MENADŽER Menadžment se može posmatrati kao: - Naučna disciplina, - Složen proces upravljanja i kao - Sistem vlasti.

Ako menadžment posmatramo kao sisem vlasti, odnosno kao posebnu grupu ljudi koji poseduju odreñena ovlašćenja u upravljanju poslovnim procesima, tada je potrebno ovoj grupi pokloniti veću pažnju i analizirati je. Posebnost menadžera u odnosu na druge izvršioce ogleda se kroz: 1. razmatranje uloge i zadatke menadžera, 2. posedovanje potrebnih osobina, 3. posedovanje odreñenih znanja, sposobnosti i veština, 4. selekciju i izbor menadžera, 5. obuku menadžera. Menadžer je čovek koji se bavi upravljačkim poslovima u nekom preduzeću ili ustanovi. Upravlja izvršavanjem pojedinačnih poslova i zadacima, poslovanjem organizacione jedinice ili cele firme. Uopšte gledano, osnovni zadatak svakog menadžera je da obezbedi opstanak i razvoj preduzeća, odnosno da obezbedi realizaciju operativnih i strateških ciljeva.

Generalno gledano osnovni zadaci menadžera svode se na obavljanje poslova u okviru 5 osnovnih menadžerskih procesa:

2.1. Menadžer ima ulogu: 1.čelnik. 2. organizovanje. 3. rukovoñenje izvršavanjem planiranih zadataka. 4. 5. Prema Mintzbergu. 3. niži (operativni) nivo menadžmenta. 3. srednji nivo menadžmenta. U zavisnosti od nivoa na kome se nalaze. 4.lider. voñe. kontrolu. donosioca odluke i 5. planiranje. Zadaci menadžera se svode na: 1. kadrovanje. kreatora atmosfere. 4. definisanje organizacione strukture koje će omogućiti dostizanje planskih ciljeva. interpersionalne uloge: . vrhovni tip menadžera (top menadžment). 2. komunikatora. voñenje i 5. 3. .povezivač. 2. planiranje ciljeva izadataka koje treba dostići. . kontrolu izvršavanja zadataka i poslovanja celog poslovnog sistema. menadžeri mogu biti svrstani u tri nivoa: 1. izbor kadrova koji će realizovati ciljeve i zadatke. . postoje tri grupe uloga menadžera: 1. integratora.

entuzijasta.alokator resursa.čovek koji rešava probleme. Svaki menadžer uopšteno gledano treba da poseduje veoma dobre fiziške i mentalne osobine.predstavnik. 10. pošten. hrabar. informatičke uloge . uloge donosioca odluka . 8. vredan. energičan. 2. 6.distributer informacija . . . OSOBINE MENADŽERA Osobine predstavljaju polazne predispozicije koje predstavljaju karakteristike koje pojedinac poseduje. 3. Dobar menadžer treba da ima sledeće osobine odnosno da je: 1. . maštovit. 12. fleksibilan. 5. 4. agresivan. 11.2. 3. jaka i stabilna lišnost. optimista. 9. 7.savetodavac . ambiciozan.preduzetnik.pregovarač. inteligentan. .

su ona znanja koja omogućavaju menadžeru da vodi kadrove kojima rukovodi da koordinira njihov rad. Primeri tehničkih znanja su: 1. inženjerska. Ova znanja se takoñe koriste za analizu odnosa meñu ljudima. poboljšanju komuniciranja izmeñu pojedinaca. dopunskim obrazovanjem i 3. 2. menadžer treba da poseduje sledeća znanja: 1. Koncepcijska znanja omogućavaju menadžeru da analizira i razmatra organizaciju kao celinu. menadžer treba da ima širok skup znanja iz različitih oblasti kao što su: . znanja iz oblasti društvenih nauka i 3. Tehnička znanja su ona znanja koja menadžeru omogućavaju obavljanje poslova korišćenjem odreñenih tehnika i procedura. analizi pojedinačnih i grupnih interesa. tehnička znanja. informatička. koncepcijska. 2. Znanja iz oblasti društvenih nauka. Šire gledano. rešavanju konflikata i dr.ZNANJA I SPOSOBNOSTI MENADŽERA Potrebna znanja i sposobnosti. 2. računovodstvena i druga. kao poseban sistem koji se sastoji od više podsistema i koji je povezan sa okolinom. menadžer može steći: 1. 3. praktičnim radom. Generalno gledano. redovnim obrazovanjem.

. menadžer treba da poseduje: .funkcionalna. . 11. finansije. psihologija.znanja iz situacione analize. kadrovi. Znanja menadžera Sa stanovišta savremene teorije menadžmenta. planiranje. marketing. informatika.1. upravljanje. pravo. Nivo znanja Specijalistička Univerzalna I II III IV V Područja Sl. organizacija.- tehnika.sistemska i .

rangiranje pojedinaca i izbor najboljih. . . . 8. definisanje šireg izbora na osnovu rezultata analize. formiranje užeg skupa specifičnih zahteva za odreñeno radno mesto. 7.dijagnostičke sposobnosti. odreñivanje skupa pojedinaca potencijalnih menadžera.sposobnost vizionarstva.sposobnost selekcije važnog i nevažnog. kvalitativna i kvantitativna analiza. .upravljačke. 2. efinisanje kriterija za izbor menadžera. 3. . 9. .Osnovne sposobnosti menadžera: .rukovodilačke i . SELEKCIJA I IZBOR MENADŽERA Predstavlja postupak u kome se vrši odreñivanje i izbor ljudi koji mogu biti menadžeri.organizacione.analitičke sposobnosti.sposobnost prilagoñavanja novim situacijama. 10. odreñivanje skupa menadžera koje biramo. .sposobnost predviñanja. 6.retoričke sposobnosti.sposobnost inicijative. definisanje dodatne obuke za odabrane pojedince. 4.sposobnost komuniciranja. . 5. odreñivanje težinskih faktora za svaki kriterijum. pravljenje nove analize.liderske sposobnosti. . Opšti postupak selekcije i izbora menadžera: 1. . . Šira lista sposobnosti menadžera: .

znanja iz psihologije.znanja iz organizacije. Zahtevi u pogledu osobina .znanja iz oblasti prava i dr.fleksibilnost.stabilnost idr.znanja iz marketinga. 2. . . . 3.znanja iz finansija. Zahtevi u pogledu znanja . . .optimizam. . .inteligencija. .znanja iz kadrova.poštenje. .upravljačke sposobnosti. . . . .organizacione sposobnosti.energičnost.ambicioznost. Zahtevi u pogledu sposobnosti .entuzijazam.hrabrost.znanja iz upravljanja.Uopšteni skup zahteva pri izboru menadžera: 1. . . . . . .liderske sposobnosti.znanja iz tehnike i tehnologije.rukovodilačke sposobnosti. .maštovitost. .vrednoća. .znanja iz informatike.

sposobnosti inicijative. autokratski. sposobnost komuniciranja. osnovni zadatak svakog menadžera je? 5. menadžeri mogu biti svrstani u tri nivoa? . analitičke sposobnosti. slobodni stil voñenja. funkcionalni lider. tradicionalni lider. harizmatični lider. retoričke sposobnosti. Generalno gledano osnovni zadaci menadžera svode se na obavljanje poslova u okviru 5 osnovnih menadžerskih procesa? 6. Šta je menadžer? 4. Zadaci menadžera se svode na:? 7. participativni.- sposobnosti predviñanja. 3. Posebnost menadžera u dnosu na druge izvršioce ogleda se kroz:? 3. 4. U zavisnosti od nivoa na kome se nalaze. sposobnosti prilagoñavanja. Menadžment se može posmatrati kao? 2. Stilovi voñenja: 1. situaconi lider. sposobnosti selekcije i druge. 3. Vrste lidera i stilovi voñenja: 1. 2. Uopšte gledano. 2. sposobnosti vizionarstva. ORIJENTACIONA PITANJA 1.

Osnovne sposobnosti menadžera:? 24. Šta omogućavaju koncepcijska znanja? 20. Prema Mintzbergu. Informatičke uloge? 12. menadžer može steći? 16. Stilovi voñenja:? . Nacrtaj sliku potrebnih znanja menadžera? 22. postoje tri grupe uloga menadžera? 10. Šire gledano. Uloge donosioca odluka? 13. Opšti postupak selekcije i izbora menadžera:? 27. Dobar menadžer treba da ima sledeće osobine:? 15. Potrebna znanja i sposobnosti. Vrste lidera i stilovi voñenja:? 29. Generalno gledano.8. menadžer treba da ima širok skup znanja iz različitih oblasti? 21. Uopšteni skup zahteva pri izboru menadžera:? 28. Šira lista sposobnosti menadžera:? 25. Navesti primere tehničkih znanja? 18. Šta predstavljaju osobine? 14. Sa stanovišta savremene teorije menadžmenta. Šta predstavlja selekcija i izbor menadžera? 26. menadžer treba da poseduje sledeća znanja:? 17. menadžer treba da poseduje? 23. Šta omogučavaju znanja iz oblasti društvenih nauka? 19. Interpersonalne uloge menadžera? 11. Menadžer ima ulogu:? 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful