You are on page 1of 40

www.avaz.

ba
www.avaz.ba 40 din, 6 kn
Premijer

Sport
www.avaz.ba
1KM
avaz liga BiH

[ampion
na Grbavici,
Prvi bh. sportski list Broj 1412 Sarajevo, petak, 21. avgust/kolovoz 2009. ^elik u Tuzli
Elvir Rahimi} spreman za kvalifikacije Miralem Pjani} nakon gola u Ligi prvaka Branislav Berjan, biv{i igra~ @elje
Sanirao sam Pravi sam Me~evi sa Sarajevom
povredu mi{i}a nasljednik @uninja su vi{e od derbija

Alen [koro, igra~ Sarajeva

Sanel
Bh. selektor danas (petak) objavljuje
spisak za Ermeniju i Tursku

Bla`evi}evi
JAHI], ratnici

0 010000 014129
Vra}am
bh. reprezentativac, za Mundijal se u tim
na putu za
Englesku

Hal bli`i od
Vigana Sanel Jahi}:
U o~ekivanju
prelaska na
Ostrvo
Aktuelno avaz/sport/ Sarajevo,
petak 21. avgust/kolovoz 2009. 2
Miralem Pjani}, strijelac za Lion u pretkolu Lige prvaka

Pravi sam
nasljednik
@uninja
Imao osje}aj da }e zabiti gol Benzema iz
Reala mu prvi ~estitao Miralem Pjani}: Trenutak kada posti`e vode}i gol
Miralem Pjani}, repre- - Kako kada. Bit }u iskr- prvaka. Ermin Zec zavr{io u bolesni~koj postelji
zentativac BiH i ~lan Liona Armenija en I kazati da sam dosta to- - Razbili smo viceprva-
u me~u protiv Andrelehta
pokazao je za{to slovi kao
jedan od najboljih mladih
igra~a na Svijetu.
mora pasti
Miralem je standardni
ga nau~io od biv{eg sai-
gra~a @uninja, ~iji sam po-
stao pravi nasljednik.
 Za{to niste izveli udarac
ke Belgije. Imamo, veliku
prednost i revan{ u Briselu
bi trebao biti samo forma-
lnost.
Volio bih igrati u
Maks Bundesligi
Na{ internacionalac je ~lan na{e najbolje selekci- sa bijele ta~ke?
na samom otvaranju uta- je. Ve} u subotu Vas ~eka
- Bilo bi puno. Ja sam i te{ko gostovanje kod Oksera.
kmice iz slobodnog udarca - Pred nama su na-
ovako zadovoljan.
postigao prelijep pogodak. jva`niji susreti u ovim - Idemo na pobjedu. Ne
- Imao sam osje}aj da }u kvalifikacijama. Jedno- Ko Vam je prvi ~estitao smijemo dozvoliti da nam
zabiti gol. Iako sam na- stavno, moramo u Jereva- poslije utakmice? Bordo i Marsej pobjegnu.
jmla|i u ekipi saigra~i su nu igrati na pobjedu. Ar- - Moj nekada{nji saigra~ Oni }e ove sezone biti na{i
^ekam ishod dogovora izme|u dva kluba
mi dozvolili da izvedem menija mora pasti, kako Benzema iz Real Madrida. konkurenti za naslov prva- - ka`e povremeni bh. reprezentativac
slobodan udarac, a dalji sce- bi u miru do~ekali Tur- Sa njim se ~ujem skoro sva- ka - kazao je Miralem Pja-
nario znate. ki dan. ni}, momak pred kojim je
sku na prepunom Bili-
 Vje`bate li na treningu nom Polju - ka`e Pjani}. Lion je vizirao vizu za velika karijera.
izvo|enje slobodnih udaraca? ulazak u grupnu fazu Lige Z. ]OROVI]

Enver Lugu{i}, trener golmana u kineskom [angaju

Je{i} me zove u Tripoli


U Kini sam daleko od porodice i volio bih biti bli`e Bosni -
ka`e trener golmana u na{oj reprezentaciji
Enver Lugu{i} je dobio odli~nu po-
nudu iz Libije, nakon {to je u [angaju
odli~nim trenerskim sposobnostima
otvorio vrata mnogih svjetskih klubo-
va. U Tripoli ga zove Miodrag Je{i},
biv{i igra~ beogradskog Partizana koji
je trenutno trener u libijskom klubu.
Je{i} i Lugu{i} su zajedno radili u
Iranu ([irin Faraz). Ostvarili su
odli~nu saradnju. Putevi su im se ra-
zi{li. Je{i} je oti{ao u Tripoli, a Lugu{i}
u Kinu. Sada je trener u [angaju.
- Je{i} me svaki dan zove. Klub u Ermin Zec: ^ekam da se jave ~elnici Salcburga
kojem radi dr`i sin Moamera el Gada- Ermin Zec, povremeni da{njeg kluba. O~ekujem
fija, Saif al-Islam. Je{i} me zove da reprezentativac BiH i ~lan da do|e do dogovora, kako
odmah do|em. Libijci mi nude ugo- hrvatskog prvoliga{a bi napokon karijeru nasta-
[ibenika zaista u poslje- vio van granica Hrvatske.
vor na dvije godine - ka`e Lugu{i}. dnje vrijeme nema sre}e. Mada i ako ostanem ne}e
Biv{i ~uvar mre`e Sarajeva ka`e da Tako se trenutno Er- biti tragedija. Mada bih za-
je u Kini odvojen od porodice i da bi u min nalazi na po{tedi, jer ista volio igrati u Maks Bu-
ima povi{enu temparaturu. ndesligi i biti saigra~
Tripoliju bio bli`i ku}i. Supruga u Sa- - Ako ne ozdravim Admira Vladavi}a.
rajevu ima odli~an posao, ma djeca mu ne}u konkurisati za me~ Posljednjih dana se go-
idu u {kolu. protiv Intera u Zapre{i}u. vorilo i o njegovom tra-
- U Kini sam daleko od porodice. Potom se Ermin osvr- nsferu u Dinamo.
Enver nuo na de{avanja vezana - To je kratko trajalo. Mi-
Ne mogu me posjetiti. Mogu do}i na Lugu{i}: oko njegovog odlaska iz slim da od toga nema ni{ta.
sedam dana, ali to je kratko i veliki su Libijci mu [ibenika. Kako stvari stoje do 31.
tro{kovi putovanja. Zato mi se i ide iz nude ugovor - ^ekam da se ~elnici avgusta }u biti u neizvjesno-
na dvije Salcburga jave i sjednu za sti, gdje }u karijeru nastaviti
[angaja - kazao je Lugu{i}. A. S. godine stol sa ~elnicima mog sa- - kazao je Ermin Zec. Z. ].
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 3
Bh. selektor danas (petak, 11 sati) objavljuje spisak za naredne kvalifikacijske me~eve za Mundijal

Ko su ]irini ratnici
za Ermeniju i Tursku?
Najve}i dobitak u odnosu na posljednja dva kvalifikacijska me~a sa Belgijom je odli~na forma Miralema Pjani}a
 Misimovi} ne igra protiv Ermenije, sigurno na spisku za Tursku
a muci se poznaju je, tri koje mogu osjetno

N Mogu}i
junaci. Muka nas poja~ati konkurenciju za
je nakon Irana za- prvi tim i dva va`na susreta
desilo i to te{ka, a
na{ junak je sele-
u nastavku kvalifikacija.
U prvom redu mislimo kandidati
ktor Miroslav Bla`evi}, ko- na povratak povrije|enog Na na{em spisku su 23
ji sa objavljivanjem spiska Zlatana Muslimovi}a, a u potencijalna kandidata za
za me~eve sa Ermenijom i konkurenciju se mogu uba- duele sa Ermenijom i Tur-
Turskom mora rije{iti eni- citi i oporavljeni Marko To- skom.
gmu „ratnika za Mundijal“. pi}, te Admir Vladavi}. Si- Golmani: Nemanja Su-
Dilema ima mnogo. Po- gurno je da }emo u Erme- pi}, Asmir Begovi}.
sebno nakon slabe zavr{ni- niji biti bez „po`utjelog“ Obrana: Emir Spahi},
ce me~a sa Iranom na Zvjezdana Misimovi}a, ko- Safet Nadarevi}, Ivan Ra-
Ko{evu koja je donijela ji }e, opet, biti u kombina- delji}, Dario Damjanovi},
Bla`evi}u samo nove pro- ciji za duel sa Turskom u Sanel Jahi}, Damir Mir-
bleme. Zenici. vi}, Adnan Mravac, Boris
U kombinaciji za oba Pand`a.
Siroma{na lepeza me~a bit }e i oporavljeni
Elvir Rahimi}. Bla`evi} }e
Vezni red: Senijad
Ibri~i}, Samir Muratovi},
Siroma{na lepeza kvali- uputiti poziv i golmanu Elvir Rahimi}, Semir
tetnih igra~a navodi na engleskog Portsmuta, [tili}, Sejad Salihovi},
~injenicu da Bla`evi} nema Asmiru Begovi}u, oko ko- Miralem Pjani}, Zlatan
mnogo alternativa. Tek dvi- jeg bi do me~a u Ermeniji Bajramovi}, Zvjezdan Mi-
simovi} (samo za Tursku).
Napad: Edin D`eko,
Dvije pobjede vrijedne 10 miliona eura Miroslav Bla`evi}: Uvjeren u dobre rezultate
Zlatan Muslimovi}, Adm-
ir Vladavi}, Vedad Ibi{-
Nogometni Savez Bosne i Hercegovine mogao bi zara- evi}, Marko Topi}.
diti skoro 10 miliona eura ukoliko se na{a reprezentacija 4. septembra trebale biti na i gola u Ligi prvaka me~ u Jerevanu.
plasira na Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi 2010. godine! otklonjene sve dileme u ve- Andrlehtu, mogao biti na{ - Sa tri boda protiv Er-
st. Oni vi{e i nisu va`ni.
FIFA }e odluku o nagradnom fondu za Mundijal do- zi nastupa za BiH. najve}i adut za Jerevan. Po- menije sve }e biti lak{e -
Va`na je Ermenija i na{a po-
nijeti u junu naredne godine, ali pretpostavlja se }e prvi - Sve }e sa Begovi}em bi- sebno {to ne}e mo}i igrati kazao je Bla`evi}.
bjeda - kazao je Bla`evi}.
preliminarni podaci biti poznati po zavr{etku kvalifika- ti rije{eno do me~a sa Erme- Misimovi}. Uvjereni smo da }e
Koji su igra~i pro{lost, a
cija krajem ove godine. nijom - kazao je Bla`evi}. Bla`evi} napraviti tim koji
koji budu}nost na{eg nogo-
Prema nezvani~nim procjenama, Svjetska nogometna
federacija (FIFA) nagradit }e svaku od 32 selekcije
Ako ima i dobrih vijesti
onda je to - Miralem Pja-
Va`na Ermenija je u stanju rutinski rije{iti
dva naredna susreta. Na- meta, saznat }emo danas
ni}. Najve}i dobitak u Selektor je optimista. I kon Irana bio je vidno zabr- (petak) u 11 sati kada je se-
u~esnice Mundijala sa oko ~etiri miliona eura. mi smo, jer se ne trebamo
Ostatak novca nacionalne asocijacije trebale bi dobiti odnosu na posljednja dva inut, razo~aran {to su ga lektor Bla`evi} najavio ko-
kvalifikacijska me~a sa Be- brinuti jedne Ermenije, ko- pojedinci izdali kada je na- nferenciju za novinare po-
prodajom ulaznica i kroz nove sponzorske ugovore. ju smo bez problema dobili
Dvije naredne pobjede bi tako bile vrijedne skoro 10 lgijom je odli~na forma ve- jvi{e trebalo da doka`u kva- vodom objavljivanja spisak
ziste Liona. On bi nakon u Zenici. Bla`evi} i sam litet za dr`avni dres. za me~eve sa Ermenijom i
miliona eura. ka`e da je za nas najva`niji
dvije asistencije protiv Ira- - Neki su za mene pro{lo- Turskom. A. S.

Sanel Jahi} na

Hal bli`i od Vigana


Ono {to smo pisali protekle sedmi-
ce, ovoga vikenda bi kona~no moglo da
Kostatinos Georgopalis, menad`er iz
Gr~ke koji vodi pregovore izme|u so-
igrao u Las Palmasu. Kada je Upravi
kluba rekao da mu je potreban stoper,
pregovorima
u Engleskoj
Du{ko Bajevi} svim silama `eli bh.
igra~a u AEK-u Za usluge bh. igra~a
dobije svoj kona~an epilog. Bosansko- lunskog i engleskog tima, ali i dodao da odmah je svoje skaute uputio prema
postoje interesi nekoliko velikih evro-
hercegova~ki reprezentativac gotovo si-
gurno karijeru nastavlja u engleskom pskih imena.
Solunu. Skauti su ga posmatrali na
me~evima sa Barijem i Livornom, gdje
zainteresovani jo{ Galatasaraj i Lacio
Premijer{ipu. Pored Vigana na{eg inte- - Vigan ko~i transfer. Ne `ele upla- su bili veoma zadovoljni njegovim igr-
titi cifru koju Aris tra`i za Sanela. Por- ama - istakao je Georgopa-
rnacionalca u svojim redovima `ele vi- ed ovoga imamo jednu veoma prima-
djeti i ~elnici Hal sitija. lis.
mljivu ponudu od Hal Sitija. Ta soluci-
Nakon {to su na{eg univerzalca po- ja je ~ak i bli`a od Vigana. Oni su spre-
smatrali na nekoliko utakmica u dresu
reprezentacije i gr~kog Arisa, ~elnici
mni platiti Arisu koliko je potrebno,
kako bi zadr`ali bh. igra~a. Konstantno
Gol u Belgiji
engleskog Vigana `ele Jahi}a u svojim smo u pregovorima sa englezima i sve Engleski mediji su ve}
objavili da Sanel trenira sa
redovima. Sanel je ve} na pregovorima
na otoku, ali jo{ uvijek nije izvjesno da-
bi se trebalo znati do kraja dana{njeg
dana (petak).
Pored ponuda iz Engleske tako|er
Hal sitijem, te da je veoma blizu potpi-
sa.
Drugi put
li }e obu}i plavo-bijeli dres ili }e nekog
drugog premijerliga{a. je jo{ uvijek aktuelna ponuda Galata-
saraja. Sanel je ~ak i bio blizu potpisa,
- Sanel jahi}, bosanskohercego-
va~ki reprezentativac mo`e igrati kao
Sanel Jahi}:
u Engleskoj
ali je Rajkard tra`io da du`e vrijeme defanzivni vezni ili kao {toper, {to bi Sanelu Jahi}u se ne}e biti
Vigan ko~i prate bh. igra~a. Tako|er i Lacio je
bio zainteresovan. Pored ovoga i
bilo od velike koristi za Hal. Bosanac,
koji je ro|en u Francuskoj, protekle
Blizu najja~e
svijetske lige
te{ko naviknuti na fini engle-
- Postoje dvije opcije, Vigan i Hal, ski travnjak. Prije sedam godi-
tako da je izvjezno da }u ostati u Pre- AEK iz Atine poku{ava da anga`uje dvije sezone nastupao je za Aris, gdje je
Jahi}a. Bajevi} ga svim silama `eli u sakupio 32 nastupa, a prije toga je u dr- na Jahi} je sa @eljezni~arom
mijer ligi. Sve }e se znati do kraja ove igrao na St. \ejms Parku pro-
sedmice. Zadnja informacija koju sam svom timu - kazao nam je menad`er esu @eljezni~ara bio najbolji strijelac
ja dobio jeste da iz Vigana prave pro- Arisa. bh. lige. Standardan je reprezentativac tiv Njukastla, i upravo na toj
blem oko pla}anja - javio nam se na{ re- Kako nam je Georgopalis rekao, BiH, te je u pobjedu njegove repreze- utakmici, tada mladi repreze-
prezentativac sa aerodroma u Londo- Roberto Martinez, menad`er Vigana od ntacije nad Belgijom bio strijelac je- ntativac, bio je jedan od najbo-
nu. ranije zna za Jahi}a. dnog gola - stoji na engleskim internet
- Martinez je Jahi}a uo~io jo{ dok je
rbenijih igra~a u plavom timu.
Ovu informaciju nam je potvrdio i portalima. M. TRBONJA
Aktuelno avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 4
Elvir Rahimi}, reprezentativac BiH i ~lan CSKA iz Moskve Liga
prvaka

Sanirao sam
 Uskoro ekipu
iz Moskve
~ekaju nastupi
u Ligi prvaka.
- To je ono {to
nas sve u klu-
bu raduje. Je-
dva ~ekamo
me~eve protiv
evropskih veli-

povredu
kana. Valjda
}emo imati i
sre}e prilikom
`rijeba, jer vo-
lio bih da
izbjegnemo
Barselonu, Re-
al, Inter,
^elzi... - rije~i
su Rahimi}a.

mi{i}a
Osje}a se odli~no Me~ protiv Armenije je za nas najv`aniji
u dosada{njem dijelu kvalifikacija - ka`e Rahimi}
lvir Rahimi}, repreze- Kada Vas mo`emo vidjeti tnjak.

E
ntativac BiH i ~lan na terenu? Himki se nalazi u te{koj si-
CSKA iz Moskve u - Veoma brzo. Osje}am tuaciji, jer su prikovani za
posljednje vrijeme za- se odli~no. samo dno tabele.
ista nema sre}e sa Ho}ete li konkurisati za - Borit }e se za opstanak.
ozljedama. Ipak, Elvir nam mjesto u timu u narednom pr- Volio bih zbog na{ih igra~a
se iz Moskve javio sa dobr- venstvenom kolu? da ostanu, ali zaista im ne}e
im vijestima. - Najvjerovatnije }u biti biti lako.
- Sanirao sam povredu na klupi. Mo`da i dobijem CSKA ve} zaostaje za Ru-
mi{i}a, zbog ~ega sam jedno vr- {ansu. Na{ naredni rival je binom na prvenstvenoj tabeli.
ijeme bio van stroja. Ve} sam i Himki za koji igraju Vule - Jo{ ni{ta nije gotovo. U mi-
po~eo trenirati sa ekipom. Trivunovi} i Dragan Bla- Elvir Rahimi}: Po~eo trenirati sa ekipom
nusu smo od sedam bodova, ali
ima jo{ dosta da se igra. Mada je cijama. Va`nija od susreta
istina da ove sezone igramo sla- protiv Turske. To ka`em, jer
Ivan Radelji} potpisao za turski Gen~lerbirlid`i bo, a uz to ~elnici kluba su ne- znam da nam ne}e biti ni-
davno prodali Jurija @irkova u malo lako. Uz to u timu

Tomas Dol je tra`io da do|em


^elzi. S druge strane klub `eli zbog `utih kartona ne}e biti
da napusti i Brazilac Vagner ko- Zvjezdana Misimovi}a.
ji `eli napustiti Rusiju. Selektor Bla`evi} jedva ~eka
 Bli`i se utakmica protiv Va{ povratak u dr`avni tim.
Debituje u subotu protiv Be{ikta{a Potpisao ugovor na tri godine Armenije u Jerevanu. Va{ ko-
mentar?
- Ako budem sto posto spr-
eman, onda }u igrati. To zna i
- To je za nas najva`nija na{ selektor - istakao je Elvir
Jo{ jedan bh. repreze- raspada „ljubavi“. Nijemci utakmica u ovim kvalifika- Rahimi}. Z. ]OROVI]
ntativac kona~no ima klub. su mu davali dosta manju
Ivan Radelji} je potpisao za pla}u, Radelji} je `elio da
Gen~lerbirlid`i i u nasta- ide...
vku karijere branit }e boje - Kona~no sam uspio
turskog prvoliga{a iz na}i klub. Za pet minuta
Ankare. sam se dogovorio sa
~elnicima turskog prvoli-
Brzi dogovor ga{a. O~ekivao sam da }e
pregovori biti zategnuti, da
GRIV SPORT d.o.o. MOSTAR
Radelji} je pro{le sezo- }e sve trajati najmanje se- e-mail adresa:
ne igrao u njema~kog Ko- dam dana. Iznenadio sam legea.bih@tel.net.ba
tbusu, ali nakon ispadanja kako smo sve brzo dogovo-
iz Bundes lige, do{lo je do rili - ka`e Radelji}. Tel/fax: 036/347-337

Radelji}: Igrao protiv Turske, sada u Turskoj


Ugovor je potpisao na ^elnici Kotbusa su tra`ili
tri godine. U timu iz Anka- preko miliona eura od{tete.
re ostat }e najmanje dvije Sada su se dogovorili za
godine, nakon ~ega }e se manji iznos - rije~i su Ra-
razgovarati o nastavku sar- delji}a.
adnje za jo{ jednu.
- Klub ima fantasti~ne
uslove. Kamp za treniranje
Dva remija
Ivan Radelji} na predstavljanju u novom klubu je kao onaj Milanov u Mi- Gen~lerbirlid`i je u pr-
lanelu. Uslovi su fanta- va dva kola remizirao. Pro-
sti~ni. I ekipa je dobra - tiv Ankaraspora u pro{lom
@ao mi je poraza od Irana ka`e Radelji}. kolu u gostima primili su
Bh. reprezentativac je gol u 90. minuti.
Radelji} je u me~u sa Iranom u{ao u fini{u susreta, - Debitirao }u vjerova-
kada je ve} susret krenuo nizbrdo. Bio je tu`an nakon bio `elja trenera Tomasa
me~a. Dola (Thomas Doll). Dol tno kod ku}e u subotu pro-
- Krivo mi je {to je sve ovako ispalo. Izgubili smo je gledao Radelji}a u nje- tiv Be{ikta{a. Tako mi je
konce u igri, {to su Iranci iskorstili i porazili nas. @ao ma~kom {ampionatu dok Dol kazao na dolasku. Ako
mi je navija~a, a nadam se da }emo iz poraza izvu}i do- je bio na klupi Borusije iz to propadne, onda sam si-
Dortmunda. gurno starter protiv
bre pouke za budu}nost - ka`e Radelji} koji je uvjeren
da }e se BiH plasirati u bara`. - Jo{ pro{le godine je Ka{impa{e u gostima - ka-
tra`io da do|em u Gen~ler. zao je Radelji}. A. S.
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 5
Zvjezdan Misimovi} nije zabrinut nakon poraza od Irana

Nismo mi za prijateljske
susrete!
Ne volimo susrete u kojima se ne
osvajaju bodovi - ka`e Misimovi}
 U nedjelju protiv Hamburga
 Trener Veh je zadao tempo
kao {to je bio i Magat
vjezdan Misimovi} `elim igrati selja~ke utakmi- mo mi igru za njih. To smo i - Dovoljno nezgodni da

Z
nije igrao protiv Ira- ce. Sada }e i Iran zasigurno u Istanbulu pokazali, ali ni- zaostatak od ~etiri boda nado-
na i zbog toga smo donijeti jednu dozu ozbi- smo ni bili miljenici sre}e. knade u tri kola. Bojim se nji-
izgubili. To su bile ri- ljnosti. Vjerovatno smo se hove serije. A da bi ih zausta-
je~i na{ih reprezenta-
tivaca koji su poraz u poslje-
malo uspavali, a svi znamo
{ta nam zna~i duel u Jereva-
Sa Volfsburgom vili moramo i mi pobje|ivati.
 HSV je u nedjelju rival za
dnjim minutama okrenuli nu. sve planski pravi primjer provjere {ampi-
na {alu, iako je bilo vi{e ne- Kako do tri boda? onskih ambicija?
 Sa Volfsburgom Vam
go vidljivo da bi „poklonili“ - Kao i do sada. Napa- - Dobro je da se me~ igra
odli~no ide?
sve pobjede samo da su po- dom i golovima. Me|u tri u nedjelju. Umorni smo ma-
bijedili. - [to smo planirali, to
smo najefeikasnije repreze- smo i ostvarili. Dva susreta, lo. osjetilo se to na prijate-
Dok smo se na Ko{evu ntacije u Evropi. Zar se tre- ljskom me~u koji smo igrali
znojili u posljednjim trenu- {est bodova. Rekao bih start
bamo pribojavati me~a sa iz snova, iako je prvenstvo u srijedu. Pripreme su bile
cima susreta sa Iranom, Mi- Ermenijom? Ja se ne bojim. duge. Trener Armin Veh je
simovi} se preznojavao uz tek po~elo.
 Zbog `utih kartona }e igr- zadao jak tempo. @eli ostavi-
kompujter gdje je posre- Bajern ve} zaostaje? ti utisak kao {to ga je imao
dstvom interneta pratio kre- ati bez Vas?
tanje rezultata sarajevskog - Zna to dobro selektor
susreta.
- Jo{ ranije sam kazao da
Bla`evi} i vjerujem da ve}
tra`i rje{enja. Ne `elim su- Berluskoni jo{ `ali za D`ekom
na{a reprezentacija nije za gerisati selektoru, ali koliko Kada nam nije do{ao Edin D`eko, onda neka Rona-
prijateljske susrete. To sam sam pro~itao Miralem Pja- ldinjo (Ronaldinho) igra u napadu.
govorio nakon Rijeke i ni} je idealno rje{enje. To je rekao Silvio Berluskoni (Berlusconi), vlasnik
me~a na Kantridi, pa i one Turska opasno prijeti? italijanskog Milana koji je kategori~ki zapovijedio trene-
sramne igre sa Omanom u ru Leondardu da svog sunarodnjaka Ronaldinja gurne u
- Opasni su. Nisu bez ra-
Kanu. Nismo mi za susrete vrh napada. Italijanski premijer je dodao da je njegovo
zloga stigli do polufinala
u kojima se ne osvajaju bo- „nare|enje“ - imperativ.
Evropskog prvenstva. Ima-
dovi - ka`e Misimovi}. Nakon susreta protiv Juventusa u finalu turnira
Lui|i Berluskoni (Luigi Be-
rlusconi=) kojeg je Milan
Dobre {kole dobio tek na jedanaesterce,
 Ipak smo sa „tri boda“ pr- Silvio je kazao da njegov
otiv Irana mogli napredovati omiljeni Brazilac ne poka-
na FIFA rang listi? zuje svu svoju rasko{ talenta
- Na{e mjesto u bara`u kada igra u sredini terena.
ne}e biti upitno ako ga izbo- - On mora biti igra~ {e-
rimo. Bit }emo sigurno snaesterca, to je imperativ -
me|u osam reprezentacija rekao je predsjednik Berlu-
od devet drugoplasiranih. skoni, koji je uvjeren da, na-
Nama je va`no da budemo kon odlaska Kake i ne mo-
samo drugi, a to }emo sigur- gu}nosti anga`ovanja Edina
no biti. D`eke, poziciju vo|e mo-
m~adi mora preuzeti Rona- Zvjezdan Misimovi}: Uvjeren da }e Bla`evi} u Jerevanu
 Susret od Irana je otkrio
niz slabosti?
ldinjo kako bi Milan odveo na}i dobitnu kombinaciju
na vrh Italije i Evrope.
- Svaki me~ donosi ne{to Feliks Magat (Felix Magath). Nema vi{e Ivice Oli}a da nas
novo. Rijeka je bila dobra U prva dva kola napravio je zavije u crno, ali Petri} i Berg
{kola pred Belgiju. Poslije Berluskoni: Ronaldinja odli~an posao. Seriju mora- znaju biti jako nezgodni - ka-
Omana sam gun|ao da ne prebacio u vrh napada mo nastaviti protiv HSV-a. zao je Misimovi}. A. S.

Vedad Ibi{evi} danas (petak) predvodi Hofenhajm protiv [alkea

Golgeter
na ~ekanju
Protiv Bajerna asistirao, jo{ ~eka na prvjenac u novoj sezoni
Hofenhajm jo{ ~eka prvu pobjedu, a Ve- platiti ceh. Radili smo proteklih dana vi{e
dad Ibi{evi} prvi gol u novoj sezoni Bundes nego ina~e - ka`e Ibi{evi}, koji je u Leverku-
lige. Nova prilika je ve} danas (petak) kada zenu vodio rovovsku borbu za finskim repr-
na Rajn-Nekar stadionu u Sinshajmu gostu- ezentativcem u redovima Bajera, Sami Hipi-
je [alke predvo|en Feliksom Magatom jom (Hyypia).
(Felix Magath). Bh. reprezentativac je bio golgeter prvog
Ovo je uz duel Volfsburga i HSV-a jedan dijela pro{log {ampionata Bundes lige. U 17
od derbija tre}eg kola njema~kog {ampiona- susreta postigao je 18 golova. Na priprema-
ta. Ibi{evi} u novoj sezoni jo{ nije postigao ma je dr`ao odli~an prosjek. Zabio je gol
niti jedan gol. U me~u sa Bajernom je upi- gr~kom Panatenaikosu.
sao asistenciju, kada je odli~no dodavanje u - Mo`da je vrijeme da i mene krene. Igr-
izjedna~enje pretvorio Obasi. am dobro, zadovoljan sam. Volio bih posti}i
- Igramo dobro, ali nemamo sre}e. U Le- gol, ali me to toliko ne brine koliku imam
verkuzenu smo nesretno pora`eni. Sa Bajer- `elju da Hofenhajmu kona~no krene - kazao
nom smo bili bli`i pobjedi. [alke bi trebao je Ibi{evi}. A. S. Ibi{evi} u duelu sa Sami Hipijom iz Bajera
Aktuelno avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 6

Intervju
Branislav BERJAN biv{i igra~
@eljezni~ara

Me~evi sa Sarajevom K}erka Andrea


talentovana
teniserka
- Osim sina Borisa
imam i k}erkicu

su bili vi{e od derbija


Andreu. Ima 12 godi-
na i jedna je od boljih
teniserki u BiH. Teni-
som se po~ela baviti u
~etvrtoj godini. Veliki
je talenat i mnogi joj
predvi|aju vrhunsku
karijeru. Vidjet }emo
{ta }e od svega biti -
Samo sedam dana prije nego {to }u prije}i u @eljezni~ar, na trening Igmana su do{li ~elnici Sarajeva rije~i su Berjana.

i govorili o mom prelasku na Ko{evu - prisje}a se Berjan @eli da zavr{i Profi licencu za
trenera i o~ekuje plasman BiH na Mundijal u Ju`nu Afriku @eljina
„Zlatna


Razgovarao:
S Almir SOKOLOVI]
Mo`da bih izdvojio pobjedu na
Grbavici od 4:1, kada je Paprica generacija“
- Najvi{e `alim {to
im @eljezni~ara iz
postigao tri gola. U 16 odigranih se nismo plasirali u fi-

T
80-tih godina nije se susreta sa Sarajevom, samo sam jedan izgu- nale Kupa UEFA i
mogao zamisliti bez bio i to na Ko{evu sa 1:2 kada su strijelci za igrali protiv Reala iz
Branislava Berjana. Sarajevo bili pokojni Vidovi} i Su{i}. Na{a Madrida. Taj Video-
Jedan od najboljih ton iz 1985. }u vje~no
desnih bekova toga vreme- generacija je uspjela da me|usobni omjer sa pamtiti. Drago mi je
na jo{ u ono vrijeme bio je Sarajevom dovede u pozitivu da sam ostao u konta-
prototip dana{njih bo~nih ktu sa tom @eljinom
igra~a koji igraju u dva pra- „Zlatnom generaci-
vca, u odbrani i u napadu. ku utakmicu. Svaki me~ sa ca iz ratnog Sarajeva. jom“. Tu sam ~esto sa
Za njegovu nogometnu Sarajevom je bio i vi{e od [krbom, Niki}em,
 Kada mo`emo o~ekivati [korom, Mihajlo-
karijeru je zanimljivo da je derbija, jer smo se dobro da dobijete trenersku Profi vi}em, Bahti}em...
na po~etku igrao kao desno znali i izvan terena. Mo`da licencu?
krilo. Na kraju sezoni bih izdvojio pobjedu na Gr- Nedavno me iz Amer-
- Morat }u na tom planu ike zvao Slobodan Ja-
1974/75 u dresu Igmana sa bavici od 4:1, kada je Papr- raditi ove godine. Posjedu- nju{ ^obo. Ba{ smo
Ilid`e u Republi~koj ligi ica postigao tri gola. U 16 jem B i dobar dio A licence.
BiH postigao je 50 golova. odigranih susreta sa Saraje- svi super raja - ka`e
Profi licencu imam u pla- Berjan.
U to vrijeme bio je najefi- vom, samo sam jedan izgu- nu, jer se nadam i nekom
kasniji napada~ u biv{oj Ju- bio i to na Ko{evu sa 1:2 inostranom anga`manu.
goslaviji, koji je znao samo kada su strijelci za Sarajevo Ranije sam zavr{io Vi{u tr- Ildi`i u posjeti Enveru Lu-
na jednoj utakmici posti}i bili pokojni Vidovi} i enersku, ali mi ona danas gu{i}u i ostalima iz repre-
po ~etiri gola. Su{i}. Na{a generacija je „ne pije vode“. zentacije BiH. Reprezenta-
uspjela da me|usobni cije BiH nam je sve. Treba-
 @eljo se polako vra}a na
Poziv s Ko{eva omjer sa Sarajevom dovede
u pozitivu.
puteve stare slave?
li bi smo ne{to napraviti u
ovim kvalifikacijama za
- Najvi{e pamtim svoj - Amar Osim je svojim Mundijal. Imamo vrhu-
po~etak u @elji. Bilo je to u
ljeto 1974. godine kada su Dani u [vedskoj dolaskom donio dosta do-
brih stvari u @elji. Sa njim
nske igra~e koji igraju u
inostranstvu.
po mene dolazili ~elnici Kakvi su bili nogometni je sve krenulo nabolje.
mnogih klubova, a izabrao
sam „plavi“ dres. Zvali su
dani u [vedskoj?
- U [vedskoj sam igrao
Klub se popravio u organi-
zacijskom smislu, sa njego-
Plasman
me iz Partizana, ^elika, Ve-
Branislav Berjan: Imamo jaku reprezentaciju
od 1988. godine do 1992. vim dolaskom se i dosta
ozbiljnije radi. Za ve}e re-
na Mundijal
le`a, banjalu~kog Borca... kada sam oti{ao u Nje-


ali sam izabrao @eljezni~ar Amar Osim je svojim dolaskom do- zultate je potrebno strplje- Naredne utakmice su nam
ma~ku. Bio sam ~lan Ka- jako va`ne?
- prisje}a se Berjan, koji da- nio dosta dobrih stvari u @elju. Sa rl{tada i AIK [tokholma u nje. Osim ga sigurno ima.
nas kao trener radi u omla- kojem sam proveo dvije se- Pratite li rezultate repre- - Ermeniju }emo u Jere-
dinskom pogonu tima s Gr- njim je sve krenulo nabolje. Klub zone. Gore sam radio i kao zentacije BiH? vanu sigurno dobiti. Sma-
bavice. se popravio u organizacijskom smislu, sa trener u IFK [tokholmu, tram da u Zenici ne
- Bio sam prije me~a na
mo`emo izgubiti i da igra-
 Da li je istina da je malo njegovim dolaskom se i dosta ozbiljnije radi. mo protiv reprezentacije
nedostajalo da potpi{ete za Za ve}e rezultate je potrebno strpljenje. Brazila, a ne da nas Turska
FK Sarajevo?
- Istina je! Samo sedam Osim ga sigurno ima mo`e ugroziti. O~ekujem
da se plasiramo na Mundi-
dana prije nego {to }u pri- jal u Ju`nu Afriku, jer u ba-
je}i u @eljezni~ar, na treni- ra`u u dva me~a sa svakom
ng Igmana su do{li ~elnici Kako ste od desnog krila Bila je jaka konkurencija
zavr{ili na desnom beku? na desnom krilu, a za mje- evropskom selekcijom
Sarajeva i govorili o mom mo`emo imati u kona~nici
prelasku na Ko{evu. Ipak, - Tu odluku je na turne- sto se se borili Kojovi},
ji @elje u Brazilu donio po- odovi}, Jankovi}, [erbo... pozitivan skor. D`eko i Mi-
na kraju sam izabrao simovi} su najbolja gara-
@eljezni~ar. kojni trener Milan Ribar. Ja sam morao igrati, jer sam
imao kvalitet za prvi tim i ncija - kazao je Branislav
Ribar je donio odluku da Berjan.
igram na desnom beku,
iako sam pokrivao cijelu
desnu stranu {to je i @elju Boris je
dr`alo dugo vremena u
vrhu jugoslovenskog i
evropskog nogometa. Na
talentovan
po~etku sam se protivio,
ali me se kasnije sve to
Branislav Berjan sa sinom Borisom igra~
- Sin Boris igra u kadetima @elje koje vodi Admir
dopadalo. nakon ~ega sam oti{ao u Ad`em. Ima kvalitet da bude profesionalni igra~.
 Koji Vam je najdra`i Njema~ku gdje sam nastu- Te{ko je sada, posebno za svoje dijete, kazati da }e izr-
derbi protiv gradskog riva- pao u ^etvrtoj ligi u dresu asti u vrhunskog nogometa{a, ali mo`e izrasti u igra~a
la Sarajeva? Halbruna u blizini [tutgar- o kojem }e se pri~ati i pisati - ka`e Berjan senior.
- Te{ko je izdvojiti ne- ta, gdje mi je do{la i porodi-
Bundes liga avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 7
Za vikend se igra 3. kolo Bundeslige

Neizvjesno u
Hofenhajmu i
Volfsburgu
Prvaci „vukovi“ igraju jedan od derbija kola, po{to im u goste
sti`e Hamburger Ibi{evi} i Salihovi} protiv [alkea
vog vikenda bi u bu- zbog povrede palca sada po-

O
ndesliga{kim uta- tpuno spreman i samo treba
kmicama mogao zai-
grati maksimalan
sa~ekati da mu trener Miha-
el Skibe pru`i {ansu od star-
Raspored
Petak, 21. avgust
broj na{ih internaci- ta utakmice. Ukoliko je pra- (20:30): Hofenhajm -
onalaca, odnosno svi repre- tio pro{lo kolo, Skibe je mo- [alke.
zentativci BiH. gao od „vukova“ nau~iti ka- Subota, 22. avgust
Ponajvi{e se to odnosi na ko da savlada „jar~eve“. (15:30): Dortmund -
Zlatana Bajramovi}a, koji je Prvaci iz Volfsburga igr- [tutgart, Keln - Fra-
spreman da pomogne svom aju jedan od derbija kola, nkfurt, Frajburg - Bajer,
Ajntrahtu u me~u protiv po{to im u goste sti`e jedna Sejad Salihovi}: Potraga za formom
Majnc - Bajern, Nirnbe-
„jar~eva“ iz Kelna. Zlatan je od najboljih ekipa lige, rg - Hanover. Zvjezdana Misimovi}a, koji `ene ekipe sa starta prve- sretu, u kojem za bodove
poslije predugog izbivanja HSV. Ovaj susret je veliki Nedjelja, 23. avgust ima maksimalnih 6 bodova nstva. Ovdje su u izvjesnoj moraju pru`iti maksimum.
(15:30): Bohum - Herta, iz prva dva kola. Uz dobru prednosti kada se gleda for- Mensur Mujd`a jo{ nije
Volfsburg - Hamburger, igru kakvu su pokazali pro- ma ipak gosti, preporo|eni zaigrao za Frajburg, koji u
Verder - Borusija M. tiv [tutgarta i Kelna, „vu- poslije dolaska starog lisca odbrani ima velike proble-
kovi“ mogu ra~unati na no- Feliksa Magata. Ipak, Sejad me. Sa 5 primljenih golova
vi plijen. Salihovi} i Vedad Ibi{evi} u dva me~a su bolji samo od
test za oba tima, a sude}i po
Ni{ta manje napeto ne}e tragaju za pro{logodi{njiom Bohuma (6) i trener Dut
prvim utakmicama u pre-
biti u susretu Hofenhajma i formom, a mogu}e je da je mora posegnuti za promje-
dnosti je tim Edina D`eke i
[alkea, jo{ jedne nepora- prona|u upravo u ovom su- nama. N. C.

Lista strijelaca
Golovi
2 - Idrizu (Frajburg), Ama-
natidis (Frankfurt), Kuranji
([alke), Ezil (Verder), Azau-
ah (Bohum), Bruvers
(Borusija M), Elson ([tut-
gart), Ka~ar (Herta), Kisli-
ng (Bajer).
1 - D`eko, (Volfsburg), Ma-
rtins (Volfsburg)...

Asistencije
2 - Barneta (Bajer), [estak
(Bohum), Haristeas
(Nirnberg), Ivan{ic
(Majnc), Levels (Borusija
M), Majer (Frankfurt), Te-
ber (Frankfurt), Rakiti}
([alke), Riter (Volfsburg)
Martins i Misimovi} 1 - Misimovi} (Volfsburg)...

Juventus `eli Brazilca iz [alkea

Magat ne
pu{ta Rafinju
Italijanski gigant Juventus je pokazao
`elju da u svoje redove prije kraja avgusta
dovede igra~a [alkea Rafinju, ali novi me-
nad`er ovog kluba Feliks Magat nije
odu{evljen tom ponudom.
Italijanski mediji su javili kako je Rafi-
nja odbio potpisati produ`enje ugovora sa
[alkeom, te se pozvao na ~lanak 17 ugovora
koji mu omogu}ava raskid sa njema~kim
klubom.
Ovaj 23-godi{nji brazilski desni bek je Rafinja: Uklju~en i Diego
posljednje ~etiri godine proveo u klubu iz Magata, kojeg „Stara dama“ poku{ava udo-
Gelzenkirkhena, a Juventus je spreman za brovoljiti preko brojnih posrednika, me|u
njegov dolazak izdvojiti 10 miliona eura. kojima je i brazilski internacionalac Diego.
[alke je objavio kako niti jedna ponuda Juvenus bi dovo|enjem Rafinje okon~ao
ne}e biti prihva}ena bez saglasnosti Feliksa poja~avanje tima za narednu sezonu.
Evropa avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 8
Pravovremena reakcija HNS-a Izbor za naj igra~a Lige prvaka

Mario Gavranovi}
postaje „vatreni“?
Pro{ao je mla|e {vicarske selekcije, a trenutno je ~lan Ksamaksa i reprezentacije
U-21 za koju je zabio jedan pogodak
ario Gavranovi}

M
je jedan u nizu hr-
vatskih nogome-
ta{a koji su odra-
sli u dijaspori i ta- Andres Iniesta: Najvi{e [panaca
mo „dobili ime“. Gavrano-
vi} je 19-godi{nji napada~
koji je u prvih 6 kola {vic-
arskog prvenstva, igraju}i za
Noj{tel Ksamaks, postigao
Nominirana
{estorica
~etiri pogotka.
Ina~e, njegov nogometni
po~etak vezan je za Lugano,
klub za koji je debitirao u
drugoj {vicarskoj ligi prije
dvije godine. Nakon odigra-
ne 21 utakmice, tada kao 17-
godi{njak, progla{en je na-
jboljim mladim igra~em
iz Barse
Preostalih {est nominacija zaslu`ili su
Pla}en igra~i koji su pro{le sezone branili boje
engleskih klubova
500.000 Me|u 12 nogometa{a
eura koji su zaslu`ili UEFA-ine
nominacije u izboru za na- Odluka u
Ovog su ljeta mnogi Mario Gavranovi}: U {est kola ~etiri gola
klubovi bili zainteresira-
ni za Gavranovi}a, da bi
^elend` (druge) lige. Prema pravilima Fife, - Znamo dovoljno o nje-
jbolje igra~e Lige prvaka za
pro{lu sezonu nalazi se ~ak petak
Pro{lu sezonu proveo je Gavranovi} dok ne nastupi mu. Gledali smo ga par pu- {est ~lanova Barselone koja U izboru sudjeluje
na koncu Ksamaks za u Iverdonu, klubu koji se na slu`benoj utakmici za ta, ali nas nije odu{evio. To je i osvojila naslov evro- 16 trenera koji su vodi-
500.000 eura dobio veli- natje~e u drugoj ligi, gdje je {vicarsku A-selekciju, ima ne zna~i da nije kvalitetan, pskog prvaka. li svoje klubove do
kog talenta {vicarskog odigrao 20 utakmica i bio pravo zaigrati za Hrvatsku. jer u zadnje je vrijeme dosta Barselona ima nominir- osmine finala pro{lose-
nogometa. strijelac 8 puta. Vlatko Markovi}, predsje- napredovao. Bit }e i dalje ane igra~e u svakoj katego- zonske Lige prvaka.
Gavranovi}ev glavni Pro{ao je mla|e {vic- dnik HNS-a upoznat je s pod prismotrom, gledat riji, tako je me|u tri vrata- Dobitnici nagrada
adut je brzina, a iako je arske selekcije, a trenutno je kvalitetom Gavranovi}a, te }emo ga jo{ nekoliko puta, ra koji kandidiraju za nagr- bit }e progla{eni tije-
visok 175 cm odli~no ~lan reprezentacije U - 21 za tvrdi da ga Savez prati kao i ali on ne}e ni znati da smo adu namijenjenu najbo- kom `drijeba skupina
igra glavom. koju je u dva nastupa zabio mnoge druge igra~e iz dija- na utakmici - rekao je Mar- ljem ~uvaru mre`e Viktor za ovosezonsku Ligu
jedan pogodak. spore. kovi}. D. IVANKOVI] Valdes, me|u trojicom na- prvaka koji je na raspo-
jboljih brani~a @erar Pike, redu u Monte Karlu
dok u vezi i napadu Barse- 27. augusta.
Arsen Venger, menad`er Arsenala FIFA prihvatila zahtjev lona ima po dvojicu nomi-
niranih, ^avija Hernande- tri nominirana igra~a, vra-

Evropska Kazahstanci
za i Andresa Iniestu u vezi, tara Edvina van der Sara,
te Lionela Mesija i Samue- brani~a Nemanju Vidi}a i
la Etoa, koji je u me|uvre- napada~a Kristiana Rona-
menu pre{ao u milanski lda, koji je preselio u madr-

liga u roku sele na


Inter, u napadu. idski Real, ^elzi dvojicu,
Preostalih {est nomina- vratara Petra ^eha i bra-
cija zaslu`ili su igra~i koji ni~a D`ona Terija, a Liver-
su pro{le sezone branili bo- pul jednoga, svog kapetana

10 godina umjetnu travu


je engleskih klubova. Stivena D`erarda, za najbo-
Man~ester Junajted ima ljeg veznjaka. D. I.

Kazahstan i Hrvatska }e posljednju


Postoje}i prihodi su utakmicu teku}eg kvalifikacijskog ciklusa
nedovoljni za velike za plasman na Svjetsko prvenstvo 2010. go-
dine, mogu}e i odlu~uju}u za plasman u
klubove bara`, igrati u Kazahstanu i to na umjetnoj
Evropska fudbalska liga travi!
za`ivjet }e za deset godina, jer na- Iz Ciriha je u HNS u Rusanovoj 13. pr-
jve}i klubovi na kontinentu tra`e oteklih dana stigao upravo takav dopis.
nove izvore prihoda, mi{ljenje je Naime, FIFA je usvojila prohtjeve No-
menad`era Arsenala Arsena Ve- gometnog saveza Kazahstana, pa je sada i
ngera. slu`beno potvr|eno kako }e se ova kvalifi-
Venger smatra da iz evropskih kacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo
velikih klubova ve} dolaze sve igrati u Astani, 14. oktobra.
glasnije ideje o formiranju novog Nogometnoj reprezentaciji Hrvatske
takmi~enja. zapravo je svejedno ho}e li igrati u Almati-
- Vjerujem da }e nacionalne li- ju ili u Astani, glavnom gradu Kazahstana.
ge opstati jo{ dugo, ali }emo u ro- Udaljenost do Astane je {est vremenskih
ku od deset godina sigurno imati zona i gotovo sedam sati vo`nje zrakoplo-
Evropsku ligu. Trenutno imamo vom. Almati je tek pola sata vo`nje bli`e.
situaciju da UEFA ubire prihode No, FIFA-ina odluka ipak pomalo izne-
od evropskih takmi~enja i dijeli na|uje. Kazahstanci su, naime, sve kvalifi-
ih po klubovima, ali te sume nisu kacijske utakmice igrali do sada na stadio-
dovoljne - ka`e Venger. nu Centralni u Almatiju, jedino }e Hrvati
On je iznio predvi|anje da }e igrati u Astani. Na umjetnoj travi!
uskoro evropski velikani po~eti U HNS-u ipak ka`u kako se ne}e `aliti,
praviti po dvije ekipe koje }e se odnosno da im takvo ne{to i ne pada na pa-
paralelno takmi~iti na vi{e fronto- met. D. I. Stiven D`erard: Jedini iz Liverpula
va. Venger: Vi{e frontova
Liga prvaka avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 9
Prve utakmice plej-ofa za grupnu fazu Man~ester siti slavio na Nou Kampu

Poraz Barse u
Zlatanovom debiju
Ibrahimovi} je nosio za{titu
na operisanoj ruci
Zlatan Ibrahimovi} je
odigrao svoju prvu uta-
kmicu za Barselonu, u pri- Blizu prvi
jateljskom susretu sa
Man~ester sitijem, igra- trofej
nom u okviru turnira U nedjelju u 22 sata
@oan Gamper. se igra revan{ me~
Ibrahimovi}ev debi {panskog superkupa
ostat }e upam}en po pora- izme|u prvaka Barse-
zu Barselone od engleskog lone i finaliste Kupa
sastava, koji je dojedinog Kraja Atletika iz Bi-
pogotka na utakmici lbaa.
do{ao preko Martina Petr- U prvom susretu je
ova, koji je savladao rezer- Barselona slavila kao
vnog golmana Barse Ho- gost pobjedu 2:1, te je
zea Manuela Pinta. tako blizu osvajanja
Ibrahimovi} je nosio prvog trofeja u sezoni.
za{titu na operisanoj ruci,
Aguero (Atletiko) prolazi pored Silve zbog koje nije nastupio u igra~a koji su osvojili Ligu
prvoj zvani~noj utakmici prvaka u pro{loj sezoni,

Pjani} pokrenuo
svoga kluba, u {panskom Karlesa Pujola i Jaja Tur-
Superkupu protiv Atletika ea, dok u redovima gostiju
u Bilbau. nije bilo Emanuela Ade-
Zlatan je u igru u{ao u bajora i Robinja, ali je igr-
drugom poluvremenu te je ao Karlos Tevez.
odigrao nekoliko pasova Bio je to uspje{an po-
sa Mesijem, a jedan njegov vratak na Nou Kamp sa-
poku{aj iz voleja je odbra- da{njeg trenera Man~ester

kanonadu „lavova“
nio golman „gra|ana“ [ej sitija Marka Hjuza, koji je
Given. igraju}i za Barselonu sre-
Trener Barselone Pep dinom osamdesetih godi-
Gvardiola je u ovoj uta- na pro{log vijeka u 28 uta-
kmici koristio svega dva kmica postigao 4 gola.

Lion napunio mre`u Anderlehta Atletikov trijumf u velikoj utakmici u Atini


Odli~nu uvertiru u Ligu mu oko ulaska u narednu fa-
prvaka vidjeli smo u prvim
utakmicama plej-ofa za gru- Rezultati zu.
Arsenal, [tutgart, Oli-
pnu fazu, otvorenu igru sa Prve utakmice 4. pretkola Lige prvaka: mpijakos, Cirih, Atletiko i
puno golova uz o~ekivane po- Seltik - Arsenal 0:2 (Galas 43, Keldvel 71ag), Kope- Makabi su najavili sli~an ra-
nhagen - Apoel 1:0 (Pospe~ 51), [erif - Olimpijakos 0:2 splet gostuju}im pobjedama.
(Dudu 46, Mitroglu 81), Politehnika - [tutgart 0:2 Valja izdvojiti uspjeh
Bez (Gebhart 27pen, Hleb 30), Sporting - Fiorentina 2:2
(Vuk~evi} 58, Veloso 66 - Vargas 6, \ilardino 79), Ve-
{panskog kluba iz Madrida,
koji je savladao najte`eg riva-
Vladavi}a ntspils - Cirih 0:3 (Vonlaten 12, Agerter 55, \uri} 75),
Levski - Debrecen 1:2 (Bardon 51 - Bodnar 12, Cvitko-
la, Panatinaikosa, na njego-
vom terenu. U velikoj utakmi-
Admir Vladavi} nije vi~ 76), Lion - Anderleht 5:1 (Pjani} 10, Lisandro 15 ci kakve se obi~no igraju u za-
bio u konkurenciji za na- pen, Bastos 39, Gomis 42, 63 - Suarez 58), Panatinaikos -
stup u timu Salcburga vr{nicama ovog takmi~enja,
Atletiko Madrid 2:3 (Salpingidis 47, Leto 74 - Maksi Ro- Atletiko je u Atini preko Ma-
protiv Makabija. drigez 36, Forlan 63, Aguero 70), Salcburg - Makabi Ha-
Povrije|en u me~u ksija, Forlana i Aguera do{ao
ifa 1:2 (Cikler 57 - Gadir 22, Arbetman 84). do pobjede i ujedno najavio
protiv Dinama u 3. pre-
tkolu, Vladavi} se nije uspje{nu sezonu.
oporavio ne vrijeme, a ti- bjede favorizovanih klubova. tkom Miralema Pjani}a iz Sporting i Fiorentina su
me bi se ubrzo mogao i Sjajan posao je napravio slobodnog udarca na tako|e pru`ili partiju za sve
oprostiti od ovog ta- Lion visokim trijumfom po~etku me~a. Do kraja su pohvale, a ovaj duel svakao Ibrahimovi} u duelu sa Onuhom
kmi~enja. nad Anderlehtom 5:1, a sta- „lavovi“ napunili mre`u go- }e i u revan{u biti me|u ne-
rtovao je majstorskim pogo- stiju i prakti~no rije{ili dile- izvjesnijima. N. C. Dogovor klubova
Grk poja~anje Liverpula Poslije revan{
utakmica
Fabregas odlazi ako
Kirgiakos nije mogao odbiti Beniteza
Grk Sotiris Kirgiakos je
@rijeb i Arsenal ispadne
Barselona i Arsenal sklo-
pili su dogovor po kojem }e
izjavio kako je prelazak iz
atinskog AEK-a u Liverpul
najve}i izazov njegove kari-
Superkup Sesk Fabregas pre}i u redo-
ve {panskog prvaka ukoliko
jere.
Liverpul je dogovorio sa
gr~kim internacionalcem tr-
28. avgusta Arsenal ispadne od Seltika
u kvalifikacijama za Ligu
prvaka, a ukoliko ne, onda
Revan{ utakmice sigurno prelazi idu}eg ljeta.
ansfer po cijeni 1,5 miliona ~etvrtog pretkola Lige
funti, a iako je ranije izjavio Dva kluba su se lako do-
prvaka igraju se 26. i 27. govorila o transferu, do ko-
kako }e karijeru zavr{iti u avgusta, a dan kasnije bit
Gr~koj, Kirgiakos nije mo- jeg }e do}i ukoliko Arsenal
}e `rijebanje grupne faze. ne uspije izboriti grupnu fa-
gao odbiti poziv Rafaela Be- Istog dana, 28. avgu-
niteza. Tako je i do{lo do ra- zu Lige prvaka.
sta, je u Monaku na ra-
skida njegovog vi{ego- sporedu utakmica evro- Ali, kako sada stvari sto-
di{njeg ugovora sa AEK- pskog Superkupa, u ko- je, Barselona }e pro}i po{to
om. joj se sastaju pro{logo- je slavila u prvom me~u sa
- Kada sam pro{le sedmi- 2:0 i Fabregas }e ostati u Fabregas: Zavisi od
di{nji pobjednik Lige Seltika
ce rekao da }u ostati u AEK- Sotiris Kirgiakos: Cijena 1,5 miliona funti prvaka Barselona i po- Londonu jo{ jednu sezonu.
u jo{ ~etiri godine, to sam i sno mi je da moj odlazak do- pru`a {ansa da zaigram u Li- bjednik Kupa UEFa, Dio dogovora je da ako bleme Barseloni kod tra-
mislio. Ali, sada sam dobio lazi u najgori trenutak za verpulu je velika stvar - izja- [ahtar. N. C. Arsenal pro|e dalje, klub iz nsfera Fabregasa na kraju
najve}i izazov u karijeri. Ja- AEK, ali ~injenica da mi se vio je Kirgiakos. Londona ne}e praviti pro- sezone 2009/10.
Sa svih strana avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 10
Zoran Bubalo, pred novi test na{ih juniora Biv{i napada~ Zrinjskog i [irokog
napustio Slova~ku

Vremena za
improvizaciju
nemamo Karoglan na Kantridi
Na okupu najkvaklitetnije ~ime trenutno raspola`emo
Nakon nekoliko kamp ovo najkvalitetnije {to u Za sada nema
Mislav Karoglan: Zamjena za [arbinija

Mislav Karoglan novo pre{li u splitski Hajduk, a


testiranja i utakmica sa Hr- ovom trenutku imamo - re- problema sa povr-
edama, ali ima ih je ime na Kantridi! Neka- ve} narednog vikenda
vatskom i Makedonijom, se- kao je Bubalo.
druge vrste. da{nji napada~ Zrinjskog o~ekuje se njihov
lektor na{ih juniora Zoran Na spisku su se ipak, na{la
- Svi znamo i [irokog nakon {to se ni- me|usobni duel na Ka-
Bubalo objavio je i spisak i dva nova imena. je najbolje sna{ao u slo- ntridi.
igra~a za utakmicu sa odgo- - Kuti} iz Borca je i Pand`ine mo-
va~koj @ilini, odlu~io je Za razliku od bra}e
varaju}om selekcijom Srbi- pro{le godine bio sa nama, a gu}nosti, ali ova
da promijeni sredinu i da [arbini kojeg ]iro `eli u
je. Prema o~ekivanjima se- mali Velagi} izborio se za situacija oko nje- prona|e novu destinaciju. dresu bh.reprezentacije
lektor se odlu~io za igra~e mjesto u startnoj postavi ga nikome ne Zoran Bubalo: Svi znamo Pand`ine Ovaj donedavni sai- (samo ne znamo na koji
koji su iznijeli „teret“ rani- Olimpika i to moram cijeni- slu`i na ~ast. Nje- mogu}nosti gra~ Admira Vladavi}a iza na~in), dotle je Karoglan
jih utakmica. ti. Vidite da je {irom Evrope govo neigranje je sebe ima dovoljno isku- ve} bio ~lan U-21 repreze-
- Na`alost, ve} nakon ja- sve vi{e igra~a ovog uzrasta veliki hendikep, ali vjeru- ne isko~i jo{ par igra~a na stva, s obzirom da je za ntacije BiH, a s obzirom
nuarskog okupljanja u koje bih mogao ra~unati u
koji postaju va`ne karike u jem da }e on svojom voljom svojih 28 godina izuzev da je ro|en u Imotskom,
Me|ugorju bilo je jasno da narednom periodu. Nadam
igri svog tima samo na{i tre- prevazi}i sve ovo i postati [irokog i Zrinjskog nosio posjeduje i hrvtski paso{.
ne}u imati „slatke“ muke se da kvalifikacijama u Sar-
neri vi{e {anse pru`aju istinski vo|a ove generacije. ajevu ne}emo zavr{iti ovo jo{ dresove Kamen-Ingra- Na Kantridi }e se pri-
oko izbora igra~a. Mnogi su islu`enim igra~ima nego Radulovi} je imao dugu pa- takmi~enje pa bi to trebao da i izraelskog Hapoela. dru`iti bh.koloniji Ce-
imali priliku da poka`u {ta i ovim mladi}ima. uzu zbog povrede ali ka`e biti motiv svima onima koji Karoglan je stigao u Rije- ri}u, Landeki i ^ejvan-
koliko mogu i mislim da je da je spreman za isku{enja trenutno nisu u prvom pla- ku kao zamjena za bra}u ovi}u.
koja nas o~ekuju. nu - poru~uje na{ selektor. [arbini, koji su nedavno M. S.
Spisak igra~a Susret u [apcu najvjero- Samo da podsjetimo,
Na spisku selektora Bubala se nalaze sljede}i igra~i:
vatnije bit }e generalna proba
pred oktobarske kvalifikacije.
na{a selekcija nalazi se u Gr-
upi 7, a konkurenti za pla-
Velimir Stojni}, selektor kadetske reprezentacije
Divkovi}, Tomovi}, ^oli}, Ani~i}, Ali}, Crnjac,
Mr{i}, Kuti}, Hand`i}, Zovko, Velagi}, Zlomisli}, [adi},
- Sve na to miri{e i `ao sman u dalje takmi~enje su objavio spisak za pripreme na Mrakovici
mi je zbog toga. Vremena za Bugarska, Sjeverna Irska i

U programu i dva
[eko, Radulovi}, Pand`a, Muji}, Smriko, Nikoli}. improvizaciju nemamo pa Island. Mi smo i doma}ini
Na{i reprezentativci put [apca kre}u 25. a utakmicu }e ovo biti prava prilika da ovih kvalifikacija koje su na
protiv vr{njaka iz Srbije igraju dan kasnije kada se i igra~i opravdaju svoj dola- programu od 7. do 12. okto-
vra}aju u BiH. zak u reprezentativni dres. bra u Sarajevu.
Moja `elja je da tokom sezo- F. ABDULAHOVI]
ogleda sa Hrvatskom
Novi duel Bosanaca u Cvajti Velimir Stojni}, selektor
kadetske reprezentacije Bo-
sne i Hercegovine uo~i pre-

Pintol i Mehi} uzimaju „mjeru“ [ari}u


dstoje}ih kvalifikacija za Evr-
opsko prvenstvo nogometa{a
do 17 godina, objavio je spi-
sak igra~a za sedmodnevne
pripreme na Mrakovici, u
sklopu kojih su predvi|ena i
Zanimljiva de{avanja u dva kontrolna susreta sa U-17
Drugoj BL sve ~e{}e prolaze
bez na{ih igra~a, ali bolje Igrali Fejzi} i selekcijom Hrvatske.
Na spisku se nalaze slje-
dane najavio je Zlatko Ja-
nji} koji je u pro{lom kolu Serdaru{i} de}i igra~i:
Jajalo (Dinamo, Hrva-
bio strijelac za svoju Armi- Ekipa Gr. Firta to- tska), Prlja~a (Zvijezda) - go-
niju. Na`alost, i pored toga kom sedmice igrala je lmani, Graovac (Sloboda, Bo-
oni su izgubili u Koblencu dvije test utakmice, pro- sanski Novi), Kukavica
pa sada, na svojoj [uko Are- tiv saudijskog Al Nasra ([iroki Brijeg), Im{irevi}
ni, moraju na popravni pro- iz Dubaija ( 2:2 ) i jednog (Grasshopers, [vicarska), Be-
ni`erazrenog kluba ( 8:0 vap (Zagreb, Hrvatska),
tiv Augsburga.
). U obje utakmice svih Had`anovi} ([F Novi Grad),
FSV Frankfurt doma}in 90 minuta na golu Firta Meraji} ([F Novi Grad), Ze-
je Paderbornu, ali }e najvjer- bio je Jasmin Fejzi} dok ljkovi} (@eljezni~ar) - odbra- Sanjin Prci}, po gol
ovatnije biti li{en usluga je Serdaru{i} protiv Al na. Bazelu i Sent Etjenu
svog kapitena Seada Mehi}a Nasra igrao cijeu uta- Sarvan (Radnik, Had`i}i), zela (3:1) na~eo mre`u [vic-
kmicu, a u drugoj je u{ao Zoleti} (@eljezni~ar), Prci} araca, a nakon par dana i Sent
(So{o, Francuska), Bila}
Parovi u 46 minuti. Protiv
ni`eliga{a igrao je i Hr- (Dinamo, Hrvatska), Maleti}
(DeGraafschap, Holandija),
Etjena (2:1).
- Iako sam nedavni odmor
proveo u svojoj Derventi, je-
govi} i na terenu je pro-
3. kola Ivica Grli}: Sa Duizburgom gostuje kod Sent Paulija
koji ima povredu zgloba. Fejzi} i Ante Serdaru{i} jo{ veo prvih 45 minuta. Na
ovoj utakmici Beno Me-
[iv{i} (Dinamo, Hrvatska),
Varetanovi} (Sarajevo), [kori}
dva ~ekam novo okupljanje i
dolazak u na{u Bosnu. Dobra
Petak: Dizeldorf - Svoj debi u Cvajti ~eka mladi uvijek ~ekaju svoju {ansu. (Radnik, Had`i}i) - vezni red, smo dru`ina, me|usobno se
Koblenc, Union Berlin - Benjamin Pintol koji je bio Koblenc u ~ijem timu do sa- lman je izmijenjao sve
igra~e osim Fejzi}a. te Travan~i} (Zagreb, Hrva- uva`avamo. Ukoliko budemo
Ro{tok, FSV Frankfurt - na klupi protiv Firta, a sada da nije bilo Maleti}a gostuje tska), Krajina (Slovan, ^e{ka), na terenu proveli zamisli sele-
Paderborn. U subotu igr- se nada da bi mu Oral mogao u Dizeldorfu, a Grli}eve Kuni} (Borac, Banja Luka), ktora Stojni}a, kao protiv Ma-
aju: Arminia - Augsburg dati „koji minut“. S druge „zebre“ putuju na noge ra- igru, sa Kaiserslauternom ]erimagi} (@eljezni~ar), Be{i} kedonije u Janji, nadam se
i St. Pauli - Duizburg strane, trener u timu Pader- zgoropa|enim „gusarima“ do~ekuje Alemaniju i nada (Sarajevo), Dereti} (Crvena dobrim rezultatima i protiv
dok u nedjeljnom termi- borna, Asif [ari}, pri`eljkuje iz predgra|a Hamburga. se novoj „trici“ svog tima. Zvezda, Srbija) i Nefi} (Thun, Hrvatske, izjavio je Prci}.
nu igraju: Kotbus - Firt, da FSV nastavi sa lo{im rezu- Oni su u pro{lom kolu, na Ba{ kao i ve}ina igra~a iz [vicarska) - napada~i. Ina~e, svi kandidati trebaju
Kaiserslautern - Alema- ltatima i da se ku}i vrati bar Tivoli Areni, sa visokih 5:0 na{e zemlje, tako i Mario Sanjin Prci}, nadareni no- sti}i do 12 sati 27. avgusta u ho-
nia i Oberhauzen - sa jednim bodom. „demolirali“ Alemaniju i Vran~i}, ~eka prve minute gometa{ So{oa u gostuju}im tel Monument, na Mrakovici.
Ahlen. U ponedjeljak Firt je gost Kotbusa i na- poslali jasnu poruku Grli}u u dresu novog kluba. ogledima za kadete francu- Prvi susret je 1. septembra u
igraju 1860 Minhen i jvjerovatnije }e u timu Bene i saigra~ima. Mo`da ih dobije u Obehau- skog kluba dva puta se upisao Bosanskoj Gradi{ci na stadio-
KSC. Melmana nastupiti samo Dario Damjanovi}, koji zenu gdje gostuje njegov u listu strijelaca. Prvo je za nu Kozare, a drugi 3. septe-
Mirko Hrgovi} dok golman ove sezone nije ulazio u Ahlen. F. A. prijateljski trijumf protiv Ba- mbra u Novoj Gradi{ci. I. I.
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 11
Branimir Tuli}, selektor reprezentacije BiH U-21, pred start „operacije Luksemburg“

Zec se vra}a me|u nade bh.


fudbala
Obavio sam razgovor sa Zecom, u
kojem je on izrazio `elju da igra za
[iri spisak
Iako Tuli} nije `elio
odati sve tajne, iz mi-
nulih akcija, ali i ra-
zgovora sa selektorom,
nije bilo te{ko za-
klju~iti da pozive mo-
gu o~ekivati golmani
mladu reprezentaciju, ka`e Tuli} [ehi} (@eljezni~ar),
Hamzi} (Sarajevo), te
Tomovi} (Slavija) ili
o~i starta kvalifika- uvjeren sam da }e biti te{ko Su{ac (Borac), a na

U
cija za Evropsko pr- izboriti mjesto me|u 18, a {irem spisku igra~a su
venstvo U-21, sele- ne prvih 11. To }e se najbo- Vranje{, Mali}, [unji},
ktor mlade repreze- lje vidjeti na samom spisku. Zahirovi}, Suba{i},
ntacije BiH, Brani- Ipak, mo`ete li biti malo Kiso, N. Peji}, ]ori},
mir Tuli}, u petak (danas), konkretniji? Ho}e li biti debi- Haurdi}, Gale{i}, Mu-
odnosno u ponedjeljak, po- tanata na spisku? jaki}, Muji}, Drakul,
slat }e pozive izabranicima - Ne bih jo{ razgovarao o Bilbija, Me{anovi}, Sa-
za prvu utakmicu kontra imenima. Uglavnom, na kan, @aja, D`afi},
Luksemburga, koja je na pr- spisku su igra~i sa onog po- Zec...
ogramu 4. septembara na znatog, {ireg, spiska pote- Tako|er, tu su i So-
Ko{evu. ldo, Beki}, Milovano-
vi}, Ani~i}, Mehmeda-
Suba{i}, Peji}, gi}, Osmanagi}, M. Pe-
ji}, Halilovi}...
Sakan...
- U ponedjeljak }e oti}i svi Detalj sa utakmice protiv Crne Gore: Tuli} u ponedjeljak {alje sve pozive iznena|enja?
pozivi. Naravno, igra~e iz odre|enih probleme, jer - Ne, ne}e biti nekih
inostranstva moramo ko- ekstra iznena|enja.
ntaktirati ranije, jer su nam
svima poznata pravila
Matijas Peji} nije standar-
dan u Brnu, odnosno on Hurti} i Ibrakovi} Me|utim, moram naglasiti
da Luksemburg moramo
igra za drugu ekipu u Tre}oj - U stalnom sa kontaktu sa kolegom iz stru~nog {taba
UEFA (pozivi se {alju na- ligi. shvatiti maksimalno ozbi-
jmanje 14 dana prije me~a - Almirom Hurti}em, koji }e poku{ati da nam na|e video
ljno. Naime, kontrolnoj uta-
o.pa), ka`e Tuli}. zapis zadnjeg me~a Lukseburga kontra Azerbejd`ana
 Koliko igra~a }e dobiti po-
Maksimalna (Hurti} trenutno radi u azerbejd`anskom Mughanu -
kmici Luksemburg
Ma|arska 0:1, po igri na te-
-

ziv, odnosno ho}e li na spisku ozbiljnost op.a), koji je zavr{en rezultatom 2:1, ka`e Tuli}.
S druge strane, Tuli} je obavio razgovor sa Abdula- renu se nije moglo zaklju~iti
biti iznena|enja?
hom Ibrakovi}em, koji je najavio da }e do}i na naredno ko ide na Svjetsko prve-
Tako|er, tu je i Sakan, koji nstvo, a ko je tim koga „svi“
- Najvjerovatnije, 20 je standardan u lideru Bor- okupljanje. Podsjetimo, Ibrakovi} nije bio na posljednja
igra~a i tri golmana. Naime, Branimir Tuli} cu, a o~ekujem da }e nam se dva od tri okupljanja, te je selektor protiv njega podnio smatraju topovskom hra-
zbog neplaniranih okolno- ncijalnih reprezentativaca, kona~no priklju~iti Zec. On prijavu Disciplinskoj komisiji NSBiH. nom.
sti, povreda, bolesti... ne koji su non-stop pod lupom. je bio na spisku i za duele sa Tako|er, na Lukse-
`elim vi{e da u posljednji tr- Nije tajna da iz utakmice u Crnom Gorom (3:2), Li- Zecom, u kojem je on izra- maksimalnu minuta`u. Sa mbur`anima se ve}
enutak tra`im rje{enja. Sje- utakmicu pa`nju skre}e Su- hten{tajnom (1:0) i Sloveni- „opekao“ Vels, koji je izgu-
timo se posljednjih slu~aje- ba{i} iz Olimpika, koji je u jom (0:2), ali je uvijek na- zio `elju da igra za mladu D`afi}em i Zecom u {picu, bio mo`da i dva klju~na bo-
va Zec, [ov{i}, Muji}... mojoj bilje`nici jo{ dok je knadno prekomandovan u reprezentaciju. Ipak, mislim puno smo ubojitiji za proti- da u ovim kvalifikacijama,
Tako|er, `elja mi je da A tim. da je to najbolje rje{enje za vni~ki gol.
igrao za Lakta{e. Ina~e, na za kraj ka`e Tuli}.
zao{trim konkurenciju, a tom lijevom boku imamo Obavio sam razgovor sa sve nas, jer on kod nas ima Zna~i, na spisku ne}e biti G. [UMAR

Zlatko Janji}, ponovo trese mre`e Njema~ka

Ove sezone }u iza}i iz prosje~nosti


Novu sezonu u Drugoj
BL, bosanskohercegova~ki
- Do prvog gola doma}eg
tima sve je bio u redu, domi-
naest, jer mislim da mi je tu i
mjesto.
internacionalac Zlatko Janji} nirali smo terenom i imali si- Mo`da ve} u subotu pro-
po~eo je na najbolji mogu}i gurno vodstvo. Posljednjih tiv Augsburga.
na~in. Ve} u drugom kolu za- desetak minuta utakmice kao - Na{ cilj je povratak u
treso je protivni~ku mre`u, da nismo postojali i doma}i
Bundes ligu pa na na{oj [uko Anel D`aka
ali ni vodstvo od 2:0 na go- igra~i su postizali golove kao
Areni o~ekujemo pobjede
D`aka
stovanju kod Koblenca nije na treningu. Svi smo osje}ali
bilo dovoljno za novu pobje- nevjerovatan umor i nekakvo bez obzira na protivnika.
du. Naprotiv, za samo {est mrtvilo da smo jedva hodali Vjerujem da }u ponovo biti u
timu jer samo tako mogu za-
minuta doma}in se digao „iz
mrtvih“ i na kraju do{ao do
pobjede.
po terenu. Utakmicu u Ko-
blencu sigurno je dugo ne}u
zaboraviti - rekao je Janji}.
dr`ati svoju golgetersku for-
mu. Pro{le sezone sam igrao najavio
De{avanja od 80. do 86.
minute na{ internacionalac
je opisao sljede}im rije~ima.
 „Hi~kokovski“ scenario
pokvario je radost zbog pr-
vog ovosezonskog gola.
na 13 utakmica u BL i posti-
gao 1 gol, a u drugoliga{koj
konkurenciji `elim mnogo
odlazak
vi{e. Anel D`aka, veznjak
njema~kog drugoliga{a
 Nada se da bi ova sezona
Kaiserslauterna pro`ivlja-
@elja dres BiH mogla donijeti kvalitativan
pomak u njegovoj karijeri.
va te{ke trenutke.
Naime, D`aka u prva
 Se`u li Va{e ambicije i do dresa na{e reprezentacije?
Zlatko Janii}: O~ekujem pobjedu protiv Augsburga - Iskustva koja sam ste- dva kola nije igrao (kao ni
- To nikada nije bilo sporno, ali sama moja `elja nije - Mislio sam da je moj gol startnoj postavi, a sada ula- kao u BL mnogo su mi pomo- Damjanovi}) iako je pro{le
dovoljna za to. Potajno sam se nadao da }e me neko zvati potvrdio na{u pobjedu i da zite sa klupe. gla da shvatim koliko vrije- sezone bio me|u najboljim
sam na najbolji mogu}i na~in - I protiv Unterahinga u dim i mogu. Siguran sam da
pro{le sezone dok sam igrao u BL, ali nisam izgubio nadu. pokazao treneru Ger{tneru DFB Kupu sam bio u igra~ima „\avola“.
Ako ova sezona bude onakva kako se nadam onda mo`da }u ove sezone svojim igrama i - @elim ve} ovog ljeta
da imam mjesta u startnoj po~etnoj postavi, a onda me golovima, iza}i iz prosje~nosti
skrenem pa`nju selektora Bla`evi}a. Svjestan sam da na postavi. Me|utim, moj gol je pred utakmicu sa Ro{tokom promjeniti sredinu. Im-
i pokazati da mogu igrati am dobar ugovor, ali ne
sredini terena imamo Misimovi}a, Bajramovi}a, Pjani}a i samo za kratko uti{ao navi- ostavio na klupi, a isto je bilo me|u bundesliga{ima. To je
sam poziv, da budem u njihovom dru{tvu bih do`ivio kao ja~e Koblenca koji su se na i protiv Koblenca. Nadam se `elim sjediti na klupi ili
moj cilj i vjerujem da do njega
veliku ~ast. Ne gubim nadu i znam da to prije svega zavi- kraju ipak radovali. da }u nakon ovog gola, pono- biti na tribinama - ista-
mogu sti}i - istakao je Zlatko
si od mojih igara u dresu Arminije - ka`e Janji}. kao je Anel D`aka. Z. ].
 Tokom priprema ste bili u vo biti me|u po~etnih jeda- Janji}. F. ABDULAHOVI]
Sa svih strana avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 12
Slovenija Hrvatska

Popovi} Karad`a
odbio sanirao
produ`iti
ugovor povredu
Alvin Karad`a, neka-
Marko Popovi}, neka- da{nji stoper bugojanske
da{nji igra~ Crvene zvezde, Iskre i Zrinjskog, koji trenu-
Leotara ve} pet godina brani tno brani boje hrvatskog pr-
boje slovena~kog prvoliga{a voliga{a [ibenika sanirao je
Maribora, aktuelnog prvaka Marko Popovi}: @elim igrati u nekoj ja~oj ligi nezgodnu povredu mi{i}a,
Slovenije. zbog ~ega nije igrao u prva
Marko ima ugovor sa Mariborom do ljeta naredne godine, ali uprava kluba `eljela je ~etiri kola HNL.
da ovaj igra~ sredine terena potpi{e novi dvogodi{nji ugovor. Alvin se ve} priklju~io
- Odbio sam produ`iti ugovor. Ne {to mi je lo{e u Mariboru, ve} zbog toga {to mislim treninzima prvog tima i
da je krajnje vrijeme da karijeru nastavim u nekoj ja~oj evropskoj ligi - istakao je Marko o~ekuje da u skorije vrijeme
Popovi}. Z. ]. dobije novu {ansu. Z. ]. Alvin Karad`a

Na pres-konferenciji FK Novi Grad objelodanjeno

Safet [iv{i}novi ~lan


Najbolji
pionir
2007/08
Safet [iv{i} ro|en je
1993. Godine, a fudba-

zagreba~kog Dinama
lsku afirmaciju stekao je
u [koli fudbala Novi Gr-
ad s kojom je u sezoni,
2007/08 bio tre}eplasira-
ni na dr`avnom prve-
nstvu, a on progla{en za
najboljeg igra~a. Nakon
toga postao je i kadetski
reprezentativac na{e ze-
mlje i neizostavan ~lan
[iv{i}u bi se naredne sezone trebao priklju~iti i Alen Meraji} Fuzija sa Olimpikom Stojni}evog tima.

Na{oj fudbalskoj javnosti igra~a ovog kluba. zbijedili odre|enu sigurnost


poznati su kao klub sa reputa- - Alen Meraji} je pro{ao kada je nastavak karijere u
cijom „golijata“ kada su mla|e sve testove i potpuno zadovo- pitanju, a Olimpik na raspo-
selekcije u pitanju, a od sada ljio struku tima iz Maksimi- laganju ima veliku bazu za
}emo ih pamtiti i po transferu ra, ali zbog godina ( ro|en je selektiranje novih igra~a. FK
njihovog kadeta, Safeta [iv{i}a 1994. ) i ove sezone }e nositi Novi Grad ne gubi svoj ide-
u zagreba~ki Dinamo. Ta info- na{ dres, a od naredne sezone ntitet jer nastavlja rad sa
rmacija je objelodanjena na pr- bi i on trebao krenuti put dje~acima do selekcije U -15
es konferenciji u prostorijama Maksimira. Moram re}i da - poja{njava Aganspahi}.
ovog kluba. su ljudi iz Dinama dvije go- Ova [kola fudbala, sada
- Po prvi put u svojoj kra- dine pratili na{ rad i ono {to FK prije dvije sezone bila je
tkoj istoriji postojanja odlu~ili mi stvaramo. Iz svega su viceprvak dr`ave u pionirskoj
smo se za ovakav vid „iznikli“ njih dvojivca, ali tu konkurenciji, reprezentativni
obra}anja na{oj sportskoj ja- nije kraj na{e saradnje sa dres na{e zemlje trenutno no-
vnosti. Razloga za to je mnogo, ovim hrvatskim nogome- si pet igra~a ovog kluba, a re-
a najve}i je transfer Safeta tnim velikanom. zultatima na me|unarodnoj
[iv{i}a u Dinamo. [iv{i} je sceni na najbolji na~in afir-
izdanak na{e {kole i to daje po- U nastavku presa bilo je misali su na{u zemlju. Poslje-
sebnu te`inu ovom transferu i rije~i i o ostalim de{avanji- dnji uspjeh igra~a ovog kluba
satisfakcija je za sve ono {to ma u klubu. bio je karajem juna u ma|ar-
smo moji saradnici i ja radili u - Od ove sezone napravili skom Kapo{varu, kada su se-
protekle ~etiri godine - rekao smo dogovor sa novim pre- lekcije U - 10 i U - 11 osvoji-
je Fadil Aganspahi}, direktor mijerliga{em, Olimpikom i u le prvo odnosno drugo mje-
kluba. Premijer ligi juniora i kadeta sto. Organizator turnira bio
nastupamo pod tim imenom. je Intersport, a u~estvovale su
 Osim [iv{i}a „modri“ su Ovaj potez je za dobrobit svh ekipe iz 27 evropskih zema-
zainteresovani za jo{ jednog jer smo na{im igra~ima obe- Alen Meraji} i Safet [iv{i}: Skrenuli pa`nju na sebe lja. F. A.

Gent ponudio bh. igra~u razlaz Slova~ka

]ovi} ne `eli raskinuti ugovor


Mehmedalija ]ovi} odbio je na posudbu u ljubljanski Inter-
Drakul zapa`en kontra Nitre
Slova~ki Tatran Pre{ov do`ivio je poraz u prvom kolu Slova~ke elite.
ponu|eni raskid ugovora sa belgi- blok. U tre}oj sezoni nije bio u ka-
jskim Gentom! Michel Louwagie, dru trenera Prodoma, a klub s ko- Bolja ekipa od Pre{ova bila je doma}a Nitra i to rezultatom 1:0. Jedini gol
direktor Genta ponudio je jim ima ugovor nije mu prona{ao na susretu bio je djelo srpskog internacionalca Milo{a Simon~i}a.
odre|enu sumu novca neka- klub gdje bi mogao ]ovi} igrati, Ono {to je va`nije jeste ~injenica da su u dresu Pre{ova veoma dobro
da{njem stoperu Slobode i da se zbog ~ega su u Gentu odlu~ili da odigrali Avdija Vr{ajevi} te mladi reprezentativac, Dejan Drakul. Vr{aje-
okon~a veza izme|u ]ovi}a i Ge- mu ponude sporazumni raskid vi} je na terenu proveo svih devedeset minuta, dok je Drakul u{ao u 67.mi-
nta, na {ta ovaj nije pristao. ugovora, na {to ]ovi} ne `eli pri- nuti i unio mnogo `ivosti u igru Pre{ova.
- Imam ugovor sa Gentom jo{ stati. - Ostaje `al zbog poraza. Mislim da je realan ishod bio remi, ali...Ide-
godinu plus godinu. Ono {to su mi Za sada ovaj 23-godi{njak tre-
mo dalje u novu sezonu ulazimo sa velikim ambicijama i nadamo se viso-
ponudili je mizerno i zato ne `elim nira s drugom ekipom Genta i
raskid po svaku cijenu. I dalje }u ~eka rasplet situacije, a s obzirom kom kona~nom plasmanu -ka`e Drakul.
trenirati s drugom ekipom, ka`e da je za igra~a najpogubnije kada Mladu selekciju uskoro o~ekuje start novih kvalifikacija.
]ovi}. nema utakmica, zato se ]ovi}u - Ve} 4.septembra igramo protiv Luksemburga. Nadam se da }emo po-
U Gentu je ]ovi} bio prakti~no `uri da prona|e novu destinaciju, bjedom otvoriti nove kvalifikacije od kojih tako|e o~ekujemo dobar pla-
samo polusezonu, nakon ~ega je kako bi mogao zapo~eti novi spor- sman. Ukoliko me selektor pozove za taj me~ dat }u sve od sebe da ga ne
drugi dio sezone proveo na posu- tski `ivot, s obzirom da se u Gentu Mehmedalija ]ovi}: Nije razo~aram - istakao je Drakul. A. De.
dbi u Roselaru, da bi potom oti{ao nije pretjerano usre}io. M. S. zadovoljan ponu|enim uslovima
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 13
Danska Emir HAD@I], novi ~lan gr~kog drugoliga{a Panetolitosa

Prvi golgeter kluba u


pripremnom periodu
Smatra da je napravio dobar posao odlaskom u Gr~ku Trener mu Sini{a Gogi}, legenda Olimpijakosa
Emir Had`i}, igra~ koji Gogi}.
je pro{ao sve reprezentati-
vne selekcije (debitovao i ^elik i kriza - On je legenda Olimpi-
jakosa. U`iva status zvije-
za „A“) na{e zemlje, te Va{ biv{i klub ^elik zde u Gr~koj. Za sada ne-
biv{i igra~ Rudara, nije dobro startao u novoj mam nikakvih problema
@eljezni~ara, ^elika u nar- sezoni. sa njim. Vjerujem da }e ta-
edne dvije sezone branit }e - @ao mi je zbog to- ko i ostati.
boje gr~kog drugoliga{a ga. Ipak, o~ekujem da Emir je par dana proveo
Panetolitosa. ^elik brzo iza|e iz krize u BiH.
- Napravio sam dobar i bori se za sami vrh ta- - Do{ao sam produ`iti
posao odlaskom u Gr~ku. bele, gdje im je objekti- vizu. Dobio sam nekoliko
Imao sam i drugih ponuda, vno i mjesto. Prvenstvo slobodnih dana.
ali mislim da nisam pogri- je tek krenulo i mislim
je{io {to sam se odlu~io za Na{ internacionalac se
da mogu nadoknaditi dobro sna{ao u novom klu-
Gr~ku. izgubljene bodove - bu.
 Potpisao je ugovor na ka`e Had`i}.
- Prvi sam strijelac tima
dvije godine.
u pripremnom periodu sa
- To je bila moja `elja. ptembra. Trenutno u klu- postignuta ~etiri gola. To je
Iz kluba nisu imali ni{ta bu ima sedam stranaca. Ja dobra najava za prvenstvo.
protiv. se naj~e{}e dru`im sa Slo- Vjerujem da }u biti
 Mo`ete li ne{to vi{e re}i o vencem Morecom, a tu je i uspje{an i u {ampionatu,
svom novom klubu? Crnogorac Vukovi} koji je jer mi smo kandidati za
- To je klub koji ima ve- jedno vrijeme nosio dres ulazak u Prvu ligu - istakao
like ambicije u narednoj Budu}nosti. je Emir Had`i}.
sezoni koja po~inje 13. Se- Trener kluba je Sini{a Z. ]OROVI]

Emir Had`i}:
Pru`ao dobre igre u Smajo Alihod`i}, mladi
Admir Softi} prijateljskim susretima nogometa{ engleskog Lestera

Softi}
strijelac
Kina Prlja~in tim
u porazu deklasirao [enzen
Koldinga
Gvang D`o na{eg trenera Edina
Prlja~a nastavio je pobjedonosni po-
hod u kineskoj eliti. Podsjetimo, na-
Nekada{nji veznjak kon tri vezana remija, Gvang d`o je
@eljezni~ara, Admir So- slavio u posljednja dva kola (Henan
fti}, odli~no se sna{ao u 2:0, [enzen 6:1).
- U posljednjem kolu smo deklasi-
svom novom klubu. Ve} na rali [enzen, tako da trenutno dijeli-
premijernom nastupu za mo ~etvrto mjesto sa [angajem, u ko-
Kolding, Softi} se upisao u jem radi na{ Enver Lugu{i}, ka`e Pr-
listu strijelaca, ali je nje- lja~a.
gov tim pora`en na gosto- Smajo Alihod`i} u dru{tvu sa selektorom Nikolom
vanju kod Vestjelanda.
Nakada{nji igra~ Kork Ponuda iz Emirata Niki}em i trenerom Ejubom Sulji}em

Blizu prelaska
Sitija i @eljezni~ara pogo- Prlja~a do novembra, odnosno
dio je za 2:2, ali je njegov kraja prvenstva, ima ugovor sa
saigra~ na golu do kraja Gvang d`oom.
utakmici uspio primiti jo{ - Ve} mi nude produ`enje ugovo-

u Aston Vilu
tri gola, {to je bilo dovo- rne obaveze, ali ne vjerujem da }u to
ljno za pobjedu doma}ina. prihvatiti, jer mi je dosadilo da bu-
Nakon dva odigrana dem na kraju svijeta, ka`e Prlja~a,
kola tim Admira Softi}a koji je u kini ve} drugu sezonu.
- Trenutno, imam jednu konkr- Smajo Alihod`i} ro|en 1993. godine u Sapni, od 2000.
nalazi se na 13-tom mjestu etnu ponudu iz Emirata. godine igra u selekciji svog uzrasta engleskog Lestera ko-
Danske druge lige bez ji se uspje{no takmi~i u Drugoj ligi Engleske, posljednjih
osvojenog boda. M. Tr. Prvoplasirani Peking ima samo nekoliko utakmica igrao je u dresu reprezentacije BiH gr-
~etiri boda vi{e od Gvang d`oa. upa Sjever na poziciji {pica i u napadu.
- Peking je najbolji tim u ligi. Ta- Smajo je izuzetno talentovan nogometa{, eksplozivan

FleS ko|er, Lugu{i}ev [angaj je sa velikim
ambicijama u{ao u ovu sezonu, ali su
proma{ili kod dovo|enja poja~anja iz
je, sa jakim {utom na gol. Ima osje}aj za prostor i upravo
sa tim sposobnostima bio je najbolji mladi nogometa{ re-
prezentacije u kampu u Modri~i,a na utakmici sa saraje-
Dalibor Pand`a, neka- instranstva, tako da je Peking i ove
da{nja velika nada bordo ti- vskim @eljezni~arom pokazao je da na njega selektor Ni-
godine prvi favorit za titulu, dodaje kola Niki} mo`e ra~unati i u narednim utakmicama.
ma, odnedavno napada~ Prlja~a.
Lokomotive iz Zagreba do- - Vra}am se u Englesku, jer od po~etka septembra tre-
Poredak: 1. Peking 30 bodova, 2. bam da zaigram za Aston Vilu, jer sam u Birmingenu pri-
bio je certifikat, ali ipak ne}e [andong 29, 3. Henan 27, 4. [angaj
igrati u narednom kolu pro- je dolaska u Bosnu zadovoljio uslove ovog engleskog klu-
26, 5 Gvang d`o 26, 6. ^ang~un 26, 7. ba. Spreman sam da igram za reprezentaciju BiH i uvijek
tiv Cibalije. Naime, Dalibor Dalijan 25...
}e svoj debi imati na Polju- }u se odazvati pozivu selektora Nikole Niki}a - ka`e Sma-
Gvang d`o u narednom kolu (sub- jo Alihod`i}. S. K.
du u okviru 6. kola HNL. ota) gostuje kod Dalijana. G. [. Edin Prlja~a
Premijer liga avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 14
Ibrahim [EHI], golman tima sa Grbavice Duel protiv
Luksemburga

Zrinjski nas ne
Ve} 4. septembra
na{a mlada selekcija
igra kvalifikacijsku ut-
akmicu protiv Lukse-
mburga.
- To je za nas veoma
va`na utakmica. Zbog
morala, ali i drugih

smije zavarati
stvari lijepo bi bilo da
pobjedimo. Jesmo fa-
voriti, ali to moramo i
dokazati na terenu.
Znamo svi da danas ne-
ma laganih protivnika -
rije~i su [ehi}a.

Poznajem [unji}a i Ani~i}a, saigra~e


iz mlade selekcije - ka`e [ehi}
brahim [ehi}, go- sezone smo na Grbavici

I
lman mlade repreze- savladali ekipu iz Mosta-
ntacije BiH i „jedini- ra, koja je u tom trenutku
ca“ @eljezni~ara sa bila najbolja u ligi.
dozom opreza do~e- Tradicija je na strani
kuje naredni prvenstveni plavih.
susret protiv Zrinjskog, - To nije na{e da o to-
aktuelnog prvaka na{e me razmi{ljamo.
dr`ave.
- Moramo biti maksi- Koliko poznajete sa-
malno u utakmici, jer da{nji tim Zrinjskog?
nam u goste sti`e jedna - Imaju dobrih igra~a.
zaista dobra ekipa. Isti- Ja li~no poznajem [unji}a
na, Zrinjski jo{ nije i Ani~i}a, saigra~e iz mla-
ostvario niti jednu po- de selekcije.
bjedu u prvenstvu, ali to U narednom kolu
nas naprotiv ne smije za- @eljo gostuje u Isto~nom
varati. Sarajevu.
 Nedavno je tim sa Gr- - Protiv njih se mo`e
bavice do`ivio visok por- igrati. Naravno, ako
az u prijateljskoj utakmi- su|enje bude dobro. Ipak,
ci protiv Zrinjskog. o toj utakmici jo{ ne ra-
- Mi smo tada bili zmi{ljamo. Prioritet nam
umorni, a oni ve} spre- je pobjediti tim iz Mosta-
mni za nastup na evro- ra i ostati u samom vrhu Ibrahim
pskoj sceni. Me|utim, sa- Premijer lige - istakao je [ehi}
da je sve druga~ije. Pro{le Ibrahim [ehi}. Z. ].


FleS Dragan JOVI], trener Zrinjskog
Crtice 4. kolu ima problema s ka-

Ne razmi{ljamo o tradiciji
Lazaru Popovi}u, novom rtoniranim igra~ima. Nai-
napada~u @eljezni~ara sti- me, brani~ Igor @ur`inov
gao je certifikat, {to zna~i
da ovaj igra~ konkurisati za iz Zrinjskog u utakmicama protiv Zvi-
jezde, Travnika i Slavije
utakmicu protiv Zrinjskog uspio je skupiti tri `uta
aktuelnog prvaka dr`ave. S Iako ne odaje takav do- kartona, tako da }e Ple-
druge strane mladi Benja- jam, Dragan Jovi} sigurno mi}i na Grbavici biti
min ^oli}, dobio je poziv da se nalazi pod velikim priti- Stojanovi} se li{eni usluga ovog igra~a.
nastupi za juniorsku sele- To }e vjerovatno zna~iti
kciju BiH u prijateljskom
skom. Aktualni prvak u pr-
va tri kola osvojio je samo vra}a u tim da }e na poziciji lijevog
susretu protiv Srbije. dva boda, a Zrinjskog ve} u Uzroke lo{eg starta Zri- bo~nog zaigrati Mario Iva-
nedjelju ~eka novo gostova- njskog u prvenstvo sigur- nkovi}, a na mjestu stopera
nje. I to vrlo neugodno, bu- no treba tra`iti i u velikom Marin Ani~i}, budu}i da je
FOJNICA 2 du}i da Mostarci moraju na broju ozlije|enih igra~a. to bio slu~aj u nekoliko
@ELJEZNI^AR 5 Grbavicu, stadion na kojem Damir D`idi} i Mladen utakmica pro{le sezone.
znaju samo za poraze, dva i @i`ovi} ozljede vuku jo{ od
Stadion SD Fojnica u
Fojnici. Gledalaca: 200. Su-
pod Jovi}evom trenerskom
palicom.
pro{le sezone, Mati Dra-
gi~evi}i slomljena je noga
Damir D`idi} se
dija: Nermi Buharalija
(Fojnica). Strijelci : 0:1 -
- Tradicija je takva kakva u Travniku, gdje zbog jo{ oporavlja
jest, ali o njoj nikako ne ra- ozljeda nisu igrali Igor Pro{la su ~etiri mjese-
Kerla (7). 0:2 - Svraka (13), zmi{ljam uo~i nedjeljne uta- Musa i Kre{imir Kordi}, a ca od posljednjeg gostova-
0:3 - Menela (20), 1:3 - ]ati} kmice, izjavio je Jovi}. prva tri kola novog prve- nja Zrinjskog na Grbavici,
(37), 1:4 - Mehi} (47), 2:4 nstva propustio je i Danijel
Al.Topalovi} (49), 2:5 - Po- U tri kola Zrinjski je sku- a ta utakmica Mostarcima
pio tek dva boda? Stojanovi}. Ovog veznjaka nije ostala u lijepom
povi} (57). mu~e le|a, tako da su nje-
- Cilj nam je bio skupiti sje}anju. Poraz (0:1) nije
FOJNICA: Selimovi}, Jovi}: @eljezni~ar ima nekoliko vrlo dobrih pojedinaca gove jedine slu`bene uta-
{to ve}i broj bodova do re- usporio Zrinjski koji je u
Sadikovski, Miji}, Hod`i}, kmice u ovoj sezoni bile
prezentativne pauze, budu}i stima, a prva prilika je ve} premnoj utakmici, tako da tom trenutku sigurno ko-
Memija, Karalija, Me- one protiv Slovana.
da o~ekujemo da }emo na- na Grbavici. onih 5:1 nije toliko va`no. ra~ao prema svom drugom
ru{i},]ati}, Al.Topalovi}, - Doktori preporu~uju
kon nje zaigrati puno bolje. Ne tako davno ste @elju @eljo se, jasno, puno digao u naslovu prvaka, no Mosta-
Mileti}, Fejzi}. Jo{ su igrali: jo{ malo mirovanja, ali ja
Protiv Slavije smo napravili deklasirali u prijateljskom odnosu na taj me~. rci su tog 22. travnja osta-
As. Topalovi}, Burekovi}, se nadam da }u igrati pro-
ne`eljeni kiks, tako da te ogledu? Kakvu utakmicu o~ekujete li bez Damira D`idi}a ko-
Pami}, Bi{}o. Trener: Mir- tiv @eljezni~ara. Pro{lo je
izgubljene bodove negdje - Pobjede su uvijek do- u nedjelju? ji se jo{ uvijek oporavlja
sad Memija. ve} mjesec dana od moje
moramo kompenzirati u go- bre, ali radilo se samo o pri- - Nadam se dobro popu- od neugodne ozljede.
@ELJEZNI^AR: Prvo posljednje utakmice, le|a
njenim tribinama i kvalite- Stoper Zrinjskog mor-
poluvrijeme: Pjani}, Stani}, me vi{e ne bole, tako da se ao je igru napustiti ve} na
Fari}, Mulali}, Kerla, Fazli-
ba{i}, Selimovi}, Menela, Devet utakmica, devet poraza tnoj utakmici u kojoj }emo
mi tra`iti pozitivan rezultat.
nadam da su ti problemi
iza mene, ka`e Stojanovi}.
otvaranju utakmice, a tada
sigurno nije slutio da }e
Svraka, ]ulum, Mujkano- @eljezni~ar ima nekoliko
Ako postoji stadion, koji ne odgovara Zrinjskom, izvan stroja biti ovako du-
vrlo dobrih pojedinaca na
vi}. Drugo poluvrijeme:
Gu{o, ^oli}, Radovanovi},
onda je to definitivno Grbavica, na kojem mostarski klub
zna isklju~ivo za poraze.
koje }emo morati obratiti @ur`inov van go. Dragan Jovi} se nada
da bi 22-godi{njeg stopera
Me{i}, Baji}, Muharemovi},
Kova~evi}, Bekri}, Serdare-
U devet dosada{njih slu`benih utakmica Zrinjski je
pozornost, ali sigurno da
imamo kvalitetu da ostvari-
stroja mogao imati na raspolaga-
do`ivio isto toliko poraza (1:3, 0:4, 0:3, 2:4, 1:2, 1:3, 1:2, Osim problema s ozlje- nju nakon reprezentativne
vi}, Mehi}, Popovi}. Trener: mo `eljeni rezultat, dodao je
1:2, 0:1) uz gol razliku 7:24. dama Dragan Jovi} ve} u pauze. M. P.
Amar Osim. Jovi}. M. P.
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 15
Alen [koro, napada~ bordo tima, uspje{no se oporavlja od povrede

U tim se vra}am
do kraja mjeseca
Vjerujem u ovu ekipu, a uvjeren sam da smo na dobrom putu. Jer, kad nas
krenu rezultati u na{oj ligi, ne znam gdje }e nam biti kraj

Lj
ubimac navija~a blem. Za to treba i malo
kluba sa Ko{eve,
Alen [koro, koji je Janjo{ ostaje trener strpljenja. Najva`nije je da
ekipa igra dobro, vidite da
u junu operisao Kako smo saznali u razgovoru sa [korom, bordo ni navija~i nemaju primje-
koljeno, uskoro }e svla~ionica ~vrsto stoji iza Mehmeda Janjo{a, koji ra- dbi, a na nama je da im se
ponovo predvoditi napad zmi{lja o ostavci. odu`imo na fantasti~noj
bordo tima. - Neke stvari treba da se slegnu, ali mislim da {ef podr{ci.
- Hvala Bogu, oporavak uop{te neme razloga za odlazak, jer svi mi igra~i stoji- Vjerujem u ovu ekipu, a
ide po planu, konstatuje mo iza njega, ka`e [koro.
[koro, koji trenira dva puta - Naravno, ne bih volio da {ef ode, jer smo se svi ba{
dnevno (ujutro u teren, a
poslije podne sa ekipom).
na{li i funkcioni{emo kao prava ekipa. Zbog toga se svi
mi igra~i nadamo da }e {ef ostati, a koliko znam, protiv Nema
- Po~eo sam i sa ja~im
treninzima, od nedavno ra-
njegovog rada nemaju ni{ta ni navija~i, ni Uprava.
otoka
dim i sa loptom, tako da se je da budem i u kombinaci- sti~no, mo`da i najbolje u - Operisano koljeno mi
nadam da }e ubrzo, do kra- ji za tim, ni{ta nije nemo- posljednjih nekoliko godi- odli~no podnosi napore, ne-
ja mjeseca, biti na raspola- gu}e. na, a atmosfera u svla~ioni- ma otoka... - ka`e [koro.
ganju {efu stru~nog {taba. S druge strane, uvjeren ci, koliko je znam, nikada - Veoma sam zadovo-
sam da }u protiv Travnika nije bila bilja. ljan sa svim. Nadam se
 Va{ paso{ je viziran u da ne}u ni{ta
Ambasadi Rumunije. Ho}ete (29. ili 30. avgust) upisati A sad {to te lopte ne ula-
prve minute. ze u gol, ve} poga|aju stati- ure}i.
li biti spremni za revan{ du-
el sa Klu`om (27. avgust)? Kako komentari{ete po- ve i pre~ke, to je ne{to dru-
- Ne znam ho}u li mo}i sljednja de{avanja oko FK go. Me|utim, i taj segment uvjeren sam da smo na do-
igrati, ali planiram i}i sa Sarajevo? igre }e do}i na svoje. brom putu. Jer, kad nas kre-
ekipom. Ako ni{ta drugo, - Ne bih razgovarao na Va{ povratak u tim }e do- nu rezultati u na{oj ligi, ne
da kolegama po`elim sre}u. tu temu, moje je da igram. nijeti golove. znam gdje }e nam biti kraj,
Me|utim, ko zna, mogu}e Mislim da ekipa igra fanta- - Ne, nije u tome pro- za kraj ka`e [koro. G. [. Alen [koro (desno): Po~eo raditi sa loptom

Senad Merdanovi}, sportski direktor Sarajeva Igra~ki kadar


- Uprava je zauzela stav

Brzo }emo prevazi}i


da u ovu sezonu u|emo sa
postoje}im igra~kim kadr-
om, konstatuje Senad Me-
rdanovi}.
- A, u minulim uta-
kmicama se pokazalo da
se taj kadar mo`e nositi

trenutne pote{ko}e
sa svima. Zbog toga ne
vidim razlog za onakvu
reakciju navija~a. To }e-
mo dokazati u narednim
utakmicama, a sad nam
je najpotrebniji mir u i
oko kluba. Ako neko s
Na{i navija~i vjerovatno imaju pogre{ne informacije o nadle`nostima u funkcionisanju FK Sarajevo namjerom pravi lo{u
atmosferu, odnosno afere
Sportski direktor Saraje- Izvr{nog odbora. Posljednja vijest u i oko kluba, vjerovatno
mu ne}e uspjeti da nas
va, Senad Merdanovi}, koji Bez obzira na sve, Senad
nije zaslu`io da se na|e na
udaru navija~a, razo~aran je
Merdanovi} je dao veliki
doprinos u stvaranju odli- Sarajevo - Travnik, destabilizuje.

posljednjim de{avanjima
oko FK Sarajevo.
~ne atmosfere u bordo
svla~ionici. ipak, 31. avgusta an, obavljam, ne}u da
ka`em odli~no, ve} vrlo
- Ne mogu se osje}ati - Ne vidim razlog za ona- Premijerliga{ki duel 5. kola, Sar- dobro, a svakako, iz da-
odgovornim za sada{nje sta- kvu reakciju navija~a prema ajevo - Travnik, umjesto u subotu ili na u dan }e to biti bolje
nje, jer nemam direktne meni, ali i drugim osobama nedjelju, 29. ili 30. avgust, na progr- i bolje.
ingerencije nad ekipom, a koje su apostrofirane u navi- amu je u ponedjeljak, 31. avgusta. Merdanovi} konsta-
niti samostalno mogu dovo- ja~kom pismu. Svakako, ci- Podsjetimo, bordo tim 27. avgu- tuje da veoma cijeni sta-
diti igra~e i obezbje|ivati fi- jenjim njihov anga`man, ali sta u Klu`u igra revan{ me~ plej- vove navija~a, ali mislim
nansijska sredstva. Zna~i, u mene je na ovo mjesto po- ofa za plasman u Evropsku ligu. da oni u ovom slu~aju
tom dijelu nemam nikakvu stavio Izvr{ni odbor, a ako nisu upravu.
mogu}nost za djelovanje, on procijeni da svoj posao - Na{i navija~i vjero-
ka`e Merdanovi}. ne obavljam onako kako tre- vatno imaju pogre{ne
- Ja sam koordinator ba, poslu{at }u svaki prije- informacije o nadle`no-
izme|u struktura kluba, dlog ili odluku. stima u funkcionisanju
odnosno stru~nog {taba, te S druge strane, onaj dio kluba. Tako|er, mislim
klupskog menad`menta i posla za koji sam odgovor- da klub nije ni u kakvoj
krizi.
Istina, tu su dva-tri
@elim dobro klubu jako lo{a rezultat u pr-
venstvu, ali sam ubje-
- Za one koji me ne poznaju, moram podvu}i da sam
bio dugogodi{nji prvotimac FK Sarajevo, ~lan druge |en da }emo to veoma
{ampionske generacije i reprezentativac biv{e SFRJ, tako brzo nadoknaditi i
da mi niko ne mo`e osporiti da ne `elim dobro klubu sa ostvariti na{e poznate,
Ko{eva, ka`e Senad Merdanovi}. zacrtane, ciljeve. A, to
- Naprotiv, mo`da to `elim vi{e od svih ostalih, koji se je stalno u~e{}e u Evro-
javljaju u posljednje vrijeme. pi, za kraj ka`e Senad
Senad Merdanovi} i Mehmed Janjo{: Stvorili odli~nu atmosferu u bordo svla~ionici Merdanovi} G. [
Pr emijer liga avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 16
Velimir Stojni}, prvi strateg Borca, spu{ta loptu na zemlju

Mo`emo
igrati jo{ bolje
Stojni} na raspolaganju ima sve igra~e, a jedina dvojba
mo`e biti da li }e utakmicu po~eti Vranje{ ili Maksimovi}
udbaleri Borca su u riju. Moramo spustiti

F Ja~i za Stojana
tri prva kola jedini loptu na zemlju i nor-
ostvarili maksima- malno se pripremati
lan u~inak. Vode}e
mjesto godi, ali i
za narednu utakmicu.
Atmosfera u timu je- Vranje{a
obavezuje. Prvi strateg ba- ste odli~na i ne}emo Stojan Vranje{ vratio se iz
njalu~kog premijerliga{a je kvariti. Dolazi Rusije.
smatra da njegovi izabrani- nam, bez sumnje, je- - Obavio sam razgovore sa
ci mogu igrati jo{ bolje. - dan od najboljih pre- predstavnicima ruskog prvoli-
Iako smo ostvarili tri po- mijerliga{kih ekipa i ga{a Tomska i uradio lije~ni~ke
bjede, od kojih su dvije za- mislim da }e to za nas preglede. Mislim da sam zado-
bilje`ene u gostima, sigur- biti najte`a prepreka voljio njihovu struku. Ipak, za-
an sam da ovo nije na{ kra- u dosda{njem toku klju~ili smo da je u obostranom Vranje{: Ponovo u
jnji domet. U na{oj igri
imamo jo{ velike rezerve i
{ampionata. Tek sada intersu prelazak odlo`iti za zi-
predstoji prava borba, msku pauzu. Tada }u imati do-
konkurenciji za tim Ned`ad Selimovi} vjeruje u snagu „vezira“
tek sada o~ekujem najbolja jer sve {to smo posti- voljno vremena da se u miru istr~ati na na{ stadion pred
izdanja. Lijepo je po-
bje|ivati, ali jo{ je ljep{e
{to du`e odr`ati niz uspje-
ha, ka`e Velimir Stojni}.
gli dobit }e pravu po- uklopim u njihov sastav. Radu-
tvrdu ukoliko ponovo je me {to }u u Borcu nastaviti
pobjedimo - poru~io igrati do kraja jesenske poluse-
je Stojni}. zone - rekao je Vranje{.
svoje navija~e. Zbog toga
znamo {ta nam je do tada
~initi - zaklju~io je Stojni}.
Trener Stojni} na raspo-
Upitan nastup
Helvide i Ribi}a
U Borcu su poslije uta- Derbi }e se igrati laganju sada ima sve igra~e i
kmice u Zenici svu pa`nju pred praznim tribinama ne bi bile ispunjene do po- jedina dvojba mo`e biti da li
okrenuli subotnjem derbi- Gradskog stadiona. sljednjeg mjesta. No, {ta se }e utakmicu protiv [irokog
ju sa [irokim Brijegom, - [teta {to je tako... Sigu- mo`e. Preostaje nam `ivjeti Brijega po~eti Vranje{ ili
- Nema razloga za eufo- ran sam da nije kazne, tribi- za dan kada }emo ponovo Maksimovi}. E. G.
Ukoliko ponovo dobijem priliku za igranje,
sigurno ne}u izdati, poru~uje Nermin Varupa
Branislav Arsenijevi}, prvotimac Slavije
Stru~ni {tab „vezira“
je odmah nakon kapitula-
Varupa sanja dres

@elimo
cije na Grbavici po~eo se
pripremati za duel sa Sla-
vijom, koji bi po mnogi-
ma mogao biti prelomni
reprezentacije
Vi`ljasti veznjak (visok 188 cm),
susret za ekipu Travnika. koji kada ima priliku igra i za juniorsku
Nakon dva gostuju}a por- selekciju, kao i mnogi njegovi vr{njaci,
aza i remija sa Zrinjskim potajno pri`eljkuje poziv pod zastavu
(na Piroti), plavi osim pu- BiH.
nog plijena, o drugom re- - Vjerujem da po{ten rad i trening
zultatu ne smiju ni ra- svakom donose dobre rezultate, a na-

dva trofeja
zmi{ljati. Na`alost, kao u kon toga dobri nastupi nas vode napri-
svakom od tri prethodna jed. Prioritet mi je da se izborim za po-
me~a, struka ne mo`e vjerenje trenera Selimovi}a. Istina, dres
izvesti `eljeni sastav. reprezentacije dugo sanjam. Uvjeren
Ovaj put }e vjerova- sam, kada to zaslu`im, ni poziv ne}e
tno izostati bolesni Ri- izostati, dodao je Varupa, osamnaesto-
bi} i povre|eni Helvida. godi{nji nogometa{ Travnika.
Slavija je u prva tri, Iako zbog vi{ka, odno-
odnosno dva kola, osvo-
jila ~etiri boda i ispunila Vuksanovi} sno dva `uta kartona, ne-
kolicini prvotimaca prijeti „`u- na vrata prvog tima.

odradio kaznu
plan. Nakon {to su izabr- tica“, nema prostora za kalkula- - Svaki trening sa prvim ti-
cije. Trener Ned`ad Selimovi} mom za mene je do`ivljaj, a uta-
anici Zorana Erbeza kmica ne{to }emu se posebno
otkinuli bod aktuelnom Jo{ uvijek nije izvjestan po- }e izvesti trenutno najbolje sna-
ge, spoj iskustva i nadarene obradujem. Ne znam da li }u i
prvaku Zrinjskom, na vratak Gruzijca Levana Kuta- ovaj put igrati. Ukoliko ponovo
mladosti, po kojoj su travnjaci
redu je drugo uzastopno lie, koji prema na{im saznanji- podno Vla{i}a oduvijek bili po- dobijem priliku, mogu samo
gostovanje, ovoga puta ma ne `eli vi{e igrati u BiH. znati. obe}ati da sigurno ne}u izdati.
Travniku. S druge strane, iskusni Go- Nosioci igre trebali bi biti pr- Slaviju, kao i svakog protivnika,
- Iako je prvenstvo ran Simi} je propustio susret u ovjereni igra~i, a istovremeno, trebamo po{tovati. Imamo snage
tek po~elo, polo`aj na{eg Mostaru, ali njegovo zdra- dva izuzetno talentirana juniora i znanja za veoma potrebnu po-
rivala na tabeli je veoma vstveno stanje je bolje, a kaznu jedva ~ekaju seniorsku minuta`u. bjedu, koja nas vodi prema sredi-
To su Senad Tabakovi}, hrabri ni tabele, iznena|en na{im pozi-
te`ak. Samo jedan osvo- zbog crvenog kartona je odra- vom kazao nam je Nermin Varu-
jen bod je malo za ambi- dio Sretko Vuksanovi}. stoper i Nermin Varupa, zadnji
vezni igra~, koji je i protiv Oli- pa i dodao:
cije tima sa Pirote i ne- mpika odigrao na zavidnom ni- - Oprezno i strpljivo do}i
ma dileme da nas ~eka mpionsku titulu, a ove vou. Oni, ali drugi klinci kucaju }emo do trijumfa. I. ISOVI]
te`ak posao, ka`e prvotimac `elimo jo{ vi{e. Mo`da ne-
Slavije Branislav Arsenije- kome ovo zvu~i preambicio-
vi}. zno, jer smo ostali bez neko-
- Iako ima jo{ dosta da liko va`nih igra~a, ali zar
Zoran Erbez, trener Slavije

Ne}emo se braniti
se igra, jasno je da bi svaki nastupom u Evropi i u prva
naredni kiks Travni~ane do- dva kola nismo demantovali
veo u te{ku situaciju. Me- sve skeptike.
|utim, imamo i mi na{e pla- Za visoke domete neo- Trener Slavije Zoran Erbez bio zadovoljan poslije utakmice
nove. phodno je skupljati bodove i sa Zrinjskim. Priznao je da njegov tim nije blistao, ali da je ta-
Tim Ned`ada Selimo- u gostima. kti~ki odli~no odradio posao.
vi}a protiv sebe ima jaku - Protiv Zrinjskog smo - Ako igra~i ponove pristup kao protiv Zrinjskog, u Travniku
Slaviju, ali i tradiciju. do{li do cilja, a Travnik je no- }e sve biti uredu. Ne}emo odustati od na{e prepoznatljive igre ko-
- Na{ tim je iz sezone u va prilika za radost. Osokolio ja nam je dosta puta donijela povoljan rezultat na Piroti. Travnik
sigurno posjeduje ve}i kvalitet, nego {to to pokazuje trenutno sta-
sezonu sve ja~i i ja~i. U pro- nas je dobar start, a za{to ne nje na tabeli, ali na{i aduti su ja~i. Doma}in }e krenuti ofanzivno,
{loj takm~arskoj godini smo vjerovati i u tradiciju, ka`e ali ni mi se ne planiramo braniti, ka`e Erbez. G. I.
osvojili Kup BiH i vice{a- Arsenijevi}. G. I. Branislav Arsenijevi}
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 17
Enes Me{anovi}, sportski direktor Tuzlaka, poziva navija~e na Tu{anj

Sloboda ima Crveno


i crno
Crnogorac:

kvalitetan tim
Bolji smo od
^elika
Povratnik u redove Slobode, Gr-
adimir Crnogorac, ustalio se u
stoperskoj liniji. Igra~ sadr`ajne
karijere, u kojoj je stigao do dre-
sa A reprezentacije, te nekolicine
hrvatskih, ruskih, danskih i srbi-
janskih klubova, odlu~no je kre-
Nema povrije|enih igra~a, Okanovi} i Krasi} gripozni nuo „od nule“.
- Zaista se trudim da opravdam
remena kada su se uspjeli prevazi}i. U narednoj ukazano povjerenje. Iako iza se-

V
Sloboda i ^elik sre- utakmici }emo dokazati da be imam dosta klubova, relati-
dinom devedesetih ova ekipa zaista vrijedi, odno- vno sam mlad. Sa 26 godina si-
gurno mogu napraviti jo{ mnogo
godina borili za bh. sno da imamo kvalitetan tim, toga, a vjerujem da sam na pra-
trofeje, o~igledno su ka`e sportski direktor Slobo- vom putu, ka`e Crnogorac.
daleko iza tuzlanskog i ze- de Enes Me{anovi}. - Lo{i dani su sastavni dio prve-
ni~kog premijerliga{a. A, po- Dobra atmosfera je i u nstva... Me|utim, ne}e nam biti
gledom na tabelu bi subotnju svla~ionici Slobode, gdje je sve lako protiv ^elika. Ako ponovi-
mo igru kao protiv Leotara, uz
utakmicu mogli svrstati u de- podre|eno pobjedi u izuzetno malo vi{e koncentracije u vrhu
rbi za~elja. Me|utim, crveno- va`noj utakmici. Povrije|enih napada, vjerujem da ne}e biti
crni derbi je sigurno vi{e od igra~a nema, a gripozni su bili problema. Bolja smo ekipa od
toga. U skaldu sa tim, na Okanovi} i Krasi}. Nakon uta- ^elika - isti~e Crnogorac
Tu{nju o~ekuju pune tribine.
- I ovom prilikom pozi-
kmice u Vukovijama (srijeda
nave~e), u stru~nom {tabu su Bez tv
vam navija~e, jer bez njihove
podr{ke sve }e i}i mnogo te`e.
stvorili jasniju sliku ko }e
istr~ati kontra ^elika. prijenosa
U proteklim kolima je bilo - Sigurno smo kvalite- - Nismo u mogu}nosti obezbje-
propusta, koje smo vjerujem tniji nego {to to pokazuje dti sve usloven, niti za no}ne
bodovni saldo. Protiv La- utakmice, niti za tv prijenose.
kta{a je bilo lo{e, ali u Trebi- Stadion Tu{anj je bukvalno gra-
Osmanhod`i} nju nismo imali sre}e. Sigu-
ran sam da je sada iza nas i
dili{te, tako da nam je te{ko or-
ganizirati i utakmice, ka`e dire-
ktor Slobode Zdenko Juri}.
pod injekcijama da }emo u ovoj utakmici po-
bjediti. Igra~i su svjesni
Tako|er, Tuzlaci su ostali bez
dijela stadiona na kojem su rani-
Prvi trener u stru~nom va`nosti utakmice, ali i mo- je bili smje{teni gostuju}i navi-
{tabu Slobode, Adnan tiva ^elikove ekipa - isti~e ja~i. Tako bi problem sa
Osmanhod`i}, poteklih da- smje{tajem gostuju}ih navija~ih
Mirsad Dedi}, trener u grupa mogao biti evidentan, ve}
na se mroao boriti i sa bolo- stru~nom {tabu. u susretu sa ^elikom.
vima u le|ima, zbog kojih Ekipa }e dan prije uta-
je redovno i{ao na injekci- kmice boraviti u karantinu
je. Ipak, do utakmice bi se u `ivini~kim Toplicama.
trebao potpuno oporaviti. N. ].
Krasi} (desno): Upitan nastup u derbiju starih rivala

^elik ide na popravni ispit u Tuzlu Amer Jugo, veznjak Vele`a, uvjeren u pobjedu nad Lakta{ima
Vijesti iz
D`ekson predvodi Na{ trijumf nije upitan Vele`a
napad?
^elnici ^elika nisu mogli
Jedan od najboljih poje-
dinaca u redovima Vele`a na
Durakovi}
startu bh. elite bio je pote-
ni sanjati da ekipa mogla sla-
bije startati u ovoj sezoni.
Ipak, rukovodstvo kluba je
ncialni reprezentativac
BiH, Amer Jugo. - Nakon
fiksirao keca
tri kola mi smo drugi na ta- Lakta{i su u pro{loj sezoni dva
odlu~ilo da ne praviti nemir puta gostovali u Mostaru, po je-
u ku}i, nego je podr`alo novi beli, {to je najvjerovatnije
dnom u okviru Premijer lige BiH
tim, s vjerom da se propu{te- najbolji Vele`ov poslijeratni i Kupa BiH. U oba navrata gosti
no mo`e nadoknaditi. Prvu ulazak u sezonu, ka`e Jugo. su pora`eni (2:1 i 1:0), a me~
priliku, ali mo`da i najte`u, - U minulim me~evima smo osmine finala Kupa BiH je u po-
imat }e u Tuzli, gdje gostuju, dokazali da smo kandidati sljednjoj minuti je odlu~io svojim
tako|er, ranjenoj Slobodi. za sami vrh tabele, odnosno prvijencem mladi D`enan Dura-
da imamo jednu od najja~ih kovi}.
Za razliku od proteklog - Taj momenat }u dugo pamtiti...
kola, Ivo I{tuk }e na raspola- Kenan Nemeljakovi}: ekipa u Premijer ligi BiH. Tada smo bili u rezultatskoj krizi,
ganju imati i povratnika Fila Idemo na sve ili ni{ta Naravno, u ovom momentu a taj me~ je donio preokret u
D`eksona. Istina, jo{ uvijek ranjiva. Poku{at }emo iskori- je najva`nije ostati ~vrsto na na{im rezultatima. Nakon toga je
se ne zna koliko D`ekson stiti njihove slabe ta~ke i vra- zemlji, te hladne glave i}i od sve krenulo na bolje, ka`e Dura-
mo`e pomo}i, s obzirom da titi se sa povoljnim rezulta- utakmice do utakmice. kovi}.
dugo nije trenirao sa ekipom. tom. Nemamo {ta kalkulisati, - Uvjeren sam da }emo bez por-
Ipak, nezahvalno je progno- aza biti i nakon 4. kola. Respe-
- Situacija je te{ka. Svi se nego krenuti na sve ili ni{ta. zirati krajnji plasman. U su- ktujem tim Lakta{a, ali bodovi
moramo uozbiljiti i zbiti re- Tokom sedmice sa eki- botu u Mostar sti`u Lakta{i, }e ostati u Mostaru.
dove. I mi igra~i smo neza- pom je trenirao Emir Had`i}. ~ije boje ste branili u prvom
dovoljni u~injenim, na-
ru~ito kada imamo na umu
Mnogi su se ponadali da je
ovaj napada~ ponovo u star-
dijelu minule sezone. - I u
tom me~u idemo na trijumf,
Vra}a se
da mo`emo mnogo vi{e,
ka`e Kenan Nemeljakovi},
om jatu, ali su se ubrzo ra-
zo~arali. Had`i} ~eke vize za
nikakav drugi rezultat nas
ne zanima. Iako smo osla-
[e~i}
kapiten Zeni~ana. Gr~ku, gdje }e nastupati od Me~ kontra Lakta{a }e zbog cr-
- Znamo da je i Sloboda ove sezone. M. P. bljeni neigranjem nekoliko venog kartona presko~it veznjak
igra~a, mislim da na{ triju- Jugo: Imamo jednu od najja~ih ekipa u ligi Amer Osmanagi}, a Ibrakovi} u
mf niti jednog momenta Lakta{i imaju veoma dobar Miki} i Karali}, ali mislim subotu ne}e mo}i ra~unati ni na
tim, koji predvode sjajni da u Mostaru nemaju {ta desnog bo~nog igra~a Milana
Zahirovi} na po{tedi ne}e do}i pod znak pitanja.
# tra`iti. Kne`evi}a, koji ima tri `uta kar-
- Zahirovi} ima problema sa preponama, tako da je
bio na po{tedi. Neizvjestan je njegov nastup. D`ekson je
U Domu armije odr`ana je mostarska premijera fi-
lma „Mostar United“. Podsjetimo, taj film je sni-
man nekoliko godina, a govori o Mostaru i na-
FleS Na{e igre i rezultati u mi-
nulim utakmicama su najbolja
tona. Izuzev pomenutog dvojca,
ve} du`i period su van stroja
Adis Obad i Riad Demi}, te reze-
imao problema sa aduktorom, ali se osje}a bolje, ba{ kao pozivnica na{im navija~ima da rvni golman, Mili Had`iomerovi}.
jve}em mostarskom simbolu, Fudbalskom klubu Vele`.
i Jamak koji je zbog udarca u koljeno presko~io jedan tr- stadion u Vrap~i}ima ispune S druge strane, u tim se nakon
Mostarska publika je imala priliku da pogleda film na kome je uz Claudiju Tossi i
ening - rekao nam je Albin Ma{i}, fiziotarapeut ^elika. sanirane povrede vra}a Edin
njenu ekipu, radio i Nenad Ne{o Oru~evi}, prerano preminuli navija~ Vele`a. Mo- do posljednjeg mjesta, dodaje [e~i}.
starska premijera bila je posve}ena upravo Ne{i (1981. - 2008.). Jugo. A. De.
Premijer liga avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 18
Kenan Be~irovi}, trener Olimpika Barbari}:
@ao mi je

Risti} BLIC {to je Borac


IZ [IROKOG ka`njen
Nakon {to su na prvom
gostovanju sezone
nes(p)retno ostali barem
bez boda na Grbavici, no-

sanirao
gometa{i [irokog Brijega predstoje}eg vikenda imaju novu pri-
liku za gostuju}e bodove. Protivnik nije nimalo lagan, budu}i
da Ivica Barbari} i njegovi igra~i moraju u goste Borcu koji je u
prvenstvo u{ao s tri pobjede, no dobra je stvar za [iroki Brijeg
da doma}a mom~ad ne}e imati podr{ku s tribina. Ipak, Barba-
ri} ka`e da `ali {to }e tribine biti prazne.
- Mo`da }e neki re}i da smo u prednosti {to }e se igrati pred
praznim tribinama, ali ja bih ipak vi{e volio da je suprotno. No-
gomet se igra zbog gledatelja i `ao mi je {to je Borac ka`njen.

povrede
Mi smo na Grbavici protiv @eljezni~ara usprkos porazu pokazali
da nam odgovara nogometni ambijent, izjavio je Barbari}.
- Treba respektirati ono {to je Borac napravio, ali mi smo ipak
vi{e koncentrirani na sebe. Bez obzira {to }e se igrati pred pra-
znim tribinama, mi se za utakmicu pripremamo kao za svaku
drugu i sigurno da o~ekujemo pozitivan rezultat. Vjerujem da
smo izvukli pouke iz poraza na Grbavici.

Nema ka`njenih i povrije|enih igra~a


Pelak i Kurto su dva vrhunska vezna igra~a, ali kada oni Be~irovi}: Modri~a nas
[iroki Brijeg nema problema sa povredama i kartonima.
- Sre}om, na startu ove sezone ozljede nas zaobilaze, tako da
igraju zajedno, nedostaje jedan trka~ je dosta poremetila prakti~ki kompletni ~ekamo utakmicu u Banja Luci. Jasno, po-
jedinci se `ale na odre|ene udarce, ali zdravstveni bilten je za-
ri utakmice, ~etiri Ide li vam na ruku odgo- dovoljavaju}i, izjavio je Barbari}.

T Adilovi} }e dobiti {ansu da me~a sa Sarejevom?


boda, u~inak je Oli-
mpika na startu se- - Bilo bi bolje da smo Na ~ekanju gostuju}i bodovi
zone. To sigurno ne Golman Dragan Vrani} se dobro sna{ao u novom odigrali tu utakmicu u pr- Navija~i [irokog Brijega odavno ~ekaju na dobar rezultat njiho-
mo`e zadovoljiti str- timu. - On je odli~an golman, sa velikim iskustvom. vobitnom terminu. Jo{ nas vog kluba u gostima kada je Premijer liga u pitanju. Istina, u
uku i Upravu novog pre- On je i u Poljskoj dobro branio, ka`e Be~irovi}. dr`i euforija nakon pobje- posljednjem kolu pro{losezonskog prvenstva [irokobrije`ani su
mijerliga{a. Ipak, kiks pro- - Na{a sre}a je da imamo dva podjednako dobra de nad Travnikom i mislim na Mokrom docu pobijedili ve} otpisano Posu{je (2:1), no u
tiv Modri~e i poraz od Ve- golmana. da bi mogli dobiti tu uta- „pravoj“ utakmici bez pobjede su gotovo ve} godinu dana,
le`a, donekle je ispravljen I Adi Adilovi} je vrhunski ~uvar mre`e, te je sigu- kmicu, ali {ta je tu je. Isko- ta~nije od 20. septembra 2008. kada je [iroki Brijeg na Ko{evu
pobjedom protiv Travnika. rno da }e i on dobiti {ansu. Duga je sezone. ristit }emo pauzu i odigra- pobijedio Sarajevo (2:1).
- Me~ 1. kola kontra ti jednu kontrolnu utakmi- Odmah u sljede}em kolu nogometa{i Ivana Katalini}a osvojili su
Modri~e nas je dosta pore- kmici smo pokazali pravo Mo`da je razlog tome {to cu. bod protiv Zvijezde (0:0) u Grada~cu, a onda su u sljede}ih devet
metio... - kazao je Kenan lice. Da smo u 1. kolu igra- su „vukovi“ igrali sa samo Sve smo podredili pri- utakmica upisali isto toliko poraza uz gol razliku 1:20. M.P.
Be~irovi}, trener u li kao pro{le nedjelje, sada jednim plejmekerom? premama za me~ sa La-
stru~nom {tabu Olimpika. bi imali {est bodova. Ko- - Pelak i Kurto su dva kta{im, u kojoj }emo biti
- Me|utim, vrijeme je da nstantno smo pravili priti- vrhunska vezna igra~a, ali ja~i za Risti}a, koji je sani-
krenemo prema vrhu tabele. sak, stvarali {anse... ~ak kada oni igraju zajedno, rao povredu, za kraj ka`e Milo{ Vidovi} se oporavlja od povrede
 Protiv Travnika je bio vi- smo u jednom poluvreme- nedostaje jedan trka~, koji Be~irovi}, nekada{nji
dljiv pomak u igri.
- I to veliki... Na toj uta-
nu izveli 11 kornera, {to po-
tvr|uje na{u dominaciju.
}e pokrivati defanzivne za-
datke.
~uvar mre`e reprezentacije
BiH. M. TRBONJA
Jo{ uvijek ne
Elvis Kari}, golman „zmajeva“ Zvijezda pred gostovanje u Prijedoru treniram sa ekipom
Rudar pla}a U konkurenciji
Pred po~etak
sezone Husref
Musemi} ostao je
bez va`ne karike
u svom „lancu“.

ceh neiskustvu Brkovi} i Moranjki}


Nakon {to su
Naime, rije~ je o
Milo{u Vidovi}u,
koji je prema
izboru na{eg lista
pro{le godine bio
nanijeli prvi poraz najbolji igra~ lige.
@eljezni~aru, fu-
dbalere Zvijezde
U Prijedoru }emo biti potpuno Njegov izostanak
rastere}eni. A, tada znamo biti se itekako osjeti u
o~ekuje gostovanje igri Olimpika, a
u Prijedoru. pravi, ka`e Deli} povratak se mo`e
- Sigurno nas
o~ekivati za dva-
~eka te{ka utakmi- Armin Deli} ponovo je @eljezni~ara, a sada je spre- desetak dana.
ca. Rudar ima do- promovisan u prvo ime su- man i Brkovi}. Vasili}, Jusi} - Mislio sam
bar tim, ali pla}a sreta protiv @eljezni~ara, {to kao i Gazibegovi} su na- da }u se vratiti i
ceh premijerli-
ne umanjuje sjajnu igru ni jbli`i udarnom sastavu, iako ranije, ali to nije
ga{kom neisku-
stvu, ka`e Kari}. ostalih njegovih kolega, koji iz prikrajka vrebaju Kra- mogu}e. Noga mi
su napravili odli~nu uverti- ji{nik, te novajlija Mora- je bila u lo{em
 Doma}ini o~eka- ru uo~i narednog gostovanja njki}, koji mo`e odgovorit stanju poslije ski- Vidovi}: Za dvadesetak dana se
ju prvo premijerli- u Prijedoru. zada}i kako na lijevom bo- danja gipsa, tako vra}a u tim
ga{ko slavlje. da mi je to usporilo povra- Otoke krenuti uzlaznom
- Pred doma}om publi- ku, tako i na lijevom stope-
- To je za njih kom nam je ~esto te`e igrati. ru. tak na teren, ka`e Vidovi}. putanjom.
ma~ sa dvije o{tri- Nama je u Grada~cu ve}i pr- - Jo{ uvijek ne treniram - Tek na tom me~u smo
U veznom redu „coach“
ce, jer njihov imer- itisak, nego u gostima. Svi sa ekipom, tr~karam okolo, pokazali pravo lice, mada
ativ nama mo`e Zvijezde ima nekoliko vari-
od nas tra`e pobjedu. Lijepo janti, a najvjerovatnije }e ali ide sve kako treba. sam mi{ljenja da to mo`e jo{
olak{ati posao. Ali Pobjeda nad Travnikom puno bolje. Imali smo taj je-
isto tako, ako ih kr- Elvis Kari} je kad nas krene, pa nas po- me~ po~eti Deli}, Savi}, Ha-
nesu navija~i, ali kada kola mzi} i Nermin Husejnba{i}, podigla je samopouzdanje u dan kiks protiv Modri~e, ali
ene, onda nam mo- la euforija nakon pobjede Olimpikovoj svla~ionici. mislim da }e u narednom
gu zadati mnogo proble- nad @eljom? krenu nizbrdo, tada je belaj. dok bi napad mogli predvo-
Mi }emo u Prijedoru biti Mnogi su mi{ljenja da }e periodu sve i}i puno bolje,
ma. Mislim da mo`emo - Tu pobjedu smo diti ]ori} i Avdi}. poslije ova tri boda tim sa dodaje Vidovi}. M. Tr.
izdr`ati taj pritisak i da se „davno“ zaboravili. Nara- potpuno rastere}eni. A, tada M. SULJAGI]
iz Prijedora mo`emo vrati- vno, imponuje svaka pobje- znamo biti pravi, ka`e De-
#
ti bar sa bodom. Naravno, da protiv @elje, pogotovo
za to }emo morati odigrati kada tim sa Grbavice igra
li}.
Trener Ratko Ninkovi}
nema problema sa sastavom,
Pro{le sedmice je stoper Zijezde Rusmir Jusi} „stao na ludi kamen“,
~ime je poja~ao koloniju o`enjenih igra~a Zvijezde. Zbog toga je dobio od
FleS
mnogo bolje nego prije ovako dobro. Ne pamtim da Ninkovi}a nekoliko slobodnih dana.
dvije sedmice protiv Slavi- je bolji @eljezni~ar gostovao jer na raspolaganju ima sve Protiv @eljezni~ara je djelovao dosta svje`e, {to pokazuje da je vjen~ani prsten na ovog isku-
je. u Grada~cu, za kraj ka`e igra~e. Mladi Nezi} je snog stopera odli~no djelovao. Za vjerovati je kako }e nastaviti sa dobrim izdanjima i u nastavku
 Je li „zmajeve“ zahvati- Kari}. F. A. odli~no odradio posao na {ampionata.
desnom boku protiv
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 19
Jadranko BOGI^EVI], stoper Modri~a Maksime Premijer liga BiH - 4. kolo
Travnik - Slavija
Bolji smo od Leotara
Modri~a Maksima je u tri
kola ostvarila pobjedu i dva
Sudija: Radislav Vukasovi} (Trebinje), asiste-
nti: Rodoljub Topi} (Banja Luka) i Admir Forto
(Vitkovi}i), ~etvrti sudija: Robert Zrili} (Banja
Luka), delegat: Damir [ari} (Tuzla), kontrolor
su|enja: Dragan Mari} (Srbac).
remija, a u subotu u grad mo-
tornih ulja sti`e Leotar. Po-
dsjetimo, na gostovanjima u
@eljezni~ar - Zrinjski
Sarajevu i Lakta{ima „uljari“ Eldis Pro{i} (Cazin), Momir [irko (Banja Lu-
su osvojili po bod, mada su ka) i Elvir Grabus (Travnik), Senad Ibri{imbego-
bili bli`e punom uspjehu od vi} (Travnik), Stanko Vujkovi} (Prijedor), Bla`
doma}ih ekipa. @ivkovi} (Ora{je).
- Dolazi nam Leotar, koji
je u ovom prvenstvu izvanre-
Rudar - Zvijezda
Stoki} u Marinko Jeli} ([iroki Brijeg), Stevo Peri}
(Bijeljina) i Elvis Pro{i} (Cazin), Emir Ale~kovi}
startnoj postavi (Sarajevo), Bo`o Vidovi} (Zenica), Salem Proli}
(Sarajevo).
Trener „uljara“ Zoran
]urguz nema problema sa
igra~kim kador. Raduje
povratak Stoki}a, koji je u
Borac - [iroki Brijeg
Lakta{ima dobro odigrao Semir Kaplan (Stolac), Hrvoje Turudi}
pola sata. (^itluk) i Du{an Vje{tica (Bosanska Gradi{ka),
Vjerovatni sastav: Tri- Du{ko Jo{ki} (Prijedor), Milorad Lale (Isto~no
pi}, Jolovi}, Matovi}, Bo- Sarajevo), Anto Bilje{ko (Novi Travnik).
gi~evi}, Gavri}, Vasiljevi},
Staji}, Ranki}, Kujund`i},
Stoki} i \ori}. Sloboda - ^elik
dno startovao, ka`e stoper Rusmir Mrkovi} (Sarajevo), Almir ^i{i}
Modri~a Maksime Jadranko (Mostar) i Rusmir Ba{i} (Sarajevo), Mevludin
Bogi~evi}: Atmosfera u ekipi je odli~na Efendi} (Sarajevo), Slobodan \or|i} (Bijeljina),
Bogi~evi}.
- S druge strane, i mi dobro Leotar je Modri~u redo- {to sigurno ne}e biti lako. - U fudbalu se ne `ivi od Mustafa [koro (Mostar).
igramo, a i rezultati nas prate. vno napu{tao pora`en. Ipak, u ovom trenutku smo minulog rada. Svi ponovo
Atmosfera u ekipi je odli~na,
pa o~ekujem da tako bude i po-
- Nadam se de }e se nasta-
viti tradicija. Bod iz Lakta{a
kvalitetnija ekipa od Leotara.
Svaka utakmica je prilika
moramo „zagristi“ i ostvariti
novu pobjedu, zavr{io je Bo- Modri~a M. - Leotar
slije sutra{nje utakmice. moramo potvrditi pobjedom, za novo dokazivanje. gi~evi}. S. M. Ljubi{a Vrhovac (Lakta{i), Zoran Taborin
(Zvornik) i Mirza [elo (Gra~anica), Mirko Bu-
Lakta{i pred gostovanje u Mostaru ljan (Mostar), Med`id Gvozden (Sarajevo), Dra-
gan Prtvar (Isto~no Sarajevo).

Sekuli} nije u kombinaciji za tim


Veliko ohrabrenje povratak Mujaki}a
Vele` - Lakta{i
Drago Tabak (Tomislavgrad), Tihomir Su~i}
(Livno) i Anto Su~i} (Vitez), Vladimir Bjelica
(Isto~no Sarajevo), Rudolf Mari} (Posu{je), Ra-
Fudbaleri Lakta{a nasta- igrom, u pojedinim perio- da smo sa Vele`om uvijek doslav Kapor (Trebinje).
vili su raprodaju bodova na dima igrali smo veoma do- pru`ali dobre igre i nadam
doma}em terenu. U dva su-
sreta pred svojim navi-
bro, ali nedostajala je reali-
zacija. Nismo iskoristili
se da }emo tako nastaviti. U
tom slu~aju bli`i smo uspje-
Olimpik - Sarajevo
ja~ima osvojili su tek jedan
bod protiv Modr~ana.
O~igledno je, Lakta{ani }e
nekoliko odli~nih prilika i
boljem se te{ko nadati - re-
kao je trener Milan Mila-
hu, jer te{ko je ponoviti pro-
ma{aje kao pro{le subote -
dodao je Milanovi}.
odgo|en me~
ponovo u gostima poku{ati novi}. Strateg Lakta{a Za razliku od @eljka Se- Novo Pani} (Doboj), Sini{a Janji} (Bijeljina) i
nadoknaditi izgubljene bo- nada se dobroj igri i izne- kuli}a, koji nije u kombina- Franjo Bandi} (Tomislavgrad), Goran Parad`ik
dove. na|enju protiv zahuktalog ciji za tim, svi ostali igra~i (Ljubu{ki), Zvonimir Mari} (Ora{je), Salih Ha-
- Nije opravdanje, ali Vele`a. su spremni, a veliko ohrabr- suki} (Grada~ac).
protiv Modri~ana sre}a - U Vrap~i~ima }emo igr- enje je povratak mladog re- Utakmice u Travniku (17 sati), Prijedoru (17),
nam je okrenula le|a. Za- ati otvoreno i hrabro, ba{ prezentativca BiH Sanida Banjoj Luci (19), Tuzli (17), Modri~i (17) i Mosta-
dovoljan sam prikazanom kao nedavno u Tuzli. Do sa- Mujaki}a. E. G. Sanid Mujaki} ru (17) su na programu u subotu, a Sarajevu
(@eljezni~ar - Zrinjski) u nedjelju u 20 sati. G. [.

Darko Nestorovi}, trener Rudara


Tabela
Pobjeda imperativ
Rudar je u prva tri kola bitelji prijedorskog premijer-
1. Borac
2. Vele`
3. Zvijezda
3
3
3
3
2
2
0

0
1
0
0
1
5:0
10:2 7
4:3
9

6
osvojio samo bod, {to je skro-
man u~inak. Ipak, lo{i uslovi
u pripremnom periodu, povr-
Povrije|en liga{a o~ekuju pozitivan efe-
kat.
S druge strane, Ned`ad
4. @eljezni~ar 3
5. Leotar 3
2
2
0
0
1
1
3:2
2:2
6
6
ede, te splet nesretnih oko-
lnosti u Trebinju i [irokom
Jevti} @eri}, najiskusniji igra~ u eki-
pi iz Prijedora, pozvao je na-
6. Modri~a M. 3 1 2 0 6:3 5
Brijegu, umanjili su bodovni Zbog povrede butnog vija~e na utakmicu. 7. Slavija 2 1 1 0 2:0 4
saldo. Zbog toga ekipa Darka mi{i}a, do daljnjeg je van - Nadam se da }emo imati
Nestorovi}a u susret sa Zvje- stroja stoper Rudara Mar- veliku podr{ku sa tribina. Re- 8. Lakta{i 3 1 1 1 5:5 4
zdom ulazi pod imperativom ko Jevti}. Njegovo mjesto mi nam je malo, a poraz bi bio
}e zauzeti iskusni Goran 9. Olimpik 3 1 1 1 4:6 4
pobjede. katastrofa. Dat }emo sve od
Nestorovi} je tokom se- Kotaran, koji je sanirao sebe da do|emo do prva tri 10. [iroki B. 2 1 0 1 1:1 3
dmice ~inio sve kako bi na povredu, a alternativa je bod u bh. eliti, konstatuje
najbolji na~in pripremio i mladi Branko Ilin~i}. @eri}. 11. Zrinjski 3 0 2 1 3:5 2
motivisao svoje izabranike, Vjerovatni sastav: Avdu-
koji iz kola u kolo igraju sve kmice na Pecari odlu~io da ki}, Despotovi}, Dobrijevi}, 12. Sarajevo 3 0 2 1 2:5 2
bolje, ali {kripi u realizaciji dr`i zatvorene treninge. Staki}, Kotaran, Kova~evi}, 13. Rudar P. 3 0 1 2 1:3 1
napada. Razloge ne `eli obja{nja- Kiki}, @eri}, Stjepi}, Ku{lji} i
- Mi smo pod imperati- vati, a nekoliko desetina navi- Kecman. [ansu iz drugog pla- 14. ^elik 3 0 1 2 1:3 1
vom pobjede, koja bi nam ja~a, koji prate treninge, osta- na ~ekeju: Rodi}, [odi},
zna~ila vi{estruko. O~ekujem li su uskra}eni za to zadovo- Ilin~i}, Kne`evi}, Zdjelar, 15. Sloboda 3 0 1 2 3:6 1
da }e proraditi napad, ka`e ljstvo. Vjerovatno }e ovakav Muzgonja, Goli}, Kondi} i 16. Travnik 3 0 1 2 3:9 1
Darko Nestorovi} Nestorovi}, koji je poslije uta- na~in rada ostati i dalje, a lju- Krivaja. V. V.
Evropski Inter kupio veznog igra~a Reala
lige
Inter po skudeto
nogometni
vikend Euro Snejider dolazi
kre}e „barenjem“ Barija za 15 miliona eura
Ako je Milan za-
vr{io sa prelazni ro-
kom, to zasigurno nije
Italijansko prvenstvo }e otvoriti Siena i Milan u subotu, a preostali dvoboji se igraju dan kasnije Dva londonska derbija uticalo na njihove gra-
dske rivale, koji se do-
talijanska Serija A ~etvrta je na rasporedu novo kolo, u sklopu gana, ^elzi u jo{ jednom londo- datno poja~avaju uo~i

I
po redu od liga „petice“ koja kojeg }e se odigrati i jedan od za- nskom derbiju kod Fulema, dok starta Serie A.
kre}e sa natjecanjem u te- nimljivijih londonskih derbija. }e Arsenal igrati na Emiratesu ko- Naime, Inter je na
ku}oj sezoni, tako da u fazi Naime, Vest Hem }e ugostiti ntra Portsmuta. Hal Siti }e na- kraju pregovora sa Re-
priprema ostaju jo{ samo mom~ad Totenhema. Antonio Va- kon Totenhema ugostiti i Bolto- alom uspio spustiti ci-
[panci. lencia s Man~ester Junajtedom na, a Man~ester Siti doma}u pre- jenu za veznog igra~a
Milanski Inter je bez ikakve gostuje kod svog biv{eg kluba Vi- mijeru imati u susretu s Volverhe- Veslija Snejidera, za
sumnje i ove sezone glavni favorit mptonom. Everton }e do prvih kojeg }e Realu platiti
u borbi za „skudeto“, a u pohod bodova sezone nastojati do}i kod
na petu uzastopnu prvenstvenu
titulu kre}e doma}im srazom pro-
Ba`darevi} Barnlija, a jo{ }e se sastati Birmi-
ngem i Stoke, te Sanderland i Ble-
15 miliona eura. Pre-
thodno je bilo dogovo-
tiv povratnika u dru{tvo najbo-
ljih, mom~adi Barija.
protiv Lensa kburn.
U Bundesligi nakon dva star-
reno da Snejider ode u
milanski klub na po-
sudbu, ali po poslje-
Nekolicina vrlo zanimlji-
Sezonu }e ipak otvoriti Siena i vih utakmica na rasporedu je i tna kola maksimalnih {est bodova dnjim informacijama,
Milan, jer se njihov susret igra u u Francuskoj, pa }e primjerice imaju tek dva kluba, [alke i Vo- inter }e platiti ko-
subotu, dok su preostali dvoboji Lion gostovati kod Oksera, tr- lfsburg, a ambiciozni Bajern }e u mpletnu cijenu od{te-
na programu dan kasnije. Juve- enutno vode}i Nansi kod La Majncu poku{ati ono {to do sada te.
ntus je doma}in Kievu, a derbi Mana, a Olimpik Marsej u de- nije u po~etna dva nastupa, dakle ^elnici Intera su
susretom se mo`e okarakterizirati rbiju kola kod Rena. pobijediti. razmatrali vi{e opcija
sraz \enoe i Rome. Fiorentina Bordo tre}u pobjedu sezo- Verder tako|er tra`i prvu po-
u veznom redu, a na-
gostuje u Bolonji, Sampdoria na ne tra`i pred doma}om publi- bjedu, no kako je krenula Borusi-
Jugu kod Katanje, dok ju`nja~ki jvi{e {ansi da obuku
kom, a suparnik aktualnom ja iz Menhengladha nije sigurno
derbi igraju Palermo i Napoli. U ho}e li je i protiv nje na}i. dresu italijanskog pr-
prvaku je solidna Nica. vaka imali su Rafael
dru{tvo najboljih se vratila i Par- Mehmed Ba`darevi} sa svo- „Apotekari“ iz Leverkuzena go-
ma i za po~etak ide u goste Udine- stuju u Frajburgu, Herta u Bohu- van der Vart iz Reala i
jim Grenoblom prve bodove
zeu, dok }e Lacio do~ekati Atala- sezone tra`i na doma}em tra- mu, a zanimljivo }e biti i u grotlu Deko iz ^elzija.
ntu. vnjaku protiv Lensa, a PS@ no- Vestfalena, jer na megdan Borusi- Me|utim, kako je
Englezi su ne{to utakmica igr- ve bodove kod Valensijenesa. ji sti`e [tutgart. Real udovoljio `elji pr-
ali u utorak i srijedu, a sada imaju D. IVANKOVI] edsjednika Intera Mo-
ratija, novi ~lan nero-
azura postat }e Ho-
lan|anin. Vesli Snejider: Otpala mogu}nost posudbe

Brazilac nema ponuda Bari prelazi u ruke Diego (Juventus) i Ronaldinjo (Milan): Kre}e Seria A
Sukob trenera Intera i italijanskog selektora
novog vlasnika Sanderlend - Blekburn, Vigan -

„Zvijer“ Baptista
Njema~ka Man~ester junajted, Barnli - Eve-

Lipijeva prognoza
Parovi 3. kola: Hofenhajm -

Ameri~ki
rton, Fulem - ^elzi, Vest Hem -
[alke, Dortmund - [tutgart, Keln Totenem, Liverpul - Aston Vila.
- Frankfurt, Frajburg - Bajer, Ma- Poredak: Totenhem i ^elzi 6,

najbli`i ostanku
jnc - Bajern, Nirnberg - Hanover, Arsenal, Liverpul, Man~ester siti

biznismen
Bohum - Herta, Volfsburg - Ha- 3...
mburger, Verder - Borusija M.
Italija

naljutila Murinja
1. Volfsburg 2 2 0 0 5:1 6
Napada~ Rome Brazilac @ulio sitiaciji, Baptista je bio tema bro- Parovi 1. kola: Bolonja - Fior-

kupuje
2. [alke 2 2 0 0 5:1 6
Baptista je izjavio da je uvjeren da jnih {pekulacija o odlasku iz Rome. Samuel Eto: Plavo-crni `ele petu uzastopnu titulu 3. Hamburg 2 1 1 0 5:2 4 entina, Siena - Milan, Katania -
}e napraviti transfer u Inter, iako Njegov menad`er Herminio Mene- Sampdoria, \enoa - Roma, Inter -
njegov klub nije primio niti jednu ndez prvobitno je izjavljivao kako 4. Borusija M 2 1 1 0 5:4 4 Bari, Juventus - Kievo, Lacio -
Italijanski klub se poja~ao
novog
ponudu za njega. „Zvijer“ ostaje u Romi sto posto, 5. Ajntraht 2 1 1 0 4:3 4 Atalanta, Livorno - Kaljari, Pale-
Zbog sslabog izdanja u pro{loj ali kada se pojavila {pekulacija o 6. Bajer 2 1 1 0 3:2 4
rmo - Napoli, Udineze - Parma. Lipi je, naime, prognozirao da }e novi prvak postati ba{ Juventus
mogu}em
transferu u 7. [tutgart 2 1 0 1 4:4 3 Francuska Trener Intera @oze Murinjo na- ja, nekada{nje trenerske legende

prvoliga{a
Inter, okre- 8. Herta 2 1 0 1 2:2 3 stavlja ekspresnom brzinom prona- Juventusa, o predvi|anjima u Seri-
nuo je plo- Parovi 3. kola: Okser - Lion, laziti neprijatelje, a prvi put otkad ji A. Lipi je, naime, prognozirao da
~u. 9. Dortmund 2 1 0 1 2:4 3 Le Man - Nansi, Monako - Lori- je do{ao u Italiju se posva|ao sa ta- }e novi prvak postati ba{ Juventus.
- Niko iz 10. Majnc 2 0 2 0 3:3 2 en, Monpelje - So{o, Ren - Mar- mo{njom trenerskom ikonom. - Lipi je pokazao nedostatak
Rome nika- sej, St Etien - Bulonj, Valensien - U pitanju je Mar}elo Lipi, koji po{tovanja. Iako su to mo`da nje-
Italijanski prvoliga{ AS Bari 11. Bajern 2 0 2 0 2:2 2 PS@, Bordo - Nica, Grenobl - Le-
da nije spo- postigao je preliminarni dogovor o je Italiju prije tri godine odveo do gove `elje, iako je Juventus vjerova-
minjao tra- 12. Verder 2 0 1 1 3:4 1 ns, Lil - Tulouz. naslova svjetskih prvaka, a sada je tno njegova ljubav, ~ovjek takvog
prodaji kluba ameri~kom bizni-
nsfer Bapti- 13. Nirnberg 2 0 1 1 2:3 1 1. Nansi 2 2 0 0 7:1 6 ponovno preuzeo nacionalnu ekipu znanja bi trebao pokazati malo
ste, nema smenu Timotiju Bartonu. koju priprema za SP 2010. u Ju`no- po{tovanja prema ekipi koja vlada
Prenos vlasni{tva u ruke ame- 14. Hanover 2 0 1 1 1:2 1 2. Bordo 2 2 0 0 7:3 6
niti jedne afri~koj republici. zadnjih godina Italijom - rekao je
ponude. Je- ri~kog bogata{a trebao bi biti za- 15. Hofenhajm 2 0 1 1 1:2 1 3. Marsej 2 2 0 0 3:0 6 Murinja je naljutila izjava Lipi- Murinjo.
dino {to vr{en do 31. oktobra, kada }e Bar- 16. Frajburg 2 0 1 1 3:5 1 4. Ren 2 1 1 0 4:1 4
znam, pro- ton postati novi predsjednik kluba, 5. PS@ 2 1 1 0 4:2 4
17. Bohum 2 0 1 1 3:6 1
~itao sam u priop}io je Bari na svojoj veb stra-
novinama. 18. Keln 2 0 0 2 1:4 0 6. Lorijen 2 1 1 0 4:3 4
nici. Dotad }e du`nost privreme-
Svi govore o 7. Lion 2 1 1 0 3:2 4
transferu, ali nog predsjednika i dalje obna{ati Engleska
Ezekijel Munjoz (lijevo): Od{teta 5 miliona 8. Nica 2 1 1 0 3:1 4
ja ne znam o Vin}enzo Matareze.
Rezultati i strijelci nepotpu-

Fiorentina iz Boke
~emu se radi Bari je osnovan jo{ 1908. godi- 9. Tuluz 2 1 0 1 3:2 3
nog 2. kola (utorak i srijeda): Li-
- ka`e Me- ne, a klub je ~esto selio iz prve u dr- verpul - Stouk 4:0 (Tores 5, 10. So{o 2 1 0 1 3:3 3
nendez. ugu ligu i u obratnom pravcu. D`onson 45, Kujt 78, N’Gog
Za sada 11. Lens 2 1 0 1 3:4 3
Pro{le sezone je izborio promociju 90+4), Birmingem - Portsmut 1:0

dovela Munjoza
je za Bapti- (Mekfaden 90+2 penal), Barnli - 12. Bulonj 2 1 0 1 2:4 3
u Seriju A. Bartonova kompanija Lipi: Uputio ispriku
stu ostanak Man~ester junajted 1:0 (Blejk 19), 13. Monako 2 1 0 1 1:4 3
u Rimu pr- JMJ Holding je istaknuta firma ko- Selektor italijanske reprezenta-
ja se bavi stiecanjem, upravljanjem Hal - Totenhem 1:5 (Hant 25 - 14. Monpelje 2 0 2 0 3:3 2 cije poslao je javnu ispriku portu-
va opcija. Defo 10, 45, 90+4, Palasijos 14,
- Ako Fiorentina poslije du`ih prego- Klubovi su dogovorili od{tetu i razvojem luksuznih nekretnina 15. Le Man 2 0 1 1 3:5 1 galskom treneru zbog toga {to se
Kin 78), Sanderlend - ^elzi 1:3 usudio prognozirati da }e novi ita-
Inter poka`e vora dovodi Ezekijela Munjoza, u iznosu od 5 miliona eura, a Fio- imovine {irom cijelog svijeta, kako (Bent 18 - Balak 52, Lampard 61 16. Lil 2 0 0 2 1:3 0
zanimanje, mladog odbrambenog igra~a arge- rentina treba jo{ platiti nedefini- stoji na njihovoj stranici. lijanski prvak biti - Juventus.
penal, Deko 70), Vigan - Volver- 17. Grenobl 2 0 0 2 1:4 0 - @ao mi je {to je Murinjo tako
mo`emo ra- ntinskog giganta Boka Juniorsa. sanu sumu od 50 posto Munjozo- - Ovo je fantasti~na prilika, Ba- hempton 0:1 (Keoh 6).
zgovarti. Za Munjoz bi trebao pokrpati pr- vih prava. 18. Valensijen 2 0 0 2 1:4 0 to interpretirao, nisam namjeravao
ri je klub s odanim navija~ima, a s Parovi 3. kola: Arsenal - Por- pokazati nepo{tovanje prema bilo
sada nema aznine u odbrani koje su se poka- Ina~e, u Argentini ovog 18-go- tsmut, Birmingem - Stouk, Hal -
ni{ta, ni sa novim vodstvom nadamo se da 19. Okser 2 0 0 2 0:3 0 kome. Bila je to samo jedna obi~na
zale ve} u prvoj zvani~noj uta- di{njeg stopera porede sa njego- Bolton, Liverpul - Aston Vila,
kim nisam }emo izgraditi jedan od naju- 20. St. Etjen 2 0 0 2 1:5 0 jednostavna prognoza, jedna od hi-
kmici, u plej-ofu za Ligu prvaka vim zemljacima Robertom Aja- Man~ester siti - Volverhempton,
razgovarao o protiv Sportinga. lom i Valterom Samueleom. spje{nijih klubova u Europi - po- ljadu izre~enih uo~i po~etka novog
Baptista: Uvjeren da odlazi Baptisti. ru~io je Barton. Murinjo: Tra`i malo po{tovanja prvenstva - pravdao se Lipi.
Evropski Inter kupio veznog igra~a Reala
lige
Inter po skudeto
nogometni
vikend Euro Snejider dolazi
kre}e „barenjem“ Barija za 15 miliona eura
Ako je Milan za-
vr{io sa prelazni ro-
kom, to zasigurno nije
Italijansko prvenstvo }e otvoriti Siena i Milan u subotu, a preostali dvoboji se igraju dan kasnije Dva londonska derbija uticalo na njihove gra-
dske rivale, koji se do-
talijanska Serija A ~etvrta je na rasporedu novo kolo, u sklopu gana, ^elzi u jo{ jednom londo- datno poja~avaju uo~i

I
po redu od liga „petice“ koja kojeg }e se odigrati i jedan od za- nskom derbiju kod Fulema, dok starta Serie A.
kre}e sa natjecanjem u te- nimljivijih londonskih derbija. }e Arsenal igrati na Emiratesu ko- Naime, Inter je na
ku}oj sezoni, tako da u fazi Naime, Vest Hem }e ugostiti ntra Portsmuta. Hal Siti }e na- kraju pregovora sa Re-
priprema ostaju jo{ samo mom~ad Totenhema. Antonio Va- kon Totenhema ugostiti i Bolto- alom uspio spustiti ci-
[panci. lencia s Man~ester Junajtedom na, a Man~ester Siti doma}u pre- jenu za veznog igra~a
Milanski Inter je bez ikakve gostuje kod svog biv{eg kluba Vi- mijeru imati u susretu s Volverhe- Veslija Snejidera, za
sumnje i ove sezone glavni favorit mptonom. Everton }e do prvih kojeg }e Realu platiti
u borbi za „skudeto“, a u pohod bodova sezone nastojati do}i kod
na petu uzastopnu prvenstvenu
titulu kre}e doma}im srazom pro-
Ba`darevi} Barnlija, a jo{ }e se sastati Birmi-
ngem i Stoke, te Sanderland i Ble-
15 miliona eura. Pre-
thodno je bilo dogovo-
tiv povratnika u dru{tvo najbo-
ljih, mom~adi Barija.
protiv Lensa kburn.
U Bundesligi nakon dva star-
reno da Snejider ode u
milanski klub na po-
sudbu, ali po poslje-
Nekolicina vrlo zanimlji-
Sezonu }e ipak otvoriti Siena i vih utakmica na rasporedu je i tna kola maksimalnih {est bodova dnjim informacijama,
Milan, jer se njihov susret igra u u Francuskoj, pa }e primjerice imaju tek dva kluba, [alke i Vo- inter }e platiti ko-
subotu, dok su preostali dvoboji Lion gostovati kod Oksera, tr- lfsburg, a ambiciozni Bajern }e u mpletnu cijenu od{te-
na programu dan kasnije. Juve- enutno vode}i Nansi kod La Majncu poku{ati ono {to do sada te.
ntus je doma}in Kievu, a derbi Mana, a Olimpik Marsej u de- nije u po~etna dva nastupa, dakle ^elnici Intera su
susretom se mo`e okarakterizirati rbiju kola kod Rena. pobijediti. razmatrali vi{e opcija
sraz \enoe i Rome. Fiorentina Bordo tre}u pobjedu sezo- Verder tako|er tra`i prvu po-
u veznom redu, a na-
gostuje u Bolonji, Sampdoria na ne tra`i pred doma}om publi- bjedu, no kako je krenula Borusi-
Jugu kod Katanje, dok ju`nja~ki jvi{e {ansi da obuku
kom, a suparnik aktualnom ja iz Menhengladha nije sigurno
derbi igraju Palermo i Napoli. U ho}e li je i protiv nje na}i. dresu italijanskog pr-
prvaku je solidna Nica. vaka imali su Rafael
dru{tvo najboljih se vratila i Par- Mehmed Ba`darevi} sa svo- „Apotekari“ iz Leverkuzena go-
ma i za po~etak ide u goste Udine- stuju u Frajburgu, Herta u Bohu- van der Vart iz Reala i
jim Grenoblom prve bodove
zeu, dok }e Lacio do~ekati Atala- sezone tra`i na doma}em tra- mu, a zanimljivo }e biti i u grotlu Deko iz ^elzija.
ntu. vnjaku protiv Lensa, a PS@ no- Vestfalena, jer na megdan Borusi- Me|utim, kako je
Englezi su ne{to utakmica igr- ve bodove kod Valensijenesa. ji sti`e [tutgart. Real udovoljio `elji pr-
ali u utorak i srijedu, a sada imaju D. IVANKOVI] edsjednika Intera Mo-
ratija, novi ~lan nero-
azura postat }e Ho-
lan|anin. Vesli Snejider: Otpala mogu}nost posudbe

Brazilac nema ponuda Bari prelazi u ruke Diego (Juventus) i Ronaldinjo (Milan): Kre}e Seria A
Sukob trenera Intera i italijanskog selektora
novog vlasnika Sanderlend - Blekburn, Vigan -

„Zvijer“ Baptista
Njema~ka Man~ester junajted, Barnli - Eve-

Lipijeva prognoza
Parovi 3. kola: Hofenhajm -

Ameri~ki
rton, Fulem - ^elzi, Vest Hem -
[alke, Dortmund - [tutgart, Keln Totenem, Liverpul - Aston Vila.
- Frankfurt, Frajburg - Bajer, Ma- Poredak: Totenhem i ^elzi 6,

najbli`i ostanku
jnc - Bajern, Nirnberg - Hanover, Arsenal, Liverpul, Man~ester siti

biznismen
Bohum - Herta, Volfsburg - Ha- 3...
mburger, Verder - Borusija M.
Italija

naljutila Murinja
1. Volfsburg 2 2 0 0 5:1 6
Napada~ Rome Brazilac @ulio sitiaciji, Baptista je bio tema bro- Parovi 1. kola: Bolonja - Fior-

kupuje
2. [alke 2 2 0 0 5:1 6
Baptista je izjavio da je uvjeren da jnih {pekulacija o odlasku iz Rome. Samuel Eto: Plavo-crni `ele petu uzastopnu titulu 3. Hamburg 2 1 1 0 5:2 4 entina, Siena - Milan, Katania -
}e napraviti transfer u Inter, iako Njegov menad`er Herminio Mene- Sampdoria, \enoa - Roma, Inter -
njegov klub nije primio niti jednu ndez prvobitno je izjavljivao kako 4. Borusija M 2 1 1 0 5:4 4 Bari, Juventus - Kievo, Lacio -
Italijanski klub se poja~ao
novog
ponudu za njega. „Zvijer“ ostaje u Romi sto posto, 5. Ajntraht 2 1 1 0 4:3 4 Atalanta, Livorno - Kaljari, Pale-
Zbog sslabog izdanja u pro{loj ali kada se pojavila {pekulacija o 6. Bajer 2 1 1 0 3:2 4
rmo - Napoli, Udineze - Parma. Lipi je, naime, prognozirao da }e novi prvak postati ba{ Juventus
mogu}em
transferu u 7. [tutgart 2 1 0 1 4:4 3 Francuska Trener Intera @oze Murinjo na- ja, nekada{nje trenerske legende

prvoliga{a
Inter, okre- 8. Herta 2 1 0 1 2:2 3 stavlja ekspresnom brzinom prona- Juventusa, o predvi|anjima u Seri-
nuo je plo- Parovi 3. kola: Okser - Lion, laziti neprijatelje, a prvi put otkad ji A. Lipi je, naime, prognozirao da
~u. 9. Dortmund 2 1 0 1 2:4 3 Le Man - Nansi, Monako - Lori- je do{ao u Italiju se posva|ao sa ta- }e novi prvak postati ba{ Juventus.
- Niko iz 10. Majnc 2 0 2 0 3:3 2 en, Monpelje - So{o, Ren - Mar- mo{njom trenerskom ikonom. - Lipi je pokazao nedostatak
Rome nika- sej, St Etien - Bulonj, Valensien - U pitanju je Mar}elo Lipi, koji po{tovanja. Iako su to mo`da nje-
Italijanski prvoliga{ AS Bari 11. Bajern 2 0 2 0 2:2 2 PS@, Bordo - Nica, Grenobl - Le-
da nije spo- postigao je preliminarni dogovor o je Italiju prije tri godine odveo do gove `elje, iako je Juventus vjerova-
minjao tra- 12. Verder 2 0 1 1 3:4 1 ns, Lil - Tulouz. naslova svjetskih prvaka, a sada je tno njegova ljubav, ~ovjek takvog
prodaji kluba ameri~kom bizni-
nsfer Bapti- 13. Nirnberg 2 0 1 1 2:3 1 1. Nansi 2 2 0 0 7:1 6 ponovno preuzeo nacionalnu ekipu znanja bi trebao pokazati malo
ste, nema smenu Timotiju Bartonu. koju priprema za SP 2010. u Ju`no- po{tovanja prema ekipi koja vlada
Prenos vlasni{tva u ruke ame- 14. Hanover 2 0 1 1 1:2 1 2. Bordo 2 2 0 0 7:3 6
niti jedne afri~koj republici. zadnjih godina Italijom - rekao je
ponude. Je- ri~kog bogata{a trebao bi biti za- 15. Hofenhajm 2 0 1 1 1:2 1 3. Marsej 2 2 0 0 3:0 6 Murinja je naljutila izjava Lipi- Murinjo.
dino {to vr{en do 31. oktobra, kada }e Bar- 16. Frajburg 2 0 1 1 3:5 1 4. Ren 2 1 1 0 4:1 4
znam, pro- ton postati novi predsjednik kluba, 5. PS@ 2 1 1 0 4:2 4
17. Bohum 2 0 1 1 3:6 1
~itao sam u priop}io je Bari na svojoj veb stra-
novinama. 18. Keln 2 0 0 2 1:4 0 6. Lorijen 2 1 1 0 4:3 4
nici. Dotad }e du`nost privreme-
Svi govore o 7. Lion 2 1 1 0 3:2 4
transferu, ali nog predsjednika i dalje obna{ati Engleska
Ezekijel Munjoz (lijevo): Od{teta 5 miliona 8. Nica 2 1 1 0 3:1 4
ja ne znam o Vin}enzo Matareze.
Rezultati i strijelci nepotpu-

Fiorentina iz Boke
~emu se radi Bari je osnovan jo{ 1908. godi- 9. Tuluz 2 1 0 1 3:2 3
nog 2. kola (utorak i srijeda): Li-
- ka`e Me- ne, a klub je ~esto selio iz prve u dr- verpul - Stouk 4:0 (Tores 5, 10. So{o 2 1 0 1 3:3 3
nendez. ugu ligu i u obratnom pravcu. D`onson 45, Kujt 78, N’Gog
Za sada 11. Lens 2 1 0 1 3:4 3
Pro{le sezone je izborio promociju 90+4), Birmingem - Portsmut 1:0

dovela Munjoza
je za Bapti- (Mekfaden 90+2 penal), Barnli - 12. Bulonj 2 1 0 1 2:4 3
u Seriju A. Bartonova kompanija Lipi: Uputio ispriku
stu ostanak Man~ester junajted 1:0 (Blejk 19), 13. Monako 2 1 0 1 1:4 3
u Rimu pr- JMJ Holding je istaknuta firma ko- Selektor italijanske reprezenta-
ja se bavi stiecanjem, upravljanjem Hal - Totenhem 1:5 (Hant 25 - 14. Monpelje 2 0 2 0 3:3 2 cije poslao je javnu ispriku portu-
va opcija. Defo 10, 45, 90+4, Palasijos 14,
- Ako Fiorentina poslije du`ih prego- Klubovi su dogovorili od{tetu i razvojem luksuznih nekretnina 15. Le Man 2 0 1 1 3:5 1 galskom treneru zbog toga {to se
Kin 78), Sanderlend - ^elzi 1:3 usudio prognozirati da }e novi ita-
Inter poka`e vora dovodi Ezekijela Munjoza, u iznosu od 5 miliona eura, a Fio- imovine {irom cijelog svijeta, kako (Bent 18 - Balak 52, Lampard 61 16. Lil 2 0 0 2 1:3 0
zanimanje, mladog odbrambenog igra~a arge- rentina treba jo{ platiti nedefini- stoji na njihovoj stranici. lijanski prvak biti - Juventus.
penal, Deko 70), Vigan - Volver- 17. Grenobl 2 0 0 2 1:4 0 - @ao mi je {to je Murinjo tako
mo`emo ra- ntinskog giganta Boka Juniorsa. sanu sumu od 50 posto Munjozo- - Ovo je fantasti~na prilika, Ba- hempton 0:1 (Keoh 6).
zgovarti. Za Munjoz bi trebao pokrpati pr- vih prava. 18. Valensijen 2 0 0 2 1:4 0 to interpretirao, nisam namjeravao
ri je klub s odanim navija~ima, a s Parovi 3. kola: Arsenal - Por- pokazati nepo{tovanje prema bilo
sada nema aznine u odbrani koje su se poka- Ina~e, u Argentini ovog 18-go- tsmut, Birmingem - Stouk, Hal -
ni{ta, ni sa novim vodstvom nadamo se da 19. Okser 2 0 0 2 0:3 0 kome. Bila je to samo jedna obi~na
zale ve} u prvoj zvani~noj uta- di{njeg stopera porede sa njego- Bolton, Liverpul - Aston Vila,
kim nisam }emo izgraditi jedan od naju- 20. St. Etjen 2 0 0 2 1:5 0 jednostavna prognoza, jedna od hi-
kmici, u plej-ofu za Ligu prvaka vim zemljacima Robertom Aja- Man~ester siti - Volverhempton,
razgovarao o protiv Sportinga. lom i Valterom Samueleom. spje{nijih klubova u Europi - po- ljadu izre~enih uo~i po~etka novog
Baptista: Uvjeren da odlazi Baptisti. ru~io je Barton. Murinjo: Tra`i malo po{tovanja prvenstva - pravdao se Lipi.
Pr va liga avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 22
Jedinstvo gostuje u @ep~u Prva liga FBiH /drugo kolo/ Tabela

Ispraviti lo{ start


Kompletni smo i bez povrije|enih - ka`e Demirovi}.
SARAJEVO: SA[K Napredak - GO[K
Glavni sudija: Husein Terzi} (Travnik).
Asistenti: Jasmin Suljevi} (Travnik) i Ri-
zah Rid`alovi} (Zenica).
Delegat: Goran Skoko.
1. Sutjeska
2. Proleter
3. BSK
1 1 0 0 6:1 3
1 1 0 0 3:1 3
1 1 0 0 2:0 3
Nogometa{i Jedinstva, 4. Radnik 1 1 0 0 3:2 3
nisu pru`ili onu pravu igru
protiv Posu{ja koje nije niti VELIKA KLADU[A: Kraji{nik - Gora`de 5. Sloga (D) 1 1 0 0 2:1 3
u jednom trenutku opasno Glavni sudija: Nermin Hasi} (Tuzla).
zaprjetilo vrataru Kaltaku. Asistenti: Fikret Ba~i} (Lukavac) i Elmir 6. Drina HE 1 1 0 0 1:0 3
Nasuprot sutra{njoj utakmi- Gazeti} (Pura~i}).
ci, gdje je @ep~e pora`eno u Delegat: Mojislav Su~i}. 7. Kozara 1 0 1 0 1:1 1
Bugojnu, za o~ekivati je je-
dnu dobru neizvjesnu i kva- 8. Sloboda 1 0 1 0 1:1 1
litetnu utakmicu. ORA[JE: Ora{je - ECOS Vitez
Oba tima }e poku{ati vr- 9. Drina (Z) 1 0 0 1 0:1 0
atiti lo{ start u prvenstvu, Glavni sudija: Mustafa Osmanovi}
{to }e najvi{e profitirati po- (Grada~ac). 10. Sloga (T) 1 0 0 1 1:2 0
sjetioci na tribinama. Asistenti: Samir Hod`i} (@ivinice) i Emir
- Mi `elimo ostaviti do- Hasi} (Gra~anica). 11. Romanija 1 0 0 1 2:3 0
bar dojam na ovom na{em Delegat: Orhan Smajlovi}
prvom gostovanju u @ep~u. 12. Famos 1 0 0 1 1:3 0
Protiv Posu{ja smo proko-
ckali pobjedu, jer ziceri koje Admir Mirvi}: ^ekaju se njegovi golovi ^ITLUK: Posu{je - Bosna 13 Mladost 1 0 0 1 0:2 0
smo napravili iz akcija, mo-
vi, i nadamo se u tandemu dara. Za sada nema panike Glavni sudija: Ahmet Ibranovi}
raju biti realizirani - ka`e
sa novajlijom Halidom De- niti lo{e atmosfere za remi (Grada~ac). 14. Ljubi} 1 0 0 1 1:6 0
prvi strateg Jedinstva Irfan
li}em, da }e napokon prora- koji smo na startu ostvarili Asistenti: Samir Spahali} (Mostar) i Elvis
Demirovi}.
diti. [to se ti~e zdravstve- pred na{im navija~ima koji- [atrovi} (Sarajevo).
Ohrabruje i ~injenica, da
nog biltena, svi su zdravi i ma poru~ujem da bodove Delegat: Miro Pand`i}.
se u velikom stilu vratio ne-
kad prvi golgeter Admir horni za igru. Bod bi nam izgubljene protiv Po- Prva liga RS /drugo kolo/
Mirvi}, koji kao i ostali nije bio veliki iskorak i stvorena su{ja,ubrzo }emo zaboraviti
imao sre}e. atmosfera za naredni susret, i vratiti - istakao je Demiro- @EP^E: @ep~e - Jedinstvo TRN: Sloga - Mladost
- ^ekaju se njegovi golo- kada u Biha} sti`e ekipa Ru- vi}. M. L.
Glavni sudija: Darko Obradovi} (Stolac). Glavni sudija: Igor Radakovi} (Prijedor).
Asistenti: Marko Petri} (Od`ak) i Marko
Peri} (Mostar). Asistenti: Dino Sikiri} (Prijedor) i Mladen
GO[K ispod nivoa protiv Igmana Delegat: @eljko Kraljevi}. Stupar (Novi Grad).

Agresivnije u
Delegat: Dragan Damjanovi}.

KAKANJ: Rudar - Iskra


Glavni sudija: Boro Matan (Livno).

Banovi}ima
Iako su prvenstvo otvor- osvetilo - rekao je trener
Asistenti: Bonislav Perkovi} i Tomislav
\iki} (oba Tomislavgrad).
Delegat: Esad Kudelji}.
I. SARAJEVO: Famos - BSK
Glavni sudija: Zoran Sofreni} (Bijeljina).
Asistenti: Oliver Ostoji} i Goran Raki}
ili pobjedom, nogometa{i GO[K - a Damir Borovac. (oba Bijeljina).
GO[K - a su se neo~ekivano Gabeljani su u prvom di- KONJIC: Igman - Omladinac Delegat: Branislav Petri~evi}.
namu~ili sa konji~kim jelu propustili nekoliko pri- Glavni sudija: Oliver Ko`ul ([iroki Bri-
Igmanom na svojoj Podava- lika, izme|u kojih se isti~e jeg).
li ostvariv{i minimalni tri- jedanaesterac Rake, koji je Asistenti: Dario Primorac i Dalibor Hr-
jumf od 1:0 i to eurogolom ina~e bio briljantan u pripr- sti} (oba Ljubu{ki).
biv{eg igra~a Igmana Ajdi- emnom periodu. PALE: Romanija - Proleter
Delegat: Ramiz Omanovi}.
na Sultani}a. Povreda Kvesi}a u ovom Glavni sudija: Ljubo An~i} (Srbac).
- Poslije utakmica u pri- me~u nije ozbiljnije priro- Orta{: Ne igra protiv
premama, iskazane efika- de, pa }e on nastupiti u su- Asistenti: Ljubi{a Kuvalja i Nikola Crna-
„Rudara“ BANOVI]I: Budu}nost - GO[K
snosti, posebno u genera- tra{njem me~u kontra Bu- dak (oba Gradi{ka).
lnoj probi protiv Jadrana du}nosti, dok }e na sredini motivisanije u odnosu na Glavni sudija: Adnan Grabus (Travnik).
prvo kolo. U jednoj zatvore- Delegat: Du{an Markovi} (Bijeljina).
(Plo~e) kojeg smo savladali nedostajati „pocrvenjeli“ Asistenti: Muamer ^ulov (Gora`de) i har-
7:1, ekipa nije bila na nivou Orta{. noj varijanti o~ekujem da is Bakovi} (Sarajevo).
koji smo o~ekivali. Igra~i su - Siguran sam da }e mo- }emo se predstaviti u mno- Delegat: Besim Bajramba{i}.
podcijenili protivnika, {to ja ekipa u Banovi}ima igrati go boljem svijetlu - najavio
nam se ipak na kraju nije puno bolje, agresivnije i je Damir Borovac. Er. B. NAPOMENA: Sve utakmice se igraju u su- PRNJAVOR: Ljubi} - Radnik
botu, dok je me~ u @ep~u na rasporedu dan Glavni sudija: Robert [ormaz (Banja Luka).
kasnije.
Salem Durakovi}, ofanzivni vezni Iskre Asistenti: Dragan Petrovi} i Goran ^eji}

U Kanju se ne}emo braniti


(oba Banja Luka).
Delegat: Nikola Daki} (Novi Grad).
Tabela
1. Iskra 1 1 0 0 4:1 3
Iz ekipe izostaje povrije|eni Vrban 2. Budu}nost 1 1 0 0 2:0 3 GRADI[KA: Kozara - Sutjeska
Nogometa{i Iskre tradicionalno u poslje-
dnjih nekoliko sezona u prva dva-tri kola sa- 3. Bosna 1 1 0 0 2:0 3 Glavni sudija:R{um Simi} (Dovoj).
staju se sa kakanjskim prvoliga{em. Rijetko se Asistenti: predrag Jefti} i Zorn Nari} (oba
utakmice zavr{avaju neodlu~eno. Iskra je u 4. Slaven 1 1 0 0 3:1 3
proteklom kolu na svom terenu uvjerljivo sa- Doboj).
vladala @ep~e, dok je Rudar sa gostovanja do-
5. Rudar 1 1 0 0 2:1 3 Delegat: Cvjetko Simi}.
nio cjelokupan plijen. 6. GO[K 1 1 0 0 1:0 3
Za stru~ni {tab bugojanskog prvoliga{a slije-
di ponajte`e gostovanje prvog dijela teku}e no- 7. Jedinstvo 1 0 1 0 0:0 1
gometne sezone. Odlu~nost je da se sa gostova-
8. Posusje 1 0 1 0 0:0 1 ZVORNIK: Drina - Sloboda
nja vrate nepora`eni. Uvjereni su u svoje napa-
da~e. Jo{ je nepoznanica da li }e se oporaviti i vr- 9. Vitez 1 0 1 0 2:2 1 Glavni sudija: Dejan Dabi} (Vlasenica).
atiti u formu mladi Smaji}, koji uz iskusnog Ju- Asistenti: \or|e Gruba~i} (Pale), Miroslav
ri~a predstavlja pravu prijetnju za protivnika. 10. Kraji{nik 1 0 1 0 2:2 1 Ljuboja (Nevesinje).
-Vjerujem da }e se dosta toga odlu~ivati na
sredini terena, gdje sa Kmeta{om i Burinom 11. Igman 1 0 0 1 0:1 0 Delegat: Branko Stojini} (Banja Luka).
moramo stvarati prilike na{im napada~ima
prema protivni~koj mre`i. Sigurnost Preko-
12. Omladinac 1 0 0 1 1:2 0
vi}a, sa tandemom Kova~ - Kova~evi} u odbr- 13. Ora{je 1 0 0 1 0:2 0
ani ulijeva nadu u uspje{no zaustavljanje pro- DOBOJ: Sloga - Drina HE
tivni~kih napada~a i o~uvanje na{e mre`e. I 14. SA[K 1 0 0 1 0:2 0
ostali na{i saigra~i kvalitetno odra|uju svoje Glavni sudija: Vladan Mati} (Zvornik).
zadatke. Mnogo }e nam nedostajati povri- 15. Gora`de 1 0 0 1 1:3 0 Asistenti: ^edomir Vi}i} (Ugljevik) i Vaso
je|eni Vrban, koji je u Kaknju pru`ao najbo- 16. @ep~e 1 0 0 1 1:4 0
lje igre - ka`e ofanzivni vezni Iskre Salem Du- Mi{i} (Mili}i).
rakovi} K. B. Salem Durakovi}: Najte`e gostovanje Delegat: Mile Mandi}.
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 23
Optimizam me|u „Rudarima“ Budu}nost pred duel sa timom iz Gabele

Kuman vjeruje
istoj „{kvadri“ Boji} spreman za svih 90 minuta, ka`e Rizvi}
anovi}ani su cijelu

B Nakon nesretnog poraza


sedmicu u`ivali u
sigurnom trijumfu
nad Sa{kom, dok je Igmana u Gabeli
trener Rizvi} upor-
no skretao pa`nju na novi
me~ sa Go{kom, koji ve} u
subotu dolazi na Gradski
Protiv Omladinca
stadion u Banovi}e. Bit }e to
jo{ jedna prilika da
„Rudari“ svojim navija~i pr-
irede jo{ jednu poslasticu,
prva pobjeda
Aldin Janjo{: Jedini pod znakom pitanja iako je rije~ o ekipi koja ima
visoke ambicije. Sasvim si-

Pada i Iskra
gurno uz kaknjski Rudar i
Budu}nost, jedan od gla-
vnih kandidata za naslov.
- Bez obzira ko da dolazi
u Banovi}e, mi idemo na
Pobjedom protiv Iskre ovjeravamo pobjedu. Tako }e biti i u go-
stuju}im me~evima. Zbog
uspjeh u Mionici - ka`e trener Kapo toga od mojih igra~a tra`im
Pobjeda u Mionici dvostruki strijelac protiv maksimalnu koncetraciju
osna`ila je ambicije kod Omladinca Rajko Stanko- od prve minute i juri{ na po-
igra~a Rudara, koji su vi}, koji je izgleda na vri- bjedu - ka`e Rizvi}.
izgleda kona~no sazreli za jeme prebrodio krizu i S obzirom da popularni
premijerliga{ku utr- dokazao da je njegov Kuman nema problema sa
ku.Start je bio vi{e nego anga`man iz tuzlanske sastavljanjem ekipe, povjer-
uspje{an i sada je na Slobode - pun pogodak.
igra~ima da to potvrde i
protiv Iskre, koja spada u
- Pobjedom protiv
Iskre ovjeravamo uspjeh u Smaji} i
red najte`ih protivnika.
Bez obzira na ovu
Mionici, ka`e trener Ruda-
ra Nijaz Kapo, koji o~eku-
Jusi} na Vedran Boji}: Vratio se nakon duge pauze
enje }e dobiti ista „{kvadra“ Haski}a ordinirati Kurti},
~injenicu, optimizam
me|u „Rudarima“ sve je
je jo{ bolju igru i realizaci-
ju svojih pulena, koji jo{
„~ekanju“ koja je sru{ila i Sarajlije Ikanovi}, Sli{ko i oporavlje-
pro{le sedmice. Tako }e ni Boji}.
ve}i i Bugojanci nemaju nisu dostigli `eljenu for- Novoprido{li stoper ispred Husi}a biti ^am- - Vedran se potpuno opo-
{ta tra`iti u Kaknju. mu, {to je i normalno s Jusi} iz Kaknja ostao je rkovi} i ^oli} na bokovima ravio i spreman je za svih 90
Stru~ni {tab nema pr- obzirom na zna~ajne na klupi kao i povratnik a kapiten ^ergi} i Miri} na minuta. On nam je jako
oblema jer su na raspola- igra~ke promjene i Smaji}. S obzirom da je stoperskim mjestima, dok va`an i bitan igra~ u ekipi,
ganju svi igra~i. Jedino je ~injenicu da je sezona tek Miri} odradio dobar po- }e iza napda~a Had`i}a i ka`e Rizvi}. M. S. Amel Murti}: Igman
pod znakom pitanja na- po~ela. Pobjeda na prvom sao kontra Sa{ka a o~ekuje pobjedu
stup neumornog Aldina Had`i} zabio gol, za sada
Janjo{a koji je u Mionici
gostovanju, dolazak atra-
ktivnog i neugodnog pro- su njih dvojica na Famos iz Vojkovi}a do~ekuje BSK Konji~ki Igman je na
otvaranju prvoliga{ke se-
dobio udarac u mi{i} zbog tivnika, „zagolicali“ su na- „~ekanju“, ali Rizvi}
zone do`ivjeo nezaslu`en

Ispraviti poraz
~ega je „presko~io“ prva vija~e Rudara, koji }e sigu- isti~e da }e i oni vrlo br-
poraz u Gabeli. Ekipa iz
dva ovosedmi~na treni- rno u velikom broju prisu- zo dobiti priliku da se
Konjica je tokom cijelog
nga. Startna postava }e stvovati ovosezonskoj pre- nametnu. Kuman je
toka me~a, veoma dobro
ipak pretrpjeti izmjene jer mijeri na Vardi i pomo}i stvorio zdravu konkure-
parirala GO[K-u, a u dr-
nciju u ekipi tako da ni-

iz Tesli}a
}e me|u prvom jedanae- svojim ljubimcima da zau- ugom poluvremenu,
storicom sigurno biti stave Iskru. M .KOM[O kome ne pada te{ko i ka-
mom~ad Edima Had`ia-
da je na klupi.
lagi}a je preuzela inicija-
tivu, stvarala prilike i sa-
Nakon poraza na mo se ~ekalo da dobru
Iz redova BSK-a otvaranju sezone u
Tesli}u, renovirani
igru Igman kruni{e go-
lom.

Harba{
Famos predstavi}e - Moramo {to prije
se prvi put svojim zaboraviti ovaj me~, okr-
navija~ima sutra pr- enuti se na{em nare-
otiv BSK. dnom protivniku. U Ko-
- Nismo bolno njic nam dolazi Omladi-
prihvatili poraz u

potpisao
nac iz Mionice, ekipa ko-
Tesli}u. Naprotiv, ja je pora`ena u prvom
iako u potpuno kolu, kod ku}e od Ruda-
izmjenjenom i po- ra. Moramo biti maksi-
dmla|enom sastavu, malno oprezni, ovakve
pokazali smo da se

ugovor
ekipe su najopasnije, to-
ne pla{imo izazova. ga smo svjesni i ne}emo
Treba da se jo{ uigr- dozvoliti nikakvo izne-
amo, iskustvo }e iz na|enje. Dobili smo na
kola u kolo biti sve sampouzdanju, igramo
Muhamed Harba{, nekada{nji kadetski i ja~e. O~ekujem veli- sve bolje i vjerujem da
juniorski reprezentativac BiH, te biv{i ~lan ki broj na{ih prista- }emo u prvom me~u, pr-
Krajine, Jedinstva, Rijeke, koji je jedno vri- lica koji s nestrplje- ed na{om publikom,
jeme igrao i u Austriji, postao je novi ~lan njem o~ekuju da vi- Bjelica: Pogodio protiv Proletera do}i do prve pobjede.
banjalu~kog BSK -a. de jedan novi Fa- krila i osokolio da mo`emo Ovim putem pozivam
- Planirao sam da u ovom klubu prove- mos. Njihova podr{ka }e polako po~eti ispunjavati ci- na{e vjerne navija~e da
dem jednu sezonu, a onda ponovo pro- nam biti veoma potrebna. ljeve rukovodstva kluba, a do|u u {to ve}eme broju,
na|em inostrani anga`man - istakao je Mu- Protiv sebe imamo jaku i to je biti u sredini tabele ili da zajedno proslavimo
hamed Harba{, talentovani golman pred ko- Muhamed Harba{: Poja~ao redove iskusnu ekipu BSK, a opet s bolj re~eno van opasne zone na{u prvu pobjedu u no-
jim je svijetla budu}nost. Z. ]. ekipe iz Banje Luke druge strane ne `elimo kiks. - ka`e ~uvar mre`e Famosa voj sezoni. E. N.
Samo trijumf bi nam dao Neboj{a Maslovari}. G. I.
Nogomet avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 24
Radni~ki 1936 iz Rip~a pred novu sezonu Reprezentacija BiH - Sjever odigrala prijateljske utakmice sa @eljom
Preko Krajine do Prve lige
Nogometa{i i NK Radni~ki 1936 iz Rip~a nadomak Bi-
ha}a su bili osvje`enje i iznena|enje u protekloj sezoni u
Drugoj ligi FBiH - Zapad. Sada je novoosnovna liga, bit }e
mnogo interesantnija, prvak direktno ulazi u Prvu ligu. To
je i cilj Radni~kog 1936 koji sa novom infrastrukturom, sta-
dionom, svla~ionama imaju ambicije sa visok plasman.
Nama je cilj plasman me|u prvih pet, jer {to smo uradi-
li u protekloj sezoni je uspjeh svih u klubu, od Uprave,
igra~a i ostalih koji su uz klub - rekao nam je predsjednik
UO Goran Kadi}. Imamo jednu mladu u kvalitetnu
mom~ad koju vodi Ahmet Ke~alovi}, a kontrolne i Kup uta-
kmice su pokazale da mo`emo slobodno konkurisati za vi-
sok plasman i plasman me|u prvih pet ekipa koje }e nare-
dne sezone igrati u Drugoj ligi.

Selekcije Sjevera i @elje

Pobjede Niki}evih
Trening Radni~kog
pulena na Grbavici
Izabranici selektora Nikole Niki}a
i trenera Ejuba Sulji}a na Grbavici u
- Zadovoljan sam novim pobjeda-
ma na{ih nogometa{a. O~ekivali smo
Prema rije~ima trenera Ejuba Su-
lji}a, Amar Hasi}, Adrijan, Florijan,
Novi travnjak }e poslije nogometa{a Li~ki Osik
(Hrvatska) koji su odigrali utakmicu protiv Radni~kog, pr- Sarajevu odigrali su prijateljske, ko- od selekcije U-16 da ostvari pobjedu, Arijan, Driton, Hodaj i Semir Alati}
vi u zvani~nom ogledu }e oku{ati nogometa{i Krajine. ntroln e utakmice protiv istoimenih ba{ kako je to uradila u Modri~i, ali u najmla|oj selekciji su najvi{e uradi-
Plavo-bijelu boju Radni~kog 1936 }e u narednoj sezoni selekcija sarajevskog @eljezni~ara. Se- ekipa @eljezni~ara je u svim elementi- li na terenu dok kod nogometa{a U-
nositi slijede}i nogometa{i: Abdijanovi}, Dizdari}, Me{i}, klekcija nogometa{a U-12 u kvalite- ma nadigrala na{u nogometnu sele- 14 najbolji su bili Muhidin Sulji},
Kurtagi}, Mujnovi}, Muli}, Kuri}, Dizdarevi}, Halava}, tnoj utakmici pobijedili su @eljezni~ar kciju. Ali, {ta se mo`e. Treba popra- Omar Pr{e{, Semir Musi}, Meris Pa-
Anu{i}, Kahrimanovi}, ]iri}, Sipi}, Selimovi}, Hod`i}, Ali- rezultatom 7:4, a u U-14 porazila je vljati nedostatke u ovoj selekciji a no- vi}, Miladin Simi} i Adis Kova~evi}.
begovi}, ]iri}, [u{njar. Trener: Ahmet Ke~alovi}. M. L. istoimenu selekciju @eljezni~ara rezu- gometa{i u selekcijama U-12 i U-14 su Naredna provjera reprezentacije
ltatom 2:1. U tre}em susretu selekcija zaista zadovljili - kazao je Nikola Ni- Sjevera je u Grada~cu gdje }e odigrati
Milo{ Vasiljevi}, veznjak Zvijezde iz Grada~ca Sjevera U-16 pora`ena je od izabrani-
ka Mensura Doljana i Josipa Bukala.
ki}, selektor reprezentacije BiH grupa
Sjever.
utakmice sa ekipama grada~a~ke Zvi-
jezde. S. K.
@elja dres Modri~e ili @elje
Mladi nogometa{ [F FK Mali fudbal ada savladao je Kafe Magnum sa 4:3.U polufinalnim susre-
time iste ve~eri ekipa Tehno{peda savladala je ekipu Kafe
„Zvijezda“ Grada~ac, Milo{ Vasilje-
vi} iz Slatine kod Bosanskog [amca, Magnum pobjednik u Svodini Magnum na penale 4:3.
Za najboljeg igra~a turnira progla{en je Pero Aleksi}
nekoliko godina marljivo trenira i Pobjednik 12. ~lan KB Magnum Svodna, a najbolji strijelac bio je njegov
`eli da kad za to do|e vrijeme obu~e Memorijalnog tur- klubski suigra~ Nemanja Babi}. Najboljim ~uvarom mre`e
dres nekog od premierliga{a iz BiH, nira u malom fud- progla{en je Marko Iki} ~lan Tehno{peda iz Donjeg Vo-
a najradije bi to u~inio u Modri~i balu „Bra}a Mar~e- di~eva. S. St.
Maxima ili @eljezni~aru, gdje je ne- ta“ Svodina 2009,
kada njegov u~itelj i uzor, Nikola koji je odr`an 15. i Nekada{nji nogometa{i nisu zaboravili Rudar
Niki} „`ario i palio“. 16. avgusta u Svo-
- Milo{a sam odmah zapazio i
evo ve} dvije godine zaredom nastu-
dini kod Novog Gr-
ada je ekipa Kafe
Opremom pomogli klubu
pa za reprezentaciju BiH i u susreti- Nekada{nji nogometa{i kantonalca NK Rudar iz MZ
bar „Magnum Svo-
ma koji su igrani u Gr~koj jedan je Kamengrad, nedaleko Sanskog Mosta Samir Krupi} i njego-
dina“ koja je u fina-
od najboljih nogometa{a. Ja }u sa va obitelj te bra~a Hasan i Fejzo Hod`i} ovih dana istinski
lu pred oko 300 gle-
svojim saradnicima jo{ vi{e poraditi Milo{ Vasiljevi} dalaca, nakon 1:1 u
su obradovali svoj nekada{nji mati~ni klub. Porodica Sami-
na sticanju znanja iz nogometa i ra Krupi}a, donirala je NK Rudar zna~ajnu i vrijednu spor-
regularnom vreme-
uvjeren sam da }e Milo{ biti jedan od boljih bh nogometa{a tsku opremu.
nu, izvo|enjem pe-
- Na{a je i obaveza da pomognemo na{ nekada{nji ma-
- pri~a Nikola Niki}. S. K. nala savladala sa- Pobjedni~ka ekipa
ti~ni klub u granicama svojih mogu~nosti. Ono {to je na-
stav „Tehno{peda“ iz Donjeg Vodi~ava sa 4:2.
Po~inje Druga liga FBiH Jug U borbi za tre}e mjesto ekipa Kafe „Stark“ iz Novog Gr-
jva`nije je da na{ Rudar u te{kim uvjetima uspje{no se na-
tje~e i posti`e solidne takmi~arske i druge rezultate.N K Ru-
^apljina prvi favorit Pred start Druge lige Centar dar je za{titni znak Kamengrada i poslije NK Podgrme~,na-
jstariji je nogometni klub na podru~ju sanske op}ine izjavi-
Predstoje}i vikend po~inje prvenstvo u Drugoj ligi la su bra}a Hasan i Fejzo Hod`i}. E. T.
FBiH Jug, gdje se kao glavni favorit za osvajanje titule ove
sezone izdvaja ^apljina, koja `eli ekspresni povratak u vi{i
rang, pa se za to i vrlo dobro poja~ala u svakom pogledu. Tu
Odli~ne igre FK Bijeljevca u pripremnim utakmicama
je i prethodne dvije godine drugoplasirani Branitelj, kojem
je upravo ^apljina uzela najboljeg igra~a, Igora Remeti}a,
Pobijedili Gornje Raince i Kika~e
zatim Troglav, Sloga, Tomislav... Lista konkurenta za najvi{i
plasman se mo`e zaklju~iti sa Turbinom, kojoj se vratilo ne-
koliko iskusnih igra~a.
U prvom kolu se sastaju (subota): ^APLJINA: ^apljina
- Stolac, JABLANICA: Turbina - Soko, (nedjelja):
KUPRES: Kupres - Sloga, ^ITLUK: Brotnjo - Lokomoti-
va, RODO^: Branitelj - Troglav, RAMA: Rama - Tomislav,
DRINOVCI: Drinovci - Me|ugorje, LJUTI DOLAC: Lju-
ti Dolac - Vi{i}i. Sve utakmice po~inju u 17 sati. Er. B.

Turniri Ekipa Ozrena spremno o~ekuje start prvenstva FK Bijeljevac

Radnik prvi u Mramoru


U Mramoru je odr`an memorijalni nogometni turnir na
Ozren juri{a na FK Bijeljevac iz Miljanovaca, pod rukovodstvom trene-
ra Izeta Baru~i}a, ve} je odigrao dvije pripremne utakmice i
u obje ostvario pobjede. Prvo su pobijedili Gornje Raince
kome su nastupili: Radnik iz Lipnice, Radni~ki iz Lukavca,
Rudar iz Bukinja i doma}i Mramor. Prvog dana turnira Ra-
dnik je pobijedio Rudara sa 5:0, a Mramor je pobijedio Ra-
povratak u Prvu ligu
Nakon ispadanja iz Pr- iskustva.
2:1, a potom i Mladost iz Kika~a 3:2.
- U ovim utakmicama igra~i Bijeljevca su pokazali da
imaju kvalitet, ali treba tu jo{ dosta raditi. Zadovoljan sam
pobjedama nad ekipama koje su u vi{em rangu od nas, ali
dni~kog sa 3:1. Drugog dana u utakmici za tre}e mjesto Ru- ve lige FBiH veliki broj Ciljevi kluba su isti, a nimalo nisam zadovoljan disciplinom igra~a. Ne}u tolerisa-
dar je zabilje`io pobjedu od 1:0 u susretu sa Radni~kim. igra~a napustio je redove to je borba za povratak u ti nikakvo nesportsko pona{anje niti prigovaranje sucu.
U finalu su Mramor i Radnik igrali 1:1 a kod izvodjenja Ozrena iz Semizovca. Prvu ligu. Ipak, nadam se da }e ovi momci i na tom planu biti bolji -
jedanesteraca uspje{niji su bili Lipni~ani i pobijedili sa Ipak, tada na ~elo klu- U prvom kolu Ozren }e kazao je tener Baru~i}.
13:12 te tako osvojili pobjedni~ki pehar turnira. ba dolazi nova uprava koja na svom terenu do~ekati FK Bijeljevac se takmi~i u 3. kantonalnoj ligi, ali postoji
Za najboljeg igra~a turnira progla{en je Muhamed Musi} za trenera kluba postavlja ekipu TO[K-a I u klubu mogu}nost da pre|e u Drugu kantonalnu ligu. Naime, FK Me-
iz ekipe Mramora a za najboljeg golmana Dino Hamidovi} Faruka Dedi}a, koji je vjeruju da u jednoj dobroj mi}i, zbog problema finansijske prirode, mo`da ne}e nastaviti
iz Rudara .Najbolji strijelac turnira bio je Admir Mu{anovi} uspjeo okupiti novu ekipu, utakmici do}i do prvih bo- takmi~enje. U tom slu~aju bi, umjesto ga{enja ovog kluba,
iz Radnika sa ~etiri gola.Titula za fer plej pripala je ekipi koja }e biti spoj mladosti i dova. do{lo do fuzije, spajanja, FK Memi}i i FK Bijeljevac, pa bi Mi-
Mramora. S. Ho. ljanov~ani nastavili takmi~enje u vi{em rangu. F. S.
Mladi avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 25
Premijer Omladinska
LEOTAR: Bogdanovi}, Milo{evi}, Gru-
ji~i}, Samar`}i}, ^e~ur, Cimirto, Tomanovi}
VELE@ 2 Premijer Omladinska Premijer Omladinska
liga BiH - 2. kolo Jug (od 28. Skorup), Mand}i} (od 56. Mi.
Ga~inovi}), Daki}, Ma. Ga~inovi}, Bodiro-
SLAVIJA 1 liga BiH - 2. kolo Sjever liga BiH - 2. kolo Sjever
ga. Trener: Dragan Spai}. Stadion Vele`a u Vrap~i}ima. Gledala-
Kadeti ca: 50. Sudija: Radoslav Vukasovi}. Strije- Kadeti Juniori
lci: 1:0 Zvoni~ (8), 2:0 Balali} (50), 2:1
Pa{ali~ (86). @uti kartoni: Tucakovi}, ^ELIK 1 ^ELIK 4
]emalovi}, Kalajd`i}, Pervan, Husi}
(Vele`), Te{anovi} (Slavija). DRINA 2 DRINA 1
VELE@: Pervan, Kalajd`i}, Mulaosma- Stadion Kamberovi}a polje u Zenici. Stadion Kamberovi}a Polje u Zenici.
novi}, Husi}, Zuhri}, Mari}, Zvoni}, Isi}, Gledalaca: 100. Sudija: R{um Simi}. Strije- Gledalaca: 150. Sudija: Predrag Jevti}. Str-
Tucakovi} (od 90. ^opelj), ]emalovi}, Ba- lci: 0:1 \eri} (8), 1:1 Mu{ovi} (15), 1:2 ijelci: 1:0 Begagi} (8), 2:0 Bo{njak (30 -
lali} (od 84. Paliku}a). Trener: Enes Spahi}. \eri} (52). @uti kartoni ]uri}, Krehi} penal), 3:0 Bo{njak (47), 3:1 Lazi} (52),
SLAVIJA: Kulina, Pa{ali}, Te{anovi} (^elik). 4:1 Arnaut (54).
(od 72. Dubljevi}), Radovanovi}, M. Mi~i}, ^ELIK: ]uri}, Krehi} (od 80. ^amd`i}), ^ELIK: Bujak, [koro (od 65. A. Skomo-
Peri{i}, Koprivica (od 84. \uki}), \ogo (od Burekovi}, [~eti}, Joldi}, Durmi}, Rami}, rac), Tali}, Ali}, D`ananovi} (od 75. Pivi}),
46. A. Mi~i}), Odovi} (od 88. Lackanovi}), [ehi} (od 37. Hibi}), Salki} (od 60. Piljug), Begagi}, Huseinspahi} (od 61. S. Skomor-
Pu{ara, Be{irevi} (od 84. Ko`ul). Trener: Popovi} (od 53. He~o), Mu{ovi}. Trener: ac), Dedi}, Arnaut, Bo{njak (od 75. Haseto-
Milomir Odovi}. Senad Brki}. vi}), Deli} (od 65. Kubat). Trener: Nizah Hu-
DRINA: [uvra, Stefanovi}, Radovi}, ki}.
RADNIK 2 Golubovi}, Kr~mar, Stevanovi} (od 30. DRINA: Radi} (od 52. Popovi}), Peri},
\oki}), Krnji} (od 41. Petrovi}), Spasoje- Eri} (od 85. Lu~i}), Koji}, Risti} (od 47. Mi-
ZRINJSKI 2 vi}, \eri}, Vasi} (od 41. Vidovi}), Iki} (od
trovi}), Simi}, Vukovi}, Tomi} (od 47. Ko-
Stadion Radnika u Had`i}ima. Gledala- smajac), Lazi}, \uri}, Astarevi} (od 85.
55. Lazi}). Trener: Veljko Cvjetinovi}.
Markovi}). trener: Veljko Cvjetinovi}.
ca: 100. Sudija: Muamer Burekovi}. Strije-
lci: 0:1 Pehar (20), 0:2 Zlati} (50), 1:2 Me- BORAC 1 BORAC 2
hmedi} (56), 2:2 Ba{i} (87). @uti kartoni:
Sesar (Zrinjski). ZVIJEZDA 0 ZVIJEZDA 1
RADNIK: Mud`elet, Gojak (od 67. Ma-
Gradski stadion u Banjoj Luvi. Gledala- Gradski stadion u Banjoj Luci. Gledala-
nd`uka), Mustafica, Red`epovac (od 46.
Begi}, Fejzi} (od 46. Jozuki}), Makan (od ca: 100. Sudija: Dario Tepav~evi}. Strijelci: ca: 150. Sudija: Ljubi{a Vrhovac. Strijelci:
26. Mehmedi}), Nik{i}, Fejzi} (od 52. Adi- 1:0 Simi} (35 - penal). @uti kartoni: Nikoli}, 1:0 Bojinovi} (44), 1:1 Sinanovi} (54), 2:1
lovi}), ]ibo, Ba{i}, Mari}. Trener: Amir Tulmovi}, Dodik (Borac). Crveni karton: Mi- Dujakovi} (66). @uti kartoni: Bojinovi}, Du-
Be}a. rza Mufti} (Zvijezda) u 59. minuti. jakovi} (Borac), Jukan (Zvijezda). Crveni
ZRINJSKI: Markovi}, Zlatovi}, Kne`e- BORAC: Kr~i}, Baji} (od 33. Ivi}), Vu- karton: Sr|an Stojni} (Borac) u 60. minuti.
vi}, Barbari} (od 46. [imovi}), Ani~i}, Se- njak, Ze~evi}, Nikoli}, \ur|i} (od 53. Jota- BORAC: Luburi}, Tuki} (od 46. Munji-
Dobar me~ vje~itih rivala (FOTO: A. Berbi}) sar, Pulji} (od 59. [kobi}), Zovko, Turi}, Pe- novi}), Savanovi}, Tulmovi} (od 65. Dodik) za), Stojni}, Runi}, Jev|eni}, Kremenovi},
Rezultati 2. kola: MOSTAR: Vele` - har (od 74. Zlati}), Rozi} (od 65. Ferenc). \urkovi}, Simi} (od 70. Vuji~i}), Kuzmano- Grahovac (od 58. Vujmilovi}), Bojinovi},
@ELJEZNI^AR 3 Slavija 1:2, HAD@I]I: Radnik - Zrinjski 1:0, Trener: Dario Zadro. vi} (od 65. [pica). Trener: Vlado Jagodi}. Dujakovi}, Malinovi} (od 88. Vujinovi}),
SARAJEVO: @eljezni~ar - Sarajevo 3:2, ZVIJEZDA: E. Prlja~a, Kadi}, ^ejva- Aleksi} (od 73. [aki}). Trener: Milorad Bi-
SARAJEVO 2 [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Leotar 1:0. novi} (od 48. A. Prlja~a), Mufti}, Toki}, Be- lbija.
Pomo}ni teren stadiona Grbavica. Gle- Slobodna je ekipa Olimpika.
[IROKI BRIJEG 0 {i}, [kori} (od 41. Mujanovi}), Huseinba- ZVIJEZDA: Kukuruz, Iskri}, Omeragi}
dalaca 250. Sudija: Adnan Pervan. Strijelci: 1. @eljezni~ar 2 2 0 0 6:3 6
1:0 Hod`i} (23), 1:1 A. Be{i} (37), 1:2 Mu- 2. Radnik 2 2 0 0 2:0 6 LEOTAR 1 {i}, Fa~i} (od 41. Ibrahimnovi}), Jahi}, Bi- (od 46. Buljuba{i}), Milki}, Muji~i}, Jukan,
jeli} (od 71. D`eki}). Trener: Amir Klopi}. Halil~evi} (od 77. Stankovi}), A. Sulji} (od
jezinovi} (50), 2:1 M. Be{i} (75), 3:2 3. Slavija 2 1 1 0 6:5 4 Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Gle- 74. J. Sulji}), Deli}, Sokoljakovi}, Sinano-
Hod`i} (84 - penal) @uti kartoni: D`afi}, Glji- 4. Olimpik 1 1 0 0 4:1 3 dalaca: 100. Sudija: Goran Parad`ik. Strije-
va, Hod`i} (@eljezni~ar), ^iva, Ra{~i}, Mu- 5. [iroki Brijeg 1 1 0 0 1:0 3 lci: 0:1 Rogan (22). @uti kartoni: Lon~ar, MODRI^A MAXIMA 12 vi} (od 70. Osmanovi}). Trener: E{ref
hovi} (Sarajevo). Ja{arevi}.
6. Zrinjski 2 0 1 1 4:5 1 [ekelja ([iroki), Vujovi}, Mulina (Leotar).
@ELJEZNI^AR: Zuko, D`afi}, Osma- 6. Sarajevo 2 0 0 2 2:4 0 [IROKI BRIJEG: R. Mikuli}, Mende{, TRAVNIK 4
nkovi}, M. Be{i}, Mijatovi}, Gljiva (od 67. 7. Leotar 2 0 0 2 1:4 0 Ljubi}, Kurba{a, Zlomisli}, Kara~i} (od 54. Stadion Dr. Milan Jeli} u Modri~i. Gle- MODRI^A MAXIMA 2
Zeljkovi}), Zoloti}, Muharemovi} (od 50. 8. Vele` 2 0 0 2 2:6 0 [ekelja), ]ori}. Lipoti} (od 59. M. Mikuli}), dalaca: 100. Sudija: Dragan Ni{i}. Strijelci:
Hota), Dokara (od 53. Hasanhod`i}), Lon~ar (od 82. Andrijani}), Kvesi} (od 77. 1:0 Ili} (12), 2:0 Ili} (15 - penal), 3:0 Vese-
TRAVNIK 2
Hod`i}, ^erimagi} (od 77. Hajradinovi}).
Trener: Admir Ad`em. Premijer Omladinska Hrka}), Grbe{i} (od 54. Begi}). Trener: linovi} (19), 4:0 Ili} (27), 5:0 Vuji} (39), 5:1 Stadion Dr. Milan Jeli} u Modri~i. Gle-
Anto Koki}. Torlak (40), 6:1 Ili} (42), 7:1 Prljeta (47), dalaca: 100. Sudija: Anto @ivkovi}. Strijelci;
SARAJEVO: Bari}, Muhovi}, Mihajlo-
vi}, Ogre{evi}, Rikalo (od 41. Jesenkovi}),
liga BiH - 2. kolo Jug LEOTAR: Kukurika, Mumalo, Spai}, Vu- 8:1 Ili} (53), 8:2 A. Kova~evi} (57 - penal), 0:1 Dervi{i} (25), 1:1 Tomi} (51), 2:1 To-
jovi}, Sulaver, Milovi}, Simovi}, Rogan, mi} (69), 2:2 D`anan (76). @uti kartoni: Mi-
Hrelja (od 69. ^ampara), A. Be{i}, ^iva, Juniori Ze~evi}, Kljalji} (od 72. Mulina), Mijanovi}.
8:3 A. Kova~evi} (58), 9:3 Trifkovi} (69),
^omaga, Mujezinovi}, Ra{~i}. Trener: Sa- 9:4 A. Kova~evi} (70), 10:4 Trifkovi} (72), lakovi} (Modri~a). Crveni karton: D`anan
Trener: Miodrag Bodiroga. (Zvijezda) u 90. minuti.
mer Naser. 11:4 Risti} (74), 12:4 Mari} (79). @uti kar-
@ELJEZNI^AR 2 Rezultati 2. kola: MOSTAR: Vele` - toni: Prljeta, Mili~evi}, Vuji}, Mari}
MODRI^A MAXIMA: Milojevi}, Vidovi},
VELE@ 1 Maksimovi}, Vujani}, Kostadinovi}, Milako-
SARAJEVO 0 Slavija 2:1, HAD@I]I: Radnik - Zrinjski 2:2, (Modri~a), Fazli} (Zvijezda). Crveni karton:
vi}, Marinovi}, Tomi}, De. Radi}, Peji} (od
SARAJEVO: @eljezni~ar - Sarajevo 2:0, Faik Selman (Zvijezda) u 41. minuti.
SLAVIJA 2 Pomo}ni teren stadiona Grbavica. Gle- [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Leotar 0:1. MODRI^A: Milkanovi}, Koprivica, Zahi-
75. Bogdanovi}), Dr. Radi}. Trener: Drago
dalaca 400. Sudija: Mevludin Efendi}. Stri- Svitlica.
Stadion Vele`a u Vrap~i}ima. Gledala- Slobodna je ekipa Olimpika. rovi} (od 37. Andri}), Mili~evi}, Vuji}, Ma-
jelci: 1:0 Muhasilovi} (2), 2:0 Pljevljak (36). TRAVNIK: Ba{i}, Imo}anin (od 47. Ze-
ca: 50. Sudija: Du{an Berak. Strijelci: 1:0 1. Leotar 2 2 0 0 3:1 6 ri}, Ili} (od 68. Blagojevi}), Veselinovi} (od
@uti kartoni: A{~eri}, Muhasilovi}, Omero- ko), Sovro, D`anan, Tabakovi}, Pid`o, Hru-
Eminovi} (15), 1:1 Ne. Te{anovi} (18), 1:2 2. Olimpik 1 1 0 0 2:0 3 52. Gaji}), Mi}anovi} (od 72. Raki}), Ri-
Ne. Te{anovi} (40 - penal). @uti karoni: ja- vi}, Prutina, ^opra (@eljezni~ar), [eko, Du- stanovi} (od 54. [kraba), Deli}, Dervi{i}
povac, Am. Hand`i} (Sarajevo). 3. Sarajevo 2 1 0 1 3:2 3 sti}, Prljeta (od 65. Trigkovi~). Trener: Dra-
zvin, [endro, ]ori} (Vele`). (od 52. Kolak), Terzi} (od 89. Kasim),
@ELJEZNI^AR: Iki} (od 87. Tabakovi}), 4. @eljezni~ar 2 1 0 1 3:2 3 gan Savi}.
VELE@: Mulaosmanovi}, Husni}, Bav~i}. Trener: Nermin Ba{i}.
Kalkan (od 54. Vranj), Pecikoza (od 67. 5. Vele` 2 1 0 0 2:3 3 TRAVNIK: D. Kova~evi}, A. Kova~evi},
]emalovi}, [endro, Husi}, Buri}, ]ori}, Ja- 6. Zrinjski 2 0 2 0 3:3 2
[abeta), Muhasilovi}, A{~eri}, Prutina, Po- Torlak (od 48. Goran), Osman~evi} (od 41.
zvin, Eminovi} (od 50. Puce, od 70. Pezo),
turovi}, Brkovi} (od 53. ^opra), \ip, Omer- 7. Slavija 2 0 1 1 2:3 1 Kalbi}), Islamovi}, Kapetan (od 48. Talam),
LAKTA[I 3
Juklo, Sari}. Trener: Mensud Durakovi}.
ovi}, Pljevljak (od 71. Silajd`i}). Trener: 6. Radnik 2 0 1 1 2:5 1
SLAVIJA: Kubura, Papaz, Veselinovi},
Ismet [tili}. 9. [iroki Brijeg 1 0 0 1 0:1 0
Tarak~ija, Selman, Fazli}, Valjan (od 48. Sa- RUDAR 0
Simanji}, Luki}, Simi}, Urta, Ne. Te{anovi}, ldum), ^uri} (od 50. Salihovi}). Trener: Ne-
Jankovi}, @ivkovi}, Ne{kovi}. Jo{ su igrali: SARAJEVO: Mujkanovi}, Nuhi} (od 71. U 3. kolu (22/23. 8.2009) igraju: Stadion u Lakta{ima. Gledalaca: 200.
rmin Ba{i}.
Govedarica, Ni. Te{anovi}. Trener: Milan Dugonji}), Trebinjac (od 62. Beji}), Dupo- TREBINJE: Leotar - Olimpik, SARAJEVO: Sudija: Dragan Mejaki}. Strijelci: 1:0 Slado-
Miov~i}. vac, ^izmi}, K. Hand`i} (od 83. Bekti}), Sarajevo - [iroki Brijeg, MOSTAR: Zrinjski jevi} (10), 2:0 Sladojevi} (60), 3:0 Sladoje-
Be}irevi} (od 46. Mehmedi), Hod`i} (od - @eljezni~ar, I.SARAJEVO: Slavija - Ra- LAKTA[I 1 vi} (80).
46. Ba{i}), A. Hand`i}, Peljto, [eko. Trener:
RADNIK 1 D`enan U{~upli}
dnik. Slobodna je ekipa Vele`a.
RUDAR 2
LAKTA[I: Stojni}, Ljubojevi}, Dabi},
Kurtinovi}, ]osovi} (od 70. Proti}), Rogi},
ZRINJSKI 0 Stadion u Lakta{ima. Gledalaca: 200. Maksimovi}, Stojanovi}, Popovi} (od 85.
Stadion Radnika u Had`i}ima. Gledala- Sudija: Dragan Petrovi}. Strijelci: 0:1 Mari- Radinkovi}), Sladojevi}, Vrhovac. Trener:
ca: 100. Sudija: Kenan Bajramovi}. Strijelci: novi~ (12), 1:1 Ra~i} (35), 1:2 Sakan (56). Miodrag Petkovi}.
1:0 Mujagi} (60). @uti kartoni: [unji} LAKTA[I: \uki}, Kod`oman, Ni{i}. Pa- RUDAR: [tikovac, Zdjelar, Pekija, Po-
(Zrinjski). ripovi}, Savi~i}, Ritan (od 78. ]etojevi}), dgorac, Komosar (od 60. Grahovac), Radi-
RADNIK: Huji}, Lukomirak, Sadikovi} Sekuli} (od 60. Prpi}), Bursa}, Kisin (od vojac, Gari}, Islamovski (od 67. Guski}),
(od 41. Konjhod`i}), Krasi}, Saki}, Sarvan, 55. Erceg), Tojagi}, Ra~i}. Trener: Miodrag Parmahov, Dandi} (od 63. Banovi}), Gavri-
[kori} (od 77. Mujezinovi}), Kazi} (od 63. Petkovi}. lovi}. Trener: Mladen Parmahov.
Tahmaz), Mujagi}, Haskovi} (od 53. Ku~), RUDAR: Stupar, Banovi} (od 58. Ali}), S. Sp. - M. Tr.
Fejzi} (od 55. Drina). Trener: Nihad Kazi}. Sto{ljevi}, Sakan, Kri~ka, ^uli}, Miodrago-
ZRINJSKI: Bandi}, Sesar (od 66. Rezultati 2. kola: ZENICA: ^elik - Dr-
]ubela), Tipuri}, Kara~i}, Groznica, Beva- vi} (od 55. Bjelovuk), Marinovi}, Pilipovi}
(od 70. Vasiljevi}, od 77. Dobrijevi}), Ro- ina 4:1, BANJA LUKA: Borac - Zvijezda
nda (od 56. Sli{kovi}), Mili~evi} (od 41. Grada~ac 2:1, MODRI^A: Modri~a Maxi-
Arapovi}), [unji}, Bari{i}, Ko`ul (od 73. kvi}, Radmanovi}. Trener: Du{ko Pekija.
ma - Travnik 2:2, LAKTA[I: Lakta{i - Ru-
Kre{i}), Marttinovi}. Trener; Nenad Ga- dar 3:0. Slobodna je ekipa Slobode
gro. Rezultati 2. kola: ZENICA: ^elik - Dri-
na 1:2, BANJA LUKA: Borac - Zvijezda Gr- 1. ^elik 2 2 0 0 10:1 6
2. Borac 2 1 1 0 2:1 4
[IROKI BRIJEG 1 ada~ac 1:0, MODRI^A: Modri~a Maxima
- Travnik 12:4, LAKTA[I: Lakta{i - Rudar
3. Rudar 2 1 0 1 6:3 3
4. Drina 2 1 0 1 3:4 3
LEOTAR 0 1:2. Slobodna je ekipa Slobode
5. Lakta{i 2 1 0 1 3:6 3
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Gle- 1. Modri~a 2 2 0 0 16:7 6 6. Travnik 1 0 1 0 2:2 1
dalaca: 100. Sudija: Dra`en Mustapi}. Stri- 2. Borac 2 2 0 0 2:0 6 7. Sloboda 1 0 1 0 0:0 1
jelci: 1:0 Buha~ (59). @uti kartoni: Tomi} 3. Drina 2 1 1 0 5:4 4 8. Modri~a 2 0 1 1 2:8 1
([iroki Brijeg) Daki}, Samard`i} (Leotar). 4. Rudar 2 1 0 1 5:5 3 9. Zvijezda 2 0 0 2 1:4 0
[IROKI BRIJEG: M. Zovko (od 79. Mi- 5. Zvijezda 1 0 1 0 3:3 1 Parovi 3. kola (23. 8.2009) - PRIJE-
kuli}), Tomi}, Markovi}, Kukavica, Bleko, 6. Lakta{i 2 0 1 1 2:3 1 DOR: Rudar - ^elik, TRAVNIK: Travnik -
[piki} (od 55. ^u`e), Buha~, Kara~i} (od 7. ^elik 2 0 1 1 2:3 1 Lakta{i, TUZLA: Sloboda - Modri~a Maxi-
68. Koki}), Kova~i} (od 77. Zeljko), Kvesi}. 8. Sloboda 1 0 0 1 0:1 0 ma, ZVORNIK: Drina - Borac. Slobodna je
^uljak (od 55. D. Zovko). Trener: Niko Ko- 9. Travnik 1 0 0 1 4:12 0 ekipa Zvijezda Grada~ac.
va~i}. Armin Muhasilovi}: Na~eo mre`u Sarajeva
NBA
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 26
Slovenac prona{ao novi klub Ron Artest, poja~anje NBA prvaka

Lejkersi kao
D`ordanovi
Primo` Brezec
Bulsi
Ron Artest, ovoljetno po-
ja~anje NBA prvaka Los
An|eles Lejkersa, uvjeren je da
njegov novi klub mo`e idu}e se-

Brezec u Filadelfiji
zone nalikovati legendarnoj
ko{arka{koj ekipi ^ikago Bulsa
iz devedesetih godina.
Artest se priklju~io Lejkersi-
ma kao slobodan igra~, nakon
Slovenski centar Primo` Brezec po- oitu i Torontu. {to mu je istekao ugovor s Hju-
tpisao je ugovor s Filadelfija 76ersima - Vjerujemo da }e nam Primo` pru`iti ston Roketsima, a ekipa iz Kali-
koji }e mu biti peta ekipa u njegovoj dodatnu dubinu i visinu po ko{evima, ali fornije je ispunjenje svih njego-
NBA karijeri. U Sikserse dolazi kao slo- isto tako je dragocjeno i njegovo iskustvo vih `elja.
bodan igra~. koje donosi u ekipu, ne samo s NBA ni- - Prilika je nevjerovatna, do-
Predsjednik i general manager Fila- voa nego i me|unarodnoga - izjavio je bio sam {ansu igrati s Kobijem
delfija 76ersa Ed Stefanski slu`beno je Stefanski za medije. Brezec pro{le sezone Brajantom. Majkl D`ordan mi je
objavio potpisivanje ugovora sa slove- nije nastupao, a sezonu prije odigrao je u najdra`i ko{arka{, a Kobi je vje-
nskim centrom Primo`om Brezecom ko- ~ak tri ekipe, Bobketsima, Pistonsima i rovatno najbli`i njemu, stoga
ji }e od sljede}e sezone nositi dres Sikse- Reptorsima. Ukupno je u karijeri odigrao sad mogu ponovno o`ivjeti svoju
rsa. Bit }e to deseta sezona za igra~a koji 321 NBA utakmicu uz prosjek od 7,6 omiljenu ekipu ^ikago Bulse -
je do sada igrao u Indijani, [arloti, Detr- ko{eva i 4,1 skok te {utom od 50 %. izjavio je Artest i dodatno obra-
zlo`io svoje rije~i:
- Imamo Fila D`eksona, koji
Trejd ~etiri igra~a Toronta i Milvokija je vodio i tada{nje Bulse, imamo
Kobija Brajanta, tu sam i ja na

D`onson u
poziciji Skotija Pipena, Derek
Fi{er je puca~ poput Stiva Kera,
a tu je i Lamar Odom koji je na-
lik Toniju Kuko~u - rekao je Ar- Kobi Brajant i Ron Artest: „Glume“

Reprotse, test. D`ordana i Pipena

Kingsi zabranili debljanje svom centru

Delfino u Bakse
Toronto Reptorsi okon~ali su razmjenu s Mi-
lvoki Baksima u utorak. U razmjeni su sudjelova-
la ~etiri igra~a. Reptorsi su razmjenom dobili ki-
Mej ne smije imati
vi{e od
rlo Amira D`onsona i beka Soni Vimsa, dok su na
put za Milvoki krenuli Karlos Delfino, koji je se-
zonu ranije igrao u Rusiji i Roko Uki}.
- Karlos nam je otvoreno rekao da bi, ako se
vrati u NBA, radije igrao za drugi tim. S druge

120 kg
strane, nama je dolazak D`onsona dobitak jer smo
njime dobili jednog visokog mladog igra~a ispred
kojeg su najbolje godine - rije~i su Brajana Ko-
lan|ela, GM Reptorsa, za ovaj trejd. Amir D`onson
Nekada{nja zvijezda koled`a
Hoksi produ`ili ugovor sa krilom Sjeverna Karolina [on Mej u svom
novom ugovoru ima neuobi~ajenu

Vilijams ostaje u Atlanti


stavku. Kingsi su ga odlu~ili
nov~ano stimulirati za mr{avljenje
preko ljeta.
Mej je prije nekoliko godina
bio velika NCAA zvijezda i odveo
Atlanta Hoksi vrlo su godina. je Sjevernu Karolinu do naslova
vjerovatno formirali ro- Pro{le sezone, Vilijams prvaka pri ~emu je bio najbolji
ster za novu sezonu nakon je postizao 13,9 poena i 6,3 igra~ finalne utakmice. Na draftu
{to su dogovorili pro- skoka, a nemali broj puta je izabran kao 13. pik 2005. godine
du`enje ugovora s poslje- svojim tricama rje{avao je i od tada se nije ba{ proslavio, ali ni
dnjim slobodnim utakmice za Atlantu. naigrao.
igra~em, Marvinom Vili- Ovime, Hoksi su ri- Do danas je Mej odigrao uku-
jamsom. je{ili i posljednju enigmu pno tek 82 NBA utakmice i ~itavo
Marvin Vilijams origi- {to se ti~e vlastitih slobo- vrijeme se mu~io s odr`avanjem fo-
nalno je draftiran upravo dnih igra~a, ranije ovog rme koju nikada nije povratio na-
od strane Hoksa prije ljeta produ`ili su ugovore kon operacije koljena u ruki sezo- [on Mej
~etiri sezone kao drugi i s Majkom Bibijem, te ni. U [arloti su ve} odustali od nje- vi{e od 880.000 dolara, ali pod posebnim
pik, a nakon slabijeg Zazom Pa~ulijom, a kada ga pa je potpisao ugovor sa Sakramento Ki- uvjetima. Puni iznos dobit }e tek ukoliko se
po~etka NBA karijere, ka- se novom sastavu pridoda ngsima kao slobodan igra~, no Kingsi su bilo na po~etku treninga 30. septembra, bi-
snije se iskristalizirao kao i trade akvizicija D`amala odlu~ili staviti posebnu stavku u ugovor ve- lo na po~etku sezone 27. oktobra, pojavi u
vrlo va`an kota~i} u ansa- Kroforda onda je svima zanu upravo za njegovu formu. klubu s manje od 120 kilograma. Ukoliko to
mblu trenera Majka Vu- jasno kako Atlanta ima Naime, Mej je potpisao jednogodi{nji ne ispuni, Mej }e dobiti 100.000 dolara ma-
dsona. Ugovor je vrijedan velike ambicije u novoj ugovor za minimalan iznos koji iznosi ne{to nje.
37,5 miliona dolara na pet Marvin Vilijams sezoni.
Ko{arka avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 27
Zlatko Jovanovi}, plejmejker reprezentacije BiH

Ne treba „pljuvati“
po nama
Belgija nas je „razbila“ u drugom poluvremenu, sa onakvom
igrom te{ko koja reprezentacija bi im mogla parirati
eprezentacija Bosne i Hercegovine razlike svi su nas unaprijed otpisali, da bi

R
u Belgiji je odigrala najlo{iju uta- nakon 3-0 u bara`u mnogi pomislili kako je
kmicu u okviru kvalifikacija za Eu- sve gotovo.
robasket koji }e se u septembru odi- Belgija nas je „razbila“ u drugom polu-
grati u Poljskoj. Ta~nije u prvih 20 vremenu, sa onakvom igrom te{ko koja re-
minuta sve je izgledalo dobro, no u drugih prezentacija bi im mogla parirati.
20 minuta izabranici Mensura Bajramovi}a Razumijem da je javnost ljuta zbog ovih
izgubili su sa 32:56. minus 23 iz Belgije, ali ne treba „pljuvati“
Plejmejker Zlatko Jovanovi} smatra ka- po nama, ve} ovom mladom timu dati po-
ko javnost treba dati podr{ku ovom mla- dr{ku.
dom timu. Imamo potencijala i to je ono najbitnije
- Prvi put smo se okupili u ovom sasta- - ka`e Zlatko Jovanovi}, koji je u ~etiri uta-
vu i normalne su oscilacije. Kad smo izgu- kmice bara`a bilje`io 5,3 poena i 1,8 asiste-
bili u pripremnom periodu od Ma|arske 27 ncija za 19 minuta u prosjeku. E. B.

Mensur Bajramovi}, selektor bh. reprezentacije

Krah za sedam minuta


Zlatko Jovanovi}: Razumijem ljutnju javnosti

Kapiten na{eg dr`avnog tima prona{ao novi anga`man

Bajramovi} u Albi
Mensur Bajramovi}
Izabranici Mensura Bajramovi}a po- izuzetkom skoka, ali u drugom poluvremenu je
ra`eni su od reprezentacije Belgije sa sve po~elo povredom Nemanje Gordi}a, da bi se
102:79. Na{i ko{arka{i su dobro igrali, na- nastavilo lo{im su|enjem na na{u {tetu, a onda
kon prvih 20 minuta imali vodstvo od su i Belgijanci ubacili nekoliko nerezonskih
47:46, a onda su naglo „pali“. {uteva. U tih sedam minuta tre}e ~etvrtine sve
- Prvo poluvrijeme smo dobro odigrali sa se sru{ilo - ka`e selektor Bajramovi}. E. ^.

Nemanja Gordi} skinuo gips

U ponedjeljak na kontrolu
U 23. minuti utakmice u Antverpenu koju je na{a re-
prezentacija izgubila sa 79:102 povrijedio se jedan od na-
jboljih igra~a reprezentacije Nemanja Gordi}, kojeg su
poslije povrede is~a{enja zgloba iznijeli sa terena.
- Nakon utakmice stavili su mi gips i rekli su da }u ga
nositi 15 dana, ali na moju sre}u sam ga ve} u srijedu ski- Kenan Bajramovi}
nuo i raduje me da oporavak ide mnogo bolje nego {to su
bile prve prognoze. Kenan Bajramovi} (28 godina, 207 ~lan Albe.
U ponedjeljak }u i}i na kontrolu, kad }u znati mnogo cm), kapiten reprezentacije Bosne i Herce- Radi se o kvalitetnom klubu koji }e igr-
vi{e o samoj povredi i du`ini rehabilitacije - ka`e Nema- govine, prona{ao je novi anga`man. ati kvalifikacije za Euroligu, a vjerujem u to
nja Gordi}. O utakmici koja se „prelomila“ upravo njego- Nakon ^elika, Bosne, Azovma{a, Li- da }emo mo}i presko~iti najprije Le Man, a
vim prinudnim izlaskom sa parketa, Gordi} ka`e: tvos Ritasa, Kijeva i Turk Telekoma, ze- potom i boljeg iz duela Aris - Marusi.
- Dobro smo igrali, a onda kao da smo pali poslije ni~ki krilni centar karijeru }e nastaviti u Osim Albe, za Bajramovi}eve usluge
~etvrtih li~nih gre{aka Ratka Varde i Kenana Bajramo- Berlinskoj Albi. najvi{e su „zagrizli“ klub u kojem je za-
vi}a. Belgijance je, jednostavno, „krenuo“ {ut i nismo ih - Ve} du`e vremena je za mene bila vr{io pro{lu sezonu, Turk Telekom, te
mogli zaustaviti - ka`e prvi plej bh. reprezentacije Nema- aktuelna opcija da karijeru nastavim u Be- {panska Unikaha, koja ga je ve} u enkoliko
Nemanja Gordi} nja Gordi}. E. ^. rlinu, a u srijedu sam i zvani~no postao navrata poku{avala anga`ovati. E. B.
Košarka avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 28
Ko{arka{i Bosne vrijedno treniraju u Roga{koj Slatini @eljezni~ar po~eo sa radom

’Studenti’jo{ deset
dana u Sloveniji
Igra~e na{eg viceprvaka bi uskoro trebao posjetiti i direktor kluba Admir Bukva,
koji bi posjetu Sloveniji iskoristio i za put u Austriju gdje bi obavio razgovore
oko finalizacije transfera Ra{ida Mahalba{i}a iz Klagenfurta
osna je doputovala ba Admir Bukva, koji bi

B
u Roga{ku Slatinu posjetu Sloveniji iskoristio
gdje je po~ela sa tr- i za put u Austriju gdje bi
eninzima. Do 30. obavio razgovore oko fina-
avgusta, koliko }e lizacije transfera Ra{ida
na{ viceprvak boraviti u Mahalba{i}a iz Klagenfur-
Sloveniji, odigrat }e najma- ta.
nje dvije probne utakmice, Podsjetimo, nakon {to je
sa Zadrom i Heliosom, koji Mahalba{i}, koji nastupa za
se tako|er pripremaju na Austriju, progla{en najbo-
istom mjestu. ljim igra~em U20 Evro-
Ta~an datum odigrava- pskog prvenstva divizije B,
nja spomenutih utakmica }e Verterze iz Klagenfurta je Dajana Bugarin
se znati do kraja sedmice. zatra`io ve}u od{tetu nego

Andelija radi sa
Ina~e, postoji velika {to je predvi|ena ugovorom
{ansa da bh. predstavnik (Mahalba{i} je imao u ugo-
odigra jo{ nekoliko utakmi- voru fiksnu od{tetu koju je
ca, najvjerovatnije sa slove- Bosna bila spremna uplati-
na~kim prvoliga{ima ukoli-
ko trener Vlada Vukoi~i}
bude smatrao da je to potre- Rje{enje „slu~aja
ti).
Mahalba{i}ev menad`er
Enes Trnov~evi} ubije|en je
jedanaest igra~ica
Aktuelni prvak BiH u `enskoj konkurenciji, sarajevski
bno. Mahalba{i}“ do kako }e Mahalba{i} biti ~lan
Ko{arka{e Bosne bi tre- 5. septembra? Bosne i slu`beno najkasnije @eljezni~ar, po~eo je pripreme za narednu sezonu.
bao posjetiti i direktor klu- do 5. septembra. E. ^. Na prvoj prozivci treneru Mensuri Andeliji do{le su
sljede}e ko{arka{ice: Jelena Maksimovi}, Samra Omer-
Neimarstvo
512bod12 po~elo
Neimarstvo pripreme
po~elo pripreme Velislav Veskovi} preuzeo kormilo Slavije ba{i}, Anesa Ham{i}, Mirela Mujovi}, Irena Vran~i}, Ema
[o{i}, Edina Malagi}, Dajana Bugarin, te nove ko{arka{ice
Marija Bo{kovi} i Andrijana Vasovi}, koje su i pored po-

Cilj opstanak
tpisa za @elju do{le na probu koja }e trajati sedam dana.
Ekipi }e se kasnije priklju~iti Ana Baleti}.
Tako|er, iz kadetske ekipe u prvi pogon preba~ena je
Ilda Memi}.
@eljezni~ar u ovoj sezoni ima za cilj osvajanje duple kr-

u ligi
une, plasman na zavr{nicu WABA lige i {to bolji plasman
u FIBA Eurokupu. E. ^.

Mostarci na{li zamjenu za Sesara


Najve}e izne-

Rimac
na|enje pro{le sezone
u `enskoj eliti, Nei-
marstvo iz Trebinja,
po~eo je pripreme za
predstoje}u sezonu.
Na prvoj prozivci su
bile ve}inom mla|e
ko{arka{ice.
Kemal Avdi}: Dolazi na posudbu iz Bosne

potpisao
- Ove sezone }emo
mnogo zavisiti od fi-
nansija, a o tome
}emo vi{e znati do 1.
septembra. Pregovar-
^ekaju se poja~anja iz Bosne
Velislav Veskovi}, biv{i trener Ergonoma iz Ni{a, vodi}e

za Zrinjski
amo sa dvije juniorske ko{arka{e Slavije u svom ~etvrtom igranju u ko{arka{koj eliti
Tamara reprezentativke, dok BiH. Mladi stru~njak je postigao dogovor o saradnji sa Slavijom
Kapor: smo dogovorili sara- koja zvani~no po~inje pripreme za novu sezonu 24. avgusta.
Hemofarm, dnju sa Nata{om
- Tra`ili smo mladog i ambicioznog trenera koji voli da ra-
Hrvatska
Mi{kovi}, bekom iz di sa mla|im igra~ima. Imamo odli~ne preporuke za njega i
ili ostanak?
Nik{i}a. Tako|er, po- vjerujem da }e podmla|eni sastav Slavije imati {ta da nau~i i Umjesto Josipa Sesara
stoje {anse da ugovor napreduje - rekao je Emir Halimi}, sportski direktor kluba. koji nije produ`io saradnju
produ`i i Irena Mara{, koja je igrala pro{le sezone za na{ Za sada su u redove Slavije od novajlija pristigli Neboj{a sa Zrinjskim, u mostarski
klub. Primarni cilj }e biti opstanak u dru{tvu najboljih. Erki} iz bijeljinskog Radnika te bra}a Sr|an i Miljan Ko- klub je do{ao Krunoslav Ri-
Tamaru Kapor smo pustili u Hemofarm na probu do va~evi} iz Trebinja, s nestrpljenjem se o~ekivao odlazak mac (194 cm, 25 godina),
15. septembra. Ako ne ostane tamo, onda imamo za nju ko{arka{a Bosne ASA BHT na visinske pripreme. biv{i ko{arka{ [irokog i Tr-
ponudu jednog hrvatskog prvoliga{a, a ako ne bude ni{ta - Saradnja sa sarajevskim timom je sve ~vr{}a, a korist je oglava.
ni od toga, onda }e ostati u Trebinju - ka`e trener Neima- obostrana. Prije puta ima}emo razgovore sa Vladom Vu- Ovaj ko{arka{ igra na
rstva Milorad Nada`din. koi~i}em. On }e skratiti igra~ki kadar, i ko{arka{i koji ne bu- poziciji beka {utera, a po-
du i{li na drugi dio priprema priklju~i}e se nama. O~ekujem sljednje tri sezone sa veli-
Klub su bez dozvole kluba napustile Nikolina Mili}, da }emo od Bosne dobiti tri ili ~etiri igra~a koji }e imati prili- kim uspjehom igrao je u
te Miljana i Milica D`ombeta, koje su pre{le u Borac i di- ku da se razigraju. Dovest }emo nekoliko igra~a na probu ko- Svjetlost iz Slavosnkog Bro-
sciplinski postupak protiv njih je pokrenut u KS RS. ji }e se poku{ati nametnuti novom treneru kako bi kompleti- da, gdje je u pro{loj sezoni u
Na prvom treningu bile su Milica Mi}unovi}, Aleksa- rali tim za narednu sezonu - zaklju~io je Emir Halimi}. prosjeku bilje`io 16 poena
ndra Vuksanovi}, Vanja Milo{evi}, Vedrana Kecojevi}, Za sada je gotovo izvjesno da }e na kaljenje u Slaviju po utakimici.
Tijana Buha, Milica Buha, Jelena Ninkovi}, Gordana Ra- ko{arka{i Bosna ASA BHT Neboj{a An|eli} i Kemal Avdi}, Zrinjski je napustio isku- Krunoslav Rimac
dovanovi}, Dragana Lugonja, Kristina Sko~aji}, Dragana a nije isklju~eno da to u~ini i Amar Suljagi}. sni centar Neboj{a [arenac koji je u ovom klubu igrao poslje-
Muratovi} i Dragana Per{i}. E. ^. U Slaviji planiraju i formiranje drugog tima koji bi se ta- dnje dvije sezone, vrativ{i se u Leotar iz Trebinja, gdje je i
kmi~io u prvenstvu Republike Srpske. G. I. pru`ao najbolje igre. E. ^.
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 29
Teletovi} dobio novog saigra~a
Jo{ jedan prelazak iz NBA u Evropu

D`ons u Bijeli
Italijanski prvoliga{ An|eliko Bijela potpisao
je ugovor s Fredom D`onsom, dosada{njim
igra~em LA Klipersa.
An|elico Bijelu, italijanskog prvoli-
ga{a koji nije pretjerano eksponiran u
jakoj Serie A.
D`ons je 2002. godine draftiran od strane Indi- No, D`ons je dobio ponudu za je-
jane, gdje je proveo naredne ~etiri sezone s prosje- dnu sezonu koju je prihvatio.
kom od vrlo respektabilnih deset poena, no nakon Ina~e, 2004. godine
epizode u Indijanapolisu, idu}ih se sezona redovito kada je igrao sezonu
selio iz kluba u klub. U tom je razdoblju nastupao karijere, D`ons je
za Toronto, Portland, Njujork i na koncu LA Kli- osvojio i naslov pobje-
perse gdje je lani imao sedam ko{eva po susretu. dnika natjecanja u za-
Umoran od stalnih transfera, 30-godi{nji kucavanju na Ol Star vi- Fred
D`ons odlu~io je oku{ati se u Evropi, a s obzirom kendu kada je u finalnom krugu bio D`ons
na kvalitete, pomalo je neo~ekivan transfer u bolji od D`ejsona Ri~ardsona.

Sjajna vijest za Slovence Veliko poja~anje za Katalonce

Sa{a
Vuja~i}
Barselona
dovela
Lorbeka
Valter Herman

Herman Erazem Lorbek je potpiso-


m s Barselonom potvrdio glas-
ine o prijelazu u Blau Granu.
Erazem Lorbek novo je
u svojoj karijeri dva puta
igra kod ^apljinca Jasmina
Repe{e. Prvo je bio u Re-
pe{inom Fortitudu koji je

u Kaha
poja~anje Barselone i zamje- igrao finale Eurolige 2005.
na pod ko{em za Dejvida godine nakon ~ega je oti{ao
Andersena koji se uputio u Unikahu, pa Beneton, pri-
preko „Velike bare“ i po- je nego ga je Repe{a uzeo
ja~ao Hjuston Roketse. kod sebe u Romu i ponovno
Lorbek je potpisao tro- mu uskrsnuo karijeru.
godi{nji ugovor, a pro{le je Uslijedio je potpis za

Laboralu
sezone za CSKA u Euroligi CSKA, a pro{le je sezone
bilje`io 12 poena i 5 skoko- Lorbek i definitivno postao
va te bio izabran u drugu jedan od najcjenjenijih ce-
petorku Eurolige. Lorbek je ntara u Europi.

Argentinac Valter Her- biv{om Tau Keramikom.


man }e idu}e ~etiri sezone
braniti boje Kaha Laborala,
biv{e Tau Keramike, nakon
{to je Unikahi istekao rok u
kojem su mu mogli ponudi-
Hermanu je to tre}i
{panski klub u karijeri na-
kon Fuenlabrade i Unikahe,
a malo je nedostajalo da se
prestane baviti ko{arkom. U
Vuja~i} igra Erazem
Lorbek
ti ugovor.
Ekipa na{eg Mirze Tele-
tovi}a i Herman (30 godina,
206 cm) prije ta~no mjesec
dana dogovorili su uslove
prometnoj je nesre}i 2003.
godine ostao bez zaru~nice,
majke i mla|e sestre, a
to~no godinu dana kasnije
dogodila mu se jo{ jedna tr-
u Poljskoj
Ionako eufori~na javnost u Sloveniji dobila je dodatni
oko transfera ovog Argenti- agedija. podstrek pred Eurobasket u Poljskoj. Naime, Ko{arka{ki
nca, ali tada se u pri~u ugu- U trenucima kada je igr- savez Slovenije trebao je obznaniti kakvo je stanje s ko-
rao njegov biv{i klub Uni- ao jednu od najboljih uta- ljenom beka Los An|eles Lejkersa Sa{e Vuja~i}a, odno-
kaha Malaga. kmica u svojoj karijeri (38 sno ho}e li biti spreman za natjecanje u Poljskoj.
Klub iz Malage polagao poena, 11 skokova) kojom je Iz Saveza je stigla pozitivan odgovor, Vuja~i}evo ko-
je prava na Hermana koji je odveo Argentinu do naslova ljeno izdr`at }e napore i jedini slovenski NBA prvak
2006. godine iz Unikahe pre- prvaka Ju`ne Amerike, otac otputovao je s reprezentacijom u [paniju, gdje }e Slove-
selio u NBA ligu ([arlot, pa mu je preminuo od sr~anog nci nastupiti na jakom turniru zajedno s doma}inom, Li-
Detroit), ali nisu uspjeli izje- udara. Ko{arkom se nasta- tvanijom i Velikom Britanijom.
dna~iti ponudu kluba iz Vi- vio baviti tek na nagovor U [paniji je jo{ od ranije Erazem Lorbek koji je
torije na vrijeme, pa je Her- starije sestre, a ve} je tog lje- oti{ao potpisati dvogodi{nji ugovor s Barcelonom, dok je
man slobodan staviti potpis ta uzeo zlatnu medalju s Ar- Matja` Smodi{ ostao na terapijama u Ljubljani.
na ~etverogodi{nji ugovor s gentinom na OI u Atini.

Edin BAV^I] dobija konkurenciju Nemanja


Aleksandrov

Aleksandrov u Olimpiji?
Nemanja Aleksandrov karijeru }e nastaviti u redovima danas je ve} 22-godi{njak i ima karijeru ispunjenu ozljeda-
Olimpije pro|e li ljekarski pregled i pre`ivi li pripreme na ma, pa nije mogao ostvariti sav svoj potencijal.
Rogli. Prvi je ugovor imao s FMP-om iz @eleznika gdje se za-
Aleksandrov je visok 210 centimetara, a mo`e igrati dr`ao od 2002. do 2006. godine, a onda preselio u Crvenu
na pozicijama krila i krilnog centra, pa bi svojim dola- zvezdu. Ipak, u svo to vrijeme odigrao je prakti~ki jednu i
skom mogao predstavljati konkurenciju na{em Edinu pol sezonu regionalne lige, pa }e pamtiti tek sezonu
Bav~i}u. 2004/05 u kojoj je u prosjeku igrao 17 minuta i zabijao {est
Svojevremeno je bio najve}a nada srpske ko{arke, no poena u 23 utakmice.
Magazin avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 30
Hamid Guska, smijenjeni selektor bokserske reprezentacije BiH

Ostvario sam svoj cilj!


Bh. boks danas, na`alost, u svim elementima stagnira. Krajnje je vrijeme da se ne{to ozbiljnije u
tom pravcu poduzme - ka`e biv{i izabranik bokserske reprezentacije BiH
akon {to je Upra- Biv{eg selektora smo

N
vni odbor Bokser- zatekli na Bjela{nici, koji Takmi~ari BK Slavija iz Banje Luke
skog saveza BiH u
Zenici donio odlu-
nam je rekao svoj stav o tr-
enutnoj situaciji u BSBiH.
pripremaju se za nove izazove
ku o razrje{enju - Mislim da se odluka

Borba za
selektora Hamida Guske sa donijela brzopleto, jer za
ove du`nosti i raspisao proteklih osam godina, ko-
interni konkurs za popunu liko sam radio kao selektor
mjesta izabranika u senior- bh. reprezentacije, bio sam
skoj, juniorskoj i pionir- najuspje{niji u svom poslu.

peti naslov
sko- kadetskoj selekciji, Za vrijeme mog mandata
ostaje otvoreno pitanje, da osvojene su brojne medalje
li je UO pravilno postupio i na evropskom i doma}em
zaboravio postignute rezu- ringu.
ltate bh. boksa na Mediter- Jasmin Hasi}, bronzani
anskim igrama i evropskim sa EP u Somboru za junio- Na{ najuspje{niji bokser- tskom prvenstvu od 1. do 12.
prvenstvima? re, Aldin Avdi}, bronzani ski klub, ~etvorostruki prvak septembra u Milanu ( Italija),
sa EP za juniore u dr`ave, BK Slavija iz Banja podvrgnuti su postizanju br-
sarajevskoj Zetri,
Direktor ^etvrte Nadir ^olpa, bro-
nzana medalja za
Luke, pauzu takmi~enja u
Premier ligi BiH koriste za
zine udaraca i tehni~kim de-
taljima takmi~ara.
osnovne {kole pionire u Novom
{to bolju pripremu svojih bo-
raca.
- Slavija je ekipa koja u
svakom trenutku ima kvalite-
Saznali smo da je Hamid Gu- Sadu na EP, Me- tne borce. Prvi smo na prve-
ska namjeravao podnijeti ostavku mnum Had`i} bro- Pripreme u nstvenoj tabeli Premier lige.
na du`nost selektora nakon Me- nzni u Engleskoj U pet kola zabilje`ili smo pet
diteranskih igara, jer je kao profe- na EP u boksu, te Banjoj Luci pobjeda i osvojili svih deset
sor tjelesnog odgoja u ^etvrtoj Velibor Vidi} koji Kako nam je pojasnio Mi- bodova. Tako }e biti i u dru-
osnovnoj {koli na Ilid`i imeno- je na posljednjim rko Joki}, trener Slavije, ovih gom dijelu takmi~enja. Mi
van na poziciju direktora, a tu su Mediteranskim igr- dana nakon povratka sa zaje- }emo zasigurno po peti put
i druge obaveze koje kao prosvje- ama osvojio bro- dni~kih priprema njihovih biti dr`avni prvaci. Za ovakav
tni radnik treba da izvr{ava. nzanu medalju, sa-
Hamid Guska: Bio sam najuspje{niji u svom poslu
- Ponosan sam na svojih osam mo su neki od repr-
godina koje sam proveo u ulozi ezentativaca koji su Mediteranskim igrama. - Bh. boks danas,
selektora. Ostvario sam saradnju ostvarili velike Svoj cilj sam ostvario i htje- na`alost, u svim elementi-
sa brojnim sportskim radnicima uspjehe za na{u ze- li to priznati ili ne, ja sam ma stagnira. Krajnje je vri-
koji rade u bh klubovima, ali ovo mlju. A u Mompe- najuspje{niji selektor na{e jeme da se ne{to ozbiljnije
{to mi se na kraju dogodilo i nije ljeu 1993. godine, reprezentacije - ka`e Ha- u tom pravcu poduzme. A
dobro. Nadam se dobrim rezulta- dok sam bio trener mid Guska. {to se mene ti~e, ja sam u
tima budu}ih selektora na{e bo- Almedina Fetaho- Na{ sagovornik ne krije Sarajevu i ko `eli moju po-
kserske reprezentacije - rekao je vi}a sa Ilid`e, BiH razo~arenje ovakvom odlu- mo}, spreman sam da je
Guska. je osvojila i prvu kom, ali ka`e, da ostaje u dam - dodao je Hamid Gu-
zlatnu medalju na boksu. ska. S. K.

U ponedjeljak po~inje 8. Vaterpolo „Gradac Cro Cup 2009“

Sarajlije debitanti na turniru


Jedini bh. tim igra protiv `enske slova~ke ekipe „Slavia UK“ u utorak (25. avgusta) Ante Josipovi} i Mirko Savkovi}: Slavija je
u 12.30 sati, a u 20.00 protiv doma}ina VK Gradac prepoznatljiva po dobrim borcima
U organizaciji Sportskog dru{tva podvig imamo kvalitetan tim
„Gradac“, a pod pokroviteljstvom
Op}ine Gradac i TZO Gradac, na
mjesnom plivali{tu „Soline“ odr`at
[kola boksa i ljude koji vole boks poput
Ante Josipovi}a, Mirka Sa-
Bokserski klub Slavi- vkovi}a ali i drugih - rekao je
}e se tradicionalni 8. Vaterpolo Mirko Joki}.
„Gradac Cro Cup 2009“ za juniore ja vr{i obuku i najmla|ih
(igra~e ro|ene 1990. godine i mla|e). ~lanova ovoj plemenitoj
U dvije grupe u trodnevnom izda- sportskoj disciplini. Velika poja~anja
nju sa me|unarodnim predznakom - U Banjoj Luci djelu-
Okosnicu tima u nasta-
od 24. do 26. avgusta nastupit }e se- je uspje{no i {kola boksa
vku takmi~enja ~ine bokseri
dam vaterpolskih klubova iz Hrva- koja radi u sali kod Gi-
mnazije, gdje aktivno tre- poput Damira Belje koji je
tske, Slova~ke i BIH. do{ao iz mostarskog Zri-
U grupi A nalaze se: ^H Hornets nira tridesetak mladih bo-
ksera. U radu {kole po- njskog, D`emala Bo{njaka sa
Ko{ice, Slavia UK (mu{ki) Bratisla- Ilid`e i Mirze Alji}a koji je
va, Podgora, Vrutky (Martin kod ma`e mi nekada{nji bo-
kser Slavije Vlado Raili}, stigao iz BK Migo iz @ivini-
@iline), dok u grupi B nastupaju Gr- ca. Tu su jo{ i borci koji odla-
adac, Slavia UK (`ene) Bratislava i a uvijek je dobro do{la i
pomo} zlatnog sa Olimpi- ze u Milano, a i mla|i ta-
Sarajevo koje po prvi put pod vo-
jade u Los An|elosu 1974. kmi~ari priklju~uju se ekipi:
dstvom trenera Edina Barali}a nastu-
pa na ovom turniru. godine, Ante Josipovi}a - Jovica Dan~i} (velter), Savo
Sarajlije prvu utakmicu, Detalj sa pro{logodi{njeg takmi~enja kazao je Mirko Savkovi}, Babi} (lahka), Darko Ku~uk,
nakon {to su slobodni u pr- vo|a {kole boksa u Slaviji. Predrag Kova~evi} i drugi.
la u 10.30 i 11.30 sati.
vom kolu, igraju protiv `enske
slova~ke ekipe „Slavia UK“ u
Raspored Utakmice za plasman po~inju od 18.00
U Slaviji osim nastavka
takmi~enja u Premier ligi
Utakmice prvog kola predvi|ene su za sati po~ev od utakmice za peto, pa tre}e boraca Steve Zolaka, Darija BiH, o~ekuju da spremno
utorak (25. avgusta) u 12.30 mjesto, a finale je predvi|eno za 20.00 sati
ponedjeljak (24. avgusta) u periodu od 18 Topalovi}a i Maria Aleksi}a u|u i u me~eve turnirskog ti-
sati, a u 20.00 protiv doma}ina do 20 sati, a dan kasnije u jutarnjim sati- pod rasvjetom.
VK Gradac. sa Hajdu~kih voda, nastavili pa koji }e u narednom perio-
ma igra se u vremenu od 9.30 do 12.30 sa- Nakon zavr{etka finalnog okr{aja usli- du biti odr`ani u Tuzli, Ba-
Predvi|eni su pehari za ti drugo, a nave~er od 18. do 20.00 sati jedit }e dodijela brojnih pehara i priznanja su petnaestodnevne pripreme
pet prvoplasiranih ekipa, dok tre}e kolo. na, zasigurno, najja~em vaterpolskom tur- u sportskoj dvorani u Banja njoj Luci, ali i jo{ nekim gra-
}e trima prvoplasiranim eki- Zavr{ni dan gra~kog nadmetanja za- niru za starije juniore na podru~ju Dalma- Luci. dovima u na{oj zemlji, a spre-
pama pripasti zlatne, srebrene po~inje sa jutarnjim utakmicama polufina- cije u ljetnom razdoblju. Takmi~ari koji }e braniti mni su da se pojave i na
i bron~ane medalje. boje na{e zemlje na Svje- me|unarodnom ringu. S. K.
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 31
Hamza Ali} nakon povratka sa Svjetskog prvenstva u Berlinu

Od Atletskog saveza BiH


nisam dobio ni fening!
Kompletne tro{kove u Berlinu, od boravka do puta, finansirala je Svjetska
atletska asocijacija - ka`e najbolji bh. atleti~ar
amza Ali}, najbolji prestavnik BiH na Svje-

H Mogu} odlazak u [angaj


bh. atleti~ar, nakon tskom prvenstvu.
osvajanja devetog - Iskren da budem, nisam
mjesta na Svje- Na{eg najboljeg atleti~ara do kraja godine o~ekuje imao podr{ku „doma}ih“
tskom prvenstvu u u~e{}e na nekoliko jakih turnira. Ve} 28. avgusta nastupit institucija. Kompletne tro{ko-
Berlinu stigao je u Zenicu }e na mitingu u Litvaniji, dok }e 31. ovog mjeseca ve u Berlinu, od boravka do
gdje nastavlja sa priprema- u~estvovati na Han`ekovi}evom memorijalu u Zagrebu. puta, finansirala je Svjetska
ma za naredna takmi~enja. - Dan kasnije (1. septembra) odlazim u Celje, a polo- atletska asocijacija. Iz na{eg
^lan AK Zenica, koji je vinom devetog mjeseca postoji mogu}nost da odem u Atletskog saveza dobio sam ne-
plasirav{i se u finale bacanja [angaj. Ovo jo{ uvijek nije definitivno, jer su u toku pre- ke garancije, koje }e se, nadam
kugle ostvario historijski govori sa organizatorima. se, realizovati u narednom per-
uspjeh bh. atletike ne krije iodu. Tako|er, u planu je da se
zadovoljstvo. deveti na svijetu, me|u ze- nju kugle, je zaista velika organizuje i prijem u Zenici,
- Prezadovoljan sam po- mljama koje su imale po tri stvar - istakao je Hamza Ali}. gdje bi se proslavio uspjeh sa
stignutim rezultatom. Biti ili ~etiri predstavnika u baca- Na{ atleti~ar bio je jedini SP - dodao je Ali}. B. D.

Haris ]utuk, prvak Evrope po K-1 pravilima

Spreman za Hamza Ali}: Prezadovoljan sam postignutim rezultatom

Dr`avno prvenstvo u atletici za juniore

odbranu titule
Treneri Safet Kapo i Erduan Kafed`i} su najzaslu`niji
O~ekuje se
za moje dosada{nje rezultate - ka`e bh. borac
Haris ]utuk, profesionalni prvak
Evrope u kik boksu po K-1 pravilima
Ovaj mladi bh. borac, kojem mnogi
predvi|aju fantasti~nu karijeru, trebao
u~e{}e 180
takmi~ara
WKA asocijacije u kategoriji do 76 ki- bi po~etkom oktobra nastupiti na Me-
lograma, aktivno trenira za me~eve ko- morijalnom kik bokserskom turniru
ji ga o~ekuju u narednom periodu. „Bra}a Ba{ovi}“, a krajem godine
- Pristizale su mi brojne ponude za o~ekuje ga me~ za odbranu titule prva-
borbe, ali sam sve odbio jer mi nisu da- ka Evrope. Danas (petak) i sutra (subota) na Sokocu odr`at }e se
li cijenu koju ja zaslu`ujem. Bila mi je - To }e se, najvjerovatnije, odr`ati Dr`avno prvenstvo u atletici za juniore. Prema rije~ima
ponu|eno da radim me~ za odbranu ti- u Sarajevu u sklopu borila~kog spe- Milana Pedale, generalnog sekretara Atletskog saveza
tule u Belgiji, ali sam odustao jer mi ktakla, gdje }e na{ Adnan Red`ovi} BiH, na ovom takmi~enju nastupit }e atleti~ari iz dvade-
nisu htjeli platiti iznos koji sam tra`io. „napasti“ svjetsku titulu. Do tada }u setak bh. klubova.
Trenutno sam u pregovorima s jednom se redovno pripremati sa trenerima - Prema podacima kojima raspola`emo, danas }e na-
ja~om bh. kompanijom sa kojom bih u Safetom Kapom i Erduanom Ka- stupiti preko 180 mladih atleti~ara. O~ekujemo zanimlji-
narednih nekoliko dana trebao potpi- fed`i}em koji su najzaslu`niji za mo- vo i kvalitetno takmi~enje, a organizator prvenstva bit }e
sati sponzorski ugovor - kazao je Haris je dosada{nje rezultate - dodao je Haris ]utuk: Mogu} nastup na Atletski klub Glasinac - rekao je Milan Pedalo. B. D.
]utuk. ]utuk. B. D. Memorijalu „Bra}a Ba{ovi}“

Suad ]upina i Fikret Selman odredili spisak za Mediteranski {ampionat

U Podgorici sa {est reprezentativaca


U mu{koj konkurenciji nastupit }e Raji}, Bander i Suljkovi}, dok }e kod djevojaka
boje BiH braniti Halilagi}, Ali} i Fazli}
Suad ]upina i Fikret Selman,
selektori mu{ke i `enske karate
reprezentacije, objavili su spisak
reprezentativaca koji }e nastupiti
na Mediteranskom {ampionatu za
kadete, juniore i U- 21 u Podgori-
ci (Crna Gora) od 4. do 7. septe-
mbra.
- U mu{koj konkurenciji za BiH
nastupit }e Marko Raji} (- 68 kg,
KK Sloga), prvak BiH u kategoriji
U- 21, Damir Bander (- 78 kg, UKK
Bosna), srebrni sa Dr`avnog prve-
nstva i Haris Suljkovi} (+ 78 kg,
KK [ampion), osvaja~ zlatne meda-
lje na DP u kategoriji U- 21 - kazao
je Suad ]upina.
Na spisku selektora Fikreta Se-
lmana nalaze se Una Halilagi} (-
53 kg, UKK Bosna), Edina Ali} (-
60 kg, KBS Tuzla Sinbra) i Amila
Fazli} (+ 60 kg, KBS Tuzla Si-
Amila Fazli}: Reprezentativka BiH u kategoriji + 60 kg nbra). B. D. Doma}in Dr`avnog prvenstva je AK Glasinac
Rukomet avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 32
Pripreme rukometa{ica Gora`da

Ekipa ostala
na okupu
Uskoro turnir na koji dolazi Crvena zvezda,
Borac i @ivinice
Gora`danske rukometa{ice akti- - ka`e Ibrica Popovi} trener Go-
vno rade na pripremama za pre- ra`danki.
dstoje}u prvenstvenu sezonu, a ba- Trenutno se radi sa loptom i ui-
zi~ni dio priprema ve} je okon~an. gravanjem a odigrana je i prva pri-
Djevojke su uglavnom trenirale u premna utakmica. U Gora`du su
Gora`du, zbog limitiraju}ih fina- gostovale aktuelne prvakinje BiH
nsijskih sredstava. koje se pripremaju u Vi{egradu. Ba-
- Ekipa je ostala skoro ista. Jedi- njalu~anke su pokazale bolju igru i
no Amina Pleh, zbog posla ne mo`e na kraju slavile sa 35:30. U planu je
aktivno igrati ali na njene usluge jo{ nekoliko prijateljskih susreta od Detalj sa susreta Gora`de - Borac
}emo mo}i ra~unati ukoliko to bu-
de potrebno. Pripreme smo obavili
kojih su najizvjesniji protiv ekipe
Devetke iz Titograda, Bisera iz
turnir, Memorijal Mevzeti Perli Ba-
lji koji je planiran 4. septembra.
i Borac. Ve} su izvu~eni i parovi za
prvenstvo tako da prvu utakmicu Ovo je predivno
u Gora`du vje`baju}i na dionicama Pljevalja i Berana. Ono {to je poznato jeste da na tur- igramo protiv Jedinstva - dodao je Pozdravila je ideju
pored Drine i to dva puta sedmi~no - Nas o~ekuje i veoma zna~ajan nir dolaze Crvena Zvezda, @ivinice Popovi}. E. A. okupljanja biv{ih
igra~ica Kluba u kojem
je krenula njena plodo-
Uz desetu godi{njicu @RK Ljubu{ki Marija ^elina, biv{a hrvatska reprezentativka, boravi u Bugojnu nosna sportska karijera.
- Ovo je zaista predi-

Izabrano novo vno. ^ovjek se vrati dva-

rukovodstvo kluba @alim {to je Gorica desetak godina unazad i


u jednom trenutku sam
pomislila da te godine
uop}e nisu ni protekle.
Bilo bi mi veoma `ao da

Iskra u krizi
nisam do{la u Bugojno i
U povodu obi- dru`ila sa svojim biv{im
lje`avanja desete go- saigra}icama - zadovo-
di{njice @RK Lju- ljno }e Marija, koja ipak
bu{ki u klubu je bilo `ali {to se u bugojanskoj
vrlo `ivo, u utorak je Prije {est godina prestala sam biti aktivna u rukometu i dvorani nije uspio poja-
odigrana revijalna uta-
kmica mla|ih uzrasta samo se rekreativno bavim ovim sportom viti Ratko Menjak, prvi
trener ovog kluba koji tr-
{kole rukometa, a na- Na okupljanju rukome-
kon toga odigrana je enutno `ivi u Kanadi.
ta{ica Iskre, koje su od 1984.
utakmica prvog sasta-
va i Lokomotive iz Za-
do 1991. godine branile boje
ovog bugojanskog kluba po- Prati putem interneta i
greba. nastupe Gorica Iskre. @ali
Iako su na kraju javila se i Marija ^elina, du-
gogodi{nja igra~ica Ra- {to je klub mo`da i u na-
izgubile (29:34) ruko- jve}oj krizi od osnutka.
meta{ice Ljubu{kog dni~kog iz Beograda, spli-
tske Dalme i zagreba~ke Lo- - Zaista mi je `ao {to se
su odigrale vrlo dobru na{ klub nalazi u krizi. Ipak
utakmicu i da je bilo komotive gdje je upisala i
posljednje aktivne rukome- je sve vezano za rukomet u
malo vi{e koncentraci- Bugojnu dio mene, bez obzi-
je u zavr{nici dojam bi tne minute u svojoj karijeri...
bio puno bolji. S Lo- Dugogodi{nja repreze- ra {to sam relativno daleko od
komotivom se dan po- ntativka Hrvatske, prije {est grada. Mislim da se globalna
slije igrala i druga uta- godina prestala se aktivno svjetska kriza odrazila i na
kmica koju su ponovo Ivica Ga{par: Novi predsjednik baviti rukometom i zadovo- stanje u Gorica Iskri. Smatr-
dobile go{}e 25:35. kluba ljna je svojom karijerom. am da grad ima snage da ru-
Na poluvremenu ~elni{tvo, Upravni i Nadzorni - Pa, u dvadesetak godina kometu vrati mjesto koje mu
prve utakmice uprili~ena je odbor. U Upravni odbor iza- karijere ostvarila sam mno- pripada. U Bugojnu i okolini
mala sve~anost, klub je uru~io brano je sedam ~lanova, a dva go, posebno sa Radni~kim iz uvijek je bilo rukometnih ta-
zahvalnice svim igra~icama su mjesta ostavljena za pre- Beograda i u dresu hrvatske lenata. Na{a generacija je to
koje su igrale prije deset godi- dstavnike sponzora. `enske rukometne repreze- pokazala i iskreno se nadam
na, sponzorima i ~lanovima Za predsjednika je izabran ntacije. Prije {est godina pre- da ne}e pro}i mnogo vreme-
kluba, a dvije su zahvalnice Ivica Ga{par, a mjesto dopre- na kada }e se ponovno sa
stala sam biti aktivna u ruko-
dodijeljene posthumno, dsjednika „~eka“ predstavni- osmijehom na licu dolaziiti u
@ivku Jurkovi}u i Dra`enu ka Op}ine ~ije ime nije dosta- metu i samo se rekreativno
bavim ovim sportom. Izma- ovu prelijepu dvoranu i navi-
Me|ugorcu. vljeno na dana{nju Skup{ti- jati za bugojanske rukome-
Drugog dana je odr`ana nu. Za predsjednika Nadzor- knula sam se malo iz sporta,
radim u jednoj tvrtki i zado- ta{ice -optimisti~no }e za kraj
Izborna Skup{tina kluba na nog odbora izabran je Brani- Marija ^elina. A. Mand`i}
voljna sam - ka`e ^elina. ^elina: U Bugojnu je uvijek bilo talenata
kojoj je izabrano novo mir [uvak-Martinovi}. M. K.

Rukometa{i Kaknja kompletirali redove

Ubudu}e bez stranaca


Nakon prozivke koju je obavio
sportski direktor Mersad Sabljako-
nijih juniora Fejzovi}, Zaimovi},
Kuki} i ^elikovi}, koji su pro{li
me, ekipa je definitivno kompletir-
ana i mogu re}i da smo na pravom
vi}, treniranje ekipe preuzeo je Fa- omladinsku {kolu koju vodi isku- putu. Osim Viso~ana ^erimagi}a,
hrudin Kusi}, kojem je Uprava klu- sni Kemal Turudija, pod ~ijom pa- Memi}a i Halilbegovi}a, koji su se
ba dala povjerenje da i u novoj sezo- skom su stasali i mladi Durakovi}, vratili u Bosnu, uspjeli smo okupiti
ni vodi ekipu u prvoliga{kom Deli}, Veispahi}, Rojo i [ljivo, koji sve igra~e i to je na{ najve}i dobitak
dru{tvu. su minule sezone imali zapa`enu - ka`e trener Fahrudin Kusi}.
Ve} nakon dva-tri uvodna treni- minuta`u. Kakanj }e po prvi put igrati
nga, Kusi} je definirao igra~ki kadar Uz iskusne Husu Rami}a, Almi- isklju~ivo sa svojim doma}im snaga-
s kojim }e u}i u novo prvenstvo. Na ra Amitovi}a, Denisa Suljevi}a, To- ma, bez stranaca, {to je novo opredje-
raspolaganju ima 18 igra~a, me|u nija Hrgotu i Afana Veispahi}a, ovi lenje rukovodstva kluba, koje treba
kojima ~ak pet golmana. mladi}i }e biti glavni oslonac Ku- pozdraviti s obzirom na recesiju i mje-
Pored pro{logodi{njih prvoti- si}a u narednoj sezoni. re {tednje koje se sprovode u svim se-
maca, tu su i ~etvorica najtalentira- - Pripreme smo po~eli na vrije- gmentima dru{tva. M. KOM[O Fahrudin Kusi}: Oslonac na vlastiti kadar
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 33
Nermin Ba{i} Bosna Prevent u{la u seriju prijateljskih utakmica
vrlo blizu Krivaji

Pobjeda protiv Borca


izmamila osmijeh
Jo{ je dosta do po~etka prvenstva, ali vjerujem da mo`emo biti samo jo{ bolji, ka`e „povratnik“ Muhamed Mustafi}
akon visinskih pri- dhodnu sezonu smjeru i zato sam zadovo-

N
prema obavljenih u proveo u crnogor- ljan.
Bugojnu, rukome- skom Lov}enu: Odradili smo vrhunske
Ba{i}: Povreda koljena ta{i Bosne-Prevent - Lov}en je u pripreme u Bugojno, imamo
je sada pro{lost su u{li u drugu fazu finansijskoj krizi ekipu koja je spoj mladosti i
priprema, u kojoj }e odigra- koja se prvo odra- iskustva, a na{e mogu}nosti
ti veliki broj prijateljskih zila na nas „stra- je pokazala ve} prva utakmi-
utakmica. Ve} prva provjera

^eka se
nce“, pa sam se ca kada smo savladali Borca
je izmamila osmjeh na licu odlu~io vratiti i i to na njihovom terenu. Tr-
svih u klubu, jer su viso~ki ve} sada mogu eba naglasiti da smo bili i
rukometa{i u Banjoj Luci re}i da nisam po- nekompletni jer nisu igrali

certifikat
Oporavio se
savladali favorizovanu eki-
pu Borca (30:32), {to je rea-
lno malo ko o~ekivao.
Bosna-Prevent je ove se-
grije{io. Dosta to-
ga se promjenilo u
ovih godinu dana
od kada nisam tu,
Hurem i Ahi}, za nas veoma
va`ni igra~i, pa sve dobija i
dodatnu te`inu.
Jo{ je dosta do po~etka pr-
zone u „novom ruhu“ jer su stigla je nova Upr- venstva, ali vjerujem da
nakon operacije stigla trojica novih rukome- ava, nekoliko no- mo`emo biti samo jo{ bolji
kri`nih ligamenata ta{a, ali ~ini se da sve ve} sa- vih igra~a, pristup kada se Kaleni}, Geko i ja po-
Nekada{nji reprezenta- da jako dobro funkcioni{e. treninzima i igri tpuno uklopimo sa ostatkom
tivac BiH Nermin Ba{i} Jedan od „novih“ je i povra- je druga~iji, ali ekipe - zaklju~io je Muhamed
brzo bi trebao potpisati po- tnik u redove Bosne Muha- sve to se promje- Mustafi}, povratnik u redove
lugodi{nji ugovor sa Kri- med Mustafi} koji je pre- Mustafi}: Nakon godine ponovo u zelenom dresu nilo u pozitivnom Bosne-Prevent. D. B.
vajom. Ovaj iskusni ruko-
meta{ sigurno bi bio od ve-
RK ^elik uo~i nove sezone
like koristi ekipi iz Zavi-
dovi}a, posebno nakon
U Te{nju odigran „Fuad Prnjavorac Fudo“
odlaska Ivana Divkovi}a.
Stigne li certifikat na
vrijeme Ba{i} }e se rado
priklju~iti svom neka- Prvo mjesto Brod Pane [krbi} novi
da{njem klubu.
- Mada jo{ ni{ta ko-
nkretno nismo dogovorili,
vrlo je vjerovatno da }u
polusezonu odigrati u Kr-
Konstruktoru predsjednik kluba
Pane [rkbi}, direktor Direkcije za izbor najmenad`era BiH i
ivaji. Jedini problem za Moto ovogodi{njeg turnira bio je jugoisto~ne Evrope izabran je za novog predsjednika Upravnog
odbora Rukometnog kluba ^elik.
sada je certifikat koji treba
da stigne iz azijske ruko-
„Sportom protiv poroka“ [krbi} je na mjestu predsjednika naslijedio [efika [epera, koji je
metne federacije s obzir- U SRC Te{anj u organizaciji RK „Bosna TS“ odr`an predsjednik RK ^elik bio punih {est godina i pod ~ijim je vodstvom
om da sam nastupao u Ka- je me|unarodni memorijal „Fuad Prnjavorac Fudo“. klub ovog prolje}a izborio plasman u Premijer ligu BiH.
taru. Nadam se da }emo Fuad Prnjavorac nekada{nji sjajni te{anjski rukometa{ - @elimo stabilan RK ^elik koji }e se vrlo brzo boriti za najvi{i
uskoro i taj problem pre- u posljednjem ratu polo`io je `ivot kao pripadnik AR plasman i evropska takmi~enja. Zenica je veliki grad, a rukomet
vazi}i i da }u se staviti na BiH. Na turniru su u~estvovali Loznica, Brod Konstru- sport koji ima tradiciju i vjerujemo da }emo imati snage da reali-
raspolaganje svom neka- ktor - Slavonski Brod, Lukavac i Bosna TS. ziramo ovaj kvalitetni projekat - izjavio je Pane [krbi} na pres ko-
da{njem klubu - ka`e U finalnoj utakmici Bro|ani su deklasirali do- nferenciji.
Ba{i}. ma}ina rezultatom 34:9, dok je u utakmici za tre}e mje- Sportski direktor RK ^elik Meho Merdanovi} objavio je ime-
Ba{i} je prije {est me- sto Loznica pobijedila Lukavca 33:26. Najbolji strijelac na ekipa u~esnica 6. Me|unarodnog turnira „Zenica 2009.“ koji }e
[krbi}: @eli stabilan se igrati 28. i 29. augusta. U polufinalnim susretima sastaju se:
jseci pretrpio povredu ko- turnira je Miljan Vukoj~i} (Loznica) sa postignutnih 20 ^elik Metaloplastika ([abac) - Grada~ac i ^elik - ECM Split.
ljena nakon ~ega je morao golova.
na operaciju kri`nih liga- Dino Sinanovi} je najbolji golman, dok je Filip
menata. Kako sada stvari
stoji povreda je iza njega:
[utalo najbolji igra~ memorijala. Lukav~ani su ponijeli Odlukom IORSBiH
epitet fair-play ekipe. Moto ovogodi{njeg turnira bio je
- Odigrao sam 20 mi-

Premijer liga kre}e 11. septembra


„Sportom protiv poroka“ a generalni sponzor bila je
nuta u prijateljskoj uta-
kmici protiv Konjuha i Omladinska banka uz pomo} Fondacije Mozaik i
nije bilo nikakvih proble- Op}ine Te{anj.
Turnir je otvorio i zatvorio pomo}nik te{anjskog
ma. Vjerujem da je faza
oporavka iza mene i da }u na~elnika Hamzalija Hojkuri}. Velike ovacije publike Jo{ uvijek nije donesena kona~na odluka kada
do po~etka sezone biti po- naru{enog zdravlja do`ivio je Adil Sinanovi} Hari, biv{i }e startati `enska liga
tpuno spreman - rekao je igra~, kako i trener Bosne TS i @RK Te{anj. H. F.
Ba{i}. S. [. Izvr{ni odbor
Pobjedni~ka ekipa iz Slavonskog Broda Rukometnog save-
za Bosne i Herce-
govine, na svojoj
sjednici koja je od-
r`ana u utorak,
odlu~io je da prvo
kolo Premijer liga
za mu{karce u se-
zoni 2009/10. kre}e
11. septembra.
Sistem takmi-
~enja u obje lige
ostat }e isti s tim
{to }e `ensku Pre-
mijer ligu brojati Naslov prvaka BiH branit }e Bosna
11 klubova, a nakon {to je svoje u~e{}e otka- njuh, Borac m:tel - Sloga, Gora`de - ^elik,
zala ekipa banjalu~ke Mladosti. Tako }e Zrinjski - Bosna BH Gas, Izvi|a~ - Grada~ac
`ensku Premnijer ligu napustiti samo jedan Ligama }e i dalje rukovoditi komesari
klub. Kad smo kod `ena, treba napomenuti takmi~enja, samo {to }e od ove sezone do}i
kako jo{ uvijek nije donesena kona~na odlu- do promjene mjesta iz kojih se rukovodi. Ta-
ka kada }e startati Premijer lige. ko }e komesar mu{ke Premijer lige biti u
Parovi 1. kola u mu{koj Premijer ligi su: Sarajevu, `enske u Banja Luci, a Kupa i
Lokomotiva - Bosna Prevent, Krivaja - Ko- omladinskih takmi~enja u Mostaru. S. [.
Rukomet avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 34
Pripreme
slovenskog
prvaka
kipa Gorenja, proti-
Dvije pobjede Gorenja
E
vnik Bosna BH Gasa Adnan Harmandi}
u Ligi prvaka, odigra-
la je i prve kontrolne Preventu postigao
utakmice u pripre- {est golova
mnoj fazi pred nadolaze}u
sezonu. Izabranici Ivice
Obrvana prvo su bili bolji
od Preventa sa 33:24, a naje-
fikasniji u redovima „osica“
bio je bh. reprezentativac
Adnan Harmandi} sa {est
postignutih golova.
Gorenje je bilo bolje i od
Metalurga, kojeg odnedavno
s klupe vodi hrvatski sele-
ktor Lino ^ervar. Slovenci
su slavili sa 25:19 uz ~etiri
gola Harmandi}a.
Slovenski prvak sa kontr-
olnim utakmicama nastavit
}e u Njema~koj gdje }e na-
stupiti na veoma jakom tur-
niru zajedno sa poljskim pr-
vakom Vive Kielceom, da-
nskim Arhusom i doma}im
Flensburgom.
Kao {to je poznato, Gore-
nje }e nastupiti i name|una-
rodnom turniru u Banjoj Lu-
ci. Sezona u Sloveniji kre}e
5. i 6. septembra kada su na
rasporedu utakmice slove- Harmandi}:
Dobar start
nskog superkupa.

„Air France“ se vra}a u Njema~ku Nastavljena trakavica oko


Domagoja Duvnjaka

Narcis sve
bli`i Kilu
Nakon razgovora u „~etiri oka“ pre- ti u Njema~ku
dsjednik francuskog [amberija Alan Po- gdje je od 2004.
nset izjavio je kako njihov najbolji ruko- do 2007. godine
meta{ Danijel Narcis }eli napustiti klub nosio dres Gu-
i kako mu Uprava zbog toga ne}e pravi- mersbaha. Ovaj
ti smetnje. put za usluge
Kako stvari stoje Narcis }e se vrati- popularnog
„Air France“
zainteresirani Danijel Narcis: Igrao u Gumersbahu
SP za juniore su Kil i Lemgo, ti u Njema~ku. Prvi je to {to je dola-
a prema informacijama koje sti`u iz skom Karabati}a i Kavti~nika u Mo- Duvnjak: Zagreb tra`i 1,2 miliona eura

Njema~koj Njema~ke Narcis je mnogo bli`i aktu- npelje napravljen jo{ ve}i jaz u kvaliteti
elnom prvaku.

Zagreb odbio
izme|u Monpeljea i [amberija, a drugi
Narcise je predsjedniku kluba naveo je razlog sama ponuda Kila, koja se, ka-

zlato dva razloga zbog kojih se odlu~io vrati- ko ka`e Narcis, ne odbija.

Njema~ka juniorska repreze-


Bertran @il uspje{no operisan u Bazelu
900.000 eura
[est mjeseci van terena
ntacija (U21) novi je prvak svijeta
nakon {to je u finalnom obra~unu Hrvatski rukometni ga Kristian Ficek.
Svjetskog prvenstva koje se reprezentativac Domagoj Zagreb za mladog
odr`avalo u Egiptu pobijedila sele- Duvnjak i sljede}e }e sezo- \akov~ana zahtjeva od{te-
kciju Danske sa 32:24. Jedan od najboljih kru-
}nih napada~a posljednjeg ne igrati u redovima hrva- tu od 1.2 miliona eura, {to
Reprezentacija Njema~ke vodi- tskog prvaka Zagreba, pi{e u Hamburgu ne `ele plati-
la je tokom cijelog susreta i favori- destelje~a Francuz Bertran
@il uspje{no je operisao Ahi- njema~ki sportal.de. ti.
ziranim Dancima nisu dozvoljava- Trakavica oko Duvnja- Podsjetimo, Duvnjak
li da se finae na~ine neizvjesnijim. lovu tetivu u Bazelu, a prema
procjenama ljekara ovaj sjajni kovog transfera u Hambu- je ranije s Hamburgom bio
Mladi rukometa{i Slovenije za- rg traje ve} du`e vrijeme, a potpisao predugovor po
uzeli su tre}e mjesto poslije uvjer- pivot propustit }e kompletan
sporna je visina od{tete. kojem bi trebao prije}i u
ljivog trijumfa nad doma}om repr- prvi dio sezone, {to zna~i da
Licitacija je prije vi{e od njihove redove za dvije se-
ezentacijom Egipta sa 35:24. Zani- }e sa terena odsustvovati oko
mjesec dana zapo~ela s zone, 2011. godine kada
mljivo, ova utakmica je odigrana u 6 mjeseci.
400.000 eura, a kona~na mu istekne aktualni ugo-
Kairu pred oko 20.000 gledatelja. @il se povrijedio na neda-
ponuda koja je do{la na vor sa Zagrebom, nakon
Kona~an poredak izgleda ova- vnoj utakmici HSV-a protiv adresu zagreba~kog kluba ~ega su ga iz uprave hrva-
ko: 1. Njema~ka, 2. Danska, 3. Slo- Magdeburga. Za Hamburg }e te`ila je navodno 900.000 tskog prvaka udaljili iz pr-
venija, 4. Egipat, 5. [vedska, 6. Ar- to svakako biti veliki hendikep eura. Me|utim, ni ona nije ve ekipe.
gentina, 7. Portugal, 8. [panija, 9. uo~i po~etka nove sezone Bu- zadovoljila ~elnike kluba. Duvnjak je tako odra-
Brazil, 10. ^e{ka, 11. Francuska, ndeslige koja sa svojim progra- - U~inili smo sve {to dio prvi dio priprema za
12. Estonija, 13. Island, 14. Hola- mom kre}e 2. septembra. Sre- smo mogli i sam igra~ je novu sezonu s rukome-
ndija, 15. Bjelorusija, 16. Nor- }om, jedan od najboljih klubo- u~inio sve sa svoje strane. ta{ima Dubrave, a sada tr-
ve{ka, 17. Iran, 18. Grenland, 19. va u Njema~koj anga`ovao je Definitivno ne}emo posla- enira s drugom Zagrebo-
Katar, 20. Al`ir, 21. Tuinis, 22. Ma- nedavno hrvatskog reprezenta- ti novu ponudu - rekao je vom mom~adi i ~eka ra-
roko, 23. Kuvajt i 24. Libija. tivca Igora Vorija koji }e mora- sportski direktor Hambur- splet cijelog slu~aja.
ti nadomjestiti odsustvo @ila. @il: Te{ka povreda Ahilove tetive
Rukomet avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 35
Alen Ov~ina, jedno od poja~anja bh. prvaka

Bosna je za mene
novi Igrao
i beka
Ov~ina je u tuzla-
nskoj Slobodi ~esto
igrao i na poziciji lije-
vog beka:

svijet
- Istina je, ali to je
sve bilo zbog nedosta-
tka igra~a na toj pozi-
ciji. Iskreno, meni vi{e
odgovara pozicija krila
zbog tjelesne gra|e.
Mislim da je to i priro-
dnije za mene.

Mlad sam, imam jo{ puno prostora za dana igrati u Njema~koj, a


posebno u Kilu. To je za me-
napredak i to je ono {to me gura dalje ne najja~a liga svijeta, a Kil
nekako vidim kao rukome-
len Ov~ina, jedan iliku ranije osjetiti -

A
tno savr{enstvo. Igra~ kojeg
od igra~a koji je u obja{njava mladi rukometa{ }u uvijek pamtiti je [tefan
ljetnom prjelaznom bh. prvaka. Kre~mar i stvarno mi je `ao
roku stigao u redove Prve utakmice koje su {to vi{e ne mogu u`ivati u
Bosna BH Gasa, re- Studenti odigrali na dobo- njegovim potezima.
kao je kako je vrlo sretan jskom turniru obe}avaju. Za kraj upitali smo Ale-
zbog priklju~ivanja bh. pr- - U Doboj smo oti{li s na mo`e li re}i svoje nabro-
vaku. U razgovoru za namjerom da osvojimo tur- jiti svoje rukometne vrline i
„Sport“ istakao je kako se nir s obzirom da smo imali mane.
vrlo brzo prilagodio novoj {ansu jer on po kvaliteti nije Ov~ina: Odigrao i prve utakmice (Foto: A. Berbi}) - Malo mi je nezgodno
sredini. bio na nivou prethodnih. am u prvoj ekipi na dobo- Sarajeva gdje }e nastaviti s kvim tempom rada rezultat odgovoriti na takvo pitanje,
Bilo bi lijepo da smo se jskom turniru. Na`alost, po- odigravanjem utakmica. }e do}i sam po sebi onda ka- ali ono {to mi govore trene-
Zadovoljan domogli jednog takvog tro- vrijedio se Petar Kapisoda - Tek sada su pred nama da bude najpotrebnije. ri jeste to da mi je potrebno
feja uo~i nove sezone, no na tako da mi je trener dao do- me~evi kroz koje }emo do-
nastupima kraju treba biti zadovoljan i bru minuta`u. S te strane biti mnogo vi{e na uigrano- Kre~mar i Kil
jo{ tjelesne mase, mi{i}a,
kako bi bio potpuno spre-
- Da, sasvim sam se pri- drugim mjestom. Najva`ni- mogu biti zadovoljan, no, ja sti. O~ekuju nas 12-dnevne man za izazove kakve nosi
vikao na `ivot u Sarajevu i je je da je na kraju trener znam da mogu i moram bo- pripreme u Puli gdje }emo Svaki rukometa{ ima
jedna Liga prvaka. To su do-
vrlo sam zadovoljan kako to Smajlagi} zadovoljan na{im lje. Mlad sam, imam jo{ pu- kroz kontrolne utakmice uzore, svoj najdra`i klub.
sta te{ke utakmice i norma-
sve ide. Ovdje se osjeti onaj no prostora za napredak i to usavr{iti tehniku i uigrano- Alen nije previ{e razmi{ljao
pristupom i odnosom. lno je da svaki igra~ mora
pravi profesionalizam. Bo- je ono {to me gura dalje. st. Ovo je jako dobra ekipa. kada smo ga upitali za nje-
Naravno, zadovoljan je i biti spreman do savr{enstva
sna je za mene novi svijet i Rukometa{i bh. prvaka Nama je da se trudimo i igr- gove `elje:
svojim prvim nastupima. - zaklju~io je mladi Ov~ina.
ovako ne{to nisam imao pr- ponovo }e na pripreme van amo {to bolje. Ali, sa ova- - Zaista bi volio jednog
- Imao sam sre}u da igr- S. [A^I]

Pripreme Rajn-Nekar Levena Biv{i igra~ Bosna BH Gasa prona{ao novi klub

Nadoveza u Benfici
Bo`idar Nadove-
za, koji je drugi
dio sezone nosio
dres sarajevske
Bosne, novi je
~lan portugalskog
kluba Benfike sa
kojom je potpisao
jednogodi{nji
ugovor. Mada je
ovog rukometa{a
u svojim redovi-
ma }eljela vidjeti
i Kolubara, Nado-
veza se odlu~io za
Portugal.
Srpski internacio-
nalac, koji je svo-
ju afirmaciju ste-
kao igraju}i za
ka}ki Jugovi} i
novosadsku Vo-
jvodinu, te {pans-
ki Alhesiras, po-
slije bankrota eki-
Sergej Harbok pe, dovela je ru-
munska Steaua, sa

Dvije pobjede protv Kopenhagena


Ekipa Rajn-Nekar Levena, protivnika 27:26, da bi u drugom konktrolnom me~u
kojom je pro{le
zime igrao Ligu
prvaka. Nakon {to
se i Steaua na{la u
Bosna BH Gasa u Ligi prvaka, u prijate- pobijedili sa 26:24. finansijskim pro-
ljskom dvome~u sa danskim FC Kopenha- Najefikasniji igra~i ovog susreta bili su blemima Nadove-
genom zabilje`io je dvije pobjede. Harbok i Stefanson postigav{i po pet golo- za je polusezonu
U prvom susretu „lavovi“ su slavili sa va. odigrao u dresu
Bosne. S. [. Bo`idar Nadoveza: Seli u Portugal
Odbojka avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 36
Imzit Dobrinja kre}e sa prijateljskim susretima Igra~ice sa strane napustile Kakanj

Prvi me~ protiv


Jahorine
Ekipa Imzit Dobrinje je
zavr{ila fizi~ki dio priprema
Najte`i protivnik }e nam biti Jedinstvo,
a iznena|enje bi mogli napraviti Kula
i Radnik - ka`e trener Rulj

i sada se nalaze u dvorani


gdje treniraju sa loptom.
Kao {to je ve} poznato ovaj
klub se najvi{e poja~ao pred
po~etak sezone, i kako ka`e

Odlaze i doma}e snage


trener Sini{a Rulj sve odbo-
jka{ice su se odli~no uklopi-
le u tim i sigurno je da }e bi-
ti najozbiljniji konkurent za
osvajanje ovogodi{njeg Ekipa Kaknja: Nikad vi{e zajedno
{ampionata. Te{ko stanje u OK Kakanj odrazilo se tivka, koja je zabilje`ila i tri nastupa u
- Atmosfera u klubu je i na masovni odlazak igra~ica. Sve odbo- na{oj najboljoj selekciji definitivno se
odli~na. Svi vrijedno trenir- jka{ice sa strane napustile su ovaj klub, a odlu~ila odbojci re}i - zbogom. Isti slu~aj
aju i zadovoljan sam onim da stvari budu jo{ gore, odlaze i doma}e je i sa Emom Zuki}, dok }e Mirzeta Begi}
{to pokazuju na priprema- snage. karijeru nastaviti u novom sarajevskom
ma. Sljede}e sedmice plani- Naime, pored Amire Sirotanovi} premijerliga{u, ambicioznoj ekipi Starog
ramo odigrati dva prijate- (Jedinstvo), Ivane Gardovi} (Kula Gra- Grada.
ljska susreta, a na{ protivnik da~ac) i D`enite Had`ihasanovi} (Imzit - Obavila sam razgovor s predstavnici-
bi najvjerovatnije trebala bi- Dobrinja), te Amine Mehi} i Sanje Blago- ma Starog Grada i sigurno }u pristupiti
ti ekipa Jahorine, a kasnije jevi}, koje jo{ nisu prona{le novu sredinu, ekipi trenera Damira Bahi}a - kazala je
}e ulijediti i kontrolni mati~ni klub napu{taju i tri mlade i izuze- Mirzeta Begi}, koja je protekle sezone igr-
me~evi sa Starim Gradom i tno nadarene igra~ice; Katarina Bo{njak, ala za @eljezaru iz Zenice i umjesto u ma-
Kaknjom - rekao je Sini{a Ema Zuki} i Mirzeta Begi}, koje odlaze ti~nom klubu, karijeru }e nastaviti u Sar-
Rulj, trener Imzita. Odbojka{ice Imzit Dobrinje: Zavr{ile fizi~ki dio priprema na studij u Sarajevo i gotovo je sigurno da ajevu.
Odbojka{ice sarajevskog - Mi }emo rado oti}i u korist, mada ne treba zabora- vi{e ne}e braniti boje Kaknja. Dosada{nja ekipa je u potpunom rasu-
kluba bi pred po~etak sezo- Grada~ac na turnir kako bi viti ekipu Jedinstva koja }e Katarina Bo{njak je bila pred potpi- lu i pitanje je da li }e novi trener Nermin
ne trebale u~estvovati na tu- vidio kakvim kvalitetom ra- nam biti najte`i protivnik u som ugovora sa Imzit Dobrinjom, ali je Begi} mo}i sastaviti tim koji }e mo}i
rniru u Grada~cu, {to bi uje- spola`em u narednoj sezoni. ligi, a iznena|enje bi mogli procijenila da ne mo`e uporedo studirati i izbje}i ispadanje iz premijerliga{kog
dno bila i posljednja provje- Mi }emo se truditi da svaku napraviti Radnik i Kula Gra- igrati, tako da je ova juniorska reprezenta- dru{tva. M. K.
ra pred po~etak prvenstva. utakmicu zavr{imo u svoju da~ac - kazao je Rulj. A. T.

Jedinstvo se u subotu vra}a u Br~ko Odbojka{ice HE na Drini rade punom parom Uprava Biha}a dovela poja~anje

U planu Potpisala
kontrolne Asmira He~i}
Odbojka{ice Biha}a se
ve} petnaestak dana nalaze
biv{u reprezentativku iz Gr-
ada~ca, koja igra na poziciji

utakmice
na pripremama, jer `ele te- korektora.
mpirati formu do po~etka - Nadam se da mo`emo
sezone. Zlatan Ibuki}, tre- napraviti korak i vi{e i u}i u
ner Biha}a sa saradnikom Premijer ligu BiH. U klubu
D`evadom Feli}em zadovo- su me zaista lijepo prihvati-
Odbojka{ice Jedinstva ran povratak u Br~ko i odi- ljan je do sada ura|enim, ali li, tako da se osje}am kao
su nakon prvog dijela pripr- gravanje nekoliko kontro- Igra~ice HE na Drini: U narednom periodu o~ekuju i samom atmosferom koja kod ku}e. Uz dobar rad sa
ema u Br~kom pro{le se- lnih me~eva. dobre rezultate vlada u ekipi. na{im trenerima mo`emo
dmice otputovale u Tesli}, - Imali smo kontakte ve- [to se ti~e igra~kog ka- napraviti odli~an rezultat -

Juri{amo
gdje }e prema rije~ima tre- zane za prijateljske susrete dra za predstoje}u sezonu, rekla je Asmira He~i}, kore-
nera Gorana Had`i}a, Jedi- sa nekoliko premijerli- uprava kluba je u svoje re- ktor Biha}a.
nstvo nastaviti sa treninzi- ga{kih ekipa, a pored toga i dove dovela Asmiru He~i}, M. L.
ma za nastupaji}u sezonu. sa nekoliko timova iz Hrva-
- U potpunosti smo tske i jednim sastavom iz
uspjeli da iskoristimo bora- Skoplja. Cilj nam je da odi-

na elitu
vak u Tesli}u - rekao je gramo {to ve}i broj ovakvih
Had`i}. me~eva, koji }e nam pomo}i
Odbojka{ice iz grada na po pitanju uigravanja ekipe
Savi }e u Tesli}u ostati do - kazao je Had`i}.
22. avgusta, za kada je plani- J. B.
Ve} je dvadesetak dana snicu, dok je sa aktivnim
rada u pripremnom tre- igranjem prestala Kristina
na`nom procesu iza odbo- \ogi}. Od starijih igra~ica
jka{ica HE na Drini. Na- tu su samo Ivana Ple}i} i
kon ispadanja iz premijer- Zagorka Milisavljevi} i uz
liga{kog dru{tva dosta pro- omladinske reprezentati-
mjena se desilo u redovima vke Goricu Ni{i} i Aleksa-
ovih igra~ica, ali trener Jo- ndru Stjepanovi} ekipu u
vo Sari} smatra da ne}e narednom prvenstvu u Pr-
pro}i dosta vremena kada voj ligi RS }e uglavnom
}e se njegove izabranice sa~injavati igra~ice iz ka-
ponovo na}i u elitnoj ligi. detskih i juniorskih pogo-
- Ostali smo skoro bez ko- na. Bez obzira na sve sigu-
mpletne startne postave. rni smo da u narednom pe-
Dragana Baranac je pre{la riodu mo`emo ostvariti
u Stari Grad, Ana Renovi- dobre rezultate i vratiti se
ca se vratila u Glasinac, na stare staze uspjeha -
Dejana Manojlovi} je istakao je Jovo Sari}, tre-
Odbojka{ice Jedinstva: U potpunosti iskoristile boravak oti{la na studije u Beograd, ner vi{egradskih odbo-
u Tesli}u Tijana ]evriz je uzela ispi- jka{ica. S. V. Asmira He~i}: Lijepo prihva}ena u ekipi
avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 37
Bosna iz Kalesije dobila trenera Bosna Eurohaus startala sa pripremama

Fahrudin Burek
novi kormilar
U ekipi Bosne iz Kalesi- - Mi }emo u ovu sezonu
je desile su se odre|ene pro- u}i sa podmla|enim sa-
mjene. Naime, trenersku fu- stvom, tako da pred ove ne-
nkciju u narednoj sezoni iskusne momke nismo po-
obavljat }e Fahrudin Burek, stavili nikakav cilj. Mi ra-
Bosnin biv{i igra~. stere}eni ulazimo u ta-
Kao {to je ve} poznato kmi~enje, ali ako nam se
ovaj klub }e se od ove sezo- pru`i prilika da u|emo u
ne takmi~iti u Drugoj feder- dru{tvo najboljih, sigurno je
alnoj ligi, ali u upravi Bosne ne}emo propustiti - rekao je
o~ekuju brz povratak u eli- Jasmin Had`i}, predsjednik
tu. Bosne iz Kalesije. A. T.

Odbojka{i Bosne Eurohaus: Trenutno bez dvorane


Odbojka{i Bosne iz Kalesije: Tra`it }e svoju {ansu

Marko Tadi}, kapiten Student Bobara

U septembru Ambicije ulazak u plej-of


Mi }emo se ove sezone okrenuti mla|im igra~ima - ka`e kapiten Spahovi}

idemo u Srbiju
Ekipa Bosne Eurohaus je u ~etvr- igra~ima, koji su i minule sezone ima- anu za treniranje, ali ja se ipak nadam
tak startala sa pripremama, a trener li minuta`u, me|utim, ove godine }e da }e se stvari pozitivno rije{iti za na{
Mirsad Im{irovi} je svoj prvi radni biti nosioci igre - rekao je Kenan Spa- klub - kazao je Spahovi}.
dan iskoristio za podiznje fizi~ke for- hovi}, kapiten Bosne Eurohaus. [to se ti~e ambicija za predstoje}u
me igra~a, gdje }e u narednom periodu Odbojka{i sarajevskog kluba imaju sezonu, svi se nadaju da }e Bosna Eur-
u}i u dvoranu i po~eti raditi sa loptom. problema sa dvoranom. Naime, do ohaus uspjeti obezbijediti ulazak u
- Stvarno je te{ka situacija u klubu. pro{le godine je Kanton pla}ao trenige plej-of.
U prelaznom roku nas je napustio Sa- u KSC Skenderija, dok se za ovu sezo- - Bio bih prezadovoljan kada bi
njin Bezdrob, dok je upitan ostanak nu ni{ta ne zna. se na{li na sredini tabele i tako u{li u
Selvedina Kari}a. Mi }emo se definiti- - Sramota je da nam se ovo de{ava, plej-of - rije~i su kapitena Spaho-
vno ove sezone okrenuti mla|im da jedan klub poput Bosne nema dvor- vi}a. A. T.

Ljubinje ostalo bez sjajnog odbojka{a

\or|e Kne`evi} u Mladosti


Ekipa Ljubinja }e u nar- red tih problema treniramo.
ednoj sezoni biti oslabljena [to se ti~e ambicija za nare-
za jednog sjajnog igra~a. dnu sezonu, mi }emo se tur-
Naime, mladi \or|e diti da zadr`imo premijerli-
Kne`evi} je potpisao za eki- ga{ki status - rekao je Sla-
pu Mladosti. vi{a Pe{ut, trener Ljubinja.
[to se ti~e priprema Ljubinje }e biti doma}in
ovog kluba, trener Slavi{a Me|unarodnom turniru,
Pe{ut je zadovoljan, a u klub koji }e trajati od 19. do 20.
je anga`ovao i nekoliko septembra na kojem }e
odbojka{a iz mla|ih pogo- u~estvovati Bosna Euroha-
na. Na treninzima jo{ uvijek us, Radnik, Nik{i} i ekipa
zbog obaveza nema Sanjina Ljubinja.
Bezdroba, koji }e se za par - Nadam se da }emo na
dana priklju~iti svojoj ekipi. turniru napraviti dobar re-
Marko Tadi}: @eli u}i u plej-of - Finansijska situacija je zultat, jer }e to biti dobra
Igra~i Studenta ve} dru- ten Studenta. dosta lo{ija u odnosu na provjera igra~a za predsto-
gu sedmicu treniraju dva Odbojka{i Studenta }e pro{lu sezonu, {to se odrazi- je}u sezonu - kazao je Pe{ut.
puta dnevno kako bi {to spr- biti doma}ini Me|unaro- lo i na na{ klub, ali mi i po- Ljubinje }e igrati u podmla|enom sastavu A. T.
emniji u{li u novo premijer- dnog turnira koji se igra 28.
liga{ko takmi~enje. Jo{ uvi-
jek nije izvjesna situacija
i 29. avgusta, a u{estvovat }e
ekipe Novog Sada, Bosne
Nakon vi{e od mjesec dana i{~ekivanja

Ni{ta od povratka Teodorovi}a u Br~ko


odbojka{a Dalibora Radi}a, Eurohaus, Modri~a Optime
koji je izrazio `elju da ode u i doma}in Student Bobar.
Modri~a Optimu, ali zbog - Ovaj turnir }e nam biti
prevelikog obe{te}enja, Ra- prva provjera pred po~etak
di} bi najvjerovatnije trebao sezone, mada }emo mi na- Nakon vi{e od mjesec da- ra ove ekipe povratak Sa{e vi}a koji zbog ugovora po- paju}u sezonu traju prema
ostati u mati~nom klubu. kon toga otputovati u Srbi- na is~ekivanja ekipa Br~ko Plav{i}a je jo{ uvijek upitan tpisanog sa ekipom Napre- utvr|enom rasporedu. Tre-
- Zaista ne znam {ta }e ju, gdje }emo odigrati par Jedinstva je ove sedmice do- jer i pored mnogobrojnih ra- tka nije u mogu}nosti da se niramo dva puta dnevno, ta-
biti sa Radi}em, mi trenira- prijateljskih susreta sa eki- bila kona~an odgovor Drage zgovora sa ovom igra~em vrati u na{u ekipu. Jo{ uvi- ko da }emo s obzirom na
mo i bez njega, a trener Ka- pama iz ove zemlje. [to se Teodorovi}a koji se zbog oba- uprava Jedinstva nije uspjela jek traju razgovori sa dosada{nji rad i zalaganje
lajd`i} mu je ve} prona{ao ti~e na{eg plasmana u nare- veza prema ekipi Napretka da ispuni sve uslove koje je Plav{i}em, koji u prvom re- na{ih igra~a spremno
zamjenu, tako da sve te~e dnoj sezoni, mi svim srcem ne}e vratiti u Br~ko. postavio Plav{i}. du djeluje neodlu~no, tako do~ekati po~etak ovogo-
onako kako smo i planirali - `elimo u}i u plej-of - rekao Pored njega prema ri- - Nedavno smo dobili da je njegov povratak vrlo di{njeg prvenstva - rekao je
rekao je Marko Tadi}, kapi- je Tadi}. A. T. je~ima Ljubi{e Risti}a, trene- kona~an odgovor Teodoro- upitan. Pripreme za nastu- Risti}. J. B.
Mozaik avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 38
Ned`ad Selimovi} i D`enana [ahinovi} stali na „ludi kamen“
Svatovi
ispred
Ivanovi} se Srbijanska teniserka
ponovo pora`ena

oprostila od Toronta
Zavi~ajnog
muzeja u
Travniku

O`enio se trener „vezira“


[ef stru~nog {taba „vezira“ Ned`ad
Selimovi} o`enio je D`enanu [ahinovi}
iz Novog Travnika. Vjen~anje je obavlje-
doci su bili biv{i golman reprezentacije
BiH Almir Tolja i njegova sestra Almira.
Ina~e, svadba je odr`ana u u`em kr-
„Divan“. Trener Selimovi} nema mno-
go vremena za slavlje, jer njegov tim
ve} u subotu o~ekuje va`an me~ sa Sla-
no u Zavi~ajnom muzeju Travnik, a svje- ugu rodbine i prijatelja u restoranu vijom na Piroti. S. P.

Opro{taj biv{e svjetske {ampionke Ana Ivanovi}: Nastavila sa lo{om serijom


Ana Ivanovi} nije U Torontu je imala pre-
uspjela da se plasira u tre}e dnost u me~u sa Safarovom

Ge~l rekla zbogom skijanju


kolo Rod`ers kupa u Toro- od 6:3, 5:3, ali je u zavr{ni-
ntu po{to je pora`ena od ci drugog seta dozvolila pr-
^ehinje Lusi Safarove u tri otivnici da se vrati u me~ i
seta 3:6, 7:5, 6:3. na kraju trijumfuje.
Ivanovi} nastavlja sa ser- Na istom turniru, ~iji je
ijom lo{ih rezultata u 2009. nagradni fond dva miliona
Biv{a svjetska {ampionka bro i bronzu na Olimpijskim godini po{to je igrala u samo dolara, Jelena Jankovi} po-
u skijanju, legendarna Rena- igrama u Solt Lejk Sitiju jednom finalu (Indijan Vels, bijedila je [vicarkinju Pati
te Ge~l saop{tila je da je za- 2002. godine, a tri puta je poraz od Vere Zvonareve), a [nider (Petty Schnyder)
vr{ila karijeru i da }e se od osvajala i zlatnu medalju na posljednju titulu osvojila je rezultatom 2:0, po setovi-
sada posvetiti privatnom svjetskim prvenstvima. jo{ u Lincu pro{le godine. ma 7:5, 6:4.
`ivotu. Na posljednjem Svje-
- Ovih dana bilo je mno-
go {pekulacija u vezi sa
tskom prvenstvu odr`anom
u februaru u Val d’Izeru Ge~l
Sedmostruki pobjednik „Tur D’ Fransa“
mnom i `elim da vam sa- je bila 24. u spustu, dok trku provozao se Glazgovom
op{tim da nakon 17 godina u superveleslaloma nije ni za-
Svjetskom kupu, 46 pobjeda i vr{ila poslije ~ega su krenule
110 podijuma zavr{avam kar- glasine o njenom povla~enju.
ijeru - saop{tila je 34-go- Austrijska skija{ica ista-
di{nja Austrijanka na svom kla je da je nakon svega zado-
zvani~nom sajtu. voljna svojom karijerom, po-
- Razlog nije taj da sam sebno ~injenicom da se mno-
umorna od skijanja nego go puta uspje{no vra}ala na-
sre}ne vesti - trudna sam i na kon povreda.
prolje}e }u roditi bebu. U bu- - Ne `elim da istaknem
du}nosti }u se posvetiti ugla- nijednu trku ili medalju kao
vnom mom privatnom najva`niju jer za mene je usp-
`ivotu - objasnila je svoj po- jeh cijela moja karijera. Ipak,
tez osvaja~ica velikog Krista- sada je vrijeme za ne{to dru-
lnog globusa iz 2000. godine. go u mom `ivotu i radujem
Renate Ge~l je u svojoj se tome -dodala je biv{a svje-
bogatoj karijeri osvojila i sre- Renate Ge~l: Triput zlatna na SP tska {ampionka.
Lens Armstrong: Stigao u Glazgov na koncert U2

Poznati u~esnici ~etvrtog Gren slem turnira


Armstrong
Podijeljene US Open pozivnice
Organizatori posljednjeg Gren slem tur- sjajni ameri~ki server koji je na US Openu
blokirao saobra}aj
Sedmostruki pobednik „Tur D’ Fransa“ Lens Armstrong
nira sezone US Opena objavili su listu posljednji put nastupio 2005. godine. Od zaustavio je saobra}aj u Glazgovu kada se sa jo{ 300 ljudi na
igra~a koji }e u turnir u}i s pozivnicom te tada je muku mu~io sa povredama i tek ove biciklu provozao jednom gradskom ~etvrti.
ne}e morati igrati kvalifikacije. godine vratio se tenisu. Armstrong je preko svoje stranice na sajtu Twitter po-
Red onih koji su se nadali pozivnicama Jo{ uvijek je bez nekih velikih rezultata, zvao sve zainteresovane da mu se pridru`e u vo`nji u na-
organizatora za nastup na ~etvrtom Gren {to je i razumljivo obzirom na duga~ku pa- jve}em gradu [kotske, a me|u njima se na|ao i biv{i {kots-
slemu sezone je kao i obi~no bio podu- uzu zbog ~ak tri operacije le|a. ki {ampion u biciklizmu Grejem Obri.
ga~ak. No na raspolaganju je tek osam pozi- Jo{ petorica Amerikanaca dobili su po- Amerikanac se u Glazgovu nalazi da bi prisustvovao ko-
vnica koji su mahom oti{li doma}im zivnicu organizatora i to \esi Levine, ncertu U2 u Hempden parku.
igra~ima kao {to je praksa na ve}ini turnira. NCAA prvak Devin Briton, Kejs Buhanan, Biciklista Astane }e danas (petak) u~estvovati na „Trci
Tejlor Dent: Vra}a se oko Irske“, {to }e mu biti prvo takmi~enje posle „Tura“, na
Tako je pozivnicu dobio Tejlor Dent, Brendon Evans i Rajev Ram. nakon ~etiri godine kojem je zauzeo tre}e mesto.
Iz raznih spo r tova avaz/sport/ Sarajevo,
petak, 21. avgust/kolovoz 2009. 39
Atletika Bugojno osvojilo vi{e Memorijalni odbojka{ki turnir „Salih Zuli}“ u Gornjim Petrovicama
od dvadeset medalja
Zenica pri`eljkuje
dobre rezultate Burek najbolji igra~
Pobjedni~ki pehar pripao je ekipi „[esi komerc“ koja je u
finalnoj takmici, rezultatom 3:2 pobijedila ekipu Novi bunari
Na sportskom poligonu u Gor-
njim Petrovicama kod Kalesije
odr`an je 5. Memorijalni odbo-
jka{ki turnir „Salih Zuli}“, na
kojem je u~estvovalo 16 ekipa
sa podru~ja Kalesije, Sapne,
@ivinica, Banovi}a i Tuzle.
Pobjedni~ki pehar pripao je
ekipi [emsudina Sinanovi}a
Tekvondo sve popularniji u Bugojnu „[esi komerc“ koja je u fina-
lnoj takmici, nakon odli~ne
Za vrlo kratko vrijeme Tekvondo klub Bugojno izborio
odbojke, rezultatom 3:2 pobi-
je svoj vrlo kvalitetan status u velikoj sportskoj poro-
dici Sportskog saveza Bugojno. Sa svojih stotinjak vr- jedila ekipu Novi bunari.
ijednih ~lanova, samo u ovoj godini uspjeli su u grad Za oba tima nastupali su sa-
Pa{a [ehi} donijeti preko dvadeset medalja. Adin Peljkovi} po- da{nji i biv{i igra~i OK Bosna,
stao je dr`avni juniorski prvak, a Amar Ru{pi} okitio pa su gledaoci mogli u`ivati u
U petak i subotu na Sokocu odr`at }e se dr`avno se vice{ampionskom titulom. lijepim potezima. Pobjedni~ka ekipa
prvenstvo u atletici za juniore. Atletski klub Zeni- U stru~nom {tabu posebno su istaklu Dalilu Crnica U sastavu ekipe [esi komerc dok su na drugoj strani bili Idr- OK Banovi}i koja je pobijedila
ca na ovo takmi~enje prijavila je nekoliko ta- koja je postala aktuelni dr`avni prvak u tehnikama, a bili su bra}a Kenan i Rusmir izovi}, Ali}, Hukelji}... U po- ekipu „D`evad D`afi}“. Za na-
kmi~ara i to: Edvin Selimovi} i Mensud Pezer Azam Had`iabuli} na nedavnom me|unarodnom ta- Halilovi}, Zlaja Malovi}, bra}a bjedni~kom timu isticao se i jboljeg gra~a turnira progla{en
(bacanje diska), Demir ^an~ar, Haris Selimovi}, kmi~enju u Biha}u osvojio je prvo mjesto, gdje je na- Fahrudin i Sabahudin Burek, veteran [evko Sinanovi}. je biv{i reprezentativac Fahru-
Edin Huseinspahi} i Dejan Mileu{ni} (skoku u stupio veliki broj takmi~ara iz BiH i susjednih zemalja. Damir Mehmedovi}, Tubi}, Tre}e mjesto je osvojila ekipa din Burek. F. S.
vis), Tarik Selimovi}, Damir Pa{ali} i Edin Husei- - Dok traje raspust za na{e ~lanove va`e upute da se
nspahi} (skok u dalj), Damir Pa{ali}, Orhan Mu- mogu pripremati individualno, odr`avati kondiciju, a Karatista Bugojna Haris Seferovi} uvrstio se
haremovi} i Haris Kapo (100 i 200 m). Pa{a
[ehi} i Melisa Zukan (bacanje kladiva), Anel Tuka
ubrzo kre}emo sa pripremama za narednu takmi~ar-
sku sezonu. Kao trener mogu biti zadovoljan sa posti-
Haris Seferovi} se me|u najuspje{nije takmi~are karate kluba Bugo-
jna koji broji preko dvije stotine ~lanova. Od svo-
(400 i 800 m). Dejan Mileu{ni} (bacanje koplja),
Edin Huseinspahi} i Dejan Mileu{ni} (troskok).
gnutim u protekloj sezoni. Osvojili smo preko dvade-
set medalja, a ~ak 43 takmi~ara osvojilo je nove po-
sprema za nova jih ovogodi{njih rezultata posebno je izdvojio
uspje{ne rezultate na dr`avnom takmi~enju i na
U AK Zenica o~ekuju dobre rezultate od Edina Se-
limovi}a, Pa{e [ehi}, Edina Huseinspahi}a, Deja-
jaseve. Vrijedi istaknuti da smo uspjeli izvr{iti pravu
promociju ovog sporta u Bugojnu - rekao je Hamza
takmi~enja posljednjem Me|unarodnom karate kupu
„Ajvatovica 2009“ gdje je osvojio srebrnu meda-
na Mileu{ni}a, kao i od Anela Tuke. A. T. Malba{i}, trener tekvondo kluba Bugojno. K. B. lju.
Najvi{e se o~ekuje od Karate
- Startovali samo sa pripremama za narednu ta-
kmi~arsku sezonu. Za mene nije bilo pauze. Ve}i
An|ele Kova~evi} Novi majstori u klubu
dio priprema odradio sam na terenima gradskog
stadiona Jakli~, a sada nam trener Ra{id Tihak sa
Na Dr`avnom prvenstvu za juniore koji se odr`ava svojim saradnicima posve}uje ve}u pa`nju na tre-
na Sokocu nastupit }e i Atletski klub Brotnjo sa
svojih sedam takmi~ara.
Sensei iz Turije ninzima. [to se ti~e ambicija, `elimo da do kraja
godine nastupimo na istaknutim renomiranim ta-
Boje ovog kluba branit }e: Tomislav Su{ac (400 i U organizaciji Karate saveza FBiH na Vla{i}u je kmi~enjima u BiH i inostranstvu - ka`e mladi Haris
400 m prepone), An|ela Kova~evi} (100 m, skok odr`an „Ljetni karate seminar“ kome je prisusvova- Seferovi}, takmi~ar karate kluba Bugojno. K. B.
u dalj i troskok), Ru`ica Stoji} (400 m i 400 m pr- lo 120 takmi~ara.
epone), Marija Soldo (100 i 200 m), Marija Lesko U okviru seminara odr`ano je i polaganje za majsto- Nogomet
(400 i 800 m), Marija Pavi~i} (1500 i 3000 m) i rska zvanja. ^lanovi Karate kluba Sensei: Alma Mu-
Ena Juri} (100 m prepone i 400 m prepone). jki}, Armin Ajanovi}, Admir Selimovi} i Nizama Ka-
Uprava AK Brotnjo pri`eljkuje dobre rezultate, a ri}, polo`ili su za tehni~ko majstorsko zvanje crni
najvi{e nadanja pola`u u An|elu Kova~evi}, pojas 1.dan.
Ru`icu Stoji} i Mariju Soldo. A. T. Karatisti Sensei po~inju sa pripremama za drugu ta-
kmi~arsku polusezonu, a prvo isku{enje imat }e na
Haris Seferovi}
Tekvondo turniru u Lukavcu sredinom septembra. S. Ho.

Zavr{en Memorijalni turnir Svjetsko prvenstvo u biciklizmu za veterane


„Asim Bajraktarevi} - Hamza“
U sklopu tradicionalne manifestacije „Slob-
odarskih dana vite{kog grada Bu`ima“ pred ljubi-
teljima borila~kih sportova odr`an je l2. Memori-
Reprezentacija BiH u Tirolu
Na ovom prvenstvu veterani voze za svoju du{u i ne pada mi
Lideri i treneri sa gostima iz UEFA-e

jalni tekvondo turnir „Asim Bajrakterevi} - Ha-


mza“. na pamet da od dr`avnih struktura tra`im novac. Sredstva se Otvorena zabavna
U borbi pionira u kategoriji do 51 kilogram, prvo
mjesto osvojio je Teofik Bajraktarevi}, a drugo Ta-
trebaju ulagati u mlade - ka`e selektor Hajrudin Trle {kola fudbala Srebrenica -
rik Bajraktarevi}, obojica iz kluba Asim Bajrakter-
evi} - Hamza. U borbi juniora u kategoriji do 63
Od nedjelje (23. avgusta) u Tirolu
(Austrija) bit }e odr`ano Svjetsko prve-
Divi~ - Kalesija
kg, prvo mjesto pripalo je Edinu Vu~elju (Asim Bajra- nstvo za veterane u biciklizmu. Ni ovo Ovih dana u toku su zajedni~ke aktivnosti Otvore-
ktarevi}-Hamza), a drugo Senadinu Kli~i}u, (Bosna takmi~enje, iako na startu imaju finansi- ne zabavne {kole fudbala (Open fun football
D`emo). U borbi seniora u kategoriji do 64 kg, prvo jskih pote{ko}a, ne}e pro}i bez repreze- schools 2009) na podru~ju Srebrenice, Divi~a i
ntacije na{e zemlje koju ~ine takmi~ari Kalesije. Uklju~eno je 250 dje~aka i djevoj~ica
mjesto osvojio je Sanel Ald`i} (Asim Bajraktarevi}-
BK „Zmaj od Bosne“ iz Tuzle. uzrasta od 7 do 15 godina. Nakon {to su se ma-
Hamza), drugo mjesto pripalo je Miri Kuserbanj iz
Kako nam je pojasnio selektor repreze- li{ani igrali i zabavljali u Srebrenici (17. i 18.
Slovenije. avgusta) i u Divi~u (19. avgusta), zavr{ni dio }e
ntacije Hajrudin Trle, koji }e u Tirolu br-
U kategoriji seniori do 67 kg, zlatnom medaljom oki- biti na Gradskom stadionu u Kalesiji 21. avgusta.
aniti boje na{e zemlje, poku{at }e
tio se @an Margu~ iz Slovenije, dok je drugi bio Emin Uz igranje fudbala, mali{ani u`ivaju igraju}i i ho-
ostvariti pribli`an rezultat koji je ostvario
Velagi} iz Biha}a. U kategoriji seniora do 71 kg, prvo kej na travi spu`vastim palicama.
2005. godine kada je zauzeo 14 mjesto.
mjesto osvojio je Armin Ljubijanki, a drugo Samir Di- Ina~e, na ovom Svjetskom prvenstvu Drugi dan Srebrenicu je, zajedno sa Levisom
zdarevi}, (Asim Bajraktarevi}-Hamza). u~estvuju biciklisti iz preko 80 zemalja. Andersonom iz Danske, koji je 1998. godine i po-
U kategoriji seniora do 78 kg, zlato je pripalo Ervinu Bit }e to istinski izazov za tuzlanske bi- Reprezentaciju BiH ~ine ~lanovi BK „Zmaj od Bosne“ krenuo projekat „Open fun football schools“, po-
Begi}u (Bosna D`emo), dok je srebrni bio Princ @iga ciklisti~ke veterane. drumska utrka u ukupnoj du`ini od 80 kilometa- sjetila i delegacija UEFA-e.
([korpion). U borbi seniora do 80 kg, prvo mjesto Takmi~it }e se u kategoriji biciklista izme|u 50 i ra bi}e odr`ana 28. avgusta. Treneri ovogodi{nje {kole fudbala su Semir Muja-
osvojio je Ramiz Pali} iz Biha}a, drugi je bio takmi~ar 55 godina, a pred biciklistima „Zmaj od Bosne“, - Na ovom prvenstvu veterani voze za svoju novi}, Edin Mustafi}, Miralem Pjani}, Mensur
iz Slovenije David Kataleni}. koji i ~ine na{u reprezentaciju, su tri trke. du{u i ne pada mi na pamet da od dr`avnih str- [migalovi}, Refik Majdan~i}, Senad Hod`i}, [efik
Publika je na kraju velikim i glomoglasnim aplauzom Prva je na rasporedu brdska u ponedjeljak (24. uktura tra`im novac. Sredstva se trebaju ulagati Imamovi}, Sead Mustafi}, Aleksandar Jovanovi},
nagradila organizatora i u~esnike takmi~enja, {to je avgusta) u du`ini od 16 km, zatim na hronome- u mlade - ka`e selektor Hajrudin Trle, pred odla- Drago Milinkovi} i Suljo Nali}, predvo|eni lideri-
najbolji pokazatelj da tekvondo ima podr{ku za daljni tar (26. avgusta) u du`ini od 20 km, i na kraju zak u austrijski Tirol. ma Suljom Sinanovi}em, Suadom Tabalovi}em i
rad i prosperitet na podru~ju op}ine Bu`im. E. T. S. K.
Namikom Mustafi}em. F. S.
Izlazi utorkom i petkom CIJENA
Prvi bh. sportski list. Redakcija: Sead Had`ifejzovi}, Zlatan ]orovi}, Samir [a~i}, Goran [umar, Elvis slu`ba: 281-405. Plasman i prodaja: 281-364. Broj PDV registracije: 200934630002

Sport
avaz 1 KM

Izdava~ „avaz-roto press“. Buni}, Mirza Trbonja, Ned`ad Cviko, Amra Tabakovi}, Edin ]izmi}. Adresa redakcije: Te{anjska 24b, Sarajevo.
e-mail:sport@avaz.ba.
Prvi bh. sportski ist Direktor dru{tva: Transakcijski ra~uni: HVB-Central profit banka dd Sarajevo
Fotorepor teri: Abdulah Berbi}, Ahmed Bajri} Blicko.
Faruk ^ard`i} Grafi~ka oprema: \oko Ninkovi}. DTP: Studio „avaz-roto press“. List „SPORT“ je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu 1291041001611381, SWIFT: BACXBA22. Hypo Alpe Adria Bank d.d.
Glavni i odgovorni urednik: Ergin HAD@IOSMANOVI]. [tampa: GIK „OKO“d.d. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, obrazovanja, nauke, kulture, spor ta i informisanja Republike Bo- Mostar: 3060510000030742. SWIFT: KLHBBA22 Poziv na broj
tel: 033/455-333. Telefoni: Urednik: 281-464, sne i Hercegovine pod brojem 576 od 25. 4. 1996. godine u skla- 3751001481. CBS Bank dd Sarajevo (KM) 1731001000313154 (devizni)
Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: Almir SOKOLOVI]. Redakcija 281-429. Fax: 281-425. Marketing 281-356, Oglasna du sa Zakonom o javnom informisanju. 5020120-21100031702 SWIFT:CMCBBA22.
Ps.
Semenja mora dokazati da je `ensko Brazilska nogometa{ica podigla popularnost

Laisa
Kaster Semenja (Caster Semenya), 18-godi{nja ju`noafri~ka atleti~arka po-
dvrgnuta je testovima kako bi se dokazalo da je `ena.
Ona je s lako}om pobijedila u utrci na 800 metara na Svjetskom prvenstvu u
Berlinu. Sli~no je napravila i nedavno na afri~kom prvenstvu na Mauriciju-
su.Semenja izgleda prili~no mu{kobanjasto. Nema `enskih oblina, tijelo joj
je mi{i}avo kao kod mu{karca, a glas izrazito dubok. Niko zapravo ne vjeru-
je da je ona `ena.

Holi MekGuir
je biv{a djevojka
Rija Ferdinanda

Britanska glumica dilala kokain


ima dobar
Uhap{ena „nos za gol“
Holi MekGuir
oli MekGuir (Holly McGui-
Ima 20 godina i pred njom je sjajna
budu}nost
U Brazilu je naglo porasla po-

H
pularnost `enskog nogometa otkad
re), koja je na Otoku poznata se Laisa Andrioli pojavila na tere-
po ulozi u seriji „@ene nogo- nima.
meta{a“, te kao biv{a djevojka Za Andrioli ka`u da ima do-
igra~a Manchester Uniteda, bar „nos za gol“, da je brza, da
Ria Ferdinanda, uhap{ena je zbog di- je opasna u kaznenom pro-
lanja kokain, uzgajanja marihuane i storu i da lijepo izgleda.
pranja love. Ima 20 godina i pr-
Britanska glumica je zavr{ila u pr- ed njom je sjajna budu}nost.
itvoru nakon {to je policija u ku}i ko- Ako ne uspije kao nogome-
ju je koristila prona{la kokain u vrije- ta{ica, {to ~isto sumnja-
dnost 170.000 eura te planta`u mari- mo, mo`e se slobodno
huane. prebaciti u svijet mo-
Pretresom je prona|eno i 140.000 de.
eura skrivenih u stra`njem dijelu Po stasu i izgle-
skupocjenog Bentlija, koji je bio par- du ro|ena je da bu-
kiran u gara`i. de slavna, da li no-
Glumica je nakon policijske obra- gometa{ica ili ma-
de pu{tena na slobodu, uz kauciju od nekenka to je manje
6000 eura i pod uvjetom da po{tuje bitno. Va`no je da je
zabranu izlaska iz ku}e od 18 sati po- gledamo i u`ivamo...
podne do 6 sati ujutro.

Pred izbor najljep{eg dekoltea


Srbije za 2009.

Monika
Ki{ ima svoju Laisa Andrioli:

favoritkinju
Ne mora imati „{esticu“
Ro|ena da
bude slavna

kao ja, ali bitno je da ih


lijepo nosi - ka`e Monika
Monika Ki{, djevojka koja je
osvojila titulu najljep{eg dekoltea
Srbije za 2009. godine, za nekoliko
}e dana morati predati titulu nekoj
drugoj djevojci.
Brazilke su odu{evljene nogometnim zvijezdama Naime, izbor za najljep{i deko-
lte Srbije trebao bi se odr`ati 27.

Kaka, Ronaldo
avgusta, a kako ka`e Monika, nada
se da }e je naslijediti dosljedna
djevojka.
- Vidjela sam ve} neke od kandi-
datkinja i moram priznati da ve}
imam svoju favoritkinju, ali ne}u

u Brazilu i Adriano
Novi hit otkriti koja je da se ne bi uobrazila
prije vremena. Ne mora imati
{esticu kao ja, ali bitno je da ih lije-
po nosi - rekla je kroz smijeh Moni-
ka koja dodaje da njezina nasljedni-

na ga}icama
ca ne mora imati iskustva u mane-
kenstvu kojega je ona imala ve} da
je dovoljno da je svjesna svojih kva-
liteta.
ada je Kaka prodat Realu, u Bra-

K zilu dosjetljivi distributeri do-


njeg ve{a krenuli su u reklamnu
kampanju prodaje ga}ica sa li-
kom brazilskog nogometa{a.
Ve} u samo nekoliko dana prodato je
preko 500.000 ga}ica na kojima se Kaka
smije{i na `enskom donjem rublju na
pla`ama Kopakabane.
Sve je postalo veliki hit, a brzi disti-
buteri su ekspresno pro{irili posao i na
ga}ice istakli jo{ dva Brazilcima zani-
mljiva igra~a - Adriana i Ronalda koji je
u dresu Korintijansa po~eo ponovo da-
vati golove.
Po osmijehu manekenki izgleda da
}e biti u Brazilu „golova“ i izvan zele-
nog terena, a za {to }e biti zaslu`ni no-
gometni asovi „karioka“. Monika Ki{: Svjesna svojih kvaliteta