Anul V

,

n r. 10,

SemeStrul II,

OctOmbrIe 2010

ӰӰ ӰӰ ӰӰ ӰӰ

InterviuӰcuӰCorinaӰșiӰValentinӰDedu PregăteșteӰsuccesulӰcopiilorӰtăi CurcubeulӰdinӰnoriӰ-ӰprilejӰdeӰrecunoștințăӰ ComunicareaӰînӰfamilii

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

C

U

P

R

I

N

S

8
Nr. 10, Anul V toamana / iarna 2010

ECHIPA DE REDACŢIE
Coordonator: Editor:Ӱ Ӱ ӰӰ CusmanӰCionca ValentinӰDedu

15

10 2 5 7 8 16 18 P

Interviu cu Corina și Valentin Dedu Matematica unei familii după voia lui Dumnezeu Slujire sau carieră? Curcubeul din nori - prilej de recunoştinţă Îmbunătăţirea tiparelor de comunicare în familie Rolurile soţilor în legământul de căsătorie

Secretar de redacţie: RamonaӰArdeleanӰ Foto: CristiӰIgnătoaie MariusӰBan www.dreamstime.com www.shutterstock.com www.sxc.hu LidiaӰBalog CorinaӰBarbu ValerӰBrâncovan DamarisӰBarbu ElviraӰLupăştean LigiaӰCovașăӰStafie ValentinӰDedu

Colaboratori:

S

C

O

Design: Ӱ

CENTRUL CREŞTIN METANOIA
Adresa pentru corespondenţă: C.P.Ӱ1113ӰO.P.8,ӰCodӰ300890, Timişoara,ӰRomânia Adresa bisericii Metanoia şi sediul Centrului Creștin Metanoia: CaleaӰTorontalului,ӰNr.Ӱ61, Timişoara,ӰRomânia Telefon: 004Ӱ0356Ӱ007181 Comunicare web: editura@metanoiaorg.ro contact@editurametanoia.roӰ www.metanoiaorg.ro www.viatadefamilie.roӰ www.editurametanoia.ro

Revista „voia lui Dumnezeu în familie” se DoReşte a fi un RepeR în lumea cReştină Românească, un instRument caRe să ghiDeze viaţa De familie pRin pRomovaRea pRincipiiloR scRiptuRii întR-o manieRă Relevantă şi specifică.

P A

R

T

E

N

E

R

I

InternationalӰBibleӰSociety,Ӱ Resursecretine.ro,ӰKerigma.ro,Ӱ Crestintotal.ro,ӰInfocrestin.ro,ӰCrestinulazi.ro,ӰStiricrestine.ro,Ӱ Tanarcrestin.net,ӰCrestintotal.ro,ӰBisericata.com,Ӱ Romaniaevanghelica.ro,ӰRomaniantv.com
ÎnӰafaraӰcazurilorӰmenţionate,ӰcitateleӰbibliceӰsuntӰluateӰdinӰtraducereaӰCornilescu.Ӱ ResponsabilitateaӰpentruӰopiniileӰexprimateӰînӰaceastăӰrevistăӰrevineӰautorilorӰarticolelor.Ӱ ArticoleleӰnesemnateӰaparţinӰredacţieiӰsauӰsuntӰanonime. Copyright © Centrul Creștin Metanoia.ӰFolosireaӰcomercialăӰaӰacestorӰmaterialeӰesteӰstrictӰ interzisă.ӰEsteӰasiguratăӰoӰlicențăӰlimitatăӰpentruӰfolosireaӰlorӰpublicăӰsauӰprivatăӰdoarӰpeӰ bazaӰmenționăriiӰcompleteӰaӰsursei:ӰTitlulӰreviste,ӰnumărulӰșiӰanul,ӰtitlulӰarticolului,ӰautorulӰ șiӰdeținătorulӰdrepturilorӰ(CentrulӰCreștinӰMetanoia,ӰTimișoara).

REVISTA
VoiaӰluiӰDumnezeuӰînӰfamilie ISSNӰ1842Ӱ-Ӱ1385

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

Editorial
ÎnӰmomenteleӰdeӰcrizăӰaleӰvieţii,ӰpeӰlângăӰconfuzieӰşiӰdezamăgire,ӰvineӰşiӰ unӰmomentӰdeӰevaluare,ӰclaritateӰşiӰdiscernământ.ӰSuntӰmomenteӰînӰcareӰlaşiӰ totulӰbaltăӰşiӰnuӰmaiӰaiӰchefӰdeӰnimic.ӰÎţiӰaduciӰaminteӰdeӰzileleӰbune,ӰdeӰclipeleӰ frumoase,ӰdeӰbucuriileӰtrăiteӰşiӰdeӰsucceseleӰtrecute,ӰînsăӰcomparândӰlucrurile,Ӱ îţiӰspuiӰcăӰgloriaӰdeӰodinioarăӰnuӰvaӰmaiӰfiӰatinsă,ӰbucuriaӰdeӰaltădatăӰnuӰvaӰmaiӰ fiӰtrăităӰşiӰsuccesulӰdinӰtrecutӰnuӰseӰvaӰmaiӰarăta.ӰPrezentulӰnuӰteӰentuziasmează,Ӱ nuӰmaiӰveziӰnicioӰcaleӰdeӰieşire,ӰparcăӰtotulӰs-aӰprăbuşitӰşiӰnuӰţi-aӰmaiӰrămasӰ nimic…ӰnimicӰdeӰfăcut,ӰnimicӰdeӰspus,ӰnimicӰdeӰapărat,ӰnimicӰdeӰdat.ӰEsteӰunӰ timpӰalӰplângeriiӰşiӰalӰtânguielii,ӰunӰtimpӰalӰdureriiӰşiӰalӰpocăinţei,ӰunӰtimpӰalӰ medităriiӰlaӰceeaӰceӰaӰfost,ӰlaӰceeaӰceӰesteӰşiӰlaӰceeaӰceӰnuӰvaӰmaiӰfi.ӰӰӰӰӰ

P S A L M U L 137 p a ra f razat
1. Pe malurile râurilor Babilonului, şedeam jos şi plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. 2. În sălcile din ţinutul acela ne atârnaserăm harfele. 3. Căci acolo, biruitorii noştri ne cereau cântări, şi asupritorii noştri ne cereau bucurie, zicând: „Cântaţi-ne câteva din cântările Sionului!” – 4. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? 5. Dacă te voi uita, Ierusalime, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei! 6. Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele! 7. Adu-Ţi aminte, Doamne, de copiii Edomului, care, în ziua nenorocirii Ierusalimului, ziceau: „Radeţi-l, radeţi-l din temelii!” 8. Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ţi va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! 9. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi şi-i va zdrobi de stâncă!

Nu renunța la ce este prețios
ChiarӰînӰacesteӰmomenteӰseӰvorӰtreziӰoameniӰcareӰsăӰîţiӰdeaӰsfaturi,ӰsăӰîţiӰspunăӰ ceӰsăӰfaciӰşiӰcumӰsăӰteӰsimţi.ӰAceştiaӰnuӰvorӰreuşiӰsăӰalineӰdurerea,ӰciӰdoarӰsăӰoӰ amplifice.ӰSugestiaӰeӰclară;ӰeiӰîţiӰvorӰoferiӰoӰalternativăӰsăӰieşiӰdinӰimpasӰşiӰsăӰuiţiӰ deӰsursaӰnecazuluiӰtău,ӰdarӰalternativaӰpropusăӰdeӰeiӰpresupuneӰrenunţareaӰlaӰ valorileӰtale,ӰlaӰceeaӰceӰteӰdefineşte,ӰlaӰceeaӰceӰeştiӰtuӰcuӰadevărat.ӰEiӰîţiӰoferăӰoӰ soluţieӰtemporară,ӰunӰnarcoticӰsocial,ӰunӰcompromisӰnedemn. „DacăӰvoiӰrenunţaӰlaӰceeaӰceӰesteӰpreţios,ӰatunciӰîmiӰmeritӰsoarta,ӰcuvinteleӰ meleӰnuӰmaiӰauӰgreutate,ӰviaţaӰmeaӰnuӰîşiӰîndeplineşteӰscopul,ӰacţiunileӰmeleӰvorӰ fiӰfărăӰfinalitate,ӰpentruӰcăӰtotulӰareӰsensӰatâtaӰtimpӰcâtӰnuӰîmiӰpierdӰsiguranţaӰ datăӰdeӰidentitateaӰmeaӰspirituală,ӰatâtaӰtimpӰcâtӰnuӰîmiӰpierdӰidealul.” ChiarӰdacăӰdateleӰactualeӰaleӰproblemeiӰmăӰaratăӰînfrânt,ӰeuӰamӰoӰsperanţăӰ deӰcareӰsăӰmăӰagăţ,ӰpromisiuneaӰluiӰDumnezeu,ӰdreptateaӰLuiӰşiӰjudecataӰpeӰ careӰElӰoӰvaӰfaceӰacelorӰpersoaneӰcareӰs-auӰbucuratӰdeӰcădereaӰmea.ӰMartorulӰ căderiiӰmeleӰvaӰfiӰşiӰmartorulӰridicăriiӰmeleӰînӰtimpulӰcăderiiӰlui.ӰSeӰvaӰîntoarceӰ roata.ӰInstrumentulӰjudecăţiiӰvaӰfiӰjudecatӰcuӰoӰjudecatăӰcareӰdurează.Ӱ IatăӰdeӰceӰîmiӰamestecӰlacrimileӰcuӰnădejde,ӰtristeţeaӰcuӰrugăciune.ӰSuntӰatacat,Ӱ darӰnuӰdoborât,ӰsuntӰprigonit,ӰdarӰnuӰpărăsit,ӰsuntӰînӰgreaӰcumpănă,ӰdarӰnuӰ deznădăjduit,ӰsuntӰlovit,ӰdarӰnuӰînfrânt.Ӱ DumnezeuӰmaiӰareӰdeӰspusӰunӰcuvântӰînӰviaţaӰmea!Ӱ Iertare…ӰIzbăvire…ӰRestaurare…ӰViitor…ӰNădejde…ӰVindecare…Ӱ

Va l e n t i n D E D u

3

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

Interviu
cu Corina și Valentin DEDU
Valentin Dedu s-a născut la buzău și l-a cunoscut pe Hristos la vârsta de cincisprezece ani. A simțit chemarea lui Dumnezeu de tânăr și a început să predice în bisericile evanghelice din județul buzău. la optsprezece ani a plecat la bucurești pentru a urma cursurile Facultății de Teologie, pregătindu-se astfel pentru o viață dedicată slujirii creștine. Ca student are posibilitatea să călătorească în multe locuri din țară și astfel ajunge și în Timișoara unde o întâlnește pe Corina. în 2004, se mută în Timișoara și își începe slujirea în biserica Metanoia. în același an, Corina și Valentin se căsătoresc. în 2007, în familia lor se naște Elisa. După doi ani, 2009, se naște Elias. Valentin este pastor în biserica Metanoia, a scris o carte, Îndrăznește să visezi, și conduce revista Voia lui Dumnezeu în familie. Corina este licențiată în psihologie, dar cea mai mare realizare a vieții ei este familia minunată pe care i-a dat-o Dumnezeu, după cum mărturisește ea. Cei care le privesc viaţa pot vedea îi ei niște luptători, o familie care trăiește o aventură cu Dumnezeu. CE CrEDEţi Că Ar TrEbui Să şTiE oAMEnii DESprE Voi? PrinӰceeaӰceӰfacemӰdorimӰsăӰleӰtransmitemӰ oamenilorӰ ceeaӰ ceӰ suntem;Ӱ șiӰ anume,Ӱ căӰ suntemӰ nişteӰ slujitoriӰ careӰ neӰ punemӰ laӰ dispoziţiaӰoamenilorӰdeӰdragulӰluiӰHristos.Ӱ VremӰsăӰfimӰpercepuţiӰoӰfamilieӰdedicatăӰluiӰ Dumnezeu,ӰcaӰoameniӰcareӰneӰurmămӰunӰvis,Ӱ caӰnișteӰluptătoriӰcareӰneӰdepășimӰcondițiaӰ șiӰcreămӰoӰcaleӰastfelӰîncâtӰșiӰalții,ӰlaӰrândulӰ lor,ӰsăӰseӰdezvolte.ӰCeӰpercepӰoamenii,Ӱînsă,Ӱ esteӰ diferit.Ӱ Uneori,Ӱ mesajulӰ transmisӰ esteӰ receptat,Ӱalteori,ӰdinӰpăcate,ӰesteӰinterpretat.Ӱ AmӰînvăţatӰcăӰpoțiӰsăӰcaziӰînӰcapcanăӰdacăӰ vreiӰsă-iӰmulţumeştiӰpeӰtoţi.Ӱ CâT DE iMporTAnţi SunT oAMEnii pEnTru Voi? Corina:ӰÎntotdeaunaӰmi-amӰdoritӰsăӰslujescӰ oamenii.ӰDeӰmulteӰoriӰvreiӰsăӰfaciӰbine,ӰdarӰeştiӰ înţelesӰgreşit.ӰEuӰsuntӰoӰpersoanăӰmaiӰradicală.Ӱ VreauӰsăӰschimbӰrăulӰdinӰrădăcină.ӰSpunӰceӰamӰ deӰspus,ӰspunӰpeӰnume,ӰconfruntӰdirectӰşiӰsuntӰ privităӰuneoriӰcaӰunӰduşman.ӰAcestӰlucruӰl-amӰ

Viața..., o aventură cu Dumnezeu!
Corina BARBU

întâmpinatӰînӰslujireaӰmea,ӰînsăӰnuӰm-aӰfăcutӰ săӰrenunţӰdeӰlaӰaӰmaiӰinvestiӰînӰoameni.ӰNu,ӰamӰ continuat...ӰCineӰnuӰfaceӰnimic,ӰnuӰgreşeşte.ӰPeӰ mineӰacesteӰlucruriӰmăӰîncurajează. DE CE ConSiDErAţi Că prEoCupArEA VoASTră FAță DE oAMEni ESTE iMporTAnTă? Corina:Ӱ CeeaӰ ceӰ vreauӰ săӰ miӰ seӰ facă,Ӱ trebuieӰsăӰfacӰeuӰmaiӰîntâi.ӰNuӰaşӰputeaӰtrăiӰ altfel.ӰSimtӰcăӰaceastaӰesteӰdirecţiaӰmea,ӰesteӰ scopulӰmeu.ӰVreauӰsăӰfiuӰsare,ӰsăӰfiuӰluminăӰ înӰvieţileӰoamenilorӰdeӰlângăӰmine.ӰDarӰsareaӰ deranjeazăӰcândӰesteӰpreaӰmultă,ӰtrebuieӰpusăӰ puţinӰcâteӰpuţin.ӰTeӰdorӰochiiӰdacăӰesteӰpreaӰ multăӰluminăӰsauӰesteӰpreaӰdirectă.ӰTrebuieӰ păstratӰunӰechilibru.ӰTotuşi,ӰnuӰaşӰputeaӰtrăiӰ fărăӰrelaţii.ӰSuntӰimportante.Ӱ Valentin:Ӱ DinӰ copilărieӰ amӰ ştiutӰ căӰ ÎlӰ iubescӰşiӰÎlӰslujescӰpeӰDumnezeu.ӰAӰslujiӰpeӰ DumnezeuӰpresupune,ӰînӰmodӰdirect,ӰaӰiubiӰ şiӰaӰslujiӰoamenii.ӰDeӰmulteӰori,ӰoameniiӰnuӰ merităӰacestӰlucru,ӰaşaӰcumӰniciӰeuӰnuӰmeritӰ uneori.ӰDarӰsuntӰiubitӰşiӰslujitӰdeӰalţiӰoameni,Ӱ chiarӰşiӰatunciӰcândӰnuӰoӰmerit.Ӱ Corina:ӰCândӰdeviiӰcreştin,Ӱimplicit,ӰiubireaӰ deӰoameniӰiaӰființăӰînӰADN-ulӰtău.Ӱ Valentin:ӰToatăӰslujireaӰcreştinăӰareӰde-aӰfaceӰ cuӰoamenii.ӰTotӰceӰfaci,ӰfaciӰpentruӰoameni,Ӱ chiarӰ dacăӰ aceștiaӰ teӰ consumă,Ӱ teӰ rănescӰ sauӰinterpreteazăӰmesajulӰtransmisӰdeӰtine.Ӱ TrebuieӰsăӰgăseştiӰunӰechilibru,ӰpentruӰaӰputeaӰ ca,ӰdinӰcândӰînӰcând,ӰsăӰteӰretragiӰșiӰsăӰteӰrogi,Ӱ

săӰscrii,ӰsăӰînveţi,ӰsăӰmeditezi,ӰcaӰmaiӰapoiӰsăӰ aiӰdinӰnouӰceӰsăӰtransmiţi. CuM CArACTErizAţi ViAţA îMprEună Cu DuMnEzEu? Corina:ӰOӰaventură…ӰOӰaventurăӰdinӰcareӰ nuӰvreauӰsăӰiesӰniciodată.Ӱ Valentin:ӰAşӰputeaӰsăӰscriuӰoӰîntreagăӰcarteӰ despreӰasta!ӰCeaӰmaiӰputernicăӰinfluenţăӰaӰluiӰ DumnezeuӰînӰviaţaӰunuiӰomӰesteӰinspiraţia.Ӱ InspiraţiaӰesteӰdiferităӰdeӰrevelație.ӰRevelaţiaӰ vineӰdinӰafară.ӰEsteӰdescoperireaӰdeӰSineӰaӰ luiӰDumnezeu.ӰNuӰpoţiӰsăӰadaugiӰnimic.ӰÎnӰ schimb,ӰinspirațiaӰvineӰdeӰlaӰDumnezeuӰînӰ interiorulӰnostru,ӰţineӰcontӰdeӰpersonalitateaӰ noastră,ӰdeӰpasiunileӰnoastre.ӰInspirațiaӰesteӰ acelӰsentimentӰcăӰDumnezeuӰţi-aӰvorbit,ӰcăӰţi-aӰ datӰunӰvis.ӰDumnezeuӰneӰinspirăӰînӰdiverseӰ moduriӰşiӰcuӰdiverseӰlucruri.ӰCândӰeştiӰinspiratӰ deӰDumnezeu,ӰpoţiӰmergeӰînainteӰindiferentӰ deӰprovocăriӰşiӰîncercări.ӰPentruӰmineӰviaţaӰcuӰ DumnezeuӰînseamnăӰsăӰmergiӰinspiratӰdeӰEl. CE înSEAMnă pEnTru Voi A Sluji lui DuMnEzEu? CeeaӰ ceӰ faceӰ DumnezeuӰ înӰ viaţaӰ taӰ esteӰ maiӰimportantӰdecâtӰceeaӰceӰfaciӰtuӰpentruӰ El.ӰAӰslujiӰluiӰDumnezeuӰînseamnăӰaӰaveaӰoӰ relaţieӰautenticăӰcuӰEl.ӰRelaţiaӰpersonalăӰcuӰ DumnezeuӰesteӰmaiӰimportantăӰdecâtӰslujireaӰ taӰpublică.ӰCelӰmaiӰmareӰconcurentӰalӰrelaţieiӰ taleӰcuӰDumnezeuӰesteӰslujireaӰpeӰcareӰoӰfaciӰ pentruӰEl.

4

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

SunTEţi o FAMiliE CrEşTină. AVEţi STAnDArDE şi VAlori DiFEriTE DE CElE AlE luMii. DESCriEţi în CâTEVA CuVinTE ViAţA VoASTră DE CăSniCiE. Corina:ӰIubire,ӰprovocareӰşiӰînvăţare.Ӱ Valentin:Ӱ PentruӰ mineӰ esteӰ „cazemata”,Ӱ loculӰ înӰ careӰ amӰ protecţie,Ӱ esteӰ loculӰ deӰ refugiu.ӰPoateӰsăӰfieӰtoatăӰlumeaӰîmpotrivaӰ mea,ӰdarӰdacăӰsoţiaӰşiӰfamiliaӰesteӰdeӰparteaӰ meaӰpotӰfaceӰorice.ӰPoateӰsăӰmăӰaclameӰtoatăӰ lumea,ӰdarӰdacăӰnuӰesteӰşiӰfamiliaӰacolo,ӰnuӰ amӰcâştigatӰnimic.ӰFamiliaӰesteӰloculӰînӰcareӰ suntӰprotejat,Ӱvindecat,Ӱiubit. CArE CrEDEţi Că SunT pAşii SprE o CăSniCiE DE SuCCES? Valentin:ӰFiecareӰdefineşteӰsuccesulӰînӰfelulӰ lui.ӰCredӰcăӰsiguranţaӰînӰfamilieӰesteӰfoarteӰ importantă.ӰSoţulӰareӰresponsabilitateaӰdeӰaӰ oferiӰsiguranţăӰfamiliei.ӰAcestӰlucruӰseӰfaceӰ prinӰa-şiӰasumaӰresponsabilitateaӰpentruӰoӰ decizie.ӰÎnӰacestӰdomeniuӰsuntӰmariӰlupte.Ӱ AtunciӰcândӰsoţulӰîşiӰasumăӰresponsabilitateaӰ înӰfamilie,ӰaduceӰsiguranţă;ӰcândӰnuӰfaceӰ acestӰlucru,ӰaparӰcerturileӰșiӰnesiguranța.Ӱ CredӰcăӰsiguranţaӰînӰfamilieӰnuӰvineӰdeӰlaӰ soţie,ӰciӰdeӰlaӰsoţ.ӰUnӰaltӰlucruӰimportantӰesteӰ căӰneӰavemӰunulӰpeӰcelălalt,ӰcăӰneӰsusţinem!Ӱ NuӰneӰîndoimӰdeӰdragosteaӰnoastrăӰunulӰ pentruӰ altul.Ӱ DumnezeuӰ neӰ călăuzeşteӰ împreună.ӰCorinaӰmăӰsusţineӰînӰplanurileӰ şiӰviseleӰmele.ӰAvemӰaceeaşiӰdirecţieӰşiӰputemӰ mergeӰîmpreună.ӰÎlӰslujimӰpeӰDumnezeuӰcaӰ familie,Ӱne-amӰdedicatӰîmpreunăӰînӰlucrareaӰ creştină.Ӱ Corina:ӰEsteӰfrumosӰcumӰDumnezeuӰpuneӰ oameniӰlângăӰtine,ӰcumӰ„ţese”ӰîmpreunăӰtoateӰ lucrurile,ӰcumӰneӰbinecuvântează.ӰAcesteaӰ aducӰbucurie.ӰAtitudineaӰcuӰcareӰprimeştiӰ lucrurileӰţineӰcăsniciaӰta.ӰLucrurileӰmiciӰaducӰ fericireӰşiӰîmplinire.ӰNoi,ӰcaӰfamilie,ӰamӰfostӰ binecuvântaţiӰcâtӰalţiiӰîntr-oӰviaţă.Ӱ CA oriCE FAMiliE, prESupun Că Aţi AVuT şi pErioADE MAi DiFiCilE în ViAţA DE CăSniCiE. CArE Au FoST CElE MAi DiFiCilE MoMEnTE în ViAţA DE CăSniCiE? CuM Ați DEpăşiT ACESTE MoMEnTE? Valentin:ӰAuӰfostӰmomenteӰdeӰprovocare.Ӱ AӰfostӰperioadaӰdupăӰceӰne-amӰcăsătorit,Ӱ pânăӰ ne-amӰ acomodatӰ unulӰ cuӰ celălalt.Ӱ DupăӰaceeaӰcândӰaӰapărutӰElisa,ӰapoiӰElias.Ӱ AuӰfostӰmomenteӰgrele,ӰdarӰauӰfostӰscurte.Ӱ AmӰînvăţatӰînӰacesteӰperioadeӰcă,ӰdacăӰnuӰ existăӰproblemeӰîntreӰmineӰşiӰCorina,ӰputemӰ depăşiӰoriceӰprovocare.ӰMi-amӰdatӰseamaӰcăӰ nuӰconteazăӰceeaӰceӰvineӰdinӰexterior;ӰdacăӰ întreӰmineӰşiӰCorinaӰtotulӰesteӰbine,ӰputemӰ treceӰpesteӰorice.Ӱ Corina:ӰAtitudineaӰcuӰprivireӰlaӰviaţăӰteӰ ajutăӰfoarteӰmult!ӰIndiferentӰcâtӰdeӰgreuӰîţiӰ este,ӰtrebuieӰsăӰveziӰlucrurileӰcuӰalţiӰochi,ӰsăӰ

aiӰoӰinimăӰmulţumitoareӰpentruӰceeaӰceӰaiӰşiӰ săӰnuӰteӰgândeştiӰpreaӰmultӰlaӰceӰnuӰai.ӰAmӰ avutӰparteӰdeӰminuniӰmici,Ӱmari,Ӱfantastice.Ӱ GreutăţileӰvieţiiӰpregătescӰterenulӰpentruӰ intervenţiaӰluiӰDumnezeu.ӰNoi,ӰcaӰfamilie,Ӱ avemӰmulteӰexperienţeӰcuӰDumnezeuӰcareӰ ne-auӰ clăditӰ credinţaӰ noastră.Ӱ ViaţaӰ cuӰ DumnezeuӰînseamnăӰaӰumblaӰprinӰcredinţă.Ӱ CumӰsăӰumbliӰcuӰDumnezeuӰfărăӰcredinţă,Ӱ fărăӰsăӰaiӰgreutăţi? VAlEnTin, lA 29 DE Ani Ai SCriS o CArTE, EşTi pASTor. CuM DEFinEşTi SuCCESul? CE înSEAMnă pEnTru TinE A Fi o pErSoAnă DE SuCCES? TE ConSiDEri o pErSoAnă DE SuCCES? VreauӰsăӰfacӰdiferenţaӰdintreӰsuccesӰşiӰoӰ persoanăӰdeӰsucces.ӰSuccesulӰnuӰteӰsaturăӰ niciodată,ӰîntotdeaunaӰtrebuieӰalimentat.Ӱ CeiӰdinӰjurulӰtăuӰ„bifează”ӰdacăӰaiӰsuccesӰ sauӰnu.ӰDeӰmulteӰoriӰeştiӰpusӰîntr-oӰsituaţieӰ ingrată,ӰpentruӰcăӰtrebuieӰsăӰfiiӰplăcut,ӰsăӰ performezi,ӰsăӰteӰprezinţiӰbine,ӰşiӰacestӰlucruӰ poateӰsăӰfieӰextremӰdeӰdificil.ӰPeӰdeӰaltăӰparte,Ӱ cândӰvineӰvorbaӰdeӰoӰpersoanăӰdeӰsuccesӰ dupăӰstandardulӰcreştin,ӰtrebuieӰsăӰieiӰînӰ considerareӰrelaţiaӰcuӰDumnezeu,ӰminunileӰ LuiӰ înӰ viaţaӰ ta,Ӱ caracterul,Ӱ identitatea,Ӱ viziunea,Ӱexperienţele,Ӱpasiunea.ӰÎnӰBiblie,Ӱ spuneӰ săӰ teӰ prezinţiӰ peӰ tineӰ însuţiӰ caӰ unӰ omӰdeӰîncredere,ӰsăӰnu-ţiӰfieӰruşineӰdeӰtineӰ înainteaӰluiӰDumnezeuӰşiӰînainteaӰoamenilorӰ

CArE SunT pErSoAnElE CArE Au ConTribuiT lA SuCCESul Tău? MulţiӰauӰcontribuit.ӰUniiӰauӰdărâmat,ӰalţiiӰauӰ construit,ӰdarӰmaiӰimportanţiӰsuntӰceiӰcareӰauӰ zidit.ӰContextulӰdinӰcareӰvinӰnuӰm-aӰajutatӰpreaӰ mult.ӰNimeniӰnuӰpoateӰsă-şiӰimaginezeӰdeӰundeӰ vinӰşiӰundeӰsuntӰacumӰcuӰajutorulӰluiӰDumnezeu.Ӱ PărinţiiӰmeiӰnuӰauӰştiutӰmulteӰlucruri,ӰprovinӰ dintr-unӰmediuӰsărăcăcios.ӰCondiţiileӰvieţiiӰnuӰ măӰprezentauӰcuӰnimicӰdiferitӰdeӰpersoaneleӰdeӰ lângăӰmine.ӰÎnsă,ӰdacăӰmăӰuitӰacumӰînӰtrecut,Ӱ laӰfelulӰînӰcareӰDumnezeuӰaӰcondusӰviaţaӰmea,Ӱ amӰvăzutӰlucruriӰextraordinare.ӰElӰchiarӰaӰfăcutӰ diferenţaӰîntreӰviaţaӰmeaӰşiӰaӰcelorӰdinӰjurulӰ meu,ӰdinӰfamilieӰșiӰdinӰşcoalaӰmea.Ӱ UniiӰdintreӰeiӰniciӰnu-şiӰdauӰseamaӰceӰmultӰ auӰ însemnatӰ pentruӰ mine.Ӱ UnchiulӰ meu,Ӱ MarianӰTănase,ӰaӰfostӰprimulӰcareӰm-aӰînţeles,Ӱ m-aӰacceptatӰşiӰm-aӰsusţinutӰînӰcredinţaӰmeaӰ atunciӰcândӰpărinţiiӰmeiӰnuӰauӰfăcutӰacestӰlucru.Ӱ CândӰtoţiӰîmiӰspuneauӰsăӰurmezӰFacultateaӰdeӰ AgronomieӰsauӰTransporturi,ӰelӰaӰfostӰcelӰcareӰaӰ înţelesӰcăӰvreauӰaltcevaӰşiӰm-aӰîncurajatӰsăӰurmezӰ Teologia.ӰAӰfostӰcelӰcareӰ„m-aӰpusӰpeӰdrum”.Ӱ DupăӰaceeaӰamӰmersӰsingur,ӰdarӰîndrumareaӰ luiӰm-aӰajutatӰenorm.ӰApoi,ӰprofesoriiӰdeӰlimbaӰ românăӰdinӰliceu,ӰBasamacӰIonӰşiӰCostaşӰIoan,Ӱ m-auӰîncurajatӰşiӰauӰvăzutӰcevaӰînӰmine.ӰAstaӰ aӰînsemnatӰmultӰpentruӰmine.Ӱ ÎnӰ facultateӰ amӰ avutӰ câţivaӰ profesoriӰ extraordinariӰcareӰauӰclăditӰlaӰviaţaӰmea.Ӱ Mi-aducӰaminteӰdeӰprofesorulӰdeӰistorie,Ӱ

Poţi să ai două tipuri de suferinţă: cea a eşecului şi cea a regretului. Cea mai gravă este cea a regretului. Ceea ce pare eşec poate fi un pas mare spre succes. Pot spune că am încercat, dar nu am reuşit. Suferinţa regretului este acel sentiment care te urmăreşte că puteai încerca, dar nu ai făcut acest lucru.
(2ӰTimoteiӰ2:15).ӰUneori,ӰpersoanaӰdeӰsuccesӰ esteӰascunsăӰdeӰochiiӰpublicului.ӰElӰtrebuieӰ săӰştieӰcineӰesteӰşiӰcăӰfaceӰvoiaӰluiӰDumnezeu.Ӱ CeӰ folosӰ săӰ teӰ aclameӰ toatăӰ lumea,Ӱ dacăӰ DumnezeuӰtace?Ӱ ÎnӰcomparaţieӰcuӰoameniiӰdinӰgeneraţiaӰ mea,Ӱ măӰ considerӰ oӰ persoanăӰ deӰ succes.Ӱ IndiferentӰ deӰ condițiileӰ vieţii,Ӱ ştiuӰ căӰ DumnezeuӰm-aӰformatӰşiӰmăӰconduceӰspreӰaӰ măӰfolosiӰpentruӰslavaӰLui.ӰAӰfiӰoӰpersoanăӰdeӰ succesӰînseamnăӰsăӰştiiӰcineӰeşti,ӰsăӰştiiӰcareӰ esteӰidentitateaӰta,ӰiarӰacestӰlucruӰesteӰmaiӰ importantӰdecâtӰceeaӰceӰfaciӰsauӰceӰapreciazăӰ oamenii. SE SpunE Că în SpATElE oriCărui oM DE SuCCES ESTE o FEMEiE puTErniCă. EşTi DE ACorD Cu ACEASTă AFirMAţiE? Da,ӰcredӰasta!ӰEuӰn-aşӰfiӰceeaӰceӰsuntӰfărăӰ Corina.ӰNuӰmăӰpotӰdisociaӰdeӰCorina.ӰDinӰ momentulӰînӰcareӰne-amӰcăsătorit,Ӱne-amӰ văzutӰviaţaӰîmpreunăӰşiӰamӰclăditӰsuccesulӰ amândoi.Ӱ NuӰ esteӰ numaiӰ alӰ meu,Ӱ esteӰ alӰ nostru.Ӱ ComanӰIoan,ӰcareӰnuӰeraӰpocăit,ӰînsăӰveneaӰ laӰbisericăӰdeӰfiecareӰdatăӰcândӰpredicam.Ӱ NuӰpreaӰîmiӰdauӰseamaӰcuӰceӰputeamӰsă-lӰ impresionez,Ӱ însăӰ elӰ măӰ încurajaӰ şiӰ îmiӰ spuneaӰ„CuӰtineӰeӰcevaӰspecial!”ӰŞtiamӰcăӰ amӰchemareaӰluiӰDumnezeu,ӰdarӰmodulӰînӰ careӰaceştiӰprofesoriӰs-auӰraportatӰlaӰmineӰ aӰavutӰoӰinfluenţăӰmareӰasupraӰvieţiiӰmele.Ӱ MaiӰmult,ӰînӰaceastăӰperioadăӰamӰavutӰnişteӰ colegiӰspecialiӰdeӰlaӰcareӰamӰînvăţatӰfoarteӰ mult.ӰCuӰEdwardӰNkwelle,ӰcareӰacumӰesteӰ înӰAnglia,ӰcuӰSunny,ӰdeӰlaӰVitaminaӰC,ӰşiӰ cuӰIoanӰHrezdac,ӰcareӰacumӰesteӰpastorӰînӰ America,ӰamӰstatӰîmpreunăӰînӰaceeaşiӰcamerăӰ doiӰaniӰdeӰzile.ӰAvemӰmulteӰexperienţeӰprinӰ careӰne-amӰmodelatӰunulӰpeӰcelălalt.ӰAuӰfostӰ persoaneӰcareӰauӰapărutӰînӰdiverseӰperioadeӰ crucialeӰaleӰvieţii:ӰDudleyӰBrown,ӰRăzvanӰ Mihăilescu,ӰDianaӰșiӰEmilӰBudulea. NuӰ mi-amӰ imaginatӰ niciodatăӰ căӰ DumnezeuӰ măӰ poateӰ duceӰ aşaӰ departe.Ӱ PrimulӰmeuӰvisӰmareӰşiӰextraordinarӰaӰfostӰ săӰajungӰlaӰBucureştiӰlaӰfacultate,ӰiarӰdupăӰ aceeaӰsăӰmăӰîntorcӰînӰBuzăuӰșiӰsăӰfiuӰpastorӰlaӰ oӰbisericăӰacolo,ӰsauӰsăӰplantezӰunaӰchiarӰeu.Ӱ >>>

5

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

MaiӰtârziuӰaӰapărutӰînӰviaţaӰmeaӰCorina,Ӱ Timişoara,Ӱ bisericaӰ Metanoia.Ӱ IndiferentӰ deӰceeaӰceӰvoiӰfaceӰînӰviaţă,ӰaniiӰpetrecuţiӰînӰ MetanoiaӰşiӰcalitateaӰdeӰpastorӰaӰluiӰCusmănuțӰ (CusmanӰ Cionca),Ӱ careӰ aӰ fostӰ unӰ modelӰ pentruӰmine,ӰnuӰvorӰfiӰşterse.ӰFaptulӰcăӰMarcelӰ LupășteanӰaӰinvestitӰînӰmineӰesteӰoӰîncurajareӰ şiӰoӰconfirmareӰaӰceeaӰceӰDumnezeuӰaӰpregătitӰ pentruӰviaţaӰnoastră.ӰDeӰmulteӰoriӰamӰavutӰ sentimentulӰcăӰnimănuiӰnu-iӰpasăӰdeӰmine;Ӱ că,ӰdacăӰmorӰsauӰtrăiesc,ӰnuӰpreaӰcontează.Ӱ ÎnӰbisericaӰMetanoia,ӰprinӰpersoaneleӰcareӰ DumnezeuӰle-aӰadusӰînӰviaţaӰmea,ӰamӰsimţitӰ căӰexistă,Ӱtotuși,ӰcinevaӰcăruiaӰîiӰpasăӰdeӰmineӰ şiӰexistențaӰmeaӰconteazăӰpentruӰceiӰdinӰjur.Ӱ

CuM Vă VEDEţi pESTE 10-15 Ani? NoiӰ neӰ facemӰ planuriӰ dinӰ 10Ӱ înӰ 10Ӱ ani.Ӱ AcestaӰ aӰ fostӰ modulӰ luiӰ DumnezeuӰ deӰ aӰ lucraӰcuӰmine.ӰSuntӰaproapeӰ10ӰaniӰdeӰcândӰ amӰ plecatӰ dinӰ Buzău.Ӱ DupăӰ ceӰ s-aӰ născutӰ Elias,Ӱne-amӰdatӰseamaӰcăӰtotӰceӰamӰvisatӰs-aӰ împlinit,ӰDumnezeuӰne-aӰdat.ӰNe-amӰîntrebat:Ӱ ceӰvreaӰDumnezeuӰînӰcontinuare?ӰCareӰesteӰ metodaӰşiӰloculӰLuiӰpentruӰaӰcontinuaӰsăӰneӰ binecuvânteze?ӰAnulӰacestaӰDumnezeuӰne-aӰ vorbitӰşiӰne-aӰinspiratӰidealul.ӰMi-arӰplăceaӰsăӰ facӰunӰdoctoratӰlaӰoӰuniversitateӰdeӰrenume,Ӱ săӰştiuӰbineӰlimbaӰengleză:ӰsăӰvorbesc,ӰsăӰscriu,Ӱ săӰpredicӰşiӰsăӰpredauӰînӰlimbaӰengleză.ӰMi-aşӰ doriӰsăӰdezvoltӰrelaţiiӰcuӰoameniӰdeӰinfluenţă.Ӱ DorescӰsăӰmiӰseӰclădeascăӰmăsuraӰîncrederiiӰ pentruӰalteӰcontexte,ӰpentruӰprovocăriӰmaiӰ mariӰşiӰmaiӰînalte.ӰPentruӰurmătoriiӰaniӰavemӰ mareӰnevoieӰdeӰbani.ӰÎmiӰdauӰseamaӰcăӰsuntӰ dependentӰdeӰDumnezeuӰpentruӰfiecareӰpas.Ӱ ÎnsăӰtrebuieӰsăӰfacӰprimulӰpas,ӰiarӰDumnezeuӰ seӰocupăӰdeӰtotӰceӰavemӰnevoie.ӰMişcăӰoameni,Ӱ deschideӰuşi,ӰpregăteşteӰresurse.ӰNe-amӰlăsatӰ provocaţiӰchiarӰdacăӰnuӰamӰavutӰresurse,ӰdarӰ deӰfiecareӰdatăӰauӰvenitӰşiӰele.ӰDupăӰurmătoriiӰ 10ӰaniӰcredӰcăӰvomӰfiӰpregătiţiӰpentruӰunӰaltӰpasӰ împreunăӰcuӰDumnezeu.ӰNuӰştimӰcareӰvaӰfiӰ acela,ӰdarӰştimӰceӰtrebuieӰsăӰfacemӰpânăӰatunci.Ӱ VAlEnTin, CE TE-A MoTiVAT în TrECuT? ÎnainteӰnuӰaveamӰniciunӰvis,ӰnicioӰdirecţie.Ӱ ÎnӰprimiiӰ10ӰaniӰdeӰprovocări,ӰceeaӰceӰm-aӰ motivatӰsăӰmergӰînainteӰaӰfostӰfrica.ӰMi-aӰfostӰ

fricăӰdeӰsărăcie,ӰdeӰaӰnuӰfaceӰoӰşcoală,ӰdeӰaӰnuӰfiӰ integrat.ӰDacăӰvreauӰsăӰtransmitӰcevaӰcopiilorӰ mei,ӰesteӰcăӰmi-amӰdusӰluptaӰcuӰsârguinţă.Ӱ AmӰmersӰînainte.ӰNuӰvreauӰsăӰvadăӰînӰmineӰ laşitate.ӰAcum,ӰceeaӰceӰmăӰmotiveazăӰesteӰunӰ vis.ӰPoţiӰsăӰaiӰdouăӰtipuriӰdeӰsuferinţă:ӰceaӰaӰ eşeculuiӰşiӰceaӰaӰregretului.ӰCeaӰmaiӰgravăӰ esteӰceaӰaӰregretului.ӰCeeaӰceӰpareӰeşecӰpoateӰ fiӰunӰpasӰmareӰspreӰsucces.ӰPotӰspuneӰcăӰamӰ încercat,ӰdarӰnuӰamӰreuşit.ӰSuferinţaӰregretuluiӰ esteӰ acelӰ sentimentӰ careӰ teӰ urmăreşteӰ căӰ puteaiӰîncerca,ӰdarӰnuӰaiӰfăcutӰacestӰlucru.Ӱ MergemӰînainteӰpeӰmânaӰluiӰDumnezeuӰşiӰ acceptămӰprovocărileӰfărăӰsăӰregretămӰcăӰnuӰ amӰîncercat.ӰӰ CE gânD bun lE puTEţi SpunE FAMiliilor? Noi,Ӱ caӰ familie,Ӱ avemӰ unӰ timpӰ înӰ careӰ povestimӰ şiӰ neӰ ascultămӰ unulӰ peӰ celălalt.Ӱ Puneţi-văӰ deoparteӰ oӰ oră,Ӱ sauӰ maiӰ multe,Ӱ înӰcareӰvăӰluaţiӰdeӰmânăӰşiӰvăӰplimbaţi.ӰNuӰ staţiӰacasă,ӰpentruӰcăӰsunăӰtelefonul,ӰaveţiӰdeӰ făcutӰcurat,ӰplângӰcopiii,ӰtoateӰintervin.ӰAcestӰ lucruӰnuӰtrebuieӰfăcutӰsubӰstres,ӰtrebuieӰfăcutӰ câtӰmaiӰnatural.ӰInvestiţiӰtimpӰdeӰcalitateӰînӰ familiaӰvoastră.ӰDupăӰrelaţiaӰpersonalăӰcuӰ Dumnezeu,ӰceaӰmaiӰimportantăӰesteӰrelaţiaӰ dintreӰsoţӰşiӰsoţie,ӰcareӰseӰbazeazăӰpeӰiubire,Ӱ susţinere,Ӱunitate.ӰOӰrelaţieӰautentică.Ӱ IndiferentӰcâtӰdeӰgreaӰarӰfiӰviaţa,ӰatitudineaӰ cuӰcareӰpriveştiӰlucrurileӰesteӰceeaӰceӰconteazăӰ celӰmaiӰmult.ӰViaţaӰesteӰfrumoasă.ӰMerităӰ trăităӰîmpreunăӰcuӰDumnezeu.Ӱ

Şcoala are rostul să te ridice undeva de unde să-ţi fie ruşine să mai cobori. -ӰPaulӰLouisӰLampert Părinții… au întemeiat închisori numite școli, înzestrate cu o tortură numită educație. Școala este un loc la care te duci atunci când părinții nu te pot lua cu ei, iar industria nu are încă nevoie de tine. -ӰJohnӰUpdike Cu prostul neșcolarizat Te lupți puțin și ai scăpat, Dar duci o luptă colosală Cu prostul care are școală. Unii școlari beau din fântâna cunoașterii. Alți fac doar gargară. -ӰE.C.ӰMcKenzie

citate despre școală
Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre.Ӱ -ӰSydneyӰJ.ӰHarris Cultura generală este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat în școală. -ӰAlbertӰEinstein Educația țintește să te ridice pe scara cunoașterii. Prea adesea ea îți face însă vânătăi din cauza treptelor. -ӰMartinӰH.ӰFischer Sunt întotdeauna gata să învăț, deși nu sunt mereu dornic să primesc lecţii. -ӰWinstonӰChurchill Școala face omul om, și altoiul pomul pom. -ӰProverbӰromânesc Știința se face cu fapte, după cum se face o casă cu pietre, dar o acumulare de fapte (de informații, de cunoștințe) nu este știință, după cum o acumulare de pietre nu este o casă. Nu e carte să înveţi Ca viaţa s-aibă preţ, Ci trăieşte, chinuieşte Şi de toate pătimeşte, Ş-ai s-auzi cum iarba creşte. -ӰMihaiӰEminescu,Ӱ În zădar în colbul şcolii

6

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

ADUNAţIӰbinecuvântărileӰluiӰDumnezeu. Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! (PsalmulӰ103:2) ÎngrijorareaӰsăӰSCADăӰînӰfamiliaӰvoastră. NuӰ văӰ îngrijoraţiӰdeӰnimic;Ӱci,ӰînӰoriceӰ lucru,ӰaduceţiӰcererileӰvoastreӰlaӰcunoştinţaӰ luiӰDumnezeu,ӰprinӰrugăciuniӰşiӰcereri,ӰcuӰ mulţumiri.Ӱ(FilipeniӰ4:6)

TotӰ ceӰ voiţiӰ săӰ văӰ facăӰ vouăӰ oamenii,Ӱ faceţi-leӰşiӰvoiӰlaӰfel;ӰcăciӰînӰaceastaӰesteӰ
cuprinsăӰLegeaӰӰşiӰProorocii.Ӱ(MateiӰ7:12) ÎMPăRţIţIӰbinecuvântăriӰcelorӰdinӰjurulӰ vostru.Ӱ Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi! (EclesiastulӰ11:1) TotӰceeaӰceӰaveţiӰesteӰEGALӰcuӰceeaӰceӰaţiӰ primitӰdeӰlaӰDumnezeu. Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. (IacovӰ1:17) FACTORULӰCOMUNӰînӰfamiliaӰvoastrăӰ săӰfieӰrelaţiaӰcuӰDomnulӰşiӰrelaţiaӰcuӰceiӰdinӰ jurulӰvostru. Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (MateiӰ22:37-39) SlujitorulӰsăӰfieӰcelӰMAIӰMAREӰîntreӰvoi. Ci cel mai mare dintre voi, să fie ca cel mai mic; şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce slujeşte. (LucaӰ22:26) FiţiӰRADICALIӰînӰtrăireaӰvoastră. Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. (LucaӰ6:35)

ÎNMULţIţIӰfapteleӰvoastreӰbune.

D

ris ama

BAR

BU

vIDEo

viatadefamilie

.ro

Poţi urmări materiale video, conferinţe şi predici, precum și alte resurse disponibile pe www.viatadefamilie.ro

© S.I.W.

7

Retrospectivă
Ediția a XXVI-a a conferinței

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

Conferențiari ▶ Cusman Cionca ▶ Petru Mihenț ▶ Cristi Borz ▶ Valer Brâncovan

În perIOAdA 14-16 mAI 2010, bISerIcA metAnOIA A OrgAnIzAt O nOuă edIțIe A cOnferInțeI VOIA luI dumnezeu În fAmIlIe. ŞI de dAtA AceAStA fAmIlIIle S-Au
OrgAnIzAt ŞI Au VenIt lA cOnferInţă cu un entuzIASm ApArte. fAmIlII pArtIcIpAnte dIn

Au fOSt grupurI de cluj, tImIŞOArA, ArAd, buzIAŞ, gătAIA, dAr ŞI Alte ceeA ce ne SurprInde cele 110
ÎnӰ aceastăӰ ediţieӰ s-aӰ aplicatӰ unӰ formatӰ nouӰpentruӰconferinţă.ӰPeӰlângăӰsesiunileӰ publiceӰdeӰvineriӰseară,ӰsâmbătăӰşiӰduminicăӰ dimineaţa,ӰauӰfostӰincluseӰsesiuniӰpracticeӰ specificeӰpentruӰfamiliiӰcuӰcopiiӰcuӰvârstaӰ pânăӰlaӰpaisprezeceӰani,ӰfamiliiӰcuӰadolescenţiӰ sauӰcuӰcopiiiӰplecaţiӰdeӰacasăӰşiӰfamiliiӰcareӰ nuӰauӰcopiiӰîncă.ӰӰ LaӰaceastăӰconferinţăӰauӰconferenţiat:Ӱ ▶Ӱ PastorulӰ PetruӰ MihenţӰ cuӰ sesiunileӰ publiceӰ Impulsul vieţii şi obstacolele modelatoare,Ӱ Schemele de gândire și modelarea personalității,Ӱ Anxietatea și modele familiale,ӰiarӰpentruӰsesiuneaӰdeӰ workshopӰSexualitatea în viața de familie.Ӱ ▶Ӱ PastorulӰValerӰBrâncovanӰaӰcontinuatӰ temeleӰînceputeӰlaӰconferinţaӰdinӰtoamnaӰ trecutăӰşiӰaӰatrasӰatenţiaӰasupraӰcapcanelorӰ peӰcareӰleӰpresupuneӰnoulӰcontextӰsocial,Ӱ dominatӰ deӰ confuzieӰ şiӰ relativism.Ӱ ProvocărileӰpostmodernismuluiӰpresupunӰ dinӰ parteaӰ creştinilorӰ abordăriӰ clareӰ şiӰ relevante,Ӱ careӰ seӰ ţinӰ strânsӰ deӰ modelulӰ biblicӰ alӰ viețiiӰ deӰ familie.Ӱ Astfel,Ӱ ValerӰ BrâncovanӰ înӰ ediţiaӰ trecutăӰ (aӰ XXV-a)Ӱ aӰ conferinţeiӰVoia lui Dumnezeu în familie aӰ reiteratӰ bazeleӰ teologiceӰ aleӰ distincţieiӰ dintreӰsexe,ӰcomplementaritateaӰrolurilorӰ soţilorӰşiӰconducereaӰmasculină.ӰAplicaţiileӰ practiceӰaleӰabordăriiӰteologiceӰseӰregăsescӰ înӰ asumareaӰ corectăӰ aӰ rolurilorӰ peӰ careӰ DumnezeuӰ le-aӰ datӰ înӰ modӰ specificӰ atâtӰ

lOcAlItăţI Au fOSt reprezentAte de câte O fAmIlIe S-Au dOuă. eSte fAptul că lA fIecAre cOnferInţă mAI mult de jumătAte dIntre fAmIlII cAre pArtIcIpă pentru prImA dAtă. fAmIlII Au creAt O AtmOSferă cAldă ŞI deSchISă cAre A cOntrAbAlAnSAt VremeA rece de AfAră.

Promo DVD/CD: Reforma familiei
ConferinţaӰVOIA LUI DUMNEZEU ÎN FAMILIE Conferențiar:ӰPastor Valer Brâncovan
Felix, 29-31 mai 2009 Băile Felix, Bihor 9-11 octombrie 2009 Biserica Metanoia, Timişoara 25 octombrie 2009 (sesiunea VII) VIDEO (2 DVD-uri) Preţ: 25 lei AUDIO (1 CD Mp3) Preţ: 10 lei COMAnDă ACUM: la adresa de e-mail contact@editurametanoia.ro sau direct de pe www.editurametanoia.ro

bărbatului,Ӱ câtӰ șiӰ femeii.Ӱ ÎnӰ dataӰ deӰ 25Ӱ octombrieӰ2008,ӰpastorulӰValerӰBrâncovanӰ aӰabordatӰaceastăӰtemăӰîntr-oӰsesiuneӰținutăӰ laӰbisericaӰMetanoiaӰdinӰTimişoaraӰdespreӰ Funcţiile bărbatului: Preot, Profet, Rege.Ӱ Desigur,ӰceaӰmaiӰaşteptatăӰsesiuneӰaӰacesteiӰ conferinţeӰaӰfostӰdezvoltareaӰtemeiӰcuӰprivireӰ laӰRoluri femeii în legământul de căsătorie.Ӱ PeӰlângăӰ„datoria”ӰdeӰaӰfinalizaӰtemaӰRolurile soţilor în legământul de căsătorie,ӰValerӰ BrâncovanӰaӰmaiӰabordatӰşiӰalteӰdouăӰsubiecteӰ deӰ mareӰ importanţă:Ӱ Femei emancipate prin viața și învățătura lui Isus (careӰdeӰ asemeneaӰaӰfostӰdoarӰintrodusăӰșiӰîșiӰașteaptăӰ finalizareaӰ altădată)Ӱ șiӰ Comportamentul unei soții creștine atunci cândӰ soțulӰ eiӰ nuӰesteӰcreștin,ӰoӰanalizăӰatentăӰșiӰjustăӰaӰ pasajuluiӰdinӰ1ӰPetruӰ3:1-7.Ӱ ▶Ӱ PastorulӰCusmanӰCioncaӰs-aӰadresatӰ familiilorӰ cuӰ adolescențiӰ într-oӰ sesiuneӰ practică,Ӱ iarӰ CristiӰ BorzӰ familiilorӰ cuӰ copiiӰ miciӰ sauӰ școlărei.Ӱ TemeleӰ abordateӰ deӰCristiӰauӰfost:ӰCopiii: întâmplare sau binecuvântare şiӰPlan de creștere spirituală a familiei laӰcareӰs-auӰadăugatӰcâteӰoӰsesiuneӰ foarteӰutilăӰdeӰîntrebăriӰşiӰrăspunsuri.Ӱ ÎnregistrareaӰvideoӰaӰconferinţeiӰvăӰstăӰlaӰ dispoziţieӰşiӰoӰputeţiӰcomandaӰpentruӰaӰaveaӰ parteӰdeӰacestӰtezaurӰdeӰînvăţăturăӰcreştină.Ӱ PentruӰoӰbunăӰlegăturăӰînţelegereӰaӰtemelorӰ abordateӰdeӰPastorulӰValerӰBrâncovanӰvăӰ recomandămӰşiӰînregistrareaӰvideoӰaӰediţieiӰ aӰXXV-aӰconferinţei.Ӱ ConsiderămӰcăӰesteӰimportantӰsăӰvăӰînsuşiţiӰ acesteӰresurseӰcaӰsăӰeӰputeţiӰvizionaӰatunciӰ cândӰaveţiӰnevoieӰsauӰsăӰleӰîmpărtăşiţiӰcuӰ alţiӰprieteniӰdeӰfamilieӰpeӰcareӰdoriţiӰsă-iӰ binecuvântaţi.

8

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

SLUjIRE SAU CARIERă?

Cusman CIoNCA

ÎncercӰsăӰdauӰunӰrăspunsӰatâtӰpentruӰslujireӰşiӰpentruӰcarieră.*Ӱ Făcând carieră slujeşti.ӰFaciӰcarierăӰdeӰjurnalist,ӰslujeştiӰDomnului.Ӱ FaciӰcarierăӰdeӰmedic,ӰslujeştiӰDomnului.ӰFaciӰcarierăӰdeӰavocat,Ӱ slujeştiӰ Domnului.Ӱ FaciӰ carierăӰ deӰ arhitect,Ӱ slujeştiӰ Domnului.Ӱ FaciӰcarierăӰdeӰcontabil,ӰslujeştiӰDomnului.ӰToţiӰtrebuieӰsăӰslujimӰ Domnului.ӰBisericaӰaӰajunsӰaşaӰcumӰaӰajunsӰpentruӰcăӰamӰtrăitӰcuӰ oӰmentalitateӰprecum:Ӱ„AvemӰpopa’ӰnostruӰpeӰcareӰîlӰplătim,ӰşiӰnuӰ spunӰcuӰcâtӰîlӰplătim,ӰmaiӰsuntӰdoiӰtreiӰangajaţiӰpeӰcareӰîiӰplătimӰşiӰ n-auӰdecâtӰsăӰfacăӰei.ӰEuӰdauӰbaniӰlaӰbiserică.ӰMi-ajunge.”ӰNuӰcredӰ căӰesteӰcorectӰaşa!Ӱ MateiӰ 28:19Ӱ spuneӰ aşa:Ӱ Ӱ „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.“ Într-oӰaltăӰtraducereӰesteӰaccentuatăӰacţiuneaӰcontinuă: „Mergând, faceţi ucenici...”ӰDeӰaceea,ӰeuӰcredӰcăӰniciodatăӰnuӰvoiӰputeaӰatingeӰ mediciiӰstomatologi,ӰașaӰcumӰoӰpoateӰfaceӰunӰmedicӰstomatologӰ creștin,ӰniciodatăӰnuӰvoiӰputeaӰsăӰatingӰviaţaӰunuiӰjurnalistӰașaӰcumӰ îlӰatingeӰunӰjurnalistӰcreștin.ӰNiciodatăӰnuӰvoiӰatingeӰunӰarhitectӰ așaӰcumӰoӰfaceӰcelӰdinӰbreaslaӰlui,ӰdinӰmediulӰlui,ӰînӰcalitateaӰluiӰdeӰ creștin.ӰMergând, faceţi ucenici. Mergând, slujiţi.Ӱ Faceţi carieră, slujind Domnului.ӰDeӰceӰsuntemӰnoiӰîmpreunăӰcaӰ biserică?ӰCaӰsăӰschimbămӰlumeaӰșiӰsăӰurmărimӰscopurileӰLui.ӰEuӰnuӰ maiӰsuntӰalӰmeu,ӰciӰumbluӰdupăӰscopurileӰluiӰDumnezeu.ӰAșadar,Ӱ nuӰesteӰaltcevaӰceӰpunӰînainteaӰacestuiӰlucru.ӰDacăӰprofesiaӰsauӰoriceӰ altcevaӰesteӰpusӰînainteaӰslujiriiӰesteӰidolatrie.ӰÎmiӰpareӰrăuӰsăӰzic,Ӱ deӰfapt,Ӱnu-miӰpare:Ӱ„UniiӰpocăiţiӰsuntӰfoarteӰidolatriӰpentruӰcăӰeiӰ seӰînchinăӰlaӰceva,ӰînӰafarăӰdeӰDumnezeu.”Ӱ MaiӰvreauӰsăӰspunӰcâteӰcevaӰdespreӰceiӰcareӰslujescӰfull-timeӰpentruӰ Domnul.ӰAceștiaӰauӰrenunţatӰlaӰaӰfaceӰcarierăӰlaică,ӰșiӰs-auӰdedicatӰ slujiriiӰcreștine.ӰPărereaӰmeaӰesteӰcăӰpersoaneleӰcareӰsuntӰangajateӰ

cuӰnormăӰîntreagăӰtrebuieӰsăӰfieӰprintreӰoameniiӰcareӰslujesc.ӰOriceӰ organizaţieӰcareӰmergeӰbineӰareӰoameniӰdedicaţi,Ӱprofesioniști.ӰNuӰ putemӰfiӰînӰbisericaӰluiӰHristosӰnumaiӰamatoriӰcareӰneӰfacemӰtimpӰ dinӰcândӰînӰcândӰpentruӰlucruriӰatâtӰdeӰimportante.ӰEuӰcredӰcăӰ persoaneleӰangajateӰcuӰnormăӰîntreagăӰsuntӰsoluţiaӰpentruӰbisericileӰ careӰdorescӰsăӰaibăӰimpactӰînӰlumeaӰcontemporană.ӰÎnӰacelașiӰtimp,Ӱ credӰcăӰtoţiӰcarieriștiiӰtrebuieӰsăӰîșiӰaducăӰșiӰeiӰcontribuţiaӰlaӰslujire,Ӱ darӰfull-time-iștiiӰsuntӰceiӰcareӰdauӰviziune,ӰcareӰtragӰmaiӰmult,Ӱ suntӰceiӰcareӰfacӰcaӰoӰbisericăӰsăӰcrească.ӰÎncheiӰspunândӰcăӰeuӰcredӰ înӰprofesioniștiӰînӰbiserică,ӰcredӰînӰoameniӰcuӰviziuneӰînӰbiserică,Ӱ credӰînӰchemareaӰluiӰDumnezeu,ӰcredӰînӰdedicareӰtotală,ӰcredӰînӰ oameniӰcareӰfăcândӰcarierăӰslujescӰșiӰnuӰcredӰcăӰesteӰoӰcontradicţieӰ întreӰslujireӰșiӰcarieră. DacăӰcinevaӰspune:Ӱ„EuӰtrebuieӰsăӰmuncescӰcinciӰaniӰdeӰzileӰsăӰfacӰ carierăӰșiӰnuӰmaiӰpotӰsăӰvinӰlaӰbiserică,ӰatunciӰeӰoӰproblemă.ӰSlujimӰ înӰtimpӰceӰneӰfacemӰcariera,ӰînӰtimpӰceӰajungemӰînӰtopӰînӰdiverseӰ domenii. *AcestӰtextӰfaceӰparteӰdinӰproiectulӰTOP 10 - Cele mai spinoase întrebări ale creştinului contemporan,ӰcareӰaӰavutӰlocӰînӰvaraӰanuluiӰ 2008,ӰînӰbisericaӰMetanoiaӰdinӰTimişoara.

SlIDEShoW

metanoiaorg

.ro

Află mai multe despre conferință, precum și impresii despre ediții precedente prin galeriile foto disponibile pe www.metanoiaorg.ro

9

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

Curcubeul din nori
PsalmulӰ 116:12Ӱ neӰ provoacă:Ӱ „CumӰ voiӰ răsplătiӰDomnuluiӰtoateӰbinefacerileӰLuiӰfaţăӰ deӰmine?”,ӰşiӰexplicaţiaӰdinӰBiblieӰspuneӰcăӰ recunoştinţaӰizvorăşteӰdinӰinimileӰtuturorӰ aceloraӰ careӰ auӰ experimentatӰ mântuireaӰ Domnului.ӰAiӰexperimentatӰtuӰmântuireaӰ Domnului?ӰAtunciӰîţiӰvaӰfiӰfoarteӰuşorӰsăӰ fiiӰ recunoscător.Ӱ PhilipӰ YanceyӰ spune:Ӱ „Bucurându-măӰ deӰ creaţie,Ӱ amӰ căutatӰ Creatorul,Ӱ plinӰ deӰ recunoştinţăӰ aveamӰ nevoieӰdeӰCinevaӰcăruiaӰsă-IӰmulţumesc.“Ӱ DumnezeuӰesteӰprezentӰtotӰtimpulӰînӰcreaţie,Ӱ însăӰ aşteptăӰ săӰ fieӰ descoperit.Ӱ AsemeneaӰ curcubeuluiӰdinӰnori,ӰElӰalegeӰuneoriӰsăӰseӰ ascundă,ӰalteoriӰsăӰseӰretragă,ӰcâteodatăӰsăӰ tacăӰşi,ӰdeӰmulteӰori,ӰsăӰfieӰdeӰneînţeles…Ӱ DarӰElӰesteӰacolo!ӰNoriiӰîndoielilorӰmeleӰÎlӰ potӰascunde. ÎnsăӰdacăӰeuӰamӰsiguranţaӰmântuiriiӰmele,Ӱ recunoştinţaӰmeaӰesteӰpentruӰÎmpăratul!ӰMaiӰ întâiӰdeӰtoateӰElӰoӰmerită,ӰpentruӰcăӰacelӰHARӰ dinӰviaţaӰmeaӰnuӰpoateӰfiӰcalculat.ӰDragosteaӰ luiӰDumnezeuӰnuӰseӰbazeazăӰpeӰvaloareaӰ noastră.ӰEaӰvineӰprinӰHar,ӰunӰdarӰnepreţuit,Ӱ însăӰcareӰdăӰvaloareӰşiӰceluiӰmaiӰnedemnӰ lucru.ӰUneleӰlucruriӰsuntӰiubiteӰdeoareceӰauӰ valoare,ӰiarӰalteleӰauӰvaloareӰdeoareceӰsuntӰ iubite.ӰNoiӰintrămӰînӰceaӰde-aӰdouaӰcategorie.Ӱ „IubindӰnedemnul,ӰTuӰmăӰfaciӰdemn!”,ӰspuneӰ SfântulӰAugustin.Ӱ AӰfiӰrecunoscătorӰesteӰoӰatitudine,ӰoӰalegereӰ peӰcareӰoӰfacemӰzilnic.ӰSeӰpareӰcăӰfemeilorӰ

- prilej de recunoştinţă
Elvira lUPăştEAN

Toamna e mai greu să vezi un curcubeu, dar el există într-o altă parte a Pământului şi, în toată splendoarea lui, el se arată acelora care sunt în preajma lui. De altfel, el este un cerc, de pe Lună el se vede ca o cingătoare în jurul Pământului. Dacă noi nu-l vedem totdeauna, nu înseamnă că el nu există, aşa că atunci când apare după o ploaie ne înghesuim să-i facem poze, insistăm să-l vadă ceilalţi, ne dorim să-l admirăm cât mai mult; însă el alege să se-ascundă. Ce legătură are aceasta cu recunoştinţa?
leӰvineӰuşorӰsăӰfieӰrecunoscătoare.ӰVedemӰ mereuӰmotiveӰpentruӰaӰneӰarătaӰrecunoştinţa,Ӱ pentruӰaӰaduceӰaprecieriӰcuivaӰcareӰaӰfăcutӰ cevaӰpentruӰnoi.ӰDeӰfapt,ӰdeӰaiciӰaӰşiӰplecatӰ ideeaӰdeӰaӰscrieӰcevaӰdespreӰrecunoştinţă.Ӱ PunctulӰdeӰplecareӰesteӰacelaӰcă,ӰînӰurmaӰ experimentăriiӰmântuirii,ӰinimaӰmeaӰdevineӰ recunoscătoareӰmaiӰîntâiӰluiӰDumnezeu,ӰapoiӰ umblareaӰmeaӰzilnicăӰînӰviaţăӰmăӰobligăӰlaӰ aceasta.ӰÎnsăӰcurcubeulӰuneoriӰnuӰseӰmaiӰ arată.Ӱ PoateӰ ne-amӰ formatӰ unӰ tiparӰ deӰ gândireӰde-aӰlungulӰtimpului,ӰcareӰneӰfaceӰsăӰ vedemӰtotulӰprinӰochelariiӰnegativismului.ӰPeӰ mineӰm-aӰajutatӰoӰcarteӰDoamne, schimbă-mi atitudinea,ӰdeӰJamesӰMacDonald.ӰAcestӰautorӰ spuneӰ că:Ӱ „DumnezeuӰ aӰ îngăduitӰ pentruӰ fiecareӰomӰoӰanumităӰmăsurăӰdeӰadversitate.”Ӱ TuӰaiӰmăsuraӰtaӰdeӰsituaţiiӰpotrivniceӰşiӰeuӰ oӰamӰpeӰaӰmea.ӰEsteӰexactӰmăsuraӰpotrivităӰ pentruӰ aӰ împliniӰ schimbărileӰ veşniceӰ peӰ careӰDumnezeuӰleӰdoreşteӰînӰviaţaӰnoastră.Ӱ MăsuraӰadversităţiiӰtaleӰnuӰseӰaseamănăӰcuӰ aӰnimănui.ӰAceastaӰesteӰaceaӰlaturăӰaӰvieţiiӰ despreӰcareӰpoţiӰspune:Ӱ„NimeniӰnuӰcunoaşteӰ necazulӰcuӰcareӰm-amӰconfruntat.” PentruӰ unii,Ӱ adversitateaӰ seӰ manifestăӰ înӰ domeniulӰ sănătăţii.Ӱ AlţiiӰ auӰ oӰ carierăӰ dificilăӰsauӰnuӰauӰunӰlocӰstabilӰdeӰmuncă.Ӱ PentruӰ alţii,Ӱ adversitateaӰ iaӰ formaӰ uneiӰ tragediiӰ înӰ familie.Ӱ UniiӰ poateӰ auӰ făcutӰ oӰ alegereӰ neinspiratăӰ cândva,Ӱ şiӰ căsniciaӰ lorӰ seӰ destramă,Ӱ iarӰ acumӰ seӰ luptăӰ cuӰ consecinţeleӰacelorӰalegeri.ӰORICAREӰarӰfiӰ măsuraӰadversităţiiӰcuӰcareӰteӰconfrunţi,ӰeaӰ

recunoștință
- Philip Yancey

„Bucurându-mă de creaţie, Creatorul, plin de aveam nevoie de Cineva căruia să-I “

am căutat

mulţumesc.

„Iubind nedemnul, Tu mă faci demn!”
- Sfântul Augustin.

10

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

aӰfostӰmăsuratăӰdeӰÎnsuşiӰDumnezeuӰşiӰ ElӰnuӰvreaӰsăӰaudăӰplângeri.ӰÎnӰlocӰsăӰneӰ bucurămӰdeӰtoateӰlucrurileӰbuneӰpeӰcareӰ le-aӰfăcutӰDumnezeuӰînӰviaţaӰnoastră,ӰnoiӰ neӰplângemӰdeӰacelӰunicӰlucruӰ-ӰoricareӰarӰ fiӰelӰ–ӰcareӰneӰnecăjeşte.ӰŞiӰatunciӰmăӰrog:Ӱ „ÎţiӰmulţumescӰpentruӰDuhulӰSfântӰcareӰ măӰcautăӰcuӰcredincioşieӰşi,ӰprinӰadevărulӰ Tău,ӰîmiӰaratăӰcumӰesteӰcomportamentulӰ meu.ӰTuӰmeriţiӰrecunoştinţaӰmeaӰsinceră!”Ӱ ŞiӰcredӰcăӰarӰtrebuiӰsă-IӰfiuӰrecunoscătoareӰ DomnuluiӰcăӰElӰştieӰdeӰceӰadversităţileӰdinӰ viaţaӰ meaӰ lucreazăӰ pentruӰ bineleӰ meu.Ӱ Dar,Ӱ veiӰ spune,Ӱ esteӰ greu.Ӱ Desigur,Ӱ darӰ citeşteӰmaiӰdeparte.ӰSimţiӰcăӰaiӰdreptulӰlaӰ oӰviaţăӰperfectăӰfărăӰadversităţi?ӰAscultă!Ӱ TocmaiӰ aceastăӰ adversitateӰ deӰ careӰ teӰ plângiӰ-ӰatunciӰcândӰnuӰveziӰcurcubeulӰ -ӰesteӰmodalitateaӰprinӰcareӰDumnezeuӰ vreaӰsă-ţiӰpăstrezeӰinimaӰlegatăӰdeӰinimaӰ Lui.ӰPrinӰharulӰSău,ӰîţiӰîngăduieӰadversităţiӰ pentruӰaӰteӰapropiaӰdeӰEl. Deci,ӰnuӰmaiӰmurmura,ӰesteӰoӰdescoperireӰ extraordinară!ӰAlegeӰsăӰfiiӰrecunoscător!Ӱ AtitudineaӰleprosuluiӰdinӰLucaӰ7:16ӰaratăӰ umilinţaӰlui:Ӱ„S-aӰaruncatӰcuӰfaţaӰlaӰpământӰ laӰpicioareleӰluiӰIsusӰşiӰI-aӰmulţumit.”ӰElӰs-aӰ întorsӰplinӰdeӰrecunoştinţă,ӰaӰfostӰsalvat,Ӱ restaurat,ӰvindecatӰşiӰacumӰputeaӰumblaӰ printreӰoameni!Ӱ Adu-ţiӰ aminteӰ deӰ binecuvântărileӰ dinӰ viaţaӰta.ӰCeӰaӰrestauratӰElӰînӰinteriorulӰtău?Ӱ CeӰbucuriiӰmărunteӰaiӰpentruӰcareӰsăӰfiiӰ recunoscătorӰcuiva?ӰRecunoştinţaӰesteӰoӰ adevăratăӰsursăӰdeӰsănătateӰşiӰbunăstare.Ӱ CuvântulӰ recunoştinţăӰ esteӰ definitӰ deӰ DicţionarulӰ OxfordӰ astfel:Ӱ „AӰ arătaӰ căӰ oӰ dovadăӰ deӰ bunătateӰ primităӰ aӰ fostӰ apreciată.ӰRecunoştinţaӰautenticăӰimplicăӰ depăşireaӰuneiӰobligaţii,ӰdemonstrândӰcăӰ apreciemӰfoarteӰmultӰceeaӰceӰamӰprimit.”Ӱ PoţiӰgăsiӰînӰfiecareӰziӰmotiveӰdeӰmulţumire:Ӱ cautăӰsăӰobserviӰlaturileӰpozitiveӰînӰoriceӰ circumstanţăӰdificilă.ӰDumnezeuӰne-aӰcreatӰ cuӰcapacitateaӰdeӰaӰneӰexprimaӰrecunoştinţa.Ӱ PoţiӰalegeӰsăӰfiiӰrecunoscător,ӰdupăӰcumӰpoţiӰ să-ţiӰalegiӰdietaӰsauӰîmbrăcămintea,ӰspuneaӰ JamesӰMacDonald.Ӱ

Vedem mereu motive pentru a ne arăta recunoştinţa, pentru a aduce aprecieri cuiva care a făcut ceva pentru noi

A fi recunoscător este o atitudine, o alegere pe care o facem zilnic.

Personal,ӰamӰalesӰoӰmetodăӰdiferităӰdeӰaӰ aprecia.ӰDeӰziuaӰmea,ӰamӰscrisӰpărinţilorӰmeiӰ oӰscrisoareӰînӰcareӰîmiӰexprimamӰînӰcuvinteӰ simpleӰgânduri,ӰamintiriӰfrumoase,ӰprecumӰ şiӰcuvinteӰîncurajatoareӰpentruӰei,ӰacumӰcândӰ eiӰseӰîndreaptăӰspreӰoӰaltăӰetapăӰdinӰviaţă.ӰAmӰ fostӰmotivatăӰdeӰunӰsingurӰgând.ӰNecrologul,Ӱ oricâtӰdeӰelaborat,ӰnuӰmaiӰaduceӰbucurieӰînӰ inimaӰceluiӰplecatӰînӰveşnicie,ӰastfelӰcăӰdeӰceӰ săӰnuӰaduciӰoӰrecunoştinţăӰpărinţilorӰtăiӰcâtӰ încăӰtrăiesc,ӰcâtӰîncăӰmaiӰpotӰpăstraӰaceastaӰ aproapeӰdeӰsufleteleӰlorӰacum. AmӰ deӰ laӰ oӰ prietenăӰ unӰ frumosӰ tablouӰ dinӰ lemn,Ӱ pictatӰ manualӰ cuӰ mesajul:Ӱ „Leagă-ţiӰ binecuvântărileӰ cuӰ mulţumire,Ӱ caӰsăӰnuӰseӰîmprăştie…”ӰAmӰpierdutӰmulteӰ binecuvântăriӰfărăӰsăӰfiӰmulţumitӰpentruӰ ele… Personalizează-ţiӰ mulţumirile.Ӱ SpreӰ exemplu,Ӱ oӰ mânăӰ desenatăӰ peӰ oӰ foaieӰ deӰ caiet.ӰPentruӰunӰcopil,ӰmânaӰînvăţătoareiӰ esteӰunӰmotivӰdeӰrecunoştinţă.ӰCândӰeraӰ pauză,ӰeaӰîlӰluaӰdeӰmânăӰpeӰacestӰbăieţelӰ micӰşiӰstingher.ӰDeseoriӰfăceaӰacestӰlucruӰcuӰ

copiii.ӰDarӰpentruӰelӰînsemnaӰatâtӰdeӰmult!Ӱ RecunoştinţaӰluiӰeraӰastfelӰpersonalizată. „CumӰ voiӰ răsplătiӰ DomnuluiӰ toateӰ binefacerileӰLuiӰfaţăӰdeӰmine?”ӰNuӰştiu,ӰdarӰ îmiӰdorescӰînţelepciuneaӰdeӰaӰrecunoaşteӰ căӰfiecareӰpiedicăӰdinӰcaleaӰmeaӰascundeӰ înӰeaӰunӰprilejӰdeӰaӰcreşte,ӰşiӰoӰvoiӰdepăşiӰ cuӰajutorulӰLui!Ӱ-ӰasemeniӰcurcubeuluiӰ careӰieseӰdeӰdupăӰnori… ÎţiӰdorescӰsăӰaiӰtimpӰca,ӰînӰtotӰzbuciumulӰ vieţii,ӰsăӰgăseştiӰmăcarӰoӰclipăӰdeӰrăgazӰsăӰ fiiӰrecunoscătoare.

Recunoştinţa autentică implică depăşirea unei obligaţii, demonstrând că apreciem foarte mult ceea ce am primit.

Leagă-ţi binecuvântările cu mulţumire, ca să nu se împrăştie…”

11

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

petrecut

timpul de calitate
cu

Am citit undeva că cele mai semnificative lucruri din copilăria unei persoane sunt

părinții și afecțiunea care se manifestă între ei. Copiii nu vor ține minte câte jucării au avut, ce jocuri au jucat, însă își vor aminti cu plăcere aventurile din weekendurile cu tata. De asemenea, nu va ține minte multe detalii din evenimentele familiale, dar va fi profund afectat de atmosfera de dragoste din familie, sau de lipsa acesteia.

12

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

Pregăteşte succesul copiilor tăi
valentin DEDU

ÎN CAlItAtE DE PăRINtE, PoțI AvEA SUCCES SAU EșEC. DAR CE DEtERmINă SUCCESUl SAU EșECUl CAlItățII DE PăRINtE? tE PoțI mUlțUmI CU REAlIzăRIlE zIlNICE AlE CoPIIloR, CU PERfoRmANțElE loR șColARE, CU AtItUDINEA EtICă ÎN DIvERSE SItUAțII, ÎNSă SUNt ACEStEA SUfICIENtE CA Să SPUI Că țI-AI făCUt BINE SlUjBA? PE DE Altă PARtE, SUNt PăRINţI CARE NU SE Pot mâNDRI CU PREA mUltE REAlIzăRI DIRECtE AlE CoPIIloR loR, DAR CREEAză UN CADRU ÎN CARE EI Pot PERfoRmA mAI tâRzIU ÎN vIAţă. PâNă lA URmă, CE CoNtEAză mAI mUlt: SUCCESUl tăU, ÎN CAlItAtE DE PăRINtE, SAU SUCCESUl lUI? DACă tE INtERESEAză SUCCESUl tăU, Îl vEI SUSţINE PâNă lA vâRStA mAjoRAtUlUI SAU PâNă lA fACUltAtE, SAU PâNă lA CăSătoRIA lUI, APoI ÎI tRANSmIţI UN mESAj DE gENUl: „DE AICI tE DESCURCI SINgUR!” ÎN fElUl ACEStA tE mENAjEzI PE tINE, ÎţI IEI „lAUDElE” PUBlICE Că ţI-AI făCUt PARtEA șI tE PRotEjEzI SUflEtEştE DE RESPINgERE şI EşEC, PENtRU Că oRICE S-AR ÎNtâmPlA DE AICI ÎNAINtE NU mAI EStE RESPoNSABIlItAtEA tA.

1 Cronici 28-29

D

acăӰteӰinteresează,ӰînӰschimb,ӰsuccesulӰluiӰînӰviaţă,ӰşiӰ nuӰatâtӰdeӰmultӰsuccesulӰtău,ӰveiӰfaceӰmaiӰmultӰpentruӰel.ӰNuӰ vreauӰsăӰspunӰcăӰtrebuieӰsăӰtrăieștiӰviaţaӰînӰloculӰlui,ӰsauӰsăӰîiӰ îngrădeştiӰlibertatea,ӰsauӰcăӰtrebuieӰsăӰporţiӰresponsabilitateaӰ pentruӰgreşelileӰlui,ӰînsăӰcredӰcăӰpoţiӰsă-iӰpregăteştiӰcaleaӰpeӰ careӰelӰpoateӰsăӰmeargăӰmaiӰuşor.ӰÎnӰcalitateӰdeӰpărinte,ӰpoţiӰ săӰpregăteştiӰeşeculӰcopiilorӰtăiӰsauӰsuccesulӰlor.ӰSuccesulӰpărinţilorӰseӰ măsoarăӰprinӰsuccesulӰcopiilorӰsăi.Ӱ ExemplulӰbiblicӰcareӰilustreazăӰfaptulӰdespreӰcareӰvorbimӰesteӰDavid,Ӱ înӰcalitateӰdeӰpărinte,ӰşiӰSolomon,ӰînӰcalitateӰdeӰfiu.ӰPeӰDavidӰnuӰl-aӰ interesatӰatâtӰdeӰmultӰsuccesulӰluiӰînӰcalitateӰdeӰpărinte,ӰcâtӰl-aӰinteresatӰ succesulӰluiӰSolomon.ӰElӰaӰfostӰgataӰsăӰrenunţeӰlaӰvisulӰlui,ӰlaӰplanurileӰ luiӰpentruӰcaӰfiulӰluiӰsăӰaibăӰsucces.Ӱ >>>

13

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

ÎnӰ tradiţiaӰ predicilorӰ peӰ careӰ le-amӰ auzit,Ӱ DavidӰ aӰ fostӰprezentatӰcaӰunӰexempluӰ negativӰ înӰ viaţaӰ deӰ familieӰ şiӰ înӰ materieӰ deӰ creştereӰ aӰ copiilor,ӰînsăӰDavidӰaӰreuşit,Ӱ celӰpuţinӰlaӰsfârşitulӰvieţiiӰ lui,Ӱsă-lӰprezinteӰpeӰSolomonӰ caӰ unӰ omӰ deӰ succes.Ӱ DavidӰ aӰ pregătitӰ succesulӰ luiӰ Solomon,Ӱ şiӰ înӰ felulӰ acestaӰ devineӰ unӰ exempluӰ bunӰ pentruӰfiecareӰdintreӰnoi.Ӱ AmӰ trăitӰ puţinӰ înӰ comunism,Ӱ darӰefecteleӰcomunismuluiӰasupraӰ meaӰşi-auӰfăcutӰefectul,ӰfieӰcăӰamӰ vrut,ӰfieӰnu.ӰAmӰfostӰunӰcopilӰcareӰ aӰ făcutӰ parteӰ dintr-oӰ generaţieӰ careӰ aӰ crescutӰ cuӰ cheiaӰ laӰ gât.Ӱ PărinţiiӰ noştri,Ӱ cuӰ totӰ respectulӰ pentruӰei,ӰnuӰauӰînvăţatӰmaiӰnimicӰ despreӰcreştereaӰcopiilor,ӰdespreӰ

I:

PrimulӰ lucruӰ peӰ careӰ l-aӰ făcutӰDavidӰcaӰsăӰpregăteascăӰ succesulӰfiuluiӰsăuӰSolomonӰaӰfostӰ săӰ clădeascăӰ înӰ elӰ sentimentul unei chemări înalte. DupăӰ ceӰ l-amӰ pierdutӰ peӰ tatălӰ meu,ӰlaӰ16Ӱani,ӰamӰavutӰoӰluptăӰcuӰ Dumnezeu.ӰPeӰatunciӰeramӰînӰclasaӰ aӰXI-aӰlaӰşcoalăӰşiӰstudiamӰlaӰLimbaӰ RomânăӰPădurea Spânzuraţilor,ӰdeӰ LiviuӰRebreanu.ӰApostolӰBologa,Ӱ personajulӰprincipal,ӰlaӰ19ӰaniӰL-aӰ pierdutӰpeӰDumnezeuӰpentruӰcăӰ tatălӰluiӰaӰmurit.ӰMi-amӰdatӰseamaӰ căӰ amӰ acelaşiӰ scenariuӰ alӰ vieţii.Ӱ EuӰÎlӰcunoşteamӰpeӰDumnezeuӰşiӰ m-amӰrugat:Ӱ„Doamne,ӰnuӰvreauӰ săӰTeӰpierd,ӰdeşiӰsimtӰînӰsufletulӰ meuӰcăӰpierdӰceva,ӰcăӰîmiӰpierdӰ credinţa.”Ӱ NuӰ L-amӰ pierdutӰ peӰ Dumnezeu,ӰdarӰmaiӰmultӰde-atât,Ӱ m-amӰagăţatӰdeӰDumnezeuӰcaӰfiindӰ

Adună victoriile vieţii tale şi dă-le mai departe copiilor tăi. Oferă copilului tău suportul maxim de care ești în stare, sacrificial chiar, pentru succesul lui.

Prin toate Cuvintele pe care ni le spune despre dragostea Lui, despre credincioșia Lui, despre purtarea Lui de grijă, Dumnezeu clădește în noi sentimentul că suntem speciali, că suntem unici, că Lui Îi pasă de ce se întâmplă în viața noastră, că planul Lui se împlinește. Asta ne dă pace și încredere să mergem înainte indiferent de context.
valoareaӰinvestiţieiӰînӰcopii…ӰMaiӰ multӰdecâtӰatât,ӰprinӰfaptulӰcăӰamӰ crescutӰîntr-oӰbisericăӰevanghelicăӰ şiӰniӰseӰspuneaӰ„pocăiţii”ӰşiӰtotӰfelulӰ deӰ lucruriӰ negative,Ӱ s-aӰ creatӰ înӰ noiӰunӰsentimentӰdeӰneîncredereӰ înӰnoiӰînşineӰşiӰînӰviitorulӰnostru.Ӱ TataӰvenea,ӰpeӰdeӰaltăӰparte,ӰşiӰîmiӰ spunea:Ӱ„Prostule,Ӱn-oӰsăӰseӰaleagăӰ nimicӰdeӰcapulӰtău!”ӰAstaӰnuӰs-aӰ întâmplatӰnumaiӰcuӰmine,ӰciӰcuӰ mulţiӰcopii,ӰcareӰacumӰauӰdevenitӰ părinţi,ӰînsăӰtraumeleӰascunseӰaleӰ copilărieiӰi-auӰamprentatӰpentruӰ totӰ restulӰ vieţii.Ӱ PărinţiiӰ noştriӰ parcăӰauӰavutӰunӰpactӰascunsӰcuӰ DiavolulӰsăӰneӰvorbeascăӰînӰfelulӰ acestaӰşiӰsăӰpregătească,ӰfărăӰsă-şiӰ deaӰseama,ӰeşeculӰnostru.Ӱ DumnezeuӰaӰvenitӰînӰviaţaӰmeaӰ şiӰ amӰ pututӰ săӰ măӰ rupӰ deӰ acestӰ blestemӰalӰvorbelorӰnegativeӰrostiteӰ pesteӰviaţaӰmea.ӰBlestemulӰconstaӰ înӰtendinţaӰdeӰaӰcredeӰînӰ„profeţia”Ӱ lor,ӰînsăӰmulţiӰîncăӰnuӰs-auӰrupt.Ӱ AuӰcrezutӰşiӰcredӰîncăӰînӰeticheteleӰ șiӰpredicțiileӰpărinţilorӰlorӰşiӰmergӰ înainteӰsubjugațiӰdeӰoӰmentalitateӰ mediocră,ӰcareӰleӰşopteşteӰcăӰeiӰnuӰ potӰreuşiӰînӰviaţă.Ӱ singurulӰTată.ӰPrinӰexperienţeleӰ prinӰcareӰamӰtrecut,ӰpotӰsăӰspunӰcăӰ amӰînţelesӰcâtӰdeӰcâtӰceӰînseamnăӰ PaternitateaӰluiӰDumnezeu. PrinӰtoateӰCuvinteleӰpeӰcareӰniӰ leӰ spuneӰ despreӰ dragosteaӰ Lui,Ӱ despreӰ credincioșiaӰ Lui,Ӱ despreӰ purtareaӰLuiӰdeӰgrijă,ӰDumnezeuӰ clădeșteӰ înӰ noiӰ sentimentulӰ căӰ suntemӰspeciali,ӰcăӰsuntemӰunici,Ӱ căӰLuiӰÎiӰpasăӰdeӰceӰseӰîntâmplăӰ înӰ viațaӰ noastră,Ӱ căӰ planulӰ LuiӰ seӰ împlinește.Ӱ AstaӰ neӰ dăӰ paceӰ șiӰ încredereӰ săӰ mergemӰ înainteӰ indiferentӰdeӰcontext.ӰӰ UnulӰ dintreӰ rolurileӰ celeӰ maiӰ importanteӰaleӰpărinteluiӰesteӰsăӰ transmită,ӰsăӰclădeascăӰînӰcopilӰunӰ sentimentӰdeӰsiguranță,ӰunӰspiritӰ înalt,ӰsentimentulӰuneiӰchemăriӰ înalte.ӰRolulӰpărinteluiӰdepășeșteӰ sferaӰ lucrurilorӰ materialeӰ șiӰ educaționale,Ӱ trebuieӰ săӰ atingăӰ aspecteӰemoționaleӰșiӰspirituale.Ӱ MulţiӰ părinţiӰ nuӰ reușescӰ asta.Ӱ UniiӰnuӰștiuӰnimicӰdespreӰnevoileӰ spiritului,ӰiarӰalțiiӰoӰfacӰinstinctivӰ șiӰfoarteӰpuținiӰoӰfacӰconștient.ӰAӰ clădiӰunӰspiritӰînaltӰînӰcopilulӰtăuӰ înseamnăӰ maiӰ multӰ decâtӰ bani,Ӱ mașiniӰsauӰmoșteniriӰpeӰcareӰle-aiӰ

puteaӰlăsa.ӰEuӰamӰștiutӰcăӰamӰchemareaӰluiӰDumnezeu,ӰînsăӰamӰ avutӰnişteӰprofesoriӰcareӰauӰvăzutӰacestӰlucruӰşiӰauӰreuşitӰsăӰpunăӰ oӰsămânţăӰaӰîncrederiiӰşiӰsăӰclădeascăӰacestӰsentiment.Ӱ ÎnӰşcoalaӰromâneascăӰseӰsubliniazăӰnumaiӰgreşelileӰşiӰfoarteӰrarӰ aspecteleӰpozitive.ӰMi-aducӰaminteӰdeӰcaieteleӰînsemnateӰcuӰpixӰ roşu,ӰdeӰnotaӰscrisăӰpeӰjumătateӰdeӰpaginăӰcareӰîmiӰdădeaӰfioriӰ laӰgândulӰcăӰmamaӰtrebuieӰsăӰvadăӰcaietul.Ӱ OameniiӰcareӰreuşescӰînӰviaţăӰnuӰsuntӰceiӰmaiӰinteligenţi,ӰniciӰ ceiӰcareӰauӰceleӰmaiӰmulteӰoportunităţi,ӰniciӰceiӰcareӰauӰtotӰceӰleӰ trebuieӰpentruӰaӰreuşi.ӰNu...ӰciӰaceiaӰcareӰseӰagaţăӰdeӰunӰvis,ӰşiӰcuӰ încredereӰmergӰînainte. VăӰpotӰspuneӰcuӰmodestieӰcă,ӰînӰclasaӰmeaӰdeӰgimnaziuӰşiӰînӰ clasaӰmeaӰdeӰliceu,ӰşiӰchiarӰînӰfacultate,ӰauӰfostӰfeteӰșiӰbăieţiӰmaiӰ inteligenţiӰşiӰcuӰrezultateӰmultӰmaiӰbuneӰdecâtӰmine.ӰAcumӰmăӰuitӰ înӰurmăӰşiӰîmiӰdauӰseamaӰcăӰdrumulӰmeuӰaӰfostӰmultӰmaiӰdrept,Ӱ

14

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

Unul dintre rolurile cele mai importante ale părintelui este să transmită, să clădească în copil un sentiment de siguranță, un spirit înalt, sentimentul

unei chemări înalte. Rolul

părintelui depășește sfera lucrurilor materiale și educaționale, trebuie să atingă aspecte emoționale și spirituale.

multӰ maiӰ strălucitӰ decâtӰ alӰlor.ӰDeӰce?ӰSentimentulӰ uneiӰchemăriӰînalteӰaӰfăcutӰ diferenţa.Ӱ SentimentulӰ căӰ DumnezeuӰ esteӰ cuӰ tine,Ӱ căӰ DumnezeuӰ te-aӰ chemat,ӰîţiӰdăӰîncredereaӰ deӰ careӰ aiӰ nevoieӰ caӰ săӰ mergiӰ înainteӰ împotrivaӰ tuturorӰ circumstanţelor,Ӱ împotrivaӰ tuturorӰ profeţiilorӰ releӰ aleӰ celorӰ dinӰ jurulӰ tău,Ӱ împotrivaӰ tuturorӰ părerilorӰ negative.Ӱ

ÎnӰ1ӰCroniciӰ28-29,ӰputemӰ vedeaӰ cumӰ DavidӰ aӰ reuşitӰ săӰ clădeascăӰ înӰ SolomonӰ sentimentulӰ uneiӰ chemăriӰ înalte.Ӱ DavidӰ îlӰ prezintăӰ publicӰpeӰSolomonӰînainteaӰ oamenilor.ӰÎiӰadunăӰpeӰtoţi,Ӱ toateӰcăpeteniileӰdeӰseminţii,Ӱ toateӰ căpeteniileӰ oştirii,Ӱ organizeazăӰ unӰ evenimentӰ deӰmareӰanvergurăӰpentruӰ a-lӰ prezentaӰ publicӰ peӰ SolomonӰînainteaӰmulţimiiӰ înӰcalitateӰdeӰmoștenitorӰalӰ tronului.Ӱ MaiӰ multӰ decâtӰ atât,Ӱ iӰ seӰ adreseazăӰ public,Ӱ înainteaӰtuturorӰcuӰunӰmesajӰ deӰ încurajareӰ șiӰ investire.Ӱ DavidӰîiӰspuneӰluiӰSolomon:Ӱ „DumnezeuӰ te-aӰ ales!”,Ӱ „DumnezeuӰte-aӰchemat!”,Ӱ „DumnezeuӰesteӰcuӰtine!”Ӱ„Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales, ca să zideşti o Casă care să-I slujească de Locaş Sfânt. Întăreşte-te şi lucrează.” (1ӰCroniciӰ28:9-10)Ӱ ÎnӰ versetulӰ 20,Ӱ DavidӰ îlӰ încurajează,ӰîiӰspuneӰsăӰnuӰ seӰteamă,ӰsăӰfacăӰceeaӰceӰareӰ deӰfăcut.Ӱ David a zis fiului său Solomon: „Întăreşte-te, îmbărbătează-te şi lucrează; nu te teme şi nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.Ӱ(1ӰCroniciӰ28:20) Iată,Ӱ aiӰ lângăӰ tineӰ ceteleӰ preoţilorӰşiӰleviţilorӰpentruӰ toatăӰ slujbaӰ CaseiӰ luiӰ Dumnezeu;ӰşiӰiatăӰcăӰaiӰlângăӰ tine,ӰpentruӰtoatăӰlucrarea,Ӱ toţiӰ oameniiӰ binevoitoriӰ şiӰ îndemânaticiӰ înӰ totӰ felulӰ deӰ lucrăriӰ şiӰ căpeteniile,Ӱ şiӰ totӰpoporul,ӰsupuşiӰlaӰtoateӰ poruncileӰ tale.”Ӱ (1Ӱ CroniciӰ 28:21)

PrinӰ totӰ ceeaӰ ceӰ aӰ făcut,Ӱ DavidӰaӰclăditӰînӰSolomonӰ sentimentulӰ uneiӰ chemăriӰ înalte.Ӱ ŞiӰ nuӰ numaiӰ înӰ momentulӰ acestaӰ public,Ӱ dar,Ӱ deӰ micӰ copil,Ӱ DavidӰ i-aӰ spus:Ӱ „AiӰ fostӰ alesӰ deӰ Dumnezeu.”Ӱ„AiӰoӰlucrareӰ specialăӰ peӰ careӰ trebuieӰ săӰ oӰ faci!”Ӱ „Te-aiӰ născutӰ caӰ răspunsӰ alӰ dragostei!”Ӱ „NumeleӰ tăuӰ înseamnăӰ pace.”Ӱ David,Ӱ maiӰ multӰ deӰ atât,Ӱa transmis în viaţa copilului său valorile lui nenegociabile,Ӱ universale.Ӱ RolulӰ unuiӰ părinteӰ creştinӰ esteӰ săӰ transmităӰ înӰ viaţaӰ copiluluiӰ săuӰ oӰ moştenireӰ spirituală.Ӱ MoştenireaӰ spiritualăӰnuӰesteӰmodaӰpeӰ careӰtuӰaiӰtrăit-o,ӰciӰvalorileӰ aceleaӰveşnice.ӰValorileӰsuntӰ lucruriӰpeӰcareӰnuӰleӰsimţi,Ӱ nuӰleӰvezi,ӰdarӰeleӰseӰtransmitӰ înӰviaţaӰfiecăruiaӰdintreӰnoiӰ şiӰ îmbracăӰ formeӰ diferite.Ӱ VăӰdauӰexemplu:ӰconflictulӰ dintreӰ generaţii,Ӱ dintreӰ părinţiӰşiӰcopii,ӰdeӰobiceiӰlaӰ adolescenţă,ӰseӰnaşteӰtocmaiӰ deӰaici,ӰpentruӰcăӰpărinteleӰ vreaӰ săӰ transmităӰ valoareaӰ maiӰ departeӰ copilului,Ӱ valoareaӰ deӰ a-LӰ cunoaşteӰ peӰDumnezeu,ӰdeӰexemplu,Ӱ valoareaӰ deӰ aӰ mergeӰ laӰ biserică,Ӱ valoareaӰ deӰ aӰ fi Ӱ integru,ӰdeӰaӰslujiӰDomnuluiӰ cuӰ pasiune,Ӱ însăӰ greșealaӰ părinteluiӰesteӰcăӰatunciӰcândӰ transmiteӰoӰvaloareӰcopiluluiӰ săuӰ îiӰ transmiteӰ şiӰ forma,Ӱ modulӰ eiӰ deӰ manifestareӰ specificӰ generațieiӰ lui.Ӱ AiciӰ seӰ naşteӰ conflictulӰ întreӰ generaţii.ӰLasă-lӰpeӰcopilӰsăӰ apliceӰaceeaşiӰvaloareӰîntr-oӰ formăӰnouă.ӰDavidӰîiӰspuneӰ luiӰ Solomon:Ӱ „IatăӰ valorileӰ peӰ careӰ leӰ am:Ӱ Cunoaşte-LӰ peӰDumnezeulӰtatăluiӰtău.ӰEuӰ l-amӰcunoscutӰîntr-oӰformă,Ӱ cunoaşte-LӰ şiӰ tuӰ înӰ formaӰ specificăӰţieӰşiӰgeneraţieiӰtale,Ӱ darӰcunoaşte-LӰpeӰDomnul.”Ӱ ValoareaӰ seӰ transmite,Ӱ darӰ formaӰseӰdescoperă.ӰDavidӰîiӰ spuneӰluiӰSolomon:Ӱ„EӰacelașiӰ Dumnezeu,ӰdarӰmodulӰdeӰaӰ manifestaӰaceastăӰcunoaștereӰ esteӰdiferit.”Ӱ >>>

PROMO:
ConferinţaӰVOIA LUI DUMNEZEU ÎN FAMILIE Felix,Ӱ29-31ӰmaiӰ2009
Familie şi societate contemporană Pastor Petru Mehinţ VIDEO (2 DVD-uri) Preţ: 25 lei AUDIO (1 CD Mp3) Preţ: 10 lei COMAnDă ACUM: la adresa de e-mail contact@editurametanoia.ro sau direct de pe www.editurametanoia.ro

II:

ConferinţaӰdeӰfamilieӰ MODELAREAӰPERSONALITăţIIӰÎNӰFAMILIE
Format DVD: 15 lei Pastor Petru Mihenţ Biserica Tabor, Gătaia 20-22 martie 2009 COMAnDă ACUM: la adresa de e-mail contact@editurametanoia.ro sau direct de pe www.editurametanoia.ro

Atitudine
DECLARAțIAӰ CREșTINI BăRBAțILORӰ
DEsCArCă sEMnEAză rECOMAnDă www.metanoiaorg.ro

DECLARAŢIA BĂRBAŢILOR CREŞTINI EsTE O LuARE DE ATITuDINE
fAțĂ DE CONfuzIA CuLTuRALĂ șI TEOLOgICĂ LEgATĂ DE DIsOCIEREA DINTRE sExE, COmpLEmENTARITATEA DINTRE BĂRBAțI șI fEmEI îN CEEA CE pRIvEșTE ROLuRILE spECIfICE ALE ACEsTORA îN CONTExTuL fAmILIEI AșA Cum suNT ELE REvELATE îN sfâNTA sCRIpTuRĂ. ACEAsTĂ DECLARAŢIE DE pRINCIpII, sCOpuRI ŞI DOCTRINĂ CREŞTINĂ sE DOREșTE uN mANIfEsT CARE sĂ pROvOACE AsumAREA REspONsABILITĂțILOR sOCIALE șI fAmILIALE îNTR-uN mOD CONșTIENT șI BIBLIC.

fIlmE CREştINE
viatadefamilie

.ro

Am făcut o listă de filme creștine de cea mai bună calitate. Poți găsi informații, comentarii, clipuri video, linkuri utile, toate la secţiunea de Filme de pe www.viatadefamilie.ro.

15

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

OӰaltăӰvaloare:Ӱ„Slujeşte-LӰpeӰDumnezeuӰcuӰ toatăӰinima.”Ӱ„EuӰL-amӰslujitӰpeӰDumnezeuӰ cuӰtoatăӰinimaӰîntr-oӰanumităӰformă,ӰstândӰ cuӰsabiaӰînӰmână,ӰstândӰcuӰpraştiaӰînӰfaţaӰluiӰ Goliat,ӰfăcândӰrăzboi.ӰAstaӰamӰştiutӰeu,ӰdarӰ tuӰştiiӰaltceva,ӰfăӰaltceva.”ӰAceeaşiӰvaloare:Ӱ „Slujeşte-LӰpeӰDumnezeuӰcuӰtoatăӰinima!”,Ӱ darӰformaӰesteӰdiferită.ӰŞiӰSolomonӰL-aӰslujitӰ peӰDumnezeuӰîntr-unӰmodӰdiferit. ValoareaӰcaracteruluiӰcurat:Ӱ„Teme-teӰdeӰ Dumnezeu,ӰfiiӰcurat,Ӱprezintă-teӰînainteaӰ luiӰ DumnezeuӰ cuӰ integritate.”Ӱ AiciӰ esteӰ problemaӰcelorӰmaiӰmulţiӰpărinţi,ӰnuӰştiuӰsăӰ transmităӰvalorileӰfărăӰsăӰintreӰînӰconflictulӰ generaţionalӰalӰformelorӰcareӰîmbracăӰaceaӰ valoare.

Mulţi copii fac lucruri pe care ți-e groază să ți le imaginezi, dar să le mai și povestești. Una dintre cauzele majore ale decăderii lor este că în ochii părinților lor nu găsesc prețuire. Ei duc o luptă surdă să dovedească că au valoare. Unii reușesc și își depăşesc complexele, dar alţii nu. Copilul tău are nevoie de tine. Are nevoie de tine ca model. Un model de luptă, un model de biruinţă. Are nevoie să clădeşti în el sentimentul acela că este important înaintea lui Dumnezeu şi că în viaţa lui există o chemare specială.
taӰesteӰtransferatăӰcopiilorӰtăi.ӰAiӰdatoriaӰ moralăӰ deӰ aӰ lăsaӰ moştenireӰ victorii,Ӱ nuӰ înfrângeri.ӰNuӰştiuӰcumӰpotӰuniiӰpărinţiiӰsăӰ fieӰatâtӰdeӰdezinteresaţi,ӰinconştienţiӰşiӰcinici,Ӱ înӰacelaşiӰtimp,ӰsăӰspunăӰcevaӰdeӰgenul:Ӱ„EuӰ m-amӰluptatӰînӰviaţaӰaceasta,ӰsăӰseӰlupteӰşiӰ copilulӰmeu!”Ӱ„EuӰm-amӰdescurcat,ӰsăӰseӰ descurceӰşiӰel!”Ӱ„PeӰmineӰnimeniӰnuӰm-aӰ ajutat.ӰAcumӰeӰmare,ӰpoateӰşiӰsingur!”ӰşiӰnu-iӰ ajutăӰcuӰnimic.ӰAceastaӰesteӰoӰmentalitateӰ demonică,Ӱ nuӰ matură,Ӱ niciӰ responsabilă.Ӱ IndiferentӰprinӰceӰlupteӰaiӰtrecut,ӰnuӰtrebuieӰ săӰ jociӰ rolulӰ martiruluiӰ căruiaӰ nuӰ iӰ s-auӰ recunoscutӰmeritele.ӰAdunăӰvictoriileӰvieţiiӰ taleӰşiӰdă-leӰmaiӰdeparteӰcopiilorӰtăi.ӰOferăӰ copiluluiӰtăuӰsuportulӰmaximӰdeӰcareӰeștiӰînӰ stare,ӰsacrificialӰchiar,ӰpentruӰsuccesulӰlui.Ӱ AstaӰ esteӰ mentalitateaӰ careӰ trebuieӰ săӰ neӰ inspireӰ înӰ oriceӰ activitateӰ peӰ careӰ oӰ presupuneӰ calitateaӰ noastrăӰ deӰ părinte.Ӱ AmӰîntâlnitӰpărinţiӰcareӰspuneau:Ӱ„EuӰamӰ trecutӰpeӰaici,ӰdarӰlasă-lӰşiӰpeӰelӰsăӰvadă,ӰsăӰ simtă,ӰsăӰsufere…”ӰDa,ӰeӰimportantӰcaӰacelӰ copilӰsăӰînveţeӰresponsabilitatea,ӰsăӰnu-iӰdaiӰ privilegiiӰfărăӰresponsabilităţi,Ӱsă-lӰpăstreziӰînӰ echilibru,ӰsăӰseӰconfrunteӰcuӰdiverseӰsituaţii,Ӱ darӰstaiӰfărăӰgrijă,ӰviaţaӰşiӰDumnezeuӰşiӰtoţiӰ ceilalţiӰdinӰjurulӰluiӰîlӰvorӰconfruntaӰcuӰtotӰ felulӰdeӰprobleme.ӰAtâtӰcâtӰdeӰmultӰpoţi,Ӱ susţine-ţiӰcopilul,ӰfiiӰalăturiӰdeӰel,Ӱpregăteşte-iӰ calea.Ӱ

III:

AlӰtreileaӰlucruӰprinӰcareӰDavidӰ aӰpregătitӰsuccesulӰfiuluiӰsăuӰaӰfostӰ să câştige luptele generaţiei lui pentruӰcaӰ SolomonӰsăӰnuӰtrebuiascăӰsăӰcâştigeӰşiӰlupteleӰ peӰ careӰ le-arӰ fiӰ pierdutӰ tatălӰ său.Ӱ FiecareӰ generaţieӰareӰanumiteӰprovocări,ӰanumiteӰ lupte,ӰanumiteӰbariereӰpeӰcareӰtrebuieӰsăӰleӰ depășească.ӰBarieraӰpeӰcareӰaiӰtrecut-oӰtuӰ înӰcalitateӰdeӰpărinteӰesteӰmultӰmaiӰuşorӰs-oӰ treacăӰfiulӰtău,ӰsauӰchiarӰsăӰn-oӰmaiӰtreacă,Ӱ pentruӰcăӰtuӰaiӰfăcutӰsăӰnuӰmaiӰexiste.Ӱ GenerațiaӰanilorӰ’60ӰnuӰaӰcâştigatӰluptaӰ pentruӰdărâmareaӰcomunismului.ӰAӰtrebuitӰ s-oӰlaseӰpeӰmaiӰtârziu.ӰDacăӰnuӰoӰcâştigauӰ ceiӰdinӰ’89,ӰluptaӰseӰamâna,ӰiarӰgenerațiaӰ următoareӰ trebuiaӰ săӰ aducăӰ schimbarea.Ӱ LuptaӰpeӰcareӰoӰgeneraţieӰnuӰaӰcâştigat-o,Ӱ oӰduceӰcealaltăӰgeneraţie,ӰiarӰluptaӰcâștigatăӰ deӰ oӰ generaţieӰ pregăteșteӰ terenulӰ pentruӰ victoriileӰgenerațieiӰurmătoare. DavidӰ aӰ câştigatӰ luptaӰ generaţieiӰ lui;Ӱ şiӰ anume,ӰaӰfăcutӰpace.ӰAӰdusӰtoateӰrăzboaieleӰ careӰ trebuiauӰ duseӰ caӰ săӰ cucereascăӰ totӰ teritoriulӰluiӰIsraelӰpromisӰdeӰDumnezeuӰ luiӰAvraam,ӰșiӰapoiӰluiӰMoise.ӰNiciodatăӰînӰ istorieӰIsraelulӰnuӰaӰmaiӰavutӰteritoriulӰacestaӰ caӰînӰtimpulӰdomnieiӰluiӰDavidӰșiӰSolomon.Ӱ DavidӰaӰcuceritӰtotul,ӰpentruӰcaӰSolomonӰ săӰaibăӰpace.ӰSolomonӰnuӰaӰtrebuitӰsăӰmaiӰ ducăӰnicioӰluptă,ӰpentruӰcăӰtatălӰlui,ӰDavid,Ӱ aӰcâştigatӰluptele.ӰDavidӰnuӰaӰcâștigatӰnumaiӰ pentruӰel,ӰciӰșiӰpentruӰgeneraţiaӰurmătoare. NiciӰnu-ţiӰdaiӰseamaӰcâtӰdeӰmultӰînseamnăӰ luptaӰpărintelui,ӰdeterminareaӰluiӰpentruӰ copilulӰcareӰîiӰvedeӰviața.ӰChiarӰdacăӰnuӰaiӰavutӰ succesӰînӰfiecareӰetapă,ӰîiӰtransmiţiӰspiritulӰ deӰluptător,ӰdeӰcombatant,ӰmentalitateaӰdeӰ învingător.ӰFaptulӰcăӰnuӰrenunțiӰniciodatăӰîiӰ transmiteӰcopiluluiӰtăuӰunӰmesajӰcareӰsunăӰaӰ eroism.ӰPoateӰnuӰaiӰreuşitӰîntotdeauna,ӰmaiӰ suntӰlupteӰdeӰdus,ӰdarӰduӰlupta.ӰPoateӰnuӰ aiӰcâştigatӰînӰgeneraţiaӰta,ӰdarӰloviturileӰînӰ zidulӰacelaӰgrosӰpeӰcareӰle-aiӰdatӰtu,ӰînseamnăӰ mult.ӰCândӰvaӰveniӰfiulӰtău,ӰsauӰgeneraţiaӰ fiilorӰtăi,ӰvorӰduceӰluptaӰmultӰmaiӰuşor.Ӱ IndiferentӰcareӰesteӰdomeniulӰlupteiӰtale,Ӱ relaţional,Ӱsocial,Ӱfinanciar,Ӱspiritual,ӰbiruinţaӰ

faptulӰcăӰi-a dat un vis.ӰDavidӰnuӰi-aӰdatӰ luiӰSolomonӰdoarӰoӰÎmpărăţieӰînӰcareӰelӰs-oӰ ducăӰbineӰşiӰsăӰnuӰmaiӰaibăӰnicioӰproblemă,Ӱ ciӰi-aӰdatӰunӰideal,ӰunӰmotivӰpentruӰcareӰ săӰtrăiască.ӰÎnӰ1ӰCroniciӰ28:11-21,ӰniӰseӰ spuneӰ căӰ DavidӰ i-aӰ luiӰ SolomonӰ toateӰ planurileӰpentruӰTemplu,ӰtoateӰdetaliileӰpeӰ careӰleӰprimiseӰelӰdirectӰdeӰlaӰDumnezeu.Ӱ „DumnezeuӰ nuӰ mi-aӰ îngăduitӰ mieӰ săӰ clădescӰTemplul,ӰdarӰDumnezeuӰl-aӰalesӰ peӰfiulӰmeuӰSolomon.”Ӱ„ToateӰacestea”,ӰaӰzisӰ David,Ӱ„toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui.”(1ӰCroniciӰ28:19)ӰVăӰ puteţiӰimaginaӰceӰaӰînsemnatӰacestӰlucruӰ pentruӰSolomon?ӰDavidӰi-aӰtransmisӰluiӰ Solomon:Ӱ„ÎţiӰdauӰplanurileӰpentruӰTemplu,Ӱ îţiӰdauӰoӰviziune,ӰîţiӰdauӰacestӰideal,ӰnuӰesteӰ doarӰdorinţaӰmea,ӰnuӰesteӰdoarӰplanulӰmeu,Ӱ esteӰdeӰlaӰDumnezeu,ӰElӰle-aӰscrisӰcuӰmânaӰ Lui.ӰDacăӰnoiӰrespectămӰDecalogul,ӰcareӰeӰ scrisӰcuӰmânaӰluiӰDumnezeu,ӰceӰrespectӰ arӰ trebuiӰ săӰ dovedimӰ pentruӰ planurileӰ Templului?”Ӱ ObservaţiӰ cumӰ aӰ clăditӰ DavidӰînӰSolomonӰunӰsentimentӰputernicӰ înӰmomentulӰacela,ӰcândӰîiӰspuneaӰacesteӰ lucruriӰînainteaӰîntreguluiӰpopor.Ӱ CeeaӰceӰaӰlipsitӰmultorӰgeneraţiiӰaӰfostӰnuӰ atâtӰvisul,ӰcâtӰdeterminareaӰdeӰaӰatingeӰvisul.Ӱ Visul,Ӱidealul,ӰviziuneaӰteӰţinӰfocalizat,ӰîţiӰ oferăӰenergie,Ӱdirecţie,Ӱmotivaţie…ӰşiӰastaӰ aӰavutӰSolomon.ӰAtâtӰtimpӰcâtӰaӰavutӰdeӰ lucru,ӰaӰstatӰînainteaӰluiӰDumnezeu,ӰaӰfostӰ unӰomӰcurat,ӰcândӰnuӰaӰmaiӰavutӰdeӰlucru,Ӱ cândӰşi-aӰîmplinitӰviziunea,ӰaӰpăcătuit.

V:

CeӰ aӰ maiӰ făcutӰ David?Ӱ A pregătit resursele materiale.Ӱ Mai mult, în dragostea mea pentru Casa Dumnezeului meu, dau Casei Dumnezeului meu aurul şi argintul pe care-l am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaş. (1Ӱ CroniciӰ29:3)ӰMaiӰmult,ӰaӰprovocatӰlideriiӰ seminţiilorӰşiӰîntregӰpoporulӰsăӰdăruiascăӰ pentruӰTemplu.Ӱ DavidӰseӰasigurăӰşiӰcuӰprivireӰlaӰ resursele relaţionale.Ӱ DavidӰ eraӰ dejaӰunӰsimbolӰalӰnaţiunii,ӰșiӰîlӰprezintăӰ peӰSolomon,ӰacestӰtânărӰplăpând,ӰînainteaӰ poporului.ӰElӰspuneӰliderilorӰlui:Ӱ„ElӰesteӰ fiulӰmeuӰSolomon,ӰareӰnevoieӰdeӰajutorulӰ vostru.”Ӱ„Iată, ai lângă tine cetele preoţilor şi leviţilor pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu; şi iată că ai lângă tine, pentru toată lucrarea, toţi oamenii binevoitori şi îndemânatici în tot felul de lucrări şi căpeteniile, şi tot poporul, supuşi la toate poruncile tale.”Ӱ(1ӰCroniciӰ28:21)Ӱ
▶Ӱ NuӰeştiӰsingur!Ӱ ▶Ӱ NuӰpoţiӰsingur!Ӱ ▶Ӱ SăӰnuӰfaciӰnimicӰdoarӰpentruӰtine!Ӱ

VI:

CeӰîiӰtransmiteӰDavidӰluiӰSolomon?Ӱ

IV:

ÎnӰalӰpatruleaӰrând,ӰDavidӰaӰpregătitӰ succesulӰ fiuluiӰ său,Ӱ Solomon,Ӱ prinӰ

16

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

PărințiiӰnuӰclădescӰdoarӰviaţaӰcopilului,Ӱ ciӰprinӰrelaţiileӰpeӰcareӰeiӰleӰstabilesc,ӰoferăӰ aceluiӰcopilӰunӰcadruӰînӰcareӰaceştiaӰsăӰîşiӰ dezvolteӰpropriulӰlorӰsucces.Ӱ

VII:

DupăӰ momentulӰ acesta,Ӱ DavidӰ se roagă public pentruӰSolomonӰ(1Ӱ CroniciӰ29:10-20).ӰCredӰcăӰesteӰoӰimagineӰ frumoasăӰşiӰexcelentăӰaӰroluluiӰdeӰmijlocitorӰ alӰpărinteluiӰcareӰseӰroagăӰpentruӰcopilulӰlui.Ӱ NoiӰtrebuieӰsăӰneӰbinecuvântămӰcopiii,ӰșiӰsăӰ oӰfacemӰpublicӰîntr-unӰcadruӰspecialӰalesӰ sauӰlaӰunӰanumitӰeveniment,ӰpentruӰaӰcreaӰ unӰmomentӰspiritualӰcuӰimpactӰfantasticӰînӰ viațaӰlui.Ӱ

„Când un bărbat vorbeşte, îţi dă din mintea sa. Când o femeie vorbeşte, îţi dă din inima sa.”1

PărinteleӰsecoluluiӰXXIӰseӰfocalizeazăӰpeӰ lucruriӰfalseӰşiӰspune:Ӱ„DacăӰfiulӰmeuӰareӰ ceӰsăӰmănânce,ӰceӰsăӰîmbrace,ӰareӰundeӰsăӰ seӰdistreze,ӰareӰundeӰsă-şiӰîntreţinăӰcondiţiaӰ fizicăӰşiӰdacăӰareӰeducaţie,ӰatunciӰeӰsuficient.Ӱ Mi-amӰfăcutӰtoatăӰdatoria.”ӰNuӰaiӰfăcutӰmaiӰ nimic.ӰCopilulӰtăuӰareӰnevoieӰdeӰtine.ӰAreӰ nevoieӰdeӰtineӰcaӰmodel.ӰUnӰmodelӰdeӰluptă,Ӱ unӰmodelӰdeӰbiruinţă.ӰAreӰnevoieӰsăӰclădeştiӰ înӰelӰsentimentulӰacelaӰcăӰesteӰimportantӰ înainteaӰluiӰDumnezeuӰşiӰcăӰînӰviaţaӰluiӰexistăӰ oӰchemareӰspecială.Ӱ MulţiӰcopiiӰfacӰlucruriӰdeӰcareӰți-eӰgroazăӰ săӰțiӰleӰimaginezi,ӰdarӰsăӰleӰmaiӰșiӰpovestești.Ӱ UnaӰdintreӰcauzeleӰmajoreӰaleӰdecăderiiӰlorӰ esteӰ căӰ înӰ ochiiӰ părințilorӰ lorӰ nuӰ găsescӰ prețuire.ӰEiӰducӰoӰluptăӰsurdăӰsăӰdovedeascăӰ căӰauӰvaloare.ӰUniiӰreușescӰșiӰîșiӰdepăşescӰ complexele,Ӱ darӰ alţiiӰ nu.Ӱ Tu,Ӱ înӰ calitateӰ deӰpărinteӰcreştin,ӰclădeşteӰînӰcopilulӰtăuӰ acelӰsentimentӰalӰîncrederiiӰpersonale,ӰacelӰ sentimentӰalӰchemăriiӰluiӰDumnezeu.Ӱ CredӰcăӰgenerațiaӰcontemporanăӰareӰcevaӰ special.ӰCredӰcăӰDumnezeuӰvreaӰsăӰfacăӰcevaӰ diferitӰcuӰnouaӰgenerațieӰdeӰpărinți.ӰNuӰştiuӰ dacăӰ esteӰ falsӰ sauӰ nepotrivitӰ sentimentulӰ acesta,ӰdarӰmăӰbucurӰatâtӰdeӰmultӰcă-lӰavem.Ӱ NoiӰ suntemӰ părinţiiӰ uneiӰ noiӰ generaţii,Ӱ iarӰceӰseӰseamănăӰînӰnoiӰînӰaniiӰaceştiaӰesteӰ atâtӰdeӰimportantӰpentruӰţaraӰnoastră.ӰEsteӰ nevoieӰdeӰoӰnouăӰmentalitate,ӰdeӰunӰnouӰ spirit,ӰdeӰoӰnouăӰperspectivăӰasupraӰfamilieiӰ şiӰcalităţiiӰdeӰpărinte.Ӱ

ÎMBUNăTăŢIREA TIPARELOR DE COMUNICARE ÎN FAMILIE

Corina BARBU

Există un factor esenţial care poate duce la distrugerea unităţii familiei. Care este acesta? Comunicarea. Multe cupluri cred că, dacă au spus „Da” şi trăiesc sub acelaşi acoperiş, sau dorm în acelaşi pat, cresc automat și în intimitate. De fapt, acești doi oameni nu comunică, ci doar acoperă un spaţiu comun, astfel înstrăinându-se unul de celălalt. Comunicarea eficientă dintre soţ şi soţie necesită timp şi efort. Ea este importantă pentru că nu poţi să cunoşti un om dacă nu comunici cu el şi nu poţi să iubeşti un om pe care nu-l cunoşti. Profunzimea dragostei dintre soţ şi soţie depinde de măsura şi profunzimea comunicării dintre ei. 2 În mediul familial, comunicarea are un rol vital, fiind unul dintre cele mai importante instrumente de dezvoltare a structurii şi relaţiilor de rol familial. În psihologia contemporană, familia este privită ca un sistem într-o permanentă transformare, datorită membrilor săi care şi ei, la rândul lor, sunt într-o continuă transformare. De-a lungul anilor s-au scris mii de cărţi și articole pe tema comunicării din cuplu. Există diverse metode şi tehnici pentru îmbunătăţirea comunicării într-o familie. Vom aborda o parte dintre ele în cele ce urmează. PentruӰaӰconştientizaӰcâtӰdeӰimportantăӰ esteӰ comunicareaӰ într-oӰ familie,Ӱ văӰ vomӰ prezentaӰ unӰ sondajӰ deӰ opinieӰ realizatӰ deӰ PollӰClosed.ӰPentruӰrealizareaӰluiӰauӰfostӰ intervievateӰaproximativӰ130ӰdeӰpersoane.3Ӱ întrebare:Ӱ Ce părere aveţi despre comunicarea din familie? răspunsuri: ▶Ӱ EsteӰ unaӰ dinӰ condiţiileӰ uneiӰ vieţiӰ deӰ familieӰfericite.Ӱ43%Ӱ(56Ӱvotes) ▶Ӱ FărăӰcomunicare,ӰfamiliaӰmoareӰîncet.Ӱ 30%Ӱ(39Ӱvotes) ▶Ӱ NuӰesteӰaşaӰdeӰimportantă,ӰsuntӰlucruriӰ şiӰmaiӰimportanteӰînӰfamilie.Ӱ0%Ӱ(0Ӱvotes) ▶Ӱ EsteӰfoarteӰimportantăӰpentruӰbunulӰ mersӰalӰfamiliei.Ӱ27%Ӱ(35Ӱvotes) ▶Ӱ SeӰ poateӰ convieţuiӰ şiӰ fărăӰ ea.Ӱ 0%Ӱ (0Ӱ votes) LegeaӰ deӰ bazăӰ într-oӰ căsnicieӰ esteӰ comunicarea.ӰAtunciӰcândӰaceastaӰdispare,Ӱ dragosteaӰesteӰbolnavă.ӰDumnezeuӰneӰînvaţăӰ cumӰ arӰ trebuiӰ săӰ comunicămӰ atâtӰ cuӰ ceiӰ dinӰjurulӰnostru,ӰcâtӰşiӰcuӰceiӰdinӰfamilie.Ӱ ConformӰ versetuluiӰ 21Ӱ dinӰ ProverbeӰ 18,Ӱ învăţămӰcăӰatâtӰmoartea,ӰcâtӰşiӰviaţaӰstauӰ înӰputereaӰlimbii.ӰAşadar,ӰceeaӰceӰcomunciӰ poateӰ aduceӰ viaţăӰ sauӰ moarteӰ înӰ inimaӰ celeilalteӰpersoane.Ӱ FactoriiӰ nonverbaliӰ şiӰ paraverbali,Ӱ precumӰ intonaţia,Ӱ mimica,Ӱ gesticulaţia,Ӱ poziţiaӰ corpuluiӰ potӰ afectaӰ comunicareaӰ multӰmaiӰmultӰdecâtӰcuvintele.ӰAdeseaӰneӰ concentrămӰ preaӰ multӰ asupraӰ cuvintelorӰ peӰ careӰ leӰ foloseşteӰ oӰ persoană,Ӱ întrucâtӰ nuӰ recepţionămӰ ceeaӰ ceӰ niӰ seӰ comunică.Ӱ ConcluziaӰ generalăӰ aӰ studiilorӰ esteӰ căӰ aproximativӰ7%ӰdinӰsemnificaţieӰseӰtransmiteӰ prinӰcuvinte,Ӱ38%ӰprinӰtonulӰglasuluiӰşiӰ55%Ӱ prinӰcomunicareaӰnonverbală.4 >>>

I. oBStAColElE ÎN ComUNICARE

Este nevoie de o nouă

mentalitate, de un nou spirit, de o nouă
perspectivă asupra familiei şi a calităţii de părinte.

1
17

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

PentruӰ aӰ îmbunătăţiӰ comunicarea,Ӱ unӰ cupluӰ trebuieӰ săӰ descopereӰ şiӰ săӰ înlătureӰ obstacoleleӰcomunicării.ӰCâtevaӰobstacoleӰînӰ caleaӰdezvoltăriiӰuneiӰbuneӰcomunicăriӰsunt: ▶ programele. MulţiӰ soţiӰ şiӰ soţiiӰ şi-auӰ trădatӰcăsniciileӰpentruӰnişteӰprograme. ▶ Copiii. DeşiӰ suntӰ celӰ maiӰ importantӰ rezultatӰ alӰ intimităţiiӰ dinӰ căsnicie,Ӱ eiӰ potӰ deveniӰcentrulӰvieţiiӰpărinţilorӰpentruӰcăӰ cerӰfoarteӰmultăӰatenţie,ӰiarӰaceastaӰpoateӰ duceӰlaӰpierdereaӰcomunicăriiӰşiӰaӰintimităţiiӰ conjugale;ӰiarӰcândӰaceştiaӰpărăsescӰcasa,Ӱ apareӰ„sindromulӰcuibuluiӰgol”. ▶ Televizorul. AproximativӰ 40%Ӱ dinӰ timpulӰ careӰ nuӰ esteӰ destinatӰ serviciului,Ӱ mâncatului,Ӱ dormituluiӰ sauӰ întreţineriiӰ gospodărieiӰesteӰdedicatӰtelevizorului. ▶ Teama de conflict. DacăӰunӰcupluӰnuӰ ajungeӰniciodatăӰlaӰconflict,ӰînseamnăӰcăӰ aceştiaӰnuӰcomunică,ӰconflictulӰfiindӰparteӰ aӰuneiӰcăsniciiӰnormaleӰ.5 ▶ îngroparea subiectelor tensionate în tăcere.ӰFocalizareaӰpartenerilorӰdoarӰpeӰceeaӰ ceӰauӰînӰcomun.Ӱ ▶ Diferenţele de stil.Ӱ6 Dr.ӰDavidӰMace,ӰîmpreunăӰcuӰalţiӰconsilieriӰ maritali,ӰaӰobservatӰcăӰexistăӰdiferiteӰniveleӰ deӰcomunicare:Ӱ7 ▶Ӱ Comunicarea formalăӰ sauӰ clişeeleӰ verbale.Ӱ „CeӰ faci?”,Ӱ „CumӰ îţiӰ mergeӰ azi?”Ӱ „Bine”Ӱetc.Ӱ ▶Ӱ Comunicarea informală.ӰInformaţiiӰ transmise,ӰdarӰnuӰseӰfacӰdestăinuiri. ▶Ӱ opţiuni şi convingeri. PotӰ apăreaӰ multeӰdezacorduri.ӰӰ ▶Ӱ Comunicarea de sentimente şi emoţii.Ӱ „CumӰteӰsimţi?”Ӱ ▶Ӱ Comunicarea nevoilor. Ӱ ÎnӰ momentulӰ înӰ careӰ începiӰ să-țiӰ împartăşeştiӰidealulӰcuӰpartenerulӰdeӰviaţă,Ӱ iarӰ idealulӰ luiӰ începeӰ săӰ devinăӰ idealulӰ tău,ӰatunciӰseӰajungeӰlaӰultimaӰtreaptăӰdeӰ comunicare.

2.1. Descoperă limbajul de comunicare al partenerului ӰFiecareӰdintreӰnoi,ӰfemeieӰsauӰbărbat,ӰavemӰ limbajulӰnostruӰprinӰcareӰcomunicămӰiubireaӰ sauӰ vremӰ săӰ oӰ primim.Ӱ ÎnӰ primulӰ rând,Ӱ trebuieӰsăӰfimӰdispuşiӰsăӰînvăţămӰprincipalulӰ limbajӰalӰiubiriiӰparteneruluiӰdacăӰdorimӰ săӰ fimӰ eficienţiӰ înӰ aӰ neӰ faceӰ cunoscutăӰ dragostea.ӰCeleӰcinciӰlimbajeӰaleӰiubiriiӰpeӰ careӰleӰdescrieӰGaryӰChapmanӰsunt:Ӱ ▶Ӱ cuvinteleӰdeӰîncurajare ▶Ӱ timpulӰacordat ▶Ӱ primireaӰdeӰdaruri ▶Ӱ serviciile ▶Ӱ mângâierileӰfizice 2.2. nu călca pe tubul de oxigen al partenerului EmersonӰEggerichsӰînӰcarteaӰsaӰDragoste şi respect neӰdescrieӰciclulӰnebunieiӰînӰcareӰseӰ poateӰaflaӰunӰcupluӰfărăӰaӰştiӰsă-lӰopreascăӰ sauӰ să-lӰ încetinească.Ӱ FemeiaӰ îşiӰ doreşteӰ dragosteӰcelӰmaiӰmult,ӰiarӰbărbatulӰdoreşteӰ respect.ӰDeӰmulteӰoriӰneӰconcentrămӰasupraӰ propriilorӰ noastreӰ nevoiӰ şiӰ scăpămӰ dinӰ vedereӰnevoileӰceluiӰdeӰlângăӰnoi.ӰNuӰcălcaӰ peӰtubulӰdeӰoxigenӰalӰpartenerului.ӰPentruӰ femeiӰoxigenulӰesteӰcaӰeaӰsăӰseӰsimtăӰiubită,Ӱ iarӰpentruӰelӰesteӰsăӰsimtăӰrespectat.ӰCândӰoӰ femeieӰesteӰnemulţumită,ӰfaceӰreproşuriӰsauӰ ridicăӰtonul,ӰmesajulӰeiӰcodatӰeste:Ӱ„VreauӰ săӰfiuӰiubită!”.ӰCândӰunӰbărbatӰvorbeşteӰdur,Ӱ sauӰnuӰvorbeşteӰdeloc,Ӱtransmite:Ӱ„VreauӰsăӰ măӰrespecţi!”.Ӱ 2.3. Descifrează mesajul „codat” ÎnӰGenesaӰniӰseӰspuneӰcăӰDumnezeuӰi-aӰ făcutӰpeӰoameniӰbărbatӰşiӰfemeie,ӰceeaӰceӰ înseamnăӰcăӰsuntemӰfoarteӰdiferiţi.ӰFemeileӰ vădӰlumeaӰprinӰlentileӰroz,ӰiarӰbărbaţiiӰprinӰ lentileӰalbastre.ӰӰEiӰpotӰfiӰprezenţiӰlaӰaceeaşiӰ situaţieӰsauӰpotӰsăӰspunăӰaceleaşiӰvorbe,ӰînsăӰ săӰtransmităӰmesajeӰdiferite.Ӱ DescoperăӰşiӰdescifreazăӰmesajulӰ„codat”Ӱ transmisӰ înӰ funcţieӰ deӰ sexulӰ fiecăruia.Ӱ FiecareӰ foloseșteӰ aceleaşiӰ cuvinte,Ӱ darӰ transmiteӰinformaţiiӰdiferite.ӰFrazaӰ„NuӰamӰ cuӰceӰsăӰmăӰîmbrac”,ӰpentruӰeaӰînseamnăӰcăӰ nuӰareӰnimicӰNOUӰdeӰîmbrăcat,ӰpeӰcândӰunӰ bărbatӰtransmiteӰcăӰnuӰareӰnimicӰCURATӰ deӰîmbrăcat.ӰӰ

2.4. Marţienii şi Venusienele cum comunică pe pământ? ToţiӰştimӰcăӰbărbaţiiӰsuntӰdeӰpeӰMarte,ӰiarӰ femeileӰdeӰpeӰVenus,ӰînӰlimbajulӰluiӰJohnӰ Grey.ӰӰCumӰpotӰcomunicaӰeiӰpeӰPământ?Ӱ LimbajulӰmarţianӰşiӰcelӰvenusianӰconţineӰ aceleaşiӰcuvinte,ӰdarӰsensulӰînӰcareӰeleӰsuntӰ folositeӰleӰconferăӰconţinutӰdiferit.ӰFemeileӰ generalizeazăӰ situaţiileӰ prinӰ cuvinteӰ caӰ „întotdeauna”,Ӱ „niciodată”Ӱ pentruӰ a-şiӰ exprimaӰpeӰdeplinӰsentimentele.ӰCeaӰmaiӰ mareӰ greutateӰ pentruӰ femeiӰ esteӰ căӰ îşiӰ imagineazăӰtotӰceӰesteӰmaiӰrăuӰcândӰbărbatulӰ nuӰ vorbeşte.Ӱ UnӰ bărbatӰ doreşteӰ caӰ soţiaӰ luiӰsăӰaibăӰîncredereӰcăӰelӰpoateӰfaceӰfaţăӰ momentelorӰgrele,ӰaceastaӰfiindӰimportantăӰ pentruӰ onoarea,Ӱ mândriaӰ şiӰ respectulӰ deӰ sineӰalӰbărbatului.ӰCândӰoӰsoţieӰîşiӰexprimăӰ sentimentele,ӰtrebuieӰsăӰfoloseascăӰceleӰpatruӰ cuvinteӰmagiceӰ„NuӰesteӰvinaӰta!”ӰpentruӰa-lӰ încuraja.ӰBărbatulӰtrebuieӰsăӰseӰgândeascăӰ laӰsentimenteleӰluiӰînainteӰdeӰaӰleӰîmpărtăşi.Ӱ FemeiaӰpoateӰsimţi,ӰvorbiӰşiӰgândiӰînӰacelaşiӰ timp. 2.5. Metoda AiV OӰ metodăӰ deӰ comunicareӰ esteӰ ceaӰ AIVӰ (Ascultă,Ӱ ÎnţelegeӰ şiӰ Validează).Ӱ GregӰSmalleyӰspuneӰcă,ӰdacăӰpoţiӰfaceӰoӰ comandăӰlaӰMcDonald’s,ӰatunciӰpoţiӰfolosiӰ șiӰ aceastăӰ conversaţieӰ pentruӰ aӰ rezolvaӰ conflicteleӰdinӰcuplu.ӰIatăӰregulileӰ:Ӱ Angajatul (celӰcareӰascultă): ▶Ӱ TrebuieӰsăӰasculte. ▶Ӱ AscultăӰ sentimenteleӰ şiӰ emoţiileӰ clientului. ▶Ӱ CândӰprimeştiӰoӰcomandă,ӰtrebuieӰsăӰ repeţiӰstrictӰceeaӰceӰaiӰauzit;ӰfărăӰsăӰeditezi,Ӱ săӰevaluaeziӰsauӰsăӰteӰaperi. ▶Ӱ NuӰ trebuieӰ săӰ fiiӰ deӰ acordӰ cuӰ celeӰ spuse,ӰdarӰfiiӰsigurӰcăӰaiӰînţeles. Clientul (celӰcareӰvorbeşte): ▶Ӱ TrebuieӰ să-şiӰ împărtăşeascăӰ nevoileӰ şiӰ sentimenteleӰ laӰ persoanaӰ I,Ӱ fărăӰ săӰ facăӰafirmaţiiӰlaӰpersoanaӰaӰII-aӰcareӰl-arӰ învinovăţiӰpeӰcelălalt. ▶Ӱ NuӰ trebuieӰ săӰ aducăӰ înӰ discuţieӰ problemeӰdinӰtrecutӰsauӰsăӰînceapăӰoӰnouăӰ ceartă. ▶Ӱ AccentulӰseӰpuneӰpeӰsentimenteleӰşiӰ emoţiileӰclientului.

2
18

Ӱ LaӰ scurtӰ timpӰ dupăӰ ceӰ v-aţiӰ căsătoritӰ realizaţiӰ căӰ trebuieӰ săӰ comunicaţiӰ cuӰ unӰ „străin”?ӰIatăӰcâţivaӰpaşiӰcareӰvăӰpotӰajutaӰsăӰ comunicaţiӰmaiӰbineӰcuӰ„străinul”ӰcuӰcareӰ v-aţiӰcăsătorit.

2. mEtoDE şI tEhNICI

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

Multe
▶Ӱ OferăӰ informaţiiӰ peӰ careӰ cealaltăӰ persoanăӰleӰpoateӰreţineӰuşor,ӰastfelӰcaӰeaӰsăӰ poatăӰrepetaӰinformaţiaӰcorect. reguli generale: ▶Ӱ RepetareaӰafirmaţiilorӰnuӰînseamnăӰcăӰ eştiӰdeӰacordӰcuӰele. ▶Ӱ ScopulӰ esteӰ săӰ asculţiӰ şiӰ săӰ valideziӰ sentimenteleӰşiӰindividualitateaӰceluilalt. ▶Ӱ CândӰclientulӰseӰsimteӰascultatӰşiӰvalidat,Ӱ iarӰtuӰaiӰajunsӰlaӰceleӰmaiӰprofundeӰşiӰimportanteӰ preocupăriӰaleӰpartenerului,ӰschimbaţiӰrolurile. ▶Ӱ FiecareӰ persoanăӰ trebuieӰ săӰ seӰ simtăӰ ascultatăӰşiӰvalidată,ӰdupăӰaceeaӰcăutaţiӰsoluţiile. ▶Ӱ LuaţiӰ oӰ pauzăӰ dacăӰ începeӰ săӰ seӰ „aprindă”Ӱcomunicarea.Ӱ ▶Ӱ Cinstiţi-văӰunulӰpeӰcelălaltӰînӰtotӰceeaӰ ceӰspuneţi.Ӱ 2.6. paşi pentru o comunicare mai bună ▶Ӱ StabileşteӰ şiӰ menţineӰ oӰ atmosferăӰ destinsăӰdeӰîngăduinţăӰreciprocă. ▶Ӱ AlegeӰ momentulӰ şiӰ cadrulӰ potrivitӰ pentruӰdiscutareaӰproblemei. ▶Ӱ RespectăӰconcepţiileӰceluilaltӰchiarӰşiӰ atunciӰcândӰnuӰeştiӰdeӰacordӰcuӰele. ▶Ӱ AcceptăӰpersonalitateaӰceluilalt. ▶Ӱ AiӰîncredereӰînӰpartenerӰşiӰrespectă-l. ▶Ӱ ÎnvaţăӰ săӰ asculţi,Ӱ doarӰ aşaӰ îţiӰ poţiӰ cunoaşteӰpartenerulӰmaiӰbine. ▶Ӱ NuӰfiӰiuteӰlaӰmânie. ▶Ӱ RecunoaşteӰmânia. ▶Ӱ Stabiliţi-văӰţeluri. ▶Ӱ Exprimă-ţiӰsentimenteleӰnegativeӰdacăӰ acestӰlucruӰserveşteӰunuiӰscopӰbun. ▶Ӱ ÎnvaţăӰsăӰnegociezi. ▶Ӱ Nu-ţiӰrăniӰpartenerulӰprinӰvorbeӰsauӰ comportament. ▶Ӱ Alege-lӰpeӰ„eu”ӰcaӰsubiectӰalӰpropoziţieiӰ şiӰ construieşteӰ expresiaӰ astfelӰ încâtӰ săӰ seӰ răsfrângăӰasupraӰtaӰ(„SuntӰobosit(ă),ӰN-aiӰ vreaӰsăӰmăӰţiiӰînӰbraţe?”).Ӱ ▶Ӱ EvităӰsăӰfoloseştiӰpronumeleӰ„tu”ӰcândӰ comuniciӰ(Ӱ„ţieӰnu-ţiӰpasăӰdeӰnimic!”). ▶Ӱ RenunţăӰ laӰ generalităţiӰ precumӰ „niciodată”ӰsauӰ„întotdeauna”. ▶Ӱ NuӰpermiteӰunuiӰconflictӰsăӰiaӰproporţii. ▶Ӱ Luaţi-văӰ angajamentulӰ săӰ nuӰ văӰ maiӰ răniţiӰunulӰpeӰcelălalt.Ӱ ▶Ӱ ÎnvaţăӰmereuӰsăӰierţi. ▶Ӱ Comunică-iӰcăӰoӰ(îl)ӰiubeştiӰ

conflicte
Se spune că, odată, o broască a încercat să traverseze, din săritură în săritură, un drum prăfuit. Dar, după o săritură, a aterizat într-o urmă adâncă de roată, lăsată de numeroasele vehicule care trecuseră pe acolo. În zadar a sărit broasca încoace şi-ncolo, încercând să escaladeze peretele abrupt, care o ţinea prizonieră. În cele din urmă, s-a întâmplat că un grup de broaşte, prietene de-ale ei, să treacă pe acolo şi au început să o încurajeze să iasă afară din groapă. - Nu pot, a răspuns ea deznădăjduită, am încercat şi iar am încercat, dar pur şi simplu nu pot! Prietenele ei, cu ochii bulbucaţi, au stăruit de ea ca să se răzgândească şi să încerce din nou, dar broscuţa noastră a refuzat. În cele din urmă, prietenele ei au plecat şi au lăsat-o în nenorocirea şi în amărăciunea ei. Mai târziu, în aceeaşi zi, au întâlnit-o ţopăind veselă pe malul râului. - Credeam că vei rămâne pentru totdeauna în groapa aceea. Cum ai reuşit să ieşi afară din ea?, au întrebat ele cu vădit interes. - A trebuit să ies, a răspuns broscuţa noastră, venea un camion!

din familie apar fiindcă avem

ӰӰ

tendinţa de a considera calităţile

naturale ale celuilalt drept

defecte.
FiecareӰ autorӰ aӰ alesӰ săӰ numeascăӰ personalităţileӰdiferit:Ӱ ▶ broasca ţestoasăӰ (retrasul).Ӱ PrimaӰ reacţieӰ cândӰ apareӰ unӰ conflictӰ esteӰ săӰ seӰ retragă,ӰceeaӰceӰreduceӰşanseleӰdeӰrezolvareӰ aleӰ conflictuluiӰ şiӰ lărgeşteӰ spaţiileӰ dintreӰ parteneri. ▶ Sconcsul (ofensivul).Ӱ EsteӰ maestrulӰ sarcasmuluiӰşiӰaӰvorbelorӰusturătoare. ▶ Cameleonul (schimbătorul).Ӱ SeӰ conformeazăӰpeisajuluiӰşiӰevităӰconflictul.Ӱ ▶ bufniţa (intelectualul).Ӱ NuӰ iaӰ înӰ considerareӰ sentimentele,Ӱ ceeaӰ ceӰ oӰ intereseazăӰsuntӰfaptele.ӰPoateӰdezbateӰoriceӰ subiectӰdeӰnaturăӰintelectuală.Ӱ ▶ gorila (învingătorul).ӰArmeleӰfavoriteӰ suntӰmanipulareaӰşiӰintimidarea,ӰtrebuieӰsăӰ iasăӰîntotdeaunaӰînvingătoare,ӰîntotdeaunaӰ areӰdreptate. MulteӰconflicteӰdinӰfamilieӰaparӰfiindcăӰ considerămӰcalităţileӰnaturaleӰaleӰceluilaltӰ dreptӰdefecte.ӰPentruӰaӰneӰcunoaşteӰmaiӰbine,Ӱ vomӰprezentaӰalteӰtipuriӰdeӰpersonalităţi:Ӱ ▶ leii.Ӱ SuntӰ lideriӰ careӰ îşiӰ asumăӰ responsabilitatea,ӰsuntӰdecişi,Ӱactivi,ӰnuӰleӰ placeӰsăӰpriveascăӰsauӰsăӰasculte,ӰrezolvăӰ oriceӰproblemă,ӰsuntӰşefiӰlaӰloculӰdeӰmuncă. ▶ Castorii.ӰTrebuieӰsăӰfacăӰoriceӰlucruӰ bine,Ӱ conformӰ instrucţiunilor,Ӱ leӰ placӰ graficele,Ӱhărţile,ӰorganizareaӰriguroasă,ӰfacӰ totulӰdeӰceaӰmaiӰbunăӰcalitate. ▶ Focile.Ӱ SuntӰ entuziaste,Ӱ mereuӰ înӰ căutareӰdeӰdistracţie,ӰîşiӰmanifestăӰbucuria,Ӱ îiӰstimuleazăӰşiӰîncurajeazăӰpeӰalţii,ӰleӰplaceӰ săӰvorbească,ӰsăӰdecidăӰlucruriӰimportante,Ӱ stabilescӰuşorӰrelaţii. ▶ Câinii de vânătoare.Ӱ SuntӰ loiali,Ӱ ascultăӰfoarteӰbine,ӰsimpatizeazăӰcuӰalţiiӰşiӰ îiӰîncurajează,ӰpotӰsuportaӰmariӰdecepţiiӰşiӰ nedreptăţiӰşiӰtotuşiӰrămânӰfideli,ӰauӰtendinţaӰ deӰaӰfiӰpeӰplaculӰcelorӰiubiţi. OӰrelaţieӰesteӰoarecumӰasemănătoareӰunuiӰ pod.ӰCuӰcâtӰpiloniiӰcareӰsprijinăӰpodulӰsuntӰ maiӰ puternici,Ӱ cuӰ atâtӰ rezistenţaӰ luiӰ esteӰ maiӰmare.ӰPutemӰspuneӰcăӰoӰcomunicareӰ bunăӰ dezvoltăӰ oӰ relaţieӰ deӰ lungăӰ duratăӰ întreӰparteneri.ӰProcesulӰdeӰa-țiӰcunoaşteӰ partenerulӰşiӰdeӰa-lӰînţelegeӰnuӰareӰlocӰpesteӰ noapte,ӰdarӰcuӰdorinţăӰşiӰperseverenţăӰputeţiӰ aveaӰoӰrelaţieӰmaiӰbună.

ӰӰ DeӰceӰsăӰaştepţiӰcaӰunӰcamionӰsăӰameninţeӰ relaţiaӰvoastrăӰcuӰdestrămareaӰînainteӰdeӰ aӰteӰhotărîӰsăӰfaciӰoӰschimbare?ӰPoateӰeştiӰ într-oӰurmăӰdeӰroată,Ӱîntr-oӰgroapă,Ӱdar,ӰdacăӰ eştiӰmotivat,ӰpoţiӰsăӰieşiӰdeӰacolo.ӰIa-LӰpeӰ DumnezeuӰcaӰpartener.ӰNiciunӰaltӰtimpӰnuӰ esteӰmaiӰpotrivitӰpentruӰaӰfaceӰacestӰlucruӰ decâtӰacum!
1.Ӱ MariaӰ GoronӰ (1999).Ӱ Viaţă. Dragoste. Căsătorie.ӰCluj-Napoca:ӰRisoprint,Ӱp.Ӱ43 2.Ӱ JuliusӰFrinzwӰ(1995).ӰŞcoala dragostei sau esenţa căsătoriei.ӰCluj:ӰLogos,Ӱp.Ӱ83 3.Ӱ http://femeiacredincioasa.wordpress.com/ comunicarea-in-familie 4.Ӱ BEEӰInternationalӰ(1991).ӰCăsătoria.ӰViena,Ӱ Austria:ӰBEEӰInternational,Ӱp.107 5.Ӱ Ed.Ӱ YoungӰ (2007).Ӱ Cele 10 porunci ale căsătoriei.ӰOradea:ӰCasaӰCărţii,ӰpӰ72 6.Ӱ ClaudiaӰ&ӰDavid,ӰArpӰ(2004).ӰDragostea nu e o întâmplare. Oradea:ӰScriptum,ӰpӰ38 7.Ӱ Ed.Ӱ YoungӰ (2007).Ӱ Cele 10 porunci ale căsătoriei. Oradea:ӰCasaӰCărţii,ӰpӰ77Ӱ 8.Ӱ EmersonӰ EggerichsӰ (2007).Ӱ Dragoste şi respect. Oradea:ӰKerigma,ӰpӰ38 9.Ӱ JohnӰGrayӰ(1998).ӰBărbaţii sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus.ӰBucureşti:ӰVremea,ӰpӰ52 10.ӰEmerson,Ӱ EggerichsӰ (2007).Ӱ Dragoste şi respect. Oradea:ӰKerigma,ӰpӰ35 11.ӰJohn,ӰGrayӰ(1998).ӰBărbaţii sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus. Bucureşti:ӰVremea 12.ӰGreg,ӰSmalleyӰ(2008).ӰCăsnicia la care ai visat dintotdeauna. Oradea:ӰImagoӰDei,ӰpӰ188 13.ӰClaudia,Ӱ&ӰDavid,ӰArpӰ(2004).ӰDragostea nu e o întâmplare. Oradea:ӰScriptum,Ӱp.Ӱ49 14.ӰMariaӰ GoronӰ (1999).Ӱ Viaţă. Dragoste. Căsătorie.ӰCluj-ӰNapoca:ӰRisoprint,Ӱp.Ӱ55 15.ӰEd.Ӱ YoungӰ (2007).Ӱ Cele 10 porunci ale căsătoriei.ӰOradea:ӰCasaӰCărţii,ӰpӰ84 16.ӰClaudia,Ӱ&ӰDavid,ӰArpӰ(2004).ӰDragostea nu e o întâmplare. Oradea:ӰScriptum,ӰpӰ57 17.ӰGaryӰSmalleyӰşiӰJohnӰTrentӰ(1992).ӰCele două feţe ale dragostei. Timişoara:ӰNouaӰSperanţă,Ӱp.Ӱ38

N O T E

3

PentruӰ aӰ înţelegeӰ deӰ ceӰ partenerulӰ reacţioneazăӰsauӰnuӰreacţionezăӰdelocӰînӰ diferiteӰsituaţii,ӰsauӰdeӰceӰreacţionaţiӰdiferit,Ӱ amӰalesӰsăӰvăӰprezentămӰcâtevaӰtipuriӰdeӰ personalitate. ExistăӰ maiӰ multeӰ modeleӰ deӰ aӰ descrieӰ partenerulӰvostru:ӰӰ ▶ Auditiv. ÎiӰplaceӰsăӰcomuniceӰverbal. ▶ Vizual.ӰÎiӰplaceӰsăӰaibeӰoӰimagineӰînӰ minteӰaӰceeaӰceӰcomunică. ▶ Sentimental.ӰEsteӰatentăӰlaӰcomunicareaӰ non-verbalăӰşiӰeaӰcomunicăӰastfel.

3. tIPURI DE PERSoNAlItăţI

19

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

Rolurile soţilor în legământul de căsătorie
Totdeauna a fost o tensiune între teologie și practicarea ei. Trebuie ținut echilibrul între acestea două. E foarte bine să fim practici şi să ne gândim şi la problemele de funcţionare ale familiilor noastre, dar, de asemenea, nu ar trebui niciodată să uităm de baza teologică care a făcut ca omul să fie de la început creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, parte bărbătească şi parte femeiască. Diferenţierea sexuală a fost invenţia lui Dumnezeu. omul secular ar vrea mai degrabă să nu fi fost aşa. Karl barth, unul dintre cei mai mari teologi, a spus referitor la versetele din genesa 1:26-26 că „Diferenţierea sexuală este asemănarea cu Dumnezeu.” Toată lumea a fost şocată de afirmaţia asta, dar barth explică afirmaţia sa prin faptul că Dumnezeu a pus în ei potenţialul creator. Asemănarea primordială cu Dumnezeu este tocmai în aspectul acesta al perpetuării vieţii. Emil bruner, un teolog elveţian, a scris: „Diferenţierea sexuală este doar o metaforă pentru diferenţieri mult mai profunde pe care le avem ca bărbat şi ca femeie.” Dumnezeu a creat familia, această instituţie universală, şi a lăsat anumite funcţiuni specifice atât soţului, cât şi soţiei. omul secular, dominat de confuzie şi relativism, încearcă să redefinească familia, rolurile soţilor şi calitatea de părinte. provocările postmodernismului presupun din partea creştinilor abordări clare şi relevante, care se ţin strâns de modelul biblic al vieții de familie. Funcţionalitatea familiei se bazează pe fundamente teologice precum distincţia dintre sexe, complementaritatea rolurilor soţilor şi conducerea masculină. Cuvintele din titlu sunt special alese pentru că vorbim de roluri specifice bărbatului și, respectiv, femeii desemnate prin cuvântul Scripturii în contextul legământului de căsătorie. nu este un contract social, este un legământ spiritual. legământul este făcut în trei: el, ea şi Dumnezeu. Maleahi spune foarte clar: „Domnul urăşte despărţirea în căsătorie.”

„Diferenţierea sexuală este doar o metaforă pentru diferenţieri mult mai profunde pe care le avem ca bărbat şi ca femeie.”
- Emil Bruner

valer BRâNCovAN

fUNCţIIlE BăRBAtUlUI: PREot, PRofEt, REgE
DumnezeuӰi-aӰdatӰbărbatuluiӰfuncţiaӰsăӰfieӰ Rege,ӰPreotӰşiӰProfetӰalӰfamiliei,ӰadicăӰaceleӰ aspecteӰcareӰţinӰdeӰconducereaӰspiritualăӰ șiӰdecizionalăӰaӰfamiliei.ӰSoţulӰareӰnevoieӰ deӰtotӰsuportulӰsoțieiӰpentruӰa-șiӰîndepliniӰ rolul.ӰAmӰvăzutӰpreaӰmulteӰfamiliiӰînӰcareӰ femeiӰmofturoaseӰauӰdemontatӰfoarteӰrapidӰ impulsurileӰ spiritualeӰ aleӰ soțuluiӰ lor.Ӱ DinӰaceastăӰcauză,ӰpreaӰpuţiniӰbărbaţiӰauӰ încercatӰsăӰîşiӰfacăӰdatoriaӰdeӰRege,ӰPreotӰ şiӰProfet. 1. preotul iniţiază şi începe paşii concreţi ai slujbei, ai momentului spiritual comun, ai timpului de părtăşie. EsteӰresponsabilitateaӰsoţuluiӰ săӰspună:Ӱ„EsteӰtimpulӰsăӰcitimӰBiblia!”Ӱ„HaiӰsăӰneӰ rugăm!”ӰÎnӰtimpulӰdeӰrugăciune,ӰbărbatulӰtrebuieӰsăӰ iniţiezeӰşiӰsăӰsusţinăӰaceaӰ„rugăciuneӰpreoţească”ӰînӰ careӰseӰroagăӰcuӰvoceӰtareӰpentruӰsoţiaӰşiӰcopiiiӰlui.Ӱ 2. preotul învaţă biblia, explică conceptele şi hrăneşte spiritul său şi al familiei sale, al soţiei sale, în primul rând. PreotulӰ esteӰ responsabilӰ pentruӰ educaţiaӰ religioasăӰ aӰ copiilorӰ săi.Ӱ NuӰ şcoalaӰcreştinăӰsauӰbisericaӰpublică,ӰciӰfamiliaӰesteӰ responsabilăӰdeӰeducațiaӰspiritualăӰaӰcopiilor.Ӱ 3. preotul este responsabil pentru închinarea celor din casa lui. AccentulӰ cadeӰ peӰ faptulӰ căӰ elӰ iniţiază,Ӱ învaţăӰ Biblia,Ӱ eӰ responsabilӰ pentruӰ închinareaӰdinӰcasaӰlui. 4. preotul face vindecarea familiei sale. PreotulӰ cheamăӰNumeleӰDomnului,ӰmustrăӰşiӰleagă,ӰalungăӰ duhurile.ӰDacăӰbărbatulӰnuӰesteӰacasă,ӰmamaӰfaceӰ lucrulӰacesta...Ӱ 5. preotul este gardianul purităţii sale, al soţiei şi copiilor lui.ӰBărbatulӰiaӰdeciziileӰmoraleӰaleӰ familiei.ӰBărbatulӰesteӰresponsabilӰdeӰceӰfilmeӰvedeӰ familia,ӰceӰcanaleӰsuntӰurmăriteӰlaӰtelevizor,ӰӰceӰ DVD-uriӰsuntӰrulate,ӰceӰrevisteӰsuntӰcumpărate,ӰpeӰ ceӰpaginiӰdeӰInternetӰseӰnavighează…Ӱsigur,ӰacestӰ lucruӰpresupuneӰca,ӰmaiӰîntâi,ӰelӰsăӰfieӰunӰexemplu.Ӱ DacăӰelӰeӰbuimăcitӰmoralӰşiӰnuӰînţelegeӰceӰtrebuieӰ săӰfacăӰcuӰviaţaӰlui,ӰcumӰmaiӰpoateӰfiӰspiritual,ӰcumӰ maiӰpoateӰfiӰpur?ӰArӰfiӰunӰipocrit.Ӱ 6. preotul este cel care fixează standardele morale.ӰBărbatulӰesteӰcelӰcareӰspuneӰ„Nu”ӰatunciӰ cândӰfetiţeleӰnuӰînţelegӰceӰseӰîntâmplăӰcuӰele.ӰNoiӰamӰ uitatӰsăӰzicemӰnu,ӰpentruӰcăӰneӰiubimӰfoarteӰmultӰ copiii.ӰEsteӰresponsabilitateaӰbărbatuluiӰsăӰfixezeӰ graniţele.ӰElӰareӰSabiaӰDuhuluiӰînӰmânăӰşiӰoӰpuneӰ gunoiuluiӰpeӰcareӰîlӰavanseazăӰculturaӰsecularăӰpeӰ prispaӰminţiiӰfamilieiӰlui.ӰNuӰexistăӰoӰreţetăӰsimplăӰ

Bărbatul ca preot

20

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

pentruӰasumareaӰrolurilor,ӰdarӰtotulӰîncepeӰ cuӰoӰvoinţăӰclarăӰdeӰaӰajungeӰînӰacelӰlocӰdeӰ transparenţă,ӰcareӰsăӰîiӰdeaӰautoritateaӰmoralăӰ săӰîșiӰverificeӰcopiiiӰșiӰsoția.ӰSoțiaӰtrebuieӰsăӰ cunoascăӰparolaӰluiӰdeӰlaӰe-mailӰșiӰsăӰpoatăӰ accesaӰistoriculӰnavigăriiӰșiӰalӰcăutărilorӰdeӰ peӰInternet.ӰDacăӰacestӰlucruӰnuӰseӰîntâmplă,Ӱ cevaӰmiroaseӰurâtӰacolo,ӰesteӰoӰcapcanăӰpeӰ careӰţi-oӰîntinziӰțieӰînsuţi.ӰPledoariaӰmeaӰ esteӰpentruӰtransparenţă,ӰpentruӰrestabilireaӰ funcţionalităţiiӰ înӰ acestӰ aspect.Ӱ PuritateaӰ familieiӰdepindeӰdeӰasumareaӰdeӰcătreӰbărbatӰ aӰcalitățiiӰluiӰdeӰpreot. 7. bărbatul, ca preot, mijloceşte în rugăciune pentru lucruri și situaţii care trebuie rezolvate în primul rând pe plan spiritual în familie. PreaӰadesea,ӰbărbaţiiӰ suntӰvlăguiţiӰşiӰtoatăӰputereaӰlorӰspiritualăӰ şiӰ intelectualăӰ seӰ duceӰ înӰ nemerniciaӰ aceastaӰ deӰ goanăӰ deӰ şobolan,Ӱ înӰ locӰ săӰ aibăӰ capacitateaӰ săӰ reflectezeӰ laӰ direcţiaӰ spiritualăӰaӰfamiliilorӰlor.ӰSuntӰnişteӰzombiӰ spirituali,ӰadormiţiӰpeӰjumătate.ӰMijlocirea,Ӱ înӰcalitateӰdeӰpreotӰalӰfamiliei,ӰpresupuneӰoӰ anumităӰcapacitateӰdeӰalertăӰşiӰdeosebireӰaӰ lucrurilorӰpentruӰtotӰceӰvineӰpesteӰfamilie.Ӱ EsteӰnevoieӰcaӰbărbatulӰsăӰaibăӰsensibilitateӰ şiӰcălăuzireaӰDuhuluiӰSfânt. 8. bărbatul, ca preot, veghează ca familia lui să aibă o nişă fericită spirituală într-o biserică locală vie. EsteӰimportantӰpentruӰ bărbatӰsăӰgăseascăӰbiserica,ӰdarӰşiӰloculӰînӰ biserică,ӰatâtӰpentruӰelӰcâtӰşiӰpentruӰfamiliaӰ sa.ӰPreoţiaӰuniversalăӰaӰcredincioşilorӰesteӰ unӰfapt,ӰnuӰunӰsloganӰreligios.Ӱ 1. bărbatul, ca profet al casei sale, este purtătorul Cuvântului lui Dumnezeu, un adevărat logofor. BărbatulӰesteӰunӰpurtătorӰ deӰ cuvântӰ alӰ neprihăniriiӰ şiӰ alӰ speranţeiӰ pentruӰ familiaӰ sa.Ӱ ÎnӰ VechiulӰ Testament,Ӱ rolulӰdeӰprofetӰaӰapărutӰatunciӰcândӰpreotulӰaӰ eşuatӰsăӰimplementezeӰLegeaӰluiӰDumnezeu.Ӱ ProfetulӰaӰavutӰoӰrevelaţieӰproaspătăӰşiӰfoarteӰ clară.ӰDumnezeuӰi-aӰarătatӰcareӰeraӰproblemaӰ şiӰi-aӰdatӰşiӰsoluţiaӰpentruӰschimbare.ӰAstfel,Ӱ profetulӰîndemnaӰlaӰpocăinţăӰşiӰreaduceaӰ speranţaӰînӰsânulӰnațiunii.Ӱ ▶Ӱ Astfel,Ӱ înӰ primulӰ rând,Ӱ bărbatulӰ caӰ profetӰtrebuieӰsăӰaudăӰdeӰlaӰDumnezeu.Ӱ ▶Ӱ Bărbatul,Ӱ caӰ profet,Ӱ esteӰ responsabilӰ pentruӰplatformaӰdoctrinarăӰaӰfamilieiӰsale.Ӱ

▶Ӱ Bărbatul,Ӱ caӰ profet,Ӱ trebuieӰ săӰ fieӰ proclamatorӰalӰCuvântului. 2. bărbatul, ca profet, trebuie să fie cel ce confruntă păcatul din viaţa soţiei sale.Ӱ BărbatulӰtrebuieӰsăӰaibăӰclaritateӰundeӰseӰ găseşteӰsoţiaӰsaӰdinӰpunctӰdeӰvedereӰspiritualӰ şiӰsăӰpoatăӰsă-iӰspunăӰexactӰceӰnuӰesteӰînӰ ordineӰînӰviaţaӰei.ӰDeӰmulteӰori,ӰelӰesteӰmaiӰ slabӰ caӰ eaӰ dinӰ punctӰ deӰ vedereӰ spiritual,Ӱ dar,ӰcuӰtoateӰacestea,ӰcuӰrisculӰsăӰfieӰtaxatӰ caӰipocrit,ӰelӰtrebuieӰsă-şiӰfacăӰdatoriaӰşiӰsăӰ treacăӰpesteӰceaӰmaiӰpericuloasăӰdintreӰtoateӰ ipocriziile,ӰlaşitateaӰnoastrăӰbărbăteascăӰînӰ careӰnoiӰavemӰfoarteӰmultăӰiniţiativă,ӰdarӰ maiӰmulteӰsuntӰceleӰdinӰdormitor,ӰnuӰceleӰ dinӰsufragerie.Ӱ BărbatulӰcaӰrege,ӰpeӰdeӰaltăӰparte,Ӱtrebuie:Ӱ 1. Să ofere familiei sale protecţie. SoțiaӰ șiӰ copiiiӰ trebuieӰ săӰ aibăӰ unӰ sentimentӰ deӰ siguranțăӰgarantatӰdeӰfaptulӰcăӰel,ӰînӰcalitateӰ deӰrege,ӰasigurăӰceleӰnecesareӰtraiului.Ӱ 2. Să asigure civilitatea familiei. FamiliaӰ creştinăӰarӰtrebuiӰsăӰfieӰceaӰmaiӰselectăӰfamilieӰ dinӰcomunitateaӰînӰcareӰtrăiește.ӰBărbatulӰarӰ trebuiӰsăӰseӰcomporteӰcuӰdemnitateaӰunuiӰ rege,ӰiarӰsoţiaӰluiӰcuӰdemnitateaӰuneiӰregine.Ӱ MaiӰmultӰdeӰatât,ӰcopiiiӰtrebuieӰtratațiӰcuӰ demnitateaӰdeӰprinţ. 3. bărbatul, ca rege, este slujitorul familiei sale. ÎnӰaceastăӰcalitateӰelӰtrebuieӰsăӰaibăӰoӰ conducereӰvizionarăӰșiӰseӰoferăӰsacrificialӰ familiei.ӰElӰtrebuieӰsăӰfieӰfurnizorulӰpentruӰ împlinireaӰnevoilor,ӰnuӰnumaiӰfizice,ӰciӰmaiӰ alesӰspirituale,ӰemoţionaleӰșiӰrelaționale.Ӱ NuӰ aţiӰ vreaӰ caӰ acesteӰ funcțiiӰ săӰ devinăӰ vizibileӰînӰsoțulӰvostru?ӰSăӰfieӰpastorӰalӰminiӰ bisericiiӰdinӰcasaӰta?ӰSăӰfieӰcârmuitorulӰcuӰ adevăratӰcareӰaudeӰdeӰlaӰDomnul,Ӱcare-LӰ iubeşteӰpeӰDumnezeuӰdestulӰdeӰmultӰcaӰsăӰ nuӰmaiӰsteaӰleneș,ӰciӰsăӰîșiӰasumeӰcuӰbucurieӰ rolurileӰpeӰcareӰDumnezeuӰiӰle-aӰdat? DinӰnefericire,ӰdacăӰDumnezeuӰeӰautorulӰ căsniciei,Ӱ DiavolulӰ eӰ duşmanulӰ numărulӰ unu.ӰDacăӰDumnezeuӰareӰplanuriӰpentruӰ familiileӰnoastre,ӰdiavolulӰareӰșiӰelӰplanuri.ӰAlӰ cuiӰjocӰîlӰfaci?ӰSuntӰ6,7ӰmiliardeӰdeӰoameniӰ înӰlumeaӰaceastaӰși,Ӱprobabil,ӰdouăӰmiliardeӰ deӰfamilii.ӰFiecareӰfamilieӰeӰnefericităӰdupăӰ reţetaӰproprie.ӰExistăӰoӰsingurăӰreţetăӰpentruӰ fericire:ӰBiblia,ӰHristos.

ObservaţiӰcuvintele:Ӱ„SăӰconstruiascăӰactivӰ şiӰconştient”,Ӱ„săӰlucrezeӰdeliberat”ӰlaӰrelaţiaӰ lor.ӰFemeiaӰ„lucreazăӰîmpreunăӰcuӰsoţulӰei”ӰlaӰ „oӰrelaţieӰumanăӰarmonioasă”,ӰiarӰacestӰlucruӰ areӰvalenţeӰspirituale,ӰemoţionaleӰşiӰfizice.Ӱ AceastăӰrelaţieӰcomplexăӰesteӰ„parteneriatulӰ deӰcăsătorie”.Ӱ parteneriatul de căsătorie ParteneriatulӰacestaӰimplicăӰideeaӰdeӰ„aӰfiӰ parte”,ӰașaӰcumӰseӰîntâmplăӰînӰparteneriatulӰ deӰafaceri.ӰLegământulӰdeӰcăsătorieӰesteӰunӰ parteneriatӰînӰcareӰunӰbărbatӰşiӰoӰfemeieӰ alegӰ săӰ fie,Ӱ împreună,Ӱ oӰ familie.Ӱ AceastaӰ esteӰ definiţiaӰ biblicăӰ aӰ familiei.Ӱ DeӰ aceeaӰ existăӰexpresiaӰ„relaţieӰumanăӰbisexuală”,Ӱ înӰcareӰsuntӰvizibileӰambeleӰsexeӰdiferenţiat.Ӱ Astăzi,Ӱ lumeaӰ încearcăӰ săӰ redefineascăӰ familiaӰsauӰcăsătoriaӰprinӰunireӰcivilăӰsauӰ oriceӰasociereӰdeӰgenulӰacesta,ӰindiferentӰdeӰ sex.ӰDoiӰbărbaţi,ӰsauӰdouăӰfemei,ӰpotӰtrăiӰ subӰacelaşiӰacoperiş,ӰplătindӰaceleaşiӰbiruri,Ӱ avândӰaceleaşiӰresponsabilităţiӰciviceӰşiӰchiarӰ adoptândӰcopii.Ӱ Caracteristicile parteneriatului de căsătorie: ▶Ӱ ParteneriatulӰdeӰcăsătorieӰseӰbazeazăӰpeӰ legământulӰdeӰcăsătorie.Ӱ ▶Ӱ PresupuneӰ participare,Ӱ inițiativăӰ șiӰ contribuțieӰconștientăӰșiӰdeliberatăӰaӰambilorӰ soţi.Ӱ ▶Ӱ PresupuneӰreciprocitateӰșiӰmutualitate. •Ӱ AsistențăӰ șiӰ atențieӰ personalizatăӰ caӰ antidotӰîmpotrivaӰsingurătății. FemeiaӰaӰfostӰdatăӰdeӰDumnezeuӰbărbatuluiӰ caӰelӰsăӰnuӰmaiӰfieӰsingur.ӰDumnezeuӰv-aӰdatӰ soţilorӰvoştriӰpentruӰcaӰei,ӰînӰtimpӰceӰseӰretragӰ dinӰlumeaӰaceasta,ӰsăӰregăseascăӰînӰparteneraӰ deӰviaţăӰsiguranțăӰșiӰconfortӰemoțional.ӰNeӰ uitămӰlaӰbărbatӰcaӰlaӰoӰmasăӰdeӰmuşchiӰcareӰseӰ prezintăӰinvincibilӰșiӰimpasibil,ӰînsăӰnevoileӰ luiӰemoționaleӰcamuflate,ӰtrebuieӰîmpliniteӰ deӰsoțiaӰlui.ӰElӰareӰnevoieӰsăӰîmpărtăşeascăӰ cuӰea,Ӱîntr-unӰcadruӰfoarteӰintimӰdeӰrespectӰ şiӰdeӰacceptareӰtotală,ӰchiarӰdupăӰeşecurileӰpeӰ careӰleӰareӰdintr-oӰparteӰsauӰalta,ӰînӰsocietate,Ӱ aceaӰmângâiereӰşiӰîncurajareӰcare-lӰhrănescӰ emoţionalӰșiӰspiritual.Ӱ •Ӱ AjutorareӰeficientăӰaӰpartenerului. BărbaţiiӰauӰnevoieӰsăӰfieӰajutaţiӰeficient.ӰTuӰ nuӰeștiӰînӰviațaӰluiӰcaӰsăӰcucereștiӰcetăți,ӰciӰsăӰ îlӰajuțiӰpeӰelӰsăӰreușească,ӰsăӰîiӰoferiӰcadrulӰînӰ careӰelӰsăӰfieӰeficient.Ӱ ▶Ӱ ÎmplinireaӰnevoilorӰpersonale. NuӰ arӰ trebuiӰ săӰ niӰ seӰ parăӰ acesteӰ roluriӰ mărunte.ӰEleӰsuntӰimportanteӰşi,ӰcuӰadevărat,Ӱ cumӰseӰzice:Ӱ„ÎnӰspateleӰfiecăruiӰbărbatӰmareӰ stăӰoӰfemeieӰînţeleaptă.”ӰExistăӰacesteӰnevoiӰ rafinateӰcareӰsuntӰînӰoriceӰpersoanăӰumanăӰ şiӰînӰoriceӰbărbat.ӰScaraӰluiӰMaslowӰvorbeşteӰ despreӰfaptulӰcăӰnoiӰnuӰavemӰnumaiӰnevoieӰ bazice,Ӱ precumӰ nevoiaӰ deӰ mâncare,Ӱ sex,Ӱ adăpost,ӰciӰavemӰşiӰnevoiӰcareӰseӰaflăӰînӰvârfulӰ >>>

Bărbatul ca rege

Bărbatul ca profet

RolURI AlE fEmEII ÎN lEgămâNtUl DE CăSătoRIE
SuntemӰ familiariӰ cuӰ faptulӰ căӰ DumnezeuӰaӰcreatӰbărbatulӰșiӰfemeiaӰ douăӰ persoaneӰ egaleӰ dinӰ punctӰ deӰ vedereӰontologicӰşi,Ӱtotuşi,ӰfuncţionalӰ distincte.ӰLaӰînceput,ӰcândӰDumnezeuӰ i-aӰcreatӰpeӰAdamӰşiӰpeӰEva,ӰaӰdatӰrolulӰ deӰliderӰbărbatului.ӰDupăӰceӰamӰvăzutӰ funcţiileӰbărbatuluiӰdeӰPreot,ӰProfetӰ șiӰRege,ӰputemӰsăӰmergemӰsăӰprivimӰlaӰ responsabilităţileӰsoţiei.ӰӰ 1. Soția este responsabilă să construiască deliberat, împreună cu soțul ei, relația umană armonioasă a parteneriatului de căsătorie.

21

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

piramidei,ӰnevoileӰspirituale,Ӱemoţionale,Ӱ romantice.ӰBărbatul,ӰaşaӰcumӰîlӰvedeţi,ӰareӰ nevoiӰrafinateӰşiӰesteӰresponsabilitateaӰsoţieiӰ săӰîmplineascăӰacesteӰnevoiӰaleӰbărbatului.Ӱ BărbatulӰnuӰs-aӰcăsătoritӰcuӰoӰscândurică,ӰciӰ cuӰoӰpersoanăӰumană.Ӱ SuntӰuniiӰbărbaţiӰcareӰs-auӰlăsatӰmodelaţiӰ deӰinfluenţeleӰculturaleӰdinӰzonaӰteleviziuniiӰ sauӰ internetului,Ӱ șiӰ solicităӰ soțieiӰ lucruriӰ aberanteӰcareӰoӰîmpovăreazăӰsauӰîiӰstrivescӰ demnitatea.ӰExistăӰoӰgraniţăӰînӰcareӰnebuniaӰ unorӰoameniӰtrebuieӰsăӰfieӰfrânată,ӰşiӰsoţiaӰ nuӰvaӰfiӰniciodatăӰoӰcarneӰdeӰtunӰpentruӰ gratificaţiileӰ aberanteӰ aleӰ cuiva.Ӱ SoţiaӰ trebuieӰsăӰsatisfacăӰinclusivӰnevoileӰsexualeӰ aleӰbărbatului,ӰdarӰnuӰnebuniaӰminţiiӰluiӰ pervertite.Ӱ NevoileӰ bărbatuluiӰ trebuieӰ împlinite,ӰdarӰmodulӰînӰcareӰsolicităӰacestӰ lucruӰtrebuieӰsăӰreflecteӰpoziţiaӰluiӰdeӰRege,Ӱ PreotӰşiӰProfet.Ӱ PeӰ deӰ altăӰ parte,Ӱ esteӰ rolulӰ soţieiӰ săӰ nuӰ manipulezeӰ înӰ procesӰ deӰ satisfacereӰ aӰ nevoilorӰlui.ӰExistăӰoӰpoliticăӰpenibilăӰdeӰ genulӰ„morcovulӰşiӰbăţul”ӰpentruӰmanipulareӰ sexuală.ӰÎnӰesenţă,ӰesteӰprostituţieӰpentruӰcăӰ tuӰvinziӰdragosteӰdupăӰcumӰseӰcomportăӰel.Ӱ ▶Ӱ ImputӰ șiӰ inițiativeӰ dinӰ parteaӰ soțieiӰ pentruӰeducarea,Ӱcivilizarea,ӰculturalizareӰ şiӰformareaӰspiritualăӰaӰpartenerului. DacăӰ euӰ m-amӰ născutӰ ţăranӰ şiӰ m-amӰ căsătoritӰcuӰoӰorășeancă,ӰeaӰarӰtrebuiӰcumvaӰ

Promo DVD/CD
ConferinţaӰVOIA LUI DUMNEZEU ÎN FAMILIE Conferențiari:ӰPetru Mihenţ, Valer Brâncovan, Criti Borz şi Valer Brâncovan
9 sEsIUnI DIFErITE Felix, 14-16 mai 2010 VIDEO DVD 1 (2 DVD-uri) Preţ: 25 lei AUDIO (1 CD Mp3) Preţ: 10 lei
Petru Mihenţ
Impulsul vieţii şi obstacolele modelatoare Schemele de gândire şi modelarea personalităţii Anxietatea şi modele familiale Sexualitatea în viaţa de familie (56 minute) (49 minute) (30 minute) (39 minute)

MAI 2010

Ediţia a XXVI-a

CONFERINŢA Voia lui Dumnezeu în familie
Felix, 14-16 mai 2010

CONFERINŢA XXVI

Valer Brâncovan

DVD 2
(6 minute) (19 minute) (19 minute)

PETRU MIHENŢ CUSMAN CIONCA VALER BRÂNCOVAN CRISTI BORZ despre:
:: :: :: :: Modelarea personalităţii Rolurile femeii în familie Adolescenţă Sexualitate

COMAnDă ACUM: la adresa de e-mail contact@editurametanoia.ro sau direct de pe www.editurametanoia.ro
Cusman Cionca
Cristi Borz
Părinţii cu copii adolescenţi (46 minute) Copiii: întâmplare sau binecuvântare Întrebări şi răspunsuri Plan de creştere spirituală a familiei (49 minute) (26 minute) (6 minute)

Femei emancipate prin viața şi învățătura lui Isus Roluri ale femeii în legământul de căsătorie Comportamentul unei soții creștine atunci când soțul ei nu este creștin

© 2010 - Centrul Creştin Metanoia Calea Torontalului, Nr. 61, Timişoara office@metanoiaorg.ro www.metanoiaorg.ro www.viatadefamilie.ro

Pastor Petru MIHENŢ

săӰmăӰînveţeӰsăӰdevinӰcivil,ӰcumӰsăӰfolosescӰ săpunulӰş.a.m.d.ӰCândӰeraiӰînӰarmatăӰsauӰ student,ӰdacăӰnuӰvoiaiӰsăӰschimbiӰciorapiiӰ îiӰaruncaiӰpeӰbec,ӰseӰlipeauӰdeӰbec,ӰiarӰcândӰ erauӰuscaţiӰşiӰpicauӰjosӰputeaiӰsă-iӰieiӰӰdinӰ nou.ӰDarӰcândӰte-aiӰcăsătorit,ӰnuӰmaiӰmergeӰ aşa.Ӱ FemeiaӰ trebuieӰ să-lӰ culturalizezeӰ peӰ bărbatӰşiӰsă-lӰeduce.ӰAcum,ӰdacăӰaiӰoӰdiplomăӰ universitară,ӰdacăӰeştiӰinginerӰsauӰdoctorӰsauӰ eştiӰomӰsubţireӰşiӰaiӰmersӰlaӰoperăӰsauӰaiӰcititӰ cărţi,ӰeӰfoarteӰgreuӰsăӰteӰeduceӰcineva,ӰdarӰ s-arӰputeaӰcaӰnevastaӰtaӰsăӰteӰînveţeӰlucruriӰ deӰbazăӰşiӰsăӰveghezeӰasupraӰta.ӰNouăӰnuӰneӰ placeӰasta,ӰdarӰînӰbărbatӰesteӰmultăӰneglijenţăӰ cuӰprivireӰlaӰmulteӰlucruri.Ӱ DeӰ asemenea,Ӱ eaӰ trebuieӰ săӰ fieӰ parteӰ înӰ formareaӰ spiritualăӰ aӰ soţuluiӰ ei,Ӱ trebuieӰ săӰaibăӰunӰimputӰasupraӰsoţuluiӰei.ӰRolulӰ esenţialӰpentruӰformareaӰspiritualăӰaӰîntregiiӰ familiiӰîlӰareӰsoţulӰpentruӰcăӰesteӰpreotulӰşiӰ profetulӰfamiliei,ӰdarӰșiӰsoția,ӰsăӰnuӰcredeţiӰ căӰtrebuieӰsăӰsteaӰmutăӰşiӰsăӰnuӰaibăӰnimicӰ deӰspus.ӰEaӰareӰroluriӰspiritualeӰcareӰimplicăӰ rugăciunea,Ӱprofeția,Ӱînvățarea.ӰTe-aiӰînsuratӰ cuӰoӰpersoanăӰvieӰcareӰreacţionează,ӰcuӰcareӰ poţiӰaveaӰunӰdialog.Ӱ 2. Soţia are rolul să susțină și să stimuleze în soțul ei rolurile de bărbat în cuplu. SoțiaӰtrebuieӰsăӰafirmeӰșiӰsăӰsusțină,ӰnuӰsăӰ subminezeӰrolurileӰsoțuluiӰdeӰPreot,ӰProfetӰ șiӰRege.ӰCeӰpresupuneӰacestӰlucru? ▶Ӱ CârmuireaӰgeneralăӰmasculină.Ӱ BibliaӰ esteӰ foarteӰ clarăӰ înӰ aӰ afirmaӰ căӰ punctulӰ peӰ IӰ trebuieӰ să-lӰ punăӰ bărbatul,Ӱ pentruӰcăӰelӰeӰresponsabilӰpentruӰaceastaӰ înainteaӰ luiӰ Dumnezeu.Ӱ SoțiaӰ trebuieӰ săӰ recunoascăӰşiӰsăӰsusţinăӰautoritateaӰdatăӰdeӰ Dumnezeu.ӰEaӰtrebuieӰsăӰrăspundăӰcuӰgraţieӰ supuneriiӰbibliceӰlaӰiniţiativeleӰbărbatuluiӰ înӰprocesulӰdeӰluareӰaӰdeciziilor,ӰaducândӰ înӰacestӰprocesӰperspectivaӰunicăӰaӰminţii,Ӱ aӰpercepţieiӰşiӰaӰintuiţieiӰfeminineӰasupraӰ realităţii.ӰFemeiaӰareӰoӰpercepţieӰdiferităӰcuӰ privireӰlaӰrealitate.ӰCeleӰdouăӰperspectiveӰseӰ întregescӰabiaӰcândӰsuntӰîmpreună.ӰFemeiaӰ seӰ gândeşteӰ laӰ detalii,Ӱ bărbatulӰ seӰ uităӰ laӰ aspecteleӰgenerale.ӰFemeiaӰnuӰesteӰneglijatăӰ înӰ acestӰ proces,Ӱ ciӰ îșiӰ aduceӰ contribuțiaӰ unică,ӰchiarӰdacăӰresponsabilitateaӰîiӰrevineӰ bărbatului.ӰOriceӰbărbatӰînțeleptӰvaӰțineӰcontӰ deӰopiniaӰsoțieiӰlui.Ӱ

3. A treia responsabilitate a soţiei este să fie artizanul conştient al căminului familial. PentruӰaceasta,ӰînӰprimulӰrând,ӰeaӰtrebuieӰ săӰmunceascăӰlaӰbunăstarea,ӰlaӰordinea,ӰlaӰ armonia,ӰlaӰcivilitateaӰşiӰsănătateaӰcăminuluiӰ familial.ӰNeӰuitămӰcaӰloculӰpeӰcareӰîlӰnumimӰ „cuibulӰnostru”ӰsauӰ„cămin”ӰsăӰfieӰsubӰatenţiaӰ constantăӰaӰsoţiei.ӰEaӰtrebuieӰsăӰaibăӰunӰplanӰ pentruӰfamilie.ӰEaӰtrebuieӰsăӰconstruiascăӰ căminulӰacestaӰdeӰlaӰînceputӰpânăӰlaӰsfârşit,Ӱ deӰlaӰceӰfloriӰpuneӰînӰverandăӰpânăӰlaӰceӰpomiӰ punemӰînӰgrădină.ӰObservaţiӰcuvintele:Ӱ„săӰ muncească”.ӰSigurӰcăӰimplicăӰmultăӰmuncăӰ săӰfiiӰmamaӰcopiilorӰtăiӰşiӰsoţieӰînӰfamilie.Ӱ DeӰ aceeaӰ seӰ puneӰ subӰ semnulӰ îndoieliiӰ emancipareaӰ femeii.Ӱ DeӰ undeӰ maiӰ puneӰ energiaӰsăӰspeleӰvasele,ӰsăӰfacăӰmâncareӰşiӰ toateӰlucrurileӰdeӰgenulӰacesta,ӰatunciӰcândӰ eaӰ aӰ trebuitӰ săӰ munceascăӰ într-oӰ slujbăӰ seculară? 4. Soția trebuie să fie mentorul copiilor ei. ÎnӰ alӰ patruleaӰ rând,Ӱ soţiaӰ trebuieӰ săӰ fieӰ educatoareӰ şiӰ mentor,Ӱ înӰ primulӰ rând,Ӱ aӰ fetelorӰeiӰşiӰapoiӰaӰcopiilorӰeiӰînӰgeneral.ӰNuӰ oӰsăӰînveţeӰtatălӰadevărurileӰesenţialeӰdespreӰ trupulӰfiicelorӰlui,ӰciӰmamaӰesteӰchematăӰ săӰfacăӰlucrulӰacesta,ӰmaiӰalesӰlaӰperioadaӰ deӰ pubertateӰ aӰ fetei.Ӱ MamaӰ trebuieӰ săӰ leӰ ofereӰfetelorӰeiӰunӰmodelӰdeӰfeminitateӰşiӰ deӰrăspunsuriӰlaӰnivelulӰminţiiӰlorӰpentruӰ adevărurileӰfundamentaleӰaleӰfiinţeiӰumane. DumnezeuӰsăӰneӰajuteӰsăӰneӰrededicăm,Ӱ pentruӰcaӰtoateӰfuncţiileӰpeӰcareӰDomnulӰ le-aӰdestinatӰspecificӰbărbatuluiӰşiӰfemeiiӰsăӰ fieӰînӰfamiliileӰnoastre.ӰSoţulӰareӰnevoieӰdeӰ sprijinulӰîntregӰalӰsoţiei,ӰiarӰsoţiaӰdeӰsprijinulӰ soțului.Ӱ DiscutaţiӰ despreӰ acesteӰ lucruri,Ӱ rugaţi-văӰşiӰlucraţiӰsăӰdevinăӰparteӰactivăӰaӰ vieţiiӰvoastre.Ӱ nOtă:
Acest articol este un transcript sumarizat de valentin Dedu după două sesiuni ale pastorului valer Brâncovan ţinute la ediţiile precedente ale conferinței voia lui Dumnezeu în familie. vă recomandăm să vă cumpăraţi înregistrările video ale ediţiilor XXv şi XXvI, unde puteţi vedea întreaga prezentare a subiectului, inclusiv aspectele teologice care nu au fost incluse aici.

22

w w w. v i a t a d e f a m i l i e . r o

10

NUMăRUL 10. Un număr frumos pentru a încheia.

Vom continua pe www.viatadefamilie.ro

Pagini: 1620 format: 13 x 19,5 cm Preţ: 27 lei – copertă din carton 52 lei – copertă din piele

BiBlia ntR - noua tRaDuceRe în limBa Română
DETALII ŞI COMENZI IBs (International Bible society) www.ntr.ro www.credomusic.ro Adresa: OP 1, CP 55, 300024, Timişoara Telefon: 0356 102774 E-mail: office@credomusic.ro

NTRӰ(NouaӰtraducereӰaӰBiblieiӰînӰlimbaӰromână)ӰesteӰoӰtraducereӰ completӰnouăӰaӰBibliei,ӰlaӰcareӰaӰcontribuitӰoӰechipăӰformatăӰdinӰ maiӰmultӰdeӰunsprezeceӰteologiӰtimpӰdeӰaproapeӰunӰdeceniu,ӰaceştiaӰ traducândӰdirectӰdinӰceleӰmaiӰbuneӰtexteӰebraice,ӰgreceştiӰşiӰaramaiceӰ aflateӰlaӰdispoziţiaӰerudiţilorӰînӰprezent. ▶Ӱ BibliaӰdeӰfaţăӰconţineӰaproapeӰ6.000ӰdeӰnoteӰexplicative,ӰcareӰauӰ rolulӰdeӰaӰajutaӰcititorulӰsăӰînţeleagăӰmaiӰbineӰatâtӰtextulӰoriginalӰcuӰ expresivitateaӰsaӰaparte,ӰcâtӰşiӰcontextulӰînӰcareӰacestaӰaӰfostӰformulat. ▶Ӱ UnӰinstrumentӰdeӰinformareӰşiӰstudiuӰadaptatӰcerinţelorӰomuluiӰ secoluluiӰXXI. ▶Ӱ UnӰtextӰpotrivitӰpentruӰuzulӰeclesiasticӰşiӰpersonalӰdeopotrivă. ▶Ӱ NouăӰalternativăӰoferităӰatâtӰceluiӰimplicatӰînӰslujireaӰcreştină,Ӱ câtӰşiӰcititoruluiӰdeӰrând.

DESCOPERĂ-ŢI DARURILE CU CARE TE-A ÎNZESTRAT DUMNEZEU

ÎNDRăZNEŞTE Să VISEZI Eseuri motivaţionale pentru depăşirea limitelor

Autori: Don şi Katie fortune Preţ: 25 lei Număr pagini: 260 Dimensiunile cărţii: 23/17 cm

Autor: valentin Dedu Preţ: 25 lei Număr pagini: 272 format: 20/13 cm

COMANDă ACuM la adresa de e-mail contact@editurametanoia.ro sau direct de pe www.editurametanoia.ro

CONFERINŢA „VOIA LUI DUMNEZEU ÎN FAMILIE” Ediţia a XXVIII-a Băile Felix, mai 2011
DETALII ŞI ÎNREGISTRARE 0356-007181, 0356-007182 office@metanoiaorg.ro www.metanoiaorg.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful