NOVI BROJ
Ident. br.: 4200592490009, PDV br.: 200592490009, Porezni br: 02050329, Rje{enje br.: UF/I-732/03
Transakcijski ra~un br.: 129-103-10001421-71 HVB-Central Profit Banka d.d. Sarajevo
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 67
JP RUDNIK MRKOG UGLJA „\UR\EVIK“ d.o.o. U \UR\EVIKU
75272 \UR\EVIK
Na osnovu ~lana 4. Pravilnika o radu i odluke direktora broj: 03-4695/07 od 25. 09.
2007. godine, raspisuje se:
OGLAS
za prijem zaposlenika u radni odnos
na neodre|eno vrijeme
1. PRAVNIK ZA JAVNE NABAVKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac
2. SEKRETAR ZA JAVNE NABAVKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac
3. KOMERCIJALISTA PRODAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac
4. DIPLOMIRANI TEHNOLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne
uslove i to:
Pod rednim brojem 1. Zavr{en Pravni fakultet, jedna godina radnog iskustva u struci i
poznavanje rada na ra~unaru
Pod rednim brojem 2. Zavr{en IV/III stepen stru~ne spreme - tehni~ke struke, jedna
godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki i poznavanje rada na ra~unaru.
Pod rednim brojem 3. Zavr{en Ekonomski fakultet, {est mjeseci radnog iskustva na
poslovima prodaje, poznavanje engleskog jezika i rada na ra~unaru.
Pod rednim brojem 4. Zavr{en Tehnolo{ki fakultet - smjer hemijsko in`enjerstvo, je-
dna godina radnog iskustva u struci na poslovima kontrole kvaliteta uglja i poznavanje
rada na ra~unaru.
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni prilo`iti:
- Original diplomu o zavr{enom fakultetu - {koli ili ovjerenu kopiju,
- Uvjerenje o radnom iskustvu,
- I ostalu dokumentaciju nazna~enu pod odre|enim rednim brojem u oglasu.
Prijave slati na adresu: JP RUDNIK MRKOG UGLJA „\UR\EVIK“, d.o.o. U
\UR\EVIKU
75272 \UR\EVIK sa naznakom (prijava na raspisani oglas)
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje.
Kontakt telefon 035-772-667 ili 035-775-645
Na osnovu ~lana 2. i ~lana 11. Zakona o privatizaciji preduze}a (“Slu`bene novine Fed-
eracije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04 i
42/06), ~lana 6. stav 1. ta~ka 2. i ~lana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i
dionica ili udjela preduze}a – Pre~i{}en tekst (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj
28/05), te Odluke Nadzornog odbora „KTK Visoko“ broj:II-3/07 od 17.09.2007. go-
dine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:
J A V N I P O Z I V
za u~e{}e na aukcijskoj prodaji broj 63
[ifra predmeta: 11000199
Naziv predmeta: Poslovni prostor u Zenici, Aska Boriæa br. 41/A
Poslovni prostor u Zenici sastoji se od poslovnog prostora
površine 23,66 m2, magacina površine 8,14 m2 i WC-a
površine 2,09 m2, što ukupno iznosi 33,89 m2, upisan na
k.è. 765/2, Z.K. ulo`ak 217 K.O. Zenica, u naravi zgrada i
kuæa. Prostor je izgraðen u prizemlju stambeno-
poslovnog objekta i ima ulaz sa ulice. Posjeduje vodovod,
kanalizaciju, centralno grijanje i elektroinstalacije.
Adresa predmeta: Aska Boriæa 41/A, Zenica
Prodavac: “KTK Visoko” d.d. Visoko, putem Agencije za
privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Poèetna cijena: 105.000,00 KM
Depozit: 10.500,00 KM
Naknada za uèešæe: 100,00 KM
Pregled predmeta prodaje i uvid u dokumentaciju mo`e se dogovoriti sa ovla{tenom
osobom u „KTK Visoko“ d.d. Visoko.
Aukcija }e se odr`ati 16.10.2007.godine u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mus-
tajbega Fadilpa{i}a 1, Sarajevo sa po~etkom u 13:00 sati. Pla}anje se vr{i isklju~ivo u
gotovini.
Prijava za u~e{}e na aukciji:
Pravo u~e{}a na aukciji sti~e se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita.
Obrazac prijave se mo`e dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipa{ina
41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o up-
la}enom depozitu. Depozit se upla}uje na ra~un Agencije za privatizaciju u Federaciji
BiH broj 1540012000051021 kod UPI Banke Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije
po~etka aukcije. Obrazac prijave sa prilo`enom kopijom uplatnice se mora dostaviti
po{tom ili li~no do 16 sati 08.10.2007.godine na adresu: Agencija za privatizaciju u
Federaciji BiH, Alipa{ina 41, Sarajevo.
Registriranje u~esnika za aukciju }e po~eti 2 (dva) sata prije po~etka aukcije, u pros-
torijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, u~esnici na aukciji, du`ni su
obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz ~lana 3. Zakona o izmjenama i dop-
unama Zakona o privatizaciji preduze}a („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj
28/04) i platiti naknadu za u~e{}e. Izjava za fizi~ka lica mora biti ovjerena od nadle`nog
organa, a za pravna lica pe~atom preduze}a. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su
dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadle`nog organa.
Prodaja putem javne aukcije odvija}e se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku
prodaje imovine i dionica ili udjela preduze}a – Pre~i{}en tekst (“Slu`bene novine
Federacije BiH”, broj 28/05) i Uputstva o obliku i sadr`aju obrazaca obaveznih u
sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduze}a (“Slu`bene novine
Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).
Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba
Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:
Kontakt osoba u preduze}u: Fuada Jusi} 032-738-411
Kontakt osoba u Agenciji: Fikret Tali} 033-212-884
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
68 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Bulevar mira 1, 76100 Br~Ko DistriKt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/ 240-632, faks: 240-633, centrala: 249-600, loKal: 632
Bulevar mira 1, 76100 Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/ 240-632, fax: 240-633, centrala: 249-600, lokal: 632
B r o j: 16-475-000126/07-1
Br~ko, 28.09.2007. godine
Na osnovu ~lana 18. Zakona o javnoj imovini u Br~ko Distriktu BiH („Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta
BiH“, broj 28/06), Odluke direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom Br~ko Distrikta BiH o raspisi-
vanju Javnog konkursa za prodaju prava gra|enja, putem usmenog javnog nadmetanja broj: 16-475-
000126/07-1 od 28.09.2007. godine, ~lana 2. i 5. Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovi-
nom Br~ko Distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26.03.2007. godine, Saglasnosti Supervizora za
Br~ko Distrikt BiH od 14.09.2007. godine i Mi{ljenja Pravobranila{tva Br~ko Distrikta BiH broj: PB-
2056/07 od 10.09.2007. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom Br~ko Distrikta BiH, objavljuje:
JAVNI KONKURS
radi zaklju~enja ugovora o osnivanju i prodaji prava gra|enja, putem usmenog javnog nadmetanja
Br~ko Distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Br~ko Distrikta BIH objavljuje Javni konku-
rs radi osnivanja i prodaje prava gra|enja, putem usmenog javnog nadmetanja.
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 69
Bulevar mira 1, 76100 Br~Ko DistriKt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/ 240-632, faks: 240-633, centrala: 249-600, loKal: 632
Bulevar mira 1, 76100 Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/ 240-632, fax: 240-633, centrala: 249-600, lokal: 632
Broj: 16-475-000351/07-1
Datum: 28.09.2007. godine
Na osnovu ~lana 11. i ~lana 18. Zakona o javnoj imovini u Br~ko Distriktu BiH („Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta
BiH“, broj: 28/06), Odluke direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom o raspisivanju Ponovljenog javnog
konkursa o prodaji prava gra|enja broj: 16-475-000351/07 od 28.09.2007. godine, ~lanova 2., 3., 4. i 5. Pravi-
lnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Br~ko Distrikta BiH broj: 01-014-006019/07 od 26.03.2007.
godine, Saglasnosti Supervizora za Br~ko Distrikt BiH od 27.07.2007. godine i Mi{ljenja Pravobranila{tva Br~ko
Distrikta BiH, broj: PB-2088 od 16.08.2007. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom objavljuje:
PONOVLJENI JAVNI KONKURS
za prikupljanje pismenih ponuda radi zaklju~enja ugovora o osnivanju i prodaji prava gra|enja
B o s n a i H e r c e g o v i n a
BR^KO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Vlada Br~Ko DistriKta
Ured za upravqawe
javnom imovinom Br~Ko
DistriKta BiH
B o s n a i H e r c e g o v i n a
BR^KO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Vlada Br~ko Distrikta
Ured za upravljanje
javnom imovinom Br~ko
Distrikta BiH
B o s n a i H e r c e g o v i n a
BR^KO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Vlada Br~Ko DistriKta
Ured za upravqawe
javnom imovinom Br~Ko
DistriKta BiH
B o s n a i H e r c e g o v i n a
BR^KO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Vlada Br~ko Distrikta
Ured za upravljanje
javnom imovinom Br~ko
Distrikta BiH
1. Br~ko Distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovi-
nom Br~ko Distrikta BiH objavljuje Ponovljeni javni ko-
nkurs radi prikupljanja pismenih ponuda sa ciljem osni-
vanja i prodaje prava gra|enja na slijede}oj lokaciji:
- LOKACIJA „BREZOVO POLJE“ - Prema odredbama
Odluke o usvajanju Prostornog plana Br~ko Distrikta
BiH broj: 0-02-022-64/07 od 04.06.2007. godine pre-
dmetno zemlji{te se nalazi u prostornoj cjelini urbanog
podru~ja Brezovo Polje, u okviru povr{ina namijenje-
nih za gra|evinsko zemlji{te. Predmetna parcela se
nalazi na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. 1845/2, po-
vr{ine 5.572,00 m
2
, upisana u KKU broj 332, KO Bre-
zovo Polje sa upisanim pravom vlasni{tva i posjedom
u korist Br~ko Distrikta BiH sa dijelom 1/1.
Predmetna parcela predstavlja izgra|eno gra|evinsko
zemlji{te sa osiguranim trajnim pristupom do istog sa
ulica u naselju sa zapadne strane parcele.
Po~etna prodajna cijena za prodaju nekretnina iznosi
2,00 KM po 1 m
2
, {to ukupno iznosi 11.144,00 KM.
Depozit (20% od po~etne cijene) je u iznosu od
2.228,80 KM.
2. Ponuda se odnosi na lokaciju nazna~enu u pretho-
dnoj ta~ki.
3. Projektovanje, tehnologija i izvo|enje svih radova
moraju biti u skladu sa propisima primjenjivim u Br~ko
Distriktu BiH.
4. Pravo u~e{}a na konkursu imaju sva doma}a i stra-
na pravna i fizi~ka lica koja u roku utvr|enom u Pono-
vljenom javnom konkursu dostave pismeno zatvorene
ponude koje treba da sadr`e tehni~ki i komercijalni dio:
a) Tehni~ka ponuda treba da sadr`i:
Za fizi~ka lica:
- kopiju dokumenta za identifikaciju, ukoliko se prijava
podnosi putem punomo}nika uz prijavu se prila`e
ovjerena punomo}),
- ta~nu oznaku za predmetnu lokaciju za koju se po-
dnosi prijava,
- dokaz o uplati kaucije (putem depozita ili bankovne
garancije) u iznosu od 20% od po~etne prodajne ci-
jene, koji se upla}uje na:
- Jedinstveni `irora~un Br~ko Distrikta BiH kod
HVB-CENTRAL PROFIT BANKA DD SARAJEVO,
FILIJALA BR^KO, broj: 1290079404545811, vr-
sta prihoda 722422, {ifra op}ine 099 (ukoliko se
uplata vr{i u KM);
- dokaz o izmirenju poreznih obaveza, odnosno dokaz
da nije porezni obveznik (koji izdaje Direkcija za fina-
nsije - Porezna uprava Br~ko Distrikta BiH),
Za pravna lica:
z rje{enje o registraciji firme kod nadle`nog suda,
z identifikacioni broj poreznog obveznika,
z uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih
prihoda (poreza, doprinosa za fondove penzionog i
invalidskog osiguranja, doprinosa za zdravstvo) ne
starije od 90 dana od dana podno{enja prijave,
z referens lista,
z dokaz o uplati kaucije (putem depozita ili bankovne
garancije) u iznosu od 20% od po~etne prodajne
cijene, koji se upla}uje na:
- Jedinstveni `irora~un Br~ko Distrikta BiH kod
HVB-CENTRAL PROFIT BANKA DD SARAJEVO,
FILIJALA BR^KO, broj: 1290079404545811 vr-
sta prihoda 722422, {ifra op}ine 099 (ukoliko se
uplata vr{i u KM);
- Instruction for Payment Order / Instrukcija za devi-
zne doznake (e):
Primalac/Beneficiar y: Broj ra~una: 540100-
4600082130006,
Naziv firme: „Br~ko Distrikt BiH“
Adresa: Br~ko, Bosna i Hercegovina, Bulevar mira 1
ACCOUNT WITH/ kod banke: ACC.No.9323 945 za
EUR
HYPO ALPE-ADRIA BANK AD
Banja Luka, Filijala Br~ko
SWIFT: HAABBA2B,
Banka korespondent/ intermediary bank: SWIFT: HAA-
BAT22
HYPO ALPE-ADRIA BANK INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
(Upla}eni nov~ani iznos na ime kaucije, Vlada Br~ko
Distrikta BiH }e vratiti ponu|a~ima u roku od 15 dana
od dana dono{enja Odluke po provedenom postupku
izbora najpovoljnijeg ponu|a~a, odnosno u roku od 15
dana od dana podno{enja zahtjeva za povrat upla}e-
nih sredstava.)
Tehni~ka ponuda je uslov za otvaranje komercijalne
ponude, koja je i eliminatorna.
b) Komercijalna ponuda treba da sadr`i:
- visinu kupoprodajne cijene,
- visina ulaganja,
- broj zaposlenih,
- rok zavr{etka izgradnje.
Tehni~ka i komercijalna ponuda (originali ili ovjerene
kopije dokumentacije) trebaju se odvojeno upakovati
za svaku lokaciju u koverte sa naznakama „TEHNI^KA
PONUDA“ i „KOMERCIJALNA PONUDA“ te potom obje
spakovati u jednu zajedni~ku kovertu sa naznakom
„prijava na ponovljeni javni konkurs radi zaklju~ivanja
ugovora o osnivanju i prodaji prava gra|enja za izgra-
dnju poslovnog objekta na LOKACIJI (navesti lokaci-
ju) - NE OTVARAJ“.
5. Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se u skladu
sa kriterijima utvr|enim u komercijanoj ponudi iz pre-
thodne ta~ke ovog konkursa tako {to }e se ukupan
mogu}i broj bodova (100 bodova) rasporediti na slije-
de}i na~in:
- broj zaposlenih 40 bodova
- visina ulaganja 25 bodova
- rok zavr{etka izgradnje 25 bodova
- visinu kupoprodajne cijene 10 bodova
Za svaki od kriterija ponu|a~ koji ponudi najbolje uslo-
ve }e dobiti maksimalan broj bodova, dok }e se ostale
ponude bodovati proporcionalno prema najboljoj po-
nudi.
6. Po~etna prodajna cijena za prodaju nekretnina je
navedena u ta~ki 1. Ponovljenog javnog konkursa.
7. Razgledanje nekretnine iz ta~ke 1. ovog konkursa i
uvid u potrebnu dokumentaciju mo`e se izvr{iti od
01.10.2007.godine do 12.10.2007.godine.
8. Krajnji rok za podno{enje ponuda je 15.10.2007.
godine do 16,00 sati po lokalnom vremenu.
9. Za potpisivanje ugovora o kupoprodaji potrebna je
saglasnost Supervizora za Br~ko Distrikt BiH i mi{lje-
nje Pravobranila{tva Br~ko Distrikta BiH.
10. Ugovorom o kupoprodaji nekretnine iz ta~ke 1.
ovog konkursa, izme|u ostalog, bit }e regulisan rok i
na~in pla}anja kupoprodajne cijene, kao i vrijeme i
na~in predaje u posjed kupljene nekretnine.
11. Otvaranje prispjelih ponuda izvr{it }e Komisija za
provo|enje Ponovljenog javnog konkursa dana
16.10.2007.godine u 13 sati u prostorijama Kancela-
rije za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta
BiH, kancelarija br.74. Predstavnici ponu|a~a mogu
prisustvovati otvaranju ponuda.
12. Ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka,
kao i one ponude koje ne sadr`e sve elemente zahtije-
vane konkursom ne}e biti uzete u razmatranje.
13. Ponu|a~i snose sve tro{kove pripremanja, po-
dno{enja ponuda, kao i uplate kaucije. Br~ko Distrikt
BiH zadr`ava pravo da ne odabere nijednu ponudu, tj.
da poni{ti Ponovljeni javni konkurs bez obrazlo`enja.
14. Uredno kovertirane pismene ponude sa naznakom
„prijava na ponovljeni javni konkurs radi zaklju~ivanja
ugovora o osnivanju i prodaji prava gra|enja za izgra-
dnju poslovnog objekta na LOKACIJI (navesti lokaci-
ju) - NE OTVARAJ - ponuda za javni konkurs“ dostavi-
ti li~no ili po{tom na adresu:
Vlada Br~ko Distrikta BiH -
Ured za upravljanje javnom imovinom Br~ko Distrikta
BiH
Bulevar mira 1,
76100 Br~ko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina
15. Sve potrebne informacije u vezi s ovim konkursom
mogu se dobiti na broj telefona 049/240-632, 240-
633.
DIREKTOR UREDA
Miron Buro, dipl. ing. arh.
PREDMET KONKURSA
Predmet Javnog konkursa je prodaja prava
gra|enja na lokaciji:
- nekretnina ozna~ena po novom premjeru kao
k.~. br. 1998/48 povr{ine od 1126 m
2
upisana
u Pl. br. 2496 KO Br~ko 1, ~emu po starom pr-
emjeru odgovara nekretnina ozna~ena kao k.~.
br. 699/76 povr{ine od 1126 m
2
upisana u z.k.
ulo`ak broj: 1453 KO Br~ko, koja se nalazi u
stambenom naselju „Klanac“ u Br~ko Distriktu
BiH i
- nekretnina ozna~ena po novom premjeru kao
1998/9 povr{ine od 319 m
2
upisana u Pl. br.
2113 KO Br~ko 1, ~emu po starom premjeru
odgovara nekretnina ozna~ena kao k.~. broj
699/20 povr{ine od 319 m
2
upisana u z.k.
ulo`ak br. 5001 KO Br~ko, koja se nalazi u sta-
mbenom naselju „Klanac“ u Br~ko Distriktu
BiH.
Ukupna povr{ina zemlji{ta na kome se vr{i pro-
daja prava gra|enja iznosi 1.445,00 m
2
.
Po~etna prodajna cijena za prodaju nekretnina
ovog konkursa iznosi 6,00 KM po 1,00 m
2
, {to
za ukupnu povr{inu od 1.445,00 m
2
iznosi
8.670,00 KM.
PRAVO U^E[]A NA KONKURSU
1. Pravo u~e{}a na konkursu imaju sva fizi~ka i
pravna lica koja podnesu prijave sa potrebnom
dokumentacijom u roku od 15 dana od dana
njegovog objavljivanja u sredstvima javnog
informisanja na adresu Vlada Br~ko Distrikta
BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom
Br~ko Distrikta BiH, na adresu Bulevar mira br.
1 Br~ko Distrikt BiH, s naznakom: „za javni ko-
nkurs - prodaja prava gra|enja“.
2. Prijava treba da sadr`i identifikacione poda-
tke podnosioca prijave i to:
- za fizi~ko lice (prezime, ime jednog roditelja i
ime, adresa, broj telefona, ovjerenu kopiju do-
kumenta za identifikaciju, ukoliko se prijava po-
dnosi putem punomo}nika uz prijavu se prila`e
ovjerena punomo});
- dokaz o uplati kaucije (putem depozita ili ba-
nkovne garancije) u iznosu od 20% od po~etne
prodajne cijene i to u iznosu od 1734,00 KM,
koja se upla}uje na jedinstveni `irora~un Br~ko
Distrikta BiH kod HVB-CENTRAL PROFIT BAN-
KA
DD SARAJEVO, FILIJALA BR^KO, broj:
1290079404545811 vrsta prihoda 722422,
{ifra op}ine 099 (ukoliko se uplata vr{i u KM);
- dokaz o izmirenju poreznih obaveza, odnosno
dokaz da nije porezni obveznik, izdato od na-
dle`nog odjeljenja u mjestu prebivali{ta stra-
nke, zaklju~no sa 30.08.2007. godine (u origi-
nalu ili ovjerenoj kopiji);
- lokacija i broj predmetne parcele po objavlje-
nom konkursu;
- za pravno lice (naziv, sjedi{te, adresa i broj te-
lefona, ovjerenu punomo} za predstavnika);
- rje{enje o registraciji firme;
- identifikacioni broj poreznog obveznika;
- dokaz o uplati kaucije (putem depozita ili ba-
nkovne garancije) u iznosu od 20% od
po~etne prodajne cijene i to u iznosu od
1734,00 KM, koja se upla}uje na jedinstveni
`irora~un Br~ko Distrikta BiH kod HVB-CEN-
TRAL PROFIT BANKA DD SARAJEVO, FILI-
JALA BR^KO, broj: 1290079404545811 vr-
sta prihoda 722422, {ifra op}ine 099 (uko-
liko se uplata vr{i u KM);
- Instruction for Payment Order / Instrukcija za
devizne doznake(e):
- Primalac/Beneficiary: Broj ra~una: 540100-
4600082130006,
- Naziv firme: „Br~ko Distrikt BiH“
- Adresa: Br~ko, Bosna i Hercegovina, Bulevar
mira 1
- ACCOUNT WITH/ kod banke: ACC.No.9323
945 za EUR
- HYPO ALPE-ADRIA BANK AD
- Banja Luka, Filijala Br~ko
- SWIFT: HAABBA2B,
- Banka korespondent/ intermediary bank:
SWIFT: HAABAT22
- HYPO ALPE-ADRIA BANK INTERNATIONAL
AG
- KLAGENFURT, AUSTRIA
- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu
javnih prihoda (poreza, doprinosa za fondove
penzionog i invalidskog osiguranja, doprinosa
za zdravstvo) ne starije od 90 dana od dana
podno{enja prijave;
- lokacija i broj predmetne parcele po objavlje-
nom konkursu;
- sva dokumenta koja se prila`u moraju biti u or-
iginalu ili ovjerenoj kopiji.
IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A
1. Uslov za odr`avanje usmenog javnog na-
dmetanja jeste da su pristigle najmanje 3
blagovremene i potpune prijave.
2. Sa u~esnikom koji ponudi najve}u proda-
jnu cijenu zemlji{ta-nekretnine zaklju~it }e
se ugovor u roku od 30 dana od dana do-
no{enja kona~ne odluke o izboru najpovo-
ljnijeg ponu|a~a.
3. Ukoliko u~esnik konkursa koji je izabran
kao najpovoljniji ponu|a~ odustane od za-
klju~enja ugovora o prodaji prava gra|enja
nema pravo na povrat kaucije (depozita), a
za predmetno zemlji{te navedeni ugovor
se zaklju~uje sa slijede}im najpovoljnijim
ponu|a~em.
4. Razgledanje nekretnine iz ovog konkursa i
uvid u potrebnu dokumentaciju mo`e se
izvr{iti od 01. 10. 2007. godine do 12. 10.
2007. godine.
5. Za potpisivanje ugovora o kupoprodaji po-
trebna je saglasnost Supervizora za Br~ko
Distrikt BiH i mi{ljenje Pravobranila{tva
Br~ko Distrikta BiH.
6. Ugovorom o kupoprodaji nekretnine iz
ovog konkursa, izme|u ostalog, bit }e
regulisan rok i na~in pla}anja kupoproda-
jne cijene, kao i vrijeme i na~in predaje u
posjed kupljene nekretnine.
7. Usmeno javno nadmetanje za davanje u
zakup poslovnog prostora iz ovog konku-
rsa odr`at }e se u Uredu za upravljanje ja-
vnom imovinom, soba 74 Br~ko Distrikta
BiH dana 15.10. 2007. godine u 11,00
sati.
8. Lica koja su podnijela nepotpune i nebla-
govremene prijave ne}e imati pravo
u~e{}a na usmenom javnom nadmetanju.
9. Br~ko Distrikt BiH zadr`ava pravo da u bilo
kojem dijelu postupka, poslije objavljivanja
Javnog konkursa, mo`e odustati od proda-
je tj. poni{titi javni konkurs, bez obra-
zlo`enja.
10. Sve informacije vezane za Konkurs mogu
se dobiti na broj telefona 049/240-632.
DIREKTOR UREDA
Miron Buro, dipl. ing. arh.
Tiffany Tiffany Tiffany Tiffany Tiffany Tiffany Tiffany Tiffany Tiffany Tiffany
T
i
f
f
a
n
y

T
i
f
f
a
n
y

T
i
f
f
a
n
y
T
i
f
f
a
n
y

T
i
f
f
a
n
y

T
i
f
f
a
n
y
T
i
f
f
a
n
y

T
i
f
f
a
n
y

T
i
f
f
a
n
y
T
i
f
f
a
n
y

T
i
f
f
a
n
y

T
i
f
f
a
n
y
Sarajevo - TC Robot Hrasno, TC Robot Novo Sarajevo, PG Skenderija, Mercator,
Mostar -Vila Neretva, Banjaluka -Tropic Centar, Tuzla - Univerzitetska bb
@enski
prsluk
19,00 KM
Dje~ija
jakna
27,50 KM
Dje~ija
trenirka
16,90 KM
Dje~iji
komplet
20,50 KM
Dje~ija
jakna
38,90 KM
Dje~ije samtane
pantalone
18,80 KM
Mu{ki
d`emper
31,50 KM
Mu{ki
d`emper
26,40 KM
@enska
majica
15,10 KM
@enska
jakna
13,40 KM
70 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 71
72 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
„MAJORKA“ d.o.o. Sarajevo raspisuje
KONKURS
za prijem u stalni radni odnos u hotelu „Exclusive“ na poslovima:
Sobarica-sprema~ica - 2 izvr{ioca
Pored op{tih uslova po`eljno bi bilo da su kandidati na evidenciji Biroa
za zapo{ljavanje i da poznaju bar jedan od svjetskih jezika.
Kandidati se mogu javiti direktno u prostorije hotela „Exclusive“ i do-
biti informacije na telefon 033/580-000.
Na osnovu Odluke o roku za prijavu javne ponude u maloj privatizaciji ("Sl. novine
Federacije BiH", broj 14/02, 01/03, 66/03, 77/04 i 75/05), a u skladu sa Pravilnikom o
postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeæa-Preèišæeni tekst ("Sl. novine
Federacije BiH", broj 28/05), Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Herce-
govine objavljuje:
DOPUNU REGISTRA PRODAJE U POSTUPKU
MALE PRIVATIZACIJE
Obavje{tavamo Vas da smo u „Slu`benom glasniku BiH“ broj 71/07 od 24. 09.
2007. godine objavili
PONOVNO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI
Za dostavu ponuda u otvorenom postupku
I. Predmet nabavke: Izgradnja stambenog objekta u Trnovu
II. Obim ugovora: Dvije lamele veli~ine 24,50x9,20 prizemlje i sprat ({est
stambenih jedinica P=cca 300 m
2
, poslovnih prostora cca 250 m
2
i
gara`a cca 40 m
2
)
III. Rok za podizanje tenderske dokumentacije: 05. 10. 2007. godine
IV. Tro{kovi tendera: 200,00 KM na `.r. 129-101-10002379-11 HVB-Central
profit banka dd Sarajevo (u~esnici koji su u prethodnom objavljivanju
izvr{ili otkup tenderske dokumentacije nisu obavezni u ponovnom
postupku ponovo vr{iti otkup iste)
V. Rok za dostavu: 23. 10. 2007. godine do 12,00 sati na adresu: Hivzi Bjelevca
broj 54 Sarajevo
VI. Otvaranje ponuda: 23. 10. 2007. godine u 14,00 sati u ulici Hivzi Bjelevca
broj 54/I Sarajevo
VII Kontakt osoba: Jaki} Jesenka dipl. ing. telefon 033 776-191
Kantonalno javno komunalno preduzeæe
"Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Na osnovu èlana 28.taèka b. Zakona o javnim preduzeæima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl.
novine F BiH", br. 8/05 ), èlana 57 taèka 2. Statuta KJKP"Vodovod i kanalizacija" d.o.o.Sarajevo i Od-
luke Odbora za reviziju Izvod broj 1-01/07 od 12.09.2007. godine, Odbor za reviziju raspisuje:
K O N K U R S
za izbor i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju
BOR BANKA DD SARAJEVO
OBJAVLJUJE
JAVNO NADMETANJE
Za prikupljanje ponuda za ure|enje desnog krila prizemlja zgrade
BOR banke dd Sarajevo Obala Kulina bana 18
B
OR
BANKA
S
arajevo
BANKA BOR
Obala Kulina bana 18, Sarajevo
I
PREDMET JAVNOG NADMETANJAje prikuplja-
nje ponuda za ure|enje desnog krila prizemlja poslo-
vne zgrade BOR banke dd Sarajevo (kancelarijski pro-
stor) i stubi{te navedenog objekta.
Poslovi ure|enja podrazumijevaju parketarske, mo-
lerske, tapetarske radove, kao i radove na ure|enju
postoje}eg kamenog stepeni{ta.
II
PRAVO U^E[]A NA JAVNOM NADMETANJU
imaju doma}a i strana pravna lica koja su registrovana
za obavljanje poslova iz javnog nadmetanja.
III
IZRADA I SADR@AJ PONUDE
Ponuda treba da sadr`i:
Naziv i ta~na adresa ponu|a~a
Rje{enje o sudskoj registraciji
Uvjerenje o poreskoj registraciji
Referens listu do sada obavljenih istih ili
sli~nih poslova
Rok za izvr{enje radova
Cijena i na~in pla}anja
IV
PODNO[ENJE PONUDA
Rok za podno{enje ponuda je 8 dana od dana objavljiva-
nja u zape~a}enoj koverti na adresu: BOR banka dd Sa-
rajevo, Obala Kulina bana 18 sa naznakom za Komisiju
za provo|enje Javnog nadmetanja - Ponuda za javno na-
dmetanje NE OTVARAJ, putem po{te ili neposredno
putem protokola Banke.
V
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
Osnova prizemlja sa kvadraturom kancelarija koje su
predmet ure|enja i ista se mo`e preuzeti svaki radni
dan od 8-16 sati.
Eventualni ponu|a~i mogu u navedeno vrijeme i
li~no obi}i prostor koji je predmet javnog nadmetanja
i provjeriti povr{ine i dobiti eventualna poja{njenja.
Kvadratura stepeni{ta mora se utvrditi na licu mjesta.
VI
TRO[KOVI PONUDE
Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a po-
nu|a~a u postupku natje~aja, te zadr`ava pravo pri-
hvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tra`iti
dodatne informacije od ponu|a~a, poni{titi javno na-
dmetanje bez obrazlo`enja ponu|a~ima i za to ne
snosi nikakvu odgovornost.
VII
KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PO-
NUDE su:
Rok izvo|enja radova
Referens lista ponu|a~a
Cijena
Na~in pla}anja
VIII
OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda izvr{it }e Komisija imenovana od
strane Nadzornog odbora, predlo`iti najpovoljnijeg
ponu|a~a, te nakon dono{enja odluke od strane Na-
dzornog odbora o izboru najpovoljnije ponude, oba-
vijestiti sve ponu|a~e.
IX
DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije vezano za javno nadmeta-
nje, razgledanje mogu se dobiti svakim radnim da-
nom od 08-16 sati na broj telefona: 278-520. Kontakt
osoba Omerovi} Alija
Sarajevo, 26. 09. 2007.
1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imeno-
vanje Direktora Odjela za internu reviziju
KJKP" Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
2. Opis pozicije:
Direktor Odjela za internu revizije ima obavezu i
odgovornost da:
- uspostavi Odjel za internu reviziju odgovara-
juæeg obima potrebnog da se adekvatno obavljaju
du`nosti utvrðene Zakonom i Statutom,
- ispunjava iskljuèive nadle`nosti za odabir i
rukovoðenje licima zaposlenim u Odjelu,
- podnosi godišnje studije rizika i plan revizije
Odboru za reviziju, koja sadr`i detaljan prikaz
riziènih podruèja i revizija koje æe biti izvršene,
- obavlja svoju du`nost u potpunom skladu sa
Meðunarodnim standardima revizije.
3. Direktor Odjela za internu reviziju je èlan
Odbora za reviziju, bez prava glasa.
4. Mandat
Mandat direktora Odjela za internu reviziju traje
2(dvije)godine.
Sa direktorom Odjela za internu reviziju za-
kljuèuje se ugovor kojim se regulišu ovlaštenja,
odgovornost i visina naknade.
5. Uslovi
Kandidat mora ispunjavati opæe i posebne uslove.
a) Opæi uslovi
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpušten iz dr`avne slu`be kao rezultat
mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od tri go-
dine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,
- da se na njega ne odnosi èlan IX 1. Ustava BiH,
- da nije osuðivan za krivièna dijela i za privredni
prestup nespojiv sa funkcijom
direktora Odjela za internu reviziju,
- da mu presudom Suda nije zabranjeno obavljan-
je du`nosti u oblasti revizije,
- da nije zaposlenik preduzeæa, èlan nadzornog
odbora niti uprave preduzeæa, te da nema direkt-
ni ili indirektni finansijski interes u preduzeæu,
osim naknade po osnovu obavljanja funkcije,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslo-
va Direktora.
b) Posebni uslovi
- visoka struèna sprema (Ekonomski fakultet),
- da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u
struci,
- certifikat ovlaštenog revizora.
Potrebni dokumenti
- biografija sa adresom i kontakt telefonom,
- diploma o struènoj spremi i certifikat ovla-
štenog revizora,
- dokaz o radnom iskustvu,
- izvod iz matiène knjige roðenih ili kopija CIPS-
ove liène karte,
- uvjerenja o neka`njavanju za uslove 3.a) 5 i 6 (ne
starija od tri mjeseca, izdata od MUP-a i Suda),
- izjave za uslove 3.a) 3,4 i 7 ( ne starije od tri
mjeseca)
- ljekarsko uvjerenje (naknadno za izabranog
kandidata).
Tra`ena dokumentacija mora biti orginal ili ov-
jerene fotokopije.
Kandidati koji uðe u u`i izbor biæe pozvani na in-
tervju u roku od 10 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.
Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na
adresu:
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sarajevo
ul. Jaroslava Èernija br. 8
Sarajevo
sa naznakom:
(Prijava na konkurs za Direktora Odjela za in-
ternu reviziju-(Ne otvaraj).
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana ob-
javljivanja u sredstvima informisanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzi-
mati u razmatranje.
Preduzeæe nije obavezno vraæati dokumentaciju
prispjelu na konkurs.
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 73
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom suprugu i ocu
NASUFU
FERIZOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Tvoji: supruga Fadila, sin Sead, k}erke Jasna i Senada
1507-1mo
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{ava godina dana otkako je pr-
eselio na ahiret na{ dragi
MEHMED (JUNUZ)
TRNKA
S ljubavlju te spominjemo, po dobru pamtimo i be-
skrajno nam nedostaje{.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni ra-
hmet tvojoj du{i.
Tvoji: supruga Almasa, sin Nijaz, k}erka Neziha,
zet Emir, snaha Zumra, unuke [ejla i Aida, unuk Di-
no i zet Jasmin
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 9. 2007. godine
u 14.00 h, u Begovoj d`amiji.
10689-1gr
POSLJEDNJI SELAM
mome bratu
MEHMED - ME[A GRACA
Molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet moj brate Me{a.
Od brata Selima i njegove porodice i zetova
8396-1pr
POSLJEDNJI
POZDRAV
mom drugu
ADI
^OLAKOVI]U
Oti{ao si i ostavio
neizlje~ivu tugu i bol za
sobom.
Nedostajat }e mi tvoj
nasmijani i uvijek veseli
lik po kojem }u te uvi-
jek pamtiti i nikad zabo-
raviti!!!
Tvoja Minela
13142-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
ADO
^OLAKOVI]
Klico ^amil
sa porodicom
10692-1gr
POSLJEDNJI SELAM
ADO ^OLAKOVI]
Keno, Minel, Alen, Fake, Irfo...
10693-1gr
POSLJEDNJI SELAM
na{em kom{iji i
prijatelju
GALIBU
[EHOVI]U
Od had`i
Asima i had`i
Emine Smaji{
10694-1gr
POSLJEDNJI SELAM
na{em drugu
ADI ^OLAKOVI]U
Nedostajat }e nam dru`enje sa tobom.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote.
Maumer, Gugo, Timur i Sola
8397-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
ADI
Raja iz Caffe bara „THERAPY“
8394-1pr
ADO (SAFET)
^OLAKOVI]
Bio si nam dika i ponos. Tvoj
osmijeh je razvedravao sve oko
tebe. Hvala ti na tome!
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet, jer to si zaslu`io.
Tvoje daid`e Hivzija i Senad i tvoje daid`inice Fa-
tima i Sabira 8389-1pr
ADO (SAFET)
^OLAKOVI]
Posljednji selam na{em dra-
gom i voljenom Adi.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~iti rahmet tvojoj du{i!
Tvoji: tetak Kemal i tetka Senada
8389-1pr
POKOPNO DRU[TVO
"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763
mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062
fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo
0049(0)16093427808
www.bakije.com
Pokopno dru{tvo
"BAKIJE" vr{i prevoz
umrlih iz Zapadne
Europe specijalnim
pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze
na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO
SMRTOVNICE NA INTERNETU
74 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
dragoj mojoj tetki
D@EMILI PA[OVI] - BRAJLOVI]
„A ti du{o smirena
vrati se Gospodaru svome
zadovoljna, a i On tobom zadovoljan
i u|i me|u robove moje i u|i u d`enet moj“.
Sejo Brajlovi} s porodicom
13139-1nd`
ADO (SAFET) ^OLAKOVI]
D`enetske hurije su samo za odabrane. Ado, sine moj, Ado, brate moj, ostavio si nas u velikoj tuzi. Zaborav na tvoj plemeniti lik nije mogu} u srcima tvoje majke, tvog oca
i tvog brata Asmera.
U~it }emo dove, posje}ivati tvoj mezar i zaboraviti te nikad ne}emo.
Nek ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i rahmet tvojoj du{i.
Tvoj babo Safet, majka Milada i brat Asmer
8389-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
drugu
ADI ^OLAKOVI]U
Od raje sa Mejta{a: Amer, ^oro, Fule, Sanjo, Murke, Mirza - Bora, Gugi, Erko, Hod`a, Denis, Fako, [utro
8392-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
drugu od srca
ADO ^OLAKOVI]
Dragi Ado, u na{im srcima }e{ vje~no `ivjeti i uvi-
jek }emo te se sje}ati.
Tvoji: Velid, Gogo, Pleh, Ado Krasti
8390-1pr
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom ro|aku
HIKMETU - HIKETU
[OBOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoja Enisa - Keka sa porodicom
13140-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
ADI ^OLAKOVI]U
Od Halfa i osoblja ljetne ba{te Hippy klupa
8391-1pr
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 75
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
ADI ^OLAKOVI]U
Velid, Adnan A., Ensar, Ado Mali{a, Mahir H., Vedo H., Ado Cooper, [enda, Dole, Veca,
Pleh, Gogo, Riki, Sale, Gala, Half, Muamer, Gugo, Mirvad, Sirko, Elvir, Denis, Da~o,
Sanjo, Sejo, Sanin, Amir, Suad, Klipe, Meza, Amor, Jasa, \avo, Jasko, Haseta, Garo,
Alen K., Rafet, Erdin, Musa, [ubo, Kapi}, Ka~o, Senad Ba{ta, ^omor, Taba, Alen,
Dino, Pliska, Omar, Eka, Almir G., Borko, Simpo, Ismar T., Ke`a, Keno, Gedora,
@ubi, Im{ir, Adi, Irhad, Junfer, Mo~a, Tarik G., Nedim, D`eno, Ermin M., Ermin K.,
Suad, Slato, Skoja, [emso
8393-1pr
76 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
ADO (SAFET) ^OLAKOVI]
Aga, Esma i Nermin
8382-1pr
NA[I NAJDRA@I
Sa ponosom, ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na va{u plemenitost i dobro-
tu kojom ste nas obasipali. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
O`alo{}ena porodica Eminagi}, Janka Jolovi}a br 4 13138-1nd`
EMIN (MEHMED) EMINAGI]
25. 9. 2005 - 25. 9. 2007.
BAKIR (EMIN) EMINAGI]
21. 10. 1999 - 25. 9. 2007.
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom suprugu
NASUFU
FERIZOVI]U
Tvoja supruga Fadila
1507-1mo
ADO
^OLAKOVI]
Neka ti Allah d`.{.
podari d`enet i vje~ni
rahmet, a tvojoj
porodici sabur.
Nermini
roditelji i brat
8387-1pr
POSLJEDNJI SELAM
na{em dedi
NASUFU
FERIZOVI]U -
NAKI
Tvoja unu~ad: Zen,
Nedim, Ned`ad, Azra i
Amra
1507-1mo
POSLJEDNJI
POZDRAV
dragom
MUSTAFI
EMINEFENDI]U
Sestri~na Vesna i
Gordan Ma{ovi}
8384-1pr
POSLJEDNJI SELLAM
na{em Adi
ADO ^OLAKOVI]
Uposlenici firme SKUTER doo
13137-1nd`
POSLJEDNJI SELLAM
na{em dragom Adi
ADO ^OLAKOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Mursel, Sanela, Arman i Amina
13137-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog
VOJISLAV
(LUKA)
PERI[I]
Sve dok `ivimo, u
na{im srcima `ivjet }e
sje}anje na tebe, tvoju
mladost, dobrotu i ple-
menitost.
Tvoji: sin Vedran,
supruga Enisa i porodi-
ca Agi}
8376-1pr
POSLJEDNJI
POZDRAV
na{em
HIKMETU
(HIKETU)
[OBOVI]U
26. 7. 1951 - 26. 9. 2007.
Rije~ima ne mo`emo
iskazati svoju bol i pa-
tnju.
Tvoji: Nikola, Emil,
Gibe, Fudo, Dino i [oba
10690-1gr
POSLJEDNJI SELAM
ADO ^OLAKOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima...
Senad [enderovi}, Amina Halilovi}, Admir i Adisa Zuko
10691-1gr
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 77
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
ADO (SAFET) ^OLAKOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Nikada te zaboraviti ne}e
Tvoj amid`a Alija, strina Mirsada, brati}i Adis i Dino i nevjesta Maja
8374-1pr
ADO (SAFET) ^OLAKOVI]
Moj Ado, moj Sultane, oti{ao si na onaj svijet, i na{a srca sa tobom!
Ne}u nikad zaboraviti tvoj posljednji osmijeh.
Rahmet ti lijepoj du{i, da ti Allah d`.{. lijepi d`enet podari.
Tvoj brat Edo i snaha Alsada
8386-1pr
ADO ^OLAKOVI]
Brate moj, vje~no }e{ ostati u mom sje}anju!
Nek ti je vje~iti rahmet!
Tvoj brat Asmer
8386-1pr
POSLJEDNJI SELAM
ADO (SAFET) ^OLAKOVI]
Neka ti Allah podari lijepi d`enet a tvojim roditeljima i bra}i sabur.
Tvoji ^oli}i: Armin, Mahira, Elma i Ado
8378-1pr
POSLJEDNJI SELAM
Bratu na{eg prijatelja
ADI ^OLAKOVI]U
Neka ti Allah dragi podari lijepi d`enet.
Faris i Tarik Nik{i}, Haris i Keno [pilja, Sladi},
[aba, Make, Bali}
8380-1pr
POSLJEDNJI SELAM
ADO (SAFET)
^OLAKOVI]
Tvoji: tetak Alija, tetka Hata, ro|ak Esad sa supru-
gom Mu{kijom i ro|ak Ned`ad sa suprugom Jasom i
sinom Alenom
8281-1pr
POSLJEDNJI SELAM
ADO (SAFET)
^OLAKOVI]
Daid`e Hika i Seno
8379-1pr
ADO ^OLAKOVI]
Najmilije moje
[ta da pi{em kad nema rije~i kojom bih opisala kako mi je sad.
Ne postoji ljubav koju smrt mo`e prekinuti, bol je prejaka, a rana na srcu neizlje~iva i vje~na...
E da si mi sad ovdje...
Zauvijek }e{ ostati dio mene.
Voli te tvoja Beba
8387-1pr
TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage nikad pre`aljene roditelje
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Sa ljubavi i po{tovanjem,
Va{i sinovi Edin i Vedad sa suprugama 8357-1pr
SJE]ANJE
NA MOJU JEDINU I VOLJENU
MERSIHU
Sine, 28. septembar, Dan Tvog ro|enja...
Mila, bilo bi Ti tek 27 godina...
Sine, ja bih Te zagrlila i rekla: „Ti si moja velika curica“...
Mila, ve} se {esti put obilje`ava bolno...
Mila i jedina moja, kako je bilo nekada...
Sine, nekada Dan sre}e, `urbe, poklona, radosti, iznena|enja...
Mila, danas Dan tuge...
Sine moj, Dan beskona~ne tuge, suza i boli...
Mila moja, {to god da ka`em, premalo je...
S najve}om ljubavlju, ponosom i vje~nom tugom
Tvoja mama
1164-1-07tz
SALIH SILAJD@I]
1939 - 1996.
REFIJA SILAJD@I], ro|. DIVO[
1943 - 2005.
Voljena
MERI
Umjesto sre}e zbog tvog postojanja i radosti kad ti ~ujemo
glas i vidimo tvoje nje`no lice i plave okice, ostala je samo tu-
ga, bol, suze i sje}anja.
Bilo bi ti tek 27
Volimo te
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima.
Tvoji: sestra Jaca i brat Isko
1160-1-07tz
Dana 28. 9. 2007. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od prerane smrti na{eg
dragog kolege
prof. MUHAREMA JAKUPOVI]A
Pamtit }emo vje~no tvoju dobrotu, ljudskost i plemenitost.
Kolektiv MS[ „MUSA ]AZIM ]ATI]“ Kladanj
1165-1-07tz
MERI
Danas bi imala 27 godina...
Na ovaj dan skoro svi na okupu a tebe me|u nama nema. Ima te u srcu, u du{i, u mislima...
Donijet }emo ti cvije}e i suze, a ne}emo dobiti osmijeh, nje`ni pogled i sre}u na licu koju si samo ti znala pokazati.
Nedostaje{ nam sve vi{e i vi{e pahuljice mila.
Tvoji: tetka Sana, tetak Tasim, Ismar i Jasmina
1159-1-07tz
SJE]ANJE
NA NA[U VOLJENU
MERSIHU
Meri,
Dan koji smo nekada slavili i bili sretni,
Na{a srca su puna tuge,
U na{im sje}anjima `ive lijepi dani,
Dani kada smo se radovali i `ivjeli jedni za druge,
Uvijek sa Tobom
Tetka Bisa, tetak Zufer, Alma i Aida
1163-1-07tz
78 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 79
Dana 28. 9. 2007. navr{ava se 8 godina od smrti
na{eg voljenog supruga i oca
FUAD (MURATA)
VELIBA[I]
Dragi tata,
Bio si nam i ostao uzor u svemu {to je po{teno, ple-
menito i lijepo.
Supruga Ramiza, sin D`enan i k}erka D`enita
10645-1gr
Dana 28. 9. 2007. godine navr{ava se 7 godina ka-
ko je preselila na ahiret na{a draga
HAFIFA
FIFA KRILI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji
10633-1gr
Dana 24. 9. 2007. godine navr{ilo se punih 5 godi-
na od kada je prestalo da kuca srce moga plemenitog
supruga
SMAJI[ AHMEDA
MUSTAFA - NUTO
Ni dani, ni mjeseci, ni godine
ne mogu izbrisati sje}anje na
tvoj lik, plemenitost i dobrotu.
Ima ne{to {to nikada umrijeti
ne}e, a to je toplo i ponosno sje}anje na tebe.
Molim da ti Allah milostivi podari lijepi d`enet.
Tvoja supruga Nura
10627-1gr
Dana 22. 11. 2007.
godine navr{ava se 20
godina od smrti
AHMEDA
([EMSA)
HERENDE
Sve dok mi `ivimo ostat
}e{ u na{em sje}anju.
Supruga Katarina,
k}erka Rusmila,
sin Rusmil i
ostala familija
10634-1gr
Dana 28. 9. 2007.
navr{ava se 18 godina
otkada nisi s nama
HAFIZA
OMEROVI]
Draga mama, i danas
boli kao i onog dana kad
te izgubismo.
Tvoja djeca: Nafa,
Latif i D`evad
10571-1gr
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom bratu i amid`i
SALIMU -
IBRAHIMU VESNI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari vje~ni ra-
hmet i lijepi d`enet.
Bahrija Vesni} sa porodicom
13121-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom bratu i amid`i
SALIMU - IBRAHIMU
VESNI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari vje~ni ra-
hmet i lijepi d`enet.
Smail Vesni} sa porodicom
13121-1nd`
Ovih dana navr{ilo se dvadeset godina od preselje-
nja na ahiret na{e drage mame, nane i punice
SIDIKA-hanume
HASANBEGOVI], ro|.
DEMIRAGI]
@ivi voljena, nikad zabora-
vljena. Neka joj Allah d`.{. po-
dari vje~ni rahmet.
K}erka Sabira sa porodicom
Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji 29. 9.
2007. u 13,20 h.
10671-1gr
^etvrtog oktobra 2007. godi-
ne navr{ava se 40 dana otkako
nije sa nama na{ dragi suprug,
otac, brat, punac, djed i pradjed
PETAR (STOJAN)
MIKA^A
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i po-
znanike da }emo dana 29. 9. 2007. god. (subota) u
11,00 sati, posjetiti grob i potom se sastati u ku}i
`alosti, ul. Josipa Slavenskog 12 Ilid`a.
O`alo{}ena porodica
13113-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
HIKMET
[OBOVI]
([OBA)
Ovaj papir podnijeti ne
mo`e koliko je ranjeno srce
moje. Molim Uzvi{enog
Allaha d`.{. da ti podari lije-
pi d`enet i veliki rahmet tvo-
joj plemenitoj, dobroj du{i,
{to si ti i zaslu`io.
Neutje{na velika prijateljica
13119-1nd`
POSLJEDNJI
POZDRAV
na{oj djevoj~ici
LANI DEDI]
Tuga za tobom je
vje~na.
Tvoji: Ne|ad,
Damir, Vedo, Ivona,
Jasna i Arnela
10666-1gr
POSLJEDNJI SELAM
dragom kom{iji
GALIBU
[EHOVI]U
Od Jagode, Fikreta i
Mirze Smaji{
10686-1gr
Mom drugu
ADI
^OLAKOVI]U
Od Fuleta i Amire
8395-1pr
Dana 28. 9. 2007. go-
dine navr{ava se 40
tu`nih dana od kada je
preselio na ahiret na{
SAMIR (HASAN)
TUCAK
Tvoj plemeniti lik i
dobrota `ivjet }e vje~no
u nama.
Neka ti Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji Muamer i Ner-
mina
10685-1gr
Dana 28. 9. 2007. go-
dine navr{ava se 40
tu`nih dana od kada je
preselio na ahiret na{
SAMIR (HASAN)
TUCAK
S ljubavlju i po{tova-
njem vje~no }emo
~uvati uspomenu na sva
tvoja dobra djela i ple-
meniti lik.
Neka ti Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Medisa, Sejo i
Lamija
10685-1gr
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{ava se 40 tu`nih dana otkako
si preselio na ahiret
SAMIR (HASAN)
TUCAK
Tu`an je ovaj dan koji nas
podsje}a na vje~ni rastanak sa
tobom. Znao si koliko te volimo,
ali ne zna{ koliko nam nedostaje{.
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet.
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i sve prijatelje da
}e se predati hatma u d`amiji u ul. Zakira Panjete pri-
je d`uma namaza.
Tvoji roditelji Hasan i Zejna
10685-1gr
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{ava se 40 tu`nih dana od kada
je preselio na ahiret na{
SAMIR (HASAN)
TUCAK
Pamtit }emo vje~no tvoju do-
brotu i plemenitost. Od nas vo-
ljen i nikad zaboravljen.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: amid`a Huso i strina Fatima
10685-1gr
80 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Dana 28. 9. 2007. godine navr{ava se 8 godina od kako je
preselio na ahiret na{ najmiliji
DAMIR (FADIL) TANOVI]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Porodice Tanovi} i Preljevi}
10674-1gr
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg prijatelja
MUSTAFA
EMINEFENDI]
Samir, Nihad, Omar, Slad`an
13126-1nd`
Dana 28. 9. 2007. godine navr{ava se 14 godina otkako je, kao
{ehid, u 19. godini, na ahiret preselio
FADIL (HANKE i
MUSTAFE) SEJDINOVI]
ro|en 29. 10. 1974. godine
Neka vidi Bosna cijela!
Tog gaziju...
Srca nje`na; al’ juna~koga,
hrabra, smjela!
Na{e ku}e to je nam.
U srcima na{im,
od ljubavi i tuge...
Za njeg bukti plam.
Nek’ nagradi Allah dobrom, svakog onog ko }e htjeti... Kad ovo
pro~ita...
Svih {ehida na{e Bosne... Sa Fatihom da se sjeti.
Majka Hanka, otac Mustafa, brat [efik 1167-1-07tz
Dana 28. 9. 2007. godine navr{ava se 40 dana kako
je preselila na ahiret na{a draga tetka i zaova
had`i hanuma
BAHRIJA
KAMENICA, ro|.
TERZIMUJI]
Postoji ne{to {to nikada ne
umire, a to je ljubav, po{tovanje
i stalno sje}anje na tebe.
Tvoji: Nurka, Dinka, Kenan i Asim
8359-1pr
Dana 27. 9. 2007. navr{ilo se
sedam dana od kada je preselila
na ahiret na{a draga
HABIBA
(METILJEVI])
HUSKOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske lje-
pote i vje~ni rahmet.
Porodica Huskovi}
8368-1pr
SJE]ANJE
Dana 28. septembra 2007. go-
dine navr{ava se 5 tu`nih godi-
na od prerane smrti na{e drage
SAJME ]ALKI],
ro|. ^AVAK
I nakon 5 godina te{ko je shva-
titi da vi{e nisi me|u nama. Sa
velikom ljubavlju i po{tova-
njem vje~no }emo se sje}ati
tvog dragog lika, tvoje dobro-
te, ljubavi i plemenitosti.
Uvijek }emo biti ponosni i
sretni {to smo te imali, uvi-
jek spominjati i ~uvati od za-
borava.
Sestre Enisa i Azra, brat Sejo
sa porodicama 350-1tr
Dana 28. 9. 2007. go-
dine navr{ava se pola
godine od smrti na{eg
velikog prijatelja
JUSUF - JUKA
[I[I]
Neka ti dragi Allah
d`ele{anuhu podari
lijepi d`enet.
Porodica Ajanovi}
i Rami}
8361-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
EJUB ALISPAHI]
Preseliti na ahiret u ovim ramazanskim mubarek danima je
samo privilegija odabranih.
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima i mislima.
Porodica D`idi}
13127-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
EJUB ALISPAHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Amrica i Haris
13127-1nd`
Danas se navr{avaju 3 godine od kada je preselio
na ahiret dragi nam suprug, otac i svekar
HUSEIN
ARSLANAGI]
Vrijeme prolazi, a ti nam sve
vi{e nedostaje{. Praznina i tuga
su dio na{e svakodnevnice.
S ljubavlju i sjetom,
Supruga [ahza, sinovi Affan i Kenan, snahe Alma
i Sonja
10670-1gr
Dana 21. 9. 2007. godine navr{ilo se {est mjeseci
otkako je preselila na ahiret moja draga mama
FATIMA (AHMET)
ZUKI], ro|. [EHI]
Draga moja mama, otkako si
oti{la vi{e ni{ta nije kao prije.
Treba{ mi mama.
Te{ko mi je bez tebe.
Draga moja mama, neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja k}erka Emira, zet [emsudin, unu~ad Edis i
Ed`nan
10678-1gr
POSLJEDNJI POZDRAV
mom dragom direktoru
Air Bosne i velikom prijatelju
MUSTAFI
EMINEFENDI]U
Od Zule Filipovi} iz Berlina
8369-1pr
SJE]ANJE
na mog dragog brata
EDIN (VEHID)
D@ABIJA
1993 - 2007.
Dragi brate, neka ti
je vje~ni rahmet i da ti
Allah d`.{. podari lijepi
d`enet.
Tvoja sestra Emina
sa suprugom Edinom i
sinovima Harisom i Fa-
risom
13123-1nd`
SJE]ANJE
na na{u dragu majku,
svekrvu i nanu
HAMIJETU
^ANO,
ro|. BIBOVI]
28. 9. 1992 - 28. 9. 2007.
Neka ti je vje~ni ra-
hmet i da ti Allah d`.{.
podari lijepi d`enet.
Tvoji: sin Edin, sna-
ha Emina, unu~ad Haris
i Faris
13123-1nd`
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{ava se devet godina od smrti
na{eg dragog mu`a i oca
OMER (MUJE) SRNA
Iako te nema, mi te vje~no
volimo i nikada ne zaboravljamo. Neka ti dragi Allah
d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Vasvija i sin Ned`ad
10651-1gr
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 81
Dana 28. 9. 2007. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada vi{e nije sa nama na{ dragi tata i dedo
SMAJI] HASAN - ISMET
Dragi tata,
Vrijeme ne bri{e sje}anje na tvoj dragi lik, plemenitost i ~estitost.
Molim Allaha d`.{. da ti podari lijepa d`enetska prostranstva.
Tvoja k}erka LERINA sa porodicom
10659-1gr
Navr{ilo se {est mjeseci otka-
ko je na ahiret preselila na{a dra-
ga majka i nana
ZIFA ^ENGI], ro|.
VLAHOVLJAK
Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni
rahmet.
Svakim danom nam vi{e nedostaje{.
Tvoji najmiliji: sin Emir, k}erka Amra, snaha Am-
ra, zet Alen, unu~ad Haris, Adna i Ariana
Hatma dova }e biti poklonjena u d`amiji Sumbu-
lu{a danas iza mukabele.
8366-1pr
Sedam dana
VUKICA
\OKANOVI]
Hvala svima koji su bili uz nas u ovim tu`nim tre-
nucima.
Njeni: Milorad, Slavica, Svjetlana, Slaven, Dea i
Darin
10653-1gr
POSLJEDNJI SELAM
dragoj sestri, svastici i tetki
D@EMILA
(HASIB) PA[OVI],
ro|. BRAJLOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Sestra Nura, zet Safet, sestri} Amil i Amra Krkali}
sa porodicama
13122-1nd`
Dana 26. septembra 2007.
godine navr{ilo se 6 mjeseci od
smrti na{e drage supruge, ma-
me, punice i nane
MEDIHE
VRANE, ro|. ]ATI]
S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ~uvat
}emo uspomenu na tebe u na{im srcima i mislima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj
du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji
10669-1gr
POSLJEDNJI SELAM
ADI
^OLAKOVI]U
@ivot nestaje u trenu-
tku, a dobrota i plemeni-
tost po kojima }emo te
pamtiti ostaju vje~ni.
Neka ti dragi Allah
d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Armin i Amer Bali}
sa porodicom
10682-1gr
AHMO
PERVANI]
1. 10. 2003 - 2007.
Smrt je ja~a od `ivota.
Bol nije u rije~ima ve} u
srcu mome gdje }e{
vje~no biti voljen i nikad
zaboravljen dok ja `ivim
jer voljeni nikad ne umi-
ru, jer ja znam samo kako
je te{ko `ivjeti bez tebe.
Neka ti je vje~ni ra-
hmet.
Tvoja supruga Emira
- Mira Pervani}
8362-1pr
HIMZO
PERVANI]
Pro{le su 32 godine
od preseljenja na ahiret
moga djevera.
Nikada ne}u zabora-
viti tvoju dobrotu i ple-
menitost.
Neka je vje~ni ra-
hmet tvojoj dobroj du{i.
Tvoja snaha Emira -
Mira Pervani}
8362-1pr
POSLJEDNJI SELAM
mojoj dragoj tetki
D@EMILI PA[OVI], ro|. BRAJLOVI]
S po{tovanjem, ljubavlju i tugom u srcu, vje~no }emo se sje}ati tvoje plemenito-
sti i dobrote.
Tvoj Hamo (Hami}) Brajlovi} sa suprugom Minkom, sinovima Samirom i Da-
mirom, snahama Sanelom i Adaletom te unu~adima: Bilalom, Esmom, Bakirom,
Lejlom i Sarom
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
8360-1pr
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj tetki
D@EMILI PA[OVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoj brati} Hasib Brajlovi} sa porodicom
558-1go
POSLJEDNJI SELAM
dragoj majci i nani
D@EMILA (HASIBA)
PA[OVI], ro|. BRAJLOVI]
Dok mi `ivimo, `ivje}e{ i ti u na{im srcima.
Hvala ti za sve {to si u~inila za nas. Tu`ni smo {to te vi{e nema, a ponosni {to
smo te takvu imali.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoj sin Emir, snaha Sla|ana i unuk Deni 13122-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
najdra`oj i jedinoj
D@EMILI PA[OVI], ro|. BRAJLOVI]
Sin Mirsad, snaha Indira i unu~ad Dino i Amina
13122-1nd`
82 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju
MUSTAFI EMINEFENDI]U
Amadeo Mandi} sa porodicom
1504-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
gosp. MUSTAFI EMINEFENDI]U
DJELATNICI FEDERALNOG MINISTARSTVA PROMETA I KOMUNIKACIJA
FEDERALNE DIREKCIJE ZA CIVILNU AVIJACIJU N
U petak, 28. 9. 2007. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja
na{eg supruga, oca, dede i svekra
JUSUF - HAZIM [I[I]
28. 3. 2007 - 28. 9. 2007.
Ka`u vrijeme lije~i rane i donosi zaborav. ^ovjek ne umire smr}u, umire onda
kada ga zaborave, ali ti }e{ `ivjeti dok `ive oni koji te vole. Za nas }e{ uvijek biti
uzor plemenitosti, dobrote, po{tenja i razumijevanja. Zauvijek }e{ biti u na{im srci-
ma.
U ovim mubarek danima molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet tvojoj dobroj i plemenitoj du{i.
Tvoji najmiliji: supruga Zekira, sinovi Muris, Haris i Mesnur sa porodicama
10656-1gr
U petak, 28. 9. 2007. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako je
preselio na ahiret na{ brat
JUSUF - HAZIM [I[I]
28. 3. 2007 - 28. 9. 2007.
Dragi brate,
Tu`an je ovaj dan kada se podsje}amo na vje~ni rastanak sa tobom. Tvoj pleme-
niti lik i dobrota ostat }e vje~no u na{im srcima, a uspomene i sje}anje na tebe `ivjet
}e dok `ive oni koji te vole.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: bra}a Ibrahim i Ragib i sestre Subhija [abani} i Fatima Torlak sa porodi-
cama
10655-1gr
SEAD - SEJO (IBRO) ABASPAHI]
9. 8. 2007 - 30. 9. 2007.
HAD@IRA (JAKUB) ABASPAHI], ro|. ALI]
12. 10. 2006 - 12. 10. 2007.
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom drugu
ADI ^OLAKU
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
Raja sa Grbavice: Mali, [abo, Ado-Ha{ko, Ado-Alfa, Had`ija, Zguro, Guza, Hugo, Fake
10673-1gr
Dana 30. 9. 2007. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog Dana 12. 10. 2007. navr{it }e se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a draga
Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i rahmet vje~ni du{ama, a nama sabur i snage da nastavimo `ivot sa vama u na{im srcima i mislima.
Va{i najmiliji: otac i mu` Ibro, sin i unuk Timur, supruga i snaha Ismeta, brat i sin Smajo, k}erke i sestre Almasa i Binasa, snaha Elsa, zet Ekrem Brkovi}, djeca brata i sestara, unu~ad i praunu~ad, ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Hatma dova }e se prou~iti za drage nam rahmetlije 30. 9. 2007 (nedjelja) u Istiklal d`amiji iza podne namaza. 10658-1gr
SJE]ANJE
na suprugu i majku
NADA ^OLI]
(ro|. PADALO)
iz Stoca
28. 9. 1996 - 28. 9. 2007.
Izudin, Haris, Anica, Adnan
El Fatiha
8377-1pr
Dana 28. 9. 2007. godine navr{ava se godina dana
od smrti na{eg
FADILA (JONUZA)
IDRIZOVI]A
S tugom, ljubavi i po{tovanjem,
Tvoja porodica
13133-1nd`
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{ava se 8 godina od kada smo
izgubili na{eg supruga i oca
DAMIR (FADILA)
TANOVI]
19. 1. 1966 - 28. 9. 1999.
Plemeniti ljudi kratko `ive, a
dugo se pamte. Imao si veliko sr-
ce koje je kucalo za nas, a mi smo
imali bezbri`an `ivot sa tobom. Poslije tebe vi{e ni{ta
nije isto. Bol nije u ovim rije~ima, ve} u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Sabina, djeca Medina, Melina i
Edin
13136-1nd`
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 83
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju
EJUBU ALISPAHI]U
Od Rahele, Atifa, Lejle, Harisa i Denisa
13115-1nd`
Dana 28. 9. 2007. navr{avaju se 52 dana od prese-
ljenja na ahiret na{eg voljenog supruga i babe
AVDO (SELIM)
U[ANOVI]
Ni vrijeme koje prolazi ne
mo`e umanjiti tugu, bol i pra-
zninu koju si ostavio iza sebe.
Mi koji ostajemo ~uva}emo na-
jljep{e uspomene na tebe. Tvoj lik i dobrota osta}e za-
uvijek u na{im mislima, i molimo dragog Allaha da ti
podari sve d`enetske ljepote.
Tvoji neutje{ni: supruga [evala, sin Fadil sa svo-
jom porodicom, k}erke Sadija Dervi{evi} sa svojom
porodicom, Samra Buljkovi} sa svojom porodicom
13125-1nd`
Dana 28. 9. 2007. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti
na{e drage
ERZUMANE (MANE)
HROMI], ro|.
ZELJKOVI]
Najdra`a na{a Mano, ne postoje rije~i
kojima se mo`e opisati ova tuga i pa-
tnja u du{i koliko nam nedostaje tvoj
vedri i plemeniti dragi lik.
Samo mi koji te iskreno volimo znamo
koliko nam nedostaje{.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji najmiliji: suprug Mirsad, k}erke Ilvana i Indira, zet Mir-
za, unu~ad Emrah i Nejra 13130-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj rodici
D@EMILI PA[OVI]
Nedostajat }e mi tvoja iskrenost, dobrota i prijateljstvo ko-
je si nesebi~no davala.
Neka ti dragi Allah podari vje~ne d`enetske ljepote.
Tvoji: [ahbaz Bahra, D`enan, D`enana
8372-1pr
Dana 28. 9. 2007. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg dragog tate
Ovom prilikom sje}amo se na{ih milih i po{tovanih roditelja
Njihova po`rtvovanost i ljubav koju su nam nesebi~no pru`ali su razlozi zbog kojih su stalno u
na{im mislima.
Molimo Allaha d`.{. da im podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet.
K}erke Edina i Nermana Dautovi} 464-1ze
SJE]ANJE
na
AZEMINU PRA[O
1940 - 1992.
Draga Minka,
Ve} 15 godina se pitam za{to te nema, mada znam da nikada ne}u dobiti odgovor.
Zar taj „neko“ kada je na svirep na~in ugasio tvoj `ivog nije pomislio na svoju vlastitu
majku koja mu je „mo`da“ pru`ila ljubav kao {to si i ti svima nama pru`ala. Zna{, Mila
Moja, ja sam sada majka, i zna{ kako smo te mi svi kao djeca mnogo voljeli i volimo.
Ovom prilikom „tom nekom“ `elim lijep i sretan `ivot sa „~istom savje{}u“, a Ti, Mi-
la Moja, si za nas besmrtna! Ljubav nikada nije, ne}e i ne mo`e umrijeti!!!
Sa tu`nim sje}anjem da te nema i sre}om da smo te imali odajemo ti veliko po{tova-
nje i re{pekt!
Tvoji: Kija Pra{o - Hermann, Josef i Dino - Johannes Hermann (koji te poznaje samo
iz pri~a) 13128-1nd`
Dana 21. 9. 2007. godine navr{ilo se {est mjeseci otkako je
preselila na ahiret na{a draga
FATIMA (AHMET) ZUKI], ro|. [EHI]
Dani prolaze, ali ne bri{u tugu i bol za tobom u na{im srcima.
Uvijek }emo se ponositi {to smo te imali, a vje~no `aliti {to
smo te izgubili.
Hvala ti za sve {to si nam pru`ila.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Ramiz, sin Izet, k}eri Emira i Eldina, snaha Beba, zetovi [em-
sudin i Mirsad, unu~ad Adis, Adela, Edis, Ed`nan, Emir i Adin
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 9. 2007. godine u 14.00 sati u ku}i, ul. Hoto-
nj IV br. 95. 10678-1gr
POSLJEDNJI SELAM
REMZIJI (GACE)
KANDI]
Od porodice Musta-
jba{i}: Sabit, D`emila,
Mirza i Malik
Molimo dragog Alla-
ha d`.{. da ti podari lije-
pi d`enet i vje~iti ra-
hmet. Amin.
El Fatiha
13066-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragoj tetki
ZIBA ([A]IR)
HRELJA, ro|.
MULAHMETOVI]
Neka ti Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Sestri} Vehid, snaha
Azemina, djeca Medin,
Medina, zet Elvir i unu-
ka Nejla
557-1go
Na{em bratu
ADO ^OLAKOVI]
Tvoj mladi `ivot stao je u tre-
nutku a sje}anje na tebe `ivjet }e u na{im mislima.
Ne postoje rije~i koje mogu opisati na{u tugu i bol.
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
Od: Nerima, Enesa i Vese
13129-1nd`
MURADIF DAUTOVI]
28. 9. 2003 - 28. 9. 2007.
ABIDA DAUTOVI]
11. 4. 2005 - 28. 9. 2007.
TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage
Kora~ali su stazama `ivota, plemeniti i ~estiti, i kao takvi oti{li u neku drugu svjetlost, u zagrljaj Bo`jih milosti.
S velikim po{tovanjem, Amira Obad i Milada Elezovi}, ro|ena Obad
El-Fatiha! 1506-1mo
OMER OBAD
1892 - 1973.
FATIMA OBAD
1896 - 1989.
MEHMED OBAD
1932 - 2002.
OMER MUJI^I]
1905 - 1973.
FATIMA MUJI^I]
1914 - 1986.
SALIH MUJI^I]
1938 - 1978.
POSLJEDNJI SELAM
na{em
HIKMETU -
HIKETU
[OBOVI]U
Punica Emina, sva-
stike Munira i [erifa,
bad`o Suljo sa djecom
Jasminom, Aldijanom,
Emirom i Ernom
13087-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
HIKMET
(AHMED)
[OBOVI]
Neka ti Allah d`.{.
podari vje~ni rahmet.
Tvoji: bad`o Semir i
svastika Zumra
13086-1nd`
84 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Dana 28. 9. 2007. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada nije
sa nama na{ voljeni sin, brat, striko, ujak
MILUTIN - MI[O (SAVE) \UROVI]
Svi ovi dani bez tebe su bolni i prazni. Ne postoje rije~i koje
mogu opisati svu tugu i bol u du{i i prazninu u na{im srcima.
Dana 29. 9. 2007. godine (subota) u 12 ~asova posjetit }emo
njegovu vje~nu ku}u, poslije toga }e se odr`ati polugodi{nji pomen u ku}i `alosti
(V.R. Putnika 126).
Majka Milijana, brat \or|e, sestre Rada i Vesa, snaha Slobodanka, brati~na Da-
jana i brati} Nemanja
13098-1nd`
Dana 30. 9. 2007. navr{ava se 40 dana kako je na ahiret pre-
selila na{a voljena majka, baba i svekrva
MESUDIJA (HASANA) TALJANOVI]
Dana 29. septembra 2007. prou~it }e se tevhid u 11 sati u
ku}i `alosti Grada~a~ka 139.
O@ALO[]ENI: sin Vero, k}erka Vaida, unu~ad Jasmin, Kenan, Mirsad, Ad-
nan, Elvir, Adela, snahe Senada i Drita te mnogobrojna rodbina
13076-1nd`
Dana 28. 9. 2007. navr{ava se
{est tu`nih mjeseci od smrti mog
voljenog brata
MILUTINA - MI[E
(SAVE) \UROVI]A
Mili brate, jo{ ne mogu da
vjerujem da te nema. Sre}na sam
i ponosna {to sam te imala, tu`na
i `alosna {to sam te izgubila. Tuga je velika, sestrina
ljubav jo{ ve}a, uspomene i sje}anja na tebe ostaju
vje~ni.
Tvoja sestra Rada sa porodicom
13098-1nd`
SJE]ANJE
Dana 29. 9. 2007. godine na-
vr{avaju se tri tu`ne godine od
prerane smrti na{eg voljenog si-
na, supruga, oca i brata
HARISA (SEADA)
DRLJEVI]A
Ponosni {to smo te imali, s neizmjernom ljubavlju
i po{tovanjem ~uvamo u srcima najljep{a sje}anja na
tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji najmiliji: otac Sead, majka \ulsa, supruga
D`enita, djeca Rijad, Mirza i Emina i sestra \enita
Hatma dova bi}e poklonjena u petak, 28. 9. 2007.
godine u d`amiji u Blagaju prije d`ume namaza.
1500-1mo
TU@NO SJE]ANJE
na na{e voljene
Dragi na{i, ne postoji dovoljno sna`na rije~ koja bi mogla opisati
osje}aj tuge i praznine, koja bi vam mogla re}i koliko nam nedo-
stajete... Zato imamo sje}anje na vas gdje ste nasmijani i sretni...
Vole vas va{e Lejla i D`ejna 8341-1pr
OMER
OMEROVI]
26. 10. 1992 - 26. 10. 2007.
SENIJA
OMEROVI]
21. 9. 2001 - 21. 9. 2007.
Dana 28. septembra 2007. navr{avaju se dvije godi-
ne od kako vi{e nije sa nama na{a draga majka, sestra i
nana
VASVIJA (ASIM)
ADEMOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoja porodica
10616-1gr
SJE]ANJE
Dana 29. 9. 2007. godine na-
vr{avaju se 3 godine od prer-
ane smrti na{eg dragog
HARISA
(SEADA)
DRLJEVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na tvoj
dragi lik. Neka ti Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: punac D`emal, puni-
ca Ferida i {ura Almir
1501-1mo
POSLJEDNJI SELAM
na{oj voljenoj babi
MESUDIJA
(HASAN)
TALJANOVI]
Unuk Elvir, snaha Lejla
i praunuk Anes
13076-1nd`
Dana 28. 9. 2007. navr{ava se
{est tu`nih mjeseci od smrti mog
voljenog brata
MILUTINA - MI[E
(SAVE) \UROVI]A
Dragi brate, vrijeme prolazi, a bol i tuga ostaju u
srcima onih koji te vole, `ivot u trenutku nestaje, a
sje}anje zauvijek ostaje. Tvoj lik i dobrota zauvijek }e
`ivjeti u nama.
Tvoja sestra Vesa sa porodicom
13098-1nd`
Dana 4. 10. 2007. godine navr{avaju se 3 godine
kako nas je zauvijek napustila na{a draga majka i su-
pruga
SENIJA - SENA
DELJKI], ro|.
ZUB^EVI]
iz Tuzle
Nad mezarom tiho u~im. U du{i
mojoj beskrajno se mu~im. Tuga u
meni i ti{ina nijema, toliko te tre-
bam, a tebe mama nema. Tu`an nam
je ovaj `ivot, jer svaki dan podsje}a na bolan rastanak sa to-
bom. Zauvijek }e{ biti rana na srcu i suza u o~ima na{im.
Zauvijek o`alo{}eni oni koje si ti najvi{e voljela i
oni koji te jo{ uvijek vole. 1156-1-07tz
Dvanaest je godina od kako
nas je napustio na{ dragi suprug
i otac
ALIJA KAKRIN
28. 9. 1995 - 28. 9. 2007.
Za velike i male stvari koje si ~inio za nas, za sve tre-
nutke koje smo proveli zajedno, za sje}anja koja ostaju...
Tvoji: Zahida, Mubera i Elmir
10628-1gr
Dana 28. 9. 2007. navr{ava se
{est mjeseci od smrti na{eg vo-
ljenog strike
MILUTINA - MI[E
(SAVE) \UROVI]A
Imao si veliko srce koje je kucalo za nas, a mi smo
imali sre}an `ivot sa tobom. Na{a ljubav te nije mogla
spasiti. Poslije tebe ni{ta nije isto. Bol nije u ovim ri-
je~ima, ve} u na{im srcima.
Tvoji: Dajana i Nemanja
13098-1nd`
SJE]ANJE
EDHEM (AVDO)
[ILJAK
26. 9. 2000 - 26. 9. 2007.
S po{tovanjem, ljubavlju, tugom...
Sje}amo se...
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Porodica
1150-1-07tz
^etrdeseti je dan nastao otkako je preselila na bolji
svijet plemenita du{a na{e voljene
BAHRIJE KAMENICA,
ro|. TERZIMUJI]
Tevhid }e biti prou~en u ne-
djelju, 30. septembra, u 14 sati u
ul. Emerika Bluma 7.
Te{ko je `ivjeti bez tebe, mila majko, i samo se jo{
nadati da su tvoju du{u meleci umotali u d`ennetsku
svilu.
Enver, Edina, Maida, Amna i Zlatan
10528-1gr
Dana 28. septembra 2007. navr{ava se 40 dana
otkako sa nama nije na{ voljeni
MUHAMED
(IDRIZA) BABI]
S ljubavlju i po{tovanjem
}emo ~uvati njegov plemeniti i
dragi lik.
Supruga Hatid`a, sin Haris sa porodicom i ostala
rodbina i prijatelji
10593-1gr
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 85
Dana 28. 9. 2007. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od smrti na{eg dragog
HALID SMAILBEGOVI]
iz Te{nja
Sa tugom koju vrijeme ne lije~i, s ljubavlju koja vje~no traje,
vje~no }e{ `ivjeti u srcima onih koji te najvi{e vole.
Tvoji najmiliji: supruga Sabrija, k}erka Nadira,
unu~ad Ned`ad i Ned`ada i snaha Hajra
8278-1pr
U petak, 28. septembra 2007. godine navr{ava se 11 godina od nikad
rasvijetljenog ubistva na{eg dragog supruga i oca
NED@AD UGLJEN
28. 9. 1996 - 28. 9. 2007.
Ponosni smo {to si bio dio nas. S neizmjernom ljubavlju i
po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na Tebe.
Supruga Davorka, k}erka Arna i sin Arman
8259-1pr
Dana 28. 9. 2007. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi
FAHID (HASANA) UZUNOVI]
@ivjet }e uvijek u na{im srcima.
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet.
Porodica: supruga Minka i k}erka Zaila, sin D`evad sa suprugom i djecom
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 9. 2007. godine u 13,30 sati u Alipa{inoj d`amiji.
8329-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
HIKMETU [OBOVI]U - HIKETU
Duboko potreseni, porodici izra`avamo na{e iskreno sau~e{}e.
Raja iz Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za
Federaciju BiH i Republiku Srpsku.
13093-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
PRIJATELJU, NA[OJ LEGENDI
HIKMETU - HIKETU [OBOVI]U
Od njegove raje i saradnika: Vildana, Ned`ad, Ibro, Smajo, Faruk, Mithat, Hase-
na, Emina, Biljana, Satka, Dika, Jasna, Soko, Aida, Nevza, D`ana, Branka, Davor,
Zoran, Kemo, ]amil, Nikica, Senad, Semir, Ragib, Mujo
13091-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
HASANOVI]
Vrijeme prolazi, a sje}anje ostaje.
Va{u dobrotu i plemenitost pamtit }emo dok smo `ivi.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Va{ sin, k}erka, snaha i unuke
10648-1gr
LATIF (BU]E)
18. 8. 2007 - 28. 9. 2007.
MINA (D@ULBO) ro|. MEHI]
31. 3. 2003 - 28. 9. 2007.
SJE]ANJE
na na{u dragu
HA[U MUHI],
ro|. DOLOVAC
28. 9. 1989 - 28. 9. 2007.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: suprug i k}erke sa porodicama
8310-1pr
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{avaju se dvije godine od kako
nije sa nama na{ voljeni suprug i
otac
SENADIN - SENO
[KORI]
Pro{le su dvije godine, a jo{
uvijek beskrajno boli i sve vi{e
nam nedostaje{.
Htjeli smo jo{ toliko toga podijeliti s Tobom, a {ta
smo sve jo{ mogli zajedno...
Tuga ne prolazi, zaborav ne postoji, sje}anja `ive
vje~no.
Ostado{e sjeta i ~e`nja za svakim trenutkom na{eg
zajedni~kog `ivota, kao i na{a bezgrani~na ljubav.
Tvoje najdra`e: supruga Biba i k}erka Mirela
462-1ze
POSLJEDNJI POZDRAV
prijatelju
HIKMETU -
HIKETU [OBOVI]U
Balta Nikola
13090-1nd`
86 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Dana 29. septembra 2007. godine navr{ava se najtu`nija go-
dina dana od kada je na ahiret preselila na{a draga majka, nana
i punica
SUBHIJA BRAVO, ro|. KRE^O
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek
nedostajati. Ova neizmjerna tuga i praznina nisu u suzama i ri-
je~ima, ve} u na{im srcima.
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo najljep{e uspomene
na sve dane i trenutke provedene sa tobom.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj ple-
menitoj du{i.
Tvoji najmiliji: k}erka Sanela, unuci Kerim i Amar, zet Sanid
10554-1gr
Dana 29. septembra 2007. navr{ava se 40 tu`nih dana od
smrti drage mame, nane
JASMINKE AHMETA[EVI], ro|. [O[I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji: mama Fika, suprug Ahmed, sin Haris, k}erka Alma, snaha Vildana i
unuk Berin
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 9. 2007. godine u 14 sati u ku}i Gajev trg 1.
10598-1gr
Ovih dana navr{ava se pola godine bola i tuge od preseljenja na ahiret na{eg dra-
gog supruga, oca, dede, svekra i brata
had`i SIDIKA ({ejh ef. REFIK)
HAD@IMEJLI]A
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tim povodom tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Envera
[ehovi}a 42, u nedjelju, 30. 9. u 15 h.
Pozivamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da nam se pridru`e.
O`alo{}ena porodica 10635-1gr
TU@NO SJE]ANJE
Dana 26 - 28. 9. 2007. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine ka-
ko nije sa nama draga mama, majka i punica
HASIBA HAMZI], ro|. VRABAC
1940 - 2003.
Draga mama, te{ko je `ivjeti bez tebe. Dani su tu`ni, bolni i
te{ki. Tu`an mi je i ovaj kao i onaj dan 2003. godine. Nemam rije~i koje bi mogle
opisati kako se osje}am.
U ovim mubarek ramazanskim danima molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da te na-
gradi lijepim d`enetom, a tvojoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoja k}erka Amra, unuk Anan, zet Asim
10636-1gr
Dana 26. 9. 2007. godine na-
vr{avaju se 4 godine od smrti
rodice
SALIHE ZUKI]
I danas, kao prije dvije godi-
ne, boli du{a.
Bilo koja rije~ je slaba utjeha
onom ko ne mo`e preboljeti
i ~ija du{a zapla~e kad zabole
sje}anja. A sje}anja, lijepa
sje}anja na dragocjene tre-
nutke, provedene sa tobom,
bole...
Tvoja rodica
Bi~ak~i} Biba, Bedra i
D`evad 8356-1pr
Dana 30. septembra
2007. godine navr{ava
se 9 godina od smrti
na{eg dragog tate, dede i
punca
D@EVADA
LAZOVI]A
- LAZE -
Uspomene na tebe
`ivjet }e dok `ive oni
koji te vole.
K}erke Dijana i Sa-
nela sa mamom, unuk
Damir i zet Miralem
8355-1pr
Dana 28. 9. 2007. na-
vr{avaju se 52 dana od ka-
ko je preselila na ahiret
na{a draga majka i nana
MERKA
(KULOVAC)
POD@I]
1944 - 2007.
Te{ko je opisati koli-
ko nam nedostaje{, `ivjet
}e{ u na{im srcima dok
`ivimo.
Tvoji: sin Vehid, sna-
ha D`enana i unuka Erna
8351-1pr
POSLJEDNJI SELAM
dragom amid`i (dedi)
AVDO (OSMAN)
MRDI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Nermin, Anisa,
Almira, Elmir i Ali
8346-1pr
SJE]ANJE
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{ava se 148 dana od kako je pre-
selila na ahiret na{a voljena
ZIBA (JUSE) RONDI]
Sje}anje na tebe ~ini `ivot
ljep{im, a bol i tugu ubla`avaju
uspomene na tvoju dobrotu, ple-
menitost i ljubav.
U na{im srcima osta}e{ vje~no
voljena, a u mislima nikada zaboravljena.
Tvoji najmiliji: suprug Bejto, sinovi Behudin i Sehu-
din sa porodicama, k}erke Sehada i Suvada sa porodicama
Hatma dova prou~it }e se u petak, 28. 9. 2007. godine
poslije d`uma namaza u d`amiji na Hridu.
8358-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
ZORA BU[I]
majka na{eg kolege Darija
Ekipa Twinning projekta
8340-1pr
Danas se navr{ava 40 dana
kako je preselila na ahiret na{a
voljena
ZAHIDA TITORI],
ro|. LE\EN
Vje~no }emo te se sje}ati i u
na{im srcima ~uvati uspomenu
na tebe.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Fahrudin, k}i Sabaheta, snaha Jasmina,
te unuk Almir i unuke Alma i Sara
10647-1gr
POSLJEDNJI SELAM
dragom bratu i djeveru
AVDO (OSMAN)
MRDI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Brat [aban i
snaha [efika
8346-1pr
POSLJEDNJI SELAM
dragom amid`i
AVDO (OSMAN)
MRDI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Almir, Izeta,
Berina i Zerina
8346-1pr
Dana 28. 9. 2007. navr{ava se godina dana kako
nas je napustio na{ dragi brat
[AHIN BRBOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet.
Sestra Bela i bra}a Zulfo, Bedro, Muhamed i Mithat
10564-1gr
SJE]ANJE
na majku, svekrvu i nenu
DEVLIJA ZORLAK,
ro|. DU^I]
30. 9. 1997 - 30. 9. 2007.
Hvala ti za sve {to si nam
pru`ila. Pamti}emo te po dobroti, sa ljubavlju spomi-
njati i zauvijek sje}ati.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: sin Ifet, snaha Mima, unuka Anera i unuk
Adis
10585-1gr
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{ava se sedam godina od smrti
na{eg dragog supruga, oca, dede
MU[ANA
MUTILOVI]A
S velikom ljubavlju i neizmjernim po{tovanjem,
Tvoji: supruga Fatima, sin Samir, k}i Nermina,
snaha Sanela i unuka Hana
10638-1gr
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 87
POSLJEDNJI SELAM
nani na{eg radnog kolege Dine
D@EMILI (HASIBA)
PA[OVI]
DUTY-[PED DOO
Amer, Sanela, D`esima, Hasan i Adnan
13084-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg zeta Mirsada
D@EMILI (HASIBA)
PA[OVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i sve
d`enetske ljepote.
Suba{i} Amer, Sanela i Aldin
13084-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg zeta Mirsada
D@EMILI (HASIBA)
PA[OVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet.
Tvoji: Suba{i} D`evad, Senija i [emsa
13084-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em suprugu i babu
HIKMET (AHMED)
[OBOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji: supruga Jasna i sin Almir
13087-1nd`
Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se {est mjeseci
od prerane smrti na{eg zeta
BERNAD (HAKIJA)
ME[I]
Molimo dragog Allaha d`.{.
da ti podari lijepi d`ennet i
vje~ni rahmet.
Porodica ^oli}
8345-1pr
POSLJEDNJI SELAM
dragom bratu, djeveru i amid`i
HIKMETU
[OBOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: Nagib, Nerma, Mirela, Nermin i Adnan
Eminovi}
13086-1nd`
SJE]ANJE
na drage roditelje
Vrijeme prolazi, a sje}anja ostaju.
Sin Muhamed, snaha Rasema i unuk Haris 10250-1gr
MU[AN (AVDE)
MUTILOVI]
28. 9. 2000 - 28. 9. 2007.
FATIMA
MUTILOVI], ro|. HAD@I]
12. 12. 1968 - 12. 12. 2007.
Dana 28. 9. 2007. navr{ava se 40 tu`nih
dana od smrti na{e drage
ANE SAMARD@I]
Draga na{a, te{ko je prihvatiti da te nema vi{e sa nama. Tvoja smrt ostavila je ve-
liku prazninu, vje~nu bol i tugu, ali tvoja iskrena ljubav i dobrota koju si nam nese-
bi~no poklanjala ostat }e vje~no u na{im srcima.
Porodica
8344-1pr
Dana 30. 9. 2007. navr{ava se {est mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ dragi
suprug i otac
BERNAD (HAKIJA) ME[I]
4. 10. 1975 - 30. 3. 2007.
Neka ti Allah d`.{. podari sve ljepote i blagodati d`enneta i
vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoja supruga Edina i sin Abdulah
8345-1pr
POSLJEDNJI SELAM
na{em bratu
SALIM - IBRAHIM (BE]IR) VESNI]
Dragi na{ brate,
Na{i `ivoti su prepuni lijepih uspomena na tvoju ljubav i
dobrotu.
Dani mladosti, majka koja nas okuplja i do~ekuje, pro|o{e
kao u trenu.
@ivot si ispunio dobrim djelima, prekrasnom porodicom i plemenito{}u.
Pobje|ivao si sve bitke, a ovu zadnju, na`alost, nisi mogao.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ba{~e sa na{im dobrim rodite-
ljima.
Tvoje sestre i bra}a: [evala, Sadija, Almasa, Esma, Smail i Bahrija sa porodicama
10687-1gr
Dvadeset osmog septembra 2007. navr{ava se sedam dana od prerane smrti na{e
drage supruge i majke
NOVKE [AHMAN, ro|. POPOVI]
Toga dana posjetit }emo njen grob i polo`iti cvije}e.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Suprug Mirsad i k}erke @ana i Lana
8343-1pr
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj snahi, jetrvi i strini
NOVKI [AHMAN
Uvijek }emo Te pamtiti i ~uvati uspomenu na Tebe.
Miralem, Sakiba i Kerim
8350-1pr
88 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
ADI ^OLAKOVI]U
Po dobroti }emo te pamtiti i s ljubavi spominjati. Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri sve d`enetske ljepote.
Od porodice D`ogovi}
13109-1nd`
Dana 28. 9. 2007. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od
smrti na{e drage majke, bake i svekrve
ZORE BU[I]
Tim povodom `elimo izraziti zahvalnost svima koji su u ovim danima tuge bili
uz nas i pomogli oko njenog posljednjeg ispra}aja.
Posebnu zahvalnost iskazujemo na{im prijateljima Lejli i Dini Mustafi}, g|i
Hajri Filipovi}, te dr. Senadu Drndi, primarijusu dr. Goranu ]ori}u i g|i Mirsadi
Pa{ukanovi}, kao i medicinskim sestrama Centra Nahorevo koji su nam pomogli u
najte`im trenucima i olak{ali njene posljednje dane `ivota.
Iskrenu zahvalnost izra`avamo i svima koji su svojim prisustvom uveli~ali po-
sljednji ispra}aj na{e drage Zore.
Tvoji najmiliji 13105-1nd`
Dana 24. 9. 2007. navr{ila se
godina dana od smrti
moga brata
AHMO BE]KOVI]
2006 - 2007.
@ivjet }e{ u mom srcu dok `ivim ja.
Tvoja sestra Jasna
1494-1mo
Navr{ava se 5 godina od kako nije sa nama na{ voljeni
IBRAHIM
(MUSTAFE) HIDI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem,
Supruga Mevzeta sa djecom
8282-1pr
SJE]ANJE
ISMET
EFENDI]
27. 9. 2002 - 27. 9. 2007.
Sa velikom ljubavlju
~uvamo uspomenu na
tebe i tvoja djela.
Tvoji: supruga sa
djecom i njihovim poro-
dicama
8317-1pr
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom ocu i dedi
AVDO (OSMAN)
MRDI]
K}erka Mevla
i unuk Nihad
13094-1nd`
Dana 28. septembra
2007. navr{ava se 9 go-
dina od smrti na{eg dra-
gog oca, svekra i dede
ISMET
MILAVICA
Uvijek }emo se sje}ati
tvoje dobrote
Sin Fuad, snaha Selma,
unuk Amer i unuka
Amra
8322-1pr
SJE]ANJE
na na{u najdra`u
MERSIHU
MURATAGI] -
MERY
Snivaj u miru.
Zauvijek `ivi{ u
na{im srcima.
Marija i Selma
1166-1-07tz
U nedjelju, 30. septembra
2007. navr{avaju se 52 dana od
kada nije sa nama na{a draga
EMINA (AMIR) BA[I],
ro|. PURI[I]
(iz Plava)
Molimo dragog Allaha da joj
podari lijepi d`enet.
Tevhid }e se prou~iti u Semizovcu, Nebo~aj 22 u
nedjelju, 30. 9. u 12 sati.
O`alo{}ena porodica
13070-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom
ocu i puncu
AVDO (OSMAN)
MRDI]
K}erka Adila i
zet Ibrahim
13094-1nd`
SJE]ANJE
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{ava se 15 godina od prera-
ne smrti na{e drage supruge,
majke, svekrve i nane
HAMIJETA
(SALKO) ^ANO,
ro|. BIBOVI]
Dani prolaze, a tuga i bol
ostaju. Ipak, sje}anje na iskr-
enu ljubav kojom si nas oba-
sipala ja~a je od bola i zauvi-
jek }e ostati u nama. Neka ti
je vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Ibrahim, sin
Nermin, snaha Izeta, unuk
Benjamin i unuka Hamijeta
13068-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom bratu,
djeveru i amid`i
AVDO (OSMAN)
MRDI]
Brat Red`ep sa
porodicom
13095-1nd`
Dana 29. 9. 2007. na-
vr{ava se 12 tu`nih go-
dina od pogibije na{eg
{ehida
MUJO BAHTI]
iz Ilija{a
Po dobru }emo te pa-
mtiti, s ljubavlju i po{to-
vanjem spominjati, i
~uvati uspomenu na tebe.
Supruga Ru`a, sin
Jasmin i Zdravko
13085-1nd`
SJE]ANJE
Prvog oktobra na-
vr{ava se 15 tu`nih go-
dina od pogibije na{eg
sina i brata
ADNANA
TUZLI]A
iz Jajca
Neka Ti Allah d`.{.
podari d`enetske ljepote.
Tvoja majka Hazi-
ma, otac Smail i sestra
Aida
13013-1nd`
Dana 28. 9. 2007. na-
vr{ava se godina dana
od smrti na{e drage ma-
jke, svekrve i nene
NURIJA
(ud. SILI])
@DERI]
Sin Ibrahim Sili} sa
suprugom Hidajetom te
k}erima \ana, Zana i
Emina
1492-1mo
Dana 28. 9. 2007. navr{ava se
40 dana od preseljenja na ahi-
ret na{e drage majke i nane
HASNIJA
(BAJRO)
MIZDRAK, ro|.
TURUDIJA
Smrt je ja~a od `ivota, ali
nije od ljubavi i sje}anja na
tebe i tvoju dobrotu.
Tvoj sin MUMIN
sa porodicom
Tevhid }e se u~iti prije
d`ume namaza u d`amiji
Trnovo.
13024-1nd`
Dana 28. 9. 2007. navr{ava se
godina dana od smrti na{eg dr-
agog supruga, oca, svekra i dede
ZAHID (RASIM)
LJUBUN^I]
Zauvijek }e{ ostati u na{im
srcima i mislima. Neka ti Al-
lah d`.{. podari d`enet i
vje~ni rahmet.
Hatma dova }e se prou~iti
29. 9. 2007. poslije teravih
namaza u d`amiji Mahala
(Dobrinja).
Tvoji: supruga Nefiza, sino-
vi Haris i Almin, snahe Ja-
smina i Nermina i unu~ad
Leila, Hana i Naida
13017-1nd`
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 89
TU@NO SJE]ANJE
na drage, nikad pre`aljene roditelje i sestru
Bili ste nam uzor u svemu {to je po{teno, plemenito i lijepo. S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se vas i molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
K}erka-sestra Hikmeta sa porodicom Had`ihasanovi}, Eminagi}, Zorlak i Osmanagi} 10644-1gr
DEVLIJA (DU^I]) ZORLAK
1922 - 1997.
IFETA (ZORLAK) EMINAGI]
1949 - 2004.
JUSUF ZORLAK
1916 - 2007.
SJE]ANJE
na milu, beskrajno voljenu na{u
AN\ELIJU SMAJI]
14. 10. 1932 - 28. 9. 2006.
iz Maglaja
Godinu dana poslije i dalje veoma nesretni {to ni mamina ali ni na{a du{a ne
na|o{e smiraj.
Uvijek sa njom Amar, Mirad i Jasminka
PTT
POSLJEDNJI SELAM
SALIM - IBRAHIMU (BE]IRA) VESNI]U
bratu Smaila Vesni}a, predsjednika [kolskog odbora @eljezni~kog
{kolskog centra Sarajevo.
^lanovi [kolskog odbora i zaposlenici @eljezni~kog {kolskog centra
Sarajevo u Sarajevu.
N
Danas se navr{ava godina dana otkako je draga
SEVLETA HASAGI] (SENA)
preselila na ahiret.
Draga Seno, tvoja srda~nost, plemenitost i dobrota }e nam
uvijek faliti, ta praznina u srcima se ne mo`e ispuniti. Uvijek
}emo te se rado sje}ati i pamtiti.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote.
Familija Duranovi} (Aida, Zijo, Najra, Dino, Said i Faris)
12503-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom tati
MUSTAFI EMINEFENDI]U
K}erka Amela i sin Tamir s majkom Katarinom
13078-1nd`
SJE]ANJE
na „zlatnog ljiljana“
HAMEDA ([EMSA) BULJUBA[I]A
Dana 29. 9. navr{ava se punih 15 godina tuge za tobom i
otkako nisi sa nama, ali si u na{im srcima dokle mi `ivimo.
Vje~no o`alo{}eni: otac [emso, teta Devla, brat Ibrahim, sestre Zehra i Mirzeta,
snaha Fatima, zet Muharem, brati}i, sestri}i i ostala rodbina i prijatelji i kom{ije
13044-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom tati
MUSTAFI EMINEFENDI]U
K}erka Amela, zet Boris, unuci Una, Mirna i Aleksandar
13078-1nd`
U subotu, 29. 9. 2007. godine navr{it }e se 6 mjeseci od smrti na{e drage k}erke,
sestre, supruge i tetke
LJILJANA (LJUBO) IVANOVI] - BELLINA
1957 - 2007.
Toga dana u 10,30 sati dat }emo pomen u crkvi Svetog
\or|a u Trnovu.
Bila si voljena i samo oni koji te vole znaju koliko praznine
i tuge je ostalo iza tebe.
Spominjat }emo te s ljubavlju, i lijepe uspomene ~uvati u
na{im srcima. Ne postoji utjeha i zaborav, ali postoji beskrajna
praznina i tuga u na{im srcima. Po dobru }emo te pamtiti, sa po{tovanjem spomi-
njati i nikad zaboraviti, s nama tvoje uspomene nikada ne blijede.
Tvoji najmiliji: otac Ljubo, majka Jela, sestra Miroslava, brat @eljko, suprug
Glauko-Mladen, zet Zoran, sestri} Alenko sa suprugom Sanelom, k}erkom Andre-
om, snaha Svjetlana, brati~ne Danijela i Allesanra, kao i ostala mnogobrojna rodbi-
na, prijatelji i kumovi
13030-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{e najmilije
iz Sanskog Mosta
Tuga nije u rije~ima nego u srcima gdje }ete zauvijek ostati.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Va{i: majka i supruga Sebiha, sestra i k}erka Almira sa suprugom Mugdimom i sinom Mirzom
PTT
ALMEDIN (MEHMED)
MEHAD@I]
28. 9. 1995 - 28. 9. 2007.
MEHMED (NASUF)
MEHAD@I]
15. 9. 2002 - 28. 9. 2007.
90 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
SJE]ANJE
Dana 27. 9. 2007. godine navr{ava se 15 godina otkad nije sa nama na{a
DIANA DERVI[EVI]
Tvoji najmiliji: tata Ramiz, mama Vahida i brat Rusmir
13054-1nd`
Pro{lo je 40 dana od kada nije sa nama na{ dragi, plemeniti i voljeni
MUHAMED (HUSNIJA) FATKI]
Evo pro|e 40 dana od kada si tiho, prerano i iznenada napustio ovaj svijet. Vrijeme, ka`u, ~ini svoje. Me|utim, tugu i bol vrijeme ne umanjuje,
niti mo`e izbrisati sje}anje na tebe. U ti{ini vje~nog mira uvijek }e{ biti u na{im mislima, srcima i dovama upu}enim dragom Allahu d`.{. da te na-
gradi d`enetskim ljepotama, a od nas vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Zauvijek o`alo{}eni Tvoji najmiliji: bra}a Huse, Safet i Mirsad, sestra [erifa, brati}i Amir, Emir, Mirza, Alen i Admir, brati~ne Berina, Jasmina,
Mirsada, Amra, Hana, Ajla, Kada i Zemira, sestri~ne Amira i Amela, zet Hasan Me{i}, snahe [emsija, \ula, Amira i Adisa, daid`e Mujaga, Alaga i
Ibraga, stric Munib, tetke Rasema, Rujka, Hanka i Rahila, strina \ula sa sinom Amirom i k}erkom Aidom
Tevhid }e se prou~iti dana 28. 9. 2007. godine (petak) poslije d`uma-namaza u d`amiji u Velikoj Gati - Biha}.
13067-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
MUSTAFI EMINEFENDI]U
Kolektiv JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo
N
TU@NO SJE]ANJE
BORIS [KRABEK
1992 - 2007.
@ivjet }e{ dok `ive oni koji te vole:
Mama Jovanka, sestra Biljana, Ivica, Andrea i Danijella
13050-1nd`
Dana 27. 9. 2007. navr{ilo se petnaest dana od smr-
ti na{e drage
ALME D@ANKOVI]
Sretni smo {to smo te imali, a
beskrajno tu`ni {to smo te izgu-
bili.
Neka ti Allah d`.{. podari
vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoj suprug Jusuf sa djecom Alenom, Amrom i
Adisom
1502-1mo
SJE]ANJE
na na{eg dragog
NED@ADA
(D@EVADA)
UGLJENA
28. 9. 1996 - 28. 9. 2007.
S po{tovanjem i ljubavlju,
Majka Rabija, brat Sead, brati~ne Mirna i Nina,
brati}i Miran i Damir, snahe Svjetlana i Sanja
1497-1mo
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{ava se 6 mjeseci od preselje-
nja na ahiret na{e drage
NISVETE BORI],
ro|. DIJAB
Hatma dovu }emo prou~iti u petak, 28. 9. 2007. u
Had`ijskoj d`amiji prije teravih namaza.
O`alo{}ena porodica
13040-1nd`
U subotu, 29. septembra 2007. godine navr{ava se 40 dana
otkako nije sa nama na{ dragi
SOKRAT KAJEVI]
PONOSNI [TO SI BIO I OSTAO DIO NA[IH @IVOTA
Tog dana posjeti}emo Sokratov grob na gradskom
groblju BARE u 12,00 sati i polo`iti cvije}e.
ZAHVALNICA
Hvala na{oj rodbini, prijateljima i kolegama iz BiH, Srbije, Hrvatske,
Slovenije, zemalja EU, SAD-a, Kanade i Australije koji su telefonskim
pozivima, telegramima ili elektronskom po{tom pru`ili rije~i utjehe u
na{im te{kim trenucima.
Hvala SPKD „PROSVJETA“ Sarajevo na moralnoj i ljudskoj podr{ci.
Hvala mojim koleginicama i profesoricama u penziji II gimnazije
u Sarajevu koje su bile i ostale uz mene daju}i mi veliku
podr{ku u mom bolu.
Hvala mojim dragim u~enicima II gimnazije u Sarajevu, generacija
'78-’82; '82-’86 i '86-’90 koji su prisustvovali progrebu mog supruga, izja-
vili sau~e{}e telegramima i elektronskom po{tom.
Hvala Sa{inim i Dejanovim radnim kolegama i prijateljima koji su odali
posljednju po{tu njihovom tati Sokratu.
Supruga Milica sa djecom 8311-1pr
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 91
Dana 25. 9. 2007. navr{ila se godina dana od prerane smrti na{e drage i nezaboravljene
KASEME HEBIB, ro|. BAJROVI]
1949 - 2007.
Duboko u na{im srcima ~uvamo sa velikom ljubavlju i ponosom dobrotu tvoga velikog srca, toplinu du{e. Tvoj osmijeh i {irinu tvoje plemenito-
sti koja nas je sve tako nesebi~no obasipala. Molimo dragog Allaha milostivog da ti nurom obasja ahiretsko mjesto, rahmetom Njegovim i da te po-
krije i d`enetom Njegovim ugosti.
Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 9. 2007. godine u 13,00 sati u ku}i rahmetlije, ulica Stupska 22, Stup - Ilid`a.
Sa velikom ljubavlju, ponosom i du`nim po{tovanjem,
Tvoji najmiliji 13101-1nd`
Dana 28. 9. 2007. navr{ava se 8 godina od kako je preselila na ahiret i vje~no nas napustila na{a draga, nikad pre`aljena supruga, mama, majka (nena)
FERIDA (OSMANA) EMINOVI]
9. 8. 1932 - 28. 9. 1999.
iz Stoca
Draga na{a, nikad pre`aljena suprugo, mama, majko (neno), godine brzo prolaze, bol i tuga za tobom su uvijek prisutni.
Tvoja plemenitost uvijek `ivi sa nama.
Neka Ti Allah d`.{. podari d`enet i neka Ti je vje~ni rahmet.
Hatma dova }e se prou~iti dana 28. 9. 2007. godine u 12,00 sati (petak) prije d`uma namaza u Carevoj d`amiji u Stocu.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji najmiliji: suprug Hasan, sinovi Sulejman i Sejo, k}erka Milada, unuci, praunuci i ostala rodbina i prijatelji
1487-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
HIKMET [OBOVI]
S po{tovanjem,
Uposlenici Internacionalnog univerziteta „Philip
Noel-Baker“, Sarajevo: Stiepo, Halid, Edin, Adisa,
Lejla, \enita, Nada, Olja, Berina i Tima
13083-1nd`
Dana 28. 9. 2007. navr{avaju se 3 godine kako je
preselila na ahiret na{a najdra`a
MULIJA IMAMOVI]
S velikom ljubavlju koju smrt
ne mo`e prekinuti i tugom koju
vrijeme ne mo`e izlije~iti, zauvijek
}emo te ~uvati u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: Bajro, Indira, Omo, Dalila i Adna
13033-1nd`
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e
drage snahe i daid`inice
HAJRIJE
IBRAHIMOVI], ro|.
BAJRAKTAREVI]
Pola godine je pro{lo i samo mi znamo kako nam je
bez tebe. Na{a beskrajna tuga i bol ne prestaju. A ti
nam sve vi{e nedostaje{.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoje zaove: Rabija i Adila sa porodicama
13099-1nd`
Dana 28. 9. 2007. godine na-
vr{ava se 14 godina od kako nije
sa nama na{
FERID (ALIJA)
[ALAKA
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Samo oni koji su te voljeli znaju kako je `ivjeti bez
tebe.
Tvoji: otac Alija, majka Sevda, k}erka Ferida, su-
pruga Muamera, sestra Hamida, zet \emo Cibra sa
djecom Irenom i Almirom
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve njego-
ve ljepote.
13080-1nd`
Dana 29. 9. 2007. godine na-
vr{ava se 40 dana od smrti na{eg
dragog
HAJRUDIN (ALIJA)
PORA^ANIN
Ni tugu, ni bol vrijeme ne
bri{e, {to ide dalje, boli sve vi{e.
Ne postoje rije~i kojima se mo`e
izre}i koliko si nam zna~io. Samo
mi znamo kakav je `ivot bez utjehe u na{oj boli, `ivot bez
tebe.
Neka Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i.
El Fatiha.
Tvoji: supruga Hanka, sin Haris, k}erka Harisa, zet
Kenan
Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u ku}i `alosti, Svr-
ake IV br. 15 u subotu, 29. 9. 2007. godine u 13,00 sati.
13069-1nd`
SJE]ANJE
na dragu jaranicu
SELVETA HASAGI]
1953 - 2006.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Fikret i Mladenka
1191-1mo
^etiri su godine kako nije sa nama na{a draga
ZUHRA (DERVI[A) FILIPOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: Hiba, Samir, Amina, Armin, Tarik, Alija i Edo
13097-1nd`
Dana 25. 9. 2007. navr{ila se godina od preseljenja
na ahiret na{e
[EHRA SULJI],
ro|. PROHA
Tevhid }e se prou~iti 29. 9. 2007. (subota), u 11,00
sati u ku}i rahmetlije u ulici Izeta ^omare 50.
Suprug Salih i sin Mensur
13073-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog
HAKIJU - HAKU
HARMANDI]A
S po{tovanjem i tugom vje~no }emo te ~uvati u
na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Munja, Nina, Maja, Mia i baka Ljerka
457-1ze
92 Petak, 28. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug i otac
NASUF (ZEJNILA) FERIZOVI]
iz Mostara
nakon du`e i te{ke bolesti preselio na ahiret dana 26. 9. 2007. godine u 80. godini.
D`enaza }e se klanjati dana 28. 9. 2007. godine u 16,00 sati u Mostaru, na Gradskom groblju Sutina.
Prevoz obezbije|en u 15,00 sati sa vrha Avenije sa stajali{tima: Gimnazija, Tekija, [ari}a harem, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobusna stanica, Zalik, Sutina
O@ALO[]ENI: supruga Fadila, sin Sead, k}eri Jasna i Senada, sestre Fahira i Zineta, snaha Mira, zetovi D`emil i Ejub, unu~ad Zen, Nedim, Ned`ad, Azra i Amra, te
porodice: Ferizovi}, Ba{i}, Suton, Sari}, \uliman, Dilberovi}, Abdulahovi}, ^ustovi}, Merdan, Hod`i}, Dizdarevi}, D`eko, Zulovi}, Prguda, Krvavac, Sav~i}, Budimli},
Muratbegovi}, Alibegovi}, Suljanovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 1507-1mo
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
D@EMILA PA[OVI], ro|. BRAJLOVI]
iz Fo~e
preselila na ahiret u 69. godini.
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i smiraj tvojoj toploj du{i.
Tvoji sinovi Emir i Mirsad s porodicama
ZAHVALJUJEMO:
primariusu Durakovi}u, primariusu Banjin,
primariusu Hara~i} te osoblju Internog III, odjeljenja F1 i F2.
Porodica
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 9. 2007. godine u 15.00 h na mezarju
Turbe - Bistrik.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u
Centralnoj d`amiji Vogo{}a.
Ku}a `alosti: ul. Igmanska br. 63 Vogo{}a
13122-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
ADO (SAFET)
^OLAKOVI]
tragi~no preselio na ahiret u srijedu, 26.
septembra 2007. godine u 21. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. se-
ptembra 2007. godine u 14.30 sati na
gradskom groblju Bare - Sarajevo.
O@ALO[]ENI: babo Safet, majka Milada, bra}a Edo i Asmer,
amid`a Alija, daid`e Hivzija i Senad, tetke Hata, Senada i Ildu-
za, tetci Alija, Mirsad i Kemal, strine Mirsada i Hatid`a, da-
id`inice Sabira i Fatima, ro|aci Esad, Ned`ad, Dino, Adis,
D`enan i Sanjin, rodice Alma i Amra, nevjeste Alsada, Jasmina,
Mu{kija i Maja, te porodice ^olakovi}, [ator, Jazvin, Ademo-
vi}, Saradi}, Toljaga, Maksumi}, Omani}, Zukanovi}, Hod`i},
^oli}, Pori~anin i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u
ulici ^obanija br. 17. 111
Tu`nim srcem javljamo da je na{a draga
GOSPAVA (ILIJA)
PETROVI]
1925 - 2007.
preminula 27. 9. 2007. godi-
ne u 83. godini.
Sahrana drage nam pokojni-
ce obavit }e se 28. 9. 2007. godi-
ne u 14.00 ~asova na poro-
di~nom groblju u Ilovicama.
Povorka polazi u 13.00 ~asova sa raskr{}a Kula.
O@ALO[]ENI: k}erka Jela, zet Dino, unu~ad
Pamela i Darijan, sestre Lenka i Jelenka, ro|aci i ro-
dice, sestri}i i sestri~ine, te porodice Petrovi}, Bejdi},
Grani}, Me|o, Trifkovi}, Pandurevi} te ostala mno-
gobrojna rodbina, kumovi i prijatelji 8375-1pr
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
D@EMILA
(HASIB) PA[OVI],
ro|. BRAJLOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. 9.
2007. godine u 69. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 9.
2007. godine u 15.00 sati na mezarju
Turbe - Bistrik.
O@ALO[]ENI: sinovi Emir i Mirsad, snahe Indira i Sla|ana,
unu~ad Dino, Deni i Amina, bra}a Salko i Murat, sestre Hasiba
i Nura, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, zaova Mirsada, je-
trva [emsa, te porodice Pa{ovi}, Brajlovi}, Suba{i}, Kure{evi},
Mand`o, Krkali}, Uzunovi}, [ahbaz, Aganovi}, [adinlija, Tata-
ragi}, \uliman, Medo{evi}, Be{lija, Had`idedi}, kao i ostala ro-
dbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u Centralnoj
d`amiji u Vogo{}i.
Ku}a `alosti: ul. Igmanska br. 63, Vogo{}a.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SALIM - IBRAHIM
(BE]IR) VESNI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. septe-
mbra 2007. godine u SR Njema~koj, u
72. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. se-
ptembra 2007. godine u 16.15 sati na
mezarju Ni{an - Jar~edoli.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve
d`amije sa polaskom u 15.30 sati, do
mezarja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Esma, sin ]amil, k}i Jasminka, unu-
ka Jana, bra}a Smail i Bahrija, sestre [evala, Sadija, Almasa i
Esma, snahe Sabine, Mirsada i Pa{ka, svastike Emina, Memnu-
na i Bisera, zetovi Sven, Hajro i Ismet, porodice Vesni}, Gube-
li}, Wittmann, Knoner, Tokovi}, ^ohodar, Pe{to, \erzi},
[ehovi}, Kokanovi}, Mesihovi}, Vlahovljak, Suljagi}, Hod`i} i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u
d`amiji na Hridu.
Ku}a `alosti: [erina br. 18. 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
AVDO (OSMAN)
MRDI]
preselio na ahiret u srijedu, 26. 9. 2007.
godine u 77. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 9.
2007. godine u 14.30 sati na mezarju
Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Rahima,
k}erke Fadila, Adila, Dervi{a i Mevla,
bra}a [aban i Red`ep, sestra Dika, snahe Fatima, Nirvana, [efi-
ka i ]aza, zetovi Rizah, Ibrahim i Selman, unu~ad Haris, Ker-
im, Nihad, Mergin, Emrah i Ajdur, unuka Merima, praunuke
Ema i Ena, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Mr-
di}, Lipa, Alispahi}, Kalenica, Sarajki}, Dervi{evi}, Karalija,
Hasaj, Ajruli, ^oho, D`aku{i}, [abanija, Me|useljac, Smaji},
Sal~in, Barimac, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i
prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.30 sati,
ul. Zmaja od Bosne br. 27.
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa
polaskom u 13.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
MEHMED - ME[A
(OMER) GRACA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. 9.
2007. godine u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 9.
2007. godine poslije ikindije namaza
(16.30 sati) na mezarju Orli} - K. Glava.
O@ALO[]ENI: sinovi Rizo, Izet - Izo i Zijah - Zijo, snahe,
unuci, praunuci, bra}a Selim i Ismet sa porodicama, sestra Zur-
ifa sa porodicom, Krije{torac Red`o sa porodicom, te porodice
Graca, Krije{torac, Graci}, Osmanovi}, \uli}, Abaz, Boja, kao i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (16.30
sati) u d`amiji na [ipu.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
..
Dnevni avaz petak, 28. septembar/rujan 2007. 93
Dana 26. 9. 2007. godine, u 76. godini preselila je na ahiret
NISVETA AJANOVI], ro|. MUJAGI]
udova FERIDA
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 9. 2007. godine u haremu ^ar{ijske d`amije u Te{nju u 13.45 sati, poslije d`uma namaza, a ukop }e se obaviti
na mezarju [ehagi}ka u Te{nju.
Prijevoz do Te{nja i nazad obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije u Zenici, u petak 28. 9. 2007. godine, u 11.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: sinovi Meho i Mirsad, snahe Dijana i Velida, unu~ad Enver, Ferid, Tarik i Adna, sestre Zemka i Enisa, zaova Azemina, djever D`evad, jetrve Hajrija,
Emira i Sad`ida, te porodice Ajanovi}, Mujagi}, Matarad`i}, Red`eba{i}, Galija{evi}, Kadi}, Me{i}, Borovac, Frljak, Medari}, Smailbegovi}, Kapetanovi}, Sijer~i}, i ostala
rodbina, kom{ije i prijatelji
463-1ze
Sa prevelikim bolom i tugom obavje{tavamo sve prijatelje i
poznanike da je na{ uposlenik, prijatelj i drug
HIKMET - HIKE (AHMEDA) [OBOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 26. 9. 2007. godine.
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 9. 2007. godine u 16,15 sati na
groblju Ni{an - Jar~edoli.
ENERGOINVEST - Centar za razvoj tehnologije u automatici,
termotehnici i mjerenjima, d.o.o. Sarajevo
13092-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i kom{ije da je na{ dragi
HUSEIN (rah. SMAILA) KAJAN
dana 26. 9. 2007. godine u 20,00 sati, u 72. godini po odredbi Allaha d`.{. na ahi-
ret preselio.
D`enaza rahmetlije polazi 28. 9. 2007. godine (petak) ispred d`amije u Blagaju
iza ikindije namaza.
D`enaza rahmetlije }e se klanjati istog dana u haremu Blagaj, gdje }e se rahme-
tlija i pokopati.
PORODICA, RODBINA I PRIJATELJI RAHMETLIJE:
Sestra had`i-Fatima, supruga Zehra, sinovi Samir i Smail, snahe Mirela i Ame-
la, unu~ad Mustafa, Amina i Mejrema, brati}i-~ne: Hamdija, Fahrudin, Elmedina,
Ehlimana i ostali, te porodice: Kajan, Velagi}, Golo{, Kameri}, Selimovi} - [arac,
Basari}, Hajri}, Bahtijar, Sefo, Dizdar, Turkovi}, Hebib, A{kraba, Pobri}, Krpo i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici 1503-1mo
Javljamo tu`nu vijest rodbi-
ni, prijateljima i kom{ijama
da je draga i dobra
DRAGICA
(MIHAILA)
PAVLOVI], ro|.
GOVEDARICA
blago preminula 12. septembra
2007. godine u 91. godini.
Sahrana }e se obaviti u utor-
ak, 2. oktobra 2007. godine
u 14.15 sati na gradskom gr-
oblju „Bare“.
O@ALO[]ENI: sin Nenad,
sestra Zora, snaha Dubra-
vka, unuka Ivana, te porodi-
ce Pavlovi}, Govedarica, Ja-
rec, Ungar, Klan{~ek, Ko-
zomara, Bruni, De Korti,
Grandi i Polo 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijate-
lje i kom{ije da je na{ dragi
EJUB (IBRO)
ALISPAHI]
preselio na ahiret u srijedu, 26.
septembra 2007. godine (14. ra-
mazana 1428. h.g.) u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. septembra 2007.
godine u 14.30 sati na Gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Mu{a, sin Ibro, snaha Al-
ma, unuke Amra i Lejla, unuk Dario, zet Haris, te ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i
rahmetlije u ulici Envera [ehovi}a br. 42/II. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
GALIB (OSMAN)
[EHOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. septe-
mbra 2007. godine, u 73. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. se-
ptembra 2007. godine u 14.30 sati na
Gradskom groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred vatrogasne
~ete na Vratniku sa polaskom u 13.30
sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: k}erka Aida, zet Midhat, unuci Muhamed i
Ahmed, sestra Hasija, brat Ibro, te porodice [ehovi}, \ozo, Zu-
li}, ^engi}, Hanjali}, Babi}, Smaji{ i ostala mnogobrojna rodbi-
na, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u Lubinoj d`amiji
na Vratniku.
Ku}a rahmetlije: Grada~a~ka br. 24/II. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{ dragi
HIKMET (AHMED)
[OBOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 26.
septembra 2007. godine, u 56. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak,
28. septembra 2007. godine u
16.15 sati na mezarju Ni{an -
Jar~edoli.
O@ALO[]ENI: supruga Jasmina, sin Almir, majka
Razija, brat Nagib, snaha Nermina, brati~na Mirela, brati}
Nermin, daid`e Muhamed i Ismet, tetka Esma i teti~ne, te
daid`i}i, punica Emina, svastike [erifa, Munira, Azra, Zu-
hra i Zumra, bad`e Suljo, Adil, [ahmo i Semir, te porodice
[obovi}, Goga, Poljo, Had`iomerovi}, Eminovi}, Softi},
Razman, Kova~, ]ato, Be~kovi}, Izmirlija, Mori}, Ja{are-
vi}, Jusi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.15 sati u ku}i
`alosti u ulici D`emala Bijedi}a br. 99/prizemlje. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
\ULE (MEHO) SOFTI]
preselio na ahiret u srijedu, 26. septembra 2007. godine, u 77. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 28. septembra 2007. godine u 15.00 sati
na mezarju Hambina Carina - [iroka~a.
O@ALO[]ENI: sinovi Muhamed i Hamdija, k}erka Zuhra, brat
Ned`ib, sestre Tima i [efka, snahe Nafija i Aida, zet Sinan, unu~ad
Ajetolah, Naida, Entezam, Emina, Hamza, Bernisa, Ajla i Ismail, br-
ati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Softi}, ^au{evi}, Zeko-
vi}, ^engi}, Ba{i}, Jonuz, Sulejmanovi}, Hurem kao i ostala mnogo-
brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Goloderica.
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijate-
lje i kom{ije da je na{a draga
ZIBA ([A]IR)
HRELJA,
ro|. MULAHMETOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak,
27. 9. 2007. godine u 77. godini.
D`enaza }e se klanjati u petak,
28. 9. 2007. godine na mezarju Hra-
njevi}i - Ilova~a u 17.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: suprug Be}ir, sinovi [a}ir i Ned`ib,
k}eri Fatima, [evala, Vasvija, Safija, zetovi, snahe, unu~ad,
praunu~ad, familije Hrelja, Mulahmetovi}, Kova~, ]urovi},
Musli}, [undo, Mujezinovi}, Me{i}, Isanovi}, Salkovi},
Ma{i}, Abaz, Pilav, @igo, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u ku}i rahmetlije u
Hranjevi}ima u 17.00 sati. 556-1go
POSLJEDNJI POZDRAV
voljenom ocu i djedu
LAVICKI NARCISU - BRACI
Sa tugom javljamo da }e sahrana biti na groblju Bare u petak (28. 9.) u 14,00 sati.
Ku}a `alosti je u ul. Behd`eta Muteveli}a 2a/XIII.
10684-1gr
BHT1
06.55 Dobro jutro (BHT vijesti u
07.00 i 08.00)
09.00 BHT vijesti
Program za djecu i mlade
09.15 Be Ha Te bebe, r.
09.20 Muzi~ki program
09.40 Patkograd, animirana ser-
ija 2/13
BHT arhiv ...
10.05 Historijski gradovi: Bobo-
vac
10.20 Karta u jednom pravcu,
dokumentarni program
11.00 Putopis: Zmijanje
11.20 Sarajevo, otvorena knjiga,
2/2
11.50 Tako su govorili slavni,
muzi~ki program
12.30 Ljep{i `ivot, igrana serija,
9/145, r.
13.00 BHT vijesti
13.20 Moja porodica, humori-
sti~ka serija, 8/20, r.
13.55 Crta, politi~ki magazin, r.
Program za djecu i mlade
14.55 Be Ha Te bebe
15.00 Muzi~ki program
15.20 Patkograd, animirana ser-
ija 2/13
15.45 Talenti BiH, r.
16.15 Retrovizor, muzi~ki progr-
am, r.
16.40 Tako su govorili slavni,
muzi~ki program, r.
17.15 Ljep{i `ivot, igrana serija,
10/145
17.45 BH danas
18.15 7 BHRT
18.45 Be Ha Te bebe
19.00 BHT vijesti
Sport
Vrijeme
19.30 Svjetska kulturna ba{tina,
dokumentarni program
20.05 Prislu{kivanje, ameri~ki
igrani film
22.00 BHT Vijesti
22.15 Taksist, igrana serija,
13/40
23.05 Tata umire... Kod koga je
oporuka?, ameri~ki igra-
ni film
00.35 Prislu{kivanje, ameri~ki
igrani film, r.
02.25 Pregled programa za su-
botu
FTV
07.55 Pregled programa
08.00 Vijesti
08.05 Ponos, italijanska igrana
serija, 56. epizoda, r.
09.00 Za~in `ivota, igrana serija,
106. epizoda, r.
10.00 Vijesti
Program za djecu:
10.05 Tajna misija, 41. epizoda
10.30 Lockie Leonard, 4. epizo-
da
11.00 Tradicionalna medicina u
Latinskoj Americi, nje-
ma~ka dok. serija, 5. ep.
11.30 Extra `ivot, zabavni progr-
am, r.
12.00 Dnevnik u podne
12.15 Monk, igrana serija, 12.
epizoda
13.10 Po{teno, talk show, r.
14.20 Luda ku}a, humoristi~ka
serija, 2. epizoda r.
15.00 Vijesti
15.10 Ponos, italijanska igrana
serija, 57. epizoda
16.05 Oprah Show
17.00 Federacija danas, infor-
mativni program
17.30 Nadreality Show
18.00 Ne vjeruj nikome, igrana
serija, 2. epizoda
18.39 Dnevnik, najava
18.40 Pred iftar
18.42 Sedmica, magazin iz ku-
lture
Finansijske novosti
Stanje na cestama
19.30 Dnevnik 2
20.05 Tv Bingo Show, direktno
izvla~enje
21.20 Angeline o~i, igrana serija,
4. epizoda
22.15 Vijesti
Finansijske novosti
Stanje na cestama
22.35 Ramazanski koncert, sni-
mak
No}ni program
00.15 Ponos, italijanska igrana
serija, 57. epizoda
01.05 VR 5, igrana serija, 13.
epizoda
01.55 U snovima, ameri~ki igr-
ani film /Z/
03.30 Pregled programa za su-
botu
OBN
06.10 Najava dje~ijeg programa
06.15 Jagodica Bobica 4. ep.
06.35 Medvjedi}i dobra srca 4.
ep.
07.00 Kri`i} kru`i}
07.15 Vijesti za djecu
07.20 Memory
07.35 Jagodica Bobica 5. ep.
07.55 Mala {kola
08.15 Medvjedi}i dobra srca 5.
ep.
08.35 Sveznalice
09.00 TV prodaja
09.15 TV Shop
09.40 Istra`ivanja 9. ep.
dok. serija
10.10 Sanja
Talk show
10.50 Uto~i{te 36/143
teen sapunica
11.55 OBN INFO
12.10 Nevjerna ljubav 104. ep
sapunica
13.05 Telering
talk show
14.00 CSI:Las Vegas V sezona
2. ep.
krimi serija
15.00 Top Shop
15.15 TV prodaja
15.30 Uto~i{te 37/143
teen sapunica
16:20 E:Entertainment
zabavni program
16.55 OBN INFO
17.00 Sanja
talk show
18.00 Nevjerna ljubav 105. ep
sapunica
18.55 OBN INFO
19.05 Fe|a Presents
muzi~ki program
20.00 Lude 70-e 45/100
humoristi~ka serija
20.30 Skoro savr{en 44/66
humoristi~ka serija
21.00 Nikita 19. ep
krimi serija
22.00 Ne{to o Adamu
film
00.00 Plava Sjena
film
01.40 Lude 70-e 45/100
humoristi~ka serija
02.40 Skoro savr{en 44/66
humoristi~ka serija
03.10 Nikita 18. ep
krimi serija
03.40 E:Entertainment
zabavni program
NTV Hayat
06.30 Mostar live, jutarnji progr-
am
06.45 Ko rano rani, jutarnji pro-
gram (Vijesti u 7.00, 7.30,
8.00)
08.20 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Denver, posljednji dinosa-
urus, crtani film, 30. epi-
zoda - Mre`a plus
09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crta-
ni film, 30. epizoda -
Mre`a plus
09.40 Bratz, crtani film, 15. epi-
zoda - Mre`a plus
10.00 @ene s broja 13, igrana
serija, 9. epizoda (r.) -
Mre`a plus
11.00 Jack i stabiljka graha, igr-
ana serija, 2. epizoda -
Mre`a plus
11.45 Vijesti
12.00 Maska, igrani film -
Mre`a plus
14.00 Jukebox - sms muzi~ke
`elje
15.30 Hayatovci, dje~iji program
16.00 Denver, posljednji dinosa-
urus, crtani film, 30. epi-
zoda - Mre`a plus
16.30 Bratz, crtani film, 15. epi-
zoda - Mre`a plus
16.55 Sport centar - Mre`a plus
16.56 @ene s broja 13, igrana
serija, 10. epizoda -
Mre`a plus
17.40 Vremenska prognoza
17.45 Muzi~ki program
18.00 Najava Vijesti u 7
18.01 Ramazanski program
(18.40 vrijeme iftara u Sa-
rajevu)
19.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport,
informativna emisija
19.36 EFT - Struja stanuje u Sta-
narima, reporta`a
19.54 FDS vic dan petak
19.55 Sport centar - Mre`a plus
20.00 Sta`isti, igrana serija,
117. epizoda - Mre`a plus
20.30 Vremenska prognoza
20.33 Medicinski karton, istinita
pri~a
21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki
magazin
22.00 Vijesti, informativni progr-
am - Mre`a plus
22.15 Sport centar - Mre`a plus
22.20 Opasnost ispod mora,
igrani film - Mre`a plus
00.20 Jack i stabljika graha, igr-
ana serija, 2. epizoda -
Mre`a plus
Reprizni program NTV Ha-
yata
Pregled programa za su-
botu
TV PINK BH
08.00 Crtani film
08.20 Skrivena kamera
08.25 City kids
08.35 Sarajevo on line
08.45 Made in Banja Luka
08.50 Sportissimo
09.00 Balkan net
09.50 Vremenska prognoza
10.00 Kuhinja light
10.15 Marina
11.00 Slomljeno srce, serija
11.55 Vremenska prognoza
12.00 Info top
12.10 Veliki brat uklju~enje u
ku}u
13.10 Opijeni ljubavlju
14.00 Info top
14.10 Retro
15.00 Sarajevo on line
15.15 Made in Banja Luka
15.30 Sportissimo
15.40 Skrivena kamera
15.50 Info top
16.00 Marina, serija
17.00 Opijeni ljubavlju, serija
18.00 Info top
18.15 Vremenska prognoza
18.20 Kuhinja light
18.30 Veliki brat uklju~enje u
ku}u
19.00 Slomljeno srce, serija
20.00 Seljaci
20.45 Grand show
22.45 Veliki brat (vtr)
23.45 Film: Morski vuk
01.40 Sarajevo on line
01.50 Made in Banja Luka
02.00 Sportissimo
02.05 Grand show
04.05 Film: Morski vuk
05.30 Veliki brat uklju~enje u
ku}u
TV Alfa
11.30 TV Alfa danas
11.35 Tele shop
12.00 Vijesti u 12
12.05 Stanje na putevima
12.10 Ultra
kul.-zabavni pr. (r.)
12.45 Serijski program
13.20 One cubed
strani muzi~ki program
14.00 Vijesti u 14
14.10 Stanje na putevima
14.15 Sport time
14.20 Top 5
muzi~ki program
15.00 Igrani film
17.00 Tele shop
17.20 Iz TV programa
17.55 Promocija programa
18.00 Alfa news centar
aktu. u zemlji i svijetu
poslovne vijesti
vremenska prognoza
stanje na putevima
18.30 Sport time
18.40 Ramazanski program
19.15 Ultra
kul.-zabavni program
20.00 Alfa kino
serijski program
hollywood stars
21.30 Alfa news centar
aktu. u zemlji i svijetu
poslovne vijesti
vremenska prognoza
stanje na putevima
21.55 Sport time
22.10 Alfa kino
filmski program
23.50 Ultra
kul.-zabavni program
00.30 Alfa kino
igrani film
02.00 TV Alfa sutra
02.05 Jukebox
muzi~ki program
Mre`a plus
09.00 Denver, posljednji dinosa-
urus, crtani film, 30. epi-
zoda
09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crta-
ni film, 30. epizoda
09.40 Bratz, crtani film, 15. epi-
zoda
10.00 @ene s broja 13, igrana
serija, 9. epizoda
11.00 Jack i stabljika graha, igr-
ana serija, 2. epizoda
12.00 Maska, igrani film
16.00 Denver, posljednji dinosa-
urus, crtani film, 30. epi-
zoda
16.30 Bratz, crtani film, 15. epi-
zoda
16.55 Sport centar
16.56 @ene s broja 13, igrana
serija, 10. epizoda
19.55 Sport centar
20.00 Sta`isti, igrana serija,
116. epizoda
22.00 Vijesti
22.15 Sport centar
22.20 Opasnost ispod mora,
igrani film
00.10 Jack i stabljika graha, igr-
ana serija 2. epizoda
RTRS
Smanji brzinu, produ`i `iv-
ot - servisne informacije
06.05 Jutarnji program
Smanji brzinu, produ`i `iv-
ot - servisne informacije
Muzi~ki intermeco
10.00 Vijesti
10.05 Kuhinjica
10.35 P~elica Maja - crtana seri-
ja, 82. epizoda
11.00 TV enciklopedija znanja -
(5)
11.10 Pe~at - repriza
12.00 Vijesti
12.15 Stars - repriza
12.30 Ed`mont - serija, 8/70
Muzi~ki intermeco
13.00 Gordost - serija, 3/79
14.00 Lea Parker - serija, 1/48
15.00 Ulovi trofej - 30. epizoda
15.30 Kuhinjica
16.00 Ed`mont - serija, 9/70
16.30 Srpska danas
17.15 Izvje{taj sa Banjalu~ke
berze
Smanji brzinu, produ`i `iv-
ot - servisne informacije
17.30 Sto ljudi, sto }udi - doku-
mentarni program
18.00 15-KA
18.55 Stars - zabavni program
19.15 TV Enciklopedija znanja -
(58)
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik
Sport
20.05 Intervju - Florens Hartman
20.35 Proces i kazna: Sumnja -
film, 2. dio
22.30 Info profil
22.45 Sport
22.50 Finansijske novosti
Smanji brzinu, produ`i
`ivot - servisne informaci-
je
23.00 Tune In - muzi~ka emisija
23.20 South Beach - serija 4/8
00.05 Tribunal
00.35 Ljubavnik Ledi ^eterli -
film
02.20 Dnevnik
02.50 15-KA
03.45 Proces i kazna: Sumnja -
film, 2. dio
05.25 Muzi~ki program
23.
50
HRT 1
12.
00
MRE@A PLUS
00.
00
OBN
00.
35
RTRS
22.
20
MRE@A PLUS
20.
30
OBN
16.
56
NTV HAYAT
15.
10
FTV
Maska
Opasnost
ispod mora
Kriminalisti~ka
pri~a
Plava
sjena
Ljubavnik lejdi
^eterli
Ponos
@ene s
broja 13
Ljep{i
`ivot
Lost
Skoro
savr{en
Stars
Fe|a
Presents
Ultra
Svjetska kulturna
ba{tina
TV Bingo
Show
18.
55
RTRS
19.
30
BHT 1
19.
05
OBN
20.
05
FTV
19.
15
TV ALFA
F
I
L
M
O
V
I
20.
00
NOVA TV
17.
15
BHT1
E
M
I
S
I
J
E
PETAK 28. 9. 2007.
S
E
R
I
J
E
Ne{to o Adamu
Film „Ne{to o Adamu“ nai{ao je na po-
dijeljene kritike. Rije~ je o romanti~noj
komediji u kojoj konobarica Lucy upo-
znaje markantnog Adama i oni se usko-
ro zaru~uju. Adam me|utim zapo~inje
avanturu i s Lucyinom sestrom Laur-
om. Njihova tre}a, udana sestra, na kraju se tako|er spetlja s
neumornim zavodnikom. Koliko }e vam se sve to svi|ati pr-
osudite sami.
Uloge: Kate Holmes, Frances O“Connor
Reditelj: Gerard Stembrige
OBN FILM
22.00
Lude 70-te
Hyde i Red su {okirani Paminom rea-
kcijom kad je slu~ajno ugledaju u tople-
su. Poku{avaju da se to ne sazna, ali je
Bob, od svih ljudi, ipak odlu~io da otkrije {ta se dogodilo. U
me|uvremenu, Donna saznaje ne{to o djevojci s kojom je
Eric bio dok je ona bila sa Caseyom.
Uloge: Mila Kunis, Danny Masterson, Topher Grace, Ashton
Kutcher...
Redatelj: David Trainer
OBN SERIJA
20.00
Morski vuk
Pisac Ven Vajden je imao nesre}u sa svojim ~amcem. Njega
i jo{ jednu `enu spa{ava brod „Duh“. I dok sve u po~etku
izgleda vrlo normalno, ubrzo postaje jasno da je kapetan Volf
Larsen malo psihoti~an i nemilosrdan...
Uloge: ^arls Bronson, Katrin Meri Stjuart
Reditelj: Majkl Anderson
PINK BH FILM
23.45
Prislu{kivanje
Paranoi~nog, egoisti~nog stru~njaka za
sisteme za nadziranje ljudi i imovine
po~inje gristi savjest kad uvidi da }e par
kojeg upravo {pijunira uskoro biti ubijen.
Rutinsko prislu{kivanje pretvara se u
no}nu moru kad Heri na snimku mladog para ~uje ne{to za-
stra{uju}e.
Uloga: D`in Hekman, D`on Kazl, Frederik Forest
Reditelj: Fransis Ford Kopola
BHT 1 FILM
20.05
Sta`isti
D`ej Di planira iza}i s Kim, ali im
Eliot stalno smeta. Eliot organizu-
je zabavu u ~ast Karlinog ne-
ro|enog djeteta. Peri i D`orda Ka-
rli daju sve D`ekove stvari. Neko
objavljuje vrlo neo~ekivanu tru-
dno}u.
MRE@A PLUS SERIJA
20.00
U snovima
Kleu Kuper opsjedaju neobi~ni snovi o
djevoj~icama koje neki ~ovjek vodi u
smrt. Kada njena vlastita k}i Rebeka bude ubijena, Klea po-
stane uvjerena kako izme|u nje i ubice postoji telepatska ve-
za. Detektiv D`ek Kej koji vodi slu~aj je skepti~an, pogotovo
zato {to je Klea poslije tragedije postala psihi~ki nestabilna
da je moraju smjestiti u ludnicu...
Uloge: Anete Bening, Aidan Kvin, Robert Davnej Jr
Reditelj: Neil D`ordan
FTV FILM
01.55
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
FILM
FILM
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
FILM
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
SERIJA
FILM
FILM
FILM
FILM
SERIJA
SERIJA
FILM
za
iju:
TV SA
07.00 Jutarnji program
Vijesti u (09.00)
Servisne informacije
Crtani film
Teme, raporti i gosti
10.00 Vijesti, teme, raporti,
gosti
11.00 Zaljubljene `ene
12.00 Dan, informativna
emisija
12.10 Ed`mont - igrana se-
rija
13.00 Kirbi - crtani film,
muzi~ki remix
14.00 Biznis
14.30 Kirbi - crtani film
15.00 U ~emu je problem?!
16.00 Vijesti
16.05 Osvaja~i - dok. prog.
17.00 Tehnolo{ko znanje -
dok. prog.
17.30 Hronika Kantona Sa-
rajevo
18.15 TV Enciklopedija
znanja
18.00 Muzi~ki remix
18.30 Danas - centralna
informativna emisija
19.00 Red po red
Ramazanski progr-
am
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Pregled programa
Zaljubljene `ene, igr-
ana serija
21.00 Deset godina mla|i -
dokumentarni progr-
am
22.00 Dan danas, informa-
tivna emisija
22.30 SARAJEVO ART
23.00 Euronews
23.30 VOA
Horoskop za subotu
24.00 Igrani film - Ko-
na~na
02.00 Dan danas (r)
Odjava
TV Vogo{}a
08.00 Info blok TV Vogo{}a
11.55 Pregled programa
12.00 VOA - Glas Amerike,
bosanski servis (r.)
12.40 I.R.I.B. - program na
bosanskom jeziku
(r.)
13.10 Vijesti TV Vogo{}a
13.20 Vjerski program
14.00 Vijesti TV Vogo{}a
14.05 Info IC, informativni
program NTV IC Ka-
kanj (r.)
14.40 Na{a realnost sa Dri-
tom Haziraj (r.)
15.50 Vijesti TV Vogo{}a
16.00 Besjede, dokume-
ntarni program (r.)
16.30 Otvoreni program
18.30 Vogo{}anska hroni-
ka, informativni pro-
gram
18.30 Ramazanski program
19.30 SMS muzi~ke `elje
20.35 Bosna sa izvora, emi-
sija izvorne muzike
21.30 Ponos generacjie, pr-
ogram za mlade
22.00 Vogo{}anska hroni-
ka, informativni pro-
gram
22.30 Sense - Ha{ki tribu-
nal, informativni pro-
gram
23.00 I.R.I.B. - program na
bosanskom jeziku
23.30 VOA - Glas Amerike,
bosanski servis
00.00 Pregled programa za
subotu
00.05 Otvoreni program (r)
01.30 Vogo{}anska hroni-
ka, informativni pro-
gram (r.)
02.00 Muzi~ki program
02.35 Pregled programa za
subotu
02.40 Info blok TV Vogo{}a
04.00 Ramazanski
program
05.30 Info blok TV Vogo{}a
TV OSM
12.30 Tele shop - Bioklinika
13.00 Od A do @
14.00 Gradovi i regije svije-
ta, reporta`a
14.30 @eljoteka
15.40 Tele shop - Bioklinika
15.50 TV vremeplov
16.00 DW time
16.35 Op~injeni, serija
17.40 Debeli ali sre}ni
18.10 Koktel dana
18.30 Dan, informativna
emisija
18.45 Portal
18.50 Game zone
19.00 @eljoteka
23.00 Glas Amerike
23.30 Igrani film
01.02 Horoskop za subotu
01.05 Najava programa za
subotu
01.20 Erotski program
02.30 Reprizni program
08.30 Tele shop - bioklinika
TV Kiss
13.05 Telering
14.05 Glazbena zona
16.00 Extra plus
17.00 Sanja, talk show
18.50 Fis shop
18.55 Povijest Bosne
19.00 Dnevnik KISS
19.20 Sportski pregled i vri-
jeme
19.30 Dnevnik HRT
20.00 NK KISELJAK 1921 -
2005. - 16. emisija
20.30 Reporta`a
21.00 Cenzura, talk show
22.00 @eljoteka, glazbena
emisija, r.
23.50 Dnevnik KISS
00.10 FIS SHOP
00.15 No}ni program
TV Igman
12.25 Ramazanska
vaktija 2
12.30 D`uma namaz iz Me-
kke - Islam Channel
13.00 U~enje Kur’ana (en-
gleski jezik)
14.00 Ilahije i kaside
14.30 Islamske teme - Vjer-
ski program
15.00 Arhiv MTV Igman -
dokumentarni
program
15.56 Ezan za ikindiju na-
maz
16.01 Dova na engleskom
jeziku
16.04 Vrijeme je za pri~u -
dje~iji program
16.24 Ramazanska
vaktija 3
16.25 Kur’anske pripovije-
sti - dje~iji program
16.45 Dje~iji program
- ilahije
17.00 Kviz TRI SEDMICE
17.30 Ramazanska
vaktija 4
17.32 Ilahije i kaside
- vjerski program
18.10 U susret iftaru
18.22 Ramazanska
vaktija 5
18.40 Ezan za iftar
- Ak{am namaz
19.00 Vijesti u 7 - NTV Ha-
yat
19.28 Ramazanska
vaktija 6
19.30 Lokalni info - infor-
mativni program
20.00 Islam channel news
20.30 Zehra - revijalna emi-
sija
21.30 Ramazanske teme -
Zna~aj i poruke bitke
na Bedru (Dr. Izet ef.
Terzi})
21.55 Ramazanska
vaktija 7
22.00 Moj ramazan
22.30 U~enje Kur’ana (en-
gleski jezik)
23.00 Ramazanska vaktija 8
23.01 U~enje Kur’ana - Su-
ra Ya’sin
23.30 VOA vijesti na bosa-
nskom jeziku
24.00 Odjava programa
Nova TV
06.00 Skrivena istina, serija
06.50 Nascar utrke, crtana
serija
07.15 Pra{~i}grad, crtana
serija
07.40 Pepa pra{~i}, crtana
serija
07.50 Traktor Tom, crtana
serija
08.10 [aljivi ku}ni video
08.35 Obiteljske veze, serija
09.00 Nova lova, TV igra
11.00 Svi vole Raymonda,
serija
12.00 Vijesti
12.20 Cosby show, serija
13.20 Zauvijek susjedi, ser-
ija
14.00 Osam dana za `ivot,
igrani film
15.45 Obiteljske veze, serija
16.20 Svi vole Raymonda,
serija
16.50 Vijesti
17.05 Svi vole Raymonda,
serija
17.35 Cosby show, serija
18.35 Zauvijek susjedi, ser-
ija
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Lost, serija
21.50 Vatrena oluja, igrani
film
23.20 Vijesti
23.40 Seks i grad, serija
00.15 Lijepe i ambiciozne,
serija
01.05 Pri~a o uspjehu, igr-
ani film
02.35 JAG, serija
03.20 Kraj programa
HRT 1
06.50 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrva-
tska (Vijesti u 7.05,
8.35, 8.35)
09.15 Ljubav u zale|u, TV
serija (kod. na sat.)
10.00 Vijesti
10.05 Vrijeme
10.06 Vijesti iz kulture
10.11 Granice 1.: Bolivija i
Brazil: Granica velike
trovine (kod. na sat.)
10.37 Granice 1.: Nje-
ma~ka i Poljska: O`il-
jak iz pro{losti (kod.
na sat.)
11.03 Zlurad, crtana serija
(kod. na sat.)
11.25 Glas domvoine
11.55 Burzovno izvje{}e
12.00 Dnevnik (T)
12.13 Vrijeme (T)
12.15 TV kalendar
12.30 Anin dvostruki `ivot,
telenovela (12) (kod.
na sat.)
13.20 Oprah Show (905)
(kod. na sat.)
14.05 Brisani prostor
14.50 Fotografija u Hrva-
tskoj
15.05 Dadilja, ameri~ki fi-
lm (kod. na sat.)
16.20 Znanstvene vijesti
16.30 Znanstvena petica
17.00 HPB fit, pp
17.05 Hrvatska u`ivo
18.35 Promet danas
18.40 Ratnik u zrcalu vre-
mena, dokumentarni
film
19.30 Dnevnik (T)
19.55 Ve~eras...
19.57 Sport (T)
20.02 Vrijeme (T)
20.10 Mandolina kapetana
Corelija, britansko-
ameri~ki film (kod.
na sat.)
22.20 Burzovno izvje{}e
22.25 Lica nacije
23.35 Vijesti
23.32 Poslovne vijesti
23.40 Vijesti iz kulture
23.50 Kriminalisti~ka
pri~a, ameri~ki TV
film (12) (kod. na
sat.)
NO]NI PROGRAM:
01.30 Eureka, serija (kod.
na sat.)
02.15 McLeodove k}eri,
serija (kod. na sat.)
02.55 Oprah Show (905)
(kod. na sat.)
03.35 Dadilja, ameri~ki fi-
lm (kod. na sat.)
04.50 Granice 1., Bolivija i
Brazil: Granice velike
trgovine (kod. na
sat.)
05.15 Ratnik u zrcalu vre-
mena, dokumentarni
film
05.50 Glas domovine
06.20 Znanstvena petica
06.50 Anin dvostruki `ivot,
telenovela (812)
(kod. na sat.)
HRT 2
06.50 TEST
PROGRAM ZA DJE-
CU I MLADE:
07.10 Nove pustolovine:
Lucky Luke, crtana
serija
07.35 Alf, crtana serija
08.00 @utokljunac
08.55 Tom i Jerry kao kli-
nci, crtana serija
NULTI SAT:
09.20 Navrh jezika
09.50 Puni krug
10.20 Sjednica Hrvatskog
sabora, prijenos
13.40 Nulti sat
14.40 Nove pustolovine
medvjedi}a Winnieja
Pooha, crtana serija
15.05 Nora fora, igra za
djecu
15.35 Vijesti na Drugom +
prijevod za gluhe
15.44 Vrijeme
15.45 Hitna slu`ba 12., ser-
ija
16.30 @upanijska panora-
ma
16.55 McLeodove k}eri,
serija
17.40 Allo, allo 8. - humori-
sti~na serija
18.15 Vijesti na Drugom
18.30 Vrijeme
18.35 Eureka, serija (12)
19.20 Allo, allo 8., humori-
sti~na serija
19.50 I to je to, crtani film
20.00 Ve~eras...
20.05 Odmori se, zaslu`io
si - TV serija
20.45 Vijesti na Drugom
20.55 Sportske vijesti
21.00 Vrijeme
21.05 Runji}eve ve~eri,
snimka koncerta
22.20 Promet danas
22.30 Inspektor Lynley 4.,
serija (12)
00.00 Zagreb: Konji~ki sport
- svjetski kup, snimka
01.30 Pregled programa za
subotu
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sejad Lu~kin
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Mladen
Daki}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal,
Unutra{njopoliti~ka Edina Sara~, Desk Ismir ]osi}, Globus
Indira ]ati}, Biznis Muriz ^engi}, Panorame Fatma Tihi}, Cr-
na hronika Re{ad Ljubovi}, Sveznadar Zrinka Ili}, Sport Oleg
Lokmiæ, Prilozi Miodrag Ili}, Sarajevski kanton Elvedina Ha-
la}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana
Burek, No}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi},
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Adis Hasakovi}, generalni direktor,
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: [tamparija “OKO” Sarajevo
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281-
387, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281-
409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:
281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-
418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-
424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi:
281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-
mail: marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461,
e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Fi-
nansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabu-
ka), 032/401-985, tel/fax: 401-986 ; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant),
tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2,
tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb,
tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA:
Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-
043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718,
BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog
Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: D`emala Bijedi}a 185
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
Transakcijski ra~uni: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN
br. 3383202266402293: SWIFT CODE: ZABABA22
DEV. RN. br. 3383204893244355
NLB TUZLANSKA BANKA DD. TUZLA
TRN br. 1327310010313169
SWIFT CODE: TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK TRN. br. 3060510000030742
DEV. RN. br. 7100-4200934630002,SWIFT CODE: KLHBBA22
BBI Bosna Bank International TRN BR. 1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
[APAT ZVIJEZDA
Ljubav: ^ekaju vas izlasci i
brojne prilike za poznanstva s interesantnim
osobama. Mogli biste zapo~eti novu vezu.
Posao: Dan donosi mnoge {anse, ali i zamke. Slijede
mnogi kontakti i razgovora. Vrata su vam svuda otvo-
rena.
Zdravlje: Optimizam u usponu.
Ljubav: Ako ste u stalnoj
vezi, bit }ete razdra`ljivi. Zapo~injat }ete
sva|u prije nego i dobijete povoda za to.
Posao: Planete vas podr`avaju u pogledu novca. Va{e
ideje mogu se veoma dopasti vama nadre|enoj osobi.
Zdravlje: Mogu}i problemi sa di{nim organima.
Ljubav: Partner se mo`e
opet zaljubiti u vas. To i nije te{ko, jer }ete zra~iti
nenametljivom ljepotom i dobrim raspolo`enjem.
Posao: Ovo je veoma uspje{an dan, ako vam poslovi
i nisu prva briga. Naime, tro{it }ete se vi{e na ljuba-
vnom polju.
Zdravlje: Izvrsno!
Ljubav: ^ini vam se kao da
ste na{li svoju „drugu polovicu“. @elite {to
vi{e biti u dru{tvu osobe koju volite.
Posao: Tendencije da se posvetite poslu i postignete
dobre i finansijske rezultate, postaju sve realnije,
ja~e.
Zdravlje: Ne stvarajte sami sebi tenzije.
Ljubav: Stvarnost ne}e biti
onakva kakvom ste je prethodno izma{tali.
Ipak, reagirat }ete spontano, {armantno.
Posao: Bit }ete veoma ambiciozni. Kombinirate razne
mogu}nosti dobre zarade, {to se realno, mo`e i
ostvariti.
Zdravlje: Odbrambene snage ja~aju.
Ljubav: Bit }ete skloniji po-
vr{nom zabavljaju, nego prepu{tanju sna`nim
emocionalnim uzbu|enjima. U`ivajte.
Posao: Svaki posao kojeg se prihvatite, osobito po-
slovi u slobodno vrijeme i iz hobija, donosi prili~nu
zaradu.
Zdravlje: Potreban vam je odmor.
Priprema: Hedija MEHMEDI]
LAV 23. VII - 22. VIII
DJEVICA 23. VIII - 22. IX
STRIJELAC 23. XI - 22. XII
VODOLIJA 22. I - 19. II
RIBE 20. II - 20. III
JARAC 23. XII - 21. I
mtv
IGMAN
Ljubav: Doga|aji, zani-
mljivi susreti, izlasci, mo`da }e i zadovoljiti
formu. Ipak, ne}ete biti sasvim zadovoljni.
Posao: Va{i dugoro~ni planovi stagniraju. Trenutno, opr-
edijelite sei za liniju manjeg otpora, ni{ta ne forsirajte.
Zdravlje: Obnovite kondiciju.
OVAN 21. III - 20. IV
Redakcije TV programa zadr`avaju
pravo izmjene programa
Ljubav: Ne zanemarujte os-
je}anja, ne dopustite da se zagube u gomili
obaveza. Osjetit }ete da vam treba i zabava.
Posao: Velika koli~ina napetosti djelomi~no je uzroko-
vana i profesionalnim kontaktima. Posao donosi
odre|ene brige.
Zdravlje: Va{ umor prerasta u hroni~ni.
BIK 21. IV - 22. V
Ljubav: Konfuzija u pri-
vatnom `ivotu mogla bi dosti}i vrhunac. Bit
}ete napeti, a tako silno `elite pravu ljubav.
Posao: Prezaposleni ste, isuvi{e optere}eni. Spremni
ste na borbu sa onima koji `ele ugroziti va{u poziciju.
Zdravlje: Pad fizi~ke kondicije.
BLIZANCI 23. V - 22. VI
Ljubav: Razmislite o to-
me jeste li se uspavali navikama. Odlu~no ra-
stjerajte dosadu, koja se uvla~i u va{u vezu.
Posao: Finansije su vam glavna preokupacija. Danas
dolazi do izra`aja koliko vam je va`na pomo} bliskih
ljudi.
Zdravlje: Promjenljivo raspolo`enje.
RAK 23. VI - 22. VII
Ljubav: Dominira emoci-
onalna ravnote`a. U`ivat }ete u ugodnim tre-
nucima provedenim s osobom koju volite.
Posao: Sve }e vam polaziti za rukom. Pogotovo ako
se nalazite u profesiji koju volite, u kojoj ste znalac,
stru~njak.
Zdravlje: Pazite na liniju.
Ljubav: I zvijezde su bla-
gonaklone prema va{im emocijama. O`ivjet
}e stara, uhodana veza ili }ete se zaljubiti.
Posao: Ako pripadate osobama koje u karakteru ima-
ju ambiciju i sna`nu volju, sjajno }ete iskoristiti {an-
su.
Zdravlje: Redovnije jedite.
VAGA 23. IX - 22. X
[KORPIJA 23. X - 22. XI
Eurosport
08.30 Escape, 11.03 Fudbal, 12.45
U@IVO: Reli, 16.00 U@IVO: Tenis,
18.30 U@IVO: Tenis, 20.15 Atletika,
22.00 Wrestling, 00.30 Atletika
PRO 7
08.00 Frenk, 09.00 Priznanje, 10.00
Talk, talk, talk, 11.00 Avenzio, 12.00
Tvoja {ansa, 13.00 Sam, 14.00 Mi
smo porodica, 15.00 Frenk, 16.00
^arobnice, serija, 17.00 Taff, 18.10
Simpsonovi, serija, 19.05 Galileo,
20.15 Ku}a lete}ih bode`a, film,
22.40 Galileo misterija, 23.35 Focus
TV, 00.40 ^uvari neba i zemlje, film
Sportklub
05.00 Ultimate fight, 06.00 Svijet
atletike, 06.30 Fudbal mondijal ma-
gazin, 08.00 NHRA, 10.00 Chelsea
TV, 11.30 Svijet atletike, 12.30 Bu-
ndesliga - najava kola, 13.00 Ultimate
fight, 14.15 Bundesliga 2: Mainz -
Munchen, 16.15 TWS, 17.30 Por tu-
gol, 18.00 U@IVO: Bundesliga 2,
20.00 Bundesliga - najava kola,
20.30 U@IVO: Bundesliga, 22.30 NFL
Game day + extra, 23.00 Profi boks,
23.55 Bundesliga 2, 01.45 Ultimate
fight, 03.00 Profi boks
P
R
O
Satelitski program
LJUDI I DOGA\AJI
Bodri s lentom
Miss Ma|arske
BUDIMPE[TA - Ma|arska
je dobila svoju Miss za 2007.
godinu - 21-godi{nju stude-
nticu Kristinu Bodri (Kriszti-
na). Ona }e predstavljati svoju
zemlju na izboru Miss svijeta
u decembru.
Iskosa
TOP VIJESTI
„Target“ donio mjeru
Povla~enje
igra~aka
^IKAGO - Ameri~ka korpora-
cija „Target“ odlu~ila je s tr`-
i{ta povu}i 350 hiljada komada
igra~aka proizvedenih u Kini,
jer je u bojama kojim su prema-
zane prona|ena nedozvoljena
koli~ina olova.
BERLIN - Njema~ka maneke-
nka Hajdi Klum (Heidi) i njen
suprug Sil (Seal) snimili su re-
klamu za novi automobil ko-
mpanije „Volkswagen“. Ka-
mpanja za „Tiguan“ ju~er je
zvani~no prezentirana u Berli-
nu.
Snimanje je obavljeno u Dizni
holu u Los An|elesu, a su-
pru`nici su odli~no pred kame-
rama demonstrirali roditelje
kojima treba adekvatan auto-
mobil. „Tiguan“ bi u prodaji
trebao biti po~etkom 2009. go-
dine.
Kraljicina ogrlica na prodaji
Njema~ka manekenka sa suprugom u kampanji za „Volkswagen Tiguan“
HAJDI I SIL ZAJEDNO U REKLAMI
„Tiguan“ bi u prodaji trebao biti po~etkom 2009. godine
Razvod zbog
ma~ke
BUKURE[T - Rumunski pe-
nzioner zatra`io je razvod na-
kon samo osam sedmica braka,
zato {to je suprugina ma~ka po-
jela njegove dvije papige.
Sandu (67) tra`i razvod od nje-
gove 20 godina mla|e supruge
na temelju nekompatibilnosti.
Na sudu je rekao kako je sve bilo
gotovo nakon {to je njena ma~ka
pojela njegove ljubimce.
Na|a na vagi u bolnici
Beba Na|a te{ka 7,75 kilograma
MOSKVA - Ruskinja Tatjana
Barabanova (43) rodila je svoje
12. dijete, malu Na|u, te{ku
7,75 kilograma. Djevoj~ica,
ro|ena carskim putem 17. se-
ptembra, ima osam sestara i tr-
ojicu bra}e. „Bili smo svi u
{oku“, kazala je Na|ina majka,
dodav{i da njen suprug, kada
je vidio bebu, nije mogao ni ri-
je~ izustiti ve} je samo treptao
o~ima.
LONDON - Po~etkom dece-
mbra ku}a „Christie’s“ stavit }e
na aukciju ogrlicu koja je neka-
da pripadala Mariji Antoaneti
(Marie Antoinette), posljednjoj
kraljici Francuske. Po~etna ci-
jena za ukras od bisera, dijama-
nata i rubina je 350.000 dolara.
Manekenka sa suprugom ju~er u njema~koj metropoli
(Reuters)
Po~etna cijena 350.000 dolara

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful