PENGENALAN Global Positioning System (GPS ) adalah system satelit artificial yang menggantikan system TRANSIT Doppler.

GPS juga di kenali sebagai NavigationSatellite Timing And Ranging (NAVSTAR) yang dihasilkan oleh JabatanPertahanan Amerika pada tahun 1973, iaitu hasil gabungan program ketenteraanAmerika. Navy¶s Timation dan Air Force¶s 621B. Satelit GPS pertama dilancarkanpada tahun 1978. Pada peringkat awalan, teknologi pengukuran GPS digunakankhusus untuk tujuan militari tetapi kini telah digunakan untuk kegunaan awamkhususnya untuk tujuan navigasi dan penentududukan. Dengan wujudnya sistemsatelit yang berteknologi tinggi seperti GPS, pelbagai aplikasi saintifik danketenteraan telah berkembang dengan pesatnya. Keistimewaan sistem GPS berbanding dengan Sistem Doppler ialahsistem ini merupakan satu sistem multi-satelit untuk memberikan operasi secaraberterusan 24 jam sehari (siang dan malam) pada sebarang keadaan cuaca.Teknik pengukuran GPS memberikan informasi kedudukan sesuatu titik dalamkoordinat 3 dimensi (3D) yakini dalam komponen ufuk dan tegak secara serentak(tidak berasingan). Keistimewaan yang paling ketara di dalam sistem GPS ialahsistem ini tidak memerlukan stesen yang saling nampak seperti titik-titik yangkonvensional triangulasi atau trabas yang kerap kali tertakluk kepada bentuktopografi kawasan pengukuran. Pengukuran GPS juga mewujudkan pelbagaitahap ketepatan penentududukan yang diperlukan oleh pengguna iaitu dari julatdecameter (navigasi) hingga ke millimeter (geodetic). Ketepatan pengukuranGPS tergantung pada kejituan data, geometri satelit, kaedah pengukuran(penentududukan) dan juga kaedah pemprosesan data.

Sistem rujukan GPS adalah bersifat global iaitu geosentrik kerana titiktengah rujukan elipsoidnya adalah bersentindihan dengan jisim bumi. Datumgeodetic bumi ini dikenali sebagai World Geodetik System 1984 atau WGS 84.Berbanding denganteknik konvensional (terrestrial) yang lain seperti trabas dantrilaterasi, kos penggunaan sistem GPS agak rendah denagan penurunan harga(dari masa ke semasa) alat penerima satelit dan kos perkhidmatan percuma.Oleh kerana itu, pada masa kini sistem GPS merupakan sistem sokongan yangpopular dan telah mula digunakan secara meluas bagi kerja-kerja geomatik yangberkejituan tinggi, pemetaan, GIS, hidrografi, navigasi di lautan, udara dandaratan, rekreasi, operasi mencari dan menyelamat dan kegunaan istimewayang lain.

TIGA KOMPONEN GPS 1. Segmen Kawalan Mempunyai satu sistem stesen pemantauan yang terletak seluruh dunia. Stesen utama terletak di Pangkalan Udara Falcon, Colorado yang mengukur isyarat daripada setiap satelit. Hitungan dibuat menggunakan modul untuk data orbit dan pembetulan waktu setiap satelit. Setiap Stesen kawalan menghantar ephemeris dan data waktu ke satelit. Satelit akan memancarkan sebahagian data ephemeris ke penerima GPS melalui isyarat radio. 2. Segmen Angkasa Dimana ia mempunyai 24 satelit yang memancarkan isyarat radio

3)Untuk melakukan transformasi koordinat dari RSO ke Cassini. Rekabentuk penerima & antenna ini bertujuanmendapatkan bacaan kedudukan pada ketetapan yang dijangkakan. 2)Untuk mengetahui tujuan penggunaan GPS.ke bumi. TAJUK: Ukur GPS (Global Positioning System) TUJUAN: Untuk mendapatkan nilai koordinat dalam bentuk RSO (Longitud/Latitud) Atau (north/east) di stesen triangulasi dan di setiap stesen kawalannya. Ia mempunyai Antena penerima isyarat GPS ini mempunyai pelbagai bentuk. Ini membolehkan pengguna boleh menerima 5 ±8 isyarat satelit ini 3. Z (kedudukan) dan masa. Antena penerima isyarat GPS inimempunyai pelbagai bentuk. Terdapat 6 satahorbit. daripada bentuk piring (pelbagai saiz)ke bentuk paling Penerima GPS menukarkan isyarat satelit keanggaran kedudukan. 4)Untuk Mempelajari bagaimana alat GPS dikendalikan . selang setiap 60 darjah dan sendeng 55 darjah terhadapsatah katulistiwa. Altitud orbit ditentukan supaya satelit melewati jarak dan konfigurasi yang serupa pada setiap24 jam. Y. OBJEKTIF: Ukur GPS dipelajari adalah 1)Untuk mengetahui penggunaan menu-menu dalam alat GPS. kelajuan dan masa. daripada bentuk piring ( pelbagai saiz ) ke bentukpaling kecil. Empat satelit diperlukan untuk mengira kedudukan 4 dimensi X. KEGUNAAN GPS 1)Kegunaan di darat 2)Kegunaan di udara . Segmen Pengguna Dimana ia mempunyai penerima GPS dan komuniti pengguna.

Bateri dipasang dan dipastikan alat boleh beroperasi. ‡ Tukarkan system koordinat WGS 84 (Latitud/Longitud) pada system . ( sekurang-kurangnya memakan masa dalam 5 ± 15 minit ) ‡ Pastikan keadaan kawasan terang dan tiada gangguan isyarat satelit ‡ Tekan µNew Location¶ pada opsyen menu kemudian gunakan mape pageuntuk mendapatkan lokasi satelit GPS. ‡ Alat Handheld GPS hendaklah dipastikan berada dalam keadaan yang baik. ‡ Proses penjejakansatelit GPS perlu dilakukan. Pada menu tekan butang setupuntuk mengeluarkan paparan unit.3)Kegunaan di laut 4)Kegunaan di angkasa 5) Kegunaan ketenteraan KAEDAH PENGUKURAN GPS 1)Julat Sumu 2)Fasa Pembawa TEKNIK PENGUKURAN 1)Kaedah Statik 2)Kaedah Kinematik 3)Pengukuran Rapid-Statik ATURCARA KERJA GPS DIJALANKAN: Mengambil nilai bacaan pada stesen dan setiap stesen kawalan Triangulasidikawasan padang Politeknik Ungku Omar dengan mengambil nilai bacaandalam bentuk RSO.

koordinat akan dipaparkan pada skrin alat Handheld.koordinat RSO East Malaysian Kertau (North/East) meter. dan sebagainya atau menjadi polygon jika disambung ketitik permulaan. ‡ Alat GPS ini kalis air sehingga piawaian IPX-7 (boleh direndam dalam air sedalam satu meter selama 30 minit) .Z ‡ Satu titik GPS boleh membemtuk satu POI atau point of interest manakalabeberapa titik GPS boleh disambung menjadi linear future sepertisungai. ‡ Koordinat RSO dilakukan proses transformasi kepada koordinat cassini. ‡ Tekan butang enter dan tunggu isyarat satelit. ( Rujuk jadualtransformasi ). PERALATAN: Alat GPSMAP 76CS (Garmin) Spesifikasi Alat ‡ 12 parallel channel ‡ Colour screen ‡ Auto Routing ‡ Timbul dalam air PENGOPERASIAN ALAT HANDHELD GPS ‡ Alat GPS boleh menghasilkan data lokasi dalam bentuk X. ‡ Dilarang menggunakan cecair pembersih kimia.jalan. PENJAGAAN ALAT HANDHELD GPS ‡ Lap alat mengunakan kain. ‡ Perbandingan dibuat antara koordinat Cassini menggunakan GPS danjuga koordinat terabas kawalan berdasarkan pelan.Kain lembap jika kotor.Y.

atau tidak perlumengikut strategi jaringan konvensional. ‡ . Contohnya di lembahdan lebuh raya tidak perlu diletakkan diatas puncak bukit untukmembolahkan saling nampak yang memerlukan jaringan geometri. ‡ Lokasi dan prosedur pembentukkan data yang sama digunakan ketepatankedudukan merupakan fungsi bagi jarak antara stesen dan tidak bagibentuk jaringan dan geometri.‡ Keluarkan bateri jika tidak digunakan selama beberapa bulan KELEBIHAN GPS BERBANDING KAEDAH KONVENTIONAL ‡ Stesen mestilah saling nampak. ‡ Peralatan GPS dan perisian pemprosesan yang sama dapat memberikankejituan yang dikehendaki sama ada satu bahagian dalam 104 dan 1dalam 106. sistem ini tidak bergantung kepada pengaruh keadaan cuaca. ukur GPS merupakan teknikpenentududukan yang lebih efektif. lebih mudah disesesuaikan. ‡ GPS boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja (24 jam). tidak seperti teknikkonvensional. ‡ GPS memberikan maklumat dalam tiga dimensi. KELEMAHAN UKUR GPS ‡ GPS memerlukan persekitaran yang tidak boleh m enghalang isyarat seperti dahan-dahan atau struktur. ‡ GPS menggunakan frekuensi radio untuk memancarkan isyarat. ‡ Ketepatan ukur GPS adalah homogeny perancangan jaringan geodetic secara klasik dan tidak lagi releven. Ketetapan yang tinggiboleh dicapai tanpa memerlukan usaha yang. ‡ Ia tidak memerlukan stesen-stesen yang saling Nampak. ‡ Titik-titik ditempatkan pada lokasi yang diperlukan.

‡ Keberkesanan penggunaan GPS terjejas kerana masa perjalanan diantara stesen lebih lama berbanding dengan masa depan. . ‡ Koordinit GPS perlu ditukarkan kepada koordinit tempatan secara manual disebabkan tiada perisian yang sesuai mengikut origin negeri (Cassini) ‡ Ketepatan koordinit tidak memenuhi koordinit tempatan disebabkan oleh pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran sedikit PENYELESAIAN ‡ Pelajar-pelajar perlu merancang stesen triangulasi mereka supaya tiadahalangan atau ganguan isyarat satelit (kawasan lapang dan bebasdaripada gangguan persekitaran) ‡ Pelajar-pelajar haruslah diberi pendedahan untuk menggukur perisian transformasi koordinit selain daripada menggunakan kaedah manual. ‡ Latihan yang bersepadu perlu dijalankan untuk menambahkankemahiran pelajar dalam mengendalikan alat dan juga perisian computerseperti GARIMIN MapSource. ‡ Hasil GPS lebih tepat berbanding kawalan yang ditubuhkan dari teknik terre ‡ Dua stesen saling nampakperlu ditubuhkan dengan GPS untukmemenuhi keperluan data azimuth yang digunakan oleh kaedah ukurconventional MASALAH ‡ Signal satelit tergangu akibat daripada keadaan persekitaran yangmenghalang isyarat seperti dahan-dahan ataupun strukturstrukturbangunan.Koordinat GPS adalah berdasarkan sistem koordinat bumi yangditakrifkan oleh satelit (sistem WGS84 apabila menggunakan efemerissiaran).

Dalam melakukan pengukuran triangulasi konvensional penyelidikan titikkawalan yang jitu boleh dilakukan dengan menggunakan alat GPS mengikutklasifikasi triangulasi. Ini keranakelebihan-kelebihan yang terdapat pada alat gpsitu sendiri.pengukuran seterusnya kepada proses perhitungan. . GPS boleh memberikan maklumat dalam bentuk 3Ddimana ketepatan yang tinggi boleh diperolehi tanpa memerlukan usaha yangbanyak seperti teknik konvesional. Proses kerja dengan menggunakan GPS dapat membantukerja ukur tringulasi bermula dari peninjauan persiapan stesen cerapan.peralatan dan perisian GPS yang sama dapatmemberikan kejituan yang dikehendaki dalam ukur triangulasi. jelaslah bahawa penggunaan GPS dalam kerja-kerjaukur terutamanya kerja yang berskala besar seperti kerja triangulasi amatlahsesuai dan praktikal. didapati koordinat tempatan (Sistem Cassini) yang telah dilakukan transformasi kekoordinat RSO adalah boleh dikatakan tepat kerana nilai yang diberi oleh alatGPS adalah dalam anjakan yang diterima (antara 0-10m). Oleh yang demikian. Daripada kelebihan GPSyang ditunjukan diatas.KESIMPULAN Daripada amali penggunaan alat GPS yang kumpulan kami jayakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful