You are on page 1of 1

18 oktober 2018 , pag.

32

Genieten van verschillende scholen


De zzp’er doet – ‘Gouden tip,
langzaam – zijn want ik was
intrede in het ba- er zelf nooit
sisonderwijs. Wat opgekomen’
zijn de voor- en
nadelen? En is het
een oplossing
voor het leraren-
tekort? ,,Ik doe Ze geniet vooral van de verschil-
hetzelfde werk, lende scholen waar ze terechtkomt.
,,Ik werk nu op een NT2-school (Ne-
maar het voelt derlands als tweede taal, red.). Daar
anders.” had ik geen ervaring mee, maar nu
dus wel. Dat is prachtig. Door de ja-
ren heen heb ik op 31 verschillende
scholen gewerkt. Daar leer je ontzet-
tend veel van. Als ik ergens inval,
breng ik dan ook echt wat mee. Je
maakt telkens kennis met nieuwe
mensen en nieuwe werelden.”
Tegenstanders vinden dat zzp-
leerkrachten de schaarste uitbuiten,
wat zorgt voor flinke facturen voor
onderwijsbesturen. Daar is De Jong
het niet mee eens. ,,Niemand staat
met dollartekens in de ogen voor de
klas. Het gaat om een eerlijke ver-
Freelance leerkracht Tineke de Jong: ,,Ik ben eigenlijk continu aan het werk geweest.’’ EIGEN FOTO goeding. Kinderen hebben dertien
weken vakantie, dan verdien ik
niets. Ik word niet doorbetaald bij
JOLIEN BENNEMA schikken hier nog over een redelijke, mijn praktijk. Inmiddels sta ik 95 aan het te duur te vinden of durfden ziekte, krijg geen eindejaarsuitke-
flexibele schil.” procent van de tijd voor de klas. Een het door wet- en regelgeving niet ring en moet zelf sparen voor mijn

I
n de Randstad wordt er met het Eigenlijk kwam De Jong per toeval gouden tip, want ik was er zelf nooit aan. ,,Maar vijf besturen zagen het pensioen. Tegelijkertijd hebben be-
oplopende lerarentekort al vol- als zzp’er voor de klas terecht. Na 24 opgekomen.” als een optie. Twee van hen hebben sturen geen verplichtingen of las-
op gebruik gemaakt van jaar in het onderwijs, wilde ze samen Een freelance leerkracht doet ei- er ook al gebruik van gemaakt. Ik ten. Mijn tarief scheelt zo niet veel
zzp’ers, in de noordelijke pro- met haar man een gezinshuis op- genlijk hetzelfde als een invalleer- heb een heel goed eerste half jaar ge- met de tarieven die ze betalen voor
vincies is het vaak nog een zeld- starten. Dat was bijna rond, maar kracht. Het verschil is dat een flex- had. Ben eigenlijk continu aan het hun vaste leerkrachten.”
zaamheid. Dat ziet ook Tineke de ging op het laatste moment niet leerkracht zzp’er en dus zelfstandig werk geweest”, klinkt het tevreden. Kunnen freelance leerkrachten
Jong uit Sneek. Sinds januari staat ze door. ,,Toen ben ik teruggegaan naar ondernemer is. ,,Die combinatie Dat je flexibel moet zijn, bewijst een oplossing vormen voor het lera-
als freelance leerkracht – ook wel mijn oude werkgever, maar daar maakt het invallen veel leuker. Ik de werkplek van De Jong. ,,Na de zo- rentekort? De Jong twijfelt. ,,Het kan
flexleerkracht genoemd – voor de kon ik niet meer terecht. Ik was te haal mijn eigenwaarde uit mijn ei- mervakantie was het wat rustiger. een oplossing zijn als de wetgeving
klas. ,,Ik ken in Friesland nog drie duur.” gen onderneming, kan zelf beslissen Toen ben ik verder gaan zoeken en rondom contracten zo blijft. Nu
zzp’ers, maar in Drenthe en Gronin- Omdat ze ook de opleiding tot of ik ja of nee zeg, kan actief nieuwe scholen met vacatures actief gaan moet het onderwijs iedereen die een
gen zijn er minder bij de website kindercoach had gedaan, besloot ze klanten werven en kan mijn eigen benaderen. Ik werk nu drie dagen in bepaald aantal keren heeft ingeval-
flexleerkracht aangesloten”, vertelt een eigen praktijk op te richten. Tot uren declareren. Ik doe hetzelfde de week in Veenendaal. Op zondag- len al voor vast aannemen. Ook
ze. ,,Ik denk dat dat te maken heeft iemand haar tipte over het bestaan werk, maar het voelt anders.” avond ga ik heen en op woensdag- wordt het zo misschien aantrekkelij-
met het lerarentekort. In de Rand- van freelance leerkrachten. ,,Ik had Nadat ze in januari was begonnen, middag rij ik weer terug naar Sneek. ker voor mensen die wel een pabo-
stad is dat tekort groter dan in het er nog nooit van gehoord, maar het schreef ze alle onderwijsbesturen in Ondertussen verblijf ik in een bed diploma hebben, maar wat anders
Noorden. De meeste scholen be- leek me een mooie aanvulling op Friesland aan. Veel besturen gaven and breakfast.” zijn gaan doen.”

You might also like