tumacenje krvne slike i urina

« : Prosinac 19, 2008, 21:05 » Napomena: ovo sam pronasao na internetu, ako moderator smatra neka pomeri ili ukloni odavde. KRVNA SLIKA RBC-eritrociti (crvena krvna zrnca) koji prenose kiseonik iz pluca u ostale delove tela WBC-leukociti (bela krvna zrnca) koji slu e za odbranu organizma od bakterija, virusa i gljivica PLT-trombociti (krvne plo ice) koji u estvuju u stvaranju ugru aka i zaustavljanja krvarenja Hb - koncentracija hemoglobina Hct - udeo krvnih elija ili hematokrit u ukupnoj zapremini krvi MCV - srednja zapremina eritrocita MCHC - srednja koncentracija hemoglobina u eritrocitima RDW - irina distribucije eritrocitra,sortiranje eritrocita po veli ini MTV - prose na srednja zapremina trombocita NORMALNE VREDNOSTI KRVNE SLIKE Eritrociti (crvena krvna zrnca) - normalno: 3,8-5,8 xE12/1 ‡ Sni ene vrednosti su naj e e znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. ‡ Povi ene vrednosti mogu biti i kod zdravih ljudi. Leukociti (bela krvna zrnca) - normalno: Odrasli-3,8-10; Deca-5-13xE9/l ‡ Rezultat ni i od grani ne vrednosti naj e e je znak virusne infekcije, a vi i bakterijske. Trombociti (krvne plo ice) zadu ene za zgru avanje krvi) - normalno: 150-400 xE9/l ‡ Pove an broj trombocita mo e da dovede do stvaranja krvnog ugru ka u kardiovaskularnom sistemu. ‡ Sni eni su kod hemioterapija, malignih oboljenja, hepatitisa C... Sedimentacija eritrocita -normalna:2-12 mm/h mm/2h To je nespecifi an parametar. ‡ Pove an je kod akutnih i hroni nih oboljenja, maligniteta, velikog broja bolesti, raznih upala... ‡ Sni ene vrednosti nemaju dijagnosti ki zna aj. KRV - BIOHEMIJSKI PARAMETRI Izgled seruma - normalan: bistar i svetlo ut ‡ Mo e biti slabolipemi an (slabozamu en), lipemi an (zamu en) i mle no lipemi/ an (jako zamu en), to ukazuje na pove anu masno u u krvi. esto do ovakvih rezultata dolazi jer se pacijent ne pridr ava pravila da 12 sati pre davanja krvi ne uzima hranu. Serum mo e biti i crven zbog hemolize i ikteri an usled pove anih vrednosti bilirubina.

Glukoza - normalno: 3,5-6,1 mmol/l ‡ Povi ene vrednosti se javljaju kod dijabeti ara, a sni ene kod hipoglikemije razli itih uzroka. Stanje bubrega Urea - normalno 1,7-8,3 mmol/l Kreatinin - normalno: mu karci 62-106; ene 44-80 umol/l ‡ Povi ene vrednosti se javljaju kod bubre nih oboljenja. Pove ana urea, a normalan kreatinin mo e da bude i rezultat ishrane bogate proteinima. Povi ene vrednosti kreatinina mogu biti i posledica ve e fizi ke aktivnosti ili uzimanja steroida. ‡ Smanjene vrednosti se javljaju kod trudnica i ena uop te. Elefctroliti Natrijum - normalan: 139-154 mmol/l ‡ Sni ene vrednosti kod bubre nih bolesnika Kalijum - normalan: 3,8-5,3 mmol/l ‡ Povii ene vrednosti kod bubre nih bolesnika Stanje zglobova Mokra na kiselina - normalna: mu karci 200-420; ene 140-340 umol/L ‡ Povi ene vrednosti se javljaju kod gihta (talo enja kristala mokra ne kiseline u zglobovima). ‡ Sni ena koncentracija nema dijagnosti ki zna aj. Masno e u krvi Holesterol Preporu en < 5,2; Visok > 6,2 mmol/l HDL holesterol (dobar) Preporu en > 1,54; Nizak < 1,0 mmol/l ‡ Dijagnosti ki zna aj imaju sni ene vrednosti HDL holesterola. U tom slu aju postoji pove an rizik nastanka kardiovaskularnih oboljenja. to su vi e vrednosti HDL holesterola, to je bolje, jer ovaj holesterol " isti" krvne sudove. LDL holesterol (lo ) Preporu en < 2,6; Visok > 4,1 mmol/l ‡ Povi ene vrednosti obi no su povezane sa nepravilnom ishranom i stresom. Tada se pove ava rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti, pre svih ateroskleroze. Trigliceridi Preporu en < 1,7; Visok > 2,3 mmol/l ‡ Povi ene vrednosti naj e e su znak nepo tovanja pravila da se ne uzima hrana 12 sati pre va enja krvi. ‡ Sni ene vrednosti nemaju dijagnosti ki zna aj. Stanje jetre ALT - normalna: 8-41 IJ/I ‡ Povi ene vrednosti ukazuju na akutno o te enje jetre, naj e e izazvano terapijom antibioticima, unosom gaziranih pi a, sokova... AST - normalna: 7-38 IJ/I

‡ Povi ene vrednosti ukazuju na zna ajno o te enje jetre ili neka druga oboljenja (na primer neka mi i na oboljenja) Gama GT - normalna: Mu karci 8-40; ene5-35IJ/I ‡ Povi ene vrednosti se naj e e javljaju kod alkoholi ara i znak su oste enja jetre. Bilirubin ukupni -Normalan:1,1-18,8 umol/l ‡ Povi ene vrednosti se javljaju kod o te enja jetre i opstrukcije u nih puteva. ‡ Sni ene vrednosti nemaju dijagnosti ki zna aj. Kosti Alkalna fosfataza -normalna: Odrasli 0-270; Deca do 810 IJ/I Jedan od oblika alkalne fosfataze u estvuje u izgradnji kostiju. ‡ Povi ene vrednosti mogu da ukazuju na pove anu razgradnju kostiju i na mogu i razvoj osteoporoze. Kod dece u razvoju vrednost ovog parametra je povi ena. Pankreas S-alfa amilaza -normalna: 28-100 IJ/I U-alfa amilaza - normalna: - 0-450 IJ/I ‡ Povi en nivo ukazuje na poreme aj u funkciji pankreasa. Ko tana sr Gvo e - normalno: mu karci 10,6-28,3; ene 6,6-26,0 umol/l Zajedno sa hemoglobinom, eritrocitima i parametrima koji odre uju morfologiju eritrocita (MCV, MCH i MCHC) pru a uvid u stanje ko tane sr i. Odre ivanje samo gvo a nema nikavog zna aja za postavljanje dijagnoze anemije. KRV - OSTALI PARAMETRI Fibrinogen - normalan: 2-4 g/l To je nespecifi an parametar. ‡ Pove an je kod aktunih i hroni nih oboljenja, maligniteta, velikog broja bolesti, raznih upala ‡ Sni ene vrednosti nemaju dijagnosti ki zna aj. Proteini - normalni: 66-87 g/l ‡ Sni ene vrednosfi su znak o te ena sintetske funkcije jetre, osim u trudno i kada se sni ene vrednosti esto javljaju. (PT) - Protombinsko vreme - normalna: < 1,3 INR PT se odre uje pacijentima pre operacije kao i kod pacijenata koji su na antikoagulantnoj terapiji kada su o ekivane vrednosti od 2,0-4,5 INR. ANALIZA URINA Normalan urin je bistrog izgleda, ute boje i kisele reakcije. Sve to odstupa od ovoga, mogu je

znak nastanka nekog oboljenja. Izgled - normalno: bistar izgled ‡ Zamu en urin - ukazuje na pove an broj leukocita, odnosno na neki upalni proces, kao i na gljivice, bakterije, sluz i sve druge elemente koji se mogu na i u sedimentu urina. Boja - normalno: uta boja ‡ Tamnosme urin - ukazuje na pove anje bilirubina, to je naj e e znak o te enja jetre, odnosno pojave utice. Neki ljudi ina e imaju pove an bilirubin, tako da je njima ovakav izgled urina normalan. ‡ Crven urin - ukazuje na prisustvo hemoglobina, to naj e e ukazuje na o te enje bubrega, zbog koga se u urinu javlja krv (naj e e kamen u bubregu ili pesak), ali i na razne upalne procese, o te enje mokra nih kanala i be ike. Reakcija - normalno: kisela reakcija ‡ Alkalna reakcija - naj e e ukazuje na bakterijsku infekciju. Relativna gustina - referentna vrednost (za odrasle) 1,012- 1,025 ‡ Pove ana gustina mo e da bude znak dijabetesa, hipertenzije, poreme aja funkcije hormona nadbubre ne lezde, o te enja bubrega. Nastaje i usled pove anog gubitka vode - povra anje, dijareja, kao i visoka temperatura. ‡ Sni ena je naj e e kod pove anog izlu ivanja urina. Proteini - normalno: negativni ‡ Mogu da budu pozitivni usled pove ane fizi ke aktivnosti ili u trudno i, kada to nije znak patolo kih promena. Pojava proteina u urinu u svim ostalim stanjima znak je nekog upalnog procesa. Glukoza - normalno: negativna ‡ Pozitivan rezultat glukoze u urinu je uglavnom je povezan s pove anim vrednostima ovog parametra u krvi (iznad 10 mmol/L), to se naj e e de ava kod dijabeti ara. Urobilinogen - normalno: negativan Bilirubin - normalno: negativan ‡ Pozitivni rezultaii mogu da budu znak o te enja jetre ili u i. Aceton - normalno: negativan ‡ Pozitivan nalaz prisutan kod dijabeti ara. SEDIMENT URINA Eritrociti sve i - normalno: negativni ‡ Pozifivni su naj e e znak prisustva mokra nih kamenaca ili peska u bubregu i mokra nim putevima.

Eritrociti bledi - normalno: negativni ‡ Pozitivni su naj e e znak skoro prele ane infekcije ili hroni ne bolesti bubrega. Leukociti - normalno: do5 ‡ Broj leukocita do 50 (dosta) ili vi e od 50 (masa) naj e e ukazuje na neki upalni proces u organizmu. Epitelne elije plo aste - normalno: malo ‡ Ove elije obla u urinami trakt. Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema ve i dijagnosti ki zna aj. Epitelne elije okrugle - normalno: negativne ‡ Pozitivan nalaz ukazuje naj e e na o te enje bubrega. Bakterije - normalno: negativne ‡ Pozitivan nalaz je naj e e znak bakterijske infekcije, a mo e da bude i posledica nehigijene ili nepravilno uzetog urina - nesterilna posuda. Urati amorfni - normalno: negativni ‡ Pozitivan nalaz nema dijagnosti ki zna aj. Kristali kalcijum-oksalata - normalno: malo ‡ Pozitivan nalaz ne mora da ukazuje na oboljenje, ali mo e da bude znak peska u bubregu. Kristali mokra ne kiseline - normalno: negativni ‡ Pozitivan nalaz ukazuje na neka oboljenja bubrega. Kristali tripl-fosfata - normalno: negativni ‡ Pozitivan nalaz mo e da bude znak bakterijske infekcije. Sluz - normalno: negativna ili malo ‡ Pozitivan nalaz nema ve i dijagnosti ki zna aj. Gljivice - normaho: negativne ‡ Pozitivan nalaz je naj e i znak gljivi ne infekcije, a mogu se javiti i kod dijabeti ara. Cilindri - normalno: negafivni ‡ Pozitivan nalaz ukazuje na hroni no bubre no oboijenje. Spermatozoidi - normalno: negativni ‡ Pozitivan nalaz se javlja kod starijih mu karaca i ukazuje na o te enje prostate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful