You are on page 1of 8

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

" Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlaq mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat
dan negara "
( PPK, 1988 )

2.Memperkembang 3.Perkembangan
1.Pendidikan Suatu Potensi Secara
Potensi Individu
Usaha Berterusan Menyeluruh dan
Bersepadu

12. Keharmonian dan


Kemakmuran Masyarakat 4.Insan Yang
dan Negara Seimbang dan
Harmonis

11. Rakyat Malaysia Unsur-


Yang Dapat Memberi unsur 5. Kepercayaan
Sumbangan Falsafah Kepada Tuhan
Pendidikan
Kebangsaa 6. Rakyat Malaysia
10. Rakyat Malaysia Yang n Yang Berilmu
Berkeupayaan Menikmati
Pengetahuan
Kesejahteraan Diri

9. Rakyat Malaysia 7. Rakyat Malaysia


Yang Yang Berketrampilan
8. Rakyat Malaysia
Bertanggungjawab
Yang Berakhlak Mulia

1.Pendidikan Suatu Usaha Berterusan

1
Pendidikan

Proses pemerolehan ilmu


Penyerapan nilai murni
pengetahuan dan kemahiran

Menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir serta beraklak mulia.

Proses pendidikan ini merupakan Proses secara berterusan sepanjang


hayat.

Pendidikan asas

(peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika)

Institut pendidikan
Sekolah rendah (peringkat kanak-kanak) tinggi,tempat
Pembelajaran secara bekerja dan komuniti.
kendiri berbentuk ICT,
seperti online, media Sekolah menengah (peringkat (peringkat selepas
massa remaja) sekolah)

Membolehkan kita menyesuaikan diri dengan pelbagai


perubahan dari segi pendidikan dan pembangunan yang pesat,
khasnya perkembangan K-ekonomi dalam ICT.

2.Memperkembang Potensi Individu

Setiap individu
mempunyai

Semula jadi
anugerah daripada tuhan
yang mungkin tidak
kebolehan diketahui secara sedar.
potensi

perlu sentiasa diperkembangkan,dan dipertingkatkan


melalui interaksi dengan persekitaran dan pendidikan
yang berkualiti.

2
3.Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh dan Bersepadu

Potensi dan kebolehan domain-domain berikut perlu


dipupuk secara bersepadu dan menyeluruh:

Hikmah iaitu yang boleh membawa kepada kebenaran.


Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif.
Unsur
Daya pemikiran yang logik dan analitis.
Intelek Ilmu yang bermanfaat.

Unsur Keyakinan terhadap Tuhan dan kepercayaan beragama.


Berasa syukur atas pemberian Pencipta.
Rohani Berakhlak tinggi, berbudi pekerti tinggi dan berdisiplin diri.
Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat.

Mempunyai tingkah laku terkawal serta beremosi stabil.


Unsur Bersemangat kekitaan, berbelas kasihan dan kasih sayang.
Mempunyai nilai estetik, iaitu keupayaan menikmati kesenian dan
Emosi keindahan.

Kecergasan fizikal dan kesihatan diri.


Unsur Berusaha mengembangkan bakat dan kemahiran sosial.
Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari,
Jasmani meningkatkan produktiviti dan berkhidmat untuk masyarakat.

4.Insan Yang Seimbang dan Harmonis


Manusia yang memiliki sahsiah yang sepadu apabila
semua potensi 揹irinya�dikembangkan secara selaras,
menyeluruh dan harmonis.

Insan seimbang dan harmonis

Aspek jasmani
Aspek kerohanian

Berilmu pengetahuan Berbadan Sihat


Berakhlak mulia dan Cergas
Berjiwa Tenteram Sahsiah
Berketrampilan

Bekerjasama dan Tolong-menolong antara Satu Sama Lain


Berusaha Untuk Memajukan Bangsa dan Negara
Mempunyai Ketahanan Diri untuk Menangani Pelbagai Cabaran
Hidup
Memiliki kesedaran dan keinsafan
Bertanggungjawab

3
5. Kepercayaan Kepada Tuhan

Keyakinan seseorang

individu

Alam Sekitar
Manusia

tidak terjadi secara tersendiri tetapi ada Penciptanya.


Hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan dan
manusia dianjurkan mengkaji fenomena alam.

Manusia dituntut memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan


dalam mentadbir dan memakmurkan alam.

6. Rakyat Malaysia Yang Berilmu Pengetahuan

Masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan memiliki sikap

Suka cinta kepada


membaca ilmu pengetahuan

menggunakan ilmu tersebut untuk manfaat diri dan orang lain. Ini
bermakna setiap individu mesti berusaha untuk menghayati prinsip
pendidikan sepanjang hayat.

4
7. Rakyat Malaysia Yang Bertrampilan

Masyarakat Malaysia yang mempunyai

ilmu kemahiran
pengetahuan

melaksanakan
tugas dalam
sentiasa rela
jangka masa
memberi
yang singkat
sumbangannya
tetapi juga
demi kemajuan
dengan cekap
negara
dan sempurna.

8. Rakyat Malaysia Yang Berakhlak Mulia

Masyarakat Malaysia yang memiliki tingkah laku

Bersopan santun
berdisiplin
bersepadu

mesti berteraskan
Terbentuk dari ilmu, keyakinan
dan amalan.
kesedaran
dari dalam
diri setiap
keinsafan rakyat

5
9. Rakyat Malaysia Yang Bertanggungjawab

Masyarakat Malaysia yang

berpegang teguh mempunyai


kepada amanah tanggungjawab yang
tinggi terhadap Tuhan,
bangsa dan Negara

masyarakat yang produktif,


bertanggungjawab dalam melaksanakan
tugasnya dengan cekap, bersih dan
amanah.

10. Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan Menikmati


Kesejahteraan Diri

Masyarakat Malaysia yang memiliki

jiwa yang tenteram.


jiwa yang damai

memperkembang memanfaatkan

seluruh potensi dirinya bagi memenuhi keperluannya sendiri, keluarga,


masyarakat, agama dan Negara.

6
11. Rakyat Malaysia Yang Dapat Memberi Sumbangan

Masyarakat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran

melahirkan tenaga manusia yang

produktif inovatif

mampu menggunakan teknologi dengan cekap bagi mempertingkatkan


daya pengeluaran ke arah pembangunan Negara.

12. Keharmonian dan Kemakmuran Masyarakat dan Negara

Masyarakat Malaysia yang mengamalkan

sikap toleransi di antara satu sama lain,


bekerjasama,
hormat-menghormati
mencapai perpaduan kaum.

muncul keadaan yang aman tenteram dan stabil.


suasana yang sihat dan positif
membantu dan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan
di dalam semua bidang kehidupan.

7
8