Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 1. 10. 2007. Sarajevo Godina XII Broj 4319 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.avaz.ba

Intervju

Silajd`i} o Tihi}evim i Lagumd`ijinim optu`bama

Hajka na mene nema veze s reformom policije Tihi}a sam dva puta zvao tokom razgovora s Dodikom Javna je tajna da su pu~isti~ki kovani planovi za istiskivanje SBiH i mene iz vlasti Doboj: Od posljedica sr~anog udara

10+0+57/1).+&1$+6+ -8#.+6'60+,+24161-1.
L
ider Stranke za BiH i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} posljednja dva dana na{ao se na udaru `estokih kritika SDA i SDP BiH, ta~nije Sulejmana Tihi}a i Zlatka Lagumd`ije, zbog potpisivanja Protokola o reformi policije sa liderom SNSD-a i premijerom RS Miloradom Dodi-

kom. Na samom po~etku razgovora za „Dnevni avaz“ Silajd`i} tvrdi da je Protokol dobar, te da on predstavlja samo po~etak procesa reforme policije. 5. strana

Sarajevo

Jeli}: Iznenadna smrt predsjednika RS

Umro Milan Jeli}
Korisnici: Bora~ka za{tita

4'& +  7 *0- 5' -727,7 241%'06+ +08#.+&0156+
2. strana

2. strana Sa utakmice u Skenderiji: Ubjedljiv trijumf protiv ekipe iz Bjelorusije

(Foto: A. Berbi})

Prve utakmice Lige prvaka u rukometu

Furiozan start Bosne
SP U BO]ANJU

PUCNJAVA NA BA[^AR[IJI

MIRSAD TURKD@AN

Uhap{en jedan, traga se za jo{ trojicom
28. strana

Dva zlata za Markicu Dodiga

41. str.

U Bosni su me otpisali
42. str.

46. strana

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

aktuelno

Od posljedica te{kog sr~anog udara

Umro Milan Jeli}
Red`i}: Treba stati ukraj Crnki}: Neka kantoni rade svoj posao

Nakon infarkta preba~en u dobojsku bolnicu, ali ljekari mu nisu uspjeli reanimacijom vratiti puls
Predsjednik RS i ~lan Predsjedni{tva Nogometnog saveza BiH Milan Jeli} umro je ju~er od posljedica te{kog sr~anog udara. Kako saznajemo, Jeli}a je infarkt zadesio u popodnevnim satima u Modri~i, gdje je i `ivio. Odmah je preba~en u dobojsku bolnicu, odakle je bilo planirano da dalje bude izmje{ten u Beograd. Ali, dobojski ljekari mu nisu uspjeli reanimacijom vratiti puls. Jeli} je odranije imao sr~anih problema. Prije nekoliko godina podvrgnut je zahtjevnoj operaciji srca u Hjustonu (SAD), a posljednjih dana se prijateljima `alio da se lo{e osje}a. Me|u prvima u dobojskoj bolnici sino} su do{li i premijer i ministar unutra{njih poslova RS Milorad Dodik i Stanislav ^a|o. Milan Jeli} ro|en je 1956. godine u Koprivni, kod Modri~e. Srednju {kolu zavr{io je u Doboju, dok je u Subotici ste-

Broj korisnika bora~ke za{tite se pove}ava

Red`i}: U HNK se kupuju procenti invalidnosti
Podneseno 14.000 zahtjeva za ostvarivanje nov~ane naknade
Po federalnom Zakonu o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, do 20. jula ove godine sve {ehidske porodice i ratni vojni invalidi mogli su podnijeti zahtjev za ostvarivanje nov~ane naknade. Kako nam je rekao Safet Red`i}, predsjednik Saveza RVI BiH, podneseno je oko 14.000 zahtjeva i oni su u postupku rje{avanja. Prema njegovim rije~ima, pravo na nov~anu naknadu ostvaruje veliki broj onih koji na to nemaju pravo. - Najve}i broj ratnih vojnih invalida uveden je u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu. Savez RVI iz ovog kantona uputio nam je zahtjev da se tome mora stati ukraj, jer prema njihovim informacijma tamo se kupuju procenti invalidnosti. Vjerovatno se to de{ava i u ostalim kantonima - ka`e Red`i}. Me|utim, kantonalni bora~ki ministri tvrde druga~ije. Sejad Nali}, ministar za pitanja boraca Zeni~ko-dobojskog kantona, ka`e da na evidencijama slu`bi bora~ko-invalidske za{tite u ovom kantonu nije evidentiran veliki procenat invalida. Mirko Or{oli}, direktor Uprave za bora~ku za{titu iz Posavskog kantona, tvrdi da je u ovom kantonu situacija zadovoljavaju}a, ali da to ne zna~i da nema onih koji su mo`da na nelegalan na~in ostvarili pravo na naknadu. Albert [unji}, bora~ki ministar HNK, smatra da je neophodno usvojiti zakon o reviziji koji bi trebao otkloniti sve sumnje. - Kontrola korisnika je neophodna u svim kantonima, a ne samo u dva. Ne mo`emo mi u HNK onemogu}iti uvo|enje novih RVI i porodica {ehida, ako oni imaju na to pravo. [to se ti~e onih koji su navodno putem la`nih nalaza ostvarili invalidnost, to nije moja nadle`nost, nego stvar tu`ioca - naveo je [unji}. Federalni ministar za pitanja boraca Zahid Crnki} isti~e kako u cijeloj FBiH ima onih koji su na nelegalan na~in ostvarili pravo na nov~anu naknadu, ali ne mo`e samo Federalno ministarstvo za pitanja boraca o tome voditi ra~una, to moraju i kantoni. Az. D

Jeli}: @alio se prijateljima

kao diplomu Ekonomskog fakulteta. Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Radio je u organima dr`avne uprave op{tine Modri~a, a zatim

je bio direktor preduze}a „28. juli“ te Rafinerije ulja u Modri~i. Ozbiljniji politi~ki anga`man po~eo je kao poslanik u Narodnoj skup{tini RS. Iza njega su ostali supruga i sin. S. [.

„Avaz“ otkriva

^udna de{avanja na tr`i{tu kapitala

Kako su Slovenci preuzeli novotravni~ku „BNT Hidrauliku“
Dionice su kupila me|usobno povezana lica u kojima je jedan od ~elnih ljudi Marko Koni} Za{to su dionice za jedan dan poskupjele za 300 posto
Istra`iteljima Finansijske policije FBiH, te ostalim relevantnim institucijama, dostavljena je obimna dokumentacija o, najbla`e re~eno, sumnjivim berzanskim transakcijama ~iji je epilog preuzimanje kontrole nad bh. firmama. U ovom trenutku, najinteresantniji je slu~aj zaobila`enja jasnih zakonskih obaveza prilikom preuzimanja paketa koji ima vi{e od 30 posto dionica u kompaniji „BNT Hidraulika“ iz Novog Travnika.

Vi{e od {est godina od nereda u Banjoj Luci

Balijagi} tra`i izvr{enje presude
Advokat Faruk Balijagi} danas }e od Milorada Dodika, premijera RS, zatra`iti da se do kraja sedmice izvr{i presuda Okru`nog i Osnovnog suda u Banjoj Luci i isplati materijalna {teta u vrijednosti od 600.000 KM osobama koje su o{te}ene 27. aprila 2001. godine u napadima koji su onemogu}ili postavljanje kamena temeljca sru{ene Ferhat-pa{ine d`amije. - Ukupnim iznosom nisam zadovoljan, jer sam tra`io milion maraka. Presude govore da se radilo o teroristi~kom ~inu, ~iji je cilj bio onemogu}avanje povratka muslimana u svoja prijeratna mjesta. Dokazano je i to da je koordinacijom srpskih ~elnika, nekoliko dana prije 27. aprila 2001. godine, napravljen dogovor o onemogu}avanju muslimanima da prisustvuju ovom ~inu, dogovoreno je iz kojih }e srednjih {kola do}i u~enici sa kamenjem u torbama, ko }e raditi na paljenju autobusa i sli~no - kazao je Balijagi} za „Dnevni avaz“. On je istakao da su i Srbi i gra|ani Banje Luke svjedo~ili o ovome. - Jedan policajac RS kazao je „ako su me u ratu primorali da pucam, ne}u sada u miru lagati o onome {to se desilo tada“ - rekao je Balijagi}. V. S.

Vrh piramide
Umjesto da novi vlasnici raspi{u tender za preuzimanje dionica iznad zakonskog praga od 30 posto, poslu`ili su se metodom prikrivanja stvarnog vlasni{tva kompanija. Posebno je interesantan podatak da je, prema {emi upravljanja, na vrhu te piramide Slovenac Marko Koni}. Naime, Koni} je jedan od glavnih savjetnika slovenske kompanije „Strenia“, koja u „BNT Hidraulici“ ima 1,47 posto dionica. On je istovremeno predsjednik Nadzornog odbora
Faksimil {eme preuzimanja „BNT Hidraulike“

Kontra stav
Romano Prodi, premijer Italije Oli Ren, evropski komesar za pro{irenje

Investicijskog fonda „Fortuna“ iz Biha}a, koji je vlasnik 28,52 posto dionica, te ~lan NO banjalu~kog IF-a „BLB profit“, koji posjeduje 3,3 posto dionica, {to sveukupno prema{uje zakonski cenzus. Istra`itelji }e se izvjesno usmjeriti na veoma ~udne transakcije otkupa dionica u maju ove godine. Mada se njihova tr`i{na cijena uvijek kretala oko

60 KM, „BLB profit“ ih je kupio od slovenske „Strenije“ za nevjerovatnih 179 KM. Na taj na~in je slovenska firma automatski zaradila ~ak 220.000 KM u samo jednoj transakciji, a Koni} je direktno povezan sa obje kompanije.

Sli~an scenarij
Otvoreno je pitanje ko je profitirao i ko je odobrio otkup dionica kojima je samo taj dan cijena porasla za nevjerovatnih 300 posto i to samo ~etiri minute prije zatvaranja tr`i{ta na Sarajevskoj berzi. - Prema svemu sude}i, ovo nije i jedini slu~aj upitnog i ~udnog preuzimanja odre|enih kompanija, i to po veoma sli~nim scenarijima - tvrde „Avazovi“ sagovornici.
A. HAD@IARAPOVI]

Komisija blokirala ~etiri preuzimanja
- Srbiji, od koje mnogo zavisi trajna normalizacija cijelog regiona, {to prije treba dati status kandidata za ~lanstvo u EU. - Puna saradnja zvani~nog Beograda sa Tribunalom u Hagu prvenstveni je uvjet za dalje integracije Srbije u Evropsku uniju. Komisija za vrijednosne papire FBiH, u ~ijoj je ingerenciji po{tivanje propisa o preuzimanju dioni~arskih dru{tava, u ovom trenutku je blokirala takve namjere u ~etiri kompanije, „Tuzla remontu“, „Trgovinskom magazinu“ iz Bosanskog Petrovca, „Sarajevostanu“ i „Ingramu“ iz Srebrenika. Razlog blokade transakcija svaki put je bilo neprijavljivanje preuzimanja i raspisivanje tendera nakon {to me|usobno povezana lica preuzmu vi{e od 30 posto dionica kompanije.

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

3

Komentar dana
Pi{e: Admir MALAGI] (malagica@avaz.ba)

Mario Crnjak, predsjednik Uprave „Hrvatskih autocesta“

BiH ima kapaciteta da izgradi koridor 5C
Trebate uvesti posebnu taksu za gradnju cesta na svaki prodani litar goriva Hrvatska godi{nje gradi vi{e od 100 kilometara
Bosna i Hercegovina, ako `eli intenzivniju gradnju autocesta, morala bi uvesti posebnu taksu za gradnju cesta na svaki prodani litar goriva, izjavio je za „Dnevni avaz“ Mario Crnjak, predsjednik Uprave „Hrvatskih autocesta“.

Bolje upravljanje bora~kim pravima
Postojanje ~ak tri zakona za populacije proistekle iz rata predstavljalo je bespotrebno kompliciranje stvari i dupliranje poslova
Vlada Federacije BiH napokon je krenula u projekt stvaranja pravnog okvira koji }e omogu}iti lak{e upravljanje i kontrolu nad novcem i pravima koja proisti~u iz odbrambeno-oslobodila~kog rata, nazvanog „Jedan zakon-jedan fond“. Uvo|enjem jedinstvenog zakona i jedinstvenog fonda ova oblast bit }e znatno ure|enija. Do sada su postojala ~ak tri zakona koji reguli{u prava populacija proisteklih iz odbrambeno-oslobodila~kog rata, {to je predstavljalo bespotrebno kompliciranje stvari i dupliranje poslova. Jedinstvenim Zakonom o pravima branilaca bit }e obuhva}eni branioci, dobrovoljci i organizatori otpora, veterani i u~esnici odbrambeno-oslobodila~kog rata, ratni vojni i mirnodopski vojni invalidi i ~lanovi njihovih porodica, ~lanovi porodica {ehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, demobilisani branioci, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, te osobe zaslu`ne u odbrambeno-oslobodila~kom, odnosno domovinskom ratu. Stvaranje jedinstvenog fonda za sve ove korisnike zna~i da vi{e ne}e biti „bitaka“ pred usvajanje bud`eta, gdje je uvijek nedostajalo novca ili je neka strana smatrala da je zakinuta u odnosu na druge. Nimalo neva`na stvar je i spre~avanje zloupotreba. U tom smislu tako|er pozitivan korak je najava da }e biti napravljena jedinstvena baza svih korisnika koji }e obuhvatiti bora~ku za{titu, neratne invalide, civilne `rtve rata, dje~iju za{titu i zapo{ljavanje. Jer, u svakom ministarstvu se mogu ~uti pri~e kako znaju da ima gra|ana koji koriste prava po vi{e osnova, ali da im ne mogu stati ukraj zbog neuvezanog sistema i rascjepkanih zakona. O~ekivati je da vi{e ne}emo slu{ati ovakve „alibije“, te da }e se o~istiti liste od onih koji zloupotrebljavaju sada{nje slabosti sistema. To prije svega o~ekuju siroma{ni i gra|ani koji su stvarni socijalni slu~ajevi, te pravi stradalnici i invalidi. Za njih bi to zna~ilo ne{to bolja i sigurnija primanja.

Dobro planiranje
- Na{e iskustvo pokazalo je da je novac koji se na takav na~in prikuplja, uz komercijalne kredite i sredstva od cestarine, najbolji na~in za finansiranje intenzivne gradnje kakva se o~ekuje u zemlji koja tek zapo~inje razvoj infrastrukture autocesta - ka`e Crnjak. „Hrvatske autoceste“ jedan su od najuspje{nijih graditelja autoputeva u Evropi i s oko novoizgra|enih 100 do 105 kilo-

Koridor 5C: Gradnja od su{tinskog zna~aja

Poslovanje na pozitivnoj nuli
Crnjak ka`e da Hrvatska godi{nje od cestarina prikupi oko milijardu i 200 miliona kuna (oko 300 miliona maraka), od takse na prodaju goriva milijardu i 800 miliona (oko 450 miliona maraka), dok od komercijalnih kredita dobiju dvije milijarde i 100 miliona kuna (oko 525 miliona maraka), a sve bude napla}ivane na ve} postoje}oj autocesti te ih udru`ili s taksom na gorivo i komercijalnim kreditima. Bud`etsko finansiranje pokazalo se kao nestabilan izvor prihoda za gradnju cesta - ka`e Crnjak. Prema njegovim rije~ima, Hrvatska se nije odlu~ila ni na koncesije, iako postoje dvije dionice koje su izgra|ene koncesijom. ulo`eno u daljnju izgradnju. - Ve} nekoliko godina poslujemo na pozitivnoj nuli, a novac koji je ulo`en ima neku vrstu kru`nog protoka. Kada zavr{imo plan 2012. godine, skoro polovicu bud`eta HAK-a davat }emo na pla}anje rata za kredite koje smo uzimali s dobrim grejs periodom - navodi on. mno veliki promet, a niti jedna dionica u Hrvatskoj nije na nivou na kojem bi to bilo isplativo bez subvencija - navodi Crnjak. Komentiraju}i aktivnosti koje BiH poduzima u gradnji autoputa na koridoru 5C, isti~e da je „gradnja autoceste na koridoru od su{tinskog zna~aja za cijelu BiH“. - Znam kako je nama bilo na po~etku i stvari idu sporije nego {to bi svi htjeli, ali kada se proces pokrene, onda je druk~ije. BiH ima kapaciteta da izgradi tu autocestu koja }e je na neki na~in povezati sa svijetom i Evropom naglasio je Crnjak. T. LAZOVI]

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Crnjak: Iznad evropskog prosjeka

metara godi{nje daleko su iznad i evropskog prosjeka. Crnjak navodi da je takav uspjeh rezultat dobrog planiranja i dobro osmi{ljenog na~ina finansiranja. - Hrvatska je 1999. godine napravila plan izgradnje putne mre`e i on }e 2012. biti ispunjen. Izgradili smo 850 kilometara autocesta. Po~eli smo s inicijalnim sredstvima od cestarina koje su

Udio dr`ave
- To nisu potpune koncesije nego subvencionirane, u kojima i dr`ava ima znatan udio i subvencionira koncesionara. Gradnja koncesijom podrazumijeva izni-

Studija o potencijalu Srebrenice

Bond: Izvanredna prilika za privla~enje investicija
Izaslanik visokog predstavnika za regiju Srebrenica Kliford Bond (Clifford) danas }e u Sarajevu predstaviti Studiju o investicionom potencijalu Srebrenice, koju su zajedno uradili Evropska komisija i UNDP , te informirati javnost o investicionoj konferenciji za ovu op}inu, saop}eno je iz OHRa, a prenosi Srna. Prezentaciji }e prisustvovati i direktor FIPA-e HaBond: Podr{ka vlasti ris Ba{i}, a studija }e slu`iti kao osnova za pozivanje investitora i identifikaciju ponuda za ulaganja. - Imamo izvanrednu priliku da privu~emo investicije u region Srebrenice i integri{emo ovu zajednicu u {iri ekonomski prostor i razvoj BiH. Ovde se radi o ozbiljnoj investicionoj konferenciji, a mi cijenimo podr{ku koju nam trenutno pru`aju sa svih nivoa vlasti, te o~ekujemo velik odziv preduzetnika - rekao je Bond. Konferenciji za novinare prisustvovat }e i gradona~elnik Srebrenice Abdurahman Malki}.

Saop}enje Stranke za BiH

Tihi} je prihvatao sva kapitulantska rje{enja
Dosljedno smo podr`avali sve mjere koje bi dovele do uklanjanja posljedica genocida
Stranka za BiH osu|uje bezo~ne manipulacije Srebrenicom u vezi s pitanjem reforme policije. Predsjednik SDA Sulejman Tihi} i njegovi savjetodavci nespominjanje policijske regije Srebrenica u Protokolu o reformi policije, u nedostatku stvarnih argumenata, manipuliraju neupu}enim ljudima, nastoje}i se predstaviti njihovim du{ebri`nicima, ka`e se u saop}enju Stranke za BiH. Svima je poznato da je predsjednik SDA prihvatao sva kapitulantska rje{enja u reformama institucija BiH, kao i slu~aju rje{avanja statusa Srebrenice nakon presude Me|unarodnog suda pravde u Hagu, dodaje se u saop}enju. Sasvim suprotno, Stranka za BiH i njen predsjednik Haris Silajd`i} su sasvim iskreno i dosljedno podr`avali sve mjere koje bi dovele do uklanjanja posljedica genocida, kao i poseban status Srebrenice, a koje bi trebale proiza}i iz presude suda u Hagu. Zato je Stranka za BiH snosila ozbiljne politi~ke posljedice. - Nagla{avamo da nespominjanje Srebrenice u Protokolu ne zna~i da je sporan njen

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

aktuelno

Tihi} pisao Laj~aku

Neprihvatljiv interni dogovor dvije stranke
SDA je spremna prihvatiti prijedlog protokola koji je predlo`io Miroslav Laj~ak
Predsjednik SDA Sulejman Tihi} ju~er je uputio pismo visokom predstavniku Miroslavu Laj~aku u kojem se ka`e kako je za njegovu stranku neprihvatljivo da se internom dogovoru dvije stranke daje toliki zna~aj, jer ni one ni njihovi ~elnici ne zaslu`uju takav tretman, po{to su upravo oni odgovorni za trenutnu situaciju u BiH, javila je Federalna televizija. - SDA je spremna prihvatiti prijedlog protokola koji je predlo`io visoki predstavnik Miroslav Laj~ak uz izmjene koje se odnose na efikasnu borbu protiv kriminala, terorizma i ratnih zlo~ina. Protokol Silajd`i}-Dodik za SDA je neprihvatljiv iz vi{e razloga - naveo je Tihi} u ovom pismu.

Sa vanredne skup{tine SBiH: Nije sporan status Srebrenice

status u pogledu posebne strukture lokalne policije, niti je Srebrenica upitna u tom smislu, nego da za nju jo{ nije osiguran status regionalne policijske oblasti u {irem smislu, a Stranka za BiH nije pristala da Srebrenica sama ostane u pogledu lokalne policijske strukture kao izoliran rezervat ka`e se u saop}enju.

Tihi}: Vi{e razloga

Mladen Bosi}, predsjednik SDS-a, nezadovoljan

Tihi} nije konsultirao nikoga od kolega

U Dodikovom Protokolu nigdje se ne spominje policija RS
Predsjednik SDS-a je dalje rekao da je iz Protokola jasno da vi{e nema MUP-a RS
Dodik je, o~igledno, zaokrenuo za 180 stepeni od dosada{njih stavova koje je prije samo dva dana iznosio u javnosti, kazao je predsjednik SDS-a Mladen Bosi} na konferenciji za novinare u Br~kom, na kojoj se govorilo o dogovoru o reformi policije izme|u ~elnika SBiH i SNSD-a Harisa Silajd`i}a i Milorada Dodika. - Nekoliko stvari iz Protokola su u direktnoj suprotnosti sa posljednjim zaklju~cima Narodne skup{tine RS, koji se odnose na pitanje reforme policije. U Protokolu se nigdje ne spominje policija RS. Odnosno, spomenut je pomo}nik ili zamjenik direktora policijske strukture RS, ali to nije isto - kazao je Bosi}. imao bilo kakve ingerencije nad policijom i jasno je da je predvi|eno da policija u Republici Srpskoj ne bude institucija RS, nego bi te policijske strukture koje se nalaze na teritoriji RS bile, o~igledno, pod ingerencijom zajedni~ke policijske strukture BiH i na taj na~in bi RS izgubila Dejtonsko ovla{tenje u okviru policije, naglasio je Bosi}. Dodao je kako o~ekuje da }e institucije manjeg bh. entiteta preuzeti svoj dio odgovornosti, odnosno da predsjednik RS i Narodna skup{tina RS pod hitno na dnevni red stave reformu policije i da se Skup{tina RS izjasni o Protokolu koji je potpisao Dodik.

Predsjedni{tvo SDA ne stoji iza kritika Silajd`i}a
Samo je pojedincima javio da }e saop}enje biti poslano
Predsjedni{tvo SDA, sude}i prema izjavama njegovih ~lanova koji su za „Dnevni avaz“ ju~er govorili pod uvjetom anonimnosti dok svoje stavove ne iznesu na sjednici ovog organa stranke, nije raspravljalo o Protokolu o reformi policije koji su u petak u Sarajevu potpisali lideri SBiH i SNSD-a Haris Silajd`i} i Milorad Dodik. Predsjednik SDA Sulejman Tihi} je neposredno prije nego {to je strana~ko saop}enje zavr{ilo u redakcijama svih medijskih ku}a, prema rije~ima na{e stranke - kazao je jedan od na{ih sagovornika, dodaju}i da je za saop}enje SDA saznao iz medija. Tim potezom, dodali su na{i sagovornici, Tihi} je svjesno ugrozio koaliciju SDA i SBiH, koja ima apsolutnu podr{ku Predsjedni{tva i drugih organa Stranke demokratske akcije. - Koliko je bilo neprimjereno prije mjesec to {to je Tihi} isticao kako }e dati bezrezervnu podr{ku svim odlukama s kojim se slo`i Haris Silajd`i}, kao izborni pobjednik, tako su i sad kra-

Bosi}: Zaokret za 180 stepeni

Predsjednik SDS-a je dalje rekao da je iz Protokola jasno da vi{e nema MUP-a RS koji bi

Istekao rok za postizanje dogovora o reformi policije

Detaljna analiza
^lanovi Predsjedni{tva SDA s kojim smo razgovarali potvrdili su da nisu zadovoljni svim rje{enjima reforme policije koja su se na{la u Protokolu Silana{ih sagovornika, tek obavijestio pojedine ~lanove Predsjedni{tva da }e ono i biti poslano. Ali, kako nam je potvr|eno, nijednom rije~ju se nije dalo naslutiti da }e se time kritike adresirati na lidera SBiH. - O~ito je da iza saop}enja stoji sam predsjednik SDA Sulejman Tihi} koji se u vezi s tim nije konsultirao sa svim ~lanovima najvi{eg izvr{nog organa jd`i}-Dodik. No, kako su dodali, bez detaljne analize najvi{eg organa stranke nije se trebalo izlaziti s ishitrenim ocjenama i optu`bama. jnje neprimjerene optu`be koje je iznio na njegov ra~un - kazao je na{ sagovornik. Posljednja sjednica Predsjedni{tva SDA odr`ana je dan prije nego {to su Silajd`i} i Dodik stavili potpise na Protokol o reformi policije. Tada je donesen zaklju~ak prema kojem se, pod uvjetom odre|enih izmjena, prihvata protokol reforme koji je predlo`io visoki predstavnik Miroslav Laj~ak. S. [KULETI]

Danas Laj~akovo obra}anje
SNSD i Stranka za BiH jo{ nisu dostavile poja{njenja
Visoki predstavnik u BiH Miroslav Laj~ak danas }e se obratiti javnosti u vezi sa reformom policije u BiH, potvrdio je Srni portparol OHR-a Oleg Mili{i}. - Danas (nedjelja) isti~e rok za postizanje dogovora o reformi policije, a o~ekuje se da }e se visoki predstavnik sutra (ponedjeljak), tokom dana obratiti javnosti - rekao je Mili{i}. On je rekao da SNSD i Stranka za BiH jo{ nisu dostavile poja{njenja na pojedine dijelove Protokola o reformi policije, koje je OHR u subotu zatra`io od njih. Na pitanje do kada u OHRu o~ekuju odgovore SNSD-a i Stranke za BiH, Mili{i} je rekao da bi „to morali pitati stranke“. Mili{i} je ju~er istakao da od brzine kojom }e autori dostaviti dodatne informacije, zavisi kada }e OHR-a i me|unarodna zajednica dati mi{ljenje o ovom dokumentu. - Evropska komisija jedina je relevantna da ocijeni da li je Protokol o reformi policije, u skladu sa tri evropska principa izjavio je Mili{i} i potvrdio da se Protokol o reformi policije nalazi na razmatranju u relevantnim institucijama EU.

Laj~ak: [ta }e re}i javnosti

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

5

Haris Silajd`i} za „Dnevni avaz“ otvoreno

Hajka na mene nema veze s reformom policije
Javna je tajna da su pu~isti~ki kovani planovi za istiskivanje SBiH i mene iz vlasti Tihi}a sam dva puta zvao dok sam razgovarao sa Dodikom
Lider Stranke za BiH i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} posljednja dva dana na{ao se na udaru `estokih kritika SDA i SDP-a BiH, ta~nije Sulejmana Tihi}a i
Silajd`i}: Ve} vi|ena histeri~na kampanja protiv mene

- Davno sam bio spreman potpisati i prihvatiti reformu policije, tako da su potpuno neutemeljene tvrdnje da sam to uradio u posljednji tren i zarad vlastite fotelje. Bio sam spreman i kada je ura|en Martensov plan, pa onda Izvje{taj Direkcije za reformu policije. I Laj~akov protokol ima dijelova koji su dobri i koji su ugra|en u ovaj koji sam potpisao. Protokol je jako dobra stvar za ja~anje dr`ave i njenih institucija

Plan uvla~enja SDP-a u vlast
- U razgovoru sa Dodikom saznao sam da mu je Tihi} prije sedam dana nudio zamjenu Stranke za BiH u vlasti SDPom, te mu se `alio da nema podr{ku politi~kih faktora. Iz toga je sve jasno. Plan uvla~enja SDP-a u vlast ponovo se nije ostvario i odatle frustracije i histerija - otkriva Silajd`i}. tku, jeste ponovno manipuliranje Srebrenicom i `rtvama genocida isti~e Silajd`i}.

Dodig: Novi uspjeh

Li~nost dana

Markica Dodig

Ponovo na krovu svijeta
Na{ bo}ar osvojio dvije titule na SP
Markica Dodig je jo{ jednom potvrdio da je najbolji bo}ar na planeti, i to dvostrukim trijumfom na Svjetskom prvenstvu, koje je proteklih dana odr`ano u Grudama i Posu{ju. Dodig je najprije u subotu nave~er bio najbolji u disciplini bli`anje i izbijanje ukrug pobijediv{i Tuni`anina Ajmenija rezultatom 22:20, da bi ju~er osvojio i drugu zlatnu medalju u disciplini precizno izbijanje. Dodig je ovoga puta savladao Italijana Puataskija sa 25:23. Bo}anjem se bavi vi{e od 25 godina, a najve}a `elja Dodiga je da nakon zavr{etka igra~ke karijere postane trener i da mladi talentirani bo}ari uz njega nastave tradiciju ovog sporta u BiH. Markica Dodig ro|en je 12. maja 1965. godine u Metkovi}u. Nakon {to nije dobio mjesto u reprezentaciji Hrvatske, Dodig je 2003. godine sre}u odlu~io prona}i u na{oj selekciji. Od tada zna samo za titule i medalje. Do ovogodi{njeg Svjetskog prvenstva ve} je imao dvije zlatne medalje, uz naslov evropskog prvaka. Na Mediteranskim igrama u Almeriji 2005. godine bio je srebreni. Z. [.

Prekid saradnje
Poja{njava da niko, pa ~ak ni eksperti iz RS nisu doveli u pitanje postojanje posebne policijske oblasti za Srebrenicu, ali da „nama ne treba rezervat“, ve} {ira policijska regija koja bi obuhvatila i druge op}ine iz kojih poti~u `rtve genocida. - Ni Tihi} ni Lagumd`ija ne bi mogli dobiti tako kvalitetan Protokol, kakav sam potpisao sa Dodikom, jer da su mogli to bi davno uradili. Vrijeme }e pokazati koliko sam bio u pravu. Javnost treba da zna da sam se tokom razgovora koji sam u petak vodio sa Dodikom dva puta po desetak minuta konsultirao sa Tihi}em, koji sada obmanjuje javnost pri~om kako nije bio obavije{ten. To je lako provjeriti preko listinga poziva sa mobitela. Me|utim, Tihi} je jednostrano odlu~io da prekine na{u saradnju i sada se jasno vidi i zbog ~ega - nagla{ava Silajd`i}. Na{ sagovornik ka`e da ni on ni SBiH, ne `ele funkcionirati na nivou politi~kih spletki, jer to nije politika ve} poltikanstvo.

Tihi} pod Lagumd`ijinim utjecajem
- Lagumd`ija bi se da bi bio relevantan morao dokazati na direktnim izborima, barem na nivou mjesne zajednice. Na`alost, upropastio je jednu perspektivnu socijaldemokratsku Zlatka Lagumd`ije, zbog potpisivanja Protokola o reformi policije sa liderom SNSD-a i premijerom RS Miloradom Dodikom. opciju, a ako nastavi utjecati na Tihi}a, kao {to je to slu~aj sada, to se vrlo lako mo`e desiti i sa SDA. Ipak, iskreno se nadam da do toga ne}e do}i - zaklju~uje Silajd`i}. - poja{njava Silajd`i}. Navodi da hajka na njega nema apsolutno nikakve veze sa reformom policije, ve} da se radi o ~istom politikanstvu. - Javna je tajna da su pu~isti~ki kovani planovi za istiskivanje SBiH i mene iz vlasti. Nadali su se da }e intervencija me|unarodne zajednice promijeniti volju bira~a.

Odr`ana Izborna skup{tina Stranke za BiH

Naziv Protokola
Na po~etku razgovora za „Dnevni avaz“, Silajd`i} tvrdi da je Protokol dobar, te da on predstavlja samo po~etak procesa reforme policije. Poja{njava kako mu to i samo ime govori „Protokol o ispunjavanju uslova za reformu policije koji su potrebni za parafiranje i potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju sa EU“. Zahtjeve visokog predstavnika Miroslava Laj~aka da pojasni neke dijelove potpisanog Protokola Silajd`i} ka`e da }e ispuniti u skladu sa zadatim rokom. Ve} danas, na Laj~akovom stolu }e se na}i poja{njenja.

Skoro 200 ~lanova SDA u SrebreniciHarisu Silajd`i}u i potpisivanju pristupilo SBiH Data puna podr{ka
Protokola o reformi policije
Na Izbornoj skup{tini Op}inske organizacije Stranke za BiH u Srebrenici, koja je u subotu odr`ana u tom gradu na zahtjev Inicijativnog odbora, ~lanova i simpatizera ove stranke, smijenjeno je dosada{nje i imenovano novo rukovodstvo ovog odbora. Ovo je u izjavi za „Dnevni avaz“ potvrdio Zulfo Salihovi}, koji dobio apsolutnu ve}inu glasova za novog ~elnika OO SBiH u Srebrenici. - Izbornoj skup{tini prisustvovala su 364 delegata, od ~ega vi{e od polovinu ~ine biv{i ~lanovi SDA koji su posljednja dva mjeseca, koliko je trajala priprema za ovu sjednicu, potpisali pristupnice Stranci za BiH kazao je Salihovi}. Dodao je kako za razliku od pojedinih stranaka u tom gradu, novi op}inski savjet SBiH ima 21 ~lana s prebivali{tem u Srebrenici. Salihovi} je istakao kako je Skup{tina dala jednoglasnu podr{ku svom strana~kom lideru Harisu Silajd`i}u. - Podr`an je Protokol o reformi policije koji su potpisali Silajd`i} i lider SNSD-a Milorad

Obmanjivanje javnosti
- Sve {to je Tihi} prihvatio u nekim internim dogovorima, sada prebacuje na moj ra~un i obmanjuje javnost. Svako ko pro~ita ovaj protokol vidjet }e da Ono {to je sada na sceni, jeste histeri~na kampanja protiv mene koja je ve} vi|ena u predizborno i postizborno vrijeme. Ipak, ono {to me najvi{e `alosti u ovom trenuje to napredak u odnosu na nadle`nosti dr`ave {to nam je i cilj. Jer radi se o policiji koja mora imati jasnu hijerarhiju i subordinaciju - navodi lider SBiH. - Uostalom svi imamo iza sebe politi~ku biografiju. Zna se ko je {ta radio, ko je imao kakve rezultate i ko je za {to opredijeljen poru~uje Silajd`i}. E. SARA^

Objavljen videosnimak na portalu YouTube

Prisustvovala 364 delegata

Prijete}i snimak upu}en Silajd`i}u, Tihi}u i Ceri}u
Na portalu YouTube ju~er je objavljen prijete}i videosnimak upu}en liderima SBiH i SDA Harisu Silajd`i}u i Sulejmanu Tihi}u te reisu-l-ulemi Islamske zajednice u BiH Mustafi ef. Ceri}u. Autor ovog snimka, koji se potpisuje kao Hattab72, isti~e da su oni „iznevjerili sva ljudska i vjerska na~ela“ te da bi i „najro|enije izdali za {aku vlasti“. Uz video autor je objavio i „poja{njenje“, koje je u cijelosti objavio i portal Pincom, u kojem se od ove tri osobe tra`i da se „u {to kra}em roku pobrinu za sudbinu bra}e koja se tjeraju bez razloga“, a kao rok je dat Ramazanski bajram, u protivnom, tvrdi autor videosnimka, osvanut }e im „crni Bajram“... - Ovo je zadnje upozorenje, imate rok do Bajrama da se ne{to poduzme po ovom pitanju i da se sprije~i moralna i humanitarna katastrofa... - naveo je izvjesni Hattab72. S. [.

Dodik. Taj akt je ocijenjen kao maksimum kompromisa u postizanju dogovora o ovoj reformi, te veliki korak ka deblokadi reformskog procesa u BiH i putu ka potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju s EU - rekao je Salihovi}. Izbornoj skup{tini SBiH u Srebrenici prisustvovali su i ~lanovi Predsjedni{tva ove stranke na ~elu sa generalnim sekretarom Munibom Jusufovi}em. S. [.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

mozaik

Nakon ura|enih fizi~ko-hemijskih analiza

Voda iz arte{kih bunara u Br~kom nije za pi}e
Ve}ina stanovni{tva ne obazire se na obavje{tenja
Na ve}ini arte{kih bunara u Distriktu Br~ko, nakon ura|enih fizi~ko-hemijskih analiza utvr|ena je pove}ana koli~ina mangana u vodi, te je stanovni{tvo obavije{teno da voda nije za pi}e. Me|utim, ve}ina stanovnika ne obazire se na to. - Nemam para da kupujem vodu, pa sam prinu|ena da pijem ovu nezdravu koju prokuham - kazala nam je stanovnica naselja Ivici koja je ~ekala u redu da naspe vodu u svoje kanistere. Kod nekada{nje tvornice obu}e „Izbor“ u istom naselju zatekli smo oca i sina koji su imali dosta kanistera. - Voda u naselju Grbavica nije za pi}e, pa smo po vodu do{li ovdje kod „Izbora“ - kazali su nam, no na na{u konstataciju da
Holms i Kruz: Bili meta ucjenjiva~a

Dejvid [mit prona|en mrtav

Ubio se ~ovjek koji je ucjenjivao Toma Kruza
Mu{karac koji je navodno ucjenjivao poznatog glumca Toma Kruza (Cruise) za milion dolara prona|en je mrtav u svom domu. Dejvid Hans [mit (David Schmidt) ucjenjivao je Kruza sa slikama vjen~anja s Keti Holms (Katie Holmes). Detektivi su izjavili kako se vjerovatno radi o samoubistvu 47-godi{njeg [mita, koji se nalazio u ku}nom pritvoru te mu je prijetila zatvorska kazna od dvije godine zbog iznude. Tijelo je prona|eno u domu u Feniksu nakon {to je policija primijetila da se prate}i ure|aj koji je [mit morao nositi zbog pritvora danima nije pomakao s mjesta. [mit je postao poznat po iznu|ivanju velikih iznosa novca od zvijezda ucjenjuju}i ih fotografijama i videosnimcima. Uhap{en je u julu ove godine zbog ucjenjivanja Toma Kruza.

Voda kod „Izbora“ nije za pi}e

(Foto: M. N. Dragi~evi})

ni voda sa ove ~esme nije za pi}e oni su ispraznili svoje kanistere i oti{li u potragu za „zdravom“ vodom.

Detaljnije informacije o ovom slu~aju od nadle`nih u javnom zdravstvu o~ekuju se sutra. E. R.

Zanimljiva izlo`ba pasa u Prijedoru

Apsolutni pobjednik terijer Red Thunder
U~estvovalo 46 pasa iz BiH, Hrvatske i Srbije
Proteklog vikenda u Prijedoru je, u organizaciji lokalnog kinolo{kog dru{tva, odr`ana „Specijalizovana izlo`ba terijera tipa bul“. Apsolutni pobjednik izlo`be, koja je okupila ~ak 46 pasa iz BiH, Hrvatske i Srbije, je ameri~ki stafordski terijer Red Thunder, vlasnika Darka @ivanovi}a iz Beograda. Drugo mjesto pripalo je bul terijeru Merlin Monro, ~ija se vlasnica Milena [veli} iz Zagreba punih 16 godina bavi uzgojem pit bulova. - Ovo je ina~e moja prva posjeta Prijedoru i s razlogom sam na takmi~enje dovela ~etveroipogodi{nju terijerku koja je i {ampionka Hrvatske - kazala je Milena. M. Z.

Privatna {kola u Indiji

U~enica skinuta gola zato {to nije napisala zada}u
Jedan profesor (19) bez potrebnih kvalifikacija u Nju Delhiju natjerao je {estogodi{nju u~enicu da stoji gola na {kolskoj klupi dok je ostali u~enici vrije|aju. U~itelj je u~enicu jedne privatne {kole prisilio da se skine do gola zato {to nije napisala zada}u. Brutalni nastavnik uhap{en je u subotu i pu{ten uz kauciju. Sadisti~ki u~itelj ve} je bio prijavljivan zbog zlostavljanja djece.

Ginisovi podaci dovedeni u pitanje

Marokanac najstariji mu{karac na svijetu?
Marokanac Sidi Kadur Maksouri (Kaddour) sa svoje je 123 godine najstariji mu{karac na svijetu, objavio je u ~etvrtak list „Al-Ahdate Al-Maghribia“, dovode}i u pitanje Ginisovu knjigu rekorda, prema kojoj ta titula pripada 112-godi{njem Japancu Tomojiu Tanabeu. Maksouri, koji `ivi u selu ElD`adida, 200 kilometara ju`no od Rabata, jo{ radi kao vodi~ lovcima i u~estvuje u tradicionalnim konjskim utrkama. Prehrana mu se sastoji od hljeba, maslinovog ulja, meda, datula, vo}a i povr}a. Maksouri je samo jednom u `ivotu

Pobjednik i drugoplasirani pas

(Foto: D. Stojni})

Zbog pritu`bi gra|ana stambenih kvartova u Mostaru

Ugostiteljski objekti radit }e samo do 23 sata
Kazne za nepo{tivanje radnog vremena od 500 do 2.000 maraka
Ugostiteljski objekti na podru~ju Mostara od danas }e raditi do 23 sata kako je to propisalo Gradsko vije}e. Usljed brojnih pritu`bi gra|ana, vije}nici su odlu~ili uvesti ograni~enja u radu. Oni objekti koji se nalaze izvan stambenih kvartova mo}i }e raditi do pono}i. Ukoliko vlasnici tokom vikenda `ele produ`iti rad, morat }e tra`iti posebnu, jednokratnu dozvolu. Policijska uprava Mostar zadu`ena je da regulira rad kafi}a i propisuje kazne za naru{avanje javnog reda i mira koje se pla}aju u visini od 600 KM, dok kazne za prekora~enje i nepo{tivanje odluka o radu ugostiteljskih objekata putem suda reguli{e grMaksouri: Vodi~ lovcima

posjetio ljekara i to prije 32 godine. @enio se tri puta i ima usvojenog sina starog 42 godine.

Sutra u „Dnevnom avazu“
zabavni magazin

Auto market

specijalni prilog

Mostar: Uvedena ograni~enja u radu

(Foto: S. \uderija)

adska inspekcija. Kazne za nepo{tivanje radnog vremena ugo-

stiteljskih objekata kre}u se od 500 do 2.000 KM. M. Sm.

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

7

[ta ka`u poznati
Mi{o Kova~

Mojoj `eni i meni ne trebaju bijesna auta
Kova~: Bez velikih prohtjeva

- Kad mi je sin Edi poginuo, shvatio sam da dobar `ivot ne ~ine novac ni materijalna dobra. Moja `ena i ja nemamo velikih prohtjeva. Ne bahatimo se bijesnim automobilima, ne pijemo kafu po {picama. Imamo jedno drugo i to nam je sasvim dovoljno. @ivimo `ivot obi~nih ljudi i vi{e od toga nam ne treba. (Hrvatski pjeva~ za „Jutarnji list“)

Slobodan @ivojinovi}

Na me~eve su mi dolazili Stalone, Lejdi Di, Lenon...
- Na moje me~eve dolazili su gotovo sve slavne li~nosti, od Stalonea i [varcenegera, do D`ona Lenona. Lejdi Di sam i privatno poznavao, dolazila je i kad nisam igrao na centralnom terenu Vimbldona, @ivojinovi}: gdje je kraljevska lo`a. Kada sam igrao protiv Poznavao D`imija Konorsa, ona je do{la sa Sarom Ferguson princezu da me gleda i da navija. (Biv{i teniser za „Ve~ernje novosti“)

Ma|arski bataljon SFOR-a je vadio kamenje

Sje}anje na po~etak obnove Starog mosta

Prije deset godina izva|en je prvi kamen iz Neretve
Izgra|ena platforma nizvodno od mosta na koju se odlagalo kamenje
U septembru 1997., prije deset godina, ma|arski bataljon SFORa zapo~eo je va|enje i sakupljanje kamena poru{enog Starog mosta u rijeci Neretvi. Prvi kamen izva|en je 29. septembra i odlo`en na izgra|enu platformu, postavljenu nizvodno od mosta. Va|enje prvog kamena u Mostaru je ozna~eno kao po~etak projekta obnove Starog mosta, dok je nastavak va|enja njegovih ostataka pomno pra}en. Tom ~inu prisustvovao je i tada{nji predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH rahmetli Alija Izetbegovi}. - Va|enje prvog kamena poru{enog Starog mosta meni je zna~ilo isto {to i sve~ano otvaranje obnovljenog simbola Mostara. Tog dana bio sam iznimno sretan - kazao nam je legendarni skaka~ Emir Bali}. S. \.

Goran Vlaovi}

Nekad su muka bile ozljede, a sada silna papirologija
Vlaovi}: Investira u stanogradnju

- U`as! Ono {to su nekad u nogometnoj karijeri bile ozljede, sada je silna papirologija. Dok se ozljeda ne sanira, nema igre, a tako je i sada u stanogradnji, dok ne dobijem sve papire nema gradnje. Mukotrpno je i jedno i drugo. Bitno je da mi kupci vjeruju. Nisam tip koji }e se, ako ne{to krivo krene, jednostavno pokupiti i nestati. (Biv{i nogometa{ za „Ve~ernji list“)

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Povesti ra~una o turisti~kim vodi~ima
- ^itam o la`nim turisti~kim vodi~ima u Mostaru. Toga sigurno ima i u drugim gradovima i to mo`e biti veliki problem. Jer ako neko neupu}en obja{njava strancima {ta se de{avalo kod nas kroz historiju, to nije ba{ bezazleno. A mo`e to biti i zlonamjerno, pa zato o ovim stvarima treba povesti vi{e ra~una. (D`. B. iz Sarajeva)

Trijumf mladog bh. umjetnika u Njujorku

Publika u „Carnegie Hallu“ odala priznanje Sa{i Toperi}u
Na{ svjetski priznati pijanista Sa{a Toperi} nedavno je trijumfalnim uspjehom osvojio naj~uveniju dvoranu na svijetu njujor{ki „Carnegie Hall“. Publika je nakon koncerta na nogama i dugim aplauzom nagradila na{eg mladog umjetnika odav{i mu tako priznanje ne samo za umjetni~ki nego i humanitarni rad kojem je Toperi} predan kroz rad u Svjetskoj mre`i mladih lidera
Sa Toperi}evog nastupa

Vremenska prognoza
23 22 22 23 21

30. 9. 2007.

~iji je dugogodi{nji predsjednik. Vrijedi ista}i da je Toperi} prvi umjetnik iz BiH koji je nastupio u „dvorani za najbolje umjetnike svijeta“. On je na kraju koncerta odr`ao i govor kao predsjednik Svjetske mre`e mladih lidera. Tom prilikom uru~io je i priznanja ove organizacije mladim liderima iz Afrike, Evrope i SAD koji su zaslu`ni za njen uspje{an rad. S. [.

20 24

21

19 22 25

PONEDJELJAK
1. 10. 2007.

JUTARNJE TEMPERATURE

od 8 C do 19 C
DNEVNE TEMPERATURE

o

o

26 25
24
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

od 18 C do 24 C

o

o

Zabuna u materijalima za sjednicu Op}inskog vije}a

UTORAK
2. 10. 2007.

Umjereno obla~no

Had`i}ani udi{u zrak iz Ilija{a!?
Faksimil stranice koja je unijela zabunu

JUTARNJE TEMPERATURE

od 8oC do 16oC
DNEVNE TEMPERATURE

od 17oC do 25oC

Vije}nici Op}inskog vije}a Had`i}i ostali su zapanjeni kada su dobili materijal za jednu od sjednica, gdje su na dnevnom redu imali Nacrt lokalnog ekolo{kog plana op}ine Had`i}i. Materijal je otkucan na 46 stranica, a radila ga je Slu`ba za prostorno ure|enje, stambene i komunalne poslove. Na stranici {est, naime, pi{e: „Pra}enje kvaliteta zraka na podru~ju op}ine Ilija{ ne postoji, niti je ikada uspostavljena stanica koja bi pratila kvalitet zraka na podru~ju op}ine“. Tako su vije}nici ironi~no pitali otkud stanovnici Had`i}a udi{u zrak iz Ilija{a. S. K.

SRIJEDA
3. 10. 2007.

JUTARNJE TEMPERATURE

od 9oC do 18oC
DNEVNE TEMPERATURE

od 18oC do 26oC

Danas }e u na{oj zemlji jutro biti svje`e, a tokom dana malo do umjereno obla~no i sun~ano. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 17, a najvi{a dnevna od 18 do 26 stepeni. U Sarajevu }e biti malo do umjereno obla~no i sun~ano. Jutarnja temperatura iznosit }e oko 8, a najvi{a dnevna oko 22 stepena.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Nastavlja se period povoljnih biometeorolo{kih prilika. Usljed ni`ih jutarnjih temperatura povedite ra~una o odgovaraju}oj garderobi. Savjetujemo Vam da se slojevito odjenete kako bi se tokom dana osje}ali ugodnije.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.43 Zalazak 18.28

1. 10. 2007.
Izlazak 21.07 Zalazak 12.46

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

teme

RS je u Beogradu kao ratni plijen
Na svaki na~in poku{avaju da marginalizuju ljude i grupe koje se bave pitanjem odgovornosti Srbije za doga|aje u proteklom periodu
Veliki broj prisutnih u tuzlanskoj kasarni
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Sonja Biserko, predsjednica Helsin{kog komiteta Srbije

U kasarni „Husein-kapetan Grada{~evi}“

Vojnici iz cijele BiH na iftaru

Tradicionalni iftar, koji se u povodu no}i Lejletu-l-Bedra godinama organizira u kasarni „Husein-kapetan Grada{~evi}“ u Tuzli, i ove godine okupio je nekoliko stotina aktivnih vojnika i starje{ina Oru`anih snaga BiH, kao i njihovih penzionisanih kolega, ratnih komandanata i prijatelja iz cijele BiH. General Mirsad Guti}, koji je bio doma}in vojni~kom iftaru, izrazio je zahvalnost svima koji su do{li i sa vojnicima podijelili radost zajedni~kog iftara. A. H.

Predsjednica Helsin{kog komiteta za ljudska prava Srbije Sonja Biserko u razgovoru za „Dnevni avaz“ isti~e da je aktuelna vlada Srbije na putu da u{utka svaku kriti~ku rije~ koja govori o (ne)po{tovanju ljudskih prava u toj zemlji ili o zlo~inima po~injenim u proteklom ratu koji su ~injeni u ime Srbije i srpskog naroda. - Gledamo scenarij kojeg je svojevremeno imao Vladimir Putin i koji je u dobroj mjeri uspio, a to je marginalizacija svake po{te-

Ministarstvo finansija FBiH podsje}a

Stvarno stanje

Jo{ danas verifikacija devizne {tednje

Verifikacija stare devizne {tednje u FBiH zavr{ava se danas, podsje}a Ministarstvo finansija FBiH. - To zna~i da svi oni koji se do 16 sati zateknu u prostorijama jedne od ovla{tenih agencija, gdje se verificira stara devizna {tednja, mogu okon~ati sve poslove - ka`e za na{ list glasnogovornica Ministarstva finansija FBiH Amela Mulavdi}. Prema njenim rije~ima, Ministarstvo finansija izdalo je nalog da se svima onima, koji su tokom ove godine verificirali potra`ivanja po osnovu stare devizne {tednje, isplati do 1.000 KM gotovine, koliko propisuje aktuelni Zakon. Ad. H.

Oklijevanje me|unarodne zajednice
Biserko krivicu za sve ~e{}e svojatanje RS od Srbije i njenih lidera „premda u medijima druk~ije govore“, djelimi~no vidi i u oklijevanju me|unarodne zajednice da natjera Srbiju da po{tuje sve sporazume kad su u pitanju BiH i Kosovo, te da po{tuje presude izre~ene u Hagu. ne kriti~ke misli, odnosno instaliranje kriti~ara za vlastite potrebe. Tako su, prethodna kao i ova vlada u Srbiji uspostavile svoju mre`u nevladinih organizacija, koje, ~ak, vrlo otvoreno preporu~uju strancima.

Biserko: Milo{evi} je bio instrument politike

Ujedinjenje HSSBiH i NHI

Predsjednik Marko Tadi}

Hrvatska selja~ka stranka BiH i Nova hrvatska inicijativa ubudu}e }e djelovati kao jedinstven politi~ki subjekt na politi~koj sceni BiH i nositi naziv HSSBiHNHI. Odluka o ujedinjenju ove dvije, programski i po politi~koj orijentaciji i filozofiji bliske stranke, donesena je ju~er na Ujedi(Foto: N. Bo`ovi}) niteljskom saboru, odr`anom u Sarajevu. Sa Ujediniteljskog Za predsjednika HSSBiH-NHI izabran je dosada{nji predsjednik HSS-a BiH prof. sabora: Velike obaveze dr. Marko Tadi}, a za predsjednika Glavnog odbora Kre{imir Zubak, dosada{nji predsjednik NHI-a.

Istovremeno, na svaki na~in poku{avaju da marginalizuju ljude i grupe koje se bave pitanjem odgovornosti Srbije za doga|aje u proteklom periodu, stvarnim stanjem ljudskih prava i sli~no ka`e na po~etku razgovora za na{ list Sonja Biserko. Na pitanje, zna~i li to da duh Milo{evi}a jo{ vlada Srbijom, Biserko odgovara da je Milo{evi} bio tu samo za „prljave poslove“ onih koji su jo{ sedamdesetih godina javno po~eli promovirati pri~u o tobo`njem srpskom pitanju i da su takvi i danas „`ivi i zdravi“. - Milo{evi} je bio instrument politike koja je `ivjela jo{ dosta prije njegove pojave, odno-

Ponovo aktivni

Otvoren pravoslavni hram u Maglaju

U sanaciju ulo`eno 200.000 KM

Nakon ~etiri godine, koliko je trajala obnova, u Maglaju je uz prisustvo vi{e od hiljadu vjernika pravoslavne vjeroispovijesti, obavljen sve~ani ~in osve{}enja pravoslavnog hrama Svetog Ilije. U sanaciju hrama ulo`eno je oko 200.000 KM. Ova sredstva su izdvojili Ministarstvo kulture i sporta FBiH, resorno ministarstvo ZDK, Sekretarijat vjera RS, Skup{tina op}ine Doboj, brojni privredni subjekti i sami vjernici. Kum hrama je Obren Petrovi}, koji je darovao 10.000 KM. N. Br.

- U Srbiji nas etiketiraju kao lijeve ekstremiste i za pandan nam stavljaju ~lanove Srpske radikalne stranke. Sve ~ine samo da nas u{utkaju i zatvore pr-

Etiketiraju nas kao lijeve ekstremiste

ostor na{eg djelovanja. Oni znaju kako se to radi, jer jo{ djeluju na temeljima politike ~iji je Milo{evi} bio najpoznatiji eksponent - navodi Biserko.

sno, skoro kroz ~itav dvadeseti vijek. Njihova ideja je samo eskalirala preko Milo{evi}a i ona je jo{ uvijek jednako `iva, kao i u njegovo vrijeme. Ta grupacija, od SANU, preko vojske i drugih koji su pripremali rat devedesetih godina, ponovo su na okupu, ta~nije nisu se nikad ni razilazili - ka`e Biserko. Dolaskom \in|i}a na vlast, navodi na{a sagovornica, grupa oko SANU „malo se bila pritajila“, ali su odmah nakon njegove smrti svi ti ljudi postali vrlo aktivni. - Ne treba da vas iznena|uje {to se trenutna srpska politi~ka i intelektualna elita u posljednje vrijeme usmjerila prema BiH, odnosno RS. Nemojte zaboraviti da RS u Beogradu do`ivljavaju kao ratni plijen i stoga neka vas ne ~udi svako malo slikanje Ko{tunice i Tadi}a po Banjoj Luci, ]osi}evo tobo`e knji`evno gostovanje u tom dijelu BiH, kao i {etnja po RS drugih srpskih akademika - upozorava Biserko. A. HAD@I]

Za kupovinu dva mobilna mamografa

Od danas u funkciji humanitarni telefoni

Od danas }e u funkciji biti humanitarni telefoni putem kojih gra|ani BiH mogu donirati novac za kupovinu dva mobilna mamografa. Brojevi telefona otvoreni su u okviru kampanje „Zagrljaj podr{ke“ Asocijacije udru`enja za brigu o pacijenticama/pacijentima oboljelim od karcinoma dojke u BiH. Humanitarni brojevi su: za korisnike „BH Telecoma“ 090/291-002 (2 KM); za korisnike „HT Mostar“ 092/890-800 (2 KM); za korisnike „Telekoma Srpske“ i „m:tela“ 1412 (1 KM). U cijenu poziva nije ura~unat PDV, javlja Fena.

„Sedmica mira“ u Mostaru i Riminiju

Bit }e prikazan film ’Suvenir Srebrenica’

Manifestacija „Sedmica mira“ koja }e biti posve}ena tragedijama 20. stolje}a, a koja }e se obilje`iti nizom manifestacija u Mostaru i italijanskom Riminiju, po~et }e sutra projekcijom filma „Suvenir Srebrenica“ italijanskog reditelja Luke Rosinija. Projekcija filma istovremeno }e biti prikazana u ova dva grada. S. \.

U Semberiji je minule subote obilje`ena godi{njica ro|enja ~etni~kog generala i ratnog zlo~inca Dra`e Mihailovi}a. Iako je Dra`a ro|en 26. aprila 1893. godine, pripadnici Udru`enja ~etnika veterana RS dva dana su ulicama Bijeljine, iz vozila oki}enog zastavama i Dra`inim fotografijama i uz gromoglasnu muziku, pozivali gra|ane da do|u na obilje`avanje godi{njice ro|enja ~etni~kog generala, koje je organizirano u selu Ljeljen~a pored Bijeljine. E. M.

Pozivali gra|ane na proslavu ro|endana Dra`e Mihailovi}a

^etnici na ulicama Bijeljine

Kombi u Bijeljini oblijepljen Dra`inim slikama

(Foto: G. Bobi})

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

9
[ta radi biv{i direktor policije RS

„Avaz“ saznaje

Dragomir Andan prijetio Vladimiru Popovi}u Bebi
Popovi} poziv dobio na za{ti}eni broj dok je boravio u Be~u
Biv{i direktor policije RS Dragomir Andan po~etkom ovog mjeseca navodno je uputio ozbiljne prijetnje Vladimiru Popovi}u Bebi, {efu Biroa za komunikacije u Vladi Srbije i bliskom saradniku pokojnog premijera Zorana \in|i}a, zbog ~ega je reagirao Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) iz Beograda tra`e}i od vlasti i policije RS da hitno istra`i ovaj incident, „kazni po~inioca i sprije~i daljnje {irenje prijetnji i nasilja“
Galbrajt i biv{i hrvatski ministar Mate Grani} na Starom mostu
(Foto: F. Vele)

Piter Galbrajt za „Dnevni avaz“

SAD ne}e dopustiti raspad BiH
Andan: [ta }e pokazati istraga Kova~evi}-Vu~o: Ozbiljan signal

Javne izjave
Popovi} je poziv dobio 4. septembra na svoj inozemni broj telefona dok je boravio u Be~u, a poziv je upu}en s telefona sa za{ti}enim brojem. Prijetnje su upu}ene nakon {to je visoki predstavnik Miroslav Laj~ak smijenio Andana s pozicije zamjenika na~elnika Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a RS zbog veza s organiziranim kriminalom i podr{ke optu`enicima za ratne zlo~ine. - U tom telefonskom pozivu Andan je tra`io obja{njenja zbog ~ega vodi hajku protiv njega, povezuju}i svoju smjenu s

Popovi}evim aktivnostima i javnim izjavama. U ovom prijete}em pozivu Andan je u nekoliko navrata nagla{avao da razgovor snima, da je „najzad“ uspio na}i broj telefona, aludiraju}i da }e tako na}i i samog Popovi}a - navode iz Komiteta. S obzirom na Andanovu „pro{lost“, u Komitetu su ovu prijetnju i poku{aj zatra{ivanja shvatili veoma ozbiljno. - Neko ko se sumnji~i za tako te{ka krivi~na djela, da je pomagao ha{kim bjeguncima, ko uspije na}i privatni za{ti}eni Popovi}ev telefon i izgovori ta-

kve prijetnje, to je stvar na koju svaka ozbiljna dr`ava reaguje. Popovi}, koji je bio akter demokratizacije Srbije, ugro`en je s vi{e strana i ovo je jedan od ozbiljnijih signala koji smo dobili - nagla{ava predsjednica Komiteta Biljana Kova~evi}Vu~o za „Dnevni avaz“.

Utvr|ivanje motiva
Odmah nakon ovog slu~aja, ona je uputila pismo premijeru RS Miloradu Dodiku i ~elnicima policije RS tra`e}i da provedu istragu te utvrde motive i namjere Andana i „prema njemu poduzmu zakonske mjere“. - Nikakav odgovor nismo dobili. ^ak ni znak da je to primljeno, {to je prili~no uznemiruju}e - ka`e Kova~evi}-Vu~o. O ovom slu~aju, „koji ima veoma ozbiljne politi~ke implikacije“, obavije{teni su i visoki predstavnik Miroslav Laj~ak, njegov zamjenik Rafi Gregorijan (Raffi Gregorian), ambasade i predstavnici me|unarodnih organizacija u BiH.
A. MALAGI]

Piter Galbrajt (Peter Galbraith), dugogodi{nji ambasador SAD u Hrvatskoj, ka`e u izjavi za „Dnevni avaz“ da SAD nikada ne}e dopustiti raspad BiH. On je ovo rekao u Mostaru, gdje je u~estvovao na Svjetskom simpoziju lidera. Govore}i o opasnosti po BiH u kontekstu pri~e o rje{avanju statusa Kosova, Galbrajt je tako|er izri~it. - Kosovo i BiH su dvije potpuno razli~ite stvari - tvrdi on. Ocjenjuju}i situaciju u na{oj zemlji Galbrajt tvrdi da je ona dosta uznapredovala od vremena kada je on bio na ovim prostorima i od prije {est godina, kada je zadnji put bio ovdje. Na na{e pitanje kako komentira pri~u o ustavnim promjenama u BiH i sve glasnije stavo-

Silajd`i} je sposoban politi~ar
Osvrnuv{i se na bh. politi~ku scenu Galbrajt nam je kazao kako ne poznaje lidera SNSD-a Milorada Dodika dodaju}i da je lider SBiH Haris Silajd`i} ve} dugo njegov prijatelj i jako sposoban politi~ar. ve o potrebi federalizacije BiH s nagla{enim etni~kim principom, Galbrajt isti~e: - Mislim da nema potrebe da se ide u novu federalizaciju BiH ve} treba osna`iti centralne institucije dr`ave. Ja ne mislim da svaki narod u BiH treba imati svoju federalnu jedinicu. F. V.

Svjetski simpozij lidera u gradu na Neretvi

Popovi}: O~ekujem poteze nadle`nih u BiH
Popovi} u izjavi za „Dnevni avaz“ ka`e da nije znao ni{ta o nedavnoj Andanovoj smjeni, a da pretpostavlja da je povod za prijetnje bio intervju od prije dvije godine. - Rekao sam da je besmisleno o~ekivati od dou{nika i jataka Radovana Karad`i}a da ga uhapsi. Tako|er sam kazao da je povezan s mafijom. Bio sam u Vladi Srbije i dolazili su dokumenti prema kojima je jasno da je ~ovjek povezan s kriminalom - govori Beba. Dodaje da on nije podnosio tu`bu protiv Andana, ali o~ekuje da nadle`ne institucije u BiH ili visoki predstavnik „preduzmu korake u vezi s tim pitanjem“.

Treba jo{ puno uraditi na potpunoj integraciji Mostara
Nakon Venecije, Kotora i Dubrovnika ju~er je i u hotelu „Ero“ u Mostaru odr`an Svjetski simpozij lidera. Me|u u~esnicima konferencije su bili biv{i ameri~ki ministar odbrane Vilijam Peri (William Perry), Mate Grani} i mnogi drugi. Tema mostarskog djela simpozija bila je „Uspjesi i izazovi pred Mostarom“. Izme|u ostalih o tome su govorili ugledni novinar BBC-ja Mi{a Glejn (Misha Gleyn), ugledni profesor Amir Pa{i}... Kako je za „Avaz“ rekao Pa{i}, konstatirano je da se situacija u Mostaru konsolidirala, da je mnogo toga obnovljeno, ali da ima jo{ mnogo problema i da treba jo{ puno uraditi na potpunoj integraciji MoF. V. - A. M. stara.

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

teme

Prevarena Ru`ica Mati} iz @upanje tvrdi

Penzija u Njema~koj ispla}ena Luki epi}u
Prije nekoliko dana oti{la sam u sjedi{te penzionog osiguranja u Frankfurtu, gdje mi je dat pismeni dokaz o isplati
Na ~iji ra~un je legao novac po osnovu povrata sredstava penzionog osiguranja iz Njema~ke, koji je ispla}en na ime Ru`ice Mati} iz @upanje, vjerovatno }e narednih dana o tome vi{e informacija imati inspektori MUP-a TK i Policijske stanice @ivinice. ostvariti pravo na penziju, mogli su podnijeti zahtjev za povrat novca koji im je odbijan od plate za penziono osiguranje. Na radiju sam ~ula oglas da se povratom tog novca bavi Luka @epi}, koji je nudio i svoj telefonski broj. Oglas je emitovan danima te sam vrlo lako stupila u vezu s tim ~ovjekom ispri~ala nam je Ru`ica.
U vije}nici Linca: U~esnici konferencije

Konferencija „Molila sam ih da me ubiju“

@rtvama silovanja poru~eno da progovore o svojim patnjama
Bakira Hase~i} i D`emila Suba{i}, vidno potresene, morale prekinuti svoja izlaganja
U organizaciji Centra za savremene inicijative Austrije, u subotu je u Lincu odr`ana konferencija pod nazivom „Molila sam ih da me ubiju“. Uz u~e{}e brojnih referenata iz kulturnog i javnog `ivota Linca i Gornje Austrije te gostiju iz BiH, o temi `ena `rtava rata govoreno je s mnogo aspekata. Gosti i referenti na konferenciji su bile i Bakira Hase~i}, predsjednica Udru`enja „@ena `rtva rata“, te D`emila Suba{i}, `rtva silovanja, koje su svoja izlaganja samo nekih de{avanja iz tog vremena, vidno potresene, morale i prekinuti. Sa ovog skupa je na kraju upu}ena poruka da se mnogobrojne `rtve silovanja koje danas `ive {irom svijeta i koje jo{ nisu progovorile o svojim patnjama jave Udru`enju „@ene - `rtve rata“ (www.zena-zrtva-rat.ba). Tako bi se, uz pomo} njihovih svjedo~enja, {to vi{e zlo~inaca, koji i danas slobodno {etaju teritorijama Bosne i Hercegovine, a prije svega Republike Srpske, izvelo pred sud. Ti zlo~inci moraju do kraja njihovih `ivota `ivjeti u strahu da }e odgovarati za zlo~ine. A. O.

Oglas na radiju
Njima je, naime, Ru`ica Mati} prijavila izvjesnog Luku @epi}a iz @ivinica koji je du`e vremena, navodno putem svoje agencije, pred njema~kom dr`avom zastupao bh. gra|ane u njihovim zahtjevima da naplate novac koji se po osnovu njihovog rada u toj zemlji, posebno tokom rata, slijevao u fond penzionog osiguranja. - Oni koji nisu `eljeli za radni sta` ste~en u Njema~koj

Predala dokumente
Ona navodi da je Luki @epi}u 2001. godine dala kopiran paso{, radnu dozvolu i originalni rodni list te druge potrebne dokumente, kako bi on u njeno ime, uz odre|enu naknadu, zatra`io povrat novca iz njenog penzionog osiguranja u Njema~koj ostvarenog za vrijeme boravka i rada u Frankfurtu tokom rata. - Od tada mi se @epi} nije javio. Prije nekoliko dana oti{la san u sjedi{te penzionog osiguranja u Frankfurtu, gdje mi je dat pismeni dokaz da je na `irora~un u jednoj od banaka u @ivinicama na ime Luke @epi}a upla}eno oko 3.800 KM - kazala nam je Ru`ica A. HAD@I] Mati}.

Mati}: Sve prijavila policiji

Pozivi bez odgovora
- Nakon povratka iz Frankfurta pozvala sam Luku na njegov ku}ni telefon. Me|utim, javila mi se jedna `ena koja mi je kazala da taj Luka @epi} nema nikakve veze s povratom novca, tvrde}i da u @ivinicama postoje tri osobe s istim imenom i prezimenom rekla nam je Ru`ica.

Sekundarna masovna grobnica Zeleni jadar 8

Za 10 dana ekshumirana 83 skeleta
Za deset dana rada ~lanovi ekspertnog tima za tra`enje nestalih Tuzlanskog kantona iz sekundarne masovne grobnice Zeleni jadar 8 ekshumirali su 13 kompletnih i 70 nekompletnih tijela, potvrdio je Murat Hurti}, {ef tima, prenosi Fena. On je istakao da je bilo planirano da se radovi zavr{e do subote, ali }e potrajati najmanje do kraja idu}e sedmice. Pretpostavlja se da }e biti ekshumirano vi{e od 100 skeleta.

Ambasador Saudijske Arabije u posjeti USK

Prire|en iftar u Kulen-Vakufu
U organizaciji SDUBiH, Kulen-Vakuf i Martin Brod prekju~er je posjetio ambasador Saudijske Arabije u BiH Fahad elZejd (Fahad Al-Zeid), a u njegovoj pratnji bio je predsjednik SDUBiH Sejfudin Toki}. Ambasadora su u Kulen-Vakufu do~ekali gradona~elnik Biha}a Hamdija Lipova~a i muftija biha}ki Hasan ef. Maki}, koji su nakon klanjanja ikindije u d`amiji Sultan Ahmeda, razgovarali o potrebi potpunog zavr{etka ove d`amije koja je sagra|ena 1703. godine, i od tada dva puta bila ru{ena u ratovima, a dva puta izgorjela u po`arima. - U BiH sam obi{ao dosta krajeva, ali ovakvu ljepotu nigdje nisam vidio. Ove godine iz Saudijske Arabije treba da do|e grupa poslovnih ljudi i investitora, i svakako }u u protokol staviti posjetu Unsko-sanskom ka(Foto: S. D`ani})

Fahad el-Zejd sa Toki}em: Prirodne ljepote kakve nije vidio

ntonu (USK) - rekao je ambasador Saudijske Arabije. Iftar za visoke goste u KulenVakufu pripremila je porodica Emd`ada Galija{evi}a, ~lana Glavnog odbora SDUBiH. S. D`.

`ivot

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

11

Klub poznatih

Ervin Jahi}

Biv{i na~elnik Gora`da zavr{ava pripreme za knjigu

Porodica Hrelja postoji ve} hiljadu godina
Ispunjava amanet ro|aka Muhameda Hrelje
Biv{i na~elnik op}ine Gora`de, danas poduzetnik Elvedin Hrelja ve} godinama istra`uje porijeklo svoje porodice, a ovih dana zavr{ava pripreme za knjigu namijenjenu svim Hreljama u regionu. Na taj na~in, ka`e, ispunjava amanet ro|aka Muhameda Hrelje, profesora historije, koji je zapo~eo ovaj te`ak posao.
Hrelja: Koristit }e i arhive u Turskoj

Tragi~no sam zaljubljen u Bosnu i Hrvatsku
Li~ni profil zagreba~kog knji`evnika i urednika u Izdava~koj ku}i V.B.Z.
Ime i prezime: Ervin Jahi}. Datum i mjesto ro|enja: 17. juni 1970., Rijeka, Hrvatska. Znak u horoskopu: Blizanac. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|enje sina Mirze (8. oktobar 2004.) i k}erke Iman (8. mart 2006.). Koji automobil vozite: „Kiju prajd“. Idete li na fitnes: Bo`e sa~uvaj! [ta morate imati u fri`ideru: Da se dr`e u fri`ideru, cigarete bih tamo dr`ao, bez njih ne mogu, bez svega ostalog mogu. Omiljeni muzi~ar: Himzo Polovina i Johnny B. [tuli}. Sport: Rukomet. Omiljena hrana: Uljevak, krompiru{a, obaru{a, kvrgu{a, bured`ici... Pi}e: Kahva. Jeste li ljubomorni: Samo kad moram. Koji broj cipela nosite: 42. Ko brine o Va{em imid`u: Supruga Aida. Najdra`a zemlja: Drage su mi dvije zemlje - Bosna i Hrvatska, i tragi~no sam zaljubljen u obje. Postoji li li~nost koja Vas fascinira: Dvije li~nosti - Ned`ad Ibri{imovi} i Ivan Kordi}. Na {ta najvi{e tro{ite novac: Na gluposti, jer ga uglavnom nemam pa si to mogu dozvoliti. Kupujete li na pijaci: Samo kad me hanuma ne~im ucijeni. Koji posao volite, a koji ne: Volim spavati, te{ko mi je ustati. Da niste to {to jeste, {ta biste bili: ^uvar pla`e u zimskom periodu.

Zapisi sa ste}aka kod Trnova
put se spominjemo u zapisima popa Dukljanina. Svi potje~emo od historijske li~nosti Hrelje Bo{njanina, porijeklom smo sa Glasinca, gdje su toponimi Hreljin grad i Hreljino polje promijenjeni u posljednjem ratu ka`e Hrelja. Koriste}i raspolo`ivu literaturu Hrelja je do{ao do saznanja da je polovina ove autohtone bosanske porodice, dolaskom Turaka, iselila u Istru, gdje su primili katoli~anstvo, dok bosanske Hrelje primaju islam i dobivaju titulu begova. - Ja sam ve} kontaktirao sa nekim Hreljama u Hrvatskoj, koji ne kriju da su porijeklom iz Bosne i svi su veoma zainteresirani za ono {to radim - ka`e Hrelja, koji ne isklju~uje mogu}nost da sadr`aj knjige upotpuni historijskim zapisima iz arhiva u Turskoj.
A. BAJRAMOVI]

- Porodica Hrelja postoji ve} hiljadu godina. Postoje zapisi sa ste}aka kod Trnova koji to svjedo~e. Mi smo pripadnici Bosanske crkve, bogumili, a prvi

Jahi}: Puno pu{im i kahveni{em

Nevolje porodice Mehmedovi} iz Zavidovi}a

Nemaju novca ni da plate karte djeci da idu na fakultet
Alen i Alena bili najbolji u~enici u svojim generacijama
Ovogodi{nji u~enik generacije Srednje tehni~ke {kole u Zavidovi}ima Alen Mehmedovi} danas, kao bruco{, ne}e prisustvovati redovnim predavanjima na Matemati~kom fakultetu u Zenici. Isto }e se desiti i njegovoj sestri Aleni koja je tre}a godina fakulteta jer }e novac od stipendije Op}ine Zavidovi}i po~eti dobivati tek od januara idu}e godine. - Jednostavno nemam novaca da djeci dam za kartu do Zenice, i po{aljem ih na fakultet. Moja djeca su bila najbolji u~enici u svojim generacijama, u osnovnim i srednjim {kolama, a ja ne znam kako dalje - pri~a potreseni otac Safet Mehmedovi}. Safet Mehmedovi} i njegova supruga vode se kao zaposleni na odr`avanju u Centru za kulturu, ustanovi ~iji su ra~unu odavno blokirani, te se ne ispla}uju li~ni dohoci, nego po 150 KM. Iako su se mnogima

Va{i poroci: Puno pu{im i kahveni{em. A vrline: Hrabar sam kao tigar, a mehak u du{i. Imate li ku}nog ljubimca: Nasre}u, nemam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Nekad sve, nekad ni{ta! Koji je Va{ `ivotni moto: Lahko }emo. Va{ najbolji prijatelj je: Jedan {to je u stalnoj brizi za mene. Na {ta/koga ste slabi: Na svoju mamu. U {ta vjerujete: U dragog Boga, slavljen neka je On! Gdje ljetujete: Na Jadranskom moru.

Aji{a Cinac, stogodi{njakinja iz Bu`ima

Recept za dug `ivot je dijeliti sadaku
Tvrdi da ima tek 98 godina
Aji{a Cinac poznata pod nadimkom Amerikanka iz Zardaostova kod Bu`ima je, ka`u mnogi koji je poznaju, odavno navr{ila 100 godina, mada ona tvrdi da ima tek 98. Pisali smo ve} da vi{e od 30 godina prima penziju iz Amerike, te da dnevno pje{a~i i do 10 kilometara. Aji{a posti svaki dan ramazana. - Da biste dugo `ivjeli i zdravi bili morate dijeliti sadaku i pomagati sirotinji, jer tada imate punu du{u zadovoljstva, a to najbolje lije~i svaki dio na{eg organizma. Ja i danas poma`em i svako me voli, a posebno volim pomo}i {kolarcima, da sebi ne{to kupe i obraduju se. Bog poma`e onome ko poma`e drugome. Ja sam takva, jer sam bi-

Posti svaki dan

Cinac: Zovu je Amerikanka

Otac Safet sa Alenom

obra}ali za pomo}, rje{enje nisu prona{li. A jedina `elja Alena i

Alene je dobiti priliku za nastaAr. M. vak {kolovanja.

Natpis na jednoj radnji u Zenici

la sirotinja i znam kako je to. Zato sam danas zdrava, ama ba{ ni{ta me ne boli - odgovorila nam je Aji{a na pitanje koji je recept za dug `ivot. N. V .

Svaki dan drugo radno vrijeme
Neobi~no radno vrijeme

Spec
BUGOJNO - Asim Karad`a, poljoprivrednik iz MZ Drvetine, ka`e kako je na svojoj njivi proizveo do sada jedan od najve}ih krompira koji te`i 1.590 grama. On nam je otkrio i da je njegov kom{ija iz Drvetina Hajrudin Dautbegovi} na{ao na svojoj njivi krompir te`ak 1.850 grama. Az. M.

Vlasnici jedne radnje u centru Zenice potrudili su se da natpis sa radnim vremenom svoje radnje u~ine zanimljivim za vidjeti, ali komplikovanim za

potencijalne mu{terije. Svaki dan u sedmici odredili su drugo radno vrijeme, pa posjetioci trebaju dobro paziti koji je dan kad krenu prema vratima. A. D@.

12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

kult/art

Probe u Narodnom pozori{tu Mostar

Erol Kadi} re`ira „Dervi{ i smrt“
Dramatizacija djela Nijaza Alispahi}a
Mostarci }e nakon petnaest godina u petak, 5. oktobra, imati priliku premijerno pogledati predstavu „Dervi{ i smrt“. Dramatizacija romana Me{e Selimovi}a djelo je Nijaza Alispahi}a, a re`iju potpisuje beogradski glumac i reditelj Erol Kadi}. Pripreme u mostarskom Narodnom pozori{tu traju ve} mjesec, gdje je na sceni 11 glumaca za koje Kadi} ima samo rije~i hvale. Ina~e, on sa ovim ansamblom ima dugogodi{nju saradnju. Naslovna uloga povjerena je glumcu i direktoru Narodnog pozori{ta [erifu Alji}u. - Sve ide svojim tokom, atmosfera je jako dobra, a u srijedu }emo imati prvu kompletnu kostimsku probu - ka`e nam Alji}. U predstavi pored Alji}a igraju i Sa{a Oru~evi}, Maja Ze}o,

[erif Alji} u glavnoj ulozi

Kasumovi}: Rediteljska palica

Omi}: Uz mlade glumce

Nova predstava u tuzlanskom BKC-u

Sutra premijera „Tajkuna“
Komad po tekstu Zlatka Duki}a re`ira mladi glumac Irfan Kasumovi}
U Bosanskom kulturnom centru Tuzla sutra }e premijerno biti izvedena predstava „Tajkun“, koju je po istoimenom romanu Zlatka Duki}a re`irao mladi tuzlanski glumac Irfan Kasumovi}. Projekt je zapo~et sredinom ove godine, nakon {to je Duki} zavr{io dramatizaciju svog romana. Gluma~ki ansambl predstave ~ine Nermin Omi}, Elvira Aljuki}, Nenad Tomi} te mladi glumci Irfan Kasumovi}, Dragan Piri}, [aban Mujkanovi}, Adnan Omerovi}, Adem Smailhod`i}, Elvis Jahi}, Nedim Malko~evi} i Matej Ba{karad. A. Mu.

Alji} i Oru~evi} na sceni Narodnog pozori{ta

Gradimir Gojer u Beogradu

Jasmin Krpo i drugi. Za kostimografiju je zadu`ena Ana \o-

r|evi}, a scenografiju potpisuje Kadi}. M. SMAJKI]

Va`an projekt „Kultura 2007/13“
Direktor Narodnog pozori{ta Sarajevo Gradimir Gojer sudjelovat }e u Beogradu na dvodnevnom savjetovanju upravnika nacionalnih pozori{ta i istaknutih pozori{nih umjetnika Evrope i Srbije. Posebna pa`nja bit }e usmjerena projektu „Kultura 2007/13“, javlja Fena.

Sarajevo ne zaboravlja velikog pjesnika

Manifestacija posve}ena Tinu Ujevi}u
U galerijskom prostoru Kamernog teatra 55 u Sarajevu ju~er je predstavljen program manifestacije „Tin i Sarajevo 4.11.1937.- 4.11.2007.“, koja je posve}ena velikom pjesniku Tinu Ujevi}u. Program predvi|a prezentaciju Ujevi}evog „sarajevskog opusa“, promociju knjige, poetsku ve~er, kao i otkrivanje plo~e na ku}i u kojoj je pjesnik stanovao za vrijeme boravka u gradu u kojem je proveo svoje najplodonosnije umjetni~ke godine. Simboli~nim datumom manifestacije obilje`ava se 70 godina od odlaska Tina Ujevi}a iz na{eg grada, gdje je u svom sarajevskom domu ostavio 80 posto rukopisa. - Namjera nam je da na malo dublji i intenzivniji kulturolo{ki na~in, sa ljudima koji se bave istorijom knji`evnosti, knji`evnicima i glumcima, analiziramo odnos Tina i Sarajeva, za{to se Tin tako lijepo osje}ao u Sarajevu i kako mu je Sarajevo pomoglo da kreira svoja najzna~ajnija djela u tih sedam godina njegovog boravka u ovom gradu - kazao je promotor manifestacije Bojan Zec Filipovi}. L. H.

Zadu`bina „Petar Ko~i}“

Promocija knjige poezije u Be~u
tnu emotivnu i intelektuaU Internacionalnom lnu zrelost. Evidentno je kulturnom klubu „Amerda je pjesnikinja ro|ena s ling Haus“ u Be~u, zadudarom - kazao je Nikola `bina „Petar Ko~i}“ Banja Vukoli}, direktor ZaLuka-Beograd promovirat du`bine u Banjoj Luci. }e 3. oktobra prvu knjigu On }e sa autoricom i prsavremene poezije mlade ofesoricom Gordanom Ili} autorice Melise Slipac. na promociji govoriti o ra- Djeluje nevjerovatno da tako mlada osoba umije Vukoli}: Djelo du Melise Slipac, ro|ene iznijeti takve rije~i, imati Banjalu~anke Banjalu~anke koja `ivi i ratoliko `ivotnog iskustva i apsolu- di u Be~u. V. S.

Sa predstavljanja programa

Uspjeh bh. dokumentarnih ostvarenja

Na Tre}em me|unarodnom festivalu stripova o stvarnosti Komikazen, koji }e biti odr`an 12. i 13. oktobra u Raveni, predstavit }e se i sarajevski autori. Mlade autore „Stripoteka inicijative“, udru`enja strip crta~a i ~ita~a iz Sarajeva, predstavit }e Ines Dedovi}, ~iji }e radovi biti izlo`eni zajedno sa radovima Filipa Andronika na glavnoj izlo`bi festivala pod nazivom „Kartografija evropskog stripa“ u Nacionalnom muzeju Ravene. A. G.

„Drvo ti je k’o ~ovjek“ u~estvuje Dedovi} i Andronik na glavnoj izlo`bi na filmskom festivalu u Ermeniji
Sarajevski strip umjetnici u Raveni
Dokumentarni film „Drvo ti je k’o ~ovjek“ autora Nisveta Hrusti}a u~estvovat }e na SunChild First Regional Environmental Film Festivalu u Ermeniji. Rije~ je o festivalu regionalnog karaktera koji }e biti odr`an od 22. do 28. oktobra u gradu Dilijanu. - Bez obzira {to Internacionalni program ovog festivala nije takmi~arskog karaktera, vrlo rado sam se odazvao pozivu ka`e Hrusti}. „Drvo ti je k’o ~ovjek“ do sada je izabran i prikazan na 14 svjetskih filmskih festivala u Gr~koj, Koreji, Rusiji, Portuga-

Plakat festivala Komikazen

KULT/ART TELEKS
BANJA LUKA - Gradski tambura{ki orkestar nastupit }e 20. oktobra u Kulturnom centru BiH u Zagrebu. - Pored ljubitelja tambura{ke muzike prisustvo koncertu najavio je i predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi}, te druge li~nosti iz kulturnog i javnog `ivota - kazao je za „Dnevni avaz“ Spomenko Guzijan, predsjednik GTO Banja Luka. V. S.

Scena iz filma

Hrusti}: Rado se odazvao

lu, Japanu... Filmska dokumentarna pri~a o drvosje~i Refiku

Kajmaku i starom drvetu nosi jasnu i duboku poruku. L. H.

Centar za dramski odgoj Mostar

Na BITEF-u u specijalnom programu
^lanovi tima mostarskog Centra za dramski odgoj vratili su se iz Beograda gdje su u~estvovali na Internacionalnom teatarskom festivalu. Tako su u okviru specijalnog programa BITEF - Polifonija odr`ali referat „Igra, pozori{te, san“. Tako|er, u saradnji sa Centrom za edukaciju u umjetnosti odr`ali su i radionicu Forum teatra za prosvjetne radnike iz Srbije. M. Sm.

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

13

Prema anketi o radnoj snazi

Stopa nezaposlenosti u na{oj zemlji je 29 posto
S neformalnom ekonomijom u BiH je 849 hiljada zaposlenih, a ne 658, koliko prikazuju poslodavci
Agencija za statistiku BiH objavila je rezultate velike ankete o radnoj snazi u na{oj zemlji, koju su na uzorku od 9.999 doma}instava u aprilu ove godine vr{ili entitetski zavodi i statistika Br~ko Distrika, uz pomo} UNDP-a. Kako je za „Dnevni avaz“ kazao Zdenko Milinovi}, direktor Agencije, ovaj uzorak omogu}ava kvalitetno i veoma pouzdano zaklju~ivanje o stanju tr`i{ta rada u cijeloj zemlji, koje se znatno razlikuje od podataka koji se prikupljaju od poslodavaca, i iz drugih izvora. Tako se, prema prikupljenim podacima, pouzdano ocjenjuje da je u BiH od ukupno 3,8 miliona stalnih stanovnika, 1,2 miliona ekonomski aktivno. Anketom se do{lo do podataka da je od tog broja 849.570 zaposleno, da prima mjese~nu naknadu za rad, a da je 346.744 nezaposlenih. Prema tome, sasvim pouzdano se

Krajnc: Brojne prednosti

Internet tr`i{te za zapo{ljavanje

Sve ponude za posao u regiji na jednom mjestu
Potrebe poslodavaca iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije
Vode}i internet portal u Sloveniji „Moje delo“ i hrvatski portal posao.hr formirali su prvo zajedni~ko internet tr`i{te za zapo{ljavanje u regionu. Osim njih, u mre`i su odnedavno portali boljiposao.ba iz BiH i istoimeni portal Srbije. Projekt je startao prije tri mjeseca i pokriva podru~je s vi{e od 11 miliona radnoaktivnog stanovni{tva. Vesna Krajnc, direktorica bh. portala boljiposao.ba, isti~e da internet nudi brojne prednosti i onima koji tra`e i onima koji nude posao. - Migracije radne snage u regionu ve} se odavno doga|aju, pa i zajedni~ke internet stranice, koje }e mnogima olak{ati tra`enje posla, imaju smisla. Povezivanjem srodnih tr`i{ta rada omogu}avamo kandidatima pristup ve}em broju poslovnih ponuda, a preduze}ima mogu}nost pridobivanja kandidata iz drugih regija - obja{njava Krajnc. Posjetioci portala najvi{e gledaju ponude za IT programere, pravnike, komercijaliste, bankare, marketing... - Na drugoj strani, poslodavci tra`e radnike u proizvodnji, programere, elektrotehni~are, konobare, kuhare... - ka`e Krajnc. M. A.

Milinovi}: Realno stanje

mo`e zaklju~iti, isti~e Milinovi}, da je u BiH gotovo 200.000 vi{e zaposlenih nego {to zvani~no prika-

Visok obrazovni nivo
Anketa je, tako|er, pokazala da je u BiH visoka obrazovna struktura radno aktivnog stanovni{tva. Najvi{e zaposlenih osoba ili 62,6 posto ima zavr{enu srednju {kolu, dok ih je 23,5 procenata samo s osnovnom {kolom i ni`im obrazovanjem. ^ak 13,9 posto zaposlenih je s fakultetskom diplomom, {to je u prosjeku najrazvijenih zemalja u svijetu.

zuju poslodavci u statisti~kim obrascima (podatak za juli). Tako|er, prema sumiranim podacima, stopa nezaposlenosti u BiH nije 45, ve} 29 posto. Zvani~ni podaci ankete, kako isti~u u Agenciji, uskoro se o~ekuju. Prema njima }e se ubudu}e davati sud o zaposlenosti i nezaposlenosti u zemlji, kako se uobi~ajeno ~ini u zemljama EU, po ~ijim je standardima vr{eno ovo istra`ivanje. E. PLE^I]

Spec
KISELJAK - ProCredit banka otvorila je novu poslovnicu u Kiseljaku, saop}eno je iz ove banke. To je deveta filijala koju je banka otvorila u ovoj godini, a ujedno i 38 poslovnica ProCredit banke u BiH.

Vlada ZDK poma`e „Poletu“ i „Pilani“

Za ~uvanje dr`avne imovine 36.000 KM
Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) izdvojila je 36.000 maraka za finansiranje slu`bi obezbje|enja u dva preduze}a u dr`avnoj svojini, sa podru~ja op}ine Kakanj, javlja Fena. [ef kabineta premijera ZDK Zahida [i{i} izjavila je da je za obezbje|enje imovine preduze}a „Polet“ odobreno 28.000 KM. - Za neispla}ene obaveze slu`bi obezbje|enja bit }e upla}eno 14.000 KM, dok je isto toliko planirano za finansiranje te slu`be nakon pokretanja ste~aja. Cilj nam je da za{titimo imovinu - pojasnila je [i{i}. Radnicima obezbje|enja u „Pilani“ za neispla}ene obaveza bit }e dozna~eno 8.000 maraka.

Banjalu~ka berza organizira seminar

Kako do kapitala emisijom akcija
Banjalu~ka berza u saradnji sa Privrednom komorom RS 5. oktobra organizira jednodnevni seminar na kojem }e se raspravljati o izlasku preduze}a na berzu i prikupljanju kapitala emisijom akcija, javlja Fena. Seminar je namijenjen vlasnicima i direktorima privatnih preduze}a, te menad`erima akcionarskih dru{tava. Cilj seminara je da se vlasnicima i menad`erima privatnih preduze}a prezentiraju prednosti i mogu}nosti finansiranja razvoja preduze}a kroz emisiju akcija i njihovo uvr{tavanje na Banjalu~ku berzu.

Banjalu~ka berza: Finansiranje razvoja preduze}a

Pripreme za sajam „Dobojexpo 2007“

Prijavila se 102 izlaga~a
Za u~e{}e na 11. me|unarodnom sajmu malih i srednjih preduze}a „Dobojexpo 2007“ koji se odr`ava od od 3. do 6. oktobra prijavila su se 102 izlaga~a iz BiH i inozemstva. Na dosada{njih deset sajmova u Doboju svoje proizvode izlagala su 944 preduze}a, od ~ega je njih 145 iz inozemstva. H. ^.

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

biznis

Neslavni rekordi robne razmjene s inozemstvom

Doboj: Sa pro{logodi{njeg sajma

„Aluminij“ iz Mostara najve}i izvoznik, ali i uvoznik u BiH
Kompanija koja najvi{e izvozi uglavnom samo prera|uje ono {to {alje strani naru~ilac na doradu
Na najnovijoj rang-listi prvih 10 izvoznika iz na{e zemlje, koju je objavila Vanjskotrgovinska komora BiH, prvi je „Aluminij“ iz Mostara, koji godinama zauzima lidersko mjesto. Tako je bilo i u prvih osam mjeseci ove godine. Izvozni lider ostvario je zavidan bilans koji bi do kraja godine mogao znatno prema{iti iznos od pola milijarde KM.

Nali~je liderstva
Rezultat bi, nesumnjivo, bio izuzetan da nije druge liste uvozne. I na toj listi na prvom mjestu je „Aluminij“, {to zna~i da hercegova~ki gigant, prema principu klasi~nog lon posla, od stranog naru~ioca dobija glinicu, pa je prera|uje i vra}a u vidu sirovog metala, uz uklju~enu cijenu (doma}e) struje, koja je itekako bitan faktor u ovom lancu. Otuda i uvjetovanje kompanija zainteresiranih za njegovu

Sirovi aluminij iz mostarske tvornice spreman za transport van zemlje

privatizaciju isporukama doma}e elektri~ne energije po povoljnijim cijenama. Ni s drugim gigantom, onim

iz Zenice, dok ne proradi integralna pe} na koks i doma}u `eljeznu rudu, situacija nije mnogo bolja.

Staro gvo`|e
„Mittal Steel“, drugi je bh. izvoznik, tik do „Aluminija“. Ali je i drugi po snazi uvoznik, {to }e re}i da uz otkup doma}eg starog `eljeza, pa i ukradenih poklopaca za {ahtove, stotine miliona maraka daju za inozemno staro `eljezo koje se u Zenici prera|uje i u sirovom obliku, naj~e{}e, ponovo izvozi. E. PLE^I]

Situacija ne{to bolja u „Bir~u“
Situacija je ne{to bolja u „Bir~u“ iz Zvornika koji je tako|er visokopozicionirani izvoznik glinice. Ali ga na listi deset prvih uvoznika nema, jer za sada najvi{e prera|uje doma}u boksitnu rudu. [teta je {to se glinica iz Zvornika ne prera|uje u BiH. Korist bi bila vi{estruka. A i rang-lista izvoza i uvoza u BiH znatno bi druga~ije izgledala. Daleko bi vi{e novca ostajalo u zemlji.

BIZNIS TELEKS

BIZNIS TELEKS

BIZNIS TELEKS

Najnovija ludost koju su izumili Japanci je „Mlijeko za odrasle“, koje se prodaje po cijeni od oko {est maraka za bocu od 900 mililitara. Sadr`i dva do tri puta ve}u koli~inu melatonina od uobi~ajenog mlijeka, a zbog toga uspje{no „lije~i“ stres. Njema~ki „TissenKrup AG“ planira udvostru~iti prodaju ~elika Kini, na dvije milijarde eura u narednih pet godina, izjavio je izvr{ni direktor kompanije Ekehard [ulc (Schultz) i najavio da }e njegova kompanija istovremeno u Kini investirati 500 miliona eura.

Kompanija „Volkswagen“ povla~i 340.000 automobila u SAD zato {to prednja svjetla ne odgovaraju ameri~kim standardima. Odluke se odnosi „d`ete“ proizvedene izme|u 2005. i 2008. i „rabit“, GTI i R32 izra|ene od 2006. do 2008.

Problemi Naftne industrije Srbije

NIS godi{nje gubi 100 do 200 miliona eura
Savjetnik premijera Srbije za ekonomiju Milan Parivodi} smatra da bi privatizaciju Naftne industrije Srbije (NIS) trebala biti provedena {to prije, navode}i da dr`ava zbog toga {to ovo javno preduze}e nije restrukturirano godi{nje trpi gubitke od najmanje sto do dvije stotine miliona eura. - Svake godine trpimo velike gubitke u ubiranju poreza zbog toga {to NIS nije restruktuiran i kontrolisan od vlasnika privatnog kapitala - rekao je Parivodi} za „Blic“, prenosi Srna. On smatra da to preduze}e treba privatizirati u procentu izme|u 49 i 51 posto, koji je relevantan za ozbiljne partnere.

NIS: Sjedi{te kompanije

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

15

Dolar ove godine pao za 7,5 posto prema euru
Indeks ameri~ke valute, koji Njujor{ka berza obra~unava od 1973., spustio se na rekordno niskih 77,66 poena
Dionice na evropskim berzama pretrpjele su u tre}em tromjese~ju prvi kvartalni pad za proteklu godinu, jer su sve slabiji dolar i rastu}i tro{kovi zadu`ivanja utjecali na pad vrijednosti hartija izvoznih kompanija i banaka, javljaju agencije. Dolar je samo tokom septembra oslabio prema euru ukupno za 4,5 posto, a u minulom kvartalu za 5,1 posto, zabilje`iv{i u petak, 28. septembra, rekordno nisku vrijednost od 1,4278 za euro. Indeks vrijednosti dolara, koji Njujor{ka berza obra~unava od 1973. godine, spustio se istovremeno na rekordno niskih 77,66 poena, a na rekordno niskim granama je i prema korpi najva`nijih valuta. Do sada ove godine dolar je izgubio 7,5 posto vrijednosti prema euru, 4,3 posto prema funti i 3,6 posto prema jenu, prenijela je agencija Blumberg. U berzanskim krugovima se o~ekuje da Evropska centralna banka, na sastanku 4. oktobra,
Peking: Devizne rezervi 1,3 biliona dolara

Posljedice hipotekarne krize u SAD

Kineska vlada oformila je kompaniju preko koje }e investirati 200 milijardi dolara iz svojih ogromnih deviznih rezervi, stvaraju}i time jedan od najbogatijih investicionih fondova na svijetu. Finansijski analiti~ari s pa`njom o~ekuju da vide gdje }e nova kompanija investirati i kakav }e utjecaj imati na finansijska tr`i{ta, prije svega na tra`nju hartija od vrijednosti
SAD: Kola krenula nizbrdo zbog potprvoklasnih kredita

Kina stvara najve}i investicioni fond

Nova dr`avna kompanija

ameri~ke dr`avne blagajne u kojima Peking dr`i veliki dio svojih rezervi. Peking je u martu ove godine najavio plan o osnivanju fonda u nadi da }e ostvariti ve}i profit iz svojih deviznih rezervi koje dosti`u 1,3 biliona dolara i najve}e su u svijetu, podsjetila je agencija AP . Vodstvo kompanije tvrdi da }e odluke o investiranju donositi nezavisno od dr`avne politike.

zadr`i klju~nu kamatu na nivou od ~etiri posto, a istovremeno se ra~una da }e ameri~ki Fed jo{ smanjiti kamate radi sanacije

Udio ameri~kog dolara u svjetskim deviznim rezervama opao je sada na 64,8 posto, sa 64,9 procenata u drugom kvar-

Raste udio eura u deviznim rezervama

talu ove godine, dok je zastupljenost eura u globalnim rezervama istovremeno bila rekordno visoka, objavio je MMF.

krize izazvane potprvoklasnim hipotekarnim kreditima. Slab dolar oborio je vrijednosti dionica mnogih evropskih banaka i izvoznika, a najvi{e britanskog proizvo|a~a {e}era „Tejt end Lil“, koje su u petak pale za ~ak 28 posto, nakon saop}enja kompanije da }e joj slab dolar vjerovatno umanjiti profit.

Preduze}e za proizvodnju otkovaka „Kovnica“ iz Bile}e i „Senfner group“, vlasni{tvo Branka Vu~kovi}a iz Travnika, potpisali su ugovor prema kome }e ovo travni~ko preduze}e postati ve}inski vlasnik „Kovnice“, javlja Srna. - Akcionarima „Kovnice“ omogu}ena je prodaja na berzi po jedinstvenoj cijeni od 15 feninga po akciji, a naloge za prodaju „Senfneru“ mogu predati do 19. oktobra ove godine - ka`e

Travni~ki „Senfner group“ kupuje bile}ku „Kovnicu“

Akvizicija fabrike za proizvodnju otkovaka

Vu~kovi}. „Senfner group“ }e zadr`ati preostalih 140 radnika i ne}e mijenjati djelatnost u narednih pet godina. Izmirit }e i sva dugovanja preduze}a iz prethodnog perioda, a radnicima }e do kraja godine isplatiti 373.000 KM zaostalih primanja. „Kovnica“ je do rata u BiH poslovala u sastavu sarajevskog „Energoinvesta“. Imala je 800 radnika, a proizvode je izvozila na inozemno tr`i{te.

U pogonima prnjavorske Fabrike lanaca i gra|evinskih armatura „Metalka“, u kojima je zaposleno 80 radnika, u toku je glavni sezonski posao - izrada lanaca za automobilske gume. - Od pro{le zime, koja je bila neobi~no blaga, ostala je izvjesna koli~ina gotovih pakovanja, koje }emo, tako|er, plasirati na tr`i{te - ka`e direktor „Metalke“ Milorad Stani}. Iako je cijena ~elika porasla, nastojat }e da njihovi proizvodi zadr`e lanjsku cijenu u borbi sa nelojalnom konkurencijom. - Na tr`i{tu BiH, gdje uglavnom plasiramo na{e lance za automobilske gume, pojavljuju se proizvodi iz Kine i Turske, koji kvalitetom ne zadovoljavaju osnovne standarde. Kupci ih

Te{ka borba za tr`i{te

Iz prnjavorske „Metalke“

Prnjavor: Iz Fabrike lanaca

uzimaju zbog povoljnije cijene, iako su to lanci gotovo za jednokratnu upotrebu - ka`e direktor Stani}. N. S.

16

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz

Prva dnevna novina u BiH koja se kompletna {tampa u koloru

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

17

Slovenski premijer lobira za ubrzani prijem Beograda

Jan{a pozvao EU da Srbiji da status kandidata za ~lanstvo
Balkan najve}i izazov bezbjednosne i vanjske politike EU, ocijenio Jan{a
Premijer Slovenije Janez Jan{a ocijenio je da bi Srbija trebala dobiti status kandidata za Evropsku uniju (EU) po hitnom postupku, ukoliko ispuni potrebne uvjete, pi{e hrvatski „Jutarnji list“, a prenosi Srna.
Solana: Konstruktivni razgovori

Solana o pregovorima Beograda i Pri{tine

Evropska perspektiva
Premijer Slovenije, koja }e predsjedavanje EU preuzeti od 1. januara naredne godine, u pismu predsjedniku Evropske komisije Hozeu Manuelu Barosu (Hose Manuel Barosso), navodi da bi ispunjenjem potrebnih uvjeta Srbija mogla dobiti status kandidata ve} za nekoliko mjeseci ili tokom prve polovine 2008. Jan{a smatra da davanje statusa kandidata Srbiji za ~lanstvo u EU ne treba uvjetovati procesom odlu~ivanja o budu}em statusu Kosova. Slovenski premijer u pismu navodi da je Srbiji potrebno dokazati da EU zaista podr`ava evropsku perspektivu ove zemlje. Jan{a isti~e da }e Slovenija tokom svog predsjedanja EU nastojati da oja~a evropsku perspektivu zapadnog Balkana i obe-

Niko ne zna kakav }e biti rezultat
Jan{a: Pisao Barosu

zbijedi jedinstvo EU o te{kim odlukama koje }e uskoro morati biti donesene. Slovenski premijer ocijenio je da je Balkan najve}i izazov bezbjednosne i vanjske politike EU.

Centri mo}i
On navodi da je Balkan, zbog sukoba interesa lokalnih i globalnih centara mo}i, vjekovima bio izlo`en ratovima, a zadnji

sukobi su izazvali najve}u evropsku krizu nakon Drugog svjetskog rata. - Hrvatska je izlije~ila svoje ratne rane, konzistentno sara|ivala s Ha{kim sudom, otvorila pregovore o ~lanstvu i postavila pozitivan primjer ostalima. Ostale dr`ave, tako|er, dijele istu perspektivu, ako odlu~e to napraviti i ispune potrebne uvjete - pi{e Jan{a.

Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Havijer Solana (Javier) ocijenio je da su direktni razgovori Beograda i Pri{tine u Njujorku bili prili~no konstruktivni, iako se ne mo`e re}i da je u njima mnogo toga postignuto. Solana je to izjavio na pres-konferenciji u portugalskom gradu Evora, tokom neformalnog skupa ministara odbrane ~lanica EU. On je odbio da ka`e {ta }e EU uraditi ako Srbi i Albanci ne do|u do kompromisnog rje{enja

do 10. decembra do kada pregovara~ka trojka treba da podnese izvje{taj generalnom sekretaru UN-a. - Dvije strane su sada u procesu pregovaranja i trenutno niko ne zna kakav }e biti rezultat dodao je Solana, navode}i da su se obje strane slo`ile da se uskoro sretnu u Briselu, 14. oktobra. Solana je rekao da mnogi me|usobni susreti tek predstoje uz klju~nu ulogu posredni~ke trojke u pregovara~kom procesu iz Rusije, SAD i EU.

Ademijev advokat za Index

Odr`ani parlamentarni izbori u Ukrajini

Ju{~enko i Timo{enko prave koaliciju za vlast?
Najvi{e glasova }e vjerovatno dobiti proruski premijer Janukovi~, ali nedovoljno za formiranje vlade
U Ukrajini su ju~er odr`ani prijevremeni parlamentarni izbori. Prema posljednjim informacijama, ju~er do podneva po lokalnom vremenu glasalo je blizu 20 posto od 37,4 miliona upisanih bira~a, saop}ila je Centralna izborna komisija u Kijevu. Stiglo je oko 30 izvje{taja o incidentima vezanim za izbore, me|u njima su naj~e{}i nedozvoljena agitacija na dan izbora, a zabilje`eni su i malobrojni fizi~ki obra~uni izme|u pristalica vlasti i opozicije. O javnom redu i miru tokom izbora brine blizu 70.000 policajaca. U toku prijepodneva glasali su glavni politi~ki oponenti ~ije partije i blokovi imaju najve}e {anse za ulazak u parlament ukrajinski premijer Viktor Jaizbori u tri godine u Ukrajini odlu~it }e budu}u politiku te zemlje, odnosno, ho}e li se ta zemlja napokon prikloniti Rusiji ili Evropi. Najvi{e izgleda imaju stranka proruskog premijera Viktora Janukovi~a, zatim antikorupcijski blok Julije Timo{enko, te „Na{a Ukrajina“ vo|e narand`aste revolucije Viktora Ju{~enka kojoj se prognozira najslabiji rezultat. Ipak, analiti~ari predvi|aju da bi se razmirice Viktora Ju{~enka i njegove suorganizatorice narand`aste revolucije 2004. godine, Julije Timo{enko, mogle prevladati, tako da bi oni, ako se opet udru`e, mogli ponijeti vlast u ~esto nestabilnoj Ukrajini, izvje{tava BBC.
Foto: Reuters

Hrvatska ne mo`e suditi „vukovarskoj trojci“
Advokat Rahima Ademija ^edo Prodanovi} izjavio je za internet portal Index da je najava hrvatskog predsjednika Stjepana Mesi}a da }e pokrenuti proces protiv „vukovarske trojke“ neostvariva. - Hrvatska ne mo`e od Ha{kog suda preuzeti slu~aj, nego jedino Hag od Hrvatske. Ja ne znam {ta je on mislio i rekao, ali mi, po pravilima suda, ne mo`emo preuzeti slu~aj koji se vodi u Hagu. Mo`da je mislio na tu`bu protiv cijelog vrha JNA, ali taj se proces ve} vodi, naravno, u odsustvu optu`enika - rekao je Prodanovi}.

Upozorenje britanskog diplomate

Kosovo bi moglo postati poput Kipra
Jednostrano progla{enje nezavisnosti Kosova moglo bi imati te{ke posljedice, izjavio je voditelj Ureda Velike Britanije u Pri{tini Dejvid Blunt (David) tokom posjete kosovskom selu kod \akovice, objavili su ju~er pri{tinski mediji na albanskom. - To bi moglo imati te{ke posljedice jer je nejasno ko }e ga priznati. Slu~aj Kosova mogao bi postati sli~an turskom Kipru - rekao je Blunt. Britanski diplomata tako|er je kazao kako nije realno o~ekivati da }e 10. decembra, po isteku roka za aktuelne pregovore, sve zavr{iti. - @elimo da se proces zavr{i {to je mogu}e prije - rekao je Blunt napominju}i da je ipak jasno da 10. decembra tek zavr{ava mandat me|unarodne pregovara~ke trojke nakon ~ega }e se i}i na dono{enje kona~nog rje{enja. Britanski diplomata je po-

Julija Timo{enko na glasa~kom mjestu: Kome }e se prikloniti

nukovi~, predsjednik Viktor Ju{~enko i biv{a premijerka Julija Timo{enko. Prijevremeni parlamentarni

Sukobi u Sudanu

Ubijeno sedam vojnika
Najmanje sedam vojnika ubijeno je, dok ih je osam ranjeno u napadu na bazu mirovnih snaga Afri~ke unije u oblasti Haskanita na jugu Darfura. Ovo je do sada najte`i napad na afri~ke vojnike od 2004. godine kada su raspore|eni u ovaj region. Sudanska vojska i pobunjenici iz Darfura okrivljuju jedni druge za napad na pripadnike AU. Portparol snaga EU Nuredin Mezni rekao je da su to najte`e `rtve od po~etka misije. - Pobunjenici su napali mirovne snage AU u Haskaniti. Ubili su sedam a ranili osam vojnika - kazao je portparol sudanske vojske.

Pregovori do 10. decembra

dsjetio kako }e trojka pripremiti izvje{taj koji }e prvo razmotriti Kontakt grupa, a onda }e ga predati glavnom sekretaru UN-a Ban Ki-monu. - Sigurno }e biti dodatnih diskusija u Vije}u sigurnosti UN-a i naravno va`nih diskusija unutar Evropske unije - rekao Blunt.

U prodaji je

18

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

globus

Odgovor Irana na rezoluciju Senata

Parlament proglasio CIA-u i vojsku SAD teroristi~kim
Ahmedined`ad ocijenio da je negativni prijem na koji je nai{ao umanjio ugled SAD
Predsjednik Irana Mahmud Ahmedined`ad ocijenio je po povrataku u Iran da negativni prijem na koji je nai{ao na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, nije nanio nikakvu {tetu Islamskoj Republici, nego je umanjio ameri~ki ugled u iinozemstvu, prenijela je iranska dr`avna televizija. Ahmedined`ad je kazao kako je tokom njegovog izlaganja na njujor{kom univerzitetu svijet bio svjedok „veli~ine iranske nacije“ u suo~avanju sa „uvredama“ njegovih doma}ina u SAD.

Poziv Bu{u
Da li je va{a krv slatka? Ili je, masna? Rje{enje problema tra`ite u novom broju specijalizirane revije „Srce i {e}er“
PODSJETNIK Kako osigurati dovoljno vitamina - Uz Bo`iji blagoslov, situacija na Univerzitetu Kolumbija pokazala je njihovu agresivnu i zlokobnu sliku. Vratilo im se kao bumerang. Ono {to se dogodilo bilo je ta~no suprotno onome {to su njihovi plitki umovi pretpostavljali rekao je iranski predsjednik. U prethodnom intervjuu na dr`avnoj televiziji Ahmedined`ad je uputio vremenski neograni~en poziv predsjedniku SAD D`ord`u Bu{u da odr`i predavanje na nekom univerzitetu u Iranu, ukoliko ikada posjeti ovu islamsku republiku. - Ukoliko njihov predsjednik (Bu{) planira da putuje u Iran, mi }emo mu omogu}iti da odr`i govor na univerzitetu - kazao je
Iranski lider: Plitki ameri~ki umovi

TERAPIJA - ACE inhibitori su prvi izbor DIJABETES - Komplikacije: Impotencija nije bolest ve} problem koji treba lije~iti SAVJETI - 10 koraka do ni`eg holesterola STUDIJE - 4 kriti~ne ta~ke za {e}era{e PREPORUKE - Kako prestati pu{iti MINERALI - Natrij i kalij: Dva ratna druga NASLIJE\E - Godine i gene ne mo`emo promijeniti, ali... PROVJERITE - [ta jedete i pijete uz tablete NOVO - Filter za holesterol SRCE - Ubica mladih sportista

Ahmedined`ad. U me|uvremenu iranski parlament usvojio je neobavezuju}u rezoluciju kojom se ameri~ka Centralna obavje{tajna agencija (CIA) i ameri~ke oru`ane snage ozna~avaju kao teroristi~ke organizacije, jer su bacile nuklearne bombe na Japan na kraju Drugog svjetskog rata i municiju sa osiroma{enim uranijem na Irak, Afganistan i po Balkanu. - Agresorska ameri~ka vojska i CIA su teroristi i hrane terorizam - navedeno je u rezoluciji koju je potpisalo 215 iranskih parlamentaraca na konstituti-

vnoj sjednici skup{tine u Teheranu, koja je preno{ena u`ivo na televiziji i radiju, javila je ameri~ka novinska agencija AP .

Vije}e ~uvara
Rezolucijom, koja je odgovor na odluku ameri~kog Senata da od Stejt departmenta zatra`i da iransku Revolucionarnu gardu proglasi teroristi~kom organizacijom, tra`i se od predsjednika Mahmuda Ahmedined`ada da CIA i vojsku SAD tretira kao teroristi~ke organizacije. Rezolucija mo`e postati zakon ukoliko je Vije}e ~uvara revolucije ratificira.

Afganistanski predsjednik talibanima ponudio mjesto u vladi

Mula Omar odbio Karzaijev poziv
Tri afganistanska civila poginula su u sukobima izme|u NATOom predvo|enih snaga i talibanskih pobunjenika u jugoisto~noj afganistanskoj pokrajini Pakita, saop}eno je ju~er, javljaju agencije. U me|uvremenu predsjednik Hamid Karzai ponudio je talibanskim vo|ama da se sastanu i da talibani dobiju poziciju u vladi, ali glasnogovornik talibana kazao je da grupa „nikada“ ne}e pregovarati sa afganistanskim vlastima dok su ameri~ke i NATO trupe u zemlji. Karzai je ponudu dao samo nekoliko sati nakon {to je bomba{ samoubica preru{en u vojnika napao vojni autobus, ubiv{i 30 osoba, ve}inom afganistanskih vojnika, javlja AP . Sve ~e{}e pozivaju}i na pregovore posljednjih sedmica, Karzai je kazao da je voljan da se sretne sa vo|ama militanata Mula Omarom i Gulbudinom Hikmetjarom (Hekmatyar), biv{im premijerom i pobunjeni~kim vo|om. - Ako prona|em njihovu adresu, ne moraju oni dolaziti meni, ja }u li~no oti}i njima. Po{tovani gospodine Mula i po{tovani gospodine Hikmetjar za{to uni{tavate zemlju - kazao je Karzai.

Karzai: Za{to uni{tavate zemlju?

Britanski premijer protiv droge
U uvom broju su i strane namijenjene za pravilnu prehranu te podsjetnik za dijabeti~are po~etnike: Pet osnovnih na~ela u lije~enju {e}erne bolesti Koje su komplikacije dijabetesa Kada i koliko ~esto mjeriti glukozu u krvi
Saznajte jo{: Sve o soku od paradajza; Kako mlijeko ~uva mu{ko srce; Za{to u stresnim situacijama treba reagirati smireno; Koliko aspirina tro{e Amerikanci; Kako vitak struk ~uva zdravlje

Braun: Poznati nisu iznad zakona
Britanski premijer Gordon Braun (Brown) kritizirao je poznate li~nosti zbog kori{tenja droga, i pozvao da uzori mladima budu pozitivnije osobe. Braun je kazao da se djeca trebaju ugledati na pozitivne li~nosti kao {to je atleti~arka Dejm Keli Holms (Dame Kelly Holmes), koja je osvojila dvije zlatne olimpijske medalje, javlja BBC. - Od vitalnog je zna~aja da sportisti i pop zvijezde osude upotrebu ilegalnih supstanci. Poznati ne smiju misliti da su zbog svoje pozicije „iznad zakona“ - kazao je premijer. On je govorio na doga|aju „Gra|anska porota“ u centralnom Londonu, koji je pratilo 400 roditelja, u~itelja, djece i socijalnih radnika {irom zemlje.

Braun: Mladima trebaju uzori

globus
Burma

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

19

Ukratko

Vojska hapsi demonstrante protiv hunte

Izaslanik UN-a posjetio zato~enu liderku opozicije
Gambari se susreo i sa liderima re`ima [anse za prevrat ravne nuli, ocjenjuju strane diplomate
Prema posljednjim izvje{tajima iz Mijanmara, gdje ve} nekoliko dana traje kriza, vojna hunta je dozvolila specijalnom izaslaniku UN-a Ibrahimu Gambariju da se sretne s liderkom opozicije Ang San Su ]i (Aung San Suu Kyi), koja je u ku}nom pritvoru. Do sastanka koji je, kako se navodi, trajao ne{to vi{e od sat vremena, do{lo je u Rangunu, nakon {to se Gambari, ina~e biv{i ministar vanjskih poslova Nigerije, vratio iz nove prijestonice Najpidau, gdje se sastao s burmanskim vojnim rukovodstvom.
Lideri Palestine i Izraela: Zajedni~ko saop}enje

Abas i Olmert o mirovnoj konferenciji
Vojska je ju~er u Rangunu hapsila protestante
(Foto: AP)

Kontrolni punktovi
Vojno prisustvo je poja~ano u cijelom Rangunu kako bi se sprije~ile nove demonstracije protiv re`ima. U gradu je postavljeno jo{ vi{e kontrolnih punktova i policija pretra`uje sva vozila u potrazi za opremom za snimanje. Tokom no}i u najve}e gradove u zemlji na jugoistoku Azije stiglo je poja~anje od 20.000 pripadnika vladinih trupa, naveo je jedan azijski diplomata, a prenio AP Snage bezbjednosti su tokom . no}i izvr{ile ve}i broj hap{enja. Informacije koje dolaze iz Mijanmara su nepotpune, jer su ponovo prekinute telefonske i internet veze.

JERUSALEM - Izraelski premijer Ehud Olmert i palestinski predsjednik Mahmud Abas sastat }e se sutra kako bi radili na zajedni~kom saop}enju koje }e biti objavljeno na Bliskoisto~noj mirovnoj konferenciji, saop}eno je iz Olmertove kancelarije. Palestinski predsjednik Ma-

hmud Abas izjavio je ranije da bi Izrael i Palestinci mogli potpisati mirovni sporazum tek {est mjeseci poslije konferencije, predvi|ene za 15. novembar. SAD su u me|uvremenu odredile da Anapolis, u saveznoj dr`avi Meriland, bude doma}in tog va`nog skupa, javio je AP .

Prepuni zatvori
- Bezbjednosne snage demonstriraju svoju snagu. [anse da demonstranti iza|u na ulice i mobiliziraju dovoljno sunarodnika za obaranje vojne hunte su ravne nuli - ocijenio je jedan neimenovani diplomata. Po{to su veliki zatvori u zemlji pretrpani, uhap{eni su zatvoreni u univerzitetskim zgradama i obrazovnim institutima, tvrdi AP Dok . traje kriza, {irom svijeta se odr`avaju protesti podr{ke demokratskoj opoziciji Burme.

Ubijeno devet osoba u Dagestanu
MOSKVA - Za sada nepoznati napada~i ubili su ju~er devet osoba u jednom selu u oblasti Gunib u ruskoj republici Dagestan, javila je agencija ItarTass. Prema prvim saznanjima, svih devet ubijenih u dagestanskom selu bili su ro|aci, me|u njima je jedan policajac, a napali su ih mje{tani drugog sela zbog razmirice oko nov~anog duga. Ruska agencija je prenijela i da je ubijen imam Nurmagomed Had`imagomedov u selu Gubden, a da je motiv ubistva bila osveta zbog njegovog protivljenja ekstremizmu.

Dobitnica Nobelove nagrade
Zato~ena Ang San Su ]i je prodemokratski lider opozicije Burme, predvodnica Nacionalne lige za demokratiju i dobitnica Nobelove nagrade za mir 1991. godine - za nenasilnu borbu protiv vojnog re`ima diktatora Dobitnica je brojnih me|unarodnih nagrada, Su ]i: Borba uklju~uju}i Sakharovu nagradu Evropskog parlameprotiv re`ima nta i ameri~ku Predsjedni~ku medalju slobode.

Kurdski pobunjenici ubili 12 seljana
ISTANBUL - Dvanaest osoba, uklju~uju}i sedam pripadnika seoske stra`e, ubijeno je u napadu kurdskih pobunjenika na njihov minibus u jugoisto~noj Turskoj, saop}ili su turski vojni zvani~nici. Gerilci separatisti~ke Radni~ke partije Kurdistana (PKK) presreli su vozilo u kome se 14 osoba vra}alo u svoje selo u provinciji Sirnak, blizu granice s Irakom, prenose agencije. Separatisti su naredili putnicima da iza|u iz minibusa i onda su na njih otvorili vatru iz automatskog oru`ja i ubili 12 osoba. Dvije osobe su ranjene i odvedene u bolnicu.

Efekat potvr|en iskustvom gra|ana

Kako sprije~iti prehladu i gripu
Odli~na kombinacija Rhinostop i Royal Jelly
Hladni dani jeseni i zime predstavljaju vremenski period u kojem smo svake godine suo~eni sa neugodnim virusnim infekcijama disajnih organa, poput prehlade i gripe. Lije~enje prehlade i gripe zasniva se na ubla`avanju i otklanjanju simptoma. Bosnalijek, iz svog asortimana bezreceptnih lijekova poznatih pod sloganom ^uvari va{eg zdravlja, nudi kombinovani na tr`i{tu dobro poznati proizvod, vrhunskog kvaliteta pod nazivom Rhinostop. Rhinostop je kombinacija paracetamola, pseudoefedrina i hlorfenamina, dostupna u obliku sirupa i tableta. Aktivne komponente u sastavu ovog proizvoda se me|usobno nadopunjuju u djelovanju protiv neugodnih simptoma prehlade i gripe, {to za gra|ane predstavlja posebnu pogodnost jer ne moraju uzimati vi{e razli~itih proizvoda koji svojim djelovanjem otklanjaju samo jedan simptom. Paracetamol je analgetik i antipiretik. Svojim djelovanjem paracetamol kao aktivna komponenta u sastavu Rhinostopa sni`ava povi{enu tjelesnu temperaturu, otklanja glavobolju i bolove u mi{i}ima i zglobovima. Pseudoefedrin je dekongestiv koji svojom aktidostupan u svim apotekama bez ljekarskog recepta u obliku sirupa za djecu i tableta za odrasle. Royal ja~a imunitet Sezona prehlade i gripe pove}ava potrebu za proizvodima koji ja~aju imunitet organizma. Najtra`eniji proizvod iz Bosnalijeka koji ja~a odbrambene snage organizma svakako je Royal Jelly. Ovaj hit proizvod na doma}em tr`i{tu dostupan je u obliku kapsula koje sadr`e mati~nu mlije~ u liofiliziranom stanju, najbolji i najsigurniji oblik primjene mati~ne mlije~i koji omogu}ava odli~nu apsorpciju u tkivo, te bolju iskoristljivost. Royal Jelly kapsule su odli~no sredstvo za ja~anje otpornosti organizma koja je znatno naru{ena u jesenjim i zimskim danima. Rhinostop brzo i efikasno otklanja simptome prehlade i gripe: kihanje i ka{alj, curenje iz nosa, povi{enu tjelesnu temperaturu, umor i op{tu slabost, glavobolju i grlobolju. Marketing

Turisti povrije|eni u eksploziji

vno{}u smanjuje otok disajnih puteva, pobolj{ava njihovu prohodnost, te smanjuje prekomjerni sekret u nosnim sinusima. Hlorfenamin je antihistaminik koji svojim djelovanjem dovodi do smanjenja otoka sluznice nosa, te reducira {mrcanje, pritisak u sinusima, suzenje i ka{alj. Rhinostop je

Maldivi: Uhap{ena dvojica napada~a

(Foto: AP)

MALE - Dvanaest stranih turista povrije|eno je u eksploziji bombe ku}ne izrade nedaleko od d`amije u Maleu, glavnom gradu Maldiva, saop}ile su ju~er vlasti ove dr`ave. Policija je uhapsila dvije osobe u vezi sa eksplozijom, koja se dogodila na ulazu u Sultanov park,

koji je jedno od omiljenih turisti~kih mjesta. - U eksploziji bombe povrije|eno je 12 ljudi - dvoje Britanaca, dvoje Japanaca i osmero Kineza. Japanci i Kinezi su lak{e povrije|eni i otpu{teni su iz bolnice - rekao je ministar turizma Mahmud [augi.

U prodaji je

20

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

kiosk

Sve ve}a zabrinutost u [kotskoj

Je li ~udovi{te iz Loh Nesa umrlo?
Jedni smatraju da je tajanstveno stvorenje prisiljeno da se krije u dubljim vodama zbog niskih letova aviona, a drugi krive zaga|enje
Lokalni stanovnici sve su zabrinutiji po{to se ~uveno ~udovi{te iz {kotskog jezera Loh Nes veoma rijetko vi|a u zadnje vrijeme, a neki ~ak strahuju od najgoreg - da je Nesi uginula. List „Times“ navodi da je broj vi|enja popularne Nesi opao sa 18, tokom 1995. godine, na tri u pro{loj i samo dva u ovoj godini, uz podsje}anje da su vi|enja ~udovi{ta redovno bilje`ena jo{ od 6. stolje}a. Ljubitelji Nesi grozni~avo naga|aju {ta bi mogao biti razlog nepojavljivanja njihovog omiljenog ~udovi{ta za koje se vjeruje da `ivi u najdubljem i najslavnijem {kotskom jezeru. Neki smatraju da je tajanstveno stvorenje prisiljeno da se krije u dubljim vodama zbog niskih letova aviona britanske

Vrijeme i zdravlje
Zamke rane jeseni

Nesi: Lokalni stanovnici napravili mamac za turiste

Istra`ivanja i studije
Dugovje~nost - tajna i za nauku

ratne avijacije, drugi krive zaga|enje, a ima i onih koji strahuju da je Nesi uginula. Lokalni stanovnici tako|er

strahuju da bi odbijanje Nesi da se poka`e posjetiocima moglo imati negativne posljedice na turizam u ovoj oblasti.

Bolovi u zglobovima
Za{to studente boli lakat, a molere rame

Okupljanje pred zatvorom

U Puli 1.200 pristalica ~estitalo Abdi}u ro|endan
Oko 1.200 ljudi do{lo je u subotu pred pulski zatvor kako bi Fikretu Abdi}u, osu|enom za ratni zlo~in, ~estitali 68. ro|endan. Na taj tzv. miting podr{ke Abdi}u stigli su u dvadesetak autobusa i pedesetak automobila iz Velike Kladu{e, Hercegovine i Hrvatske s transparentima „Svi smo mi Babo“, „Nepravda je najve}i zlo~in“ i „Ti si dio nas, a mi smo dio tebe“. Abdi} je 2002. u Karlovcu osu|en na 20 godina zatvora zbog zlo~ina nad civilima dok mu je kasnije Vrhovni sud kaznu umanjio na 15 godina.

Komplikacije u krvotoku
Ugru{ak - ~ep opasan po `ivot

Ko`ne promjene
Ekcem - vje~iti problem

Preporuke o prehrani:
[ta jesti za dug vijek i savr{en stas 7 va`nih ~injenica o masno}ama Kako hranom sprije~iti rak Ljepota i njega: Lice pod maskom i lijepa kosa za bolje raspolo`enje {ta mo`ete posti}i kod ku}e Darovi prirode: Savremena fitoterapija - Sve o miloduhu i ginsengu Obavezno pro~itajte: Doc. dr. Hiba Ba{i}: Savremene mogu}nosti lije~enja raka dojke

Pula: Sa tzv. mitinga podr{ke

Zarade ameri~kih TV li~nosti

Opra Vinfri ubjedljivo najvi{e naplati brbljanje
Zara|uje ~etiri puta vi{e od drugoplasiranog komi~ara D`erija Senfilda
Kraljica televizijskog brbljanja Opra Vinfri (Oprah Winfrey) najbolje je pla}ena ameri~ka televizijska li~nost sa zaradom od 260 miliona dolara izme|u juna 2006. i juna 2007. godine. Njena zarada je ~etiri puta vi{a od drugoplasirane televizijske zvijezde, komi~ara D`erija Senfilda (Jerry Seinfeld), koji je zaradio 60 miliona dolara. Sajmon Kouel (Simon Cowell), sudija iz „Ameri~kog idola“, zaradio je 45 miliona dolara i zauzeo tre}e mjesto, dok je odmah iza njega doma}in tok-{oua Dejvid Laterman (David Letterman) s 40 miliona dolara. Peti po redu s 32 miliona je Donald Tramp (Trump), iza njega dolazi D`ej Leno (Jay) s 32 miliona te televizijski bra~ni savjetnik i savjetnik za seksualne odnose Fil Mekgrou (Phil McGraw) s 30 miliona dolara. Na osmom mjestu s 30 miliona dolara je TV sudija D`udi [indlin (Judy Sheindlin), a odmah iza nje je komi~ar D`ord` Lopez (George) s 26 miliona dolara. Kifer Saterlend (Kiefer Sutherland), zvijezda trilera „24“, jedina je konvencionalna gluma~ka zvijezda koja se s 22 miliona dolara probila me|u prvih deset s najve}om zaradom na televiziji.

Vinfri: Za godinu inkasirala 260 miliona dolara

kiosk

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

21

Glen Kesler otkrio detalje iz `ivota Kondolize Rajs

@ivi sa `enom, mrzi votku i voli cipele „Ferragamo“
Knjiga izazvala veliko interesovanje javnosti jer donosi detalje o privatnosti ameri~ke dr`avne tajnice
Detalje iz privatnog `ivota Kondolize Rajs (Condoleezza Rice) javnosti je otkrio Glen Kesler (Glenn Kessler), diplomatski dopisnik „The Washington Posta“, u svojoj knjizi „Povjerljivo: Condoleezza Rice i stvaranje Bushovog naslije|a“, koja je nedavno iza{la. Javnost su zaintrigirali detalji iz privatnog `ivota Rajs, o kojem se malo zna.
Santa Fe: Reinaldo i Adelfa nakon vjen~anja
(Foto: Reuters)

Neobi~no vjen~anje u Argentini

Mladoj 82 godine, mlado`enji 24
Jedan 24-godi{nji Argentinac vjen~ao se sa `enom koja je 58 godina starija od njega. Mlado`enja Reinaldo Vavek~e (Waveqche) rekao je nakon vjen~anja u Santa Feu, na sjeveru Argentine, da je „oduvijek volio starije `ene“. On i njegova supruga Adelfa Volps (Volpes, 82) planiraju na medeni mjesec u Rio de @aneiro. Na pitanje da li je njihov brak samo „duhovne prirode“, gospo|a Volps se nasmijala i rekla „bit }e tu jo{ mnogo toga“. Njihova ljubav buknula je kada je Vavek~e, poslije smrti svoje majke, pre{ao da `ivi kod Adelfe. On je tada imao samo 15 godina.

Kao porodica
Ameri~ka dr`avna tajnica posjeduje ku}u u suvlasni{tvu s drugom `enom, rediteljkom Rendi Bin (Randy Bean). Njima dvjema 2005. godine banka je odobrila kredit, a to je zanimljivo jer je Rajs neudata i bez ikakvih materijalnih dokaza o vezama s mu{karcima. Kondoliza, koja }e za dva mjeseca napuniti 53 godine, upoznala je Rendi Bin 1980., a od 1985. smatraju se najboljim prijateljicama. Na Keslerovo pitanje kakve je vrste njihov odnos, Bin je otkrila da se ona i Kondoliza osje}aju „prije svega kao porodica“. Dijelovi Keslerove knjige samo su dolili ulje na vatru tezama onih koji ve} godinama govore o seksualnoj orijentaciji dr`avne tajnice Rajs.

Barmenica pretjerala sa {alom

Gostu u ~a{icu nasula sredstvo za ~i{}enje
Rajs: Nije udata i nema detalja o njenim vezama s mu{karcima

Odnos s Bu{om
Kesler se u svojoj knjizi najvi{e zadr`ao na nevjerovatnoj karijeri Kondolize Rajs i njenom vrlo bliskom odnosu s predsjednikom D`ord`om Bu{om (George Bush). Pitanje, na koje ni Kesler ne daje odgovor, jeste ho}e li s Bu{om s politi~ke scene zauvijek nestati i Kondoliza Rajs? U knjizi je spomenuta i zabava u Ameri~kom muzeju povodom predstavljanja koktela pod imenom Kondoliza. Radi se o spoju votke i sakea, a Kondoliza je tada javno rekla da ne podnosi votku. te`ak onaj kada je tokom uragana Katrina Rajs ostala na godi{njem odmoru u Njujorku, a mnogi joj nisu oprostili kupovinu po Petoj aveniji. Nekoliko osoba ju je prepoznalo i upitalo kako ima volje i hrabrosti kupovati „Ferragamove“ cipele dok hiljade ljudi umire bez krova nad glavom.

Kupovina u Njujorku
Ne nedostaju i neki od njenih najve}ih gafova. Posebno je

Pripadnica britanske vojske postala manekenka

Krejg: Zbog {ale na sudu

Australska barmenica je iz zezancije poslu`ila gostu ~a{icu jakog dezinfekcijskog sredstva, pa sad na sudu njeni advokati tvrde da se „radi o {ali koja je po{la krivo“. Barmenica iz Melburna Emili Krejg (Emily Craig, 23) nasula je gostu ~a{icu s 30 ml sredstva za ~i{}enje podova. Nesretni gost je nakon toga dobio ~ireve na ko`i, a Krejg je izgubila posao i trenutno joj prijeti optu`ba za namjerno nano{enje ozljeda. Policija je na sudu izjavila kako je Krejg poznata po svojim neslanim {alama, pa je tako jednom oblijepila cijeli kafi} ljepljivom vrpcom.

Iz ira~kog haosa Kejli Tjulis ide na modne piste
Kejli Tjulis (Kayleigh Thewlis) iz Velike Britanije prijavila se u vojsku sa 14 godina. Posao in`injera specijaliziranog za tenkove po~ela je raditi sa samo 19 godina. Nedugo nakon toga pozvana je za slu`enje vojske u Iraku. Svoj posao obavila je stru~no i bez mnogo pri~e. Me|utim, sada ova 22-godi{nja plavu{a planira zamijeniti vojni~ku uniformu dizajnerskom odje}om. U svijet mode u{la je sasvim slu~ajno, slikav{i se za jedan ~asopis koji joj je promijenio imid`. Nakon toga, ponude su samo po~ele stizati. Kejli jedino mora pri~ekati isticanje ugovora s vojskom u martu naredne godine. Njena majka Helen D`onson (Johnson), koja je tako|er slu`ila vojsku, ka`e kako je Kejli uvijek bila ~vrsta i samostalna te je znala {ta `eli u `ivotu.

Nau~ni poduhvat na Arktiku

Po~ela gradnja biljne Noine arke
U pe}ini na udaljenoj arkti~koj planini na otoku [picbergenu norve{ki gra|evinari zapo~eli su u saradnji s ameri~kim nau~nicima gradnju svojevrsne Noine arke, ta~nije kopanje najve}eg fri`idera u kojem }e uskladi{titi sjemenke bilja, vo}a i povr}a za slu~aj katastrofe. Iako se hladnjak nalazi u vjerovatno najsjevernijem naselju, u prokopani tunel bit }e ugra|eni i elektri~ni hladnjaci koji bi trebali sa~uvati biljke na temperaturi od minus 18 stepeni Celzijusa.

Tjulis: Skinula uniformu

Radnici kopaju udubinu u planini

22

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

23

Shopping Center
Butici popularnih modnih ku}a Nakit i satovi renomiranih brandova

Kuglana i bilijar klub
Galerija Cafe Bar

Radno vrijeme od 10 do 24 sata

Rent-a-car Auto salon

Za posjetioce Shopping Centera parking obezbije|en

Poliklinika

Po{ta i mjenja~nica

Frizerski salon

Hotel Radon Plaza, D`emala Bijedi}a 185; Informacije i rezervacije: +387 33 752 922; 752 900, Fax: +387 33 752 901; www.radonplazahotel.ba; recepcija@radonplazahotel.ba

Sarajevski mozaik

24

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

panorama

Stambeno zbrinjavanje bora~ke populacije u @ep~u

Novac za gradnju i dogradnju
Ministarstvo za bora~ka pitanja izdvojilo 100.000 maraka
Programom za pomo} stambenog zbrinjavanja bora~ke populacije, Ministarstvo za bora~ka pitanja ZDK-a odobrilo je nov~anu pomo} za stambeno zbrinjavanje 22 pripadnika bora~ke populacije sa prostora op}ine @ep~e. Za ovaj program resorno ministarstvo izdvojilo je 100.000 KM. Sredstva za novogradnju u visini od 94.000 KM dobilo je 12 RVI i osam demobilisanih boraca, dok je za adaptaciju, odnosno dogradnju stambenog prostora po 3.000 KM dodijeljeno Ivi Juki}u i Marku [amarli}u. Dobitnici sredstava potpisali su ugovore ~ija realizacija se
Skupljaju potpise za ostanak

Nevolje uli~nih prodava~a novina

Moraju ukloniti svoje {tandove iz Ferhadije
Nemam drugog na~ina da zaradim za `ivot, ka`e Zulejha Hrlovi}
Uli~ni prodava~i novina iz Ferhadije skupljaju potpise u peticiji koju su pokrenuli protiv njihovog uklanjanja s ulica. Kako su nam kazali, predstavnici Op}ine Centar i Gradske uprave `ele „da i njih otjeraju iz Ferhadije“ kao i ostale nelegalne trgovce, koji dr`e prodajne {tandove du` glavne gradske ulice. - Rekli su nam da prestanemo prodavati {tampu ispred Gradske tr`nice i dali nam rok. Smatramo da to nije po{teno. Radim ovdje od 1992. godine i nemam drugog na~ina da zaradim za `ivot. Jedino mi preostaje da prosim - kazala nam je prodava~ica Zulejha Hrlovi}. N. P .

Uskoro nova podjela
U Slu`bi `epa~kog BIZ-a ka`u kako su ovo samo dvije tre}ine realizovanog plana, te kako se do kraja godine programom resornog ministarstva o~ekuje zbrinjavanje jo{ jednog dijela bora~ke populacije ove op}ine.
@ep~e: Nov~ana pomo} za 22 porodice

Obu}arska radnja u ulici Ko{evo

o~ekuje u roku od deset dana, a to su: Amir Zveki}, Sabahudin Hod`i}, Ilija Markovi}, Mirsad Nad`ak, Ivica Kreso, Antun ]uri}, Robert Marti}, Nihad Spahi}, Goran Lu~i}, @eljko

Antunovi}, Bosiljko Trogrli}, Bernad Bajri}, Ivica Juki}, Luka Antolovi}, Ekrem Be~i}, Sejad Karso, Safet Jusufovi}, Frano Manduri}, Armin ^au{evi} i Slavko Sli{kovi}. R. Ag.

Jedan od najuspje{nijih p~elara u Cazinu

Halid Mizi} 38 godina proizvodi med i propolis
Po godinama `ivota, ali i po p~elarskom sta`u, me|u najstarije i najiskusnije p~elare na podru~ju Cazina ubraja se Halid Mizi}. On se p~elarstvom bavi od 1969. godine, a ~lan je Udru`enja p~elara „Kesten“. U tom poslu najvi{e mu poma`u
Bali} pokazuje cipelu broj 52

Izra|uju cipele i do broja 58
Mnogima je problem na}i odgovaraju}e cipele, a pogotovo ako nose veliki broj obu}e pa, u takvim slu~ajevima, obi~no kupuju van granica na{e zemlje. No, u prodavnici obu}e u ulici Ko{evo, ~iji je vlasnik Osman Bali}, gra|anima nude cipele po `elji i mjeri. Specijalnost obu}ara koji rade u ovoj radnji je izrada mu{ke i `enske obu}e velikih brojeva. Najve}i broj `enskih cipela je do 43, a mu{kih ~ak i do 58. Ove se cipele ru~no rade po narud`bi. Sva obu}a je od ko`e i prodaje se uz garanciju. A. Gr.
Porodica Mizi}: Svi se bave p~elarstvom

U prodavnici modne kompanije „Levi’s“

supruga Zejna, sin Senad i snaha Nihada sa troje djece. - Svojim dugogodi{njim radom na polju p~elarstva, u znatnoj mjeri sam doprinio pro{irenju p~elarske proizvodnje na podru~ju cijele op}ine, te napretku UP „Kesten“. Po~eo sam kao i ve}ina drugih p~elara sa jednom ko{nicom, a danas imam oko 90 ko{nica. Pored meda, proizvodim polen, propolis, vosak i ostale p~elinje proizvode, koje prodajem kod ku}e, na pijacama i na izlo`bama p~elarstva - ka`e Mizi}. Svoje p~ele dr`i na ispa{ama u Vrelu te na dvije lokacije u Cazinu. Da p~elari, ka`e Mizi}, imaju pomo} nadle`nih organa, pro{irili bi svoju proizvodnju. Ovako sve rade zavisno od vlastitih sredstva. S. J.

Tinejd`eri snimali nagradne spotove
Tinejd`eri su imali priliku da u prodavnici u Ferhadiji poka`u svoje umije}e u pjevanju, recitovanju, plesanju ili glumi te tako snime spot za modnu kompaniju „Levi’s“. Povod za snimanje spota je akcija „Ja sam cool“, a za najbolja tri u~esnika obezbije|ene su nagrade. - Za najbolji spot svi mogu glasati na internet stranici www.jasamcool.com - kazala je Bla`enka Crnjac, voditelj prodaje „Levi’sa“. N. P .

Uposlenici mostarskog Centra „Los Rosales“

Na edukaciji iz znakovnog jezika
U Mostaru je za uposlenike Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ odr`ana edukacija u znakovnom jeziku. Projekt je realiziran u saradnji sa Savezom udru`enja gra|ana o{te}enog sluha i govora BiH i Udru`enjem gra|ana o{te}enog sluha Mostar. Zahvaljuju}i podr{ci Grada Mostara osoblje Centra (logopedi, defektolozi) i volonteri Udru`enja roditelja „Sunce“ oboga}eni su za jo{ jedno korisno znanje i vje{tinu. Poznavanje osnova znakovnog jezika, uz bro{urice „Govorite li znakovni“, omogu}it }e ovim mladim stru~njacima kvali-

Osoblje Centra bogatije za korisno znanje

Sa snimanja jednog od spotova

tetnije sporazumijevanje, bolji uspjeh u radu sa djecom o{te}enog

sluha i bolju komunikaciju sa takvim osobama.

panorama

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

25

Teo~a~ki vije}nici upozoravaju na opasnu dionicu puta

Sve vi{e te{kih nesre}a na prevoju Banj-brdo
Koliko jo{ ljudi mora poginuti da bi se ne{to uradilo, ka`e Abdulgafar Muratovi}
Op}insko vije}e Teo~ak jednoglasno je podr`alo inicijativu Abdulgafara Muratovi}a da se poduzmu preventivne mjere kako bi se sprije~ile u~estale saobra}ajne nesre}e na magistralnom putu M18, Tuzla - Bijeljina. Najopasniji dio te saobra}ajnice je krivina na prevoju Banj-brdo, na potezu od Tuzle prema Priboju gdje su udesi, izlijetanja sa ceste i direktni sudari skoro svakodnevni. Pored velike materijalne {tete na toj lokaciji puta, do sada je povrije|eno vi{e u~esnika u saobra}aju, a pokreta~i pomenute inicijative ne raspola`u ta~nim brojem smrtno stradalih osoba. Poznato im je da su na
Sa jednog od udesa na Banj-brdu Mali{ani na ljulja~kama i klackalici

Konjevi}-Polje kod Bratunca

Izgra|en dje~iji park
Na podru~ju bratuna~ke Mjesne zajednice Konjevi}-Polje izgra|en je prvi dio dje~ijeg parka. Projekat ure|enja parka realizirali su udru`enja „Vesta“ iz Tuzle, „Jadar“ iz Konjevi}Polja i op{tina Bratunac. - Postavljene su dvije ljulja~ke, klackalica i tri klupe te table sa porukama o ekolo{koj svijesti - ka`e Ifeta Mejremi} iz Udru`enja „Jadar“. I. N.

Poklon Bo{ka Ba{kota iz Prijedora

Hiljadu novih knjiga u muzeju „Kozara“
Uputiti zahtjev
Nakon diskusije teo~a~kih vije}nika usvojen je zaklju~ak da se uputi zahtjev Vladi Tuzlanskog kantona i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kako bi se u {to kra}em roku postavili saobra}ajni znakovi upozorenja. tom mjestu iz Teo~aka do sada dvije osobe izgubile `ivot. Ovaj dio puta, i pored velikog broja nesre}a, nije obilje`en nikakvim posebnim znakovima. Za sada nema znaka ni da se radi o opasnoj krivini kao ni znaka „crna ta~ka“ koji je odavno trebao biti postavljen. - Put Tuzla - Bijeljina pu{ten je u saobra}aj 1972. godine. U proteklom periodu, po slobodnoj procjeni, desilo se sigurno vi{e od 300 udesa na istom mjestu. Pitam se koliko ljudi jo{ treba da strada pa da se napokon poduzme ne{to da se rije{i ova famozna krivina - kazao je vije}nik Abdulgafar Muratovi}. E. D@UZDANOVI] Prijedorski muzej „Kozara“ bogatiji je za novi legat koji se sastoji od hiljadu knjiga i oko 2.000 raritetnih dokumenata iz Drugog svjetskog rata koje je ovoj ustanovi poklonio Bo{ko Ba{kot (85) iz Prijedora, nosilac Partizanske spomenice iz 1941. godine. Osim ovog, u muzeju „Kozara“ ~uvaju se i zna~ajna djela i legati porodice vajara Sretena Stojanovi}a te slikara Branka Milju{a, Zdravka Mandi}a i drugih. M. Z.

Ba{kot: Predao legat

(Foto: D. Stojni})

Muratovi}: Podr`ana inicijativa

Spec
TUZLA - Svjetski dan srca obilje`en je akcijom privatne Plave poliklinike, ~iji su ljekari i medicinsko osoblje na ulicama Tuzle zainteresiranim prolaznicima mjerili krvni pritisak, nivo {e}era u krvi i indeks tjelesne te`ine. Za samo nekoliko sati medicinska ekipa Plave poliklinike na korzu je stotinama prolaznika izmjerila krvni pritisak i nivo {e}era u krvi. A. H.

Prema tvrdnji na~elnika Livna

Gra|ani ne pla}aju komunalnu naknadu
Ve}ina gra|ana op}ine Livno ne pla}a ra~une za komunalnu naknadu u skladu sa odlukom Op}inskog vije}a, pa ne mogu ni tra`iti da Op}ina izvr{ava svoje obaveze u oblasti zajedni~ke komunalne potro{nje, izjavio je na~elnik Livna Luka ^elan, javlja Srna. On je podsjetio da se iz sredstava komunalne naknade finansira odr`avanje javne rasvjete, gradskih ulica, parkova i drugih javnih povr{ina. - ^injenica je da imamo problema s javnom rasvjetom u pojedinim dijelovima grada, ali je istina i da se ta infrastruktura svakodnevno namjerno uni{tava. Ovog ljeta polomljeno je nekoliko stubova javne rasvjete u glavnoj gradskoj ulici, o{te}eni su i semafori i svi gra|ani moraju preuzeti odgovornost za ovo rekao je ^elan.

Dru`enja

Tuzla

Kakanj

Maglaj

Dani dje~ije nedjelje
U Kaknju }e od danas do 5. oktobra biti odr`ani ‘’Dani dje~ije nedjelje’’. Pokrovitelj obilje`avanja je Op}ina Kakanj, a ove godine predvi|eno je da se prigodnim kulturnim sadr`ajima najmla|ima omogu}i da svoju nedjelju obilje`e onaTuzlaci imali najvi{e uspjeha

ko kako to mladi i zaslu`uju. Na platou ispred gradske fontane najmla|i iz vrti}a „Mladost“ mo}i }e crtati na platou i dru`iti se sa klovnovima, bit }e prikazati dugometra`ni crtani filmovi te organizirana predavanja o narkomaniji. Az. S.
U~estvovalo vi{e planinarskih dru{tava

Takmi~enje za invalide
Povodom 2. oktobra, Dana grada Tuzle, a u organizaciji Saveza za sport i rekreaciju invalida op}ine Tuzla, odr`an je tradicionalni strelja~ki turnir za invalide. Nastupilo je 15 ekipa iz Tuzle, Sarajeva, Maglaja, Ilid`e, Lukavca, Klju~a i Bosanske Krupe. Tuzlaci su osvojili ~etiri titule. U pojedina~noj konkurenciji najbolji su bili Mirsad Hasi} i Emina Barakovi}, ~lanovi pobjedni~kih ekipa. Takmi~enje je bilo i prilika za dru`enje invalida. I. B.

Tradicionalni pohod planinara
Planinari iz sedam planinarskih dru{tava, „Mladost“ i „Tvrtkovac“ Zenica, „@eljezni~ar“ i „Bjela{nica“ Sarajevo, „Bobovac“ Kakanj, „Konjuh“ Tuzla i „Smajlovac“ Maglaj, njih 70-ak, okupilo se na tradicionalnom planinarskom pohodu „Stazama branilaca Maglaja“. Pohod je organizovan u povodu „Septembarskih dana otpora 9295“. Prije polaska u~esnici su polo`ili cvije}e na centralno spomen-obilje`je {ehidimapoginulim braniteljima/ braniocima i civilnim `rtvama rata op}ine Maglaj. N. B.

Pripreme za manifestaciju

26

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

panorama

Dvije sportske dvorane u Tomislavgradu

Otvorena srednjo{kolska, gradska jo{ na ~ekanju
Zadnji radovi obavljeni ju~er

Polo`eni posljednji metri asfalta

Na~elnik Zdravko Prka obe}ao rje{enje situacije oko otvaranja dvorane za gra|ane
Sve su prilike da bi se kona~no mogla razrije{iti situacija oko nefunkcioniranja gradske sportske dvorane u Tomislavgradu. Gordijev ~vor bi mogao presje}i na~elnik Zdravko Prka, koji je obe}ao skoro rje{enje i otvaranje dvorane za gra|ane. U me|uvremenu jo{ tinja netrpeljivost izme|u biv{eg direktora Ante Bari{i}a, sa jedne, i drugog direktora Mate Kri`anca i predsjednika Upravnog odbora Mire Juri}a sa druge strane. Dok se oni me|usobno prozivaju za manipuliranje dvoranom i novcem, dotle ona stoji zatvorena. Za razliku od gradske, dvorana Srednje strukovne {kole je u daleko povoljnijoj situaciji. U njenu rekonstrukciju i opremu do sada je ulo`eno 170.000 KM, a novac su dali Vlada Republike Hrvatske, Livanjski kanton i Op}ina te

Od danas otvoren put Gra~anica - Ora{je
Regionalni put Gra~anica Ora{je, koji je zbog veoma zahtjevnih radova na ulazu u Gra~anicu sa sjeverne strane bio zatvoren od 16. jula u periodu od {est do 20.30 sati, od danas }e biti otvoren za saobra}aj. Poslovo|a gra~ani~ke gra|evinske firme „Roading“ E{ef Kuli} ju~er nam je potvrdio ovu informaciju. Radnici su na trasi Malta polagali posljednje metre asfalta. Do probijanja rokova, po Kuli}evim rije~ima, do{lo je zbog nepredvi|enih radova kanalizacione, ki{ne i vodovodne mre`e. H.^.

Islamska zajednica Livanjskog kantona

Za komunalnu infrastrukturu 40.000 KM
Islamska zajednica Livanjskog kantona odobrila je 40.000 KM islamskim zajednicama u Livnu, Tomislavgradu i Glamo~u za sufinansiranje projekata komunalne infrastrukture, potvrdio je predsjednik Kluba Bo{njaka u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Jasenko Tufek~i}, javlja Srna. Prema njegovim rije~ima, IZ Livno odobrila je 20.000 KM za finansiranje projekata asfaltiranja lokalnog puta, te gradnju kanalizacione mre`e u selu Grborezi i sportskog igrali{ta u selu Golinjevo. IZ Tomislavgrad dobila je 10.000 KM za sufinansiranje asfaltiranja puteva u selima Omerovi}i i Dilaveri, a IZ Glamo~ 10.000 KM za obnovu putne mre`e u selima sa bo{nja~kim stanovni{tvom.

Sportska dvorana u Tomislavgradu

vi{e privatnih preduze}a. Tako je Tvornica kablova „Kapis“ donirala 10.000 KM kako bi se pobolj{ali uvjeti {kolovanja za elektrotehni~ku

struku, budu}e kadrove tvornice. Dvorana je sve~ano otvorena, a vrpcu su presjekli u~enici kojima je i namijenjeA. K. na.

Zavr{eni „Dani jabuke u Potkozarju“

Srednjobosanski kanton
Bugojno
Na podru~ju bugojanske op}ine preostalo je da se obnovi jo{ oko 900 u ratu o{te}enih i uni{tenih stambenih objekata. U prvih osam mjeseci ove godine obnovljeno je 46 ku}a, a u toku je realizacija dva projekta obnove. Projekat „Klju~ u bravu“ u vrijednosti od 213.000 KM finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a gotovo ista sredstva, 210.000 KM za obnovu u Bugojnu obezbijedilo je resorno Kantonalno ministarstvo. (A. Ma.)

Vo}e za evropsko tr`i{te
Osim dobrih klimatskih uslova, ovdje postoji i veliki broj stru~nih vo}ara
Bra}a Zoran i Milenko Stojni} iz Turjaka kod Bosanske Gradi{ke pobjednici su prve izlo`be vo}a, organizirane povodom manifestacije „Dani jabuke u Potkozarju“ u Gornjim Podgradcima. Oni su progla{eni najboljim vo}arima u kategoriji malih vo}njaka do 10 hektara. Drugo mjesto pripalo je Risti Don~i}u, vo}aru iz Jablanice, a tre}e Miroslavu Petrovi}u iz Jeli}a. Na ovogodi{njoj izlo`bi, koja }e postati tradicionalna, vo}e je izlo`ilo {est proizvo|a~a, me|u kojima i dva preduze}a „Primaimpex“ i „Agroimpex“. „Dani jabuke u Potkozarju“ obilovali su i drugim sadr`ajima, a me|u najinteresantnijim bilo je stru~no predavanje eksperta iz oblasti vo}arstva Franca Kotara iz Slovenije. - Potkozarje ima sve predispozicije da postane proizvo|a~ najkvalitetnijeg vo}a za potrebe probirljivog evropskog tr`i{ta. Ovdje osim dobrih klimatskih i tehnolo{kih uslova, postoji i vi{egodi{nja tradicija, te veliki broj stru~nih vo}ara - kazao je Kotar. B. G.

Gornji Vakuf
Na sjednici Op}inskog vije}a Gornji Vakuf - Uskoplje usvojen je Izvje{taj o izvr{enju bud`eta za prvih {est mjeseci ove godine te Prijedlog okvirnog bud`eta op}ine za period 2008 - 2010. godina. Iako je bilo predvi|eno, na sjednici nije do{lo do imenovanja Op}inske izborne komisije. (A. Ma.) Sa sjednice OV

Dani jabuke postaju tradicionalni

Donji Vakuf
Na posao u Donjem Vakufu, prema podacima Biroa za zapo{ljavanje od 31. avgusta, ~eka 2.328 osoba. Me|u nezaposlenima 13 je sa visokom stru~nom spremom, 22 sa vi{om, 448 ima SSS, 972 KV radnika, 25 PK i 848 nekvalifikovana radnika. Evidentan je podatak da se odre|eni broj osoba zaposlenih tokom poja~anog rada nadle`nih inspekcijskih organa u julu i avgustu postepeno vra}a na Biro za zapo{ljavanje. (D. M.)

Svjetski dan srca

Ramazanska vaktija
Banja Luka Bihaæ Brèko Gora`de Mostar Travnik Tuzla Zenica ponedjeljak-iftar 18.39 18.44 18.33 18.33 18.37 18.38 18.33 18.37 utorak-sehur 5.09 5.14 5.03 5.01 5.06 5.07 5.03 5.06

Banjalu~ani mjerili krvni pritisak
Svjetski dan srca ju~er je obilje`en i u parku „Petar Ko~i}“ u Banjoj Luci, gdje je od 11 do 14 sati tim ljekara pru`ao besplatne usluge mjerenja faktora rizika u nastanku kardiovaskularnih bolesti. Zainteresirani Banjalu~ani obilazili su ljekare i tra`ili savjete, mjerili krvni pritisak kao i nivo {e}era u krvi. V. S.

Velika zainteresiranost za preglede

(Foto: M. Lugi})

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

27

Saobra}ajna nesre}a u @ep~u

Vozilom udarila mladi}a i prijavila se policiji
Policajcima u @ep~u prekju~er je Z. M. iz @ep~a prijavio da je njegov maloljetni sin Z. S. do{ao ku}i sa vidnim povredama u predjelu ruku i nogu, a koje je zadobio prilikom kontakta sa automobilom „golf 3“, crvene boje, sa po~etnom registarskom oznakom RI Hrvatska, kojim je upravljala nepoznata `enska osoba. Do kontakta je do{lo u ulici Prvoj, u blizini kafi}a „[korpio“, dok se Z. S. kretao biciklom iz pravca grada prema ku}i. Nakon kontakta osoba koja je upravljala spomenutim vozilom nije se zaustavila nego je produ`ila prema centru grada. De`urni ljekar bolnice u @ep~u kod Z. S. je konstatirao lak{e povrede. Nakon toga u policijske prostorije pristupila je L. D. iz Rijeke, Republika Hrvatska, koja je vozila „golf 3“ (RI 957 KF). Daljnja istraga je u toku.

28
Amir Pa{i} Fa}o i ranije je privo|en zbog pucnjava i drugih krivi~nih djela. Prije izvjesnog vremena on sam je bio meta napada na Ba{~ar{iji kada su na njega pucale dvije osobe. Pogo|en je u grudni ko{, a samo nekoliko dana kasnije Pa{i} je pucaju}i iz pi{tolja ranio Kenana Katicu. Nakon toga on je bio u bjekstvu, a u me|uvremenu je ubijen Ramiz Delali} ]elo. Pa{i}u je pucnjava „opro{tena“ jer je pristao sara|ivati sa tu`ila{tvom i otkriti detalje o pozadini Delali}eve likvidacije. Na osnovu njegovih izjava tu`ila{tvo je nalo`ilo akciju koja je kasnije nazvana „Bosanska sa-

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

crna hronika

Amir Pa{i} Fa}o u~estvovao u vi{e pucnjava

Pa{i}: Saradnja sa tu`ila{tvom

(Foto: MUP KS)

blja“ u kojoj je uhap{eno nekoliko osoba i pretreseno vi{e objekata u Sarajevu, Zenici i Gora`du. Me|utim, usljed ne-

dostatka dokaza uhap{eni su pu{teni na slobodu, a istraga navodno jo{ traje i vodi je Poseban tim.

Sarajevo

Nakon obra~una na Ba{~ar{iji

U mjestu Vozu}a kod Zavidovi}a nepoznate osobe ukrale su automobil „golf 2“ (042-T087), vlasni{tvo O. R. iz Zavido-

Policajci uhapsili Jasmina ]ati}a Prona|en ukradeni „golf“ Bombu, traga se za ~etiri osobe
@ep~e: Mladi} zadobio lak{e povrede

Vozu}a kod Zavidovi}a

vi}a. Policajci su nedugo potom prona{li vozilo na putu Vozu}a Zavidovi}i, u mjestu Podvolujak. U toku je daljnja istraga.

U vatrenom okr{aju te{ko povrije|eni Ned`ad Smajlagi} i Amir Kasumi}
Jasmin ]ati} zvani Bomba iz Sarajeva uhap{en je ju~er ujutro pod sumnjom da je u~estvovao u pucnjavi koja se preksino} oko 19 sati desila na Ba{~ar{iji u Sarajevu. Pored njega, kako je saop}eno iz policije, traga se za Amirom Pa{i}em Fa}om, Elvisom Hod`i}em, Alenom Grbom iz Sarajeva i jo{ jednom nepoznatom osobom.

Spec
VISOKO - H. A. iz Sarajeva prijavio je policiji u Visokom da su nepoznate osobe ukrale njegov automobil „{koda oktavija“ (428-M600), koji je bio parkiran ispred vikendice u mjestu Donja Vratnica, op}ina Visoko. Daljnja istraga je u toku.

Novo Sarajevo

Meta napada
U pucnjavi, koja je izbila na ulici u vrijeme kada se na Ba{~ar{iji nalazio veliki broj {eta~a, ranjen je i jedan slu~ajni prolaznik. Rije~ je o 63-godi{njem Ned`Alen adu SmajlaGrbo: U gi}u iz Zenibjekstvu ce koji je za-

Ukrali novac iz supermarketa
U ulici Zvorni~ka, op}ina Novo Sarajevo, dvije nepoznate osobe izvr{ile su razbojni{tvo u supermarketu „Mars 97“ nad radnicom A. R. iz Sarajeva. Nepoznate osobe su uz prijetnju ukrale neutvr|enu sumu novca, a zatim se udaljile u nepoznatom pravcu. O ovom doga|aju je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac u Sarajevu, a policijski slu`benici rade na identifikaciji i pronalasku osoba koje su izvr{ile krivi~no djelo.

Policajci u razgovoru sa o~evicima doga|aja

Banja Luka

Vozio ukradeni automobil
Banjalu~ki policajci podnijeli su prijavu protiv D. R. (29) iz Banje Luke zbog sumnje da je po~inio krivi~na djela prikrivanje, falsificiranje isprave i navo|enje na ovjeravanje neistinitog sadr`aja. On je kupio automobil „audi“ za koji je znao da je ukraden, nakon ~ega je prepravio broj {asije na tom vozilu i registrovao ga u CJB Banja Luka na ime druge osobe. dobio povredu opasnu po `ivot u predjelu grudnog ko{a. Te{ko je povrije|en i Amir Kasumi} (50) iz Sarajeva koji je

najvjerovatnije i bio meta napada. Kasumi} je odmah poslije ranjavanja policajcima kazao kako je na njega pucao Pa{i} koji se nalazio u dru{tvu svojih prijatelja.

Razli~ite ~ahure
Prema nepotvr|enim informacijama, do pucnjave je do{lo kada su Pa{i} i njegovi prijatelji u prolazu po~eli sva|u sa Kasumi}em koji je hodao tim dijelom ulice. O~evici su ~uli da je jedan od njih krivio drugog da mu je ranije podmetnuo bombu. Tada je, ka`u, po~ela paljba.

Provaljena ku}a kod Srebrenika

Lopovi oti{li s 900 eura i zlatnim nakitom
Za sada nepoznate osobe provalile su u ku}u M. S. u Tinji kod Srebrenika. Nakon premeta~ine u svim prostorijama u ku}i, lopovi su odnijeli oko 900 eura gotovog novca i ve}u koli~inu zlatnog nakita o ~ijoj se vrijednosti vlasnik u prvi mah nije mogao izjasniti. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjeljenja kriminalisti~ke policije PS Srebrenik koji tragaju za lopovima. O. M.

Srebrenik: Policajci tragaju za kradljivcima (Foto: O. Mujki})

Elvis Hod`i}: Osumnji~en za u~estvovanje u pucnjavi

Policija }e istragom utvrditi da li je jo{ neko od spomenutih upotrijebio vatreno oru`je te da li je jo{ osoba i s druge strane u~estvovalo u ovom doga|aju. Navodno su na mjestu pucnjave istra`itelji prona{li vi{e razli~itih ~ahura. U sarajevskom tu`ila{tvu nam je potvr|eno da su na mjestu okr{aja prona|ene dvije vrste ~ahura, a bilo ih je oko desetak. To potvr|uje ~injenicu da je pucano iz najmanje dva pi{tolja. - Za sada se ne mo`e pouzdano re}i ko je iz ove grupe upotrijebio vatreno oru`je. Prema do sada prikupljenim informacijama i izjavama, vi{e osoba je poteglo pi{tolje u momentu incidenta. Istragom }e se utvrditi ko je ustvari pucao, dok o{te}eni Kasumi} tvrdi da on nije upotrebljavao oru`je - re~eno nam je u tu`ila{tvu. Iz MUP-a Kantona Sarajevo mole sve gra|ane koji raspola`u bilo kakvim informacijama o kretanju osumnji~enih osoba da se jave najbli`oj Policijskoj upravi. D`. MAHMUTOVI]

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

29

Nakon nesre}e u Dre`nici kod Mostara

Supruga i djeca nastradalog oporavljaju se u bolnici
Povrije|ena jo{ dvojica voza~a koja su u~estvovala u sudaru
^lanovi porodice nastradalog Ru`dije Ahmetovi}a, njegova supruga Fika i troje maloljetne djece, koji su te{ko povrije|eni u saobra}ajnoj nesre}i koja se prekju~er dogodila u mjestu Dre`nica, oporavljaju se u mostarskoj bolnici. Svi su, kako nam je potvr|eno, van `ivotne opasnosti. Dr. Azer Huseinbegovi} rekao nam je da su djeca zadobila te{ke tjelesne ozljede, dok su kod njihove majke one ne{to bla`eg oblika. Adnan (8) ima prijelome obje potkoljenice i povrede glave, a Aida (10) i Adela (7) prijelome po jedne natkoljenice.
Zulfa Osmanovi} u jednoj od uni{tenih prostorija
(Foto: G. Bobi})

Metohijska ulica u Bijeljini

Maloljetnici oplja~kali i zapalili dvije ku}e
Policija identificirala osumnji~ene
Maloljetni prijestupnici, koje je bijeljinska policija ve} identificirala, prije desetak dana za jednu no} oplja~kali su i zapalili dvije ku}e u Metohijskoj ulici u Bijeljini, vlasnika Ibrahima Osmanovi}a i Muhe Beganovi}a, koji sa porodicama `ive u inozemstvu. Neke od oplja~kanih stvari policija je ve} prona{la, dok je najve}i dio u me|uvremenu prodat. Ostaje da se vidi ko }e nadoknaditi {tetu koju je podmetnuti po`ar izazvao na dva objekta. - Niko nije bio u ku}i kada se to desilo, a moj sestri} primijetio je po`ar i obavijestio policiju i vatrogasce. Lopovi su u{li kroz prozor, oplja~kali su nas i zapalili ono {to nisu mogli ponijeti. Izgorjeli su tepisi, zavjese, spu`ve, namje{taj, sve {to smo imali. Kom{iluk ih je vidio dok iznose stvari, a onda je planulo ka`e Zulfa Osmanovi}, koja sa suprugom Ibrahimom `ivi u Berlinu. Njihova ku}a zapaljena je jednom i u toku rata, a nedavno su je renovirali i ovih dana pripre-

Fika Ahmetovi} i njena djeca u mostarskoj bolnici

(Foto: F. Vele)

„Pasat karavan“ u kojem je stradao Ahmetovi}

Njihova majka Fika Ahmetovi} (26) le`i zajedno s njima u sobi na Odjelu ortopedije. Na upit kako se osje}aju, Fika odgovara da su dobro i da djeca ve} `ele da idu ku}i. Dodaje kako ni sama ne zna kako je do{lo do tragi~ne nesre}e u kojoj je izgubila supruga. Te{ke povrede u ovoj nesre}i zadobio je i voza~ „pasata“ Niko-

la Govedarica iz Mostara, a lak{e voza~ „golfa“ Dragan Arap, dok se poginuli s porodicom nalazio tako|er u „pasatu karavan“. Kako su nam rekli u Tu`ila{tvu HNK, prema izjavama o~evidaca, nastradali Ru`dija Ahmetovi} je svojim „pasatom“ poku{ao prete}i kolonu vozila kada je do{lo do trostrukog sudara. F. V.

Ku}a Muhe Beganovi}a

mali za useljenje. Zulfa ka`e da `ive od socijalne pomo}i njema~ke dr`ave, a sad moraju iznova popravljati {tetu koju su maloljetni kradljivci i paliku}e u~inili. Iste no}i oplja~kana je i zapaljena ku}a Muhe Beganovi}a, koji tako|er `ivi u inozemstvu. On je ve} stigao promijeniti vrata i prozore na ku}i u kojoj su oba sprata gorjela, ali je po`ar brzom intervencijom vatrogasaca prije te`ih posljedica zaustavljen. E. M.

Nakon pucnjave u Vitezu

Bojan Nuk pobjegao u Hrvatsku
Bojan Nuk iz Viteza, osumnji~en za subotnju pucnjavu ispred kafi}a „Macao“ u centru Viteza, pobjegao je u Republiku Hrvatsku, saznajemo od izvora bliskih istrazi. Kako posjeduje dvojno dr`avljanstvo, Bojan Nuk je uz pomo} jo{ nekoliko osoba preba~en u Hrvatsku, a granicu je pre{ao na grani~nom prijelazu Iza~i}. Nuk je u subotu oko 10 sati iz automobila „golf 3“ ispalio rafal iz automatske pu{ke u pravcu kafi}a „Macao“ u Vitezu. U tom momentu na terasi kafi}a se nalazio vlasnik Ljuban ^ali}, a u istoj liniji sjedio je i jedan gost. Prilikom prve pucnjave nije bilo povrije|enih. Nakon {to je napravio jo{ jedan krug sa automobilom Nuk je u pravcu objekta ispalio jo{ jedan rafal i poslije ~ega je pobjegao. Uslijedila je potraga vite{ke policije, ali i pripadnika Jedini-

Kafi} „Macao“: Nera{~i{}eni ra~uni sa vlasnikom

ce za podr{ku MUP-a SBK. Nakon nekog vremena potraga je pro{irena, ali ju~er smo doznali kako je Bojan uz pomo} jo{ nekih osoba pobjegao u Hrvatsku. Zamjenik glavnog kantonalnog tu`ioca Dragan Popovi} potvrdio nam je kako se Nuk tereti za poku{aj ubistva Ljubana ^ali}a, a motiv je sukob izme|u njih koji se desio dan ranije. K. K.

30

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

crna hronika

Srebrenik Navija~i Slobode izazvali incident u ]ehajama

„Mercedes“ u kojem su povrije|ene dvije osobe

(Foto: A. Bajri}-Blicko)

Nesre}a u Ljuba~ama kod @ivinica

Hanifa Butkovi} poginula u smrskanom „golfu“
U mjestu Ljuba~e kod @ivinica ju~er se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je smrtno stradala Hanifa Butkovi} (47) iz @ivinica, dok su tri povrije|ene osobe prevezene u tuzlansku bolnicu. Do nesre}e je do{lo kada su se sudarili automobil „mercedes“ kojim je upravljao Salem Nezirovi} iz Olova i „golf “ za ~ijim je upravlja~em bio Idriz Butkovi} iz @ivinica. - Kada sam do{ao ovdje, zatekao sam stravi~nu sliku. Prema rije~ima nekih ljudi koji su tu bili, izgleda da je „golf “ pretjecao drugo vozilo i sudario se sa „mercedesom“ - kazao nam je Ivica Tufek~i}, koji se neposredno nakon nesre}e zatekao na licu mjesta. Te{ko je povrije|en suprug nastradale Idriz Butkovi} te voza~ „mercedesa“ Salem Nezirovi} i njegova saputnica Azemina Kudak. Prema informacijama iz UKC-a Tuzla, od troje povrije|enih u ovoj nesre}i dvije osobe su u `ivotnoj opasnosti. Uvi|aj na licu mjesta obavila je de`urna kantonalna tu`iteljica u Tuzli Fikreta Vrankovina. A. H.

U napadu grupe huligana Amiru Ibri}u slomljena lobanja
Iz prodavnice kupili pakete sokova, piva i ostale robe, ka`u o~evici
Grupa huligana iz Tuzle prekju~er je bez ikakvog povoda brutalno pretukla Amira Ibri}a (52) u blizini njegove ku}e u ]ehajama kod Srebrenika. Incident se dogodio na prostoru ispred mini marketa „Ajdared“, kada se autobus MAN (981-M786) za ~ijim je upravlja~em bio M. Z. (30) iz Tuzle, koji je navija~e FK Sloboda iz Tuzle prevozio na utakmicu u Ora{je, zaustavio u blizini ovog prodajnog objekta.

Uni{tavali robu
- Tek {to su iza{li iz autobusa, grupa od oko 50 navija~a
Prodavnica ispred koje se desio incident
(Foto: O. Mujki})

Istraga u Zenici

Potraga za osobama koje su zapalile BMW
Zeni~ki policajci tragaju za osobama koje su u ulici Crkvice, kod broja 11, zapalile automobil BMW (325-E-888), vlasni{tvo Seana Ali}a, ina~e zatvorskog ~uvara u KPZ Zenica. Vozilo je u po`aru uni{teno, a prema izjavi vlasnika, nanesena mu je {teta od 25.000 KM. Na lice mjesta iza{li pripadnici Vatrogasne brigade koji su po`ar lokalizirali. Zeni~ki policajci izvr{ili su uvi|aj i provode daljnju istragu.

Prijavljeno u Lakta{ima

Poku{ao ubiti protivnika
Policajcima u Lakta{ima prekju~er je Lj. S. (53) iz Prijedora prijavio da ga je M. ^. (54) iz Lakta{a poku{ao ubiti iz pi{tolja. To nam je potvrdila i Bojana Ga{ovi}, portparol CJB Banja Luka. U policijskoj stanici u Lakta{ima ju~er su nam kazali da se radi o li~nom konfliktu izme|u ove dvije osobe, koji je najprije po~eo raspravom ispred trgovine jednog od u~esnika sva|e. Nakon {to je Prijedor~anin prijavio policiji u Lakta{ima da mu je `ivot bio u opasnosti, M. ^. je uhap{en. V. S.

Ibri}: Najavio tu`bu

po~ela je redom kupiti pakete sokova, piva, alkoholnih pi}a, ~okolade i ostale robe koja se zatekla u i ispred prodajnog objekta. Neki od huligana ~ak su odnijeli i ugalj za ro{tilj, a ono {to nisu mogli uzeti {utali su nogama i uni{tavali ispred prodavnice - isti~e o~evidac doga|aja Senad Suljagi}. U blizini se slu~ajno zatekao i pretu~eni Amir Ibri}, ina~e brat vlasnika ku}e u kojoj se nalazi oplja~kana prodavnica. - Samo {to ih je upitao {ta to rade, na njega je navalila grupa huligana i po~ela ga udarati nogama i rukama. Oborili su ga na

asfalt i nastavili udarati nogama po cijelom tijelu, a iako je obliven krvlju nemo}an le`ao na asfaltu, jedan od huligana ga je na kraju staklenom bocom sna`no udario u glavu - isti~e Suljagi}. Nakon toga s ukradenom robom su u{li u autobus, a voza~ je nastavio put u pravcu Ora{ja kao da se ni{ta nije dogodilo. Ogor~en ovakvim ~inom Asim Ibri}, brat povrije|enog Amira, najavljuje privatnu tu`bu protiv aktera tu~e, ali i organizatora putovanja.

Te{ke povrede
- Tu`it }u voza~a autobusa, ne samo zato {to se udaljio s lica mjesta, ve} i zbog toga {to je autobus s huliganima zaustavio ispred prodajnog objekta. Znao je koga vozi u autobusu i mogao je pretpostaviti {ta }e se desiti, a tu`bu }u podnijeti i protiv firme u ~ijem je vlasni{tvu autobus, ali i rukovodstva FK Sloboda isti~e ogor~eni Ibri}. Te{ko povrije|enog Amira Ibri}a jedan od kom{ija odvezao je svojim automobilom u Hitnu slu`bu Doma zdravlja Srebrenik, a potom ga je vlasnik prodavnice prevezao na UKC Tuzla, ~iji su ljekari konstatirali te{ke tjelesne povrede. Kako saznajemo od ~lanova njegove porodice, Amir je zadobio frakturu lobanje, a huligani su mu nanijeli te{ke povrede i po ostalim dijelovima tijela. O. MUJKI]

Privedene tri osobe
Zahvaljuju}i efikasnoj akciji policije u kojoj je u~estvovalo oko 30 policajaca, napada~i su isti dan u ve~ernjim satima identificirani. Naime, na povratku iz Ora{ja srebreni~ki policajci su, u saradnji s pripadnicima Jedinice za podr{ku MUP-a Tuzlanskog kantona, u blizini pumpe OMV u [pionici kod Srebrenika, sa~ekali autobus s navija~ima. Nakon vi{esatnog utvr|ivanja identiteta putnika, zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo nano{enja te{kih tjelesnih povreda priveli su M. S. (24), H. I. (20) i H. D` (22), svi iz Tuzle. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac Ke-

Pod`up~a kod Breze

Te{ko ozlije|ena pje{akinja
U mjestu Pod`up~a kod Breze prekju~er se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je S. N. voze}i automobil „golf “ (704-E069) udario 58-godi{nju S. M., koja je zadobila te{ke tjelesne povrede. Nakon ukazane prve pomo}i u Domu zdravlja Breza, upu}ena je u CUM bolnice Ko{evo Sarajevo.

Spec
SARAJEVO - Sarajevski policajci prekju~er su uhapsili 29godi{njeg ]. B. iz Sarajeva zbog sumnje da je izvr{io krivi~no djelo te{ka kra|a. On je zate~en u izvr{enju kra|e u TC „Intereks“ u ulici Kolodvorska, op}ina Novo Sarajevo.

Policija zaustavila autobus

nan Bali} koji je naredio da se napada~i zadr`e u pritvoru.

Kostajnica kod Doboja

Po`ar u Zenici

Donja Vraca kod Zenice

Sudarili se kamion i automobil
Na putu M-17, u mjestu Donja Vraca kod Zenice, prekju~er se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj su u~estvovali M. M. iz Kiseljaka, koji je upravljao kamionom „mercedes“ (170-J415), i M. A. iz Zenice, koji je vozio automobil „golf “ (348-J636). U nezgodi je lak{e tjelesne povrede zadobio M. A. dok je na vozilima pri~injena materijalna {teta.

Mladi} silovao maloljetnicu
U Kostajnici kod Doboja prekju~er je prijavljeno silovanje maloljetnice. Prema informacijama iz CJB-a Doboj, za ovo krivi~no djelo osumnji~en je V. A. (19) iz susjednog naselja Bu{leti}. Istra`ne radnje vodi okru`na tu`iteljica Branka \uranovi}. Ona nam je potvrdila da je saslu{ala osumnji~enog V. A., a potom ga pustila na slobodu, jer, kako je kazala, nije bilo osnova za pritvor. H. ^.

Vatra zahvatila stan
U ulici Sejmenska u Zenici, u stanu vlasni{tva S. N. iz Zenice, prekju~er je izbio po`ar. Zeni~ki vatrogasci lokalizirali su po`ar. Uvi|aj su na licu mjesta obavili policajci i vje{tak za protivpo`arnu za{titu, koji je utvrdio da je vatra izbila usljed neispravnih elektroinstalacija. U stanu je nastupila manja materijalna {teta.

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

31

32

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz

Na osnovu ~lana 5. i 17. Zakona o ministarstvima ( „Slu`bene novine Tuzlanskog kantona broj: 17/00“ ) i Odluke o utvr|ivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i ~lanovima njihove porodice, broj: 02/1-14-1709-1/07 od 20.07. 2007.godine, Ministarstvo za bora~ka pitanja Tuzlanskog kantona raspisuje

KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili ~lanovi njihove porodice za studijsku 2007/2008 godinu I Korisnici prava po ovom Konkursu Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju lica iz ~lana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i ~lanova njihovih porodica („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 03/07, u daljem tekstu: Zakon) ukoliko imaju status redovnog studenta i studenta za vlastite potrebe (u daljem tekstu: kandidat), odnosno: a) dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, b) ratni vojni invalid, c) dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, d) demobilisani branilac, e) dijete ratnog vojnog invalida, f) dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i g) dijete demobilisanog branioca. II Uslov za dodjelu stipendija Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju kandidati pod uslovom da: a) imaju prijavljeno mjesto prebivali{ta na podru~ju Kantona, b) imaju prijavljeno mjesto boravi{ta u statusu raseljene osobe na podru~ju Kantona, c) su prije ostvarenog povratka u predratno mjesto prebivali{ta imali status raseljenih osoba na podru~ju Kantona i d) su u teku}oj {kolskoj godini prvi put upisali odre|enu studijsku godinu. U slu~aju da se naknadno utvrdi postojanje ~injenica iz prethodnog stava, kandidat se elimini{e iz daljnjeg postupka dodjele stipendije, a isplata ve} odobrene stipendije se obustavlja. Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu nemaju kandidati koji : a) studiraju na fakultetima u inozemstvu, b) imaju status studenta-apsolventa, c) su u teku}oj studijskoj godini, na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija, d) ve} primaju stipendiju ili kredit po drugom osnovu i e) ostvaruju mjese~na nov~ana primanja po ~lanu doma}instva ve}a od 70,1% prosje~ene neto pla}e ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine, u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine. III Kriteriji za dodjelu stipendija Lista redoslijeda kandidata se utvr|uje na osnovu ostvarenog broja bodova utvr|enog po osnovu sljede}ih kriterija: a) ostvarenog uspjeha u prethodno zavr{enoj studijskoj godini, b) materijalnog polo`aja, c) socijalnog polo`aja studenta, d) ratnih priznanja i odlikovanja, e) zdravstvenog stanja i f) osvojenih nagrada i plaketa. IV Potrebna dokumentacija Uz prijavu na konkurs kandidat prila`e sljede}u dokumentaciju: a) za ~lana P[-PB, umrlog i nestalog branitelja, RVI i dijete RVI ovjerena fotokopija prvostepenog ili revizionog rje{enja o ostvarivanju prava na porodi~nu / li~nu invalidninu, b) za dobitnika najvi{eg ratnog priznanja i odlikovanja i dijete dobitnika najvi{eg ratnog priznanja i odlikovanja, ukoliko nema status ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog i nestalog branitelja ili RVI - ovjerena fotokopija rje{enja o ostvarivanju prava na mjese~ni nov~ani dodatak, c) za DB i dijete DB - ovjereni dokaz o pripadnosti braniteljskoj populaciji - uvjerenje o pla}ama pripadnika u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadle`ni organ odbrane, d) ovjerena ku}na lista kandidata, e) ovjereni dokaz o zaposlenju i visini stalnih i dodatnih izvora prihoda svih punoljetnih ~lanova doma}instva, f) uvjerenje sa biroa za zapo{ljavanje za sve nezaposlene ~lanove doma}instva ili izjava podnosioca zahtjeva, ovjerena potpisima dva svjedoka da podnosilac zahtjeva ili ~lan doma}instva nije prijavljen na biro za zapo{ljavanje ( original ili ovjerena fotokopija), g) ovjerena fotokopija dokaza o priznanjima u OS, h) dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili ~lana doma}instva izdat od strane ovla{tene zdravstvene ustanove i stru~nog tima, ne stariji od {est mjeseci, i) potvrdu o redovnom studiju ( original ili ovjerena fotokopija), j) potvrda o redovnom {kolovanju ( original ili ovjerena fotokopija), k) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno zavr{enoj {kolskoj/studijskoj godini (ovjerena fotokopija indeksa ili ovjerena fotokopija svjedo~anstva), l) dokaz o osvojenim nagradama i priznanjima, (ovjerena fotokopija), m) izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit iz drugog izvora ovjerenu od strane nadle`nog op}inskog organa uprave i n) ovjeren dokaz o kori{tenju prava na subvencioniranje tro{kova smje{taja i ishrane u studentskom domu. V Prioritet za dodjelu stipendija Ukoliko na listi dva ili vi{e podnosioca imaju isti ukupan broj bodova, prednost po navedenom redosljedu imaju: a) djeca poginulih, umrlih, nestalih branitelja bez oba roditelja, b) student RVI sa ve}im procentom invaliditeta, c) student iz porodice RVI sa ve}im procentom invaliditeta, d) student dobitnik ve}eg ratnog priznanja i odlikovanja, e) student iz porodice ve}eg ratnog priznanja i odlikovanja, f) student za vlastite potrebe, g) student sa ve}im prosjekom ocjena, h) student lo{ijeg materijalnog polo`aja, i) student DB Armije BiH, HVO i MUP-a sa du`im sta`om u~e{}a u OS i j) student iz porodice DB Armije BiH, HVO i MUP a sa du`im sta`om u~e{}a roditelja u OS. VI Ukupna visina sredstava za stipendije i pojedina~na visina stipendija Ukupna sredstvima za stipendije za studijsku godinu iznosi 540.000,00 KM. Visina stipendija za studijsku 2007/2008 godinu, utvr|uje se u slijede}im mjese~nim iznosima: (a) za I godina studija___________ 100,00 KM i (b) za II, III, IV i V godinu studija___150,00 KM. Kandidatu za koga se vr{i subvencioniranje smje{taja i ishrane u studentskom domu stipendija }e se umanjiti za iznos subvencije. Ukoliko sredstva za stipendiranje studenata ne budu u cijelosti raspore|ena prema navedenom omjeru, vr{it }e se preraspodjela istih, u~enicima, u okviru iste kategorije. U teku}oj bud`etskoj godini po konkursu za studijsku 2007/2008 godinu, studentima }e se isplatiti stipendije za period oktobar - decembar. Ostatak potrebnih sredstava za isplatu stipendija odobrenih po konkursu za studijsku 2007/2008 godinu, bi}e planiran u narednoj bud`etskoj godini VII Isplata sredstava Na osnovu odluke o dodjeli stipendija zaklju~uje se Ugovor o stipendiranju kojim se bli`e ure|uju me|usobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije Stipendija se ispla}uje u deset jednakih mjese~nih rata. Isplata stipendije se vr{i putem {tedne knji`ice ili ra~una kandidata otvorenog kod banke. Stipendije su nepovratne, ukoliko korisnici stipendije redovno ispunjavaju svoje univerzitetske obaveze. Student koji je potpisnik ugovora o stipendiranju, du`an je vratiti sav iznos primljenih sredstava, uz pripadaju}u zakonsku kamatu, u roku od godinu dana, ukoliko nastupi okolnosti predvi|ene iz ta~ke VIII ovog Konkursa. VIII Gubitak prava na stipendiranje Korisnik stipendije gubi pravo na dalju isplatu, ako u toku studijske godine: a) bude upu}en na izdr`avanje kazne zatvora u trajanju du`em od tri mjeseca, b) bude mu izre~ena disciplinska mjera isklju~enja sa Univerziteta, c) redovno ne upi{e semestar, a {to se dokazuje uvjerenjem ili ovjerenom fotokopijom indeksa i d) po nekom drugom osnovu prestane mu status redovnog studenta. Korisnik stipendije iz prethodnog stava du`an je vratiti primljeni iznos stipendija od dana upu}ivanja na izdr`avanje kazne zatvora u trajanju du`em od tri mjeseca, odnosno izricanja disciplinske mjere isklju~enja sa univerziteta i prestanka statusa redovnog studenta. IX Rokovi za podno{enje zahtjeva Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se Ministarstvu za bora~ka pitanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom „Komisija za razmatranje zahtjeva za stipendiranje“, Ulica Slatina 2, Tuzla. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi ne}e se razmatrati. MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA

Na osnovu SAGLASNOSTI Ministarstva, obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-02-40-1213/07 od 5. 09. 2007. godine, Pravilnika o polaganju dopunskih, razrednih ispita polaznika, [kolski odbor JU Srednja elektrotehni~ka {kola u Mostaru donosi

ODLUKU
o raspisivanju konkursa za upis vanrednih polaznika za {kolsku 2007/2008. godinu za slijede}a stru~na zvanja i zanimanja 1. Stru~na zvanja: - elektrotehni~ar ra~unarske tehnike i automatike 30 kandidata - elektrotehni~ar elektronike 30 kandidata - elektrotehni~ar energetike 30 kandidata - tehni~ar telekomunikacija 30 kandidata

2. Zanimanja: - Elektroenergeti~ar - Elektromehani~ar - Elektroinstalater - RTV mehani~ar - Autoelektri~ar - Elektroni~ar telekomunikacija

15 kandidata 15 kandidata 15 kandidata 15 kandidata 15 kandidata 15 kandidata

Prijave na konkurs se primaju u sekretarijatu {kole u periodu od 20. 09. do 20. 10. 2007. godine od 10 do 12 sati. Uz prijavu potrebno je prilo`iti: original ili ovjerenu kopiju: - izvoda iz mati~ne knjige ro|enih - svjedo~anstvo o prethodno zavr{enom razredu - svjedo~nastvo o zavr{nom razredu i diplomu o zavr{enom {kolovanju. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje.

Na osnovu Odluke [kolskog odbora JU Srednje elektrotehni~ke {kole Mostar broj: 031586/2006. od 03. 10. 2006. g., Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-02-40-1281/07 od 7. 09. 2007. g., Pravilnika o polaganju dopunskih, razrednih ispita i obrazovanja za sticanje zvanja Majstor broj: 03-1323/06 od 16. 10. 2006. godine raspisuje se

KONKURS
za upis polaznika u {kolskoj 2007/08. V stepena slo`enosti za sticanje zvanja Majstor - slijede}e zanimanje 1. Elektroenergeti~ar - Majstor za elektroenergetska postrojenja - 1 odjeljenje Za konkurs je potrebno prilo`iti: - zahtjev za upis (dobije se u {koli) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - svjedo~anstvo o prethodno zavr{enom razredu - svjedod`ba o zavr{nom razredu i diplomu o zavr{enom {kolovanju - Potvrda o radnom iskustvu (najmanje 2 godine radnog iskustva u struci), 30 kandidata

Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnim dokumentima se mogu dostaviti u sekretarijat {kole svaki radni dan u vremenu od 10 do 12 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}emo uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon {kole broj 036 580 126

Kapisoda u akciji: Rukometa{i sarajevske Bosne Lido osiguranja trijumfalno su po~eli pohod u Ligi prvaka savladav{i ju~er u dvorani „Mirza Deliba{i}“ bjeloruski Me{kov Brest sa 28:20
(Foto: F. Krvavac)

ka iga prva tu L e u rukom

Furiozan start „Studenata“
Premijer liga u fudbalu SP u bo}anju Ko{arka

^elik bolji od @elje, danas odluka o Musemi}u

Markica Dodig osvojio dvije zlatne medalje

Turkd`an: Bosna me otpisala prije 16 godina

Premijer liga

34
Sarajevo

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

sport

Danas odluka o Musemi}u?
Vi{e sam pro~itao u novinama nego u izvje{taju, ka`e [uman bude {ta }e biti, ka`e trener Sarajeva Neka
S utakmice u Lukavici: Poku{aj Spalevi}a
(Foto: N. Bo`ovi})

Trener predaje dopune izvje{taja

Vuksanovi} po~eo, Spalevi} zavr{io
Ve} u 26. minuti bilo je 3:0 za doma}e
Slavija je do{la do nove pobjede, a sav posao zavr{ila je ve} u prvom dijelu utakmice. Ve} u 6. minuti Vuksanovi} je ubacio u {esnaesterac, a Ribi} povukao Spalevi}a. Bio je to penal koji je Vuksanovi} pretvorio u 1:0. Drugom golu prethodila je akcija Muminovi}a kada je LaNakon akcije Vuksanovi}a i povratne lopte Arsenijevi}a do Muminovi}a, ovaj je sa {est metara pogodio mre`u. Posljednjih 15 minuta pripalo je gostima, a Dujkovi} je u 78. i 86. minuti sigurnim intervencijama zaustavio {uteve Varupe i Hrustanovi}a.

Travni~ani deklasirani u Lukavici

U Fudbalskom klubu Sarajevo ju~er je bilo mirno, a {ta }e donijeti dana{nji dan, niko ne zna. Husref Musemi} u subotu nije sjedio na klupi protiv @ep~a, {to je postavilo nova pitanja u vezi s njegovom budu}nosti na klupi aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine. Od njega je zatra`eno da dopuni izvje{taj koji je ranije dostavio Upravi, a koja se, nezadovoljna onim {to je pro~itala u trenerovom izja{njenju i ka{njenjem s dopunom, odlu~ila da ga suspenduje. Predsjednik Sarajeva Hajrudin [uman nije mogao prognozirati na {ta }e situacija u klubu iza}i nego je samo rekao da }e ~lanovi Uprave biti spremni da reagiraju ~im Musemi} preda dopunjeni izvje{taj. - Danas }emo se sastati i donijeti adekvatne odluke. Musemi} je prekju~er trebao predati dopune, a to {to ga jo{ ~ekamo, pre-

Nemamo vremena

Musemi}: Izvinio sam se

(Foto: N. Bo`ovi})

Slavija
Stadion SRC Slavija. Gledalaca: 500. Sudija: Mevludin Efendi} (Sarajevo) 7. Pomo}nici: Mujo Tutun (Hrasnica) i Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i). Delegat: Marinko Bubalo ([iroki Brijeg). Strijelci: 1:0 - Vuksanovi} (6, penal), 2:0 - Lazi} (17), 3:0 - Muminovi} (26), 4:0 - Spalevi} (90). @uti kartoni: Simi}, Regoje, Jovanovi}, Spalevi} (Slavija), Bu~inski, Ribi}, Dudi} (Travnik). Igra~ utakmice: Dragi{a Lazi} (Slavija) 7.

4 (3:0) 0
SLAVIJA: Dujkovi} 7, Regoje 6 (od 80. Kosori} -), Jovanovi} 6,5, Benovi} 6, Simi} 6 (od 75. Jamina -), Spalevi} 7, Arsenijevi} 7, Lazi} 7, Vuksanovi} 6 (od 64. Radovanovi} -), Stankovi} 6, Muminovi} 7. Trener: Du{an Jevri}.

Travnik
TRAVNIK: Bilobrk 5,5, Terzi} 5,5, Varupa 6, Bradari} 5,5, Stupac 5,5, Pranjkovi} 5 (od 32. Nemeljakovi} 5,5), Hrustanovi} 5,5, ]uri} 5 (od 64. Hod`i} -), Ribi} 5 (od 62. Helvida -), Bu~inski 5,5, Dudi} 6. Trener: Kemal Hafizovi}.

dstavlja izraz na{e dobre volje. @elimo {to prije rije{iti situaciju i iza}i iz krize. Nemamo vremena za ~ekanje - ka`e [uman. Upitan {ta to u prvobitnom izvje{taju nije valjalo, prvi ~ovjek Sarajeva je rekao: - U njemu ni{ta konkretno nije re~eno. Vi{e sam pro~itao u novinama nego u Musemi}evom izvje{taju. Li~no, mislim da trener ima velike zasluge u ovom klubu, upravo zato i imamo ovoliko razumijevanja za njega. No, ne izvr{avaju}i na{e odluke, on ne pokazuje razumijevanje za rad kluba - rekao je [uman. Musemi} je bio zate~en, ali je rekao da }e postupiti u skladu s odlukom Uprave i danas predati dopunjen izvje{taj. - Spo~itava mi se {to sam zakasnio s predajom dopunjenog izv-

[ta u [vicarskoj?
Dok u klubu vlada neizvjesnost, ekipa prekosutra mora putovati u Bazel na revan{-me~ prvog kola Kupa UEFA. Na pitanje {ta ako Musemi} bude smijenjen i ko }e voditi ekipu u [vicarskoj, [uman je rekao: - Ako ve} bude tako, Uprava }e odlu~iti {ta dalje. je{taja, ali sam informisao sportskog direktora Senada Merdanovi}a, preko kojeg ide sva komunikacija, da zbog utakmice sa @ep~em ne}u sti}i da predam dopune te ga zamolio da se izvini Upravi na tome, ali sam, i pored toga, dobio suspenziju. Na drugima je da procijene da li sam suspendovan iz valjanog razloga ili ne nakon svega {to smo u~inili zajedno u proteklom periodu. Nije mi bilo prijatno ~uti da ne mogu na klupu, ali sam se povinovao Upravi, kao i uvijek. Danas }u im predati izvje{taj pa neka bude {ta }e biti. Ve} sam sto puta rekao, ni{ta nije problem ka`e Musemi}, iz ~ijih se rije~i jasno mo`e pro~itati da se ve} pomirio s mogu}no{}u raskida saradnje. M. T.

Nije mi prijatno

[uman: U izvje{taju ni{ta konkretno

zi} iskosa s desetak metara pogodio za 2:0. Jo{ uvjerljiviju prednost Slavija je osigurala u 26. minuti. Rezultati 8. kola: ORA[JE: Ora{je - Sloboda 2:2, LAKTA[I: Lakta{i - Zrinjski 3:2, BIHA]: Jedinstvo - Leotar 0:0, ZENICA: ^elik - @eljezni~ar 3:0, SARAJEVO: Sarajevo - @ep~e 3:0, MODRI^A: Modri~a Maxima - Posu{je 4:1, MOSTAR: Vele` [iroki Brijeg 1:1, ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - Travnik 4:0. Parovi 9. kola (6./7. oktobar): Travnik Ora{je, [iroki Brijeg Slavija, Posu{je - Vele`, @ep~e - Modri~a Maxima, @eljezni~ar - Sarajevo, Leotar - ^elik, Zrinjski - Jedinstvo, Sloboda - Lakta{i.

Kona~nih 4:0 postavljeno je u posljednjim trenucima me~a, a strijelac lijepog gola bio je Spalevi}. G. IVANKOVI]

Iako se na Ko{evu ~esto mo`e ~uti skandiranje Husrefu Musemi}u, [uman ka`e kako je u klub stiglo i mi{ljenje Udru`enja navija~a Sarajeva, u kojem su i oni tra`ili trener-

Udru`enje navija~a protiv Musemi}a?

ovu suspenziju. - Prije tri dana smo dobili izja{njenje navija~a. Imamo ga napismeno i ono ne ide u prilog Musemi}u - ka`e [uman.

Tabela
1. Modri~a 2. ^elik 3. Travnik 4. Zrinjski 5. [. Brijeg 6. Lakta{i 7. Vele` 8. Sloboda 9. Slavija 10. @eljezni~ar 11. Sarajevo 12. Jedinstvo 13. Posu{je 14. Ora{je 15. Leotar 16. @ep~e 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 0 2 24:11 18 2 1 1 3 3 2 3 2 11:2 17 9:14 13 10:6 12 9:8 12

3 2 11:12 12 2 3 13:12 11 2 3 12:12 11 2 3 10:11 11 1 4 16:11 10 4 2 14:11 10 1 4 3 3 2 4 1 6 7:12 10 7:10 6:10 5:17 9 8 8 4

2 4 11:16

Iako su se potajno nadali barem bodu, nogometa{i @ep~a su se i s gostovanja u Sarajevu vratili pune mre`e. Izabranike Mileta Jovina, koji ni nakon osam kola nikako da na|u sebe u ovoj sezoni, novi je poraz samo jo{ vi{e gurnuo prema ni`em rangu. - Cijelu sam no} razmi{ljao o na{oj ekipi, vrtio film i jo{ mi nije jasno kako igra~i prave onako nepromi{ljene poteze. Bez obzira na to {ta je i kako sudija presudio, na njegove se odluke ne smije nikako prigovarati. Poremetilo nas je isklju~enje golmana Nikole Trogrli}a - kazao je Jovin. I. I.

Poremetilo nas je isklju~enje Trogrli}a

@ep~e

Novi poraz izabranika Mileta Jovina

Pa{i} je branio umjesto Trogrli}a

sport
^elik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/ listopad 2007.

35

Rutinska igra i pobjeda u derbiju

Had`i}: Kaznili smo svaku gre{ku elje
Mogao sam posti}i i tre}i gol, ali mi je propala stajna noga, ka`e Had`i}
S utakmice u Zenici: Duel Jahi}a i Pup~evi}a

@eljezni~ar

Visok poraz u Zenici

Jahi}: Poklonili smo dva pogotka eliku
Propustili smo svoje prilike, ka`e fudbaler @elje
Nekada{nji fudbaler @eljezni~ara Emir Had`i} presudio je svom nekada{njem klubu i s dva gola donio pobjedu ^eliku. Prema rije~ima najboljeg strijelca @eljezni~ara Sanela Jahi}a, pogodio pre~ku, Bekri} i ja smo bili u idealnim situacijama - rekao je Sanel Jahi}. Ofanzivni vezista ne `eli kriviti kapitena Mulali}a, koji je skrivio prvi gol.

Odli~na atmosfera na Bilinom polju
Mulali} pravi penal nad Sal~inovi}em
(Foto: J. Had`i})

Pred skoro 13.000 gledalaca, uglavnom doma}ih navija~a, ^elik i @eljo odigrali su dobru utakmicu u kojoj je doma}i tim rutinski poka`njavao sve gre{ke gostuju}e odbrane. Na drugoj strani, prije svih golman Jasmin Buri} i stoper Bojan Markovi}, samouvjereno su zaustavili svaku loptu upu}enu prema svom golu pa je ^elik i nakon 653 minute i drugog gola u prvom kolu u Modri~i, koji je postigao Stevo Nikoli} u 67. minuti, ostao netaknute mre`e.

Mnogo razloga za slavlje zbog pobjede nad svojim biv{im

Bez Novakovi}a i [abi}a u Trebinju
Zeni~ani su u subotnjoj utakmici zaradili i pet `utih kartona. „Po`utjelima“ Novakovi}u i kapitenu [abi}u bila je to po tre}a javna opomena tako da }e ova dvojica nogometa{a morati propustiti naredno gostovanje, u Trebinju.

klubom imao je napada~ i strijelac dva gola Emir Had`i}, koji je u fini{u mogao posti}i i tre}i gol. - Imao sam sre}u da postignem dva gola u prekrasnoj utakmici i velikoj pobjedi na{e ekipe. Mogao sam posti}i i tre}i gol, ali mi je zbog gr~a, jednostavno, propala stajna noga pa nisam uspio ga|ati. [utirao sam direktno u golmana. @eljo se predstavio kao dobra ekipa koja se mo`e boriti za vrh, ali mi smo znali kazniti sve njihove gre{ke - ka`e Had`i}. V. B.

Sanel Jahi} je pun hvale za atmosferu na derbiju te pona{anje doma}ih igra~a. - Ambijent je bio izvrstan, pravi derbi. Navija~i @elje su uveli~ali spektakl i do{li u veliuzrok poraza u Zenici su isklju~ivo gre{ke ekipe s Grbavice. - Rezultat 3:0 ne odaje pravu sliku de{avanja na terenu. Izgubili smo zbog na{ih gre{aka i poklonili dva prva gola. Kod 0:2 s ekipom poput ^elika, pa jo{ na njihovom terenu, zaista se bilo te{ko vratiti. Imali smo prilike, Dijaliba je

kom broju. Bilo je, zaista, lijepo. Fudbaleri ^elika su bili korektni. Nije bilo toliko grubih startova. Mislim da ovakve utakmice vra}aju publiku na stadion - ka`e fudbaler @elje. - Svakome se to mo`e dogoditi. Edis igra srcem i daje sve od sebe, normalno je da nekada pogrije{i. Pa to se de{ava i svjetskim zvijezdama Nesti, Ferdinandu, za{to ne bi i Mulali}u. Izgubili smo, nije kraj svijeta. Va`no je da ku}i osvajamo bodove, a proradit }emo i u gostima, sigurno - govori Jahi}. Z. [.

Lakta{i

Velika pobjeda nad Mostarcima

Zrinjski

U Lakta{ima upisan drugi poraz ove sezone
a mi smo sva tri gola primili upravo nakon prekida. Poku{ali smo se vratiti, ali je u gostima te{ko sti}i zaostatak od tri gola - izjavio je Sli{kovi}. Mostarci ve} tri utakmice ne znaju za pobjedu, ali osim krize rezultata, vi{e je nego o~igledno da je Zrinjski i u krizi igre. - Daleko smo od one forme koja nas je krasila ve}im dijelom pro{le sezone, a glavni je razlog to {to su igra~i koji su zadu`eni da stvaraju igru @i`ovi}, \uri}, Smaji} i Rajovi} van forme istaknuo je Sli{kovi}. Ma. P .

Prekidi kobni za Sli{kovi}ev tim
Iako je na terenu proveo samo 70 minuta, Draganu Go{i}u uspjelo je ono za {to je nogometa{ima [irokog Brijega, Posu{ja, @ep~a, @eljezni~ara, Leotara, Ora{ja i Slobode trebalo sedam utakmica - posti}i tri gola Zrinjskom. Mostarci su ve} u 55. minuti utakmice u Lakta{ima gubili 3:0, a sva tri pogotka Go{i} je postigao nakon slabe reakcije igra~a Zrinjskog kod prekida. - Upozoravao sam na prekide i govorio igra~ima da samo tako mo`emo primiti pogodak,

Go{i} posti`e gol: Tre}i het-trik u karijeri Sli{kovi}: Daleko od dobre forme

(Foto: Z. Vajki})

Nakon @elje, Go{i} koban i za Zrinjski
Dragan Go{i} je izre{etao mre`u Zrinjskog postigav{i sva tri gola u pobjedi nad „Plemi}ima“ (3:2). Isti je igra~ prije 14 dana odigrao klju~nu ulogu i u trijumfu nad @eljezni~arom. - Najbitnije je da smo savladali velikog protivnika. Golovi su mi izuzetno dragi, jer sam u karijeri po tre}i put ostvario het-trik. Hvala navija~ima, bili su divni. Ovu pobjedu i golove poklanjam njima - rekao je 25godi{nji Go{i}. Ina~e, Go{i} je ~lan beogradskog BSK-a, a Lakta{ima je posu|en do kraja polusezone. Poslije osam kola, trener Lakta{a Vlado Jagodi} isti~e da je bodovni plan ispunjen. Sa {este pozicije na tabeli u Lakta{ima se vedrije gleda na preostalih sedam me~eva jesenjeg dijela prvenstva. Z. V.

Leotar
Leotar je na veoma te{kom gostovanju u Biha}u ostao nepora`en, a malo je nedostajalo i da do|e do tri boda. - Odigrali smo disciplinovano i odgovorno. U fazi odbrane

Remi u Biha}u
smo odradili sve kako smo se dogovorili, a u napadu smo poku{ali iz kontri, ali nismo imali dobru zavr{nicu - isti~e Sr|an Baji}, trener Leotara. Jedan od najzaslu`nijih za osvojeni bod u Biha}u bio je, svakako, golman Leotara Mijanovi}, koji je u nekoliko navrata odli~nim intervencijama spasio mre`u Leotara.
V. P .

Vrijedan bod za Trebinjce

36

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz

sport
Vele`

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

37

Novi kiks u Vrap~i}ima

Primili gol iz jedinog udarca
Momcima ni{ta ne mogu zamjeriti, ka`e trener Karabeg
Nakon {to je u Vrap~i}ima prokockao prednost od 2:1 i 1:0 protiv Sarajeva, Vele` je u subotu doslovno u posljednjim sekundama izgubio dva boda. U subotu Vele` nije briljirao, nije odigrao utakmicu kao {to je to bio slu~aj u prethodnim doma}im utakmicama, ali je opet pokazao vi{e od [irokog, jer gosti za 90 minuta nisu uspjeli odigrati nijednu pravu akciju. Izraz lica {ef stru~nog {taba Anela Karabega u tom je trenutku dovoljno govorio: - Ne znam {ta re}i nakon ovakve utakmice. Momcima ne mogu ni{ta zamjeriti. Borili su se, stvorili nekoliko dobrih prilika, zabili smo gol na vrijeme, ali se sve prosulo nakon jedinog udarca na na{ gol - rekao je trener Vele`a. Do kraja ovog dijela sezone Vele` mora odraditi jo{ ~etiri utakmice van Vrap~i}a, na kojiTosunovi} posti`e gol za Slobodu u Ora{ju
(Foto: T. Trojak)

Sloboda

Izboren remi u Ora{ju

Golman Koba{ zaustavio Tuzlake
Sloboda mo`e `aliti za propu{tenom prilikom
Sloboda se i s drugog uzastopnog gostovanja vratila u Tuzlu s bodom. Nakon 0:0 protiv Zrinjskog u Mostaru, me~ u Ora{ju je zavr{en rezultatom 2:2. Ova su dva gostovanja pla{ila mnoge, ali su igra~i Slobode uradili ono {to skoro niko nije vjerovao. U Ora{ju su Tuzlaci bili bli`e pobjedi. Imali su igra~a vi{e na
(Foto: R. Ivi})

S utakmice u Vrap~i}ima: Vele` imao vi{e od igre

gre{ke. Doma}ini mogu zahvaliti superraspolo`enom golmanu Koba{u, koji je, jednostavno, branio nemogu}e - rekao je trener Slobode Sakib Malko~evi}. Nakon utakmice, doma}ini su imali dosta primjedbi na ra~un su|enja Nove Pani}a, ali u Slobodi ne dijele takvo mi{ljenje.

ma }e poku{ati popraviti doma}e kikseve. Ve} u narednom kolu slijedi

gostovanje u Posu{ju pa potom @eljezni~ar, Zrinjski i Lakta{i.
F. IBRULJ

Me{anovi}: Doma}ini su nas vrije|ali
Sa nekoliko ~lanova Uprave kluba sportski direktor Slobode Enes Me{anovi} je pratio utakmicu s tribina. Ora{je je napustio vidno razo~aran. - Razo~aran sam, prvo, jer smo trebali pobijediti. Ipak je svaki bod u gostima vrijedan. terenu i vodstvo u fini{u me~a. No, gre{ku odbrane kaznio je biv{i igra~ Slobode Adnan Sarajli} pa je zavr{eno 2:2. - Sa igra~em vi{e prvo smo gubili, a zatim napravili preokret u nastavku. Na`alost, nismo uspjeli sa~uvati vodstvo. Ponovo smo skupo platili vlastite Drugo, neugodno sam iznena|en pona{anjem ~elnika doma}eg kluba. Predsjednik Ora{ja je prednja~io u tome. Bili smo izlo`eni provokacijama i uvredama. Za razliku od svojih ~elnika, igra~i Ora{ja su na terenu bili fer i korektni govori Me{anovi}. - Ovakvo bih su|enje volio imati u Tuzli. Pani} je sudio kao iz ud`benika. Mislim da ovu utakmicu trebaju gledati sudije na seminarima. Pani} je pokazao za{to je najbolji sudija u BiH i za{to se nalazi na me|unarodnoj listi - smatra Malko~evi}. E. M.

Modri~a Maxima

Lider se zahuktao

Nova „~etvrtica“ za nova tri boda
Nakon {to su Sarajevu postigli ~etiri gola, istu su porciju igra~i lidera Premijer lige BiH Modri~e Maxime dodijelili i Posu{ju. Ovo je bio ~etvrti susret ove jeseni u kojem su Modri~ani postigli ~etiri ili vi{e golova. ^etiri gola je dobilo Ora{je, a Travnik ~ak {est. - Od dolaska u Modri~u opredijelio sam se za ofanzivnu igru. To moje poimanje nogometne igre. Uvijek nam je cilj da postignemo pogodak vi{e od protivnika. Za sada u tome uglavnom uspijevamo. Protiv Posu{ja smo odigrali vrlo dobro prvo poluvrijeme. U nastavku se primijetio umor od me~a sa Sarajevom ka`e trener lidera Slavi{a Bo`i~i}. U narednom kolu Modri~a Maxima gostuje kod fenjera{a @ep~a, koje je do sada ostvarilo samo jednu pobjedu. To je prilika da se Modri~ani u~vrste na prvom mjestu. - Nikoga ne smijemo potcijeniti. Ekipa @ep~a je nedavno dobila novog trenera, koji je veoma kvalitetan stru~njak. U tu }emo utakmicu morati u}i maksimalno spremni. Imamo {est dana da se odmorimo i spremimo za taj me~ - govori Bo`i~i}. S. M.

Prva liga FBiH

Brotnjo - Zvijezda 0:1

Bo`i~i}: U drugom se poluvremenu osjetio umor

Huseinba{i} odnio bodove
Stadion Bare u ^itluku. Gledalaca: 400. Sudija: Drago Tabak (Tomislavgrad) 6,5. Pomo}nici: Oliver @ili} (Vitez) i Tihomir Su~i} (Livno). Delegat: Alija Kurtagi} (Biha}). Strijelac: 0:1 - Huseinba{i} (90+2). @uti kartoni: Kara~i}, Janjo{, Mari}, Pa`in (Brotnjo), Hamzi}, Reki}, Savi} (Zvijezda). Igra~ utakmice: Nermin Huseinba{i} (Zvijezda) 8. BROTNJO: \ida 6,5, Buli} Rezultati 8. kola: LIVNO: Troglav - Budu}nost 1:0, VISOKO: Bosna - Bratstvo 1:1, BUGOJNO: Iskra - Ozren 1:1, SARAJEVO: SA[K Napredak - Radni~ki 4:0, KONJIC: Igman - GO[K 1:2, KAKANJ: Rudar - Stani} Kre{evo 1:0, DRINOVCI: Drinovci - Gradina 2:0, ^ITLUK: Brotnjo Zvijezda 0:1. Parovi 9. kola (6./7. oktobar): Gradina - Troglav, Stani} Kre{evo - Drinovci, GO[K Rudar, Radni~ki - Igman, Ozren - SA[K Napredak, Bratstvo - Iskra, Zvijezda - Bosna, Budu}nost - Brotnjo. 6,5, Kara~i} 6, Bakula 6,5, Pa`in 6,5, Marin~i} 6, Ivankovi} 6 (od 73. Mili~evi} -), Janjo{ 6, Lovri} 6 (od 46. Knezovi} 6,5), Klju~e 6 (od 62. Bubalo -), Mari} 6,5. Trener: Zoran Bubalo. ZVIJEZDA: Kari} 7,5, Brkovi} 6,5, Ned. Huseinba{i} 6,5, Reki} 7,5, Vasili} 7,5, Savi} 7,5, Hod`i} - (od 2. Pjani} 7,5), Hamzi} 7,5, Smajlovi} 6,5 (od 77. Mati} -), Ner. Huseinba{i} 8, Alimanovi} 7,5. Trener: Ratko I. ^. Ninkovi}.

Prva liga RS

Rudar - Radnik 2:2

Bez pobjednika u Ugljeviku
Gradski stadion u Ugljeviku. Gledalaca: 1.000. Sudija: Rodoljub Topi} (^elinac) 7,5. Pomo}nici: Ognjen Valji} i Radomir Rosi} (obojica iz Banje Luke). Delegat: Radomir Radoj~i} (Banja Luka). Strijelci: 0:1 Ra{evi} (11), 0:2 - Ra{evi} (27), 1:2 - Todorovi} (31), 2:2 - Katana (76). @uti kartoni: Miljkovi} (Rudar), Mari}, Trifkovi}, Mijatovi} (Radnik). Igra~ utakmice: Dejan Ra{evi} (Radnik) 8. RUDAR: Gavri} 5,5, Popovi} 6, Simiki} 7, Krsmanovi} 6,5, Petri~evi} 7, Joki} 5 (od 46. Vasi} 6), Mitrovi} 5 (od 85. Lazi} -), Tonkovi} 5 (od 66. Katana 7), Miljkovi} 7,5, Stani} 6, Todorovi} 7. Trener: Lj. Stevanovi}. RADNIK: Panteli} 5, Koji} 5, Mari} 6, Jevti} 6,5, Simiki} 6,5, Lazi} 6,5, Crnomarkovi} 6, Trifkovi} 7,5, Mijatovi} 6, Vuji} 7, Ra{evi} 7,5. Trener: D. Radovi}. Nekada{nji premijerliga{i opravdali su o~ekivanja. Radnik je bio nadahnut u prvom dijelu pa je sa lako}om do{ao do preRezultat 9. kola: DOBOJ: Sloga - Drina 1:0, FO^A: Sutjeska - Proleter 2:0, BOS. NOVI: Sloboda BSK 0:0, GACKO: Mladost - Borac (B[) 1:0, UGLJEVIK: Rudar - Radnik 2.2, BANJA LUKA: Borac - Famos 2:0, BOSANSKA GRADI[KA: Kozara - Ljubi} 2:0, CRKVINE: Jedinstvo Drina HE 0:1. Parovi 10. kola (6. oktobar): Drina - Ljubi}, Famos - Kozara, Drina HE - Borac (BL), Radnik - Jedinstvo, Borac (B[) - Rudar, BSK Mladost, Proleter - Sloboda, Sloga - Sutjeska. dnosti od dva gola. Rudar je u drugom nadvisio sebe pa je malo nedostajalo da golobradi igra~i iz Ugljevika do|u do puM. J. nog plijena.

Tabela
1. Sloboda 2. Sutjeska 3. Mladost 4. Proleter 5. Kozara 6. Famos 7. Sloga 8. Borac (BL) 9. Drina 10. Drina HE 11. Radnik 12. BSK 13. Ljubi} 14. Rudar 15. Borac ([) 16. Jedinstvo 9 8 9 9 9 9 9 8 9 9 9 8 8 9 9 9 5 2 5 2 5 2 4 3 4 3 4 2 4 2 4 1 3 4 4 1 2 5 2 4 3 1 0 5 0 3 0 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 4 4 6 7 16:7 17 13:6 17 7:8 17 17:8 15 10:8 15 13:11 14 13:11 14 11:7 13 13:10 13 8:11 13 10:9 11 11:11 10 8:11 10 7:15 5:17 3:16 5 3 2

Tabela
1. Rudar 2. GO[K 3. Zvijezda 4. Drinovci 5. Kre{evo 6. SA[K 7. Igman 8. Bratstvo 9. Troglav 10. Gradina 11. Brotnjo 12. Ozren 13. Iskra 14. Radni~ki 15. Budu}nost 16. Bosna 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 0 3 0 4 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 8:6 11:7 8:5 6:3 8:4 7:3 8:6 11:11 8:8 10:12 6:8 10:11 8:10 7:12 7:11 8:14 16 15 15 15 13 11 11 11 11 10 9 8 8 8 8 7

Evropa na dlanu

38

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

sport

Zvjezdan Misimovi} najavljuje povratak u formu

Nemamo {ta tra`iti na EP-u kada gubimo od Ma|arske i Moldavije
Vi{e nam nekako le`e ja~i protivnici od ovih, nazovi malih, ka`e kapiten reprezentacije BiH
Gostovanje Nirnberga u Bohumu obilje`io je kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Zvjezdan Misimovi}, koji je u fini{u pogodio za kona~nih 3:3 i najavio povratak u formu od pro{le sezone.
Sa utakmice u Bohumu: Misimovi} u skoku sa Kon~om
(Foto: AP)

Detalj iz derbija austrijske lige: Austrija pobijedila u Salcburgu (Foto: Reuters)

Problemi s povredama
Nirnberg nije po~eo sezonu onako kako se o~ekivalo. U~esnik Kupa UEFA prikovan je na pretposljednjem, 17. mjestu sa samo {est bodova iz osam utakmica. - Imali smo dosta problema s povredama pa se sastav ~esto mijenjao. Na po~etku smo upali u naporan tempo. U pro{lih 20 dana odigrali smo sedam utakmica, a sada nam predstoji isti tempo. Ekipa ima kvalitet da iza|e iz krize i popne se u gornji dio tabele - uvjeren je Misimovi}. an. Mislio sam da }emo se vratiti nakon Ma|arske. Da smo pobijedili, imali bismo kakve-takve {anse. No, nemamo {ta tra`iti na Evropskom prvenstvu kada gubimo od Ma|arske i Moldavije govori Misimovi}.

Austrija
Samir Muratovi} je bio strijelac za [turm u gostuju}em remiju protiv Linca. Rezultati 13. kola: Linc [turm 2:2, Rapid - Altah 0:2, Matersburg - Inzbruk 3:1, Rid Kernten 3:1, Salcburg - Austrija 0:1. Poredak: Austrija 26, Matersburg, Salcburg i Linc po 22, [turm i Rapid po 20, Rid 19...

Hrvatska
Rezultati 10. kola: Dinamo Rijeka 1:0, Inter - Slaven 1:0, Osijek - Me|imurje 4:0, Cibalija - Zagreb 3:1, [ibenik - Hajduk 1:0, Zadar - Varteks 2:0. Poredak: Dinamo 27, Rijeka i Zadar po 20, Slaven i Hajduk po 16, Cibalija, Osijek i [ibenik po 14...

Spa{avali bod
- Bili smo bolji, dva puta vodili i, na kraju, spa{avali bod. Kada da{ tri gola u gostima, to obi~no bude dosta da pobijedi{. No, ovog puta nije bilo. Imali smo previ{e individualnih gre{ki u odbrani koje smo pla}ali golovima ka`e Misimovi}, koji je slobodnu nedjelju proveo u rodnom Minhenu s porodicom. ^ini se da se Zvjezdan Misimovi} sve bolje uklapa u novu sredinu. U proteklih osam kola upisao je dva gola i jednu asistenciju. - Samo dvije utakmice nisam igrao od po~etka. I prije sam govorio da se treba sna}i u novoj sredini, samo treba vremena. Mislim da je period adaptacije pro{ao i da }e i}i sve bolje i bolje - govori Misimovi}. Zbog `utih kartona, Misimovi} nije igrao u sramotnom porazu od Moldavije, koja nas je {okirala pred skoro praznim tribi-

Rusija
Rezultati 25. kola: Amkar Lokomotiva 1:0, Lu~-Energija Rubin 2:0, Spartak Moskva Himki 2:0, Zenit - CSKA 2:1, Tom - Kuban 2:0, Saturn - Moskva 0:0, Dinamo - Krilija 1:1. Poredak: Zenit 49, Spartak Moskva 46, Moskva 43, CSKA 38, Saturn 28, Amkar i Dinamo po 27, Lokomotiva 26...

Belgija
Damir Mirvi} postigao je pobjedni~ki gol za Reselar protiv Varegema za kona~nih 3:2. Rezultati 8. kola: Andrleht [arlroa 0:1, Klub Bri` - Muskron 1:0, Lokeren - Brisel 0:1, Reselar - Varegem 3:2, St. Truiden - Standard 0:0, Vesterlo - Serkl Bri` 1:1, Mons-Bergen - Genk 1:1. Poredak: Standard 20, Andrleht, Klub Bri` i Genk po 15, Serkl Bri` i [arlroa po 14, Muskron 13, Gent 12...

Srbija
Rezultati 7. kola: Partizan - C. zvezda 2:2, Banat - Mladost 0:0, Be`anija - ^ukari~ki 1:2, Borac Hajduk 2:0, OFK Beograd - Napredak 1:1, Vojvodina - Sartid 2:1. Poredak: Partizan 19, Vojvodina 12, OFK Beograd i Borac po 11, C. zvezda 10, Banat 9...

Igrati druga~ije
U Nirnberg je stigao poziv za naredne utakmice reprezentacije s Gr~kom i Norve{kom. - Poku{at }emo napraviti neki dobar rezultat. Protiv Norve{ke i Turske smo pokazali da imamo kvalitet. Moramo igrati druga~ije i bolje nego u pro{lim utakmicama. Izgleda da nam vi{e nekako le`e ja~i protivnici od ovih, nazovi malih - rekao je A. NOVALIJA Misimovi}.

Crna Gora
Rezultati 8. kola: Kom - Bokelj 2:0, Petrovac - Mogren 0:2, Mladost - Zeta 1:1, Lov}en Budu}nost 0:1, Rudar - Sutjeska 1:0, De~i} - Grbalj 0:0. Poredak: Zeta 16, Budu}nost 15, De~i} i Rudar po 14, Kom 13...

[kotska
Rezultati 8. kola: Madervel Rend`ers 1:1, Aberdin - Gretna 2:0, Seltik - Dandi junajted 3:0, Hibernijan - Kilmarnok 4:1, Ajnvernes - Falkirk 4:2, Sent Miren - Harts 1:3. Poredak: Seltik i Rend`ers po 19, Hibernijan 18, Dandi junajted i Madervel po 13...

Holandija
Rezultati 6. kola: Groningen - Sparta 1:0, Fejenord - Herenven 2:0, Breda - PSV 1:1, Roda - Ekscelzior 3:3, Ajaks - Venlo 6:1, Graf{ap - Tvente 0:0, Herakles - Alkmar 2:1, Nijmegen Viljem II 1:0, Utreht - Vitese 2:4. Poredak: Ajaks 16, Fejenord 15, PSV 14, Tvente i Vitese po 12, Graf{ap 11, Groningen i Breda po 10...

nama ko{evskog stadiona. - Nisam gledao utakmicu. Poraz je bio skroz nepotreb-

Turska
Rezultati 7. kola: Galatasaraj - Be{ikta{ 2:1, Gen~lerbirligi Rizespor 2:0, Fenerbah~e Ankaragud`u 2:0, Denizlispor Kajzerispor 2:0. Poredak: Galatasaraj 19, Be{ikta{ 14, Fenerbah~e i Sivaspor po 12, Kajzerispor i Ankaragud`u po 11... (M. T.)

[vicarska fudbalska liga

Eldin Jakupovi} spasio Grashopers
Bazel savladao Sent Galen s 3:0
Eldin Jakupovi} bio je heroj utakmice 11. kola {vicarske lige izme|u Grshopersa i Jang bojsa, koja je zavr{ena rezultatom 3:3. Na{ golman, koji je svojevremeno odbio braniti za BiH kako bi poku{ao izboriti mjesto u reprezentaciji [vicarske, u posljednjim je trenucima susreta do{ao u kazneni prostor Jang bojsa te pogotkom spasio Grashopers poraza. Zavr{eno je remijem 3:3. Protivnik Sarajeva u revan{susretu prvog kola Kupa UEFA Bazel zabilje`io je novu pobjedu, ovog puta od 3:0 nad Sent Galenom golovima [trelera (Streller) u 2. i 66. te Kaiseda

Zavr{eno SP nogometa{ica

Njema~ka odbranila titulu
Selekcija Njema~ke postala je prva reprezentacija koja je odbranila titulu nogometnog prvaka svijeta u konkurenciji `ena. Njemice su u ju~era{njem finalu SP-a, koji se igrao u Kini, savladale Brazil s 2:0 zahvaljuju}i ~vrstoj odbrani i efikasnosti u napadu. Golove za Njema~ku, koja je u pro{lom finalu prije ~etiri godine u Los An|elesu pobijedila [vedsku, postigle su Birgit Princ (Prinz) i Simone Loder (Laudehr). U susretu za tre}e mjesto Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave savladale su Norve{ku rezultatom 4:1. M. T.

Jakupovi} posti`e gol za Grashopers

(Foto: Reuters)

(Caicedo) u 75. minuti. Bazel je ovim trijumfom preuzeo prvo mjesto tabele s bodom prednosti nad Cirihom. Bazel je igrao u sljede}em sa-

stavu: Kostanco, Hodel, Nakata, Hugel, [treler (od 81. Derdijok), ^iperfild (od 61. Fraj), Kaisedo, Marke, Eduardo, Garsija (od 72. Degen), Zani. (M. T.)

sport
Italija

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

39
Kriza evropskog prvaka

Katanija odnijela bod iz Milana
Inter pregazio Romu sa 4:1
U derbiju kola Inter je zaustavio seriju Rome i nanio joj prvi poraz u sezoni. Rimljane je skupo ko{tala nesmotrenost \ulija (Giuly), koji je u 29. minuti napravio penal i dobio crveni karton. Sedmim golom u sezoni Romu je s bijele ta~ke na~eo Zlatan Ibrahimovi}, a nakon {to je Perota (Perrotta) izjedna~io, za samo 11 minuta uslijedila su jo{ tri ekspresna pogotka Intera za debakl Rome.

Odli~ne igre Fjorentine

Detalj s utakmice u Barceloni: Espanjol savladao Deportivo

[panija

Sjajne igre „@ute podmornice“

Viljareal i dalje u vrhu
Prvi trijumf Betisa u sezoni
Tjeri Anri (Thierry Henry) pru`a sve bolje igre u dresu Barcelone. Nakon {to je probio led pogotkom protiv Liona, francuski napada~ Levanteu je zabio het-trik zahvaljuju}i kojem je Barcelona pregazila fenjera{a sa 4:1. Od smrti Antonija Puerte (Antonio) Sevilja je potpuno druga ekipa. U Saragosi su do`ivjeli ~etvrti uzastopni poraz, od toga tre}i u Primera ligi, {to predstavlja najlo{iju seriju Sevilje od sezone 1999/2000, kada su ispali u drugu diviziju. Andalu`anima su presudili D’Alesandro (D’Alessandro) i Garsija (Garcia). Viljareal je zadr`ao priklju~ak sa velikanima. Nova `rtva „@ute podmornice“ bio je Atletik, koji je kapitulirao nakon sat borbe. I Atletiko je nastavio s dobrim igrama. Na Kalderonu Madri|ani

Penal za spas
Milan je i dalje u krizi. Ovog je vikenda golom iz penala spasio ~ast protiv Katanije, koja je od polovine prvog poluvremena vodila. Iako je Milan izjedna~io na po~etku drugog dijela, do kraja me~a nije uspio napraviti ni{ta pa je pao na 11. mjesto na tabeli. Iako je oti{ao najbolji strijelac Luka Toni (Luca), Fjorentina je ove sezone vrlo efikasna.

Tabela
1. Viljareal 2. Barcelona 3. Real M. 4. Valensija 5. Atletiko 6. Espanjol 7. Majorka 8. Mursija 9. Rekreativo 10. Saragosa 11. Rasing 12. Almerija 13. Sevilja 14. Osasuna 15. Betis 16. Atletik 17. Valjadolid 18. Deportivo 19. Hetafe 20. Levante 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 5 9:5 13:4 13:3 8:7 11:4 8:7 9:8 7:6 7:7 8:9 3:7 7:7 11:9 5:5 7:8 4:8 8:13 3:8 3:8 3:14 15 14 13 12 11 10 8 8 8 8 8 7 6 5 5 5 5 5 2 1

Lacio je remizirao kod Re|ine

(Foto: AP)

Tabela
1. Inter 2. Fjorentina 3. Roma 4. Juventus 5. Napoli 6. Palermo 7. Udineze 8. Atalanta 9. \enova 10. Sampdorija 11. Milan 12. Lacio 13. Kaljari 14. Parma 15. Katanija 16. Empoli 17. Torino 18. Sijena 19. Re|ina 20. Livorno 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 1 3 3 2 4 4 1 3 2 2 4 3 3 2 0 0 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 1 3 3 4 14:4 12:6 12:8 14:6 9:4 9:9 8:10 8:8 6:7 5:6 8:6 7:6 7:8 7:8 3:5 4:7 6:8 4:9 4:12 6:16 14 12 11 10 10 10 10 9 9 8 7 7 7 6 5 5 4 3 3 2

Ovog je vikenda u gostima savladala Livorno s visokih 3:0 uz dva pogotka Osvalda. Palermo je vodio protiv Empolija, ali je u drugom poluvremenu do`ivio debakl. Golovima Pozija (Pozzi), \ovinka (Giovinco) i Vanu~ija (Vanucchi), Empoli je preokrenuo na 3:1.

Lista strijelaca
7 - Ibrahimovi} (Inter) 6 - Trezege (Juventus) 4 - Borijelo (\enova), Fo|a (Kaljari), Kaka (Milan), Mutu (Fjorentina), Toti (Roma) - Ibrahimovi} 29 penal, Krespo 57, Kruz 60, Kordoba 68), Milan - Katanija 1:1 (Kaka 48 penal - Martinez 25), Kaljari - Sijena 1:0 (Fo|a 7 penal), Empoli - Palermo 3:1 (Poci 47, \ovinko 82, Vanu~i 90 penal - Kavani 39), Napoli - \enova 1:2 (Domici 52 penal - Kanavaro 12 ag, Skuli 89), Re|ina - Lacio 1:1 (Koca 7 - Kolarov 73), Sampdorija - Atalanta 3:0 (Belu~i 3, Samarko 57, Kasano 83), Udineze - Parma 2:1 (Kvaljarela 78, Zapata 90 - Koradi 72). (M. T.)

Muslimovi} u{ao
Atalanta je prekinula niz bez poraza u ovoj sezoni. Pora`ena je u \enovi, gdje je Sampdorija ostvarila uvjerljivu pobjedu. Nakon dugo vremena, na{ napada~ Zlatan Muslimovi} je zabilje`io nekoliko minuta nastupa za Atalantu. Na teren je u{ao u fini{u me~a. Lacio je u gostima izvukao bod protiv Re|ine. Rezultati i strijelci 6. kola: Livorno - Fjorentina 0:3 (Loviso 63 - Osvaldo 45, 67, Santana 69), Roma - Inter 1:4 (Perota 53

Lista strijelaca
5 - Mesi (Barcelona), Aguero (Atletiko), 4 - Kanut (Sevilja), Rosi (Viljareal), Snajder (Real M.) su savladali Osasunu s 2:0. Rezultati i strijelci 6. kola: Le-

vante - Barcelona 1:4 (Vikueira 72 penal - Anri 17, 24, 49, Mesi 51), Saragosa - Sevilja 2:0 (D’Alesandro 53, Garsija 87), Atletiko Osasuna 2:0 (Garsija 37, Aguero 81), Espanjol - Deportivo 1:0 (Tamudo 45), Betis - Majorka 3:0 (Hisko 59, Sobis 77, Edu 90), Valjadolid - Mursija 1:4 (Ljorente 48 - De Lukas 28, Bajano 75, Alonso 81, Abel 87), Almerija - Rasing 0:1 (Garaj 6), Viljareal - Atletik 1:0 (Fuentes 62). (M. T.)

Engleska

Posljednji me~ kola

Njema~ka

Kompletirano 8. kolo

Midlzbro pora`en na Gudisonu Kotbus i dalje bez pobjede
U posljednjoj utakmici 8. kola engleske Premijer lige Eve-

Tabela
1. Arsenal 2. Man. j. 3. Man. siti 4. Liverpul 5. Everton 6. Portsmut 7. Blekburn 8. ^elzi 9. Njukasl 10. Aston vila 11. Vest hem 12. Vigan 13. Birmingem 14. Midlzbro 15. Sandrlend 16. Fulem 17. Reding 18. Totenhem 19. Bolton 20. Derbi 7 8 8 7 8 8 7 8 7 6 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 0 1 2 0 3 2 1 2 2 2 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 16:4 7:2 11:6 12:2 10:8 15:12 7:5 7:8 10:8 7:4 9:7 8:8 7:10 9:13 8:13 12:14 9:18 10:12 9:13 5:21 19 17 16 15 13 12 12 12 11 10 10 8 8 8 8 7 7 5 5 5

rton je na Gudison parku pobijedio Midlzbro s 2:0. S nova tri boda Everton se vratio na poziciju u vrhu tabele, iza vode}e ~etvorke. Rezultati i strijelci 8. kola: ^elzi - Fulem 0:0, Derbi kaunti Bolton 1:1 (Miler 19 - Anelka 32), Portsmut - Reding 7:4 (Mvaruvari 7, 37, 70, Hreidarson 55, Kranj~ar 75, Dejvis 81, Muntati 90+2 penal - Hant 45+1, Kitson 48, Long 79, [ori 90+4), Sanderlend - Blekburn 1:2 (Lidbiter 90 - Bentli 53, Santa Kruz 55), Vest hem - Arsenal (Van Persi 13), Vigan - Liverpul (Benajun 75), Man~ester siti - Njukasl 3:1 (Petrov 38, Mpenza 47, Elano 87 - Martins 29), Birmingem Man~ester junajted 0:1 (Ronaldo 51), Everton - Midlzbro 2:0 (Leskot 7, Pijenar 58). (M. T.)

Detalj iz Liverpula: Duel Ajegbenija i Vudgejta

(Foto: Reuters)

Iako je promijenio trenera, Energi nije uspio zabilje`iti prvu pobjedu u sezoni. Ekipa iz Kotbusa je nakon samo 18 minuta protiv Ajntrahta imala prednost od 2:0, ali ju je Amanatidis u nastavku neutralizirao. Duisburg je pora`en u Hanoveru, a za njega nije nastupio biv{i reprezentativac BiH Ivica Grli}. Rezultati i strijelci 8. kola: Bajer - Bajern 0:1 (Toni 40), HSV Volfsburg 2:2 (Rajnhart 17, Van der Vart 70 - Grafit 57 penal, Dejaga 88), Hansa - [tutgart 2:1 (Retgeb 16, Orestes 18 - Gomez 73), Karlsrue - Dortmund (Porselo 25, Egiman 64, Frajs 75 - Verns 41), Bohum - Nirnberg 3:3 ([estak 43, 66, Micel 62 - Kluge 41, 60, Misimovi} 81), Verder - Arminija 8:1 (Nijemejer 17, Hugo Almeida 35, 88, Sanogo 42, 44, Mertesaker 59, Rozenberg 66, Di-

Tabela
1. Bajern 2. [alke 3. Karlsrue 4. Bajer L. 5. Verder 6. HSV 7. Hanover 8. Ajntraht 9. Herta 10. [tutgart 11. Arminija 12. Volfsburg 13. Bohum 14. Hansa 15. Dortmund 16. Duisburg 17. Nirnberg 18. Energi 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 1 0 2 4 0 2 2 2 1 3 0 1 1 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3 2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 5 5 6 4 5 22:3 15:6 11:11 11:4 18:13 11:7 11:13 9:8 11:12 10:12 12:21 12:13 11:13 10:13 12:16 9:13 9:13 5:18 20 16 15 14 14 14 13 12 12 10 10 9 9 9 9 6 6 3

jego 85 - Vi{njarek 37), [alke Herta 1:0 (Rafinja 44 penal), Hanover - Duisburg 2:1 ([ulc 7, 63 Ishijaku 20), Energi - Ajntraht 2:2 (Rangelov 8, 18 - Amanatidis (M. T.) 49, 79 penal)

40

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

41

Svjetsko prvenstvo u bo}anju

Markica Dodig osvojio dvije zlatne medalje
Na{ reprezentativac jo{ jednom potvrdio da je bez premca na planeti
Posljednjeg dana takmi~enja na Svjetskom bo}arskom prvenstvu u Grudama bh. reprezentativac Markica Dodig osvojio je i drugu zlatnu medalju. Dodig je najprije u subotu nave~er bio najbolji u disciplini bli`anje i izbijanje ukrug pobijediv{i Tuni`anina Ajmenija rezultatom 22:20 da bi u nedjelju osvojio i drugu zlatnu medalju u disciplini precizno izbijanje. Dodig je ovog puta savladao Italijana Puataskija sa 25:23. Prije finala, na{i su reprezentativci odigrali jo{ nekoliko susreta. U igri par u disciplini bli`anje i izbijanje ukrug na{ par Dodig - Juri} izgubio je od Hrvata Gulje i Mr~ele s 5:6. Sjajnim rezultatima u Grudama Dodig je jo{ jednom potvrdio da je bez premca na planeti. - Presretan zbog ovih sjajnih
Poturak: O~ekivao dobar rezultat

Svjetsko prvenstvo u kik-boksu

D`enan Poturak postao prvak
Na Svjetskom prvenstvu u kik-boksu, koje se odr`alo u Beogradu, bh. predstavnik D`enan Poturak osvojio je zlatnu medalju. On je u finalu savladao Hrvata Ivana Stani}a. - Nakon svega, veoma sam zadovoljan. Na takmi~enje sam do{ao veoma spreman i o~ekivao sam dobar rezultat. Sada imam zlato, koje je, svakako, plod rada cijelog na{eg tima - rekao je D`enan. Prvo je mjesto osvojeno u WAKO verziji, a takmi~enje je odr`ano po K-1 pravilima. Do finala, Poturak je pobijedio borce iz Maroka, Srbije i Azerbejd`ana. A. N.

Uspjeh mladih bh. karatista

Tri zlata u Skoplju
Dodig na najvi{em pobjedni~kom postolju u Grudama
(Foto: R. Ivi})

rezultata. Ponosan sam na ove dvije zlatne medalje. One predstavljaju krunu moje karije-

re, mada se, nadam se, na tome ne}u zaustaviti - rekao je D. A. Dodig.

Karate reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je tri zlatne te po jednu srebrenu i bronzanu medalju na Balkanskom prvenstvu za kadete i juniore, koje je odr`ano u Skoplju. Zlatna odli~ja u borbama osvojili su juniori, juniorke i ka-

deti. Do srebra su do{le juniorke u katama, a do bronze kadetkinje u borbama. Nastup u Skoplju, gdje je u~estvovalo devet selekcija, bio je i provjera pred Svjetsko prvenstvo, koje je na rasporedu od 16. do 20. oktobra u Istanbulu.

Ostaje li Sloboda Dita bez pleja

Teniseri igrali u Bangkoku

Anadin Jahi} napu{ta ko{arku?
U prvoj utakmici turnira u Dardi, nadomak Osijeka, ko{arka{i Slobode Dite savladali su ekipu Crikvenica s 80:60, dok su u finalu pora`eni od ma|arskog Dombovara (96:98). No, mnogo vi{e pa`nje od ovih rezultata privukla je vijest, istina nezvani~na, da je plejmejker tuzlanskog tima Anadin Jahi} najavio zavr{etak igra~ke karijere. Jahi} nije otputovao s ekipom u Hrvatsku, a navodno je njegov otac u telefonskom razgovoru obavijestio tim menad`era Slobode Sla|ana Stojkovi}a da Anadin ne}e vi{e igrati ko{arku. Vi{e detalja o ovom slu~aju trebalo bi biti poznato po povratku tima iz Darde, a za o~ekivati je da }e se klupsko rukovodstvo i zvani~no oglasiti. Jahi} (185 centimetara) je, ina~e, u pro{loj sezoni postao jedan od nosilaca igre i nije poznato za{to se odlu~io na ovaj korak, tim prije {to je rije~ o veoma mladom ko{arka{u (22 godine). E. M.
Tursunov: Drugi naslov u sezoni
(Foto: AFP)

Jahi}: Nije putovao na turnir

Tursunov u finalu bolji od Bekera
[esti nosilac ATP teniskog turnira Tajland open, koji je odr`an u Bangkoku, Rus Dimitrij Tursunov pobijedio je u finalu neranfiranog Nijemca Benjamina Bekera (Becker) rezultatom 6:2, 6:1 po setovima. Tursunovu je ovo tre}i ATP naslov u karijeri, a drugi ove sezone. Uo~i ovog turnira Tursunov je izgubio samopouzdanje pa je njegova pobjeda iznena|enje. - Najmanje {to mogu re}i je da sam igrao dobro. Znao sam da u finalu moram odmah napraviti pritisak, {to mi se isplatilo. Na `alost publike, me~ je bio kratak, ali je to za mene dobro ka`e Tursunov. (A. N.)

Premijer liga BiH za odbojka{e

Bosna - Br~ko 3:0

Uspje{an start tima iz Kalesije
Sala MS[ u Kalesiji. Gledalaca 300. Sudije: Senad Hela} i Armin Mujki}. Delegat: Zdravko Ru`elo. Rezultat: Bosna Br~ko 3:0 (25:11, 25:19, 25:18). BOSNA: Pelemi{, Idrizovi}, Turi}, M. Ali}, N. Ali}, Hukelji}, Burek, Mehmedovi}, Suljkanovi}, Be{li}, E. Ali}, Popovi}. Trener: Ned`ad Imamovi}. BR^KO: Markovi}, Simiki}, D`inovi}, Maksimovi}, Tatarevi}, Mitrovi}, Traki}, Mihajlovi}, Karamustafi}, Karanovi}. Trener: Edin Bakovi}. Samo je 60 minuta bilo dovoljno Kalesijcima da ostvare uvjerljivu pobjedu nad Br~acima u prvom kolu Premijer lige BiH za odbojka{e. Ve} nakon prvog seta, koji su dobili rezultatom 25:11, dali su do znanja gostima da nemaju {ta tra`iti u Kalesiji. F. S.

Turnir tenisera u Bombaju

Pred bokserski turnir u Tuzli

Prvi trofej Gaskea u sezoni
Francuski teniser Ri{ar Gaske (Richard Gasquet) osvojio je turnir u Bombaju nakon {to je u finalu pobijedio Belgijanca Olivijea Ro{ua (Olivier Rochus) sa 6:3, 6:4. Do prve titule u ovoj sezoni 14. igra~ svijeta i prvi nosilac do{ao je za sat i 26 minuta borbe. (M. T.)

Sti`u i bokseri iz Nigerije
Bokserski klub Giprom iz Tuzle po {esti }e put organizirati Memorijal „Aco Stankovi}“. Turnir po~inje sutra, a o~ekuje se nastup pedesetak takmi~ara iz osam dr`ava. Selekciji Bosne i Hercegovine ovo }e biti posljednja provjera pred odlazak u ^ikago na Svjetsko prvenstvo narednog mjeseca. - Dobili smo veliki broj prijava, a prvi put na turnir dolaze bokseri iz Nigerije, Kuvajta i Makedonije, uz na{e redovne goste iz Srbije, Hrvatske, Ma|arske i Slovenije - rekao je Mihrid`an Tur~inovi}, direktor BK Giprom. E. M.

Gaske: Trijumf nad Ro{uom

(Foto: AP)

42

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

sport

Tre}i poraz Braun{vajga
Njema~ki tim izgubio i duel protiv FMP-a
Teletovi}: Prvi trofej za Tau

Memorijalni turnir „Mirza Deliba{i}“ u ko{arci

U finalu {panskog Superkupa Tau keramika je o~ekivano uvjerljivo savladala doma}i Bilbao sa 85:73. Na{ ko{arka{ki reprezentativac Mirza Teletovi} proveo je na parketu 21 minutu i zabilje`io {est poena i tri skoka za pobjedi~ki sastav iz Vitorije. Doga|aj iz 28 minute finalnog me~a, kada se povrijedio ameri~ki centar D`ejms Singlton (James

Teletovi} {est poena, Bara} ostaje u ekipi

Tau keramika osvojila {panski Superkup

Singleton), odredio je sudbinu drugog Hercegovca u redovima „Kerami~ara“ - Stanka Bara}a. Naime, vodstvo Tau keramike i trener Neven Spahija su, nakon povrede Singltona, kojem predstoji du`a pauza, odustali od toga da biv{eg centra [irokog po{alju na posudbu pa }e Bara} sezonu ipak po~eti u jednoj od najja~ih {panskih ekipa. (V. B.)

Olimpijska dvorana Zetra u Sarajevu. Gledalaca 300. Sudije: Ilija Belo{evi} (Srbija), Hariz Bili} i Sa{a Babi} (BiH). Rezultat: Braun{vajg - FMP 63:74 (18:21, 20:16, 20:14, 5:23). BRAUN[VAJG: Rajt 4, Levi 6, Alen 8, Viser 15, Drevo 10, Stakmen 1, D`ons 4, [mit 3, Har~enkov 8, Kolmen 4, Friz. Trener: Emir Mutap~i}. FMP: Jeremi} 5, Stefanovi}, \erasimovi} 14, Erceg 8, Labovi} 14, Grkovi} 2, Lazi} 2, Ma~van 3, Proti} 13, Samard`iski 11, Raduljica, ^ovi} 2. Trener: Vlada Vukoi~i}. Ko{arka{i Braun{vajga okon~ali su nastup na Memorijalnom turniru „Mirza Deliba{i}“ sa tri poraza. Ekipa Emira Mutap~i}a je, nakon me~eva sa Bosnom i Fe-

Rezultati
Rezultati turnira: Fenerbah~e-Ulker - FMP 67:95, Bosna ASA BH Telecom - Braun{vajg 88:74, Fenerbah~eUlker - Braun{vajg 82:63, Bosna ASA BH Telecom - FMP 79:73, Braun{vajg - FMP 63:74, Bosna ASA BH Telecom - Fenerbah~e-Ulker - sino}.
Gu`va pod ko{em Braun{vajga
(Foto: F. Fo~o)

Nakon {to je ubacio ~etiri poena za Olimpiju u pobjedi nad prvakom Heliosom u Superkupu Slovenije za ko{arka{e, bh. kapiten Jasmin Huki} postigao je ~ak 35 ko{eva protiv izraelskog Hapoela u prijateljskoj utakmici. Ljubljan~ani su slavili s visokih 99:77, a Huki} je dodao jo{ {est skokova i tri asistencije. Zanimljivo je da je protiv Hapoela u dresu „Zmaj~eka“ debitirao i slovenski reprezentativac Goran Dragi~, koji je pod ugovorom sa {panskom Tau keramikom, ali }e sezonu provesti na posudbi u Olimpiji. (V. B.)

Huki} sjajan protiv Hapoela

Bh. kapiten u{ao u formu

nerbah~e-Ulkerom, izgubila i duel sa FMP-om. Ve}i dio susreta Braun{vajg je imao rezultatsku prednost, ali su Beogra|ani u posljednjem periodu preuzeli vodstvo, dvije minute prije kraja poveli sa

69:62 i pobjednik je bio rije{en. Zanimljivo je da su igra~i Braun{vajga u posljednjih deset minuta postigli samo pet poena. U posljednjem me~u turnira, koji je odlu~io o prvom mjestu, sino} su igrali Bosna i Fenerbah~e-Ulker. E. J.

Karijeru sam po~eo u Bosni
Treneri mla|ih kategorija rekli su da nisam potencijal kakav tra`e
Huki}: Postigao 35 poena

Mirsad Turkd`an, najve}a zvijezda turske ko{arke

Iz rodnog Novog Pazara Mirsad Jahovi} je do{ao u Sarajevo 1991. kao talentirani 15-godi{njak. [esnaest godina kasnije, u glavni grad BiH, gdje njegov Fenerbah~e-Ulker nastupa na turniru „Mirza Deliba{i}“, vratio se kao Mirsad Turkd`an (Turkcan), jedno od najboljih evropskih krila i najve}ih zvijezda turske ko{arke u posljednjoj deceniji. U razgovoru za „Dnevni avaz“ Mirsad govori o karijeri koju je po~eo u sarajevskoj Bosni, a nastavio u Turskoj, gdje je, ka`e, zabilje`io skoro 300 nastupa za reprezentativne selekcije, zaigrao ~ak i u NBA ligi... - Mislio sam da }u ostati u Bosni, gdje sam po~eo karijeru. Upisao sam i Srednju zubote-

pred nama te{ka sezona - dodaje Turkd`an. U sezoni 1999/2000 oku{ao se i u NBA. Igrao je za Milvoki bakse i Njujork nikse. - Da bi ~ovjek uspio u NBA, mora do}i u pravi klub u pravo vrijeme. Sa mnom to nije bio slu~aj. Recimo, Niksi su na mojoj poziciji imali, prakti~no, Olstar postavu: D`onsona (Johnson), Sprivela (Sprewell), Toma-

Zaigrao i u NBA

Podr{ka Tanjevi}u

MVP Eurolige
Turkd`an: Vi{e od 300 nastupa za Tursku

Perspektivni i ekipa i trener
Turkd`an ka`e da Bosna ima izuzetno perspektivnu i ekipu i trenera. - Igra~i su solidni, imaju i odli~nog trenera. Zdovca sam veoma cijenio kao igra~a, a mislim da }e biti odli~an i kao trener. No, nije isto igrati doma}u ligu i ULEB kup. Mo`da }e nedostatak iskustva biti problem ekipi - ka`e Turkd`an.

hni~ku {kolu, ali su mi treneri mla|ih kategorija rekli da nisam potencijal kakav tra`e. Kako sam imao dosta ro|aka u Istanbulu, izabrao sam Tursku i po~eo trenirati u Efes Pilsenu. Kada se osvrnem, mislim da sam ostavio dubok trag i u turskoj i u evropskoj ko{arci. Igrao sam za velike klubove Efes, Ulker, Fenerbah~e, Dinamo Moskva, Sijenu... i osvojio dosta trofeja - ka`e Mirsad, koji u Feneru namjerava zavr{iti karijeru. - Kao jedan od starijih u ekipi, nastojim biti maksimalno od pomo}i treneru Tanjevi}u, jer je

Turkd`an je 2002. bio izabran za najboljeg (MVP) igra~a regularne sezone u ULEB Euroligi, dok je 2003. to priznanje dobio u drugoj fazi (Top 16). Najbolji skaka~ Eurolige bio je 2002. i 2003., a to je isto uspio i u prvenstvima Italije i Rusije. Osvojio je vi{e klupskih i reprezentativnih trofeja, uklju~uju}i srebrenu medalju na Evropskom prvenstvu 2001. godine. sa (Thomas), Kembija (Camby), ~iji su ugovori bili te{ki skoro 200 miliona dolara. Trener mi nije pru`io ni najmanju {ansu, a kako moj temperament nije mogao izdr`ati da stalno sjedim na klupi, vratio sam se u Evropu - rekao je Turkd`an. E. JESENKOVI]

sport
Kup EHF

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

43

Premijer liga BiH za rukometa{ice

Gold Club - Bosna (V) 37:37

Nova pobjeda Katarine
@eljezni~ar lako protiv Gora`da
Rukometa{ice Katarine su i nakon 3. kola sa stopostotnim u~inkom. Igra~ice Zorana Doki}a zaslu`eno su pobijedile Miru, dok je u drugom odigranom me~u @eljezni~ar bio bolji od Gora`da.

Remi za veliku nadu Viso~aka
Revan{ se igra u nedjelju
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Slovenije)
Modra dvorana u Kozini. Gledalaca: 800. Sudije: Lopez i Ramirez ([panija). Delegat: Imre (Hrvatska). Sedmerci: Gold Club 2 (1), Bosna 5 (4). Isklju~enja: Gold Club 6 min, Bosna 4 min. Rezultat: Gold Club Bosna (V) 37:37 (21:16). GOLD CLUB: Torlo (13 odbrana, 1 sedmerac), Svetel{ek 1 (1), Kora`ija 5, Ivanu{a, ^orovi} 5, Bo`i~, Martinc 3, Leli} 6, Kone~nik, [tefani~ 5, Stankovi} 4, Marki~evi~ 7, Er~ulj 1, Von~ina (3 odbrane). Trener: Vojko Lazar. BOSNA (V): Had`i} (11 odbrana, 1 sedmerac), Ze~evi}, Huselji}, Ahi}, Hurem, ^aki} 6 (1), Halilbegovi} 6, Sir}o 9, Mu{inbegovi} 1, [ahinovi} 6, Begagi} 2, Selimovi}, Mustafi} 7 (3), Memija (2 odbrane). Trener: Zdenko Antovi}. U prvoj utakmici drugog kola Kupa EHF u Kozini protiv Gold Cluba rukometa{i viso~ke Bosne ostvarili su odli~an rezultat. Slovenski tim je va`io za velikog favorita u ovoj utakmici. Od prve je

@eljezni~ar Gora`de 32:22
Sportska dvorana u Had`i}ima. Gledalaca 200. Sudije: Miroslav Rakar i Zoran Raca. Delegat: Milenko Turudi}. Sedmerci: @eljezni~ar 1 (0), Gora`de 3 (2). Rezultat: @eljezni~ar - Gora`de 32:22 (18:10). @ELJEZNI^AR: @iko, A. Muharemovi}, J. Muharemovi}, ]osovi} 7, Ahmethod`i} 3, ^ehaji}-Had`ovi} 6, Milanovi}, Sarajli} 5, M. Re{idovi}, D`anki}, Halilovi}, Hasibovi} 1, Merd`ani} 1, Pleh 9. Trener: Nedeljko [akota. GORA@DE: Kojadinovi}, Nujagi} 9, Ad`em Selmanovi} 4, Mehanovi}, Geca, Kubani}, Dervi{evi} 1, [ov{i} 1, Gabela 3, Zorlak, Dumani} 3, Mari} 1, Selmanovi}. Trener: Junuz Vlaj~i}. R. B.

Pleh: Najefikasnija u @elji

Sir}o: Postigao devet pogodaka

minute bio u vodstvu pa je tako u 11. minuti rezultat bio 9:5, a u 28. ve} velikih 20:13. ^inilo se da se Bosni ne pi{e dobro. No, do odmora je na{ tim uspio smanjiti na prihvatljivih pet golova razlike. U nastavku su Viso~aci napravili pravi preokret te, nakon serije od 9:1 u 47. minuti, do{li do prednosti od dva gola razlike (29:27). Gold

Club je uzvratio mini serijom od 4:0 da bi se u posljednjih deset minuta u{lo s 31:31. Do kraja se igra gol za gol, s tim da je Hurem imao posljednji {ut za pobjedu, ali je Torlo krajnjim naporom zaustavio udarac. Ovaj rezultat Bosni {irom otvara vrata tre}eg kola Kupa EHF, a revan{ u Visokom igra se u nedjelju. Dario BO@I]

Katarina - Mira 30:24
Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Gledalaca: 150. Sudije: Berislav Bo`i~i} (Novi Travnik) i Zdenko Slipac (Novi

Travnik). Sedmerci: Katarina 4 (4), Mira 2 (2). Isklju~enja: Katarina 6 minuta, Mira 6. Crveni karton: Jelena Torbica (Mira - 28. minuta). Rezultat: Katarina Mostar - Mira Prijedor 30:24 (16:11). KATARINA: Pa`in, Cvitkovi}, Mari} 8, Turudi} 3, Ga~i}, Pehar 1, Rajkovi} 3, Zadro 2, Orlovi}, ]avar 11, Bajagi}, Ljubas 2, Mikuli}, Krtali}. Trener: Zoran Doki}. MIRA: E. Bri{evac, Rajli}, J. Bri{evac, Iveti} 5, Stupar, D. Kunovac 2, Kisil-Kunovac 8, Kuzmanovi}, Torbica 2, Bogdanovi} 7, Damjanovi}, Kesar. Trener: Radoslav Kunovac. Ma. P .

Kup pobjednika kupova

Borac - Bolonja junajted 23:29

Tabela
Rezultati 3. kola: HAD@I]I: @eljezni~ar - Gora`de 32:22, DOBOJ: Doboj - @ivinice 28:30, MOSTAR: Katarina - Mira 30:26, BANJA LUKA: Borac - Zrinjski 50:20. Preostali me~evi: Gorica Iskra Jedinstvo (3. oktobar), Ilid`a Ljubu{ki (4. oktobar). Parovi 4. kola (5./6. oktobar): Gora`de - Mira, Ljubu{ki TC Katarina, @ivinice - Ilid`a, Jedinstvo - Doboj, Zrinjski - Gorica Iskra, @eljezni~ar - Borac.
1. Borac 2. @eljezni~ar 3. Katarina 4. Ljubu{ki TC 5. @ivinice 6. Mira 7. Ilid`a 8. Gora`de 9. Zrinjski 10. Jedinstvo 11. Gorica Iskra 12. Doboj 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 129:65 0 95:66 0 81:69 0 70:33 1 80:95 1 81:78 1 49:52 2 69:84 2 59:101 2 54:71 2 34:65 3 60:93 9 9 9 6 6 4 1 1 1 0 0 0

Doboj - @ivinice 28:30
Dvorana Srednjo{kolskog centra u Doboju. Gledalaca: 200. Sudije: Sa{a Pand`i} (Banjaluka) i Boris [atord`ija (Zenica). Delegat: Pero Mari} (Mostar). Sedmerci: Doboj 5 (3), @ivinice 8 (5). Isklju~enja: Doboj 2, @ivinice 8 minuta. Rezultat: Doboj - @ivinice 28:30 (14:16). DOBOJ: Bogdani}, Nari} 11, Goji} 6, Mi{anovi}, Ze~evi} 6 (2), Stoji}, Ninkovi} (17 odbrana, 3 sedmerca), Pani} 1, Sofi} 1, Ivanovi}, Polugi}, Filipovi} 3, Mom~i}evi}. Trener: Goran Stoji}. @IVINICE: To{anovi} (10 odbrana), M. Nuki} 2, ^ejvanovi} 10, Ku{mi}, Sarajli}, Alji}, Mujagi} 3 (1), A. Nuki} 3, Kamari} 9 (4), Suljanovi} (8 odbrana, 1 sedmerac), Pejku{i}, Mavrovi}, Zup~evi} 3. Trener: Ibrahim Hamidovi}. G. S.

Banjalu~ani nemo}ni protiv italijanskog tima
Gosti vodili tokom cijelog susreta
Sportska dvorana Borik u Bajoj Luci. Gledalaca: 2.000. Sudije: Radoslav Kavuli} (Slova~ka) i Libor Skru`nji (^e{ka). Delegat: Teodor [teger (Slovenija). Sedmerci: Borac 5 (3), Bolonja junajted 5 (3). Isklju~enja: Borac 6 minuta, Bolonja junajted 12 minuta. Crveni karton: Nikolas Lumelo (Bolonja junajted), tre}e isklju~enje u 60. minutu. Rezultat: Borac - Bolonja junajted 23:29 (10:13). BORAC: \udurovi} (10 odbrana, 1 sedmerac), [kori} 1, Mali} 2, Brankovi}, Pucarevi}, Rakocija 2, Srdi}, D. Un~anin 4, Raca 1, Pavlovi} 4, Mulabdi} (5 odbrana, 1 sedmerac), Miki} 4 (2), B. Un~anin 3, Goli} 2. Trener: Abas Arslanagi}. BOLONJA JUNAJTED: Petinari (22 odbrane, 1 sedmerac), Montalto 3, Di Leo 2, Majone 3,

Prvenstvo BiH u sjede}oj odbojci

Spid na prvom mjestu
Rakocija {utira na gol Bolonje
(Foto: S. Kotara{)

Poraz „Osica“ u Holandiji
U prvom susretu 2. kola Kupa EHF na gostovanju u Holandiji rukometa{ice banjalu~kog Borca pora`ene su od doma}e ekipe Van der Vort s 29:25. „Osice“ }e igrati revan{-utakmicu 6. oktobra u Banjoj Luci.

Majnov 2 (1), Pardale{ 2, Lumelo 3, Raupenas 11, Siroti} 1, ^e{o, Sampaolo (1 odbranjen sedmerac), D`aniboni, [tefan, Karara 2 (2). Trener: \ovani Tedesko. Prvi put nakon nepunih 28 godina, rukometa{i Borca do`ivjeli su u Boriku poraz u utakmici nekog evropskog kuptakmi~enja. Tre}eg marta 1980. je slavio Bern s 21:20, a u subotu nave~er to je po{lo za rukom Bolonja junajtedu. Italijani su u prvom me~u drugog kola Kupa pobjednika kupova savr{eno dobro iskoristili sve Bor~eve slabosti, kojih je na ovoj utakmici bilo i previ{e, te s

uvjerljivih 29:23 skoro osigurali prolazak u tre}i krug takmi~enja. Sama uvertira me~a bila je veli~anstvena: skoro 2.000 gledalaca ovacijama je do~ekalo povratak Neboj{e Goli}a u mati~ni klub i sve je bilo spremno za spektakl, koji je, na`alost, izostao, bar kada su rukometa{i Borca u pitanju. Zato Italijani nisu bili previ{e impresionirani. Odli~no su otvorili me~ te ve} u {estoj minuti imali prednost od 3:0. I vi{e je nisu ispu{tali. Revan{me~ je na rasporedu u subotu u Bolonji. S. K.

Spid je, nakon 11 kola, zadr`ao maksimalan u~inak s isto toliko pobjeda. U ovom kolu Spid je u Zenici savladao Zenicu 92 s 3:0. Fantomi su u gostima bili bolji od Drine s 3:0. Rezultati 11. kola: Zavidovi}i - Kakanj 92 3:0, Sinovi Bo-

sne - 15. maj 3:1, Bosna - Tigar 119 3:2, Zenica 92 - Spid 0:3, Drina - Fantomi 0:3. Poredak: Spid 33, Fantomi 30, Sinovi Bosne 21, Zenica 92 21, Zavidovi}i 19, Drina 13, Kakanj 92 8, Tigar 119 7, 15. maj 6, Bosna 5. A. N.

Zavr{en ITF teniski turnir u Mostaru

Skenderovi} pokazao najvi{e
Vjekoslav Skenderovi} iz Hrvatske pobjednik je Prvog me|unarodnog ITF teniskog turnira iz serije Futuresa „HT Eronet Mostar Open 2007“. U finalnom me~u Skenderovi} je kao peti nosilac u dva seta savladao {estog, Holan|anina Metjua Midelkopa (Matwea Middelkoop) sa 6:2, 6:4. Uspje{an organizator Prvog Futuresa za tenisere bio je Teniski klub Mostar, a nagradni fond turnira iznosio je 15.000 dolara. Skenderovi}u je pripao ~ek od 1.950 dolara. F. I.

44

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

45

Trener Jovica Elezovi} zadovoljan

Dobra odbrana klju~ pobjede
Na po~etku smo imali problema zbog velikog pritiska, ka`e kormilar „Studenata“
Nakon utakmice, trener Jovica Elezovi} morao je biti zadovoljan. Njegovi su igra~i savladali dva protivnika: pritisak publike i neizvjesnosti prvog me~a te, naravno, svog protivnika, kojeg su mnogi podsvjesno potcjenjivali. - ^estitao bih svojim igra~ima koji su uspjeli izvojevati pobjedu i protivni~kima koji su igrali vrlo korektno i kouspjeli smo ostvariti rezultatsku prednost koju smo o~uvali do kraja. U su{tini, zadovoljan sam igrom do 50. minute, kada smo imali 12 razlike - kazao je Elezovi}. Njegov kolega iz Me{kova pohvalio je na{eg prvaka. - Bosna je danas bila bolja, igrala je na evropskom nivou i zaslu`eno pobijedila. Mi smo dobro u{li u me~, ali je kasnije

46

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

sport

Sa me~a u Skenderiji: Martinovi} {utira na gol Bjelorusa

(Foto: A. Berbi})

Liga prvaka za rukometa{e „Studenti“ startali pobjedom

Elezovi} daje upute Divkovi}u: ^estitke igra~ima

(Foto: F. Krvavac)

Furiozno drugo poluvrijeme
Od 30. do 40. minute na{ {ampion serijom 8:1 prelomio me~ u svoju korist
Trijumfom nad Me{kov Brestom ekipa Bosna Lido osiguranja zapo~ela je ovogodi{nje izdanje rukometne Lige prvaka. Mada su svi prije utakmice sa sigurno{}u bili uvjereni da }e „Studenti“ bez problema rije{iti prvu evropsku prepreku, po~etak to nije nagovje{tavao.

Kapisoda: Hvala navija~ima
- Ekipa kojoj je cilj plasman u drugi krug mora konstantno pobje|ivati, zato od ovoga ne smijemo praviti euforiju. Zahvalio bih publici koja je napravila spektakl i nosila nas do trijumfa. Sada se okre}emo utaji u svojim redovima imaju nekoliko izuzetnih pojedinaca. Na po~etku smo imali problema zbog velikog pritiska i ~injenice da tokom priprema nismo igrali previ{e jakih utakmica. Ipak, uz dobru igru u odbrani i raspolo`enog [abanovi}a, kmici sa Segedom. U gostima, tako|er, moramo napadati. I kada bismo uzeli bod sa strane uz sve pobjede u Skenderiji, mislim da bismo bili vrlo blizu cilja - kazao je najefikasniji igra~ Petar Kapisoda. do{lo do pada. Napravili smo, zaista, mnogo gre{aka, me|utim, mislim da }emo iz me~a u me~ biti bolji, jer smo tek na po~etku. @elim Bosni sve najbolje i, naravno, plasman u drugi krug Lige prvaka - kazao je Savko. A. ^.

Prevelik pritisak
Vidjelo se da je prevelik pritisak bio uteg na le|ima sarajevskim igra~ima pa su zbog toga s primjetnom dozom nesigurnosti u{li u me~. U duelu dvije izuzetno sna`ne odbrane Me{kov je postigao prvi gol, a potom je Kapisoda iskoristio dva kontranapada, nakon ~ega se igralo gol za gol. U 12. minuti Bosna je prvi put oti{la na dva razlike (5:3) da bi ~etiri minute kasnije Martinovi} ponovo istr~ao kontru i pogodio za tri razlike (7:4). Tokom prvih dvadesetak minuta najja~e oru`je „Studenata“ bili su upravo kontranapadi, dok bi akcije na postavljenu odbranu bile neuspje{ne. Ipak, u 19. minuti Harmandi} je prvi put izgradio prostor za Anisimova, ~ija je bomba zavr{ila u ra{ljama gola Krajnova. Nakon dobrog perioda doma}ih igra~a, Bjelorusi su malo do{li

Ostali rezultati rukometne Lige prvaka

Remi Vezprema i Celja uz tri pogotka Terzi}a
Nakon {to je me~evima Ademar Leon - Zagreb CO (29:25) i Portland - Gudme (28:28) u srijedu otvoreno ovogodi{nje izdanje Lige prvaka za rukometa{e, u protekla ~etiri dana {irom Evrope je odigrano jo{ 15 utakmica, ne ra~unaju}i ju~era{nji susret Bosne i Me{kova. Celje Pivovara La{ko izborila je remi u Vezpremu uz tri gola na{eg Mirsada Terzi}a. Rezultati 1. kola Lige prvaka: GRUPA A: Astrahan - Ivri 29:22, Karvina - Barcelona 20:35. GRUPA B: Monpelje - Kil 32:34, Hamarbi - Konstanta 33:25. GRUPA C: Ademar Leon - Zagreb CO 29:25, Vardar - [afhauzen 27:26. GRUPA D: Tatran Pre{ov - Bregenc 31:26, Portland San Antonio Gudme 28:28. GRUPA E: Zaporo`je ^ehovski medvedi 20:32, Hamburg - Viborg 35:26. GRUPA F: Vezprem - Celje PL 24:24,

Harmandi} u prodoru

sebi. [abanovi} je u 26. minuti kod rezultata 10:8 skinuo dva zicera, potom se oti{lo na 13:8

da bi nekoliko skundi prije kraja Me{kov pogodio za kona~an rezultat prvog dijela.

Bosna LO 28:20 Me{kov Brest
Dvorana „Mirza Deliba{i}“ KSC Skenderija. Gledalaca: 3.000. Sudije: Holger Flaj{ i Jirgen Riber (Njema~ka). Delegat: Kamer Metalari (Makedonija). Sedmerci: Bosna 6 (5), Me{kov 6 (3). Isklju~enja: Bosna 6, Me{kov 8 minuta. Rezultat: Bosna Lido osiguranje - Me{kov Brest 28:20 (13:9). BOSNA LO: [abanovi} (14 odbrana, 2 sedmerca), Grahovac (4 odbrane, 1 sedmerac), Martinovi} 2, Veselinov, Veselinovi}, Harmandi} 2 (1), Anisimov 5, Ja{ki} 2 (1), Stevanovi} 1, Toromanovi} 4, Jonovski 1, Divkovi} 1, Jahi}, Kapisoda 10 (3). Trener: Jovica Elezovi}. ME[KOV BREST: Krajnov (13 odbrana, 1 sedmerac), Sokolovski (5 odbrana), Mo~alov 1, Haro{ka, Ostrovski 1, Filipov 2, Nehaj~ik 2, Kiriljenko 2, Naganov, Bo~arnjikov 2, Usa~ov 3 (1), Hizejev 1, Zelinski 3 (1), Hromljiko 3 (1). Trener: Vladimir Savko.

Peta brzina
U drugom su poluvremenu istr~ale sasvim dvije razli~ite ekipe. Trebalo je samo nekoliko minuta da se po~etno uvjerenje publike o snazi Bjelorusa pretvori u dijametralno suprotan stav. Za deset minuta, najvi{e zahvaljuju}i Kapisodi i Anisimovu, Bosna je ubacila u petu brzinu i serijom 8:1, prakti~no, rije{ila pitanje pobjednika. „Studenti“ su dolazili i na 12 razlike (24:12, 25:13), ali je Me{kov u posljednjim minutama iskoristio opu{tenost na{eg prvaka te postavio kona~nih 28:20. A. ^ULI]

Karabati}: Povrijedio rame

Valur - Gumersbah 24:33. GRUPA G: Flensburg - Sijudad Real 26:34, Zaglebije Lubin - Dramen 31:32. GRUPA H: Bosna Sarajevo - Me{kov Brest 28:20. Me~ Gorenje Velenje - Pik SeA. ^. ged igra se 3. oktobra.

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

47

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi} spec. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550, mob. 061 177 630
GRBAVICA, Ul. B. Muteveli}a 30

NOBEL CORPORATION
Blajbur{kih `rtava 27 d, Mostar Bosna i Hercegovina Tel. +387 (0)36 32 80 44 Fax +387 (0)36 32 05 56 Mob. +387 (0)63 31 26 05 E-mail: nobel.mostar@tel.net.ba www.nobel.ba

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA

Sarajevo Dr. Fetaha Beæirbegoviæa 35a Tel./Fax: 033/654 780 Mob.: 061/141 917

AB
Nudi vam:
-kompletan internisti~ki pregled -laboratorijska dijagnostika -ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG

Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23 T 660-635, 716-200 el.:

48

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Bosansko-podrinjski kanton Gora`de OP]INA GORA@DE Op}insko vije}e Na osnovu ~lana 21. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 49/05), Sekretar Op}inskog vije}a Op}ine Gora`de, objavljuje

UNIPROMET DD - SARAJEVO, ul. Marka Maruli}a br. 2.

INTERNI OGLAS
za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika u Op}inskoj slu`bi za poslove Op}inskog vije}a Op}ine Gora`de 01. Vi{i referent za organizacione poslove Op}inskog vije}a u Op}inskoj slu`bi za poslove Op}inskog vije}a 1 (jedan) izvr{ilac 01. Opis poslova i radnih zadataka: u~estvuje u pripremanju sjednica Op}inskog vije}a, sre|uje i kompletira materijale za vije}nike Op}inskog vije}a i stara se o blagovremenom otpremanju materijala, stara se o prikupljanju materijala za izradu Programa Op}inskog vije}a, vodi zapisnik na sjednicama Op}inskog vije}a i radnih tijela Op}inskog vije}a, stara se o prikupljanju i ~uvanju dokumentacionog materijala od zna~aja za rad Op}inskog vije}a, obavlja sve daktilografske poslove za potrebe Op}inskog vije}a, prati rad komisija i vodi zapisnike i evidencije istih, obezbje|uje potrebne uslove za nesmetan rad ra~unara, izra|uje razne obrasce za potrebe Op}inskog vije}a, obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadle`nost od strane Sekretara i Predsjedavaju}eg Op}inskog vije}a. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: - SSS/IV stepen, tehni~kog smjera - Najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva - Polo`en stru~ni ispit - Poznavanje rada na ra~unaru - Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 1. Prijava sa kra}om biografijom, brojem telefona, 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte; 3. Diploma o zavr{enoj srednjoj {koli i svjedo~anstvo zavr{nog razreda; 4. Uvjerenje od Op}inskog i Kantonalnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca); 5. Potvrda o radnom iskustvu nakon zavr{ene srednje stru~ne spreme; 6. Dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namje{tenika; 7. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; 8. Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru; 9. Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten-a iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji odnosno u BiH; 10. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en-a odredbom ~lana IX 1. Ustava BiH. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Napomena Shodno ~lanu 21. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u FBiH, pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namje{tenici iz organa Dr`avne slu`be svih nivoa vlasti u Federaciji. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja internog oglasa, putem po{te preporu~eno na adresu: Op}ina Gora`de ul. Mar{ala Tita br. 2 sa naznakom „Interni oglasa za popunjavanje upra`njenog radnog mjesta namje{tenika u Op}inskoj slu`bi za poslove Op}inskog vije}a Op}ine“. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

OGLAS
I ZA PRIJEM NOVIH UPOSLENIKA 1. KROJA^ Uslovi: KV, VKV ili SSS, sa radnim iskustvom na poslovima kroja~a najmanje 3 godine 2. ARHITEKTONSKI TEHNI^AR Uslovi: SSS, poznavanje rada na ra~unaru (Auto-cad) radno iskustvo na poslovima projektovanja plo~astog namje{taja 3. EKONOMSKI TEHNI^AR Uslovi: SSS, poznavanje rada na ra~unaru i radno iskustvo najmanje 3 godine na poslovima u ra~unovodstvu 4. Voditelj predstavni{tva dru{tva na Tuzlanskom kantonu Uslovi: SSS, V[S ili VSS, nije obavezno radno iskustvo, spremnost na timski rad.
Prednost }e imati kandidati sa: radnim iskustvom, adekvatnom stru~nom spremom, jakom voljom za korektan i timski rad, prekovremeni i kreativni rad. Molimo uz prijavu dostaviti detaljnu biografiju i obavezno navesti redni broj radnog mjesta za koje se javljate. Na telefon ne dajemo informacije. Prijave slati po{tom ili predati li~no u zgradi Poslovnog centra UNIPROMET u Sarajevu ulica Marka Maruli}a br. 2. Oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objave. NAPOMENA: Dokumenta ne vra}amo, slati kopije. II ZA ZAKUP POSLOVNO-SKLADI[NOG PROSTORA Potreban poslovno-skladi{ni prostor u Tuzli za obavljanje veleprodajne i maloprodajne djelatnosti i to zatvoreni cca 300-500 m2 i otvoreni cca 500-1000 m2, uz nesmetanu mogu}nost prilaska teretnih vozila i upotrebe vilju{kara. Prijave slati u pismenom obliku na adresu ili fax.

AVANTI d.o.o. Branilaca Sarajeva br. 4 SARAJEVO Tel. 033/203-881 za popunu radnih mjesta 1. Voza~ „C“ kategorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 2. Trgovac u veleprodaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 3. Referent za analizu i marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 4. Administrativni radnik sa poznavanjem knjigovodstveno-ra~unovodstvenih poslova . . . . .1 izvr{ilac USLOVI: Za radno mjesto pod 2 SSS sa poznavanjem asortimana rezervnih dijelova, autokozmetike i autopotro{nog materijala Za radno mjesto pod 3 VSS ili V[S ekonomskog smjera sa poznavanjem rada na ra~unaru, OFFICE paket, operativnih sistema, WINDOWS - XP poznavanje grafi~kih alata PHOTO SHOP i COREL. , Za radno mjesto pod 4 VSS ili V[S ekonomskog smjera Za sva radna mjesta kandidati treba da ispunjavaju op}e i posebne uslove predvi|ene Zakonom o radu. Uz prijavu kandidati su na gore navedenu adresu du`ni dostaviti: - KOPIJU DIPLOME O ZAVR[ENOJ STRU^NOJ SPREMI - KOPIJU LI^NE KARTE I VOZA^KE DOZVOLE - KRATKU BIOGRAFIJU I KONTAKT TELEFON Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

KONKURS

Na osnovu odluke firma „MAK COMPANY“ d.o.o. Gora`de raspisuje

OGLAS
Za prodaju putem javnog nadmetanja sistemom zatvorenih ponuda: - polovnih cisterne za propan-butan - teglja~i RABA - cisterna za te~na goriva 12 kom. 4 kom. 2 kom.

Ponude }e se prikupljati do 10.10.2007. godine do 12:00. Ponu|ena roba se mo`e pogledati u krugu firme od 03.10.2007.godine u terminu od 9:00 do 16:00 h. Informacije i opis ponu|enih predmeta prodaje, metodi prodaje mo`ete dobiti na: Tel: +387 38 240 720 Mob: + 387 61 557 755 Fax: +387 38 240 721 Ponude }e se otvarti 10.10.2007 godine u 12:00 h.

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

49

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD ^APLJINA Broj: 07 53 Mal 006508 07 Mal ^apljina, 12. 9. 2007. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: Eronet - HT Mobilne komunikacije d.d. Mostar Tu`eni: SANJA PAVLOVI], Mostar, Zrinski Frankopana 21 Radi: duga, vsp. 482,68 KM

PRESUDA ZBOG PROPU[TANJA
Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos gla-

vnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 482,68 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 240,18 KM po~ev od 16. 5. 2006. godine pa do isplate, na iznos od 223,00 KM, po~ev od 16. 06. 2006. godine pa do isplate, na iznos od 19,50 KM po~ev od 16. 07. 2006. g. pa do isplate, te nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 81,00 KM, sve u roku od 30 dana. Ovim putem se tu`enoj Sanji Pavlovi} iz Mostara, Z. Frankopana 21 dostavlja presuda protiv koje nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e u roku od 8 dana podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348 st. 3 ZPP-a). Sudac Marija [imi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 Mal 906054 04 Mal Mostar, 17. 09. 2007. godine Tu`ilac: ERONET DOO MOSTAR Tu`eni: MLADEN ^OV^I], Ul. kralja Zvonimira 15 b, Mostar Radi: isplate v.sp: 240,96 KM

OGLAS
dostava tu`be tu`enom Mladenu ^ov~i}u iz Mostara Tu`ilac je 30. 9. 2003. godine, podnio tu`bu kojom tra`i da se obave`e tu`eni da plati dug u iznosu od 240,96 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev{i od da-

na dospije}a ra~una, pa do isplate, kao i da tu`eni nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Tu`ilac predla`e i dono{enje presude zbog propu{tanja. Du`an je tu`enik u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje, ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. Sudija Tatjana Mijatovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD ^APLJINA Broj: 07 53 Mal 003249 05 Mal ^apljina, 19. 09. 2007. godine

OGLAS
Tu`itelj: Croatia osiguranje d.d. Ljubu{ki Tu`enik: Smiljko Juri}, Zabrdalje 14 ^apljina Radi: isplate duga Vsp. 700,00 KM

PRESUDA ZBOG PROPU[TANJA
Du`an je tu`enik Smiljko Juri} na ime regresnog duga isplatiti tu`itelju Croatia osiguranje d.d. Ljubu{ki iznos od 700,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 22. 9. 2000. godine pa do kona~ne isplate pod prijetnjom ovrhe, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 101,00 KM, sve u roku od 15 dana. Ovim putem se tu`eniku SMILJKO JURI], Zabrdalje 14, ^apljina, dostavlja presuda protiv koje nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e u roku od 8 dana podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 3. ZPP-a). Sudac Marija [imi}

NOVO I EKSKLUZIVNO U BiH 100% DJELOTVORNO I PRIRODNO AQUA DETOX - MASA@A - PANTHERMAL®
Upotreba kod: - slabe cirkulacije - reumatizma - dijabetesa - celulita - bubre`nih oboljenja - masnoæa u krvi..... REZULTATI VIDLJIVI VAŠIM OÈIMA

AQUA WELLNESS CENTAR
Te{anjska 3b Sarajevo Tel: +387 33 55 11 00, 033 55 11 02

50

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz
Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo Podru`nica „Elektrodistribucija“, Sarajevo

BH TELECOM dd Sarajevo, Obala Kulina bana 8
Obavje{tavamo sve zainteresirane ponu|a~e da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo u Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine broj 71/07, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik br. 49/04, 19/05 i 52/05), objavila:

JAVNA NADMETANJA PO OTVORENOM POSTUPKU
za izbor najpovoljnijih ponuda

OBAVJEŠTAVA
Da je u „Službenom glasniku BiH“ broj 71 od 24.09.2007. godine, stranica LXXX do LXXXIII objavljeno:

➢ 107-OP-002/07 „Materijal i oprema za remont transformatora“ ➢ 107-OP-003/07 „Nabavka materijala i usluge odr`avanja TK, SDNiU i TK opreme“
LOT 1 - Nabavka materijala za odr`avanje TK opreme LOT 2 - Usluge odr`avanja TK i SDNiU opreme LOT 3 - Usluge odr`avanja IT opreme Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~estvovanje u Javnom nadmetanju du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na faks +387 33 75 15 75. Detaljne informacije i uslovi za u~e{}e su navedeni u zvani~nom Obavje{tenju. Ostale dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenog broja faksa ili na telefon broj +387 33 75 14 95, na Web stranici „Slu`benog glasnika BiH, odnosno na Web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba)

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Broj: 02-470/07 – Nabavka sistema prenosa za povezivanje GSM baznih stanica i optimizacija mreže za 2007. godinu - ponovno obavještenje za LOT3; Broj: 06-12620/07 – Nabavka ure aja za agregacijsko/distribucijski dio IP mreže (MAN mreža). Dodatne informacije se mogu dobiti na web stranicama www.bhtelecom.ba i www.javnenabavke.ba.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}ina Stari Grad Sarajevo Op}inski Na~elnik

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Municipality of Old Town Sarajevo Municipality Mayor

Na osnovu ~lana 5. i 6. Zakona o javnim preduze}ima („Sl. novine FBiH“, br. 8/05), ~lana 284. Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine FBiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03 i 68/05), i ~lana 39. Statuta Dru{tva, Nadzorni odbor „TR@NICE-PIJACE“ d.o.o. Mostar raspisuje

Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/00), ~lana 43. Zakona o sportu Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 11/01), te ~lana 36. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/98, 17/99 i 21/04) i Odluke o okvirnim kriterijima za upotrebu sredstava teku}ih grantova nevladinim i neprofitnim organizacijama iz Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/06) Na~elnik Op}ine Stari Grad Sarajevo raspisuje,

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE 3 (TRI) ^LANA ODBORA ZA REVIZIJU 1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje 3 (tri) ~lana Odbora za reviziju „Tr`nice-pijace“ d.o.o. Mostar. 2. Predlaganje kandidata za sastav odbora za reviziju izvr{it }e Nadzorni odbor, a imenovanje Skup{tina Dru{tva na svom narednom zasjedanju. 3. Mandat ~lana Odbora za reviziju traje 4 (~etiri) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 4. Kandidati su du`ni ispunjavati slijede}e uslove. A. OP]I da je dr`avljanin BiH, (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci), da se na njega ne odnosi ~lan IX.I. Ustava BiH, (dokaz: ovjerena izjava kandidata), da nije na funkciji u politi~koj stranci, (dokaz: ovjerena izjava kandidata), da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda ne starije od tri mjeseca, e. da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja, f. da nije izabrani du`nosnik, nositelj izvr{nih du`nosti ili savjetnik izabranim du`nosnicima i nosiocima izvr{nih du`nosti (dokaz: ovjerena izjava kandidata), g. da nema direktni ili indirektni finansijski interes u Dru{tvu, (dokaz: ovjerena izjava kandidata), h. da nije zaposlen, niti ~lan Nadzornog odbora ili Uprave u Dru{tvu, (dokaz: ovjerena izjava kandidata), i. da nije istovremeno ~lan Odbora za reviziju vi{e od dva privredna dru{tva, (dokaz: ovjerena izjava kandidata). 5. POSEBNI a. VSS - visoka stru~na sprema - ekonomskog smjera (dokaz: ovjerena kopija diplome), b. najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima finansija i ra~unovodstva, (dokaz: potvrda o radnom iskustvu), c. stru~na znanja iz djelatnosti Dru{tva i upu}enost u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja privrednih dru{tava. 6. Kandidati koji se blagovremeno prijave i budu ispunjavali tra`ene uslove bit }e pozvani na intervju. 7. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon ili e-mail adresu. 8. Uz prijave kandidati trebaju dostaviti i dokaze navedene pod ta~kom A. op}i uslovi i pod B. posebni uslovi. Prijave na javni konkurs, sa tra`enom dokumentacijom, kandidati treba da dostave li~no ili preporu~enom po{tom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, na adresu: „Tr`nice-pijace“ d.o.o. Mostar, Mala Tepa bb 88104 Mostar - za Nadzorni odbor, sa naznakom: (Prijave na javni konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju - ne otvarati). Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. a. b. c. d.

JAVNI POZIV
NEPROFITNIM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA, EKOLOGIJE, HUMANITARNOG RADA, TEHNI^KE KULTURE I SL.), POTENCIJALNIM KORISNICIMA BUD@ETSKIH SREDSTAVA, DA PRIJAVE PROJEKTE ILI PROGRAME KOJI ]E SE FINANSIRATI IZ BUD@ETA OP]INE STARI GRAD SARAJEVO U 2008. GODINI 1. Prijave trebaju da sadr`e: Naziv i opis projekta Ciljeve projekta Ciljne grupe i podru~je implementacije Na~in realizacije projekta Nosioci projekta Finansijski plan projekta, uz analiti~ki prikaz prihoda (~lanarina, finansiranje drugih nivoa vlasti, donacije, sponzorstvo...) Izvje{taj o utro{ku sredstava bud`etskih korisnika u 2007. godini Ovjerena kopija registracije organizacije Ovjeren spisak uposlenika prijavljenih kod PIO/MIO anga`ovanih na realizaciji projekta 2. Prijave dostaviti na adresu OP]INA STARI GRAD SARAJEVO Slu`ba za privredu, obrazovanje kulturu i sport 71000 SARAJEVO Zelenih beretki 4 Rok za podno{enje prijava je 31. oktobar 2007. godine. Nepotpune, neblagovremene i neprotokolisane prijave se ne}e razmatrati. Sve informacije vezane za kandidiranje mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 12,00 sati u sobi 610, {esti sprat objekta „A“, ili putem telefon 282 384 i 282 382.
Sarajevo, Zelenih beretki 4, fax: 205-777, centrala: 282-300 Slu`ba za: Urbanizam i stambene poslove 282-335; Komunalne poslove i investicije 282-411; Privredu, obrazovanje, kulturu i sport 282-359; Finansije 282-343; Imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar 282-316; Inspekcijske poslove 282-318; Bora~ko-invalidsku i socijalnu i zdravstvenu za{titu, izbjegla i raseljena lica 282-368; Op}u upravu i lokalnu samoupravu 282-357; CZ 237-363; Odnose sa javno{}u 282-385 www.starigrad-sarajevo.ba

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo obavje{tava da je u „Slu`benom glasniku BiH“ broj 71 stranica IL od 24. 09. 2006. godine objavljeno

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, obavje{tava da su u „Slu`benom glasniku BiH“ broj 71. stranice LXXIII, LXXII i LXX od 24. 9. 2007. godine objavljena

OBAVJE[TENJA O NABAVCI
Nabavka vodovodnog materijala 1. Obavje{tenje br. 82/07 - Lot 1: Vodovodne daktilne cijevi - Lot 2: Daktilni fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom 2. Obavje{tenje br. 83/07 - Lot 1: Vodovodne armature za mre`u - Lot 2: Vodovodne armature za objekte 3. Obavje{tenje br. 84/07 - Lot 1: Spojnice od nehr|aju}eg ~elika i daktilne flex (multijoint) spojnice - Lot 2: Materijal za priklju~ke - Lot 3: ^eli~ne pocin~ane cijevi i fitinzi - Lot 4: Spojni materijal, vijci, dihtunzi i olovo - Lot 5: Materijal za ku}ne instalacije Pozivaju se sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke da dostave svoje ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06) i Obavje{tenjem o nabavci. Kontakt osoba: Halilovi} Admir, dipl. ing. ma{. Tel. 033 649-932

OBAVJE[TENJE O NABAVCI br. 49/07-P
Nabavka impulsnih volumetrijskih vodomjera, putem otvorenog postupka Pozivaju se sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke da dostave svoje ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 49/04) i obavje{tenjem o nabavci. Kontakt osoba: Adilovi} Nazif, dipl. ing. ma{. Tel. 033 237-655

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

51

OP]INSKI SUD MOSTAR Broj predmeta: 07 58 P 900914 04 P MOSTAR, 18. 05. 2007. OP]INSKI SUD MOSTAR, sudija AZRA KERE[, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja CROATIA OSIGURANJE, d.d. LJUBU[KI, protiv tu`enog KARLO BILOS iz ^itluka, radi isplate, vrijednost spora 5.319,12 KM, van ro~i{ta, dana 18. 05. 2007., donio je slijede}u

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Du`an je tu`enik na ime regresnog duga, isplatiti tu`itelju iznos od 5.319,12 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od 13. 12. 2001. godine, pa do kona~ne isplate, te naknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 304,00 KM, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Obrazlo`enje Tu`bom od 18. 11. 2004. godine, tu`itelj je zatra`io da Sud, nakon provedenog postupka donese odluku kao u izreci,

odnosno, da ukoliko tu`eni ne dostavi u zakonskom roku odgovor na tu`bu, donese presudu zbog propu{tanja. Obzirom da je navedena tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor objavljivanjem oglasa u Dnevnom avazu dana 17. 03. 2007. godine i smatra se dostavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Tu`eni u zakonskom roku od 30 dana nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, to je sud u smislu odredbe ~lanova 182. i 183. Zakona o parni~nom postupku - ZPP („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03), donio odluku kao u izreci. Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u smislu odredbe ~lana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 160,00 KM, takse na presudu u iznosu od 80,00 KM i tro{kova objavljivanja oglasa u iznosu od 64,00 KM, {to ukupno iznosi 304,00 KM. SUDIJA AZRA KERE[ POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 Ip 016900 98 Ip

OGLAS
ZVONIMIR BULI] sin Martina, ^itluk, bb IVAN BULI] sin Martina, ^itluk, bb MLADEN BULI] sin Martina, ^itluk, bb BRANKO I LJUBICA BULI] Pred ovim sudom u toku je izvr{ni postupak po prijedlogu tra`itelja izvr{enja UNICREDIT ZAGREBA^KE

BANKE DD MOSTAR, protiv FELIKS MB D.O.O. ^ITLUK, kao izvr{enika i Zvonimira Buli}, Ivana Buli} i Mladena Buli} kao zalo`nih izvr{enika, radi izvr{enja na nekretnini broj k.~. 1091/2 u naravi ku}a sa oranicom zv. „Vanica“ upisana u ZK Ul. br. 558, povr{ine 2000 m2 k.o. ^itluk, na kojoj ste i Vi jedan od suvlasnika. Obavje{tavate se u skladu sa ~l. 40. st. 3. Zakona o izvr{nom postupku da je sud donio rje{enje o izvr{enju na prednjoj nekretnini, pod broj Ip-77/98. od 21. 1. 1999. godine. Sudija Tanovi} Rabija

od 10.09. do 14.10.

Ramazansko sni`enje od 20%

52

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM OTVORENOG TENDERA
IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovi i Tehnoekonomska cjelina “Namještaj I sa Energetikom II”, Bosna i Hercegovina Radni ka br. 1 Zavidovi i Osnovna djelatnost: Proizvodnja ostalog namještaja (spava e sobe, dnevne itd.) Kapital koji se nudi: Državni kapital u nominalnom iznosu od 2.897.869,04 KM koji ini 100% osnovnog kapitala Tehnoekonomske cjeline nudi se ovim tenderom. Zaposleni: Tehnoekonomska cjelina ima ukupno 252 zaposlena radnika. Promet: Ukupan prihod Tehnoekonomske cjeline za prethodne dvije godine: - 4.384.957,00 KM (2005.godina) - 3.722.503,00 KM (2006. godina) Šansa za investiranje: - pedesetogodišnja tradicija u proizvodnji namještaja, - iskusna i kvalifikovana radna snaga, - kvalitet proizvoda prepoznatljiv na evropskom tržištu, - mogu nost nabavke sirovine iz neposredne blizine (pilanski kapaciteti) - veliki proizvodni kapaciteti, - zna ajne rezerve uredjenog otvorenog zatvorenog poslovnog prostora što omogu ava dalji razvoj, - obezbijedjena neophodna infrastruktura, cestovni i željezni ki pristup, - pokrivenost doma eg, evropskog i ameri kog tržišta sa proizvodima iz proizvodnog programa ove TEC.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM OTVORENOG TENDERA
IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovi i Tehnoekonomska cjelina “Pilana”, Bosna i Hercegovina Radni ka br. 1, Zavidovi i Osnovna djelatnost: Proizvodnja rezane gradje Kapital koji se nudi: Državni kapital u nominalnom iznosu od 15.362.713,41 KM koji ini 100% osnovnog kapitala Tehnoekonomske cjeline nudi se ovim tenderom. Zaposleni: Tehnoekonomska cjelina ima ukupno 402 zaposlena radnika. Promet: Ukupan prihod Tehnoekonomske cjeline za prethodne dvije godine: - 9.181.282,00 KM (2005.godina) - 7.828.883,00 KM (2006. godina) Šansa za investiranje: - stogodišnja tradicija u preradi, - iskusna i kvalifikovana radna snaga, - blizina sirovinske osnove (prostori ŠPD ZE-DO kantona) - veliki proizvodni kapaciteti, - zna ajne rezerve uredjenog otvorenog i zatvorenog poslovnog prostora što omogu ava dalji razvoj - obezbijedjena potrebna infrastruktura, cestovna i željezni ka komunikacija, - velika koncentracija potencijalnih kupaca pilanskih proizvoda u neposrednom okruženju (finalni pogoni, fabrika montažnih ku a i drugi).

Dalje informacije: Punu informaciju o tenderu (uklju uju i Informacioni memorandum, Pravila tendera, Obrazac ponude i Nacrt kupoprodajnog ugovora) može se dobiti pismenim zahtjevom Komisiji za provo enje tendera, uz uplatu 1.000,00 KM na ra un Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH na ime troškova tenderske dokumentacije. Potencijalni ponu a i moraju imenovati stranu u ije ime nastupaju. Posjete društvu mogu se organizirati nakon što se potpiše Izjava o povjerljivosti. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31.10.2007. godine do 16,00 sati . Kratki profil Tehno-ekonomske cjeline, Pravila tendera, Obrazac ponude, Izjava o povjerljivosti i Nacrt kupoprodajnog ugovora bit e postavljeni na web stranicu: www.apf.gov.ba Kontakt osoba: Fikret Tali Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Alipašina 41 Sarajevo, BiH, Tel: +387 33 212 884, Fax: +387 33 212 883, e-mail: apfbih@bih.net.ba; fikret.talic@apf.gov.ba

Dalje informacije: Punu informaciju o tenderu (uklju uju i Informacioni memorandum, Pravila tendera, Obrazac ponude i Nacrt kupoprodajnog ugovora) može se dobiti pismenim zahtjevom Komisiji za provo enje tendera, uz uplatu 1.000,00 KM na ra un Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH na ime troškova tenderske dokumentacije. Potencijalni ponu a i moraju imenovati stranu u ije ime nastupaju. Posjete društvu mogu se organizirati nakon što se potpiše Izjava o povjerljivosti. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31.10.2007. godine do 16,00 sati . Kratki profil Tehno-ekonomske cjeline, Pravila tendera, Obrazac ponude, Izjava o povjerljivosti i Nacrt kupoprodajnog ugovora bit e postavljeni na web stranicu: www.apf.gov.ba Kontakt osoba: Fikret Tali Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Alipašina 41 Sarajevo, BiH, Tel: +387 33 212 884, Fax: +387 33 212 883, e-mail: apfbih@bih.net.ba; fikret.talic@apf.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM OTVORENOG TENDERA
IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovi i Tehnoekonomska cjelina “Namještaj IV”, Bosna i Hercegovina Radni ka br. 1, Zavidovi i Osnovna djelatnost: Proizvodnja ostalog namještaja (spava e sobe, dnevne itd.) Kapital koji se nudi: Državni kapital u nominalnom iznosu od 1.781.501,00 KM koji kapitala Tehnoekonomske cjeline nudi se ovim tenderom. Zaposleni: Tehnoekonomska cjelina ima ukupno 342 zaposlena radnika. Promet: Ukupan prihod Tehnoekonomske cjeline za prethodne dvije godine: - 5.450.395,00 KM (2005.godina) - 5.538.186,00 KM (2006. godina) Šansa za investiranje: - pedesetogodišnja tradicija u proizvodnji namještaja, - iskusna i kvalifikovana radna snaga, - kvalitet proizvoda prepoznatljiv na evropskom tržištu, - mogu nost nabavke sirovine iz neposredne blizine (pilanski kapaciteti) - veliki proizvodni kapaciteti, - zna ajne rezerve ure enog otvorenog zatvorenog poslovnog prostora što omogu ava dalji razvoj, - obezbijedjena neophodna infrastruktura, cestovni i željezni ki pristup, - pokrivenost doma eg, evropskog i ameri kog tržišta sa proizvodima iz proizvodnog programa ove TEC.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM OTVORENOG TENDERA
IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovi i Tehnoekonomska cjelina “Furnirnica”, Bosna i Hercegovina Radni ka br. 1 Zavidovi i Osnovna djelatnost: Proizvodnja furnira, šperplo a i iverica

ini 100% osnovnog

Kapital koji se nudi: Državni kapital u nominalnom iznosu od 371.449,31 KM koji ini 100% osnovnog kapitala Tehno-ekonomske cjeline nudi se ovim tenderom. Zaposleni: Tehno-ekonomska cjelina ima ukupno 475 zaposlenih radnika. Promet: Ukupan prihod Tehnoekonomske cjeline za prethodne dvije godine: - 11.239.834,00 KM (2005.godina) 9.876.547,00 KM (2006. godina) Šansa za investiranje: - pedesetogodišnja tradicija u preradi, - iskusna i kvalifikovana radna snaga, kvalitet proizvoda prepoznatljiv na doma em i ino tržištu, - blizina sirovinske osnove (prostori ŠPD ZE-DO kantona) - veliki proizvodni kapaciteti, - zna ajne rezerve ure enog otvorenog i zatovrenog poslovnog prostora što omogu ava dalji razvoj - obezbijedjena neophodna infrastruktura cestovna i željezni ka komunikacija.

Dalje informacije: Punu informaciju o tenderu (uklju uju i Informacioni memorandum, Pravila tendera, Obrazac ponude i Nacrt kupoprodajnog ugovora) može se dobiti pismenim zahtjevom Komisiji za provo enje tendera, uz uplatu 1.000,00 KM na ra un Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH na ime troškova tenderske dokumentacije. Potencijalni ponu a i moraju imenovati stranu u ije ime nastupaju. Posjete društvu mogu se organizirati nakon što se potpiše Izjava o povjerljivosti. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31.10.2007. godine do 16,00 sati . Kratki profil Tehno-ekonomske cjeline, Pravila tendera, Obrazac ponude, Izjava o povjerljivosti i Nacrt kupoprodajnog ugovora bit e postavljeni na web stranicu: www.apf.gov.ba Kontakt osoba: Fikret Tali Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Alipašina 41 Sarajevo, BiH, Tel: +387 33 212 884, Fax: +387 33 212 883, e-mail: apfbih@bih.net.ba; fikret.talic@apf.gov.ba

Dalje informacije: Punu informaciju o tenderu (uklju uju i Informacioni memorandum, Pravila tendera, Obrazac ponude i Nacrt kupoprodajnog ugovora) može se dobiti pismenim zahtjevom Komisiji za provo enje tendera, uz uplatu 1.000,00 KM na ra un Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH na ime troškova tenderske dokumentacije. Potencijalni ponu a i moraju imenovati stranu u ije ime nastupaju. Posjete društvu mogu se organizirati nakon što se potpiše Izjava o povjerljivosti. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31.10.2007.godine do 16,00 sati . Kratki profil Tehnoekonomske cjeline, Pravila tendera, Obrazac ponude, Izjava o povjerljivosti i nacrt kupoprodajnog ugovora bit e postavljeni na web stranicu: www.apf.gov.ba Kontakt osoba: Fikret Tali Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Alipašina 41 Sarajevo, BiH, Tel: +387 33 212 884, Fax: +387 33 212 883, e-mail: apfbih@bih.net.ba; fikret.talic@apf.gov.ba

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

53

54

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

55

[ahovski mozaik Zavr{eno Svjetsko prvenstvo u Meksiku

Kruna Indijcu Anandu
Nagradni fond iznosio je 1,3 miliona dolara
Priprema: Muhamed BORI], me|unarodni majstor
Indijac Vi{vanatan Anand (Viswanathan) osvojio je prvo mjesto na ju~er zavr{enom Svjetskom prvenstvu u Meksiko Sitiju. U~estvovalo je osam ponajboljih svjetskih velemajstora, koji su se borili za titulu prvaka svijeta. Nagradni fond iznosio je 1,3 miliona dolara.

Tigar iz Madrasa
Listu u~esnika predvodio je Anand (Indija, 2.792), a ostali u~esnici bili su Vladimir Kramnik (Rusija, 2.769), Aleksandar Morozevi~ (Rusija, 2.758), Peter Leko (Ma|arska, 2.751), Levon Aronjan (Ermenija, 2.750), Peter Svidler (Rusija, 2.735), Boris Geljfand (Izrael, 2.733) i Aleksandar Gri{~uk (Rusija, 2.726). Anand je osvojio 9 poena iz 14 partija, bez ijednog poraza. Ovo je samo vrh {ahovske piramide koju je Tigar iz Madrasa
Anand: Bez premca

Dengler: Nastupa za biha}ki Kapital Brokers

Pred Evropski klupski kup u Turskoj
dostigao u svojoj bogatoj karijeri. Za njega je {ahovski svijet ~uo nakon pobjede na Svjetskom juniorskom prvenstvu 1987. godine, kada je postao i velemajstor. Odmah je primije}ena velika lako}a i brzina u njegovoj igri, {to je za njega karakteristi~no tokom cijele karijere, pa nije ni ~udno da se dvije decenije smatra najboljim igra~em svijeta u brzopoteznoj i rapid-igri, {to je, uostalom, mnogo puta i dokazao, a posebno osvajanjem oficijelnog SP-a u rapidu u Nju Delhiju 2003. Vi{e je puta u~estvovao u finalnim me~evima za prvaka svijeta, a nokaut SP FIDE osvojio je 2000. godine. Veliki je i broj superturnira na kojima je osvajao prva mjesta, a ~etiri je puta dobio [ahovski Oskar (1997, 1998, 2003 i 2004.).

Bosna me|u favoritima
U~estvuju tri ekipe iz BiH
U Kemeru (Turska) u utorak po~inje 23. evropski klupski kup. Igrat }e se sedam kola po {vicarskom sistemu odvojeno u mu{koj i u `enskoj konkurencij. Za Kup se prijavilo 65 ekipa iz skoro svih evropskih zemalja. Bosnu i Hercegovinu }e predstavljati tri ekipe, dvije u mu{koj i jedna u `enskoj konkurenciji. Aktuelni prvak BiH, sarajevski @eljezni~ar na startnoj listi rangiran je kao 15., a ekipa }e nastupiti u sastavu: P Nikoli}, . Ruck, Dra{ko, Vu~kovi}, Blagojevi}, Vuki}, Popovi}, I. [ari}, ^abrilo i Jakovljevi}. Nakon dvogodi{nje pauze, s posebnom }emo pa`njom pratiti nastup sarajevske Bosne, ~etverostrukog prvaka Starog kontinenta. Bosna je sakupila respektabilan sastav, predvo|en supervelemajstorom Vasilijem Ivan~ukom te se, prema svemu sude}i, ozbiljno sprema da realizira projekt „[K Bosna - peterostruki prvak Evrope“. Ekipa u sastavu Ivan~uk, [ort, Almasi, Movsesjan, Sokolov, Predojevi}, Atalik i D. Stojanovi}, na startnoj je listi rangirana kao peta, {to je, zajedno sa ekipama OSC Baden-Baden(Njema~ka), Ural Sverdlovskaja, Tomsk - 400,(oba iz Rusije), Kejston (Ukrajina), svrstava me|u favorite Kupa. Aktuelne prvakinje BiH, {ahistkinje biha}kog AA Kapital Brokersa nastupit }e u sastavu Madl, E. Bori}, Dengler, Stevandi} i M. Bori}. Kako su na stratnoj listi 11., plasman me|u prvih deset bio bi veliki uspjeh.

Magi~ni rejting
Jedan je od ~etvorice igra~a u {ahovskoj historiji koji je pre{ao magi~nu rejting-brojku od 2.800 poena (pored Kasparova, Kramnika i Topalova). Osvajanjem titule prvaka svijeta u Meksiku, Anand je samo dokazao da pripada najve}im {ahistima svih vremena. Dosada{nji prvak Kramnik je pobjedom u posljednjem kolu nad indisponiranim Aronjanom uspio do}i do diobe drugog mjesta.

Kona~ni poredak
Kona~ni poredak SP-a u Meksiko Sitiju: Anand 9 bodova, Geljfand i Kramnik po 8, Leko 7, Svidler 6,5, Morozevi~ i Aronjan po 6, Gri{~uk 5.

Izabrane partije
Anand - Morozevi~ (Sicilijanka) 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e5 7.Sb3 Le6 8.Le3 Sbd7 9.g4 Sb6 10.g5 Sh5 11.Dd2 Tc8 12.0-0-0 Le7 13.Tg1 0-0 14.Kb1 Dc7 15.Df2 Sc4 16.Lxc4 Lxc4 17.Sd5 Lxd5 18.Txd5 f5 19.gxf6 Txf6 20.De2 Sf4 21.Lxf4 Txf4 22.Td3 Dd7 23.Sc1 Tcf8 24.a3 Kh8 25.Sa2 Dh3 26.Tg3 Dh5 27.Dg2 Th4 28.h3 Dh6 29.Tb3 b5 30.Sb4 Th5 31.Df1 Th4 32.Dg2 Th5 33.Sxa6 Lh4 34.Tg4 Lf6 35.De2 Txh3 36.Txb5 Ld8 37.Tb8 Df6 38.Sb4 Txf3 39.Sd5 Df7 40.Da6 h5 41.Tg2 h4 42.Dxd6 Le7 43.Dxe5 Txb8 44.Dxb8+ Kh7 45.Dc7 Lf8 46.Dxf7 Txf7 47.Tg4 Tf1+ 48.Ka2 Th1 49.e5 Lc5 50.e6 Kh6 51.Tc4 h3 52.Txc5 h2 53.Se3 Ta1+ 54.Kxa1 h1D+ 55.Ka2 De4 56.Te5 1-0 Anand - Gri{~uk ([panjolka) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0-0 8.a4 b4 9.d3 d6 10.Sbd2 Sa5 11.La2 c5 12.c3 Sc6 13.d4 bxc3 14.bxc3 exd4 15.cxd4 Sb4 16.Lb1 Lg4 17.h3 Lh5 18.g4 Lg6 19.d5 Sd7 20.Sc4 Tb8 21.Lf4 Sb6 22.Sxb6 Txb6 23.Sd2 Lg5 24.Lxg5 Dxg5 25.Sc4 Tbb8 26.Dd2 Dxd2 27.Sxd2 f6 28.Sc4 Tfd8 29.f4 Lf7 30.Ta3 g5 31.h4 gxf4 32.Tf3 Le8 33.Txf4 Kg7 34.h5 Lxa4 35.h6+ Kxh6 36.Txf6+ Kg7 37.g5 Tf8 38.Txd6 Lc2 39.Se5 Tf4 40.Tf6 Th4 41.d6 Lxb1 42.Txb1 Txe4 43.Tf7+ Kg8 44.Te7 Td8 45.Td1 c4 46.d7 Tf4 47.Tf1 Tff8 48.Txf8+ Kxf8 49.Txh7 c3 50.Sg6+ 1-0 Morozevi~ - Kramnik (Engleska) 1.c4 c5 2.Sc3 g6 3.e3 Lg7 4.d4 Sf6 5.d5 0-0 6.Sf3 e6 7.Le2 exd5 8.cxd5 d6 9.0-0 Lg4 10.h3 Lxf3 11.Lxf3 Sbd7 12.a4 a6 13.g4 c4 14.Le2 Tc8 15.g5 Se8 16.f4 De7 17.Ta3 Tc5 18.Lf3 Ta5 19.Ld2 Sc5 20.De2 Sb3 21.Se4 Sxd2 22.Dxd2 Dd8 23.Db4 b5 24.axb5 Txb5 25.Dxc4 Db6 26.Dc6 Lxb2 27.Dxb6 Txb6 28.Ta2 Lg7 29.Tc1 h6 30.h4 hxg5 31.hxg5 f6 32.Tc6 Txc6 33.dxc6 fxg5 34.Sxg5 Sc7 35.Td2 Td8 36.Lg4 Lc3 37.Td3 La5 38.Kg2 d5 39.e4 d4 40.e5 Lb6 41.Tb3 Tb8 42.Th3 La5 43.Th6 Tb2+ 44.Kg3 Le1+ 45.Kf3 d3 46.Txg6+ Kf8 47.Td6 d2 48.Ke4 1-0

SP za {ahiste starije od 60 godina

Najbolji Litvanac Butnorius
U austrijskom Gmundenu zavr{eno je Svjetsko prvenstvo za seniore ({ahiste starije od 60 godina) i seniorke ({ahistkinje starije od 55). Ovo takmi~enje dobiva sve vi{e na popularnosti, o ~emu svjedo~i sve ve}i broj u~esnika u obje konkurencije. U mu{koj je nastupilo ~ak 233 seniora. Potpuno neo~ekivano, pobjednik je postao me|unarodni majstor Aligmantas Butnorius iz Litvanije osvojiv{i devet poena iz 11 partija iako je konkurencija bila vrlo jaka, sastavljena od niza proslavljenih veteranavelemajstora. I u `enskoj konkurenciji desilo se iznena|enje, jer je pobijedila Poljakinja Hana Erenska-Barlo ispred velikog broja ruskih velemajstorica.

14. me|unarodni turnir „Tuzla 2007“

Problem broj 330 A. Galickij, 1909

Trojica na vrhu
U Tuzli je zavr{en 14. me|unarodni turnir „Tuzla 2007“. U~estvovalo je 10 igra~a iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njema~ke i Srbije, a igralo se po Bergerovom sistemu od devet kola. Turnir je, prema klasifikaciji FIDE, bio ~etvrte kategorije uz srednji ELO od 2.334 poena. Nagradni fond iznosio je 2.000 KM. Nakon o{trih borbi, Budimir, Tomi} i Nurki} osvojili su po {est bodova, ali je prvo mjesto, prema dodatnim pokazeteljima, pripalo FIDE majstoru Borisu Budimiru, koji je, kao i drugoplasirani Tomi}, ispunio normu

Studija broj 330 C. Bent,1909

Mat u tri poteza Bijeli vu~e i dobiva

Budimir: Dobar nastup

za me|unarodnog majstora. Kona~ni poredak: Budimir, Tomi} i Nurki} po 6 bodva, So-

lomunovi} 5,5, Mrkonji} 5, Karahmetovi} 4,5, Trumi} 4, Spre~i} i Majeri} po 3,5, Elez 1.

Problem 329: 1.Tb6 Kxd4 [1...Kc2 2.Ke3 Kc1 3.Tc4#] 2.Se4 Kd5 3.Td6#

Studija 329: 1.Sd3 Kc4 2.Lf7 Kd3 3.Lg6 Kc4 4.Sd2 Kc5 5.Lf7 e1D 6.b4 Sb4 7.Sb3#

56
Formula 1

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

sport

Britanac najbr`i i u Japanu

Hamilton nakorak od {ampionskog naslova
Ako pobijedi na sljede}oj utrci za VN Kine, voza~ Meklarena postat }e prvi debitant koji se popeo na tron
Gebrselasije: Skoro pola sekunde br`i od Tergata
(Foto: AP)

Maraton u Berlinu

Gebrselasije oborio svjetski rekord
Hajle Gebrselasije (Haile Gebrselassie) novi je svjetski rekorder u maratonu. Etiopski atleti~ar ju~er je pobijedio na berlinskom maratonu s vremenom od dva sata, ~etiri minute i 26 sekundi, {to je za skoro pola sekunde bolje od rezultata kojim je Kenijac Pol Tergat (Paul) vladao od 28. septembra 2003. godine (2.04:55). Tr~e}i u idealnim uslovima, Gebrselasije je ve} nakon 10 kilometara imao prednost od 32 sekunde nad rekordom, {to je zadr`ao iako su njegova dva „zeca“, u me|uvremenu, odustala. Ovo je tre}i put u historiji da je u Berlinu oboren svjetski rekord. Gebrselasije je i lani u njema~koj metropoli poku{ao dosti}i najbolji rezultat, ali je bio za 61 sekundu sporiji. Drugo mjesto ju~er je zauzeo Kenijac Abel Kirui (2.06:51), a tre}e njegov sunarodnjak Salim Kipsang (2.07:29). Kod `ena, pobijedila je Etiopljanka Gete Vami (Wami) s vremenom 2.23:15. Druga je bila Njemica Irina Mikirenko (2.24:51), a tre}a kenijska atleti~arka Helena Kirop (2.26:27). (M. T.)
Hamilton u cilju...
(Foto: AFP)

Pobjedom u utrci za Veliku nagradu Japana, Britanac Luis Hamilton (Lewis) do{ao je samo nakorak od naslova prvaka Formule 1 u poretku voza~a. Evociraju}i uspomene na Alana Prosta (Alain) i Airtona Senu (Ayrton Senna), mladi voza~ Meklaren Mercedesa doveo je sebe rame uz rame sa najve}im voza~ima u historiji. Naime, ako se na sljede}oj

Poredak voza~a
1. Luis Hamilton 2. Fernado Alonso 3. Kimi Raikonen 4. Felipe Masa 5. Nik Hajdfeld 107 95 90 80 56

Turnir teniserki u Seulu

Venus nadigrala Kiriljenko

utrci takmi~enja, koja se vozi za VN Kine, popenje na pobjedni~ko postolje, Britanac }e postati prvi voza~ koji je u svojoj debitantskoj sezoni osvojio {ampionsku titulu. Njegov kolega Fernando Alonso sveo je svoje {anse da po tre}i put zaredom trijumfuje na minimum nakon {to je ispao na ki{om natopljenoj stazi u Tokiju. - Ulaze}i u cilj, razmi{ljao sam o utrkama Sene i Prosta. Poslije me obuzeo osje}aj da bih i ja mogao u~initi ne{to sli~no. Ova mi pobjeda daje veliko samopouzdanje da bih mogao postati svjetski prvak, ali su do kraja jo{ dvije utrke. Sve je jo{ mogu}e pa }e zato morati ostati fokusiran na sljede}u vo`nju -

...i nakon utrke: I dalje prvi u poretku voza~a (Foto: AP)

Rezultati utrke
1. Luis Hamilton (Britanija/Meklaren) 2. Heiki Kovalainen (Finska/Reno) 3. Kimi Raikonen(Finska/Ferari) 4. Dejvid Kultard (Britanija/Red bul-Reno) 5. \ankarlo Fizikela (Italija/Reno) 6. Felipe Masa (Brazil/Ferari) 7. Robert Kubica (Poljska/BMW Sauber) 8. Vitantonio Liuci (Italija/Toro Roso) 9. Adrijan Sutil (Njema~ka/Spajker) 10. Rubens Barikelo (Brazil/Honda) 2.00:34,579 +00:08,377 00:09,478 00:20,297 00:38,864 00:49,042 00:49,285 00:55,622 01:00,129 01:28,342

Poredak konstruktora
1. Ferari 2. BMW Sauber 3. Reno 4. Vilijams-Tojota 5. Red bul-Reno 170 92 51 28 23

kazao je Hamilton. Osim Alonsa, u Japanu se nije proslavio ni Ferarijev dvojac. Raikonen je, dodu{e, bio tre}i, dok je Masa zavr{io utrku na {estom mjestu. (A. ^.)

Me~ za bokserskog prvaka u NABA verziji

Valujev osvojio titulu
Venus u tradicionalnoj korejskoj odje}i na progla{avanju pobjednika
(Foto: AP)

Amerikanka Venus Vilijams (Venus Williams), vimbldonska pobjednica i prva nositeljica 145.000 dolara vrijednog WTA turnira Koreja open koji je odr`an u Seulu, u finalu je sa 6:3, 1:6, 6:4 po setovima pobijedila ~etvrtu nositeljicu, Ruskinju Mariju Kirilenko. Venus je do{la do pobjede

te`e nego {to je o~ekivala. Za osvajanje naslova trebala su joj dva sata i 21 minuta. - Kiriljenko je imala mnogo energije. Sjajno je kontrolirala igru i napravila zanimljiv me~. Bilo je te{ko, ali me moja snaga provukla kroz sva isku{enja i omogu}ila mi da osvojim naslov - rekla je Venus. (A. N.)

Gorostas iz Rusije Nikolaj Valujev osvojio je titulu bokserskog prvaka u te{koj kategoriji u NABA verziji. U me~u koji je odr`an u Oldenburgu (Njema~ka) Valujev je savladao Kana|anina @ana Fransoa Ber`erona (Jean Francois Bergeron). Rus je pobijedio jednoglasnom odlukom sudija nakon borbe koja je trajala 12 rundi. (Z. [.)

S me~a u Oldenburgu: Rus slavio sudijskom odlukom

jet set

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

57

Haris D`inovi} okupiran zavr{avanjem novog albuma

I uz mali zaokret vjeran svom stilu
Nastupa u Sarajevu za prvi dan Bajrama Uspje{na saradnja sa @eljkom Joksimovi}em
Nakon velikog solisti~kog koncerta na Ko{evu u junu, Haris D`inovi} }e ponovo nastupiti u Sarajevu. Ovog puta D`inovi} }e se sa publikom u na{em glavnom gradu dru`iti prvog dana Bajrama, 12. oktobra, u diskoteci „Aqua“, gdje je i ranije odr`ao nekoliko uspje{nih nastupa. promjene, jer to vi{e ne bi bio Haris D`inovi}. Ostao sam dosljedan svom stilu - govori jedan od najpopularnijih pjeva~a u regionu.

Pun pogodak
Kompozicija „Tra`i“ je na najbolji na~in najavila novi album pa je s razlogom u vrhu top-lista u regionu. - Ova je pjesma bila pun pogodak, a mislim da }e biti i novi album. Znam da je {est godina dug period da moja publika ~eka, ali to }e se isplatiti. Saradnja sa Joksimovi}em je bila uspje{na, kao i duet „[ta }e meni vi{e od toga“. Ipak, mislim da nije vrijeme da ponovo snimimo zajedni~ku pjesmu - ka`e D`inovi}.
D. ZEBA

Veliki perfekcionista
- Za mene je svaki koncert u Sarajevu poseban. Pratit }e me „Aka bend“, a od prijatelja i Almira Hukeli}a sam ~uo da u Sarajevu ve} vlada veliko interesiranje za moj nastup - ka`e D`inovi}. Ovaj je pjeva~ u posljednje vrijeme ponovo intenzivirao snimanje pjesama za novi album, koji }e se, kako ka`e, pojaviti na tr`i{tu do kraja godine. - Plo~a mi je u prvom planu. No, veliki sam perfekcionista pa se sve odu`ilo. Pored mene, autori kompozicija su Marina Tucakovi} i @eljko Joksimovi}. Na ovom sam albumu napravio mali zaokret u svom muzi~kom izrazu. Nisam htio praviti radikalne

Aida i Dalal: @elimo poznato ime

Jo{ jedan duet „Erata“

Aida i Dalal tra`e pjeva~a
Iako su novu kompoziciju planirale objaviti tokom ovog mjeseca, ~lanice dua „Erato“ Aida Ja{arevi} i Dalal Midhat su to prolongirale. Nova pjesma, koju }e snimiti u studiju „Long Play“ Mahira Sarihod`i}a, najvjerovatnije }e biti duet, za koji je tekst napisao Nermin Pu{kar Pu{ko. - Trenutno tra`imo pjeva~a za duet. @elimo da to bude poznato ime u regionu, ali jo{ ne bih otkrivala ko je u konkurenciji. Ako ne na|emo adekvatno ime, onda }emo kao singl plasirati pjesmu koju smo napisale Dalal i ja - ka`e Aida. Ina~e, u dosada{njoj karijeri Aida i Dalal snimile su duete sa Tonijem Cetinskim, Dr. Zoom te sa hrvatskim reperom Stokom. D. Z.

D`inovi}: Interesiranje za nastup u „Aqui“

Spec
BANJA LUKA - U koncertnoj dvorani Banskog dvora 5. oktobra nastupit }e poznati beogradski saksofonista, kompozitor i aran`er Jovan Maljokovi}. On }e sa sastavom „Balkan salsa band“ odr`ati koncert pod nazivom „Zauvek“, kako nosi naziv i njegov novi CD. Program }e obuhvatiti kombinaciju latino i r’n’b zvukova, i to uz pratnju d`ez muzi~ara i specijalnih gostiju s Kube. U svojoj dugogodi{njoj karijeri Jovan Maljokovi} je svirao i na albumima Zdravka ^oli}a, „Bijelog dugmeta“ te „Pilota“, a ~etiri godine bio je solista u orkestru Gorana Bregovi}a. V S. .

U sarajevskom „Coloseumu“

Pjevao Goran Karan
Uz pratnju svog benda, u sarajevskom klubu „Coloseum“ u petak nave~er je uspje{an nastup odr`ao hrvatski pjeva~ Goran Karan, koji se, kako ka`e, raduje svakom gostovanju i dolasku u glavni grad BiH. Kompozicije „Ja sam samo vagabundo“, „Vitre moj“, „Lipa si, lipa“, samo su neke kojima se predstavio prisutnima. Karan iza sebe ima ~etiri snimljena albuma, a solo karijeru po~eo je 1999. godine. D. Z.

Za 11. „Jazz Fest Sarajevo 2007“

Danas po~inje online rezervacija ulaznica
Danas po~inje online rezervacija ulaznica za 11. me|unarodni muzi~ki festival „Jazz Fest Sarajevo 2007“, koji }e biti odr`an od 31. oktobra do 4. novembra. Ulaznice za svih 13 koncerata u okviru ~etiri festivalske scene mo}i }e se rezervirati na zvani~noj stranici festivala www.jazzfest.ba. Online rezervacije bit }e mogu}e izvr{iti do 20. oktobra, a od 22. oktobra ulaznice }e se mo}i kupiti u boks-ofisu „Jazz Festa“, koji }e biti otvoren u galeriji BoPlakat ovogodi{njeg festivala

Karan: Uspje{an nastup

(Foto: A. Kapo)

Od 22. oktobra u „The Clubu“

Svakog ponedjeljka takmi~enje DJ-eva
U saradnji s portalom Dernek.ba, menad`ment sarajevskog „The Cluba“ organizira takmi~enje DJ-eva, koje po~inje 22. oktobra. - Pravo u~e{}a imaju svi DJevi iz Sarajeva, a takmi~enju }e se naknadno priklju~iti kandidati iz ostalih bh. gradova, koji }e biti odabrani na audicijama. Za najbolje smo obezbijedili i nagrade. Tako }e pobjednik biti rezident DJ „The Cluba“, a o~ekuje ga i snimanje promo CD-a i 500 KM - ka`e Aida Bi~ak~i}, PR menand`er „The Cluba“, koja isti~e da }e publika biti u ulozi `irija. Cilj organizatora je afirmacija mladih DJ-eva, koji }e dobiti priliku da poka`u svoje umije}e. D. Z.

sanskog kulturnog centra. Iz Direkcije festivala najavljuju da }e za studente biti omogu}en poseban popust prilikom kupovine ulaznica. L. S. R.

Potra`ite na kioscima

58
[akira i Markes osnovali humanitarno udru`enje

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

show biz

mbar 2007. - broj 40 - septe no pro~itate Bebe&Mame m da obavez poru~ujemo va ni ~asopis za roditelje Pre tiv prvi. bh. eduka

[akira: Humanitarni rad

Rije~ stru~njaka

Kako graditi emotivne veze
Kako rastemo

Polazak u vrti}: Veliki korak za klince i klinceze
Razvoj i odgoj

Milioni dolara za `rtve prirodnih katastrofa
Kolumbijska pjeva~ica najavila je da }e se svim silama boriti protiv umiranja nedu`ne djece
Kolumbijska pjeva~ica [akira (Shakira) osnovala je udru`enje „Latin America in Solidarity Action“ zajedno sa Gabrijelom Garsijom Markesom (Gabriel Garcia Marquez), dobitnikom Nobelove nagrade, a njihova prva vi{emilionska donacija oti{la je stradalima od zemljotresa u Peruu te `rtvama uragana u Nikaragvi. Dodatnih pet miliona dolara bit }e utro{eno u {kolovanje i zdravstvo ~etiri zemlje Latinske Amerike pa se [akira polako, ali sigurno profilira kao jedna od najve}ih dobrotvorki me|u muzi~kim zvijezdama. Nove poteze svoje dobrotvorne organizacije [akira je najavila na sastanku o klimatskim promjenama koji je u Njujorku organizirao biv{i ameri~ki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton), a tom se prilikom dotakla brojnih socijalnih problema kojima se i dalje `eli baviti. - Djeca izlo`ena nasilju trenutno su mi prioritet {to se ti~e aktivizma. Svu svoju energiju `elim usmjeriti na to va`no pitanje - najavila je pjeva~ica pred svjetskim ~elnicima i stru~njacima, a ve} po osnivanju udru`enja, najavila je kako }e se svim silama boriti protiv umiranja nedu`ne djece.

aloj djeci Za{to ~itati pri~e m
Koje crti}e djeca trebaju gledati
Svakodnevica

Urednost se u~i na primjeru
Tema broja

Iako ima pune ruke posla

Igra i sport podsti~u razvoj djeteta
Zdravo dijete

Bubuljice, crvene ta~kice, ojed Kako izbje}i oboljenje usne duplje
Prehrana

Bruk ilds `eli tre}e dijete
Iako Bruk [ilds (Brook Shields) kao glumica ima pune ruke posla, otkriva da bi `eljela imati jo{ jedno dijete. - Spremna sam za tre}e dijete. Bila bih sretna kada bih ostala trudna. No, ~ini mi se da }u morati svezati i zavesti svoga mu`a, jer je on sretan sa na{e dvije djevoj~ice - rekla je glumica koja se pojavljuje u novoj sezoni serije „Nip Tuck“. Kris Hen~i (Chris Henchy) i Bruk imaju ~etverogodi{nju Roan (Rowan) i jednogodi{nju Grir (Grier), a osim sretnog porodi~nog `ivota, glumica se mo`e pohvaliti i naslovnicom za „Fitness Magazin“. - Nije bilo retu{iranja, na {ta sam vrlo ponosna - rekla je [ilds dodav{i da za to mo`e zahvaliti vje`banju. Naime, ova glumica ide na jogu, tr~i i planinari. - Vje`bam, ali ne zbog linije nego prvenstveno zbog zdravlja objasnila je [ilds, koja se, kako priznaje, ponekada ipak prepusti u`icima poput belgijskog piva ili sladoleda.

Bebin jelovnik do prve godine I povr}e mo`e biti ukusno

Novi natje~aj „Biramo male zvijezde“ i SASVIMNOVO!! prvi kupon
NE[TO
Pozovi-Osvoji Na broj 061/ 280-900 po{aljite poruku sa jednom od tri klju~ne rije~i- BEBA, TRUDNICA, DOJILJA i mo`ete o~ekivati zanimljiv poklon. Op{irnije u novom broju ~asopisa

[ilds: Ima dvije k}erke

show biz

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

59

Trudna manekenka

Glumica poku{ava pobijediti rak

Fara Foset u Njema~koj na alternativnim tretmanima
Ve} je bolovala od zlo}udne bolesti, koja se sada ponovno vratila
Glumica Fara Foset (Farrah Fawcett) doputovala je u Njema~ku kako bi alternativnim tretmanima poku{ala pobijediti rak. Naime, glumica je ve} bolovala od zlo}udne bolesti, koja se sada ponovno vratila. Glumica, poznata po ulozi u „^arlijevim an|elima“, na prolje}e je saznala da joj se vratio rak na debelom crijevu. Kako bi pobijedila opaku bolest, odlu~ila se na put u Frankfurt, gdje je mogu}a druga~ija vrsta lije~enja. Glasnogovornik frankfurtske univerzitetske klinike potvrdio je da je popularna glumica bila njihov pacijent te da je bila podvrgnuta lije~enju, ali ostale informacije nije otkrio. - Bila je 100 posto izlije~ena od raka, ali se bolest opet vratila. Bila je obeshrabrena tretmanima koje je dobivala u SAD-u nakon svega {to je pro{la da bi se izlije~ila. Nakon {to je saznala da se bolest vratila, bila je potpuno shrvana - rekao je Krejg Nojvis (Craig Nevius), bliski prijatelj glumice, otkriv{i da 60-godi{nja Fara snima svoje lije~enje za mogu}i dokumentarac. Glumica je u februaru sretno objavila vijest o zavr{etku bitke sa zlo}udnom bole{}u, ali nakon {to su joj doktori tokom rutinskog pregleda na{li mali maligni polip, glumica je bila zate~ena i shrvana. Pred njom je, ~ini se, jo{ jedna bitka.

Mila Jovovi~ udebljala se skoro 30 kilograma
Manekenka i glumica Mila Jovovi~ (Milla Jovovich) u`iva u maj~instvu, ali i hrani. Naime, s prija{njih 59 kilograma, sada je dostigla skoro 90 kilograma. Glumica koja bi trebala roditi u oktobru u`iva u velikim koli~inama maslaca od kikirikija. Mila s zaru~nikom Polom Andersonom (Paul) o~ekuje djevoj~icu. - Sretna sam {to mogu trudnim `enama re}i da sam sa po~etnih 59 kilograma u posljednja ~etiri mjeseca dostigla gotovo 90. To je mnogo kilograma u kratkom vremenu, no sama sam za to kriva. Mogla sam cijeli dan jesti maslac od kikirikija - priznala je Mila za „The Chicago Sun Times“. No, njen doktor se nije slo`io s tim. Stoga je, priznaje, te{ka srca morala pre}i na hla-

Jovovi~: Maslac od kikirikija kriv za vi{ak kilograma

dnu puretinu, piletinu i povr}e.

F L AS H

Foset: Snima dokumentarac o lije~enju

Alba i Voren: U kupovini cipela

Mekartni savjetovao Doertija

Razgovarali kao otac i sin
Problemati~nom pjeva~u Pitu Doertiju (Pete Doherty) biv{i ~lan „Beatlesa“ Pol Mekartni (Paul McCartney) dao je koristan savjet u prisnom razgovoru u kojem su se otvorili jedan drugom. Pjeva~ „Babyshamblesa“, koji se protekli mjesec oporavljao u rehabilitacijskom centru „Wiltshire’s Cloud“, obe}ao je Mekartniju da }e se istinski potruditi da promijeni na~in `ivota te da poku{a pobijediti svoje brojne poroke. Pitov prijatelj je izjavio za britanski „Daily Mirror“ da je mladi pjeva~ bio op~injen susretom sa Mekartnijem. - Imali su otvoren razgovor, koji je na trenutke izgledao kao razgovor oca i sina. Pit je obe}ao Polu da }e poku{ati ostati ~ist. Kazao je i da se ne `eli vratiti u dane kada je bio na samom dnu - rekao je Doertijev prijatelj. Pit, kome je bilo dopu{teno da napusti centar kako bi dao intervju za jedan muzi~ki ~asopis, tako je usput dobio i neke prijeko potrebne savjete. Pri~ali su i o muzici, drugim pjeva~ima, a ~ak su se dotaknuli i `ena, ali, naravno, neslu`beno. Ve~er prije razgovora Pit od uzbu|enja nije mogao spavati razmi{ljaju}i o tome kako }e se sa ~lanom „Beatleasa“ na}i licem u lice.

LOS AN\ELES - Zanosna glumica D`esika Alba (Jessica) i Ke{ Voren (Cash Warren) nedavno su prekinuli dugogodi{nju vezu, no ljubav

je ipak pobijedila. Paparaci su slavni par snimili kako kupuju u jednoj prodavnici cipela. Pri tome su se dobro zabavili.

Uz jo{ osam izvo|a~a

Madona nominirana za „R’n’R Hall of Fame“
Kraljica popa Madona (Madonna) uskoro bi mogla dobiti najve}e rok po~asti. Naime, objavljene su nove nominacije za ovogodi{nje primanje legendarnih muzi~ara u „Rock and Roll Hall of Fame“, a osim Madone, na popisu za mogu}i ulazak u carstvo najve}ih nalazi se jo{ osam izvo|a~a. Onih petero koji osvoje najvi{e glasova bit }e primljeno u „Hall of Fame“ na posebnoj ceremoniji koja }e biti odr`ana 10. marta 2008. u Njujorku. Ko }e na kraju biti primljen u dru{tvo odabranih, odlu~it }e se glasanjem, u kojem u~estvuje skoro 500 muzi~ara, novinara i zaposlenika muzi~ke industrije.

Mekartni: Korisni savjeti

Doerti: Dao obe}anje

Madona: Ceremonija u martu 2008.

VREMEPLOV

1. oktobar 2007.

DOGODILO SE
1869. - [tampana prva razglednica sa slikom grada Be~a. 1886. - Dovr{ena je pala~a Zemaljske vlade u Sarajevu, kojoj je tre}i kat dozidan 1911, a projektant zdanja bio je Josip Vanca{. Iste godine izgra|en je i ure|en Mali park ispred nje, a otvorena je i Trgova~ka {kola. 1946. - Me|unarodni vojni sud u Nirnbergu proglasio je krivim 22 lidera nacisti~ke Njema~ke za ratne zlo~ine po~injene u Drugom svjetskom ratu. Na smrt je osu|eno njih 12, trojica su dobila do`ivotni zatvor, a ostali zatvorske kazne od 10 do 20 godina. 1949. - U Pekingu progla{ena Narodna Republika Kina na ~elu s Mao Cedungom. Za prvog premijera i ministra vanjskih poslova postavljen je ^u Enlaj.

60

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

sveznadar

Sve ima rok trajanja

Stara kozmetika - opasnost po zdravlje
Je li va{a {minka zapravo ve} prestara za daljnje kori{tenje
Baciti {minku, osobito onu skupih proizvo|a~a, zasigurno nije lako, no zdravlje bi vam trebalo biti na prvom mjestu. Zato provjerite koliko su stari va{i ru`evi, sjenila i puderi i bez puno se razmi{ljanja rije{ite prestarih. Kozmeti~ki proizvodi se uglavnom rade za trajanje od jedne do tri godine, i to pod pretpostavkom da se koriste i dr`e u normalnim uvjetima. Trebali biste imati na umu da datum isteka roka trajanja proizvoda nije zakon, ve} preporuka i da njegova trajnost i kvaliteta ovise o mnogo faktora. Ako svoju kremicu dr`ite blizu radijatora ili pak direktno na suncu, nema govora da }e ona biti u savr{enom stanju i dvije godine nakon {to ste je otvorili. S druge strane, proizvodi

Rokovi trajanja
Prosje~na trajnost make-up proizvoda (uz uvjet da ih pravilno koristite i ~uvate): * Ru`evi za usne: jedna godina; * Sjenila za o~i: {est mjeseci; * Rumenilo: {est mjeseci; * Lak: dvije godine.

- Danas su: Me|unarodni dan starijih osoba, Me|unarodni dan nuzike, Svjetski dan stani{ta. 1977. - Nakon 1.281 gola i 1.363 odigrane utakmice „kopa~ke o klin“ oka~io kralj nogometa, Brazilac Edson Arantes de Nascimento, poznat kao Pele. 1992. - Ameri~ki senat dodijelio vojnu pomo} Republici BiH od 50 miliona US dolara. 1996. - Vije}e sigurnosti UN ukinulo ekonomske sankcije SR Jugoslaviji, uvedene u maju 1992. godine zbog njene umije{anosti u rat u BiH. 1997. - Policija grubom silom rasturila mirne demonstracije albanskih studenata u Pri{tini i jo{ pet gradova na Kosovu. Studenti su zahtijevali povratak u univerzitetske ustanove i nastavu na albanskom jeziku. 2001. - Bosanski Srbin Dragoljub Kunarac, osu|en na 28 godina zatvora za silovanje bo{nja~kih `ena i djevoj~ica 1992. godine u Fo~i, zatra`io od Ha{kog tribunala (ICTY) da ga privremeno pusti iz pritvora iz medicinskih razloga. ICTY nije udovoljio zahtjevu Kunarca. 2002. - Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} po~eo svjedo~iti pred ICTY na su|enju biv{em predsjedniku Srbije i SR Jugoslavije i optu`enom ratnom zlo~incu Slobodanu Milo{evi}u. Mesi} se u Hagu pojavio kao prvi javni svjedok Tu`ila{tva ICTY. 2002. - Zbog aktivnosti tokom rata u BiH, {ef Me|unarodne policije Sven Frederiksen oduzeo privremenu dozvolu za rad policajcu Jovanu Oklobd`iji.

Provjerite koliko su stare va{e kreme

koje dr`ite u za njih savr{enim uvjetima mogu potrajati i dulje od predvi|enog roka trajanja. No, kad je {minka u pitanju, ~ak i kad je dr`ite u najboljim mogu}im uvjetima, u nju putem spu`vica i aplikatora neminovno ulaze prljav{tine s va{eg lica i iz okoline, pa }e ona, shodno tome, kra}e trajati.

ORDINACIJA

Stara~ke pjege
Kako treba tretirati stara~ke mrlje, pita ~itateljka iz Mostara. Stara~ke pjege naj~e{}e se javljaju nakon 50. godine `ivota na otkrivenim dijelovima ko`e, naro~ito na gornjem dijelu ruku i ponekad na licu. To su male, glatke,
Dr. Edin Suljagi}, dermatolog

Spec
Stru~njaci smatraju da su klju~ne rije~i za budu}e trendove u industriji bezalkoholnih napitaka zdravo, prirodno i pojedina~na porcija. Prema njima, nar, borovnica i brusnica }e kao bogati izvori antioksidansa postati vrlo tra`ene sirovine, a zahtjevi potro{a~a za prirodnim proizvodima rezultirat }e upotrebom prirodnih boja i aroma te izbjegavanjem upotrebe konzervansa.

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 061 15 14 00 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44

sme|e mrlje, pre~nika od nekoliko milimetara do nekoliko centimetara. Prevencija ovih mrlja, nastalih zbog ko`nog starenja, sastoji se od optimalne hidratacije, antiejd`ing njege, stalnog pra}enja stanja ko`e, kao i prilago|enog depigmentacionog tretmana ~im se pojave prve pjege, kako bi se izbjegla pojava novih.

Penzija u Crnoj Gori
U 25 godina radnog sta`a, imam 10 mjeseci koje sam ostvario u Crnoj Gori. Ispunjavam uvjete za penziju jer imam 65 godina `ivota. Da li }u za ovih deset mjeseci sta`a u Crnoj Gori ostvariti dio penzije, pita Z. R. iz Sarajeva. Odredbom ~lana 17. Sporazuma o socijalnom osiguranju izme|u BiH i biv{e SRJ, propisano je da ako je ukupan period osiguranja, koji se prema pravnim propisima jedne dr`ave ugovornice, uzima u obzir za obra~unavanje davanja, kra}i od 12 mjeseci, ne odobrava se pravo na davanje nego taj period uzima u obzir nosilac osiguranja druge dr`ave ugovornice za sticanje, o~uvanje i ponovno priznavanje prava na davanje, kao i za odre|ivanje njegove visine kao da je taj period navr{en prema njegovim pravnim propisima. Prema tome, za 10 mjeseci sta`a koji ste ostvarili u Crnoj Gori, ne}ete dobiti dio penzije u toj dr`avi, nego }e taj sta` ura~unati nositelj osiguranja u BiH i na osnovu ukupnog sta`a odrediti visinu penzije.
Federalni zavod PIO

Usvajanje djeteta
Suprug i ja `elimo usvojiti dijete. Pod kojim uvjetima je to mogu}e bez saglasnosti roditelja djeteta, pita T. H. iz Tuzle. Prema Porodi~nom zakonu Federacije BiH, za usvojenje nije potreban pristanak roditelja usvojenika kojem je oduzeto roditeljsko staranje, koji ne `ivi sa djetetom, a tri mjeseca je u ve}oj mjeri zapustio staranje o djetetu, koji je maloljetan, a nije sposoban shvatiti zna~aj usvojenja, kojem je ograni~ena ili oduzeta poslovna sposobnost, kojem je boravi{te nepoznato najmanje {est mjeseci, a u tom periodu se ne brine za dijete.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

RO\ENI
1896. - U Donjem Vakufu ro|en slikar Roman Petrovi}, jedan od najzna~ajnijih predstavnika moderne umjetnosti u BiH. 1904. - Ro|en ameri~ki pijanista ruskog porijekla Vladimir Horovic (Vladimir Horowitz), jedan od najve}ih majstora klavira u historiji muzike.

UMRLI
1988. - Umro filmski glumac Pavle Vujisi} koji se proslavio u brojnim filmovima i televizijskim serijama. 1999. - U Beogradu, u 78. godini, umro doajen beogradske operne scene, prvak Opere Narodnog pozori{ta Miroslav ^angalovi}. Ro|en je u Glamo~u (BiH), 1911. godine.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba
Tuzla: [ta ka`e Porodi~ni zakon

Zavod PIO: Period osiguranja

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

61
Adolescenti su osjetljiviji na duhanski dim

Ta~no Neta~no
je bio 1.Dok Bali-begsand`ak-beg jeBosne, Gazi Jahjapa{i} sagradio vi{e objekata na Bistriku? Bejkvel (Bakewell) 2.Englez Robert „otac uzgoja `ivotje poznat kao inja“?

Jo{ jedan rizik za astmu

Ne idi ~esto u disko
Rizi~an je, zapravo, boravak u prostoru punom duhanskog dima
^esti posjeti adolescenata disko-klubovima i sli~nim zadimljenim prostorima mogu doprinijeti faktoru rizika za razvoj astme, budu}i je duhanski dim jo{ uvijek najopasniji ~imbenik kada je rije~ o njegovu utjecaju na di{ne puteve u razvoju, izvijestili su njema~ki nau~nici u ~asopisu European Journal of Pneumology. Respiratorne probleme zbog duljeg boravka u disko-klubu imalo je 11,3 testiranih adolescenata. Zato istra`iva~i upozoravaju da ~esti odlasci u zadimljene prostore, poput disko-klubova predstavljaju dodatni faktor rizika za potencijalni razvoj astme kod adolescenata.

3.Bejbi bum je oznaka za nagli i veliki porast nataliteta do kojega je do{lo poslije Drugog svjetskog rata?
1. TA^NO

Bali-beg Jahjapa{i} graditelj na Bistriku
Gazi Bali-beg Jahjapa{i}, najstariji sin znamenitog vezira i dva puta sand`ak-bega Bosne Jahja-pa{e, prvi put se pominje 1485. godine kao zaim u Bosni. U njegov zijamet spadao je tada i trg Kakanj. Nakon drugih zna~ajnih du`nosti, 1519. godine imenovan je za sand`ak-bega Bosne. Dok je bio sand`ak-beg Bosne, Gazi Balibeg je dao sagraditi na Bistriku d`amiju, hamam, ~esmu i }upriju preko Bistri~kog potoka. Hamam se nalazio na lijevom uglu pri ulasku u Balibegovi}a ulicu, a po{to je bio na Bistriku, poznat je u narodu kao Bistri~ki hamam. Ovim hamamom su od 1747. godine upravljali Delali}i, pa se i po njima zove Delali}a hamam. Imao je dva odjeljenja i po svoj prilici bio prostraniji od ostalih. D`amija se tako|er nalazi na Bistriku i poznata je u narodu kao Balibegovica. D`amija ima drvenu munaru i ima kvadratnu osnovu 8,10 sa 8,10 metara.
2. TA^NO

Ako ste na dijeti

Pripremite za iftar

Pilav od bravetine
Potrebno je: 500 g ri`e duguljastog zrna, 2 ka{i~ice soli, 100 g janje}ih ili tele}ih bubrega, 100 g janje}e ili tele}e jetre, 250 g nemasne bravetine, 3 ka{ike maslaca, 2 glavice luka, 4 ka{ike maslinovog ulja, 2 ka{ike pinjola, pola ka{i~ice soli, na vrh no`a bibera i cimeta, 3/4 l vru}e supe od mesa, 2 ka{ike suhih gro`|ica, ka{i~ica {e}era, ka{ika pekmeza od paradajza, 3 ka{ike sitno sjeckanog kopra. Na~in pripreme: 1. Ri`u potopite u slanu vodu i ocijedite. 2. Bubrege namo~ite 30 minuta u vodi. Jetru i bravetinu sitno nare`ite. Bubrege obri{ite i nare`ite na komade; pri tome uklonite `ile i masno}u. 3. Maslac rastopite i na njemu pet minuta pr`ite komade jetre i bubrega. 4. Luk nare`ite na sitne kockice i pr`ite na ulju. Bravetinu pr`ite pet minuta na jakoj vatri s lukom. 5. Mesu dodajte ri`u i pr`ite je dok ne poprimi staklast izgled. Dodajte pinjole, za~ine, supu od mesa, oprane gro`|ice, {e}er i pekmez od paradajza. 6. Kuhajte da se teku}ina gotovo ispari. 7. Jetru i bubrege s masno}om od pe~enja i koprom umije{ajte u smjesu ri`e i mesa. Ri`u pustite da nabubri za 20-tak minuta.

Za~ini za ukusnije i kvalitetnije jelo
Per{in daje jelu snagu i boju
Ve}ina za~ina i za~inskih trava zdrava je, nekalori~na i ljekovita. Ako ste na dijeti i `alite se na jednoli~nu ili neukusu hranu, posebice preporu~ujemo posezanje za za~inima. Maj~ina du{ica i nekoliko vrsta timijana su zapravo srodnici, a kao i menta, daju laganu, pepermint aromu. Per{in daje svojevrsnu snagu i boju, a zajedno s drugim mediteranskim travama preporu~uje se u velikom broju talijanskih i mediteranskih jela, posebno s ribom i morskim plodovima. Ru`marin i bijeli luk svakako ovamo pripadaju, a posebno je ~e{njak nepravedno zapostavljen zbog svog mirisa. Mu~i li vas miris ~e{njaka, nakon jela pojedite malo svje`eg per{ina. Odmaknite se od tradicije, pa meso poprskajte ne{to neobi~nijim za~inima, poput kopra, vlasca, komora~a, kurkume, ma`urana, kima...

Robert Bejkvel otac uzgoja `ivotinja
Englez Robert Bejkvel (Robert Bakewell) je s pravom poznat kao „otac uzgoja `ivotinja“ zbog svog rada koji je zapo~eo 1760. godine uzgajaju}i engleska goveda dugih rogova, kao i ovce i konje. Postavljaju}i definirani uzorak i onda uzgajaju}i i pare}i najbolje s najboljim bez obzira na odnos, dokazao je da po`eljne karakteristike mogu biti utvr|ene i istinske crte uzgoja se mogu postaviti. Bio je jedan od prvih uzgajiva~a ovaca i goveda za tov, a prvi je uveo u praksu odvajanje `ivotinja za priplod naveliko. Njegova farma postala je model nau~nog upravljanja. Ro|en je 1725., a umro 1. oktobra 1795. godine.
3. TA^NO

Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj “Va{oj kuharici”

STARI FENI^KI GRAD VOJNI ZAPOVJEDNIK IZRAZ U @ARGONU ZA AMERIKANCE MJENICA NA DOMA]U VALUTU MJESTO NA OTOKU PA[MAN

GR^KO SLOVO

DJELO O DOGA\AJI- ZAKUPNINA ”NETWORK FUDBALER UZVRATNI INFORMA IZ @IVO- ZA NAJAM MATION NJEMA^KA JEROLIMOV ME^EVI TA AUTORA ZEMLJI[TA SYSTEM” I SL. PISAC ^EHOV VODENI^NI KAMEN BODLJIKAVA @IVOTINJA ST. MJERE ZA TE@iNU VEOMA PISKUTAVI GLAS PISAC [ANDOR \ALSKI RUDARI U OKNU NOVO MESTO

AMPER

MALI ^VOROVI

Bejbi bum nakon Drugog svjetskog rata
VOLUMEN NA[ STARIJI KO[ARKA[, SAMIR

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA BLANKA, KANU, RINO, VLA[I], ELEKTRONIKA, SITAR, BOKOR, KH, USPON, LI, VIST, SVIJET, APRIORI, ATI 1217

GRAD U RUMUNIJI

HRVATSKI GLUMAC NA SLICI

GLUMICA @IRARDO

GLUMAC RURK

].I.

Bejbi bum (baby boom) je oznaka za nagli i veliki porast nataliteta do kojega je do{lo poslije Drugog svjetskog rata u nekim razvijenim zemljama (osobito u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu). U SAD je trajao do prve polovine 1960-ih godina. Te{ko}e i neizvjesnosti velike depresije i Drugog svjetskog rata dovele su do toga da su mnogi nevjen~ani parovi odlo`ili sklapanje braka, a mnogi vjen~ani parovi ra|anje djece. Kraj rata i neposredno vrijeme iza njega propra}eni periodom neprekidnog ekonomskog prosperiteta stvorili su uslove za brojnost bejbi bum generacije (75 miliona).

62

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

63

Our client is one of the leading BH organizations from the financial sector, well known as leader in innovative market approaches. It is an organization who cares for the Clients on the daily basis contact. For it’s Organization in Bosnia & Herzegovina, for Branch office in Tuzla, our client is looking for a candidate for the positions of:

BRANCH MANAGER
(based in Tuzla)
Primary role and purpose of the position: To manage the smooth day-to-day implementation of the programs at the Tuzla region Branch office level. Responsible for effective and efficient execution of the goals set out for the Tuzla region branch in the Annual Business Plan and Long-term Strategic Plan. Person on this position will be responsible for initiating and supervising work processes related to the expansion and business growth of the organization within the TK region. Main areas of responsibilities: Manage and organize work processes of the various business functions Leading and supervising departments consists from the: Filed Sales teams and Office support teams. Annual Sales plan execution with support of the Regional Sales Managers and Field Sales Supervisors. Upgrades of the policies, procedures and methodologies, regarding financial services which organization offers to the Clients, and financial products and services aimed to support small businesses. Prepares annual and quarterly plans and budget proposals for the Tuzla branch office Initiate and organize Customer / Clients Satisfaction surveys and Customer care programs Reporting to the Head office in Sarajevo Criteria: Excellent in core management and soft leadership skills Understand business in general. Strategic thinking. Project management. Highly motivated, independent self-starter Skilled to negotiate and to create alliances. Persuading and influencing. Prior supervisory / management experience, (an advantage if from the financial sector) Driver’s license. Field work willingness. Coaching abilities. Proficiency in English and in PC The selected candidate will be given top-compensation package consists from very attractive salary & benefits, and chance for individual professional development and work in surrounding of the stabile and growing organization. You can send Your application and CV, within the next 15 days, to the e-mail,

lalic@pendlpiswanger.hr
Dr.Pendl & Dr.Piswanger d.o.o. Drvinje 48 10110 Zagreb

Na osnovu ~lana 110 Statuta, Privredno Dru{tvo za in`enjering u gra|evinarstvu VRANICA d.d. Sarajevo, objavljuje

OGLAS -TENDER
za prikupljanje ponuda Predmet ponude je obavljanje poslova godi{nje revizije finansijskih izvje{taja za 2006 godinu Nezavisni revizor Pravo u~e{}a na tender imaju sva pravna

lica registrovana za obavljanje poslova revizije. Oglas - Tender ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom, Ponuda - revizija ne otvaraj, slati na adresu. Vranica d.d. Sarajevo, ul. Antuna Branka [imi}a br. 8 Dodatne informacije u vezi oglasa tendera mogu se dobiti na telefon 033 664 822 ili 033 612 070

„ZAVOD ZA ZA[TITU NA RADU“ SARAJEVO UI. Zmaja od Bosne br. 34 objavljuje

JAVNI POZIV
za podno{enje prijava za stru~no obu~avanje i osposobljavanje kandidata za slijede}e poslove: OBAVLJANJE POSLOVA REFERENTA ZA[TITE NA RADU Program stru~nog obu~avanja i osposobljavanja za obavljanje gore navedenih poslova realizovat }e se kroz teoretsku nastavu i prakti~nu obuku kandidata, a obuka po~inje 24. 10. 2007. godine.

Prijavu sa slijede}im podacima: 1. Ime i prezime 2. Datum ro|enja 3. Stru~na sprema i zanimanje 4. Privredno dru{tvo - ustanova u kojoj je kandidat zaposlen 5. Adresa i broj telefona dostaviti pismeno na adresu: „ZAVOD ZA ZA[TITU NA RADU“ SARAJEVO ul. Zmaja od Bosne br. 34, ili na fax (033) 650-724, najkasnije do 19. 10. 2007. godine. Za sve bli`e informacije mo`e se obratiti direktno na Zavod ili na telefon (033) 650-955, (033) 642-989 i mob. 061 473-188.

64

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

65

NOTARSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
71000 SARAJEVO, Ulica Rustem Pa{ina broj 41/II (Privremena); Valtera Peri}a broj 15/III (Registrovana) GSM (Mobitel): ++387 (0)61 13 02 98; GSM-Fax. ++387 (0)61 13 53 13; Telefon: ++387 (0) 33 76 34 55/56, 57; ++387 (0)33 76 44 55/56; Fax (automatski) ++387 (0)33 76 44 57. e-mail: mbrkic@bih.net.ba

Broj: 35-1/2007 Sarajevo, 17. 09. 2007. godine Na osnovu odluke Skup{tine Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, a shodno ~lanu 60. Statuta Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine od 30. 06. 2007. godine, Predsjednik Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, raspisuje

KONKURS
popunjavanje upra`njenog radnog mjesta sekretara Stru~ne slu`be Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine USLOVI KONKURSA: - Zasnivanje radnog odnosa po ugovoru o radu na neodre|eno vrijeme; - Pla}a i druga primanja prema odluci Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine; - Probni rad od 3 (tri) mjeseca; - Obavljanje rada u sjedi{tu Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine; - Zavr{en pravni fakultet, - Polo`en pravosudni ispit, - Aktivno poznavanje (pisanje, ~itanje i konverzacija) njema~kog jezika; - Sekretar Stru~ne slu`be Notarske komore rukovodi Stru~nom slu`bom i za svoj rad i za rad Stru~ne slu`be odgovoran je predsjedniku Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine; - Stru~na slu`ba Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine vodi i a`urira sve evidencije i materijalno-finansijsko poslovanje Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine; Sa kandidatima koji se prijave na konkurs, a ispunjavaju uslove, predsjednik Upravnog odbora Notarske komore obavit }e intervju. Radni odnos na neodre|eno vrijeme zasniva se nakon isteka probnog rada. Prijave na konkurs podnose se na adresu: NOTARSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, 71380 Ilija{, Ulica 126. ilija{ke brigade broj 4a. Kandidati su du`ni uz prijavu na konkurs prilo`iti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju uslova, a o aktivnom poznavanju stranog jezika certifikat nadle`ne institucije. Prijave na konkurs se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave konkursa. Kandidati }e biti obavije{teni pismeno o izvr{enom izboru najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana. PREDSJEDNIK NOTARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE notar, Sefedin Suljevi}

BOR BANKA DD SARAJEVO

OBJAVLJUJE
DOPUNU JAVNOG NADMETANJA objavljenog u Dnevnom avazu 27. 09. 2007. godine Oglas se dopunjuje tako {to se u ta~ci I dodaje sljede}e: - radovi na ugradnji uti~nica i rasvjetnih tijela na ve} postoje}u elektroinstalaciju, - stolarski radovi na izradi i ugradnji kancelarijskih vrata i {tokova kao i reparaciji ve} postoje}ih.

Dru{tvo za unutra{nju i spoljnu trgovinu Sarajevo Muhameda Kantard`i}a 3, 71000 Sarajevo Telefon: 387 33 20 08 40; tel./fax: 66 40 65 ID: 4200177160001 Trans.rn. UPI BANKA: 1540012000158885

Na osnovu ~lana 67. Statuta „Svjetlostkomerc“ d.d., direktor Dru{tva raspisuje

Za prijem u radni odnos 1. Rukovodilac finansijskog sektora 2. Komercijalista 3. Pravnik
USLOVI: Pod 1. Zavr{en ekonomski fakultet, radno iskustvo najmanje 3 godine na finansijsko-ra~unovodstvenim poslovima, certifikat ra~unovo|e, znanje engleskog jezika i rad na ra~unaru. Pod 2. Zavr{en ekonomski fakultet, aktivno znanje engleskog jezika, rad na ra~unaru, sa i bez radnog iskustva.

OGLAS

1 izvr{ilac 2 izvr{ioca 1 izvr{ilac

Pod 3. Zavr{en pravni fakultet, po`eljno radno iskustvo, polo`en pravosudni ispit, poznavanje engleskog jezika i rad na ra~unaru. Ponude sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: „Svetlostkomerc“ d.d., Sarajevo, Muhameda Kantard`i}a broj 3, sa naznakom „za oglas“. Oglas ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju. Nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

66

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz

“BORMUS”
LJEKARSKA ORDINACIJA
Za ku}no i ambulantno lije~enje
ul. Bra}e Begi}a 6 prim. Dr. Izet ^ustovi} Dr. Nermina Fetahovi} PRIVATNA

Ako trebate: Ljekarske preglede sa i bez EKG-a Laboratorijska, ultrazvu~na i RTG dijagnostika Male hirur{ke intervencije Davanje terapije u stanu Nazovite „Bormus“ na 061-157-653 Radimo 0-24h.

Na osnovu ~lana 110 Statuta, Privredno Dru{tvo za in`enjering u gra|evinarstvu VRANICA d.d. Sarajevo, objavljuje

OGLAS -TENDER
za prikupljanje ponuda Predmet ponude je obavljanje poslova godi{nje revizije finansijskih izvje{taja za 2006 godinu - Nezavisni revizor Pravo u~e{}a na tender imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje poslova revizije. Oglas - Tender ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom, Ponuda - revizija ne otvaraj, slati na adresu. Vranica d.d. Sarajevo, ul. Antuna Branka [imi}a br. 8 Dodatne informacije u vezi oglasa - tendera mogu se dobiti na telefon 033 664 822 ili 033 612 070
Zaklju~no sa rednim brojem 30 (trideset). NAPOMENA: Ukoliko se naknadnom provjerom utvrdi da su potencijalni korisnici sa preliminarne liste ostvarili ovo pravo putem drugih nadle`nih organa i institucija isti ne}e mo}i ostvariti pravo putem ovog Ministarstva. Lista nepotpunih aplikacija i zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove Javnog oglasa za dodjelu sredstava za odr`ivi povratak u mjesto predratnog prebivali{ta u 2007.godini je istaknuta na oglasnim tablama Kantona Sarajevo i Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo sa navedenim razlozima odbijanja. Prigovor na listu se mo`e podnijeti od dana objavljivanja liste pa zaklju~no sa ponedjeljkom 08.10.2007.godine do 16.00 sati. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova preliminarna lista nije kona~na i protiv iste je dopu{teno pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prigovor se podnosi putem protokola Kantona Sarajevo naslovljeno na Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`. ^au{evi}a br.1, Sarajevo.

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

SS/IV

1. KORPUS ARBiH

OBAVJE[TENJE I POZIV
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 P 013104 06 P Mostar, 14. 9. 2007. godine Tu`ilac: LUKA CRNOGORAC Tu`eni: MONIKA MARTI] Radi: poni{tenja ugovora v.sp: 16.600,00 KM Tu`ilac predla`e i dono{enje presude zbog propu{tanja. Du`an je tu`eni u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje, ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. Sudija, Tatjana Mijatovi}

POVODOM PO^ETKA OBILJE@AVANJA MANIFESTACIJE „DANI BRANIOCA SARAJEVA“ POSVE]ENOJ 1. KORPUSU ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TAVAMO SVE PRIPADNIKE 1. KORPUSA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE DA ]E SE SVE^ANA AKADEMIJA I OTVARANJE IZLO@BE KNJIGA I RATNIH FOTOGRAFIJA ODR@ATI DANAS - PONEDJELJAK, 01. 10. 2007. u 16,00 SATI U DOMU ARMIJE SARAJEVO. POZIVAMO VAS DA SVOJIM DOLASKOM UVELI^ATE SJE]ANJE NA ^ASNE DANE OTPORA I PONOSA. ORGANIZACIONI ODBOR MANIFESTACIJE „DANI BRANIOCA SARAJEVA“

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom MONIKI MARI] iz Mostara Tu`ilac je 05. 07. 2006. godine, podnio tu`bu kojom tra`i poni{tenja ugovora.

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

67

Na temelju ~lanka 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), Agencija za dr`avnu slu`bu, u ime Tajni{tva Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Tajni{tvu Parlamentarne skup{tine BiH 1/01 Prevoditelj za engleski jezik 1/02 Prevoditelj za francuski jezik Odjel za protokol i bilateralne odnose Sektora za me|unarodne odnose i protokol u Zajedni~koj slu`bi Tajni{tva Paralmentarne skup{tine BiH
1/01 Prevoditelj za engleski jezik Opis poslova i radnih zadataka: obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevo|enja na jezike u slu`benoj uporabi i obratno;nadgleda materijale prevedene u Odjelu; prevodi sve potrebne materijale u svezi s me|unarodnom suradnjom i radom delegacija; prevodi razli~ite konferencije, seminare, okrugle stolove, sastanke, pres-konferencije; vodi arhivu prevedenih materijala; putuje u pratnji delegacija Parlamentarne skup{tine; timski radi s ostalim uposlenim u Sektoru; obavlja sve druge poslove po nalogu {efa Odjela; za svoj rad odgovoran je {efu Odjela. Posebni uvjeti: zavr{en filozofski fakultet-Odsjek za engleski jezik i knji`evnost;najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; poznavanje ili iskustvo u radu s pravnom, politi~kom i diplomatskom terminologijom; sposobnost te~nog i pravilnog prevo|enja s engleskog jezika na jezike u slu`benoj uporabi u BiH i obratno; polo`en stru~ni upravni ispit;poznavanje rada na ra~unalu; prednost poznavanja jo{ jednog ili vi{e diplomatskih jezika, mogu}nost putovanja. Status: dr`avni slu`benik na polo`aju vi{eg stru~nog suradnika Odjel za prevo|enje i lektoriranje Informacijsko-dokumentacijskog sektora u Zajedni~koj slu`bi Tajni{tva Paralmentarne skup{tine BiH 1/02 Prevoditelj za francuski jezik Opis poslova i radnih zadataka: prevodi, redigira i korigira tekstove zakona i sve druge akte Parlamentarne skup{tine; odgovoran je za istovjetnost tekstova sa izvornikom; prevodi, rediguje i korigira transkripte sa sjednica domova Parlamentarne skup{tine; prevodi, redigira i korigira publikacije Parlamentarne skup{tine; simultano prevodi na sastancima u Parlamentarnoj skup{tini ili na sastancima na kojima u~estvuju predsjedatelji i zamjenici predsjedatelja, a koji se odnose na zadatke iz opisa poslova; obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela koje odredi {ef Odjela. Posebni uvjeti: zavr{en filozofski ili filolo{ki fakultet dru{tvenog ili humanisti~kog smjera; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; polo`en stru~ni upravni ispit;poznavanje rada na ra~unalu. Status: dr`avni slu`benik na polo`aju vi{eg stru~nog suradnika Broj izvr{itelja: Za svako ogla{eno radno mjesto tra`i se po jedan (1) izvr{itelj, Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i op}e uvjete propisane ~lankom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke {kolske spreme. Potrebni dokumenti: - ovjeren preslik: fakultetske diplome (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 06.04.1992. godine); osobne karte izdate od strane CIPS-a; uvjerenja o polo`enom stru~nom upravnom ispitu odnosno uvjerenja o polo`enom javnom ispitu (ukoliko kandidat isto posjeduje a u cilju osloba|anja od javnog ispita); dokaza o tra`enom radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima (potvrde ili uvjerenja); popunjen obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu koji se mo`e dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu BiH ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba. - Kandidati koji budu uspje{ni na pismenom dijelu stru~nog ispita obvezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevo|enju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno s drugim dokumentima, u protivnom ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja du`nosti, u suprotnom skida se s liste uspje{nih kandidata. Javni natje~aj se sprovodi sukladno Odluci o na~inu i programu polaganja javnog i stru~nog ispita za osobe koje se postavljaju za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 20/03). Javno testiranje }e biti odr`ano najranije 30 dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave, a o datumu i mjestu javnog testiranja kandidati }e biti posebno obavije{teni. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvr|eni su Programom polaganja javnog ispita za losobe koje se postavljaju za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 24/03). Sve tra`ene dokumente, osim uvjerenja o nevo|enju kaznenog postupka koje se dostavlja na intervjuu, treba dostaviti najkasnije do 19. 10. 2007. godine, putem po{te preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu BiH „Javni natje~aj za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Tajni{tvu Parlamentarne skup{tine BiH“, 71 000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1. Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave, kao i preslik tra`ene dokumentacije koji nije ovjeren, ne}e se uzimati u razmatranje. rujna 2007.g. DIREKTOR Sarajevo Jakob Finci

U PRODAJI JE NOVI BROJ MAGAZINA
Zagreba~ki dr. medicine Edvin Be{i}

KOMBINACIJA FARMAKOLO[KIH I PRIRODNIH LIJEKOVA ^INI ^UDA
Zdravlje iz prirode

LIJE^ENJE BLATOM OPU[TA, PODMLA\UJE I UBLA@AVA BOLOVE
Tajna ljepote Alme ^ard`i}:

ZA ^VRSTE GRUDI KORISTIM UTEGE OD TRI KG
Zdrava hrana sa imanja Alije Dervi{begovi}a iz Prozora

NI MA]EHINA „NIJE GORJELA DO ZORE“
Festivalske nagrade

OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 Mal 021288 06 Mal Mostar, 14. 9. 2007. godine PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: ERONET pokretne komunikacije d.o.o. Mostar Tvrtka Milo{a bb TU@ENI: Slavica Damjanovi} Hrvatske Mlade`i 36 Mostar

TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos od 76,92 KM, uz zakonske zatezne kamate na iznos od 76,92 KM po~ev{i od 17. 10. 2005. godine, pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora.

CAZINJANI IMAJU NAJBOLJI MED
Bijeljinski fizijatar dr. Novak \uri}

PREPARATIMA OD MATI^NE MLIJE^I LIJE^I ALOPECIJU
[ejh Abdu - r- Rezak

prirode: Zdravlje iz

DEJVID KOPERFILD SA SOBOM VODI D@INSKU VOJSKU

Kako pobijediti kandidu? Kako se boriti sa Alzheimerovom Najbolji bolesti? ZIMNICU recepti za

AURINI SERIJALI: POST SA ASPEKTA MEDICINE FAKTORI RIZIKA I TRUDNO]A

2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Stru~ni suradnik Josipa Matijevi}

Kako je Du{anka Boji} iz Tuzle izbjegla operativni zahvat vena [evala D`aferovi}, Klju~: DA SAM MLA\A, TRA@ILA BIH DA ME VRATE U „SANU“ Dragana Adamovi}, Klju~: BOJALA SAM SE PRIJE]I ULICU Aida Ad`ovi}: LJEPOTICA U CARSTVU GUMICA Cazinski darovaoci krvi godi{nje daruju 500 litara Kako se Mladen To{i} iz Isto~nog Sarajeva, uz pomo} koloidne vode oporavlja od multipleskleroze USPJESI ALTERNATIVNE MEDICINE KOD MULTIPLESKLEROZE I KRONOVE BOLESTI

Istinite pri~e:

Svakog drugog ponedjeljka na kioscima {irom BiH!

SVAKE DRUGE SUBOTE I NA TR@I[TU NJEMA^KE, AUSTRIJE I DANSKE

68

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj: P-179/05 Grada~ac, 11. 09. 2007. god. Na osnovu ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03), Op}inski sud u Grada~cu i to sudija Grada{~evi} Emina, u pravnoj stvari tu`iteljice Risti} Sare k}eri Bo{ka iz [pionice, Magistralni put bb., koju zastupa punomo}nik Beganovi} Ismet, advokat iz Tuzle, protiv tu`enih Hrvatska banka DD Mostar, sada{nja UniCredit Zagreba~ka banka, Podru`nica Tuzla, Poslovnica Tuzla, koju zastupa punomo}nik Mujki} Senaid uposlenik tu`ene, Tuzlanske banke DD Tuzla, koju zastupa punomo}nik Alma Mulahasanovi}, advokat iz Sarajeva, DOO „Saramerc“ Srebrenik i DOO „Risti} Trade“ Br~ko, koje zastupa privremeni zastupnik Zurijeta Osmi~i}, advokat iz Grada~ca i DJL „Sarpex“ [pionica, sa sjedi{tem u [pionici, radi progla{enja izvr{enja nedopu{tenim, vps. 2.429,857,70 KM, vr{i dostavu rje{enja gornji broj od 11. 09. 2007. godine, kojim je zakazan nastavak ro~i{ta glavne rasprave u ovoj pravnoj stvari, tu`enom DJL „Sarpex“ Srebrenik i njenom zakonskom zastupniku, pa objavljuje slijede}i:

BIOAKTIVNI PRIRODNI PREPARAT
(prirodni preparat kontrolisan od strane ljekara specijalista, poma`e bolesnicima sa te{kim oblicima maligne bolesti)

Prirodni dijetetski preparat sastavljen od visoko protetnih bioaktivnih sastojaka ljekovitog bilja i korijena sa planine Bjelasice i Durmitora, spremljen u svje`em stanju sadr`i izvornu ljekovitu snagu prirode. Preparat poma`e bolesnicima sa te{kim malignim oboljenjima u raznim fazama razvoja karcinoma i posjeduje sertifikat za ispravnost dobijen od Ministarstva za zdravlje CG. U organizmu preparat ispoljava svoje sna`no djejstvo prirodnog imunomodulatora, poja~avaju}i imunitet i odbrambene snage organizma kao jednog od najva`nijih faktora u borbi protiv maligne bolesti. Tako|e, djeluju}i kao biljni harmoniziraju}i tonikum, harmonizuje i dovodi u ravnote`u poreme}ene funkcije organizma prouzrokovane malignom bole{}u. Pra}en od strane ljekara preparat je pokazao izuzetno dobre rezultate u tretmanu malignih tumora plu}a, jetre, bubrega, `eluca, debelog crijeva, prostate, mozga, kao i kod `enskih reproduktivnih organa materice, jajnika i dojki. Koriste ga i pacijenti sa malignim oboljenjima ko`e (melanoma malignum) i bolesnici sa limfoproliferativnim oboljenjima (m. Hodgin, non Hodgin, Leukoze...)

BIOCIL - VI[E OD NADE

REGISTRACIJA Dijetetski registrovan u GZZZ pod brojem 158/7-00

Obzirom da je preparat apsolutno ~ist u smislu da ne sadr`i nikakve hemikalije, aditive, konzervanse mo`e da se koristi istovremeno sa bilo kojom medicinskom terapijom. LJEKARI KONSULTANTI: Dr. Buri}, Dr. Kostovi}. BIOCIL koriste pacijenti {irom na{e zemlje, kao i pacijenti u inostranstvu (Amerika, Kanada, Ju`na Afrika, Evropa...) Organizovan je servis savjetodavnih usluga, gdje ljekari specijalisti stru~ni konsultanti BIOCILA u li~nom kontaktu ili putem telefona daju informacije o preparatu i bolesti pacijenta. [to se ti~e uslovno malignih bolesti, BIOCIL se sa uspjehom koristi kod familijarne polipoze kolona, ulceroznog kolitisa, multiple skleroze. Prihva}eno je da se posti`u izuzetno dobri rezultati istovremenom primjenom BIOCILA i zra~ne: citostatske terapije. Zato nije potrebno re}i da je BIOCIL VI[E OD NADE.

OGLAS
Ro~i{te glavne rasprave u ovoj pravnoj stvari ima se nastaviti dana 28. 11. 2007. godine u 11,00 ~asova, a koje }e se odr`ati u Op}inskom sudu Grada~ac, soba br. 14. U dokaznom postupku provest }e se pored do sada odre|enih dokaza i dokaz: - uvidom u izvod iz registra o upisu u sudski registar za tu`ene DOO „Saramerc“ Srebrenik, DOO „Risti} Trade“ Br~ko i DJL „Sarpex“ [pionica. Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da je tu`eni DJL „Sarpex“ Srebrenik i zakonski zastupnik tu`enog DJL „Sarpex“ Srebrenik direktor Ibri} Sadik iz Srebrenika, uredno obavije{ten o datumu odr`avanja ro~i{ta glavne rasprave u ovoj pravnoj stvari. Sudija Grada{~evi} Emina

TRADICIJA - BIOCIL se priprema po tradicionalnom receptu porodice @ujovi} koji se vi{e od 100 godina prenosi s koljena na koljeno.

BIOCIL Bijelo Polje - Crna Gora, vlasnik Cile @ujovi} 00 381 84 473 900;

00 381 69 052 229

Voza~ dostavlja na ku}nu adresu direktno iz proizvodnje iz Crne Gore

BIOCIL - VI[E OD NADE Zastupnik za BiH:
mobitel: 062 166 310 061 731 897 Tuzla: 035 270 082

GINEKOLO[KA ORDINACIJA
Prim. Dr. AMIRA MUJI] - FRLJAK
Spec. ginekolog, aku{er i ultrasoni~ar; SARAJEVO, K. Kapetanovi}a 13 Office & Home Tel / Fax.: 033/521-461 Tel: 033/647-319 Mob.: 061 146-242 Grbavica-[oping

GINEKOLO[KI PREGLEDI (I SISTEMATSKI ZA FIRME) TRUDNO]E, RIZIKO TRUDNO]E PAPA, KOLPOSKOPIJA KONTRACEPCIJA, STERILITET KLIMAKTERIJ ULTRA-ZVUK-3D COLOR DOPPLER

(GINEKOLOGIJA, TRBU[NI ORGANI, DOJKA) MALE HIRUR[KE INTERVENCIJE COLOR - DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA I PERIFERIJE RADNO VRIJEME SVAKI DAN 09-18 h SUBOTA 09-14 h

Privatna ordinacija za fizikalnu medicinu i akupunkturu
Potoklinica br. 26. Tel: 033 238-808

OSNOVNI SUD U DOBOJU Broj: Mal-897/05 Doboj, 04. 09. 2007. godine Osnovni sud u Doboju po sudiji Sla|ani Paji} kao sudiji pojedincu u pravnoj stvari tu`ioca „Partner“ Mikrokreditna organizacija Tuzla, ulica 15. maja bb protiv tu`enog Be{i} Almira sina Ekrema iz Banja Luke, radi duga u iznosu od 1.067,85 KM, donio je dana 04. 09. 2007. godine

Dr. medicine Zub~evi} Hariz
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

PRESUDU
ZBOG PROPU[TANJA USVAJA SE kao osnovan tu`beni zahtjev tu`ioca „Partner“ Mikrokreditna organizacija Tuzla i obavezuje se tu`eni Be{i} Almir sin Ekrema iz Banja Luke da tu`iocu na ime glavnog duga isplati iznos od 1.067,85 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 27. 08. 2004. godine pa do isplate u roku od 15 dana po pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavezuje se tu`eni da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 450,00 KM u roku od 15 dana po pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

Laseroterapija Elektro terapija Manuelna masa`a Akupunktura Kinezi terapija Pregled neurologa Limfna drena`a Anticelulitni program

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 065-0-P-06-004185 Sarajevo, 22. 06. 2007. godine OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 Mal 906043 04 Mal Mostar, 14. 9. 2007. godine PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: ERONET pokretne komunikacije d.o.o. Mostar Tvrtka Milo{a bb TU@ENI: Anita Zovko Vukodolska 15 Mostar potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP F BiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni hatjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP F BiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348 st. 4. ZPP-a). Stru~ni suradnik Josipa Matijevi} Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Emir Neradin, u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, ul. Mar{ala Tita br. 34 Tuzla, protiv tu`enih 1. Bujak Muzafer iz Sarajeva, ul. A. B. [imi}a br. 23, 2. Bujak Munib iz Sarajeva, ul. A. B. [imi}a br. 3, 3. Kara~i} D`emo iz Sarajeva ul. Vitkovac br. 152, radi duga, v.sp. 6.927,38 KM, van ro~i{ta dana 22. 06. 2007. godine donio je

Obrazlo`enje
Tu`ilac „Partner“ Mikrokreditna organizacija Tuzla je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog Be{i} Almira sina Ekrema iz Banja Luke, radi duga u iznosu od 1.067,85 KM. U podnesenoj tu`bi je tu`ilac izme|u ostalog predlo`io da sud donese presudu zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, u zakonom propisanom roku. Sud je tu`bu tu`ioca dostavio tu`enom na odgovor, uz upozorenje na odredbu ~lana 182. ZPP-a, a iz dostavnice koja se nalazi u spisu se vidi da je tu`enom tu`ba dostavljena dana 26. 05. 2007. godine, (a {to je utvr|eno uvidom u isje~ak iz lista „Dnevni avaz“ koji se nalazi u spisu), te kako nije u zakonskom roku ovom sudu tu`eni dostavio odgovor na tu`bu, to je sud bez daljeg raspravljanja u skladu sa odredbom ~l. 182. st 1. ZPP-a RS donio odluku kao u izreci presude. Odluku o tro{kovima sud je donio u skladu sa odredbom ~lana 386. st. 1. ZPP-a, ~lana 387. ZPP-a i ~lana 396. stav 1. ZPP-a i obavezao je tu`enog da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 450,00 KM, a koji tro{kovi se odnose na tro{kove sudske takse na tu`bu u iznosu od 300,00 KM, takse na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 150,00 KM. SUDIJA Sla|ana Paji} PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba (~lan 183. stav 1. ZPP-a)

TU@BENI ZAHTJEV
Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos od 251,61 KM, uz zakonske zatezne kamate na iznos od 85,39 KM po~ev{i od 17. 02. 2003. god, pa do kona~ne isplate - na iznos od 120,56 KM po~ev{i od 17. 03. 2003. god. pa do kona~ne isplate - na iznos od 45,66 KM po~ev{i od 17. 04. 2003. god. pa do kona~ne isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je

- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enim da tu`itelju isplate glavni dug u visini od 6.927,38 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama od momenta podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate duga, zajedno sa sporednim potra`ivanjima kamata u ukupnom iznosu od 1.621,24 KM i naknadama u iznosu od 33,00 KM zajedno sa tro{kovima parni~nog postupka i to sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA Emir Neradin, s.r. POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba. NAPOMENA: Protekom roka od 15 dana po~ev od dana objavljivanja dostava presude II tu`enom smatrat }e se izvr{enom.

PRESUDU

Dnevni avaz Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007. 69

MALI

OGLASI
Prodaja
Golf 4, 2000. god., TDI, 66 KW, pre{ao 135.000 km, 4 airbaga, centralno, servo, CD. Tel. 061 191 932. Golf IV, TDI, caravan, g. p. 2003., 74 KW, 1900 cm3, registrovan do 8. 2008. Tel. 061 48 22 33. Kamion 1999. g., marke Renault, cijena po dogovoru. Tel. 061 203 858. Kamp ku}a Adria, novija tipa, kosa, reg., bh. table, kao nova, 4 le`aja, ima sve, 2.500 EUR-a. Tel. 061 549 399. Kombi Mercedes 94. god., dizel, nije registrovan, u odl. stanju. Tel. 062 177 574. Laguna 1,8 1998. godina, tek registrovana, klima, servo, ABS, centralna, 2xairbag, el. stakla, u odli~nom stanju. Cijena 9300 KM. Tel: 061/278-016. Mercedes 123 karavan, u voznom stanju prodajem. Tel. 061 724 695. Mini Moris, 71. god., extra stanje, tek registrovan, cijena 3.900 KM. Tel. 062 976 481. Motorno vozilo putni~ko sa 17 sjedi{ta, u voznom stanju, dobro o~uvano. Tel. 033 455-350. Nissan almera, 2000. god., dizel, 2.2 TDI, 112 KS, 86.000 km. Mob. 061 768 940. Pasat TDI, 90 KS, automatik, karavan, klima, cen. zaklju~avanje, multi-lok, novi zup~asti remen, 14.500 KM. Tel. 033 510333, 062 130 071. Pe`o 206, 1.9 dizel, 2000. god., bijeli, 2 vrata, ABS servo muz., uvezen, sve pla}eno. Tel. 061 136 638, Visoko. Pasat karavan, 2001 god., tdi, 6 brzina, full oprema, mo`e zamjena za jeftinije. Mob. 061 533-233, 033 209-700. Pasat karavan dizel, 86. god., 2800 KM. Mob. 061 443 277. Pe`o 406 karavan 2.0 Hdi 2000. god, metalik sivi, klima i jo{ opreme. Tel. 061 175-746. Pe`o 106, 98. god., klima, 6700 KM, mo`e zamjena za golf dizel. Tel. 062 151896. Pe`o 406 2.0 HDI, karavan, 2001. god., ful oprema, uvezen, sve pla}eno. Tel. 061 136 638, Visoko. Prodajem crni Golf SDI, 2000. god., karavan. Tel. 061 817 960. Prodajem dvije skoro nove auto gum 165x70 R14 za samo 60 KM, marke „Kleber“. Tel. 062 126 283. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore. Tel. 061 529 970. Prodajem motor Kavasaki choper EN 500 1993.god. u extra stanju tek registrovan, cijena 4500 KM.Tel. 061 515 273. Prodajem Nisan Mikru, reg. u voznom stanju. Tel. 061 724 695. Prodajem Opel Omega 1995. reg., benzin-plin, cijena 8.500 KM. Tel. 061 133 503. A. Polje C-faza, izdajem dvosoban namje{ten stan, Bosanska 15. Tel. 061 215 680. Al. Polje, Trg solidarnosti, 3 sobe, kupatilo, WC, kuhinja, polunamje{ten, 70 m2. Tel. 033 523 110. Bjelave, izdajem studenticama ekstra dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, zaseban ulaz. Tel. 062 253 100. Centar, H. Kre{evljakovi}a 61 (Papagajka), nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, izdajem lijepo namje{ten dvoiposoban stan, gara`a po `elji. Tel. 063 892 252. Centar, @eljezni~ka stanica, izdajem pos. prostor 40 m2, predstavni{tvo, trgovina, itd. Tel. 061 172 516. Dvos. stan sa gara`om izdajem, Kova~i}i, jeftino. Tel. 033 629-544. Dvosoban, namje{ten stan, 500 KM, centar. Tel. 061 14 704. Dvosoban, namje{ten u strogom centru. Tel. 061 156 170. Ferhadija, II sprat, trosoban stan - pos. prostor, 87 m2, 25 KM po m2 izdajem. Tel. 061 166 090. Gara`u izdajem kod Doma policije. Tel. 061 141 674. Grbavica 1, jednoiposoban stan na du`i period, preko puta D`amije. Tel. 452-931, 061 578 950. Grbavica, izdajem potpuno renoviran stan 60 m2, na odli~noj lokaciji u blizini [opinga, 1 kat. Tel. 062 315 834. Grbavica, prostor cca 60 m2, za skladi{te ili zanatske usluge. Tel. 033 647-476. Grbavica, Splitska 5, izdajem garsonijeru. Tel. 061 206 689. Izdajem dvokrev. sobu, kuhinja, kupatilo, zas. ulaz. Tel. 063 943 115. Izdajem dvokrev. sobu, kuhinju, kupatilo, zas. ulaz. Tel. 063 943 115. Izdajem dvos. stan na Ko{. brdu za 2-3 studenta. Tel. 033/221-034, 062 239 271. Izdajem dvosoban stan. Tel. 033 663537. Izdajem jednos. stan namje{ten sa centr. grijanjem, Kova~i-Ba{~ar{ija. Tel. 061 202 313. Izdajem lijepo opremljen apartman blizu hotela „Grand“. Tel. 062 450 914. Izdajem namje{tenu sobu djevojkama. Tel. 033 649 628. Izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila za studente i u~enike. Tel. 061 903 462. Izdajem namje{tenu sobu zaposlenoj `eni. Tel. 641-885. Izdajem novogradnja 350 m2, Otoka, 1 m2/30 KM. Tel. 061 288 939. Izdajem pos. prostor 40 m2, sa papirima za agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje. Tel. 061 857 012. Izdajem pos. prostor 50 m2+50 m2 magacina. Tel. 061 566 412. Izdajem pos. prostor kancelarije, centarKatedrala. Tel. 061 142 704. Izdajem pos. prostor na pdoru~ju Kiseljaka, 70 m2. Tel. 061 804 011. Izdajem pos. prostore u Centru, Starom Grad i N. Sarajevu. Tel. 061 156 262. Izdajem prostor na Grbavici 60 m2, za skladi{te ili zanatstvo. Tel. 033 647 476. Izdajem sobe u centru Ilid`e, zaposlenim `enama i studentima. Tel. 623-410, od 17-21 h. Izdajem stan studenticama na Grbavici. Tel. 065 202 522. Izdajem studentici jednokrev. sobu naselje N. Breka. Tel. 443-282, 062 147 525. Izdajem veliki opemljen objekat na periferiji Sarajeva prema Mostaru, pogodan za salon namje{taja i salon automobila. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Jednosoban stan izdajem sa ba{tom, vrlo povoljna cijena, pos. ulaz, Hrasnica. Tel. 033 469-715. Jednosoban, nenamje{ten stan, ul. Logavina izdajem povoljno. Tel. 061 967 111 Kanc. i magac. prostor od 150 m2. Tel. 033 232-641. Kanc. prostor 70 m2 u centru Sarajeva. Tel. 061 162 467. Kod Stomat. fakulteta jednos. stan, cijena 350 KM. Tel. 061 220 291. Ku}a na Mejta{u 120 m2+200 m2 vrta+parking prostor, sre|ena, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Lokal izdajem 18 m2 sa mok. ~vorom, Dobrinja II, za razne namjene. Tel. 033 434603. Na Grbavici izdajem povoljno radnju, pogodna za sve namjene. Tel. 062 422 478, 033 652-977. Na Vracama, ul. A. Smailovi}a 2-soban stan 58 m2, 2 sprat, sa kuhinjom, eta`. grijanjem i telefon, na du`i period. Tel. 033 481069, 062 146 935. Namje{ten jednos. stan Bistrik (ispod tranzita), TV, telefon, plin. grijanje. Tel. 061 108 770.

Prodajem teretno vozilo VW T4, 1999. god., 1.9 TD, registrovan do 8. 2007., vozilo u Tuzli. Cijena 12.500 KM. Tel. 061 157 224. 111 Lavlja kand`a - original sa certifikatom - dostava. Tel. 061 275 945. 13064-1Nd` Fiat Punto 1.8 HGT, 10/2001., reg. 6/2008., klima, alu felge, sportska sjedi{ta, CD changer, u odli~nom stanju. Morate vidjeti. Tel. 061 489 661. 10601-1Gr Fiat Punto 1.2 B., 10/2001., reg. do 6/2008., klima, alu felge, 4 vrata, u odli~nom stanju, morate vidjeti. Tel. 061 489 661. 10601-1Gr Focus 2000. god., 11.700. Mondeo dizel full, 11.800 KM. Ibiza 9.700. Arosa 2002., 9.900 KM. Tel. 062 226 444. 12102-1Nd` Prodajem Mercedes ML 320, benzin, ful oprema, god. pr. 2000. Pe`o 206 HDI god. pr. 2002., sa klimom. Reno Clio 1.2 benzin, god. pr. 1999. sa klimom. Tel. 061 775 331. 13110-1Nd` Prodajem: Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4, 4.0 benzin, boja crna metalik, god. proizv. 2002., novembar. Registrovan do 13. 11. 2007. Pre{ao 88.000 KM. U izvanrednom stanju. Cijena: 29.000 KM. Tel. 061 133 156, 033 711-880. 10676-1Gr Na prodaju Ford Mondeo 1.8i ambiente, benzin, model 2005., registrovan u decembru 2005. Kilometra`a: 37.800 km, 5 brzina, 115 KS. Boja: metalik octane blue. ABS+EBD+(M)BA, dva naprijed i dva bo~na airbaga. Pats immobilizer. Klima, elektri~ni prozori naprijed. Voza~ko sjedi{te podesivo, CD. Plus: set zimskih guma - Michelin Alpine. Redovno odr`avan u FORD servisu. Cijena: 19.900 - nije fiksno, CD tablice. Tel. 062 139 277, 033 216-219, sfassler@imf.org 13219-1Nd` Prodajem Fiat Brava 1.4 SX, 1998. god., tek registrovan, klima, u odli~nom stanju, cijena 7.500 KM. Tel. 061 513 458 i 063 996 867. 10713-1Gr Golf 1.4 16 ventila, 2000. god., ful oprema, Fokus 2000. god. 1.8 turbo dizel, inter kuler, ful oprema, limuzina, 4 vrata. Pla}ena carina i PDV. Tel. 061 423 111. 13251-1Nd` Audi A4 Q, 2005., full oprema, tiptronic, bose sound. Tel. 062 127 719. Auto radar detektori Cobra i Whistler novi model, garancija 1 god. Tel. 061 157 841. Alfa Romeo 147, 88 kW, 2001. godište full oprema 84.000 km. Cijena 9.000 KM eura. Tel: 063/ 891-560 Alfa Romeo 156, 98.godina. Mob: 061 157 880 BMW E39, 525 TDS, karavan, automatik, 97. god., reg., full oprema, crni, o~uvan, 15.500 KM. Tel. 061 221 498. Dijelove za ford mondeo, alfa 33, tipo, tempra, golf, kadet. Mob. 061 249-666. Fiat Punto 2001. god., met. crna, YTD, dizel, clima, centr. airbag, radio, el. podiza~i. Tel. 063 930 025. Fiat Punto bijeli, 1.1, 40 KW, 1998. god., reg. do 3. 7. 2008. Cijena: 5.500 KM. Tel. 061 108 889. Fiat Tempra 1991. god 1.6 benzin tek registrovan. Mob.061/364-202, 033/237-814 Fiat Punto, 2001. god., jedan vlasnik, dodatna oprema, 8.300 cijena. Mo`e i zamjena. Tel. 061 169 286. Ford Capri 1975, 2300 cm3, ko`a, sve original, union farba. Tel. 061 420 677. Frontera 4x4, 2.2 DTI, 2001. godina, tek reg., 4 vrata, full oprema, kao nova, 21.000 KM. Tel. 061 205 307. Golf 2, 1.3 B, TAS, metalic sivi, 5 vrata, kraj 90., muzika, zimske gume, cijena 4.200 KM. Tel. 061 190 122. Golf II, dizel, 84. god., 2800 KM. Mob 061 543-941. Golf II, td, 87. god., 3900 KM. Mob 061 255-806. Golf 3 dizel, 1998, tek registrovan, servo, centralna, daljinsko, alu felge, u extra stanju, cijena 11200 km i kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta.Tel. 061 903 336.

Namje{tena jednokrev. soba za studente i |ake. Tel. 544-231. Neum, izdajem apartmane sobe uz more povoljno. Tel. 061 723 040. Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa svim priklju~cima, za sve namjene izuzev ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061 345 991, 033 454-542. Povoljno, odmorite se na Vla{i}u u novom hotelu Central, no}enje sa doru~kom 25 KM. Tel. 061 817 960. Prazan stan na spratu priv. ku}e 60 m2, ul. Cazinska. Tel. 033 654-662. Soba Aerodrom. naselje, samcu ili samici, pos. ulaz, zapos. osobe. Tel. 033 452-478. Sobe sa upotrebom kuhinje izdajem. Tel. 061 159 900. Sobu izdajem Aerodrom. naselje samcu ili samici, pos. ulaz, zaposlenim osobama. Tel. 033 452-478. Sobu na Ko{evu uz bolnicu, centralno, zvati poslije podne. Tel. 033 217-185. Stan izdajem 78 m2, op}ina Centar, ul. Juki}eva, Sarajevo. Tel. 061 816 450. Stan izdajem u strogom centru za studente i zaposl. samce. Tel. 033/207-959. Strancima izdajem namje{tenu ku}u, dva sprata, dvori{te, gara`a, Pofali}i, ul. Humska. Tel. 061 507 530. Strogi centar, jednokrev. soba studentici, kuhinja, kupatilo, centr. grijanje. Tel. 033 445-876. Studentima jednokrev. soba. Tel. 033/545-883. Stup, izdajem skladi{ni prostor 70 m2. Tel. 033/458-138. Trosoban namje{ten stan, Ciglane. Tel. 065 545 232. U „Karingtonki“ izdajem pos. prostor 35 m2, kod novog Avazovog tornja. Tel. 061 212 650.

Prodaja
Prodajem dva i po dunuma ba{te, sa papirima 1/1. Kod Doma Reljevo, na m. putu za Rje~icu. Vrlo pogodno za skladi{ta. Tel. 065 335 075. 10710-1Gr Prodajem dvoiposoban stan 62 m2, mo`e i namje{ten. Ul. Sulejmana Filipovi}a 12/VI. Tel. 033/619-647 i 658-656. 10721-1Gr SIGENX: A. Polje 77 m2 - 1.500 KM/m2, Olimpijsko naselje 55 m2, 1.950 KM/m2, Vrazova 110 m2 - 3.000 KM, ku}a Ilid`a - 250.000 KM. Tel. 061 177 556. 10761-1Gr SIGENX: Grbavica 35 m2, 1 sprat, adapt. 2.650 KM/m2, Pofali}i kod Mar{alke 81 m2 - 230.000 KM, Ciglane 41 m2, Stari Grad 60 m2 60.000 EUR-a. Tel. 061 702 881. 10761-1Gr SIGENX: Hrasno 30 m2, P Ribar . 78.000 KM, A Polje 65 m2, 1 sprat, adapt., 1.900 KM, Grbavica 41 m2, 52 m2, A. Lipa 53 m2, 2 sprat - 60.000 EUR-a, ^. Vila 35 m2 - 2.500 KM/m2. Tel. 061 320 439. 10761-1Gr SIGENX: Otoka 89 m2 + 12 balkona 2.200 KM/m2, 79 m2 Ciglane, 41 m2 Bistrik, ku}e: Travni~ka 3 sprata - 150.000 KM, Nahorevska 3 sprata - 150.000 KM, S. Grad povoljno. Tel. 061 415 787. 10761-1Gr SIGEX: garsonjera 23 m2 Zaima [arca 65.000 KM, Muvekita 81 m2, 2 sprat, 3.000 KM/m2, K. Brdo 76 m2 - 2.500 KM/m2, Dobrinja 2 55 m2 - 105.000 KM, www.sigenx.com Tel. 065 819 136. 10761-1Gr Binje`evo-Mi{evi}i-Had`i}i, prodajem ku}u 9x8. Tel. 062 941 798. Breka 52 m2, terasa, ba{ta, lo|a, extra lokacija, mo`e i zamjena. Tel. 061 183 433. Breka, nova ku}a 10x8, sa dva trosobna stana, poslo. prostorom, gara`om i oku}nicom. Tel. 062 169 184. Breza - prodajem ku}u. Tel. 033 784-605. Brnjaci Kiseljak, ku}a useljiva. Tel. 062 374 296. Brnjaci-Kiseljak, useljiva ku}a 1/1. Tel. 062 374 296. Dev. ku}a sa 1.900 m2 zemlji{ta u G. Kotorcu, RS,kod Kule. Tel. 065 877 065. Dva stana od 88 i 76 m2, Dobrinja 4, KS. Tel. 061 375 787. Dvije dev. ku}e na placu 1.000 m2 u Rajlovcu, povoljno. Tel. 061 595 625. Dvije vikend ku}e na Palama prodajem. Tel. 061 375 787. Dvoeta`. stan na Ciglanama 108 m2+70 m2 ba{te, 350.000 KM. Tel. 061 415 787. Dvoipos. stan, dva balkona, c.g. 3 sprat, Grbavica. Tel. 033 655-390 od 18-20 h. Dvoiposoban stan Al. Polje C faza. Tel. 063 324 393. Dvos. 67 m2, Al. I sp., cijena po dogovoru. Tel. 062 921 733. Dvos. stan 56 m2, Mojmilo. Tel. 033 457-582.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila Golf 2, i ostala, mla|a godi{ta. Tel. 061 206 689. Kupujem originalne krovne nosa}e za Reno scenik 2000 god. Tel. 061 719 786. Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Tel. 061 848 254. Otkupljujem auta na bh. tablama, po povoljnim cijenama, mla|a godi{ta. Tel. 061 139 778. Kupujem golf 3, dizel, 4-vrata, 96 ili 97 god, o~uvan, na bh. tablama. Mob. 061 215235. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Mob. 062 941-311. Uzimam havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467, 033/622-904.

Izdavanje
Izdajem komp. namje{tenu ku}u, 10 soba: 22-25 kreveta, 5 WC, cent. grijanje, vrt, gara`a, parking. Mo`e za firme, org., stara~ki dom i sl. Tel. 061 795 341. 13180-1Nd` Iznajmljujem poslovni prostor od 98 m2, luksuzno opremljen, centralno grijanje, na atraktivnoj lokaciji u Biha}u. Tel. 061 105 229, 061 784 979. 164-1Bi Izdajem trosoban stan u blizini Merkatora i Socijalnog sa centralnim grijanjem i satelitom. Tel. 033/618-687, 062 385 025. 8438-1Pr Izdajem lijepo namje{ten dvoiposoban stan, Centar, gara`a po `elji. Tel. 063/892252. 468-1Ze

Gornji Kromolj, ku}a duplex, P+S, sa 1.150 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Grbavica - ~etvorosoban sa 2 balkona (adaptiran). Tel. 061 510 964. Grbavica 49 m2, 4 sprat, extra lokacija, renoviran, 130.000 KM. Tel. 061 205 222. Had`i}i, prodajem vikend. selo U{ivak, dun. zemlje pod vo}em, ogra|eno. Tel. 468949. Hotonj, 8.000 m2 zemlje, preko puta Sal~in stadiona, prodajem. Tel. 065 605 794. Hrasno stan 52 m2, 61.000 EUR-a. Tel. 061 320 439. Hrasno, prodajem 2,5-soban stan, II sprat, 2.500 KM/m2. Tel. 521-353. Hrasno-Robot, prodajem dvosoban stan 50 m2, prazan ili namje{ten. Tel. 061 390 298. Ilid`a, Pejton, novogradnja, ku}a 120 m2 sa poslovnim prostorom i dvori{tem, cijena 120.000 EUR-a. Tel. 061 247 272. Ilid`a, prodajem parcele, izgradnja dozvoljena, blizu polazna stanica busa OsjekIlid`a. Tel. 061 506 964. Ku}a 1/1, vl., Ilid`a, lepeni~ka, ku}a 250 m2, 800 m2 ba{te, cijena po dogovoru. Tel. 061 868 443. Ku}a 3 stana i gara`a, mo`e zamjena za stan uz doplatu. Tel. 061 890 086. Ku}a u Osijeku-Ilid`a, 70 m2 i zemlje 400 m2, 60.000 KM. Tel. 513-781. Ku}a useljiva p+s+p sa gra|. dozvolom i 4.000 m2 zemlje, 1/1, Doljanska ul. Tel. 061 148 867. Ku}u na Drveniji, 185 m2, stamb. prost.+200 m2 oku}nice, 450.000 KM. Tel. 065 819 136. Ku}u prodajem na Vi{njiku. Tel. 061 161 349. Ku}u prodajem sa zemlji{tem na Palama, 1/1. Tel. 061 219 125. Ku}u prodajem, ul. Skenderija, 750 m2, 3 sprata, 2 p.p. Tel. 061 537 831. Ku}u sa ba{tom na Vratniku prodajem. Tel. 536-239. Ku}u u Sokolovi} koloniji pr+s+po., 160m2 st. prostora, oku}nica, 2 gara`e. Mob. 061 148-190. Lux. opremljen stan na Al. Polju I sp., 64 m2, 122.000 KM. Tel. 061 320 439. Lu`ani, prodajem ku}u 200 m2, oku}nica 300 m2, c. grijanje, vl. 1/1. Tel. 061 702 881. Namje{tena vikendica u Vratnici-Visoko, uz rijeku Bosnu na prodaju. Tel. 061 489 360. Nova Breka poslovni prostor 35 m2. Tel. 062 940 479. Nova ku}a 360+200 m2 oku}nice, cijena 200.000 KM, Donji Pofali}i, odmah useljiva. Tel. 061 493 903, 033/515-601. Pale, kod nove autobuske stanice, prodajem ku}u. Tel. 057 224 727. Petosoban stan 130 m2, dvoeta`ni, useljiv, adaptiran, 2 banje, 2 WC-a, terasa u Sokolovi}ima, 140.000 KM. Tel. 061 709 430. Plac 893 m2 u selu Zbilje kod Visokog. Tel. 062 257 789. Pofali}i, ku}a 3 eta`e, 8,5x10 m, 100.000 KM. Tel. 033 546-175. Pos. prostor novogradnja, sve novo na ^. Vili 35 m2, 135.000 KM. Tel. 061 320 439. Povoljno u Sokocu 5.000 m2 grad. gra|. zemlji{ta. Tel. 033 642-146. Prodaje se ekskluzivan stambeno-pos. objekat u Visokom sa restoranom. Tel. 061 198 982. Prodaje se ku}a do glavne ceste u B. Potoku, prizemlje, poslovni prostor+2 sprata i potkrovlje. Tel. 063 961 241. Prodajem dvos. stan sa gara`om, mogu}nost nadogradnje, Aerodrom. naselje. Tel. 658-867. Prodajem extra ure|enu ku}u u posl. zoni Podlugovi, kod autoputa. Tel. 061 221 003, 061 719 890. Prodajem ili mijenjam za Sarajevo stan u Br~kom 86m2. Tel. 061 437 177 i 862 458. Prodajem ku}u i 4 dun. zemlje, 1/1, ul. Kova~evac, Most. raskr{}e. Tel. 033 624971. Prodajem ku}u prizemlje, sprat i potkrovlje, dvije gara`e, 800 m2 vo}njaka, u Semizovcu kod Vogo{}e. Tel. 033 655-398. Prodajem ku}u sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Prodajem ku}u sa oku}nicom, dobra lokacija. Tel. 061 278 984. Prodajem ku}u spratnicu sa gara`om i dvori{tem kod Vije}nice. Tel. 033 207-270, 063 876 186. Prodajem ku}u u centru Kladnja. Tel. 061 375 787. Prodajem ku}u u Karpuzovoj ulici, Stari Grad, dobro stanje. Tel. 061 595 625. Prodajem ku}u u naselju Breka. Tel. 061 890 184. Prodajem ku}u u Vogo{}i-Blagovac, 10x9 sa 1.000 m2 oku}nice, useljiva, cijena 65.000 KM. Tel. 061 702 038. Prodajem pos. prostor u stamb. zgradi Otes, 80 m2. Tel. 062 450 914. Prodajem stan 70 m2, 1/1, 2 sp., ispravan, Trg me|. prijateljstva. Tel. 061 356 085. Prodajem stan na K. Brdu, ul. Juki}eva 75 m2, 8 kat+gara`a, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 311 336. Prodajem stan u Centru, Gabelina, suteren, 67 m2, 2.500 KM/m2. Tel. 065 819 136.

70 Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007. Dnevni avaz
Prodajem staru ku}u Podhrastovi. Tel. 061 546 554. Prodajem troiposoban stan u ul. Grada Kalgarija na Dobrinji. Tel. 061 817 960. Prodajem tros. na Grbavici, povr{ine 58 m2, cijena 1.400 EUR-a/m2. Tel. 061 863 629. Prodajem vikendicu na Krivajevi}ima kod Biambara sa 500 m2 zemlje. Tel. 061 437 160. Prodajem zapo~etu ku}u Ljubogo{}aPale sa 1 dun. zemlje. Tel. 061 375 787. S. Kolonija - prodajem pos. prostor 22 m2 u centru ili mijenjam za kombi. Tel. 061 867 902. Sarajevo, Stari Grad, prodajem ku}u 50.000 KM. Tel. 061 332 194. Socijalno 61 m2 kod stadiona Ko{evo, 67 m2 Breka, 87 m2 Ciglane 78 m2. Tel. 061 813 707. Socijalno, Lo`ioni~ka, 41 m2, u dobrom stanju. Tel. 061 253 382. Sok. kolonija ku}a 10x12 m sa 378 m2 oku}nice, zavr{en pos. prostor, cijena 160.000 KM. Tel. 061 224 155. Sok. kolonija ku}a 10x12 sa 800 m2 oku}nice, cijena po dogovoru. Tel. 062 923 316. Sok. kolonija, ku}a novogradnja, 800 m2 oku}nice, pos. prost., gara`a, cijena po dogovoru. Tel. 062 923 316. Stan 70 m2, Al. A faza, cijena po dogovoru. Tel. 061 356 085. Stan kod Bosmala dvosoban, 46 m2 i Vi{njik 50 m2. Tel. 061 288 939. Stup 1, KS, prodajem 2.000 m2 sa dozvoljenom gradnjom, po 80 EUR-a m2 i novu ku}u na sprat sa 2 posebna stana. Tel. 058/417-061, 065 218 980, 033 464-974. Te{anjska ulica, zgrada „Viza“, pos. prostor 10 m2. Tel. 061 188 758, 033 526-521. Vikend ku}a 740x640 bistri~ki put, Rakovica. Tel. 062 941 798. Visoko, ku}a kod Perta~ke d`amije. Tel. 062 257 789. Vogo{}a, iznad petlje prodajem ku}u. Tel. 065 654 440. Vogo{}a, jednos. stan 34 m2, 2 sprat, centar, poslije 17 h. Tel. 033 621-348. Vogo{}a, N. Barica ku}asa pos. prostorom i prat. objektom, c. naselja. Tel. 061 216 564. Vogo{}a-Blagovac 3.000 m2 zemlje, mo`e u parcelama 25 KM po m2. Tel. 061 813 250. Vraca, ku}a 150 m2 na 600 m2 oku}nice, namje{teno, useljivo, 1/1 prodajem. Tel. 061 503 024. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL, ZA BOLJI I DU@I SEX, 50 i 100 MG. DOSTAVA, UPUTSTVO, DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 13116-1ND@ ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT (30 min.)+SUPER-BIZNIS=DISTRIBUTERIMA=4-5 KM=1 TABLETA; MPC=12-15 KM=1 TABLETA!!! ORIGINAL VIAGRA+SUPER BILJNA VIAGRA (5-8 KM)+CIALIS+LEVITRA!!! POVE]ANJE PENISA I GRUDI!!! GARANTUJEMO DJELOTVORNOST!!! 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239. 13103-1Nd` HITNO PRODAJEM KOMPJUTERE INTEL PENTIUM 4, SA FLAT MONITOROM 17’’, MI[, TAS., WIN XP ZVU^NA KARTA, ITD. CI, JENA PO KOMPLETU OD 250-360 KM. TEL. 061 578 517. 13262-1Nd` Odgajiva~nica velikih crnih {naucera Makmasters nudi na prodaju {tence vrhunskog porijekla, tokom cijele godine. Na raspolaganju za parenje mu`jaci (uvoz iz Rusije, Gently Born). Tel. 00381 21 661 48 22. Web:www.makmasters.co.yu Aparat prodajem za kafu, mlin, ledomat i komplet „Tehniks“ muziku. Tel. 061 323 299. Spava}u sobu tre{njevo drvo sa kombinacijom bordo pli{ i francuski le`aj. Tel. 033 457-553. Prodajem ve{ ma{inu Gorenje potpuno ispravnu, 130 KM. Tel. 033 221-917. Aparat za dubinsko ~i{}enje „Kirby 6“ sa opremom za auto sjedi{ta. Tel. 061 199 987. Lijek Immun age (prah papaje za imunitet). Tel. 667-189. Prodajem crno odijelo sa prugama br. 48 za 80 KM. Tel. 061 518 748. Blanjalica-abriher, nova, garancija. Tel. 062 177 796. Ormari} za kupatilo, gramaf. plo~e, fix. telefon, aparat za zavarivanje folija. Tel. 062 965 262. Hitno el. pe}, {krinja, fri`ider, 300 KM. Tel. 450-431. Klav. harmonika 80 basova Weltmaister, kori{tena 5 mjeseci, prodajem. Tel. 032 456 761. Prodajem klav. harmoniku 120 basova, Vignoni sa kabinom, italijanska. Tel. 061 534 737. Knjige prodajem: vo}arstvo, kalemljenje vo}a, p~elarstvo, obrezivanje vo}a, povrtlarstvo itd. Tel. 061 275 792. Fotelje prodajem kupljene na aukciji ameri~kog namje{taja. Tel. 033 222-522, 063 868 393. Pe} za centr. grijanje Benko 25 KW, kori{tena dvije zime. Tel. 061 745 849, 032 742 104. PVC cisterna za vodu od 1000 lit. prodajem. Tel. 061 184 444. Burad PVC od 150, 50, 25, kao nova prodajem. Tel. 061 184 444. Tri fas. plin. pe}i prodajem povoljno. Tel. 033 221-034, 062 239 271. Kancel. kompjuter, stolica, garni{a, odje}a `enska, obu}a `enska. Tel. 062 256 728, 033 642-339. Luster, kavez za ptice, }ilim, itison, 1 m iscijepanih drva prodajem. Tel. 033 642-339, 062 256 728. Umjetni~ke slike ulje, akvarel, akad. slikar prof. Popovi} Branko, povoljno prodajem. Tel. 033 642-339, 062 256 728. Toalet ogledalo, toalet ormari}, usisiva~, cigle iz TA pe}i. Tel. 062 256 728, 033 642339. Dvosjed, razvla~i se, fotelja, magnetofon koluta{, TV u boji, za dijelove, {ipke kalaja. Tel. 033 642-339, 062 256 728. Dva uska dijela od regala sa ladicama, policama i vise}u, robu, spu`ve za krevete. Tel. 033 642-339, 062 256 728. Prodajem kotao za centr. grijanje sa radijatorima i ostalo. Tel. 061 358 971. Sto prodajem, 6 stolica, vitrinu, 2 komode, ormar sa {iber vratima. Tel. 616-020. Ve{ ma{ine Gorenje 140-250, {porete struja-plin 80-150 KM, razne fri`. 80-180 KM. Dostava besplatna. Tel. 533-631. Prodajem zamrziva~ ladi~ar automatik, excellence. Tel. 526-550. Butan bocu 12 kg, cijena 30 KM. Tel. 033 649-516. Bilijarski sto {esticu prodajem. Tel. 061 358 971. Prodajem vi{enamjensku vitrinu slasti~arsku 1 m du`ine. Tel. 061 358 971. Dobroo~uvane trokrilne prozore sa staklima i {tokovima, 4 kom. 180x140 cm. Tel. 659-966. Plin. {poret, ma{. za su|e, ve{ ma{inu i akvarijum prodajem. Tel. 616-020. Prodajem violinu cijelu 4/4, povoljno. Tel. 061 310 045. Dvije rashl. vitrine Soko, skoro nove, vrlo povoljno i jeftino. Tel. 061 167 125. Trake Bayerove, 2006. god., cijela kutija, cijena povoljna. Tel. 061 800 057. Rashladna vitrina ispravna, 150 KM. Tel. 061 139 642. Dig. vage ba`darene, certifikat za BiH, garancija 1 godina. Tel. 061 902 269. Harmonika vrata, prodaja, ugradnja i odr`avanje svih modela i veli~ina. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Pe} prodajem 100 godina stara. Tel. 061 157 879. TV u boji, star 50 godina. Tel. 061 157 879. Sudoper prodajem. Tel. 061 157 879. Prodajem trpezarijski sto. Tel. 061 157 879. Dje~ija kolica prodajem. Tel. 061 157 879. Prodajem gra|u povoljno (grede, pul~evi). Mob. 061 359-862, Samir. Nova vrata i prozore, radi se o gra|. stolariji. Tel. 033 611-074. Krilo vanjskih i sobnih vrata prodajem. Tel. 033 444-590. Prozor metalni, 240x140 i ulazno krilo sob i ulaznih vrata. Tel. 061 367 103. Kazan za pe}enje rakije i kazan za pe}enje pekmeza prodajem. Tel. 033 444590. Ekspreso aparat prodajem za kafu. Tel. 061 211 531. VIZIT KARTICE [TAMPAM KU]NO, LASERSKI, KOLOR. 100 KOM. ZA 10 KM, 250 KOM. ZA 18 KM. TEL. 061 229 347. 13012-1Nd` 100% sigurnost, profit 50%, primarius dr. Dedi}. Rad od 13-17 sati, Hrasno, M. Preloga 6. Tel. 657-094, 061 700 974. Ku}na njega starih i bolesnih lica, Agencija Nur. Tel. 063 971 991. Sigurno najjeftinija registracija i prevod va{eg vozila. Tel. 061 199 987. Prof. instruira matematiku |acima osnovnih i srednjih {kola, dolazim ku}i. Tel. 061 247 272. VKV vodoinst. sa iskustvom, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 530 205. Prevoz kombijem, more sa smje{tajem, jezera, planine, grupni izleti, sportske ekipe i selidbe {irom bih i inostranstvo. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste podova i parketa, povoljno i kvalitetno, uz garanciju, kao i postavljanje laminata.Tel. 061 134 260 i 061 257 522. Vr{im postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa, {ipodova kao i postavljanje laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183. Vr{imo usluge postavljanja, bru{enja i lakiranja svih vrsta parketa i {ipoda, bezpra{inskom ma{inom uz garanciju.Tel. 061 967 229 i 061 262 868. Usluge prevoza kombijem Mercedes, planine, jezera, sportske ekipe, seminari kao i prevoz stvari po BiH i {ire.Tel. 033 220 402 i 062 214 690. Parketak postavlja i lakira sve vrste parketa, podova i laminata, brusi bezpra{inskom ma{inom. Tel. 033 471 812 i 061 222 851. Kvalitetno i uz garanciju izvodimo sve vrste gra|evinskih radova, termo fasade, adaptacije, grube radove. Tel. 061 513 031. Kvalitetno i uz garanciju radimo rigips, laminat, moleraj, blind vrata. Tel. 061 542 493. Prevodim sa bosanskog na engl. i obrnuto, cijena 5 KM po stranici. Tel. 061 310 391. KV vodoinst. radim vodoinstalacije i kupatila, opravke stare instalacije. Tel. 061 349 294. Engleski pobolj{ajte ili nau~ite sa profesorima, magistrirali u Americi. Tel. 061 936 031. Termo fasade, rigips, moleraj sa garancijom, uz njema~ko iskustvo. Tel. 061 270 971. Tesarski i zidarski radovi, adaptacije, fasade. Tel. 062 971 276. Najpovoljnije uz garanciju sa dugogodi{njim njem. iskustvom radim termo fasade, moleraj. Tel. 061 278 188. Instruiram bolje u~enike 4 raz. osnovne {kole iz matematike, prirode i dru{tva. Tel. 617-725. Instrukcije iz njema~kog i engleskog jezika, disertacije, usmeni i pismeni prevodi. Tel. 063 947 405. Njema~ki pravnik porijeklom iz Bosne, zastupa u pravnim stvarima i sporovima u Njema~koj. TGel. 061 537 739. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, moluje kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. [ivanje pantalona, mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Mol. farb. radove, povoljno, profesionalno. Tel. 611-542. Adaptacije stanova, el. instalacije, molersko-farb., rigips radovi, povoljno. Tel. 061 380 952. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453. Bravar-varilac radi ograde, gitere, gara`na vrata, kapije, klizne kapije. Tel. 062 177 796. Profesor instruira francuski i latinski, vrlo uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesorica daje instrukcije iz engl. jezika i prevodi tekstove. Tel. 061 556 700, 033 657-038. Instrukcije iz njem. i engl. jezika, referati, disertacije, usmeni i pismeni, prevodi. Tel. 063 947 405. Kombijem prevozim klavire sa obezbije|enom rad. snagom. Tel. 061 185 744. Iskusni prof. engleskog prevodi magistarske radove i doktorske disertacije. Tel. 061 440 654. Dajem instrukcije iz engl. jezika, povoljno. Tel. 062 189 783.

Ponuda-potra`nja
Hitno potreban bravar koji je radio aluminijsku bravariju, plata 1.000 KM za 8 sati rada. Tel. 061 131 206. 13058-1Nd` Tra`imo prodajne konsultante za rad u uredu: Sarajevo, Zenica, Br~ko, Biha} i Mostar. Tel. 061 105 040. N. Fast-fudu na Ba{~ar{iji, potrebna jedna pomo}na radnica, jedan ro{tiljd`ija, 1 konobar sa poznavanjem engl. jezika. Tel. 061 142 892. 10705-1Gr Potrebna radnica sa iskustvom u trgovini. Kontakt. tel. 061 852 736.10706-1Gr Tra`i se kuhar, pomo}no osoblje za kuhinju, konobar, konobarice sa poznavanjem engleskog jezika. Tel. 213-335. 10747-1Gr Za rad u Sloveniji tra`imo diplomirane farmaceute, mogu i tehni~ari koji imaju polo`en stru~ni ispit, kova~e koji imaju iskustva (ru~no i ma{insko kovanje), elektri~are, varioce. Tel. 062 435 588. 8449-1Pr Autoservisu potreban radnik na pranju auta, sa iskustvom, po mogu}no{}u poznavanje vulkaniziranja guma i mehanike. Tel. 062 229 400. 13224-1Nd` Piceriji u Hrasnu potreban konobar konobarica. Tel. 061 244 993. 10744-1Gr Za prijem u stalni radni odnos hotelu „Sunce“ Vogo{}a, potrebna pomo}na kuharica i sobarica. Prijave sa kra}om biografijom dostaviti na recepciju hotela. Kontakt telefon:; 033/475-600. N. Potrebni {iva~i na {teperici za pantalone. Plata 700 KM i prijava. Tel. 474-423. 13270-1Nd` Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 240 biznis kredita. Tel. 032 244 417. Zapo~nite sopstveni posao pomo}u knjige „Vodi~ malih biznisa sa 2.500 ideja“. Tel. 032 244 417. Potrebne dvije konobarice, cafe bar Doglodi na Stupu. Tel. 061 188 835. Potrebne dvije radnice na poslovima poslu`ivanja. Tel. 061 863 459. Ako volite kozmetiku zabavite se i zaradite, u~lanjenje besplatno. Tel. 033 542-626. Potrebna radnica na 4 sata u piceriji. Tel. 061 225 868.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 18 KM, PVC prozori i vrata, trakaste zavjese, harmonika vrata, vanjske roletne. Tel. 061 501 401. 12380-1Nd` Servis ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Obodin, Kon~ar, Kandi), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 10750-1Gr Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende. Cijena sa ugradnjom. Tel. 061 131 447, 033 211-484. 12158-1Nd` HIGIJENA - Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha, 1 KM = 1 m2, namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 10449-1Gr „TEPSER - CLEANING“ odr`ava firme, stanove i ma{inski ~isti namje{taj, tepihe, itisone, kamene i PVC podove. Tel. 033 200-003, 061 524 461. N. Vr{imo ~i{}enje kompletnih stanova za 4 sata, dvije radnice, veoma povoljno. ^istimo i poslovne prostore. Tel. 033 560360. 8250-1Pr TV SERVIS vr{i popravku svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778. Mob. 061 148 042. 13154-1Nd` KIRBY aparatima u Va{em stanu dubinski usisavamo (grinje) i polusuho peremo tepihe, }ilime, etisone i sjede}e garniture. Mob. 061 243 611. 13218-1Nd` VODOINSTALATER sa ELEKTRI^AREM vr{i popravku svih starih i ugradnju novih instalacija (eko plastika), sanitarija, bojlera, uti~nica, prekida~a, itd. Tel. 061 389 112, 061 180 120. 10737-1Gr SZR servis rashladne tehnike, vr{i opravke svih vrsta fri`idera, zamrziva~a, ve{ ma{ina, uz ra~un i garanciju. Mob. 061 164 849. 13247-1Nd` SZR RTV servis vr{i opravke svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak, ra~un i garanciju. Tel. 766-560, Mob. 061 139 093. 13248-1Nd` Viza - informacije - prevoz. Sve na jednom mjestu. Najbr`e i najpovoljnije. Za slovena~ke radne vize prevod uvjerenja samo 24 KM sa aposttile ovjerom i mi nosimo na ovjeru. Tel. 062 435 588. 8449-1Pr Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 234475. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Povoljno vr{imo postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda, bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 967 229. Rainbow dubinsko usisavanje, pranje, tepiha, namje{taja, unutra{njost automobila. Tel. 061 144 957, 033 223-008. Gra|evinske radove izvodimo brzo i kvalitetno, ugra|ujemo blindirana vrata, grupa ozbiljnih majstora. Tel. 062 119 445. Ginekolo{ka ordinacija „BONUS“

Potra`nja
SABOSS doo, M. Tita 29/4, Sarajevo. Na{e privredno dru{tvo bavi se stanogradnjom i zainteresovano je za kupovinu nekretnina (placeva) pogodnih za gradnju, na podru~ju Op}ina: S. Grad, Centar, N. Sarajevo i N. Grad. Kontakt: 061 488 254. N. Kupujem stan u Sarajevu, hitno. Tel. 061 132 279. Stan u Sarajevu, kupujem. Tel. 033 211914. Kupujem stan u Sarajevu, manji. Tel. 033 556-280.

Zamjena
Jednosoban stan 41 m2, adaptiran, plin, prizemlje, balkon, za manji uz dogovor. Tel. 062 141 113.

Razno
Kupujem dionice firmi, preduze}a i fondova po berznim cijenama {irom Federacije. Tel. 061 526 918. 13230-1Nd` Kupujem dionice preduze}a, firmi, fondova i neulo`ene certifikate {irom Federacije. Tel. 061 271 935. 13230-1Nd` Mijenjam katoli~ku parcelu u Barama za ateisti~ku u Barama ili Lavu. Tel. 033 205-285. Izgubljen crni nov~anik sa dokumentima na ime Agi}, na relaciji Dobrinja - Al. Polje, molim nalaza~a da mi se javi na tel. 062 435 513, slijedi nagrada.

Rasprodaja bukovih, grabovih i hrastovih drva. Prvoklasni Banovi}ki kameni ugalj i Kreka drveni. Mogu}nost pakovanja u vre}e. Dostava isti dan. Tel. 061 488 782. 12396-1Nd` U prodaji su bukova cijepana drva, kao i kameni ugalj po cijeni od 125 KM, drveni ugalj Kreka 100 KM. Ku}na dostava. Tel. 061 265 811, 061 289 961. 13267-1Nd` Za potrebe hotela, motela, preno}i{te kao i ku}ne potrebe, prodajemo masivne krevete po cijeni od 300 KM. Zalihe ograni~ene. Tel. 033 281-395. Plasti~ari! Prodajem izuzetno kvalitetne papirne hilzne, 7, 6, razli~itih dimenzija. Tel. 062 393 626. Prodajem klavir u odli~nom stanju. Tel. 061 253 242. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957. Prodajem garderobu na veliko i malo, uvoz iz Njema~ke. Tel. 062 273 309 i 033 800-512. Prodajem nove rekete za stoni tenis, dr`a}e i mre`ice za fudbal, loptice za stoni tenis. Tel. 061 159 507. Prodajem seharu drvenu i limenu, rezbarenu, bakarne tanjire, |ugum, ibrik. le|en, tepsije. Tel. 061 159 507.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst............................................................................. ...................................................................................... ......................................................................................

Telefon/adresa......................................................
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

71

SANEL PITA
Tvoju dobrotu, ljudskost i plemeniti lik uvijek }emo pamtiti. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje kolege Drvopromet Vogo{}a Elvedin, Mirsada, Indira, Adis, Eso, Edina, T. Sanela, Almasa, Mirnesa [., Sevda, Elma T., Munevera, Mirnesa H., Elma S., Almira, Almina, Enver, Maja, Adis L., Vildana, Sanela G., Merisa, Mersed, Esada, Faruk, Admir, Senada, Elma Z., Alema, Zemira, Aida, Edita, Nusmira, Senada K., Mirzeta, Amila, Latifa, Amela, Esmir, Salih, Naira, Nejra, Vedad, Ado, Aldijana, Asim
13295-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

IN MEMORIAM

na{em razredniku

NIJAZU (SAFETA) BEGOVI]U
Nismo Vas samo po{tovali nego i voljeli. Nikada Vas ne}emo zaboraviti. Va{i u~enici generacije 2003/2004. Senad, Riki, Adela, Cigo, Ne~ko, Azra B., Dada, [eherzada, Selma F., Amra i Alen H.
13282-1nd`

POVODOM PO^ETKA OBILJE@AVANJA MANIFESTACIJE „DANI BRANIOCA SARAJEVA“ POSVE]ENOJ 1. KORPUSU ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE SA DU@NIM PIJETETOM SE SJE]AMO 1. KORPUS AR BiH NA[IH [EHIDA I POGINULIH SABORACA I MOLIMO DRAGOG BOGA DA IM DA VJE^NI MIR, A NJIHOVIM PORODICAMA I PRIJATELJIMA SABUR I SNAGU. ORGANIZACIONI ODBOR MANIFESTACIJE „DANI BRANIOCA SARAJEVA“
111

Dana 1. 10. 2007. godine navr{avaju se dvije godine otkad nije sa nama na{a

MIRSADA ARAPOVI]
Ni danas nema rije~i kojim bi se mogla opisati tuga i praznina koja nam je ostala iza Tebe. Fali{ nam svakog dana sve vi{e... Hvala Ti {to si svoj `ivot podijelila sa nama i {to si nas beskrajno voljela!!! Ponosni smo {to smo Te imali i zauvijek }emo Te nositi u svojim srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da Te nagradi d`ennetskim ljepotama. Tvoji: Salko, Admir i Melisa
13291-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

majci na{e drage prijateljice

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

MIRSADA (MUSLI]) ARAPOVI]
Adnana, Aida, Amra, Aida, Armin, Edin i Melisa
8448-1pr

NIJAZU BEGOVI]U
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet a tvojoj porodici sabur. Kolektiv pekare „AS“ Had`i}i
13285-1nd`

POKOPNO DRU[TVO

" B A K I J E" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

POSLJEDNJI SELAM

SARAJEVO

na{em dragom prijatelju

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

033/ 281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 Pru{~akova 13 /fax: 442 - 415 Hasana Brki}a 30 /fax: 652 - 667; ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 401 - 986; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR:
Husnije Repca bb

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO: Bosne srebrene 3 049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

NIJAZU BEGOVI]U
Stranka za Bosnu i Hercegovinu Op}inski savjet Had`i}i
13296-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

NIJAZ (SAFETA) BEGOVI]

401 - 985;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

/fax: 036/ 558-890;
BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

Od daid`e Muje, daid`i}a Alije sa porodicom, Brace sa porodicom i Halide sa porodicom
59

72

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju

SANELU PITI
Od raje sa Mojmila - [vrakino Memo, Senad, Izet, Ned`ad, Haris, Almir, Kemo, [vabo, Kenan, Haris, [onja, Selver, Brale, Mirza, Mele, Enes, Rora, Nihad, @iga, Buco, Amko, Ake, Eka, [ele, Ado, Nerko, Elvir, Me{a, Hamdija, ]elo, Nera, Jale, Damir, Mirsad, Ahmet
13292-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ro|aku i velikom prijatelju

SANEL PITA
Takvih ljudi kao {to si bio ti malo je na ovom svijetu. Malo je re}i koliko si bio dobar, plemenit, pun ljubavi prema svima koje si znao. Malo je re}i bilo {ta za tako velikog ~ovjeka. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote, jer ti ih sigurno zaslu`uje{ a porodici veliki sabur. Nermin, Elvir, Nermina sa porodicama
13283-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na mog najdra`eg babu

RIZAHA (SMAILA) RESI]A
I danas kao prije ~etiri godine boli du{a. Bilo koje rije~i slaba su utjeha onome ko ne mo`e preboljeti i ~ija du{a zapla~e kad zabole sje}anja. Kad veliki ~ovjek nestane, te{ko se pomiriti s njegovim odlaskom. Jo{ uvijek oslu{kujem tvoj glas, tvoj osmijeh, jo{ ti se nadam i te{ko mirim sa istinom da te vi{e ne}u vidjeti. Dragi moj babo, lako je obrisati suze, ali kako obrisati suze, ali kako svu moju tugu i bol za tobom. Bio si mi sve u `ivotu, prije svega dobar babo, a onda i veliki ponos koji }e ostati i za sve one koji su te i neizmjerno voljeli. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. K}erka Adna - D`eneta Resi} Vole te tvoje: k}erka Adna - D`eneta, majka Fadila i supruga Alma Resi}
10740-1gr

\ULSA VUJOVI], ro|. MUHI] NIJAZU
1. 10. 1999 - 1. 10. 2007.

TU@NO SJE]ANJE
Dana prvog oktobra 2007. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od smrti na{eg oca, supruga i zeta

Od Jaze s porodicom
8455-1pr

Porodice Muhi} i Vujovi}
10738-1gr

RIZAHA (SMAILA) RESI]A
Dragi na{, nikad pre`aljeni Rizo, iz na{eg srca nikad oti}i ne}e{. Uvijek }e{ biti tu, vje~no voljen i nikad zaboravljen. Ponosni {to smo te ba{ mi imali i tvoju ljubav, pa`nju i dobrotu osjetili. To je ono {to nam nedostaje i {to nam niko osim tebe na svijetu ne mo`e dati. Ono najbolje i najljep{e ne mo`e se vidjeti pa ~ak ni dotaknuti, to se mora osjetiti srcem. Znao si koliko te volimo, ali nikad ne}e{ znati koliko nam nedostaje{. Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna tuga, vje~na bol i zastra{uju}a praznina koju si ostavio za sobom. Sve nam tvoje nedostaje. Volimo te i molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek tvoji: k}erka Adna - D`eneta, supruga Alma Resi}, punac Osman i punica Mirsada D`ananovi}, svastika Amela i bad`o Faruk ^ano
10740-1gr

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

velikom prijatelju i radnom kolegi

amid`i}u

mom dragom prijatelju

POSLJEDNJI SELAM

NIJAZU BEGOVI]U KASIM (MUSTAFA) [EHOVI]
Kaletu od njegovih radnih kolega
13290-1nd`

SANEL PITA

SANEL (HAJRO) PITA
Neka je vje~ni rahmet njegovoj plemenitoj du{i. Uposlenici „Drvopromet“ P 18 .J. Hrasnica.
13281-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Amra Reizbegovi} sa porodicom
58

Od Keme Maglajlije sa porodicom
13284-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

73

bad`i

zetu

NIJAZU BEGOVI]U
Od bad`e Samira, supruge Elvire i sina Dine Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
13289-1nd`

NIJAZU BEGOVI]U
Od punca Demu{a, punice Mirsade i svastike Mirnese i Alema Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
13289-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom {uri, bratu i daid`i

mom najmilijem suprugu i babi

NIJAZ (SAFET) BEGOVI]

NIJAZ (SAFET) BEGOVI]

Hamo, Nijaza, Elma i Kenan ^omor
13288-1nd`

Supruga Ramiza i k}erka Merjema
13288-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em prijatelju i poslovnom saradniku mom jedinom sinu

NIJAZU (SAFETA) BEGOVI]U NIJAZ (SAFET) BEGOVI]
Od uprave i menad`menta JKP „Komunalac“ d.o.o. Had`i}i. Babo Safet
13288-1nd`

Ismet, Emir, Ahmed, Faik, Nihad i Salko
13282-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

velikom prijatelju

na{em prijatelju

SANELU PITI

NIJAZU (SAFETA) BEGOVI]U

Od porodice Bajramovi} Izet, Senija, Senad, Memo, Azra
13293-1nd`

Od Sindikalne organizacije JKP „Komunalac“ d.o.o. Had`i}i
N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

poslovnom saradniku i mu`u na{e radne kolegice

SANELU PITI
Oti{ao si i ostavio neizlje~ivu tugu i bol za sobom. Nedostajat }e nam tvoj nasmijani i uvijek veseli lik po kojem }emo te pamtiti. Kolege iz komercijalne slu`be dp-a: Mido, Emir, Hajro, Mirza, Sabina, Dina, Nerma, Hamza, Munja
10769-1gr

NIJAZU (SAFETA) BEGOVI]U

Dika, Nura, Zumra
N

74

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se tu`na godina otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, supruga i svekrva

na{em prijatelju

SANEL PITA
Dragi prijatelju, Oti{ao si tiho i ostavio veliku prazninu u svima onima koji su te voljeli i koji }e te se vje~no sje}ati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji iskreni prijatelji Poslovne jedinice br. 20 Drvopromet
10762-1gr

NAJLA HALIL^EVI], ro|. HAD@I]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. ^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti sve dok `ivimo mi koji te volimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Ibrahim, sinovi Samir i Edin, snaha Mirela
1170-1-07tz

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

mu`u i babi

sinu, bratu, djeveru dragom zetu, bad`i i tetku

TRNKA IBRAHIMU
had`i [UHRA (HASAN) TABAK, ro|. ^ELIK
11. 8. 2007 - 1. 10. 2007. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Selimovi} Ai{a i Hasreta, Had`i} Lejla i Elvir Hatma dova }e se prou~iti u Turhan Emin-begovoj d`amiji u Ustikolini poslije ak{am namaza.
10764-1gr

HALIL (SULJA) TABAK
3. 8. 1998 - 1. 10. 2007.

Od Alme, Ferida, Melise, Adise i Damira

KASIM [EHOVI]
Supruga D`ehva, k}erka Alma, sin Ajdin
13272-1nd`

KASIM [EHOVI]
Majka Pa{a, otac Mustafa, brat Atif, nevjesta Mejra
13272-1nd`

13269-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom zetu, tetku i daid`i

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em daid`i
POSLJEDNJI SELAM

TRNKA IBRAHIMU
Porodica Kunari} na{em dragom
13268-1nd`

IBRI

Aner i D`enita
10767-1gr

KASIM (MUSTAFE) [EHOVI]
„O ti du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove Moje, pa u|i u D`ennet Moj“. Arzija, Fadil, Arnela, Aldijana
13273-1nd` 12371-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj strini dragom prijatelju

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

KASIMU [EHOVI]U
Porodica [uman

SANEL (HAJRO) PITA
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: sestra Anesa, zet Muamer, Sadeta, Amra, Masija
8446-1pr

[UHRETI DEVI]
Uvijek smo te voljeli, a od sada }emo te se uvijek sje}ati. Tvoji Nusret i Behija Devi} sa porodicom Neka ti je vje~ni rahmet.
13277-1nd`

SANEL PITA
Porodica ^olak Miralem, Sabina, Mirela, Mustafa
10765-1gr

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom bratu

MUNIRA MAHMUTOVI]
Draga majko, U ti{ini vje~nog mira neka te prati na{a beskrajna ljubav koju si i ti nama pru`ala ja~u od zaborava. Preselila si na ahiret u velikoj boli, a za sobom ostavila jo{ ve}u. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`ele{anuhu da lijepi d`enet. Tvoja k}erka Medina, zet Smajo, unuke Sedina i Edina i unuk Dino 13276-1nd`

SANELU SANEL (HAJRO) PITA
Izo Tahirovi} sa familijom
8445-1pr

SANELU

Od Naila, Fikrete i Harisa Duran
13264-1nd`

Od rodice Adise Pezo sa porodicom
13264-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

75

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em direktoru

NIJAZU (SAFET) BEGOVI]U
HVALA NA SVEMU Muja~i} Vernesa, Sadikovi} Sabina, Aljkanovi} Selma, Gu{o Nermina i D`aferovi} Majda
13279-1nd`

velikom ~ovjeku, borcu, prijatelju i direktoru

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em {kolskom drugu i prijatelju

NIJAZU BEGOVI]U

NIJAZU BEGOVI]U
Kolege i kolegice Gimnazije „Igmanski mar{„ Had`i}i, generacija 1973-1977.
13280-1nd`

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog oca, dede i svekra

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a tvojoj familiji sabur.

dragom prijatelju

^lanovi [kolskog odbora Mje{ovite srednje {kole Had`i}i
N

prim. dr. ZIJAD TRUMI] BRUNO DO^KAL
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Tvoji: Renata, Diana, Damir, Sa{a, Smaragda, Ady, Ajla i Muamera
10766-1gr

iz Br~kog Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sje}at }emo te se uvijek. Porodica ^au{evi}: Nermin, Elvedina, D`enan i Eldina
60-1br

SANELU PITI
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj prijatelj @uga Meho
13274-1nd`

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je na ahiret preselio na{ voljeni

POSLJEDNJI SELAM

SANEL (HAJRE) PITA

MEHMED (RED@E) MEMI]
zavi~ajno iz Gusinja
Mrak se naselio u odaje uma, o~ima praznim tra`im zoru sje}anja zapletenu u beskraju {uma. Bol se ogla{ava putevima razgranatim, uvela du{a probodena, tu`no krvari. Vje~no tvoji: sin Mithad, snahe Irina i Nadia, unu~ad Haris, Damir i Jasmin, praunu~ad Deni i Lejla i porodica Memi}
1153-1-07tz

Dobri i plemeniti ljudi nikada ne umiru. Ti si jedan od njih i vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Porodica Tutund`i}
13275-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em velikom prijatelju i direktoru

NIJAZU BEGOVI]U
Privilegija je bila poznavati te. Selver, Pepo, Mirso, Misim, Halid, Fikro, Ba{a, Sule, Elvedin, Edo, Hanka, Kemi{, Alija, Zajim, Nijaz i Halil
13278-1nd`

76

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz
Dana 30. 9. 2007. navr{ava se 6 mjeseci otkako nas je napustio na{ brat, drug i prijatelj

DINO MEMI]
Uvijek }e te se rado sje}ati: Nane, Romano, ]i{a, Zaza, Mili, Mika, Azer, San~o, \ana, Adi H., Hara, Emir, Amar, \ani, Majo, Aner, Bera
1520-1mo

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{oj dragoj nani

mojoj dragoj nani

na na{eg brata i prijatelja

[UHRETI DEVI], ro|. SULEJMANOVI]
Alma, Kemal i Kenan Rami}
8451-1pr

[UHRETI DEVI], ro|. SULEJMANOVI]
Almir, Alma, Malik, Davud i Merjem Devi}
8451-1pr

DINO MEMI]
Nane, Romano, ]i{a, Zaza, Mili, Mika, Azer, San~o, \ana, Adi H., Hara, Emir, Amar, \ani, Majo, Aner, Bera
1520-1mo

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj nani

[UHRETI DEVI]
Haris i Harisa sa Eminom, Hamzom, Alijem i Zijadom RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
8450-1pr

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se 9 godina od smrti na{e drage majke, svekrve i nane

SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{eg brata i prijatelja

na druga

ADIS (JUSUFA) BEGOVI]
1. 10. 1993 - 1. 10. 2007.

HAJRIJE JAHI]
Sje}anje na tebe ne blijedi niti ga prepu{tamo zaboravu. Porodica
13144-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Denis, [uke, Bule, Nermin, Erna, Vernesa, [alja, Huso, Keska PTT

DINO MEMI]
Cocktail bar „Mojito“
1520-1mo

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se 15 godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi babo

SELVER (OSMANA) SMAJI]
Dragi na{ babo, danas je tu`nih sedam dana od kako izgubismo bitku za tvoj `ivot, ali volja Allaha d`.{. bila je ja~a. Sa tugom koju vrijeme ne lije~i, oni koji te neizmjerno vole i nikad ne}e zaboraviti, u ovim mubarek danima molimo dragog Allaha d`.{. da ti otvori {irom svoje d`enetske kapije i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Jasmin sa djevojkom i k}i Lejla sa porodicom

Danas se navr{ava 6 mjeseci od prerane smrti mog dragog prijatelja

DINE MEMI]A
Vrijeme prolazi, ali sje}anje i ljubav prema tebi ostaje sve dok `ivimo mi koji smo te voljeli. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }u uspomenu na tebe. Lejla
1521-1mo

ALIJA ZUKO
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica
13254-1nd`

Tevhid }e se prou~iti 2. 10. 2007. (utorak) u haremu Careve d`amije u 13.30 h.
13252-1nd`

Dnevni avaz
Danas se navr{avaju dvije tu`ne i bolne godine od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, nene i punice
TU@NO SJE]ANJE

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

77

UME [KALJI], ro|. BA[I]
Neka dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet njenoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati tvoj lik, jer `ivot s Tobom bio je radost, ponos i sre}a. Porodica
1505-1mo

SLOBODAN - SLOBO (DERVI[A) MAHI]
iz Ljubu{kog 1. 4. 2007 - 1. 10. 2007. S ljubavlju, Sestre Amra i Azra
1510-1mo

Sa ljubavlju, mojoj mami

FERIDI HAD@IJUSUFOVI]
Prvi april 2007. dan kada sam osjetila strahovitu bol. [est mjeseci poslije sve je te`e `ivjeti sa istinom da si ti bila moja veza izme|u pro{losti i budu}nosti. Sitna `enica, spajala si i vi{e nego {to se moglo zamisliti. Tarik ti se o`enio. Amar je postao srednjo{kolac. Ka`u obojica da im tvoja toplina nedostaje i da ni{ta nije kao sa tobom. Ostao nam je `ivot i svijet osiroma{en tvojim ~ekanjem. Od kada nema tebe i mi smo puno dalje. Oprosti mi moje dje~ije, mladala~ke i ljudske gre{ke. Ti zna{ da sam ~ovjek pun ljubavi. ^uvaj me svojom du{om u svim mojim prazninama. Volim te i plaka}u do mog dolaska tebi. @ivi{ u nama svakog trena na ovom na{em zemaljskom putu. El-Fatiha tebi, a sabur meni u svijetu koji ~ine lijepim, a onda praznim, ljudi kao ti. Nikada tuga ne}e biti manja. Tvoja k}erka Amela Had`iosmanovi}
7881-1pr

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj majci

[UHRETI DEVI]
Zahvalna djeca: Izet, Izeta i Ifeta
8453-1pr

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga i tate

POSLJEDNJI SELAM

dragoj nani i na{oj kraljici

MUMIN (rah. HASANA) MACI] [UHRETI DEVI]
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Mili na{, Neka ti Allah podari lijepi d`enet. Vole te tvoje, Supruga Ramiza i k}erka Amna
1523-1mo

Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Amina He}o sa porodicom
8454-1pr

Dana 1. 10. 2007. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti dragog i nezaboravljenog

Dana 2. 10. 2007. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako nije sa nama na{ dragi brat, otac i daid`a

SJE]ANJE

NUSRETA (ARIFA) BAHTOVI]A
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bol i rastanak s Tobom. Bio si nam uzor i ponos u svemu {to je lijepo i po{teno. Ima ne{to {to umrijeti ne mo`e, to je ljubav prema Tebi. Tvoji najmiliji: supruga Hamida, sin Nihad i snaha Sena
356-1tr

SELVER (OSMAN) SMAJI]
Nema rije~i da iska`e na{u tugu, bol i prazninu. Hvala je premalo za svu ljubav i pa`nju koju si nam pru`io. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tevhid }e se prou~iti u Carevoj d`amiji poslije podne namaza u 13,30 sati. Tvoji: sestre Ai{a i Majda, sin Benjamin, sestri~ne Jasna, Enisa, Sukejna i Sanela, Sabira
13237-1nd`

na na{e drage

IVAN ZE^EVI]
30. 3. 2003 - 1. 10. 2007.

LJILJANA TOMA[EVI], ro|. ZE^EVI]
1. 10. 2004 - 1. 10. 2007.
13240-1nd`

Supruga i majka Janja, Zoran, Zorica i Slavica sa porodicama

78

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz
Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se {est mjeseci kako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

SENADIN (SAFETA) MRZI]
Bio si najljep{i cvijet u ba{~i, koji je dijete jutra, ljepota prolje}a, izvor mirisa, `ivi kratko kao i ~ovjek, a svoje listove sasvim mirno poklanja zemlji. Zauvijek }e{ ostati dio nas. Molimo dragog Allaha d`.{. u ovim mubarek danima da otvori sve kapije u d`enetske vrtove tvojoj iskrenoj, dobroj i plemenitoj du{i. Neutje{na sestra Subhija i sestri} Kenan Mufti}
13153-1nd`

EFRAIMU - EFRI BA[I]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, a porodici sabur. Prijatelji iz GRAS-a D`emo, Kemo, ^usta, Samir, Haso, Izo, Belma, Frtalj, Sejo, Huso, Keno, Suljo, Enver, Safet, @uga, ^enga, Ago, Mirso, Juka, Sadeta, Senad, Haris, Me{a, Eldin, Hike, Ahmo, Dika, D`afer, Senida i Arif
13242-1nd`

Dana 1. 10. 2007. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se 8 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede

JURE ]ORI]A OBRADA (TODORA) KISINA
Sa ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Iva, sinovi Davorin i Dra`en, snahe Vitka i Dubravka, unuka Ivana, unuci Ivan i Filip
10709-1gr

Dani prolaze, a tuga i bol ostaju. Ti `ivi{ u na{im srcima. Tvoji najmiliji Supruga, sinovi, snahe, unu~ad i praunuk
10723-1gr

SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

na na{u voljenu k}erku

GALINA MUJEZINOVI], ro|. TUNOVI]
29. 2. 1964 - 1. 10. 2003.

ABDULAH IMAMOVI]
Te{ko je `ivjeti bez tebe. Bol nije u rije~ima nego u na{im srcima. Roditelji i brat Zlatko
10748-1gr

SEVDA IMAMOVI]

1. 10. 1980 - 1. 10. 2007. 23. 1. 1981 - 1. 10. 2007. koji vje~no `ive u na{im srcima sa po{tovanjem i ljubavlju, Sin i k}eri sa porodicama
8347-1pr

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se sedam tu`nih i bolnih dana od kako je preselio na ahiret moj jedini brat

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako nas je napustio na{ dragi kolega

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{ih prijateljica Irme i Lare

POSLJEDNJI SELAM

dragoj tetki

BEDIJI ALI[AHOVI]

MEHO D@AMBO
Dragi brate, Kako dani odlaze, sve ve}a bol i tuga u na{im srcima ostaje. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja sestra Nadija
8421-1pr

MEHO D@AMBO
Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja raja sa pijace „MARKALE“ KEDA, NED@AD, SUDO, ALIJA, NERMIN, ZEKA, ABA, OLGA, ZLATA, SABINA, KA]A, EMIN, SAJO, ENVER, OSMO, MUCO, ALMA, SUADA, AZEM, [IKE, HAKIJA, CICO i ostali 8422-1pr

Tvoje: Aida [alajev i Mia Karamehi}

D@AMBO MEHI
Neka ti je vje~ni rahmet, a tvojoj porodici sabur. Tetka, Dalila, Aldijana, Dalilica, Samra, Jaca i Lela
8424-1pr

8443-1pr

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

Dana 2. oktobra 2007. navr{ava se ~etrdeset dana od tvoje tragi~ne smrti

mr. sci. NENAD (VLATKO) TANACKOVI]
Tim povodom }emo u 11,00 sati na groblju Bare posjetiti tvoje vje~no prebivali{te. O`alo{}eni: majka Fikreta, sestre Svjetlana i Ljiljana, zetovi Milenko i Ranko, sestri} Goran
8441-1pr

SANELU PITI SANEL (HAJRO) PITA
Himzo, Red`ad i Emir Me{evi}
13260-1nd`

SANEL (HAJRO) PITA
Asim, Aldijana i Tarik Tuzlakovi}
13261-1nd`

Od prijatelja: Nermin, Haris, Mirza, Asim, Jasmin, Omer, Armin
13266-1nd`

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

79

DINO MEMI]
31. 3. 2007 - 30. 9. 2007.

Dragi sine, Ponosna sam {to sam te imala. Zauvijek tu`na Tvoja mama
1514-1mo

Dana 1. oktobra 2007. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog

Dana 30. 9. 2007. navr{ava se 6 bolnih mjeseci od prerane smrti na{eg dragog

RA[IDA (OSMANA) KURTOVI]A
Tvoj dragi i plemeniti lik }e ostati zauvijek u na{im sje}anjima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u Carevoj d`amiji 1. oktobra u 14.30 h. Tvoji najmiliji
8383-1

DINE (ENESA) MEMI]A
Dani prolaze, a mi jo{ nismo svjesni da nisi sa nama, stvarnost nam izgleda kao ru`an san. Zauvijek u na{im srcima. Tvoji: sestra Maja, zet \enan, Esmer i Zara
1515-1mo

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se godina dana od kada sa nama nije na{a draga mama

SJE]ANJE

na

ZORKA POPOVI], ro|. CEROVINA
Vrijeme prolazi, ali ljubav ostaje! Tvoj dragi lik, neizmjerna ljubav i dobrota zauvijek }e ostati u na{im srcima. Bila si majka dostojna divljenja i po{tovanja. Bila si prijatelj svima koje si poznavala, a nama si bila sve, otac i majka, drug i prijatelj. Ne postoji utjeha, ni zaborav, postoji samo ljubav, sje}anje i uspomene. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti u nama za nas. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja ponosna djeca: sin Neboj{a i k}erka Nevenka sa suprugom Nikolom
13197-1nd`

DINU MEMI]A
Tvoj lik tako jasan kao da smo se ju~e vidjeli..., tvoj broj jo{ je u imeniku..., svake subote jedna stolica je prazna..., strpljivo ~eka..., nada se da }e{ u nju sjesti i jednim pogledom tvojih nebeskih o~iju re}i nam da si tu sa nama i da nas niko i ni{ta ne mo`e odvojiti od tebe. 6 najte`ih mjeseci u na{im `ivotima... Zauvijek tvoji prijatelji, Adi, Aljo{a, Anja i Sanja
1518-1mo

POSLJEDNJI SELAM

dragom

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se tu`nih 6 mjeseci od kada nas je napustila na{a draga

Dana 30. 9. 2007. navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti na{eg druga

SABERA (IBRAHIMA) HAFIZOVI], ro|. SMAJLAGI]
Draga na{a Majkice, Ve} je pro{lo 6 mjeseci od kada nisi sa nama, a nema dana da se ne sjetimo svih onih lijepih trenutaka koje si nam nesebi~no pru`ala. Mnogo nam nedostaje tvoja ljubav i pa`nja, ali nas tje{i ~injenica da }emo opet jednog dana biti svi zajedno i da nas onda vi{e niko ne}e rastavljati. Do tada }emo stalno da molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i d`enetske blagodati. Mnogo te vole tvoji: suprug Rifat, k}erka Jasmina, unuci Amar i D`ana i zet Haris
8402-1pr

SANEL (HAJRO) PITA
Neka ti dragi Allah podari vje~iti rahmet du{i i lijepi d`ennet. Omer Hasanbegovi} sa porodicom
8444-1pr

DINE MEMI]A
S ponosom ~uvamo uspomenu na Tebe! S ljubavlju, po{tovanjem, tugom, sje}amo se Mirela, Elma B., Pipun, ]i{a, ]ena, Dino Bosanac i Maja K.
1519-1mo

80

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

Dana 1. 10. 2007. godine navr{avaju se dvije godine tuge i bola otkada nije sa nama na{a voljena i nikad zaboravljena

na{em radnom kolegi

EMINA KUHINJA
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe zauvijek ostaje. Sa ljubavlju i po{tovanjem, Vole te tvoji: k}i Ema, mama Amira, tata Miralem, seka Melina i suprug Muhamed
10585-1nd`

SANEL (HAJRO) PITA
Kolektiv DP Marketi Drvopromet doo
13256-1nd`

Dana 1. 10. 2007. navr{avaju se 3 godine kako je preminula na{a draga majka

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

radnom kolegi

SANEL PITA SANEL (HAJRO) PITA
Raja iz skladi{ta
13258-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Amko sa porodicom

LUCIJA (NIKOLE) MANDI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i sje}anju. Po~ivaj u miru Bo`ijem. Tvoj sin Zlatan, snaha [efika, }erka Nada, unuk Armin
8247-1pr

13286-1nd`

SANEL (HAJRO) PITA
Dragom
POSLJEDNJI SELAM

SANELU PITI
Ponosni {to smo te imali i poznavali kao druga. Nema rije~i kojom bi opisali tugu i bol zbog tvog preranog odlaska. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Sabina, Arijana i Dina
10768-1gr 13259-1nd`

Od uposlenika Likval doo Sarajevo
13260-1nd`

radnom kolegi i prijatelju

SANEL (HAJRO) PITA

POSLJEDNJI SELAM

Jakup Me{evi} sa porodicom

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE SJE]ANJE

na{em

na na{u dragu tetu

SANEL (HAJRO) PITA
Uposlenici Dolche doo
13257-1nd`

DRAGICU MEDI]
1. 10. 2003 - 1. 10. 2007.

BRUNO DO^KAL
1. 4. 2007. - 1. 10. 2007. Sestra Mirjana
10743-1gr 8437-1pr

SANELU
Od njegovih kom{ija iz ulaza 35. Da mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
13265-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Ge`o, Enver, Ermina sa djecom
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se sedam dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi
SJE]ANJE

SJE]ANJE

RAMO (BE]IR) CERNICA SANEL PITA
U srcima }emo te nositi i sa ponosom spominjati. Tvoje radne kolege iz Drvoprometa doo PJ 2 Vi{njik
10759-1gr

BRUNO DO^KAL
1. 4. 2007 - 1. 10. 2007. Mario, Svjetlana i Ivana
10743-1gr

BRUNO DO^KAL
1. 4. 2007 - 1. 10. 2007.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11,00 sati u ku}i rahmetlije, Ma~kareva 27. Porodica
8447-1pr

Supruga Nevenka, sin Sa{a
10743-1gr

Dnevni avaz
Vrijeme ne lije~i rane, samo donosi mudrost, pa prihvati{ {to promijeniti ne mo`e{ i nadu da nije oku sve vidljivo. Ponekada Allahovom milo{}u, nama za utjehu, osjetimo da si tu. Dotakne{ nas s kapljicom ki{e, vjetar donese miris tvoj, du{a du{u prepozna i obuzme je smiraj. @ivi{ u nama, ma gdje bili, jer ljubavlju si nas tolikom ispunila da zauvijek njome mo`emo hraniti srca svoja i srca na{e djece. Najmla|i tvoji unuci te nisu upoznali, ali }e uvijek znati da im je rahmetli majka bila jedna blaga, divna `ena, koje }emo se sa ponosom i ljubavi uvijek svi sje}ati, jer sve je sa tobom bilo za nezaborav! Jarabi te Allah d`.{. obasuo milo{}u svojom i nagradio te d`enetskim ljepotama. EL FATIHA! Izo, D`ena, Mirza, Sudo, Aida, Zerina, Omar i Muhamed - Emin
10742-1gr

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

81

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

[ERIFA (ZUP^EVI]) ^ELEBI^I]
1. 10. 2004 - 1. 10. 2007.

SAMIJA (BAJRE) PRGUDA
Nema rije~i kojom bi opisali na{u bol, ali tvoja dobrota i plemenitost daju nam snagu da `ivimo dalje. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoj otac Bajro, majka \ulsa, brat Nijaz i nevjesta Edina
1493-1mo

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE
Dana 1. oktobra 2007. godine navr{ava se ~etrnaest godina od kada je poginuo u odbrani BiH u svojoj dvadeset prvoj godini

TU@NO SJE]ANJE

na moju dragu suprugu

na u~enicu i {kolsku drugaricu

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od prerane smrti na{eg voljenog oca, dede i punca

BELMA (SABITA) ZULOVI]
Jo{ jedna tu`na {kolska godina bez tebe. Ponosni smo {to si bila na{a prijateljica, dio na{eg kolektiva i beskrajno tu`ni {to smo te veoma rano izgubili. Uvijek }e{ ostati u na{em sje}anju, s ponosom i sjetom }emo te ~uvati u na{im srcima. Vrijeme te ne}e izbrisati iz na{eg sje}anja. Tvoji {kolski drugovi iz O[ „Malta“ sa u~iteljicama Slavicom i Elvirom
10731-1gr

MEHE (MEHO) D@AMBO
Samo ~iste du{e poput tvoje dragi Allah d`.{. uzima tako brzo sebi. S ponosom {to smo te imali i sa neizmjernom tugom {to smo te izgubili tvoj lik i dobrotu nosimo u sebi. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti otvori d`enetska vrata i primi u ljepote d`enetske. Tvoja k}erka Larisa, zet Mario i unuka Irmela Ostiguy
8408-1pr

HATID@U DURMI[EVI]
1. 5. 2007 - 1. 10. 2007. Tvoj suprug Edhem Durmi{evi}
13175-1nd`

ADIS BEGOVI]
1. 10. 1993 - 1. 10. 2007. Tvoj plemeniti i vedri lik nikada ne}emo zaboraviti. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet! Otac Jusuf i sestra Mirna Zahirovi} sa porodicom
1499-1mo

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se sedam punih dana od tvog preseljenja na ahiret

SJE]ANJE

na dragog daju

Dana 1. 10. 2007. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg dragog

MEHE (MEHO) D@AMBO
Neka te u ti{ini vje~nog mira prati na{a ljubav ja~a od vremena i zaborava. S vjerom u njegovu bezgrani~nu milost, molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Iskrenu zahvalnost dugujemo svima koji su nam pru`ili podr{ku u najte`im momentima. Supruga Medina i k}erka Irma
8408-1pr

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

sestri

zaovi

RAMO (BE]IR) CERNICA
Vrijeme koje prolazi ne mo`e zalije~iti ranu koja vje~no ostaje u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~iti rahmet. Tvoji: brat Huso, brati}i Me{an i Ramiz, brati~ne [efika i Nermina sa svojim porodicama
13249-1nd`

MEHMEDA OBADA
iz Mostara
1. 10. 2002 - 1. 10. 2007.

SJE]ANJE
na na{eg voljenog i plemenitog mu`a i oca

MUNIRI MAHMUTOVI]
Od brata Ibrahima, snahe Ismete i njihovih k}erki, zetova i unuka Neka joj dragi Allah podari lijepi d`enet.
13227-1nd`

MUNIRI MAHMUTOVI]
Od snahe Azre i njenih sinova Senada, Seada i Samira Neka joj dragi Allah podari lijepi d`enet.
13227-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Ekrem i Dika Dizdar
1525-1mo

HAZIMA (IBRE) MUJANOVI]A
1. 10. 2003 - 1. 10. 2007.
S ljubavlju i tugom, Zauvijek }emo TE se sje}ati i voljeti tvoji: Supruga [emsa, sin Edin, k}erka Izeta, zet Asim, snaha D`enana, unu~ad Timur, Arnela, Armin, Dino, mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti 6. 10. 2007. u [arenoj d`amiji u Gra~anici
8423-1pr

SJE]ANJE

na dragoga brati}a

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kom{iji

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg kolege

MIRALEMA (ZI]RIJE) ^USTOVI]A
1. 10. 1962 - 1. 10. 2007.
Pro{lo je tu`nih i nezaboravnih petnaest godina, a tuga i bol za tobom nikad ne}e pro}i. Voli te tvoj amid`a Ze}ir, strina Mubera, Sanela i Sadmir
10756-1gr

majci, punici, neni

ZORI BU[I]

NIHAD KALAMUJI]
Obitelj Kljaji}
10760-1gr

MUNIRI MAHMUTOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Tvoja k}erka Meliha sa suprugom Mehmedom i sinom Elvisom
13263-1nd`

Sa tugom i po{tovanjem: Fahra, Senaida, Enisa, Lidija, Enis, Mustafa
8426-1pr

82

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

na mog dragog brati}a

DINO (ENESA) MEMI]
31. 3. 2007 - 1. 10. 2007. Vrijeme }e prolaziti, tuga }e ostati. S ljubavlju, Striko Goran sa porodicom
13215-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

na moje drage roditelje i brata

]AMIL MEMI]
10. 10. 1992 - 1. 10. 2007. S ljubavlju i po{tovanjem, Sin i brat Goran Memi} sa porodicom

FATIMA MEMI]
12. 5. 2000 - 1. 10. 2007.

ENES MEMI]
14. 12. 1994 - 1. 10. 2007.

13215-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg voljenog

MIRALEMA (ZI]RIJE) ^USTOVI]A
1. 10. 1992 - 1. 10. 2007. Godine prolaze, ali tuga i bol ne prestaju. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Zi}rija, majka Hazira, sestra Amela, zet Haris i sestri}i Rijad i Amar
10677-1gr

Dana 1. 10. 2007. godine navr{avaju se 4 godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi otac i suprug

SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja

Dana 1. 10. 2007. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti mog voljenog tate

MEHMEDA OBADA
1. 10. 2002 - 1. 10. 2007. Dragi tata, I nakon pet godina Svaka rije~ je slaba utjeha. Nikada mi nisi dopustio da pla~em. U~io si me iskreno{}u i toplinom Da ponosno i gordo izdr`im sve neda}e `ivota. Sunce moje `arko {to me i danas obasjava, Hvala ti {to si mi bio najbolji tata na svijetu. S po{tovanjem, tvoja k}erka Milada Elezovi} sa suprugom i djecom Maidom i Mirzom
1506-1mo

EDIB POZDEROVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

MEHMED OBAD
1. 10. 2002 - 1. 10. 2007.

SJE]ANJE

Supruga i djeca
469-1ze

Kad ka`emo ponos, pjesma, podr{ka i sabur, mislimo na tebe. Tvoji prijatelji
1506-1mo

na dragu

U ponedjeljak, 1. oktobra 2007. godine, odnosno 19. Ramazana 1428. h.g. u 13,45 sati se navr{ava 7 (sedam) dana otkako je po odredbi Allaha d`.{. na ahiret preselila na{a draga

HIKMETU - DI[U TESKERED@I], ro|. ^AJI]
1. 10. 2001 - 1. 10. 2007.

Dana 1. 10. 2007. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine od kako nije sa nama na{ voljeni

HIMZO [UTROVI]
Sje}anje na tebe ostat }e sve dok `ive oni koji te vole. Porodica
10717-1gr

Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Emina i sinovi Hajro i Mirsad
10758-1gr

[EVALA [ABI], ro|. SELIMOVI]
1936 - 2007.

Tim povodom se zahvaljujemo: - Svima koji su na bilo koji na~in bili sa nama u ovim te{kim trenucima. Med`lisu IZ Sarajevo, BH Telecomu, BH Po{te, Energoinvest, Simens, op}ini Ilija{, Centrotrans bus Sarajevo, Sarajevske {ume, Pogrebnom dru{tvu „Em~a“ d.o.o. Ilija{. - Posebno se zahvaljujemo medicinskom osoblju Doma zdravlja Vogo{}a, dr. Pa{agi} Omeru, dr. Pintori} Branku, dr. Alibegovi} Smailu i ostalom medicinskom osoblju, Apotekama Sarajevo, Apoteka Vogo{}a, Emini Balta, te Hitnoj pomo}i Sarajevo.

Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet. O`alo{}ena porodica 13250-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje
POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj
JUSUF (AHMEDA) ^ERKEZ
1. 10. 2001 - 1. 10. 2007.

ZLATKA (BEJDO) ^ERKEZ, ro|. KOLAR
14. 10. 1993 - 1. 10. 2007.

SOFIJI VULETI]
Od Verka i Olane
10746-1gr

Ni tugu, ni bol vrijeme ne bri{e, {to ide dalje, boli sve vi{e. Ne postoje rije~i kojima se mo`e izre}i koliko ste nam zna~ili. Samo mi znamo kakav je `ivot bez utjehe i bez vas. Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet va{oj plemenitoj du{i. El-Fatiha Njihov sin Jusuf i k}erka Sevda, snaha Samka, zet Zahid i unu~ad Ernad i Nejla 8432-1pr

[ERIFA (ZUP^EVI]) ^ELEBI^I]
1. 10. 2004 - 1. 10. 2007.

In life a person does not meet a lot of people that shine! I was lucky to be loved by one! Always and forever, Love, Zerina. U `ivotu ~ovjek ne upozna mnogo blistavih ljudi. Ja sam imala sre}u da me takva voljela. Oduvijek i zauvijek! Voli te najvi{e tvoja Zerina
10742-1gr

Dnevni avaz

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

83

Tu`nim srcem obavje{tavamo prijatelje, u~enike i njihove roditelje da je na{ dragi direktor i veliki borac za pravdu

NIJAZ (SAFET) BEGOVI]
iznenada preselio na ahiret u nedjelju, 30. 9. 2007.

KOMEMORATIVNA SJEDNICA ]E SE ODR@ATI 1. 10. 2007. u 14,00 sati u prostorijama {kole, nakon ~ega }emo po}i na d`enazu koja polazi ispred d`amije Grivi}i, iza ikindije namaza.

U~enici i zaposlenici Mje{ovite srednje {kole Had`i}i
N

84

Ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

NIJAZ (SAFET) BEGOVI]
preselio na ahiret dana 30. 9. 2007. godine u 49. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. 10. 2007. godine u 16,00 sati, iza ikindije namaza u mezarju Grivi}i, a polazi ispred d`amije u Grivi}ima. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: otac Safet, supruga Ramiza, k}erka Merjema, sestra Nijaza, zet Hamo, sestri}i Elma i Kenan, tetka Mejra, tetak Salko, daid`a Mujo, punac Demu{, punica Mirsada, svastike Elvira i Mirnesa, bad`o Samir i Alen i mali Dino, te porodice: Begovi}, Red`epi, ^omor, Sarajki}, ^ovi}, Lokvan~i}, Bulbul, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Grivi}ima, Had`i}i. Komemorativna sjednica }e se odr`ati istog dana u 14,00 sati u Atriju Mje{ovite srednje {kole u Had`i}ima.
13288-1nd`

MUNSIFA - FATIMA SARI], ro|. UGLJEN
1930 - 2007. dana 27. 9. 2007. godine u 4.30 sati, u 77. godini preselila na ahiret. D`enaza }e se obaviti u utorak, 2. 10. 2007. godine u 16.30 sati u [ari}a haremu, gdje }e se rahmetlija i ukopati. O@ALO[]ENI: sinovi SENAD i SEMIR, k}erka JASENKA MUJA^I], te familije: SARI], UGLJEN, VOLODER, TAHIROVI], MILOJKOVI] i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i poznanici
1522-1mo

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

FATA HRNJI], ro|. BAJRI]
Dana 30. septembra 2007. godine prestalo je da kuca plemenito srce na{eg dragog kolege i prijatelja
Dana 30. 9. 2007. preselila na ahiret u 84. godini. D`enaza polazi u ponedjeljak, 1. 10. 2007. u 16.00 sati ispred d`amije u Hrasnici. D`enaza }e se obaviti u haremu d`amije Hrasnica, a ukopat }e se na mezarju Kova~i - Hrasnica. Tevhid }e se u~iti odmah poslije d`enaze u ku}i rahmetlije. O@ALO[]ENI: sinovi Hasan i Alija, k}erke Senija, Fahrija i Saima, sestra Zubejda, zetovi Bajro, Mustafa i Hamdo, snahe Zarfa i Nafa, jetrva Nura, unu~ad i praunu~ad, sestri}i i brati}i te porodice: Hrnji}, Bajri}, Huji}, Neimarlija, Trle, Granulo, Leleta, Tur~inovi}, Kabulovi}, Kadi}, Rami}, Kari}, Be}iragi}, Me{i}, Kahvi}, Deli}, Paleta te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
13253-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

prim. dr. ZIJADA TRUMI]A
KOMEMORATIVNA SJEDNICA }e se odr`ati dana 1. 10. 2007. godine u 14.30 ~asova u Sali za edukaciju bolnice u Br~kom. D`enaza }e se klanjati i obaviti 1. 10. 2007. godine u 16,00 ~asova ispred d`amije na Ivicima. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im sje}anjima. KOLEKTIV BOLNICE BR^KO
N

^EDOMIR (DANILA) PAPAZ
preminuo poslije kra}e bolesti dana 30. 9. 2007. godine u 73. godini. Sahrana dragog nam pokojnika }e se obaviti dana 2. 10. 2007. godine u 14,00 ~asova na gradskom groblju Kasindo. Povorka polazi ispred ku}e `alosti, Kasindolskog bataljona br. 10 u 13,00 ~asova. O@ALO[]ENI: supruga Radojka, k}erka Vera, sin Vladimir, zet Ranko, snaha Sla|ana, unu~ad Nikolina i Vedran, bra}a Ne|o, Velimir i Cico, sestra Nada, ro|ak Jovica, zetovi Milinko i Milade, strina An|elka, {ura Vlajko, svastika Stana i mnogobrojna rodbina, prijatelji, kumovi i kom{ije
13287-1nd`

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NEZIR HASAGI]
preselio na ahiret dana 30. 9. 2007. godine u 83. godini. D`enaza }e se klanjati dana 1. 10. 2007. godine u 16,00 sati, poslije ikindije namaza, u d`amiji Bi~er u Kaknju. Ispratna dova }e se prou~iti u mektebu Bi~er. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Fadil, Ramiz i Ismet, k}erka Tenzila, zet Vahid, snahe Jasmina, Emira, Sabiha i Sanela, unu~ad, praunu~ad, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
470-1ze

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 1. oktobar/listopad 2007.

85

prim. dr. ZIJAD TRUMI]
iz Br~kog Poslije kra}e bolesti preminuo je dana 30. 9. 2007. godine u 58. godini. D`enaza }e se obaviti na mezarju ispred nove d`amije u Br~kom u ponedjeljak, 1. 10. 2007. godine u 16,00 sati. O@ALO[]ENI: supruga Medina, sinovi Alen i Sa{a, majka, snaha i unu~ad Vedad i Jasmina i mnogobrojna rodbina i prijatelji
59-1br

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni sin, suprug, otac i brat

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SANEL (HAJRO) PITA
preselio na ahiret u nedjelju, 30. 9. 2007. godine u 34. godini. D`enaza }e se obaviti u PONEDJELJAK, 1. 10. 2007. godine u 14,00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka [erifa, supruga Alma, sin Faris, k}erka Hana, sestra Anesa, te porodice: Pita, Duran, Sijami}, Hasanbegovi}, Tahirovi}, Kosovac, Bajrovi}, Deljkovi}, Bahto, @iga, Tutund`i}, Rov~anin, Hasanovi}, Maka{, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

IBRAHIM (MUHAMED) TRNKA
preselio na ahiret u nedjelju, 30. septembra 2007. godine, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. oktobra 2007. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Ive Andri}a br. 4 sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Kadrija - Kadra, sinovi Muhamed i Adnan, snaha Indira, unuka Emi, brat Fadil, sestre Bahra, \ula i \ulzida, zetovi Fadil i D`evad, sestri}i i sestri~ne, {ura Ismet, svastika Alma i bad`o Ferid, snaha Lela i Dina, te porodice Trnka, Kunari}, Bu{evac, Had`ovi}, Kukavica, Hamidovi}, Kuduz, Hrvat i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ive Andri}a br. 4/XIV. 111

KASIM (MUSTAFA) [EHOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 30. septembra 2007. godine, u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. oktobra 2007. godine u 15.30 sati na mjesnom mezarju u selu Slavljevi}i Trnovo. Prijevoz obezbije|en ispred Bosnalijeka u Barama u 13.30 sati sa zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Ned`ari}i, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: otac Mustafa, majka Pa{a, supruga D`ehva, k}erka Alma, sin Ajdin, brat Atif, snaha Mejra, amid`a Huso sa porodicom, tetke Fata i Zlata sa porodicom, daid`inica Pa{a sa porodicom, punac Nezir, punica Hatid`a, {ure Amir i D`evad sa porodicama, svastike Ramiza i Vahida sa porodicama, te porodice [ehovi}, ]ulov, Musi}, Ko`ljak, Cibra, Kozi}, Hod`i}, [uman, Potogija, Veli}, Bjelica, Katana, Ibri~i}, Delija, Imamovi}, Me{i}, Zuko, Bijelonja, Ja{ar, Pand`i}, Patkovi}, Dedi}, Bibi}, Sarajki}, Kadi}, Kova~evi}, Smaji}, ^erkez, Mizdrak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i radne kolege Central Profit Banke. Ku}e `alosti: ul. Vladimira Nazora br. 2 i ul. Juki}eva br. 130.
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EMILA (HAJRO) @IGA, ro|. EFENDI]
preselila na ahiret u subotu, 29. 9. 2007. godine u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u PONEDJELJAK, 1. 10. 2007. godine u 14,00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Himzo, brat Had`o, sestre Fatima, [evala i Ai{a sa porodicama, snaha Almasa, te porodice: @iga, Efendi}, Bav~i}, ^eljo, Hasanovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred „Jordanske d`amije“ na Grbavici sa polaskom u 12,45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[UHRETA DEVI], ro|. SULEJMANOVI]
preselila na ahiret u subotu, 29. septembra 2007. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 2. oktobra 2007. godine u 14,00 sati na gradskom groblju OBAD - Bu}a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Izet, k}eri Izeta i Ifeta, sestre Belkisa i Zilha, unu~ad Alma, Harisa, Haris, Almir i Miki, zetovi Ismail Haveri}, Wolfgang Weigelt, Kemal Rami} i Zijad Okanovi}, snaha Alma, praunu~ad, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Devi}, Sulejmanovi}, Haveri}, Weigelt, Matinjanin, Husejnagi}, Lu~anin, Rami}, Okanovi}, Kolenovi}, Buturovi}, ^ivi}, Halilovi}, Huski}, Bakalovi}, Pari}, Bajramovi}, Spahi}, Hamza, Lugavija, ]utura, [abi}, ^ustovi}, Kulo, Duri}, Pru{~ulovi}, Heri}, ^oli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14,00 sati u ku}i `alosti u ul. 111 Kasima Had`i}a br. 5.

SABID (SABRIJA) DELIHASANOVI]
preselio na ahiret u subotu, 29. 9. 2007. godine u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u PONEDJELJAK, 1. 10. 2007. godine u 15,00 sati na porodi~nom mezarju KUTA - Sokolac. O@ALO[]ENI: supruga Mevlida, sinovi Omer i Mirsad, otac Sabrija, sestre Sadeta i Zlata sa porodicama, amid`a Ibro sa porodicom, tetka Zibija sa porodicom, punac Fehim i punica D`emila, {ure sa porodicama, dajd`a Abid, tetke Behka, Naza i Hanka sa porodicama, te porodice: Delihasanovi}, Vrabac, Ja`i}, Hajdarevi}, Kapo, Omerovi}, ^akari}, Korman, Kulovac, Durgut, [trbo, Hod`i}, Sokolovi}, Hrustemovi}, Feriz, Had`i}, Handrka, Saraj~i}, Musi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u „Jordanskoj d`amiji“ na Grbavici. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice, sa polaskom u 13,30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JANJA TE[ANOVI], ro|. [IPOVAC
preminula u subotu 29. 9. 2007. u 79. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 1. 10. 2007. godine u 13,00 sati na groblju Rosulje u Vogo{}i. O@ALO[]ENI: sin Dragan, k}erke Slavojka i Milojka, brat Slavko, sestre Sava, Bosa i Cvija, zetovi Kasim i Ismet, unu~ad Denis, Damir, Nino, Dinko i Aleksa, te porodice: Ivkovi}, \eri}, Te{anovi}, [ipovac, Eri}, Zurovac i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
13255-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je 28. septembra 2007. godine u 86. godini nakon duge i te{ke bolesti preminula na{a draga

MUNIRA MAHMUTOVI], ro|. FAZLAGI]
preselila na ahiret u petak, 28. septembra 2007. godine, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. oktobra 2007. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije u Boljakovom potoku sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Halil, k}erke Medina, Meliha i Merima, sin Dijamel, bra}a Ibrahim i Asim, sestra Ra{ida, zetovi Smajo, Mehmed i Hilmo, unu~ad Dino, Elvis, Sedina, Mirnes, Edina i Melisa, snahe Ismeta, [evka i Azra, brati}i Senad, Sejo, Samir, Jasmin i Selvin, brati~ne Jasmina i Mersiha, sestri} Hamid i sestri~na Hamida, djever Malin, zaove Zemka, [evka i Azemina sa porodicama, djeveri}i Muhamed, Edhem, Husnija i Ramo, te porodice Mahmutovi}, Fazlagi}, Halvad`ija, Bekan, Kolar, Srna, Aziraj, Pribi{i}, Ajanovi}, Hasovi}, Pita, Peljto, Trgo, Kre{i}, Skorupan i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u porodi~noj ku}i u ulici Vitkovac br. 114. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SOFIJA VULETI], ro|. BARAN
Sahrana }e biti obavljena u ponedjeljak, 1. oktobra 2007. godine u 12.45 sati na groblju „Bare“ u Sarajevu. O@ALO[]ENI: sin Zdravko, snaha Vera, porodice Vuleti}, Baran, Kulena, [}ur, Eror, Jela~i}, Red`epovi}, Kablar, Jankovi} i ^i~i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti: Sarajevo, ul. Aleja lipa 58/8, sa polaskom u 11.45 sati. 111

BEDIJA ALI[AHOVI], ro|. TANKOVI]
preselila na ahiret u petak, 28. septembra 2007. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. oktobra 2007. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sestre Bahrija i Advija, sestri}i Sa{a, Damir i Bakir, sestri~ne Aida i Enisa, te porodice Ali{ahovi}, Tankovi}, Ajanovi}, [alajev, Bibezi}, Sijer~i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Alipa{inoj d`amiji.
111

PONEDJELJAK
BHT 1
SERIJA

1. 10. 2007.

14.10 15.00 15.15 15.30
SERIJA

20.05
TOP LISTA NADREALISTA
Prvom epizodom prvog serijala od 11 epizoda iz 1984. godine, u cjelini i hronolo{ki, BHT1 po~inje emitovanje kultne satiri~ne i muzi~kozabavne serije TOP LISTA NADREALISTA. Beskrajno duhoviti, satiri~ni i otka~eni jezi~ni kalamburi i gluma~ke vragolije \ure, doktora Karajli}a, Zenita, Zlaje, Zije Pare, [ibija i ostalih izazva}e ponovo eksplozije smijeha gledalaca.

16.15 16.55 17.00
SHOW

18.00 18.55 19.05 20.00 ntarni program Dnevnik u podne Monk, igrana serija 14. epizoda Svako dobro, Bosno i Hercegovino, zabavni program, r. Sedmica, magazin iz kulture, r. Vijesti Ponos, italijanska igrana serija, 58. epizoda, r. Za~in `ivota, igrana serija, 107. epizoda Federacija danas Bibin svijet, humoristi~ka serija, 1. epizoda Dnevnik, najava Extra `ivot, zabavni program Pred iftar (u prekidu emisije) Hugo Pero Djetli}, crtani film Finansijske novosti Stanje na cestama Dnevnik 2 60 minuta, politi~ki magazin Put za Guantanamo, britanski igrani film /Z/ Vijesti Finansijske novosti Stanje na cestama Ciklus filmova bh. kinematografije:

BHT1
06.55 09.00 09.15 09.20 09.30
SERIJA

PINK BH

FILM

23.30
Gazda nad gazdama
Gra|evinski sindikati, prodaja automobila, lu~ki radovi, pozajmice, pornografija - sve su to bile mete ozlogla{enog mafija{kog {efa Pola Kastelana. Gdje god bi se pojavio Kastelano stizao bi novac. A za njim i smrt. Kaz Palminteri igra {efa nad {efovima Kastelana u ovoj mo}noj pri~i iz mra~nih dubina mafije... Uloge: ^az Palminteri, Stiven Bauer Reditelj: Dvajt Litl

09.55 10.15 10.45 11.30
SERIJA

12.00 12.20 13.05

MRE@A PLUS

FILM

13.50 14.15
SPORT

12.00
Predsjedni~ke la`i
Nakon {to je uhva}en u skandaloznoj situaciji samo nekoliko dana prije izbora, male su {anse da }e ameri~ki predsjednik ponovo biti izabran. Jedan od njegovih savjetnika kontaktira najboljeg holivudskog producenta kako bi mu pomogao da, kroz masovne medije, prika`e izmi{ljeni rat u Albaniji koji }e predsjednik herojski obustaviti. Uloge: Dastin Hofman, Rober de Niro, Vudi Harelson, Kirsten Danst,

14.45 14.50 15.00 15.20
SERIJA

15.45 16.15

Dobro jutro (BHT vijesti u 07.00 i 08.00) BHT vijesti Program za djecu i mlade Be Ha Te bebe, r. Celestin, animirana serija Patkograd, animirana serija, 2/13, r. Stanica Sarajevo malo, dokumentarni film BHT arhiv ... Istorija civilizacije: Paleolit ^ovjek i vrijeme: Zaim Muzaferija, 1/2 Ljep{i `ivot, igrana serija, 10/145, r. BHT vijesti Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. Neprolazna pjesma: Halid Muslimovi}, r. Smanji gas!, emisija o saobra}aju, r. Liga {ampiona u nogometu, magazin, r. Program za djecu i mlade Be Ha te bebe Celestin, animirana serija Nema problema Gor{tak, animirana serija, 20/39 BHT arhiv, r. Istorija civilizacije: Paleolit ^ovjek i vrijeme: Zaim

12.00 12.15
SERIJA

20.30
SERIJA

21.00 22.00 23.45 00.00
FILM

13.05 14.35 15.00 15.10
SERIJA

01.45 02.15
SERIJA

16.05 17.00 17.30 18.09 18.10 18.35 18.40 19.10 19.30 20.05 21.15
FILM

02.35

humoristi~ka serija Nikita 19.ep krimi serija Top shop Tv prodaja Uto~i{te 38/143 teen sapunica Hollywoodske pri~e zabavni program OBN INFO Sanja talk show Nevjerna ljubav 106.ep sapunica OBN INFO !Hej Music muzi~ki program Ku}e slavnih 7.epizoda zabavni program Punk d 2.ep humoristi~na emisija Zlo~ina~ki umovi 13.ep serija Femme Fatale film Just for Laugh Almost Golden film Ku}e slavnih 7.epizoda zabavni program Punk d 2.ep humoristi~na emisija Zlo~ina~ki umovi 14.ep serija

ana serija, 3. epizoda Mre`a plus Reprizni program NTV Hayat Pregled programa za utorak

09.30 09.40 10.00 11.00 12.00 16.00 16.30 16.55 16.56 19.55 20.00 22.00 23.00 23.15 23.20 00.20

TV PINK BH
08.00 08.20 08.25 08.35 08.45 09.00 09.50 10.00 10.15 11.00 11.55 12.00 12.10 13.10 14.00 14.10 15.00 15.15 15.30 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.15 18.20 18.30 19.00 20.00 20.30 21.20 22.30 23.30 01.30 01.45 02.00 02.15 03.45 05.45 Crtani film Skrivena kamera City kids Sarajevo on line Made in Banja Luka Balkan net Vremenska prognoza Kuhinja light Marina Slomljeno srce Vremenska prognoza Info top Veliki brat, uklju~enje u ku}u Opijeni ljubavlju Info top Seljaci Sarajevo on line Made in Banja Luka Sportissimo Skrivena kamera Info top Marina serija Opijeni ljubavlju, serija Info top Vremenska prognoza Kuhinja Light Veliki brat, uklju~enje u ku}u Slomljeno srce, serija Ljubav i mr`nja Mijenjam `enu Grand parada Veliki brat (vtr) Film: Gazda nad gazdama Sarajevo on line Made in Banja Luka Sportissimo Gold music Film Veliki brat, uklju~enje u ku}u

epizoda Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 31. epizoda Bratz,crtani film, 16. epizoda @ene s broja 13, igrana serija, 10. epizoda Jack i stabljika graha, igrana serija, 3. epizoda Predsjedni~ke la`i, igrani film Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 31. epizoda Bratz, crtani film, 16. epizoda Sport centar @ene s broja 13, igrana serija, 11. epizoda Sport centar Ne bih trebao biti `iv, dokumentarna serija, 3. epizoda Bra}a i sestre, igrana serija, 6. epizoda Vijesti Sport centar Nip Tuck, igrana serija, 9. epizoda Jack i stabljika graha, igrana serija, 3. epizoda

RTRS
06.05 09.00 09.30 10.00 10.05 10.15 10.35 11.00 11.10 12.00 Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije Jutarnji program Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije Kuhinjica Pitajte, tra`imo odgovor repriza Vijesti Pri~e Nid`e Cvr~ka - repriza Milence prasence - crtani film (21) P~elica Maja - crtana serija, 83. epizoda TV Enciklopedija znanja (6) Marfijev zakon - serija, 1. epizoda Vijesti RTRS preporu~uje

NTV Hayat
06.30 06.45 08.20 09.00 09.30 09.40 10.00
SERIJA

23.00

11.00
SERIJA

Mostar live, jutarnji program Ko rano rani, jutarnji program (Vijesti u 7.00, 7.30, 8.00) Hayatovci, dje~iji program Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 31. epizoda - Mre`a plus Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 31. epizoda Mre`a plus Bratz, crtani film, 16. epizoda - Mre`a plus @ene s broja 13, igrana serija, 10. epizoda Mre`a plus Jack i stabljika graha, igrana serija, 3. epizoda -

TV Alfa
11.30 11.35 TV Alfa danas Tele shop

FTV

FILM

23.20
Dvije polovine srca
Film je direktno izveden iz istoimenog dokumentarnog filma koji je snimljen u sudu i koji obra|uje problem razvoda, dileme pred kojim se nalaze djeca razvedenih roditelja. Idejno i sadr`inski to je intimna drama jednog dje~aka koji treba da se opredijeli s kim da `ivi: sa majkom ili ocem. Dje~ak prolazi kroz krize, povrije|en je i kompletnu dramu nosi kroz `ivot. Glumci: Mirjana Karanovi}, Ljubi{a Samard`i}, Fabijan [ovagovi} Re`ija: Vefik Had`ismajlovi}

16.50
SERIJA

17.15

RTRS

FILM

23.45
U Kini jedu pse
Arvid Bliksen je bankovni ~inovnik, koji `ivi monotonim i obi~nim birokratskim `ivotom bez imalo `ivotnog uzbu|enja. Napokon pridobije pa`nju i divljenje svojih kolega kad u banci u kojoj je zaposlen sprije~i plja~ka{a Franca u plja~ki, udariv{i ga reketom za squash. Sav sretan, odlazi ku}i, u nadi da }e pobuditi i divljenje svoje djevojke, s kojom `ivi. No, do{av{i ku}i, shvati da ga je ona ostavila. Uloge: Dejan ^uki}, Kim Bodnia, Trin Dirholm Reditelj: Lase Spang Olsen

17.40 17.45 18.15 18.45 19.00 19.35
SERIJA

20.05 21.00 22.00 22.30 23.15
FILM

01.00 01.05

Muzaferija, 1/2, r. Ljep{i `ivot, igrana serija, 11/145, [ta jedemo, dokumentarna serija, 1/13 Business news BH danas Moja porodica, humoristi~ka serija, 9/20 Be Ha Te bebe BHT vijesti Sport Vrijeme Put oko svijeta, dokumentarna serija, 1/24 Top Lista Nadrealista ’84, 1/11 Porota Vijesti + Tema dana Top gol, sportski program Tajne nisu vje~ne, igrani film BHT vijesti Pregled programa za utorak

23.20 00.40 01.30 02.00 02.20
SERIJA

03.05 03.30

Dvije polovine srca, doma}i igrani film /RP/ Ponos, italijanska igrana serija, 58. epizoda, r. Policijski odred, igrana serija, 1. epizoda 2 DTV, animirana serija za odrasle, 1. epizoda Zvjezdane staze: Vojad`er, igrana serija, 123. epizoda Extra `ivot, zabavni program, r. Pregled programa za utorak

11.45 12.00
FILM

14.00 15.30 16.00 16.30 16.55 16.56
SERIJA

OBN
06.10 06.15 06.35
SERIJA

FTV

SERIJA

FTV
07.55 08.00 08.05
SERIJA

17.30
Bibin svijet
U du}anu mje{ovite robe prodava~ice Biba i \ur|a sla`u namirnice na police kada Bibi iz ruke na pod padne staklenka s pekmezom i razbije se. \ur|a misli kako }e Bibina nespretnost i razbijena staklenka pokrenuti niz nesretnih doga|aja, {to se vrlo brzo poka`e i ta~nim jer poslovo|a, g. Marinovi}, iznenada najavi svoj odlazak. Reditelj: Aldo Tardozzi Uloge: Ana Begi}, @eljko Duvnjak, Slavica Kne`evi}, Janko Rako{ Reditelj: Aldo Tardozi

09.00 10.00 10.05 10.15 10.40 11.05
SERIJA

11.35

Pregled programa Vijesti Ponos, italijanska igrana serija, 57. epizoda, r. Turizam plus Vijesti Program za djecu: [oni i njegovo stado, animirani film Svakodnevna pitalica, 22. epizoda Egzoodred, 5. epizoda Tradicionalna medicina u Latinskoj Americi: Guarani, Bolivia, njema~ka dok. serija, Ekovizija - Pliva, dokume-

07.00 07.15 07.20 07.35 07.55 08.15
SERIJA

08.35 09.00 09.15 09.40 10.00 11.05 11.55 12.10
SERIJA

13.00
SERIJA

13.30

Najava dje~ijeg programa Jagodica Bobica 5.ep Medvjedi}i dobra srca 5.ep Kri`i} kru`i} Vijesti za djecu Memory Jagodica Bobica 6.ep Mala {kola Medvjedi}i dobra srca 6.ep Sveznalice TV prodaja Tv Shop Hollywoodske pri~e 5. ep. zabavni program Sanja talk show Uto~i{te 37/143 teen sapunica OBN INFO Nevjerna ljubav 105.ep sapunica Lude sedamdesete 45. ep. humoristi~na serija Skoro savr{en 44/66

17.40 17.45 18.00 18.01 19.00 19.26 19.29 19.30 19.35 19.40 19.54 19.55 20.00
SERIJA

20.55 21.00 22.00
SERIJA

23.00 23.15 23.20
SERIJA

00.20

Mre`a plus Vijesti Predsjedn~ke la`i, igrani film - Mre`a plus Jukebox - SMS muzi~ke `elje Hayatovci, dje~iji program Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 31. epizoda - Mre`a plus Bratz, crtani film, 16. epizoda - Mre`a plus Sport centar - Mre`a plus @ena s broja 13, igrana serija, 11. epizoda Mre`a plus Vremenska prognoza Muzi~ki program Najava Vijesti u 7 Ramazanski program (18.35 vrijeme iftara u Sarajevu) Vijesti u 7 Vremenska prognoza Izvje{taj s berze Ekonomija Sport Horizonti FDS vic dana ponedjeljak Sport-centar - Mre`a plus Ne bih trebao biti `iv, dokumentarna serija, 3. epizoda - Mre`a plus Vremenska prognoza Royal cafe, zabavni program Bra}e i sestre, serijski program, 6. epizoda - Mre`a plus Vijesti, informativni program - Mre`a plus Sport-centar - Mre`a plus Nip Tuck, igrana serija, 9. epizoda - Mre`a plus Jack i stabljika graha, igr-

12.00 12.05 12.20 12.45 13.20 14.00 14.10 14.15 14.20 15.00 17.00 17.20 17.55 18.00

18.30 19.00 19.05 19.15 20.00 21.30 21.50 21.55 22.00 23.45 00.20 00.25

Vijesti u 12 Stanje na putevima Ultra kul.-zabavni pr. (r.) Serijski program One cubed strani muzi~ki program Vijesti u 14 Stanje na putevima Sport time Top 5 muzi~ki program Igrani film Tele shop Ultra kul.-zabavni program Promocija programa Alfa news centar aktu. u zemlji i svijetu poslovne vijesti vremenska prognoza stanje na putevima Ramazanski program Sport time Poslovne vijesti NEWS plus inf. pr. - tema dana Direktno magazin na kraju dana NEWS plus inf. pr. - tema danas Sport time Poslovne vijesti Igrani film filmski program Ultra kul.-zabavni program TV Alfa sutra Jukebox muzi~ki program

12.15 12.30 13.00 13.45 14.00 14.40 15.00 15.30 16.00 16.30 17.15

17.25 17.35 18.00 19.00 19.15

19.30 20.05 21.05 22.30 22.45 22.50 23.00 23.45 01.15 02.00 02.30 03.50 04.00 04.45 05.10

Mre`a plus
09.00 Denver, posljednji dionosaurus, crtani film, 31.

Stars - repriza Ed`mont - serija, 9/70 Kultura `ivljenja - repriza 402 Street Race cup - reporta`a Ko{arka{i - serija, 2/10 Ah, ta planeta - repriza Tehnolo{ko znanje - dokumentarna serija Kuhinjica Ed`mont - serija, 10/70 Srpska danas Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije I ja bih u EU Svijet izbliza Gordost - serija, 4/78 Stars - zabavni program TV Enciklopedija znanja (59) Finansijske novosti RTRS preporu~uje Dnevnik Sport TV bingo Presing Info profil Sport Finansijske novosti Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije Mjesto zlo~ina, Majami 4 - serija, 1/24 U Kini jedu pse - film Muzi~ki program Dnevnik Presing I ja bih u EU Srpska danas Svijet izbliza Muzi~ki program Pregled programa za utorak

E M I S I J E

15.00
F I L M O V I
HRT 1

Maj~ina molitva

16.05
FTV

Za~in `ivota Nevjerna ljubav Moja porodica Put oko svijeta Uvod u anatomiju

16.15
BHT 1

^ovjek i vrijeme Sanja Extra `ivot Veliki brat !Hej Music

S E R I J E

20.00
NOVA TV

Identitet Femme Fatale Tajne nisu vje~ne Savr{en par

18.00
OBN

17.00
OBN

22.

00

18.

15

OBN

BHT 1

18.10
FTV

23.15
BHT 1

19.35
BHT 1

18.30
PINK BH

01.

50

21.

45

NOVA TV

NOVA TV

19.05
OBN

TV SA
07.00 Jutarnji program Vijesti (09.00) Servisne informacije Crtani film, teme, raporti, gosti 10.00 Vijesti, teme, raporti, gosti 11.00 Zaljubljene `ene 11.55 Obavje{tenja, Marketing 12.00 Dan, informativna emisija 12.10 Igrani film - Kona~na pravda Kirbi 14.00 Igrani film - Ne uznemiravaj Kirbi 16.00 Vijesti 16.05 Ed`mont - igrana serija 17.00 Liberty 17.30 HRONIKA GRADA SARAJEVA 18.15 TV Enciklopedija znanja 18.30 Danas - centralna informativna emisija 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Zaljubljene `ene, epizoda 21.00 Klub 21 22.00 Dan danas, informativna emisija 20.20 Sport magazin 23.00 Euronews 23.30 VOA 24.00 Ed`mont Horoskop za utorak

23.00 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 23.30 VOA - Glas Amerike, bosanski servis 00.00 Pregled programa za utorak 00.05 Otvoreni program (r.) 01.30 Vogo{}anska hronika, informativni program (r.) 02.00 Muzi~ki program 02.35 Pregled programa za utorak 02.40 Info blok TV Vogo{}a 04.00 Ramazanski program 06.00 Info blok TV Vogo{}a

TV OSM
11.00 Time Out, sportski program 12.30 Tele shop - Bioklinika 13.00 Upakovana nostalgija 14.00 Agro-biznis 14.30 @eljoteka 15.40 Tele shop - Bioklinika 15.50 TV vremeplov 16.00 DW time 16.35 Op~injeni, serija 17.40 Debeli ali sre}ni 18.10 Koktel dana 18.30 Dan, informativna emisija 18.45 Portal 18.50 Game zone 19.00 @eljoteka 21.50 Dobro ti ve~e 23.00 Glas Amerike 23.30 Talk show 01.02 Horoskop za utorak 01.05 Najava programa za utorak 01.20 Erotski program 02.30 Reprizni program 08.30 Tele shop - Bioklinika

program 15.00 Sevdalinke 15.30 Arhiv MTV Igman - dokumentarni program 15.52 Ramazanska vaktija 3 15.53 Ezan za ikindiju namaz 15.58 Dova na engleskom jeziku 16.00 U dergjahu mog srca takmi~enje u u~enju ilahija 16.05 Vrijeme je za pri~u - program za djecu (marketing) 16.20 Ramazanska vaktija 4 16.30 Kur’anske pripovijesti program za djecu 16.45 Dje~iji program - ilahije 16.55 U dergjahu mog srca takmi~enje djece u u~enju ilahija 17.00 Kviz TRI SEDMICE 17.30 Ilahije 18.05 U susret iftaru 18.07 Ramazanska vaktija 5 18.35 Ezan za iftar - Ak{am namaz 19.00 Vijesti u 7 - NTV Hayat 19.28 Ramazanska vaktija 6 19.30 Ilahije i kaside 20.00 Islam Channel news vijesti na engleskom jeziku 20.30 Sevdalinke 21.00 Islamske teme - vjerski program 21.30 Ramazanske teme Oslobo|enje Mekke u ramazanu (Dr. Izet ef. Terzi}) 21.55 Ramazanska vaktija 7 22.00 Moj Ramazan 22.30 U~enje Kur’ana (engleski jezik) 23.00 Ramazanska vaktija 8

00.30 01.00 01.50 03.20

Will i Grace, serija Jag, serija Savr{en par, igrani film Kraj programa

HRT 1
06.50 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 10.00 10.05 10.06 10.11 10.37 11.03 11.55 12.00 12.13 12.15 12.30 13.20 14.00 14.45 15.00 16.30 17.00 TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Ljubav u zale|u, TV serija (kod. na sat.) Vijesti Vrijeme Vijesti iz kulture Granice 1.: Albanija i Gr~ka: Izolacija, a zatim? (kod. na sat.) Granice 1.: Iran i Armenija: Daleki susjedi (kod. na sat.) Tre}a dob, emisija za umirovljenike Burzovno izvje{}e Dnevnik (T) Vrijeme (T) TV kalendar Anin dvostruki `ivot, telenovela (12) (kod. na sat.) Oprah Show (907) (kod. na sat.) Svirci moji, glazbena emisija (3.) Fotografija u Hrvatskoj Maj~ina molitva, ameri~ki film (kod. na sat.) Mir i dobro HPB fit, pp

04.40 Latinica: Kakvu {kolu `elimo? 06.05 Anin dvostruki `ivot, telenovela (12) (kod. na sat.)

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN 21. III - 20. IV Ljubav: Pred vama je pri-

HRT 2
05.45 TEST 06.00 Meta, emisija za branitelje PROGRAM ZA DJECU I MLADE: 06.55 Danica, crtane pri~e 07.00 Bembove pri~e, igrana serija za djecu 07.10 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.35 Alf, crtana serija 08.00 @utokljunac 08.55 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija NULTI SAT: 09.20 Mala {kola novinarstva 09.50 Kratki spoj 10.20 Darcyno `ivotinjsko carstvo, serija za mlade 10.40 Dvostruki zavodnik, ameri~ki film (113’) 12.35 City Folk: Lisabon 13.05 Alf, crtana serija 13.25 Nulti sat 14.25 Nove pustolovine medvjedi}a Winnieja Pooha, crtana serija 14.55 Nora fora, igra za djecu 15.25 Vijesti na Drugom + prijevod za gluhe 15.34 Vrijeme 15.35 Hitna slu`ba 12., serija (12) 16.20 @upanijske panorame 16.45 McLeodove k}eri, serija 17.30 Zovem se Earl, humoristi~na serija 18.00 Uzmi ili ostavi, TV igra 18.35 Ally McBeal, serija 19.25 Prijatelji 1., humoristi~na serija 19.50 Gospodin Ralje 20.00 Ve~eras... 20.05 Odmori se, zaslu`io si TV serija 20.45 Vijesti na Drugom 20.55 Sportske vijesti 21.00 Vrijeme 21.05 Bitange i princeze 3., serija 21.40 Promet danas 21.45 Ciklus filmova Eddieja Murphyja: Luckasti profesor 23.20 Sa`eci {panjolske i talijanske nogometne lige 23.55 Pregled programa za utorak

li~no veseo dan. Bit }ete dobro raspolo`eni, otvoreni za zabavu, smijeh, inspirativnu komunikaciju. Posao: Pr{tite od energije i to }e se izvrsno odraziti na rad. Pokrenut }ete nove akcije, preuzet }ete inicijativu. Zdravlje: Pro`eti ste osje}ajem `ivotne radosti. BIK 21. IV - 22. V Ljubav: Ako ste u vezi, `ivjet }ete uobi~ajenim ritmom. Postoji i napetost, ali ve}ih nesporazuma nema. Posao: Mnogo }ete raditi, ali ste zadovoljni, jer vam poslovi odli~no polaze za rukom. Po~et }ete i ne{to sasvim novo. Zdravlje: Ne}ete se mo}i sasvim opustiti. Ljubav: Ovo }e biti intenzivan dan, pun uzbu|enja i susreta. Sve to najbolje }e osjetiti, pa i zamjeriti, va{ partner. Posao: Puni ste izvanrednih planova. Naravno, tu je i mogu}nost da ih ostvarite, iako vam nije lako da sjedite na mjestu. Zdravlje: Puni ste dodatne energije.
BLIZANCI 23. V - 22. VI

Ljubav: Izuzetno ste senzibilni, pa i ranjivi. Va{e emocije su sna`ne, kao da }e potpuno ovladati va{im `ivotom. Posao: Dosta }ete raditi. To vam ne}e predstavljati ve}i problem, ali nailazit }ete na iznenadne zapreke. Zdravlje: ^uvajte se depresije.
RAK 23. VI - 22. VII

Ljubav: Ovo je prili~no intenzivan, ali i neobi~an dan. Bit }ete nemirni, `eljni ljubavi. ^ak je mogu}a i avantura. Posao: Obasute ponudama sa svih strana, zaista vam ne}e biti lako izdr`ati takav tempo. Ali, vi to mo`ete uraditi. Zdravlje: Posljedica svega je nervoza.
LAV 23. VII - 22. VIII

Ljubav: I ne poku{avajte eksperimentirati i vu~i radikalne poteze. Naime, to vas mo`e navesti na pogre{ne korake. Posao: Nailazit }ete na odre|ene porbleme koji }e vas deprimirati, pa i obeshrabriti. Javit }e se revolt, ali i borbenost. Zdravlje: Duge {etnje vra}aju ravnote`u.
DJEVICA 23. VIII - 22. IX

Ljubav: Pred vama je uzbudljiv dan. Nagla{en je va{ {arm, privla~nost, ekscentri~nost. Bit }ete u sredi{tu pa`nje. Posao: Prihvatite poslove koji }e vam biti ponu|eni. Dobro organizirajte vrijeme, da mo`ete sve obaviti le`erno. Zdravlje: Bez nervoze, sve }ete sti}i.
VAGA 23. IX - 22. X

01.00 Zaljubljene `ene - igrana serija Dan danas (r) 02.00 Odjava

TV KiSS
12.00 Sport nedjeljom (r) 13.30 Rep: 10. Specijalka Tornjaka i Baraka, r. 14.00 Glazbena zona 16.15 S nama je bolje 17.00 Sanja, talk show 18.00 Tjednik, Info magazin (r) 18.50 FIS SHOP 18.55 Povijest Bosne i Humske zemlje 19.00 Dnevnik KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 20.00 Rezervirano 20.30 Istinom do gola 21.30 Bili kutak 22.00 Moj Dinamo 22.45 @eljoteka 00.30 FIS SHOP 00.35 Dnevnik KISS r. No}ni program

23.01 Ilahije i kaside - muzi~ki vjerski program 23.30 VOA vijesti 24.00 Odjava programa

TV Vogo{}a
08.00 Info blok TV Vogo{}a 11.55 Pregled programa 12.00 Sense - Ha{ki tribunal, informativni program (r.) 12.40 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku (r.) 13.10 Vijesti TV Vogo{}a 13.20 Muzi~ki program 14.00 Vijesti TV Vogo{}a 14.05 Sportski program 15.55 Vijesti TV Vogo{}a 16.00 Time Out, sportski magazin (r.) 16.30 Otvoreni program 17.45 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.10 Ramazanski program 19.00 SMS muzi~ke `elje 20.35 Trendi, revijalni program 21.30 Liberty TV, magazin Slobodne Evrope 22.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 22.30 Auto Shop magazin, emisija o automobilizmu

TV Nova
06.55 Mevjedi}i dobra srca, crtana serija 07.25 Pepa Pra{~i}, crtana serija 07.40 Traktor Tom, crtana serija 08.00 Svi vole Raymonda, serija 09.00 Nova lova, TV igra 11.00 [aljivi ku}ni video 11.30 Obiteljske veze, serija 12.00 Cosby show, serija 13.00 Vijesti 13.15 Zauvijek susjedi, serija 13.50 Collateral, igrani film 15.55 Obiteljske veze, serija 16.20 Svi vole Raymonda, serija 17.20 Vijesti 17.35 Cosby show, serija 18.35 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 19.45 Tema dana 20.00 Identitet, igrani film 21.45 Uvod u anatomiju, serija 22.45 Ku}anice, serija 23.40 Vijesti 00.00 Seks i grad, serija

TV Igman

mtv IGMAN

12.36 Ramazanska vaktija 2 12.37 Ezan za Podne namaz 12.42 Dova na engleskom jeziku 13.00 U~enje Kur’ana (engleski jezik) 14.00 Ilahije 14.30 Dokumentarni

17.05 Hrvatska u`ivo 18.35 Promet danas 18.40 Najslabija karika, kviz (kod. na sat.) 19.30 Dnevnik (T) 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport (T) 20.01 Vrijeme (T) 20.10 Latinica: Kakvu {kolu `elimo?, 1. dio 21.10 Latinica: Kakvu {kolu `elimo?, 2. dio 21.45 Veliki brodolomi Jadrana: Na izgubljenim polo`ajima, dokumentarna serija 22.25 Burzovno izvje{}e 22.35 Otvoreno 23.05 Vijesti 23.17 Poslovne vijesti 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Glazbena scena: Koncert Izraelske filharmonije (kod. na sat.) NO]NI PROGRAM: 01.10 Ally McBeal, serija (kod. na sat.) 01.55 McLeodove k}eri, serija (kod. na sat.) 02.35 Skica za portret 02.40 Maj~ina molitva, ameri~ki film (kod. na sat.) 04.10 Granica 1.: Albanija i Gr~ka: Izolacija, a zatim? (kod. na sat.)

Ljubav: Na prvi pogled, sve je uobi~ajeno, ali va{e }e raspolo`enje varirati. Nakupilo se dosta toga, {to vam smeta. Posao: Nailazite na prepreke, ali ni{ta stra{no. ^ini se da ste, ipak, malo vi{e osjetljivi nego {to na poslu treba. Zdravlje: Bit }ete nemotivirani. Ljubav: Iako se va{ optimizam i vedrina bude, stvari nisu ba{ super. Mogu}a su manja razo~arenja u partnera. Posao: Probudit }e se kreativnost, `elja za promjenom, eksperimentiranje sa novim poduhvatima. Mogu} je i put. Zdravlje: Ne budite non{alantni. Ljubav: Prili~no dobro }ete se snalaziti. U jo{ boljoj poziciji ste ako u`ivate u sigurnosti stalne veze. Posao: Puni ste elana, ne}e vam biti te{ko da radite ~ak i prekovremeno. Danas kao da vam slobodno vrijeme ne treba. Zdravlje: Mogu}e tegobe na psihi~koj osnovi. VODOLIJA 22. I - 19. II Ljubav: Te{ko vam je, iz vi{e razloga, napustiti sigurnu luku postoje}e veze. Istovremeno, vu~e vas zov avantura. Posao: Previ{e ste opu{teni i le`erni. Nemojte se ulijeniti, jer }e vam se stvari nagomilati i uhvatit }e vas panika. Zdravlje: Osje}aj iscrpljenosti. RIBE 20. II - 20. III Ljubav: Puni ste energije, koja mo`e postati destruktivna, ako je ne tro{ite u ljubavi. Iza|ite nekuda udvoje. Posao: Imate dovoljno snage i za posao. Bit }ete skloni improvizaciji, {to vam, ina~e, na poslu nije svojstveno. Zdravlje: Nema ve}ih problema.
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. Transakcijski ra~uni: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br. 3383202266402293: SWIFT CODE: ZABABA22 DEV. RN. br. 3383204893244355 NLB TUZLANSKA BANKA DD. TUZLA TRN br. 1327310010313169 SWIFT CODE: TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN. br. 3060510000030742 DEV. RN. br. 7100-4200934630002,SWIFT CODE: KLHBBA22 BBI Bosna Bank International TRN BR. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 CIJENA: 1 KM JARAC 23. XII - 21. I STRIJELAC 23. XI - 22. XII

[KORPIJA 23. X - 22. XI

Satelitski program

Eurosport
08.30 Motorsport, 10.00 Ma~evanje, 12.45 Atletika, 14.00 Tenis, 18.00 Eurogolovi, 18.45 Gooo!, 20.30 Sport snage, 21.00 Klub boraca, 00.00 Eurogolovi, 01.00 Buzz

PRO 7

P R O

08.00 Frank, 09.00 Sol Goode, film, 11.00, Avenzio 12.00 Tvoja {ansa, 13.00 Sam, 14.00 Mi smo porodica, 15.00 Frank, 16.00 ^arobnice, 17.00 Taff, 18.00 Vijesti, 18.10 Simpsonovi, 19.05 Galileo, 20.15 Iz `ivota poznate osobe, 21.15 Best of Pocher, 23.20 TV total, 00.20 Alias, serija, 01.15 Galileo

SPORTKLUB
05.00 Bundesliga: Hannover - Duisburg, 08.00 Profi boks, 10.00 Bundesliga: Cottbus - Frankfurt, 12.00 BTCC, 13.00 Ultimate fight, 14.15 NFL, 16.15 [ampion{ip: WBA - QPR, 18.00 Pregled ruske lige, 18.30 Pregled holandske lige, 19.30 Pregled belgijske lige, 20.15 U@IVO: Bundesliga 2: Offenbach - Klautern, 22.00 Pregled Bundeslige, 23.00 Pregled [ampion{ip, 23.30 CH TV: Chelsea - Fulham, 01.15 Ultimate fight, 02.00 Profi boks, 04.00 BTCC

Redakcije TV programa zadr`avaju pravo izmjene programa

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sejad Lu~kin Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Mladen Daki}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, Unutra{njopoliti~ka Edina Sara~, Desk Ismir ]osi}, Globus Indira ]ati}, Biznis Muriz ^engi}, Panorame Fatma Tihi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sveznadar Zrinka Ili}, Sport Oleg Lokmiæ, Prilozi Miodrag Ili}, Sarajevski kanton Elvedina Hala}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, No}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi},

Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adis Hasakovi}, generalni direktor, DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: [tamparija “OKO” Sarajevo TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281387, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, email: marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.

DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/401-985, tel/fax: 401-986 ; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: D`emala Bijedi}a 185 List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Mahmalbaf sa trofejom

(Foto: AP)

Pobjeda iranskog filma
SAN SEBASTIJAN - Iranska rediteljka Hana Mahmalbaf (Makhmalbaf) dobitnik je Specijalne nagrade `irija na filmskom festivalu u San Sebastijanu. Njen film „Buda se sru{io od srama“ pobrao je dobre kritike na festivalu.

Kejs, Klinton, Voks i [akira u njujor{kom Apolo teatru

(Foto: Reuters)

$101 + #-+4# 7< -.+0610#
Pozvali mlade da koriste nove tehnologije i promijene svijet
NJUJORK - Biv{i predsjednik SAD Bil Klinton (Bill Clinton) i nekoliko najve}ih muzi~kih zvijezda u sklopu kampanje „Clinton Global Initiative“ pozvali su mlade da poku{aju promijeniti svijet. Klinton je u popularni Apolo teatar u Njojorku doveo lidera grupe U2 Bona Voksa (Vox), [akiru (Shakira), Ali{u Kejs (Alicia Keys), repera Vajklifa D`ina (Wyclef Jean) te Krisa Roka (Chris Rock). Zvijezde koje su se priklju~ile njegovoj inicijativi su i same poznate kao dru{tveno anga`irane. Voks i [akira pozvali su mlade da koriste nove tehnologije poput interneta i pokrenu promjene. Klinton je dodao da je ostvario dje~a~ki san da iza|e na scenu u toj legendarnoj dvorani. - Nisam na sceni sa saksofonom kako sam se nadao, ali sam, ipak, tu - rekao je Klinton. U trodnevnom doga|aju, koji je okon~an spektakularnim nastupima zvijezda, u~estvovalo je vi{e od 300 politi~kih lidera i slavnih li~nosti.
Rijetka vrsta
(Foto: AP)

Biv{i predsjednik SAD i muzi~ke zvijezde u zajedni~koj kampanji

Ma~ka za hiljadu eura
BUKURE[T - Me|unarodno natjecanje najljep{ih ma~aka odr`ano je ju~er u Rumuniji. Posebnu pa`nju privukla je rijetka vrsta ma~aka sfinks. Vrijednost tih rijetkih `ivotinja, kako se procjenjuje, dosti`e i vi{e od hiljadu eura.

Tekovine kubanske revolucije
HAVANA - Kubanci ovih dana ukra{avaju}i ulice i ple{u}i po njima slave 47 godina osnivanja Komiteta za odbranu revolucije. Poseban Komitet postoji za svaki kvart u gradovima i ima obavezu brinuti se za njega, ali i kontrolirati i pratiti aktivnosti i kretanje stanovnika.

Iskosa

Patrola u toaletima
Njema~ki studenti guraju vlasnika agencije u „trabantu“

„Trabant“ kao turisti~ka atrakcija
KRAKOV - Najgori automobil svih vremena, kako ga mnogo vole nazvati, njema~ki „trabant“ je poznat kako simbol komunisti~ke ere u isto~noj Evropi. Poljska turisti~ka agencije „Crazy Guides“ uzela je „trabant“ kao promotivni automobil i turisti~ku atrakciju. Turisti koji putem te agencije do|u u Krakov u sklopu aran`mana imaju priliku i pogurati automobil „trabant“.
Djevoj~ice u Havani ukra{avaju ulice

KUALA LUMPUR - Vlasti u malezijskoj pokrajini Perak odlu~ile su uvesti patrole u javnim toaletima. Turisti~ki komitet }e osnovati timove koji }e obilaziti javne toalete i provjeravati njihovu ~isto}u. Na ovaj korak su se, kako je re~eno, odlu~ili zbog ~estih prigovora na ne~isto}u.

Foto: Reuters

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful