You are on page 1of 2

IsI dit wat wij willen??? Is dit wat wij willen??? Is dit wat wij willen???

Kijkt u ook eens op:


Spaarlampen
Wist u dat: http://www.milieudefensie.nl (zie Magazine
september 2007)
• behalve in het nieuws gekomen positieve http://groenerekenkamer.nl/spaarlamp
berichten en geruststellende onderzoeken http://www.kijk.nl (zoek spaarlampen)
er ook berichten en onderzoeken zijn die http://www.gigaherz.ch (zoek
niet onder onze aandacht worden Energiesparlampen)
gebracht? http://www.fsf.nl (zie o.a. onder Products: vol
• de overheid en bedrijven een eenzijdig spectrum verlichting)
beeld geven over spaarlampen? http://www.wijwordenwakker.org
• ook T.L.-lampen door hun onevenwichtig
spectrum en geflikker de oorzaak zijn van Kijkt u eens kritisch op:
gezondheidsklachten? http://www.milieucentraal.nl (Energie en
• halogeenlampen over het algemeen het energie besparen, Verlichting, Spaarlampen)
natuurlijk lichtspectrum benaderen?
• er volspectrumverlichting bestaat? Leest u ook eens:
• er wordt gewerkt aan de verdere • De schaduwzijde van spaarlampen – Joanna
ontwikkeling van led-lampen? Evans. In: MD Wat artsen je niet vertellen.
• de gloeilamp slechts één procent uitmaakt • Glühbirne raus, Energiesparlampe rein? – Is het u ook al eens opgevallen dat ons
van het totale Nederlandse Wolfgang Maes. In: Wohnung + Gesundheit steeds nadrukkelijker wordt verzocht
energieverbruik? 9/07, nr. 124 (ook op internet).
over te schakelen op spaarlampen?
• een analyse van de complete levenscyclus, • Stop de broeikas – Jeroen Trommelen.
waarin ook het energieverbruik voor • Folder ‘Elektromagnetische straling’,
Vraagt u zich ook wel eens af of dit
productie en recycling wordt meegenomen, samengesteld door een groep bezorgde
aantoont dat de spaarlamp meer energie burgers uit Nederland en België. nou echt nodig is en of daar wellicht
verbruikt dan de gloeilamp? • Worden wij wakker? – Marcel Messing. nadelen aan verbonden kunnen zijn?

Deze brochure is samengesteld door een Wilt u ook wel eens iets meer weten
groep bezorgde burgers uit Nederland en over spaarlampen?
België.
IsI dit wat wij willen??? Is dit wat wij willen??? Is dit wat wij willen???

Wat is een spaarlamp?


Spaarlampen zijn eigenlijk kleine gebogen TL- • Spaarlampen bevatten schadelijke stoffen. • Bij het gebruik van spaarlampen is men
buisjes met in de voet een ingebouwde Er zit kwik in dat terecht kan komen in het geneigd meer lampen te gebruiken en de
voorschakelaar. Spaarlampen bevatten kwik, milieu en de voedselketen. Kwik behoort tot lampen langer te laten branden.
metalen en fluorescerend poeder. Zij zijn in de giftigste en meest milieubelastende • Voor het systeem van spaarlampen moet
verschillende uitvoeringen te koop. metalen. De spaarlamp moet worden extra stroom worden getransporteerd,
Verondersteld wordt dat spaarlampen afgevoerd als chemisch afval, maar dat waardoor verlies optreedt.
energie-efficiënter zijn en beter voor het gebeurt meestal niet. • Bij de vervaardiging verbruikt de spaarlamp
milieu dan de standaardgloeilamp. De • Uit onderzoek blijkt dat spaarlampen niet meer energie dan de gloeilamp. Ruwe
overheid, energiebedrijven, de industrie en alleen uva- maar ook uvb-stralen met zeer grondstoffen en onderdelen worden over
woningbouwcoöperaties proberen het gebruik korte golflengtes uitzenden, waarover grote afstanden getransporteerd.
van spaarlampen te stimuleren. weinig bekend is. • Onderzoek wijst op de gewelddadige en
• Tegenover het lage stroomverbruik van de dodelijke omstandigheden van de winning
Nadelen van de spaarlamp spaarlamp staat dat de lichtopbrengst lang van de grondstof coltan voor o.a.
• Spaarlampen creëren sterke elektrische en niet altijd van die kwaliteit is die wordt spaarlampen.
magnetische velden, zowel laagfrequent als aangegeven. Lampen met dezelfde Energie besparen zonder spaarlampen
hoogfrequent. De onnatuurlijke straling vermogens verschillen wat betreft Bij verdere verbetering van spaarlampen en
werkt in op ons lichaam. lichtopbrengst. De lichtsterkte hangt andere soorten lampen is onderzoek naar de
• De verlichting van de spaarlamp fluctueert samen met de temperatuur en neemt in de twijfels en gevaren van groot belang. Uit
met het veranderen van de frequenties in loop van de tijd af. allerlei onderzoeken is gebleken dat er veel
intensiteit, waardoor flikkeringen ontstaan. • De industrie zegt dat de levensduur van de mogelijkheden zijn energie effectief en
Veel mensen lijden aan druk op het hoofd, spaarlamp tienmaal langer is dan die van de zonder nadelen te besparen. Het gebruik van
duizeligheid, onwel voelen, zwakte, gloeilamp. De levensduur verschilt echter de spaarlamp hoort daar niet bij.
misselijkheid, trillen, nervositeit, angst, per soort en hangt af van de toepassing. De
koudegevoel en neurologische storingen. spaarlamp is niet bestand tegen veel aan- en
• De onprettige en onuitgebalanceerde uitschakelen en vochtindringing.
lichtsamenstelling is verantwoordelijk voor • Een spaarlamp is ongeveer tienmaal duurder
gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, dan een gloeilamp.
aantasting van de immuniteit, • Voor spaarlampen zijn vaak speciale
hormoonproblemen en op epileptische armaturen nodig.
aanvallen lijkende stoornissen.