KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KURIKULUM STANDARD SIKUL TOSIRIBA’)

Buuk Ponontudukan Mongingia’

BOROS KADAZANDUSUN TOUN 1

Terbitan   

Bahagian Pembangunan Kurikulum  Kementerian Pelajaran Malaysia 

  

2010

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Id Suang

UNIT Unit 1 – Tuni Unit 2 – Pimato Boros Kadazandusun Unit 3 – Numbul Unit 4 – Warana’ Unit 5 – Bontuk Unit 6 – Mumpongol Unit 7 – Intutunai Oku Unit 8 – Tinan Ku Unit 9 – Paganakan Ku Unit 10 – Lamin Ku Unit 11 – Tambalut Ku Unit 12 – Sikul Ku Unit 13 – Sorita’ Unit 14 – Tangon Unit 15 – Tayam Unit 16 – Kalendo Unit 17 – Taakanon

BOLIKAN

1-3 4-6 7-9 10 - 13 14 - 16 17 - 18 19 - 21 22 - 26 27 - 28 29 - 30 31 – 32 33 - 34 35 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 44 45 - 48

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1

UNIT 1 – Tuni Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.1.1 Kaanu o tangaanak do mokinongou om monindu’ do tuni di norongou. 1.1.3 Kaanu o tangaanak do monugut do tuni di norongou. Pra-mokinongou ( 5 minit )  Monguhot nunu o tuni di orogou do tangaanak mantad posorili’ diolo’.  Suhuon o tangaanak do popouni do tuni di norongou diolo’. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Popouni tuni : tuni mantad posorili’ : rasam, tongus, tasu mogusig tuni kakamot : jaam lunsing, radio, gitar boogian tinan : kulapis palad, mogikod, mogontiho’ loyuk om rima : mihad, mongirak, gumiak kobooboroso: otogod, oondos, tondu’, kusai  Suhuon o tangaanak o monindu’ do tuni di norongou.

Alapas mokinongou ( 10 minit )  Popouni tuni di norongou. Ponginluuban ( 5 minit )  Monguhot do tangaanak nunu o tuni di kaanangan kopio diolo’. Kabaalan Mambasa’ (30 minit) 2.1.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om monungaran tuni (i) tayam 2.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do mambasa’ boros montok popouni tuni konsonan. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal tayam om suhuon mamarait tuni kokomoi do tayam di okito.  Poomitanan : Tingau, tasu, mondou, tikus, sapi’, kambing, tombolog, tandaha’, podtiukan, putik

1

Yoku manuk Ko Ko Ko Ko Kok. 3. Pra-monuat ( 5 minit )  Tudukan om pokitonon o tangaanak do woyo’ mongigit do pinsil di kotunud. Roar.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Maamaso mambasa’ ( 10 minit )  Suhuon o tangaanak do monugut boros di okito mantad kaad boros  Popisudong do gambal om boros. Wuff. (Buuk Aktiviti) Alapas mambasa’ ( 10 minit )  Popolombus sinding kokomoi tuni tayam. Roar. Quek. Roar. Wuff. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3.1. Ponginluuban ( 5 minit )  Popouni tuni do tayam di okito mantad kaad gambal. Quek. Quek. Wuff. Yoku putik Quek.1. Wuff. Yoku mondou Roar. Yoku tasu Wuff. Quek. Roar. Maamaso monuat ( 20 minit ) ( Buuk Aktiviti ) 2 .3 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ monuat momoguno do pinsil di kotunud.

Suhuon o tangaanakdo mamawarana’. Alapas monuat ( 5 minit )  Pilion piipiro’ tangaanak montok popokito woyo’ do mongigit pinsil di kotunud. Poposuat do tuni do tayam.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1   Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ montok momolukis do bontuk tumanud garis. Bzzz Meow 3 . Kalaja’ Lamin  Momolukis do bontuk tumanud garis om mamawarana’. ( Buuk Aktiviti ) Kabaalan Kolumison Boros ( 30 .1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongigia montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) buuk tonini’     Momonsoi buuk tonini’ Tudukan o tangaanak do poingkuro’ momonsoi do buuk tonini’ Suhuon o tangaanak do momolukis toi ko’ momogunting gambal do tayam.60 minit ) 4.

a. (Loyuk Sinding Old Mcdonald) A ngaran do pimato A.2.a.b Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 4 . B ngaran do pimato B.b. • Pointutunon o pimato / ’ /.b. • Suhuon o tangaanak do monugut do mamarait do ngaran pimato.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 2 . • Posodia’on: mogisuai-suai nuludan do pimato • Roiton do mongingia’ o pimato om poitomon do tangaanak o kutak do pimato dii gisom no do opongo iso’ baris poturidong toi ko’ potitibar.1 Kaanu mokinongou om monugut do mamarait do 29 pimato boros Kadazandusun. Ponginluuban ( 5 minit ) • Popolombus do sinding kokomoi pimato.a. • Duo tangaanak montok iso’ lambalan kalaja’.b. • Roiton do mongingia’ ngaran do pimato.Pimato Boros Kadazandusun Kabaalan Mokinongou & Moboros – ( 30 minit ) 1. a o r n d e u x s h i z b b k l v d y j f q ’ t g d l v f p n z h t b a k w e q o ’ i u c b j x d r Alapas mokinongou ( 5 minit ) • Suhuon o tangaanak mongintong do kaad gambal om mamarait kawagu’ koinsanan 29 pimato./b / om / d / Maamaso mokinongou (10 minit ) • Mamain pomoinan boros: ‘Bingo’ • Onuan do lambalan kalaja’ o tangaanak miagal di okito id siriba’ diti. Pra-mokinongou ( 10 minit ) • Pokitonon o tangaanak do pimato id kaad gambal.

4 Kaanu monuat tumanud do garis. Maamaso monuat (15 minit ) • Onuan do lambaran kalaja’ o tangaanak.iso’ kaad om miuhot om misimbar kokomoi ngaran do pimato di naanu. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. • Onuan piipiro kaad boros pimato o iso’ tinimungan. ( Buuk Aktiviti ) • Suhuon o tangaanak poposuat do pimato tumanud garis. Ponginluuban ( 3 minit ) • Mongintong kaad gambal om mamarait ngaran do pimato. a) Pimato tonini’ b) Pimato tagayo Pra-monuat ( 5 minit ) • Mongintong kawagu o tangaanak do kaad gambal pimato tonini’ om tagayo • Demonstrasi: poposuat do pimato. • Pili’on piipiro kaad gambal pimato om suhuon o tangaanak monungaran do pimato dii. Maamaso mambasa’ (15 minit ) • Pokitonon o tangaanak do kaad gambal pimato tonini’ om tagayo’. Alapas monuat ( 5 minit ) Mogihum pimato di poinlisok. • Roiton ngaran do iso’-iso’ pimato. ( Buuk Aktiviti ) Ponginluuban ( 5 minit ) • Pili’on piipiro tangaanak mooi poposuat pimato id papan ponuatan. • Suhuon o tangaanak do maganu toiso’. • Id tinimungan: 3 – 4 tangaanak id iso’ tinimungan.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun bontuk om ngaran do 29 pimato boros Kadazandusun. • Onuan lambaran kalaja’ o tangaanak ngaawi’ montok popisudong pimato tonini’ om tagayo’.1.1. 5 . • Suhuon o tangaanak tumanud. ( Buuk Aktiviti ) Alapas mambasa’ ( 7 minit ) • Mamain kaad gambal pimato. Pra-mambasa’ ( 5 minit ) • Popolombus do sinding kokomoi pimato. • Suhuon o tangaanak monugut. • Suhuon o tangaanak poposuat momoguno pinsil toi ko’ warana’.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 2.

6 . • Poomitanan do kolaj di nowonsoi no do tangaanak.1.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kalaja’ lamin • Poposuat pimato tumanud garis. • Popokito asil tinimungan. • Uhupan o tangaanak do popotounda’ iso’ tinimungan: 3 – 4 tangaanak id iso’ tinimungan. • Tudukan o tangaanak poingkuro’ momonsoi do kolaj.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (b)poster Momonsoi Kolaj Pimato Boros Kadazandusun • Mongintong om mamarait kawagu’ di 29 pimato boros Kadazandusun. • Pokitonon do piipiro poomitanan. • Momonsoi kolaj id tinimungan. ( Buuk Aktiviti ) Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4.

3. Kanou mamarait numbul id boros sandad tokou. turu’. walu’. 1. Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait numbul 1. apat om limo. siam on nogi’ opod. Maamaso mokinongou . 2.  Suhuon o tangaanak do monugut.  Popouni tuni sigot.Mamain pomoinan: Manapap Langau ( 15 minit )  Pilion 2 tangaanak.  Pili’on kawagu’ duo po tangaanak montok mamain pomoinan diti. tolu. 7 . Iso’ duo.  Suhuon tangaanak manapap numbul di arait.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: (a) Numbul Pra-mokinongou ( 5 minit )  Popokito do kaad numbul.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 3 – Numbul Kabaalan Moboros om Mokinongou ( 30 minit ) 1.2. Ounsikou ginawo ya kaanu do mamarait Numbul id boros tokou.  Posokoton id papan ponuatan iso’-iso’ kaad numbul om roiton ngaran do numbul dii.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om monungaran (a) numbul.10 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. Olumis boros tokou sawi’-awi’ nga’ kiwaa Onom.2. Alapas mokinongou ( 5 minit )  Popolombus sudawil numbul.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popouni tuni do pimato sigot / ’ /. Boros Kadazandusun.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ boros montok popouni tuni sigot / ’ /.

1. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. ( 1 – 10 )  Momoguno do kaad numbul.4 Kaanu monuat tumanud do garis (a) Numbul Pra-monuat ( 5 minit )  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ miagal id siriba’ diti. Ounsikou ginawo ya kaanu do mamarait Numbul id boros tokou. 3. walu’.  Popolombus sudawil numbul.Mongulud numbul tumanud nuludan di kotunud. Boros Kadazandusun.1.1 Kaanu o tangaanak do mamagaris. Ponginluuban ( 5 minit )  Popolombus sudawil numbul.  Suhuon o tangaanak do mamagaris ralan mogihum do waig montok di putik. ( Buuk Aktiviti ) 8 . Alapas mambasa’ ( 5 minit )  Mamain pomoinan numbul . siam on nogi’ opod.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Mokinongou sudawil numbul. Iso’ duo. Olumis boros tokou sawi’-awi’ nga’ kiwaa Onom. Kanou mamarait numbul id boros sandad tokou. apat om limo. turu’. Maamaso mambasa’ ( 15 minit )  Mongintong kaad numbul. tolu.  Popisudong numbul om gambal ( Buuk Aktiviti )  Mamarait numbul id nuludan di kotunud.

2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popokito do koilaan di notimung maya’ aktiviti (d) sumayau 4.  Tudukan o tangaanak poingkuro’ do sumayau (Penampang. om suai po).Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Maamaso monuat ( 10 minit )  Poposuat kawagu numbul 1 – 10 tumanud garis ( Buuk Aktiviti ) Alapas monuat ( 10 minit )  Mamawarana’ do gambal. tangaanak id gambal diti. Ponginluuban ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal miagal id siriba’ diti.  Poomitanan: intobo’ songkuro’ ginimu’ do pinsil. 9 .2. Papar.  Mongintob Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4.  Mongintob maamaso do sumayau.1. buuk.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung do koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do: a) koubasanan om kotumbayaan do tinaru’ Kadazan om Dusun Minsingubal do sumayau  Posodia’on rinakaman do tuunion miagal ko’ tagung toi ko’ sinding loyuk sumayau.  Uhoton o tangaanak piipiro’ poguhatan kokomoi do gambal dii.

 Posokoton o kaad gambal id papan ponuatan. boluntung.2.3. Aragang om Orin. 1. Suhuon do mongingia’ o tangaanak do momungaran warana di okito id papan ponuatan. montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi (b) warana Pra.3 ( Mamangkis ).Otomou. Suminding : mamarait ngaran warana’ Aktiviti Alapas Mokinongou ( 5 minit )   Papapanggor toilaan tangaanak. Ponginluuban ( 5 minint ) 10 . UNIT 4 – Warana’ Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.   Tuduon warana’ di arait id sinding. Aragang Obulou Orin Nila Osilou Osohug Otomou  Mokinongou sinding tangaanak : Boluntung Boluntung. olundus warana’ nu.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’.2.  Pokitonon tangaanak do kaad gambal om roiton do mongingia’ ngaran do Warana’ di okito id kaad gambal.3 ( tumimpuun do sumayau ) om suai po.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Poomitanan : 1.  Monguhot kokomoi warana’ kaanangan piipiro’ tangaanak. Aktiviti Maamaso Mokinongou (15 minit )  Popointutun 7 warana’ miampai momoguno do kaad gambal. Osilou.2. boluntung olundus warana’ nu.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popouni tuni vokal : / o / 1. Obulon om Nila om Osohug nogi’ Boluntung.mokinongou ( 5 minit )  Mogibooboros kokomoi do warana’ kaanangan do tangaanak.

 Suhuon o tangaanak do mamarait ngaran warana’ di okito toi ko’ oilaan mantad gambal. Aktiviti pra-mambasa’ (5 minit)  Mongintong gambal do boluntung.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus boros tumanud putul boros.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Popolombus sinding – Boluntung Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.  Mongija’ putul boros do 7 warana’.  Pokitonon o tangaanak do gambal do boluntung. (Buuk Aktiviti) Aragang Orin 11 . (Buuk Aktiviti) A ra gang  Poiloon o tagaanak do mongintong do warana’ om momili’ ngaran do warana’ di kotunud. Aktiviti maamaso mambasa’ ( 20 minit ) Basa’on do mongingia’ o ngaran do warana’ om suhuon o tagaanak do monugut.1. toi ko’ clip art.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ mogikawokawo boros tumanud putul boros kokomoi (b) warana’ 2.  Kawasa’ do momoguno kaad gambal.3. poster.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Aktiviti Alapas mambasa’ (5 minit)  Papapanggor toilaan tangaanak. Otomou Osilou Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (b) warana’. O bu lou Obulou  Poposuat kawagu’’ do ngaran do 7 warana’. ( 10 minit ) Nila Orin Nila Orin Nila Orin Nila Orin 12 .2. Aktiviti Maamaso monuat ( 20 minit )  Mongija’  Mongija’ om poposuat ngaran do warana’ mantad putul boros.  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ ( Buuk Aktiviti )  Popisudong warana’ om ngaran do warana’.  Pokitonon o tangaanak do kaad gambal om suhuon do momungaran do warana’ di okito.  Posokoton do mongingia’ o ngaran do warana’ id doros do kaad gambal. Pra-monuat ( 5 minit )  Momuondom kawagu’ ngaran do warana’.

 Manahak tugasan om kalatas mahjong  Monoina’ tangaanak maamaso momonsoi do poster.  Popokito iso’ poster i nowonsoi no laid do mongingia’ toi ko’ tinimungan suai.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Aktiviti alapas monuat ( 5 minit )  Papapanggor toilaan tangaanak.  Mogibooboros kokomoi kotumbayaan tinaru’ Kadazan om Dusun Boluntung 13 . Momonsoi Poster – Boluntung. Oitom Opurak Obuhog Buragang Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit) 4. Kalaja’ Lamin  Mogihum ngaran do warana’.  Papatarang poinkuro’ momonsoi do poster.  Papabanta asil tinimungan.  Poposuat ngaran do warana’.1.  Monuhup tagaanak popotounda tinimungan 3 toi ko’ 4 tulun.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu’ koilaan maya’ aktiviti momonsoi (b) poster.

Tolu pasagi’. Ourod 5.  Suhuon tangaanak momungaran bontuk di nowonsoi. (Buuk Aktiviti) Suhuon tangaanak mokinongou om momili’ gambal di narait. Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros tumanud putul boros. 7. Tolu pasagi’. Rombituon. Apat pasagi’ miagal 4.3. Maamaso mokinongou ( 15 minit )  Pointutunon ngaran do bontuk : Ourod. 1.6 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popouni tuni do / d / poloputon.2.Bontuk Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1. Apat pasagi’    Suhuon o tangaanak do mamarait ngaran do bontuk di okito id kaad gambal Onuan lambalan kalaja’ tangaanak.3.Obundui 2. Tunduundu’ 6.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: (c) bontuk Pra-mokinongou ( 5 minit )  Popokito iso’ gambal  Uhoton tangaanak nunu o tokito diolo’  Posuaton sisimbar tangaanak id papan ponuatan. Ponginluuban ( 5 minit )  Pokitonon kawagu do gambal i nokito id pra-mokinongou om uhoton nunu bontuk di okito. Tunduundu’. Alandui. Apat pasagi’ miagal.  Onuan tangaanak kalatas om tudukan momolopi do kalatas tumanud bontuk.1 1. 14 . 1.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 5 . Rombituon 3. Apat pasagi’ Alapas Mokinongou ( 5 minit )  Momolopi kalatas.

 Poomitanan :  Nunu bontuk dilo’ bulandai.  Poomitanan : Maamaso mambasa’ ( 15 minit )  Monugut do mambasa’. ( Buuk Aktiviti )  Uhoton do mongingia’ piipiro poguhatan kokomoi nunu i nabasa’. simpulan. Ourod / Alandui ilo’ tontolu’. Maamaso monuat ( 15 minit )  Momolukis bontuk tumanud garis. 1. toobusan  Mamagaris sisimbar di kotunud. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. (c) bontuk 2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran.2.1. Alapas mambasa’ (5 minit )  Popisudong gambal.3 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis. Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait kawagu’ ngaran bontuk di okito mantad kaad gambal. ( Buuk Aktiviti )  Momungaran bontuk 15 . tontolu’.2.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.3. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Mamarait ngaran bontuk di okito mantad kaad gambal.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (c) bontuk Pra-monuat ( 5 minit )  Popisudong bontuk om ngaran. sindadagang.4 Kaanu Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ boros montok popouni tuni sigot / ’/. sanwic. 3.

1. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4. Posodiaan kalatas mogisuai-suai warana’.  Uhoton do mongingia’ o tangaanak do piipiro poguhatan  Poomitanan : Nunu kibontuk ourod id kalas diti?. Poomitanan 16 . Ponginluuban ( 5 minit )  Uhoton tangaanak nonggo iso’ bontuk di kaanangan diolo’. Suhuon tangaanak popokito asil tinimungan diolo’ om popoilo nunu i nowonsoi tinimungan diolo’. Suhuon tangaanak momogunting bontuk mantad kalatas. Suhuon tangaanak momonsoi gambal momoguno do bontuk di nogunting.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (c) kolaj        Momonsoi kolaj id tinimungan: 3 – 4 tanak id iso’ tinimungan. Id kalatas di kiwaa mogisuai-suai bontuk. Nunu kibontuk tunduundu’ id kalas diti?  Intangan do tangaanak posorili’ do kalas om roiton ngaran nunu kibontuk ourod om suai po.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Mamawarana’ Alapas monuat ( 5 minit )  Mogihum harata’ poinlisok id kalas.

2 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok mambasa’ do frasa om ayat a) mumpongol Pra-mambasa’ ( 5 minit ) • Mongintong piipiro gambal: doungosuab.5. doungadau.4. Alapas mambasa’ ( 5 minit ) • Popisudong gambal om boros mumpongol di kotunud. Alapas mokinongou ( 5 minit ) • Pili’on piipiro tangaanak montok popolombus pibarasan – mumpongol. doungadau. doungadau.41 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popolombus boros (a) mumpongol 2. (Buuk Aktiviti ) • Uhupan o tangaanak do popotounda’ do tinimungan: 3 – 4 id iso’ tinimungan • Onuan kaad boros – putul boros om suhuon o tangaanak do mongulud putul boros do dumadi boros. minsosodop om doungotuong • Suhuon o tangaanak popolombus boros mumpongol di kotunud.” “Kopiwosian doungosuab nogi’ kumaa dika. doungotuong.UNIT 6 . Pra-mokinongou ( 5 minit ) • Uhoton tangaanak nunu boros mumpongol di asaru’ gunoon diolo’ id lamin. minsosodop om doungotuong. • Uliton kawagu’ montok situasi doungadau. • Suhuon o tangaanak popolombus boros di nowonsoi. Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.Mumpongol Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.” • Suhuon tangaanak monugut. doungosuab. • Pointutunon boros mumpongol – Kopiwosian doungosuab. • Suhuon tangaanak minsingubal. minsosodop om doungotuong.3. Maamaso mokinongou ( 20 minit ) • Mokinongou pibarasan – mumpongol : “Kopiwosian doungosuab Ina’.1 Kaanu mokinongou om monugut do model pibarasan miampai momoguno loyuk di kotunud montok (a) mumpongol.3. (Buuk Aktiviti ) 17 .doungadau. minsosodop. Maamaso mambasa’ ( 15 minit ) • Mongija’ om popolombus boros: kopiwosian. minsosodop 2. • Momoguno kaad boros om gambal di kosudong.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros (a) mumpongol 1.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ montok popouni tuni konsonan: /d/ doungosuab.

tanak koupusan diolo’ .Huminodun.kiwaa songulun tanak tondu’ di olundus kopio . Monginonong do gambal basaan koubasanan Kinoringan om i sawo dau i Suminundu .3.2.pinolubuk montok manampasi tulun – nadadi tanom o boogian tinan di Huminodun – koduuduwo di Huminodun nadadi’ bambarayon – iri nodii do taandakon o Tadau Kaamatan – monongkotoluod montok namatan di tosonong. Pra-monuat ( 5 minit ) • Mongintong do gambal om popolombus kawagu’ do boros mumpongol di kotunud. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4. frasa toi ko’ ayat mumpongol tumanud garis. Maamaso monuat ( 15 minit ) • Poposuat kawagu do boros.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi (b) basaan om karamayan taandakon tinaru’ Kadazan om Dusun. Ponginluuban ( 5 minit ) • Mokinongou sinding kokomoi mumpongol.Ponginluuban ( 5 minit ) • Suhuon kawagu’ o tangaanak do popolombus boros mumpongol di kotunud tumanud do gambal di okito. frasa toi ko’ ayat mumpongol di nowonsoi. Alapas monuat ( 5 minit ) • Popolombus do boros. frasa toi ko’ ayat mumpongol id pibarasan. Uhoton o tangaanak do nunu boros mumpongol di kotunud do polombuson id karamayan dii. • • • • • Pokitonon o tangaanak do gambal kokomoi Tadau Kaamatan – unduk ngadau Uhoton o tangaanak nunu tokito diolo’. Kalaja’ lamin • Poposuat kawagu do boros.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ momonsoi do frasa om ayat (a) mumpongol. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. 18 . Mokinongou do sorita’ kokomoi Tadau Kaamatan.

Ngaran ku nopo nga‟ i Christine.1 Kaanu mokinongou om popolombus kawagu‟ do model pibarasan kokomoi: c) popointutun Pra-mokinongou ( 5 minit )  Popointutun piipiro boros: ngaran. mantad. Yoku nopo nga‟ tanak ________________.5. kusai  Momoguno do kaad boros toi ko‟ posuaton id papan ponuatan Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Mokinongou teks : popointutun tinan sondii‟. Ngaran ku nopo nga‟ i ________________. tondu‟.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om mamarait do boros (c) popointutun 1. Mantad oku id Tambunan      Uhoton tangaanak kokomoi nunu i norongou Isai ngaran dau? Tanak tondu ko‟ kusai isido? Piro umul disido? Mantad nonggo isido? Alapas mokinongou ( 10 minit )  Popointutun do tinan sondii‟ miampai momoguno do ayat popointutun di norongou. Turu‟ toun umul ku.  Suhuon o tangaanak do popointutun tinan sondii‟.  Suhuon o tangaanak do minsingubal popolombus ayat do popointutun tinan sondii‟. umul. Mantad oku id ________________. Ponginluuban ( 5 minit )  Uhoton do mongingia‟ piipiro tangaanak  Isai ngaran nu?  Ia‟ tanak tondu‟ ko‟ kusai?  Piro umul nu?  Mantad ko id nonggo? 19 .Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 7 – Intutunai Oku Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.  Tudukan o tangaanak poingkuro‟ do popointutun tinan sondii‟. ______ toun umul ku. Yoku nopo nga‟ tanak tondu‟.

Tanak. Yoku‟.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. Turu‟.1. Umul.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ do frasa om ayat (c) popointutun.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟ tumanud putul boros.4. Kusai 20 . Toun. Tondu‟. /Ta/ + /pa‟/ = Tapa‟ 2. Tambunan. Mantad. (Buuk Aktiviti) T U R U ’ A D U T E N A B ’ C D E T V S F G N D M A N T A D R G A A ’ K G H I M W Q H R K Z U K T M B X P I A Q K S O O N U T O U N R T A T N U N Y N M D X M I W D V A Z M U C Y X Z ’ U B N ’ L L B Y O K U ’ B D B K J A Ponginluuban ( 5 minit )  Mambasa‟ boros i poinsuat id papan ponuatan  Ngaran. Alapas mambasa‟ ( 5 minit )  Pomoinan boros – mogihum boros poinlisok. Pra-mambasa‟ ( 5 minit )  Uhoton do mongingia‟ piipiro tangaanak  Isai ngaran nu?  Ia‟ tanak tondu ko‟ kusai?  Piro umul nu?  Mantad ko nonggo? Maamaso mambasa‟ ( 10 minit )  Mongija‟ piipiro boros. ( Buuk Aktiviti )  Mambasa‟ ayat popointutun tinan sondii‟.

 Poposuat kawagu‟ do ayat popointutun tinan sondii‟. DOLIBOR KORITA’ F1 21 .  Suhuon o tagaanak do momolukis gambal diolo‟ id kutak di pinosodia‟. PENAMPANG : SRK ST. JOSEPH.1. PENAMPANG KAANANGAN : MAMAIN BUUL OM MAMBASA’ BUUK IMAN – IMANON : AKITIK . Maamaso monuat ( 15 minit ) (Buuk Aktiviti)  Momongo ayat. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4. Pili‟on piipiro tangaanak do popolombus ayat di nopongo‟ no.   Suhuon o tangaanak momongo do ayat miampai momoguno koilaan kokomoi tinan sondii‟.4 Kaanu tumanud ponudukan do mongingia‟ montok momonsoi ayat (c) popointutun Pra-monuat ( 5 minit )  Suhuon do mongingia‟ o tangaanak do mongintong nunu i poinsurat id papan ponuatan Ngaran ku nopo nga‟ i ________________.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. Yoku nopo nga‟ tanak ________________. Mantad oku id ________________. ______ toun umul ku.3.  Momonsoi kaad ngaran  Momoguno kalatas mogikawo-kawo warana‟ om warana‟ pinsil  Poomitanan : NGARAN : TIMOTHY ONITING MAJAWAT UMUL TADON SIKUL : 7 TOUN : KAMPUNG TANAKI.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok popolombus kawagu‟ do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi (d) kaad.

turos. todung.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 8 – Tinan Ku Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1. Alapas mokinongou ( 5 minit )  Suhuon do mingigia‟ o tangaanak mongintong gambal  Uhoton tangaanak nunu ngaran do boogian tinan di tuduon do mongingia‟ 22 . Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Popolombus jazz chant kokomoi boogian tinan  Popokito demonstrasi maamaso mokinongou  Uliton kawagu‟ popolombus do jazz chant Id nonggo tobuk nu? Hiti tobuk ku. tobuk.2. kabang. /u/ tulu. Pra-mokinongou ( 10 minit )  Popointutun ngaran boogian tinan miagal di okito id kaad gambal. tulu.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: (d) boogian tinan 1. lisan toi ko‟ ponuatan kokomoi nunu i norongou mantad (a) sinding. gakod  Suhuon o tangaanak monugut.2 Kaanu manahak do respon maya‟ demonstrasi. longon. Id nonggo gakod nu? Hiti gakod ku. Id nonggo turos nu? Hiti turos ku. mato. turos. Id nonggo todung nu? Hiti todung ku. nu 1. Id nonggo tulu nu? Hiti tulu ku. It nonggo longon nu? Hiti longon ku Id nonggo tunturu nu? Hiti tunturu ku.4.  Tobuk.3. Id nonggo mato nu? Hiti mato ku Id nonggo tolingo nu? Hiti tolingo ku Id nonggo kabang nu? Hiti kabang ku.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om popouni tuni vokal. tolingo. tunturu‟.

‟ Aktiviti maamaso mambasa‟ ( 10 minit )  Mambasa‟ teks di tangasaanang. (Buuk Aktiviti) Poomitana : Nunu iti? Iti nopo nga‟ tobuk/turos. Ponginluuban ( 5 minit )  Suminding kokomoi boogian tinan.” Nga‟ igitan do mongingia‟ boogian tinan suai.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ mambasa‟ boros montok popouni tuni vokal / u /.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ om momungaran (d) boogian tinan 2.  Igitan do tangaanak longon diolo‟. (Jazz chant) 23 . Alapas mambasa‟ ( 10 minit )  Momolabel boogian tinan.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟ mogikawokawo boros kokomoi (d) Boogian tinan.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Ponginluuban ( 5 minit )  Mamain pomoinan “Ka di Aki igitai.  Pili‟on iso‟-iso‟ tanak montok poposokot do kaad boros id boogian tinan di kotunud.  Suhuon do mongingia‟ o tangaanak do tumanud momungaran do boogian tinan sondii‟. 2.1..”  Poomitanan : “Ka di Aki igitai longon nu. Nunu iti? Iti nopo nga‟ tobuk.  Poomitanan: Monudu‟ do tulu sondii‟ om popoilo „Tulu ku iti. ( Buuk Aktiviti )  Basaon do mongingia‟ o teks om suguton do tangaanak do mambasa‟. Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.  Pokitonon do boros id kaad boros om suhuon mamarait.2.3.  Momoguno kaad boros om poster toi ko‟ gambal..   Onuan lambalan kalaja‟ o tangaanak om suhuon do momili‟ sisimbar di kotunud. Aktiviti pra-mambasa‟ ( 5 minit )  Momungaran boogian tinan sondii‟.

 Posokoton o kaad gambal dii id papan ponuatan.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok momungaran om poposuat kawagu‟ boros kokomoi (d) boogian tinan Pra-monuat ( 5 minit )  Mamain pomoinan kaad gambal. 24 .  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja‟.  Bolikon iso‟-is‟ kaad om suhuon tangaanak momuondom kawagu‟ nunu boogian tinan di poinlisok. ( 15 minit )  Mongija‟ ngaran do boogian tinan  Onuan lambalan kalaja‟ om tudukan do mongingia‟ o tangaanak do mongija‟ do ngaran boogian tinan. ( Buuk Aktiviti ) T u M a L O N G O N t o l u ’ T u T o r o d u n g s T o b u k K a b a n g G a k o d T u n t u r u T o l i n g o Aktiviti alapas monuat ( 5 minit )  Momolabel do gambal. ( Buuk Aktiviti )  Suhuon o tangaanak do mongintong do gambal id lambalan karaja‟ om momolabel do boogian tinan di kotunud.  Suhuon o tangaanak do mongintong om mamarait do boogian tinan i okito mantad kaad gambal.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. Aktiviti maamaso monuat.2.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Onuai label boogian tinan di Vijay. 1 6 2 7 3 8 4 9 10 5 25 .

tapioca. 7 Dec 2004 26 .  Bolikon iso‟-iso „ kaad om suhuon tangaanak momuondom kawagu‟ nunu boros di poinlisok. you will see that my body will give rise to all sorts of edible plants for the people.” Koilaan id sawat naanu mantad “Who is Huminodun (Brief)?” KDCA. ginger. my bones. yams and others parts of my body to a variety of edible plants.1. my toes. maize. My flesh will give rise to rice.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Ponginluuban ( 5 minit )  Mamain pomoinan kaad boros.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok popolombus kawagu‟ do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi (c) poster 4. my teeth. my head. This way never again will our people grow hungry to the point of dying. Kabaalan Kolumisan Boros ( 30 – 60 minit ) 4.2.  Posokoton o kaad boros di id papan ponuatan.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok monimung do koilaan maya‟ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do : (a) koubasanan om kotumbayaan do tinaru‟ Kadazan om Dusun      Mokinongou sorita‟ – Huminodun Momonsoi poster – Nunu nokosuni mantad boogian tinan di Huminodun Poposokot gambal di Huminodun id kalatas poster Momolabel boogian tinan di Huminodun Pokitonon tangaanak do poomitanan “Father.  Suhuon tangaanak mongintong om mamarait do boros i okito mantad kaad boros. my knees. the coconut.

1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mamarait boros tumanud putul boros. Tina‟. Tabang. Tapa‟. Poomitanan : /Ta/ + /pa‟/ =Tapa‟ Pra-mambasa‟ ( 5 minit)  Miuhot om misimbar kokomoi paganakan id gambal. tina‟. Poomitanan : Tapa‟.3. Ponginluuban ( 5 minit)  Monguhot do tangaanak kokomoi ngaran i poingion id lamin. Pra mokinongou ( 5 minit )  Popokito do gambal paganakan. tabang om taka‟ 27 .1. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Sumugut boros pinarangahan tumanud gambal pinokito Alapas mokinongou ( 10 minit )  Miuhot om misimbar Poomitanan : Isai iti? I tapa‟ iti. Yoku‟. Kabaalan Mambasa’ (30 Minit) 2.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 9 – Paganakan Ku Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.  Sumugut do mongingia‟ mamarait boros tumanud gambal. Tadi‟.3 Kaanu popouni kawagu do tuni di norongou. 1. Todu‟.1.  Taki.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟ tumanud putul boros. tadi‟. Taka‟.

Tolu.Puun Paganakan  Tudukan o tangaanak poingkuro‟ momonsoi do poster  Suhuon o tangaanak momogunting gambal do paganakan. oupus tadi‟. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit) 4.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Maamaso mambasa‟ ( 15 minit )  Momoguno do kaad boros. taka‟.  Popisudong do gambal om boros. Maamaso monuat ( 20 minit)  Poposurat boros di kotunud tumanud gambal.  Sumugut o tangaanak do mambasa‟ putul boros. Iso‟. iso‟. duo. Poomitanan sinding: Iso‟. Duo.„Manapap Langau‟ Kabaalan Monuat ( 30minit ) 3.  Poposokot id poster. tolu.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok popokito do koilaan di notimung maya‟ aktiviti momonsoi (a) poster  Momonsoi poster paganakan . Tina‟. oupus oku tapa‟. duo. oupus oku tina‟.  Popisudong putul boros om boros di kotunud. Taka‟. Kalaja‟ Lamin  Mamawarana‟ do gambal mantad lambalan kalaja‟.  Monuat ngaran do paganakan. Ponginluuban (5 minit)  Aktiviti :Poomoinan . oupus oku ngaawi‟.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ MONTOK momungaran om poposuat Kawagu‟ boros kokomoi (e) paganakan Pra-monuat ( 5 minit)  Suhuon o tangaanak do mongintong iso‟ gambal paganakan  Suhuon o tangaanak do mongintutun do Tapa‟. Tabang. om Tadi‟. Alapas monuat (5 minit)  Pialaan monuat id papan ponuatan tumanud tinimungan tangaanak.1.5 Kaanu monuat kawagu‟ do (d) boros 3. (Buuk Aktiviti)  Momolabel gambal paganakan sondii‟. (Buuk Aktiviti) Alapas mambasa‟ ( 5 minit )  Suminding i tangaanak sinding kokomoi paganakan. tolu. 28 .1. id gambal dii.2.

1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ om momungaran (f) kakamot 2.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ mambasa‟ boros montok popouni tuni konsonan / t /. torigi. Poomitanan : Taap. 2. tukad. 1.3. Nunu oku? . Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Popointutun konsonan /t/. 29 . Nunu oku? . Pra mokinongou ( 5 minit )  Popokito mogikaakawo lamin. tobon.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mamarait boros tumanud putul boros..  Popouni tuni konsonan /t/..  Pomitanan: 1. Kabaalan Mambasa’ ( 30 Minit ) 2. tukad.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 10 – Lamin Ku Kabaalan Mokinongou Om Moboros (30 Minit) 1. Ogumu‟ yahai mogiobpinai. Poomitanan : Nunu iti? Taap iti. Poomitanan : torigi.2.. titigaon Alapas mokinongou ( 10 minit )  Miuhot om misimbar sopitangaanak kokomoi boogian lamin..3.2.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om popouni konsonan /t/.. Otulid om anaru oku. tobon.  Sumugut tangaanak mamarait pimato om boros tumanud ponontudukan mongingia‟.. totobon.  Miuhot om misimbar kokomoi gambal. titigaon. Monirung oku mantad tadau om rasam. Ponginluuban ( 5 minit )  Monindu‟ sundait. Pra mambasa‟ ( 5 minit )  Momungaran boogian lamin. Maamaso mambasa‟ ( 10 minit)  Mongija‟ om mambasa‟.

Tudukan o tangaanak poingkuro momonsoi do kolaj. Suhuon o tangaanak momogunting suat abal om poposokot.1. Maamaso monuat ( 20 minit )  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja‟ montok momolukis lamin tumanud garis. Kabaalan Monuat ( 30minit ) 3.2.1 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis. (Buuk Aktiviti)  Monuat boros tumanud gambal. Ponginluuban (5 minit)  Monindu‟ nunu gambal lukison tambalut. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit ) 4.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok momungaran om poposuat kawagu‟ boros kokomoi (f) kakamot – boogian lamin Pra monuat ( 5 minit )  Tudukan om pokitonon o tangaanak woyo‟ momolukis lamin.1. 3.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Alapas mambasa‟ ( 10 minit)  Popisudong gambal om boros. Alapas monuat (5 minit )  Mamawarana‟ Kalaja‟ Lamin  Momolukis lamin iman-imanon.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok popolombus Kawagu‟ do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi (c) kolaj    Momonsoi kolaj lamin. 30 .

Alapas mokinongou (10 minit)  popokito do demonstrasi  pilion songulu tanak montok popokito woyo’ di posunudon do mongingia’.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ tumanud putul boros. Koulalaho’ -osuau c. /ko/ /pi/ /wo/ /sian/ 2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus boros tumanud putul boros. Maamaso mokinongou (10 minit )  Monugut do mamarait putul boros a.3.3.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia montok mambasa’ do frasa om ayat (c) popointutun Pra-mambasa’ (5 minit) 31 .  Poomitanan : abagos (popokito do demonstrasi mongimuau)  Tangaanak suai monindu’. Koinaananon .4. /Ta/ + /pa’/ = Tapa’ 2.1 Kaanu mokinongou do : (e) ponuhuan 1.abagos b.2 Kaanu manahak do respon maya’ demonstrasi. Upa’ .1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros tumanud putul boros.  Suhuon o tangaanak do popoilo ngaran do tambalut diolo’.alamadas  Popisudong do gambal om boros di kotunud.4.olumis e.1. 1. nunu woyo’ di pinokito. lisan toi ko’ ponuatan kokomoi nunu norongou mantad (e) ponuhuan Pra-mokinongou ( 5 minit )  Monguhot isai tambalut do tangaanak ngaawi’. Kobooboroso’ .4. Ponginluuban (5 minit)  Monugut do mamarait boros Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. Ula’ .Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 11 – Tambalut Ku Kabaalan Mokinongou om Mambasa’ ( 30 minit ) 1.agahui d.

1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok momungaran om poposurat kawagu’ boros Pra-monuat ( 5 minit )  Popokito do tangaanak do gambal om boros om suhuon yiolo’ do momogonop boros di pinokito. (Buuk Aktiviti)  Popisudong do putul boros.  Poomitanan : mongulud do boros dumadi ayat di kotunud Mei Ling / olumis / i Alapas monuat (5 minit)  Pili’on piipiro tangaanak montok monuat kawagu’ do sisimbar diolo’ id papan ponuatan.1. Kabaalan Kolumison Boros ( 30-60 minit ) 4. (Buuk Aktiviti) Maamaso monuat (20 minit )  Tangaanak poposuat kawagu’ do frasa / ayat kokomoi do tambalut diolo’.2.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1    Popokito do kaad boros Poomitanan : tambalut. osuau Monugut o tangaanak do boros di okito mantad kaad boros Maamaso mambasa’ (10 minit )  Monugut o tangaanak do ayat di basaon do mongingia’. 32 . (Buuk Aktiviti) Alapas mambasa’ (10 minit )  Suhuon o tangaanak do popiromut do putul boros mantad kaad boros di patahakon do mongigia’. abagos.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) kaad   Tangaanak momonsoi do kaad (posodia’on do mongingia’ o kaad) Mamawarana’ do gambal. Ponginluuban (5 minit )  Tangaanak popisudong do kaad boros om gambal (mogihum do tambalut i kiwaa do kaad boros/gambal di misudong) Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. alamadas.

mongingia’ karani.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi (g) sikul. Maamaso Mambasa’ ( 10 minit ) 33 . gana’ pomoinan buul)  Koulunan – (tanak sikul tondu’/kusai. Maamaso mokinongou (10 minit )  Monguhot o mongingia’ do nunu ngaawi’ kakamot di tokito id sikul.  Kakamot – ( mija’.3. Toun Koduo Otomou)  Mato Balajalan – (Matematik.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popolombus boros (c) popointutun Pra –mambasa’ ( 5 minit )  Suhuon o tangaanak do poposokot do kaad boros tumanud kakamot id suang kalas. Boros Malayu.1. Boros Onggilis.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros tumanud putul boros.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 12 – Sikul Ku 1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran (g) sikul (kakamot id sikul) 2. papan ponuatan. 1. Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. tirikohon. Boros Kadazandusun) Alapas mokinongou (10 minit )  Roiton do tangaanak o boros kokomoi do sikul. Kabaalan Mokinongou om moboros ( 30 minit ) Pra-mokinongou ( 5 minit )  Monguhot o mongingia’ nunu ngaran do sikul do tangaanak  Poilo’on do tangaanak ngaran do sikul diolo’. buuk.3.  Popoilo o tangaanak do ngaran do kakamot id suang kalas sondii’.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ mogikawokawo boros kokomoi (g) sikul (kakamot id sikul) 2.luguan mongingia’)  Ngaran kalas – ( Toun Koiso’ Opurak. Ponginluuban (5 minit)  Pibogion o tangaanak do duo tinimungan  Iso’ tinimungan mamarait do ngaran kakamot id kalas om iso’ tinimungan wagu’ popoilo/popotuduk di kakamot id kalas.4.

(Buuk Aktiviti) Alapas monuat (5 minit)  Roiton do mongingia’ ngaran do kakamot id kalas om suhuon o tangaanak do poposokot do kaad boros id kakamot dii. 34 .2 Pra – monuat (5 minit)   Pokitonon o tangaanak do gambal do kakamot om suhuon do mongija’ ngaran do kakamot di. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 1. Suhuon o tangaanak do momogunting do gambal om pimato kokomoi do kakamot id kalas.1.5 3. (Buuk Aktiviti) Maamaso monuat (20 minit)  Tudukan o tangaanak do momonsoi do frasa toi ko’ ayat tumanud gambal.2.  Suhuon o tangaanak do monuat do frasa toi ko’ ayat di nowonsoi.   (Buuk Aktiviti) Suhuon kawagu’ o tangaanak do mambasa’ om momungaran kakamot id suang do kalas diolo’. Suhuon o tangaanak do momogonop do ija’an do kakamot.2. Kaanu monuat kawagu’ do frasa om ayat.  Suhuon o tangaanak do poposokot do gambal om ija’an di kotunud id kalatas mah jong.lalawis Alapas Mambasa’ ( 10 minit )  Poposokot do kaad boros montok kakamot di okito id kalas.1 Kaanu monuat kawagu’ do (d) boros Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok momungaran om Poposurat kawagu’ boros kokomoi (g) sikul.ponuku’.1 Kaanu tangaanak popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (c) kolaj Ralan poomitanan   Posodia’on do mongingia’ piipiro kalatas abal om nogi’ kalatas mahjong.pupulas. Kolumison Boros ( 30-60 minit ) 4.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Suhuon o tangaanak mambasa’ ngaran do kakamot di okito id kalas.pinsil. 3. Ponginluuban ( 5 minit )  Mambasa’ kawagu’ do boros kokomoi kakamot di okito id suang do kalas. Poomitanan: buuk.3.

1 Kaanu mokinongou do: (b) tangon 1. 35 . ( 5 minit )  Monguhot do tangaanak nunu tayam di otutunan do tangaanak id posorili’ diolo’. Ponontudukan : Kada’ pongindaraat do tulun suai tu . Mamaso di pimpikau mangakan-ngakan . mongindaraat nopo do tulun suai. Sorita’ Nokuro tu aiso tikiu do Pimpikau om aiso nipon do Kalabau? Insan tadau pimpanau no i pimpikau do mogihum do taakanon.  Miuhot om misimbar o tangaanak kokomoi tuni do tayam di otutunan. Kiwaa nogi’ songinan kalabau do mogkotop do poinsomok di pimpikau. Mantad di aiso nodii tikiu di pimpikau om i kalabau nga’ aiso dii do nipon. Poomitanan : basa’on do mongingia’. ( 5 minit )  Monguhot do tangaanak nunu ponontudukan. Alapas mokinongou ( 10 minit )  Suhuon o tangaanak do minsingkono’ kokomoi sorita’ di pinarangahan. om wonsoion do minsingkono’ do tangaanak.2 Kaanu manahak do respon maya’ demonstrasi. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Poporongou do sorita’.1.4.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popoilo do koilaan kokomoi tuni di norongou. koulakai no di kalabau i tikiu di pimpikau.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 13 :. Korikot no i pimpikau id pagkatapan.4.  Manahak pomusarahan montok woyo’ tolinuud mantad sorita’.Sorita’ Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1. Ponginluuban. tayam om tuni di nabalajalan diolo’.  Suhuon o tangaanak do mamarait om popouni tuni do tayam id sorita’. sondii nga’ ogulian. koutus nopo di i tikiu dau tolumis om koupu’ nogi’ i nipon di kalabau do natandang di pimpikau. Pomogiak no i pimpikau miampai do suminimpod. 1. lisan toi ko’ ponuatan kokomoi nunu i norongou mantad (b) tangon Pra mokinongou.

( 5 minit )  Popolombus boros mantad kaad boros om gambal. Kalabau: Siou oi pimpikau. Nipon. Pimpikau : Noogikan tikiu ku.  Momoguno do kaad boros. Kalabau : Natatak nipon ku Pimpikau : Aiso nodi tinkiu ku Kalabau : Olumis tikiu nu Pimpikau : Sipakon ku nipon nu.1. (Buuk Aktiviti) Maamaso mambasa’ ( 10 minit )  Suhuon o tangaanak do monugut ayat di basa’on do mongingia’.4. nokatandang nogi’ do nipon ku. om Tadau.  Poomitanan: Pimpikau: Odoi! Noulakan nu o tikui ku abau. Ponginluuban. ia’ nga’.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ tumanud putul boros. 36 . Pimpikau.  Poomitanan : Kalabau. Alapas mambasa’ ( 10 minit )  Polombuson do mongingia’ om suhuton o tangaanak do minsingkono’ kokomoi pibarasan di pinatahak.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ opuod do (d) pibarasan Pra mambasa’. ( 5 minit )  Popokito do gambal om suhuon do mamarait nunu id gambal. nogi’ kumaa diau abau. Tikiu. Pimpikau: Siou.  Suhuon o tangaanak do popisudong do gambal om boros di kotunud. Poomitanan : /Ta/ + /pa’/ = Tapa’ 2.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan mambasa’ ( 30 minit ) 2.

( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal om suhuon popoilo ngaran do nunu i tokito id gambal.1. Maamaso monuat. ( 5 minit )  Pilion piipiro’ tangaanak mooi poposuat do ngaran do nunu i tokito id gambal id papan ponuatan. Alapas monuat. 37 . ( 20 minit )  Onuan tangaanak do lambalan kalaja’ montok monuat kawagu’ boros tumanud gambal. Kolumison boros  Momonsoi do poster.  Poposuat do ngaraan do tayam.  Tudukan o tangaanakdo poingkuro’ momonsoi do poster. 3.5 Kaanu monuat kawagu’ do (d) boros Pra-monuat. Kalabau Ponginluuban ( 5 minit )  Mamawarana’ do gambal.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan monuat.  Poomitanan : Nokuro tu aiso tikiu do Pimpikau om aiso nipon do Kalabau? Noulakan di kalabau I tikiu di pimpikiu di tolumis.  Posokoton gambal id kalatas majong.  Suhuon tangaanak do momogunting gambal do tayam kokomoi di sorita’.

i Puok o i Kondiu do kabaalan di Tompipi’.4. Tayaan i Bangahak.2. 38 . Nosindualan kopio i Tompipi’. Bangahak. Maamaso mambasa’ (10 minit )  Suhuon tanganak monugut boros di okito mantad kaad boros. Alapas mokinongou ( 10 minit )  Tangaanak popolombus kawagu’ tangon di norongou. Ponginluuban ( 5 minit )  Moguhot do tangaanak nunu ngaawi. ngaran do tombolog i noilaan diolo’.1 Kaanu mokinongou do: Tangon Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) Pra – mokinongou (5 minit)  Poporongou do tuni do tombolog. Nuhupan diolo’ i Tompipi.  Moguhot do tangaanak nunu tuni di norongou. Pirit. Usapai diolo’ o ganit di Tompipi.  Pomitanan: Tompipi’.(Buuk Aktiviti) Kaad Boros Tompipi’ Pirit Sunsuit Kandawai Bangahak Puok Kondiu Alapas mambasa’ (10 minit )  Popolombus sinding kokomoi tuni tombolog. i Sunsuit om i Kandawai. Puok om Kondiu.Tangon 1. Tangon Tambalut di Tompipi’ Poinsako id raan do kayu’ i Tompipi’.  Suhuon tangaanak popuni tuni tombolog i norongou mantad tangon. Mongolohou isio do rasam. Kabaalan mambasa’ (30 minit) 2. Pogiuhupai no diolo’ do mongutuk i Tompipi’. Awasi’ potuu nokorikot i Pirit. Maamaso mokinongou (10 minit )  Mokinongou do tangon di polombuson do mongingia’ . Kandawai.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok mambasa’ om momugaran (h)Tayam Pra – mambasa’ ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal tombolog om suhuon o tangaanak do mamarait do ngaran do tombolog id gambal.  Popisudong gambal om boros. Sunsuit. Minding-sinding po isio.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 14 .

Suhuon tangaanak momogunting gambal di pinosodia’.2. Kandawai Bangkahak 39 . Kabaalan Kolumison Boros ( 30 minit ) 4.1. suit. Posokoton gambal om ngaran id buuk tonini. suit. suit.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Yoku pirit Pit Pit Pit pit pit Yoku kondiu kik kik kik kik Yoku puok kuok kuok kuok kuok kuok Yoku sunsuit suit suit suit suit suit Tuni dahai pit pit pit pit pit Kik kik kik kik kik. kuok. Ponginluuban ( 5 minit )  Popouni tuni do tombolog suai i noilaan do tangaanak. suit.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposurat kawagu’ boros kokomoi do (h) tayam. kuok.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montokpopolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) buuk tonini . Tudukan o tangaanak do poingkuro’ momonsoi do buuk tonini’. Kuok. (Buuk Aktiviti) Alapas Monuat ( 5 minit )  Pilion piipiro’ tangaanak monuat kawagu’ ngaran tombolog id papan ponuatan. Pra-Monuat (5 minit)  Pokitonon o tangaanak do gambal do tombolog.“Kawo do tombolog”     Momonsoi buuk tonini’. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. kuok.kuok Suit. Maamaso monuat ( 20 minit)  Onuan tangaanak do lambalan kalaja’ montok monuat do ngaran tombolog tumanud garis.

TANGATAYAM Anaru o tinan ku Miagal watang poingampung Waig otoonong tionon ku Isai oku bo gia? Miagal watang poingampung Hilo disan do bawang Orumpad o tinan nu Buayo k obo dino. SUDAWIL .  Suhuon o tangaanak do mamawarana’ do gambal tayam di narait id sudawil dii.4.  Tinimungan boros:mongingau.1 Kaanu mokinongou do (c) Hiis.  Uhoton o tangaanak kokomoi do tuni dii.monguik. Tinan ku di tokoro Oporokis mintindak Ogumu kabaalan ku Isai oku toilaan nu? Oporokis ko mintindak Tayam ko di opintar Gisom di noilaan ku Ia’ no i palanuk.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 15 .1.3 Popouni kawagu’ tuni di norongou. Sinuat dii: Thirteen B. Sodoi 40 . Ponginlubaan (5 minit )  Popisudong do gambal do tayam om tuni dau.mongusig. Obuhog o tinan ku Duo sangau id tulu Pamagayat do kayu Isai oku bo gia? Ogoris o tinan nu Pamagayat do kayu Oguno nogi mamaradu Kalabau ko bo dino.  Pounion kawagu’ do tangaanak o tuni di norongou.mongongor. Alapas mokinongou (5 minit )  Miuhot om misimbar kokomoi di sudawil. 1.miritirit.Tayam Kaabalan Mokinongou om Moboros (30 minit) 1.monguwa’… Maamaso mokinongou (15 minit)  Mokinongou o tangaanak do sudawil kokomoi do tayam. Pra-mokinongou (5 minit)  Mokinongou o tangaanak do piipiro kawo do tuni do tayam.

1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran do (h) tayam. Kalaja’ Lamin  Momowarana’ do gambal tayam.  Piboi’an mongija’ id tini’mungan.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ (30 Minit) 2.2. 41 . Alapas monuat (5 minit)  Monuat ngaran do tayam id papan ponuatan tumanud do gambal. Maamaso monuat (20 minit)  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Pokitonon do gambal o tangaanak om suhuon do mamarait do ngaran do tayam id gambal dii. Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit) 4. Maamaso mambasa’ (10 minit )  Monugut boros di okito id kaad boros.  Suhuon o tangaanak do poposuat ngaran do tayam.1 Kaanu tumanud ponotudukan mongingia’ momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (h) tayam Pra-monuat ( 5 minit )  Popiromut do titik dumadi’ do iso’ gambal om boros kokomoi tayam.  Poomitanan: tingau.1 Kaanu popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi b)poster. Ponginlubaan ( 5 minit )  Monguhot do tangaanak do nunu tayam korohian doid sudawil. Kabaalan Monuat ( 30 Minit ) 3.  Tangaanak di kalantoi onuan do tutungkap.2.putik sapi’.  (Kalantoi onuan do tutungkap) Alapas mambasa’ (10 minit )  Pokitonon loyuk sudawil  Tangaanak mogisoosowoli’ monudawil id tinimungan tumanud turutan.1.  Piboi’an do mamawarana’ do poster.

3. 42 . Maamaso mokinongou ( 15 minit)    Posunudon kumaa do tangaanak o ngaran do iso’-iso’ gambal miampai momoguno do kaad boros. Basaon do mongingia’ o boros di poinsuat id kaad boros.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 16 – Kalendo Kabaalan Mokinongou om Moboros (30 minit) 1.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi (i) kalendo – “Tadau sominggu” Pra mokinongou (5 minit)  Pokitonon o tangaanak do gambal (koposion songinan tongkulibambang)  Suhuon o tangaanak do momungaran toi ko’ monindu ngaran iso’-iso’ gambal. Alapas mokinongou ( 5 minit)  Onuan o tangaanak do kalatas kalaja’ om suhuon do momili’ boros di kotunud (Buuk Aktiviti) Ponginlubaan (5 minit)  Piboi’an monguhot do tadau tumanud do gambal. Mirod Madsa Tadtaru Kurudu Kukuak Tiwang Tontolu’  Suhuon tangaanak do momolabel do gambal id papan ponuatan momoguno do kaad boros. Tangaanak sumugut.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.2.3 Kaanu tumanud do ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ mogikawo-kawo boros kokomoi (i) kalendo – “Tadau sominggu” Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Pokitanan kawagu’ o tangaanak do kaad gambal.  Roiton do mongigia’ o boros di okito id kaad gambal. Maamaso monuat (20 minit)  Poposuat kawagu’ do boros. Ponginlubaan (5 minit)  Popisudong boros om gambal. Pra-monuat ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do kaad gambal. Kabaalan Monuat ( 30 Minit ) 3.1.  Suhuon o tangaanak do mambasa’ boros di okito id kaad gambal. Tontolu’ Mirod Maamaso mambasa’ (10 minit )  Suhuon o tangaanak do mongija’ om mambasa’ do putul boros i okito id kaad gambal.1 Kaanu tumanud do ponontudukan do mongingia’ montok momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (i) Kalendo. 43 . Alapas monuat ( 5 minit )  Mongulud tadau sominggu tumanud nuludan di kotunud Ponginlubaan (5 minit)  Piboi’an monguhot tadau tumanud nuludan di kotunud. Ton / to / lu’ Tontolu’ Mi / rod Mirod Alapas mambasa’ (10 minit )  Piboi’an popiromut do putul boros id tinimungan.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kolumison Boros ( 30-60 Minit) 4.  Tudukan o tangaanak do poingkuro momonsoi do kolaj.  Poomitanan Tadau id Boros Kadazandusun 44 .1.  Suuhon o tangaanak do momogunting do gambal tumanud do tadau.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongigia’ montokpopolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (c) kolaj.  Suhuon o tangaanak do mongulud do gambal tumanud do nuludan di kotunud.  Momonsoi do kolaj kalendo.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 17 .  Bolikon o kaad gambal dii om uhoton o tangaanak nunu gambal di poinlisok.  Mongintong do gambal taakanon. Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait ngaran taakanon di okito id gambal. Pra-mokinongou ( 5 minit )  Mogibooboros kokomoi taakanon korohian do tangaanak. Maamaso mokinongou ( 15 minit )  Pointutunon ayat : Orohian oku mangakan do ___________  Suhuon iso’-iso’ tangaanak do popolombus “Orohian oku mangakan do.Taakanon Kabaalan Mokinongou om Moboros (30 minit) 1. 45 .  Mamarait ngaran do taakanon di okito id gambal..1 Kaanu popoilo do ahal sondii’ miampai momoguno do boros di kotunud.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: j) taakanon. oulud om olinuud.4. 1..  Posokoton o kaad gambal toi ko’ kaad boros id papan ponuatan. Alapas mokinongou ( 5 minit )  Mamain pomoinan kaad gambal toi ko’ kaad boros.”  Pilion iso’ tanak om uhoton sawi’-awi’ tangaanak id kalas “ Nunu taakanon korohian di _______?  Roiton do tangaanak o taakanon korohian do tambalut diolo’dii.6.

Orohian oku mangakan do tua’-ua’.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan mambasa’ ( 30 minit ) 2. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Momungaran do taakanon di okito id kaad gambal. Vijay 2. Ephraim Onuai sisimbar di kotunud.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran j) taakanon. 46 . 2. Maamaso mambasa’ ( 15 minit )  Mambasa’ teks tasanang.5 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran j) taakanon.1.  Poomitanan : 1. Ethel 3.  Manahak sisimbar kumaa poguhatan. Orohian oku mangakan do kinotuan. Orohian oku mangakan do tontolu’.1.

 Poomitanan Taakanon korohian Tua’-ua’ Kinotuan Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait ngaran taakanon di okito id kaad gambal. 47 . Tontolu’ Orohian oku mangakan do tontolu’. (Buuk Aktiviti) Maamaso monuat ( 15 minit )  Momogonop do ija’an do taakanon. Kinotuan Orohian oku mangakan do kinotuan.  Poposuat kawagu’ ayat.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi j) taakanon 3.  Popisudong gambal om ngaran do taakanon.1. Pra-monuat ( 5 minit )  Mongintong do gambal taakanon om mamarait do ngaran.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Ngaran Vijay Tua’-ua’ Ephraim Tindalam Alapas mambasa’ ( 5 minit )  Popisudong ngaran do taakanon. Tuwa’-uwa’ Orohian oku mangakan do tuwa’-uwa.3. Kabaalan monuat ( 30 minit ) 3.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momonsoi ayat mantad boros di pinatahak.

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu do koilaan maya’ aktiviti momonsoi b) poster  Momonsoi poster kokomoi mangakan taakanon koubasanan. 4. hinombu sangop om suai po. Popokito demonstrasi poposodia’ taakanon koubasanan tinaru’ Kadazan om Dusun.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Alapas monuat ( 5 minit )  Uhoton do mongingia’ o tangaanak do kounalan mangakan do kinotuan om tua’-ua’.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung do koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do taakanon om tiinumon koubasanan do tinaru’ Kadazan om Dusun   Minsingubal momonsoi do taakanon koubasanan miagal ko hinava. 48 . Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait ngaran do taakanon i okito id gambal.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful