Opracowanie P.

Pluciński ITIwIL PK

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT
Geometria i obciąŜenie

Przekroje

1. Wybór typu konstrukcji

2. Definicja domyślnego materiału
Z menu górnego wybieramy NARZĘDZIA -> PREFERENCJE ZADANIA 1

2 . Po kliknięciu w MODYFIKACJA moŜna zdefiniować nowy materiał lub sprawdzić stałe materiałowe istniejących materiałów.Opracowanie P. Dla naszego przykładu zmienimy domyślny materiał STAL na STAL ST3S i zatwierdźmy OK.Pluciński ITIwIL PK W zakładce MATERIAŁY moŜemy zmienić domyślny materiał wybierając go po prawej stronie z listy rozwijalnej.

Jak widać w tej bibliotece nie ma kształtu naszej kratownicy. Geometrię tej kratownicy będziemy modyfikować w kolejnym kroku. Następnie definiujemy w zakładce na rysunkach WYMIARY i DODATKOWE wprowadzamy wartości jak 3 . więc wybieramy kratownicę pokazaną na rysunku poniŜej. Klikając po prawej stronie na .Opracowanie P.Pluciński ITIwIL PK 3. Definicja geometrii Do definicji geometrii kratownicy uŜyjemy biblioteki KONSTRUKCJE TYPOWE.

6 i 30x4. Aby przybliŜyć lub oddalić obiekt wystarczy poruszać kółkiem na myszy. Do zoomowania słuŜą równieŜ ikonki w pasku górnym.Pluciński ITIwIL PK W zakładce PRZEKROJE moŜemy zdefiniować przekrój dla krzyŜulców i słupków jako przekroje rurowe o rozmiarach odpowiednio 51x5.5. W kolejnej zakładce moŜemy zdefiniować punkt wstawienia. Korekta geometrii Wybieramy w pasku górnym zakładkę naleŜy poprawić numery końców pręta nr 1 jak na rysunku i w oknie PRĘTY 4 .Opracowanie P. Decydujemy się na punkt domyślny. Przekroje dla pasów górnego i dolnego oraz niektórych słupków i krzyŜulców oraz materiał skorygujemy w jednym z następnych punktów. więc zatwierdzamy OK. 4.

Definicja i korekta przekrojów Najpierw zdefiniujemy sobie pozostałe przekroje w tym celu przechodzimy do zakładki w górnym pasku . ROZSTAW d wpisujemy 0 lub wystarczy kliknąć obok na ikonkę odpowiedni KĄT GAMMA .Pluciński ITIwIL PK a następnie zmienić zakładkę w pasku górnym na skasować węzły 1 i 11 zaznaczając je kolejno i kasując klawiszem zmianach kratownica powinna mieć geometrię taką jak w temacie zadania. Najpierw będziemy definiować przekrój dla pasa górnego który jest przekrojem złoŜonym z dwóch kątowników 80x80x6. Przekrój naleŜy jeszcze obrócić o 180 stopni definiując 5 . Jako TYP PROFILU wybieramy STALOWY. WĘZŁY DEL.Opracowanie P. W oknie PRZEKROJE wybieramy nowy przekrój klikając . i w oknie Po tych 5. W zakładce ZŁOśONY wybieramy odpowiedni kątownik.

Opracowanie P. Aby 6 .Pluciński ITIwIL PK Podobnie będziemy definiować przekrój dla pasa dolnego z kątowników 60x60x6 ale tym razem KĄT GAMMA jest równy 0. Do definicji przekrojów dla słupków i krzyŜulców brakuje jeszcze jednego przekroju – rura 38x4. Ŝe zdefiniowany przez nas materiał domyślny został przypisany tylko dla przekrojów przez nas przed chwilą zdefiniowanych. Dla przekrojów stworzonych w trakcie generowania kratownicy materiałem tym jest STAL. MoŜemy go zdefiniować wybierając NOWY PRZEKRÓJ z zakładką STANDARDOWY i wyklikując odpowiednie dane jak na rysunku NaleŜy zwrócić uwagę w oknie MATERIAŁ.

NaleŜy je zdefiniować jak na rysunku.Opracowanie P. 7 . MoŜemy równieŜ włączyć sobie w pasku dolnym szkice profili Teraz moŜemy przystąpić do przypisywania profili. dla których chcemy przypisać odpowiedni przekrój. która słuŜy do obracania przekroju moŜemy skorzystać z ikonki układów lokalnych przekrojów (kąt gamma). Aby ułatwić sobie przypisywanie przekrojów moŜemy włączyć legendę profili wg kolorów. klikamy na PROFILE…. W tym celu widoku kratownicy klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy WYŚWIETL i następnie OZNACZENIE KOLORAMI i . JeŜeli istniej potrzeba obrócenia któregoś z w menu bocznym. W tym celu w oknie przekroje wystarczy zaznaczyć odpowiedni przekrój (pojawi się strzałka po lewej stronie) i wystarczy klikać po prętach. Mając zdefiniowane wszystkie przekroje przystępujemy do przypisywania odpowiednich przekrojów do odpowiednich prętów.Pluciński ITIwIL PK zmienić ten materiał naleŜy najpierw wybrać STAL ST3S z górnego rozwijalnego menu a następnie wybrać odpowiednią etykietę profilu i kliknąć na ZASTOSUJ.

Opracowanie P. Podporę moŜemy równieŜ przypisać do węzła w oknie PODPORY wpisując odpowiedni numer węzła w kolumnie LISTA WĘZŁÓW. W oknie PODPORY zaznaczamy PRZEGUB i klikamy na naroŜny lewy węzeł kratownicy. W węźle naroŜnym prawym jest podpora przesuwna. 7. Po zdefiniowaniu podpory przykładamy ją do węzła klikając na niego. Definicja obciąŜenia Przechodzimy w pasku górnym do zakładki . Warunki brzegowe Przechodzimy do zakładki . uz) i zaznaczamy odpowiednie zablokowane kierunki. Klikamy na nowy przekrój i definiujemy nazwę podpory (np.Pluciński ITIwIL PK 6. którą naleŜy zdefiniować. W oknie PRZYPADKI OBCIĄśEŃ najpierw wybieramy NATURĘ jako CIĘśAR WŁASNY i klikamy NOWY. JeŜeli chcielibyśmy zdefiniować podporę spręŜystą wówczas przy definiowaniu nowej podpory w zakładce SPRĘśYSTE wybieramy odpowiednie zablokowanie i wpisujemy odpowiedni współczynnik spręŜystości. 8 . Kolejny przypadek wybieramy z NATURĄ: STAŁE i dla tego przypadku będziemy definiować obciąŜenie siłami skupionymi.

W tym celu klikamy na ikonkę do definiowania obciąŜenia i wybieramy WĘZEŁ i SIŁA WĘZŁOWA jak na rysunku i następnie wpisujemy na kierunku z odpowiednia wartość siły. lub wpisujemy w polu ZASTOSUJ DO odpowiednie numery węzłów.Opracowanie P. W kolejnym kroku przypisujemy daną siłę do odpowiednich węzłów klikając na nie. 9 .Pluciński ITIwIL PK Przykładamy siły skupione do węzłów pasa górnego w naroŜach o wartości 11 kN i w środku 22kN. Dla ułatwienia zaznaczenia węzłów w środku moŜna zaznaczyć je przez „okno” jak w AUTOCADzie. W analogiczny sposób definiujemy obciąŜenia dla węzłów środkowych. lub w oknie ObciąŜenia w odpowiednim wierszu w kolumnie Lista wpisujemy te numery węzłów.

Opracowanie P. Zamieszczone ponizej wykresy są ustawione wg parametrów jak na rysunku 10 .Pluciński ITIwIL PK 8. W oknie WYKRESY w zakładce PARAMETRY ustawiamy parametry wykresów. Obliczenia i wyniki Aby uruchomić obliczenia klikamy w pasku górnym na i przechodzimy do zakładki .

Opracowanie P.Pluciński ITIwIL PK Wykres sił podłuŜnych od obciąŜenia STA2 Deformacja kratownicy Maksymalne napręŜenia 11 .

Pluciński ITIwIL PK Reakcje JeŜeli chcemy drukować wyniki dla pojedynczego elementu wówczas wybieramy numer elementu (np. i zaznaczamy OTWÓRZ NOWE 12 . 111) w pasku górnym OKNO.Opracowanie P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful