You are on page 1of 84

LEVEL

www level ra • Games Harowar e S Luesty!e • Mal2003PREVIEW

Enter the Matrix

De la film la joc - 0 pilula rosle

REVIEW

Rainbow Six 3:

Raven Shield

Tom Clancy da lectii de tactica

Master of Orion 3

Al-ul nostru, stapanul nostru

115.000 lei

DEMOS MISTMARI • RID SHARK. STAR WRAITH 3 • STARSCAPI PATCH DElTA FORCE BlACK HAWK DOWN. nAVEN SHiElD 11 IMAGINllNnR THE MAlHIX. HOMlWORlD 2 FllME THE MATRIX RELDADID. CHASER. STAR WARS KNIGHTS OF THE OlD REPUBLIC

Bai, ne facem ochelari~ti?

Subserrmatul poal1.1lentile (borcane, benoec!e. aragaaun etc). Nu-i 0 fericire, dar te ob.soutesn. Darti-e mult rna; usor sa accept; ca esti ochelarist dind vezi incotroseindreaptalucrurile.Dac:inualiobserval,inaceslnum:irinauguram un nou concurs, lacaresepoateca~ligaoperechedeochelarj 3D (in flccare lun.1,sper:1mnoi).$isavedelibucuriemareinredacliedesezguduia Hidrome<:anica pan~ la Roman S.A. cand a venit nenea de la Crarova ~i

ne-aadusochelarii3D.EvidenLne-amrepezitcaremaicarcs.3vedem cu cese mananca.Jnitial, nu aurners Ievidcot). Dar, verba americanului, "when nOlhin!: works, check the manual". xsa (i'lcur:im ~i noi ~i in cateva minute eu Imi srrcpseere retina eu Apache Air Assault Mai urzfu, locke a dar n~vnl~ in Morrowind ~i In Anarchy Online. Adevarul e d totul e MUlT mal 3D cu ochelarf ~$li" (dac~

te line s~-li stresezi nervul optic cu eel mull 60 Hz per ochtson. Revel~lia ~ surverut eu warrtor Kings: Battles. Ali avut vrecdata senzatia ca va uitati la un joe ca tnn.un acvario! Nici eu, pan~ mt-cm pus treidef pe nas. Adev~rul este d, obositor sau nu, merita s~ vez! ase ceva. 'rose meniurile din joe -plutesc" peste decor. Se spune chiar ca In Age 01 Mythology pasarile Phoenixzboar~inafaraecranului.Oricumai lua-o,

ochelarii 3D sunt 0 chesne tare}i pard, parca nu-li mai vine s.1 te jaci door pe monitor. Exista povesti cum ca s-arlucrachiaracumlamoni!oare/lelevizoarespecial concepute peruru a eflsa imagini 3Dvizibilechiar~i f~rii achelari.

Asadar, maniacii3D-ului$iai unuidulceag Neye_candy·lrebuiem~carodatasavadacum stau luounle cu ochclarf a~lia. re cam ometesc. tncepe sa Ii se zbat~ pleoapa. re dar ochil, dar m~carcinciminuleailaceteuita.

ca pet-ul gel dc suc dln cosut de gunoi de 15ng~ Koniee. ine~ un pic ~i ne dam tOli prinholospaliu($ic5ndtegande$tica am plecatde Ia l-Kcurislalte Speclrum-uridinastea).lmaginali-va unWarcraltlXineareteplimbipe campulde batatie si nu numaica un ore mare cat casa se repede la tinesiiivczit;jj$ultoporuluila dol centirretrl de fal~, dar n mai ~i percept aroma raoceda din guriliisisimlicumsezguduie

plImiintulc5ndcaica.Eh?

Sizine facem toti ochelari$ti?

fTlEii2C03 3

Star Wars .Jecli Knight: .Jecli Academy

ProducMor Raven S"itware Di.lribuitor Activision Ille. Oata lanslirii loamna 2003 On_line www.luC.lIart •. com/products/icdiaudemy

ToaGllumeaeslefamiliarizaliicuseria StarWars)ed; Knight. Ei btre, din toarrma nevombururadeunnoujocalseriei, numi' Star Wars ledi Knight ledi Academy. EI nu va purtatiliulde}edi Knighl III, ceoarece nu va mai ur.mrivia)il ~i aventurile lui Kyle Kataru.ci va prezenta 0 poveste cutotvl nou~.Judllorul va intra in pielea unuisiudenrtanarplin de abnega!ie ~i poM de mun<;~. Va inv.'i!a cumsa~~sc.jpepocecail1O.J~a for1eial:lturidemaestrulentitreluke Skywalker, IUpiand impreun~ cu acesta jmpomca r~ului. luclltorul va putea s;l i~i creezepropriulpersonaj,alocarx!u.jlnce ielvadorielpunCleledcfiniloriiale G1racterului.Vamaipu\eaal~erasa direias.l-iaparjinli.~intelepecarele vapurta,sexvlpecareilvaascunde}i stiluldelupt:labordat.Vapule<lalege modul clasic de lupta cu 0 singura sable, vapuleain<erca~coolrolezedouasabii

* 2. Comnund&<:onquer: Generals Ml.AgeofMythoiogy

~~: ;1: ~~7S Splinlff Cell

.:::::i6. Umeal2

;:7. IGI2: Coven Strike ~6.praelorians

9. Freelancer

10. Ameri<;anCon U('5t

Cold War

Pmdudtor Mindwatt Studios Inc. Distribuitor Mind", a , e Studios Inc. Data tanH,i, N/A O .... lin .. coldwilr.mindw~restudios.com

V-illidorilvreodalas:liljung~iin pielea lui Razor Kane, un ziariSl independent, fOSI agent CIA (deci loarte <I> independentJ,careseiJiOOg.1nasulinafacerileKGB-uluilaapogeuIRhOOiuluiRcce? Guar dad nu v-ali dorit asia, Midware Studios Qsl vol oblige prin CoklWar, un ilctioncumn-ammaiviizutdemult,de

la ... Splinter CeilIncoace.Bire.Cold war se vrea mai reconventional. dcr fiind fapllli d ve putea s~ cornblni TNT eu un ceasd~ept~torl>enlruafilceobdmbi)~. deexemplu.Grafica.duil~Cull)sevedc din pole, este binlscr realfzera (pe baza engine-uluiN-Djinni),dar\oatcjocurile din ultima vreme au grafica binisor reanaata, csa c~ ecesiocrc nu mai e flll cnr.cto necesitate. occa verr intra pc siteuloficialaljocului,veliaveOlsurprizadea vedea c~ b~ielii sunt foarte btne lnforrnati despre lot ce are leg~tur~ cu Razboiul Reoe.comcntsrn stcrlzele poltnce ate acelorvremi.Sepall.'cltooteaCCSle infOllTl<lliivorfiintroduseinjocpentrua-i conferi substanl~ 5i grecnne. Producetorif

""";8003 7

Battlefield '1942: Secret Weapons of WWlI

P,mjudilot Oigital Illusions Canada Di.tribuilor EA GAMES Da'" lansarii loamna 200) o...li,,~ www.blIt1Ielleld1942.ea.com

rnajoritate Ilind prototipurt dezvohate deamericani~inemljlntimpulcelui de-al Dollea Razbcl Mondial), rididind la46 numarulvehiculelordisponibile tojoc.Jucatodi vor da tn folosin)a aceslenoiarmein locaiucu nurre rezonante.Astfelnevomplimbaprin Peenemuende, vern vizha escunzatoarealul Hitler,supranumita~iCuibul deVvhurL)oculvaolerivariatie$idin punctdevE.'derealgameplay-uluiprin muhiwdineaarealurHOfsiavremiice

~ A3aDram~louln44

'., \"~l~~

8\\ ... ~

ne va ajuta sau nu. Ne vornlupra tntr-o noapte de veratn Pragasauvomtremura defriglntimpuliemilordinNOl"llegia Multedintrearmeleintrodu5einacest

cultura nocsm -~i asa destul de bogata in domeniul arrnamentulul - 5e va mai imbog~li un pic. Pe lang~ toate aceste noivehicule~iarmamente,Battlefield 1942: Secret Weapons ofWWl1 va veni cv ahe unttftisi un nee mod de multiplayer. Astfel vom puree comrola st scldatl altnrpelcr speclale engleze, BritishCommando,saupeceiaitrupelor specials germane, German Elite. rorce trebute s~ facem este s~ asteptam parla in rcernna.

s;lficpuseinuz.Deciexpcrien!apccare acestjocne-<Jvaoferivafiunafoarte interesanta, deoarece majorilalea armelor sunt necunoscute noua si astfel

RAILROAD TYCOON :3

TakeTlliOdaf1un!alVUlCrlO,llt,'lcoIlIlIlUarcla5.Cnd RaIlroad Tyroon R,ulraad Tycoon 3 penlN PC va fi dtsinbUltdeGJthclmgstprodusdl'SlUdloul PopTopSoft ware locu! va fllansat mroamna lui 2003 De J(cJsrJ dar" engme-ulgralt(,11IUCululvilfI3D Actiuoeajoculuiva mcepempenoadadl'JurJc,'ltlortcrJlcSlvJrontmua pan" m ztlelc nOJS!rC axandu se pc m~rtll' ~omf'~nu de transport feroviare din prczcnt

Desert Crisis -r, 5

scrie despre ce 11 ap~ru! - cu ocazia asta Mike va rna; avea un moliv In plus si! 1m; rup~ picioarele-. nu pot S<1 tree cu vederea lansarea acesnsl mod de Half-Life. oeset crtsrs 1.SesleunJllOdce beneficiaz.1deopovestefOill1ebine pusiilapunctCindvaprinviitorulapropiatlumeasevaaflaintr-ocrizlirazboiniG1 de proportil. Este nevoie ca clneva sli fac.} cece. Asa a lualfiinlJ UP-KO (United Peace-KeepingOrganization),o unitate speclala oe a grupet in jurul s3u peceimaimarioamenide~liinl;'iai momentului. Ace:;ti ~liinlarj au creal ceea

ce ei numeau~arrnea!epacii~,cucare, denecrezut,pacea~rein5laurat.Dupa dilivaanidepace,UP-KOnuiSimai prea gasea rostul, asa ca a Inceput ~ ~i-I faca de una singurli. Aceasta organizalie, fiind una de raspanoire globala, a ceuzat, intr-unfinal,prin acuuoue sale terori;te ~i de submlnare a autcritatilor statale, un conflict universal lntre doua

tabere,Niciunadintreaces\e\aberenu estemaibreaz~.Difcrenlaintreeleeste caunacuprindeAmeriC<l,iarcealait:t Europa ~i Asia. Acum, din nou trebcia 5.l apara creve care 5.l pun~ capa conflictului.Si hop apare Scourge oi the Desert sau'Scorpion's Sting",cum era cunoscutaorganizapaintreprieteni Acumtotcetrebuiesiifaciesle;~alegi de parted cui sa fii ~i sii crezi pana la moane tn Iaptulcatu aidreptare

lrnagtntlc pe care vile oferim nu sun! ;pcctaculoase,deoarecemod-ul este facut de niste enruaasu care nu s-au ocupat ~i de promovarea jocului prin eye-candy-uriCall of Duty

ProdudtorlnfinilyWard

Wing Commander Prophecy - GSA

Activision ne spune catrebule sa ne ~Ieptlimlaunnoujoccu~idespre conniClcleimponantealesecolului trecut.Call of Duty se pare ca va Ii de

fapt 0 sene intreagtl de jocuri care vor eborda flecare in pane un anumil conflict armetcare a zguduit ordinea rnondlalf.fucarorf vor putea prfvisi experimenla aceste evenirrerae sordide prinprismafiecareinaliuniimplicatein conflict, ftecare cu roluri ~i indatoriri diferite. Seria Call o{Duty va cuprinrle atat jocuri peouu console, cal ~i penlru PC.

Primuljocalsefieivaaveacasubiect eel de-al Doilea Razbci Mondial Si vafi facutspccialpentruPC.Ceicaresevor ocupadeace5tprimjocsuntbtliCliiSi fel.eledelalnfinityWard,ollrmiinou ;nfiinlal~cecuprinde22deOilmcni "vinOVJti"deafipilnicipatlainlocmirea?i Iansaraa multi-premiatului Medal of t-klnor:AlliedAssaul\.Celpu!inprin prismaacestllillicruseparee.ljoculv~ merita jueal?; il voi asrepra eu nerabdare.

in acest prim joc, jucatoril vor intra in roluldiierilelorlipuridesoldaJidin pJeiadadenaJiuniprezentcineO<lHict. D;nnefericire,separedsevaputeajuea doar ce partea altatilor. Vei lcpta alaturt demu~iahi50lda!idinplulon, deta~rnentsauregirnent,lotuldepinzand deamploarea luptei la care participi. vet lua parte Ia misiuni ce sabotsjIa atacuri infa~asupraunorpoziliiinL'lrile,la b;'lt~lii legendare truretencort ~i ehiar la urmariri ale oflciahlor germani care ineearc~s<'Ijug.ldepec.lmpulde lup!<'i.

~ -~~ ._--

............ co iii w....,.. .. co '& ....... co ~-~~ ::> - .. co

EA 9' MTV PUN DE D AFACERE

Elertrouic Arts a semnat un can vlzlonat de 110 mihoanc de

tractcicpubhellall'flesaseluJlfCU Iciespe<tJt()"dnEuropal De

MTV fl' n care EA i~ a~lgur;'l ascmene 1 brand til EA G unes va fi

prcmovarca produselor sale In prUmO\il\ Sf lil p' trccerllc (mmm

ermswnea AI The MOVIes ~f In hmpul pJrty'l MTV de la fesllvalul de la

MTV MOVie Awards 2003 (carl' va Cannes din accst an prccum ~f pe

avealor la Los Angelcs siva f diverse ,ltc1t1de\lnUIC rk MTV

10 "",,2003

t:lozadin

> ~~;SC~r:~I~~~ila~~~;:;:~i~t~P~rut

pan~ acumt Nu, Sebastian, nu esre O.R.6.Mih~ilii,leil'\~eli,nuesle WJrcraftll1 (1!1). Bogd~nel,nuenici Haegemon!a. V~ spun eu, dragf mel: adeY~rJlul, unicul ,i, parc-se. repetabilvl Horneworld este cel mai spatial R'I'i de valoare i,loriel! aparut pf",~ acum. Exist~, ponte, obrecuf, dar acestea trebule calcate fara milll in prctoare, arse pc rug ca erezf si trase pe rcata. Dup~ cum spuneam, chlar st inecatinsangeledetractorilor, Homeworld ramane ceea ce a fost dintotdeauna:un joc de exceptle.

Sinuspun"jocdeexceplie"fllrll sa-mi acopae spatele cu gramada de premii castigate de Homeworld (produs de Relic Emartatnment sidistribvit de SierraNivendi Universaljpelrnre care eel mai lroponanrestaevideot.eceta de Game oi the Year 1999.

lnsa care a fcsttotcstsecretul

succesuluiacestui RTS3D1 Dcar exista atatea ahejocurt cu 0 tem~ cat de cal similar.'i ... Ce i-a Iacut pe cel care au vazut prima dat!! Hcmeworld s!!-~i adunecugrij~maxilareledepejos1Si, mJimuh,vafioarcHomcworld2 capablt sa trezeesca in juc~tori acetecsr sl<'lri euforice care in Hcmewcrld erau la ordinea zilei? S-a Iabulat foartc mult pe margtnea lui Homewcrld 2,s-au tinut dezbareri Si conferintc, problema a

16 mao2DQ:3

Arnintiri despre vneer-

Sau protetiidespre trecct oncorn ai fua-o, povestea din t-lomewcrld pare anuaveaniciunlrecutsiniciunviilor Ceea ce Ie parea sigur Exila\ilorc;lnd au ajunspeHiigara(Homewodd-ulatatde c,'lutaUeradsi-aug.'isitsi ei in sfar:;it un cammon lcc de cthonre a unuiviltcr luminos Si de crestere in pacexliniste a progeniturilor(sichiareranevoie,dal fiindmasacruldepeKharakdela tnceputulExiiuluil. Dar n-afost sa fie. Hilgaranienf Si Karan S'jet,liderul lor, au acum de-a Iace cu o nOUJ Si

spre dcosebire de Homcworld Cataclvsml. gamerulisl adunajucarule. pecareleincorc~inMothership(nava spalial!!euformlleeamaigralioaslldin toatejocurileSFap<'lrUlepan~acum)$i plcaellinlrurczolvareamisteruluidin spatele Exilului initial. in aceesta povcstc,concepuIJinasafelinca.ts.1fie inlcleasasidcceicaren-auauzitin viala lor de Homeworld, ne vom afunda eandvaindecursulacestui an, darnu sestieexaetdlnd.lmportanleslee~,asa cum se obseeva sidin imaginiledin articol. Homeworld 2 va rncepe trur-o manier,'l similar~ eu Homeworld, eu nava-rnama andocata pe orbita.

Persru cet care ccnosc Homeworld este evidentca Homeworld 2seamana foal1emul!cupredecesoruls!iu,de>i produdlorii so rnandresc cu un oou

bine .. .l side povestea eel potin

imerstva, a facutjccul. Nimeni nu poate uitafundalurilepoatepreapastelate (asemanaoare trur-o enurona m~sur~ cu cele din HaegelTlOnia),daroricum superbe din HW. Homeworld 2 promite o graflca celputtn lafelde tncaneatoare.

Slvom avea ce vedea.flote gtgantice(persistente,transferabiledintr-o misiunein altaj.xompuse dln nave capitaleenorme(fregate,cruci~loare, distrugatoare sr carrier-e) ~i sure de nave mici(fignter-e,corvete)cares~aduca balansulTnbiltilliacolosilor(sperd vomaveadinnouoeazias!lobserv!lm mi~ilrileabsolutacvaticcalenavelor; nu pot sa separ Homeworld de ideea unui acvariu enorm ~i frurnos colorat, populatcubalene,rechini,guviZi$i planctcn). Despee resursete necesare construlrilacestor mega-tlcte produd.torii I1U spun nimicsi de afct deduc cs nc vom rezolva problemele totcu R(esource) U(nits) obttmne din

multiplayer pentru maxim 6jucatori in LANsau peIntemerera absohn receser sa fie implementat un utllitar care s~ perrntta crearea de h!ltti;;i chlar de MOO-uri.

Oetelii de cont:rol

Ce altceva era absolutremarcabll in Homeworld?A:; spune "interfala",desi uniiarputeaspuneclleracamgreoaie. Adev,>irulesteclluneorieradestuldc dificil s.~ contrclezi rruscerea flotelor, maialescanderavorb<ldeschimbarea "altttudinli" (M+Snift). Totusfdupa trainingsaueelt5rziudupilprimele misiuniinlerfa\adeveneaunprieten;;i tedescureaideminune,maialesdupii ce tnvarat sr rolul tastelor-tcncne (X formation, Military Parade formation etc.l InHomeworld2Iuerurile.separe,vor r~mlineJproximativ la fel in ceea ce privesteinlerfa!a,asac~poalevafimai bine siI v~ antreneti cu Homeworld

"reccltarea" gazului Si a asteroizilor inainle de a [uca continuerea

Unul dlmre punctele forte ale Nu sunt cunoscute cerintele de

jocului pare a f suportul ceceleru sistem,eeeaeeestedcstuidenepl~cut,

pentru dezvoltarea de MOO-uri. D~t dar fiind num~rul mare de fani care,

fiind faptul e~ jocul va oferl suport de probabil. st-ar face un upgrade doar

pentru a puteajuca Hwz.

Suntconvinsc~ Homeworldeste unuldintrepulinclejocuridepftn" acumeareafosteapabilsarezisleln timpsi s~ se arlreseze unei clase speciale de [ucatori. Nu inlriiin eategoriaRTSprinfO!1i1bruta,eiprin subnle elerrenre de intrig~ $i mai ales prinatmosieraexceienta,melanjde grafica,muzid~igameplay,dincare grafica iese in evidenla prin simplitate ~i design eu totul special. Screenshot-urtle ~i schuele puse la dispozhie de producatoriau fac oecat sa ne "enerveze" Si s~ ni se para c~ timpul uece matgreu ... tot rnaigreu.

Vivendi Universal ---------rroCesor NiA -Memorie~ Accelerate 3D N-/A--Multiplayer~--

2603

,.,...,,2003 17

Din nefencire. in cazul de fa!a a devcni fn.mla$ In Orion esle ceva mai mul! 00- cal un ... elort banal de integrareln spirtlUI obsrcsc peepcnderent smesc. Complexitatea cu care funqia de consiller sl apoi primar a! Orionului ne Inlampin~ teducecugandullacei4anidestudii suvtce care nu te ajut~ in satul tau din Bar~gJncuabsolul nimic. Problemele cucareleconfrunlinunumaicare(uza sa lie lase rezolvate intr-un stil obtsncit, nu neap~rat pasmc. dar se transforma in adevaratedisertaliialeabsurduluicupresupusf subaltemi. ca sa nu derafeze de lascopulfinalprinluareaunorextreme supradeciz!i. Ei bine, voi sunteji potenlialiieonsilieri!primari,iarcriminaliisubalternisuntreprezentalicusuccesde d1reAI-uljocului

Stilpan &aU Sctev

Nu, ou esre otorrebare. ct o anrmalie. Ceea ce otera tntr-adevar criginal aeestjocesteiaptulc!iareC<lpacilaleade a-Ji detennina 0 sene de senzatii COIllradictorii.Dacapentruunmomentdelii controlul,oclip~mait5rziunicinumai sni pe celurre traiesti ~i ai impresiaeli funqiataesteaceeadeadaclicuripe butonutde End Turn. Ansamblul de informaliicilibileestedcmulteorial3tde pueriltncat te Iacc sate gandesti la zlua aceeacandtemiraipentruprimadat~de ce racur st.} ~i sechiof3~e ca aiuritulla bucata aia de hartie phna de dongisi mare cal 0 fa!a de mcsa.. unde rnai pui ca malsitnjura de mama stce unu'

Hagi. Totusi.jocul are o povesre. Este explicatii pe postde tutcrtal. [n funct.e

aceea a vechilor Antarieni care, odata de specie aleasa, veji f seu nu membru

invinsi,suntiwlaliinlenlionat'ntr-o inOrionSenate,iardotareaini!ial~vafi

rochsoare dimensicnala ~i lasa!i s~ se composj dintr-o planeta, un colony

descurce ,inguri. 0 comunitate restr~ns~ ship ~i doua seoul-uri pentru explorarea

a reu~it sJ fugalnairae deIzolare si a for- stsremelor adiacente. Planetele sunt im_

mal uroeva departe 0 Ccorederete p~.,ile in asa-zisele OEAs-uri sau mai

Antarian~, De-a lungul mlleniilor au exact zone de productie, care sunt fie-

croscn.cettnchsiau reusu sa scapes-eu reumtsidezvcltatla unnivelat3tdeinahinc3t .. nici nu vre!i sJ ~i!i, plus e~ din rnative pur practice au creat vreo ahe cneva rase.majorjatea experimentelasate baltaSiutte asaie mlrtcum ce s-a pcpular universul... Ei bine, pe aici interviitu cu bun sirra siplatind o taxa de tnscrtereln jurde40$. As vrea sa spun ca potialege St~piln ... sau Sclav ... dar nu pon. In general.est. Si una,si alta

AI prost, dar hotiiriit:

Fatadeprecursori,aiciavemniei maimultnicimaipu\inde16specii grupateln8rase,fiecarecucaracteristiclle.epeciahtanle si problemele Ior Evident, flecare specie tn parte poate ii rncdiflcata lntre anumili pararretn pentruafipemasuraasteptarilornoastre. Pentru prima Si aproape ultima oara mai avetiposfbilitatea sa alegeti. De aiel incoloAI-ulvatindes.:ipreiacontrolul Odala jocul pornit, veu int31ni 0 interfalanieipreaprietenoasll,niciprea proasta. care este ins~ insolit~ de

constructnc msecaramroereu. populatie,cercetareelC, Desigur. putetilncerca sa modificati ceea ce AI-ul a hOI~rill ca trebuie construu, dar sa nu fiti surprinsi atunct cand vest descopen ca nu prea conteaza ce credetlvoi. Elva face tot cum crede de cuviinl~, f~r~ sa va totrebe. Apoi, sa zicem eli v~ dezvcltali}iajungejisaluptali.Eclarc.lnupu_ tef oblineprea multe tecercand s.} eontrolati lupta (va voi spune de ce). AI-ul 0

!~~;i;;~~!~~:'J degeaba.Adica,totu~i, unde

este panea cu rjucatorulnosrru

stapanul nostru"? A se observa fapluldi,demulteori,unpicde oonsimtnustric.:i·Siuitea$<l,

cu un rmcrosnaeagemera.pe "re";~I,,",~;,"Ib";i",""m; ..

snuetudmmulspre frustrarea sigur.ldcvinedinceincemai astaltat.Rererhorlamqloace, dlplornatia estetctusicelmai tare puect aljoculut.Deslnu

~i~=~;=;J;=;;==~ poate rezolva totul.Jolosirea ei

se dovedeste a f extrem de ..

placuta. Dela initierea de

schimburi de lehnologie ~i p{ill~ la alianteexlsta anorniti pen, unii chlar brutali,princareputeliobiineaproape tot ce doritl. Daca suntetl membriin 5enat,ave)iposibililateas~VOlalianumi\c depoziul pe care nu trebuie inS<1 neaphrat S<1 le respectatt. ue asernenea.puten propunesprevotaretolfeluldelucruri, delaembargouripiinalaTotaIWarsau ... Total Peace.Votul vosnu Tns.'l. are 0 valcare care este 1000/0 in funClie de volumulpopulalieiasupradireiasunte)i. .. "suveran" ... adiC<'i End Turn-er. Referltor laIUplii,aieiavemde-afacecuomare problem:t.5paliulcste3D,insanavelese mi:;cii in plan. Pentru a vedea ce se tnlampla, trebuie sa dali zoorn-ul la maxim. Dad dali zoom outla maxim, navelevorcapaladimensiunileunuipixel $inulevej:imaivedea.~dar,luplacu intervenlieuman~lindesiidevin:toutopie~i,inconcluzie,nuarededls:to rezolveAI-ul,a~prostcumofiel.

va face pentru vet si suncreru de prost inciilsav:tdcscnalicruci.lncon\inuare, laparteadediplomn)ie,emeestetotusi cea mai reusns. puterca mililar~ este cea care dlcteaaa totul. Ai 0 navs-n pius? Gala rrosc', suntern prietcni, facern schirob de rchootoglc etc. Ai 0 nav.1 In mirivst Cum spunealcf-izice imperiuluivostru ... Aaaaa ... P.1i,b.1i Aaaa, va declaram ,azbai, am~r3Iilor. ~i uilea~,eclarcademuheoriogandire simpl.1,decalculalor, pcate rezclva once problema...Visuri, ba!

Scopul '" Mijloc:ul

Sc;opuljoculuisepoalehol;lriioca de lajnceput. Putej:i fie s.'I. alege\i intre a cuceritoat1igalaxia,adevenipr~intelesenalului,fieadescopericelecinci X'sex;stenteingalaxie.~iparelentant, parteacudevenitulprescdintealsenanrlulesie oarecum ... alegoncalnrr-aoevar. exista sanse care depind devoi ~j ecuunile voastre, insli, dac~ unul dintre senatoriiimperiilorrivaleajungc?cfinaintea vO;J.slrl!,v~ veli ueat cu o nnca rereewa

credc1iestenevoiedepreamultetehnicisme pentru a va ootea crea "Impresian. E clar ca avem de-a face cu u productle de genet "non-joe", care a avut porerqialdar mmic rnai mult. Fie-i prafulde pe raftunfara acarieni!

Tttlu Master of Orion 3

Gen TB5 ~~~

Produc.'ilor Quicksilver Distribuitor Infogrames--Ofertant Best Distribution

tel. 021-345.55.05 -Procesor P 1I300MH-, ~-

--Memorie 128MBRAM

Accelerare 3D Da

-----oN-LINE m003.quicksilver.com

Grafidi

insutjciem.Aceasta mic~ firm~ londonez1i"'ncercaICt'('ace

cu too/a in/mil un joe pentm csee nm/orrespecruJ.~(rvviewWarrior Kings, LEVEL iunie 2002).

Black Cactus a l~nsatWarriorKingscandterenul nu

er a inc1ipreg!ltithardware-ul,d~;evolual,nuerasuficient pentru un [oc de o asemenea amploare.Jn plus,jocul in sine nu era optimlzer si f~cea necazurl mari chiarsi pe PC-uri puternice.Nu mai vorbescdetimpiienormic!einc1ir. care, ce parc~ dcpaslsera orice limilli.LaaproapeunandelaWK,s-a schimbat dlstribuucrul {Microidsa foslabandonatinfavoarealui

Empire rnteracnvej st un nco [oc st.a facut aparilia,WK: Battles.

Laprimaveriere,lucrurilcstaula felcil'nWarriorKings.Mareadeosebircasurvenillns.1laparteadegamcplay: jocul a cleveni!. •. jucabilin adev~ratulsen> l cuvaotulul.Asta nu

eSlecajoculruleaz~acceplabilcuIOlullamaxim(mai puJinfogdistance-vl,dusaproapelaminimum,pe!1lrudi aluel te viii lapoze),cucor>diliacainteligenlaartificial~s.1nv dvcJIVplepreaintensecveain~iinfundill,cazincare caJ.lCli 0 putcmic3 senzajie de 486 srrangulet. Dar mai tarziu

Launuvtsau sa w .. >eze"OrbisRomana .Bleck Cactus chiar a creat Orbts.Hor nc "Romana",ci "europeanav.Lumea dln WarriorKings:Batllcscsle,geograiic,aceea~idinprimvIWK(o Ewop~ rrodlfkatal, cu decsebirea ca 1 DO de ani $i 0 mare dinastie s-ou perindal pc aceste meleagurl. Artosca~liga Ironul imperiului in urrna eu un secor ~i punea bazele unci putemice ~inastii,TOIulamersbinepanaeandvltimuJArtosa(OSl asasinarcopilflind.de un Lord PrOI€Clor (care I-a injunghial $i l-a hagar intr-vn butoi eu vin cares-a spart la 0 petrecerel. Evidcnl,odal3ev regicidvl s-a instalat hecsulsi imperiuldin

O~:t~S;:u~:~~~~f~~:: :~~! ~: ~ji~~:ii J:~a~oJ~~\:~~;ia

delfdcr suprern. Lordul Prorector este

reinlrcgireaneamvlvite poarta din lbericus (Spaniacontorsionat:1), printeritoriicunvmefoartesonore penlrvnoi (Dacianus. Valakia. Magiaria). pan~in stepele dtn Rusland, in est. Evident,produc<'ilorii nu ev fkul efonuriprea man pentru a "reinventa" lumea. Dar asta nu deranjeaza.

Toatiiaceast.ipseudo-Evrop<'imedieval~estedivizat'\teologicinimperia .. li~ti Icr~inj)~ip~giini(alegereavnei laturioexdvdepecealalt3intr-omisivnc), Fie CU, fie tmpotnva Ivi Dvmnezev. toti svntfanalici,iarreligianuleservC$te decu pennu atingerea scopurilorpolilice.infiecareteriloriusuntcclpu!indoi generaliinamici,fiecarelncerd:nd$~-I dlstruga pe ceialeh.Aici apare o preblem~;de~i Ii se spuneIa toceputul relei maiimportanlemisiuniajocvluilcvcerireaLiguriensis.ulvi-nOfdulltalieidin realilale,careaducedupasineobjinerea corO<lnei)dceitreigenerali(printrecare Protectorl sura aliatijmpoiriva ta, am jucat-c. s-eu batut ca aresndrn cursa.ceea ce

Suntatatdemulteelementedemne detoat~laudainWK:Banles!Oac~arfi s.1 aleg, as lauda logistica realisti1. (satele. ~i nu fermele individuals, produc rnancarea.iarlemnulsipialraintr;1lacategoria~maleri a ls·;impreun~cuaurul, alc~tulescresu~lefundamentaleale joculuicrnai e st rnanao sldevln disponibiledoarcandoc6ru\a ledepoziteaz;11nmanor/f0it/palaces.auinwarehouse). VineafXlidamage-ulrffilist:s-aterminat cu povesca eta in care o seleqle de cavaleri n~pMeau baza inamioJlui ~~deau tOlul de petara p1Imiintului. in Warrior Kings: Battlesdoarsilge)ilecufocsiannele deasediu (calapUlte,trebuchet-e, explozive cartselcJreu:;escsliafooezeclikfirilc_

Ir, r--------------------

> :al~~~a;~:~ig(~~~~~i~~~~::~:::ii~

de fog of war) $i amandoi cu juc.'ilorul.

Warrior Kings: Battles se doreste a fi un RTSrevoluJionar_ in vest se vorbeste nespre el ca despre jocul care a readus S-ulinRTS.Suntperfeddeacord.WK:

Battles este visul oricarui pasicnat de srmteguin timp real. Grafica 3D este exeelenti1.simi~areaabsolulliber~ape&pectiveii)ipermite~leplimbipejos, printre trope, prin sate. prin cetzu, ~i s.:i vczilotullapersoana I. ASia este co adevarartascmam. Am stat minute in_ tregidoars.'iadmircalntr-oplimbare ceeaceinAgeofEmpiresvec!eamnu_ maidelacucurigu.EvidentdWK:

Battles se joacj in prineipiu tot ca Age of Empires!Mythology, din nori,pentru o perspectivj completa asupra campului de batalle, dar te sirnti liber s~ tad ee

vretslasra da tarmec.

Scnetulesie excelent pozhionat.

A~zatiniarb~,poliascultilp<'ls<'lri$ivant injurultiiu.lnlimpcelnspatearca$ii lilflscazas.'ige!icare1j.iviljiliepelang:i urechi$i nenorocesc inamkul. Exist~

am jucat WK: Battles fllr~ muzlca.

Tehnicvorbind,jocul este realizat aproapeimpecabil. Bug-urile nusunt deranjarue (unil:ilile tree unele prin alrele.xle exernplu), rcplicile au umor si sunt bine alese (dC$i Squire-li sun<'l complet idiot), ce mat, Warrior Kings Battlcseun fencmen.wtaiam un pic si dau tn idolatrie, asa ell tree la rnultelaude siosaaale

MBinchin

rnlne ln baza si n-a psnt mnuc peraru ca unitatilenu-Ivlldcainamic(dedtdacll sta altspion tn preajma).

E enonn de mull de spus despre Warrior Kings: Battles, car sevoarea nu i-oprinzidecatjudind,uneorinopli intregi pentrudoull-treimisiuni

Draga Warrior Kings: Battles.Jmi pare rau, dar a! ~i parJi na;;pa. in primul r~nd. explica-mi ~i mie de ce Dumnezeu (seu Abaddon ... ) nu permiti unitatimaritirre tn singleplayer,cic!oarinmultiplayer Ihcman lIS. human)? Mai mull. de ce a!

acela~inumardeuniIMi, tn aceeast corromape, prin acelasi lee unde a luat ~taiedec~levaoripreamult?(Nu:;liula ceiimaitrebuieloliSCOUlS-iiaia.l~idece. ~ieinciusunAlGeoeraleditorbinepus lapunct(undepolieditaagresivilalea,Slilul dejoc<eXp<lnsiv,comercialelC.>,susceplibilitaleadetradare,dorin)adealian)eelc.), singurul moment in care am v.'l.zut dI incearcacevapeliniadiplorr.atidiafOSlin prima misiune Girod un amilral, cum rn-a vazul, s-a dat urgent 'bine~?

NimicdinceerauinWKBnuemai raudeci'ltinalteRTS-uri,darceebune muitmaibun.ju(ali-l,eneNa1i-vll, dup-aiafacetiunupgrade,juca!i-(din nousi,mai ales, incercati-l in retea Acoloepoten(ialullatentaljocului. Altfelep;katdeel~ideS.ulpecareil punecuadevaratlaloclnRTS

Titlu Warrior Kings: Battles

Gen RTS Produc.'itor Black Cactus

Distribuitor Emplrelnreractlve Ofertant Best Distribution tel. 021-345.55.05 Procescr Plll500MHz

128 MB RAM

Grafica Sunet Gameplay 1/10 Multiplayer 9/10

Storyline N/A

Imprl'S;e 9/10

Ene.

acum

intr-o noua (?) prezentare

> ~~!r~i~r::;-~~i~::I~I:~~~~t:C

Halo .. , P5n;\ atune; ins~ se pare c~ va trebui s~ mil rnultumesc (~i voi la fell cu Enclave. La retca sf Halo.Encleve e rost latnceput unjoc penuu PC. Odata cu Iansarea Xbox-ului $; cu binecunosccta strategieacelordelaMicrosoftdcalua jocuriceerauin productte pentru PCsi alefacelmaimultsaumaipu!inlexclusive pentru Xbox,cei de la Starbreeze auschimool$ieimacazul~iplatforma pentru care era dezvohatjocul

Enciaveafosl un joe destul de as· teptat de posesorii de Xbox-urt, rna; ales dalorila graficii pe care 0 promitea, dar inceledinurmajoculs-adoveditafl

un e$ec,Mai tarziu,cei de la Vivendi Universal au decrs sa-sl inCIO,ce noroeul sipePCsiastfelEnciaveaaparulintr-un final si peplatforma pentru care a fest conceput initial. Portarea pe PC le-a acordatcelordelaStarbreezedestultimpca s:irepareceeradereparal,isaaduc.'i cevaimbun.'Hiitirijocului(striC1legatede diferenjele dintre PC ~i Xboxl.

Nu am maijucatunaclion!RPGcu temauca medlevala, s~bii. topoare, orci ,i alte or,'it.'inii de dnd cu Rune, asa ca Enclave a devenitcandidatul perfect pentruaumpleungolin'biblioteca' mea de jocuri. unca a rcusn sao nu o sa aflatiln continuare.

Be crApe p8rn&ntull

Povesteadin £nciaveesle, pulin spus, unamultpreacunoseuUI.Oilmenii buni,generoSi, frumost ~i devreme acaslsicreaturileintunericului,iulila mane s cu o pasiune pentru sange nevinovatajung la clntelegerc siccncfuarooeaza ca aso nu semai poato! Ori noi,orivoi. .. Sida-isiIupta pana cand Raule catpe ce sa tnvinga, iarceibuni catpeceslidispar.1depefatapAmantului. Noroccuunvr<'ljitorotaramilipu· ternicdecatfortelelntLFnericului,eare pune mana pe toiag. trameste 0 injur~· turiidemam.'i,tat.1sipureel~icrapilto· tul.lnspecial ~mantuldesubpicioa. reledemonuluialmilredeeonduce.l annata celor ralsl ur5Ii.Odat<'ldisp~flll

conducatoruilor preaiublr. armata RiI· u!uidevineopradaulOarapentrufecioriiLuminii.

Punet

Acum, la multi ani dupli evenimcn. tell" de mai sus ai de ales intre a ajuta R.'iul s..'iinving.'i Binele sau Bineles.'i Irwingll Bine ... ssta, Raul. Cree serctna. orlcum aipnvisuuatia

Odat~aleaslicaleasprevictorie,e momentuls.'iintriinjoc,Trebuies,'iv.'i spun ea partea de RPGdin Enclave este oarecuminexistent<"l$i poaie nmouvau eventual doar prin failtul ca iti potl alege un persons] (din t z opjtunilsiarmele preferatelaincepululfiec,'ireimisiuni.Ori asraon krmea a tncepot s.'i constdere RPG once joe ee se desf~~oara rotr.o fume rMI~sy. ~i dadl nu e Role Playing Game, atunci e clar Action. A~, action cu nemiluitalranspusintr-ungameplay srmphst.

Lainceputulfiedreimisiuniitieste datlposibilitaleadcaalcgeunpersonaj (dinciasediverse:Knight,Wizard,Hun. tress ercj $i de a-l ecblpa corespunzator. De.alungulfiedreimisiuniveistr5n. geoanumit~sumiideb.lnipeeareo veiputeainvestimaiapoiinarme,ar· murisi ahelccruri necesare unul lupt~·

tor adev~ral.

~asemenea,inunelemisiunivei da peste NPC·uri pe care daca le.ljuli (decelemaimulteorisalv5ndu·ledela moanesigur.'i),lcveiputeaad:iugamai apoi la Hsta de persooaje disponibile la

inceputulfieciireimisiuni.Fiecaremisiune poate f dusii pani! la capat cu fiecare dintre perscnajele disponfbile, dar, evident,unelemisiuniceranumite personaje pentru a-Ii face viala ~i joeul maiu~r

Fiind un joe ponat de pe 0 consota. sistemul desalv.'lri din Enclave vine cu obrsnutrele checkpoint-uri ~i, bineioteles, fiiriiposibilitateadeasalvaintimpuljocului.Esteunlucruderanjant,maiales dadlilcombinicudiver;elebug-uri care pot ori sa iii blocheze calculatorul, orisiiiliblochezepersonajulintr-unioc (sauNPCldeundenu-lmaipo\iscoate Omisiunenupoatefilerminatiidedt dad o joci dintr-un Icc deta un capxt la celalalt. Contra- astcptarilcr mote, checkpoint-uriledinmisiunil1usalveazii progresuljocului,ciservescdonrcaloc de"inviere"apersonajuluiincazulaccidentelorgrave,fatalechiar,dcgenul moarte_subilii_cu_s~geala_in__giit Avand in vedere d uncle misiuni pot dcra destul demuit,sistemul desalv~ri din Enclave nu poate sii-~i atrag~ din parteameadecatcalificalivuldeMinamiculpublicnumMullM~iun·pelac'tu!" ln cazul blocArii sistemului sau tntreruperii jocului din ceuza unor factor! cotidienineprev.'lZUli(Mplim~c.'linele",Mdu gunoiut",Mmaipune~itumana pe o carte!" etc).

Til, frurnoa ~ ifBde •• ,

Dupa cum va spvneam maisus, Enclave are parte de acttune cu nemiluila,100%, non-srcu si inc.'l uopic ... Dio pkate,gameplay-ulcstesimplist,lR.t~liile avand doar 0 brllm~ de suaregte in ele,ajungand in cele din urm~~devinarepetitivecuposibilitJtcadeaevoluainplicti;ealiipentrugamerulmaicu

pretentii.Niciurmadestiluldellipla din,sazicem,BladeofDarknesslinde conta cum, unde ~i cand loveai/aparai tso un slil mai aoorptat de eel din Rune, dar un pic mal hacrk, eel pulinin cazul luptelor de aprociere. 0 pcslbila salvare vine din multitudinea de personaje din care ai de ales, fiecare cu Sliluridiferjtedelupla(joculcuarca~f.liraconO!aliideoricefel,v~rog-mis-a parutcelmaiinteresant),ceeacemai poate scoate dm cmorteala un joc care nuvinecunimicnoudinaceslpunCI de vedere

prea putin. mai ales in cazul unuijoc care nu prea are altceva re arate.

Pe date vlltoara

Finalulcelordou~campaniilUght ~i Dark) din Enclave lar..'i larg deschisa u~penlruunsequeI.Dac:iariidupa mine, m-as aslgura c~ am inchis bine u~a,am pus lacatul ~i am inghi'itcheia. Enclave este, ~r~ dcar sl pcete. un joc frumos, cu 0 grafica demn~ de un sist('mputernic,darf~rasllfieatradivdin punctdevederealgameplay-ului.O poveste dcstul de $ubredasi lipsa multiplayer-vlul Illl tac decat sa m~ convlngx s~ tcrmin odal~ artlcolul, s~ dau nota ~i s~ uit de el

Tillu Enclave

Gen Action

Pmducator Starbreeze Dislribuilor Vivendi Universal

ore-taut Best Distribution

~P~,"-,,-,o-, -;,,~~:, 40""5~1 ~~~.5S.05

---- ---

Memolie 128 MB RAM

G"""'/lOG

Suncl 7/10-

Gameplay S/IO-

Multiplaycr N/A =- •

Storyline 4/10

lmpresie S/10 =---

")¥*5Ii,g'}jJ,9

BlACIHI

._-

"Creel cS nimic nu se rnai paate face,

Ciind tot pamantul erda intre noi.

Acum, in ultima zi de pace, Acum, in prima noapte de

rszboi.1J

Ad,ian PJunescu, 11 febru'lrie 2003, But:ure~li·Constanta ("prooobil iii fost serisa in tren")

... Numaruldinseptembriedeanultrecutalrevislei

~ LEVELcon\ineadou;iarticolereferitoarelasefiaDelta Force. Unul dintre ele era review-ulla Delta Force:

Task Force Dagger, cel~lalt era preview.ulla Delta Force: Black Hawk Down. Primul, tmr-o nota puternic ctitica, analiza jocul care tocrnat fvsese laosar st exprimanemullumirilenoaslrereferiloarelacelde-al treilea joe a! seriei. in limp C€ iill doilea antcol, optimist, l!isas.a se intrevada o flIrama din ceea ce al patrulea jocalserieiaveadeoferil.lat;ica.dup~aman:l.ripeste amansn, Novalogic bnseaza in sfar~jt Delta Force· Black Hawk Down. S;'l continuiim m~ in 1'\013 senoasa (sic!)amotouluiar1icoluluipeCilre-lave1iinfal<'il'S<'i

:~~:IC~l~~a~f:~~cl~~;I:u~~~:r~~1 COIlVInS, 1t1 l-am

Mai int:&l ••• -=-vAruI

Dup.lcumprob.lbil~ljp.:!n,}acum,joculeste v€l!;iunea inleractiv'} a ceea ce 5-<1 int~mplat in Somalia in

l-----WKDOWN

anull99),Fihml,ciesprecareampoveslit Siif'lp!eView$icare5llilaoozajocului,es1C oadevlirataca~.~indsilrede<! everumentele care au avotloc ecclo dtrer-o pespecnvs dudatli. rarv1zut~ in produqiileamericane

loculne pone ln posuea unul rneobru aluupelor spectnle crrerlcene, aflat in Somalia. Aid vine ~i intreoarea: ce au dulalJmericanii acolo.fn Mogadishu? Primulobiectiv<lltrupeloramericaneafo>t s.1asigurcliniiledeaprovizionarecu ejctoare pentru populatla Mm5nzitlide rlizboiulcivilsiasuprit3dclorziimilitariai Somatiei. Un al donee coiectiv coosa in asigul1Ireaordiniiin.v.ogadishu.lns.l americanii,cu!OJleagenliilelor,nuprea aveaudeurdesll:;liece-ia5leplaaici. RezultalulafostinflQflilorinceeace pcvese nu.mrui de viClime de 0 pane ~ do,.,

joculinceafClislineintroducli,pa5CU pas, in atmosfera din Somalia. in single player vom avea de ales din mullimea de mi5iunicareoise~laif1Ccput.Primele poIfialeseiomodaleatoriu,deoareceou exist.1oleg"tur~str5~iotreacestea.EIe coostauindiferiteobiecti~:asigurarca pazelunuicoovoi,cucerireaunuiaoumit sector ~i asigcrerea securit~lii"ln cadrul acestuia, misiuni de recuperare.in mare parte,aCf:'Ste~urm~rcsc€Venimenteledin

film.Pelajumiitateajocului,misiunilenu vormaiputeallaleselaintfimplaresiva trebui siI Ie parcurgernln ordinea lor crooologidi.Estevorbadespre cperarlunea co nurrele ce cod .

IRENE

nu vor rre-ge ca pe rccte s: se va ajuogc ta tot ceea ce am asistat in tlrnprl fllrrwlui; corwoi blocat, elkoptere prabusite etc.

Black Hawk Down aduce difereme semoificalivefa)~decelelahetit!uriale seriei.Acesteaconstauin pnncipalln armosferajocului.Producatoniau reuSilsil creeze oimpresie de realisrn foarte puternica.Feeling-uljoculuil'Sleexcelcot Aproapefteearemisiuneineepeprintr-o seoeota ctnenanca.jocarorolese introdusinfieo:;aremisiuneprin iot€l"lTlediulelicopterelor,alb.lrcilorSilU humvee-urilor.Zgornoteledinjur, sunetele, imaginile, mi:;carile NPC·urilor c(lfItribuieeflCientlacreareaatrnosferei,a tensiuniidin.ainteauneimisiuoi.Astfel,la operaliunCildinl\l\ogadis!1uauziurlelein d~i: "Operation code IRENE! I repeat:

IREEENE".ln momentul urmator, plect io fug~delangilcorturiledecampaniespre

zonadeamerizareundele~eaplazeci deelicopterelecuelicelelnviirtindu.se, tnconjurme oe prat.spre care vezi

alergiind 0 mullime de soldali. te cuct Si tu spre mica kpasilre" care ti-e iodicata.te agli)icumvainpartcalateralasiporn!$l peseuoonmle cesenroe p€IllJU a ajungein Mogadishu.

Alenjialadelaliiaproduciilorilorl'Sle maxima. Va dau un siogcr exemplu.fn film, ln momentul in care s-a pomil coereuueea Irene, elicoptereleamericane autrecutdeasupraunuidcal,depecare un mic copille t:1cea cu mana. Deb, joacti oe cccn. DJr,dup~ceautreCltl elicopterele,copilulaformatunnum~r, a dusunmobillaurechesii-aioformatpe ccpf scmalezucr c~: "Vinedu~maniiii!". Ei bine, in joe, in mornentul in care telndrepti spre Mog~dishu, veal 0 mog~ldeala pe v~riul unui deal, f~r~ arm~, care pare pusa acclo ca str~jerii de pevremea dacilor. Numal buciumul1i rret li~e.

Arrnetiii, nu alumS

In timpul jccolui.vcm intra in pielea unorsold3jideelil~ dio lrupele amencane. Vom fi pe rand sokiali In regimentul 7S Rangers ~i in mrpele Delta Force. Unit~lile deelit~ Delta Force nu suotrecunoscuteofJCialniciarumde guvernul Slatelor Unite. Rohrllce jn Somalia a ccosaun special in capturaree lui Aidid(ultimamisiuoeajocului,carese desm.soar~ la 3 ani du~ evenlrrenrele

dio Mogndishu, v~ va derroosua eflcenta lon sta IOCo1CrICn!ilor'lui.AcejlI.iasuot uoiidiotreceimaiexperimeotali~imai

bine antrenatisoldatidin lume. Hau reusit"lnMogadisi1us~ cucereasce o >

>cI~ireintreag.'l,sacaptureze24de cuctan somalezi ~i, ~i mulli dintre ei aveauarme,sanu5einregislrezenici m:lcarovictim.'l

injocin.>:lmembriicchipeinusunt deloc atht de competitivi cain realitate. Ajutorullornu prea se suote Comenzilepecarelepulemdae<:hipei fcrrnate din Irei oameni plusjucatorul sunt destulde sumare. Au existatstruatf incareun50malezrlervOSlr.'lgea puterniccukalashnikov-ullaSmetride ei$ib3iela~ii mer se ortau Ia cat de frumoserasoarelepecer.Acel~ilucru pot sli-I spun insa ~i despre somalezi. B~luliincap, frale,nu alta. ExisM situalii

incaretragdela3metrisinusuntin slareslilenimereasca.Ba,maimuit,le acd c.'llragi in unul de-allor.H vad c"zand in rata lor ~i ei Yin in fuga, de dupa coil, se lasa in [os ca ~i cum te-ar fi ginileicumvade$tipeacolo,dar5e uit;'i exact in partea opusa celei din care ai Iras.Nu-lir~manealtcevadefacul dedHsa leinfigi cateva gloante in postenorul slabanog pe care Ii-I afise3z;'i atatdemandri

CUloateciiAI-ulnuestcchiaral31 decompetitivpecatne-amdori,esleevident.'lIOlU$i 0 .mbun.'lt.lJire fal<'! de

milredeinamicicucareaide-aface$ia camuflajului bun pe care-l au.

Sistemuldesatv.'lrialjoculuiesle unuldestuldeantrenan1.Pcnlruficcare misiuneai la dispozttie uo anumil numar de salvari peste care nu pou sa treci.Limilareapoates;'ifieenervant!i pentruceicaresuntobisnuilicuun quick-savedupafie<:areinamicucis, dar rnl se pare un ststem interesan\. deoarecenum~ruldesalv!lridifer!l in funqiededificultateamisiuniisiaduce un element in plus care trebuie luat in calculde jucator.

••• ~. O'alelulMiba

Cele mai "apnnse" panide dc multl, player date in redactia LEVEL all Iost $i vor r~man-e cele de Delta Force (I, 2,

3 ... ). Nsnic no se compara cu dcathmalch-uriledateinmmpaniaaltor

10 amici carefug pe dealurile rnverzire alenu-stiu-careiJ,'irisuixlezvoitatedin

lueea eirela.

AvandinvedereultimeleevolUjii ale celor de la Novalogic Ivez! Comanche 4), nu ma asteptcrn la nimicbundinparteaceluimainoujoc din seria Delta Force.rnaiales ca majoritatea jocur;jorf~cute pc licente de (ilmecusucceslabox-officeaufosl dezam!lgitoare.Acuminsatrebuiesil recunosc Jepndca ceidela Novalogtc aupusosuflatreab.i,auSC05un enginede-adreptulfrumos(cu cerintele de sisen de rigoore) Si au reu~it sa creeze un single player inca dezavantajatdeAI-ulp,e<;aral inamicilor~ialcamarazilort!li,superiortutllrorcelorlaltejocurialeseriei.

Ede observatfaptulcajoculcste acummaipu!insimulare(celpulinla nlvelul armelor) decat in precedentele DeltaForce-urisi~iaCesiluCl\lnu

I

din farmeccl meciurilorin multiplayer cu care eram obi~nuili p§na acum.

CeidelaNovalogicaureu$itimposibilul...aulmbunataJitcecaceera prost facut ~i au sulcal ceca ce P.\cuser<1 deja bine. Cert esre ca dad coresc lin simulatormilitaradev~ratpotoricand saapelezlaOperationFlashpoint,inr peilirumeciuridemuitiplayerincare sniper-ulesterege,iarbalisticaareun rot minim pot oricand s.'l inlruin Counter-Strike.

Mota ........

Da,in sf.ll}il Delta Force vine cu un enginenou.Acestase(Omport~excell!f1t. Avemefecledelotfelul,cuexplru:iile excelentcrealealiitlnceeacepriveSle aruncarea cbiectelor din raza de acuone aaceslora,dlsiinprivinjaculorilorsia fumului care Ie fnsotesc Craflca se ridica lastandardeleposibililaJiloractuale,ba chiar~depiI~edinpunddevedefeal cemrelor oe sistem, Nuestevorbadespre faptUlc3nu-lputejijuo,c!arpentrua avealamaximdetaliile,rezoluliaSiloale cele cure lin de prezentarea grafic3 a jocului,vatrebuis!iavejisistem,nu glum3. Eu,personal,cuunP4Ia2,4GHz, 512 RAM Si GeForce 4 Ti 4200 nu am reusils~duclamaximtoaleopliuni1edin setlirilegraficii.Dadivapermileji,aIUnci ve!iliuimilidedldebinearalajocul. Personajeles.unlredalefoartebine, texturile amt reatste. vehiculele sijruregul mediuinconjur3torvavorconvingec.1 s.unle!.i ecole. in mijlocul Somaliei,cu 0

Senujia de lupt.i ""Ie amplifical~ de prezenja elicoplerelor

Animajiilepersonajelordauimpresiade fiinlevii.Parditolusisunlcrealeprea putine tipuri de somalezi. Dup:! ce cetrect cevatimpinjoc,incepis!i-irecu~ide ladistantapeceicares.untinamici(nu exist.:ldecat2sau3tipuri)faladecivilii mai mull sac mai jJ\.Ilin pasnki (au prostul obiceideacaulapielrepedrumsiatile arunca fn cap). Bug-uriexist~. Nusuntin numer foarte mare, dar

devin frustrante tn

anumile

momente, mai alesinmultiplayer. Scnenrlareiot

ee-l nebuie-pozuionere 3D,putere, realism etc. Pentru ceicare nu au o placa de sunet performarua sau care srau mcrprosrcu crientarea.fnterfatale vinetn

ajutor. Pe mica hart.1 din coljul din d-eapta jos este redata zona dinprli~alJZilullimulzgomol dearma.Dlnnouiesein eviOenlaatenlialadctaliua producatorilor. in momenlul in care ne aflam pe srrazile jnguste ale oras.ului.intrecl3diri seu

sunetuluinu-timaiJese pe herta si nu maipousa-tinaiseama de ea 'ncllSli.Refiectareasunetuluiln

cea din filmesie soperba

Armele dinjcc svntcele pe care ameriC3niile-aufolosilintimpulaqiunii din Somalia. Un arsenal intreg v.1 JSIeapl,'l s!i-I folositi impotriva somalezllcr. cu uhimele;mbun.1t~liricarefacdincelcare le pcarta un soldat perlect. Din pacate pentruserie,acesteaaudevenitmultmai arcade.Adic~aucficacitatemultprea bunain once pozitieneextstbnd mcio diferenlllintretragereadinpoziliacu!cat sau cea din alergare. E drept ca. in cazul sniper-elor,lunetanuaparedl!ditdac~ Slampeloc,dar1ncazularmelorau\Qmateneputemuilalini~;liprinlunet1 (cl!lecaresuntdotatecua~cevalinlimp cealergam

DistracliaceamaimareaserieiDelta Porce stceea cel-a Ixcut sa fle jnd-age peste tot pe unde am auzn vorbindu-se despre ela fosr multiptaver-ul. Pan~ la dpariliaaceSlui ultim titlu, din multiplayer cOfistalntregulfeelingaljocului.Cel pujinpentrumine,saplecicusniper-ul inm~nllpedealurileinverzitealeh3rjji, >

o

..... 200:3 29

Luptele din d3d;,i

>sa-lig~>e$ti un loc cat matascuns posibil in care 53 iei pczitia de tragere Si sa incerciapois3giisestiinamicullnainte ca el sa te vadj pe tine era 0 lnsarcinare careimiocupaoreintregi pe zl. Nus-a schimbat nimic,ba dirnpotrfva. din anurmte puncie de vedere.Jucrurlle chiars-auimbunalalil.

Multiplayer-ulestedisponibilin diferitele moduri cu care ne-am obisnuit panaacllm:deathmatch,leam deathmatchcapeure the nag, king ol the hliletc.Putemoptapeotrudiferite specializari:sniper,gllnner,medicsi CQ8(nll$tiuceinseamna,dardindite

Avandtn vedere taptulca rnediul inconjuratorsecompuneinceamai mare pane din oesen, nu vom mai avea prea multi copaci,p3duri,tufisuri in care sa ne ascundern. inschimb, ln adevarata pregatireasniper-ilordeelit3,juc3torul vadeveni una cu solul in clipa in care se culdpenisip.Adicadevineaproope invizibil,diSiingandu-se cugreu forma sa inmareadenisipSic3p.ltandcllloarea aces1uia.Nimicrau,maialesdac3ne giindimd'iastfeljoculdevinesimai dificil

Ceeacelipse~ecudes1lvarsirecste sunelulpecare_lfacejucatorulatunci cand se rnisca.Devlne

foarte usorperuru

au descoperil loculJn

sa-lispintece spoerea.

deoarece pasu lornu se eud deloc.Inteleg ca nisipulabsoarbe zgornoteie pasllcrvdar nicichlar sa nu auz! nimic,frale.Apoi,mai sunt siasa-numftele

am vazur, e un tip care poate sa arunce iluziiopticepotisa-I

chesliiinacr),Dupacumvadaliseama, vezt pe celalalrdeparte

joculadevenilrnultmaicomplical.Din pe un deal,si s1ltragi ca

p1lcate,pentrua-isimliadev~rataputere, nebunulinel degeaba,

artrebuisaseint5lneasc3destuijuc1ltori. iar elsa vada

jocut suporta SO de jucatori pe acelas! gloantele cum

server. V;:IdJliseamacemaceladev1lrat se opresc In

poat~~~i'e s-au schimbat fata de ceea ce 3,lc~~:

cunosteam p5n1l acum. MaJoritalea sum ar trebui,tdt'f'

inora:;esauauincentrua:;eZ3lt:Jlai~sate saumaimici,cupeisajede~ice.~~~icesa-I

degalbenulnisipului.Pemajoritatea vezr.

h3r)ilorsuntcuiburidemitralieresi

humvee-uri care au untraseu prestabilit, incelUJindinmiscarealora:;ezarea. lucalorulsepoateurcainacesleasipoale pune~napepu1emicamitraheracu care sunl ecbipate. De aserrerea.bana estesurvolaUi de ellcoptere in care ne petern urca.joculnu-pperrnjte eceeasl libertate ca in Battlefield 1942,dar,spre deosebiredeacesta,miseparemultmai accesibilunuinum3rmaimicdejuclltori Ieste fun ~i in S sau 6).

30 .....-G2003

...... joe!

Delta Force: Black Hawk Down aduce,cusigurant<i,imbunlltlltiriseriei. jcccl a dl~igat foarte mull in atmo5(erli, fn feeling. Din acesa punct de vedere se aprople destul de mult de MOHAA, comparatiaputiindu-sefaceioorteuwr ,nlre Omaha Beach si Operation Irene. Din pacate, s-a indepartat destul de mult desimulaloarelemilitare.Tactidnuprea

existll,celpuJininsingleplayer,chiar daca ai ditamai trupa deprofesioni~li dup~tine. De asemenea.jocvls-a apropiatpreamuhdearcade.Sniper-ul nu matirebcie reglatinfunctie de distanta,penlrudseregleal~aUIOma\, nu mai exista tremuratul annei in manll, iarresllliannelorsuntmultpreaexacle.

o alta paooste a jocurilor din ultima vreme:sonlpreascurte.ParcaIOl.u$i, chiardac1lamobJinlll$irelOlvarea intreguluiconAiclsomalez,jOClllatinu1 prea putln. Mulliplayer-ul in schimb este drligutsifacetQfibi!niidaclireusitis3va striingetidestui(adidlmaimultde.:51 putini)

~ E:,olujiaHeroeslVafostunadeS1Ulde rI' ciudal1L Toatalumea tl astepta cu ner1ibdare, au existut adevarate manilestari de isterle peIntemet, tnsa cand minu_ nea s-a inflpluit, un intreg arsenal de buzeumnatem:iturau3DO-ulcuinjur1itUfi, apostrofari ~i salivii.lntr-adeva:r, ~i eo am lost dezamagit de el in prima faza.Japt pentrc care nu t-arn luatln seama 0 bunil bucata de vrerne. Si asa a fost$icurenlulgmeraI.Autrecutc5teva luni ~i lumea a inceput brusc s~ votcasca in alii tecmeni. Dintr-o datajocula devenit unul de calttate. Cum? Dece? Rbpunsul este simplu. Cu totil aveam 0 idee fix~ in ceea ce pnveste acest joe. 300afo'lculunpasinainte~iarjscals1i ne-oschimbe.Evident,acestiucule-a aduspierderifoanemarilainceput,in~ iat.'icliacumrecupereaz1i.Oovada? Tocmai s-a enuntat ca se va tace sl un Heroes V. Dac:!. lntr-adevar Heroes IV ar fi fest un esec,atund de ce Heroes V? Pentru a recupera pierderlle cu Heroes IV? Putln probabll

Wlnde of War

Dup~ lansarea lui The Gathering Storrrt am rejnceput sajoc serios

Heroes IV. F.'ir.'! indoialli, Imi place Ia nebunie. Habar ne em de ce. Bte pur Si simpluunjocplilCUl,carelnmodciudat m3ducemaimuitcug:lndullaHeroesll dec5llaHeroeslll.De:;inuvinecuprea multemodificliri,WindsofWarestc alcatuitdintr-un setde

6campaniid<;stuldebincpusclapunct, lnprimele5fiindvorbadesprecllteun eroupuspecuceritlumea,iarinultima despre un final in care desrjnete tuturor eroilor seint.ilnesc in acela~i pcnct. Desl cucerirealumiiesteunrnolivsimplusi oarecumfumatin lumeajoeurilor, modulincaresuntconstruitemisiuniJe contracsreaza banalitatea povesf de baz.'l. Cele trel "creaturi" nou introduse suot Catapult, Frenzied Cnasher sr Megadragon. Cel mai interesantdintre ele estefilr:!.indoialil Megadragonul, mai ales datonta celor 1000

sed,timpulnecesarunuimedeste destulde mare.Jnsa sisatisfactfile pct fi pemasur!.i.Problemeaparlaceicare suntlnspateleunuifirewall,cunere_ usind ~ joe in aces1e coroeu. Dad suntefjjuc~tori buni, puteuchlar castlga ban'dad.v~inscriefij(ldiferiteligi, tumee sau competitf Inremattcoa!e. Un

$isuntdoarpentrurecrutareoocreaturi. Preamultelucruridespreacestadd-onnu sura oe spusexceptand ce'e cateva SC"en3riicaresuntdragutesinumaibune re rnuhtplayer. Evident,cditorul de campaniia fost adcs siella versamea 3.0.

Multlplayer-

P5n~acumnu am prea vorblt despre multiplayer-ul de Heroes IV,deSi delilintroducerealuiligiles-aLJformat, larlumeajoaca cestul de mull. va deuseama ca

Honor,pentru Heroes III;;i IV, pe www.toheroes.com.ingeneral.sejoad pe Gamespy, ins:!. eel mai des se fotoseste Direct Connection daloritilLJnor mid buguri pe care jocul inc.'i Iemaiare.Pan~ la Heroes V ,ns:!. mai avem de asteptat

Tillu HOMM IV:

Winds 01 War

Gen TBS

Producatcr NewWorid Computing

Distribuitor 300

Ofertant MonositConimpex tel. 021-330.23.75

PII300MHz

moo:2CXl3 31

> :~~~i!::i~;~~~~~~: ~;l~~;Ce

Cltearn tnsa accm cateva minute un articoldin LEVEL in care un i1ustru colegodlideacu·americaniili?lia ... • a~a cum probabil vcrbea ~i suabunku' desprerusiicarei-au·luat"ceasuI.Esle ciudmcumunjoctepoatetrezila realuate ... etcare artrebufsa iefaca sa uilideea.Separeinsliclinulrebuic dedit,~ vinli rnornenrul ~i jocul Isau jocurtlel pctrivite.

Uile,lacalivametriinfal~mea,ln redactle, avern un televizor. II vad perfeet... monitorul meu irltrlipeprimpl~n, televizorulundevamaiinspale,vizibil ins~.Jocdcun~ziVielCong, mlichinui prin jungla alaturide cauva carnaraztde arrre americani, omor ~i spulber caliva "comunist bastardsllfllt siimimut privireapetelevizor.lrak,Bagdad, tancuri,soldali,focurideartiierie,focuri de anne automate, pur $i simplu

focuri ... Ec senaatie ccl pUjinSllanic; unde5.\i)imu)iprivirearPetelevizor sau pe monlroei Ce e mai 'qmeresanr'! o s.1 joc peste cstfva ani un FPSincare ° s~ 'flu" renee ::Ila care se tarase prin desert(a~acumvlidacumaindirectpe CNN)1 Mai mult ca slgur ... 0 sli lmi dorescasta?Panlilaurmlieunuamfost inVietnam,cestiudesprerlizboiulde acolostiudinfilme.lmiestedecimu!t

caremaisivinecunisteloca)iirealisle, genbundirul lui Saddam.realizate cu ajulorul harJ:ilor recuperate de americani in limpul rlizboiului? ~i mai e siieftin,numai29.99$(!!!).Cums.1 refuzf asa ceva!

Mi-a~doricaloaleconflicteleslifie purtateintr-unjoc. Uite Bush, ia un Glock ~i d~-i un headshot lui Saddam dar a! grij~ ca baiatu' are maus optic Si nuiitremuramanacandtrage.Eh,

vise ... daticubombc

Oe Ie c:ehi vine jungle

Sa revenim lnsala gloantele ooastre virtualesi la mortn nostn dup.'! care ou plange rurnen! (ah,cebun~eopliurlea aste de Savet.oadfl. .. Adevarul e ca nici tipii de la Pterodon nu au tr.1it razbclut djnVietnam,a~c~edestulde interesantdevazutcatdebineau recreat ntse indivizi din Praga junglele

Estedecicualatmaisurprinz.'itor faptulc3unuldintrecapilolelelacare joculst~celmaibirleesleatmosfera. Impeo:abilrealizalii,delamisiunilede antrenamentpan.'! la poveste siacjiunea prcpriu-ztsa. Hawkins,omulnoslru, este detasar la o baza amerfcana aflat~

Realismul$iimplicitfet'ling-ulsuntduse ~i mai depane. jocul pcrtando-te printr-o jungl~ deas.'!, mla~tini cetoase, s.11ucuri ale indtgentlcr, prin soare, prio ploaie, be chiar~i petimpde noapte.

Ritmuljoculuiesledepartedeall unulrapid. vietcong nu este unjoc tn caretearuocicucapulinainleintimpul unui schimb de focuri. De eel in primul rand, jungla dea5.\ ou iti pennite 0 priviredeansambluasupraunui·camp· de b.1laliedeci\t,evenlual, pe 0 raza de cauva melri in jurul tau. in al doilea rilnd,oricerafal.'!venit<'idindirecJia unui inamic te peste nauci complet ~i dnc3c$tineatentteveitrezicuunfrurnos mesa] de "Mission Failed" pe ecran ?i cu dragul de Hawkins mort prin nusuu-ce jungl~ farl! nume.

lnmajoritateamisiunilor,teveigasi lacomandauneiechipedesolda)i,fiecare specialist in domeniul sau (Medic, RadiomJnetc.)~ifjecareextremdevaloroslmaialesmedicul,pentrusimplul fapt c3 te poate ins.n.'!lo~i rapid, ~i Point-Man.ulf.'!r~decarenupreate-ai descurca prin jungl~). Pott coordona mi$Clirileechipeitaleprintr-oseriede comenzi simple Si eficiente atata timp dtmisiunealacareparticipinueste una preacomplexa.:;i asta decarece in cazulfncaretrebuies.1trecinedetfftat p.intr-oanumit;'iz0Il3,treboies.1fli foartealeotlaapelitulcolegiJortlii pentru krpta (cum vad un ,namic, cum sarla ell.Jn rest.camenutaise comport.'! dit de c:1t acceptabil. desi dac.1arfis::lasteplidupliei.fiecare lupta ar dura o vesofcie. nici unuldirltre ei neliindin stares.'! Ia o inltiattva, sa se

fiindmultmaiu~rdesurprinsatunci cand e:;ti la doi pest de ei.

Reallarnul, ba1:iH vine

Depa cum va spuneemceidela Pterodon au vrut un FPSmilitarrealislsi asta au ~i facul. s-a vaaut insa jrer-o multirre de jocuripbna acurn ca reallsmuleste btncvenit atatatirnp cat areolimil!i.Peeare,bineinteles,eeide la Pterodon au s!irit-o.Altfel nuImi expliel!xistentallnllinivellncarete plimbi zecr de minute prin nlsretuneluri sapate de vletnarnez! (reallste.nu zic nu,dartotclaustrofobicesiek~niil, in earetemi~ticuvitezamelculuisimai tragidindndinc5nd1nnefericijiieare s-ac nimentperraseultbu

Englne-ulgraflc aljoculuinu este unul nemaipomenit.Arfjfostografic~ lIriMdacaaeestaarfifostfolositlaun altjoc decatvietccng.

Aiciinsasepotriveste,cutoate jungleleplinedevegetalie,eumlastini, lianesirauri murdare. Este uo altpunct infavoareajocului,alrealismuluisial feeling-ului. ..

Muzica din Vieteoog este una cum nuseputeamaipotrivitapenlruun asrfet de jcc. Socmrack-ul a Jost selectar eu atentle st connoe c.!iteva metodii definitoriipentruaeeaperioadJ(NRiot on Sunset StripN_TheStandells, "I wanna Be Your Dog- _ Iggy Pop etcl, :;i in plus.de cate on ercvorocene sa ascultilnrr-unjoc o melodie ca r+tev Joe" a luiHmmy Henurix cantata de Deep Purple!

Parteademultiplayerdinjocpoate fidefinil<'leaoeombinalieinlreSoldier of Fortuneltsl Battlefield 1942. Avand ladispozilieunintregarsenaldearme, excelel1lbalansatesidiferenliate,fieeare

ineJrcaremari,darprcciziemaibun3, jncarcator mar spanos.Har putere de foc maimicaetc.)~iGllevaharjicelpUlin interesanle(eeledejllngl;"l.sunlgeniale), eu cred ca serverele de Vietcong 0 s.1 concureze senos cu cele de Batuetield sau Medat ol Honor

Pterodon

Di~~!~i~:: -;;;::::k:"'~C::istCCrib--:"C-ion--

let. 021-]45.55.05 Prccesor PI1450MHz

inapoilabazii

Memorie

Vietcong esteiara doar si poare un jocatmosferie,un FPSbinerealizat,eu un gameplay neesteptat de proaspat si un mod multiplayerde ineereal. Ca simulatormilitaresl('ins~sub

G"f;"8/10~

Sunet 9/10-

Gameplay 6/10 - •

Multiplayer 9/10 - •

Storyline 6/10-

lmpresie 8/10 =---

> ::a:al:i~~:~~ ~!~i~~S~:;~t:~'I~~::i~

grlidin3sipriveam rllsllricuri de scare de diminealafklnllnooplealiirziu.Amcracut intre timp, am distrus gradina si rtti-arn f1icuc un garaj. Am doull trtciclee. o bkicleta $i 0 racheta de ten is. Am r~masinsli cu amintirile frumoase din copilarie.

pan.1asMzi. .. Pfinliciindamafiatcu stupoareclilwasanatomicmutant Urat. r~u ~i f.1r~ lalele. De cell Mi-ali dlstrus copllaria!

Am follt, lIunt:am.1 vom fl

Experimenteleatomiccm-auschimbatdefinitiv ... Mi·amaicrescutom5n.1 cucares~m.1conversez,celde-altreilea ochist.1loltimpulinchis,iarurecheade la~ldascult3toate~rfele.Darnusunt singur,maisuntsiallii.Voi,pedealtli parte,nuavClicum5li$tilidesprenoi~i viataadev.1ratliaunuimutant.Aminso'l solutla pentru voi: I Was An Atomic Mutant, un joe pcntru PC in care NOI facemlegea.Da.Suntemni$lestaruri!

M-a apucar melancolia din momentulincareamdatnasjnnascufilmuletele dinjoc.Ahce vremcrl ... anii'60, aniiatomului,aiCubei~iaiisterieiinlernationale.Ogroozlidefilmes.auf<'lcU! despre efectele davasraioare (sau nu,

uitali-vlilamine!laleexperimentelor atomice.Maitoateproastc,restulabsolut penibile. Tocrnetde aie.cand am vazut ca intro-ul abordeaza problema ca Mystery Science Theatre ("Cincmal0graful Misterelor",un film pe care vi-I recornandl.mi-am zis tasta e"! Un plc de

Amavutdeale,intreoreptila,ofemeiegigantic1i (am cunoscut odata 0 rnutant§dinasta:m-asperiatsiatunci,m-a speriat~i acuml.ceva extrateresui si, evident, un creier. Deljcics ... Pornimcu ereierul,ziceu.Cumateriaeenu~iela atac!l-amspan,i-amdistrus,i-amumilit. in doar dcca minute am pus pe butucl un lntreg oras si i-amdat focdefinitiv.Parderamdinnouc:opil:tr~geam cuni$lerazelaserdinochi,ascultamla eastiaceeasimuzicdstupida,maizbiera catea unu' NSHOCKING!!!~ de se cuiremurau neuronii in mine. Frumos,ceSol

va zic.

Am mai facut 0 misiune. Acum era noopte.Totunoras.TOlpebutucisi apoi serum. Tot munca din aia.La fel de "SHOCKINGlII".Aceleasi raze. Excelera,

dernential.rtisnactiv

~i lnc:l. 0 misiune. "SHOCKING" ~i apoi pebuluci. Serumul era pe oras. C~~lilelmi zbierau In ochi. Razele laser

dupa-amiaza. lara~i butuci. Un eras care smga "SHOCKING"Tn c<'I,tile scrumulul. Trligeamcuochiidinrazelelaser ..

Am un amic care lucreazf la 0 revista, MulanlLEVEl. Nu, nu asailchearna peel, asa tizice revistei. Peelil cheama MutanIMI1ZA, far.} nici un fel

,unlpream3ridiferenle,zi,eael),ilo~le armele.Cic.1undemaiepl~eerea? Pentru ce mal IUPli? S~ distrugi erase sepierdefarmeeuldupllunsfendeora Safaciscor?P.ii,i,ucinesJ-lcompari, ,<'I nu exisl~ 0 bnzli de dale pc Internet undeslltelauzi,aaidistrustO<lteora:;elecuminimumdeefon.Maizicea ceva de control. .. conuolsac rnaus, nu mai$liu.Spuneacaeur:'itdinpanealor sa nc telase sa vezt unde uagi.ctca trebuie pozi,ional.iallacamCfli,i inca ane cnevacbesu

Am stat ~i l-am ascujtat ~i parca evea dreptate.Omulede$lepl,$liecespune ... eutindsa·lcred.Oricum,aeumnumai am timp de joc. M-am plictisit de aceleasiora:;esiacelea,izbierete.factotul peviu de acum inainle. tes pe strada ~i 'imi dau cu st~lpulin cap. fac ravagf ..

Daca rna! zblara vreunul "SHOCKINGII!", tidau cu autobuzultn cap

Titlu I Was An Atomic

GCfl Action

Producator Canopy Games

Dislribuitor Valusoft

procesoe PII400MHz

Memorie 64 MB RAM

de legatura eu rnutatiile genence ... L-am A((elerare 3D minimum B MB

intrebatcearejocul.1stadereu:;e:;teSol

m~ P~:i::~:~ ~~~, :t.~t ~::c"~~!nt :>

inochiul rreu simi-a spus ceva despre gameplay-uldeciocolali'i.Saucacao ... cevadegenulasta.Cicanuebineea intr-unjocs<'ilisedeat01u{pelava,de la tnceput. Adicasa aidin primul momentto)imon,trii(intrecareoricumnu

C"fid 6/10 S

Sunet 7/10-

Gameptay 3/10-

Multiplayer N/A = Storyline 7/10

Impresie 3/10 =---

One _ )osee de-a

Fat Frumoa ... ~i peate chier de-a lisana Coaiinzeana

S!I vedem cine va salve ce este de salvat$ivadistrugeceeslededistrus. Dupilcumsuntemobi,nuilidinjocuri asem~n~loare,vomaveadealeslntre

ametralopusprirlcarevorrelOlva.ln mare, ecetcest prcblerre PrimultiparfiOMUl.Elreprezin\;'I calegoriamedieapersonajelor.Mai

trage cn glcm, maipuneominil, mai laiecubaionetadirldotare,faceorice pentrualcrminalolulprinmelode crasrce. Nu este prea spectaculos ~i nu arenicivreunelemenlie:;ildincomun care~-llac!ls~devin;'lpreleralulmeu. Rezolvarea pe care o gaseste el coofltcrelor nu las~ loe de lnrrebari ~i rlicinutefaces~tesimlicumvamai deosebit.Elsevafolosidetolfelulde cipuri peruru a creste Armor Class-ul si damage-ul pe care 11 va face cu armele saleCa sa fac o paralela cu Dlablc sl cu lot ce ne of ere a acest joe de referinl~ penlru Harbinger, va voi spune c~ aceste cipuri vor functiona la lei ca ~i amulejele si inelele. Fiecare cip. care va

puleafia~zalpecasc;'l,armura$iarm~, va avea de olent cevaln plus pentru 0 mullimedefeluridelragere~iefecle devastatoare asopra inarnlcllor. Pentru a suplinilipsavrajilorinace5tjoe,ceide la DreamCatcherau mtronus o gr!lmadll deEMP-uri,?ocurieleclrice, lame

nivel?i,implicit,maiscump.cuat51 numarul de slot-uri va f mai mare ~i cbiectul va suporta mai multe cipuri. 0 chesliecarem-aderanjatafostfaptulc~

nu aveem arrnura

pentrutotcorpul.Qmul esre Hpstr de protect:e pe brale ~i picloare. E pacer. pentru ca stim eDt de varial~ putea f armuraunui persona] din Diablo~idlteelementeseputeau modifica prin adaugarea unei singure piesein costumatie

Apoi este Ctadtatorul. EI sparge lot Dopa cum spuneamlalncecut. povestea este loarte compled. Acest gladiator i~i gaseste lnceputul ~i consuuctorul incursul campaniei pe care 0 duci la capJt impreuna cu Omul. Constilnta sa apartinedeiaptunui nepotalunuiadintreocupan\iinavei.EI

. a fosr ucts de catre foardelerfascisre", iar un mecanic cu suflet mare f-a introduscreierul in corpvl unui Gladiator Gladiatoregal robotmare,cu purere de locmare,curezislent.:lmarelagloante si cu un rucsac foane Incapator

Pe !iing~ pistolul din ootare, acest Gladiator mai pocrta ~i un slIbio; dup.'l el(avanlajulceluicul0anidelrasde flare in spate), cu care rupe ~i sparge lot ce se apropie de ei. Primul element care il,coatedintiparpeacestpersonajeste robotelul pe care II poartf pe umar Aceslrobotelpoaleiitrimissllfac~

curet inalntea stapanvlut, EI nu acticneaza deunul singur, c! este controlatdeline.C5ndporn~licuel, Gladiatorul r.:lmiine f;'lr~ ap!lrare unde il la~i. Robotelul are 0 putere de foe ,ernarcabil~.Maialcslaincepuluj campanieidndnuaitolceitilrebuie, el va putea rezolva orice problem~ili apare to cale.Cu toaie acesrea, posibilitatile sale sunt destul de limitate, deoarecenuvaputcadcschideusisau culege (€ gaseste pe [os. Pe m~sur~ ce povestea se adanceste. acest robojet poate fiscbimbatcu un ahulmai performers.

Celde-altreilea personajeste Culibine. Ea,ckidedala aceaSI<l cste 0 ea. are 0 origine incert<'i ~i esre de departeceamaispeclaculoaslidin punctde vederegameplaydintrecei trei. Ei nu ii vern mai cumpara armun sautotleluldearmelanlasmagorice. Tot ce ii trebuie ei sunt niste m~nu~i aka gauntlel5.CucJtacesteasuntmaibine fkule,cuatiitenergiileinterioareale Culibinei vor f mal bine canalizate si roe

vor transtorma in diverse forme de distrugereTnmas3.$kill_urileprezente inacesljocsunldileritepentrulie<;are lipdeperscnajinparte.Culoatedele sunt personlllcate ~i rolosesc liec~rui persona]. ele sunr cam puuntele. Culibinaareunskillcarepermite adllugareamaimultormodalitlltide ap~rare sau de atac pe langa cell' clasice.Elevorapareacanisteorburice se Tnvart In jurul personajulul ~i vor atenua din damaga-ul fjcut asupra sa, sau vor ataca independent edversarii afialilaodistan)abinedeterminal.i. Acesteorburivorfolosioenergie independent3Sivorputeafifoiosite atatatimpcilteae~ist.i.limilaacestei energusr num.'irul orburilorvorfi determinatedeimportantaacmdatliskill-ului respectiv. Culibina mal poate recurge la ostratagemj.Cindesleinconjurat.'ide learnicisinu poate face fata prin rnijloace ctasice, ea poate impr.'lSlia radial 0 und.'ldislructiv.'l foarte putemica Aceesu undllii va scadoa insll din viaja in momentulIn care este emtsa

Conald_nt:ela tehnlcu

Graficanuestcunacareslltedea pe spate, dar este functlonala. TotulTn jur arara blneriar nu este ceva nemaivazut. Luminilesunt blnc implememate,personajeleau urnbre

realtime,iarculorileviisivariatesunt prezentelatoatenivelurile.Dinpacate, nu este prezenrz 0 opnune de zoom, asadnuveiputeavedeadeaproape curn arata perscnajele sau restul obiectelor dinjur.Ar Iifosr tmcresaru de vazutcumseprezinl.'ideJproape arsenalulsiarmuriledepetine.AI-ul esteunpicmaibundecatcelprezentin jocurile cu idee asernfnatoare. Adicll inamiciivorc3utasliteincereuiasdori de cate orlau ocazia.vortugisa caute intariri cand sunt ranili fcarte grav ~i vor tragedup.'itinelafntalnire.Cutoate acesreasirateg!a point and dick nu este pusalagreafncercaresiteveiputea strecura cu u~urinla printre adversarii ";

Sunetulesteunuldintrepunctele forte ale jocului. Cu soport penlru tehnologia EAX, Harbinger te anmca in mijloculunuimediuplindesunetece te aseheaaa din tcate pa"ile. Sursa zgomotuluitsiva schimba s.mptor direqia?iintensitateaTnfunqiede rni?e.'lrile tale si de cer care vln sli te atacesausateajute.Omarebil~ro?iea primitjoculdinl'arteameapenlru sunet

Un lucru pe care am uuat sa tlspun unoe Ileraloculeste prezenta unor 5talpisigauriradioactivededoua eulori.Suntceleverzi?icelero?ii.Slinu faee!ieaminesisafugilideele.Elesunt

niste elemente carehi suntde ajutor.

eel putin alea verzi. Radioactivitatea verdeteajutlls.'ifacireload-ularmei mairepede.Mu\tmairepede.Maiales candsuntdoulisaumaimulteinjur. PentruCulibina,aceastaradioactivitale maiajut.'isilareindreareavielii Radioactivitatear~ie,lnschimb,va Iace exact cpusul.La Om stla Gladialof,energiaaml-Clorvafisupta,in tlrnp ce viata Culiblneiva scscea oesuc caoo se

va afla I~ng.'i acest fel de radioactivltate

Maraa canctuzle dafinal

Mi-apl~cutmult acestjccCutoare ca ecum dcpa ce l-am terminat nu mlimai,l\ragein felul in care rn-a atrasla lnceput.joculmla ncut c impresie foarte bunii.ll recomandcu cjldur.ifaniloraces1Ui gen stastept c eontinuare. Chiara lost liisatlocpenlruun-va urma" la sfilrsitul povestii. Nu va feri)i de Harbinger, c.'iuta!i-I!

Tillu Harbinger
G," Action/RPG
Producator Silverback
Entertainment
Distribuitor Dreamcatchertnt.
Procesor Pili 500 MHz
Memorie 128MB RAM
minjmum16MB G"fi"8/10~

Sunel 9/10-

Gameplay 8/10 - •

Multiplayer N/A. -. •

Storyline 9/10-

Impresie 9/10=-

rTlI3I2003 37

Flight arcade fara ¥irani irakieni cu flinte uciga'l'e

nU5untniciooleriileantiaeriene,nici racheteleghidatelaser,ciJar.mulcu mustal~ ~i Ilinta, care doboara 101 ce lOOar.}maisusdefirulierbii,areelice, face g~l~gie Si se cheama AH-64 "Apache" Attack Helicopter Iasta dad nu se doocara srngure .. J, Urmaeea const<1deobiceiindoipilOJiamericani cu fele sp~~ile de baietei care au spart 0 "Vitrin1l(sau,marog,spartecuovilrina) :.... ...... _-careaparleteleviziuneairakiana,

00u3zeci de l.'iran; irakieni in delir $; 0 lume uimitil cum de s-a putU! fntiimpla alarealrocitateterorist-anli-american.l

AclivisionValueamirosil poteonalul comercial ill razboiului si, lmpreunf eu InterActive Vision ~i RendcrWare, a lansat Apache Air Assault, un "aproape" simulator de elicopter, care face insil cu succes concurent.1celeimaicun05culeseriide helicopler-sim-uridinistorie:

Comanche, de la Novalogic. Adev~rvl esteQ,de la Comanche 4 rncoace to dezam~girepentrvfaniisimulatorurui harOCOfe) piata jocurilorpe PC a clacat la cepitolcl simulatoarelor de elkopter Trecuta e vrernea cand laoe's si Novalcg!c scoteau ca pc banda rulanl~ flight sim-uri bunicele

speciala,Tndtsereduce,practic,laun singur eliccptervSfvorba canteculvi, "avion,aeroplan,juc.)tOfl.lllavolan· . L.1sandfolclorvllaoparte,ApacheAir ASS<luhestefloarelaurecheinprimele lreimisiuniSidilamaiaranjamenlulflorallaureehedup~acefla.M-amtrezitc~ dificulti!teaatingehrusccolealarmanle, f~r~ niei un preaviz. ASIa probabil ca sa nearateprodue.1toriiciltleedegreu amerieanilorc.lndsebag~inconflielele altura ... adica tn crizele mcndialeCu ocazia asta, m;'! intorc la o temtl care apare frecveot tn jocuel: propaganda pro-ameriean<'i.Dup.1eeamvtlzutce stie C&C Generals in privinla aSia, acum e randul unui joc cu bcgermtc sa.sr incercenoroeul. °Subtilit<'iJile" nu Hpsesc: in mlsiunea "ApM~ sondele pctroltere", jucatcruhri i se susur~

... sercul din Banhar (tar~ inventat~ de producatorisial carel nurre.Habar n-amdineemoliv, lnsearnnaln ponugheza °a spala" ... bani?). Individul acesta conduce o organtzapctercnstcriminalf axat~ pe genocid. denumit~ simplu"TheSolarManyrs".in eoneordanlaeumajorilateajoeuriloree stmuleazf eonflieleeonlemporane, acttunea din Apache Air Assault se petrece In viitor, in 2004{d~i povestea ineepein iulte 2001, dindThe Solar Martyrs devin eu adevtlralperieulo~ifac prostia s~ revendiee ataeuri tercrtste). SUA, acesr Vlad T~ a! lumii,sepregate;;tes1'iletraglojeap.1, atadlndBanharulcuomidfo1"l~ spectala. Atatdemie1'iesteaeeaslll f01"l~

EletJ>Illlen •. flare

dulce: "Try not to destroy the drilling shafts c we dcn't want to destroy them because they may prove USEFUL at the end of the operation." Cum s.1 nu? Evldentl Daca scopul de baz~ 31 acestet misiuni este deposedarea lui Al-Zahir oe combusnb!l. iat~ ~i adevararul mobil 31 acliunii.lnterActiveVision nu a avvt niciojen.1inapuneinjocadev.1ratele motive ale unui rhboi "de eltrninare a uneifactiuniterorlstev.petrolul.

Este Apache Air Assault simulator de elicoptert Da slnu. "Dn"mai pottn, peraru ca modelulflzic este redat la un minimaeeeptabillturoulenje,inerjieJ. modelulelicopteruluifiindsuficientde detaltat. Tot aiel eontribuie ~i faptul ca elieopterul 'face ca 100i dracfi" eand este avarialserios(pierdereaunuiadinlre motoare sau a rotorului din coadil}. Se poatespunecliesterealistsiineazurile in care doer cprccierea eliccptervlui de zona unde se alia tercnstiillsperle sl ii lndeparteaza. "Nur este simulator peetru cs fizica "realistavpoate f ebendonataln favoarea onel fiziei nrcndecuoap.1sarcdeF12,pentruca starcadeavariereaaparatuluieste reprezentat~ printr-o banda verde care devine rostc (f~r;'i s.1 stii niciodata exact

neghidate Hvrua, Hellfire sl racheteZuni, tat neghidate, ins:!. rnai puternice>, srergatoarele de parbriz. night-vision-ul ~i cele dow.} rnotoare v start, collective, stopl si,nuin ultimul r~nd, pentru ca succesul misiunii este calculat in puncte Ica in ortce arcade).

Vult:un.ll Negru po..lO&

jocclrncea-cz sz aduca ceva elemente de atmosfera musulmaoa prin muzid st decor. Totu$i,del;iili pierzi sperantadeavedeasialtcevainjoc decal teroristi, TAB-uri st tancur! in desert, Apache Air Assault te mut~ prin misiuneaanouainAmericadesud, undeeiungla,faci"RiverRaid"impotrivaunorconvo;}iedegunboatsbine aparare, ploua mull ~i tr~sn~le de mama focului Iceea ced~ un efect plncot jocului). Totust, grafica este sl~bu!~ r.1u pentruepo<:anOilSlra(texlLlriledin preajmasoluluiaumariprobleme,iar copaciisuntreprezenta)iprintexturi dispusel'n Xl. AI-ul este slabut Ireactiile sunt agrestve. fara inv~!uiri, retrageri etc.l, nu exist:!. opozi)ie aerian~, campania este absclut statica (nimic din cefacinupareaaveaefectasupra misiunii unn~toare), iar daca Ie apuci slI tragitnpU\iniialia)idinzona{ciiJiva sorda!icarepatruleazapecruci~toful sauinbazadepe/dincaredecolezi,un tancsinguraticetc.),nupierzimisiunea, nu~iatacat,nicimkarnupierzi poncte. Multiplayernu exista.insll cine vrea sa se dea cu elicopterul poate lini~tit s~ !ncerce Apache Air Assault.

Titlu Apache Air Assault

Gen Flight arcade Produ(:.'itor InteractiveVision Distribuitor Activision Value

Precesur PII450MHz Memorie 96 MB RAM

Accelerart' :ID minimum 16 MB

G"r." 7/10 S

Sunet 7/10-

Gameplay 6/10-

Multiplayer N/A - •

Storyline 4/10- Impresie 7/10 =---

Anno ~503 AD: The New World 1----

Corabia, raul de ",are 'iii leaganul civiliza"iei

> ~;~~tU~~~o;u~~~~~_:~:~~~:r;O~~ri

care, des! I'lU au r~cut tsrone, totus! au ie~it in evidenl~ prin fap!ul di au beneficiat de mult<'i rectama. Printre primele lor prcdcctf s-a anal Holiday Islandcareprinanumitecercurisemai joadllnC;'i,Oait;'lprodu(liefoarte mediatizat~afostsiTechnomage.cu care ... stim exactce s-a Intamplat.Jn schimb,Anno 1602 a avut un oarecare succes(aluat~idtevapremii).faplu~r neesteptat dat fiind faptul ca plata Slrategiilornumaierafoartedeschisli engine.urilor2D. Entuzfasrnatlprcbabll devechiulsucc;es,ialacaacumavem de-a facecu 0 nou:i productie care se a~aza oarecum coniortabil in exact aceeast categone ca st prima: suategie economico-mllltara pe engine Hi.

Tipic gerrTlan

Poate va adcceti aminte de un joculet de anul rrecut, Patrician u.fn carespuneamc~joeuriledestrategie facute de german! au dou~ cerecrertsuct care spun totul: perfecte din pcnct de vederetehnic,dareomune.Celebra r<'lceala specifica lor se manifest~ ~i in jocuri,lns:iesteoarecumcontracarat<'l de la rei de celebra lor diseiplin~.1n cazuldefal:i,avemde-afacecugenul de strategic toote-ntr-una,avand

elementedecity-builder,strategie economic:i ~i strategiemilitar~ care, din p:ieate,nufacdineluncap;itdelinie Problema optimi:zllrii se simle oarecum ~i aiei, deoarece este aproape imiX'Sibil 511 te tngrijesti la lei de bine de reate aspectele unulastfeldejoc, Din puncr de vcderetehnic, avern lrur-adevar a imbunat:ijireagraficiilanivelde detaliu,ins.1problemaesleacceadea nu rasa in pace ceea ce este deja bine llicut. Este exact ceea ce spune sj lonut Blilanun pic rnailncolorculorile folosire precum ~i contrastele fcarte potemtce creeaza dureri de cap PraClic,avemde-afacecuoinlerfaj~ extrem de obositoare. Cu ake cuvmte, graficaestemaibunl,darmultmai agrcsiv~ in sens neganv, btnebueles. La parleadesunetunsuntpreamultede spus. Nirnic ie~it din cormm, desl muzicaestedestuldepolrivitlisitualiei, fondul senor dudindu-m~ involunrar cugandullaPatricianll

slHi amplasezi colonia in zone 100% prielnicetuturormmurilor.Launmoment dat,pentruapuleaevolua,veiavea revoie de minereu. Cum munjii nu vorfi dedI in Mine c~uri prin sorcotere (dac~ sunt prea acrcape, vli veti dezvelta foarte greulpentru av<'l putea face 0 min~,vatrebuisliformaliunlan)de

Implernentare

Singurelebug-urisere(erlilaanumite probleme conceptcale care ar fi trebuil sJ fie deja rezolvate. Pentru a pctea (unc)iona,oriceci<'ldiretrebuies<'lfieln ariadeacoperireaunui rnarket sau warehouse. De:;i insulate, har)ile sun! totusl gigantice ~i nu tntotdeauna ai poslbilitatea

cam de multtocmai din pricina laptului cliestefrustrant.Separeins1idnemliisau erasat ioane puternic de aces! obicel. Mai departe, desl meniurile din in!eria~ sunt retauv oso-ce retinut st folosi!, nu de multe ori am r~mas blocar pentru c~ nu in\elegeamcenufunqioneazli.Ond coioniataaatinsdimen5iunifoartemari,

estefwrtegreus.iimaicootro!ezifiecare aspect in parte.In coocluzie, micromanagement-ul nu se dezminte de obiceiurile germane, lap! care m-a dus dinooucugandullaPatricianlLDadl avet; rabdare.joculofera o singura CampJniecareestesulicientdelung;!~io 5eriedescenariilncarefieputetijucala infin~, fie puteti lndeplini ni~eobiective fixe,laniveldecomb.at,assituaacestjoc undevaprinl998,dndoptimizarealMa rnult de dorit. Exist.'i 0 sene de probleme bazaledecOf1trol,insensulcaaceslanu

I.torle

in concluzie, sr acesr joe lace parte dirare acele clasice lansate jn epoca moceroa.jcu cred ca o astfelde prcducrle ar putea sa se rid ice vreodata le pretentiile c.\rora incearcl s~ Ie faco'!i fajo'!i. Este clar oepasit, destaccm caitva ani ar f putut lntr-adevar tnsemna ceve sau ar f putut macar sa ndlce cele rnai scepuce sprancere.

vo'!iputetibucurademultitudineade ci~diri ~i descoperiri in ale tehnologiei Sauaproapenicioproblem:l,pentruco'!i vejiaveanevoiedecevalimppan;!sl vldaliseamapecelipde50llrebuie plafltateanumileresurse,cumtrebuie coneclatecorectcildirileladrumurisi care esre logiea de amplasare a ctadinlor ccnexe. Dar roare acestea nu leveliputeaoblinedecatjudl.ndu-vao buna bucata Iprobabil 5-10 ore). Si ca slinchei,m;'!ivoilntoan;edeundeam plecat:joculestelrumospentrud mentine annosfera de svspans caracteristidmomentuluidescoperirii de noi teritorii ~i colontzarf acestora. Si eeremu/tesacrificii:rlbdare,pentruc.li evolveazadeSluldeincetsivlsupvne ochii la untensiune maxirna. De aceea ebinesiijue.limincet,a~cumspune~i zjcala .... pauzele micisidesechela martlor succeset

FrulTlos, frUITlOS, da' cere sacrificii!

• ..,.,.",&11 ....

c» siguran\o'!i, 1503 A.D. The New Worldesteunpasinainteinceeace priveste evclutia sertei A.D. atatdin punc\devederealgrafieii,dtsidin punetdevedereallegilordedezvohare economica.

Pentru arnbele categoriiarn cuvmte delaudli,dar~icriliciaspre.ll1primul rand,graficaestemaiarltoasii:apa arat;! a apa Inu se ccrnpara jnsa cv eleeteledinC&C: Generalsl,50lulare caracrertsrtct diferite in functie de latitudinealacaresegiisescinsvlele, cladirileaudetaliiinteresame,iar omuleliisianimalelesemi~e;!eursiv. (Bug-urile nu au fostluate tn considerarel.Ehrar s! la 0 rezolutie de 1182x854,jocul5emiselbinepeul1 sistemeuoeonfiguraliemedie,1ntoate celetrelruvelurt de perspectlva. Dar problemele apar dUJNi aproxirnatlv 0 ora de conceotrare pejoc. ln Iata ochilor lncep sa apar~ mici puncte rosf ~i verzl, iar dupa tndepartarea de monitor avem 0 durere de cap roncratoere. Fenornenuleste tnsa expticabil prin prismamultitudiniideevlorieesunt afi~lepeecran~iamicilordetalii mi:;c3toarecaresolieit~sislemulvjzual lamaxim.Deaeeeaarlibinecadupl fiecare [urnatate de ora jLJcatl sa se faca o mieii pauzl_ De altfel.pauza este mai muhdecat utda.Heoarecejocul progreseaz~extremdelentsivorfidese momentelelnearenuvetiputeaavansa dinlipsaunorresursemaigreude stocat.lnceeacepriv~lealgorilmulde evolulie,lucrurilesuntoarecumliniare (chiar dae~ jucatorul este pus s~ aleaga scopul cercetartlor din scott ~i are posibiiitatea de a construicettpuride cliidiridor~te).Spunliniarepentrucl, deca rdspcndef prompt la cerfntele de eomfortalelocuitorilorora~lor,nuosl aveti niei oproblem.li In a evolua si o sa

Tillu Anno ISO] AD'
The New World
Goo Builder
Produdtor Sunflowers
Dislribuilor EA Cames
Ofertant Best Distribution
Tel. 021-]45.55.05
Proeesor PJl500MHz
Memorie 128MB RAM
Accelerare 3D minimum 16MB
ON-UNE www.anno1503.com G"fie' ./10.

Sunet 8/10-

Gameplay 6/10-

Muttiplayer N/A =. .

Storyline 5/10

Impresie 6/10 =---

Daca balta-i prea departs ..•

Pro Bass Fishing 2003_--,

> ~p~:=.::r·i~~~:~:~i~n pe

min<oveslameacubuzun~rele~i-ncul()fi

ce carnutlaj pe care 0 am de la un prieten careaP.icurarmata~iblugiimei!liaponosili 1miindesbinepecapo~pdIl!ef'depecare sene numele unei firme produc3twre de uJei acto. lau un coil de p.'Iine pe care-l bag in buzunar ca ~ am ce ront;'!; pe drum. 1mi i<ludinco~lcamereiundilelepecare I",ampreglllitdintimp,deasearol,cutotce trebe'.Ranilanu.igrea,dlnuampreamulle inea.Amluat-ocasilbag~ieu5tK:lade lUidiundeva.NuputeatTlsill1"letgrueain maniI.Siapoi,m.1gfu1desc,<i.:dofis;'l priod vreun pese, unde 0 s.'I-1 fAm? Otinel, c~linel,m!lechipezcutoolecele.iauin man:!. b.cata de mamalig~ pe cafe am frJmantat-ocupainecleasear:i(vreausiio maiintliresc:unpicpedrum,nudeair.a,dar om!lrnaligacaresedesprindedepecirlig ducelaozipierdUli'lpenlruunpescar adevJrilO}im.1indrcptner.l!xUtorspre ...

Da,aliauzitbir.e,M~duclabifOu,deschd geemul pentru a simji un pic din racoarea nopIii, pomesc calculatorul ~j Jncarc Pro Ba$5 Fishing 2003. Acum s.1 nuincepe!i s.1urla!idiredactoriiLEV£Lsv:1Ir1€buni~i inspecia!sub5emnatul),ciljoaJrilele-au distn;ssilTl!U!rea!itlilii~ic'lnumai~usa distinga tmre reeliratc sl joc.Ceidintrevoi cere sura pescari ma vcrlntelege. iaraindoial~. Altora leva fi deajuns sa Ie spun ca aveam 0 palioca de 4 ani pecare,VIf..'i,nu vrej,trebuies.'iodeguSiinumaiinmo-

menlelespeciale,iarceila1linucredcamil. vorin!elegedeloc.f'ome5cjocullacare visez de cae ot t»r.1sescDun.1rea,imi asez luiculiJ;Jlaindem.in.1,darunpicmaidep<lrtc.Nudealta,darexperienjam-ainviljat c~inclip<lincaretrage~cle,nutemai uilidac<'iai\uic.1,prietenil.,haineetc.injun;I ttiu ~i It' repez! denebun, apoo b~lul cu amandou~ mainile$i simli, ~i, tr.'\~i, prinzi,pif.>ni,injuri,telauzi,teplangi,n;pi, mai injuriodatil. $i, in final, ie calrreal. De dUeoriamplJffieubuniitateacJebautur3 dusa pe apa baltii pentru di un nenorOcit de peste n~SUit in roaptea respectiv~ s-a gilndit~tragacanebunuldeundilamea.

El bine, pomesc jocul ~i vild di am de a!es;omidlexcursieclepescvil.f1Ir.1b3tilide cap, un mit \umeu seu dJiar OCilrier.i de pescarsportiv.Ei,frate,"imizic,aiciiidemine. imiak>g~euunlacdinzeciIcCilresuntacoIo,apoioculabe!oncareprinclesingur.l(din p&ate, undi\ele rree au trebuil slI r~m~n~ in husll, lang<'! birou) $i rromeala din care parca a,mu:;ca~ieu.Lansezindeplirl<lre.Daula linguri(:i.locep sa rrwlirez ~ atunei, boom, catastrot'a. Camera se Wee incet-incet in epa ~ u~e momeala mea. V3d pe mon~or ~i$orii cum ifUll3lin~~i pc Iang1I ni~e ielburi,lf.k!n:lrnoluldepefund~pietrele, v!ld lingurija mea cum seplimb:llini:;t.i\1! prin at» ~i vao, 0 Doamre, blasfcmiel! V~d pestii prinajEcumvin?iprindlinguri\a.Nuse poate! La ~ ceva n-am mai rezistat. Cum au PJMslifadi~ceva?Cepescu~mai e sr asta in cae te plimbi pe 1.YogA momealil ca pe falezA? Uncle mai ese simuiatorul de pescvilGiretefaceasasl3ioreintregiinfata IUi$iincareaveaiomi:;caredeplutalazeci deminuteG'inddade<l~eledcea? Ne!vos,~desuparare,stin8cakulatorul direct de la buton,iaustidain braje,m'I in1ind in pat~ lmi roec arraiul.

Nu trebuiesa va spun ca "desuplir.lre" am dorm~ piin~ axi-dimirea!-\ ciind a Irebuils1irn:iuitiar;!:;ipestejoc.Nudcalta,dar Mikesta cu sa~n;llagatul meu ~izice:'Ai vrul pose, Ii-am dot pe5le! Acum se-er. Va inlrebalicemaipoatefispusciesprcacest joc?Mainirnic:areograficainvechitti,pestelesemi~destuldeciudat,juc'ltorultrebuie~reajizezeune1:hilibruintrefor!acu caretr.lgepe:;lcle~ceacuGlreinvarteel mulinelil,pentrucaotensiuneapreamare ducelarupcreafirului,iarunapreamica duce la sc~p<lrca pestelut. rnuzica devine stres;mla, viata o-are sens, bautura este buna~,ingeneral,m-amslituraLM1Iine plocfnDeitli

Titlu Pro Bass Fishing 2003 Gen cica simulatcr de peste

Produdilor Firelinelnteractive Distribuitcr Infogrames ----ofertanl Best Distribution \eI.021-34S.SS.0S

Pro(:esor PII400MHz Memorie &4 MB RAM

Accelerere 3D minimum 16 MB ON_LINE

G""d'/lOe

Sunet 4/10-

Cameplay 5/10- Mulliplayer 6/10-

Storyline N/A-

Impresie 5/10 =---

toamna peste arborlirngalbenif DE AFAR;C. evident, vo! liind lacaldurica 'n:!untru.

Airport Tycoon 2

Mi-amfacut opistii

> ~~~p~:z~:t:~ u:~~~ ~~~~a~:~a;-;:st.

adica genul care nu arenimic, dar rlimic,rliCimkarbug_uriperltrucaelirl sineesteun mare bug, ne-am gandttca arfitimpuls;[facemaceslpas.Poatedl astfe! veli reu~i sJ apreciati un joe prost ml!diu,adiG'imultsuperiorurluijoe prost pebune.imi pareraucasunt nevaits~cakinpicioaremuncacelor careauprodusacestNjoc",lnsaastae, se pare cs pentru aSIa am fost f~cut. M-amnaseutsazicinfa)~prostuluide prost,de:;teptuluicaed~lept$i belivuluic<1etJ.rziusitrebuiesamearg;'i acasJ

Evident, esta nu fnseamna ca eu mi-amridicalsingurslmuie,cic;'ipur$i simplunum:ipolab)inesanuspun

ceea ce gandesc.De fapt hei.asta

inseamn~ ca sunt sincer ~i cum eel

sincerisuntmaifraieri. .. dar$:inu contmuam pentru c;'l nu 0 sa rna mai potopri.

MI;I'l't;enlrea

Cand pui mana pe un tycoon, dad l)isiplac,nuteintereseaz;'iin mod specialgraficasisunetul,sJzicem.Esti inleresat de cat de adanc fncearca s<'i Ie testeze, de IQ-ul [oculul. insa ce au alee daca cineva ar Iace un tycoon in care grafica €Ste special facula s~ te scoota din s~rite? Ali ztce ca de ce ar face

cinevaa~ceva.Nu~tiu.S;'imataisinu stiudece·Siuiteciiexista.Asliel,avem o grafic~ 3D foarte cosnsuoare in resurse,cuni$telexluridezicictiecane de cclorar si un camp pe care sunr puse loale.CalitatezcrolSiundemnipuica pou s;'i $i dai un zoom piln~ in panzele albc-astaa$acasavedetiurall!nia tandemuluivizuallnlOattisplendoarea. P~cal cil nu dam nota spedaf~ pentru ecestzcom, peraru ca ar fl pcnrtstami chiar sllnvidia satelitilor militari americani.lnaintedeaobS€rvamirifica Inlruchipareazoom_ului,lrebuiesa inSlalalijocul.Apoi,nufaceliprostinsa vII apucatide tutortale cf acolo o sa lntepeni;i. Dopa o vremevcand o sa fiti confuZi$iosavaaminli)icejoejucali de Iapt. puteti sa dati un new game. Gre~al~iI~~! locvl v~ va prinde $i, la fel ca sragiul rmlirar, va lncerca s;:l va tnrlobttoceasca. Ali primil 0 mosremre 1n dolari Si altceva nu avon de facut cu ei decat sa construhl un aeroport. Dupa cea\ipicatinmrejeledistraclici,dupa ce nu a malrsmas colrde lurne nevizitat.mclo dama neevaluata corect st mco bere rebauta.trcbole sa cump~rali pamant lang:! un oms mare (care,graficvorbind,nucxistaISisava Iacetlamintitulaeroport.

Avantajul rnajor alacestuljoc este ca, dup~ cea!iconstruit ~iali primi! primulconlrad,vaputeticansideraun om bogat ~i realizat in viala. Miei!c neeazurigenprabusirideavioane, leroristi,iurturidebagaje,ninsori, meteontt, dezurbanizare, razboaie mondtale vortrece ca c adiere recede

AlOOI;I, ca ae ...

in mod norrnafacestjoc ar f trebuit s~fiedcsprecelnseamn,'js~fiimanagcr de aeropo«. Darnue. t o mare eberane oarecumpilralelacuacestatem.'l.lncepl, nU$liicesllfaci,pri~tieonlract,banii vin,leuili,avioanegroaznictexluralealerizeaz~ ~i decoleaza, tree rraslnt, pompieri,loatecaunparinochi.Practic,jocul nu arc nimic side aceealrmeste foarte greu slI descriu sentlmentele profunde pe caee zercolmile trezesteNc pot. Daca nu e. nu e. Ce sa zid N·am ceo

Titlu Airport Tycoon 2
Goo probabil manager
Produdtor GlobalStar Software
Distribuitor Take 2 Interactive
Prccesce PII1600MHz
Memor;e 64MB RAM
Accelerare3D minimum32MB
ON-LINE www.globalstar
software.com G,,"d./lOS

Sunel 3/10-

Gameplay 5/10-

Mulliplayer N/A-

Storyline N/A-

Impresie 2/10 =---

Slurmovikeraganditlicaunadd-on.Cu loateacestea,peparcursuldezvoltllrii acestui add-on, Maddox Games a ajuns laconcluziacilexistasuficienlmalerial nou peruru ajustlftcachtar cu necesitate.wparijia unui joe de sine stl'it~tor,eelpecareilavemacumlnreviewsubnumelelL-2Sturmovik forgortenf3allles.Tilludesprecare putemspunecilafostasteptaleaaerul decomunitatea pasionatllcr de simulatoare avlarice \NWII- cum se putea ahfel.daca ne gandimla formidabilul IL-2 Sturmcvikce a redefinitintotalitalefell.llincaretrebuie realizat un aserrenea tip de jocf...

MOlivul penlru care Pcrgonen Banlesnuputeaincilpeainlr-unadcl-on devine clar uupa ce snnneai dtmensiunlle acestuijoc. Fall de primul titlu alseriei.Forgotten Battles aduce mal multe P~rI; (beligeranle), mai muhe

hartiIslmairnartlprecum sl multmaimulte

misiunilordinjocpeintindereaintimp a celui de-al Doilea R.lzboiMondial.

tnteresanteste ca avem de-a face nu dear cu 0 mlirire a dimensiunilor hlirtilor,darsiaacurateleicucare acestea soot reatizate.Cet maibun exempluestedegbitinhartaFinlandei unde,lfinglilacuILadoga,am descopent 0 mcdelare I.limitoare a Leningradului.Pursisimplu,amzbural pe ceascpra Cruclsatorulul Aurora, ancorattn fata Palatuluidetama! Molivuluneiasemeneaacurateleeste cli unefe cblecttve de pe harli sunt

I realizilteinurmasludieriiatenteaunor hlirti de epoca,

CelMaiave)inedumeriri • privind subtitlul? He-he,

, inseamn~8lgandBeautlful World War II Flight Simulator ...

Ajung3ndla numarulavioanetor ce pot f pilotate to Forgonen Battles,

trebute siI fie declaram impresiona~i. Nu putemfurnizaun numar exactCe putam spune tnsa este ca, pelanga flumlir, am fostatin~i I~ coarda sensibila de modclele pe care producatoni le-au introdus tn Fcrgouen Banles. Si!

priveste taberele combatante, I vcm gaslpe germantrusi, arnencanfflelandezisl unguri. De asenenease

dlversifica teatrele de cperatiuni:

Finlanda, o bUl13 pane din Ungaria Icentrata in Lacul Balaton) $i lvovul Sf adauga tn Forgollen Battles la h3r1ile rncstenhe de ta IL-2 Slunnovik, asrtel incj.1 Forgorten Battles ofera cu cmci maimufteh.1rJifaladepredecesorul sau. Ncmarulacesta poate ca nu este impresionant.lmpresionanI3este, in schimb,dimensiuneah3rJilornoi,foarte inlinse~imultmaidiversesubaspectul ttpunlcr de teren si a! formelor de relief. Remarcam ~i "impriWierea' mai mare a

Games e firmA de cuncscacn fini in ale aviajiei,Dovadaarfiaceeadin Forgotten Battles nu se pune un mare accentpeavioanelecelebre,~acumar Iltnclmar un producator rnai "cornercial". In Forgotten Battles vep observe 0 mare atenlie acordata acelor avioane care tncalzesc inima paslonatului meuculcs, eel care cuncaste ~i recunO<l~te importanjil istorid a avtoanelor poate mai puttn coooscute. darfolosite de multe oritn razbcl ~i valonzate la randolior prin talentul ~i eroisenulcelor carele-au pilorat.

Ajunsaici, nu POIS~ nuilcitez tntegralpeRadu(jumAtaleacompetentiisub aspect tehnic ~i tsronc din entitatea Siefan a PIIIG): "P40-ul,spre

exemplu ... nu stiu pentru al)ii cum sunA. d<lrpentru minesun~extremde familiar,suntni$leavioanecucareeu amcrescut,leaveampepere)i,eule aveamdesenatepepetetidad\ijiaduci aminte.eraavionulllagri-albii5lruide deasupra canepelei. ala era P 40-ul, era avionulcarealncasat-o la Pearl Harbor, ijiaduciaminlel unctcu borutasa. masiv,P40Wamawk,peearel-auavut $i ru~ii in dotare ... Apoi,li,U, Brewster Buffalo, iar~$i un avion care ... m~i, ar fi muitede povesnt, dar nu inlriimin detahi .... sonr mste avtoane pe care daca i le pomeoesri unutcuooscaror, imediatilveziclselumineazL.injoc bazanusuntneapliratMU5langul, Spilfire-ul(carelipse$teJSimaisliueuce Tempest:-uri{carelipS€5(;,larandullor) de care teatatumea aauzit ~i la care toot.'! lumeaarS<lriinsus .. .in Forgonen Battlesimponantesunlavioanecare suntreprezentative,darcarenuauo faim~ asa mare, sau poate 0 au, dar inlrepasionali.··"

Ad~ugAmsi P47(feblejealuiMike), dar~iMustangul,cucareamavulo senza\iecuadevaratdezilemari.~i, oric.itarpAreadeciudal,prinlremarile bucurii pe care ni te-a ofer« forgotten Battles a f051 $i accea de a pilota un PolikarpovI153(biplan) ... Oahaafosl posibdltatea de a ataca 101 sol cu un Stukka,devenitlar5ndulluipilotabil

Sipentrudamajunslacapitolul bombardamenl, no pulem one atct de Heinkel 111, modelat superb sl oferind posibihtateajucatorukn de a ocupa cncere dlmre postunle de luptti ale acestui bombardier. Fie si nurnai cu acest Heinkel 111,ll_2 Sturrncvik Porgonen Bartles punetn umbra completvechiuljocB17 Flying fortress,

adi1ugand seter Il-2 odimensiune nouli,datfiindfaptuldprimulmembru alacesteiaeraunsimulalorcarep~rea rezervat in special avioanelor de vanliloare, de~i puna numele unui bombardier, Acest Heinkel 111, In sine, face cal lJn jocintreg ...

Poatec~vAamintilimicanoaslri1 nernulumure exprjmal~ in review-ulIa Il-2 Sturmovik. Spuneern acoto cli vole)iider~cireairadiiltoruluiaunumai treipozitii-deschis comclet. inchis compIClsauinregimdeilaps.lat~cti Maddox Games "compatimesc" la dorinjelejucalorului-acumaiaccesla voletul deja radiator prm Bpczuii ale acestuia,care fac multmaifin

ccmrolsbda trecerea dela cornpler inchis lacompletdeschis.

Apoi, spuneam in acetas. review dinmanie2002, incapitolulNTema pentruacasa",canuamaf"Jcats3 venflcam componamentul avioanelor cucarburillorlainlrareainpicajsaula zborul pe spate, ce ar fi trebuh sli aib~ 0 "1~iere"demotorinaceslesilualii Spuneamatunci insad: "Avllndin vedere reahsmvltn mcdelarea avloanelcr in Il-2 Sturmovik, opini1m ca este o mare probabihtate C<I acest fenomen s~ se produca"

Launanduparespectivulreview, venim cu temele facute 5i spunem ca acest lucu se traampla sleste maf mare dragul 5~ simli cum se ineac~ motorul candzboripespatecuunHurricane

din prima versiune,dotat cu carburatcr. >

>Lucrucaresemanifest~ latoate avloanele cu allrnentare pe Cilrburatordin Forgotten Bartles, spre cinstea produc~torilor st a aspectului tehnic a! adevarului istoric.Astfelindit,de$ijoculne-a dar pe spate.ne-arn grabnsa revenim cat mal repede la 0 jinut.:i

dezboradec:valarealitaJilorfizice ...

Totpentruad:incirea veridicitiijiiistorice,controluiasupra rnotoruluiadevenitmaicomplex, astfelinc:itavioanelealc;lror comprescr avea cornanda manualf nu maicomuu autornat treapta de lucru a cornprescrului. esa cum se intampl~ in cazul celor cu capsula rnanometrica.La nevoie.Jn Forgotten Battles va trebui s~ schimba\imanualtreaptadelucrua cornpeesoruluifatrecerea prin anumite"praguri"dealtitudine

Amanun\imeain mooelare se manlfesta si la dlferentieree tehnicilordefortaj.DacainIL·2 Surrmovik acesta se realtzala Iel penlrutoateavioanele,acumavem precizarl: Ia gerrnanl fonajulse realizeazaprininjectareaunui arnestec de metanol cu epa, in limp celaamericaniseinjecteazanumai 'p'

Vorbind despre comportamentul motorului, rateva amanunteseadaugala perfecjionareasimul.:irii.lnprimul rand,odataoprite, motoarelesunt multrnafgreu de pomitdecattnlt-z Sturmovik,launelemodeleaceasta repornirefiindchiarimposibil:1(vezi I 1531.1naldoilearand,motoarele numaireaclioneazainForgotten Battles atat de prompt la comandn data din mar-eta de gaze, spre deosebiredesitualiadinprimultitlu alseriei,undevilezadereaCjiea motorului era nerealist de mare

Evicentiem aictsiaperhla catorva taste m ptcs-ce corespond unor comenzt suplimeraare din Forgotten Battles. Se poate asrfel controlaamestffuldecarburanl in funqie de in~llime, se pol "accesa" maimulleunghiuridevederesise poate acuona extmctorul. ..

NeplaceacesllL.2Sturmovik forgotten Battles,neplacechiarmai multdedi.tprimultitlualseriei

Graficaestecuolu~maifrumoas,'l,iar Simulareamaiimplinil.:i.lar,laceeace exisl'}deja,juc;llorul mai poate adauga cu mana lui-schemeledecamunaj~i insemnelepolficreatedeulilizator;la fel,sepotcreaseturinoidemesaje vorbileinlimbadoril~dejucoltor.Aici avemanepl.1ngedefapluldlnusunt rresaje in rom5na ~i col nu este Inclusa o harta a regiunii petroliere de pe valea

Prahovei, mar semnificativa dedit zona r Balatonului. Ne mai pare r~u e~ nu putem pilota un IAR,ind,dar ni "a proems solemn e~ acesta va aparea dlt deeur.1nd,fiindinplindevelopment.

La eapitolul sunet, Forgotten Battles are ctreva problemede ponuoncre. efectul Doppleresteparc~atenuatmai mult decet trebufe.fer zgornotul motoareloramericaneeslecamaeela~i

la toate modele le. Dar ceea ce poate fi dac~ exist~ un Dumnezec in cerun,

reprosat la Forgotten Battles este nurnai ccr de la Maddox Games l-ar

aproapeinexi,tentfaladeceeaCepOJle putea sirnuta cu succes

f l~udatlaaeestioc.inopinianoastr:1. comportamentul. ..

lL-2 Srcrmovik Forgotten Battles intra pe

caimari(puterejincategoriaiocurilor .~lIPIIIGI

obligatorii,intarindu·neeonvinge~ac:1,

• tlnaginile de fundal ate articolului sun! prefuate chfar din misiunite tndeplinile de $refan ~PUlG in fO<"gOlten Sanies.

Forgotten Battles -GenSiil1ulatoraviatie Prooucitor M .. ddox C"meS' Dislribuilor""""illilSoft~- Otertant UbiSoftRom.1nia Tel. 021·231.67.69

Procesor""""Ptiil:lOO~ -Memorie 256 MB RA~ Aceelerare3D---;;:;-;n;;num~B - """"()N":ITNE ~moVik:Wm

Grafica 10/10

Sunel 8/10

Carneplav 10/10 Multiplayerl0{10 Storyline N/A

lmpresie 10/10

rnao20Q3 51

Incoming Forces

Cand extratere!?trii sunt ilia buni

> ~~7~ :i~:i~:~:~ ~~~a~~~~grJa::;i~~

~is.'iap.'1r.'1msjmJXItiCilras.lextrateresl.r.'1 culimbajgroh.'1itdecruzii,dezaxalii,inuman •• oameni. Da! Ali auzit bire! Oamenii vors.'idistrugllopa:;nidras.'l.extraterestr.'1 care-s duee lini~tjt<'l existenta lntr-un coh al galaxiet. Este imposibil, dam'le! A~ ceva nu pcren accepts! los cu cmenirea! Sus cu extraterestrii! Fitiillaturideceicilre au nevoie de voi! Elceide-acolo.de ceparte, se bazeaz~ pe vet. Si-eu pus jncrederealn cepacnatca garrer-ulul roman de a.i5dipadedistl\igereainmas~.A:;ac.'1 numaistalipeganduri,intrOOuce)iinCDROMunuldinlreCD-tJriJepecarele-a)i gasitinrevist.1(nucelpecarescrie DEMO, ceillall), instalatl joeul ~i apoi seapali-ide ta moarte sigura

Cu ce BB lTlananci!i

IncomingForcesestetitlulpecare LEVEL vi-I propune ca joe fuU in aceasra lun~. in urma cu ceva ani, Rage Garnes lansa Incoming, un first-person shooter spaJialcarearuptgurJt5rgului,deoareceemunuldintreprimelejocuricare folcseau Iacilltatile graflcf 3D. lal.ld Rage a seas ~i 0 continuare Ia acesa, Incoming Forces. Povestea jocului 0 continu~ pe cea din primul, t"l!.Jmaic.l rolurilc sunt oaeecurn inversate. Daca jn primuljoc oamerulerau ceiaflati la ananghie, iat~diacum,la20deani dup.levenimenteledeatunci,omenirea ahot~r5Idlexlrater~triinumaiau dreptulsatraiasca siau pornlt cu rnk. cu marela amhilarea Ior

52 "...,,2003

jucatorulse vaincamatn pielea

unul recrut din rasa neumana care jnsa este mal umana decat cea uman.l.ACliunea jocului pomesre pe ptaneta Kaiyodo. aSJllal.lconlinuudec.llreoameni. De aiciIncepediSlraC]ia,joculfiindun shooter ffirst sau third person) nerves, cu omullimedejintecareabiaa$leapt.lsll fie doborate. Desi numarul atacatorilor eslefoanemare,jucalorulvapuleafolosi avantajulterenuluipropriupentrua-i infr5nge. Acest cvanta] se va concretize Infaplulc.lvomavealadispozilie difeme rnasinarii.Astfel. pe parcursul joculuinevomurcaintr-unfeldeavicane supertehnologizate. ecbipate cu puternicelasere$icudiferitetipuride rachere. vom controla vehlculela sol ~i turele. De asemenea, In momeotete In carenavanoaslravafiaproapedistrusll, vompuleas:ineretragemp.inala-refil base~penl/Uarcpar.l~iullimul~n..Ibal ma~in.lriei. La "weapon production facility",lntimpulanumitOlmisiuni,vom

Comedown, babyl

puteaadunaunmieescadronpeeare-I vom conduce in timpul leptei. ComenziIe pe care i le purem da aceswla scru destulde comolexedandm pacate.mlsiurlileincarevomavealadispozilieun asemeoea escecroo sunt destul de petine.

Sart!!llll 'fi plparul

Un shcoter-ca sa atragajucatorul, trebuie sa arba nerv. Incoming Forces arenerv,atiitprinac)iuneacareeste destul de rapid~ si plin~ de adrenalinf cat si prin atmosfera crcata in timpul joculul. Graficaseprezintabine,f3r3a scncna sisteme uhruperfornante. Are tot feluldeefecte,caredecaremaifru· rnoase-Constructiileparca sunt un pic cam~tr.1loase,lnschimbextraterestrii, chiardac.'l_ivezinumailnfilme,sunt uneledirltrecelemaihaioasefiin)epe care le-ar- vazut. Sunetele sl malales muzica -eusesc s~ te rupi! din cotidian Si srte introduc~ Intr-o atmosfera de IUpili de undeva, depealt3 planeta Limbaextraterestrilorafostexcelent realizata si este.poate pentro mtne. veridic.'l cat cuprlnde. Cand pnmestl comenzileprincaSC.'lsiauzisunetele aceleaputernice,incepis3teintrebi dacliareroslslmaicontinuijocul.Nu de afta.dar parca prea seamana cu grohaiturlle reset porcinelor. Norocca aVen1sisubtitrareainenglez.'l,altfeln-as Ii stiut cetrebuia s:i fac pentru a-i scapa de la rnoarte

atacatori, oarnenf parc~ au 0 rehnolo, giemaislabadeditanoastra(inceeace priv~emanevrabilitaleanavelorsiputerea de foc a armelor).

vaurezcatmaimulteorelnriindu· rile exrraterestrilor sl sO-i alungetl p~n.'l acolo de unde au venit pe nenorocltf din rasa umana.

Titlu Incoming Forces cen FPS

Produclltor RageCamesltd Distribuilor Rcge Games t.td

Ofertant LEVEL

Procesor PlllSOOMHz Memorie RAM 128 MB Accelerare3D 16MB ON-LINE N/A

rra2Ci03 53

levehiculelur.Dificilcmis-auplrul~fi numaicomenzilelavehiculelecucare tedeplasezipesoI.Ecamgreus<'ireu_ sesn s:i te mi~li (0 maniJ), s3 urnesu ~i sa tragi(cealaltadepemaus)sisJmaifaci sistrafeinacelasitimppentruanu devenio!intiivieatiruluiinamic.

Misiunileconstau in cea mai mare paneindistrugereatuturor!intelorpe care Ie gOsesti pc radar, in jurul obiectivelorpecareleaideap1lratsaupecare trebuies.'lleesconezi.Cutoateaceslea, exista c diveesitete slln randulacesora. pnza.prctecue. atac, Indemfinare etc. Peparcursuljoculuivomavansape diferileplanetealeraseirespective,cur1l)andu-le, una cate una,deprezen!a perturbatoarea oamenilor.Al-ul nuse va 11Isa b~tut eu una cu doua, dar, din

lucruridebad,cevaexemplesi,evident, ° mtca parte pra<:tic.1. Cand porniliprimadat.:leditorul,viseolera sansa de a face un [oc ccmplet nou. insa nu prea e cazul. Asa ell. din IFile, selectau Data Files sibifaticele doua

I~rziu in joe. De aceea, rn-arn gandit ca impreun~ampuleacreaunastfeldeloc maimicsiincMelramerate-ulsAfiecel PUlingigantie,indiferentdesistem:).O sA-ispunemC!.SUIa..Evidenl,lniorma

sa finala II veti g~si ce CD-ul LEVEL. S~ tncepern culnceputul. Dinmeniul World,deschidclilnteriorCell.Jn fereastra care se va desctuoe dapun Newsi scrtep l_Osuja {am pus 1 in fal~ cas~iieamplasatincapulfcrestreicu locattldm dreaptajosl. De aici mal putetimodifieaculorileambienlului, daca e ceara sau nndaca va cootine sl aplisaunuetc.UisajiasasidatiOK Acum,din ltsta delocatiidln stanga jcs, dali un dublu clic pe l_Casujasi

OKsiconfirmaliciinudoriliniciun Active File. Duoa tncarcare va veti pomenicuogr,'\madlldefcrCSlreplinc de date Si unaceu mai Importarua evidenl,goala.inSlangaavejie.lmtoale obtectele care exislli in baza de dale a jocului,delaceleslaticegenpereli, caveme, statui. pietreelc. pan~ la personaje, obiecte active gen u~i, lumini,vriiji,pojiunielc.Practic,orice exislii injocpoatefi folcslrjn viilorul vostru mcd. in fereastca din dreapte jos estelistaculocajiilepreexislentecare pot firnodtflcate. in dreaplllsus este fereaslraderel1deringcarevadevenisi prlnctpalul lee unde va veli desfasura activitatea de acum fncoto. Pentru recepur rrebcie sA vii spun eii Morrowind-ulesleillcatuitdin mtenoare stextenoare. [nsa pureticrea tnrcrtoare cara s.'l. se comporte ca ~i ex1erioare(dcexemplu,s~2icemdali vrea sa recreep Mezoberazanul,ora;;ul subteran al Dark Elfllorl.Jnsa daca sunteti incepatori. mat epiinll acoto PentruincepUloslineax<'lmpeerearea unui iruerior sirnplu

fereastra rcndcr-ului va devenl activi\.in fereastracuobiecledinstanga,selecta)i static~iciiutati in_ash!_tenl_Ol. Luati-l cu "drag and drop' ~i arnplasau-l in fereastea de lucru ffereastre de renderingl.Ap:;sa\ishift~irOli\iimagineacu mausul.Curoli)amausuluipulelida zoom,iarcuOOtonuI3pule)imij.Ca imagineainplanfrontal.Acumeclarc~ avemnevoiedeanumiteobiectecare pot inmaga<:ina ahe cbeoc. in dreapta, selectaliinlocdcstalic,Conlainer.Aici c~utali com_chest_Ol ~i arnptasati-l cat maiaproapcdep5nzacortului.Cuclic stanga ii modificati pozftla dup.':l x 5i z, iar unand aptisat~ testa HZ" 11 puteti polrivi ~i in plan y. Potriviti-lundeva in cort.pe o margu-asi dati un dublu clic pe etln fereastra cu carectertsttcue obiectolui puteti face a sene de modificarl, de 1,1 pozfue pan~ la scarli ~i arnplasarea de script-uri (capcanele, de exemplu).Aicinuavclices~-ibce)i. eventualnumaidactivre\istl-lincuia)i (ce-eacearfiinlr-adevtirinulil),a}<lci\ pute)idauunCancellini~ti)i.Mai departe. reselecteti obiectul, cu un CTRL+C copia)i ~i apoi cu CTRL+V amplasett un nou cuf~r de acelasi tip. Dad. iolasi\i CTRL+sHIFT+V, noul cuf~r vafiamplasatexadpecoordonatele celuipreexistent~ivafi,deci,multmai usor de potrjvitla locullui.

... c:re.pte ...

Maideparte,slizicemclivre)itolu~i sa modifkaticaracteristlcile obiectelor

selectau New. Dati-l un nurne, preferabil cu lin faJa ca sa 11 puten g~si user (de exemplu, l_chestie_cu_5ertare la 10 ~i la Name.Sertarasull siapciSave. Elva aptireaincapullisteidelaContainerde undeillu3)isiilamplasa\iininteriorui cortului. Dupa a~zarile 5i rnodificarlle de ngoaracu un dublu clic dcschideti fereastradeproprielilli.Weight-ul reorezmta capacnarea maoma a containerului,adicticecantitatedc obiectevaputeainmagazina.Pune)i,sil ztcem, 400, apoi Save. Acesta esre primul obiect carc va aparea exclusiv in plugin-ulv05tru.incontinuare,pute)i umplecortulcutotcevador~teinima, de la cutii $; cutiute p§n~ la flor; de cpertement.Jnsa. atente. daca modifica!icaraCleristicileunuiobicct

lumea Morrowindului se 'lor modilica prinactivareaplugin.uluisis-arputea sa avetisurpnze neplacute.

... c:uunpat: ...

Eibine,acumcaa!iamplasattot feluldeobiectestatice,etimpuls.'ine gandim~itaaltelucruri.Ve)javea§igur nevoiedeunpal.PentruaSlatrebuiesti sesectaa din dreapta dela Static Active_de_Bed_12, de exernplu, $1 sa-t arnplaseti pe undeva, tn corfunde vreti voi.Oacanusuntetisiguric,'josaave)i )ocdeel,dinmeniulViewactivali Collision si veti vedea pe unde se poate trecesipeundenu.Acum,probabilc:i dcriti Si un pic de lumina in respectivul

cort. Din dreapta setectau Light ~i alegef celuminivretivoi.LeamplasaJitolprin draganddrop?iceeacevedejicsle dlametrul globului din care va iradia lumina (spreexemplu,lava_light_2048l Evident,maipute)ipunefJelii.lum3T1ilri etc. DacJdorijisil lemodilicaji caracteristiciJe,nuuitajisilprocedaji cum am spus mai sus.

Dataviitoareos:iv~spuncums.'! amplasatio usa sicurn sa valegati plugin-uldeexteriorpluslncJmulte altele.DoocamdJt:i,pute)istudiaacest plugln pe careIucram rntr-o forrna oarecum ffnala de pe Cfj-ul LEVEL Punett-l in dlrectcrul de Data Hles si activati-ltn meniul de start al Morrowind-ului. veuobserva ca logarea de extenor este destul de u~ar~,el Iiind conectatcu Balmora-4, ·2 (a se observa tn screenshoot). Acum etimpul s~ salva)i, proces care este cat sepoatedesimplu.Dataviitoarec.'ind veJidoris:lmodifica\iacestplugin,la tnceput selecian cele oou.'! Master Files ~i apoi aces! plugin pe caretlfacetiAclive File (cu butonul dededesubt). Dad! nu vetiseta niciun Active Hle.fotce veti modjflca ~i Ii nevciti y salvati in altfisler plugin.Acesta insil nu va conttne cbectele on prtmclst va genera ercrlla tncfrcarea saln Morrowind, A}<l ca ave\i mare grij.'!!

m002003 55

ru]1 Time Crisis 2

I ~ ~ -------------------p-m-b'-'m-'-d'-"'-''''-m.-,;-''-OC-h-ire-"-'li"'-'

I L tei"doarprincoordonarea mlln<'i-ochi.

sa vorbim ~i despre jowl propnuzis. Dupa 0 povcsl€evident banala de'pre ni~le politai care trebuie s<'i salveze lumea de atacurile leforislc omniprezente si care rna; trebuie sa protejeze si niste civili nevinovau -cine rna; e nevi. novalinzilelenoas\re?!-inlridirecl1n actiuoe. Adidl pui mana pe pistol ~i tragi. Tragi piin~lti vine sa mui tragi de vrec dou~ ori ~i dup-aia mal tragi de vreo t-el. Nu de alta, diu asa este in scenariu.Launmomentdat,teplictisesu, dar IlU iIi vine sa tllasl baltil din cauzaca aipieruut tot nivelul. pentru ca evident nu pou selva

Dup1iceveiterminajocul,careeslc de<;\uldescurt,veilrecelamisiuflialea\orii. Acestea fac deliciu! joculut. Trebuie sa omori 50 de terorisritn JOde >eCul1de,s.'Idistrugiul1tancdoarcu putereaminlii,s.'!facitreiteroristis.'lse predeadoarpentruc;'iteuitiuratlaei ... Eh ... ce vremuri ... Jocul este cxcelenr. Feeling_ulesteintavan,iargraficaeste demitioane.DacliaveliP52siooni pentru plstofcumpdrati-lca mertta

Adice imediat dupe Time Crisis .,

> Defiecaredal~dindvineMikedela aucuresttesre esteptar ca M.osCr~ciun NupentI\lC;'iaraveaburt1iSloorb1ialb1i, asta urrreaza in dci-trei ani, c! peruru cl

vineinc:!.rcatcu cetoate. Ultima oar:!. cands-alntorsdelaBucuresti,undea fost tn vizit:!. la reprezentanjt de vaza ai culturii informaticiene rcmanesttsi internaucnale, Mikea venit co<:osat de jocuri,pistoale,pungi de snacks Si televlzoare cclor la mana a doua. Televizoarelenueraupentrunoi,cipenlru nistecopiiorfanicaretraiescpelanga redaqianoastr;lsisehr;lne5Ccucele mal arunca rnuncitorf delauzin~ sau cucereu,es(eisiisterpeleasclldela lumeadinjur.

Dupaceafilculpopasulderigoare la acestl niip;'istuili ai sortii.Mike intra in red.Kliesinearunc.'!inbra!emald~le dejo<:uri$i,nuinuitimuirand,unpistoi pentru P$2.UnbrainSlorminginstantaneu a luat oastere si tOli murilorii au luat larandjocurilepenlruPS2cas.'lvedem ce putern s.'l impusc~m. Mike, nemu-

ritOfsirece,r1InjealanoisuperiOfsi.du~ cenoiaml.'lsalbalt.'!vrafuldejocuri princareamSCOlocilf1irasucces,ne spune:·Dacava uitllli In cutia pistolului, vetivedea unjoc .. .", restul nu arn mai aozu.pentru ca Scbah dejalnstalase pi5toJul,Mitzarupsesecudinliiculiacu lotul,iareucudegelefebrileam mtroduscuoblande\eexagerat;'idisculin locasulsau de veci.

Cine nu mel ~e Vil"tua Cop ••.

tste cineva care eu a jucat sena VirtuaCop, seu Haunted House,sau mai stiu eu ce altjoc tn caretrebuie sa linlesticumausulsis.'ltragitotcu mausuIIDacaeste,merit1is.'lisetaie nasulsi s~ fie pus lamunci silniceodicase. in schimb,cine le-a [ucar sue despre ce vorbesc $i Clll~ dependenta ereeoza. tnteresanr este faptul c1i nu exist~ lint~ pe ecran. Oblsnultiiconsolelor de orice fel $tiuacest lucru. dar cet care suntma~tripe(alculatorvoraveani~le

Titlu Time Crisis 2

Produc.'ilor Namco

Distribuitor NamcoLTD.

Ofertant Best Distribution

tel. 021-345.55.05 On_line www.timecrisis2.com Calilate -.; * * * *

Consolli f>S2 oferit.'! de

Turok: Evolution

EVDlu~ie pana-n GameCube

... DaC:;v-ajiinlrebatvreodatlicumalm:eput .. toot.:1poves1eacestlilabazaserieidejocuriTurok,ialllcllacumaV€li:;ansasl aOati rnspunsul.Turok: Evolulion ese un prequel in care lucatoul aM povestea lui Tal'ScI,liderul najiunii Saquin-ilor. Surp;inzator, lotul jncepe jn vestul sllootic uncle un nemilcs, rnusiuriitco1pitanTobias Bl1JCknercakliinpicioarecemairllm~sesedintriburileindienilorsiepecaresl scapesideuliimulsupraviC\uilor,viitorul eroualjocului,Tal'Sel.lntimpulluplei dintre eel dol, se deschlcc 0 I)oJI'I~ fntre lumea flOaS\r~ ~i Lost Lands, iar Tal'Set se lreze:;leincurandlntr-ojUflf;llIplinllde dirlOzauri,!ir.mozauri,~bolimbozaufisi c5tivaindivizibunilasuOetcareilsalveaz;'I, IlpanseazllSi,evident,JllrimillalupUi

Intral in n\zboiul dinlre oomenii din colonie River Viltage si replilele Lordului Tyrannus, Tal'Sei devinep;lrticipant activ Intr-un conflict brutal. Lucrurile se complid $i devin mai "per.;onaleN In mornenlul in care Lord Tyrannus nvmeste vn nou geoe.alcares1i-icooducliarmatele,nimeni altul dedit dipitanvl Tobias Bruckner. Orbili de vr3, cu coworeur in man~, cu sudoarea evrgand siroaie pe no; ~i cu venelezvacninddenerlibd~re, nevomaruncaastfelinlv~,dccisis1iexterrnin~mtOl eenestiiincalesiafXli!>lipunemlntretx!ri.

AIjIB,unFPS

lntrc un HALO Si 'torok am realizat, eusurprindere,daminceputs.1m~descure cu controlereie de console card vine YOrba de FPS·uri. ES!cins~ la fel de ciudat dccontrolat un persooajlntr-un Iirst person shocter daca nu a! la dispozitie un maus.Pursisimplunupotimanevmcu degetelelafeldebinecummanevrezicu palma. Ah, as vrea!>li scoat~ .1stia un rnaus

pennu fiecare coosolf

Revenindladinozaurii~ri,Turok:

EvolutionesteunFPSremarcabilpentru GameCube. imi aduc ins:! aminte de vremea dind jucam Turck pe PC Si nu poi s.1 nu obsev feptul di aces! nou joe pe GameCube;;i-apierdutcevadinatmosfera sumbr.l care m!l linea ltpit de momtorul PC-ului. in rest, gameplay-ul ese aserran~tor(cuexceplialipseimau5Uluj).Astanu arfioproblem~dadi n-arfi vorba despre un conceptinvechit, care nu beneficiaza deavantajeleFPS-urilordinziuadeazi.

Graficvorbind,joculcsteindeajuns de atr~gator, cat sa nu tefaca sa lugi din fala televizonrlci, dartctust parc~ un pic

" :J~

- -

~ ,--._J

~-,~ .. .,.

prealuminos,cufioricele,dir.(>zaurip:i5- candpeciimpii;;iakesceneidilice.

Sunetul,pedealtlipal1e,esteundeva submediu.cuefectecarenuderanjeazli, dar;;icuuneiecareitiagreseazaurechile tntr-un rrod nu prea placct.

ln concluziece sa va matspun ... dad aveli un GameCubesi dorili un FPS, Turok ese o alegere cum nc se poate ma: buna Nuesteunjocstralucit,dararundndo privirelaconcurenJli,trebuiesliadmitcli Turok:Evolutionesteunuldintrecelemai bune FPS-uri pentru GameCube la mornentul actual.

Titlu Turck: Evolution

Produditor Acclaim

Distribuitor Acclaim

Ofertant Skin Media

tel. 021-231.50.97

Calitate * * * *

ON_LINE www.turok.corw

evolution

Consola GameCube oferil.'i de Skin Media, tel. 021-231.50.97

x

-

Buffy the Vampire Slayer

... Multpre~doritaactriladefilmedeac.. \iune pentru copii a ajuns st pe Xbox.

Poatespun€!idnuestemarelucru Avel; dreptate. Nu este. Cu toate ca joculiticamprolloadlanumitcsenza!ii pe sua splnar!i. nu esre niei pe depane 0 capodopcra. Atmosfera este una aptistitoare,ioarle reosa implementattisicarechiartetrimite lntr-olumeln cate nu este o idee prea buna 53 te plimbi noaptea pe afar~ Dupa ce donsoare Buffv se anlreneazapenistcvampiridenivel

mic-depardi trecelalucrurimai senoase sr se bate cu niste uralan;i coborate pares de pe cuverturile alea cu "R~pirea din Seraiv de pe peretf unora. Asadi Bully salveaz:ijumatatede scoata generata de 1,1 lnec.trelsferturl dintre oamentfcare se atla 13

... Aivrutvrecx.lat~cama~inas.'lli se trdoaie .J' pentrualuacurbamaibinelEibine,se parectinu~tisil)gurul.CeidelaPseudo Interactive Inc. au sees aces joecu rnaslnute din gumil de rnesiecer, cu care veiputeaface<:evreamu:;chiultau.

Mi:;c.1rilebru$lealevolanuluivorcOf1- torsiona rccsmc tn fel $i chip, tar obstacoleledepedrumnuvormaifiob5tacole, cidonr mici rarnpe delansare sau pereti maricesuntpecaledeafivopsili.5copul acestui joe ese unul simplu: omoar~·i pe <:eilaIJip3n3nute OfOOar:i ei pe tine. Ali ghicit: este un fel de Carmageddoo

pentru pltici.Der sa nullsubapreciati! Este un joc care te prindeinstentaneu prin umoruls.'lu omniprezeot, prin personajeleplinede fannec ~i de creuntsmvef putea contrcla un putde drac darafara deIa slujba

x

-

grijilevieliidezicuzi. Deftnltlv.Erau vampiri. vreisa te distrez! $is~ daicu sutul in vampiri $iv;lrcolaci? Pune mana pe Bufty ... ati vrea vci .. $i NBiscuili,O$leniimeilN

Titlu Buffy

the Vampire Slayer

Produc.'ilor Foxlnteractive

Distribuitor EAlnc.

Ofertanl Best Distribution tel. 021-345.55.05

Calitate ***

Consolli Xbox oferit~ de

81'st Computers, tel. 021-345.55.05

> ~

--'I

~ '~ ,

Cu toporulla vanal

sadezicuzi,odemuazel~plinlidedraci, un rilloi mafiot si ioca weo doua-rrel pcrsonajepecarenulevoidezvalui acumpentruanuSlricafarmeculjocului. V~ spun sgur c~ meril~ jucat.

Titlu CelDamage

Producltor Pseudolntetac:tWelnc.

Dislribuitor EAlne.

Ofertant Best Distribution 11.'1.021-345.55.05

Calttate ***

Consol3 Xbox oferillide

Best Computers,t!'1. 021-345.55.05

Cuke Nukern Advence

Game Boy Advance

Celebrul joe de PC care re-a fkul s:i simlimpilicereauneiconexiuniprinserial intrecaiculatoareestcacumprezentsipe

G8A. Evident, din start, un shoorer pe consoleesteoarecumdestinalpieiriidin cauzalipseimau5Ului.SiaiciavemexaC! aceeaslproblcma. Pur st simplu nu merge 11\ minc, un impatimit a! PC-ului. Cu chiu cuvaiamreulitsamilobilnuiesc~iam ajunsiaconcluziadpoatcfichiarpilicul s:ilup\ipeengine-uI3Dal ... GBA.ului. Singura problema este aceea ca jocul sacadcazainanumi!Czone.Eibine,am ajunssll ovad~i pe asta. Ca subiect, este leitvec-hiuljoc,cuchei,porci,lupi, caracatileetc.Piin~simuzica~i5Unetele suntexact aceleasi. Vi-lreccrnand ca idee,pelltrucaestefOllrtcoriginalpentru planorma careiaise adreseaza

I

CALITATE

****

realizatfoanebinedinpunctdevedere tehnic, ;n5~miemi separe ca sobtectul estedcfoartemultavremefumat.AsaC;l nu pot sa va rec.:omandnicicumunjoc ce va poate distra celmuko ora. Puteti alege s~ jucati cu vrec 16 celebri spectJculOsiwresrlcmnniaci, dlntre care nu VOl lipsi Hulk Hogan, Rob Van Dam siBocker T. Daca avetl prieleni care au GBA,Pu\ejisllvabatejisiinmultiplayer pfmilnumaiputeli.Dinfericire,aCCS1a nu sacadeaza

Este un joc care se adreseaza in specialcopiilordornicideviolenJasi faniailui Hulk Hogan. loculeste

CALITATE

Ca~tigatorii lunii martie

LaconcursullEVElimpreun;lcu Ubi Soft,joculThwcraqa fosl caSligaldecalrePopaRar~Mihai dln Brascv.

La ccncursul LEVELimpreunlicu rbmstrnaster, Gheorghescu Ovidiu din Timlsoara a dSligat un Fireslorm Dual Power 3 GamePad.

~'oriisunlrugalisasunelaredac!ie: 0268415158!01U0268418728,inletior133.

Sistcmul Hsaco Panther 3G inglobeazliceamaiputernidsolu!iede calculdecaremulJiutilizatoriauatata nevoie.Ple ca este folositpentru prelucrare de imagini seu filme.fie ca estefolositpemrujocuri,aceslsislem nuvadczam~gi penimeni. in interiorul impunlitaareicarcaseidealuminiu Tbermaltake Xaser III troneaza un malestuos procesor Intel Pentium 4 Ia ),06 GHz, inconjurat de armata de slujltori formal~ dlntr-o plac~grafic<'lATI Radeon 9700 PRO, 2 memorii DDR OCZ ce totalizeaza 512 M6 SDRAM,

2 harddisk-uri SATA6arracudadecaJe 80 G6 $; un modem U.S. Robotics de 56K.Sislemulderlkirealaceslei impresionanle.,impara)ii" este cstgurnt de cele z cooler-e alaturlde slsternul de racire pe baz~ de apa destinat procesorulul.

Stocarea datelor se reallzeaze pe

2 "discuri dure" SATAcesunt legate frumosintr-omatriceRAID,lnacestfel, transferuldedates-arealizatcumult

Carega Fast Ethernet Switch

Pronusele cestlnate retelelor de catculatoare au devens in ultimii ani tot maiilccesihileutilizatorilordc"acas.'i"_ Aces! lucru se datoreaza in special tehnologiilordinceincernaiavansatepe care prodocatorf deastfel de echipamemele sccrpe ptata. Un astfel de accesoriucepoateincropioreleaintre compulereledinlr-unlnlernetCafesau inlreposesorii de PC-uri dintr-o scara de bloc este oferftde compama Corega Aces! switch dispune de 24 de ponuri cuposibilitateadeaulonegociereintre moduriledeEthernet (lOMbps) si Fast Ethernet (100 Mbps}. lED-urilede pe panoul frontal permit monitorizarea tUluroractiviti'llilordincadrulrelelei, legate de starea conexiunilor, modulsi

----

vitezalacareacesteas-aurealizat.Fiind un switch Layer 2,coniigurarea si mnnagementulaeestuianllvorplIne problemelltilizatorilorcarenude)in profundeeuno~tin!ede"relelistid"

PentruasatisfaeenevoileinstituJiilor seu flnnelor de a reallzatransferuri de date cu viteze din cero cernai men.au fostconceputea~-ziseJeswitch-uri inteligente.Acestetipo.iride5Witch.urisunt capabilesalucrezepiln.!ilanivelulcelui de-altreileaLayer.inacestCilz,paehelele dedatepecareacesteswitch.urilevor controlavorajungeladestinajieintr-un limpmai scurr. Exceptand cele za de porturil0/100,swilCh·1IIQubsafiseaz<'i cu mandrie pe front panel ~i dou~ ponuri Gigabil, C3pabile sa rransrere datete lao viteza de 1000 Mbps. Nelipsitele lED-lJridedjagn05lic,lresunt~ieleprezente,insJpentruasemnalizadoar strictul necesarAdevaratulmanagement

rre2C0:3 61

HP PSC ., 2.,0 All-in-One

],I~"",""'iiI~; "'''' ~

:1:i:::a:I=~i~r>;- ~e~~ ~ai:~~:z~::~~:'_ Y:lI~;;;;;:~':

ware, imreaga ><:hem.'i a r,imao; Ia$i Iirrfl. Pn:xLsu1 CSIe IOmw

neschiniAltl. Plac.a CSIe jflSOl~A dimr-o ptJclI mu~ifuf'CIiorlal~ ce

deolclocornorod.lcuajutorul seinstaleatiilninterioruIPC-ului.

dr"iasefXllschimoocanalele I'vaceaSlapladcxiSl~4oonec-

TV, cWuoi de imagiroe ~ I ....... ~ tori Fireware ,i 2 conoctori USB

nozitale,delaodistlnj.'loo mcare",rronteaz.'I4c.ab1lJri,

aprrn<ima1ivS"'meoi.T~Cll cepermil~a4moni-

ajutorul t.,leoomen~ii se peate !Oare,4ti!S1.31ui~4m.1~.Aceas.-

Costurile de prodoctie din eelnee mai scazute of era la ora actuala facilit~li carcinurmacucevavremenuerau foarteaccesibilepenlruceimaimulli dintrenoLOastfeldesolulielowprice este ofertta ce HPprin PSC 1210AII-inOne. Dupa cum ii spune ~i Ilumelc, acestprcdus pcare fl fclcsit ca imprimJntil,scanersicopiator.Ca imprimartt<'l se pot Hsta in modul albnegru p~n.lla 12 pagini peminut, iar tn modfullcolorpani:\la4 pagini pc minut. Volumul maxim de 1000 de paginiimprimatepe Iun~estesufi<:ient pentruasatisfaeencvoileunuihome user sau ale unor birounrmci lrupnrnarea se realizeazjt la o rezclutle de 600)( 600 dpi in mod alb-negru ~i de 1200 x 1200 dpi in mod color. La compaeare, oceasra imprimanta are in dctare un cenus cu cemeau neagr~ de ts mfstunultn-colcr oe t z mt

Scaoerullnccrpcrai are o rezohnle opucs de 600 x 2400 dpi la 0 adancime deculoarc de maxim 36c1e bili

HP PSC 1210AII-in-Onefolosil dreptcopiator poere oten o viteza de coplere de 12 copn pe minut lao

62 rTlEIi2C0:3

rezolutie de 600 J( 600 dpi in mod albnegru. iarln mod color maxim 10 ccpil pe minut la 0 rezolutie maximli de 1200 x 1200 dpl, in cazul in care se tip~reste pefoi HPPremium Photo.

Peruru procesare ~i stccare de date temporare, imprimanta dispune de un cacbe ue g jag.

ware, HP ufrecror, HP Photo Gallery, HPlmage£ditor, HPlnst<lntShare, HP SharetoWeb,HPPhoto Prints, HP Album Printing etc).

pro(e<;iooali5l11. Un 1'X""l'lun repre~int~ ,i aCCi\S1~ unitate CD· RW exlem~. 8«:~oo designul farvastic~ fD1u1 USB 2.0 de care=~,unit"tea~ Cilpabilas.l scrie un CD-R 1"0 v;!ez.llllax;m~ de 40_ ~ s.l r<.~ scrie un CD-RW 13 ma>;im 24~

lpilliufoanemic.3r'eO

ergonomicdestulde mare.Ao;tla$iluuusepoa!eafir_ ma,; desp'e rm'-'S. Acesl.1 disp"nedelChnologiaRFOpticaI, ceeaceiia:nft>raonezoli.JIiem &XlCPt,uneOO insuikient."!,oo.. oarece I" u~e mijiCari mil;

I

-- ~~

r-~- i

I~':--r:_~~ ~

• - l_ c:.c. .L. •

- I"· ...

SMC Barricade Broadband Router

MHz. eel<! dou.lI s.lo<uri de "Iizarea lor SO': JXlilte [0105; ASUS Dl-T solulia perfect.l, coofort so(alului. Thrustma>let a

memo.;e pol "duce"maxim 2 ecranul TFT de 1.5 irrl. VC2110 !inaoo conl de "'fX"IU11nw ~ulli un suport ce pem1ite

GEl;" rT1<XLie DDR 400. Pertru include j.i funet;; de zoom digial prejul foarte avantajos $i p.Ilerea pozillonatea voIanului direct pe

operfamanJavdeoll'liliridk:iJr;! de 4x plus pos;bililalea dea deGlkulpecarnoa,.,inglo- gemmchii~rerului,astfelindl

sep.roeLadisjxJzi!ieunslolAG' inregi5lr.l5l'CWflJEvideoj.i au- batl. Pemu soceea daeke se acee;tas.'i ..... lTIiIinenevoils.'ldf!.-

dio in lim~a sp3!iului disponibiL ~ un HDO de 20 de GB.

I j

SMCBarricadereprezint.1ceamai simpiasolu\iecepermill:!impar{irea uneiconextonllalntemetcutotl u\iiizaloriiuneire,eie.Paramelriide configurareinceeacepri~leconexiune a la Inlerne1,OPliunilede securitatl:lsimilnagementuldeserverevirtuale se pot face cbrer stde caue c persoana maipu!inellperimenialiiinif-ale administriirii unei retele. Acest lucru esre pcslbil datorita "vr~jilorului" de configurarecarellpoartllpeutilizator prin toti pasn necesari configurMii si administr~rii parernetrtlor retclct Modul deconectarearejeleilalnternetpoatefi oricare,deoareceSMC Barricade dispune de portul WAN nccesar conectarhacestcta la un modem de cablu sau ISDN. De asernenec. prezenta unuiconectorCOMI permitcrealizarea conexiuniilalnlernelchiarsiprintr-un modem Dial-UP extern. lstcrte porrulul LPTexistent la baza acestul rooter este destul de slmpla. in momenlul in care conectauo imprimantll la ecesrpon.ea devineautomatoimprimanl~"dereteaM detorita functielde Prlnt Server.

~,,". ... -~

~ ..:!'A-.. ldf"

_ .. ~,,"~1,\',JJ",

, :V~ - r:l ,,~.

_A ~PrI<I1., J w..... ieo .. 12V~''''

reteleitrebuiedoarsJlsiinstaleze drivereleoferitedeSMCBarricade legatedeaeel pon.

Swach-ulioccrporat permite conexiuni de 10/100 Mbps prin eele patru ponuri disponibile.

Orite. Camera ofer~ 0 relol",i"

de 2.1 MegaPi,eli. Pozetesunt exceleota. Lip'" acumulalO4"ului

stoc:a!epe un Smart Media Card Si inslalarea unui proce!iO<tntel

Extern de R MB. iar pentnJ vi~u_ Pentium 41a 2,4 GHz lac din

per{e<;tde!;ignulunuivolan Ferranpentruadaun5jll"de

n-ei2DD3 63

i-\Nare!

30 Game Glasses

PB*uI"I

Se ccnecteaza ceblul monrtoruluisi I

Seinstaleaza drtverele Detonator de pe Clj-uldln cuua ochelartlor, apoi drfverefe stereo.

... de la jocuri la holospa~iu

Dche.arii 3D ...

Primulcontactcurealitateavirtual.1 pecarel-amavutcutOliiafostholo$p.lliul dinStarTrekEraochestie~-ivezipe respecuvn cum, In mijlocul nimicului spalial,seplimbauprinsr~dini,paduri,tempie ~i alte cele. Totul era dcer o iluzie,dar perfecta. Pana acolo maie ceva Isa ou uit:imc3aqiuneadinSlarTreksepelrecein secolul 24). Dar penlru moment re purem mul\Umi~icuopercchedeochelariJD.

Principiul de baz~ al funqion~rii lor estedestuldesimplu:vaaduceliaminte de ochelarii rosu-albastri cu care vedealiformegeometricelnreliet?Eibine, de atuoci lucrurile au evcluat. Acum scmnalul video este lmp~r'lit pe dou~ canale, consec::utivpentrufiecareochi.Ocnelarii i-ware! 3D Game cresses nu tac oecar sa oblurezeunuldintreochi.La150de flick-uri pe secunda, creierul uman nu estecapabilsadiferenliezelntreimaginea pececcu de ochiul stang ~i cea perceput~deochiuldrept.intretimp.pe monitorsesuccedfoarterapidimagini

i-ware! 3D Game Glasses

PI!I*U14

in Dtsplay Properties c Advanced SIC- Cuajulorulacestorochelariputeli

reo Properties se conrlgureaza modul transforma chiar la voi acasa un sistem PC Intr-o stalie dedkata jocurilor 3D Astfcl se pot obtine efecte 3D nurnai in cazul jocurilorce ruleaaa In modul

I-SCAPE3D

Aces set de ochelari 3D face pane din alta categoric. Ochelarii I-SCAPE 3D au in compooenla 2 ecraoe capabile ~ afiseze maxim 240.000 de pixel! ~i creeazx privi\Ol1..llui seruatia unui eeran 16:9 de 62 de inch. I-SCAPE 3D se poate canectadirectlaoricedis.pozitivvideo dincaresepoilteob!ineun5el1lnal NTSC. Pentru auditie se potfolosicasrlle inclusc,calitaleaSullctuluioferit.1de acesteafiind rezcnabila. Cu ajutorul rneniuluiinclus5epoiltecootrolatotul. pan~ Ia niveldeIuminozjtate sicorurast.

din dou~ perspective diferite. Astfelse creeaea senzeua c;'! obiectul are consisten);,! 3D. De exemplu, in Warrior Kings scnzaliade.acvariu·esteextremdepu_ temica dacajocicu ochelarli 3D pe nns.

TOlUSi. tehnologta deacum nu permitefunqionareaochelarilorintr-un regim de refresh mai mare de 170 Hz (Si astalneazurifericite).Deaceea.ochelarii3Di-warel functicneaza ln prtocpiu la40-60 Hz peruru flecare cchi. ceeaeeducelaooboscalaacutadupa dear cateva minute Inu mai spun de dureriocularesauzbaterialepleoapci).

CD-ul care vineln pachetulochelariloreonjine un set dedrivere Detonator modificate si drivere peotru fllnqiiledeslereoscopie.Pentruaputea folosi ochelarn, este necesar S~ .sc~pali" In prealcbil de driverele nVidiapecareleavelidejainstalate.

Produc.'itorul Razor 3D ne asigur<'i c~ l-warel 3D Glasses sunt compatibili cumaibinede 100 de jocuri (cam

Direct3D. Acesn ochelart pot f ajustali astfel inca.t ,;'i poata f fclositi atat de copli. car Si de adulti. i-ware! 3D pot fi unlizatl indiferent de rezolctia sev adanclmea de culoare atat limp dit imaginiledepemonitorsuntafisiltccu un refresh de minim 100MHz

vechiele.dartreaca dela nol .. .Lpnntre care se num1ir~ Unreal Tournament. Flight Unlimited J, Tomb Raider, Resident Evil. NBA Live, NHL, Age of Mythology ~i allele. Iotusi, nu intrali in panica,pentruca,dup.'linstalareaciriverelorslereo.putetijucapradicoricejoc JDap~rut(inciusivCoonter-Strike©).

punct mai ~apropiat~ sau rnai .Jndepartat" ~i de aceea nu se obtine orcfodata 0 imagineperfect~,lafeldedarliat.ltin primplan,c.atsiinlund~l-unalt neajunsilltehnologiei Ju acruale)

Virealne-amaipuslad;spozi)ie~i ceea ce se cheama I-SCAPE 3D. Ce mai una-alta. un moottor cv casu pe care ti-l puipenas.Diferenjadeprejintrecele dou1i prodcse spene totul: 69 USD pentruochelarii3D i-ware!?; 999USD (I!!) pentru monitorulla purt~tor. Adev~rul esre d I-SCAPE 3D este un dispozitiv rstate ofthe art". Calhatea jmaginii este fcarte buna si. prncuc. pute!i lucra la uo cornputer Iara moni_ lor. dar cu plac~ video cu TV-out sau, maibine.pule)is:iv;'luitalilatelevizor ...

Drivereleofer~osolu!ieproblcmei pal1ii 20 a jocurilor (meniuri. scoruri), caredes.ear;esteneclar:i:prinactionareat~stelorOrl+F3,F4seregleaz~ manual distanla stereoscopies, lar cu F5 siF6seregleazazonadefocus(ochebriinupotfocalizadedllasupraunui

pelntuneric($if:ir~lumJnare©l.

Exist~ posibilitatl'a s~ v~ placa ideea unorochelari 3D propnetate personals. Putetl sa-i cumparau. dadi. va line buwnnrul,darmaieosolulie:inacest numar incepe 0 serle Isperam noil de concursuri ce au ca prermu o pereche de cchelari 3D i-ware! Ortcum i-aji obtrne. probebil veu dori sa-i folositi $; dectss-t insialatl. De aceea ne-am gand;td n-ar smca sa va explic pescurt pasu mont~rii unei asemenea perechi

ce ochelarl frnal putfn partea cu .~i aid ut;lizatorul;aochelariiSi-ipunepenas· -vezi coloana de pc prima paginal

Asta-itot.Bfj-ule pe nol!

.-~

Memory

Module DDR4S0 DDR400 DDR333 DDR266 SDR 133

To be A+ with A - DATA

....... j" 1IItro •• o .., $0";" c._, .. """"' ~aIO "' ••• dn on·l.I.n" www.ul ••• p,o •• o

""''' "~ .. , ........ '"'M"~" •.••. "".,O.,·21'.ro '.- .... "' ... " .. ,.."'"'.''' ... "o.,· '0.36, "'.00/ .... ",. _

_ 311. ",.,·3'0.".6.' _ '62_1"01.'0>1·.,>.6 •.• 2; •• .. "'ComolivC ~.l· '.',rol.'O"·

noJ1~ ~ ""'-_ ".·,n. 0,.·." l.c ..... -.. _.,....../ _1 '."

JIlLO'.ft, .. ""'- __ 3f. ...... .,., .• ".". __ .3.'""'0.,· ' ... '2; __ , ••

E~;~~~~§!~~~~~~~~'~~~[@:;.;.~~~~t~i£:§~~·;~1~§.~

.... AII •••. J~, lI.idi ., .. ~" •• ToI.,oU'·~'.fO.'.J .~C .. U._. " ..... ,* ... ,' ..... '

Flash Products

IlhJ

KT.chEl.ctr,,"I ...

.wcw ... U. <; .... OrlYl.el 317.

LEVEL HAF'lOWA"E

Gateway300safostconceputin tceee de a salva pe cat postbll pretiosul spajiudepebirouldelucrualfiedruia dintrenoi.Acestlucruesteposibil darorha aspectului ~i formei carcaset Tn care,decelemaimulteori,seiroseste spanu preuos. Aranjarea componentelor dup~oreleti!proprieGatewJyapermis astfelob\inereauneicarcasekslim"ce poatefimontatapebiroufieinpozilie venlcala. fie in pozilieorizonlal~

IninteriorulacesteiC<lrcasesegase:;teun procesorlnteICelercw1la2,2GHz,un harttliskde40GBWestem Digital$i 256MB demermrie[)()RSDRA.M.Dinp.'tcate,placa videoincorporati!nureprezinti!ceamai

iii ____ JI

bun.i'lsoluliepentruapliC<lliicefolosesc sa neplangem.Acestsistemesteinsojil

funqii 3D. Totundezavantaj"i1lE'p"eZintii$i de cele mai diverse documentatil, toce-

lipsaportuluiAGPdepeplacadebaza,fafX pdnd dela mcntarea lui pe birou siparu

cenupenniterealizalWunuiupgrac!e,n laposibileproblemecepots:iapar:ipe

aceslsens.NIonitorulcefacepartedinacest ansambluesle un rncx:lel CRT realizat sub br.md-ul Gateway ~i suport1l 0 rewl~ie maxima de 1280x 1024.

Tot inpachetul standard,sistemul

'''.''''G.""_OpIiUnilcde

a fostcorw::epu. ~ VIVO, de care

1Il!ii~:':I: de a a,.,; ga- 'aa.'a~ placl

~ sertZ.lJiidintre videoru<Lce

cele!Tl.,ireah5lelntlffipul ~ 1,~,potf"cedesiuldeK>r1dtpe

e5Cilpadelorpecareacestale cinevacea",cahobbyprelu-

iacepriJluni\ter5u1jocorilor.HaI- crateavideo.~acesleluJlC!ii ''''''-l.'ipeceamailJ101It.'1.~a

swi1<f>.ulru furqiilede.poiro!. rusuntfoortebi""i~ta1<'. podi.m..,lui. ~ vnf'ZiI m;IlIirrn

of·vievl', pjus8bulOOrteprogr<l- elepolooi necesarul minim ce sree e UJlui CD-R ese de

mabile, ofer~ uliliziltorului un pent!\! a iocepe s.'I ~i cmezi pro- doar 48X, calilatlla citirii ~i OJlIiu-

conouIab.oIu:aljorurilor,m priiiel<lie"""""""..,;o;Ioo..ir.ai...-l Jlileavar"6<l1<'lnceea<;epri~

Ie<ent de situa~ile in ca", se a!la. de acesIe<I. chifl"'l·ul graflc. eei corecJia de eroti ru rae dec.\! Sol

eu ajutorul prograrnului Thrust· 128deMB men1Orievideo~i SlJ- ""burure. Printre acceso<iilece

M<lpper3sepotdel1Jliparnla60 fX>1u1pentruAGP8x\rJvoroiefi l"",*",,unitateaseranan:llun

defin:;ii~selArialebuloarleb imaginideo5ebileinjocurile utiJa~UJluladJ,5(]).R-ui

diwr:;eimaginiSilU p?l!iunide mag;Jli,irldilere!1de po.ziJjaiJl cone se afta subie<;tul de SCilf\iI~ FiindJlimentatcu 4 baterii de 1,5V,sep03te.lmplasaaslid irdts.lsealing.'i5COpJ1fY'VJSOpo:llJde4x6irlchsepoale scanainmaxim 145eC1Jf"lle.Daell nu e><ist.'i >i un PCt:oin apnJp~ ~.5GIneI1JIpoaIeSlocadivet'se-

· .... ..... ....... .. .. 11 •• 11 . ... . ... i a····
I:::: · .. .. .. · :
· · · · · .
· · · .. · : : .... E····
· .. · · · · : : :
· . · · · . . ·
· . · · · .. .. · .
.... · · · . ... . ... ... ..... . .... Nokia 6220

Odata cu deschieerea portilorla CeBIT,vedetelenunuint5rziatsa opera. Una dintre aceste vedere este considerata a fi ~i cea prezentata de catre concenwl Nokia. Noul 6220 cant.;'jr€'?tedoar92degrame~iarein dotare 0 camer,l video digirala capabita sa realizeze capturideimaglni lao rezolutiedemaxim352x288pixeli Pee<:ranulcolorde128x128depixeli sepoateafi~auntextpemaxim8Iinii, iarimaginilegraiicepot f afisatein eel mult 4096 de culori. Bagajulde ringtone-uriestedestuldeindircal. Exceplandu-lepecele31predefinite, exist.1omemoriesuplimentarJln care

Inlertaiagrafic.lreaiizat.1ruajutOl1.lI ullOfmicisimbolurianirnateajut.1utilizatorul.servindu-i~petav:!."loalefaciIMlilepe care ecest terminal Ie are de oferit. Dintre acesteamenlionezcamerilvideodigitala ceoieraorelolUJiemaxim~de288x352 pixeli,fuflCliide reocnofort o colectie impre5KXlant.l de jocuri (Deep Abyss, Five Slones,Minigolietc.)~posibili\ateadea slocapesteSOOdenume$inumerede telefon.SonyEri~arejndotare$is.uport pentruter.nologiaBluetootr.cepermiteconexiuneacuun PC,ce-idrept,nude la o distanta foarte mare.

T610includeln arsenal un mini-joysHck,cuajuloruldruiajocuriledevindeo-

se mai potsalva alte 20 de ringtone-uri petscnale.xreate cu ajutorul cornpczltorulul inclus. Agenda telefonicii este ~i ea toarte generaas:!.. In memoria aceseta se pot stoca pana la 300denume, iar tn dreptulflecarut nume se pot salva cate 3 numerede

telefon. "'<{<II

CARACTERISTlCI,

Greulate

Display RewluJieOisplay Tipacumulator:

S1and-by Talk lime

92 grame Gra/ic-color 126 ~ 126 pixeli Li-Ion8S0mAh

Ultimul telefon GSM a iesn de pe "banda" Motorola subdenumirea de E390.Avandunaspeclceaducemai degrahilcuotelecomand~TV,acest telefonmobilieseoarecumdintiparele MOlorola.Modulsaudeconstructie face pcsibila schirnbarea aspectului acestuttelefon tn functie de gusiurlle utilizalorului.Ringtone-uriledetip3D polyphonic creeaza un nou sound, fapt cepermilerooareaunorsunelemai apropiatedecelenaturale,Facilit:!'lica

dat~ mult mal manevrabHe. Sistemul de sunet esteformat dintr-un speaker polypbouc capabll s:; reprodoca piln~ la 32 de tanuri.$icaorice"consola"de jocuri careserespect~,funqiiledeforcefeedbacs suntrealizate astlettncat sa reactlonezelaimaginilecesunlafi~lepedisplay

~

CARACTERISTlCI:

102x44x19mm 95 grame Color g,afic STN 126 X 160 pi~eli

p~na la 315 ore pan~ la 14 Ore

organizer, camera vldeo digltald sau elientdeemailsunldeasemeneanelipsile acestuiMotorola E390. Retelele de telefoniepecareestecapabils.'ifunqio-

~~~~:~~;115~~:~i GSM 1900~ CARACTERISTICI,

Dimensiune aproxim~li~ 100 cc

G,eutml! 100 g'Jme

Display COIOf TFT

Rezolulie Di~play 176 x 220 pixeli

Tipacumulator: li-Ion

Stand_by: 2100'e

Talk time

B. Florin, Ti!Iondiirel-@

Cand suortn anumite eplicetii. jocuri ~i rhiar atune rand sum doar in Windows ~i ascult mUlic3, $I:' blocheaza insrantanec: $I:' blocheaaa cu sunet sau fara. CateodatJ HDD-ul nu se

ROM, CD-RW, Riva TNT2 M64, HDD 20GB WD. Cc as putea >ii fad Cocler-ul nu sccate sunete ciudate ~i am tncercat sa lmirelnstalez windows-ul.Har degeaba

R:Oac!inicil.Joreinsca/area sisfemuluinuairell$iIS,lrezolvi problema,atuncierostdeceva conflicrefnrreanumirecomponente inslJlate In sistemul /,Iu. Spre exemplu, exislJvariantacilpl,lCaradeSLJnelsj foloseilsc!i aCelil$i pon IRQ cu vreo a/lJ pla(ii ... (re/ea, modern, etc). In(earcii sa stabile$fimanual, in BIOSlafiecareporr PC! de pe placa de baz!i, dire 0 valoare de IRQ. AigrijJsif verilicilnaintede,15la csre edreee sunt "cotale"ca fiindlibere.

NutOldeaunaeslesuficienfca respectivulcoo/ersif SCOi1/J sunete eludale pentru ii-Ii da seama c!i ar pUlea 5aaibJvreoprob/emll, Exis/J$isilualii dind respecuvul cooler "pierde" din numJrulderola/ii$inullidaiseamacJ procC5orulnueslerJcillndeajuns. Sau pur $i simplu este a:;ezar Slramb.

Am ~i eu 0 problema si sper s.1i m~ ajutarkam un Duron la 9S0 Mhz, 128 RAM,RIVA2 TNTla 32 MB.Amg<1sil un CD cu Hostile Waters din revista LEVEL;;i lanivelul3injoc,candlermin,imiiese dinjoc,LacalculatoI\LlmeuinDirectX - trebuie>iidezadivezAGPtexturingcasami rresrga jocurile. Am fncercar dnverele Detonator de pe CD·urile LEVEL ~i calculatorul se bfocheaza. PIJCJ mea video este produsa de AOpen ~i nu-mi mergaitedriveredcc5tceleoriginale.

R: In mod cen, plac~ video (olose~le alre rurine m.>cfil una obi$nuira Din aceaslJ cauzJ nupolisJ IIi (olQSeJri placa video in condi/ii oplime impreuna cudriverelegenericenVidia.Singura varian/a de ie~ire din impas eee folosirea driverelor oierite de AOpen. C,1utilpesile-ul lor in spcfOnla in care ace~lia au pus la dispozilie un nou set de drivere penlru placa f,J video

Bogdan Sueur -@

Uite conflguratia: HDD 30 Gb Diamond MaxPlus UDMA 133 7200rpm a.sms 2mb (Maxtor) CD-ROM S2x IDE bulk (Microstar) Memorie 2S6 Mb 5DRAM (PQi) CPU Alhlon XP Palomino 1,7 Ghz Socket A FSB 266, Mainboard K7 Via KT 133A GA 7ZXE ATX 3'SDRAM AGP 4x, AC'97,Case MidiTower ATX 230W (3+2), Placa Video Gf4Mx440Se 645DRAM w(TVO 64bi!i ,Amgasil pe ofena niste componente pe (are nu stiu daca rrebule sa le malcumpar

1. Ultra DMA 100 PCI Controller Cardtrebuie sd-rmcumpar! LaceajuI~? 2.Tat~lmeuzicednuestesufjcientde bun~ carcasa, este adcvllratl

R: Ullr" OMA 100 PC! Controller exis/a pe piald In dOLI/! v<1riilnle. Una dtmre variante 0 reprezintJ IDEConlroller_ulin varianlasimplJceofera;nplus un set de inca 4 por!uri IDE idenuce cu cele exislenre pc placa de baza 5<lU variantaunuiconlrollerPClceare inlegral ~i un chipsel RAID. Pe aceas/J pl,1Cil se pol insrala (Tn ((Inelie de model)piJnJla

4 HOD-uri IDE. In prima faza, chipser-ul RAID va rmbunara/i ooteCum performantele HOD-uri/or. Panea a doua a problemei eue ca acest RAIO ofera performanje mai bllne atunci csra se totoseve mai mull de un HOD. De exemplu, Tn momen/ul in care 5e lei)ga dO(IJ HOD-uri in/r-o matrice, modu/riecitire~iscrieresevarealiza

Intr_wlmoddif<;ril,asrielillCatva/orile ob/inulevorfimaimariinceeace priv~lelransferuldedate.

reoreec. carcasa nuareniciovinJ.

Singura "buW-aacesleiaesresursade a/imenlare.lncearcJsJoschimbicu una eeoiertl opu/eremaimaresaucel pulin egalll (LJ 300 W.

Bogdan AJexandrY - @

Acumc.llevazileaminslaiatunjoc.

Glndamintriltinel,mis-ablocat,a~ dl-amresetat.Ci.ndsaintreinWin_ dews (Me),1mi apare o eroare cu urmlitorulmesaj:"ExplorerhascaLJsed an error ill SheIl32.dll"si nu mai pot sa [ntru In normal mode Si nici in safe mode. Am lncercat (U discheta de backup pe care am IkuI-O, am scanat cu scandlsk din MS-DOS, dar tot nu am rezolvat problema. Dupa ce-am datsa scaneze Cul, mt-a apzrut mesajul confcrm caru!a nu gaslse nicio ercaretla lei ~i in D).

P.S. Configuraliasistemului meu:

Windows Milienium, 64 Mb RAM, placa videoATI Rage xpen 128, ProcesorPenliumlll,narddiskde20Gb.

R:Mesajuldeeroarecucarete fnllimpinJ m'lrinimosul Windows Me pcete svee mei mutte csuze. Exisla posibiliralea cs in momentul In care ai dal reser Ia compufer, respeerivul lisier sJ Ii toe deschis ~i sistemul de operare nUilmaiavurrJgazsJsalveze conlinu/ula(estuiJ. inaeeslcaz, fisierul a rtlmasincompler, creandu-seas/(el

de insra/area jocu/ui. ExislJposibililalea caprocesul rn sine de insla/are ajocu/ui sJ Ii modifi(af anumiti paramelri ai Windows-ului $1 in final sJ due!i la eceasu eroare.lneearedsJfaciros/rieallkitrie inslalate,eventualsJincercisJilrulezi 5i pe un Windows 98 SE.

._

••• •• •••

• •

• • •••

= .... • •••• •

• •••••

Ce la Pentium 4 cuLCC laHeS"!

pe TV al~egru

.. Emu!omaniacucCfCSteRomilnia,5au

~ pcare doer o parte atariicare se ccnsuune din tincri care nu maisuntat5t detineriJicareauprinsvremurilede glorte ale Spectrum-viut. Blne.Ja not nu a fO>ISpectrum "pebune",darcionele de Spectrum care laun moment dat se gaseaupesteIOl,lajlfejuriaccepiabile, auf3culcaRomfulja~seiniormatjzexe Intr-o oarecsee m~s.ur3. Ca mulli altii, ~j euampomitdelajocurileruse:;tistil GBA. Am trecuc epoi 1.1 Tellis Si, rna; apoi. am descopentmagia Spectrum-ului Ipnn Turbo Esprit, jocul care rn-a aruncat ln vafacere=LLa 12anidelaprimulmeu computer,maafludinoouinfalaunui Spectrum.Asla1'n~nuinseamn3cal-am scos oe I" naftalin~ pe b31raflul HC91 de acasa Ipe care tl mat pomesc din cand ln cand de deagul vremurtlor trecute), ci pentrucils.auinvcntatemulatoarelede Spectrum. Dar p1in~ ~ merg njai departe. ern cateva cuvtnte magice inciircareinstantanee,miidejocuri gratuile,parfumulanilor'90 ..

= =

•• •

• • • • ••

• •

• •

••••• •

• •••• •

• •••••

••••

• •

• • •••• • •

• • • •

•••

• •

• • •••••

• •

• •

• •••• •

= == =

!• •

• •

• • • ••••

= :

C ... etofonul din Spect.aculator

Bpectaculator 4.0

lntr..a secra de manie am stat cu Andrei,unbunpriefenin<:adin€fXlC'l SpeaNm, st am sapat in lotemet dup.1 ernuiatoore, ElareunClP,€Uuo HC91 ~ d!utamcevacares;l;xjud!pesu~ "persooaICornpuIer"-€ledinziUildeazi enrosera "home computef"-€Ior de arum undece<1iu,~iamg~sit.Secheam.l Spectarulator 4.0 ~i se grsese pe CD·ul DEMO din eceesa lunii, dar ~ Ia www.spectaculator.con, Adev:lrul ese ca am g3s~ multe ahe emulaloore: N\ESS (Mu~iple Emulator Super System) 0.61.2, SPEC 1.4, WinZ80 4.00 seu ZXSpectr 3.0 ln~SjX'Ctlculator4.0este"tatalor".sav~ SfXII1~idece'inprimulral1d,"emuICilzii" aUT1OsfeadeSpectrum,pcnlNcapoatefi selalsliafi~zejnSliITV(CQIof>aUallr negru).f'roch.tcMoItIls.aingrijkchiarsli

la, " .. mule, .mul~,1 ~I frecven,e de Z801

rotunjeasc~ ool)urileecranuluiin fullscreen, pe<1tru a da ~i mai mull senzatla de TV. Atrnosfura Z..aptzecista e conpletata de Ncaw)ttcoontA")ln.CualteclNlnlf.>,fi~ tap, .tpx sau .zOO pot fi deschise st thdrcate Ia vseza de mek de pe vrern.Jfi, cu §unetul specffic(de:;i exisUi opjiunea de fast load, pe<11ruceicaren-autimpdenoslalgii).Mili rroltchlar.vechile casete cu jocuri din dulapsepotfQlosipePCcuacestemulator, peenu ca permite sitncarcarea din serse audioexleme. Bog;iJiadeopliuni pe care le o~Spcctaculalofestej~ant3: emulareKemp!;ton~iSinclairiof.;tickpe tasteledirectiOnalesichiaremularede maus,imprimant3,disk-<!riveelc.s.au Noverclocking"deb3,5MHzm,c1itavea

~

-

-

,

~~~ ,

19 1'3:;::2 Sit-..lait- ~:e=-earo:

Mal rarvhutpe ta nol: Spectrum 128

• • •••• • • • • • •

• •

• •

• • ••••

, .:"'·lf~~!. - ~il~ r - """: - '=j

D1t,l:f

I §' -A.,.: 1'1- ,,,i0J L __ ,:~;t.J

SpeliboundOluylOIz:zy5j.1991

l80, la 1 OOMl-:lz. Si dJc~ am vhul pe scurtcareefazacuSpcctaculalOrul;wa,~ vedem~ibcepoalefi{olosil.l.,'jOC\.Jril

~

SlmCity_1989

Vaehi, da' b..Ina

Dad dati 0 fug~ pe Inlemella www.wcrldofspectrumorg de exemplu, veu fi surprin~i de caoutetee dejocuripentru Spectrum care este disponibilll. GRATUITI Tot ce eu (sa" nualiljucatpeSpectrumseail1!.acolo {rnai puttn catevathlurt, peinrre care excelenta serie Dizzy, pe care Codemasters o line "suspendata"). Adevllrulestccllsuntmiidejocuri,tot ce a Iosr bun ~i faimos sau prost ~i necuncsrut. Pentru artlcol am ales

~ .

; .• ,.:ii,

, '

~

Saboteur 2: Avenging Angel

. cr. Ltd•• • • ••••

• •

• • •••

• •

• • •••

••• • • • •• • • • •• • • •

•••

---_---

I ~,

1 '

~ "'" ~ i

~.",;_ __j

~

cincijocuriemblcmalicesaumllcar

punctul de pornire al rnultor simulaloare spatiale. printre care ~i viitoruIX2-TheThreat),SimCity(a carur rea rnai noullversiunepentru PC -4-aaparutacumdouiiluni),Saboteur Ipoete unul din ceie rna! faimoase titluripecareZ80i~iile-aujueat vreodatal ~i laser Squad. in ceea ce tt priv~epeaeestadinurmll,l;nsllle reaminle5Ctu1urorfanilorX-Com(:;i care probabil ileum a~eapta eu sufletul la gurii UfO: Aftermath) cii laser Squadron a res primul din "ser-e". Si acesta, ce st eproape toate celelahe, poate fl gasit pe Inten-.et ~; download-at gratus. Esufieients1!.ave\"iodischet:llavoi candmerge!:ilal-eafe{daeiinuaveti internetacas1!.),penlruaputealua ditcvazecidejocuri.Dinnefericire,e

1~~I'iZ

~,,~

,~

LaserSquad-1988

Anarchy online ~i Critical Hit

... 1n AD Critical Hil se calculeaza diferit in .. playervs.monsterfal~deplayervs. player,Astlel;

Posibilitetea de a lovi cu Critical Hilin misiunisaulavan;'ltoaredepindedernai rnulte aspecte: profcsie, arms, Attack Ratingsi,cvident,~nsadea lovicu Crhical Hit. Referitorlaprofesii,uneledintreele (agents, martial antss.erscrces, fixers, tradefS)auol<ln~jnjurde25%dealovi cuCriticaIHit,iaraltele(bureaucrats, nano·technicians,doclors,engineerslau 0~nsliinjurde3%.PenlruArma,poale dlv-a\iintrebatdemulteoricereprezinta acelnumardinparanteza,lareferinla

unei arrre. "Damage 2-69 (228)ProjcctileAC- 228" reprezinta valoarea ce baza a unuiCritical Hil peuru eceesta arma,dincarein~inurmauneiformule destul de complicate lin care intr<l level-ul player-ului,valoareaskill-uluidebazil, Attack Retlng-ull rezulta valoarea onut CriticalHit,Glrepoatefide4orimaimare decal valoarea din parameza.Artack Rallng-ultlpuietivedea ln Stars Oprlons Sansacsleinstranslilegilluracuskill-ul

de baz!l al armei lptstol.rffle. shotgun, SMG eel. Cu cat ecesta esie mai mare, cu alaI arrna va avea un damage mal ridical

~i I<In5a de a levi cu on Critical Hitva f maimare.lalaSilrucuri,inspecial reprezentate de obiecte s! nanoprograme, pentru a m!iri sensele de Criticat Hit·

(Extreme) Low Light Targeting Scope IQL 1-2(0), Slot3 - un item care nu mai poatefig1isitinmagazinesauinmisiuni, din pjcate, si care poete sa mareesca o, pan;'l la +15% la QL 200

Vision Enhar>eer QL (100-400),SI0t3 -sepoaleg:isiinmagazineincepi'indcu QL 100, la rerrnlnalele Tools Si poare milri ~nsacupanala+13%

TIM Scope, 51013 -este un nem pe carcilputetiab!inenumaiornorandun Slayer [T.I.M.l din Foreman's Dungeon. Mare:;tecu+l%~nsadealovicuCritical Hit

Mark of Risk - MA buff, dureazli 2700ssimli~ec:u+2%

74 ......... ecca

Mark of Danger - MA buff, dureazli

3000s~imil.re:;tecu +4%

Mnrk of Peril- MA buff, dureal~ 3600s~imare:;tecu +7%

Take the Shot - Agent buff, dureazii 2700s~imii~ecu+4%

Spre deosebire de programelc de rna: sus, MAs ~i Agents au 0 linie de programe pentrumlirirea~nseidealovicuCrilical Hitder care sunteselfonly".

Cortex of the Executioner-este un implanlpecap.Acestitempoatefigiisitin Step of Madness Dungeonornorandu-l pe Nelebs sau pe uouldjntre paznicil lui. M:irestecul%

Globe of Clarity, Left or Right Sboulner c Este un item pe care 11 puteJi gasi orrorandu-l pe Tarasque din Camelot. Mare:;te cu +1%

Steaming Hot Cup of Ennanced

Coffee c.orice bureaucrat cere se respecta artrebui s.l f.ein stare sli vii prepare 0 ceases de cafea. Acest item mxrese cu +1%pentru to sco 20 de minute

Dustbrigade Commander Chestpiece -oarmur.1 care poete fi puncta numai de dani~icare~re:;tecu+l%,Aiciarmai pctea intra ~i Speech-utile de la bureaucrat care sunt fcarte utile (maresc cup~niila7%sansadea lovicu Critical Hitl,darcumacesleadureaziinumai20s, nupotfifo!ositededitinprezenJaunui bureaucrat

InPvP,lucrurileslaualtfel.Acum cevavreme,FunCom~g.lnditdlluptele in PvPsuntpreascurtelsansadea lovicu Critical Hit putea fl crescutacu peste +4{)%, olupt!iajung.'!nd~nudureze maimultde2-3secundel.Asadl.aceasta sanSi'ia fost redusa la jumil.tate, un Critical Hit in PvP ajungand s~rb~toare. Foarte importanteinPvPsunt Def Skills din reierin!eleuneiarrne;·Def.Skilis; DuckExp: l00o/,:-cu cal skill-ul Duck al oponenluluiestemaimare,cuat~tsanSii dea-Ilovilcuacea,tiiarml'i)~idea-Ilovi cu Critical Hit este mai mid. Dec! sfatul meuinf\lParfiacesta: dacavreJiSi'inu murilidin 2-3 Critical Hits consecutive, maximizati Duck, Evades, Dodge, aceste skill-uri acoperindtoatearmeledin joc. A?<,cli,dadlvrejiCriticaIHit,lamurn;li!

Imagine primita de la Alex_ The Gamer

*3 ano.rmmedfile._notfoo..nd.

Raramgasitoeroaremaiplinlide logic.1! Imagine primit1l de la Boenbonel Dulce.

goalaln falll s, in eele din urms. pasez! portarului advers Imagine trimisli de Bogdan Alexei

Ncmaidaca atterrnlnat rnedicina ai voie sa-l atingl. Si cu mainilccurate, da! ImagineprimillidelaK-Dog

Pan~invaeanJadevaraaretottimpul, nu?lmagineprimitAdelaLord_Death.

n -------

~

Dac,}nidpeastanuomai~tii,atuneice sa malfac cutinez

trnagme prtmtu de laMaxim.

Castigatorul din acest numar estc Bogdan Alexei

rnai:2CCI3 75

r---;-=----:-----",..-----------------------------~

talon de i, 0 VA, doresc un ABONAMENT I. revi.ta LEVEL, pe: Iil'o- II

abonament

Decupa~ lalonul din revteta. ~ 03 luni, la pretul de 230.000 lei :'1,

completall-I ~I expedia~-I Itt 06 luni, la pretu! de 400.00Q lei CD

;:r::::: ~~~v~~=~ : 0121uni, la pretul de 750.000 lei II

D.P. 2 C.P. 4 2200 Brascv : lncepsno cu luna iii: I

T"ta1N1tun1bsofi11duiMda ! il

plj;iiWVORflLUATElriCONSIlERAREI : Flrma,codflscal: -I

Plata 51! poale efectua prin. mandai! Num., Prenume: r-I

pO!jtalpeadresaloanaBadescu, I m

or~i~ ~;;I~;~oC~~~~~~o~ae~ ~~~da! ;1 I

d~~~h~Su~~~~n:~~~~a~O~~~O:~~.! r-I

Pentru bugetari, plata sa face: Am platit lei Tn data de .. I

tn contul nr. 50691099507 deschis : cu mandatul pootall ordlnul de plata nr. .. 05/03 I

13 TrezOfEIrie Bra~v. : 0 A~.::~~at, cu codul J

'::J VA,dorescRevleta

Bucati [Total

Pre

CHIP SPECIAL Red Hat 9.mml

• ,

Inainte de a efectua plata vl'i : rugl'imsl'itelefonati la redactle :

pentru a va asjqura ca mat :

extsta in stocrevistele :

solicitate. I (02681415158,418728)

Nu expediem reviste rambursl • Taloanelecarenusunt~dedovada~l:

NU VOR AlUATE ~ COHSIDERAREl :

Platasepoateefecluaprlnmandat: postatpe adresa loana Badescu. :

~~~~~E~:iE~~~.~~~~~1~~~6a~ 0 maoo8tu1 ~I nr .....

deschislaABNAMRO~ AmplAtil __ ......•. leilndatade cuD on:linuldeplatfinr

V.REAL

76 """";2CI:GAp.

Firma, cod fiscal

• • •

Nu ...... P ... num.:

napkln.or-g

~

Dad ili ve~i cafeaua sau pur ~i simplucazicucapulingreunatdealcoolpe masa,s-arputea~realizezid~iinconjuratde~ele.Cuajutorulunuievenural pi" aHatla indem.lna ~i ca unnare a unorideicarenuvorsil-tideapacede!;al dacillescrii.veiajungesil<l$lemipe~ve!elecuvintemari.maximeinteligente~i. evenbJal,nurn~ruldetelefon.Esteullcaz puripolel:ic ••. poate nu aicsfea.sevetele, pi"saupur~simplunubei.Pentruline e"istaosolulie:napkin.org. .. Ese de vizjtat dacile$licuriosceletreceunoraprincap

A!)(Il.lnaplon-. --- I H<1Ve',Weverhadaihouglllha!you ~h8dID)Otdr.wlimmedi8letr?

Hav8yw everJOll:ed it dCW1 on a papernaplcn et e restaurant or et the dlnoorl!lbl-&?

E'Vt"f'I()nI!I\aS Sometimes_jOt thessLdeasdownindiHeremplacas.. manamilll.one=atchpact.·bU:ihe reason'saw<ayslhesame II'f"JlJdon~ "".!a.<IOO«l.yoo1forget'tAndyou dont...arttolorgetlt

ThLswebSitepreservesthebestol --,.

t • .. ·,~t

-~- ~--.,-,

'1l-ue Ma....lng of Life Meditatkm Chamber lruWNninrofl·fe.com

Akiveigasi raspunsolIatcate IntreMrilelale.Deceecafeauaneagra, de ce lapeele e alb, de ce nu i~i da nimeniseamacatded~leplestisialtele asemenea.Dacatemacinaointrebme, trebuiedoarsiliilntrebipemaestriide latruemeaningoflife.com.Cedacasunt nistelipidubi~i,5transideprinjocuri, filme ~i alte prodcse ale culturii pop americane? Merit~ rnacar 5~ incerci. ..

Tha Center fgr Prevent;ion of Shopping Cart; Abuae

wwwshorm;ngcartabu/iecom

FiecaresupennarketarefXlVeSle<llui.

Viinzlltoareadelamezeluris-aindrllgostit de balatul de la electronlce.fipol de la echipaffie11te5pOrtiveobatepesoacra.sa euciliparii ... lnsa nu sura multiceicare stiu de drama crnccereo-ceee !eaju!lide tiecaredat~siI-titranspot1imarfa~upeeel rnai bun amie. Exist'! ruse criminali, bestii cufCleumane,ni$leanimalealc~ror5ingur scopln vatz este sa distruga ~i siI urnileasca respectlvele carucloare. Luali aminte! NUSlalideoparte!Nu~liindiferenli!Vizitali Shopping Cart Abuse ~ aduceti-vli contribu\ialacombatereaacestuiflageltSuntem cu 100ii romani, oernem prin de~nilie economi... Cump~r~m haine Ia mflnaadoua.nevindem~televechi$i privim multumqi la Dacule noasre din '70 Ebinea~ ... ~il~,daraiimagina\iesi mU~limplil:-erISite-uldefat<'ls-arpu!easii teintereseze.Poatevrei~lespatgiinfiguri cfindfacipialacunouatageaclpecarc, chipurile,ailuat-odelamagazinul~la scump cu zeci de mlilcene! Heh ... invidiO$ii~ianuosil?licniciodat~uesteo geaca oe produqieproprie,carpitlidin salul bunicii ~i izmenele vecinului. Poate doardacaseuit~ siei penfftceluxe.biz ... , eumcrs-er pctes sa ai probleme.

n~-""'=~----~

--_. I

0------.-.--1

1m I rf-------I

:::a.;;

"""';2003 77

DISpllt,llcg.J(~ d~ c~<;tIg~toril cun,urn'}IC mult" cuvmtc aruncate In vent ~I prea

premlllnr de la )0( ul Anulu punm nervi E buos s 0 ceart~ din ~<Ja din cand In

2002 nu S J rl'zumJt nurn,n 1,1 cand mal avcm SI nOI ocazra sa ne ascul,m vorlx-lc

C!lsrutll m contrarlictoriu pe fo- EI Illmln. data VlIlOdrC lar<1~1 nu avem nI{l 0 teml

rum mall ~I (ateodal~ (h'Jr pte Lihertate tolal~ aberati cu cap ~I s ar pulea sJ va

slrad~ lnoapte tilrllU rfmdsunt rcg~sl(lmaccstcpaglfll Daca nu slgllra(lmj.\l'jlla

oernenn mal m rvosu CI a reuslt NMS

silscmfdtrezcrhlarSllnsuflclul Laintcjdeauna IrImllejlmad ~1fI1('la

redacuei Cenur! 5(;,llldJlurl m.tLa@lcvclroSlrcstulsCflsofilorpeadresarffia<tlll

geamull spanc. mulleberl • Mit2a

> Rom~~i:s~~~la~:~a~r~~~:i~n_

tru a.slspune parerea despre locul Anului 2002. Pellcitam redactla l.Evfil peruru alegcrea jocului Grand Theft Auto drept joculanului.Joculs-a rernarcat pnn succesulsau printre fanf serieideja consacrate.jrrin gra!ic~, prin libertatea de dectne ~i cornplexitatea jcculuiIrnasini, arme etc).

Felicit~mcitiloriipentru aiegereajoeuluiWarcraft3d,ept joeul anului. Mereu am fQSt un fanalfirmeiBlizzard.Orieejoe scos de aceasu nnra se ocvedeste a fi un succes Iwarcraft, Slareraft,Diablol.Dardela warcran t p1In~laaI3-lea rrernbru .11 familiei C1.I ecebsr nume ac aparut mcltejocurlcare au acaparetpiata.Insa adevaratii imp~limiliaiSlralegiiloraulre-

78 r'l"820CX3

mural de nerabdare odatli cu apantia primelor zvonuri sipozealejoeului.Sis-aadeverilfapluleliWart;raft3 a fest un adevarat succes. La aprcepe 7-8 luni de 1.1 aparhie tnca esre cel mal [ucat joe de strategie.

Criticamalatredac!iaLEVEL,c.ltsicititoriipentru e~ nu au acordat mai mull~ atenue unor jocuri preeum Heroes of Mighl and Magic IV, Mafia sau Return to

res dedit Medal of

o ultima ooservcue eel mai bun simulator auto a fost ales de cane cnrton Need for Speed: Hot Pursuit 2. Acetasl joe l-am ales ~i eu. Dar lntrebarea este cum poare un joe care a casugatla 0 categone s~ fie ales ~i eea mai maredezam~gire???

Cu aceasta se tncheie Conslllu Camerllor tn speran!ac~noulannevaaducemullejoeurie:ltmai bunesieatmaioriginale

Hilll, Mitzel

Uileunlucrupeearedemultildoream.slieoment~malegerilepentruJoeuIAnului.

in primul rand, !in sa mentionez ca n-am voeat. Dc cet MOlivul este urm~lorul: pot s~ jur pe ce vrei tu e~ jum~taledinlregameriicareauvotal habar nu aveau

ceIoc bjfau.fnultiluandv-se dup<'lnumele(cutraditie,de exemplu Blizzard) ftrmel.dupa faplul eli 'sun~ blne" (The Elder Scrolls: Morrowindlsau duP<' sirnplolfept cajoculare un numarincoad~(3,4).Dinplicate, s-a ajuns ln siiuatla tn care publicitatea fur~ inlr-adev~r ochiul romanului. Hype-ul rtrtz, calirateaztc euto mobe caeurt orcolz. cartee pe casa rnea ca multi care au votat de fapt nu au [ucat vreodata joeul respectiv. Aeum s~ eoment<'lm fiecare

fapt trebulau sa fie la scoala)? Foarte putini.Jti zfc eu. Acum parerea mea este cajocvlmertta. darinniciuncaznueslecelmai bun RTs .11 anului,pentru simplulmolivclinumaiRTSnue. sigur.laniveldeconceptelafel

~~~~l~~~%U:~:;;:~i~'n~o;- <

nirnic akceva decarun RPGcu puterniceinfiucn\eRTS.Sigur muluo sa spuna ca etocmai invers,dardeh,parerealor.

TBS-Acelasilueru.Dom'le.

noivotamaicijocuripurealeunuigen sau hibrizi?! Avem Heroes 4, un joe frumosdarnufoarte(l-amju(at,~tiuce zie) care este mai mult RPG dedit TBS ~i Ctv a.co cfesrc.Acumreaa e ca soot foartepulinicareagreeazliTBS-urile genCivilization(leglisescpreaplicticease, nu-l a~?} ~i muit mai multi care egreeaza acest gen de hibrlzf pentru e~ suntjoeurimaidinamieesipoate pentruuniimaiincelicuneuronii,mai usoare sdecr maifun.

RPG-Esteungenpreapulinjucat demine,caruiainclini(iconceplUlnui I-aminlelespreabjnea~clivoiflscurt personal.agreez joeurile neliniare, care telas.:ipetinesa-lifaciditmaimuitde cap st dectw RPGgenMorrowindarfi fost prefetinta mea.

Adventure- Din pacate. aces! gen s-a pfOSl.j! de tot cu vremea Ihpsa de idei,bugetemicilside:;iSyberianueste ° mare capodopera. sunt de acord cu voi,gameni.

FP5 - Anul 2002 a ados ° grlimad~ de FPS-uri,maibunesaumaiproaste, dar am ooservat 0 tendinta din CO" in CO" maimaresp.-erealismsiingeneralspre see-e-n legate de razboi. Medal of Honoraavutll()foculdeafiprintreprimele astfel de FPS-uri,cli acurn am inceput deja sa ma satur de nazlsti, 1942,panzereblah,blah.Maieochestie,fasci-

Simulator sportiv - flFA 2002 World Cup, vazut, jurat in prosue ... Poate nu exceptional, dar dragul, fun ~i scpoatenumiintr-adevlirsimulntor(cu toatajdioleniaaiadecomet~Hally). Simulatoreconomic-Aicieclar, ne-aurlimasgameriifarliideisi.adudindu-siamintedeoriginalullndustry Giant, au zls d 2 flU poare f asa prost. Am I rightl

Add-on - Un Add-on trebuie sli aduClimuiteimbun.'Hi\lirisiadaosuri originnlului.TheSims,sincer,acam sirnufat tottn aiara de >" .. ·.Oarcum rninoritatea se supune rnajoritatf ..

CO"l mai original joe - jocurt muite, pu\ineoriginale.GTA3meritapremiul cu feiicitari.

Cea mai mare dezarnagire _ Acum ficcarejoealace5tuianadezam~gitmai mult sau maiputin Ichiar sa Ie alba pe toa!e ... Ldar sa scotlun arcade cu numele de simulator (hmmm, sun~ a Comanche 4) nu poate sa insemne dccat2lucruri:c<'lstaiprostdetOlcu banii saud te-a scapat oneva in cap canderaimic.Cu!oalapublicitatea aferenta, NFS:HP 2 SUCZ!!I

Game of the year 2002-Aici subicctivitateadicteazlitot,inclusivprefe-

:------'-'.:,-:-"'-.,----'-'-'iii'=- ..... ~n~~ :c':rn~:·a~li:~~I~~e~ie

Iapnrt c.'i nu a ca~tigat 13 nu-sttuce categone, nu-~!iu-ce joe, c! de faptulca maitotigameriisunt vrajttide traditie, publtcttate multa, muhiplayer~i pun pc planolz originalitatea.etoryline-vl.fot single player-ul de fapt ~i ecea

atmosferli extraordinar.'i a unui joc bun, inteligent,jucatacasli,incamera,langli calorifer.

stiuc~os.'im.'iinjurali,doslivreji s~-mi Irimiteli flood-uri Si c.'i m~ numili dusmanul vostru vesmc. dar asa vlid eu lucrurlle

Game of da yea,. 2002l

unuiPv:~~~~:a2s'~~b:t:~i~r~0~~:~::~~r -::

rezulterele unei curse din GP4,dl.ndin

naliajoculuiinmuhiplayer ..

Action - GTA 3 este lntr-adevar un aClionbun,original, unuldtrure putlrele jocuri ale acestui an butonate de mine. carem-af;k:utintr-adevlirsliuitdemasli, cas.'l,5OffiIlsi prieteni

Simutatordezoor/spalial-Pujine astfelde jocurtau fosttn 2002 (slmulatoare spatiale ned ca ntcl unuf ~i pree putine stiu despre ele.Daca vot cuzts n-z.u.z sa ner

Simu I ilt or auto c Asta a fest prima rubricacem--.lenerva!cuadev.'irat.Bai romanilor bai, fuali ~i vol DEX-ul ~i vedeti ce tnseamna simulator. La nivelul curent,esteimposibilcaunjocs.'isimulezeperfectrealitatea,darchiars.'ialegi un arcade stupid.

usa apare o fiinl.'i cu un 4-3 in mana stang.'!, 0 bazooka in dreapta, panzercreck-ul dupa gat ~i un flash-bang Intre din\i.imida Reply: B.'iM,fa-li tema la mate! Aaeeaae. era msrna!l! Dupa vreoor.'i ~ijum1itatedechin(Z2zzz27.zzzZZ.zzz), imireiauactivitaleadedinainte.Plictisit, gasesc salvarea.Ltvtt-ot pe marne. Deschid [a Chatroom ~i iatli-mL.Game of da year 2oo2! Hmmmmmm. Care de Co" Ilpsese Harry Poner din categcrta MventureltPeminem-aimpresionat jocul asta, s.'i ~tili! Syberta-i bestial tntr-adevardar niciengine-ul de Unreal

roculnostrucuWarcral'tlll.Dardecea fest uilat Age of Mythology?l Probabil c:lnuvoiprimirlispunslaaceslein. treb.iri,a~C.'ilrecmaideparte:GTAIiI care-s. merita pczitia.Eutoate ca siMaIla mertta pctina atentie. Dar nu prtcep cum de unii cred ca NFS HOT PURSUIT lleste al mal bcnga sim.autoaI2002. Doar la grafica mai r~e, ca-n rest e

flascc.Dare acea nebunie pe e rctice ncinva!ils:iinc:llldim~reguliledecircu. la!ieexistente~iinexistentes.:;fiemai bun:!. dedit GP?! Ganditi-valatrecutul, prezentul ~i viitorul acesret serf de suecest Nu m:!. pot conslceca Ull garner 100%, dar lmlplacjccurile ru adevarat bulle. Erevoe de mai rnuhdecato graflca demelllial~pelltruGlunjoc~fiebull.

Ca sa nuscriu rornane.voitncheia eu prectzarea d. ill opillia mea GTA III este cel mai bun joe a! 2002, mal reusit decaIWareraftlll(originalitate,grafic~, gameplay,soulldtrack,feeling,storyline etcl.

N-a1Tl co face "i zic:

.. hais~-iscriulu'conu'Milza,clI

> tema_ i: !~~eag:~:: ~;;i:~~;.:: !:~~~.~~:

warcraft S e relmaitare

-lacategoriaTBS,redaqiaacam dat-o-n bera. Eupersonal n-amvazut nimicdeosebitlaCiv3,nicilaHeroes4 ... dar torus! cred c~ Heroes a fest mai

bun Col Civilization

-laRPG:buuun,paibinem<1i ... nu tnteleg de ce Gothic-ul csta e asa odotct mienumis·aparutcine~ticce ... ln schimbMorrowilld-ul,cejoc!ljilrebuie seccre sa-lterrnlnl: REDACTIA WINS

-laAdventure:ebinea$<l,Syberia nu a avct concurenti

- 1,1 FPS: hmmm ... MOHAA, mai bine eea Battletield-ul.. •. coroere caese bazatmaimultpemultiplayer

- 1,1 Action: Mafia m; se parea mat bun, 101 grafica. cu toate ca era cleeca mailiniar -laSimzbor/auIOllumabagca nu-miplace©

-Ia SimSportiv: Redacua wms ...

FifaWC2002a festarcade {undes-a maivlizutoghiulea in locdeminge??l)

-Patrician 2 este rel mai bun Sim economic ... Redaqia Wins -Add-on?Sims?Pur~isimpluacest joclide kko ... e naspa de naspa ... mal binecaadd-onerapusspidersolitaire:J -1,1 grafica... as f pus UT2003 ...

redactla stle.

• 1,1 sunet. .. NO COMMENT

. Storyline ... Soul Reaver e fain -Joculanului,parereameaeslecli

arfi\rebuitsafieNOLF2,nuGTA3 AM ... dezamagirea? De departe Bond ~i SoF2

Oeoaraca mi-a pliicut l!Iublactul

din lunaasta,m-amgandilsav~ scnu. Am in fata LEVEL-uldin luna martie~ivoifaceocomparaJieintre preferin\eleeititorilor$icelealeredactorilor.Saluamcategoriileperand:

RTS-Aici lupta a fosruscara penlru warcran 3. Deci ... Warcraft 3 meritli sli cii~lige. Cu toate astea, S.W.I.N.E era maidlstractiv

TBS-Redactorii au votat Civilization 3, pe cand cititorii Heroes of Might&Magic. Personal, sunt de plrere c~ redacrcrf au avut dreptate. Civilization 3, desi nu se ridic~lanivelulprimelorCiv-uri,eSlemull mal bun deditM&M4,careesteexact caM&M 3, insa cuo grafica mai nOLJa$i c5tevanout:i!iGlrenuinseamn"-lleaparal ca facjoculrnaibon.

FPS-AiciambeleMtabereWauvotat MOHAA, desi AvP 2 este destul de bun, SoF 2 este toarte realist, iar NOLF distrecuv. Personal as fi voter SoF 2.

RPG-Redactoriiauvotat

Morrowind,unjoeextraordinnr, dar care cere resurse. Nu l-as flvotat d!n cauziidproduc:itorilorle-afoslprea lene sa oeeze unenginemaipujin prctennos in ceee ce prrvesie cerrmele

Gothic, pref.r.tul VOStnJ(11,ciI.odatlo,,1 .tno.WI

minime de sistem. Gothic,pedealtii parte,esteunjocsupero$iniCinui\i trebuieun super-slstem ca sa-l poti juca.Deci,cititoriiauapredaleorect.

Advellture-Astaestespecialitatea meadect lmteste fcene usor satrr« exprimopiniile.Syberiaad$tigal~i suntdep~reredlamerilatacestpremiu. castlgat exrreord.oar de user

Aclion-Si acest gen este unul dintre preferatelemele. Grand Theft ALJtoaca?ligalatiilincredereacilitorilor, cat ~i pe cea a redactorilor.Singurele jocurt din eceasu categone care au mernat curnparare au lost Conflid: Desert Storm, GTA III Iof course), Hitman 2·

Simulatoaredezbor/spaJiale-ll2 Surrnovik a castlgat datorit3graficii excelente, a sunetului de 0 calhate exceplionalasia garneplay-ulolde zue mari

Simuletoare auto c-Redactorii lEVEL au ales Grand Prix 4, iarcititorii NFS: HP. Decizta redactonlor a fosl cea mai potnvtta, deoarece NFS 6 este rna! multocopieieftin~dedilunjoccaresli me.ne cumpnre.

Simulatoaresportive-Lupta s-a dus nure NHl200J ~i FIFA 2003. Sunt de parere ca decizla redactorilor a eeIlectatintr-o maimaremasura realitatea.

Simulatoareeconomice_Patrician2 vs.lndustryGianI2.Sincer,nuamjucat niciunuldintreceledoulijocuri,astfel ca nu por sa-mtexpnm parerea.

Add-On's- The Simsa cii~ligat pe buna dreptate.

Celmaioriginaljocafost,intr-adev~r, Battlefield 1942

Cea mai mare dezemjgjre _ NFS 6.

Atatcititorii,c§tsi redactoriiau fhcut o alegere extrem de buna.

Ioculanuhric.Daca ar flsa aleg intreGTAlilsi WarcraftJ,asalegefiira sa maistau pe gandurt Cf'Af!l.

Ne-au mai scris: Cioaba Alin, Popa Gabi,Zandor, RaziefStoyeta.f+ie d] aRn,AiSalcu, lonescu Costy. Vlad Glumetzul, Dahak Dahak, un om bun, Alex Nedelcu, Robbie_. Manimal, aj_angelus, TONI, Tincu Aristide Ciprian,Sp~daruMihai,MarinCezar, SlegaruValentin,Plumbot;'iOaniel, Alexandru, Rotaru Alexandru, Eduard Diaconu, T;'iranu Lucian, Pascu Valentin, Bogdan Cojocariu Theodor.