1

KESELANJARAN
¾ Katakan f(x) = x dan
¹
´
¦
=
=
=
1 x jika 2
1 x jika x
) x ( g
¾ Graf bagi fungsi yang selanjar boleh dilakar tanpa perlu mengangkat mata pena.
Graf f(x) tidak putus di mana-mana titik, fungsi tersebut dianggap selanjar.
Tetapi graf g(x) putus di x = 1, fungsi ini dianggap tidak selanjar pada titik
tersebut.
¾ Satu fungsi adalah selanjar pada x = a, jika dan hanya jika tiga syarat berikut
dipenuhi:
(1) f(a) tertakrif, iaitu a adalah dalam domain f.
(2) ) x ( f had
a x÷
wujud
(3) ) a ( f ) x ( f had
a x
=
÷

¾ Jika salah satu di antara syarat di atas tidak dapat dipenuhi pada titik x = a, maka
fungsi tersebut tidak selanjar pada x = a.
1 ÷
1
f(x)
x
1 ÷
1
g(x)
x
o
2 ÷ -
2
Contoh:
I.
II.
III.
IV.
¾ f(a) tidak tertakrif
¾ ) x ( f had
a x÷
tidak wujud (·)
fungsi tidak selanjar pada x = a
x
f(x)
a
¾ f(a) tertakrif
¾ ) x ( f had
a x÷
wujud
¾ ) a ( f ) x ( f had
a x
=
÷
fungsi tidak selanjar pada x = a
x
f(x)
a
o
-
¾ f(a) tertakrif
¾ ) x ( f had
a x÷
tidak wujud kerana
) x ( f had ) x ( f had
a x a x
÷ +
÷ ÷
=
fungsi tidak selanjar pada x = a
x
f(x)
a
o
-
¾ f(a) tidak tertakrif
¾ ) x ( f had
a x÷
wujud
fungsi tidak selanjar pada x = a
x
f(x)
a
o
3
¾ Jika (a, b) adalah satu selang dan fungsi f adalah selanjar di setiap titik dalam
selang tersebut, maka fungsi f adalah selanjar dalam selang (a, b).
¾ Sekiranya fungsi f selanjar di dalam selang (÷·, ·), f dikatakan selanjar di mana-
mana.
¾ Contoh fungsi selanjar di mana-mana ialah fungsi polinomial. Contoh: f(x) = x
2
adalah selanjar pada setiap titik tetapi sebarang hasil bahagi polinomial adalah tak
selanjar pada titik-titik di mana nilai pembahaginya adalah sifar (0).
Contoh:
8 x 2 x
3 x
) x ( f
2
2
÷ +
÷
=
Pembahagi adalah sifar pada x = –4 dan x = 2.
f tidak selanjar pada x = –4 dan x = 2.
Keadaan ini menunjukkan bahawa fungsi rasional tidak selanjar di mana
pembahaginya adalah sifar tetapi selanjar pada titik-titik lain.
Contoh: Tentukan sama ada fungsi berikut selanjar pada titik yang ditentukan.
I. f(x) = 4x
2
+ 3x + 2 pada x = 5
(1) f(5) = 4(5)
2
+ 3(5) + 2 = 117
(2) 117 2 x 3 x 4 had
2
5 x
= + +
÷
(3) ) x ( f had ) 5 ( f
5 x÷
=
f(x) adalah selanjar pada x = 5.
II.
1 x
5 x 3 x
) x ( g
2
÷
+ +
= pada x = 1
0
9
1 1
5 ) 1 ( 3 1
) 1 ( g
2
=
÷
+ +
= = tidak tertakrif
g(x) adalah tidak selanjar pada x = 1.
4
III.
1 3
16
) (
2
÷
=
x
x
x f
jika
jika
2
2
<
>
x
x
pada 2 = x
(1) 4
2
16
) 2 (
2
= = f
(2) 4
2
16
) (
2
2
= =
+
÷
x f had
x
5 1 ) 2 ( 3 ) (
2
= ÷ =
÷
÷
x f had
x
) ( ) (
2 2
x f had x f had
x x
÷ +
÷ ÷
= ) (
2
x f had

tidak wujud
Fungsi tidak selanjar pada 2 = x .
¾ Fungsi eksponen [f(x) = a
x
dengan a > 0 tetapi a = 1 dan x nombor nyata] adalah
fungsi yang selanjar di mana-mana.
Contoh:
x
3
1
) x ( f |
.
|

\
|
= , katakan x = x
0
(1)
0
x
0
3
1
) x ( f |
.
|

\
|
=
(2)
0 0
0
x x
x x
3
1
3
1
had |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
÷
(3)
x
x x
0
3
1
had ) x ( f
0
|
.
|

\
|
=
÷
Fungsi
x
3
1
) x ( f |
.
|

\
|
= adalah selanjar di mana-mana.
¾ Fungsi logaritma [f(x) = log
a
x] adalah fungsi yang selanjar pada semua x > 0.
f(x)
÷ (0, 1)
x
3
1
) x ( f |
.
|

\
|
=
f(x) = log
2
x
f(x)
x
(1, 0)
5
Contoh: Tentukan pada titik mana fungsi tidak selanjar.
(a)
¹
´
¦
<
> +
=
3
3 6
) (
2
x jika x
x jika x
x f
Siasat pada titik x = 3
(1) f(3) = 3 + 6 = 9
(2) 9 ) 6 x ( had ) x ( f had
3 x 3 x
= + =
+ +
÷ ÷
9 x had ) x ( f had
2
3 x 3 x
= =
÷ ÷
÷ ÷
9 ) x ( f had ) x ( f had ) x ( f had
3 x 3 x 3 x
= = =
÷ ÷ ÷
÷ +
(3) ) x ( f had ) x ( f
3 x÷
=
Dengan itu fungsi adalah selanjar pada mana-mana titik.
(b)
¦
¹
¦
´
¦
<
+
÷
> +
=
1 x jika
3 x
9 x
1 x jika 1 x
) x ( f
2
Siasat pada x = 1 dan x = –3
f(1) = 1 + 1 = 2
2 1 x had ) x ( f had
1 x 1 x
= + =
+ +
÷ ÷

wujud tidak ) x ( f had ) x ( f had ) x ( f had
2
3 x
9 x
had ) x ( f had
1 x 1 x 1 x
2
1 x 1 x
÷ ÷ ÷
÷ ÷
=
÷ =
+
÷
=
÷ +
+ ÷
Fungsi tidak selanjar pada x = 1
0
0
3 3
9 ) 3 (
) 3 ( f
2
=
+ ÷
÷ ÷
= ÷ tidak tertakrif
Fungsi tidak selanjar pada x = –3
6
CIRI-CIRI KESELANJARAN
1. Jika f(x) = c, dengan c adalah satu konstan, fungsi f adalah selanjar di mana-
mana.
Contoh: f(x) = –5
g(x) = 10
2. Jika f(x) = x
n
di mana n ialah integer positif, fungsi f adalah selanjar di mana-
mana.
f(x) = x
5
f(x) = x
2
3. Jika f(x) adalah selanjar pada x = a, cf(x) dengan c adalah satu konstan, juga
adalah selanjar pada x = a.
Contoh: f(x) = x
2
selanjar pada x = 5.
2f(x) = 2x
2
juga selanjar pada x = 5.
4. Jika f(x) dan g(x) adalah selanjar pada x = a
(i) f(x) + g(x)
(ii) f(x) - g(x)
(iii) [f(x) . g(x)] juga adalah selanjar pada x = a
(iv) 0 ) x ( g ,
) x ( g
) x ( f
=
Contoh: f(x) = 5x
2
g(x) = 15. Kedua-dua selanjar pada x = 1.
(i) h(x) = 5x
2
+ 15
(ii) h(x) = 5x
2
– 15 juga adalah selanjar pada x = 1
(iii) h(x) = [5x
2
] [15]
(iv)
15
x 5
) x ( h
2
=
5. Jika f(x) adalah selanjar pada x = a,
n
) x ( f ) x ( g = juga adalah selanjar pada x = a
dengan syarat g(a) tertakrif.
7
Contoh: f(x) = 2x
2
+ 4x + 1 selanjar pada x = 1
1 x 4 x 2 ) x ( g
2
+ + = juga adalah selanjar pada x = 1.

= 7 ) 1 ( g
Contoh: f(x) = 2x
2
– 4x – 1 selanjar pada x = 2.
Tetapi 1 x 4 x 2 ) x ( g
2
÷ ÷ = tidak selanjar pada x = 2 kerana g(2) tidak
tertakrif.

÷ = ve ) 2 ( g

Contoh: I. f(x) f(a) tertakrif had f ( x ) tidak wujud kerana x a o had f ( x ) x a had f ( x ) x a fungsi tidak selanjar pada x = a a x IV. x f(x) f(a) tertakrif had f ( x ) wujud x a o had f ( x ) x a f (a ) fungsi tidak selanjar pada x = a a x III. f(x) f(a) tidak tertakrif had f ( x ) tidak wujud ( ) x a fungsi tidak selanjar pada x = a a II. f(x) f(a) tidak tertakrif had f ( x ) wujud x a o fungsi tidak selanjar pada x = a a x 2 .

f(x) = 4x2 + 3x + 2 pada x = 5 (1) f(5) = 4(5)2 + 3(5) + 2 = 117 (2) had 4 x 2 x 5 3x 2 117 5 (3) f (5) had f ( x ) x f(x) adalah selanjar pada x = 5. g( x ) g (1) x2 12 3x 5 pada x = 1 x 1 3(1) 5 1 1 9 = tidak tertakrif 0 g(x) adalah tidak selanjar pada x = 1. I. f tidak selanjar pada x = –4 dan x = 2.Jika (a. Keadaan ini menunjukkan bahawa fungsi rasional tidak selanjar di mana pembahaginya adalah sifar tetapi selanjar pada titik-titik lain. b) adalah satu selang dan fungsi f adalah selanjar di setiap titik dalam selang tersebut. ). b). Sekiranya fungsi f selanjar di dalam selang ( mana. maka fungsi f adalah selanjar dalam selang (a. Contoh: f (x) x2 x2 3 2x 8 Pembahagi adalah sifar pada x = –4 dan x = 2. Contoh: Tentukan sama ada fungsi berikut selanjar pada titik yang ditentukan. 3 . Contoh: f(x) = x2 adalah selanjar pada setiap titik tetapi sebarang hasil bahagi polinomial adalah tak selanjar pada titik-titik di mana nilai pembahaginya adalah sifar (0). . f dikatakan selanjar di mana- Contoh fungsi selanjar di mana-mana ialah fungsi polinomial. II.

0) x 4 . f(x) f(x) = log2 x (1. Fungsi logaritma [f(x) = loga x] adalah fungsi yang selanjar pada semua x > 0. Contoh: 1 dan x nombor nyata] adalah f (x) 1 3 1 3 x0 x0 1 3 x . Fungsi eksponen [f(x) = ax dengan a > 0 tetapi a fungsi yang selanjar di mana-mana. katakan x = x0 f(x) (1) f (x 0 ) (2) had x x0 1 3 1 3 x0 (0. 1) x f (x) 1 3 x (3) f (x 0 ) had x x0 x Fungsi f ( x ) 1 3 adalah selanjar di mana-mana. f ( x) 16 x2 3x 1 jika jika x x 2 2 pada x 2 (1) f (2) 16 22 4 16 22 4 (2) had f ( x) x 2 had f ( x) x 2 3(2) 1 5 had f ( x) x 2 had f ( x) x 2 had f ( x) tidak wujud x 2 Fungsi tidak selanjar pada x 2.III.

(a) f ( x) x 6 x2 jika jika x x 3 3 Siasat pada titik x = 3 (1) f(3) = 3 + 6 = 9 (2) had f ( x ) x 3 had ( x 6) x 3 9 had f ( x ) x 3 had x 2 x 3 9 had f ( x ) x 3 had f ( x ) x 3 had f ( x ) x 3 3 9 (3) f ( x ) had f ( x ) x Dengan itu fungsi adalah selanjar pada mana-mana titik. x 1 (b) jika jika x x 1 1 f (x) x 9 x 3 2 Siasat pada x = 1 dan x = –3 f(1) = 1 + 1 = 2 had f ( x ) x 1 had x 1 x 1 2 had f ( x ) x 1 had x 1 x2 9 x 3 2 had f ( x ) tidak wujud x 1 had f ( x ) x 1 had f ( x ) x 1 Fungsi tidak selanjar pada x = 1 f ( 3) ( 3) 2 9 3 3 0 tidak tertakrif 0 Fungsi tidak selanjar pada x = –3 5 .Contoh: Tentukan pada titik mana fungsi tidak selanjar.

juga adalah selanjar pada x = a. 4.g(x) [f(x) . Kedua-dua selanjar pada x = 1. g(x ) g( x ) 0 Contoh: f(x) = 5x2 g(x) = 15. g ( x ) dengan syarat g(a) tertakrif. g(x)] juga adalah selanjar pada x = a f (x) . dengan c adalah satu konstan. (i) (ii) (iii) (iv) h(x) = 5x2 + 15 h(x) = 5x2 – 15 h(x) = [5x ] [15] h(x) 5x 2 15 2 juga adalah selanjar pada x = 1 5. Jika f(x) = xn di mana n ialah integer positif. Jika f(x) = c. cf(x) dengan c adalah satu konstan. fungsi f adalah selanjar di manamana. Contoh: f(x) = –5 g(x) = 10 2. Jika f(x) adalah selanjar pada x = a. Jika f(x) adalah selanjar pada x = a. Contoh: f(x) = x2 selanjar pada x = 5. f(x) = x5 f(x) = x2 3. 2f(x) = 2x2 juga selanjar pada x = 5. Jika f(x) dan g(x) adalah selanjar pada x = a (i) (ii) (iii) (iv) f(x) + g(x) f(x) . n f ( x ) juga adalah selanjar pada x = a 6 . fungsi f adalah selanjar di manamana.CIRI-CIRI KESELANJARAN 1.

Tetapi g( x ) tertakrif.Contoh: f(x) = 2x2 + 4x + 1 selanjar pada x = 1 g( x ) 2x 2 4 x 1 juga adalah selanjar pada x = 1. g (1) 7 Contoh: f(x) = 2x2 – 4x – 1 selanjar pada x = 2. g ( 2) 2x 2 4 x 1 tidak selanjar pada x = 2 kerana g(2) tidak ve 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful