ACATISTUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI După rugăciunile începătoare: Troparul Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată

lumea, că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos, Dumnezeul nostru. Şi dezlegând blestemul a dat binecuvântare şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică. Condacele şi Icoasele Condacul 1 Astăzi uşa vieţii se deschide, astăzi raza Soarelui celui înţelegător răsare, astăzi Maica bucuriei se naşte spre mântuirea a toată lumea. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi cu credinţă, din inimă lăudaţi-o aşa: Bucură-te, dumnezeiască
1

Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Icosul 1 Soborul îngeresc şi neamul omenesc astăzi după cuviinţă să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine şi nădejdea aşteptării lui Adam se împlineşte. Pe care toţi lăudând-o, aşa să-i zicem: Bucură-te, că viaţa şi bucuria prin tine lumii se vor trimite; Bucură-te, steaua dimineţii cea înţelegătoare; Bucură-te, steaua darului care vesteşti venirea în lume a veşnicului Soare; Bucură-te, dimineaţă şi zori care aduci lumii veşnică nemurire; Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care şarpele i-a înşelat; Bucură-te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc; Bucură-te, floarea milei şi a îndurării Părintelui ceresc; Bucură-te, odor ales de Dumnezeu şi slava fecioriei; Bucură-te, sălaşul cel cuvântător şi cămara cea sfântă a bucuriei; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 2-lea Adam şi Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc, căci împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat şi Maica milei la noi a sosit; pentru care, slavă dăm lui Dumnezeu, aşa: Aliluia!

2

Icosul al 2-lea Adam, cu taină la început, pe femeie cu numele vieţii a numit-o, ca la plinirea vremii prin Eva cea tainică şi duhovnicească, viaţa lumii s-a înnoit şi bucuria în locul întristării a răsărit pe care, cu credinţă, din inimă o lăudăm aşa: Bucură-te, răsăritul cel gândit al Soarelui celui neînserat; Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea; Bucură-te, roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arşiţa păcatului se răcoreşte; Bucură-te, lăcaş preasfânt şi raiul cel gândit al desfătării; Bucură-te, fântâna darurilor şi izvor al mângâierii; Bucură-te, stâlparea cea înţelegătoare din rădăcină împărătească; Bucură-te, floare duhovnicească din sămânţă arhierească; Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasă; Bucură-te, Sfânta Sfintelor şi scară cerească; Bucură-te, raiule cu totul înflorit; Bucură-te, raiule cuvântător şi preaîmpodobit; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 3-lea Bucurie a luat de la Dumnezeu, Ana, pentru naşterea lui Samuel, dar şi mai mare a fost bucuria dumnezeieştilor părinţi pentru naşterea ta, Preasfântă Fecioară. Pentru care, slavă şi mulţumită din toată inima au adus lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icosul al 3-lea După îndelungată vreme de nerodire şi de mâhnire a dumnezeieştilor tăi părinţi, ca un soare preafrumos ai răsărit şi
3

noaptea întristărilor ai risipit-o prin naşterea ta, şi bucurie la toată lumea ai vestit. Pentru care cu smerenie şi cu umilinţă te lăudăm aşa: Bucură-te, că naşterea ta îngerul Domnului a vestit-o; Bucură-te, că numele tău de înger s-a proorocit; Bucură-te, că la naşterea ta cerul şi pământul s-au bucurat; Bucură-te, că numele de Maria ca taină de la Dumnezeu ţi sa dat; Bucură-te, că cele cinci slove ale numelui tău pe unele din darurile tale le-a arătat: Bucură-te, că tu cu fecioria şi cu proorocia ai covârşit-o pe Mariam; Bucură-te, căci cu milostenia şi cu smerenia ai strălucit mai mult ca Abigail; Bucură-te, că frumuseţea Rahilei ai întrecut-o fără de asemănare; Bucură-te, că frumuseţea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a lunii de soare; Bucură-te, că pe Iudita cea înţeleaptă, cu înţelepciunea ai întrecut-o; Bucură-te, că pe Ana, mama lui Samuel, ai covârşit-o prin rugăciunea cea stăruitoare; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 4-lea Să se bucure Isaia Proorocul cu bucurie mare, că iată, semnul bucuriei în lume a strălucit şi Fecioara Maria, Maica lui Emanuel, la noi a sosit, de al cărei venire, cerul şi pământul se bucură şi împreună cu noi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
4

Icosul al 4-lea Înaintea Soarelui Dreptăţii, steaua dimineţii celei duhovniceşti a răsărit şi raza zilei celei de taină nouă ne-a strălucit. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi pe dumnezeiasca Pruncă ce s-a născut, cu bucurie mare să o lăudăm aşa: Bucură-te, Preasfântă dumnezeiască Pruncă şi odor preacinstit; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, cea care la noi ai sosit; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, pe care mai înainte, cu duhul, proorocii te-au văzut; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce te-ai născut spre mântuirea lumii; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce din pântece neroditor ai răsărit; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, prin a cărei naştere a venit în lume mila lui Dumnezeu; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, prin care soseşte împăcarea cu Dumnezeu în lume; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, de a cărei naştere se veseleşte toată lumea; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce ai izgonit întristarea cea veche din lume; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce prin naşterea ta ne izbăveşti de osândă; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ce înlături de la uşa Edenului sabia cea de foc păzitoare; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, cea care ne aduci iarăşi desfătarea raiului; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
5

Condacul al 5-lea Nazaretul cel mic şi nebăgat în seamă să se veselească şi să se bucure, căci cu slavă şi cu cinste s-a îmbrăcat prin naşterea ta, Pruncă a lui Dumnezeu, Maria, pe care toate neamurile te laudă şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea „Înflorit şi sfinţit" tâlcuindu-se Nazaretul, cu taină pe tine tea arătat Fecioară, cea înflorită cu frumuseţea fără de asemănare şi împodobită cu felurimea darurilor Preasfântului Duh. De a ta gândită şi simţită frumuseţe foarte minunându-ne, cu nevrednicie îndrăznim a te lăuda aşa: Bucură-te, floarea darurilor cea înflorită şi frumuseţea cea fără asemănare; Bucură-te, Fecioară, cea împodobită cu sfinţenia nemuritoare; Bucură-te, floare care din tulpină uscată ai înflorit; Bucură-te, ceea ce cu darurile Preasfântului Duh ai înflorit; Bucură-te, floarea care ai covârşit toate florile raiului cu frumuseţea ta; Bucură-te, floarea darurilor cea preaaleasă; Bucură-te, Fecioară peste care Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit; Bucură-te, Fecioară preasfântă şi preafrumoasă; Bucură-te, floare duhovnicească, cea care ai împodobit pământul; Bucură-te, floare care cu slavă nemuritoare pururea înfloreşti; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
6

Condacul al 6-lea Porumbiţa lui Noe, oarecând, semn spre încetarea potopului a adus în corabie, iar tu, porumbiţă cuvântătoare născându-te astăzi, semnul milei şi al milostivirii lui Dumnezeu îl aduci în lume. Pentru aceasta toţi ne bucurăm şi pe Dumnezeu îl lăudăm, cântând: Aliluia! Icosul al 6-lea Pe tine, porumbiţa lui Dumnezeu văzându-te sosind la noi, frica potopului păcatelor ne părăseşte, căci toată lumea prin naşterea ta se izbăveşte de osândă, pentru care cu bucurie te lăudăm: Bucură-te, porumbiţă a lui Dumnezeu, care la noi astăzi ai sosit; Bucură-te, porumbiţa darului, care ai vestit încetarea morţii păcatului; Bucură-te, porumbiţă de aur cu totul preastrălucită; Bucură-te, porumbiţă duhovnicească şi preasfinţită; Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare şi preafrumoasă; Bucură-te, porumbiţă preasfântă şi preaaleasă; Bucură-te, porumbiţă, prin care lumea s-a izbăvit de întristare; Bucură-te, porumbiţă, prin care ne-am izbăvit de rana morţii; Bucură-te, porumbiţă, peste care Duhul Sfânt a venit; Bucură-te, porumbiţă, pe care puterea Celui Preaînalt te-a umbrit; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

7

Condacul al 7-lea Avraam Patriarhul şi Sarra s-au slăvit de demult pentru naşterea lui Isaac, dar, cu cât este mai înaltă slava ta, Preacurată Fecioară, decât a lui Isaac? Cu cât slava dumnezeieştilor tăi părinţi a covârşit pe cea a lui Avraam, pentru care, slavă se cuvine lui Dumnezeu cântând: Aliluia! Icosul al 7-lea Scara lui Iacob, pe tine, Preasfântă Fecioară te-a închipuit, căci pe aceea îngerii s-au văzut suindu-se şi pogorându-se, iar prin tine, scara cea înţelegătoare, Ziditorul îngerilor până la noi S-a pogorât şi firea noastră prin tine s-a suit de-a dreapta Tatălui, pentru care te lăudăm aşa: Bucură-te, scară duhovnicească, pe care Dumnezeu până la noi S-a pogorât; Bucură-te, scară înţelegătoare, prin care cerul şi pământul sau unit; Bucură-te, scară de taină, care de la pământ ne-ai ridicat; Bucură-te, scara cea tainică, care pe cer te-ai rezemat; Bucură-te, scara lui Dumnezeu cea preaminunată; Bucură-te, scara cerului cea preaînfricoşată; Bucură-te, scară gândită a tainelor mântuirii; Bucură-te, scară gândită spre desăvârşire; Bucură-te, scară, prin care s-a pogorât la noi mila lui Dumnezeu şi îndurarea; Bucură-te, scară, prin care noi ne suim la Dumnezeu şi luăm iertarea; Bucură-te, scară vie, care toate treptele duhovniceşti ţi le-ai agonisit; Bucură-te, scara Duhului, prin care firea oamenilor până la cer s-a suit;
8

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 8-lea Preafericiţii tăi părinţi, Ioachim şi Ana, după a lor făgăduinţă, dar sfânt, cu totul fără prihană, te-au adus pe tine lui Dumnezeu. Copilă a darurilor, adusă ai fost Lui în Biserică şi ca un serafim ai iubit pe Dumnezeu şi ca un înger îl lăudai pe El, cântând aşa: Aliluia! Icosul al 8-lea Vieţuirea ta în Sfânta Sfintelor, Preasfântă Fecioară a fost asemenea îngerilor lui Dumnezeu, căci tu pururea spre Dumnezeu cu privirile minţii erai şi în slavoslovia Lui pururea zăboveai, pentru care şi noi smeriţii te lăudăm: Bucură-te, căci cu ochii minţii de-a pururea înaintea ta pe Dumnezeu ai văzut; Bucură-te, căci cu vederea slavei Lui pe Moise l-ai întrecut; Bucură-te, căci cu gura ta pe Domnul pururea îl slăveai; Bucură-te, căci prin tăcere ai stăruit în luarea aminte; Bucură-te, că stăruind în rugăciune de Duhul Sfânt te-ai luminat; Bucură-te, căci cu smerenia cea preaînaltă te-ai îmbrăcat; Bucură-te, că prin smerenia ta, spre tine Domnul a căutat; Bucură-te, căci prin adâncimea smereniei tale, cu înălţime de slavă şi de dar te-ai încununat; Bucură-te, căci Arhanghelul Gavriil trimis a fost spre a-ţi vesti; Bucură-te, că de la dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste de bucurie;
9

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 9-lea Prin cuvânt ai zămislit pe Cuvântul şi L-ai născut mai presus de firea naşterii. Drept aceea, toate neamurile te fericesc, iar Cuvântul Cel întrupat din tine aude cântarea: Aliluia! Icosul al 9-lea Cortul lui Moise cu meşteşug oarecând s-a împodobit, iar tu, Preasfântă Fecioară, cort sfânt şi înţelegător spre încăperea lui Dumnezeu Cel necuprins te-ai făcut şi întru tine L-ai încăput, pentru care te lăudăm: Bucură-te, cort al Legii Darului preafrumos lucrat; Bucură-te, chivot al lui Dumnezeu preaînfrumuseţat; Bucură-te, chivot viu şi de mână neîmpletit; Bucură-te, chivot prealuminat şi preasfinţit; Bucură-te, cort pe care Arhiereul arhiereilor l-a sfinţit; Bucură-te, cort pe care slava lui Dumnezeu l-a acoperit; Bucură-te, cort care ai purtat întru tine pe Dătătorul Legii; Bucură-te, cort întru care Arhiereul Cel Mare a intrat; Bucură-te, cort care spre sfinţirea şi mântuirea lumii te-ai făcut; Bucură-te, cort care pe Dumnezeu în tine L-ai încăput; Bucură-te, cortul cel cu frumuseţe duhovnicească împodobit; Bucură-te, cort viu şi înţelegător întru care Cuvântul a locuit; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

10

Condacul al 10-lea Împăratul Solomon, biserică preafrumoasă lui Dumnezeu a zidit, iar Împăratul cerului şi al pământului pe tine, Preasfântă Fecioară, biserică vie şi înţelegătoare spre a Sa sălăşluire te-a pregătit. Pentru care, toate popoarele prin tine îl lăudăm şi-I cântăm laudă: Aliluia! Icosul al 10-lea Adusu-te-ai pe tine lui Dumnezeu ca o haină de aur cu toată podoaba faptelor bune împodobită şi ca o biserică vie şi înţelegătoare, a cărei frumuseţe gândită pe ceruri le-a întrecut; iar cetele îngerilor mult minunându-se, pe tine te laudă: Bucură-te, biserică mai desfătată decât cerurile; Bucură-te, biserică preasfântă şi înfrumuseţată; Bucură-te, biserică în care a încăput Dumnezeu; Bucură-te, biserică preaîmpodobită, care pe biserica lui Solomon ai întrecut-o; Bucură-te, biserică a cărei slavă dinăuntru străluceşte; Bucură-te, biserică înţelegătoare în care Dumnezeu se odihneşte; Bucură-te, biserică însufleţită şi cuvântătoare; Bucură-te, biserică întru care pururea luminează neînseratul Soare; Bucură-te, biserică mai înaltă decât cerurile; Bucură-te, biserică a Preasfântului Duh, cea prealuminată; Bucură-te, biserică ce cu darurile Sfântului Duh străluceşti foarte; Bucură-te, biserica milei şi a milostivirii, care pe toţi îi adăposteşti; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
11

Condacul al 11-lea Mai înainte te-a văzut pe tine, Sfântă Fecioară, dumnezeiescul Prooroc Iezechiel, ca pe o uşă încuiată şi pecetluită cu Duhul, prin care a intrat şi a ieşit Hristos Dumnezeu, nestricând peceţile fecioriei tale, pe Care îl lăudăm şi îi cântăm: Aliluia! Icosul al 11-lea Prin tine, uşa vieţii celei de taină, a venit în lume Mântuitorul şi uşile cerului s-au deschis pentru toţi cei ce vor crede în El şi pe tine te vor avea mijlocitoare preabună, pentru care te lăudăm aşa: Bucură-te, uşa lui Dumnezeu prin care Viaţa a intrat; Bucură-te, uşa cea înţelegătoare a cerescului Împărat; Bucură-te, uşă prin care mila şi iertarea pentru noi a venit; Bucură-te, uşa raiului celui preasfinţit; Bucură-te, uşa luminii şi a bucuriei; Bucură-te, uşa cea pecetluită a fecioriei; Bucură-te, uşa Împărăţiei cerurilor cea preafrumoasă; Bucură-te, uşa mântuirii cea preaaleasă; Bucură-te, uşa vieţii şi a îndurării; Bucură-te, uşa milei şi a mângâierii; Bucură-te, uşă gândită a slavei celei nemuritoare; Bucură-te, uşa darului, prin care a venit în lume Mântuitorul Soare; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 12-lea David proorocul şi împăratul după cuviinţă se bucură, că din neamul lui pe pământ, vlăstar preasfânt a răsărit, care Rodul
12

vieţii prin Duhul Sfânt îl va aduce în lume; pe Care îngerii şi oamenii îl laudă şi îi cântă: Aliluia! Icosul al 12-lea Dumnezeiescul Părinte David, pe tine mai înainte te-a văzut, prin Duhul Cel Sfânt, ca pe o Împărăteasă a cerului şi a pământului, stând de-a dreapta lui Dumnezeu, îmbrăcată în haină aurită şi împodobită, pe care noi smeriţii robii tăi, cu credinţă din inimă te lăudăm: Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului; Bucură-te, Împărăteasa cerului cea preaslăvită; Bucură-te, Împărăteasa cea fără de asemănare, mai slăvită decât serafimii; Bucură-te, Împărăteasa îngerilor şi a tuturor cetelor celor înţelegătoare; Bucură-te, Împărăteasă preasfântă şi preafrumoasă; Bucură-te, Împărăteasă preabună şi preaaleasă; Bucură-te, Împărăteasa cea împodobită cu haină de aur ceresc; Bucură-te, Împărăteasa cea cu frumuseţe duhovnicească împodobită; Bucură-te, Împărăteasa zilei, care în ziua Judecăţii celei de Apoi vei sta lângă divanul cel de fulger; Bucură-te, Împărăteasă preaîndurată, care la vremea Judecăţii celei de Apoi mare îndrăzneală către Judecătorul vei avea; Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă şi preafolositoare; Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă, nădejdea preaticălosului meu suflet la Judecata cea viitoare; Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
13

Condacul al 13-lea O, Preacurată şi Preasfântă, dumnezeiască Pruncă Maria, care te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea, ascultă rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, care, cu credinţă şi cu evlavie, din inimă lăudăm naşterea ta cea preacinstită şi cerem prin tine, de la Dumnezeu, iertarea păcatelor noastre, pace şi mare milă, cântându-I: Aliluia! (de 3 ori) Apoi se zice Icosul 1: Soborul îngeresc... şi Condacul 1: Astăzi uşa vieţii... RUGĂCIUNE O, Preasfântă, Preacurată şi Preanevinovată dumnezeiască Pruncă şi Fecioară Maria, care te-ai născut din părinţi drepţi şi fără prihană, spre bucuria şi mântuirea a toată lumea. O, Preasfântă Fecioară, floarea firii omeneşti, preafrumoasă şi preaînţeleaptă, care din tulpină uscată şi neroditoare ai răsărit şi care, prin a ta naştere, întristarea preafericiţilor tăi părinţi şi a toată lumea ai risipit-o, nu ne lăsa pe noi, păcătoşii şi nevrednicii, care întru întristări şi scârbe ne aflăm din pricina păcatelor noastre. O, roadă preasfinţită a rugăciunii şi a înfrânării, ascultă rugăciunea neputincioşilor robilor tăi şi, cu darul preasfintelor tale rugăciuni, ajută-ne nouă şi ne învaţă a ne ruga lui Dumnezeu din inimă, fără de răspândire şi nu de formă. Pe tine, chemarea lui Adam celui căzut, te rugăm să mijloceşti pentru noi către Dumnezeu, ca să ne cheme cu darul Său la adevărata pocăinţă. Pe tine, Maica bucuriei, te rugăm, veseleşte cu darul tău sufletele noastre cele mâhnite şi cuprinse de întristare. Tu, Maica luminii, mijloceşte la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea minţilor şi a inimilor noastre. Tu,
14

raiule cuvântător, ajută-ne cu darul rugăciunilor tale să ne curăţim de întinăciunea păcatelor noastre, ca să ajungem la dumnezeiescul rai. Tu, palatul cel însufleţit al Cuvântului, ajutăne nouă să vedem palatul Noului Sion, cel din ceruri. Tu, Mireasa cea Preasfântă şi cu totul fără de prihană a lui Dumnezeu, ajută-ne ca să vedem şi noi, cei neputincioşi, Ierusalimul cel ceresc pe Mireasa Mielului şi Maica celor întâi născuţi. Tu, căruţa luminii, du-ne pe noi la lumina bucuriei care de-a pururea este strălucitoare celor drepţi şi sfinţi, pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Tu, norul cel în chipul porfirei cu raze de aur, umbreşte-ne pe noi de acea fierbinţeală a poftelor trupeşti şi de aprinderea mâniei şi a iuţimii. Pe tine, ceea ce eşti starea fulgerului dumnezeirii şi raza cea strălucită a Soarelui celui de gând, te rugăm, luminează-ne cu darul tău, ca să nu uităm că şi noi suntem biserici ale lui Dumnezeu şi să nu întristăm cu păcatele noastre Duhul lui Dumnezeu, Care locuieşte în noi. Tu, noian al darurilor celor duhovniceşti, ajută-ne să dobândim şi noi nevrednicii, darul lui Dumnezeu în veacul de acum şi în cel viitor. Tu, sălaş al Duhului Sfânt, mijloceşte cu darul tău la Dumnezeu, ca inimă curată să zidească în noi şi cu duh drept să înnoiască cele dinlăuntru ale noastre. Pe tine, Maica îndurării şi a mângâierii, te rugăm cu adâncă umilinţă a inimii să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urmă al vieţii noastre, ca să ne ajuţi şi să ne mângâi sufletele în vremea despărţirii de acest trup stricăcios şi de veacul acesta trecător. Pe tine, porumbiţă înţelegătoare cu aripi de aur şi cu străluciri de fulger, te rugăm din toată inima să călătoreşti cu noi până ce vom trece toate vămile cele înfricoşătoare ale văzduhului şi toată puterea întunericului celui de sub cer.
15

Pe tine, uşa vieţii, a luminii şi a bucuriei, te rugăm să ne ajuţi să intrăm pe porţile cele sfinte ale Împărăţiei cerurilor şi să ajungem, cu darul preasfintelor şi preaputernicelor tale rugăciuni, la lumina veseliei celei neasemănate şi neapropiate. Pe tine, Împărăteasa cerului şi a pământului, care pururea stai de-a dreapta Preasfintei Treimi şi care ai născut pe Ziditorul serafimilor şi i-ai întrecut întru cinstire pe heruvimi, te rugăm, noi păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, să stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare şi înfricoşătoare a Judecăţii de Apoi şi să îmblânzeşti mânia cea sfântă şi dreaptă a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre. Amin!

16

ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă care se aduce astăzi de sfinţii săi părinţi în biserica Domnului şi se aşează în Sfânta Sfintelor, spre sălăşluirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă şi cu mulţime de făclii să o întâmpinăm. Iar tu care ai milostivire nemărginită, slobozeşte-ne din toate nevoile pe noi care îţi cântăm: Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Icosul 1 Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credinţă, iar credincioşii o fericesc pururea şi cu bucurie cântă laudele acestea:
17

Bucură-te, Sfântă Pruncă, care astăzi eşti adusă în Sfânta Sfintelor; Bucură-te, că Sfinţii tăi Părinţi astăzi iau roada făgăduinţei; Bucură-te, că ai fost binecuvântată de marele arhiereu Zaharia; Bucură-te, că el te-a aşezat în Sfânta Sfintelor; Bucură-te, că Sfântul Zaharia apărând cinstea ta, de evrei a fost omorât; Bucură-te, jertfă bineprimită de Dumnezeu; Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor se pregăteşte azi sălăşluirea ta; Bucură-te, că tu începi mântuirea noastră; Bucură-te, că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Condacul al 2-lea Veniţi cetele creştineşti să ne adunăm la Sfânta Pruncă, care lăsând toate bucuriile din lume, se aduce ca o jertfă în Biserica Domnului de către sfinţii săi părinţi, pentru mântuirea noastră, şi ca o mulţumire să o cinstim cu cântări prăznuind duhovniceşte, iar lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia! Icosul al 2-lea În vârstă de trei ani fiind Sfânta Pruncă, iar mai târziu Născătoare de Dumnezeu, s-a adus Domnului, împlinind făgăduinţa părinţilor săi, şi marele arhiereu Zaharia o primeşte şi o aşează în Sfânta Sfintelor, pentru a noastră mântuire, pentru aceasta să-i cântăm: Bucură-te, că de fecioare cu făclii ai fost adusă; Bucură-te, vasul cel sfinţit; Bucură-te, biserica Împăratului tuturor;
18

Bucură-te, Fecioară de Dumnezeu aleasă; Bucură-te, că David mai înainte a proorocit despre intrarea ta în Sfânta Sfintelor; Bucură-te, pâine cuvântătoare; Bucură-te, cămara Cuvântului lui Dumnezeu; Bucură-te, că ai fost hrănită de îngeri; Bucură-te, că ai fost aleasă de Dumnezeu pentru a fi Maică a Sa; Bucură-te, cortul lui Dumnezeu; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Condacul al 3-lea David Proorocul te-a lăudat de demult, Fiică a lui Dumnezeu numindu-te, iar tu născând Prunc pe Hristos Domnul nostru, l-ai hrănit cu lapte, ca o Maică Sfântă a Lui; pentru această mare taină eşti adusă în Biserica Domnului şi aşezată în Sfânta Sfintelor, unde neîncetat ai cântat: Aliluia! Icosul al 3-lea Ana cea neprihănită s-a bucurat că împlinind făgăduinţa sa, aduce pe ceea ce s-a născut din făgăduinţa lui Dumnezeu, ca dar de mare preţ şi Ioachim prăznuieşte luminat, iar noi te fericim, Sfântă Pruncă, cu această jertfă de cântare: Bucură-te, singura binecuvântată între femei; Bucură-te, propovăduirea proorocilor; Bucură-te, slava apostolilor; Bucură-te, lauda mucenicilor; Bucură-te, înnoirea lumii; Bucură-te, împăcarea lui Dumnezeu; Bucură-te, scaunul Stăpânului; Bucură-te, sălăşluirea luminată a Mântuitorului;
19

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Condacul al 4-lea Împodobită de nuntă se arată astăzi Biserica, frumoasa cămară primind pe cămara cea însufleţită a lui Dumnezeu, pe cea curată şi fără de prihană şi mai luminată decât toată făptura, petrecând copilăria sa în Sfânta Sfintelor şi cu îngerii împreună cântând: Aliluia! Icosul al 4-lea Saltă astăzi toate oştirile îngereşti şi mulţimea creştinilor înaintea feţei tale, Preacurată Pruncă, purtătorii de făclii aleargă împreună cântând şi grăind acestea: Bucură-te, uşă dinspre răsărituri; Bucură-te, Sfântă Pruncă, primită în Biserică cu mare cinste; Bucură-te, uşa Domnului; Bucură-te, vistierie preacurată a înţelepciunii; Bucură-te, izvorul darului; Bucură-te, mieluşea curată; Bucură-te, porumbiţă neîntinată; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Condacul al 5-lea Mieluşeaua lui Dumnezeu, curată, porumbiţă neîntinată, cortul lui Dumnezeu cel neîncăpător, sfinţenia slavei, prăznuind petrecerea ta, Sfântă Pruncă, întru cele ce nimenea nu intră, astăzi ne veselim cu fecioarele, care cu făclii aprinse te-au petrecut în Sfânta Sfintelor unde cu bucurie cântai: Aliluia!

20

Icosul al 5-lea Pe cea de trei ani cu trupul şi de mulţi ani proorocită, pe cea mai desfătată decât cerurile şi mai înaltă decât puterile cele de sus, cu cântări să o lăudăm pe Dumnezeiasca Pruncă: Bucură-te, solitoarea mântuirii noastre; Bucură-te, cea înconjurată de îngeri; Bucură-te, cea cinstită de oamenii credincioşi; Bucură-te, liman cu bună linişte; Bucură-te, zid nesurpat; Bucură-te, Maica luminii; Bucură-te, mai înainte rânduită a fi Maica lui Dumnezeu; Bucură-te, Pruncă cu trupul; Bucură-te, desăvârşită cu sufletul; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Condacul al 6-lea Pe tine te-au propovăduit proorocii mai înainte, numindu-te sicriu sfinţit, cădelniţă de aur, sfeşnic, masă, scară şi turn, mieluşea curată, cămară neîntinată; iar noi, ca pe un cort de Dumnezeu încăpător, care ne-a mântuit pe noi, cântând strigăm: Aliluia! Icosul al 6-lea Pe uşa cea neumblată, casa lui Dumnezeu primind-o, astăzi a încetat umbra legii, căci s-a arătat darul şi adevărul, muntele cel umbrit pe care mai înainte l-a văzut Avacum şi a vestit pe ceea ce a intrat înăuntrul celor neumblate ale Bisericii, pentru care îi cântăm: Bucură-te, cea plină de lumină; Bucură-te, mângâierea noastră în necaz; Bucură-te, doctorul tuturor bolilor;
21

Bucură-te, sfărâmarea morţii; Bucură-te, râu de viaţă nedeşertat; Bucură-te, carte pecetluită cu Duhul; Bucură-te, cămara cea însufleţită a lui Hristos Domnul; Bucură-te, locul bucuriei; Bucură-te, că ai stricat blestemul Evei; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Condacul al 7-lea Tot pământul vede astăzi lucruri străine şi preamărite, cum Pruncă fiind, aşezată în Sfânta Sfintelor, primeşte hrană de la îngeri, şi purtând chipul rânduielii împreună cântă totdeauna: Aliluia! Icosul al 7-lea Preaslăvită sfinţenie, sfinţită dăruire, astăzi Preasfânta Pruncă, punându-se în Biserica lui Hristos, Împăratul a toate, se păzeşte a fi locaş luminat Celui ce a ales-o pentru frumuseţea sufletului ei curat, iar noi cântăm acestea: Bucură-te, mântuirea noastră; Bucură-te, bucuria robilor tăi; Bucură-te, chemarea noastră; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Împăratul tuturor; Bucură-te, cămara curăţiei; Bucură-te, crin cu dulce miros; Bucură-te, mirul cel de mult preţ; Bucură-te, tămâie cu bună mireasmă; Bucură-te, că întorci întristările noastre în bucurie; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

22

Condacul al 8-lea Astăzi ai strălucit în casa Domnului ca un sfeşnic luminos, Sfântă Pruncă, şi ne luminezi cu cinstitele tale daruri ale milelor şi minunilor tale, că ele sunt mai presus de minte, străină este naşterea ta, străin este chipul naşterii tale, străine şi preaslăvite sunt toate ale tale, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Cela ce poartă toate cu cuvântul a auzit rugăciunea drepţilor şi sterpiciunea a dezlegat-o, ca un îndurat, şi le-a dăruit pricina bucuriei, locuinţa harului, întru care sunt puse vistieriile tainelor, pentru care şi noi cu mulţumire îi cântăm: Bucură-te, holdă nearată; Bucură-te, spic Dumnezeiesc; Bucură-te, izvor nedeşertat al apei celei vii; Bucură-te, mieluşeaua care ai născut pe Mieluşelul lui Dumnezeu; Bucură-te, curăţitoarea cea caldă; Bucură-te, luceafărul dimineţii; Bucură-te, că ai purtat pe Soarele Hristos; Bucură-te, locaşul luminii; Bucură-te, că ai stricat întunericul; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Condacul al 9-lea Pe tine, steaua cea împărătească, primindu-te Biserica lui Dumnezeu, unde te-ai împărtăşit dulceţii celei nesfârşite şi la cele mai bune ai trecut, văzând în Fiul tău împlinirea celor mai înainte zise; pentru aceasta noi, cântând acest mare praznic, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
23

Icosul al 9-lea Astăzi ne-a strălucit primăvara veselă, luminând sufletele noastre, gândul şi mintea, cu darul prăznuirii intrării în Biserică a Sfintei Prunce, pentru un trai sfânt, pregătindu-se a fi sălaş Împăratului Celui Ceresc, pentru aceasta primeşte de la noi aceste laude: Bucură-te, uşa prin care a trecut Cuvântul; Bucură-te, că ai sfărâmat uşile iadului; Bucură-te, că ai alungat pe diavolii cei întunecaţi; Bucură-te, cea cu totul lăudată; Bucură-te, curăţirea lumii; Bucură-te, scara care înalţi pe cei de pe pământ la cer; Bucură-te, pod care treci de la moarte la viaţă; Bucură-te, că fără de osteneală ai purtat în pântecele tău, pe Cel ce poartă toate; Bucură-te, că ai născut pe Dătătorul Legii; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Condacul al 10-lea Daruri aduc azi cerul şi pământul Preasfintei Prunce, cetele îngereşti, mulţimea creştinilor şi toată suflarea, căci legea a trecut ca umbra şi razele Darului au strălucit, intrând în Biserică Sfânta Pruncă, pentru a slăvi pe Dumnezeu cu viaţă sfântă şi cu cântarea îngerească: Aliluia! Icosul al 10-lea În Biserică aducând Ana pe ceea ce avea să fie casă a Domnului, strigând, grăia: „Prunca cea dată mie de la Dumnezeu o aduc în Biserica Ziditorului, primeşte-o, Sfinte Zaharia, şi o aşează unde o va primi Dumnezeu şi să fie spre sălăşluirea Mântuitorului". Iar noi minunându-ne de acestea cântăm aşa:
24

Bucură-te, păzitoarea robilor tăi; Bucură-te, sfinţită scăpare a păcătoşilor; Bucură-te, minunarea oamenilor; Bucură-te, bucuria îngerilor; Bucură-te, grabnic ajutătoare a celor ce se roagă ţie; Bucură-te, adâncul cel nemăsurat; Bucură-te, chemarea proorocilor; Bucură-te, podoaba apostolilor; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Condacul al 11-lea "Roaba Domnului am fost eu", a spus Sfânta Ana, Sfântului Zaharia, chemându-L pe Dumnezeu cu credinţă în post şi în rugăciune ca să i-au rodul durerii mele şi după naştere să o aduc Celui ce mi-a dat-o. Pentru aceasta mă veselesc astăzi, împlinind făgăduinţa mea, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Veseliţi-vă astăzi luminat, sfinţilor părinţi ai Preacuratei Prunce, pe care o aduceţi jertfă sfântă, căci a fost dată vouă din făgăduinţă, pentru curăţia vieţii voastre pe pământ cea plină de fapte bune, din care s-a născut Mântuitorul nostru, care şi-a ales-o cort însufleţit, căruia îi cântăm: Bucură-te, întărirea mucenicilor; Bucură-te, scăpare şi liniştea robilor tăi; Bucură-te, că prin tine moştenim viaţa cea veşnică; Bucură-te, că ne îmbraci cu haina nestricăciunii; Bucură-te, că prin tine am văzut lumina; Bucură-te, că ne ridici de la întuneric la lumină; Bucură-te, că ne ajuţi a nu iubi desfătările pământeşti; Bucură-te, cea pururea binecuvântată de robii tăi;
25

Bucură-te, stea neapusă; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Condacul al 12-lea Prin harul dat ţie de la Dummezeu, Sfântă Pruncă, te-ai făcut uşă de mântuire, munte înţelegător, scară însufleţită, pe care proorocii te-au vestit de demult, apostolii te-au propovăduit, mucenicii te-au mărturisit, cuvioşii te-au slăvit, îngerii şi pământenii slavoslovesc înaintea lui Dumnezeu pentru tine, cântând: Aliluia! Icosul al 12-lea În Biserică te-au adus pe tine, dumnezeiască Fiică, bătrânii tăi părinţi, cei ce te-au născut ca pe o jertfă curată şi străin lucru, te sălăşluieşti întru cele neumblate, ca mai înainte să găteşti locaş lui Dumnezeu-Cuvântul, Căruia închinându-ne, strigăm ţie: Bucură-te, că ai născut pe Cel Milostiv; Bucură-te, că ne-ai adus pe Soarele cel Mare; Bucură-te, că ai deschis raiul cel închis; Bucură-te, lauda cuvioşilor; Bucură-te, cununa mucenicilor; Bucură-te, podoaba drepţilor; Bucură-te, mântuirea credincioşilor; Bucură-te, vasul mirului celui dumnezeiesc; Bucură-te, folositoarea lumii; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară! Condacul al 13-lea O, cea mai cinstită şi mai sfântă decât toţi sfinţii, dumnezeiască Pruncă, Fecioară şi Maica Dumnezeului celui de
26

sus, în ziua intrării tale în Sfânta Sfintelor pe care o prăznuim astăzi cinstindu-te, primeşte acest dar al nostru şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile, necazurile şi primejdiile şi ne învredniceşte Împărăţiei celei Cereşti, ca întotdeauna cu mulţumire să cântăm: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Îngerii lui Dumnezeu... şi Condacul 1: Pe cea mai aleasă...

27

ACATISTUL BUNEIVESTIRI După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Icosul 1 Îngerul cel mai întâistătător din cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! Şi împreună cu glasul lui cel netrupesc, văzându-Te pe Tine Doamne întrupat, s-a spăimântat şi i-a stat înainte grăindu-i unele ca acestea:
28

Bucură-te, cea prin care răsare bucuria; Bucură-te, cea prin care piere blestemul; Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut; Bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei; Bucură-te, înălţime, întru care cu anevoie se suie gândurile omeneşti; Bucură-te, adâncime, care nu te poţi vedea lesne nici cu ochii îngereşti; Bucură-te că eşti scaun Împăratului; Bucură-te, că porţi pe Cel ce poartă toate; Bucură-te, steaua care arăţi Soarele; Bucură-te, pântecele dumnezeieştii întrupări; Bucură-te, cea prin care se înnoieşte făptura; Bucură-te, cea prin care prunc se face Făcătorul; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Condacul al 2-lea Ştiindu-se pe sine Sfânta întru curăţie, a zis lui Gavriil cu îndrăznire: Preaslăvitul tău glas cu anevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naştere cu zămislire fără sămânţă, cum îmi spui, cântând: Aliluia! Icosul al 2-lea Înţelegerea cea neînţeleasă căutând Fecioara să o înţeleagă, a grăit către cel ce slujea: Din pântece curat, cum este cu putinţă să se nască fiu, spune-mi? Către care el a zis cu frică, însă grăind aşa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus; Bucură-te, încredinţarea celor ce au trebuinţă de tăcere; Bucură-te, începătura minunilor lui Hristos; Bucură-te, capul poruncilor Lui;
29

Bucură-te, scara cerului pe care S-a pogorât Dumnezeu; Bucură-te, pod care treci la cer pe cei de pe pământ; Bucură-te, minune mult slăvită de îngeri; Bucură-te, ceea ce le eşti diavolilor rană de mult plâns; Bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă; Bucură-te, ceea ce n-ai învăţat pe nimeni în ce chip s-a petrecut; Bucură-te, ceea ce întreci mintea înţelepţilor; Bucură-te, ceea ce luminezi gândul credincioşilor; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Condacul al 3-lea Puterea Celui de sus a umbrit-o atunci spre zămislire, pe ceea ce nu ştia de nuntă şi pântecele ei cel cu bună roadă, ca o ţarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire, când vor cânta aşa: Aliluia! Icosul al 3-lea Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia îndată cunoscându-i închinarea, sa bucurat şi cu săltări în pântece ca şi cum ar fi cântat, a grăit către Născătoarea de Dumnezeu: Bucură-te, viţa mlădiţei celei neveştejite; Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte; Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul iubirii de oameni; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Săditorul vieţii noastre; Bucură-te, brazdă care ai dospit înmulţirea milelor; Bucură-te, masă care porţi îndestularea milostivirilor; Bucură-te, ceea ce înfloreşti ca raiul desfătării; Bucură-te, ceea ce găteşti adăpostire sufletelor; Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită;
30

Bucură-te, curăţia a toată lumea; Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori; Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Condacul al- 4-lea Vifor de gânduri necredincioase având întru sine înţeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că eşti furată de nuntă, tu, ceea ce eşti fără de prihană; iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis: Aliluia! Icosul al 4-lea Au auzit păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească a lui Hristos şi alergând spre Acesta ca spre un Păstor, văzutu-L-au ca pe un Miel fără prihană hrănindu-se în braţele Mariei, pe care lăudând-o, au zis: Bucură-te, Maica Mielului şi a Păstorului; Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare; Bucură-te, chinuirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi; Bucură-te, deschizătoarea uşilor raiului; Bucură-te, că cele cereşti împreună se bucură cu cele pământeşti; Bucură-te, că cele pământeşti împreună dănţuiesc cu cele cereşti; Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută; Bucură-te, nebiruita îndrăznire a purtătorilor de chinuri; Bucură-te, temeiul cel tare al credinţei; Bucură-te, cunoştinţa cea luminoasă a darului; Bucură-te, prin care s-a golit iadul; Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă;
31

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Condacul al 5-lea Steaua cea cu dumnezeiască mergere văzând-o înţelepţii, mers-au pe urma luminii ei şi ţinând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe marele Împărat şi ajungând pe cel neajuns, s-au bucurat strigându-I: Aliluia! Icosul al 5-lea Au văzut pruncii haldeilor în braţele Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om cu mâna şi cunoscându-L a le fi Stăpân, deşi luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri a-L sluji şi a-i cânta celei binecuvântate: Bucură-te, Maica stelei celei neapuse; Bucură-te, raza zilei celei de taină; Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înşelăciunii; Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii Treimii; Bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie; Bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni; Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească; Bucură-te, ceea ce ne curăţeşti de lucrurile cele necurate; Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc; Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor; Bucură-te, îndreptătoarea înţelepciunii celor credincioşi; Bucură-te, veselia tuturor neamurilor; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

32

Condacul al 6-lea Mărturisitori şi purtători de Dumnezeu fiind filosofii, s-au întors în Babilon împlinindu-şi proorocia şi tuturor mărturisinduTe pe Tine, Hristoase, lăsatu-l-au pe Irod ca pe un mincinos, că nu ştia să cânte: Aliluia! Icosul al 6-lea Strălucind în Egipt Tu, Lumina adevărului, gonit-ai întunericul minciunii, că idolii lui nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule, au căzut, iar cei ce de ei au scăpat, îi cântau Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te, îndreptarea oamenilor; Bucură-te, căderea demonilor; Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înşelăciunii; Bucură-te, ceea ce ai vădit înşelăciunea idolească; Bucură-te, mare care ai înecat pe netrupescul faraon; Bucură-te, piatră care ai adăpat însetaţii de viaţă; Bucură-te, stâlp de foc care călăuzeşti pe cei dintru întuneric; Bucură-te, Acoperământul lumii cel mai lat decât norul; Bucură-te, hrană şi cupă cu mană; Bucură-te, slujitoarea desfătării celei sfinte; Bucură-te, pământul făgăduinţei; Bucură-te, izvorâtore de miere şi lapte; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Condacul al 7-lea Vrând Simeon să se mute din veacul acesta înşelător, Te-ai dat lui ca un prunc, dar Te-ai făcut lui cunoscut şi ca Dumnezeu desăvârşit. Pentru aceea, s-a mirat de înţelepciunea Ta cea nespusă, cântând: Aliluia!
33

Icosul al 7-lea Arătat-a făptură nouă, arătându-Se Făcătorul nouă, celor ce suntem făcuţi de Dânsul, răsărind din pântecele cel fără de prihană şi păzindu-l întreg precum a fost ca noi văzând minunea, să o lăudăm grăind: Bucură-te, floarea nestricăciunii; Bucură-te, cununa înfrânării; Bucură-te, ceea ce ai luminat chipul învierii; Bucură-te, ceea ce ai arătat viaţa îngerească; Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioşii; Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulţi se adumbresc; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Îndreptătorul celor rătăciţi; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul celor robiţi; Bucură-te, îmblânzirea Judecătorului celui drept; Bucură-te, iertarea a multor greşiţi; Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală; Bucură-te, dragostea care biruieşte toată dorirea; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Condacul 8-lea Văzând naştere străină, să ne înstrăinăm de lume, mutândune mintea la cer, că pentru aceasta Preaînaltul Dumnezeu pe pământ S-a arătat om plecat, vrând să tragă întru înălţime pe cei ce-I cântă: Aliluia! Icosul al 8-lea Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus nicidecum nu S-a depărtat Cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorâre
34

a fost, iar nu mutare din loc, şi naştere din Fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea: Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput; Bucură-te, uşa tainei celei de cinste; Bucură-te, auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioşi; Bucură-te, lauda cea fără de îndoire a celor credincioşi; Bucură-te, purtătoarea cea Preasfântă a Celui ce este pe heruvimi; Bucură-te, sălaşul cel preamărit al Celui ce este pe serafimi; Bucură-te, ceea ce ai unit lucruri potrivnice întru una; Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria şi naşterea; Bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii; Bucură-te, prin care s-a deschis raiul; Bucură-te, cheia Împărăţiei lui Hristos; Bucură-te, nădejdea bunătăţilor celor veşnice; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării Tale, că pe Cel neapropiat ca Dumnezeu L-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi şi auzind de la toţi aşa: Aliluia! Icosul al 9-lea Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem, Născătoare de Dumnezeu, că-ţi stau înainte ca nişte peşti fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip şi Fecioară ai rămas şi ai putut naşte, iar noi, de o taină ca aceasta minunându-ne, cu credinţă cântăm: Bucură-te, sălaşul înţelepciunii lui Dumnezeu; Bucură-te, comoara rânduielii Lui;
35

Bucură-te, ceea ce pe filozofi îi arăţi neînţelepţi; Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meşteri la cuvânt a fi necuvântători; Bucură-te, că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliţi; Bucură-te, că s-au veştejit făcătorii de basme; Bucură-te, ceea ce ai rupt vorbele cele încâlcite ale atenienilor; Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor; Bucură-te, ceea ce ne-ai ridicat dintru adâncul necunoştintei; Bucură te, ceea ce pe mulţi i-ai luminat la minte; Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască; Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieţi; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Condacul al 10-lea Vrând împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a venit precum i se făgăduise şi Păstor fiind, ca un Dumnezeu pentru noi S-a arătat om ca noi. Căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, şi tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului şi al pământului te-a gătit pe tine, curată, sălăşluindu-Se în pântecele tău şi învăţându-i pe toţi să cânte ţie: Bucură-te, turnul fecioriei; Bucură-te, uşa mântuirii; Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înţeles; Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc; Bucură-te, că tu ai înnoit pe cei zămisliţi întru ruşine; Bucură-te, că tu ai învăţat pe cei lipsiţi de minte;
36

Bucură-te, ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor; Bucură-te, ceea ce ai născut pe semănătorul curăţiei; Bucură-te, cămara nunţii celei fără de sămânţă; Bucură-te, ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioşi; Bucură-te, ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc; Bucură-te, cămara cea împodobită a sufletelor sfinţilor; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Condacul al 11-lea Împărate Sfinte, de Ţi-am aduce cântări şi psalmi la număr întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruieşte toată cântarea care va să tindă spre mulţimea milelor Tale celor multe, pe care le-ai dat celor ce-Ţi cântă: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt întru întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toţi îi îndreptează spre cunoştinţa cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei şi se cinsteşte cu chemarea aceasta: Bucură-te, raza Soarelui celui înţelegător; Bucură-te, raza luminii celei neapuse; Bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele; Bucură-te, ceea ce pe vrăjmaşi îi îngrozeşti ca un tunet; Bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină; Bucură-te, că ai izvorât râul care curge cu ape multe; Bucură-te, ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniţei; Bucură-te, ceea ce curăţeşti urmele păcatului; Bucură-te, baie care speli conştiinţa;
37

Bucură-te, cupă care dai gust bucuriei; Bucură-te, adierea mirosului celui bun al lui Hristos; Bucură-te, viaţa veseliei celei de taină; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Condacul al 12-lea Vrând să dea har datoriilor celor de demult, Dezlegătorul tuturor datoriilor omeneşti, venit-a singur la cei ce se îndepărtaseră de harul Lui şi rupând zapisul, aude de la toţi aşa: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând naşterea ta, te lăudăm toţi ca pe o biserică însufleţită, Născătoare de Dumnezeu, că locuind în pântecele tău Domnul, Care ţine toate cu mâna, a sfinţit, a slăvit şi a învăţat pe toţi să-ţi cânte: Bucură-te, locaşul lui Dumnezeu Cuvântul; Bucură-te, Sfântă care eşti mai mare decât sfinţii; Bucură-te, chivot poleit cu Duhul; Bucură-te, comoara vieţii cea nedeşertată; Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraţilor celor credincioşi; Bucură-te, lauda cea de cinste a preoţilor celor cuvioşi; Bucură-te, stâlpul Bisericii cel neclintit; Bucură-te, zidul Împărăţiei cel nebiruit; Bucură-te, prin care se ridică biruinţele; Bucură-te, prin care se surpă vrăjmaşii; Bucură-te, tămăduirea trupului meu; Bucură-te, mântuirea sufletului meu; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
38

Condacul al 13-lea: O, Maică prealăudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este mai Sfânt decât toţi sfinţii, primind acest dar de acum, mântuieşte de toată ispita şi scoate din chinul ce va să fie pe toţi cei ce-ţi cântă: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Îngerul cel mai întăistătător... şi Condacul 1: Apărătoare Doamnă... RUGĂCIUNE O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Stăpână, ceea ce eşti mai înaltă şi mai presus decât îngerii şi arhanghelii şi mai cinstită decât toată făptura, mirarea cea mare a îngerilor, propovăduirea proorocilor, podoaba cea aleasă a arhanghelilor, întărirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamărită a apostolilor, povăţuitoarea cea tare a călugărilor, înfrânarea cea tare a postitorilor, curăţia şi mărirea fecioarelor, veselia cea lină a maicilor, înţelepciunea şi învăţătura pruncilor, cârmuitoarea săracilor şi a văduvelor; îmbrăcăminte celor goi, sănătate celor bolnavi, izbăvire celor robiţi; linişte celor de pe mare, liman bun celor înviforaţi, povăţuitoare neostenită celor rătăciţi, mergere uşoară celor călători, odihnă bună celor osteniţi, acoperământ şi scăpare celor asupriţi; nădejde celor fără de nădejde, ajutătoare celor lipsiţi; celor săraci, bogăţie neîmpuţinată; celor întristaţi, de-a pururea mângâiere; celor pe care nu-i iubeşte nimeni, iubire cu smerenie; celor păcătoşi, mântuire către Dumnezeu; tuturor creştinilor îngrădire tare, ajutătoare nebiruită şi folositoare. Prin tine Cel nevăzut S-a făcut văzut, pentru care aducem rugăciune ţie, noi robii tăi, Doamna noastră. O, preamilostivă Împărăteasa luminii celei înţelegătoare şi preamărită, care ai născut pe Împăratul nostru, Hristos
39

Dumnezeu, Cel ce dă viaţă tuturor, ceea ce eşti mărită de cele cereşti, minte îngerească, stea cu totul luminoasă şi mai sfântă decât toţi sfinţii, Împărăteasa împăraţilor, Stăpâna tuturor făpturilor, Fecioară încuviinţată de Dumnezeu, Mireasă nestricată, palat al Preasfântului Duh, scaun de foc al nevăzutului Împărat, chivot ceresc purtător al Cuvântului lui Dumnezeu, căruţa cea în chipul focului, odihna Dumnezeului celui viu, zămislirea negrăită a trupului lui Hristos, cuibul Vulturului ceresc, turtureaua cea cu bună glăsuire, porumbiţa cea preabună, lină şi fără de răutate; Maică iubitoare de fii, adâncul milelor, picătura care risipeşte mânia lui Dumnezeu, adâncimea cea nemăsurată, taina cea negrăită, minunea cea neştiută, minune nespusă; Biserică nefăcută de mână omenească a însuşi Împăratului tuturor veacurilor; tămâia cea cu bun miros, veşmânt cinstit, porfiră de Dumnezeu ţesută, rai sufletesc, odrasla pomului celui de viaţă purtător, floarea cea preafrumoasă, care ai înflorit nouă veselia cerească, strugurele mântuirii noastre, paharul Împăratului Ceresc, întru care s-a dres de la Duhul Sfânt vinul harului celui neîmpuţinat; solitoarea legii, începătura credinţei celei adevărate a lui Hristos, turnul cel neclintit, pieirea ereticilor, sabia mâniei lui Dumnezeu împotriva tuturor celor nelegiuiţi; îngrozire diavolilor, biruinţă în războie, păzitoare adevărată a tuturor creştinilor şi lumii încredinţată mântuire. O, întru tot milostivă Doamnă Fecioară, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ţie şi arată mila ta poporului drept credincios; roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul şi păzeşte locaşul acesta şi toate oraşele, satele şi părţile creştineşti şi tot poporul cel binecredincios, care scapă şi cheamă numele tău cel sfânt de toate năpăstiile, de boală, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră şi de războiul cel dintre noi, de toate
40

durerile şi de toată îmbulzeala. Ca să nu fie împuţinaţi robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu; ci îi păzeşte şi îi mântuieşte cu mila ta, Doamnă, ceea ce te rogi pentru noi şi pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi aducătoare de roadele cele de folos, pe care nouă le dăruieşti. Uşurează, ridică şi miluieşte, Stăpână preamilostivă, Născătoare de Dumnezeu prealăudată, de toate nevoile pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ţi aminte de robii tăi şi nu trece cu vederea lacrimile şi suspinarea lor, ci ne înnoieşte pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mulţumire aflândute pe tine ajutătoare. Milostiveşte-te, Doamnă preacurată, spre ajutorul poporului celui binecredincios. Nădejdea noastră, adună pe cele risipite; pe cei rătăciţi, pe cale povăţuieşte-i; pe cei căzuţi de la dreapta credinţă, iarăşi la credinţă întoarce-i; pe cei bătrâni, sprijineşte-i; pe cei tineri, îi învaţă; pe prunci hrăneşte-i şi preamăreşte pe cei ce te preamăresc, dar mai ales păzeşte Sfântă Biserica Fiului tău şi o fereşte întru lungime de zile. O, milostivă şi preaîndurată Împărăteasă a cerului şi a pământului, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, miluieşte cu mijlocirea ta poporul dreptcredincios şi toată drept credincioasa creştinătate. Păzeşte-o sub acoperământul milei tale, apăr-o pe ea cu cinstitul tău Acoperământ şi roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus, ca să ne putem apăra împotriva vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi ce se oştesc asupra noastră. Miluieşte şi mântuieşte cu rugăciunile tale, Maică, pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române *pe (Înalt) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (N)+ şi pe toţi ortodocşii arhierei, părinţi arhimandriţi, preoţi şi diaconi şi pe tot clerul bisericesc şi pe tot poporul dreptcredincios care se închină icoanei tale. Caută spre
41

noi toţi cu folosinţa ta cea preamilostivă, ridică-ne pe noi din adâncul păcatelor şi ne luminează ochii inimii spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, iar la înfricoşata Judecată, pe Fiul tău pentru noi roagă-L. Pe cei ce s-au mutat întru bună credinţă din această viaţă în cea veşnică, împreună cu îngerii, cu arhanghelii şi cu toţi sfinţii, împărtăşeşte-i ca să stea de-a dreapta Fiului tău şi Dumnezeu; şi cu rugăciunea ta învredniceşte pe toţi ortodocşii creştini să vieţuiască cu Hristos şi cu bucurie în locaşurile îngereşti să se desfăteze. Că tu eşti, Doamnă, mărirea celor cereşti şi ajutătoarea pământenilor; tu eşti nădejdea şi folositoarea tuturor celor ce aleargă la tine şi cer ajutorul tău cel sfânt; tu eşti rugătoarea cea fierbinte către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului. Şi cu a ta mijlocire îndrăznim să ne apropiem de sfântul altar, de harul preasfintelor şi de viaţă făcătoarelor Taine, deşi suntem nevrednici. Pentru aceea şi pe icoană văzând chipul tău cel întru tot cinstit şi pe Cel Atotţiitor cu mâna ţinând, ne bucurăm noi păcătoşii şi cu umilinţă căzând, pe Acesta cu dragoste şi cu frică îl sărutăm, aşteptând Doamnă, prin sfintele şi de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, să ajungem la cele cereşti ale vieţii celei fără de sfârşit şi să stăm fără de ruşine în ziua Judecăţii de-a dreapta Fiului tău şi Dumnezeului nostru, slăvindu-L pe El împreună cu Cel fără de început al Lui Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Lui Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

42

ACATISTUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei, celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta Adormire, aducem ţie Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruinţă peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzeşte pe noi, ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi!

43

Icosul 1 Îngerul întâistătător, din cer a fost trimis, să spună Născătoarei de Dumnezeu, mutarea ei la cer, fără de grijă şi mai înainte să vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu. Şi luminat strălucind înaintea ei, a zis aşa: Bucură-te, preaveselă Maică a Împăratului; Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Împărăteasa cerului şi a pământului; Bucură-te, preamărită, că vine cu slavă la tine Fiul lui Dumnezeu să te ia la cer; Bucură-te, ceea ce eşti preamărită, prin vestirea ducerii tale către Fiul tău şi Dumnezeu; Bucută-te, cea aleasă de Dumnezeu din toate neamurile; Bucură-te, sfântă încăpere a Cuvântului lui Dumnezeu; Bucură-te, plinirea vestirii profeţilor; Bucură-te, preacinstită cunună a apostolilor; Bucură-te, podoaba şi stăpânirea ocârmuitorilor; Bucură-te, înfrumuseţarea arhiereilor şi podoaba preoţilor; Bucură-te, povăţuitoarea monahiilor, celor înţelepţite de Dumnezeu, către Împărăţia cea de sus; Bucură-te, ceea ce deschizi uşile raiului neamului creştinesc, care pururea te fericeşte pe tine; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi! Condacul al 2-lea Marii ierarhi: Dionisie tainicul ceresc, Irotei cel minunat şi Timotei cel încuviinţat cu dumnezeiască arhierie, văzând ceata apostolilor adusă cu voia ta de faţă pe nori de la marginea lumii la preacinstită Adormirea ta, preanevinovaţi cântau lui Dumnezeu: Aliluia!
44

Icosul al 2-lea Toată făptura cea înţelegătoare, împreună cu căpeteniile cetelor cereşti, au venit cu Împăratul lor, Care, în mâinile cele începătoare de viaţă, a luat sufletul Mamei Sale. Iar Petru, cel cu credinţă fierbinte, cu multe lacrimi a zis către ea aşa: Bucură-te, Maica Făcătorului lumii, care te-ai suit la cele fără de grijă; Bucură-te, ceea ce te-ai mutat la lărgimile cele mari ale cerului; Bucură-te, că prin suirea ta, ai sfinţit cele patru stihii; Bucură-te, că prin mergerea ta, ai veselit cele cereşti; Bucură-te, ceea ce ai fost primită în frumosul Ierusalim de sus; Bucură-te, ceea ce cu bucurie ai intrat în locaşurile cele nefăcute de mâini omeneşti; Bucură-te, Împărăteasa heruvimilor şi a serafimilor; Bucură-te, Stăpâna îngerilor şi a arhanghelilor; Bucură-te, mângâierea şi izbăvirea credincioşilor; Bucură-te, ajutorul şi sprijinirea moştenirii tale; Bucură-te, solitoarea către Dumnezeu, pentru tot neamul creştinesc; Bucură-te, întru tot bună şi dătătoarea tuturor bunătăţilor; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi! Condacul al 3-lea Puterea Celui de sus a răpit din India pe Toma, care prin oarecare voire a lui Dumnezeu nu s-a întâmplat la preacinstită Adormirea Maicii lui Dumnezeu şi a fost dus la mormântul cel primitor de viaţă. Deci pentru Toma fiind desfăcut mormântul, plecându-se să o vadă acolo, a cunoscut că este înălţată la cer şi
45

crezând vedeniei sale celei din călătorie prin văzduh, a cântat: Aliluia! Icosul al 3-lea A înţeles astfel ucenicul, că din iconomia lui Dumnezeu i-a fost rânduit să nu se întâmple la înmormântarea Maicii Domnului împreună cu ceilalţi. Pentru aceea, bucurându-se pentru Adormirea ei cea fără de moarte, a zis aşa: Bucură-te, că ai fost luată de la pământ de Fiul tău; Bucură-te, că te-ai suit la cele înalte, spre a te îndulci de slava lui Hristos; Bucură-te, că te-ai suit la cele de sus, înconjurată de toate căpeteniile îngereşti şi i-ai aruncat lui Toma omoforul tău în văzduh, ca o adeverire spre mărturie; Bucură-te, că ai fost purtată de heruvimi la cele mai presus de ceruri; Bucură-te, că ai fost înălţată cu cântări de mare cuviinţă prin porţile cereşti, de mai marii puterilor îngereşti; Bucură-te, că eşti înconjurată şi fericită de toţi locuitorii cerurilor; Bucură-te, cer pământesc, care eşti înălţată la locuinţa Celui de sus; Bucură-te, tronul Domnului, care eşti înălţată de la pământ la Împărăţia cerească; Bucură-te, solitoarea noastră şi tare sprijinire la Fiul tău; Bucură-te, chezăşia noastră către Dumnezeu, spre mântuire; Bucură-te, Împărăteasa creştinilor şi ajutătoare pentru dobândirea Împărăţiei cereşti; Bucură-te, Maica Vieţii şi după Dumnezeu, nădejdea vieţii noastre celei veşnice;
46

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta nu ne laşi pe noi! Condacul al 4-lea Vifor de gânduri netrebnice şi necredincioase, având în sine evreul Atonie şi văzând pe purtătorii de Dumnezeu apostoli, ducând la mormânt cu mare cinste trupul cel preacurat al Maicii lui Dumnezeu, s-a pornit ca să-l răstoarne. Dar fără de veste, odată cu orbirea, i s-au tăiat şi mâinile ce au rămas lipite de pat. Acela apoi, prin credinţă, Mamă a lui Dumnezeu te-a mărturisit pe tine, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind tainicii apostoli şi singurii văzători ai Cuvântului pe îngeri cântând înalte cântări la înmormântarea trupului celui de Dumnezeu purtător şi vrând să-i dea cinstea cea plăcută lui Dumnezeu, s-au nevoit cu un glas a cânta aşa: Bucură-te, ceea ce ai luat bunavestire pentru mergerea ta la Împărăţia cea de sus; Bucură-te, ceea ce de la binevestitorul Gavriil ai primit ramura cea de bucurie a raiului; Bucură-te, că ai luminat mulţimea heruvimilor cea preacinstită; Bucură-te, că ai luminat firea serafimilor cea preamărită; Bucură-te, ceea ce ai fost de patriarhii Avraam, Isaac şi Iacob mai înainte închipuită; Bucură-te, ceea ce ai fost de profeţi mai înainte vestită; Bucură-te, că ai înfrânt semeţia cea rea a evreului; Bucură-te, că ai dat lui vindecare; Bucură-te, ceea ce ai întors necredinţa lui Atonie la credinţă; Bucură-te, ceea ce ai primit pocăinţa lui;
47

Bucură-te, că înalţi la cer pe cei ce au iubire şi credinţă către tine; Bucură-te, că eşti izbăvitoarea celor ce cu credinţă tare cheamă numele tău în ajutor; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi! Condacul al 5-lea Sfinţii apostoli ca nişte stele conduse de Dumnezeu fiind în lume împrăştiaţi pentru predicarea Evangheliei, răpiţi au fost pe nori prin văzduh şi aduşi spre înmormântarea Maicii Domnului, pe care cu laude şi cu cântări petrecând-o, împreună cu îngerii cântau: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând văzătorii de Dumnezeu pe Stăpânul lor luând în mâini sufletul Maicii Sale şi cunoscând că El este Domnul, s-au nevoit cu cântări sfinţite a lăuda pe cea binecuvântată şi au cântat ei aşa: Bucură-te, Împărăteasă care ai purtat pe Cel ce împărăţeşte peste toate; Bucură-te, ceea ce şi tu însăţi eşti purtată de mâinile Fiului tău; Bucură-te, sceptru împărătesc, din dreapta lui Hristos; Bucură-te, stâlparea porumbiţei, cea din mâna lui Noe; Bucură-te, toiagul lui Aaron, care a odrăslit neputreziciunea; Bucură-te, crinul cel neveştejit, care a înflorit nemurirea; Bucură-te, chivotul însufleţit de Dumnezeu, al dumnezeiescului părinte David; Bucură-te, psaltire şi alăută preafrumoasă, ce ai ridicat mărirea profeţiei;
48

Bucură-te, chivot însufleţit, al sfinţeniei Domnului; Bucură-te, viaţă care ne-ai adus pe noi întru bucurie Domnului; Bucură-te, cortul cel umbrit de heruvimi; Bucură-te, Sfânta Sfintelor, cea grăită de serafimi; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi! Condacul al 6-lea Apostolii purtători ai cuvântului lui Dumnezeu în lume, după ducerea Maicii Domnului la cele de sus, fiind aşezaţi la obişnuita masă comună şi luând o parte de pâine şi înălţând-o în numele Domnului, deodată au văzut de sus pe Împărăteasa, Născătoarea de Dumnezeu, împreună cu îngerii purtători de lumină şi auzind-o, dându-le lor pace de la Fiul ei şi Dumnezeu, au cântat: Aliluia! Icosul al 6-lea Strălucit-a nouă de voie Hristos, Soarele dreptăţii, din preacuratele tale coapse şi prin buna înţelepciune a predicii apostolilor lumea s-a luminat, iar pe tine, Maica Lui, din neam în neam te-a preamărit. Pentru aceasta şi noi te fericim cântând ţie: Bucură-te, pururea Fecioară, că de toate neamurile în veci eşti mărită; Bucură-te, preabună şi preaîndurată, asupra oamenilor mare ajutătoare; Bucură-te, că ai împlinit făgăduinţa cetei ucenicilor; Bucură-te, că prin mijlocirea ta, dai pace lumii de la Fiul tău şi Dumnezeu; Bucură-te, privire preadorită şi dulce a sfinţilor;
49

Bucură-te, bucuria cea întru tot veselitoare, a preacuvioaselor maici şi a sfintelor fecioare; Bucură-te, că treci peste corturile drepţilor din rai; Bucură-te, că îndreptezi pe toţi spre dumnezeiasca slavă cerească; Bucură-te, plinirea doririi tuturor lucrurilor celor bune; Bucură-te, începutul mântuirii omeneşti; Bucură-te, Împărăteasa celor ce împărățesc după Dumnezeu pe pământ; Bucură-te, Doamna şi Stăpâna celor ce domnesc după Domnul şi Stăpânul cerului; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi! Condacul al 7-lea Pe toţi, cei ce vor să intre cu credinţă în sfânta ta biserică, Născătoare de Dumnezeu, pururea îi miluieşti, iar pe cei ce te măresc, de toate asupririle şi supărările îi izbăveşti. Pentru aceea şi binecredinciosului nostru popor, care pururea te fericeşte, învingere asupra potrivnicului îi dăruieşte şi toate cele de mântuire ne dă nouă, care ne rugăm ţie, cântând: Aliluia! Icosul al 7-lea Arătat-a făptură nouă, arătându-Se nouă Domnul, Făcătorul tuturor, prin tine Născătoare de Dumnezeu, iar tu, având purtare de grijă pentru noi, rudenia ta, care cu cinste serbăm Adormirea ta, primeşte să cântăm ţie unele ca acestea: Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, cea aleasă dintre pământeni; Bucură-te, ceea ce eşti mai presus de cele pământeşti şi de cele cereşti;
50

Bucură-te, că te-ai suit mai sus de heruvimi şi de serafimi; Bucură-te, că ai adunat prin nori ceata apostolilor la înmormântarea ta; Bucură-te, căci cu puterea lui Dumnezeu, dovedire învederată după înmormântarea ta, înaintea lui Toma te-ai arătat în văzduh, când venea pe nori; Bucură-te, că prin aceasta ai adeverit mutarea ta cu trupul la cer; Bucură-te, că ai dat lui Toma omoforul tău ca o podoabă de încredinţare a mutării tale; Bucură-te, ceea ce eşti împodobită cu frumuseţea tuturor virtuţilor; Bucură-te, ceea ce ai primit în pântecele tău pe Fiul lui Dumnezeu spre mântuirea oamenilor; Bucură-te, ceea ce ai înflorit ca un finic cu trupul; Bucură-te, că te-ai înălţat ca un cedru în slava cea cerească; Bucură-te, pomul vieţii, cel sădit în mijlocul raiului celui de sus; Bucură-te, corabia cea înţelegătoare, ce te-ai înălţat din potopul morţii la cele de sus; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi! Condacul al 8-lea Ca pe un soare întru cele de sus, ştiindu-te pe tine, Stăpână aleasă, suită de Fiul tău înăuntrul frumuseţilor celor mai presus de fire şi a bunătăţilor celor nespuse din ceruri, fiind ţinută cu plăcere în mâinile Lui şi cu bucurie stând la dreapta Lui cea începătoare de viaţă, pururea cântăm Lui: Aliluia!

51

Icosul al 8-lea Cu totul fiind ridicată la cele cereşti, iar pe cele pământeşti nelăsându-le Maica lui Dumnezeu, de mâinile Fiului tău ai fost purtată întru cele nepătrunse, la Ierusalimul cel de sus, la cetatea cea frumoasă şi cu totul luminată ai intrat, de heruvimi şi de toate puterile cereşti fiind înconjurată şi cântându-ţi-se unele ca acestea: Bucură-te, al cărei sfânt suflet se sălăşluieşte în Sionul cel de sus şi prealuminat; Bucură-te, al cărui trup nestricăcios se preamăreşte împreună cu sufletul; Bucură-te, ceea ce ai intrat în cetatea cea Împărătească a Atotţiitorului; Bucură-te, ceea ce te-ai înălţat în raiul cel frumos, sădit sus în ceruri; Bucură-te, ceea ce te-ai mutat în cetatea cea împodobită cu pietre strălucitoare; Bucură-te, ceea ce eşti dusă în cetatea cea înconjurată de oştile cele preaînalte; Bucură-te, că eşti luată mai presus de ceruri de Fiul tău, cu bunăcuviinţă dumnezeiască; Bucură-te, că eşti mai cinstită decât toate minţile cele nematerialnice ale îngerilor; Bucură-te, ceea ce duci rugăciunea celor credincioşi la Fiul tău şi Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce te rogi neîncetat pentru noi la scaunul Fiului tău şi Dumnezeu; Bucură-te, solitoarea către Dumnezeu pentru mântuirea lumii; Bucură-te, apărătoarea neamului creştinesc, dăruită de Dumnezeu;
52

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească te înalţă pe tine, Născătoare de Dumnezeu, iar neamurile omeneşti te măresc, ca pe o Maică a lui Dumnezeu şi serbează preacinstită Adormirea ta, Împărăteasă. Căci pământenii prin tine se împreună cu cele cereşti, iar noi într-un glas cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Cuvintele înaripate ale profeţilor, cele de Dumnezeu insuflate, acum le vedem împlinite întru tine, Născătoare de Dumnezeu. Căci, cu adevărat ai născut nouă pe Dumnezeu cu trup. Pentru aceea, crezând taina cuvântului lui Dumnezeu, cântăm ţie unele ca acestea: Bucură-te, începutul cel deplin al legii şi al profeţilor; Bucură-te, steaua lui Iacob, cea prevestită de Varlaam; Bucură-te, patul marelui Împărat, cel vestit de Solomon; Bucură-te, lâna cea rourată de Iisus, preînchipuită de Ghedeon; Bucură-te, rugul cel nears, mai înainte văzut de primitorul Legii, Moise; Bucură-te, munte sfânt, privit de bărbatul doririlor; Bucură-te, scară cerească, văzută de Iacob; Bucură-te, uşă pecetluită şi neumblată, mai înainte văzută de Iezechiel; Bucură-te, soarele locuirii lui Hristos, cel mai înainte arătat de psalmistul David; Bucură-te, taina ce s-a prezis de profeţi în multe chipuri;
53

Bucură-te, că întru tine s-au închipuit cuvintele prezise, ale tuturor profeţilor; Bucură-te, că ai primit toată iconomia Celui de sus, pentru mântuirea lumii; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi! Condacul al 10-lea Vrând să mântuiască lumea, Domnul tuturor, din neamul pământenilor te-a ales pe tine Maică pentru Sine. Făcându-Se om pentru noi, S-a suit la cer, de unde Se pogorâse şi cu Sine tea ridicat şi pe tine, spre a petrece în slava cea veşnică împreună cu Dânsul fără de sfârşit. Pentru aceea, ca un Dumnezeu, aude de la toţi: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti credincioşilor, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară şi apărătoare tuturor celor ce aleargă la tine, Preacurată, căci tu te-ai mutat la ceruri, ca să fii solitoarea cea mai de aproape, pentru toţi care cântă ţie: Bucură-te, cetatea marelui Împărat, aşezată deasupra munţilor cereşti; Bucură-te, zid şi acoperământ, ce nu te ascunzi de la a noastră stăruinţă; Bucură-te, că ajuţi pe cei credincioşi să biruiască uneltirile duşmanilor; Bucură-te, că ai înfrânt mulţimea agarenilor; Bucură-te, păzitoarea cea neclintită a ortodocşilor; Bucură-te, împrăştierea ereticilor; Bucură-te, că ne eşti pace şi bucurie; Bucură-te, că ai călcat iadul cel atotpierzător;
54

Bucură-te, cunună aleasă a celor ce cu minte întreagă luptă împotriva pornirilor trupului; Bucură-te, preamărirea cea mult preţuită a nevoitorilor mucenici; Bucură-te, solitoarea odihnei celei fericite a ostenitorilor cuvioşi; Bucură-te, dătătoarea bucuriei celei veşnice a monahilor celor ce bine au vieţuit; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi! Condacul al 11-lea Toată cântarea cetelor îngereşti, celor însufleţite de Dumnezeu, laudă Adormirea ta cea preacinstită, ceea ce eşti cu totul lăudată, Stăpână Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare. Iar noi din inimă aducem ţie, care eşti Maica tuturor, smerita noastră rugăciune împreună cu oştile cereşti, cântând unuia Dumnezeu, Celui ce după vrednicie te-a preamărit pe tine: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie primitoare de lumina cea adevărată te-ai arătat nouă celor de pe pământ. Căci tu luminezi sufletele şi le îndreptezi spre cunoştinţa de Dumnezeu, ale celor ce serbează mutarea ta cea cu totul cinstită. Pentru aceasta cântăm ţie unele ca acestea: Bucură-te, făclia cea nestricată a focului celui nematerialnic; Bucură-te, aurora cea netrecătoare a luminii celei neînserate; Bucură-te, lună strălucitoare din Soarele dreptăţii; Bucură-te, lumină ce luminezi şi în întuneric;
55

Bucură-te, făclie pusă în sfeşnicul cel preaînalt; Bucură-te, izvorul vieţii cel răsărit din mormânt la lumină; Bucură-te, Maica luminii care călăuzeşti sufletele celor evlavioşi; Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor care mângâi sufletele celor întristaţi; Bucură-te, ceea ce dăruieşti sfârşit bun celor ce nădăjduiesc spre tine; Bucură-te, ceea ce la Judecata Fiului tău, găteşti credincioşilor tăi moştenirea celor din dreapta Lui; Bucură-te, preafericită, că prin tine vom fi şi noi fericiţi avându-te pe tine ajutătoare şi sprijinitoare în rugăciuni; Bucură-te, preabinecuvântată din neam în neam, că Domnul este cu tine şi prin tine cu noi; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi! Condacul al 12-lea Văzând mulţimile îngereşti harul măririi în slăvitul Tron ceresc, dăruit Maicii lui Dumnezeu celei cinstite cu şederea de-a dreapta Fiului ei şi Dumnezeu, i s-au închinat ei Scaunele şi Puterile, au înconjurat-o Începătoriile şi Căpeteniile, i s-au plecat înfricoşaţi: Heruvimii, Serafimii şi Domniile împreună cu Arhanghelii şi Îngerii, care smeriţi preamăreau cântând: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând întru tot cinstita ta Adormire, lăudăm toţi înălţarea ta la ceruri, Împărăteasă Maică a lui Dumnezeu. Iar tu, sfinţeşte, măreşte şi miluieşte pe toţi cei ce cu dragoste te laudă aşa: Bucură-te, ceea ce ai curăţit pământul, cu paşii preacuratelor tale picioare;
56

Bucură-te, ceea ce ai sfinţit văzduhul cu suirea ta la cer; Bucură-te, ceea ce te-ai suit la înălţimea cerească; Bucură-te, ceea ce priveşti toată frumuseţea cea negrăită; Bucură-te, că şezi întru slava Fiului tău şi Dumnezeu; Bucură-te, că te bucuri în veci cu Fiul tău şi Dumnezeu; Bucură-te, frumuseţea din dreapta Domnului, care înfrumuseţezi pe toţi cei ce în ceruri te fericesc pe tine; Bucură-te, bucuria tuturor pământenilor care nădăjduiesc spre tine; Bucură-te, ceea ce eşti îmbrăcată în soare, care străluceşti cu harul şi cu mărirea toată lumea; Bucură-te, că ai făgăduit a păzi şi a mântui pe toţi care te cheamă din toată inima; Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, ceea ce eşti mai cinstită şi «de Dumnezeu Născătoare» numită; Bucură-te, care de la răsărit şi până la apus, eşti preamărită de toţi credincioşii ortodocşi; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi! Condacul al 13-lea O, Maică prealăudată a Împăratului cerului şi a pământului, a lui Hristos Dumnezeul nostru, Celui nemuritor, Care vieţuieşte şi după moarte, primeşte de la noi, la cinstită Adormirea ta, această rugăciune de acum şi în viaţa aceasta şi la vremea morţii noastre, scapă-ne de toată nenorocirea şi chinul şi Împărăţiei celei cereşti ne învredniceşte Împărăteasă pe noi, cei care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi se zice Icosul 1: Îngerul întăistătător... şi Condacul 1: Celei alese...
57

RUGĂCIUNE Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la mine păcătosul şi nevrednicul robul tău, trândăvirea, uitarea, necunoştinţa, lenevirea şi toate gândurile cele rele şi viclene, urâte şi defăimătoare. Alungă-le de la inima mea cea ticăloasă şi de la sufletul meu cel întinat şi de la mintea mea cea întunecată. Stinge văpaia patimilor mele şi mă ajută, că neputincios sunt. Fereşte-mă de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene şi de toate faptele cele rele, din noapte şi din zi şi mă izbăveşte de ele. Că preabinecuvântat şi preamărit este numele tău cel sfânt, în cer şi pe pământ, în vecii vecilor. Amin!

58

ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Împărătesei celei alese mai înainte de veci, Împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului şi a pământului, care a venit oarecând la rugăciune la Biserica din Vlaherne şi se ruga pentru cei din întuneric, acesteia şi noi, cu credinţă şi cu umilinţă îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să grăim ţie: Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

59

Icosul 1 Mulţimea arhanghelilor şi a îngerilor, cu Înaintemergătorul, cu Teologul şi cu soborul tuturor sfinţilor, împreună cu tine, Împărăteasa lor, stând în Biserica din Vlaherne şi ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântau ţie: Bucură-te, bunăvoinţa Tatălui celui mai înainte de veci; Bucură-te, încăperea preacurată a lui Dumnezeu, a Fiului celui fără de ani; Bucură-te, locuinţă umbrită de puterea Duhului Sfânt; Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngereşti; Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului; Bucură-te, ceea ce eşti întâmpinată în văzduh de heruvimii cei cu ochi mulţi; Bucură-te, cea ale cărei laude le cântă serafimii cei cu câte şase aripi; Bucură-te, preabunule Acoperământ, căruia cu credinţă ne închinăm şi noi neamul creştinesc; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 2-lea Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-te în Biserică, în văzduh, rugându-te lui Dumnezeu pentru creştini, au cunoscut că eşti Maica lui Hristos Dumnezeul nostru şi căzând la pământ, cu credinţă s-au închinat sfântului tău Acoperământ, cântând: Aliluia! Icosul al 2-lea Înţelegere neînţeleasă eşti Născătoare de Dumnezeu Fecioară, întru apărarea poporului celui dreptcredincios pentru
60

aceasta vrăjmaşii noştri nu pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu; însă noi, bineştiind atotputernica ta apărare, cu umilinţă grăim către tine: Bucură-te, preamilostivă, mângâierea tuturor celor scârbiţi şi împovăraţi; Bucură-te, povăţuitoare neadormită a tuturor celor orbiţi şi rătăciţi; Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale degrabă potoleşti mânia lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită asupra noastră; Bucură-te, ceea ce cu atotputernică ameninţarea ta potoleşti patimile noastre cele rele; Bucură-te, puternică deşteptare a conştiinţelor adormite; Bucură-te, prin care iadul suspină şi duhurile răutăţii tremură; Bucură-te, prin care se deschid nouă credincioşilor, porţile raiului; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 3-lea Puterea Celui Preaînalt umbreşte pe cei ce cu credinţă şi cu evlavie scapă la preaputernicul tău Acoperământ, căci numai ţie, uneia, Preasfântă şi Preacurată Maica lui Dumnezeu, s-a dat a împlini toate cererile tale. Pentru aceasta, credincioşii de toate vârstele te măresc pe tine şi pe Fiul tău, cântând: Aliluia! Icosul al 3-lea Având bogăţie de milostivire neîmpuţinată, tuturor până la marginile pământului le întinzi mână de ajutor, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce
61

pătimesc alinare, orbilor vedere şi tuturor le dai toate, fiecăruia după a lui trebuinţă. Pentru, aceasta cu mulţumire grăim ţie: Bucură-te, tărie nesurpată şi ocrotirea tuturor creştinilor; Bucură-te, cea dintâi înfrumuseţare a sfintelor locaşuri şi altare; Bucură-te, îngrădirea cea sigură a tronurilor împărăteşti; Bucură-te, ajutătoare neadormită a căpeteniilor de oraşe; Bucură-te, arhistrategă nebiruită a oştilor creştineşti; Bucură-te, oglindă sfântă a dreptăţii pentru judecătorii cei nemitarnici; Bucură-te, minte desăvârşită a învăţătorilor; Bucură-te, binecuvântarea caselor şi a familiilor celor evlavioase; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 4-lea Fiind cuprinşi de viforul multor nevoi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, tu ajută-ne nouă. Şi stând înaintea feţei altarului Domnului şi ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul, Împăratul slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune şi să asculte cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt şi cântă Fiului tău: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al lui Navi rugându-se şi a poruncit soarelui de a stat până ce a biruit pe vrăjmaşii lui. Şi acum Domnul Iisus aude rugăciunile tale, Împărăteasă aleasă a Duhului Sfânt. Pentru aceasta şi noi păcătoşii, nădăjduind la Acoperământul tău, îndrăznim a cânta ţie ca Maicii lui Dumnezeu:
62

Bucură-te, ceea ce eşti luminată de Soarele cel veşnic, care ne luminezi pe noi cu Lumina cea neînserată; Bucură-te, ceea ce ai luminat tot pământul cu strălucirea preacuratului tău suflet; Bucură-te, ceea ce ai veselit toate cerurile prin curăţia trupului tău; Bucură-te, Acoperământul şi păstrarea sfintelor locaşuri ale lui Hristos; Bucură-te, luminarea şi înţelepţirea păstorilor celor credincioşi ai Bisericii; Bucură-te, povăţuitoarea monahilor şi a monahiilor care neîncetat slujesc lui Dumnezeu; Bucură-te, liniştea cea netulburată a bătrânilor celor evlavioşi; Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor şi a văduvelor ce trăiesc în curăţie; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 5-lea Văzătorul de Dumnezeu, Moise, luptând oarecând asupra lui Amalec, când ridica mâinile, Israel biruia; iar când le lăsa în jos atunci Amalec învingea; însă ajutat de cei ce-l sprijineau, a biruit pe vrăjmaşi. Tu însă, o, Maică a lui Dumnezeu, ridicând mâinile tale la rugăciune către Fiul tău, deşi nesprijinită de nimeni, totdeauna biruieşti pe vrăjmaşii creştinilor şi eşti scut nebiruit nouă celor ce cântăm Fiului tău: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzutu-te-au pe tine cetele sfinţilor, stând în văzduh, în Biserica din Vlaherne, ridicând mâinile la rugăciune către Fiul
63

tău şi Dumnezeu, iar arhanghelii cu îngerii cântau ţie cântare de mulţumire. Deci, prin mâinile tale cele mai sfinte decât ale lui Moise, întăreşte-ne şi pe noi cei ce cu umilinţă cântăm ţie: Bucură-te, cea ale cărei mâini sunt ţinute la rugăciune de însăşi dragostea şi milostivirea ta cea către noi; Bucură-te, că înaintea ta nu pot să stea vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi; Bucură-te, ceea ce izgoneşti din sufletul nostru patimile şi poftele cele rele şi spurcate; Bucură-te, ceea ce fără de ardere ţii pe mâinile tale focul cel dumnezeiesc al lui Hristos şi pe noi cei reci ne aprinzi cu el; Bucură-te, aleasă încununare a celor ce cu întreagă înţelepciune se luptă împotriva patimilor; Bucură-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc în post şi în tăcere; Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor obosiţi de mâhnire şi de întristare; Bucură-te, ceea ce ne dai harul umilinţei şi al răbdării; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 6-lea Propovăduitor al harului tău celui neîmpuţinat şi al milelor tale s-a arătat Sfântul Romano, dulce cântătorul, când în vis a primit de la tine o foaie de hârtie spre mâncare, prin care înţelepţindu-se, a început a cânta cu înţelepciune întru mărirea ta şi a scris laude sfinţilor, cântând cu credinţă: Aliluia! Icosul al 6-lea Strălucit-ai Fecioară a lui Dumnezeu din aurora dreptăţii, pe Soarele cel adevărat, Fiul tău, Care a luminat pe toţi cu
64

înţelepciune de la Dumnezeu şi a adus la cunoştinţa adevărului pe cei ce cu credinţă îţi cântă ţie: Bucură-te, ceea ce ai născut cu trup pe Hristos, puterea şi înţelepciunea dumnezeiască; Bucură-te, ceea ce ai ruşinat înţelepciunea cea deşartă a lumii acesteia şi pe cei orbiţi de dânsa îi povăţuieşti la calea mântuirii; Bucură-te, păstrarea dreptei credinţe şi învăţătoarea dogmelor celor ortodoxe; Bucură-te, ceea ce tai eresurile şi rătăcirile cele pierzătoare; Bucură-te, ceea ce ştii cele cu anevoie de prevăzut şi la vreme le spui celor ce au nevoie de ele; Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe cei mincinoşi şi ghicitorile cele deşarte; Bucură-te, ceea ce în ceasul nedumeririlor ne pui în minte gândul cel bun; Bucură-te, ceea ce ne opreşti de la deprinderile cele vătămătoare şi de la poftele cele rele; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 7-lea Domnul Atotvăzătorul şi îndelung răbdătorul, voind să arate adâncul cel nemărginit al iubirii Sale de oameni, te-a ales pe tine pentru a fi Lui Maică şi te-a făcut pe tine creştinilor apărătoare nebiruită. Că după judecata lui Dumnezeu, chiar de ar fi cineva vrednic de osândă, totuşi, prin Acoperământul tău cel puternic, capătă vreme de pocăinţă şi cântă: Aliluia!

65

Icosul al 7-lea Minunate a arătat Domnul faptele Sale, întru tine, Preacurată Maica Sa, când S-a arătat preaminunatul Acoperământ în mâinile tale, luminând mai mult decât razele soarelui şi acoperind poporul ce era în Biserica din Vlaherne. Deci văzând ei acest semn al milostivei tale apărări, cuprinşi de spaimă şi de bucurie, toţi au cântat ţie: Bucură-te, Acoperământ nefăcut de mână, care ca norul teai întins peste toată lumea; Bucură-te, ceea ce ai ţinut pe mâinile tale pe Fiul tău şi Arhiereul cel veşnic; Bucură-te, că prin aceasta ne arăţi milă şi har nouă în Biserica Ortodoxă; Bucură-te, stâlp de nor care ne acoperi pe noi credincioşii, ferindu-ne de toate ispitele şi de smintelile lumii; Bucură-te, stâlp de foc care ne arăţi nouă tuturor calea mântuirii, chiar şi în mijlocul întunecimii păcatelor; Bucură-te, vădită întărire a creştinilor nevoitori; Bucură-te, înţelepţire tainică a robilor lui Dumnezeu celor tăinuiţi în mijlocul lumii; Bucură-te, ceea ce pe mine cel gol de fapte bune nu mă părăseşti, ci cu Acoperământul şi cu harul tău mă miluieşti; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 8-lea Pe tine, ceea ce te-ai arătat din cer în Biserica din Vlaherne, îngerii te-au cântat, apostolii te-au preamărit, soborul ierarhilor şi al cuvioşilor şi ceata sfintelor femei te-au lăudat, Înaintemergătorul şi cu Teologul s-au închinat, iar poporul ce era în biserică cu veselie a cântat: Aliluia!
66

Icosul al 8-lea Domnul, Cel ce stăpâneşte toate cele de sus şi cele de jos, văzându-te pe tine, Maica Sa, stând în Biserică şi cu umilinţă rugându-te Lui, a zis: Cere, o, Maica Mea, că nu Mă voi întoarce de la tine, ci voi îndeplini cererile tale şi voi milui pe toţi care cântă ţie: Bucură-te, chivot al Legii întru care se păstrează sfinţirea a tot neamul omenesc; Bucură-te, năstrapă preasfântă întru care se păstrează pâinea vieţii celei veşnice pentru cei flămânzi de dreptate; Bucură-te, vasule cu totul de aur, întru care s-a gătit pentru noi Trupul şi Sângele Mielului celui Dumnezeiesc; Bucură-te, ceea ce iei în atotputernicile tale mâini pe cei părăsiţi de doctori; Bucură-te, ceea ce ridici din patul durerii pe cei slăbiţi cu trupul, dar nu cu duhul şi cu credinţa; Bucură-te, ceea ce dai înţelegere şi lumină celor ce sunt întunecaţi la minte; Bucură-te, ceea ce cu înţelepciunea ta ne împiedici din calea cea rea a păcatelor şi a patimilor; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească îţi aduce laudă, pentru că eşti cu adevărat Maica lui Dumnezeu şi apărătoarea tuturor celor ce se roagă ţie. Tu, cu Acoperământul tău cel Dumnezeiesc, pe cei drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi, pe cei din primejdii îi izbăveşti şi te rogi pentru toţi credincioşii care cântă: Aliluia!

67

Icosul al 9-lea Ritorii cei mult-vorbitori, ca nişte peşti fără de glas nu se pricep cum să laude după vrednicie praznicul cel mare al preacinstitului tău Acoperământ, căci toate cele grăite de dânşii nu sunt în stare a număra îndurările tale. Dar noi, văzând nenumăratele tale binefaceri, cu bucurie cântăm ţie: Bucură-te, ceea ce ne păzeşti de molimă şi de bolile cele aducătoare de moarte; Bucură-te, ceea ce păzeşti oraşele şi satele de cutremurul cel năprasnic al pământului; Bucură-te, ceea ce cu mână tare ne izbăveşti pe noi din revărsarea apelor şi din cufundare; Bucură-te, ceea ce cu roua rugăciunilor tale ne izbăveşti pe noi de arderea focului; Bucură-te, ceea ce ne scapi de foametea cea duhovnicească şi trupească, hrănindu-ne cu pâinea vieţii; Bucură-te, ceea ce abaţi de la capul nostru loviturile fulgerului şi ale trăsnetului; Bucură-te, ceea ce ne mântuieşti pe noi de năvălirea celor de alt neam şi de ucigaşii cei tăinuiţi; Bucură-te, ceea ce prin pace şi prin dragoste, ne izbăveşti de vrăjmaşii cei de o credinţă cu noi şi de vrăjmăşia casnică; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 10-lea Vrând să mântuiască neamul omenesc din înşelăciunea vrăjmaşului, Domnul cel iubitor de oameni te-a dăruit pe tine să fii Maică nouă pământenilor. Tu să fii nouă ajutor, acoperământ şi scutire; celor întristaţi mângâiere, celor mâhniţi bucurie, celor
68

asupriţi apărătoare şi să scoţi din adâncul păcatelor pe toţi cei care cântă: Aliluia! Icosul al 10-lea Preasfântă Împărăteasă, cu îngerii stai împreună şi te rogi zicând: „Împărate Ceresc primeşte pe tot omul ce se roagă Ţie şi cheamă numele meu întru ajutor, ca să nu plece nimeni de la faţa mea neajutat şi neascultat". Această rugăciune auzind-o adunarea sfinţilor, cu mulţumire grăiesc ţie: Bucură-te, ceea ce dăruieşti roade binecuvântate, celor ce lucrează cu dreptate şi cu inimă curată; Bucură-te, ajutătoarea şi răsplătirea tuturor celor ce fac neguţătorie cu dreptate; Bucură-te, mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ şi a celor ce agonisesc cu nedreptate; Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sunt în primejdii pe uscat şi pe ape; Bucură-te, ceea ce veseleşti cu roadele credinţei pe părinţii cei fără de copii; Bucură-te, hrănitoarea cea nevăzută a celor sărmani; Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor ce sunt robiţi şi izgoniţi; Bucură-te, îngrijitoarea cea neadormită a celor ce sunt în legături şi în temniţe; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 11-lea Cântarea noastră cea cu umilinţă auzind-o, ia aminte la smerita noastră rugăciune, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că pe tine te rugăm, nu trece cu vederea glasul robilor tăi. La
69

tine năzuim în năpaste, în mâhniri şi în necazurile noastre şi înaintea ta stând, cu lacrimi ne rugăm şi cântăm ţie: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie primitoare de lumină văzându-te pe tine la rugăciune în văzduh, în Biserica din Vlaherne, poporul ce era de faţă a strigat: „De unde este nouă aceasta ca să vină Maica Domnului nostru aici"? Iar Sfântul Andrei, cu Epifanie, cu smerenie către tine se rugau zicând: Bucură-te, dătătoarea cea fără de zavistie a tuturor darurilor celor pământeşti şi sufleteşti; Bucură-te, credinciosă solitoare a păcătoşilor celor ce pun început de pocăinţă; Bucură-te, pururea împreună ajutătoare a celor ce se luptă împotriva patimilor şi a curselor diavoleşti; Bucură-te, nevăzută îmblânzire a stăpânilor celor tirani şi cu nărav de fiară; Bucură-te, odihnă şi bucurie tainică a robilor celor blânzi şi primitori; Bucură-te, liniştea preadorită a căsătoriţilor celor credincioşi; Bucură-te, grabnică şi fără suferinţă dezlegare a maicilor celor născătoare de prunci; Bucură-te Maică ajutătoare a noastră în ceasul sfârşitului nostru; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 12-lea Harul cel dumnezeiesc cere-l nouă de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru şi întinde nouă mână de ajutor. Depărtează
70

de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, împacă viaţa noastră ca să nu pierim cumplit şi fără de pocăinţă şi primeşte-ne în sălaşele cele veşnice, ocrotitoarea noastră, ca bucurându-ne să cântăm: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând puternicul tău Acoperământ, te lăudăm ca pe o mare solitoare a noastră şi ne închinăm ţie, ceea ce te rogi pentru creştini. Noi credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru, bucuria cea vremelnică şi cea veşnică, pentru noi toţi, cei ce cu dragoste cântăm ţie: Bucură-te, tare apărătoare a toată lumea; Bucură-te, sfinţirea tuturor stihiilor cereşti şi pământeşti; Bucură-te, binecuvântarea tuturor timpurilor anului; Bucură-te, călcarea curselor şi ispitelor ce vin de la trup, de la lume şi de la diavol; Bucură-te, preaputernică împăcare a celor învrăjbiţi; Bucură-te, ceea ce te înduri de cei dispreţuiţi şi lepădaţi; Bucură-te, ceea ce ridici din groapa pierzării pe cei deznădăjduiţi; Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condacul al 13-lea O, Preacântată Stăpână, Preacurată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, la tine ridicăm ochii sufletului şi ai trupului nostru, către tine întindem mâinile noastre cele slabe şi din adâncul inimii strigăm ţie: caută la credinţa şi la umilinţa sufletelor noastre. Acoperă-ne cu atotputernicul tău Acoperământ şi ne izbăveşte de toate nevoile, iar în ceasul sfârşitului nostru să stai lângă noi, o, întru tot bună Săpână şi să
71

ne izbăveşti de chinurile cele gătite pentru păcatele noastre, ca mântuindu-ne, pururea să cântăm: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Mulţimea arhanghelilor... şi Condacul 1: Împărătesei celei alese... RUGĂCIUNEA ÎNTÂI O, Preacurată Maica Domnului, a puterilor celor de sus, Împărăteasa cerului şi a pământului, atotputernică, apărătoarea şi tăria noastră, primeşte această cântare de laudă şi de mulţumire de la noi nevrednicii robii tăi. Înalţă rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu şi Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăţilor noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău şi cu credinţă şi cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiţi de Dânsul, dacă tu, Stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ţie toate sunt cu putinţă de la Dânsul şi pentru aceasta năzuim la tine că eşti acoperitoarea noastră şi grabnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie; ocroteşte-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ şi cere de la Dumnezeu, Fiul tău, să dea păstorilor noştri sfinţenie ca să privegheze şi să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de oraşe, înţelepciune şi putere; judecătorilor, dreptate şi necăutare la faţă; învăţătorilor, minte şi smerită înţelepciune; soţilor, dragoste şi înţelegere; fiilor, ascultare; asupriţilor, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniţi, răbdare şi bucurie duhovnicească; neînfrânaţilor, înfrânare; şi nouă tuturor, duhul înţelepciunii şi al cucerniciei, duhul milostivirii şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al dreptăţii. Aşa, Doamnă Preasfântă, milostiveşte-te asupra noastră şi asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijineşte, pe prunci îi păzeşte
72

şi pe noi pe toţi, ne apără şi ne ocroteşte cu milostivirea ta. Pe toţi scoate-ne din adâncul păcatului şi ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici în această viaţă, iar la înfricoşătoarea Judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, eşti mărirea celor cereşti şi nădejdea pământenilor. Tu eşti după Dumnezeu, nădejdea şi apărătoarea noastră a tuturor celor ce ne rugăm ţie cu credinţă. Deci ne rugăm ţie atotputernică ajutătoarea noastră şi ţie ne predăm pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! RUGĂCIUNEA A DOUA Preacurată Doamnă şi Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poţi face tot binele, primeşte aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ţie, de la noi nevrednicii robii tăi, ceea ce eşti aleasă din toate neamurile şi te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor şi prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu şi ne-am învrednicit de Sfântul Trup şi de preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită eşti în neamurile neamurilor, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii. Şi acum Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată a diavolului şi până în sfârşit cu rugăciunile tale păzeşte-ne pe noi neosândiţi. Ca prin paza şi cu ajutorul tău fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumită şi închinăciune pentru toate să înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
73

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «BUCURIE NEAŞTEPTATĂ» După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Ţie, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei alese din toate neamurile, care te-ai arătat oarecând unui om fărădelege, ca săl întorci pe el de la calea nelegiuirii, cântare de mulţumire îţi aducem, Născătoare de Dumnezeu, iar tu ca ceea ce ai negrăită îndurare, de toate nevoile ne slobozeşte pe noi ca să strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!

74

Icosul 1 Îngerii şi sufletele drepţilor s-au mirat când ai stat înaintea Fiului tău şi Dumnezeu şi cu multă rugăciune ai mijlocit pentru omul ce petrecea pururea în păcate, însă noi văzând cu ochii credinţei, milostivirea ta cea atât de mare, cu umilinţă strigăm ţie aşa: Bucură-te, ceea ce primeşti rugăciunea tuturor creştinilor; Bucură-te, ceea ce nu lepezi rugăciunile păcătoşilor celor mai deznădăjduiţi; Bucură-te, ceea ce mijloceşti pentru ei înaintea Fiului tău; Bucură-te, ceea ce le dai bucuria cea neaşteptată a mântuirii; Bucură-te, ceea ce prin mijlocirea ta mântuieşti pe toată lumea; Bucură-te, ceea ce potoleşti întristările; Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor care mângâi sufletele celor necăjiţi; Bucură-te, ceea ce rânduieşti viaţa noastră; Bucură-te, ceea ce tuturor oamenilor ai adus izbăvire de păcate; Bucură-te, ceea ce ai născut bucuria pentru toată lumea; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condacul al 2-lea Văzând Preasfântă pe omul care deşi era în fărădelege, dar în fiecare zi cădea cu credinţă înaintea cinstitei tale icoane, ai luat aminte la slavoslovia şi a unui astfel de păcătos, ca toţi văzând îndurarea ta de Maică în cer şi pe pământ, să-I strige lui Dumnezeu: Aliluia!

75

Icosul al 2-lea Dragostea ta faţă de neamul creştinesc într-adevăr întrece înţelegerea omenească, căci şi atunci n-ai încetat mijlocirea ta pentru omul cel fărădelege, când Fiul tău ţi-a arătat ţie rănile cuielor pricinuite Lui de păcatele oamenilor. Văzându-te o astfel de mijlocitoare neobosită pentru noi păcătoşii, cu lacrimi strigăm ţie: Bucură-te, apărătoare sârguitoare a neamului creştinesc dăruită nouă de la Dumnezeu; Bucură-te, povăţuitoarea noastră care ne duci pe noi spre patria cerească; Bucură-te, îngrădirea şi apărarea celor credincioşi; Bucură-te, ajutorul tuturor celor ce cheamă ajutorul tău cel sfânt; Bucură-te, ceea ce scoţi din groapa pierzării pe cei urâţi de toţi şi lepădaţi; Bucură-te, ceea ce îi întorci pe aceia la calea cea dreaptă; Bucură-te, ceea ce alungi neîncetata îngrijire de multe şi întunericul sufletului; Bucură-te, ceea ce dai o înţelegere nouă şi mai bună celor ce din neputinţă şi-au pierdut minţile; Bucură-te, ceea ce ai luat întru atotputernicele tale mâini pe cei părăsiţi de doctori; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condacul al 3-lea Puterea harului a rodit preaîmbelşugat acolo unde s-a înmulţit păcatul, ca să se bucure în cer îngerii toţi pentru un păcătos care s-a pocăit cântând înaintea scaunului lui Dumnezeu: Aliluia!
76

Icosul al 3-lea Având faţă de neamul creştinesc o îndurare de Maică, tuturor celor ce aleargă către tine cu credinţă şi cu nădejde le dai mână de ajutor Stăpână, ca toţi cu o gură şi o inimă să-ţi aducă slavoslovia aceasta: Bucură-te, că prin tine se coboară la noi bunăvoinţa lui Dumnezeu; Bucură-te, că prin tine noi avem cea mai mare îndrăzneală către Dumnezeu; Bucură-te, că în toate nevoile şi înconjurările noastre aduci rugăciuni sârguitoare pentru noi Fiului tău; Bucură-te, că şi rugăciunile noastre le faci plăcute lui Dumnezeu; Bucură te, ceea ce depărtezi de la noi pe vrăjmaşii cei nevăzuţi; Bucură-te, că şi de vrăjmaşii cei văzuţi ne izbăveşti pe noi; Bucură-te, că inimile oamenilor răi le îmblânzeşti; Bucură-te, că din clevetire, întristare şi ocară ne scoţi pe noi; Bucură-te, că prin tine toate dorinţele cele bune se înfăptuiesc; Bucură-te, că mult poate rugăciunea ta înaintea Fiului tău şi Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condacul al 4-lea Vifor de gânduri păcătoase având omul cel fărădelege, se ruga înaintea cinstitei tale icoane şi văzând sângele din rănile Preaveşnicului tău Fiu curgând şiroaie ca şi pe Cruce, a căzut cu frică şi cu plângere a strigat aşa: Miluieşte-mă, o, Maică a îndurărilor, ca să nu biruiască răutatea mea, negrăita bunătate
77

şi îndurarea ta, că tu eşti singura nădejde şi scăpare a tuturor păcătoşilor. Pleacă-te însă spre îndurare, Maică bună şi roagă pentru mine pe Fiul tău şi Ziditorul meu, ca neîncetat să strig Lui: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind cei din ceruri despre minunata scăpare pentru rugăciunile tale, a fratelui lor pământesc care pierea, te-au proslăvit pe tine, Împărăteasa cerului şi a pământului, cea cu bună îndurare, şi noi păcătoşii cunoscând o astfel de apărare a unui păcătos asemenea nouă, deşi nu se pricepe limba noastră cum să te laude după vrednicie, din adâncul inimii noastre umilite, cântăm ţie acestea: Bucură-te, chezăşia mântuirii noastre a păcătoşilor; Bucură-te, căutarea celor pierduţi; Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor; Bucură-te, ridicarea celor căzuţi; Bucură-te, rugătoarea către Dumnezeu care scapă lumea din nevoi; Bucură-te, că de glasul rugăciunilor tale demonii se cutremură; Bucură-te, că de aceasta îngerii se bucură; Bucură-te, că şi pe noi pământenii, puterea rugăciunilor tale ne umple de veselie; Bucură-te, că prin rugăciunile tale, din tina păcatelor ne scoţi; Bucură-te, că stingi văpaia patimilor noastre; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!

78

Condacul al 5-lea Stea cu dumnezeiască mergere ne-ai arătat nouă, Doamne, icoana Maicii Tale cea făcătoare de minuni, căci privind la chipul ei cu ochi trupeşti, cu mintea şi cu inima ne înălţăm la cel dintâi chip al ei şi suspinând către Tine cântăm: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând îngerii păzitori ai creştinilor, cum Maica lui Dumnezeu dă ajutor, îi povăţuieşte pe oameni, îi apără şi îi mântuieşte, se sârguiesc a-i striga celei mai cinstite decât heruvimii şi mai slăvite fără de asemănare decât serafimii acestea: Bucură-te, ceea ce veşnic împărăţeşti cu Fiul tău şi Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce pururea îi aduci Lui rugăciuni pentru neamul creştinesc; Bucură-te, povăţuitoare în credinţa creştinească şi evlavie; Bucură-te, dezrădăcinătoarea eresurilor celor stricătoare şi dezbinărilor; Bucură-te, ceea ce ne păzeşti de smintelile cele ce prihănesc sufletul şi trupul; Bucură-te, ceea ce din înconjurările cele primejdioase şi de moartea cea năprasnică, cea fără de pocăinţă şi fără de sfânta împărtăşanie, ne izbăveşti; Bucură-te, ceea ce dăruieşti celor ce nădăjduiesc în tine, sfârşit neruşinat al vieţii; Bucură-te, ceea ce neîncetat te rogi Fiului tău pentru sufletul cel ce după moarte merge la Judecata Domnului; Bucură-te, că prin mijlocirea ta de Maică îl izbăveşti pe acesta din munca cea veşnică;
79

Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condacul al 6-lea Propovăduitor al minunatei tale îndurări ce a fost dăruită unui om oarecare, fărădelege, s-a arătat Sfântul Dimitrie al Rostovului, care adunând lucrările cele mari şi slăvite şi prea alese, arătate întru tine, a dat scrisului şi această lucrare a îndurării tale, spre povăţuirea şi mângâierea tuturor credincioşilor, ca şi aceştia fiind întru păcate, nevoi, necazuri şi întristări de multe ori, în fiecare zi să plece genunchii în rugăciune cu credinţă înaintea chipului tău şi scăpând de acelea să strige lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Răsărit-a nouă ca zorile cele prealuminoase, icoana ta cea făcătoare de minuni, Maica lui Dumnezeu, alungând întunericul nevoilor şi necazurilor de la toţi care cu dragoste strigă ţie acestea: Bucură-te, tămăduitoarea noastră în bolile noastre trupeşti; Bucură-te, mângâierea cea bună în întristările noastre sufleteşti; Bucură-te, ceea ce prefaci necazul nostru în bucurie; Bucură-te, ceea ce veseleşti pe cei deznădăjduiţi cu o nădejde fără de îndoială; Bucură-te, hrănitoarea celor flămânzi; Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi; Bucură-te, mângâietoarea văduvelor; Bucură-te, îngrijitoarea cea nevăzută a orfanilor celor fără de mamă;
80

Bucură-te, sprijinitoarea celor prigoniţi pe nedrept şi obijduiţi; Bucură-te, răzbunătoarea cea cu dreaptă judecată asupra celor ce prigonesc şi obijduiesc; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condacul al 7-lea Vrând Dătătorul de Lege, Domnul cel cu dreaptă judecată, Însuşi să fie împlinitor al legii şi să arate adâncul milostivirii Sale, S-a plecat spre rugăciunea ta cea cu osârdie, preabinecuvântată Maică Fecioară, pentru omul cel fărădelege, zicând: „Legea porunceşte ca fiul să cinstească pe mamă. Eu sunt Fiul tău, iar tu, Maica Mea. Eu sunt dator să te cinstesc ascultând rugăciunea ta, fie deci precum voieşti, i se iartă acum păcatele pentru tine". Iar noi văzând o astfel de putere a rugăciunii ce se face de către Mijlocitoarea noastră pentru iertarea păcatelor, să proslăvim îndurarea şi negrăita ei bunătate, strigând: Aliluia! Icosul al 7-lea Semn nou, minunat şi slăvit, s-a arătat tuturor credincioşilor, căci nu numai Maicii Tale, ci şi preacuratului ei chip, zugrăvit pe icoană, i-ai dăruit, Doamne, putere de a face minuni, iar noi de taina aceasta minunându-ne strigăm către dânsa întru umilinţă unele ca acestea: Bucură-te, descoperirea înţelepciunii şi bunătăţii lui Dumnezeu; Bucură-te, întărirea credinţei; Bucură-te, arătarea harului; Bucură-te, dăruirea cunoştinţelor celor folositoare de suflet;
81

Bucură-te, doborârea învăţăturilor celor stricătoare de suflet; Bucură-te, învingerea lesnicioasă a deprinderilor celor fără de lege; Bucură-te, ceea ce dăruieşti cuvântul înţelepciunii celor ce-l cer; Bucură-te, ceea ce dai înţelegere copiilor celor greoi la învăţătură; Bucură-te, povăţuitoarea cea bună şi păzitoarea tinereţii; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condacul al 8-lea Străină şi înfricoşată vedenie a fost unui om oarecare fărădelege, arătându-i lui prin mijlocirea Maicii lui Dumnezeu, bunătatea Domnului, care îi ierta păcatele, pentru care îndreptându-şi de atunci viaţa, a trăit plăcut lui Dumnezeu, iar noi văzând lucrurile slăvite şi înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri în lume şi viaţa noastră, să ne înstrăinăm de grijile lumeşti peste măsură şi mintea şi inima noastră spre ceruri să o ridicăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Cu totul petreci întru cele de sus şi de cele de jos nicidecum nu te-ai despărţit Preamilostivă Împărăteasă a cerului şi a pământului, că şi după adormirea ta pământul cel păcătos nu lai părăsit arătându-te părtaşă la purtarea de grijă a Fiului tău pentru neamul creştinesc pentru aceasta te fericim după datorie strigând: Bucură-te, ceea ce prin strălucirea preacuratului tău suflet tot pământul l-ai luminat;
82

Bucură-te, ceea ce prin curăţia trupului tău toate cerurile leai veselit; Bucură-te, slujitoarea sfântă a îngrijirii Fiului tău pentru neamul creştinesc; Bucură-te, solitoarea cea cu osârdie pentru toată lumea; Bucură-te, ceea ce pe noi pe toţi ne-ai luat de fii lângă Crucea Fiului tău; Bucură-te, ceea ce pururea ne arăţi dragostea cea de mamă; Bucură-te, dătătoarea cea nepizmuită a tuturor darurilor duhovniceşti şi trupeşti; Bucură-te, solitoarea bunătăţilor celor vremelnice şi a celor veşnice; Bucură-te, ceea ce deschizi celor credincioşi uşile Împărăţiei lui Hristos; Bucură-te, ceea ce pe pământ umpli inimile lor de veselia cea curată; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească s-a minunat de bogăţia îndurării Tale, Doamne, că ne-ai dăruit nouă tare şi caldă sprijinitoare şi ocrotitoare neamului creştinesc, pe Maica Ta, care nevăzut petrece cu noi, drept aceea auzi de la noi cântarea: Aliluia! Icosul al 9-lea: Ritorii cei mult vorbitori neluminaţi de Dumnezeu, vorbesc cele deşarte, cum că închinarea la preacuratul tău chip ar fi o închinare la idoli, însă nu înţeleg că cinstirea ce se dă sfântului chip se ridică la chipul cel dintâi. Noi însă nu numai că ştim bine lucrul acesta, dar şi de la oamenii cei credincioşi auzind despre
83

multe faceri de minuni de la chipul tău, o, Maica lui Dumnezeu, şi noi ne închinăm chipului tău şi cele trebuincioase pentru viaţa vremelnică şi veşnică primim, şi cu veselie strigăm ţie, Născătoare de Dumnezeu: Bucură-te, că de la sfântul tău chip minuni se lucrează; Bucură-te, că s-a ascuns înţelepciunea şi harul acesta de la cei înţelepţi şi pricepuţi ai veacului acesta; Bucură-te, că aceasta s-a descoperit celor prunci în ale credinţei; Bucură-te, că proslăveşti pe cei ce te proslăvesc pe tine; Bucură-te, că înaintea tuturor ruşinezi pe cei ce se leapădă de tine; Bucură-te, că pe cei ce aleargă la tine îi izbăveşti de potop, de foc, de sabie, de toată rana aducătoare de moarte şi de tot răul; Bucură-te, că toate bolile sufleteşti şi trupeşti ale oamenilor, cu milostivire le tămăduieşti; Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale grabnic potoleşti mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra noastră; Bucură-te, că tu eşti limanul cel lin, celor înviforaţi pe marea vieţii; Bucură-te, că şi după sfârşitul călătoriei vieţii noastre, cu bună nădejde ne duci în latura cea neînviforată a Împărăţiei lui Hristos; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condacul al 10-lea Vrând să mântuieşti pe un oarecare om fărădelege de la rătăcirea căii lui, i-ai arătat o minunată vedenie de la preacurata ta icoană, preabinecuvântată, ca văzând minunea să se
84

pocăiască şi din adâncul păcatelor să se ridice, prin purtarea ta de grijă cea milostivă şi să strige lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară şi tuturor celor ce aleargă la tine, căci Făcătorul cerului şi al pământului, Care S-a sălăşluit în pântecele tău şi S-a născut din tine, te-a arătat pe tine pururea Fecioară, strajă fecioriei, curăţiei şi a întregii înţelepciuni şi vas al oricărei lucrări bune şi pe toţi i-a învăţat să strige ţie: Bucură-te, stâlpul şi îngrădirea fecioriei; Bucură-te, păzitoarea cea nevăzută a curăţiei şi a întregii înţelepciuni; Bucură-te, frumoasă povăţuitoare a fecioarelor; Bucură-te, împodobitoarea cea bună şi chezăşia mireselor; Bucură-te, desăvârşirea cea întru tot dorită a căsniciilor celor bune; Bucură-te, grabnică dezlegare a mamelor născătoare de prunci; Bucură-te, creşterea pruncilor şi paza lor cea plină de har; Bucură-te, ceea ce veseleşti cu roadele credinţei şi a duhului pe părinţii cei fără de copii; Bucură-te, mângâierea maicilor celor întristate; Bucură-te, veselia cea de taină a fecioarelor şi a văduvelor ce trăiesc în curăţie; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condacul al 11-lea Cântarea cea cu totul plină de umilinţă aducând ţie noi nevrednicii, te rugăm Fecioară de Dumnezeu Născătoare, nu
85

trece cu vederea glasul robilor tăi, căci către tine alergăm în năpaste şi în necazuri şi înaintea ta, în nevoile noastre, lacrimi vărsăm cântând: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie dătătoare de lumină, care s-a arătat celor ce sunt întru întunericul păcatelor şi în valea plângerii, vedem pe Preasfânta Fecioară, căci focul cel duhovnicesc al rugăciunilor sale, al povăţuirii şi al mângâierii aprinzându-l, trece la lumina cea neînserată pe toţi cei ce o cinstesc cu chemările acestea: Bucură-te, raza Soarelui dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru; Bucură-te, ceea ce luminezi conştiinţa cea necurată; Bucură-te, ceea ce cunoşti toate cele ascunse şi greu de prevăzut şi le spui celor ce au nevoie; Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe proorocii cei mincinoşi şi ghicitorile lor nedrepte; Bucură-te, ceea ce în ceasul nedumeririlor ne pui în minte gândul cel bun; Bucură-te, ceea ce pururea petreci cu cei ce se nevoiesc în post, în rugăciune şi cugetare la Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce îmbărbătezi şi înţelepţeşti pe păstorii cei credincioşi ai Bisericii; Bucură-te, mângâierea cea de-a pururea a călugărilor celor temători de Dumnezeu şi a călugăriţelor; Bucură-te, sprijinitoarea neînfruntată a păcătoşilor care se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor; Bucură-te, rugătoarea caldă pentru toţi creştinii; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!

86

Condacul al 12-lea Dumnezeiescul har cere-l nouă de la Fiul tău şi Dumnezeu, întinde nouă mână de ajutor, depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi pizmaşul, împacă viaţa noastră ca să nu pierim cumplit şi primeşte-ne pe noi în corturile cele veşnice, Născătoare de Dumnezeu, ca bucurându-ne, Celui ce prin tine ne mântuieşte, să-I strigăm: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând negrăită milostivirea ta cea de Maică spre omul cel fărădelege, te lăudăm pe tine toţi ca pe o sprijinitoare tare pentru noi cei păcătoşi şi ne închinăm ţie, care te rogi pentru noi. De aceea credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul tău şi Dumnezeu, bunătăţile cele vremelnice şi cele veşnice tuturor celor care cu dragoste strigăm ţie acestea: Bucură-te, călcarea tuturor îndemnurilor şi ispitelor ce ne vin de la lume, de la trup şi de la diavol; Bucură-te, împăcarea cea fără de veste a celor ce cumplit se duşmănesc; Bucură-te, îndreptarea păcătoşilor care se pocăiesc; Bucură-te, grabnică mângâietoare a celor ce slăbesc de griji multe şi de întristare; Bucură-te, ceea ce ne îndestulezi pe noi cu darul smereniei şi al răbdării; Bucură-te, mustrarea înaintea a toată lumea a călcătorilor de jurăminte şi a celor ce agonisesc cu nedreptate; Bucură-te, ceea ce îi îngrădeşti prin pace şi dragoste pe cei de un sânge, de ceartă casnică şi de vrăjmăşie; Bucură-te, ceea ce nevăzut ne fereşti pe noi de îndemnurile cele pierzătoare şi de poftele cele nechibzuite;
87

Bucură-te, sprijinitoarea noastră cea de-a pururea întru gândurile noastre cele bune; Bucură-te, ajutătoarea noastră a tuturor în ceasul sfârşitului; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condacul al 13-lea O, Maică întru tot lăudată, care ai avut în pântece pe Dumnezeu cel neîncăput şi ai născut bucurie la toată lumea, primind cântarea noastră cea de acum, toate întristările noastre în bucurie le întoarce şi din munca cea viitoare scapă pe toţi cei ce pentru tine strigă lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Îngerul şi sufletele... şi Condacul 1: Ţie Maicii lui Dumnezeu... RUGĂCIUNE O, Preasfântă Fecioară, Preabună Maică, Acoperământul a toată lumea creştină, credincioasă solitoare şi sprijinitoare a tuturor celor ce sunt în păcate, necazuri, nevoi şi dureri. Primeşte această cântare de rugăciune, ce se înalţă de la noi nevrednicii robii tăi şi precum de demult pe cel păcătos, care în fiecare zi, de mai multe ori se ruga înaintea cinstitei tale icoane, nu l-ai trecut cu vederea, ci i-ai dăruit lui bucuria cea fără de veste a pocăinţei şi l-ai plecat pe Fiul tău cu multă stăruitoare rugăciune spre iertarea acestui păcătos şi rătăcit, aşa şi acum nu trece cu vederea rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor tăi şi roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru ca şi nouă tuturor, celor ce ne închinăm cu credinţă şi umilinţă înaintea icoanei tale celei de vindecări purtătoare, să dăruiască bucurie neaşteptată după trebuinţa fiecăruia: păcătoşilor celor afundaţi în adâncul
88

răutăţilor şi al păcatelor şi al patimilor, înţelepciune atotlucrătoare, pocăinţă şi mântuire; celor din necazuri şi întristări, mângâiere; celor ce se află în nevoi şi asupriri, desăvârşită scăpare de acestea; celor slăbiţi cu duhul şi deznădăjduiţi, nădejde şi răbdare; celor ce trăiesc în bucurie şi belşug, neîncetată mulţumire Binefăcătorului; celor nenorociţi, îndurare; celor din boli şi neputinţe îndelungate şi celor părăsiţi de doctori, vindecare neaşteptată şi întărire; celor cu mintea pierdută din boală, întoarcerea şi reînnoirea minţii; celor ce pleacă la viaţa cea veşnică şi nesfârşită, amintire a morţii, umilinţă şi zdrobirea minţii pentru păcate, duh treaz şi nădejde tare spre îndurarea Judecătorului. O, Doamnă Preasfântă, milostiveşte-te spre toţi cei ce cinstesc întru tot Sfânt numele tău şi tuturor arată-le atotputernicul tău Acoperământ şi sprijin. Păzeşte în bunătate pe cei ce până la sfârşitul lor cel mai de pe urmă vieţuiesc în dreaptă credinţă şi arată cinstită petrecere, pe cei răi, buni îi fă; pe cei rătăciţi, pe calea cea dreaptă povăţuieşte-i şi la orice lucru bun şi plăcut Fiului tău, ajută-i; orice lucru rău şi potrivnic lui Dumnezeu, strică-l; celor ce se află în nedumerire trimite-le lor din cer ajutor nevăzut şi înţelepţire, de ispită, sminteli şi de pierzare scapă-i; de toţi oamenii cei răi şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi apără-i şi păzeşte-i; cu cei ce călătoresc împreună călătoreşte; celor din lipsuri şi din foamete fii hrănitoare; celor ce nu au acoperământ şi adăpost fii acoperământ şi scăpare; celor goi dă-le îmbrăcăminte; celor obijduiţi pe nedrept şi prigoniţi, sprijineală; pe cei ce rabdă clevetire, batjocură şi hulă, îndreptează-i în chip nevăzut; pe clevetitori şi hulitori, mustră-i înaintea tuturor; celor ce se duşmănesc cu înverşunare, dăruieşte-le pace fără de veste şi nouă tuturor dragoste unuia către altul, pace, evlavie şi sănătate cu îndelungare de zile.
89

Căsniciile în dragoste şi unire le păzeşte, pe soţii care se află în duşmănie şi despărţire împacă-i, uneşte-i unul cu altul şi pune-le lor dragoste nestricată; maicilor născătoare de fii dăruieşte-le grabnică dezlegare, pe prunci îi creşte, pe cei tineri înţelepţeştei şi deschide-le lor mintea spre primirea oricărei învăţături folositoare, povăţuieşte-i spre frica de Dumnezeu, înfrânare şi iubire de osteneli; pe cei de un sânge, prin pace şi dragoste îi izbăveşte de ceartă şi de vrăjmăşii; pentru orfanii cei fără de mamă fii Maică, de tot păcatul şi de toată spurcăciunea îi îndepărtează şi spre toate cele bune şi plăcute lui Dumnezeu îi învaţă, iar pe cei înşelaţi şi căzuţi în păcat şi necurăţie, curăţindu-i de spurcăciunea păcatului, scoate-i din adâncul pierzării; văduvelor fii mângâietoare, toiag bătrâneţilor fii, de moartea cea fără de veste şi fără de pocăinţă pe noi, pe toţi ne izbăveşte şi ne dăruieşte nouă tuturor sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără de durere, neruşinat, cu pace şi răspuns bun la Judecata Înfricoşătoare a lui Hristos. Pe cei mutaţi întru credinţă şi căinţă din viaţa aceasta a noastră, să locuiască împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii; pentru cei ce s-au sfârşit de moarte năpraznică, roagă-L pe Fiul tău, milostiv să fie şi pentru toţi cei răposaţi fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul tău pentru odihna lor, singură fii neîncetată şi caldă rugătoare, ca toţi, în cer şi pe pământ să te cunoască pe tine ca pe o sprijinitoare neînfruntată a neamului creştinesc şi cunoscându-te, să te slăvească pe tine şi prin tine pe Fiul tău, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Cel de o fiinţă Duhul Său cel Sfânt, acum pururea şi în vecii vecilor. Amin!

90

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «GRABNICĂ ASCULTĂTOARE» După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Celei alese din toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei, care ia aminte şi degrab ascultă rugăciunile celor smeriţi şi care varsă râuri de tămăduiri prin icoana sa cea sfântă peste sufletele credincioşilor, îi aducem cântare şi mulţumire, iar tu, apărătoarea noastră cea atotmilostivă, pleacă-te cu bunăvoinţă la glasurile noastre de laudă şi din toate nevoile ne slobozeşte pe noi, cei care te chemăm: Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti!

91

Icosul 1 Mulţimile îngerilor îţi slujesc cu evlavie şi toate puterile cereşti cu tăcute glasuri te fericesc, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor, pe Hristos Dumnezeu, iar noi păcătoşii îndrăznim să-I urmăm şi neputând să te lăudăm cu vrednicie, cu cuget smerit cântăm ţie acestea: Bucură-te, sălăşluirea Dumnezeirii celei neapropiate; Bucură te, mirarea neîncetată a îngerilor; Bucură-te, masă sfântă care ne hrăneşti pe noi cu Pâinea vieţii; Bucură-te, măslin cu rod bun, care ne ungi inimile cu untdelemnul milei; Bucură-te, comoară neîmpuţinată a darurilor harului lui Dumnezeu; Bucură-te, din care pururea curg râuri de tămăduiri; Bucură-te, mângâietoarea celor întristaţi; Bucură-te, ajutătoarea celor ce sunt în nevoi; Bucură-te, vindecătoarea celor bolnavi; Bucură-te, întărirea celor slăbănogi; Bucură-te, slobozirea celor robiţi; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti! Condacul al 2-lea Văzând milostivirea ta cea neurmată, Stăpână şi multele tale minuni ce pururea se arată prin sfânta ta icoană, cu care ca şi cu nişte stele de Dumnezeu luminate, toată lumea ai înfrumuseţato, te mărim pe tine ceea ce ai mărit tot neamul nostru cu bunăvoinţa ta şi cu dragoste ne închinăm preacuratului tău chip, cântând Fiului tău, Hristos Dumnezeu: Aliluia!
92

Icosul al 2-lea Descoperind cereasca înţelegere, Născătoare de Dumnezeu, ai binevoit ca în grădina ta cea pământească, în Sfântul Munte al Athosului cu multe minuni să preaslăveşti icoana ta, pe care cu glas dumnezeiesc ce din ea s-a auzit, singură ai numit-o „Grabnică ascultătoare". Iar noi toţi cunoscând milostivirea ta cea mare să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, Maica noastră, milostivă tuturor în Hristos; Bucură-te, locuinţa Duhului Sfânt; Bucură-te, dragostea lui Dumnezeu spre oameni arătată; Bucură-te, înălţarea neamului omenesc; Bucură-te, palat luminos al cuvântului lui Dumnezeu; Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea mult cântată; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mielul cel Dumnezeiesc; Bucură-te, ceea ce ne-ai crescut nouă pomul vieţii; Bucură-te, hrana cea nepieritoare din chivotul cel cu totul din aur; Bucură-te, ceea ce ai hrănit pe Cel ce hrăneşte toată zidirea; Bucură-te, prin care noi toţi nădăjduim să ne mântuim; Bucură-te, prin ale cărei rugăciuni aşteptăm să primim moştenirea cea cerească; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti! Condacul al 3-lea Lucrând cu putere dumnezeiască pe trapezarul Nil, care umbla fără evlavie în faţa icoanei tale din Mănăstirea Dochiar, cu orbirea şi cu slăbănogirea trupului l-ai pedepsit, de Dumnezeu Născătoare, Fecioară, ca să nu mai îndrăznească să ocărască preacuratul tău chip, pe care l-ai dăruit cu milostivire, ca pe un zălog de evlavie întregului munte al Athosului, ca toţi
93

cei care locuiesc aici, cu glasuri preacuvioase să cânte lui Dumnezeu-Cuvântul, Cel ce S-a născut din tine: Aliluia! Icosul al 3-lea Având mare dragoste pentru oamenii răscumpăraţi prin sângele Fiului tău şi Dumnezeu, Stăpână preabună, pocăinţa trapezarului Nil cu milostivire ai primit-o şi i-ai dăruit tămăduire de orbirea şi slăbănogirea lui, ca să slujească neîncetat şi să-ţi aducă rugăciuni netăcute în faţa mult tămăduitoarei tale icoane, zicând acestea: Bucură-te, sfânta zămislire a lui loachim şi Ana; Bucură-te, ceea ce prin naşterea ta, capul şarpelui l-ai zdrobit; Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată între femei; Bucură-te, ceea ce ai născut fără ardere pe Mântuitorul sufletelor noastre; Bucură-te, ceea ce fecioria şi naşterea le-ai unit în chip minunat; Bucură-te, ceea ce în amândouă, neprihănită te-ai păstrat; Bucură-te, ceea ce eşti minunea întregii lumi; Bucură-te, ceea ce eşti mirarea tuturor neamurilor pământului; Bucură te, ceea ce eşti îndreptarea celor ce păcătuiesc; Bucură te, ceea ce eşti întărirea în fapte bune a celor ce se pocăiesc; Bucură-te, ceea ce fără de răutate pedepseşti; Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti înţelepciune cu inimă bună; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti!

94

Condacul al 4-lea Fugind de furtuna vieţii şi adăpostindu-se în limanul liniştit de mântuire din muntele Athos, cei ce aleargă la tine dobândesc aici mângâiere plină de dar şi ajutor dumnezeiesc de la sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce străluceşti dintr-însa raze de minuni şi râu de milostivire reverşi cu neîmpuţinare. Pentru aceasta toţi cei ce doresc ca în pustietatea Athosului să dobândească mântuire, mărind îndurările tale de Maică, îi cântă cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind glasul dumnezeiesc din sfânta ta icoană, trapezarul Nil te-a cunoscut pe tine ca pe o degrabă ascultătoare a tuturor celor ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă la chipul tău cel făcător de minuni şi primind înţelepţirea prostiei sale şi vederea ochilor săi, ţi-a cântat ţie cu mulţumire, din tot sufletul aşa: Bucură-te, ceea ce cu o vremelnică pedeapsă înţelepţeşti pe cei proşti; Bucură-te, ceea ce pocăinţa celor ce păcătuiesc cu milostivire o primeşti; Bucură-te, ceea ce îndrepţi pe calea mântuirii pe cei ce rătăcesc; Bucură-te, ceea ce rănile păcatelor le tămăduieşti cu bunăvoinţă; Bucură-te, ceea ce dai pe faţă cu multă dragoste, pe cei împietriţi cu inima; Bucură-te, ceea ce cu amărăciunea suferinţelor trupeşti de veşnicele chinuri ne izbăveşti; Bucură-te, ceea ce tulburarea patimilor o potoleşti; Bucură-te, ceea ce întinzi mână de ajutor tuturor celor ce pier;
95

Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde; Bucură-te, bucuria celor scârbiţi; Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi; Bucură-te, adăpostirea sărmanilor; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti! Condacul al 5-lea Graiurile tale de Dumnezeu vestitoare auzindu-le călugării din Mănăstirea Dochiar, ţie, ceea ce eşti dumnezeiască grabnică ascultătoare, au zidit o Biserică lângă trapeză, unde icoana ta făcătoare de minuni se află, preacurată Fecioară, şi unde pe toţi credincioşii îi mângâi cu semnele tale, de care să nu ne lipseşti nici pe noi smeriţii, care după datorie te lăudăm şi cântăm lui Dumnezeu Creatorul: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând râurile de minuni din sfânta ta icoană izvorând, „Grabnică ascultătoare", toţi călugării muntelui Athos au alergat spre ea ca să se închine, iar tu, Maica lui Dumnezeu, după trebuinţa fiecăruia, darurile milostivirii tale dăruindu-le din belşug din icoana ta cea făcătoare de minuni, ai făcut ca toţi săţi cânte cu mulţumire, aşa: Bucură-te, Maica milostivirii şi a îndurărilor; Bucură-te, atotţiitoarea, ceea ce i-ai împrumutat trup Fiului lui Dumnezeu; Bucură-te, palat al buneivestiri, fără de sămânţă; Bucură-te, ceea ce L-ai întrupat pe Cel ce este fără de trup; Bucură-te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii; Bucură-te, vederea doritoare a preacuvioşilor; Bucură-te, dumnezeiasca bucurie a celor ce postesc;
96

Bucură-te, veselia cea lină a vieţuitorilor în pustie; Bucură-te, nădejdea cea tare a călugărilor; Bucură-te, ceea ce biruieşti taberele demonilor; Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii mântuirii neamului omenesc; Bucură-te, atotbună grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti! Condacul al 6-lea Muntele Athosului propovăduieşte milele şi minunile tale, preabinecuvântată Maică a Domnului nostru Iisus Hristos şi se împodobeşte frumos cu multele tale icoane făcătoare de minuni, în mijlocul cărora icoana ta, „Grabnică ascultătoare", numită de tine, străluceşte ca luna plină cu razele neînserate ale minunilor, îndemnându-ne să cântăm laude Celui ce te-a preaslăvit pe tine, Dumnezeului Celui ce este Unul în Treime: Aliluia! Icosul al 6-lea Ai strălucit în preacurata ta icoană Marie, de Dumnezeu Născătoare, lumina mântuirii tuturor celor ce rătăcesc în întunericul păcatelor şi al patimilor şi ai numit-o pe aceasta „Grabnică ascultătoare", celor ce se roagă cu credinţă şi evlavie din tot sufletul, dându-le grabnicul tău ajutor, celor care îţi cântă unele ca acestea: Bucură-te, fulger care luminezi sufletele; Bucură-te, tunet care înspăimânţi pe cei ce ispitesc; Bucură-te, adăpost bine liniştit al celor osteniţi de întreitele valuri ale mării vieţii; Bucură-te, liman fără furtună al celor înviforaţi de valurile patimilor;
97

Bucură-te, ceea ce povăţuieşti pe cei tineri spre curăţire; Bucură-te, acoperământul şi îngrădirea fecioriei; Bucură-te, ceea ce răceala sufletească o încălzeşti cu darul tău; Bucură-te, ceea ce povăţuieşti pe calea mântuirii pe cei credincioşi; Bucură-te, ceea ce abaţi din căile pierzării pe cei ce se poticnesc; Bucură-te, chezăşia noastră în faţa Fiului tău şi Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce pururea Îl rogi ca să ne miluiască pe noi păcătoşii; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti! Condacul al 7-lea Vrând să arăţi marea ta dragoste neamului creştinesc, Născătoare de Dumnezeu preabună, ai ales muntele Athosului şi într-însul ai înmulţit sălăşluirea călugărilor, ca toţi cei înviforaţi de deşertăciunea lumească să poată dobândi aici un liman de mântuire liniştită şi uşoară, şi ajutaţi de tine să se învrednicească de moştenirea cerească şi să cânte cu sfinţii, Preasfintei Treimi: Aliluia! Icosul al 7-lea Un nou semn al milostivirii tale ai arătat, Stăpână, în minunata proslăvire a sfintei tale icoane “Grabnică ascultătoare”, nu numai călugărilor din muntele Athosului, ci tuturor creştinilor dreptmăritori, care cu evlavie cinstesc preasfântă icoana ta, pentru ca toţi să cânte: Bucură-te, Maica Dumnezeului nostru;
98

Bucură-te, ceea ce întru naştere şi după naştere Fecioară ai rămas; Bucură-te, căci pe tine te fericesc toate neamurile; Bucură-te, căci te-a preamărit Cel Atotputernic; Bucură-te, căci Domnul a căutat spre smerenia ta; Bucură-te, căci Împăratul împăraţilor a dorit bunătatea ta; Bucură-te, binecuvântată Fiică a Împăratului Ceresc; Bucură-te, Născătoarea Fiului Celui mai înainte de veci, neispitită de bărbat; Bucură-te, Mireasă neprihănită a Duhului Sfânt; Bucură-te, tăinuitoarea harului celui dumnezeiesc; Bucură-te, frumuseţea lumii celei de sus; Bucură-te, apărătoarea lumii celei de jos; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti! Condacul al 8-lea Străini şi călători suntem noi pe pământ şi după cuvântul apostolului, nu avem aici cetate stătătoare. Către cine dar vom alerga Stăpână, în scârbele călătoriei noastre, dacă nu către tine, atotbună? Nu ne lepăda pe noi, Maica lui Dumnezeu. Nu ne spune nouă: nu vă cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre, ci ne miluieşte pe noi cei sărmani şi fără ajutor şi primeşte-ne în veşnicele lăcaşuri, ceea ce eşti Acoperământul nostru, şi cu dragoste să cântăm în patria cerească, Împăratului slavei, Hristos: Aliluia! Icosul al 8-lea Tuturor credincioşilor o mare mângâiere este a căuta spre a ta icoană, Stăpână, în care vedem ţinând pe mâna ta pe Pruncul cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia ne
99

închinăm cu evlavie ca unui Mântuitor şi Dumnezeu al nostru, iar ţie, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilinţă îţi cântăm: Bucură-te, pururea Fecioară, ceea ce te-ai bucurat de bunavestire a arhanghelului; Bucură-te, Mireasă nenuntită; Bucură-te, Maica luminii, înţelegere care luminezi toate sufletele; Bucură-te, prestol însufleţit al Făcătorului cerului şi al pământului; Bucură-te, blândă porumbiţă; Bucură-te, mieluşea neprihănită; Bucură-te, pahar plin de bucurie; Bucură-te, vas nesecat plin de apa vieţii; Bucură-te, alabastru cu mir, plin de mireasma lui Hristos; Bucură-te, cu care se izgoneşte puterea patimilor noastre; Bucură-te, prin care am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu; Bucură-te, prin care ne-am învăţat a ne închina lui Dumnezeu, Cel ce este Unul în Treime; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti! Condacul al 9-lea Toate neamurile te fericesc: Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti! Toate neamurile te fericesc după datorie: „Marie, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu", căci de la răsărit şi până la apus este lăudat numele tău, iar cetele călugăreşti Acoperământ al lor te numesc, mai ales cele ce se nevoiesc în muntele Athosului, pe care cu deosebită bunăvoinţă i-ai umbrit,
100

făcând multe minuni şi milele tale cele bogate arătându-le lor, şi aşa cu mulţumire îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei mult grăitori nu se dumiresc să cunoască taina fecioriei tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea de minuni făcătoare, care din icoana ta se revarsă spre tămăduirea celor neputincioşi, spre toată folosinţa sufletească şi trupească a creştinilor. Iar noi întru adevăr te slăvim şi fără îndoială te mărturisim pe tine Fecioară, închinându-ne cu credinţă în faţa sfintei tale icoane şi îţi cântăm acestea: Bucură-te, mirarea celor plini de îndoială; Bucură-te, lauda cunoscută a celor credincioşi; Bucură-te, ceea ce din coapse curate, fără de prihană, pe Iisus Hristos L-ai născut; Bucură-te, ceea ce întru naşterea ta nu ţi-ai vătămat cheile fecioriei; Bucură-te, preaproslăvită Născătoare de Dumnezeu; Bucură-te, mărirea fecioarelor; Bucură-te, curată bucurie a mamelor; Bucură-te, ceea ce eşti singura neprihănită şi bună; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Cel ce, potrivit făgăduinţei, a zdrobit capul şarpelui; Bucură-te, ceea ce ai izbăvit din osândirea cea de demult pe strămoşii cei căzuţi; Bucură-te, ceea ce prin naşterea ta ai deschis Edenul cel sfânt; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti!
101

Condacul al 10-lea Întocmind mântuirea oamenilor, care poartă numele lui Hristos, ai binevoit Născătoare de Dumnezeu, să rânduieşti muntele Athosului spre vieţuire călugărilor şi ai grăit în vedere celui dintâi pustnic al Athosului, cuviosului Petru, ca să fie muntele acesta spre locuinţă călugărilor, mângâindu-i cu bunele tale făgăduinţe, că vei fi ajutătoarea şi acoperământul tuturor celor care se nevoiesc cu plăcere de Dumnezeu, îndestulându-i cu darurile cele trebuincioase şi dintru toate nevoile mântuindui, ca fără de împiedicare să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid de apărare eşti Fecioară, călugărilor şi tuturor nevoitorilor fecioriei şi curăţiei, drept aceea, grădina ta pământească, muntele Athosului, l-ai făcut neapropiat femeilor, ca fără sila păcatului să vieţuiască într-însul călugării, spre tine după Dumnezeu, punându-şi singura lor nădejde de mântuire şi să-ţi cânte ţie acestea: Bucură-te, neveştejita floare a fecioriei; Bucură-te, crin de cerească curăţie; Bucură-te, pridvor ceresc de lumină purtător, care luminezi pe nevoitorii curăţiei; Bucură-te, cartea înţelepciunii dumnezeieşti care înţelepţeşti pe cei ce se luptă cu întreagă înţelepciune; Bucură-te, ceea ce eşti mijlocitoarea mântuirii călugărilor celor ce bine se nevoiesc; Bucură-te, ceea ce eşti acoperământul şi îngrădirea vieţuitorilor din pustia muntelui Athos; Bucură-te, ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor amărâte;
102

Bucură-te, ceea ce reverşi bucurie plină de dar în inimile iubitoare de Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce hrăneşti pe micile fecioare şi pe orfanii fără mamă; Bucură-te, ceea ce cu dragostea Mirelui Celui fără de moarte îi îndulceşti pe cei ce stau în ceata feciorelnicilor; Bucură-te, ceea ce eşti puternică ajutătoare celor ce duc luptă grea împotriva atacurilor patimilor trupeşti; Bucură-te, ceea ce eşti neadormită veghetoare a lăcaşurilor călugăreşti; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti! Condacul al 11-lea Cântarea noastră smerită, din plinătatea dragostei şi osârdiei adusă ţie, nu o lepăda Curată, şi nu te întoarce dinspre noi, cei ce suntem spurcaţi cu multe păcate, ci ajută-ne nouă, atotbună, ca prin pocăinţă să ne curăţim de întinăciunea păcatelor şi să păşim în viaţa curată şi plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe tine îndemnătoare la nevoinţă şi ajutătoare, ca să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate: Aliluia! Icosul al 11-lea Cu luminoasele raze ale minunilor, sfânta ta icoană luminează pururea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară şi umple toată lumea cu lumina ei cea plină de dar, alungând orice lucrare vrăjmaşă cu puterea dumnezeiască ce dintr-însa izvorăşte. Pentru aceasta, ne bucurăm noi păcătoşii, care avem un zălog aşa de scump al bunăvoinţei tale pentru noi şi pe tine Grabnică ascultătoare a rugăciunilor noastre, cu mulţumită te cântăm:
103

Bucură-te, luceafărul soarelui celui neapus; Bucură-te, zorile zilei celei neapuse; Bucură-te, ceea ce ne-ai luminat dimineaţa mântuirii; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mirele Cel nemuritor al sufletelor noastre; Bucură-te, ceea ce dorinţele noastre cele plăcute lui Dumnezeu, le împlineşti; Bucură-te, ceea ce în scârbele şi năpastele noastre cu bunăvoinţă te grăbeşti să ne ajuţi nouă; Bucură-te, rai înţelegător, plin de toată mângâierea duhovnicească; Bucură-te, ceea ce din plinătatea ta şi nouă ne izvorăşti picături de mângâiere; Bucură-te, ceea ce răcoreşti patimile noastre; Bucură-te, ceea ce dai nepătimirea cea plină de dar celor ce te laudă pe tine; Bucură-te, ceea ce iubeşti foarte pe toţi cei ce trăiesc în iconomia întregii înţelepciuni; Bucură-te, ceea ce îi cercetezi pe aleşii lui Dumnezeu în somnul de noapte şi în vedenii; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti! Condacul al 12-lea Darul lui Dumnezeu, cel ce se revarsă din sfânta ta icoană, „Grabnică ascultătoare", numită de tine Maica lui Dumnezeu, Stăpână, îi atrage spre ea pe toţi cei scârbiţi şi împovăraţi şi care nu pleacă deşerţi de la acest izvor al milelor tale şi al îndurărilor, în necazuri bucurie, în năpaste apărătoare, în boli tămăduitoare, fără împuţinare primind faceri de bine de la chipul tău cel de
104

minuni făcător, atotbună, şi cu mulţumită cântând lui Dumnezeu, Dătătorului de bunătăţi: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând minunile tale, Stăpână, şi marea ta milostivire spre neamul creştinesc, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, nădăjduim şi noi spre negrăită bunătatea ta şi cu cuget smerit îţi aducem unele cântări ca acestea: Bucură-te, ceea ce eşti o dulce vorbitoare cu cei ce se nevoiesc în tăcere; Bucură-te, ceea ce eşti bucuria cea plină de dar a celor ce se ostenesc în pustietăţi şi prin munţi; Bucură-te, ceea ce înţelepţeşti în chip tainic pe robii lui Dumnezeu cei tăinuiţi în mijlocul lumii; Bucură-te, ceea ce eşti împăcarea cu Dumnezeu a păcătoşilor şi a celor ce se pocăiesc; Bucură-te, ceea ce eşti cârmuitoarea cea mai de seamă a muntelui Athos; Bucură-te, ceea ce pe Petru cel iubitor de pustie cu cercetarea ta l-ai luminat; Bucură-te, ceea ce pe Atanasie cel de Dumnezeu înţelepţit, cu starea de faţă aici l-ai umplut de dar; Bucură-te, ceea ce pe mulţi preacuvioşi ai Athosului i-ai proslăvit cu slava cea cerească; Bucură-te, ceea ce vieţuitorilor acestui munte le-ai arătat o deosebită dragoste; Bucură-te, ceea ce eşti tămăduitoare fără de plată a trupurilor noastre; Bucură-te, ceea ce conduci sufletele noastre spre Împărăţia cea de sus;
105

Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti! Condacul al 13-lea O, întru tot cântată Maică, numită în sfânta ta icoană „Grabnică ascultătoare", Născătoare de Dumnezeu, Marie, primeşte cu milostivire, această puţină rugăciune a noastră, pe care din osârdie o aducem ţie cu credinţă şi cu dragoste şi roagă Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de gheena focului, de întunericul cel mai dinafară şi de muncile cele veşnice, ca prin mijlocirea ta, să moştenim Împărăţia cea cerească şi să ne învrednicim să cântăm cu sfinţii lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Mulţimea îngerilor... şi Condacul 1: Celei alese dintre toate neamurile... RUGĂCIUNE Stăpână binecuvântată, pururea Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, mai presus de cuvânt, spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi un râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine! Căzând la icoana ta, de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Iubitorului de oameni. Stăpână revarsă asupra noastră preabogate milele tale şi cererile noastre aduse ţie, celei „Grabnică ascultătoare", grăbeşte spre a le împlini, întocmindule fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire. Cerceteazăne preabună, pe noi robii tăi cu darul tău şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi şi mântuire tuturor, ca să te slăvim în vecii vecilor. Amin!
106

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «BUCURIA TUTUROR CELOR NECĂJIŢI» După rugăciunile începătoare: RUGĂCIUNE O! Preasfântă Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu, Iisus Hristos, cad înaintea ta şi mă rog ţie, Maicii Împăratului, mai înainte îndreptând către tine această nevrednică a mea rugăciune, pe care şi primind-o Maica Împăratului Aceluia ce împărățeşte cerul şi pământul, o du la Împăratul împăraţilor, Domnul tuturor, la Fiul şi Dumnezeul tău, şi cere iertare de toate păcatele mele. Vieţii mele dă-i îndreptare şi la sfârşitul meu trecere neîngrozită de vrăjmaşii cei din văzduh; fii mie povăţuitoare, să-mi deschizi dumnezeiasca intrare a Împărăţiei şi acolo să mă îndulcesc de dulceaţa raiului şi de veselia acelei cetăţi înalte, a Ierusalimului
107

de sus cel preafrumos şi de frumuseţile lui cele nespuse, de strălucirea luminii Treimii celei cu trei străluciri, şi de dulcele glas al cântărilor îngereşti, cărei slave şi bucurii mă fă moştean şi părtaş cu toţi sfinţii, că toate le poţi ca Maica Împăratului Celui Atotputernic. Şi acum, dar mai ales în acest ceas, mă auzi pe mine cel ce stau înaintea ta, Stăpână cu totul milostivă, ia aminte Doamnă Împărăteasă spre mine, care aduc ţie cântare de rugăciune aşa: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veşnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru, şi prin mijlocirea ta cea de Maică înaintea Lui, aducem ţie noi robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi robii tăi din toate nevoile şi suferinţele, care strigăm ţie: Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Icosul 1 Îngerul cel mai înainte stătător, din cer a fost trimis să zică ţie, Născătoare de Dumnezeu, Bucură-te, vestind prin Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria care avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta şi noi cei împovăraţi cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilinţă strigăm ţie: Bucură-te, bunăvoinţă a lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi; Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor; Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut;
108

Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei; Bucură-te, ceea ce ne curăţeşti de întinăciunea păcatelor; Bucură-te, baie care speli cugetul nostru; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, care în dar curăţă fărădelegile noastre; Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu; Bucură-te, pod care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viaţă; Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului; Bucură-te, scară cerească pe care S-a pogorât la noi Domnul; Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Condacul al 2-lea Văd izvoare de minuni revărsându-se de la sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, asupra celor care în genunchi stau şi cu credinţă se roagă ţie; că tu, fiind bună, eşti grabnic ajutătoare tuturor; apărătoarea celor asupriţi; nădejdea celor deznădăjduiţi; mângâierea celor întristaţi; hrănitoarea celor flămânzi; celor goi, îmbrăcăminte; celor feciorelnici, curăţie; celor străini, bună povăţuitoare; celor osteniţi, sprijinitoare; orbilor vedere; celor surzi, bună auzire; celor bolnavi, grabnică vindecare. Pentru aceasta după cuviinţă, cu mulţumire cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Pricina cea neînţeleasă a chinurilor cumplite, care vin asupra noastră, căutând noi să o înţelegem, către tine alergăm, o, Maică şi Fecioară, mângâiere şi mântuire cerând. Iar tu, ca ceea
109

ce eşti bună, învaţă-ne pe noi a înţelege dintr-însele purtarea de grijă cea cu milostivire a Fiului tău şi Dumnezeului nostru Celui bun, spre mântuirea sufletelor noastre, şi spre curăţirea păcatelor noastre cele de multe feluri şi cu bucurie strigăm ţie: Bucură-te, adăpostire bună a celor înviforaţi; Bucură-te, întărire a celor ce slăbesc în credinţă; Bucură-te, ceea ce eşti singura Maică a milostivirii; Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sunt în nevoi şi în necazuri; Bucură-te, ceea ce prin necazuri curăţeşti păcatele noastre; Bucură-te, ceea ce prin întristări vindeci neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti; Bucură-te, ceea ce ne înveţi pe noi a nu iubi bunătăţile acestei lumi deşarte şi trecătoare; Bucură-te, ceea ce ridici mintea noastră din lumea cea deşartă, la cele mai presus de lume; Bucură-te, ceea ce ne tragi pe noi de la dragostea pământească, către dragostea lui Dumnezeu cea cerească; Bucură-te, ceea ce, chiar şi în suferinţele noastre ne dai nouă mângâiere şi viaţă plină de dar; Bucură-te, făgăduinţa bunătăţilor celor cereşti; Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veşnice; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Condacul al 3-lea Cu putere de sus mă întăreşte Stăpână preabună, pe mine robul tău care sunt neputincios sufleteşte şi trupeşte şi mă învredniceşte de cercetarea şi de purtarea ta de grijă, alungând negura mâhnirii şi a întristării de care sunt cuprins, ca prin tine fiind mântuit, pururea să cânt lui Dumnezeu: Aliluia!
110

Icosul al 3-lea Având nespusă bogăţie de milostivire, tuturor celor necăjiţi le întinzi mână de ajutor, tămăduind neputinţele, vindecând bolile şi patimile. Pentru aceasta, Stăpână preabună, nu trece cu vederea pe robii tăi care zac pe patul durerii şi strigă ţie: Bucură-te, comoară de mult preţ a milei tale; Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi; Bucură-te, tămăduirea trupurilor noastre; Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre; Bucură-te, puternică ajutătoare a celor neputincioşi; Bucură-te, apărătoare şi întărire a celor ce slăbesc în credinţă; Bucură-te, ceea ce mânia lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale, degrab o potoleşti; Bucură-te, ceea ce cu puterea rugăciunilor tale, patimile noastre le potoleşti; Bucură-te, vederea orbilor şi auzul surzilor; Bucură-te, umblare a şchiopilor şi glasul muţilor; Bucură-te, vindecare prin credinţă a celor bolnavi; Bucură-te, că prin tine, după măsura credinţei se dau vindecările; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Condacul al 4-lea De felurite necazuri, de ispite şi de nevoi sunt cuprinşi robii tăi, ale căror greutăţi nu le mai pot răbda, dar tu, fiind Maică milostivă a Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, ridică mâinile tale către Fiul tău, rugându-L să caute spre întristarea inimii robilor tăi şi din adâncul deznădejdii să ne ridice pe noi, care cu credinţă cântăm Lui: Aliluia!
111

Icosul al 4-lea Auzind Preasfânta Fecioară şi Maică cele spuse mai înainte de dreptul Simeon, că «prin însuţi sufletul tău va pătrunde sabia», ai păzit aceste cuvinte întru inima ta, ştiind că bucuria de Maică pentru fiu este împletită cu multe necazuri în lumea aceasta. De aceea tu, ca ceea ce ştii necazul şi suferinţa întru toate, cunoşti şi întristarea noastră şi ca ceea ce eşti singura Maică a tuturor, auzi-ne şi pe noi care cu credinţă strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce ai născut lumii bucurie, pe Hristos Mântuitorul nostru; Bucură-te, ceea ce izbăveşti lumea din necazuri cu mijlocirile tale; Bucură-te, ceea ce ai răbdat ocările şi clevetirile asupra Fiului tău; Bucură-te, ceea ce cu patimile Lui, dimpreună ai pătimit; Bucură-te, mângâierea maicilor celor întristate; Bucură-te, ceea ce ne păzeşti cu darul Fiului tău; Bucură-te, a noastră grabnică ajutătoare întru toate nevoile; Bucură-te, îndreptarea şi povăţuitoarea celor rătăciţi; Bucură-te, hrana şi păzitoarea pruncilor; Bucură-te, povăţuitoarea tinerilor; Bucură-te, Maica celor sărmani; Bucură-te, sprijinul şi mângâierea văduvelor; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Condacul al 5-lea Văzând sângele cel dumnezeiesc al Fiului tău vărsându-se pe Cruce pentru mântuirea noastră, ca o slugă a Domnului, cu smerenie plecându-te voii Tatălui Care este în ceruri, ne-ai arătat nouă chipul pătimirii şi al răbdării, ca şi noi când suntem
112

în cuptorul ispitelor şi al nevoilor, cu smerenie să ne rugăm lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzându-te pe tine Fiul tău şi Dumnezeul nostru stând lângă Cruce cu ucenicul Lui cel iubit şi cu inima sfâşiată de durere şi suferind asemenea Lui, a zis: «Femeie, iată fiul tău» şi ucenicului: «Iată mama ta», făcându-ţi ţie fii pe toţi cei ce cred în El. Iar noi ca nişte părtaşi ai necazurilor şi ai patimilor Fiului tău, spre tine mijlocitoare Maică toată nădejdea având-o, cu credinţă strigăm ţie: Bucură-te, Maica neamului creştinesc; Bucură-te, ceea ce ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii; Bucură-te, ceea ce ai adus Domnului pe cei credincioşi; Bucură-te, mieluşeaua care ai născut pe Mielul cel ce a ridicat păcatele lumii; Bucură-te, vas care ne scoţi nouă bucurie din izvorul nemuririi; Bucură-te, rugătoarea pentru mântuirea celor păcătoşi; Bucură-te, scularea celor căzuţi în păcate; Bucură-te, ceea ce eşti vindecarea tuturor neputincioşilor; Bucură-te, că eşti căutarea celor pierduţi; Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor; Bucură-te, potolirea a toată întristarea; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Condacul al 6-lea Propovăduiesc milele tale, Maica lui Dumnezeu, toate marginile lumii, căci cu cinstitul tău Acoperământ acoperi pe tot neamul creştinesc, pentru care totdeauna te rogi lui Hristos
113

Mântuitorul lumii şi izbăveşti din toate nevoile pe robii tăi cei temători de Dumnezeu, care cu credinţă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Strălucind darul cu raze luminoase de la sfântă icoana ta, Maica lui Dumnezeu, noi cu credinţă plecăm genunchii înaintea ei şi cu lacrimi ne rugăm ţie; alungă norul ispitelor ce vine asupra robilor tăi, şi cu bucurie să strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce duci rugăciunile credincioşilor, Fiului tău şi Dumnezeului nostru; Bucură-te, ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeirii şi te rogi pentru noi; Bucură-te, mijlocitoare între Dumnezeu şi om, care ne izbăveşti pe noi din nevoi; Bucură-te, apărătoarea neamului creştinesc, de la Dumnezeu dăruită nouă; Bucură-te, pom înfrumuseţat, cu care se acopăr mulţi; Bucură-te, pom cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioşii; Bucură-te, Acoperământul lumii, cel mai lat decât norii; Bucură-te, pământul făgăduinţei din care ne izvorăsc toate bunătăţile cereşti şi pământeşti; Bucură-te, soare luminos care neîncetat luminezi pe cei credincioşi; Bucură-te, stâlp de foc care povăţuieşti pe cei aleşi către cereasca Împărăţie; Bucură-te, brazdă care creşti mulţimea îndurărilor; Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti toate bunătăţile; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!
114

Condacul al 7-lea Vrând să arăţi izvoare de minuni de la sfântă icoana ta, “Bucuria tuturor celor necăjiţi”, ai poruncit Stăpână, bolnavei Eftimia să săvârşească înaintea sfintei tale icoane cântări de rugăciune, şi primind vindecare să vestească tuturor milele tale pe care le-ai dăruit prin sfânta ta icoană, pentru ca să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor ce le dai în dar tuturor celor ce au nevoie de ele. Pentru aceasta şi noi nu tăinuim minunile şi facerile tale de bine către noi robii tăi, ci cu mulţumire preaslăvim pe Dumnezeu şi cântăm Lui: Aliluia! Icosul al 7-lea Scăldătoarea Siloamului vindecă bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă Stăpână, biserica ta, în care ne închinăm icoanei tale celei făcătoare de minuni. Fiindcă aceasta nu numai o dată într-un an, şi nu numai cei ce intră mai întâi dobândesc sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească şi trupească a celor ce cu bună credinţă şi cu dragoste vin către tine. Pentru aceasta strigăm ţie: Bucură-te, scăldătoare în care se afundă toate durerile noastre cele sufleteşti şi trupeşti; Bucură-te, pahar cu care se primesc bucuria şi mântuirea; Bucură-te, piatră care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă; Bucură-te, lemn care îndulceşti apele cele amare ale mării lumeşti; Bucură-te, izvor nesecat al apei celei dătătoare de viaţă; Bucură-te, ceea ce îndulceşti necazurile noastre cele amare; Bucură-te, baie care speli întinăciunea păcatului; Bucură-te, potolirea întristărilor noastre; Bucură-te, vindecarea bolilor noastre; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti din nevoi;
115

Bucură-te, ceea ce calci puterea demonilor; Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii noştri; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Condacul al 8-lea Nemernici şi străini de credinţa creştinească sunt acei care nu se închină chipului tău celui întru tot sfânt, căci tu Stăpână, ca o Maică a Unuia din Sfânta Treime, ai trimis darul facerii de minuni asupra sfintei tale icoane. Pentru aceasta, pe cei care sunt chinuiţi de duhurile cele necurate şi se închină cu credinţă sfintei tale icoane îi vindeci şi sănătoşi îi faci pe ei. Pe toţi cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte care se roagă ţie îi tămăduieşti şi cele de folos pentru dânşii le rânduieşti. Pentru aceste multe ale tale faceri de bine, cu mulţumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Toată viaţa noastră pe pământ este plină de durere şi de întristare. Sufletul bolnav de păcate, trupul de dureri se chinuieşte, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepseşte. Către tine dar alergăm Maica lui Dumnezeu, şi înaintea preacinstitei tale icoane căzând, ne rugăm; umple de bucurie şi de veselie inima noastră cea întristată şi cu bucurie să strigăm ţie: Bucură-te, povăţuitoarea care ne duci pe noi în patria cerească; Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului, care ne deschizi nouă uşile raiului; Bucură-te, cea preamilostivă care ne miluieşti pe noi; Bucură-te, chivernisitoarea casei care bine rânduieşti viaţa noastră;
116

Bucură-te, cea preafericită care de prooroci ai fost vestită; Bucură-te, fericit pântece care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu; Bucură-te, rugul cel nears; Bucură-te, zid nestricat; Bucură-te, izvor purtător de viaţă; Bucură-te, floarea cea pururea neveştejită; Bucură-te, îmblânzirea inimilor celor răi; Bucură-te, neîncetată bucurie a credincioşilor; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi. Condacul al 9-lea Toată dulceaţa cea lumească în lumea aceasta este amestecată cu întristare. Mărirea şi bogăţia trec, frumuseţea şi sănătatea se veştejesc, prietenii cei de aproape se răpesc de moarte, îndulceşte dar necazurile robilor tăi, pricinuitoarea bunătăţilor şi bucuria ta cea nestricată dă-ne-o nouă celor ce strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cu ce cuvinte să mângâie pe cei necăjiţi. Ci tu singură, Stăpână, dăruieşte inimii noastre mângâiere cu razele darului tău. Alungă norul necazurilor noastre şi negura mâhnirii, ca să strigăm ţie: Bucură-te, că eşti nădejde de bucurie pentru toţi creştinii; Bucură-te, bucuria şi împăcarea lumii; Bucură-te, dătătoarea bunătăţilor cereşti şi pământeşti; Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre; Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască; Bucură-te, limanul celor ce înoată pe marea vieţii acesteia;
117

Bucură-te, singura păzitoare a celor ce după Dumnezeu, spre tine nădăjduiesc; Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi de îndrăzneală pentru mulţimea păcatelor; Bucură-te, păzitoarea şi întărirea tuturor; Bucură-te, ocrotire şi sfântă adăpostire a tuturor credincioşilor; Bucură-te, ajutătoarea tuturor celor ce cu credinţă se roagă ţie; Bucură-te, luminoasă cunoştinţă a darului; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Condacul al 10-lea Domnul cel iubitor de oameni, vrând să mântuiască lumea din chinul veşnic şi din neîncetata suferinţă, S-a sălăşluit în pântecele tău cel pururea fecioresc şi pe tine, Maica Sa, te-a dăruit celor pieritori spre ajutor, spre Acoperământ şi apărare, ca să fii celor mâhniţi mângâiere, celor necăjiţi bucurie, celor deznădăjduiţi nădejde, ceea ce ne izbăveşti de chinul cel veşnic prin mijlocirea ta şi către veşnica veselie aduci pe toţi care cu credinţă strigă Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu şi tuturor celor ce aleargă către Acoperământul tău. Pentru aceasta ne rugăm ţie, apără, acoperă şi păzeşte pe toţi cei săraci şi fără de ajutor şi izbăveşte din ispite, din necazuri şi din nevoi pe cei care cu credinţă strigă ţie: Bucură-te, stâlpul fecioriei; Bucură-te, vas ales al curăţiei şi al întregii feciorii;
118

Bucură-te, cununa cea mărită a celor care cu nevoinţă se luptă împotriva poftelor; Bucură-te, ceea ce dai veşnică bucurie celor ce se ostenesc în viaţa călugărească; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de văpaia patimilor; Bucură-te, ceea ce goneşti negura ispitelor; Bucură-te, povăţuitoarea întregii feciorii; Bucură-te, sprijinitoarea curăţiei; Bucură-te, îndreptarea oamenilor; Bucură-te, cea prin care din cădere ne-am sculat; Bucură-te, întărirea cea tare a credinţei; Bucură-te, tămâia cea plăcută a rugăciunii; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Condacul al 11-lea Cântarea cea cu totul de umilinţă aducem ţie noi robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, apărătoarea cea atotputernică a neamului creştinesc. Potoleşte bolile robilor tăi celor ce suspină, îmblânzeşte mânia lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastră pentru păcatele noastre. Izbăveşte-ne din toate necazurile pe noi robii tăi, care strigăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie primitoare de lumină, din cărbunele darului Dumnezeu aprinsă, s-a arătat nouă preacinstită icoana Stăpână, spre sfinţirea şi mângâierea noastră. Iar noi, dragoste cinstind-o şi cu credinţă îngenunchind înaintea strigăm ţie:
119

lui ta, cu ei,

Bucură-te, ceea ce cu puternica ta apărare, din toate nevoile ne scoţi pe noi; Bucură-te, ceea ce din foamete sufletească şi trupească ne izbăveşti pe noi; Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale stingi focul patimilor noastre; Bucură-te, ceea ce ne scapi pe noi de moartea cea veşnică; Bucură-te, tare ajutătoare în războaie; Bucură-te, ceea ce ne acoperi pe noi de năvălirea altor neamuri; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de războiul cel dintre noi; Bucură-te, ceea ce păzeşti pe cei ce călătoresc pe pământ şi pe ape; Bucură-te, ceea ce izbăveşti pe cei robiţi; Bucură-te, grabnică izbăvire de îngrozirea lui Dumnezeu, care cu dreptate vine asupra noastră; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Condacul al 12-lea Zălog din darurile tale, voind să dai neamului creştinesc icoana ta, cea făcătoare de minuni, ai dăruit-o nouă, Maica lui Dumnezeu, de la care, celor ce vin cu credinţă, izvoare de minuni se revarsă, neputinţele se vindecă şi necazurile se potolesc. Pentru aceasta cu bucurie strigăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând milele şi minunile tale, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, toţi te lăudăm ca pe o tare stătătoare a noastră şi cu umilinţă venim la tine, ceea ce te rogi pentru noi şi cerem ca să
120

înalţi mâinile către Fiul tău, rugându-L ca pururea în viaţa aceasta şi după moartea noastră să nu se depărteze milostivirea Lui de la noi, cei ce strigăm ţie: Bucură-te, nădejdea noastră în viaţa aceasta şi după moartea noastră; Bucură-te, ceea ce rânduieşti sfârşit dulce şi cu pace din viaţa aceasta, tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine; Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea şi apărarea noastră în ziua Judecăţii; Bucură-te, îmblânzirea Dreptului Judecător; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti din gheena cea veşnică; Bucură-te, nădejdea de mântuire a tuturor; Bucură-te, cheia Împărăţiei lui Hristos; Bucură-te, uşa raiului; Bucură-te, pod care duci la ceruri; Bucură-te, adăpostire şi bună apărătoare a tuturor păcătoşilor care se căiesc de păcatele lor; Bucură-te, bucuria îngerilor; Bucură-te, mărirea şi mângâierea tuturor drepţilor; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Condacul al 13-lea O, întru tot lăudată, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce spre bucuria cerului şi a pământului, ai născut pe Împăratul Hristos, Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriţilor robilor tăi. Primeşte această puţină rugăciune a noastră şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile. Vindecă neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti. Alungă de la noi toată răutatea şi întristarea. Dăruieştene sănătate şi cu rugăciunile tale ne izbăveşte din munca cea
121

veşnică pe noi care cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Îngerul cel mai întâi... şi Condacul 1: Apărătoare Doamnă... RUGĂCIUNE O! Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti mai presus decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiţi, dăne mângâiere şi nouă celor ce suntem în necazuri, că afară de tine, altă scăpare şi ajutor nu avem. Tu singură eşti mijlocitoarea bucuriei noastre şi ca Maica lui Dumnezeu şi Maica milostivirii, stând înaintea Prestolului Preasfintei Treimi, poţi să ne ajuţi nouă. Că nimeni din cei ce se roagă ţie cu credinţă nu este ruşinat. Auzi-ne şi acum în ziua necazului nostru, pe noi cei ce cădem înaintea icoanei tale şi cu lacrimi ne rugăm ţie. Alungă de la noi toate necazurile şi nevoile ce vin asupra noastră, întru această vremelnică viaţă şi prin atotputernica ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie, întru Împărăţia Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Amin!

122

ACATISTUL MAICII DOMNULUI, «POTOLEŞTE ÎNTRISTĂRILE NOASTRE» După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Aleasă şi minunată izbăvire ni s-a dăruit nouă, chipul tău cel cinstit, preabinecuvântată Fecioară Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, ca cei ce ne-am izbăvit de cele rele prin arătarea lui. Şi privind spre el, cele de mulţumire aducem ţie, noi robii tăi, de Dumnezeu Născătoare, şi ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, din toate nevoile ne slobozeşte pe noi, cei ce-ţi strigăm ţie: Bucurăte, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre!

123

Icosul 1 Mulţimea îngerilor şi toate oştile cereşti te laudă pe tine, Împărăteasa tuturor, de Dumnezeu Născătoare, căci tu ai umplut de bucurie sufletele noastre, când ne-ai arătat nouă cu milostivire chipul tău cel sfânt, de Dumnezeu aleasă Fecioară, Stăpână, închinându-ne înaintea lui, înălţăm ţie rugăciuni de umilinţă, strigând cu frică sprijinelii tale celei milostive faţă de noi, unele ca acestea: Bucură-te, binecuvântarea Tatălui Celui fără de început; Bucură-te, locaşul Fiului Celui mai înainte de veci; Bucură-te, petrecerea Duhului Celui Sfânt; Bucură-te, pe care te laudă heruvimii cei cu ochi mulţi; Bucură-te, că laudă îţi aduc serafimii cei cu câte şase aripi; Bucură-te, că pe tine toate oştile cereşti te măresc; Bucură-te, că pe tine toate seminţiile pământului te mărturisesc Maică a lui Dumnezeu; Bucură-te, că prin tine toată lumea se umple de veselie; Bucură-te, că prin tine toate durerile noastre se vindecă; Bucură-te, că prin rugăciunile tale întristările noastre se potolesc; Bucură-te, că prin mijlocirile tale toate cererile noastre se împlinesc; Bucură-te, că ţie şi Fiului tău din cinstită icoana ta, cu mulţumită ne închinăm; Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre! Condacul al 2-lea Te văd pe tine, de Dumnezeu aleasă Fecioară, toate puterile cereşti stând întotdeauna înaintea scaunului celui de slavă al Împăratului Ceresc şi rugându-te pentru creştini către Fiul tău şi
124

Dumnezeu, Împărăteasa cerului, iar noi păcătoşii, pe pământ privind la sfânta icoană şi căzând înaintea ei, cu bucurie ne închinăm ţie, strigând: Aliluia! Icosul al 2-lea Dă-ne nouă înţelegere, întru tot sârguitoare, protectoarea noastră, Împărăteasa cerului, căci din buzele noastre cele întinate, cum se poate cânta numelui tău? Pentru că eşti mijlocitoarea celor bune pentru noi, că ştii să ne sprijineşti oricând ţi-am cere ajutor, ca să-ţi strigăm cu umilinţă aşa: Bucură-te, ceea ce aduci prinos de rugăciune pentru noi către Fiul tău şi Dumnezeu spre mângâiere; Bucură-te, ceea ce cu sfintele tale rugăciuni izbăveşti ochii noştri de tânguirea cea veşnică; Bucură-te, ceea ce prin rugăciunile tale cele de Maică îndupleci pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru spre milă faţă de noi; Bucură-te, ceea ce cu molitfele tale potoleşti dreapta mânie a lui Dumnezeu, cea pornită asupra noastră; Bucură-te, ceea ce cu mijlocirile tale ierţi păcatele noastre; Bucură-te, ceea ce cu ajutorul tău nimiceşti pătimirile noastre; Bucură-te, ceea ce cu mijlocirea ta, risipeşti toate necazurile noastre vremelnice; Bucură-te, ceea ce ne ajuţi pe noi în toate nevoile şi trebuinţele; Bucură-te, ceea ce pururea proslăveşti pe cei ce te slăvesc pe tine; Bucură-te, ceea ce cu bucuria ta potoleşti întristările noastre; Bucură-te, ceea ce ne dai nouă veselie neîncetată; Bucură-te, ceea ce ne deschizi nouă uşile raiului;
125

Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre! Condacul al 3-lea Puterea Celui Preaînalt te-a însemnat pe tine spre grabnică şi caldă sprijinire a celor ce aleargă la tine cu credinţă şi se închină cinstitului tău chip, căci numai ţie celei fără de prihană şi Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, ţi s-a dat har să împlineşti toată cererea cea bună şi numai tu ne poţi ajuta precum voieşti. Pentru aceasta, toată obştea binecredincioşilor slavosloveşte pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, strigând: Aliluia! Icosul al 3-lea Având bogăţie nesecătuită de îndurări, tuturor marginilor pământului le întinzi mână de ajutor şi dăruieşti tuturor bolnavilor vindecare, celor ce pătimesc slobozenie, orbilor vedere şi tuturor le împlineşti pe toate după trebuinţa lor, iar noi cu umilinţă îţi cântăm ţie aşa: Bucură-te, singura Maică ce ne arăţi nouă milostivire; Bucură-te, ceea ce ne deschizi nouă comoara cea de mult preţ a milei; Bucură-te, ceea ce dai tuturor daruri nenumărate; Bucură-te, ceea ce dăruieşti cuvântul înţelepciunii celor care-l cer; Bucură-te, ceea ce dai celor tineri sporire priceperii; Bucură-te, ceea ce nimiceşti rănile noastre cele păcătoase; Bucură-te, ceea ce sădeşti pe cei drepţi în locaşurile raiului; Bucură-te, nădejdea bunătăţilor celor viitoare şi întărirea celor deznădăjduiţi; Bucură-te, ceea ce restabileşti grabnic în har pe toţi cei căzuţi;
126

Bucură-te, ceea ce foloseşti pe toţi în orice ajutor ţi-ar cere; Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre! Condacul al 4-lea Viforul multor necazuri cuprinzându-ne pe noi, totdeauna ajuţi, Împărăteasa cerului, pe cei ce cu credinţă aleargă la tine şi se închină icoanei tale celei purtătoare de tămăduiri, despre care ai zis cândva, după ce a fost zugrăvită pentru întâia dată: "Cu această icoană va fi harul meu şi puterea". Şi noi întradevăr, credem că auzi cererile celor ce cheamă sfânt numele tău şi strigă Fiului tău: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind Domnul în ceruri mijlocirile tale cele pentru noi, palatule ales al Duhului Sfânt, împlineşte toate cererile tale, iar noi păcătoşii, pe pământ văzând sfântă icoana ta strălucind nouă ca un soare luminos, ţie, ca unei Maici a lui Dumnezeu, îndrăznim a grăi: Bucură-te, ceea ce ne arăţi nouă Soarele cel înţelegător; Bucură-te, ceea ce ne luminezi pe noi cu lumina cea neîntunecată; Bucură-te, ceea ce ne faci vii pe noi cei omorâţi cu păcatele; Bucură-te, ceea ce deschizi pântecele maicilor celor fără de rod; Bucură-te, ceea ce grabnic goneşti pe vrăjmaşii cei răi care năvălesc fără de veste asupra noastră; Bucură-te, ceea ce totdeauna ne îndulceşti pe noi de bunătăţile cele dorite; Bucură-te, ceea ce cu grăbire ne mângâi pe noi în necazuri şi întristări;
127

Bucură-te, ceea ce scapi de moartea cea năpraznică pe cei ce cheamă cu credinţă numele tău; Bucură-te, ceea ce dăruieşti viaţă fără de sfârşit celor ce nădăjduiesc întru tine; Bucură-te, ceea ce ridici la cer pe cei ce au credinţă şi dragoste către tine; Bucură-te, sprijinitoarea noastră cea tare; Bucură-te, ceea ce ne aperi pe noi în toate împrejurările; Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre! Condacul al 5-lea Stea cu dumnezeiască mergere ne-ai arătat nouă cinstită icoana ta, Stăpâna lumii, iar noi privind la ea şi cu credinţă din inimă rugându-ne ţie, Născătoare de Dumnezeu, zicem: tu ne eşti scut nebiruit şi zid nedoborât, nouă, celor ce strigăm: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzut-au puterile cereşti în mâinile tale pe Cel ce a zidit pe om cu mâinile Sale şi au priceput că este Stăpân, iar noi păcătoşii, văzându-te zugrăvită Preacurată Maica Lui, care cu dragoste ne întinzi mâinile, cu mulţumită strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce ţii în mâinile tale fără de ardere Focul cel dumnezeiesc, prin care se ard păcatele noastre; Bucură-te, ceea ce ai purtat în braţele tale Lumina cea nestinsă, prin care se luminează sufletele noastre; Bucură-te, ceea ce biruieşti pe vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi nevăzuţi; Bucură-te, ceea ce ne întinzi nouă dragoste şi milostivire;
128

Bucură-te, ceea ce înalţi lui Dumnezeu mâinile tale chezăşie pentru noi; Bucură-te, ceea ce ne deschizi nouă intrarea întru Împărăţia cerurilor; Bucură-te, ceea ce ne aperi pe noi cu ajutorul tău; Bucură-te, ceea ce cu mijlocirea ta ne ierţi păcatele noastre; Bucură-te, ceea ce potoleşti întristările noastre prin rugăciunea ta; Bucură-te, că prin sprijinirea ta ne desfătăm cu toate bunătăţile; Bucură-te, că prin tine toate dorinţele noastre cele spre bine se împlinesc; Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre! Condacul al 6-lea Propovăduitorii purtători de Dumnezeu apostoli, după înălţarea Domnului, la sfinţirea bisericii tale, aflând pe zid chipul tău zugrăvit cu vopsele de mână neomenească, Stăpână, s-au grăbit a cânta lui Dumnezeu Cel născut din tine: Aliluia! Icosul al 6-lea Strălucit-ai cu înţelepciune de la adevăratul Soare al dreptăţii, de Dumnezeu aleasă Fecioară şi slobozind raze de adevărată cunoştinţă de Dumnezeu, luminezi prin acelea pe toţi cei ce te mărturisesc pe tine a fi adevărata Maică a lui Dumnezeu, strigând acestea: Bucură-te, ceea ce luminezi în ceruri pe toţi cu slava ta; Bucură-te, ceea ce întocmeşti începutul mântuirii omeneşti; Bucură-te, chivotul vieţii noastre care ne păzeşti de potopul morţii;
129

Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti ca să petrecem în locaşurile raiului; Bucură-te, mijlocitoarea noastră către Dumnezeu, care mântuieşti lumea; Bucură-te, ceea ce grabnic sprijineşti pe cei ce sunt întru necazuri; Bucură-te, ceea ce vindeci toate bolile trupeşti şi sufleteşti ale oamenilor; Bucură-te, ceea ce dezlegi cuvintele celor muţi şi gângavi; Bucură-te, dătătoarea a tot binele celor care-l cer de la tine; Bucură-te, ceea ce tuturor izvorăşti din învăţătura harului; Bucură-te, ceea ce îndulceşti cu acelea orice stare şi vârstă; Bucură-te, ceea ce împlineşti cele bune ale tuturor; Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre! Condacul al 7-lea Vrând Domnul Cel îndelung răbdător şi Atoatevăzător să arate adâncul îndurărilor şi al iubirii de oameni, te-a ales pe tine Lui Maică, izvorul cel nesecat al milostivirii, că dacă cineva după dreapta judecată a lui Dumnezeu este vrednic de osândă, prin mijlocirea ta cea atotputernică păzit va fi şi Fiului tău şi Dumnezeului nostru îi va striga cu mare glas: Aliluia! Icosul al 7-lea Minunate ai arătat lucrurile Tale întru Preacurată Maica Ta, Doamne şi ne-ai dăruit nouă minunata ei icoană, care mai mult decât razele soarelui luminează pe oamenii care o privesc ca şi pe Născătoarea de Dumnezeu şi cu credinţă şi cu dragoste din suflet îi strigăm acestea:
130

Bucură-te, ceea ce ca pe un nor întinzi icoana ta tuturor pe pământ; Bucură-te, că prin aceasta ne arăţi mai presus de nădejde sprijinul tău cel milostiv către noi; Bucură-te, ceea ce pretutindeni izvorăşti izvoare de minuni prin icoana ta; Bucură-te, ceea ce prin arătarea icoanei tale luminezi pe toţi oamenii; Bucură-te, că prin aceasta arăţi în biserică un nou semn al harului; Bucură-te, că privind la icoana ta, ne închinăm ţie însăţi, adevăratei Născătoare de Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce prin icoana ta goneşti întunericul păcatului ca printr-un stâlp de foc; Bucură-te, că prin aceasta potoleşti întristările noastre; Bucură-te, ceea ce ai sfinţit biserica prin arătarea acesteia; Bucură-te, că noi păcătoşii suntem păziţi prin sprijinirea ta; Bucură-te, ceea ce sfâşii îmbrăcămintea cea de sac a necazului nostru; Bucură-te, ceea ce ne îmbraci pe noi cu bucuria cea veşnică; Bucură te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre! Condacul al 8-lea Străină şi preaslăvită, sfântă icoana ta, ce s-a arătat în biserică, îngerii au proslăvit-o, ceata ierarhilor i s-a închinat, iar noi păcătoşii căzând, aşteptăm mila ta cea mare şi bogată strigând cu veselie: Aliluia!

131

Icosul al 8-lea Domnul, Cel ce stăpâneşte cele de sus şi cele de jos, văzându-te pe tine, Maica Sa, pururea stând înaintea Lui şi cu umilinţă aducându-I Lui rugăciune pentru noi păcătoşii, făgăduit-a să-ţi împlinească toate cererile tale, iar noi păcătoşii nădăjduind întru rugăciunile tale cele de Maică pentru noi, cele de mulţumire aducem ţie aşa: Bucură-te, ceea ce împărățeşti veşnic cu Fiul tău şi Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce îi aduci Lui întotdeauna rugăciuni pentru noi; Bucură-te, ceea ce cu mila ta acoperi pe toţi cei ce aleargă la tine; Bucură-te, bucuria tuturor, care potoleşti întristările noastre; Bucură-te, ceea ce ai lucrat împăcarea noastră cu Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii; Bucură-te, ceea ce ai întocmit mântuirea oamenilor; Bucură-te, ceea ce ai stricat blestemul păcatului strămoşesc; Bucură-te, ceea ce ai luminat firea noastră cea muritoare prin nemurire; Bucură-te, ceea ce ai umilit învârtoşarea inimii noastre; Bucură-te, ceea ce ridici spre Dumnezeu pe cei deznădăjduiţi; Bucură-te, ceea ce ai sfărâmat uneltele morţii cele gătite asupra noastră; Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre!

132

Condacul al 9-lea Toată firea îngerească aduce cântări de laudă ţie, Maicii lui Dumnezeu şi ocrotitoarea tuturor celor ce cad către tine şi cer ajutorul tău, căci prin mijlocirea ta cea tare şi puternică, pe cei drepţi îi veseleşti, pe cei păcătoşi îi întăreşti şi din toate nevoile îi izbăveşti şi întristările le potoleşti şi te rogi pentru toţi cei ce cu credinţă strigă: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei cu multă faimă, ca nişte peşti fără de glas, nu se pricep a slăvi prăznuirea slăvită a icoanei tale, nici laudele aduse ţie prin întinatele noastre buze nu sunt vrednice, însă văzând nenumăratele binefaceri arătate nouă de la icoana ta, bucurându-ne cu sufletul şi cu inima, grăim către tine: Bucură-te, ceea ce potoleşti foamea noastră cu pâinea vieţii; Bucură-te, ceea ce ne păzeşti pe noi de pierzarea morţii prin nemurire; Bucură-te, ceea ce ne fereşti pe noi de înfiorarea păcatului; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti pe noi cu mână tare din urgia morţii; Bucură-te, ceea ce ne răpeşti pe noi din foc prin roua rugăciunilor tale; Bucură-te, ceea ce ne aperi pe noi de nevoi prin puternica ta sprijinire; Bucură-te, ceea ce ne păzeşti pe noi de sabie prin puterea ta; Bucură-te, ceea ce ne scapi pe noi de năvălirea celor de alt neam; Bucură-te, ceea ce ne îngrădeşti pe noi cu adevărata pace de războiul cel dintre noi;
133

Bucură-te, ceea ce vindeci de rană aducătoare de moarte pe cei ce aleargă către tine; Bucură-te, ceea ce ne slobozeşti pe noi cu molitfele tale de mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu, cea pornită asupra noastră; Bucură-te, ceea ce ne scoţi pe noi din orice boală cu cinstită mijlocirea ta; Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre! Condacul al 10-lea Vrând să mântuiască neamul omenesc din înşelăciunea vrăjmaşului, Domnul Cel iubitor de oameni, te-a dăruit pe tine, Maica Sa, pământenilor spre ajutor, zicând: Fiilor omeneşti, iată, Maica Mea va fi vouă acoperământ şi ocrotire, celor întristaţi mângâiere, celor scârbiţi bucurie, celor obijduiţi protectoare, ca să ridice din adâncul păcatului pe toţi cei ce strigă: Aliluia! Icosul al 10-lea Împărate Ceresc - astfel se roagă pentru noi pururea Împărăteasa cerului - "primeşte pe tot omul care Te slăveşte pe Tine şi cheamă numele Tău, unde se cinsteşte pomenirea sfântului Tău nume şi mă proslăveşte pe mine pentru numele Tău şi nu-i lepăda pe ei de la faţa Ta şi binevoieşte întru ei şi primeşte de la ei orice rugăciune şi din toate nevoile izbăveşte-i". Iar noi păcătoşii, nădăjduind spre rugăciunile tale cele de Maică, strigăm aşa: Bucură-te, că tu eşti rugătoarea noastră cea caldă către Dumnezeu; Bucură-te, că rugăciunea ta cea de Maică mult poate milostivind pe Stăpânul;
134

Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde, care potoleşti întristările noastre; Bucură-te, ceea ce străluceşti nevrednicia noastră cu harul tău; Bucură-te, ceea ce curăţeşti întinăciunea noastră cu curăţia ta; Bucură-te, ceea ce îndreptezi rugăciunile noastre cu bună mireasmă; Bucură-te, ceea ce prefaci întru nestricăciune tina noastră cea stricăcioasă; Bucură-te, ceea ce tămăduieşti neputinţa noastră; Bucură-te, ceea ce vindeci durerile noastre cele trupeşti şi sufleteşti; Bucură-te, ceea ce degrab împrăştii norul patimilor, scârbelor şi întristărilor venite asupra noastră; Bucură-te, ceea ce dăruieşti toate cele de folos prin cererea ta cea puternică; Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre! Condacul al 11-lea Cântarea cea cu toată umilinţa primeşte-o de la noi, Împărăteasa cerului şi ascultă rugăciunea noastră ce ţi se aduce ţie, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, căci mereu către tine alergăm întru năpăstuiri, scârbe şi întristări şi înaintea ta întru necazurile noastre vărsăm lacrimi şi ne rugăm: potoleşte întristările noastre şi primeşte această jertfă a robilor tăi, celor ce strigăm: Aliluia!

135

Icosul al 11-lea Făclie primitoare de Lumina cea adevărată, arătându-te celor ce sunt pe pământ, luminezi sufletele celor ce cinstesc arătarea icoanei tale şi povăţuieşti către înţelegerea cea dumnezeiască pe cei ce-ţi cântă acestea: Bucură-te, făclie nestinsă a Focului celui nematerialnic, ce ne luminează pe noi; Bucură-te, zorile Luminii dumnezeieşti cele neapuse, care ne străluceşte pe noi; Bucură-te, Soarele dreptăţii care ne învălui cu strălucire; Bucură-te, ceea ce ne izvorăşti nouă izvorul vieţii celei din rai; Bucură-te, Maica Luminii celei adevărate, care luminezi sufletele celor binecredincioşi; Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor care mângâie sufletele tuturor celor înrăiţi; Bucură-te, ceea ce mântuieşti pe cei ce te cheamă întru ajutor şi slăvesc numele tău; Bucură-te, ceea ce dăruieşti sfârşit nedefăimat al vieţii celor ce nădăjduiesc întru tine; Bucură-te, ceea ce neîncetat ajuţi tuturor neamurilor, celor ce te socotesc Maică a Domnului şi te numesc de Dumnezeu Născătoare; Bucură-te, ceea ce goneşti de la noi nălucirile duhurilor celor rele ale închipuirii, prin adumbrirea sfintelor tale icoane; Bucură-te, ceea ce grabnic ne mângâi pe noi întru scârbele şi întristările noastre ce ne vin fără de veste; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie la toată lumea; Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre!
136

Condacul al 12-lea Harul cel dumnezeiesc cere-l nouă de la Stăpânul cerului, Fiul tău şi Dumnezeu şi ne întinde nouă mână de ajutor şi prin rugăciunile tale potoleşte întristările noastre; acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripii tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi pizmaşul; împacă viaţa noastră ca să nu pierim cumplit şi primeşte-ne pe noi în corturile cele veşnice, sprijinitoarea noastră, ca bucurându-ne de tine să strigăm: Aliluia! Icosul al 12-lea Te cântăm pe tine, Împărăteasă ajutătoare, te lăudăm rugându-ne ţie cu umilinţă, credem şi mărturisim, că tu ceri bunătăţile cele veşnice şi cele vremelnice, celor ce te laudă pe tine: Bucură-te, ceea ce cu molitfele tale mântuieşti toată lumea; Bucură-te, ceea ce cu mijlocirea ta sprijineşti toată lumea; Bucură-te, ceea ce dăruieşti popoarelor celor dreptcredincioase, biruinţă asupra barbarilor; Bucură-te, ceea ce înfrângi năvălirile celor de alt neam asupra creştinilor; Bucură-te, ceea ce în credinţă pe cei blagocestivi îi păstrezi; Bucură-te, ceea ce spulberi de la faţa pământului pe cei ce nu cinstesc sfântă icoana ta; Bucură-te, ceea ce ajuţi grabnic pe cei ce se închină icoanei tale şi te cheamă pe tine în ajutor; Bucură-te, ceea ce ne povăţuieşti pe noi păcătoşii spre mântuire şi primirea bunătăţilor celor veşnice; Bucura-te, ceea ce ne ceri nouă tuturor de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru Împărăţia cea fără de sfârşit; Bucură-te, ceea ce drepţilor viaţă veşnică le dăruieşti;
137

Bucură-te, ceea ce ne dai tuturor cele bune şi de folos spre orice trebuinţă; Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre! Condacul al 13-lea O, întru tot lăudată Maică, Împărăteasa cerului şi Stăpână, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel ce este mai Sfânt decât toţi sfinţii. Primind acest dar de acum, potoleşte întristările noastre şi ne izbăveşte pe noi de toate năpăstuirile, necazurile, scârbele şi osânda cea veşnică şi scoate-ne din chinul ce va să fie şi învredniceşte-ne să ne sălăşluim în corturile cele veşnice ale raiului, pe noi robii tăi care strigăm: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Mulţimea îngerilor ... şi Condacul 1: Aleasă şi minunată izbăvire... RUGĂCIUNE CĂTRE PEASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU A SFÂNTULUI EFREM SIRUL Fecioară, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, care pe Cuvântul Cel Unul Născut al lui Dumnezeu, pe Făcătorul şi Stăpânul a toată zidirea cea văzută şi gândită, pe Unul în Treime Dumnezeu, Dumnezeu şi Om, mai presus de fire şi de cuvânt Lai născut, sălăşluirea Dumnezeirii, încăperea a toată sfinţenia, întru care a locuit trupeşte toată plinirea Dumnezeirii, cu bunăvoinţa lui Dumnezeu-Tatăl şi cu lucrarea Sfântului Duh, cea care eşti mai înaltă şi mai covârşitoare decât toată zidirea, fără asemănare încununată cu împărătească şi de Dumnezeu
138

încuviinţată vrednicie, slava şi desfătarea şi veselia cea negrăită a îngerilor; cununa împărătească a apostolilor şi a proorocilor; bărbăţia cea mai presus de fire a mucenicilor, sprijinitoarea nevoinţelor lor şi dătătoarea de biruinţă; pregătitoarea încununărilor pentru lupte şi a răsplătirilor lor celor veşnice datorate cu cuviinţă lui Dumnezeu; cinstea şi slava cea mai presus de cinste a cuvioşilor; povăţuitoarea cea nerătăcită a liniştii şi învăţătoare; uşa descoperirilor şi a tainelor celor duhovniceşti; izvorul luminii; poarta vieţii celei veşnice; râul nesecat al milei; marea cea nesfârşită a tuturor Dumnezeieştilor daruri şi minuni; de tine avem trebuinţă şi pe tine te rugăm Maica cea preamilostivă a Stăpânului Celui Iubitor de oameni, milostiveşte-te spre noi smeriţii şi nevrednicii robii tăi! Caută cu milostivire spre robirea şi smerenia noastră! Vindecă zdrobirea sufletelor şi ale trupurilor noastre! Pe vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi risipeşte-i! Turn de tărie, armă de război, tabără tare şi voievod şi înainte-luptătoare nebiruită, fă-te nouă nevrednicilor în faţa vrăjmaşilor noştri. Arată spre noi, astăzi, milele tale şi minunile cele de demult. Arată vrăjmaşilor noştri celor nelegiuiţi că singurul Împărat şi Stăpân este Fiul tău şi Dumnezeu şi tu, Născătoare de Dumnezeu, cea care pe adevăratul Dumnezeu după trup L-ai născut, cu adevărat toate le poţi şi ai putere să lucrezi toate câte le voieşti în cer şi pe pământ. Dăruieşte Stăpână, tuturor, cererile cele spre folos fiecăruia: celor bolnavi sănătate; celor de pe mare alinare şi ocârmuire; cu cei ce călătoresc, împreună călătoreşte şi îi păzeşte. Pe cei robiţi, de amara robie izbăveşte-i. Pe cei scârbiţi mângâie-i. Sărăcia şi orice altă necăjire trupească uşureaz-o. Pe toţi îi izbăveşte de bolile şi patimiile cele sufleteşti, cu ocrotirea şi cu mijlocirile tale cele nevăzute. Pentru ca bine şi fără de poticnire săvârşind calea
139

vieţii acesteia vremelnice, bunătăţile cele veşnice, prin tine, în Împărăţia cerurilor să le dobândim. Pe dreptcredincioşii cei cinstiţi cu înfricoşătorul nume al Unuia-Născut, Fiului tău, cei care la darul şi ocrotirea ta nădăjduiesc şi în toate te pun înainte mijlocitoare şi apărătoare, întăreşte-i asupra vrăjmaşilor care năvălesc asupră-le nevăzut. Risipeşte norul mâhnirii pus asupra sufletelor lor, răpeşte durerea sufletului lor, dă-le strălucită bunăvoire şi veselie, aşează-le lor paşnică şi netulburată linişte inimii lor. Izbăveşte, Stăpână, cu solirile tale, turma aceasta, care mai ales, ţie-ţi este afierosită şi toată cetatea şi laturile ei, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea celor de altă seminţie şi de războiul cel dintre noi. Şi toată urgia, care cu dreptate este pornită asupra noastră, întoarce-o cu bunăvoirea şi cu harul Unuia-Născut Fiului şi Dumnezeului tău, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Lui Părinte şi cu Cel veşnic şi de Viaţă Făcătorul Lui Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

140

ACATISTUL MAICII DOMNULUI PREACINSTITA EGUMENĂ A MĂNĂSTIRILOR DIN TOATĂ LUMEA După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Celei alese de la întemeierea lumii, Preasfintei Fecioare, Născătoarea de Dumnezeu, ca celeia ce cu adevărat a născut pe Iisus Hristos Mântuitorul şi Domnul nostru, ca Stăpână a toată lumea, care mult iubeşte neamul cuvioşilor lui Hristos şi care ia sub acoperământul ei cel stăpânitor sfintele mănăstiri, îi aducem cântări de laudă. Iar tu, Preacinstita Egumenă a mănăstirilor, păzeşte-ne şi ne mântuieşte, ca să-ţi strigăm: Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea!
141

Icosul 1 Îngeri în trup fiind toţi cuvioşii părinţi şi cuvioasele maici, care din veac au strălucit întru sfinţenie pe calea ortodoxiei, au păşit la locaşurile cereşti sub strălucirea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci a lui Hristos, au străbătut calea pământească, valea plângerii şi a durerii, sub Acoperământul stăpânitor al Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, Egumenă a vieţii monahale, căreia împreună cu aceştia cu bucurie îi cântăm: Bucură-te, Preacinstita Egumenă a mănăstirilor; Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre; Bucură-te, păzitoarea Muntelui Athos; Bucură-te, bucuria şi slava celor ce-L urmează pe Hristos; Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a pustnicilor; Bucură-te, că prin mijlocirea ta oamenii se mântuiesc; Bucură-te, că prin rugăciunile tale lumea se sfinţeşte; Bucură-te, cea întru Dumnezeu Stăpâna limbilor nenumărate; Bucură-te, călăuzitoare spre lăcaşurile raiului; Bucură-te, începutul bun şi sfârşitul slăvit al vieţii tuturor sfinţilor; Bucură-te, curgerea dumnezeiască a bucuriei sfinte; Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 2-lea Văzând îngreunată calea mântuirii pentru toţi cuvioşii Săi, Domnul nostru Iisus Hristos a binevoit şi a binecuvântat-o pe Maica Sa să-şi întindă dumnezeiescul Acoperământ al egumeniei peste toate mănăstirile Sfântului Munte Athos şi peste toţi monahii şi monahiile din toată lumea care caută mântuire, ca văzând aceasta, toţi cei ce se mântuiesc întru cuvioşie şi
142

sfinţenie, neîncetat să-I cânte Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, cu mulţumire şi credinţă: Aliluia! Icosul al 2-lea Având minte dumnezeiască toţi preacuvioşii părinţi şi preacuvioasele maici, din tot sufletul au iubit slava cerească, iar lumea aceasta cu toate lucrurile ei au dispreţuit-o, urmând numai lui Hristos, călăuziţi de-a pururea de Fecioara Egumenă cerească pe care, văzând-o prin credinţă în chipul icoanelor ei sfinte, cu umilinţă o mărim aşa: Bucură-te, mijlocitoarea mântuirii noastre; Bucură-te, bucuria noastră în viaţa aceasta şi în cea de apoi; Bucură-te, a tuturor mănăstirilor minunată ziditoare; Bucură-te, iconoama milostivă a obştilor călugăreşti; Bucură-te, floarea înfloririlor dumnezeieşti; Bucură-te, bucuria învierii a toată lumea; Bucură te, podoaba monahismului ortodox; Bucură-te, Maică a Mântuitorului nostru; Bucură-te, că L-ai născut cu trupul tău pe Biruitorul iadului; Bucură-te, că pe Athos ai plantat grădină duhovnicească; Bucură-te, că ai călăuzit la rai pe cei ce trăiau în cuvioşie; Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 3-lea Puterea Celui de sus umbreşte pe toţi cei ce trăiesc în cuvioşie, sfinţenie, dreptate, şi care au fugit la sfintele mănăstiri, iar acolo în chipul îngeresc au luat jugul cel lin al lui Hristos, ducând întru sfinţenie toată viaţa lor, cântând neîncetat către Dumnezeul cel întreit: Aliluia!
143

Icosul al 3-lea Având dorinţă mare de mântuire mulţimea cuvioşilor şi a cuvioaselor, săvârşeşte acum sub scutul minunat al dumnezeieştii egumenii a Maicii lui Dumnezeu, faptele mântuirii în mănăstirile vieţii de obşte, în lavre, în schituri, în chinovii, în chilii, în peşteri şi în toată lumea ortodoxă, cântându-i celei ce străluceşte între sfinţi, cu laudă, unele ca acestea: Bucură-te, că din mijlocul lumii celei rele ne aduni; Bucură-te, ziditoare duhovnicească a mântuirii noastre; Bucură-te, că mântuirea neamului celui căzut al lui Adam prin tine a venit; Bucură-te, că ai născut pe Mântuitorul Iisus în chip negrăit; Bucură-te, preacinstit chip al călugăriei sfinte, care şi pe noi ne mântuieşti; Bucură te, neprihănită Egumenă a cinului călugăresc; Bucură-te, biruinţa credinţei ortodoxe şi tăria cea duhovnicească; Bucură-te, Maica Domnului şi după dar şi a noastră; Bucură-te, că eşti către toţi sfinţii binevoitoare; Bucură-te, uşa milostivirii pentru cei ce se căiesc; Bucură-te, nădejdea celor ce cu Domnul trăiesc; Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 4-lea Părăsind viforul valurilor iubirii de păcate, cuvioşii părinţi şi cuvioasele maici au iubit mai mult calea spinoasă a mântuirii, trăind în suferinţe şi lipsuri de tot felul pentru Împărăţia lui Dumnezeu cea cerească, împodobind cu viaţa lor plăcută lui Dumnezeu multe părţi ale lumii, unde au întemeiat sfintele
144

chinovii obşteşti pentru mântuire, pururea cântându-I lui Hristos, Dumnezeul nostru: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind cuvintele sfinte ale lui Hristos din Evanghelie, aleşii cerului au urât toate cele deşarte ale lumii acesteia şi având pe Egumena cea milostivă acoperitoare a toate sfintele mănăstiri din toată lumea, au pornit pe calea cea strâmtă, au purtat jugul lin al lui Dumnezeu Mântuitorul nostru şi prin viaţa lor s-au asemănat sfinţilor îngeri luminând ca stelele cerului; pentru aceasta pururea strigă Maicii Preacurate: Bucură-te, Preaînţeleaptă Egumenă a monahismului ortodox; Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre; Bucură-te, stâlpul fecioriei şi oceanul milei; Bucură-te, veşnica trăire a bucuriei raiului; Bucură-te, scăparea păcătoşilor ce se căiesc; Bucură-te, comoara săracilor pustnici; Bucură-te, că acoperi cu dragoste toată lumea; Bucură-te, că prin curăţia ta lacrimi ai adus demonilor pe veci; Bucură-te, bucuria dumnezeiască a îngerilor şi a oamenilor; Bucură-te, a credinţei ortodoxe bună nădejde; Bucură-te, Maica Domnului şi a noastră mângâiere; Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 5-lea Petrecând drepţii o viaţă strâmtorată pentru Dumnezeu cu gândul la Împărăţia cerească, se bucură în Domnul cu sfinţii îngeri în veci. Noi însă ai lor confraţi şi împreună lucrători pe
145

calea mântuirii, prin mila lui Dumnezeu ne mântuim în sfintele mănăstiri, cântând cântare lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzut-au aleşii Domnului că mărirea şi fericirea lumii acesteia sunt repede trecătoare, bogăţia e nestatornică, frumuseţea vestejitoare, iar suferinţele, deznădejdile, strâmtorările şi toată întâmplarea cea rea şi la sfârşit moartea cea de neocolit, însoţesc totdeauna viaţa aceasta. Prin lumina credinţei au privit veşnicele locaşuri ale raiului şi au iubit calea îngustă şi anevoioasă a vieţii monahale, unde Preasfânta Născătoare de Dumnezeu întru Domnul veghează ca Egumenă, conducându-şi la mântuire fii duhovniceşti şi pe toţi ce-i cântăm: Bucură-te, bună ajutătoare a mântuirii sufletelor noastre; Bucură-te, bucuria raiului pentru cei din necaz şi întristare; Bucură-te, a Sfântului Munte Athos luminătoare; Bucură-te, apărătoarea tuturor bunurilor pământeşti; Bucură-te, sigură scăpare a celor ce se pocăiesc; Bucură-te, liman lin care pe cei din primejdii îi mântuieşti; Bucură-te, a mănăstirii şi a bisericii Lavrei Pecerska întemeietoare şi a Mănăstirii Poceaevului ocrotitoare; Bucură-te, iconoama Mării Lavre şi a lui Atanasie din Athos; Bucură-te, Testamentul Noului Sion, carte a lui Hristos; Bucură-te, că dreptcredincioşilor calea spre rai le-ai arătat; Bucură-te, că pe toţi sfinţii într-o unire i-ai adunat; Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 6-lea Propovăduitori ai vieţii harice şi îngereşti arătându-se în trup Cuvioşii Părinţi: Antonie cel Mare, Pahomie, Macarie, Teodosie
146

şi toţi ceilalţi cuvioşi, părinţi şi maici, pilda vieţii lor urmând, multe cete de cuvioşi au devenit moştenitori ai locaşurilor cereşti împreună cu toţi sfinţii. Şi noi urmând lor şi trăind în trupuri stricăcioase, îngereşte îi cântăm Mântuitorului lumii cu glas de laude: Aliluia! Icosul al 6-lea A răsărit chipul vieţii îngereşti pentru toţi cei ce caută mântuirea departe de toate deşertăciunile lumii cu marea pildă a lui Hristos Mântuitorul şi Dumnezeul nostru şi a Preacuratei Sale Maici, a Înaintemergătorului Ioan şi a mulţimii de sfinţi. Această pildă a vieţii lor o urmează toţi cuvioşii sub puternica îndrumare a Preacinstitei Egumene, Stăpâna lumii, Născătoarea de Dumnezeu, pururea Fecioara Maria pe care cu toţii o lăudăm împreună cu sfinţii: Bucură-te, minunată Egumenă a clerului dreptcredincios; Bucură-te, veşnica mântuire a vieţii celor fără de prihană; Bucură-te, călăuza cea bună pe calea vieţii lor sfinte; Bucură-te, că orfanilor şi bolnavilor scut puternic le eşti; Bucură-te, că celor ce se nevoiesc în viaţă sfântă cununi le găteşti; Bucură-te, că pe cei drepţi îi iubeşti şi pe cei ce se pocăiesc de păcate îi miluieşti mereu; Bucură-te, că iubirea ta de oameni se aseamănă cu iubirea lui Dumnezeu; Bucură-te, că prin tine, în Domnul, toată făptura se mântuieşte; Bucură-te, că prin tine toată întinăciunea se curăţeşte; Bucură-te, bucuria dumnezeieştii bucurii; Bucură-te, acoperământul şi mântuirea lumii întregi;
147

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 7-lea Vrând să lămurească calea către cer, Domnul nostru Iisus Hristos a dat binecuvântare Maicii Sale să fie Egumenă peste toate mănăstirile ortodoxe din toată lumea, călăuzind mulţimile lor, în care cu adevărat se caută mântuirea şi se cântă Izbăvitorului nostru: Aliluia! Icosul al 7-lea Viaţă nouă în chipul vieţii îngereşti, au arătat cuvioşii părinţi şi cuvioasele maici, pentru că lepădând lucrurile diavoleşti şi urâte, au păşit pe calea ce duce la cer, calea Împăratului slavei, a lui Iisus Hristos Dumnezeul nostru, calea Crucii. Conduşi fiind ei pe această cale de Maica Domnului, îndrumătoarea vieţii lor cuvioase, ca nişte mucenici fără vărsare de sânge au suferit toate pentru Împărăţia lui Dumnezeu pe care dobândind-o, laudă aduc Preacinstitei şi Preaslăvitei lor Egumene cântând împreună cu noi: Bucură-te, Maica Domnului, a Judecătorului, a Atotdreptului; Bucură-te, cea aleasă din veci pentru egumenie; Bucură-te, că ai preaînălţat toată făptura prin a trupului curăţie; Bucură-te, că ai împodobit cerurile prin sfinţenia sufletului; Bucură-te, a Împărăţiei cereşti sfântă evlavie; Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară, crinul cel duhovnicesc al monahismului ortodox; Bucură-te, ceea ce pentru toţi creştinii te rogi cu osârdie; Bucură-te, că aleşilor sfinţi le eşti puternică temelie; Bucură-te, limanul cel lin pentru toţi călătorii;
148

Bucură-te, odihna bătrânilor cu viaţa fericită; Bucură-te, că în cer, pe pământ şi în iad eşti cunoscută; Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 8-lea Viaţă minunată au avut aleşii lui Hristos, lepădând lucrurile şi plăcerile trupeşti, au iubit mai mult calea spinoasă a Crucii, trăind întocmai ca îngerii şi împreună cu fiarele, în locuri pustii, în ostroave, în crăpăturile munţilor şi în peşteri, unde au şi zidit cu voia lui Dumnezeu sfinte mănăstiri în care au înălţat glas heruvimic lui Dumnezeu cântând: Aliluia! Icosul al 8-lea Dumnezeul cel Atotputernic întru totul a locuit în minţile şi inimile celor aleşi ai Săi. Domnul i-a scos din mijlocul lumii păcătoase, sălăşluindu-i în sfintele mănăstiri, ca în ele să laude numele Său cel sfânt împreună cu sfinţii îngeri şi cu Stăpâna Născătoare de Dumnezeu în vecii vecilor. Preabuna Maică a Domnului cu înţelepciune veghează ca Egumenă, scăpând din nevoi şi întristări pe cei ce cu umilinţă îi cântă: Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decât toate făpturile lumii; Bucură-te, că eşti mai dulce decât toate şi că eşti Maica lui Dumnezeu; Bucură-te, acoperământul sfânt al vieţii noastre; Bucură-te, izvorul dumnezeiesc al dulceţii raiului; Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre şi pacea noastră; Bucură-te, că după Dumnezeu eşti nădejdea noastră în viaţa pământească; Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a lumii îngereşti;
149

Bucură-te, că pe tine te laudă toate oştile cereşti; Bucură-te, că de toţi sfinţii după vrednicie eşti lăudată; Bucură-te, că eşti uşa pocăinţei de toţi căutată; Bucură-te, că eşti grabnică ajutătoare a mântuirii mele; Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 9-lea Toţi sfinţii au nesocotit cu totul înţelepciunea cea lumească, arătându-se unii nebuni pentru Hristos, fugind, rătăcind, în lume neavând nicăieri odihnă pentru trup, şi aceasta numai pentru câştigarea Împărăţiei cerului pe care au şi dobândit-o. Şi noi urmându-le lor în viaţă, în fapte şi în dragoste către Domnul, îi lăudăm îngereşte cântând: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritori ai înţelepciunii dumnezeieşti s-au arătat Cuvioşii: Antonie cel Mare, Pahomie, Macarie Egipteanul, Onufrie, Eftimie, Sava cel Sfinţit şi toţi stareţii osârduitori şi sfinţi ai tuturor sfintelor mănăstiri ortodoxe care au strălucit cu mare sfinţenie prin viaţa lor pilduitoare, îngereşte vieţuind pe pământ şi călăuzind spre mântuire, prin viaţa şi cuvintele lor, mulţimea ucenicilor, adevăraţi robi ai lui Hristos, adunaţi din toată lumea prin bunăvoinţa Sfintei Treimi sub puternica egumenie a Stăpânei Născătoare de Dumnezeu, pe care o lăudăm cu tărie şi credinţă: Bucură-te, Fiică întru tot iubită a Părintelui Ceresc; Bucură-te, că pentru sfinţenia ta te-ai învrednicit să fii Maica Fiului lui Dumnezeu; Bucură-te, Preafrumoasă Mireasă pururea Fecioară;
150

Bucură-te, că eşti cea mai bogată în dragoste, în cer şi pe pământ; Bucură-te, că iubeşti monahismul, fiind mai cinstită decât heruvimii; Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, că eşti mai presus decât serafimii; Bucură-te, privind răbdarea cea minunată a sfinţilor Mucenici; Bucură-te, pentru preaînţeleapta ceată a sfinţilor Apostoli; Bucură-te, a tuturor sfinţilor oblăduitoare; Bucură-te, în străduinţele cele bune, puternică ajutătoare; Bucură-te, nădejde de întărire şi zid de mântuire; Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 10-lea Vrând să mântuiască neamul omenesc, Domnul nostru Iisus Hristos S-a pogorât din cer în valea plângerii şi a durerilor, iar cu viaţa Sa şi cu Patimile Sale este pildă pentru sfinţii care doresc să ajungă la odihna cea veşnică, cerească, întru cuvioşie, sfinţenie şi dreptate, lăudându-L cu glasuri îngereşti: Aliluia! Icosul al 10-lea Dumnezeiesc zid s-a arătat Preacinstita Egumenă ocrotind, mântuind şi acoperind toate mănăstirile din Muntele cel Sfânt al Athosului şi din toată lumea până la ziua Judecăţii înfricoşate a lui Hristos, miluind cu mila sa cea de Maică pe cuvioşii care pururea îi laudă milele cu smerenie, cântându-i aşa: Bucură-te, Preasfântă Maică Egumenă; Bucură-te, izvorul învierii duhovniceşti;
151

Bucură-te, că toată lumea o acoperi şi din primejdii pe toţi cei ce te cheamă îi izbăveşti; Bucură-te, că bisericii lui Hristos, bucurie preacurată eşti; Bucură-te, slava şi cununa proorocilor lui Dumnezeu; Bucură-te, că eşti mai dulce decât raiul şi mai frumoasă decât cerurile; Bucură-te, că eşti pildă pentru viaţa sfântă; Bucură-te, că ai dragoste către alesul prin sorţi, Sfântul Munte Athos; Bucură-te, podoaba Ierusalimului şi a Sionului ceresc; Bucură-te, Maica Milostivului Judecător în ziua Judecăţii; Bucură-te, că pentru lume ai vărsat râuri de lacrimi; Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 11-lea Cântare de umilinţă îţi aduc ţie toţi sfinţii în locaşurile cereşti ale raiului împreună cu sfinţii îngeri, lăudând şi preamărind Sfânta Treime, cântând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfinte Dumnezeule... şi Aliluia! Şi noi trăitorii creştini, văzând acestea şi înţelegând cu ochii minţii şi ai sufletului nostru, cu umilinţă şi credinţă neîncetat strigăm Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 11-lea Luând lumina dătătoare de viaţă a creştinătăţii şi strălucind din veacuri împreună cu toţi sfinţii, precum la început, aşa păşesc şi acum soboarele preacuvioşilor pe calea cea cerească a vieţii lor plăcute lui Dumnezeu, strigând atotputernicei lor Egumene cu bucurie, laudele acestea: Bucură-te, că în mănăstirea mântuirii ne aduni pe noi; Bucură-te, că acoperitoare şi ocrotitoare te avem în nevoi;
152

Bucură-te, că adevăratul chip al smereniei ne dăruieşti; Bucură-te, că ne îmbraci cu virtuţile cele cereşti; Bucură-te, conducătoarea tuturor mănăstirilor; Bucură-te, că vieţile monahilor şi ale monahiilor cu iubirea şi cu binecuvântarea ta le cinsteşti; Bucură-te, că pentru ceata monahilor şi în lupta cu satana eşti grabnică ajutătoare; Bucură-te, eliberarea celor robiţi; Bucură-te, mângâierea plăcută a celor întristaţi; Bucură-te, Maica bună a orfanilor; Bucură-te, dumnezeiesc ocean de îndurare; Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 12-lea Preadulcele nostru Mântuitor pururea dă harul Său sfinţilor Săi robi, care în cuvioşie şi în sfinţenie se ostenesc pe calea vieţii pământeşti. Căci acum adunarea sfinţilor şi a sfinţiţilor cuvioşi ierarhi ai bisericii ortodoxe, cântă neîncetat în locaşurile cereşti Preasfintei Treimi împreună cu toate puterile cereşti, iar noi, urmând pildele lor, îi strigăm lui Dumnezeu cel minunat întru sfinţii Săi cântând: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând toate milele şi îndurările arătate nouă de Domnul Iisus Hristos şi de Preasfânta Sa Maică, Marea Egumenă trimisă ca cinstită apărătoare a mănăstirilor, a monahilor şi monahiilor din toată lumea, ne bucurăm dumnezeieşte şi ne veselim pentru cuvioşii şi cuvioasele care s-au învrednicit să intre în cetele care au ajuns în Împărăţia cerească. Cu sfintele lor rugăciuni, nădăjduim să vieţuim şi noi în curăţie desăvârşită sub
153

Acoperământul Sfânt al Maicii Egumene cereşti, ca să ajungem la uşa raiului pe care din milă să ne-o deschidă Preamilostiva Maică. Pentru aceasta nu vom tăcea şi pururea laude ca acestea îi vom aduce: Bucură-te, că ai născut mântuirea cea veşnică; Bucură-te, a mântuirii noastre ajutătoare; Bucură-te, a mănăstirilor Egumenă preaîndurătoare; Bucură-te, că eşti preamilostivă şi tare apărătoare; Bucură-te, că acoperi toată lumea cu Acoperământul tău; Bucură-te, hrănitoarea orfanilor, văduvelor şi săracilor; Bucură-te, că porţi grijă de toţi oamenii; Bucură-te, bucuria strămoşilor noştri Adam şi Eva; Bucură-te, liman lin al mântuirii tuturor; Bucură-te, ocrotitoarea şi izbăvitoarea din orice nevoi şi primejdii; Bucură-te, că îngerii şi oamenii te laudă în cor; Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea! Condacul al 13-lea O, Prealăudată Maică a lui Dumnezeu şi a noastră Egumenă, Preamărită Stăpână Născătoare de Dumnezeu, primeşte aceste fierbinţi rugăciuni ale noastre, pe care din tot sufletul ţi le aducem acum şi ne învredniceşte ca vieţuind noi cu bună cuviinţă în cinul călugăresc cel după chipul îngeresc, să ajungem în Împărăţia cerului şi împreună cu cetele îngereşti şi cu cele ale tuturor sfinţilor, neîncetată cântare de laudă să aducem Preasfintei Treimi, Dumnezeului nostru, în vecii vecilor strigând: Aliluia! (de 3 ori)
154

Apoi se zice Icosul 1: Fiind îngeri în trup... şi Condacul 1: Celei alese de la întemeierea lumii... RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ŞI A NOASTRĂ EGUMENĂ O, Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Maica noastră, Egumenă a tuturor sfintelor mănăstiri ortodoxe din toată lumea şi din Sfântul Munte, primeşte smeritele noastre rugăciuni şi le du la Atotmilostivul nostru Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre cu harul Său; caută cu ochiul tău cel milostiv şi cere de la Domnul mântuirea noastră, că fără mijlocirea ta la îndurarea şi purtarea de grijă a Mântuitorului nostru şi Fiului tău, noi smeriţii şi nevrednicii, nu putem ajunge la adevărata mântuire, căci am pângărit viaţa noastră în deşertăciuni lumeşti. Iată, se apropie timpul secerişului lui Hristos şi vine ziua Judecăţii celei înfricoşate. Noi însă păcătoşii, pierim în adâncul păcatelor pentru fărădelegile noastre cele rele, trăind în viaţa aceasta ca şi cum noi nu am muri niciodată. Preamilostivă Stăpână şi Egumena noastră, arată-te nouă chezăşuitoare a binelui şi a mântuirii noastre şi nu ne lăsa pe noi, că diavolul urmăreşte în fiecare zi pierzarea sufletelor noastre, ca să ne arunce în prăpăstiile şi întunecimile iadului, în infernul clocotitor, în focul cel nestins. Toată nădejdea noastră la tine o punem, Maica lui Dumnezeu, ca prin bine primită rugăciunea ta către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, să dobândim Împărăţia cea cerească, unde împreună cu sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, cu toate puterile cereşti şi cu toţi sfinţii cei ce au bineplăcut Milostivului Dumnezeu, să ne bucurăm şi să ne veselim în veci. Amin!
155

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «PANTANASSA» După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 În faţa icoanei tale celei nou descoperită stând noi credincioşii, îţi cântăm ţie cu umilinţă, Împărăteasa tuturor. Trimite vindecare robilor celor bolnavi care te roagă cu umilinţă, ca plini de bucurie să-ţi cânte ţie: Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre! Icosul 1 Îngerul cel înaintestătător, din cer venind, a zis Împărătesei Fecioarei Maria: Bucură-te! Şi văzându-Te pe Tine întrupat, Doamne, cu glas dumnezeiesc a strigat către dânsa, zicând: Bucură-te, începutul mântuirii tuturor; Bucură-te, împlinirea planului Ziditorului;
156

Bucură-te, că dintru tine Dumnezeu S-a întrupat; Bucură-te, că Cel Nevăzut, întru tine S-a zămislit; Bucură-te, că mila păcii întru sine ai primit; Bucură-te, că îmbrăcăminte Cuvântului i-ai împletit; Bucură-te, slava cerului de minte necuprinsă; Bucură-te, mană cerească, ce întăreşti inima în credinţă; Bucură-te, stea care aduci a harului strălucire; Bucură-te, izvorul apei celei vii şi nemuritoare; Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, între femei binecuvântată; Bucură-te, că ai născut pe Domnul, Fecioară Preacurată; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre! Condacul al 2-lea Cuvântul Cel fără de-nceput, prin tine a venit Prunc tânăr, făcându-te vindecătoare celor ce cinstesc nespusă naşterea Sa, cântând: Aliluia! Icosul al 2-lea Taina cea neînţeleasă, căutând Fecioara să o înţeleagă, a zis către înger: Cum, Fecioară curată fiind, voi fi Maica Celui Preaînalt? Iar Arhanghelul Gavriil, cu frică i-a răspuns cântândui: Bucură-te, aleasa sfatului celui de sus; Bucură-te, că pe cei ce se roagă ţie, degrab îi asculţi; Bucură-te, a mirului lui Hristos, cinstită încăpere; Bucură-te, a robilor tăi bolnavi, nădejde şi putere; Bucură-te, că a cancerului eşti minunată nimicitoare; Bucură-te, că şi de alte boli eşti grabnică vindecătoare; Bucură-te, a întregii lumi ajutor şi mijlocire;
157

Bucură-te, că din scârbe, doar tu ne eşti izbăvire; Bucură-te, că plânsului şi lacrimilor eşti alinătoare; Bucură-te, că uşilor mântuirii eşti tuturor deschizătoare; Bucură-te, sceptru şi stăpânire celor ce pe Sfântul Munte Athos trăiesc; Bucură-te, toiagul mirenilor şi al cinului călugăresc; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre! Condacul al 3-lea Puterea Celui de sus te-a umbrit pe tine Fecioară, zămislind mai presus de fire şi te-ai arătat ca o ţarină bogată, tuturor celor ce doresc să secere mântuire, cântând: Aliluia! Icosul al 3-lea Minunat s-a proslăvit icoana ta numită Pantanassa, căci s-a arătat chipul tău, Născătoare de Dumnezeu, purtător de vindecări, iar celor ce se roagă ţie cu credinţă în faţa ei, le dai vindecare ca să-ţi cânte aşa: Bucură-te, Maica Soarelui ce nu apune; Bucură-te, biruinţa celor ce rabdă şi rele şi bune; Bucură-te, celor în suferinţe şi boli vindecare; Bucură-te, orfanilor şi văduvelor, zid şi apărare; Bucură-te, că uşile raiului ni le descui şi ni le arăţi; Bucură-te, apărătoarea celor trudiţi şi împovăraţi; Bucură-te, mântuirea celor credincioşi și mijlocitoare; Bucură-te, pentru neamul omenesc aleasă rugătoare; Bucură-te, scară ce duci la ceruri pe toţi şi pe toate; Bucură-te, apă vie ce ne speli de păcate de moarte; Bucură-te, mieluşea ce inimile bune le păstrezi; Bucură-te, Acoperământ ce pe fii bisericii îi luminezi;
158

Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre! Condacul al 4-lea Ca să dăruiască tuturor viaţă, Stăpânul lumii S-a sălăşluit în pântecele tău mai presus de fire, arătându-te Maica celor credincioşi, pe care i-a îndemnat să cânte în pace: Aliluia! Icosul al 4-lea Minuni multe s-au făcut de către tine, o, cetate a Domnului, care de la sfântă icoana ta curg ca nişte izvoare de tămăduire trupească şi sufletească spre mângâierea tuturor. De aceea cu mulţumire cântăm ţie: Bucură-te, alifie ce alinezi durerile; Bucură-te, răcoare care potoleşti arsurile; Bucură-te, că rana cancerului o stingi ca pe o flacără; Bucură-te, că pe cei părăsiţi de doctori îi ridici din paturi; Bucură-te, că preacuratul tău Chip, doar unora îl descoperi; Bucură-te, că din lanţul păcatului pe mulţi îi dezlegi; Bucură-te, că prin tine ne izbăvim de moarte; Bucură-te, că prin tine se mântuieşte a drepţilor ceată; Bucură-te, înălţime necunoscută de cugetul omenesc; Bucură-te, adâncime aflată de Cuvântul Dumnezeiesc; Bucură-te, profeţie a celor de mai înainte Patriarhi; Bucură-te, că ai învăţat pe toţi sfinţii Ierarhi; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre!

159

Condacul al 5-lea Preacurată Fecioară, noi cei care te ştim biserică a Domnului, la tine cădem rugându-te, să ne faci temple ale dumnezeirii, pe cei ce-I cântăm Lui: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând cetele îngereşti în braţele tale pe Cel ce a făcut cu mâinile Sale pe oameni şi cunoscându-te a fi Stăpână, deşi te-ai numit «roaba Domnului», s-au grăbit să-ţi slujească ţie celei binecuvântate şi să-ţi cânte acestea: Bucură-te, că mai presus de puterile cereşti ai fost înălţată; Bucură-te, că lumea ai umplut-o cu vindecări minunate; Bucură-te, că cerurile îţi înalţă slavă şi mărire; Bucură-te, că de pe pământ primeşti mulţumire; Bucură te, că ai nimicit din inimi sămânţa stricăciunii; Bucură-te, că ai surpat năvălirea demonilor şi jugul minciunii; Bucură-te, că valea plângerii ai umplut-o de bucurii; Bucură-te, că prefaci scârbele în cereşti veselii; Bucură-te, a lui Dumnezeu mireasmă plăcută; Bucură-te, a păcătoşilor îndreptaţi, veselie recunoscută; Bucură-te, arma dreptăţii împotriva ispitelor mari; Bucură-te, scut şi îngrădire de duşmani şi tâlhari; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre! Condacul al 6-lea Cuvântătorii de Dumnezeu, ucenicii Mântuitorului s-au strâns minunat în jurul tău, Maică Fecioară, când te-ai mutat la cele veşnice, şi cu o gură şi cu o inimă au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
160

Icosul al 6-lea Minunat har a strălucit de la icoana ta Pantanassa, când tânărul acela întunecat de amăgirile satanei a căzut înaintea ei stând neclintit. În chip minunat a fost dezlegat de legăturile întunericului, apoi cu frică şi cu dragoste ţi-a cântat aşa: Bucură-te, îndreptătoarea vieţii nelegiuite; Bucură-te, mângâierea sufletelor celor chinuite; Bucură-te, izgonirea cetelor celor demoniceşti; Bucură-te, că ceaţa păcatului din suflet o nimiceşti; Bucură-te, că ispitele vicleanului tu le îndepărtezi; Bucură-te, învingătoarea farmecelor vrăjitoreşti; Bucură-te, făclie de lumină ce luminezi pe cei întunecaţi; Bucură-te, nor ce acoperi de rele pe cei nevinovaţi; Bucură-te, culme, ce cu mană cerească ne îndestulezi; Bucură-te, oază sfântă care spre smerenie ne îndreptezi; Bucură-te, temelia Împărăţiei cereşti; Bucură-te, strălucirea luminii Dumnezeieşti; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre! Condacul al 7-lea Vrând să Te dai pe Sine hrană credincioşilor, ai binevoit a Te naşte din Sfânta Fecioară. Iar ei primind Preacuratul Tău Trup şi Sânge, să Te cunoască pe tine Dumnezeul Cel adevărat. De aceea, minunându-ne de nespusa Ta înţelepciune cântăm: Aliluia! Icosul al 7-lea Nouă şi slăvită minune ne-a arătat Făcătorul, când a săvârşit cina cea de taină împreună cu ucenicii Săi. Iar noi, rugând pe
161

Împărăteasa tuturor să ne învrednicească de tainele cele dumnezeieşti, îi cântăm acestea: Bucură-te, dătătoarea pâinii celei cereşti; Bucură-te, născătoarea vieţii celei de veci; Bucură-te, potir ce cu Hristos ne împărtăşeşti; Bucură-te, că sufletul şi trupul cu Dumnezeu ni-l uneşti; Bucură-te, linguriţă de aur, plină de dumnezeiască mană; Bucură-te, sfânt Chivot, locaş al sfintelor Taine; Bucură-te, îndemnătoare spre sfânta Euharistie; Bucură-te, Stăpână ce ne hrăneşti cu pâinea cea vie; Bucură-te, că pe cei ce cu vrednicie se împărtăşesc îi mântuieşti; Bucură-te, că pe trăitorii Sfintei Liturghii, de iad îi izbăveşti; Bucură-te, că celor muritori le eşti izvor de nemurire; Bucură-te, că fiilor tăi le eşti paşnică îngrădire; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre! Condacul al 8-lea Naştere străină văzând, să părăsim toată grija cea lumească, sus având inimile, căci pentru aceasta a venit Cel de sus, ca să ne mântuiască pe noi cei ce cântăm: Aliluia! Icosul al 8-lea N-a lipsit din sânurile Părinteşti, Cuvântul Cel necuprins când pe pământ Trup S-a făcut. Marele Dumnezeu a făcut mărire Fecioarei Maria şi a căutat la smerenia roabei Sale, care aude acestea: Bucură-te, încăperea Dumnezeului celui Neîncăput; Bucură-te, că pe Făcătorul lumii minunat L-ai născut; Bucură-te, că s-a zdrobit a morţii stăpânire;
162

Bucură-te, a ranei lui Adam tămăduire; Bucură-te, alifie ce tămăduieşti rănile sufleteşti; Bucură-te, untdelemn sfânt care vindeci suferinţele trupeşti; Bucură-te, alinarea durerilor femeilor la naştere; Bucură-te, celor în agonie şi-n chinuri uşurare; Bucură-te, că puterile iadului le-ai zdrobit; Bucură-te, că boldul morţii, doar tu l-ai nimicit; Bucură-te, nădejdea învierii tuturor; Bucură-te, mântuirea dreptcredincioşilor; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească şi omenească s-a minunat de taina întrupării Tale Hristoase şi slăvind negrăită milostivirea Ta, cu frică şi cutremur, plini de bucurie îţi cântă: Aliluia!

Icosul al 9-lea Fiind cuprinşi de multe neputinţe, o, Împărăteasa tuturor, la tine alergăm şi de la sfintele tale icoane primim vindecare. Pentru aceea cu credinţă şi cu umilinţă îţi cântăm aşa: Bucură-te, că pe cei sănătoşi pururea îi păzeşti; Bucură-te, că celor bolnavi sănătate le dăruieşti; Bucură-te, ceea ce copiilor bolnavi le eşti vindecătoare; Bucură-te, că celor suferinzi le eşti mamă ocrotitoare; Bucură-te, vindecarea celor de pe patul suferinţei; Bucură-te, liniştea celor înspăimântaţi de frica morţii; Bucură-te, că iei aminte la plânsul şi vaietele lumii; Bucură-te, că priveşti cu milă la ale noastre suspine; Bucură-te, că în bolile noastre ne dai bucurie cerească;
163

Bucură-te, că celor tulburaţi le dai pace sufletească; Bucură-te, că celor ce plâng le găteşti bucurie; Bucură-te, că pe cei blânzi îi ocroteşti pe vecie; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre! Condacul al 10-lea Ziditorul tuturor, voind să mântuiască firea omenească cea stricată de păcat, S-a pogorât întru tine ca roua pe lână şi ca focul în rug, păstrându-te nearsă. Şi Dumnezeu fiind, S-a făcut Om, iar noi îi cântăm Lui: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti fecioarelor, Preacurată Fecioară şi tuturor celor ce petrec în curăţie, că întru tine S-a sălăşluit Dumnezeu, curăţind făpturile Sale cele cuvântătoare şi izbăvindu-le de toată întinăciunea, îţi cântăm ţie acestea: Bucură-te, convorbire cu cei ce se nevoiesc în post şi în tăcere; Bucură-te, cununa celor ce petrec întru feciorie şi viaţă curată; Bucură-te, începutul şi sfârşitul desăvârşirii sufleteşti; Bucură-te, că dumnezeiasca descoperire o păzeşti; Bucură-te, păstrătoarea luminii din Sfânta Treime; Bucură-te, mântuirea întregii lumi creştine; Bucură-te, înălţime necuprinsă de trufaşele minţi; Bucură-te, adăpostirea celor asupriţi şi smeriţi; Bucură-te, Preacurată, decât cerurile mai înaltă; Bucură-te, decât heruvimii şi serafimii mai cinstită; Bucură-te, Fecioară că ai primit de la înger bunavestire; Bucură-te, că pe Hristos Cel înviat L-ai atins cu mâinile tale;
164

Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre! Condacul al 11-lea Cântare de mulţumire ne grăbim a aduce Mântuitorului, Stăpână, noi nevrednicii robii tăi. Dar cine poate cânta cu vrednicie lui Dumnezeu pentru nenumăratele Sale binefaceri? Pentru aceasta îi cântăm Lui: Aliluia! Icosul al 11-lea Lumină ne-a strălucit celor din întuneric, cercetându-ne Domnul Dumnezeu, Răsăritul cel de Sus, Cel ce te-a arătat pe tine Fecioară, sfeşnic purtător de lumină. Iar noi, fii bisericii Sale celei sfinte îţi aducem ţie laude ca acestea: Bucură-te, raza Soarelui celui înţelegător; Bucură-te, locaşul focului celui îndumnezeitor; Bucură-te, lumină care străluceşti celor din întuneric; Bucură-te, Fecioară că ceata demonilor ai izgonit-o; Bucură-te, celor slabi la minte luminătoare; Bucură-te, că inimilor păcătoase le eşti îndreptătoare; Bucură-te, mână tare ce scapi din marea deşertăciunii; Bucură-te, stea ce ne arăţi calea mântuirii; Bucură-te, fulger ce îngrozeşti pe cei păcătoşi; Bucură-te, tunet care pe cei răi îi înfricoşezi; Bucură-te, luminătoarea conştiinţei adormite; Bucură-te, la înfricoşata Judecată, caldă mijlocitoare; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre!

165

Condacul al 12-lea Vrând să dea har Dătătorul Vechiului Testament, ne-a dăruit pe cel Nou. Iar noi, primind acest har, nu prin faptele Legii, ci prin credinţă am căpătat mântuire, pentru care Îi cântăm: Aliluia! Icosul al 12-lea Precum oarecând poporul ales întâmpina cu chimvale cortul mărturiei, şi noi poporul cel nou ales, cântând naşterea ta, te lăudăm ca pe un adevărat cort al lui Dumnezeu şi strigăm aşa: Bucură-te, a celor din ceruri neîncetată cântare; Bucură-te, celor suferinzi grabnică vindecare; Bucură-te, că numai lui Dumnezeu cu drag i-ai slujit; Bucură-te, că pe cei bolnavi i-ai tămăduit; Bucură-te, tron al Celui ce ţine lumea; Bucură-te, lecuitoarea bolilor ce nu le cunosc medicina; Bucură-te, nădejde tare a celor ce sufăr în tăcere; Bucură-te, că prin minuni le aduci mângâiere; Bucură-te, de Dumnezeu aleasă, vas al milostivirii; Bucură-te, a înţelepciunii casă şi inimă plină de iubire; Bucură-te, că mila ta tuturor vindecări împarte; Bucură-te, întăritoarea celor ce sunt pe patul de moarte; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre! Condacul al 13-lea O, Împărăteasa tuturor şi Maică, ceea ce ai născut pe Cel mai sfânt decât toţi sfinţii, primeşte rugăciunile noastre şi ne vindecă de toate rănile şi bolile aducătoare de moarte şi ne izbăveşte de osânda cea veşnică pe noi cei ce-ţi cântăm: Aliluia! (de 3 ori)
166

Apoi Icosul 1: „Îngerul cel înainte stătător..." şi Condacul 1: „În faţa icoanei tale... " RUGĂCIUNE ÎNTÂI O, Preabună şi multmilostivă Născătoare de Dumnezeu, Împărăteasa tuturor! Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu! Dar ca Maica cea multîndurătoare a Mântuitorului nostru Cel milostiv, zi un cuvânt ca să se vindece sufletul meu şi să se întărească neputinciosul meu trup! Vezi boala mea şi chinul meu, alinează-mi durerile şi-mi trimite vindecare. Numai tu poţi face aceasta prin iubirea ta de Maică şi nici un cuvânt la tine nu este peste putinţă, tu ai stăpânire nebiruită, o, Împărăteasa noastră a tuturor! Roagă pentru mine pe Fiul tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca vindecat fiind, să proslăvesc măritul tău nume, acum şi în nesfârşiţii veci. Amin! RUGĂCIUNE A DOUA O, Preacurată Maică a Domnului! Ascultă suspinele noastre îndurerate în faţa icoanei tale făcătoare de minuni de la Muntele Athos, Pantanassa. Caută la fiii tăi cei ce îndură suferinţe fără leac şi cad înaintea icoanei tale. Precum pasărea îşi acoperă cu aripile puii săi, aşa şi tu pe noi acoperă-ne cu mult vindecătorul tău omofor... Acolo unde suferinţele întrec puterile noastre, vino şi ne dă răbdare şi alinare. Acolo unde disperarea se furişează în suflete, luminează-ne cu dumnezeiască lumină! Pe cei slabi la suflet îi mângâie, pe neputincioşi îi întăreşte, încălzeşte inimile împietrite şi le înmoaie cu lumina ta. Vindecă pe robii tăi cei bolnavi, atotmilostivă Împărăteasă. Binecuvintează mintea şi mâinile celor ce îngrijesc de bolnavi, ca să servească drept unelte în mâna Atotputernicului Doctor, Hristos Mântuitorul nostru. Ca şi cum ai fi aici cu noi, ne rugăm
167

ţie în faţa icoanei tale, Stăpână! Tinde-ţi mâinile tale pline de doctorie şi vindecare, bucuria celor scârbiţi, mângâierea celor întristaţi, vindecarea celor bolnavi, vindecă-ne, ca primind de la tine grabnică tămăduire să proslăvim Treimea cea de o Fiinţă şi Nedespărţită: pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin! Troparul, gl. 4 Prin Chipul tău aducător de bucurie, Pantanassa, Preacurată, vezi dorinţa fierbinte a celor ce aşteaptă ajutorul tău, mântuieşte-i Stăpână pe cei ce aleargă la tine, scapă-i de boli, de năpaste şi de orice rea întâmplare, că pe tine te cheamă în ajutor pururea.

168

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «PORTĂRIŢA» După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Apărătoare Doamnă, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, cântările cele de laudă aducem ţie noi robii tăi, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am agonisit armă tare, zid nebiruit şi strajă nebiruită. Acoperă-ne şi ne apără pe noi toţi de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi şi de toată vătămarea sufletească şi trupească, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Icosul 1 Îngerul cel mai întâistătător trimis a fost să zică Născătoarei de Dumnezeu, când a căzut ei sorţii slujirii apostoleşti în
169

pământul Iviriei: De Ierusalim nu te depărta şi nu te despărţi, iar sorţul ce ţi-a căzut ţie, se va arăta luminat în zilele cele mai de apoi, că te vei osteni în pământul întru care Dumnezeu va voi pentru tine, pentru aceea zicem: Bucură-te, prin care lumii se va aduce mântuirea; Bucură-te, prin care înşelăciunea idolească se va surpa; Bucură-te, prin care puterea stăpânitorului întunericului se va ruşina; Bucură-te, prin care Împărăţia lui Hristos se va întări; Bucură-te, chemarea la lumina Evangheliei a celor căzuţi în întunericul slujirii idoleşti; Bucură-te, slobozirea fiilor lui Dumnezeu, din robia diavolului; Bucură-te, slujitoare a Fiului tău şi Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce cu ascultarea ta, neascultarea Evei ai vindecat; Bucură-te, înălţimea faptelor bune; Bucură-te, adâncimea smeritei cugetări; Bucură-te, prin care necredincioşii cunosc pe Făcătorul; Bucură-te, prin care credincioşii se fac fii Tatălui; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 2-lea Văzând Sfânta Fecioară minunata voie a lui Dumnezeu, pentru Sine, ca o roabă a Domnului pururea s-a supus să facă voia Lui, strigând: Aliluia! Icosul al 2-lea Înţelegerea cea neînţeleasă a graiului îngerului, Domnul făcând-o înţeleasă ţie, Preacurată, a îndreptat mergerea ta către
170

Muntele Athosului, unde s-a gătit de tine celor ce se nevoiesc întru neamul duhovnicesc. Deci noi cu bucurie strigăm către tine: Bucură-te, ceea ce ai sfinţit Athosul cu venirea ta; Bucură-te, ceea ce ai surpat idolii; Bucură-te, ceea ce ai sădit acolo credinţa cea adevărată; Bucură-te, ceea ce ai izgonit de acolo pe cei necredincioşi; Bucură-te, ceea ce ţi-ai ales grădină ţie Muntele acesta; Bucură-te, ceea ce locului acestuia darul tău l-ai făgăduit; Bucură-te, dătătoarea bunătăţilor pământeşti tuturor credincioşilor ce locuiesc pe el; Bucură-te, chezăşuitoarea mântuirii celei veşnice; Bucură-te, mijlocitoare caldă celor ce locuiesc în grădina ta; Bucură-te, înfricoşarea tuturor vrăjmaşilor; Bucură-te, ceea ce ai făgăduit mila Fiului tău locului acestuia, până la sfârşitul veacurilor; Bucură-te, ceea ce ai prevestit că darul Lui nu se va depărta de la Sfântul Munte; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 3-lea Puterea Celui Preaînalt cu apărarea Maicii lui Dumnezeu a umbrit Sfântul Munte, surpăturile şi văile lui, ca un sălaş prea larg l-a arătat tuturor celor ce în viaţa călugărească doresc să culeagă mântuire şi vor cânta: Aliluia! Icosul al 3-lea Având purtare de grijă pentru grădina ta şi pentru poporul din pământul Iviriei, ai binevoit a se zidi în locul unde însăţi ai stătut când ai venit la Athos, un lăcaş neamului lor ca un liman
171

celor ce caută mântuirea şi ai voit a le da icoana ta, ca toţi să zică ţie: Bucură-te, ceea ce ai fost aleasă ocrotitoarea pământului Iviriei; Bucură-te, că ţara aceasta s-a întors de la înşelăciunea idolească la lumina lui Hristos; Bucură-te, odrasla mlădiţei celei neveştejite care ai odrăslit acum viaţă luminată; Bucură-te, ceea ce ai crescut strugurii minunilor şi ai bunei credinţe; Bucură-te, livadă duhovnicească pe Athos sădită; Bucură-te, ceea ce ai izvorât curgere cu duhovnicească luminare pentru pământul Iviriei; Bucură-te, gura lui Eftimie cea cu cuvinte de aur; Bucură-te, a lui Ioanichie cetate nebiruită; Bucură-te, a călugărilor îngrădire; Bucură-te, liman lin celor ce caută mântuire; Bucură-te, ceea ce făgăduieşti acelora odihnă veşnică; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 4-lea Izvor de gânduri de nedumerire având întru sine, cinstita văduvă cea din Niceea, s-a tulburat văzând sfânta şi prealăudata icoană a Maicii lui Dumnezeu, împunsă cu suliţa ostaşului celui stricător de icoane, dintru care îndată a curs sânge şi ea de frică fiind cuprinsă, ca să nu fie batjocorită sfânta icoană, cu rugăciuni şi lacrimi vărsând a aruncat-o în mare, iar ea văzând-o mergând spre apus, cu veselie a strigat: Aliluia!

172

Icosul al 4-lea Văzând călugării Sfântului Munte, flacăra ce se arăta pe mare ca un stâlp de foc, a cărui înălţime ajungea până la cer şi strălucea ca un soare şi venind noaptea la malul mării, au văzut sfânta icoană a Maicii lui Dumnezeu purtându-se pe mare cu putere dumnezeiască şi au strigat celei pline de dar: Bucură-te, Rug nears ce te-ai văzut de puitorul de lege; Bucură-te, stâlp de foc care povăţuieşti pe cei din întuneric; Bucură-te, scară care ajungi până la cer, pe care s-a pogorât Dumnezeu; Bucură-te, pod care treci la cer pe cei de pe pământ; Bucură-te, raza zilei celei de taină; Bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă; Bucură-te, ceea ce n-ai învăţat pe nimeni în ce chip a fost; Bucură-te, ceea ce eşti îmbrăcată în soare, care străluceşti cu darul şi cu slava în toată lumea; Bucură-te, stea care arăţi soarele; Bucură-te, fulger care luminezi sufletele şi străluceşti gândurile celor credincioşi; Bucură-te, strălucire care luminezi pe cei din întuneric; Bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 5-lea Icoana ta cea cu dumnezeiască mergere vrând să o dai lăcaşului mănăstirii Ivirului, zis-ai dumnezeiască Maică Arhimandritului Gavriil: „Mergi cu ceata călugărilor la malul mării şi te pogoară în luciul apei şi primeşte icoana mea". Deci, el întraripat cu credinţă şi cu dragoste, a mers pe apă ca pe
173

uscat şi a luat icoana în braţele sale şi dobândind acea vistierie, s-a bucurat cântând: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzut-au călugării mănăstirea Ivirului de multe ori icoana Maicii lui Dumnezeu din biserică scoasă cu putere nevăzută stând deasupra porţii, pe zidul curţii şi spăimântându-se au zis unele ca acestea: Bucură-te, ceea ce bine ai voit a ne da sfântă icoana ta; Bucură-te, ceea ce ne-ai făgăduit-o acoperământ a fi nouă; Bucură-te, ceea ce ai arătat dragostea ta către lăcaşul nostru; Bucură-te, ceea ce ai arătat purtarea ta de grijă pentru el; Bucură-te, ajutorul nostru în ţară străină; Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi; Bucură-te, îndrăznirea noastră către Dumnezeu; Bucură-te, izbăvitoarea lacrimilor noastre; Bucură-te, apărarea noastră a celor sărmani; Bucură-te, îngrădirea noastră; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 6-lea Propovăduitor al voii tale făcând pe Gavriil, ai zis către el, Stăpână: „N-am venit să fiu păzită de voi, ci ca să vă fiu eu păzitoare vouă, nu numai în veacul acesta de acum ci şi în cel viitor. Iată, dau semn vouă, până când veţi vedea icoana mea în mănăstire nu va lipsi de la voi darul şi mila Fiului meu”, ca toţi să strige Lui: Aliluia!

174

Icosul al 6-lea Bucurie mare s-a făcut la toţi cei ce au auzit făgăduinţele tale, Maica lui Dumnezeu şi ţie, Portăriţei cereşti, biserică ţi-au ridicat călugării în poarta mănăstirii, strigând aşa: Bucură-te, stătătoarea înainte pentru noi, în cele viitoare; Bucură-te, ceea ce frica Domnului ne înveţi pe noi; Bucură-te, ceea ce ne îndreptezi pe calea cea bună; Bucură-te, îndrăznirea şi nădejdea noastră; Bucură-te, aşteptarea noastră şi acoperământul; Bucură-te, ceea ce ai plecat către noi milostivirea Fiului tău; Bucură-te, ceea ce ne vesteşti că darul Lui va fi cu noi; Bucură-te, ceea ce icoana ta cea sfântă ne-ai dat-o nouă arvună a milei; Bucură-te, ceea ce ai dat ei darul facerii de minuni; Bucură-te, ceea ce depărtezi de la noi tot răul; Bucură-te, ceea ce deschizi intrarea a tot binele; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 7-lea Vrând rău credinciosul Amira să strice lăcaşul mănăstirii Ivirului şi obştea de călugări ce era adunată acolo să o risipească, degrabă au cunoscut apărarea lăcaşului de către Maica lui Dumnezeu, văzând corăbiile sale în adâncimea mării înecate şi pe ostaşii pierduţi prin valurile mării. Deci înfricoşându-se ei şi venind cu smerenie, au dat la mănăstire aur şi argint cerând iertare. Iar călugării văzând acestea au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

175

Icosul al 7-lea Multe şi nenumărate minuni ai arătat, Maica lui Dumnezeu, plinind în mănăstire lipsa de vin, de făină şi de untdelemn, pe cei îndrăciţi vindecând, şchiopilor dăruind umblare, orbilor vedere şi toată neputinţa vindecând, ca văzând aceste minuni să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, Apărătoare Doamnă care biruieşti pe vrăjmaşi; Bucură-te, cea grabnică spre ajutor celor ce te cheamă pe tine; Bucură-te, ceea ce nu treci cu vederea rugăciunea noastră; Bucură-te, ceea ce de la făgăduinţă nu te întorci; Bucură-te, ceea ce întristarea întru bucurie o prefaci; Bucură-te, ceea ce lipsa din mănăstire tu o acoperi cu îndestulare; Bucură-te, a orbilor vedere; Bucură-te, a şchiopilor umblare; Bucură-te, a tuturor scârbiţilor mângâietoare; Bucură-te, că nu încetezi a ne purta de grijă şi a ne mântui pe noi; Bucură-te, că dintru atâtea rele ne izbăveşti pe noi; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 8-lea Auzind Patriarhul Nifon de lăcaşul mănăstirii Ivirului cel minunat, acoperit de icoana Maicii Domnului, a dorit ca şi ţara lui să aibă împărtăşire de darul ei. Pentru aceasta zidind lăcaş în cinstea acelei preaslăvite icoane, cu osârdie a cerut închipuirea sfintei icoane cea făcătoare de minuni a Maicii lui Dumnezeu, ca prin acoperământul ei, acoperiţi fiind, să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
176

Icosul al 8-lea Cu totul întru cei de sus fiind şi de cei de jos nedespărţindute, ai binevoit Maica lui Dumnezeu, să dăruieşti aceeaşi binecuvântare a Athosului şi peste lăcaşul mănăstirii Pecerska, al robului tău Antonie, prin asemănarea cinstitului tău chip cu care ai binecuvântat Athosul. Pentru aceea strigăm ţie: Bucură-te, acoperământul cel mai lat decât norul; Bucură-te, îngrădirea şi întărirea dreptcredincioşilor; Bucură-te, stâlp nemişcat al bisericii dreptmăritoare; Bucură-te, înfruntarea eresurilor şi dezbinărilor; Bucură-te, ceea ce mulţimea credincioşilor o luminezi cu strălucitoarele raze ale icoanei tale celei făcătoare de minuni; Bucură-te, ceea ce izvorăşti de la ea, darurile vindecărilor şi ale minunilor tale; Bucură-te, îngrozirea vrăjmaşilor; Bucură-te, veselia arhiereilor şi a preoţilor; Bucură-te, povăţuitoarea călugărilor şi mântuirea a tot neamul creştinesc; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 9-lea Toată osârdia având-o adunarea pustnicilor mănăstirii Ivirul pentru zugrăvirea Preacinstitului chip al milostivei Portăriţe, săvârşind cântări de rugăciune şi cu apă de la minunata icoană spălând scândura pe care voiau să zugrăvească cinstitul ei chip, au sfinţit pe cuviosul Iamvlih, care nevoindu-se cu toată obştea părinţilor, în post şi rugăciuni, au zugrăvit închipuirea icoanei Maicii lui Dumnezeu, pentru care noi pururea strigăm: Aliluia!

177

Icosul al 9-lea Ritorii cei mult vorbitori îi vedem, Născătoare de Dumnezeu, ca nişte peşti fără de glas, că nu se pricep după vrednicie să laude toate minunile tale care le-ai arătat neamului omenesc, de la sfântă icoana ta. Căci încă pe cale fiind spre ţara rusească, s-au făcut minuni, poruncind binecredinciosului Emanoil să dea preţul răscumpărării celor necredincioşi care împiedicau mergerea sfintei icoane şi îndoit după aceea întorcându-i lui. Iar noi pentru aceasta cu credinţă strigăm aşa: Bucură-te, izvorul minunilor cel nedeşertat; Bucură-te, că totdeauna eşti mijlocitoare către Dumnezeu; Bucură-te, scăparea celor din nevoi; Bucură-te, mângâierea celor scârbiţi; Bucură-te, vindecarea bolnavilor; Bucură-te, Maică milostivă a celor sărmani; Bucură-te, întoarcerea la calea adevărului a celor robiţi; Bucură-te, chemarea păcătoşilor la pocăinţă; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 10-lea Vrând să mântuieşti mulţi oameni din nevoi şi din tot felul de scârbe, izvor de milă neîmpuţinată izvorăşti dumnezeiască Maică de la icoana ta, neamului nostru. Că iată eşti grabnică ajutătoare în lăcaşul Ivirului celui nou, înmulţind darurile tale şi în alte oraşe, mănăstiri şi sate, celor ce te cinstesc pe tine toate cererile le împlineşti, pentru aceea slăvim pe Dumnezeu, care ne-a dat nouă un aşa dar şi strigăm: Aliluia!

178

Icosul al 10-lea Zid eşti Născătoare de Dumnezeu, cinului călugăresc şi tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului şi al pământului sălăşluindu-se în Feciorescul tău pântece, a învăţat pe toţi râvnitorii de curăţie şi de întreagă înţelepciune să strige către tine: Bucură-te, vas ales al curăţiei; Bucură-te, cununa fecioriei; Bucură-te, cămara nunţii celei fără de sămânţă; Bucură-te, Mireasă nenuntită; Bucură-te, ceea ce ai născut pe semănătorul curăţiei; Bucură-te, ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioşi; Bucură-te, grabnică ajutătoare în viforul ispitelor; Bucură-te, ceea ce izgoneşti asupririle vrăjmaşilor; Bucură-te, ceea ce risipeşti întunecarea patimilor celor de suflet pierzătoare; Bucură-te, ceea ce curăţeşti gândurile; Bucură-te, ceea ce ne înveţi a urâ dulceţile cele pământeşti; Bucură-te, ceea ce îndreptezi minţile şi inimile către cele de sus; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 11-lea Se biruieşte toată cântarea care vrea să tindă către mulţimea milelor tale celor multe, că de-ţi vom aduce cântări la număr tocmai ca nisipul mării, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, nimic nu plinim cum se cade, pentru aceasta cântăm ţie: Aliluia!

179

Icosul al 11-lea Făclie primitoare de lumină arătată celor ce sunt în mulţimea necazurilor, vedem pe Preasfânta icoană a Maicii lui Dumnezeu că primind focul cel nematerialnic al darului, luminează pe toţi cu razele minunilor, învăţându-i a cânta aşa celei preabinecuvântate: Bucură-te, că eşti grabnică ajutătoare; Bucură-te, ceea ce ne aperi pe noi de foc, de sabie şi de năvălirea altor neamuri; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti pe noi de foamete şi de moarte năprasnică; Bucură-te, ceea ce ne păzeşti pe noi de toate relele cele aducătoare de moarte; Bucură-te, ajutătoare pe cale, pe uscat şi pe ape, a celor necăjiţi; Bucură-te, vindecarea durerilor celor sufleteşti şi trupeşti; Bucură-te, milostivă mângâietoare a celor scârbiţi şi împovăraţi; Bucură-te, ceea ce pe cei deznădăjduiţi îi întorci din groapa pierzării; Bucură-te, ceea ce nici pe mine nu mă laşi fără ajutorul şi apărarea ta; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 12-lea Vrând să dea har datoriilor celor omeneşti, Dătătorul de bine venit-a singur la cei ce se depărtaseră de harul Lui, şi rupând zapisul a dăruit nouă puternică mijlocire pe cea de Dumnezeu cu dar dăruită, pe Maica lui Dumnezeu, ca prin rugăciunile ei să strigăm pururea: Aliluia!
180

Icosul al 12-lea Cântând minunile tale cele arătate în viaţa aceasta, te lăudăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pe un izvor nesfârşit al milei. Deci, căzând către tine înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni, cu smerenie te rugăm, fi nouă acoperământ în ziua sfârşitului nostru, când vom sta la înfricoşatul scaun de judecată al Fiului tău, ca să cântăm ţie: Bucură-te, ceea ce întru slavă stai lângă scaunul Fiului tău şi acolo îţi aduci aminte de noi; Bucură-te, ceea ce dimpreună cu Fiul tău şi Dumnezeu împărăţeşti în veci şi pentru noi mijloceşti; Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc la tine le dăruieşti sfârşit vieţii fără durere şi paşnic; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de rănile cele amare; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de duhurile cele din văzduh; Bucură-te, ştergerea păcatelor prin pocăinţă; Bucură-te, după Domnul, nădejdea noastră a vieţii celei fericite; Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc spre tine le rânduieşti starea de-a dreapta Fiului tău; Bucură-te, că fericitul glas care ne făgăduieşte moştenirea Împărăţiei cerurilor, a-l auzi ne învredniceşti; Bucură-te, nădejdea cea tare a veşnicei mântuiri a tuturor creştinilor; Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului! Condacul al 13-lea O, Maică prealăudată, Preasfântă Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, caută spre noi cei ce cu smerenie şi cu lacrimi aducem aceste rugăciuni înaintea preacuratei icoanei
181

tale şi toată aşteptarea şi nădejdea spre tine o punem. Izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile şi ispitele acestei vieţi şi ne scoate din munca ce va să fie, ca prin tine să fim mântuiţi şi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Îngerul mai întâi... şi Condacul 1: Apărătoare Doamnă...

182

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «PRODROMIŢA» Condacele şi Icoasele Condacul 1 Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindune din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ne-ai dăruit nouă icoana în care chipul tău şi al Pruncului tău s-au zugrăvit prin minune dumnezeiască, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Icosul 1 Îngerii şi arhanghelii şi soborul cuvioşilor athoniţi cu mare cinste te-au lăudat, Născătoare de Dumnezeu, şi prooroceşte i-a văzut Cuviosul Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul. Căci palatele tale de aur, pe care le văzuse în părţile Viglei, au închipuit Schitul Prodromului, care mai apoi în acel loc s-a
183

ridicat. Şi prin venirea icoanei tale făcătoare de minuni Prodromiţa, adică Înaintemergătoarea, ni l-ai arătat grădină a binecuvântărilor tale, pentru care îţi zicem cu mare glas: Bucură-te, că Prodromiţă eşti cu dreptate numită; Bucură-te, a schitului înaintemergătoare smerită; Bucură-te, roadă pe care Sfântul Munte a cules-o; Bucură-te, al Schitului Prodromu chivot ales; Bucură-te, Egumenă care sufletele în obştea ta cu grijă le aduni; Bucură-te, trâmbiţă care spre trezirea din patimi suni; Bucură-te, că în icoană te schimbi la faţă, pe privitori uimind; Bucură-te, că uneori chipul ţi se întunecă, mustrător devenind; Bucură-te, că icoana strălucitoare la praznicele tale devine; Bucură-te, că închinătorii credincioşi vie în icoană te văd pe tine; Bucură-te, că faţa ta cea preafrumoasă ni s-a descoperit; Bucură-te, că şi chipul Pruncului tău prin minune a fost zugrăvit; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 2-lea Vrând stareţul Nifon să dobândească o icoană făcătoare de minuni pentru Schitul românesc Prodromu, a căutat un iconar care să vrea să păzească o rânduială aspră de nevoinţă şi rugăciune când picta, şi bucurându-se că a aflat un zugrav râvnitor, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Întristându-se părinţii Nifon şi Nectarie că iconarul nu reuşea să isprăvească de zugrăvit icoana ta, pe neaşteptate au fost
184

chemaţi: „Să trimiteţi degrabă să ia sfânta icoană, care singură s-a zugrăvit, căci lume multă s-a adunat privind la minunea sfintei icoane”. Şi pentru aceasta îţi zicem: Bucură-te, că iconarul sfintele feţe să le picteze nu a reuşit; Bucură-te, că osteneala i-ai primit şi nevoinţa i-ai răsplătit; Bucură-te, că neterminând să picteze icoana, a aflat-o desăvârşită; Bucură-te, că de lucrarea ta mintea noastră este covârşită; Bucură-te, ceea ce n-ai învăţat pe nimeni în ce chip a fost; Bucură-te, că tainelor tale inimile noastre le faci adăpost; Bucură-te, că iconarul a scris minunea care s-a întâmplat; Bucură-te, că mărturia lui până astăzi ni s-a păstrat; Bucură-te, că de cuvintele sale credincioşii nu s-au îndoit; Bucură-te, că în casa lui, lume multă să ţi se închine a venit; Bucură-te, lumină, a părintelui Nifon sfântă dorire; Bucură-te, a nădejdii sale neclintită răsplătire; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 3-lea Precum s-a mirat Sfântul Alipie de la Pecerska când în chilia sa a venit îngerul şi a pictat în chip minunat icoana Adormirii Maicii Domnului, aşa s-a mirat şi iconarul Iordache văzând cum chipul Maicii Domnului şi cel al Fiului ei, pe care nu le terminase, fuseseră plinite nu de mână omenească, şi uimindu-se I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Auzind mitropolitul marea minune care se făcuse în Iaşi, a venit cu preoţii să ţi se închine cu evlavie şi a mărturisit: „Cu adevărat, mare dar ne-a dăruit Maica Domnului prin această
185

minunată şi slăvită icoană a sa”, şi pentru aceasta cu mulţumire cântăm ţie: Bucură-te, că apa cea vie şi fără de moarte ai revărsat-o; Bucură-te, că boierul pentru fiul său care zăcea ţi s-a rugat; Bucură-te, că bolnavul luând agheasmă s-a vindecat; Bucură-te, că fiul împreună cu tatăl său ţi s-au închinat; Bucură-te, că pe lepros l-ai tămăduit când agheasmă a băut; Bucură-te, că îndată lepra de pe el ca nişte solzi a căzut; Bucură-te, că omul care avea albeaţă pe ochi vedere a dobândit; Bucură-te, că şirul tămăduirilor tale nici până astăzi nu s-a oprit; Bucură-te, că pe cei părăsiţi de doctori, din paturi îi ridici; Bucură-te, că neputinţele noastre cu prisos de har le vindeci; Bucură-te, luminarea preoţilor şi cinstea ierarhilor; Bucură-te, că îi înţelepţeşti pe urmaşii apostolilor; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 4-lea Neputând părinţii să scrie minunile pe care le auziseră, pentru că erau covârşiţi de credincioşii care le cereau să se roage pentru ei, au mărturisit însă noianul minunilor cu glas de bucurie, şi pregătindu-se de călătoria spre Sfântul Munte, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Mult au avut de mers părinţii prodromiţi, dar multe au fost şi minunile tale, Născătoare de Dumnezeu, că în fiecare oraş în care a ajuns icoana, poporul a venit să ţi se închine cu credinţă şi cei care au primit ajutor în nevoile lor au devenit apostoli ai harului tău, cântându-ţi:
186

Bucură-te, bucuria noastră, nădejde neînfruntată; Bucură-te, că celor ce te cinstesc le găteşti răsplată; Bucură-te, că împreună cu icoana ta ai călătorit; Bucură-te, că la fiecare popas semnele tale au strălucit; Bucură-te, că după plecarea icoanei, ele nu se împuţinau; Bucură-te, că în minţile oamenilor minunile vii rămâneau; Bucură-te, că celor trudiţi şi împovăraţi le eşti apărătoare; Bucură-te, că de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi le eşti îngrăditoare; Bucură-te, că ai surpat jugul minciunii şi năvălirea diavolilor; Bucură-te, roabă aleasă a Domnului şi Stăpâna tuturor; Bucură-te, Fecioară, a Împărăţiei cerurilor mireasmă; Bucură-te, pecete pusă pe a inimilor noastre mahramă; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 5-lea S-a mâhnit femeia cea bolnavă că nu putea să meargă să se închine icoanei care izvora tămăduiri, dar Fecioara preaslăvită i s-a arătat în vis, poruncindu-i să se scoale degrabă şi să meargă să ia binecuvântarea mult dorită. Şi, pornind la drum, îndată s-a arătat desăvârşit sănătoasă, pentru care I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Tămăduindu-se femeia cea bolnavă, nu s-a lenevit să meargă să se închine sfintei tale icoane, vrând să mărturisească tuturor că se vindecase. Iar ajungând la icoana ta, a dat mărturie că o văzuse de mai înainte în vis şi a vestit mulţimii cum a dobândit tămăduire, iar preoţii şi credincioşii ţi-au cântat: Bucură-te, ceea ce credinţa femeii bolnave ai răsplătit-o; Bucură-te, ceea ce de visele înşelătoare ne-ai ferit;
187

Bucură-te, că prin icoana ta multe şi felurite minuni ai săvârşit; Bucură-te, că în casa învăţătorului puţin credincios să fie dusă nu ai primit; Bucură-te, că el de două ori a trimis trăsura după odor, dar părinţii să i-l dea nu au voit; Bucură-te, că mai potrivit să vină închinătorul la icoană au socotit; Bucură-te, că a treia oară trimiţând acela trăsura s-a arătat minunea ta; Bucură-te, că oricât s-au străduit părinţii nu au reuşit să ia icoana ta; Bucură-te, că până la trăsură patru oameni să o ducă cu greu au putut; Bucură-te, că împotrivirea ta s-a cunoscut când tocul icoanei s-a desfăcut; Bucură-te, că de la zgomotul mare, oamenii şi caii s-au spăimântat; Bucură-te, că l-ai smerit pe învăţătorul care avea cugetul de necredinţă întunecat; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 6-lea În biserica Sfinţilor Împăraţi din Galaţi, zugravul care nu credea că icoana a fost pictată prin minune dumnezeiască a început a-i batjocori pe creştinii care nu se îndoiau de aceasta, dar s-a îngrozit când a văzut-o pe Maica Domnului privindu-l cu asprime din icoană, şi pocăindu-se, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

188

Icosul al 6-lea Nimeni să nu se îndoiască, nimeni să nu fie necredincios minunii dumnezeieşti, ca să nu îşi agonisească osândă, ci toţi să îi cânte cu veselie Maicii lui Dumnezeu, nădăjduind că vor primi luminarea minţii şi întărire în credinţă: Bucură-te, că risipind tu cursele diavoleşti agonisim folos; Bucură-te, că nu ai răbdat hulele zugravului necredincios; Bucură-te, că prin schimbarea feţei tale din icoană l-ai mustrat; Bucură-te, că pricepându-şi greşeala minunile tale le-a trâmbiţat; Bucură-te, că nu i-ai îngăduit să semene îndoială în popor; Bucură-te, că ai venit în apărarea credincioşilor; Bucură-te, că din îndreptarea sa şi alţii s-au folosit; Bucură-te, că nu pierderea, ci înţelepţirea lui ai dorit; Bucură-te, a hulitorilor chemare la pocăinţă; Bucură-te, a binecredincioşilor slăvită biruinţă; Bucură-te, că celor ispitiţi de necredinţă le ajuţi; Bucură-te, că cei ce vestesc minunile tale îţi sunt bineplăcuţi; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 7-lea Pentru a lua averea hangiului răposat, sluga cea vicleană a încercat să o omoare pe văduva evreică, şi i-a pregătit spânzurătoarea, dar femeia şi-a adus aminte de vestea minunilor Prodromiţei şi rugându-se a făgăduit că, dacă va rămâne în viaţă, se va boteza împreună cu toţi cei din casa ei, şi Îi va zice lui Dumnezeu cu mulţumire: Aliluia!

189

Icosul al 7-lea Pregătind laţul pentru femeie, fără să vrea sluga cea netrebnică s-a spânzurat pe sine, iar evreica a văzut lucrarea Maicii Domnului şi a crezut cu toţi cei din casa ei, făcându-se pildă pentru toţi cei din neamul evreiesc, pentru păgâni şi pentru necredincioşi. Şi prin Sfântul Botez a intrat în Biserica lui Hristos, iar pentru aceasta noi te lăudăm pe tine, care eşti nădejdea celor deznădăjduiţi: Bucură-te, că vestea minunilor tale şi printre evrei s-a răspândit; Bucură-te, că la necaz văduva hangiului de ele şi-a amintit; Bucură-te, că ai primit rugăciunea ei deznădăjduită; Bucură-te, că ai vrut să lepede credinţa ei cea greşită; Bucură-te, că viaţa i-ai salvat în ceasul de pe urmă; Bucură-te, că prin tine a intrat în a Bunului Păstor turmă; Bucură-te, că împreună cu copiii ei a primit botezul; Bucură-te, că datorită ţie peste casa ei a strălucit harul; Bucură-te, că dreapta credinţă prin tine se întăreşte; Bucură-te, că gura păgânilor care nu se închină icoanei tale amuţeşte; Bucură-te, spre Biserica lui Hristos far călăuzitor; Bucură-te, ceea ce calci şerpii rătăcirilor şi eresurilor; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 8-lea Din rânduială dumnezeiască a venit icoana la Schitul românesc Prodromu, pentru că domnitorul vroia să păstreze icoana în ţara în care s-a făcut minunea, dar Maica Domnului a adus-o în grădina ei duhovnicească, ferindu-i pe părinţi de ispitele drumului, iar ei i-au cântat celei ce îi păzise în călătorie: Aliluia!
190

Icosul al 8-lea Ai binecuvântat prin venirea ta schitul athonit şi aşezând-o pe ea nu departe de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ioan Botezătorul, i-ai acoperit cu sfântul tău acoperământ pe toţi cei ce au venit să se închine ţie, monahi, preoţi, ierarhi şi mireni de toate neamurile, pentru care îţi cântăm: Bucură-te, că schitul românesc l-ai umplut de binecuvântare; Bucură-te, că obştile athonite cinstesc icoanele tale de minuni făcătoare; Bucură-te, că din numele date icoanelor tale cunoaştem lucrarea lor; Bucură-te, că prin icoana Portăriţa eşti poartă a mănăstirii ivirilor; Bucură-te, că icoana Dulcea sărutare este cununa Filotheiului; Bucură-te, că eşti Călăuzitoarea obştii Xenofontului; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, lauda Vatopedului; Bucură-te, Grabnică ajutătoare a închinătorilor Dochiarului; Bucură-te, că în icoana de la Hilandar semnul milostivirii tale e vădit; Bucură-te, a Marii Lavre podoabă, că sfântul Ioan Cucuzel glasul ţi l-a auzit; Bucură-te, că în faţa icoanei ţi-au cerut ajutor stareţii Pantocratorului; Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, comoară a Prodromului; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 9-lea Zăcând de trei săptămâni topit de boală şi nemâncat, ca dintr-un somn s-a trezit schimonahul Inochentie când icoana
191

Prodromiţa a fost adusă în schit şi, cerând să fie dus în faţa ei, sa rugat cu zdrobire de inimă, cântându-I Domnului: Aliluia! Icosul al 9-lea „Maica lui Dumnezeu, dacă îmi este de folos să mai trăiesc, însănătoşeşte-mă, iar dacă nu, fie voia ta”, s-a rugat părintele Inochentie şi, întorcându-se cu bucurie la chilia sa, după un ceas a trecut la cele veşnice. Şi noi, învăţându-ne de la el să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu şi în puterea rugăciunilor tale, îţi zicem cu umilinţă: Bucură-te, că schimnicului i-ai ascultat cererile; Bucură-te, că degrabă i-au încetat suferinţele; Bucură-te, că plin de bucurie Sfintele Taine a primit; Bucură-te, că având sufletul împăcat s-a săvârşit; Bucură-te, că voia noastră să o lepădăm ne-ai învăţat; Bucură-te, că evlavioşii tăi robi au sfârşit binecuvântat; Bucură-te, că prin tine de moartea năprasnică suntem feriţi; Bucură-te, că pe tine te-au cinstit părinţii întru Domnul adormiţi; Bucură-te, că dascăl al cugetării la moarte pe tine te dobândim; Bucură-te, că, pregătindu-ne de moarte, în Domnul Hristos trăim; Bucură-te, a cărţilor Cuvioşilor Părinţi tainică tâlcuire; Bucură-te, a treptelor căii împărăteşti propovăduire; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 10-lea Crezând minţii sale şi lepădând ascultarea, monahul Serghie a căzut în înşelare, iar prin arătarea drăcească s-a îmbolnăvit, zăcând ca un mort, şi abia după trei zile s-a sculat, slăbit fiind şi
192

rămânând fără auz. Dar, aducându-l părinţii la icoana făcătoare de minuni, îndată s-a tămăduit de surzenie, şi atunci toată obştea I-a cântat Domnului într-un glas: Aliluia! Icosul al 10-lea Ascultătoare a Fiului tău ai fost, Născătoare de Dumnezeu, şi pe calea smereniei i-ai călăuzit pe monahi, cerându-le ascultare de povăţuitorii lor. Izbăveşte-i de înşelări şi de ispite pe monahii şi pe mirenii iubitori de nevoinţă, ca să îţi cânte ţie aşa: Bucură-te, că părinţii au nădăjduit că monahul Serghie va fi tămăduit; Bucură-te, că de surzenie l-ai scăpat şi de mândrie l-ai izbăvit; Bucură-te, că pătimind el pentru mândria sa, nu l-ai lepădat de la faţa ta; Bucură-te, că ridicându-se din iadul înşelării şi-a înţeles greşeala; Bucură-te, că din suferinţe a înţeles osânda neascultării; Bucură-te, învăţătoare a ascultării şi Maică a îndurării; Bucură-te, a celor apăsaţi de ispitele pierzătorului de suflete alinare; Bucură-te, a celor legaţi de lanţurile diavolului dezlegare; Bucură-te, că meşterul care se îndrăcise a fost izbăvit de duhul care îl muncea; Bucură-te, că în faţa icoanei tale i s-au citit rugăciuni şi el a simţit mijlocirea ta; Bucură-te, că pe cuviosul Nectarie protopsaltul din ghearele diavolului l-ai scăpat; Bucură-te, că văzându-te cel numit privighetoarea Muntelui Athos ţi s-a închinat; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!
193

Condacul al 11-lea Mergând părinţii să prindă peşte pentru praznicul icoanei Maicii lui Dumnezeu, unul din ei a zis cu îndrăzneală: „Dacă icoana aceasta s-a zugrăvit prin minune, apoi să facă să se prindă peşte pentru sărbătoarea ei”, dar văzând mulţimea peştilor prinşi în mreje a lepădat îndoiala şi I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Credem mijlocirii tale, Maică Sfântă, că aşa cum ai purtat de grijă praznicului tău, aşa porţi de grijă şi acum, dând cele de trebuinţă nu numai monahilor, ci şi mirenilor care se roagă ţie cu credinţă: Bucură-te, că peştii de la praznic milostivirea ta au vădit; Bucură-te, că mulţimea darurilor tale au închipuit-o; Bucură-te, a flămânzilor îndestulătoare; Bucură-te, a lipsurilor noastre curmare; Bucură-te, mângâiere a celor aflaţi în nevoi; Bucură-te, îmbrăcăminte şi acoperământul celor goi; Bucură-te, cunună a celor care duc crucea necazurilor; Bucură-te, încurajare a celor aflaţi la capătul puterilor; Bucură-te, că ne înveţi să rânduim toate cu chibzuinţă; Bucură-te, că sărmanilor le dai cele de trebuinţă; Bucură-te, iconoamă a schiturilor şi a mănăstirilor; Bucură-te, chivernisitoare a caselor creştinilor; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 12-lea Pictându-se în schitul prodromiţilor o icoană după izvodul celei minunate, a fost aşezată cu mare cinste într-o biserică de lemn, şi nu s-a stricat când o mână blestemată a dat foc bisericii.
194

Şi după ce focul mistuise totul, creştinii au găsit icoana nestricată sub un morman de jar, de care minune uimindu-se Iau cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Nu numai icoana Prodromiţei a primit dumnezeiesc dar, ci şi cele făcute după izvodul ei, spre bucuria credincioşilor. Şi vestea despre ele s-a răspândit în lumea întreagă, şi chiar în casele creştinilor au fost aşezate cu evlavie icoanele Maicii Domnului, căreia mulţimile îi aduc laude ca acestea: Bucură-te, binecuvântată Maică a dreptcredincioşilor; Bucură-te, că minunile le însemnezi pe tablele inimilor; Bucură-te, predanie scumpă a rugăciunii şi nevoinţei; Bucură-te, praznic neîncetat, candelă nestinsă a credinţei; Bucură-te, a celor ce aleargă la tine nădejde neruşinată; Bucură-te, ceresc omofor şi milostivire neîmpuţinată; Bucură-te, frumuseţe de nespus şi a sufletului dulceaţă; Bucură-te, rug aprins care încălzeşti inimile de gheaţă; Bucură-te, pridvor al Împărăţiei cereşti; Bucură-te, scară a darurilor dumnezeieşti; Bucură-te, pregustare a bucuriilor mult râvnite; Bucură-te, Împărăteasă a bisericilor athonite; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 13-lea O, Maică preacurată, ocroteşte-i pe toţi cei care cu cununi de laudă împodobesc icoana ta, prodromiţilor arată-le calea mântuirii, pe închinători acoperă-i cu harul tău, pe cei care din locuri îndepărtate aleargă spre icoană ajută-i şi casa lor fereşteo de relele întâmplări, ca să Îi cânte împreună cu tine Dumnezeului celui Viu: Aliluia! (de 3 ori)
195

Apoi Icosul 1: Îngerii şi arhanghelii... şi Condacul 1: Apărătoare Doamnă… RUGĂCIUNE O, Fecioară preamărită, înfrumuseţarea prodromiţilor şi lauda închinătorilor, tu i-ai spus Sfântului Petru Athonitul că „Muntele Athosului l-am ales, din toate părţile pământului, şi am hotărât să îl afierosesc spre a fi îndestulată locuinţă monahilor şi pustnicilor”, şi în acest munte ai voit a aduce icoana ta. O, împăcare a noastră cu Dumnezeu, care ne-ai dăruit noul praznic de minuni izvorâtor al icoanei tale, nimeni n-a pierit din cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credinţe. Tu, care împleteşti cununi după vrednicie celor ce te laudă şi dăruieşti cererile tuturor celor ce te cinstesc după cuviinţă, din negura patimilor mântuieşte-ne, curăţind necurăţia noastră. Neadormita noastră păzitoare, care degrabă îi întâmpini pe cei ce te cheamă, dat-ai robilor tăi chipul feţei tale cel preacinstit şi cu totul luminos, pe care îl sărutăm mulţumind şi cu dragoste şi credinţă închinându-i-ne. Arată-ţi milele tale, Născătoare de Dumnezeu, primind cererile de folos ale robilor tăi. Depărtează de la noi norul patimilor şi al ispitelor, izbăveştene de toată vătămarea trupească şi sufletească şi fii mijlocitoare a mântuirii noastre. Ajută-i pe cei ce cu dragoste se închină chipului tău nefăcut de mână omenească, ca să cinstească înfricoşatele minuni, semnele mai presus de fire ale icoanei tale. O, pavăză tare a clerului bisericesc şi sprijin al celor din cinul monahicesc, miluieşte şi mântuieşte cu rugăciunile tale pe ortodocşii arhierei, preoţi şi diaconi, pe toţi monahii şi pe tot poporul dreptcredincios care ţi se închină. Ocroteşte obştea părinţilor prodromiţi şi pe toţi închinătorii care aleargă la icoana ta făcătoare de minuni. Caută spre noi cu milostivirea ta şi cu
196

rugăciunea ta învredniceşte-i pe toţi creştinii să vieţuiască cu Hristos şi în locaşurile cereşti să se desfăteze. Cercetează-ne, Maică iubitoare de fii, pe noi robii tăi, cu darul tău şi dăruieşte celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi şi mântuire tuturor, în vecii vecilor. Amin!

197

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «IZVORUL TĂMĂDUIRII» După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Pe fântâna cea pururea curgătoare şi de viaţă dătătoare, pe izvorul cel dumnezeiesc care izvorăşte apele darului mai presus de cuvânt, cu un glas să-l lăudăm cei ce cerem lui dar, ca cel ce izvorăşte tămăduiri în toate zilele. Pentru aceasta după datorie apropiindu-ne cu dragoste, să scoatem apă cu credinţă şi să zicem: „rugămu-ne, rourează-ne cu darul tău", ca să strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Icosul 1 Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ceea ce ai născut fără de sămânţă pe Cuvântul Tatălui, Cel mai înainte de veci, deschide198

mi gura mea spre lauda ta, ca să te slăvesc strigând către izvorul tău unele ca acestea: Bucură-te, ocean înţelegător care asemenea norilor reverşi minuni peste toată lumea; Bucură-te, Siloame al doilea, care covârşeşti curgerile Nilului cu revărsarea darului; Bucură-te, apa care izvorăşti ca dintr-o piatră cu preaslăvire şi a Iordanului lucrare ai primit; Bucură-te, mană de mântuire care te faci arătată spre trebuinţa celor ce cer bogata ta apă cu adevărat îndestulătoare; Bucură-te, izvor din care curge toată bunătatea şi îndestularea de tămăduire; Bucură-te, că din tine izvorăsc din destul facerile de bine; Bucură-te, că tuturor le dai celor ce cer, întărire sufletelor şi sănătate trupurilor; Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul al 2-lea Stăpânul cerului şi al pământului, lucruri minunate şi prea slăvite a săvârşit întru tine, ceea ce eşti cu totul fără prihană, pentru că de sus a picurat, arătat, ca o ploaie în pântecele tău, dumnezeiască Mireasă, arătându-te pe tine izvor de tămăduiri, care vindeci pe toţi cei ce-ţi cântă: Aliluia! Icosul al 2-lea Dumnezeiesc izvor al raiului Fecioară şi Maică cerească pe tine te numim după vrednicie, căci curgerea şi darul izvorului tău au străbătut în cele patru părţi ale pământului, care se acoperă pururea cu străine minuni, din apa ce se dă spre băutură tuturor celor ce cer. Pentru aceasta bucurându-ne toţi
199

creştinii, cu credinţă alergăm la izvorul tău, scoţând totdeauna apă cu sfinţenie şi cu dulceaţă zicând: Bucură-te, izvorul curgător de tămăduiri; Bucură-te, că în dar reverşi din destul bogate vindecări celor bolnavi; Bucură-te, că pe cei orbi ce aleargă la tine, a vedea lămurit îi faci; Bucură-te, că pe mulţi şchiopi i-ai îndreptat; Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai întărit; Bucură-te, că prin turnarea apei de trei ori pe cel mort, l-ai vindecat; Bucură-te, minune străină, acoperită pururea de slava Celui Preaînalt; Bucură-te, că pe tine te numim rai cugetător; Bucură-te, căci ca o ploaie pe pământ uscat căzând, adăpi sufletele cele însetate de viaţă; Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul al 3-lea Puterile tale cele mari şi pline de minuni nedeşertate şi mai presus de fire pe care tuturor le reverşi, cine le va putea spune, o, izvorule dătător de daruri? Că nu numai că goneşti bolile cele cumplite de la cei ce aleargă la tine cu dragoste, ci şi patimile cele sufleteşti le speli, curăţindu-le la toţi cei ce-ţi cântă ţie: Aliluia! Icosul al 3-lea Pe norul cel ceresc cu cântări minunate să-l lăudăm credincioşii, care pe picătura Hristos, Dătătorul de viaţă, pe pământ L-a plouat, pe apa cea dumnezeiască şi vie, cea
200

săltătoare, izvorâtoare şi fără de moarte, a dăruit-o nouă credincioşilor care cântăm: Bucură-te, vasul băuturii celei dumnezeieşti, ceea ce după băutură niciodată nu se deşartă; Bucură-te, ceea ce alungi setea care topeşte sufletele; Bucură-te, că din pântecele minţii cei ce beau înţelepţeşte, revarsă râuri dumnezeieşti; Bucură-te, că tuturor le izvorăşti darul din destul; Bucură-te, izvor de viaţă primitor care pururea izvorăşte daruri; Bucură-te, fântâna tămăduirilor, care toată tăria bolilor o arată a fi slabă şi neputincioasă; Bucură-te, vederea orbilor; Bucură-te, dumnezeiască curăţie a celor leproşi; Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul al 4-lea Izvorăşte-mi mie Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, darurile cuvântului, ca să laud izvorul tău, care izvorăşte viaţă şi dar credincioşilor, că tu pe Cuvântul Cel într-un Ipostas L-ai izvorât nouă şi izvor de tămăduire, de obşte, te-ai arătat tuturor celor ce-I cântă: Aliluia! Icosul al 4-lea Biserica ta, Preacurată Fecioară se arată tuturor casă de doctorie mai presus de fire, că din moarte văzută, ridică arătat pe credincioşii cei ce aleargă la dânsa şi tuturor izvorăşte dulceaţă din destul. Pentru care şi noi nevrednicii cu cântări duhovniceşti, veselindu-ne zicem: Bucură-te, apa izvorului celui dătător de viaţă; Bucură-te, norul care aduci ploaie de mântuire;
201

Bucura-te, vindecarea celor bolnavi; Bucură-te, slobozirea celor din primejdii; Bucură-te, răcoreala celor înfierbântaţi de arşiţa păcatelor; Bucură-te, luminarea ochilor orbiţi de neştiinţă; Bucură-te, auzul celor surzi; Bucură-te, că pe cei ce zăceau în pat bolnavi, numai cu atingerea i-ai scăpat; Bucură-te, loc de tămăduire sfinţit cu adevărat; Bucură-te, că ne izvorăşti din cer daruri fără împuţinare; Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul al 5-lea Daruri din destul curg din tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că izvorăşti apă de tămăduiri din care se adapă sufletele credincioşilor celor însetaţi de viaţă şi goneşti arşiţa păcatelor celor ce cântă: Aliluia! Icosul al 5-lea Neamul omenesc te laudă pe tine Preacinstită, că tuturor le izvorăşti din ceruri daruri fără încetare, arătându-te pe tine izvor nemuritor, dumnezeiască Mireasă, celor ce-ţi aduc aceste cântări de laudă: Bucură-te, izvorâtoarea apei, Hristos, din care se adapă toată lumea; Bucură-te, că Făcătorul tuturor întru tine ca o picătură s-a pogorât arătat; Bucură-te, că pe cel orb l-ai făcut a vedea lumina; Bucură-te, izvorule care ai dezlegat prin apă firea pietrei cea înfricoşată; Bucură-te, curăţirea leproşilor şi sugrumarea diavolilor; Bucură-te, că pe împăraţi i-ai făcut credincioşi desăvârşiţi;
202

Bucură-te, înţelepciunea celor simpli; Bucură-te, bogăţie de daruri a săracilor; Bucură-te, că prin revărsarea apei, tămăduiri de multe feluri le-ai dăruit; Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul al 6-lea Lucru cu adevărat necuprins şi mai presus de fire este Cel ce s-a lucrat întru tine, Născătoare de Dumnezeu, că apa izvorului tău tămăduiște bolile cele de moarte aducătoare, ceea ce firea cu adevărat nu a văzut. Pentru care şi noi cu umilinţă ne rugăm: nu ne trece cu vederea, sârguieşte ajutătoarea noastră grabnică şi ne izbăveşte din cursele vrăjmaşilor ca să te lăudăm zicând aşa: Aliluia! Icosul al 6-lea Măririle minunilor izvorului tău, Fecioară Preacurată, cine le va putea spune, ca ceea ce cu adevărat ai înspăimântat gândul omenesc prin picăturile izvorului tău, de care povestesc limpede lâna, mana, Siloamul, piatra care a izvorât şi pridvorul lui Solomon. Darul tău este mai presus de cuvânt şi de gând, drept aceea şi noi într-o unire de gânduri şi glasuri cântăm laudele acestea: Bucură-te, Fecioară că din tine se revarsă apa care vindecă patimile cele de moarte aducătoare; Bucură-te, că din izvorul tău a curs apa care a vindecat sânul femeii cel cuprins de cangrenă; Bucură-te, grabnică vindecătoare a bolilor celor cumplite; Bucură-te, că prin stropirea apei, credincioşii se sfinţesc; Bucură-te, fântâna bucuriei celei neîncetate; Bucură-te, izvorule al frumuseţii celei negrăite;
203

Bucură-te, dezlegarea tuturor bolilor; Bucură-te, înnecarea tuturor patimilor; Bucură-te, râul cel prea limpede care faci sănătoşi pe cei credincioşi; Bucură-te, apa care dai tămăduiri celor bolnavi de felurite boli; Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul al 7-lea Apa înţelepciunii şi a vieţii izvorând lumii, pe toţi chemi, Născătoare de Dumnezeu, să scoată apele cele de mântuire şi cu ea să stingă cărbunii înşelăciunii şi ai necurăţiei. Drept aceea şi noi credem cuvintele Fiului tău, Stăpână, care a zis: „Că în veci nu vor înseta, cei ce cu credinţă vor bea din ea" zicând: Aliluia! Icosul al 7-lea Pântece mai înainte sterp ai dezlegat arătat, cu curgerile izvorului tău, că şi naşteri dăruieşti, ca ceea ce ai născut pe Stăpânul tuturor, pentru care şi noi bucurându-ne zicem: Bucură-te, curgerea înţelepciunii care curăţeşte necunoştinţa; Bucură-te, amestecare care picură dumnezeiască dulceaţă inimii; Bucură-te, paharul manei cel de viaţă turnător; Bucură-te, baie de Dumnezeu izvorâtă; Bucură-te, ceea ce izvorăşti liniştea neputinţelor; Bucură-te, ceea ce stingi văpaia bolilor; Bucură-te, ceea ce ai liniştit frigurile şi ai stins aprinderea înfocării; Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
204

Condacul al 8-lea Minunile tale cele neauzite Stăpână, fac pe toţi credincioşii cei ce le aud a se minuna de apa izvorului tău; pe cei muţi şi surzi ca şi cum ar fi grăitori îi face, iar pe cei ce pătimesc cumplit, îi vindecă şi tămăduieşte desăvârşit pe cei ce cântă cu credinţă: Aliluia! Icosul al 8-lea Pe toate apele le covârşeşte Fecioară, Curată, apa izvorului tău, care dăruieşte arătat izbăvirea de boli cumplite şi dă sufletelor toată sănătatea, ca ceea ce se revarsă mai presus de fire tuturor celor ce cântă: Bucură-te, că pe cei ce aleargă la tine îi scoţi din cuptorul necazurilor; Bucură-te, uşa prin care străbate razele luminii şi luminează ochii trupeşti şi sufleteşti; Bucură-te, ceea ce singură eşti mângâierea pământenilor; Bucură-te, izvor preacinstit; Bucură-te, că prin curgerea izvorului tău, diavolii s-au înfricoşat; Bucură-te, că pe Leon l-ai făcut călăuză orbului neştiutor spre al tău izvor; Bucură-te, că a fi împărat l-ai încredinţat; Bucură-te, că el spre mulţumire biserică în numele tău a ridicat; Bucură-te, că tu, dar făcător de minuni de la Dumnezeu ai primit; Bucură-te, că pătimaşii ce cu credinţă năzuiesc la izvorul tău se tămăduiesc; Bucură-te, vas de apă neîmpuţinată şi de boli vindecătoare; Bucură-te, că izvorul tău tuturor este îndeajuns îndestulător;
205

Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul al 9-lea Lumină şi tămăduire tuturor mădularelor omeneşti făcândute, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care ai născut pe Făcătorul şi Ziditorul tuturor, din amestecarea tinei şi a apei ai luminat negrăit ochii orbului, cel ce se născuse orb şi care nicicum nu vedea soarele cel dulce, care dobândind vederea şi văzând lumina şi marea minune izvorâtă din milostivirea ta cea negrăită a zis: Aliluia! Icosul al 9-lea Siloamul vindeca bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă Stăpână, izvorul tău făcător de minuni, fiindcă acesta nu numai odată într-un an şi nu numai celor ce intră mai întâi dobândesc sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească şi trupească a celor ce cu bună credinţă şi cu dragoste vin către tine strigând: Bucură-te, scăldătoarea în care se afundă toate durerile noastre cele sufleteşti şi trupeşti; Bucură-te, vas cu care primim bucuria şi mântuirea; Bucură-te, piatră care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă; Bucură-te, lemn care îndulceşti apele cele amare ale mării lumeşti; Bucură-te, izvor nesecat al apei celei dătătoare de viaţă; Bucură-te, ceea ce îndulceşti necazurile noastre cele amare; Bucură-te, apa care curăţeşti spurcăciunea păcatului; Bucură-te, încetarea întristărilor noastre; Bucură-te, vindecarea bolilor noastre; Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
206

Condacul al 10-lea Vrând să vădeşti minunile cele de la izvorul tău, ai poruncit Stăpână lui Leon să ducă orbul în partea cea mai dinlăuntru a pădurii şi să-i stingă setea cea trupească cu apă, iar cu tină să-i ungă ochii lui cei întunecaţi, pentru ca să cunoască puterea ta şi să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor care îl dai în dar tuturor celor ce au nevoie. Pentru aceasta şi noi nu tăinuim minunile şi facerile tale de bine către noi robii tăi, ci cu mulţumire preaslăvim pe Dumnezeu şi cântăm: Aliluia! Icosul al 10-lea Viaţa noastră pământească este afundată în tina păcatelor, sufletul de păcate îmbolnăvit, trupul de dureri chinuit, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepseşte. Către tine dar alergăm, Maica lui Dumnezeu şi înaintea izvorului tău cădem, rugându-te: spală tina păcatelor, vindecă sufletele îmbolnăvite şi trupurile chinuite le îndreptează, ca noi cu bucurie să strigăm ţie: Bucură-te, vindecarea patimilor sufleteşti; Bucură-te, izbăvirea durerilor şi chinurilor trupeşti; Bucură-te, voinţa cea bună a lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi; Bucură-te, adevărata îndreptare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu, pentru păcatele lor; Bucură-te, baie care speli cugetele noastre murdare de fărădelegi; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul care în dar curăţă fărădelegile noastre; Bucură-te, că prin tine, după măsura credinţei se dau vindecări; Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veşnice;
207

Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul al 11-lea S-a înălţat apa izvorului tău, Curată, mai presus de ceruri, aceasta fiind hrana sufletului, miere din piatră şi dăruire de mană, slobozitoare de boli şi mântuitoare, pentru aceasta mulţimea credincioşilor veselindu-se saltă cântând: Aliluia! Icosul al 11-lea Fântână izvorâtoare de viaţă plină de daruri dumnezeieşti s-a arătat nouă preacinstit izvorul tău, Stăpână, spre băutura, sfinţirea şi mângâierea noastră, iar noi cu dragoste cinstindu-l şi cu credinţă îngenunchind înaintea lui strigăm ţie: Bucură-te, chezăşuitoarea mântuirii păcătoşilor; Bucură-te, vindecarea a toate neputinţele; Bucură-te, ceea ce duci rugăciunile credincioşilor Fiului tău şi Dumnezeului nostru; Bucură-te, pământul făgăduinţei din care ne izvorăsc toate bunătăţile cereşti şi cele pământeşti; Bucură-te, ceea ce adăpi brazdele pe care cresc mulţimile îndurărilor; Bucură-te, ceea ce ne povăţuieşti pe noi către patria cerească; Bucură-te, roua florilor celor neveştejite; Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul al 12-lea Născătoare de Dumnezeu Fecioară, fă-ne vrednici de darurile tale şi te rugăm, treci cu vederea păcatele noastre, dând tămăduire celor ce cu credinţă se apropie de izvorul tău şi cer binecuvântare şi iertare de păcate cântând: Aliluia!
208

Icosul al 12-lea Nu cerem mai multă îndurare de la tine, Stăpână, decât precum te-ai milostivit şi ai dat tuturor acelora care mai înainte de noi au ajuns la izvorul tău şi au dobândit cele de folos, aşa te milostiveşte deci şi spre noi, cei ce suntem cuprinşi de faptele cele rele ca să te slăvim pe tine, zicând unele ca acestea: Bucură-te, nădejdea noastră în viaţa aceasta şi după moarte; Bucură-te, cununa cea slăvită a celor ce au credinţă şi se luptă împotriva ispitelor; Bucură-te, ceea ce dai veşnică mântuire celor ce se ostenesc în viaţa călugărească; Bucură-te, ceea ce izbăveşti omenirea din foametea sufletească şi trupească; Bucură-te, tare ajutătoare în războaie; Bucură-te, ceea ce ne păzeşti pe noi de năvălirea altor neamuri; Bucură-te, păzitoarea celor ce călătoresc pe pământ, pe apă şi prin aer; Bucură-te, comoara legii noastre creştineşti; Bucură-te, că în orice vreme secetoasă cerem ajutorul tău îl şi dobândim; Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii; Bucură-te, că prin minunile tale ai bucurat tot neamul creştinesc; Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul al 13-lea O, întru tot cântată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, izvorul cel nedeşertat al îndurărilor, noianul cel necurmat al iubirii de oameni, adâncul cel nemăsurat al bunătăţii, nădejdea şi mântuirea tuturor creştinilor, la tine
209

ridicăm ochii sufletelor şi ai trupurilor noastre, către tine tindem mâinile noastre cele slabe şi din adâncul inimii strigăm ţie: caută spre noi dintru înălţimea ta cea sfântă, vezi credinţa şi umilinţa sufletului nostru, ascultă rugăciunea noastră care o facem către tine din inima noastră cea împietrită şi depărtează de la noi toate nevoile, toată răutatea şi toată întristarea ce vine asupra noastră, întru această vremelnică viaţă. Vindecă toate bolile şi neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti, dăruieşte-ne sănătate şi ne izbăveşte de veşnica muncă prin rugăciunile tale ca să cântăm neîncetat: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Născătoare de Dumnezeu... şi Condacul 1: Pe fântâna cea pururea... şi se face otpustul.

210

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «POTIRUL NESECAT» (Izbăvitoare de beţie) După rugăciunile începătoare: Troparul Veniţi dreptslăvitorilor creştini, la dumnezeiescul şi minunatul chip al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii sale şi arată minuni poporului celui binecinstitor. Acestea văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să-i grăim: Stăpână Preamilostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre, rugând pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre!

211

Condacele şi Icoasele Condacul 1 Cinstitul tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea lui ne slobozeşte de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnicioase; pentru aceasta laudă de mulţumire îţi aducem, apărătoare preamilostivă. Tu dar, Stăpână, numită de noi şi „Potirul Nesecat", aplecându-te cu bunăvoinţă către suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-ţi cântăm cu credinţă: Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Icosul 1 Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea mult păcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi în păcate, îi dăruieşti milostivire spre mângâiere şi mântuire, prin deosebitele tale icoane făcătoare de minuni, care, precum stelele cerului pot fi văzute în tot pământul. Căzând noi către aceea dintre ele numită „Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului te chemăm astfel: Bucură-te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns; Bucură-te, mirarea neîncetată a oamenilor; Bucură-te, ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre; Bucură-te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre; Bucură-te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele tale făcătoare de minuni;
212

Bucură-te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite; Bucură-te, împăcarea preaminunată a tuturor cu Dumnezeu; Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 2-lea Văzând Preasfântă Stăpână, întristarea inimii, chinurile duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimii celei pierzătoare a beţiei, ai binevoit să arăţi oraşului celui plăcut lui Dumnezeu Serpuhov, milostivirea ta, prin descoperirea icoanei tale prea minunate, „Potirul Nesecat”, pentru ca toţi cei care cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită, dobândind vindecare de cumplita lor boală, să strige din adâncul inimii lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Înţelegând prin întreita arătare în vis a cuviosului Varlaam, porunca de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov, un oarecare om supus patimii beţiei, a aflat acolo în mănăstire sfântă icoana ta, numită „Potirul Nesecat". Drept aceea, văzând atâta purtare de grijă pentru noi păcătoşii, cu evlavie îţi grăim unele ca acestea: Bucură-te, că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea minunilor tale; Bucură-te, călăuză clarvăzătoare, care le arăţi unora ca aceştia calea mântuirii; Bucură-te, îndrumătoarea noastră cea bună, care cu dragoste ne apropii de tine; Bucură-te, căci ne îndemni la recunoştinţă pentru binefacerile tale;
213

Bucură-te, ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie; Bucură-te, că ne înveseleşti cu nădejde neclintită; Bucură-te, căci nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare; Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 3-lea Puterea Celui Preaînalt şi harul Stăpânei l-au întărit pe un oarecare om cuprins de patima beţiei atunci în oraşul Serpuhov, împlinind astfel porunca Maicii Domnului, vestită lui în vis de către cuviosul Varlaam, stareţul mănăstirii de acolo. Ajungând el în acest oraş, a aflat icoana Preacuratei care l-a vindecat îndată de suferinţa sa duhovnicească şi trupească şi plecându-şi genunchii aşa striga din adâncul sufletului, cu mulţumire, lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Având ca izvor pururea curgător potirul cel nesecat al râurilor cereşti, nu numai credincioşii din Serpuhov, ci şi dreptslăvitorii creştini din alte oraşe şi locuri, care au venit către minunatul tău chip, numit „Potirul Nesecat”, primind înaintea lui tămăduiri, ţi s-au închinat cu graiuri pline de recunoştinţă ca acestea: Bucură-te, scăldătoarea în care se afundă toate necazurile noastre; Bucură-te, potirul prin care primim bucuria mântuirii; Bucură-te, ceea ce vindeci neputinţele noastre duhovniceşti şi trupeşti; Bucură-te, că ne stingi patimile prin puterea rugăciunilor tale; Bucură-te, că dai cele de folos celor care îţi cer ajutorul;
214

Bucură-te, că dăruieşti tuturor daruri nenumărate; Bucură-te, că ne deschizi comoara milostivirii; Bucură-te, că ai inima plină de milă faţă de cei căzuţi; Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 4-lea Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, dar cu pocăinţă sinceră venind la nespusa ta milostivire, cei cuprinşi de patima beţiei capătă tămăduire şi din adâncul inimii, spun Celui născut din tine, Mântuitorului nostru: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind Domnul mâhnirea adâncă, vaietele şi plânsul soţiilor, mamelor, copiilor şi al rudelor celor tulburaţi cu firea de patima beţiei, le-a dăruit Stăpână, icoana ta, prin care toţi cei care se apropie, capătă mângâiere sufletească şi îţi grăiesc cu lacrimi unele ca acestea: Bucură-te, potir care pentru noi te umpli de bucurie din izvorul Cel fără de moarte; Bucură-te, că eşti mângâierea mamelor celor cuprinse de mâhnire; Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde; Bucură-te, apărătoarea plină de har a celor ce vin la tine; Bucură-te, bucuria şi înveselirea celor necăjiţi; Bucură-te, ceea ce potoleşti patimile izvorâte din beţie; Bucură-te, că întinzi mâna celor ce au nevoie de ajutorul tău; Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

215

Condacul al 5-lea Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare, ne-ai arătat nouă, o, Împărăteasă a lumii, preacinstita ta icoană, pe care văzându-o, ne rugăm din inimă cu credinţă, grăindu-ţi: Născătoare de Dumnezeu, tămăduieşte beţia şi orice altă boală sufletească şi trupească a celor aflaţi în suferinţă, iar pe cei credincioşi învaţă-i să aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând Maică de Dumnezeu Născătoare, minunile preaslăvite şi semnele uimitoare venite nu numai de la icoana ta cea descoperită în oraşul Serpuhov, ci şi de la cele zugrăvite întocmai cu această icoană, cădem la ele cu smerenie şi zicem: Bucură-te, grabnică mijlocitoare, ajutătoarea celor ce aleargă la tine cu sârguinţă; Bucură-te, ceea ce asculţi cu bunăvoinţă rugăciunile noastre; Bucură-te, ceea ce ai luminat oraşul Serpuhov cu binecuvântarea ta; Bucură-te, că împrejurimile Moscovei au arătat slava minunilor tale; Bucură-te, comoară nesecată de tămăduiri pentru toţi cei aflaţi întru nevoi; Bucură-te, ocrotitoare atotputernică a celor ce lucrează pentru dobândirea trezviei; Bucură-te, bună ajutătoare a celor ce se luptă împotriva lumii, a trupului, a diavolului şi a beţiei; Bucură-te, apărătoare grabnică a dreptcredincioşilor care trăiesc în lume; Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească!
216

Condacul al 6-lea Propovăduind Născătoare de Dumnezeu, minunile săvârşite prin icoana ta cea numită „Potirul Nesecat”, te rugăm cu lacrimi: O, Preacurată, izbăveşte-ne pe toţi de patima băuturii fără de măsură a vinului, de căderea în păcat şi învaţă-ne înfrânarea pe noi, cei ce ne sârguim să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Străluceşti de lumina slavei dumnezeieşti, Fecioară Pruncă Dumnezeiască, uitându-te cum Copilul, Dumnezeu Cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos stă în cupă ca întrun potir nesecat, precum te vedem zugrăvită în icoana „Potirul Nesecat” care este sortită, ca în chip tainic să dăruiască izbăvire de patima beţiei celor ce cu credinţă vin să i se închine. De aceea, cu lacrimi îţi aducem aceste rostiri neîncetate: Bucură-te, cea de care se bucură şi pe care o prăznuieşte neamul omenesc; Bucură-te, că slava ta este mai mare decât ţi-o pot aduce laudele celor pământeşti şi celor cereşti; Bucură-te, că prin chipul tainic al Fiului în potir, ne descoperi taina dumnezeieştii Euharistii; Bucură-te, ceea ce ne arăţi în chip minunat Mielul Cel ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte; Bucură-te, potir al vieţii şi al nemuririi, care ne duci la porţile vieţii veşnice; Bucură-te, că adăpi sufletele noastre cele însetate din izvorul nestricăciunii şi al bucuriei; Bucură-te, căci în bunătatea ta nemărginită nu îndepărtezi pe cei mai dispreţuiţi şi mai prigoniţi; Bucurate, că prin milostivirea ta îi răpeşti din groapa pieirii pe cei fără de nădejde;
217

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 7-lea Vrând un oarecare om să-ţi mulţumească Stăpână, Maică a lui Dumnezeu, pentru vindecarea de suferinţa beţiei, a împodobit icoana ta preaminunată ce se găseşte în oraşul Serpuhov, cântând din toată inima sa: Aliluia! Icosul al 7-lea Minune nouă vedem Stăpână, prin sfânta ta icoană căci un oarecare om, cuprins de suferinţa beţiei, robul lui Dumnezeu Ştefan, venind la mijlocirea ta cea de Maică, s-a izbăvit de boala cea grea. Pentru aceasta, ca mulţumire ţi-a împodobit icoana cu daruri de mult preţ şi căzând la ea, cu lacrimi grăia unele ca acestea: Bucură-te, că eşti izvorul cel dătător de viaţă al vindecărilor; Bucură-te, potirul ceresc al darurilor dumnezeieşti; Bucură-te, râul de vindecare cel de-a pururea curgător; Bucură-te, că eşti marea care îneci toate patimile noastre; Bucură-te, ceea ce cu mâinile tale de Maică ridici pe cei ce cad zdrobiţi de greutatea păcatului beţiei; Bucură-te, că primeşti darurile recunoştinţei; Bucură-te, căci înveseleşti inimile celor binecredincioşi; Bucură-te, că împlineşti toate cererile noastre cele bune; Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 8-lea Străin lucru şi cu anevoie de crezut le este celor necredincioşi să audă că la sfânta ta icoană „Potirul Nesecat” se săvârşesc
218

minuni şi tămăduiri dumnezeieşti. Noi însă bineştiind cuvântul tău, ce l-ai rostit către întâia icoană ce te înfăţişa, că: „Harul Celui ce s-a născut din mine şi al meu vor fi cu această icoană”, credem că şi cea numită „Potirul Nesecat” izvorăşte harul tău. De aceea, plecându-ne cu evlavie, o sărutăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Toată nădejdea lor în tine şi-o pun Stăpână, cei ce suferă de patima beţiei. Pogoară-te spre neputinţele şi patimile noastre, căci cine ne va scoate pe noi păcătoşii din groapa pieirii, a sărăciei duhovniceşti şi trupeşti, fără numai tu Stăpână. De aceea, plecându-ne genunchii în faţa Preacuratului tău chip, îţi grăim unele ca acestea: Bucură-te, ceea ce nu îţi întorci faţa de la rugăciunile păcătoşilor; Bucură-te, că trimiţi ajutorul tău ceresc celor ce te cheamă în ajutor; Bucură-te, ceea ce arăţi adâncimea milostivirii tale către toţi păcătoşii; Bucură-te, ceea ce îi îmbărbătezi pe cei fără de nădejde şi cu totul deznădăjduiţi; Bucură-te, căci întinzi mână de ajutor celor supuşi patimilor pricinuite de beţie; Bucură-te, căci prin daruri pline de har îi mângâi pe cei ce suferă cu răbdare; Bucură-te, ceea ce vindeci neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti; Bucură-te, că ne-ai învăţat să socotim întru nimic bucuriile cele deşarte ale acestei lumi;
219

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească se minunează Doamne, de lucrarea Ta cea plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam omenesc o apărătoare şi ajutătoare preaputernică. Ea se pleacă spre neputinţele noastre şi ne slobozeşte de groaznica patimă a beţiei, învăţându-i pe cei credincioşi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei înţelepţi nu ştiu Stăpână, să laude după cuviinţă slăvita descoperire a icoanei tale. Cu atât mai mult noi păcătoşii, cu buzele noastre întinate nu vom putea să aducem apărătoarei noastre laude după cuviinţă, însă văzând nenumăratele minuni înfăptuite prin icoana ta, bucurându-ne cu duhul şi cu inima, îţi zicem: Bucură-te, ceea ce izvorăşti minuni de la sfântul tău chip; Bucură-te, că degrabă ne izbăveşti de nenorociri şi de întristări; Bucură-te, că îi ruşinezi pe cei ce nu te primesc; Bucură-te, că îi păzeşti de orice rău pe cei ce cad la tine cu credinţă; Bucură-te, ceea ce cu blânda ta strălucire izgoneşti întunericul păcatului şi ceaţa patimilor noastre; Bucură-te, ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru tine şi pentru Fiul tău; Bucură-te, că ne îndreptezi cu înţelepciune pe calea pocăinţei;
220

Bucură-te, că ne eşti mijlocitoare osârdnică pentru răspunsul cel bun înaintea Dreptului Judecător; Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condaculal 10-lea Vrând să mântuieşti, o, Maică a lui Dumnezeu, mulţimea ce suferă de boala beţiei, ne-ai dăruit icoana ta cea prea minunată, pentru ca toţi cei cuprinşi de această patimă să poată veni la chipul tău făcător de minuni şi primind vindecare, cu umilinţă să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti şi pavăză, o, Maică a lui Dumnezeu, celor ce suferă de boala beţiei şi tuturor celor ce vin la tine cu grăbire şi cinstesc cu evlavie sfânta ta icoană. Căci ne-a dăruit-o Domnul, Dătătorul bunătăţilor, spre ajutor şi vindecare de patimile aducătoare de moarte, îndemnându-ne astfel să îţi cântăm acestea: Bucură-te, alinarea mâhnirilor noastre şi nădejdea celor deznădăjduiţi; Bucură-te, vindecarea suferinţelor noastre sufleteşti şi trupeşti; Bucură-te, ceea ce prin curăţia ta, cureţi întinăciunea noastră; Bucură-te, căci prin harul tău luminezi nemernicia noastră; Bucură-te, că îmbraci în nestricăciune trupul nostru cel stricăcios; Bucură-te, ceea ce prin mijlocirea ta ne întăreşti în rugăciune; Bucură-te, că întăreşti toată neputinţa noastră;
221

Bucură-te, că grabnic risipeşti norul patimilor ce ne înconjoară; Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 11-lea Cântarea noastră, cea cu smerită dragoste şi osârdie o aducem ţie, n-o trece cu vederea Preacurată, şi nu-ţi întoarce faţa de la cei fără de nădejde ce pătimesc din pricina beţiei, ci ajută-i pe ei şi pe noi să ne curăţim de toată întinăciunea păcatului şi să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie dătătoare de lumină te vedem, Preasfântă Fecioară, căci sfântul tău chip goneşte cu razele harului tău ceaţa păcatelor şi ne îndrumă pe calea luminoasă a virtuţilor pe noi, cei ce cu credinţă îţi grăim acestea: Bucură-te, căci prin acoperământul tău ne izbăveşti de deşertăciunea acestei lumi mult răzvrătite; Bucură-te, că ne ajuţi să alungăm neliniştea patimilor trupeşti; Bucură-te, ceea ce pui în inimile noastre gândurile cele bune; Bucură-te, că aduci lumină în cugetul cel întinat; Bucură-te, că îi izbăveşti pe cei cuprinşi de suferinţa chinuitoare a beţiei; Bucură-te, că îi chemi pe aceştia la pocăinţă nefăţarnică şi la înţelepciune; Bucură-te, ceea ce îmbunezi sufletele celor înrăiţi; Bucură-te, că mântuieşti pe cei ce te cheamă în ajutor şi slăvesc numele tău;
222

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 12-lea Harul lui Dumnezeu care este dăruit prin icoana ta, „Potirul Nesecat”, îi apropie de ea Stăpână, pe toţi cei întristaţi şi oropsiţi: văduve, bătrâne şi mai ales pe toţi cei cuprinşi de boala beţiei care niciodată nu pleacă deşerţi de la tine Preacurată, de la Potirul Nesecat al darurilor tale dumnezeieşti, o, Preamilostivă, ci vindecare deplină primind de la chipul tău făcător de minuni, îi cântăm cu mulţumire Domnului: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând minunile şi marea ta milostivire arătată celor cuprinşi de patima beţiei, te rugăm Stăpână, mântuieşte, miluieşte şi povăţuieşte-ne pe cărarea cea dreaptă şi nu ne lăsa pe noi, cei ce căutăm ocrotirea ta şi îţi zicem acestea: Bucură-te, ceea ce chemi pe toţi la înfrânare de la beţie; Bucură-te, că prin roua milostivirii tale îi slobozeşti pe aceştia de patima băutului fără de măsură a vinului; Bucură-te, ceea ce eşti tămăduirea veşnică a celor ce suferă din pricina greului păcat al beţiei; Bucură-te, ajutătoare grabnică a celor ce se chinuiesc din pricina patimilor; Bucură-te, îmbărbătarea minunată a celor împuţinaţi cu duhul; Bucură-te, că eşti bucuria negrăită a celor buni la suflet; Bucură-te, că îi smereşti pe cei trufaşi; Bucură-te, ceea ce ridici pe cei smeriţi şi le doreşti tuturor mântuire;
223

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 13-lea O, Preamilostivă Maică a Preadulcelui nostru Domn, Iisus Hristos! Ascultă această rugăciune a noastră şi ne izbăveşte de toate nevoile sufleteşti şi trupeşti, dar mai ales slobozeşte-i pe cei cuprinşi de suferinţa beţiei, pe robii tăi, ca să nu piară cuprinşi de rău, ci mântuiţi fiind prin tine, să aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Ostile îngereşti şi cetele... şi Condacul 1: Cinstitul tău chip... RUGĂCIUNE O, Preamilostivă Stăpână! Pentru a dobândi apărarea ta cădem acum la tine. Caută spre rugăciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pe noi: soţiile, copiii, maicile celor împătimiţi de boala cea grea a beţiei, fraţii şi surorile noastre, care din această pricină sunt căzuţi de la maica noastră, biserica lui Hristos, şi deci de la mântuire, şi îi tămăduieşte pe aceştia ce pătimesc. O, milostivă Maică a lui Dumnezeu, atinge-te de inimile lor şi scoate-i degrabă din căderile în păcate, adu-i la înfrânarea cea mântuitoare. Roagă-L pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru să ne ierte greşelile, să nu îşi întoarcă milostivirea de la zidirea Sa şi să ne întărească în trezvie şi înţelepciune. Primeşte Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor ce varsă pâraie de lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor ce plâng pentru soţii lor, ale copiilor, orfanilor şi neputincioşilor părinţi şi ale noastre, ale tuturor celor ce cădem la icoana ta, pentru ca să ajungă prin
224

rugăciunile tale, acest strigăt al nostru la tronul Celui Preaînalt. Acoperă-ne şi ne păzeşte ca să nu fim robiţi de cel viclean şi de toate cursele vrăjmaşilor; ajută-ne în ceasul cel cumplit al morţii, ca prin rugăciunile tale să trecem vămile văzduhului. Izbăveşte-ne de osânda cea veşnică şi mijloceşte ca milostivirea lui Dumnezeu să ne acopere acum şi pururea şi în vecii cei nesfârşiţi. Amin!

225

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «POVĂŢUITOAREA COPIILOR» După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieştile învăţături pe care le-a propovăduit Preaiubitul tău Fiu, ajută-i pe toţi părinţii binecredincioşi, ca şi pe toţi cei care au grijă de creşterea sufletească şi trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ţie: Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

226

Icosul 1 Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca nişte făclii pe paginile Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cuvinte, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii şi pe cei care se roagă ţie pentru ei: Povăţuieşte copiii, să fie săraci cu duhul, ca a lor să fie Împărăţia cerurilor; Povăţuieşte copiii, să fie flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aşa se vor sătura; Povăţuieşte copiii, să fie blânzi, că aşa vor moşteni pământul; Povăţuieşte copiii, să fie milostivi, că aşa se vor milui; Povăţuieşte copiii, să fie curaţi cu inima, că aşa îl vor vedea pe Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, să fie făcători de pace, că aşa fii ai lui Dumnezeu se vor chema; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Condacul al 2-lea Minunate sunt lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu şi minunate sunt virtuţile pe care le dobândesc credincioşii, virtuţi pe care le cerem şi pentru părinţii şi pentru copiii care îi înalţă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icosul al 2-lea Tu Fecioară, sălaş al virtuţilor şi ocrotitoare a celor ce duc lupta cea grea cu patimile şi cu diavolii, ascultă rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm ţie: Povăţuieşte copiii, să iubească cele bune şi toate virtuţile creştineşti;
227

Povăţuieşte copiii, să împlinească cu smerenie poruncile Domnului; Povăţuieşte copiii, hrănindu-i cu laptele înţelepciunii dumnezeieşti; Povăţuieşte copiii, să asculte îndrumările bune pe care le primesc; Povăţuieşte copiii, să fie înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii; Povăţuieşte copiii, să vadă în toţi oamenii chipul lui Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Condacul al 3-lea Mulţi copiii au rămas orfani şi nu are cine să le arate dragostea părintească. Ia-i în ocrotirea ta, încălzind inimile celor din jurul lor pentru a-i creşte cu dragostea pe care numai tu le-o poţi insufla, pentru ca ei să îi cânte lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icosul al 3-lea Pentru toţi copiii orfani sau părăsiţi de părinţi, care plâng după dragostea părintească, răbdând foame, sete şi frig şi pe care vrăjmaşul diavol i-a întinat cu nenumărate patimi, ca şi pentru copiii noştri, ne rugăm ţie Preasfântă Maică, ştiind cât de puternică este ocrotirea ta: Povăţuieşte copiii, să caute dragostea la Cel ce este Dragoste; Povăţuieşte copiii, să înţeleagă că Părintele Ceresc este adevăratul lor Părinte;
228

Povăţuieşte copiii, tămăduindu-le rănile şi mângâindu-le prea multele dureri; Povăţuieşte copiii, trimiţând o rază de lumină peste sufletele lor suferinde; Povăţuieşte copiii, alinându-le tristeţea şi dăruindu-le să cunoască bucuria; Povăţuieşte copiii, ca să afle calea mântuirii; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Condacul al 4-lea „Femeie, iată fiul tău!", ţi-a zis de pe Cruce Mântuitorul, arătând spre sfântul apostol Ioan, ucenicul iubit, dar şi spre fiecare din creştinii care lupta cea bună ducând, nu se lasă biruiţi, ci îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Să se bucure credincioşii şi să se veselească şi nimeni să nu le stea împotrivă, ştiind că mare ajutor au de la Maica Domnului nostru, Maica rugăciunii şi a evlaviei, care ascultă cu îndurare cererile înălţate din adâncul inimii: Povăţuieşte copiii să-ţi cânte: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine! Povaţuieşte copiii, aducându-i la cunoştinţa minunilor tale; Povaţuieşte copiii, vădindu-te Maică a lor şi a celor ce te laudă; Povaţuieşte copiii, să îl iubească pe Hristos, Mântuitorul lumii; Povaţuieşte copiii, să facă voia Fiului tău şi Dumnezeului nostru;
229

Povaţuieşte copiii, crescându-i ca pe nişte fii ai Părintelui Ceresc; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Condacul al 5-lea De tine se bucură toată făptura, cerul şi pământul, îngerii şi sfinţii care stau împrejurul tău şi îi ocrotesc pe aleşii tăi, fiindu-le zid de apărare împotriva celor ce îi împiedică să îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea În această lume, în care ispititorul ne aduce înainte chipuri ale fărădelegii, mare nevoie avem de chipurile celor plăcuţi lui Dumnezeu care au mers pe calea cea îngustă şi au primit răsplata mult dorită şi noi, ştiind aceasta, te rugăm: Povaţuieşte copiii, cu sfinţii cei din veac care s-au învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, cu soborul apostolilor care au răspândit Evanghelia până la marginile pământului; Povăţuieşte copiii, cu sfinţii Ierarhi care dascăli ai dreptei credinţe au fost şi minuni au săvârşit; Povăţuieşte copiii, cu cetele Mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi; Povăţuieşte copiii, cu sfinţii Preacuvioşi care prin nevoinţă îngeri în trup s-au arătat; Povăţuieşte copiii, cu toţi sfinţii la care alergăm pentru rugăciune şi ajutor; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
230

Condacul al 6-lea Cine nu va înţelege frumuseţea Bisericii? Cine va voi să se afle în afara ei, văzând lumina pe care o răspândeşte? Numai cei ce aleg întunericul, întunecaţi de mândrie diavolească, şi nu vor să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea De mare dar s-au învrednicit la Botez copiii care au devenit mădulare ale Bisericii prin unirea cu Hristos. Sfântă Fecioară Maria, Maică a Domnului, ca să-i înveţi să nu se lipsească de binefacerile acestui dar, ne rugăm ţie aşa: Povăţuieşte copiii, să rămână până la sfârşitul vieţii în dreapta credinţă; Povăţuieşte copiii, ca vieţuind în ea, roade bineplăcute lui Dumnezeu să-i aducă; Povăţuieşte copiii, să iubească slujbele Sfintei Biserici şi să nu se lipsească de dulceaţa lor; Povăţuieşte copiii, să citească Sfintele Scripturi şi cărţile de folos duhovnicesc; Povăţuieşte copiii, să respingă sfaturile mincinoase ale necredincioşilor; Povăţuieşte copiii, să stea tari împotriva învăţăturilor urâte lui Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Condacul al 7-lea Preasfântă Fecioară, roagă-L pe Iubitorul de oameni, Dumnezeu, să trimită peste copiii darurile Duhului Sfânt: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii,
231

duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei credinţe, ca să te cinstească şi să cânte împreună cu noi: Aliluia! Icosul al 7-lea Având poruncă şi putere de la Dumnezeu să ducem o viaţă de sfinţenie şi înţelegând aceasta ca pe o chemare de căpătâi, îndrăznim a ne ruga ţie: Povăţuieşte copiii, să primească darurile Mângâietorului; Povăţuieşte copiii, ca în tot locul să împlinească voia Fiului lui Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, să urce în fiecare zi pe scara virtuţii; Povăţuieşte copiii, să se arate vrednici ca să fie număraţi în ceata aleşilor tăi; Povăţuieşte copiii, ca din tinereţe să se gândească la moarte, pentru a gusta adevărata viaţă; Povăţuieşte copiii, ca prin rugăciune şi purtarea crucii să se sfinţească; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Condacul al 8-lea Mulţi dintre cei care şi-au pus nădejdea în puterile lor, şi nu în Dumnezeu, au căzut în patimi şi şi-au întinat sufletele, dar noi nădăjduind în ajutorul tău, ne rugăm ţie să păzeşti curăţia copiilor, ca să cânte lui Dumnezeu până la sfârşitul vieţii: Aliluia! Icosul al 8-lea Ştiind că vrăjmaşul diavol nu conteneşte a căuta să-i rupă pe oameni de trăirea duhovnicească, încercând să spurce până şi curăţia sufletească a copiilor asupra cărora stă binecuvântarea lui Dumnezeu, te rugăm, o, Maică a lui Dumnezeu:
232

Povăţuieşte copiii, cum să trăiască pentru ca la înfricoşătoarea Judecată să fie izbăviţi de veşnicele chinuri; Povăţuieşte copiii, să deosebească ce este bine de ce este rău în faţa lui Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, să urască păcatul şi toată fărădelegea; Povăţuieşte copiii, să se ferească de necuratele şi ucigătoarele patimi; Povăţuieşte copiii, să fie preaîntelepţi împotriva meşteşugirilor diavoleşti; Povăţuieşte copiii, să privegheze şi să se roage ca să nu cadă în ispită; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Condacul al 9-lea Ştiind că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte, ne rugăm ţie, Maică Preasfântă, degrabă să-i ridici cu milostivirea ta pe copiii care din lucrarea vrăjmaşului vor aluneca în păcat, ca să îi cânte lui Dumnezeu cu zdrobire de inimă: Aliluia! Icosul al 9-lea Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepădându-se de tatăl său, şi-a risipit viaţa departe de casa sa şi mult s-a veselit când a fost primit înapoi cu braţele deschise. Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu ca ori de câte ori vor cădea în păcat, să îi ridici pe copiii pentru care cădem la milostivirea ta: Povăţuieşte copiii, ca în tot locul să se ferească de cursele vrăjmaşului; Povăţuieşte copiii, ca de vor cădea în ispite, fără şovăială să se ridice;
233

Povăţuieşte copiii, ca de se vor rătăci, fără zăbovire să se întoarcă la Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, ca de se vor întina, prin botezul lacrimilor de pocăinţă să-şi curăţească sufletele; Povăţuieşte copiii, ca prin spovedanie curată să ia dezlegare de păcate; Povăţuieşte copiii, ca după fiecare poticnire să pună iarăşi început bun mântuirii; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Condacul al 10-lea Nu poate mintea omenească să priceapă cu uşurinţă pentru ce Dumnezeu îngăduie încercarea copiilor prin boală şi suferinţă. Pentru aceasta, avându-te pe tine grabnică ajutătoare, alergăm la tine şi te rugăm să le alini suferinţele cu darul tău, ca să nu uite a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Dumnezeu, Cel ce rânduieşte toate spre mântuirea oamenilor şi nimic nu se întâmplă fără voia Sa, îngăduie ca bolile să întunece bucuria copiilor şi să o preschimbe în întristare, iar noi, cunoscând că nu este încercare în care să nu-ţi poţi arăta puterea, Maică Preamilostivă, strigăm către tine: Povăţuieşte copiii, să primească încercările cu nădejde în Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, să ceară vindecarea de la Doctorul sufletelor şi al trupurilor; Povăţuieşte copiii, să poarte fără cârtire crucea bolii, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, cum să dobândească cununa răbdării;
234

Povăţuieşte copiii, să nu se lase biruiţi de deznădejde; Povăţuieşte copiii, să nădăjduiască în mila Părintelui Ceresc; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Condacul al 11-lea Nepricepuţi şi lipsiţi de darul povăţuirii ştiindu-ne, ne îndreptăm inimile spre tine, Preasfântă Fecioară, ca luminaţi de tine să-i învăţăm pe copii să ducă o viaţă curată şi sfântă, o viaţă în care să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, ca să cântăm cântarea de slavă: Aliluia! Icosul al 11-lea Nu dorim pentru copii doar bunătăţile degrab trecătoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunătăţile cele duhovniceşti, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugăm ţie: Povăţuieşte copiii, să-L iubească pe Dumnezeu ca pe Părintele lor; Povăţuieşte copiii, să-i iubească pe oameni ca pe fraţii lor; Povăţuieşte copiii, să închine Domnului fiecare zi a vieţii lor; Povăţuieşte copiii, să mărturisească prin fapte bune dreapta credinţă; Povăţuieşte copiii, să fie temple vii ale Duhului Sfânt; Povăţuieşte copiii, ca lumina lor să lumineze înaintea oamenilor astfel încât aceştia să se îndrepte spre Dumnezeu; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Condacul al 12-lea Deşartă este lumea aceasta cu toate plăcerile ei cele amăgitoare şi deşarte sunt gândurile celor care nu însetează
235

după Împărăţia cea veşnică, după raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, în care au ajuns cei care au cântat cu umilinţă: Aliluia! Icosul al 12-lea Maică iubitoare de fii, care străluceşti cu putere lângă tronul Fiului tău, mijloceşte pentru toţi copiii care nu au fost botezaţi, ca să primească lumina naşterii celei de sus, iar cei care au primit-o să trăiască o viaţă de evlavie, pentru ca să le fie deschisă poarta spre Împărăţia cerurilor: Povăţuieşte copiii, să dorească moştenirea vieţii veşnice; Povăţuieşte copiii, să meargă pe calea cea strâmtă a poruncilor, spre Ierusalimul cel ceresc; Povăţuieşte copiii, să caute bucuria celor scrişi în Cartea Vieţii; Povăţuieşte copiii, să păzească cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie părtaşi fericirii raiului; Povăţuieşte copiii, să se nevoiască pentru dobândirea mântuirii; Povăţuieşte copiii, să ducă o viaţă aleasă pentru a pregusta bunătăţile vieţii veşnice; Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Condacul al 13-lea O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău Acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu Sfinţii: Aliluia! (de 3 ori)
236

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «ICOANA CU ŞAPTE SĂGEŢI» (Pentru potolirea inimii) După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Celei alese dintre toate fiicele neamurilor, Fecioarei Maria, Maica Fiului lui Dumnezeu prin care a venit mântuirea lumii, cu umilinţă îi strigăm: caută la viaţa noastră cea plină de scârbe, ştii scârbele şi durerile ce le-ai îndurat când ai fost pe pământ, fă cu noi după mila ta cea mare ca să-ţi cântăm aşa: Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie! Icosul 1 Îngerul ce a vestit păstorilor din Betleem naşterea Mântuitorului lumii, împreună cu puterile cereşti au cântat:
237

«Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire». Iar tu, Maică, n-ai avut unde să-ţi pleci capul şi ai născut pe Fiul tău în staul, înfăşându-L în scutece şi punându-L în iesle. Cunoscând tristeţea sufletului tău îţi cântăm aşa: Bucură-te, că pe Fiul tău, cu glasul gurii tale L-ai mângâiat; Bucură-te, că Pruncul Cel veşnic cu scutece L-ai înfăşat; Bucură-te, că pe Cel ce ţine lumea, cu lapte L-ai hrănit; Bucură-te, că staulul dobitoacelor ca un rai s-a arătat; Bucură-te, că tron de heruvimi, pe pământ te-ai arătat; Bucură-te, că în naştere şi după naştere, tu Fecioară ai rămas; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie! Condacul al 2-lea Văzând Dumnezeiescul Prunc culcat în iesle, au venit păstorii să se închine, vestind cele spuse de înger despre Acesta. Iar Maria păstra cuvintele acestea în inima ei. Şi după opt zile Pruncul a primit numele Iisus ca Om, după Lege. Văzând smerenia ta, Maică şi Fecioară, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Având credinţă statornică în Dumnezeu şi împlinind Legea, într-a 40-zi au adus la templu pe Iisus părinţii Săi şi L-au pus înaintea Domnului, împreună cu jertfele de curăţire cum era scris în Lege. Noi însă cântăm aşa: Bucură-te, că pe Făcătorul lumii, în templu L-ai adus îndată; Bucură-te, că de dreptul Simeon cu bucurie ai fost întâmpinată; Bucură-te, una curată, între femei binecuvântată;
238

Bucură-te, că scârba ca pe o cruce în smerenie ai purtat-o; Bucură-te, că voia lui Dumnezeu totdeauna ai ascultat-o; Bucură-te, că pildă de răbdare şi de smerenie ne-ai arătat; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie! Condacul al 3-lea Cu putere de sus ai fost întărită, Maica Domnului, când ai auzit cuvintele dreptului Simeon: «Acesta este spre căderea şi ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni împotrivire şi prin sufletul tău va trece sabie ca să descopere gândurile multor inimi». Mare scârbă a străpuns atunci inima ta, o, Maica Domnului şi cu durere ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Plănuind Irod să nimicească pe Prunc, a trimis să ucidă pe toţi copiii Betleemului, de doi ani şi mai jos, după timpul care-l aflase de la magi. Dar după porunca lui Dumnezeu dată prin înger lui Iosif în vis, toată sfânta familie a fugit în Egipt şi a rămas acolo şapte ani până la moartea lui Irod. De aceea îţi cântăm aşa: Bucură-te, că greul călătoriei cu dragoste l-ai suferit; Bucură-te, că idolii au căzut de puterea Fiului tău biruiţi; Bucură-te, că între necredincioşi şapte ani ai petrecut; Bucură-te, că din Egipt cu Pruncul şi cu Iosif în Nazaret ai venit; Bucură-te, că aici la Iosif dulgherul, în sărăcie ai trăit; Bucură-te, că în toată viaţa ai muncit foarte cinstit; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie!
239

Condacul al 4-lea Vifor de tristeţe a cuprins pe Maica lui Dumnezeu, întorcându-se din Ierusalim şi neaflând în cale pe Pruncul Iisus. S-au întors şi L-au aflat după trei zile, şezând în templu, ascultând şi întrebând pe cărturari. Deci i-a zis Lui Maica: «Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi». Iar El a zis către ei: «De ce era să Mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu»? Şi Maica păstrând aceste cuvinte în inimă, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Domnul Iisus a străbătut toată Galileea, învăţând prin sinagogi şi propovăduind Evanghelia împărăţiei vindecând orice boală şi orice neputinţă în popor. A mers vestea despre Dânsul prin toată Siria încât i-au adus pe toţi bolnavii, demonizaţii şi neputincioşii de i-a vindecat. Iar tu, Maică, văzând profeţia împlinindu-se, cu durere ai cunoscut că se apropie timpul când Fiul tău va fi adus jerfă pentru păcatele lumii. De aceea te fericim Maică şi-ţi cântăm: Bucură-te, că pe Fiul tău în slujba poporului L-ai dat; Bucură-te, căci cu inima înfrântă lui Dumnezeu te-ai jertfit; Bucură-te, că de potopul păcatelor lumea ai mântuit-o; Bucură-te, că ai zdrobit capul şarpelui celui vechi; Bucură-te, că pe sine jertfă lui Dumnezeu te-ai adus; Bucură-te, că tristă ai fost Maica Domnului Iisus; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie! Condacul al 5-lea Propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu, Iisus a mustrat mândria fariseilor ce se credeau drepţi şi care ascultând pildele
240

Lui, înţelegeau că despre dânşii vorbea şi căutau ca să-L prindă, dar se temeau de popor care-L socotea Prooroc. Ştiind acestea, Maica Domnului scârbită pentru Fiul ei, se temea să nu-L omoare şi întristată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând unii dintre iudei învierea lui Lazăr, au mers la farisei şi le-au spus ce a făcut Iisus. Caiafa care era mare preot în anul acela, a zis: «Ne este mai de folos să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul» şi de atunci căutau cum să-L omoare. Noi însă Preacurată îţi cântăm: Bucură-te, că ai născut pe Mântuitorul lumii întregi; Bucură-te, Maica Domnului că suferinţele le înţelegi; Bucură-te, Împărăteasa cerurilor, cea binecuvântată; Bucură-te, că doar tu te rogi pentru lumea toată; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie! Condacul al 6-lea Iuda - unul din cei doisprezece, la început apostol apoi vânzător, s-a dus la mai marii preoţi să-şi vândă Învăţătorul. Iar ei auzind, s-au bucurat şi i-au făgăduit arginţi ca plată. Tu însă, Maica Domnului, mâhnită pentru iubitul tău Fiu, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Stând la cină cu ucenicii Săi, Domnul Hristos, a spălat picioarele acestora, dând pildă de smerenie şi le-a zis lor: «Unul dintre voi Mă va vinde». Noi însă, Maica lui Dumnezeu, suferind împreună cu Fiul, îţi cântăm acestea: Bucură-te, Maica Domnului de ale inimii dureri chinuită;
241

Bucură-te, că în valea plângerii, ai suferit mult scârbită; Bucură-te, că în rugăciune ţi-ai găsit bun adăpost; Bucură-te, că celor scârbiţi într-una bucurie le-ai fost; Bucură-te, potolirea întristărilor noastre; Bucură-te, că ne izbăveşti din păcate; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie! Condacul al 7-lea Vrând să arate iubirea Sa de oameni şi mulţimea milei Sale, Domnul Hristos la cina cea de taină, împărtăşind pe ucenicii Săi cu Sfânt Trupul Său şi Preacuratul Său Sânge, le-a poruncit să facă pururea aceasta în numele Său. Iar ei cu bucurie au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea Nouă minune a arătat Domnul ucenicilor Săi, prin făgăduinţa că le va trimite pe Duhul Său cel Sfânt, Mângâietorul, Care de la Tatăl purcede şi Care va mărturisi despre Dânsul şi-i va învăţa tot adevărul. Iar noi, cu Duhul Sfânt, îţi cântăm: Bucură-te, a Duhului celui Sfânt cămară; Bucură-te, palat atotluminos şi preaînfrumuseţat; Bucură-te, largă încăpere a lui Dumnezeu-Cuvântul; Bucură-te, că ai adus din ceruri pe Mărgăritarul-Sfântul; Bucură-te, că prin naştere, uşile raiului ni le-ai deschis; Bucură-te, că semn al milei cereşti, nouă ni te-ai arătat; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

242

Condacul al 8-lea Străin lucru şi dureros este, că Iuda cu un sărut şi-a vândut Învăţătorul. Ostaşii şi comandantul lor L-au prins pe Iisus şi legându-L L-au dus la arhiereul Ana mai întâi, apoi la Caiafa. Maica Domnului aştepta hotărârea pentru iubitul său Fiu, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Iudeii toţi L-au dus pe Iisus de la Caiafa la Pilat în pretoriu, pârându-L că este un făcător de rele. Pilat L-a cercetat şi le-a spus lor că nici o vină n-a aflat într-Însul. Noi însă îţi cântăm acestea: Bucură-te, că ai avut inima de durere zdrobită; Bucură-te, că pentru Fiul tău ai plâns preascârbită; Bucură-te, că pe Fiul tău cel iubit L-ai văzut la judecată; Bucură-te, că fără cârtire ai răbdat durerea toată; Bucură-te, roaba Domnului, ce plângi şi te tânguieşti; Bucură-te, Împărăteasa lumii, ce rugăciunile noastre le primeşti; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie! Condacul al 9-lea Toate neamurile te fericesc, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Stăpână şi Maica Răscumpărătorului nostru; cu naşterea ta ai adus bucurie la toată lumea, apoi ai avut mare scârbă, văzând pe Fiul tău batjocorit la chinuri şi la moarte vândut. Noi însă, cântare de umilinţă îţi aducem, o, Preacurată, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
243

Icosul al 9-lea Cei mai vestiţi ritori nu pot să spună Mântuitorule, suferinţele ce le-ai purtat, când ostaşii Ţi-au împletit cunună de spini şi Ţi-au pus-o pe cap, îmbrăcându-te în haină roşie. Noi cunoscând suferinţa Ta şi a Maicii Tale celei Preacurate, îi cântăm aşa: Bucură-te, că ai văzut pe Fiul tău, scuipat şi bătut; Bucură-te, că pe Cel ce L-ai hrănit la sân, dispreţuit L-ai văzut; Bucură-te, că în haină roşie şi cu spini încununat L-ai văzut; Bucură-te, că împreună cu El ai pătimit; Bucură-te, că L-ai văzut pe Dânsul de ucenici părăsit; Bucură-te, că de judecătorii cei fărădelege L-ai văzut osândit; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie! Condacul al 10-lea Vrând să-L scape pe Iisus, Pilat a zis poporului iudeilor: «Este obiceiul de a vă elibera un întemniţat de Paşte. Vreţi să vă eliberez pe Împăratul iudeilor?» Atunci toţi au strigat: «nu pe El, ci pe Baraba!» Lăudând milostivirea lui Dumnezeu care a dat pe Unicul Său Fiu la moarte pe Cruce, ca să ne izbăvească pe noi de moartea cea veşnică, Îi cântăm Lui: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid şi scăpare fii nouă, Stăpână, celor căzuţi în scârbe şi boli, că însăţi ai suferit, auzind pe iudei strigând: «Răstigneşte-L, răstigneşte-L!» Acum auzi-ne şi pe noi cei ce-ţi cântăm ţie: Bucură-te, Maica milostivirii, ce ne-ai şters plânsul cel de durere; Bucură-te, a păcătoşilor căzuţi, grabnică mântuire;
244

Bucură-te, a creştinilor mijlocitoare neruşinată; Bucură-te, că de patimile cele rele ne mântuieşti îndată; Bucură-te, că inimii înfrânte îi dăruieşti veselie; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie! Condacul al 11-lea Cântare de umilinţă aducem Mântuitorului lumii, Care de bunăvoie a mers la patimi şi moarte pe Cruce. Ostaşii L-au dus la Golgota şi L-au răstignit. Lângă crucea lui Iisus stăteau Maica Lui şi mironosiţele femei. Deci, Iisus văzând pe Maica Sa şi pe ucenicul pe care-l iubea, i-a zis Maicii Sale: «Femeie, iată fiul tău!», apoi ucenicului Său: «Iată Maica ta!» şi din ceasul acela a luat-o ucenicul la sine. Iar tu, Maica Domnului, văzând pe Fiul tău pe Cruce murind, ai cântat cu amărăciune lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea «Fiul meu şi Dumnezeule veşnic, Creatorul a toată făptura, cum rabzi chinuri pe Cruce?» zicea, plângând Curata Fecioară. Prin străină naşterea Ta, am fost mai fericită decât toate maicile, dar vai mie, că văzându-Te acuma răstignit, sabia îmi străpunge inima. Noi amintindu-ne de durerea ta, plângând îţi cântăm acestea: Bucură-te, că de bucurie şi veselie n-ai avut parte; Bucură-te, că ai văzut a Fiului tău moarte de pe cruce; Bucură te, că pe Fiul tău cel iubit L-ai văzut răstignit; Bucură-te, mieluşea care pe Mielul junghiat L-ai văzut; Bucură-te, că pe Doctorul sufletesc şi trupesc L-ai văzut rănit; Bucură-te, că pe Fiul tău înviat din morţi L-ai privit;
245

Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie! Condacul al 12-lea «O, Lumina mea cea dulce, nădejdea şi viaţa mea, o, bunule Doamne, cum Te stingi pe Cruce?» Fecioara suspinând grăia: «Grăbeşte-te Iosife la Pilat şi cere trupul Învăţătorului tău!» Iar pe Tine văzându-Te gol şi fără slavă zicea: «Fiul meu, sabie a trecut prin sufletul meu, după spusele dreptului Simeon». Iar noi suferind împreună cu Maica Ta, Milostive Mântuitorule, Cel ce Te-ai săvârşit pe Cruce, rupând zapisul păcatelor noastre, Te rugăm dă-ne har ca să-Ţi cântăm cu dragoste: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând milostivirea Ta, Iubitorule de oameni, mă închin îndurărilor Tale, Stăpâne. Că vrând să mântuieşti făptura Ta ai primit moartea, zicea Preacurata. Ci cu învierea Ta, Mântuitorule, miluieşte-ne şi pe noi cei ce cântăm: Bucură-te, că ai văzut mort pe Domnul Cel slăvit; Bucură-te, că ai sărutat Trupul Fiului tău adormit; Bucură-te, că Lumina cea dulce, pe Domnul, în mormânt L-ai aşezat; Bucură-te, că pe Fiul tău cu atâta jale L-ai îngropat; Bucură-te, căci cu giulgiu, Trupul Sfânt L-ai înfăşurat; Bucură-te, că sabia tristeţii te-a îndurerat; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie! Condacul al 13-lea O, Prealăudată Maică, cea căzută de scârbă şi de durere sub crucea Fiului tău şi Dumnezeu, ascultă suspinele şi plânsul
246

nostru şi ne scapă de scârbe, de dureri şi de moartea cea veşnică pe toţi cei ce nădăjduim în nespusa ta milostivire şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: „Îngerul ce a vestit... " şi Condacul 1: „ Celei alese dintre toate... " RUGĂCIUNE O, mult îndurerată Maica Domnului, ceea ce eşti mai presus decât toate fiicele neamurilor pentru curăţia ta şi mulţimea suferinţelor ce le-ai răbdat pe pământ, primeşte rugăciunile şi suspinarea noastră şi ne păzeşte sub acoperământul milostivirii tale, că alt adăpost şi caldă mijlocire afară de tine nu avem. Ca ceea ce ai îndrăzneală spre Cel născut din tine, ajută-ne şi ne miluieşte cu rugăciunile tale, să scăpăm de toate săgeţile urii, vrăjmăşiei şi dezbinării dintre noi. Potoleşte inimile învrăjbite şi întoarce în ele dragostea cea frăţească, pentru ca iubindu-ne unii pe alţii, să ne trăim viaţa în pace şi bună înţelegere şi astfel, să ajungem cu toţii în Împărăţia cerurilor, unde împreună cu toţi sfinţii vom cânta slavă Unui Dumnezeu în Treime: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, totdeauna acum şi pururea şi în nesfârşiţii veci. Amin! Troparul Potoleşte pornirile cele rele din inimile noastre, Născătoare de Dumnezeu, stinge săgeţile urii şi toată tristeţea din suflete o izgoneşte. Privind la chipul tău ne umilim de suferinţa ta şi sfânta ta haină o sărutăm. Săgeţile vrăjmaşului cele pornite asupra noastră ne înfricoşează. Nu ne lăsa, Maica îndurărilor, să pierim împietriţi la inimă, nici noi, nici semenii noştri, căci tu eşti îmblânzirea inimilor rele.
247

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «SPORITOAREA GRÂNELOR» După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Maicii lui Dumnezeu celei alese dintru toate neamurile, ţie Stăpânei cerului şi a pământului, care ne izbăveşti pe noi din toată nevoia, cântare de mulţumire îţi aducem. Preamilostivă Doamnă de Dumnezeu Născătoare, primeşte rugăciunea noastră cea fierbinte, apără-ne de foamete şi de pagube, dăruieşte pământului nostru rodnicie, hrănitoare şi sporitoare a ţarinilor şi grânelor noastre, ca bucurându-ne pururea să strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!
248

Icosul 1 Făcătorul îngerilor te-a ales pe tine, Stăpână, spre mântuirea oamenilor şi te-a dăruit pe tine ajutătoare a poporului creştinesc, care ne izbăveşti de foamete şi de toate necazurile, viaţa noastră bine rânduindu-o întru toată pacea şi îndestularea. Drept aceea, cu umilinţă strigăm ţie: Bucură-te, a oamenilor izbăvire din toată nevoia; Bucură-te, ajutorul şi ocrotirea moştenirii tale; Bucură-te, ceea ce mântuieşti din nevoi pe iubitorii de Hristos; Bucură-te, hrănitoarea celor flămânzi; Bucură-te, acoperitoarea celor orfani; Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi; Bucură-te, ceea ce ne-ai odrăslit nouă rodul vieţii; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta! Condacul al 2-lea Văzând Fiul tău, o, Maică a lui Dumnezeu, marea ta milostivire către oameni, grăieşte către tine: „Cere Maica Mea, că nu Mă voi întoarce de la tine, ci voi plini toate cererile tale”. Iar noi, preaslăvind această minunată purtare de grijă faţă de neamul omenesc, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Cerească înţelegere s-a dăruit binecredinciosului stareţ Ambrozie, povăţuindu-l să facă, în mănăstirea de către el zidită, o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi s-o numească
249

„Sporitoarea grânelor”. Că tu, Preasfântă Fecioară, mântuieşti pe poporul tău de foamete, dăruieşti pământului rodnicie, trimiţi ploaie timpurie şi ploaie târzie asupra ţarinilor şi câmpurilor noastre, ocroteşti pe poporul tău de paguba şi vătămarea aducătoare de moarte. Drept aceea, strigăm ţie unele ca acestea: Bucură-te, Fecioară, lauda creştinilor; Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile; Bucură-te, că tu blagosloveşti şi sporeşti grânele noastre; Bucură-te, că tu ne izbăveşti de foamete; Bucură-te, ceea ce ne hrăneşti cu pâinea vieţii; Bucură-te, ceea ce ai hrănit cu lapte pe hrănitorul lumii; Bucură-te, agonisirea rodului fără de moarte; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Săditorul vieţii noastre; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta! Condacul al 3-lea Cu putere de sus ne întăreşte, Stăpână plină de har, în zilele de foamete şi pagubă, ca să nu pierim rău, lipsiţi de pocăinţă, în trândăvie şi deznădejde, ci întăreşte-ne şi ne învaţă să răbdăm şi să bineplăcem lui Dumnezeu, ca să pricepem în nevoi şi în necazuri voia Lui cea desăvârşită, necurmat lăudând pe Dumnezeu şi strigând Lui: Aliluia! Icosul al 3-lea Având dragoste mare către oamenii ce sunt răscumpăraţi cu cinstitul Sânge al Fiului şi Dumnezeului tău, ai primit de la Dânsul, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, stăpânire a face rânduială în neamul omenesc şi a-l ocroti, că tu celor necăjiţi
250

eşti grabnică ajutătoare, cetăţilor, satelor, ogoarelor, ţarinilor şi lumii întregi acoperitoare. Ţie, milostivei şi de Dumnezeu iubitoarei noastre Maici ce rânduieşti şi îndrepţi către mântuire viaţa noastră pământească îţi grăim cu smerită cugetare: Bucură-te, buna Maică a Fiului Celui Bun; Bucură-te, ceea ce te rogi neîncetat pentru mântuirea şi miluirea noastră a păcătoşilor; Bucură-te, pentru întreaga lume creştinească, mijlocitoare către Dumnezeu; Bucură-te, a bunătăţilor de tot felul Preabună dătătoare; Bucură-te, a celor robiţi şi închişi în temniţe hrănitoare; Bucură-te, sănătatea trupului meu şi mântuirea sufletului meu; Bucură-te, că rai al desfătării înfloreşti; Bucură-te, că liman sufletelor găteşti; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta! Condacul al 4-lea O, când va veni asupra noastră fără de veste vifor de vânturi potrivnice, cu tunete şi fulgere, iar grindină şi apă multă se vor abate asupra pământului, atunci Preamilostivă Doamnă, grăbeşte de ajută nouă, celor lipsiţi de ajutor, apără-ne şi izbăveşte-ne de potopirea ploii, de care ne-am făcut vrednici pentru păcatele noastre, şi să fie câmpurile şi ţarinile nevătămate de acestea şi să nu ne potopească viforul cel de apă, fiindcă pe tine, noi păcătoşii, te avem ocrotitoare neruşinată, nădejdea noastră la tine o punem şi preaslăvind puterea rugăciunilor tale, Celui născut din tine, Mântuitorului lumii, Îi strigăm: Aliluia!
251

Icosul al 4-lea Auzind şi văzând împreună pătimirea ta, Stăpână, faţă de oamenii necăjiţi şi care pier, noi păcătoşii, la tine alergăm şi ne rugăm. O! Preasfântă Fecioară, auzi-ne pe noi păcătoşii şi în ziua când soarele va usca pământul şi de uscăciune va fi secetă, şi roadele pământului vor prinde a se veşteji, atunci, Stăpână, trimite roua harului tău asupra celor care se roagă cerând milă, veseleşte faţa pământului pentru săracii tăi, pentru prunci, pentru dobitoace şi pentru toţi cei ce aşteaptă să li se dea lor hrană la bună vreme, şi din sfântă icoana ta „Sporitoarea grânelor”, arată mila ta celor ce strigă ţie unele ca acestea: Bucură-te, neadormită rugătoare către Hristos Dumnezeu, care Îl pleci spre milă către noi; Bucură-te, ceea ce abaţi de la capetele noastre pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcate; Bucură-te, ceea ce de toate nenorocirile ne păzeşti cu acoperământul tău de Maică; Bucură-te, ceea ce câmpurile şi ţarinile noastre le mântuieşti de arşiţa soarelui şi de secetă; Bucură-te, Preamilostivă ascultătoare a rugăciunilor noastre celor dintru necazuri şi restrişti; Bucură-te, ceea ce mântuieşti de foc casele noastre; Bucură-te, Stăpânitoare, grabnica noastră ajutătoare în zilele de grele încercări; Bucură-te, din toate nevoile grabnică izbăvire; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

252

Condacul al 5-lea Ca o stea de la Dumnezeu purcezătoare, străluceşte neînserat icoana ta, o, Maică a lui Dumnezeu, celor care cer pâinea cea spre fiinţă, că păzeşti cu acoperământul milostivirii tale câmpurile şi ţarinile noastre şi bine le rânduieşti ca să aducă roadă, mişcând pe credincioşi să strige lui Hristos Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzându-te pe tine Fiul tău stând lângă Cruce dimpreună cu ucenicul cel iubit, a grăit ţie: “Femeie, iată Fiul tău!” şi ucenicului: „Iată Maica ta!” Înfiind ţie pe toţi cei care cred întrÎnsul, iar noi, copii ai tăi fiind, spre acoperământul tău nădăjduind, ţie, ca Maicii noastre, cutezăm a grăi: Bucură-te, înduplecarea Dreptului Judecător; Bucură-te, iertarea păcatelor noastre; Bucură-te, nădejdea noastră neîndoielnică; Bucură-te, încredinţarea noastră cea neruşinată; Bucură-te, risipirea necazurilor noastre; Bucură-te, alinarea întristărilor noastre; Bucură-te, ceea ce potoleşti văpaia patimilor; Bucură-te, veselia tuturor neamurilor; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta! Condacul al 6-lea Propovăduieşte biserica lui Hristos minunile tale, de Dumnezeu Născătoare, că de la răsărit până la apus este lăudat numele tău şi nu e ţară sau cetate unde să nu se fi săvârşit de tine vreo lucrare a puterii lui Dumnezeu spre izbăvirea şi
253

mântuirea, luminarea şi vindecarea poporului celui numit cu numele lui Hristos. Și mai ales obişnuieşti a face minuni prin sfintele tale icoane, revărsând din ele undele milei şi a îndurărilor omenirii necăjite şi care cere ajutor. Drept aceea, slavoslovindu-te pe tine, Fiului tău şi Dumnezeului nostru, Îi strigăm: Aliluia! Icosul al 6-lea Răsărit-ai zori din adevăratul Soare, Fecioară, dumnezeiască Pruncă, luminând sufletele tuturor celor munciţi de sufletească foamete, că a zis Domnul: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot graiul care iese din gura lui Dumnezeu”. Dar s-au întunecat ochii noştri şi s-au împietrit inimile noastre, şi cu ochii noştri nu vedem şi cu inimile noastre nu înţelegem judecăţile lui Dumnezeu. Chinuiţi de foametea sufletească, la tine alergăm, Fecioară Preacurată şi cerem să potoleşti cu Cuvântul Vieţii foametea sufletelor noastre, ale celor ce strigăm unele ca acestea: Bucură-te, ceea ce ne ridici din sărăcia sufletească; Bucură-te, ceea ce ne hrăneşti cu Cuvântul Vieţii; Bucură-te, Preasfântă masă, ce porţi Pâinea Vieţii; Bucură-te, năstrapă primitoare de mană; Bucură-te, pământ bun care ne-ai odrăslit Spicul cel Dumnezeiesc; Bucură-te, ţarină care răsări roadă multă de îndurări; Bucură-te, piatră care adăpi pe cei însetaţi de viaţă; Bucură-te, ceea ce ne dai îndoită milă; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!
254

Condacul al 7-lea Celor ce voiesc să secere mântuire, ca o ţarină dulce te-ai arătat, Stăpână, din care mâncând, avem hrană veşnică şi nestricăcioasă. Iar noi, pământeşti fiind, te rugăm Fecioară Preacurată: arată puterea ta asupra secerişului ţarinilor şi câmpurilor noastre când va veni vremea lor, şi toate grânele să prisosească spre mângâierea noastră, a celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea Minunat te-ai preaslăvit, o, Maică a lui Dumnezeu, apărând poporul cel dreptslăvitor, că cei care se scoală împotriva lui Dumnezeu nu ştiu cât de puternică e rugăciunea Maicii Lui. Iar noi, bine ştiind atotputernica ta ocrotire, ajutorare şi binecuvântare, astfel strigăm cu umilinţă către tine: Bucură-te, ceea ce încununezi cu roade binecuvântate pe lucrătorii pământului ce sunt curaţi cu mâinile şi cu inima; Bucură-te, ajutătoare fără de veste a celor ce se necăjesc în nevoi şi în osteneli; Bucură-te, ceea ce creşti în chip nevăzut pe orfanii lipsiţi de mamă; Bucură-te, ajutătoarea tuturor neajutoraţilor; Bucură-te, hrănitoarea văduvelor şi a orfanilor; Bucură-te, ceea ce dai putere, hrană şi mângâiere bolnavilor şi slăbănogiţilor; Bucură-te, veşmântul de îndrăznire a celor goi; Bucură-te, iertarea multor greşeli; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!
255

Condacul al 8-lea Precum ai împreună lucrat oarecând la pogorârea pe pământ a Mântuitorului lumii, aşa şi acum, ca un soare strălucitor, răsări peste ţarina ce se pârguieşte, înaintemergând venirii Domnului cu secerătorii, Căruia şi noi Îi strigăm cu frică: Aliluia! Icosul al 8-lea Toată nădejdea noastră la tine o punem, Maica lui Dumnezeu, şi în necazurile noastre la sfânta ta icoană „Sporitoarea grânelor” cu osârdie alergăm şi aşteptând să primim de la tine harul mângâierii şi ajutor în vremea restriştii şi a sărăciei noastre, strigăm ţie: Bucură-te, preamare vistierie a milostivirii; Bucură-te, hrana şi mângâierea celor ce aleargă la tine; Bucură-te, pâine ce nu se termină a celor flămânzi; Bucură-te, grabnică auzire a celor săraci; Bucură-te, a celor ce pătimesc de foamete şi de nevoi, plăcută purtare de grijă; Bucură-te, ceea ce ne atragi către Lumina Cea neînserată; Bucură-te, cheia împărăţiei lui Hristos; Bucură-te, nădejdea bunătăţilor celor veşnice; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta! Condacul al 9-lea Toţi oamenii se minunează de măreţia minunilor tale, Preasfântă Fecioară, revărsate de tine din sfintele tale icoane, că tuturor le dăruieşti după cererea fiecăruia, bine orânduieşti casele noastre, trimiţi blagoslovenie lucrătorilor pământului şi
256

dai oamenilor toată îndestularea. Drept aceea, strigăm Fiului tău: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei multgrăitori nu pot cânta minunile tale, o, Maică a lui Dumnezeu Stăpână, că tuturor marginilor pământului le întinzi mână de ajutor şi trimiţi credincioşilor bună rodire a pământului, bună întocmire a văzduhului şi toată îmbelşugarea roadelor şi bunătăţilor pământului. Iar noi, întru smerenia noastră mărturisind marea ta ocrotire arătată asupra noastră, a păcătoşilor şi neîncetatul ajutor dat în nevoile noastre, îţi strigăm: Bucură-te, cea după cuviinţă lăudată de arhangheli şi de îngeri; Bucură-te, cea mărită de toate puterile cereşti; Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii; Bucură-te, ceea ce eşti mai slăvită fără de asemănare decât serafimii; Bucură-te, Stăpâna cerului şi a pământului; Bucură-te, născătoare a Împăratului Celui Mare; ' Bucură-te, roaba Domnului cea credincioasă; Bucură te, cea fericită în cer şi pe pământ; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta! Condacul al 10-lea Liman mântuitor în necazuri şi nevoi eşti de Dumnezeu Născătoare. Drept aceea, cere de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru milă pentru noi păcătoşii care cântăm: Aliluia!
257

Icosul al 10-lea Zid eşti celor ce laudă minunile tale, de Dumnezeu Născătoare Fecioară şi tuturor celor ce cu credinţă aleargă şi se închină ţie şi icoanei tale numite „Sporitoarea grânelor” grăind: Bucură-te, nesecat izvor al milelor şi al îndurărilor; Bucură-te, arătarea dragostei lui Dumnezeu; Bucură-te, săvârşire de minuni slăvite; Bucură-te, odihnă dulce a celor osteniţi şi împovăraţi; Bucură-te, ceea ce miluieşti cu daruri bogate pe cei ce cu răbdare pătimesc; Bucură-te, ceea ce mângâi cu bucurie duhovnicească pe cei ce poartă grijă de bisericile lui Dumnezeu; Bucură-te, nădejdea noastră cea neîndoielnică; Bucură-te, liman lin şi bun; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta! Condacul al 11-lea Nu trece cu vederea cântarea noastră, Preasfântă Fecioară şi vistieria iubirii tale n-o zăvorâ de noi. Tinde nouă mâna ta cea darnică, ca proslăvind milele şi minunile tale să cântăm lui Dumnezeu, Celui întreit în Unime: Aliluia! Icosul al 11-lea Cu razele cele strălucitoare ale minunilor tale luminezi toată lumea creştinească şi ocroteşti poporul cel drept slăvitor, răscumpărat cu Sângele Fiului tău. Drept aceea, căzând la sfântă icoana ta, în care te vedem, o, Maică a lui Dumnezeu, în văzduh, deasupra câmpurilor şi ţarinilor noastre, blagoslovind snopii de grâne adunaţi, rugămu-te, Stăpână atotmilostivă: miluieşte şi
258

apără cu îndurare neamul omenesc cel osândit să mănânce pâine întru sudoarea feţei, să nască în dureri şi întru întristări să crească pe copiii lor. Dăruieşte-ne sănătate şi tărie ca hrăniţi fiind de tine, să creştem din putere în putere şi să ne umplem toţi de bucurie şi mângâiere de la darnica dreaptă a iubirii tale, strigând ţie: Bucură-te, hrănitoarea pruncilor, Bucură-te, ceea ce prin gurile pruncilor săvârşeşti lui Dumnezeu laudă; Bucură-te, rouă din cer pogorâtoare asupra celor ce sunt în arşiţa ostenelilor; Bucură-te, ceea ce dăruieşti bună orânduială celor care o cer; Bucură-te, ceea ce pregăteşti îmbelşugare celor care se roagă; Bucură-te, ceea ce de multe ori dăruieşti înainte de a fi rugată; Bucură-te, mângâierea celor întristaţi; Bucură-te, veselia celor necăjiţi; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta! Condacul al 12-lea Ajutor grabnic trimite-ne, Maică a lui Dumnezeu şi când va ieşi semănătorul să semene, să nu cadă seminţele lângă cale sau între mărăcini sau pe piatră, ci în pământ bun. Fă să răsară în aşa fel, ca pământul să odrăslească rod însutit şi noi toţi întru bucuria inimii să strigăm lui Dumnezeu cu guri mulţumitoare: Aliluia!
259

Icosul al 12-lea Cântând minunile şi milele tale, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, te lăudăm pe tine toţi, că întru adevăr eşti ajutătoarea, acoperitoarea, hrănitoarea şi iconoama noastră, viaţa noastră spre mântuire bine orânduindu-o. Drept aceea, strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce ne dai bogăţie nestricăcioasă; Bucură-te, mâncare nestricăcioasă a celor ce flămânzesc de dreptate; Bucură-te, băutură nesecată a celor ce însetoşează de viaţă; Bucură-te, că rai al desfătării înfloreşti; Bucură-te, al credincioşilor liman de mântuire; Bucură-te, acoperământul lumii cel mai larg decât norii; Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde; Bucură-te, mântuirea celor deznădăjduiţi; Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dăne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta! Condacul al 13-lea O! Maică Prealăudată, care ai născut Cuvântul Cel mai Sfânt decât toţi sfinţii! Primind prinosul nostru de acum, izbăveşte pe oamenii care la tine aleargă de toată nevoia, de foametea sufletească şi trupească, de bolile cele aducătoare de moarte şi de tot răul şi scapă-i de muncile cele veşnice, ca împreună cu cetele îngereşti neîncetat să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Făcătorul îngerilor... şi Condacul 1: Maicii lui Dumnezeu...

260

RUGĂCIUNE O! Preasfântă Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Preamilostivă Stăpână, Împărăteasa cerului şi a pământului, binerânduitoarea a toată casa şi familia creştinească, blagoslovenia celor ce se ostenesc, bogăţia necheltuită a celor nevoiaşi, hrănitoarea orfanilor, a văduvelor şi a tuturor oamenilor! Hrănitoarea noastră, ceea ce ai născut pe Hrănitorul lumii şi sporitoare a grânelor noastre, tu, Stăpână, trimiţi blagoslovenia ta de Maică cetăţilor şi satelor noastre, câmpurilor, ţarinilor şi fiecărei case ce are nădejde către tine. Drept aceea, cu evlavie şi inimă înfrântă te rugăm cu smerenie: fii şi nouă păcătoşilor şi nevrednicilor robilor tăi, iconoamă înţeleaptă, binerânduind viaţa noastră, iar toată obştea, toată casa şi familia păzeşte-o întru cucernicie şi dreaptă slăvire, întru unire de cuget, ascultare şi îndestulare. Pe săraci şi nevoiaşi hrăneşte-i, bătrâneţile sprijină-le, pe copii creşte-i şi pe toţi înţelepţeşte-i să strige fără încetare către Domnul: „Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi”. Păzeşte, Maică Preacurată, pe poporul tău de toată nevoia, boala, foametea, pierzarea, grindina, focul, de toată întâmplarea cea rea şi toată neorânduiala. Mănăstirii noastre (satului nostru), caselor şi familiilor şi oricărui suflet creştinesc şi întregii noastre ţări mijloceşte pace şi mare milă, ca să te slăvim pe tine, Preamilostiva noastră hrănitoare şi îndestulătoare, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

261

IMNUL ACATIST LA RUGUL APRINS AL MAICII DOMNULUI După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul I (Preludiul acatist, Fecioara zaconul de transfigurare) Cine este aceasta ca zorile de albă şi curată? Este Împărăteasa rugăciunii, este rugăciunea întrupată. Stăpână Porfirogenetă şi Doamnă a dimineţii, Logodnica Mângâietorului, Preschimbător al vieţii, spre tine noi alergăm, arşi, mistuiţi de dor! Ia-ne şi pe noi părtaşi ai Sfântului Munte Tabor, Şi fă-te şi nouă, umbră şi rouă, tu, adumbrirea de dar, să-şi afle şi firea noastră înnoirea
262

dintru plămadă de har. Ca să-ţi strigăm cu toată făptura într-o deplină închinăciune: Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune! Icos I (Ipostasul rugăciunii, Sfânta Fecioară) Cincizeci de veacuri să-mplinească, prin Avraam şi prin David, spiţa ta proorocească cerurile au obosit, cu lacrimi şi plecăciune hărăzind neprihănit carnea ta din rugăciune, vajnic Rug nemistuit. Focul Sfânt în tine cântă ca-ntr-o floare de slăvire, Firea prin tine cuvântă dorul ei de izbăvire. Şi eşti, Doamnă, ipostasul laudelor suprafireşti; încât noi prinşi de extasul dragostei Dumnezeieşti aşa să ne sune glasul: Bucură-te, rod învăluit cu sinaitic soroc; Bucură-te, ce-ai zămislit Zălogul de foc; Bucură-te, vohod de Scripturi, al Unicului-Cuvânt; Bucură-te, organ muzical al Duhului Sfânt; Bucură-te, meşteşugul ceresc de mânecată mântuire; Bucură-te, filozofia cea vie, de dreaptă îndumnezeire;
263

Bucură-te, rug al răpirii, cum altul nu se mai poate; Bucură-te, unitate şi salbă a simbolurilor toate; Bucură-te, strună şi sunet, arcuş şi alăută; Bucură-te, trup şi întrupare de veselie neîncăpută; Bucură-te, încântare ce ai învins a lumii deşertăciune; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune! Condac II (Vovidenia inimii) Precistă prea mângâioasă, Doamnă, Pruncă Cuvioasă! Cu străină cuviinţă a cuvântului tău cald, şi chemarea cu credinţă dintr-a minţii rugăciune, cea dintâi tu ai intrat la prestolul de minune, Sfânta-Sfintelor din om, locul nostru de smarald. Cu îndrăznită înţelepciune, tu ai spart cercul robirii, cerc de moarte, cerc de somn, biruind blestemul firii, greul vieţii noastre domn, prin puterea curăţiei, pentru care pururea Celuia ce ni te-a dat, să-I rostim înflăcărat: Aliluia! Icos II (Muzica Ierihonului, Ieşirea din blestem) Fecioară a neînseratului veac, Sfântă Maică a Luminii! Ascultă-ne şi pe noi cei din păcat netrebnicii fii ai tinei! Preablândă, bună, Preasfântă Fecioară, polata Domnului Iisus!
264

Dezleagă-ne blestemul ce ne-nzăvoară, deschide-ne „calea de sus”. Ca prin aprinsă descoperire, arcana doritului Mire şi noi să putem aşijderi cânta aşa cum Moise dezlegat de sanda, cu faţa în văpaia de rug fierbinte de har ţie îţi striga unele ca acestea-n amurg: Bucură-te, tulpină de lumină a Rugului nemistuit; Bucură-te, pridvorule de smirnă, prin care Dumnezeu s-a ivit; Bucură-te, inel al unui foc ce-i mai presus de cer; Bucură-te, lacrimă care topeşti tot lăuntricul ger; Bucură-te, toiag cu floare, întru a inimii călătorie; Bucură-te, fir de răcoare, izvorât în lăuntrica pustie; Bucură-te, parafă de jar, până în suflet pătrunsă; Bucură-te, zăpadă a minţii, de nici o patimă ajunsă; Bucură-te, măsura a opta, a împărăţiei din noi; Bucură-te, învăţătura scoasă din bucuria de apoi; Bucură-te, uimire sărutată cu duhovnicească minune; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune! Condac III (Numele de mărire, proorocească dăruire) Peste veacuri, Fecioară, eu te aud, prin gura lui Isaia, proorocul de jar. Şi-n cerul Scripturii vorba ta sună cu toate înălţimile de dar: „Că iată, Prunc ni se va naşte şi un Fiu nouă s-a dat.
265

Pe umăr, cu semnul stăpânitor iar numele Lui: Minunat, Îngerul Marelui Sfat, Dumnezeul cel biruitor, Domnul păcii depline şi Părinte al veacului viitor.” Acesta este numele Lui, numele celor cinci cuvinte, Sfânt numele Domnului pe care Iisus îl va purta, Suflete al meu, ia aminte, cu toţi să putem striga: Aliluia! Icos III (Invitaţia la călătoria inimii. Hristosul lăuntric) Dintr-o Maică de-a pururi Fecioară aşa S-a zămislit, S-a întrupat, Cel ce a păzit nevătămat trupul Rugului de pară. Cuvânt de rostit S-a făcut Numele Domnului de slavă Dumnezeul cel nevăzut ce-n inima focului s-a ghicit, Faţa Frumuseţii cereşti Chipul cel nemărginit pe Sine S-a încăput cu măsură S-a măsurat şi aievea Cel nenumit aici, printre noi S-a arătat în biruitor smerit călare pe o asină. Cercaţi dar şi voi, calea Numelui de Lumină
266

Călătoria cea preaînaltă. Şi de la moarte la viaţă veţi trece cu firea îndumnezeită ca toţi să cântăm laolaltă limpede şi fără de ispită: Bucură-te, temeiul prin care şi în noi Dumnezeu se încape; Bucură-te, putere prin care umblăm cu Iisus peste ape; Bucură-te, milostivire, prin care Hristos ni s-a dăruit; Bucură-te, umblare prin care Aminul în noi a venit; Bucură-te, răgazul în care Logosul în noi se ascultă; Bucură-te, pătrundere şi împăcare cu firea noastră tăcută; Bucură-te, blândeţe prin care ajungem Emanuelului frate; Bucură-te, călătorie prin care Duhul în sânge ne bate; Bucură-te, însingurare în care cerul din inimă izbucneşte; Bucură-te, limpezime în care îngerul în trup ni se urzeşte; Bucură-te, curăţie prin care numele de slavă este în lume; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune! Condac IV (Fecioara Sfânta Apatie. Rugăciunea curăţitoare) Cum să ne aflăm odihnă de la gânduri? Maică Fecioară, Preasfântă Fecioară! Cum să ne rupem de-ale patimilor rânduri, necovârşitele ispite ce ne-nfăşoară? Fă-te tu nouă de taină râvnită, „măiestria cea bună a-nduhovnicirii”. Cu ea să ne biruim firea robită, până în scrumul despătimirii. Şi furaţi întru tine, „Apatie luminoasă”, să putem şi noi ridica
267

dintr-o laudă întreagă şi nemincinoasă un psaltiric şi adevărat: Aliluia! Icos IV (Pasărea de foc - răsuflarea) Aprinsă floare a necovârşitei Văpăi, De Dumnezeu Născătoare, tu chip al păcii văzut în foc, într-un ocol de răcoare, apleacă-te, acum, Preabună peste noi, Şi sub blânda ta îndurare darnic ne dă să putem afla, darul cel rar, al Sfântului Fior, răsuflul cel larg al odihnitului zbor din pieptul porumbiţei de argint, pe care şi împăratul prooroc o vedea pe culmile Vasanului plutind. Şi ne trece în făptură, fiecăruia în parte acest aprins tain de bunătate, rupt chiar de la suflarea ta. Şi ne pune pe buzele noastre întinate măsura pâlpâirii celei curate ca să putem învăpăiaţi a-ţi cânta: Bucură-te, salt isihast cu zbor de binecuvântare; Bucură-te, răsuflul cel cast de paşnică înfiorare; Bucură-te, lancie de cuvânt în cugetatul văzduh; Bucură-te, întoarcere cu avânt a porumbiţei de duh; Bucură-te, zare arcuită cu heruvice aripe; Bucură-te, vecie oprită în încăperea unei clipe; Bucură-te, vâslă uriaşă întru suişul cel ales; Bucură-te, sorbire a cerului, cu subţiatic înţeles;
268

Bucură-te, fântână acoperită cu unduiri de Apă Vie; Bucură-te, căldură iscusită crescută din Filocalie; Bucură-te, măiestrită aflare a tâlcului de-nchinăciune; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune! Condac V (Aprinderea Duhului - neîncetata zicere) "Foc am venit să cobor pe pământ" zice Hristos cu arzător cuvânt. Şi Preacurată, furtuna dragostei Lui, să ne cuprindă cu tot răscolul pârjolului şi să ne umple de lumină nemăsurat ca pe tine, Fecioară care L-ai purtat. Dragostea Lui să ne fie de nelipsit cu Numele de slavă de suflet lipit. Şi cu fiecare fir smerit de răsuflare, să se aprindă în noi a Numelui chemare. Să ne ardem de pară în Dumnezeu, din toată dragostea Numelui Său. Şi-nvăpăiaţi de sărbătoare în Domnul aşa, ca flăcările dragostei să strigăm: Aliluia! Icos V (Monologisma ulciorului. Puterea preschimhătoare a litaniei - repetarea) De la tine înţelegem Fecioară, stăruinţa cea neînţeleasă şi puterea pomenirilor line, din ruga smerită şi ştearsă.
269

Da, firea apei e moale; a pietrei - nespus de vârtoasă. Dar ulciorul de deasupra de piatră cu prelingerea lui din atârnare, prin picul boabei de apă, găureşte piatra cea tare. Fecioară, stăruieşte aşadar, şi peste a noastră împietrire. Şi biruieşte-ne cu picurul de har, ca să-ţi cântăm în imn de slăvire: Bucură-te, îndrăzneala gingăşiei din „zicerea” Sfântului Nume; Bucură-te, ulcior al picăturii cu stăruinţă anume; Bucură-te, statornicie luminoasă din piatra albă a Domnului; Bucură-te, fagure preadulce, a lui Iisus Fiul Omului; Bucură-te, cuib de gând, cel al Hristosului meu; Bucură-te, împărtăşanie de cuvânt din chemarea lui Dumnezeu; Bucură-te, revărsare de mireasmă pe care Fiul ne-o dă; Bucură-te, metania cea în fir a Lui „miluieşte-mă"; Bucură-te, iureş ce mă răpeşte şi pe mine păcătosul; Bucură-te, noian de pomenire, care-şi sporeşte prinosul; Bucură-te, harică depănare a unei grăiri de minune; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune! Condac VI (Mintea curată, cer lăuntric) Fecioară Preasfântă, în faţa ta pururi peste veac de ruşine se vor da, cugetarea şi ritorii înţelepciunii.
270

Că tu eşti sigiliul nestricăciunii, Poartă -pentru cei isteţi - încuiată, şi oglindă vie de trăirea minunii. Tu cunoşti că viaţa nu ne-a fost dată să fie numai răstălmăcită. Că ea se cere cu mult mai bogată decât să fie numai trăită. Ea e a minţii de dincolo de gând şi de loc de dincolo de şirul clipelor dăinuirii. Este vădirea unui cer lăuntric de foc, peste fântânile inimii şi-nfăptuirii. E a Cuvântului lumii ce pentru ea se vrea cale şi întrupare spre veşnicie: Aliluia! Icos VI (Trezia) Fecioară şi Maica noastră Preacurată Tu eşti într-adevăr trezia, voinţa frunţii, în mir adunată, ochiul cel din lăuntru deschis în rotundul zărilor toate, inima cu centrul învins, de străvezimea stărilor curate. Tu eşti cea mai dreaptă luare aminte, care uneşte în puterea agerimii, dincolo de cuvinte, într-un fulger al minţii: ascuţimea gândului de gheaţă, cu arsura iureşului de viaţă, caldul şi recele puse-n cruce, care pe înţelesul cel înalt Îl aduce.
271

Dar trezia aceasta e trezie de prunc, clară cheie de adânc cu repeziş iute şi străin, ce cu nimic nu clinteşte sufletul tău cel lin; ci dimpotrivă, îţi dă sfânta mare simplitate, de care noi pururea ne uimim şi faţă de care pe cât se poate, ne plecăm întreaga suflare să-ţi cântăm: Bucură-te, cruce a înflăcărării şi agerimii alesului; Bucură-te, osia cerului, cu luceafărul înţelesului; Bucură-te, spargerea gândurilor cu al lor zadarnic stup; Bucură-te, oglindirea cea nevăzută, de dincolo de trup; Bucură-te, cleştarul cel mai dinlăuntru al sufletului meu; Bucură-te, străpungerea strălucită a pomenirii lui Dumnezeu; Bucură-te, psaltirion al inimii, sub arcuş de gând; Bucură-te, strigăt de cinci strune, tot una zicând; Bucură-te, muzică negrăită a celei de-a doua naşteri; Bucură-te, înălţime unică a desăvârşitei cunoaşteri; Bucură-te, logodnă la Numele cel de înţelepciune; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune! Condac VII (Învăţătura de taină - arcana iniţierii creştine) La iscusinţa ta cea sfântă, Maică, noi venim, sub palmele tale să ne primenim. Fiindcă la slăvita nuntă a Marelui Mire este cerută o grijă de întreagă neprihănire. Nu este îngăduită necuraţia ochilor şi a hainelor. Nimeni dar, dintre cei ce sunt „ne-nvăţaţii tainelor” de unele ca acestea să nu se atingă.
272

Cine va lăsa porcii din mărgăritare să se hrănească, şi în vasele sfinte, câinii să lingă? Îndemnarea, ca şi primirea, este duhovnicească. Numai de la tine, Maica noastră cerească. Vino, dar suflete smerit, împăcat şi curat. Şi aşa cu toţii laolaltă ne vom avânta din bucuria cea curată şi întreagă a unui: Aliluia! Icos VII (Binecuvântarea - adopţiunea şi zestrea duhovnicească) Preasfântă, preamărită, preafrumoasă, preafilocalică Mireasă! A nimburilor toate Împărăteasă! Tu eşti Maica binevoitoare şi dăruitoare a tuturor celor sfinte: zestrea cea vie, a bunelor haruri celor din Taine, celor din Daruri, din odoare, din palme şi din cuvinte. Eşti marea Predanie îmbietoare şi mult strălucitoare a toată iconomia de binecuvântări, ca un policandru cu şapte lumânări, înaintea marelui Tron Dumnezeiesc, pentru care toţi îngerii şi sfinţii te preamăresc: Bucură-te, binecuvântare pascală a împlinirilor noi; Bucură-te, virtute patriarhală în creştet pusă peste noi; Bucură-te, înfiere iscusită spre îndumnezeirea tuturor; Bucură-te, scumpătate dăruită cu atingerea de har curăţitor; Bucură-te, lumină miruită peste minţile cele smerite;
273

Bucură-te, hărăzire cumplită de puteri sufleteşti negrăite; Bucură-te, sporire vitează ce se dă inimilor întemeiate; Bucură-te, unire în cuget a toate bisericile împăcate; Bucură-te, adevăr de safir întru simţirea noastră încrustat; Bucură-te, sechină însufleţită, ce ne dai liniştea de Sabat; Bucură-te, voroavă înveşnicită peste tăcerea de minune; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune! Condac VIII (Ornicul inimii, harisma imnului interior) Împărăteasă, Doamnă Preasfântă, Maică neispitită de nuntă, tu eşti singura inimă de om, întru care nescăzut Numele de mărire cântă, din tot rostul lui cel viu şi neprefăcut. Cununa laudelor o ai pentru aceasta Preacurată fiindcă în tine doar, ca niciodată inima omului cu inima Domnului au bătut şi bat laolaltă. Rugăciunea ca un ornic al gândului şi al cerului curge la lăuntrul tău, şi se-ngeamănă cu limpedea ectenie a misterului lângă dragostea lui Dumnezeu. O, tu, lumină neîntinată ne-ntrecută, ne-nserată îmbunează-ne şi pe noi cu darurile inimii, binecuvântată! Şi aşa înzestraţi şi vrednici,
274

ca unei biserici, din toată fiinţa ţie ne vom da ca drept şi sfânt să putem cânta: Aliluia! Icos VIII (Inimă de har, Inimă de piatră) Maică a Domnului, Inimă de Lumină, Maică a Domnului, Inima pământului, Maică a Domnului, Inimă fără vină, Maică a Domnului, Inima Cuvântului. Către tine venim ruşinaţi şi scăzuţi cu sufletul apus şi genunchii frânţi. Că de atâta pacoste de păcat, inima ni s-a învârtoşat cum este steiul cremenii albastre, mohorâtă nespus. Lăsatu-ne-a pe căile minţii noastre Domnul să umblăm. Ne atârnă prin pâclă gândul răpus. Dar iată acum către tine ne plecăm Maica lui Iisus, îmbrăţişează-ne ca pe nişte pietre ale vieţii dornice de izvoarele dimineţii, dimineţii neînserate, şi înviază-ne cu inimi noi şi curate, ca să-ţi cântăm: Bucură-te, arcă de alianţă a sufletului meu; Bucură-te, cufăr ferecat cu numele lui Dumnezeu; Bucură-te, corabie vie ce pluteşti peste talazurile lumii; Bucură-te, sicriaş ferit de toate zădărniciile lumii;
275

Bucură-te, tronule pe care viaţa se întemeiază; Bucură-te, cutie de cântec prin care sună o rază; Bucură-te, naos cuprinzător al tuturor slujitorilor de har; Bucură-te, chivot de gând al prea duhovnicescului altar; Bucură-te, hram al cerurilor, în care mintea-i liturghisitor; Bucură-te, sipet de foc în pieptul nostru al tuturor; Bucură-te, biserică prea doritoare treimic să se cunune; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune! Condac IX (Obrazul rugăciunii) Doamne Iisuse Hristoase, Mirele inimii noastre cel blând sunt şi eu din neamul Preacuratei, vlăstar înfiat de curând Către Tine mă aplec cu fruntea şi mâna mi-o pun ca Toma în locul cel sfânt strâns, adunat în mine, aşezat fără cuvânt aştept ca orbul puntea „Luminii din adânc, cea fără de înserare” şi care-i pusă-n om, ca un lăuntric soare să lumineze întreagă, în încăperea fiinţei. Cum nu te văd de noaptea grosimii de păcate, Te pipăi cu sfială, cu degetul nădejdii, cu degetul credinţei, cu deget de bănuială, cu deget de dorire şi chiar de îndoială. Şi neajuns aş pune încă şi cealaltă mână; dar inima străpunsă de fulger de arsură, îndurerat de dulce, cu răsuflarea-ngână chemarea ta întreagă şi fără voia mea bătaia rugăciunii aleargă spre lumină, într-un: Aliluia!
276

Icos IX (Maica Domnului, însuşi meşteşugul isihiei) Preasfântă Fecioară atotfolositoare, tu eşti mai înalt-străvăzătoare decât tot vârful minţilor cereşti şi cunoşti şi tot chipul rânduielii suprafireşti pentru schimbarea la faţă cea izbăvitoare. Tu eşti măiestria, eşti meşteşugul, eşti hărnicia şi toată sfânta migală omenească, care la un loc ne face stihia, prielnică să ne mântuiască. Şi pentru care gura noastră stăruie atâta să te proslăvească: Bucură-te, încuviinţată cunoştinţă a sfinţeniei la amănunt; Bucură-te, sofianică ştiinţă a lucrării prin lăuntric cuvânt; Bucură-te, dumnezeiască îndulcire a Numelui ca mirul vărsat; Bucură-te, monahicească iscusire în cântecul de lacrimi udat; Bucură-te, măsură de picătură pentru o serafimică pruncie; Bucură-te, asprimea cea de aur de pe rogojina din pustie; Bucură-te, cununa de litanii din nodul mătăniilor de păr; Bucură-te, anahoree de ungher, sub al candelei sfielnic adevăr; Bucură-te, izvod de scăunel pentru isihia rugătoare; Bucură-te, zborul palmelor la răpirea cea drept în picioare; Bucură-te, surâs de engolpion, pentru a inimii uscăciune; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

277

Condac X (Geneza pnevmatică) O, Doamna cea harică fără cusur Fecioara cu înariparea Marelui Vultur, Semnul de apocalipsă al neprihănitului pântec Biserică născătoare a omului lăuntric! Ajută-mă să mă zidesc în negrăita fire din depănarea litaniei cu chemare subţire şi dă-mi naşterea cea luminoasă, Duhovnica mea ca din măsura învierii să strig şi eu: Aliluia! Icos X (Blagoslovenia lacrimilor, nesfârşita pocăinţă) Tu, Darnica Maică, Povăţuitoare de taină, Doamna nădejdii, a înserării albastre, Stăpâna cu trei luceferi pe haină, şi Sfântă Anghiră a neputinţelor noastre! Către tine din nou, iată am silit! Răpus sunt de lume, de gânduri zdrobit. Că după sfatul cel sfânt şi binecuvântare părtaş m-am făcut la mântuirea mea; Hotărâre am pus, îndreptată şi tare, să nevoiesc, toată clipa, în a mă ruga. Dar idol de ţărână, cugetul meu nu-mi lasă răgazul să mă cuceresc, să fac din rugăciune, cristelniţa lui Dumnezeu întru zdrobirea inimii, spre care râvnesc. Ajută-mă dar, Ajutătoarea mea şi dă-mi darul de lacrimi, sarea pocăinţei
278

ca să-mi spăl cu ele duhul neputinţei şi învrednicit iară să îţi pot cânta: Bucură-te, trandafirul cel plâns al întoarcerii de taină; Bucură-te, duioşia pocăinţei ce ai lumina drept haină; Bucură-te, binecuvântarea lacrimii, dezvăluirea înţelepciunii; Bucură-te, discernământ potrivit la suspinele lumii; Bucură-te, raiule dăruit cu toate ploile izbăvirii; Bucură-te, uimirea umezită din privirea copilăriei; Bucură-te, porfira sudorilor împărăteşti ale Aminului; Bucură-te, cristalul cel de har, din lacrimile Spinului; Bucură-te, bunăvoinţa de rouă ce pe credincioşi îi întăreşti; Bucură-te, ajutorinţă şi-n cădere a celor neduhovniceşti; Bucură-te, acoperământ ce te aşterni peste orice slăbiciune; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune! Condac XI (Prin Umbra cea albă la Theosis) Mulţumesc ţie, Preamilostivă Maică Fecioară că mai scăpat de moartea cea de-a doua oară. Primejdia şi ispita sunt doar spre încercare, şi prin chemările cele fără de încetare ale prealuminosului Nume de putere, simţurile şi voia inimii mele au intrat în praguri de tăcere. Slobod de ele aştept să mă năpădească auzul, văzul şi graiul cel dumnezeiesc. În mine de acum doar acestea să se rostească. Şi iubitul meu însuşi, Iisusul ceresc să vadă, să vorbească şi să înţeleagă
279

prin chiar văzul, auzul şi voia mea întreagă. Hristos să vieţuiască aşa prin toată vlaga mea. Ca Domnul însuşi să strige prin mine: Aliluia! Icos XI (Scara teofonică a roadelor) O, tu inimă şi minte şi cugete al meu! Răneşte-te cu întrebările la Faţa lui Dumnezeu: Oare ce semn de-adeverire au roadele cereşti? Şi ce răspuns să auzi şi tu, în răspicări duhovniceşti de rourează peste tine chipul vederii nezărite, întru lărgimea cea de aur, a închipuirilor sfinţite, adânc cu duhul tu vei fi pe strălucire adunat, cum a fost duhul Precistei în Sfânta Sfintelor curat; Şi-ai să ajungi atât de înalt răsunător şi potrivit cum e o trâmbiţă de laudă în care îngeri s-au rostit. Şi-ntru simţiri gingaş vei fi ca floarea dreptului Iesei care tresare-n patru zări în aşteptarea Celor Trei; Spre acest semn flămânzi suntem şi Sfânta Doamnă să ni-l dea ca-n mijlocirea-i milostivă toţi să-i strigăm cu un stih aşa: Bucură-te, tu scară cu pragul în inima ce se închină; Bucură-te, ascetică neprihănire de rugăciune senină; Bucură-te, căldură de har ce până în carne năpădeşti; Bucură-te, străină lucrare ce din urzeli ne sfinţeşti; Bucură-te, tu apa cerească, izvorâtă la gene din fund; Bucură-te, pace dezlegată de toată puzderia de gând; Bucură-te, luminiş suitor al unei minţi desţărmurite; Bucură-te, vedere în duh a tainelor necovârşite;
280

Bucură-te, ciudată străfulgerare spre capul scării negrăit; Bucură-te, iluminarea din inimă, ce eşti de nedestăinuit; Bucură-te, nemărginirea desăvârşirii cu trup de nestricăciune; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune! Condac XII (Modul paradoxal al isihiei) Tu eşti Amma împărătească a sufletului meu, Odihneşte-mă sub adăpostul chipului tău; ca sub privirile tale de auriu cărbune să ard şi eu nemistuit, din plămada arcanei de negrăit a trăirii de rugăciune. Şi dintru inelul tău de răcoare, izvorule pecetluit, din nou, mereu, să-mi pot împrospăta cu unda harului tău de nelipsit, marea pace, a odihnei săltătoare. Şi mă încinge Sfântă Amma aşa cu veselia cea vie a biruinţei ca învăpăiat la alb să pot cânta din toată isihia cunoştinţei: Aliluia! Icos XII (Sfânta Predanie. Gnoza întrupată) Maică a Domnului, Duhovnică iubitoare a pământului! Odrăsluitoarea predaniei de taină a Cuvântului! Tu eşti dumnezeieşte de lină şi smerită,
281

dar precum vorbeşte cântarea cântărilor, tu eşti şi nespus de dreaptă şi cumplită „ca nişte oştiri sub steagurile lor”. Eşti clară, eşti senină, eşti ascuţită, ca un paloş neîmblânzitor. Şi ai la Ierusalimul cerului, grabnici ajutători, pe toţi cei ce sunt ai „lepădării de sine” fiii tăi sârguitori, toţi cei ai cetelor de asceţi, de pustnici, de anahoreţi, spiţa ta toată de duhovnici înţelepţi, ce au în grija lor comori de binecuvântare, toate cele lămuritoare, curăţitoare şi îndreptătoare ale neprihănirii şi milostivirii tale neţărmurite, toate cele ce la un loc sunt numite „Gnoza cea curată” sau Moştenirea Sfinţilor şi pe care ni le pui la îndemână vădite prin slovele, palmele şi vorbele Părinţilor, pentru care de-a pururi nu vom şti a te lăuda a te cinsti, a te preamări, decât numai cântându-ţi aşa: Bucură-te, spadă oblăduitoare a predaniei isihaste; Bucură-te, garanta nemuritoare a înfierilor noastre; Bucură-te, năstrapă unde odihneşte binecuvântarea Domnului; Bucură-te, zadă care străjuieşti sfânta prefacere a omului; Bucură-te, destoinică lucrătoare a măiestriilor tăcute; Bttcură-te, arhistratega cea mare a războaielor nevăzute; Bucură-te, ochiul care ocroteşti dintru dulcea asprime; Bucură-te, canon care rânduieşti cu ascuţită agerime; Bucură-te, pavăză ce păzeşti pământul celor vii; Bucură-te, portal care opreşti tot chipul de necurăţii; Bucură-te, roată de spulberare a duhului de urâciune; Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!
282

Condac XIII (Cele 24 de alăute şi năstrape) O, Maică a Domnului, de-a pururi curată şi Maică a Omului binecuvântată! Ca douăzeci şi patru de alăute şi potire această închinăciune a noastră să fie în revărsarea ei neîncetată. Şi către Preasfânta Treime, suită bucurie, aducerea ei prea binemiresmată de pe palmele tale, către Hristosul Mire, să-şi treacă prinosul de dreaptă slăvire. Ca să putem cu cerurile toate a striga, dintr-o îmbrăţişată necovârşire cel mai presus: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icos 1: Cincizeci de veacuri... şi Condac 1: Cine este aceasta...

283

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «IZBĂVITOAREA» După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Apărătoare Doamnă apără-ne de vrăjmaşii noştri, care se îndârjesc cu tărie să ne îndepărteze de Domnul nostru Iisus Hristos şi învaţă-ne să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Icosul 1 Mulţimi de îngeri vin la porunca ta, Maică a noastră, să ne izbăvească din nevoi. Tu, însă, primeşte de la noi această rugăciune:

284

Bucură-te, cea care pe îngeri îi trimiţi spre mântuirea noastră; Bucură-te, Împărăteasa cetelor de sus, al căror ajutor ceresc îl dăruieşti nouă; Bucură te, cea care porunceşti îngerilor să ne păzească pe noi; Bucură-te, cea care cu oştire îngerească îi biruieşti pe vrăjmaşii noştri; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Condacul al 2-lea Văzând cei izbăviţi din necazuri marele tău ajutor ce l-au primit când s-au rugat ţie cu toată inima şi pe noi ne învaţă să cântăm Fiului tău, neîncetat: Aliluia! Icosul al 2-lea Mulţime multă de credincioşi au înţeles, Izbăvitoare Doamnă, că Fiul tău te-a dăruit lumii şi celor din nevoi grabnică ajutătoare, de aceea îţi cântăm ţie acestea: Bucură-te, Maica celor din nevoi; Bucură-te, mângâierea celor ce pătimesc; Bucură-te, vindecarea celor bolnavi; Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiţi; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Condacul al 3-lea Puterea Celui Preaînalt te-a dăruit pe tine spre mântuirea lumii şi nouă celor ce pierim în necazuri, ajutor. Şi cine nu a fost izbăvit prin tine şi cine nu cântă Fiului tău: Aliluia?
285

Icosul al 3-lea Având iubire nemărginită către neamul omenesc, ce suspinuri nu ai ascultat şi ce lacrimi nu ai şters ale celor care te cheamă pe tine, cântând: Bucură-te, celor din necazuri grabnică ascultătoare; Bucură-te, celor întristaţi şi necăjiţi mângâietoare; Bucură-te, celor ce pier grabnică mântuire; Bucură-te, celor legaţi slobozire; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Condacul al 4-lea Din viforul necazurilor care vine asupra noastră, ne mântuieşte, Izbăvitoarea noastră, pe noi cei ce pierim. Potoleşte furtuna şi alungă necazurile ca să cântăm: Aliluia! Icosul al 4-lea A auzit neamul omenesc de iubirea ta minunată faţă de creştini şi de grabnica ta izbăvire a celor ce sunt în primejdii şi care se învaţă a-ţi cânta: Bucură-te, Izbăvitoarea din nevoi a neamului omenesc; Bucură-te, ceea ce potoleşti furtunile acestei vieţi; Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti bucurie în necazurile noastre; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Condacul al 5-lea Asemănându-te stelei celei călăuzitoare, izgoneşte bezna şi întunericul din inimile noastre păcătoase, ca văzând pe Domnul în lumina iubirii tale, să-I cântăm Lui: Aliluia!
286

Icosul al 5-lea Au văzut oamenii că le eşti grabnică ajutătoare în multe feluri de necazuri şi cu bucurie îţi cântă acestea: Bucură-te, ajutorul nostru în necazuri; Bucură-te, că ne scoţi din scârbe; Bucură-te, izgonitoarea întristărilor noastre; Bucură-te, mângâierea sufletelor noastre; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Condacul al 6-lea Propovăduiesc ajutorul tău şi iubirea ta, Maică, cei vindecaţi, cei mângâiaţi, cei bucuraţi şi cei mântuiţi din necazuri şi cântă Fiului tău Atotputernic: Aliluia! Icosul al 6-lea Ne-a răsărit, nouă, lumina mântuirii, în întunericul păcatelor ce ne înconjoară, Maică şi ne-a învăţat să-ţi cântăm: Bucură-te, ceea ce izgoneşti întunericul păcatelor; Bucură-te, ceea ce alungi norul mâhnirii; Bucură-te, ceea ce luminezi întunericul sufletului; Bucură-te, ceea ce trezeşti sufletele noastre cu lumina bucuriei; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Condacul al 7-lea Noi, cei căzuţi în grea deznădejde din pricina necazurilor ce ne apasă, cugeta-t-am la tine, Izbăvitoare, şi am căpătat întărire şi mângâiere, cântând Fiului tău: Aliluia!
287

Icosul al 7-lea Minunată şi neaşteptată ni s-a arătat nouă mila ta cea mare, pe care am primit-o din mâna ta puternică, de aceea pretutindeni îţi cântăm: Bucură-te, Împărăteasă preaputernică; Bucură-te, cea care ne primeşti sub ocrotirea ta; Bucură-te, cea care ne dăruieşti apărarea ta; Bucură-te, cea care biruieşti pe vrăjmaşii noştri; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Condacul al 8-lea Minune neînţeleasă văd cei sortiţi morţii şi cei ce se află în felurite nevoi, că fără de veste mântuire şi izbăvire de la tine, atotiubitoare primesc şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Toţi cei ce vă găsiţi în întunericul necazurilor, toţi cei învolburaţi de furtuna suferinţelor, alergaţi la limanul cel blând şi la ajutorul acoperământului Fecioarei Izbăvitoare şi-i cântaţi: Bucură-te, izvorul bucuriei; Bucură-te, alungarea tristeţilor; Bucură-te, micşorarea necazurilor; Bucură-te, dătătoarea tihnei; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Condacul al 9-lea Toată firea omenească te laudă pe tine Maică şi-ţi cântă ţie, celei ce ne aduci nenumărate bunătăţi în locul întristării şi slăvesc pe Fiul tău, strigând: Aliluia!
288

Icosul al 9-lea Cei înţelepţi şi neiscusiţi la minte, văzând grabnica şi minunata izbăvire a celor din nevoi, s-au mirat şi ţi-au cântat ţie aşa: Bucură-te, ceea ce uimeşti lumea cu minunile tale; Bucură-te, ceea ce ne întăreşti cu minunile tale; Bucură-te, ceea ce strici nedumnezeirea cu minunile tale; Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşi cu puterea dumnezeirii; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Condacul al 10-lea Mântuieşte şi miluieşte tot sufletul omenesc, cel necăjit şi întristat, tu, cea care cu toată dragostea îi porţi de grijă, măcar că nu s-a învăţat să cânte Fiului tău: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid tare de apărare creştinilor eşti şi oricărui suflet îngrădire s-a arătat icoana ta, Izbăvitoare şi cu minuni s-a preamărit în lume, iar noi îţi cântăm: Bucură-te, Povăţuitoarea noastră, care prin sorţi ţi-ai ales Sfântul Munte Athos; Bucură-te, izbăvirea noastră, care cu binecuvântarea ta ai binecuvântat noul Athos; Bucură-te, bucuria noastră, ceea ce ne-ai dăruit icoana ta semn al unităţii plaiurilor noastre; Bucură-te, veşnica noastră bucurie, care prin minunata ta purtare de grijă ne ocroteşti cu icoana ta; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!
289

Condacul al 11-lea Cântare neîncetată îţi aduc ţie cei care prin tine iarăşi au dobândit izbăvire şi bucurie şi dumnezeiescului tău Fiu îi cântă: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie luminoasă strălucind în negura păcatelor, s-a arătat nouă icoana ta, Izbăvitoare şi ne-a învăţat să cântăm: Bucură-te, cea care ne izbăveşti de foamete; Bucură-te, cea care izgoneşti firea cea aducătoare de pagube în lumea plantelor; Bucură-te, cea care izbăveşti de la pieire câmpurile, pădurile şi toată verdeaţa; Bucură-te, mângâierea ţăranilor întristaţi şi binecuvântarea muncii lor; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Condacul al 12-lea Har izvorând de la icoana ta, Izbăvitoare, râu îmbelşugat de vindecări ne-ai dăruit şi inimile noastre le-ai întărit cu veselie şi prin aceasta pe toţi i-ai învăţat să-ţi cânte ţie, Maică şi Fiului tău şi Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Vestim mulţimea vindecărilor tale, vestim mai presus de toate învierea copilului Anastasie şi cu glas de bucurie cântăm: Bucură-te, celor morţi înviere; Bucură-te, celor omorâţi cu inima însufleţire; Bucură-te, ceea ce ne scoţi din veşnicul foc şi din moarte; Bucură-te, apărare şi nădejde după moartea noastră;
290

Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti! Condacul al 13-lea O, Preacântată şi Preaiubită Maică, milostiveşte-te şi acum şi ne miluieşte, izbăveşte-ne pe noi cei ce suntem în dureri şi suferinţe şi ne învaţă pe noi să cântăm din toată inima lui Dumnezeu, celui Atoateiertător: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Mulţimi de îngeri... şi Condacul 1: Apărătoare Doamnă apără-ne... RUGĂCIUNE O, Maică a lui Dumnezeu, ajutorul şi apărarea noastră, te rugăm, fii Izbăvitoarea noastră, căci la tine am nădăjduit întotdeauna şi cu toată inima te chemăm: milostiveşte-te şi ne ajută, fie-ţi milă de noi şi ne izbăveşte, apleacă urechea ta şi primeşte rugăciunile noastre cele cu durere şi cu lacrimi şi precum vei vrea linişteşte-ne şi ne bucură pe noi, cei ce iubim pe Fiul tău cel fără de început şi Dumnezeul nostru. Amin!

291

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «ICOANA DIN CRASNA» După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Preacurată Născătoare de Dumnezeu, de toate neamurile pururea fericită, primeşte laudele nevrednicelor buzelor noastre, care-ţi cântă minunile, şi-ţi strigă: Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ! Icosul 1 De cetele îngereşti eşti înconjurată Împărăteasă, care în cântări de laudă te fericesc, că pe Hristos Lumina cea neînserată L-ai purtat în pântecele tău cel fecioresc. Iar noi păcătoşii cu sârguinţă, cântări îţi aducem şi cu umilinţă strigăm:
292

Bucură-te, locaşul lui Dumnezeu Celui neapropiat, că în pântecele fecioresc pe Izvorul Vieţii ai purtat; Bucură-te, a îngerilor neîncetată mirare, că te-ai învrednicit de Dumnezeiasca întrupare; Bucură-te, lucrare neînţeleasă cu gândul, căci cu milele tale ai acoperit pământul; Bucură-te, stea strălucitoare de la răsărit, că lumea spre mântuire ai povăţuit-o; Bucură-te, luceafăr al zilei viitoare, din care izvorăşte Lumina veşnicului Soare; Bucură-te, leagăn ceresc, dumnezeiască alinare; Bucură-te, că în el dispare orice întristare; Bucură-te, bună călăuză către locaşurile cele cereşti; Bucură-te, vindecarea de boli şi de răni sufleteşti; Bucură-te, grabnică alinătoare a rănilor de suflet vătămătoare; Bucură-te, căci cu Fiul tău şi Dumnezeul nostru ne împaci; Bucură-te, mângâietoarea celor cu duhul săraci; Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ! Condacul al 2-lea Toată obştea creştinească se minunează, văzând cum luminezi întregul pământ şi mulţime de milostiviri reverşi pe acest binecuvântat ţinut. Văzând această minunată binecuvântare, aducem lui Dumnezeu cu umilinţă cântare: Aliluia! Icosul al 2-lea Văzând a creştinilor din Crasna amara durere, fiind prea mică a bisericii încăpere, cugetul parohului l-ai luminat cu neînţeleasă
293

minune, îndemnându-l să zidească un nou lăcaş de rugăciune. Pentru multa ta îndurare, Maică Preacurată îţi aducem această cântare: Bucură-te, purtătoarea luminii cereşti, că darul profeţiei celor aleşi împărţeşti; Bucură-te, că gândul cel bun îl luminezi şi cu o mână nevăzută îl plineşti; Bucură-te, izvor de apă cristalină, în care se oglindeşte puterea divină; Bucură-te, că bune planuri descoperi în gând şi cuvânt, apoi le înfăptuieşti, pe toţi minunând; Bucură-te, că pentru a Dumnezeiescului Cuvânt semănare, desţeleneşti a sufletului împietrire; Bucură-te, că în al sufletului ogor cu sârguinţă răsădeşti sămânţă de umilinţă; Bucură-te, scut care de viforul învolburării lumeşti, frageda mlădiţă ocroteşti; Bucură-te, bună a conştiinţei mustrare celor ce se abat de la calea mântuirii; Bucură-te, dreaptă povăţuitoare a celor ce călătoresc pe cărarea cea îngustă; Bucură-te, că din al patimilor ocean, luminezi calea la al mântuirii liman; Bucură-te, tainică scară de ridicare, din ale deznădejdii cumplite gheare; Bucură-te, luceafăr minunat de călăuzire, ce luminezi calea celor din rătăcire; Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ!

294

Condacul al 3-lea Voind creştinii din Crasna să-şi zidească biserică şi fiind încercaţi de ispititorul, au căzut. S-au rugat către tine Născătoare de Dumnezeu, citind cu evlavie Acatistul sfântului tău Acoperământ, iar tu, Maică, umbrind cu sfântul tău Acoperământ plaiul nostru, de primejdie i-ai păzit şi le-ai dat spor la lucru. Văzând minunile tale se bucurau şi cântări de laudă lui Dumnezeu înălţau: Aliluia! Icosul al 3-lea Săvârşind lucrarea zidirii bisericii şi închinându-o preasfântului tău Acoperământ, au întâmpinat credincioşii pe fraţii ce veneau să împărtăşească bucuria împreună. Atunci tot poporul a văzut minune, smulgându-se prosopul de pe Sfânta Cruce din procesiune şi înălţându-se către cer, cu mâna ta nevăzută l-ai aşezat pe el pe icoana cu Acoperământul tău. Pentru nemăsurata ta binecuvântare, aducem ţie, Măicuţă, această cântare: Bucură-te, Apărătoare mult iubită, de Dumnezeu dăruită creştinilor; Bucură-te, pom ce ai rodit Lumină strălucitoare, adăpostul lumii de a ispitei vâltoare; Bucură-te, limanul mângâietor al lumii, ce potoleşti urgia furtunii; Bucură-te, că sub sfântul tău Acoperământ, ai pus pocăinţă sufletului înfrânt; Bucură-te, rază cu strălucire neapusă, de harul Sfântului Duh adusă; Bucură-te, corabie sfântă nefăcută de mână, însoţitoare celor ce merg în ţară străină;
295

Bucură-te, că ai voit ca şi în Bucovina, să binecuvintezi locul ca pe a ta grădină; Bucură-te, potir de mireasmă bună, mântuirea celor ce în jurul tău se adună; Bucură-te, grabnică îndreptătoare a celor ce pornesc pe căi înşelătoare; Bucură-te, nor luminos ce ai umbrit pământul; Bucură-te, zare senină ce luminezi gândul; Bucură-te, că prin a ta mijlocire ocroteşti de urgie întreaga omenire; Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ! Condacul al 4-lea Aducând pentru cei adormiţi parastase şi rugăciuni, în sobor de preoţi şi de creştini şi ieşind la sfinţirea apei în zi senină, s-a văzut pe cer o mare minune. Iar dreptcredincioşii văzând cercetarea dumnezeiască, cu lacrimi au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Având dragoste către sufletele creştinilor celor răposaţi, prin rugăciunile tale şi prin milostivirea lui Dumnezeu, ziua în amiaza mare, între turnurile Bisericii s-au arătat sufletele răposaţilor în multicoloră zare. Pentru a ta Stăpână către Dumnezeu solire, îţi aducem aceste cântări de mulţumire: Bucură-te, al înţelepciunii cuvânt, ce stai mijlocire între cer şi pământ; Bucură-te, Maică ce locuieşti între sfinţi, dar porţi grijă şi de cei adormiţi;
296

Bucură-te, că ale noastre smerite rugăciuni ca într-un potir lui Dumnezeu le aduni; Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare, pentru cei adormiţi la Dumnezeu rugătoare; Bucură-te, rază dulce de curcubeu, prin care continuă legământul cu Dumnezeu; Bucură-te, ramură a porumbelului lui Noe vestire, simbol al neamului creştinesc de mântuire; Bucură-te, că după Sfânta Treime, cel mai mult ajuţi omenirii; Bucură-te, că la vămi, de demonul înfricoşător, pe credincioşi îi acoperi cu al tău Sfânt Acoperământ; Bucură-te, că în clipa morţii, din potirul milei tale reverşi mângâiere; Bucură-te, că pe cei răposaţi întru fapte bune, îi înalţi la tronul de slavă; Bucură-te, că prin tine, în rai se revarsă lumina Dumnezeiescului Soare; Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ! Condacul al 5-lea În chip minunat ai fost înălţată la cer Preacurat Chivot al Dumnezeieştii întrupări, iar celor de pe pământ ai rămas mijlocitoare şi ne cercetezi cu bogatele tale îndurări. Pentru mila ta cea nemărginită faţă de noi, înălţăm Domnului minunata cântare: Aliluia! Icosul al 5-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, tu părăseşti a raiului mărire şi cobori pe pământ, lumii spre mântuire. Din mila Fiului
297

tău ai venit în a Crasnei vale prin icoana făcătoare de minuni şi de mir izvorâtoare. Cu nemărginită bucurie şi recunoştinţă, cu lacrimi la tine cădem, cântând cu umilinţă: Bucură-te, Împărăteasă, ce stai de-a dreapta Fiului tău, în haine aurite împodobită; Bucură-te, între fecioare Unica Născătoare, ce îţi pleci genunchii spre încoronare; Bucură-te, Fecioară aleasă, că Dumnezeirea cu cununa slavei te încoronează; Bucură-te, a Tatălui Fiică mult iubită şi a Fiului Măicuţă mult dorită; Bucură-te, a Duhului Mireasă nenuntită, de toate neamurile pururea fericită; Bucură-te, că desfătarea raiului ai părăsit şi cu mila ta pământul l-ai umbrit; Bucură-te, că a creştinilor din Crasna locuinţă ai cercetat; Bucură-te, că în cutremur, icoana ta cea sfântă bisericii ai dat; Bucură-te, împărţitoare de milă şi binecuvântări; Bucură-te, din care pururea curg izvoare de vindecări; Bucură-te, că în potirul milei tale, cu zel afunzi orice întristare; Bucură-te, izvor de bună mireasmă şi scânteie ce sufletele le luminează; Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ! Condacul al 6-lea Pe spatele icoanei Maicii sfinte în chip minunat, din lacrimile izvorâtoare de mir, capul Mântuitorului s-a pictat şi ca un izvor nesecat de îndurări, din belşug revărsa creştinilor vindecări.
298

Privind, Doamne, la izvorul milei Tale îţi aducem din suflet umilă cântare: Aliluia! Icosul al 6-lea O, Măicuţă sfântă, lumină preacurată, vindecări reverşi din mila ta cea bogată. Orice durere a celor ce suspină, o alinezi cu nevăzuta şi sfânta ta mână. Pentru nespusa ta milostivire, cu inimi curate îţi aducem mărire şi cântăm: Bucură-te, dogmă nouă, că în chip minunat, din lacrimi s-a pictat capul Domnului Hristos; Bucură-te, minune de lacrimi izvorâtoare; Bucură-te, izvor de mir, nemărginită îndurare; Bucură-te, biserică însufleţită ce în chip luminos ai arătat căci Capul Bisericii este Hristos; Bucură-te, izvor nesecat de teologie, zare strălucită a ortodoxiei; Bucură-te, necuprinsă de cuvânt comoară, ce te descoperi celor ce te preacinstesc; Bucură-te, lumină neînserată, ce luminezi pe cei cu inima curată; Bucură-te, celor mândri împotrivire, lăsându-i să cadă în rătăcire; Bucură-te, hrănitoarea celor umiliţi, că le desfătezi sufletul ca şi la sfinţi; Bucură-te, că în această lume trecătoare, îndulceşti viaţa cu a ta alinare; Bucură-te, rouă curată a dimineţii, care împrăştie negura tristeţii; Bucură-te, izvor de miere şi lapte, pentru sufletul rănit de păcate;
299

Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ! Condacul al 7-lea Ne-ai auzit, Maică Preacurată rugăciunile şi ne-ai ocrotit de revărsările apelor, iar în vreme de secetă ne-ai rourat câmpiile, fiindu-ne totdeauna mijlocitoare către Domnul. Noi slăvind îndurările tale de Maică cu mulţumire cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea Binecuvântarea anotimpurilor eşti, că în feciorescul tău pântece ai purtat Rodul Vieţii neveştejit, adică pe Cel ce poartă toate. De toată suflarea, în cer şi pe pământ, eşti preaslăvită şi lăudată în rugă şi-n cânt: Bucură-te, a primăverii revenire, ce trezeşti sufletele din amorţire; Bucură-te, că prin nespusa ta îndurare, ai ocrotit câmpiile dea apelor revărsare; Bucură-te, umbră mângâietoare ce potoleşti a arşiţei dogoare; Bucură-te, că pământul însetat cu roua milei tale l-ai adăpat; Bucură-te, Bunavestire, căci cununa anului se încheie prin a ta Adormire; Bucură-te, linişte în viscol şi în furtună, iar în necazuri adăpostire bună; Bucură-te, mână salvatoare şi-n calea vieţii bună povăţuitoare; Bucură-te, scară a Cuvântului Sfânt, ce faci legătură între cer şi pământ;
300

Bucură-te, crin nesupus veștejirii, din care izvorăşte lumii mântuire; Bucură-te, viţă a Vlăstarului Sfânt ce ne-a izbăvit pe noi cei de pe pământ; Bucură-te, pom de Dumnezeu îngrijit, care fruct dătător de viaţă la toţi ne-ai rodit; Bucură-te, că firea cea căzută din nou o ridici şi o faci fericită şi în cer şi aici; Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ! Condacul al 8-lea Călători şi trecători suntem pe acest pământ şi viaţa trece cum s-ar scutura o floare, iar moartea ne culege pe toţi la rând. La cine să alergăm şi cui să spunem noi necazurile, greutăţile şi lipsurile noastre dacă nu la tine Maică Sfântă. Nu ne părăsi pentru păcatele noastre, ci ne primeşte ca pe nişte orfani, că tu eşti bucuria celor sărmani, care cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Pe toţi credincioşii cu milă îi priveşti şi tuturor cu îmbelşugare vindecări le împarţi. Sufletele întristate cu bucurie le alini şi veghezi de-a pururi pe acei buni creştini, care-ţi cântă ţie aşa: Bucură-te, scară văzută de Iacov, pe care îngerii coboară şi iar pleacă; Bucură-te, tron însufleţit şi sfânt a Celui ce a făcut totul, cer şi pământ; Bucură-te, vas curat cu Duhul poleit şi de prooroci vestit; Bucură-te, că darurile date la îngeri, făptura ta toate le strânge;
301

Bucură-te, chip luminos şi vioi, ajutor tuturor în nevoi; Bucură-te, milă Dumnezeiască, ce petreci şi-n lumea pământească; Bucură-te, Maică a milostivirii, ce reînvii sufletele din amorţire; Bucură-te, că atunci când greşim, tristă ne priveşti, iar când ne îndreptăm te înveseleşti; Bucură-te, că a sufletului întristare, la privirea chipului tău dispare; Bucură-te, izvor nesecat al desfătării celei cereşti; Bucură-te, că în nimbul razelor Duhului Sfânt străluceşti; Bucură-te, biserică a milostivirii, care pe toţi îi aduci la mântuire; Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ! Condacul al 9-lea Toate cetele îngereşti slăvesc revărsarea minunilor tale pe pământ, iar toţi cei care primesc ocrotirea ta şi facerile tale de bine, te binecuvintează şi înalţă pururea către Domnul cântarea: Aliluia! Icosul al 9-lea Pe ritorii cei mult vorbitori îi arăţi, Născătoare de Dumnezeu, lipsiţi de pricepere, că nu înţeleg puterea făcătoare de minuni ce vine de la sfântă icoana ta. De boli fiind vindecătoare şi în necaz grabnică ajutătoare, noi, cu dreptate Maica Domnului te mărturisim şi chipul tău prin cântări îl cinstim aşa: Bucură-te, sălaş necuprins cu gândul, că la înţelepţi le îndrepţi cuvântul;
302

Bucură-te, lumină în veci neînserată, ce luminezi a sfinţilor ceată; Bucură-te, mărgăritar de-o frumuseţe rară, că inimile împietrite le prefaci în ceară; Bucură-te, piatră scumpă, nestemată, de cei buni la suflet binecuvântată; Bucură-te, că aduci la pocăinţă pe cei mândri prin suferinţă; Bucură-te, că pe cei mult vorbitori, în faţa minunii îi faci necuvântători; Bucură-te, că prin ruga către Fiul tău scapi pe credincioşi din păcat şi din rău; Bucură-te, că cei dornici de cereasca Împărăţie, cu credinţă multă se roagă ţie; Bucură-te, că din ispite tu eşti mântuire, iar celor slabi la suflet le eşti luminare; Bucură-te, adiere răcoritoare, că doar tu potoleşti a ispitei dogoare; Bucură-te, că celor smeriţi le împărtăşeşti har, iar cei ce sunt mândri cerşesc în zadar; Bucură-te, că înţelepciunea cea înşelătoare, o risipeşti ca pe o umbră trecătoare; Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ! Condacul al 10-lea Familiilor evlavioase le eşti sfântă binecuvântare şi le sporeşti roadele iubirii, iar celor curaţi le eşti model de neprihănire. Ocrotindu-i pe toţi de orice ispită, roagă-te Maică Sfântă şi du rugăciunile noastre Fiului tău, ale celor ce cântăm cântare lui Dumnezeu: Aliluia!
303

Icosul al 10-lea Liman de adăpostire eşti Preacurată Fecioară, celor ce plutesc pe marea acestei vieţi şi valurile tulburi ce se ridică asupra lor le potoleşti. Pentru aceasta, Preacurată Fecioară, îţi aducem cântare aşa: Bucură-te, uşă prin care doar Domnul a trecut odată; Bucură-te, că El trecând ai rămas Fecioară curată; Bucură-te, lână plină de roua Duhului Sfânt; Bucură-te, mană cerească ce ai rourat pe pământ; Bucură-te, munte umbrit în care a locuit Dumnezeu; Bucură-te, chivot aurit că i-ai slujit Lui mereu; Bucură-te, crin neprihănit, care eşti Domnului mult preaiubit; Bucură-te, pajişte aleasă plină cu flori duhovniceşti; Bucură-te, că Sfintei Treimi i-ai slujit şi-n rugă pentru creştini te-ai trudit; Bucură-te, povăţuitoarea celor ce trăiesc în curăţie; Bucură-te, binecuvântarea familiilor ce trăiesc cu dreptate; Bucură-te, duhovnicească bucurie, celor ce te cheamă cu credinţă vie; Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ! Condacul al 11-lea Nu vom înceta să proslăvim noianul milostivirii tale ce revarsă, Preasfântă Născătoare, din icoana ta cea făcătoare minuni. Că din lacrimile îndurării tale, împleteşti cununi vindecare, împărţindu-le tuturor celor ce aleargă la tine credinţă şi primind vindecare cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

se de de cu

304

Icosul al 11-lea Preacuratul tău chip, zugrăvit în icoană, cu raze de minuni luminează şi din comoara cea neîmpuţinată a îndurărilor tale tuturor cu îmbelşugare daruri revarsă. Celor bolnavi, prin atingerea de icoana ta le dăruieşti vindecări şi pe toţi ce te cheamă îi uşurezi de poveri. Mâna ta nevăzută, durerile le alinează şi de puterea ta se cutremură duhul cel rău şi oftează. De aceea noi ne bucurăm că te avem Apărătoare şi căzând înaintea ta îţi aducem aceste rugăciuni de mulţumire; Bucură-te, luceafărul zilei celei neînserate, care în încercări alinezi sufletele întristate; Bucură-te, mângâietoarea celor ce sunt în suferinţă, că prin glasul tău cel blând îi întăreşti în credinţă; Bucură-te, că păcatul - pricina bolii, îl pliveşti şi prin mărturisire sufletul îl curăţeşti; Bucură-te, că prin atingerea de sfântă icoana ta, pe măsura credinţei se vindecă orice boală; Bucură-te, doctor fără de arginţi, că de tine credincioşii sunt tămăduiţi; Bucură-te, că furturile le descoperi, iar pe fur de ruşine îl acoperi; Bucură-te, că prin mustrare de conştiinţă, furul redă ce-a furat cu ştiinţă; Bucură-te, Maica milostivirii ce îndemni pe toţi spre limanul mântuirii; Bucură-te, că pe cei robiţi de patimi îi curăţeşti prin pocăinţă cu lacrimi; Bucură-te, Maică Preacurată şi iubită care în mulţimea minunilor eşti proslăvită; Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ!
305

Condacul al 12-lea La tine şi înaintea Chipul tău celui sfânt, aleargă totdeauna cei scârbiţi şi împovăraţi şi nu rămân neajutaţi. Că tu, Fecioară, ca ceea ce eşti plină de har pe toţi îi mângâi. Celor întristaţi le eşti alinare, celor năpăstuiţi le eşti apărătoare, celor bolnavi vindecare şi tuturor sufletelor de cele rele izbăvitoare. De aceea aducem cântare lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând minunile tale, Preasfântă Stăpână, şi mila ta faţă de creştini, te lăudăm, măcar că nu suntem vrednici să te cinstim cum se cuvine pe tine, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Pe tine te laudă toate cetele cereşti, iar noi te rugăm, Măicuţă Sfântă, să ne ocroteşti. Chipul tău cel sfânt noi îl cinstim şi cu umilinţă acestea îţi cântăm: Bucură-te, diamant strălucitor, ce descătuşezi pe cei ce în păcate mor; Bucură-te, împăcarea cu Împăratul ceresc, a celor ce cu lacrimi se căiesc; Bucură-te, necontenită desfătare a celor ce merg pe-a mântuirii cărare; Bucură-te, rază sfântă care trezeşti pe toţi cei orbi sufleteşte; Bucură-te, că suspinul îl primeşti cu blândeţe şi îi alini pe cei în tristeţe; Bucură-te, a raiului uşă deschisă, ce chemi pe toţi să vină cu credinţă; Bucură-te, că cei ce bat la poarta milostivirii tale, primesc binecuvântare; Bucură-te, ceea ce cu smerenie, împreună cu El, ai suferit la răstignirea Fiului tău;
306

Bucură-te, că şi ale noastre dureri, cu milostivire le vindeci mereu; Bucură-te, vas ales cel mult aşteptat, ce Mirul cel de preţ în tine ai purtat; Bucură-te, că mireasma ce Dânsul a dat, tu pe tot pământul ai revărsat-o; Bucură-te, cea mai înaltă treaptă a unirii, între Ziditor şi zidire; Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ! Condacul al 13-lea O, mult cântată şi prealăudată Născătoare de Dumnezeu, uşurează poverile noastre ce le purtăm în călătoria vieţii. Primeşte rugăciunile noastre şi le înalţă la tronul Fiului tău şi Domnului nostru Iisus Hristos, izgonind de la noi toate ispitele vrăjmaşului, iar la plecarea noastră din lume, fii nouă mijlocitoare, călăuzeşte-ne pe cărarea cea strâmtă şi ne scapă de muncile cele veşnice, ca să cântăm în veci lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: „Preacurată Născătoare... " şi Condacul 1: „Precum Rugul ce ardea... " RUGĂCIUNE O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară şi Doamnă! Primeşte de la noi nevrednicii rugăciunile acestea şi ne apără pe noi robii lui Dumnezeu de toate vicleşugurile oamenilor răi şi de moartea cea năpraznică şi ne dăruieşte, înainte de sfârşit, pocăinţă adevărată, îmblânzind inimile cele rele, întăreşte întru noi credinţa cea ortodoxă şi pune în inimile
307

noastre duhul fricii de Dumnezeu, duhul evlaviei, al smereniei, al răbdării şi al dragostei, ca şi noi să sporim în virtuţile cele creştineşti şi în faptele cele bune, şi să ne izbăveşti pe noi robii lui Dumnezeu de toată rătăcirea şi de pieirea cea veşnică. Învredniceşte-ne să fim şi noi număraţi între cei de-a dreapta Fiului tău, Hristos Dumnezeul nostru, întru cea de-a doua Sa venire şi părtaşi să fim Împărăţiei cerurilor şi vieţii celei veşnice, împreună cu toţi sfinţii cei ce bine i-au plăcut Lui din veac, în vecii vecilor. Amin! RUGĂCIUNE O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maica îndurării şi a milostivirii, către tine cădem noi smeriţii şi păcătoşii, plecând genunchii trupului nostru celui împovărat de grijile acestui veac înşelător, şi cu lacrimi, cu inimă înfrântă te rugăm să ai milă de noi, încredinţându-ţi fiecare clipă a vieţii noastre. Când, pentru prima dată, după zămislire, inima noastră bate, Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când primul glas va străpunge văzduhul, prevestind prin naştere ceasul morţii, şi ochii noştri pentru prima dată vor vedea lumina zilei, Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când picioarele noastre vor face primii paşi în viaţă pe cărarea spinoasă, Maică Preacurată, călăuzeşte-ne şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când călătorind vom cădea, împiedicându-ne de cursele puse în cale de vrăjmaşul mântuirii noastre sau ne vom abate de la cărarea cea strâmtă, ascultând glasurile ispititoare, Maică Preacurată, ridică-ne, îndreptându-ne şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
308

Când norii negri vor acoperi soarele sufletului nostru, încercând să ne arunce în deznădejde şi şoapte înşelătoare se vor strecura în cuget, că nu suntem auziţi şi zadarnică este credinţa noastră, Maică Preacurată, străpunge negura cu lumina ta mângâietoare şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când vom cădea sub povara crucii, părându-ne calea anevoioasă, iar mărăcinii vor zgâria picioarele noastre şi rănile sângerânde ne vor opri, Maică Preacurată, îmbărbătează-ne, arătându-ne calea pe care a mers iubitul tău Fiu şi suferinţele Lui cele multe, şi roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când îngerul va vesti sfârşitul călătoriei noastre şi coasa morţii va despărţi sufletul de trup, Maică Preacurată, fii lângă noi în ceasul înfricoşat al despărţirii şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când sufletul nostru îşi va lua rămas bun de la viaţa aceasta, îndreptându-se spre dreapta Judecată, dând răspuns straşnicilor vameşi pentru faptele săvârşite, Maică Preacurată, nu ne părăsi în clipa cea înfricoşată, ci acoperă-ne cu sfântul tău Acoperământ de urgia lor infernală şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi; Când ruşinaţi vom sta înaintea Dreptului Judecător, pentru răspuns de faptele săvârşite, şi conştiinţa noastră ne va osândi, Maică Preacurată, roagă pe Fiul tău şi Dumnezeu, să facă hotărâre milostivă pentru noi. Dar până atunci, Măicuţă Sfântă, dă-ne har şi putere să vieţuim după voia lui Dumnezeu, slăvindu-L pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în veci. Amin!

309

Troparul, gl. 4 Precum rugul ce ardea şi nu se mistuia, aşa şi sfânta ta icoană făcătoare de minuni, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, luminează părţile Crasnei, izvorând din belşug minuni şi arătând lumii a ta mijlocire către Dumnezeu, pentru poporul nostru creştinesc.

310

ACATISTUL MAICII DOMNULUI ICOANA «PLÂNGĂTOARE» DE LA BOIAN După rugăciunile începătoare: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Apărătoare Doamnă, pentru descoperirea sfintei icoanei tale celei din Boian, mulţumire îţi aducem ţie noi nevrednicii robii tăi, că ne-ai cercetat prin curgerea lacrimilor din ochii tăi de pe icoană şi aceasta pentru că ai voit să ne întăreşti în credinţa cea adevărată, ca izbăviţi fiind de tot răul, cu lacrimi să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale! Icosul 1 Arhanghelul Gavriil, în Nazaret ţi-a adus cântare: Bucură-te! Domnul este cu tine! Iar tu primind bunavestire, te-ai aplecat în
311

faţa lui cu mulţumire şi i-ai răspuns: «Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău». Şi noi, după milenii, stând în faţa icoanei tale nou-descoperite, cu umilinţă îţi cântăm ţie acestea: Bucură-te, Maica Domnului că ne-ai descoperit icoana ta; Bucură-te, că printr-însa, Domnul ne-a dat mila Sa; Bucură-te, că prin ale tale lacrimi, ne trezeşti şi nouă conştiinţa; Bucură-te, că ne-ai aprins iubirea şi ne-ai întărit credinţa; Bucură-te, că ne dai nădejde că nu suntem în părăsire; Bucură-te, că din păcate şi patimi, ne duci pe calea mântuirii; Bucură-te, că nu ne părăseşti aici în a plângerii vale; Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul al 2-lea Ştiind că noi toţi suntem păcătoşi şi nevrednici de milostivirea ta, ai binevoit să izvorăşti lacrimi din ochi, care se preling pe obrajii chipului tău din iconostasul bisericii din Boian, ca văzând parohul şi credincioşii minunea aceasta, să cânte cu umilinţă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Pricina plânsului icoanei tale, vrând să o înţeleagă parohul, a vestit pe arhiereu, care de îndată a cercetat icoana şi încredinţându-se de adevăr, a hotărât că este făcătoare de minuni şi i-a alcătuit cântări de laudă, binecuvântând şi îndemnând pe toţi să-ţi cânte ţie aşa: Bucură-te, că ţinutul nostru cu atâta milă l-ai cercetat; Bucură-te, că pentru noi păcătoşii lacrimi din icoană ai vărsat; Bucură-te, că lângă Cruce, ai plâns la moartea Fiului tău;
312

Bucură-te, Măicuţa noastră că de atunci tot plângi mereu; Bucură-te, că glasul şi plânsul spre biserică ne cheamă; Bucură-te, că toţi primim mângâierea ta de Mamă; Bucură-te, că pe toţi ne îndreptezi pe a mântuirii cale; Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul al 3-lea Cu putere de sus ne întăreşti şi cu lacrimile tale ne vindeci de bolile cele trupeşti şi sufleteşti. Cercetează-ne mereu, Maică Preacurată, ca izbăviţi fiind de negura necredinţei şi a rătăcirii, pururea să slăvim minunile tale, cântând din toată inima lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Având o purtare de grijă deosebită de creştinii din Bucovina, ai binevoit să descoperi icoana ta plângătoare şi făcătoare de minuni, ca să trezeşti şi în noi umilinţă şi lacrimi pentru păcatele noastre, remuşcări şi mustrări de conştiinţă pentru răcirea credinţei şi a dragostei faţă de tine, Maică a noastră a tuturor, chemându-ne pe toţi la Fiul tău şi Domnul nostru Iisus Hristos şi să-ţi cântăm ţie aşa: Bucură-te, căci tu cu plânsul tău, ne întorci din păcat şi din rău; Bucură-te, că vrei cu lacrimi să ne chemi la Dumnezeu; Bucură-te, ţi-a zis Arhanghelul, la acea sfântă bunăvestire; Bucură-te, că Simeon ţi-a profeţit şi a inimii zdrobire; Bucură-te, îţi zicem astăzi, cei ce în jurul tău ne strângem; Bucură-te, că privind icoana, ne rugăm toţi şi plângem; Bucură-te, că ai plâns pentru noi, peste vremuri mereu;
313

Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul al 4-lea Vifor de necredinţă şi erezie bântuie şi acest colţ de ţară, ca de altfel şi alte părţi ale lumii, însă tu, Maică Preacurată, cunoscând slăbiciunile şi neputinţele noastre, ne-ai descoperit icoana ta plângătoare şi de minuni făcătoare, ca să rămânem întru adevărata credinţă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind dreptcredincioşii Bucovinei că icoana ta lăcrimează, au alergat cu multă râvnă la biserica din Boian, unde părintele paroh le lămurea împrejurările în care s-au descoperit lacrimi pe sfânta ta icoană şi, spunându-şi şi ei durerile şi necazurile lor, primeau mângâiere şi îndemn ca să-ţi cânte aşa: Bucură-te, Maică a Domnului, umilită şi plângătoare; Bucură-te, mângâierea noastră, celor ce plâng îndurătoare; Bucură-te, că doar tu ne sfătuieşti ca să ne rugăm plângând; Bucură-te, că plângi de-a pururi, pentru cei de pe pământ; Bucură-te, că mânia şi pedeapsa o prefaci în îndurare; Bucură-te, că rugăciunea ta aduce peste noi a Domnului îndurare; Bucură-te, că de orice boală, tu ne eşti vindecătoare; Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul al 5-lea Luceafăr aducător de lumină, s-a arătat icoana ta, Maică Fecioară, copilului cu tumoare canceroasă la ochi, care după trei rugăciuni la icoana ta, s-a vindecat şi împreună cu părinţii săi ţi314

au înălţat mulţumire şi cu credinţă şi recunoştinţă au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând copiii corişti din Tighina, că în timpul Sfintei Liturghii, a început din nou să lăcrimeze icoana ta, s-au umilit pentru îndoielile unora şi cu pocăinţă au mărturisit minunea, iar tu, alungând neîncrederea i-ai învăţat să-ţi cânte ţie printre lacrimi astfel de cuvinte de laudă: Bucură-te, Măicuţa noastră că de adevăr ne încredinţezi; Bucură-te, că orice îndoială şi slăbire o luminezi; Bucură-te, că nu-ţi este greu să întorci pe cel păcătos; Bucură-te, că întotdeauna tuturor ne eşti de folos; Bucură-te, Fecioară Sfântă, începutul mântuirii; Bucură-te, că tu ai născut pe Mesia mai presus de fire; Bucură-te, că eşti călăuză, către cer îndrumătoare; Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul al 6-lea Mărturisitori ai milostivirii tale către lumea creştină care nădăjduieşte în ajutorul tău, s-au arătat bolnavii de boli fără de leac, ce şi-au cheltuit tot ce aveau cu doctorii de tot felul fără a dobândi tămăduire şi care, când s-au rugat cu lacrimi în faţa icoanei tale făcătoare de minuni, s-au vindecat şi plini de bucurie au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Rugăciunile înălţate în biserica ta, Născătoare de Dumnezeu, au fost ascultate. Bolnava s-a vindecat de boala cea grea de care suferea şi, astfel s-a întărit trupeşte şi sufleteşte, sporindu-şi
315

credinţa în Dumnezeu şi în mijlocirea ta către Fiul tău, încât, plină de bucurie şi mulţumire sufletească ţi-a cântat ţie: Bucură-te, îndreptătoare spre sănătate şi mântuire; Bucură-te, că de la noi primeşti rugăciuni de cerere şi de mulţumire; Bucură-te, că suferinţele noastre, pe toate ni le înţelegi; Bucură-te, că ne dai vindecare şi de păcate ne dezlegi; Bucură-te, Stăpâna noastră că ai plâns cu suspine; Bucură-te, că de la cele rele, ne întorci pururea spre bine; Bucură-te, că pe toţi ne mântuieşti, din orice groaznică stare; Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul al 7-lea Vrând Domnul să-şi arate milostivirea Sa către ţinutul nostru bântuit de erezii, necredinţă şi schismă, a binevoit să descopere icoana Maicii Sale, din ochii căreia curg lacrimi, ca văzând credincioşii această minune să se îndrepte la credinţa cea ortodoxă şi să cânte cântare lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea Minune nouă a făcut Domnul prin descoperirea icoanei tale, reînnoind credinţa apostolească de secole, ca să se împlinească profeţia, rostită când Arhanghelul ţi-a adus Bunavestire. Că atunci ai zis: «Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile». Și noi îţi aducem: Bucură-te, cântându-ți acestea: Bucură-te, Stăpâna noastră, că ale tale lacrimi din rătăcire ne-au întors; Bucură-te, că cei ce în jurul tău se strâng, te fericesc; Bucură-te, că ne întorci din calea pierzării, iar noi te fericim între neamuri;
316

Bucură-te, că la aceasta minunile tale ne îndeamnă; Bucură-te, că în bolile noastre ne mângâi, ne vindeci şi ne întăreşti; Bucură-te, că ne ajuţi să creştem şi să sporim în cele duhovniceşti; Bucură-te, că pentru noi ai vărsat lacrimi din icoană; Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul al 8-lea Străină minune s-a săvârşit de către icoana ta, atunci când un prunc, îndată după naştere se sfârşea. Dar rugăciunile îndreptate către tine în sfântă biserica ta, l-au adus iarăşi la viaţă, şi mama lui îndepărtându-i perfuzia, l-a hrănit la sân şi bucurându-se că a revenit la viaţă, a cântat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Toată biserica te laudă pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pe o pricinuitoare a tuturor minunilor, că începând din Cana Galileei şi până astăzi, în toate împrejurările, când este nevoie de ajutor pentru împlinirea dorinţelor celor bune ale credincioşilor, tu totdeauna intervii şi îndemni pe toţi: «Să faceţi tot ce vă va porunci El». Minunându-ne de mijlocirea ta te lăudăm aşa: Bucură-te, Maică Preacurată că pentru noi minuni săvârşeşti; Bucură-te, că plânsul tău ne arată, cât de mult ne iubeşti pe noi; Bucură-te, că pe noi ne înveţi să facem ce Domnul porunceşte; Bucură-te, că ne chemi cu lacrimi ca să trăim creştineşte;
317

Bucură-te, că binecuvântare cerească la toţi ne aduci; Bucură-te, că ne ajuţi să creştem în fapte bune şi în virtuţi; Bucură-te, că ne aduci la Domnul, să împlinim poruncile Sale; Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească şi omenească, te laudă Stăpână, că porţi de grijă neamului nostru, mijlocind neîncetat către Fiul tău şi Mântuitorul nostru lisus Hristos, pentru toţi cei în necazuri şi în supărări care îţi înalţă rugăciuni şi cereri. Şi împlinite fiind rugăciunile lor, tu ne chemi pe toţi să înălţăm cântare de rugăciune lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei ce se cred înţelepţi nu pot spune mulţimea minunilor ce le-ai săvârşit de-a lungul vremurilor, faţă de credincioşii robii tăi. Noi te fericim, Stăpâna noastră, că ai născut pe Mântuitorul, suferind împreună cu El toate urmările necredinţei iudeilor şi ne-ai învăţat pe noi credinţa creştină, ca să-ţi cântăm ţie unele ca acestea: Bucură-te, Maica Păstorului bun, ce ne-ai chemat în slujba Sa; Bucură-te, că ne-ai dăruit tuturor pace cu Dumnezeu şi iertare în dar; Bucură-te, mană cerească şi dulce, că ne hrăneşti cu Pâinea Vieţii; Bucură-te, în boli vindecătoare şi sprijinitoarea bătrâneţii; Bucură-te, izvorul mângâierii celor care în chinuri plâng; Bucură-te, că trudiţii şi împovăraţii în jurul milei tale se strâng;
318

Bucură-te, că în clipe grele ne eşti călăuză şi îndreptătoare; Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul al 10-lea Vrând să aduci fericirea în familiile creştinilor, Maică Preacurată, ai trimis vindecări minunate; pe cei din moarte i-ai întors la viaţă, celor ologi le-ai dat tămăduire, celor orbi vedere, pe cei stăpâniţi de duhuri necurate i-ai curăţit şi pe cei bolnavi de boli fără de leac i-ai vindecat, îndemnând pe toţi să se roage lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti cinstitorilor de Dumnezeu, Fecioară, că cei ce cinstesc pe Fiul, cinstesc şi pe Maica. Iar tu îi ocroteşti de căderea în erezie sau necredinţă şi îi îndemni pe toţi să se lupte pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna, trăind o viaţă curată şi cântându-ţi cântare de laudă: Bucură-te, că rugăciunile tale ne fac Domnului bineplăcuţi; Bucură-te, că pe cei în necazuri cu milostivire îi ajuţi; Bucură-te, mijlocitoare prin har către Fiul tău Cel iubit; Bucură-te, că cei ce se roagă ţie, nu vor muri niciodată de moarte năpraznică; Bucură-te, că ne dai mângâiere în negrăita-ţi bunătate; Bucură-te, că cine cere cu credinţă, primeşte de la tine toate; Bucură-te, Maică preabună, de orice rele apărătoare; Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale!

319

Condacul al 11-lea Cei ce nădăjduiesc întru tine, Stăpână îndurată, nu se vor teme de vrăjmaşi şi nu vor rămâne ruşinaţi, căci prin Apostolul Ioan, Fiul tău, ni te-a dat tuturor Maică, zicându-i: „Iată Mama ta!” Şi din ceasul acela ucenicul te-a luat la sine. Şi noi, din pruncie, prin taina sfântului Botez, am fost înfiaţi ţie, te socotim Maica noastră şi plini de recunoştinţă cântăm Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 11-lea Lumină cerească ne-a strălucit nouă, Maică Preacurată, că prin tine ne-a cercetat răsăritul cel de sus, Domnul. Credem aceasta şi mărturisim cu tărie că tu luminezi în întunericul deşertăciunilor pământeşti, că tu eşti mijlocitoarea spre mântuire a tuturor păcătoşilor ce se pocăiesc, eşti preabinecuvântată în neam şi în neam, Domnul este cu tine şi prin tine cu noi, învăţându-ne laudele acestea: Bucură-te, Maica Doctorului celui Mare, ce vindecă trupeşte şi sufleteşte; Bucură-te, mană din ceruri, ce pe toţi flămânzii îi hrăneşte; Bucură-te, suiş prea uşor a celor credincioşi către Dumnezeu; Bucură-te, scut şi apărătoare de toate săgeţile celui rău; Bucură-te, rază de soare că ne-ai adus lumină multă; Bucură-te, că nu te întorci nici de la aceia care nu cred şi nu ascultă; Bucură-te, o, Fecioară, că ai primit de la înger bunavestire; Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale!

320

Condacul al 12-lea Har Dumnezeiesc, scut şi apărare, dă-ne nouă, Stăpână şi ocrotitoarea noastră, celor ce cădem înaintea icoanei tale făcătoare de minuni. Ridică-ne din somnul păcatelor şi păzeşte acest colţ de ţară de toată rătăcirea şi necredinţa, învredniceştene să rămânem în biserica Fiului tău în toată viaţa noastră, lăudându-te pe tine şi pe Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, cântând: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând milostivirile şi minunile tale, ce le faci printre noi în ultimul timp, ne închinăm ţie în faţa icoanei tale, prin care mântuieşti pe toţi cei ce te cinstesc cu bunăcuviinţă şi te cheamă într-ajutor, cântându-ţi din toată inima acestea: Bucură-te, triumful dreptei credinţe de aici din Bucovina; Bucură-te, că Boianul a ajuns a ta veselă grădină; Bucură-te, că icoanele tale sunt minunate predici spre mântuire; Bucură-te, că din înălţimea cerurilor spre noi îţi întorci privirile; Bucură-te, că la fapte bune pe noi toţi ne-ai îndemnat; Bucură-te, că de toată neputinţa şi de boli ne-ai vindecat; Bucură-te, îţi cântă Biserica ţie şi Fiului tău: Osana! Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul al 13-lea O, Maică Prealăudată, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, primeşte aceste laude şi rugăciuni din gurile noastre întinate. Apără biserica şi ţara noastră de toate nevoile şi ne învredniceşte ca uniţi într-un cuget şi o simţire, să te slăvim de-a
321

pururea pe tine Maica noastră şi pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, cântându-I cântarea: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: „Arhanghelul Gavriil..." şi Condacul 1: „ApărătoareDoamnă... " RUGĂCIUNE O, Preasfântă Fecioară, Maica lui Hristos, Domnul şi Dumnezeul nostru, ascultă suspinele noastre cele din adâncul inimilor, caută din înălţimea cerurilor spre noi cei ce cu credinţă şi cu dragoste ne închinăm preacuratei icoanei tale celei făcătoare de minuni. Că iată, tulburaţi de grijile vieţii şi cufundaţi în păcate, privim la chipul tău, şi ca şi cum ai fi de faţă, îţi aducem rugăciunile noastre. Caută din cer şi ne mântuieşte de toată reaua întâmplare, de orice boală şi primejdie şi de toată bântuiala duhului celui rău. Păzeşte-ne tari în credinţă ca să nu ne clatine furtunile acestei lumi. Că n-avem alt ajutor şi altă mijlocitoare, nici mângâiere, ci numai pe tine Maica tuturor scârbiţilor şi a celor împovăraţi de greutăţile şi necazurile acestei vieţi. Ajută-ne nouă neputincioşilor, alină durerile şi scârbele noastre, pe cei rătăciţi povăţuieşte-i la calea cea dreaptă care duce la mântuire, vindecă inimile noastre cele bolnave şi mântuieşte pe cei deznădăjduiţi. Dăruieşte-ne nouă ca să trăim restul vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă. De sfârşit creştinesc ne fă parte, iar la înfricoşata Judecată a Fiului tău şi Dumnezeului nostru, fii nouă mijlocitoare ca să fim socotiţi între cei de-a dreapta Sa, ca totdeauna să te cântăm şi să te slăvim ca pe buna Apărătoare a neamului creştinesc, împreună cu cei ce bine au plăcut lui Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin!
322

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «EU SUNT CU VOI ŞI NIMENI ÎMPOTRIVA VOASTRĂ» Bogorodicina, gl. 6 Stăpână Curată, Născătoare de Dumnezeu, caută şi vezi durerile rănilor noastre şi milostiveşte-te, Preacurată, vindecă chinurile inimii, răcorind cu mila ta pe robii tăi, zicându-le: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră". Caută spe noi Preacântată Născătoare de Dumnezeu, străluceşte lumină inimilor celor întunecate şi povăţuieşte turma ta, Preacurată, că toate le poţi câte le voieşti, Maică fiind a Ziditorului tău şi spune-le celor ce se roagă ţie: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră". Mărire Mărimu-te pe tine Preasfântă Fecioară, Pruncă de Dumnezeu aleasă şi cinstim chipul tău cel sfânt prin care reverşi vindecări tuturor celor ce aleargă cu credinţă.
323

Condacele şi Icoasele Condacul 1 Celei alese dintre toate neamurile, Stăpânei lumii, Fecioarei Născătoare de Dumnezeu, să-i aducem daruri de laude, că şi acum, precum mai înainte, pe cei căzuţi îi ridici, pe cei slabi îi întăreşti, pe bolnavi îi vindeci, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi izbăveşti, pe cei slabi în credinţă îi înţelepţeşti, celor mâhniţi le dai tărie să creadă în puterea plină de har a sfintelor tale icoane, învăţându-i cu inima şi buzele pline de mulţumire şi de umilinţă să-ţi cânte ţie: Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră", dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre! Icosul 1 Îngerii în ceruri cântă măreţia şi desăvârşirea ta, o, Maică şi Fecioară, că pe Atotmilostivul Dumnezeu şi Mântuitorul ne-ai născut nouă, iar noi pe pământ îndrăznim cu buze păcătoase săţi cântăm, slăvindu-te, unele ca acestea: Bucură-te, neîncetată uimire a celor cereşti; Bucură-te, a pământenilor închinare cu multă bucurie; Bucură-te, gonirea răutăţii şi a întunericului duhovnicesc; Bucură-te, că îi umpli de pace şi dragoste pe cei ce vin la tine; Bucură-te, că pentru miluirea noastră a păcătoşilor, îl rogi pe Fiul tău; Bucură-te, că izvorăşti nouă milă de la icoana ta; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

324

Condacul al 2-lea Văzând cu ochi duhovniceşti apropierea vremurilor luptei crâncene cu dreptmăritoarea credinţă, sfântul şi dreptul Ioan din Kronstadt a binecuvântat zugrăvirea sfintei tale icoane, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca sprijin şi ocrotire pentru toţi cei aflaţi în necazuri care căzând şi cu nădejde de mântuire, cântă Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 2-lea Spre luminarea minţii omeneşti este această icoană că nu cu puterea noastră gonim pe vrăjmaşi, ci cu Atotputernicia lui Dumnezeu şi cu mijlocirea Maicii lui Dumnezeu care revarsă minuni de la sfintele sale icoane, cântând Preaputernicei noastre Apărătoare: Bucură-te, grabnică întărire a neputincioşilor şi a celor ce cad; Bucură-te, scut de nădejde împotriva dracilor şi a oamenilor răi; Bucură-te, că ne înţelepţeşti în ceasul ispitei şi al nedumeririi; Bucură-te, găsirea căii adevărate pentru cei rătăciţi; Bucură-te, stârpirea eresurilor şi a dezbinărilor; Bucură-te, alungarea grabnică a întunericului necredinţei; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre! Condacul al 3-lea Puterea prigonitoare a păgânilor s-a ridicat asupra creştinilor, batjocorindu-le bisericile şi icoanele lor, dar, primind sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, părintele Serafim
325

din Vâriţa, a păstrat-o pe ea. Ca, alergând sub Acoperământul Împărătesei cerurilor, călugării şi toţi drept măritorii creştini, întăriţi de ajutorul dumnezeiesc, cu frică şi cu dragoste să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Mari şi nenumărate minuni făcând, Preasfânta Fecioară, prin sfânta sa icoană, ajutorul său îl revărsa tuturor celor ce aleargau cu credinţă, grăindu-i aşa: Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului; Bucură-te, Maica Domnului celui Preaînalt; Bucură-te, că izvorăşti bogăţie de minuni; Bucură-te, că descoperi fărădelegea luptei împotriva lui Dumnezeu; Bucură-te, auzirea grabnică a rugătorilor credincioşi; Bucură-te, pacea sufletelor tulburate; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre! Condacul al 4-lea Furtuna nelegiuită a prigoanei asupra dreptmăritoarei credinţe a trecut, pângărind sfinţeniile, şi prin îngăduinţa lui Dumnezeu au venit vrăjmaşii asupra creştinilor ca prin necazuri să se cureţe şi cu lacrimi să se spele, ca înţelepţindu-se, să se pocăiască, iar, pocăindu-se, să strige Mântuitorului Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Cunoscând scârbele omeneşti, părintele Serafim a înfăptuit în chilia sa nevoinţa cuviosului Serafim din Sarov, strigând cu
326

osârdie ziua şi noaptea în faţa icoanei Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te, că pe păcătoşi îi pregăteşti de pocăinţă; Bucură-te, că nu îi goneşti pe cei ce se pocăiesc; Bucură-te, că pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru îl milostiveşti; Bucură-te, că scârba noastră în bucurie o prefaci; Bucură-te, că de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi ne izbăveşti; Bucură-te, că ne mântuieşti de moartea cea fără de veste; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre! Condacul al 5-lea Văzând harul revărsat de Dumnezeu prin sfânta icoană a Maicii Domnului, au început să vină la Vâriţa credincioşii care, primind tămăduiri trupeşti şi sufleteşti, cu veselie au cântat Fiului Preasfintei, Preacuratei, Preabinecuvântatei: Aliluia! Icosul al 5-lea Primind de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru puterea plină de har a vindecării şi ajutorării, Preabună Maică, cu dărnicie o trimiţi tuturor celor ce vin la tine şi-ţi grăiesc aşa: Bucură-te, învierea pruncului răposat; Bucură-te, tămăduirea bolilor fără de leac; Bucură-te, sănătatea trupurilor noastre; Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre; Bucură-te, slobozirea noastră din lanţurile păcatelor; Bucură-te, înălţare la viaţa cea de sus; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!
327

Condacul al 6-lea Propovăduind grabnica sa plecare din această vale a plângerii plină de necazuri şi zbucium, stareţul a prezis noul loc al aflării sfintei tale icoane, Născătoare de Dumnezeu, unde vor striga cu dragoste Atotmilostivului Dumnezeu în Treime slăvit: Aliluia! Icosul al 6-lea Strălucind bucurie egumenei mâhnite că a primit vechea mănăstire a Sfântului Gheorghe zăcând în ruine şi nu are puteri să o înnoiască, i-ai dăruit ei mare milă, arătându-i sfântă icoana ta, ca să-i cânte cu dragoste şi cu frică unele ca acestea: Bucură-te, că niciodată nu ne lipseşti pe noi de dragostea ta de Maică; Bucură-te, că pe cei ce te iubesc pe tine îi acoperi cu dumnezeiască dragoste; Bucură-te, că îndrepţi grabnic neorânduielile mării vieţii; Bucură-te, Eu sunt cu voi, celor ce vin la tine le vesteşti; Bucură-te, Şi nimeni împotriva voastră, ne îmbărbătezi; Bucură-te, că pe cei aflaţi în mâhnire şi durere nu îi părăseşti; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre! Condacul al 7-lea Oamenii cei râvnitori de mântuire au primit icoana ca pe însăşi Împărăteasa cerurilor, care a venit împreună cu sfinţii apostoli Ioan şi Iacob în locaşul Sfântului Gheorghe la sărbătoarea laudei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi cu umilinţă au cântat Domnului: Aliluia!
328

Icosul al 7-lea O nouă faptă a milei ne-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, prin icoana ta făcătoare de minuni, ajutând tuturor celor ce cu credinţă cad la ea şi te cheamă cu bucurie aşa: Bucură-te, că pe Fiul tău şi Dumnezeu îl rogi pentru noi; Bucură-te, că pe păcătoşii ce se pocăiesc îi iubeşti mult; Bucură-te, că pedepseşti cu asprime pe vrăjmaşii lui Dumnezeu; Bucură-te, că pe fiii nesupunerii îi înţelepţeşti neaşteptat; Bucură-te, că goneşti hoardele drăceşti din ţara noastră; Bucură-te, apărătoarea fiilor tăi iubitori de Dumnezeu; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre! Condacul al 8-lea Minunea străină văzând, a purtării de grijă pentru mănăstirea Sfântul Gheorghe, atât pe muncitorii şi nevoitorii ei, cât şi pe cei ce vin la rugăciune aici i-ai primit, întărindu-i în nevoinţele călugăreşti, izbăvindu-i de nevoi şi necazuri şi pe toţi învăţându-i să cânte Celui ce ne mântuieşte prin tine, lui Hristos Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Fost-a spre înţelepţirea tuturor aspra pedepsire a călugăriţei ce se pregătea să fugă tainic din locaşul sfânt, iar când s-a pocăit a câştigat mila ta, ca toţi să înţeleagă că în ceasul încercărilor grele, să alerge în grabă la sfânta ta icoană şi cu umilinţă să te cheme aşa: Bucură-te, curmarea faptelor necugetate; Bucură-te, ajutătoarea celor ce vor să secere mântuirea;
329

Bucură-te, că îi întăreşti pe cei ce se nevoiesc în călugărie; Bucură-te, grabnică ridicare a celor căzuţi; Bucură-te, mijlocitoarea mântuirii noastre; Bucură-te, pavăza şi ajutorul nostru în faptele bune; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre! Condacul al 9-lea Toată făptura te laudă pe tine, Doamne. De Tine, Ziditorul, Izbăvitorul, Împăratul şi viitorul Judecător ne bucurăm că ne-ai dăruit-o pe Maica Ta, adăpost de nădejde şi scut celor ce-Ţi strigă Ţie, adevăratului Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei multgrăitori pot numai să se minuneze când aud glasul lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră". Noi, însă, predându-ne voii sfinte şi desăvârşite a Domnului, te cinstim pe tine, Preacurată: Bucură-te, Maica bună a bunului Împărat; Bucură-te, că te nevoieşti să aduni oile lui Hristos; Bucură-te, apărătoarea orfanilor şi a străinilor; Bucură-te, acoperitoarea tuturor necăjiţilor; Bucură-te, dulceaţă izvorâtoare de miere tuturor celor ce se roagă; Bucură-te, dătătoarea darurilor şi a veşnicelor bunătăţi; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

330

Condacul al 10-lea Vrând să mântuieşti lumea, minunea cea negrăită a aflării sfintei tale icoane, Stăpână, s-a vestit în toate oraşele şi satele, ca, văzându-te pe tine venind în mărire şi slavă, să strige lui Dumnezeu celui în Treime slăvit: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti şi curăţie de negrăit, milă nemăsurată şi nebiruită biruinţă, Pruncă de Dumnezeu aleasă, caută spre noi cei ce cu smerenie ne rugăm întotdeauna în faţa icoanei tale şi-ţi cântăm ţie, celei pline de har aşa: Bucură-te, izvor nesecat de milă; Bucură-te, că tuturor le potoleşti setea duhovnicească; Bucură-te, mijlocitoare plină de îndurare pentru noi păcătoşii; Bucură-te, rugătoare neîncetată către Hristos pentru noi; Bucură-te, adăpostul şi nădejdea noastră de mântuire; Bucură-te, milostivă mijlocitoare pentru noi în faţa lui Dumnezeu; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre! Condacul al 11-lea Cântare de mulţumire aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, noi, păcătoşii şi netrebnicii robii tăi, că tu îi aperi pe toţi cei ce vin la tine şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie dătătoare de lumină, avându-te pe tine, Preasfântă Maică şi Fecioară, ne luminezi pe noi cu lumina Fiului tău şi ne-ai
331

dăruit nouă icoana ta purtătoare de biruinţă, ca să nu ne poticnim în noaptea vremurilor de pe urmă, ci, ocrotiţi de tine, să lucrăm lui Dumnezeu în lumina Lui, nădăjduind de la tine acestea: Bucură-te, vindecarea rănilor noastre din păcate; Bucură-te, călăuză în Împărăţia lui Dumnezeu; Bucură-te, că ai purtat în braţe pe Cel ce poartă totul; Bucură-te, poartă de aur a Împărăţiei cereşti; Bucură-te, că ne luminezi cu lumina Fiului tău; Bucură-te, că ne îndulcim privind sfânta ta icoană; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre! Condacul al 12-lea Vrând să dai har oamenilor tăi, ne-ai dăruit nouă, Stăpână, icoana ta şi cu ea făgăduinţa „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră" pe care nimeni dintre duşmanii noştri nu o va putea încălca vreodată, ca, fiind ocrotiţi de atâta milă dumnezeiască, să cântăm Atotmilostivului Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând minunile tale, Atotputernică Stăpână, te ştim pe tine, apărătoare caldă şi plină de dragoste, ca cei ce aleargă la tine să nu rămână ruşinaţi, ci, apăraţi întotdeauna de tine, să-ţi cânte unele ca acestea: Bucură-te, bucuria celor ce se află în scârbe; Bucură-te, îngrădire a celor ce nădăjduiesc în Dumnezeu; Bucură-te, că de tine tremură duşmanii noştri; Bucură-te, că cei ce au icoana ta saltă de bucurie; Bucură-te, că îi proslăveşti pe cei ce te slăvesc pe tine;
332

Bucură-te, că ţara noastră şi pe toţi creştinii cu tărie îi ocroteşti; Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre! Condacul al 13-lea O, Preasfântă, Preacurată, Preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară Marie, multmilostivă Maică a lui Dumnezeu şi a oamenilor, caută spre sufletele noastre îndurerate şi te milostiveşte Preacurată, înalţă preaputernica ta rugăciune către dreptul Judecător, ca să ne miluiască pe noi păcătoşii. Caută spre noi atotcântată Născătoare de Dumnezeu, străluceşte lumină inimilor noastre întunecate şi luminează turma ta, Preacurată, ca mântuiţi prin tine, cu bucurie să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icos 1: Îngerii în ceruri ... şi Condac 1: Celei alese... RUGĂCIUNE O, Preabună Apărătoare a neamului creştinesc, Maica Celui ce ţine toate cu dreapta Sa, a lui Hristos Dumnezeul nostru! Revarsă asupra noastră milele şi darurile Lui ca să nu ne înfricoşăm noi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, că celor ce nădăjduiesc spre tine ai zis: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră". Păzeşte adevărata şi sfânta noastră dreptmăritoare biserică şi locaşul acesta de dezbinări şi eresuri şi pune început de pocăinţă poporului nostru, întoarce Rusia şi ţara noastră pe calea de Domnul dăruită a credinţei nevătămate, ca să se umple de tămâia rugăciunilor şi să înflorească precum crinul; ca să
333

trăim în bunăcuviinţă şi curăţenie, păziţi de tine fiind întotdeauna de ispitirile lui Antihrist, de venirea asupra noastră a altor neamuri, de războiul cel dintre noi, de cutremur, de foc, de foame şi de molimă, de moarte năprasnică, de robiile şi dezbinările din familie; viaţa călugărească o întăreşte şi ne mântuieşte pe noi, Preacurată, că spre tine nădăjduim după cuvântul tău: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră". Roagă-te pentru noi, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Celui ce ne miluieşte şi ne mântuieşte pe noi ca să nu ne lipsească pe noi de apărare şi să ne învrednicească a fi părtaşi Împărăţiei Sale, precum El însuşi a zis: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră". Că Lui i se cuvine toată slava, stăpânirea, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

334

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «SPORIREA MINŢII» Tropar, gl. 4 O, Preasfântă Maică a lui Hristos Dumnezeul nostru, a dătătorului de binefaceri. Păzeşte întreaga lume cu milostivirea ta şi dăruieşte-ne nouă, robilor tăi, minte şi înţelepciune. Luminează sufletele noastre cu lumina Fiului tău, tu, una atotlăudată, Preaslăvită de heruvimi şi de serafimi. Condac, gl. 2 Ceea ce cu mintea lui Hristos ne luminezi, pe tine te lăudăm, Maică Preacurată a Domnului, a Ţiitorului întregii făpturi, al frumuseţilor lumii văzute şi nevăzute, ceea ce cu razele Vieţii pe noi ne luminezi.

335

Condacele şi Icoasele Condacul 1 Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei cerului şi a pământului, celei ce întregii lumi vindecare duhovnicească îi dăruieşte, cântare de mulţumire îi aducem pentru comoara dumnezeiască ce ne-a dăruit-o, făcătoarea de minuni a ei icoană, numită „Sporirea minţii”, cu care îngrădiţi fiind, cu bucurie slăvim şi cu dragoste glăsuim: Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Icosul 1 Îngerul vestitor, în cetatea Nazaret a fost trimis către Preacurata Pruncă Maria, ca să-i grăiască: Bucură-te! Iar Preacurata, auzind a Arhanghelului bunavestire, în smerenia inimii ei, aşa i-a răspuns: “Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.” Atunci Dumnezeu-Cuvântul în pântecele ei S-a întrupat. Iar noi păcătoşii, pe Maica lui Hristos Dumnezeul nostru cu evlavie cinstind-o, aşa cum îngerul ne-a învăţat, cu smerenie să-i cântăm celei pline de har: Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată între femei; Bucură-te, ceea ce de la Domnul har ai aflat; Bucură-te, cea adumbrită de puterea Celui Preaînalt; Bucură-te, ceea ce de Duhul Sfânt ai fost sfinţită; Bucură-te, roaba credincioasă a Domnului; Bucură-te, Pruncă de Dumnezeu aleasă; Bucură-te, ceea ce pe Mântuitorul lumii ai născut; Bucură-te, Maica Luminii, ceea ce pe toţi îi luminezi; Bucură-te, ceea ce întreci mintea celor înţelepţi; Bucură-te, ceea ce rosturile credincioşilor le desluşeşti; Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului;
336

Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 2-lea Văzând preaneprihănită dorirea poporului celui nou, pe binevestitorul evangheliceştilor taine, Apostolul Luca, l-ai blagoslovit, Preacurat chipul tău să-l zugrăvească şi privind la aceasta, cu putere ai grăit: Cu acest chip zugrăvit vor fi harul meu şi puterea. De aceea, în faţa sfintelor tale icoane, cu care întreaga lume creştină ai împodobit, cu evlavie ne închinăm şi mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru tine, Îi cântăm: Aliluia! Icosul al 2-lea Ceea ce cereasca înţelepciune o desluşeşti, Fecioară Preacurată, tuturor credincioşilor ai binevoit a le descoperi că în lume lucrează voia lui Dumnezeu, bună, bineplăcută şi desăvârşită, care depăşeşte orice minte. Caută spre noi, Născătoare de Dumnezeu atotlăudată şi cu lumina adevărului luminează-ne, mângâie-ne ca o Maică, pe calea cea dreaptă ne călăuzeşte, ca astfel să-ţi strigăm, cei ce ne rugăm ţie: Bucură-te, ceea ce pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu o ai născut; Bucură-te, ceea ce pe Dumnezeu cu omul L-ai unit; Bucură-te, ceea ce sufletele noastre cu lumina minţii le luminezi; Bucură-te, vas negrăit al slavei lui Dumnezeu; Bucură-te, începătoare a cinstirii sfintelor icoane; Bucură-te, dătătoarea comorilor duhovniceşti; Bucură-te, ceea ce sfintelor tale icoane har le dăruieşti; Bucură-te, căci privind la icoanele tale, ţie ne închinăm;
337

Bucură-te, ceea ce prin sfintele tale icoane, întregii lumi vindecări dăruieşti; Bucură-te, ceea ce minţile şi inimile noastre la cer le ridici; Bucură-te, ceea ce întreaga zidire cu raza harului tău ai luminat; Bucură-te, ceea ce împreună cu Fiul tău şi Dumnezeu de-a pururi împărăţeşti; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 3-lea Adumbriţi fiind de puterea harului, nişte creştini evlavioşi în cetatea Nazaretului au ajuns şi acolo casa Născătoarei de Dumnezeu au aflat, unde Preacurata s-a născut şi binevestirea arhanghelului a primit, şi au mutat sfânta casă în pământul Italiei, în oraşul Loreto. Până în zilele noastre, icoana Născătoarei de Dumnezeu, din lemn făurită, se păstrează în sfânta casă, pe care puterile cereşti nevăzut o înconjoară, cu cucernicie o cinstesc şi cu bucurie Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Milostivire de Maică având spre tot neamul creştinesc, toate colţurile lumii le chemi la mântuire, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, de aceea în casa ta felurite neamuri din multe ţări sosesc şi în faţa icoanei tale îşi mărturisesc păcatele. De aceea, de la răsărit şi până la apus icoana ta se slăveşte şi credincioşii izbăviţi de boli, de dureri şi de necazuri, mulţumire îţi aduc strigând către tine: Bucură-te, casă pe care înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi şia zidit;
338

Bucură-te, cetate dumnezeiască, ce din mica cetate a Nazaretului ai venit; Bucură-te, ceea ce prin naşterea ta casa lui Dumnezeu ai luminat; Bucură-te, Pruncă mai înaltă decât Sfânta Sfintelor; Bucură-te, ceea ce cu dumnezeiescul Prunc de dinainte de veci în Nazaret ai sosit; Bucură-te, ceea ce tainei mântuirii neamului omenesc ai slujit; Bucură-te, scară pe care de la pământ la cer ne suim; Bucură-te, minunat acoperământ al întregii lumi; Bucură-te, căci cu credinţă, preacuratului tău chip zugrăvit ne închinăm; Bucură-te, căci de la el daruri pline de har pentru mântuirea sufletelor noastre luăm; Bucură-te, ceea ce semne minunate prin icoanele tale săvârşeşti; Bucură-te, puternică apărătoare a neamului creştinesc; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 4-lea Un oarecare zugrav de urgia unei boli cumplite fiind stăpânit şi la tulburarea minţii ajungând, de la doctorii pământeşti niciun folos nu a aflat. Atunci Preacurata Născătoare, bolnavului i s-a arătat şi să-i zugrăvească icoana, care sfinţeşte casa ei din oraşul Loreto i-a poruncit. Acestea împlinind, zugravul s-a vindecat şi din acea zi, icoana pictată „Sporirea minţii” a numit-o, cântând în faţa ei cântare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

339

Icosul al 4-lea Creştinii auzind că, spre bucuria şi mângâierea lor, Preacurata Născătoare să le dea icoana sa numită „Sporirea minţii” a binevoit, cu multe chipuri ale ei bisericile şi casele şi-au împodobit, de la care mulţime de semne negrăite şi minuni din belşug se săvârşeau pentru toţi cei ce cu credinţă se apropiau şi îi cântau Preabinecuvântatei Născătoare aşa: Bucură-te, ceea ce cinstita icoană a chipului tău spre mângâiere şi sfinţire ne-ai dăruit; Bucură-te, ceea ce durerile sufleteşti şi trupeşti cu icoana ta grabnic le tămăduieşti; Bucură-te, ceea ce pământul Rusiei cu acoperământul milostivirii tale l-ai adumbrit; Bucură-te, ceea ce pe iubitorii şi cinstitorii icoanei tale, de toate necazurile îi izbăveşti; Bucură-te, ceea ce în chip nevăzut, împreună cu sfintele tale icoane, în casele noastre pătrunzi; Bucură-te, ceea ce binecuvântare şi bucurie astfel ne dăruieşti; Bucură-te, ceea ce pe cei părăsiţi de doctori în preaputernicele tale braţe îi primeşti; Bucură-te, vindecătoare a celor ce minţile din pricina bolii şiau rătăcit; Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde; Bucură-te, luminarea cugetelor noastre; Bucură-te, oglindă curată a cunoştinţei adevărului; Bucură-te, căci de la răsărit până la apus, numele tău se slăveşte; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!
340

Condacul al 5-lea Asemeni unei stele călăuzite de Dumnezeu s-a arătat icoana ta, Maică a Domnului: ţara noastră şi oraşele ei le sfinţeşte, pe cei aflaţi în întunericul neştiinţei cu lumina cunoştinţei dumnezeieşti îi luminează, mintea noastră cea întunecată de păcate o limpezeşte, pe cei rătăciţi pe calea poruncilor Fiului tău şi Dumnezeu îi îndrumă, Căruia spre mulţumire Îi cântăm: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând comoara dumnezeiască, icoana minunată a Maicii Domnului, către aceasta cu sârguinţă să alergăm, pentru ca în neputinţe vindecare, în mâhniri mângâiere, în necazuri izbăvire să primim şi cu bucurie să-i cântăm Apărătoarei noastre: Bucură-te, ceea ce cu ivirea icoanei tale pe credincioşi i-ai luminat; Bucură-te, căci prin tine Soarele dreptăţii Dumnezeul nostru în întuneric a strălucit; Bucură-te, Maică a Luminii Minţii, care cu harul tău întreaga lume ai luminat-o; Bucură-te, ceea ce cu zorile harului ne înţelepţeşti; Bucură-te, ceea ce cu lumina ta întunericul neştiintei noastre îl risipeşti; Bucură-te, Fecioară, căci prin tine lumina cunoştinţei dumnezeieşti tuturor le-a strălucit; Bucură-te, candelă nestinsă, ceea ce flacăra credinţei o aprinzi; Bucură-te, ceea ce calea virtuţilor o desluşeşti; Bucură-te, izvorul sfinţeniei; Bucură-te, puternica noastră Apărătoare de necazuri şi de urgii;
341

Bucură-te, făclie neostoită a iubirii dumnezeieşti; Bucură-te, ceea ce prin strălucirea minunilor tale primăvara mântuirii o binevesteşti; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 6-lea Întreaga lume propovăduieşte milostivirea ta, o, Maică a Domnului nostru, căci în toate oraşele şi satele de pe pământul Rusiei, icoana ta, cea numită “Sporirea minţii” cu raze de minuni străluceşte, luminând sufletele noastre cu lumina harului dumnezeiesc şi îndemnându-ne să-i cântăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a proslăvit: Aliluia! Icosul al 6-lea Strălucit-a în cinstita ta icoană, Preacurată, lumina mântuirii celor rătăciţi în bezna păcatelor şi a patimilor şi toţi cei ce cu credinţă şi evlavie se roagă în faţa ei, grabnic ajutor primesc, întunecimea minţilor noastre cu lumina ta risipeşte-o, atotlăudată şi dă-le să vadă lumina cea adevărată tuturor celor ce cu dragoste îţi cântă aşa: Bucură-te, stea neapusă, ceea ce Soarele dreptăţii în lume lai adus; Bucură-te, Maica Luminii celei adevărate, care luminează sufletele credincioşilor; Bucură-te, povăţuitoarea învăţăturii celei pline de har; Bucură-te, ceea ce cu luminosul tău acoperământ, mintea noastră tulburată o luminezi; Bucură-te, zare neînserată, ce risipeşti pâcla păcatelor noastre;
342

Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de întuneric şi de veşnicele cazane; Bucură-te, ceea ce de cursele vrăjmaşului ne slobozeşti; Bucură-te, ceea ce nebunia lumii acesteia o biruieşti; Bucură-te, doborârea învăţăturilor stricătoare de suflet; Bucură-te, dăruitoarea învăţăturilor folositoare; Bucură-te, ceea ce mângâiere cu icoana ta ne dăruieşti; Bucură-te, ceea ce cu lumina bucuriei sufletele ni le întăreşti; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 7-lea Vrând ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, Preamilostivul Dumnezeu şi Ziditorul nostru i-a dăruit Maicii Sale pentru noi icoana „Sporirea minţii", pentru ca toţi cei ce cu credinţă se roagă în faţa ei, să primească puterea cuvântului, minte şi înţelepciune şi în liniştea cugetului lor să-I cânte Domnului şi Împăratului nostru: Aliluia! Icosul al 7-lea Noi şi preaslăvite minuni, credincioşilor le descoperi, Maică a lui Dumnezeu, prin sfânta ta icoană, cu puterea harului lui Hristos, pe cei cu mintea tulburată îi luminezi, de nebunie ne fereşti, slăbiciunile le întremezi şi tuturor ce aleargă la tămăduitoarea ta icoană, grabnică vindecare le dăruieşti, îndemnându-i să-ţi cânte: Bucură-te, ceea ce ne scoţi din adâncul neştiinţei; Bucură-te, ceea ce mintea multora o luminezi; Bucură-te, ceea ce cuvântul înţelepciunii celor ce-l cer, îl dăruieşti;
343

Bucură-te, ceea ce minţile celor fără de minte le întregeşti; Bucură-te, izgonirea cugetelor păcătoase; Bucură-te, îmblânzitoare a inimilor învârtoşate; Bucură-te, ceea ce mintea spre Dumnezeu ne-o înalţi; Bucură-te, înţelepţitoarea neînţelepţilor; Bucură-te, povăţuitoarea noastră spre evlavie; Bucură-te, ceea ce veşnica bucurie ne-o hărăzeşti; Bucură-te, ceea ce rugăciunile binecredincioşilor spre Fiul tău şi Dumnezeu le aduci; Bucură-te, ceea ce însăţi neîncetat pentru noi toţi te rogi la prestolul Atotţiitorului; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 8-lea Nespus este a privi la icoana ta pe lemn zugrăvită, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care, cu dumnezeiasca ta putere, duhurile întunericului le risipeşti şi celor slabi la minte şi cu greutate la învăţătură minte le dăruieşti. Şi noi, cei ce pierim în păcate, cu lacrimi te rugăm, izbăveşte-ne de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, de întunericul nechibzuinţei, pentru ca întotdeauna să-I cântăm Domnului şi Mântuitorului nostru: Aliluia! Icosul al 8-lea Tot pământul Rusiei este plin, ca de nişte aştri luminaţi de Dumnezeu, de făcătoarele de minuni ale tale icoane, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, printre care şi icoana „Sporirea minţii”, care cu har străluceşte şi inimile noastre îngheţate cu semnele milostivirii tale faţă de noi, păcătoşii, le încălzeşte. Pentru
344

aceasta în faţa sfânt chipului tău genunchii plecându-ne, ţie îţi cântăm Preacurată, aşa: Bucură-te, ceea ce necazurile noastre în bucurii le prefaci; Bucură-te, ceea ce de săgeţile aprinse ale vicleanului ne ocroteşti; Bucură-te, învăţătoarea pruncilor şi păzitoarea lor cea plină de har; Bucură-te, ocrotitoarea şi călăuzitoarea preaînţeleaptă a tinereţii; Bucură-te, ceea ce copiilor cu greutăţi la învăţătură minte le dăruieşti; Bucură-te, ceea ce strici cursele vrăjmaşului; Bucură-te, ceea ce luminezi cugetele credincioşilor; Bucură-te, ceea ce-i ruşinezi pe necredincioşi; Bucură-te, vindecătoarea celor stăpâniţi de întunecarea minţii; Bucură-te, că harul icoanei tale alungă pe demoni; Bucură-te, Maica milostivirii şi a bunătăţilor; Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 9-lea Toate fiinţele îngereşti, ţie cu evlavie îţi slujesc, o, Crăiasă a cerului şi a pământului, iar neamul omenesc laudă îţi aduce şi sfânta ta icoană o cinsteşte, pe care spre bucurie şi mângâiere ne-ai dăruit-o. Învaţă-ne, Preabună, cu vrednicie să te slăvim şi Mântuitorului lumii, Celui din tine născut să-I cântăm: Aliluia!

345

Icosul al 9-lea Ritorii omeneşti nu se pricep a cunoaşte taina slujirii tale neamului creştinesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nici nu pot înţelege puterea minunată de la icoanele tale izvorâtă pentru toată trebuinţa sufletească şi trupească a oamenilor. Iar noi, creştinii dreptslăvitori, cu lacrimi de bucurie în ochi, în faţa sfintei tale icoane stând, te slăvim, Fecioară plină de har şi grăim: Bucură-te, bucuria îngerilor; Bucură-te, cea căreia arhanghelii i se închină; Bucură-te, ceea ce de heruvimi în văzduh eşti întâmpinată; Bucură-te, cea căreia laudă îi aduc serafimii; Bucură-te, podoabă strălucitoare a bisericii cereşti şi pământeşti; Bucură-te, ceea ce eşti mai înaltă decât toate puterile cereşti; Bucură-te, ceea ce eşti cinstită de oştirile cereşti; Bucură-te, slava tuturor pământenilor; Bucură-te, ceea ce minţile noastre cu icoana ta spre Cel Preaînalt le ridici; Bucură-te, călăuzitoarea noastră spre patria cerească; Bucură-te, ceea ce cu lumina sufletului tău tot pământul îl îmbrăţişezi; Bucură-te, ceea ce în faţa Crucii Fiului tău pe toţi ne-ai înfiat; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 10-lea Dorind să mântuiască lumea de nebunia şi de amăgirea vrăjmaşului, Domnul Cel iubitor de oameni ne-a dăruit minunata ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, în faţa ei cei tulburaţi la
346

minte se tămăduiesc, cei chinuiţi de demoni se izbăvesc, suferinzii mângâiere şi bucurie dobândesc. Pentru aceasta slăvind pe Dumnezeu, Cel ce astfel de milostiviri ne dăruieşte, să-I cântăm cântare de mulţumire: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid nebiruit şi Acoperământ fii nouă, Preacurată, împotriva năvălirii vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, ocrotindu-ne de orice boală şi năpastă. Pentru aceasta, cu credinţă căzând la icoana ta ,,Sporirea minţii”, pentru ajutor şi tămăduirea tuturor neputinţelor trupeşti şi sufleteşti, cu bucurie îţi cântăm aşa: Bucură-te, păzitoarea noastră de căile pierzării; Bucură-te, îndrumătoarea credincioşilor spre tot lucrul cel adevărat; Bucură-te, izgonirea duhului bolii şi al leneviei; Bucură-te, dobândirea duhului înţelepciunii şi al puterii; Bucură-te, ceea ce pe vrăjmaşi cu puterea lui Dumnezeu îi ruşinezi; Bucură-te, ceea ce destrami sfaturile necinstitorilor; Bucurâ-te, ceea ce sănătate demonizaţilor le dăruieşti; Bucură-te, tămăduitoarea cumplitelor neputinţe; Bucură-te, izbăvitoarea noastră de moarte duhovnicească; Bucură-te, ceea ce cu lacrimile tale păcatele noastre le curăţeşti; Bucură-te, ceea ce cu bucurie duhovnicească în chip minunat ne îndestulezi; Bucură-te, ceea ce şi în veacul viitor veşnice bucurii ne hărăzeşti; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!
347

Condacul al 11-lea Cântare de mulţumire îţi aducem în faţa preacinstitului tău chip, o, Preacurată, pentru negrăita ta milostivire către noi şi ne rugăm, ceea ce eşti plină de har, păzeşte minţile şi inimile noastre de învăţăturile stricătoare, de necredinţă şi de superstiţii, apără de toată neorânduiala patria noastră, de potrivnicii credinţei şi învredniceşte-ne cu inimă curată să-L slăvim pe Ziditorul nostru, cântându-I cântarea: Aliluia! Icosul al 11-lea Ca pe o făclie purtătoare de lumină vedem icoana ta, Maică a Domnului, cu strălucirea minunilor tale pământul nostru luminându-l, pe calea mântuirii îndrumându-ne şi inimile noastre către tine, Preacurată, cu dragoste aprinzându-le. Iar noi, cunoscând puterea harului tău, cu cântări de bucurie te proslăvim aşa: Bucură-te, ceea ce îl întreci cu înţelepciunea pe Solomon; Bucură-te, ceea ce ascunsele taine dumnezeieşti le descoperi credincioşilor; Bucură-te, ceea ce pe neînţelepti, preaînţelepţi îi arăţi; Bucură-te, fulger ce luminezi sufletele; Bucură-te, ceea ce ruşinezi înţelepciunea cea deşartă a veacului acesta înşelător; Bucură-te, ceea ce pe cei orbiţi de aceasta, pe calea dreptăţii îi povăţuieşti; Bucură-te, ceea ce înnoieşti minţile celor ce din tot sufletul se pocăiesc; Bucură-te, ceea ce în ceasul descumpănirii, gândul cel bun în inimă ni-l dăruieşti; Bucură-te, descoperirea înţelepciunii şi a bunătăţii lui Dumnezeu;
348

Bucură-te, frumuseţea lumii de sus; Bucură-te, ceea ce minunata ta icoană ca pe un dar ceresc ne-ai descoperit; Bucură-te, izvorul bucuriei neîncetate; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 12-lea O, Preabună, cere pentru noi harul dumnezeiesc de la Fiul tău şi Dumnezeu, întinde-ne o mână de ajutor, ca să nu murim nepocăiţi; cu iubirea ta încălzeşte-ne, curăţeşte minţile noastre de gândurile păcătoase, limpezeşte ochii inimii noastre ca să vadă calea mântuirii şi învredniceşte-ne ca şi în viaţa aceasta şi în Împărăţia cerească să-I cântăm Ziditorului şi Făcătorului nostru: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând minunile tale, prin icoana ta săvârşite, pe tine te lăudăm, Crăiasă, te slăvim şi te preamărim, ceea ce cu adevărat eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Caută din cer, Născătoare de Dumnezeu, către cei ce stau în faţa sfintei tale icoane şi harul tău trimite-l nouă, izbăveşte de tot necazul şi ispitele vrăjmaşilor pe cei ce te cântă pe tine, ca pe apărătoarea şi ocrotitoarea noastră, aşa: Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale întreaga lume o mântuieşti; Bucură-te, mângâierea amarnicului veac de acum; Bucură-te, Maica Luminii, ceea ce cu lumina curăţiei tale pe toţi îi luminezi; Bucură-te, ceea ce ne descoperi tainele voii lui Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce pământul Rusiei ca moştenire ţi l-ai ales;
349

Bucură-te, ceea ce cu icoanele tale făcătoare de minuni, pământul Rusiei l-ai binecuvântat; Bucură-te, ceea ce în chip minunat prin icoana ta, în chip nevăzut ne acoperi; Bucură-te, ceea ce bucurie verşi în inimile iubitorilor de Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce uşile milostivirii dumnezeieşti cu mijlocirea ta le deschizi; Bucură-te, ceea ce darurile Sfântului Duh ne ajuţi a le dobândi; Bucură-te, una curată şi binecuvântată între femei; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 13-lea O, Maică Atotlăudată a Luminii peste tot fiitoare şi a Părintelui înţelepciunii, tu eşti lumina mâhniţilor, sporirea minţii şi bucuria inimilor noastre; auzi-ne pe noi şi primeşte rugăciunea noastră a păcătoşilor, înţelepţeşte-ne pe noi, neînţelepţii şi povăţuieşte-ne să cântam şi să ne rugăm în faţa icoanei tale „Sporirea minţii” numită. Nu înceta a te ruga pentru noi nevrednicii robii tăi, cei ce te slăvim şi Fiului tău şi Dumnezeu îi cântăm: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Îngerul vestitor... şi Condacul 1: Celei alese... RUGĂCIUNE Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi şi-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte
350

de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii îi ridici! Primeşte această cântare de rugăciune de la noi nevrednicii robii tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în faţa preacinstitei tale icoane! Înduplecă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor dreptate şi necăutare la faţa omului, păstorilor înţelepciune duhovnicească, râvnă şi bună pază a sufletelor noastre, învăţătorilor smerită înţelepciune, fiilor ascultare şi nouă tuturor duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului. Şi acum, Maică Prealăudată, dă-ne bună sporirea minţii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei legătură de iubire nedespărţită, pe cei rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i frica de Dumnezeu, înfrânarea şi hărnicia, dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită decât serafimii. Iar noi, văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea şi ajutorul tău, mărire, laudă, mulţumire şi închinăciune pentru toate să-I aducem întreit slăvitului Dumnezeu şi Ziditorului tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

351

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «ARĂTĂTOAREA CĂII» Condacele şi Icoasele Condacul 1 Închis şi părăsit îmi este altarul inimii, dar Chipul lui Dumnezeu pecetluit pe fiinţa mea mă arde cu dor nestins. Nu am altă scăpare din iadul deznădejdii fără numai pe tine, Fecioară: luminează-mi întunericul, descoperă-mi lumina feţei Fiului tău, ca să aflu raiul smereniei şi cu mulţumire să strig: Bucură-te, Arătătoarea Căii! Icosul 1 Nu-mi pot găsi liniştea, nu-mi pot afla chipul, nu pot să-mi îndrept viaţa decât privind spre Pruncul dumnezeiesc din braţele tale, Preacurată, spre Care pururi arăţi cu iubire de Maică şi doar aşa, cu închinare, uşile altarului de taină iarăşi se deschid:
352

Bucură-te, arătătoarea chipului dumnezeiesc; Bucură-te, arătătoarea iubirii Tatălui; Bucură-te, arătătoarea dragostei Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea dăruirii Fiului; Bucură-te, arătătoarea întrupării lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea Cinei celei de Taină; Bucură-te, Arătătoarea Căii! Condacul al 2-lea Nimica sunt eu, făptura, abia ca o frunză purtată de vântul patimilor şi valurile ispitelor; dar din nimic a făcut Dumnezeu lumea şi aşa nu deznădăjduiesc, ci cred iubirii Sfintei Treimi care m-a creat. Şi către icoana naşterii tale, Fecioară, îmi tind cugetul inimii, strigând împreună cu tine: Fie mie, Doamne, după cuvântul Tău: Aliluia! Icosul al 2-lea Toate simţurile şi mădularele îmi sunt rănite de patimi şi zac în nelucrare. Arată-mi mie, Fecioară, nu calea cea plină de amăgiri a simţurilor şi cugetelor amestecate ale lumii, ci calea rugăciunii şi închinării neîncetate către Hristos, prin care inima se face iarăşi altar al prefacerii duhovniceşti: Bucură-te, arătătoarea înfricoşatei Jertfe; Bucură-te, arătătoarea luminatei învieri; Bucură-te, arătătoarea Trupului şi Sângelui lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea alegerii celei bune; Bucură-te, arătătoarea sfintelor nevoinţe şi voii dumnezeieşti; Bucură-te, arătătoarea închinării şi prefacerii duhovniceşti; Bucură-te, Arătătoarea Căii!
353

Condacul al 3-lea Cine ar putea zugrăvi iubirea dintre Dumnezeu şi creaţia Sa mai bine decât sfântă icoana ta, Născătoare de Dumnezeu, în care pe Cel ce toate le ţine cuprinzând, Îl faci arătat mai presus de minte celor ce cântă: Aliluia! Icosul al 3-lea Pacea dumnezeiască ce se coboară în lume este însuşi Iisus cel întrupat din tine, Preacurată Fecioară, în împreună îmbrăţişarea Preasfântului Duh. Şi aşa icoana naşterii tale e însăşi icoana isihiei creştine, Chipul Liturghiei lui Hristos, prin care Biserica urcă în iubirea Tatălui Dumnezeiesc: Bucură-te, arătătoarea iubirii dumnezeieşti; Bucură-te, arătătoarea iubirii de creaţie; Bucură-te, arătătoarea chemării de Sus; Bucură-te, arătătoarea Numelui lui Iisus; Bucură-te, arătătoarea crucii de viaţă izvorâtoare; Bucură-te, arătătoarea crucii de unire între creaţie şi Dumnezeire; Bucură-te, Arătătoarea Căii! Condacul al 4-lea Cât de uşor încolţesc în firea slăbită de păcat seminţele vrăjmaşului şi cât de adânc pătrund rădăcinile relelor deprinderi! Şi din afară şi din lăuntru mă împresoară întunericul, ci tu, Stăpână, degrabă mântuieşte-mă, arată-mi calea spre Lumină, să pot iarăşi cânta: Aliluia! Icosul al 4-lea Lumea se cerne în tot felul de ispite, iar întru boli şi neputinţe însuşi Dumnezeu lucrează spre mântuirea noastră.
354

Arată-mi, Fecioară, rostul dumnezeiesc al încercărilor ce mă învăluie ca să-mplinesc voia Fiului tău şi să strig: Bucură-te, arătătoarea binecuvântării Tatălui; Bucură-te, arătătoarea rugăciunii Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea închinării Fiului; Bucură-te, arătătoarea Bisericii, Trupul lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea hotarului veşniciei; Bucură-te, arătătoarea Rugului aprins al isihiei; Bucură-te, Arătătoarea Căii! Condacul al 5-lea La dreapta se-nalţă piscul ucigaş al mândriei şi deşertăciunii, la stânga se cască prăpastia fără fund a deznădejdii; cum voi păzi dar calea cea strâmtă ce trece prin focul conştiinţei şi al pătimirii de bună voie pentru dragostea lui Hristos, de nu-mi vei călăuzi tu paşii, Preacurată? Numai aşa, sub sfântul tău Acoperământ, voi avea şi eu îndrăznire a cânta: Aliluia! Icosul al 5-lea Înfiază-mă, Fecioară, pe mine, cel ce stau cu închinare înaintea Crucii de viaţă dătătoare a Fiului tău, şi descoperă inimii mele Rugul aprins al Bisericii în care să-mi sfinţesc trupul şi sufletul şi să strig: Bucură-te, arătătoarea tainelor dumnezeieşti; Bucură-te, arătătoarea iertării şi împăcării; Bucură-te, arătătoarea tămăduirii şi luminării; Bucură-te, arătătoarea chipului cel fără umbra păcatului; Bucură-te, arătătoarea chipului de taină al învierii; Bucură-te, arătătoarea dragostei ce nu mai cade; Bucură-te, Arătătoarea Căii!

355

Condacul al 6-lea Viaţa mi se-apropie de răscrucea veşniciei şi iată, nu am rod în care să se-ntrupeze iubirea lui Dumnezeu. Nu am asemănarea cu Hristos, nici haina Sfântului Duh prin care să pot primi şi eu înfierea cea de sus. Tot darul l-am risipit şi pângărit din neştiinţă, negrijă şi neiubire, iar acum deznădăjduit mă aflu înaintea hotarului înfricoşat. Arată-mi, însă tu, Fecioară, covârşirea milei lui Hristos, ca înaintea Lui să m-arunc şi să strig ca desfrânata, vameşul şi tâlharul: Miluieşte-mă, Doamne: Aliluia! Icosul al 6-lea Deschide-mi mie, celui orb, Preacurată, ochii inimii să pot vedea lumea în icoana veşniciei, icoana iubirii celei mai tari decât păcatul şi moartea, şi cu mulţumire să strig: Bucură-te, arătătoarea icoanei veşniciei; Bucură-te, arătătoarea chipului împărăţiei; Bucură-te, arătătoarea Pomului Vieţii; Bucură-te, arătătoarea venirii lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea Paştilor de taină; Bucură-te, arătătoarea Judecăţii iubirii; Bucură-te, Arătătoarea Căii! Condacul al 7-lea Arată-mi pururea, Stăpână, pe Fiul tău şi Dumnezeu, ca să pot urâ desăvârşit păcatul ce mă desparte de dragostea Lui, şi să pot cânta: Aliluia! Icosul al 7-lea Străluceşte-mi, Fecioară, frumuseţea mântuitoare a Chipului lui Hristos, ca alungând urâciunea pustiirii să odihnească în inima mea ca într-o icoană de pururea închinare şi să strig:
356

Bucură-te, arătătoarea comorii din ţarina inimii; Bucură-te, arătătoarea mărgăritarului ascuns; Bucură-te, arătătoarea bunăvoirii Tatălui; Bucură-te, arătătoarea liturghiei Cuvântului; Bucură-te, arătătoarea mângâierii Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea sălăşluirii Sfintei Treimi; Bucură-te, Arătătoarea Căii! Condacul al 8-lea Târât de patimi cumplite, strig către tine, Fecioară: nu mă lăsa pierzării, ci degrab mă acoperă cu lumina smereniei tale, întru care iubirea dumnezeiască înfloreşte şi Trupul lui Hristos se plineşte, în cântarea: Aliluia! Icosul al 8-lea Arată-mi, Preacurată, chipul pocăinţei şi mărturisirii adevărate, ca să păşesc eu, cel ce am lepădat tot darul dumnezeiesc, în hotarul împărtăşirii cu Hristos, prin care inima se face locaş al Împărăţiei cerurilor: Bucură-te, arătătoarea dorului curăţitor; Bucură-te, arătătoarea pocăinţei înveselitoare; Bucură-te, arătătoarea mărturisirii dezlegătoare; Bucură-te, arătătoarea bunătăţii firii; Bucură-te, arătătoarea altarului împărtăşirii; Bucură-te, arătătoarea Schimbării la faţă; Bucură-te, Arătătoarea Căii! Condacul al 9-lea Viforul patimilor şi al suferinţelor ce vin asupră-mi potoleşte-l, Fecioară, arătându-mi mie calea răbdării şi închinării a toate către
357

milostivirea lui Dumnezeu, prin care Crucea iubirii mai presus de lume se-nalţă, în cântarea: Aliluia! Icosul al 9-lea Cum a fost năpădit de neghină grâul cel curat sădit de Dumnezeu în inima mea şi cum voi mai discerne acum voia lui Dumnezeu, de nu mi-o vei lumina tu, Stăpână, cu rugăciunile tale de Maică către Fiul tău şi Dumnezeu? Bucură-te, arătătoarea darului dumnezeiesc; Bucură-te, arătătoarea frumuseţii fecioriei; Bucură-te, arătătoarea rodniciei ascultării; Bucură-te, arătătoarea comorilor sărăciei; Bucură-te, arătătoarea secerişului de taină; Bucură-te, arătătoarea urmării lui Hristos; Bucură-te, Arătătoarea Căii! Condacul al 10-lea Toate ale lumii le-am gustat, dar n-am aflat bucurie, nici lumină netrecătoare, ci doar cădere în gol şi în lanţurile deprinderilor pătimaşe, iar suflarea vrăjmaşului caută fără odihnă să stingă candela inimii mele. Ci nu lăsa, Fecioară, în întuneric viaţa mea, ci păzeşte-o întru lumină ca să pot cânta pururea: Aliluia! Icosul al 10-lea Nu am nimica vrednic, nici cuget curat, nici simţire fără meteahnă să aduc la altar. Ca un osândit stau înaintea icoanei tale, Împărăteasă, şi înaintea ei îmi aduc cu închinare toate ale mele, să le prefacă Fiul tău aşa cum însuşi ştie, ca un Dumnezeu, în prinos de liturghie, prescure de cuget şi simţire prin care să mă sfinţesc şi eu şi să cânt: Bucură-te, arătătoarea cugetului ascuns;
358

Bucură-te, arătătoarea înşelării ucigătoare; Bucură-te, arătătoarea păcatului nemărturisit; Bucură-te, arătătoarea crucii de moştenire şi închinării de fiu; Bucură-te, arătătoarea iubirii de Dumnezeu peste toate; Bucură-te, arătătoarea iubirii aproapelui cu dragostea lui Hristos; Bucură-te, Arătătoarea Căii! Condacul al 11-lea Aşează Născătoare de Dumnezeu, cuvântul viu şi lucrător al Fiului tău în inima mea, ca să secere neghina păcatului ce-mi înăbuşă chipul şi să pot sta înaintea Lui cu închinarea întregii mele fiinţe, cântând: Aliluia! Icosul al 11-lea Arată-mi Preacurată, chipul împărtăşirii de tainele dumnezeieşti, prin care să ardă zestrea suferinţei şi morţii câştigată prin păcat şi aşa să-mi pot purta crucea ce odrăsleşte rodul învierii: Bucură-te, arătătoarea împărtăşirii lui Hristos, Rodul veşniciei; Bucură-te, arătătoarea pogorârii Sântului Duh, chipul minunatei prefaceri; Bucură-te, arătătoarea slavei Tatălui, chipul Împărăţiei cerurilor; Bucură-te, arătătoarea credinţei lucrătoare; Bucură-te, arătătoarea nădejdii văzătoare; Bucură-te, arătătoarea dragostei simţitoare; Bucură-te, Arătătoarea Căii! Condacul al 12-lea Nu voi putea zbura peste abisul morţii fără aripile smereniei şi dragostei, nici nu voi afla lumina feţei Fiului tău fără a ta mijlocire preabună, Maica lui Dumnezeu, prin care întunericul se risipeşte şi tot darul lui Hristos se înnoieşte, în cântarea: Aliluia!
359

Icosul al 12-lea Ca una ce pururi Îl vezi pe Fiul tău, Preacurată, ajută-mă să am neîncetat înainte icoana iubirii dumnezeieşti, prin care să nu mai fiu o sămânţă a stricăciunii în ţarina lumii, ci o mlădiţă vie a Trupului lui Hristos, întru pacea şi bucuria luminatei învieri: Bucură-te, arătătoarea chipului lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea umbririi Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea întâmpinării Tatălui; Bucură-te, arătătoarea biruinţei iubirii; Bucură-te, arătătoarea îndumnezeirii firii; Bucură-te, arătătoarea Adevărului şi a Vieţii nestricăcioase; Bucură-te, Arătătoarea Căii! Condacul al 13-lea Nu va putea cineva să-şi lumineze cugetul şi simţirea de nu va cunoaşte dragostea lui Hristos ce preface inima în cer nou şi pământ nou. Călăuzeşte-mi dar, Preacurată Fecioară, voirea cea slăbănogită la limanul voii dumnezeieşti, ca întărită în har să se înalţe spre cerul nepătimirii şi să vadă prealuminat Chipul Fiului tău întru slava Tatălui Ceresc şi odihna Preasfântului Duh, cântând împreună cu tine: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icos 1: Nu-mi pot găsi liniştea... şi Condac 1: Închis şi părăsit... Si se face otpustul.

360

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «ICOANA DE LA VĂRZĂREŞTI» Condacele şi Icoasele Condacul 1 O, Preacurată Fecioară, ceea ce eşti plină de daruri, Maica creştinilor şi ocrotitoarea mănăstirii noastre, stăm acum în faţa cinstitei tale icoane şi tu fiind de faţă, ajută-ne cu mila ta, ca noi cu inimă curată, cu sufletul smerit, cu minte plecată şi dragoste adevărată să-ţi cântăm ţie cu credinţă: Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre! Icosul 1 Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Împărăteasa cerului şi a pământului, podoaba bisericii şi nădejdea neamului omenesc, lăudat este numele tău între toate neamurile, precum ai binevestit tu singură după zămislirea dumnezeiască. Pe acestea

361

descoperindu-ni-le Dumnezeu din mila Lui, încercăm şi noi cu buze întinate să strigăm: Bucură-te, ceea ce stai la tronul Dumnezeirii; Bucură-te, Împărăteasa heruvimilor şi a serafimilor; Bucură-te, îţi spun toate puterile cereşti şi toţi sfinţii; Bucură-te, îţi cântă ţie toţi ierarhii, cuvioşii şi mucenicii; Bucură-te, că ei se minunează de dragostea ta cea către noi; Bucură-te, mireasmă cerească de care nu ne putem sătura; Bucură-te, desfătarea bisericii cereşti; Bucură-te, ocrotitoarea şi ajutătoarea bisericii pământeşti; Bucură-te, că înaintea ta se pleacă tot genunchiul ceresc şi pământesc; Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre! Condacul al 2-lea Cerească Împărăteasă, primeşte de la noi această umilită cântare şi pleacă urechea ta către rugăciunile noastre. Căci la tine alergăm în scârbele şi întristările noastre, vărsând lacrimi şi ne rugăm: linişteşte sufletele noastre cele zbuciumate ca să putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Din înălţimile cereşti arhanghelii şi toate puterile cereşti, stând înaintea ta, îţi strigă ţie: bucură-te, ceea ce eşti plină de har, şi împreună cu ei te slavosloveşte toată făptura, zicând: Bucură-te, mirarea cea mare a îngerilor; Bucură-te, propovăduirea proorocilor; Bucură-te, podoaba cea aleasă a arhanghelilor; Bucură-te, întărirea cea tare a călugărilor; Bucură-te, lauda cea proslăvită a apostolilor;
362

Bucură-te, povăţuitoarea cea tare a călugărilor; Bucură-te, înfrânarea pustnicilor; Bucură-te, curăţenia şi slava fecioarelor; Bucură-te, celor întristaţi de-a pururea mângâiere; Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre! Condacul al 3-lea O, Preacinstită Fecioară, Maica lui Hristos Dumnezeu, priveşte şi spre noi nevrednicii şi păcătoşii şi neprivind la fărădelegile noastre, trimite-ne ajutor şi mângâiere în necazurile şi suferinţele noastre. Caută spre necunoştinţele şi neputinţele noastre şi ne luminează inimile ca să cunoaştem şi să facem voia Fiului tău şi Dumnezeului nostru cu bucurie, cântând: Aliluia! Icosul al 3-lea Văzând marea ta iubire de oameni şi fiind noi nevrednici pentru a-ţi mulţumi, te rugăm să primeşti măcar această cântare: Bucură-te, ceea ce eşti slăvită de cetele îngereşti; Bucură-te, că te veseleşti împreună cu toate puterile cereşti; Bucură-te, că toţi în cer şi pe pământ te preamăresc; Bucură-te, că din adâncul inimilor te cinstesc; Bucură-te, ceea ce eşti floare binemirositoare; Bucură-te, ceea ce eşti piatră fără de preţ; Bucură-te, că toţi îţi strigăm cu bucurie; Bucură-te, că noi nu încetăm a-ţi cânta ţie; Bucură-te, că ochii tăi cei senini, pururea sunt plini de lacrimi pentru păcatele noastre; Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre!
363

Condacul al 4-lea Plini fiind de rănile păcatelor noastre şi neputând a răbda durerea lor, cerem de la tine ajutor, zicând: Stăpână, tămăduieşte sufletele noastre cele putrezite de mulţimea păcatelor, pentru a cânta lui Dumnezeu cu pace şi dragoste: Aliluia! Icosul al 4-lea Porumbiţa cea preabună, lină şi fără de răutate, Stăpâna tuturor făpturilor, ce cununi am putea pune pe capul tău plecat în faţa lui Dumnezeu când te rogi pentru păcatele noastre? Cu ce-am putea să te mulţumim, afară de rodul buzelor noastre? Dar vedem că şi ele nu sunt curate pentru a-ţi mulţumi. Şi pentru ca să nu ne aflăm nemulţumitori, iartă-ne, Maică, aşa cum ştii tu şi primeşte de la noi acestea: Bucură-te, cea neobosită de a cere milă pentru oameni; Bucură-te, că îndepărtezi mânia lui Dumnezeu ce vine asupra noastră; Bucură-te, ceea ce aperi mereu de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi; Bucură-te, că cererile tale sunt ascultate de Dumnezeu; Bucură-te, că ceri îndurarea Fiului tău şi Dumnezeului nostru pentru noi ticăloşii; Bucură-te, picătură ce risipeşti mânia lui Dumnezeu; Bucură-te, grabnică ajutătoare a noastră; Bucură-te, că te milostiveşti spre neputinţele noastre; Bucură-te, scăparea noastră de toate necazurile; Bucură-te, ceea ce cu multă răbdare ne aştepţi când noi ne depărtăm de tine; Bucură-te, că ne este de ajuns doar o privire a ochilor tăi senini de pe sfânta ta icoană ca să ne liniştim;
364

Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre! Condacul al 5-lea Te-ai arătat şi nouă, Stăpână, cu adevărat făcătoare de minuni, căci icoana ta, pe când se afla la mănăstirea Rudi, nimerind în foc a rămas nevătămată. Aşadar te-ai făcut şi nouă cunoscută, binecuvântându-ne pe noi şi sfânta mănăstire prin această icoană a ta, pentru care ne grăbim şi noi a-ţi aduce ţie laude, iar lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea A sosit şi ziua cea de mare bucurie când tu, Preacurată, ai binevoit a veni şi în mănăstirea noastră prin această icoană a ta, aducând tuturor maicilor şi surorilor bucurie mare şi ajutor. Căci ele des se adunau ca şi astăzi, aducând înaintea cinstitei icoanei tale bucurii şi mulţumiri, lacrimi şi dureri. Însă noi cu bărbăţie spargem zidul neputinţei noastre, glăsuind: Bucură-te, făcătoare de minuni; Bucură-te, că stăpâneşti şi asupra focului; Bucură-te, că ne întăreşti pe noi în credinţă şi răbdare; Bucură-te, cu mulţumire îţi zicem ţie, pentru că te-ai întors în mănăstirea noastră; Bucură-te, că primeşti lacrimile noastre; Bucură-te, că suferi împreună cu noi; Bucură-te, că te bucuri împreună cu noi; Bucură-te, căci cu multă răbdare ne aştepţi când noi ne depărtăm de tine; Bucură-te, că ne este de ajuns doar o privire a ochilor tăi luminaţi de pe sfânta ta icoană, ca să ne liniştim;
365

Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre! Condacul al 6-lea Venind în mănăstirea noastră ai adus pace şi linişte, căci tu ne eşti scut de nădejde şi mântuire tuturor. Acestea au fost atâta timp, cât tu Stăpână, te-ai aflat la noi. Căci au venit şi timpuri grele şi pline de mâhnire, când mănăstirea fu închisă, iar sfânta ta icoană a început a pribegi. Acele cumplite vremuri au sfâşiat inimile maicilor şi surorilor din mănăstirea noastră şi atunci ele strigau către tine, cerând ajutor şi lui Dumnezeu cântând: Aliluia! Icosul al 6-lea În timpuri de prigoană, când s-a închis mănăstirea, iar sfintele icoane erau distruse şi prefăcute în cenuşă, tu Maică milostivă, ai dat curaj şi bărbăţie la maici şi la surori pentru a salva această sfântă icoană a ta, în faţa căreia noi stăm acum şiţi cântăm: Bucură-te, că nu ne-ai părăsit în timpurile cele grele; Bucură-te, că ne dai la toţi bărbăţie şi curaj atunci când avem nevoie; Bucură-te, că prin acestea ne arăţi a ta dragoste către noi; Bucură-te, că în toată vremea ne spui: Eu sunt cu voi; Bucură-te, că nu ne laşi pe noi să fim munciţi de diavoli; Bucură-te, luminătoarea minţii noastre împânzite de întristare; Bucură-te, sprijinitoare şi toiag; Bucură-te, şi iarăşi zicem: bucură-te, căci cu tine biruim; Bucură-te, Maică, celeia ce îţi aducem mulţumiri noi robii tăi;
366

Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre! Condacul al 7-lea Ai arătat şi alte semne, Stăpână Preacurată, căci iată de-a lungul anilor, venit-au asupra noastră, pentru ticăloşia tuturor vremuri secetoase. Şi atunci din nou au alergat la tine maicile şi surorile, plângând: „Stăpână Maica noastră, ai milă de prunci şi de bătrâni.” Şi aşa rugându-se, o minune! Deschisu-sa cerul şi mană a plouat, pământul răcorind şi iarăşi odrăsliră câmpiile şi luncile. Şi oamenii văzând, ţi-au mulţumit ţie, Maica noastră scumpă, cântând lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia! Icosul al 7-lea Din multele tale minuni sunt şi unele ca acestea, că atunci când Dumnezeu pedepsea pământul cu multă ploaie, tu, luând aminte la rugăciunea maicilor îndurerate ce o înălţau în faţa sfintei tale icoane, îmblânzeai inima Fiului tău şi Dumnezeului nostru şi ploile încetau. Aşijderea ne-ai arătat puterea ta prin această icoană, când pe vremea unui cutremur de pământ s-au aprins singure candelele ce erau în faţa ei. Acestea vorbesc despre prezenţa Maicii Domnului prin această icoană în mănăstirea noastră, pentru care şi noi cu bucurie îi cântăm ei: Bucură-te, că ţie ţi se supun fulgerele şi ploile; Bucură-te, că cerul se închide şi se deschide la rugăciunea ta; Bucură-te, că prin aceasta ne înveţi să vedem că avem păcate, pentru care trebuie să suferim şi să ne rugăm; Bucură-te, că nu ne laşi în încercările noastre ca să ne înghită focul deznădejdii; Bucură-te, că prin minunile făcute de tine ne arăţi puterea ta;
367

Bucură-te, că ne înveţi să strigăm mai des la tine; Bucură-te, că unde stau doi sau trei la rugăciune eşti şi tu; Bucură-te, că tu eşti grabnică ajutătoare celor ce se roagă ţie cu credinţă; Bucură-te, îţi strigăm ţie pentru toate minunile tale; Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre! Condacul al 8-lea Îndrăznind oamenii să ia în ascuns icoana ta din mănăstire, tu, Stăpână, ai arătat şi aici minuni, lăsându-i să pătimească mult. În urma suferinţelor s-au trezit din somnul necunoştinţei şi smerindu-le îndrăzneala, i-ai făcut să cunoască puterea ta, pentru care au hotărât să înapoieze icoana ta în al tău lăcaş şi împreună cu toţi să te slăvească, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Ce bucurie se naşte-n sufletele noastre, căci din nou ne-a venit mama acasă. Şi maicile plângând, după atâta amar de vreme, o întâmpină cu lacrimi în ochi la poarta mănăstirii, glăsuind: Bucură-te, Maica noastră că iarăşi ai venit la noi; Bucură-te, bucuria noastră fără de margini; Bucură-te, tămăduirea rănii adânci sufleteşti, ce a sângerat de-a lungul vremii; Bucură-te, căci ochii maicilor nu văd de lacrima iubirii tale; Bucură-te, alinarea durerilor şi a zbuciumului nostru; Bucură-te, bucurie ce nu se poate descrie în cuvinte; Bucură-te, că iarăşi te vedem aceeaşi; Bucură-te, că tu priveşti cu aceiaşi ochi la noi;
368

Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre! Condacul al 9-lea Ard nestins candelele la icoana ta, de când te-ai întors la mănăstire, Stăpâna noastră. Tu iarăşi eşti cu noi, pentru că nici nu ne-ai părăsit. Ce bine ne este nouă împreună cu Maica noastră cea cerească şi pentru această cântare îi aducem Ziditorului, zicând: Aliluia! Icosul al 9-lea Această grea încercare pe care am simţit-o în ale noastre inimi s-a petrecut sub ochiul cel Atotvăzător şi Bunul Dumnezeu nimic n-a şters din cartea vieţii. Fiind, deci, luminaţi la minte, noi cu toţii îţi aducem laude în semn de recunoştinţă, glăsuind: Bucură-te, că scârba despărţirii noastre s-a prefăcut în bucurie; Bucură-te, că tu ne-ai învăţat prin ea a fi mai curajoşi; Bucură-te, că ai tămăduit ale noastre răni; Bucură-te, că ai pus pe ele alifie de alinare; Bucură-te, altar de jertfă din nou deschis; Bucură-te, candelă ce ai strălucit în întuneric; Bucură-te, inimă deschisă către Dumnezeu; Bucură-te, pagină din cartea vieţii ce eşti acum scrisă cu slove de argint; Bucură-te, îţi zicem toţi cei ce astăzi stăm aici; Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre!

369

Condacul al 10-lea Văzându-te pe tine venită acasă, noi toţi îţi aducem, Stăpână, cântări şi mulţumire pentru binefacerile şi ajutorul tău şi te rugăm să nu ne mai părăseşti până în sfârşit şi să ne dai darul pocăinţei, nouă celor ce cu nădejde îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Noi nevrednicii, suntem cu totul plini de păcate, lăsându-ne cu totul pradă grijilor lumeşti şi neîngrijindu-ne de suflet. Dar privind la sfânta ta icoană, Stăpână, şi văzând ajutorul ce se dă la mulţimea de oameni ce vine aici, să pornim din nou pe calea pocăinţei şi cu bucurie în inimă să cântăm acestea: Bucură-te, comoara curăţeniei; Bucură-te, grabnică ajutătoare a credincioşilor; Bucură-te, mângâierea maicilor şi a surorilor mănăstirii noastre; Bucură-te, ajutătoare în ispitele noastre; Bucură-te, împăcarea celor învrăjbiţi; Bucură-te, că prin tine căpătăm linişte în suflet; Bucură-te, că ne înveţi să iertăm pe cei ce ne scârbesc pe noi; Bucură-te, mustrătoarea noastră atunci când greşim; Bucură-te, ceea ce ne povăţuieşti pe calea mântuirii; Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre! Condacul al 11-lea Văzând, Preasfântă Stăpână întristarea inimilor noastre, chinurile sufleteşti şi trupeşti, pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimilor, ai binevoit ca să te întorci la locul tău de mai înainte prin venirea icoanei tale preaminunate, pentru ca
370

toţi ce cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită să dobândească vindecarea de boli sufleteşti şi trupeşti şi să strige lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Având către neamul omenesc dragoste de mamă, le dai ajutor, Stăpână, tuturor celor ce aleargă cu credinţă şi cu nădejde la sfânta ta icoană şi îţi aduc aceste laude: Bucură-te, că prin tine se pogoară peste noi mila lui Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce mijloceşti la Dumnezeu pentru noi păcătoşii, în faţa tronului dumnezeiesc; Bucură-te, baie ce speli sufletele noastre de fărădelegi; Bucură-te, cheie ce dai veşnică mântuire celor ce se nevoiesc în viaţa călugărească; Bucură-te, că în orice vreme secetoasă cerem ajutorul tău, îl şi dobândim; Bucură-te, slobozirea celor din primejdii; Bucură-te, că prin rugăciunile tale, sufletele noastre se ridică la Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce ne-ai lăsat a ta icoană care ne îndrumează spre mântuire; Bucură-te, nădejdea mănăstirii noastre; Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre! Condacul al 12-lea Te lăudăm toţi, Stăpână şi slăvim numele tău în toate zilele, dar mai ales în ziua praznicului tău, căci mult ne-ai mângâiat pe toţi. Pentru această mare facere de bine nu uităm şi noi a-ţi
371

aduce nevrednicile noastre mulţumiri, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Fiind cuprinşi de viforul patimilor, cu inimă înfrântă şi cu umilinţă cădem la sfânta ta icoană făcătoare de minuni, de unde primind cele de folos, cu mulţumire îţi cântăm ţie: Bucură-te, ceea ce ne-ai adus mare bucurie; Bucură-te, vrednică de lauda cerească; Bucură-te, bucuria călugărilor şi a călugăriţelor; Bucură-te, tămăduitoarea tuturor bolilor; Bucură-te, întărirea noastră în credinţă; Bucură-te, că ne înveţi să avem nădejde neîndoită; Bucură-te, că ne îndestulezi cu toate bunătăţile; Bucură-te, descoperitoarea tuturor tainelor; Bucură-te, mijlocitoarea tuturor; Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre! Condacul al 13-lea O, Preasfântă Fecioară Marie, Împărăteasa cerului şi a pământului, care te-ai născut din sfinţii tăi părinţi, Ioachim şi Ana, nu avem cununi de aur cu care am putea încununa cinstitul tău cap şi nu putem să înălţăm atâtea biserici şi altare după vrednicia pe care o ai. Sufletul nostru să fie biserică, iar inima – altarul, unde va arde tămâia rugăciunilor noastre şi îţi vom cânta cu toţii: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Născătoare de Dumnezeu... şi Condacul 1: O, Preacurată Fecioară…
372

RUGĂCIUNE O, Preabinecuvântată, Preacurată Doamnă Stăpână Născătoare de Dumnezeu Fecioară, primeşte aceste rugăciuni pe care cu lacrimi le aducem ţie noi, nevrednicii robii tăi, alergând cu umilinţă la chipul tău cel feciorelnic, că tu însăţi fiind de faţă şi auzind rugăciunile noastre ne împlineşti cererile, fiecăruia după credinţa lui. Tu uşurezi necazurile celor scârbiţi, neputincioşilor le dai sănătate, pe cei slabi şi bolnavi îi vindeci, pe cei demonizaţi îi izbăveşti de puterea duhurilor necurate, pe cei asupriţi îi izbăveşti de asuprire, pe cei împilaţi îi mântuieşti, pe păcătoşii care se pocăiesc îi ierţi, pe cei leproşi îi curăţeşti, pe prunci îi miluieşti, pe cei închişi în legături şi în temniţe îi slobozeşti şi toate patimile le vindeci! Ţie Stăpână, Preasfântă Doamnă Născătoare de Dumnezeu, toate îţi sunt cu putinţă, prin mijlocirea ta către Fiul tău. O, Preabună Maică, Preasfântă Fecioară Maria, nu înceta a te ruga pentru toţi arhiereii şi preoţii ţării noastre, pentru părinţi, copii, pentru toate rudeniile noastre, pentru cei vii şi răposaţi. Roagă-te, Stăpână şi pentru întreaga noastră ţară, conducătorii ei şi pentru noi, nevrednicii robii tăi, care te slăvim, te cinstim şi ne închinăm Preacuratului tău chip, având nădejde şi credinţă neîndoielnică în tine, ceea ce eşti pururea Fecioară, Preaslăvită şi Prealăudată, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

373

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «CAUTĂ LA SMERENIA» Troparul, gl. 4 Zid nebiruit - chipul tău şi izvor de minuni, precum demult prin el ocrotirea ta oraşului Pskov i-ai dăruit, aşa şi acum cu milostivire izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile şi scârbele şi mântuieşte sufletele noastre ca o mult iubitoare Maică. Condacul, gl. 3 Preacurată Fecioară, de la cei ce cinstesc oglindirea chipului tău daruri de mulţumire primind, celor vii şi celor răposaţi le ajuţi, oraşul şi ţara noastră le aperi şi înaintea Fiului tău rugăciuni aduci şi ne mântuieşti pe noi toţi. Mărimuri Mărimu-te pe tine Preasfântă Fecioară Pruncă de Dumnezeu aleasă şi cinstim a sfintei tale icoane minunata oglindire.
374

Condacele si Icoasele Condacul 1 Apărătoarei Doamne, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, care prin preaslăvita arătare a sfintei sale icoane, pe oamenii oraşului Kiev minunat i-a cercetat, cântare de mulţumire să-i înălţăm. Tu însă, Preabună Apărătoare a neamului creştinesc, izbăveşte-ne din toate nevoile şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi ne acoperă, pe cei ce te cheamă cu credinţă: Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Icosul 1 Împărăteasă a îngerilor şi Stăpână a tuturor făpturilor, Preasfântă de Dumnezeu Născătoare, Fecioară, prin milostiva arătare a chipului tău sfânt, în vremurile de demult ai mântuit oraşul Pskov, iar acum oraşul Kiev l-ai luminat cu har şi mulţime de minuni ai izvorât celor credincioşi. Pentru aceasta cu osârdie şi cu dragoste căzând în faţa Preacuratului tău chip, rugăciuni de umilinţă aducem milosârdei tale apărări şi cu frică grăim: Bucură-te, primitoarea celor orfani şi ajutătoarea celor străini; Bucură-te, bucuria celor scârbiţi şi acoperitoarea celor necăjiţi; Bucură-te, că vezi nevoia noastră, vezi necazul nostru; Bucură-te, că ne ajuţi nouă ca unor neputincioşi, ne hrăneşti ca pe nişte străini; Bucură-te, că nu avem alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare degrabă;
375

Bucură-te, că nu avem altă mângâietoare bună, ci numai pe tine, o, Maica lui Dumnezeu; Bucură-te, că ne acoperi şi ne aperi în vecii vecilor; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Condacul al 2-lea Văzând mila ta nemărginită, Preacurată Stăpână, nenumăratele minuni de tine arătate şi din totdeauna revărsate de la sfintele tale icoane, cu ele precum ca nişte stele de Dumnezeu luminate toată lumea creştină ai împodobit-o, te mărim pe tine, ceea ce ai preamărit neamul nostru cu bunăvoinţa ta şi cu dragoste căzând la sfântul şi de minuni făcătorul tău chip, cântăm Fiului tău, lui Hristos Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Văzând credincioşii din oraşul Kiev căci chipul sfânt al Maicii lui Dumnezeu s-a oglindit pe sticla chivotului, s-au mirat foarte şi cu adâncă evlavie, privind cu ochii trupeşti la icoana dătătoare de tămăduiri, cu osârdie au strigat celei mai cinstite decât heruvimii şi mai slăvite fără de asemănare decât serafimii: Bucură-te, că cinstitul tău chip, preaminunat fără amestecul mâinilor omeneşti pe sticla chivotului s-a oglindit; Bucură-te, că pe toţi credincioşii foarte i-ai bucurat şi i-ai înduioşat cu această arătare; Bucură-te, Preacurată, care căutând la smerenie, auzi glasul nostru şi cureţi toate fărădelegile noastre; Bucură-te, Fecioară care prin naşterea ta purtătoare de Viaţă pe şarpe l-ai omorât;
376

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, care prin rugăciunile tale ne ajuţi să dobândim viaţa cea neîmbătrânitoare; Bucură-te, Născătoarea Cuvântului Tatălui, care stingi focul patimilor noastre cu roua rugăciunilor tale; Bucură-te, mângâietoare bună, ceea ce cu rugăciunile tale de Maică, furtunile inimilor noastre le domoleşti; Bucură-te, cea care îndrepţi rugăciunile robilor tăi şi le dăruieşti dezlegarea multor păcate; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Condacul al 3-lea Puterea Celui de Sus te-a făcut pe tine, cea plină de har, izvor nesecat de mângâieri pentru cei dintru nevoi. Fiindcă multe scârbe răbdând, poţi şi celor ce se ispitesc să le ajuţi. Iar oamenilor noştri, care rău se chinuiesc de necredinţă şi rătăcire, ai binevoit cu milă să le arăţi această comoară plină de har chipul tău făcător de minuni în biserica intrării tale - ca semn al milei tale către pământul nostru, pentru apărarea de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi ca fiind întăriţi de ajutorul dumnezeiesc, lui Hristos Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia! Icosul al 3-lea Aşa precum de demult ţarul a poruncit fraţilor să se aşeze cu traiul lângă icoana Maicii Domnului din Tihvinsk şi ţie celei Preacurate, măriri să-ţi cânte şi pentru toată lumea să se roage, aşa şi acum mitropolitul Vladimir a poruncit să se facă mănăstire şi fraţilor adunaţi sub chipul tău făcător de minuni, arătat de curând, rugăciuni să înalţe pentru toţi oamenii şi să-ţi cânte:
377

Bucură-te, că prin arătarea ta, tot pământul Kievului ai sfinţit; Bucură-te, eliberatoarea celor strâmtoraţi; Bucură-te, a celor nepedepsiţi, pedepsitoare milostivă; Bucură-te, preaînţeleaptă povăţuitoare a celor neînţelepţi; Bucură-te, pentru cei ce obijduiesc, înspăimântătoare groaznică; Bucură-te, celor obijduiţi preabună apărătoare; Bucură-te, gonitoarea duhului mâhnirii şi al fricii; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Condacul al 4-lea Ca o stea strălucitoare, ca un nou semn al milei sale a arătat Preacurata Fecioară, credincioşilor din de Dumnezeu păzitul oraş Kiev, cinstită icoana sa "Caută la Smerenia" pentru întărirea dreptmăritoarei credinţe în vremuri de grele încercări, neorândueli şi rele desfrânări, pornite de duşmanii credinţei şi ai patriei noastre. Noi însă, văzând în această arătare semnul unei mari purtări de grijă a lui Dumnezeu pentru aceste meleaguri, cu frică şi cu cutremur grăim către tine, Împărăteasa cerului şi a pământului: tu eşti scut nebiruit şi zid nesurpat pentru toţi cei ce te laudă şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind despre minunata arătare a sfintei tale icoane în oraşul Kiev, Preabinecuvântată Împărăteasă a cerului şi a pământului, mulţime de oameni au venit la biserica ta pentru a vedea şi a se mira de această minune, pentru a se închina cu
378

bucurie şi cu evlavie icoanei tale făcătoare de minuni, chemându-te cu laude: Bucură-te că ai aflat har la Dumnezeu şi eşti mai preamărită decât toţi îngerii şi sfinţii; Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Născătoarea lui Hristos, Cel puternic în războaie, care ne izbăveşti pe noi de mâhnire şi de năvălirile cele rele ale duşmanilor; Bucură-te, că ai născut negrăit pe de Viaţă Dătătorul Hristos şi ne învii pe noi cei morţi cu sufletul; Bucură-te, Stăpână, sfinţitoarea inimilor noastre pângărite, ceea ce ai născut pe Cuvântul cel Preasfânt; Bucură-te, milostivă, care ne întinzi nouă o mână de ajutor, ca mântuiţi fiind, neîncetat să te fericim; Bucură-te, Fecioară de Dumnezeu bucurată, care cu stropirea milei tale stingi cărbunii patimilor noastre; Bucură-te, ceea ce aprinzi luminătorul cel stins al inimilor noastre; Bucură-te, ceea ce milostiveşti pe Judecătorul, Fiul tău; Bucură-te, că ne slobozeşti de patimile noastre cele necurate şi ne învredniceşti de veşnica mărire; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Condacul al 5-lea Arătându-se minunea de la icoana ta, credincioşii s-au bucurat, iar cei necredincioşi s-au mirat "cum poate fi una ca aceasta"? Şi căutând să înţeleagă au priceput puterea Preacuratei, recunoscând după o vreme înaintea poporului, că oglindirea de pe sticla chivotului nu este de mână omenească făcută, iar noi, iară şi iară minunându-ne de mila ta, ne rugăm ca
379

Domnul, Împăratul slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune şi să asculte cererile noastre ale tuturor care cu credinţă cheamă numele tău sfânt, cântându-i Fiului tău: Aliluia! Icosul al 5-lea Răsărit-a nouă harul cel strălucitor de la sfânta ta icoană făcătoare de minuni, Pruncă de Dumnezeu aleasă şi în faţa ei căzând cu lacrimi ne rugăm: goneşte norul ispitelor şi al necazurilor venit asupra noastră ca să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te, Preacântată poartă cerească, care ne deschizi nouă calea mântuirii; Bucură-te, Preacurată, care ne întinzi nouă o mână de ajutor şi din adâncul suferinţelor ne scoţi; Bucură-te, Preasfântă Născătoare a Luminii nezidite, care din bezna patimilor ne slobozeşti; Bucură-te, bucuria îngerilor, bunătatea drepţilor, nădejdea credincioşilor şi ocrotitoarea noastră; Bucură-te, pod care duci la Viaţa cea neîmbătrânitoare pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste te preamăresc; Bucură-te, ceea ce înalţi cornul credincioşilor, a celor ce te cântă şi se închină preacinstitului tău chip; Bucură-te, călăuzitoarea către bunătăţile Împărăţiei cereşti şi către pacea dumnezeiască; Bucură-te că ne întinzi o mână de ajutor şi ne îndrepţi spre limanul mântuirii; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

380

Condacul al 6-lea Propovăduitoare a negrăitelor tale minuni, Maică a lui Dumnezeu, s-a arătat sfânta ta biserică din oraşul Kiev, pentru că în ea s-a împlinit prin tine, curată Fecioară, minunata purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru noi. Atunci când am avut dorinţa tainică a inimii de a împodobi preaminunatul tău chip cu o cunună preţioasă de pietre scumpe, cu milostivire ne-ai auzit. Şi acum ne auzi pe noi, cei păcătoşi şi nevrednici, care cu osârdie venim spre chipul tău cel preaslăvit şi cu glas de pocăinţă strigăm din adâncul sufletului: Stăpână, mântuieşte-ne că pierim de mulţimea fărădelegilor noastre, ca întotdeauna să-ţi mulţumim şi să te preamărim pe tine ajutătoarea noastră grabnică şi minunată, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Aşa precum de demult iudeii au adus pentru chivot argint şi aur, aşa şi acum toţi cei ce au primit prin tine vindecări, cu mulţumire îţi aduc argint şi aur, chivotule preacurat şi astfel împodobind cu multe daruri, veşmânt scump şi cunună de pietre scumpe, preasfântul tău chip, ne închinăm ţie şi cu lacrimi strigăm: Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care naşti şi după naştere curată te afli; Bucură-te, preabună, ceea ce dăruieşti inimilor noastre duhul umilinţei şi al smereniei, al curăţenie minţii şi îndreptarea vieţii; Bucură-te, preanevinovată, lăsarea greşelilor noastre şi dăruirea izvoarelor de lacrimi; Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale vindeci rănile sufletelor noastre;
381

Bucură-te, potirul vieţii şi al nemuririi, care ne aduci pe noi la porţile veşniciei; Bucură-te, izbăvitoarea noastră din nevoi şi necazuri şi de straşnica Judecată ce va să fie; Bucură-te, izvor de viaţă purtător al bucuriei şi neputrejunii, care adăpi sufletele noastre însetate; Bucură-te, preamilostivă, care cu lumina ta blândă goneşti întunericul patimilor şi al păcatelor noastre; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Condacul al 7-lea Domnul cel îndelung răbdător, vrând să arate iubirea Sa de oameni plină de daruri şi nemărginita beznă, te-a ales pe tine una pentru a-i fi lui Maică şi te-a făcut pentru oameni apărare nesurpată; ca cel ce după Judecata lui Dumnezeu vrednic de osândă se va afla, scăpând sub Acoperământul tău împărătesc, pocăinţei să se dea, cântând: Aliluia! Icosul al 7-lea O nouă scăldătoare Siloam, precum cea de demult, ni s-a arătat nouă Biserica intrării tale, pentru că toţi credincioşii se închină icoanei tale făcătoare de minuni şi cântări de rugăciune în faţa ei întotdeauna săvârşesc ca să nu rămână tăinuit izvorul cel plin de har al vindecărilor pentru toţi cei ce au nevoie. De aceea noi nu tăinuim binefacerile tale, Preacurată, ci cu mulţumire cântăm: Bucură-te, mieluşea, Născătoarea Mielului Celui ce a luat păcatele lumii;
382

Bucură-te, frumoasă la suflet, frumoasă la trup, frumoasă la gânduri, Fecioară Preacurată, ceea ce cureţi necurăţia sufletului; Bucură-te, sfinţitoarea a toate, ceea ce reverşi neîncetat din mâinile tale tămăduiri; Bucură-te, viţă dumnezeiască, care ai crescut strugurele cel preafrumos, dându-ne nouă băutura nezavistnică; Bucură-te, una fără de prihană, care în viaţa pământească ne acoperi cu Acoperământul milei tale; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti cu rugăciunile tale de Maică, de venirea bolilor şi de orice vătămare sufletească sau trupească; Bucură-te, preabuna noastră povăţuitoare, care ne înveţi să aducem mulţumiri pentru toate binefacerile tale; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Condacul al 8-lea Toată viaţa noastră pământească este plină de dureri, scârbe, clevetiri, supărări, mustrări şi de alte feluri de nevoi şi necazuri. Slăbeşte trupul, slăbeşte şi duhul nostru. Către tine alergăm, cea plină de har şi cădem în faţa chipului tău preacurat; umple de veselie şi de bucurie inimile noastre scârbite, ca întotdeauna să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Minunata arătare a fost dată unui om atunci când, stând la rugăciune, se ruga pentru răposata sa rudă care fără de pocăinţă a adormit, însă deodată văzu apărut pe perete sfântul tău chip, Stăpână, iar după aceea o văzu în acelaşi loc şi pe răposată, strălucind de bucurie cerească. Pricepând că în această arătare
383

ai fost tu, Maica luminii, care întru cele de sus locuieşti şi întotdeauna mijlociri pentru cei vii şi cei morţi aduci Fiului tău, inima lui se umplu de bucurie duhovnicească şi grăi acestea: Bucură-te, ceea ce uşurezi soarta de după mormânt a rudelor noastre şi nu-ţi întorci faţa ta de la cei ce-ţi aduc daruri de mulţumire; Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc întru tine le dăruieşti sfârşit bun; Bucură-te, că şi după moarte mijloceşti pentru sufletul înfăţişat Judecăţii Domnului; Bucură-te, că mângâi cu ajutorul tău cel plin de har pe părinţii îndureraţi de pierderea copiilor; Bucură-te, neobosită rugătoare, care ne trimiţi sfârşit paşnic şi fără de dureri din această vale a plângerii şi a scârbei; Bucură-te, că în ceasul groaznic al morţii mijloceşti pentru cei ce te cinstesc cu credinţă şi de vămile văzduhului îi izbăveşti; Bucură-te, milostivă, care ne arăţi mila ta în ziua încercării, atunci când se vor vădi toate lucrurile noastre bune şi rele; Bucură-te, milosârdă, că nu respingi pocăinţa păcătoşilor şi din groapa pieirii îi răpeşti cu mila ta; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească cântări de laudă îţi aduce ţie, adevăratei Maici a lui Dumnezeu şi ocrotitoarea celor ce vin la tine şi-ţi cer ajutorul, căci cu mijlocirea ta puternică şi neclintită pe cei drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi, scârbele le domoleşti, rudelor noastre răposate soarta de după moarte le-o
384

uşurezi şi te rogi pentru noi toţi cei ce cu credinţă îi cântăm Fiului tău: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei rătăciţi în deşarta înţelepciune nu pot să priceapă taina dumnezeiască a Fecioriei tale, Născătoare de Dumnezeu, nici a lămuri nu pot puterea minunată care se revarsă necontenit de la sfintele tale icoane întru vindecarea bolnavilor şi pentru orice folos sufletesc şi trupesc al oamenilor. Noi însă, cu evlavie te mărturisim pe tine, Maică şi Fecioară, lăudând după vrednicie sărbătoarea icoanei tale, Stăpână, cu credinţă ne închinăm chipului tău sfânt şi cu dragoste strigăm: Bucură-te, Mireasa lui Dumnezeu, care ai născut Lumina cea dumnezeiască şi mai înainte de veci; Bucură-te, bucuria neîncetată a maicilor; Bucură-te, una cea fără de prihană şi cea mai bună între femei; Bucură-te, slava îngerilor, stâlpul întăririi şi comoara mântuirii; Bucură-te, Împărăteasa cerului, izvor nepieritor şi uşa pocăinţei; Bucură-te, Maica milostivă a celor scârbiţi şi împovăraţi; Bucură-te, apărătoare împărătească a neamului creştinesc; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Condacul al 10-lea Omenirii decăzute ai născut Mântuitor şi ca pe un Prunc în braţe L-ai purtat. Şi dumnezeiasca Lui oglindire pe icoana ta cea sfântă ne-o arăţi, dăruindu-ne prin ea multă milă şi bunătăţi.
385

Pentru aceasta cu credinţă şi cu dragoste cinstim chipul tău făcător de minuni, Stăpână, şi cu osârdie ne rugăm ţie: fii nouă acoperământ şi apărare în ziua Judecăţii ca prin mijlocirea ta de Maică să ne miluiască pe noi Judecătorul cel drept, Fiul tău şi să ne învrednicească de starea de-a dreapta Sa ca să-I cântăm cu toţi cei aleşi: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid şi Acoperământ pentru oraşul Pskov a fost dată sfânta ta icoană, Împărăteasă şi Stăpână, ocrotind de multe ori de distrugeri acest oraş. Acum şi pe noi păcătoşii şi nevrednicii robii tăi cu milostivire ne-ai cercetat prin arătarea minunată a preacuratului tău chip şi ne primeşti cu bunăvoinţă rugăciunile înălţate în faţa lui din inimi mulţumitoare, cântându-ţi: Bucură-te, că precum de demult cu icoana Adormirii ai salvat de numeroase ori oraşul Kiev, aşa şi acum ne îngrădeşti de toate nevoile cu preaminunata ta icoană; Bucură-te, a Lavrei Peşterilor slăvită ziditoare şi a bisericilor ei preacinstită înfrumuseţătoare; Bucură-te, preaminunată custode şi a altor lăcaşuri sfinte, pentru că prin harul tău se zidesc ele şi înfloresc în evlavie; Bucură-te, ceea ce ai proslăvit acest loc al arătării sfintei tale icoane prin slăvite minuni şi tuturor vădeşti mila ta îmbelşugată; Bucură-te, Mireasă preacurată a lui Dumnezeu, care pe cei ce cinstesc sfântul tău chip îi izbăveşti de osândirea la muncile cele de multe feluri; Bucură-te, acoperitoarea noastră preamilostivă, care neîncetat ne izvorăşti milă de la icoana ta preaminunată; Bucură-te, Stăpână, care cu rugăciunile tale de Maică trezeşti din somnul cel greu, sufletele noastre spre doxologie ţie;
386

Bucură-te, bucuria lumii, că se bucură întru tine soborul îngeresc şi neamul omenesc; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Condacul al 11-lea Cântarea noastră de rugăciune, înălţată cu credinţă şi dragoste ţie, Stăpână şi Doamnă, cu milă o auzi şi comoara darurilor tale să nu ne-o închizi, binefăcătoarea noastră, de Dumnezeu Născătoare, pentru că am sărăcit foarte în fapte bune şi alergând cu osârdie la comoara milei tale, minunata icoană a ta, cădem şi ne rugăm: păzeşte-ne de învăţăturile cele rătăcite, de răzvrătirile viclene, mântuieşte patria noastră de neorânduieli şi de relele năvăliri ale vrăjmaşilor, ca învrednicindu-ne cu dragoste şi într-un singur gând cu toţi fiii credincioşi ai sfintei biserici a lui Hristos, cu bunăcuviinţă să-I cântăm Ziditorului nostru: Aliluia! Icosul al 11-lea Cu razele luminoase ale minunilor străluceşte neîncetat sfânta ta icoană, neprihănită Născătoare de Dumnezeu Fecioară, luminându-ne pe noi, cei întunecaţi de negura păcatelor şi îndreptându-ne către slavoslovia neîncetată a preasfânt numelui tău. Drept aceea ne bucurăm noi păcătoşii, având aşa arvună a bunăvoinţei tale către noi şi ţie grabnicei noastre ajutătoare cu mulţumire grăim: Bucură-te, Împărăteasă şi Stăpână, care cu lumina ta cerească ne luminezi şi sub Acoperământul tău întotdeauna ne adăposteşti;
387

Bucură-te, blagoslovită şi preaproslăvită Maică neispitită de bărbat, care înviezi sufletele noastre omorâte de păcat; Bucură-te, curată şi fără de prihană Fecioară, că tu ai născut pe Fiul Cel ce ne izbăveşte de ispite; Bucură-te, preaslăvită Stăpână de Dumnezeu Născătoare, care ne scoţi pe noi din toate relele şi scârbele şi aşezi picioarele noastre pe piatra dumnezeieştii mântuiri; Bucură-te, mieluşea curată, Fecioară Maică, Pruncă, care ne cureţi de patimile trupeşti; Bucură-te că toţi cei ce te slăvesc pe tine, de Dumnezeu aleasă, se izbăvesc de mrejele cele mincinoase; Bucură-te, munte înalt, văzut încă de Daniel, din ea - cinstita piatră - Hristos în trup S-a îmbrăcat; Bucură-te, Fecioară curată, toiag din rădăcina lui Ieseu, care ne-ai înflorit pe Domnul cel Atotputernic; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Condacul al 12-lea Cămară sfântă şi neprihănită a lui Dumnezeu, Stăpână, nu te îngreţoşa de noi păcătoşii şi nevrednicii cei ce cântăm milele arătate nouă de la preacinstită icoana ta şi cu lumina ta cea neînserată luminezi sufletele noastre întunecate, aducându-le la Lumina Triipostatică a Dumnezeirii, întăreşte-ne în dreapta credinţă, o, preabună, şi ne învredniceşte până la ultima suflare să cântăm neîncetat Atotţiitorului: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând slăviri de laudă şi mulţumire ţie, de Dumnezeu fericită Fecioară, propovăduim cu glas tare măreţia minunilor şi
388

bogăţia milei tale arătate asupra noastră şi a patriei şi din adâncul inimii îţi aducem cu smerenie aceste daruri cu laude: Bucură-te, nesurpată cetate şi zid al ortodoxiei; Bucură-te, nebiruită conducătoare a voievozilor şi armatelor creştine; Bucură-te, mântuire nemincinoasă şi mijlocitoare lumii, care ai născut pe Ziditorul, prin care s-a izbăvit lumea de boli şi de năpaste; Bucură-te, uşa vieţii, care uşile pocăinţei ne deschizi; Bucură-te, una binecuvântată, ceea ce în ceasul morţii goneşti de la noi întunecatele chipuri ale viclenilor demoni; Bucură-te, una preamilostivă, care în ziua straşnică a Judecăţii de muncile iadului ne izbăveşti şi ne arăţi moştenitori ai negrăitei slave a Fiului tău; Bucură-te, preanevinovată, care neîncetat ne arăţi iubirea ta de oameni, slobozindu-ne de ispitele şi de mrejele diavoleşti; Bucură-te, preacurată, care faci cu noi semn spre bine, ca să vadă cei ce ne urăsc pe noi şi să se ruşineze pentru că ai auzit rugăciunile noastre şi ne-ai mângâiat; Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi! Condacul al 13-lea O, atotcântată Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfântă Fecioară, tu eşti nesecată mare a darurilor dumnezeieşti. Ca spre o candelă luminoasă plină cu untdelemnul milei, privim la tine cu ochii credinţei, fiind luminaţi de blânda ta strălucire, fiind încălziţi de dragostea ta, ţie ca bunei noastre apărătoare cu umilinţă îţi grăim: primeşte cu bunăvoinţă cântarea noastră de rugăciune pe care ţi-o
389

înălţăm cu credinţă în faţa minunatei tale icoane şi cu atotputernicile tale rugăciuni roagă-te, Stăpână, ca să ne mântuim noi păcătoşii, de nevoile vremelnice şi cele veşnice, ca mântuiţi de tine în viaţa ce va să fie, să proslăvim întru tot sfânt numele Fiului tău şi Dumnezeului nostru, cântându-I cu credinţă: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1 si Condacul 1. RUGĂCIUNE O, Preasfântă Doamnă, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti mai mărită decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii, Pruncă de Dumnezeu aleasă! Caută din înălţimea cerului cu ochiul tău blând spre noi nevrednicii robii tăi, care cu umilinţă şi cu lacrimi ne rugăm înaintea preacinstitului tău chip, nu ne lipsi pe noi de ocrotirea ta şi de Acoperământul tău împărătesc în călătoria noastră pământească plină de scârbe şi de nelinişti. Mântuieşte-ne pe noi cei aflaţi în pierzare şi nevoi, ridică-ne din adâncul păcatelor, luminează mintea noastră întunecată de patimi şi tămăduieşte rănile sufletelor şi ale trupurilor noastre. O, atotmilostivă Maică a Stăpânului celui iubitor de oameni! Revarsă peste noi bogăţia milei tale, întăreşte voinţa noastră neputincioasă spre îndeplinirea poruncilor lui Hristos, topeşte împietrirea inimilor noastre cu dragostea către Dumnezeu şi aproapele, dăruieşte-ne nouă zdrobire inimii şi pocăinţă adevărată, ca fiind curăţiţi de scârnăvia păcatelor, să ne învrednicim de sfârşit creştinesc cu pace şi de răspuns bun la straşnica şi nefăţarnica Judecată a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Duh, i se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
390

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «ICOANA DE LA HÂRBOVĂŢ» Condacele şi Icoasele Condacul 1 Apărătoarei şi conducătoarei neamurilor creştineşti, călăuzitoarei şi izbăvitoarei, cântări de laudă aducem noi, credincioşii care ne-am adunat înaintea sfintei tale icoane, iar tu, Sfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ca ceea ce ai îndurări nespuse, primeşte rugăciunea noastră ce o aducem înaintea sfintei tale icoane făcătoare de minuni, ca în umilinţa inimii să-ţi cântăm: Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare! Icosul 1 Stăpână! Primul care ţi-a adus această laudă a fost Arhanghelul Gavriil, când ţi-a binevestit că vei zămisli pe Fiul lui
391

Dumnezeu. Iar după preamărita ta adormire, toate puterile cereşti îţi aduc pururea această laudă în ceruri. Deci, cum să cutezăm noi păcătoşii, a împreuna glasurile noastre cu ale celor fără de trupuri? Însă, amintindu-ne de îndurarea ta către toţi câţi se pocăiesc, cu frică şi cu dragoste îţi grăim unele ca acestea: Bucură-te, ceea ce eşti adâncul milei; Bucură-te, ceea ce eşti mare nesecată de iubire; Bucură-te, buna solitoare a neamului creştinesc; Bucură-te, ceea ce eşti în Hârbovăţ cetate mare; Bucură-te, care pe oamenii pravoslavnici la mănăstirea Hârbovăţului îi atragi cu legământurile iubirii; Bucură-te, care toată scârba din sufletele lor o goneşti; Bucură-te, ceea ce prin icoana ta de minuni făcătoare, ca printr-o stea ne conduci pe noi; Bucură-te, care cu rugăciunile tale, năvălirile patimilor degrabă le alungi; Bucură-te, care eşti pentru cei ce se îndoiesc întărire în cele bune; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare! Condacul al 2-lea Toate puterile cereşti te văd, de Dumnezeu aleasă Fecioară, Împărăteasă, Maică a Împăratului Ceresc, rugându-te Fiului tău şi Dumnezeului nostru pentru creştini. Iar noi păcătoşii, văzând pe pământ sfânta ta icoană şi îngenunchind în faţa ei, cu bucurie ne închinăm ţie, cântând: Aliluia!

392

Icosul al 2-lea Mijlocirea cea osârdnică cerească dăruieşte-ne-o nouă, Împărăteasă, căci cum am putea lăuda numele tău cu gurile noastre? Tu ne eşti solitoare bună şi puternică ca să ne ajuţi în toate nevoile, spre a-ţi cânta cu umilinţă acestea: Bucură-te, ceea ce ne mângâi prin rugăciunile ce le aduci Fiului tău şi Dumnezeu; Bucură-te, căci cu rugăciunile tale ne izbăveşti de veşnicile suspinuri; Bucură-te, căci cu rugăciunile tale de Maică, îl faci pe Fiul tău şi Dumnezeu îndurător spre noi; Bucură-te, căci cu rugăciunile tale linişteşti dreapta mânie a lui Dumnezeu cea pornită asupra noastră; Bucură-te, căci cu solirile tale ni se iartă păcatele; Bucură-te, căci cu ajutorul tău patimile noastre se nimicesc; Bucură-te, ceea ce ne ajuţi în toate necazurile şi nevoile noastre; Bucură-te, că pe cei ce te preamăresc, întotdeauna îi slăveşti; Bucură-te, căci cu bucuria ta linişteşti întristările noastre; Bucură-te, ceea ce mereu ne dăruieşti bucurie; Bucură-te, ceea ce ne deschizi uşile raiului; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare! Condacul al 3-lea Stăpână, arătat-ai îndoită putere a darului tău pe pământul Moldovei, când în locul pe care te-ai arătat, întreit ai înmulţit averile cu icoana ta cea făcătoare de minuni, care cu mâna ierarhului Pahomie primită a fost de la Moscova, fiind dăruită de mama lui Nicolae Albaduev, care a jertfit-o sfintei mănăstiri Hârbovăţ, pentru care cu bucurie cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
393

Icosul al 3-lea Având nesecată bogăţie de îndurări, întinzi mână de ajutor tuturor marginilor pământului, dând vindecare celor bolnavi, uşurare celor suferinzi, vedere orbilor şi tuturor de toate, împlinind trebuinţa fiecăruia. Deci, noi cu mulţumire îţi cântăm acestea: Bucură-te, că numai tu ne eşti Maica milostivirii; Bucură-te, ceea ce ne-ai arătat chemarea de mult preţ a milei; Bucură-te, că dăruieşti tuturor îndurări fără de număr; Bucură-te, ceea ce vindeci rănile păcatelor noastre; Bucură-te, că pe cei drepţi îi aşezi în locaşurile raiului; Bucură-te, că eşti nădejdea primirii bunurilor celor aşteptate; Bucură-te, că pe toţi cei căzuţi, îi pui iarăşi în starea de dar în curând; Bucură-te, care ajuţi tuturor celor ce au nevoie de ajutorul tău; Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne de toate nevoile, bolile şi linişteşte întristările noastre; Bucură-te, ceea ce uneşti pravoslavnicii din Moldova prin sfânta ta icoană; Bucură-te, că eşti bucuria călugărilor din Hârbovăţ; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare! Condacul al 4-lea Împărăteasă cerească! Tu ne ajuţi întotdeauna în viforul multor nevoi ce se năvalesc spre noi, care cu credinţă scăpăm la tine şi ne închinăm icoanei tale purtătoare de vindecări, căci despre cea dintâi icoană a ta ai zis cândva: Această icoană este
394

harul meu şi puterea mea. Astfel noi credem cu adevărat cum că tu ne ajuţi nouă celor ce cântăm: Aliluia! Icosul al 4-lea Cămară aleasă a Duhului Sfânt, primind Dumnezeu în cer mijlocirea ta pentru noi, îţi împlineşte cererea, iar noi păcătoşii, pe pământ văzând sfânta ta icoană ce ne luminează ca un soare, cu îndrăzneală îţi cântăm, ca Maicii Domnului, astfel: Bucură-te, ceea ce ne-ai arătat pe Soarele Cel văzut numai de îngeri; Bucură-te, ceea ce ne luminezi cu lumina care nu se stinge; Bucură-te, ceea ce ne înviezi pe noi cei morţi de păcate; Bucură-te, ceea ce pe mamele cele sterpe le faci născătoare de prunci; Bucură-te, ceea ce curând goneşti pe duşmanii cei răi, care pe neaşteptate năvălesc asupra noastră; Bucură-te, ceea ce întotdeauna ne îndulceşti cu bunătăţile cele dorite; Bucură-te, ceea ce degrabă ne mângâi în necazurile şi scârbele noastre; Bucură-te, că pe cei ce cheamă numele tău îi scapi de moarte năprasnică; Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc spre tine le dăruieşti viaţă fără de sfârşit; Bucură-te, că pe cei care au către tine credinţă şi iubire, îi duci la cer; Bucură-te, ceea ce ne eşti puternică solitoare şi ne aperi de toate împrejurările; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!
395

Condacul al 5-lea Stea dumnezeiască şi cale aleasă către Soarele Dreptăţii te-ai arătat, Stăpână, celor ce te preamăresc. Precum în viaţa pământească ai fost către Fiul tău solitoare pentru oamenii din Cana Galileii, tot aşa şi după slăvita ta plecare la ceruri, rugăciunile credincioşilor din toate părţile pământului, ce se aduc Fiului tău şi Domnului nostru Iisus Hristos şi aici pe pământul Moldovei, în mănăstirea Hârbovăţului, le înalţi la scaunul lui Dumnezeu, dăruindu-i lumii felurite vindecări, celor ce cântă: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând oamenii în mănăstirea Hârbovăţului în vremurile de demult şi în zilele mai de pe urmă, icoana trecând prin satele Moldovei, mulţime de vindecări şi minuni dăruite de tine, Maica lui Dumnezeu, ei îşi întăreau sufletele în dorinţa mântuirii, aducând călduroasă pocăinţă de păcatele lor şi aşa îţi cântau ţie: Bucură-te, ceea ce le eşti orbilor vedere şi şchiopilor umblare; Bucură-te, că eşti izbăvitoare de demoni a celor îndrăciţi prin frică şi spaimă; Bucură-te, ceea ce ai întors cu minune para focului de la lăcaşul tău şi ai înviat pe pruncul Simeon prin rugăciunile stareţului; Bucură-te, că prin acestea ai arătat din nou oamenilor puterea vechilor tale minuni; Bucură-te, că vindecările de la sfânta ta icoană s-au înmulţit până-n zilele mai de pe urmă; Bucură-te, ceea ce în toată lumea dăruieşti izvoare de vindecări de la sfânta icoană;
396

Bucură-te, ceea ce mai mult decât aceste daruri, îmbogăţeşti duhovniceşte pe cei ce ţi se roagă ţie; Bucură-te, căci cu tine se laudă neamurile creştineşti; Bucură-te, că şi cei cu puţină credinţă aleargă la ajutorul tău; Bucură-te, că eşti nădejdea pământenilor şi ajutătoare în nevoi; Bucură-te, bucuria celor cereşti şi a celor pământeşti; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare! Condacul al 6-lea Biserica lui Hristos propovăduieşte minunile tale, Născătoare de Dumnezeu, care-s ca nisipul mării şi ca stelele cerului. De la răsărit până la apus minunile tale sunt lăudate, căci nu există oraş sau ţară unde tu să nu fi lucrat cu puterea lui Dumnezeu spre izbăvirea, mântuirea, luminarea şi vindecarea celor numiţi cu numele lui Hristos, adică a creştinilor. Mai cu seamă prin sfintele tale icoane faci minuni, revărsând de la ele râuri de tămăduiri, milostiviri şi îndurări oamenilor care se chinuiesc în necazuri şi boli. Drept aceea te mărim cu glasuri de cântări duhovniceşti şi cântăm Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 6-lea Dumnezeiască Pruncă, Fecioară, răsărit-ai în dumnezeiasca revărsare de lumină a slavei, ţinând în braţe pe veşnicul Prunc Iisus Hristos, înconjurat de cetele puterilor arhangheliceşti, precum te vedem zugrăvită pe icoana ce se numeşte Tainicul Rug Nears al lui Moise prin care dăruieşti credincioşilor daruri pline de îndurări, izbăvindu-i de foc şi de trăsnete. Vindecând pe cei slăbănogi, mângâind pe cei scârbiţi şi trimiţând tuturor cele
397

bune şi folositoare de suflet spre a-ţi cânta cu glasuri netăcute unele ca acestea: Bucură-te, că de tine se bucură în triumf soborul îngeresc şi neamul omenesc; Bucură-te, că slava ta este mai presus decât laudele cereşti şi pământeşti; Bucură-te, că de la înălţimea cerească, cu dragoste de mamă priveghezi peste toată lumea; Bucură-te, cea care pe cei scârbiţi de pe pământ îi cercetezi cu binefacerile tale; Bucură-te, ceea ce nu treci cu vederea în nenumăratele tale binefaceri, pe cei dispeţuiţi şi lepădaţi; Bucură-te, ceea ce în bunătatea inimii tale, scoţi din groapa pierzării pe cei deznădăjduiţi; Bucură-te, ceea ce eşti alabastru ce porţi vindecări de orice neputinţă; Bucură-te, ceea ce eşti purtătoare de mir binemirositor al lui Hristos, care ai umplut de bună mireasmă omenirea cea căzută; Bucură-te, ceea ce dezlegi legătura păcatelor la păcătoşii care se pocăiesc; Bucură-te, ceea ce zdrobeşti capcana patimilor celor ce se nevoiesc în curăţie; Bucură-te, ceea ce eşti bucurie lină pentru tinerele mame, care îşi alăptează pruncii; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare! Condacul al 7-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, vrând să încălzeşti inimile cu dorinţa vieţii veşnice prin minunile tale, vindeci pe cei bolnavi, izgoneşti dracii, slobozeşti pe cei robiţi, înviezi pe cei
398

morţi, pentru ca noi, înţelegând puterea lui Dumnezeu, să dispreţuim cele ce sunt în deşert şi să adăugăm cele dumnezeieşti în sprijinirea sufletelor noastre, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea Mănăstirea Hârbovăţului suferind din nou cele mai grele prigoniri, când împreună cu întreaga ţară, prin viclenie, a fost despărţită de pravoslavnica credinţă şi dată sub stăpânirea ereticească, după un timp îndelungat a fost reîntoarsă creştinilor pravoslavnici. Apoi, fiind chemaţi călugării care erau împrăştiaţi, venind, au scos din cenuşă sfânta icoană a Maicii Domnului, care de trei ori a fost în foc, dar au găsit-o neatinsă, nearsă, stând cu faţa în jos. Atunci toţi au îngenuncheat înaintea Stăpânei, cântând: Bucură-te, apărarea Hârbovăţului; Bucură-te, mustrarea ereticilor agareni; Bucură-te, că lăcaşul tău nu pentru totdeauna l-ai părăsit; Bucură-te, ceea ce ne înveţi frica lui Dumnezeu; Bucură-te, căci cu solirea ta, mulţi turci s-au întors la credinţa ortodoxă; Bucură-te, că din vremuri vechi, mulţi eretici s-au îndreptat cu înţelepciunea ta; Bucură-te, ceea ce chemi din nou pe credincioşi la rugăciune în sfântul tău lăcaş; Bucură-te, că pe cei necredincioşi îi înveţi să se închine sfinţeniei de aici; Bucură-te, ceea ce eşti pururea lăudată de drepţi şi de cuvioşi; Bucură-te, că la tine năzuiesc cu pocăinţă cei căzuţi;
399

Bucură-te, ceea ce eşti întoarcerea la credinţă a celor lepădaţi; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare! Condacul al 8-lea Voind Domnul cel îndelung răbdător şi Atoateştiutor să arate iubirea Sa de oameni din adâncul îndurărilor Sale, te-a ales de a fi Lui Maică, izvorul nesecat al milei, fiindcă, după dreapta judecată a lui Dumnezeu, chiar de-ar fi cineva vrednic de osândă, să fie totuşi păstrat cu puternica ta mijlocire şi să cânte Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 8-lea Dumnezeule, bucuriile Tale cele minunate le-ai arătat în Preacurata Maica Ta şi cu minuni ne-ai dăruit icoana ei care luminează pe oameni mai mult decât razele soarelui, fiindcă ei ca şi cum ar vedea pe Născătoarea de Dumnezeu, cu căldura credinţei şi cu dragoste cântă: Bucură-te, ceea ce peste pământul Moldovei întinzi icoana ta ca pe un nor; Bucură-te, că pe aceasta ne-o arăţi drept milă şi apărare ca pe un veşmânt; Bucură-te, că prin icoana ta izvorăşti pretutindenea o mulţime de minuni; Bucură-te, că prin arătarea icoanei tale luminezi pe toţi oamenii; Bucură-te, căci cu aceasta arăţi în biserică un nou semn de dar; Bucură-te, că noi privind la icoana ta, ne închinăm ţie, adevăratei Născătoare de Dumnezeu;
400

Bucură-te, căci cu icoana ta, ca un stâlp de foc, alungi întristările şi întunericul păcatelor; Bucură-te, căci cu icoana ta luminezi mintea noastră asupra păcatului; Bucură-te, căci cu aceasta, biserica ai înramat-o; Bucură-te, că prin apărarea ta suntem păziţi noi păcătoşii şi goneşti de la noi haina cea neagră a întristărilor noastre; Bucură-te, ceea ce ne îmbraci cu veşnica bucurie; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare! Condacul al 9-lea Străină minune vedem despre tine, Maica lui Dumnezeu, precum de bolile trupeşti, prin sărutarea sfintei tale icoane şi prin stropirea apei sfinţite, se vindecau cei ce cu credinţă cereau vindecare, aşa şi patimile sufleteşti şi cele trupeşti ale roabei tale Elena s-au vindecat. Prin vederea şi prin purtarea sfintei tale icoane prin sate şi prin casele oamenilor credincioşi, cei ce cu dragoste o primeau se întăreau în credinţă, umplându-şi inimile de umilinţă, lăudându-te şi cântându-ţi: Aliluia! Icosul al 9-lea Eu, nevrednicul, sunt cu totul plin de păcate, în deşertăciuni lumeşti mă pierd, iar pentru sufletul meu nimic nu agonisesc. Dar, privind la sfânta ta icoană, Stăpână şi luminare de la dânsa primind, iarăşi pe calea mântuirii mă îndrept şi în bucuria inimii, îţi cânt ţie: Bucură-te, comoara curăţiei; Bucură-te, adâncul milelor; Bucură-te, ceea ce pururi către Fiul tău rugăciuni adânci pentru cei credincioşi înalţi;
401

Bucură-te, ceea ce nu respingi rugăciunile păcătoşilor; Bucură-te, că deznădăjduirea suferinţei Elenei ai acoperit-o, odată cu vindecarea bolii negre; Bucură-te, că cei ce cheamă numele tău se ridică din căderea cea străină; Bucură-te, prin care eresurile luptătoare împotriva icoanelor, în toată lumea au fost ruşinate; Bucură-te, prin care credinţa adevărată pe pământul Moldovei s-a reîntors; Bucură-te, ceea ce înalţi sufletele la nevoinţa întregii înţelepciuni, la viaţa în feciorie; Bucură-te, ceea ce înveţi pe cei ce ne obijduiesc; Bucură-te, a inimilor noastre umilinţă şi a sufletelor nădejde; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare! Condacul al 10-lea Domnul cel iubitor de oameni, voind să mântuiască neamul omenesc de înşelăciunea vrăjmaşului, ni te-a dăruit pe tine, Maică pământenilor, spre ajutor, zicând: „Fii ai oamenilor, iată Maica Mea, ea va fi Acoperământ şi scăpare celor obijduiţi”, ca prin tine să-i ridice din adâncul păcatelor pe toţi cei care cântă: Aliluia! Icosul al 10-lea Împărate ceresc! - aşa se roagă întotdeauna pentru noi Împărăteasa cerească - primeşte pe tot omul care Te preamăreşte şi cheamă numele Tău, unde se face pomenirea Sfântului Tău Nume şi pentru numele Tău mă pomeneşte şi pe mine. Nu-i îndepărta de la faţa Ta, ci să fie peste ei bunăvoinţa Ta, primeşte de la dânşii toată cererea şi pe toţi îi izbăveşte din
402

nevoi. Noi însă păcătoşi fiind, nădăjduim în rugăciunile tale de Maică şi grăim acestea: Bucură-te, că tu eşti rugătoarea noastră cea fierbinte către Dumnezeu; Bucură-te, că rugăciunile tale de Maică au multă putere pentru a-L face îndurat pe Stăpânul; Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi şi le linişteşti durerile; Bucură-te, ceea ce luminezi nevrednicia noastră cu darul tău; Bucură-te, ceea ce cu curăţia ta ne curăţeşti întinăciunile noastre; Bucură-te, ceea ce cu mireasma ta faci rugăciunile noastre drepte; Bucură-te, ceea ce pulberea trupului nostru stricăcios o schimbi în nestricăciune; Bucură-te, ceea ce contra slăbiciunilor noastre ne dai întărire; Bucură-te, ceea ce vindeci bolile noastre sufleteşti şi trupeşti; Bucură-te, ceea ce degrabă împrăştii norul patimilor, al scârbelor şi al întristărilor ce vin asupra noastră; Bucură-te, ceea ce prin stăruitoarele tale rugăciuni, ne dăruieşti toate cele de folos; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare. Condacul al 11-lea Toată firea îngerească se minunează, Doamne, de lucrarea ta cea plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam omenesc, o apărătoare şi ajutătoare puternică. Plecându-se spre
403

neputinţele noastre, prin minunata sa icoană, ea ne dăruieşte mângâieri nespuse, celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Te-ai milostivit, Stăpână, cu lumina vieţii vremelnice şi nădejdea vieţii veşnice, pentru un oarecare om din Moldova care era să moară, dar chemând sfânta icoană în casa lui, gustând apă sfinţită de la icoana ta şi spălându-se cu ea, îndată s-a făcut sănătos. Această minune văzând-o rudeniile şi credincioşii, cu frică şi cu umilinţă, ţi-au strigat: Bucură-te, ceea ce eşti vindecătoarea celor bolnavi; Bucură-te, ceea ce asculţi pe creştini în scârbe şi în boli; Bucură-te, căci cu tine a fost alungată moartea de la omul care o aştepta; Bucură-te, căci cu tine ni s-a dăruit neclintită credinţă; Bucură-te, că bunăvestirea arhanghelului Gavriil se împlineşte în faţa ochilor noştri; Bucură-te, că după graiul lui eşti pururea fericită; Bucură-te, că mănăstirea Hârbovăţului ţi-ai ales-o drept loc de permanenţă petrecere; Bucură-te, că fiind purtată prin sate, multe semne şi minuni ai făcut; Bucură-te, ceea ce n-ai respins nădejdea celor ce te-au primit cu credinţă în casele lor; Bucură-te, ceea ce primeşti cererile cele fierbinţi ale tuturor creştinilor ce se roagă ţie; Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti sănătate şi ne conduci spre mântuire; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare.
404

Condacul al 12-lea Darul vindecărilor şi umilinţă rugătoare de la a ta icoană, Stăpână izvorând, să nu fie în deşert sufletelor noastre, dacă pentru păcate în nesimţire împietrită am căzut, însă, ca una ce ai putere de a învia morţii, trezeşte şi a noastră sufletească amorţire şi cu gând bun inimile noastre le luminează, ca linguşirea păcatului urând, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând puternicul tău ajutor, te lăudăm toţi ca pe o mare solitoare a noastră şi ne închinăm ţie, celei ce te rogi pentru noi, căci credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul tău şi Dumnezeu, bunătăţile cele veşnice şi cele vremelnice tuturor celor ce cu dragoste strigă astfel: Bucură-te, tare apărătoare a toată lumea; Bucură-te, sfinţirea tuturor celor cereşti şi pământeşti; Bucură-te, binecuvântarea tuturor timpurilor anului; Bucură-te, călcarea tuturor curselor şi a ispitelor ce vin de la lume, de la trup şi de la diavol; Bucură-te, neaşteptată împăcare a celor cumplit învrăjbiţi; Bucură-te, neştiuta îndreptare a păcătoşilor celor nepocăiţi; Bucură-te, ceea ce nu lepezi pe cei nebăgaţi în seamă de toţi şi părăsiţi în lume; Bucură-te, ceea ce răpeşti din groapa pierzării pe cei cu totul căzuţi în deznădejde; Bucură-te, ceea ce ai lăsat să se aducă în locaşul tău icoana ta, ca pe o propovăduitoare a mântuirii, de către mama lui Nicolai Albaduev; Bucură-te, ceea ce din înălţimea cerului priveşti la robii tăi apăsaţi de păgâni;
405

Bucură-te, ceea ce pe cei credincioşi îi scapi din orice nenorocire şi îi îndemni spre fapte bune; Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare. Condacul al 13-lea O, Maică prealăudată a lui Hristos Dumnezeul nostru, care ai înfiat prin iubirea ta toate neamurile creştineşti! Noi pământenii, nu ne pricepem a te lăuda precum se cuvine. Dar, fiind biruiţi de dragostea ta şi ridicându-ne privirile la sfânta ta icoană de minuni făcătoare, te rugăm să nu ne lipseşti pe noi toţi fiii tăi, de îndurarea ta şi de apărarea ta fierbinte în scârbele, bolile şi toate nevoile noastre şi îţi cântăm: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1 si Condacul 1. RUGĂCIUNE O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti mai presus decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii. Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiţi, dăne nouă mângâiere, tuturor celor ce suntem în necazuri şi boli, că afară de tine altă scăpare şi ajutor nu avem. Tu una eşti mijlocitoarea bucuriei noastre. Ca Maica lui Dumnezeu şi Maica milostivirii, stând înaintea prestolului Preasfintei Treimi, poţi să ne ajuţi nouă, că nimeni dintre cei ce se roagă ţie cu credinţă nu este ruşinat. Auzi-ne şi acuma, în ziua necazului nostru, pe noi cei ce cădem înaintea icoanei tale şi cu lacrimi ne rugăm ţie. Alungă de la noi toate necazurile, bolile şi nevoile care vin asupra noastră în această vremelnică viaţă, prin atotputernica ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie întru Împărăţia Fiului tău şi Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin!
406

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «ICOANA RĂDĂCINII DIN KURSK» Condacele şi Icoasele Condacul 1 Conducătoare nebiruită şi bună îndrumătoare, care ne călăuzeşti spre Împărăţia cerească, vino la noi cei care nu avem aici lăcaş veşnic şi cu plecăciune adâncă, te rugăm fierbinte să ne dăruieşti ajutorul tău atotputernic şi să faci o minune şi cu noi, cei care strigăm către tine: Bucură-te Stăpână, milostiveştete asupra noastră şi a lumii întregi! Icosul 1 Preacurată, îngerii au văzut cu uimire cum ai mers înaintea tuturor, călăuzindu-i cu lumina ta cea sfântă pe oamenii din Kursk care s-au retras din calea cotropitorilor tătari, iar noi cu mulţumire, strigăm către tine astfel:
407

Bucură-te, binecuvântată îndrumătoare; Bucură-te, Maică a căii celei adevărate; Bucură-te, că faci să izvorască râuri de milă din icoana ta; Bucură-te, că ai întipărit în adâncul inimilor noastre, Legea Fiului tău, Domnul Iisus Hristos; Bucură-te, că stingi arşiţa mistuitoare a patimilor noastre; Bucură-te, ocrotire cerească pentru cei pribegi şi orfani; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! Condacul al 2-lea Am văzut şi vedem mereu, Stăpână, semnele şi minunile tale. Mărturisim mila ta şi nu ascundem binefacerile tale ci strigăm cu glas mare: Aliluia! Icosul al 2-lea Cine poate înţelege gândirea lui Dumnezeu şi poate spune taina judecăţilor Sale? Pentru că El înalţă sau dărâmă, smereşte sau slăveşte, face lumea să sufere sau o vindecă. Şi cine este interesat de sfatul Său? Iar atunci când se porneşte mânia lui Dumnezeu asupra noastră din cauza mulţimii păcatelor ce le-am făptuit, alergăm cu toţii sub ocrotirea ta, Maica lui Dumnezeu, întindem mâinile către tine Preacurată şi cu inimile pline de pocăinţă strigăm către tine: Bucură-te, că potoleşti mânia Fiului tău împotriva noastră; Bucură-te, cea care alini urgia lui Dumnezeu cea dreaptă; Bucură-te, cea care cureţi păcatele noastre; Bucură-te, că te rogi pentru iertarea celor păcătoşi; Bucură-te, lumină nestinsă a nădejdii noastre; Bucură-te, că acoperi totul cu sfântul tău Omofor; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi!
408

Condacul al 3-lea Minunate lucruri faci cunoscute, binecuvântată Fecioară, de la icoana ta cea sfântă, din care izvorăsc râuri de milă pentru noi, cei care strigăm către tine: Aliluia! Icosul al 3-lea Fiind nespus de iubitoare, Preabună Maică, trimiţi cu putere lumina milei tale acolo unde sporeşte întunericul păcatelor şi se înmulţesc necazurile oamenilor. De aceea, vii în mod nevăzut cu ajutorul icoanei tale la noi, robii tăi, care slăvind bunăvoinţa ta, strigăm către tine astfel: Bucură-te, adâncime a milei; Bucură-te, fântână nesecată de vindecări; Bucură-te, că schimbi întristarea noastră în veselie; Bucură-te, că preschimbi plânsul şi suspinele noastre în bucurie duhovnicească; Bucură-te, că schimbi în câştig suferinţa noastră; Bucură-te, că îi înveseleşti pe cei care pe tine te preaslăvesc; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! Condacul al 4-lea Atunci când ne copleşesc ispitele, când necazurile şi durerile ne cuprind, când ne pierdem răbdarea şi avem sufletul întristat, alergăm la icoana ta, Preacurată Fecioară Maria şi cu lacrimi de pocăinţă strigăm din adâncul inimii: Întinde asupra noastră mâinile tale, Născătoare de Dumnezeu, şi scoate-ne din adâncul răului, ca să strigăm cu recunoştinţă către tine: Aliluia!

409

Icosul al 4-lea Demult, locuitorii Rusiei au auzit zvonul despre apariţia sfintei tale icoane în mijlocul stejarilor din Kursk şi plini de evlavie s-au grăbit să ajungă la ea strigând cu mustrare de cuget: De unde această bunăvoinţă a Maicii Domnului de a veni la noi? Şi văzând, Stăpână, icoana ta aşezată lângă rădăcina unui copac, au ridicat-o ca pe o minunată comoară şi au strigat către tine: Bucură-te, rai strălucitor care ai crescut Arborele Vieţii; Bucură-te, grădină cerească în care a răsărit Copacul Bisericii; Bucură-te, floare plăcut mirositoare care parfumezi întreaga lume; Bucură-te, culme a mântuirii noastre; Bucură-te, că stârpeşti din rădăcină patimile noastre cele rele; Bucură-te, că ne îngădui să fim părtaşi ai vieţii cereşti; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! Condacul al 5-lea Sfânta icoană a străbătut provinciile şi oraşele Rusiei ca o stea călăuzită cereşte. Ţarii s-au plecat cu evlavie înaintea ei, ţarinele au împodobit-o cu dragoste, mai marii bisericii ortodoxe au primit-o cu adânc respect, iar mulţimile de credincioşi au întâmpinat-o sărbătoreşte strigând: Aliluia! Icosul al 5-lea Preacurată Fecioară, văzând zădărnicită de tine nelegiuita uneltire a necredincioşilor, ce voiau să distrugă icoana ta şi recuperând sfânta icoană neatinsă, călugării şi mirenii ţi-au strigat astfel:
410

Bucură-te, că ai împiedicat uneltirea cruzilor atei; Bucură-te, că ai pecetluit gurile hulitorilor; Bucură-te, că ai păstrat neatinsă icoana ta cea sfântă; Bucură-te, că nu îţi întorci sfânta faţă de la cei sărmani; Bucură-te, că ne fereşti de cursele celui rău; Bucură-te, că rugăciunile tale deschid porţile milei lui Dumnezeu; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! Condacul al 6-lea De când slăvita icoană a părăsit prin grija ta, Preacurată, teritoriul Rusiei, nu a existat oraş ori sat în care să nu îţi faci cunoscută puterea ta. De aceea, toţi cei care sunt mântuiţi prin sfânta icoană strigă cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu aprinde în noi lumina nădejdii şi nu ne lăsa nicidecum în mâinile duşmanilor noştri. Fă ca mila să înflorească în sufletele noastre, să ne întărim în credinţă şi să slăvim ajutorul primit strigând către tine astfel: Bucură-te, că luminezi întreaga lume cu dragostea ta; Bucură-te, că ai înfiat neamul omenesc prin îndemnul Fiului tău; Bucură-te, Maica lui Dumnezeu şi Maica tuturor creştinilor; Bucură-te, lumină veşnic neapusă pentru cei aflaţi în închisori; Bucură-te, Apărătoarea celor prigoniţi pentru dreptate; Bucură-te, răbdarea celor ce pătimesc pentru credinţă; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi!
411

Condacul al 7-lea Dumnezeu a îngăduit ca pe pământ să aibă loc războaie, unde popoarele se înfruntă, împărăţiile se clatină, iar moartea şi groaza mătură faţa pământului. Cei ce şi-au pus nădejdea în tine, Născătoare de Dumnezeu, au găsit refugiu la tine şi au strigat către Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea Noi semne şi minuni ai făcut să izvorească cu putere de la icoana ta, atunci când s-au auzit zgomotele de bătălie. Şi chiar dacă oraşele au ars, pământul s-a cutremurat, palatele au fost distruse şi lăcustele au umplut văzduhul, ai păstrat neatinsă biserica în care era păstrată icoana ta, Preacurată. Şi văzând această minune, cei ce se rugau la sfânta icoană au strigat către tine astfel: Bucură-te, că în tine toţi oamenii şi-au pus nădejdea; Bucură-te, stâlp şi întărire a Bisericii; Bucură-te, ocrotirea şi apărarea fiecărui altar; Bucură-te, mântuitoarea celor fără de nădejde; Bucură-te, că prin ajutorul icoanei tale ne întăreşti pe noi; Bucură-te, că ne păzeşti pe noi cu sfântul tău Acoperământ; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! Condacul al 8-lea Preasfântă Fecioară, minune a fost atunci când o casă fiind distrusă, ai păstrat neatinsă cămăruţa sfinţită prin prezenţa icoanei tale, scăpând nevătămaţi bătrâna şi copilul ascunşi acolo. Şi toţi cei care au auzit de această întâmplare au strigat plini de bucurie: Aliluia!

412

Icosul al 8-lea Cu adevărat îmbrăţişezi cu dragostea ta întreaga lume, pururea Fecioară, şi-i cercetezi pe toţi cei care preaslăvesc icoanele tale. Toţi credincioşii cu smerenie cântă către tine, Preacurată, astfel: Bucură-te, mângâietoarea celor nefericiţi; Bucură-te, cea plină de har, care intri nevăzut în casele noastre prin icoanele tale; Bucură-te, că odată cu icoanele ne dăruieşti binecuvântare şi veselie; Bucură-te, că sfinţeşti chiliile monahale cu chipul tău; Bucură-te, că locuieşti în mod nevăzut în casele celor care te slăvesc pe tine; Bucură-te, Stăpână ce dezvălui mereu semnele milostivirii tale în lume; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! Condacul al 9-lea Credincioşii vin la tine cu grăbire, Stăpână, ca să ridici mâinile tale, care l-au purtat pe Dumnezeu, şi să te rogi pentru toţi. Tu ne luminezi, ne mângâi şi ne dăruieşti pururea cele de trebuinţă, Preacurată. De aceea, bucurându-ne întru tine, strigăm către Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Cei mai înzestraţi ritori rămân tăcuţi atunci când doresc să te slăvească după cuviinţă, o, Marie Născătoare de Dumnezeu, căci mintea lor nu găseşte cuvintele potrivite pentru aceasta. Noi, chiar dacă suntem nevrednici, cu buze întinate îndrăznim să strigăm către tine:
413

Bucură-te, sabia înflăcărată a proorocilor; Bucură-te, vorbire răspicată a apostolilor; Bucură-te, tăria şi cutezanţa duhovnicilor; Bucură-te, linişte cerească pentru cei virtuoşi; Bucură-te, fiică din neamul lui Adam, purtătoare de Dumnezeu; Bucură-te, că străluceşti lângă Dumnezeu cu nespusă slavă; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! Condacul al 10-lea Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru mântuirea lumii, că cel rău a stârnit o furtună de ispite împotriva bisericii lui Dumnezeu. Roagă Preacurată, pe Fiul tău, Domnul Iisus Hristos, să Se milostiveasvă asupra lumii, ca neîncetat să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Fi pentru noi cetate nebiruită, o, Preacurată, împotriveştete armatelor de duşmani, văzute şi nevăzute, luptând curajos pentru noi, ca să-ţi cântăm cu dragoste astfel: Bucură-te, că întinzi mâinile pentru a te ruga lui Dumnezeu; Bucură-te, că goneşti mâhnirea din sufletele noastre; Bucură-te, cea care-i călăuzeşti cu milă pe cei greu încercaţi sufleteşte; Bucură-te, că îi scoţi pe oameni din adâncul răului; Bucură-te, milostivă Fecioară, că îi salvezi pe cei aflaţi în pragul pieirii, Bucură-te, că ne călăuzeşti paşii pe calea mântuirii; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi!
414

Condacul al 11-lea Primeşte din partea noastră, Preasfântă Fecioară, imnuri de slavă precum a primit Fiul tău bănuţul văduvei şi ne călăuzeşte pe drumul vieţii dăruindu-ne iertare de păcate, pentru ca în acest fel să ajungem în locaşurile cereşti şi să-I putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Preabună Maică, nevăzut întinzi peste întregul pământ sfântul tău Omofor, risipind nelegiuirea şi luminând întreaga creaţie cu strălucirea ta, pentru care îţi strigăm neîncetat: Bucură-te, că eşti înveşmântată în raze de soare; Bucură-te, că eşti încoronată cu o cunună de stele; Bucură-te, frumuseţe neasemuită; Bucură-te, strălucire mai luminoasă decât luceafărul dimineţii; Bucură-te, lumina cea neapusă a îngerilor şi a oamenilor; Bucură-te, că alungi oştirile întunecaţilor vrăjmaşi; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! Condacul al 12-lea Toţi cei care s-au apropiat cu credinţă de icoana ta, au primit fiecare după nevoie, har de la Dumnezeu şi plini de bucurie au strigat Domnului: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântări de slavă îţi aducem Preacurată Fecioară şi ne plecăm cu smerenie înaintea ta şi îngenunchind înaintea icoanei tale cu mustrare de cuget strigăm către tine astfel: Bucură-te, slavă nepieritoare; Bucură-te, bunătate nemărginită;
415

Bucură-te, cea cu adevărat binecuvântată; Bucură-te, ceea ce eşti mai slăvită decât întreaga creaţie; Bucură-te, ocrotitoare milostivă a credincioşilor, în clipa despărţirii de cele pământeşti; Bucură-te, că la înfricoşătoarea Judecată îi vei mântui pe cei care şi-au pus nădejdea în tine; Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! Condacul al 13-lea O, Preaslăvită Maică a tuturor creştinilor, în dragostea ta pentru oameni eşti plină de milostivire precum Fiul tău, Domnul Iisus Hristos. Cu blândeţe strigi către noi: Nu te teme turmă mică! Eu sunt cu voi şi nimeni nu este împotriva voastră! De aceea aşezăm dragostea noastră înaintea ta şi te rugăm pogoară pacea asupra ţării noastre şi în sufletele noastre multă milă şi cu umilinţă îţi mulţumim strigând cu tărie către tine: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Preacurată, îngerii au văzut... şi Condacul 1: Conducătoare nebiruită...

416

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «MIJLOCITOAREA» Condacele şi Icoasele Condacul 1 Pe cea care ne-a adus bucurie în locul întristării, pe salvatoarea noastră, care a născut în chip tainic pe Fiul lui Dumnezeu, unind fecioria cu naşterea, să o lăudăm noi credincioşii şi văzând cât de grabnic ne ascultă rugăciunile şi ne ajută în nevoile noastre să îi cântăm: Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Icosul 1 Ai venit ca o stea luminoasă în negura vremurilor pline de păcat, să ne aduci Lumina lumii, întrupată din trupul tău cel fecioresc, şi luminându-ne să ne suim la cer. Pentru aceasta te rugăm să ne ajuţi să urcăm spre Înviere, ca ajungând în raiul cel dorit să-ţi cântăm cu îngerii:
417

Bucură-te, rază sfântă de lumină; Bucură-te, că eşti a cerului Regină; Bucură-te, că toţi în lume azi te preamăresc; Bucură-te, că eşti Mama Fiului Ceresc; Bucură-te, că Lumina lumii din tine s-a întrupat; Bucură-te, că de la sânul tău cel fecioresc s-a alăptat; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Condacul al-2-lea Ai fost din veci aleasă să fii Mama Dumnezeului nostru, pentru că în marea Sa bunătate, voia să ne salveze sufletele din pierzare prin întruparea şi jertfa Sa, de aceea Îi cântăm: Aliluia! Icosul al-2-lea Prin smerenia ta, te-ai înălţat, pentru că primind să fii Născătoare de Dumnezeu ai fost ridicată şi cinstită mai presus de îngeri, dar tu nu ai uitat rudenia ta de pe pământ, pe noi oamenii supuşi ispitelor, mijlocind la tronul sfânt, de aceea îţi cântăm: Bucură-te, că îngerul Gavriil, ţie cu vestea bună ţi s-a arătat; Bucură-te, că Împăratului slavei te-ai făcut sfinţit palat; Bucură-te, că ai primit cu smerenie crucea cea cerească; Bucură-te, că prin tine, Domnul a luat fire omenească; Bucură-te, îţi strigăm şi te rugăm fii mereu cu noi; Bucură-te, şi nu ne lăsa să pierim în necazuri şi nevoi; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc;

418

Condacul al-3-lea Pe tine Stăpână Preacurată te lăudăm, pentru că tu ai fost şi ai rămas Fecioară, binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este Rodul pântecelui tău, căruia Îi cântăm: Aliluia! Icosul al-3-lea Tot neamul omenesc aduce laudă celeia care prin naştere feciorească, a adus mântuire la toată lumea. Ei i s-au închinat magii şi păstorii, la icoana sa îngenunchează bogaţii şi săracii, drepţii şi păcătoşii, iar ea ascultă rugăciunile tuturor şi trimite mulţime de binecuvântări pentru care îi grăim: Bucură-te, că tu ai născut pe Dumnezeu; Bucură-te, că ai purtat ca un nor sfânt pe Fiul tău; Bucură-te, că spre Egipt, lung drum ai străbătut; Bucură-te, că la venirea ta, capiştele idolilor au căzut; Bucură-te, că te-ai întors la Nazaret, Copilul Sfânt să creşti; Bucură-te, că tu pe toţi cu rugăciunea ta ne miluieşti; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Condacul al-4-lea Ai străbătut lung drum în Egipt la îndemnul îngerului, pentru ca să fereşti Pruncul Sfânt de mânia lui Irod, dar murind acesta te-ai întors la Nazaret, iar acolo cu multă grijă şi iubire i-ai călăuzit paşii, uimindu-te de înţelepciunea şi minunile pe care le săvârşea de mic, pentru care noi îi cântăm: Aliluia! Icosul al-4-lea Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat din Duhul Sfânt şi din tine
419

Preacurată Fecioară, iar noi minunându-ne de această taină îţi grăim: Bucură-te, că în lume multe lipsuri ai răbdat; Bucură-te, că prigoniri nedrepte, cu Fiul tău ai îndurat; Bucură-te, că tu cu multă dragoste şi dăruire L-ai crescut; Bucură-te, că văzând minunile Lui, ca Dumnezeu L-ai cunoscut; Bucură-te, că la inima de Mamă, vorbele şi faptele Lui le-ai pus; Bucură-te, că şi tu ai chemat în rugăciune ajutorul cel de sus; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Condacul al-5-lea Cât de tare s-a întristat inima ta de Mamă atunci când ai simţit lipsa Fiului tău cel Dumnezeiesc care avea 12 ani, crezându-L pierdut, iar dacă l-ai găsit vorbind învăţătorilor templului din Ierusalim te-ai mirat, iar noi Îi cântăm: Aliluia! Icosul al-5-lea Întreaga ta viaţă a fost o jertfă adusă lui Dumnezeu, ai suferit lipsuri, necazuri, umilinţe, ai plâns mult când L-ai văzut judecat, bătut şi osândit la moarte pe cruce, dar acum te bucuri în Împărăţia cea cerească, iar noi îţi aducem aceste laude: Bucură-te, că tu cea atât de bună, mult ai suferit; Bucură-te, cea prin care Legea nouă s-a împlinit; Bucură-te, că mult ai îndurat văzând pe Fiul tău bătut şi chinuit; Bucură-te, că prin suflet ţi-a trecut sabia durerii când era răstignit; Bucură-te, că suferind, te-ai lăsat în voia lui Dumnezeu;
420

Bucură-te, că mult ai plâns pe Cel dorit al tău; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Condacul al-6-lea “Iată Mama ta!” i-ai spus apostolului Ioan, atunci când erai pe cruce, încredinţându-ne odată cu el şi pe noi toţi ocrotirii Maicii Tale, pentru care Ţie Mântuitorul nostru îţi cântăm: Aliluia! Icosul al-6-lea Prin păcatele noastre am mâniat pe Tatăl Ceresc, am nesocotit poruncile Lui şi am umblat după voile noastre, dar tu, Stăpâna lumii, fii pururi mijlocitoare şi roagă-L să ne ierte, iar noi având nădejde în tine îţi cântăm: Bucură-te, că tu la tronul sfânt pentru noi ai îngenunchiat; Bucură-te, că pentru lume rugându-te la Dumnezeu, ai lăcrimat; Bucură-te, că mijloceşti neîncetat la Fiul tău ; Bucură-te, că milă ai de noi, poporul Său; Bucură-te, că doar tu poţi îndupleca pe Domnul să ne ierte; Bucură-te, că te pui chezaş pentru creştini şi-L rogi să îi îndrepte; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Condacul al-7-lea Cine poate spune că a făcut rugăciune către tine, Fecioară Preacurată şi a rămas neajutat, pentru că eşti grabnică ajutătoare şi aduci bucurie în locul întristării, fiind puternică
421

mijlocitoare la Dumnezeu, Căruia şi noi Îi cântăm cu cei de sus: Aliluia! Icosul al-7-lea Cine poate mărturisi slava ta în cer, îngerii îţi slujesc, sfinţii te preamăresc, Fiul tău se bucură de vederea feţei tale, iar noi pământenii închinându-ne ţie îţi aducem aceste laude: Bucură-te, cea mai cinstită între fecioare; Bucură-te, a smereniei dulce şi preasfântă floare; Bucură-te, slăvită de toţi, cerească Împărăteasă; Bucură-te, a Soarelui Hristos, Mamă din veci aleasă; Bucură-te, că prin proorocii, venirea ta a fost vestită; Bucură-te, că eşti comoară sfântă, ca dar nepreţuită; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Condacul al-8-lea Deşi cu trupul ai plecat în locaşurile cereşti să locuieşti cu Fiul tău, nu ne laşi singuri buna noastră Mamă, că vii printre oameni, să-i întăreşti, să le dăruieşti sănătate şi ajutor în necazuri, iar noi mulţumind Domnului Iisus că ne-a dat în grija ta, Îi cântăm: Aliluia! Icosul al-8-lea Ai venit în lume ca o ploaie înmiresmată să ude pământul însetat de Dumnezeu, ai venit ca un nor apărător să acoperi lumea ce mergea din rău în mai rău pentru aceea îţi cântăm: Bucură-te, că-n zorii dimineţii tu răsari; Bucură-te, că reverşi peste lume mila Domnului şi har; Bucură-te, că în toată vremea spre bine ne călăuzeşti;
422

Bucură-te, că prin sfânt Acoperământul tău de tot răul ne păzeşti; Bucură-te, că începutul mântuirii noastre eşti; Bucură-te, că pe tine te laudă oştile cereşti; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Condacul al-9-lea Ne-am născut în această vale a plângerii în păcat şi greşim mereu Ziditorului nostru, de accea văzând neputinţele sufleteşti şi trupeşti alergăm la tine care vii grabnic în ajutor, rugându-te pentru noi Fiului tău, Căruia cutezăm să-I cântăm: Aliluia! Icosul al-9-lea Vremurile sunt tulburi, căile vieţii sunt întortocheate, dar noi în tine ne punem nădejdea că nu ne vei lăsa Împărăteasă cerească şi mijlocind la Dumnezeu ne vei scăpa din tot necazul, de aceea îţi aducem această laudă: Bucură-te, şi pentru noi mijloceşte neîncetat; Bucură-te, şi te roagă pentu cei robiţi de mult păcat; Bucură-te, şi nu ne lăsa departe de Fiul tău; Bucură-te, şi ne ajută când te chemăm şi ne este greu; Bucură-te, şi roagă-L să ne mai lase pe pământ şi să ne ierte; Bucură-te, şi ne ajută să mergem pe căile ce sunt drepte; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Condacul al-10-lea Păcătuim cu bună ştiinţă şi supărăm pe Cel ce ne-a zidit după chipul şi asemănarea Sa, dar te rugăm înduplecă pe Domnul ca să nu îşi întoarcă Faţa de la noi, ci să ne primească iarăşi ca un
423

Păstor între oile Sale cuvântătoare, pentru ca şi noi să-I aducem cântare: Aliluia! Icosul al-10-lea Cât poate Dumnezeu cu puterea, atât poţi tu cu rugăciunea Preaslăvită Fecioară pentru iertarea păcatelor şi mântuirea noastră, de aceea simţind ajutorul tău şi îndeplinirea cererilor noastre cele bune îţi aducem acestea: Bucură-te, şi ca pe o tămâie ruga ne-o primeşte; Bucură-te, şi pe robii tăi îi miluieşte; Bucură-te, strigăm că suntem fii tăi; Bucură-te, şi nu ne lăsa în mâna celor răi; Bucură-te, îţi cântăm Măicuţa Stăpânului ceresc; Bucură-te, şi apară poporul creştinesc; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Condacul al-11-lea Dacă nu ai fi fost tu să mijloceşti pentru noi la Fiul lui Dumnezeu, am fi pierit pentru păcatele noastre, dar ca un Milostiv ascultă rugăciunile Preacuratei Sale Maici pentru poporul Său, de aceea Îi aducem cântarea: Aliluia! Icosul al-11-lea Nu ne pricepem să lăudăm minunile tale pe care le-ai făcut cu noi oamenii în toată vremea, câte boli nu ai vindecat, pe câţi nu i-ai scăpat din primejdii, necazuri şi nevoi, pentru această a ta purtare de grijă îţi cântăm aşa: Bucură-te, şi de patimi sau ispite ne fereşte; Bucură-te, şi de toată primejdia şi necazul ne păzeşte; Bucură-te, şi nu ne uita în rugăciune;
424

Bucură-te, că tu pe toţi ne ştii pe nume; Bucură-te, că vezi nevoia şi dorinţa tu ne-o ştii; Bucură-te, şi nu ne lăsa, că noi suntem ai tăi copii; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Condacul al-12-lea Scară către cer eşti Preacurată Fecioară, pentru că tu ne călăuzeşti paşii în întunericul lumii ca să putem urca spre Lumina cerească, Împaratul slavei, Căruia îi cântăm: Aliluia! Icosul al-12-lea Greşim în toată vremea, zilele vieţii ni se scurg în păcate, timpul mântuirii îl risipim, facem voia trupului, a lumii şi a celui rău, dar tu nu ne lăsa Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ci ajută-ne să punem început bun vieţii noastre, ca având nădejde de mântuire să te lăudăm aşa: Bucură-te, preascumpă a lumii mijlocitoare; Bucură-te, că eşti a omenirii nădejde tare; Bucură-te, că binecuvântată eşti între femei; Bucură-te, că eşti al mântuirii preasfânt temei; Bucură-te, că ruga ta nu rămâne neascultată; Bucură-te, că umplii de bucurie lumea toată; Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc! Condacul al-13-lea O, Preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu, primeşte aceste cinstite laude care se cuvin numai ţie, care eşti Mama Împăratului ceresc şi te rugăm fi pururi mijlocitoare la Fiul tău, pentru ca să ne dăruiască izbăvire de boli şi necazuri, iertare de
425

păcate şi viaţa veşnică în Împărăţia Sa, unde cu îngerii bucurându-ne, să-I cântăm neîncetat: Aliluia! (de 3 ori) Apoi din nou Icosul 1: Ai venit ca o stea... şi Condacul 1: Pe cea care ne-a adus... RUGĂCIUNE Preasfântă Fecioară, Împărăteasă cerească care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu, priveşte cu milă spre noi care ne aflăm pururea în scârbe, boli, necazuri şi nevoi. Prin păcatele noastre cele multe şi grele am mâniat pe Împăratul slavei şi sufletul ne este tulburat. Unde să alergăm şi la cine ne vom duce? Doar la tine avem nădejde, că tu eşti mijlocitoarea neamului omenesc. Ştim că rugăciunea ta de Mamă mult poate spre milostivirea Fiului şi nimeni din cei ce te-au chemat în ajutor nu a rămas fără răspuns. De aceea ne plecăm genunchii rugându-te să nu ne părăseşti pentru păcatele noastre cele multe şi grele, ci ajută-ne să ne îndreptăm viaţa, acoperă-ne cu sfântul tău Acoperământ, dă-ne putere să putem birui uneltirile vrăşmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Dă-ne sănătate să putem lucra cele de folos spre mântuire. Mijloceşte la Stăpânul cerului şi al pământului să ne dăruiască timp de pocăinţă şi virtuţiile creştineşti, pentru ca să umplem candelele sufleteşti asemeni fecioarelor celor înţelepte şi să putem intra înăuntru cămării Mirelui ceresc, iar acolo bucurându-ne veşnic să slăvim pe Dumnezeul nostru. Amin!

426

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «ICOANA DE LA KAZAN» Condacele şi Icoasele Condacul 1 Celei alese dintre toate neamurile, Apărătoarei neamului creştinesc, cântare de mulţumire aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, pentru sfânta ta icoană. Iar tu, ca o milostivă şi ajutătoare a celor ce aleargă spre tine, apără-ne pe noi de tot necazul şi de toată nevoia, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Icosul 1 Îngerul cel înainte stătător a fost trimis să zică “Bucură-te” Născătoare de Dumnezeu, atunci când Dumnezeu-Cuvântul s-a sălăşluit în pântecele Fecioarei şi noi păcătoşii preamărind arătarea cea minunată a icoanei ei şi a Dumnezeiescului Prunc, Hristos Mântuitorul, cu umilinţă strigăm celei pline de har:
427

Bucură-te, Copilă de Dumnezeu aleasă; Bucură-te, Maica lui Dumnezeu; Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului; Bucură-te, podoaba cea strălucitoare a Bisericii cereşti şi pământeşti; Bucură-te, ceea ce eşti cinstită de îngeri; Bucură-te, ceea ce eşti cântată de serafimi; Bucură-te, plinirea cea luminoasă a proorocilor; Bucură-te, lauda apostolilor; Bucură-te, mărturisirea mucenicilor; Bucură-te, cununa cuvioşilor; Bucură-te, bucuria drepţilor; Bucură-te, nădejdea păcătoşilor; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 2-lea Din înălţimea lăcaşului ceresc al slavei Fiului tău, Preacurată, ai căutat spre necazurile robilor tăi din cetatea Kazan, în care răucredincioşii agareni necinsteau credinţa în Hristos, ai binevoit să le arăţi lor această icoană proslăvită prin facerea de minuni, ca cei iubitori de Hristos să se încredinţeze în semnele harului şi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Fiind înţelepţită prin întreita arătare a Maicii lui Dumnezeu, o fecioară înţeleaptă a mărturisit mai marilor cetăţii despre această minunată arătare şi despre mustrarea ta cea înfricoşătoare, iar noi minunându-ne de cele auzite, cu evlavie cântăm celei Preabinecuvântate: Bucură-te, ceea ce dai slavă lui Dumnezeu prin buze nevinovate;
428

Bucură-te, ceea ce descoperi credincioşilor tainele lui Dumnezeu; Bucură-te, lauda vestită a credincioşilor; Bucură-te, fulger care înfricoşezi pe cei necredincioşi; Bucură-te, ceea ce luminezi mintea credincioşilor prin măreţia minunilor tale; Bucură-te, ceea ce ruşinezi credinţa cea rea a agarenilor; Bucură-te, zdrobirea trufiei necredincioşilor; Bucură-te, întărirea credinţei creştineşti; Bucură-te, ceea ce sfinţeşti cinstirea sfintelor icoane; Bucură-te, ceea ce prefaci necazul nostru în bucurie; Bucură-te, ceea ce ne înveseleşti prin nădejde neîndoielnică; Bucură-te, ceea ce ne încurajezi prin făgăduinţe neamăgitoare; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 3-lea Puterea Celui Preaînalt prin harul Născătoarei de Dumnezeu a încurajat pe fecioara cea preaînţeleaptă spre aflarea darului lui Dumnezeu cel fără de preţ, care cu încredere în Domnul s-a străduit a găsi îngropată în pământ comoara – sfânta icoană a Maicii lui Dumnezeu, pentru care a strigat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Râuri de minuni ai izvorât credincioşilor din cetatea Kazan din preacurata ta icoană, Stăpână. Celor orbi le-ai dat vederea, pe cei întunecaţi la suflet i-ai luminat cu lumina cunoaşterii lui Dumnezeu, iar cei feciorelnici au aflat liman liniştit la umbra icoanei tale. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm ţie:
429

Bucură-te, ceea ce ai împrăştiat întunericul necredinţei cu arătarea icoanei tale; Bucură-te, ceea ce luminezi pe toţi prin strălucirea minunilor tale; Bucură-te, vederea celor orbi; Bucură-te, luminarea celor întunecaţi cu mintea; Bucură-te, mărirea ortodoxiei, Bucură-te, liman liniştit al celor dornici de mântuire; Bucură-te, Maica fecioriei; Bucură-te, Acoperământul şi îngrădirea celor neprihăniţi; Bucură-te, că de tine se bucură mulţimea credincioşilor; Bucură-te, că de tine se înfricoşează mulţimea demonilor; Bucură-te, ajutătoarea tuturor creştinilor; Bucură-te, bucuria tuturor scârbiţilor; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 4-lea Vrând să potolească viforul tulburărilor ridicat de agareni, fericitul Erghemon, scriitorul minunilor icoanei tale, Fecioară, cu lacrimi s-a rugat şi a avut descoperire că această sfântă icoană, scut de biruinţă este, pentru care întărit fiind în credinţă, până la sfârşitul vieţii sale a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Având descoperire de la Cuviosul Părinte Serghie că prin această icoană a Maicii Domnului avea să se izbăvească pământul rusesc de cotropirea celor de alt neam, Sfântul Ierarh Arsenie a vestit oastei celei iubitoare de Hristos despre această taină. Şi purtând ostaşii sfânta icoană ca pe un steag aducător de izbândă, au curăţat cetatea de păgâni, cântând Apărătoarei tuturor creştinilor:
430

Bucură-te, Maica Celui Preaînalt; Bucură-te, ceea ce rogi pe Hristos Dumnezeu pentru toţi; Bucură-te, ceea ce mântuieşti pe cei care aleargă spre atotputernicul tău omofor; Bucură-te, Apărătoarea celor ce se află în necazuri şi în boli; Bucură-te, ceea ce dăruieşti cele de folos celor ce se roagă cu inima înfrântă înaintea cinstitei tale icoane; Bucură-te, ceea ce izbăveşti de rele pe cei ce au în tine încredere tare; Bucură-te, liman bun şi liniştit; Bucură-te, ajutătoare grabnică; Bucură-te, Acoperământul cel cald al mântuirii; Bucură-te, izvorul cel nesecat al milei; Bucură-te, ceea ce nu întârzii spre ajutor; Bucură-te, ceea ce izbăveşti de toate nevoile; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 5-lea Stea cu dumnezeiască mergere s-a arătat icoana ta de Dumnezeu Născătoare, care înconjurând pământul rusesc a luminat cu razele sale pe cei ce rătăceau pe marea vieţii. Bezna necazurilor şi negura bolilor ai împrăştiat şi la calea cea mântuitoare ai îndreptat pe cei ce alergau la tine cu credinţă şi strigau lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând minunile care se făceau prin harul lui Dumnezeu, la icoana Maicii Domnului, ţarul Petru a luat această icoană conducătoare oastei sale în lupta cu duşmanii, pe care cu ajutorul Născătoarei de Dumnezeu învingându-i, a cinstit sfânta
431

icoană şi a aşezat-o în mijlocul cetăţii de scaun, drept temelie, scut şi îngrădire. Pentru aceasta strigăm celei Preacurate: Bucură-te, locaş şi templu a lui Hristos, Dumnezeul nostru; Bucură-te, vas al slavei Lui necuprinse; Bucură-te, cetate împărătească pururea însufleţită; Bucură-te, palat preaînfrumuseţat; Bucură-te, bucuria oraşelor şi a satelor; Bucură-te, Apărătoare şi îngrădire a creştinilor în necaz; Bucură-te, lauda bisericii ortodoxe, Bucură-te, întărirea pământului rusesc; Bucură-te, ajutătoarea oastei celei iubitoare de Hristos; Bucură-te, biruinţă asupra duşmanilor; Bucură-te, izbăvire în necazuri; Bucură-te, ceea ce ne cercetezi cu îndurările tale de Maică; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 6-lea Cinul arhieresc, călugării şi mirenii, rugându-se înaintea cinstitei tale icoane, binevestesc mila ta cea mare, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, căci tu îngrădeşti oraşele, acoperi mănăstirile şi păzeşti satele şi ştiindu-te pe tine Apărătoare nebiruită, cu lacrimi aduc ţie rugăciuni, ca să-ţi înalţi către Fiul tău mâinile tale cele de Dumnezeu purtătoare pentru robii tăi şi să izbăveşti de toată nevoia şi necazul pe cei care cu mulţumire cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Răsărit-ai de demult lumina adevărului şi ai alungat înşelăciunea agarenilor din cetatea Kazanului, iar acum străluceşti cu lumina minunilor în toate oraşele ruseşti. Cei ce aleargă cu credinţă la icoana ta, primesc vindecare de boli şi
432

izbăvire de necazuri şi învrednicindu-se de toată bucuria îţi cântă stăruitor aşa: Bucură-te, izvor nesecat al sfinţeniei; Bucură-te, râu curgător al harului lui Dumnezeu; Bucură-te, împăcarea celor păcătoşi cu Dumnezeu; Bucură-te, curăţirea păcătelor noastre; Bucură-te, călăuza cucerniciei; Bucură-te, ajutor şi întărire în lucrurile cele bune; Bucură-te, ceea ce primeşti făgăduinţele cele bune; Bucură-te, ceea ce înlesneşti începuturile cele frumoase; Bucură-te, ceea ce distrugi pornirile cele rele; Bucură-te, ceea ce împrăştii cursele vrăjmaşului; Bucură-te, ceea ce nu întârzii a ajuta pe oameni; Bucură-te, ceea ce din plin reverşi asupra noastră milele lui Dumnezeu; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 7-lea Minunată biserică a zidit poporul rusesc cel drept credincios în cinstea sfintei icoane, spre vestirea milelor Preabinecuvântatei Împărătese a cerului şi a pământului, căreia, după putinţă, a adus cântare de mulţumire pentru izbăvire de venirea asupra sa a celor de alt neam, ca toţi să-şi amintească de minunile Maicii lui Dumnezeu şi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea Apărătoare neînfricată s-a arătat cetăţii de scaun icoana ta, Născătoare de Dumnezeu, ca şi oarecând în Constantinopol, căci către tine aleargă oamenii la vreme de necaz cerându-ţi ajutor şi ţie îţi aduc mulţumiri pentru izbândă. Înaintea cinstitei tale
433

icoane se roagă şi pe tine ajutătoare şi apărătoare tare te mărturisesc. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm cu mulţumire: Bucură-te, Acoperământul Rusiei; Bucură-te, întărirea şi îngrădirea ortodoxiei în pământul rusesc; Bucură-te, scut nezdruncinat al oastei iubitoare de Hristos; Bucură-te, platoşă tare a ostaşilor; Bucură-te, ceea ce descoperi uneltirile vrăjmaşilor; Bucură-te, ceea ce sfâşii urzeala duşmanilor; Bucură-te, mustrarea necinstei; Bucură-te, distrugerea vicleşugurilor; Bucură-te, ceea ce izbăveşti de rătăcire pe cei tineri; Bucură-te, mângâierea bătrânilor; Bucură-te, ceea ce destrami învăţăturile cele păgubitoare; Bucură-te, dăruirea învăţăturilor celor de suflet folositoare; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 8-lea Străin este celor necredincioşi să priceapă minunile care izvorăsc de la cinstita ta icoană. Iar noi, ca unii ce cunoaştem că harul tău şi puterea ta este asupra sfintelor tale icoane, mărturisim despre harul şi puterea icoanei tale din Kazan, pe care o sărutăm cu evlavie şi prin ea ne închinăm ţie, căci darul tău face semne şi minuni celor ce aleargă la tine cu credinţă şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Ceea ce ai fost înălţată la cer şi în cele de sus locuieşti, Născătoare de Dumnezeu, pe cei de pe pământ nu-i părăseşti prin mijlocirile tale, ca una ce ai îndrăznire de Maică către Hristos, Dumnezeul nostru. Pentru aceasta te rugăm: îngrădeşte
434

cu pace viaţa celor dreptcredincioşi şi cele de folos pururea dăruieşte robilor tăi, ca mărindu-te pe tine să-ţi cântăm: Bucură-te, ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Cel neîncăput; Bucură-te, ceea ce eşti umbrită cu puterea Celui Preaînalt; Bucură-te, că din tine a răsărit Spicul cel Ceresc; Bucură-te, că tu izbăveşti lumea de foamea cea păgubitoare a sufletelor; Bucură-te, ceea ce pururea mijloceşti pentru neamul nostru; Bucură-te, că mult poate rugăciunea ta înaintea Fiului tău şi Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce ne-ai înfiat pe noi lângă Crucea lui Hristos; Bucură-te, ceea ce pururea ai către noi dragoste de Maică; Bucură-te, mijlocirea veşnicelor bunătăţi; Bucură-te, ceea ce nu ne lipseşti nici de bunătăţile cele pământeşti; Bucură-te, scăparea noastră la vreme de încercare; Bucură-te, mângâierea noastră în necazuri; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 9-lea Mai înaltă decât toată firea îngerească te-ai arătat, Preasfântă Fecioară, căci tu ai purtat în pântecele tău pe Dumnezeul tuturor şi cu trupul L-ai născut. Pe braţe ai purtat pe Cel ce poartă în palma Sa întreaga lume, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, pe tine te mărim şi lui Dumnezeu îi cântăm: Aliluia! Icosul al 9-lea Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem tăcând, ca pe nişte peşti fără de glas, despre tine, Născătoare de Dumnezeu, căci cu
435

neputinţă este oamenilor să te mărească pe tine după cuviinţă, Stăpână, ci ca ceea ce eşti bună, primeşte de la noi, cei ce-ţi cântăm ţie, glasul arhanghelului: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har; Bucură-te, căci cu tine este Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată între femei; Bucură-te, ceea ce ai aflat har înaintea lui Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul lumii; Bucură-te, Maica Fiului lui Dumnezeu; Bucură-te, Născătoarea Împăratului Celui Veşnic; Bucură-te, că din tine a crescut rodul vieţii; Bucură-te, ceea ce eşti sfinţită de Duhul Sfânt; Bucură-te, ceea ce eşti umbrită de puterea Celui Preaînalt; Bucură-te, slugă credincioasă a Domnului; Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 10-lea Vrând să mântuieşti pe mulţi de tot răul, de necaz şi de durere, ne-ai dăruit nouă sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, prin care orbii văd, şchiopii umblă, slăbănogii se ridică, cei stăpâniţi de duhuri necurate se vindecă, oamenii se izbăvesc de rănile cele aducătoare de moarte, pământului se dă roadă la bună vreme, casele şi oraşele sunt păzite de foc. Pentru aceasta preamărim pe Dumnezeu, Cel ce varsă asupra noastră milele Sale şi-I cântăm cu stăruinţă: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti Născătoare de Dumnezeu pământului rusesc, oraşelor eşti slavă şi îngrădire, oastei celei dreptmăritoare eşti
436

izbândă asupra vrăjmaşilor. Pentru aceasta, multumindu-ţi, îţi cântăm: Bucură-te, ceea ce preamăreşti pe cei ce te preamăresc pe tine; Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe cei ce te necinstesc pe tine; Bucură-te, înfricoşarea duşmanilor; Bucură-te, izbăvire de venirea asupra noastră a celor de alt neam; Bucură-te, tăria ostaşilor; Bucură-te, îngrădirea celor ce luptă; Bucură-te, livadă purtătoare de viaţă, care înveseleşti inimile credincioşilor; Bucură-te, arma de care se cutremură demonii; Bucură-te, mir mântuitor, ceea ce ungi rănile păcătoşilor care se pocăiesc; Bucură-te, nădejdea noastră cea fierbinte; Bucură-te, aşteptarea noastră cea neîndoielnică; Bucură-te, liman bun şi liniştit; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 11-lea Căntare de laudă şi de mulţumire aducem ţie, Stăpână, înaintea icoanei tale cădem şi cu dragoste o sărutăm. Sub atotputernicul tău Omofor, cinurile feciorelnicilor viaţă paşnică petrec şi spre tine nădăjduiesc, iar lui Dumnezeu îi cântă: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie primitoare de lumină vedem icoana ta cea preacinstită, Stăpână, care aprinzând în sine focul cel nematerialnic al harului tău, împrăştie lumină celorlalte multor chipuri asemănătoare, din care lumină împărtăşindu-se acestea,
437

strălucesc cu minunile, povăţuind la calea mântuirii pe toţi care te laudă aşa: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară; Bucură-te, Maică, Fecioară de Dumnezeu aleasă; Bucură-te, călăuza cea bună a fecioriei; Bucură-te, paza celor doritori de curăţie; Bucură-te, lauda femeilor; Bucură-te, mărirea fecioarelor; Bucură-te, apărătoarea văduvelor; Bucură-te, mângâierea orfanilor; Bucură-te, hrănitoarea sărăcilor; Bucură-te, veşmântul celor goi; Bucură-te, bucuria celor scârbiţi; Bucură-te, veselia celor întristaţi; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 12-lea Vrând să dai har celor ce te cinstesc cu dragoste, Născătoare de Dumnezeu, ai revărsat puterea harului tău asupra sfintelor tale icoane. Acest har dumnezeiesc dăruieşte vindecare neputinţelor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi se roagă ţie cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând minunile tale cele de demult şi cele de acum, te lăudăm pe tine, ca ceea ce eşti izvor purtător de viaţă al harului şi râu nesecat al minunilor. Spre tine adâncul milei şi al îndurărilor, punem după Dumnezeu toată nădejdea noastră şi preamărindu-te pe tine în această viaţă şi în viaţa viitoare îţi cântăm: Bucură-te, aşteptarea cea neruşinată a creştinilor;
438

Bucură-te, scăparea mântuitoare a credincioşilor; Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde; Bucură-te, mântuirea celor mâhniţi; Bucură-te, baie care speli conştiinţa; Bucură-te, roua care înviezi sufletele; Bucură-te, vindecarea cea fără de plată a bolilor; Bucură-te, izbăvirea cea grabnică din nevoi; Bucură-te, ceea ce ne scoţi din adâncurile pieirii; Bucură-te, bucuria noastră în ziua morţii; Bucură-te, nădejdea noastră de după moarte; Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc! Condacul al 13-lea O, Maică Prealăudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este mai Sfânt decât toţi sfinţii, primeşte acum de la noi această puţină rugăciune şi pentru măreţia bunătăţilor şi îndurărilor tale, să nu pomeneşti păcatele noastre cele multe, ci plinind spre bine cererile noastre, dăruieşte-ne sănătate trupului, mântuire sufletului, izbăvire de tot necazul şi durerea şi ne fă moştenitori ai Împărăţiei cerurilor pe noi, cei ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1:”Îngerul cel înainte stătător….” şi Condacul 1: “Celei alese…”

439

RUGĂCIUNE O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare! Cu frică, cu credinţă şi cu dragoste căzând înaintea sfintei tale icoane, te rugăm: nu întoarce faţa ta de la noi, cei ce ne cucerim ţie, Maică milostivă, roagă pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, să dăruiască pace ţării noastre. Sfânta Sa Biserică să o păzească neclintită de necredinţă, de eresuri şi de dezbinare, căci nu avem alt ajutor, nici altă nădejde afară de tine, Născătoare de Dumnezeu. Tu eşti ajutătoarea şi apărătoarea cea atotputernică a neamului creştinesc. Izbăveşte pe cei care se roagă ţie de căderea în păcat, de asuprirea oamenilor răi, de toată nevoia şi ispita, de tot necazul şi de moartea cea năprasnică. Dăruieşte-ne nouă duhul smereniei, inimă înfrântă, curăţia cugetelor, ca lăudând cu mulţumire măreţia ta, să ne învrednicim toţi de Împărăţia cerurilor şi acolo împreună cu toţi sfinţii să preamărim Preacinstitul şi de mare cuviinţă nume al Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

440

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «APĂRĂTOAREA NOASTRĂ ÎN ZIUA JUDECĂŢII DE APOI» Condacele şi Icoasele Condacul 1 Apărătoare Doamnă, de Dumnezeu aleasă, ajutătoare grabnică cu osârdie pentru toată lumea în ziua Judecăţii, a celor ce cu dragoste te laudă pe tine, ca pe Împărăteasa cerului şi a pământului. Caută din a ta sfântă înălţime şi nu ne lăsa pe noi în ziua cea grozavă a Judecăţii Domnului. Căci tu, Maică, te rogi pururea către Fiul tău şi Dumnezeul nostru să ne miluiască pe noi, cu mila Sa. Drept aceea, şi noi te rugăm, Preasfântă Maică şi mult milostivă, să ierţi păcatele noastre şi să ne îndreptezi pe calea pocăinţei, pe cei ce cu lacrimi ne rugăm ţie, strigând: Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

441

Icosul 1 Arhanghelii şi îngerii, heruvimii şi toate puterile cereşti, văzându-te pe tine, o, Preasfântă Maică, în ziua Judecăţii, se roagă Domnului Dumnezeu să ne miluiască pe noi cu mila Sa pentru a ta mare milostivire şi dragoste ce o ai spre noi. Drept aceea, noi cu mulţumire îţi strigăm unele ca acestea: Bucură-te, atotmilostivă, ceea ce cu mare bunătate pe noi ne miluieşti; Bucură-te, ceea ce eşti mai slăvită decât oştile cereşti; Bucură-te, candelă cerească ce luminezi înaintea Sfintei Treimi; Bucură-te, Maica Împăratului ceresc, care în cer împărăţeşti; Bucură-te, acoperământ dumnezeiesc, care acoperi tot pământul şi toată făptura; Bucură-te, Aparătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 2-lea Stând noi cu frică şi cu cutremur la Judecata Domnului şi văzând pe Maica Precistă cum se milostiveşte spre noi păcătoşii şi se roagă Fiului ei şi Dumnezeului nostru să ne ierte şi să ne miluiască; căci noi, în fărădelegi fiind afundaţi, nu ne-am îngrijit de sufletele noastre. Drept aceea, ea ne învaţă a striga cu umilinţă către Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Înţelegerea cea neînţeleasă de mintea omenească este de necuprins asupra dreptei Judecăţi a Domnului, de aceea noi nepregătiţi fiind a răspunde pentru toate câte am făcut Dreptului Judecător, te rugăm pe tine, Împărăteasa cerului şi Maica Judecătorului, să ne ajuţi în ziua aceea care va să fie după
442

cuvântul Domnului, căci se va arăta ca fulgerul în miezul nopţii, iar noi am adormit în somnul păcatului şi nu auzim cuvântul sfintei Scripturi care zice: “Iată, Mirele vine în miezul nopţii şi fericită va fi sluga pe care o va afla priveghind.” Deşi toată lumea pământească s-a scufundat în mare mândrie, în desfătări, în destrăbălare şi în toate fărădelegile, dar tu milostiveşte-te spre noi, Împărăteasa cerului şi cheamă la pocăinţă pe cei ce-ţi strigă aşa: Bucură-te, Împărăteasă aurită, ceea ce ne scoţi pe noi din adâncul păcatelor; Bucură-te, mijlocitoarea noastră către Domnul Dumnezeu în ziua Judecăţii; Bucură-te, lăcaş ceresc al Dumnezeului Celui Preaînalt; Bucură-te, munte strălucit, ceea ce eşti mai înaltă decât cerurile; Bucură-te, Maica Mântuitorului nostru; Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 3-lea Cu puterea Celui de sus se apropie Judecata Domnului, căci lumea cea pământească cu mare necredinţă şi cu multe răutăţi a mâniat pe bunul Dumnezeu. Pentru aceasta se scurtează zilele şi ne apropiem de sfârşit, când Împăratul Cel ceresc îşi va abate mânia Sa pe pământ, ca să piardă toată răutatea de pe faţa pământului şi să aşeze o viaţă veşnică şi fericită, pe care o vor moştenii drepţii lui Dumnezeu împreună cu Maica Domnului, cântând neîncetat lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

443

Icosul al 3-lea Având Preasfânta Maică a lui Dumnezeu mare milă pentru toată lumea, aşa zicea: Lume pământească, oare tu nu vezi şi nu auzi cele de Domnul grăite, că în zilele cele din urmă cine are să stăpânească lumea, fără decât potrivnicul lui Dumnezeu şi al poruncilor Lui? De aceea a spus Dumnezeu că va scurta zilele pentru cei aleşi ca dimpeună cu ei să facă o lume nouă în slava lui Dumnezeu. Iar tu, Preasfântă Doamnă de Dumnezeu Născătoare, izbăveşte-ne pe noi de înşelăciunea lumii acesteia, ca să-ţi strigăm ţie: Bucură-te, zid nebiruit pentru toţi credincioşii; Bucură-te, Stăpână, că de tine se bucură toată făptura; Bucură-te, apărătoarea şi ajutătoarea tuturor credincioşilor; Bucură-te, Acoperământ dumnezeiesc, care acoperi tot pământul; Bucură-te, bucuria tuturor drepţilor; Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 4-lea Vifor de gânduri necredincioase având toată lumea pământească, nu se gândeşte la cele ce o aşteaptă în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului şi la muncile cele veşnice pregătite diavolului şi la toţi slujitorii lui care s-au lepădat de slava lui Dumnezeu. Iar noi păcătoşii, ne rugăm Preasfintei Împărătese a cerului şi Stăpânei noastre să ne îndrepteze la pocăinţă ca să-I strigăm cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Neauzind cuvântul Domnului, tu, lume pământească, în mare deşertăciune fiind, îl superi pe Ziditorul şi Dumnezeul tău.
444

Dar degrabă Îl vei vedea cu slavă dumnezeiască venind pe norii cerului ca să judece toate noroadele pământului şi atunci se vor descoperi toate faptele cele spurcate ale fiecăruia cu care au întinat pământul. Atunci toţi vor plânge şi vor suspina, văzând slava lui Dumnezeu, dar târziu va fi atunci să te pocăieşti, căci toţi vor tremura ca frunza în vreme de furtună, văzând răsplătirea lor cea amară. Iar noi păcătoşii, strigăm către Preacurata Maică a lui Dumnezeu unele ca acestea: Bucură-te, Maica milostivirii şi ne izbăveşte pe noi de muncile cele veşnice; Bucură-te, bucuria noastră şi nu întoarce faţa ta de către noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului; Bucură-te, mir bine mirositor, care ungi sufletele noastre; Bucură-te, ceea ce eşti calea cea strălucită cu pietre scumpe, pentru cei ce merg în Împărăţia cerească; Bucură-te, că multe minuni arăţi acum pe pământ, adeverind că degrab va veni Judecata Domnului; Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 5-lea Văzând Preasfânta Fecioară că va pierde Dumnezeu toată lumea cea înrăutăţită şi va pedepsi pământul şi îl va umple cu trupurile morţilor, cu lacrimi suspinând, a zis: Dar cine va face voia Ta, Doamne? Căci atunci lume puţină va rămâne pe pământ, după cuvântul proorocului Iezechia şi aceia vor avea viaţă veşnică, căci Tu ai zis, Doamne, că nu vei schimba cuvântul Tău şi vei găti pe cei credincioşi, ca pe o mireasă spre întâmpinarea Mirelui, că Tu eşti Dumnezeu Atotputernic şi grabnic vei arăta slava Ta celor ce-Ţi strigă pururea cu umilinţă: Aliluia!
445

Icosul al 5-lea Văzând Împărăteasa cerului, Stăpâna a toată făptura, trufia şi toată deşertăciunea pământească, ne previne că lumea singură porneşte mânia lui Dumnezeu asupra ei pentru neascultarea poruncilor, pentru care cu mânie va arde Domnul tot pământul. Dar tu, Maică milostivă, păzeşte-ne pe noi, cei ce slăvim măreţia Fiului tău şi ajută-i pe cei ce aşteaptă ajutorul tău de Maică, păzindu-i în ziua cea groaznică pe toţi cei ce strigă ţie unele ca acestea: Bucură-te, trâmbiţă cerească, ceea ce versuieşti mântuirea sufletelor noastre; Bucură-te, chimval bine răsunător, care vesteşti Judecata lui Dumnezeu cea de Apoi; Bucură-te, lumină cerească, ceea ce luminezi tot pământul; Bucură-te, ceea ce eşti armă nebiruită asupra vrăjmaşilor; Bucură-te, corabie cerească, care ne izbăveşti din valurile mării lumeşti; Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 6-lea Mărturisirea ta, Maică milostivă, cu ce-o putem asemăna, că nu este nimeni pe pământ, nici în cer mai slăvită decât mărirea ta. Arhanghelii cu îngerii, serafimii cu heruvimii şi toate puterile cereşti te preaslăvesc, Maică pururea Fecioară, ceea ce stai înaintea Sfintei Treimi, rugându-te pentru tot neamul omenesc. Iar noi păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, strigăm ţie şi lui Dumnezeu: Aliluia!

446

Icosul al 6-lea Milostivirea ta cea de Maică în toată lumea o străluceşti, dar te întristezi amarnic, văzând pierzania neamului omenesc, care degrab va fi judecat de Fiul tău, Domnul Iisus Hristos, fiindcă toţi s-au lepădat de crucea Domnului cea de viaţă făcătoare şi în locul crucii au primit pecetea lui Antihrist. Domnul întru mânia Sa le va zice păcătoşilor cuvânt înfricoşător: “Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor, în focul cel nestins, care este pregătit diavolului şi la toţi păcătoşii.” Dar tu, Maică, milostiveşte-te spre noi, cei ce ne rugăm ţie aşa: Bucură-te, Maică Preasfântă şi ne ajută să ducem crucea Fiului tău şi să scăpăm de pecetea Antihristului; Bucură-te, cetate dumnezeiască, ceea ce alungi duhurile cele necurate; Bucură-te, pâine cerească, ceea ce hrăneşti pe toţi cei ce flămânzesc de dreptate; Bucură-te, pomul vieţii, ce umbreşti tot pământul; Bucură-te, izvor viu, ce adăpi pe cei însetaţi de viaţă; Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 7-lea Vrând să ne mântuieşti pe noi de răutăţile şi amăgirile lui Antihrist, mai înainte de Judecata Domnului, tu, Maică milostivă, pentru mântuirea neamului omenesc multora te-ai arătat, mărturisind despre ziua Judecăţii Domnului nostru Iisus Hristos şi chemând pe toţi la pocăinţă, ca să nu cădem în muncile cele veşnice ale iadului, de care izbăveşte-ne pe toţi cei ce-ţi strigăm ţie şi lui Dumnezeu: Aliluia!

447

Icosul al 7-lea Arătatu-s-a Maica lui Dumnezeu neamului omenesc şi a zis: Lumea pământească nu este veşnică, ci repede se sfârşeşte şi va fi o lume nouă şi o viaţă veşnică, întru care vor împărăţii drepţii lui Dumnezeu. Deci, învredniceşte-ne şi pe noi, Maică Sfântă, de bunătăţile cereşti cele veşnice, ca să strigăm către tine laudele acestea: Bucură-te, privighetoare cerească, ceea ce cânţi cu versuri dumnezeieşti, trezindu-ne din somnul păcatului; Bucură-te, lumină, ceea ce luminezi sufletele noastre; Bucură-te, foc dumnezeiesc, ce arzi fărădelegile noastre; Bucură-te, măslin înfrunzit, ce umbreşti pe cei credincioşi şi îi răcoreşti de arşiţa păcatelor; Bucură-te, luceafărul dimineţii, ce ne povăţuieşti la calea pocăinţei celei adevărate; Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 8-lea Străini şi nemernici suntem noi în lumea aceasta, aflându-ne în mare tulburare, nesimţind sfârşitul vieţii noastre şi amăgindune unul pe altul, că nu vor fi chiar adevărate toate proorociile despre sfârşitul lumii. Pentru aceea, lepădându-le la o parte, ne adâncim în atomică şi în tot felul de armătură. Dar noi, o, Preamilostivă Maică, ne rugăm să ne miluieşti şi să ne luminezi mintea, ca să cunoaştem în ce vreme ne găsim şi păzeşte-ne de moartea cea năprasnică şi de toate primejdiile, ca să-I cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

448

Icosul al 8-lea Cu totul ajuns-au în rătăcire toate noroadele şi cine poate să ne înveţe cum să ne îndreptăm viaţa pe pământ şi să ne izbăvim de munca cea veşnică, fără numai tu, o Preamilostivă Maică, că timpul s-a scurtat pentru îndreptarea noastră, iar noi suntem cu totul departe de pocăinţă, iar zilele până la Judecata Domnului sunt numărate. Precum David a proorocit, zicând: De la venirea lui Antihrist până la sfârşitul lumii au mai rămas 1290 de zile pentru muncile păcătoşilor, însă pentru aleşii lui Dumnezeu se vor scurta zilele acelea şi cu bucurie vor striga Maicii Domnului: Bucură-te, mare apărătoare pentru noi înaintea lui Dumnezeu; Bucură-te, grabnică ajutătoare a mântuirii noastre; Bucură-te, izbăvirea noastră în zilele de necaz; Bucură-te, ceea ce pururea plângi pentru noi înaintea Fiului tău Celui iubit; Bucură-te, ceea ce alungi furtuna cea grozavă a ispitelor; Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 9-lea Toată lumea pământească vede că zilele trec şi Judecata se apropie, iar noi ne depărtăm de Dumnezeu tot mai mult şi nici chemarea dumnezeiască nu ne poate opri. Şi iată că iadul şi-a deschis gura lui ca să ne înghită pe noi păcătoşii, dar nădăjduindu-ne în ajutorul tău de Maică milostivă, strigăm ţie şi lui Dumnezeu: Aliluia!

449

Icosul al 9-lea Ritorii cei mult grăitori nu înţeleg ajutorul Maicii Domnului şi a tuturor sfinţilor pentru noi, ca să ne izbăvim de pierzanie şi de veşnica muncă. Drept aceea, dăruieşte-ne nouă înţelepciune, o, Preasfântă Maică, ca să ne rugăm ţie aşa: Bucură-te, lumină cerească, ceea ce luminezi tot pământul şi-l curăţeşti pe el de toată spurcăciunea; Bucură-te, floare cu bun miros, ceea ce umpli tot pământul de mireasmă duhovnicească; Bucură-te, scară cerească, care duci la cer pe cei credincioşi; Bucură-te, turn înalt de la pământ până la Prestolul lui Dumnezeu; Bucură-te, năstrapă de aur, de mana cea cerească primitoare; Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 10-lea Vrând să ne mântuieşti pe noi, oare cu ce cuvinte ne vom ruga ţie, Împărăteasă a cerului, că tu singură vezi, o, Maică Sfântă, câte boli de tot felul, molime groaznice, mulţime de nevoi şi moarte năpraznică vin asupra noastră, căci iubirea lui Dumnezeu pentru neamul omenesc s-a întors spre mânie şi răsună în urechile noastre cuvântul lui Dumnezeu cel înfricoşător: Voi pedepsi pământul şi-l voi umple cu trupurile morţilor. Deci văzând că vremea aceasta s-a apropiat, iar noi nu suntem pregătiţi, pentru aceea ne rugăm Maicii Preciste să întoarcă mânia cea dumnezeiască de la noi şi să ne dăruiască vreme de pocăinţă, ca să strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

450

Icosul al 10-lea Ziditoare nebiruită eşti, Preasfântă Fecioară, pentru cei credincioşi, că mare întuneric a cuprins tot universul şi lumina lui Hristos Dumnezeul nostru, s-a stins din pricina răutăţilor lumii ce găteşte multe arme nemaiauzite din veac, pentru pierzania neamului omenesc, căci cu îngăduinţa lui Dumnezeu se vor tulbura toate neamurile şi ţările şi se vor răscula noroadele pământului unul contra altuia, dar tu, o, Preamilostivă Maică, milostiveşte-te spre noi şi primeşte plângerea cea cu umilinţă a celor ce-ţi strigă ţie aşa: Bucură-te, că prin tine a venit mântuirea lumii şi prin tine Domnul se milostiveşte spre noi; Bucură-te, cunună de aur, ferecată cu pietre scumpe, pregătită pentru drepţii lui Dumnezeu; Bucură-te, moştenirea cerească a celor săraci cu duhul; Bucură-te, mântuirea celor ce plâng pentru dreptate; Bucură-te, porumbiţă strălucitoare, ceea ce luminezi sufletele noastre; Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 11-lea Împărate ceresc, cu trâmbiţă vei trâmbiţa, ca să trezeşti toate noroadele pământului din somnul păcatelor, că trâmbiţa aceea ce o trâmbiţezi în taină, se înfundă cu tulburări lumeşti. Iar tu, Împărăteasa noastră, trâmbiţa cea cerească, trâmbiţează toate noroadele pământului cu tunet puternic ca să se cutremure tot pământul până la iadul cel mai dedesubt şi să se înfunde trâmbiţa cântărilor celor lumeşti şi a tuturor desfătărilor, căci se apropie Judecata Domnului cea
451

înfricoşătoare, când fiecare va primi plată după faptele lui, iar cei drepţi se vor bucura, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie luminoasă eşti, Preasfântă Fecioară, luminând pe toţi cei care zac întru adâncul păcatelor şi ajutându-i să se întoarcă la pocăinţă, căci gura Domnului strigă: “Veniţi toţi cei trudiţi şi împovăraţi întru odihna cea veşnică.” De aceea, fericiţi cei ce vor scăpa de sminteli, de amăgiri şi de înşelăciunile lui Antihrist, căci aceia vor avea viaţă veşnică. Deci tu, Maică Sfântă şi îndurătoare, ajută-ne şi nouă să scăpăm de toate vicleşugurile lui Antihrist şi să strigăm către tine: Bucură-te, luceafăr dumnezeiesc, care ai răsărit înaintea Soarelui dreptăţii; Bucură-te, smirnă binecuvântată, care sfinţeşti sufletele credincioşilor; Bucură-te, mărgăritar de mult preţ, că prin tine dobândim fericirea raiului; Bucură-te, mană cerească, ce hrăneşti toată făptura; Bucură-te, sfeşnic purtător de lumină, care luminezi calea adevărului; Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 12-lea Harul lui Dumnezeu umbreşte bunătăţile cele pământeşti, căci Dumnezeu aşteaptă pocăinţa noastră şi ne arată mila Lui ca să-L cunoaştem, că El este Tatăl nostru Cel ceresc, dar învăţaţii veacului acestuia din urmă, dovedesc că nu este nici un Dumnezeu, ci prin tehnică toate se fac şi toate bunătăţile vin de la pământ. Dar tu, o, Maică Milostivă, milostiveşte-te spre noi şi
452

ne ajută ca să scăpăm de înşelăciune şi să nu cădem până-n sfârşit, ci să cântăm cu dragoste ţie şi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Te slăvim şi te mărim pe tine, Maică Sfântă, ceea ce stai înaintea tronului lui Dumnezeu, a Fiului tău şi Domnului nostru Iisus Hristos, înconjurată de puterile cereşti şi pe pământ slăvită de neamul omenesc. Deci, dintru înălţimea cea cerească priveşte spre noi, cei păcătoşi, cei ce nădăjduim spre tine şi primeşte rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm ţie aşa: Bucură-te, soare ceresc, care luminezi mintea şi inimile noastre; Bucură-te, Maică Fecioară, de Dumnezeu aleasă spre mântuirea neamului omenesc; Bucură-te, Maică milostivă a cărei milostivire se va revărsa peste noi păcătoşii şi peste tot pământul; Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului! Condacul al 13-lea O, Maică Prealăudată, ceea ce stai înaintea tronului Împăratului ceresc al slavei şi priveşti spre noi cei împovăraţi cu multe păcate, acoperă-ne pe noi în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului, izbăvindu-ne de veşnicele chinuri, ca să putem cânta cântarea de biruinţă: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Arhanghelii şi îngerii... şi Condacul 1: Apărătoare Doamnă...

453

RUGĂCIUNE Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Împărăteasa cerului şi a pământului, milostiveşte-te spre noi păcătoşii robii tăi şi spre tot neamul omenesc şi ne curăţeşte de toată răutatea şi de înşelăciunea lui Antihrist, ca să putem ieşi cu candela aprinsă întru întâmpinarea Mirelui şi Dreptului Judecător, când va veni pe norii cerului înconjurat de sfinţii îngeri. Viteaz suflet va fi acela care va păzi credinţa dreaptă şi va scăpa de ispitele lui Antihrist în zilele acelea. Căci cu puterea lui Dumnezeu se va cutremura tot pământul cu groază şi cu frică mare toţi pământenii vor vedea mânia Lui asupra lor. Amar vor plânge şi se vor tângui toate noroadele, când vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, zicând către îngeri: Deschideţi cartea dreptăţii şi fiecare să-şi vadă faptele sale. Şi atunci va despărţi de-a dreapta drepţii şi de-a stânga păcătoşii. Şi va zice Dreptul Judecător către cei drepţi: “Veniţi, blagosloviţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia cea veşnică, care este gătită vouă de la începutul lumii.” Iar celor păcătoşi le va zice: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolilor şi la toţi păcătoşii.” Drepţii, văzând frumuseţea cea nespusă, se vor bucura cu bucurie mare, iar păcătoşii, văzând muncile cele veşnice şi amare, vor plânge şi vor suspina pentru viaţa lor petrecută în păcate şi fără de Dumnezeu, Cel slăvit în Tatăl şi în Fiul şi în Duhul Sfânt. Amin!

454