Regulamentul de Atestare a Cadrelor Didactice

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Proiect

REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate

CHISINAU, 2010

................... 13 Anexa 5 ............................................................................... 7 V................................... 5 IV................................................................................................................... 14 Anexa 6 .............................................. 9 Anexa 3 ...............................Cuprins I............................ 3 II....................................................................................... 9 Anexa 2 ................................................................................................................................................................................ 16 Anexa 8 ............................................................................................................................................................ Dispoziţii finale ..................................................... Anexa 7 .................................................................................................. Metodologia de confirmare a gradelor didactice .. 17 Anexa 10 ........................................ 7 Conferirea gradului didactic şi superior............................................................................................................................................................................. 4 III..... 6 Conferirea gradului didactic II........................................................ 8 Anexe ........................................................... Organizarea procesului de atestare ................. Cadrul de referinţă al atestării personalului didactic din instituţiile de învăţămînt preuniversitar .............................................................................................................................................................................................. 18 ......................................................... 9 Anexa 1 ...................................................................................................................................... Metodologia de conferire a gradelor didactice ....................................................................................................................................................... 8 VI.............................................................................. Dispoziţii generale ........................................................................................... 11 Anexa 4 .................................................

cu actele normative. 56. d) Principiul egalizării şanselor pentru fiecare participant. ordinele. secundar. dispoziţiile şi instrucţiunile emise de Ministerul Educaţiei. pentru realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al acestora. conştiente şi responsabile a cadrelor didactice la acest proces. 53. primar. art. 3. p.06. 86. secundar profesional şi mediu de specialitate. f) Principiul credibilităţii evaluatorilor. atitudinii obiective.04. secundar. indiferent de forma de proprietate şi subordonare. art. prin antrenarea tuturor agenţilor educaţionali interesaţi. stimulării creşterii profesionale. obiectivele generale. 206.2003. e) Principiul validităţii metodelor şi instrumentelor de evaluare aplicate. cadrul de referinţă şi metodologia atestării cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar. complementar. Regulamentul stabileşte scopul. 381 din 13. art. e) Asigurarea protecţiei sociale a cadrelor didactice prin stabilirea concordanţei între calitatea serviciilor educaţionale prestate şi retribuirea muncii acesteia. complementar. 2. 50. avansării în carieră. art. cu Codul Muncii al Republicii Moldova nr. cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. binevoitoare faţă de participanţii la atestare. secundar. special. principiile. . secundar profesional şi mediu de specialitate Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar. alin. b) Principiul participării benevole. c) Creşterea responsabilităţii personale a profesorului pentru reuşita propriei cariere didactice. c) Principiul transparenţei şi colegialităţii. I. Obiectivele atestării: a) Stabilirea gradului de conformitate a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice cu standardele profesionale. secundar profesional şi mediu de specialitate. Scopul atestării cadrelor didactice constă în evaluarea competenţelor şi performanţelor profesionale în vederea conferirii/confirmării gradelor didactice. primar. în continuare – Regulament – este elaborat în conformitate cu Legea Învăţămîntului a Republicii Moldova. 10 şi art. 154-XV din 28. primar.03. Principiile de bază ale atestării personalului didactic preuniversitar: a) Principiul respectării dreptului fiecărui profesor la dezvoltarea profesională şi la avansare în cariera didactică. complementar. 54. corectitudinii. d) Încurajarea cadrelor didactice spre o creştere profesională continuă. special. special. Dispoziţii generale 1. 4.(e). b) Crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. abordarea participativă a procesului.Proiect REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar.

prezentînd actul care certifică absolvirea cursurilor de recalificare. 8. adresată preşedintelui Comisiei de Atestare din unitatea de învăţămînt. fiecare pretendent la grad didactic îşi va planifica traseul propriu de dezvoltare profesională pentru 5 ani. Deţinătorilor de grade didactice li se eliberează certificate de grad didactic şi li se acordă un spor la salariu prevăzut de legislaţia în vigoare (concret: gradul doi – 30 %. 11. b) activează în funcţie de cel puţin 2 ani. 15. În această şedinţă. în continuare – minister). În cazul cînd rezultatele autoevaluării şi evaluării colegiale nu corespund condițiilor stabilite. gradele didactice se mențin pe parcursul întregii perioade de activitate în funcția respectivă și sînt valabile pînă la revenirea în funcția didactică sau managerială deținută anterior. Au dreptul la depunerea cererii pentru atestare cadrele didactice care întrunesc următoarele condiţii: a) au studii superioare în domeniu. Cererea va fi examinată în şedinţa Consiliului Profesoral al instituţiei de învăţămînt. 6. reprezentanţi ai administraţiei publice locale. gradul 1 – 40 % şi gradul superior – 50 %). 9. Cadrele didactice care se reîncadrează în activitate după concediul de îngrijire a copilului sînt atestate conform Regulamentului. cu condiția confirmării ulterioare. Atestarea se realizează o dată la 5 ani. ministerul (gradul întîi şi superior) – în vederea atestării înainte de termen. Pentru a participa la procesul de atestare. Atestarea cadrelor didactice este organizată de către Ministerul Educaţiei. Cadrele didactice care predau discipline ce nu corespund specializării conform actului de studii pot depune cerere în vederea conferirii gradelor didactice după 2 ani de activitate pedagogică. prin conferirea/confirmarea consecutivă a gradului doi. Cadrul de referinţă al atestării personalului didactic 5. administraţia unităţii de învăţămînt are dreptul de a interveni cu un demers la instanţa superioară – direcţia (gradul doi). Pentru cadrele didactice și de conducere din învățămînt alese într-o funcție electivă și funcționarii publici angajați în organele de administrare a învățămîntului. AEE.II. 12. Atestarea pentru obţinerea gradului didactic este iniţiată la cererea cadrului didactic (Anexa 1). d) respectă etica profesională. în scopul obţinerii creditelor profesionale. solicitantul prezintă Raportul despre activitatea profesională (Anexa 2). 10. întîi şi superior. sindicatele de ramură. ţinîndu-se cont de activitatea preconcedială. 13. Gradul didactic obţinut pînă la concediul de îngrijire a copilului este valabil la revenirea din concediu. e) se implică activ în activitatea instituţiei de învăţămînt prin asumarea diverselor roluri. În cazul cînd se constată neajunsuri în activitatea cadrului deținător de grad didactic. Specialiştii cu studii superioare din diverse ramuri ale economiei care prestează activităţi educaţionale în învățămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate pot depune cerere în vederea conferirii gradelor didactice în cazul cînd au absolvit cursuri de formare continuă (modulul Psihopedagogic). cu condiția confirmării ulterioare a acestora. . c) au obţinut numărul necesar de credite profesionale(Anexa 4). 16. 7. 14. direcţiile raionale/municipale de învăţămînt şi tineret.ministerele de resort. cererea este respinsă.

aprobă rezultatele Comisiilor de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt. Comisia de Atestare raională/municipală. din metodişti ai direcţiei generale. În rezultatul examinării materialelor respective. Comisia de Atestare interministerială. cu acordul direcţiilor raionale/municipale sau al ministerului de resort. Comisia de Atestare raională/municipală. Comisia de Atestare raională/municipală ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinului privind conferirea/confirmarea gradului didactic doi. pe discipline de studii/specialități. Deciziile Comisiilor de Atestare raionale/municipale/interministeriale vor fi prezentate Ministerului Educaţiei/AEE pe parcursul lunii martie. din doctori în ştiinţe. formatori naţionali. prezentate de fiecare preşedinte al acesteia. într-o şedinţă specială. într-o şedinţă specială. În rezultatul examinării materialelor respective. prezentate de fiecare preşedinte al acesteia. vor fi prezentate şi Dosarele de Atestare ale candidaților la gradul didactic unu și superior. Comisia de Atestare interministerială (pentru colegii. numit prin ordin de către ME (formatori naţionali. aprobă rezultatele Comisiilor de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt. precum şi rezultatele Comisiei de Atestare raională/municipală. 26. şcoli profesionale. 27. . deţinător al titlului de doctor în ştiinţe. într-o şedinţă specială. 18. cadru didactic cu grad didactic superior din raion/formator local). profesori universitari. În cazul în care unitatea de învăţămînt nu are specialiştii necesari. şefi de catedră/cadre didactice cu grad didactic I şi superior şi un evaluator extern. specialişti în domeniu. În rezultatul examinării materialelor respective. Componenţa nominală a Comisiilor Republicane de Atestare se aprobă prin ordinul Ministerului Educației. precum şi rezultatele Comisiei de Atestare raională/municipală. Comisia de Atestare raională/municipală ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinului privind conferirea/confirmarea gradului didactic doi. numit prin ordin de către DGÎTS (reprezentant al direcţiei de învăţămînt/minister. inspectori. prezentate de fiecare preşedinte al acesteia. şeful centrului metodic. 20. Preşedinte al Comisiei de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt este directorul instituţiei. în baza cărora directorul adjunct pentru instruire şi responsabilul de atestare din raion/municipiu elaborează planurile şi listele de atestare pentru anul următor. 24. din membri ai administraţiei instituţiei de învăţămînt. formatori locali. aceştia pot fi cooptaţi din alte unităţi de învăţămînt. cadre didactice cu grad didactic superior din raion şi un evaluator extern. 19. 22. conferenţiari. prin decizia Consiliului profesoral. Organizarea procesului de atestare 17. Atestarea ca proces începe prin depunerea cererilor de către candidaţi. 21. Preşedinte al Comisiei Republicane de Atestare poate fi : specialist în domeniu. şcoli de arte) este constituită prin ordinul Ministerului de resot. ia decizii care servesc drept propuneri privind conferirea/confirmarea gradelor didactice. Comisia de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt este constituită anual. Totodată. Preşedinte al Comisiei este viceministrul ministerului de resort. de Comisia Republicană de Atestare. 23.III. 25. Comisiile Republicane de Atestare sînt constituite prin ordinul Ministerului Educaţiei. Atestarea cadrelor didactice este realizată de Comisia de Atestare din unitatea de învăţămînt/Comisia de Atestare raională/municipală/interministerială. Listele nominale se expediază la minister pînă la 1 octombrie. specialişti în domeniu). Comisia de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt evaluează activitatea didactică a personalului didactic. aprobă rezultatele Comisiilor de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt. şcoli sportive. de la 20 mai pînă la 15 septembrie.

În procesul de evaluare a cadrelor didactice se vor colecta informaţii necesare pentru stabilirea competenţei profesionale şi raportarea acestora la cerinţele standardelor profesionale. 31. Consiliul Republican de Atestare are următoarele atribuţii: a) aprobă instrumentele şi metodologia de atestare a cadrelor didactice. b) propune componenţa nominală a Comisiilor Republicane de Atestare pe disciplinele şcolare şi de profil. 38. în şedinţe speciale. 33. Ministerului Educaţiei/AEE un Raport al calităţii cadrului didactic evaluat. b) evaluează testul de inteligenţă profesională (oral). În baza evaluării. Candidatul care a obţinut decizia finală a comisiei „nu se conferă gradul didactic doi/întîi/superior” va confirma gradul deţinut şi va putea pretinde la următorul grad peste un an. 36. superior. Activitatea consiliului și comisiilor este validă dacă sînt prezenţi nu mai puţin de două treimi din membrii lor. prin ordinul respectiv. acest candidat este retrogradat. 154-XV din 28. Organul suprem cu drept de decizie în problemele atestării cadrelor didactice este Consiliul Republican de Atestare. de Comisiile Republicane de Atestare cu aprobarea/ respingerea deciziilor acestora.86 şi 206. Metodologia de conferire a gradelor didactice 37. 32. d) ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinului Ministerului Educației privind conferirea şi confirmarea gradelor didactice. În cazul în care unul dintre membri nu poate participa la lucrările comisiei. f) constituie grupuri de experţi în scopul soluţionării unor probleme specifice. c) evaluează Portofoliul de Atestare Comisia va prezenta. situaţiile de retrogradare a gradelor didactice. 29. c) studiază Portofoliile de Atestare şi Rapoartele în baza evaluării pe teren referitoare la atestarea cadrelor didactice prezentate de Comisiile de Atestare raionale/municipale/interministeriale. el este înlocuit cu altul.28. membrii tuturor comisiilor vor fi sancţionaţi conform Codului Muncii al Republicii Moldova nr. b) Se confirmă gradul didactic doi/întîi/superior/Nu se confirmă gradul didactic doi. În cazul încălcării prevederilor prezentului Regulament.03. Ministerul Educaţiei aprobă conferirea/confirmarea gradelor didactice în baza deciziei Consiliului Republican de Atestare. IV. Remunerarea membrilor comisiilor republicane de atestare se face în conformitate cu legislația în vigoare. e) examinează. de suspendare a atestării sau alte litigii survenite în procesul atestării.2003. în cel puţin zece zile. 34. Dovezile de competenţă vor fi analizate şi judecate de evaluatori pe baza următoarelor principii: . 30. Consiliul Republican de Atestare are competenţa să atribuie cadrelor didactice următoarele calificative: a) Se conferă gradul didactic doi/întîi/superior/Nu se conferă gradul didactic doi/întîi/superior. art. 35. În cazul în care candidatul a obţinut decizia finală „nu se confirmă gradul didactic doi/întîi/superior”. constituit prin ordinul Ministerului Educației. întîi. Comisiile de Atestare Republicane au următoarele atribuţii: a) evaluează cadrul didactic care aspiră la gradul didactic unu și superior în baza unui test de competență profesională (scris).

7). Fiecare membru al Comisiei de Atestare va asista minimum la cîte 1 oră din fiecare tip de activitate enumerate mai sus. Evaluarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea conferirii gradului didactic II se va realiza în patru etape: I. semnată de către preşedintele şi membrii Comisiei de Atestare. c) seminare metodologice (la nivel de instituţie. Evaluarea de către colegii de la catedră. Evaluarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea conferirii gradului didactic unu şi superior se va realiza în 4 etape: I. de raion). III. Evaluarea de către Comisia de Atestare din instituţia de învăţămînt. II. f) discurs analitic pe marginea unei lecţii/activităţi educative desfăşurate de un coleg. d) Transferabilitate – dovezile demonstrează capacitatea candidatului de a aplica cunoştinţe şi deprinderi într-o gamă variată de contexte. solicitantul de grad didactic va realiza următoarele tipuri de activităţi: g) lecţii. mese rotunde etc. Conferirea gradului didactic II 36. Pe parcursul a cinci ani. f) Suficienţă – dovezile sînt suficiente pentru a demonstra competenţele în toată complexitatea lor. evaluatorul va completa Fişa-sinteză de evaluare a cadrului didactic (Anexa 8). III. i) seminare metodologice (la nivel de instituţie. Rezultatele finale acumulate se înregistrează în Fişa de atestare (Anexa 9).a) Validitate – dovezile de competenţă se referă în mod clar şi direct la activităţi. IV. h) activităţi educative. Asistenţe la ore 2 ore şi la o activitate extraşcolară şi completează Fişa-sinteză (anexa nr. b) Autenticitate – dovezile sînt produse nemijlocit de către candidat. Evaluarea de către Comisia de Atestare din instituţia de învăţămînt. e) alte activităţi (proiecte. rezultate şi cunoştinţele descrise în unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea.7). profesionalism. Evaluarea de către colegii de la catedră Asistenţe la 3 ore şi la o activitate extraşcolară şi completează Fişa-sinteză (anexa nr. imparţialitate şi confidenţialitate. c) Calitate – cunoştinţele şi deprinderile demonstrate de candidat sînt la nivelul calitativ prevăzut în unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea. La fiecare activitate trebuie să asiste cel puţin unul din membrii comisiei. Activitatea evaluatorilor se va baza pe corectitudine. la nivel de raion). Conferirea gradului didactic unu şi superior 37. d) şedinţe cu părinţii. Evaluarea în cadrul Consiliului Profesoral a Portofoliului (susținere publică) Decizia Comisiei de Atestare la nivel de instituţie de învăţămînt poate fi „se propune pentru conferirea gradului didactic”/„nu se propune pentru conferirea gradului didactic”. …). . b) activităţi educative. Autoevaluarea (Anexa 6) II. 35. Autoevaluare (Anexa 6). Pe parcursul întregului an școlar solicitantul la grad didactic va realiza următoarele tipuri de activităţi: a) lecţii. e) Actualitate – dovezile produse de candidat sînt recente şi reflectă capacitatea actuală a acestuia de a realiza activităţile descrise în unitatea de competenţă evaluată.

Confirmarea gradului didactic doi se efectuează în temeiul: a) Portofoliului de atestare( susţinere publică) b) Rezultatelor evaluării pe teren. Decizia ComisieiRepublicane de Atestare va fi „se propune pentru conferirea gradului didactic”/„nu se propune pentru conferirea gradului didactic”. k) alte activităţi (proiecte. 46. Prezentul Regulament nu poate fi modificat decît de Ministerul Educației. Litigiile apărute în rezultatul atestării sînt soluţionate de organele ierarhic superioare. 40. vor planifica suma estimativă de finanţare a formării/atestării cadrelor didactice în regim anticipativ. şcolile profesionale şi şcolile de meserii vor planifica anual suma estimativă de finanţare a formării/atestării cadrelor didactice în regim anticipativ. Confirmarea gradelor didactice se efectuează după expirarea termenului de 5 ani de la conferirea/confirmarea gradului. semnată de către preşedintele şi membrii Comisiei de Atestare.j) şedinţe cu părinţii. Gradele didactice conferite în alte ţări vor fi recunoscute numai în cazul în care acestea vor fi confirmate în baza cerințelor prezentului regulament. 44. 47. Fiecare membru al Comisiei de Atestare va asista minimum la cîte unul din fiecare tip de activitate enumerate mai sus. IV. 45. Confirmarea gradului didactic superior se efectuează în temeiul: a) Portofoliului de atestare b) Rezultatelor evaluării pe teren c) Prezentării în şedinţa Comisiei Republicane de Atestare a Raportului despre dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale (Anexa 9). Comisia va evalua şi Portofoliul de Atestare a solicitantului. Gradul didactic confirmat îşi menţine valabilitatea. m) elaborare de manuale.… La fiecare activitate trebuie să asiste cel puţin unul din membrii comisiei. redactare. V. de comun acord cu administraţia publică locală. Cadrele didactice din instituțiile de învățămînt privat. Colegiile. Dispoziţii finale 42. . Evaluarea în cadrul Comisiei Republicane de Atestare Solicitantul de gradul didactic unu şi superior va susţine în faţa Comisiei Republicane de Atestare două probe: un test de competență profesională (scris) şi un test de inteligenţă profesională (oral). Direcţiile raionale/municipale de învăţămînt. …). Metodologia de confirmare a gradelor didactice 39. 48. scriere de articole. 41. Ministerul Educaţiei/AEE va monitoriza modul de punere în aplicare a prezentului Regulament. va completa Fişa de evaluare a cadrului didactic (Anexa 8). l) discurs analitic pe marginea unei lecţii/activităţi educative desfăşurate de un coleg. mese rotunde etc. 43. Confirmarea gradului didactic unu se efectuează în temeiul: a) Portofoliului de atestare b) Rezultatelor evaluării pe teren c) Prezentării în şedinţa Comisiei Republicane de Atestare a Raportului despre dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale (Anexa 10). cele care activează în instituţiile de învăţămînt de subordine republicană beneficiază de dreptul de a fi atestate în conformitate cu prezentul Regulament. 38. recenzii etc. Rezultatele evaluării vor fi înregistrate în Fişa de atestare (Anexa 9).

la disciplina _______________. prenume. «___» ___________ 20_________ Preşedintelui Comisiei de Atestare Semnătura_____________ ________________________ ________________________ __________________________ .Anexe Anexa 1 CERERE Subsemnat(ul)/(a). instituţia de învăţămînt). ________________(nume. rog să fiu atestat (ă) în anul __________ pentru conferirea/confirmarea gradului didactic ____________ . în instituţia dată_________________. Date generale: Studii (denumirea instituţiei absolvite. specializarea şi calificarea obţinută) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______________________________ Stagiul de activitate pedagogică (la specialitate) ____ ani. stagiu general ________ ani.

în instituţia dată_________________. stagiu general ________ ani. ______________. rezultatele şi performanţele mele profesionale Semnătura : ___________________ Data: ________________ . certific faptul că informaţia de mai sus descrie cu adevăr experienţa.şi extracurriculare Parteneriate (proiecte realizate) Activităţi interdisciplinare Rezultatele elevilor Certificare: Subsemnat(a)/(ul). III. specializarea şi calificarea obţinută) ____________________________________________________________________ Stagiul de activitate pedagogică (la specialitate) ____ ani. Date generale: Nume. Dezvoltarea profesională: Modalităţi de formare continuă şi modul de implementare a rezultatelor în proiectarea si desfăşurarea demersului didactic.Anexa 2 Aprobat: la______________ Director adjunct pentru instruire _____________ Raport despre performanţele profesionale (competenţa sau creşterea profesională) I. II. a activităţii instituţiei de învăţămînt. Implicarea în activitatea instituţiei de învăţămînt: Activităţi intra. prenume ____________________ Studii (denumirea instituţiei absolvite.

prenumele) _____________________________________________ Activităţi realizate (instituţia de învăţămînt) Data desfăşurării. simpozioane. locul Total număr de credite acumulat Semnătura responsabil ului Desfăşurarea orelor publice cu folosirea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în care se reflectă implementarea unor inovaţii. aprobate de către comisiile/consiliile metodice şi difuzate prin intermediul portalului educaţional Susţinerea tezei de master. conferinţe. manifestări Publicaţii: articol într-o culegere ştiinţifico. an. integrative Desfăşurarea a două activităţi extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi socială Participarea la diverse concursuri. de raion. mese rotunde Realizarea seminarelor metodologice (la nivel de instituţie.( Şi cei de la sate?) Desfăşurarea activităţilor planificate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale – curriculare şi extracurriculare. republică) Participarea în calitate de formator/ executor/ coordonator în cadrul unui proiect educaţional Elaborarea şi editarea unui manual/ghid metodologic Elaborarea şi editarea suporturilor didactice Elaborarea de materiale didactice în formă electronică.__. instituţia/ nr.metodică/ ştiinţificodidactic într-o revistă de specialitate Acţiuni de parteneriat profesional cu /în ONG-uri Participare cu comunicări la manifestări/ seminare de profil. de doctor Cursuri de formare profesională continuă - - - .Anexa 3 Agenda dezvoltării profesionale a cadrului didactic ____________________________________________ (numele.

Total general acumulat Semnătura directorului adjunct pentru instruire din instituţia de învăţămînt ________________ Anexa 4 Harta creditară pentru completarea Agendei dezvoltării profesionale a cadrului didactic care aspiră la conferirea/confirmarea gradului didactic II. articole ștințifico-metodice. ni mai puțin de 3. conferinţe de specialitate/seminare. superior Activităţi realizate Număr de credite (la nivel de unitate şcolară) Desfăşurarea orelor publice cu folosirea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale Desfăşurarea activităţilor extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi socială Participare cu comunicări la Consiliul metodic. traininguri de formare continuă: naţionale internaţionale Participare în calitate de formator/executor/coordonator în cadrul unui proiect educaţional Desfăşurarea activităţilor planificate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale – curriculare şi extracurriculare. I. integrative Susţinerea tezei de: master.8 10 20 10 4 30 40 20 6 20 30 2 3 3 3 5 4 40 50 40 10 Cursuri. în reviste sau ziare de specialitate naționale). Participare la concursul „Pedagogul Anului”. mese rotunde. 6 4 4 8 6 8 10 10 10 30 10 20 locul III – 4 locul II – 6 locul I . simpozioane Participare la elaborarea de manuale. elaborarea de materiale didactice: (ghiduri metodice. la sesiuni de formare. doctor Activitate de mentor Activități comunitare .

100 70 Necesar de acumulat pentru conferirea gradului 60 80 Minim necesar de acumulat pentru confirmarea gradului 50 60 Anexa 5 Portofoliul de Atestare a cadrului didactic 1. Dovezi de participare la activităţile profesionale desfăşurate la nivel de unitate şcolară/raion/municipiu/nivel naţional/nivel internaţional 7. Produse ale dezvoltării continue 8. Certificate de obţinere a gradului didactic 4. Raport de activitate 6.II I super. Actul/acte de studii 3. Curriculum vitae 2. Fişa de Atestare 5. Raportul despre dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale .

Competenţa de specialitate 6.şi interdisciplinare 9. 7. 4. 6. 4.şi interdisciplinare şi aplicarea lor în contexte reale Operaţionalizarea corectă a obiectivelor pentru o secvenţă de învăţare. 3. . Integrarea rezultatelor investigaţionale în practica pedagogică 10. Formularea unor concluzii corecte pe marginea unor cercetări în domeniul specialităţii şi exprimarea unor puncte de vedere personale 1. în funcţie de personalitatea acestora Selectarea strategiilor de instruire adecvate Proiectarea situaţiilor didactice de învăţare pentru conţinuturile predate în funcţie de reprezentările elevilor şi competenţele acestora Aplicarea metodelor interactive. individuale şi ale grupului de apartenenţă şi valorificarea acestora în predare/organizarea procesului de predare – învăţare – evaluare. Competenţa psihopedagogică 3. Abordarea educativă diferenţiată a elevilor. Selectarea şi ierarhizarea logică a conţinuturilor esenţiale pentru realizarea obiectivelor 3 2 1 0 8. 2. 5. 5. Proiectarea şi realizarea dezvoltărilor curriculare intra. 7. dezvoltarea conţinutului disciplinei/disciplinelor de învăţămînt predate Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate Cunoaşterea apariţiilor editoriale de specialitate de ultima oră Realizarea legăturilor intra.Anexa 6 FIŞA DE AUTOEVALUARE A CADRULUI DIDACTIC ___________________________________ SOLICITANT AL GRADULUI DIDACTIC ___________ DOMENII DE COMPETENŢĂ 1. Cunoaşterea particularităţilor de vîrstă. Raportarea lor la obiectivele de referinţă şi la cele generale. de formare a gîndirii critice şi a deprinderilor practice ale elevilor Pregătirea elevilor pentru autoinstruire şi autoeducaţie Manifestarea conduitei psihopedagogice creative în interpretarea fenomenelor şi proceselor educaţionale. în soluţionarea dificultăţilor de transpunere în 2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Cunoaşterea şi valorificarea conţinuturilor disciplinei/disciplinelor predate în perspectivă curriculară şi didactică a acestora Actualizarea.

Cunoaşterea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în procesul de predare – învăţare şi al managementului educaţional 2. de a lua decizii în funcţie de situaţie 4. 10.8. tabele. 2. Pentru fiecare indicator sînt utilizate următoarele calificative cu punctajul respectiv: nesatisfăcător – 0 puncte. Identificarea şi evaluarea surselor informaţionale disponibile pentru elevi Competenţa tehnică şi tehnologică 3. Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în informarea şi cooperarea cu părinţii şi cu comunitatea 1. Capacitatea de autoevaluare şi de integrare a feed-backului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale 6. Evaluarea relaţiilor interpersonale din perspectiva normelor sociale 1. stimulative. foarte bine – 3 puncte.) Practicarea strategiilor de comunicare eficientă Alegerea şi aplicarea celor mai pertinente strategii şi forme de evaluare Elaborarea instrumentelor valide de evaluare Interpretarea rezultatelor evaluării şi luarea deciziilor cerute de rezultatele obţinute 13. 5. imagini etc. satisfăcător – 1 punct. 4. bine – 2 puncte. 8. Promovarea unui management eficient al clasei de elevi 15. Analiza critică constructivă a experienţelor personale în vederea ameliorării activităţii 5. Sugerarea unor măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor acumulate 14. 9. motivaţionale Promovarea unui sistem de valori în concordanţă cu idealul educaţional Promovarea continuă şi permanentă a valorilor naţionale şi general-umane Promovarea educaţiei pentru o cetăţenie democratică Crearea în grupul de elevi a unui climat psihologic favorabil caracterizat prin: încredere. Elaborarea sugestiilor de eficientizare a activităţii instituţiei şcolare şi a activităţii personale 2. 3. toleranţă Oferirea de şanse egale pentru integrarea şcolară şi socială a tuturor elevilor Aplicarea teoriilor psihopedagogice şi metodologice în rezolvarea situaţiilor educaţionale specifice întîlnite în grupul de elevi-problemă Implicarea în activităţile extracurriculare şi extraşcolare Realizarea unor proiecte în colaborare cu părinţii. Identificarea modurilor de soluţionare a conflictelor în organizaţie 3. 9. fişe. 12. comunitatea locală Capacitatea de a diagnostica aşteptările şi interesele familiei 1. Competenţa psihosocială 7. îndruma şi motiva. practica şcolară a teoriilor şi modelelor de referinţă prin disciplina predată Utilizarea adecvată a resurselor educaţionale (manual. acceptare. Planificarea şi realizarea proceselor de predare – învăţare în conformitate cu posibilităţile oferite de tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale 4. Manifestarea gîndirii pozitive (identificarea potenţialului propriu. Deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale Competenţa managerială şi de management al carierei Numărul total de puncte _____________ Semnătura ____________ Notă: Evaluarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de către Comisia de Atestare din instituţie se va realiza în conformitate cu indicatorii de performanţă stabiliţi mai sus. . conştientizarea calităţii lui) 12. Evaluarea critică a propriilor prestaţii didactice 11. organiza şi coordona. 11. Capacitatea de a orienta. 6. Manifestarea unei conduite psihopedagogice creative. 10.

funcţia/gradul didactic) Semnătura ____________________ E3 . funcţia/gradul didactic) Semnătura ____________________ E2 . prenumele. prenumele. prenumele.(numele.(numele. funcţia/gradul didactic) Semnătura ____________________ .(numele.Anexa 7 FIŞA-SINTEZĂ DE EVALUARE la nivel de catedră AL CADRULUI DIDACTIC ___________________________________ SOLICITANT A GRADULUI DIDACTIC ___________ Disciplina de predare____________________________ Perioada evaluării: __________________ Domeniul de competenţă evaluat Punctajul acordat de evaluatori E Competenţa de specialitate Competenţa psihopedagogică Competenţa psihosocială Competenţa tehnică şi tehnologică Competenţa managerială şi de management al carierei Total: P1 P2 P3 1 Punctaj pe domenii E 2 E 3 Media punctelor acordate = P1 + P2 + P3 + 3 Decizia: ______________________________________________________________ Notă: E1 .

prenumele. prenumele. funcţia/ gradul didactic) Semnătura ____________________ E2 .Data completării: __________________ Anexa 8 ______________________________________ (denumirea instituţiei de învăţămînt) COMISIA INSTITUŢIONALĂ/RAIONALĂ/MUNICIPALĂ DE ATESTARE FIŞA-SINTEZĂ DE EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC ___________________________________ SOLICITANT A GRADULUI DIDACTIC ___________ Disciplina de predare____________________________ Perioada evaluării: __________________ Domeniul de competenţă evaluat Punctajul acordat de evaluatori E Competenţa de specialitate Competenţa psihopedagogică Competenţa psihosocială Competenţa tehnică şi tehnologică Competenţa managerială şi de management al clasei Total: P1 P2 P3 1 Punctaj pe domenii E 2 E 3 Media punctelor acordate = P1 + P2 + P3 3 Decizia: ______________________________________________________________ Notă: E1 . prenumele.(numele.(numele. funcţia/ gradul didactic) Semnătura ____________________ .(numele. funcţia/ gradul didactic) Semnătura ____________________ E3 .

crt. Înregistrarea rezultatelor evaluării Rezultatele evaluării la nivel de catedră Rezultatul susţinerii Raportului despre activitatea profesională în cadrul Consiliului Profesoral Rezultatele evaluării de către Comisia de Atestare la nivel de instituţie (gr.Data completării: __________________ Anexa 9 FIŞA DE ATESTARE Numele. 2. gradului didactic deţinut. gradul superior Creditele acumulate Număr de puncte /Calificativ/ se recomandă/nu se recomandă 3. gradul ) Funcţia. anul conferirii__________________________________ Unitatea de învăţămînt________________________________________________________ (denumirea. II) La nivel republican. gr. I La nivel republican. (se indică numărul de credite acumulat) Concluziile şi recomandările comisiei: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________ Preşedintele comisiei __________________ Membrii comisiei __________________ _________________ _________________ . localitatea. 1. 4. prenumele cadrului didactic atestat _______________________________ __________________________________________________________________ (conferirea/confirmarea. raionul) Nr.

implicare în activitatea instituţiei de învăţămînt. 3. Rezultatele elevilor . Argumente în favoarea solicitantului gradului didactic: preocupări pentru dezvoltarea profesională. Direcţii de perspectivă. Date generale 2. 5. Îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale 4.__________________ ___________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Data____________________ Anexa 10 Raport pentru confirmarea gradului didactic doi. contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţămînt. unu şi superior Structura 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful