Unitat 18.

Preposicions II
1. Casos de dubte entre preposicions (a/en, a/de ...)
1.1 A / en
a) Expressions de lloc Per a expressar el lloc on hi ha o on passa alguna cosa: en. He llegit aquest comentari en la premsa. El meu amic treballava en una fàbrica de mobles. Però usarem a: 1) 2) 3) 4) Davant dels articles determinats (el, la els, les). Ens veurem a la Biblioteca General. Davant dels topònims. A Alcoi hi ha un museu arqueològic. En les expressions a casa, a taula, a missa, a classe: Seré a casa del teu germà tota la nit. Davant l’interrogatiu quin, quina, quins, quines. A quina hora arribarà el tren? He trobat aquesta informació en l’enciclopèdia. En la pàgina cinc del llibre hi ha una errada. b) Expressions de temps 1) Si un topònim és usat amb valor temporal o històric (i no estrictament espacial): en. En la Grècia clàssica les dones no tenien un paper social actiu. 2) Per a indicar el segle: al segle o en el segle. Al segle XX va nàixer la lingüística moderna. En el segle XX va nàixer la lingüística moderna.

Per contra, per a referir-nos a un lloc figurat, usarem la preposició en.

169

170

Quadern de Valencià Superior 3) L’any ha d’anar precedit de l’article el, de l’expressió l’any o de la preposició en. El 1977 va morir Elvis Presley. L’any 1977 va morir Elvis Presley. En 1977 va morir Elvis Presley. 4) L’expressió dels mesos: per o a, seguides de l’article el. Pel maig me n’aniré a París. A l’agost celebrarem el teu aniversari. 5) Les parts del dia: a (més article) o de. Demà de matí passaré per l’oficina. Quedem a sopar per a demà a la nit.

1.2 A / de
1) Hi ha unes expressions que han d’anar amb de i que sovint es diuen i s’escriuen amb a per influència del castellà. Diferent de Escapar de Fer esment de Olor de Tenir por de Aquesta moto és diferent de l’altra que hem vist. (*diferent a) Aquest afer escapa del control polític. (*al control polític) Vull fer esment de tots els meus amics. (*a tots els meus amics) La cuina fa olor de gas. (olor *a gas) Tinc por de la foscor. (*a la foscor)

2) També han d’anar amb de (i no amb a) les expressions o locucions següents: treure profit de, de gust (en el sentit de amb gust en expressions com menjar de gust, riure de gust, etc.) i entorn de. 3) La preposició de també introdueix els complements del noms, com aquells que indiquen l’energia amb què funcionen algunes màquines, el sistema amb què es propulsen determinats mitjans de transport, etc. Aquesta cuina és de gas (*a gas) M’he comprat una embarcació de vela (*a vela) S’ha estavellat un avió de reacció (*a reacció) No m’agrada cuinar amb l’olla de pressió (*a pressió) 4) També usem de amb altres complements del nom. M’he comprat una camisa de ratlles (*a ratlles) Aquest pernil té gust de ranci (*a ranci)

Unitat 18. Preposicions II

171

1.3 A + article determinat / al cap de (en determinacions de temps)
De vegades s’usa impròpiament a + article determinat en comptes de la locució prepositiva al cap de (o altres solucions) per introduir l’expressió d’un període de temps o d’espai. *A les tres hores de ser al museu ja n’estava tip. Al cap de tres hores de ser al museu ja n’estava tip. Vam engegar el microones i *als dos minuts ja havíem escalfat la llet. Vam engegar el microones i al cap de dos minuts ja havíem escalfat la llet.

1.4 A / per (en determinacions de temps)
Recordeu que les parts del dia han d’anar precedides de a (o de) i no de per (al matí o de matí, etc.). L’expressió dels mesos i de les estacions de l’any pot anar precedida per a o per (a l’abril o per l’abril, etc.). Els noms de les festes i de certs períodes de temps van precedits de la preposició per. Per Nadal sempre guanye tres quilos. Per Setmana Santa me n’aniré de viatge.

1.5 En / amb
Per indicar el mitjà de transport és més recomanable usar amb que no en. M’agrada viatjar amb tren.

1.6 Per / per a
Aquí solament ens centrarem en un cas concret que pot ocasionar-nos algun dubte. Davant d’un infinitiu, posarem per i no per a quan el verb principal siga d’acció voluntària (per exemple, verbs com ara estudiar, treballar, lluitar, anar, etc.). Ha lluitat molt per aconseguir el premi. Va venir per reconciliar-se amb el seu germà. El meu amic estudia per acabar la carrera. Aquesta eina us serà útil per a reparar l’ordinador (el verb ser no és d’acció voluntària).1

Tampoc no són d'acció voluntària verbs com ara caldre, haver-se de, necessitar, ser necessari, convenir, ser, estar, haver-hi, existir, faltar, mancar, tenir, guanyar, perdre, servir i altres verbs o perífrasis verbals de significat semblant.

1

172

Quadern de Valencià Superior

De vegades, però, un infinitiu no depén del verb sinó d’un adjectiu o d’un nom que el complementa. En aquest cas la preposició que introdueix l’infinitiu és per a, encara que el verb principal siga d’acció voluntària. Ha escrit un manual perfecte per a estudiar filosofia (per a depén de l’adjectiu perfecte, no del verb escriure).

2. Usos incorrectes d’altres preposicions o locucions prepositives
Vegeu quadre adjunt.

Unitat 18. Preposicions II

173

ESTRUCTURA QUE CAL EVITAR A base de

ESTRUCURA RECOMANADA A força de (a còpia de)

OBSERVACIONS

EXEMPLE

Cal evitar l’ús de a base de en comptes de a força de, Ho ha aconseguit *a base de paciència. a còpia de o altres expressions. En canvi, a base de és Ho ha aconseguit a força de paciència. correcta si indica, per exemple, els ingredients principals d’un plat, d’una medecina, etc. He preparat un arròs a base de marisc.

*A l’objecte de

*A mitjans de

També s’ha d’evitar l’expressió en base a, que s’ha de El govern prendrà una decisió *en base als substituir per segons, d’acord amb, tenint en compte, informes que ha rebut. basant-se en, etc. El govern prendrà una decisió tenint en compte els informes que ha rebut. Amb l’objecte de (amb He comprat un pis *a l’objecte de vendre’l més endavant. l’objectiu de, per, per tal de, a fi de) He comprat un pis amb l’objectiu de vendre’l més endavant. La locució a mitjan significa ‘cap a la meitat d’un *A mitjans agost ens n’anirem de viatge. A mitjan espai de temps’ A mitjan agost ens n’anirem de viatge. Diverses solucions La locució a nivell de és incorrecta. La paraula nivell *A nivell europeu encara no hem assolit tots els sí que forma part d’expressions al nivell de en frases objectius. com Al nivell del mar la temperatura és més alta. A Europa encara no hem assolit tots els objectius. Aquesta escultura, *a nivell estètic, és una meravella. Aquesta escultura, meravella. estèticament, és una

A nivell (de)

*Al respecte

Respecte a ( o respecte de, sobre, pel que fa a o altres solucions)

No hi ha cap novetat *al respecte del pis. No hi ha cap novetat pel que fa al pis.

174

Quadern de Valencià Superior

Degut a

A causa de / per culpa de

L’expressió degut a pot ser correcta si es tracta del Han perdut el partit *degut a què han jugat participi del verb deure seguit de la preposició a, molt malament. sovint formant part de l’expressió ser + degut + a Han perdut el partit perquè han jugat malament. L’ajornament de la inauguració del local és degut al mal temps (correcte, perquè degut és el participi de deure i forma part de l’expressió és degut a). Els guanys d’aquest mes seran *de l’ordre de dos milions d’euros. Els guanys d’aquest mes seran de vora dos milions d’euros.

*De l’ordre de

Al voltant de (o prop de, si fa no fa, etc.)

Dins de (o dintre de)

D’ací a (o després de)

No és correcte usar dins de per a indicar que una acció Si portes demà els documents, *dintre de quinze es realitza a la fi d’un període de temps. dies tindràs el certificat. Si portes demà els documents, d’ací a quinze dies tindràs el certificat (és a dir, quan hagen passat quinze dies, però no abans).

*Junt a

Tocant a / al costat de

Hi ha uns cirerers *junt a la porta. Hi ha uns cirerers tocant a la porta.

*No obstant

No obstant (+ sintagma L’expressió no obstant demana sempre que s'explicite *No obstant, ho farem. quina és la cosa que “no obsta”, que no impedeix No obstant això, ho farem (o Això no obstant) nominal) l’acció del verb. No obstant les dificultats, ho farem. Contra És incorrecte usar *versus en comptes de contra o Sempre plantegen el problema llibertat *versus enfront de. seguretat. Sempre plantegen el problema llibertat enfront de seguretat.

*Versus

Unitat 18. Preposicions II

175

Exercicis unitat 18
1. Corregiu, si escau, les frases següents. a) Els iraquians han abatut un avió a reacció britànic. _________________________________________________________________________ b) Han anat al concert de l'ordre de deu mil persones. _________________________________________________________________________ c) No cregues, a nivell polític aquest assumpte no ha passat desapercebut. _________________________________________________________________________ d) Mon pare té uns pantalons a ratlles dels anys cinquanta. _________________________________________________________________________ e) Plantejar el problema fumadors versus no fumadors no ajudarà a resoldre'l. _________________________________________________________________________ f) Aquestes fotografies són diferents a les que em vas ensenyar l'altre dia. _________________________________________________________________________ g) Recorda que hem quedat a sopar diumenge per la nit. _________________________________________________________________________ h) Cal que et fixes atentament en el gràfic publicat a la pàgina cinc. _________________________________________________________________________ i) Pensa que, al respecte del que em comentares ahir, no hi ha cap novetat.

_________________________________________________________________________ j) Vaig començar a estudiar amb ganes, però als cinc minuts ja n'estava fart.

_________________________________________________________________________ k) Enguany, en Setmana Santa, em dedicaré a dormir i descansar. _________________________________________________________________________ l) Sempre vaig en autobús a la universitat.

_________________________________________________________________________ m) Has d'acabar el treball per poder-te'n anar a jugar. _________________________________________________________________________ n) Ha vingut Joan per donar-me un regal. _________________________________________________________________________ o) Tinc molt de temps per a pensar en les meues coses. _________________________________________________________________________ p) Necessite un bon llibre per aprendre anglés. _________________________________________________________________________

175

176 q) A nivell semàntic, aquest mot és molt ric.

Quadern de Valencià Superior

_________________________________________________________________________ r) Han fet una proposta a l'objecte de guanyar adeptes. _________________________________________________________________________ s) En base als acords presos, hem de rendir-nos. _________________________________________________________________________ t) Trobaràs l'abric junt a la prestatgeria.

_________________________________________________________________________ u) Degut a les fortes pluges, enguany s'ha perdut la collita de taronges. _________________________________________________________________________ v) Pensa que a mitjan mes d'abril ha d'estar acabat el projecte. _________________________________________________________________________ w) Recorda que, no obstant, haurem de respondre de les nostres actuacions. _________________________________________________________________________ x) Hem aconseguit els nostres objectius a base de tenacitat. _________________________________________________________________________ y) M'he comprat un iot a vela. És preciós. _________________________________________________________________________ z) Alerta, que dins de tres minuts et toca actuar. _________________________________________________________________________

2. Corregeix les frases següents. Hi ha errades de preposicions de tot tipus.

a) Des de què van vindre de París, que estic trist. ____________________________________________________________________ b) No estic d'acord amb engegar altra vegada l'ordinador. ____________________________________________________________________ c) Gràcies a què va estudiar, va poder aprovar. ____________________________________________________________________ d) Abans de què vingues, crida'm per telèfon. ____________________________________________________________________ e) Has d'aconsellar bé als teus alumnes, que després t'ho agrairan. ____________________________________________________________________ f) Els meus amic confiaven en arribar a temps al partit de futbol. ____________________________________________________________________ g) M'agrada viure en Sant Joan, per què és molt agradable. ____________________________________________________________________

Unitat 18. Preposicions II h) He pensat en escriure un llibre sobre art alacantí. ____________________________________________________________________ i) Fins a què no acabe el treball no veuré la pel·lícula. ____________________________________________________________________

177

3. Feu una redacció d'aproximadament 250 paraules sobre un dels dos temes que us proposem. a) Arran dels últims esdeveniments polítics, penseu que el segle XXI serà el segle en el qual es confirmarà i s'estendrà l'hegemonia nord-americana o, per contra, retornarem a un equilibri entre les diverses nacions o blocs de nacions? Quin paper penseu que ha de tenir l'ONU? b) Sobre quins fonaments penseu que es pot construir la Unió Europea? Europa té algun tipus d'unitat o de valors comuns sobre els quals es pot articular políticament? És una quimera pensar en una Europa unida políticament?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful