SEMINARSKI RAD

PRAVNA KIBERNETIKA –

Marija Raketić 09/0609

njegovog održavanja i razvoja. obrazac i komunikaciju kod celina. armije i individualnih bića“. nego za organizaciju. razvoj komunikacionih modela i proučavanje povratnih sprega i kontrolnih mehanizama prenošenja informacija i upravljanja. Teorijska i praktična istraživanja koja su dovela do nastanka pravne informatike prolazila su kroz različite faze.Tija na Andrić 09/0347 UVOD Pojavu kibernetike kao naučne discipline. preko jurimetrijskog metoda u pavu. Tako. Kibernetika Norberta Vinera. Osnovni principi kibernetike su primenjivi na sve upravljane sisteme od automatskog upravljanja avionom do „države. a potom i pojavu obrazovne kibernetike kao posebne naučne discipline treba posmatrati u sklopu opšteg razvika nauke i naučne misli. proizašla iz potrebe savremenog života. Sam termin "kibernetika" koji se odnosi na veštine upravljanja društvenim i državnim poslovima. Kibernetika je nauka o upravljanju koja je oslonjena na teoriju informacija. po definiciji Norberta Vinera kada je nastala kibernetika kao naučna disciplina u današnjem smislu. postojala su razmišljanja da je pravo komunikacioni proces. prvi put je upotrebljen sredinom osamnaetog veka koji se označava kao era najvećeg uspona industrijske revolucije. Razlikuje se od empirijskih nauka po tome što se ne interesuje za materijalnu formu. . daje potsticaje čoveku kako bi izbegao preteću entropiju .

Jedan od najistaknutijih članova grupe stručnjaka za proučavenje kibernetike. On je 1969.primena kibernetskih masina i modela u pravu.g.odnosa pravnika i mašina. objavio rad "Pravna kibernetika . primeni kibernetike u pravu i kao najzajd povezivanje pravne kibernetike i pravne informatike. simboličke logike. pod nazivom “O mogućnosti primene kibernetskog metoda u pravu”. On postavlja zahtev da kibernetska masina ide dalje od logicko-matematickih formula da prati pravnu misao u njenoj kompleksnoj dijalekticnosti sa pribliznoscu koja je blizu tacnosti. profesora Pravnog fakulteta u Pragu. Kibernetika i pravo Istraživanja i interesovanja u oblasti primene kibernetike u pravu prvi put se javljaju početkom i sredinom šezdesetih godina u Sovjetskom Savezu. Ti radovi su rađeni na temu kibernetike i prava i kebernetike i rešavanja pravnih pitanja. Mario Lozano. Ali glavni centar za proučavanja kibernetike i prava u Sovjetskom Savezu je bio u gradu Novosibirsku. dao je najznačajnije radove u oblasti primene kibernetike u pravu. U Čehoslovačkoj je objavljeno prvo veće delo o primeni kibernetike u pravu Viktora Knapa. U ovom radu on je uoblicio teorijski koncept "pravne kibernetike" i oblicio ga u disciplinu "pravnu . koja je osnovana na Univerzitetu u Moskvi bio je professor i akademik Đangir AliAbasovič Kerimov. koji se smatra ocem pravne informatike. Prvi radovi sovjetskih autora su se objavljivali u časopisu “Sovjetska država i pravo”.

u Sjedinjenim Američkim Državama doneto više od dva miliona sudskih presuda javlja se nemogućnost ručnog pregledanja bila je neophodna upotreba informatike u pravu.informatiku" orjentisanu na aplikaciju informaticke tehnologije u pravu. a po njemu je predstavljao novi metod. kako je vremenom tekao razvoj informatičke tehnologije ponovo su se javile ideje o upotrebi kompijutera u pravnim sistemima. Međutim. a ne novu nauku. Vremenom su se javili problemi jer su troškovi obrade bili ogromni zbog velike obimnosti materijala za memorisanje. jer neka rešenja koja su se pokazala kao uspešna kada su se primenjivala na manje obimnije slučajeve kada se primenjivala na širim osnovama bila su neadekvatna i neekonomična. Danas se ovakav sistem naziva ekspertni sistem. Javili su se i problemi metodološke prirode. a uz pomoc baze podataka i baze znanja odluka donese od strane kompjutera. Ovakav metod traži poznavanje prethodno donetih odluka i presuda. Lozano je bio misljenja da u pravu treba uvesti naucni metod kvantifikacije pravnih fenomena kao i nekim drugim disciplinama (na primer ekonomiji). ne samo da je to moguce. . Imajuci u vidu potrebu primene kibernetike na pojedine pravne situacije on je smatrao da je potrebno "izmeniti neki pravni propis koji nije u skladu sa vremenom. vec je i neophodno". S obzirom da je samo u toku jedne godine. On je koristio termin "djusibernetika" kao termin koji nikad ranije nije koriscen. Jurimetrija Jedna od grana pravne kibernetike je jurimetrija-predvidljivost sudskih odluka.1953. Osnovna ideja jurimetrije je da se na bazi komunikacije sa korisnikom.

Pravno-kibernetska modalistika Pravno-kibernetska modalistika se bavi formalizacijom jednog dela ili čitavog pravnog poredka. Pravno . Ona se deli na: 1. ostajuci u sferi teorijske i filozofske spekulacije. odnosno stvranjem teorijskog modela pravnog sistema. .kibernetsku modalistiku u apstraktnom smislu. U okviru nje posmatra se dinamicko sistemski karakter pravnog poredka sa ciljem stvaranja teorijske konstrukcije.

u okviru koje postoje dve koncepcije u određivanju pravnog sistema. S obzirom da je i u evropskom pravu tokom šezdesetih godina 20.kibernetsku modalistiku sa konkertnim ciljevima gde se proučava stvaranje osnova za primenu informatičke tehnologije u pravu . Prva koncepcija potiče iz Nemačke filozofije i karakteristična je za teoretičare prava. a odnosi se na stvaranje sistema koji ograničavaju specifična područja prava. Pravna informatika Pravna informatika je grana pravne kibernetike čija je osnovna delatnost proučavanje primene informatike u pravu kao i upotrebe kompijuterskih programa kako bi se pronašli svi pravni dokumenti poput zakona. a stvara concept koji objedinjuje pravni sistem u jednu celinu.2. presuda… Pravnu informatiku su u velikoj meri prihvatili evropski pravnici. Ove orijentacije se povezuju sa razvojem pravne doktrine Evrope.elektronski računar kao sredstvo za rukovanje pravom. Pravno . Drugoj koncepciji teže pravnici praktičari. a modeliranje sa konkretnim ciljevima je zastupljena u svim pravnim sistemima. veka došlo do velikog povećanja pravnih informacija bilo je neophodno uvođenje elektronske . rešenja. Modeliranje u apstraktnom smislu se koristi u modernom evropskom pravu.

Posebno obuhvaćen skup ovih deskriptora. kao i metod “punog teksta”.tehnologije. Metod “ključnih reči” Drugi naziv za ovaj metod je “metod deskriptora”. odnosno ključnih reči predstavlja naročitu vrstu registra koji se naziva “tezaurus”. Prilikom obrade pravnih informacija koriste se metod “ključnih reči”. . Ovaj metod podrazumeva da se ispod određenog teksta stave takozvane kjlučne reči koje bi što je preciznije moguće odredile sadržinu samog teksta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful