BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, PARAS 5, BLOK J (SELATAN), PUSAT BANDAR DAMANSARA, Telefon: 2556900 50604 KUALA

LUMPUR. Kawat:'PENDIDIKAN' ________________________________________________________________________ KP(BS)8591/Jld.lll/(10) 1 Mac 1988 Semua Pengarah Pendidikan Negeri. Y.B Datuk/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING KHTISAS BIL. 8/1988: Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Dari maklumat yang diterima, dapat dikesani keadaan di mana bilangan pelajar yang menjadi mangsa kepada perbuatan jenayah adalah bertambah. Statistik menunjukkan bahawa kebanyakan perlakuan ganas dan di luar batasan kemanusiaan itu, seperti pemugut, rompak, culik, rogol, cabul kehormatan, dan seumpamanya, yang dilakukan ke atas pelajar-pelajar, terjadi di luar kawasan sekolah, umumnya di rumah dan di tempat-tempat awam. Namun demikian, berasaskan kepada beberapa kejadian di mana penceroboh berjava masuk ke kawasan sekolah, maka tidak wajar diketepikan kemungkinan bahawa kejadian-kejadian yang tidak diingini itu boleh berlaku ke atas diri pelajar di dalam kawasan sekolah sendiri. Dalam hubungan ini dukacita didapati masih banyak sekolah vang tidak mempunvai peraturan-peraturan atau langkah-langkah tertentu untuk mengawasi keselamatan diri pelajar semasa berada di sekolah. Kementerian Pendidikan amat memandangkan berat akan hal ini dan langkah-langkah perlu diambil untuk mengatasi kekurangan tersebut. 2. Tujuan Surat Pekeliling ini adalah untuk memperingatkan semua pihak di sekolah supaya sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang boleh rnenyebabkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini ke atas diri pelajar serta mengambil langkah-lanakah tertentu untuk mengelakkannya. Pada setiap masa, keselamatan dan kebajikan pelajar seharusnya menjadi pertimbangan utama. 3. Sebagai panduan, berikut adalah di antara beberapa langkah yang boleh dilaksanakan di sekolah untuk mengawasi keselamatan pelajar, dan untuk mempastikan keberkesanan Iangkah-langkah tersebut, kesedaran dan penglibatan semua pihak adalah diperlukan. 3.1 Menekankan aspek keselamatan diri pelajar pada setiap masa melalui pengajaran, peraturan, latihan, bimbingan dan amalan, Aktiviti-aktiviti bercorak pendidikan seperti ceramah dan sebagainya boleh dianjurkan dari masa ke semasa. Memaklumkan kepada ibubapa atau penjaga mengenai penggal persekolahan,jadual waktu sekolah dan jadual lain-lain aktiviti yang melibatkan peryertaan pelajar-pelajar termasuk hari cuti dan perubahan masa persekolahan. Mewujudkan suatu sistem kawalan dan rekod yang kemas mengenai

3. 2

3.3

pergerakan keluar masuk orang-orang awam ke dalam kawasan sekolah termasuk kebenaran yang diberikan kepada ibu bapa atau penjaga untuk membawa murid keluar ketika dalam masa persekolahan 3.4 Menyediakan tempat berkumpul yang selamat dan terkawal bagi, i) Pelajar-pelajar yang sampai awal di waktu pagi sebelum permulaan kelas; ii) 3.5 Pelajar-pelajar yang menunggu kenderaan untuk pulang di sebelah petang selepas waktu persekolahan.

Memperkenalkan sistern berteman yang tidak menggalakkan pelajar-pelajar berseorangan ketika pergi dan balik ke sekolah atau berada di tempat-tempat sunyi dan terselindung tanpa pengetahuan sesiapa. Mengawasi dengan kerap kawasan-kawasan dalam sempadan sekolah yang terselindung, tersembunyi atau gelap dan jika sesuai menjadikannya sebagai kawasan larangan kepada pelajar-pelaJar. Menjadikan peraturan mengenai keselamatan sebagai sebahagian dari Peraturan Sekolah yang perlu difahami dan dipatuhi oleh semua pihak termasuk guru-guru, pekerja-pekerja dan ibu bapa. Perlaksanaan peraturan mengenai keselamatan di sekolah hendaklah dijalankan dengan tegas dan berterusan.

3.6

3. 7

Kerjasama dan jasa baik Y.B Datuk/Tuan/Puan adalah diminta untuk menyampaikan kandungan surat pekeliling ini kepada semua sekolah di bawah jagaan Y.B. Datuk/Tuan/ Puan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

Pengarah Sekolah b.p Ketua Setiausaha, Kernenterian Pendidikan Malaysia. s.k 1) Y.B. Sdr. Anwar bin lbrahim, Mented Pendidikan Malaysia. Y.B. Encik Woon See Chin, Timbalan Pendidikan Malaysia.

2)

3) 4)

Y.B. Dr. Leo Michael Toyad, Timbalan Menteri Pendidikan. Ketua Setiausaha, Kementerian.Pendidikan Malaysia. Ketua Pengarah Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Timbalan Ketua Setiausaha I, Kementerian Pendidikan Malaysia. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I, Kementerian Pendidikan Malaysia. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II, Kementerian Pendidikan Malaysia. Timbalan Ketua Setiausaha II, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketua Unit Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia.

5) 6)

7) 8)

9) 10) 11)

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, PARAS 7, BLOK J, PUSAT BANDAR DAMANSA Tel : 03-2586900 50604 KUALA LUMPUR Fax : 03-2535150
_____________________________________________________________________________________

KP (BS/HEP) 8543/041/(28) 10 Mei 2000 Semua Pengarah Pendidikan Negeri, Y.Bhg. Dato’/Datuk/Tuan, Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/ 2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Tujuan surat edaran ini ialah untuk memberi maklumat tambahan kepada Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000 supaya ianya lebih kemas dan lengkap. 2. Maklumat tambahan tersebut adalah seperti berikut: 2.1 Tanggungjawab Pengetua dan Guru Besar 2.1.1. Sentiasa memberi keutamaan dan peringatan mengenai keselamatan dan kebajikan pelajar-pelajar semasa berada di kawasan sekolah sama ada diluar atau dalam bilik darjah dan juga semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, aktiviti sukan dan kokurikulum di luar kawasan sekolah. Memastikan pengurusan keselamatan dan kebajikan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, aktiviti sukan dan kokurikulum adalah tanggungjawab semua guru dan dilaksanakan secara kolaboratif

2.1.2.

2.2 Tanggungjawab Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Guru Sukan dan Guru Kokurikulum 2.2.1. Merancang aktiviti dengan teliti dengan mengambil kira ruang dan alatan yang hendak digunakan itu selamat. 2.2.2 Mempunyai pengetahuan tentang procedur kecemasan dan memastikan alat bantu mula yang secukupnya bila berlaku sesuatu insiden. Mengadakan pelan kontijensi jika berlaku kecemasan dan kemalangan, Sentiasa memberi peringatan secara lisan dan bertulis mengenai aspek-aspek keselamatan pelajar.

2.2.3 2.2.4

2.3

Tanggungjawab lbu Bapa Melalui PIBG

Melalui PIBG, Pengetua dan Guru Besar dikehendaki mendapatkan kerjasama ibu bapa atau penjaga dalam perkara berikut 2.3.1 Mengawasi pergerakan anak-anak mereka, agar mereka hanya menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti dijadualkan, Memberi kemudahan peralatan keselamatan dalam aktiviti tertentu yang disertai anak-anak mereka. Memastikan keadaan kesihatan semasa anak-anak dalam keadaan baik sebelum dibenarkan anak-anak mereka mengikuti aktiviti yang diajukan oleh sekolah. Mendapat bantuan doktor jika anak mereka mengidap penyakit yang tidak membolehkan anak mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti dan memaklumkan secara bersurat kepada pihak sekolah tentang perkara itu. Memastikan ibu bapa atau penjaga menandatangani surat kebenaran bagi anak-anak mereka yang mewakili sekolah dalam sebarang aktiviti di luar sekolah, daerah atau negeri.

2.3.2 2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.4

Tanggungjawab Pelajar 2.4.1 Memaklumkan tentang kecederaan mereka kepada guru dengan segera, Dilarang mengambil dan menggunakan peralatan tanpa kebenaran dan kehadiran guru. Dilarang menyalahgunakan peralatan dan kemudahan sukan, Memakai pakaian lengkap mengikut peraturan sesuatu permainan untuk keselamatan diri contohnya permainan Seni Pertahanan Diri/Bola Sepak/Hoki dan sebagainya.

2.4.2 2.4.3 2.4.4

2.5

Skim Perlidungan Diri

Sekolah diwajibkan mengadakan skim perlidungan diri untuk semua pelajar yang merangkumi perkara-perkara berikut: 2.5.1 2.5.2 Seperti di Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000. Kenderaan yang digunakan untuk membawa pelajar hendaklah dipastikan mematuhi syarat-syarat Jabatan Pengangkutan Jalan. Kemalangan semasa mewakili sekolah atau daerah dan negeri.

2.5.3 2.6

Peralatan dan Penyenggaraan Peralatan 2.6.1 Stor mestilah sentiasa kemas dan tersusun.

2.6.2 2.7

Semua peralatan hendaklah direkodkan di dalam Buku Inventori.

Kawasan Larangan 2.7.1 2.7.2 2.7.3 Padang olahraga terutama dalam acara padang (contoh: acara Lontar Lembing, Cakera dan Tukul Besi). Padang sasar acara memanah Kawasan-kawasan lain yang seumpanya yang membahayakan.

2.8

Aktiviti Sukan Kemahiran Segala aktiviti seperti gimnastik, terjun abskaling clan lain-lain yang memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru atau jurulatih yang bertauliah.

2.9

Penggunaan Ubat-Ubatan dan Dadah 2.9.1 2.9.2 Penggunaan ubat-ubatan dan dadah di dalam sebarang aktiviti adalah dilarang sama sekali Segala penggunaan ubat-ubatan dan dadah perlulah diperakukan oleh doktor.

2.10 Alat Bantu Kecemasan (ABK) 2.10.1 2.10.2 2.10.3 Memastikan ABK lengkap dengan alatan perubatan asas. Memastikan ABK ditempatkan di tempat yang mudah diambil dan diketahui segera jika berlaku sebarang kemalangan. Memastikan pengunaan alatan perubatan asas dalam ABK diawasi oleh pelajar atau guru yang mendapat latihan asas mengenainya.

3. Surat edaran ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan surat Pekeliling ikhtisas Bil. 9/ 2000 bertarikh 30 Mac 2000. 4. Sila maklumkan kepada Pengetua dan Guru Besar sekolah-sekolah di bawah pentadbiran Y. Bhg. Dato'/Datuk/Tuan mengenai isi kandungan edaran surat ini. Sekian. terima kasih "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

s.k 1. 2. Y.B. Tan Sri Dato'Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia. Y.B, Dato'Abdul Aziz bin Sharnsuddin Timbalan Menteri Pendidikan. Y.B. Dato'Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan. Y. B. Dato' Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan. Ketua Setiusaha Kementerian Pendidikan. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian PendidiKan. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan. Ketua Nazir Sekolah. Pegawai Perhubungan Awam.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, PARAS 7, BLOK J, PUSAT BANDAR DAMANSA Tel : 03-2586900 50604 KUALA LUMPUR Fax : 03-2535150
_______________________________________________________________________________________

KP(BS) 8591Jld.XVI/(9) 30 Mac 2000 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y.Bhg. Dato'/Datuk/Tuan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 9 / 2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah_______________________________________________________________ Kementerian Pendidikan memandang amat serius akan beberapa insiden kemalangan, membabitkan murid sekolah yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Kemalangan yang berlaku didapati telah membawa kepada kecederaan dan kematian.pelajar kerana terhempap palang gol, terlanggar tiang gol, terkena lontaran peluru dan terjatuh di dalam tangki najis. Berlakunya insiden-insiden sedemikian, menggambarkan bahawa pihak pengurusan sekolah telah mengabaikan aspek keselamatan yang sepatutnya. sentiasa diberi perhatian dan keutamaan. 2. Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan, untuk memastikan keselamatan diri pelajar terjamin semasa berada di sekolah. Oleh itu langkah-langkah. keselamatan perlu diwujud dan diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya kemalangan di kalangan murid ketika menjalani aktiviti di sekolah, sama ada aktiviti-aktiviti pembelajaran, pendidikan jasmani, kegiatan kokurikulum atau sukan. 3. Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar supaya sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini ke atas diri murid serta mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelakkannya. 4. Sebagai panduan, berikut adalah di antara beberapa langkah yang sewajamya dilakukan: 4.1 Guru Opsyen Pendidikan Jasmani dan Kesihatan:

4. 1. 1. Menjaga keselamatan murid..dengan rapi semasa di dalam atau di luar bilik darjah. 4. 1.2. Bertanggungjawab mengeluar, mengguna dan menyimpan alat-alat sukan walaupun boleh dibantu oleh murid. 4.2. Guru Kokurikulum dan Sukan:

4.2.1. Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan sukan. 4.2.2. Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam keadaan

baik dan selamat sebelum digunakan. 4.3 Murid: 4.3.1. Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil bahagian di dalam sukan dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah. 4.3.2. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan lain-Iain lagi. 4.3.3. Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di luar kawasan sekolah. Sekiranya terdapat murid perempuan, seorang guru wanita hendaklah mengiringi pasukan tersebut. 4.3.4 Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira. 4.3.5. Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh dipaksa mengambil bahagian. 4.3.6. Bagi semua aktiviti lasak, murid-murid dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor terlebih dahulu. 4.3.7. Murid-murid yang cedera, semput atau lelah (asthma) tidak dibenarkan mengambil bahagian. 4.4 Skim Perlindungan Diri: 4.4. 1. Sekolah digalakkan mengadakan skim perlindungan diri untuk semua murid yang merangkumi perkara-perkara berikut: ' a) kemalangan dalam-perjalanan pergi dan balik sekolah. b) kemalangan dalam perjalanan pergi dan balik bersukan. c) kemalangan semasa menyertai sukan dan kokurikulum. d) kemalangan yang disebabkan peralatan sukan yang masih dalam ‘warranty’, 4.5 Penyelenggaraan Peralatan Sukan (Stor Sukan): 4.5.1. Peralatan sukan yang dianggap merbahaya dan jika diabaikan boleh membawa maut adalah Lembing, Peluru, Cakera, Tukul Besi, Tiang Lompat Tinggi, Tiang Lompat Bergalah, Kayu Hoki, Kayu Golf, Bad Kriket, Bola Hoki, Bola Kriket, Bola Golf, Bola Baling, Bola Billiard, Dart, Spikes, Anak-Panah dan Peralatan Gimnastik. 4.5.2 Pastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang merbahaya seperti yang dinyatakan dalam 4.5.1, diadakan pada hari atau masa yang berasingpn dengan latihan sukan lain. Peralatan merbahaya hendaklah disimpan, dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa.

4.5.3

4,5.4 4.5.5

Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh orang-orang yang ditugaskan sahaia. Setiap alat yang dikeluarkan dari stor sukan mestilah direkodkan dalam buku keluar-masuk alat-alat sukah oleh guru atau jurulatih sahaja. Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapa pun dan ia hendaklah diambil dan dipulangkan pada hari yang sama. Mempunyai kawasan yang selamat untuk menyimpan semua peralatan yang tidak digunakan. Penjaga stor hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan yang baik sahaja yang boleh dikeluarkan.

4.5.6 4.5.7

4.5.8

4.9 Cuaca/Musim: 4.9.1. Adalah dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan di tempat lapang semasa cuaca buruk dan.adanya kilat, atau petir. 4.9.2. Adalah tidak dibenarkan mengadakan.aktiviti sukan semasa hujan dan ribut petir sama ada di padang atau kolam renang. 4.9.3. Berhentikan aktiviti sukan apabila keadaan menjadi gelap kerana hendak hujan.

4.10 Laporan Kemalangan atau Kecederaan: 4. 10. 1. Sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku hendaklah disiasat dan dilaporkan kepada pengetua atau guru besar dengan segera. 4.10.2 Semua jenis kemalangan mestilah direkodkan.

4.11 Aktiviti Sukan Kemahiran Tinggi 4.11.1. Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan yang bertauliah. 4.11.2 Pastikan ada 'life saver' yang bertauliah bertugas semasa aktiviti-aktiviti sukan renang dijalankan. 4.12 Pelaporan Aktiviti (Penilaian):

4.12.1 Guru pengiring mestilah membuat laporan bertulis kepada pihak sekolah mengenai sebarang aktiviti yang dijalankbn atau disertai. 5. Surat Pekeliling Ikhtisas ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Surat Pekelifing lkhtisas Bil.1/1995 bertarikh 6 April 1995, dan sila maklumkan kepada Pengetua dan Guru Besar sekolah-sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato'/DatukfTuan. Sekian. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

s.k

1. 2.

Y.B. Tan Sri Dato'Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia. Y.B, Dato'Abdul Aziz bin Sharnsuddin Timbalan Menteri Pendidikan. Y.B. Dato'Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan. Y. B. Dato' Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan. Ketua Setiusaha Kementerian Pendidikan. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian PendidiKan. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan. Ketua Nazir Sekolah. Pegawai Perhubungan Awam.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA,
Office ofthe Director General of Education Malavsia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, PARAS 7, BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA
Level 7 Block J Damansara Town Centre

50604 KUALA LUMPUR

Tel : 03-2556900 Fax : 03-2535150 Kawat:”PELAJARAN”

____________________________________________________________________________________

KP(BS)8591/Jilid XV/(8) 10 Jun 1999 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y.Bhg. Dato’/Datin[Tuan/Puan, SURAT PEKELILIG IKHTISAS BIL. 8 / 1999: Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas ini hendaklah dibaca bersama dengan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1988: Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1993: Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah, dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1993: Lapor Kepada Polis Salah Laku Berbentuk Jenayah. 2. Kementerian Pendidikan akhir-akhir ini ada menerima laporan dan aduan mengenai kejadian di mana murid menjadi mangsa kepada pelbagai jenis perbuatan jenayah semasa dalam perjalanan pergi dan balik dari sekolah, yang dilakukan oleh orang yang tidak berperikemanusiaan. Meskipun perbuatan jenavah tersebut dilakukan di !uar kawasan sekolah dan memang sukar bagi sekolah untuk membuat pengawasan, namun Kementerian Pendidikan berpendirian bahawa keselamatan dan kebajikan murid hendaklah sentiasa menjadi keutamaan perhatian pihak sekolah, 3. Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan menegaskan kepentingan mewujudkan peraturan-peraturan mengenai keselamatan dan langkah-langkah pencegahan yang perlu diamalkan, untuk melindungi murid daripada menjadi mangsa kepada perbuatan jenayah yang tidak diingini, sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah. Pihak sekolah hendaklah memastikan semua murid sentiasa sedar dan peka tentang kemungkinan berlakunya perbuatan jenayah ke atas diri mereka. 4. Pekeliling-pekeliling Ikhtisas mengenai keselamatan murid yang dikeluarkan sebelum ini hendaklah sentiasa dijadikan panduan dan rujukan. Di samping itu, langkah-langkah seperti berikut bolehlah diambil oleh pihak sekolah. 4.1 Memanfaatkan sepenuhnya penubuhan Jawatankuasa Pemuafakatan Sekolah, Jawatankuasa Keselamatan Sekolah atau Persatuan Ibu Bapa dan Guru dalam merancang langkah-langkah keselamatan murid. Mendapatkan kerjasama dari pihak polis dan ibu bapa untuk membuat rondaan di kawasan-kawasan yang difikirkan berisiko dari segi keselamatan. Membersihkan semak samun kawasan, laluan dan jalan yang digunakan seharian oleh murid-murid supaya lebih terbuka dan selamat. Mewujudkan tatacara yang jelas mengenai cara membuat pelaporan tentang insiden atau orang-orang yang disyaki mempunyai niat jahat.

4.2 4.3

4.4

4.5

Mempamerkan poster atau peraturan mengenai keselamatan bagi meningkatkan kepekaan dan kesedaran murid tentang pentingnya amalan dan sikap sentiasa berhati-hati dan berwaspada apabila dalam perjalanan pergi dan balik sekolah. Menggunakan apa sahaja ruang, seperti perhimpunan mingguan, pemakluman oleh guru tingkatan, guru darjah dan warden asrama, mesyuarat staf, mesyuarat pengawas dan seumpamanya, bagi memperingatkan semua warga sekolah tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kebajikan diri masing-masing. Menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah.

4.6

4.7

Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di negeri Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan. Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

sk

Y.B. Dato' Sri Mohld Najib Tun Haji Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Dato' Haji Mohd Khalid Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Y.B. Datuk Dr. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Perdidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Nazir Sekolah Pegawai Perhubungan Awam

LAMPIRAN Jabatan Perdana Menteri, Jalan Dato' Onn, Kuala Lumpur. ______________________________________________________________________ P.M. 10164 Vol 11 29hb. November, 1966. SURAT PEKELILING ‘AM BILANGAN 23 TAHUN 1966 Lagu Kebangsaan Pada masa yang sudah-sudah, pernah terdapat, Lagu Kebangsaan tidak dimainkan dengan cara yang betul dan tertib sebagaimana yang dikehendaki oleh Surat Pekeliling 'Am Jabatan ini Bilangan 3 Tahun 1959. Pernah juga terdapat bahawa Lagu Kebangsaan telah tidak dimainkan langsung pada akhir majlis-majlis yang bercorak Kebangsaan atau "National" dan juga majlis-majlis yang lain. Oleh hal yang demikian, maka Surat Pekeliling ini adalah diperedarkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam masa hadapan tentang cara-cara bagaimana Lagu Kebangsaan "Negara Ku" harus dimainkan dengan cara yang betul dan sesuai. Lagu Kebangsaan ada tiga bentuk sebagaimana berikut: (i) Lagu "Negara Ku" yang penuh (Full Version of National Anthem): Ini ialah salinan untuk diajarkan kepada kanak-kanak sekolah menyanyikannya. la boleh juga digunakan di khalayak ramai apabila dinyanyikan atau dimainkan oleh Orkes atau Pancaragam. Walau bagaimanapun apabila digunakan untuk memberi hormat (Salute), salinan penuh ini hanya boleh digunakan untuk memberi hormat kepada D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong atau bagi menghormatkan D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Timbalan Yang di-Pertuan Agong pada masa Baginda menjalankan tanggungan-tanggungan Yang di-Pertuan Agong atau bagi menghormatkan seseorang dari Raja-Raja Melayu yang dilantik menjalankan tanggungan-tanggungan Yang di-Pertuan Agong menurut Undang-Undang Yang di-Pertuan Agong (menjalankan tanggungan-tanggungan) Tahun 1957, atau boleh digunakan pada masa Panji-Panji di-Raja D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dibuka bagi menandakan kehadiran Baginda. (ii) Lagu "Negara . Ku" yang mengandungi lapan (8) baris yang mula-mula dan lapan (8) baris yang penghabisan. (Salinan ringkas atau "Abridge Version"): Salinan ini ialah untuk memberi hormat dalam semua Majlis-Majlis Rasmi kepada: (a) (b) D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong; T2.Y.Y. Gabenor Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, dan Yang di-Pertua Negara Sabah;

(c)

Wakil rasmi D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan.Agong apabila D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diwakili oleh salah seorang D.Y.M.M. Raja-RAja Melayu.

Dalam perkara ini, Lagu Kebangsaan Negeri D.Y.M.M. Raja Melayu yang berkenaan hendaklah dimainkan dahulu semua sekali kemudian barulah diikuti dengan Lagu Kebangsaan salinan ringkas ini; (d) Wakil-wakil Diplomat D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Negeri-Negeri Komonwel dan Negeri-Negeri Asing.

Salinan ini hendaklah juga dimainkan pada masa Majlis Minum Selamat Ke Bawah D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diiringi dengan muzik. (iii) Salinan ringkas mengandungi lapan (8) baris yang penghabisan. Salinan ini dimainkan apabila sahaja tamat sesuatu hiburan dan lakonan. bagi khalayak ramai. 3. Lagu Kebangsaan di Majlis-Majlis Perayaan Persekutuan Di dalam Majlis-Majlis Perayaan Persekutuan, jika sekiranya D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ataupun wakiInya tidak berangkat hadir, tetapi salah seorang daripada D.Y.M.M. Raja-Raja Melayu ada berangkat hadir, maka Lagu Kebangsaan salinan ringkas hendaklah dimainkan pada akhir Majlis itu iaitu setelah Lagu Kebangsaan Negeri D.Y.M.M. Raja Melayu yang berkenaan itu telah dimainkan. 4. Lagu Kebangsaan yang dimainkan di Majlis-Majlis Perayaan Negeri (a) Apabila D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau wakilnya berangkat ke Majlis Perayaan Rasmi Negeri (State Functions), maka lagu "Negara Ku" yang penuh hendaklah dimainkan selepas memainkan Lagu Kebangsaan Negeri yang berkenaan. (b) Dalam MajIis-Majlis sama ada rasmi ataupun tidak rasmi di mana wakil D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tiada berangkat hadir, jika hendak memainkan Lagu Kebangsaan "Negara Ku" maka salinan ringkasnya hendaklah dimainkan selepas memainkan Lagu Kebangsaan Negeri yang berkenaan.

5.

Menghormati Lagu Kebangsaan Segala daya usaha hendaklah dijalankan oleh pihak-pihak yang berkenaan dengan cara mengajar dan memberi teladan untuk menggalakkan orang ramai

menghormati Lagu Kebangsaan sewaktu dimainkan iaitu, dengan berdiri dan diam tegak. 6. Lagu Kebangsaan yang penuh (Full Version) tidak sekali-kali boleh dimainkan selain daripada di Mailis-Mailis sebagaimana yang tersebut di perenggan 2(i) di atas. Dalam Majlis-Majlis yang lain sama ada rasmi ataupun tidak rasmi, maka Lagu Kebangsaan salinan ringkas yang mengandungi lapan (8) baris yang mula-mula dan lapan (8) baris yang penghabisan, dan Lagu Kebangsaan salinan ringkas bolehlah dimainkan mengikut perenggan 2(ii) dan (iii) 3 dan 4. Surat Pekeliling Jabatan ini Bilangan 3 tahun 1959 adalah dibatalkan.

7.

Dibahagi-bahagikan kepada: S.U2.T./S.U2. Kementerien (Dengan cukup salinan untuk Ketua-Ketua Jabatan) Y.B. S.U2. Kerajaan Negeri, Malaysia Barat. Y.B. S.U. Kerajaan Negeri, Sarawak, Kuching. Y.B. S.U.T. kepada Ketua Menteri. (TAN SRI ABDUL JAMIL BIN ABDUL RAIS) Setiausaha Tetap, Jabatan Perdana Menteri.

KP. 8786/Jld.10/(140) Kementerian Pelajaran Malaysia, Rumah Persekutuan, Kuala Lumpur 01-34. 30hb. Mei, 1975. Semua Pengarah Pelajaran,

Negeri-negeri Semenanjung Malaysia, Sabah & Sarawak. Pengarah Latihan Guru. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4 / 75 Nyanyian Lagu Kebangsaan "Negaraku" Lagu Kebangsaan "Negaraku" adalah sebuah lagu yang sering kali dinyanyikan di sekolah-sekolah dan juga di maktab-maktab perguruan, dan dalam masa-masa yang lampau. khususnya di perhimpunan-perhimpunan yang besar. Lagu ini pernah dinyanyikan berpadu suara (in chorus). Ini merupakan suatu perubahan kepada nyanyian Lagu tersebut. Pihak Jabatan Perdana Menteri telah mengkaji perkara ini dengan sedalamdalamnya dan telah mernutuskan bahawa nyanyian Lagu Kebangsaan ini tidaklah seharusnya dipadu-suarakan tetapi sebaliknya hendaklah dinyanyikan dengan penuh dedikasi dalam satu suara sahaja. 2. Kita sedia maklum bahawa Lagu Kebangsaan ini adalah dinyanyikan oleh segenap lapisan rakyat di negara ini dan oleh itu kiranya Lagu ini dinyanyikan secara padu suara dipercayai lama-kelamaan, pada suatu ketika nanti, Lagu ini menjadi satu lagu biasa dan akan dimain-mainkan sahaja. Oleh yang demikian Lagu Kebangsaan ini hendaklah dinyanyikan dalam satu suara sahaja sebagaimana didapati dalam skrip muzik. 3. Harap maklumkan kandungan surat ini kepada. semua pihak yang berkenaan di sekolah-sekolah dan di maktab-maktab perguruan dalam jagaan tuan.

(KUM BOO) Bahagian Sekolah-sekolah, b.p. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran. s.k. S.U. Sulit kepada Y.B. Menteri Pelajaran Malaysia. S.U. Sulit kepada Y.B. Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia. Ketua Pengarah Pelajaran. Tirnbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran. Timbalan Ketua Pengarah Pelaiaran I dan II. Semua Ketua Bahagian, Kementerian Pelaiaran. Pengarah, Maktab Tentera Diraja, Sungai Besi. Setiausaha Politik. Pegawai Khas I, II dan III kepada Y.B. Menteri Pelajaran. Ketua Setiausaha Negara, Jabatan Perdana Menteri. (u.p. Encik Zakaria b. Datuk Haji Ahmad, AMN). MJ/sm. Ref: K.P. 8609/1(79) Kementerian Pelajaran Malaysia, Rumah Persekutuan, Kuala Lumpur 01-34 8hb. September, 1975

Semua Pengarah Pelajaran, Negeri-negeri Semenanjung Malaysia, Sabah/Sarawak. Semua Pengetua, Maktab-maktab Perguruan. Tuan, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1975 1. Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri dan 2. Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-sekolah/Maktab-Maktab Perguruan . Seperti negara-negara berdaulat yang lain Malaysia juga mempunyal simbol-simbol kebangsaannya sendiri, di antaranya ialah Lagu Kebangsaan dan Bendera Persekutuan. Oleh kerana Malaysia mempunyal kerajaan yang berbentuk persekutuan maka tiap-tiap negeri dalam Persekutuan Malaysia itu juga mempunvai simbol-simbol negeri masingmasing, di antaranya ialah Lagu Negeri dan Bendera Negeri. Simbol-simbol tersebut di antara lain adalah melambangkan kedaulatan negeri dan negara dan tumpuan kesetiaan dan perpaduan rakyat dan oleh yang demikian sewajarnyalah dihormati dan dipermuliakan oleh segenap lapisan rakyat. 2. Murid-murid sekolah dan penuntut-penuntut maktab perguruan merupakan sebilangan daripada rakyat negara ini. Untuk menanam dan menyuburkan semangat patriotisma, taat setia dan cinta kepada Raja dan Negara di kalangan mereka itu maka amatlah wajar sekiranya simbol-simbol yang disebutkan itu didedahkan lebih kerap lagi kepada mereka sekalian. Bagi mencapai maksud ini maka semua Guru Besar sekolah dan Pengetua maktab Perguruan hendaklah mengikut dan mematuhi peraturan-peraturan sebagaimana dinyatakan di bawah ini. 3. Penjelasan megenai Lagu Kebangsaan,/ Lagu Negeri. 3.1. Mainan Lagu Kebangsaan Peraturan-peraturan lanjut mengenai mainan Lagu Kebangsaan adalah diterangkan dalam Surat Pekeliling Am Bil. 23 Tahun 1966 bertarikh 29hb. November, 1966 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. 3.2. Mainan Lagu Negeri Mainan Lagu Negeri adalah tertakluk kepada cara-cara yang diamalkan oleh masing-masing negeri. 4. Menyanyi Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri 4.1..Lagu Kebangsaan hendaklah dinyanyikan dalam perhimpunan mingguan sekolah/maktab perguruan dan, melainkan telah diarah terlebih dahulu, dalam perhimpunan-perhimpunan yang berikut:(i) Hari-hari ucapan, penyampaian hadiah dan hari ibu bapa; (ii) Hari sukan sekolah/maktab pcrguruan; (iii) Perhimpunan sukan sekolah/maktab perguruan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan; (iv) Perhimpunan yang dianjur dan dikelolakan oleh Jabatan Pelajaran Negeri/ Kernenterian Pelajaran. Dalam perkara ini pihak penganjur hendaklah

mempastikan bahawa nyanyian beramai-ramai atau koir itu dapat dilakukan dengan sempurna; (v) Perhimpunan yang dikelolakan oleh lain-lain badan Kerajaan sekiranya diminta oleh pihak penganjur perhimpunan berkenaan. 4.2 Lagu Negeri hanya dinyanyikan apabila perlu dan tertakluk kepada cara-cara yang diamalkan oleh negeri masing-masing. Peringatan Jika dalam sesuatu perhimpunan itu ada dikhaskan pancaragam atau rakaman lagu untuk memainkan Lagu Kebangsaan, murid-murld sekolah/penuntut-penuntut maktab perguruan tidak perlu menvanyi jika pancaragam/rakaman lagu itu bermain:I. 2. 3. Untuk memberi Hormat Diraja (DYMM Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung sendiri berangkat hadir dalam perhimpunan itu). Bentuk ringkas. Bentuk pendek.

5. Penjelasan Mengenai Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri 5.1. Bendera Persekutuan Berpandukan kepada surat Pekeliling Am Bil. 7 Tahun 1957 bertarikh 18hb. Disember, 1957 dan Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 1960 bertarikh 15hb. September, 1960, keluaran Jabatan Perdana Menteri, Bendera Persekutuan hendaklah dikibarkan pada tiap-tiap hari sekolah diadakan dan wajib pada hari-hari berikut:(i) Hari Keputeraan rasmi DYNIM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung; (ii) Hari Kebangsaan; (iii) Lawatan rasmi DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung ke negeri berkenaan; (iv) Pada hari-hari lain yang diarahkan oleh Kerajaan. Pada hari-hari ini Bendera Persekutuan hendaklah diberi keutamaan daripada bendera-bendera lain. 5.2. Bendera Negeri Bendera Negeri boleh dikibarkan pada tiap-tiap hari sekolah diadakan dan wajib pada hari-hari yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri masing-masing. Pada hari-hari tersebut Bendera Negeri hendaklah diberi keutamaan. 6. Perhimpunan Mingggan Sekolah/Maktab Perguruan

Tiap-tiap sekolah dan maktab perguruan hendaklah mengadakan perhimpunan sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk melakukan upacara menaikkan/memecahkan bendera dan menyanyi Lagu Kebangsaan. Susunan acaranya adalah seperti salah satu yang berikut:(i) Menaikkan Bendera (a) Bendera Negeri hendaklah dikibarkan dahulu. (b) Bendera Persekutuan dinaikkan perlahan-lahan, sambil perhimpunan

menyanyikan Lagu Kebangsaan. Apabila tamat nyanyian Lagu itu, Bendera pun sampai ke puncak tiang bendera. (ii) Memecahkan Bendera (a) Bendera Negeri dikibarkan dahulu, sementara Bendera Persekutuan tinggal terikat di puncak tiang bendera. (b) Apaila Bendera Persekutuan dipecahkan perhimpunan menyanyi lagu Kebangsaan hingga tamat. 7. Memupuk Kehormatan Terhadap Lagu Kebangsaan / Lagu_ Negeri dan Bendera Persekutuan/Bendera Negeri 7.1. Berdiri Tegak Sebagai Tanda Hormat Guru Besar sekolah/Pengetua maktab perguruan hendaklah melatih muridmurid/penuntut-penuntut mereka supaya berdiri tegak dan berdiam diri, jika tidak bernyanyi, di waktu Lagu Kebangsaan/Negeri dimain atau dinyanyikan di mana-mana sahaja. Demikian juga di waktu upacara Bendera Persekutuan/Negeri dinaik atau dipecah dan diturunkan di mana-mana sahaja murid-murid dan penuntut-penuntut hendaklah berdiri tegak. Berdiri tegak ini merupakan suatu tanda penghormatan daripada seorang rakyat terhadap simbol-simbol negeri dan negaranya. 7.2. Memelihara Bendera-bendera Perkara yang berikut perlu diambil perhatian oleh semua Guru Besar sekolah dan Pengetua maktab perguruan:(i) Turun dan simpankan Bendera-bendera pada waktu hujan dan kibarkan semula setelah hujan berhenti, jika sekolah/maktab belum bersurai. (ii) Turunkan Bendera-bendera pada pukul 6.00 petang atau pada waktu sekolah petang bersurai. (iii) Bendera-bendera hendaklah dilipat dan disimpan dengan cermat dan yang telah luntur dan koyak hendaklah diganti baru. 8. Harap maklumkan kandungan pekeliling ini kepada semua yang berkenaan untuk tindakan mereka sewajarnya. 9. Dengan pekeliling ini maka perenggan 1, 3, 4,5 dan 6 Surat Pekeliling Am Bil 3 Kementerian Pelaiaran, rujukan KP. 5209/33/(6), bertarikh 20hb. November, 1965 ada dimansuhkan. Saya yang menurut perintah,

(Kum Boo) b.p. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran.

s.k. Setlausaha Sulit kepada Y.B. Menteri Pelajaran. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Timbalan Menteri Pelajaran. Ketua Setiausaha. Ketua Pengarah Pelajaran Timbalan Ketua Setiausaha. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (I). Semua Ketua Bahagian Kementerian Pelajaran. Pegawai Khas kepada Y.B.M. - (I), (II) dan (III). YJ/KB/rt

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, PARAS 7, BLOK J, Tel : 03-2586900 PUSAT BANDAR DAMANSA Fax : 03-2535150 50604 KUALA LUMPUR Laman Web: http://www-moe.gov.my

______________________________________________________________________ KP(BS)8591/Jld. XVII( 5) 1 Ogos 2002 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y.Bhg. Datuk/Dato'/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 2002: Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan Adalah menjadi dasar Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggalakkan pihak sekolah supaya menganjurkan lawatan untuk murid-murid sekolah yang berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengaiaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah sama ada semasa cuti persekolahan mahupun semasa hari persekolahan biasa. 2. Bagi memastikan lawatan sekolah yang dirancang itu benar-benar memberl manfaat kepada murid-murid yang mengikutinya, Surat Pekeliling Ikhtisas ini memperincikan beberapa panduan yang perlu diikuti oleh setiap sekolah semasa merancang sebarang Lawatan Sekolah pada hari persekolahan. 2.1 Lawatan Sekolah semasa hari persekolahan mestilah tidak melebihi 2 kali dalam setahun. 2 2.2 Setiap Lawatan Sekolah mestilah tidak melebihi 4 hari berturut-turut termasuk hari perjalanan.
2.3

Sekolah-sekolah yang kurang murid (under enrolled) lawatan semasa hari persekolahan boleh dibuat dengan syarat sekolah tidak ditutup sebaliknya digalakkan supaya bergabung dengan sekolah-sekolah lain semasa membuat lawatan.

2.4 Setiap Lawatan Sekolah mesti disediakan perancangan aktivit murid sebelum, semasa dan selepas lawatan. 2.5 Laporan lawatan yang disediakan oleh murid-murid hendaklah dikaitkan dengan pembelajaran di dalam bilik darjah.

2.6 Lawatan Sekolah boleh dibuat ke tempat-tempat kategori berikut 2.6.1 Sains dan Teknologi / Alam Sekitar ♦ Planetarium ♦ Muzium Sains ♦ Petrosains ♦ Cyberjaya ♦ Wetland di Paya Indah & Putrajaya ♦ FRIM

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2-6.2

Zoo Taman Pertanian Stesyen Satelit Kilang Elektronik Kilang KeretaJMotosikal Kilang Makanan Pelabuhan dan Perkapalan Lapangan Terbang

Mercu Tanda ♦ Bangunan Parlimen ♦ Masjid Negara ♦ Putrajaya ♦ Tugu Negara ♦ Menara Petronas ♦ Menara Kuala Lumpur ♦ Dataran Merdeka Galeri ♦ Memorial Tunku Abdul Rahman ♦ Memorial Tun Abdul Razak ♦ Galeri Perdana (Langkawi) ♦ Balai Seni Lukis Negara Kesenian dan Kebudayaan ♦ Istana Budaya ♦ Dewan Filharmonik Petronas ♦ Pusat Kraftangan ♦ Kilang batik dan songket Sejarah ♦ Muzium Sejarah ♦ Kesan-kesan sejarah ♦ Rumah Kelahiran pemimpin negara ♦ Tempat-tempat bersejarah

2.6.3

2.6.4

2.6.5

dan tempat-tempat lain yang dianggap sesuai dengan matlarmat pengajaran dan pembelajaran murid,
2.7

Semua prosedur untuk mengadakan Lawatan Sekolah hendaklah dipatuhi seperti yang dinyatakan dalam PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (LAWATAN SEKOLAH).

3. Surat Pekeliling ini hendaklah dibaca bersama dengan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000 Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan bertarikh 28 Julai 2000.

4. Sila maklumkan kandungan surat pekelding Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan,Bahagian/Daerah dan Pengetua serta Guru Besar sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato' / Tuan / Puan.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Bahagian Sekolah-Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia, Tingkat 12-14, Bangunan Bank Pertanian, Leboh Pasar Besar, Telefon 922066 Kuala Lumpur. Kawat 'PELAJARAN' ____________________________________________________________________ KP(BS) 8591/Jld. 11/(24) 14hb.Jun,1984. Semua Pengarah Pelajaran Negeri, Malaysia. YB. Datuk/Tuan, SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1984 Perhimpunan Sekolah Tujuan surat pekeliling ini adalah untuk mernberi panduan dan menegaskan lagi kepada pihak sekolah tentang mustahaknya diadakan perhimpunan sekolah. 2. Perhimpunan sekolah hendaklah diadakan pada tiap-tiap minggu persekolahan dan hendaklah dianggap sebagai satu majlis rasmi di peringkat sekolah. Tujuan mengadakan perhimpunan sekolah ini adalah untuk menyemai, menanam dan memupuk semangat cinta dan taat setia kepada negara, serta meningkatkan lagi disiplin dan sifat-sifat keteladanan di kalangan murid-murid. Untuk mencapai matlamat-matlamat tersebut, perhirnpunan sekolah harus mengwujudkan satu suasana yang teratur, bertertib dan penuh hormat, di mana setiap orang dalam perhimpunan itu hendaklah mematuhi nilai, norma dan peraturan perhimpunan tersebut. 3. Berikut adalah panduan mengenai pengelolaan perhimpunan sekolah: 3. Masa 3.1.1 3.1.2 Perhimpunan sekolah pada hari pertama minggu persekolahan adalah digalakkan. Bagi sekolah pagi, perhimpunan sekolah adalah di sebelah pagi dan bagi sekolah petang, perhimpunan pada waktu akhir adalah digalakkan. Semua pelajaran pada hari itu hendaklah disesuaikan supaya dapat berjalan kesemuanya. Sekolah-sekolah yang mempunyai dua sidang ,pagi dan petang, perhimpunan beramai-ramai adalah digalakkan. Sekolah-sekolah yang mempunyai dewan atau lain-lain kemudahan yang boleh menampung semua murid sidang pagi dan petang, hendaklah mengadakan perhimpunan beramai ini setalah tamat sidang pagi tetapi sebelum bermulanya sidang petang.

3.1.3

3.2 Aturcara 3.2.1 Perhimpunan sekolah antara lain mengandungi:-

3.2.1.1 3.2. 1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3. 11.5 3.2.2 4. Perhatian

Nyanyian Lagu Kebangsaan Negara Ku / dan Lagu Kebangsaan Negeri / dan Lagu Sekolah (jika ada). Upacara menaikkan bendera. Upacara membaca ikrar Rukunegara. Ucapan Guru Besar. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu bagi mencapai tujuan perhimpunan.

Perhimpunan sekolah hendaklah dijalankan dengan ringkas dan tidak mengambil masa yang berlarutan.

Pihak sekolah adalah dinasihat untuk mengambil perhatian dan tindakan-tindakan berikut: 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Surat Pekeliling 'Am Bilangan 23, Tahun 1966, mengenai 'Lagu Kebangsaan' bertarikh 29hb. November, 1966, keluaran Jabatan Perdana Menteri. (disertakan bersama) Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 4/1975 mengenai 'Nyanyian Lagu Kebangsaan "Negaraku", bertarikh 20hb. Mei, 1975. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1975 mengenai 'Nyanyian Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri dan Mengibar Bendera. Persekutuan / Bendera Negeri di sekolah-sekolah / Maktab-maktab Perguruan', bertarikh 8hb.September, 1975.

4.2

Semua guru dan murid hendaklah sama-sama berada di dalam mailis perhimpunan itu dan bersama-sama menyanyikan Lagu Kebangsaan, Lagu Negeri dan / Lagu Sekolah (jika ada) dengan betul dan penuh bersemangat. Kakitangan-kakitangan bukan guru adalah digalakkan bersama dalam majlis perhimpunan ini. Perkara-perkara yang boleh meninggikan lagi moral, disiplin dan perpaduan, menaikkan semangat kerajinan dan keusahaan serta membentuk sikap muridmurid ke arah yang lebih positif adalah digalakkan untuk disampaikan kepada murid-murid dalam perhimpunan. Pihak sekolah tidak boleh menggunakan perhimpunan itu sebagai tempat untuk menjalankan hukuman kepada murid-murid, mencaci, menghasut atau mengambil sebarang tindakan yang boleh memalukan seseorang murid atau lain-lain pihak.

4.3 4.4

4.5

5. Harap maklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada. semua Guru Besar. Sekian. 'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA' Saya yang menurut perintah,

(DATO' HAJI IDRIS BIN HAJI TAIN) Bahagian Sekolah-Sekolah, b.p. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia. s.k. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Menteri Pelajaran Malaysia. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Dato' Khalil bin Yaakob, Timbalan Menteri Pelajaran. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Dr. Tan Tiong Hong Timbalan Menteri Pelajaran. Ketua Setiausaha, Kernenterian Pelajaran. Ketua Pengarah Pelajaran, Kernenterian Pelajaran. Timbalan Ketua Setiausaha I, Kementerian Pelajaran. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran I, Kernenterian Pelajaran Timbalan Ketua Pengarah Pelaiaran II, Kernenterian Pelajaran Timbalan Ketua Setiausaha II, Kernenterian Pelajaran.

10. Ketua-Ketua Bahagian, Kernenterian Pelajaran. 11. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan, Kementerian Pelajaran. 12. Pegawai Khas I kepada Y.B. Menteri Pelajaran. 13. Unit Hal Ehwal Awam, Kernenterian Pelajaran.

Bahagian Sekolah-Sekolah, Kementerian Pelajaran, Tingkat 12-14, Bangunan Bank Pertanian, Lebuh Pasar Besar, Telefon 922066 Kuala Lumpur. Kawat 'PELAJARAN' ______________________________________________________________________

KP(BS) 8591/Jld. ll/(26) 10hb. September, 1984. Semua Pengarah Pelajaran Negeri, Malaysia. Y.B. Datuk/Tuan, TAMBAHAN KEPADA SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1984 Perhimpunan Sekolah Lanjutan kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1984 bertarikh l4hb. Jun 1984 yang menetapkan peraturan dan masa perhimpunan sekolah, adalah dibawa kepada perhatian Y.B. Datuk/Tuan bahawa lagu 'Malaysia Berjaya' juga hendaklah dinyanyikan bersama semasa perhimpunan. 2. Oleh yang demikian dalam Surat Pekeliling Iklitisas Bil.4/1984 para 3.2.1. mengenai aturcara perhimpunan mingguan sekolah hendaklah antara lain mengandungi : 2.1 Nyanyian Lagu Kebangsaan Negaraku/dan Lagu Kebangsaan Negeri, Lagu 'Malaysia Berjaya' dan Lagu Sekolah,(jika ada); 2.2 Upacara menaikkan bendera; 2.3 Upacara. membaca ikrar Rukunegara; 2.4 Ucapan Guru Besar; 2.5 Lain-lain perkara yang difikirkan perlu bagi mencapai tujuan perhimpunan 3. Di samping mengadakan perhimpunan mingguan, sekolah-sekolah juga adalah diminta mengadakan perhimpunan khas guru-guru dan murid-murid pada tiap-tiap hari untuk bersama-sama menyanyikan Lagu Kebangsaan Negaraku dan Lagu 'Malaysia Berjaya'. Perhimpunan khas tersebut hendaklah diadakan tiap-tiap hari sebelum waktu pertama bermula sama ada bagi sekolah satu sidang atau dua sidang. Sekiranya bertujuan untuk menjimatkan masa, lagu-lagu tersebut boleh dinyanyikan di dalam kelas dengan diketuai oleh guru yang mengajar waktu pertama pada hari itu. 4. Diminta supaya lagu-lagu tersebut dinyanyikan dalam suasana teratur,bertatatertib, dan dengan penuh semangat. 5. Harap Y.B. Datol/Tuan memaklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua sekolah. Sekian. 'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA' Saya yang menurut perintah,

(DATO' HAJI IDRIS BIN HAJI TAIN) Bahagian Sekolah-Sekolah, b.p Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran. s.k. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Menteri Pelajaran Malaysia. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Dato' Khalil bin Yaakob. Timbalan Menteri Pelajaran. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Dr. Tan Tiong Hong Timbalan Menteri Pelajaran. Ketua Setiausaha. Kementerian Pelajaran. Ketua Pengarah Pelajaran, Kementerian Pelajaran. Timbalan Ketua Setiausaha I, Kernenterian Pelajaran. Timbalan Ketua Perigarah Pelajaran I, Kementerian Pelajaran. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran II, Kernenterian Pelajaran. Timbalan Ketua Setiausaha II, Kementerian Pelajaran. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pelajaran. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan, Kementerian Pelajaran. Pegawai Khas I kepada Y.B. Menteri Pelajaran. Unit Hal Ehwal Awam, Kementerian Pelajaran.

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, PARAS 7, BLOK J,(SELATAN) Tel : 03-2556900 PUSAT BANDAR DAMANSA Fax : 03-2535150 50604 KUALA LUMPUR Kawat:”PELAJARAN” _____________________________________________________________________________________

KP(BS)8591/JId.IV(4) 19 Julai 1995 Semua Pengarah Pendidikan Negeri, Y. Bhg. Dato'/Datuk/Tuan, SURAT PEKELILING IKHTIISAS BIL. 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) 1.0 LATAR BELAKANG 1.1 Peiajar adalah aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. Dalam konteks pendidikan kebangsaan keqiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi muda yang semakin mencabar. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju, kita perlu menyediakan golongan pelajar yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani, dan Intelek (JERI). Menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah(KRS) hendaklah ditubuhkan di semua seko!ah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Pakaian Seragam di sekolah. Kewujudan KRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa, minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukakan,

1.2

2.0

RASIONAL Menyedari hakikat bahawa minat serta kecenderungan pelajar kepada pasukan pakaian seragam di sekolah amat ketara sedangkan peluang untuk menyertai amat terhad, wajarlah KRS diltubuhkan bagi tujuan memenuhi minat serta untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan remaja seperti penya!ahgunaan dadah, ponteng sekolah, budaya lepak dan juvana. Oleh itu aktiviti KRS diharap dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

3.0

MATLAMAT

Melahirkan pelajar cemerlang yang berminat, berakhlak mulia, berilmu dan kerketrampilan seiras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020. 4.0 OBJEKTIF 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama, bangsa dan negara. Melahirkan generasi yang mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin. Membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya. Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan, memiliki ketrampilan diri, berdaya saing, bersemangat juang, kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup.

5.0

STRUKTUR ORGANISASI 5.1 Struktur organisasi Peringkat Kebangsaan, Negeri dan Daerah seperti berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. 5.2 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Kehormat Penolong Setiausaha Kehormat Bendahari Kehormat AJK dilantik

Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. b. c. d. Peringkat Kebangsaan Peringkat Negeri Peringkat Daerah Peringkat Sekolah

Maklumat lengkap struktur organisasi boleh didapati dalam Perlembagaan KRS. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 KEAHLIAN Keahlian KRS adalah terbuka kepada semua pelajar di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Ahli bersekutu KRS terbuka kepada semua pelajar yang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara. 6.1 KRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus oleh institusi di mana KRS itu ditubuhkan Keahlian KRS lucut serta merta apabila pelajar tersebut berhenti atau

diberhentikan daripada sekolah atau institusi seperti yang dinyatakan di atas. 7.0 7.1 KURIKULUM Teras a. b. c. 7.2 Umum a. b. C, d. e. f. 9. h. i. j. 8.0 Aktiviti Di air Aktiviti Di darat Aktiviti Pengembaraan Latihan Mental Latihan Kewarganegaraan Aktiviti Ketahanan Diri Aktiviti Pendidlikan Luar Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar Aktiviti Kemahiran Hidup (Keusahawanan) AKtiViti Khidmat (Khidmat Masyarakat) Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma Latihan Fizikal Pendidikan Kerohanian

PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN 8.1 8.2 Fokus utama pengurusan clan pelaksanaan aktiviti KRS peringkat Kebangsaan, Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS. Kursus Pemimpin di peringkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS.

9.0

YURAN KEAHLIAN Yuran Keahlian dlikenakan sebanyak RM1.00 bagi setiap ahli.

10.0

PAKAIAN SERAGAM (UNIFORM) Maklumat terperinci mengenai pakaian Seragam (Uniform) boleh didapati dalam buku Perlembagaan KRS.

11.0 12.0

KESELAMATAN DIRI PENGECUALIAN Pelajar-pelajar dalam keadaan seperti berikut boleh dikecualikan daripada menyertai KRS 12.1 Kes-kes Perubtan. Pelar-pelajar yang te!ah disahkan oleh doktor mengidap sakit jantung, lelah dan lain-iain penyakit yang boleh membahayakan jjka mengambil bahagian dalam aktiviti KRS. Kecacatan. Pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan anggota tubuh yang boleh mernbahayakan diri mereka jika mengambil bahagian dalam aktiviti

12.2

KRS. Tetapi sekiranya kecacatan mereka tidak menjadi penghalang, pelajar-pe!ajar tersebut hendaklah digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti yang sesuai bagi mereka 12.3 Kelas Agama. Untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kelas-kelas agama di waktu pagi/petang, satu penyesuaian terhadap aktiviti KRS hendaklah diadakan. Untuk tujuan ini, Pengetua hendaklah berunding dengan pihak sekolah/Jabatan berkenaan.

13.0 13.1

PEMANTAUAN Tugas pemantauan hendaklah dilakukan oleh: a. b. C. d. e. Pengarah Pendidikan Negeri Pegawai Pendidikan Daerah Pengetua Ketua Penolong Pengarah dan Penyelia Kokurikulum JPN Penyelia Pejabat Pendidikan Daerah

13.2

Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut: a. b. Laporan aktiviti Laporan kewangan

14.0

Sila maklumkan kandungan Pekeliling ini bersama-sama dengan lampirannya kepada semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di negeri Y. Bhg, Dato'/Datuk/Tuan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDIVIAT UNTILIK NEGARA”

(TAN SRI DATUK DR. WAN IVIOHD. ZAHID BIN IVIOHD, NOORDIN) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia S.K: 1. 2. 3. 4. YB. Datuk Seri Mohd. Najib bin Tun Hj. Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia YB. Datuk Mohd Khalid bin Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia YB. Datuk Dr. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha I

5.

Kernenterian Pendidlikan Malaysia 6. 7. 8. 9. 10. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendiclikan II Kementerian Pendidikan Malaysia Semua Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia

Bahagian Sekolah-Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia, Tingkat 12-14, Bangunan Bank Pertanian, Leboh Pasar Besar, Telefon 22922066 Kuala Lumpur. Kawat 'PELAJARAN' ______________________________________________________________________ KP(BS) 8591/Jld. Il/(41) 15hb. Januari, 1986 Semua Pengarah Pelajaran Negeri, Malaysia. Y.B. Dato'/Tuan, SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1986 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar Tujuan surat pekeliling ini adalah untuk memberitahu pihak sekolah, Kementerian Pelajaran telah memutuskan bahawa gerak kerja kokurikulum akan diambil kira dalam pemilihan pelajar-pelajar ke Tingkatan Enam dan ke Maktab-maktab Perguruan. 2. Oleh yang demikian, pihak sekolah adalah diminta mengambil tindakan berikut: 2.1 Mulai tahun 1986, merekod kedatangan setiap orang pelajar Sekolah Menengah dalam gerak kerja kokurikulum yang disertai seperti contoh yang diberikan dalam Lampiran 1. 2.2 Menyedia dan melengkapkan laporan gerak kerja kokurikulum pelajar seperti contoh yang diberikan dalam lampiran 2, bagi pelajar-pelajar yang tamat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Pelajaran Vokasional (SPVM) 1985. Untuk pelajar-pelajar yang tamat SPM/SPVM 1986 dan seterusnya, satu format laporan gerak kerja Kokurikulum pelajar akan dihantar kemudian. 3 Adalah diharap Y.B. Dato’/Tuan memaklumkan surat pekeliling ini kepada semua sekolah. Sekian. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah,

b.p. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran. s.k. I . Setiausaha Sulit Kanan Kepada Y.B. Menteri Pelajaran. 2. Setiausaha Sulit Kepada Y.B. Encik Bujang Haji Ulis Timbalan Menteri Pelajaran. 3. Setiausaha Sulit Kepada Y.B. Encik Ng Cheng Kiat Timbalan Menteri Pelajaran. 4. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran. 5 Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. 6. Timbalan Ketua Setiausaha I, Kementerian Pelajaran. 7. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran I, Kementerian Pelajaran. 8. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran II, Kementerian Pelajaran. 9. Timbalan Ketua Setiausaha II, Kementerian Pelajaran. 10. Ketua-ketua Bahagian, Kementerian Pelajaran. 11. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. 12. Pegawai Perhubungan Awam, Kementerian Pelajaran,

Ref: K.P. 8609/1/(3) Kementerian Pelajaran, Rumah Persekutuan, Kuala Lumpur. 12hb.Januari, 1971 Ketua Pegawai Pelajaran, Semua Negeri, Malaysia Barat. Pengarah Pelajaran, Sarawak/Sabah. (dengan mel udara) Tuan, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1971 RUKUNEGARA Sebagaimana yang tuan-tuan ketahui Rukunegara telah diisytiharkan oleh D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung pada 31hb. Ogos, 1970. 2. Kementerian Pelajaran telah memutuskan bahawa samua sekolah di Malaysia hendaklah berusaha dengan segala upaya yang boleh untuk menanarnkan cita-cita unggul Rukunegara ke dalam jiwa kanak-kanak kita di sekolah. Semangat dan amalan lima prinsip itu perlu ditegaskan ketiga mengajar Rukunegara. 3. Berikut ialah beberapa cadangan bagaimana Rukunegara, boleh diajar:(i) Guru-guru Besar/Pengetua-pengetua bolehlah berceramah berkenaan pelbagai aspek Rukunegara di Perjumpaan Mingguan Sekolah. (ii) Dalam pelajaran Sivik (dari darjah empat hingga Tingkatan Enam) guru-guru boleh menghurai cara-cara mengamalkan pelbagai aspek Rukunegara itu. (iii) Aspek-aspek Rukunegara boleh digunakan sebagai tema atau tajuk-tajuk untuk perbincangan di perjumpaan-perjumpaan kelab dan persatuan sekolah. (iv) jika sekolah-sekolah mencetak buku-buku rampaian mereka sendiri, Rukunegara bolehlah dicetak di muka sebelah dalam kulit hadapan buku itu. 4. Guru-guru Besar/Pengetua-pengetua hendaklah cuba:-

(i) mendapatkan beberapa poster Rukunegara untuk pejabat-pejabat, dewan sekolah, bilik-bilik darjah dan bilik-bilik guru mereka daripada jabatan Penerangan dan Kebudayaan Negeri. Poster ini hendaklah dimasukkan dalam frame dan digantung di tempat-tempat yang disebut itu. (ii) mendapatkan buku-buku kecil penerangan yang cukup daripada Pejabat Penerangan untuk menentukan supaya sernua guru-guru di sekolah itu betul-betul faham dan mahir

dengan Rukunegara. (iii) menggalakkan murid-murid membuat poster-poster ukuran besar untuk dipamerkan dalam bilik-bilik darjah mereka sendiri. Satu salinan Rukunegara adalah disertakan bersama surat pekeliling ini.

5. Kementerian Pelajaran juga sedang mengambil langkah-langkah berikut untuk menjadikan pengajaran Rukunegara itu lebih bermakna lagi.(1) Sukatan Pelajaran Sivik sedang disemak semula untuk memasukkan Rukunegara; (ii) Pusat Alat Pengajaran Pandang Dengar, Kementerian Pelajaran sedang menyediakan carta-carta untuk sekolah-sekolah. (iii) Sebuah lagu sedang digubah untuk Rukunegara supaya Rukunegara juga boleh dinyanyikan oleh murid-murid. Saya yang menurut perintah,

(Kum Boo) Bahagian Sekolah-sekolah, b.p. Ketua Setlausaha, Kementerian Pelajaran. s.k. S.U.S. kepada Y.B.M. Y.B. Setiausaha Parlimen K.S.K. K.P.P. T.K.S.K. T.K.P.P. Pengarah (Latihan Guru-curu) 15 salinan. Ketua Nazir - 15 salinan. Semua Ketua Bahagian. Setiausaha Kerja, Jabatan Perpaduan Negara, Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur.

Ketua Setiausaha, Kementerian Penerangan dan Kebudayaan - 5 salinan. Angkasapuri, Kuala Lumpur.

Setiausaha Kerja, Majlis Muhibah Negara, Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur. KB/rt

RUKUNEGARA BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh. masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang libreral terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya. dan berbagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan

(TRANSLATION) RUKUNEGARA OUR NATION, MALAYSIA, being dedicated

to achieving a greater unity of all her peoples; to maintaining a democratic way of life; to creating a just society in which the wealth of the nation shall be equitably shared; to ensuring a liberal approach to her rich and diverse cultural traditions; to building a progressive society which shall be oriented to modem science and technology;

WE, her peoples, pledge our united efforts to attain these ends guided by these principles:

Belief in God (Kepercayaan kepada Tuhan) Loyalty to King and Country (Kesetiaan kepada Raja dan Negara) Upholding the Constitution (Keluhuran Perlembagaan) Rule of Law (Kedaulatan Undang-undang) Good Behaviour and Morality (Kesopanan dan Kesusilaan)

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, PARAS 7, BLOK J, PUSAT BANDAR DAMANSA Tel : 03-2586900 50604 KUALA LUMPUR Fax : 03-2535150 ________________________________________________________________________________

KP(BS)8591/Jld.XVl(17) 16 November 2000

Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. Bhg. Dato’ /Tuan / Puan, SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 17 / 2000: Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan sentiasa mendokong dan melaksanakan apa juga aktiviti yang dianggap dapat memperkukuhkan lagi amalan dan penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara. Sungguhpun begitu, sejak kebelakangan ini ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa penghayatan Rukun Negara semakin berkurangan di kalangan pelajar sekolah. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan ras, fenomena seperti ini boleh menggagalkan sebarang usaha ke arah pembentukan negara yang bersatu padu dan harmonis. Dalam hal ini, institusi sekolah berperanan untuk memupuk dan menyemai pengetahuan, kesedaran dan amalan setiap prinsip yang terkandung dalarn Rukun Negara. 2. Sehubungan dengan itu, semua sekolah menengah diminta menubuhkan Kelab/Persatuan Rukun Negara mulai tahun 2001. Syarat-syarat penubuhannya adalah sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Penubuhan Kelab/Persatuan Sekolah 1997. Antara kegiatan yang boleh dijalankan oleh Kelab/Persatuan Rukun Negara adalah seperti yang berikut: 2.1 Menjalin kerjasama antara pihak sekolah dengan agensi-agensi tertentu seperti Jabatan Perpaduan Negara dan Sektor Rukun Tetangga serta persatuan komuniti dan masyarakat setempat dalam menjalankan aktivitiaktiviti yang memfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan pelajar sekolah yang berbilang kaum dan keturunan; 2.2 Menggalakkan sekolah-sekolah yang majoriti pelajarnya terdiri daripada satu kaum sahaja untuk meningkatkan kegiatan yang bercorak integrasi dengan sekolah-sekolah lain melalui aktiviti-aktiviti bersama; dan Menjalankan pelbagai jenis aktiviti yang menjurus kepada penghayatan semua prinsip Rukun Negara.

2.3

3. Walaupun arahan penubuhan Kelab/Persatuan Rukun Negara ini ditujukan kepada sekolah menengah, sekolah rendah juga adalah digalakkan untuk berbuat demikian. Walau bagaimanapun, sekiranya penubuhan Kelab/Persatuan Rukun Negara tidak dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah, usaha yang bersesuaian hendaklah diambil supaya perkara-perkara seperti para 2.1, 2.2, clan 2.3 dapat dilaksanakan. 4. Sila maklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua sekolah di negeri Y. Bhg. Dato’/ Tuan / Puan. Sekian. Terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

sk 1. 2. Y.B. Tan Sri Dato' Seri Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Dato'Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Dato' Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y. B. Dato' Mahadzir bin Mohd. Khir Setiausaha Parlimen, Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Nazir Sekolah Pegawai Perhubungan Awam

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA Office of the Director General of Education Malaysia PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA Level 7 Block J Damansara Town Centre Tel: 03-2586900 50604 KUALA LUMPUR
Fax: 03-2535150

KP (BS) 8591/Jilid XV/ (7) 10 Jun 1999 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/1999: Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah
Akhir-akhir ini bilangan kes jenayah yang melibatkan murid sekolah didapati meningkat serta membangkitkan kebimbangan banyak pihak. Gejala anti sosial ini perlu diberi perhatian serius dan sewajarnya ditangani secara menyeluruh dan bersepadu oleh semua pihak. Usaha secara berterusan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesedaran dan kepekaan murid terhadap jenis dan pola pelakuan jenayah yang berubah-ubah mengikut perubahan persekitaran sosial sekolah. 2. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan menyarankan supaya sekolahsekolah menengah di seluruh negara menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah masingmasing. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah ini adalah di antara langkah yang boleh diambil untuk membangkitkan kesedaran dan kepekaan murid-murid terhadap kemungkinan berlakunya perbuatan jenayah dan langkah-langkah mencegahinya. Selain daripada itu penubuhan kelab ini juga akan dapat mengeratkan lagi hubungan kerjasama di antara sekolah dengan pihak polis dalam usaha membenteras perbuatan jenayah sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah. 3. Dalam merancang penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah, perhatian harus diberikan kepada perkara-perkara seperti berikut. a. Keutamaan diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada dalam kawasan yang berisiko jenayah tinggi. b. Penubuhan kelab ini tidak bertindih dengan kelab-kelab lain yang mempunyai matlamat yang serupa. c. Penasihat Kelab hendaklah terdiri daripada guru sekolah dan Pegawai Perhubungan Polis berperanan sebagai penasihat pakar luar. d. Guru penasihat hendaklah menjadi penggerak utama dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan, perjalanan dan pelaksanaan pelbagai kegiatan kelab. 4, Untuk panduan dan rujukan sekolah, contoh perlembagaan kelab disertakan bersama-sama ini. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling lkhtisas ini kepada semua sekolah di negeri Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan.

1

Sekian. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

DATO’ DR. ABDUL SHUKOR ABDULLAH Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia s.k. Y.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Dato' Haji Mohd. Khalid Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Y.B. Datuk Dr. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Nazir Sekolah Pegawai Perhubungan Awam

2

PERLEMBAGAAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH
1. NAMA Kelab ini dikenali dengan nama Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah ________________________________________________ 2. ALAMAT Alamat yang digunakan bagi kelab ini: (alamat sekolah) 3. TUJUAN KELAB 3.1 Untuk memupuk rasa patuh kepada peraturan dan undang-undang negara. 3.2 Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah. 3.3 Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi di kalangan pelajar bahawa pencegahan adalah lebih baik dari memerangi jenayah. 3.4 Menyediakan garis panduan cara-cara pencegahan jenayah dan menggalakkan mereka menjalankan aktivid yang berfaedah. 3.5 Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dalam hal-hal jenayah. 4. TEMPAT MESYUARAT DAN AKTIVITI 4.1 Tempat mesyuarat kelab ini adalah di mana-mana bilik atau kawasan sekolah dengan syarat mendapat kebenaran Pengetua terlebih dahulu. 4.2 Tempat menjalankan aktiviti adalah berpusat di dalam kawasan sekolah tetapi boleh juga di lain-lain tempat yang difikirkan sesuai oleh pihak pentadbir sekolah dengan syarat sentiasa diiringi oleh guru penasihat.

5.

KEAHLIAN DAN ORGANISASI 5.1 Keahlian kelab ini adalah terbuka kepada semua murid. 5.2 Organisasi Kelab adalah seperti benkut: 5.2.1 Penaung 5.2.2 Penasihat 5.2.3 Jawatankuasa Kelab : : : Pengetua Guru Penasihat Pegawal Perhubungan Polis Seorang Presiden (Murid sekolah) Seorang Naib Presiden Seorang Setiausaha Seorang Penolong Setiausaha Seorang Bendahari

3

5 orang Jawatankuasa yang dilantik (Jawatankuasa Induk dipilih dalam Mesyuarat Agung Tahunan) 6. MESYUARAT 6.1 6.2 6.3 6.4 Bagi Mesyuarat Agung dan Mesyuarat Agung Tergempar hendaklah dihadiri tidak kurang daripada 1/3 bilangan ahli. Bagi Mesyuarat Jawatankuasa hendaklah dihadiri oleh tidak kurang dari 2/3 ahli. Mesyuarat Agung Tahunan hendaklah diadakan tidak lewat dari 31 Julai setiap tahun. Memanggil Mesyuarat Agong Tergempar 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.5 7. Atas arahan Guru Penasihat Apabila difikirkan perlu oleh Jawatankuasa Atas permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya 1/3 ahli Mesyuarat Tergempar hendaklah diadakan dalam tempoh 21 hari daripada tarikh penerimaan permintaan. Urusan Mesyuarat Agung Tergempar dihadkan hanya kepada maksud mesyuarat itu diadakan.

Setiap mesyuarat yang diadakan hendaklah dengan kebenaran Guru Penasihat dan Guru Penasihat perlu dijemput menghadirinya.

KEWANGAN 7.1 7.2 7.3 Kelab mendapatkan sumber kewangan daripada yuran tahunan, derma dan aktiviti-aktiviti kelab. Jumlah yuran yang ditetapkan untuk setiap ahli ialah sebanyak RM10.00 setahun atau pada kadar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. Jawatankuasa hanya berkuasa membelanjakan kumpulan wang yang ada untuk perkara-perkara yang berfaedah bagi mencapai tujuan dan maksud aktiviti. Bendahari tidak boleh menyimpan dalam tangannya wang kelab melebihi RM10.00 pada satu masa. Wang selebihnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penasihat. Tahun Kewangan Kelab ialah 1 Julai hingga 30 Jun. Setiap perbelanjaan kelab hendaklah dengan kelulusan Jawatankuasa.

7.4

7.5 7.6

4

8.

PERKARA-PERKARA LAIN Kelab ini adalah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Kerajaan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Sekolah dan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia.

9.

PINDAAN PERLEMBAGAAN KELAB 9.1 Pindaan perlembagaan kelab boleh diusulkan oleh ahli dan boleh diluluskan dengan mendapat persetujuan 2/3 ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Tergempar. Persetujuan Pengetua dan Guru Penasihat adalah perlu sebelum sesuatu pindaan perlembagaan kelab dilakukan.

9.2

5

KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
KP(BS)8591/Jld.VIII / (74) 2 Mei1997 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y.Bhg. Dato’/Datuk/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang
Kementerian Pendidikan amat menghargai usaha serta inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri untuk menjalankan pelbagai program dan aktiviti bagi kebajikan dan faedah murid di sekolah. Namun demikian, terdapat di antara program dan aktiviti yang dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian atau sekolah itu yang membangkitkan rasa tidak puas hati, rungutan dan bantahan dariapda para ibu bapa, penjaga dan juga masyarakat umum, lazimnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal dasar, rasional dan pungutan wang. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian dan sekolah supaya sentiasa merujuk dan mematuhi dasar, syarat atau peraturan yang sedia ada apabila ingin melaksanakan apa jua program atau aktiviti di sekolah. Ini adalah bagi mengelakkan sebarang percanggahan dengan mana-mana dasar, syarat atau peraturan yang ditetapkan mengenainya. 3. Dalam keadaan di mana program atau aktiviti yang hendak dijalankan itu tidak tertakluk di bawah mana-mana syarat atau peraturan yang sedia ada, atau timbul keraguan mengenai bidang kuasa, hak atau peruntukan sah mengenainya, maka permohonan bagi mendapatkan persetujuan dan kelulusan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan. Semua permohonan hendaklah mengandungi maklumat lengkap mengenai program atau aktiviti yang hendak dijalankan. 4. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua pihak yang berkenaan di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian dan sekolah. Sekian. Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

(DATUK MATNOR DAIM) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia, Paras 7, Blok J, Pusat Bandar Damansara, 50604 Kuala Lumpur Tel : 03-2556900 Fax : 03-2535150
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

s.k

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Y.B. Datuk Seri Mohd Najib b. Tun Haji Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Datuk Haji Mohd. Khalid b. Mohd. Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Y.B. Datuk Dr. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Unit Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 7, BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR

Tel : 03-2586900 Fax : 03-2535150 Laman Web : http://www.moe.gov.my

KP(BS) 8591/Jld.XVIII (3) 28 Mac 2003 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/2003 : KE ARAH MEMBUDAYAKAN NILAI BERTERIMA KASIH
Matlamat Kementerian Pendidikan adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Matlamat ini boleh dicapai melalui pendekatan kurikulum dan kokurikulum. Pihak sekolah pula telah diminta supaya memberi penekanan kepada pemupukan nilai melalui penerapan nilai-nilai murni menerusi kurikulum. Nilai-nilai murni ini termasuklah nilai bersyukur dan nilai berterima kasih. 2. Banyak pihak telah menegur budi pekerti murid yang seolah-olah bersikap tidak berterima kasih dan bersyukur. Tidak berterima kasih maksudnya tidak memberikan ucapan pembatasan budi dengan hati yang ikhlas, dengan suara yang jelas dan bermuka manis selepas menerima sesuatu. Keadaan ini jika dibiarkan boleh mengikis budaya berterima kasih yang sewajarnya menjadi amalan dan warisan bangsa. 3. Kementerian Pendidikan berpendapat langkah-langkah segera perlu diambil untuk meningkatkan amalan berterima kasih di kalangan murid sekolah. Pendekatan dan penyertaan yang bersepadu daripada semua pihak seperti guru, ibu bapa dan masyarakat, harus digembelingkan dalam menentukan kejayaan usaha murni ini. Sehubungan ini, pelaksanaan aktiviti membudayakan nilai berterima kasih hendaklah dilaksanakan di semua peringkat iaitu peringkat sekolah, daerah dan negeri seperti dinyatakan dalam ”Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pembudayaan Nilai Berterima Kasih Di Sekolah” (Lampiran A). 4. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah, Pengetua dan Guru Besar di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan. Sekian. Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

s.k

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pelajaran Malaysia Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Dato’ Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia

10. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

LAMPIRAN A PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PEMBUDAYAAN NILAI BERTERIMA KASIH DI SEKOLAH Pelaksanaan amalan budaya berterima kasih boleh dilaksanakan di sekolah melalui aktivitiaktiviti berikut : 1. Pesanan di perhimpunan pagi secara berterusan. 2. Contoh dan teladan budaya terima kasih oleh pemimpin (Pengetua, Guru Besar dan guru-guru). 3. Sesi taklimat di minggu suaikenal. 4. Ceramah penataran ilmu kepada guru dan kakitangan. 5. Elemen nilai berterima kasih dalam pengajaran dan pembelajaran. 6. Elemen nilai berterima kasih dalam aktiviti kelab dan persatuan. 7. Majlis tahlil, doa selamat dan majlis kesyukuran di peringkat sekolah untuk setiap kejayaan atau ditimpa sesuatu musibah. 8. Elemen nilai berterima kasih semasa sambutan hari-hari tertentu seperti berikut : • • • • Sambutan Hari Kebangsaan Sambutan Hari Guru Sambutan Hari Pahlawan Sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia

9. Program Terancang Kempen Bulan Berterima Kasih semasa sambutan hari-hari tertentu seperti berikut : − − − − − − − − Pembacaan puisi untuk menzahirkan penghargaan, terima kasih dan terhutang budi terhadap seseorang atau kumpulan. Program ziarah ke rumah orang-orang tua, pemimpin-pemimpin yang berjasa dan tokoh-tokoh guru. Memberi anugerah kepada murid yang berbudi pekerti mulia. Memberi kad ucapan dan penghargaan antara guru dan murid. Menandatangani kad ucapan gergasi sebagai tanda terima kasih. Menyediakan kain rentang di sekolah sebagai tanda ingatan dan mengenang jasa guru. Mesej nilai berterima kasih oleh tokoh murid/ibu bapa. Aktiviti gotong-royong seperti mengecat bilik darjah/tandas.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful