You are on page 1of 40
www.avaz.bawww.avaz.ba 40 din, 6 kn 1KM avaz Sport SportSport Premijer liga BiH BoracBorac Prvi bh.
www.avaz.bawww.avaz.ba 40 din, 6 kn 1KM avaz Sport SportSport Premijer liga BiH BoracBorac Prvi bh.
www.avaz.bawww.avaz.ba
40 din, 6 kn
1KM
avaz
Sport
SportSport
Premijer liga BiH
BoracBorac
Prvi bh. sportski list
Broj 1411
Sarajevo, utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.
na putu stare slave
Pada ii Klu`!Klu`!
Edin D`eko nakon gola
iznervirao golmana Kelna
Mondragon je
mislio da }e
me prepasti
^etvrtak
20.15 sati
Sarajevo na
Ko{evu igra prvi
me~ plej-ofa za
Evropsku ligu
Miralem Pjani} pred
me~ Lige prvaka
Dado Hamzagi}:
Andrleht
mora pasti
Nakon Helsingborga
o~ekuje trijumf i nad
Rumunima
na @erlanu
Na{a reprezentacija
izme|u
Irana
i Armenije
Admir Vladavi},
reprezentativac BiH
KK Bosna po~ela
pripreme za novu sezonu
i Menad`eri
Po~eo sam
Zalet Zalet
uni{tavaju
ponovo
selektora BiH
trenirati
na na titulu titulu

AAkkttuueellnnoo

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

22

Englezi zadovoljni igrama na{eg reprezentativca

Jahi} ~eka poziv Vigana

Iran {to prije zaboraviti i posvetiti se Armeniji

Sanel Jahi}: Naredne sedmice na Otoku Sanel Jahi} sa sinom D`anom u Gr~koj Trening sa
Sanel Jahi}: Naredne sedmice na Otoku
Sanel Jahi} sa sinom D`anom u Gr~koj
Trening sa sinom
Sanela Jahi}a smo na te-
lefon dobili tek iz petog pu-
ta. Kasnije nam je otkrio da
je bio na „te{kom“ treni-
ngu.
- Nakon treniranja sa
klubom, idem malo na zrak
sa sinom D`anom. Takav
trening nema ni u jednom
klubu, ali to je onaj lijepi
umor - kroz smijeh nam
ka`e Sanel, koji je poslao
sliku sa sinom D`anom
na{oj redakciji.
Iako nije igrao poslje-
dnju pripremnu utakmicu u
dresu Arisa protiv Udine-
zea, ~elnici engleskog pre-
mijerliga{a Vigana i dalje
`ele Sanela Jahi}a u svojim
redovima.
U solunskom klubu sva-
koga sata o~ekuju poziv, ko-
jim bi sklopili dogovor oko
prelaska Jahi}a u najja~u li-
gu svijeta.
- Menad`er i ljudi iz Ar-
isa su trenutno na pregovor-
ima u Engleskoj. ^ekam taj
poziv, da me zovnu i da
idem na otok. Mo`da ne}u
igrati prvo kolo Gr~ke lige
kako bi mogao oti}i na pri-
preme. Najvjerovatnije da
}e se sva ta pri~a zavr{iti ove
sedemice - kazao je Jahi}.
Ovaj univerzalac je pro-
tiv Irana odigrao svih deve-
deste minuta.
- Ne mo`emo se ravnati
po ovoj utakmici. I prije
me~a sam rekao da je Iran
mnogo ja~i od Armenije. Ne
znam vi{e ni {ta re}i o rezu-
ltatu. Igrali smo odli~no do
80-te minute i onda svi stali.
Niko ne zna {ta je bilo. Iran
treba {to prije zaboraviti i
skoncentrisati se na me~ sa
Armenijom. Svjesni smo
koliko nam ta utakmica bi-
tna i {ta nam pobjeda dono-
si - rekao je Sanel Jahi}.
M. Tr.

Ermin Zec, povremeni reprezentativac BiH

Ne idemu Groningen

Uvijek }u se odazvati pozivu selektora Tuli}a - ka`e Zec

Ermin Zec, povremeni reprezenta- tivac BiH igrao je za [ibenik u prve- nstvenom me~u protiv Slaven Belupa koji je zavr{en rezultatom 0:0.

- Nisam lo{e igrao. Imao sam {ansi,

ali jednostavno golman tima iz Kopr-

ivnice je tog dana imao svoj dan. Sve na{e {anse je skinuo. Ermin se nedavno na{ao na meti holandskog Groningena.

- Od toga nema ni{ta. Ne idem u

Groningen, jer su ~elnici tima iz Ho- landije malo novca `eljeli dati na ime

obe{te}enja. Ipak i pored toga Zec vjeruje da }e uskoro promjeniti sredinu.

- Valjda }e se ne{to zavr{iti, pa da i

mene sunce ogrije.

Napada~ [ibenika }e 4. septembra predvoditi napad mlade reprezentaci-

je BiH na startu kvalifikacija za odla- zak na EP.

- Uvijek }u se odazvati pozivu sele-

ktora Tuli}a. To je za mene veliko pri-

znanje - istakao je Ermin Zec.

Z. ].

sele- ktora Tuli}a. To je za mene veliko pri- znanje - istakao je Ermin Zec. Z.

Ermin Zec: Gdje }e nastaviti karijeru?

Admir Vladavi} sanirao povredu zgloba

Admir Vladavi}: Ermenija jeste nezgodna, ali nije nepobjediva

Po~eo sam trenirati

 

Ne}e igrati protiv Makabi Haife Najbolji smo tim u Austriji - ka`e Vladavi}

Admir Vladavi}, repre- zentativac BiH sanirao je povredu zgloba zbog ~ega je

dvije sedmice bio van stroja.

Vele` i

Osmanagi}

-

Sada se osje}am puno

bolje. Po~eo sam sa eki- pom i trenirati.

Kako gledate na po- sljednje rezultate tima iz Mostara?

- Vele`u je mjesto u

Kada se vra}ate na ter- en?

Ubrzo. Sumnjam da

}u igrati protiv Makabi Haife u okviru ~etvrtog pretkola Lige prvaka. Tre-

bao bih konkurisati za me~ protiv Neu{tada u na- rednom kolu.

-

vrhu Premijer lige. Znam

da su sada osvojili bod na Ko{evu. Me|utim, nije

mi

drago {to je bilo inci-

denata nakon me~a. To

nikome nije potrebno.

Ne

razumijem kako je ne-

 

ko

mogao napasti Amera

Jeste li se adaptirali na novu sredinu?

Osmanagi}a, igra~a Ve-

le`a kod svla~ionica. Nje-

Jesam. Ve} je sada sve

druga~ije. Po~eo sam i je-

-

govi napada~i trebaju snositi sankcije. Pogoto-

zik u~iti.

vo,

jer se radi i o mladom

Salcburg je favorit za

osvajanje titule prvaka Au- strije.

reprezentativcu BiH - ka`e Vladavi}.

Veliki sam optimista.

Ermenija jeste nezgodna, ali ne i nepobjediva. Na- kon toga nam u goste sti`e Turska, koja je nedavno pr- egazila Ukrajinu u Kijevu.

Iran nas je iznenadio na Ko{evu. Va{ komentar?

-

-

Nema sumnje, najbo-

lji smo tim u dr`avi. Zato i treba o~ekivati da odbra- nimo titulu. Mada, nam ne}e biti lako. Mnogi ti- movi su se dobro poja~ali u prijelaznom roku.

Narednog mjeseca na{u najbolju selekciju ~ekaju dvije va`ne utakmice u okviru kvalifikacija za odlazak na SP.

-

Nema mjesta panici.

Va`no je da pravi budemo

u

narednim kvalifikaci-

jskim susretima - istakao

je

Admir Vladavi}. Z. ].

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

33

 

Na{a reprezentacija izme|u Irana i Ermenije

Menad`eri

uni{tavaju BiH

i selektora

O~ekivali smo da u ekipi ne}e pozvati igra~e koji nemaju klub i koji su daleko od prave forme Menad`eri se stalno vrte oko na{eg tima

Jo{ nam je nakon Irana mrak na o~ima. Iako smo o~ekivali da }e se poraz na Ko{evu od „amatera iz Te- herana“ brzo zaboraviti, de-

Ko{evu od „amatera iz Te- herana“ brzo zaboraviti, de- slu`uje reprezentativni po- ziv, ali je daleko

slu`uje reprezentativni po- ziv, ali je daleko ve}i pro- blem u menad`erima koji se „vrte“ oko reprezentacije

i

selektoru za vrat stavljaju

silo se potpuno suprutno. Svi na{i sagovornici iz repr- ezentacije s kojima smo ra- zgovarali nakon ko{evske bruke, jo{ sebi ne mogu do}i poslije poraza od Irana. Gdje je krivac? [ta sele- ktor Miroslav Bla`evi} mo`e nau~iti nakon ko{evskog debakla u po- sljednjih 11 minuta susreta

neprovjerene i slabe igra~e. Da bi zadovoljio njihove ukuse, Bla`evi} je dao {ansu pojedincima. Oni su uzvra- tili slabom igrom i porazom koji je dobro uzdrmao na{e redove pred me~ „decenije“ (nije vi{e historije) sa Erme- nijom u Jerevanu. I sam Bla`evi} je svje- stan da bi na Istok bilo li- jepo putovati sa pobjedom nad Iranom, ali iz ove ko`e ne mo`e. I sam je rekao da nemamo lepezu kvalite- tnih igra~a, ali nam nije ja- sno za{to je u tim pozvao ne kvalitetne, a one prave koji mogu odgovoriti nje- govim zadacima je ostavio na klupi i nije im dao pra- vu {ansu.

Medijska pa`nja

u

kojima smo ispustili si-

Miroslav Bla`evi}: U BiH stigao da nas sve usre}i

O~ekivali smo da u eki- pi ne}e pozvati igra~e koji nemaju klub, koji su dale- ko od idealne forme i da se

gurno vodstvo (a imali i igru) od 2:0.

„Vatreni“ i Minsk

 

Iako nas malo boli {to se

selektor Bla`evi} nije ogla- sio u na{im medijima na- kon poraza na Ko{evu i {to

pojedinci vi{e ne}e poigra- vati nad sudbinom Bosne i Hercegovine.

kolegama iz Hrvatske ka-

zao „da je strijepio nad re- zultatom „vatrenih“ u Mi-

je

Svakako da je veliki pr- oblem u ~injenici da Da- mjanovi}, Radelji}, Mra-

vac, Pand`a

nisu u formi

nsku protiv Bjelorusije“, od ]ire smo vi{e o~ekivali.

koja obe}ava i koja za-

nsku protiv Bjelorusije“, od ]ire smo vi{e o~ekivali. koja obe}ava i koja za- Poraz od Irana

Poraz od Irana jo{ nije zaboravljen

Vjerujemo da Bla`evi} nije izgubio kompas snima- ju}i brojne reklame i obila- ze}i realiti {oue na alterna- tivnim televizijama, a sve manje se posve}ivati bh. no- gometnoj stvarnosti (nije gledao niti jedan bh. tim u Evropi). Bla`evi} je u BiH stigao da nas sve usre}i. Na najboljem je putu da to i u~ini, samo treba gledati na sebe, svoju stru~nost, a i po- dr{ke i medijske pa`nje mu sigurno ne}e nedostajati. Znamo da on to voli, ali

mi bi smo voljeli oti}i na Mundijal

A. SOKOLOVI]

i

Turska

Hasagi}zavr{io sa terapijama

Kenan Hasagi}, repreze- ntativac BiH koji je ve} du`e vrijeme povrije|en, za- vr{io je sa terapijama u Nje- ma~koj, gdje je boravio pro- tekle dvije sedmice. Trenutno se Kenan nala- zi u Sarajevu, a ve} danas (utorak) se vra}a za Ista- nbul. Planirano je da Hasa- gi} za tri sedmice ponovo

otputuje za Njema~ku na kontrolu i ako nalazi budu dobri, onda bi na{ interna- cionalac trebao po~eti sa tr- eninzima. Izvjesno je da na{ sele- ktor ponovo ne}e mo}i ra~unati na usluge Hasagi}a za me~eve protiv Ermenije i Turske u okviru kvalifikaci- ja za odlazak na SP. Z. ].

i Turske u okviru kvalifikaci- ja za odlazak na SP. Z. ]. Kenan Hasagi}: Za tri

Kenan Hasagi}: Za tri sedmice mora na kontrolu

Asmir Begovi}, golman engleskog Portsmuta

mora na kontrolu Asmir Begovi}, golman engleskog Portsmuta Asmir Begovi}: Ostaje u Portsmutu Voliobihpomo}iBiH Imam

Asmir Begovi}: Ostaje u Portsmutu

Voliobihpomo}iBiH

Imam `elju da kona~no stanem na gol Bosne i Hercegovine - kazao je Begovi}

Asmir Begovi} }e i dalje ostati u engleskom Por- tsmutu. Vijest nam je javio u nedjelju nakon {to je imao sastanak sa ~elnicima kluba poslije starta Premijer lige u kojoj je njegov tim pora`en od Fulema sa 0:1. Prije mjesec bio je na ko- rak od [kotske. U zadnje vr-

ijeme je govorio da ide na posudbu u neki engleski tim, a sada sve vi{e spomi- nje mogu}nost ostanka na Park end Rajd stadionu.

Ni{ta od odlaska

- Razgovarao sam sa ~elnicima i ostat }u u klubu. Ne `ele me pustiti, iako sam

K}erki dao ime Tejlor

Begovi} je imao veliku `elju da do|e u Sarajevo i pri- je me~a sa Iranom, kako bi debitirao za BiH, ali nije mo- gao zbog ro|enja k}erkice. - Dao sam joj ime Tejlor (Taylor). Super napreduje i prestean sam zajedno sa suprugom Nikol (Nicolle) - ka`e Begovi}, koji je Bosanac, igra u Engleskoj, a supruga mu je Amerikanka.

Begovi}, koji je Bosanac, igra u Engleskoj, a supruga mu je Amerikanka. Asmir sa suprugom Nikol

Asmir sa suprugom Nikol prilikom prve posjete BiH

rezervni golman i volio bih da branim - ka`e Begovi}. Protiv Fulema bio je na

klupi za rezervne igra~e. Ni- je ulazio u igru.

- Dali su nam rano gol i

onda se povukli u totalnu defanzivu. Te{ko igramo pr- otiv bunkera - ka`e Begovi}. Ro|eni Trebinjac ka`e da ima jo{ samo jednu `elju

- da stane na gol BiH. Pratio je putem interneta me~ na{e reprezentacije protiv Irana.

- Nisam gledao me~ na

malim ekranima, jer nisam imao priliku. Pratio sam me~ i `ao mi je {to smo izgu- bili. Vi{e sre}e drugi put - govori Begovi}.

Put u Ermeniju

Drugi put bit }e u Erme- niji. Svi se nadamo da }e Be- govi} biti me|u kandidati- ma.

- Volio bih pomo}i BiH.

Nogometni savez Kanade poslao je potrebnu dokume- ntaciju NSBiH i nadam se da su stigli svi potrebni pa- piri za moju registraciju za

BiH. Imam `elju da ko-

na~no stanem na gol Bosne i Hercegovine - kazao je Be-

A. S.

govi}.

piri za moju registraciju za BiH. Imam `elju da ko- na~no stanem na gol Bosne i

AAkkttuueellnnoo

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

44

Miralem PJANI], igra~ Liona pred me~ sa Andrlehtom u Ligi prvaka

Belgijancedobitibez

primljenoggola

Andrleht je nezgodan rival sa evropskom tradicijom Dobro su me nasmijali kada sam pro~itao da prelazim u Benfiku - ka`e Pjani}

Derbi sa

Okserom

U tre}em kolu francu-

skog {ampionata, Lion }e

u gostima tzra`iti bodove

u derbiju protiv Oksera. Okser u prva dva kola nije osvojio niti jedan bod i prema najavama iz

Francuske me|u kandi- datima su za ispadanje iz Prve lige.

- Moramo pobijediti.

Ne smije nam se dogoditi da u dva gostuju}a izdanja ostanemo bez pobjede. Le Man se provukao, Okser ne}e - poru~uje Pjani}.

M iralem Pjani} u Benfici. To smo mogli pr- o~itati na stra- nicama inter-

net izdanja pojedinih bh.

elektronskih medija. I mi

bi bili iznena|eni da ni-

smo nekoliko sati ranije bili u dru{tvu bh. repre-

zentativca i razgovarali o mnogim nogometnim te- mama. Portugalske Benfike

se nismo ni dotakli. Ni- smo ni imali razloga, jer

da nisam u njihovim planovima. Ali, nekoli- ko minuta kasnije na- zvao me predsjednik Li- ona @an-Mi{el Olas (Jean-Michel Aulas) i pitao za zdravlje i kada dolazim u Francusku za me~ sa Valensijanom - ka`e Pjani}.

Bh. reprezentativac je protiv Valensijana odigr- ao posljednjih pola sata. Pobijedili su sa 1:0. Po-

novo je odu{evio kao ne- davno na Ko{evu protiv

je

vijest da Pjani} prelazi

Irana.

u

Benfiku, transfer ko-

-

Imao sam dvije, tri

mpjuterskih hakera. Oni

su postavili vijest, a poje- dinci se „upecali“. Po~etnicima se sva{ta mo`e dogoditi

Nova pobjeda

- Dobro su me nasmi- jali za Benfiku. Nisam mogao vjerovati. U prvi mah sam mislio da mi klub ne{to radi iza le|a,

dobre akcije. Va`no je da smo pobijedili. Moramo

biti u vrhu. Bordo i Mar- sej ve} imaju {est bodova - govori Pjani}. Bh. internacionalca u srijedu o~ekuje i prva utakmica ~etvrtog pre- tkola Lige prvaka. Proti- vnik je belgijski Andrle- ht, a prvi me~ se igra u Lionu.

Miralem Pjani}: U odli~noj formi do~ekuje Belgijance
Miralem Pjani}:
U odli~noj formi
do~ekuje Belgijance

- Va`na nam je bilo kakva pobjeda nad Andr-

lehtom. Posebno odli~no

bi bilo ako bi ostvarili tr-

ijumf bez primljenog go- la, pa makar pobijedili i

sa 1:0. Belgijanci su dugo

u Evropi, nezgodan rival - ka`e Pjani}.

Asistencije D`eki

Dotakli smo se pono- vo Irana. Pjani} je uz D`eku bio na{ najbolji pojedinac. Asistirao je kod oba D`ekina gola. Najavio da bi u Jerevanu mogao biti zamjena za Misimovi}a. Ne samo za-

mjena, ve} va`na karika u na{em timu pred „utak- micu godine“. - Bilo je dobro. U formi sam i trudio sam se da ispadne odli~no. Drago mi

je zbog asistencija i da sam

se nametnuo selektoru

Bla`evi}u, ali i dalje `alim zbog poraza - kazao je Pja-

ni}.

A. S.

Odli~ne igre bh. kapitena u Francuskoj

EmirSpahi}ponovo

strijelac

Ljubimac svih predsjednika klubova odli~no se sna{ao u Francuskoj

Emir Spahi} ponovo strijelac. Nakon {to je u prvom kolu u 93. minuti postigao izjedna~uju}i gol za Monpelje protiv PS@-a, kapiten bh. repre- zentacije se u strijelce upisao i u me~u drugog kola u kojoj je ostvaren remi (2:2) na gostovanju kod Loriena. Spahi} je postigao dr-

ugi gol za svoj tim, a jedi-

na razlika ovaj put od pr-

ethodnog gola {to je po- stignut nogom. Ponovo nakon dobro izvedenog kornera. Spahi} je trenutno dr- ugi strijelac lige sa dva gola. Spahi} je drugi je na listi strijelaca iza Marua-

na [amaka (Chamakh) iz Bordoa koji je postigao tri gola. Poznato je da je Spa- hi} osim golgeterskih sposobnosti i ljubimac svih predsjednika klubo- va. Prvo je uz njega bio Nikolaj Naumova iz Lo- komotiva, pa sada i Luisa Nikolina (Louis Nico- llin) iz Monpeljea koji je po njega poslao privatni

avion da bi se iz Sarajeva vratio u Monpelje.

U narednom kolu, Mo-

npelje protiv So{oa u ne- djelju (22. avgust) ima pri- liku da ostvari prvu pobje- du u prvenstvu. Naravno, nadamo se i novom golu na{eg kapitena. A. S.

du u prvenstvu. Naravno, nadamo se i novom golu na{eg kapitena. A. S. Emir Spahi}: Pozdrav

Emir Spahi}: Pozdrav navija~ima nakon novog gola

du u prvenstvu. Naravno, nadamo se i novom golu na{eg kapitena. A. S. Emir Spahi}: Pozdrav
du u prvenstvu. Naravno, nadamo se i novom golu na{eg kapitena. A. S. Emir Spahi}: Pozdrav
du u prvenstvu. Naravno, nadamo se i novom golu na{eg kapitena. A. S. Emir Spahi}: Pozdrav

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

55

Edin D`EKO ponovo strijelac za Volfsburg

Uspiosam Uspiosam

iznervirati iznervirati

Mondragona Mondragona

Edin D`eko:

Jo{ jedno vrhunsko izdanje u Bundes ligi

Nakon gola se posva|ao sa golmanom Kelna, {to je rezultiralo preokretom rezultata O Iranu ne `elim pri~ati jer bih mogao ne{to kazati i neko bi sve to pogre{no shvatio - ka`e na{ golgeter

K ada igra Edin D`eko i Volfsburg bez problema po- bje|uje. Tako je bi- lo i u subotu na

te{kom gostovanju „vuko- va“ u Kelnu. Doma}i su vo- dili sa 1:0 i onda je proradio na{ golgeter. Izjedna~io na 1:1 i rutinski odveo Vo- lfsburg do druge pobjede. D`eko je uspio posti}i prvi prvenstveni gol u novoj sezoni za {ampiona Nje- ma~ke. Nakon {to je u pr- vom kolu protiv [tutgarta imao dvije izgledne prilike, kona~no je u Kelnu do~ekao da se upi{e u listu strijelaca.

No} u karantinu

Zanimljivo i u me~u sa Kelnom kao i protiv [tut- garta, D`eko je imao najvi{e udaraca u okvir gola od svih

igra~a (pet), {to dokazuje da na{ golgeter ima ozbiljne planove i u novoj sezoni. - Znali smo da }emo u Kelnu imati te{ko gostova- nje. Pripremili smo se do- bro za utakmici, jer nas je trener Armin Veh dan rani- je (~etvrtak nave~er) nego ina}e odveo u karantina. Planovi su urodili plodom - ka`e D`eko.

Volfsburg ~vrsto dr`i prvo mjesto?

- Nadali smo se ovakvom startu. Raspored nam je po- voljan. Planirali smo bili da u prva tri kola osvojimo de- vet bodova. Sada nam preo- staje da u nedjelju protiv HSV-a osvojimo dodatna tri boda.

Komentar prvog gola u no- voj sezoni?

- Odavno se nisam ljep{e osje}ao. Primili smo gol na- kon gre{ke na{e odbrane, pa je bilo vrlo va`no da brzo anuliramo prednost Kelna, kako bi napali pobjedu. Uspio sam uklizati na dru- goj stativi i zatresti mre`u.

Sa golmanom Kelna, Mo- ndragonom, palo je malo i te{kih rije~i?

- Htio sam uzeti loptu nakon gola i po`uriti na ce- ntar. On je prigrabio i nije je pu{tao. Malo smo se po- sva|ali, ali nije bilo ni{ta ozbiljno. Uspio sam ga izne- rvirati, tako da je ve} nare-

dnog minuta primio drugi gol.

Zavr{ena pri~a

Kako komentirate prela- zak Huntelara (Huntelaar) u Milan?

lan

-

Opet se vra}amo na Mi- O „rosonerima“ ne bih

ni{ta komentirao, to je za mene zavr{ena pri~a.

S kim bi ste vi{e voljeli igr- ati u tandemu na terenu, sa Kakom ili Ronaldinjom (Ronaldihno)?

- Bez komentara. Igra~i koji su u Milanu ili koji su

Misimovi} u duelu sa Petitom iz Kelna Misimovi} imao 104 dodavanja igrali u Milanu me
Misimovi} u
duelu sa
Petitom
iz Kelna
Misimovi} imao 104 dodavanja
igrali u Milanu me vi{e ne
zanimaju.
Zvjezdan Misimovi} je u drugom ko-
lu Bundes lige imao najvi{e kontakta sa
loptom od svih igra~a. Bh. reprezentati-
vac je imao ~ak 104 dodavanja, {to je na-
jvi{e u protekla dva kola.
Dva manje (102) od njega imao je Ho-
lger Badstuber iz Bajerna i to su jedina
dva igra~a koji su uspjeli pre}i „stotku“.
U pro{lom kolu u dresu Hofenhajma
najvi{e dodavanja (87) u duelu sa Bajer-
nom imao je na{ Sejad Salihovi}.
Ipak, Misimovi} je potukao sve reko-
rde i zasigurno ga dugo niko ne}e
sru{iti.
A kako komentirate poraz
od Irana?
- Opu{tanje - na{a bolna
ta~ka. Ne bih ulazio u deta-
lje me~a sa Iranom. Mogao
bih ne{to kazati i neko bi
sve to pogre{no shvatio. Sve
se vidjelo na terenu.
Kalenberg povrijediokuk Za{to Volfsburga ve} vrijeme timu nema je Danca Tomasa du`e Kalenberga (Thomas
Kalenberg
povrijediokuk
Za{to
Volfsburga
ve}
vrijeme
timu nema je
Danca
Tomasa
du`e Kalenberga
(Thomas
Kahlenberg)
u koji
stigao
kao
poja~anje iz Oksera?
Kalenberg
je
na
je- -
dnoj
test
utakmici
povri-
jedio
kuk.
i ali prva ne
dva
ko-
la
nije
igrap,
prema
po-
sljednjim
se U informacijama
jo{
- uvijek se
zna
kada
}e
priklju~iti
ekipi
ka`e D`eko.
Po AFP-u D`eko Brazilac D`eko Brazilac. Znamo da bi takvom vije{}u na- u jvi{e obradovao
Po AFP-u D`eko Brazilac
D`eko
Brazilac.
Znamo
da
bi
takvom
vije{}u
na- u
jvi{e
obradovao
po i Jusuf brazilski
selektor
se Karlos
Dunga
(Car-
los)
koji
bi
nastavku
kvalifikacija
Mundijal
imao
velike
koristi
od
na{eg
reprezentativca,
ali
to
nije
mo-
gu}e.
Mogu}e
novinskoj
agenciji
AFP
koja
ispod
slike
sa
utakmice
protiv
Kelna
potpisala
da
je
libanski
internacionalac
Muhamed
(Youssef
Mohamad)
duelu
sa
brazilskim
napada~em
Edinom
D`ekom.
Ko
radi,
grije{i
Ili
su
mo`da
za urednici
je AFP-a
uvjereni
da
u D`eko je taj
tako
lijepo
igra
poput
Brazilca

Slika sa utakmice protiv Kelna ispod koje je D`eko na AFP-u potpisan kao Brazilac

Ipak, sre}a je pa je bio pri- jateljski me~?

pe koja do 79. minute nije niti jednom opucala na gol. To je ono {to me boli i {to ne}e prestati sve do Ermeni- je. Strah me je me~a. Toliko da o njemu stalno mislim, da no}ima ne spavam - kazao je D`eko. A. SOKOLOVI]

Ipak, sma-

tram da nije dobro {to smo izgubili. Najlak{e je kazati bio je prijateljski me~, ali zar nije ljep{e da se uvijek po- bje|uje. Izgubili smo od eki-

- To svi ka`u

AAkkttuueellnnoo

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

66

a j e v o , utorak, 18. avgust/kolovoz 2009. 6 6 Intervju Bla` SLI[KOVI] biv{i

Intervju

Bla` SLI[KOVI]

biv{i selektor reprezentacije BiH

Hajduk me ne zanima,

idem u Emirate

Nije me zvala nijedna od „101 struje“ unutar Hajduka - ka`e Sli{kovi} Prvih 6-7 kola }e se mo`da igrati po{teno, a onda }e kuhinja opet po~eti raditi, suci igrati svoje igre, politika svoje - ka`e biv{i bh. selektor za stanje u Premijer ligi

svoje - ka`e biv{i bh. selektor za stanje u Premijer ligi Bla` Sli{kovi}: U Hajduku mu

Bla` Sli{kovi}: U Hajduku mu ostali du`ni novac

^itam nedavno u jednom listu kako se zasluge za titulu Hajduka osvoje-

nu u sezoni 2004/05. pripisuju samo jednoj osobi, Igoru [timcu, koji je tada bio spo- rtski direktor, a zaboravlja se da sam ja klub vo- dio do ~etiri kola prije zavr{etka sezone kada sam ih ~vrsto ostavio na prvom mjestu

Poljudu se to o~ito ne zna! Nije mi svejedno kada Ha- jduk igra lo{e, ono bez vo-

lje, `ara, `elje, htijenja

te jo{ vi{e boli kao navija~a,

jer rezultat je ionako var- ljiv, nekad je to plod sre}e, dosta puta na sve to utje~e i

niz drugih okolnosti.

Ima li kakvih pomaka u bh nogometnoj Premijerligi, vjer- ujete li u njeno bolje sutra?

- Iskren da budem ne vje-

rujem. Prvih 6-7 kola }e se

mo`da igrati po{teno, a onda

}e kuhinja opet po~eti raditi,

suci igrati svoje igre, politika svoje. Stoga nisam optimista i uop}e me ne bi iznenadilo ukoliko nam kvalitet klu-

pskog nogometa bude jo{ lo{iji. Mnogi klubovi ne uspijevaju podmiriti svoje obveze, mnogi ~ak nemaju svoje omladinske pogone, ali zato za 3-4 godine dobijemo

300 trenera s profi licencom,

a {to primjerice zajedni~ki

nisu u stanju jedna Nje- ma~ka i Francuska. Imamo dva ozbiljna kluba, a to su [iroki Brijeg i Sarajevo. Do- nekle ih prati Zrinjski, a sve ostalo je uglavnom neozbi- ljno.Treba li jo{ {to re}i?.

Pa ne bi bilo lo{e da nam otkrijete gdje nastavljate svoju trenersku karijeru?

- Imam jedan dogovor s

To

Ujedinjenim Arapskim Emiratima i vjerujem da }e se sljede}ih dana taj posao realizirati, a ako od toga ne bude ni{ta nema mi ni{ta drugo nego ~ekati, jer kod nas trenera je uistinu po-

stalo po onoj krilatici „dok jednom ne smrkne drugom ne svane“. Tako to ide.

Izgubljen kriterij

Koliko treba ~ekati?

- Ne treba dugo, jer }e 30

posto trenera u na{oj ligi, ali

i onim ponajboljim ligama

Europe ve} do 5. kola dobiti otkaze. Gledajte kako se sa-

mo u Hajduku smjenjuju.

Trenerski posao je takav, ali kod nas ne{to takvo i ne tre-

ba ~uditi, jer mnogi misle da se trenerom mo`e postati sa- mo uz pomo} knjige pa tako

i dobivaju licence, iako za

mene nikada ne}e biti isto

postati trener ~itaju}i knjige

u usporedbi s nekim tko ve}

iza sebe ima 700 utakmica kao igra~, te 10-tak godina tr- enerskog sta`a. Zbog takvih stvari na{i treneri i idu vani ~im im iskrsne kakva ponu-

da od 1.000 eura, pa i 1.000 maraka mjese~ne ga`e.

Nije valjda tako te`ak tr- enerski poziv?

- ^im trener kod nas ima dva lo{ija rezultata on „leti“, a drugi dolazi. Niko- me nije bitan rad, ta stvara- la~ka dimenzija, ve} je bi- tan samo rezultat, pa ne

~udi da su se i moje kolege

treneri u BiH uglavnom uspavali. Nije ni ~udo {to gotovo nitko ni{ta ne radi. Izgubili smo sve kriterije, a sa ovakvim pona{anjem i odnosom izgubit }emo jo{ i vi{e. @alosno, ali istinito - kazao je Sli{kovi}.

S

Razgovarao:

Danijel IVANKOVI]

B la` Sli{kovi} je

izbornik s na-

jdu`im sta`om na

kormilu repreze-

ntacije Bosne i He-

rcegovine. No, posljednjih mjeseci i ne voli previ{e go-

vog trenera Bla`a - Bake Sli{kovi}a, premda Baka sve te glasine demantira i kako se ~ini od mogu}eg posla ne}e biti ni{ta.

Slobodan trener

Baka ponovno u Hajdu- ku?

- Ma kakvi. Nije bilo ni-

Iako za mene nikada ne}e biti isto postati trener ~itaju}i knjige u

usporedbi s nekim tko ve} iza sebe ima 700 utakmica kao igra~, te 10-tak godi- na trenerskog sta`a. Zbog takvih stvari na{i treneri i idu vani ~im im iskrsne kakva po- nuda od 1.000 eura, pa i 1.000 maraka mje- se~ne ga`e

voriti o reprezentativnoj sele- kciji, premda }e uvijek ista- knuti kako igra~ima i vo- dstvu `eli svu sre}u svijeta i kona~no plasman na jedno veliko natjecanje. Me|utim, kada ste s po- pularnim Bakom nogome- tnih tema ne mo`e manjka- ti, pa je tako bilo i za na{eg posljednjeg susreta. Naime, me|u trener- skim imenima koja su se posljednjih dana poveziva- la s Hajdukom, odnosno oko preuzimanja trenerske du`nosti u splitskom klu- bu, na{lo se i ono biv{eg bh. izbornika i Hajduko-

kakvih kontakata u ovom posljednjem razdoblju. Kao {to je poznato od jedanae- stog mjeseca pro{le godine sam slobodan trener, no ni- je me zvala nijedna od „101 struje“ unutar Hajduka, a ako nisi u bar jednoj njiho- voj struji ne}e{ ni dobiti po- sao trenera - ka`e Sli{kovi}.

Zar je mogu}e da Vas ni- tko nije kontaktirao, a prije samo 4-5 godina ste bili tre- ner u Hajduku?

- Da, bilo je to vrijeme

kada su pojedincima u Ha- jduku trebale biti „kidane

glave“, pa su me zvali i kle~e}i molili da preu-

„Balkanski Maradona“

Bla` „Baka“ Sli{kovi} (Mostar, 30. maja 1959.), bosa- nskohercegova~ki nogometa{ i nogometni trener. Nadimak mu je bio „Balkanski Maradona“, a igrao je na poziciji veznog igra~a, re`isera. Bio je poznat po svo- jim ~uvenim pogotcima iz kornera. Baka je bio poznat kao boem, u pravom smislu te ri- je~i, pravila sportskog `ivota za njega nisu postojala, ~esto je bje`ao iz karantena, te sa priprema za repreze- ntaciju Jugoslavije, za koju je upisao tek 26 nastupa i za- bio samo tri gola. Njegova utakmica `ivota za reprezentaciju bila je pr- otiv Italije 1984. u kvalifikacijama za olimpijske igre u Los An|elesu, kada je od pet pogodaka on postigao dva, a za dva asistirao.

Poraz od Ma|arske

Kasnije je postao uspje{an trener kao {to je bio i uspje{an nogometa{. Bio je izbornik reprezentacije BiH, te je bio na pragu plasiranja na SP 2006. u Njema~koj. Je-

dnu sezonu je bio trener HNK Hajduka iz Splita s kojim je bio prvi na ljestvici dok ga ~etiri utakmice prije kraja te {ampionske sezone nije smijenio i naslijedio Igor [timac. Potom preuzima Zrinjski. Nakon pet godina i poraza

od reprezentacije Ma|arske 3-1 Baka daje ostavku na mje-

sto izbornika i posve}uje se samo Zrinjskom, s kojim osvaja jedno tre}e i jedno drugo mjesto, ali ne ostvaruje zapa`en uspjeh u evropskim natjecanjima, ispada jednom

u prvom, a jednom u drugom pretkolu Kupa UEFA.

zmem klub. Izvukao sam ih

, opet, ali me nisu zvali. ^itam nedavno u jednom listu kako se zasluge za ti- tulu osvojenu u sezoni 2004/05. pripisuju samo je- dnoj osobi, Igoru [timcu, koji je tada bio sportski di- rektor, a zaboravlja se da sam ja klub vodio do ~etiri kola prije zavr{etka sezone kada sam ih ~vrsto ostavio na prvom mjestu, a do{ao sam u sli~noj situaciji kao {to je dana{nja, pravio mom~ad od mladih i nei- skusnih igra~a, napravio, te Rijeku i Dinamu sustigao i prestigao. Baki se me|utim stalno podme}e, ali valjda mora biti tako.

mo`da bih i

tada iz gov

Da li Vam se jo{ katkad „podme}alo“?

- Podme}e mi se stalno. Sjetite se samo prije par mje- seci kako su se interpretirale neke moje izjave kada je do{lo do medijskog sukoba izme|u mene i ]ire Bla`evi}a. I ovo }e se mo`da lo{e interpretirati, ali me vi{e uop}e nije briga {to }e netko re}i. U Hajduku su mi ostali du`ni pozama{an iznos za raskid 3-godi{njeg ugovora, te s njima mogu ra- zgovarati tek kada mi to isplate, a dok se to ne rije{i ne razmi{ljam o mogu}em

preuzimanju trenerske stoli- ce u klubu ~iji sam bio igra~,

a danas sam veliki navija~.

Kada iz tog navija~kog kuta gledate zbivanja u i oko

Hajduka

{to

vas

najvi{e

smeta?

- Najve}i problem u Ha- jduku je taj {to bi jedna ista osoba htjela obavljati ve}i broj poslova. Biti i trener i ekonom i ~ista~ica, a u je- dnom normalnom evro- pskom klubu to ne mo`e. S moje strane je nezahvalno bilo {to komentirati, jer tr- enutno nisam upu}en u mnoge stvari oko Hajduka, ali ponavljam raspodjela posla se mora znati, a na

Ni{ta od

„Reala sa

Ni{ave“

Predsjednik novog srbijanskog prvoliga{a Radni~kog iz Ni{a, Gor- an Vesi}, u {estom mje- secu je izjavio da }e nje- gov klub poku{ati na klupu dovesti neka- da{njeg selektora na{e reprezentacije Bla`a Sli{kovi}a. Do potpisa ugovora nije do{lo. Ovaj je klub 1982. go- dine sjajnim partijama dogurao do polufinala Kupa UEFA-e, zaustavio ga je HSV. Me|utim, bli- ska pro{lost nudi daleko tmurniju pri~u za ovaj

klub, koji je pao u tre}i ra- zred srpskog nogometa.

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

77

Marko Topi} ponovo na terenu

Gol zapovratak

O~ekujem da budem spreman za Ermeniju i Tursku - kazao je Topi}

da budem spreman za Ermeniju i Tursku - kazao je Topi} Marko Topi}: Ve} se priklju~io

Marko Topi}: Ve} se priklju~io prvom timu

Marko Topi} se vratio na teren. Bh. reprezentativac se nakon skoro dva mjeseca odsustva vratio na teren, a u petak je igrao za drugi tim Sa- turna u kojoj je postigao i gol. Topi}a je prije dva mje- seca na treningu Saturna povrijedio klupski golman, a prije 30 dana operisao je povrije|ene ligamente na

klinici u {vicarskom Bazelu.

- Nakon sedam dana tre-

ninga, u petak sam bio u dr- ugom timu Saturna i posti- gao gol. U nedjelju sam sje- dio na klupi za rezervne igra~e u me~u sa Spartakom iz Nal~ika - ka`e Topi}. Bh. reprezentativac na- kon duela sa Omanom u Ka- nu bio je u planu selektora

Miroslava Bla`evi}a za me~

sa Iranom, ali ga je iznenade- na povreda udaljila sa terena. - Sada se super osje}am. Pratio sam preko interneta kretanje rezultata protiv Ir- ana i na kraju sam ostao iznena|en da smo izgubili. O~ekujem da budem spre- man za Ermeniju i Tursku - kazao je Topi}. A. S.

]ori}dvostrukistrijelac

Progla{en za igra~a utakmice i uvr{ten u tim 4. kola

^e{ka

Mladi reprezentativac BiH iz ~e{kog Slovana (Liberec) Josip ]ori} u ne-

djelju je bio dvostruki strije- lac u gostuju}oj pobjedi (3:2) kontra Viktorije Plzen. Podsjetimo, ]ori} je za nade bh. fudbala debitovao u minuloj kontrolnoj utakmici kontra Slovenije (0:2)

- Za{to kriti, odigrao

sam dobru utakmicu, ali je bolje da moje igre komenta- ri{u drugi, ka`e ]ori}.

Reprezentativac BiH je prvi gol postigao u 21. mi- nuti (0:1), a drugi u 55.

(0:2), {to je bilo i vi{e nego dovoljno da u ~e{kim medi- jaima bude progla{en za igra~a utakmice, odnosno da bude u timu 4. kola.

- Igrao sam na poziciji

iza dva {pica

Prije prvog

gola sam presjekao loptu na centru, te nakon {to sam izmijenio pas sa Keri}em, u

sprintu istr~ao pedesetak

sam izmijenio pas sa Keri}em, u sprintu istr~ao pedesetak Josip ]ori} metara, te zabio gol sa

Josip ]ori}

metara, te zabio gol sa prve stative. Tako|er, i u akciji kod drugog gola je u~estvo-

vao Keri}

Ina~e, Slovan je nakon

tek nakon 4. kola upisao pr- vu pobjedu.

- prenosi ]ori}.

nas iscrpili nastupi Evropi, za kraj ka`e ]ori}, koji je

kontra Viktorije bio na tere- nu 82. minute. Poredak ~e{ke Gambri- nus lige: 1. Ml. Boleslava 10, 2. Brno 10, 3. Teplice 8,

-

Nadam se da na je ko-

4.

Jablonec 7, 5. Ostrava 7,

na~no krenulo, premda mo-

6.

Slavija 7, 7. Sparta 6

12.

ram konstatovati i to da su

Slovan 4

77 ssttrraannaa ssppoorrttaa \oko Ninkovi}
77
ssttrraannaa ssppoorrttaa
\oko Ninkovi}

Hajduk jo{ bez pobjede u prvenstvu Hrvatske

Rejasvebli`iIbri~i}u

Spli}ani bi ga pla}ali oko 400.000 eura

Ono {to su Sarajevo i

^elik u BiH, to su Hajduk

vog imena. Novi kandidat za klupu bijelih je Edoar-

ti poljudski travnjak kada je Napoli pro{le godine go-

i

Zagreb u hrvatskom

do Reja), kojeg bi Spli}ani

stovao u Split i odigrao pr-

{ampionatu. Zajedni~ko

pla}ali oko 400.000 eura.

ijateljsku utakmicu protiv

im

je to da sva ~etiri kluba

Reja je 64-godi{nji Ita-

Hajduka.

u

svojim {ampionatima

lijan ro|en u Gorici, koji

Prije toga sjedio je na klu-

nemaju niti jednu pobje-

je dosad vodio mnogobro-

pi Katanije, Kaljarija,

du. A i pojedini klubovi su

jne italijanske klubove.

\enove, Torina

Hajduk je,

ve} po~eli tra`iti trenere. Hajduk, u kojoj je jedi-

Posljednji u nizu bio je Napoli, iz kojeg je oti{ao u

~ini se, odustao od preskupog Alberta Zakeronija (Zac-c-

Senijad Ibri~i} golgete- rski raspolo`en pa makar i

no

martu ove godine nakon niza od 11 susreta bez po-

heroni) te se okrenuo njego- vom kolegi iz Serije A, a pred

sa

bijele ta~ke, u potrazi za

bjede.

Poljudom ~ekaju i Skorija,

trenerom do{ao je do no-

Imao je priliku da osje-

Katalini}, Vuli}

A. S.

do{ao je do no- Imao je priliku da osje- Katalini}, Vuli} A. S. Eduardo Reja: Voli

Eduardo Reja: Voli nositi „bili“ dres

LLiiggaa pprrvvaakkaa

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

88

Ove sedmice igraju se prve utakmice plej-ofa za grupnu fazu

„Topnici“gosti u oto~komderbiju

Seltik i Arsenal pobjedama najavili uspje{nu sezonu Pjani}evi „lavovi“ favoriti protiv Anderlehta

Ove sedmice igra se pr- vih deset utakmica plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige prvaka. Bit }e to prvi pravi ispiti za neke od vo- de}ih timova iz „liga peti- ce“, koji, iako favoriti, ne}e mirno „spavati“ dok se ne odigra i posljednja minuta revan{a. Tako u evropskom i oto~kom derbiju Arsenal odlazi u goste Seltiku, i pra- va je {teta {to jedna od ove dvije ekipe ne}e pro}i u da- lje takmi~enje. Oba su tima na startu svojih prvenstava zabilje`ila sigurne gostuju}e pobjede (Aberdin - Seltik 1:3, Everton - Arsenal 1:6), a {kotski viceprvak je odigr- ao i jedno pretkolo Lige pr-

vaka, u kojem je pobjedom

u gostima izbacio mosko-

vski Dinamo. Na papiru bolje stoji i Lion u odnosu na Anderle- ht. „Lalvovi“ ove sezone imaju za cilj povratak na vrh francuskog prvenstva, a nastupi u Ligi prvaka se po- drazumijevaju. Me|utim, belgijski prvak je tako|e na

startu sezone bio prili~no si- guran, pa Miralemu Pjani}u i saigra~ima predstoji nima-

lo laganih 180 minuta. Od na{ih igra~a tu je jo{

i Admir Vladavi}, u timu

Salzburga koji se sastaje sa Makabijem. Vladavi} je po- vrije|en u me~u sa zagre- ba~kim Dinamom, pa je ne- izvjesno ho}e li igrati protiv

Utorak,

18.avgust.(20.45)

Seltik - Arsenal Temi{var - [tutgart Sporting - Fiorentina [erif - Olimpijakos Kopenhagen - Apoel Revan{i su 26. avgusta.

Srijeda,

19.avgust.(20.45)

Levski - Debreceni Lion - Anderleht Salzburg - Makabi Haifa Ventspils - Cirih Panatinaikos - Atletiko Revan{i su 25. avgusta.

- Cirih Panatinaikos - Atletiko Revan{i su 25. avgusta. Denilson (Arsenal): Dobra forma na startu izraelskog

Denilson (Arsenal): Dobra forma na startu

izraelskog tima. Salzburg je proteklog vikenda dobru fo- rmu potvrdio visokom 7:1 pobjedom nad Stejrom u au- strijskom kupu, a bh. repre- zentativac nije igrao u tom me~u. Za neke od klubova ovo

je jedinstvena prilika za ostanak u elitnom evro- pskom dru{tvu. Tako rumu- nski Temi{var poslije izba- civanja [ahtara ima jo{ je- dnu prepreku do histori- jskog rezultata, ali }e [tut- gart pou~en iskustvom ukr-

ajinskih „rudara“ sigurno nastupiti mnogo opreznije. Sli~na situacija je i sa Ventspilsom u dvome~u sa

Cirihom, dok moldavski [erif mora prirediti senza- ciju kako bi izbacio Oli-

N.C.

mpijakos.

Oslabljen austrijski prvak

Red Bul ostao i bez Aufhauzera

Osim na{eg reprezenta- tivca Admira Vladavi}a, au- strijski prvak Red Bul Sa- lzburg u utakmicama plej- ofa Lige prvaka ne}e mo}i ra~unati niti na Renea Au- fhauzera. Ovaj iskusni, 33-go- di{nji vezni igra~ je na tre- ningu povrijedio mi{i} adu-

ktor, a snimanjem je utvr|eno o{te}enje zbog ko- jeg mora pauziurati ~etiri do pet sedmica. Austrijski reprezentati- vac tako ne}e biti u mo- gu}nosti da pomogne svom klubu u najva`nijem ispitu sezone, poku{aju plasmana

u grupnu fazu Lige prvaka.

ispitu sezone, poku{aju plasmana u grupnu fazu Lige prvaka. Rene Aufhauzer: Pauzira pet sedmica Fiorentina se

Rene Aufhauzer: Pauzira pet sedmica

Fiorentina se poja~ala Kristijano Zaneti: Nije mogao odbiti Kristijano Zaneti u starom jatu Fiorentina se
Fiorentina se poja~ala
Kristijano Zaneti: Nije mogao odbiti
Kristijano
Zaneti u
starom jatu
Fiorentina se uo~u
po~etka sezone u kvalifi-
kacijama za Ligu prvaka
protiv Sportinga poja~ala
sa veznim igra~em Kristi-
janom Zanetijem, kojeg je
dovela iz Juventusa za 2
miliona eura.
Biv{i italijanski repre-
zentativac se tako vratio u
„staro jato“, po{to je kari-
jeru po~eo u Fiorentininoj
{koli fudbala.
- Rekao sam treneru
Juventusa ]iri Ferari da
Fiorentinu ne mogu odbi-
ti. Sretan sam zbog povra-
tka u moj klub - rekao je
Zaneti.
Pro{le sezone je Zaneti
po~eo samo devet utakmi-
ca u sastavu Juventusa, u
kojem je proveo tri sezone
poslije napu{tanja Intera.

Problemi [tutgarta uo~i Temi{vara

Te{ke povrede Laniha i Tre{a

Po~etak sezone je za [tutgart obilje`en proble- mima, pa je tako izvan str- oja ostao i Martin Lanih. Ovaj 25-godi{nji vezni igra~ je povrije|en u prve- nstvenom me~u protiv Fr- ajburga, u kojem mu je stradao ligament u de- snom koljenu. O~ekuje ga pauza duga {est mjeseci. U prvenstvenom susre- tu sa novim bundesli- ga{em Laniha je na polu- vremenu zamijenio Elson, koji je kasnije bio dvostru- ki strijelac u pobjedi 4:2. Laniha ovih dana o~ekuje operacija ligame- nata, a potom odsustvo sa terena i oporavak zbog ko- jeg ne}e igrati u prvoj po- lovici sezone. Prethodno je [tutgart ostao bez defanzivnog igra~a Kristijana Tre{a, koji je u utakmici sa Vo-

igra~a Kristijana Tre{a, koji je u utakmici sa Vo- Kristijan Tre{: Slomio ~lanak lfsburgom slomio ~lanak

Kristijan Tre{: Slomio ~lanak lfsburgom slomio ~lanak na ruci i tako|e ne mo`e igrati u me~evima protiv Temi{vara u plej-ofu za Ligu prvaka.

Promjena na klupi prvaka Latvije

Ventspilsprekinuo sa Grigor~ukom

Prvak Latvije Ventspils je raskinuo saradnju sa ukr- ajinskim trenerom Roma- nom Grigor~ukom, a na nje- govo mjesto postavio Nu- ncija Zavetierija, samo se- dmicu nakon {to je Gri- gor~uk osigurao utakmice sa Cirihom u kvalifikacija- maza Ligu prvaka. Nakon {to je eliminirao BATE Borisov, Ukrajincu su iz kluba saop{tili da pre-

kidaju dalju saradnju, a do- veli italijanskog stru~nja-

ka. - @elim novom treneru mnogo sre}e - rekao je Gri- gor~uk, koji je u Venspilsu bio od 2005. godine, te je u naredne tri godine tri puta bio prvak ove dr`ave. Svoj klub je doveo do plej-ofa te osigurao u~e{}e u Evropskoj ligi, {to je prvi put u historiji Latvije.

EEvvrrooppsskkaa lliiggaa

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

99

a j e v o , utorak, 18. avgust/kolovoz 2009. 9 9 U ~etvrtak se igraju

U ~etvrtak se igraju prve utakmice ~etvrtog pretkola

Bosanci na te{kimispitima

[tili} predvodi Leh protiv Klub Bri`a, Samir Muratovi} o~ekuje nastup protiv Ukrajinaca

^ etvrto pretkolo,

onosno plej-of za

Evropsku ligu je

na rasporedu ove

sedmice. Jo{ je u

igri prtedstavnik BiH Sara- jevo, koje }e na Ko{evu do~ekati rumunskog Klu`a, apsolutnog favorita za pla- sman u grupnu fazu. Uspjeh Sarajeva spadao bi sasvim sigurno me|u evr- opske senzacije sezone, ali od tima kojeg vodi Mehmed Janjo{ barem u prvom me~u treba o~ekivati bespo{tednu borbu do posljednjeg zvi`- duka. Na{im internacionalci- ma bit }e tek pone{to lak{e. Tako Semir [tili} sa Lehom do~ekuje vrlo dobrog Klub Bri`a. Pobjeda Poljaka ne tr- eba iznenaditi, ali je njiho- vim rivalima {ansa revan{ u Belgiji. Nakon {to je izbacio [iroki Brijeg, predstavnik Austrije [turm nalije}e na

[iroki Brijeg, predstavnik Austrije [turm nalije}e na Semir [tili}: Leh mo`e pro}i ^etvrtak, 20. avgust PAOK

Semir [tili}: Leh mo`e pro}i

^etvrtak, 20. avgust

PAOK (Gr~ka) - Herenven (Holandija) Dinamo (Hrvatska) - Harts ([kotska) Verder (Njema~ka) - Aktobe (Kazahstan) Everton (Engleska) - Sigma Olomouc (^e{ka) BATE Borisov (Bjelorusija) - Liteks (Bugarska) Breda (Holandija) - Viljareal ([panija) Leh (Poljska) - Klub Bri` (Belgija) Fulem (Engleska) - Amkar (Rusija) Galatasaraj (Turska) - Levadia (Estonija) Teplice (^e{ka) - Hapoel Tel Aviv (Izrael) Metalurh (Ukrajina) - Austrija Be~ (Austrija) Tvente (Holandija) - Karabag (Azerbejd`an) Roma (Italija) - Ko{ice (Slova~ka) Dinamo M. (Rusija) - CSKA Sofija (Bugarska) Genk (Belgija) - Lil (Francuska) PSV (Holandija) - Bnei Jehuda (Izrael) Lacio (Italija) - Elsborg ([vedska) Trabzon (Turska) - Tuluz (Francuska) Partizan (Srbija) - @ilina (Slova~ka) Baku (Azerbejd`an) - Bazel ([vicarska) Ajaks (Holandija) - Slovan (Slova~ka) [ahtar (Ukrajina) - Siva (Turska) Brondbi (Danska) - Herta (Njema~ka) Atletik Bilbao ([panija) - Tromso (Norve{ka) Sarajevo (BiH) - Klu` (Rumunija) Rapid (Austrija) - Aston Vila (Engleska) Steaua (Rumunija) - St Patriks (Irska) Sparta (^e{ka) - Maribor (Slovenija) Zenit (Rusija) - Nacional (Portugal) \enoa (Italija) - Odense (Danska) Dinamo Bukure{t (Rumunija) - Liberec (^e{ka) Gaingamp (Francuska) - Hamburg (Njema~ka) Sion ([vicarska) - Fenerbah~e (Turska) [turm (Austrija) - Metalist (Ukrajina) Slavija (^e{ka) - Crvena zvezda (Srbija) Benfika (Portugal) - Vorskla (Ukrajina) Vaslui (Rumunija) - AEK (Gr~ka) Stabek (Norve{ka) - Valensija ([panija)

Revan{i su 27. avgusta.

te`eg protivnika, ukraji- nskog Metalista. Ovdje tre- ba o~ekivati nastupe Samira Muratovi}a, po{to je njegov nesporazum sa trenerom Fodom oti{ao u pro{lost. Sli~na neizvjesnost vlada u duelu zagreba~kog Dina- ma i Hartsa, dok je Ajaks veliki favorit za prolaz pre-

ko slova~kog Slovana u ko- jem nastupa Mario Bo`i}. Hapoel iz Tel Aviva je ta- ko|e sve samo ne lagan rival ~e{kim Teplicama u kojima nastupa kolonija Bosanaca, Admir Ljevakovi}, Alen Malunovi}, Samir Merzi} i Ajdin Mahmutovi}.

N. C.

Promjena u Steaui
Promjena u Steaui

Kristijan Tanase: Potpisao na pet godina

Tanasedo{ao,Goian

oti{aouPalermo

Bukure{tanska Steaua je potpisala ugovor sa veznim igra~em Kristijanom Tana- seom, koji sti`e iz Argesa, a u isto vrijeme je prihvatila po- nudu Palerma za prodaju re- prezentativnog defanzivca Dorina Goiana. Tanase (22) je potpisao petogodi{nji ugovor a kao ra- zlog napu{tanja novog dru-

goliga{a Argesa je naveo o~uvanje statusa reprezenta- tivca Rumnije. Goian je s druge strane sa Palermom tako|e dogovorio petogodi{nju saradnju. Ovaj iskusni 28-godi{nji defanzi- vac je proveo ~etiri i po sezo- ne u Steaui, a u rumunskoj reprezentaciji je postigao pet golova u 27 nastupa.

Na Ko{evu Poljak Malek glavni sudija Utakmica izme|u Sarajeva i Klu`a po~inje u 20.15 na
Na Ko{evu
Poljak Malek
glavni sudija
Utakmica izme|u Sarajeva i Klu`a
po~inje u 20.15 na Ko{evu, a vodit }e je sudi-
jska ~etvorka iz Poljske: Robert Malek
(glavni), sa pomo}nisima Kri{tofom Mirmu-
som i Maciejom Vierzbovskim. ^etvrti je To-
ma{ Mikulski.
Delegat UEFA-e je Portugalac @oze Gi-
lherm Aguiar.
N. C.
Robert Malek
Portugalski klub ne {tedi
Portugalski klub ne {tedi

Cezar Peiksoto: Pokriva vi{e pozicija

Peiksoto deveto poja~anje Benfike

Benfika je uo~i nastupa u kvalifi- kacijama Evropske lige dovela devet novih igra~a, a posljednji me|u nji- ma stigao je Cezar Peiksoto iz Brage. Radi se o igra~u koji mo`e pokr- iti vi{e pozicija, pa tako nastupa na

ciji Portugala, a u prvenstvu je de- bitirao 2001. godine za Belenenses upravo protiv svog novog kluba. Potom je nastupao za Porto sa kojim je osvojio Ligu prvaka, Kup UEFA, portugalski kup i Liga kup.

mjestu lijevog beka, krila i centra- lnog veznog. Benfika je sa njim po- tpisala ugovor do 2012. godine, a

U

la

Bragi je igrao od 2007. Prije njega je Benfika anga`ova-

Patrika, @oze Alberta [afera, Ha-

nije objavila cijenu transfera. Peiksoto (29) je pro{le godine upisao jedini nastup u reprezenta-

viera Saviolu, Ramiresa, Havija Ga- rsiju, Veldona, Keirisonna i @ulija Cezara.

EEvvrrooppsskkaa lliiggaa

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

1100

Damir Had`i} poziva

Mo`emo

navija~e da ponovo podr`e bordo tim kontra Klu`a

napraviti

iznena|enje

Ispred igra~a moram se izviniti na{im vjernim navija~ima na lo{em startu u Premijer ligi BiH, ka`e Had`i}

N nakon (ne)prespavane

no}i poslije duela sa Ve- le`om, lijevi vezni igra~ bordo tima Damir Had`i}

nije mogao skoncentri-

i

se

sati na me~ sa Klu`om.

 
 

Razumijem gnjev navija~a

Razumijem gnjev na{ih navija~a jer oni svim sr-

cem navijaju za najbolji i najve}i bh. klub. S druge strane, mi igra~i moramo biti svjesni ~injenice da no-

-

Ne znam za{to mi proslavi-

mo svakog protivni~kog golmana i afirmi{emo igra~e, koji nemeju kvalitet? Od kloceva pravimi igra~e. Ne, ne mislim na Emira Had`i|ulbi}a, koji je vrlo dobar golman - ka`e Had`i}.

-

simo dres takvog sportskog kolektiva i da se od nas tra`e samo vrhunski rezultati i trofeji, ka`e Had`i}.

Na{i navija~i tra`e samo rezultate, koji su dosto- jni imena kluba. Bez obzira ne sve, nadam se da mo`emo nadoknaditi zaostatak u na{oj ligi, te ako ni{ta drugo, skupo prodati ko`u u Evropi.

-

Crni oblaci

 

Ipak, okrenimo se duelu sa Klu`om.

Had`i}: Samo izlasci u Evropu nas ostavljaju u `ivotu - Napori u evropskim utakmicama su

Had`i}: Samo izlasci u Evropu nas ostavljaju u `ivotu

- Napori u evropskim utakmicama su si- gurno veliki, ali je, ipak, ~injenica da smo mi nadtr~ali i Slobodu i Vele`. Me|utim, ni meni nije jasno za{to fulamo onoliko {ansi.

[koro, Avdi} i Jahovi}

Jednostavno, jo{ se ne mogu skoncentr-

isati na taj me~, jer u glavi vrtim slike iz du- ela sa Vele`om. Me|utim, tako je to u sportu, odnosno fudbalu: Malo si gore, malo si dole. @ao mi je {to se „neke“ ru`ne stvari de{avaju u ovom trenutku kad smo u Evropi na

-

Pobjedai samopouzdanje - Nadam se da }emo se psihi~ki vratiti do ~etvrtka, ka`e Had`i}. -
Pobjedai
samopouzdanje
- Nadam se da }emo se psihi~ki
vratiti do ~etvrtka, ka`e Had`i}.
- Bit }e te{ko protiv Klu`a, a puno
bi nam pomogla podr{ka sa tribina.
Ipak, svaka pobjeda donosi doda-
tno samopouzdanje, a mi u tri
kola imamo tri kiksa u do-
ma}em prvenstvu.

pragu istorijskog

uspjehe. Sve je bilo lije- po, krasno, a onda su se odje- dnom, usred ljeta, nad Ko{e- vom nadvili cr- ni oblaci. Razu- mijem sve, odno- sno gnjev navi- ja~a, i uzimam kri-

vicu, prvo na sebe, a onda i na sve ostale igra- ~e. Mi igramo na terenu i (ne)dajemo golove. Ipak, nakon tri kola ima- mo samo dva boda, tako da se ispred igra~a moram izviniti na{im vjernim navija~ima. Ipak, nadam se da ni u ~etvrtak ne}e izo- stati podr{ka sa tribina, ka`e Had`i}, koji je pozvao navija~e iz cijele BiH da podr`e bor- do tim.

Mo`e li bordo tim prebroditi krizu i napra- viti iznena|enje kontra Klu`a?

-

Nadam se da mo`e, premda je Klu` pa-

pirnati favorit. Me|utim, mislim da niko ne mo`e imati primjedu na na{e htjenje, kao u Evropi, tako i u Premijer ligi BiH. Istina, na{ pola`aj na tabeli pokazuje druga~ije, a nama je na{a liga, ipak, prioritet, jer nas sa-

mo izlasci u Evropu ostavljaju u `ivotu

Mo`da bordo timu nedostaje jedan rasni strijelac kao {to je Alen [koro? Ipak, Alen Avdi} jo{ nije u{ao u top formu, a Adis Jaho- vi} ima problema sa povredom.

- [korin povratak }e nam puno zna~iti. Me|utim, ve} sam rekao, krivicu snosimo

svi, a ne jedan, dva ili tri pojedinca iz tima,

Je li Sarajevo u Premijer ligi BiH platilo danak igranju u Evropi?

za kraj ka`e Had`i}.

G. [.

Blic iz bordo tima Ulaznice 10 i 5 KM [koro igra u Rumuniji Odgo|en me~
Blic
iz bordo tima
Ulaznice
10 i 5 KM
[koro igra u
Rumuniji
Odgo|en me~
sa Olimpikom
Odlukom Uprave Sarajeva,
cijene ulaznica za me~ sa Klu-
`om }e biti iste kao i za duel sa
Helsingborgom.
- Cijena ulaznica za zapa-
dnu, isto~nu i ju`nu tribinu je
10 KM, a sjevernu 5 KM, ka`e
direktor Sarajeva Nihad Baljak.
- Ina~e, ulaznice }e biti
pu{tene u prodaju u srijedu, a
mo}i }e se nabaviti na deset
punktova u gradu
Napada~ kluba sa Ko{eva
Alen [koro, koji se nakon
operacije koljena vratio u tre-
na`ni proces, mogao bi pre-
dvoditi napad bordo tima u
Klu`u.
Naime, [koro je u Amba-
sadu Rumunije predao paso{
na viziranje, a uskoro }e se
priklju~iti treninzima sa eki-
pom.
Na zahtjev Uprave FK Sar-
ajevo, odgo|en je me~ 4. kola
Premijer lige BiH kontra Oli-
mpika. Podsjetimo, taj duel je
na programu samo tri dana
nakon prvog me~a plej ofa za
plasman u Evropsku ligu ko-
ntra Klu`a, odnosno ~etiri da-
na prije revan{a u Rumuniji.
- O novom terminu me~a
}emo se dogovoriti naknadno,
ka`e Baljak.
G. [.

Muhamed Muhamed

Alaim, Alaim,

kapiten kapiten

Sarajeva Sarajeva

Alaim: @elimo

nove pobjede

Klu` je apsolutni favorit, ali ni mi nismobez{ansi

Uzdam se u snagu duha na{e ekipe. Jer, ipak, mi smo najja~i kad se treba vratiti iz pepela, ka`e Alaim

S obzirom na posljednje

rezultate u Premijer ligi BiH i sve de{avanja oko kluba sa Ko{eve, kapiten Sarajeva Mu- hamed Alaim, konstatuje da

}e bordo timu biti jako te{ko

protiv Klu`a.

- Momcima je, kako se to

ka`e u fudbalskom `argonu,

„voda u u{ima“, ka`e Alaim.

- Me|utim, uzdam se u sna-

Bezkomentara

Na pitanje kako ko- mentari{e nemile scene

nakon utakmice sa Ve- le`om, Alaim odgovara:

- Nisam ni{ta vidio jer sam prvi u{ao u svla~ionicu, ka`e Alaim.

- Vjerovatno je rije~ o de- koncentraciji. Cijelo vrijeme radimo na tom segmentu igre, {ef, treneri, ali i ja razgovara- mo sa igra~ima iz zadnje linije, ali oni uvijek jako lo{e stoje u otvaranju me~a, a tek kasnije, kao utakmica odmi}e, se, tako da ka`em, slo`e. Me|utim, u fudbalu je najte`e ganjati, odnosno stizati, rezultat.

Ne znam pravi razlog za tu „malu“ dekoncentraciju, koja nas, na kraju krajeva, dosta ko{ta, ali to je svakao za ana- lizu. Mislim da se momci moraju promijeni-

ti u glavama, jer su dokazali da znaju igrati,

za kraj ka`e Alaim.

G. [.

gu

duha na{e ekipe. Jer, ipak,

mi

smo najja~i kad se treba vratiti iz pepela.

Nadam se da }e sve biti OK. Bili smo na vr-

hu, sada smo na dnu, {ta je tu je, idemo dalje. Nije sve ni tako crno.

- Momci su pokazali da znaju igrati, da

mogu, a najbitnije je da `ele nove pobjede. Ako Bog da, mislim da se mo`emo nadati povoljnom rezultatu na Ko{evu, a onda }e biti vremena da se maksimalno mobili{emo pred revan{ u Klu`u. Ipak, Alaim ulogu favorita prepu{ta Ru- munima.

- Klu` je apsolutni favorit, ali ni mi ni-

smo bez {ansi i nada. Na pitanje za{to Sarajevo u svim poslje-

dnjim utakmicama prima gol na otvaranju, kapiten Sarajeva odgovara:

U fudbalu se `ivi od danas do sutra

- Svi mi moramo znati da za svaku po-

bjedu moramo dati 100 posto na{ih mo-

gu}nosti. Tu nema puno pametovanja, ka`e Alaim.

- Ipak, u fudbalu se `ivi od danas do sutra, a ne od minulih rezultata

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

1111

Mehmed Janjo{, {ef stru~nog {taba Sarajeva Vjerovatni sastav Sarajevo }e me~ kontra Klu`a, najvjerovatni- je,
Mehmed Janjo{, {ef stru~nog {taba Sarajeva
Vjerovatni sastav
Sarajevo }e me~ kontra Klu`a, najvjerovatni-
je, po~eti u sastavu:
Alaim - Rizvanovi}, Dudo, Torlak, Belo{evi} -
D`akmi}, Janjo{ - Hamzagi} (Ihtijarevi}) - Mumi-
novi}, Had`i} - Avdi} (Jahovi}).
Janjo{: Svi smo potreseni
zbog krize rezultata u
doma}em prvenstvu

Dudo mijenja Maksumi}a

Nakon remija sa Vele`om, napravljena je jedna ~udna atmosfera, ali mi, jednostavno, moramo smo}i snage da iz naredne dvije utakmice izvu~emo {to vi{e, ka`e Janjo{

N akon remija kontra Vele`a, odnosno nereda na tribina- ma stadiona Ko{- evo, svla~ionici

koji su dobro uzdrmali bor- do tim, odnosno Titovu 38b, Sarajevo u ~etvrtak

(20.15 sati) do~ekuje rumu- nski Klu`, koji je, bez obzi- ra na trenutno stanje u i oko kluba sa Ko{eve, apsolutni favorit u dvome~u plej-ofa za plasman u Evropsku ligu.

- Trenutna situacija nam

nikako ne ide na ruku, ko- nstatuje {ef stru~nog {taba Sarajeva, Mehmed Janjo{ - Nakon remija sa Ve- le`om, napravljena je jedna ~udna atmosfera, ali mi, je- dnostavno, moramo smo}i snage da iz naredne dvije utakmice izvu~emo {to vi{e.

Emir Janjo{ sanirao povredu

Za{to Sarajevo u poslje- dnjih pet utakmica golove pr- ima na otvaranju?

- Ne znam. Me|utim, to

Ko{evska kriza

^alarazmi{ljaoostavci!?

Uprkos uspjesima u Evropi, ni kriv, ni du`an, Mehmed Janjo{ od utakmice sa Modri~om razmi{lja o ostavci. Ipak, ~injenica je da je popularni ^ala iz sada{njeg igra~kog ka- dra izvukao maksimum, te da finansijska situacija u ko{evskoj blagajni nije dozvolila dovo|enje zvu~nih po- ja~anja, odnosno igra~a reprezentativnog kalibra. - Ne znam ~emo ovo sve vodi, kratko ka`e Janjo{, koji s puno emocija pre`ivljava krizu rezultata u Premijer ligi BiH.

Nakon ljetne bure, koja polomi „trule grane“, obi~no do|u sun~ani dani. Nadamo se da }e tako biti i na Ko{evu.

je

svakako simptomati~no i

za

dublju analizu.

Kakva je situacija u ekipi?

- Svi smo potre{eni zbog krize rezultata u doma}em prvenstvu. Me|utim, u~init }emo sve da ekipu {to prije

vratimo na pravi kolosijek.

S druge strane, zbog dva

`uta kartona ne mogu ra~unati na Ajdina Maksu- mi}a, {to nam je dodatna glavobolja.

Svi ostali igra~i, nara-

vno, osim Alena [kore, koji

polako ulazi u trena`ni pro-

ces, spremni su za me~.

Zbog nezgodnog udarca u rebra, Emir Janjo{ je na po- luvremenu napustio me~?

- Emiru je ve} u ponedje-

ljak (ju~er - op.a) bio bolje,

tako da se nadam da }e sve

biti OK.

Jeste li rije{ili dilemu u za- dnjoj liniji? Ko }e zamijeniti kartoniranog Maksumi}a?

- Nisam jo{ donio defini-

tivnu odluku, ali to }e na- jvjerovatnije biti Edin Du-

do, koji je sanirao povredu. Tu nemam puno rje{enja.

Klu` je

snimljen

Je li Klu` snimljen?

- Jeste i moram konsta- tovati da su oni jedna izva- nredna ekipa. Emir Ali- hod`i} i Agim Nikoli} su u subotu gledali prvenstveni duel Klu` - Otelul 1:0, a ta- ko|er, dobio sam dosta info- rmacija i kaseta od prijate-

lja. Snimam, gledam, anali- ziram sve detalje. Zaista, igramo sa jednom jako kva- litetnom ekipom, koja je u narednom dvome~u favorit.

Me|utim, fudbal i jeste na-

jpopularniji sport zato {to se pobjenik skoro nikad ne zna prije borbe.

Gdje vidite {ansu Saraje- va?

- U velikom htjenju,

odnosno bespo{tednoj bor- bi, za kraj ka`e Mehmed Ja- njo{. G. [UMAR

Anketa

Fazlagi}:

Pobjeda na Ko{evu

Anketa Fazlagi}: Pobjeda na Ko{evu U plej ofu za Evropsku li- gu nema lakih protivnika, a

U plej ofu za Evropsku li-

gu nema lakih protivnika, a ta- ko|er, nije nije bilo ni u predta- kmi~enju. Objektivno, Klu` je bolji tim od nas, ali u fudbalu i sportu uop{te, slabije ekipa mo`e pobijediti bolju. Ne vi- dim razlog za{to mi ne bi bili akteri tog doga|aja, pita se Mirsad Fazlagi}.

Na Ko{evu }emo vjero-

vatno pobijediti, jer Sarajevo, ina~e, igra dobro protiv rumu- nskih klubova, Stela Rosa, Ko- rvinul, Rapid. Me|utim, zadnji put, i pored dobre igre kontra Rapida, nismo se plasirali da- lje, tako da se nadam da }e sre}a sada biti na na{oj strani.

Pa{i}:

[ansepostoje

-

-

}e sre}a sada biti na na{oj strani. Pa{i}: [ansepostoje - - - Divna stvar je kad

- Divna stvar je kad ima

makar jedan na{ klub u plej ofu za Evropsku ligu. U odnosu na ono {to je bilo ranije, to je veli- ki pomak, konstatuje Predrag Pa{i}, koji }e i u ~etvrtak bodr- titi bordo tim. - ^ala (Mehmed Janjo{ - op.a) je i do sada na- pravio ne{to vrijedno pa`nje, premda, u evropskim okviri- ma, nema ne{to specijalno jak tim. Zbog toga je te{ko o~eki- vati jo{ vi{e, a sve vi{e od plej ofa bi bio vrhunski podvig.

Me|utim, bez obzira {to su Ruminu favoriti, Sarajevo, ipak, nije bez {ansi. S druge strane, utakmice u na{em pr- venstvu bi se kona~no morale podi}i na ve}i nivo, kako bi to bilo to, odnosno kako bi opet u Evropi igrali zna~ajnije uloge.

Musemi}:

Ni oni ne lete

- Klu` je sigurno izuzetno

kvalitetna ekipa, a Sarajevo je i dosada napravilo veliku stvar, tako da sada nema {ta izgubi-

ti. Me|utim, uvijek ponavljam jednu poznatu izreku pokojnog Svetozara Vujovi}a (jedan od najboljih predsjednika bordo tima - op.a): Ni oni ne lete. Uva`avam sve, kvalitet i sve ostalo, ali sve je mogu}e, ka`e Husref Musemi}, koji na pita- nje ho}e li i ~etvrtak biti na Ko{evu, odgovara kao iz topa:

Svakako.

- Klu` je sigurno kvalite-

tniji tim, ali to je prije dvije go- dine bio Rapid, a mi smo bili

Mo`e li Sarajevo ostati u Evropi?

blizu prolaz. Mislim da je to jedna od mojih boljih utakmi-

Na Ko{evu smo stekli

prednost od 1:0, a u Buku- re{tu smo veoma naivno pri- mili dva gola, prvi u fini{i pr- vog poluvremena nakon na{e gre{ke, a drugi u zadnjim mi- nutama me~e kada je Vule Tr-

ca

a drugi u zadnjim mi- nutama me~e kada je Vule Tr- ca ivunovi} bio van igre.

ivunovi} bio van igre. Zna~i, odlu~ivale su nijanse, a ko zna {ta bi bilo da smo na odmor oti{li sa rezultatom 0:0? Jednostavno, sa Rumu-

nima se mo`e igrati

Vare{anovi}:

Napravili puno

- Ne treba ni napominjati

da je Klu` kvalitetna ekipa, koja ima iskustvo igranja u evropskim kupovima. Vi{e bih izvolio da smo izvukli He-

rtu ili Ajaks, jer su oni zvu~ni- ja imena u svijetu fudbala, a tako|er, od duela sa Hertom klub bi, posebno od tv prava, zaradio mnogo novca, ka`e Mirza Vare{anovi}.

- Sarajevu }e biti te{ko da

novca, ka`e Mirza Vare{anovi}. - Sarajevu }e biti te{ko da ostane u Evropi, ali bez obzi-

ostane u Evropi, ali bez obzi- ra na sve, lopta je okrugla. Tako je bilo i pred duel sa He- lsingborgom, a na kraju smo ga uspje{no apsolvirali. Treba igrati, premda je ~injenica da je Sarajevo ve} do sada napr- avilo veliku stvar u Evropi.

Repuh: Treba biti realan

napr- avilo veliku stvar u Evropi. Repuh: Treba biti realan - Klu` je vrlo te`ak proti-

- Klu` je vrlo te`ak proti-

vnik, koji nije toliko atraktivan,

odnosno poznat na{oj {iroj ja- vnosti. Ipak, oni su pro{le godi- ne u Ligi {ampiona iznenadili velike klubove poput Rome, ^elzija, ka`e Senad Repuh.

- Me|utim, sportski se na-

dati. Sarajevo je kontra Rapida (1:0, 0:2), prije dvije godine, pokazalo da se ravnopravno mo`e nositi sa Rumunima, ko- ji su kasnije igrali u polufinalu Kupa UEFA. Zna~i, ne treba se predavati prije borbe, ali treba biti i realan. Vidim na{u {ansu,

jer nam Klu` odgovara stilom i

na~inom igre, ali blagu predno- st dajem Rumunima. G. [.

SSaa ssvviihh ssttrraannaa

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

1122

Zdenko Baoti}, golman Ocelul Galatija

Sarajevo mora prevazi}i svoje mogu}nosti

Klu` ima jaku ekipu i na{ tim }e morati odigrati iznad svojih mogu}nosti da bih pro{ao dalje - ka`e Baoti}

P red utakimicu ~etvr- tog predkola Evro- pske lige, izme|u Sa- rajeva i Klu`a u kva- litet rumunskog ti-

ma prvi se uvjerio na{ inter- nacionalac u timu Ocelul Galatija, Zdenko Baoti}. Oni su u subotu pora- `eni od tima koji }e u ~etvr- tak gostovati na Ko{evu. Na`alost, Baoti} je susret njegovog Ocelula i Klu`a gledao sa klupe za rezervne igra~e. - Nakon odli~nog izda- nja u prvom kolu kada sam bio junak na{e gostuju}e po- bjede, mislio sam da }u do- biti povjerenje trenera Mu- nteanua i da }u braniti do nekog kiksa. Me|utim, ve} drugu utakmcu sam na klu- pi i nisam dobio nikakvo obja{njenje za to.

Bez Vas je klub u dvije uta- mice, osvojio samo jedan bod. Mo`da se ve} u narednom ko- lu vratite na gol.

O porazu reprezentacije

^uo je za poraz na{ih momaka od Irana na Ko{evu. - Ovo se prije ili kasnije moralo desiti. Previ{e je igra~a koji nemaju kluba, a za neke je ve} odavno jasno da nemaju mjesta u reprezentaciji i kada imaju klub. Me|utim, ne `elim se time optere}avati i samo mi je `ao navija~a koji svim srcem bodre ovaj tim. Zbog njih se mora vr{iti izbor po kvallitetu, a ne prema preporukama nekih ljudi koji nemaju veze sa fudbalom. Na`alost, ja- sno je svima da su na{i rezultati bili plod dobre forme na- pada~a, a po igri odbrane bi bili daleko od sada{nje pozi- cije. Tu se moraju na}i kvalitetnija rje{enja - ka`e Baoti}.

- Vi{e ni{ta ne znam i ne `elim „razbijati“ glavu stva- rima koje ne zavise od me- ne. Pokazao sam da imam kvalitet i sada mirno radim i ~ekam svoju priliku. Pone- kad mislim da su me odmah htjeli „potopiti“ kada su mi dali priliku da branim u pr- vom kolu. Bio sam odli~an, a sada sam na klupi.

Kako je igrao Klu` koji u ~etvrtak gostuje na Ko{evu,

gdje ga ~eka tim Sarajeva?

- Klu` ima odli~an tim i

Sarajevo }e morati igrati iznad svojih mogu}nosti ako `ele pro}i Rumune. Na- ravno, daleko sam od na{eg fudbala i ne poznajem novi tim sa Ko{eva, ali ve} su na- pravili dobar rezultat koji je za svaku pohvalu. Volio bih da pro|u dalje, ali to }e biti zaista te{ko. Ova liga je izu- zetno kvalitetna i svaki klub

ima po pet {est stranaca.

Ko }e predstavljati najve- }u opasnost za odbranu Sara- jeva?

- Posebnu pa`nju treba

obratiti na napada~ki dvojac Traore - Kone, koji su sa Obale Slonova~e i paklen su tandem. Tu je i Brazilac Edi- mar koji je ovog ljeta stigao iz portugalske Brage. Odli~ni su u kontroli lopte, ne srljaju ve} napade grade smi{ljeno i planski. U svakom momentu znaju {ta ho}e i na|u na~ina da to i ostvare.

Ocelul su pobjedili rezulta- tom 1:0.

- Rezultat nije pravo

mjerilo de{avanja na terenu. Ve} nakon par minuta vidje- lo se da }e oni dobiti uta- kmicu i bilo je samo pitanje vremena kada }e dati gol. Protiv nas su igrali u forma- ciji 4 - 3 - 3, ali ne vjerujem da }e tako igrati i na Ko- {evu.

- 3 - 3, ali ne vjerujem da }e tako igrati i na Ko- {evu. Zdenko

Zdenko Baoti}: Klu` ima dobar tim

Kako procjenjujete {anse na{eg kluba?

- Koliko vidim, Sarajevo se pati u doma}em prve- nstvu, a na evropskoj sceni igra dobro. Volio bih da na- stave sa dobrim igrama u ovom takmi~enju, ali se bo- jim da ih polako savladava umor. Mo`da imaju „kra-

tku“ klupu pa ne mogu izdr`ati na oba fronta. Opet ka`em, nadam se da }e Sara- jevo igrati iznad svojih mo- gu}nosti i ostvariti prolaz dalje, ali moraju znati da }e to biti veoma te{ko. @elim im svu sre}u i uspjeh - na kraju je rekao Baoti}. F. ABDULAHOVI]

[vicarska

Admir Aganovi}: Postigao prvi gol u dresu Ksamaksa Aganovi}strijelac Admir Aganovi}, neka- da{nji kapiten mlade
Admir Aganovi}: Postigao prvi gol u dresu Ksamaksa
Aganovi}strijelac
Admir Aganovi}, neka-
da{nji kapiten mlade repr-
ezentacije BiH postigao je
svoj prvi gol u dresu {vic-
arskog prvoliga{a Ksama-
ksa na gostovanju kod Ar-
aua.
- Ostvarili smo ubje-
dljivu pobjedu (0:4) i tako
napravili jo{ jedan korak
prema vrhu tabele. Trenu-
tno se nalazimo na ~etvr-
tom mjestu. Protiv Ksa-
maksa sam na terenu pro-
veo dvadeset minuta, {to
zna~i da iz utakmice u uta-
kmicu imam sve ve}u mi-
nuta`u.
U narednom kolu Ksa-
maks }e na svom terenu
do~ekati ekipu Bazela.
- Oni nisu ove sezone
jaki. ^ak su trenutno i pla-
sirani iza nas. Ipak, ne
smijemo se zbog toga opu-
stiti. Moramo, maksima-
lno ozbiljno shvatiti proti-
vnika, ako `elimo upisati
nova tri boda na na{em
kontu - istakao je Admir
Aganovi}. Z. ].

Zoran Bubalo, objavio spisak igra~a za prijateljsku utakmicu protiv Srbije

Azur Velagi} dobio poziv

Zoran Bubalo, selektor juniorske reprezentacije BiH objavio je spisak igra~a na koje ra~una za naredni prija- teljski susret protiv Srbije koji }e se odigrati 26. avgusta u [abcu. Zanimljivo je da za ovu akciju na{ stru~ni {tab ne}e korisiti igra~e iz ino- stranstva (izuzev Mr{i}a i Pand`e) i da }e kostur tima ~initi igra~i iz na{e Pr- emijer lige. Na{ selektor je odlu~io da poziv po{alje i Azuru Velagi}u, igra~u Olimpika koji do sada nije igrao ni- ti za jednu na{u reprezentativnu se- lekciju. Muhamed Muji} }e uz Dalibora Pand`u predstavljati najve}u opasnost za gol reprezentacije Srbije.

- Idemo se nadigravati. Znamo da

}emo za protivnika imati nezgodnog rivala, ali vjerujte da ova selekcija po-

imati nezgodnog rivala, ali vjerujte da ova selekcija po- Muhamed Muji} sjeduje kvalitet da ponovi rezultat

Muhamed Muji}

sjeduje kvalitet da ponovi rezultat pro{le ge- neracije koja je pro{la prvi krug kvalifikaci-

Z. ].

ja - istakao je Muhamed Muji}.

Spisak igra~a

Selektor Bubalo za utakmicu protiv Srbije }e ra~unati na slje- de}e igra~e: Divkovi}a, Tomovi}a, ^oli}a, Ani~i}a, Ali}a, Crnjca, Mr{i}a, Kuti}a, Hand`i}a, Zovku, Velagi}a, Zlomisli}a, [adi}a, [eku, Radulovi}a, Pand`u, Muji}a, Smri- ku, Nikoli}a.

Rusija

Novi poraz Himkija

Ruski prvoliga{ Himki na{ih internacionalaca Dragana Bla- tnjaka i Vuleta Trivunovi}a do- `ivio je jo{ jedan poraz u {ampi- onatu Rusije. Himki je na svom terenu po- ra`en od ekipe Krilja Sovjetov (1:3) i tako ostao bez veoma va- `nih bodova. - Ponovo smo kiksali. Izgleda da nam se to sada sve ~e{}e doga- |a. Zaista se nalazimo u te{koj si- tuaciji. Ipak, ima jo{ dosta da se igra i sigurno je da se mi igra~i ne}emo unaprijed predati - ista- kao je Dragan Blatnjak. Z. ].

unaprijed predati - ista- kao je Dragan Blatnjak. Z. ]. Dragan Blatnjak: Mo`e li spasiti klub

Dragan Blatnjak: Mo`e li spasiti klub od ispadanja u Drugu ligu

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

1133

Tre}a BL

Tre}a BL

Mirnes Me{i}: Nije igrao za Ofenbah

Braun{vajgna

vrhu,Vran~i}

vanstroja

U derbiju ~etvrtog kola Tre}e BL, tim Ajntrahta iz Braun{vajga, ostvario je go- stuju}u pobjedu u Burghau- zenu i zasjeo je na ~elnu po- ziciju. Na`alost u „`uto - plavom“ timu nije bilo na{eg Damira Vran~i}a. Do va`ne pobjede Braun{vajg je stigao u samom fini{u uta- kmice, golovima Kalamite u 82. i Krupkea u 85. minuti.

Povredapalca

desnenoge

O razlozima svog neigra- nja, Damir Vran~i} nam je rekao. - Ve} desetak dana sam van trena`nog procesa jer sam dobio udarac u palac de- sne noge i zbog toga me nije bilo u timu zadnje dvije uta- kmice. Bolovi su bili izuze- tno jaki pa ni kopa~ke nisam mogao obu}i. Nadam se da }u ove sedmice po~etiti sa treni- nzima kako bih se {to prije vratio u tim. Dobro smo otvortili sezonu i atmosfera u timu i cijelom gradu je prava pobjedni~ka. Svi se nadamo da bih na kraju sezone mogli izboriti povratak u Cvajtu.

Duel u Dortmundu izm- e|u amatera Borusije i Ofe- nbaha zavr{en je bez golova, a cijeli susret u timu Dortmu- nda odigrao je Nedim Hasa- nbegovi}. U timu Ofenbaha nije bilo Mirnesa Me{i}a koji

jo{ uvijek odra|uje isklju~enje

iz prvog kola. Gostuju}i bod osvojio je

i Unterahing, ali bez mla-

dog Adriana Antunovi}a koji nije bio u kadru za ovu utakmicu. Priliku da zasjedne na vrh tre}eliga{kog karavane imaju amateri [tutgarta koji bi po- bjedom nad Regensburgom, uz pomo} gol - razlike prete-

kli tim iz Braun{vajga. Ako je suditi po dosada{njim igrama malo je vjerovatno da }e do}i do duela na{ih igra~a Bi~ak~i}a iz [tutgarta i Seli- mbegovi}a u timu Regensbu-

rga.

F. A.

Zlatko Dali}, trener Slaven Belupa Na{cilj jeizlazak na evropsku scenu Bio blizu dolaska na klupu
Zlatko Dali}, trener Slaven Belupa
Na{cilj jeizlazak
na evropsku scenu
Bio blizu dolaska na klupu tima iz Splita Moramo pobijediti Karlovac - isti~e Dali}
B osanac Zlatko Da-
li} je u nezgo-
dnom trenutku
do{ao za trenera
Slaven Belupa.
Dolazim u Zenicu
Hrvatskoj koja je mogla pa-
rirati ekipi iz Zagreba.
- I dalje sam trener u mladoj selekciji Hrvatske. Ve} 5. se-
U narednom kolu u goste
Vam sti`e Karlovac.
Ipak, sa ekipom iz Kopri-
vnice je u posljednja dva
kola osvojio ~etiri boda.
ptembra nas ~eka utakmica protiv Norve{ke u gostima. Nakon
toga se vra}am za Koprivnicu, a potom dolazim u Zenicu da
gledam utakmicu protiv Turske. Vjerujem da }u Bla`evi}u i
igra~ima reprezentacije BiH donijeti sre}u - ka`e Dali}.
- Za sada nam dobro ide.
- Moramo pobjediti.
Mada nam ne}e biti lako,
jer }emo igrati protiv tima
koji je tek u{ao u ligu i ima-
ju voljni momenat.
Najprije smo pobjedili Ha-
jduk, a sada i remizirali pr-
otiv [ibenika. Sve to ukazu-
je da smo na najboljem pu-
tu da stvorimo jaku ekipu.
Slaven Belupa i prihvatio
sam ponudu. Danas, vidim
da nisam pogrije{io.
igra~a. Nedavno smo ostali
bez Jajala, koji je pre{ao u
redove italijanske Siene.
Jeste li u kontaktu sa
na{im selektorom Bla`ev-
i}em?
Zlatko Dali}: Za sada nam
dobro ide
dilo. Izgleda da Iran ima
dobru ekipu. Ipak, pro~itao
Koji su ciljevi Slaven Be-
lupa?
Izgleda da }e Dinamo i
ove sezone bez problema
- Nisam u posljednje vr-
- Borba za sami vrh ta-
odbraniti naslov prvaka.
Bili ste blizu preuzimanja
tima iz Splita.
ijeme. Imam, dosta obaveza
kao uostalom i on.
bele, odnosno za izlazak na
evropsku scenu. Tu nam je i
- Skoro sam bio sve do-
govorio. Me|utim, do{lo je
do nekog nesporazuma, a
onda su me pozvali ~elnici
objektivno mjesto. Tako|er,
`elimo promovisati i na sce-
nu izbaciti nekog mladog
- Zaista su jaki. S druge
strane Hajduk je lo{e star-
tao i nemaju {ansi da se
uklju~e u borbu za titulu
prvaka. To je jedina ekipa u
Znate li da je BiH po-
ra`ena u prijateljskoj uta-
kmici od Irana.
sam u medijima da je BiH
igrala bez pet standardnih
prvotimaca. To donekle
mo`e biti opravdanje za po-
raz - istakao je Zlatko Dali},
jedan od najboljih trenera u
- To me je zaista iznena-
Hrvatskoj. Z. ].
Slova~ka Mislav Karoglan Karoglan ~eka pravu ponudu Mislav Karoglan, nekada{nji igra~ [irokog Brijega i dalje
Slova~ka
Mislav Karoglan
Karoglan ~eka
pravu ponudu
Mislav Karoglan, nekada{nji
igra~ [irokog Brijega i dalje se
vodi kao ~lan slova~ke @iline,
iako samo trenira sa ovom eki-
pom.
Naime, Karoglan i dalje ~eka
pravu ponudu, jer je odlu~io
ovog ljeta promjeniti sredinu.
Nedavno je Mislav i bio na pro-
bi u redovima njema~kog drugoli-
ga{a Frankfurta, ali ipak nije do{lo
do potpisa ugovora. Z. ].

KerkezkapitenAEL-a

Kipar

Du{an Ker- kez, biv{i re- prezentativac BiH i neka- da{nji ~lan Partizana, Le- otara, Zri-

njskog, Rijeke imenovan je za novog ka- pitena kipar- skog AEL - a iz Limasola.

-

Vratili smo

se iz Austrije sa priprema. Prvenstvo nam po~inje za dvije se- dmice, a u pr- vom kolu }emo na svom terenu do~ekati eki-

pu Doksa. Ve- liki smo favo- riti i nadamo se osvajanju tri boda. Du{an ima jo{ godinu dana ugovor sa ekipom iz Limasola.

-

U ovom klu-

bu }u zavr{iti karijeru. Sada sam imeno- van i za kapi- tena, {to je svakako pri- znanje vi{e - istakao je Du{an Ker- kez. Z. ].

pri- znanje vi{e - istakao je Du{an Ker- kez. Z. ]. Du{an Kerkez: Na Kipru }u

Du{an Kerkez: Na Kipru }u zavr{iti karijeru

FleS

Aleksandar Jovanovi}, nekada{nji mladi repr-

ezentativac BiH, te biv{i prvotimac Hajduka iz Kule, jo{ nije prona{ao novi klub. Jovanovi} je sanirao nezgodnu povredu, a tr- enutno pregovara sa pojedinim klubovima iz Srbije.

PPrreemmiijjeerr lliiggaa

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

1144

Samir BEKRI], veznjak tima sa Grbavice

Zrinjski nas ne smije zavarati

Brzo }emo se vratiti na pravi kolosijek - ka`e Bekri}

S amir Bekri}, ve-

znjak @eljezni~ara u Grada~cu se upisao

u listu strijelaca, ali

to nije bilo dovoljno

da plavi ostanu nepora`eni.

- Naivno smo primili go-

love. Dugo smo imali pozi- tivan rezultat, a onda su nam doma}ini dali dva gola, {to je i presudilo utakmicu.

Ho}e li ovaj poraz uticati na atmosferu u timu?

- Ne. Brzo }emo se vrati-

ti na pravi kolosijek. U to

O reprezentaciji BiH

- Volio bih u skorijoj budu}nosti ponovo obu}i dres

reprezentacije BiH. Ipak, sve je do mene. Moram, jo{ vi{e raditi, ako se `elim nametnuti selektoru Bla`evi}u i nje-

govim asistentima - ka`e Bekri}.

niko ne sumnja.

U subotu na Grbavicu sti`e aktuelni prvak Zrinjski.

- Te`ak protivnik. Svi znamo kako igraju „plem-

i}i“. Ipak i pro{le sezone su bili favoriti, pa smo ih na

Grbavici pobjedili.

Tim iz Mostara jo{ ne zna za pobjedu u Premijer ligi.

- Nema to veze. Ne smije nas to zavarati. Ipak, u goste nam sti`e {ampion dr`ave. To moramo imati na umu.

@eljo je u prva tri kola po- stigao samo tri gola.

- Va`no je da na svom ko-

ntu imamo {est bodova. Ko- liko smo golova dali i primili to zaista nikoga ne zanima.

Samir se nada ogromnoj podr{ci navija~a.

- Oni su uvijek uz nas. S

pravom su na{ dvanaesti igra~. Vjerujem da }e i sada protiv Zrinjskog do}i u velikom bro- ju, kako bi nam pomogli da ostvarimo novu pobjedu - ista-

Z. ].

kao je Samir Bekri}.

ostvarimo novu pobjedu - ista- Z. ]. kao je Samir Bekri}. Samir Bekri}: Naivno smo izgubili

Samir Bekri}: Naivno smo izgubili u Grada~cu

Amar PRUTINA, junior @eljezni~ara

Slavlje juniora @elje na derbiju sa Sarajevom (FOTO: A. Berbi})
Slavlje juniora
@elje na derbiju
sa Sarajevom
(FOTO: A. Berbi})

Ovegodine

mo`emo do titule

Nakon {to su pro{le godine u kadetskoj konkurenciji izgubili finale sa [irokim Brijegom, ovogodi{nji juniori @eljezni~ara odlu~ni su u tome da na Grbavicu donesu ti- tulu Omladinske Premijer lige. U proteklom kolu na svojoj Grbavici poraziliu su vr{anjake tima sa Ko{eva i na najbolji na~in potvrdili da su najozbiljni kandidati za prvo mjesto. Jedan od najbo-

ljih igra~a u kadetskoj pro{le godine, a i ove u juniorskoj Amar Prutina smatra da ove godine mogu to titule.

- Ako budemo igrali kao protiv Sarajeva sigurno da

mo`emo do prvog mjesta. Na toj utakmici pokazali smo sav kvalitet, ni promjena trenera nam ne smeta, igramo lijepo i sada smo spremni za titulu - kazao je Prutina. Mladi veznjak ve} ima ponude nekoliko klubova iz Njema~ke, ali je ipak, @eljo na prvom mjestu.

- Normalno da bih volio igrati u nekoj ja~oj ligi, to je san

svakog fudbalera, ali ja bih ipak, volio prvo malo da igram na Grbavici pa onda vani - kazao nam je Prutina. M. Tr.

Zvijezda sru{ila @eljezni~ar

Ninkovi}bezemocija prema plavoj boji

Golove postigli Nermin Husejnba{i} i Deli}

@eljezni~ar je ve} oda- vno postao stara Zvijezdina mu{terija, a to se jo{ jednom potvrdilo u subotu, kada je tim iz Grada~ca sasvim za-

slu`eno do{ao do tri nova boda. O~ito da Osimov re- spekt prema Ninkovi}u nije bio „{upljak“, nego ozbiljna teza da je strateg Zvijezda

Ratko Ninkovi}: Jo{ jednom koban za tim sa Grbavice
Ratko
Ninkovi}: Jo{
jednom koban
za tim sa
Grbavice

Potpisao i Moranjki}

Jasmin Moranjki} potpisao je dvogodi{nji ugovor sa Zvijezdom. Ovaj dosada{nji lijevi bek ^elika, bit }e od velike korsiti Ninkovi}u u zadnjoj liniji, s obzirom da je- dnako kvalitetno mo`e odigrati i na lijevom boku kao i na lijevom stoperu. Prakti~no, do sada trener Zvijezde nije ni imao pravu zamjenu za Jusi}a. On debi o~ekuje u Prijedoru.

uistinu jedan od najboljih u BiH. Iako mu kroz vene te~e plava krv, on u subotu nije imao emocija prema plavoj boji, tako da su bodovi osta- li u gradu Zmaja od Bosne. - Ovo je bila jedna od na{ih boljih utakmica. Mi- slim da smo zaslu`eno do{li do tri boda, koja }e nam pu- no zna~iti u nastavku. Ne bih izdvajao pojedince, jer su svi zaslu`eni za pobjedu, dok se @eljo predstavio u je- dnom dosta dobrom izdanju i nagovijestio da }e ove sezo- ne igrati zna~ajnu ulogu, ka`e Ninkovi}. Ispred Kari}a stoperski duet su ~inili Vasili} i Jusi}, na lijevom boku Gazibego- vi}, a po prvi put u udarnom

sastavu mladi Nezi}, koji je dostojno zamijenio na de- snom boku povrije|enog Br- kovi}a. U veznom redu su sjajan posao odradili Ha- mzi}, Savi}, Lazi} te strijelci Nermin Husejnba{i} i Deli}, dok je napad predvodio ]ori}. U nastavku su {ansu dobili Avdi}, Omeragi} i Ge- njac. Strijelac vode}eg pogo- tka Nermin Husejnba{i} mo- rao je vani prije kraja. - Osjetio sam gr~eve. Te- mpo je bio stra{an. Ja sam propustio nekoliko treninga zbog povrede, pa sam slabije pripremljen, ali sve je uredu i nema razloga za paniku, rekao je ljubimac navija~a iz Grada~ca, Nermin Huse- jnba{i}. M. SULJAGI]

Ra{id Avdi} protiv „svojih“

Pred grada~a~kom publikom se predstavio i novajlija Ra{id Avdi}, koji je nekada nosio dres @eljezni~ara. Ovaj 29-godi{njak `arko je `elio krenuti od po~etka, no jo{ uvijek nije spreman za start, pa mu je Ninkovi} „uru~io“ 25 minuta. S obzirom da je iskusan igra~, za o~ekivati je kako }e biti dostojna zamjena Sma- jlovi}u.

Sead Bu~an, prvotimac @eljezni~ara koji zbog povrede

FleS

lo`e nije nastupio u Grada~cu, kako stvari stoje ne}e igrati ni protiv Zrinjskog. Bu~an za

lo`e nije nastupio u Grada~cu, kako stvari stoje ne}e igrati ni protiv Zrinjskog. Bu~an za sada ide na terapije, a na teren bi se trebao vratiti

za desetak dana. Radosna vijest za navija~e @eljezni~ara jeste ~injenica da je u Grada~cu u dresu plavih zaigrao i Ned`ad Serdarevi}.

Radosna vijest za navija~e @eljezni~ara jeste ~injenica da je u Grada~cu u dresu plavih zaigrao i

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

1155

Amer Osmanagi},

„ro|enih“

veznjak

Bod sa Ko{eva ima neprocjenjivuvrijednost

D`akmi} i Janjo{ su me napali u tunelu, tvrdi Osmanagi}

Sa me~a na Ko{evu: Vele` se povukao u nadi da }e sa~uvati gol, ali
Sa me~a na Ko{evu:
Vele` se povukao u
nadi da }e sa~uvati
gol, ali

pu{tao da razvijemo napade onako kako znamo i mo`e- mo. Ipak, da mi je neko pri-

je utakmice ponudio bod, mislim da bih ga objeru~ke prihvatio. Bod sa Ko{evo

ima neprocjenjivu vrijedno- st i zna~ajan sa nekoliko aspekata, dodaje Osmana-

gi}, koji se zahvalio navija- ~ima na gromoglasnoj po-

A. De.

dr{ci.

V eznjak Vele`a Amer

Osmanagi} je na

Ko{evu pru`io solo-

dnu partiju, a pred

po izlasku s terena, nervozni D`akmi} me sa~ekao u tu- nelu i fizi~ki napao. Po- ku{ao sam se odbraniti, ali nakon toga D`akmi}u u po- mo} je pritekao njegov sai-

gra~ Janjo{, te nekoliko lju- di, od kojih je jedan bio u tr- enerci Sarajeva. To je sramo-

ta za klub sa takvom tradici-

jom. Na sre}u, nekoliko po- licajaca i redara je brzo rea-

govalo, pa sam se uspio iz- vu}i iz gu`ve, ka`e razo~ara-

kraj me~a, zbog me-

|usobnog ko{kanja i udara- nja sa Muhamedom D`a-

kmi}em, dobio je crveni ka- rton.

- Nakon ulaska u tunel

napadnut sam fizi~ki, ka`e

Osmanagi}.

- Ne mogu da vjerujem

{ta mi se dogodilo. Odmah

D emanti Janjo{ i D`akmi} demantovali su navode Osmanagi}a. - Prije svega, `elim naglasiti da

Demanti

D emanti Janjo{ i D`akmi} demantovali su navode Osmanagi}a. - Prije svega, `elim naglasiti da mi
Janjo{ i D`akmi} demantovali su navode Osmanagi}a. - Prije svega, `elim naglasiti da mi je

Janjo{ i D`akmi} demantovali su navode Osmanagi}a. - Prije svega, `elim naglasiti da mi je `ao zbog svega {to se desilo. Ni Osmanagi}, ni ja nismo za- slu`ili crvene kartone, ka`e D`akmi}. - S druge strane, nakon isklju~enja, do{ao sam pred na{u zaklju~anu svla~ionicu, a nedugo potom stigao je i Osmanagi}. U tim trenucima nije nikoga bilo po- red nas i ne znam zbog ~ega, ali mislim najvi{e zbog straha, on je mene prvi udario i tu je nastala gu`va. Sve to trajalo je nekih 30 sekundi i onda je do{la policija.

ni Osmanagi}. [to se ti~e de{avanja na terenu, Osmanagi} ka`e da je zadovoljan igrom i rezu- ltatom.

- Ipak, ostaje `al zbog pr-

opu{tene prilike da do|emo do trijumfa. Nesvjesno smo se povukli u nadi da }emo tako lak{e sa~uvati svoj gol. Vele` je vi{e sretno, nego spretno sa~uvao bod, jer je, za razliku od doma}ina, to- kom utakmice uputio samo jedan udarac u okvir gola.

- Sudija Jeli} je, bar po

meni, sudio, apsolutno, do- ma}inski. Dosudio je mno- go nepostoje}ih prekr{aja u blizini na{eg gola, sjeckao igru, tako da nam nije do-

Hajrudin [uman, predsjednik Sarajeva

Nekome ne odgovara na{ iskorak u Evropu

^im postigne{ ne{to vi{e, to automatski ne odgovara nekim pojedincima Ko misli dobro klubu, on }e sigurno tra`iti i na}i izlaz

Ko misli dobro klubu, on }e sigurno tra`iti i na}i izlaz [uman: Upravni odbor se ne

[uman: Upravni odbor se ne mo`e popuniti jer nije sazvana Skup{tina

Izborna skup{tina

Postoji li mogu}nost da se ubrzo oja~a, odnosno popuni Uprava Sarajeva?

- Vrata kluba su svakome otvorena. Ko je taj, odnosno ko su ti, koji ho}e da rade u FK Sarajevo, pita se [uman.

- Do Izborne skup{tine, koja }e se odr`ati u dece- mbru, ko god poma`e rad kluba, mo`e se smatrati ~lanom Upravnog odbora. Me|utim, zar nam sad nije bi- tnija tema Klu`, odnosno Evropska liga. Zar ne{to mo`e biti bitnije od toga?

Neredi u lo`i

Kako komentari{ete ne- mile scene u sve~anoj lo`i?

- Nisam vidio {ta se

ta~no dogodilo nakon

me~a, jer sam ve} krenuo ka izlazu, ka`e [uman.

- Kada sam se vratio

sve se smirilo, a sa ruko- vodstvom Vele`a sam bio sve dok nisu oti{li u svla~ionicu.

sebi daju za pravo da su oni bitniji od svega.

Kako na}i izlaz iz sada{nje situacije koja je daleko od do- bre?

- Ko misli dobro klubu, on }e sigurno tra`iti i na}i izlaz. A, ko ne misli, uvijek }e biti kontra svega. Tako je i u gradu, dr`avi. Jer, analizirajte {ta se sve de{avalo nakon na{e veli~anstvene pobjede nad [ve|anima. Je li duel sa Vele`om bio prvi doma}i me~, a onda odmah je do{lo do nereda, za

[.

kraj ka`e [uman. G.

Subotnji praznik fudbala na Ko{evu imao je neslavan

kraj. Incidenti na tribinama,

u sve~noj lo`i, svla~ionici, ali

i oko stadiona, nisu se sti{ali

ni nakon (ne)prespavane no}i. Tim povodom smo ko- ntaktirali predsjednika Sara- jeva Hajrudina [umana.

- Sve to je organizovano

zbog na{ih posljednjih, dobr- ih, rezultata u Evropi, odno- sno protiv kluba. Ne znam ko stoji iza svega toga, ali je o~igledeno da nekome ne odgovara na{ iskorak u Evro-

pi, ka`e [uman. - ^im postigne{ ne{to vi{e, to automatski ne odgo- vara nekim pojedincima.

Ostavke

Navija~i tra`e smjenu Upr- ave.

- Prvo se postavlja pitanje

{ta je Uprava, ko je u njoj i {ta

ona radi?

Klub sa Ko{eva ve} dugo nema Upravu, odnosno Upra- vni odbor.

- Nije da Sarajevo neme

Upravu, tako|er, tu smo Me- nso (Mensud Ba{i}) i ja, ali sada{nju situaciju i omo-

gu}ava to {to Upravni odbor

nema kvoruma. Ipak, Uprava

ne dovodi igra~e, niti igra na terenu. S druge strane, Upravni odbor se ne mo`e popuniti jer nije sazvana Skup{tina. A, ni- ko ne}e da se dobrovoljno ja- vi i u|e u Upravu. I da radi, a ne da bude kooptiran samo radi broja. Tako|er, svi su prestali ra- diti u Upravnom odboru, na- vodno, jer su dali ostavke. Me|utim, postavlja se pitanje kome su dali te ostavke? One se mogu podnijeti samo Skup{tini. Zna~i, mo`emo razgovar- ati samo o neaktivnim ~lanovima Uprave.

Kontra svega

Ipak, u na{im uslovima, gdje nema zakona o privatiza- ciji klubova, sramota je da je- dan klub kao {to je FK Saraje- vo bude na le|ima dva, tri ili ~etiri ~ovjeka?

- To je tako, ali zbog toga su nam se na le|a natovarili njih hiljade. To je to, i svi oni

FleS

- Naprimjer, poku{ali smo anga`ovati

Smajlovi}a iz Zvijezde, ali on je, ipak, oti{ao u Sesvete. Me|utim, postavlja se pitanje ko ga je odvra~ao od dolaska u Sarajevo, jer on nakon uspostavljenog kontakta nije do{ao ni na pregovore, ka`e [uman.

PPrreemmiijjeerr lliiggaa

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

1166

Velimir STOJNI], prvi strateg Borca

2009. 1 1 6 6 Velimir STOJNI], prvi strateg Borca Sa me~a na Bilinom polju: Banjalu~ani

Sa me~a na Bilinom polju: Banjalu~ani su nagra|eni aplauzom objektivne zeni~ke publike

Foto: J. Had`i}

Moramo ~vrsto ostati na zemlji

^elik arhiviran, na redu [iroki Brijeg Sada svi od nas o~ekuju samo pobjede, ka`e Stojni}

B orac je jedini premi-

jerliga{, koji je u pro-

tekla tri kola osovojio

maksimalan broj bo-

dova. Uspjeh je time

zna~ajniji jer su dvije pobjede zabilje`ene u gostima, u La- kta{ima i Zenici. Ispostavilo se da je optimizam pred uta- kmicu sa ^elikom bio opra- vdan. No, Banjalu~ani su se nadali bodu na Bilinom po- lju, a osvojili su sva tri. - Godi svaka pobjeda, a

posebno ona koja je ostvarena protiv, bez dvojbe, kvalite- tnog protivnika kakav je ^elik. Dobro smo odigrali utakmicu, pokazali veliko za- laganje, ali i znanje. U prvom

Stojan Vranje{ se vra}a u Borac

Stojan Vranje{, stariji brat reprezentativca BiH U-21, Ognjena, koji igra u Crvenoj zvezdi, propustio je me~ u Zenici. Naime, on je iznenada dobio poziv Tomska da karijeru nastavi u Rusiji, te je, uz odobrenje kluba, oti{ao na razgovore. Vranje{ je prema oskudnim informacijama ve} odigr- ao probnu utakmicu za Tomsk, ali kona~an dogovor jo{ nije postignut. Prema izvorima bliskim Borcu, njegov odlazak je navodno prolongiran za zimski prelazni rok, a do tada Vranje{ ostaje u mati~nom klubu.

poluvremenu smo uspjeli odoliti naletima Zeni~ana, a u nastavku smo ~ekali i do~eklali svoju priliku, ka`e trener Borca Velimir Stojni},

napominju}i da nema razloga za preveliku euforiju. - Aplauz iz gledali{ta je velika nagrada za nas, odno- sno potvrda da smo dobrom

igrom zaslu`ili uspjeh Trener Borca konstatuje da njegov tim mora ostati ~vrsto na zemlji, jer se samo dobrim igrama i ozbiljnim pristupom svakoj utakmici, mo`e ra~unati na uspjehe. - Za nas je utakmica sa ^elikom arhivirana, vratili smo se normalnom radu i pr- iprema za narednu utakmicu sa [irokobrije`anima. Ve} u nedjelju prije podne imali

Uisti-

smo redovan trening

nu, bit }e to te`ak me~, jer igramo protiv jedne od na- jboljih ekipa u Premijer ligi. Sada svi od nas o~ekuju samo pobjede, dodaje strateg ba- njalu~kih fudbalera. E. G.

Iz na{eg ugla

Iz na{eg ugla

Iz na{eg ugla

Osvje`enja s Neretve i Vrbasa

Vele` i Borac obilje`ili start premijerliga{ke sezone

N edavno je ]irin pomo}nik i trener [irokog Ivica Ba- rbari}, nakon poraza na Grbavici kazao: Nema jake Premijer lige bez jakog @eljezni~ara i Sarajeva. Me|utim, toj konstataciji se mo`e dodati: I bez jake Slobode, ^elika, te Vele`a i Borca, odnosno klubova,

koji dolaze iz najve}ih bh. centara, a koji su nekada `arili i palili eks jugoslavenskom ligom. I dok je Sarajevo osvjetlalo obraz bh. bubamare na evr- opskoj sceni, a @eljezni~ar do`ivljava reanimaciju povra- tkom Amara Osima, dotle su Sloboda i ^elik dosta blijedo startali. Da tuzlanski i zeni~ki crveno-crni sretno i spretno ne osvoji{e po bod na Ko{evu, odnosno u Prijedoru, sada bi cijeloj Premijer ligi gledali u le|a. Ipak, ono {to je barem za sada osvje`ilo start ove sezo- ne jesu sjani rezultati Vele`a i Borca, dva bh. kluba sa izda{nom tradicijom. Na njihovih sedam, odnosno devet bodova, iz prva tri kola, ne mo`e se za`miriti i kad bi se htjelo. Borac i Vele` jednostavno plijene svojim igrama, a do- bar dio zasluga ide na ple}a njihovih trenera, Velimira Sto- jini}a i Abdulaha Ibrakovi}a. Prvi se dokazao kao selektor U-17 reprezentacije BiH, gdje je postigao nekoliko sjajnih rezultata, dok je ovaj drugi pro{le sezone spasio Vele` od ispadanja, iako su svi „ro|ene“ vidjeli da idu niz Neretvu. Mo`da je ovo sjajna prilika i jednih i drugih da se vra- te na velika vrata i da zauzmu pozicije u bh. fudbalu ona- kve kakve i zaslu`uju renome i amblem klubova na njiho-

M. S.

vim prsima.

renome i amblem klubova na njiho- M. S. vim prsima. CRTICE I{tuk: Pali nakon gola Vidno

CRTICE

I{tuk: Pali

nakon gola

Vidno utu~en nakon poraza od

Borca, Ivi I{tuku nije ostalo ni{ta dr- ugo nego da ~estita gostima iz Ba- nja Luke.

- Nismo iskoristili na{e {anse. Nakon primljenog gola nismo

se uspjeli vratiti u igru, jer smo igrali konfuzno. Borac je za- slu`eno pobijedio, ka`e I{tuk.

iz ^elika

Utakmica visokog rizika

Susret ^elika i Borca progla{ena je susretom visokog rizika. Ne zbog straha od sukoba dva suprostavljena tabora, nego kao pouka iz susreta Zeni~ana sa @eljezniu~arem, kada je do{lo do sukoba izme|u doma}ih navija~a i policije. Ipak, ovaj put uzbuna je bila neopravdana. Zeni~ki ljubitelji nogometa su u svom stilu aplauzom ispratili Banjalu~ane i njiho- ve navija~e iz Zenice.

Skinuta suspenzija D`eksonu

Mnogi su se iznenadili kada su u sve~anoj lo`i Bilinog polja

ugledali doju~era{njeg napada~a ^elika, Fila D`ekson, koji je do{ao u pratnji supruge.

- D`eksonu je skinuta suspenzija, rekao nam je Amir D`idi},

~lan rukovodstva ^elika.

M. P.

   
 

Post festum drugog doma}eg poraza Zeni~ana

Sa me~a na Bilinom polju:

Uprava ^elika dala podr{ku

Detaljnija analiza igre Zeni~ana u pauzi prvenstva

I{tuku i igra~ima

^elik u narednom kolu gostuje Slobodi, koja se jo{ uvijek nije oporavila od poraza na Tu{nju kontra Lakta{a

 

I oni najstariji ljubite-

po principu „daj {ta da{„.

je jasno, ili oni trebaju promijeniti svoj odnos prema klubu ili njih tre- ba mijenjati. Djelomi~no svjesni situacije u kojoj se na{ao „ponos grada“, Uprava ^elika je odr`ala vanre- dnu sjednicu. - Rukovodstvo ^elika dalo je podr{ku stru~nom {tabu i igra~ima u daljem radu. Odlu~eno je da se u pauzi prvenstva, nakon pe- tog kola, napravi detaljnija analiza i da se nakon nje povuku potrebni potezi. Uprava ^elika }e biti po-

ja~ana sa novim ~lanom, biv{im igra~em kluba, sa kojim se trebaju obaviti ra- zgovori. Njegova uloga bi trebala biti koordinacija

lji

nogometa u Zenici vje-

I kao logi~an slijed de{avanja dogodili su se @eljezni~ar i Borac. Za- klju~ak nije te{ko izvu}i,

rovatno se ne mogu sjetiti kada su ekipu ^elika gle-

dali u lo{ijem izdanju kao

u

ovoj sezoni. No, kreni-

a to je da ^elik, ne da ni- je ozbiljan kandidat za vrh tabele, nego da je ka- ndidat za ispadanje iz Pr- emijer lige BiH. Odnos ve}ine igra~a i „borbenost“ koji su poka- zali na terenu ne bi zado- volji ni ni`erazredne klu- bove, a sa ugovorima koje su potpisali ne bi se po- stidili ni najja~i igra~i u Premijer ligi BiH. Jedno

 

mo redom. Zeni~ani su u startu krenuli pogre{nim pu- tem. Jer, umjesto da do- govore uslove sa igra~ima, koji }e ostati, te dovedu prava poja~anja i tek onda da se rije{e vi{ka igra~a, Zeni~ani su se do- veli u situaciju da desetak dana prije po~etka prve- nstva dovode novajlije,

izme|u stru~nog {taba i Uprave, saznajemo na Bi-

linom polju. ^elik u narednom ko- lu gostuje Slobodi, koja se jo{ uvijek nije oporavi- la od posljednjeg poraza na Tu{nju kontra La- kta{a. Ukoliko Zeni~ani budu „agilni“ kao i do sa- da, te{ko }e iza}i iz krize, koja ozbiljno potresa

klub.

M. PA[I]

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

1177

Adnan Osmanhod`i}, {ef stru~nog {taba Slobode, izme|u dva kola

Pobjedanad^elikomvra}a

poljuljanosamopouzdanje

Nisam nezadovoljan igrom u Trebinju, ali rezulatom moram biti, ka`e trener Tuzlaka

u tre}oj ovosezonskoj I utakmici, igra~i Slo- bode nisu okusili sla- tst pobjede. Tako je bod iz prvog kola u Sa-

rajevu, ostao sve {to Sloboda ima na svom saldu.

Tuzlaci u Trebinju, gdje nisu uspjeli sru{iti mit o ne- pobjedivosti doma}ina u me|usobnim susretima, pr- ema rije~ima trenera Adna- na Osmanhod`i}a, nisu pru`ili lo{u igru, ali su na kraju, ipak, pora`eni.

- Ako gledamo ove tri

utakmice, ova nam je mo`da bila i najbolja. Doma}inu smo svjesno u nekim situa- cijama prepu{tali inicijati- vu, a onda brzim transfor- macijama poku{avali ugro- ziti gol Leotara. Me|utim, iz dvije prilike, koje smo ta- ko stvorili, nismo uspjeli posti}i gol. Nisam nezeado- voljan igrom, ali rezulattom

moram biti, ka`e Osma- nhod`i}. U odnosu na pro{lu uta- kmicu, mjesto u po~etnoj postavi su izgubili Krasi}, Slomi}, Sarajli} i Muhamed Muji}, koji zbog bolesti nije bio spreman za nastup, a utakmicu su po~eli Okano- vi}, ^ejvanovi}, ]ehaji} i Malki}. Me|utim, ni te pro- mjene nisu donijele rezulta- tski napredak. Ipak, u redo- vima Slobode se nadaju da }e pobjeda nad ^elikom do-

nekle vratiti poljuljano sa- mopozudanje. - Izuzev Borca i Vele`a, niko nije mnogo odmakao. Sve ove stvari koje smo pro- pustili, mogu se nadoknaditi. Idemo utakmicu po utakmi- cu. Sada nam je najva`nije pobjediti ^elik, a do tada }e se u ovoj mladoj ekipi, mno- go toga poslo`iti na bolje, isti~e Osmanhod`i}. N. ].

Tarik Okanovi}: Ponovo u po~etnoj postavi
Tarik
Okanovi}:
Ponovo u
po~etnoj
postavi

Ivica Barbari}, trener kluba sa Pecare

Milan Milanovi}, trener Lakta{a

 

Rano je za zaklju~ke

Ivica Barbari} boriti za vrh tabele.

Ivica Barbari} boriti za vrh tabele.

 

Mo`emo

iznenaditiVele`

Tek je start prvenstva i tabela jo{ uvijek nema neki poseban zna~aj, ka`e Barbari}

Fudbaleri Lakta{a propu- stili su priliku da pobjede Modri~u i tako na najbolji na~in ovjere nedavni uspjeh na Tu{nju. Doma}in tokom susreta, a posebno u prvom poluvremenu, nije iskoristio nekoliko sjajnih prilika da ri- je{i dvojbe o pobjedniku, a u nastavku je Du{ko Staji} jedi- nu {ansu Modri~ana pretvor- io u pogodak za izjedna~enje. - U Tuzli smo sve prilike iskoristili, a ovoga puta od

brojnih samo jednu. Ne mo- gu se po`aliti na slabu igru, ali nam je realizacija bila ve- oma lo{a. Mislim da je presu-

Nogometa{i [irokog Brijega opravdali su ulogu favorita protiv Rudara tako da }e u miru mo}i ~ekati gostovanje kod na startu se- zone odli~nog Borca. Pro- tiv novog premijerliga{a nisu se previ{e iskazali ni igra~i, ali ni gledatelji, tako da }e se utakmica protiv Prijedor~ana pamtiti samo kao ona u kojoj je [iroki Brijeg do{ao do prve pobje- de u prvenstvu.

- Ostvarili smo zacrtani cilj, upisali prva tri boda i to je najva`nije. Igra? Bilo je te{ko o~ekivati neku ve- liku igru, budu}i da smo za protivnika imali disciplini- ranu mom~ad koja se vrlo organizirano branila. Rano smo do{li do prednosti ta- ko da je poslije do{lo do ne`eljenog opu{tanja, izja- vio je Ivica Barbari}, trener [irokog Brijega.

 

Pune tribine

Borac }e vas ugostiti pred praznim tribinama?

- Mo`da neko misli da nam to vi{e odgova- ra, ali ja ne razmi{ljam na takav na~in. Vi{e bih volio da igramo pred punim tribinama u Ba- nja Luci, budu}i da sam mi{ljenja da mojim igra~ima vi{e odgovara takav ambijent. Na Gr- bavici je atmosfera bila odli~na i za takav ambi- jent igra~e ne treba mo- tivirati, govori Barba- ri}.

Vagner Lago Santos, veznjak [irokog Brijega

 

dio psiholo{ki momenat, jer bili smo suvi{e ooptere}eni `eljom da potvrdimo uspjeh iz Tuzle. Gosti su imali sre~e, a na nama je da ponovo u go- stima poku{amo nadoknaditi propu{teno na doma}em ter- enu. Nadam se da mo`emo iznenaditi i Vele`, rekao je Milan Milanovi}, trener La-

kta{a.

E. G.

Ne smijemo gubiti bodove na Pecari

Pobjedu u utakmici protiv Rudara [irokom Brijegu

[irokom Brijegu je mjesto u vrhu?

- Na{e ambicije su po- znate i od toga ne bje`imo, ali ne gledamo previ{e una- prijed. Idemo od utakmice do utakmice, tako da smo sada u potpunosti koncentr- irani na prvu sljede}u, za- vr{io je Barbari}. M. P.

je

donio Wagner Lago Santos, Brazilac kojem je ovo ve}

Tabela ima dosta zani- mljiv izgled?

- Tek je start prvenstva i tabela jo{ uvijek nema neki poseban zna~aj. Nakon ne- potpuna tri kola je nemo- gu}e donositi zaklju~ke. Treba pri~ekati nekih dese- tak kola nakon kojih }e se mo}i re}i ne{to vi{e, bu- du}i da }e se tek tada mo}i zaklju~iti koji klubovi }e se

peta sezona u dresu kluba s Pecare. Ve} dugo je u Pre- mijer ligi, tako da je svjestan da svaka doma}a pobjeda ima istu vrijednost. - Na{e ambicije su borba za sami vrh tabele, a ako

`elimo ostvariti zacrtane ciljeve onda ne smijemo gubi-

ti

bodove pred doma}im navija~ima. Protiv Rudara smo

 

U

trenutak, bar za Modri~ane. Staji} je izveo slobodan

25. minuti me~e u Lakta{ima dogodio se sporni

 

FleS

 

do{li do prva tri, ali nadam se da je to samo po~etak ni- za. Prevagu }e napraviti bodovi s gostovanja, a na Grba- vici smo, usprkos porazu, pokazali da }emo ove sezone

gostima igrati puno bolje nego pro{le, izjavio je Va-

u

udarac, te uposlio Bogi~evi}a, koji Ba{u. No, glavni sudac, na asistenciju

je savladao pomo}nika, ozna~io je da se Bogi~evi} na-

lazio u ofsajdu. Gosti su `u~no reagovali, Bogi~evi} je dobio `uti, a trener Mo- dri~ana Zoran ]urguz crveni karton.

-

U teren sam u{ao sa namjerom da smirim starasti. Nisam razmi{ljao o mogu}oj

 

gner.

M. P.

kazni, ali to se dogodilo. @ao mi je {to do kraja utakmice nisam ostao na klupi, a osvojeni bod donekle je utjeha, ka`e ]urguz.

Crveno i crno
Crveno
i crno

Jogun~i}

na Tu{nju

Uprava Slobode je postigla dogovor sa Samirom Jo- gun~i}em, koji je nakon odlaska sa Tu{nja igrao u nekoliko klubo- va iz BiH i Hrtvatske. Jogun~i} od srijede trenira sa ekipom ~eka regulisanje svog stausa u NSBiH.

Me{anovi}:

Pobjeda imperativ

Sli~no kao i trener Osma- nhod`i}, i Enes Me{anovi}, novi- stari sportski direktor Slobode, nije nezadovoljan igrom u Trebi-

nju. - Nisu nam dva puta {utnuli na gol, ali smo, ipak, pora`eni. Ima nekih mjesta u ekipi, na koji- ma }emo se u narednim danima poku{ati poja~ati. Me|utim, iako ne uspijemo, pobjeda protiv ^elika je imperativ, a nakon toga ekipi }e biti dosta lak{e igrati, isti~e Me{anovi}.

]ehaji} opravdao povjerenje

Iako je jo{ uvijek rano govo- riti o tome ko je od devet novopr- ido{lih igra~a uspio oprvadati epitet poja~anja, ne mo`emo se oteti utisku da je to definitivno Admir ]ehaji}, koji je stigao iz mioni~kog Omladinca. Protiv Lakta{a, iako je igrao samo drugo poluvrijeme, jedini je zaslu`io prolaznu ocjenu, a do- bru partiju pru`io je i Trebinju.

Pet utakmica bez pobjede

Kada se gledaju odigrane utakmicu u prvenstvu i Kupu BiH,

Sloboda posljednjih pet susreta nije okusila slast pobjede. Pored prve tri utakmice u ovom prve- nstvu, Tuzlaci nisu pobjedili niti u posljednje dvije utakmice u pro{loj sezoni, kada su pora`eni od Slavije u finalu Kupa (2:0) i Lakta{a u posljednjoj utakmici prvenstva (1:0). Posljednju pobjedu Sloboda je upisala 16. maja kada je na Tu{nju savladali Modri~u (3:0). ^elik, koji na Tu{nju gostuje nar- ednog vikenda, idealna je {ansa

za prekid crne serije.

N. ].

PPrreemmiijjeerr lliiggaa

avaz/sport/ Sarajevo,

utorak, 18. avgust/kolovoz 2009.

1188

Dragan JOVI], {ef stru~nog {taba Zrinjskog

Na{ napad je sterilan

Niti treba, niti `elim tra`iti alibi, ali pogled na listu ozlije|enih jasno otkriva koji igra~i nam nedostaju, ka`e Jovi}

A ktuelni prvak BiH

ni nakon tri uta-

kmice u novoj sezo-

ni ne zna za pobje-

du. Nakon dva veza-

na gostovanja kod Zvijezde (0:2) i Travnika (3:3) gdje su Mostarci osvojili samo je- dan bod, u prvenstvenoj pr- emijeri pred doma}im navi- ja~ima Zrinjski nije uspio pobijediti ni Slaviju koja je Pod Bijelim brijegom uspje- la sa~uvati svoju mre`u.