You are on page 1of 32

ELEfiT‹RMEK DE⁄‹L, DE⁄‹fiT‹RMEK ‹Ç‹N

YILLIK FAAL‹YET
RAPORU
2003

Ç

YÖNET‹M KURULU BAfiKANIMIZIN MESAJI 4•5
N
D
GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI 6
E
NEDEN TOG? 7 K

NEDEN TOPLUM GÖNÜLLÜSÜYÜM? 8 L
E
TOG fiEMASI 9 R
TOG MERKEZ ORGAN‹ZASYON fiEMASI 10

TOG MÜTEVELL‹ HEYET‹ 11

KURULLARIMIZ 12

TOG DANIfiMA KONSEY‹ 13

TOG GENÇL‹K KONSEY‹ 14

FAAL‹YETLER‹M‹Z 15•16

SÜRDÜRÜLEB‹L‹R PROJELER 17•18

2003 ETK‹NL‹KLER 19

KURULUfiUNDAN BUGÜNE TOPLUM GÖNÜLLÜLER‹ 20

GÖNÜLLÜLER‹M‹Z ‹Ç‹N 21•22•23

2003 YILI MAL‹ DURUMUMUZ 24•25

SPONSOR BA⁄IfiÇI ve DESTEKÇ‹LER‹M‹Z 26•27•28•29

3
Y
Ö B‹R KURULUfi ÖYKÜSÜ…
N
2002 y›l›n›n ortalar›nda Toplum Gönüllüleri düflüncesini çevremizle
E ilk paylaflmaya bafllad›¤›m›zda ald›¤›m›z çeflitli yorumlar olmufltu.
T Genifl bir kesimden olumlu tepki gelmiflti Küçük bir az›nl›¤a göre
‹ bir “hayal”, “bofluna bir u¤rafl” peflindeydik! Bir k›s›m kuflkucu ise
niyetimizi galiba bir “tutkuyu sürdürme” çabas› olarak yorumlam›flt›.
M Sonuçta TOG’a kurucu olmas›n› önerdi¤imiz 110 kifliden 94’ü
kurucu ve ba¤›flç› olarak destek verece¤ini, 10’u da
destekleyeceklerini ama kurucu olmayacaklar›n› söylemiflti.
K ülkede genelde endifle, kuflku, korku, çekingenlik ve benzeri yorumlarla yaklafl›lan 17-25 yafl
U “üniversite gençli¤ini” hedefleyen yerel bir oluflumun gereksinimi ortadayd›. Bize göre gençlerin
R gerçekte var olan sorumlu durufllar›n› topluma anlatabilmelerini, toplumsal hizmet alan›nda yetiflkinlerle
buluflabilmelerini sa¤layacak bir duyarl›l›k kanal› oluflturman›n zaman› çoktan gelmiflti. Sivil toplumun
U dünyada son 25 y›lda h›zlanan yükselifli içinde, genç ve enerji dolu nüfusunun yo¤unlu¤u ile hem
L ülkemizde hem de bölgemizde farkl›l›klar›n mimar› olabilecek bir gençlik kuruluflu gelece¤in toplumunun
oluflmas›na ciddî katk›lar sa¤layabilirdi.
U
TOG’un kurulufl aflamas›nda böyle bir platformun oluflturulmas› için al›fl›lagelmifl baz› geleneksel
B yaklafl›mlar yerine gençlere sorumluluk veren, onlar› karar sürecine katan bir modeli kurmaya çal›flt›k.
Madem bir gençlik kuruluflu olacakt›, öyleyse biz yetiflkinlerin geleneksel evhamc› ve kuflkucu
A bak›fllar›n›n da biraz olsun törpülenmesi iyi olurdu. Böyle yapmaya çal›flt›k. ‹tiraf etmeliyim ki, “her
fi fleyin do¤rusunu bildi¤ini sanan” yetiflkin gönüllüler grubundan biri olarak, sözcüklerde ve yaz›da
kolay ifade edilen bu yaklafl›ma son bir y›l›n yaflam süreci içinde uyum sa¤lamakta zorland›¤›m›z
K anlar oldu. Bir yandan al›flageldi¤imiz ve yaflanm›fll›klardan edindi¤imiz deneyimlerle do¤rulu¤una
A inand›¤›m›z baz› yaklafl›mlar› genç gönüllülere kabul ettirmek için u¤raflt›k. Di¤er yandan genç
N gönüllülerin enerji ve yarat›c›l›k dolu giriflimlerinden ne büyük h›zda sonuçlar al›nabilece¤ini gördük,
kavramakta zorland›k Ortak buluflma noktam›z herkesin gönüllülük çerçevesi içinde bir di¤erine
I güvenmesi ve “iyi niyetli” yaklafl›m›yd›. Bafllang›çta nerdeyse her ayr›nt›s›na egemen olmay› istedi¤imiz
M bir kaç program, süreç içinde oluflan yerel, dönemsel, bölgesel, ulusal çal›flmalarla öylesine ço¤ald›
ve zenginleflti ki, bir y›l önceki “hayalimizin” büyük bir toplumsal hizmet enerjisine dönüflebilmesinin
I beklenenden çok daha k›sa sürede olabilece¤ini görmeye bafllad›k. K›sa süre içinde ülkedeki
Z üniversitelerin pek ço¤unda duyarl›l›k ötesinde bir kat›l›m oluflmaya bafllad›. Hepimiz ö¤rendik ki
I toplumsal hizmet çal›flmalar›na kat›l›m sadece çevremizi zenginlefltirmekle kalmayacak, yetiflkiniyle
genciyle hepimizin kiflisel geliflimine çok önemli katk›lar sa¤layacakt›. Ö¤rendik ki bu dayan›flman›n
N hepimize kazand›rd›¤› dostluklar, arkadafll›klar sadece ülke çap›nla s›n›rl› kalmayacak uluslararas›
boyutta iliflkiler de geliflebilecektir. Son bir y›lda, Toplum Gönüllüsü gençlerin yarat›c› çal›flmalar›yla
Do¤ubeyaz›t’tan Edirne’ye, Diyarbak›r’dan, Band›rma’dan, Van’dan, Ankara’ya, Karabük’e, Samsun’a,
M K. Marafl’a, Eskiflehir’e, ‹zmir’e, Kocaeli’ne, Sivas’a tüm Anadolu’ya s›çrayan bir duyarl›l›k ve
E dayan›flma zinciri olufltu. Üniversite rektörleri, dekanlar› toplum gönüllüsü gençlerin yapt›klar›na
S bakarak TOG çal›flmalar›n› güvenle sahiplendi. Yap›lanlardan ve çevreden al›nan güvenle TOG,
2004 y›l›nda uluslararas› iflbirliklerini gelifltirmeyi de bu nedenle program›na almaya karar verdi.
A
J TOG kuruluflunda oluflturdu¤u 370 milyar TL ana mal varl›¤›n›n üzerine, bir y›l içinde yaklafl›k 800
milyar TL gelir ve ba¤›fl sa¤lad›. Anamal varl›¤›m›z› y›pratmadan koruduk. Gelirlerimizin önemli k›sm›
I kiflisel ve kurumsal, maddi ve aynî ba¤›fllardan, sponsorlar›m›z›n sa¤lad›¤› desteklerden olufltu.
Anamal varl›¤›m›z› y›pratmadan koruduk. Gelirlerimizin önemli k›sm› kiflisel ve kurumsal, maddi ve
aynî ba¤›fllardan, sponsorlar›m›z›n sa¤lad›¤› desteklerden olufltu Ana sponsorumuz Garanti Bankas›’n›n
bu katk› içindeki pay› küçümsenmeyecek boyuttad›r. Birinci y›l çal›flmalar›m›z›n gider bütçesi 550

4
Y
Ö
N
milyar TL olarak programlanm›flt›. Yap›lan tasarruflarla bu rakam›n alt›nda kald›k. 2004 bütçemiz 1.4
trilyon TL olarak belirlendi. Yeni kurulan bir sivil toplum kuruluflu için küçümsenemeyecek boyutta
E
bu bütçenin gelir aya¤›n› gerçeklefltirebilmek, bu düzeyde gelir ve ba¤›fl sa¤lamak amac›yla çal›flmalara T
flimdiden bafllad›k. Yeni dönemde ulafl›m sponsorlar›, iletiflim sponsorlar› baflta olmak üzere bir ‹
yandan kurumsal destek, di¤er yandan kiflisel ba¤›fllarla hedefimizi yakalayaca¤›m›zdan kuflku
duymuyorum. M
TOG merkezde iflini inanarak, severek heyecanla sürdüren 10 kiflilik tam gün profesyonel gönüllü
kadromuz olufltu. Saha koordinasyonumuz, e¤itim programlar›m›z, tan›t›m ve iletiflim, biliflim ve teknik
K
alt yap›, kaynak oluflturma çal›flmalar›m›z, muhasebe kay›tlar›m›z ve idari ifllerimiz iflini seven ve iyi U
bilen arkadafllar›m›z›n sorumluluk ve yönetimindedir. Y›l içinde oluflan gönüllü çal›flma gruplar›m›z R
gençlere staj yerleri ve burs olanaklar› sa¤lamakta, rehberlik ve dan›flmanl›k çal›flmalar›n› geniflletmektedir.
Yönetim kurulunda görev yapan arkadafllar›m›z toplant›lar›n d›fl›nda da zaman ay›rarak gönüllülere U
ve tamgün çal›flanlar›m›za destek vermektedir. Kurucular›m›zdan ve TOG’a destek vermek isteyen L
gönüllülerden oluflan Dan›flma Konseyimizin öneri ve düflüncelerine 2004 y›l›nda daha çok baflvurmak
arzusunday›z. Tüm üniversitelerden genç gönüllülerden oluflan Gençlik Konseyimizin 2003 çal›flmalar›na
U
bakarak, 2004 çal›flmalar›m›za daha da etkili katk›da bulunaca¤›na inanc›m›z artm›flt›r.
B
TOG 2004 y›l› temel odaklanmas› iki noktada oluflacakt›r:
a. Teflkilatlanmada yay›larak ve derinleflerek etkili hale gelebilmek. A
b. Toplumsal duyarl›l›k projelerimizde süreklili¤in sa¤lanmas›n› güvence alt›na alabilmek. fi
Herhangi bir kurumun ya da sivil toplum kuruluflunun birinci y›l performans› içinde gelece¤e yönelik
K
umutlar› ve heyecanlar› da artarak geliflirse, o kuruluflun sa¤lam temeller üzerinde yükselmekte A
oldu¤una duyulan güven pekiflir. TOG’da 2003 y›l›nda gençlerin öncülü¤ünde, paylafl›m, kat›l›m N
ilkeleriyle toplumsal duyarl›l›k alan›nda bir umudun sa¤lam alt yap›s› oluflturuldu. Hepimiz bu heyecan›n
içinde yer ald›k. I
M
TOG’un ilk bir y›lda ald›¤› mesafeye bakarak yerelde esnaf›n, çeflitli meslek dallar›ndan ifladamlar›n›n,
ö¤retim üyelerinin ve gönüllülerin deste¤inde gelecek y›l›n daha da baflar›l› olaca¤›n› söylemek zor
I
de¤il. TOG’un kurulufl y›l›nda ülke genelinde gerçeklefltirilen çal›flmalar›n her birinin, gerek uygulayan Z
gönüllülerimiz gerekse çevre aç›s›ndan, ciddi bir etki yaratt›¤›n› düflünmekteyim. 2004 y›l›nda sizden I
gelecek destekle TOG gençlerinin toplumun derinliklerinde daha da bilinçli, etkili ve kal›c› çal›flmalara
imza atacaklar›na inanmaktay›m. N
Gelece¤in mutlu, dayan›flmac›, üretken toplumunun oluflabilmesi için gençlerin sadece elefltirmekle
yetinmeyip, de¤ifltirmek için yap›lacak çok fley oldu¤unu görmeleri bu inanc›m› her geçen gün daha
M
da güçlendirmektedir. E
S
A
J
‹brahim Betil I

5
G
E TOG Merkez’den S›cak Bir Merhaba!
N
TOG Kurulufl Süreci:
E
L Yer: Conrad Oteli, ‹stanbul
Tarih: 28 Nisan 2002
TOG’un ilk tohumlar› at›ld› ve yaklafl›k 25 kifliyle bir beyin f›rt›nas› toplant›s› yap›ld›.
M Konu: Üniversiteli gençlerin öncülü¤ünde yetiflkinlerin deste¤i ile nas›l sosyal sorumluluk
Ü projeleri yapabilir ve gençli¤in geliflimine nas›l katk› sa¤layabiliriz?
D TOG Resmi Kuruluflu
Ü
R Yer: TOG Merkez Ofis, Kavac›k/‹stanbul
Tarih: 29 Aral›k 2002
Ü Toplum Gönüllüleri Vakf› (TOG) kuruluflu resmi gazetede yay›nlanm›fl ve art›k “Resmen Gönüllü”
M olmufltuk. 28 Nisan 2002 tarihinden itibaren 29 Aral›k 2002 tarihindeki resmi kurulufluna kadar 22
ilde, toplam 33 üniversitede TOG vard› ve çeflitli projeler gerçeklefltirmiflti.
Ü
Z Bir y›l sonra…
Ü
Yer: TOG Merkez Ofis Altunizade/‹stanbul
N Tarih: 29 Aral›k 2003
50 üniversitede resmi olarak kurulmufl TOG kulübü ve/veya toplulu¤u var. Samsun’da Gençlik
Hizmet Merkezi (GEM) aç›ld› ve yaklafl›k 100 gönüllüyle 1000 kifliye hizmet veriyor. Türkiye genelinde
M yaklafl›k 50 proje gerçeklefltirildi ve yap›lmaya devam ediyor. 2 Gençlik Konseyi ve 1 Dan›flma
E Konseyi toplant›s› gerçeklefltirildi. Türkiye genelinde 2500 genç ve yaklafl›k 500 yetiflkin gönüllümüz
S var 25 gönüllümüze burs veriyoruz, ………yoruz,………var, ………yoruz, ………var. Yani buraya
s›¤d›ramad›¤›m pek çok rakam ve yapt›klar›m›z...
A
J Resmi olarak kuruluflundan bugüne kadar önemli ifllere imza att› TOG. Daha do¤rusu Toplum
Gönüllüsü gençler gerçeklefltirdi tüm bu önemli, kal›c› ve sürdürülen iflleri. Biz yetiflkinler ise bu
I süreçte, yol gösterici, kolaylaflt›r›c› ve karfl›laflt›klar› problemlerde önlerindeki engelleri kald›r›c› rol
üstlendik sadece.

TOG olarak belirledi¤imiz hedeflere ulaflmak için k›sa mesafe kofluculu¤u yeterli olmaz. Bunu hepimiz
biliyoruz. Bafl koydu¤umuz bu yol engellerle dolu bir maratona benziyor galiba. Ama olsun güzelli¤i
de bu zorlu¤unda zaten. Çünkü biliyoruz ki bu zor yolda belirledi¤imiz hedefleri aflaca¤›z; çünkü
biliyoruz ki, hedeflerin üzerine ç›kt›¤›m›zda elefltirmek için de¤il de¤ifltirmek için yola ç›k›fl›m›z›n ne
kadar gerçek oldu¤unu ispatlayaca¤›z.

Bafllad›¤›m›z bu yolculukta birlikte yürümek dile¤iyle…

Sevil Seventürk

6
N
Çünkü,
E
D
Toplumsal bar›fl, dayan›flma ve de¤iflimin gençlerin öncülü¤ünde gerçekleflece¤ine, bu de¤iflimin yetiflkinlerce
E
desteklenerek güçlenece¤ine inan›yoruz. N
Gençlerde sosyal sorumluluk konusunda fark›ndal›k yaratan ve gençleri sürdürülebilir sosyal hizmet projeleri
üretimine yönlendiren çal›flmalarla misyonumuzu gerçeklefltirmek istiyoruz. T
Bu yolda, özgüven sahibi, duyarl› bir gençli¤in geliflimine katk›da bulunmak istiyoruz. O
Gerçeklefltirilen tüm projelerde, gençler ve yetiflkinler ile yan yana çal›fl›yoruz.
G
?
Gençleri, mesle¤e ve hayata haz›rlayacak donan›mlar› haz›rl›yoruz.

Gençlerin kiflisel geliflimlerine katk›da bulunmak için rehberlik ve dan›flmanl›k hizmeti sunuyoruz.

“Arkadafll›k ve üretim” kavramlar›n› yan yana koyarak sosyalleflmeye olanak tan›mak, üniversiteler ve kültürler
aras› kaynaflmay› sa¤lamak istiyoruz.

TOG Gençlik Konseyleri oganizasyonuyla farkl› il ve üniversiteden gençleri buluflturuyoruz.

Di¤er sivil toplum kurulufllar›n›n sosyal sorumluluk programlar›na kat›l›yor, bu kurulufllarla ortak çal›flmalar
yap›yoruz.

Yolumuzu ayd›nlatan inand›¤›m›z de¤erlerimiz, sahip ç›kt›¤›m›z ilkelerimizle yol al›yoruz.

Bu yolculukta sizleri de daha çok aram›zda görmek istiyoruz.

Toplum Gönüllüleri olarak bizler, çevresinde olup bitenlere duyarl› gençler ve yetiflkinleriz. Seyretmek de¤il,
inisiyatif almak, müdahale etmek, de¤ifltirmek istiyoruz.

Farkl›l›klara sayg›, fleffafl›k ve hesap verebilirlik, kat›l›mc›l›k, ekip çal›flmas›, e¤itim ve giriflimcilik ilkelerimizle,
topluma hizmet etmek için çal›fl›yor, çeflitli sosyal hizmet projeleri üretiyor ve hayata geçiriyoruz.

Beklemek istemiyor, yapabilece¤imiz çok fleyin var oldu¤unu biliyor, yan yana geliyor, birbirimize destek
veriyoruz!... Bizler, gençlerin topluma aktif kat›l›m›na inan›yoruz.

Sadece gençlere de¤il, çocuklara, yafll›lara, hastalara, sa¤l›kl›lara, ö¤rencilere, çal›flanlara, evinde oturanlara,
yerlilere, yabanc›lara, toplumu oluflturan her bireye hizmet etmek, her bireyle birlikte var olmak istiyoruz.

Yerel hareketlerin yaratt›¤› yerel de¤iflimlere inan›yor, gerçeklefltirdi¤imiz sosyal duyarl›l›k projelerinde yerel
kayna¤› harekete geçirmeyi amaçl›yoruz.

Bizler, güzel ifller yapmak için çal›fl›yor, bu yolda hata yapmaktan korkmuyoruz. Duruflumuzun, düflüncelerimizin,
hareketlerimizin sorumlulu¤unu hep birlikte tafl›yoruz.

Bizler, topluma katk› sa¤layacak, toplumsal duyarl›l›k içeren her konuda birlikte çal›flmak istiyoruz.

Birlikteli¤imizden ald›¤›m›z güçle, ayn› amaç için farkl› kurulufllarla birlikte çal›flmay› seviyoruz.

Bizler, hayat›m›z›n her döneminde ö¤reneceklerimiz oldu¤una inan›yor ve kendimizi gelifltirmek için çal›fl›yoruz.

Genç ve yetiflkin Toplum Gönüllüleri olarak, sosyal dayan›flma, toplumsal bar›fl ve de¤iflimi toplumsal duyarl›l›¤›
gelifltirerek gerçeklefltirece¤imize inan›yoruz.

Var›z, çünkü elefltirmek de¤il, de¤ifltirmek istiyoruz!

7
N
E
D
Yard›ma ihtiyac› olan insanlara yard›m etmek ve en önemlisi gençlerin bilincinin art›r›lmas› için
E Toplum Gönüllüsü’yüm.
N fiaziye fiahin / Cumhuriyet Üniversitesi S‹VAS

• Benim TOG’a, TOG’un bana, toplumun da bize ihtiyac› var…


Samir Bayraktar / Ege Üniversitesi ‹ZM‹R
T
O Kiflisel hedeflerim, hayata bak›fl aç›m›n TOG ile örtüflmesi, toplumun gençlere bak›fl›n›
de¤ifltirmek ve yararl› bir insan olmak için Toplum Gönüllüsü’yüm.
P Nuri Yasin Mercan / Mustafa Kemal Üniversitesi HATAY
L • Yaflad›¤›m topluma duydu¤um sorumluluktan dolay› Toplum Gönüllüsü’yüm.
U Elif Kundakç› / ‹zmir ‹leri Teknoloji Enst ‹ZM‹R

M Elefltirmek için de¤il, de¤ifltirmek için, Toplum Gönüllüsü’yüm.


Melin Getizmen / Süleyman Demirel Üniversitesi BURDUR

G • Toplum Gönüllüsü’yüm çünkü, kendim ve insanlar için bir fleyler yapmay› seviyorum.
Emine Arslan / Harran Üniversitesi fi. URFA
Ö
Bizden sonraki nesle güzel bir gelecek b›rakabilmek için...
N Cihan Gündüz / Akdeniz Üniversitesi ANTALYA
Ü • Bu toplumun içinde bir görevim var ve ben insanl›k görevimi ödemek için Toplum Gönüllüsü’yüm.
L Ali Osman ‹fl / F›rat Üniversitesi ELAZI⁄

L Yaflad›¤›m›z bu toplum için yap›lacak çok ifl oldu¤u için...


Ü S. Ender Merto¤lu / Karadeniz Teknik Üniversitesi TRABZON

S • Toplum sorunlar› sadece siyasetle mi giderilir? Hay›r! Gönüllülük var ve gönüllülükle topluma ve
insana dokunmak var. ‹flte bu yüzden Toplum Gönüllüsü’yüm.
Ü Baran Solar / ‹nönü Üniversitesi MALATYA
Y Gönüllülük faaliyetlerinin belli bir çat› alt›nda yap›lmas› gerekir, flu anda en iyi çat›n›n TOG oldu¤unu
Ü düflünüyorum.
Yakup Toraman / Bilkent Üniversitesi ANKARA
M
? • Toplum Gönüllüsüyüm çünkü, ben de bu toplumun bir bireyiyim…
Duygu ‹smailo¤lu / Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi BOLU

Hayat›m›n bir anlam kazanmas› için...


Gonca Göktürk / Anadolu Üniversitesi ESK‹fiEH‹R

• Toplumsal sorunlar› görüp, bu sorunlara çözüm bulabilmek için...


Baflak Küçükyaz›c› / ‹stanbul Üniversitesi ‹STANBUL

Toplumsal sorunlar›n takipçisi ve çözümcüsü olmak için Toplum Gönüllüsü’yüm.


Alper Ziya Çelik, ‹brahim Uçar / Selçuk Üniversitesi KONYA

• Her hangi bir ast-üst iliflkisi görmedi¤im için, yaln›zca sosyal hizmet hedefiyle bir araya gelmifl, bir
çok farkl›l›klar› içinde bar›nd›ran bir grup oldu¤u için TOG’luyum.
Volkan Y›lmaz / Bo¤aziçi Üniversitesi ‹STANBUL

• Niçin böyle sorusunun, ne yapmal› iste¤inin, daha da güzel olacak hayalinin cevab›n› burada
buldu¤um için...
Nevzat Çiçek / ‹stanbul Ticaret Üniversitesi ‹STANBUL

8
T
O
G
GENÇL‹K YEREL
H‹ZMET KOORD‹NASYON fi
MERKEZ‹ MERKEZ‹ E
M
A
S
I
ÜN‹VERS‹TE
YEREY
GEM KLÜP/
DANIfiMA
KURULU TOPLULUK/
KURULU
AKT‹F GRUP

TOG
OF‹S

GENÇL‹K DANIfiMA
KONSEY‹ KONSEY‹

YÖNET‹M
KURULU

MÜTEVELL‹
HEYET‹

9
T
O
G

M
E
R
K
E
Z

O
R
Genel Müdür
G Sevil Seventürk
A
N

Z Saha Koordinasyon ve Teflkilatlanma Bölümü
Saha Koordinasyonu ve Teflkilatlanma Bölümü Yöneticisi: Yörük Kurtaran
A Saha Koordinatörü: Evren Ergeç
S E¤itim Sorumlusu: Gülesin Nemutlu
Saha Koordinasyon ve Teflkilatlanma Bölümü Destek Eleman›: Neslihan Öztürk
Y Samsun GEM Yöneticisi: Nergis Ayd›n
O
N
Kaynak ve ‹letiflim Bölümü
Kaynak ve ‹letiflim Bölümü Yöneticisi: Ayfle Beyazova
fi ‹letiflim Sorumlusu: Özlem Süer
E Kaynak Gelifltirme ve D›fl ‹liflkiler Sorumlusu: Serra Titiz

M
A
Mali ve ‹dari ‹fller Bölümü
S Mali, ‹dari ‹fller ve Personel Yöneticisi: Nazan Tarakç›
I
Biliflim Bölümü
Biliflim Bölümü Yöneticisi: Erol Uyar

10
T
Aclan Acar, Kemal Dinçer O
Abdülkerim Merdan Araz Kemal Eskenazi G
Ahter Kutadgu Kerim Paker
Ali Eser Mahir Tevruz
Ali Midillili Mehmet Betil M
Ali Nail Kubal› Mehmet E.D. Ural Ü
Ali Samet Ulu Mehmet Nalbanto¤lu
As›m Kibar Mehru Öztürk
T
Aslan Önel Mehmet Okur E
Ayfle Bener Melike Yavuz V
Ayfle ‹dil Gazio¤lu Meral Aras
Ayfle ‹meryüz Meral Bekiro¤lu
E
Behice Ertenü Mihriban Paker L
Behzat Y›ld›r›mer Mustafa Akan L
Bilge Erengül Mehmet Can Yi¤it
Bo¤açhan Aç›kal›n Mustafa Tavilo¤lu

Burhan fienatalar Mustafa O¤uz
Burhan fienerdi Naci S›¤›n H
Betül yapar
Can Paker
Nazar Büyüm
Necati Topy›ld›z
E
Cem Duna Necdet Aydo¤an Y
Cevdet ‹nci Nejat Ç›plak E
Çetin Nuho¤lu Nesrin Y›lmaz T
Çimen Turan Nilgün Ar›t
Danyal Hergünsel Nilüfer Duna ‹
Demet Yezgi Nurdan Tümbek
Emine Sevinç Elmas Ogeday Karahan
Esat Ergün Okan K›l›ç
Esra Günefl Orhan Cazg›r
Evren Güldo¤an O¤uz Demirsoy
Ferit fiahenk Orhan Karal
Ferit Mevlüt Aslano¤lu Özgür Ergün
Gökhan Gömeç Prof. Fatih Hilmio¤lu
Güler Sabanc› Ralf Arditti
Gülflen Denizhan Refltan Aras
Gürhan Berker Reyhan Sepici
H. Faik Aç›kal›n Safter Taflkent
Hakan Atefl Sedat Özçelik
Haluk Maga Sibel Bozer
Hande Bitlis Sera Kanatl›
Hurflit Günefl Suzan Beyaz›t
Hüsamettin Kavi Tu¤ba Jabban
Hüsamettin Onanç Turgut Derman
Hüsnü Özye¤in Hayati Kaya
‹brahim Betil Yavuz Altay
‹shak Alaton Zelda Ovadya
‹smet Aktekin Zeynep Niflanc›

11
K
U
R
U TOG YÖNET‹M KURULU
L Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
L ‹brahim Betil
Orhan Karal
A Serhat Te¤in
R A Nilgün Ar›t
Gürhan Berker
I H Necdet Aydo¤an
M Kaddafi Bozkurt
Kerim Paker
I Mehru Öztürk
Z Serhat Günefler

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri


A Samet Ulu
Betül Yapar
Danyal Hergünsel
Mehmet Betil
Ogeday Karahan
Suzan Bayaz›t
Tu¤ba Jabban
Yunus Zavall›o¤lu

TOG DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri


Çimen TURAN
Engin ARAS
Orhan CAZGIR

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri


Ali ESER
Erdal SARIKURT

TOG ET‹K KURULU

Etik Kurul Asil Üyeleri


Ayfle BENER
Ela BELÜL
Cem DUNA
Sabih TANSAL
Samir BAYRAKTAR

Etik Kurul Yedek Üyeleri


Esat ERGÜN
M. Fatih DO⁄RUYOL

12
T
O
G
Dan›flma Konseyi Üyelerimiz

D
A
A. Nafi Baytoron
N
Ali Bor I
Baki Komsuo¤lu fi
Betül Turan M
Bilge Erengül A
Çetin Bedestenci
Çetin Nuho¤lu
K
O
Demet Yezgi
N
Ercan Tuncel S
Ethem Sancak E
Ferhan Esen Y
Ferit Bernay ‹
Hakan Atefl
Haluk Maga
Haluk Mesci
Hasan Kazda¤l›
‹smail Sürücü
Levent Erden
Mehmet Durman
Murat Goldfltayn
Nazar Büyüm
Nejat Akdeniz
Orhan Cazg›r
Osman Türkay
Refltan Aras
Ülkü Bay›nd›r
Nafiz Karadere
‹shak Antika

13
T
O
G
Genç Toplum Gönüllülerinin parlamentosu görevini gören TOG Gençlik Konseyi, farkl› il ve
üniversitelerden gelen Toplum Gönüllüsü gençlerle belli bir tema çerçevesinde, bilgi paylafl›m›n›
G sa¤lamak amac›yla y›lda iki kez toplan›r, her iki senede bir TOG YK’ya genç üyeleri önerir.
E
N
Ç
L TOG I. GENÇL‹K KONSEY‹

K

K
O
N
S
E
Y K Marafl (29 – 30 Haziran 2002)
Konu : Gönüllülük
‹ Kat›lan ‹l : 18
Kat›lan Üniversite : 28
Kat›lan Gönüllü Say›s› : 52

TOG II. GENÇL‹K KONSEY‹

Band›rma (12 – 14 Eylül 2003)


Konu : Örgütlenme
Kat›lan ‹l : 32
Kat›lan Üniversite : 46
Kat›lan Gönüllü Say›s› : 115

14
F
TOG ATAK A
Farkl› üniversitelerin ortak hedef çerçevesinde bir araya geldi¤i TOG ATAK'lar, amac› gönüllülük
A
kavram›n› eyleme dönüfltürmek olan gençlerin, sosyal sorumluluk ve farkl›l›klarla bir arada yaflama L
kavramlar› ile tan›flmalar›na arac›l›k eden, 2-3 günlük ulusal projelerdir. Yerel ihtiyaca göre flekillendirilerek
a¤›rl›kl› olarak yerel kaynak arac›l›¤›yla hayata geçirilir.

Y
E
Bu güne kadar uygulanan TOG Atak Projeleri:
T
L
E
Eskiflehir TOG Atak Projesi
R
26-29 Ekim 2002 ‹
Körhasan Köyü ‹lkö¤retim Okulu'nu yenileme çal›flmalar›,
M
çevre düzenlemesi, Eskiflehir’de trafo boyama, kat› at›k ‹
ayr›flt›rma, anket çal›flmas›, sigaraya karfl› broflür da¤›tma,
huzurevi ve yetifltirme yurtlar›na sevgi ziyaretleri.
Z
Kat›lan ‹l: 22
Kat›lan Üniversite: 33
Kat›lan Gönüllü Say›s›: 200

19 May›s 2003 TOG Atak Projeleri

12 May›s (Band›rma), 19–20 May›s 2003 (Ankara, Bingöl, Kocaeli, Sivas)

Band›rma: Yüzüncü Y›l ‹lkö¤retim Okulu'nda


yenileme çal›flmalar›, dalgak›ran temizli¤i.

Ankara: Mamak/Ege Mahallesi’nde kütüphane


oluflturulmas›, deprem konusunda bilinçlendirme
çal›flmalar›.

Bingöl: Deprem sonras› kültürel ve e¤itsel


aktivitelerle moral destek çal›flmalar›.

15
F
A
A Kocaeli: Bingöl depemi an›s›na TOG Orman›.
L

Y Sivas: Gemerek/Befltepeler Köyü ‹lkö¤retim
E Okulu’nde yenileme çal›flmalar›.

T
Kat›lan ‹l: 20
L Kat›lan Üniversite: 30
E Kat›lan Gönüllü Say›s›: 875

R

M 29 Ekim 2003 TOG Atak Projeleri

Z 18–20 Ekim 2003 (Samsun), 24–26 Ekim 2003 (Karabük), 25-26 Ekim 2003 (Diyarbak›r),
27–29 Ekim 2003 (‹stanbul)

Samsun: Samsun GEM aç›l›fl›, Tekkeköy ‹lkokulu


yenileme, Alt› Nokta Körler Derne¤i’nde Sesli
Kütüphane oluflturulmas›na destek, Atakum
Belediyesi s›n›rlar› içinde GEM'in ihtiyaçlar›n›
belirlemeye yönelik anket çal›flmas›, TOG Orman›
oluflturulmas›.

Karabük: Huzurevi ziyareti, Cumayan› ‹lkö¤retim


Okulu yenileme çal›flmas›, Safranbolu çevre
temizli¤i, Safranbolu Yetifltirme Yurdu yarar›na
e¤lence.

Diyarbak›r: Silvan ‹lçesi Karamusa Köyü ‹lkö¤retim


Okulu yenileme çal›flmalar›. T›p fakültesi
ö¤rencilerinin düzenledi¤i ve köydeki kad›nlara
anne çocuk sa¤l›¤› konusunda biliçlendirme amaçl›
ev ziyaretleri. Yerel gündem 21’i tan›tan ve gönüllülük
üzerine konuflmalar›n yap›ld›¤› seminer.

‹stanbul: Gaziosmanpafla Ayazma ‹lkö¤retim


Okulu yenileme çal›flmas›, Bolluca Çocuk Köyü
ziyareti, Bar›fl Manço Vapuru temizli¤i.

Kat›lan ‹l: 34
Kat›lan Üniversite: 54
Kat›lan Gönüllü Say›s›: 540

16
S
Sürdürülebilir Proje, bir Toplum gönüllülerinin düzenli olarak belirli bir program çerçevesinde
haftada en az 4 saatini vererek, sürekli uygulad›¤› sosyal sorumluluk projeleridir.
Ü
R
GENÇL‹K H‹ZMET MERKEZ‹ (GEM) D
Toplum Gönüllüsü Gençlerin önderli¤inde hayat bulan Gençlik Hizmet Merkezleri (GEM), kuruldu¤u Ü
yörenin insan›na yönelik sosyal, kültürel ve e¤itsel alanlarda çeflitli hizmetlerin Toplum Gönüllüsü
gençler taraf›ndan gönüllü olarak sunuldu¤u merkezlerdir. R
Sunulacak hizmetlerin, yap›lan araflt›rmalar do¤rultusunda belirlendi¤i GEM'lerde, tüm yafl gruplar›na
Ü
yönelik hizmetler Toplum Gönüllüsü gençler taraf›ndan sunulmaktad›r. GEM'in yönetimi ve e¤itimlerin L
koordinasyonu için görevlendirilen bir profesyonel çal›flana, GEM ile ilgili idari kararlar ve planlama
konusunda GEM Kurulu rehberlik etmektedir.
E
B
Yerel Dan›flma Kurulu: GEM’de verilen hizmetin nitelik ve nicelik aç›s›ndan iyilefltirilebilmesi için
yereldeki ifl çevreleri, üniversite rektörleri ve uzman STK yetkililerinden oluflmufl, belirli s›kl›k ile ‹
toplanan kurullard›r. L
GEM Kurulu: Üniversite ö¤rencileri ve ifl ortaklar›n›n temsilcileri taraf›ndan oluflturulan, GEM’in idari ‹
ifllerini yürüten Yerel Yönetim Kurulu’dur.
R
TOG Personeli: GEM’de görev alan, verilen hizmetten ve gönüllülerin koordinasyonundan sorumlu
TOG çal›flan›d›r.
P
TOG Merkez: Saha ve Teflkilatlanma Departman› koordinasyonunda ,Kaynak ve ‹letiflim Departman›
deste¤i ile s›k s›k yap›lan saha ziyaretleri neticesinde verilen hizmeti koordine eder, denetler ve
R
iyilefltirme çal›flmalar› yapar. O
J
UMUT YÜKLÜ ‹LK GEM’‹M‹Z,
E
L
SAMSUN GENÇL‹K H‹ZMET MERKEZ‹
E
Samsun halk›n›n gözünde, üniversiteli gençlerin yeri neydi? Bu soruya cevap arayan ‘’ Toplum
Gönüllüsü Gençler’’, bir anket yapt›lar. Bu anketin sonucunda, ’’ Maddi kaynak d›fl›nda hiçbir katk›lar›
R
yok’’ diyenlerin oran› %70 olunca gençler, katk›lar›n› sunabilecekleri bir platform oluflturarak, Gençlik
Hizmet Merkezi (GEM) projesini bafllatt›. Yerel Yönetim, Üniversite, STK iflbirli¤i ile gerçekleflen,
Türkiye’de ilk kez uygulamaya geçen GEM, çocuklara, gençlere ve yetiflkinlere yönelik sosyal,
e¤itsel, kültürel programlarla hizmet veriyor.

GEM'in kuruldu¤u 2260 metrekarelik aç›k alan›nda, 1 çocuk park› ve 1 amfi tiyatro, 240 metrekarelik
kapal› alan›nda ise,1 bilgisayar laboratuar›, 4 derslik, 1 resim atölyesi, 1 toplant› odas› bulunuyor.
GEM'in kuruldu¤u alanda arsa ve d›fl donan›m Samsun Atakum Belediyesi taraf›ndan, GEM'in iç
donan›m› ise, Garanti Bankas› sponsorlu¤unda Toplum Gönüllüleri Vakf› taraf›ndan, hizmeti veren
gönüllü üniversite ö¤rencileri ise Ondokuz May›s Üniversitesi taraf›ndan sa¤land›.

2003 – 2004 Ö¤retim Y›l›nda yürütülen faaliyet bafll›klar›:


- ‹lkö¤retime ve liseye destek kurslar›
- Üniversiteye haz›rl›k e¤itimleri
- Tiyatro, resim, ba¤lama ve gitar kurslar›
- Bilgisayar kursu
- Okuma-yazma kursu
- Diksiyon ve interaktif iletiflim kurslar›
- Çeflitli seminerler (aile planlamas›, film gösterileri,
tüketici haklar›, vb)
- Aerobik çal›flmalar›
17
S Alt› Nokta Körler Derne¤i Konuflan Kütüphane ve Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvas›
Ü Sevgi Ziyaretleri Projesi, Ondokuz May›s Üniversitesi

R Samsun Ondokuz May›s Üniversitesinde okuyan toplum gönüllüsü gençler Gençlik Hizmet Merkezi
(GEM) çal›flmalar›n›n d›fl›nda, Alt› Nokta Körler Derne¤i için hem sesli kütüphane oluflturuyor, hem d e
D Süleyman Yançotoral Çocuk Yuvas›na sevgi ziyaretlerinde bulunuyor. 2003’te bafllayan proje hala devam
Ü ediyor.

R Do¤an Ça¤lar Ortopedik Engelliler ‹lkö¤retim Okulu Projesi, Bilkent Üniversitesi ve


Ankara Üniversitesi
Ü
Ankara Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri Toplulu¤u Toplum Gönüllüleri Grubu ve
L Ankara Üniversitesi Toplum Gönüllüleri, ODTÜ Toplum Gönüllüleri, Do¤an Ça¤lar Ortopedik Engelliler
E Meslek Lisesi Gönüllü Projesi ile, engellilerin önündeki engelleri kald›rmay› amaçl›yor. 2003’te bafllayan
proje hala devam ediyor.
B
‹ Gönüllü E¤itim Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi

L ‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Toplum Gönüllüleri Toplulu¤u taraf›ndan yürütülen “Gönüllü E¤itim Projesi”,
Mahmut Müflerref T›nas ‹lkö¤retim Okulu’nda e¤itime destek ve sosyal aktivite çal›flmalar› yap›larak
‹ devam ediyor. Aral›k 2003’te bafllayan proje, May›s 2004’e kadar sürecek.
R Gönüllü E¤itim Projesi, Ege Üniversitesi

‹zmir Ege Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü taraf›ndan yürütülen proje, 17 Toplum Gönüllüsünün,her
P hafta sonu Ege Ça¤dafl E¤itim Vakf› ile belirlenen, Piri Reis ‹lkö¤retim Okulu’nda e¤itime destek ve
sosyal aktivite çal›flmalar› ile devam ediyor. Ekim 2003’te bafllayan proje, May›s 2004’e kadar sürecek.
R
O Görme Engelliler için Sesli Kütüphane Projesi, Osmangazi Üniversitesi

J Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Toplulu¤u taraf›n yürütülen “Görme Engelliler ‹çin
Sesli Kütüphane Projesi” engellilerin önündeki engelleri kald›rmak ve e¤itimi kolaylaflt›rmay› amaçl›yor.
E
L Kardefl Umutlar Projesi, Ege Üniversitesi

E ‹zmir Ege Üniversitesi Toplum Gönüllüler Kulübü ö¤rencileri, “Kardefl Umutlar Projesi” ile Ege
Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sa¤l›¤› Bölümü Onkoloji Merkezi'nde tedavi gören 8-16 yafl aras› çocuklar›n
R sosyal hayata uyumunu kolaylaflt›rmak amaçl›yorlar. Ekim 2003’te bafllayan proje, May›s 2004’e kadar
devam edecek.

Kültür Kar›ncalar›, Marmara Üniversitesi

Kültür Bilincini Gelifltirme Vakf› taraf›ndan uygulanan, ‹stanbul üniversitelerinde okuyan Toplum Gönüllüsü
gençlerin verdi¤i destekle yürütülen proje ile ‹lkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›n, yaflad›klar› flehre sahip
ç›kmalar›, o flehrin kültürel de¤erlerinin fark›na varmalar› amac›yla, belirli bir tema çerçevesinde flehrin
kültürel mekanlar› gezdirilerek, tarih bilgilerine katk› yap›l›yor. Aral›k 2003’te bafllayan proje, May›s 2004’e
kadar devam edecek.

Onkoloji-Hematoloji Hastalar› Ziyaret Projesi, Uluda¤ Üniversitesi

Bursa Uluda¤ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü taraf›ndan yürütülen proje, Uluda¤ Üniversitesi T›p
Fakültesi Onkoloji-Hematoloji bölümünde yatan hasta çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sa¤lamay›
amaçl›yor. Ekim 2003’de bafllayan proje, May›s 2004’e kadar devam edecek.

Üniversite Personeline Destek Projesi, Bilkent Üniversitesi

Üniversite personelinin (temizlik elemanlar›n›n, yurt ve güvenlik görevlilerinin) 6. 7. ve 8. s›n›flar›nda


ö¤renim gören çocuklar›na yönelik, Bilkent Üniversitesi bünyesindeki di¤er kulüplerin de yard›m›yla,
Toplum Gönüllüsü gençlerin gerçeklefltirdi¤i etkinlikler satranç, müzik dinletisi, filim gösterimi ve yorumlama,
kitap okuma ve etüd çal›flmalar›d›r.
18
2
Ocak 2003
• Samsun Ondokuz May›s Üniversitesi, Toplum Gönüllüleri, Ordu’nun Kabatafl ilçesinde bulunan
0
Özyurt ‹lkö¤retim okulunun kütüphanesine kitap yard›m› ile kütüphane program›yla teknik destek 0
verdi.
3
Mart 2003
• Diyarbak›r, K.Marafl, Sivas, Malatya, ‹zmir, Karabük ve ‹stanbul’daki Toplum Gönüllüsü Gençler,


yafll›lar haftas› nedeniyle kendi illerinde bulunan huzurevlerini ziyaret ettiler.
Diyarbak›r ve Karabük’deki Toplum Gönüllüsü gençler TOG Orman› oluflturdu.
E
• Sakarya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Akyaz› ilçesinin Taflburun köyü ilkö¤retim okulunun ihtiyac› T

olan kitaplar›n toplanmas› için proje bafllatt›.
Karaelmas Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Bulak Köyü’nde bulunan yetifltirme yurdundaki çocuklara
K
çeflitli hediyeler götürdüler. ‹
• Bal›kesir Üniversitesi Band›rma Kampüsü Toplum Gönüllüleri, Band›rma Hay›rseverler Derne¤iyle
iflbirli¤iyle yörede ihtiyac› olanlara k›yafet yard›m›nda bulundu. N
May›s 2003 L
• Bingöl Depreminde Toplum Gönüllüsü gençler, ilk yard›m çal›flmalar›ndan, enkaz kald›rmaya, yemek
da¤›t›m›ndan, çad›r kurmaya kadar pek çok iflte görev ald›.

• Toplum Gönüllüsü gençler ve Rotaract kulübü iflbirli¤iyle, ‹stanbul Tabiyeci Mehmet Emin Ergun K
‹lkö¤retim Okulu’na bilgisayar s›n›f› oluflturdu, kütüphanesi için kitap ba¤›fl› ve okulun d›fl cephe boyas›n›
yapt›.
L
Haziran 2003 E
• Dünya Çevre Gününde Van Gölü k›y›s›nda biriken çöplerin 100. Y›l Üniversitesi TOG gönüllüleri R
taraf›ndan temizlenmesi etkinli¤i yap›ld›.
• Pamukkale Üniversitesi TOG Gönüllüleri, okulda stand açarak toplad›klar› kitaplar› Denizli’ye 85
km uzakta bulunan Avdan Köyü ‹lkö¤retim Okulu kütüphanesine götürdüler.
• Eskiflehir TOG gönüllüleri dört gün süren “TOG Korsan Yay›na Karfl›” kampanyas›n› yürüttü.
• Sütçü ‹mam Üniversitesi TOG gönüllüleri Kahramanmarafl And›ran’a ba¤l› Kastal Torun Köyü
‹lkö¤retim Okulu ve Süleymanl› Köyü ‹lkö¤retim Okuluna kitap ve k›yafet götürdüler.
• Marmara Üniversitesi Anadolu Hisar› Kampusü Almanca ‹flletme’de okuyan TOG gönüllüleri 15
günde bir Semiha fiakir Huzurevi ziyaretlerini bafllatt›.
• Uluda¤ Üniversitesi TOG gönüllüleri Hürriyet Çeltikköyü Spastik Engelliler okulunu ziyaret ettiler.
Temmuz 2003
• Yüzüncü Y›l Üniversitesi TOG gönüllüleri 5 hafta sürecek “Do¤ubayaz›t E¤itime Destek Projesi”ni
bafllatt›.
• Kahramanmarafl, Diyarbak›r, Kocaeli, Bursa ve Malatya’dan, toplam 17 toplum gönüllüsü
Adana/Yumurtal›k projesini bafllatt›. Bu projeye, Yumurtal›k’ta SHÇEK’e ba¤l› bulunan yaz tatil kamp›nda
190 çocuk kat›ld›.
A¤ustos 2003
• Do¤ubayaz›t’ta bulunan kütüphane için 5000 Kitap Toplama kampanyas› bafllat›ld›.
Eylül 2003
• Dicle Üniversitesi TOG gönüllüleri sa¤l›kl› bir ortam›n sa¤lanmas› amac›yla esnafa da¤›t›klar› eldivenlerle
hijyenin önemi vurgulayan “G›dama Eldivensiz Dokunma” projesini bafllatt›.
• Toplum Gönüllüsü 115 genç TOG II. Gençlik Konseyi’nde bulufltu.
Ekim 2003
• Samsun, Diyarbak›r, Karabük ve ‹stanbul’da TOG ATAK yap›ld›.
• ‹lk Gençlik Hizmet Merkezi (GEM) Samsun’da aç›ld›.
Kas›m 2003
• TOG Rehberlik çal›flmalar› bafllad›.
Aral›k 2003
• Toplum Gönüllüsü Gençler için 5 anahtar e¤itimleri bafllad›.

19
K
U
• 2500 + genç gönüllü
R • 500+yetiflkin gönüllü
U • 1 Gençlik Merkezi (GEM) / Samsun
L • 10 Ulusal Proje
U • 47 Yerel Proje
fi • 25 üniversite ö¤rencisi için burs olana¤›
U • 49 üniversite ö¤rencisi için staj olana¤›
N • Di¤er sivil toplum kurulufllar›yla ortak çal›flmalar
D • 17 Üniversitede Toplum Gönüllüleri Kulübü / Grubu/Toplulu¤u
A
N Toplum Gönüllüleri Kulübü / Grubu / Toplulu¤u

B • Ankara Üniversitesi Ö¤renci Konseyi Toplumsal Dayan›flma Projeleri Toplum Gönüllüleri Grubu
U • Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri Toplum Gonulluleri Grubu
G • Dokuz Eylül Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Toplulu¤u
Ü • Ege Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü
N • Gazi Üniversitesi Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri Toplulu¤u TOG Grubu
E • ‹stanbul Bahçeflehir Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü
• ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü
• ‹stanbul Fatih Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü
T
• ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi Kültür Kulübü Toplum Gönüllüleri Kolu
O
• Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Toplulu¤u
P • Kocaeli Üniversitesi E¤itim Gönüllüleri Kulübü
L • ODTU Mezunlar Derne¤i Toplum Gönüllüleri Grubu
U • Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Toplulu¤u
M • Samsun 19 May›s Üniversitesi Gönüllü E¤itimciler Kulübü
• Trakya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Toplulu¤u
G • Uluda¤ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Toplulu¤u
Ö • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük E¤itim Fakültesi Toplum Gönüllüleri Toplulu¤u
N
Ü 2004 HEDEFLER‹M‹Z
L
L • 4 Gençlik Hizmet Merkezi
Ü • 8 TOG ATAK
L • 50 üniversite ö¤rencisi için burs olana¤›
E • 500 üniversite ö¤rencisi için staj olana¤›
R • Di¤er sivil toplum kurulufllar›yla ortak çal›flmalar
‹ • 2 Uluslararas› Proje
• 2 Gençlik Konseyi
• Yerel Koordinasyon Merkezleri

20
G
Ö
TOG E⁄‹T‹MLER‹
N
Toplum gönüllüleri Vakf›’nda e¤itimler iki temel amaç çerçevesinde gerçeklefltirilir: Gönüllülerin Ü
gerçeklefltirecekleri projelerin veriminin artmas› ve gönüllülerin kiflisel geliflimlerine katk› sa¤lanmas›.
Bu do¤rultuda Toplum Gönüllüleri Vakf›’n›n 6 temel e¤itim alan› vard›r. L
L
Befl Anahtar Sistemi E¤itimleri
Ü
‘Toplum Gönüllüsünün Befl Anahtar›’ sistemi dahilinde, tüm genç Toplum Gönüllülerine sunulan 3 L
temel e¤itim bulunmaktad›r. Mavi, k›rm›z›,sar›, beyaz ve yeflil anahtarlarla birlikte verilen bu e¤itimler,
sivil toplum ve gönüllülük, proje yönetimi ve gönüllü projelerde ekip çal›flmas› konular›n› içermektedir
E
Befl Anahtar Sistemi'nde e¤itimlerin yan› s›ra, sürdürülebilir projelerde etkin rol alarak, çal›flarak R
ö¤renme bulunmaktad›r.

Sar› Anahtar: Dikkat çeker. M
TOG TANITIMI / ORYANTASYON ‹
Z
K›rm›z› Anahtar: Verimlili¤i artt›r›r.
PROJE YÖNET‹M‹ E⁄‹T‹M‹ ‹
Ç
Mavi Anahtar: Sonsuzlu¤u ve verimlili¤i temsil eder. ‹
S‹V‹L TOPLUM VE GÖNÜLLÜLÜK E⁄‹T‹M‹ N

Yeflil Anahtar: Güven verir.


GÖNÜLLÜ PROJELERDE EK‹P ÇALIfiMASI E⁄‹T‹M‹

Beyaz Anahtar: ‹stikrar›, verimlili¤i ve temizli¤i simgeler.


SÜRDÜRÜLEB‹L‹R PROJEYE KATILIM

E¤itimin Kat›lan Toplam Kat›l›mc›


E¤itimin kapsam› E¤itimin Tarihi E¤itimin Konusu gerçekleflti¤i il üniversiteler Say›s›
Mavi Anahtar 21 Aral›k 2003 ‘Sivil Toplum ‹zmir Ege Üniversitesi 26
ve Gönüllülük’
K›rm›z› Anahtar 21 Aral›k 2003 ‘Proje Yönetimi’ ‹zmir Ege Üniversitesi 26
‘Sivil Toplum Yüzüncü Y›l
Mavi Anahtar 23 Aral›k 2003 ve Gönüllülük’ Van Üniversitesi 22
‘Sivil Toplum Ondokuz May›s
Mavi Anahtar 26 Aral›k 2003 ve Gönüllülük’ Samsun Üniversitesi 27
‘Sivil Toplum
Mavi Anahtar 27 Aral›k 2003 ve Gönüllülük’ Ankara Ankara Üniversitesi 14
‘Sivil Toplum Bilkent Üniversitesi
Mavi Anahtar 27 Aral›k 2003 ve Gönüllülük’ Ankara 33
‘Sivil Toplum Orta Do¤u Teknik
Mavi Anahtar 28 Aral›k 2003 ve Gönüllülük’ Ankara Üniversitesi 19

E¤itimler 2004 Y›l›nda da devam edecek.


21
G
Ö Kiflisel Geliflim E¤itimleri
N Toplum Gönüllüsü gençleri, kendine güvenen, karar verebilen, giriflimci, ifl hayat›na haz›r, donan›ml›
Ü bireyler olma yolunda destekleyen e¤itimlerdir.

L E¤itici E¤itimleri
L
‘Sivil Toplumda Gençlik E¤itimi’ üzerinde hizmet vermek isteyen tecrübeli Toplum Gönüllüleri için
Ü düzenlenen e¤itimlerdir. E¤itici E¤itimi alan Toplum Gönüllüleri, yeni gönüllülerin geliflim e¤itimleri
L konusunda Toplum Gönüllüleri Vakf› ile birlikte çal›fl›rlar.

E Ulusal E¤itimler
R
Y›lda iki kez yap›lan, tüm Toplum Gönüllüleri ekiplerini etkileyen ve ço¤unlukla Vak›f içi konularda
‹ verilen e¤itimlerdir. Bu e¤itimler, Toplum Gönüllülerinin e¤itim ihtiyaçlar›n› belirlemek amac›yla da
M gerçeklefltirilir.
A¤ustos 2003 tarihinde 18 üniversiteden toplam 44 toplum gönüllüsü gencin kat›l›m›yla Samsun’da
‹ gerçekleflmifltir.
Z
Çal›flma Grubu ve Proje Bazl› E¤itimler
‹ Çal›flma gruplar›n›n çal›flmalar›n› desteklemek ve projelerinde e¤itim deste¤ine ihtiyaç duyan toplum
Ç gönüllülerine bu deste¤i sa¤lamak için verilen e¤itimlerdir.
Ekim-Kas›m 2003 tarihlerinde yap›lan 2 bölgesel, 3 yerel, 2 çal›flma grubuna yönelik, TOG ATAK,
‹ Proje Yönetimi, Gönüllülük ve Staj Çal›flma gruplar› olmak üzere toplam 7 e¤itimden 131 toplum
N gönüllüsü genç yararlanm›flt›r.

Tematik E¤itimler

Toplum Gönüllüsü gençlerin çeflitli konularda donan›mlar›n› artt›rmak için sunulan yerel veya bölgesel
e¤itimlerdir.

Toplum Gönüllüleri Vakf›, sosyal sorumluluk bilincini gelifltirmeye aç›k, Toplum Gönüllülerinin
çal›flmalar›na katk›da bulunmaya istekli, maddi yönden ihtiyaç sahibi ve üniversitede okuyan gençlere
burs olana¤› sa¤lar.

TOG BURS

Damla Bursu

Toplum Gönüllüleri Vakf› Burs Havuzu’na katk›da bulunmak amac›yla ba¤›flç› taraf›ndan belirlenen
miktarlarda düzenli veya bir defal›k ödeme yap›lmas›d›r. Burs havuzunda bulunan miktar 1000 $’a
ulaflt›¤›nda bir üniversite ö¤rencisine bir y›l süre ile burs sa¤lan›r.

Deniz Bursu
Ba¤›flç›lar, dört y›l süreyle y›ll›k 1000 (bin) ABD dolar› karfl›l›¤›ndan az olmamak üzere toplam en az
4000 (dört bin) ABD dolar› taahhütte bulunur.

Bu fona ba¤›flç›lar ödemelerini, y›ll›k, iki-y›ll›k veya dört-y›ll›k olarak toplu yapabilirler. Ayn› zamanda
dört y›l süreyle ayl›k taksitler halinde ödeme yapabilirler. Ayl›k taksitle ödemeyi seçecek olan ba¤›flç›lar›n
yapacaklar› ödeme ayl›k her y›l›n A¤ustos ay›nda en az 100 ABD dolar› karfl›l›¤› TL. olarak belirlenerek,
ba¤›flç›lara duyurulur.

22
G
Okyanus Bursu Ö
Ba¤›flç›lar›n bir kerelik en az 10 000 (on bin) ABD Dolar› ödemede bulunmas›yla süresiz olarak her N
y›l bir üniversite gencine burs sa¤lama olana¤› yarat›lm›fl olur.
Ba¤›flç›lar ad›na TOG bünyesinde kurulan Gençlik Bursu Fonu’na, ba¤›flç›n›n ismi veya ba¤›flç›n›n
Ü
arzu etti¤i veya an›s›n› yaflatmak istedi¤i bir kiflinin ismi verilebilir. L
L
Bursiyerlik fiartlar›
Ü
Bursiyerler taraf›ndan, haftada en az 4 saat yap›lan gönüllü çal›flmalar her ay Burs Komitesine faaliyet L
kay›t çizelgesi ile beyan edilir. Bu beyanlar ›fl›¤›nda, burs fonuna katk›da bulunan ba¤›flç›lara, burs
komitesi taraf›ndan 3 ayda bir rapor verilir. Bursiyerlerin çal›flmalar›n› mazeretsiz beyan etmeme E
durumunda burslar›n›n kesilmesi söz konusudur. R

M
TOG STAJ

Z
TOG, 17 – 25 yafl aras› gençlere, ilgilendikleri alanlarda deneyim kazanmalar› ifl hayat›na haz›rlanmalar›
için, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kurulufllar›nda staj imkanlar› sunmay› hedeflemektedir. TOG
Staj Komitesi bu program çerçevesinde birlikte çal›fl›lan kurum ve kurulufllarla ortaklafla belirlenen ‹
kriterler dahilinde, Toplum Gönüllüsü gençlere staj olana¤› sa¤lamay› hedefler.
Ç
"Sosyal duyarl›l›k" staj yapmak isteyen gençlerde özellikle aranan kriterler aras›ndad›r Toplum ‹
Gönüllülerinin, gerek kendi sosyal sorumluluk projelerini oluflturmalar›, gerekse di¤er gençler taraf›ndan
oluflturulmufl projelere destek vermeleri ve kat›lmalar› staj olana¤› sa¤layan firmalar aç›s›ndan da
N
önemli bir kriter olarak de¤erlendirilmektedir.(Detayl› bilgi için: www.tog.org.tr)

TOG REHBERL‹K

TOG Rehberli¤in amac›, gönüllü yetiflkinler yani rehberler ile gençler yani rehbiler aras›nda uzunca
süreli yeni dostluklar kurarak, yetiflkinlerin bilgi ve bilgi, birikim ve tecrübelerinden gençlerin yararlanmas›n›
sa¤lamakt›r.

Rehber adaylar›, gençlerle diyaloga aç›k, onlarla sohbetten zevk alan yetiflkinlerdir. Belirli aral›klarla
gençlerin ihtiyaç duyduklar› alanda, TOG ilkeleri do¤rultusunda yol gösterirler. Gençlerin sorunlar›n›
dinleyip katk›da bulunurlar.

Rehbi adaylar› ise, toplumsal sorumluluk kavram›n› benimsemifl, gönüllü çal›flmalara kat›lm›fl ya da
kat›lmay› düflünen; kendisini gelifltirmeye aç›k, TOG ilkelerini kabul eden duyarl› gençlerdir.
(Detayl› bilgi için: www.tog.org.tr)

23
2
0 2003 B‹LANÇOMUZ
0
3 TOPLUM GÖNÜLLÜLER‹ VAKFI
31122003 TAR‹HL‹ B‹LANÇOSU
AKT‹F DÖNEN VARLIKLAR 625.586.503.761
Y 1- HAZIR DE⁄ERLER 386.849.010.133
I KASA 154.389.419
L BANKALAR 386.694.620.714
MENKUL KIYMETLER 220.860.513.660
I KAMU KESTAHSEN VE BONOLARI 220.860.513.660
KISA VADEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR 628.592.000
M VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR 628.592.000
GELECEK AYLARA A‹T
A GEL‹R TAAHAKKUKLARI
11.266.308.000

L GEL‹R TAHAKKUKLARI
1
11.266.308.000

D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR 5.982.079.968
‹fi VE GÖNÜLLÜ AVANSLAR 5.982.079.968
D 2- DURAN VARLIKLAR 59.498.308.385
40.404.340.148
U MADD‹ DURAN VARLIKLAR
DEM‹RBAfiLAR 40.404.340.148
R MADD‹ OLMAYAN
19.093.968.237
U DURAN VARLIKLAR

M KURULUfi VE
ÖRGÜTLENME G‹DERLER‹ 11.251.774.837
U ÖZEL MAL‹YETLER 7.842.193.400
M AKT‹F TOPLAMI 685.084.812.146
PAS‹F
U 1- KISA VADEL‹ BORÇLAR 17.700.132.447
Z T‹CAR‹ BORÇLAR 2.544.171.400
D‹⁄ER BORÇLAR 2.544.171.400
D‹⁄ER KISA VADEL‹ BORÇLAR 15.155.961.047
ÖDENEN VERG‹ VE FONLAR 8.966.697.523
ÖDENEN SOSYAL GÜV KES‹NT‹ 6.189.263.524
2- ÖZKAYNAKLAR 667.384.679.699
ANAVARLIK 368.209.618.500
ANAVARLIK 368.209.618.500
BURS BA⁄Ifi FONLARI 104.043.381.000
fiARTLI BURS BA⁄Ifi FONLARI 70.273.381.000
BURS BA⁄Ifi FONLARI 33.770.000.000
DÖNEM GEL‹R FAZLASI 195.131.680.199
DÖNEM GEL‹R FAZLASI 195.131.680.199

PAS‹F TOPLAMI 685.084.812.146

24
2
2003 GEL‹R-G‹DER TABLOSU 0
0
TOPLUM GÖNÜLLÜLER‹ VAKFI 3
01012003-31122003 TAR‹HL‹
GEL‹R-G‹DER TABLOSU (TL)
Y
GEL‹RLER
I
A- DÖNEM GEL‹RLER‹ 752.664.869.863 L
BA⁄IfiLAR 444.834.707.193
I
fiARTLI BURS BA⁄IfiLARI 70.273.381.000
BURS BA⁄IfiLARI 35.330.000.000
FA‹Z GEL‹RLER‹ 194.119.292.170
M
D‹⁄ER GEL‹RLER 8.107.489.500 A
TOPLAM 752.664.869.863
L
GEL‹RLER

G‹DERLER

B- GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ 89.480.583.786 D


C- AMACA YÖNEL‹K G‹DERLER 357.522.674.925 U
D D‹⁄ER FAL‹YET G‹DERLER‹ 6.486.549.953 R
KAMB‹YO ZARARLARI 5.911.511.955 U
D‹⁄ER G‹DERLER 575.037.998
M
BURS BA⁄Ifi FONLARINA
E- EKLENEN GEL‹RLER
104.043.381.000 U
fiARTLI BURS BA⁄Ifi FONLARI 70.273.381.000
M
BURS BA⁄Ifi FONLARI 33.770.000.000 U
F- DEVREDEN GEL‹R FAZLASI 195.131.680.199 Z
TOPLAM
752.664.869.863
G‹DERLER

25
S
P
O
N
S SPONSOR, BA⁄IfiÇI ve DESTEKÇ‹LER‹M‹ZE
O
R

B Toplum Gönüllüleri Vakf› 2003 y›l› anasponsoru


Garanti Bankas›’na,
A

I
fi Toplum Gönüllüleri Vakf› hesaplar›n› gönüllü olarak denetleyen
Ernst & Young’a,
Ç
I

ve Toplum Gönüllüleri ofisinin temizli¤ini gönüllü yapan


NVG firmas›na,

D
E Toplum Gönüllüleri Vakf› Burs Fonu Destekçileri;
S
Commercial Union Hayat ve Emeklilik A.fi.
T Danyal Hergünsel
E Diversey Kimya San A.fi.
K Gülen-Besim Üstünel
Ç Gürhan Berker
‹ ‹smet Aktekin
Ifl›k ‹nselba¤ Burs Fonu
L Mine-Habib Bahad›r
E Nuri Do¤an Karadeniz
R Osman Oymak
‹ Osman Türkay
Rabia Nevin-Osman Hidayet Betil Burs Fonu
M Sibel-Bahattin Erdem
‹ Tu¤ba Jabban
Z Ümit De¤er Onur ve Arkadafllar›

26
S
2003 y›l› boyunca TOG’a Kurucular›m›z D›fl›nda
P
Nakdi Ba¤›flta Bulunan Ba¤›flç›lar›m›za; O
Abal›o¤lu ‹plik Sanayi
N
Aykut Özoran S
Cin Kapanci
Demir Halk Bank Nederland
O
Diversey Kimya San Afi R
Enka Çal›flanlar›
‹smail Sürücü
Mahfi E¤ilmez B
Nestle G›da Sanayi Turkiye
Nio Yamandi
A
Perfetti van melle ⁄
Saskatchewan Pulse Crop Devel
Sema Yurdum
I
T›rsan Treyler sanAfi fi
YES Dan›flmanl›k Ç
Samsun Gençlik Hizmet Merkezi Destekçileri ; I
Atakum Belediyesi
Betül Yavuz ve
Engin Güngör
Ersan Solmaz
Mahzar Baflo¤lu D
Mustafa Koçak
Nevzat Demirer
E
Samsun Rotary Kulübü S
Toplum Gönüllüleri Vakf› Ayni Ba¤›flç›lar›;
T
E
Ahmet Edna F›rat
Antika Ve Ort Dan›flmanl›k Tic Ltd fiti
K
Ayfle Nilgun Ar›t Ç
Bahar Kalkavan
Bafler Kimya San Ve Tic Afi

Benka L
Denizbank
D›flbank
E
Enka ‹nfl Ve San Afi R
‹brahim Betil
‹smet Aktekin

Kerim Paker M
Mehmet Betil
Murat Özkanca

Nokia Türkiye Z
Office 1 Superstore
Senem Gürün
Shell Türkiye
Teba
Tu¤ba Jabban
Türk Philips Tic Afi

27
S
P May›s 2003 Sivas TOG ATAK Destekçileri;
O
N Befltepeler Köyü Sakinlerine,
Sivas Köy Hizmetleri Müdürlü¤üne,
S Sivas Milli E¤itim Müdürlü¤ü,
O Sivas, Gemerek esnaf›na,

R May›s 2003 Bingöl TOG ATAK Destekçileri;

Basta olmak uzere kurucu ve di¤er ba¤›flc›lar›m›za


B Docteur Renaud Paris Lab Koz San Ve Tic Afi
A Enka Adapazar› Okullar›
Enka ‹stanbul Okullar›
⁄ Metro Grosmarket
I Nestle
Nike Turkey
fi Perfetti G›da San Ve Tic Afi
Ç Robert Koleji
Sertrans Uluslar aras› Nak Ve Tic Ltd fiti
I TEK Koleji
Toprak Sa¤l›k Ürünleri
Türk Henkel Afi
ve
May›s 2003 Band›rma TOG ATAK Destekçileri;

D fieker Piliç
E Koparan Dil Okulu baflta olmak üzere Katk›da bulunan Band›rma esnaf›na

S Do¤ubeyaz›t Sa¤l›k Merkezi Kütüphanesi destekçilerine teflekkür ederiz.


T Ekim 2003 ‹stanbul TOG ATAK Destekçileri;
E
K Bak›rköy Belediyesi E¤itim Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü
Bafler Kimya
Ç Bo¤azköy Belediyesi
‹ Bolluca Çocuk Köyü
Comet Spor
L Gürhan Berker
E Mustafa Sar›gül
Polisan
R ProfDr Sedefhan O¤uz
‹ Shell
fiiflli Belediyesi
M Türkiye Denizcilik ‹flletmeleri Afi
‹ Yeditepe Üniversite Rektörlü¤ü

Z Ekim 2003 Diyarbak›r TOG ATAK Destekçileri;

Dicle Haber Ajans›


Ortado¤u Koleji Ve S›nav Dershanesi
Projeye destek olan Diyarbak›r ve Silvan esnaf›na
Silvan Kaymakaml›¤›
Silvan Mal Müdürlü¤ü
Silvan Milli E¤itim Müdürlü¤ü baflta olmak üzere

28
S
Ekim 2003 Karabük TOG ATAK destekçileri;
P
O
3 Nisan Bilim Araflt›rma Derne¤i
Karabük Belediyesi
N
Karabük Demir-Çelik Lisesi S
Karabük Sanayi ve Ticaret Odas›
Karabük Teknik E¤itim Fakültesi
O
Karabük Üniversite Yapt›rma Ve Yaflatma Derne¤i R
Karabük Valili¤i
Karabük Yerel Esnaf›
Karabüklüler Derne¤i B
Pelenko¤lu Ticaret
Safranbolu Belediyesi
A
Ekim 2003 Samsun TOG ATAK’da destek olan Samsun esnaf›na ⁄
I

Ç
I
Teflekkür Ederiz...
ve

D
E
S
T
E
K
Ç

L
E
R

M

Z

29
D
E Toplum Gönüllüleri Vakf›
N Mütevelli Heyeti’ne:
E 1) Toplum Gönüllüleri Vakf›’n›n (bundan böyle ‘Vak›f’ olarak an›lacakt›r) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle
T haz›rlanan bilançosu ile ayn› tarihte sona eren y›la ait gelir-gider ve fon hareketleri tablolar›n›
L Uluslararas› Denetim Standartlar›’na uygun olarak denetlemifl bulunmaktay›z. Bu mali tablolar
Vak›f yönetiminin sorumlulu¤udur. Bizim sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z denetimin sonucunda bu
E mali tablolar üzerinde bir görüfl beyan etmektir.
M 2) Denetim çal›flmalar›m›z› Uluslararas› Denetim Standartlar›’na uygun olarak yapm›fl bulunuyoruz.
Söz konusu standartlar, denetim çal›flmalar›m›z› mali tablolarda önemli yanl›fll›klar›n bulunup
E bulunmad›¤›na dair makul ölçüde güvence sa¤layacak flekilde planlamam›z› ve gerçeklefltirmemizi
öngörmektedir. Bir denetim çal›flmas› mali tablolarda yer alan tutarlar› ve aç›klamalar› destekleyen
kan›tlar›n örnekleme metodu ile incelenmesini içerir. Bir denetim çal›flmas› ayn› zamanda,
R kullan›lan muhasebe prensiplerinin ve yönetim taraf›ndan yap›lan önemli tahminlerin incelenmesini
A ve mali tablo sunulufl fleklinin bir bütün olarak de¤erlendirilmesini de içerir. Denetim çal›flmalar›m›z›n
görüflümüz için makul bir baz oluflturdu¤u kanaatindeyiz.
P 3) 2 numaral› bilanço dipnotunda belirtildi¤i üzere, Maliye Bakanl›¤› ve Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
O 1994 y›l›nda vak›flarca kullan›lacak bir tek düzen hesap plan›, standart mali tablo flekilleri ve
baz› temel muhasebe kavramlar›n› yay›mlam›flt›r. Ancak, tek düzen hesap plan› ile temel
R muhasebe kavramlar›n› tamamlayacak kati muhasebe standartlar› 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle
U henüz yay›mlanmam›flt›r. An›lan kati muhasebe standartlar›n›n yay›mlanmam›fl olmas› haline
ba¤l› olarak Vak›f, iliflikte sunulan 2003 y›l›na ait mali tablolar›n haz›rlanmas›nda bilanço dipnotu
2’de özetlenen belli bafll› muhasebe ilkelerini kullanm›flt›r.
4) 10 numaral› bilanço dipnotunda aç›kland›¤› üzere, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle menkul k›ymetler
hesab› içerisinde yer alan Eurobond’lar yasal kay›tlarda bilanço tarihindeki piyasa de¤erleriyle
yans›t›lmam›fl olup, iliflikteki bilançoda 49,440 milyon TL tutar›nda eksik de¤erlenmifltir.
5) 5 numaral› gelir-gider tablosu dipnotunda aç›kland›¤› üzere, Vak›f’›n resmi kurulufl tarihi 29 Aral›k
2002 olup, Vak›f, bu tarihten 31 Aral›k 2002 tarihine kadar olan sürede elde etti¤i 19,503 milyon
TL tutar›ndaki vadeli mevduat faiz gelirlerini iliflikteki 2003 y›l›na ait gelir-gider tablosunda faiz
gelirleri içerisinde yans›tm›flt›r.
6) 11 numaral› bilanço dipnotunda aç›kland›¤› üzere Vak›f, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle maddi
duran varl›klara iliflkin amortisman giderini yasal kay›tlar›na almam›fl olup, iliflikteki mali tablolarda
yans›t›lmayan amortisman gideri 8,081 milyon TL tutar›ndad›r.
7) 12 numaral› bilanço dipnotunda aç›kland›¤› üzere Vak›f, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle maddi
olmayan duran varl›klara iliflkin itfa ve tükenme paylar›n› yasal kay›tlar›na almam›fl olup, iliflikteki
mali tablolarda yans›t›lmayan itfa ve tükenme paylar› 3,819 milyon TL tutar›ndad›r.
8) Görüflümüze göre, yukar›da birinci paragrafta söz konusu edilen mali tablolar, yukar›da 4, 5, 6
ve 7’nci paragraflarda aç›klanan hususlar›n etkileri haricinde, Toplum Gönüllüleri Vakf›’n›n 31
Aral›k 2003 tarihi itibariyle mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait faaliyet sonuçlar›n›
ve fon hareketlerini, tüm önemli hususlar aç›s›ndan, bilanço dipnotu 2’de özetlenen muhasebe
ilkelerine uygun olarak lay›k›yla arz etmekte olup, muhasebe kay›tlar› ile mutab›kt›r.
9) ‹lave bir flartl› görüfl beyan etmeksizin afla¤›daki hususlara dikkat çekeriz:
a) ‹liflikteki 1 Ocak – 31 Aral›k 2003 hesap dönemine ait gelir-gider tablosunda gösterildi¤i
üzere, Vak›f 2003 y›l› içerisinde elde edilen gelirlerinden 104,043 milyon TL tutar›ndaki k›sm›n›
Özel Fonlar (flartl› burs fonlar›) ad› alt›nda kar yedeklerine dahil etmifltir.
b) ‹liflikteki mali tablolar, Vak›f’›n 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle mali tablolar›n› haz›rlamam›fl
olmas›na ba¤l› olarak karfl›laflt›rmal› olarak verilememifltir.

10 Mart 2004
‹stanbul, Türkiye

30
Burhaniye Mah. Atilla Sok. No: 16 34676 Beylerbeyi - ‹stanbul
Tel: (0216) 321 89 88 - 321 89 98 • Faks: (0216) 422 64 19
info@tog.org.tr • www.tog.org.tr