PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) TAHUN 1 PENDAHULUAN

y y y y y y y

National Key Result Areas (NKRA¶s) KPM menyasarkan : Menjelang 2012, semua murid berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi (kecuali yang berkeperluan khas) selepas 3 tahun persekolahan Di bawah pengawasan dan pengurusan Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan Diselaraskan oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum Usaha penambahbaikan kepada program sedia ada di sekolah rendah (KIA2M & PROTIM). Merupakan usaha bersepadu menangani masalah penguasaan kemahiran asas literasi dan numerasi untuk murid normal Tahun 1, 2 dan 3. Dinamakan Program Literasi dan Numerasi (Program LINUS) Tahap 1.

RASIONAL Pelbagai program telah dijalankan tetapi masih terdapat murid yang menghadapi masalah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. KIA2M (2006) memfokuskan kepada Tahun 1 sahaja. Tahun 2 dan 3 dibawah kendalian guru pemulihan PROTIM memfokuskan pada Tahap 2 yang dirasakan terlalu lewat dalam usaha memulihkan kemahiran literasi dan numerasi Pendekatan bersepadu perlu dilaksanakan bagi mengatasi masalah literasi dan numerasi seawal Tahun 1. Kumpulan gagal menguasai masalah ini berisiko keciciran dan menghadapi kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. DEFINISI KONSEP Definisi Numerasi ³kebolehan melakukan operasi asas matematik serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian´ NUMERASI TAHUN 1 Membaca, menulis, membilang dan Nombor Bulat menyusun nombor hingga 50 Menyatakan fakta asas tambah dan tolak Operasi Asas TAHUN 2 TAHUN 3 Membaca, menulis, Membaca, menulis, membilang dan membilang dan menyusun menyusun nombor nombor hingga 100 hingga 1000 Menyatakan Menyatakan fakta asas tambah dan fakta asas tambah dan tolak. Darab (2, 5 dan 10) tolak. Darab (3,4,6,7, 8 dan bahagi (2, 5 dan 10) dan 9) dan bahagi (3,4,6,7, 8 dan 9)

menullis dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk (menggunakan kata hubung µdan¶) dalam perenggan DEFINISI KONSEP NUMERASI TAHUN 1 Mengenal mata wang Malaysia hingga RM10 Menyatakan bahagian dalam sehari TAHUN 2 Mengenal mata wang Malaysia hingga RM100 Menyatakan waktu dalam jam pada muka jam analog TAHUN 3 Mengenal mata wang Malaysia hingga RM1000 Menyatakan waktu dalam jam dan minit pada muka jam analog Aplikasi Mengukur dan menyatakan ukur panjang objek dalam unit relatif Mengukur dan menyatakan Mengukur dan ukur panjang objek dalam menyatakan ukur unit yang betul panjang objek dalam unit yang betul (cm sahaja) MATLAMAT ³Memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi menjelang 2012 kecuali murid berkeperluan khas´ .DEFINISI KONSEP Definisi Literasi ³kebolehan membaca. menullis dan memahami menulis ayat tunggal Membaca. ayat tunggal dan ayat majmuk mudah (dengan menggunakan kata hubung µdan¶) serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian´ LITERASI TAHAP 1 Menguasai dan memahami minimum 1000 patah perkataan mudah Membaca dan Membaca. menulis dan memahami perkataan. menullis dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk (menggunakan kata hubung µdan¶) Membaca.

dengan menggunakan kata hubung µdan¶ OBJEKTIF PROGRAM PENCAPAIAN NUMERASI Pada akhir Program Pencapaian Numerasi murid akan dapat : i. tolak. menulis membilang dan menyusun nombor hingga 1000. mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup. iv. iii.dan iii. KUMPULAN SASAR Murid Tahap 1 yang berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas yang mengikuti pendidikan di Sekolah Kebangsaan.OBJEKTIF PROGRAM PENCAPAIAN LITERASI Pada akhir Program Pencapaian Literasi murid akan dapat : i. darab dan bahagi. membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah. menyatakan fakta asas tambah. mengaplikasikan pengetahuan operasi asas aritmetik dalam wang. ii. ii. membaca dan menulis perkataan daripada suku kata tertutup. lima lima dan sepuluh sepuluh dalam lingkungan 1000 bermula dari sebarang nombor. membilang dua dua. Sekolah Jenis Bantuan Kerajaan (Cina dan Tamil) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Jadual Waktu Dilaksanakan dalam waktu Bahasa Malaysia dan Matematik mengikut peruntukan waktu sedia ada . menyatakan waktu dan menguku r dalam sentimeter. membaca. Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina dan Tamil) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan STRATEGI PELAKSANAAN Status Wajib dilaksanakan di semua Sekolah Kebangsaan.

Murid yang masih belum menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi ini akan diasingkan daripada murid arus perdana dan diajar secara intensif oleh guru-guru yang telah dipilih Ujian LINUS Saringan 2 diadakan dalam bulan Julai manakala Ujian LINUS Saringan 3 akan diadakan pada bulan Oktober Guru Terdiri dari guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik serta dibantu oleh Guru Pemulihan Guru pemulihan khas perlu ditambah mengikut nisbah murid.Boleh menggunakan budi bicara pentadbir menjalankan program ini mengikut kesesuaian waktu dan kemudahan sekolah tanpa menjejaskan keberkesanan dan pencapaian matlamat program ini. pegawai JPN dan pegawai PPD GB dan GPK1 perlu menyelia kelas literasi dan numerasi ini Sistem pelaporan bagi memantau rekod pencapaian murid akan dibangunkan . Penentuan Murid Murid Tahap 1 yang dikenalpasti sebagai murid yang tiada masalah pembelajaran akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk dinilai tahap penguasaannya Setelah menduduki Ujian LINUS murid akan dikategorikan kepada empat kelompok utama : Mendapat markah 10 hingga 60 kategori belum menguasai kemahiran asas membaca Mendapat markah 10 hingga 60 kategori belum menguasai kemahiran asas menulis Mendapat markah 10 hingga 60 kategori belum menguasai kemahiran asas mengira Mendapat markah 0 hingga 9 kategori murid bermasalah (perlu pengesahan Kementerian Kesihatan) Murid mendapat markah 0-9 dan tidak menjalani pemeriksaan doktor boleh dimasukkan dalam program ini tetapi tidak dimasukkan dalam kiraan data. Kemudahan Pihak sekolah memberi guru pendamping bagi memudahkan bimbingan individu Komputer dan LCD perlu dimanfaatkan untuk kegunaan dalam P&P Penyeliaan dan Pemantauan Penyeliaan dan pencerapan akan dilaksanakan di beberapa sekolah terpilih melibatkan pegawai Bahagian KPM. Nisbah guru-murid mestilah kecil supaya tumpuan dapat diberikan kepada sasaran (murid) Guru yang sedia ada (Bahasa Malaysia dan Matematik) yang akan melaksanakan program ini perlu diberikan latihan yang khusus dalam teknik pemulihan dan bimbingan bagi menangani masalah ini.

Pelaporan dibuat setiap 3 bulan KANDUNGAN PROGRAM Menggunakan kurikulum KBSR sebagai asas dalam menentukan skop kandungan P&P bagi murid yang mengikuti program ini Skop Modul Literasi Bermula dengan pengenalan abjad. darab dan bahagi di samping mengaplikasikannyadalam pengiraan wang sehingga RM100 Bahan dan Instrumen LINUS Menggunakan modul P&P asas literasi dan numerasi yang bersesuaian dengan tahap kebolehan murid Guru digalakkan menggunakan kreativiti sendiri dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dan berkesan Instrumen penilaian akan dibina dan diguna pakai untuk pentaksiran formatif dan sumatif PELAPORAN Pengumpulan data ujian akan dijalankan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dan laporan pemantauan disediakan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti PENUTUP Program ini merupakan usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi pada peringkat awal persekolahan. Komitmen semua pihak diharapkan agar matlamat program ini akan tercapai sesuai dengan sasaran NKRA¶s . suku kata sehinggalah ayat majmuk yang mudah Skop Modul Numerasi Merangkumi aspek nombor dari sifar hingga 1000. tolak. yang melibatkan operasi tambah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful