You are on page 1of 7

சசசசசச சசசசச

சாந்தி அம்மா ொராம்ப நல்லவங்க, அவங்க விட்டுக்கரு ராகவன் சாரும்


ொராம்ப நல்லவரு...சாந்தி அம்மாவுக்கு சாருன்ன உயிரு, சாருக்கும்
அப்படித்தான்...

ஆனா கல்யாணம் ஆகி ஐஞ்சு வருஷம் ஆகியும் குழந்ைத பாக்கியம்


இல்ைல, அவங்களும் ோபாகாத டாக்டர் இல்ைல பாக்காத ைவத்தியம்
இல்ைல ஆனா சாருக்குத்தான் ஏோதா குைறன்னு டாக்டர் எல்லாம்
ொசால்லிட்டாங்க, ஏோதா விந்து எண்ணிக்ைக குைறவாக உள்ளதாம், சார்
இன்ைனக்கும் ஏோதோதா மருந்து சாப்பிடறார், இன்ன வைரக்கும்
பலனில்ைல...

நான்் முத்துசாமி, முத்துன்னு க்ூப்பிடுவாங்க கிட்ட தட்ட


வளர்ந்தது ப்ூர சாந்தியம்மா வீட்டுலதான் பரம்பைர
ோவைலக்கரங்கனு ொசால்லுவாங்கோள அந்த வழி...சாந்தி அம்மாைவ
சின்ன வயசிலிருந்து பாக்கிோறன்...நல்ல அறிவு, நல்ல படிப்பு, நல்ல
அழகு..ஆனா கடவுள் ஏன் தான் இந்த குைறைய வச்சாோரா...

நான் ஆஞ்சோநய பக்தன்...தீவிர பக்தன்...அதனால் தான் முப்பத்தி


ஐஞ்சு வயசாகியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல...தினமும் அவங்களுக்காக
கடவுைள ோவண்டிக்கிோறன்... ஒரு நாள் கண்டிப்பா நல்லது நடக்கும்...
இப்ப எல்லாம் அம்மாவும் சாரும் ொவளிய ோபாய்ட்டு வந்தாங்கன்னா
அம்மா முகம்் சின்னதா ஆயிடுது காரணம் யாராச்சும் அவங்க குைறைய
குத்தி காட்டி மைறமுகமாக ோபசறாங்க...ஊைர ொபாறுத்தவைர
அம்மாக்குத்தான் ஏோதா குைறன்னு நம்புது...அம்மா அப்படித்தான்
ொசால்ல ொசால்லியிருக்காங்க...கடவுோள இதற்கு ஒரு தீர்வு ொகாடு...
சசசசசசசசச சசசசசசசசசச,

பக்கத்து வீட்டு வான்டுக கிரிொகட் விைளயாடி எதாவது ஒன்ைன


ஒைடக்குங்க...ஆன அம்மா ஒண்ணுோம ொசால்ல மாட்டாங்க... கிரிொகட்
பந்து "மடார்!!" என நிைலக்கண்ணாடியில் பட்டு கண்ணாடி சுக்கு
ந்ூறானது...கண்ணாடி விைல சில லட்சம்னு அம்மா ொசால்ல
ோகட்டிருக்ோகன்...

"அட! எடு ொகாம்ைப" என நான் அந்த வாண்டுகைள துரத்தி


ஓடிோனன்...ைகயில் சிக்கினான் ஒரு சின்ன ைபயன் மட்ைடயுடன்...

"நீதாோன பந்து அடிச்ச..." என மிரட்டிோனன்...

"அமாம் அங்கிள்..." என பயத்துடன் ஒப்புக்ொகாண்டான்....என்


பின்னாலிருந்து ஒரு ைக "பளார்" என அந்த ைபயைன அடித்தது...அது
சாந்தி அம்மா தான்...ொகாஞ்சம் ோகாபத்தில் இருந்தார்கள்...ஆனால்
அவர்கள் யாைரயும் அப்படி அடித்து நான் பார்த்ததில்ைல...பின்ன
என்ன சும்மாவா லட்சம் மதிப்புள்ள ொபாருளாச்ோச...

அட என்ன இது ...அந்த ைபயன் சுருண்டு விழுந்தான்...

"தம்பி..தம்பி...எழுந்துருப்பா.."சாந்தியம்மாவும் நானும் அந்த ைபயைன


எழுப்ப முயற்சித்ோதாம்....

"முத்து ோபாய் தண்ணி ொகாண்டு வா.."சாந்தியம்மா... என்ைன


பணித்தார்...
நான் ொகாண்டு வந்ோதன்...அதற்குள் அந்த சிறுவனின் தாய்
ஓடிவந்தாள்...

"என்ன ஆச்சு என் ொசல்லத்துக்கு..." பதறினாள்...

"ஒண்ணுமில்்ல....ஒரு அடி அடிச்ோசன்..."என்று சாந்தியம்மா ொசால்லி


முடிப்பதற்குள்,அவர்கைள ஒரு நாையப்பார்பது ோபால் பார்த்து..."த்ூ.."
ொவன துப்பி..

" நீ எல்லாம் ஒரு ொபாம்பைளயா...ொகாழந்ைதய இப்படியா


அடிக்கிறது...முன்ன பின்ன ொபத்திருந்தா தாோன அருைம ொதரியும்" என
அம்மாவின் புண்ணில் ோவல் பாய்ச்சினால்...

"என்ன பாவம் பண்ணிோயா...நீ புண்ைடய ொதாறந்தும்..கடவுள் கண்ண


ொதாறக்கல....

உனக்கு இந்த ொஜன்மம் இல்ல எந்த ொஜன்மத்திலும் ொகாழந்ைத


ோபாறக்காது" என சபித்தால்...

"இந்தா பாரும்மா..ொராம்ப ோபசாோத.. வார்த்ைத முக்கியம்...ொகாஞ்சம் ொபாறு"


என்று...சிறுவனின் முகத்தில் தண்ணீர் ொதளித்ோதன்...

நல்ல ோவைல ைபயன் முழித்து ொகாண்டான்...


அந்த ொபண்மணி திட்டுவைத நிறுத்துவதாக இல்ைல...ொதாடர்ந்தாள்
இன்னும் அசிங்கமான வார்த்ைதகளால்...

என் சாந்தி அம்மா ோதம்பி அழ ஆரம்பித்தால்....நான் அந்த ொபண்ைண


முடிந்தவைர கடுைமயாக ோபசி அவள் ோபச்ைச நிறுத்திோனன்...

அந்த ைபயைன க்ூட்டிட்டு அவள் ொசன்று விட்டால்...சாந்தி


அம்மாைவ க்ூட்டிட்டு நானும் வீட்டுக்குள் வந்ோதன்...

அந்த ொபண் ொசான்ன வார்த்ைதகள் என்னாோலோய தாங்க


முடியல...சாந்தியம்மா எப்படி தாங்குவாோரா...

அழுது ொகாண்ோட இருந்தார்கள்...கண்கள் வறண்டது...மனதும் தான்...


சார் வந்தவுடன் அவள் அைத ொசால்லி ொசால்லி மீண்டும்
அழுதால்்...சாரும் சற்று கண்கலங்கினார்...

சசசசசசச...

விடுமுைற என்பதால் சார் ப்ொரண்ட் வீட்டுக்கு விைளயாட


ோபாயிட்டார்...இரண்டு ம்ூன்று மணிோநரம் கழித்து தான் வருவார்...
சாந்தி அம்மா ஒரு ோயாசைனயாகோவ இருந்தார்கள்...எனக்கு அவர்கள்
நடவடிக்ைகயில் சிறு சந்ோதகம் வந்ததால் ொகாஞ்்சம் க்ூர்ந்து
கவனிக்க ஆரம்பித்ோதன்...

அவர்கள் ொபட் ர்ூமுக்கு ோபாய் கதைவ தழிட்டார்கள்...பத்து நிமிடம்


கழித்து...
"ம்..ம்...க்கா..க்கா.." என ம்ூச்சு முட்டும் சத்தம் ோகட்டது...பதறி ஓடி
சாவி த்ூவாரம் வழியாக பார்த்ோதன்.... சாந்தி அம்மா த்ூக்கில் ொதாங்கி
உருக்கு ோபாராடி ொகாண்டிருந்தார்கள்....

" அம்மா என்ன ொசய்துடீங்க...." என அலறிோனன்....கதைவ "டமார்..டமார்"


என தட்டிோனன்...ோவறு வழிஇல்ைல...

" ொஜய் ஆஞ்சோநயா" என ொசால்லி கதைவ ஒரு உைத விட்ோடன்.. கதவு

"படீர்" என திறந்தது...அஞ்சோநயைர நிைனத்து வளர்த்த கட்டு மஸ்தான


உடம்பு அப்ோபாது உதவியது...அப்படிோய லாவகமாக அம்மாைவ
த்ூக்கிோனன்...கயிற்ைற கழுத்திலிருந்து எடுத்ோதன்...கட்டிலில்
படுக்க ோபாட்ோடன்...அவர்கள் ம்ூச்சு திணறல் நின்றது...

"என்னம்மா இப்படி பண்ணிடீங்க என்ோறன்..."..

"ஓ...."என அழ ஆரம்பித்தார்கள்...

"அழதீங்கம்மா..கண்ட கண்ட நாயிங்க ோபச்சுக்கு அசரலாமா.." என


ஆறுதல் ொசான்ோனன்...

"இனி நான் வாழ்ந்து என்ன பயன்...சாோவன் சீக்கிரம்


சாோவன்...இன்ைனக்கு நீ காபாத்திட்ட என்ைனக்குன் உன்னால
காப்பாத்த முடியாது" என்றார்கள் அழுது ொகாண்ோட...எனக்கு த்ூக்கி
வாரி ோபாட்டது...

" அம்மா இந்த தற்ொகாைல எண்ணத்ைத ைக விடுங்க....குழந்ைத


இல்லாதது ஒரு குைறயா...அொதல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல..." சமாதானம்
ொசான்ோனன்...

தண்ணீர் ொகாண்டு வந்து ொகாடுத்து குடிக்க


ொசான்ோனன்...குடித்தார்கள்...
அைரமணி ோநரம் உருண்ோடாடியது...எனக்கு ோயாசைன ோமல்
ோயாசைன...என்ன ொசய்ய?ம்ம்...முடிவு எடுத்து விட்ோடன்... ஒரு
குடும்பதுக்கு நல்லது நடக்க எதுவும் ொசய்யலாம்....ோவகமாக சாந்தி
அம்மா ொபட் ர்ூமிற்குள் நுைழந்ோதன், கதைவ
தாழிட்ோடன்...சாந்தியம்மா கண்கைள ம்ூடி படுத்து
ொகாண்டிருந்தார்கள்...

ோவகமாக அவர்கள் ைககைள அவர்கள் த்ூக்கு ோபாட பயன்படுத்திய


கயிற்றால் கட்டிோனன்...

"ஏய் ..என்ன ொசய்யற முத்து..."அலறினார்கள்...

"மன்னிசிருங்கம்மா..." என மன்னிப்பு ோகட்ோடன்...வாைய துணியால்


அைடத்ோதன்...திமிரினார்கள்...துடித்தார்கள்...ஆனால் என் பலத்ைத
அவர்களால் மீற முடியவில்ைல...

அவர்கள் மாராப்ைப அவிழ்த்ோதன்...என்ன அழகான காய்கள்....ைககளால்


கசக்கிோனன்...ொமத்..ொமத்ொதன்று இருந்தது...என் ஆஞ்சோநய விரதம்
இன்றுடன் முடிவைடய ோபாவைத உணர்ந்ோதன்....

ஜாக்ொகட்ைட அவசரமாக கழட்டிோனன்...சாந்தியம்மாவின் துள்ளோலாடு


அவை்களும் துள்ளியது...ைககளால் கசக்கிோனன்...அதன் உண்ைமயான
ொமன்ைம என்ைன ொவறி பிடிக்க ொசய்தது...வாயில் ைவத்து சப்பிோனன்...

துடித்து ொகாண்டிருப்பது சாந்தியம்மா என்பைத மறந்ோதன்....காம ோபாைத


ஏறியது தைல உச்சிக்கு...ொவறியனாோனன்...சப்பிோனன்
காய்கைள..ொவறித்தனாமாக...

புடைவைய முழுவதுமாக உரித்து எடுத்ோதன்....பாவாைடைய


அவிழ்த்ோதன்....அவள் வயிறு பளிங்கு ோபால் மின்னியது...ொதாப்புள் என்
காமத்ைத கிளறியது....சடார் என ொதாப்புளில் வாய்
ைவத்ோதன்...கடித்ோதன்...முன் அனுபவம் இல்லாத நான் என்ன
ொசய்கின்ோறன் என்போத எனக்கு புரிய வில்ைல...

ொதாப்்புள் சப்பிக்ொகாண்ோடஇருந்ோதன்....ச்ூடு
அதிகமானது...சாந்தியம்மாவின் ஜட்டிைய கழட்டிோனன்...ஆ என்ன ஒரு
சுத்தம்...பணக்கார ொபாண்ணு புண்ைடன்ன புண்ைடதான்...சுத்தமாக
மழித்த புண்ைட....
ொவறி ஏறியது புண்ைடயில் வாைய ைவத்ோதன்....சாந்தியம்மாவின்
திணறல் அதிகமானது...நான் விடுோவனா...முடிவு எடுத்தால்
எடுத்ததுதான்...
சப்பிோனன்...நாக்கால் நக்கிோனன்....ொவறித்தனமாக என் நாக்ைக உள்ோள
விட்டு விட்டு எடுத்ோதன்...

" சாபக்..சாபக்.." என சத்தம் வருமளவுக்கு சப்பிக்ொகாண்டிருந்ோதன்....

என் ஒரு ைக இடது காையயும்...ஒரு ைக


குண்டிையயும்...ொவறித்தனம்ாக பிைசந்து ொகாண்டிருந்தது....நான்
பிைசந்த இடொமல்லாம் சிகப்பு தழும்புகள்....வாய் ைவத்த இடொமல்லாம்
எச்சில்...கிட்ட தட்ட குளித்து ோபால் ஆகிவிட்டார்கள்...

நான் சட்ைட இல்லாமல் மட்டும் இைத ொசய்து ொகாண்டிருந்ோதன்


இப்ோபாது உைட ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்ோதன்..என் அடக்கி ைவத்த
ஆண்ைம பல வருஷங்களுக்கப்புறம் வீரமாக நிமிர்ந்திருந்தான்....

அவர்கைள ொகாைல ொசய்வது மாதிரி என் ோதால் கத்தியால்


புண்ைடக்குள் ொசாருகிோனன்... ஆ...என்ன சுகம்....

"ம்....ஆ.."...."ம்...ஆ"....விட்டு விட்டு...எடுத்ோதன்....சுகத்தில் உளர


ஆரம்பித்ோதன், உண்ைமயாக.......
"தற்ொகாைல ோவணாம்மா.....ஆ...ஆ...ஹா...ஹா..ம்ம்ம்...."
"தற்ொகாைல ோவணாம்மா.....ஆ...ஆ...ஹா...ஹா..ம்ம்ம்...." சுகத்ோதாடு

உண்ைமயான வார்த்ைதகைள ொகாட்டிோனன்...முதலில் முரண்டு


பிடித்தவர்கள் பின்னர் என்ன நிைனத்தார்கோளா...முரண்டு பிடிப்பைத
நிறுத்தினார்கள்....

நான் ப்ார்த்து வளர்ந்த ொபண்ைண ஓக்கிோறன்..என மறந்து ோபாய்


ஓத்து ொகாண்டிருந்ோதன்...

இது தான் காம சுகமா...இத்தைன வருடங்களாக தவறவிட்ட சுகம்..என்


கால்களுக்கு நடுவில்....

"ம்ம்....ஓ..."
"ம்ம்....ஆ..." என் முனகல் அதிகமானது....கிட்ட தட்ட அைரமணி

ோநரமானது....உடலின் இரத்தொமல்லாம் என் குஞ்சிக்குள் பாய்ந்தது


ோபால் பீய்ச்சி ொவளிோய வந்தான் என் விந்து வீரன்....சாந்தி அம்மாவின்
புண்ைடைய நிரப்பிோனன்...அப்படிோய அவள் வயிற்றில் படுத்ோதன்
குஞ்சு புண்ைடயிோல இருந்தது...நான்கு ஐந்து நிமிடம் கழித்து
ொவளிோய எடுத்ோதன்...பிணம் ோபால படுத்திருந்த சந்தியம்மாைவ
பார்த்ததும்...சுருக்
என மனசு குத்தியது....
மன்னிசிடுங்கம்மா...உங்கள பாத்து ஒரு ொதரு நாய் மலடின்னு ொசான்னைத
மனசு ோகட்கலம்மா...நீங்க மலடியில்லன்னு ஊருக்கு ொசால்ல இந்த
ைபயித்தியக்கற முடிவு எத்துட்ோடன்மா.." என அழுது
புலம்பிோனன்...அவள் ைககைள அவிழ்த்து விட்ோடன்...வாயிலிருந்து
துணிைய எடுத்ோதன்...பிரம்ைம பிடித்தவைர ோபால கட்டிலில்
உட்கார்ந்தாள் என் சாந்தியம்மா....அவர் ைககைள பிடித்து என்
கன்னத்தில் அடித்து ொகாண்ோடன்...

தைரைய பார்த்ோத ோயாசைனயாக உட்கார்ந்திருந்தாள் என்


சாந்தியம்மா...காண ோநரத்தில் முடிவு எடுத்ோதன்்...தற்ொகாைல
ோவண்டாம் என்று ொசான்ன நாோன தற்ொகாைல ொசய்ய முடிவு ொசய்ோதன்...

அம்மணமாக சைமயல் அைறக்கு ஓடிோனன்...மண்ொணண்ைணைய உடல்


முழுதும் ொதளித்ோதன்...தீப்ொபட்டிைய ோதடிோனன்...

புடைவைய மட்டும் சுற்றிக்ொகாண்டு ஓடி வந்தால் என் சாந்தியம்மா...

"முத்து நிறுத்து...என்ன இது...ொகாஞ்சம் ொபாறு..நீ தப்பு எதுவும்


ொசய்யல "என்றாள்..... நான் குழப்பத்துடன் அவைள பார்த்ோதன்...
என்ைன அப்படிோய பாத் ர்ூமுக்கு க்ூட்டி ோபாய் குளிக்க
ைவத்தால்...பிறகு நிதானமாக ோபசினால்....

"முத்து இது நம்ம இரண்டு ோபருக்கு மட்டும் தான் ொதரிஞ்ச


விஷயம்..நான் முடிவு எடுத்துட்ோடன்...என் வயிற்றில் உன் குழந்ைதைய
வளர்க்க...ஆனால் ஊைர ொபாறுத்தவைர அது ராகவனுக்கும் எனக்கும்
பிறந்த குழந்ைத சரியா?" என்றார்..
நான் குழப்பமாக தைலயாட்டிோனன்...

சசசசச சசசச...

சாந்தியம்மாள் ராகவன் சாரிடம் ோபசியது என்காதில் விழுந்தது..

"என்னங்க இது சக்தி வாய்ந்த ோலகியமாம் என் ப்ொரண்ட்


ொகாடுத்தாள்...இைத நீங்க சாப்பிட்ட கண்டிப்பா குழந்ைத பிறக்குமாம்..."
ஐந்து நிமிடம் கழித்து விளக்கு அைணந்தது...

"ஆ..ஊ...ம்ம்......"சத்தம் ோகட்டது...ராகவன் சார் என் சாந்தி அம்மாைவ


ஓத்து ொகாண்டிருந்தார்....

சசசசசசசசசச சசசச...
"என்னங்க அந்த ோலகியம் சாப்பிட்டா மாைல, ைநட் ொரண்டு தடைவ
பண்ணனுமாம்...மத்தியானம் சீக்கிரம் வந்துடுங்க...நானும் இன்னும்
ஒரு வாரத்துக்கு ஆபீஸ் லீவ் ோபாட்டிருக்ோகன்..."என்றாள்
கண்சிமிட்டோளாடு...

"டர்....." என்ற சத்தத்துடன் ராகவன் சார் கார் கிளம்பியது...

" முத்து சீக்கிரம் வா..." என்றாள் என் சாந்தியம்மா...ோபாய்


பார்த்தால்..கட்டிலில் அம்மணமாக சாந்தியம்மா படுத்திருந்தார்...

"வா..வந்து பண்ணு" என்றாள்..."அது..வந்து..." என தயங்கிோனன்..."நீ


பாக்காத ஒடம்பா இது...ோநத்து மட்டும் ோபாட்டு தாக்கிோன.." என்றார்
குறும்பான பார்ைவோயாடு...

பாய்ந்ோதன்...படுத்ோதன்...பய்ச்சிோனன்...பீய்ச்சிோனன்...

மாைல, இரவு...ராகவன் சாோராடு சல்லாபித்தால்...காைல மட்டும்

என்ோனாடு...ஒரு மாதம் கழித்து நிறுத்திக்ொகாண்டாள்...

சசசசசச சசசசசச சசசசச சசசசசசச...

"Congratulation Ragavan!! நீங்க அப்பா அக ோபாறீங்க..its medical miracle"


என்றார் டாக்டர்..ஆமாம் என் சாந்தியம்மா கர்பமாக இருந்தாள்....

வீட்டுக்கு வந்து தனியாக என் தைலைய ோகாதி " ோதங்க்ஸ் முத்து..."


என்றாள் கனிவாக...

சசசசசச சசச சசசசச சசசசசசச...

சாந்தியம்மவுக்கு குழந்ைத பிறந்தது... ொபண்குழந்ைத...எல்ோலாரும்


ொசான்னார்கள்...

"குழந்ைத அப்படிோய சாந்தி ஜாைட" என்று...ொபரு ம்ூச்சுடன்


வீட்டுக்கு ொசன்ோறன் சைமயல் ொசய்ய