T.C.

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
D.S.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
HAKEDİŞ RAPORU
No
Tarihi
Uygulama Yılı
Yapılan İşin Yıllık Programdaki
Sektörü ve Etüd/Proje No'su
Müteahhidin Adı
Birinci Keşif Bedeli
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
İhale Bedeli
Sözleşme Tarihi ve No'su
Sözleşmenin Sayıştay'ca Tescil Tarihi, No.'su
Tescilin Müteahhide Tebliğ Tarihi
İş Yeri Teslim Tarihi
İşe Başlama Tarihi
Sözleşmeye Göre İşin Süresi
Sözleşmeye Göre İş Bitimi Tarihi
Verilen Avanslar Toplamı
Mahsubu Yapılan Avansın Miktarı
En Son İlave Keşif Onayının Tarihi ve No.'su
İlave Keşif %'si
.......................
.......................
Süre Uzatım Kararlarının
Tarih ve Sayısı
09.10.1992
5513
22.04.1993
1347
4/2/1994
4426
12/25/1996
6615
7/28/1997
3197
6/9/1998
2918
3/18/1999
1082
3/23/2000
1047
2/28/2001
954
2/27/2002
782
3/19/2003
1004
1/30/2004
450
3/15/2005
993
12.04.2006
1468

:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

59
17/07/2006
2006

512 02 219 710 531 201
METOK İnş.Tic. ve San.A.Ş.
50,000,000,000 TL
14/12/1990
4.69%
47.655,000,000 TL
24/01/1991
19/02/1991 gün454/578 sayı
26/02/1991
20/03/1991
20/03/1991
1400 takvim günü
18/01/1995

İlave Keşif Tutarı
Toplam Keşif Bedeli Toplam İhale Bedeli
........................
...........................
..........................
........................
...........................
..........................
Verilen Süre
İş Bitim Tarihi
186 gün
182 gün
161 gün
431 gün
226 gün
207 gün
188 gün
214 gün
173 gün
182 gün
187 gün
244 gün
162 gün
51 gün

10/30/1995
8/30/1996
6/8/1997
4/12/1998
11/24/1999
10/18/2000
8/23/2001
7/24/2002
5/14/2003
11/12/2003
9/16/2004
9/16/2005
6/26/2006
8/16/2006

###

DİZİ PUSULASI
SIRA
SAYFA
ADEDİ
NO
BELGENİN CİNSİ
NO
1 Yapılan işler icmali
1
1
(*)
2 Yapılan işler listesi
23
4 - 26
(*)
3 Malzeme fiyat farkları icmali
(*)
4 Malzeme fiyat farkları hesap tablosu
(*)
5 Malzeme miktarı hesap tablosu
(*)
6 Malzeme miktarı tespit tutanakları
(*)
7 Malzeme fiyat farklarına esas olan faturalar için tanzim edilen- liste (*) 8 Nakliye metrajı
(*)
9 İhzarat kesinti cetveli
(*)
10 Makina kira kesinti tutanağı
11 Yıl sonu durum tesbit tutanağı
12 Gecikme cezası tutanağı
13 Teknik personel bulundurmama ceza tutanağı
14 Eksik makina ceza tutanağı
15 Kısmi gecikme cezası tutanağı
16 Özel kesinti tutanağı
17 İdare malı malzeme kesinti tutanağı
18 İşçi alacağı tutanağı
1
19 Yeni fiyat tutanağı ve analizi
20 Özel fiyat tutanağı ve analizi
21 Kesin kabul tutanağı
22 Geçici kabul tutanağı
23 İlave keşif onayı
24 Mukayeseli keşif
25 Süre uzatımı - Revize ödenek kararı
26 Sigorta poliçesi / Zeyilname
27 Ek teminat belgesi
1
28 İşe başlama tutanağı
29 Yer teslim tutanağı
30 İhzarat tesbit tutanağı
1
31 Tutanak
32 Yapılan işler icmal açıklaması
1
3
33 Ödeme Grafiği
1
34 İlan
1
35 Uygulama Yılı Birim Fiyat Tespiti
AÇIKLAMA
1- Yukarıdaki belgelerden, işin durumuna göre gerekli olanlar hakediş raporuna eklenir.
Eklenmesi gerekli olmayan belgelerin karşısına ( - ) işareti konulur.
2- ( * ) İşaretli belgeler için ekli formlar kullanılacaktır.
3- Dizi pusulasında yer almayan ancak hakediş raporuna eklenmesi gerekli görülenler
boş satırlara ilave edilecektir.

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI
HAKEDİŞ NO:59
17/07/2006 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLERİN
A ) İhale Tenzilatına Tabi Ödemeler Tutarı

17,160,116.27

B ) İhale Tenzilatı ( % 4,69)

804,809.45

C ) Tenzilatlı Tutarı ( A - B )

16,355,306.82

D ) İhale Tenzilatına Tabi Olmayan Ödemeler Tutarı

1,532,610.66

E ) Toplam Tutarı ( C + D )

17,887,917.48

12/06/2006 - 17/07/2006TARİHİ ARASINDA YAPILAN İŞLER
F ) Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı

16,670,083.69

G ) Bu Hakedişin Tutarı ( E - F )

1,217,833.79

H ) K.D.V. %18

0.00

I ) Tahakkuk Tutarı

K
E
S
S
İİ
N
N
T
T
İİ
L
L
E
E
R
R

0.00

Gelir Vergisi G * %5

0.00

Damga Vergisi G *% 0.75

0.00

İdare Makinası Kiraları
Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi
D.S.İ. XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Gecikme Cezası

BARAJLAR ve HES.

Avans Mahsubu

Şube Müdürlüğünce İncelendi.
İnceleyen …./…./2006 Şube Müdürü

KESİNTİLER TOPLAMI

0.00

MÜTEAHHİDE ÖDENECEK TUTAR ( I - J )
MÜTEAHHİT

DÜZENLEYENLER

0.00
BARAJLAR VE HES
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

metok

İnş.Tic.ve San.A.Ş.

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi
Mehmet ERÜLGEN
D.S.İ.121.Şube Müdürü

ONAY

5,819,247,420,000

1,100,000,000,000
1,026,000,000,000
41+42+43
2185174

835,905,660,000
190,094,340,000

###

696500
-35.34

261,466,150,000
694,285.34
###

-

696,535.34

-

696,535.34
-

769.897,52
0.00

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
SAYFA NO : 1
HAKEDİŞ NO: 59

17/07/2006
Sıra
No

Tarihine Kadar Yapılan İşler İCMALİ
Sözleşme Fiyatları
İle Yapılan İşler

İşin Cinsi

Uygulama Yılı
Fiyat Farkı

1 İHZARATLAR ve NAKLİYESİ

299.08

320,853.76

2 SERVİS YOLLARI ve DİĞER YOLLAR

692.36

70,084.66

1,797.65

489,864.24

30,268.58

148,740.23

5,130.09

3,154,606.98

420.00

38,874.90

4,615.97

0.00

TOPLAM
43,223.73
A ) Sözleşme Fiyatlarıyla Yapılan İş+Uygulama Yılı Fiyat Farkı

4,223,024.77
4,266,248.50

3 DERİVASYON KONDÜVİSİ
4 BARAJ GÖVDESİ
5 DOLUSAVAK
6 ETÜD VE PROJE İŞLERİ
7 SONDAJ VE ENJEKSİYON İŞLERİ

B ) Önceki Ödenek Dilim Fiyat Farkları
* Önceki ödenek dilimi
fiyat farklarına ihzarat fiyat farkı
dahil edilmeyecektir.

a) 1991 Yılı

1,478.02

b) 1992 Yılı

4,953.79

c) 1993 Yılı

13,877.14

d) 1994 Yılı

8,047.29

e) 1996 Yılı

25,417.41

f) 1997 Yılı

108,131.69

g) 1998 Yılı

305,721.28

h) 1999 Yılı

218,543.03

1000000 i) 2000 Yılı

1,147,001.43

j) 2001 Yılı

1,073,612.66

k) 2002 Yılı

1,182,055.86

l) 2004 Yılı

3,679,139.81

l) 2005 Yılı

5,966,020.68

TOPLAM
C) İhzarat Kesintileri

D) Diğer Kesintiler

a) 1991 Yılı

91.08

b) 1992 Yılı

374.86

c) 1993 Yılı

600.27

d) 1994 Yılı

4,476.70

e) 1996 Yılı

5,766.51

f) 1997 Yılı

8,989.81

f) 1998 Yılı

124,528.19

g) 1999 Yılı

110,712.12

i) 2000 Yılı

21,361.43

j) 2001 Yılı

73,421.65

k) 2002 Yılı

347,643.78

l) 2004 Yılı

102,204.52

l) 2005 Yılı

39,961.40
840,132.33

TOPLAM
Bir evvelki hakedişte yapılan
Bu defa yapılan kesinti
TOPLAM

KESİNTİ TOPLAMI
İhale Tenzilatına Tabi Ödemeler Tutarı ( A + B - C- D )
Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

13,734,000.10

840,132.33
17,160,116.27

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

ler İCMALİ

730,459.96
70,084.66
0.00
83,270.35
1,013,267.21
38,874.90
0.00
1,935,957.08

13246479.97
-3,913,636.30

Sarıoğlan Barajı İnşaatı işi

Hakediş No: 59
Sayfa no: 2
Malzeme Fiyat Farkları İcmali

A- Önceki Ödenek Dilimleri İçinde Ödenen Malzeme Fiyat Farkları
a) 1991 Yılı
b) 1992 Yılı
c) 1993 Yılı
d) 1994 Yılı
f) 1995 Yılı
g) 1996 Yılı
h) 1997 Yılı
i) 1998 Yılı
j) 1999 Yılı
k) 2000 Yılı
l) 2001 Yılı
m) 2002 Yılı
n) 2003 Yılı
o) 2004 Yılı
ö) 2005 Yılı
TOPLAM

321.89
847.47
787.09
0.00
0.00
0.00
11,953.92
10,874.12
21,358.73
6,108.36
410,228.41
183,426.81
338,900.45
454,184.35
1,438,991.61

B- Uygulama Yılı İçinde Önceki Hakedişlerde Ödenen Malzeme Fiyat Farkları
Hak
57
58

Motorin
Pat. Madde
7,617.33
4,444.52
15,259.55
278.79

Çimento
6,290.19
11,172.92

Demir
13,408.15
6,279.49

TOPLAM
31,760.19
32,990.75

TOPLAM

64,750.94

C- Bu Hakedişte Ödenecek Fiyat Farkı

Motorin Fiyat Farkı
Patlayıcı Madde Fiyat Farkı
Çimento Fiyat Farkı

12,150.41
1,241.66
15,476.04

TOPLAM

İhale Tenzilatına Tabi Olmayan Ödemeler Tutarı (A+B+C)

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

28,868.11

1,532,610.66

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ

SAYFA
:3
HAKEDİŞ NO:59

17/07/2006 Tarihine Kadar Yapılan İşler İCMAL AÇIKLAMASI
SIRA

SÖZLEŞME FİYATLARIUYGULAMA YILI

NO
1

İŞİN CİNSİ

İLE YAPILAN İŞLER

İHZARATLAR

209.51

243,148.87

89.57

77,704.89

299.08

320,853.76

Kazılar ve İmalatlar

283.37

14,996.53

Nakliyeler

321.44

55,088.13

604.81

70,084.66

Kazılar ve İmalatlar

59.33

0.00

Nakliyeler

28.22

0.00

YOLLAR (Y-9) TOPLAMI

87.55

0.00

YOLLAR GENEL TOPLAM

692.36

70,084.66

1,556.29

489,864.24

241.36

0.00

1,797.65

489,864.24

Kazılar ve imalatlar

15,564.42

56,792.55

Nakliyeler

14,704.16

91,947.68

30,268.58

148,740.23

Kazılar ve imalatlar

4,022.17

2,740,010.73

Nakliyeler

1,107.92

414,596.25

5,130.09

3,154,606.98

Etüd Plan Aplikasyon ve Harita İşleri

180.00

0.00

Tatbikat Tadilat Proje ve Detaylar

240.00

38,874.90

420.00

38,874.90

4,469.68

0.00

146.29

0.00

4,615.97

0.00

43,223.73

4,223,024.77

Nakliyeler
İHZARAT İŞLERİ TOPLAMI
2

ULAŞIM ve SERVİS YOLLARI (Y1-Y8)

YOLLAR (Y1-Y8) TOPLAMI

3

4

ULAŞIM ve SERVİS YOLLARI (Y-9)

Derivasyon Kondüvisi
Kazılar ve imalatlar
Nakliyeler
TOPLAM

5

Baraj Gövdesi

TOPLAM
6

Dolusavak

TOPLAM
7

PROJE İŞLERİ

PROJE İŞLERİ TOPLAMI
8

SONDAJ VE ENJEKSİYON İŞLERİ
İmalatlar
Nakliyeler
TOPLAM

9

FİYAT FARKI

MÜTEFERRİK İŞLER
GENEL TOPLAM
Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

İHZARATLAR

N
O

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

A
1 B-08.001/1 Barajlarda beton için tuvenan olarak kum, çakıl
hazırlanması
1,811.00
2 B-08.009/1 Yıkanmış kum ve gravye hazırlanması
5,387.642
3 B-08.010/1 Her kutur ve ebatta yuvarlak ve her ebatda profil
demiri hazırlanması
48.10
4 B-08.D/6
Barajlarda cebri boru ve çelik mesnetleri hazırlanması
28,569
5 B-08.D/20 Barajlarda her türlü demir kapakların hazırlanması
0.00
6 B-08.D/5.1 Ø 900 mm.kelebek vana kazırlanması
1
7 B-08.D/5.a1 710 x 710 mm.karesel sürgülü vana hazırlanması
2

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

B

C

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
4

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=C*F

0

1,811.00 m3

1,644

2,350,000

2,348,356

2.98

4,252.87

0.000

5,387.642 m3

5,255

7,560,000

7,554,745

28.31

40,702.26

0

48.10 ton

743,000 570,000,000 569,257,000

35.74

27,381.26

0

28,569 kg

2,574

3,840,000

3,837,426

73.54

109,631.42

0

0.00 kg

3,200

4,440,000

4,436,800

0.00

0.00

0

1 ad

###

###

###

20.40

18,104.60

0

2 ad

###

###

###

48.54

43,076.46

SAYFA TOPLAMI

209.51

243,148.87

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A
N
O

1

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

İHZARATLAR

NAKLİYELER

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
5

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=C*F

B-07.D/2 Demir taşınması (550 km) (B-08.010/1'dan)

2 B-07.D/6-62 Filtre ve beton için kum çakıl nakli
( B-08.001/1 ve B-08.009/1'den)
3 B-07.D/6-62cFiltre ve beton için kum çakıl nakli
( B-08.001/1 ve B-08.009/1'den)

48.10
30000 m
5,268.340
32000 m
1,930.302

0

48.10 ton

67,968

63,280,000

63,212,032

3.27

3,040.50

0.000

5,268.340 m3

11,989

10,384,000

10,372,011

63.16

54,643.28

0.000

1,930.302 m3

11,989

10,384,000

10,372,011

23.14

20,021.11

SAYFA TOPLAMI

89.57
299.08

77,704.89
320,853.76

İHZARATLAR VE NAKLİYELER TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

ULAŞIM VE SERVİS YOLLARI
KAZILAR ve İMALATLAR

N
O

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

A
B
Her nevi zeminde tesviye ve ince reglaj yapılması
( Yolda )
1.12
1.12
2 B-15.052/B Barajlarda titreşimli silindirle sedde,dolgu veya baraj
dolgusunun sıkıştırılması(baraj tipi tit. silindirlerle) 16.00
16.00
3
B-15.058 Brj.da las.tek.sil. veya paletli traktörle dolgu,sedde
veya brj.dolgusunun sıkıştırılması (baraj tipi silindir)92.00
92.00
4
B-15.301 Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve
klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması 1,496.00 1,496.00
5
B-15.304 Barajlarda (kaya ve batak zeminler) hariç her cins ve
klasta zem. kazılması ve yolda dolguya konulması6,829.45 6,829.45
6
B-15.304 Barajlarda (kaya ve batak zeminler) hariç her cins ve
klasta zem. kazılması (%41 i ödenecek)
156.08
156.08
7
B-15.305 Her cins zeminde sadece (sedde,yol) altında
sandık açılması
13,625.30 13,625.30
8
B-15.309 Barajlarda yumuşak kaya kazılması,yolda dolguya
konulması
9,515.00 9,515.00
9
B-15.309 Barajlarda yumuşak kaya kazılması,yolda dolguya
konulması (%75 i ödenecek)
1,060.57 1,060.57
10
B-15.313 Barajlarda kaya kazılması ve yolda dolguya konulması
10,223.00 10,223.00
11
B-15.322 Brj.da sedde,dolgu veya baraj dolgusunun sulanması
(kaya dolgu ve keçiayağı ile sıkış. dolgular haricinde)
107.00
107.00
12 B-15.344/1 Barajlarda kum ve gravye(çakıl) yıkanması
69.00
69.00
13
B-16.501 Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren
çimento bedeli (torba)
18.00
18.00
14
B-16.502 Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibratörle dövülen beton 46.00
46.00
15
B-18.437 80 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecralar
40.00
40.00
16
B-21.015 Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbı ( F2 cinsi )
192.00
192.00
17
B-21.024 Her cins eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbı ( F2 cinsi )
112.00
112.00
1

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

B
İ
R
İ
M
İ

C

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
6

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

G=A*D

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

H=C*F

B-15.044

0.00 km

###

1.98

0.00

0.00 saat

93,583

1.50

0.00

0.00 saat

47,328

4.35

0.00

0.00 m3

1,279

1.91

0.00

0.00 m3

1,126

7.69

0.00

0.00 m3

462

0.07

0.00

0.00 m3

704

9.59

0.00

0.00 m3

3,304

31.44

0.00

0.00 m3

2,478

2.63

0.00

0.00 m3

6,709

68.59

0.00

0.00 m3

1,181

0.13

0.00

0.00 m3

484

0.03

0.00

0.00 m

119,627

2.15

0.00

0.00 m²

42,019

1.93

0.00

0.00 m²

27,383

1.10

0.00

0.00 m3

23,286

4.47

0.00

0.00 m²

40,944
SAYFA TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

4.59

0.00

144.15

0.00

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

N
O

18

B-D.402

19

B-15.040

20

B-15.041

ULAŞIM VE SERVİS YOLLARI
KAZILAR ve İMALATLAR

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

A
B
Çakıllı malzeme ile alt temel ve temel malzemesi
hazırlanması ve yerine konulması
36,248.00 31,948.00
Barajlarda kayadan gayri zemin ve/veya
yumuşak kaya zeminde röpriz yapılması
29,527.00 29,527.00
Barajlarda kaya zeminlerde röpriz yapılması
10,223.00 10,223.00

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

B
İ
R
İ
M
İ

C

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
7

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

4,300.00 m3

2,434

0.00 m3
0.00 m2

3,490,000

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D
3,487,566

YAPILAN
İŞ
TUTARI

G=A*D

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

H=C*F

88.23

14,996.53

992

29.29

0.00

2,123

21.70

0.00

139.22
283.37

14,996.53
14,996.53

SAYFA TOPLAMI
KAZI VE İML.İŞ.TOP.

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

ULAŞIM VE SERVİS YOLLARI
NAKLİYELER

N
O

1

B-07.D/1-A Çimento taşınması (50km) (B-16.501'den)

2

B-07.D/6-15 Dolgu nakli

3

B-07.D/6-18 Stabilize nakli

4

B-07.D/6-31 Stabilize nakli

2800 m (B-D.402'den)

5

B-07.D/6-56 Stabilize nakli

19000 m (B-D.402'den)

6

B-07.D/6-61 Stabilize nakli

28000 m (B-D.402'den)

7 B-07.D/6-61AStabilize nakli

29000 m (B-D.402'den)

8

B-07.D/6-62 Kum çakıl nakli

30000 m (B-16.502'den)

9

B-07.D/7-28 Kazı nakli

2500 m

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

18.00

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

G=A*D

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

H=C*F

18.00

0.00 m3

8,021

0.14

0.00

15,515.00 15,515.00

0.00 m3

2,200

34.13

0.00

10,938.00 10,938.00

0.00 m3

2,459

26.90

0.00

1200 m
1500 m (B-D.402'den)

10 B-07.D/7-62AStabilize nakli

31000 m (B-D.402'den)

11

600 m

B-07.D/8-9 Kazı nakli

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
8

12 B-07.D/7-17 Kazı nakli

1400 m ( B-15.304 den)

13 B-07.D/6-17 Kazı nakli

1400 m ( B-15.309 dan)

14 B-07.D/6-64 Stabilize nakli

42000 m (B-D.402'den)

2,610.00

2,610.00

0.00 m3

3,360

8.77

0.00

9,498.00

9,498.00

0.00 m3

8,887

84.41

0.00

2,160.00

2,160.00

0.00 m3

11,425

24.68

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00 m3

11,707

11.71

0.00

69.00

69.00

0.00 m3

11,989

0.83

0.00

2,313.00

2,313.00

0.00 m3

2,858

6.61

0.00

3,240.00

3,240.00

0.00 m3

12,271

39.76

0.00

8,245.00

8,245.00

0.00 m3

2,022

16.67

0.00

300.38

300.38

0.00 m3

2,138

0.64

0.00

1,060.57

1,060.57

0.00 m3

2,376

2.52

0.00

4,300.00

0.00

4,300.00 m3

14,808

12,826,000 12,811,192
SAYFA TOPLAMI

KAZI İMALATLAR ve NAKLİYELER TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

63.67

55,088.13

321.44
604.81

55,088.13
70,084.66

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

N
O

1 B-15.052/B
2 B-15.304
3 B-15.305
4 B-15.309
5 B-15.309
7 B-15.313
8 B-15.322
8 B-D.402

ULAŞIM VE SERVİS YOLLARI
KAZILAR ve İMALATLAR (Y-9)

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

A
Barajlarda titreşimli silindirle sedde,dolgu veya baraj
dolgusunun sıkıştırılması(baraj tipi tit. silindirlerle) 15.00
Barajlarda (kaya ve batak zeminler) hariç her cins ve
klasta zem. kazılması ve yolda dolguya konulması1,313.75
Her cins zeminde sadece (sedde,yol) altında
sandık açılması
1,241.67
Barajlarda yumuşak kaya kazılması,yolda dolguya
konulması
4,676.81
Barajlarda yumuşak kaya kazılması,yolda dolguya
konulması (%75' i ödenecek)
1,891.93
Barajlarda kaya kazılması ve yolda dolguya konulması
(%75'i ödenecek)
5,254.99
Brj.da sedde,dolgu veya baraj dolgusunun sulanması
(kaya dolgu ve keçiayağı ile sıkış. dolgular haricinde)
210.00
Çakıllı malzeme ile alt temel ve temel malzemesi
hazırlanması ve yerine konulması
3,596.30

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

B

C

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
9

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

G=A*D

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

H=C*F

15.00

0.00 saat

93,583

1.40

0.00

1,313.75

0.00 m3

1,126

1.48

0.00

1,241.67

0.00 m3

704

0.87

0.00

4,676.81

0.00 m3

3,304

15.45

0.00

1,891.93

0.00 m3

2,478

4.69

0.00

5,254.99

0.00 m3

5,032

26.44

0.00

210.00

0.00 m3

1,181

0.25

0.00

3,596.30

0.00 m3

2,434

8.75

0.00

59.33

0.00

İmalat ve Kazı Toplamı

NAKLİYELER (Y-9)
1 B-07.D/6-5 Yolda Dolgu Nakli ort. 200 m. (B-15.304'den)
2 B-07.D/6-5

1,314.00

1,314.00

0.00 m3

898

1.18

0.00

4,677.00

4,677.00

0.00 m3

898

4.20

0.00

3,596.30

3,596.30

0.00 m3

6,350

22.84

0.00

28.22
87.55

0.00
0.00

692.36

70,084.66

Yolda Dolgu Nakli ort. 200 m. (B-15.309'dan)

3 B-07.D/6-47 Stabilize nakli

10000 m

Nakliyeler Toplamı
SAYFA TOPLAMI
KAZI İMALATLAR ve NAKLİYELER TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A
N
O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

KONDÜVİLER
KAZILAR ve İMALATLAR

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

A
B-15.040 Barajlarda kayadan gayri zemin ve/veya
yumuşak kaya zeminde röpriz yapılması
2,745.00
B-15.058 Brj.da las.tek.sil. veya paletli traktörle dolgu,sedde
veya brj.dolgusunun sıkıştırılması (baraj tipi silindir)
27.00
B-15.301 Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve
klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması
4,212.00
B-15.305 Her cins zeminde sadece (sedde,yol) altında
sandık açılması
793.00
B-15.306 Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazılması
dolgu ve/veya depoya konulması
11,566.00
B-15.310 Barajlarda kaya kazılması , dolgu ve/veya depoya
konulması
15,169.00
B-15.344/1 Barajlarda kum ve gravye(çakıl) yıkanması
(filtre malzemesi hariç)
5,636.84
B-15.349 Barajlarda kazılardan elde edilen kaya ile riprap
yapılması
1,103.00
B-16.501 Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren
çimento bedeli (torba)
655.95
B-16.501/1 Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren
çimento bedeli (dökme)
961.00
B-16.503 Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen betonarme
4,579.13
bet.
B-18.501 PVC su ve enjeksiyontutucularının temini ve
yeraltında yerüstündeki yapılarda yerine konulması
2,609.00
B-19.090/1 Betona su geçirimsizlik temin edici katkı
maddesi ilavesi
15,760.74
B-21.015 Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbı ( F2 cinsi )
3,389.16
B-21.024 Her cins eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbı ( F2 cinsi )
3,940.21
B-21.024/1 F1 cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren
eğri kalıp
57.00

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

B

C

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
10

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

YAPILAN
İŞ
TUTARI

G=A*D

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

H=C*F

2,745.00

0.00 m3

992

2.72

0.00

27.00

0.00 saat

47,328

1.28

0.00

4,212.00

0.00 m3

1,279

5.39

0.00

793.00

0.00 m3

704

0.56

0.00

###

0.00 m3

3,984

46.08

0.00

###

0.00 m3

7,173

108.81

0.00

5,636.84

0.00 m3

484

2.73

0.00

1,103.00

0.00 m3

3,442

3.80

0.00

655.95

0.00 ton

119,627

78.47

0.00

961.00

0.00 ton

112,127

107.75

0.00

4,579.13

0.00 m3

45,265

207.27

0.00

2,609.00

0.00 kg

11,190

29.19

0.00

###

0.00 kg

1,000

15.76

0.00

3,389.16

0.00 m²

23,286

78.92

0.00

3,940.21

0.00 m²

40,944

161.33

0.00

57.00

0.00 m2

30,708
SAYFA TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

1.75

0.00

851.81

0.00

Osman KURBAN

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

Müteahhit Vekili

Kontrol Mühendisi

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

N
O

KONDÜVİLER
KAZILAR ve İMALATLAR

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:11

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=C*F

17 B-23.001/2 Barajlarda betonarme demiri
18

3.13

3.13

0.00 ton 1,261,922

3.94

0.00

211.58

211.58

0.00 ton 1,178,809

249.41

0.00

448.00

448.00

0.00 kg

2,527

1.13

0.00

1,438.00 1,438.00

0.00 kg

6,400

9.20

0.00

2,003.18 2,003.18
B-15.302 Brj.da oc.ve/veya mlz.ar.sah.kaya ve bat.zem.hrç.hercins
ve klas zem.ka.ve dolgu,sed.ve/veya brj.dol.kon.361.52
361.52
B-14.018 Barajlarda mekanik tokmakla sedde, dolgu veya
baraj dolgusunun sıkıştırılması
361.52
361.52
B-23.D/4.a Açıktaki çelik borular ve çelik mesnetleri
8,186.00 8,186.00
B-16.502 Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen beton
77.15
77.15
18.185/a Patlayıcı kullanmadan demirli demirsiz beton kırılması
114.38
114.38
B-23.D/4 Cebri boru ve çelik mesnetleri
33,496
0.00
B-23.255 Giriş ızgarası her türlü demir kapaklar
11,600
0.00
B-23.D/3.a2 Sol sahil 1000*1000 karesel sürgülü ayar vanası
1
0
B-23.D/3.2 Sol sahil Ø 1200 mm lik kelebek vana
1
0

0.00 m2

1,135

2.27

0.00

0.00 m3

1,865

0.67

0.00

0.00 m3

3,508

1.27

0.00

0.00 kg

4,544

37.20

0.00

0.00 m3

42,019

3.24

0.00

0.00 m3

27,183

3.11

0.00

33,496 kg

5,149

7,680,000

7,674,851

172.47

257,076.81

11,600 kg

6,400

8,880,000

8,873,600

74.24

102,933.76

1 ad

###

###

###

80.20

71,169.80

1 ad

###

###
###
SAYFA TOPLAMI
KAZI VE İML.TOPLAMI

66.13

58,683.87

704.48
1,556.29

489,864.24
489,864.24

19

B-23.002 Barajlarda betonarme demiri
(yerli malı Ø14 ve daha büyük çaplı)
B-23.176 Basit demir işleri

20

B-23.255 Giriş ızgarası,her türlü demir kapaklar

21

25.052/a

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Katran badana yapılması

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

KONDÜVİLER
NAKLİYELERİ

N
O

1

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

B-07.D/2

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=C*F

0.00 ton

65,806

76.73

0.00

232.71

0.00 ton

67,968

15.82

0.00

2,745.00

0.00 m3

1,100

3.02

0.00

2,917.00

0.00 m3

2,200

6.42

0.00

827.00

0.00 m3

2,376

1.96

0.00

276.00

0.00 m3

2,540

0.70

0.00

2,332.00

0.00 m3

2,768

6.45

0.00

4,074.00

0.00 m3

11,707

47.69

0.00

1,562.84

0.00 m3

11,989

18.74

0.00

###

0.00 m3

2,859

33.37

0.00

384.00

0.00 ton

42,469

16.31

0.00

3,498.00

0.00 m3

3,599

12.59

0.00

361.52

0.00 m3

2,269

0.82

0.00

114.38

0.00 m3

1,715

0.20

0.00

66.947

0.000 m3

8,021

0.54

0.00

SAYFA TOPLAMI
241.36
KAZI VE İML.VE NAKLİLELER TOPLAMI 1,797.65

0.00
489,864.24

Demir taşınması (550 km) (B-23.002'den)

232.71
300 m (B-15.040'dan)
2,745.00
4 B-07.D/6-15 Kazı nakli
1200 m (B-15.310'dan)
2,917.00
5 B-07.D/6-17 Kazı nakli
1400 m (B-15.349'dan)
827.00
6 B-07.D/6-19 Rip-rap nakli
1600 m (B-15.349'dan)
276.00
7 B-07.D/6-22 Kazı nakli
1900 m (B-15.306'dan)
2,332.00
8 B-07.D/6-61AKum çakıl nakli
29000 m (B-15.344/1'den)
4,074.00
9 B-07.D/6-62 Kum çakıl nakli 30000 m (B-16.502 ve B-16.503 den)
1,562.84
10 B-07.D/8-15 Kazı nakli
1200 m (B-15.310'dan)
11,671.00
11 B-07.D/1-C Çimento taşınması (360km) (B-16.501'den)
384.00
12 B-07.D/8-22 Kazı nakli
1900 m (B-15.310'dan)
3,498.00
13 B-07.D/6-15 Dolgu için kil nakli
1200 m (B-15.302'den)
361.52
14 B-07.D/7-12 Beton kırılması nakli (900 m)
114.38
15 B-07.D/1-A Çimento taşınması (50km) (B-16.501'den)
66.947
3

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

B-07.D/1-B Çimento taşınması (570km) (B-16.501/1'den)
1,166.00 1,166.00

2

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
12

B-07.D/6-6 Dolgu nakli

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

NO:59

NO:59

NO:59

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A
N
O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

BARAJ GÖVDESİ
KAZILAR ve İMALATLAR

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

A
B
B-14.018 Barajlarda mekanik tokmakla sedde, dolgu veya
baraj dolgusunun sıkıştırılması
8,350.00
8,350.00
B-14.022/1 Barajlarda ağaç kesilmesi
(5cm<çap<10cm olan ağaçlar)
823.00
823.00
B-14.022/2 Barajlarda ağaç kesilmesi
(10cm<çap<20cm olan ağaçlar)
819.00
819.00
B-14.022/3 Barajlarda ağaç kesilmesi
(20cm<çap<30cm olan ağaçlar)
129.00
129.00
B-14.022/4 Barajlarda ağaç kesilmesi
(30cm<çap<40cm olan ağaçlar)
15.00
15.00
B-14.D/2 Baraj çekirdek hendeği ( cut-off) kazısı ve baraj
temeli kazısı su boşaltma zammı
130,155.00 130,155.00
B-14.D/2a Baraj çekirdek hendeği ( cut-off) kazısı ve baraj
temeli kazısı su boşaltma zammı
29,674.00 29,674.00
B-14.D/3 Baraj çekirdek hendeği ( cut-off) dolgusuna ve baraj
temel dolgusuna su boşaltma zammı
59,293.00 59,293.00
B-14.D/3a Baraj çekirdek hendeği ( cut-off) dolgusuna ve baraj
temel dolgusuna su boşaltma zammı
104,557.00 104,557.00
B-14.D/3b Baraj çekirdek hendeği ( cut-off) dolgusuna ve baraj
temel dolgusuna su boşaltma zammı
73,742.00 73,742.00
B-15.040 Barajlarda kayadan gayri zemin ve/veya
yumuşak kaya zeminde röpriz yapılması
26,000.00 26,000.00
B-15.052/A Barajlarda titreşimli silindirle sedde,dolgu veya baraj
dolgusunun sıkıştırılması(baraj tipi tit. silindirlerle)
25.00
25.00
B-15.052/B Barajlarda titreşimli silindirle sedde,dolgu veya baraj
dolgusunun sıkıştırılması(baraj tipi tit. silindirlerle)
9,229.00
9,208.00
B-15.301 Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve
klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması
315,756.45 315,756.45
B-15.302 Brj.da oc.ve/veya mlz.ar.sah.kaya ve bat.zem.hrç.hercins
ve klas.zem.kaz.ve dolgu,sed.ve/veya brj.dol.kon. 1,938,424.77
###
B-15.306 Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazılması
dolgu ve/veya depoya konulması
19,240.88 19,240.88

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

B
İ
R
İ
M
İ

C
0.00 m3

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
13
UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=C*F

3,508

29.29

0.00

0.00 adet

877

0.72

0.00

0.00 adet

1,754

1.44

0.00

0.00 adet

3,508

0.45

0.00

0.00 adet

5,261

0.08

0.00

0.00 m3

151

19.65

0.00

0.00 m3

459

13.62

0.00

0.00 m3

74

4.39

0.00

0.00 m3

141

14.74

0.00

0.00 m3

202

14.90

0.00

0.00 m3

992

25.79

0.00

0.00 saat

54,692

1.37

0.00

21 saat

93,583

863.68

2,540.08

0.00 m3

1,279

403.85

0.00

0.00 m3

1,865

3,615.16

0.00

0.00 m3

3,984

121,050,000

SAYFA TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

120,956,417

76.66

0.00

5,085.79

2,540.08

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A
N
O

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

BARAJ GÖVDESİ
KAZILAR ve İMALATLAR

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

A
B-15.308 Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında
yum. kaya kaz.ve dolgu,sedde ve/veya baraj dolg.kon.
909,505.00
B-15.321 Brj.da sedde,dolgu veya baraj dolgusunun sulanması
(keçiayağı ile sıkıştırılan dolgular)
0.00
B-15.322 Brj.da sedde,dolgu veya baraj dolgusunun sulanması
(kaya dolgu ve keçiayağı ile sıkış. dolgular haricinde)108,742.00
B-15.330 Baraj temeli kazısı ve dolguya hazırlanması
628,290.05
B-15.342 Barajlarda filtre malzemesi konulması (tuvenan)
150,573.87
B-15.343 Barajlarda filtre malzemesi konulması (elenmiş)
114,149.78
B-15.344 Barajlarda filtre malzemesi yıkanması
114,277.36
B-15.344/1 Barajlarda kum ve gravye(çakıl) yıkanması
320.41
B-15.348 Barajlarda ocaktan veya ariyetten elde edilen kaya ile
riprap yapılması
167,537.37
B-15.349 Barajlarda kazıdan elde edilen kaya ile riprap
yapılması
1,050.00
B-15.D/2 Barajlarda kum ve/veya çakıl serilmesi
7,921.72
B-16.501 Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren
çimento bedeli (torba)
97.60
B-16.502 Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibratörle dövülen beton
69.98
B-16.503 Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen betonarme bet. 105.04
B-18.452 20 cm iç çapında beton borularla drenaj yapılması
1,472.00
B-18.454 30 cm iç çapında beton borularla drenaj yapılması
800.00

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

B

C

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
14
UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=C*F

909,505.00

0.00 m3

4,313

3,922.70

0.00

0.00

0.00 m3

1,821

0.00

0.00

108,532.00

210 m3

1,181

128.42

342.05

628,290.05

0.00 m3

5,377

3,378.32

0.00

150,573.87

0.00 m3

1,757

264.56

0.00

114,149.78

0.00 m3

6,093

695.51

0.00

114,277.36

0.00 m3

484

55.31

0.00

320.41

0.00 m3

484

0.16

0.00

167,537.37

0.00 m3

9,563

1,602.16

0.00

1,050.00

0.00 m3

3,442

3.61

0.00

7,921.72

0.00 m3

8,715

69.04

0.00

97.60

0.00 ton

119,627

11.68

0.00

69.98

0.00 m3

42,019

2.94

0.00

105.04

0.00 m3

45,265

4.75

0.00

7.25

0.00

1,472.00

0.00 m

4,926

800.00

0.00 m

7,328

1,630,000

1,628,819

SAYFA TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

5.86

0.00

10,152.27

342.05

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A
N
O

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

BARAJ GÖVDESİ
KAZILAR ve İMALATLAR

33

B-18.456 40 cm iç çapında beton borularla drenaj yapılması

34

B-18.457 50 cm iç çapında beton borularla drenaj yapılması

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
15
UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=C*F

733.00

733.00

0.00 m

9,916

7.27

0.00

99.00

99.00

0.00 m

12,583

1.25

0.00

798.55

798.55

0.00 m²

23,286

18.60

0.00

7.71

7.71

0.00 ton

1,261,922

9.73

0.00

1,775.00
1,775.00
09.003/2 Kum-çakılın makine ile taşıtlara yükleme,boşaltma
istif, muhafazası ve figüresi
229,362.00 229,362.00
B-D.402 Çakıllı malzeme ile alt temel ve temel malzemesi
hazırlanması ve yerine konulması
5,109.00
0.00
B-D.302 Baraj ölçüm teçhizatı ve teferruatının
yerine konması (Projedeki adetlere göre)
0.80
0.80
B-D.404 Kırmataş malzeme ile alt temel ve temel malzemesi
hazırlanması ve yerine konulması
2,554.50
0.00

0.00 kg

6,400

11.36

0.00

0.00 m3

905

207.57

0.00

5,109.00 m3

2,434

12.44

17,817.97

0.00 ad

###

29.96

0.00

2,554.50 m3

11,031

28.18

36,092.45

326.36
15,564.42

53,910.42
56,792.55

35

B-21.015 Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbı ( F2 cinsi )
36 B-23.001/2 Barajlarda betonarme demiri
(yerli malı Ø8-Ø12)
37 B-23.255 Giriş ızgarası,her türlü kapaklar
38
39
40
41

3,490,000

14,140,000

3,487,566

14,128,969

31.12.2002 tarih ve 22739 sayılı verile emri ile 09.003/2 pozu dahilinde (229 455 m3) ödenen 165 144,73 YTL,
Sayıştay Başkanlığının 22.04.2005 tarih ve 2002/641 sayılı ilamı kararına istinaden 13.09.2005 tarihli 52 nolu hakedişte kesilmiştir.

SAYFA TOPLAMI
KAZI VE İML.İŞ.TOP.

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

45.12

45.12

0.00 ton

8,021

0.36

0.00

52.48

52.48

0.00 ton

42,469

2.23

0.00

8.71

8.71

0.00 ton

67,968

0.59

0.00

6,137.99

6,137.99

0.00 m3

635

3.90

0.00

2,897.00

2,897.00

0.00 m3

1,100

3.19

0.00

176,243.00

0.00 m3

1,555

274.06

0.00

116,590.00

0.00 m3

2,008

234.11

0.00

83,606.00

83,606.00

0.00 m3

2,376

198.65

0.00

504,619.87

504,619.87

0.00 m3

2,459

1,240.86

0.00

348,606.00

0.00 m3

2,768

964.94

0.00

236,847.76

0.00 m3

2,840

672.65

0.00

484,296.00

0.00 m3

2,910

1,409.30

0.00

19,530.00

19,530.00

0.00 m3

3,420

66.79

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00 m3

9,733

58.40

0.00

98,970.22

0.00 m3

11,989

1,186.55

0.00

249,680.65

0.00 m3

571

142.57

0.00

25,433.00

0.00 m3

1,512

38.45

0.00

32,475.00

0.00 m3

2,214

71.90

0.00

26,000.00

0.00 m3

1,430

BARAJ GÖVDESİ
NAKLİYELER

N
O

1

B-07.D/1-A Çimento taşınması

2

B-07.D/1-C Çimento taşınması

3

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

B-07.D/2

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
16

B
İ
R
İ
M
İ

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=C*F

(50km) (B-16.501 den)
(360km) (B-16.501 den)

Demir taşınması

(550 km) (B-23.001/2 den)

4

B-07.D/6-4 Ocak sıyırma kazısı nakli

100 m

(B-15.306'dan)

5

B-07.D/6-6 Dolgu için kil nakli

6

B-07.D/6-9 Dolgu için kil nakli

600 m(B-15.302 ve B-15.308 den)

7 B-07.D/6-13 Dolgu için kil nakli

1000 m(B-15.302 ve B-15.308 den)

300 m (B-15.040 dan)

176,243.00
116,590.00

8 B-07.D/6-17 Dolgu için kil nakli

1400 m(B-15.302 ve B-15.308 den)

9 B-07.D/6-18 Dolgu için kil nakli

1500 m (B-15.302'den)

10 B-07.D/6-22 Dolgu için kil nakli

1900 m(B-15.302 ve B-15.308 den)
348,606.00

11 B-07.D/6-23 Dolgu için kil nakli

2000 m(B-15.302 ve B-15.308 den)

12 B-07.D/6-23ADolgu için kil nakli

2100 m(B-15.302 ve B-15.308 den)

13 B-07.D/6-29ADolgu için kil nakli

2900 m(B-15.302 ve B-15.308 den)

236,847.76
484,296.00

14 B-07.D/6-58 Rip-rap nakli

22000 m (B-15.348 den)

15 B-07.D/6-62 Filtre tüvenan ve kumçakıl nakli
30000 m
(B-15.342 ve B-15.D/2 den tüvenan)
98,970.22
16 B-07.D/7-4 Ocak sıyırma kazısı nakli
100 m (B-15.301'den)
249,680.65

17 B-07.D/7-10 Ocak sıyırma kazısı nakli
18 B-07.D/7-18 Ocak sıyırma kazısı nakli
19 B-07.D/8-6 Baraj temeli kazısı nakli

700 m (B-15.301'den)
25,433.00
1500 m (B-15.301'den)
32,475.00
300 m (B-15.330'dan)
26,000.00

SAYFA TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

37.18

0.00

6,606.68

0.00

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

BARAJ GÖVDESİ
B-NAKLİYELER

N
O

20 B-07.D/8-12 Baraj temeli kazısı nakli

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
17
UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=C*F

900 m (B-15.330'dan)

27,348.32
1400 m (B-15.330'dan)
293,678.73
22 B-07.D/8-18 Baraj temeli kazısı nakli
1500 m (B-15.330'dan)
274,607.00
22 B-07.D/6-18 Riprap nakli
1500 m (B-15.349'dan)
1,050.00
23 B-07.D/6-64 Riprap nakli
42000 m (B-15.348'den)
27,909.00
24 B-07.D/6-62aRiprap nakli
32000 m (B-15.348'den)
133,628.37
25 B-07.D/6-19 Dolgu için kil nakli
1600 m (B-15.302'den)
234,855.90
26 B-07.D/6-17 Dolgu için (1-1' zonu) nakli
1400 m (B-15.302 'den)
68,612.00
27 B-07.D/8-15 Baraj temel kazısı nakli
1200 m (B-15.330'dan)
6,656.00
28 B-07.D/6-14 Dolgu için (1 zonu) nakli
1100 m (B-15.302 'den)
86,604.00
29 B-07.D/6-15 Dolgu için (1 zonu) nakli
1200 m (B-15.302 'den)
Blanketten
19,851.24
30 B-07.D/6-25 Dolgu için (1' zonu) nakli
2200 m (B-15.302 'den)
209,365.00
31 B-07.D/6-62bFiltre tüvenan nakli
32000 m (B-15.342 'den)
55,214.61
32 B-07.D/6-16 Dolgu için(1 ve 1' zonu)nakli
1300 m (B-15.302'den)
255,407.00
33 B-07.D/7-62 Filtre tüvenan ve kumçakıl nakli 30000 m(B-15.343 ve
B-15.D/2 den elenmiş kum ve çakıl)
114,277.28
34 B-07.D/6-64 Stabilize nakli
42000 m (B-D.402'den)
5,109.00
35 B-07.D/6-62dKırmataş nakli
32000 m (B-D.404'den)
2,554.50

27,348.32

0.00 m3

2,477

67.74

0.00

293,678.73

0.00 m3

3,089

907.17

0.00

274,607.00

0.00 m3

3197

877.92

0.00

1,050.00

0.00 m3

2,459

2.58

0.00

27,909.00

0.00 m3

15,372

429.02

0.00

133,628.37

0.00 m3

11,989

1,602.07

0.00

234,855.90

0.00 m3

2,540

596.53

0.00

68,612.00

0.00 m3

2,376

163.02

0.00

6,656.00

0.00 m3

2,376

15.81

0.00

86,604.00

0.00 m3

2,106

182.39

0.00

19,851.24

0.00 m3

2,200

43.67

0.00

209,365.00

0.00 m3

2,978

623.49

0.00

55,214.61

0.00 m3

11,989

661.97

0.00

255,407.00

0.00 m3

2,290

584.76

0.00

114,277.28

0.00 m3

10,790

1,233.06

0.00

0.00

5,109.00 m3

14,808

75.65

65,452.38

0.00

2,554.50 m3

11,989

21 B-07.D/8-17 Baraj temeli kazısı nakli

12,826,000

12,811,192

10,384,000
10,372,011
SAYFA TOPLAMI
NAKLİYE TOPLAMI

KAZI İMALATLAR ve NAKLİYELER TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

30.63

26,495.30

8,097.48
14,704.16
30,268.58

91,947.68
91,947.68
148,740.23

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A
N
O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

DOLUSAVAK
KAZILAR ve İMALATLAR

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

A
B
B-15.306 Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazılması
dolgu ve/veya depoya konulması
### 53,847.574
B-15.310 Barajlarda kaya kazılması , dolgu ve/veya depoya
konulması
###
###
B-15.310/1 Barajlarda kaya kazılması , dolgu ve/veya depoya
konulması (%80 zamlı)
6,749.88
0.00
B-16.503 Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen betonarme bet.
###
0.000
B-21.015 Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbı ( F2 cinsi )
3,082.76
0.00
B-21.015/1 F1 cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren
düz kalıp
5,288.07
0.00
B-23.001/2 Barajlarda betonarme demiri (Ø8-12)
145.94
0.00
B-16.501/1 Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren
çimento bedeli (dökme)
4,848.575
0.000
B-15.344/1 Barajlarda kum ve gravye(çakıl) yıkanması
###
0.000
B-21.024 Her cins eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbı ( F2 cinsi )
641.36
0.00
B-21.024/1 F1 cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren
eğri kalıp
1,010.89
0.00
B-D.309 Duvar arka veya üstlerinin kum veya çakılla doldurulması
9,189.05
0.00
B-15.D/2 Barajlarda kum veya çakıl serilmesi (Elenmiş malzeme ile)
1,435.435
0.000
B-15.042 Barajlarda kayadan başka heyelan eden her cins zeminin
526.07
0.00
B-15.043 Barajlarda heyelan eden kaya kazılması ve kullanılması
4,734.63
0.00
B-21.024/2 F3 cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren
230.91
0.00

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

B
İ
R
İ
M
İ

C

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
18

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=A*F

2,847.885 m3

3,984

4,950,000

4,946,016

225.87

14,085.68

18,881.086 m3

7,173

8,510,000

8,502,827

1,680.43

160,542.61

6,749.88 m3

12,911 15,318,000 15,305,089

87.15

103,307.51

14,740.495 m3

45,265 68,750,000 68,704,735

667.23

1,012,741.81

3,082.76 m2

23,286 21,430,000 21,406,714

71.79

65,991.69

5,288.07 m2

16,300 15,000,000 14,983,700

86.20

79,234.82

###

184.17

168,389.23

112,127 126,500,000 126,387,873

543.66

612,801.07

629,516

8.93

11,618.93

641.36 m²

40,944 42,700,000 42,659,056

26.26

27,359.80

1,010.89 m²

30,708 32,030,000 31,999,292

31.04

32,347.78

9,189.05 m3

7,838 11,810,000 11,802,162

72.02

108,450.70

1,435.435 m3

8,715 13,310,000 13,301,285

12.51

19,093.13

145.94 ton 1,261,922
4,848.575 ton
18,456.919 m3

484

###

630,000

526.07 m3

992

1,300,000

1,299,008

0.52

683.37

4,734.63 m3

2,123

2,600,000

2,597,877

10.05

12,299.99

11.82

12,314.16

230.91 m2

51,180 53,380,000 53,328,820
SAYFA TOPLAMI

3,719.65 2,441,262.28

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

DOLUSAVAK

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

KAZILAR ve İMALATLAR

N
O

17

B-23.002

A
Barajlarda betonarme demiri (Ø14 ve daha büyük)

18

B.D.304

Ankraj ve kaya bulonu deliği açılması

19

B.D.305

Ankraj demiri konulması

20

YF.3

21

YF.4

22

YF.1

23

YF.2

24

B-16.502

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

B

C

B
İ
R
İ
M
İ

0.62

0.00

3,909

0.00

3,909 m

19,668
Betona süper akışkanlaştırıcı katkı maddesi ilavesi
58,961.98
Betona hava sürükleyici katkı maddesi ilavesi
5,159.17
Ø160 mm çapında Drainflex Boru ile Drenaj Borusunun
Temini ve Yerine Döşenmesi
1,255.61
Ø200 mm çapında Drainflex Boru ile Drenaj Borusunun
Temini ve Yerine Döşenmesi
1,760.76
Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibratörle dövülen beton
289.565

0.00

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
19

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

F=E-D

G=A*D

H=A*F
635.44

7,909 11,400,000 11,392,091

30.92

44,531.68

19,668 kg

1,706

1,740,000

1,738,294

33.55

34,188.77

0.00 58,961.98 kg

3,095.36

2,750,000

2,746,905

182.51

161,962.94

0.00

5,159.17 kg

1,688.38

1,500,000

1,498,312

8.71

7,730.04

0.00

1,255.61 m

9,371.54

8,740,000

8,730,628

11.77

10,962.26

0.00

1,760.76 m

12,586.21 11,600,000 11,587,414

22.16

20,402.65

42,019 63,360,000 63,317,981

12.17

18,334.67

SAYFA TOPLAMI
KAZI VE İML.TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

0.73

289.565 m3

###

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

###

0.000

0.62 ton 1,178,809

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

302.52 298,748.45
4,022.17 2,740,010.73

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

N
O

DOLUSAVAK
NAKLİYELER

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

A
900 m (B-15.306'dan)
40,229.00
2 B-07.D/6-15 Kazı nakli
1200 m (B-15.306'dan)
13,618.57
3 B-07.D/8-12 Kazı nakli
900 m (B-15.310'dan)
###
4 B-07.D/8-15 Kazı nakli
1200 m (B-15.310'dan)
44,954.30
5 B-07.D/6-14 Kazı nakli
1100 m (B-15.306'dan)
2,847.88
6 B-07.D/8-14 Kazı nakli
1100 m (B-15.310'dan)
25,630.97
7 B-07.D/1-A Çimento taşınması (50km) (B-16.503'den)
4,848.57
8
B-07.D/2 Demir taşınması (550 km) (B-23.002'den)
179.53
9 B-07.D/6-62cKum çakıl nakli 32000 m (B-16.503 den)
18,456.92
10 B-07.D/6-62eKum çakıl nakli 32000 m (B-D.309 dan)
9,189.05
11 B-07.D/7-62 Kum çakıl nakli 32000 m (B-15.D/2 den)
1,435.435

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

B

C

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
20

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=C*F

1 B-07.D/6-12 Kazı nakli

40,229.00

0.00 m3

1,905

76.64

0.00

13,618.57

0.00 m3

2,200

29.96

0.00

160,915.00

0.00 m3

2,477

398.59

0.00

44,954.30

0.00 m3

2,859

128.52

0.00

0.00

2,847.88 m3

2,106

1,824,350

1,822,244

6.00

5,189.54

0.00 25,630.97 m3

2,738

2,371,600

2,368,862

70.18

60,716.22

0.00

4,848.57 ton

8,021

7,680,000

7,671,979

38.89

37,198.16

0.00

179.53 ton

67,968 63,280,000 63,212,032

12.20

11,348.47

0.00 18,456.92 m3

11,989 10,384,000 10,372,011

221.28

191,435.37

0.00

11,989 10,384,000 10,372,011

110.17

95,308.97

15.49

13,399.52

9,189.05 m3

0.00 1,435.435 m3

10,790

9,345,600

9,334,810

SAYFA TOPLAMI
KAZI VE İML.VE NAKLİLELER TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

1,107.92 414,596.25
5,130.09 3,154,606.98

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A
N
O

1
2

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

PROJE İŞLERİ

BİR
TOPLAM ÖNCEKİ UYGULAMA
İMALAT ÖDENEK
YILI
VE
DİLİMİ
FİYAT
İHZARAT İÇİNDE
FARKINA
MİKTARI YAPILAN
ESAS
MİKTAR
MİKTAR

A
B-D.101 Her türlü ölçüm,harita yol projeleri ve aplikasyon
işleri
0.90
B-D.102 Tatbikat tadilat ve detay projeleri
0.80

B

B
İ
R
İ
M
İ

C

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
21

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

0.90

0.00Maktu

###

0.70

0.10Maktu

###

F=E-D

###

SAYFA TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

###

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

G=A*D

H=C*F

180.00

0.00

240.00

38,874.90

420.00

38,874.90

Osman KURBAN

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

Müteahhit Vekili

Kontrol Mühendisi

NO:59

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

7-SONDAJ VE ENJEKSİYON İŞLERİ

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

İMALATLAR

N
O
1

B-16.501

2

B-16.502

3

B-21.015

4

30-7819

5

30-7820

6

30-7821

7

30-7819

8

30-7820

9

30-7821

10

31-14-7828

11

31-14-7829

12

31-14-7830

13

31-15-7828

14

31-15-7829

15

31-15-7830

16

31-16-7828

Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren
2,279.78
çimento bedeli
Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibratörle dövülen beton 4,437.00
Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu
2,149.00
kalıbı ( F2 cinsi )
Enj.kont.kuyu.ve enj.delik.yukardan aşağı kad. halinde
0-20m derin. arasında basınçlı su deneyi yapılması 109.00
Enj.kont.kuyu.ve enj.delik.yukardan aşağı kad. halinde
20-40m derin. arasında basınçlı su deneyi yapılması 26.00
Enj.kont.kuyu.ve enj.delik.yukardan aşağı kad. halinde
2.00
40-60m derin. arasında basınçlı su deneyi yapılması
Enj.kont.kuyu.ve enj.delik.aşağıdan yukarı kad. halinde
0-20m derin. arasında basınçlı su deneyi yapılması 2,688.00
Enj.kont.kuyu.ve enj.delik.aşağıdan yukarı kad. halinde
1,798.00
20-40m derin. arasında basınçlı su deneyi yapılması
Enj.kont.kuyu.ve enj.delik.aşağıdan yukarı kad. halinde
40-60m derin. arasında basınçlı su deneyi yapılması 73.00
Orta sert formasyonlarda 0-10m arasında
4,289.50
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması
Orta sert formasyonlarda 10-30m arasında
4,348.00
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması
Orta sert formasyonlarda 30-60m arasında
1,106.75
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması
Sert formasyonlarda 0-10m arasında
6,177.00
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması
Sert formasyonlarda 10-30m arasında
6,240.00
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması
Sert formasyonlarda 30-60m arasında
1,842.25
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması
Çok sert formasyonlarda 0-10m arasında
1,424.00
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
22
BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

F=E-D

YAPILAN
İŞ
TUTARI

G=A*D

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

H=C*F

2,279.78

0

ton

119,627

272.72

0.00

4,437.00

0

m3

42,019

186.44

0.00

2,149.00

0

23,286

50.04

0.00

109.00

0

ad

20,284

2.21

0.00

26.00

0

ad

22,746

0.59

0.00

2.00

0

ad

25,537

0.05

0.00

2,688.00

0

ad

12,678

34.08

0.00

1,798.00

0

ad

14,216

25.56

0.00

73.00

0

ad

15,961

1.17

0.00

4,289.50

0

m

64,795

277.94

0.00

4,348.00

0

m

96,903

421.33

0.00

1,106.75

0

m

145,061

160.55

0.00

6,177.00

0

m

89,018

549.86

0.00

6,240.00

0

m

121,068

755.46

0.00

1,842.25

0

m

169,226

311.76

0.00

1,424.00

0

m

126,540

0
0
SAYFA TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

180.19

0.00

3,229.95

0.00

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

7-SONDAJ VE ENJEKSİYON İŞLERİ

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

İMALATLAR

N
O
17

31-16-7829

18

31-16-7830

19

31-14-7832

20

31-14-7833

21

31-14-7834

22

31-15-7832

23

31-15-7833

24

31-15-7834

25

31-16-7832

26

31-16-7833

27

31-16-7834

28

31-14-7832

29

31-14-7833

30

31-15-7832

31

31-15-7833

32

31-16-7832

Çok sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması
Çok sert formasyonlarda 30-60m arasında
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması
Orta sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması
Orta sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması
Orta sert formasyonlarda 30-60m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması
Sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması
Sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması
Sert formasyonlarda 30-60m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması
Çok sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması
Çok sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması
Çok sert formasyonlarda 30-60m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması
Orta sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%10 zamlı)
Orta sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%10 zamlı)
Sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%10 zamlı)
Sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%10 zamlı)
Çok sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%10 zamlı)

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
23
BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

F=E-D

YAPILAN
İŞ
TUTARI

G=A*D

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

H=C*F

1,437

1,437

0

m

158,590

0

227.89

0.00

442

442

0

m

206,748

0

91.38

0.00

82

82

0

m

86,640

0

7.06

0.00

99

99

0

m

118,690

0

11.78

0.00

1

1

0

m

166,849

0

0.17

0.00

67

67

0

m

110,806

0

7.37

0.00

97

97

0

m

145,356

0

14.06

0.00

7

7

0

m

191,014

0

1.34

0.00

12

12

0

m

165,071

0

1.98

0.00

19

19

0

m

180,378

0

3.43

0.00

2

2

0

m

228,536

0

0.46

0.00

11

11

0

m

95,304

0

1.05

0.00

19

19

0

m

130,559

0

2.48

0.00

24

24

0

m

121,887

0

2.93

0.00

33

33

0

m

159,892

0

5.28

0.00

6

6

0

m

181,578

0
SAYFA TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

1.09

0.00

379.75

0.00

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

7-SONDAJ VE ENJEKSİYON İŞLERİ

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

8.00

8

0

m

198,416

0

1.59

0.00

11.00

11

0

m

77,754

0

0.86

0.00

13.50

14

0

m

116,284

0

1.57

0.00

1.00

1

0

m

174,073

0

0.17

0.00

77.00

77

0

m

106,822

0

8.23

0.00

94.50

95

0

m

145,282

0

13.73

0.00

7.00

7

0

m

203,071

0

1.42

0.00

22.00

22

0

m

151,848

0

3.34

0.00

27.00

27

0

m

190,308

0

5.14

0.00

2.00

2

0

m

248,098

0

0.50

0.00

9.00

9

0

m

103,968

0

0.94

0.00

14.00

14

0

m

142,428

0

1.99

0.00

2.00

2

0

m

200,219

0

0.40

0.00

63.00

63

0

m

132,967

0

8.38

0.00

98.00

98

0

m

174,427

0

17.09

0.00

14.00

14

0

m

229,217

İMALATLAR

N
O
33

31-16-7833

34

31-14-7828

35

31-14-7829

36

31-14-7830

37

31-15-7828

38

31-15-7829

39

31-15-7830

40

31-16-7828

41

31-16-7829

42

31-16-7830

43

31-14-7832

44

31-14-7833

45

31-14-7834

46

31-15-7832

47

31-15-7833

48

31-15-7834

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
24

Çok sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%10 zamlı)
Orta sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Orta sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Orta sert formasyonlarda 30-60m arasında
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Sert formasyonlarda 30-60m arasında
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Çok sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Çok sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Çok sert formasyonlarda 30-60m arasında
karotsuz enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Orta sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Orta sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Orta sert formasyonlarda 30-60m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)
Sert formasyonlarda 30-60m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı)

B
İ
R
İ
M
İ

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

F=E-D

0
SAYFA TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

G=A*D

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

H=C*F

3.21

0.00

68.56

0.00

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

7-SONDAJ VE ENJEKSİYON İŞLERİ

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

İMALATLAR

N
O
49

31-16-7832

50

31-16-7833

51

31-16-7834

52

31-7838

53

31-7838

54

31-7838

55

31-7838

56

31-7838

57

31-7838

58

31-7838

59

31-7839

60

31-7839

61

31-7839

62

31-7839

63

31-7839

64

31-7839

Çok sert formasyonlarda 0-10m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı) 18.00
Çok sert formasyonlarda 10-30m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı) 28.00
Çok sert formasyonlarda 30-60m arasında
karotlu enjeksiyon deliğinin açılması (%20 zamlı) 4.00
0-20m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
1-25kg katı madde basılan deliklerde
543.38
0-20m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
25-50kg katı madde basılan deliklerde
483.02
0-20m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
50-100kg katı madde basılan deliklerde
434.35
0-20m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
100-200kg katı madde basılan deliklerde
467.71
0-20m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
200-300kg katı madde basılan deliklerde
224.35
0-20m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
300-400kg katı madde basılan deliklerde
163.42
0-20m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
400kg'dan fazla katı madde basılan deliklerde
894.45
20-40m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
1-25kg katı madde basılan deliklerde
88.26
20-40m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
25-50kg katı madde basılan deliklerde
45.67
20-40m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
50-100kg katı madde basılan deliklerde
55.91
20-40m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
100-200kg katı madde basılan deliklerde
85.62
20-40m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
200-300kg katı madde basılan deliklerde
44.93
20-40m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
300-400kg katı madde basılan deliklerde
19.44

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
25
BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

F=E-D

YAPILAN
İŞ
TUTARI

G=A*D

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

H=C*F

18.00

0

m

198,085

0

3.57

0.00

28.00

0

m

216,454

0

6.06

0.00

4.00

0

m

274,243

0

1.10

0.00

543.38

0

m3

306,278

0

166.42

0.00

483.02

0

m3

229,709

0

110.95

0.00

434.35

0

m3

183,767

0

79.82

0.00

467.71

0

m3

153,139

0

71.62

0.00

224.35

0

m3

128,637

0

28.86

0.00

163.42

0

m3

107,197

0

17.52

0.00

894.45

0

m3

61,256

0

54.79

0.00

88.26

0

m3

323,022

0

28.51

0.00

45.67

0

m3

242,267

0

11.06

0.00

55.91

0

m3

193,813

0

10.84

0.00

85.62

0

m3

161,511

0

13.83

0.00

44.93

0

m3

135,669

0

6.10

0.00

19.44

0

m3

113,058

0
SAYFA TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

2.20

0.00

613.25

0.00

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

7-SONDAJ VE ENJEKSİYON İŞLERİ

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

İMALATLAR

N
O
65

31-7839

66

31-7840

67

31-7840

68

31-7840

69

31-7840

70

31-7840

71

B-14.D/6-e

72

B-14.D/7-e

73

B-14.D/3

74

04.014/1.a

75

18.185/a

76

B-15.344/1

20-40m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
400kg'dan fazla katı madde basılan deliklerde
120.099
40-60m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
1-25kg katı madde basılan deliklerde
0.318
40-60m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
25-50kg katı madde basılan deliklerde
0.954
40-60m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
50-100kg katı madde basılan deliklerde
1.611
40-60m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
100-200kg katı madde basılan deliklerde
9.522
40-60m arasında delik boyunca bir metreye ortalama
400kg'dan fazla katı madde basılan deliklerde
36.703
İdarece yap. enjeksiyonların kuruda yapılması için
müt.tarafından pompaj yap. 60PS'lik tulumbaların kul.
762
İdarece yap. enjeksiyonların kuruda yap.için pompaj
esnasında 60PS'lik tulumbaların yedekte bekletilmesi
762
Barajlarda su boşaltma zammı
(Enjeksiyon başlık betonu için)
1,637
Enjeksiyon bentoniti
51,952
Patlayıcı kullanmadan demirli demirsiz beton kırılması
4,468.0
Kum-çakıl yıkanması
5,564

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
26
BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

G=A*D

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

H=C*F

120.099

0

m3

64,604

0

7.76

0.00

0.318

0

m3

376,070

0

0.12

0.00

0.954

0

m3

282,053

0

0.27

0.00

1.611

0

m3

225,642

0

0.36

0.00

9.522

0

m3

188,035

0

1.79

0.00

36.703

0

m3

75,214

0

2.76

0.00

762

0 saat

30,644

0

23.35

0.00

762

0 saat

739

0

0.56

0.00

1,637

0 saat

297

0

0.49

0.00

51,952

0

kg

319

16.57

0.00

4,468.0

0.0

m3

27,183

121.45

0.00

0

m3

484

2.69

0.00

178.17
4,469.68

0.00
0.00

5,564

0
0
0
SAYFA TOPLAMI
İMAL.İŞLERİ TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( İMALAT + İHZARAT )
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İŞİ
S
I
R
A

YAPILAN İŞİN CİNSİ
POZ
NO

7-SONDAJ VE ENJEKSİYON İŞLERİ

BİR
ÖNCEKİ
ÖDENEK
DİLİMİ
İÇİNDE
YAPILAN
MİKTAR

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKINA
ESAS
MİKTAR

A

B

C

NAKLİYELER

N
O
1

B-07D/1-A

Çimento taşınması (50 km)

2

B-07D/1-B

Çimento taşınması (570 km)

3

B-07D/1-C

Çimento taşınması (420 km)

4

B-07D/1-D

Çimento taşınması (360 km)

5

TOPLAM
İMALAT
VE
İHZARAT
MİKTARI

B-07.D/6-61A Kum çakıl nakli

B
İ
R
İ
M
İ

HAKEDİŞ NO:59
SAYFA:
27

UYGULAMA

SÖZLEŞME
BİRİM
FİYATI

YILI
BİRİM
FİYATI

1990

2006

D

E

BİRİM
MİKTAR
İÇİN
ÖDENECEK
FİYAT
FARKI

F=E-D

SÖZLEŞME
FİYATLARIYLA

YAPILAN
İŞ
TUTARI

G=A*D

UYGULAMA
YILI
FİYAT
FARKI

H=C*F

856

856

0

ton

8,021

6.87

0.00

123

123

0

ton

65,806

8.09

0.00

486

486

0

ton

49,137

23.88

0.00

816

816

0

ton

42,469

34.65

0.00

5,564

5,564

0

ton

11,707

65.14

0.00

0.00

0.00

0.00

m3

2,477

0.00

0.00

4,468.00

4,468.00

0.00

m3

1,715

7.66

0.00

146.29
4,615.97

0.00
0.00

29000 m

6

B-07.D/8-12

Kırılmış beton nakli

900 m

7

B-07.D/7-12

Kırılmış beton nakli

900 m

SAYFA TOPLAMI

İMALAT İŞLERİ VE NAK TOP

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

AÇIKLAMA
(DÜZELTME
NEDENİ)

TUTANAK
: 59/5
: 17/07/2006
: Akaryakıt Fiyat Farkı
: Sarıoğlan Barajı İnşaatı
: D.S.İ.XII.Bölge 121.Şube Müdürlüğü - Kayseri
: METOK İnş.Tic.ve San.A.Ş.

Tutanak no
Tutanak Tarihi
Tutanak Konusu
Taahhüt Olunan İş
Kontrol
Müteahhidin Adı

Sarıoğlan Barajı İnşaatı İşinde işin başlangıcından belirtilen zam tarihlerine kadar fiyat farkına esas imalat miktarları aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir
POZ NO
POZ AÇIKLAMASI
12/06/2006
27/06/2006 28/06/2006 12/07/2006 17/07/2006
BRM
MİKTARI
MİKTARI
MİKTARI
MİKTARI
MİKTARI
DOLUSAVAK
1

B-15.306

2

B-15.310

Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazı depoya konulması

m3

56,254.53

56,695.46

230,302.99

234,271.38

56,695.46

56,254.52

56,695.46

Barajlarda kaya kazılması, dolgu ve/veya depoya konulması

3 B-07.D/6-14

Kazı nakli

1100 m (B-15.306'dan)

m3

2,406.95

2,847.88

2,847.88

2,406.94

2,847.88

440.93

4 B-07.D/8-14

Kazı nakli

1100 m (B-15.310'dan)

m3

21,662.58

25,630.97

25,630.97

21,662.48

25,630.97

3,968.39

5

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen betonarme bet.

m3

10,009.55

14,740.50

14,740.50

10,009.43

14,740.50

4,730.95

Barajlarda kum ve gravye(çakıl) yıkanması

m3

12,291.73

18,456.92

18,456.92

12,291.57

18,456.92

6,165.19

Barajlarda kum veya çakıl serilmesi (Elenmiş malzeme ile)

m3

566.32

1,435.44

1,435.44

566.30

1,435.44

869.12

B-16.503

6

B-15.344/1

7

B-15.D/2

234,271.38 230,302.89 234,271.38

440.93

m3

3,968.39

8 B-07.D/1-A

Çimento taşınması (50km) (B-16.503'den)

ton

3,253.10

4,848.57

4,848.57

3,253.06

4,848.57

1,595.47

9

Duvar arka veya üstlerinin kum veya çakılla doldurulması

m3

7,366.95

9,189.05

9,189.05

7,366.90

9,189.05

1,822.10

m3

5,555.95

9,189.05

9,189.05

5,555.86

9,189.05

3,633.10

B-D.309

10 B-07.D/6-62e Duvar arkası dolgu kumçakıl nakli 32000 m
11

B-16.502

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen beton

m3

0.00

289.57

289.57

0.00

289.57

289.57

12

B-15.042

Heyelan eden zemin kazılması

m3

0.00

526.07

526.07

-0.01

526.07

526.07

13

B-15.043

Heyelan eden kaya kazılması

m3

0.00

4,734.63

4,734.63

-0.12

4,734.63

14

B-D.304

Ankraj deliği açılması

m

0.00

3,909

3,909

0

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

3,909

4,734.63
3,909

Mehmet ERÜLGEN
D.S.İ.121.Şube Müdürü

SAYFA NO : 28
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA
12/06/2006 - 27/06/2006
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN AKARYAKIT İÇİN
FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan
12/06/2006
Miktarı
27/06/2006
A
12/06/2006 - 27/06/2006
Tarihleri Arasında
Tarihli Miktar
Şantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
B Tutanak
Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
İmalat ve İhzaratın Cinsi
Poz No
BİRİM

No

DOLUSAVAK
1

Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazı depoya konulması

B-15.306

m3

0.8190

56,254.53

56,695.46

361.1238

2

Barajlarda kaya kazılması, dolgu ve/veya depoya konulması

B-15.310

m3

0.5870

230,302.99

234,271.38

2,329.4423

3

Kazı nakli

1100 m (B-15.306'dan)

B-07.D/6-14

m3

0.2341

2,406.95

2,847.88

103.2122

4

Kazı nakli

1100 m (B-15.310'dan)

B-07.D/8-14

m3

0.3043

21,662.58

25,630.97

1,207.4233

5

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.

B-16.503

m3

1.4870

10,009.55

14,740.50

7,034.9285

B-15.344/1

m3

0.0670

12,291.73

18,456.92

413.0679

B-15.D/2

m3

0.8090

566.32

1,435.44

703.1211

betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen betonarme bet.
6

Barajlarda kum ve gravye(çakıl) yıkanması

7

Barajlarda kum veya çakıl serilmesi (Elenmiş malzeme ile)

8

Çimento taşınması (50km) (B-16.503'den)

B-07.D/1-A

ton

3.9400

3,253.10

4,848.57

6,286.1364

9

Duvar arka veya üstlerinin kum veya çakılla doldurulması

B-D.309

m3

0.4530

7,366.95

9,189.05

825.4095

10

Duvar arkası dolgu kumçakıl nakli 32000 m

B-07.D/6-62e

m3

6.8096

5,555.95

9,189.05

24,739.9305

11

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen beton

B-16.502

m3

1.4510

0.00

289.57

420.1661

12

Heyelan eden zemin kazılması

B-15.042

m3

0.2020

0.00

526.07

106.2661

13

Heyelan eden kaya kazılması

B-15.043

m3

0.5380

0.00

4,734.63

2,547.2309

14

Ankraj deliği açılması

B-D.304

m

0.9080

0.00

3,909.00

3,549.3720

Sayfa Toplamı

50,626.8306

SAYFA NO : 29
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA
27/06/2006 - 28/06/2006
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN AKARYAKIT İÇİN
FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan
27/06/2006
Miktarı
28/06/2006
A
27/06/2006 - 28/06/2006
Tarihleri Arasında
Tarihli Miktar
Şantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
B Tutanak
Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
İmalat ve İhzaratın Cinsi
Poz No
BİRİM

No

DOLUSAVAK
1

Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazı depoya konulması

B-15.306

m3

0.8190

56,695.46

56,695.46

0.0000

2

Barajlarda kaya kazılması, dolgu ve/veya depoya konulması

B-15.310

m3

0.5870

234,271.38

234,271.38

0.0000

3

Kazı nakli

1100 m (B-15.306'dan)

B-07.D/6-14

m3

0.2341

2,847.88

2,847.88

0.0000

4

Kazı nakli

1100 m (B-15.310'dan)

B-07.D/8-14

m3

0.3043

25,630.97

25,630.97

0.0000

5

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.

B-16.503

m3

1.4870

14,740.50

14,740.50

0.0000

B-15.344/1

m3

0.0670

18,456.92

18,456.92

0.0000

B-15.D/2

m3

0.8090

1,435.44

1,435.44

0.0000

betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen betonarme bet.
6

Barajlarda kum ve gravye(çakıl) yıkanması

7

Barajlarda kum veya çakıl serilmesi (Elenmiş malzeme ile)

8

Çimento taşınması (50km) (B-16.503'den)

B-07.D/1-A

ton

3.9400

4,848.57

4,848.57

0.0000

9

Duvar arka veya üstlerinin kum veya çakılla doldurulması

B-D.309

m3

0.4530

9,189.05

9,189.05

0.0000

10

Duvar arkası dolgu kumçakıl nakli 32000 m

B-07.D/6-62e

m3

6.8096

9,189.05

9,189.05

0.0000

11

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen beton

B-16.502

m3

1.4510

289.57

289.57

0.0000

12

Heyelan eden zemin kazılması

B-15.042

m3

0.2020

526.07

526.07

0.0000

13

Heyelan eden kaya kazılması

B-15.043

m3

0.5380

4,734.63

4,734.63

0.0000

14

Ankraj deliği açılması

B-D.304

m

0.9080

3,909.00

3,909.00

0.0000

Sayfa Toplamı

0.0000

SAYFA NO : 30
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA
28/06/2006 - 12/07/2006
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN AKARYAKIT İÇİN
FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan
28/06/2006
Miktarı
12/07/2006
A
28/06/2006 - 12/07/2006
Tarihleri Arasında
Tarihli Miktar
Şantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
B Tutanak
Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
İmalat ve İhzaratın Cinsi
Poz No
BİRİM

No

DOLUSAVAK
1

Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazı depoya konulması

B-15.306

m3

0.8190

56,695.46

56,254.52

-361.1299

2

Barajlarda kaya kazılması, dolgu ve/veya depoya konulması

B-15.310

m3

0.5870

234,271.38

230,302.89

-2,329.5036

3

Kazı nakli

1100 m (B-15.306'dan)

B-07.D/6-14

m3

0.2341

2,847.88

2,406.94

-103.2152

4

Kazı nakli

1100 m (B-15.310'dan)

B-07.D/8-14

m3

0.3043

25,630.97

21,662.48

-1,207.4528

5

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.

B-16.503

m3

1.4870

14,740.50

10,009.43

-7,035.1011

B-15.344/1

m3

0.0670

18,456.92

12,291.57

-413.0785

B-15.D/2

m3

0.8090

1,435.44

566.30

-703.1343

betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen betonarme bet.
6

Barajlarda kum ve gravye(çakıl) yıkanması

7

Barajlarda kum veya çakıl serilmesi (Elenmiş malzeme ile)

8

Çimento taşınması (50km) (B-16.503'den)

B-07.D/1-A

ton

3.9400

4,848.57

3,253.06

-6,286.3094

9

Duvar arka veya üstlerinin kum veya çakılla doldurulması

B-D.309

m3

0.4530

9,189.05

7,366.90

-825.4340

10

Duvar arkası dolgu kumçakıl nakli 32000 m

B-07.D/6-62e

m3

6.8096

9,189.05

5,555.86

-24,740.5706

11

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen beton

B-16.502

m3

1.4510

289.57

0.00

-420.1661

12

Heyelan eden zemin kazılması

B-15.042

m3

0.2020

526.07

-0.01

-106.2682

13

Heyelan eden kaya kazılması

B-15.043

m3

0.5380

4,734.63

-0.12

-2,547.2955

14

Ankraj deliği açılması

B-D.304

m

0.9080

3,909.00

0.00

-3,549.3720

Sayfa Toplamı

-50,628.0312

SAYFA NO : 31
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA
12/07/2006 - 17/07/2006
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN AKARYAKIT İÇİN
FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan
12/07/2006
Miktarı
17/07/2006
A
12/07/2006 - 17/07/2006
Tarihleri Arasında
Tarihli Miktar
Şantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
B Tutanak
Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
İmalat ve İhzaratın Cinsi
Poz No
BİRİM

No

DOLUSAVAK
1

Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazı depoya konulması

B-15.306

m3

0.8190

56,254.52

56,695.46

361.1294

2

Barajlarda kaya kazılması, dolgu ve/veya depoya konulması

B-15.310

m3

0.5870

230,302.89

234,271.38

2,329.5057

3

Kazı nakli

1100 m (B-15.306'dan)

B-07.D/6-14

m3

0.2341

2,406.94

2,847.88

103.2164

4

Kazı nakli

1100 m (B-15.310'dan)

B-07.D/8-14

m3

0.3043

21,662.48

25,630.97

1,207.4515

5

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.

B-16.503

m3

1.4870

10,009.43

14,740.50

7,035.0937

B-15.344/1

m3

0.0670

12,291.57

18,456.92

413.0784

B-15.D/2

m3

0.8090

566.30

1,435.44

703.1304

betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen betonarme bet.
6

Barajlarda kum ve gravye(çakıl) yıkanması

7

Barajlarda kum veya çakıl serilmesi (Elenmiş malzeme ile)

8

Çimento taşınması (50km) (B-16.503'den)

B-07.D/1-A

ton

3.9400

3,253.06

4,848.57

6,286.3288

9

Duvar arka veya üstlerinin kum veya çakılla doldurulması

B-D.309

m3

0.4530

7,366.90

9,189.05

825.4358

10

Duvar arkası dolgu kumçakıl nakli 32000 m

B-07.D/6-62e

m3

6.8096

5,555.86

9,189.05

24,740.5979

11

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kul.
betoniyerle karıştırılan ve vibr. dövülen beton

B-16.502

m3

1.4510

0.00

289.57

420.1588

12

Heyelan eden zemin kazılması

B-15.042

m3

0.2020

-0.01

526.07

106.2682

13

Heyelan eden kaya kazılması

B-15.043

m3

0.5380

-0.12

4,734.63

2,547.2955

14

Ankraj deliği açılması

B-D.304

m

0.9080

0.00

3,909.00

3,549.3720

Sayfa Toplamı

50,628.0625

Sayfa No: 32
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Kullanılan (Motorin) İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

12/06/2006 - 27/06/2006

12/06/2006 - 27/06/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına
Esas Malzeme Miktarı

A

1.75

B

50,626.8306

12/06/2006 Tarihli Zam Dolayısıyle
12/06/2006
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

2.02

0.27

13,669.24

GENEL TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

13,669.24

Sayfa No: 33
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Kullanılan (Motorin) İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

27/06/2006 - 28/06/2006

27/06/2006 - 28/06/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına
Esas Malzeme Miktarı

A

1.75

B

0.0000

27/06/2006 Tarihli Zam Dolayısıyle
27/06/2006
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

2.05

0.30

0.00

Önceki Sayfa Toplamı
GENEL TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

13,669.24
13,669.24

Sayfa No: 34
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Kullanılan (Motorin) İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

28/06/2006 - 12/07/2006

28/06/2006 - 12/07/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına
Esas Malzeme Miktarı

A

1.75

B

-50,628.0312

28/06/2006 Tarihli Zam Dolayısıyle
28/06/2006
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

2.08

0.33

-16,707.25

Önceki Sayfa Toplamı
GENEL TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

13,669.24
-3,038.01

Sayfa No: 35
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Kullanılan (Motorin) İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

12/07/2006 - 17/07/2006

12/07/2006 - 17/07/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına
Esas Malzeme Miktarı

A

1.75

B

50,628.0625

12/07/2006 Tarihli Zam Dolayısıyle
12/07/2006
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

2.05

0.30

15,188.42

Önceki Sayfa Toplamı
GENEL TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

-3,038.01
12,150.41

TUTANAK
Tutanak no

: 59/6

Tutanak Tarihi

: 17/07/2006

Tutanak Konusu

: Patlayıcı Madde Fiyat Farkı

Taahhüt Olunan İş

: Sarıoğlan Barajı İnşaatı

Kontrol

: D.S.İ.XII.Bölge 121.Şube Müdürlüğü - Kayseri

Müteahhidin Adı

: METOK İnş.Tic.ve San.A.Ş.

Sarıoğlan Barajı İnşaatı İşinde işin başlangıcından belirtilen zam tarihlerine kadar fiyat farkına esas imalat miktarları aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir
POZ NO

POZ AÇIKLAMASI

BİRİM

12/06/2006

17/07/2006

MİKTARI

MİKTARI

DOLUSAVAK (KAPSÜL ve GOM II-A1 İÇİN)
1

B-15.306

2

B-15.310

Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazılması

m3

56,254.53

56,695.46

m3

230,302.99

234,271.38

dolgu ve/veya depoya konulması
Barajlarda kaya kazılması , dolgu ve/veya depoya
konulması

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

Mehmet ERÜLGEN
D.S.İ.121.Şube Müdürü

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA

12/06/2006 - 17/07/2006

SAYFA NO : 36
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN PATLAYICI MADDE

(ELEKTRİKLİ KAPSÜL 2,5 m) İÇİN FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan Miktarı
12/06/2006
17/07/2006
A
12/06/2006 - 17/07/2006
Tarihleri
Tarihli
Arasında
MiktarŞantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
Tutanak
B Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
No

İmalat ve İhzaratın Cinsi

DOLUSAVAK
1 Barajlarda kaya kazılması , dolgu ve/veya depoya
konulması

Poz No

B-15.310

BİRİM

m3

0.50

230,302.99

234,271.38

Sayfa Toplamı

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

1,984.19

1,984.19

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA

12/06/2006 - 17/07/2006

SAYFA NO : 37
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN PATLAYICI MADDE

(KAPSÜL TAVİKLİ) İÇİN FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan Miktarı
12/06/2006
17/07/2006
A
12/06/2006 - 17/07/2006
Tarihleri
Tarihli
Arasında
MiktarŞantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
Tutanak
B Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
No

İmalat ve İhzaratın Cinsi

DOLUSAVAK
1 Barajlarda kaya kazılması , dolgu ve/veya depoya
konulması

Poz No

B-15.310

BİRİM

m3

0.50

230,302.99

234,271.38

Sayfa Toplamı

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

1,984.19

1,984.19

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA

12/06/2006 - 17/07/2006

SAYFA NO : 38
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN PATLAYICI MADDE

(ELEKTRİKLİ KAPSÜL 1,5 m) İÇİN FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan Miktarı
12/06/2006
17/07/2006
A
12/06/2006 - 17/07/2006
Tarihleri
Tarihli
Arasında
MiktarŞantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
Tutanak
B Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
No

İmalat ve İhzaratın Cinsi

DOLUSAVAK (KAPSÜL İÇİN)
1 Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazılması
dolgu ve/veya depoya konulması

Poz No

B-15.306

BİRİM

m3

0.25

56,254.53

56,695.46

Sayfa Toplamı

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

110.23

110.23

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA

12/06/2006 - 17/07/2006

SAYFA NO : 39
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN PATLAYICI MADDE

(GOM II-A1) İÇİN FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan Miktarı
12/06/2006
17/07/2006
A
12/06/2006 - 17/07/2006
Tarihleri
Tarihli
Arasında
MiktarŞantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
Tutanak
B Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
No

İmalat ve İhzaratın Cinsi

DOLUSAVAK
1 Barajlarda kaya kazılması , dolgu ve/veya depoya
konulması
2 Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazılması
dolgu ve/veya depoya konulması

Poz No

BİRİM

B-15.310

m3

=0.22x1.125
0.2475

230,302.99

234,271.38

982.18

B-15.306

m3

=0.07x1.125
0.07875

56,254.53

56,695.46

34.72

Gom II üretilmemektedir. Bu durumda fiyat farkı ödenecek malzeme miktarının da, analizlerde yer alan Gom II'nin infilak gücü ile Gom II-A'nın
infilak gücü arasındaki dönüşüm katsayısı; 1.125 tir. Bu durumda analizdeki birim imalatta bulunan malzeme miktarları 1.125' le çarpılmıştır.
Sayfa Toplamı

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

1,016.90

Sayfa No: 40
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Kullanılan ( Elektrikli Kapsül 2,5 m ) İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

12/06/2006 - 17/07/2006

12/06/2006 - 17/07/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı
A

1.54

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı
Hesabına Esas Malzeme Miktarı
B

1,984.19

21.03.2005 Tarihli Zam Dolayısıyle
21.03.2005
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

1.76

0.22

436.52

SAYFA TOPLAMI

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

436.52

Sayfa No: 41
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Kullanılan (Kapsül tavikli ) İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

12/06/2006 - 17/07/2006

12/06/2006 - 17/07/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı
A

1.82

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı
Hesabına Esas Malzeme Miktarı
B

1,984.19

21.03.2005 Tarihli Zam Dolayısıyle
21.03.2005
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

2.09

0.27

535.73

Önceki Sayfa Toplamı
GENEL TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

436.52

972.25

Sayfa No: 42
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Kullanılan ( Elektrikli Kapsül 1,5 m) İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

12/06/2006 - 17/07/2006

12/06/2006 - 17/07/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı
A

1.43

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı
Hesabına Esas Malzeme Miktarı
B

110.23

21.03.2005 Tarihli Zam Dolayısıyle
21.03.2005
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

1.66

0.23

25.35

Önceki Sayfa Toplamı
GENEL TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

972.25

997.60

Sayfa No: 43
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Kullanılan patlayıcı madde ( Gom II-a1 ) İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

12/06/2006 - 17/07/2006

12/06/2006 - 17/07/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı
A

4.76

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı
Hesabına Esas Malzeme Miktarı
B

1,016.90

06.02.2006 Tarihli Zam Dolayısıyle
06.02.2006
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

5.00

0.24

244.06

Önceki Sayfa Toplamı
GENEL TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

997.60

1,241.66

TUTANAK
Tutanak no

: 59/7

Tutanak Tarihi

: 17/07/2006

Tutanak Konusu

: Çimento Fiyat Farkı

Taahhüt Olunan İş

: Sarıoğlan Barajı İnşaatı

Kontrol

: D.S.İ.XII.Bölge 121.Şube Müdürlüğü - Kayseri

Müteahhidin Adı

: METOK İnş.Tic.ve San.A.Ş.

Sarıoğlan Barajı İnşaatı İşinde işin başlangıcından belirtilen zam tarihlerine kadar fiyat farkına esas imalat miktarları aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir
POZ NO

POZ AÇIKLAMASI

BİRİM

12/06/2006

19/06/2006

17/07/2006

MİKTARI

MİKTARI

MİKTARI

3,253.10

3,572.20

4,848.57

DOLUSAVAK
1

B-16.501/1

Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren

ton

çimento bedeli (dökme)

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

Mehmet ERÜLGEN
D.S.İ.121.Şube Müdürü

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA

12/06/2006 - 6/19/2006

SAYFA NO : 44
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN ÇİMENTO

İÇİN FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan Miktarı
12/06/2006
6/19/2006
A
12/06/2006 - 6/19/2006
Tarihleri
Tarihli
Arasında
MiktarŞantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
Tutanak
B Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
No

İmalat ve İhzaratın Cinsi

Poz No

BİRİM

DOLUSAVAK
1 Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren
çimento bedeli (dökme)

B-16.501/1

ton

1

3,253.10

3,572.20

Sayfa Toplamı

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

319.10

319.10

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA

6/19/2006 - 17/07/2006

SAYFA NO : 45
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN ÇİMENTO

İÇİN FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan Miktarı
6/19/2006
17/07/2006
A
6/19/2006 - 17/07/2006
Tarihleri
Tarihli
Arasında
MiktarŞantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
Tutanak
B Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
No

İmalat ve İhzaratın Cinsi

Poz No

BİRİM

DOLUSAVAK
1 Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren
çimento bedeli (dökme)

B-16.501/1

ton

1

3,572.20

4,848.57

Sayfa Toplamı

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

1,276.37

1,276.37

Sayfa No: 46
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Kullanılan Çimento İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

12/06/2006 - 6/19/2006

12/06/2006 - 6/19/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı
A

100.00

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı
Hesabına Esas Malzeme Miktarı
B

319.10

01/05/2006 Tarihli Zam Dolayısıyle
01/05/2006
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

106.50

6.50

2,074.15

TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

2,074.15

Sayfa No: 47
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Kullanılan Çimento İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

12/06/2006 - 6/19/2006

12/06/2006 - 6/19/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı
A

100.00

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı
Hesabına Esas Malzeme Miktarı
B

1,276.37

19/06/2006 Tarihli Zam Dolayısıyle
19/06/2006
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

110.50

10.50

13,401.89

ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI
TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

2,074.15

15,476.04

TUTANAK
Tutanak no

: 58/8

Tutanak Tarihi

: 17/07/2006

Tutanak Konusu

: Demir Fiyat Farkı

Taahhüt Olunan İş

: Sarıoğlan Barajı İnşaatı

Kontrol

: D.S.İ.XII.Bölge 121.Şube Müdürlüğü - Kayseri

Müteahhidin Adı

: METOK İnş.Tic.ve San.A.Ş.

Sarıoğlan Barajı İnşaatı İşinde işin başlangıcından belirtilen zam tarihlerine kadar fiyat farkına esas imalat miktarları aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir
POZ NO

POZ AÇIKLAMASI

BİRİM

08/05/2006

18/05/2006

02/06/2006

05/06/2006

17/07/2006

MİKTARI

MİKTARI

MİKTARI

MİKTARI

MİKTARI

İHZARAT
1

B-08.010/1

Her kutur ve ebatta yuvarlak ve her ebatda profil

0.00

ton

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

demiri hazırlanması

Tarih

Birim fiyat

08.05.06
18.05.06
02.06.06
05.06.06

Para Birimi O tarihteki Merkez Bankası Kuru

648.31
YTL
490
A.Doları
525
A.Doları
540
A.Doları

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

1.4950
1.53
1.5841

= 732.55 YTL
= 805.61 YTL
= 855.41 YTL

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

Mehmet ERÜLGEN
D.S.İ.121.Şube Müdürü

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA

08/05/2006 - 5/18/2006

SAYFA NO : 46
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN DEMİR

İÇİN FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan Miktarı
08/05/2006
5/18/2006
A
08/05/2006 - 5/18/2006
Tarihleri
Tarihli
Arasında
MiktarŞantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
Tutanak
B Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
No

İmalat ve İhzaratın Cinsi

Poz No

BİRİM

İHZARAT
1 Her kutur ve ebatta yuvarlak ve her ebatda profil
demiri hazırlanması

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

B-08.010/1

ton

1

0.00

#REF!

#REF!

Sayfa Toplamı

#REF!

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA

5/18/2006 - 6/2/2006

SAYFA NO : 47
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN DEMİR

İÇİN FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan Miktarı
5/18/2006
6/2/2006
A
5/18/2006 - 6/2/2006
Tarihleri
Tarihli
Arasında
MiktarŞantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
Tutanak
B Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
No

İmalat ve İhzaratın Cinsi

Poz No

BİRİM

İHZARAT
1 Her kutur ve ebatta yuvarlak ve her ebatda profil
demiri hazırlanması

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

B-08.010/1

ton

1

#REF!

#REF!

#REF!

Sayfa Toplamı

#REF!

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA

6/2/2006 - 6/5/2006

SAYFA NO : 48
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN DEMİR

İÇİN FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan Miktarı
6/2/2006
6/5/2006
A
6/2/2006 - 6/5/2006
Tarihleri
Tarihli
Arasında
MiktarŞantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
Tutanak
B Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
No

İmalat ve İhzaratın Cinsi

Poz No

BİRİM

İHZARAT
1 Her kutur ve ebatta yuvarlak ve her ebatda profil
demiri hazırlanması

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

B-08.010/1

ton

1

#REF!

#REF!

#REF!

Sayfa Toplamı

#REF!

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATINDA

6/5/2006 - 17/07/2006

SAYFA NO : 49
TARİHLERİ ARASINDA ŞANTİYEYE GELEN DEMİR

İÇİN FİYAT FARKI HESABINA ESAS MALZEME MİKTARI HESAP TABLOSU
Birim İmalat ve İhzarat Bünyesinde Bulunan Miktarı
6/5/2006
17/07/2006
A
6/5/2006 - 17/07/2006
Tarihleri
Tarihli
Arasında
MiktarŞantiyeye
Tutanak
Tarihli
Gelen
Miktar
Malzeme
Tutanak
B Fiyat Farkı
C Hesabına Esas
No

İmalat ve İhzaratın Cinsi

Poz No

BİRİM

İHZARAT
1 Her kutur ve ebatta yuvarlak ve her ebatda profil
demiri hazırlanması

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

B-08.010/1

ton

1

#REF!

#REF!

#REF!

Sayfa Toplamı

#REF!

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

Sayfa No: 50
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Gelen Demir İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

08/05/2006 - 5/18/2006

08/05/2006 - 5/18/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı
A

530.00

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı
Hesabına Esas Malzeme Miktarı
B

#REF!

08.05.06 Tarihli Zam Dolayısıyle
08.05.06
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

648.31

118.31

#REF!

GENEL TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

#REF!

Sayfa No: 51
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Gelen Demir İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

5/18/2006 - 6/2/2006

5/18/2006 - 6/2/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı
A

530.00

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı
Hesabına Esas Malzeme Miktarı
B

#REF!

18.05.06 Tarihli Zam Dolayısıyle
18.05.06
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

732.55

202.55

#REF!

Önceki Sayfa Toplamı
GENEL TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

#REF!

#REF!

Sayfa No: 52
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Gelen Demir İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

6/2/2006 - 6/5/2006

6/2/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı
A

530.00

- 6/5/2006

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı
Hesabına Esas Malzeme Miktarı
B

#REF!

02.06.06 Tarihli Zam Dolayısıyle
02.06.06
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

805.61

275.61

#REF!

Önceki Sayfa Toplamı
GENEL TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

#REF!

#REF!

Sayfa No: 53
Hakediş No: 59
SARIOĞLAN BARAJI İNŞAATI İşinde
Tarihleri Arasında Gelen Demir İçin Fiyat Farkı Hesap Tablosu

6/5/2006 - 17/07/2006

6/5/2006
Uygulama 2006 Yılı Baz
Fiyatı
A

530.00

- 17/07/2006

Tarihleri Arasında

Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı
Hesabına Esas Malzeme Miktarı
B

#REF!

05.06.06 Tarihli Zam Dolayısıyle
05.06.06
Tarihli Zamlı Fiyat

Birimde Ödenecek Fiyat Farkı

Fiyat Farkı (YTL)

C

D=C-A

E=B*D

855.41

325.41

#REF!

Önceki Sayfa Toplamı
GENEL TOPLAM

Ersin BÖREKÇİ
Müteahhit Vekili

Osman KURBAN
Kontrol Mühendisi

#REF!

#REF!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful