AMORTIZACIJA

Predmet: Ekonomika poduzeća Mentor: Student:

2 .Sarajevo. AMORTIZACIJA……………………………………………………. novembar 2010 Sadržaj 1.1. UVOD…………………………………………………………………. 2.. 2. METODE OBRAČUNA AMORTIZACIJE………………………. Elementi koji utječu na izračunavanje amortizacije…………… 3. OBRAČUN AMORTIZACIJE……………………………………… 4.

Samim tim ako se sredstvo više troši. Amortizacija je zakonski obavezna za pravna lica. na prirodna bogatstva (na zemljišta i šume). koja je svrha amortizacije. Osnova za obračun amortizacije predstavlja funkciju stalnih sredstava koja su predmet amortizacije. to znači da bi se izračunala amortizacija mora se znati i koliko je ostatak vrijednosti. Amortizacija je vrijednosno trošenje osnovnih sredstava. Vijek trajanja stalnim sredstava za rad je duži od jedne godine. Također prilikom amortizacije sredstava potrebno je ustanoviti ostatak vrijednosti. umjetnička dijela. na spomenike kulture. Po završetku ovog rada.1. Njen iznos se obračunava u prodajnu cijenu gotovih proizvoda ili usluga. 3 . kao i intenzitet korištenja spomenutih sredstava. Osnovica za obračun je nabavna vrijednost osnovnog sredstva. Cilj ovog rada je upoznavanje s pojmom amortizacija. i roba koja je već u procesu amortizacije se ne može ponovo amortizovati. UVOD Amortizacija predstavlja postepeno prenošenje vrijednosti stalnih sredstava na gotove proizvode i usluge. To znači da postoji uska veza između ostvarenom učinka sredstava i iznosa amortizacije. kojima radnici djeluju na proces proizvodnje. To je vrijednosni izraz trošenja stalnih sredstava (procijenjena vrijednost). kako se amortizacija obračunava i po kojim metodama. Svi korisnici osnovnih sredstava su u obavezi da je obračunavaju osim: • • • na osnovna sredstva u izgradnji (pripremi). tj. Zakonom je propisan najduži vijek korištenja osnovnih sredstava u koje ona treba da budu amortizovana. koja su uključena u proces proizvodnje. muzičke predmete. knjige u biblioteci i arhivsku gradnju. Amortizacija se vrši nad stalnim sredstvima za rad. Načini koji se primjenjuju pri obračunu mogu biti: • • vremenski i funkcionalni. To je novčani iznos koji se u toku vijeka trajanja osnovnih sredstava obračunava i izdvaja za nadoknadu i reprodukciju (obnavljanje) osnovnih sredstava. to bi značilo da će i iznos amortizacije biti veći. imati ćemo šire znanje o amortizaciji i metodama koje se vežu za izračun amortizacije.

Amortizacija sredstava koja se amortizuju čine sredstva: za koju se očekuju da će se koristiti duže od jednog obračunskog razdoblja koja ima ograničen vijek upotrebe koju poduzeće drži za upotrebu u proizvodnji ili prodaji roba i pružanju usluga za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe. iscrpljivanja) ekonomskih koristi sadržanih u sredstvima koji imaju ograničen vijek upotrebe. ceste. Postepeno iskorištavanje ekonomskih koristi stalnih nematerijalnih i materijalnih sredstava povezano je njezinim korištenjem i ostvarivanjem prihoda. 1 Ako se sredstvo upotrebljava u procesu proizvodnje.2. Kriterij naveden pod a) je opći kriterij podjele sredstava na stalna i tekuća. poljoprivredno). ispravno je njegovu amortizaciju prikazati kao stavku troška proizvoda koji se na početku perioda pripisuje zalihama nedovršene proizvodnje. mostovi koji imaju neograničen vijek upotrebe koji se amortizuje šume i slični obnovljeni prirodni resursi i knjige u bibliotekama koje imaju trajnu vrijednost. potom zalihama gotovih proizvoda. odnosno rashod1 koji nastaje kao posljedica postepenog trošenja (iskorištavanja. AMORTIZACIJA Amortizacije je trošak. trošenje ekonomskih koristi sadržanih u sredstvu. Za sredstva koja se prema kriteriju ograničenog vijeka upotrebe amortizuju iz općeg kriterija za nastanak rashoda. Od zemljišta se odvojeno vode ulaganja u sistem navodnjavanja. a sadržan je u definicijama sredstava na koju se primjenjuju načela o obračunu amortizacije. amortizacija se počinje obračunavati od predaje sredstva u upotrebu (početak trošenja ekonomske koristi). 4 . što znači da i sam raspored ukupnog amortizacijskog iznosa na pojedine godine u vijeku upotrebe treba omogućiti što objektivnije sučeljavanje amortizacije kao troška. Amortizacija se definira kao sistemski raspored amortizirajućeg iznosa sredstava koje se amortizuje tokom njegovog vijeka upotrebe. odnosno rashoda sa ostvarenim prihodima. Daljni zaključak iz tih kriterija je da sredstva koja imaju neograničen vijek upotrebe i zbog toga što ne troše ekonomske koristi u njima ne amortizuju: zemljište (građevinsko. proizilazi da se do početka vijeka upotrebe ne amortizuju ni sredstva koja će se inače amortizovati. Iz kriterija pod b) proizilazi da se u okviru stalnih nematerijalnih i materijalnih sredstava amortizuju sredstva koja imaju ograničen vijek upotrebe i kod kojih se u vijeku upotrebe troše (smanjuju) ekonomske koristi sadržane u sredstvu. - U pravilu za nabrojana sredstva se pretpostavlja da će povrat uloženog novca u visini troška nabavke ostvariti iz prihoda od prodaje tih sredstava. spomenici kulture i druga umjetnička djela i trajne vrijednosti. te postaju rashod (trošak prodanih proizvoda) u razdoblju u kojem je proizvod prodan. Dakle. U pravilu amortizacija se počinje obračunavati od prvog idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je sredstvo predano u upotrebu.

cit. str. Za sredstvo koje je privremeno van upotrebe zbog zastoja u proizvodnji ili proizvodne preorijentacije ili sl.Određivanje sredstava koja se amortizuju prema kriteriju navedenom pod c) da je to sredstvo koje poslovni subjekt drži za upotrebu u proizvodnji ili prodaji proizvoda. bez perspektive korištenja u poslovnom subjektu prestaje obračun amortizacije. električne mreže. kada se ispravka vrijednosti izjednači sa troškom nabavke. Iznos koji se neće moći nadoknaditi otpisuje se na teret rashoda kao vrijednosno usklađivanje. Dakle. obračun amortizacije prestaje kada se knjigovodstveni iznos svede na nulu tj. procjena korisnog vijeka upotrebe teža je. Grupna amortizacija se široko koristi u svim oblastima industrije i poslovanja».». Treba napomenuti da je u određenim slučajevima potrebno procijeniti utiče li privremeno neiskorištenje sredstva na produženje procijenjenog vijeka upotrebe. U ova dva navedena slučaja polazi se od pretpostavke da je sredstvo upotrebljavano u procijenjenom vijeku upotrebe. praktično iz sredstava koja se amortizuju isključuje ona stalna sredstva koja imaju obilježja nedovršenog ili dovršenog gotovog proizvoda. odnosno umanjenje sredstva. ali je ipak potrebna». robe ili pružanju usluga. Kod sredstava kod kojih nije procijenjen ostatak vrijednosti. građevinski objekti i oprema nabavljeni radi prodaje iskazuju se kao zalihe trgovačke robe. 2. Treba naglasiti da amortizacija ne daje nikakve podatke i brojeve u smislu kvantifikacije i operacionalizacije stope amortizacije. robe i drugo. za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe. djelo. Elementi koji utječu na izračunavanje amortizacije Uvažavajući opće definicije i načela o obračunu amortizacije svaki poslovni subjekt u svom internom aktu mora odrediti sve potrebne elemente za obračun amortizacije. kancelarijska oprema. Dakle. U SAD «velike kompanije će u svrhu izračunavanja amortizacije grupirati slične stavke prema vrsti sredstava. Dakle. kao što su kamioni. treba za takvo sredstvo procijeniti da li je neamortizovani iznos nadoknadiv u budućnosti prodajom.2 Za svaku amortizacijsku grupu potrebno je procijeniti vijek upotrebe i na osnovu te procjene utvrditi godišnje stope amortizacije. Zemljište. Obračun amortizacije prestaje kada se knjigovodstveni iznos (trošak nabavke minus ispravka vrijednosti – u ispravku vrijednosti se uključuje obračunata amortizacija i vrijednosno usklađivanje) izjednači sa procijenjenim ostatkom vrijednosti. «Procjena korisnog vijeka upotrebe sredstva koje podliježe amortizaciji ili grupi sličnih sredstava pitanje je procjene koja se obično temelji na iskustvu sa sličnim vrstama sredstava.1. 267. Ključni element obračuna amortizacije je procjena korisnog vijeka upotrebe za pojedina sredstva ili grupu 2 Gray/Needles: «Financijal…. Za sredstva za koja se primjenjuju nove tehnologije ili se ono primjenjuje u proizvodnji novog proizvoda ili neke nove usluge za koje ne postoji veće iskustvo. ili transformatori. osnovni elementi koji utiču na visinu troška amortizacije jesu: obračun amortizacije po predmetu vijek upotrebe osnovica za obračun amortizacije metoda obračuna amortizacije Amortizacija se najčešće obračunava za svako pojedinačno sredstvo. 5 . Za sredstva koja su trajno van upotrebe tj. procjena korisnog vijeka upotrebe je težak problem. u pravilu ne prestaje obračun amortizacije.

te razumna procjena je da se prodajom 4 autobusa na kraju 4 godine može ostvariti prihod od prodaje 1. amortizacioni iznos. objasnit ćemo na primjeru za poslovni subjekt «A» i poslovni subjekt «B».200. odnosno amortizacionih stopa treba voditi računa o očekivanom fizičkom trošenju sredstava. odnosno načela o amortizovanom iznosu (trošku amortizacije i vijeku upotrebe) i o načinu obračuna amortizacije. a sasvim uopćeno se navodi da je odlučujući faktor iskustvo sa sličnim vrstama sredstava. nabavio je 4 nova autobusa marke «Mercedes» za koje je trošak nabavke 3. Obračun amortizacije prema odlukama menadžmenta: Poslovni subjekt «A» vijek upotrebe i godišnja stopa amortizacije Prema odluci menadžmenta da se za prijevoz putnika ne koriste autobusi stariji od 4 godine. Poslovni subjekt «B» iz Sarajeva za prijevoz putnika na međugradskoj relaciji u BiH nabavio je 4 autobusa marke «Mercedes» za koje je trošak nabavke također 3. odnosno trošak amortizacije u procijenjenom vijeku upotrebe trošak nabavke 3.000 minus procijenjeni ostatak vrijednosti na kraju vijeka upotrebe (1. iz čega proizilazi da je godišnja stopa amortizacije 25 posto (100/4). odnosno amortizacionog iznosa pojedinog sredstva. Iako se na navedeni način postupa u praksi.000.200. (a u skladu sa tačkama navedenih standarda) to je iznos koji poslovni subjekat očekuje ostvariti prodajom sredstava na kraju njegovog procijenjenog vijeka upotrebe po dobitku očekivanih troškova prodaje.200. procijenjeni ostatak vrijednosti Menadžment je procijenio da se autobusi stari 4 godine mogu prodati. Prema tome.000. U pravilu.000.000. odnosno učinaka koji se izražavaju određenim jedinicama mjere. Za nabavljena 4 autobusa utvrđen je vijek upotrebe 4 godine. Primjenu definicije. Primjer: Poslovni subjekt «A» iz Sarajeva za prijevoz putnika na relaciji Sarajevo – Istanbul. Osnovicu za obračun amortizacije za pojedinu poslovnu godinu najčešće se uzima trošak nabavke sredstva za koje se obračunava amortizacija. zastarijevanju i zakonskim ograničenjima. Sa poreznog aspekta propisane su i maksimalne stope amortizacije koje se priznaju kao porezni rashod. odnosno trošak 6 . korisni vijek upotrebe se može izraziti brojem godina ili količinom proizvoda.sredstava. Ovo je načelo izraženo u definicijama iznosa koji se amortizuje. Prema ovim definicijama iznos koji se amortizuje ili amortizovani iznos je trošak nabavke sredstva umanjen za ostatak vrijednosti.000) amortizacioni iznos. Pri određivanju korisnog vijeka upotrebe sredstva. ipak računovodstvena načela o obračunu amortizacije polaze od postavke da amortizacija u korisnom vijeku upotrebe nekog sredstva nije jednaka njegovom trošku nabavke.000.

amortizacije u vijeku upotrebe (osnovica za obračun amortizacije) 2.000x25/100). razdoblja u kojem će poslovni subjekt koristiti sredstvo.000 (3.000 koji bi predstavljao dobitak jer su prodani autobusi u cijelosti amortizovani u četiri godine. Amortizirani iznos.000 godišnji iznos amortizacije 2. procijenjeni ostatak vrijednosti Menadžment je procijenio da se autobusi na kraju 10 godine mogu prodati. Naravno. potrebno je procijeniti očekivani vijek upotrebe određenog sredstva u skladu sa uslovima korištenja i drugim faktorima u i izvan poslovnog subjekta koji utiču na očekivani vijek upotrebe tj. u tom slučaju u trenutku prodaje na kraju četvrte godine prodajom četiri autobusa poslovni subjekt ostvario bi prihod od prodaje 1. U našem primjeru sredstva tj. te da za 4 autobusa može očekivati prihod od prodaje 250.000 x10 = 295 .200. autobusi potpuno istih karakteristika imaju zbog poslovne politike i u određenoj mjeri različitih uslova korištenja na tržištu turističkog prometa i linijskog prijevoza.000 već 800. U prvom koraku.000. odnosno trošak amortizacije u vijeku upotrebe (osnovica za obračun amortizacije) 2.200.000 x 25 = 550 . To potvrđuje i primjer poslovnog subjekta u kojem bi da ostatak vrijednosti nije respektovan godišnji iznos amortizacije bio ne 550.000 100 Poslovni subjekt «B» vijek upotrebe i godišnja stopa amortizacije Prema dosadašnjem iskustvu uz redovno održavanje. odnosno trošak amortizacije u procijenjenom vijeku upotrebe trošak nabavke minus procijenjeni ostatak vrijednosti 3.000 100 U primjeru poslovnog subjekta «A» i poslovnog subjekta «B» prikazana procjena troška amortizacije u vijeku upotrebe zahtijeva određeni redoslijed koraka u procjeni. Uvažavanje ostatka vrijednosti pri obračunu amortizacije u vijeku upotrebe (korištenja sredstava) kao što primjer pokazuje je instrument objektivnijeg troška amortizacije.950.000 250. menadžment je utvrdio vijek upotrebe 10 godina iz kojega proizilazi godišnja stopa amortizacije 10 posto (100/10).000 amortizacioni iznos. Potreba za respektovanjem ostatka vrijednosti opravdana je kod sredstava koja imaju relativno kraći vijek upotrebe.000 godišnji iznos amortizacije 2.200.950 . različiti vijek upotrebe za dva poslovna subjekta. To je iznos za koji bi se u pravilu trebala ispraviti amortizacija za 7 . Naravno. prije procjene ostatka vrijednosti.200 . da taj dobitak nema obilježje stvarne zarade.000.

. atraktivnim lokacijama. odnosno nepouzdana i manje značajna ili beznačajna što je vijek upotrebe duži. i kod sredstava s kraćim vijekom upotrebe. a to se može opravdati primjenom načela opreznosti.što vjernije odraziti trošenje stalnih sredstava i smanjivanje njihove vrijednosti.) te materijalna prava. Zadaci amortizacije su: . javne puteve.upotrebe stalnih sredstava (obavljanja funkcije – tj. Mišljenja smo da je kod postrojenja. Međutim. Amortizacija je trebala biti manja u prve četiri godine. Primjena načela opreznosti prema kojemu sredstva i prihode nije prihvatljivo precijeniti. ističe se da se ostatak vrijednosti pri utvrđivanju amortizacionog iznosa ne respektuje kada je procjena nepouzdana i kada je procijenjeni iznos beznačajan. ipak menadžment. procjena nepouzdanija. šume i sl. opravdava ali ne uvijek zanemarivanje procjene ostatka vrijednosti pri utvrđivanju osnovice za obračun amortizacije. proizvodnje učinaka). dakle i troška amortizacije u procijenjenom vijeku upotrebe je potrebna zbog objektivnog iskazivanja troška amortizacije. proizvodnje savršenijih stalnih sredstava iste vrste. OBRAČUN AMORTIZACIJE Amortizacija predstavlja postepeno prenošenje vrijednosti stalnih sredstava na gotove proizvode i usluge. Za građevinske objekte. prodavaonice. Respektovanje i nerespektovanje procjene ostatka vrijednosti pri dužem vijeku upotrebe. U praksi za primjenu je najjednostavnije rješenje da se za osnovicu za amortizaciju i bez provjere mogućeg ostatka vrijednosti. poslovne banke i slično) u gradovima na tzv.zastarijevanja.000. tunele. U objašnjenju za primjenu načela amortizacije.000. odnosno pokretnih sredstava. Iako će u praksi u dosta primjera to biti stvarno opravdano i objektivno. odnosno troška amortizacije u vijeku upotrebe. Smanjenje vrijednosti stalnih sredstava nastaje zbog: . osnivačka ulaganja i goodwill. uz respektovanje procijenjenog ostatka vrijednosti godišnja amortizacija 295. tj. odnosno korištenja (za sredstva koja u tehničkom smislu imaju jednak vijek upotrebe) ima manji utjecaj na objektivnost utvrđivanja ukupnog iznosa amortizacije u vijeku korištenja i njezinog rasporeda na pojedina razdoblja. 3.odrediti dio vrijednosti stalnog sredstva koji je prenesen na proizvode i usluge. . opravdano je zanemarivanje ostatka vrijednosti. svake godine po 250. Za ovaj iznos već u prvoj godini su podcijenjena sredstva i stvorena skrivena rezerva dobiti. opreme. mostove.prethodne četiri godine. To pokazuje primjer poslovnog subjekta «B» kod kojega je. a obaveze i rashode podcijeniti. . odnosno uprava poslovnog subjekta u internim aktima naglašava odredbu koja može glasiti: osnovica za amotizaciju sredstava koje se amortizuje čini trošak nabavke. To je vrijednosni izraz trošenja stalnih sredstava (procijenjena vrijednost). a bez respektovanja ostatka vrijednosti 320. odredi trošak nabavke. vozila. zbog nepostojanja tržišta i nemogućnosti prodaje takvih upotrebljavanih sredstava. procjena ostatka vrijednosti pri utvrđivanju osnovice za amortizaciju.000. 8 .protoka vremena. (izuzimajući zemljište. kompjuteri i slično. ali i nepouzdanošću procjene ostatka vrijednosti. kao što je namještaj. posebice poslovne prostore (kancelarije. Obavezi obračuna amortizacije podliježu stalna sredstva u upotrebi. To je ponovljeno i sve tri preostale tri godine vijeka upotrebe.

revalorizovana vrijednost.Metoda progresivne amortizacije – Metoda dijelova i metoda rastuće stope .) Kombinovani sistem Ak – amortizacioni iznos za period k OVk – otpisana vrijednost stalnog sredstva na kraju k-te godine SVk – sadašnja.- osigurati obnavljanje dotrajalih stalnih sredstava. neotpisana vrijednost stalnog sredstva na kraju k-te godine %ak – stopa amortizacije za period k %OVk – stopa otpisane vrijednosti %SVk – szopa sadašnje vrijednosti Δ% a – diferencija stope amortizacije ( promjena stope amortizacije ) Δ A – diferencija – razlika između dva godišnja iznosa amortizacije nq – ukupni planirani učinci ( ukupna proizvodna sposobnost stalnog sredstva) Up – učinci planirani – godišnji Usk – učinci stvarni – godišnji a – amortizacija po učinku 4. Sistemi i metodi za obračun amortizacije: 1.) Funkcionalni sistem 3. a time i kontinuitet procesa reprodukcije. . .Metoda ravnomjerne amortizacije . METODE OBRAČUNA AMORTIZACIJE 9 .reprodukciona vrijednost. Osnova za obračun amortizacije može biti: .Metoda degresivne amortizacije – Metoda dijelova i metoda opadajuće stope 2.nabavna vrijednost (fakturna vrijednost plus vezani troškovi nabavke).) Vremenski sistem .

i obrnuto. Za primjer se može uzeti i vozilo.ZAKLJUČAK Prilikom pisanja ovoga rada bilo je potrebno obrazložiti značenje i smisao amortizacije. Potrebno je ustanoviti zašto amortizacija služi. Primjer ako je određena roba u poduzeću predviđena da bude deset godina. Vremenska amortizacija se dijeli na metodu proporcionalnog rasta. i predstavlja postepeno trošenje sredstava koja sudjeluju u procesu proizvodnje. i zašto se amortizacija mora obračunavati. to predviđanje predstavlja osnovu za obračun amortizacije. Amortizacija se obračunava za sva sredstava u poduzeću osim za sredstva koja su u izgradnji i umjetnine. koje po vremenskoj amortizaciji bi značilo da nakon određenog broja godina bi se amortizovalo do kraja i ne bih više bilo u funkciji ili po funkcionalnoj metodi po broju kilometara. Vremenska amortizacija podrazumijeva amortizovanje robe po vremenu. tj. 10 . koja predstavlja obračun amortizacije po uključenosti u proizvodni proces. Drugi obračun amortizacije jest funkcionalna metoda. ako se određena proizvodna mašina više koristi u procesu proizvodnje to znači da će amortizacija na tu mašinu biti veća. progresivnu i degresivnu metodu. Metode obračuna amortizacije su vremenska i funkcionalna. Amortizacija je zakonski obavezna za sva pravna lica.

Također funkcionalnom metodom može se ograničiti da autobusi visoke klase za prijevoz putnika ne smiju preći više od 400 000 kilometara. koje je reklo da ne želi u svom voznom parku imati autobuse visoke klase za prijevoz putnika starije od četiri godine. . 11 .odrediti dio vrijednosti stalnog sredstva koji je prenesen na proizvode i usluge. . Zadaci amortizacije su: . funkcionalna. Da bi ustanovili koja od ovih amortizacija je najbolja za poduzeće potrebno je detaljno analizirati pojam amortizacije. ali prilikom obrazlaganja metoda amortizacije utvrđene su određene razlike. Metode bi mogle biti spojive u primjeru s prevozničkim poduzećem. metoda efektivnog trajanja proizvodnje. i utvrditi razlike između navedenih metoda. Metode obračuna amortizacije su vremenska. koje vremensku i funkcionalnu metodu čine nespojivom. a time i kontinuitet procesa reprodukcije.što vjernije odraziti trošenje stalnih sredstava i smanjivanje njihove vrijednosti. Ovim definiranim parametrima bi se moglo spojiti vremenska s funkcionalnom metodom uz pretpostavku da autobusi godišnje prelaze po 100 000 kilometara.SAŽETAK U radu se prikazuje kako amortizacija utječe na poslovanje poduzeća i koje sve vrste osnovnih metoda amortizacije postoje. Amortizaciju mora voditi svaki pravni subjekt jer je amortizacija obavezna zakonom. Mogli bi se i složiti da sve metode zajedno čine najbolji odabir metoda amortizacije.osigurati obnavljanje dotrajalih stalnih sredstava.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful