You are on page 1of 6

Nr.

1 din 13/07/2020

UPDATE JURIDIC
Noută ți juridice și informații pe înțelesul tuturor

Publicație săptămânală a blogului startlawyers.com

Noutăți legislative Conținut


Acte publicate în Monitorul Oficial în să ptă mâ na 06/07-
12/07.
➔ Noutăți legislative
Am selectat pentru dvs. cele mai importante acte normative cu
➔ Protecția datelor
impact în urmă toarele domenii:
 amendă GDPR
• fiscalitate;
• dreptul familiei;
➔ Dreptul muncii
• combaterea spă lă rii banilor;
 telemunca
• educație;
• mă rci;
➔ Dicționar juridic
• construcții.
 punerea în
întârziere
Fiscalitate
LEGE nr. 104 din 3 iulie 2020 pentru completarea art. 60
pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 6 iulie 2020

Conform acestei modifică ri sunt scutite de la plata impozitului


pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat,
pentru veniturile realizate din transmiterea dreptului de
proprietate și a dezmembră mintelor acestuia cu titlul de
moștenire, prevă zute la art. 111 din Codul fiscal, indiferent de
momentul dezbaterii succesiunii.
Nr. 1 din 13/07/2020

Dreptul familiei deținute integral sau majoritar de


LEGE nr. 106 din 3 iulie 2020 privind stat;
modificarea și completarea Legii nr. ▪ b) persoanele juridice constituite
217/2003 pentru prevenirea și combaterea doar din asociați persoane fizice,
violenței domestice atunci câ nd aceștia sunt singurii
MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 6 iulie beneficiari reali.
2020 ◦ (1^2) În cazul persoanelor exceptate
conform alin. (1^1) lit. b), în lipsa
Modifică rile și completă rile vizează : depunerii declarației privind
• definirea violenței domestice; beneficiarul real, Oficiul Național al
• introducerea și definirea violenței Registrului Comerțului este obligat să
cibernetice ca formă de manifestare a completeze din oficiu Registrul
violenței domestice; beneficiarilor reali ai societă ților pe
• noi atribuții ale Agenției Naționale baza documentelor care însoțesc
pentru Egalitatea de Ș anse între Femei și cererea de înmatriculare sau pe baza
Bă rbați cu privire la programele și evidențelor deținute în cazul
cercetarea în domeniul inteligenței societă ților deja înmatriculate.
artificiale, pentru a evita potențialele • eliminarea din cuprinsul art. 56 alin. (4)
riscuri ale tehnologiei care perpetuează a obligației depunerii declarației anuale
sexismul, stereotipurile de gen și în termen de 15 zile de la aprobarea
violența cibernetică . situațiilor financiare anuale, pă strâ ndu-
se doar obligația de a depune declarația
Combaterea spălării banilor în termen de 15 zile de la data la care a
LEGE nr. 108 din 3 iulie 2020 privind intervenit o modificare privind datele de
modificarea și completarea Legii nr. identificare ale beneficiarului real.
129/2019 pentru prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului, Educație
precum și pentru modificarea și LEGE nr. 109 din 3 iulie 2020 pentru
completarea unor acte normative completarea Legii educației naționale nr.
MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 6 iulie 1/2011
2020 MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 6 iulie
2020
Modifică rile și completă rile vizează :
• eliminarea din art. 56 alin. (1) a Completă rile privesc:
excepției privind regiile autonome, • obligația Ministerul Educației și
companiile și societă țile naționale și Cercetă rii de a asigura elevilor și
societă țile deținute integral sau profesorilor infrastructura necesară ,
majoritar de stat precum și a obligației constâ nd în dispozitive și acces la
de a depune anual declarația privind internet, pentru accesarea Bibliotecii
beneficiarul real; Ș colare Virtuale, Platformei școlare de e-
• introducere la art. 56 a a două noi learning și a altor platforme
alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu educaționale agreate;
urmă torul cuprins: • introducerea atribuției în sarcina
◦ (1^1) Sunt exceptate de la obligația Ministerului Educației și Cercetă rii de a
depunerii declarației prevă zute la asigura, la cerere, fiecă rui cadru didactic
alin. (1): și fiecă rui elev un dispozitiv - laptop sau
▪ a) regiile autonome, companiile și tabletă , conectat la internet, pentru a
societă țile naționale și societă țile putea participa la activită țile de e-
learning.
Nr. 1 din 13/07/2020

Ră mâ ne de vă zut cum vor fi puse în practică procedura înregistră rii și pâ nă la litigiile


aceste noi obligații ale Ministerului Educației și privind mă rcile) motiv pentru care în cuprinsul
Cercetă rii. legii s-a prevă zut republicarea Legii nr.
84/1998, dâ ndu-se textelor o nouă
ORDIN nr. 4.680 din 8 iulie 2020 pentru numerotare.
modificarea Ordinului ministrului educației
naționale nr. 4.950/2019 privind Construcții
organizarea și desfășurarea examenului de LEGE nr. 121 din 10 iulie 2020
bacalaureat național - 2020 pentru modificarea art. 11 alin. (3) din
MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 iulie Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
2020 executării lucrărilor de construcții
MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 iulie
S-a modificat Anexa 1 „Calendarul examenului 2020
de bacalaureat național - 2020” la Ordinul
ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 Conform modifică rii, la construcțiile cu
privind organizarea și desfă șurarea caracter special avâ nd destinația de unită ți
examenului de bacalaureat național - 2020, sanitare sau unită ți de învă ță mâ nt care sunt
fiind înlocuită cu o nouă anexă care face parte monumente istorice, amplasate în zone de
integrantă din noul ordin. (puteți gă si Anexa pe protecție a monumentelor și în zone construite
ultima pagină a newsletter-ului) protejate, stabilite potrivit legii, nu se mai
solicită autorizație de construire pentru lucră ri
Mărci care nu modifică structura de rezistență și/sau
LEGE nr. 112 din 8 iulie 2020 pentru aspectul arhitectural al construcțiilor de
modificarea și completarea Legii nr. finisaje interioare și exterioare, reparații și
84/1998 privind mărcile și indicațiile înlocuiri de tâ mplă rie interioară și exterioară ,
geografice dacă se pă strează forma, dimensiunile
MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 9 iulie golurilor și tâ mplă riei, reparații la acoperișuri,
2020 învelitori sau terase, atunci câ nd nu se schimbă
forma acestora și materialele din care sunt
Modifică rile și completă rile fă cute sunt executate, reparații și înlocuiri la pardoseli și la
semnificative (de la definiția mă rcii la instalațiile interioare.

O nouă amendă aplicată de


ANSPDCP

Postarea pe Facebook a codului sursă al site-ului cu


includerea parolei de acces

Ca urmare a notifică rii privind încă lcarea securită ții


datelor cu caracter personal transmisă autorită ții de
că tre operatorul Proleasing Motors SRL, autoritatea, în
urma finaliză rii investigației efectuate la operator a
constatat încă lcarea dispozițiilor GDPR privind
securitatea prelucră rii (art. 32 alin. (1) și (2) din
GDPR).

Sancțiunea aplicată a fost amenda în cuantum de 72.642 lei, echivalentul a 15.000 EURO. Pe lâ ngă
amendă , operatorului i s-a aplicat și mă sura corectivă de revizuire şi actualizare a mă surilor
Nr. 1 din 13/07/2020

tehnice şi organizatorice implementate ca urmare a evaluă rii privind riscul pentru drepturile și
libertă țile persoanelor.

Fapta care cauzat trimiterea notifică rii privind încă lcarea securită ții datelor a fost publicarea pe
Facebook a unui document cu o captură din codul sursă al website-ului în care era inclusă și
parola de acces la formularele completate de participanții la un concurs online organizat de
operator pentru atragerea clienților.

Consecința publică rii respectivului document a fost vizualizarea și accesul neautorizat la datele
cu caracter personal ale unui numă r de 436 de clienți ai operatorului, pe website-ul să u.

În contextul moderniză rii pieței muncii, afara elementelor prevă zute în Codul muncii,
legiuitorul româ n a adoptat Legea nr. 81/2018 clauze privind:
privind reglementarea activită ții de telemuncă . a) precizarea expresă că salariatul lucrează
Prevederile acestei legi se aplică doar în în regim de telemuncă ;
domeniile de activitate în care este posibilă b) perioada și/sau zilele în care
desfă șurarea activită ții în regim de telemuncă . telesalariatul își desfă șoară activitatea la
un loc de muncă organizat de angajator;
Telemunca este o formă de organizare a muncii c) locul/locurile desfă șură rii activită ții de
în care salariatul își îndeplinește atribuțiile în telemuncă , convenite de pă rți;
alt loc decâ t locul de muncă cel puțin o zi pe d) programul în cadrul că ruia angajatorul
lună , folosind tehnologia informației și este în drept să verifice activitatea
comunicațiilor. Prin urmare, toți salariații care telesalariatului și modalitatea concretă
își desfă șoară activitatea în condițiile de mai de realizare a controlului;
sus sunt telesalariați. e) modalitatea de evidențiere a orelor de
muncă prestate de telesalariat;
Clauze speciale în contractul de muncă f) responsabilită țile pă rților convenite în
funcție de locul/locurile desfă șură rii
Pentru telesalariați se încheie un contract de activită ții de telemuncă , inclusiv
muncă obișnuit, dar care este completat cu responsabilită țile din domeniul
clauze special reglementate de Legea nr. securită ții și să nă tă ții în muncă în
81/2018. În cazul salariaților care doresc să conformitate cu prevederile art. 7 și 8;
treacă la acest regim de muncă , se încheie un g) obligația angajatorului de a asigura
act adițional care să cuprindă toate acele transportul la și de la locul desfă șură rii
clauze speciale. activită ții de telemuncă al materialelor
Conform legii, în cazul activită ții de telemuncă , pe care telesalariatul le utilizează în
contractul individual de muncă conține, în activitatea sa, după caz;
Nr. 1 din 13/07/2020

h) obligația angajatorului de a informa posibilitatea de a se întâ lni cu colegii în


telesalariatul cu privire la dispozițiile mod regulat;
din reglementă rile legale, din contractul j) condițiile în care angajatorul suportă
colectiv de muncă aplicabil și/sau cheltuielile aferente activită ții în regim
regulamentul intern, în materia de telemuncă .
protecției datelor cu caracter personal,
precum și obligația telesalariatului de a Activitatea în regim de telemuncă presupune și
respecta aceste prevederi; respectarea GDPR. Despre implicațiile
i) mă surile pe care le ia angajatorul pentru legislației privind protecția datelor am scris pe
ca telesalariatul să nu fie izolat de restul blog.
angajaților și care asigură acestuia
Nr. 1 din 13/07/2020

You might also like