PERANAN MATEMATIK

Perkataan Matematik dipinjam daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu "mathematics" yang berasal dari Yunani (máth ma), yang

bermaksud mempelajari, menimba, sains dan diperkenalkan

untuk menjurus

kepada makna yang lebih sempit dan lebih teknikal bermaksud "bidang matematik", walaupun dalam zaman klasik. Matematik atau disebut juga sebagai µIlmu Hisab¶ boleh ditafsirkan sebagai suatu kajian mengenai corak struktur, perubahan dan ruang atau lebih senang untuk difahami sebagai kajian mengenai nombor dan gambar rajah. Bidang ilmu ini telah lama diketahui oleh umat manusia sejak zaman dahulu lagi dan terus berkembang dan digunakan sehingga masa kini dengan penemuan dan kajian yang dijalankan . Oleh itu, pada hari ini dapatlah dilihat bahawa bidang ilmu ini memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita mencakupi pelbagai aspek. Kehidupan seharian manusia berkait rapat dengan matematik sama ada secara langsung walaupun tidak secara langsung tanpa disedari. Di sekolah, mata pelajaran Matematik diajar kepada murid -murid daripada peringkat rendah sehingga peringkat menengah dan berterusan ke tahap yang lebih tinggi. Mereka diajar dari asas sebelum melangkah kepada lebih rumit dan kompleks yang melibatkan keupayaan pemikiran individu. Semua orang tahu asas nombor dalam Matematik iaitu 1 hingga 9 kemudian menjadi puluh, ratus, ribu dan seterusnya. Empat operasi kiraan melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi diajar kepada murid sebagai pengenalan apa itu Matematik. Selain itu, ilmu ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan urusan seharian manusia. Contohnya dalam urusan jual beli berlaku penggunaan Matematik. penjual dan pembeli perlu cara pengiraan yang betul untuk menjual dan membeli sesuatu. Nilai wang yang digunakan perlulah tepat supaya tidak berlaku salah faham. Masih banyak kegunaan matematik yang tidak kita rasakan secara langsung, mungkin kerana kita kurang peka terhadap peranan Matematik itu sendiri. Misalnya, ketika menunggu nyalaan lampu isyarat. Tidakkah pernah kita terfikir bagaimana pengiraan masa nyalaan lampu hijau, merah dan kuning bagi setiap laluan agar tidak berlaku kesesatan lalu lintas. Kita juga sering kali akan terfikir, seandainya kita dapat lampu merah, mengapa untuk lampu lalu lintas berikutnya juga mendapat

. Oleh itu. Ini perlu bagi mendapatkan kiraan sukatan yang betul seperti sukatan tepung mesti sesuai dengan bilangan telur yang akan digunakan. Dalam cabang sains. Jika kiraan sukatan tepat maka terhasillah aduan dan rasa kek yang diingini. pengwujudan peluang pekerjaan. seorang pengurus sesuatu firma perlu tahu untuk menggunakan pendekatan matematik bagi merancang strategi firma yang bermatlamatkan keuntungan. Bagi pengiraan kelajuan dan jarak sesuatu objek memerlukan pengiraan mengiku t formula yang betul seperti dalam hukum inersia dan hukum graviti. dan lengkukan yang dilukis. matematik digunakan dalam eksperimen yang dijalankan yang memerlukan pengorganisasian data-data dan penyediaan maklumat statistik pengukuran bagi mendapatkan keputusan yang tepat . Penggunaan ilmu ini juga amat penting dalam bidang ekonomi. saham dan kewangan banyak berasaskan kepada model matematik. dapat dilihat bahawa matematik amat sinonim dalam bidang ekonomi.lampu merah. ilmu matematik ini sememangnya merentasi aspek ilmu pengetahuan yang lain dan saling melengkapi. Penghasilan lukisan seni visual juga ada yang menggunakan konsep geometri dalam matematik iaitu melukis cantuman bentuk-bentuk sekaligus menjadikan satu lukisan yang menarik. Ilmu ini turut diaplikasikan dalam bidang seperti Sains. pengagihan pendapatan dan pembasmian kemiskinan. harga output dan kuantiti input yang ditetapkan. Malahan model struktur ekonomi boleh memberikan gambaran kasar mengenai potensi ekonomi untuk mencapai matlamat pembangunan jangka panjang seperti pertumbuhan pendapatan. Seni. Muzik dan lain-lain lagi. seseorang itu perlu celik matematik dan statistik. Justeru. Begitu juga jika mendapat lampu hijau. Penggunaan matematik turut berlaku dalam penentuan kiraan hari dan bulan untuk kalendar. Dalam hal masakan pula. seperti strategi memaksimumkan jumlah hasil dan meminimumkan jumlah kos tertakluk kepada batasan tertentu seperti harga input. Sama juga dengan garisan. Dalam sektor swasta pula. Ini diakui sendiri oleh ahli-ahli ekonomi. Peredaran dan putaran bumi dapat diketahui dengan menggunakan kaedah pengiraan yang betul yang dijalankan oleh pakar bidang kaji alam semesta atau astronomi. Fungsi matematik seterusnya ialah bidang ini juga berkait dengan bidang ilmu yang lain. kita turut akan mendapat lampu hijau pula pada lampu lalu lintas Tentu ini semua merupakan pengiraan yan g memerlukan Matematik. untuk membuat kek memerlukan kita tahu konsep sukatan. Bagi memahami analisis ekonomi. Keputusan yang dibuat dalam pasaran modal.

Ada pepatah mengatakan "sesiapa yang menguasai matematik dan bahasa maka ia akan menguasai dunia". Kesimpulannya. Perkembangan matematik ini memunculkan perala tan moden seperti komputer. peranan matematik sememangnya penting dalam kehidupan manusia. bagi menghasilkan sesuatu perisian sistem ini perlu menggunakan nombor -nombor tertentu. dan mampu menyelesaikan masalah. Dalam perancangan bandar. Begitu juga dalam proses pemprograman data dan fail yang perlu. Ertinya matematik sebagai media melatih untuk berfikir kritis. Bandar yang terancang menyumbang kep ada penambahan penduduk dan memberi keselesaan kepada mereka. Para arkitek dan jurutera sememangnya adalah pakar dalam bidang ini. . dalam pembinaan sesuatu bangunan perlu untuk tahu ketinggian bangunan sesuai dengan struktur permukaan bumi. Ukuran yang salah akan membawa kesan yang buruk kepada sesuatu pembinaan.Di sektor pembinaan dan pembangunan pula . Seiring dengan kemajuan yang dicapai terutamanya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) turut melibatkan pengunaan bidang matematik . Oleh itu. kreatif. contohnya. sedangkan bahasa sebagai media menyampaikan idea -idea atau gagasan serta yang ada dalam fikiran manusia. Misalnya. ukuran untuk ruang yang diperluk an dalam satu-satu ruangan. ilmu ini penting juga bagi menjadikan sesebuah bandar itu strategic dan teratur keadaannya. setiap individu perlu menguasai kemahiran dalam ilmu ini terutama bagi murid-murid yang mesti diajar konsep dan asas matematik dengan betul. masih banyak lagi sumbangan matematik dalam perkembangan TMK yang merupakan dasar ilmu komputer. Matematik begitu biasa dengan pengiraan begitu juga dengan fungsi komputer ya ng boleh digunakan bagi mengira dan pada papan kekunci diletakkan angka 0 hingga 9 namun kini fungsi komputer telahpun banyak kegunaannya. Sebenarnya. Semua pembinaan bangunan di dunia ini perlu akan pengiraan skala dan ukuran yang betul dalam pelan sebelum menghasilkannya. inovatif. peranan matematik turut digunakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful