Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 30. 9. 2007. Sarajevo Godina XII Broj 4318 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

1*464# +21,# 0,'0,# 5&#+5$H*1 64121.'/+ 7
Nejasne odredbe o konsolidiranom bud`etu i Vije}u za sigurnost lokalne zajednice SDA `estoko napala Silajd`i}a SBiH podsje}a Tihi}a na njegovo stalno potenciranje Silajd`i}a kao izbornog pobjednika
kojim se tra`i poja{njenje Protokola o reformi policije koji su dvojica lidera potpisali prije dva dana, saznaje „Dnevni avaz“. Kako nam je re~eno, u pismu se tra`e precizniji odgovori na pitanja koja su tek na~eta u Protokolu o reformi policije. 2. i 3. strana z Ureda visokog predstavnika ju~er je liderima Stranke za BiH i SNSD-a Harisu Silajd`i}u i Miloradu Dodiku upu}eno pismo

Reakcije

Nakon potpisivanja Protokola o policiji

I

Premijer liga: Utakmice osmog kola

Sarajevo

Bilino polje: Zeni~ani proslavljaju sa svojim navija~ima

(Foto: J. Had`i})

^elik bolji od @elje
Povodi: Mirjana Karanovi}, glumica
Sino} u starom dijelu grada: Policija je ogradila mjesto gdje je do{lo do ranjavanja
(Foto: N. Bo`ovi})

U obra~unu te{ko povrije|ene dvije osobe

Pucnjava na Ba{~ar{iji
SABOR SNSD-a VITEZ

0' /+5.+/ 7 76,'6+ 0+6+ 5' 5-.10+6+
BUNDES LIGA

Dodik ponovo predsjednik

22. strana

Ispaljena dva rafala na kafi}

Misimovi}ev gol za bod u gostima

4. strana

22. str.

30. strana

Prilog Panorama

26. str.

2

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

aktuelno

Nakon potpisivanja Protokola o reformi policije u BiH

SDA protiv sporazuma koji su potpisali Silajd`i} i Dodik
Radmanovi}: Tri evropska principa

Sporazum neprihvatljiv i zbog toga {to bi lokalna policijska tijela bila vezana za nadle`nosti lokalnih tu`ila{tava
Sporazum lidera SBiH i SNSD-a Harisa Silajd`i}a i Milorada Dodika o reformi policije u BiH SDA je ocijenila kao akt „kona~ne legalizacije posljedica genocida i etni~kog ~i{}enja“, isti~u}i da nije u~estvovala u izradi tog dokumenta i da ga ne}e podr`ati. jesto da budu reducirane u korist dr`avne policije. - Nije predvi|eno formiranje posebne policijske oblasti za region Srebrenica odakle potje~u `rtve genocida. Ostaje policija RS i FBiH u postoje}oj formi i nadle`nostima - navode iz SDA.

Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva

Na putu smo parafiranja sporazuma sa EU
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} smatra da je Protokol o reformi policije lidera Stranke za BiH Harisa Silajd`i}a i SNSD-a Milorada Dodika ono {to odgovara i EU i BiH, te da je BiH na putu da parafira sporazum sa EU. - U Protokolu su potpuno nagla{ena tri evropska principa i ta~no je re~eno kako }e se ubudu}e raditi a sve je u skladu sa ustavnom strukturom BiH {to je veoma va`no - kazao je ju~er Radmanovi} u Banjoj Luci. Podsjetio je da je prije nekoliko dana rekao da je optimista i da su se stekli uslovi da se mo`e dogovoriti o onome {to je mogu}e u reformi policije i u okviru je tri evropska principa. - Bilo je potpuno realno da se dobije jedan, ali po obimu manji, materijal koji je u skladu sa tri evropska principa i rezultat je dogovora onih koji odlu~uju u BiH - kazao je Radmanovi} i dodao da je prirodno da ima i druga~ijih mi{ljenja o sporazumu Silajd`i}a i Dodika.

Lokalna tijela
U saop}enju iz SDA se navodi da na principima iz sporazuma „BiH ne mo`e dobiti jedinstvenu i funkcionalnu policiju koja }e se uspje{no boriti protiv organiziranog kriminala, terorizma, ratnih zlo~ina...“ - SDA ne}e podr`ati Protokol jer se njime predvi|a ukidanje centra za edukaciju kadra i agencije za policijsku podr{ku, koji su trebali biti organizirani na nivou BiH. SDA je i protiv rje{enja prema kojem bi lokalne policijske oblasti bile formirane u okviru entitetskih i kantonalnih granica, te {to se umjesto jedinstvenog pr-

Politi~ki imid`
Potpisnik ovog protokola, koji je kompletan politi~ki imid` gradio na frazama o ukidanju entiteta i entitetsko-etni~kog glasanja, napokon je dokazao da je to bila samo prora~unata prevara kako bi dobio glasove. Njemu je jedino stalo do principa da „svako ~uva svoje kriminalce“ {to je u potpunosti osigurano ovakvim protokolom. Na kraju je potcrtano kako je SDA nedvojbeno opredijeljena za reformske procese i evropsku budu}nost BiH, te je zato spremna prihvatiti prijedlog visokog predstavnika ako se u kona~nom tekstu osiguraju odre|ene izmjene u smislu postizanja cilja policije.

Centrala SDA: Stranka nije u~estvovala u izradi

Martin Ragu` iz HDZ-a 1990

Dobro je da imamo sporazum o reformi policije
vanje Sporazuma o stabiliZamjenik predsjednizaciji i pridru`ivanju sa ka HDZ-a 1990 Martin EU. Ragu` rekao je ju~er u Ba- ^injenica da su Donjoj Luci da je, s obzirom dik i Silajd`i} u zadnji ~as na to da su lideri SBiH prihvatili Protokol o refoHaris Silajd`i} i SNSD-a rmi policije, pokazuje neMilorad Dodik predstaminovnost da je do toga vnici dvije najrespektabimoralo do}i - rekao je Ralnije politi~ke opcije, za pozdraviti svaki korak ko- Ragu`: Moralo gu` novinarima u Banjoj Luci gdje je u svojstvu ji }e doprinijeti da BiH do toga do}i ima sporazum o reformi policije gosta prisustvovao tre}em Sabo{to je i najva`niji uvjet za potpisi- ru SNSD-a.

edla`e konsolidirani bud`et stoji, izme|u ostalog, u saop}enju SDA. Sporazum Silad`i} - Dodik je za SDA neprihvatljiv i zbog toga {to bi lokalna policijska tijela bila vezana za nadle`nosti lokalnih tu`ila{tava, te jer su njime „betonirane“ nadle`nosti entitetskih i kantonalnih policija, um-

Stranka za BiH odgovorila na kritike SDA

Tihi} je stalno govorio da }e prihvatiti sve {to i Silajd`i}
Razotkrivaju se planovi skovani u privatnim aran`manima, kojima bi se dva apsolutna izborna pobjednika eliminirala iz politi~kog `ivota BiH
Navodi pojedinih politi~kih stranaka, posebno njihovih lidera, o navodnoj razgradnji dr`ave i dr`avnih institucija ju~er potpisanim Protokolom o reformi policije, apsolutno su neta~ni i zlonamjerni, saop}eno je ju~er iz Stranke za BiH. U SBiH ocjenjuju kako je o~igledno da takvi navodi imaju isklju~ivo strana~ku pozadinu i da su zasnovani na interesima pojedinaca. liko dana dogovorili pitanje o reformi policije, a u tim razgovorima Sulejman Tihi} je ponudio koncesiju koja se ti~e ostanka policije RS u BiH - stoji, izme|u ostalog, u saop}enju SBiH.

Dodik o reakciji iz SDA

Mi smo svoje obaveze ispunili
Komentari{u}i ju~era{nje saop}enje koje je uputila SDA, povodom potpisivanja Protokola o reformi policije sa Harisom Silajd`i}em, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je kazao da oni mogu misliti {ta ho}e, ali da on vi{e ne}e potpisivati nikakve protokole i gubiti vrijeme, te „zadovoljavati frustrirane tipove u partijama“. - Ne interesuje me SDA. Imali smo jasan zahtjev da se napravi progres, a to je personalno bilo locirano na mene i gospodina Silajd`i}a. Zbog toga smo sjeli i napravili protokol da se po{tuje ustavni poredak ove zemlje i ustavna struktura u organizaciji policije. To {ta misli SDA je njihovo pravo ali me ne interesuje da li }e podr`ati ili ne ovakav protokol. Mi smo svoje obaveze ispunili - kazao je Dodik za „Dnevni avaz“.

Laj~akov prijedlog
U ovoj stranci tvrde da je Protokol na koji su Silajd`i} i Dodik stavili potpis najve}im dijelom utemeljen na Laj~akovom prijedlogu koji je i od briselskih zvani~nika ve} dobio zeleno svjetlo. Njime se otvaraju vrata Evrope na{oj dr`avi, priprema teren za sve manje redove pred ambasadama, otvara ve}a mogu}nost stranim investitorima da ula`u kapital u BiH. Svoju opredjeljenost za evropske integracije i brigu o dr`avi i njenim gra|anima, lideri SBiH i SNSD-a pokazali su potpisivanjem Protokolamaksimuma koji se u ovom trenutku mogao dobiti. Tako|er, bitno je i da se ovaj dokument temelji na Sporazumu o reformi policije od 5. oktobra 2005., godine, kojim je BiH tada dobila zeleno svjetlo za otpo~injanje tehni~kih pregovora sa Evropskom unijom.

Otvaranje karata
- Umjesto da pozdrave poteze i odluku lidera SBiH i SNSDa, koje su do ju~er upravo te stranke, ali i Brisel i Va{ington prozivale glavnim ko~ni~arima reformskih procesa i koristili svaku priliku da istaknu kako pitanje reforme policije mogu rije{iti samo Haris Silajd`i} i Milorad Dodik, oni ve} danas u potpunosti otvaraju karte. Tako razotkrivaju planove skovane u privatnim aran`manima, kojima bi se dva apsolutna izborna pobjednika eliminirala iz politi~kog `ivota BiH navodi se u saop}enju. Neshvatljivim se ocjenjuje i pona{anje lidera SDA, koalicionog partnera SBiH, koji je u svaSilajd`i}: Podr{ka stranke

Kontra stav
Tomislav Nikoli}, {ef poslani~kog kluba Srpske radikalne stranke Sali Beri{a, albanski premijer

- Albancima treba otvoreno i jasno re}i da mogu da dobiju samo nadgledanu autonomiju.

- Cilj je nezavisnost Kosova, kona~ni status pokrajine u saglasnosti s izra`enom voljom njenih gra|ana.

kom klju~nom trenutku za BiH ponavljao frazu „da je za njega prihvatljivo sve {to prihvati i Silajd`i} koji je legitimni pobjednik na izborima“. Kada je rije~ o tvrdnjama SDA da nisu u~estvovali u izradi Protokola, u Stranci za BiH konstatiraju da su SBiH i SDA tijesno sara|ivale sve do pred istek roka koji je postavila me|unarodna zajednica za postizanje dogovora o reformi policije. - Sam lider SDA u izjavi za medije je priznao da su „on, Radmanovi} i Laj~ak“ prije neko-

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa Had`i} (almasahadzic@avaz.ba)

La`ni {trajka~i
O tome koliko „nit jedu nit piju“ svjedo~i podatak koji broj jakni su tra`ili od predsjednice Suda Bosne i Hercegovine
U zatvoru Kula koji se nalazi na dijelu bosanske teritorije nad kojom vlast ima Republika Srpska, kako su mediji objavili, 26 pravomo}no osu|enih zatvorenika danima {trajkuju gla|u. O tome koliko „nit jedu nit piju“, najbolje svjedo~i podatak da su od predsjednice Suda BiH Medd`ide Kreso zatra`ili da im pored parfema, pid`ama i pe{kira, kupi i jakne broj XXL, {to prevedeno na jezik obi~nog konzumenta ljetne i zimske odje}e u ovoj zemlji, zna~i da je na njima tovar mesa i da je pri~a o {trajku samo jedna u nizu njihovih la`i i poku{aja izigravanja zakona BiH. Ko je od tobo`njih {trajka~a ratni zlo~inac, ubica, silovatelj, utajiva~ poreza ili seoski kradljivac stoke, manje je va`no od ~injenice da su svi oni odreda krenuli u tra`enje na~ina kako da se obra~unaju sa zakonima zemlje ~ije su odredbe tako monstruozno kr{ili i zbog ~ega su, na du`i vremenski period, i smje{teni iza brave. Ko je educirao zatvorenike u Kuli, da se, svako malo, jal razbole, jal prestanu jesti nije te{ko pogoditi. Educirali su ih pojedini advokati, koji su, zahvaljuju}i upravo propustima doma}eg pravosu|a, zbog njihovog nimalo primamljivog ratnog bekgraunda, i sami, davno trebali biti iza zatvorskih kapija. To {to {trajka~i koji dolaze iz RS, ne `ele da ih obi|u ljekari Klini~kog centra sa Ko{eva, ve} `ele da ih na lije~enje vode u bolnicu u Kasindolu, logi~no je bilo i o~ekivati. Upravo je na taj na~in, vozaju}i se do doktora da mu skida karijes sa zuba, njihov kolega iz Fo~e, zlo~inac Radovan Stankovi}, pobjegao iz zatvora i domogao se „zemljice Srbije“ da u njoj ostatak `ivota u`iva u zlo~inu kojeg je po~inio. Novi {trajk gla|u zatvorenika u zatvoru Kula nova je la` servirana ovda{njoj javnosti. Ho}e li se sudije Suda BiH baviti ovom podvalom, ili ve} jednom, upotrijebiti zakone i stati ukraj me{etarima koji godinama od klasi~nih kriminalaca prave `rtve, zavisi upravo od tih sudija i njihove snage da se suo~e sa ovom pojavom. Za po~etak, dovoljno ih je „na parove razbrojati“ i, kako je najavila predsjednica Kreso, poslati na du`i boravak u Tuzlu, Zenicu ili neku drugu zatvorsku ~ar{iju u na{oj zemlji.

Laj~ak: Moraju se po{tovati tri principa EU

Reakcije OHR-a i EC na Protokol o reformi policije

Laj~ak zatra`io poja{njenja
Nejasne odredbe o konsolidiranom bud`etu i Vije}u za sigurnost lokalne zajednice
Iz Ureda visokog predstavnika ju~er je liderima Stranke za BiH i SNSD-a Harisu Silajd`i}u i Miloradu Dodiku upu}eno pismo kojim se tra`i poja{njenje Protokola o reformi policije koji su dvojica lidera potpisali prije dva dana, saznaje „Dnevni avaz“. Kako nam je re~eno, u pismu se tra`e precizniji odgovori na pitanja koja su tek na~eta u Protokolu. forme policije koji ka`e da dr`ava BiH ima isklju~ivu nadle`nost u finansiranju policijskih snaga. Po prijedlogu Protokola, bud`eti bi se utvr|ivali na ni`im nivoima i proslije|ivali dr`avnim institucijama na izvr{enje. Vije}e za sigurnost lokalne zajednice, pak, do`ivljava se kao mije{anje politike u rad policije, {to je kr{enje drugog principa EU. Pismo koje je upu}eno strana~kim liderima sadr`i jo{ niz drugih pitanja, a o~ekuje se da SBiH i SNSD danas dostave odgovore OHR-u. Nakon toga, stru~njaci OHR-a }e ih analizirati, te zvani~ni odgovor objaviti sutra.

Sutra u Zagrebu
Visoki predstavnik Miroslav Laj~ak sutra putuje u zvani~nu posjetu Zagrebu gdje ga o~ekuju sastanci s ~elnim ljudima te zemlje. Kako saznajemo, Laj~ak }e razgovarati sa predsjednikom i premijerom Hrvatske Stjepanom Mesi}em i Ivom Sanaderom, te ministricom vanjskih poslova i evropskih integracija Kolindom Grabar-Kitarovi}. Mogu}e je da se po povratku iz Zagreba visoki predstavnik oglasi o Protokolu i daljnjim koracima me|unarodne zajednice. zvani~nicima Unije i zemljama ~lanicama. Tehni~ki, stoga, mogu}e je da se u narednih nekoliko dana dogovor koji }e zadovoljiti me|unarodnu zajednicu i postigne, ali je veliko pitanje da li postoji politi~ka volja me|u bh. liderima za to. Me|unarodna zajednica, kako nam je nagla{eno, umorna je od rokova do kada se treba posti}i sporazum o reformi policije i - u slu~aju negativnog ishoda - ne}e se vra}ati reformi policije, ve} }e ~ekati na bh. politi~are da se dogovore. S. N.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Dvije stavke
OHR i Evropsku komisiju (EC) posebno zanimaju dvije stavke Protokola - konsolidirani bud`et i Vije}e za sigurnost lokalne zajednice. Prema nekim informacijama, to bi mogli biti i glavni razlozi eventualnog nezadovoljstva me|unarodne zajednice Protokolom. Konsolidirani bud`et je, ocjenjuju u OHR-u i EC-u, u suprotnosti s prvim principom re-

Novi rok
Istovremeno 1. oktobra je i rok do kada su se bh. politi~ari trebali dogovoriti kako bi izvje{taj EC-a o stanju u BiH mogao biti inoviran i prezentiran

Stranke pozvane da se suzdr`e od tuma~enja dokumenta
Evropska komisija jedina je relevantna da ocijeni da li je Protokol o reformi policije, koji su potpisali predsjednici SNSD-a i Stranke za BiH Milorad Dodik i Haris Silajd`i}, u skladu sa tri evropska principa, izjavio je Srni portparol OHR-a Oleg Mili{i} i pozvao sve stranke da se suzdr`e od tuma~enja ovog dokumenta.

Izmir Had`iavdi} o Prijedlogu zakona o pomilovanju

Sporna je nadle`nost predsjednika FBiH
Iako je Parlament FBiH ve} nekoliko puta razmatrao Prijedlog zakona o pomilovanju, on nikada nije dobio podr{ku. Izmir Had`iavdi}, sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH, tvrdi da u parlamentarnu proceduru jo{ nije stigao novi prijedlog ovog zakona. - Kada se Prijedlog zakona o pomilovanju nedavno razmatrao u Predstavni~kom domu on nije bio prihva}en, jer je bila sporna ustavna odrednica u kojoj se ka`e da predsjednik FBiH uz saglasnost dva potpredsjednika mo`e pomilovati osu|enike kojima je su|eno po federalnim zakonima - ka`e Had`iavdi}. Isti~e da je ta odredba uvijek bila kamen spoticanja, jer omogu}ava predsjedniku FBiH da pomiluje osobe kojima je su|eno po federalnim zakonima, a presudu im je izrekao Sud BiH. Az. D.

4

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

aktuelno

U Banjoj Luci odr`an Sabor SNSD-a

Milorad Dodik ponovo predsjednik
Hartman: Bila sam svjedok Najs: Pritisci na tu`iteljicu

Hartman odgovara D`efriju Najsu

Ovu zemlju u budu}nosti vidimo kao razvijenu, demokratsku i federalno ure|enu, sa RS kao trajnom kategorijom, kazao lider SNSD-a
Unutra{nja struktura BiH mora da bude po{tovana i ne mo`e biti smetnja evropskim integracijama, a ovu zemlju u budu}nosti vidimo kao razvijenu, demokratsku i federalno ure|enu, sa RS kao trajnom kategorijom, kazao je lider SNSD-a Milorad Dodik na ju~er odr`anom tre}em Saboru ove stranke u dvorani „Borik“ u Banjoj Luci.

Imam dokaze o otporima da Slobodan Milo{evi} bude optu`en
Najs u listu „La Monde“ optu`io Hartman za izmi{ljanje optu`bi i podmetanja
Biv{i portparol Ha{kog tribunala Florens Hartman (Florence Hartmann) odgovorila je jednom od zamjenika glavne tu`iteljice Tribunala D`efriju Najsu (Geofrey Nice), koji je u listu „La Monde“ optu`io za izmi{ljanje optu`bi i podmetanja. Hartman u odgovoru navodi kako se Najs borio da Slobodan Milo{evi} ne bude optu`en za zlo~ine po~injene oko Sarajeva, te u Srebrenici. - Za tu tvrdnju imam niz dokaza u dokumentima, ali i ljudima koji su prisustvovali brojnim sastancima, zajedno sa mnom, tokom kojih se Najs borio da Milo{evi} ne bude optu`en za ove ta~ke - tvrdi ona u pismu koje je proslijedila „Dnevnom avazu“. Isti~e da nije intervjuirala nikoga od u~esnika tih de{avanja, jer je i sama bila svjedok svega. Isto tako, nije imala naknadni uvid u dokumentaciju Tu`ila{tva ili Tribunala, „kako Najs insinuira u svom pismu listu „La Monde“. - Otpori gospodina Najsa, ali i nekih drugih, nastojanjima da Milo{evi} bude optu`en za zlo~ine u Srebrenici i Sarajevu trajali su sve dok taj slu~aj nije zavr{en, usprkos novim dokazima koji su se pojavili i dovodili do toga da se ranije sumnje i oklijevanja otklone. Te dokaze sam i sama vidjela. Na temelju tih novih dokaza, ali i rada drugih ~lanova tima tu`ioca u slu~aju protiv Milo{evi}a, bilo je mogu}e nastaviti s procesom, zadr`avaju}i i te ta~ke optu`nice. Najs, me|utim, nikada nije uradio ni{ta da nestanu razlozi za neslaganje s tu`iteljicom, ve} je nastavio sa svojim aktivnostima - pi{e Hartman. Nagla{ava da je na kraju Sud prihvatio dokaze Tu`ila{tva za obje ta~ke optu`nice koje su uvr{tene u predmet protiv Milo{evi}a. S. N.

Glavni ciljevi
On je jednoglasnom odlukom ponovo izabran za predsjednika ove stranke na Saboru kojem je prisustvovalo oko 700 delegata, brojni predstavnici politi~kih partija iz BiH, socijalisti~kih partija iz Evrope, predstavnici OHR-a i me|unarodnih institucija. - Mir i bezbjednost u BiH je za nas jedan od najva`nijih ciljeva. U posljednje vrijeme smo se najvi{e bavili reformama i zaglavili smo na onoj koja se ti~e policije. Me|utim, to nije zbog nas, nego smo to dobili od onih koji su nekada ovdje bili odlu~uju}i faktor i htjeli da do|e do reforme policije koja }e promijeniti ustavni poredak zemlje i unutra{nje odnose - istakao je Dodik u svom govoru. On je ocijenio da SNSD daje svoj doprinos u o~uvanju postoje}eg ustavnog ure|enje BiH, te

Dodik na ju~era{njem Saboru: Mir i bezbjednost najva`niji

(Foto M. Lugi})

da je postignuti dogovor sa liderom Stranke za BiH Harisom Silajd`i}em, upravo to omogu}io.

Dr`avna zajednica
- Klju~na re~enica u potpisanom Protokolu je da organizacija politi~ke strukture u BiH mora da odgovara ustavnoj strukturi. Ipak, nismo jo{ uspjeli da ovu reformu zavr{imo, ali ne treba biti skepti~an i sumnjati da je to mogu}e - kazao je Dodik i ponovio raniji stav da je minimum koji tra`i policija RS kao dio policijske strukture BiH.

Predsjednik RS Milan Jeli} je istakao da RS prihvata BiH kao dr`avnu zajednicu, u kojoj `eli biti ravnopravna i uva`avana, te da svi zahtjevi za njenim druga~ijim ure|enjem ne doprinose efikasnom i samoodr`ivom funkcionisanju. Na Saboru stranke su pored predsjednika izabrani i ~lanovi Glavnog odbora, te su usvojene izmjene i dopune statuta i programa SNSD-a. Ova stranka broji oko 85.000 ~lanova u cijeloj BiH sa 91 op}inskim i 13 regionalnih odbora. B. SPASENI]

Nakon burnih sjednica Predsjedni{tva SDUBiH

NO najprofitabilnije bh. kompanije

Re{idbegovi} novi direktor „BH Telecoma“
Nadzorni odbor „BH Telecoma“ za novog generalnog direktora ove kompanije imenovao je Ned`ada Re{idbegovi}a. - Poslije javnog konkursa i nakon {to je komisija bodovala prispjele prijave, odlu~ili smo da je u ovom trenutku Ned`ad Re{idbegovi} prava osoba koja }e u narednom periodu voditi najprofitabilniju bh. kompaniju. Re{idbegovi} je, poslije smjene Hamde Katice, ve} bio imenovan za vr{ioca du`nosti generalnog direktora - kazao je za „Dnevni avaz“ predsjednik NO „BH Telecoma“ Samir ^au{evi}. Re{idbegovi} ve} niz godina radi u „BH Telecomu“, a prije posljednjeg imenovanja bio je izvr{ni direktor Direkcije za mobi-

Galija{evi}: Rje{enje u vanrednom kongresu
Hitno se mora osvje`iti politika stranke, kazao Emd`ad Galija{evi}
Neta~na je tvrdnja predsjednika SDUBiH Sejfudina Toki}a da su na posljednjoj sjednici Predsjedni{tva stranke prezentirani svi finansijski izvje{taji za minuli period. Ovo su za „Avaz“ potvrdili ~lanovi Predsjedni{tva SDU Emd`ad Galija{evi}, Slavko Dragi~evi}, te Goran Crnogorac koji je podnio ostavku na ovu poziciju. - Donesen je izvje{taj samo od parlamentarne grupe iz Sarajeva dok predsjednik Sejfudin Toki} nije podnio izvje{taj vezan za centralu. Nakon {to je odbijen moj zahtjev da se ne raspravlja o op}inskim odborima prije nego {to se vidi stanje u centrali, jedini moralan potez bio je da dam ostavku - kazao nam je Crnogorac dodaju}i kako }e na sljede}oj sjednici Glavnog odbora stranke tra`iti da se glasa o povjerenju kompletnog rukovodstva SDUa, uklju~uju}i i Toki}a. Galija{evi} isti~e da jasnu poruku o stanju u stranci {alje to {to su ostavke podnijeli osniva~i SDU Miro Lazovi}, Crnogorac, Nijaz Durakovi}, dok je Ivo Kom{i} iz protesta napu-

Sa sjednice Predsjedni{tva: Podijeljena mi{ljenja

„BH Telecom“: Imenovanje bilo o~ekivano

lnu telefoniju. Prije {est godina bio je i generalni direktor tada{njeg JP PTTBiH. Ad. H.

Toki}: Svi izvje{taji dostupni
Toki} nam je ponovio da su na sjednici Predsjedni{tva bili dostupni svi finansijski izvje{taji, ali da „o~ito niko u toj hrpi papira nije vidio i izvje{taj o radu centrale“. Najave o novim podno{enjima ostavki te preispitivanju povjerenja svih ~lanova rukovodstva nazvao je ishitrenim dodaju}i kako ne vidi raspolo`enje da se ide na tako radikalne poduhvate ve}, naprotiv, vidi spremost da SDU odlu~no krene u pripremu za naredne izbore i rje{avanje klju~nih pitanja u okviru reformskih procesa u BiH.

Spec
ZENICA - Muzej grada }e, u saradnji sa Med`lisom Islamske zajednice Zenica, tokom ramazana, a i u povodu bajramskih praznika organizirati nekoliko prigodnih programa. Povodom 27. no}i ramazana i Ramazanskog bajrama, bit }e odr`ana historijska izlo`ba „[est stolje}a islama na podru~ju Zenice“. A. D@.

stio sjednicu Predsjedni{tva. - Hitno se mora osvje`iti politika stranke i pripremiti se za izbore na kvalitetan na~in, a to na na~in kako dana{nje rukovodstvo funkcionira nije mogu}e kazao je Galija{evi}. Kompletno rukovodstvo, prema njegovom mi{ljenju, treba podnijeti ostavku, te ostaviti Glavnom odboru da se o tome izjasni. U kona~nici, dodao je Galija{evi}, nije isklju~eno i organiziranje vanrednog kongresa - izbor novog rukovodstva u interesu SDU i o~uvanja socijaldemokratije. S. [KULETI]

pogledi
Intervju

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

5

Keljzen Mali}i, kosovski intelektualac

Na Balkanu nakon Kosova nema mjesta za nove dr`ave
Uskoro }e biti donesena deklaracija o nezavisnosti Vojna intervencija Beograda bila bi vrlo riskantan potez
Razgovarao: Sead NUMANOVI]
Poznati kosovski intelektualac [keljzen Mali}i (Shkelzen Maliqi), kandidat partije ORA Vetona Suroija (Surroi) za predstoje}e op}e izbore, najavljuje da }e Kosovo ubrzo postati nezavisno. „Dnevni avaz“. Dakle, i}i }e se na nezavisnost i mimo Vije}a sigurnosti? - Vidjet }emo. Ako Rusija ostane pri svom stavu, onda ne vidim drugi izlaz. Ameri~ki predsjednik D`ord` Bu{ (George W. Bush) jo{ ranije je obe}ao nezavisnost Kosova i to je to! Bojite li se nestabilnosti u slu~aju takvog scenarija? - Takva vrsta odluke nije jednostavna. Ve} sada Srbi najavljuju da }e upasti s vojskom, da }e se dijelovi Kosova otcijepiti, neke paravojne formacije prijete... No, Kosovo je pod protektoratom NATO-a i takve aktivnosti bile bi vrlo riskantne. ^ini mi se da i u Srbiji to razumiju, pa prvi ~ovjek vojske i ne-

Ispravljanje gre{aka iz BiH
- Republika Srpska nastala je genocidom i me|unarodna zajednica Srbima je dala maksimum time {to je priznala postojanje tog entiteta. Zapad, o~ito, nije spreman tolerirati opstrukcije koje Srbi u BiH sada prave. Stoga su paralele s Kosovom sasvim nesuvisle. NATO je na Kosovu intervenirao jer su htjeli ispraviti gre{ke po~injene u BiH. Oni su propustili na vrijeme djelovati u BiH i NATO je intervencijom na Kosovu kaznio Milo{evi}a za neke od zlo~ina koje je po~inio. ki srpski politi~ari govore da ne}e biti rata zbog Kosova. Za Srbiju, Kosovo je vojno izgubljeno ve} davno.

Bu{ovo obe}anje
- To je jedino rje{enje. Kosovo }e na ovaj ili onaj na~in postati nezavisna dr`ava. Prvo }e biti donesena deklaracija i potom upu}ena Vije}u sigurnosti. Ako pred tim tijelom Rusija i dalje bude zatezala, onda idemo dalje. Najva`nije je da se postigne saglasnost unutar Kontakt grupe kazao je Mali}i u razgovoru za

Stojanovi}: Uspje{na karijera u Beogradu

Li~nost dana

Gor~in Stojanovi}

Anga`man u rodnom Sarajevu
Predstavom „Igra plakanja“ otvorio novu sezonu
Po ro|enju Sarajlija, po adresi stanovanja i karijeri koju je uspje{no izgradio Beogra|anin, reditelj Gor~in Stojanovi} ponovo se vratio u grad u kojem je odrastao. Iako privatno ~esto posje}uje Sarajevo, ovaj put stigao je slu`beno, kako bi u Narodnom pozori{tu otvorio novu teatarsku sezonu. Njegov dolazak i anga`man u Narodnom pozori{tu u Sarajevu najavljivan je i nekoliko godina ranije, kada je trebao postaviti Aristofanove „Ptice“, no okolnosti su ga sprije~ile u tome. Uz dramski tekst sarajevskog pisca Almira Im{irevi}a i glumce Izudina Bajrovi}a, Ejlu Bav~i}Tarak~iju i Ermina Sijamiju, Stojanovi} }e naredni mjesec svakodnevno raditi na „Igri plakanja“ i pokazati sarajevskoj publici svoj rediteljski koncept, koji je ve} dobro poznat beogradskoj pozori{noj, ali i filmskoj publici. Gor~in Stojanovi} ro|en je 1966. godine. Pozori{nu re`iju diplomirao je u klasi profesora Egona Savina i Dejana Mija~a na beogradskom Fakultetu dramske umjetnosti. Re`irao je u brojnim beogradskim pozori{tima, a u filmskoj umjetnosti poznat je po ostvarenjima „Ubistvo s predumi{ljajem“ i „Str{ljen“. Trenutno je na poziciji umjetni~kog direktora Jugoslavenskog dramskog pozori{ta. A. G.

Novi val
A sjever Kosova? - Ne o~ekujem da }e se oni otcijepiti. Prije bih mogao vjerovati u stvaranje neke vrste distrikta, poput Br~kog. To podru~je moglo bi se na}i pod posebnim nadzorom me|unarodnih snaga, ali bi se u njemu primjenjivali zakoni Kosova. U takvoj situaciji o~ekujem da bi se pokrenule neke investicije kako bi Srbima koji `ele `ivjeti na Kosovu bili osigurani mir i prosperitet. Bojite li se da bi neka vrsta separacije sjevera Kosova mogla pokrenuti novi talas separatizma na Balkanu? - Ne o~ekujem daljnje separacije na Balkanu. Kosovo je posljednji veliki komad koji se mora otcijepiti. Ima nekih koji pri~aju pri~e o nezavisnosti, ali od toga nema ni{ta! S nezavisnim Kosovom zavr{ava se balkanska pri~a. Daljnjih cjepkanja teritorija nema, a ~ak i da neko poku{a takvo ne{to, ti poku{aji bi propali jer su besmisleni. Jednostavno, na Balkanu nakon Kosova vi{e nema mjesta za nove nezavisne dr`ave.

Osman Top~agi} za „Dnevni avaz“

Mali}i: Mo`e biti problema na sjeveru zemlje

BiH je zaslu`ila da dobije UN-ov centar
Ujedinjeni narodi (UN) mogu i trebali bi u BiH otvoriti informaciono-dokumentacioni centar po uzoru na sli~ne ustanove koje imaju u brojnim zemljama svijeta. Pored toga {to bi takav centar bio idealno mjesto za izu~avanje rezultata mirovnih misija UN-a u cjelini, to bi bilo i odli~no rje{enje za smje{taj arhiva Tribunala u Hagu, kazao nam je Osman Top~agi}, direktor Direkcije za evropske integracije. Dodao je da iza zahtjeva za otvaranje ovog centra trebaju stati svi bh. zvani~nici i predstavnici nevladinih organizacija, isti~u}i kako bi jedini logi~an rezultat tog zahtjeva mogao biti pozitivan odgovor UN-a. - Ujedinjeni narodi i me|unarodna zajednica u cjelini velike lekcije su nau~ili na osnovu iskustva u BiH. Kasnije su to iskustvo primjenjivali u drugim kriznim podru~jima. Na`alost, mi smo platiti cijenu tih lekcija i zato smatram da smo zaslu`ili da UN u na{oj zemlji otvori informaciono-dokumentacioni centar - re-

O~ekujem uspjeh na izborima
- Nas dvadesetak nezavisnih intelektualaca i novinara na listama smo ORA-e. O~ekujem ve}i uspjeh ove stranke sada nego na pro{lim izborima. Sada je cenzus pet posto, a ORA je na pro{lim izborima dobila sedam posto mandata. Svojom kandidaturom nastojimo oja~ati civilno dru{tvo na Kosovu, a kada je stranka u pitanju, optimalni cilj nam je 15 posto glasova! Vidjet }emo. Ne isklju~ujem mogu}nost u~e{}a ORA-e u vlasti.

Asocijacija za za{titu privatne svojine BiH

Nejasno je ko ima pravo na zamjenski stan
Nakon {to je Vlada FBiH usvojila izmjene i dopune Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, predstavnici Asocijacije za za{titu privatne svojine BiH smatraju da je ovaj zakonski akt nedore~en. Prema ovom zakonskom rje{enju, koje treba usvojiti i Parlament FBiH, biv{im vlasnicima op}ine bi trebale dodijeliti zamjenski stan u istoj op}ini, do deset posto manje ili ve}e kvadrature od onog koji su imali. Rok za cijeli proces je {est mjeseci od dana podno{enja zahtjeva za dodjelu zamjenskog stana. Kako ka`e Nasih Ra{idagi}, predsjednik Asocijacije, biv{i vlasnici pozdravljaju poku{aj Ministarstva za prostorno ure|enje i okoli{ FBiH da se napokon definira kako }e biti obe{te}eni biv{i vlasnici te ko su organi koji }e obezbijediti zamjenske stanove. - Mora se konkretnije re}i ko ima pravo na zamjenski stan i do kojeg nasljednog reda. Tako|er, nije precizno re~eno {ta je sa vlasnicima koji su, nakon {to im je oduzeta imovina, stanarsko pravo ostvarili u nekom drugom stanu - smatra Ra{idagi}. Isti~e da na neki na~in sjenu na izmjene i dopune Zakona baca izjava na~elnika op}ine Centar u Sarajevu D`evada Be}irevi}a da nema zamjenskih stanova. Stoga biv{i vlasnici upozoravaju da Ministarstvo za prostorno ure|enje to pitanje treba rije{iti prije nego {to Zakon bude u proceduri. Az. D.

Top~agi}: Visoka cijena

kao je Top~agi}. Na kraju je zaklju~io da vi{e nego ijednoj drugoj zemlji pripada pravo na centar koji }e svjedo~iti o mirovnim misijama UNa i gdje }e biti smje{ten ha{ki arhiv koji predstavlja najpotpunije svjedo~anstvo o agresiji na BiH. - Zalaganje za takav centar najbolji je na~in da ka`emo da nam je stalo do istine, koju `elimo predstaviti novim generacijama kako se gre{ke iz pro{losti ne bi ponovile - kazao je Top~agi}. S. [.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

mozaik

Ispred d`amije Ali-bega Lafe u Mostaru

Vandali i{~upali tablu sa podacima
Komisija za nacionalne spomenike nedavno finansirala ~i{}enje
D`on: Nikad nije bio nazivan pedofilom

Pre|ena granica umjetnosti

Elton D`on pod istragom zbog pornografskih fotografija
Nakon donacije jedne fotografije umjetni~koj galeriji, pjeva~ Elton D`on (John) suo~io se s policijskom istragom jer je njegov poklon, ocijenio je kustos, pre{ao granicu umjetnosti i za{ao u podru~je dje~ije pornografije. Na njoj su dvije djevoj~ice u provokativnoj pozi. Da stvar bude gora, to je samo jedna od 4.000 fotografija, koliko ih Elton ima u svojoj kolekciji, a sve }e „umjetnine“, kako pi{e „The Sun“, pregledati policija. Za razliku od brojnih kolega, nikad nije bio nazivan pedofilom niti se povezivao s dje~ijom pornografijom.

Pripreme za izbore u Bugarskoj

U no}i s ~etvrtka na petak nakon odr`avanja koncerta Marka Perkovi}a Thompsona, na meti vandala bila je jo{ neobnovljena d`amija Ali-bega Lafe, koja se nalazi na lokalitetu Pjesci, a koju su u julu 1993. godine minirali pripadnici HVO-a. Nepoznati vandali su ispred d`amije i{~upali stub sa informacionom tablom o osnovnim podacima. Informaciona tabla na kojoj je Komisija za nacionalne spomenike istakla podatke o ovoj d`amiji, nakon {to je i{~upana, ba~ena je u harem. Ina~e, Komisija za nacionalne spomenike prije izvjesnog vremena finansirala je ~i{}enja lokaliteta oko S. \. d`amije Ali-bega Lafe.

Tabla je ba~ena u harem d`amije

(Foto: S. \uderija)

Glasa~ki listi}i preduga~ki da bi mogli stati u koverte
Na lokalnim izborima u Bugarskoj, zakazanim za oktobar, prijavilo se toliko mnogo kandidata da glasa~ki listi}i, duga~ki dva metra, ne mogu stati ni u najve}e koverte doma}e izrade. Ministar za dr`avnu administraciju Nikolaj Vasilev kazao je novinarima da se pla{i da su i glasa~ke kutije tako|er neodgovaraju}e veli~ine.

Sarajevo

Povodom obilje`avanja Svjetskog dana srca

Besplatna provjera pritiska i {e}era u krvi
Akcija }e danas biti organizirana u centru Tuzle, Mostara i Banje Luke
U povodu obilje`avanja Svjetskog dana srca, predstavnici farmaceutske kompanije „Bayer“ ju~er su ispred Katedrale u Sarajevu savjetovali gra|ane o prevenciji sr~anog infarkta i mo`danog udara. Da gra|ani Sarajeva brinu o svom zdravlju pokazao je i duga~ak red ispred {tanda kod Katedrale. Za sat vremena, ljekari su pregledali oko 100 pacijenata. - Prolaznici su tako|er imali priliku da besplatno izmjere krvni pritisak te nivo {e}era u krvi - kazao je Anes ^iki}, medicinski predstavnik firme „Bayer“, a ista akcija danas }e biti organizirana u centru Tuzle, Mostara i Banje Luke. N. P .

Vasilev: Zabrinjavaju i kutije

Rije{ena aprilska plja~ka u Obrenovcu

Policajaca oplja~kali pumpu
MUP Srbije saop}io je da su zbog vi{e krivi~nih djela uhap{ena ~etiri policajca. Kako se navodi, zbog osnovane sumnje da su 23. aprila oplja~kali benzinsku pumpu „Eko“ u Obrenovcu i odnijeli 2,5 miliona dinara (oko 62.000 maraka) privedeni su policajci iz Beograda Marjan N. (22), Ivan I. (24), Igor D`. (22) i Ljuban B. (21). Policija je zbog nedozvoljenog dr`anja oru`ja i eksplozivnih materija privela i kolege iz Beograda Dejana A. (27) i @eljka D. (29), te Darka M. (21) i Milo{a M. (22) iz Aleksinca.

Sutra u „Dnevnom avazu“
Gra|ani vode ra~una o zdravlju

Vlada Distrikta izdvojila 590.000 maraka
Donosimo izvje{taje i odjave s utakmica osmog kola Premijer lige BiH u nogometu. Rukometa{i Bosne Lido osiguranja po~inju takmi~enje u Ligi prvaka, a sutra }emo donijeti iscrpan izvje{taj i komentare sa me~a protiv bjeloruskog Me{kova. U Sarajevu se ve~eras zavr{ava Tre}i memorijalni turnir „Mirza Deliba{i}“ u ko{arci, a u sportskom prilogu mo}i }ete pro~itati izvje{taje sa me~eva posljednjeg kola.

Vatrogasci dobili specijalno vozilo
U me|unarodnom bloku objavljujemo rezultate, strijelce, tabele i pregled de{avanja u evropskim nogometnim ligama, s utrke Formule 1 za Veliku nagradu Japana, teniskih terena, me~a za svjetskog prvaka u boksu u te{koj kategoriji...

Vlada Distrikta Br~ko za potrebe vatrogasne slu`be kupila je specijalno kombinirano vozilo koje je, prema rije~ima Mi}e Simiki}a, {efa Pododjela za javnu sigurnost, jedno od najsavremenijih u BiH. - Vozilo za ga{enje po`ara koristi vodu, pjenu i prah, na sebi ima platformu koja se podi`e do 18 metara u visinu, a ko{talo je 590.000 maraka ka`e Simiki}. E. R.

Novo vozilo me|u najsavremenijima u BiH

(Foto: M. N. Dragi~evi})

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

7

[ta ka`u poznati
Romain Kirt

„Avaz“ saznaje

Udru`enje pekara Mostara

Od 15. oktobra hljeb skuplji za 30 posto
Vekna hljeba od 600 grama ko{tat }e 1,30 KM da se prekine sa radom
Udru`enje pekara Mostara, koje okuplja oko 50 privatnih pekara sa podru~ja cijelog Hercegova~ko-neretvanskog kantona, najavilo je pove}anje cijena hljeba i ostalih pekarskih proizvoda za 30 posto. Tako }e, primjerice, vekna hljeba od 600 grama ko{tati oko 1,30 KM. No, umjesto 1. oktobra, kako je ranije najavljeno, ve}e cijene hljeba u Hercegovini na snagu }e stu-

S ulaskom u EU za neke ljude `ivot }e postati gori

- Ulazak u EU ne zna~i da }e trenutno nastati ekonomska korist za cijelo stanovni{tvo. Za neke ljude `ivot }e postati gori, izgubit }e posao ili ne}e biti spoKirt: Korist ne}e sobni za novu ekonomiju. Rumuniji }e trebati mo`da i 40 godina dok ve}ina gra|ana ne bude imala koristi od odmah sti}i ~lanstva u EU. (Njema~ki analiti~ar za „Jutarnji list“)

Milo{ Aligrudi}

Neki pekari predla`u

Ne vjerujem da }e biti raspisani izbori u Srbiji
- Iskreno se nadam da }e Demokratska stranka Srbije ubijediti partnere u cjelishodnost odlaganja izbora za sljede}u godinu. Predsjednik Skup{tine mo`e raspisati izbore, prema ustavnim ovla{tenjima, ali ne vjeru- Aligrudi}: Za jem da }e on to u~initi u trenutku kad se rje{ava status odlaganje izbora Kosova. (Jedan od ~elnika DSS-a za „Ve~ernje novosti“)

Slobodan Uzelac

Nije Bolonja kad profesori odr`e predavanja i odmah odu

- Ono na ~emu svi moramo jo{ puno raditi jeste postizanje svijesti o potrebi redovnog poha|anja predavanja i ispunjavanja obaveza i kad su u pitanju studenti i Uzelac: Puno kad su u pitanju profesori. Profesori i danas, tre}u goraditi dinu nakon uvo|enja Bolonjskog procesa, odr`e predavanja i odmah odu. (Sekretar za {kolstvo Hrvatske za „Ve~ernji list“)

Pekare u Mostaru: Uskoro nove cijene

(Foto: S. \uderija)

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Su{ac: Te{ka situacija

piti od 15. oktobra. Ovo je za „Dnevni avaz“ potvrdio predsjednik Udru`enja Miroslav Su{ac, no, on napominje da }e kona~nu odluku o svemu, ipak, donijeti Skup{tina ovog udru`enja koja }e biti odr`ana u ~etvrtak, 4. oktobra. Su{ac ka`e da su primorani pove}ati cijene hljeba i peciva

zbog enormnog pove}anja cijena p{enice na svjetskom tr`i{tu, kao i cijena bra{na. - Ako ne pove}amo cijene, morat }emo zatvoriti pekare i svi oti}i u bankrot. Neki pekari su ve} najavili da }e iza}i s prijedlogom da prekinemo sa radom, jer bolje je le`ati, nego raditi sa gubitkom - rekao je Su{ac. F. V.

Stro`ije ka`njavati kra|u {ahtova
- Kada }e policija kona~no stati ukraj lopovima koji svakodnevno skidaju {ahtove sa ulica i saobra}ajnica? Tu`ila{tva ovu sve ra{ireniju pojavu ne bi trebala tretirati samo kao obi~nu kra|u, jer se ovim ugro`ava sigurnost i dovodi u opasnost `ivot voza~a i drugih putnika. Da ne govorimo o materijalnoj {teti koje voza~i imaju na vozilima i koje ni od koga ne mogu naplatiti. (F. F. iz Sarajeva)

Vremenska prognoza
23 21 18 22 19

29. 9. 2007.

Nakon jake ki{e koja je padala u Trebinju

Vodu za pi}e obavezno prokuhati
Zamu}enje vode za pi}e na izvori{tu sa kojeg se snabdijeva cijeli grad
Jaka ki{a koja je tokom cijelog prekju~era{njeg dana padala na podru~ju op}ine Trebinje prouzrokovala je zamu}enje vode za pi}e na izvori{tu Vrelo Oko, sa kojeg se vodom snabdijeva cijeli grad, kao i na lokalnom vodovodu u Lastvi nadomak grada. Zbog toga iz trebinjskog „Vodovoda“ upozoravaju gra|ane da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu za pi}e do daljnjeg. Potro{a~i }e u narednim danima biti obavje{tavani o kvalitetu vode za pi}e, a blagovremeno }e znati i kada }e se mo}i konzumirati bez prokuhavanja. Nevrijeme je trebinjskim putarima zadalo velike nevolje kada su u pitanju odroni i klizi{ta. Kako ka`u u „Hercegovinaputevima“, svi ve}i odroni zemlje i kamenja su uklonjeni sa kolovoza, a voza~i se upozoravaju na mogu}u pojavu novih, sitnih odrona. I. Ma.

20 24

16

21 18 25 26 25
24

NEDJELJA
30. 9. 2007.

JUTARNJE TEMPERATURE

od 7 C do 18 C
DNEVNE TEMPERATURE

o

o

od 17oC do 24oC
1. 10. 2007.

Umjereno obla~no

Vi{ak penzionera ili manjak radnika

JUTARNJE TEMPERATURE

od 7oC do 15oC
DNEVNE TEMPERATURE

Na jednu pla}u, jedna penzija
Na 320 hiljada penzionera, koliko ih je u avgustu bilo u Federaciji, dolazilo je gotovo isto toliko zaposlenih koji mjese~no primaju pla}u, iako je broj zaposlenih prema{io 407 hiljada. Me|utim, prema podacima Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, svi koji rade nemaju pla}u. Mjese~ni fond pla}a je upravo oko 320 hiljada, s tim da je u novije vrijeme ne{to pobolj{an, jer su evidentirani samostalni obrtnici (40.000) koji samo sebe pla}aju, pa se ra~una da i oni primaju pla}u. Ipak, na jednu penziju dolazi jedna pla}a. E. P.

od 16oC do 25oC

UTORAK
2. 10. 2007.

JUTARNJE TEMPERATURE

od 8oC do 17oC
DNEVNE TEMPERATURE

od 17oC do 26oC

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Pod uticajem anticiklone biometeorolo{ke prilike su povoljne. Ve}ina ljudi }e se osje}ati dobro i ne}e imati pote{ko}a uzrokovanih promjenom vremena. U jutarnjim satima mogu}a je pojava magle, stoga bi astmati~ari u ovom periodu trebali biti oprezniji i izbjegavati boravak na otvorenom.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.42 Zalazak 18.30

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Trebinje nakon nevremena

PONEDJELJAK

Danas }e jutro biti svje`e, a tokom dana malo do umjereno obla~no i sun~ano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rije~ne tokove mogu}a je magla ili niska obla~nost. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najvi{a dnevna od 17 do 26 stepeni. U Sarajevu }e biti malo do umjereno obla~no i sun~ano. Jutarnja temperatura iznosit }e oko 8, a najvi{a dnevna oko 22 stepena, saop}eno je iz METEOBiH-a.

30. 9. 2007.
Izlazak 20.17 Zalazak 11.27

Svakodnevnica sarajevskih penzionera: Kibiceri {aha u parku

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

teme

Konsultacija s novinarima o utvr|ivanju ratnih zlo~ina

Istina kao garancija da se zlo ne ponovi
Travnik: Odobrena sredstva

U javni i politi~ki `ivot vra}aju se mnogi koji su podsticali na mr`nju, nasilje i zlo~in, kazala je Nata{a Kandi}
Bez obzira na nedostatak politi~ke volje za utvr|ivanjem ~injenica o ratnim zlo~inima u biv{oj Jugoslaviji, stalnom uporno{}u, novinari mogu dr`ati tu temu aktuelnom. To je jedini na~in da generacije koje dolaze dobiju {to ta~niju sliku o onome {to se doga|alo, i garancija da se ne{to sli~no ne}e ponoviti. Ovo je jedan od zaklju~aka regionalnih konsultacija s novinarima o instrumentima za utvr|ivanje i kazivanje ~injenica o ratnim zlo~inima u biv{oj Jugoslaviji odr`anih ju~er u hotelu „Grand“ u Sarajevu, u organizaciji Fonda za humanitarno pravo. - Novinari su najvi{e koncentrirani na negativnu ulogu pojedinih medija u toku rata i ~injenicu da niko nije odgovarao za tzv. hu{kanje. To nam govori koliko je va`no da se pro|e kroz jedan sistem ilustracije i u samom novinarskom dru{tvu - kazala je Nerma Jela~i} iz BIRN-a. Prema rije~ima izvr{ne direktorice Fonda za humanitarno pravo Nata{e Kandi}, problem ne predstavljaju samo novinari. - U javni i politi~ki `ivot

Vlada Srednjobosanskog kantona

Pomo} siroma{nim u~enicima
Vlada Srednjobosanskog kantona odobrila je 52.000 KM za pomo} siroma{nim u~enicima koji dolaze iz socijalno ugro`enih porodica, javlja Onasa. Centri za socijalni rad dobili su jednokratnu pomo} od 49.000 KM, dok je Centru za mentalno zdravlje iz Travnika obezbije|ena finansijska podr{ka od 500 KM.

Dvije godine od imenovanja u Zenici

Trg Alije Izetbegovi}a postoji samo formalno
Iako je od Op}inskog vije}a Zenice progla{en jo{ 3. oktobra 2005. godine, Trg Alije Izetbegovi}a u centru grada postoji samo formalno. Ve}ina manifestacija koje se odr`avaju na trgu i dalje se u najavama lociraju kao „plato kod robne ku}e“. - Uz ignorisanje organizatora, koji dobiju saglasnost od nadle`nih slu`bi op}ine, dodatni problem je {to su du` trga jo{ postavljene table sa starim nazivom - ka`e Jasmin Imamovi}, vije}nik Op}inskog vije}a Zenica. A. D@.

[ta je pokazala analiza „BH Telecoma“ u ZDK

Vi{e mobilnih nego fiksnih priklju~aka
Na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona u funkciji je 104.000 fiksnih telefonskih priklju~aka, a u mre`i „BH Telecoma“ je 172.000 mobilnih priklju~aka, ka`e Fikret Brdarevi}, direktor Direkcije „BH Telecoma“ u Zenici. Ako se ovom broju pridodaju korisnici usluga preostala dva operatora, „M-Tela“ i „Eroneta“, broj mobitela je zasigurno ve} dvostruko prema{io broj „obi~nih“ telefonskih priklju~aka. A. D@.

Sa ju~era{njeg skupa u Sarajevu: ^injenice o ratnom zlo~inu

(Foto: N. Bo`ovi})

vra}aju se mnogi koji su podsticali na mr`nju, nasilje i zlo~in. U parlamentima sjede i grade demokratsku budu}nost, a imali su aktivne uloge 1991. ili 1992. godine u odlu~ivanju o deporta-

ciji stanovni{tva s odre|enih teritorija. Tako je i s novinarima. Ne}u se iznenaditi kad najstra{nije hu{ka~e vidim u nekom „novom odjelu“ - rekla je Kandi}. M. DRNDA

U~inak deminerskog tima na podru~ju Prijedora

Konferencija o posljedicama odluka suda u Hagu

Uklonjene 262 ru~ne bombe
Dra{ko \enadija, stru~ni saradnik u Civilnoj za{titi Prijedora, potvrdio je da je deminerski tim sa 68 lokacija na podru~ju Prijedora u prethodnih devet mjeseci uklonio 262 ru~ne bombe, 28 protivpje{adijskih mina, pet zolja, jednu granatu, 8.119 komada razli~ite municije te pet kilograma eksploziva. - Prema na{im saznanjima, rije~ je uglavnom o naoru`anju koje su gra|ani Prijedora odbacili kako bi ga se trajno rije{ili, a koje je prona{ao deminerski tim \enadija: Gra|ani ostavljali - kazao je \enadija. M. Z. naoru`anje

Svaki bh. gra|anin mora imati tekst svake presude
Vrlo otvorene i kriti~ki intonirane diskusije poznatih doma}ih i me|unarodnih pravnika, histori~ara, sociologa obilje`ile su drugi dan rada Me|unarodne konferencije pod nazivom „Pravne, politi~ke i istorijske konsekvence ha{kih presuda“, koja je ju~er zavr{ena u Tuzli. Profesor sa Univerziteta Harvard iz SAD Andras Ridlmajer (Riedlmayer), ina~e jedan od najpriznatijih poznavalaca islamske arhitekture u svijetu, osvr}u}i se na rad pojedinih sudija u Hagu, neshvatljivim je ocijenio ~injenicu da sudija koji sudi za zlo~ine koji su se dogodili nad muslimanskim stanovni{tvom u BiH, u toku su|enja sasvim ozbiljno pita svjedoka {ta je to munara ili d`amija. Profesor Ri~ard Vilson (Richard Wilson) sa Konektikat univerziteta iz SAD, govore}i o historijskim posljedicama ha{kih presuda, istakao je da je ponekad u sudnicama, umjesto pravno valjanih dokaza, bilo previ{e historije, navode}i kao primjer slu~aj Slobodana Milo{evi}a. Upozorio je na potrebu pam}enja onog {to se dogodilo u posljednjem ratu kroz individualno upoznavanje sa ~injenicama utvr|enim u procesima u Ha{kom tribunalu. - Svaki Bosanac i Bosanka u svojim rukama moraju imati tekst svake ha{ke presude - poru~io A. HAD@I] je Vilson.

Prijevremeni izbori u Donjem Vakufu

CIK ovjerila prijave ~etiri kandidata
Centralna izborna komisija BiH ovjerila je prijave ~etiri kandidata za u~e{}e na prijevremenim izborima za op}inskog na~elnika u Donjem Vakufu, koji }e biti odr`ani 4. novembra. Kandidati su Huso Su{i} iz SDA, Rasim @uljko iz Stranke za BiH, Safet Sultanovi} iz LDS BiH i Hazim Balihod`i} iz BOSS-a, javlja Onasa.

Pregovori Sindikata osnovnih {kola i Vlade LK

Prekid {trajka u ponedjeljak?
Na pregovorima Vlade Livanjskog kantona i Sindikata osnovnog obrazovanja ovog kantona prema svemu sude}i napravljen je pomak, te se nazire i mogu}e rje{enje problema kao i da bi ve} sutra moglo do}i do prekida {trajka. Vladin pregovara~ki tim predlo`io je Sindikatu pove}anje osnovice pla}e sa 115 na 121 KM i topli obrok na 12 KM. A. K.

Sa konferencije u Tuzli: Kriti~ke diskusije

(Foto: A. Bajriæ Blicko)

Nakon obavje{tenja iz Kantonalnog tu`ila{tva Tuzla

Sindikat „Gradnje“ se `alio na sudsku odluku
Kantonalno tu`ila{tvo Tuzla je prije nekoliko dana dostavilo obavje{tenje ste~ajnom upravniku i predsjedniku Sindikalne organizacije „Gradnje“ d.o.o. Srebrenik u kojem stoji kako ne postoje osnovi sumnje da su Zuhdija ]osi} i Nadzorni odbor po~inili krivi~no djelo zloupotrebe polo`aja te da postoje druge okolnosti koje isklju~uju krivi~no gonjenje Hasana Mujedinovi}a s obzirom na to da je on u me|uvremenu umro. Ovakva odluka izazvala je ogor~enje me|u radnicima i predstavnicima Sindikalnog odbora ovog kolektiva. Zbog toga je Sindikalni odbor uputio pritu`bu glavnom tu`iocu u kojoj, u ime 125 radnika, tra`i da se ovaj slu~aj jo{ jednom prO. M. eispita.

Spec
GORNJI VAKUF-Slu`ba za urbanizam, gradnju i prostorno planiranje Op}ine Gornji Vakuf donijela je odluku kojom je zabranjena izgradnja vikendica i koliba na planinama Vranica i Radovina. Izgradnja je u posljednje vrijeme intenzivirana, iako vlasnici nisu prikupili svu dokumentaciju , javlja Onasa.

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

9

Nakon {to je porodica Nani} dobila rje{enje o delo`aciji

Muj~inovi}: Od Vlade FBiH tra`imo da rije{i problem
Ne}emo pristati ni na kakvu alternativu, u smislu da se porodici Nani} osigura privremeni smje{taj
Porodici rahmetli generala Izeta Nani}a, komandanta legendarne 505. vite{ke bu`imske brigade, u petak je dostavljeno rje{enje o delo`aciji iz stana u biha}kom naselju Harmani. U ovom stanu Izetova supruga Safija Nani} sa troje djece `ivi ve} 12 godina, a tokom tog vremena nadle`nosti za rje{avanje njihovog egzistencijalnog problema „prebacivane“ su s jedne instutucije na drugu i nijedna od njih nije osigurala da ova porodica ima svoj vlastiti krov nad glavom. Osim {to je razo~arana, supruga rahmetli generala Izeta Nani}a nije mogla govoriti o situaciji u kojoj se sad nalazi, jer o njihovom problemu su svi, ko[ehidsko mezarje Veljaci: Ukopano 95 Bo{njaka

Problemi Fondacije „Bratunac 92“

Vlada RS nije platila zemlju za mezarje
Bez prijenosa vlasni{tva ne mo`e se dobiti ni gra|evinska dozvola za po~etak radova
Iako je na posljednjem zasjedanju Skup{tine op}ine Bratunac usvojen dugo o~ekivani regulacioni plan za lokalitet {ehidskog mezarja Veljaci, predvi|eni radovi jo{ ne}e po~eti. Vlada RS, naime, jo{ nije platila zemlji{te koje je uzeto od Bo{njaka, a na kojem je ukopano 95 Bo{njaka ubijenih 1992. godine. Prema rije~ima Hibe Rami}, sekretara Upravnog odbora Fondacije mezarje „Bratunac 92“, problem treba rije{iti entitetska vlada u direktnom razgovoru sa vlasnicima, jer je tako i napravljen dogovor o kupovini zemlji{ta. - Podsje}amo premijera Dodika da zemlji{te jo{ nije ispla}eno. Vjerujemo da je on to i zbog svojih obaveza zaboravio. Ali, sve dok ne bude prijenosa vlasni{tva, ne mo`e se ni dobiti gra|evinska dozvola za po~etak radova - poja{njava Rami}. Ona navodi da je idejno rje{enje za postavljanje ograde ve} ura|eno. Za sada je, prema njenim rije~ima, prioritet ograditi mezarje kako bi radovi bili zavr{eni prije snijega. U maju naredne godine o~ekuje se ukop oko 50 `rtava, od kojih je 20 identificirano. Ms. Mu.

Safija Nani}: Razo~arana odnosom vlasti

Moralna obaveza
Rok za delo`aciju porodice Nani} je tri mjeseca. U tom periodu, kako ka`e Nevzeta Muj~inovi}, svi moraju pokazati koliko su spremni izraziti duboko po{tovanje poginulim herojima rata poput generala Nani}a, i njihovim porodicama osigurati dostojanstvo i egzistenciju. - To je i moralna obaveza prema onima koji su dali `ivote za ovu zemlju, i bora~ke organizacije u USK o~ekuju da }e nadle`ni to i pokazati kazala je Muj~inovi}.

jih se to ticalo, znali, ali nisu ni{ta u~inili da se on rije{i. Reakcije na rje{enje o delo`aciji porodice Nani} iz stana u Biha}u stigle su iz Udru`enja porodica {ehida i poginulih boraca Unsko-sanskog kantona, iz kojeg poru~uju da od Vlade FBiH, ~ija je nadle`nost rje{avanje ovog problema, o~ekuju hitno osiguravanje sredstva za kupovinu stana Nani}ima. - Ne}emo pristati ni na kakvo alternativno rje{enje, u smislu da se porodici Nani} osigura privremeni smje{taj. Sramota je da se 12 godina ~eka na njihovo stambeno zbrinjavanje, zbog ~ega

tra`imo da odgovorni u Vladi FBiH odmah rije{e ovaj problem. Iskreno, boli me ovakav odnos svih nivoa vlasti prema na{im herojima poput rahmetli generala Nani}a kao i prema njegovoj porodici. U proteklih 12 godina vlasti su morale rije{iti ovaj problem - rekla je Nevzeta Muj~inovi}, predsjednica Udru`enja porodica {ehida i poginulih boraca USK. Ona je dodala da }e se sve bora~ke organizacije u USK ujediniti oko ovog problema, i zahtijevati da Vlada FBiH hitno osigura sredstva za kupovinu stana porodici Nani}. S. D@ANI]

Sedmica nakon gnusne provokacije u Trebinju

Za{to nije podignuta krivi~na prijava protiv Ljubi{e Elezovi}a
Iako je bilo najava, Centar javne bezbjednosti Trebinje nije podigao krivi~nu prijavu protiv Ljubi{e Elezovi}a, Srbina iz Trebinja koji je u pro{li petak izazvao incident kada je pred teravih-namaz mokrio ispred ulaza u trebinjsku Osman-pa{inu d`amiju. To je za „Dnevni avaz“ potvrdila portparol CJB Trebinje Rajna Pare`anin. - Mogu samo potvrditi da do petka nije bila podnesena krivi~na prijava protiv spomenute osobe - rekla je Pare`anin. Glavni trebinjski imam Husein ef. Hod`i} istakao je u izjavi za „Avaz“ ogor~enje zbog ova-

„Avaz“ saznaje Nakon Thompsonovog koncerta u Mostaru

Istra`itelji FMUP-a pokre}u istragu o veli~anju usta{tva
U slu~aj }e se, kako saznajemo, uklju~iti Tu`ila{tvo BiH
Na osnovu brojnih materijalnih dokaza do kojih je do{ao, Federalni MUP pokrenut }e istragu o otvorenom veli~anju fa{izma i usta{tva tokom odr`avanja koncerta Marka Perkovi}a Thompsona na stadionu Pod Bijelim brijegom, 27. septembra ove godine, saznaje „Dnevni avaz“. U slu~aj }e se, kako saznajemo, uklju~iti Tu`ila{tvo BiH, koje }e koordinirati daljnje poteze. Istraga bi trebala obuhvatiti vinovnike veli~anja usta{tva, kao i same organizatore Thompsonovog koncerta. Protiv njih bi tako uskoro mogli biti podneseni izvje{taji nadle`nom tu`ila{tvu zbog veli~anja usta{tva, odnosno izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mr`nje, razdora ili netrpeljivosti. Policijski istra`itelji FMUPa napravili su zabilje{ku o spornim doga|anjima na koncertu, te prikupili dokaze o veli~anju usta{tva na stadionu, poput foto i videosnimaka, a jo{ uvijek rade na prikupljanju materijala, koji }e vjerovatno biti proslije|en nadle`nim tu`ila{tvima na daF. VELE ljnje postupanje.

Elezovi} ispred d`amije

kvog odnosa policije RS u Trebinju. F. V.

Prijetnja ~lanova Udru`enja „Kanal 92“

Podi}i }e {atorsko naselje ispred Op}ine Zenica
njima dodijeljena privreUdru`enje gra|ana „Kamena rje{enja“. nal 92“ iz Zenice zaprije- Iz presude, na koju tilo je postavljanjem {a}e biti upu}ena `alba, prtorskog naselja ispred zgoisti~e da je @eljezara, a rade Op}ine Zenica, ukone Op}ina du`na da izliko do|e do delo`acije na|e rje{enje za stanare njihovih ~lanova. ka`e zastupnica o{te}enih U pismu, upu}enom stanara, zeni~ki advokat zeni~kim ~elnicima, ombudsmenima, OHR-u i Grizovi}: Neko Maida Grizovi}. Direktor @eljezare ZePredsjedni{tvu BiH, te je nadle`an medijima, navodi se da „ve} pe- nica Safet Berbi} je u izjavi za lotnaest godina poku{avaju ostva- kalne medije rekao „da @eljezara riti pravo na krov nad glavom, mo`e eventualno preuzeti brigu o uskra}eno nakon bombardova- sada{njim radnicima, a nikako o nja 1992. i iseljenja iz o{te}enih biv{im, jer ona prema njima nezgrada, koje su potom sru{ene, a ma nikakve obaveze“. A. D`.

Slike sa mostarskog stadiona: Fa{isti~ki pozdrav mladi}a

(Foto: F. Vele)

Klub poznatih

Aldijana Fati}

Fascinira me An|elina \oli
Li~ni profil odbojka{kog sudije
Ime i prezime: Aldijana Fati}. Datum i mjesto ro|enja: 16. januar 1989. godine u Tuzli. Znak u horoskopu: Jarac. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 7. septembar 2007. kada sam polo`ila voza~ki ispit. Koji automobil vozite: „Ford fiesta“. Idete li na fitnes: Da, redovno. [ta morate imati u fri`ideru: Jogurt i svega pomalo. Omiljeni muzi~ar: Boban Rajovi}. Sport: Odbojka, a pomalo i ko{arka. Omiljena hrana: Pica. Pi}e: D`us. Jeste li ljubomorni: Pozitivno sam ljubomorna. Koji broj cipela nosite: 39. Ko se brine o Va{em imid`u: Sama i to uspje{no. Najdra`a zemlja: BiH i Njema~ka. Postoji li li~nost koja Vas fascinira: Glumica An|elina \oli (Angelina Jolie). Na {ta najvi{e tro{ite novac: Na odje}u. Kupujete li na pijaci: Ponekad, ovisno od situacije. Koji posao volite, a koji ne: Volim stvarati profit, ne volim gubiti vrijeme. Da niste to {to jeste, {ta biste bili: Pozori{na glumica. Va{i poroci: Izlasci, obi{la bih cijeli svijet. A vrline: Snala`ljivost. Imate li ku}nog ljubimca:

10

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

`ivot

Turisti u Mostaru: Ilegalci daju pogre{nu sliku o gradu

(Foto: Arhiv „Avaza“)

[ta naru{ava turisti~ku sliku Mostara

Fati}: Redovna na fitnesu

Imala sam papagaja. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Izgled. Koji je Va{ `ivotni moto: Opstati, uspjeti. Na {ta/koga ste slabi: Na oca Aliju. Va{ najbolji prijatelj: Vedrana Ili~kovi} i Emir Ibri{imovi}. U {ta vjerujete: U horoskop. Gdje ljetujete: Na Jadranu.

La`ni vodi~i „love“ na parkirali{tima
Napla}uju i ~etiri puta vi{e od registriranih vodi~a
Prema podacima iz Turisti~ke zajednice Hercegova~koneretvanskog kantona, u Mostaru je tokom ovogodi{nje sezone djelovao veliki broj la`nih turisti~kih vodi~a koji su koristili improvizirane akreditacije. Zbog toga su turisti za njihove usluge morali pla}ati i ~etiri puta vi{e nego kod legalnih i registriranih vodi~a. Ovo su nam potvrdili mnogi koji se bave turizmom, poja{njavaju}i kako su parkirali{ta, te atraktivne turisti~ke lokacije omiljena mjesta za ilegalce. - Evidentno je da je ove godine porastao broj onih koji ilegalno obavljaju posao turisti~kih vodi~a i na taj na~in, zbog nepoznavanja historije Mostara i nekih op}epoznatih stvari, daju pogre{nu sliku o gradu - ka`e Semir Temim, zamjenik direktora Turisti~ke zajednice HNK, i dodaje da se ovom pro-

Daju neta~ne informacije

Igor [evo iz Mostara na lije~enju

Humanitarna akcija jo{ traje
Igor [evo, devetnaestogodi{nji mladi} iz Mostara koji je prije mjesec i po do`ivio te{ku nesre}u u Francuskoj i slomio tri pr{ljena, nalazi se na lije~enju u Zagrebu. - Ljekari namjeravaju obaviti detaljan pregled da vide {ta je potrebno uraditi - kazao nam je Miro Prce, ujak povrije|enog Igora, za kojeg ka`e da je vrlo jak momak i pokazuje volju i spremnost da se bori. Humanitarna akcija za prikupljanje novca za lije~enje Igora [eve jo{ je u toku, a mo`e se pomo}i uplatom na ra~un u UniCredit banci na ime Igor [evo 3381001800787077 ili na broj deviznog ra~una 3381004100652421.
[evo: Ima jaku volju S. \.

Temim: Sve ve}i broj ilegalaca

Bijavica: Kvare ugo|aj

blemu ubrzo mora stati ukraj. U razgovoru sa turisti~kim radnicima saznali smo kako la`ni vodi~i ostavljaju ru`an utisak na turiste, uzimaju veliki novac, te gostima nude smje{taj u neprijavljenim pansionima. - Ovi „vodi~i“ kvare sliku gra-

da, a svojim neta~nim informacijama turistima uskra}uju pravi ugo|aj do`ivljavanja Mostara kazao je Mili Bijavica, direktor Turisti~ke agencije „Fortuna“, napomenuv{i kako su se gosti vi{e puta njemu li~no `alili na pojedine vodi~e. S. \UDERIJA

Te{ko oboljeli Murat Red`i} iz Cazina

Rekord Zorana Radakovi}a iz Prijedora

Kako pre`ivjeti do nove operacije
Utvr|eno da ima karcinom na donjoj usni Izvr{en jedan operativni zahvat
Iako je najve}i dio `ivota proveo u bijedi, 62-godi{nji Murat Red`i} iz cazinske MZ Polje do~ekao je najte`e trenutke pod stare dane kada je obolio. Zbog otekle donje usne, Murat se krajem maja javio u cazinsku bolnicu, odakle je preba~en u Kantonalnu bolnicu u Biha}u, gdje je utvr|eno da se radi o karcinomu. Krajem jula operiran je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu, a postoperativni tretman trajao je do prije desetak dana. Upu}en je ku}i s napomenom da nastavi lije~enje u Kantonalnoj bolnici u Biha}u. Nakon terapije, Murat se mora prije Nove godine javiti u Sarajevo radi nove operacije. - Te`ak `ivot, nedostatak hrane, slaba higijena i sve ostalo {to me je pratilo godinama, sigurno

Za sat ubrao 60 kilograma vrganja
Za samo sat vremena Zoran Radakovi} (46) iz sela Bo`i}a kod Prijedora oborio je li~ni rekord u branju gljiva, napuniv{i ~etiri pune pletene korpe kvalitetnog vrganja te`ine oko 60 kilograma. Tvrdi da jo{ nije probao pogre{nu gljivu, te da je ve}i dio ubranih vrganja poklonio prijateljima i pored toga {to je, da ih je prodao, mogao zaraditi najmanje 300 maraka. M. Z.

Ra~uni za pomo}
Svi koji `ele pomo}i, mogu svoje priloge uplatiti na teku}i ra~uni u ProCredit banci u KM: 194-107-08658011-41, teku}i ra~un u eurima: 194-10708658022-08, s naznakom za pomo} bolesnom Muratu Red`i}u.

Red`i}: Posljedice te{kog `ivota

Radakovi} sa „plijenom“

je kumovalo pojavi ove opake bolesti. Doktori u Sarajevu su dobri prema meni i ni{ta ne moram pla}ati, ali su mi potrebna sredstva za `ivot kod ku}e, za odlazak u bolnicu, za lijekove... Od ne~ega moram `ivjeti, a {ta i kome da radim ovako bolestan pri~a Murat Red`i}. S. JAPI]

biznis

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

11

Sedmi~ni izvje{taj

Agencija za bankarstvo FBiH

Sedam MKO dobilo dozvole da se preregistriraju u fondacije
„MI-Bospo“ i „Partner“ iz Tuzle, „Mikro Aldi“ iz Gora`da, „Eki“, „Sunrise“, „Prizma“ „MKO @ene za `ene“ iz Sarajeva pro{li proceduru
Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) do sada je izdala sedam dozvola mikrokreditnim organizacijama u Federaciji da se preregistriraju u fondacije, koje je potpisao Zlatko Bar{, direktor Agencije, nakon provjere dokumentacije prema strogim zakonskim kriterijima. Dozvole su dobili „MIBospo“ i „Partner iz Tuzle, „Mikro Aldi“ iz Gora`da, „Eki“, „Sunrise“, „Prizma“ i „MKO @ene za `ene“ iz Sarajeva. Ove organizacije imaju obavezu da u roku od 30 dana od izdavanja dozvole, podnesu zahtjev za upis u nadle`ni registar fondacija, da bi stekle svojstvo pravne osobe, o ~emu ponovo moraju obavijestiti Agenciju. Ina~e, rok do kojeg ostale mikrokreditne organizacije moraju uskladiti poslovanje s novim zakonom isti~e 5. oktobra. Prema podacima FBA, pored onih koje su dobile dozvolu, do sada je jo{ desetak organizacija dostavilo dokumentaciju i zahtjeve za preregistraciju u foKretanje vrijednosti indeksa slobodnog tr`i{ta

Indeks SASX-10 na uzlaznoj liniji
Za pet dana trgovanja promet iznosio 15.151.303 KM
Na pro{losedmi~nom trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 15.151.303 KM, a u sklopu 1.505 transakcija ukupno je prometovano 804.655 dionica. Na zvani~noj kotaciji trgovalo se u iznosu od 696.443,83 KM, a najve}i promet obavljen je dionicama „Bosnalijeka“ u iznosu od 590.402 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 59,40 KM. U segmentu fondova trgovina je iznosila 1.123.347,06 KM, a u prometu su bile 56.874 dionice. Najve}i promet imale su dionice „BIG Investa GR“ (391.543,22 KM). Zadnji prosje~ni kurs ovog emitenta je 21,71 KM. Na slobodnom tr`i{tu najlikvidnija je bila „Elektroprivreda HZHB“, ~ijim je dionicama trgovano u iznosu od 2.818.557,88 KM, a zadnji prosje~ni kurs bio je 226,41 KM. Indeks BIFX je tokom sedmice pao za 0,16 posto, na 7.500,04 poena, a indeks SASX-10 je porastao za 0,66 posto, na 4.400,90 poena, saop}eno je iz Sarajevske berze.

V

B S

Bar{: Zakonski kriteriji

Statistika Banjalu~ke berze
formalna stvar. Podrazumijeva dono{enje odluke o promjeni pravnog oblika, statuta, imenovanje organa, pribavljanje propisanih dozvola i saglasnosti... Nagla{ava se da }e one mikrokreditne organizacije koje u roku ne podnesu zahtjeve i dokumentaciju biti brisane iz registra, a njihova imovina raspore|ena u skladu sa zakonskim propisima. Po svemu {to se de{ava, sve ne}e ispuniti stroge uvjete za fondaciju, a jo{ te`e ako se odlu~e poslovati kao mikrokreditna dioni~ka dru{tva. E. PLE^I]

ndacije, od 26 koliko se smatra da ih aktivno radi u Federaciji. Preregistracija nije nimalo

Oporavak akcija Rafinerije nafte
Na Banjalu~koj berzi tokom sedmice ostvaren je promet od 6.536.376 KM kroz 2.788 transakcija. Kada su u pitanju akcije na berzanskoj kotaciji, najve}i promet u ovoj sedmici su imale akcije „Telekoma Srpske“ (236.927 KM) koje su porasle za 2,75 posto u odnosu na kraj pro{le sedmice. Na kotaciji fondova najve}i promet ostvaren je akcijama „Kristal investa“ (501.832 KM, uz sedmi~ni rast od 0,92 posto). Na slobodnom tr`i{tu najlikvidnije su bile akcije Rafinerije nafte (917.803 KM). Sedmicu su zavr{ile sa 9,52 posto ve}om vrije-

Nadzor nad poslovanjem
Prema Zakonu o mikrokreditnim organizacijama u FBiH koji je donesen pro{le godine, Agencija za bankarstvo vr{i nadzor nad poslovanjem ovih organizacija. One koje dobiju dozvolu, moraju se prvo organizirati kao neprofitne fondacije, a tek u narednom postupku, one koje to `ele i koje ispune uvjete, kao profitna mikrokreditna dioni~ka dru{tva. Smatra se da }e dioni~kih dru{tava koja }e se baviti ovim finansijskim poslom, biti svega nekoliko u cijeloj zemlji, jer su kriteriji gotovo kao da se osnivaju „male banke“.

Skok cijena Rafinerije nafte

„Jadro“ uvezao 6.250 tona kafe
U BiH se godi{nje uveze oko 23.000 tona sirove i prera|ene kafe. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), sa 6.250 tona pro{le godine, a takva je situacija i u ovoj, najve}i uvoznik sirove kafe je kompanija „Jadro“ iz Donjeg Vakufa/Uskoplja. Druga po snazi je kompanija „Antoni} Trade“ iz Banje Luke sa 4.291 tonom. Ove dvije kompanije dr`e oko 50 posto tr`i{ta sirove kafe u BiH. Ostali daleko zastaju, pa je tako „Elster Commerce“ iz Sarajeva na tre}em mjestu sa 9,30 posto tr`i{nog udjela ili 2.193 tone. E. P .

Podaci iz UIO

Javna aukcija u Gora`du

dnosti u odnosu na pro{li petak. Berzanski indeks (BIRS) u toku sedmice dobio je na vrijednosti 5,15 posto, a indeks fondova (FIRS) ostvario je rast vrijednosti za 1,34 posto, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Berzanski barometar za 29. 9. 2007. godine

Euro/Dolar 1,4268 0,81 %

Nafta 81,66 $ po barelu

Zlato 750,00 $ po unci

1,47 %

1,37 %

Kursna lista Centralne banke BiH
Gora`de: Sa javne prodaje imovine „Gradnje“

Prodat samo dio „Gradnje“
Imovina gora`danskog preduze}a „Gradnja“, koje se nalazi u ste~aju jo{ od 2003. godine, ju~er je prodata [a}iru Ra{~i}u iz Gora`da. On je na javnoj aukciji iza{ao kao pobjednik i za stambeni objekat sa oku}nicom platio 66.573,90 KM. Za najvredniji dio imovine „Gradnje“ na lokalitetu Splavi{ta, 12.000 kvadrata zemlje, magacin, zgrade i transportna sredstva, ju~er nije bilo zainteresiranih. Njihova vrijednost procijenjena na 521.766 maraka. - Ostao je jo{ veliki dio imovine u ste~ajnom postupku, koji dugo traje jer je bilo puno sporova. Obnovit }emo postupak javnog nadmetanja za ovaj dio imovine, a „Gradnja“ raspola`e i sa betonarom i drugom imovinom u Rajlovcu, poslovnim prostorijama, te pet gara`a u Gora`du - ka`e ste~ajna upraviteljica Mirsada Zaimovi}. Al. B.

Uvezena kafa: Godi{nje oko 23.000 tona

EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Slovaèka R Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 703 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SKK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1,955830 1,213800 1,381491 26,808575 0,070860 0,261717 0,778229 1,192871 0,565032 0,252762 0,057589 0,211720 1,175195 1,136977 2,799857 1,375937 0,055191 2,473910

1,955830 1,216842 1,384953 26,875764 0,071038 0,262373 0,780179 1,195861 0,566448 0,253395 0,057733 0,212251 1,178140 1,139827 2,806874 1,379385 0,055329 2,480110

1,955830 1,219884 1,388415 26,942953 0,071216 0,263029 0,782129 1,198851 0,567864 0,254028 0,057877 0,212782 1,181085 1,142677 2,813891 1,382833 0,055467 2,486310

12

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

kult/art

Novosti iz Izdava~ke ku}e „Buybook“

Uzunovi}: Uspjeh Pamukovih knjiga je oporavak od {unda
„Bijela tvr|ava“ u oktobru dobiva bosansko izdanje Prvi }emo u regiji imati prijevod najnovije Pamukove knjige „Muzej nevinosti“, ka`e Damir Uzunovi}
Sa otvorenja izlo`be

Nova postavka u galeriji „Cofi“ u Tuzli

„Grad u vremenu“ Avde Kalesi}a
Dvanaesta samostalna izlo`ba sa motivima Tuzle koja je vremenom nestala
U galeriji „Cofi“ na tuzlanskom Sonom trgu preksino} je otvorena izlo`ba slika „Grad u vremenu“ tuzlanskog umjetnika Avde Kalesi}a. Na izlo`bi je postavljeno 35 slika sa motivima grada soli, ra|enih tehnikom ulje na platnu. - Ovo je moja samostalna dvanaesta izlo`ba slika sa motivima Tuzle koja je vremenom nestala, ali i one koja nestaje. Uglavnom su to slike koje su nastale u posljednjih desetak godina - kazao je autor Kalesi}. Kalesi} se profesionalno bavi slikanjem vi{e od deset godina, a ~lan je i Udru`enja likovnih umjetnika BiH. U~estvovao je i na vi{e od 50 kolektivnih izlo`bi, te na mnogim me|unarodnim i doma}im likovnim kolonijama. A. Mu.

Izdava~ka ku}a „Buybook“ iz Sarajeva, ekskluzivni izdava~ djela Orhana Pamuka za podru~je Bosne i Hercegovine, priprema nove prijevode turskog nobelovca. Pamukovi prvi prevedeni romani „Zovem se Crvena“ i „Snijeg“ zabilje`ili su kod ~itala~ke publike u BiH veliku popularnost i uspjeh. - Uspjeh ovih knjiga pokazuje da se na{a javnost na svojevrstan na~in oporavlja od ki~a i {unda. Tra`i se i ~ita ne{to {to je izuzetno popularno u svijetu. Bosansko dru{tvo pokazuje tenziju da umije prepoznati jako va`ne i bitne knjige - ka`e suvlasnik IK „Buybook“ Damir Uzunovi}.

@ivotno djelo
Posljednji prevedeni naslov je knjiga „Istanbul, grad sje}anja“ u prijevodu Envera ^au{evi}a, koji je u Hrvatskoj osvojio nagradu za `ivotno djelo. Za razliku od prijevoda „Istanbula“ iz regije, bosaUzunovi}: ^itano u svijetu

[opovi dani u Jajcu

Stigli brojni knji`evnici
U Jajcu se ovog vikenda obilje`avaju ve} tradicionalni [opovi dani na Plivi koje organizira HKD „Napredak“ Jajce. Za razliku od pro{lih godina kada se ova manifestacija odr`avala dosta

Bista Nikole [opa

Jergovi} i Kordi}: Me|u u~esnicima

skromnije, ove godine su se organizatori potrudili da se u gradu na Plivi okupi veliki broj knji`evnika me|u kojima su i Miljenko Jergovi}, Ivan Kordi}, Muharem Bazdulj, Ivan Lovrenovi} i mno-

gi drugi, koji su ve} prvog dana manifestacije posjetili rodnu ku}u Nikole [opa i polo`ili cvije}e na njegov spomenik. U tri dana, koliko traje ova manifestacija, ljubitelji knji`evnosti u Jajcu }e mo}i prisustvovati promociji knjige „Suvremeni [op“ autorice Fedore Ferlug Petronio. I. G.

Bosansko izdanje krase originalne fotografije

nsko izdanje krase originalne fotografije iz Pamukove fotoarhive. Kako saznajemo iz „Buybooka“, u pripremi je prijevod knjige „Bijela tvr|ava“ koji }e biti objavljen u oktobru, a krajem godine i Pamukova autopoetika „Koferi moga oca“, u kojoj su sabrani pi{~evi govori na dodjelama nagrada. U Turskoj }e sljede}i mjesec biti objavljeno Pamukovo najnovije ostvarenje „Muzej nevinosti“. - To je prva knjiga koju je Orhan Pamuk napisao nakon dodjele Nobelove nagrade. Rije~ je o djelu koje govori samo o ljuba-

vi, to je pravi ljubavni roman ka`e Uzunovi}.

Bosansko izdanje
Bosansko izdanje ove knjige o~ekuje se po~etkom naredne godine, kada }e biti objavljen i prijevod knjige „Tiha ku}a“. IK „Buybook“ ponudit }e svojim ~itaocima prvi prijevod ovih knjiga u regiji. Kako saznajemo od ekskluzivnog izdava~a Pamukovih knjiga, slavni nobelovac bi trebao sljede}e godine posjetiti na{ grad i na taj na~in iskazati po{tovanje brojnim ljubiteljima njegovih knjiga u na{oj zemlji.
L. HANJALI]

Rad na predstavi u produkciji Mostarskog teatra mladih

Odgo|ena premijera „Zvijeri na Mjesecu“
Najavljuje se da bi premijera mogla biti krajem oktobra ili po~etkom novembra
Premijera predstave „Zvijer na Mjesecu“ Ri~arda Kalinoskog (Richard Kalinoski), u dramatizaciji Ljubice Cice Ostoji} i re`iji Dine Mustafi}a, a u produkciji Mostarskog teatra mladih, ponovo je odgo|ena. U predstavi igraju Toni Pehar, Ermin Bravo i Jelena Kordi}, a iz MTM-a najavljuju da se premijera o~ekuje krajem oktobra ili po~etkom novembra. Ina~e, Mostarski teatar mladih sezonu je po~eo uspje{nim koprodukcijskim predstavama „Teuta“ ~ije je premijerno izvo|enje odr`ano u okviru Festivala Fiat Montenegro i „Gospo|ice Rice, puno prije geopolitike bila je muzika“. - MTM }e se, najvjerovatnije, sa predstavom „Sretna Nova 1994“ predstaviti na festivalu u Elbahanu u Albaniji krajem

Gradska galerija u Gora`du

D`afer Ceri} o bosanskoj tradiciji
U Gradskoj galeriji u Gora`du zatvorena je 26. samostalna izlo`ba slika D`afera Ceri}a, koji je predstavio djela sa motivima stare bosanske arhitekture, te tradicije i obi~aja naroda u BiH. Izlo`ba je ina~e otvorena povodom 15. godi{njice oslobo|enja Gora`da, a Ceri} nije krio zadovoljstvo {to je upravo on svojim radovima obilje`io ovaj zna~ajni datum. Al. B.

Ceri} pored svojih radova

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U galeriji „ASA Orevent“ 2. oktobra bit }e otvorena izlo`ba akademskog slikara Mehmeda Klepe. Rije~ je o slikama iz ciklusa „Metamorfoze“, zasnovane na djelima najve}ih holandskih umjetnika. Pored ovih djela, publika }e vidjeti i druge slike iz Klepinog opusa. A. G.

Mustafi} i Ostoji} na jednoj od proba

oktobra, a tako|er smo dobili poziv za u~e{}e na festivalu u

Skoplju - ka`e nam Sead \uli}, direktor MTM-a. M. Sm.

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

13

Napad talibana u Kabulu

Bomba{ samoubica ubio 28 vojnika i dva civila
Ovo je u~inio neko ko je protiv naroda, humanosti i islama, kazao je Karzai
Talibanski bomba{ samoubica ubio je ju~er 28 afganistanskih vojnika i dva civila u napadu na vojni autobus u Kabulu, izjavio je afganistanski predsjednik Hamid Karzai. Talibani su preuzeli odgovornost za najsmrtonosniji napad u glavnom gradu Afganistana od kada je ovaj pokret svrgnut sa vlasti me|unarodnom vojnom intervencijom 2001. godine. Ministarstvo odbrane saop}ilo je da je bomba{ samoubula. - To je bilo ekstremno kukavi~ko djelo u ime onih koji su ga izvr{ili. Nema sumnje da je ovo u~inio neko ko je protiv naroda, protiv humanosti i definitivno protiv islama - rekao je Karzai novinarima. On je osudio napad najo{trijim rije~ima i ocijenio da ovaj doga|aj pokazuje da se rat protiv terorizma mora nastaviti jo{ odlu~nije. Pripadnici talibanskog pokreta u posljednje vrijeme nisu

Policija se nije libila upotrijebiti silu

(Foto: Reuters)

Nastavljaju se nemiri u Pakistanu zbog Mu{arafove kandidature

Policija suzavcem i palicama rastjerala demonstrante
Advokati se izlaskom na ulice protivili odluci Ustavnog suda koji je dozvolio kandidaturu
Pakistanska policija ju~er je palicama i suzavcem rastjerala nekoliko stotina advokata koji su protestirali protiv kandidature {efa dr`ave Perveza Mu{arafa za predsjedni~ke izbore 6. oktobra. Dvadesetak advokata je ranjeno, a dvadesetak uhap{eno, javio je AFP Advokati su na. mjeravali do}i do sjedi{ta izborne komisije u centru Islamabada koja razmatra kandidature za izbor predsjednika. Policija je blokirala kvart i napala demonstrante koji su na engleskom jeziku vikali: „Odlazi Mu{arafe“. Vrhovni sud je u petak donio odluku da se prihvati Mu{arafova kandidatura.Opozicija i advokatska komora su se `alili pozivaju}i se na Ustav koji, smatraju oni, onemogu}ava Mu{arafu da sudjeluje u izborima, ako prethodno ne podnese ostavku na funkciju vrhovnog komandanta koju obavlja otkako je 1999. godine do{ao na vlast dr`avnim udarom. Presuda najvi{eg suda ne dovodi u pitanje ~injenicu koju Ustav name}e, a to je da general Mu{araf mora napustiti du`nost komandanta, ako bude izabran za predsjednika, {to je on obe}ao da }e uraditi ako pobijedi na izborima sljede}e sedmice.
Kabul: Najsmrtonosniji napad
(Foto: AP)

bica u{ao u autobus u vojnoj uniformi i aktivirao bombu. Eksplozija, u kojoj je ranjeno skoro 30 vojnika, prepolovila je autobus i razbila izloge radnji u centralnom dijelu Ka-

izvodili velike akcije protiv afganistanskih i me|unarodnih vojnih snaga, nakon {to su u posljednjoj godini pretrpjeli velike gubitke u okr{ajima sa njima.

Francuz na ~elu MMF-a

Demonstracije nastavljene i ju~er

Dominik Stros Kan novi generalni sekretar
Izbor socijaliste Dominika Strosa Kana (Dominique Strauss Kahn) za generalnog direktora Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) i njegova namjera da reformi{e ovu organizaciju glavna su tema francuskih medija. Biv{i ministar ekonomije i finansija, ~iju su kandidaturu podr`ali Evropska unija i SAD, izabran je ju~er u Va{ingtonu za novog direktora MMF-a, a petogodi{nji mandat preuzima 1. novembra. Stros Kan, 58-godi{nji politi~ar, zamijenio je [panca Rodriga Ratoa i ~etvrti je Francuz na ~elu ove me|unarodne organizacije. Generalni direktor MMF-a tradicionalno se bira me|u Evropljanima, dok je na ~elu Svjetske banke predstavnik Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. To je nepisano pravilo koje va`i od 1944., kada su osnovane ove dvije me|unarodne organizacije.

Specijalni izaslanik UN-a stigao u Mijanmar
Specijalni izaslanik Ujedinjenih naroda Ibrahim Gambari stigao je ju~er u Mijanmar gdje }e poku{ati ubijediti re`im kako politi~ku krizu u zemlji treba rje{avati mirnim putem, doznaje se iz diplomatskih izvora, javljaju agencije. Gambari }e najprije oti}i u Najpidau, novu mijanmarsku prijestonicu, gdje }e se sastati s vo|ama vojne hunte na vlasti, izjavio je jedan zapadni diplomata. Nigerijski diplomata je izrazio nadu da }e se posti}i „napredak“ u Mijanmaru gdje vojna vlast nastavlja da gu{i velike narodne proteste, javio je AFP Kako javlja . BBC, i ju~er su nastavljene demonstracije u gradovima, te sukobi sa vojnom huntom.

Stros Kan: Biv{i ministar

o na ki m BiH {iro

r s k oc io a U s m

14

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

globus

Reakcije na prvi susret albanskih i srpskih predstavnika

Pri{tina i Beograd dogovorili da pregovaraju do 10. decembra
Kontakt grupa zadovoljna potpisivanjem Njujor{ke deklaracije Ko{tunica i Tadi} tra`e da se ne ohrabruje nezavisnost
Istraga u vezi sa pro{losedmi~nim napadom

Oduzeta vozila kosovske policije

UNMIK sumnja da je policija povezana sa eksplozijom
Na~elnik kosovske policijske slu`be Re{at Mali}i (Reshat Maliqi) izjavio je kako je UN-ova policija u Uro{evcu pripadnicima specijalne jedinice kosovske policije oduzela vozila zbog sumnje da su povezani s eksplozijom do koje je u ponedjeljak do{lo u Pri{tini, javljaju ju~er pri{tinski mediji na albanskom jeziku. Prema njegovim rije~ima, posljednjih dana u Pri{tini je bilo {pekulacija da su u ponedjeljak blizu mjesta eksplozije primije}eni ljudi u odorama kosovske policijske slu`be. Neovisna istraga bi trebala istra`iti ove {pekulacije te }e se zbog toga izvr{iti vje{ta~enje vozila kosovske policije, kazao je Mali}i. Od eksplozije koja se dogodila u ponedjeljak na pri{tinskom Bulevaru Bila Klintona poginule su dvije a ranjeno je devet osoba.

Na direktnim pregovorima najvi{ih delegacija Beograda i Pri{tine usvojena je Njujor{ka deklaracija u kojoj se navodi da usvojeni principi Kontakt grupe ostaju da va`e i da pregovara~ki proces traje do 10. decembra. Na sastanku je dogovoreno da naredni direktni razgovori budu odr`ani 14. oktobra u Briselu.

Su{tinska autonomija
U saop}enju Kontakt grupe navodi se da je Beograd predstavio prijedlog su{tinske autonomije za Kosovo u granicama Srbije, a predstavnici Pri{tine prijedlog prijateljstva i saradnje dvije nezavisne dr`ave i program provo|enja za{tite manjinskih prava na Kosovu. - Atmosfera na sastanku je bila kooperativna. Strane su se saglasile o Njujor{koj deklaraciji, ponoviv{i spremnost da se ozbiljno anga`uju i uzdr`e od izjava koje bi mogle da potkopaju bezbjednost na Kosovu - navodi se u saop}enju. Predstavnici trojke sastat }e se odvojeno sa svakom od strana da bi dodatno bile razmotrene njihove pozicije. Predstavnik EU u posredni~koj trojci Volfgang I{inger (Wolfgang Ischinger) rekao je novina-

Tadi} i Ko{tunica nakon pregovora

(Foto: AP)

Zagreb Djelo ratnog zlo~inca u knji`arama

Branitelji tra`e povla~enje Karad`i}eve knjige iz prodaje
Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke (UBIUDR) saop}ila je ju~er da je zgro`ena time {to se u Zagrebu prodaje roman ~iji je autor ratni zlo~inac Radovan Karad`i} i zatra`ila je od vlasnika knji`are „Prosvjeta“ na Cvjetnom trgu da je odmah povu~e. - Ve} mjesecima se u toj knji`ari prodaje prvi roman biv{eg predsjednika Republike Srpske i jednog od najtra`enijih svjetskih ratnih zlo~inaca Radovana Karad`i}a „^udesna hronika no}i“ u nakladi beogradskog IGAM-a - ka`e se u saop}enju. Prodaja ove knjige usred Zagreba prije svega je sramota i skandal za Hrvatsku, navodi Udruga.

rima da obje strane `ele nastaviti pregovore i ocijenio da su direktni pregovori „svrsishodni“. - U{li smo u ove pregovore ozbiljno i obje strane su na sastanku pokazale da `ele da se ovaj proces nastavi, {to je dobar znak - kazao je I{inger. Ameri~ki predstavnik Frenk Vizner rekao je da je Kontakt grupa insistirala na odgovornosti obje strane i da su Beograd i Pri{tina ti koji trebaju na}i zajedni~ke oblasti u kojima mo`e do}i do kompromisa.

Dr`avni pregovara~ki tim Srbije kao kopredsjednici predvodili su predsjednik i premijer Srbije Boris Tadi} i Vojislav Ko{tunica, dok su na ~elu delegacije iz Pri{tine bili predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiu i Agim ^eku.

Razli~ita o~ekivanja
Tadi} i Ko{tunica su nakon pregovora izrazili o~ekivanje da zvani~nici SAD i drugih dr`ava ~lanica Kontakt grupe u nastavku kosovskih pregovara ne}e ohrabrivati albanske pregovara~e u zahtjevima za nezavisno{}u. - O~ekujemo od trojke, od Kontakt grupe, da jasno iza|e sa stavom da ni na koji na~in svojim izjavama ne}e ohrabrivati nezavisnost Kosova i Metohije. Da SAD `ele kompromisno rje{enje za status Kosova uvjerit }emo se onda kada iz usta ameri~ke dr`avne tajnice Kondolize Rajs ne ~ujemo vi{e nijednu izjavu u kojoj se govori o nezavisnosti Kosova - rekao je Ko{tunica.

Nakon {to je oslobo|en optu`bi

^eku: Nema pregovora o nezavisnosti
Dnevni listovi u Pri{tini, izme|u ostalog, prenose i izjavu premijera Kosova Agima ^ekua „Glasu Amerike“ da je na sastanka delegacija Pri{tine naglasila da se ne mo`e pregovarati o nezavisnosti Kosova, jer je to zavr{ena stvar. ^eku: Bez ^eku je ponovio da kosovska strana `eli da se odlaganja pitanje statusa Kosova rije{i u Vije}u sigurnosti rje{enja UN-a, ali da }e se, ako to ne bude mogu}e, i}i na progla{enje nezavisnosti. On je naglasio da kosovska strana ne}e prihvatiti vi{e nikakvo odlaganje rje{enja statusa Kosova.

Radi} pozvao optu`ene da se predaju Hagu
Miroslav Radi} poru~io je ha{kim bjeguncima da se, uprkos mi{ljenju da u Hagu ne postoji pravda, ipak bolje boriti pred tim sudom. Poslije ~etiri i po godine, koliko je pro{lo od njegove predaje Ha{kom tribunalu, Radi} se vratio iz Haga gdje je prvostepeno sudsko vije}e presudilo da nije kriv za masovno ubistvo hrvatskih ratnih zarobljenika. U prvoj izjavi biv{i kapetan JNA je rekao da je zadovoljan {to je dokazano da nije kriv za zlo~in na farmi Ov~ara kod Vukovara. Suo~en s komentarima o velikom nezadovoljstvu koje je njegovo osloba|anje izazvalo u Hrvatskoj, Radi} ka`e da mu je `ao `rtava iz Vukovara, ali da ni-

Ne sti{avaju se reakcije na presudu Ha{kog tribunala

Mesi}: Hrvatska mora suditi „vukovarskoj trojci“
Radi}: Treba se boriti

je odgovoran za njihovu smrt, niti misli da se pred Tribunalom u Hagu neka`njeno izvukao, javio je ju~er B92.

Tvrdnje Florens Hartman

\in|i} je nudio izru~enje Mladi}a
Biv{i predsjednik srbijanske vlade Zoran \in|i} namjeravao je izru~iti Ha{kom sudu Ratka Mladi}a, izjavila je biv{a glasnogovornica Ha{kog tu`ila{tva Florens Hartman (Florence Hartmann). - \in|i} je poku{avao uspostaviti vezu sa zapadnim silama kako bi izru~io Mladi}a, ali one nisu reagirale - rekla je Hartman za „Vesti“, novine koje na srpskom jeziku izlaze u Frankfurtu.

Hrvatski predsjednik Stjepan Mesi} izjavio je da hrvatsko pravosu|e mora pokrenuti svoj proces protiv „vukovarske trojke“ te tra`iti njihovo izru~enje. Mesi} se u Njujorku sastao sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-monom, te ga je upoznao sa stavom Hrvatske o presudi, javljaju agenicije. Kako je Mesi} prenio, generalni sekretar }e „u~initi sve {to je u njegovoj nadle`nosti te obavijestiti zemlje ~lanice UN-a o onome {to se dogodilo na Ha{kom sudu“. Dodao je i da Hrvatska mora poduzeti sve {to je u njenoj mo}i.

- Pred svojim pravosu|em moramo podi}i optu`nicu i tra`iti izru~enje „vukovarske trojke“. Za{to to do sada nismo u~inili treba pitati tu`itelje ili nekog drugog. U isto vrijeme, dok Tu`iteljstvo podnosi `albu na prvostepenu presudu, mi moramo u Hrvatskoj podi}i optu`nicu za sva druga kaznena djela koja su po~inili i za koja moraju odgovarati po zapovjednoj odgovornosti rekao je Mesi}. U Hrvatskoj se ni ju~er nisu uti{ale reakcije na presudu Tribunala „vukovarskoj trojci“. Odr`an je i protestni skup u

Mesi} u Njujorku: Tra`iti izru~enje

organizaciji Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru. Na skupu se, prema procjeni policije, okupilo oko hiljadu u~esnika.

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

15

U prodaji je

Kako njema~ke vlasti rasipaju novac

Most koji koristi samo nekoliko seljaka pla}en 850 hiljada eura
„Bild“ pi{e o drasti~nim slu~ajevima rasipanja novca poreznih obveznika
Savez njema~kih poreznih obveznika se `ali da njema~ki politi~ari i dr`avni ~inovnici godinama rasipaju milijarde poreznih para, pi{e njema~ki ’’Bild’’ navode}i neke drasti~ne slu~ajeve iz ’’crne knjige’’ tog saveza. Tako je 10 poslanika i tri slu`benika pokrajinskog parlamenta Donje Saksonije za 66.000 eura oti{lo na put u Kinu gdje su se na ’’dnevnom redu’’ nalazile sve kineske znamenitosti i, kako se ka`e, vrlo malo slu`benih termina. Drugi slu~aj neracionalnog tro{enja poreznih para je most od 850.000 eura preko autoputa A1 kod Dortumunda, koji zapravo koristi samo nekolicina seljaka zbog pre~ice od stotinjak metara. Oko 32.000 eura ko{tala je hajka na ’’medijskog’’ medvjeda Bruna, koji se pojavio u Bavarskoj, a skoro 200 miliona eura od poreza je izme|u 2003. i 2006. godine „oti{lo“ u Rusiju za uklanjanje starih ruskih atomskih

Bundestag: Vlasti rasipaju pet posto bud`eta

Da li je va{a krv slatka? Ili je, masna? Rje{enje problema tra`ite u novom broju specijalizirane revije „Srce i {e}er“
PODSJETNIK Kako osigurati dovoljno vitamina

podmornica, a jo{ 102 miliona eura treba biti upla}eno naredne godine. List prenosi da je ~ak 375.000 eura po kilometru ko{tala biciklisti~ka staza u [varcvaldu, {to je duplo vi{e od uobi~ajene sume.

- Ovo je samo vrh ledenog brijega. Mi procjenjujemo da se rasipa oko pet posto svih javnih izdataka - prenio je list izjavu predsjednika Saveza njema~kih poreznih obveznika Karla Hajnca Dekea (Carl Heinz Deke).

Bu{ o klimatskim promjenama

Protiv globalnog zatopljavanja ne ometaju}i ekonomski rast
Predsjednik SAD D`ord` Bu{ (George W. Bush) pozvao je na poduzimanje akcije u borbi protiv globalnog zatopljavanja, dodaju}i kako to mora biti u~injeno tako da ne ometa ekonomski rast. On se obratio skupu koji se odr`ava u ameri~kom Dr`avnom tajni{tvu i na kojem najve}i svjetski zaga|iva~i, uklju~uju}i SAD, Kinu i Indiju, raspravljaju o klimatskim promjenama. Ameri~ki predsjednik je priznao da je njegova zemlja dio globalnog problema. Dodao je, me|utim, da svaka zemlja za sebe mora odlu~iti o „pravoj kombinaciji oru|a i tehnologija“ u borbi protiv globalnog zatopljavanja. Sjedinjene Dr`ave, Kina i Indija suprotstavljaju se ograni~enjima za ispu{tanje stakleni~nih plinova za koje se zala`e ve}ina evropskih zemalja i Ujedinjeni narodi. Predsjednik Bu{ je tako|er predlo`io uspostavu me|unarodnog fonda za istra`ivanje tehnologije za tzv. ~istu energiju.

TERAPIJA - ACE inhibitori su prvi izbor DIJABETES - Komplikacije: Impotencija nije bolest ve} problem koji treba lije~iti SAVJETI - 10 koraka do ni`eg holesterola STUDIJE - 4 kriti~ne ta~ke za {e}era{e PREPORUKE - Kako prestati pu{iti MINERALI - Natrij i kalij: Dva ratna druga NASLIJE\E - Godine i gene ne mo`emo promijeniti, ali... PROVJERITE - [ta jedete i pijete uz tablete NOVO - Filter za holesterol SRCE - Ubica mladih sportista

Bu{ na konferenciji

Gra|ani u miru do~ekali izlazak na birali{ta

Nevrijeme na Himalaji

Vanredni izbori u Ukrajini
Prvi put za proteklih {est mjeseci politi~ke krize i dvomjese~ne predizborne kampanje, Ukrajinci su se ju~er na dan izborne ti{ine „odmarali“ od politike pred dana{nje vanredne parlamentarne izbore. Na {estim izborima od 1990. godine bira~i }e, od blizu 4.900 kandidata iz 20 politi~kih partija i blokova, birati 450 poslanika jednodomnog parlamenta. Izbori se odr`avaju po proporcionalnom izbornom sistemu sa potrebnim odzivom od vi{e od 50 posto upisanih bira~a. Odr`avanje prijevremenih izbora za {esti saziv Vrhovne rade dogovoreno je kao kompromisno rje{enje izme|u suprotstavljenih lidera - premijera Janukovi~a i predsjednika Viktora Ju{~enka nakon {to je Ju{~enko 2. aprila raspustio Vrhovnu radu, a vlada i poslanici odbili da se povinuju njegovoj odluci.

Nestalo vi{e od stotinu planinara
Najmanje jedan planinar je poginuo, a vi{e od 100 je nestalo u sjevernom dijelu indijskih Himalaja zbog jakog snijega, saop}io je ju~er indijski zvani~nik. Veza sa planinarima, me|u kojima je bilo i planinara iz Rusije, Australije i Njema~ke, izgubljena je u petak, po{to je njihov satelitski telefon prestao da radi, izjavio je lokalni zvani~nik u sjevernoj indijskoj dr`avi Utarakand, prenijela je agencija AP . U posljednjih 36 sati pada jak snijeg, a meteorolozi predvi|aju jo{ padavina tokom vikenda. Lokalna vlast zatra`ila je od ministarstva odbrane da po{alje helikoptere u potragu za planinarima.

U uvom broju su i strane namijenjene za pravilnu prehranu te podsjetnik za dijabeti~are po~etnike: Pet osnovnih na~ela u lije~enju {e}erne bolesti Koje su komplikacije dijabetesa Kada i koliko ~esto mjeriti glukozu u krvi
Saznajte jo{: Sve o soku od paradajza; Kako mlijeko ~uva mu{ko srce; Za{to u stresnim situacijama treba reagirati smireno; Koliko aspirina tro{e Amerikanci; Kako vitak struk ~uva zdravlje

Sa jednog od predizbornih mitinga

16

Nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.com

Poliklinika Atrijum

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVIJEST
1) Ljubomir Luki} branit }e magistarski rad iz historije pod naslovom: Katoli~ko {kolstvo u Bosni i Hercegovini (1918.-1941.) Odbrana }e se odr`ati 30. 10. 2007. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. 2) Mirzo Peli} branit }e magistarski rad iz filozofije pod naslovom: Pitanje o bosanskom duhu danas Odbrana }e se odr`ati 31. 10. 2007. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. 3) Elvir Resi} branit }e magistarski rad iz lingvistike pod naslovom: Distribucija suglasni~kih fonema u pravim suglasni~kim skupinama u romanima „Tvr|ava“ i „Dervi{ i smrt“ Me{e Selimovi}a Odbrana }e se odr`ati 6. 11. 2007. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. 4) Niko Mari} branit }e magistarski rad iz lingvistike pod naslovom: Optativ u gotskom i njegovi ekvivalenti u Lutherovom prijevodu Novoga zavjeta Odbrana }e se odr`ati 16. 11. 2007. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati radove u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane.
OSNOVNI SUD U DOBOJU Broj: Mal. 595/04 PRAVNA STVAR Tu`ilac: „Partner“ Mikr. kreditna organ. Tuzla Tu`eni: Petrovi} @eljko i dr. Radi: duga v.s. 2.153,41 KM ZA GLAVNU RASPRAVU (^lan 96. ZPP-a) Za: Petrovi} @eljko sin Nikole Pozivate se kao I-tu`eni na ro~i{te za glavnu raspravu koja }e se odr`ati dana 15. 11. 2007. godine u 13,30 ~asova u ovom sudu sala broj: VI/1. Dana, 25. 09. 2007. godine Sudija Sla|ana Paji} Obavijest! Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~lan 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 97. stav 4. ZPP-a).

...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni

bypass, ugra|ena umjetna valvula) Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: MAL-874/2005 Visoko, 25. 09. 2007. godine NAPOMENA: - Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a du`ni ste najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be dostavite pismeni odgovor na tu`bu. - Shodno ~lanu 348. stav 4. ZPP-a dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. - U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje po ~lanu 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako osporavate tu`beni zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju ~injenice, kao i pravni osnov za svoje navode. - Ako u ostavljenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu protiv Vas }e pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a biti donesena presuda zbog propu{tanja kojom se prihva}a tu`beni zahtjev. - Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a nakon prijema Va{eg odgovora na tu`bu odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu. - U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a du`ni ste u slu~aju promjene Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice. - Pod uslovima odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu mo`ete podnijeti protivtu`bu. Priloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u pisarnici Op}inskog suda u Visokom. STRU^NI SARADNIK Dedi} Miralem

OGLAS
Na osnovu odredbi ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06), TU@ENOM: Hod`i} Adinu iz Breze, ul. Ismeta [ari}a bb, se dostavlja:

TU@BA NA ODGOVOR
Tu`itelj DIONI^KO DRU[TVO „BH TELECOM“ SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul. Masarykova 46, Zenica, u tu`bu podnesenoj ovom sudu dana 01. 09. 2005. godine predla`e da sud donese presudu kojom se tu`eni Hod`i} Adin iz Breze obavezuje da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 1.091,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 2,00 KM, po~ev od 08. 11. 2004. godine, pa do isplate, - na iznos od 193,90 KM, po~ev od 08. 12. 2004. godine, pa do isplate, - na iznos od 254,00 KM, po~ev od 08. 01. 2005. godine, pa do isplate, - na iznos od 481,70 KM, po~ev od 08. 02. 2005. godne, pa do isplate, - na iznos od 159,90 KM, po~ev od 08. 03. 2005. godine, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`itelj u tu`bi predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja.

POZIV

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI BROJ: 043-0-Ps-07-000037 Zenica, 29. 08. 2007. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Seka Bradari} u pravnoj stvari tu`itelja dioni~ko dru{tvo „KOMERC-ZASADI“ d.o.o. Bela Crkva, kojeg zastupa punomo}nik, Hogi} Enver, advokat iz Tuzle, ul. Slavka Mi~i}a br. 8., protiv tu`enog „UNO-TRADE“ d.o.o. Zenica, ulica Jalijski put br. 16., radi naplate duga, v.s. 16.112,54 KM, donio je dana 29. 08. 2007. godine slijede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 16.112,54 KM sa zateznim kamatama po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to - na iznos od 6.021,34 KM po~ev od 22. 05. 2004. godine do isplate, - na iznos od 5.603,46 KM po~ev od 14. 06. 2004. godine do isplate, - na iznos od 4.034,96 KM po~ev od 29. 06. 2004. godine do isplate, - na iznos od 452,77 KM po~ev od 29. 05. 2004. godine do isplate, te da mu nadoknadi parni~ne tro{kove od 1.342,50 KM, sve u roku od 15 dana. Pravna pouka Protiv ove presude `alba nije dopu{tena. Presuda se smatra dostavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Sudija Seka Bradari}

OP]INSKI SUD KONJIC Broj: 07 56 Mal 001142 04 Mal KONJIC, 19. 01. 2007. Op}inski sud Konjic i to sudija Amra Muratbegovi} u pravnoj stvari tu`itelja BH „Telecom“ d.d. Sarajevo - Direkcija Mostar protiv tu`ene Hurti} Amre iz ^elebi}a, op}ina Konjic, radi isplate duga vsp. 296,80 KM, van ro~i{ta, dana 19. 01. 2007. godine donio je sljede}u:

OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 Mal 904980 04 Mal Mostar, 17. 09. 2007. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: ERONET pokretne komunikacije d.o.o. Mostar Tvrtka Milo{a bb TU@ENI: Renato Kri{to Vukodolska 25 Mostar TU@BENI ZAHTJEV Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos od 199,78 KM, uz zakonske zatezne kamate na iznos od 82,70 KM po~ev{i od 17. 09. 2002. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 54,45 KM po~ev{i od 17. 10. 2002. godine pa do kna~ne isplate na iznos od 62,63 KM po~ev{i od 17. 11. 2002. godine pa do kona~ne isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Renato Kri{to, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Stru~ni suradnik Josipa Matijevi}

PRESUDU
Zbog propu{tanja Du`na je tu`ena Hurti} Amra iz ^elebi}a, op}ina Konjic isplatiti tu`itelju BH „Telecom“ d.d. Sarajevo Direkcija Mostar ukupan dug u iznosu od 296,80 KM sa kamatom propisanom Zakonom o visini stope zatezne kamate, ra~unaju}i od 16. 12. 2003. godine te naknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u visini od 73,50 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Sudija Amra Muratbegovi} Pravna pouka: Presuda se smatra dostavljena tu`enom po proteku 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom avazu. Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Protiv ove presude mo`e se ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje sukladno odredbama ~lana 329. ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI BROJ: 043-0-Ps-07-000101 Op}inski sud u Zenici, sudija Seka Bradari} u pravnoj stvari tu`itelja „DIONIS“ d.d. u ste~aju Zenica, kojeg zastupa punomo}nik \uki} - Bajramovi} Fatima, advokat iz Zenice, ul. Branilaca Bosne br. 16., protiv tu`enog Ali} Salih vlasnik SZR „INOX-AL“ Zenica ul. Juraja Neidharta br. 23. (pravni sljednik „SIMELS“ - Metal elektro Zenica), radi duga v.s. 12.030,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje

OGLAS
Dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja „DIONIS“ d.d. u ste~aju Zenica protiv tu`enog Ali} Salih vlasnik SZR „INOX-AL“ Zenica radi duga 12.030,00 KM, dostavlja vam se primjerak tu`be na odgovor. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju iznos od 12.030,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 31. 12. 2006. godine do isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. Sudija Seka Bradari}

kiosk

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

17

Uskoro u prodaji

Trostruko ubistvo u Beogradu

Misteriozna likvidacija u firmi „S kompani“
Policija ispituje sve mogu}nosti, od toga da je vlasnik firme izvr{ilac zlo~ina i da se sada negdje krije, do pretpostavke da je eventualno otet ili ubijen
Darko @ivkovi} zvani @ika [umadinac (32), Vladimir Samard`i} Globus (29) i Du{an Pejovi} ubijeni su u ~etvrtak nave~er u kancelariji privatne firme „S kompani“ u beogradskom naselju Vidikovac, na Ibarskoj magistrali. Njihova tijela u petak ujutro prona{ao je ~uvar firme i o tome odmah obavijestio policiju.

Klasi~no smaknu}e
Pretpostavlja se da su likvidirani kada su poku{ali naplatiti dug od vlasnika firme Branislava Sekulovi}a (45), kome se nakon ubistava gubi svaki trag. Prema saznanjima policije, @ivkovi} je prekju~er najavio dolazak u „S kompani“. @ivkovi} i Sekulovi} su, prema nezvani~nim informacijama, poslovno sara|ivali. Sekulovi} je navodno ostao du`an @ivkovi}u ve}u sumu novca, na koju je bila zara~unata i kamata i ovaj je do{ao da naplati dug. Ulazna vrata kompanije bila su zaklju~ana, {to ukazuje da je ubica, koji je pobjegao poslije zlo~ina, imao klju~ od firme. - Tijela Samard`i}a i Pejovi}a prona|ena su u foteljama. Obojica su ubijena hicem iz pi{tolja u glavu. @ivkovi}evo tijelo na|eno je iza fotelje, u neposrednoj blizini prozora. Najvjerovatnije je poku{ao pobje}i ubici, odnosno

Vrijeme i zdravlje
Zamke rane jeseni

Istra`ivanja i studije
Beograd: Policija vr{i uvi|aj u krugu firme „S kompani“

spasiti se skokom kroz prozor. U njega je ispaljeno nekoliko hitaca - ka`e „Blicov“ izvor i navodi da je u kancelariji na|eno devet ~ahura. U kancelariji u kojoj je izvr{en trostruki zlo~in nije na|eno oru`je. Na parkingu firme ostao je BMW X5, kojim je @ivkovi} sa Samard`i}em i Pejovi}em do{ao u Sekulovi}evu kompaniju. U vozilu, koje je odvezeno na vje{ta~enje, za sada nije prona|eno ni{ta sumnjivo. Poslije zlo~ina, policija je po-

ku{ala stupiti u kontakt sa vlasnikom „S kompanija“, ali od njega nije bilo traga.

Dugovje~nost - tajna i za nauku

Bolovi u zglobovima
Za{to studente boli lakat, a molere rame

Kum vo|e klana
- Sekulovi}ev mobilni telefon je isklju~en. Niko, ~ak ni najbli`i ~lanovi porodice ne znaju gdje je. Njegova supruga, koja tako|er radi u „S kompaniju“, iz firme je iza{la u ~etvrtak oko 18 sati i poslije toga vi{e nije bila u kontaktu sa Sekulovi}em - ka`e izvor „Blica“ . Policija ispituje sve mogu}nosti - od toga da je Sekulovi} izvr{ilac zlo~ina i da se sada negdje krije, pa do pretpostavke da je eventualno otet ili ubijen. @ivkovi} i Samard`i} su odranije poznati pripadnicima MUP-a, koji su ih povezivali sa organiziranom kra|om automobila. @ivkovi} je ina~e kum Vladana Konti}a, koji slovi za vo|u vo`dova~kog klana.

Komplikacije u krvotoku
Ugru{ak - ~ep opasan po `ivot

Ko`ne promjene
Ekcem - vje~iti problem

Pucao u motocikle u prodajnom salonu
U policiji nema podataka da se Sekulovi} bavio kriminalom. Jedini incident je izazvao kada je prije dvije godine ispalio nekoliko hitaca u motocikle u prodajnom salonu na Vo`dovcu. Poslije pucnjave, Sekulovi} se navodno vratio u radnju i nadoknadio {tetu. Tako je, ka`u, zata{kao stvar jer je u to vrijeme bio uvjetno osu|en zbog izazivanja saobra}ajne nesre}e.

Preporuke o prehrani:
[ta jesti za dug vijek i savr{en stas 7 va`nih ~injenica o masno}ama Kako hranom sprije~iti rak Ljepota i njega: Lice pod maskom i lijepa kosa za bolje raspolo`enje {ta mo`ete posti}i kod ku}e Darovi prirode: Savremena fitoterapija - Sve o miloduhu i ginsengu Obavezno pro~itajte: Doc. dr. Hiba Ba{i}: Savremene mogu}nosti lije~enja raka dojke

Neobi~ne sijamske blizanke

Kornja~a sa dvije glave
Jedna prodavnica `ivotinja u Noritonu, u ameri~koj dr`avi Pensilvanija, kupila je od jednog kolekcionara dvoglavu egzoti~nu kornja~u koju namjerava zadr`ati kao maskotu. Rije~ je, zapravo, o sijamskim blizankama starim svega dva mjeseca koje jo{ nisu dobile ime. Sa obje strane oklopa, koji je jedva ve}i od srebrenog dolara, viri po jedna glava i par nogu. Dvoglava kornja~a ima i jedan par stra`njih nogu i jedan rep. - Uprkos anomaliji, ovaj mali gmizavac mo`e `ivjeti od 15 do 20 godina - ka`e D`ej D`ejkob, upravnik pet {opa koji je odbio re}i koliko je stajala

Iz oklopa vire po jedna glava i par nogu

kupovina neobi~ne `ivotinje. Isti kolekcionar, za kojeg se samo zna da `ivi na Floridi, prodao

je prije 20 godina sli~nu egzoti~nu dvoglavu kornja~u jednoj od prodavnica istog lanca pet {opova.

18

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

panorama

[ta je pokazala revizija poslovanja lokalnih zajednica u RS

U 41 pregledanoj op{tini ni jedan nalaz nije pozitivan
Do kraja ove godine bit }e izvr{ena revizija u preostalih 20 op{tina ovoga entiteta
Finansiranje jedinica lokalne samouprave bila je tema okruglog stola, odr`anog u Prnjavoru u organizaciji Saveza op{tina i gradova RS. Okruglom stolu, pored na~elnika op{tina i na~elnika odjeljenja za finansije, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva finansija Vlade RS, me|unarodne zajednice te glavni republi~ki revizor Bo{ko ^eko. Revizor ^eko prisutne je upoznao sa dosada{njim rezultatima revizije poslovanja lokalnih zajednica u RS, od kojih ni jedna nije dobila pozitivno revizorsko mi{ljenje. - Do sada smo izvr{ili 41 reviziju i ni jedan nalaz nije pozitivan. U 68 posto slu~ajeva dali smo negativno mi{ljenje, dok 32 posto ~ine predmeti za koje smo dali mi{ljenje sa rezervom - rekao je ^eko, nagovje{tavaju}i da
U lov samo uz kori{tenje dozvoljenih mamaca

Od sutra u Donjem Vakufu

Zabrana ribolova u Vrbasu
U cilju za{tite ribljeg fonda, poto~ne pastrmke i masovne pojave lipljena, donjovakufski SRD „Vrbas“ uputio je obavje{tenje svim ~lanicama sportskih ribolovaca da od 1. oktobra uvodi zabranu lova ribe. Zabrana se odnosi na tok Vrbasa od u{}a Prusa~ke rijeke nizvodno do mosta u naselju Barice. Loviti se mo`e samo mladica uz kori{tenje dozvoljenih mamaca. Zabrana je na snazi do 1. marta naredne godine. D. M.

Sa okruglog stola u Prnjavoru: Ozbiljan problem

}e njegova slu`ba do kraja ove godine izvr{iti reviziju u preostalih 20 op{tina ovoga entiteta. - Ovo je ozbiljan problem i zbog toga smo se sa glavnom revizijom dogovorili da organizu-

jemo ovakve sastanke kako se u narednom periodu ovakve stvari ne bi ponavljale - rije~i su Radomira Kezunovi}a, predsjednika Saveza gradova i op{tina RS. D. ^OLI]

Bo{ko Vili}, vlasnik farme ovaca u Gornjem Brodcu

Iz Republike Srpske
Bosanski [amac
Me|u onima koji se nalaze na spiskovima Biroa nezaposlenih u Bosanskom [amcu je i diplomirani ma{inski in`enjer Gordana Zoranovi}. Sedam godina obija pragove institucija, ali posla nema. - Vi{e od 200 molbi sam napisala i bezbroj puta se usmeno obra}ala raznim institucijama, preduze}ima i ustanovama, ali svuda sam nai{la na isti odgovor „nema posla“. Radila bih svaki posao, ne mora biti moja struka - ka`e Gordana Zoranovi}. (V. A.)

Sto~ni fond Semberije popravlja ukr{tanjem vrsta
Ruska vrsta „romanovska“ zahvalnija za uzgoj od njema~kih ovaca „virtemberg“
Bo{ko Vili} iz semberskog sela Gornji Brodac ve} dvije godine uzgaja ovce i tako rje{ava problem nezaposlenosti u svojoj porodici. Zatekli smo ga me|u izlaga~ima na ovogodi{njem poljoprivrednom sajmu „Interagro 2007“. Me|u 300 ovaca na njegovoj farmi najzastupljenije vrste su „virtemberg“ i „romanovska“, a radi se uglavnom o priplodnim grlima. Iako je „virtemberg“ najzastupljenija vrsta ovaca u Njema~koj i jo{ uvijek na cijeni i kod nas, Vili} tvrdi da je ruska vrsta „romanovska“ zahvalnija za uzgoj jer je manje robusna, treba joj manje hrane, a ima i tanja rebra, {to je sve vi{e na cijeni Vili}: Dobri rezultati pod potro{a~a.

Srbac
Srba~ka op{tina kandidovala je osam projekata za dodjelu sredstava ostvarenih prodajom Telekoma RS. Svi projekti su iz oblasti vodovodne, ekolo{ke i putne infrastrukture, a njihova ukupna vrijednost je 55 miliona KM. Stru~ni saradnik u Odjeljenju za privredu i dru{tvene djelatnosti Op{tine Zoran Je{i} ka`e da je kandidovano nekoliko projekata za rekonstrukciju i modernizaciju magistralnih, re- Je{i}: Velika o~ekivanja gionalnih i lokalnih puteva. Gra|ani puno o~ekuju od kandidovanih projekata.

Nova sorta ovaca u Semberiji

(Foto: G. Bobi})

(Lj. K.)

Zvornik
U najmla|oj zvorni~koj MZ Branjevo, u kojoj je ku}e podiglo oko 1.500 izbjegli~kih porodica, zvani~no su po~eli radovi na izgradnji vodovoda. Na~elnik op{tine Zoran Stevanovi} sa „Instelom“ iz Bijeljine potpisao je ugovor o izgradnji distributivnih cjevovoda prve i druge visinske zone u Branjevu. Radove vrijedne skoro 600.000 KM finansira Op{tina Zvornik. (M. M.)

- Bavim se uzgojem isklju~ivo priplodnih grla. Do sada sam prodao oko 60 rasplodnih ovnova rase „romanovska“ koje su ljudi uzimali da bi ih ukrstili sa doma}im vrstama. Postignuti su vrlo dobri rezultati, a osim fina-

nsijskog efekta, time }e se bar djelimi~no popraviti i sto~ni fond u Semberiji - ka`e Bo{ko Vili}, i dodaje da za uzgoj ove ovce u na{oj zemlji postoje idealni uslovi koje treba iskoristiti na najbolji mogu}i na~in. E. M.

Jele~ kod Fo~e

Ramazanska vaktija
Banja Luka Biha} Br~ko Gora`de Mostar Travnik Tuzla Zenica nedjelja-iftar 18.43 18.48 18.36 18.35 18.40 18.40 18.36 18.39 ponedjeljak-sehur 5.06 5.12 5.00 5.00 5.04 5.04 5.01 5.04

Prvi metri asfalta nakon 15 godina
Nakon punih 15 godina povratni~ko selo Jele~ kod Fo~e dobilo je prve metre asfalta, kojima je presvu~en prije rata asfaltirani, ali veoma o{te}eni put. Zahvaljuju}i sredstvima Vlade RS i op}ini Fo~a, ura|ena je dionica puta, zajedni~kog za Jele~ i obli`nje selo Rataji. Ukupno je pru`eno 500 metara asfalta, za {to je utro{eno oko 20.000 KM. - Na putu smo da na|emo sredstva da djelimi~no asfaltiramo cijeli put. Dva kraja su zavr{ena, a ostala je sredina duga oko dva kilometra. Od svih prioriteta koje imamo da radimo akcenat smo dali upravo na ovaj izlaz u svijet - kazao nam je predsjednik MZ Jele~ Vehbija Drinjakovi}, koji se nada nastavku pomo}i op}inskih i entitetskih vlasti. Al. B.

Novi asfalt u Jele~u

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

19

Sarajevski mozaik

Deminiranje na podru~ju Donjeg Vakufa

O~i{}eni Brezi~ani, Sultanovi}i i Kari}i
Do kraja deminerske sezone od mina bi trebalo o~istiti jo{ 300.000 kvadrata
Ukupna deminirana povr{ina u prvih osam mjeseci na podru~ju donjovakufske op}ine prelazi pola miliona kvadrata. U [tabu civilne za{tite op}ine Donji Vakuf o~ekuju da se do kraja godine u saradnji sa BH MACom, odnosno do kraja deminerske sezone od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava o~isti dodatnih 250 do 300 hiljada kvadrata kontaminirane povr{ine. Zahvaljuju}i finansijskoj podr{ci Vlade Austrije od 880.000 KM i saradnji sa ITF-om u rejonu Brezi~ana odra|eno je devet projekata i deminirano je 300.000
O{te}enja na zgradama sve su ve}a

Opasno klizi{te u Dalmatinskoj ulici

U naselju Sunca ugro`eno 16 stanova
Za sanaciju }e biti izdvojeno 1,3 miliona KM
Jedno od najve}ih klizi{ta u Kantonu Sarajevo je u Dalmatinskoj ulici, koje je aktivno ve} deset godina. Na njemu je sagra|eno naselje Sunca. Usljed pomjeranja tla zgrade su o{te}ene, ispucali su zidovi u 16 stanova, podovi su nagnuti, a vanjska stepeni{ta odvojila su se od objekata. Da li }e i kada biti sanirano ovo opasno klizi{te u centru grada pitali smo \enitu Boguni} Ke{elj, savjetnicu za prostorno ure|enje i komunalne poslove op}ine Centar. Ona ka`e da je izra|en projekt sanacije, raspisan je tender i radovi }e po~eti nakon {to bude izabran izvo|a~. - Za ovaj problem Op}ina je u bud`etu planirala 300.000 KM, Zavod za izgradnju KS i Kantonalni {tab CZ izdvojit }e po 500.000 KM - ka`e Boguni}Ke{elj. K. S.
Mine na svakom koraku

Vojska na Ajvatovici
Oru`ane snage BiH uspje{no su okon~ale humanitarno deminiranje na povr{ini od 55.000 kvadrata u rejonu Ajvatovice. Prije desetak dana preuzele su i projekat od 35.000 kvadratnih metara u naselju ]ehaji}i.

kvadrata. - Kroz navedene i dodatna ~etiri projekta, koje podr`ava {vicarska organizacija „WOM“, Brezi~ani, Sultanovi}i i Kari}i bit }e trajno o~i{}eni od mina u kategoriji I i II, {to se odnosi na objekte i poljoprivredne povr{ine - isti~e Alen Ba{i}, koor-

dinator za deminiranje op}ine Donji Vakuf. Podru~je Urije tako|er bi do kraja godine trebalo biti deminirano u kategorijama I i II. Do sada su ura|ena tri projekta na povr{ini od 112.000 kvadrata, a donatorska sredstva izdvojila je Vlada SAD-a. D. M.

Godi{njica masakra u Boljakovom Potoku

Otvoren prvi Sajam meda u Br~kom

Svoje proizvode nudi 30 p~elara iz BiH i Hrvatske
Na prvom Sajmu meda i ostalih p~elarskih proizvoda, te opreme za p~elarenje, koji je po~eo u Br~kom, svoje proizvode je izlo`ilo 30-ak p~elara iz BiH i Hrvatske. - Ovo je prva manifestacija ovakve vrste u Distriktu u kome p~elarenje ima tradiciju dugu stotinu godina. Br~ko je jo{ 1912. godine imalo ovakav sajam - rekao je predsjednik br~anskog Udru`enja p~elara „Matica“ Veljko @ivanovi}. @elja mu je, kako ka`e @ivanovi}, da gra|anima ponudi paletu proizvoda po povoljnim cijenama. U Br~kom se, ina~e, godi{nje proizvede oko 30 tona meda - kazao je @ivanovi}. U~esnici Sajma su 100 kilograma meda kao zajedni~ki dar poklonili br~anskoj bolnici.
E. R. Polo`eno cvije}e na spomen-obilje`je

Devet Sarajlija ubijeno za vrijeme klanjanja d`enaze
Na spomen-obilje`je u Boljakovom Potoku, u blizini O[ „Umihana ^uvidina“, na mjestu gdje je prije 15 godina od agresorske granate poginulo devet, a te`e i lak{e ranjeno 20 gra|ana, ju~er su predstavnici Kantona, Grada i op}ine Novi Grad polo`ili cvije}e. Nevine `rtve su, kako pri~a o~evidac masakra Sijad Kerla, poginule dok se klanjala d`enaza Fatimi Jusi}. Od agresorske granate poginuli su: Asim Cvrk, Meho ^akari}, Alija ^au{evi}, Im{ir Kerla, Mustafa Karaj~i}, Ibrahim [ehovi}, Ramo Veljan i dvije neidentificirane osobe. A. Kr.

Sa Sajma meda u Br~kom

(Foto: M. N. Dragi~evi})

Raport iz tuzlanskog Porodili{ta
U tuzlanskom Porodili{tu za sedam dana ro|ene su 83 bebe, od ~ega 38 dje~aka i 45 djevoj~ica. Majke dje~aka su: Mirsada Vehabovi} (i djevoj~ice), Mesida Imamovi}, Sabina Mutap~i}, Elvisa Velagi}, Senada Mujki}, Edina D`ani}, Samira Hod`i}, Mirela Efendi}, Almedina Hasanovi}, Amra Ba{i}, Indira Beganovi}, Alma Garibovi}, Fatima Salanovi}, Nermina D`eki}, Ardisa Meki}, Ned`ada Piragi}. Dje~ake su rodile i Elvira Me{alji}, Selma Mujaba{i}, Selma Mehanovi}, Alma Mujkanovi}, Alma Vasi}, Mezana Ba{anovi}, Sedina Bjeli}, Zekira Kahrimanovi}, Amela Hrvanovi}, Radmila Pranji}, Nedima Be{lagi}, Elmedina Arapovi}, Sanela D`ibri}, Mirsada Be{irovi}, Samra Ikanovi}, Zirhada Karamuji}, Asmira Musi}, Senada Podgor~evi}, Aldina Brki}, Blanka [e}erbegovi}, Amra Hodi} i Edita Alji}. Hana Vehabovi}, Nermina Tu~i}, Azemina Kameri}, Hata D`afi}, Nihada Had`i}, Jasna Mumanovi}, Hasmira Deli}, Selma Pilavd`i}, Selma Klapi}, Hajrija Tabakovi}, Samra Ali}, Enisa Top~agi} (dvojke), Zlata Muminovi}, Kadira Ba{i}, [efika Borogovac, Mina Mumi}, Mirela Butkovi}, Zumreta Musi}, Altina Hara~i}, Asmira Had`i} i Emina Klopi} majke su djevoj~ica. Ana Kova~evi}, Erna Husi}, Mirela Me|edovi}, Nermina Softi}, Samira Pedlji}, Alija Huremovi}, Mediha Hod`i}, Mirela Bekti}, Azemina Vrtagi}, Emira Imamovi}, Mirela Junuzovi}, Mersiha Kahrimanovi}, Selma Jusufovi}, Melisa Had`iribi}, Azra Toki} (dvojke), Dinka Salihovi}, Ramiza Kalajli}, Mevlida Talovi}, Melisa ^erkezovi}, Ru`ica Pavi} i Mirela \ulovi} tako|er su majke djevoj~ica.

Ro|eno 38 dje~aka i 45 djevoj~ica Putokazi i informativni
panoi za goste grada
Gradska uprava izradila je elaborat o postavljanju i razmje{tanju turisti~ke signalizacije na podru~ju Sarajeva. Za 15ak dana bit }e raspisan i tender za odabir najpovoljnije firme koja }e izraditi i postaviti putokaze, informativne panoe i plakate. Putokazima }e biti ozna~eni svi kulturno-historijski objekti te odre|eni bitniji dijelovi grada. Usmjerenja }e biti postavljena i prema olimpijskom stadionu, bo-

Postavljanje turisti~ke signalizacije

Usmjerenja za pje{ake i voza~e

lnicama, policiji, @eljezni~koj i Autobuskoj stanici... N. P .

U Gornjim Petrovicama kod Kalesije

Gradili put i o{tetili ku}u [emsije Musi}
Tokom asfaltiranja lokalnog puta u Gornjim Petrovicama kod Kalesije do{lo je do o{te}enja na ku}i [emsije Musi}. Na ku}i su popucali zidovi pa su slu`benici Civilne za{tite namjeravali iseliti [emsiju, koja `ivi sa dva sina. Me|utim, ona nije htjela napustiti ku}u. - Zbog njene `elje da ne napu{ta ku}u, odlu~ili smo se za sanaciju pri~injene {tete. Radove je izvela firma „Binder“, a finansijer je bila Op}ina - kazao nam je Safet Fazli}, na~elnik Slu`be za civilnu za{titu op}ine Kalesija. [emsija je izrazila zahvalnost na~elniku i drugim slu`benicima Civilne za{tite Kalesija i svima koji su joj pomogli da ostane u svom domu. F. S.

20

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

panorama

Vozni park MUP-a USK u katastrofalnom stanju

Policajci u Klju~u imaju samo jedno vozilo za obilazak terena
Sanski policajci koriste dva stara automobila koja su spremna za licitacijsku prodaju
Vozni park u osam policijskih stanica na podru~ju koje pokriva MUP Unsko-sanskog kantona u lo{em je stanju tako da je postao upitan normalan rad policijskih slu`benika. Ovu informaciju nije potvrdio niti demantirao Hamlet Alibegovi}, direktor Uprave za administraciju i podr{ku MUP USK. Kako smo saznali iz pouzdanih izvora, neke policijske stanice kao ona u Klju~u, imaju samo jedan automobil za obilazak terena. Sli~na situacija je i u Sanskom Mostu gdje policajci imaju na raspolaganju dva stara

[emsija nije `eljela napustiti svoj dom

Izlo`ba u Muzeju USK-a u Biha}u

Malo novca
I pored toga {to im je vozni park u lo{em stanju, Vlada USK je u 2007. godini predvidjela svega 300.000 KM za nabavku novih vozila. Kada se ova suma rasporedi po policijskim stanicama i sjedi{tu MUP-a, te{ko da }e sve stanice dobiti po jedno novo vozilo.
U potjeru za kriminalcima u starim vozilima

vozila koja su spremna za licitacionu prodaju. Unsko-sanski policijci ~esto su prisiljeni da pozajmljuju automobile od drugih op}inskih slu`bi, a de{ava se da u nu`di

koriste i svoja vozila. Saznajemo da }e 70 starih vozila MUP-a USK biti prodano na javnoj licitaciji i ta sredstva }e se iskoristiti za nabavku novih automobila. M. D.

Predstavnici Fondacije SHL u Maglaju
Izlo`ene slike pacijenata terapijske zajednice

Bojom i rije~ima iz srca i du{e
Muzej USK-a i Odjel neuropsihijatrije Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ u Biha}u priredili su drugu izlo`bu slika pod nazivom „Bojom i rije~ima iz srca i du{e“ nastalu radom terapijske zajednice. O radu terapijske zajednice, koja okuplja pacijente koji se lije~e na Neuropsihijatrijskom odjelu, govorio je na~elnik odjela dr. Elvir Selimbegovi}. O radu s pacijentima koji su stvarali ova umjetni~ka djela govorila je vi{a medicinska sestra Mirsada Skopljak, vo|a terapijske zajednice, koja je izlo`bu i proglasila otvorenom. Pored likovne izlo`be, terapijska zajednica planira da ove godine odr`i i pozori{ne predstave i muzi~ke priredbe koje bi izveli pacijenti Odjela neuropsihijatrije. A. C.

Posjetili djecu sa posebnim potrebama
U Njema~koj postoji takozvani socijalni dan kada u~enici i studenti rade razli~ite poslove i na taj na~in prikupljaju novac za Fondaciju „Schuler helfen leben“. Od 1998. godine na ovaj na~in prikupljeno je blizu 14 miliona eura, a samo posljednje godine 2,1 milion eura. Iz prikupljenih sredstava finansiraju se razli~iti projekti o kojima odlu~uju isklju~ivo njema~ki u~enici. Fondacija SHL izdvojila je i dio novca neophodnog za rad Dnevnog boravka za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju. @ele}i se uvjeriti kako se tro{e sredstva Fondacije, Dnevni boravak posjetili su ~lanovi SHL-a Sandra Reinecke, Hanke Kramm,Tobias Hofmeister i Christian Bothur. ^lanovi Fondacije nisu krili zadovoljstvo onim {to su mogli vidjeti u Dnevnom centru u kojem je trenutno 54 djece sa posebnim potrebama, sa podru~ja op}ina Maglaj, @ep~e i Zavidovi}i. N. B.

Tokom obilaska Dnevnog boravka za djecu

Radovi

Kupres

Kakanj

Bosanski [amac

Prerada otpadnih voda
JP Vodokom iz Kaknja zapo~elo je sa realizacijom druge faze ugradnje kolektorske mre`e uzvodno uz rijeku Zgo{}u. Kanalizacioni sistem za sakupljanje otpadnih voda, te izgradnja kompletnog rje{enja kolektorske mre`e op}inu Kakanj ko{talo bi 12 miliona eura. Prema rije~ima direktora „Vodokoma“ Abdulaha Deliba{i}a, njema~ka vlada i KfW banka donirat }e dva miliona eura kao inicijalna sredstva za snimanje postoje}eg stanja, izradu idejnog projekta i odre|ivanja lokacije za preradu otpadnih voda. Az. S.

Kupres: Projekt vrijedan 100.000 KM

Cijena kvadrata stana od 800 do 1.200 KM

Asfaltiranje u Donjem Selu
Ovih dana u Donjem Selu, op}ina Kupres, trebali bi po~eti radovi na asfaltiranju lokalnog puta, u du`ini od 1.700 metara, javila je Onasa. Projektna dokumentacija je ura|ena, a u toku je izbor izvo|a~a radova. Asfaliranje ovog puta realizira se u okviru projekta „Razvoj sto~arstva i ruralnog finansiranja“, kojeg provodi Fondacija IFAD iz Sarajeva, koja je i osigurala 70 posto sredstava. Radovi vrijedni oko 100.000 KM trebali bi biti zavr{eni do kraja godine.

Izgradnja kolektorske mre`e

Na ~etiri lokaliteta u centru Bosanskog [amca grade se poslovno-stambeni objekti. Jedan je nedavno izgra|en, a raspola`e sa stotinjak stanova i velikim poslovnim prostorima. Polovina stanova koji su izgra|eni ili se grade

Stotinu stanova za tr`i{te unaprijed je rasprodata,
{to za gotov novac, {to na kredit. Svi poslovni prostori u pet stambenih objekata ve} su rasprodati. Cijena stambenog prostora iznosi od 800 do 1.200 KM po kvadratnom metru. V. A.

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

21

Kontrola slu`benika UIO i Grani~ne policije BiH

U automobilu hrvatskog dr`avljanina prona|eno 13 kilograma marihuane
Droga, namijenjena hrvatskom tr`i{tu, prona|ena u gepeku ispod rezervne gume
Na grani~nom prijelazu Delu{a, izme|u Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u petak oko 20 sati slu`benici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) i Grani~ne policije BiH zaplijenili su 13,189 kilograma marihuane, saop}eno je iz Odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje. U saop}enju se navodi da je droga prona|ena u automobilu {ibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao M. D. iz Drni{a, Republika Hrvatska. - Prema prvim pretpostavkama, droga je bila namijenjena hrvatskom tr`i{tu jer je voza~ i{ao iz pravca Crne Gore, u{ao u BiH i vjerovatno imao namjeru oti}i u Hrvatsku - potvrdio nam je Ratko Kova~evi}, portparol UIO. On je naveo da su slu`benici UIO zaustavili voza~a koji je u{ao u BiH i zamolili ga da, u prisustvu Grani~ne policije, pregledaju vozilo. - Tokom pregleda u gepeku
„Pasat“ u kojem je poginuo Ru`dija Ahmetovi}
(Foto: F. Vele)

Na licu mjesta Te{ka nesre}a kod Mostara

Poginuo Ru`dija Ahmetovi}, pet osoba te{ko povrije|eno
Sudarila se tri automobila Me|u ozlije|enima Ahmetovi}eva supruga i troje maloljetne djece
Te{ka saobra}ajna nesre}a dogodila se ju~er oko 16.20 sati na magistralnom putu M-17 Mostar-Jablanica u Dre`nici kod Mostara. U trostrukom sudaru poginuo je 28-godi{nji Ru`dija Ahmetovi} iz Kralupa kod Konjica, dok je pet osoba te{ko povrije|eno. Kako nam je rekao portparol MUP-a HNK Sre}ko Bo{njak, u nesre}i je te{ko povrije|ena Ahmetovi}eva supruga Fika Ahmetovi} (26), te njihovo troje djece stare sedam, osam i deset godina. Prema Bo{njakovim rije~ima, u nesre}i su u~estvovali „pasat karavan“, kojim je upravljao nastradali Ru`dija Ahmetovi}, a u kojem je bila njegova porodica, „golf “ sa voza~em Draganom Arapom iz Mostara, te
Marihuana bila upakovana u pakete

automobila ispod rezervne gume prona|eno je 13 paketa marihuane - potvrdio je Kova~evi}. Slu`benici Grani~ne policije

su oduzeli prona|enu marihuanu i zbog daljnje istrage privremeno pritvorili osumnji~enog.
D`. Ma.

Nesre}a u Staroj Biloj kod Viteza

Na „golfu“ o{te}en prednji dio

U `ivotnoj opasnosti
„Pasat“ u kojem je Deli} nastradao Stub u koji je vozilo udarilo

(Foto: I. Kari})

U vozilu koje se zabilo u stub stradao Alen Deli}
Alen Deli} iz Travnika poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er oko dva sata dogodila na magistralnom putu M-5 u mjestu Stara Bila kod Viteza. Do nesre}e je do{lo kada je voza~ automobila „pasat“ (950-K-157) Mirko ]urkovi} izgubio kontrolu i izletio s ceste te udario lijevim krajem vozila u betonski stub. Tom prilikom Deli}, koji se nalazio na zadnjem sjedi{tu, zadobio je te{ke povrede kojima je ubrzo podlegao u bolnici u Novoj Biloj. Voza~ ]urkovi} je te{ko povrije|en i zadr`an je na lije~enju u bolnici, dok je suvoza~ @arko Kolenda zadobio lak{e povrede te je nakon ukazane pomo}i pu{ten na ku}no lije~enje. K. K.

Kako smo saznali, neke od povrije|enih osoba su u `ivotnoj opasnosti i ljekari se bore za njihove `ivote, ali preciznije informacije o njihovom stanju sino} nismo mogli dobiti. Te{ki udes izazvao je velike gu`ve na magistralnom putu M-17. Kolone su bile duge vi{e od pet kilometara.

„pasat“ Mostarca Nikole Govedarice. „Pasat“ u kojem je bila porodica Ahmetovi} skoro je totalno uni{ten. U izvla~enju nastradalog Ru`dije i ozlije|enih ~lanova njegove porodice iz olupine u~estvovali su mostarski vatrogasci i policija. Povrije|eni Fika i njena djeca, kako saznajemo, preba~eni su u mostarsku bolnicu „Dr. Safet Muji}“ u Ju`nom logoru. Voza~ Nikola Govedarica tako|er je zadobio te`e povrede i preba~en je u Klini~ku bolnicu Mostar. Voza~ tre}eg vozila Dragan Arap pro{ao je bez povreda. F. VELE

Spec

ZENICA - U ulici Prve zeni~ke brigade u Zenici provaljeno je u stan vlasnika K. A. Lopov je iz stana odnio zlatni i srebreni nakit te ne{to poku}stva. Pripadnici Policijske uprave Zenica obavili su uvi|aj i tragaju za provalnikom.

Potjera u Sarajevu

Ukrao „golf“ i do`ivio nezgodu
U ulici Grbavi~ka u Sarajevu nepoznata osoba je ukrala automobil „golf 2“, vlasni{tvo S. F. iz Te{nja. Policajci su u naselju Vraca primijetili ukradeno vozilo i poku{ali ga zaustaviti, ali je voza~ uspio pobje}i u pravcu Tilave. Za vozilom se uputila i patrola policije. Kada je vozilo do{lo u blizinu Lukavice, nepoznati voza~ je izgubio kontrolu i izletio s ceste. Nakon toga voza~ je poku{ao pobje}i, ali su ga policajci sprije~ili. Utvr|eno je da se radi o V. V. (26) iz Isto~nog Sarajeva koji je uhap{en.

22
Obra~uni

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

crna hronika

Sino} na Ba{~ar{iji u Sarajevu

Hicima iz pi{tolja te{ko ranjeni Amir Kasumi} i Ned`ad Smajlagi}
Policija sumnja da je u pucnjavi u~estvovala i tre}a osoba za kojom se traga
Gojko [ikman u uni{tenom stanu
(Foto: D. Stojni})

Prijedor Po`ar u stanu supru`nika [ikman

Starac sko~io s prvog sprata kako bi se spasio od vatre
Prema prvim informacijama, po`ar izazvala neispravna plinska boca
Ekipa prijedorskih vatrogasaca preksino} je oko 19 sati gasila po`ar u stanu Gojka [ikmana (76) iz Prijedora na prvom spratu u zgradi zvanoj „Karingtonka“. Prema prvim saznanjima iz vatrogasne slu`be, po`ar u kojem je od vatre i dima u cijelosti uni{ten ve}i dio [ikmanovog stana, uzrokovala je neispravna plinska boca koja se nalazila u pe}i kojom su Gojko i njegova supruga Du{anka grijali dnevni boravak. - U jednom trenutku primijetio sam kako iz pe}i {iklja plamen. Upla{io sam se da vatra ne zahvati plinsku bocu pa sam pe} poku{ao odnijeti do terase i tamo vatru ugasiti. No, vatra je bila br`a. Zahvatila je lamperiju i namje{taj u dnevnom boravku, a potom i terasu na kojoj sam u vatrenoj stihiji ostao bukvalno zarobljen - pri~a Gojko, koji je spas potra`io sko~iv{i na natkriveni dio ulaznih vrata u zgradu. U hororu koji im se dogodio, Gojko i Du{anka [ikman ipak su imali sre}e, jer puna plinska boca nije eksplodirala. - Da je bila poluprazna, tako su mi bar ju~er rekli stru~njaci, to bi se sigurno dogodilo. Ne smijem ni da razmi{ljam o posljedicama - ka`e Gojko, koji je u po`aru koji su vatrogasci lokalizirali za sat vremena ostao bez prozora, balkonskih vrata, kompletnog namje{taja, bijele tehnike, TV-a i ostalih tehni~kih ure|aja. [tetu nastalu ovim po`arom Gojko [ikman procijenio je na oko 15.000 maraka. M. Z.

Ned`ad Smajlagi} (62) i Amir Kasumi} (50) iz Sarajeva te{ko su povrije|eni sino} u pucnjavi koja je izbila na ulici na Ba{~ar{iji u Sarajevu. Njih dvojica su kolima Hitne pomo}i prevezeni u CUM bolnice Ko{evo gdje su zbrinuti.

Smje{teni u bolnicu
- Smajlagi} je pogo|en u grudni ko{. U pitanju je ustrelna rana i on }e najvjerovatnije biti operisan. Za sada je smje{ten na Torakalnu hirurgiju. Ozlije|eni Kasumi} je pogo|en u lijevu potkoljenicu i preba~en je na Kliniku za ortopediju - potvrdila nam je Biljana Jandri}, portparol Klini~kog centra Ko{evo. Na mjestu pucnjave sino} smo zatekli mno{tvo policajaca koji su `utom trakom ogradili mjesto obra~una kod slasti~arne „Dalas“, dok je nekoliko metara dalje tako|er `utom trakom bilo ozna~eno mjesto gdje je navo-

Policajci na mjestu vatrenog okr{aja

(Foto: N. Bo`ovi})

dno jedan od povrije|enih, dok je bje`ao, pao. Na tom mjestu bila je vidljiva lokva krvi. Istra`itelji su tokom uvi|aja ozna~ili i ~ahure po ulici te se moglo pretpostaviti da je ispaljeno vi{e hitaca. Kako smo saznali, na mjestu pucnjave u inci-

dentu je u~estvovala i tre}a osoba za kojom policajci tragaju, a navodno je rije~ o Amiru Pa{i}u Fa}i. Nezvani~no nam je u policiji re~eno da su i oni dobili informaciju da je Pa{i} u~estvovao u pucnjavi.

Pao na cestu
@ena koja radi na obli`njem kiosku i koja je o~evidac pucnjave kazala nam je da je vidjela dvojicu mu{karaca kako se u prolazu prepiru. Jedan od njih je spominjao neku bombu koja je aktivirana i u tom momentu izvukao pi{tolj. Isto je uradila i druga osoba i tada je, ka`e, po~ela paljba. - Kada su po~eli pucati jedan mu{karac je ubrzo pao, dok je ovaj drugi povrije|en po~eo bje`ati. I on je pao nekoliko metara dalje kazala nam je radnica kioska. Iz policije je saop}eno da je istraga u toku te da se utvr|uju detalji ovog incidenta i eventualno u~e{}e i drugih osoba.
D`. MAHMUTOVI]

Spec
SARAJEVO - U Sarajevu je prekju~er uhap{en B. F. (21) iz Tuzle, zbog sumnje da je u prethodnom periodu po~inio te{ku kra|u. O hap{enju je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac u Sarajevu, a protiv B. F. }e bili preduzete zakonom predvi|ene mjere.

CJB Banja Luka

Prijavljeni zbog kra|e
Banjalu~ki policajci podnijeli su Okru`nom tu`ila{tvu u Banjoj Luci izvje{taj protiv D. S. (22), A. ]. (34) i M. T. (36), svi iz Banje Luke, zbog sumnje da su po~inili krivi~na djela te{ke kra|e i tjelesne povrede. D. S. je na {tetu A. ]. po~inio krivi~no djelo te{ke kra|e, dok su A. ]. i M. T. po~inili krivi~no djelo tjelesne povrede nad D. P . Daljnja istraga je u toku.

Ostala lokva krvi gdje je jedan od povrije|enih pao

Incident u centru Viteza

Okru`ni sud Bijeljina

Osumnji~enima odre|en pritvor
Okru`ni sud u Bijeljini odredio je jednomjese~ni pritvor Sa{i Lazi}u (23) i Vasi Ne{kovi}u (22) iz Bijeljine, osumnji~enim da su prije vi{e od mjesec ubili {esnaestogodi{nju Radmilu Markovi} iz Ugljevika i Sla|ana Markovi}a iz Ravnog Polja kod Ugljevika. Policija je u no}i sa srijede na ~etvrtak pritvorila Lazi}a, Ne{kovi}a i njegovog oca Ranka te D. D. (23), zbog sumnje da su umije{ani u ubistvo. Nakon saslu{anja Ranko Ne{kovi} i D. D. su pu{teni. Radi rasvjetljavanja ovog doga|aja, u proteklom mjesecu policajci su ispitali stotinjak osoba i pretresli na desetine stambenih i drugih objekata. E. M.

Policajci ogradili {ire podru~je

(Foto: I. Kari})

Prona|ene ~ahure ispred kafi}a

Reljevo kod Sarajeva

Ispalio dva rafala iz pu{ke na kafi} „Macao“
U Vitezu je ju~er oko deset sati do{lo do pucnjave u kojoj, kako nam je potvr|eno, nije bilo povrije|enih. Prema prvim informacijama, Bojan N. iz Viteza do{ao je u automobilu „golf 3“ do kafi}a „Macao“ vlasni{tvo Ljubana ^. iz Viteza te iz automatske pu{ke ispalio rafal prema objektu. Nakon toga Bojan N. je pobjegao. Ubrzo se ponovo pojavio ispred kafi}a i ispalio jo{ jedan rafal iz pu{ke, nakon ~ega se udaljio vozilom u nepoznatom pravcu. U momentu pucnjave u kafi}u su se nalazili vlasnik, osoblje i nekoliko gostiju koji su pro{li bez povreda, dok je na objektu pri~injena materijalna {teta. Intervenirali su policajci iz Viteza koji su se odmah uklju~ili u potragu za osumnji~enim. Grad je izvjesno vrijeme bio blokiran, a policajci su pretresali vozila i voza~e. Daljnja istraga je u toku. K. K.

Gorjela napu{tena ku}a
U Reljevu kod Sarajeva ju~er je izbio po`ar na napu{tenoj ku}i ~iji je vlasnik, kako nam je re~eno u policiji, za sada nepoznat. Odmah po dojavi na lice mjesta iza{li su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade koji su lokalizirali po`ar. Uvi|aj su obavili sarajevski policajci i vje{tak za protivpo`arnu za{titu koji }e utvrditi uzrok izbijanja vatre.

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

23

Okru`no tu`ila{tvo Bijeljina

Sarajevo Emina Hall iz Bijeljine bez svijesti prona|ena na ulici

Drogirana djevojka tvrdi da je bila zato~ena, maltretirana i silovana
Smje{tena u CUM bolnice Ko{evo gdje }e biti obavljene pretrage
Uznemireni gra|ani sarajevskog naselja Alipa{ino Polje pozvali su ju~er pripadnike MUP-a Kantona Sarajevo i prijavili da su uo~ili nepoznatu djevojku koja je hodala travnjakom, a potom izgubila svijest i sru{ila se na beton. Patrola policije i kola Hitne pomo}i ubrzo su se na{li na licu mjesta. Djevojka je nakratko do{la sebi i odbila pomo} policije i ljekara uz obrazlo`enje da samo `eli spavati.

Odre|en pritvor bra}i Huski}
Okru`no tu`ila{tvo u Doboju podnijelo je ju~er prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora bra}i [erifu (47) i Asimu (48) Huski}u iz Gornjih Rankovi}a kod Tesli}a, zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oru`ja i eksplozivnih sredstava. Sudija za prethodni postupak nakon {to je bra}u Huski} ispitao, prihvatio je prijedlog. Policija Tesli}a i Te{nja bra}u Huski} uhapsila je u srijedu u Rankovi}u Gornjem, nakon {to je po nalogu suda pretresla stan kojeg su koristili, automobil [erifa Huski}a i jo{ neke prostorije i u njima prona{la i oduzela automatske pu{ke, municiju, bombe, eksploziv. Oni se dovode u vezu sa ubistvom Hrustana Sulji}a 12. decembra 2004. godine. H. ^.

Bijeg od makroa
Nedugo potom gra|ani su ponovo pozvali policiju i kazali kako se tijelo bespomo}ne djevojke nalazi na asfaltu te da joj
Okupljeni gra|ani na mjestu gdje je le`ala djevojka

Sulji}: Ubijen prije tri godine

Prijavljeno u Zenici

silovana i maltretirana nakon ~ega je uspjela pobje}i od makroa. - Policiji su tako|er proslije|ene takve informacije, ali u toku su provjere kojima }e se utvrditi ti navodi. U slu~aj su uklju~eni i pripadnici Odjela za narkomaniju, a policajci na terenu poku{avaju prona}i stan u kojem je navodno djevojka bila zato~ena i zlostavljana - re~eno nam je u policiji.

Zaklju~ana u stanu
- Djevojka je po{la da padne i ja sam je uhvatila. Sjela je i ogrnula sam je njenom jaknom. Rekla je da nema dokumenata i vidjela sam da je ozlije|ena. Ispri~ala nam je da je pobjegla od makroa za kojeg ka`e da se zove [emsudin i da je on dr`ao zaklju~anu u nekom stanu. Rekla je da imaju jo{ tri djevojke koje su tako|er zatvorene - kazala je Jasmina ^ustovi}, koja se zatekla na licu mjesta. ntualno otkrila detalje ovog slu~aja za koji }e se detaljnom istragom utvrditi da li je Emina sve to izmislila u stanju bunila ili se zaista radi o krivi~nom djelu, s obzirom na to da ljekari, kako saznajemo, tokom pregleda kod nje nisu evidentirali povrede po tijelu. Tako|er, saznajemo da je Emina Hall krajem avgusta ove godine hap{ena u Sarajevu pod sumnjom da je po~inila kra|u.
Al. T. - D`. Ma

Gra|ani sprije~ili plja~ku
U ulici Aska Bori}a broj 35 u Zenici, u prodavnici „Trgomarketa“, preksino} je nepoznata osoba poku{ala izvr{iti plja~ku uz prijetnju vatrenim oru`jem nad radnicom I. S. iz Zenice. Plja~ka{a su u namjeru sprije~ili gra|ani, ali je prije dolaska policije uspio pobje}i.

Spec
PRIJEDOR - Prijedorski policajci uhapsili su D. C. (37), nastanjen u Prijedoru, za kojim je Interpol Zagreb raspisao potragu. Osumnji~eni je sproveden i predat u nadle`nost Suda BiH.

Pokrenuta istraga
(Foto: A. Tucakovi})

Emina Hall u kolima Hitne pomo}i

je vjerovatno potrebna pomo}. I po drugom pozivu intervenirali su policajci i Hitna pomo} koji su djevojku, za koju je utvr|eno da se radi o Emini Hall (26) iz Bijeljine, bez svijesti uspjeli smjestiti u kola, pru`iti joj pomo}, te je ona do{la sebi. U me|uvremenu Emina Hall je uspjela ispri~ati okupljenim gra|anima i policiji da je uzimala razli~ite droge te da je 20 dana bila zato~ena u jednom stanu na ^engi}-Vili gdje je u vi{e navrata

Tako|er, potvr|eno nam je da je Emina Hall, nakon {to joj je ukazana pomo}, prevezena u CUM bolnice Ko{evo gdje je zadr`ana. - Ljekari ne mogu izvr{iti pretrage jer se sa djevojkom ne mo`e uspostaviti normalna komunikacija, van sebe je. Rekla nam je koje je vrste droga uzimala i da je narkoman - rekla je Biljana Jandri}, portparol Klini~kog centra, ustvrdiv{i da }e pregled biti obavljen kad se djevojka sabere. I u policiji nam je potvr|eno da }e djevojka biti saslu{ana nakon {to do|e sebi kako bi im eve-

Potraga u Maglaju

Nestala Cvijeta Gaji}
nadle`noj Policijskoj staCvijeta Gaji} (78) iz nici Maglaj ~iji su pripanaselja Bijele Plo~e kod dnici zajedno sa ~lanoviMaglaja nestala je 13. sema porodice pretra`ili ptembra ove godine. Njen okolno podru~je. nestanak prijavili su Postoje vidljivi traBo`ana i Bla` Arivukovi}, govi da je starica toga k}erka i unuk koji trenudana bila na groblju, jer tno `ive u Bosanskom Brsu svije}e bile upaljene, odu. Toga dana Cvijeta Ga- Gaji}: Bila na a grobovi o~i{}eni od trave. Bo`ana i Bla` Ariji} uputila se iz svoje ku}e groblju prema Donjem Rakovcu. Tamo vukovi} mole sve one koji je prespavala kod prijatelja, a za- imaju bilo kakve informacije o dnji put je vi|ena na putu pre- 78-godi{njoj Cvijeti Gaji} da ma mjesnom groblju Gaji}i i od jave u najbli`u policijsku statada joj se gubi svaki trag. Ari- nicu ili na broj telefona vukovi}i su nestanak prijavili i 062/987-051. N. B.

Nakon udesa kod Lukavca

Ljekari se bore za `ivot 15-godi{njakinje
Dalila Imamovi} (15) iz gra~ani~kog naselja Miri~ina, koja je prekju~er ujutro u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u Gnojnici kod Lukavca, kao suvoza~ u „pasatu“ kojeg je vozio Semir Bi{~i}, zadobila te{ke ozljede glave, i dalje se nalazi u komi. Kako nam je rekla dr. Dragana Markovi}, de`urni anesteziolog-reanimatolog UKC Tuzla, Dalila Imamovi} je i dalje priklju~ena za aparate za vje{ta~ko disanje i `ivotno je ugro`ena. - Ju~er smo joj radili novi CT snimak, poduzimamo sve da joj spasimo `ivot. S obzirom na to da je do`ivjela te{ke ozljede glave i mozga, te{ko je predvidjeti daljnji tok ugro`enosti pacijenta - kazala je dr. Markovi}. Drugi pacijent iz spomenute nesre}e Muris Magli} smje{ten je

Policijska uprava @ivinice

^etvorka uhva}ena nakon provale
Na objektu „Mobitel studio“ u ulici Alije Izetbegovi}a u @ivinicama aktiviran je alarm. Policija koja je ubrzo stigla uo~ila je da se od objekta udaljava automobil „opel askona“ (508-M-930) koji su zaustavili i u njemu identificirali S. O. (19) iz @ivinica koji je upravljao vozilom, potom A. B. (30) iz @ivinica, te R. H. (15) i B. M. (15), oba iz Sarajeva. Oni su priznali da su izvr{ili provalu u objekat. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a

Uni{teni automobil u kojem se nalazila djevojka na Ortopedsku kliniku gdje je sti, saznajemo od portparola UKC H. ^. operiran i van je `ivotne opasno- Tuzla Amre Odoba{i}.

@ivinice: Policija brzo reagirala

uvi|aj su obavili pripadnici Policijske uprave @ivinice.

VREMEPLOV

30. septembar 2007.

DOGODILO SE
1452. - [tampar Johan Gutenberg (Johann Guttenberg) izdao prvu {tampanu knjigu u historiji - Bibliju. 1846. - Ameri~ki zubar Vilijam Morton ( William Morton) prvi upotrijebio anesteziju (etar) prilikom va|enja zuba. 1991. - Jedinice biv{e JNA okupirale i razru{ile selo Ravno u isto~noj Hercegovini. 1996. - U Sarajevu odr`an prvi preliminarni sastanak tro~lanog Predsjedni{tva BiH: Alija Izetbegovi}, Kre{imir Zubak i (kasnije optu`eni za ratne zlo~ine) Mom~ilo Kraji{nik.

24

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

sveznadar

Utjecaj bolesti na intimni `ivot

Neki tipovi karcinoma poti~u razvod braka
@ene oboljele od raka grli}a materice, ovisno o dobi, imaju ~ak do 70 posto ve}e izglede da }e se razvesti
Izgledi za razvod se zna~ajno pove}avaju ako jedan od partnera oboli od raka testisa ili raka grli}a materice, utvrdili su norve{ki nau~nici. Ipak, u ve}ini slu~ajeva ostalih tipova maligne bolesti zdravi partner nastavlja pru`ati podr{ku svom bra~nom drugu, poseMu{karac obolio od raka testisa ima velike {anse za razvod

- Danas je Svjetski dan srca (posljednja nedjelja u septembru). 1996. - U Mostaru ranjen Josip Jole Musa, poslanik Zdru`ene liste u Federalnom parlamentu. Nepoznati napada~i oko 23.20 sati su iz automobila u pokretu osuli rafalnu paljbu iz pu{komitraljeza po stanu porodice Musa u zapadnom dijelu Mostara. 2002. - ICTY optu`io bosanskog Srbina Ljubomira Borov~anina za u~e{}e u genocidu u Srebrenici 1995. godine. Borov~anin (42) je bio uklju~en u mnogobrojna ubijanja nakon {to su srpske snage zarobile mu{karce i dje~ake iz „sigurnosne zone“ Srebrenice, ka`e se u optu`nici. 2002. - Preuzimanjem kontrole nad me|unarodnim grani~nim prijelazom Strmica kod Bosanskog Grahova, zaokru`ena uspostava Dr`avne grani~ne slu`be BiH na cijeloj teritoriji BiH. 2002. - Grupa od pet biv{ih policijskih du`nosnika optu`enih za {pijuna`u i terorizam pu{tena iz zatvora odlukom Vrhovnog suda Federacije BiH. Bakir Alispahi}, Enver Mujezinovi} i Irfan Ljevakovi}, biv{i du`nosnici Agencije za istra`ivanje i dokumentaciju (AID), te biv{i policijski du`nosnici Enes Velad`i} i Ejub Iki} pu{teni su nakon pet mjeseci, nakon {to je Vrhovni sud Federacije BiH utvrdio da nema zakonske osnove za njihovo daljnje zadr`avanje u pritvoru.

bno ako je bolest u odmaklom stadiju razvoja. Za potrebe istra`ivanja uspore|eni su podaci o 215000 slu~ajeva razvoda u kojima su sudjelovale osobe oboljele od

raka. Pokazalo se da `ene oboljele od raka grli}a materice ovisno o dobi imaju ~ak do 70 posto ve}e izglede da }e se razvesti. Mu{karci oboljeli od raka

testisa su, tako|er ovisno o dobi, imali do 34 posto ve}e izglede za razvod. Nau~nici dobivene rezultate obja{njavaju utjecajem ovih bolesti na intimu partnera.

ORDINACIJA Mitralna stenoza
Moja k}erka imala je reumatsku upalu zglobova i re~eno joj je da ima mitralnu stenozu. Sada ima 21 godinu i zanima me da li }e joj ovo oboljenje predstavljati opasnost za porod, pita ~itateljka iz Sarajeva. Lije~nik treba procijeniti te`inu mitralne stenoze i pripremiti `enu za trudno}u, tako {to }e joj savjetovati da se na njenim mitralnim zaliscima uradi takoKARDIOLOŠKA ORDINACIJA "Dr. Arslanagiæ" Prof. dr. AMILA ARSLANAGIÆ, kardiolog
Æemaluša 6 Sarajevo, Mob: 061-136-344, Tel: 443-909

Jeste li znali

Za{to je ljeti holesterol ni`i
Dr. Asaf Arslanagi}, internista

zvana komisurotomija ili zamjena zalistaka na srcu. A, ako se korekcija zalistaka ne uradi, neophodno je ~uvati porodilju od ubrzanog rada srca (tahikardija). Zato trudnica treba uzimati lijekovi iz grupe betablokera, a najpogodniji je „propranolol“. Isto tako, da bi se sprije~io plu}ni edem, treba piti lijekove za izmokravanje. Sr~ane gre{ke koje nazivamo mitralna insufiencija te prolaps mitralnog zaliska manje su opasne od mitralne stenoze.

Nivo holesterola ve}i od 250 mg u jednom decilitru ukazuje na visok rizik od bolesti srca. Ameri~ki znanstvenici su skupini od oko 500 odraslih mu{karaca i `ena mjerili nivo holesterola kroz godi{nja doba i dobili vrlo zanimljive rezultate. Nivo holesterola tokom ljetnih mjeseci bio je ni`i (za

4-5 mg/dl), posebno kod onih s visokim holesterolom gdje su ljetna mjerenja bila ni`a za do 18 mg/dl. Obja{njenje? Zbog vi{e temperature pove}ava se volumen krvi pa koncentracija holesterola opada. Drugo obja{njenje je manje hrane i vi{e kretanja tokom ljeta pa se tjelesna masa smanji, a time i holesterol.

Dio penzije iz Hrvatske
Stekao sam uvjete za penziju jer imam 65 godina `ivota i 30 sta`a. @ivim u BiH i zahtjev za penziju podnio sam slu`bi PIO u Travniku. Me|utim, kako pored sta`a koji sam ostvario u BiH imam i sedam godina rada u Hrvatskoj, zanima me ko }e pokrenuti postupak u Hrvatskoj, da li to moram ja ili }e to uraditi slu`ba u Travniku, pita K. J. iz Travnika. Odredbom ~lana 35. stav 2. Ugovora o socijalnom osiguranju izme|u BiH i Republike Hrvatske, propisano je da se zahtjev za davanje, podnesen prema pravnim propisima jedne dr`ave ugovornice, smatra istovremeno zahtjevom za odgovaraju}e davanje prema pravnim propisima druge dr`ave ugovornice. Prema tome, zahtjev koji ste podnijeli kantonalnoj administrativnoj slu`bi u Travniku za ostvarivanje prava na penziju u BiH, smatra se i zahtjevom za ostvarivanje prava na dio primanja u Hrvatskoj. Postupak u Hrvatskoj pokrenut }e slu`ba u Travniku na propisanim me|udr`avnim obrascima.
Federalni zavod PIO

Obavezno osiguranje
Od 1995. godine radim u inozemstvu u jednoj firmi i nisam osiguran. Prije nego {to sam oti{ao, radio sam u preduze}u „Bosna putevi“ u Sarajevu. Mogu li se prijaviti na osiguranje i kome trebam podnijeti zahtjev, pita G. K. iz Sarajeva. Odredbom ~lana 9. stav 1. ta~ka 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da su obavezno osigurani na PIO dr`avljani Federacije koji su zaposleni u inozemstvu, ako su bili neposredno pred odlazak u inozemstvo osigurani na teritoriji Federacije i nisu obavezno osigurani kod inozemnog nosioca socijalnog osiguranja. Kako ste vi, prije nego {to ste oti{li na rad u inozemstvo, radili u preduze}u „Bosna putevi“ i bili obavezno osigurani, a imali prebivali{te na podru~ju Federacije, ispunjavate uvjete za prijem na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Zahtjev trebate podnijeti poslovnici PIO u Sarajevu, s obzirom da vam je tu bilo prebivali{te prije odlaska na rad u inozemstvo.
Federalni zavod PIO

RO\ENI
1821. - U Novom Sadu ro|en Nijemac Ignjac Sopron (Ignaz Soppron), osniva~ prve {amparije u Sarajevu i pokreta~ „Bosanskog vjesnika“, prvih novina {tampanih u BiH. 1928. - Ro|en lovac na naciste Eli Visel (Elie Wiesel), dobitnik Nobelove nagrade 1986. godine.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

UMRLI
1630. - D`. Billington (J. Billington) je prva osoba u Americi nad kojom je izvr{ena smrtna kazna vje{anjem. 1985. - Umro ameri~ki seizmolog ^arls Rihter (Charles Richter), po kojem je nazvana skala za mjerenje ja~ine zemljotresa.

sveznadar

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

25

Ta~no Neta~no

Ozbiljno upozorenje `enama

1.Nakon nesre}e u kojoj je poginuo u svom sportskom „por{eu“, automobil D`ejmsa Dina (James Dean)
ozna~en je kao „baksuzni“ automobil?

Rizi~na su i tri pi}a dnevno
Bez obzira o kakvom pi}u je rije~, rizik obolijevanja od raka dojke je vrlo velik
Tri ili vi{e alkoholnih pi}a dnevno, bez obzira da li je rije~ o pivu, vinu ili `estokom napitku, pove}avaju kod `ena rizik obolijevanja od raka dojke koliko i paklica popu{enih cigareta, upozorio je tim kalifornijskih stru~njaka na Evropskoj konferenciji o raku koja se odr`ava u Barseloni. Do ovog zaklju~ka tim lije~nika iz Kalifornije na ~elu sa dr. Arturom Klackijem (Arthur Klatsky) do{ao je na velikom uzorku od preko 70.000 `ena raznovrsne starosti i etni~ke pripadnosti, koje su izme|u 1978. i 1985. tokom pregleda davale i informacije o svojim `ivotnim navikama. Do 2004. godine oko 3.000 `ena koje su u~estvovale u ovom istra`ivanju oboljelo je od raka. Ustanovljeno je da su ispitanice koje su pile jedno do dva alkoholna pi}a dnevno bile izlo`ene za 10 posto ve}em riziku, a za 30 posto ve}i rizik od raka dojke utvr|en je kod kod `ena koje su svakodnevno pile tri ili vi{e pi}a. Kalifornijski stru~njaci nagla{avaju da njihovi zaklju~ci ne opovrgavaju nalaze da umjerena upotreba alkohola mo`e da za{titi od sr~anog udara. Oni samo preporu~uju umjerenost.

2.Bulan`izmu se pripisuju dva posve razli~ita zna~enja iako poti~e od jedne osobe?
lova~ki pas 3.Basetrasa pasa? je vijekovima stara
1. TA^NO

Ukleti automobil D`ejmsa Dina
Nakon nesre}e u kojoj je poginuo na dana{nji dan, 30. septembra 1955. godine u svom sportskom „por{eu“, automobil D`ejmsa Dina (James Dean) je ozna~en kao „baksuzni“ automobil“. Evo za{to: - Tokom transporta sa mjesta nesre}e do gara`e, motor je jednostavno iskliznuo i pao na mehani~ara, polomiv{i mu obje noge; - Motor njegovog automobila je kupio jedan ljekar, ugradio ga u svoj trka}i auto i kratko nakon toga poginuo u jednoj utrci. Jo{ jedan voza~, u~esnik ove iste utrke, tako|er je poginuo tokom ove utrke u automobilu u koji je bila ugra|ena pogonska osovina iz Dinovog auta; - Kada je kasnije popravljen „por{e“ D`ejmsa Dina, gara`a u kojoj je izvr{ena opravka je izgorjela u po`aru; - Kasnije je ovaj automobil transportovan u Sakramento, ali je tokom transporta pao sa svog le`i{ta i pritom slomio kuk jednom tinejd`eru; - U Oregonu, prikolica na koju je bio montiran Dinov automobil se otka~ila i uletjela u izlog jedne prodavnice i - kona~no, 1959. godine, Dinov auto se na misteriozan na~in razbio u 11 komada dok je stajao na ~eli~nim dr`a~ima. 2. TA^NO

Pi}e jako utje~e na zdravlje `ene

Kulinarski kutak

Halva s pekmezom
slaca, a mo`ete upotrije1 Rastopite ve}u {olju mabiti i ulje. koju ste sipali dublju pola2 U umasno}uposudupr`ite, ko dodajite bra{no i ali pazite da smjesa ostane bijela. zatim dodajte {olju pekmeza razbla`e3 Usahalvu {olje vode i brnog dvije

4

zo mije{ajte. Smjesu stavite na ve}u tacnu i razvaljajte oklagijom. No`em halvu sjecite na kocke i poslu`ite.

Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj “Va{oj kuharici”

Sude}i prema podacima ameri~kog Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti, ve}ina ozbiljnih alergijskih reakcija na hranu dolazi od ko{tunjavog vo}a, prije svega kikirikija, pa istra`iva~i poku{avaju da razviju kikiriki koji ne izaziva alergiju. Ove vrste alergije su najozbiljnije od svih alergija na hranu. Druge alergije na hranu, na mlijeko i jaja, su mnogo ~e{}e ali nemaju tako ozbiljne posljedice. U Sjedinjenim Dr`avama, kako se procjenjuje, ima 125 smrtnih slu~ajeva godi{nje zbog alergije na hranu, a ve}ina se pripisuje kikirikiju.

Dva posve razli~ita zna~enja bulan`izma
Bulan`izmu se pripisuju dva posve razli~ita zna~enja iako poti~e od jedne osobe. Francuski general @or` Ernest Bulan`e (Georges Ernest Boulanger) bio je ministar vojske od 1886. do 1887, vo|a utjecajnog politi~kog pokreta koji umalo nije sru{io Tre}u republiku. Stvorio je reakcionarni i antiparlamentarni pokret nazvan - bulan`izam. Okupio je oko sebe sve neprijatelje Republike sa namjerom obnove monarhije u Francuskoj. Kada su ga republikanci optu`ili za poku{aj prevrata pobjegao je u Belgiju, gdje je sebi oduzeo `ivot. Bilo je to na dana{nji dan, 30. septembra 1891. godine. No, pri~a tu ne zavr{ava: Ovaj heroj francuskih revolucija, navodno, nije mogao da pre`ali preranu smrt svoje ljubavnice @anet, pa se svojeru~no upucao na njenom grobu. Zato se izrazom bulan`izam najbli`e odre|uje samoubistvo zbog prevelike ljubavi prema ljubavnici. Ro|en je 29. aprila 1837. godine. 2. TA^NO

NARODNI PLES SA OTOKA KOR^ULE GLUMICA NA SLICI SLAVNI KOMI^AR NIJEMOG FILMA

MU[KO IME

BIV. PREDS. STARIJA SPAJATI TIJELO FRANCUS[IVANJEM PJEVA^ICA MRTVACA KE, VO]A MITERAN

PISAC HROMAD@I]

LI[]E VINOVE LOZE ZA SARMU

NJEMA^KO MU[KO IME

NA[ REPER MAAJKA

BOKSERSKA ARENA (mn)

PRVAK ORU@ANI SUKOB NARODA STARIJA TENISERKA EVERT SKUPOCJENO KRZNO ”INSULIN TOLERANCE TEST” MU[KO IME, RISTO RADIJ DRVENO POJILO ZA STOKU GORNJI DIO KU]E SEKUNDA @ENSKI POTOMAK MOSTAR ROBNA KU]A GRAM SILA, SNAGA

Baset aristokratski lova~ki pas
Baset lova~ki pas je vijekovima stara rasa pasa, prvobitno gajena u Francuskoj, gdje je i danas, uz Belgiju, na cijeni kao aristokratski lova~ki pas. U po~etku su ovog psa koristili u lovu na kuni}e, ze~eve i jelene, ali pokazao se efikasnim i u lovu na ptice, lisice i drugu divlja~. Spor je i oprezan lovac, ogla{ava se dubokim lave`om, a kad nanju{i plijen, nozdrve mu se ra{ire gotovo kao kod psa traga~a. Kratkonog je, jakih kostiju, ima duge obje{ene u{i i kratko krzno u raznim kombinacijama crne, `utomrke i bijele boje. Raste 30 do 38 centimetara u du`inu i dosti`e tjelesnu masu 18 do 27 kilograma.

GITARIST KLEPTON

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
[IBENIK

KOMANDIR, A^, AMERI, JE@, V, RIMESA, VRLO, TKON, KSAVER, ARAD, OKNARI, GORAN VI[NJI], ANI, MIKI, ]I 1218

MU[KO IME

26
Premijer liga

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

sport

Konfuzija na Ko{evu

Kona~no pobjeda prvaka, klupa bez Musemi}a
Trener Sarajeva dobio zabranu da vodi ekipu, jer nije dopunio izvje{taj Kurto dvostruki strijelac
Ionako konfuzna situacija u Fudbalskom klubu Sarajevo ju~er je dobila novo poglavlje. Husref Musemi} nije sjedio na klupi prvaka BiH u utakmici protiv @ep~a nego je posmatrao me~ s vrha ulaza u tunel zajedno sa povrije|enim Muhamedom Alaimom. U zapisniku me~a stajalo je da je slu`beni predstavnik Sarajeva Senad Merdanovi}, a na mjestu trenera nije stajalo ni~ije ime. Prva pomisao bila je da je Musemi} napustio klub, ali se kasnije ispostavilo da nije.

Savi}: Odli~na igra za lidersku poziciju

Nova pobjeda „Uljara“

Savi} i Pereira dvostruki strijelci
Modri~a Maxima je rije{ila utakmicu za pola sata. Od samog po~etka vidjelo se da je Posu{je do{lo da se brani, {to mu je uspjelo samo do 17. minute, kada je Pereira na~eo mre`u gostiju. Dvije minute kasnije Pereira je uposlio Savi}a, koji je pogodio za ili, a Ivankovi} je u 52. minuti iskoristio gre{ku doma}e odbrane i u{ao u {esnaesterac, gdje ga je sru{io Stjepanovi}. Sudija Arnautovi} je po drugi put dosudio jedanaesterac, koji je Krstanovi} pretvorio u gol. Kona~an rezultat postigao je

Odluka sat prije me~a
- Musemi} je od Uprave kluba dobio zabranu da sjedi na klupi protiv @ep~a, jer nije upotpunio tra`eni izvje{taj na vrijeme - rekao je direktor FK Sarajevo Nihad Baljak. Musemi}a smo sreli po zavr{etku utakmice. Bio je radostan zbog pobjede, ali i zbunjen {to mu je zabranjeno da radi svoj posao. - Imao sam sastanak sa igra~ima prije utakmice i, kada smo se spremali da krenemo, sat uo~i me~a, dobio sam pismenu odluku Uprave u kojoj je stajalo da
Turkovi} u akciji: Sarajevo slavilo nakon deset utakmica
(Foto: N. Bo`ovi})

Sarajevo
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 1.000. Sudija: Marinko Jeli} ([iroki Brijeg) 6,5. Pomo}nici: Danko ^avar ([iroki Brijeg) i Joco Radi} (Bosanski [amac). Delegat: Stanko Vujkovi}. Strijelci: 1:0 - Turkovi} (13), 2:0 - Kurto (36), 3:0 - Kurto (50). @uti karton: Idrizovi} (@ep~e). Crveni karton: Trogrli} (@ep~e) u 14. minuti zbog prigovora. Igra~ utakmice: Almir Turkovi} (Sarajevo) 7.

3

(2:0)

0

@ep~e
@EP^E: Trogrli} - , Vukovi} 5, Duspara - (od 16. Pa{i} 6), Imamovi} 5,5, Idrizovi} 5, Rizvanovi} 5 (od 58. Brankovi} -), Mir~eta 5 (od 56. [abanovi} -), Isakovi} 5, Kula{ 5, Savi} 5, Krd`ali} 5. Trener: Milan Jovin.

Modri~a M. 4 (3:0) 1
Gradski stadion u Modri~i. Gledalaca: 1.000. Sudija: Midhat Arnautovi} (Tuzla) 7,5. Pomo}nici: Damir Kne`evi} (Livno), Niko Laci} (Br~ko). Delegat: Hi{am Islambegovi} (Zenica). Strijelci: 1:0 - Pereira (17), 2:0 - Savi} (19), 3:0 - Savi} (27, penal), 3:1 - Krstanovi} (53, penal), 4:1 - Pereira (90). @uti kartoni: Stjepanovi} (Modri~a Maxima), Stojanovi}, Ba~ak, Rogulj (Posu{je). Igra~ utakmice: Rafael Godoi Pereira (Modri~a Maxima) 8. MODRI^A MAXIMA: Tripi} 7 Vasi} 7 Belo{evi} 7 Arsi} 6,5, (od 46. Boji} 6) Jolovi} 7 Bogi~evi} 7 @ivkovi} 7,5 Savi} 8, (od 72. Stoki} -) Stjepanovi} 7,5, (od 79. Luki} -) Nikoli} 6,5 Pereira 8 Trener: Slavi{a Bo`i~i}.

Posu{je
POSU[JE: Ba~ak 5,5 Prli} 6 Bari{i} 6,5 Filipovi} 6 Rogulj 6 Dan~i} 6 Serdaru{i} 6,5 Ivankovi} 7 Krstanovi} 6,5 Stojanovi} 6,5 Lima 6 (od 77. Bago -) Trener: Dragan Jovi}.

Izjave trenera
Husref Musemi} (Sarajevo):
- Vidjelo se da se igra~i boje igrati i pla{e se gre{ke. Ipak, najva`nija je pobjeda, da se prekine ova crna serija.

SARAJEVO: Fejzi} 6, Muharemovi} 6, Had`i} - (od 24. Janjo{ 6), Ba{i} 6, Milo{evi} 6,5 (od 60. Hand`i} -), Maksimovi} 6, Gruji} 6, Bu~an 5,5 (od 72. Pliska -), Kurto 7, Me{i} 6, Turkovi} 7. Predstavnik kluba: Senad Merdanovi}.

Mile Jovin (@ep~e):
- Iako je u nezavidnoj situaciji, Sarajevo je bilo favorit. Potajno smo se nadali da mo`emo ne{to u~initi, ali nas je rano isklju~enje onemogu}ilo u tome. Ipak, napravili smo nekoliko prilika. ne}u sjediti na klupi, jer nisam dopunio izvje{taj. Znao sam da to trebam obaviti, ali sam obavijestio sportskog direktora Senada Merda-

2:0. U 30. minuti Savi}a je u {esnaestercu Posu{ja oborio Ba~ak, a sudija Arnautovi} je pokazao na bijelu ta~ku. Siguran izvo|a~ bio je Savi} za uvjerljivih 3:0. U nastavku, gosti su se otvor-

Pereira u 90. minuti, kada je, nakon dobrog centar{uta Belo{evi}a, glavom pogodio za 4:1. Ovom pobjedom ekipa trenera Slavi{e Bo`i~i}a se u~vrstila na ~elu tabele. S. MAKSIMOVI]

novi}a da }u zakasniti s tim, jer imam pripreme za, pprema mom mi{ljenju, stra{no va`nu utakmicu protiv @ep~a te da }u to u~initi poslije me~a. Ipak, odlu~ili su {to su odlu~ili - rekao nam je Musemi}. Trener Sarajeva nije mogao prognozirati odluku Uprave o svojoj budu}nosti na klupi ekipe. - Ja sam uradio svoje. Sada treba ~ekati da najvi{i organ odlu~i - rekao je Musemi}.

Navija~i uz Musemi}a
Iako prili~no malobrojna, publika na ko{evskom stadionu je u nekoliko navrata iskazala podr{ku Musemi}u. Mada dosta zbunjeni, ne znaju}i zbog ~ega na klupi nema njihovog heroja, navija~i su ~esto skandirali njegovo ime. Tim prije {to je od 14. minute igralo bez isklju~enog golmana Trogrli}a, koji se previ{e bu~no `alio na gol Sarajeva. Tada je Kurto ubacio loptu na drugu stativu, Milo{evi} je vratio u peterac, a tamo ju je Turkovi} s pet metara zakucao u mre`u. Bolju igru Sarajevo je krunisalo novim golom. U 36. minuti Turkovi} je iskusno oduzeo loptu na ivici kaznenog prostora @ep~a i asistirao Kurti, koji je sjajnim udarcem sa 16 metara povisio prednost Sarajeva. Kona~an rezultata postavio je opet Kurto jo{ jednim preciznim udarcem. On je iskoristio gre{ku Kula{a i udarcem isprve ponovo matirao Ba{i}a. Sarajevo je propustilo jo{ nekoliko zrelih {ansi, ali su to u~inili i fudbaleri @ep~a iako desetkovani. M. T.

Isklju~enje Trogrli}a
I tako, slavlje zbog prekida serije od 10 me~eva bez pobjede je izostalo, ali se nije imali {ta ni slaviti, jer je @ep~e bilo previ{e slab protivnik da bi ponovilo uspjehe svojih prethodnika na Ko{evu.

Tabela
Rezultati 8. kola: ORA[JE: Ora{je - Sloboda 2:2, LAKTA[I: Lakta{i - Zrinjski 3:2, BIHA]: Jedinstvo - Leotar 0:0, ZENICA: ^elik - @eljezni~ar 3:0, SARAJEVO: Sarajevo @ep~e 3:0, MODRI^A: Modri~a Maxima - Posu{je 4:1, MOSTAR: Vele` [iroki Brijeg 1:1. Danas (15.30 sati): ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - Travnik. Parovi 9. kola (6./7. oktobar): Travnik - Ora{je, [iroki Brijeg - Slavija, Posu{je Vele`, @ep~e - Modri~a Maxima, @eljezni~ar - Sarajevo, Leotar - ^elik, Zrinjski - Jedinstvo, Sloboda - Lakta{i. 1. Modri~a 2. ^elik 3. Travnik 4. Zrinjski 5. [. Brijeg 6. Lakta{i 7. Vele` 8. Sloboda 9. @eljezni~ar 10. Sarajevo 11. Jedinstvo 12. Posu{je 13. Ora{je 14. Slavija 15. Leotar 16. @ep~e 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 6 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 0 2 1 3 3 3 2 2 1 4 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 6 24:11 11:2 9:10 10:6 9:8 11:12 13:12 12:12 16:11 14:11 7:12 7:10 11:16 6:11 6:10 5:17 18 17 13 12 12 12 11 11 10 10 10 9 8 8 8 4

Umjesto na klupi Musemi} utakmicu gledao u dru{tvu Alaima i za{titara

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

27

Tuzlacima bod na Savi

Pani} zasjenio fudbalere
Strijelci za doma}ina bili \uri} i Sarajli}, a za goste Tosunovi} i Okanovi}

Sa me~a u Ora{ju: Okanovi} iz penala matira Luku Koba{a

(Foto: T. Trojak)

Ora{je
Sa me~a u Zenici: Had`i} posti`e drugi pogodak za ^elik
(Foto: J. Had`i})

2 (0:0) 2

Sloboda
SLOBODA Jovi} 6 Divkovi} 5,5 (od 46. Okanovi} 6,5) Babi} 6 Mikelini 6 Kuduzovi} 6,5 Prodanovi} 6 Jahi} 5,5 (od 63. Ibri~i} 6) Zoleti} 6 Huseinovi} 6 Ahmetovi} 5,5 (od 46. Kasapovi} 6,5). Tosunovi} 7 Trener: Sakib Malko~evi}.

Uvjerljiv poraz @eljezni~ara na Bilinom polju

Had`i} tvorac pobjede Zeni~ana
^elik 653 minute nije primio prvenstveni gol
^elik je i nakon derbija protiv @eljezni~ara ostao nepora`en na Bilinom polju ove sezone. Iako su deklasirali velikog rivala s 3:0, Zeni~ani su uspjeli sa~uvati i svoju mre`u pa ve} pune 653 minute nisu primili prvenstveni gol.

Stadion Goal u Ora{ju. Sudija: Novo Pani} (Doboj) 5. Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica), Zoran Taborin (Zvornik). Delegat: Haris Idrizovi} (Konjic). Strijelci: 1:0 - \uri} (51), 1:1 Tosunovi} (64), 1:2 - Okanovi} (74, penal), 2:2 - Sarajli} (75). @uti kartoni: L. Bra{ni}, M. Vidovi}, Klai} (Ora{je), Prodanovi}, Ahmetovi} (Sloboda). Crveni karton: Aleksi} (Ora{je) u 25. minuti.

ORA[JE L. Koba{ 6,5 S. Koba{ 6 Klai} 6 Aleksi} L. Bra{ni} 5,5 (od 46. M. Peji} 6) M. Vidovi} 5,5 I. Peji} 6 Ristani} 6 Sarajli} 6,5 (od 87. Draganovi} -) M. \uri} 6,5 S. Damjanovi} 6 (od 71. Muji} 5,5). Trener: Pavao Struga~evac.

^elik

3

(2:0)

0 @eljezni~ar
@ELJEZNI^AR: Baoti} 5,5 Kamber 5 (od 82. Joldi} -) Spahi} 5 (od 63. Dudo -) Mulali} 5 Vugdali} 5 Cocali} 5,5 Jahi} 6 Bekri} 6 Guvo 5 (od 53. Be{lija 5,5) [tili} 6,5 Dijaliba 6. Trener: Enver Had`iabdi}

Kiks Mulali}a
Veliki kiks Edisa Mulali}a u {estoj minuti Zeni~ani su pretvorili u vodstvo. @eljin stoper je ispred svog {esnaesterca izgubio duel sa Sal~inovi}em. Doma}i igra~ je krenuo prema golu, a Mulali} ga je sustigao i rukama oborio na zemlju. Sudija Skaki} nije imao izbora nego pokazati na penal. Ostaje nepoznanica za{to Mulali}u nije dodijelio barem `uti karton mada mu je, kao posljednjem igra~u odbrane, mogao pokazati i put u svla~ionicu. Siguran egzekutor s bijele ta~ke bio je Josip Luka~evi}. Nakon primljenog gola, @eljo je preuzeo inicijativu. Naro~ito su aktivni bili [tili} i Dijaliba. U 10.

Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca 13.000. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka) 6. Pomo}nici: Miroslav Bileti} (Stolac) i Ratko Kuni} (Banja Luka). Delegat: Muharem Kuri} (Donji Vakuf). Strijelci: 1:0 - Luka~evi} (6 penal), 2:0 - Had`i} (37), 3:0 Had`i} (60). @uti kartoni: Hasanovi}, [abi}, Zatagi}, Novakovi}, Pup~evi} (^elik), Vugdali} (@eljezni~ar). Igra~ utakmice: Emir Had`i} (^elik) 8.

^ELIK: Buri} 7,5 Jur~evi} 7 Zatagi} 7 Markovi} 8 Hasanovi} 7 Pup~evi} 7 [abi} 7,5 Sal~inovi} 7,5 (od 66. Kari} -) Had`i} 8 Luka~evi} 7 (od 84. Moranki} -) Novakovi} 7 (od 77. Hasi} -) Trener: Ivo I{tuk.

Gosti iz Tuzle uspjeli su odnijeti bod iz Ora{ja odigrav{i 2:2, a me~ su obilje`ile sudijske gre{ke na obje strane. Pomo}nik Taborin je u 25. minuti prvo signalizirao diskutabilan prekr{aj za goste, {to je glavni sudija Pani} uva`io i Aleksi}u pokazao drugu javnu opomenu. Drugi sporni momenat Pani} je napravio u 74. minuti, kada je me|usobno guranje Muji}a i Kuduzovi}a u {esnaestercu Ora{ja kaznio dodijeliv{i penal u korist Slobode. I, na kraju, u prvoj od pet minuta sudijske nadoknade Pani}, tako|er, nije sankcionirao grubi start Koba{a nad Tosunovi}em. Koliko su gledaoci bili nezadovoljni su|e-

njem, govori i to da je nakon me~a sudijsku trojku morala ispratiti policija. [to se ti~e igre, Tuzlaci su igrali korektno, ~esto su napadali, a dobrim dijelom me~a i dominirali na sredini, za razliku od doma}e ekipe. Ora{je je do{lo u vodstvo u 51. minuti, nakon {to je Matijas Peji} centrirao, a \uri} pogodio mre`u. Gosti su 13 minuta kasnije poravnali, a realizator je bio Tosunovi}, koji je pogodio udarcem glavom. U 74. je iz penala Okanovi} pogodio za 1:2, a ve} u prvom kontranapadu doma}i su poravnali rezultat. Slavko Koba{ je ubacio u sredinu, a najvi{i je bio Sarajli}. N. TROGRLI]

Lo{a predstava u Biha}u

desnom krilu uposlio Novakovi}a, koji je prona{ao Had`i}a, a napada~ ^elika je sa skoro 13 metara rutinski matirao Baoti}a.

Strijelci uzeli slobodno
Nogometa{i Jedinstva i Leotara ju~er su u Biha}u odigrali susret koji }e se veoma brzo zaboraviti. Po~etak me~a obilje`ili su napadi doma}ih, koji su stvorili nekoliko prilika. Najbolju je imao Kapetan u 35. minuti, ali je njegov udarac sa sedam metara odli~no odbranio golman Mijanovi}. U drugi dio Bi{}ani su u{li jo{ odlu~niji da postignu pogodak. No, nisu uspjeli iskoristiti terensku inicijativu. E. ALAGI]

Odli~ni Buri}
Drugo je poluvrijeme po~elo prilikom za doma}e. Had`i} je poku{ao sa oko 35 metara, a Baoti} je, uz male probleme, uspio ukrotiti loptu. U 59. minuti @eljo je poku{ao uzvratiti preko Jahi}a, ~iji je {ut blokirao Jur~evi}. Minutu kasnije, ^elik je definitivno osigurao pobjedu. Jur~evi} je proigrao Sal~inovi}a, a njegov idealan centar{ut Had`i} je iskoristio i sa sedam metara pogodio za 3:0. Potom je Buri} u dva navrata odli~no reagirao na {uteve [tili}a i Be{lije. U 80. minuti silovit udarac kapitena ^elika [abi}a sa vi{e od 30 metara zavr{io je samo nekoliko centimetara pored desne stative. U samom fini{u Had`i} je propustio dobru {ansu da zabilje`i het-trik. V BEGUNI] .

I{tuk: Veli~anstven ambijent
Trener ^elika Ivo I{tuk nije skrivao zadovoljstvo igrom i pobjedom svog tima, ali i atmosferom na tribinama. - Ovo je bio veli~anstven ambijent i treba se zahvatiti svim navija~ima. Na{a je pobjeda potpuno zaslu`ena. Ovo je dobro, idemo dalje rekao je I{tuk. Iz gostuju}eg tabora, iz samo njima znanih razloga, niko se nije pojavio pred novinarima na pres-konferenciji poslije me~a.
Start Cocali}a nad [abi}em

Jedinstvo 0 (0:0) 0
Stadion Pod bori}ima u Biha}u. Gledalaca: 1.000. Sudija: Du{ko Jo{ki} (Prijedor) 7. Pomo}nici: Almir ^i{i} (Mostar), Jovan Kajtaz ( Modri~a). Delegat: Radoljub Olja~a (Bosanska Gradi{ka). @uti kartoni: Mehad`i}, Mujki}, Basara (Jedinstvo), Todorovi}, Komneni}, Radovi}, Samard`i}, Vu~ini} (Leotar). Igra~ utakmice: Admir Mirvi} (Jedinstvo) 7,5.

Leotar
LEOTAR: Mijanovi} 6,5 ]uri} 6,5 Todorovi} 5,5 (od 46. Prelo 6) Mi~eta 6,5 (od 76. Vu~ini} 6) Rami} 6,5 Radovi} 6 Komneni} 6 Samard`i} 6,5 Dre~ 6 [e{lija 6,5 (od 80. Golubovi} -) Mulina 7 Trener: Sr|an Baji}.

minuti Dijaliba je pobjegao svojim ~uvarima, uspio je nadmudriti i Buri}a, ali je pre~ka zaustavila njegov {ut. U 33. minuti [tili} se izborio za loptu u kaznenom prostoru ^elika, uspio je dodati do Bekri}a, ~iji je {ut s desetak metara Jur~evi} skrenuo ispred svog gola u korner. U jeku napada gostiju ^elik je postigao i drugi gol. To je bio mat u tri poteza - [abi} je sa centra na

JEDINSTVO: Mujki} 7 D`aferovi} 7 Mehad`i} 7 Seferovi} 7 Smailagi} 7 Sejdi} 6,5 Dedi} 6,5 Basara 6,5 (od 79. Muli} -) Vrane{evi} 6,5 Mirvi} 7,5 Kapetan 6,5 (od 75. Popovi} -). Trener: Ahmet Ke~alovi}.

28

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

sport

[irokom Brijegu bod u Vrap~i}ima

Muminovi}: Ponoviti igru iz Ora{ja

[aki} izjedna~io u posljednjoj minuti
Doma}i vodili golom Serdarevi}a
Hercegova~ki derbi zavr{en je podjelom bodova u neo~ekivano slaboj utakmici. Gosti iz [irokog Brijega uglavnom su se orijentirali na odbranu svog gola pa, na kraju, moraju biti itekako zadovoljni, jer su iz jedinog pravog udarca na gol Kurtanovi}a stigli do boda.

Slavija

Milan Muminovi} optimista

Nema prolaza za Travni~ane
Nakon pobjede nad Ora{jem, izabranici Du{ana Jevri}a nastavljaju Premijer ligu sa mnogo vi{e samopouzdanja. Na redu je jo{ jedno doma}instvo, ovog puta Travniku, protiv kojeg `ele samo nstva, {to moramo imati na umu. Ipak, svaki drugi rezultat osim na{e pobjede bio bi iznena|enje i zato je isklju~en - ka`e oporavljeni Milan Muminovi}, koji je, nakon du`e povrede, po-

Makazice D`afi}a
U prvom poluvremenu Vele` je diktirao ritam igre. Centralna figura prvog poluvremena bio je Ned`ad Serdarevi}, koji je stvarao dosta problema odbrani [irokog. U dva je navrata Vasilj bio uspje{niji nakon njegovih poku{aja. U 34. minuti poku{ao je i D`afi}, makazicama, ali pored gola. Kada se sudija pripremao da svira kraj, Vele` je stigao do

Slavija
SRC Slavija u Isto~nom Sarajevu. Po~etak u 15.30 sati. Sudija: Mevludin Efendi} (Sarajevo). Pomo}nici: Mujo Tutun (Sarajevo) i Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i). Delegat: Marinko Bubalo ([iroki Brijeg). TRAVNIK: Bilobrk, Terpobjedu koja }e ih jo{ vi{e udaljiti od opasne zone. - Najbitnije od svega je da smo pregrmili vrlo va`nu utakmicu u kojoj smo savladali Ora{je. Zato ne smijemo sada stati. Pogled na tabelu govori da je Travnik, uz Modri~u Maximu i ^elik, hit odigranog dijela prve-

Travnik
zi}, Varupa, Bradari}, Ribi}, [iljak, Bu~inski, Pranjkovi}, ]uri}, Stupac (Doli}), Dudi}. Trener: Kemal Hafizovi}. SLAVIJA: Mari}, Papaz, Regoje, Jovanovi}, Simi}, Spalevi}, Arsenijevi}, Vuksanovi}, Stankovi}, Muminovi}, Lazi}. Trener: Du{an Jevri}. novo zauzeo mjesto u timu. Stru~ni {tab jo{ jednom nema problema sa kartonima i ka`njenim igra~ima. Zdravstveno stanje Darka Spalevi}a, Nemanje Kne`evi}a i Dragana Bjelice mnogo je bolje pa je za o~ekivati da svi konkuri{u za mjesto u ekipi. G. I.

S utakmice u Vrap~i}ima: Kurtanovi} intervenira ispred Bubala

(Foto: R. Ivi})

zaslu`enog vodstva. U kaznenom prostoru [irokog Vasilj je zaustavio poku{aj

Vele`
Stadion u Vrap~i}ima. Gledalaca: 3.500. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 6,5. Pomo}nici: @eljko Mari} (Doboj) i Zikrija Pa{ali} (Zenica). Delegat: Milorad O. Lale (Isto~no Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Serdarevi} (45), 1:1 - [aki} (90+3). @uti kartoni: Jugo, Zaimovi} (Vele`), Rikardo, [aki}, Marsijano ([iroki Brijeg). Igra~ utakmice: Ned`ad Serdarevi} (Vele`) 6,5.

1

(1:0)

1 [iroki B.
[IROKI BRIJEG: Vasilj 6,5 Rikardo 6 Bo`i} 6 Vidi} 6,5 Marsijano 5,5 (od 55. Zelenika 5,5) Juri} 5,5 (od 66. Zovko -) Ronijele 6 Nitraj (od 29. [aki} 6) [ili} 6 Bubalo 5,5 Karoglan 6 Trener: Mario ]utuk.

Travnik

„Veziri“ gostuju kod Slavije
hajlo Bu~inski, koji }e protiv Slavije ponovo biti u veznom redu. - I u Lukavici moramo pru`iti dobru igru i ostvariti povoljan rezultat kako bismo potvrdili na{e dosada{nje uspjehe. Mada }e zbog kartona me~ propustiti Saraj~i} i Dervi{i, siguran sam da }emo protiv Slavije pru`iti dobru partiju - rekao je Hafizovi}. S. P .

Izostaju Saraj~i} i Dervi{i
Pobjedom nad Vele`om (2:0) ekipa Travnika popravila je lo{ utisak iz Modri~e te se vratila u vrh tabele pa sada mnogo lak{e o~ekuje gostovanje kod Slavije. Iako }e njegov tim biti oslabljen, trener Kemal Hafizovi} ne gubi optimizam. Ohrabrenje je i ~injenica da se, nakon lak{e povrede, oporavio Mi-

VELE@: Kurtanovi} 6 Kodro 6 Kajtaz 6 Hod`i} 6 Baji} 6 Zaimovi} 6,5 Jugo 6 Serdarevi} 6,5 (od 88. Delali} -) Gubelji} 6 Obad 6,5 (od 84. Ra{~i} -) D`afi} 6 (od 60. ^oli} -) Trener: Anel Karabeg.

Baji}a, ali ne i Serdarevi}a. Drugo je poluvrijeme bilo jo{ slabije. Vele` je prepustio sredinu terena gostima, a trener [irokog ^utuk je uvo|enjem napada~a poku{avao do}i do izjedna~enja.

Drama u fini{u
Najvi{e uzbu|enja vidjelo se u posljednjih deset minuta. U 82. minuti Kodro je {utirao pored gola, a dvije minute kasnije Zaimovi} glavom nakon kornera preko gola. Poku{ao je u 89. minuti i Gubelji}, Vasilj je odbranio. Kada se o~ekivao kraj susreta, u tre}oj minuti sudijske nadoknade, nakon auta, [aki} je poluvolejom uhvatio loptu u visini {esnaesterca i, na sveop}e izena|enje, pogodio za 1:1. F. IBRULJ

Napada~ Lakta{a matirao Zrinjski

Het-trik Go{i}a
Lakta{i su neo~ekivano ve} u prvom poluvremenu stekli prednost od 2:0, a pobjednik je bio odlu~en ve} u 56. minuti, kada je doma}i igra~ Go{i} ostvario het-trik za 3:0. Popularni „Plemi}i“ u posljednjih deset minuta postigli su dva gola te tako izbjegli rezultatsku katastrofu. Najbolji igra~ me~a Dragan Go{i} je u 30. minuti iskoristio centar{ut Uji}a i slabu reakciju gostuju}e odbrane te s nekoliko metara zatresao mre`u Zrinjskog. Na 2:0 doma}in je povisio u 39. minuti. Iskusni kapiten Ma-

Kvalifikacioni turnir juniorki za EP Belgija - BiH 6:0

Katastrofa u drugom me~u
Stadion @eljezni~ara na Grbavici. Gledalaca 200. Sutkinja: Ivona Malek Vrbanec (Hrvatska) 7. Strijelci: 1:0 - Dams (20), 2:0 Desager (39), 3:0 - Stevens (45), 4:0 - Onzija (46), 5:0 - Onzija (55. - penal), 6:0 Deseger (89). Igra~ica utakmice: Elijen Desager (Belgija) 7,5. BELGIJA: Pasemijer -, Vanvesnbis 7, Vejtjesns 7, Kerhagen 7, Gregoar 7, Desager 7,5, Dams 7 (od 65. Degenars 7), Mar{al 7, Stevens 7, Onzija 7, Filtjens 7 (od 53. Kran{of 7). Selektor: Ane Noe. BOSNA I HERCEGOVINA: Hod`i} 5,5, Strehaljuk 5, Dijakovi} 5,5, Jovanovi} 6, Crnjak 5,5, Denda 5,5, Cigi} 5,5 (od 47. Ljubanovi} 5), D`emid`i} 5, Brigi} 5 (od 88. Sokoli} -), [aboti}, Grabus 5, Spahi} 5 (od 85. Numanovi} -). Selektor: Samira Hurem. Juniorke BiH su uvjerljivo pora`ene u drugom susretu protiv svojih vr{njakinja iz Belgije. U susretu u Kre{evu Danska je uvjerljivo savladala Latviju s 10:0. Poredak: Danska 6, Belgija 6, BiH 0, Latvija 0. U utorak, 2. oktobra, igra se 3. kolo: Danska - Belgija (Grbavica) i BiH - Latvija (Kre{evo). F. K.

Lakta{i
Stadion SRC u Lakta{ima. Gledalaca 1.200. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 6,5. Pomo}nici: Edin Selimovi} (Bugojno) i Dragan Bojani} (Bijeljina). Delegat: Ljubomir ^orda{evi} (Bosanski [amac). Strijelci: 1:0 - Go{i} (30), 2:0 Go{i} (39), 3:0 - Go{i} (56), 3:1 - Ivankovi} (80), 3:2 - Joldi} (89). @uti kartoni: Sekuli}, Mirkovi} (Lakta{i). Igra~ utakmice: Dragan Go{i} (Lakta{i) 9.

3

(2:0)

2

Zrinjski
ZRINJSKI: Mari} 6 Nikoli} 6,5 I. D`idi} 6 D. D`idi} 6 (od 76. Joldi} -) Selimovi} 7 Ivankovi} 7 Pezo 6 (od 60. Smaji} -) Karad`a 6 @i`ovi} 6,5 Rajovi} 6,5 Suton 6 (od 66. \uri} -). Trener: Bla` Sli{kovi}. Jagodi}: Lakta{i iznenadili favorita

LAKTA[I: Ba{a 7 Sekuli} 7 Baji} 7 Marinovi} 7,5 ]ori} 7 Studen 6,5 (od 60. Mirkovi} -) \uri} 7 (od 76. ]irkovi} -) Uji} 8 In|i} 8 Mu~alovi} 7 Go{i} 9 (od 71. \ori} -). Trener: Vlado Jagodi}.

rinovi} je s 25 metara iznenadio golmana Mari}a, koji je odbio loptu pravo na nogu Go{i}a, a doma}i fudbaler nije pogrije{io. U nastavku, aplauze s tribina izmamio je In|i}, koji je u brazilskom stilu, makazicama, s desetak metara poslao loptu pored lijeve stative. U 56. minuti bilo je 3:0. Uji} je izveo korner s desne strane, kapiten gostiju Ivcica D`idi} glavom je skrenuo loptu u pravcu Go{i}a, koji je po tre}i put donio radost doma}im navija~ima. Z. VAJKI]

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

29 Troglav - Budu}nost 1:0

Prva liga FBiH

SA[K Napredak - Radni~ki 4:0

Het-trik Ferhatovi}a
Gosti nisu uputili nijedan udarac na gol protivnika
Stadion u Doglodima. Gledalaca: 150. Sudija: Vedran Zovko (Mostar). Pomo}nici: Mujo Mujanovi} (Vitez) i Elvis Pro{i} (Cazin). Delegat: Franjo Selak (Novi Travnik). Strijelci: 1:0 Ferhatovi} (25), 2:0 - Ferhatovi} (47), 3:0 - Torlak (77), 4:0 - Ferhatovi} (87). @uti kartoni: Kaljanac (SA[K Napredak), Merdanovi}, Bajri} (Radni~ki). Igra~ utakmice: Nidal Ferhatovi} (SA[K Napredak) 7,5. SA[K NAPREDAK: Kadi} -, [aboti} 6, Sadikovi} 6,5, Torlak 6,5 (od 88. ^i{ija -9, Bogilovi} 6, Kaljanac 6, Kadri} 6, Bajraktarevi} 6 (od 78. Paldum -), Selimovi} 5,5 (od 88. Ze}o -), Markovi} 6,5, Ferhatovi} 7,5. Predstavnik kluba: Miro Mati}. RADNI^KI: [abanovi} 5, [ubi} 5, Bajri} 5, Merdanovi} 5,5, Vrbi} 5, ^aklovica 5, Durgutovi} 5, Aljuki} 5, Kasumovi} 5 (od 70. Halilovi} 5), Halil~evi} 5 (od 68.

Stadion Zgona u Livnu. Gledalaca: 200. Sudija: Tarik Ke~o (Sarajevo) 6,5. Pomo}nici: D`afer Lu`i} (Zenica) i Mario Vinceti} (Ora{je). Delegat: Ekrem Ibrelji} (Fojnica). Strijelci: 1:0 - ^eko (74). @uti kartoni: ^eko, Mio~evi} (Troglav), ^amrkovi}, D`ananovi} (Budu}nost). Igra~ utakmice: Igor ^eko (Troglav) 7,5. TROGLAV: Vrgo~ 7, Kova~evi} 6 (od 46. [apina 6,5, od 89. Vejzagi} -), [andrk 6,5 (od 64. Mihaljevi} -), Baljak 6,5, Mio~evi} 6,5, ^eko 7,5, Vrdoljak 6,5, Purivatra Livnjaci u drugom dijelu slomili 6,5, ]ori} 6,5, Semren 6,5, Softi} otpor gostiju 6,5. Trener: Goran ^eko. BUDU]NOST: Husi} 6,5, Sulji} 6, E. ^ergi} 6,5, D`ananovi} 6, Softi} 6, ^amrkovi} 6, D. ^ergi} 5,5, Dedi} 5,5 (od 76. Kavazovi} -), Sli{ko 6, Slomi} 5,5 (od 82. Haski} -), ^ehaji} 6 (od 86. Hidi} -). Trener: Fuad Grbe{i}. M. KURBA[A

Drinovci - Gradina 2:0
Igrali{te Boljava u Drinovcima. Gledalaca: 350. Sudija: Husein Terzi} (Travnik) 7. Pomo}nici: Muamer ^ulo (Gora`de) i Haris \elilba{i} (Turbe). Delegat: Bo`o Pa{ali} ([ujica). Strijelci: 1:0 Bo{kovi} (18, penal), 2:0 - ]ori} (27). @uti kartoni: Rogi}, Glava{ (Drinovci), Obradovi}, Husi}, Gaji} (Gradina). Igra~ utakmice: Denis ]ori} (Drinovci) 8. DRINOVCI: Maru{i} 7, Rogi} 6,5, Beni} 7, Glava{ 7 (od 89. Bara} ), Kova~i} 7,5, Veli} 7, Ma{i} 6,5, Bo{kovi} 7, ]ori} 8, Erceg 7,5 (od 90. Vrcan -), Prusina 7,5. Trener: Radomir Tomas. GRADINA: Gaji} 7, [ehri} 6, Salamovi} 6, Husi} 6,5, Obradovi} 6,5, Mahmutovi} 5 (od 77. Br~kali} -), Kevri} 7, Turbi} 6,5 (od 79. Saliba{i} -), Smajlovi} 6 (od 41. Mehi} 6,5), Musi} 6, ^ardaklija 7. Trener: Ned`ad Bajrovi}. V. TOMAS

Ferhatovi}: Uvjerljiva igra Napretka

(Foto: A. Berbi})

Jusufovi} 5), Jaranovi} 5 (od 44. Guti} 5). Trener: Admir Ma{i}. Nogometa{i Napretka izdvojevali su sasvim zaslu`enu pobjedu nad indisponiranom ekipom Radni~kog te se tako uspjeli udaljiti iz opasne zone ispada-

nja. Zahvaljuju}i trostrukom strijelcu Nidalu Ferhatovi}u, pobjeda doma}ih bila je uvjerljiva, a kako su gosti igrali, govori i ~injenica da nisu uputili nijedan ozbiljan udarac ka golu Napretka. F. J.

Iskra - Ozren 1:1

Bosna - Bratstvo 1:1
Gradski stadion Luke u Visokom. Gledalaca: 200. Sudija: Adnan Pervan (Gora`de) 6. Pomo}nici: Samir Spahali} (Mostar), Dalibor Mavrak (Mostar). Delegat: Ramiz Omanovi} (Biha}). Strijelci: 1:0 - Karaveli} (60), 1:1 - Top~agi} (65). @uti kartoni: Provali}, Cana, Hrustanovi}, [eta (Bosna), Jogund`i}, Kalesi}, Fati}, Smaji}, Gaji} (Bratstvo). Crveni karton: Smaji} (drugi `uti) Igra~ utakmice: Samir Jogund`i} (Bratstvo) 7. BOSNA: Bekan 6, Memi} 5, Alagi} 5,5, Provali} 5,5, ^aki} 5,5 (od 61. D`afi} 5,5), Cana 5,5 (od 55. Omerba{i} 5), Lelo 5, Hrustanovi} 5,5, Karaveli} 5,5 (od 72. Teskered`i} 5), Bajri} 6, [eta 5,5. Trener: Mensur D`aviti. BRATSTVO: Ribi} 6, [u{a 5,5 (od 64. Omerovi} 5,5), Biloglavi} 6,5, Jogund`i} 7, Kalesi} 5,5, Mulaosmanovi} 5,5, Fati} 5,5 (od 61. Dizdarevi} 5,5), Top~agi} 6,5, Smaji} 5,5, Gaji} 5,5, Huski} - (od 3. Bori} 7). Trener: Samir Had`imahovi}. A. J.

Remi u derbiju za~elja
Gradski stadion Jakli} u Bugojnu. Gledalaca 400. Sudija: Nermin Hasi} (Tuzla) 7. Pomo}nici: Samir Hod`i} (@ivinice) i Toni Bandi} (Grude). Delegat: Ibrahim Maci} (Mostar). Strijelci: 1:0 - E. Smaji} (65), 1:1 - Ramovi} (89). @uti kartoni: Pra~i}, Maj~i}, Kmeta{, Ma{i}, Su~i} (Iskra), [abanad`ovi}, Gali}, Ramovi} (Ozren). Igra~ utakmice: Edin Smaji} (Iskra) 7. ISKRA: Be{i} 6,5, Kova~ (od 12. Pra~i} 6,5), E. Smaji} 7, ]ati} 7, Su~i} 6,5, Gvozden 6 (od 62. Maj~i} 6), Kmeta{ 6,5, Ke~o 6,5, Alispahi} 7, Ma{i} 7, Be{ir 6 (od 46. I. Smaji} 6,5). Trener: Mesud Durakovi}. OZREN: [abi} 6,5, Smaji} 6, Suljevi} - (od 25. [ehi} 6), Ramovi} 6,5, ^olpa 6,5, Krka 6, Gali} 6, Orta{ 6,5, [abanad`ovi} 6 (od 65. Simi} 5,5), Zahirovi} 6 (od 60. ^edi} 5,5), Mahmutovi} 6,5. Trener: Fadil Hod`i}. Iskra je u vodstvo do{la preko Edina Smaji}a, koji je odli~no primljenu loptu od Ma{i}a uspio zakucati u gornji lijevi ugao gostiju. Kada se o~ekivalo da }e bodovi ostati na Jakli}u, lopta je ispala Be{i}u, {to je iskoristio Ramovi} za 1:1. K. B.

Igman - GO[K 1:2
Stadion Igmana u Konjicu. Gledalaca 900. Sudija: Jasmin Smaji} (Kalesija) 6. Pomo}nici: Ermin Halilagi} (Sarajevo) i Semir Trako (Kakanj). Delegat: Suad Meco (Visoko). Strijelci: 0:1 - Karali} (33), 1:1 - F. [abanovi} (41), 1:2 - Karali} (90+1). @uti kartoni: Kudra, \apo (Igman), Krstev, Jovi}evi}, [reng, Brki} (GO[K). Igra~ utakmice: Vladimi} Karali} (GO[K) 7,5. IGMAN: Efendi} 5, Murti} 6,5 , Kuni} 5, \apo 6,5, F. [abanovi} 6,5, V. [abanovi} 6,5 (od 52. Muhi} 5,5), Kudra 7, Adnan Elezovi} 7, Murvat 6 (od 71. Sultani} 6), D`uhmur 6, Hebibovi} - (od 6. Adis Elezovi} 6). Trener: Nedim Jusufbegovi}. GO[K: [reng 7, Husi} 7, Jovi}evi} 6, Koji} 6,5, Stojanov 7, Rako 6 (od 52. Brki} 6,5), Pehar 6, Ljubojevi} 6,5 (od 82. Vila -), Krstev 6 (od 46. Iveti} 7), Alagi} 6, Karali} 7,5. Trener: Ivan Katalini}. E. N. Rezultati 8. kola: LIVNO: Troglav - Budu}nost 1:0, VISOKO: Bosna - Bratstvo 1:1, BUGOJNO: Iskra - Ozren 1:1, SARAJEVO: SA[K Napredak - Radni~ki 4:0, KONJIC: Igman - GO[K 1:2, KAKANJ: Rudar - Stani} Kre{evo 1:0, DRINOVCI: Drinovci - Gradina 2:0. Danas (15.30 sati): ^ITLUK: Brotnjo - Zvijezda. Parovi 9. kola (6./7. oktobar): Gradina - Troglav, Stani} Kre{evo Drinovci, GO[K - Rudar, Radni~ki - Igman, Ozren - SA[K Napredak, Bratstvo - Iskra, Zvijezda - Bosna, Budu}nost - Brotnjo.

Sa me~a u Bugojnu: Alispahi} u prodoru (Foto: M. [eketa)

Rudar - Stani} Kre{evo 1:0

Jedan pogodak, tri isklju~enja
Stadion Rudara u Kaknju. Gledalaca: 200. Sudija: Tomo Kre{o (Livno) 7. Pomo}nici: Emir Hasi} (Gra~anica) i Marko Petri} (Od`ak). Delegat: Joso Nedi} (Tolisa). Strijelac: 1:0 - Smajlovi} (83). @uti kartoni: Sarajki}, Husi}, Gafurovi} (Rudar), Bo{kailo, [ari}, A. Genjac (Stani} Kre{evo). Crveni kartoni: Gafurovi} (Rudar - 90. minuta), Bo{kailo (Stani} Kre{evo - 78.), Ze~evi} (Stani} Kre{evo - 90.). Igra~ utakmice: Tomislav Bencun (Stani} Kre{evo) 7,5. RUDAR: Had`i} -, Prki} 5,5 (od 46. D`afi} 6), Sarajki} 6,5, Gafurovi} 6,5, Janjo 6 (od 60. Neimarlija -), Spahi} 7, [abi} 6, Helja 5 (od 38. Genjac 6), Husi} 6, Smajlovi} 6,5, Muri} 6. Trener: Nijaz Kapo. STANI] KRE[EVO: Bencun 7,5, A. Genjac 6, Bari} 6,5, Kova~evi} 5,5 (od 75. J. Bo{njak -), Ze~evi} 5, S. Bo{njak 6, [ari} 5,5 (od 60. Pa{ukan 5), Ma{i} 6 (od 85. Brkanovi} -), Gali} 5, Lihovac 5, Bo{kailo 5. Trener: Aleksandar Antunovi}.

Tabela
1. Rudar 2. GO[K 3. Drinovci 4. Kre{evo 5. Zvijezda 6. SA[K 7. Igman 8. Bratstvo 9. Troglav 10. Gradina 11. Brotnjo 12. Ozren 13. Iskra 14. Radni~ki 15. Budu}nost 16. Bosna 8 7 8 8 7 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 0 0 4 3 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 8:6 11:7 6:3 8:4 7:5 7:3 8:6 11:11 8:8 10:12 6:7 10:11 8:10 7:12 7:11 8:14 16 15 15 13 12 11 11 11 11 10 9 8 8 8 8 7

Smajlovi}: Pogodio za tri boda

Derbi je protekao u nervoznoj i rastrganoj igri, koja nije zadovoljila malobrojne gladaoce. Nakon lo{eg jednosatnog izdanja oba tima, u fini{u je uslijedilo dosta uzbu|enja. Golman Bencun je uspio zaustaviti udarce Smajlovi}a, Sar-

ajki}a i Muri}a, ali je kapitulirao u 83. minuti. Ze~evi} je kardinalno pogrije{io i poklonio loptu Smajlovi}u, koji je neodbranjivo pogodio suprotni ugao. U 12. minuti Muri} nije realizirao jedanaesterac. Njegov je udarac odbranio golman Bencun. M. K.

30
Njema~ka

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

sport

Bajern trijumfovao u derbiju

Misimovi} donio bod Nirnbergu
Verder sa 8:1 deklasirao Arminiju iz Bilefelda
D`o Kol u akciji: ^elzi ponovo bez pobjede
(Foto: AFP)

Engleska

Novi posrtaj ^elzija

Portsmut savladao Reding sa 7:4
Arsenal pobijedio Vest hem i ostao na vrhu tabele
^elzi je protiv Fulema napravio novi posrtaj odigrav{i 0:0, dok su Arsenal i Liverpul slavili u gostima. Avramu Grantu nije pomogao ni povratak Didijea Drogbe (Didier Drogba), koji je u fini{u me~a isklju~ena zbog dva `uta kartona. Fulem je propustio nekoliko prilika da prekine ^elzijev niz bez poraza na Stemford brid`u. Drugi londonski derbi je pripao Arsenalu, koji je s 1:0 savladao Vest hem i ostao na ~elu tabele. Drugoplasirani Man~ester

Lista strijelaca
6 golova - Emanuel Adebajor (Arsenal) 5 - Nikola Anelka (Bolton), Bend`amin Mvaruvari (Portsmut) 4 - Sesk Fabregasd (Arsenal) 3 - Robin van Persi (Arsenal), Frenk Lampard (^elzi), Fernando Tores (Liverpul), Mark Viduka, Obafemi Martins, ^arls Nzgobia (Njukasl)... siti je s 3:1 pobijedio Njukasl. Liverpul se iz Vigana golom Benajuna (Benayoun) vratio s tri boda. ^ak 11 golova je vi|eno u Portsmutu, gdje je doma}in sa 7:4 bio bolji od Redinga. Rezultati i strijelci: ^elzi Fulem 0:0, Derbi kaunti - Bolton 1:1 (Miler 19 - Anelka 32), Portsmut - Reding 7:4 (Mvaruvari 7, 37, 70, Hreidarson 55, Kranj~ar 75, Dejvis 81, Muntati 90+2 penal - Hant 45+1, Kitson 48, Long 79, [ori 90+4), Sanderlend - Blekburn 1:2 (Lidbiter 90 - Bentli 53, Santa Kruz 55), Vest hem - Arsenal (Van Persi 13), Vigan - Liverpul (Benajun 75), Man~ester siti - Njukasl 3:1 (Petrov 38, Mpenza 47, Elano 87 (A. N.) - Martins 29).

Misimovi}: Pogodio za 3:3 protiv Bohuma

Razo~arenje Barbareza nakon poraza od Bajerna

Tabela
1. Arsenal 2. Man~ester s. 3. Liverpul 4. Man~ester j. 5. Portsmut 6. Blekburn 7. ^elzi 8. Njukasl 9. Aston vila 10. Vest hem 11. Everton 12. Vigan 13. Midlzbro 14. Birmingem 15. Sandrlend 16. Fulem 17. Reding 18. Totenhem 19. Bolton 20. Derbi kaunti 7 8 7 7 8 7 8 7 6 7 7 8 7 7 8 8 8 7 8 8 6 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 0 16:4 19 2 11:6 16 0 12:2 15 1 6:2 14 2 15:12 12 1 7:5 12 2 7:8 12 2 10:8 11 2 7:4 10 3 9:7 10 3 8:8 10 4 8:8 8 3 9:11 8 3 7:9 8 4 8:13 8 3 12:14 7 5 9:18 7 4 10:12 5 5 9:13 5 5 5:21 5

Kapiten na{e reprezentacije Zvjezdan Misimovi} donio je bod svom Nirnbergu protiv svog nekada{njeg kluba Bohuma. On je, naime, u 81. minuti me~a postigao gol za kona~nih 3:3 iako je Nirnberg imao i vodstvo od 2:1.

Tabela
1. Bajern 2. [alke 3. Karlsrue 4. Bajer L. 5. Verder 6. HSV 7. Herta 8. Ajntraht 9. [tutgart 10. Hanover 11. Arminija 12. Volfsburg 13. Bohum 14. Hansa 15. Dortmund 16. Duizburg 17. Nirnberg 18. Enerd`i 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 7 8 7 6 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 0 2 4 0 2 2 2 0 2 1 1 1 3 3 0 0 0 3 2 0 0 3 2 2 2 4 2 4 3 4 3 3 5 5 5 4 5 22:3 15:6 11:11 11:4 18:13 11:7 11:12 7:6 10:12 9:12 12:21 12:13 11:13 10:13 12:16 8:11 9:13 3:16 20 16 15 14 14 14 12 11 10 10 10 9 9 9 9 6 6 2

Lista strijelaca
8 golova - Miroslav Klose (Bajern) 6 - Luka Toni (Bajern), Rafael van der Vart (HSV) 5 - Marko Panteli} (Herta), Artur Vi{njarek (Arminija Bilefeld), Bubakar Sanogo (Verder Bremen) Leverkuzen - Bajern 0:1 (Toni 40), HSV - Volfsburg 2:2 (Rajnhart 17, Van der Vart 70 - Grafit 57 penal, Dejaga 88), Hansa - [tutgart 2:1 (Retgeb 16, Orestes 18 - Gomez 73), Karlsrue - Dortmund (Porselo 25, Egiman 64, Frajs 75 - Verns 41), Bohum - Nirnberg 3:3 ([estak 43, 66, Micel 62 - Kluge 41, 60, Misimovi} 81), Verder Bremen - Arminija 8:1 (Nijemejer 17, Hugo Almeida 35, 88, Sanogo 42, 44, Mertesaker 59, Rozenberg 66, Dijego 85 Vi{njarek 37), [alke - Herta 1:0 (Rafinja 44 penal) Danas igraju: Enerd`i kotbus - Ajntraht, Hanover - Duisburg (17 sati) (A. ^.)

D`eko na klupi
Edin D`eko je presjedio na klupi ~itavih 90 minuta u me~u HSV-a i Volfsburga koji je okon~an rezultatom 2:2. Doma}i iz Hamburga dva su puta imali vodstvo, ali je ekipa na{eg napada~a dva puta stizala do izjedna~enja. Golom Luke Tonija (Luca) Bajern Minhen je pobijedio na gostovanju u Leverkuzenu i tako pove}ao bodovnu prednost u odnosu na prvog pratioca, ekipu [alkea. U zanimljivoj predstavi na Bajareni ekipa Sergeja Barbareza imala je mno{tvo prilika, a nakon {to su ostale neiskori{tene, Toni je, na asistenciju Klosea, postavio kona~nih i zaslu`enih 0:1. Zaslu`enih najvi{e jer prethodno nije priznat ~ist gol Kloseu, koji je u

50. minuti, zbog povrede koljena, morao napustiti igru.

Poraz [tutgarta
Najuvjerljiviju pobjedu ostvario je goropadni Verder, koji je na svom terenu sa nevjerovatnih 8:1 savladao Arminiju uz po dva gola Almeide i Sanoga. Rezultati i strijelci: Bajer

Anketiranje navija~a o stadionima

Na Enfildu najbolja atmosfera
Stadion Liverpula Enfild ima najbolju atmosferu, dok dom igra~a Arsenala Emirejts ima najkvaliteniju hranu, ocijenjeno je u anketi u kojoj je u~estvovalo 1.100 navija~a, vlasnika godi{njih pretplatnih ulaznica engleskih klubova. Anketirani navija~i, koji nisu smjeli glasati za svoj klub, ocijenili su da uvjerljivo najbolju atmosferu ima ~uveni Liverpulov stadion te i da, poslije njega, najbolja atmosfera vlada u domovima Seltika, Portsmuta, Barcelone i Njukasla. Najboljim stadionom progla{en je Old traford Man~ester junajteda, ispred Arsenalovog Emirejtsa i Barceloninog Nou kampa. No, stadion Man~estera ima najlo{iju hranu, dok po dobrom zalogaju navija~i pamte

Najslavniji ~e{ki klub u rezultatskoj krizi

Jir`i Pli{ek na klupi Sparte?
Nekada{nji trener @eljezni~ara kandidat za nasljednika Mi{ala Bileka
Serija slabih rezultata Sparte iz Praga uzdrmala je stolicu Mi{ala Bileka (Michal), trenera najslavnijeg ~e{kog kluba. U ~e{kim medijima se kao dva najozbiljnija kandidata spominju predsjednik kluba Jozef ^ovanec (Chovanec), nekada{nji trener Sparte i selektor ^e{ke, te Jir`i Pli{ek (Jiri), sportski menad`er kluba. Pli{ek je prije nekoliko sezona trenirao FK @eljezni~ar, a pred po~etak ove sezone imenovan je za sportskog menad`era Sparte iz Praga. Mladi stru~njak (35 godina) je najzaslu`niji za odlazak mladih bh. fudbalera Edina D`eke, Samira Merzi}a, Avdije Vr{ajevi}a, Ajdina Mahmutovi}a i Admira Ljevakovi}a u ~e{ku Gambinus ligu. Sparta je, nakon eliminacije iz Lige {ampiona, dva puta uzastopno pora`ena u doma}oj ligi, od Teplica (1:2) i Mlade Bolesave (0:1), dok je u Kupu UEFA samo remizirala s danskim Odenseom na svom terenu. (Z. [.)
Old traford: Izabran za najbolji stadion

stadione Barcelone i engleskog drugoliga{a Norvi~a. Preporu~eno je izbjegavanje hrane na stadionima Rend`ersa i Seltika.
(M. T.)

Pli{ek: Sportski menad`er Sparte

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

31

Superkup [panije za ko{arka{e

Memorijalni turnir „Mirza Deliba{i}“ u ko{arci

Tanjevi} i Mr{i} ja~i od Mutap~i}a
Fenerbah~e-Ulker opravdao status favorita protiv Braun{vajga
Olimpijska dvorana Zetra u Sarajevu. Gledalaca 300. Sudije: Dubravko Muhvi}, Sa{a [arac (oba Hrvatska) Haris Bijedi} (BiH). Rezultat: Fenerbah~eUlker - Braun{vajg 82:63 (18:18, 22:14, 19:17, 23:14). FENERBAH^E - ULKER: Solomon 10, Turkd`an 19, Onan 9, Ba{ak 2, Erden 10, Kutlaj 6, Sava{ 9, Mr{i} 17, Vidmar, Demirel, Preld`i}, ^etin. Trener: Bogdan Tanjevi}. BRAUN[VAJG: Rajt 1, Levi 9, Alen 14, Viser 10, Drevo 16, Stakmen, D`ons 7, [mit, Har~enkov, Kolmen 6, Friz. Trener: Emir Mutap~i}. Nakon debakla u prvom kolu protiv FMP-a (67:95), ko{arka{i Fenerbah~e-Ulkera sino} su u drugom kolu Memorijalnog turnira „Mirza Deliba{i}“ savladali njema~ki Braun{vajg (82:63). U duelu dvojice biv{ih Bosninih ~lanova, uspje{niji je bio Bogdan Tanjevi}, kormilar Fenera, ~iji su ko{arka{i tokom ci-

Teletovi} ubacio pet poena prvaku Realu
Bojan Bogdanovi} debitirao za Real
U finale {panskog Superkupa, koji se protekla dva dana igrao u Bilbau, Tau keramika na{eg Mirze Teletovi}a plasirala se savladav{i u polufinalu aktuelnog prvaka, madridski Real s minimalnih 83:82. Teletovi} je igrao 12 minuta i postigao pet poena te upisao tri skoka, a zanimljivo je da je u dresu Reala debitirao 18-godi{nji Mostarac Bojan Bogdanovi}. Za dvije minute Bogdanovi} je postigao jedan poen. U drugom polufinalu igrali su Barcelona i doma}i Iurbentija Bilbao, a neo~ekivano su slavili doma}i ko{arka{i rezultatom 74:67 (Marcelinjo Huertas 16 poena; Jaka Lakovi~ 23 poena, 5 skokova i 4 asistencije). U sastavu Barcelone nije bilo na{eg Nihada \edovi}a, koji je u drugom nastupu za mladi Barcin tim u tre}oj ligi ubacio 18 poena protiv Tarangone (51:85). Ni u sastavu Tau keramike nije bilo Stanka Bara}a, koji }e, prema najnovijim informacijama, ipak i}i na pozajmicu naredne sezone, i to u rimsku Lotomatiku kod trenera Jasmina Repe{e. (V. B.)

Fener vodio cijelim tokom me~a

(Foto: F. Fo~o)

jelog me~a imali rezultatsku prednost nad timom Emira Mutap~i}a. Turskog prvaka, koji je bio favorit u ovom me~u, predvodili su Mirsad Turkd`an (Turkcan) sa 19 i dugogodi{nji bh. reprezentativac Damir Mr{i} sa 17 poe-

na (trojke 8/5). Sino} su igrali Bosna ASA BH Telecom i FMP, a danas je na rasporedu tre}e, posljednje kolo. Sastaju se: FMP - Braun{vajg (18 sati) i Bosna ASA BH Telecom - Fenerbah~e Ulker (20.15). E. JESENKOVI]

Teletovi}: Tau keramika u finalu

Prijateljska ko{arka{ka utakmica Igokea - Partizan 73:93

Memorijal „Davorin Popovi} Da~o“

Dvorana „Ramiz Sal~in“ u Sarajevu. Gledalaca: 200. Sudije: Haris Bili}, Medin Du{kaj. Dele-

Osvaja~ Kupa BiH Sarajkama ~etvrto mjesto preslab za Beogra|ane
gat: ]amil Osmanagi} (svi iz Sarajeva). Pet li~nih gre{aka: Dejvis, Skot (@eljezni~ar). Rezultat: @eljezni~ar - Budu}nost 68:74 (21:20, 10:16, 12:20, 22:9, 3:9). @ELJEZNI^AR: D`ankovi}, Miki} 4, Gambira`a 2, Mu{i} 7, Rus 14, Sofovi} 2, Dejvis 20, Mujovi} 2, Skot 8, Ham{i} 9. Trener: Elmedin Omani}. BUDU]NOST: Milutinovi} 11, ]ulafi} 7, Maleti} 10, \urovi}, Aleksi} 14, Mihajlovi}, Popovi} 8, Perovanovi} 32, Dragani}, Jovanovi}. Trener: Aleksandar ^urovi}. Ko{arka{icama sarajevskog @eljezni~ara pripalo je posljednje, ~etvrto mjesto na Me|unarodnom memorijalnom turniru „Davorin Popovi} Da~o“. U borbi za tre}u poziciju bolje od „Plavih“ sa 74:68 bile su igra~ice podgori~ke Budu}nosti nakon produ`etka. Najbolja na parketu bila je Iva Perovanovi}, ko{arka{ica tima iz Crne Gore, sa 32 poena i 19 skokova, a pored nje. U redovima Sarajki bolja od ostalih bila je Amerikanka Deona Dejvis (Davis) sa 20 poena. I. S. Sportski centar „Nenad Ba{tinac“ u Aleksandrovcu. Gledalaca: 1.500. Sudije: Milan Adamovi}, Sa{a Jovani} i Miljan [obot (svi iz Banje Luke). Rezultat: Igokea - Partizan 73:93 (23:23, 18:23, 8:32, 24:15). IGOKEA: To{i} 26, Zeljkovi}, Bo{njak 3, Atanackovi} 1, \urica 6, Bilanovi}, ]up 10, Radi}, Mirkovi} 6, \ogo 15, Doj~inovi}, Adamovi} 6. Trener: Miodrag Kadija. PARTIZAN: Palacio 4, Tepi} 12, Rizvi}, Kecman 8, Balaban 7, Borovnjak 7, Bo`i} 5, Veli~kovi} 25, Milo{evi} 5, Pekovi} 7, Vitkovac 9, \urkovi} 4. Trener: Du{an Vujo{evi}. Uo~i regionalne NLB lige, ko{arka{i Partizana su u prijateljskoj utakmici u Aleksandrovcu savladali Igokeu, osvaja~a Kupa BiH. ^estim izmjenama igra~a u drugoj ~etvrtini Beogra|ani su u 18. minuti stvorili prednost od 10 poena vi{ka, ~ime je pitanje pobjednika bilo rije{eno. Z. V.

@eljezni~ar - Budu}nost 68:74

Dejvis u prodoru: Najefikasnija u redovima „Plavih“

(Foto: A. Berbi})

Bosnin rival testira centra
Srbijanski centar Petar Popovi} (211 centimetara, 28 godina), koji je pro{le sezone igrao za beogradsku Crvenu zvezdu, na sedmodnevnoj je probi u {panskom Huventudu, rivalu na{e Bosne u ULEB kupu. Popovi} je s Huventudom otputovao na pripreme u Holandiju, a ishod ove probe s velikom pa`njom i{~ekuju i u Union Olimpiji, koja, nakon neuspjeha u nastojanju da iz Tau keramike na pozajmicu dovede Stanka Bara}a, na listi `elja ima upravo Popovi}a, zatim Vladu Dragojlovi}a i Ratka Vardu.
(V. B.)

Detalj sa me~a: ]up pod ko{em Partizana (Foto: Z. Vajki})

Popovi} na probi u Huventudu Torsunov i Beker za naslov
U finalu teniskog ATP turnira, koji se igra u Bangkoku za nagradni fond od 550.000 dolara, sastat }e se Rus Dmitrij Tursunov i Nijemac Benjamin Beker (Becker). Tursunov je u polufinalu bio bolji od [panca Fernanda Verdaska (Verdasco) sa 7:6, 4:6, 6:4, dok je Beker savladao Tomasa Berdiha (Berdich) iz ^e{ke sa 3:6, 6:4, 6:4. (A. Dr.)

ATP turnir u Bangkoku

Svjetsko prvenstvo u bo}anju

Markica Dodig osigurao srebro
Pretposljednjeg dana Svjetskog prvenstva u bo}anju, koje se odr`ava u Grudama i Posu{ju, bh. reprezentativac Markica Dodig osigurao je, u najnepovoljnijem raspletu, srebrenu medalju. U disciplini bli`anje i izbijanje ukrug protiv Italijana Deregibasa Dodig je pobijedio s 29:26, a sada mu preostaje jo{ duel sa Tuni`aninom Ajmijem za zlato. Vrijedan rezultat bh. reprezentativci su zabilje`ili i u disciplini {tafetno izbijanje (48/54) osvojiv{i peto mjesto uz novi dr`avni rekord. Bh. takmi~ar Glavini} pobijedio je Japanca Tojodu (Toyoda) u brzinskom izbijanju (36/45), dok je u ~etvrtfinalu bio {esti (33/48) i ispao iz borbe za medalje.

32
Liga prvaka za rukometa{e

Dnevni avaz, nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

sport

Bosna danas sa Brestom

[abanovi}: Uz podr{ku navija~a do trijumfa
Iako su Bjelorusi dobri, kvalitetniji smo od njih, ali to moramo pokazati i na terenu, poru~io je trener Jovica Elezovi}
Nakon vi{e od dva mjeseca mukotrpnog rada i priprema, rukometa{i sarajevske Bosne danas }e istr~ati na parket dvorane „Mirza Deliba{i}“ i u okviru prvog kola Lige evropskih prvaka odmjeriti snage s ekipom Me{kov Bresta. Iako svi „Studenti“ vjeruju da su dovoljno kvalitetni da izbore vrlo vrijednu pobjedu, do nje ne}e biti tako lako do}i. Zbog toga su pozvali publiku da ih u {to ve}em broju do|e bodriti, {to bi igra~ima na{eg prvaka predstavljalo dodatni motiv.
Dodig: [ansa i za zlato

Danas, poslednjeg dana SP-a, bit }e poznat kona~an poredak reprezentacija i pojedinaca. D. A.

Formula 1

Danas utrka za VN Japana

Nisu bezopasni
- U Skenderiji `elimo ostvariti sve pobjede. No, iako imamo kvalitetan tim, od velikog }e nam zna~aja biti podr{ka publike. Na{ dana{nji protivnici ja~i su nego pro{le godine. Ba{ kao i Bosna, svaki put postavljaju sve vi{e ciljeve. Ekipu su poja~ala dvojica ukrajinskih reprezentativaca pa nisu bezopasni. Jesmo kvalitetniji, ali to mora-

„Studenti“ na posljednjem treningu u Skenderiji

(Foto: A. Berbi})

Bosna LO - Me{kov Brest
Dvorana „Mirza Deliba{i}“ KSC Skenderija. Kapacitet: 6.000. Po~etak u 16 sati. Sudije: Holger Flaj{ i Jirgen Riber (Njema~ka). Delegat: Kamer Metalari (Makedonija). BOSNA LO: [abanovi}, Grahovac, Martinovi}, Veselinov, Veselinovi}, Harmandi}, Anisimov, Ja{ki}, Stevanovi}, mo i pokazati. [to se ti~e taktike, morat }emo ih nadtr~ati u oba smjera pa bi, u tom slu~aju, prednost ve}eg fonda na{ih kvalitetnih igra~a do{la do izra`aja - analizirao je protivnika Bosnin strateg Jovica Elezovi} te dodao da je Me{kov najopasniji na pozicijama lijevog i srednjeg vanjskog. U proteklim je sezonama jedna od bitnijih karika u BosniToromanovi}, Omer~evi}, Jonovski, Divkovi}, Jahi}, Kapisoda. Trener: Jovica Elezovi}. ME[KOV BREST: Krajnov, Sokolovski, Mo~alov, Haro{ka, Ostrovski, Filipov, Nehaj~ik, Kiriljenko, Naganov, Bo~arnjikov, Usa~ev, Hizejev, Zelinski, Hramljiko. Trener: Vladimir Savko. noj koncepciji bila pozicija golmana. Nakon {to je oti{ao izvrsni Tahirovi}, sada su tu [abanovi} i Grahovac. - Kona~no smo do~ekali ovu utakmicu. Me{kov je jak ~im se takmi~i u Ligi prvaka. No, radili smo mukotrpno i naravno da o~ekujemo trijumf.

Hamilton: Vode}i u poretku voza~a

(Foto: AP)

Hamiltonu prva startna pozicija
Britanac Luis Hamilton (Lewis) u Meklarenu startat }e s prvog startnog mjesta na dana{njoj Velikoj nagradi Japana, dok }e drugi biti njegov kolega iz mom~adi Fernando Alonso. Iz drugog reda krenut }e Ferarijev dvojac Kimi Raikonen (Räikkönen) - Felipe Masa (Massa), a slijede Nik Hajdfeld (Nick Heidfeld), Niko Rosberg (Nico), Jenson Baton (Button) i Mark Veber (Webber) u prvih osam mjesta. Tri utrke prije kraja Hamilton u poretku voza~a vodi s 97 bodova, a slijedi ga Alonso s 95. Utrka u Japanu po~et }e u 6.30 sati po srednjoevropskom vremenu. Rezultati kvalifikacija: 1. Luis Hamilton (Britanija/ Meklaren) 1.25:368, 2. Fernando Alonso ([panija/Meklaren) 1.25:438, 3. Kimi Raikonen (Finska/Ferari) 1.25:516, 4. Felipe Masa (Brazil/Ferari) 1.25:765... (A. ^.)
[abanovi}: Jedva ~eka me~

Paklena atmosfera
Pozvao bih navija~e da budu na{ osmi igra~ te da ponovo naprave paklenu atmosferu kao {to su to ~inili pro{le godine. Uz njihovu pomo}, u Skenderiji ne mo`emo i ne smijemo podbaciti - rekao je [abanovi}. Njegov je kolega kratko rekao: - Pozvao bih navija~e da do|u u {to ve}em broju, a ja mogu obe}ati samo da }emo dati maksimum - poru~io je Grahovac. A. ^ULI]

Salman: Ove godine `elimo tri pobjede
Predsjednik Upravnog odbora RK Bosna LO Nermin Salman po`elio je sre}u igra~ima uo~i prvog me~a u Ligi prvaka. - Ovo je na{e tre}e u~e{}e u Ligi prvaka, i to s ekipom koja, objektivno, mo`da i u historiji, nikada nije bila ja~a. U prvoj godini me|u elitom ostvarili smo jednu pobjedu, nad Skjernom. Lani smo dva puta bili bolji od Povaske Bistrice, a ove godine o~ekujemo barem tri trijumfa. Nadam se da }e to biti dovoljno da ostvarimo cilj i plasiramo se u drugi krug takmi~enja - kazao je Salman.

^elend` kup Ljubu{ki TC - Viktori Regia 30:23

Na{e rukometa{ice iznenadile Bjeloruskinje
Dvorana u Minsku. Gledalaca: 500. Sudije: Floresen i Stoija (Rumunija). Delegat: Metreveli (Gruzija). Sedmerci: Ljubu{ki Trgocoop 5 (4), Viktori Regia 8 (6). Isklju~enja: Ljubu{ki Trgocoop 8 minuta, Viktori Regia 10. Rezultat: Ljubu{ki TC - Viktori Regia 30:23 (13:13). LJUBU[KI TC: Su{ac, A. Prusina 4, ^olak, Knezovi} 8, M. Prusina 3, Tomi} 1, Gudelj 4, Keki} 4, Zovak, Bijeli}, Mlaki} 6. Trener: Zvonko Papak. VIKTORI REGIA: ^uha, H. Tsukhla 1, Kisina 7, J. Tsukhla, Ja{~uk 4, Kalesnik, Kazei 2, Vasijukevi~ 4, Mukhina, Ihnastik 2, Antsimenik 2, Ansejenko 1. Trener: Aleksandar Zo{vi{. Iako su u Bjelorusiju stigle nekompletne, rukometa{ice Ljubu{kog su pomalo neo~ekivano zabilje`ile uvjerljivu pobjedu nad doma}im sastavom, koji je va`io za favorita, te tako napravile veliki korak prema plasmanu u daljnje takmi~enje ^elend` kupa. Za razliku od djevojaka, rukometa{i Izvi|a~a nisu dobro startali na kvalifikacijskom turniru u [apcu, tako|er u ^elend` kupu. Izvi|a~ je od slova~kog Starta izgubio rezultatom 25:32 (16:19). M. Kr.

Svjetsko prvenstvo u kik-boksu

Poturak i Glava{ izborili finale
D`enan Poturak i Bojan Glava{ osigurali su medalje na Svjetskom kik-boks prvenstvu u Beogradu, javila je Fena. Poturak je u disciplini K-1 u kategoriji do 86 kilograma izborio plasman u dana{nji finale, gdje }e se sastati sa Hrvatom Ivanom Stani}em, dok je Glava{ pro{ao u polufinale lou-kika, gdje }e se sastati sa Rusom Gamzatom IsalmagomePoturak: Danas borba za naslov dovom.

Dnevni avaz

nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

33

JACK POT ZA NAREDNO KOLO:

GARANTOVANI JACK POT ZA 32. kolo TV BINGA 300.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 31. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 28.09.2007.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:

lutrija BiH

1. 11. 21. 31.

57 77 37 19

2. 12. 22. 32

48 03 68 31

3. 13. 23. 33.

76 13 29 05

4. 14. 24.

39 28 75

5. 15. 25.

11 87 60

6. 16. 26.

36 16 01

7. 17. 27.

35 26 85

8. 18. 28.

65 17 34

9. 19. 29.

06 71 69

10. 20. 30.

44 07 40

JACK POT (BINGO 33) - NIJE IZVU^EN
3.345,70 KM 9,60 KM

LUTRIJA BiH SARAJEVO

29.09.2007.godine

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
SA 10 POGODAKA (2 REDA ) SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 28, IMA DOBITAKA: 13.605,

DOBICI TV BINGO:
DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)
ZASTUPNIK : 00003 3910171 023-3118443-48 ZASTUPNIK : 00005 3940012 023-3290988-27 ZASTUPNIK : 00051 3950616 022-2078400-62 ZASTUPNIK : 00075 3950333 022-1916044-71 ZASTUPNIK : 00076 3950473 022-2294191-06 ZASTUPNIK : 00082 3930051 022-1993559-71 3950719 022-1295950-85 ZASTUPNIK : 00142 3920122 022-3510135-93 ZASTUPNIK : 00143 3950034 022-3814645-85 ZASTUPNIK : 00145 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 3941102 022-0232702-17 ZASTUPNIK : 00150 3910295 022-0033191-01 ZASTUPNIK : 00227 3940910 022-3429612-67 ZASTUPNIK : 00228 3950024 022-1992595-78 ZASTUPNIK : 00257 3920235 022-2896230-62 ZASTUPNIK : 00296 3860089 022-3270268-52 3950805 022-3268595-65 ZASTUPNIK : 00312 3950108 022-3023562-73 ZASTUPNIK : 00315 3940454 022-3661591-49 ZASTUPNIK : 00316 3920072 022-3243818-00 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED ZASTUPNIK : 00336 3920198 022-3530786-07 ZASTUPNIK : 00372 3930168 022-0101241-48 ZASTUPNIK : 00381 3860175 022-0523991-19 ZASTUPNIK : 00391 3930025 022-0417791-28 ZASTUPNIK : 00625 3950085 022-3650116-65 ZASTUPNIK : 00663 3951373 022-1884369-85 ZASTUPNIK : 00672 3950285 022-0306705-10 ZASTUPNIK : 00705 3950112 023-3264110-76 ZASTUPNIK : 00756 3950476 022-0541045-23 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED

JACK POT ZA 31. KOLO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165.264,20 KM UPLAÆENO JE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436.996,50 KM NAGRADNI FOND 60%: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262.197,90 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRAÈ-GOST : . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA I i II REDA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234.197,90 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM FOND ZA 10 POGODAKA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93.679,20 KM FOND ZA 5 POGODAKA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.818,70 KM FOND ZA GLEDAOCE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.700,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 31. kolo TV BINGA JE 09.11.2007.god.
DOBITNICI U IGRI IGRAÈ-GOST (SMS) IZ 30. KOLA 1. ZASTUPNIK : 00259 - MOSTAR 3820063 022-0456494-25 1.000,00 KM 2. ZASTUPNIK : 00206 - TUZLA 3840096 022-3026755-80 9.450,00 KM 3. ZASTUPNIK : 00373 - CAZIN 3850519 022-0616294-61 3.150,00 KM 4. ZASTUPNIK : 00199 - LUKAVAC 3851102 022-3070611-20 4.730,00 KM 5. ZASTUPNIK : 00358 - BOSANSKA OTOKA 3820004 022-2519488-81 1.000,00 KM DOBICI U IGRI IGRAÈ-GOST (SMS) U 31. KOLU 1. ZASTUPNIK : 00680 - SARAJEVO 3950151 022-1095023-07 2. ZASTUPNIK : 00675 - SARAJEVO 3910192 022-1818514-60 3. ZASTUPNIK : 00120 - SARAJEVO 3950190 022-2281958-41 4. ZASTUPNIK : 00104 - ZAVIDOVIÆI 3950161 022-3266665-74 5. ZASTUPNIK : 00143 - TRAVNIK 3940010 022-3814497-24

LUTRIJA BiH SARAJEVO

29.09.2007.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 30. KOLA TV TOMBOLE-BINGO OD 21.09.2007.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 30. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA BINGO 33, BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO

NAGRADE U IGRI IGRA^-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO
1. 2. 3. 4. 19.220,00 KM 11.530,00 KM 7.690,00 KM 5.770,00 KM 5. 6. 7. 8. 3.840,00 KM 1.000,00 KM 1.000,00 KM 1.000,00 KM

SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA 061 - 400 - 130 063 - 88 - 870
cijena poruke sa ura~unatim PDV-om 0,57 KM

DOBITNICI ULTRA PLUS PAKETA BH TELECOMA U 31. KOLU
1. ZASTUPNIK : 00198 - LUKAVAC 3951689 022-0059600-07 2. ZASTUPNIK : 00160 - KLADANJ 3950212 022-0668524-85 3. ZASTUPNIK : 00147 - ZENICA 3950683 022-3312279-88 4. ZASTUPNIK : 00147 - ZENICA 3952204 022-3313767-30 5. ZASTUPNIK : 00748 - SARAJEVO 3860240 023-3119476-19

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IMA DOBITAKA: SA 10 POGODAKA (2 REDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IMA DOBITAKA:

2, . . . . . . . . . .24.082,60 KM 26, . . . . . . . . . . .1.111,50 KM

SA 5 POGODAKA (1 RED ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IMA DOBITAKA: 11.798, . . . . . . . . . . . . . . 5,00 KM

JACK POT ZA 30. KOLO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96.330,50 KM UPLAÆENO JE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367.768,50 KM NAGRADNI FOND 60%: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220.661,10 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRAÈ-GOST: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.165,30 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.165,30 KM FOND ZA 10 POGODAKA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.899,20 KM FOND ZA 5 POGODAKA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58.531,40 KM FOND ZA GLEDAOCE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.900,00 KM

ROK ZA PRIGOVORE: ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE 4 (^ETIRI) DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 (DESET) DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU
NAPOMENA
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 30. KOLO TV BINGA JE 02.11.2007.god.

34 Nedjelja, 30. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO UPRAVNI ODBOR Broj: 01-4-848-15 /07 Dana: 14.09.2007. godine Na osnovu ~lana 30. Pravila igre na sre}u TV Tombola Bingo, Upravni odbor Lutrije Bosne i Hercegovine, na sjednici odr`anoj dana 13.09.2007. godine, d o n i o j e poruka prijave svoje listi}e u vremenu prodaje Vanrednog Binga od 01.10. do 26.10.2007. godine, na odre|ene brojeve telefona, mogu dobiti jedan od tri automobila Golf V, slu~ajnim odabirom. Igra igra~ gost Za igru igra~ gost imaoci potvrde Vanrednog Binga mogu slati SMS poruke samo u periodu od 20.10. do 26.10.2007. godine. ^lan 4. Raspodjela fonda dobitaka Ukoliko se do 33 broja ne ostvari Jackpot, fond dobitaka Vanrednog Binga iznosi 60% od ukupne uplate + 150.000 KM koje daje Lutrija BiH. Nakon {to se od tako formiranog fonda dobitaka odbije vrijednost tri Golfa V i iznos za igru igra~ gost, ostatak fonda dobitaka se dijeli kako slijedi: - 50% za deseterce i - 50% za peterce. ^lan 5. Odredbe ove Odluke primjenjuju se umjesto odredbi ~lana 31. Pravila igre na sre}u TV Tombola Bingo. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavi}e se u listu „Dnevni avaz“. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Zdravko Raji}, s.r.

ODLUKU o vanrednom 9. kolu igre na sre}u TV TOMBOLA BINGO
^lan 1. Vanredno 9. kolo igre na sre}u TV Tombola Bingo prire|uje se dana 26.10.2007. godine - petak / u daljem tekstu: Vanredni Bingo./ ^lan 2. Prodaja kartica Vanrednog Binga po~inje te}i od 01.10. - 26.10.2007. godine. Cijena jedne kartice sa tri kombinacije iznosi 2,00 KM. Fond dobitaka Vanrednog Binga je 60% od ukupne uplate. Vrijeme izvla~enja dobitaka : petak 26.10.2007. godine, u 20 sati, u direktnom izvla~enju na Federalnoj televiziji. ^lan 3. Vanredni Bingo ima slijede}e vrste dobitaka: - dobitak prve vrste Jackpot Jackpot se dobija ako je na jednoj od tri kombinacije, ispisanoj na potvrdi ili zvani~noj kartici, pogo|eno svih 15 do tada izvu~enih brojeva, zaklju~no sa 33 / tridesettre}im / izvu~enim brojem. Jackpot ~ini akumulacija predhodnih redovnih kola + fond za bingo vanrednog kola. - dobitak druge vrste ostvaruje se zaklju~no sa 33 / tridesettre}im / izvu~enim brojem, ako je pogodjeno svih deset brojeva u bilo koja dva od tri reda jedne kombinacije ispisane na potvrdi. - dobitak tre}e vrste ostvaruje se zaklju~no sa 33 / tridesettre}im / izvu~enim brojem, ako je pogodjeno svih pet brojeva u bilo kojem redu jedne kombinacije ispisane na potvrdi. Nagrada za u~esnike u studiju Za u~esnike u studiju utvr|uju se nagrade u iznosu od 5.000 do 10.000 KM i 14 nagrada u iznosu od po 100 KM. Dobici putem SMS poruka Dobici putem SMS poruka u Vanrednom Bingu su 3 automobila Golf V sa pla}enim porezima u iznosu od 40.000,00 KM po jednom automobilu, i nov~ani dobici u ukupnom iznosu od 28.000,00 KM / ~lan 23. Pravila /. Od 28.000,00 KM odbiju se 3 dobitka po 1.000,00 KM, a ostatak se dijeli na 5 dobitaka prema procentima: 40%, 24%, 16%, 12%, i 8%. / ~lan 16. Pravila / Nagrada - jedan od tri automobila Golf V Svi igra~i Vanrednog Binga koji putem SMS

SREDNJA STRUKOVNA [KOLA S PRAVOM JAVNOSTI „CENTAR ZA OBRAZOVANJE“ [IROKI BRIJEG Obilazna cesta 3. Na temelju ~lanka 35. Statuta Srednje strukovne {kole s pravom javnosti „Centar za obrazovanje“ [iroki Brijeg i ~lanka 13. Pravilnika o srednjo{kolskom obrazovanju odraslih („Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke“, br. 5/01), [kolski odbor na X. sjednici odr`anoj dana 03.09.2007. godine donio je odluku o raspisivanju

NATJE^AJ
za upis polaznika u programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih za {kolsku godinu 2007/08 za: 1. ^etverogodi{nji strukovni programi za stjecanje srednje stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja: - Ekonomist - Tehni~ar cestovnog prometa - Administrativni tajnik - Upravni referent - Hotelijersko – turisti~ki tehni~ar - Komercijalist - Tehni~ar PT prometa - Strojarski (ma{inski) tehni~ar - [umarski tehni~ar 2. Trogodi{nji strukovni programi za stjecanje srednje stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja: - Voza~ motornog vozila (tzv. Dr`avni ispit) - Prodava~ - Konobar - Kuhar - Armira~ (savija~ `eljeza) - Podopolaga~ - Zidar - Tesar - Krovopokriva~ i izolater - Kerami~ar – oblaga~ - Klesar 3. Programi stru~nog usavr{avanja za zanimanja: - Voza~ motornog vozila u me|unarodnom cestovnom prometu robe i putnika - Plinoinstalater - specijalist - Instalater grijanja i klimatizacije – specijalist - Konobar – specijalist - Kuhar – specijalist - Prodava~ – specijalist

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE, d.o.o. Broj: 1004 /07 Dana: 24.09.2007. godine Na osnovu ~lana 31. Zakona o igrama na sre}u / „Slu`bene novine F BiH“ broj: 01/02/ i ~lana 16. Statuta Lutrije Bosne i Hercegovine / „Slu`bene novine F BiH“ broj: 43/03 /, generalni direktor Lutrije BiH, donosi

ODLUKU
o isplati neispla}enih dobitaka 1. Odobravam uve}anje fonda dobitaka u vanrednom 9. kolu igre na sre}u TV TOMBOLA BINGO, koje se prire|uje dana 26.10.2007. godine, u iznosu od 170.000,00 KM. Od iznosa iz stava 1. ove ta~ke izdvoji}e se iznos od 20.000,00 KM za dobitke putem SMS-a i to: - 2 x 5.000,00 KM - 10 x 1.000,00 KM 2. Iznos iz ta~ke 1. ove odluke bi}e ispla}en iz fonda neispla}enih dobitaka. 3. Za realizaciju odluke odgovorni su nadle`ni sektori. 4. Odluka stupa na snagu danom dono{enja. Generalni direktor Muris Aganagi} s.r.

4. Programi stru~nog osposobljavanja za zanimanja: - Rukovatelj auto dizalicom Rukovatelj mosnom dizalicom - Rukovatelj portalnom dizalicom Rukovatelj hidrauli~nom dizalicom - Rukovatelj lakim lan~anim dizalicama Rukovatelj toranjskom dizalicom - Rukovatelj vili~arom Rukovatelj buldo`erom - Rukovatelj skejperom Rukovatelj bagerom - Rukovatelj demperom Rukovatelj grejderom - Rukovatelj utovariva~em i zgrta~em Rukovatelj rovokopa~om - Rukovatelj strojem za otkop kamena Rukovatelj vibracionim nabija~em - Rukovatelj fini{erom Rukovatelj valjkom - Rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta (fini{erom) - Rukovatelj kompresorima i kompresorskim strojevima - Ophodar ceste UVJETI UPISA U programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih mo`e se upisati osoba koja ima navr{enih 15 godina `ivota, psihofizi~ke uvjete za savladavanje obrazovnog programa i zavr{enu osnovnu {kolu za programe stjecanja srednje stru~ne spreme i programe osposobljavanja, odnosno zavr{enu srednju {kolu za programe prekvalifikacije i usavr{avanja do 01.10.2007. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona u [irokom Brijegu: 039/703 – 384, 039/703 – 752 i 063/408 – 176, u Zenici: 032/404 – 422 i u Sarajevu: 061/153 – 352.

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLI[A I TURIZMA u suradnji sa privrednim dru{tvom „Haus Milos“ d.o.o. sa sjedi{tem u Rakovici, Op}ina Ilid`a - Sarajevo, poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Mjesne zajednice Rakovica da uzmu u~e{}e u

JAVNOJ RASPRAVI
u postupku odobravanja Studije uticaja na okoli{ kamenoloma na lokalitetu „Zobov dol“ u Rakovici koja }e se odr`ati dana 09. 10. 2007. godine sa po~etkom u 10.00 sati u prostorijama Uprave kamenoloma „Haus Milos“ u Rakovici, Rakovi~ka cesta 389. Dnevni red: 1. Prezentacija zakonskog osnova za odobravanje Studije uticaja na okoli{ (predstavnik Federalno ministarstvo okoli{a i turizma) 2. Prezentacija dokumentacije za Studiju uticaja na okoli{ (predstavnik konsultanta i investitora) 3. Diskusija, odgovori i obja{njenja Dokumentacija - Studija uticaja na okoli{ kamenoloma na lokalitetu „Zobov dol“ u Rakovici dostupna je na uvid u prostorijama Op}ine Ilid`a, Slu`ba za urbanizam, prostorijama Federalnog ministarstva okoli{a i turizma - Sektor za okolinske dozvole, ul. Titova 9a/IV Sarajevo, kao i na web stranici mlinistarstva www.fmoit.gov.ba, link javna rasprava.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U GRA^ANICI Broj: 027-0-Mal-06-000 492 Gra~anica, 24. 09. 2007. god. Na osnovu ~l. 348 stav 3 u vezi sa stavom 5 Zakona o parni~nom postupku tu`enom \onlagi} Muhamedu iz Klokotnice, Samari} bb.,

DOSTAVLJA SE TU@BA NA ODGOVOR
Tu`ilac BH Telecom dd Sarajevo - Direkcija Tuzla protiv tu`enog \onlagi} Muhameda iz Klokotnice, Samari} bb, radi duga v.s. 1.175,10 KM. Pozivamo Vas da najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be dostavite sudu pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu. Odgovor na tu`bu treba da sadr`i izja{njenje da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev, naznaku suda, broj predmeta, predmet spora i potpis tu`enog. U odgovoru na tu`bu mo`ete iznijeti i procesne prigovore. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode te dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice kao i pravni osnov navoda. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (~l. 182 st. 1. Zakona o parni~nom postupku - presudu zbog propu{tanja). Dostava tu`be se smatra obavljenom po proteku 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama. SUDIJA Omer [erbe~i}

Dnevni avaz

nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

35

MALI

OGLASI
Prodaja
klima, cen. zaklju~avanje, multi eselok, novi zup~asti remen, 14.500 KM. Tel. 033 510333, 062 130 071. Passat 1.9 TDI, 6 brzina, 107.000 km, ful oprema, 2002. god., kao nov, 9.500 EUR-a. Tel. 061 549 399. Pasat karavan, 2001 god., tdi, 6 brzina, full oprema, mo`e zamjena za jeftinije. Mob. 061 533-233, 033 209-700. Pasat karavan dizel, 86. god., 2800 KM. Mob. 061 443 277. Pe`o 306 dizel, 98. god., crni, dvoje vrata. Tel. 061 257 470. Pe`o 307 HDI 110, 2004., 2 vrata, Golf 4 TDI, 2002. 90 ser. knjiga, Pasat karavan 130 2001. Tel. 061 150 346. Pe`o 406 karavan 2.0 Hdi 2000. god, metalik sivi, klima i jo{ opreme. Tel. 061 175-746. Pe`o 106, 98. god., klima, 6700 KM, mo`e zamjena za golf dizel. Tel. 062 151896. Pe`o 406 HDI karavan, 2001. god., ful oprema, uvezen, sve pla}eno. Tel. 061 136 638, Visoko. Prikolica njema~ke proizvodnje, 750 kg, kao nova. Tel. 033/447-553, 062 255 518. Prodajem Audi A4 Q, 2005., full oprema, tiptronic, bose sound. Tel. 062 127 719. Prodajem auto Audi A4 TDI sa crvenim, u odli~nom stanju. Tel. 061 740 127. Prodajem crni golf SDI, 2000. god., karavan. Tel. 061 817 960. Prodajem ~eli~ne felge za Pasata novi, 2001. god. Tel. 061 199 956. Prodajem dvije skoro nove gume Kleber 165x70 R-14, 60 KM. Tel. 062 126 283. Prodajem felge za Jugu u odli~nom stanju, vrlo povoljno. Tel. 061 565 855. Prodajem Ford Eskort 1.8 TD karavan, 1996., tek reg., 7.000 KM. Tel. 061 109 220, Sarajevo. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem minibus sa sedamnaest sjedi{ta, u voznom stanju, dobro o~uvan. Tel. 033 455-350. Prodajem nove gume 8 kom. 195/165x15 i za |ipa sa niklovanim felgama 215/75x15. Tel. 061 139 506, 062 960 850. Prodajem Pasat 3 1600 kubika, karavan, benzin. Tel. 033 431-460, 061 510 411. Prodajem Pasat TDI, 2003. god., crna metalik, ful oprema. Tel. 061 192 157, 033 659-682. Prodajem Polo klasik 1.9 SDI, 2000. god., tek uve`en. Tel. 061 141 292. Prodajem Yugo 45A, tek registrovan. Tel. 061 620 057. Seat Inka 1.9 D, dostavno vozilo, 2000. god., povoljno. Tel. 061 539 751. [koda 105 povoljno, 1988. god., u voznom stanju, reg. Tel. 532-035. [koda Fabia 1.9 SDI, 2001. god. pre{la 88.000 km, 1 ruka, servisirana, sva oprema osim klime, 11.600 KM. Tel. 061 215 030. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. VW Polo 1.4, 16V, 2000. god., reg. u maju mjesecu, full oprema. Tel. 033 467-570, 063 978 772. B. Potok izdajem namje{ten-nenamje{ten stan, povoljno. Tel. 033 654-717. Bjelave, dvije dvokrev. sobe, studentima, ulaz zaseban u ku}i. Tel. 061 926 348. Bjelave, izdajem studenticama ekstra dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, zaseban ulaz. Tel. 062 253 100. Centar Hrasnice, izdajem pos. prostor 50 m2 i skladi{te 90 m2, obezbije|en prilaz i parking. Tel. 061 137 179. Centar Sarajeva izdajem dvokrev. sobu sa upotrebom kuhinje i eta`nim grijanjem. Tel. 061 511 024. Centar, izdajem lijepo namje{ten dvoiposoban stan, gara`a po `elji. Tel. 063 892 252. Centar, iznajmljujem dvos. namje{ten stan 4 sprat, nema lifta, 700 KM. Tel. 061 996 138. Centar, kod Francuske rezidencije, lux. namje{ten stan. Tel. 061 480 445. Dvosoban namje{ten stan, Bjelave 500 KM. Tel. 063 325 729. Dvosoban stan, gara`a, grijanje, odvojen ulaz, polunamje{ten, porodica, studenti. Tel. 211-853. Ferhadija, II sprat, trosoban stan - pos. prostor, 87 m2, 25 KM po m2 izdajem. Tel. 061 166 090. Grbavica, prostor cca 60 m2, za skladi{te ili zanatske usluge. Tel. 033 647-476. Grbavica, Splitska 5, izdajem garsonijeru. Tel. 061 206 689. Herceg-Novi Zelenika, prva n} bespl. ako se ostane najmanje 7 dana na ljetovanju. Tel. 069 679 617. Hrasnica, izdajem jednos. stan, pos. ulaz sa ba{tom i povoljnom cijenom. Tel. 033 469-715. Izdaje se dvos. namje{ten stan na Grbavici II, b. Muteveli}a, visoko prizemlje, plin, 350 KM. Tel. 061 247 777. Izdajem jednokrev. namje{tenu sobu, Alipa{ino Polje A faza. Tel. 544-231. Izdajem jednosoban stan studentima, blizina Kampusa. Tel. 061 514 816. Izdajem kancelarije kod Katedrale, sa svim priklju~cima. Tel. 063 325 729. Izdajem lijepo opremljen apartman u blizini hotela „Grand“. Tel. 062 450 914. Izdajem namje{ten jednosoban i dvosoban stan studentima u priv. ku}i, centralno grijanje. Tel. 061 812 524. Iznajmljujem stan u Hrasnom na du`i period. Tel. 061 493 822. Jednoipos. moderno opremljen stan u zgradi na Ba{~ar{iji, I kat, eta`no. Tel. 061 540 390. Jednokrev. soba sa upotrebom kupatila, TV, sa grijanjem, studentu ili zapos. mu{karcu. Tel. 033 457-657. Jednos. stan, polunamje{ten ili prazan na du`i period. Tel. 061 191 083, 455-828. Jednos. za 1 osobu, isklju~ivo nepu{a~, kod hotela Alemko. Tel. 033 642-339, 062 256 728. Jednosoban dobro namje{ten stan u Centru (Skenderija), I kat, 500 KM. Tel. 061 247 777. Kanc. pos. prostor od dvije prostorije 50 m2+skladi{ni 200 m2+parking, Ko{. brdo. Tel. 061 218 361. Kod USAID-a izdajem tros. stan lijepo namje{ten, strancima. Tel. 061 537 739. Konf. dvos. stan eta`no grijanje, Grbavica, 500 KM. Tel. 061 142 704. Lokal izdajem u Distrikt. Br~ko, centar grada. Tel. 063 820 349. Lokal izdajem u Distriktu Br~ko, centar grada kod Po{te. Tel. 061 168 814. Lux. opremljen pos. prostor u centru, 120 m2, 3.000 KM. Tel. 061 702 881. N. Breka, izdajem jednokrev. sobu studentici. Tel. 443-282, 062 147 525. Namje{tena garsonjera djevojkama izme|u katedrale i Bjelava. Tel. 205-330. Namje{tenu sobu izdajem, zvati od 1722 h. Tel. 033 459-143. Neum - sobe i apartmani sa klimom uz more. Tel. 036 880-582, 061 488 043, 063 404 678. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063 327 098, tel.: 036/884-169. Neum, apartmani blizu mora, parking, iznajmljujem. Tel. 036 884-493, 061 183 981, 061 141 752. Neum, izdajem apartmane blizu mora sa terasama i pogledom na more. Tel. 036 884710, 062 970 364. Neum, odmah pored obale, izdajem povoljno apartmane i sobe. Tel.061 131 831, 033 541 493 Nov pos. prostor 20 m2 s centralnim grijanjem u zgradi „Papagajka“. Tel. 521-577. Novu dvokrev. garsonjeru u centru Mostara. Tel. 063 715 737. Pofali}i, kod tramvajske stanice izdajem sobu studentu. Tel. 062 183 510. Pos. prostor 50 m2, skladi{te 90 m2 u centru Hrasnice, obezbije|en prilaz i parking. Tel. 061 137 179.

Prodajem teretno vozilo VW T4, 1999. god., 1.9 TD, registrovan do 8. 2007., vozilo u Tuzli. Cijena 12.500 KM. Tel. 061 157 224. 111 Lavlja kand`a - original sa certifikatom - dostava. Tel. 061 275 945. 11649-Nd` Na prodaju Ford Mondeo 1.8i ambiente, benzin, model 2005., registrovan u decembru 2005. Kilometra`a: 37.800 km, 5 brzina, 115 KS. Boja: metalik octane blue. ABS+EBD+(M)BA, dva naprijed i dva bo~na airbaga. Pats immobilizer. Klima, elektri~ni prozori naprijed. Voza~ko sjedi{te podesivo, CD. Plus: set zimskih guma - Michelin Alpine. Redovno odr`avan u FORD servisu. Cijena: 19.900 - nije fiksno, CD tablice. Tel. 062 139 277, 033 216-219, sfassler@imf.org 13219-1Nd` Alfa Romeo Spider, kabrio, dvosjed, 97. god., reg. 2.0 16V, crvena, 13.800 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 254 228. Astra 1.7 TD karavan, 1999. god., cijena 11.500 KM. Tel. 061 930 832. Audi 1.8 Qvatro, 2005. god., puna oprema, vrlo povoljno. Tel. 061 275 436. Auto radar detektori Cobra i Waistler, novi modeli, garancija 1 god. Tel. 061 157 841. BMW E39, 525 TDS, karavan, automatik, 97. god., reg., full oprema, o~uvan, 15.500 KM. Tel. 061 221 498. Dijelove za ford mondeo, alfa 33, tipo, tempra, golf, kadet. Mob. 061 249-666. Dvije gume na felgama za kombi „Sava“. Tel. 061 188 383. \eta turbo dizel. Tel. 033 655-108. Fiat Fiorino 1.6, 1995. god., 5 sjedi{ta+tovarni prostor. Cijena 4.200 KM. Tel. 061 140 489. Fiat Punto 1.9 dizel, 2003, metalik, 4 vrata, ful oprema, 93.000 km, reg. T 063 887 760. el. Fiat Punto 2001. god., met. crna, JTD, dizel, klima, el. podiza~i, centr., ABS, 4x airbag, CD-radio, registr. Tel. 063 930 025. Fiat Punto bijeli, 1.1, 40 KW, 1998. god., reg. do 3. 7. 2008. Cijena: 5.500 KM. Tel. 061 108 889. Fiat Punto, 2001. god., jedan vlasnik, dodatna oprema, 8.300 cijena. Mo`e i zamjena. Tel. 061 169 286. Fiat Tempra 1991. god 1.6 benzin tek registrovan. Mob.061/364-202, 033/237-814 Ford Fiesta dizel, 87. god., reg. do 4. 2008., dobro o~uvana. Tel. 062 315 616. Frontera 4x4 2.2 DTI, 2001. god., tek reg., 4 vrata, full oprema, kao nova, 21.000 KM. Tel. 061 205 307. Galeriju za Golf 3 sa klju~em prodajem. Tel. 033 447-553, 062 255 518. Golf 3, 1992. god., dvoja vrata, u ekstra stanju. Tel. 061 862 606. Golf II, dizel, 84. god., 2800 KM. Mob 061 543-941. Golf II, td, 87. god., 3900 KM. Mob 061 255-806. Golf 4 2002. TD 90, 88.000, Pe`o 307 HDI, 2004., 2 vrata, Pasat karavan 2001, 130. Tel. 061 150 346. Golf 4 SDI, 2002. crni, 4 vrata, klima, cijena 17.500 KM, 120.000 km pre{ao. Tel. 061 414 013. Golf 4, 2000. god., TDI, 66 KW, pre{ao 135.000 km, 4 airbaga, centralno, servo, CD, cijena 14.000 KM. Tel. 061 191 932. Golf 4, TDI, karavan, g. p. 2003., model 2004., super stanje, registrovan. T 061 482 233. el. Golf II, 4 vrata, obi~ni dizel, 88. god., metalik, reg. do 26. 5. 2008. Tel. 033 219-241. Gume prodajem 175/70, R-14 i metalni prozor, 240x140. Tel. 033/444-590. Hyndai elantra 1.6 benzin, 2005., ful oprema, pod garancijom, ispravan i neo{te`en, 20.000 KM. Tel. 061 103 007, Sarajevo. Kuka za auto, bila na Stojadinu, 50 KM. Tel. 061 348 976. Mercedes 190 E, 1984. god., reg. do juna 2008. godine, 5.500 KM. Tel. 061 367 920. Mini Moris, 71. god., extra stanje, tek registrovan, cijena 3.900 KM. Tel. 062 976 481. Nissan almera, 2000. god., dizel, 2.2 TDI, 112 KS, 86.000 km. Mob. 061 768 940. Opel kadet 1967, bijeli, kupe as ceradom, ko`om, 2000. EUR-a ili zamjena. Tel. 061 348 976. Pasat karavan 86 dizel, metalik, alu. felge, reg. za 2007. Tel. 061 812 112. Pasat TDI, 90 KS, automatik, karavan,

Pos. prostor 80 m2, na Trgu heroja, za sve namjene osim gdje se to}i alkohol. Tel. 061 150 368. Pos. prostor izdajem pogodan za friz. salon. Tel. 455-828, 061 191 083. Pos. prostor izdajem u Olimpijskoj ulici Mojmilo, 27 m2. Tel. 061 483 057. Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa svim priklju~cima, za sve namjene izuzev ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061 345 991, 033 454-542. Prazan jednos. stan na spratu, pos. ulaz, dvotarif. struja, kod hotela „Una“, Stup 2. Tel. 061 107 808. Prazan stan na Malti, u stamb. zgradi, 250 KM. Tel. 033 667-727. Prazan tros. stan priv. ku}a na du`i period, cijena 160 KM. Tel. 033 657-320. Prazan ve}i dvos. stan izdajem. Tel. 655671, 061 572 742. Restoran izdajem na Grbavici, 60 m2, kirija 6 mjeseci unaprijed. Tel. 061 365 193. Skenderija, tros. stan renoviran. Tel. 061 493 323. Soba jednokrev. namje{tena, pogodna za studente i |ake. Tel. 544-231. Sobe i apartmane uz more, Neum kod Kade izdajem. Tel. 036 884 370, 061 723 040. Sobe turistima sa upotrebom kuhinje, ul. Biokovska, Gradac. Tel. 00385 21 697 340. Sobu izdajem na Ko{evu uz bolnicu, centralno, zvati poslije podne. Tel. 033 217185. Sprat ku}e sa centr. grijanjem, kabl. i dr. Tel. 033 801-186. Strancima namje{tena ku}a, dva sprata, dvori{te, gara`a, Pofali}i, ul. Humska. Tel. 061 507 530. Trosoban stan izdajem u Distrik. Br~ko, povoljno. Tel. 049 366 712. Trosoban, dobro namje{ten stan sa gara`om kod OHR-a, 800 KM. Tel. 033 661019, zvati iza 16 h. Ulica Ko{evo, izdajem garsonjeru. Tel. 063 78 70 15. Ve}u gara`u izdajem, Aerodromsko naselje, mo`e se koristiti i za dr. namjene, cijena povoljna. Tel. 03 453-756. Vele{i}i, kod Autobuske, namje{ten dvosoban stan studenticama, 250 KM. Tel. 062 945 059, 033 220-113. Zgrada „Papagajka“ izdajem pos. prostor 20 m2 sa central. grijanjem. Tel. 521577.

Prodaja
Trosoban, tre}i sprat, 70 m2 + balkon, saniran, cijena po dogovoru, Alipa{ino polje B-faza, Semira Fra{te 8. Tel. 061 482 678, 033 453-128, 651-577. 10545-1Gr Prodajem ve}i jednosoban stan (45 m2) na II spratu u Vogo{}i. Grijanje je na plinske pe}i. Ima 2 balkona. Tel. 061 558 932. 13208-1Nd` Breka 66 m2. Kaptol (Centar) 54 m2. Dobrinja 3 - 76 m2. ^engi} V. 2 - 64 m2. Grbavica 88 m2. Vraca (tranzit) 66 m2 devastiran. Dobrinja 4 - 88 m2 i 78 m2. M. Dvor 92 m2 i 113 m2. Tel. 061 375 787. 13226-1Nd` Al. Polje, prodajem dvosoban stan 60 m2, sa urednim papirima. Tel. 061 257 470. 13233-1Nd` Prodajem dvoiposoban stan 62 m2, mo`e i namje{ten. Ul. Sulejmana Filipovi}a 12/VI. Tel. 033/619-647 i 658-656. 10721-1Gr Aerodromsko stan 39 m2, II sp., renoviran, mogu}a nadogradnja, mo`e zamjena. Tel. 061 109 982. Al. Polje kod Merkatora 77+6 m2, IV sprat, 1.600 KM/m2. Tel. 065 037 549. Alipa{ino 72 m2, 14 sprat, sre|en stan 110.000 KM. Tel. 061 214 634. Anex, ku}a dupleks devastirano sa 1.200 m2 zemlje. Zvati svaki dan od 16-18 h. Tel. 033 525-161. Banja Luka, prodajem ku}u, centar grada, 450 m2. Tel. 061 379 762. Dev. ku}a, dun. zemlje, 1/1, gra|. dozvola u Had`i}ima, povoljno. Tel. 033 623-423. Dobrinja 4, Gandijeva, 49 m2, drugi sp. 1.700 KM/m2. Tel. 061 214 634. Dobrinja C-5, stan 68 m2, adaptiran, 2 balkona, plinsko grijanje, I sprat. Tel. 033 450-928, 061 812 966. Dobrinja III, 56,5, I sprat. Tel. 033/513781. Dun. zemlje, dev. vikendicu [erifi}iKrupac. Tel. 033 511-065. Dva dun. zemlje, Paljevac-Kasindol, povoljno za gradnju. Tel. 696-351, 061 503 868. Extra ure|en dvoipos. stan u centru Vogo{}e, ul. Jo{ani~ka. Tel. 061 209 709, 033 522-966. Famos, poslovna zgrada 420 m2+900 m2 dvori{ta. Tel. 061 188 383. Garsonjera na Otoci, centralno, telefon, kablov., interfon. Tel. 647-884. Gornji Kromolj, ku}a duplex p+s sa

Kupovina
Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Tel. 061 848 254. 465-1Ze Kupujem golf 3, dizel, 4-vrata, 96 ili 97 god, o~uvan, ili seat toledo dizel, na bh. tablama. Mob. 061 215-235. Kupujem havarisana vozila Golf 2, i ostala, mla|a godi{ta. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Uzimam havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467, 033/622-904. Otkupljujem auta na bh. tablama po povoljnim cijenama, mla|a godi{ta. Tel. 061 139 778.

1.150 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Grada~ac-Vu~kovci, kod ku}e Kurba{i} Mutesime prodajem 6.000 m2, mo`e i plac. Tel. 061 936 786. Jednoiposoban stan prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 106 734. Jednosoban stan, ul. Paromlinska, ^. Vila, novogradnja, 85.000 KM. Tel. 061 259 668. Jeftino, Had`i}i, k}ua p+s+p sa 484 m2 oku}nice i gara`om. Tel. 065 877 065. Ku}a na Vi{njiku. Tel. 061 161 349. Ku}a s+p+1+potkrovlje, 9x11 m, gra|ena 1990. god., op}ina Centar, cijena po dogovoru. Tel. 061 472 873. Ku}a u B. Potoku 11,5x11,5 p+2+630 m2 oku}nice, N. Had`ovi}a. Tel. 061 167 224. Mojmilo, dvos. stan 54 m2, 108.000 KM. Tel. 062 190 934. Mojmilo, prodajem trosoban, adaptiran stan, visoko prizemlje, cijena po dogovoru. Tel. 061 170 979. Muvekita 81 m2, 2 sprat, 3.000 KM/m2. Tel. 065 819 136. Na Kobilja~i prodajem 1.600 m2 zemlje, livada, cijena 8.500 KM. Tel. 061 518 469. Na prodaju odmah useljiva ku}a pored Bosne u Vratnici. Tel. 061 489 360. Nahorevo, ku}a na tri eta`e+gara`a+oku}nica, 150.000 KM. Tel. 061 415 787. Osjek, prodajem parcele, dozvolj. gradnja, blizina okretaljke autobusa Ilid`a-Osjek. Tel. 033 621-836. P Lige 64 m2, adaptiran, kod Ko{evo . stadiona. Tel. 061 253 382. Parcela Osijek-Ilid`a 900 m2, 22.000 KM. Tel. 521-868, 065 342 258. Plac 900 m2 ul. H. Brankovi}a, Mojmilo. Tel. 061 432 167. Povoljno ku}a sa svim priklju~cima 1.050 m2 oku}nice, 65.000 EUR-a, OsijekIlid`a. Tel. 521-868, 065 342 258. Povoljno prodajem zemlju u Rakovici. Tel. 033 639-273. Prodaje se 3,5-soban stan Al. Polje B faza, 4 sprat, vl. 1/1, lokacija vrlo povoljna. Tel. 065 941 369. Prodaje se pos. prostor u Had`i}ima. Tel. 062 270 314. Prodajem ili mijenjam za stan manju bosansku ku}u na Mihrivodama. Tel. 033 640-510, 442-271. Prodajem imanje sa ku}om, mo`e i auto u ra~un. Tel. 061 709 931. Prodajem ku}u u Vogo{}i-Blagovac, 10x9 sa 1.000 m2 oku}nice, useljiva. Cijena 65.000 KM. Tel. 061 702 038. Prodajem placeve. Tel. 061 159 249. Prodajem poslovni prostor u stambenoj zgradi - Otes, 80 m2. Tel. 062 450 914. Prodajem stan 41 m2, Socijalno-Lo`ioni~ka X sp. Tel. 061 253 382. Prodajem vikendicu u Had`i}ima, U{ivak, 1/1, vo}e. Tel. 468-949. Prodajem zemlji{te u Bu}a Potoku u parcelama. Tel. 058 416 087. S. Kolonija, prodajem pos. prostor 22 m2 u centru ili mijenjam za kombi. Tel. 061 867 902. Skenderija 80 m2, X sp. Tel. 061 493 323. Stan 2-soban, Mejta{ 56 m2, komplet adaptiran. Tel. 033 513-781. Stari Grad, stan preko puta hotela Evropa, I sprat, 75 m2, cijena 250.000 KM. Tel. 061 472 873. Te{anj-Bukva, prodajem ku}u 160 m2, 2.200 m2 oku}nice, sva infrastruktura, pomo}. zgrade. Tel. 061 598 835. Trg solidarnosti stan 49 m2+2 terase. Tel. 542-736. U Fo~i prodajem pos. prostor 26 m2. Tel. 033 645-944. Vojni~ko Polje, A. Mul. visoko priz., 55 m2. 2 balkona, adaptiran, 1.900 KM/m2. Tel. 061 214 634. Vraca, tros. 71 m2, 1 sprat, cijena po dogovoru. Tel. 062 908 816. Zenica, prodajem stan 90 m2, 3 sprat, Kineski zid, 1.100 KM/m2. Tel. 061 299 524.

Potra`nja
SABOSS doo, M. Tita 29/4, Sarajevo. Na{e privredno dru{tvo bavi se stanogradnjom i zainteresovano je za kupovinu nekretnina (placeva) pogodnih za gradnju, na podru~ju Op}ina: S. Grad, Centar, N. Sarajevo i N. Grad. Kontakt: 061 488 254. N. Stan kupujem bez posrednika, zvati poslije 17 h. Tel. 062 454 303. Kupujem zemlju bez posrednika. Zvati poslije 17 h. Tel. 062 454 303. Jednosoban stan kupujem Otoka-Grbavica, isplata odmah. Tel. 062 327 038. Kupujem stan u Sarajevu hitno. Tel. 061 132 279. U Sarajevu kupujem stan. Tel. 033 211914.

Izdavanje
Izdajem namje{ten 3 stan na Breci, Himze Polovine 18/1. Kirija je 500 KM + re`ije. Kontakt tel. 061 136 600 i 033 233808. 8399-1Pr A. Polje C-faza, izdajem dvosoban namje{ten stan, Bosanska 15. Tel. 061 215 680. Al. polje B faza, stan 56 m2, nenamje{ten. Tel. 062 286 147. Al. Polje, Trg solidarnosti, 3 sobe, kupatilo, WC, kuhinja, polunamje{ten, 70 m2. Tel. 033 523 110.

Zamjena
Vraca, ku}a 150 m2 na 600 m2 oku}nice, namje{teno, useljivo, za stan ili ku}u na Primorju. Tel. 061 503 024.

36 Nedjelja, 30. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz

KI] IN TO D SEJFU
007 . 09. 2 30
Predsjednik SDU govori o optu`bama ~lanova stranke; Gdje je nestalo 350.000 KM; Je li obmanjena javnost saop}enjem o zaklju~cima sa sjednice stranke

EMISIJU EMITIRAJU: TV ALFA SARAJEVO, RTV TK TUZLA, RTV USK BIHA], RTV MOSTAR, NTV IC KAKANJ I RTV MAGLAJ
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 Mal 908509 05 Mal Mostar, 14. 09. 2007. godine Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih novina Dnevni avaz dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Marinko Kaleb, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranutu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137., st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni suradnik Branka Krtali}

Pred naslovnim sudom je dana 06. 07. 2005. godine tu`itelj HT doo Mostar, zastupan po zakonskom zastupniku Stipi Prli}u, a ovaj po punomo}nici Fljorini Tar~uku, Kneza Branimira bb Mostar podnio tu`bu protiv tu`enog Kaleb Marinko Kostajnica 18 Konjic, radi naplate nov~anog potra`ivanja VSP 149,48 KM. Tu`itelj u tu`bom i tu`benim zahtjevom potra`uje od tu`enog isplatu iznosa glavnog duga na ime utro{enih implusa telefonskog priklju~ka u visini od 149,48 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - Na iznos od 12,33 KM po~ev od 23. 02. 2004. godine do kona~ne isplate - Na iznos od 20,63 KM po~ev od 10. 04. 2004. godine do kona~ne isplate - Na iznos od 20,04 KM po~ev od 03. 05. 2004. godine do kona~ne isplate - Na iznos od 14,72 KM po~ev od 30. 05. 2004. godine do kona~ne isplate - Na iznos od 24,55 KM po~ev od 25. 06. 2004. godine do kona~ne isplate - Na iznos od 3,52 KM po~ev od 25. 07. 2004. godine do kona~ne isplate - Na iznos od 3,52 KM po~ev od 23. 08. 2004. godine do kona~ne isplate - Na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 09. 2004. godine do kona~ne isplate - Na iznos od 3,52 KM po~ev od 24. 10. 2004. godine do kona~ne isplate - Na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 11. 2004. godine do kona~ne isplate - Na iznos od 3,52 KM po~ev od 20. 12. 2004. godine do kona~ne isplate Uz naknadu tro{kova parni~nog postupka sa kamatama od dana dono{enja presude pa do kona~ne isplate, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Kako sud istom na adresu tu`enog iz tu`be (ul. Rodo~kih branitelja 44 Mostar) kao niti adresu na kojoj je prijavljen u evidenciji CIPS-a (Kostajnica 18 Konjic) nije mogao dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz.

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI BROJ: 043-0-Ps-07-000081 Zenica, 21. 08. 2007. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Seka Bradari} u pravnoj stvari tu`itelja „TOMI] KOMPANIJA“ Vitkovci, kojeg zastupa punomo}nik, Manda Mi{anovi}, advokat iz Petrova, protiv tu`enog d.o.o. „DRVOPRODUKT“ Maglaj, radi neosnovanog boga}enja, v.s. 34.085,00 KM, donio je dana 21. 08. 2007. godine slijede}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 Mal 013915 03 Mal Mostar, 13. 09. 2007. godine

OGLAS
Pred naslovnim sudom dana 21. 10. 2002. godine tu`itelj ERONET, pokretne komunikacije doo, Tvrtka Milo{a bb Mostar (u tom momentu tra`itelj izvr{enja) je podnio prijedlog za izvr{enje protiv tu`enog (u tom momentu izvr{enika) RENATA POCRNJA, Vukovarska broj 37 Mostar, po kojem nije doneseno rje{enje o izvr{enju, te se stupanjem na snagu novog zakona o izvr{nom postupku, a obzirom da izvod iz poslovne knjige za kori{tenje mobitel usluga nije vjerodostojna isprava, postupak nastavio voditi po odredbama parni~nog postupka. Tu`itelj je dana 29. 09. 2005. godine, a po rje{enju ovog suda, dostavio ure|enu tu`bu kojom potra`uje od tu`enog isplatu ukupnog iznosa glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 584, 70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 163,33 KM po~ev od 17. 03. 2002. godine pa do isplate - na iznos od 316,37 KM po~ev od 17. 04. 2002. godine pa do isplate - na iznos od 105,00 KM po~ev od 17. 05. 2002. godine pa do isplate Te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana. Kako sud, na adresu iz tu`be (Ul. Fra Franje Mili~evi}a br. 35), kao ni na adresu na kojoj je tu`ena prijavljena u evidenciji CIPS-a (Vukovarska broj 37) tu`enoj RENATA POCRNJA nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sukladno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih novina Dnevni avaz dostavlja nave-

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 34.085,00 KM sa zateznim kamatama po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 01. 01. 2000. godine do isplate te da mu nadoknadi parni~ne tro{kove od 772,50 KM, sve u roku od 30 dana. Pravna pouka: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena. Presuda se smatra dostavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Sudija Seka Bradari}

denu tu`bu tu`enom Renata Pocrnja, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijavod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni suradnik Branka Krtali}

Dnevni avaz
Mijenjam stan 40 m2, Novi Grad, lijep, sun~an za Beograd, mo`e i prodaja. Tel. 541369. Ku}a bosanska, oku}nica i ba{ta za stan do 40 m2 ni`e spratnosti plus 30.000 KM. Ul. Medrese. Tel. 440-883. Mijenjam dvosoban stan sa 2 balkona za jednosoban ili garsonjeru. Tel. 655-477. Mijenjam trosoban stan za stan oko 50 m2 u Dobrinji 2 za Dobrinju 2, 1 i 4 uz doplatu. Tel. 033 464-272. Jednosoban stan u Hrasnom za dvosoban na ^. Vili uz doplatu. Tel. 061 253 382. dajem. Tel. 061 184 444. Burad PVC od 200, 150, 50, 25 povoljno, hitno. Tel. 061 184 444. Role sa gumenim to~kovima izuzetno kvalitetne i izuzetno povoljno, prodajem i mijenjam, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Garderobu i obu}u raznovrsnu, izuzetno kvalitetna i izuzetno povoljna iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Pisa}i sto sa ladicama, sobni sto, francuski le`aj, tepih vuneni, luster od punog drveta, lampa zidna i stoje}a, povoljno iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Dvije police original za kozmeti~ke proizvode, sterilizator za pribor, elektri~ni {poret AEG, auto stolica za bebu, povoljno iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. Prodajem luksuzni telefon sa dvije kartice sa navigatorom P .D.A. . Tel. 061/817960. Prodajem ugaonu garnituru povoljno, hitno, zvati poslije 16 h. Tel. 033 512-598. Trakice prodajem za mjerenje {e}era u krvi, od Bayera. Tel. 061 493 309. Knjige prodajem: vo}arstvo, kalemljenje vo}a, p~elarstvo, obrezivanje vo}a, zdrava hrana itd. Tel. 061 275 792. Iscijepana bukova drva, povoljno po narud`bi prodajem. Tel. 061 185 073. Cvijet prodajem japansku ru`u, ameri~ki kaktus, palmu, limun, olijander, svi visoki po 1,5 m. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Prodajem staru stolarsku klupu sa drvenim zavrtnjom, metalni prozor 70x65 cm. Tel. 033 227-077. Pe} za picu plinska, 1 eta`a, 6 pica. Tel. 061 100 001. [pricu za }evape i presu za pljeskavice. Tel. 061 100 001. Digitalne vage ba`dirane, certifikat za BiH, garancija godinu dana. Tel. 061 902 269. Kaffe aparat „Gaggia“, dvije grupe, mlin, pumpa, depurator, monta`a, garancija. Tel. 062 255 264. Rashladnu vitrinu. Tel. 061 138 171. Deklaraciju za uvoz auta. Tel. 036 756018. Lijek Immun age (prah papaje za imunitet). Tel. 667-189. Nov tepih 3x2,5 m, bordo, 50 KM. Tel. 061 507 683. Fax i skener „Herox Workcentre 450 cp, registar kasa ER-A 430 [arp, registar kasa ECR 300 EV-Olivetti. Tel. 063 121 394, 061 398 971. Prodajem ra~unar IV, HP printer i sto za kompjuter, povoljno. Tel. 061 204 892. Nov laptop acer travelmate 2300, ram 512, 1,5 GHz. Cijena 800 KM. Tel. 063 782 480, Mostar. Prodajem seharu drvenu i limenu rezbarenu, bakarne tanjire, |ugum, ibrik, le|en, tepsije. Tel. 061 159 507. Nove rekete za stoni tenis, dr`a}e i mre`ice, fudbal i loptice za stoni tenis. Tel. 061 159 507 Fri`ider i el. pl. {poret, cijena 250 KM. Tel. 613-639. Prodajem kameru Sony sa displejom. Tel. 062 147 230. Nov mob. neotpakovan Sony Ericsson W880i, ima garanciju. Tel. 063 849 122. Prodajem ma{inu za mljevenje mesa, pogodna za }evabd`inice, buregd`inice i dr. Tel. 033 447-553, 062 255 518. Ra~unar prodajem Athlon 2500+HP printer, sto za kompjuter, povoljno. Tel. 061 204 892. Prodajem aparat za kafu, mlin, ldomat i komplet „Tehniks“ muziku. Tel. 061 323 299. Prodajem vitrinu za dnevni boravak od 7 dijelova. Tel. 061 310 240. Podvodne i nadvodne mu{ice za lov kapit. lipljena i pastrmke, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. Prodajem sobna furnirana vrata, 4 kom. Tel. 033 214-384. Nova kada braon. Tel. 033 214-384. Prodajem aparat za kafu, mlin i komplet „Tehniks“ muziku. Tel. 061 323 299. Prodajem valjak za peglanje. Tel. 033 214-384. Ugradna pe}nica, povoljno. Tel. 033/214-384. Prodajem profi toster Inox, povoljno. Tel. 033 214-384. [ator nov za 4 osobe prodajem. Tel. 033 214-384. Ukrasni kamen po povoljnoj cijeni, sa ugradnjom. Tel. 061 526 918. „ VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL. ZA BOLJI I DU@I SEX, 50 i 100 MG. DOSTAVA, UPUTSTVO, DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 11766-1ND@ ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT (30 min.)+SUPER-BIZNIS=DISTRIBUTERIMA=4-5 KM=1 TABLETA; MPC=12-15 KM=1 TABLETA!!! ORIGINAL VIAGRA+SUPER BILJNA VIAGRA (5-8 KM)+CIALIS+LEVITRA!!! POVE]ANJE PENISA I GRUDI!!! GARANTUJEMO DJELOTVORNOST!!! 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239. 13103-1Nd` Prodajem 40 m estrih crijeva FI55. Tel. 061 531 713. DD player 30 KM, ideo JVC daljinski 35 KM. Tel. 065 435 879. Mob. Sony Erikson K700i, 110 KM i Nokia 32.20 80 KM. Tel. 061 913 995. [poret Gorenje 150 KM, zamrziva~ Gorenje 3 ladice 150 KM. Tel. 033 203-276. Aparat za kisik (za astmu) marke Dreger. Tel. 232-035. Staru porodi~nu seharu prodajem. Tel. 061 267 291. cama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Moler radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Tel. 062 365 127. Kucam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 925 409. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja, dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Dubinsko pranje }ilima, kau}a, uglova, fotelja na va{oj adresi. Tel. 061 538 017. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`. oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Moleraj i laminat, brzo i povoljno. Mob. 061 262-911. Moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Mob. 061 435-903. Vodoinstalater sa dugogodišnjim iskustvom vrši popravku, monta`u i proèepljenje vod. instalacija. Tel. 033 535 659 i 061 348 717. Prevoz putnika novijim kombijima sa klimom 9 sjedi{ta, minibusom 21, malim autom, po BiH i inostranstvu, Makarska rivijera svaki dan... Mob. 061 106-385, i 062 386-701. Snimanje vjen~anja i ostalih doga|aja profesionalnim Sony kamerama, video obrada i monta`a. Mob.061/555-869. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa i sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi sve mol. farb. usluge, kvalitetno sa garancijom. Tel. 061 372 829. Ekipa zidara i tesara rade od temelja do krova i stiropol fasade sa na{om skelom. Tel. 061 270 729. Stolar, popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 061 838 018, 033 463-353. Profesor engleskog i francuskog prevodi na engl. uskostru~nu dokumentaciju, povoljno. Tel. 061 440 654. Kombijem prevozim povoljno namje{taj po dogovoru, radna snaga. Tel. 061 185 744. Pranje }ilima sa besplatnim prevozom na adresu. Tel. 061 144 899. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Dajem instrukcije iz matematike i fizike tokom cijele godine. Tel. 033 619-930. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Tapetar-dekorater povoljno presvla~i i reparira namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 061 156 728. Profesor instruira francuski i latinski. Tel. 061 566 590. Brave ugra|ujem, okove, katance, plafonjere, slavine, dihtunzi za vrata. Tel. 061 159 569. Radimo zidanje, {alovanje, malterisanje i adaptacije ku}a, stanova, vikendica, pos. prostora. Tel. 062 294 694. Vr{im presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju, prevoz do radnje bespl. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Mol. farb. poslove radim sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Maxivita, ku}. njega i ~uvanje starih i bolesnih. Tel. 061 319 604. U~ite, usavr{avate, predajete njema~ki? Instrukcije, priru~nici, knjige, kasete, DVD i ostali pribor. Tel. 659-750 i 061 377 496. Izvodim rigips, el., molerske i dr. radove, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Prevoz putnika jezero i planine, izleti, Ford 7+1. Tel. 062 944 330. Iskusan prof. engleskog i francuskog, prevodi magistarske radove, disertacije, povoljno. Tel. 061 440 654. ^istim i odr`avam stanove, molim samo ozbiljne ponude. Tel. 061 183 591. Mol. radovi, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 295 100. VKV moler moluje, jednosobne stanove za 100 KM, vrlo kvalitetno. Tel. 651-444, 061 274 191. Sa kombijem vr{im prevoz robe i putnika, selidbe i ostalo. Tel. 651-444, 061 274 191. Odvozimo nepotreban namje{taj iz va{ih stanova i podruma. Tel. 061 133 026. Profesorica instruira matematiku i fiziku za sve {kole i I godinu fakulteta, uspje{no. Tel. 033 235-141.

nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

37

Ponuda-potra`nja
]evabd`inici „VENERA“ u Ned`ari}ima potrebne radnice za poslu`ivanje u sali. Plata po dogovoru. Kont. tel. 033 235-245. 12939-1Nd` KONOBA GUSAR I STARA VODENICA HITNO POTREBNO: 5 konobara. Uslov: Potrebno, po mogu}nosti poznavanje jednog stranog jezika i radno iskustvo najmanje od 1 godine. Javljati se na broj telefona: 033 655-589; 658-499; 033/710 420. N. Frizerskom salonu u Sokolovi} Koloniji potrebna u~enica. Tel. 061 198 647. 10601-1Gr Potreban mehani~ar i pera~ za rad u autoservisu, plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 170 526. 13229-1Nd` Potrebna 2 radnika za rad u autopraonici, po mogu}nosti sa iskustvom. Tel. 061 130 908. 10712-1Gr Potrebne 3 radnice za rad u }evabd`inici. Br. tel.: 061 135 384. 13235-1Nd` ^uvala bih dijete u svom stanu, Grbavica @eljin stadion. Tel. 642-458. Potrebne tri pomo}ne radnice za rad u grilu. Tel. 033 627-745. Potrebna frizerka. Tel. 061 485 522. Potrebna frizerka ili frizer sa iskustvom. Tel. 061 812 902. Opfset ma{inista tra`i zaposlenje. Tel. 061 138 686. Ako volite kozmetiku zabavite se i zaradite, u~lanjenje besplatno. Tel. 033 542-626. Potrebno vi{e radnika za rad u autopraonici i vulkanizerskoj radnji. Tel. 061 156 739. U svom stanu u Sarajevu ~uvala bi dijete. Tel. 061 530 454. Potrebna stomatolo{ka sestra za rad u priv. stomatolo{koj ordinaciji. Tel. 061 150 012. Rad u svojoj ku}i za inostr. firme, izrada nakita, ukrasa, igra~ki i dr. poslovi uz dobru i sigurnu zaradu. Tel. 061 702 893, od 17-21 h. ^uvala bi dijete u va{em stanu. Tel. 033 451-050. Mladi} tra`i posao izvan BiH, mo`e i fizi~ki. Tel. 063 935 155. Zavr{ena srednja {kola, poznavanje rada na ra~unaru, poznavanje engl. i {panskog, manje iskustvo u trgovini, mladi} 23 godine, tra`i posao. Tel. 061 381 802. Potrebne dvije konobarice, kafe bar Doglodi na Stupu. Tel. 061 188 835.

Rasprodaja bukovih, grabovih i hrastovih drva. Prvoklasni Banovi}ki kameni ugalj i Kreka drveni. Mogu}nost pakovanja u vre}e. Dostava isti dan. Tel. 061 488 782. 12396-1Nd` Za potrebe hotela, motela, preno}i{ta kao i ku}ne potrebe, prodajemo masivne krevete po cijeni od 300 KM. Zalihe ograni~ene. Tel. 033 281-395. Plasti~ari! Prodajem izuzetno kvalitetne papirne hilzne, 7, 6, razli~itih dimenzija. Tel. 062 393 626. Prodajem klavir u odli~nom stanju. Tel. 061 253 242. Dekubitus mehlem „Murtasin“, provjereno za ~i{}enje i zarastanje rana. Tel. 033/21 53 98. Klavir (polukoncertni - metalna konstrukcija), vise}e kuhinjske elemente sa lavabom, bakarne cijevi 18x1. Tel. 033 526-521. Prodajem kvalitetna invalidska kolica pode{ena za no{enje i vo`nju. Tel. 061 348 640. Stalna i dobra zarada sa priru~nikom „Sve tajne znanja i vje{tine prepariranja ptica, divlja~i i riba“. Tel. 035 204-328. Prodajem garderobu na veliko i malo, uvoz iz Njema~ke. Tel. 062 273 309 i 033 800-512. Prodajem traku za tr~anje, 250 KM. Tel. 061 377 806. Mobitel Werput - 24 karata bijelo zlato. Tel. 061 817 960. Prodajem ko`ni mantil, kostime i odijela sve br. 40. Tel. 061 245 057. Odgajiva~nica velikih crnih {naucera Makmasters nudi na prodaju {tence vrhunskog porijekla, tokom cijele godine. Na raspolaganju za parenje mu`jaci (uvoz iz Rusije, Gently Born). Tel. 00381 21 661 48 22. Web:www.makmasters.co.yu Tegle staklene od 1 kg sa poklopcem. Tel. 061 812 025. TA pe} sa 4 grija~a, 100 KM. Tel. 615380. Plin. pe} 7 KW 150 KM, skoro nova i TA pe} 2,5 KW 70 KM. Tel. 061 303 995. Razne tipove ve{ ma{ina, {porete strujaplin i ugradbene, razne fri`idere, 80-200 KM, dostava bespl. Tel. 533-631. Prodajem industrijske ma{ine za tekstil „Juki“ nove. Tel. 063 384 766. Komplet oprema za slasti~arnu, buregd`inicu i }evabd`inicu. Tel. 061 311 784. Prodajem komplet spava}u sobu i polukau}, o~uvano, cijena dogovor po vi|enju. Tel. 033 464-272. Prodajem Istoriju filozofije 1-4 autor Koplston, 3000 strana, tvrdi povez. Tel. 033 531-014. Novu filmsku enciklopediju „1-2, 1600 strana, najbolja knjiga o filmu. Tel. 033 531014. Prodajem pijanino. Tel. 061 341 081. ]ilim prodajem ru~. rad, sarajevske ~ilimare. Tel. 666-280. Talijanske salonke vel. 39 i 40 povoljno prodajem. Tel. 033 204-948. Prodajem TV Grunding i radne stolove i stolice za play station. Tel. 033 639-513. Garnituru namje{taja, trosjed, dvosjed, 2 fotelje, 2 ugla i tabure. Tel. 033 535-313. Kompjuter IBM Think centr PIV i oprema, sto, stolice. Tel. 061 398 231. Neispravan kopir aparat Toshiba 1710 prodajem. Tel. 061 175 078. Dobro o~uvan zamrziva~ Obodin sa 6 ladica prodajem. Tel. 061 366 684. Prodajem klavir Pianino, muzejski uzorak, hitno. Tel. 061 804 383. Samsung TV, ekran 51 cm i el. antenu, cijena 200 KM fix. Tel. 033 447-095. Prodajem doner aparat plinski sa 4 grija~a. Tel. 061 100 001. Ro{tilj za pili}e na struju, 9 kom. Tel. 061 100 001. Motor nov, od ma{ine za ve{ Gorenje i fri`. Gorenje, neispravan. Tel. 033 533-246. Pe}i za pitu i kola~e (konvektomat). Tel. 061 100 001. Ugostiteljski plin. {poret nov prodajem. Tel. 061 100 001. Prodajem p~ele ili mijenjam za ogrijev, prodajem 3 vrste meda. Tel. 030 591 035. Bilijar prodajem 8 u Bugojnu. Tel. 061 795 595. Sadnice doma}e jagode, kom. 0,20 KM. Tel. 061 447 992, 033 401 699, Lje{evo. PVC cisterna za vodu od 1.000 lit. pro-

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 18 KM, PVC prozori i vrata, trakaste zavjese, harmonika vrata, vanjske roletne. Tel. 061 501 401. 12380-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Obodin, Kon~ar, Kandi), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan. Garancija! Mob. 061 171 666. 9589-1Gr „HIGIJENA“ - Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha, 1 KM = 1 m2, namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 10449-1Gr KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. ^istim stanove i peglam ve{. Tel 061 828 175. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 210-791. Stru~no namje{tam strunu, otklanjam bol u glavi, ki~mi i krstima, u nogama. Tel. 061 504 986. Gin. ordinacija „Bonus“, primarius Dr. Dedi}, radi od 13-17 sati radnim danom, Hrasno, M. Preloga 6. Tel. 657 094, mob. 061 700 974. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu. Tel. 061 202 630, 033/673284. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 440-236. Vrlo brzo, povoljno i kvalitetno radim molersko-farbarske poslove. Tel. 061 926 333. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Povoljno prevozim malim autom i kombijem putnike i stvari. Tel. 061 160 085. Kirby - dubinski usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapaciranog namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Dajem ~asove engleskog jezika. Tel. 062 374 593. Dajem instrukcije iz engleskog jezika povoljno. Tel. 062 189 783. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru, brzo, kvalitetno i efikasno. Tel. 061 90 00 82 ili 061 24 34 55. Brzo i kvalitetno, opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka, bojlera sa ~i{}enjem, TA pe}i i el. instalacija. Tel. 061 803 042. Instrukcije iz matematike, fizike i programiranja. Tel. 061 803 042. Kompjut. usluge prekucavanje tekstova, izrada vizit karti, cjenovnika itd. Tel. 061 746 589. Peglanje, kancelarije, pos. prostore ~istim. Tel. 061 571 183. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Kombi prevoz, selidbe, ~isto i kvalitetno, bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 514 566. Zidar sa iskustvom od 30 godina, radi zid. poslove. Tel. 061 319 246. Kira Lingua Ilid`a, kursevi arapskog, engleskog, njema~kog, instrukcije. Tel. 061 374 291, 033 624-953. Parketarski poslovi, njem. iskustvo, uz garanciju. Tel. 062 326 694. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626157. [ivenje zavjesa, stolnjaka, nadstolnjaka i dr. brzo i kvalitetno. Tel. 061 385 329. Termo fasade, rigips, moleraj uz garanciju, sa njem. iskustvom. Tel. 061 270 971. Tesarski i zid. radovi, fasade, adaptacije. Tel. 062 971 276. Dajem ~asove iz arapskog jezika, sat 15 KM. Tel. 061 571 675. Najpovoljnije uz garanciju radim termo fasade, moleraj, {panske zidove, njem. iskustvo. Tel. 061 278 188. Vodoinst. brzo i kvalitetno izvodi sve vodoinst. radove, veoma povoljno. Tel. 061 332 746, 033 454-529. Iznajmljujem play station 2 sa CD igri-

Razno
Mijenjam katoli~ku parcelu u Barama za ateisti~ku u Barama ili Lavu. Tel. 033 205285. Kupujem pe{kune, vezove sa srmom, zidne satove (mo`e u kvaru), demirlije, }ilime i serd`ade pirot i sarajevske. Tel. 061 159 507. Dionice kupujem svih PIF-ova preduze}a iz FBiH, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem dionice i neulo`. certifikate, dolazim na adresu. Tel. 061 260 598. Sve vrste opreme kupujem za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Obavje{tavamo hercegovke i hercegovce da se dru`imo svaki dan od 9-13 sati kod Srpske saborne crkve u Sarajevu. Tel. 033 299501. Radi selidbe poklanjam ma~ku staru 2 godine, zdrava, redovno vakcinisana. Tel. 664-565.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst............................................................................. ...................................................................................... ......................................................................................

Telefon/adresa......................................................
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

38

Nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

IVANKE MITRA[INOVI], ro|. TRLIN

INDA DAUTOVI]

D@EMILI (HASIB) PA[OVI]

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
13143-1nd`

S ljubavlju i tugom te spominjemo, a u srcima zauvijek ~uvamo. Porodica Lju{a
10757-1gr

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. \uliman Muris sa porodicom
8442-1pr

SJE]ANJE

na moje roditelje

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

dragom prijatelju

na dragu

IBRAHIM HAD@IOSMANOVI]
(3. 6. 1994 - 29. 9. 2007)

EMIRA (DRA^E) HAD@IOSMANOVI]
(29. 9. 1998 - 29. 9. 2007)

MIRSADU ADEMOVI]U

INDU DAUTOVI]

S ljubavlju, Porodice Arapovi} i \ur|evi} Od porodice Glamo~
10751-1gr 13168-1nd`

Voljeni nikad ne umiru dok ih se ima ko sje}ati. S ljubavlju i po{tovanjem, Hitko, \enana, Kenan i Nejra PTT

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 Mals 910375 05 Mals Mostar, 12. 09. 2007. godine

OGLAS
Posl. br. Mals. 910375 05 Mals Op}inski sud Mostar Op}inski sud Mostar, po sucu Divni Bo{njak, u pravnoj stvari tu`itelja d.d. BH Telecom Sarajevo, Direkcija Mostar, Bra}e Feji}a b.b., zastupan po zz direktoru, protiv tu`enog STANDARD DH D.O.O. Mostar, zastupan po zz, Mostarskog bataljona b.b. Mostar, radi isplate duga vsp. 535,40 KM, vanraspravno dana 09. 02. 2007. godine donio je ovu

PRESUDU zbog propu{tanja
Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga u visini od 535,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 68,40 KM po~ev od 8. 5. 2004. godine pa do dana uplate,

- na iznos od 186,70 KM po~ev od 8. 6. 2004. godine pa do dana uplate, - na iznos od 88,80 KM po~ev od 8. 8. 2004. godine pa do dana uplate, - na iznos od 63,00 KM po~ev od 8. 9. 2004. godine pa do dana uplate, - na iznos od 128,50 KM po~ev od 8. 10. 2004. godine pa do dana uplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 88,00 KM, a sve u roku od 15 dana. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ako stranka propusti rok za poduzimanje neke radnje u roku od 8 dana (zbog propu{tenog roka davanja obveznog odgovora na tu`bu), s tim da uz prijedlog za povrat u prija{nje stanje podnese pismeni odgovor na tu`bu, a sve sukladno ~l. 329. st. 4. FZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Sudac: Divna Bo{njak

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: MAL-474/2004 Visoko, 25. 09. 2007. godine

OGLAS
Na osnovu odredbi ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06), TU@ENOM: Japaur Sedinu iz Visokog, ul. Gornje Rosulje 67, se dostavlja:

TU@BA NA ODGOVOR
Tu`itelj DIONI^KO DRU[TVO „BH TELECOM“ SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul. Masarykova 46, Zenica, u tu`bu podnesenoj ovom sudu dana 19. 07. 2004. godine predla`e da sud donese presudu kojom se tu`eni Japaur Sedina iz Visokog obavezuje da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 449,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 95,30 KM, po~ev od 16. 09. 2003. godine, pa do isplate, - na iznos od 75,60 KM, po~ev od 16. 10. 2003. godine, pa do isplate, - na iznos od 93,90 KM, po~ev od 16. 11. 2003. godine, pa do isplate, - na iznos od 184,50 KM, po~ev od 16. 12. 2003. godine, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`itelj u tu`bi predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja.

OP]INSKI SUD KONJIC Broj: 07 56 Mal 007634 06 Mal Konjic, 28. 05. 2007. godine Op}inski sud Konjic i to sudija Senada Brkan u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja „HT“ doo Hrvatske telekomunikacije Mostar, protiv tu`enika Kraljevi} Ivana iz Prozora, radi isplate duga vsp. 37,52 KM, van ro~i{ta, donio je dana 28. 05. 2007. godine sljede}u

PRESUDU zbog propu{tanja
Du`an je tu`enik Kraljevi} Ivan, nastanjen na adresi Kralja Tomislava 66 Prozor, isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime utro{enih impulsa telefonskog priklju~ka u visini od 37,52 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 6,00 KM po~ev od 29. 12. 2005. godine do isplate, na iznos od 6,00 KM po~ev od 15. 1. 2006. godine do isplate, na iznos od 6,38 KM po~ev od 17. 2. 2006. godine do isplate, na iznos od 6,38 KM po~ev od 23. 3. 2006. godine do isplate, na iznos od 6,38 KM po~ev od 22. 4. 2006. godine do isplate i na iznos od 6,38 KM po~ev od 21. 5. 2006. godine do kona~ne isplate, kao i naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 62,00 KM, sa kamatama od dana dono{enja presude do kona~ne isplate, a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja.

dostavljeni dokazi: Kartica partnera (bez RTV-a) od 15. 5. 2005. godine. Ovaj sud je otpremio dnevnom listu koji se distribuira na podru~ju Federacije BiH „Dnevni avaz“ tu`bu, da istu objave obzirom da je tu`eni nepoznatog boravi{ta, {to su i u~inili. Sud je obavije{ten da je oglas tu`ba objavljena u „Dnevnom avazu“ broj 4116 dana 11. 3. 2007. godine. U skladu sa odredbom ~lana 348. ZPP-a protekom 15 dana od dana objavljivanja smatra se da je tu`ba tu`eniku izvr{ena. U konkretnoj pravnoj stvari smatra se da je tu`ba tu`eniku dostavljena 27. 03. 2006. godine, nakon kojeg dana te~e rok od 30 dana u kojem je tu`eni du`an dostaviti odgovor na tu`bu (~lan 347. stav 4. ZPP-a). Tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni nije dostavio ovom sudu odgovor na tu`bu. Obzirom da su ispunjeni uslovi iz odredbe ~lana 182. ZPP-a, sud je donio presudu zbog propu{tanja. Odluka o tro{kovima temelji se na odredbi ~lana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu i presudu u iznosu od 2,00 KM, te tro{kova objave tu`be i presudu u iznosu od 60,00 KM, tako da ukupni tro{kovi tu`itelja iznose 62,00 KM.

NAPOMENA: - Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a du`ni ste najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. - Shodno ~lanu 348. stav 4. ZPP-a dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. - U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje po ~lanu 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako osporavate tu`beni zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju ~injenice kao i pravni osnov za svoje navode. - Ako u ostavljenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu protiv Vas }e pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a biti donesena presuda zbog propu{tanja kojom se prihva}a tu`beni zahtjev. - Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a nakon prijema Va{eg odgovora na tu`bu odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu. - U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a du`ni ste u slu~aju promjene Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice. - Pod uslovima odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu mo`ete podnijeti protivtu`bu. Priloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u pisarnici Op}inskog suda u Visokom. STRU^NI SARADNIK Dedi} Miralem

POKOPNO DRU[TVO

TU@NO SJE]ANJE

" B A K I J E" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

na dragu

SARAJEVO

tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

INDU DAUTOVI]

Sanda, Alen i Mika

13169-1nd`

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 Pru{~akova 13 /fax: 442 - 415 Hasana Brki}a 30 /fax: 652 - 667; ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 401 - 986; 401 - 985; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 Mal 016003 05 Mal Mostar, 13. 09. 2007. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda HZ HB d.o.o. Mostar, ul. Zagreba~ka br. 1 Mostar zastupan po zz direktoru, protiv tu`enog Vinko Buhi~ ul. Don Ivana Musi}a 13 Mostar, radi isplate, vrijednost spora 556,19 KM, van ro~i{ta, dana 19. 06. 2007., donio je slijede}u

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju iznos od 556,19 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 19. 12. 2005. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 57,50 KM, a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a). STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje, u roku od 8 dana, u skladu sa odredbom ~lana 329. Tu`itelj tu`bom tra`i da sud obave`e ZPP-a. tu`enika Kraljevi} Ivana iz Prozora na SUDIJA isplatu duga po ispostavljenim telefonskim Senada Brkan ra~unima za izvr{ene usluge. Uz tu`bu su

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

Obrazlo`enje

Dnevni avaz
SJE]ANJE

nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

39

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

ANTE SU^I]A
Vrijeme prolazi a sje}anja ostaju. U du{i }emo s velikom ljubavlju ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti je vje~na slava dragi prijatelju. Mirko Grgi} sa obitelji
13238-1nd`

SJE]ANJE

RE[AD (MEHMEDA) [EKERI]
30. 9. 2001 - 30. 9. 2007.

HABIBA [EKERI], ro|. HAD@ISELIMOVI]
9. 8. 2007 - 30. 9. 2007.

MEHMED (MEHE) [EKERI]
13. 4. 1971 - 30. 9. 2007.
1509-1mo

Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet va{im plemenitim du{ama. Badema Demirovi}, Sulejman Demirovi} i Senada Demirovi} Habibija

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od iznenadne smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

Dana 30. 9. 2007. godine navr{avaju se 3 tu`ne godine kako nije sa nama na{ dragi tata

MIRSAD (IBRAHIM) ZUKANOVI]
Dragi na{ babo, Siroma{ne su rije~i da bi izrazile ja~inu boli i duboku prazninu u na{im du{ama. Samo mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe i koliko nam nedostaje{. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti Nurom obasja ahiretsko mjesto i d`enetom Njegovim ugosti. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Zahida, sinovi Edis i Amar, k}er Murtefika
1517-1mo

STANIMIR LUKI]
1934 - 2004. „Nikad tvoj lik ne spozna tama niti ga smrt u sje}anju ru{i uvijek si bio i uvijek }e{ biti u na{im srcima i na{oj du{i“. Tvoje k}erke: Vesna i Tanja
PTT

Dana 30. 9. 2007. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage drugarice

INDE (HAMEDA i SILVE) DAUTOVI]
Bila si cvijet koji je krasio na{ razred i sa tobom je nestao i dio nas. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoj III-h Drvno-{umarske {kole sa razrednicom Fadilom Me{ak
13134-1nd`

Danas se navr{avaju 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog i iskrenog prijatelja

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

SEADA - SEJA ABASPAHI]A
Dragi prijatelju, Oti{ao si tiho i ostavio veliku prazninu u svima onima koji su te voljeli i koji }e te se vje~no sje}ati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj iskreni prijatelj Asim Ov~ina sa porodicom
13242-1nd`

RAMIZA (IBRE) ISAKOVI]A
Mjeseci prolaze, ali tuga i bol ostaju. Ipak, sje}anje na iskrenu ljubav kojom si nas obasipao ja~e je od bola i zauvijek }e ostati u nama. Ponosni smo {to smo te imali. Neka te dragi Allah d`.{. obraduje lijepim d`ennetom i vje~nim rahmetom. Tvoji: supruga Fatima, sinovi Alija i Munir, k}erka Munira, snahe Vesna i Namira, unu~ad Azra, Amra, Aljo{a, Andrea, Ahmed i Aida, praunuke Nejra i Nermana, zet Amer, prijatelj Ha{im i prije Mina i Namka 13243-1nd`

40

Nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se 40 dana od prerane smrti dragog prijatelja

ANTE SU^I]A
Bilo je lijepo i ~asno, hvala ti za sve vrijeme rada i dru`enja s tobom. S po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tebe. Spaso Kuzman sa porodicom
13238-1nd`

SJE]ANJE

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

ANTE SU^I]A
Vrijeme prolazi a sje}anja ostaju. U du{i }emo s velikom ljubavlju ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti je vje~na slava dragi prijatelju. Brane Grgi} sa obitelji

13238-1nd`

Dana 1. 10. 2007. navr{i}e se dvije godine od kako je na ahiret preselio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

jedinoj majci

na{em prijatelju

HAJRUDIN \ULI]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji istog dana iza podne namaza. Porodica
10750-1gr

HAVA (HALIL) ALIHOD@I], ro|. ^ELIK
1937 - 2007.

FADIL NUHI]
Navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kako te nema Fadile, moj prijatelju. Neka ti Bog podari lijepi d`enet. Tvoji prijatelji: Sule, Ferida i Jasna
10754-1gr

Hvala ti jedina na{a za sva dobra koja si nam u~inila. Do kraja na{ih `ivota tiha suza te}i }e za tobom. Tvoja zahvalna djeca: sinovi D`evad i Sead i k}erka Razija sa porodicama
561-1go

MIRSADU ADEMOVI]U
Porodica Adilovi} Alen - Niska Ajla - Aldijana
10753-1gr

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

POSLJEDNJI SELAM

Dana 26. 9. 2007. navr{ilo se 6 mjeseci otkako nije sa nama na{ voljeni brat i drug

Dana 30. 9. 2007. godine navr{avaju se 52 dana od kako je preselio na ahiret

SJE]ANJE
na na{e najmilije

KEMALA (MEHMED) BOGILOVI]A
I danas kao prije godinu dana boli du{a. Bilo koja rije~ je slaba utjeha onome ko ne mo`e preboljeti i ~ija du{a zapla~e kad zabole sje}anja. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Zejneba, k}erke Edina i Sanela, unuk Ilhan i zet Emil 8439-1pr

MIRSAD ADEMOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. ADIS
10752-1gr

MIRSAD - MI]O ADEMOVI] HUSEIN (SALKA) OMERAGI]
8. 9. 1971 - 8. 9. 2007.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Omeragi}

SEAD - SEJO ABASPAHI]
Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. [ura Ismet i svastika Mirsada sa porodicom
554-1go

SIDIKA (SALKA) OMERAGI]
30. 9. 2000 - 30. 9. 2007.
560-1go

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Narsid i Mirsada
10755-1gr

Dnevni avaz
Dana 30. 9. 2007. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage mame

nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

41

SJE]ANJE

NED@AD BULJA KADIRA BISER, ro|. [ABANOVI]
Dragi Ned`ade, Pro{lo je sedam dana od kad nisi me|u nama, ali tvoj lik, optimizam kojim si zra~io i pored tvoje duge i te{ke bolesti osta}e vje~ito u nama. Tvoja tetka Ferida sa suprugom, k}erkama, zetovima i unucima
13166-1nd` 13223-1nd`

VEHBIJA SOFTI]
30. 9. 1995 - 30. 9. 2007.

Hatma-dova }e se prou~iti 3. 10. 2007. godine (srijeda) poslije podne-namaza u Begovoj d`amiji. Porodica

S ljubavlju i po{tovanjem, PORODICA
10729-1gr

SJE]ANJE

Prije tri godine oti{ao je iznenada moj najdra`i otac

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

na{em dragom zetu na na{eg dragog

RISTO (MILENKA) MI^UKI]
1935 - 2004.
Godine prolaze, a tuga i bol ostaju i osta}e! Nedostaje{ mi... K}erka Pa{i} Tanja sa porodicom
13245-1nd`

EFRAIM BA[I]
Uvijek si nam bio i vi{e od zeta, a ti si to znao cijeniti i zaslu`iti. Neka ti Allah {irom otvori vrata d`eneta. Porodice: D`ubur, Bo{kailo i D`iho
13244-1nd`

RE[AD (MEHMEDA) [EKERI]
30. 9. 2001 - 30. 9. 2007. Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Mima, Sule i Jasna
1508-1mo

BAJRO GEC
2005 - 2007.

Tvoje svastike, bad`e i djeca
13239-1nd`

Navr{avaju se tri godine od smrti mog oca

POSLJEDNJI SELAM

na{em jaranu

RISTE (MILENKA) MI^UKI]A
Uvijek te nosim u srcu s ponosom i s velikom ljubavlju.

MEHO (PA[AGA) MATORUGA - MEHA^ Jablani se povijaju... Dok budemo postojali ~uvat }emo te od zaborava i zauvijek }e{ biti dio nas. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
13245-1nd`

Sin Slaven sa porodicom

Tvoja raja sa „BRIONA“ i „KRIVA^E“
8440-1pr

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se {est godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 30. 9. 2007. navr{ava se 5 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi djed

Dana 30. 9. 2007. navr{ava se 5 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi otac i suprug

RE[AD (rahm. MEHMEDA) [EKERI]
Dragi Re{o, @ivot sa tobom je bio kratak. Sje}anje na tebe je vje~no. Tvoja dainica Mevlida i rodice Adinda, Senka i \enana sa porodicama
1524-1mo

AZEM (MEME) FAZLI]
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i mir. Tvoji: unuke Anisa, Nermina i Zumra, unuci Faruk i Tarik
1162-1-07tz

AZEM (MEME) FAZLI]
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Hasnija, sin Zijad, k}erke Zumra i Munevera, snaha Nizama, zetovi Sead i Izudin
1161-1-07tz

42

Nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se {est tu`nih godina otkako nije sa nama na{a draga majka, svekrva i nana TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na moju majku

dragom

na mog druga

ZAHA BE]IRBA[I], ro|. BOR^AK
30. 9. 2001 - 30. 9. 2007. Amir s porodicom

SAFETU HATIBOVI]U
Neka ti dragi Allah podari vje~iti rahmet du{i i lijepi d`enet. Suad Kurt}ehaji} sa porodicom
13217-1nd` 13225-1nd`

ZAHA BE]IRBA[I], ro|. BOR^AK
Po dobrom }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i u srcu ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoj sin Nermin sa porodicom
13236-1nd`

BORISA GOVEDARICU BOKIJA
NISKO
13231-1nd`

SJE]ANJE

Dana 30. 9. 2007. godine navr{avaju se 3 duge godine od kada nisi sa nama na{ voljeni

na na{u dragu mamu

ALMIN (MEHO) PA[ALI]
30. 9. 2004 - 30. 9. 2007.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Dragi na{ Amko jedini tvoj prerani odlazak na{a srca zauvijek ispuni tugom, du{u bolom koja }e vje~no da traje, a o~i napuni suzama koje }e uvijek da teku niz na{e obraze. Dok `ivimo mi `ivje}e{ i ti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
13232-1nd`

DOBRILA PJEVAC, ro|. MI]I]
septembar 1982 - septembar 2007. S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke Ljilja i Ru`ica sa porodicama

SJE]ANJE

Dana 30. 9. 2007. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{e supruge, majke, punice i nane

Tvoji: otac Meho, majka [efija, seka Alma, zet Emir
13212-1nd`

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg voljenog supruga, oca i djeda

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{e drage majke, svekrve i punice

Dana 30. 9. 2007. godne navr{ava se 7 tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog

MIRZA ]ATI]
Supruga Izeta, sin [enol, k}erka Neira, snaha Lejla, zet Rustem i unuke Ema i Na|a

FATIME (ADEM) HAD@IAHMETOVI]
1937 - 2005.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a nama sabur da nastavimo dalje. Tvoji najmiliji: k}erka Jasmina, zet Nusret, unu~ad Muhamed, Edita i Melina
13029-1nd`

BEHIJA (HUSO) [ABANOVI]

MIRSAD (IBRAHIM) ZUKANOVI]
Sa velikom ljubavlju i ponosom ~uvat }emo te u na{im srcima i moliti Allaha d`.{. da te uvede u svoja d`enetska prostranstva. Tvoja sestra Bela sa djecom Adisom i Denisom, nevjestama i unu~adima
1517-1mo

Porodica Tevhid }e se prou~iti u Vogo{}i, Jo{ani~ka 12 u 17 sati.
13222-1nd` 10727-1gr

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na

AN^I] (GRUJICE)

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se 7 dana od kako nije sa nama na{

MIRSAD (IBRAHIM) ZUKANOVI] BAJRO GEC DRAGAN
25. 9. 2002.

NEBOJ[A
30. 9. 2004.

Neka Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. El-Fatiha

30. 9. 2005 - 30. 9. 2007.

NE[U JAN^I]A
Samo veliki ljudi kao {to si bio Ti `ive vje~no. Tvoj Reiz Ismet sa porodicom!
8434-1pr

S tugom, ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
13228-1nd`

Tvoji: brat Muhamed - Hamo, nevjesta Fatima, brati} Muriz, brati~ne Adjata i Aida
1517-1mo

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
10661-1gr

IN MEMORIAM

Dana 1. 10. 2007. godine (ponedjeljak) navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi, voljeni, jedini sin, brat i daid`a

MEHO D@AMBO
Dragi sine, Te{ko je nezamislivo re}i da te vi{e nema. Te{ko je re}i da si nas napustio u 51. godini `ivota. Samo majka koja te je voljela i bila jedini prijatelj bez mita zna koliko je te{ko `ivjeti bez tebe. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti 1. 10. 2007. u 11 sati u ku}i `alosti Avdage [ahinagi}a 4. O@ALO[]ENI: majka [emsa - Esa, sestra Nadija sa suprugom Senadom i k}erkom Adelom, rodice i ro|aci Dino Ma{ni} sa porodicom, Omer Ma{ni} sa porodicom, Mahir Selmanovi} sa porodicom, Lida sa porodicom, Bahra [abi} sa suprugom [a}irom i k}erkom Indirom, Advija Ahmedhod`i} sa porodicom, ro|ak Bahrudin zvani [eki i rodica Hajrija te porodice Zukovi}, Kokora, Mahmutovi}, [ebi}, Ma{ni} te posestrina Sabina Hasi} sa porodicom kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
8427-1pr

NEBOJ[A - NE[O JAN^I]
30. 9. 2004 - 30. 9. 2007.

S ljubavlju i tugom, Nevenka

Posebno se zahvaljujem svim prijateljima sa pijace „MARKALE“ koji su na dostojan na~in ispratili moga sina MEHU na ahiret. 8420-1pr

Dnevni avaz
Voljena na{a

nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

43

INDA DAUTOVI]
30. 9. 2006 - 30. 9. 2007.
Uvijek si sa nama, u svakom trenu, mislima, snovima. Ti zna{ kako nam nedostaje{. Volimo te puno, puno... najvi{e Tvoja Neka, tata, mama
N

Dana 30. 9. 2007. navr{ava se 40 dana otkada je preselio na ahiret na{ voljeni

Dana 1. 10. 2007. godine navr{avaju se 3 godine od smrti mog dragog i voljenog supruga

SJE]ANJE

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{e drage

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se ~etrdeset dana od tragi~ne smrti na{eg dragog supruga i oca

SUAD - RAMIZ OBHO\A[
20. 8 - 30. 9. 2007. S ljubavlju i tugom, Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 9. u 14 sati u ku}i ulica ^ebed`ije 14.
8412-1pr

RISTO (MILENKO) MI^UKI]
Sa tugom koju vrijeme ne mo`e izlije~iti, velikom ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uva}u najljep{e sje}anje na tebe. Tvoja supruga Marica
8403-1pr

BEHIJE [ABANOVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Sestra Senija sa porodicom
13234-1nd`

ANTE SU^I]A

Supruga Aran|ija i sinovi Ivan i Darko
N

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se ~etrdeset dana od tragi~ne smrti na{eg dragog prijatelja i vlasnika

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se ~etrdeset dana od tragi~ne smrti na{eg dragog sina

ANTE SU^I]A
OPRESA D.D. SARAJEVO; SAB D.O.O. BUSOVA^A; JPS Su~i} STOBRE^ SPLIT
N

ANTE SU^I]A
Majka Zrinka i otac Ante
N

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se 40 punih dana od tvog preseljenja na ahiret

FATIMA MUSABA[I], ro|. BOROVAC
30. 9. 1982 - 30. 9. 2007. Uvijek }emo te se sje}ati sa tugom i po{tovanjem. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Suljo sa porodicom
338-1ze

dragom daid`i

SULEJMAN (DEMIRA) RAMADAN RAM]E
5. 4. 1939 - 20. 8. 2007. Vrijeme koje prolazi ne mo`e izlije~iti ranu koja vje~no ostaje u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~iti rahmet. Tvoja supruga, bra}a, djeca i unu~ad
13184-1nd`

ATIFU DELEUTU

Od Aide, Larise i Danijela
10741-1gr

44

Nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

na na{u voljenu

INDU DAUTOVI]
30. 9. 2006 - 30. 9. 2007.
Ne postoji ljubav koju smrt mo`e prekinuti a ni tuga koju vrijeme mo`e izlije~iti. Vrijeme te nije odnijelo jer si tu u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati. S ljubavlju tvoji: ad`o Ferid, strina Meldijana, Amer i Nane
N

NA[OJ MILOJ

POSLJEDNJI SELAM I VJE^NI RAHMET

INDI DAUTOVI]
30. 9. 2006 - 30. 9. 2007.
Bez tebe vi{e ni{ta nije isto. Ista je samo ona vje~na ljubav koju osje}amo prema tebi. Tvoji: nena, dedo, dajo, Sofija, Jesenko i Aner
10739-1gr

BA[OVI] (BAHTA) DE[U
Ro|o, nema te vi{e me|u nama. Tvoja dobrota na{la je vje~ni smiraj. Ba{ovi} Daut sa porodicom
13221-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava {est mjeseci kako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 30. 9. 2007. godine navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a voljena

BERNAD (HAKIJE) ME[I]
(4. 10. 1975 - 30. 3. 2007) Dragi Bebi, Dani prolaze a tuga i `alost za tvojim preranim odlaskom se ne smanjuje. Hvala ti na dobroti koju si nam dao. Neka ti je vje~ni rahmet i magfiret. Tvoji: Mama, brat sa porodicom, Dajd`o, tetke i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 13216-1nd`

INDA DAUTOVI]
Vje~no }emo te voljeti i misliti na tebe. Tvoji: Nana Nura i Fako
N

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje nakon 10 godina

Dana 30. septembra 2007. godine navr{ava se sedam dana otkako sa nama nije na{ dragi

Dana 30. septembra 2007. godine navr{ava se sedam dana otkako sa nama nije na{ dragi

SAKIB (HAMDIJE) KORKUT NAMKA SOLAK
IX 1997 - 2007.

JUSUF SOLAK
XII 1997 - 2007.

SAKIB (HAMDIJE) KORKUT
U~io si nas {ta zna~i biti vedar, ~astan i sebi dosljedan. Sa tugom i po{tovanjem sje}aju se: supruga Murisa, sin Emir, k}er Leila, unu~ad Lana, Tino, Miran, zet Nenad Tvoji: Leila, Nenad, Tino, Miran, Lana
351-1tr

Djeca sa porodicama
13220-1nd`

351-1tr

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je 28. septembra 2007. godine u 86. godini nakon duge i te{ke bolesti preminula na{a draga

nedjelja, 30. septembar/rujan 2007.

45

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi i nikad pre`aljeni

SOFIJA VULETI], ro|. BARAN
Sahrana }e biti obavljena u ponedjeljak, 1. oktobra 2007. godine u 12.45 sati na groblju Bare u Sarajevu. O@ALO[]ENI: sin Zdravko, snaha Vera, porodice Vuleti}, Baran, Kulena, [}ur, Eror, Jela~i}, Red`epovi}, Kablar, Jankovi} i ^i~i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti: Sarajevo, ul. Aleja Lipa 58/8, sa polaskom u 11.45 sati. 10745-1gr

MUSTAFA (MUJO) HERGI]
preselio na ahiret dana 28. 09. 2007. godine (petak) u 70. godini. D`enaza }e se klanjati dana 30. 9. 2007. godine poslije podne namaza ispred d`amije u Kozluku a ukop obaviti u haremu u Kozluku. O@ALO[]ENI: supruga Hatid`a, sinovi Muhamed i Ahmet, snahe Zineta i Jasminka, unu~ad Mujo, Miralem, Muamer, Mustafa i Medina, brat Kemal, sestre Munira, Emira i Aj{a, porodice Hergi}, Smaji}, Sinanovi}, Softi} i Buri}, kao i ostala mnogobrojna familija, prijatelji i kom{ije.
1172-1-07tz

S tugom javljamo da je na{ voljeni

PRIMISLAV RAKOVI] - PRIMO
preminuo u ~etvrtak, 27. 9. 2007. godine u 73. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 1. 10. 2007. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Mira, sinovi Sini{a i Neboj{a, snahe Jasna i Tanja, unuka Andrea, brat Milivoje, sestra Natalija, te ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Bjelave 18, Sarajevo
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo mnogobrojnu rodbinu i prijatelje da je na{a draga mama, majka i sestra

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi sin, suprug, otac, brat, amid`a i dedo

HAVA (HALIL) ALIHOD@I], ro|. ^ELIK
preselila na ahiret u subotu, 29. 9. 2007. godine u 70. godini. D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 30. 9. 2007. godine ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du u 13.00 sati, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u mektebu Ba}ci nakon podne namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi D`evad i Sead, k}erka Razija, zet Kasim, snahe Mulija i Munevera, unuci Rusmir i Admir, unuke Delila, Adna, Anela, bra}a Ibrahim i Husein, sestre Almasa, Ramiza i Hedija, te porodice Alihod`i}, ^elik, [uman, Dolovi}, [eho, Had`ovi}, [abanovi}, Hod`i}, He561-1go lji}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.

NAZA (ADEM) PLAKALO, ro|. TUTUND@I]
preselila na ahiret u petak, 28. septembra 2007. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. oktobra 2007. godine u 14.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: k}erka Sadka, sestre [emsa i Fata, zet Muhamed, unu~ad Emina, Emir i Irma, snaha Mirsada, te porodice Plakalo, Pori~anin, Tutund`i}, Vlahovljak, Demirovi}, Mira{~ija, Had`ovi}, @iga i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i 111 `alosti u ulici dr. Jusufa Tanovi}a br. 17.

MEHO (PA[AGA) MATORUGA
preselio na ahiret u utorak, 25. 9. 2007. godine u Danskoj, u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 30. 9. 2007. godine poslije podne namaza na mezarju Ugorsko. O@ALO[]ENI: majka had`i Almasa, supruga Vahida, sin Kenan, k}erka Edina, snaha Mahira, unu~ad Anesa i Ajla, brat D`emal, snaha Mina, brati}i Elvir, Jasmin i Tarik, snahe Senada i Elma, djeca Sed`ida, Emra, Adem i Esma, te porodice Matoruga, Bradi}, Hase~i}, Spahi}, Hasanovi}, Mehi}, Softi}, Avdi}, Mu{anovi}, Kozadra, Halilovi}, Pand`i}, Bale{i}, Baru~ija, Be{lija, Kahriman, Trebinjac, [abanovi}, Gajevi}, Islam, Isanovi}, Zuli}, [ejto, Fejzovi}, Takovi}, Hasagi}, Planja, Pa~o, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.30 sati, ul. Porodice Hasagi} br. 13, Uglje{i}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

SJE]ANJE

Dana 30. septembra 2007. navr{ava se godina od smrti na{e voljene majke, nane i punice

Dana 30. 9. 2007. navr{ava se godina kako je preselio na ahiret na{

OMER (SABITA) D@ANKO
Vrijeme ne mo`e izbrisati na{u ljubav i sje}anje na tebe i tvoju dobrotu. Molimo se dragom Allahu d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. Tvoji: supruga Rabija, sin Ekrem, k}erka Nerma, unu~ad Emina, Senka i Nermin, zet Faruk, snaha Ramiza Hatma dova }e se prou~iti 30. 9. 2007. u Plavoj d`amiji u Vogo{}i iza podne namaza. 8429-1pr Dana 30. 9. 2007. navr{avaju se tri godine od smrti mog deda

NAFIJA KUBAT, ro|. HAD@IME[I]
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Sinovi Samir i Smail sa porodicama
10695-1gr

HANKIJA (SALKO) ALJU[EVI], ro|. SULJAGI]
Njene ljubavi i plemenitosti uvijek }emo se sje}ati. Vje~no o`alo{}eni: k}erka, unu~ad i zet
8173-1pr

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE na na{u dragu snahu, jetrvu i strinu

Dana 30. 9. 2007. navr{avaju se tri godine od smrti mog baba

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

EMIR (RASIMA) DERVI[EVI]
30. 9. 1993 - 30. 9. 2007. Uvijek te se rado i s po{tovanjem sje}amo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Zemka, sestre Emira Spahi}, Kasema (Seka) Borovac s porodicama
10358-1gr

EMIR DERVI[EVI]
1993 - 2007. U srcima }emo te vje~no nositi i sa ponosom spominjati. Tvoja supruga Jasmina, sin Eldin, k}erka Vildana, punica Naza
10447-1gr

FATIMA ZUKI]
Rado }emo te se sje}ati i ~uvati uspomenu na tebe. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: djever Ibri{im i jetrva Hasnija sa djecom Zinetom, Izetom i Izudinom i njihovim porodicama
10726-1gr

AHMED (HASANA) MULAOSMANOVI]
Neka ti Allah d`.{. da sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Sin Ra{id sa porodicom
10646-1gr

AHMED (HASANA) MULAOSMANOVI]
Dedo, uvijek }u te se sje}ati. Tvoj unuk ALDIN
10646-1gr

HASIBA ZUKANA
^ovjek ne umire smr}u, umire onda kada ga zaborave, ali ti }e{ `ivjeti sve dok `ive i oni koji te vole. Porodica ZUKAN
13174-1nd`

NEDJELJA
MRE@A PLUS
FILM

30. 9. 2007.

00.00
Poljubac za laku no}
Samanta Kejn je idealna majka 8-godi{nje djevoj~ice Keitlin. @ivi u idealnom gradi}u u Novoj Engleskoj, radi kao nastavnica i pravi najbolje slatki{e u gradu. Nakon {to zadobije jak udarac u glavu, po~ne se sje}ati dijelova svog prethodnog `ivota tajnog agenta. Njeni stari neprijatelji odlu~uju je ubiti i ona tra`i pomo} jeftinog detektiva Mi~a. Uloge: D`ina Dejvis, Samuel L. D`ekson

BHT1
07.15 Ljep{i `ivot, igrana seSERIJA rija, 9, 10/145, r. 08.00 Be Ha Te bebe 08.05 Volim `ivot, igrani film 09.45 TV Liberty 10.20 Sinatra, tamna zvijezda, dokumentarni program, 2/2, r. 11.05 Gillette World Sport, magazin, r. 11.30 Expedition Zelengora I, dokumentarni program, r. 12.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 13.00 BHT vijesti 13.15 Tenis: Mostar Futures SPORT Open 2007, finale, prijenos 15.30 Show Zdravka ^oli}a 16.25 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.55 Nogomet: Engleska SPORT Premier liga: Everton Middlesbrough, prijenos 17.50 Be Ha Te bebe (u pauzi utakmice)

MRE@A PLUS

FILM

21.00
Spadijer, jedan `ivot
Tridesetogodi{nji novinar bez zaposlenja upoznaje mladu `enu, s kojom uskoro po~inje `ivjeti. Ono {to novinar ne zna je da je djevojka udata i da se njen mu` uskoro vra}a. Problemi po~inju... Uloge: Mladen Nelevi}, Mira Furlan

PINK BH

FILM

20.30
Sivi kamion crvene boje
Ratko je daltonista i sitni kriminalac, a Suzana Beogra|anka koja, saznav{i da je trudna, odlu~uje oti}i u Dubrovnik. Njihov susret postaje sudbonosan jer, iako se sve oko njih ru{i, oni otkrivaju ~udo ljubavi. Uloge: Sr|an Todorovi}, Aleksandra Balmazovi} Reditelj: Sr|an Koljevi}

14.20 Pjesmom da ti ka`em: Vesna Had`i}, muzi~ki program 15.00 Vijesti 15.15 ^uvari Kur’ana, dokumentarni program 15.55 Liga prvaka u SPORT rukometu: Bosna - Meshkov, prijenos 17.35 Nogomet: Bundes liga: SPORT Cotbus - Eintracht, uklju~enje u prijenos 18.37 Pred iftar (u prekidu utakmice) 18.55 Dnevnik, najava 18.56 Tom i D`eri, crtani film 19.05 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.05 Lud, zbunjen, normaSERIJA lan, humoristi~ka serija, 5. epizoda 20.45 Pozitivna geografija: Susret na Savi, zabavni program 21.15 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 21.40 Atlas islamskog svijeta, dokumentarni

zabavni program 14.55 Just for Laugh zabavni program 15.15 @ivot i smrti P .Sellers FILM film 16.55 Nedjeljno popodne zabavni program 20.00 @ivot na sjeveru 15.ep SERIJA serija 21.00 Olimp sportski magazin 21.30 Almost Golden FILM film 23.15 Nedjeljno popodne zabavni program 02.00 Olimp sportski magazin

Pregled programa za ponedjeljak

TV PINK BH
06.55 07.05 07.15 07.25 08.00 08.25 08.35 08.55 09.00 10.50 11.00 11.10 12.45 13.00 14.45 15.00 16.00 17.15 18.00 18.15 18.20 18.30 20.00 20.30 22.30 23.00 01.00 01.15 Sarajevo On line Made in Banja Luka Sportissimo Crtani film - onibus Jedna bajka City kids Vremenska prognoza Skrivena kamera Balkan net Kuhinja i light Info top Gold express Skrivena kamera Film: ^elik Info top Magazin in by BH Sve za ljubav Sex i selo Info top Vremenska prognoza Kuhinja light Veliki brat (vtr) Ljubav, navika, panika Film: Sivi kamion crvene boje Sex i selo Film: Poljubac za djevojke Sarajevo on line Made in Banja Luka Alter ego Pret a porte Grand parada Pink jukebox

21.00 Spadijer, jedan `ivot, igrani film 23.00 Vijesti 23.05 Sport centar 23.10 Red Bull Air Race San Diego, sportski program 00.00 Poljubac za laku no}, igrani film

RTRS
06.00 Pregled programa 06.05 Ne diraj divlje konje film 07.40 Herbarijum - maslina - (1) Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije 08.00 Vijesti 08.15 Muzi~ki program Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije DJE^IJI VIKEND PROGRAM 09.00 Nid`o u arhivu 09.45 D`umbus - crtana serija (21) 10.10 Mjay, Mjay dru`ina crtani film, 2/26 10.35 Vrap~i}i u Beogradu reporta`a 11.00 ^arli ^aplin - kratki film (1) 11.30 Kapi zavi~aja - Strupi}i - dokumentarni program 12.00 Vijesti 12.15 Snop Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije 13.00 Razgovor sa Biljanom Krsti}

NTV Hayat
06.30 Formula 1, VN Japana, SPORT sportski program Mre`a plus 08.00 Vikend jutro, jutarnji program 09.30 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Specijalna osnovna {kola Zenica - u`ivo 10.00 Mali heroji, crtani film Mre`a plus 11.20 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Specijalna osnovna {kola Zenica - u`ivo 12.00 Potraga za nestalim, 2. dio, dokumentarni program 12.30 Horizonti 12.58 Vremenska prognoza 13.00 Porodi~no blago, igraSERIJA na serija, 27. epizoda Mre`a plus 14.00 Formula 1, VN Japana, SPORT sportski program, snimak - Mre`a plus

TV Alfa
11.55 12.00 12.05 12.10 TV Alfa danas Vijesti u 12 Stanje na putevima Gradona~elnik Kembr-

FTV

SERIJA

20.05
Lud, zbunjen, normalan
U kom{iluk Fazlinovi}a doseljava nao~ita gospo|a Spomenka Vihorec, {to Izetovom oku nije moglo proma}i. U `elji da joj se udvara, poziva je na kafu i poklanja joj staru porodi~nu sliku koju je Faruk namjeravao prodati, vjeruju}i da vrijedi silno bogatstvo. O~ajan {to mu je propala jo{ jedna prilika da se do~epa novca, Faruk provaljuje u Spomenkin stan, ali tu ga ~eka neugodno iznena|enje.

PINK BH

FILM

13.00
^elik
D`on Henri Ajron dizajnira oru`je za vojsku. Kada je jedan njegov va`an projekt sabotiran, napu{ta sve sa prezirom. Me|utim, vidjev{i da razne bande koriste njegovo oru`je na ulici, on se odlu~uje za ujka D`oov „otpad“ da bi se mogao boriti protiv njih, postav{i pravi „~eli~ni ~ovjek“. Uloge: [ekil O’Nil, D`ad Nelson Reditelj: Kenet D`onson

19.00 BHT vijesti Sport Vrijeme 19.30 Liga {ampiona u noSPORT gometu, magazin 20.00 Neprolazna pjesma: Halid Muslimovi} 20.45 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 21.30 BHT sport 22.15 BHT vijesti 22.30 Taksist, igrana serija, 15/40 23.20 Detektivska pri~a, FILM ameri~ki igrani film 01.00 Pregled programa za ponedjeljak

program 22.05 FTV sport 22.30 Vijesti 22.40 ExeR, {ou biznis magazin No}ni program: 23.35 Gor{tak 3: ^arobnjak, FILM kanadsko-britanski igrani film /RP/ 01.10 Zvjezdane staze: VoSERIJA jad`er, igrana serija, 122. epizoda, r. 01.55 Pregled programa za ponedjeljak

OBN
07.30 Nevjerna ljubav SERIJA 100.ep sapunica 08.20 Nevjerna ljubav SERIJA 101.ep sapunica 09.10 Nevjerna ljubav SERIJA 102.ep sapunica 09.50 Nevjerna ljubav SERIJA 103.ep sapunica 10.40 Nevjerna ljubav SERIJA 104.ep sapunica 11.30 Ivica i Marica animirani film 12.30 Na{a mala klinika 1.ep humoristi~na serija 13.20 Vjeko - goli kuhar 14.05 Neslavni 11.ep

FTV
07.45 Pregled programa 07.50 John, John na FILM nebu, ameri~ki igrani film /S/ 09.30 Svako dobro, Bosno i Hercegovino, zabavni program 10.00 Vijesti (u prekidu emisuje) 11.00 P~elica Maja, animirani film, 5. epizoda 11.25 Zyon, program za mlade, r. 12.00 Vijesti 12.05 Ekovizija - Pliva, dokumentarni program 12.35 Turizam plus 13.30 Oprah Show

BHT 1

ZABAVNA EMISIJA

20.00
Neprolazna pjesma
Halid Muslimovi}, popularni pjeva~ komponovanih pjesama, u razgovoru sa scenaristom i voditeljem emisije ‘’Neprolazna pjesma’’ Nedeljkom Opan~i}em govori o `ivotnom putu, pjeva~kim po~ecima i prvim snimanjima. Uz pratnju orkestra Muzi~ke produkcije Halid Muslimovi} izvodi poznate pjesme iz svog bogatog repertoara... Scenarista i voditelj: Nedeljko Opan~i} Urednica serije: Branka Vidovi} Reditelj: Ljubomir Paljevi}

15.30 Chio chips, nagradna igra 15.35 Autoklub 16.00 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Specijalna osnovna {kola Zenica - u`ivo 17.00 Arduana, talk show 18.00 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Specijalna osnovna {kola Zenica - u`ivo (18.37 vrijeme iftara u Sarajevu) 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija, vrijeme, sport 19.30 Hayat sport, sedmi~ni sportski pregled 19.54 FDS vic mjeseca 19.55 Sport centar - Mre`a plus 20.00 Porodi~no blago, igraSERIJA na serija, 28. epizoda Mre`a plus 21.00 Spadijer, jedan `ivot, FILM igrani film - Mre`a plus 23.00 Vijesti - Mre`a plus 23.05 Sport centar - Mre`a plus 23.10 Red Bull Air Race San SPORT Diego, sportski program - Mre`a plus 00.00 Poljubac za laku no}, FILM igrani film - Mre`a plus Reprizni program NTV Hayat

14.00 14.05 14.10 16.30 18.00

18.30 19.00 20.00 20.40 22.00 23.15 01.00 01.10

id`a mini serija (r.) Vijesti u 14 Stanje na putevima Igrani film Exspress club muz. revijalni pr. (r.) Alfa news centar BiH i svijet vremenska sport time Ramazanski program GostiONA revijalni program (r.) Kontra gard intervju dana Oni {alju signale revijalni program Serijski program Igrani film Tv Alfa sutra Jukebox muzi~ki program

Mre`a plus
06.30 Formula 1, VN Japana, sportski program 10.00 Mali heroji, crtani film 13.00 Porodi~no blago, igrana serija, 27. epizoda 14.00 Formula 1, VN Japana, sportski program, snimak 19.55 Sport centar 20.00 Porodi~no blago, igrana serija, 28. epizoda Pozitivna geografija Global Olimp Paralele Red carpet

13.30 Mond - repriza 14.00 Pitajte, tra`imo odgovor 14.25 Zdravlje je lijek - (32) 15.00 Klju~aonica 17.20 Opro{taj Vlade Divca reporta`a 17.50 Turizam plus 18.35 Svi vole Rejmonda serija, 30. epizoda 19.00 Ah, ta planeta 19.30 Dnevnik Sport 20.05 Ko{arka{i - serija, 2/10 20.55 Fudbal - Brazilska liga direktan prenos 22.55 Info profil 23.05 Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije 23.10 Sportski pregled 23.40 Pregled nedjelje 00.10 Tvin Piks - serija, repriza 19/30, epizoda 00.55 Turizam plus - repriza 01.40 Muzi~ki program 02.00 Dnevnik 02.30 Kapi zavi~aja - Strupi}i 02.55 Snop 03.40 Upravnik zatvora Red Rok - film 05.05 Muzi~ki program 05.40 Ah, ta planeta Pregled programa za ponedjeljak

E M I S I J E

17.00
F I L M O V I
NOVA TV

[esti dan

12.30
OBN

Na{a mala klinika Operacija Kajman Galaktika @ivot na sjeveru Taksist

20.45
FTV

S E R I J E

21.30
OBN

Almost Golden Poljubac za djevojke Detektivska pri~a Tajnica

15.00
NOVA TV

20.45
BHT 1

23.

00

16.

10

PINK BH

HRT2

21.

00

OBN

23.

20

BHT 1

20.00
OBN

21.15
FTV

01.00
NOVA TV

22.30
BHT 1

23.30
NOVA TV

TVSA
08.00 Dan danas, 7 TVSA dana Veliki dobri d`in - film za djecu 10.30 Tehnolo{ka znanja dok. program 11.00 Tribunal Obavezan smjer 11.55 Obavje{tenja Marketing 12.00 Dan, informativna emisija 12.10 Globus Odredi{te svemir dok. program 13.00 Kirbi Kirbi 14.00 Igrani film - Djevojka iz D`ersija 7 TVSA dana 15.30 TV Enciklopedija 16.00 Vijesti 16.05 Veliki dobri d`in - film za djecu 17.00 TV Encikopedija znanja 17.30 Osvaja~i - dok. program 18.00 Odredi{te svemir dok. program 18.30 DANAS - centralna informativna emisija 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Igrani film - Ne uznemiravaj @ivot oko nas - dok. program

18.30 Ramazanski program 19.30 SMS muzi~ke `elje 20.35 Time Out, sportski magazin 21.00 Krokodil Dundee 3, igrani film 22.30 Sportski program 00.15 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 00.35 Pregled programa za ponedjeljak 00.40 Info blok TV Vogo{}a 04.00 Ramazanski program 06.00 Info blok TV Vogo{}a

16.30 17.00 17.10 17.15 17.30 18.00 18.07 18.09 18.37 19.00 19.28 19.30 19.40 20.00 20.27 20.30 21.00 22.45 23.00 23.30 24.00

TV OSM
13.10 14.00 14.30 15.40 15.45 16.40 18.15 19.00 22.10 23.30 01.02 01.05 01.20 02.30 08.30 Serijski film Kaza oaza, reporta`a @eljoteka TV vremeplov Upakovana nostalgija Extra top music Nedjelja, informativna emisija @eljoteka Time out, sportski program Igrani film Horoskop za ponedjeljak Najava programa za ponedjeljak Erotski program Reprizni program Tele shop - Bioklinika

TV Kiss
13.00 Narodno veselje 14.25 Fis shop

dokumentarni program Ramazanska vaktija 4 Ilahije i kaside dje~ije - dje~iji vjerski program U dergjahu mog srca - takmi~enje u u~enju ilahija Vrijeme je za pri~u obrazovni dje~iji program Islam Channel news - vijesti na engleskom jeziku Kur’anske pripovijesti - program za djecu U susret iftaru Ramazanska vaktija 5 Ezan za iftar Ak{am namaz Vijesti u 7 - Hayat Ramazanska vaktija 6 Art kola` TV galerija Sevdalinke Moj Ramazan Ramazanska vaktija 7 Ramazanske teme Ibadeti u Ramazanu (Dr. Izet ef. Terzi}) Mre`a plus Ilahije Islamske teme - vjerski program U~enje Kur’ana (engleski jezika) Odjava programa

emisija 03.50 Kraj programa

HRT 1
07.30 TV kalendar 07.40 Ameri~ka bajka 3. Blago Manhattana, ameri~ki animirani film (kod. na sat.) 09.00 Zagreba~ka filharmonija i dirigent Chikara Iwamura (2. dio) 09.50 Vijesti 09.55 Vrijeme 09.56 Vijesti iz kulture 10.03 Foyleov rat 5., serija (kod. na sat.) 11.38 Tv kalendar 11.48 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik (T) 12.13 Vrijeme (T) 12.15 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom 12.25 Plodovi zemlje 13.22 Split: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.02 Kulturni info 15.04 Promet danas 15.10 Vijesti 15.17 Vrijeme 15.18 ^udom pre`ivjeli: Bijeg iz Amazonije, dokumentarna serija (kod. na sat.) 16.05 Svirci moji, glazbena emisija (3.) 16.55 Jelovnici izgubljenog vremena 17.20 Dvostruki zavodnik,

04.15 Opera Box 04.45 Svirci moji, glazbena emisija (3.) 05.30 Plodovi zemlje 06.20 Split: More

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN 21. III - 20. IV Ljubav: Ako ste u vezi, iza-

HRT 2
06.00 TEST 06.20 Suzuka: F-1 za Veliku nagradu Japana, prijenos 08.30 Parlaonica: ^ini li nam internet `ivot kvalitetnijim? 09.25 Mijenjam svijet: Godine nisu va`ne, dokumentarna emisija za mlade 09.50 Opera Box 10.20 Biblija 10.30 Po`ega: Euharistijski kongres, prijenos (nije kod na sat.) 12.00 Nepomirljivi, ameri~ki film 14.05 Studio F1 14.10 Suzuka: F-1 za Veliku nagradu Japana, snimka 15.50 Studio F1 16.10 Galactica 3., serija 16.55 Skica za portret 17.00 Hanibal, dokumentarni film 17.55 Magazin nogometne LP 18.25 Odbojka (@), EP - finale, prijenos 20.00 Ve~eras... 20.01 Nove avanture stare Christine 1., humoristi~na serija 20.25 Talijanska nogometna liga: Torino - Juventus, 1. poluvrijeme 21.20 Sportske vijesti 21.25 Talijanska nogometna liga: Torino - Juventus, 2. poluvrijeme 22.15 Promet danas 22.20 Mao Zedong - kineska pri~a: Nije to ve~erica ni zabava, dokumentarna serija 23.35 Filmovi Johna Waynea: Chisum, ameri~ki film 01.15 Pregled programa za ponedjeljak

zvat }ete pogor{anje odnosa sa partnerom. Prilago|avanjem i razgovorom do}i }ete do rje{enja. Posao: Ne ra~unajte na pomo} okoline. Ljudski faktor mo`e lako zakazati. Naklonjeniji su vam „tu|ini“ od bliskih osoba. Zdravlje: Reagirajte na prve simptome. BIK 21. IV - 22. V Ljubav: Kao da se ne `elite ~vr{}e vezivati. Ipak, u trenucima iskrenosti, shvatit }ete kako je sve ljep{e udvoje. Posao: Ne zanemarujte uticaj ljudi koji vam mogu naru{iti bri`ljivo izgra|en plan. Ne budite ni sebi~ni i isklju~ivi. Zdravlje: Ne propustite priliku da se osvje`ite.
Ljubav: Osje}anja prolaze kroz fazu ispitivanja. Kompletna dinamika pomo}i }e u dono{enju definitivne odluke. Posao: Karijera vam ba{ i ne stoji na ~vrstim temeljima. Jo{ imate priliku da popravite {to mo`ete, da se nadate boljem. Zdravlje: Pripazite na vene.
BLIZANCI 23. V - 22. VI

Ljubav: Emotivna situacija danas su „centar svemira“. Okrenut }ete se ma{tanjima, uz dodatni impuls samouvjerenosti. Posao: Radujte se i obi~nom `ivotu. Pogotovo, po`eljno je da se odgovornije i preciznije odnosite prema poslu. Zdravlje: Skinite suvi{ne kilograme.
RAK 23. VI - 22. VII

Ljubav: Mo`e se desiti ljubav na prvi pogled. Ako ve} imate vezu, ne prenagljujte sa definitivnom odlukom. Posao: Poslovi, pogotovo oni zapo~eti ranije, urodit }e plodom. Ovo se odnosi pogotovo na materijalni plan. Zdravlje: Ne pretjerujte sa planovima.
LAV 23. VII - 22. VIII

Ljubav: Jedno poznanstvo, iznenada se mo`e pretvoriti u ljubavnu vezu. Opustite se, i pustite sve vremenu. Posao: Prije nego {to poduzmete odlu~uju}e korake, procijenite priliku za „napad“. Orijentirani ste vi{e na zaradu. Zdravlje: Ne bi trebalo biti ve}ih problema.
DJEVICA 23. VIII - 22. IX

Ljubav: Kao posljedica burne no}i, javit }e se zbrka i napetost. Problemi su mogu}i i u stalnim vezama. Posao: Iako ste gotovo nenadma{ni u dobrim odnosima i komuniciranju sa ljudima, mo`e do}i do nesporazuma sa kolegama. Zdravlje: Osjetite kako snaga zraka prolazi kroz vas.
VAGA 23. IX - 22. X

22.00 Dan danas, info. emisija 22.30 AUTOSHOP magazin 23.00 Euronews 23.30 Igrani film - Kontaminirani ~ovjek Horoskop za ponedjeljak 01.00 Dan danas (r) 01.30 Odjava programa

14.30 16.00 16.35 16.40 17.05 17.10 18.05 19.05 19.10 19.30 20.00 20.30 21.30 23.10 23.15 00.30

TV Vogo{}a
08.00 Info blok TV Vogo{}a 11.55 Pregled programa 12.00 Hronika Op}ine Novi Grad, informativni program TV Fiva (r.) 12.40 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku (r) 13.10 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike 13.40 Svijet oko nas, emisija o ekologiji 14.20 Pret~as, program za djecu (r) 15.00 Sportski program 16.45 Turizam plus, turisti~ki magazin BiH (r.) 17.30 Sedam dana u Vogo{}i, informativni program (r.)

Sport nedjeljom AUTO SHOP FIS SHOP Reporta`a: 10. Specijalka Tornjaka i Baraka FIS SHOP Na rubu znanosti, r. Tjednik, Info magazin Povijest Bosne i Humske zemlje FIS SHOP i marketing Dnevnik HRT S fortunom do zvijezda HRTOP 20 Film: No} u gradu FIS SHOP @eljoteka No}ni program
mtv IGMAN

Nova TV
09.35 Flintove avanture, crtana serija 07.00 Pra{~i}grad, serija 07.20 Bratz, crtana serija 08.10 South beach, serija 09.00 ^arobnice, serija 09.50 Smallville, serija 10.40 M.H. Clark. Srest }emo se opet, igrani film 12.20 Hercule Poirot. Ubojstvo na igrali{tu za golf, igrani film 14.00 Ve~ernja {kola - EU 15.00 Operacija Kajman, serija 15.50 Showtime, talent show 16.50 Vijesti 17.00 [esti dan, igrani film 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Nad lipom 35, humoristi~no glazbeni show 21.15 Collateral, igrani film 23.30 Red carpet, zabavna emisija 00.30 Svi mrze Chrisa, serija 01.00 Tajnica, igrani film 02.50 Red carpet, zabavna 19.15 19.30 19.55 19.57 20.02 20.12 21.20 22.20 23.05 23.10 23.18 23.25

23.55 00.40 01.40

TV Igman

15.00 Arhiv MTV Igman dokumentarni program (marketing) 15.53 Ramazanska vaktija 3 15.54 Ezan za Ikindiju namaza 15.59 Dova na engleskom jeziku 16.00 Arhiv MTV Igman -

02.30

03.30

ameri~ki film (kod. na sat.) LOTO 6/45 Dnevnik (T) Ve~eras... Sport (T) Vrijeme (T) Infekcija, hrvatski film (kod. na sat.) Tko `eli biti milijuna{? kviz (kod. na sat.) Shpitzza Burzovno izvje{}e Vijesti Vijesti iz kulture Festival plesa i neverbalnog kazali{ta Svetvin~enat, dokumentarni film NO]NI PROGRAM: Galactica 3., serija (kod. na sat.) Nedjeljom u dva ^udom pre`ivjeli: Bijeg iz Amazonije, dokumentarna serija (kod. na sat.) Mao Zedong - kineska pri~a: Nije to ve~erica ni zabava, dokumentarna serija (kod. na sat.) Shpitzza

Ljubav: [to god danas budete radili, s kim god da se dru`ite, {irit }ete oko sebe ljubav, ~istu i sna`nu emociju. Posao: Ootrebno je samo malo samodiscipline, kako bi sve funkcioniralo. [to vi{e volite posao, problemi su manji. Zdravlje: Osje}at }ete se preporo|eno. Ljubav: Bit }ete tra`eni, jer va{ {arm pokriva nedostatke. Moglo bi tu biti i avanturica. Interesiraju vas neobi~ne osobe. Posao: Pojavit }e se neki stari suparnici. Treba ih na vrijeme uo~iti i dr`ati na oku, jer mogu postati sve opasniji. Zdravlje: Po`eljna je vitaminska kura. JARAC 23. XII - 21. I Ljubav: Unato~ velikom broju ljudi me|u kojima }ete se kretati, za mali dio njih bit }ete emocionalno otvoreni. Posao: Rad }e po~eti zauzimati jo{ va`nije mjesto u va{em `ivotu. Pazite samo da se ne dovedete do iscrpljenja. Zdravlje: Pove}an oprez nije naodmet. VODOLIJA 22. I - 19. II Ljubav: U poziciji ste da birate izme|u povr{ne, zabavne ili vrlo odgovorne osobe. Ova druga nudit i stabilnost. Posao: U izuzetnoj ste mentalnoj formi. Bistar um pratilac je i pokreta~ka snaga svakog posla kojeg se prihvatite. Zdravlje: Mogu}a je promjena imid`a. RIBE 20. II - 20. III Ljubav: Neizvjesno je da li }ete preduzeti neke odlu~uju}e korake. Naime, u svemu lijepom na}i }ete i zrnce gor~ine. Posao: Niste u formi. Skloni ste gre{kama i drasti~nim rje{enjima. Mo`da je najbolje da se malo povu~ete. Zdravlje: Odmarajte se {to vi{e.
STRIJELAC 23. XI - 22. XII

[KORPIJA 23. X - 22. XI

Satelitski program

Eurosport
10.30 U@IVO: Biciklizam, 14.00 U@IVO: Fudbal - `ene, 16.00 U@IVO: Biciklizam, 17.30 Superbajk, 18.30 Tenis, 20.00 Fudbal - `ene, 21.45 Motorsport, 22.15 Boks, 00.45 Odbojka na pla`i

PRO 7

P R O

06.00 Sabrina, serija, 09.40 Kino tip, 09.50 Popstars, 11.50 O. C. Kalifornija, serija, 12.55 Vojnik Keli, film, 14.50 Ku}a lete}ih bode`a, film, 16.55 Sat bajki, 18.00 Vijesti, 18.10 Simpsonovi, 19.10 ^udesni svijet znanja, 20.15 Kralj Artur, film, 22.50 Lo{i momci, film

SPORTKLUB
05.00 Bundesliga, 08.00 Bundesliga, 08.30 CH TV, 09.30 NHL: Los Angeles - Anaheim, 11.30 Koled` fudbal, KOMBINOVANI PRIJENOS, 14.00 U@IVO: Bundesliga 2, 14.15 U@IVO: [ampion{ip: WBA - QPR, 16.15 Profi boks, 17.00 U@IVO: Bundesliga, 19.00 U@IVO: NFL, 22.15 U@IVO: NFL, 01.30 [ampion{ip: WBA - QPR 03.15 Profi boks

Redakcije TV programa zadr`avaju pravo izmjene programa

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sejad Lu~kin Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Mladen Daki}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, Unutra{njopoliti~ka Edina Sara~, Desk Ismir ]osi}, Globus Indira ]ati}, Biznis Muriz ^engi}, Panorame Fatma Tihi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sveznadar Zrinka Ili}, Sport Oleg Lokmiæ, Prilozi Miodrag Ili}, Sarajevski kanton Elvedina Hala}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, No}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi},

Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adis Hasakovi}, generalni direktor, DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: [tamparija “OKO” Sarajevo TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281387, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, email: marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.

DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/401-985, tel/fax: 401-986 ; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: D`emala Bijedi}a 185 List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od

28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. Transakcijski ra~uni: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br. 3383202266402293: SWIFT CODE: ZABABA22 DEV. RN. br. 3383204893244355 NLB TUZLANSKA BANKA DD. TUZLA TRN br. 1327310010313169 SWIFT CODE: TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN. br. 3060510000030742 DEV. RN. br. 7100-4200934630002,SWIFT CODE: KLHBBA22 BBI Bosna Bank International TRN BR. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

[ukor: Posadio drvo

(Foto: AFP)

Prvi malezijski astronaut
BAJKONUR - [eik Muzafar [ukor (Sheikh Muszaphar Shukor) bit }e prvi malezijski astronaut. On je sa svojim saradnicima ju~er posadio drvo u Aleji kosmonauta u Bajkonuru, {to je tradicija jo{ od leta Jurija Gagarina. Let posade sa malezijskim astronautom planiran je za 10. oktobar.

Lopez i Entoni na sceni: O~ekuju li blizance?

(Foto: AP)

.12'<5'4#52.#-#.#7 -1.+ Rijeka lave
(Foto: AP)

Pjeva~ica posjetila u~enike u Bronksu gdje je odrasla

Aktivni vulkani pod nadzorom

D`enifer i njen suprug nakon posjete odr`ali spektakularan koncert
NJUJORK - Ameri~ka pjeva~ica i glumica D`enifer Lopez (Jennifer Lopez) rasplakala se pri susretu sa u~enicima {kole u Bronksu, samo nekoliko ulica od mjesta gdje je odrasla. - Pogledajte me, {minka mi je potpuno uni{tena - rekla je novinarima uplakana Lopez. Ona i njen suprug Mark Entoni (Marc Anthony) su prije po~etka turneje i nastupa u Atlantik Sitiju posjetili {kolu gdje su ih do~ekali odu{evljeni u~enici.

- Nema ni~ega na svijetu, ni Oskar ni Grejmi mi ne zna~e vi{e od ovakvog do~eka - rekao je Entoni, koji je bio jednako uzdrman, navode mediji. Lopez se i na tom susretu i kasnije na koncertu pojavila u

odje}i koja pokriva trbuh, {to su mediji protuma~ili kao jo{ jedan dokaz da je pjeva~ica trudna i to da nosi blizance. Lopez i Entoni su nakon dirljive posjete {koli odr`ali spektakularni koncert pred hiljadama fanova.

Spa{avanje medvjeda
LOS AN\ELES - Medvjed koji se slu~ajno na{ao nad desetine metara dubokim ponorom na mostu kod grada Traki u Kaliforniji spa{en je uspje{nom akcijom tamo{nje policije i gra|ana. Medvjed je prelazio preko mosta i uspani~io se kada su dva automobila projurila pored njega te poku{ao sko~iti sa mosta. Uhvatio se za rub mosta nakon ~ega su ga spasioci spustili mre`om na sigurno.

HAVAJI - Rijeka lave ve} nekoliko dana se slijeva sa padina jednog od najve}ih vulkana na Havajima. Vulkan Kilauea kod grada Puna na Havajima po~eo je izbacivati lavu na svojoj isto~noj strani koja nije naseljena. Aktivni vulkani su pod stalnim osmatranjem kako bi se u slu~aju velike erupcije stanovni{tvo evakuiralo.

Iskosa

Zaboravljena pacijentica
TAKSON - Pacijentica iz Taksona satima je le`ala u CT skeneru nakon {to je bolni~ar zaboravio na nju i oti{ao iz bolnice. Kad je shvatila da je zaboravljena i da je niko ne}e izvu}i, uspjela se sama iskobeljati iz CT-a, ali je onda shvatila da je zaklju~ana u bolnici. Tek nakon {to je pozvala hitnu slu`bu izvukli su je iz bolnice u kojoj je bila na pretragama. ^elnici bolnice ispituju kako se sve to moglo dogoditi.

Posjetilac prolazi pored jednog od eksponata

(Foto: AFP)

Antropolo{ki muzej u Meksiku
U strahu od automobila poku{ao sko~iti sa mosta
(Foto: AP)

MEKSIKO SITI - U Muzeju antropologije u Meksiku posljednjih godina zabilje`en je velik broj posjetilaca. Muzej se smatra jednim od na-

jzna~ajnih na svijetu, a ima zbirku neprocjenjive vrijednosti u predmetima iz pretkolumbovskog doba u Americi, koja je smje{tena u ~ak 24 velike muzejske sobe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful