รายงานการวิจยั

เรื่ อง
เศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญ่ :
ความรุ่งเรืองและล่มจมของเสรีนิยมใหม่ /โลกาภิวตั น์
เสนอต่อ
คณะกรรมการวิจยั
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. เกษียร เตชะพีระ
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

สารบัญ
หน้ า
-คานาเสนอ
-บทคัดย่อ
ภาค ๑ วิกฤตซับไพรม์
-จากวิกฤตซับไพรม์สู่วกิ ฤตเศรษฐกิจโลก
-กาเนิดวิกฤตซับไพรม์: ภาพจุลภาค
-อวสาน ๕ ยักษ์วาณิ ชธนกิจอเมริ กนั
-กลุ่มชนชั้นนาทางอานาจแห่ งภาคการเงินอเมริ กนั
-จากบ่อเงินยักษ์ของโลกถึงฟองสบู่การเคหะอเมริ กนั
-ตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) - อาวุธมหาวินาศทางการเงินกับนักค้านอกคอก
- CDSs กับ AIG
ภาค ๒ ระเบียบการเงินโลกเบรตตัน วูดส์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
-วิกฤตการเงินโลก-วิกฤตทุนนิยมตลาดเสรี
-ฉันทมติเคนเชียน
-ข้อตกลงเบรตตัน วูดส์ในระเบียบโลกภายใต้อเมริ กา
ภาค ๓ ระเบียบการเงินโลกาภิวตั น์/เสรี นิยมใหม่ ค.ศ. ๑๙๗๕ – ๒๐๐๘
-เสรี นิยมใหม่/โลกาภิวตั น์: นิ ยาม
-ภูมิหลังทางแนวคิดของเสรี นิยมใหม่
-ลัทธิ ช็อก: ยุทธศาสตร์ ยทุ ธวิธีของเสรี นิยมใหม่
-กรณี ตวั อย่างลัทธิช็อก: ชิลี
-จากอุดมการณ์เสรี นิยมใหม่สู่เมนูนโยบายฉันทมติวอชิงตัน: ประเมินวิเคราะห์วจิ ารณ์
สรุ ป
ภาคผนวก: คู่มือซับไพรม์

i๑๔
๒๒
๒๗
๓๖
๔๓
๔๙
๕๖
๕๙
๖๐
๖๘
๖๙
๗๔
๗๖
๘๕
๑๑๓

i

คำนำเสนอ
โดย เกษียร เตชะพีระ
เมื่อสิ บกว่าปี ก่อน ระหว่างวิวาทะเรื่ องวิกฤตต้มยากุง้ ทางอีเมล์กนั อย่างดุเดือด เพื่อนอาจารย์ชาวไทยที่
ไปสอนประจาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอเมริ กนั แห่งหนึ่งได้เขียนถึงผูว้ จิ ยั ว่า “เอาเข้ าจริ ง คุณกับผมต่ างก็ไม่ ร้ ู
เศรษฐศาสตร์ เหมือนกัน”
คาพูดประโยคนั้นเป็ นแรงบันดาลใจให้ผวู ้ จิ ยั พยายามใฝ่ หาความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจทุนนิ ยมโลกแบบ DIY
(Do it yourself) จากครู พกั ลักจาสื บต่อจากนั้นเรื่ อยมา และงานวิจยั ชิ้นนี้ ก็เป็ นผลพวงอย่างหนึ่ งของกระบวน-

การดังกล่าว
รายงานการวิจยั เรื่ อง “เศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญ่: ความรุ่งเรื องและล่ มจมของเสรี นิยมใหม่ /โลกาภิวัตน์ ” นี้ ผูว้ จิ ยั มุ่งหมายจะใช้จงั หวะของวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยมโลกครั้งใหญ่และร้ายแรงที่สุดนับแต่เศรษฐกิจ
โลกตกต่าครั้งใหญ่หรื อ The Great Depression เมื่อช่วงปี ค.ศ. ๑๙๒๙ – ต้นคริ สต์ทศวรรษที่ ๑๙๔๐ เป็ นต้น
มา – อันเกิดจากวิกฤตซับไพรม์หรื อหนี้จานองบ้านด้อยคุณภาพในอเมริ กาที่ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจถดถอย
ใหญ่ไปทัว่ โลกหรื อ The Great Recession ในระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๐๙ – เป็ นโอกาสศึกษาค้นคว้าเชิง
วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับลัทธิเสริ นิยมใหม่/โลกาภิวตั น์ (neoliberalism/globalization) ทั้งในแง่ประวัติความ
เป็ นมา, ที่มาทางแนวคิดทฤษฎี, หลักนโยบาย, ประสบการณ์และผลลัพธ์ของการนาไปใช้เชิงปฏิบตั ิของประเทศ
ต่าง ๆ โดยสังเขป
เนื้อหาการเดินเรื่ องเริ่ มจากบรรยายตัวเลขข้อมูลสภาวะวิกฤตซับไพรม์และเศรษฐกิจโลกถดถอยใหญ่
เชื่อมโยงไปสู่  กลไกกระบวนการทางเศรษฐกิจจุลภาคของธุ รกิจการเงินการธนาคารสหรัฐฯในตลาดหนี้
จานองบ้านซับไพรม์, ตลาดหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์  ประวัติความเป็ นมาของระเบียบการเงินโลก
เบรตตัน วูดส์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง  กาเนิดและการคลี่คลายขยายตัวทางแนวคิด, หลักนโยบายและ
ประสบการณ์การนาไปใช้ของระเบียบการเงินโลกาภิวตั น์/เสรี นิยมใหม่นบั แต่ ค.ศ. ๑๙๗๕ เป็ นต้นมา 
บทสรุ ปเชิงวิเคราะห์วจิ ารณ์เกี่ยวกับลัทธิ เสรี นิยมใหม่/โลกาภิวตั น์ในตอนท้าย

และเศรษฐกิจการเมือง รวมทั้งผนวกเอา เครื่ องมือเครื่ องไม้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ (ที่อาจไม่จดั เป็ น “วิชาการ” นัก เช่น การ์ ตูน) มาช่วยทาความเข้าใจ ประเด็นเศรษฐกิจอันซับซ้อนเป็ นสาคัญ ซึ่งอาจจะเรี ยกว่าเป็ นแนวการศึกษาแบบลัทธิ แก้-จับฉ่าย (eclectic revisionism) ไปพลาง ๆ ก่อนก็ได้ นอกจากนี้ ผวู ้ จิ ยั ก็มุ่งรวบรวม.ศ. ๑๙๙๗ อัน ส่ งผลกระหน่ าซ้ าเติมให้เศรษฐกิจการค้าการผลิตยิง่ ตกต่าร้ายแรง ธุ รกิจปิ ดตัวกว้างขวาง ผูค้ นตกยากเดือดร้อน ล้มละลายในประเทศและภูมิภาคนานต่อมาหลายปี ในฐานะที่ผวู้ จิ ยั เป็ นนักรัฐศาสตร์โดยอาชีวปฏิญาณ ไม่ได้ฝึกฝนระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั ทาง เศรษฐศาสตร์มาโดยตรง กรอบการวิเคราะห์ของผูว้ ิจยั ในงานชิ้นนี้จึงประยุกต์ผสมผสานระหว่างแนวการศึกษา หลากหลายแนว ทั้งแนวประวัติศาสตร์ สถาบัน.ii ทั้งนี้ก็เพื่อเป็ นการสรุ ปประมวลข้อมูลและเก็บรับบทเรี ยนทั้งในทางภูมิปัญญาและแนวนโยบาย เศรษฐกิจการเมืองที่มีนยั สาคัญสาหรับวงวิชาการและสาธารณชนไทย ในฐานะที่รัฐบาลไทยและกลุ่มประเทศ เอเชียตะวันออกอื่น ๆ เคยถูกไอเอ็มเอฟตั้งเงื่อนไขกดดันกะเกณฑ์ให้ตอ้ งหันไปดาเนินนโยบายเสรี นิยมใหม่/ โลกาภิวตั น์แลกกับเงินกูช้ ่วยเหลือเมื่อครั้งเกิดวิกฤตอัตราแลกเปลี่ยนและเศรษฐกิจการเงินปี ค. ประวัติศาสตร์ ความคิด. คณาจารย์และผูส้ นใจใฝ่ รู ้ท่านอื่น ๆ ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป . จัดระบบระเบียบและเสริ มเติมข้อมูลตัวเลข สถิติและเอกสารตาราอ้างอิงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องมารองรับข้อถกเถียง/ข้อเสนอแต่ละตอนแต่ละประเด็นของ ผูว้ จิ ยั อย่างแน่นหนาและหนักแน่นที่สุดเท่าที่ทาได้ โดยหวังว่าจะเป็ นพื้นฐานอานวยประโยชน์แก่นกั ศึกษา.

การลงทุน สินเชื่อและความชวยเหลือจากตางชาติ. ดร. ๒๕๕๓  บทคัดยอ  วิกฤตเงินกูจํานองบานซับไพรมที่ปะทุขึ้นกอนในอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. ๑๙๒๙ เปนตนมา ยิ่งกวานั้น หลายคนยังเห็นพองตองกันวามันเปนอาการบอกอวสานทาง อุดมการณการเมืองและเศรษฐกิจของยุทธศาสตรเศรษฐกิจและกระแสความเปลี่ยนแปลงแบบเสรีนิยมใหม/ โลกาภิวัตน (neoliberalism/globalization) ที่เริ่มขึ้นเมื่อราวตนคริสตทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ซึ่งนาจะสงผล   .ศ.1    รายงานการวิจยั เรื่อง  เศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญ: ความรุงเรืองและลมจมของเสรีนิยมใหม/โลกาภิวัตน  (The World’s Great Recession: The Rise and Fall of Neoliberalism/Globalization)  โดย ร.ศ. เกษียร เตชะพีระ  คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๐๐๗ เปนตนมา ไดแผขยายลุกลามไปเปน “เศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ” แลวในปจจุบัน  (“The  Great  Recession”  คําเรียก ขานของ  Dominique  Strauss‐Kahn ผูอํานวยการบริหารกองทุนการเงินระหวางประเทศ) กอนอื่นในรูป วิกฤตธนาคารและสินเชื่อในกลุมประเทศทุนนิยมพัฒนาตะวันตกและญี่ปุน (ถือเปน “คลื่นลูกที่หนึ่ง” หรือ  “The  First  Wave” ของวิกฤตตามการวิเคราะหของธนาคารโลก) แลวกลายสภาพเปนวิกฤตภาคเศรษฐกิจ จริงในรูปเศรษฐกิจถดถอยและภาวะเศรษฐกิจชะงักงันพรอมเงินฝด  (stag‐deflation)  ในลําดับตอมา ซึ่ง สงผลกระทบสืบเนื่องตอเศรษฐกิจของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม  (emerging‐market  countries) ผาน อุ ป สงค ข องกลุ ม ประเทศทุ น นิ ย มพั ฒ นาต อ สิ น ค า ออกจากประเทศเหล า นี้ ที่ ล ดฮวบลง พลอยทํ า ให ภาคอุตสาหกรรมสงออกที่เปนพลวัตขับเคลื่อนผลักดันใหเศรษฐกิจกลุมประเทศตลาดเกิดใหมเติบโตอยาง รวดเร็วตองสะดุดชะงักและถดถอยไปดวย (นับเปน “คลื่นลูกที่สอง” หรือ  “The  Second  Wave” ของ วิกฤต) และลาสุดวิกฤตนี้ก็ไดแผกระจายไปกระทบบรรดาประเทศกําลังพัฒนา/ยากจนของโลกโดยเฉพาะ ในแอฟริกา. ลาตินอเมริกาและที่อื่น ๆ (ถือเปน “คลื่นลูกที่สาม” หรือ  “The  Third  Wave” ของวิกฤต) กอ ปญหาการสงออก. และเงินสงกลับประเทศจากแรงงาน อพยพไปตางแดนในประเทศเหลานั้นพากันตกฮวบฮาบ สงผลใหขาดดุลบัญชีเดินสะพัด คาเงินตก ลุกลาม เปนวิกฤตการเงินการธนาคารอยางหนัก จนสะเทือนถึงความมั่นคงทางสังคมและการเมืองตามมา นักเศรษฐศาสตรการเมืองชั้นนําไดประเมินวิกฤตครั้งนี้ตรงกันวาหนักหนวงรายแรงที่สุดนับแต เศรษฐกิจตกต่ําใหญทั่วโลก (The Great Depression) ชวงคริสตทศวรรษ ๑๙๓๐  ตามหลังตลาดหุนนิวยอรก ลมเมื่อป ค.

 “Housing is bad enough.huffingtonpost.  created 18 November 2008.mcclatchydc. ๑๙๘๑ – ๘๙) และหัวหนาสํานักวิจัยเศรษฐกิ จแหงชาติอเมริกา (National  Bureau  of  Economic  Research  อันเปนหนวยงานรับผิดชอบทําหนาที่ประกาศวาเศรษฐกิจอเมริกันเริ่ม และเลิกถดถอยเมื่อใดอยางเปนทางการ)  นานถึง ๒ ทศวรรษ ไดกลาววาตอนนั้นมีบาน ๑๒ ลานหลังใน สหรัฐฯที่มีอัตราหนี้สินตอมูลคากวา ๑๐๐% นั่นเทากับทุก ๑ ใน ๔ หลังของบานติดจํานองทั่วประเทศ มูลคา มวลรวมของบานเหลานี้ตกราว ๒ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ หากดูคามัธยฐานของอัตราสวนหนี้สินตอมูลคา ในบรรดาบานติดจํานองจมหนี้ (underwater mortgages) หรือนัยหนึ่งบานที่มีมูลคาติดลบ ๑๒ ลานหลัง นั้น มันจะอยูที่ ๑๒๐% เขาสรุปวาที่ระดับเหลานั้น มันก็ยากที่จะมองออกวาใครสักกี่คนจะยินดีผอนบานติด จํานองตอ 1 ตามกฎหมายของมลรัฐตาง ๆ ในอเมริกาซึ่งตางจากกฎหมายไทย ลูกหนีจ้ ํานองบานกับธนาคาร สามารถเดินปลีกตัวหนี (walk away) ทิ้งบานติดจํานองใหธนาคารเจาหนี้ยดึ ไป โดยไมมีภาระหนีส้ ินผูก พันหรือสามารถหลีกเลี่ยงการชําระหนี้คงเหลือที่ติดคางกับธนาคารตอได ดังนัน้ สภาวะบานติดจํานองจมหนี้ ทวมทนลนพนมูลคาบานที่ตกต่ําลง (underwater mortgages) ดังกลาวจึงทําใหคนชั้นกลางอเมริกัน จํานวนมากตัดสินใจหันไปเปนผูผิดนัดชําระหนี้เชิงยุทธศาสตร (strategic defaulters) แทน คือทิ้งบานที่ จํานองกับธนาคารไวใหธนาคารเจาหนีย้ ึดไปเลย โดยไมยินยอมผอนชําระตอเพราะคิดเบ็ดเสร็จแลวมันไม                                                         1  Kevin G. McClatchy Newspapers Website.com/2008/11/23/56241/housing‐is‐bad‐enough‐but‐wait. online.wsj.  created 23 November 2008. ขอมูลลาสุดเรื่องนี้ปรากฏใน Shahien Nasiripour. www.2    กระทบอย า งลึ ก ซึ้ ง กว า งไกลต อ ระบบเศรษฐกิ จ การเมื อ งของประเทศต า ง ๆ รวมทั้ ง สถานการณ ภู มิ รัฐศาสตร-เศรษฐศาสตรของโลก    ภาค ๑ วิกฤตซับไพรม  จากวิกฤตซับไพรมสูวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในคําปราศรัยในงานเลี้ยงอาหารเย็นประจําปของสโมสรนักเศรษฐศาสตรแหงชาติ  (National  Economists Club)  ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ค. www. Hall.html. but wait — it'll get worse”.com/2010/05/11/jpmorgan‐chase‐warns‐ inve_n_571103. The Wall Street Journal. “JPMorgan Chase Warns Investors About Underwater Homeowners Walking Away”. ๒๐๐๘ มารติน เฟลดสไตน (Martin  Feldstein)  ศาสตราจารยเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยฮารวารด อดีตหัวหนาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสมัย ประธานาธิบดีเรแกน (ค. “How to Help People Whose Home Values Are Underwater”.  Huffington Post. created 11 May 2010.com/article/SB122697004441035727.ศ.html?view=print.  และ Martin Feldstein.ศ.     .html.

3    คุมมูลคาาบานที่จะไดมาซึ ม ่งตกต่ําลงงกวาตอนทําสัญญาจํานองเปนอันมาก แลกกั แ บการเสีสียประวัตเิ ครดดิตไป ประมาณ ณ ๗ ป นักเศรษฐศาสตรประมาณว ร าราว ๑ ใน ๓ ของงการบังคับเอาาบานจํานองหหลุด (forecloosures)  ทั้งหมดใในอเมริกาเปนกรณี น ผิดนัดชํชาระหนี้เชิงยุทธศาสตรทวี่วานี้ ขอที่นาสนใจยิ ส ่งก็คือบบริษัทธุรกิจใหหญ ๆ ใน สหรัฐฯก็ก็กําลังทําเชนเดียวกันกับอาคารสํานักงาานหรืออาคารรหองชุดมูลคาตกต่ําของตนน ไมวาธนาคคาร  Morgan n Stanley.๔๕๖. PBSS  NewsHou ur.๙๑๗  ๒๕..pbs. บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพ พย Tishman Speyer.๖๖๗๑  ๓๙. ๒๐๐๐๙  คางชําระะ ๖๐ วันขึ้นไป  ธนาคารยึยึด/บังคับจํานอง น Prime  Alt‐A  Subprim me  เสีสี่ยงนอยที่สดุ ๔๐. created 20 0 April 2010.๕% ๑๔.๙๑๗.org//newshour/bb b/business/jan n‐june10/morrtgage_04‐20.๓% เสี่ยงทีสุส่ ดุ ๒.๓๑๓๓ ๖.     .๐% ๒.๗% % ๑๘. ๒๐๐๙ . หรือแมแตสมาคคมธนาคารรับจํ บ านอง  (Mortgaage Bankerss Associatio on) เอง  ดังส สถิติลาสุดเรืองหนี ่อ ้จํานองบบานอเมริกันที เ่ ปนปญหา: ‐  2 ๑) แผนภูมแสดงสั แิ ดสวนบ น านติดจํานอองที่ถูกธนาคารยึด/บังคับจํานองในภาพพรวมและจําแนกตาม แ มลรัฐ/เมืมืองใหญตาง ๆ (ก.html.ค.๒% %                                                          2  Paul Solmon. w www. “'Strategic Defaulters' Skkip Mortgage Payments as Home Valuess Tumble”.แถบสีฟา-เหลือง-แดง = แยกหนี้จาํ นนอง Prime‐Alt‐A‐ Subprim me ตามลําดับ) บ  เงินกูปประเภทตาง ๆ สถานะเมืมื่อ ก.๗๐๓.ค.๒%  เสี่ยงมากกววา ๒.

รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดดขึ้นไดอยางรรวดเร็ว กวางขวาาง” สมดังนิยามคําวา “โลกาภิวัตน” ขอองพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ณ ตยสถาน พ. rirs3.ประชา โ าคมโลกไมวาาอยู ณ จุดใด. ๒ ๒๕๔๒. accesseed 14  .ggo. www.. ๒๕๔๒ ๒ 3 วิกฤต ซับไพรมมอเมริกันจึงลุกลามกลายเปปนวิกฤตการเเงินการธนาคคารโลกอยางรรวดเร็ว ดังปรรากฏความเสียหายทาง ย เศรษฐกิจจการเงินขั้นตนวา: ‐                                                          3  ศูนยสารสนเท ทศ ราชบัณฑิตยสสถาน. McClatchyy..com/static/data//mtg/mUS..ศ..4      (อางจาก “America’ss troubled m mortgages”.  mcclatcchydc.th/dictiona ary...royin..ศ. “โลกาภิวตั ตน”. htm)  ผลกระทบขอองวิกฤตซับไพพรมในยุคเศรรษฐกิจโลกาภิภิวัตนจะจํากัดอยู ด เฉพาะอเมมริกาก็หาไม หาก  “แพรกรระจายไปทั่วโลก. May 2010.. accessed 22 May 20110.     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.asp.

uk/go/prr/fr/‐/2/hi/bussiness/80097334. ๒๐๐๗4 เราอาจพิจารณ ณาดูแผนภูมสถิ สิ ติตัวเลขดังงตอไปนี้ประกอบ ไดแก: -  ๒) ทรัพยสนในตลาดหุ นิ นตกต่ น าํ ลง ๔๐ – ๖๐% เมื่อคิดมูลคาเปนดอลล ด ารสหรัฐั ฯ                                                            4  ประมวลจาก Paul Mason.  news.co. ธุรกิจปรระกันภัยและกองทุนบํานาาญดวย ทั้งหมมดจะตก ราว ๔ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ -มูลคาหุนบริริษัทในตลาดหหุน ๕๔ แหงททัว่ โลกเสียหาายไปกึ่งหนึ่งคิคดเปนมูลคารราว ๓๒ ลานล น าน ดอลลารสหรัรัฐฯ (นับจากเดือนตุลาคม คค.ศ. ๒๐๐๗ ซึ่งมูลคาหุนโดยรวมอยู โ ที่ ๖๖๓ ลานลานดอลลาร สหรัฐฯ Æ ถึงเดือนพฤศจิจิกายน ค.5     -รัฐบาลทั่วโล ลกตองใชงบปประมาณเผื่อโโอบอุมธนาคารเอกชนในปประเทศตนรววม ๑๒ – ๑๕ ๕ ลาน ลานดอลลารสหรัฐฯ -ธนาคารทั่วโลกคงต โ องแททงหนี้สูญในทีที่สดุ ราว ๒. Steeve Schifferes. 53 – 54. ๒ ๒๐๐๘ มูลคาหุหนตกลงเหลือ ๓๑ ลานลาานดอลลารสหรัฐฯ)  คิดเปนกึ่งหนึนึ่งของยอดมูลค ล าผลิตภัณฑมวลรวมในปประเทศ (GDP – Gross DDomestic Prooduct)  ของทั้งโลกตอป (ที่ ๖๔ ลานลานดอลลลารสหรัฐฯ) -รวมความเสีสยหายทางเศรรษฐกิจการเงินนทัว่ โลกทั้งสิ้นราว ๕๐ ลานลานดอลลาารสหรัฐฯ คิดเป ด น  ๑/๔ ของยอดดสินทรัพยการเงินของโลกกซึ่งอยูที่ ๑๙๖๖ ลานลานดอลลารสหรัฐฯฯในป ค.. createdd 22 April 2009.ศ.     .ศ. M P Meltdown: Th e End of the A Age of Greed (London and N New York: Verso.stm.bbcc. “Meltdown llosses of '$4 trrillion'”. BBC N News.  2009).๗ ๗ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ   -หากรวมควาามเสียหายของสถาบันการรเงิน. pp p.

 Aljazeera. p.  p. and Outlook (Washington D. IMF chief tells FRANCE 24”. 2009).๓%  -๐. I: Review. IMF. www.ศ. ๒๐๐๙    IMF  UN‐WESP    World Bank    ตุลาคม ๒๐๐๘ มกราคม ๒๐๐๙  เมษายน ๒๐๐๙  พฤษภาคม ๒๐๐๙  มิถุนายน ๒๐๐๙  กรกฎาคม ๒๐๐๙ ๓. 10. www.    .๔%      (ประมวลจาก: IMF. 17.htm. 2009.   6   ขอมูลเศรษฐกิจโลกตอไปนี้มาจาก World Bank. France 24.C.: World Bank. ๒๐๐๙ ผลิตภัณฑมวลรวมทุกประเทศในโลกติดลบหรือหดตัว -๒.๙% -๑. 27 May  2009. World Bank.france24. Global Economic Prospects 2010: Crisis.C. 11)    จากนี้ การคาดการณความเติบโตของเศรษฐกิจโลกสําหรับป ค.๒% 6                                                          5  โดมินิค เสตรา-คาหน ผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เปนคนแรก ๆ ที่ระบุผานสื่อสาธารณะวาเศรษฐกิจ โลกกําลังตกอยูในภาวะ “ถดถอยครั้งใหญ” (great recession) ในวิกฤตรอบลาสุดนี้ ดู “'Great recession' could spark civil  unrest.imf. Downturns.6    (อางจาก World Bank. and  Growth (Washington D.๖%        -๒.ศ. “World Economic Outlook Update: Recession Loosens Grip But Weak Recovery  Ahead”. 2010). 2009. created 8 July 2009.ศ. Finance. UN‐WESP คือรายงาน World  Economic Situation and Prospects ที่ออกมาเปนประจําของ United Nations)    หากพิจารณาผลกระทบของวิกฤตซับไพรมอเมริกันตอเศรษฐกิจโลกก็พบวา: ‐  -เกิดเศรษฐกิจโลกถดถอยใหญ (The World’s Great Recession) ครั้งแรกนับแตหลังสงครามโลก ครั้งที่สองเปนตนมา 5  -ธนาคารโลกระบุวาป ค.  “UN: World economy to shrink further”.com/en/print/4544113. Global Development Finance.  Analysis.3. ๒๐๐๙ โดยหนวยงานตาง ๆ จึงมี แนวโนมเล็งการณเลวรายลงตามลําดับ ดังตารางสรุปขางลางนี:้  ‐    ๓) ตารางความเติบโตของเศรษฐกิจโลก: คาดการณเลวรายลงตามลําดับสําหรับป ค. 9. and  Recoveries. IMF.: World Bank. p.๐% ๐.org/external/pubs/ft/survey/so/ 2009/RES070809A.net. p. Global Development Finance: Charting a Global Recovery. p. 2008. IMF Survey Online. created 10 March 2009.๕%          -๒. World Economic Outlook April 2009: Crisis and Recovery. World Economic Outlook October 2008: Financial Stress. 2.๕%  -๑.

น.๒% . ๒๐๐๙ ขอองไทยไวที่ -๒.๕% ๒ .   . ถาตัดจีนแและอินเดียอออก สวนที่ เหลือหดตัว -๒. เทียบ รายไตรมมาสและตอป) (อางจาก IMF. Worldd Economic Outlook Uppdate. ๕.๔%.7 ปริมาณการรคาโลกหดตัว -๑๔.๓๓% ดู ธนาคารแหหงประเทศ ไทย. ๓๐ เมมษายน ๒๕๕๓)). เศรษ ษฐกิจไทยหดตัว: -๒.ศ.7    -กลุมประเทศศพัฒนาแลวเขขาสูภาวะเศรษษฐกิจถดถอยย (economicc recession หหมายถึง GDPP หดตัว ตอกัน ๒ ไตรรมาส) ในลักษณะมุงสูภ าววะตกต่ําพรอมกั ม น (synchrronized slum mp) ทําใหหวัวงจะ อาศัยแรงกระะตุนผลักดันจากกั จ นและกันนใหฟนตัวไดดยาก โดยหดตตัวดังนี้: -  *  กลุม OECD (Orgganization ffor Economiic Cooperattion and Devvelopment –  ประกอบดวยประเทศอุ ย ตสาหกรรมที ส ่มั่งงคั่ง ๓๐ ประเทศ คิดเปนสัดสวน ๖๐% ของเศรษฐกิจโลก): -๓.๒%. เครื่องงชี้ภาวะเศรษฐกิจที จ ่สําคัญ (กรุงเทพฯ: สํานักสถิติ ฝายบริหารขอมูล ธนาคารแหงปรระเทศไทย. แลละของโลกโดดยรวม (รอยลละ.๗%. ญี่ปุน: ‐๕. สหหภาพยุโรป: ‐‐๓. p. สหรัรัฐอเมริกา: ‐๒.๔%   * เศรษษฐกิจโลกนาจะกลั จ บมาฟนนตัวแผว ๆ ราว ๒.ศ. 8 Jully 2009.๓%. 11)                                                              7 ขณะที่ธนาคารรแหงประเทศไทยระบุผลผลิตรวมมภายในประเทศป ค. ๒๐๑ ๐ ดวยแรงฉุดของ ด กลุมประเทศศกําลังพัฒนาแและตลาดเกิดใหม  เราสามารถพิพิจารณาแผนภูภูมติ อไปนี้ปรระกอบเชนกัน ไดแก: ‐    ๔) แผนภูมการเติ กิ บโตขอองผลิตภัณฑมมวลรวมในปรระเทศเปรียบเเทียบระหวางงกลุมประเทศศตลาด เกิดใหมและกํ แ าลังพัฒนา.๗ % ในนป ค.๙% *   กลุมประเทศกํ ม าลังพัฒนาเติบโโตทางเศรษฐกิจเพียง ๑. ฒ กลุมประะเทศเศรษฐกิจก จ าวหนา.

 Chatham House B Briefing Papper. p. 3.orgg.uk )    ๖) แผนภูมิ IMF ทํานายกการเติบโตขอองกลุมประเทศ OECD เทียบกับสถานกาารณเศรษฐกิจถดถอย จ ตาง ๆ ในนอดีต (ซาย) และ IMF ทํานายการเติบโตของประเท โ ศนอกกลุม OOECD เทียบกัับ สถานกาารณเศรษฐกิจถดถอยตาง ๆ ในอดีต (ขววา)  (อางจาก Vanessa Roossi. w www. “Synchhronized Driive into Reccession”. created d October 20 008. p.8    ๕) แผนภูมการเติ กิ บโตขอองผลิตภัณฑมมวลรวมในปรระเทศของกลุม OECD มุงสสูภาวะตกต่าํ พร พ อมกัน    (แหลงขออมูล IMF อางจาก Vanessa Rossi. “SSynchronizedd Drive intoo Recession:: Focus on DDamage  Limitatiion”. 44)    .  chatham mhouse.

9      และก็ดังที่โดมินิค เสตรา-คาหน ผูอํานวยการ IMF ใหสัมภาษณไววาภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย   ใหญในครั้งนีอ้ าจจุดชนวนความปนปวนวุนวายของผูคนพลเมืองในประเทศตาง ๆ ขึ้นมาไดผานวิกฤตการณทางสังคมในโลกที่เปนผลกระทบตามมา8 อาทิเชน: ‐  • คนตกงานทั่วโลก  • ILO (International Labour Organizaton – องคการแรงงานระหวางประเทศในสังกัด สหประชาชาติ) คาดวาสิ้นป ค.๐๐/วัน: the working poor = กวา ๑. Global Employment Trends Update. น. อางแลว.๔% ของแรงงาน ทั่วโลก 9 • ตัวเลขวางงาน ค. 9 – 10. ๒๐๐๙ ดังนี:้  ‐                                                                8 9  “'Great recession' could spark civil unrest.๘% ของคน งานทั่วโลก    ILO ไดจัดทําแผนภูมิประกอบการคาดการณภาวะวางงานป ค. Global Employment Trends Update. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญ (๓๐ เมษายน ๒๕๕๓).๓ พันลานคนหรือ ๔๖.ศ.ศ.๔% ของกําลังแรงงาน     • คนมีงานทําแตยากจน (the working poor) เพราะไดคา แรงต่าํ ไมพอประทังชีวติ ทั่วโลกก็เพิ่มขึ้น มากเชนกัน   • ในสถานการณที่แยที่สุด (scenario 3) 11 ‐ถานับที่รายได US$๑. ๒๐๐๘Æ ๒๐๐๙ 10   สหรัฐฯ ๕. May 2009 . p.๒๕/วัน: the working poor = ๘๕๗ ลานคนหรือ ๒๘. pp. ๒๐๐๙ จะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นทั่วโลกเทียบกับป ค.ศ. 17.  ILO.๐% Æ ๕. 11  ILO.  10  ธนาคารแหงประเทศไทย.๒ % ของคนงาน ทั่วโลก ‐ถานับที่รายได US$๒.   . IMF chief tells FRANCE 24”. ๒. 2009).๖% Æ ๙.ศ.๒๓๙ ลานคน = ๖.๘%    Æ ๙.๕๙ ลานคน รวมเปน ๒๑๐ . May 2009 (Geneva: ILO.๓% ของกําลังแรงงาน   ญี่ปุน ๔.๕ – ๗. ๒๐๐๗ (กอนเกิดวิกฤต) อีก ๓๙ . 16.๑% ของกําลังแรงงาน เขตยูโร ๗.

 Global Employmeent Trends UUpdate.๒๕/วันในน ๓ สถานการรณที่เปนไปไได  (อางจาก ILO. p. Maay 2009 . Global Employmeent Trends UUpdate. 116)            .10    ๗) แผนภูมภาวะว ภิ างงานททั่วโลกใน ๓ สถานการณทีท่เี ปนไปได (อางจาก ILO. 110)   ๘) แผนภูมภาวะยากจนทั ภิ ทั้งที่มีงานทําที่รายได US$๑. p. Maay 2009 .

ค.ศ. 13  ประมวลจากกธนาคารแหงประะเทศไทย. ๑. ๒๕๕๑..๑๘๘ ๘ ลาน บาทหรืออประมาณ ๑๔ ๔. มติชนรายวัน.     . ๒๐๐๙ ก็มีมูลคาลดตํต่ําลงกวาป ค. Global Employmeent Trends UUpdate.๕๖๖๒ ลานบาท ปญหา โรงงานผผลิตสินคาสงออกที่จะตองป ง ดตัวเพราะขขายนอกไมไดจะทําใหคนตกงานราว น ๙ แสน ถึง ๒ ลานคน (ราว ๓ –– กวา ๖% ขอองแรงงานในปประเทศไทย)) 12 อยางไรก็ก็ตาม ตอมาพบวาในทางเปปนจริงเฉพาะสินคา อุตสาหกกรรมสงออกขของไทยในป ค.๕% ของแแรงงานในประเทศ 13  เราอาจเห็นบริบทของกลไไกเศรษฐกิจกการคาที่สงทออดผลกระทบจจากวิกฤตซับ ไพรมถึงประะเทศไทย ไดจากแผผนภูมิและตาารางขางลางนีนี:้  ‐                                                            12  “หอการคาจัับยามสามตา สงออกไทยเจอพิษศศก. Maay 2009 . p. เครื่องงชี้ภาวะเศรษฐกิจที จ ่สําคัญ (๓๐ เมษษายน ๒๕๕๓).โลก”. เขตยูโร) จะะหดลง -๕.๑๑% ทําใหรายไไดสงออกลดไป ๑๑๒.ศ.html. ๒๐๐๘ ถึง ๗๗๒.11    ๙) แผนภูมภาวะยากจนทั ภิ ทั้งที่มีงานทําที่รายได US$๒. โโคราชรายวัน. ๑๙. 117)    สําหรับปญหาที ห ่วาวิกฤตซัซับไพรมจะสงงผลกระทบเศศรษฐกิจไทยออยางไรบางนันั้ น ศูนยศึกษาการคา ระหวางปประเทศ มหาวิทยาลัยหอกการคาไทยคาดดวาในป ค.ศ. www. ๒๐๐๙ ก็คคอนขางใกลเคียง กับสินคาอุตสาหหกรรมสงออกหากอิงตามการประะเมินของศูนยศึกษาการคา ระหวางปรระเทศ มหาวิทยาลลัยหอการคาไทย โปรดดูประกอบบ“ชี้คาเงินบาทปจจัยเสี่ยงสงออกไทย เวียดนามแยยงตลาดขาว-เสื้อผผารองเทา”.com/4/30032.ศ. ๒๕๕๓.๐๐/วันใน ๓ สถานการรณที่เปนไปได  (อางจาก ILO. ๒๐๐๙ ๒ มีเพียง ๕. ๔๒. นน. น. ๒๐๐๙ การสสงออกของไททยไป ๓ ตลาดหลัก (ไดแก สสหรัฐฯ.๓% แลว ขณะที่ผูวา งงานนในป ค. koratddaily.ศ.ย. ๘. ๑๙ พ. ตัตวเลขการ สงออกโดยยรวมขั้นตนของปป ค. ๑๒ ๒ ม.๗ แสนคนน คิดเปนอัตราการ ร วางงาน ๑. ญี่ปุน.

๒๐๐๘. 5)  ๑๑) แผนภูมการผลิ กิ ตทางอุอุตสาหกรรมตตกฮวบ สะทอนการออมเผื อ ผื่อเหลือเผื่อข าดเพิ่มขึ้น (รอยละที่ เปลี่ยนไปปของการผลิตอุ ต ตสาหกรรรมเทียบ ม. 13))    . p p. ๒๐๐๙ กับ ก.  2009. แแทงทึบแสดงประเทศ ชํานาญกการผลิตสินคาทุ า นและสินคาคงทน.12    ๑๐) แผนภูมการเติ กิ บโตขอองสินคาเขาที่แแทจริงในกลุมประเทศ ม  OE ECD (ซาย – เฉ ฉลี่ยรายไตรมมาส – รอยละทีที่เปลี่ยนไปจากปกอน) และะสินคานําเขาสหรัฐอเมริกาจากบรรดาปประเทศกําลังพัฒนา  ตุลาคม. B Background Paper preppared by Wo orld Bank Sttaff for the  G20 Financce  Ministeers and Centtral Bank Go overnors M Meeting.ค. แทงโปร ง งแสดงปประเทศขาดดุดุลบัญชีเดินสะพัดสูง)  (อางจาก World Bannk. Horrsham. p. Global Developmennt Finance: CCharting a G Global Recoovery. Swimminng against the Tide: Hoow Developiing Countriees Are Coping with  the Global Crisis. Unitted Kingdom m on March h 13‐14. ๒๐๐๘ ((ขวา – หนวยพั ย นลานUS$ และรอยละทีที่เปลี่ยนไปจาากปกอน)    (อางจาก World Bannk.พฤศจิกายน ค.ศ.ค.

13    ๑๒) แผนนภูมกิ ําลังผลิตอุ ต ตสาหกรรมมถูกใชประโยชนนอยเกินไปทั่วโลก (อัอัตราการใชกาลั ํ งผลิต อุสาหกรรรมของบางปประเทศ แสดงงเปนรอยละจจากการสังเกตตการณลา สุด)   (อางจาก World Bannk. และกลุมปรระเทศตลาดเกิกิดใหม แสดงงความเปลีย่ นแปลงของตัววเลขเคลื่อนไหหวเฉลี่ย รายไตรมมาสเทียบกับไตรมาสก ไ อนเปนรอยละตอป จาก ค.ศ. ดัชนีฝายจัดั ซื้ออุตสาหกกรรม (ขวาบนน)./พ. 12)  ๑๓) แผนนภูมดิ ัชนีการผผลิตอุตสาหกกรรม (ซายบนน). ๒๐๐๕ – เม.. Global Developmennt Finance: CCharting a G Global Recoovery. p.ค. ๒๐๐๐๙    . ดัชนี การสงอออกสินคา (ซายล า าง). 2009. กลุมปรระเทศอุตสาหหกรรม กาวหนา.ย. ดัชนีกการคาปลีก (ขขวาลาง) ของโลก.

๕๑ ลานลานนดอลลารสหรัฐฯ เทานั้น ดู CIA (Centtral Intelligencce Agency).html. ๒๐๐๙ คํานนวณตามภาวะเสมมอภาคของอํานาาจซื้อ (Purchasiing Power Parrity –  PPP) อยูที่ ๑๔. created 3 May 20010.14      (อางจาก IMF.๒๖ ลานลานดอลล น ารสหรัฐฯ เปนอันดับสองงของโลกรองจากกสหภาพยุโรปที่ ๑๔. p.ศ. www. The World Factbook.     . 33)    กําเนิดวิกกฤตซับไพรมม: ภาพจุลภาคค  คําถามคือเศรรษฐกิจของสหหรัฐอเมริกาอัอันเปนประเททศใหญโตมั่งคัค่งที่สุดในโล กประสบภาววะตกต่ํา ก บไพรมไดอยางไร?114  ย่ําแยหนักหนวงที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สอองเนื่องจากวิกฤตซั   จ บจุลภาคค (micro) กออน เพื่อปูความเขาใจ ในการตอบคํคําถามนี้ เราคววรดูภาพธุรกรรรมเศรษฐกิจระดั พื้นฐานววากลไกอันสลลับซับซอนของการเกิดวิกกฤตซับไพรมหรือวิกฤตเงินกู น จํานองบานนดอยคุณภาพพ (subprim me mortgagges) เปนอยางไร? า แลวคออยดูภาพระบบบเศรษฐกิจระดับมหภาค (m macro) ที่เชือมโยง อ่ กันกวางขึ้นในลําดับตตอไป                                                          14  GDP ของสห หรัฐอเมริกาในป ค. “U United States””.gov/  library/publications/th he‐world‐factb book/geos/uss. 8 Jully 2009. Worldd Economic Outlook Uppdate.cia a.

 accessed 16 May 2010.     . YouTube.16 สารคดีวิทยุ. slideshare.18 การตูน19 เปนตน ในที่นี้ผวู ิจัยจะขอ ใชการตูนชุด “The Subprime Primer”20 เนื่องจากอธิบายไดชดั เจนแจมแจงเรียบงายมีชีวิตชีวาและครอบ คลุมตัวละครสําคัญที่เกี่ยวของทั้งที่เปนบุคคลและสถาบันไวคอนขางครบถวน โดยแปลบทสนทนาเปนไทย และแสดงไวทภี่ าคผนวกทายรายงานวิจัย (โปรดอานการตนู “คูมือซับไพรม” ประกอบ) ตัวละครและแนวคิดสําคัญในการตูนเรื่อง “คูมือซับไพรม” ไดแก: ‐  • Ace Mortgage Brokers บริษัทนายหนารับจํานองมือเอก = นายหนาปลอยกูจํานองบานและ ตัวกลางระหวางผูกูยืมกับธนาคารผูปลอยกู  • Liar’s loan เงินกูขี้ฮก = การปลอยกูชนิดทีใ่ หผูกยู ืมรับรองการงานอาชีพและรายไดของตัวเอง ซึ่งผู กูยืมหรือผูปลอยกูโนมเอียงที่จะแสดงขอมูลเขาขางผูกูยืมเกินจริงเพื่อใหคําขอกูไดรบั อนุมัต.org/  story/102672/. Washington Post.  B04. The University of Iowa Center for  International Finance and Development.uiowa.   19  เชน “SubPrime Credit Crisis Explained In A Funny Cartoon”. “Risky Subprime Market Sends Ripples Through Financial World. accessed 16 May 2010.org/radio‐archives/episode/355/the‐giant‐pool‐of‐money.  aired 30 August 2007.” PBS NewsHour.edu/ifdebook/issues/  financial_crisis/posters.ศ.15    ในการนี้ มีเครื่องมือชวยทําความเขาใจกลไกวิกฤตซับไพรมงาย ๆ หลายแบบ ตั้งแตบทอธิบาย เบื้องตน. AlterNet. www. การงานอาชีพ.html.shtml.15 ภาพยนตรสารคดี.youtube.washingtonpost.net/roguemonk/the‐subprime‐crisis‐primer.com/watch?v=EsA9lR2XB3A. no asset loans หมายถึงเงินกูที่ปลอยใหแกผูกยู ืมโดยไมเรียกรอง ใหผูกยู ืมตองมีรายได. www. aired 9 May 2008. ๒๐๐๗ และจากนั้นก็กระจายออกไปอยางกวางขวาง 21  Kathleen Day.   18  เชน “Poster Presentation ‐ Anatomy of a Global Crisis”.  www. หรือคน อินเทอรเน็ตไดภายใตชื่อรายการวา “Paul Solman’s Subprime Primer Part 1 & 2”  17  เชน Ira Glass.   20  เปดชมและดาวนโหลดไดที่ “The SubPrime Crisis Primer”.slideshare. www.alternet.com/wp‐dyn/content/article/2008/05/30/AR2008053002554.   16  เชน Paul Solman. This American Life. หรือสินทรัพยใด ๆ เลย21 การปลอยกูใหแกผูกูยืมที่ไมมี หลักฐานหรือหลักประกันนาเชื่อถืออยางใดเลยนี้คือฐานที่มาของเงินกูจ ํานองบานดอยคุณภาพหรือ                                                         15 เชน  Arun Gupta. “Financial Meltdown 101”.ิ เงินกู อีกชนิดหนึ่งทีใ่ กลเคียงกันแตหละหลวมกวาคือ Ninja loans หรือ เงินกูนินจา มาจากอักษรตัวแรก ของวลี No income. accessed 16 May 2010. p.pbs. www. “The Giant Pool of Money”.org/newshour/bb/business/july‐dec07/subprime_08‐30. “Enter the NINJA: A Subprime Glossary”.  www.html.17 โปสเตอรแผนภูมิ. www. การตูนชุดนี้เริ่มเผยแพรออกมาทางอินเทอรเน็ตราวป ค. no job.  thisamericanlife. created 13 October 2008. created 1 June 2008.

ฟาเดียวกัน. สฤณี อาชวานันทกุล. “โสเภณี แหงทุนนิยม”. ๕: ๓(กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๐). ๑๑๐ – ๑๓๒.  งานวิวาทะเกี่ยวกับกิจการวาณิชธนกิจและทุนนิยมการเงินที่นาสนใจระหวางนายทุนผูบริหารธุรกิจกับวาณิชธนากรปรากฏใน ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ. ๔: ๔(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๙). ธนาคารเอกธนาเทศ = ธนาคารพาณิชยรบ ั ฝากเงิน-ปลอยกูแบบปกติ ดั้งเดิม • RSG Investment Bank of Wall Street ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท = ธนาคาร วาณิชธนกิจหรือธนาคารเพื่อการลงทุนไมไดรับฝากเงินและปลอยกูแ กบุคคลหรือบริษัทอยาง ธนาคารพาณิชยธรรมดา หากทําหนาที่จดั หาการเงินใหแกบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการซื้อหุน และหลักทรัพยแลวแบงขายใหแกสาธารณะในหนวยทีเ่ ล็กลง ธนาคารวาณิชธนกิจยังใหคําแนะนํา เรื่องการครอบงําและควบรวมกิจการบริษทั รวมทั้งการระดมทุนในตลาดดวย 22  • the insurers = บริษัทรับประกันความเสี่ยงในการลงทุนดวยการจําหนายตราสารประเภท CDS –  Credit Default Swap หรือสัญญาสวอปความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ จะกลาวถึงขางหนา  • the Rating Agencies = บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือในการลงทุน  • SEC – US Securities and Exchange Commission = คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา ทําหนาที่คลาย ก. ฟาเดียวกัน. “วิวาทะวาดวยบทบาทของวาณิชธนกิจและ ทุนนิยมการเงิน”. Inc. Derivatives and Power. 2008). ๕: ๑(มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๐). Briefing 39 (Dorset: The Corner House. Oxford Dictionary of Business English for Learners of English (Oxford: Oxford  University Press. ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ.ล. ๑๖ – ๒๕. ฟาเดียวกัน. 209.ต. ในเมืองไทย  • SPV – Special Purpose Vehicle นิติบุคคลเฉพาะกิจ = บริษัทไสกลวงที่ธนาคารวาณิชธนกิจ ตั้งขึ้นมาเพื่อโอนหนี้เนาไปใสไว จะไดตบแตงงบดุลของธนาคารเองใหดูด ี เปนสวนหนึ่งของระบบ ธนาคารในเงามืด (the Shadow Banking System) ที่พัฒนาขึ้นมาในชวงตลาดการเงินเสรีสุดโตง หลังคริสตทศวรรษที่ ๑๙๘๐ 23                                                          22  “investment bank”. “ราชาแหงทุนนิยม”. 23  ดูรายงานละเอียดเรื่องระบบธนาคารในเงามืดใน Nicholas Hildyard. p. ๑๘ – ๒๗.    . A (Crumbling) Wall of Money  Financial Bricolage.16    ซับไพรมกับเงินกูจํานองบาน Alt‐A และสะทอนอาการโลภอยากไดคานายหนาและคาขาย หลักทรัพยซีดโี อจนขาดความรับผิดชอบของระบบการเงินเสรีสุดโตงอเมริกัน ซึ่งนําไปสูความ ลมเหลวพังพินาศทางเศรษฐกิจการเงินในที่สุด  • First Bank of England. 1994).

 Credit  Crisis Adds to Gloom in Norway”. www.  26  Building society เปนองคการในอังกฤษที่ดําเนินงานคลายธนาคารอาคารสงเคราะหโดยรับฝากเงินออมใหดอกเบี้ยแก ประชาชนทั่วไปและปลอยเงินกูรับจํานองใหแกผูตองการซื้อบานหรือแฟลต ดู “building society”.S. Meltdown. ข.  “AAA ratings on rate”.abc. pp. Oxford Dictionary of  Business English. “U. กองทุนรวม. สมาคมกอสราง (building societies). created 2 December 2007. เงินกูยืม เรียน.nytimes. จากนั้นก็ให credit rating agencies หรือบริษัท จัดอันดับความนาเชื่อถือ มาจัดรับรองเรตติ้ง CDOs ของตน  ๔) ตัดแบง CDOs เปนทอน ๆ ตาม [คุณภาพ-ราคา-ความเสี่ยง-ผลตอบแทน] แลวขายออกไป  ๕) นักลงทุนผูมาซื้อ CDOs ไดแกธนาคารวาณิชธนกิจอืน่ .html?pagewanted=1&_r=1. ABC Radio National ‐  Background Briefing.com/  2007/12/02/world/europe/02norway.17    •  Office of the Czar of Accounting สํานักหัวหนาผูตรวจสอบบัญชี = หนวยงานทางการกํากับ ดูแลบัญชีงบดุลสถาบันการเงิน • Norwegian Village Pension Fund กองทุนบํานาญหมูบ  านในนอรเวย = กองทุนขององคกร ปกครองทองถิ่นในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่นําเงินสํารองของตนไปลงทุนหากําไรดวยการซื้อตรา สารซีดีโอจากธนาคารวาณิชธนกิจตาง ๆ 24  เราอาจสรุปกระบวนการแปลงเงินกูจํานองบานดอยคุณภาพหรือซับไพรมเปนหลักทรัพย  (securitization) ได ๕ ขั้นตอนดังนี้ 25 : ‐  ๑) ธนาคารวาณิชธนกิจเองหรือบริษัทรับวาจางดําเนินการสรางหุนกู (bonds) ซึ่งใหดอกเบี้ยตอบ แทนตามระดับความเสี่ยงแกนักลงทุนขึ้นมาจากเงินกูจํานองบาน. หนี้เครดิต การด. หนี้เชาซื้อรถ ฯลฯ ที่นํามามัดรวมกัน  ๒) คลุกเคลาผสมผสานหุนกูตาง ๆ ขึ้นมาเปนหีบหอใหญ โดยจัดแบงชั้นตามระดับความเสี่ยงที่ ตางกันกลายเปน Æ CDOs – collateralized debt obligations ตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพยค้ํา ประกัน  ๓) ก.   25  เรียบเรียงจาก Mason. p.    . The New York Times.au/rn/backgroundbriefing/stories/2007/  2024379.htm. ไปตลาดตราสารอนุพันธแลวซื้อประกันความเสี่ยง CDSs – credit default swaps หรือนัย หนึ่งสัญญาสวอปความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ . 91 – 92. องคกร ปกครองทองถิ่น.26 เฮดจ ฟนด (hedge funds)27ฯลฯ                                                          24  ดูตัวอยางกรณีทํานองนี้ที่เกิดขึ้นจริงกับสภาทองถิ่นตาง ๆ ในนอรเวยและออสเตรเลียไดที่ Mark Landler.ใหกับ CDOs เพื่อเฉลี่ย-ลด-ขยับยายความ เสี่ยงออกไปจากงบดุลบริษทั ของตนเอง. กองทุนบํานาญ.net. 67. www. created 9 September 2007.

 http://news.18    แนวคิดสําคัญในกระบวนการแปลงเงินกูจาํ นองบานดอยคุณภาพหรือซับไพรมเปนหลักทรัพย ไดแก securitization หรือการแปลงสินทรัพยใหเปนหลักทรัพยนั่นเอง ซึ่งควรใชเวลาทําความเขาใจมันสัก เล็กนอย  Securitization หมายถึงการสรางหลักทรัพย (securities) ขึ้นโดยเอาสินทรัพยตาง ๆ (assets)  รวมทั้งหนี้สินที่ลูกคากูยืมไปนับพัน ๆ รายมากองรวมจัดหีบหอเขาดวยกันเปนตราสาร (instrument) แลว ตัดแบงตามชัน้ คุณภาพเปนทอน ๆ รวม ๑๐ ทอน (tranches)   -หลักเกณฑทวั่ ไปในการแบงทอนคือทอน “หวย” จะมีลักษณะ [คุณภาพต่ํา-ราคาต่ํา-ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูง] และกลับกันทอน “ดี” จะมีลักษณะ [คุณภาพสูง-ราคาสูง-ความเสี่ยงต่ํา-ผลตอบแทนต่ํา]   -จากนั้นก็นําหลักทรัพยดังกลาวไปขายทอดตลาดใหนักลงทุนทั่วโลกมาซื้อเพื่อเก็บรับรายได ดอกเบี้ยผลประโยชนทจี่ ะงอกเงยขึ้นมาจากสินทรัพยเหลานั้น   -สวนธนาคารพาณิชยผูปลอยกูจํานองบานก็สามารถนําเงินที่ไดจากการขายหลักทรัพยแกนักลงทุน ผานธนาคารวาณิชธนกิจ กลับไปปลอยกูขยายสินเชื่อแกลูกหนี้เพิ่มเติมตอไปอีก   กระบวนการสรางหลักทรัพยขึ้นจากเงินกูจาํ นองบานดอยคุณภาพ (Securitization of subprime  mortgage loans) ดังบรรยายมานี้นําไปสูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในอุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยูอาศัยของ อเมริกา จาก: ‐                                                                                                                                                                            27  Hedge fund กองทุนเพื่อการลงทุนที่เปดรับเฉพาะเศรษฐี แตก็มีกองทุนบํานาญเขาไปลงทุนดวยมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใหได ดอกผลจากการลงทุนสูง ผูจัดการเฮดจ ฟนดไดเงินจากคาธรรมเนียม สวนนักลงทุนก็ไดเงินจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งพวกเขา อนุมัติใหผูจัดการเฮดจ ฟนดไปดําเนินการให ปกติแลวเฮด ฟนดจะเดินยุทธศาสตรที่อาศัยความรูลึกเกี่ยวกับตลาด. “A day in  the life of a financial speculator”. “An Address in Mayfair”. BBC News ‐ Newsnight. 30: 23 (4 December 2008). 9 – 12.  Meltdown.co.uk/2/hi/  programmes/newsnight/8565245. ทักษะคณิตศาสตรหรือ ทักษะการคาขายลงทุนของตัวผูจัดการเอง เฮดจ ฟนดยังมีสิทธิล็อคนักลงทุนไวไมใหถอนทุนหนีในยามยาก เฮดจ ฟนดหลายแหงใชวิธี กูยืมเงินจากแหลงอื่นสูงกวาทุนของตัวเองหลายเทาตัวมาเสี่ยงลงทุนเพื่อเพิ่มน้ําหนักการลงทุนของตน (leverage) จึงนําไปสูขอ ถกเถียง ที่วาถึงแมเฮดจ ฟนดจะใชเงินตัวเองเก็งกําไร แตก็กอใหเกิดความเสี่ยงทั่วทั้งระบบ (systemic risk) ตอเงินทุนของผูอื่น ดู Mason. created 9 March 2010.     . 190. p.bbc. London Review  of Books.   ดูบทรายงานเจาะลึกแนะนํา Hedge funds ไดใน Donald MacKenzie. นอกจากนี้ Justin Rowlatt ผูสื่อขาวรายการ Newsnight ของ BBC ยังไดทํา สารคดีสั้นเกี่ยวกับกิจวัตรการทํางานและความคิดของผูจัดการ Hedge fund รายหนึ่งชื่อ Hugh Hendry แหง Eclectica Asset  Management ซึ่งมีเงินลงทุนทั้งของตนเองและลูกคาในการดูแลจัดการ ๔๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ ดูไดที่ Justin Rowlatt.stm.

 p.. 2 – 4.    .19    ‐[the originate‐to‐own model] หรือนัยหนึ่งตัวแบบเดิมที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอยางอื่น เปนตัวการตนตอปลอยกูสินเชื่อจํานองบานแกลูกหนีแ้ ละถือครองสิทธิ์เหนือหนีจ้ ํานองบานกอนนั้นไวเอง เพื่อรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยและเงินตนจากลูกหนีจ้ นกวาหนี้จะถูกผอนชําระคืนหมด ไปเปน Æ   ‐[the originate‐to‐distribute model] หรือตัวแบบใหมที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอยางอื่น เปนตัวการตนตอปลอยกูสินเชื่อจํานองบานแกลูกหนี้ แตแลวแทนที่จะถือครองไวเอง กลับขายสิทธิ ประโยชนตาง ๆ เหนือหนีจ้ ํานองบานกอนนั้นกระจายตอไปใหบุคคลทีส่ าม-สี่-หา. 14.   Joseph E..ถือครองในรูป หลักทรัพยที่ดดั แปลงสรางขึ้นจากหนี้กอนดังกลาว เพื่อใหบุคคลเหลานั้นรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยและ เงินตนจากลูกหนี้แทนจนกวาหนี้จะถูกผอนชําระคืนหมด 28  แกนแทของความแตกตางระหวางธุรกรรมสินเชื่อที่อยูอ าศัยในตัวแบบเดิม [the originate‐to‐ own model] กับตัวแบบใหม [the originate‐to‐distribute model] อยูตรงความสัมพันธระหวางผู ปลอยกูกับผูกยู ืมที่เคยมีในแบบเดิมถูกหักรานไป ทําใหเกิดภาวะสารสนเทศไมสมบูรณ (imperfect  information) ในตัวแบบใหม หรือนัยหนึ่งเจาหนี้ปลายทางตัวจริง (นักลงทุนผูซื้อหลักทรัพยตราสารหนี้) อยูหางไกล ไมรูจักหนาคาตาหัวนอนปลายตีน จึงยอมกุมสภาพลูกหนีจ้ ํานองบานไมได อุปมาเสมือนหนึ่ง ตัวแบบเดิมเปนธุรกิจคลังเก็บของ (the storage business) สวนตัวแบบใหมเปนธุรกิจขนยายของ (the  moving business) นั่นเอง 29 โปรดสังเกตความแตกตางของตัวแบบทั้งสองตามแผนภูมิดานลางนี:้                                                                            28 29  Gupta. Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy (New York: Penguin  Group. Stiglitz. 2010). “Financial Meltdown 101”. pp.

co.ศศ.ศ. ๒๐๐๐๑ ขึ้นถึงจุดสุสดยอด ตนป ค.sstm)  ผลสืบเนื่องจากกระบวนกการที่วานี้จึงเปปนการขามพนทะลุ น เพดานจจํากัดการปลออยกูของธนาคคาร พาณิชยแแตเดิมที่ขึ้นอยูยูกับยอดปริมาณเงิ ม นฝากขอองธนาคารอออกไป ทําใหยอดหนี ย ้สินโดดยเฉพาะเงินกูจ ํานอง ซับไพรมมเพิ่มปริมาณออยางรวดเร็ว Æ นําไปสูการเพิ่มกําลังซือ้ และอุปสงคคในตลาดซื้อ ขายบานที่อยูอาศัย และอุตสสาหกรรมกอสร ส าง Æ เกิดสภาพเศรษฐกิ ส กิจฟองสบูของราคาบ อ านทีอยู ่ อาศัย (ho using bubble) โปง พองใหญ ญโตมโหฬารใในระบบเศรษษฐกิจอเมริกา ซึ่งเริ่มปรากฏเดนชัดตัง้ แตป ค.uk/2//hi/businesss/7073131.ศ.bbc. BBC NNews. ๒๐๐๕ แลวเริ่มตกต่ําลงงในป ค. createed 21 Novem mber 2007..  news.20    ๑๔) แผนนภูมิตวั แบบธุรกรรมสินเชื่อที่อยูอาศัยแบบเดิม (ซาย) กับแบบซับ ไพรม (ขวา)  (อางจาก “The US suub‐prime criisis in graphhics”. ๒๐๐๖ จนถึงปจจุบันยังไมฟฟน ตัวชัดเจน โโดยอาจพิจารรณาได จากแผนภูมิขางลางนี้              .

     . Friedman. จํานวนนประชากร.ศ. Th he World Is Flaat: A Brief Hisstory of the Tw wenty‐first Ceentury (New York:  Farrar. 1972‐20 005: A  Chronolo ogy of Risk Maanagement Te echniques”. ๑๘๙๐๐ – ๒๐๐๕ (ปปรับคาเงินเฟอแลว)   (อางจาก Robert Shiller.. and d the Global CCrisis of American  Capitalism m (New York: Viking Pengu uin. ดัชนีคากอสราง. Bad Money: Reckless FFinance. ๑๙๘๗ CDO – Collateralized debt obl igation ถูกประดิษฐขึ้นโดยบริษัษทั วาณิชธนกิจวออลล สตรีท Drexxel  Burnham m และพัฒนาไปม มากในคริสตทศวรรษที่ ๑๙๙๐  ตนคริสตทศวรรรษที่ ๑๙๙๐ CDSss – Credit defaault swaps เริมปรากฏใช ่ม กัน แตตมาแพรหลายในนคริสตทศวรรษทีที่ ๒๐๐๐  31  Thomas L.21    ๑๕) แผนนภูมดิ ัชนีราคาาบาน. Irrationnal Exuberaance (Princeeton: Princeton Universsity Press.. 22005))  ประวัติของเททคนิคการเงินแบบ น Securiitization นีกํก้ าํ เนิดขึ้นเมื่อคริ ค สตทศวรรษษที่ ๑๙๗๐300 โดย เปลี่ยนบรรดาเงินกูทลูลี่ ูกคากูย มื จากกธนาคารไปเปปนหุน กูปลอยขายแกนักลงทุนแทน อุปปมาอุปไมยเหหมือน หนึ่งธนาาคารวาณิชธนนกิจอเมริกันทัท้งหลายกําลังงเลนเกม “สงตอหอระเบิด” อยางรวดเร็ร็ว ยิ่งเมื่อถึงยุคตํ ค านาน “โลกแบ บน” แหงโลกาาภิวัตน 31 หนีนี้สินเหลานีก้ อ็อาจถูกพวกเขขากวานซื้อวันนี น ้ แลวสงไปปจัดหีบหอขามคื า นใน                                                         30  Kevin Phillips.ศ. และผลตออบแทนจากพัพันธบัตร กระทรวงการคลังอเมมริกากําหนดชํชําระ ๑๐ ปจาก ค. Sttraus & Girouxx. ดังปรากฏห หลักหมายกําเนิดหลั ห กทรัพยสําคัญญตอไปนี้คือ: ‐  ค. ๑๙๗๐ MBBSs – Mortgage‐backed secuurities เกิดในตลลาดรอง  ค.ศ. ๑๙๘๕ ABSS – Asset‐backked security ถู กพัฒนาขึ้นโดยบบริษัทการเงิน Spperry Leasing FFinance  ค.ศ.3 The EEvolution of C Critical Derivattives. ๑๙๘๓ CM MO – Collateralized mortgagge obligation ถูถกนําเสนอเปนครั้งแรกโดยบรรษัษัท Fannie Mae e  ค. 35. Failed Politics.ศ. p. 2008). “Figgure 2. 2005).

 The American Enterprise Institute for Public Policy  Research.com/investors/pdffiles/investor‐presentation. “The Subprime Crisis”. II/50 (March/April 2008). created 30 June 2008. 14.   34  “Investor Presentation: Freddie Mac Update May 2010”. “Memorandum: Sizing Total Exposure to Subprime and Alt‐ A Loans in U. Freddie Mac. ๒๐๐๘ พบวาเงินกูจํานองซับไพรมในตลาดทั้งสิน้ มีมูลคาสุทธิ ๒.ศ.ศ.  Edward Pinto ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการเงินดานการจํานองบานและอดีตหัวหนาเจาหนาที่ฝายสินเชื่อของบรรษัท Fannie Mae ในคริสตทศวรรษที่ ๑๙๘๐ เปนผูเขียนบันทึกชวยจําประเมินตัวเลขดังกลาวใหแก The American Enterprise  Institute for Public Policy Research ดู Edward Pinto. New Left Review. 77.pdf. ๒๐๐๖ อุปทานของหลักทรัพยดังกลาวก็ลนเกินอุปสงค ไปแลว32    อวสาน ๕ ยักษวาณิชธนกิจอเมริกัน กอนวิกฤตซับไพรม สหรัฐอเมริกามีธนาคารวาณิชธนกิจยักษใหญชั้นนําของโลก ๕ แหง ตั้งอยูใน ยานวอลล สตรีท มหานครนิวยอรค โดยเรียงลําดับความใหญโตของเงินทุนจากมากไปหานอยไดดังนี:้  ‐ ๑) Goldman Sachs  ๒) Morgan Stanley  ๓) Merrill Lynch  ๔) Lehman Brothers  ๕) Bear Stearns  ทั้ง ๕ ธนาคารตางก็เลนเกมซับไพรมกันเต็มตัว ตามการประเมินของผูเชี่ยวชาญตลาดสินเชื่อจํานอง บานเมื่อกลางป ค.๕๑ ลานลาน ดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่เงินกูจ ํานอง Alt‐A (liar’s loan หรือเงินกูขี้ฮกซึง่ เกรดดีกวาซับไพรม แตแยกวา ไพรม) มีมูลคาสุทธิ ๒. First Mortgage Market as of 6. accessed 20 May 2010.๒๑๒ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ33 เงินกูทั้ง ๒ ประเภทตางมีสัดสวนตกประมาณ ประเภทละ ๒๐% ของยอดหนี้จํานองบานครอบครัวเดี่ยวอเมริกันที่มีมลู คากวา ๑๐ ลานลานดอลลาร สหรัฐฯ34 หากมองในแงตลาดหุนกูที่มหี นี้จํานองบานเปนหลักทรัพยประกัน สัดสวนเงินกูซับไพรมก็จะ ใกลเคียงกันดังแผนภูมดิ านลางนี:้  ‐                                                          32 33  Robin Blackburn.08”.S.  www.22    อินเดีย กอนจะขายตอใหนกั ลงทุนสถาบันในวันพรุง ยิ่งขายตอไดเร็วเทาไหร ก็ยงิ่ ทําใหรายงานประเมิน ความเสี่ยงของธนาคารดูดีขึ้นเทานั้น ทวาถึงป ค.org/docLib/Pinto‐Sizing‐Total‐Exposure.aei.30. www.freddiemac.    .pdf. p.

bbc.co.ค. ๒๐๐๐๘ (ซาย).ค.sstm)    เมื่อฟองสบูซัซบั ไพรมเริ่มแตกนั แ บแตเดืออนสิงหาคม ค.ค. ค ๒๐๐๗ – ๑๑๒ มี. ๒๐๐๘ ๘ (ขวา)    . acccessed 18 Jaanuary 20088.uk/2//hi/businesss/7073131.23    ๑๖) แผนภูมแสดงสั แิ ดสวนเงิ น นกูจาํ นองบบานประเภทตตาง ๆ ในตลาาดหุนกูที่มหี นี ้จํานองบานเปน หลักทรัพย พ ประกันขอองสหรัฐอเมริกา (ไตรมาสทที่ ๒ ของป ค. หนี้สูญรายใหญญ พ.ศ.  news. BBCC News. ๒๐๐๗)  (อางอิงจจาก “The US sub‐prime crisis in graaphics”.ศ. ค ๒๐๐๗ เปปนตนไป บรรรดาธนาคารววาณิช- ธนกิจทั้งงหลายก็ประสสบภาวะหุนตก-หนี ต ้ทว มอยยางหนัก ดังเหห็นไดจากแผนนภูมดิ านลาง นี:้  ‐  ๑๗) แผนนภูมิฐานะตกตต่ําของบรรดาาธนาคารวาณิ ณิชธนกิจชวงวิวิกฤตซับไพรรม: ราคาหุนที่ เปลี่ยนไปปจาก ๑๓ มี.

๙% ในราคา ๘. BBC News.org/wgbh/pages/frontline/breakingthebank/.pbs.ศ.stm. Morgan Chase ซื้อควบรวมกิจการโดย การสนับสนุนทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ    -๗ กันยายน ค. ๒๐๐๘ รัฐบาลและธนาคารกลางสหรัฐฯกอบกูบรรษัท AIG (American  International Group) อันเปนบรรษัทประกันภัยใหญทส ี่ ุดของโลกจากภาวะลมละลายเนื่องจากตราสาร CDS ที่ AIG ออก โดยซื้อหุนของบรรษัท ๗๙.uk/  go/pr/fr/‐/2/hi/business/7096845.24    (ประมวลจาก “Timeline: Sub‐prime losses”.ศ. และแหลงอื่น ๆ) ในที่สุดยักษใหญวาณิชธนกิจอเมริกันทั้ง ๕ แหงก็ถึงกาลอวสานตามลําดับทามกลางการปะทุระเบิด ของวิกฤตการเงินการธนาคารครั้งใหญและรายแรงที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองของสหรัฐฯ กลาวคือ: ‐   -๑๗ มีนาคม ค.๕ หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯในลักษณะเขา ครอบงํากิจการ35  -๑๖ กันยายน ค.     . ๒๐๐๘ ตลาดเงินอเมริกนั แข็งตัวเปนอัมพาตและหยุดทํางาน ทําใหธุรกรรม เงินตราของบริษัทธุรกิจอเมริกันพากันชะงักงันหมด เพราะกองทุนรวมตลาดเงิน ๒ แหงไดแก Reserve  Management Corporation และ Reserve Primary Fund ได “broken the buck” หมายถึงมูลคา สินทรัพยสุทธิของกองทุนตกลงต่ํากวาเกณฑปกติที่ ๑ ดอลลารสหรัฐฯ/หุนเหลือเพียง ๙๗ เซนต เนื่องจาก ผลกระทบที่ตองขาดทุนและแทงหนี้สูญจากการลมละลายของ Lehman Brothers เหตุการณคับขันรอแร                                                         35  ภาพยนตรสารคดีที่บรรยายวิเคราะหเหตุการณวิกฤตการเงินการธนาคารชวงนี้ไดดีเยี่ยมคือ “Breaking the Bank”. www. ๒๐๐๘ Lehman Brothers ลมละลายปดกิจการ  -๑๕ กันยายน ค.co.bbc. news. ๒๐๐๘ Merrill Lynch เซ็นสัญญาตกลงให Bank of America เขาซื้อควบรวม กิจการ   -๑๖ กันยายน ค.ศ. PBS  – Frontline. ๒๐๐๘ รัฐบาลสหรัฐฯเขาควบคุมกิจการ (หรือโอนเปนของรัฐในทางปฏิบัติ)  Fannie Mae และ Freddie Mac (The Federal National Mortgage Association และ The Federal  Home Loan Mortgage Corporation) ๒ บรรษัทปลอยกูจํานองบานยักษใหญซึ่งเปนเจาหนี้จํานองบาน คางชําระเกือบกึ่งหนึ่งและค้ําประกัน ๓ ใน ๔ ของเงินกูจ ํานองบานรายใหมในตลาดอเมริกัน เนื่องจากทั้ง ๒ บรรษัทมีหนี้สนิ คงคางสูงถึง ๕.ศ.๔ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ จนใกลลมละลายและกลายเปนความเสี่ยงตอ เสถียรภาพทางการเงินทั้งระบบ ประมาณการณวารัฐบาลสหรัฐฯจะตองใชเงิน ๒ แสนลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อกอบกูบรรษัททั้ง ๒   -๑๕ กันยายน ค.P.ศ. created 19 May 2008.ศ. ๒๐๐๘ Bear Stearns ถูกธนาคาร J. created 16 June 2009.

reuters. Morgan Chase.   37  ภาพยนตรสารคดีที่บรรยายวิเคราะหความพยายามของรัฐบาลและธนาคารกลางอเมริกันในการรับมือแกไขวิกฤตการเงิน การธนาคารชวงนี้ไดดีเยี่ยมคือ “Inside the Meltdown”. “Money market fund 'breaks the buck' on Lehman IOUs”.  created 16 September 2008.php?storyId=95099470.              J. created 27 September 2008.  The University of Iowa Center for International Finance & Development.com/money_co/2008/09/the‐credit‐cris. NPR – Planet Money. PBS – Frontline.org/radio‐archives/episode/365/Another‐Frightening‐Show‐ About‐the‐Economy?bypass=true. www.stm. latimesblogs. 77. “Credit Crisis Timeline”.ศ.co.latimes. Manière de  voir: Le krach du libéralsime.npr.     .  aired 3 October 2008.thisamericanlife.org/  wgbh/pages/frontline/meltdown/view/. created 1 July 2009.edu/  ifdebook/timeline/ Financial_Crisis_Timeline .P. สารคดี ฯลฯ Adam Davidson and Alex Blumberg. La chute”. blogs. created 3  April 2009. news. “Chronologie: Internet et “subprime”.uiowa.   38  เคาโครงลําดับเหตุการณขางตนประมวลจาก “Timeline: Credit crunch to downturn”. คลังและ Ben Bernanke ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ขอใหสภาคองเกรสอนุมัติ งบประมาณเรงดวนฉุกเฉิน ๗ แสนลานดอลลารสหรัฐฯ สําหรับนําไปรับซื้อ “สินทรัพยเปนพิษ” ที่บรรดา ธนาคารอเมริกันถือไว อันเปนการชวยกูก จิ การธนาคารเหลานั้นไมใหลมละลายไป 37 -๒๒ กันยายน ค. Los Angeles Times.pbs. created 15 September 2009. www. Jason Cox and Laurie Glapa. created 17 February 2009.pdf.  com/rolfe‐winkler/2009/09/15/break‐up‐the‐big‐banks/. “Break up the big banks”.bbc. BBC News. ๒๐๐๘ Goldman Sachs และ Morgan Stanley ขอเปลี่ยนสถานะจาก ธนาคารวาณิชธนกิจไปเปนบริษัทธนาคารแมที่ถือหุนใหญในธนาคารพาณิชยอนื่ (bank holding  companies) รวมทั้งวิ่งเตนหาผูลงทุนหนาใหมเขามาซือ ้ หุนเพิ่มทุน การเปลี่ยนสถานะดังกลาวทําใหทั้ง สองธนาคารตองขึ้นตอการกํากับควบคุมที่เขมงวดรัดกุมขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ  38  ภูมิทัศนการเงินการธนาคารอเมริกันที่เปลีย่ นไปเพราะวิกฤตซับไพรมทําให Citigroup.org/templates/story/  story.html.ศ. Ira Glass. “Another Frightening Show About the Economy”. Capital Zoo.25    ชวงนี้ถึงกับถูกประเมินวาเปน  “วันที่ตลาดตาย” (The Day the Market Died)  และ “สัปดาหทเี่ ศรษฐกิจ ของอเมริกาเกือบสิ้นใจ” (The Week America’s Economy Almost Died) 36  -๑๙ กันยายน ค. “The Week America's  Economy Almost Died”.  39  Rolfe Winkler. Bank of America และ Wells Fargo กลายเปน ๔ ยักษใหญที่ขึ้นมาครอบงําวงการ ธนาคารอเมริกันแทน โดยกุมเงินฝากไวเกือบ ๔๐% ของประเทศ และตางก็เปน universal banks หรือ ธนาคารที่ทําธุรกิจการเงินครบวงจร (full financial services) ทั้งรับฝากเงินออมกับปลอยกูแบบธนาคาร พาณิชย (commercial bank) และก็ใหบริการนายหนาการลงทุนแบบวาณิชธนกิจ (investment banking)  ทวาถูกรัฐกํากับควบคุมเขมงวดกวาธนาคารวาณิชธนกิจอยางเดียว 39 (ดูแผนภูมดิ านลางประกอบ)                                                            36  ดูรายละเอียดในรูปรายงานขาว. This American Life. www. 102 (Décembre 2008 – Janvier 2009). 80. www. ๒๐๐๘ เพื่อตานทานภัยคุกคามที่ตลาดการเงินทัว่ โลกจะลมสลายหมด Henry  Paulson รมว.uk/ 2/hi/ business/7521250.

กกองทุนสวนบบุคคล                                                          40  Eric Rauch hway. 138.zcommunica ations.ศ. ๑๙๙๓ – ๒๐๐๑) ดววยแรงผลักดันของ น นักการเงิงินการธนาคาารวอลล สตรีท โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรเบิบิรต รูบิน อดีตรั ต ฐมนตรีวากการกระทรวงงการคลัง สหรัฐฯทีที่เพิ่งออกจากกตําแหนงไป สภาคองเกรสสไดผานกฎหมาย The Financial Serviices Modernization  Act of 11999 หรือที่เรียกกันวา the e Gramm‐Leeach‐Bliley Act ในป ค. ZSpace. p.ย. www w. ๑๙๙๙ ซึ่งยยกเลิกการแยกกประเภท ธนาคารทีที่เคยทํามาตังแต ง้ ป ค.ศ.ศ. “Breakk up the big banks”. cre eated 13  Novembeer 2009. 59. The Gre eat Depressionn and the New w Deal: A Very y Short Introd uction (Oxforrd: Oxford  Universitty Press. ๑๙๒๙ สสภาคองเกรสสจึงผาน ๓๓ เพื่อ กฎหมายย The Bankinng Act of 19933 หรือที่มักกเรียกกันวา the Glass‐Steagall Act ใในป ค.ศ. ๒๐๐๗ กับ มิ.    . ค. ๑๙๙๓๓ และเปดดชองใหธนาคารดําเนินกิจการทั จ ้งแบบพพาณิชยและววาณิชธนกิจคววบคูก นั ไปไดอกี 41 ผลของกฎหมายฉบับับนี้เทากับกาารเปดเสรีทางงการเงินในทาางปฏิบัติจริง (de  facto fin nancial liberalization) เปดชองใหระะบบธนาคารใในเงามืดของเเฮดจ ฟนด. 20009)  เดิมทีกิจการธธนาคารอเมริกันไมแยกระะหวางธนาคารรพาณิชย (รับฝากเงิ บ นออม--ปลอยกู) กับธนาคาร บ วาณิชธนนกิจ (นายหนาใหคําปรึกษาบริหารจัดกาารเงินทุนของงลูกคาไปเสีย่ งลงทุนในกิจจการตาง ๆ) จน จ ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิกิจตกต่าํ ครั้งใหญ ใ  (The Grreat Depresssion) เมื่อป ค.ศ. “Refflections on Gllass‐Steagall a and Maniacal Deregulationn”. 2008 8).26    ๑๘) แผนนภูมิสวนแบงเงินฝากของ ๔ ธนาคารใหหญสหรัฐฯ เทีทียบสิ้นป ค.ศศ.org/zsppace/commen ntaries/4042.  41  Robert Weeissman.ศ ศ. ๑๙๓ แยกประเภทกิจการธนนาคารพาณิชย (ซึ่งทางการรคุมเขม) ออกกจากธนาคารวาณิชธนกิจ ((ซึ่งทางการคุคุมนอย กวา) เพือ่อไมใหธนาคาารเอาเงินออมมลูกคาไปเสี่ยยงลงทุน หากจจะทําก็ตองเปปนเรื่องนักลง ทุนเอาเงินมาาฝากให ธนาคารววาณิชธนกิจเปปนนายหนาไปเสี ไ ย่ งลงทุนนแทนใหโดยรัรับรูวามีความมเสี่ยง 40  ทวาตอมาในสมัยรัฐบาลปประธานาธิบดีบิล คลินตัน (ค. ๒๐๐๙     (อางจาก Rolfe Winkkler.

 62: 1 (May  2010).  และบรรดาสถาบันการเงินทีฐ่ านะคลุมเครืออื่น ๆ ฯลฯ เติบโตไรการกํากับควบคุม นําไปสูวิกฤตการเงินใน ที่สุด    กลุมชนชั้นนําทางอํานาจแหงภาคการเงินอเมริกัน การที่กลุมทุนการเงินวอลล สตรีทสามารถผลักดันยกเลิกกฎหมาย the Glass‐Steagall Act of  1933 จนผานสภาคองเกรสไดสําเร็จเปนสัญญาณสะทอนกระบวนการสําคัญ ๓ อยางที่เกิดขึ้นควบคูกันไป ในสังคมอเมริกัน ไดแก: ‐  ๑) น้ําหนักของภาคบริการทางการเงินเพิ่มขึน้ จนเหนือภาคอุตสาหกรรมการผลิตในระบบ เศรษฐกิจอเมริกัน (the Financialization of the American economy)  ๒) ฐานความมั่งคัง่ ของชนชั้นนายทุนอเมริกนั เปลี่ยนยายไปสูภาคการเงินเปนหลัก (the  Financialization of the American capitalist class)  ๓) การครอบงําของกลุมทุนการเงินเหนือรัฐอเมริกัน (the Financialization of the American  state)    กลาวโดยสรุป ทั้ง ๓ กระบวนการนี้คือการแสดงออกซึ่งการขึ้นเถลิงอํานาจของชนชัน้ นําทาง อํานาจแหงภาคการเงินอเมริกัน (the Rise of the American financial power elite) นั่นเอง42 โดยจะขอ บรรยายผานกระบวนการทั้ง ๓ ไปตามลําดับ    ๑) น้ําหนักของภาคบริการทางการเงินเพิ่มขึน้ จนเหนือภาคอุตสาหกรรมการผลิตในระบบ เศรษฐกิจอเมริกัน (the Financialization of the American economy)  กระบวนการนี้เห็นไดจากสัดสวนที่คอย ๆ เปลี่ยนไปจนกลับตาลปตรกันระหวางสวนแบงของ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing) กับภาคบริการทางการเงิน (financial services) ในเศรษฐกิจ อเมริกันนับแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา จากที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเคยครอบงําในตอนตน กลับกลายมาเปนภาคบริการทางการเงินขึน้ เหนือกวาแทน ดังตารางดานลางนี้: ‐                                                          42  ประมวลเรียบเรียงจาก Phillips.org/100501foster‐holleman. www. Bad Money. นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles – SPVs). pp. 29 – 68.27    (private equity funds).monthlyreview. “The Financial Power Elite”. accessed 31 May 2010. Chapter 2 Finance: The New Real Economy?. นายหนารับจํานอง.     . Monthly Review.php. และ John Bellamy Foster and Hannah Holleman.

๕% ๑๙. ค.๐ ๑๙๘๐  ๒๐..๕๕  ๒๐๐๔  ๑๒.๘% ๑๕.๓% ๑๐.๙%  ๑๓.org/wiki/  Financiaalization)   สัดสวนกําไรรของภาคการเงิน (กําไรขอองบรรษัทการรเงินทั้งหมด) ตอกําไรของงภาคบรรษัทเอกชน อเมริกันใในประเทศโดดยรวมก็เปนไปในทํ ไ านองเเดียวกัน คือ: ‐    .๔ (อางจาก Phillips. enn.wikipedia.๖ ๑๙๗๐ ๒๓.๗๗%  ๒๐.๖  ๒๐๐๕  ๑๒.๐% ๒๐.๐ ๒๐๐๐  ๒ ๑๔ ๔.28      ๑๙) ตารางภาคอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการรทางการเงิน: สวนแบงที่เปปลี่ยนไปในผลิตภัณฑ มวลรวมมในประเทศของสหรัฐอเมริิกา.ศ.๐ ๑๙๙๐  ๑๖. Wiikipedia.๙ ๑๙๖๖๐  ๒๖. acccessed 3 June 2010.๗ ๑ ๒๐๐๐๓  ๑๒.ศ.๓% ๑๘. Baad Money. ๑๙๙๕๐ – ๒๐๐๕ ๕      อุตสาหกรรรมการผลิต บริการการเเงิิน  ๑๙๕๐ ๒ ๒๙. p.๘% % ๑๔. ค ๑๙๕๙ – ๒๐๐๕    (อางจาก “Financialiization”. 31)  p   จะเห็นไดจากกตารางวาชวงหั ง วเลี้ยวหัวตตอของการเปลี่ยี นผานผกผัผันที่ภาคบริกาารการเงินพลิิกกลับ ขึ้นเหนืออกวาภาคอุตสาหกรรมการ ส ผลิตในเศรษฐฐกิจอเมริกันคืคอตนคริสตทศวรรษที ท ่ ๑๙๙๙๐ หลังจากนั้น สถานการณกย็ ังคงเปนเช น นนั้นสืบเนื เ ่องมาเรื่อย ๆ หากดูจากสัดส ด วนผลกําไรรเปรียบเทียบขของทั้งสองภาคเศรษฐกิจตตอผลิตภัณฑมมวลรวมในปประเทศ อเมริกัน ปรากฏวากําไรของภาคกาารเงินก็พลิกกกลับขึ้นสูงกวาภาคอุตสาหกรรมการผลิตตในชวงคริสต ส ทศวรรษษที่ ๑๙๙๐ เชนกั น น ดังแผนภูภูมิขางลางนี:้  ‐  ๒๐) แผนนภูมิเปรียบเทียบสัดสวนกําาไรตอผลิตภัณฑ ณ มวลรวมใในประเทศขอองภาคการเงิน (เสนสี แดง) กับภาคอุ บ ตสาหกกรรมการผลิต (เสนสีน้ําเงิน) น อเมริกนั ค.๓%  ๒๐.

๒๐๐๗) ในช ใ วงจวนจะะเกิดวิกฤตซับไพรม บ สวนหหนึ่งเพราะภาาคอุตสาหกรรรมก็ทํา กําไรเพิม่มขึ้นในชวงนีด้ วย แลวก็กระเตื ร ้องกลับขึ้นไปสูงกวากกอนวิกฤตซับไพรม บ ที่.ศ..monthlyreeview. “The Finanncial Power Elite”. www w..ศ. ๒๐๐๐๙) ดวยคุณู ณปู การของรัฐบาลสหรัฐฯทีที่ทุมงบประมมาณเขา โอบอุมธุรกิจภาคการเงินการธนาคคาร ดังแผนภูมมิิขางลางนี้: ‐‐  ๒๑) แผนนภูมิสัดสวนรอยละของกําไไรภาคการเงินต น อกําไรภาคคบรรษัทเอกชชนในประเทศศอเมริกา โดยรวม  (อางจาก Foster andd Holleman.29    -เพิ่มจาก ๑๗ ๗% (ค.   Æ ๒๗% (ค.ศศ. ๑๙๖๖๐)   Æ ถึงจุดสูงสุ สด ๔๔% (ค..org/  1005011foster‐holleeman.php)    ๒) ฐานความมมั่งคัง่ ของชนชั้นนายทุนออเมริกนั เปลียนย ย่ ายไปสูภาคการเงิ า นเปนนหลัก (the  Financiaalization of the Americcan capitalisst class)  กระบวนการรนี้แสดงออกใในชุดขอมูลปประจําปที่นิตยสาร ย Forbess ของอเมริกาาเก็บรวบรวมไวเกี่ยว กับทรัพยยสินของเศรษษฐีอเมริกันทีร่ร่ ํารวยทีส่ ุด ๔๔๐๐ คนนับแตตตนคริสตทศวรรษที ศ ่ ๑๙๘๘๐ เปนตนมาาถึง   .. ๒๐๐๒) กอนจะตกลงมมา.ศ.   Æ ๓๑% (๓ ไตรมาสแรก กของ ค.

ศ.๖ ลานลานนดอลลารสหรัรัฐฯ)  -สัดสวนของงบรรดาเศรษฐีฐี Forbes ๔๐๐๐ ที่ร่ํารวยจาากภาคการเงินเป น นหลักพุงงพรวดขึ้นถึง ๒๗. อางแลว. ๑๙๘๒ ๒ – ๒๐๐๗  (อางจาก Foster andd Holleman.๓%  -หากรวมภาคคอสังหาริมทรัพยเขาไปดววย สัดสวนก็จะเพิ จ ม่ เปน ๓๔% หรือกวาาหนึ่งในสามขของ “ซูเปอรช นชั้นนําของงชนชัน้ นายทุทน” อเมริกันทีเดียว ดังจะเห็นไดจากแผผนภูมิขางลางงนี:้ -  ๒๒) แผนนภูมแิ หลงที่มาหลักของทรัรัพยสินเศรษฐีฐี Forbes ๔๐๐๐ ค. “The Financia al Power Elite ”. “The Finanncial Power Elite”.php)                                                          43    ขอถกเถียงแลละขอมูลสวนนีมาจาก ม้ Foster annd Holleman.   -๒.๔%  ของงทรัพยสินครอบครัวอเมริกกันโดยรวม -๗% ของทรััพยสินของชาาวอเมริกันทีร่ร่่ํารวยที่สุด ๑% แรกและ -พอ ๆ กับทรัรัพยสินของประชากรอเมริริกนั กึ่งที่จนกวาทั้งหมดราว ๑๕๐ ลานคคนรวมกัน (ทีที่ ๑.30    ปจจุบัน ในฐานะที่เศรรษฐีอเมริกัน ๔๐๐ รายนี้จดั เปน “ซูเปออรชนชั้นนําขอองชนชั้นนายยทุน” ในระบบบ น มล้ําหนาและทิศทางโโดยรวมของชชนชั้น เศรษฐกิจจอเมริกัน ขอมูลทรัพยสินของพวกเขาจึจึงชวยบงชี้แนวโน นายทุนผูปกครองสังคมอเมริ ค กันไดดดี 43 ปรากฏวาเมื่อเริ อ ่มเกิดวิกฤตตการเงินใหญญในป ค. www w.monthlyreeview. ๒๐๐๗ สุดยอดดเศรษฐีอเมริกกัั นทั้ง ๔๐๐ คนมี ค ทรัพยสนินรวมกันทั้งสิน้ ๑. .ศ...org/  1005011foster‐holleeman.๕๔ ลานล น านดอลลารรสหรัฐฯ คิดเป เ น.

opensecrets. ๒๐๐๗ คาตอบแทนผูบริหารสูงสุดในอเมริกา ๔ ใน ๕ อันดับแรกเปนหัวหนาผูบริหาร ในภาคการเงิน  ๓) การครอบงําของกลุมทุนการเงินเหนือรัฐอเมริกัน (the Financialization of the American  state)  เอ็นจีโอไมแสวงกําไรของอเมริกาชื่อ Center for Responsive Politics (www. ๑๙๘๘ คาตอบแทนผูบริหารสูงสุดในอเมริกา ๑๐ อันดับแรกไมมีหวั หนาผูบริหารใน ภาคการเงินรวมอยูดวยเลย  -แตพอถึงป ค. ๒๐๐๗  -ในป ค. ๑๙๘๒ – ๒๐๐๗ บงชี้วา กลุมนายทุนเก็งกําไรนับวันครอบงําชนชั้นปกครองสหรัฐฯมากขึ้นทุกที โดยเขาเบียดขับ แทนที่กลุมนายทุนอุตสาหกรรมและปโตรเลียม ในปหลัง ๆ นี้ นายทุนที่มั่งคั่งเฟองฟูที่สุดไดแกภาคการเงิน และอสังหาริมทรัพย ซึ่งสะทอนวาทุนนิยมสหรัฐฯยายฐานไปสูธุรกิจเก็งกําไรมากขึ้นและเสี่ยงตอความไร เสถียรภาพสูงขึ้น  ขอมูลคาตอบแทนผูบริหารภาคการเงินอเมริกันก็บงชี้ไปทํานองเดียวกัน กลาวคือ: ‐  -จากป ค.  org/) ซึ่งคอยติดตามสํารวจแกะรอยการใชเงินสรางอิทธิพลในวงการเมืองผานการบริจาคเงินสนับสนุนการ รณรงคหาเสียงของสมาชิกสภาคองเกรสและผูสมัครประธานาธิบดีรวมทั้งผลกระทบเชิงนโยบายของมัน พบวากลุมทุนการเงินมีอิทธิพลอยางสูงในระบบการเมืองประชาธิปไตยอเมริกัน ดังขอมูลตอไปนี้: ‐    .ศ.ศ.ศ. ๑๙๔๘ – ๑๙๘๒ คาตอบแทนโดยเฉลี่ยในภาคการเงินอยูร ะหวางรอยละ ๙๙ – ๑๐๘ ของคาตอบแทนโดยเฉลี่ยสําหรับอุตสาหกรรมเอกชนในประเทศโดยรวมทั้งหมด   -ทวาพอถึงป ค.ศ. ๒๐๐๐ คาตอบแทนผูบริหารสูงสุดในอเมริกา ๒ อันดับแรกกลับเปนหัวหนา ผูบริหารในภาคการเงิน  -ถึงป ค.31    โครงสรางทรัพยสินของเศรษฐี Forbes ๔๐๐ ที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบ ๒๕ ปจาก ค. ๑๙๘๓ คาตอบแทนภาคการเงินก็เริ่มพุงพรวดขึ้น จนไปถึงรอยละ ๑๘๑ ของ คาตอบแทนสําหรับอุตสาหกรรมเอกชนในประเทศโดยรวมในป ค.ศ.ศ.ศ.

  org – Center for Responsive Politics. บริษัทการเงิน/สินเชื่อ เปนสําคัญ) เปนผูอุดหนุนเงินรณรงคหาเสียงแหลงใหญ ที่สุดแกบรรดาผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองอเมริกันในระดับประเทศ (federal level)  • ภาคการเงินอุดหนุนเงินแกการเลือกตั้งระดับประเทศในอเมริกาจาก ค.๓๗๖.๖๘๓ คนคอยล็อบบี้สภาคองเกรสแทนลูกคาภาคการเงิน ๑.ศ. “Did Campaign  Contributions and Lobbying by the Financial Sector Contribute to the Meltdown on Wall Street?”. และ Kristin Schaaf.๑๖๓. บริษัทหลักทรัพยและการลงทุน. www.opensecrets.org – Center for Responsive Politics.org/industries/indus.opensecrets.php?ind=F. OpenSecrets.ศ.html.ศ.๐๕๑  ดอลลารสหรัฐฯ โดยพรรคเดโมแครตไดสวนแบง ๕๑% พรรครีพับลิกันได ๔๙% ของเงินเหลานี้   • ในป ค.๑๙๖.๖๙๕ ดอลลารสหรัฐฯ  • สมาชิกสภาคองเกรสที่โหวตให the Gramm‐Leach‐Bliley Act  of 1999 ไดเงินอุดหนุนจากภาค การเงินเปน ๒ เทาของผูที่ไมโหวตให 44  • ในแงบุคลากร มีการแลกเปลีย่ นหมุนเวียนผูบริหารระหวางภาคอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารกับ ภาครัฐโดยเฉพาะในตําแหนงรับผิดชอบกํากับดูแลการเงินการคลังอยางแนบแนนชัดเจน ดังจะเห็น ตัวอยางไดจากแผนภูมิขางลางนี:้  ‐                                                                      44  ประมวลจาก “Finance/Insurance/Real Estate”. OpenSecrets.๐๘๔ ราย ดวยทุนรวม ๔๖๗. ๒๐๐๙ มีนักวิ่งเตนกวา ๒.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย.  accessed 21 May 2010.    .32    • ภาคการเงิน (หมายรวมถึงบริษัทประกันภัย. ๒๐๐๘ ภาคการเงินอุดหนุนเงินไป =  ๔๗๗.๐๘๗. accessed 21 May 2010.๗๑๔ ดอลลารสหรัฐฯโดยพรรคเดโมแครตไดสวนแบง ๔๕% พรรครีพับลิกันได ๕๕% ของเงินเหลานี ้ • เฉพาะการเลือกตั้งระดับประเทศรอบ ค. www. ธนาคารพาณิชย.org/news/2008/11/essay‐ winner‐campaign‐contribu. ๑๙๙๐ – ปจจุบัน =  ๒.

mcclaatchydc.prrod_affiliatee.jpg)    การทิ่มทะลววงของชนชั้นนํนาทางการเงินนเขายึดกุมตําแหน า งสําคัญทางยุ ท ทธศาสตตรในภาครัฐอเมริ อ กัน ที่เกี่ยวกับบธุรกิจของตนนยังคงดําเนินสื น บตอไปภายใตคณะผูบริหารชุดใหมของประธานา ข าธิบดีบารัค โอบามา โ (ค.33    ๒๓) ตาราางการแลกเปลี่ยนหมุนเวียยนผูบริหารแลละบุคลากรระะหวางธนาคาาร Goldman Sachs กับ ภาครรัฐ  (อางจาก “Graphic: GGoldman's rrevolving dooor with goovernment”. m media.  large.com m/smedia/2009/10/29/122/20091028_J _Jobs_GOLD DMAN. ๒๐๐๐๙ – ปจจุบัน) ดังตารางรรายละเอียดขาางลางนี:้  ‐          .ศ. McClatchyy.91.. created 29  Decemb ber 2009.

org/  1005011foster‐holleeman..monthlyrreview. www w. “The Finanncial Powerr Elite”.34    ๒๔) ตาราางสายสัมพันธทางบุคลากรระหวางกลุมทุ ม นการเงินกักบรัฐบาลโอบบามา    (อางจากก Foster andd Holleman.php)    .

. Department of Political  Science.๐๐๐ กลุม ในนี้มี ๑๙ กลุมคอยแนะนํานโยบาย เกี่ยวกับภาคการเงิน ในบรรดากลุมผูเชี่ยวชาญ ๑๙ กลุมนี้ – มี ๘ กลุมที่ถูกครอบงําโดยอุตสาหกรรม การเงิน.  46  ดูวิทยานิพนธมหาบัณฑิตของ Adrian Solitander.fi/julkaisut/val/yleis/pg/solitander/statesma  .. University of Helsinki.การวิเคราะหองคประกอบของบรรดากลุมที่เคยใหหรือยังคงใหคําแนะนําแกคณะกรรมาธิการฯ ในประเด็นตาง ๆ ทางการเงินแสดงวามันถูกครอบงําอยางทวมทนดวยตัวแทนจากอุตสาหกรรม การเงิน นีห่ มายความวาธนาคารเอกชนใหญ. Freefall.คณะกรรมาธิการ (ยุโรป) วางนโยบายการเงินของตนบนพื้นฐานของคําแนะนําจากอุตสาหกรรมการเงินและบรรดาผูที่ไมสามารถทํานายวาจะเกิดวิกฤต (เศรษฐกิจถดถอยใหญ) แทบจะลวนๆ  “. ethesis. Markets. ๗ กลุม ถูกครอบงําโดยรัฐภาคีสมาชิกสหภาพยุโรป.. สวิตเซอรแลนดยังสามารถหลบเลี่ยง กฎเกณฑขอบังคับอันแข็งขันของสหภาพยุโรปได   . the Finance Lobby and the European  Union Savings Tax Directive” (unpublished Master’s Thesis. 68 – 78. อดีตประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสมัยประธานาธิบดีคลินตัน. และวิสาหกิจการเงินนานาชนิด มีตัวแทนมากเกินสัดสวนมหาศาลและกุมอํานาจอยางมีนยั สําคัญอยูในกระบวนการนิติบัญญัติของ สหภาพยุโรป – ตั้งแตการรางไปจนถึงการนํายุทธศาสตรและกฎหมายของสหภาพยุโรปไปปฏิบัต ิ “ทุกวันนี้มีกลุม ผูเชี่ยวชาญทีย่ ังคงทํางานอยูกวา ๑.ศ. “States. กลุมหนึ่งมีสมาชิกที่มาจากเอ็นจีโอกับ                                                         45  Stiglitz.. 2.helsinki. บริษัทประกันภัยยักษ.. อดีตรองประธานอาวุโสและ หัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลก.. ผูไดรางวัลโนเบลดานเศรษฐศาสตรป ค.. September 2005.pdf). ๒๐๐๑ – เกี่ยวกับ อิทธิพลของภาคอุตสาหกรรมการเงินตอการเมืองอเมริกันวา: ‐  “(ตลาดการเงินทั้งหลาย) ตีโตบรรดาความพยายามทีจ่ ะกํากับควบคุมตราสารอนุพันธและจํากัดการ ปลอยกูแบบลาเหยื่อแตกพายไปหมด พวกเขาครองชัยชนะเหนืออเมริกาอยางเบ็ดเสร็จ ชัยชนะแต ละครั้งยิ่งเพิ่มเงินใหพวกเขาใชมาสรางอิทธิพลตอกระบวนการทางการเมืองมากขึ้นไปอีก” 45 อิทธิพลการเมืองของธนาคารวาณิชธนกิจอเมริกันไมจํากัดเฉพาะระบบการเมืองอเมริกัน หากยังแผ ขยายไปถึงยุโรปโดยอาศัยกรุงลอนดอนเปนฐาน พวกเขาพยายามกดดันกําหนดเนื้อหากฎหมายการเงินของ สหภาพยุโรปที่ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ในกรุงบรัสเซลส ประเทศ เบลเยียม46 ดังทีง่ านวิจยั เรื่องบทบาทของอุตสาหกรรมการเงินในการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับของสหภาพ ยุโรปสรุปวา:   “.. ซึ่งเธอระบุวาศูนยกลางการเงินที่เขมแข็งที่สุดอยางนิวยอรค. 9 – 10. ลอนดอน. Faculty of Social Science.35    นําไปสูขอสรุปของ โจเซฟ สติ๊กลิทซ – ศาสตราจารยเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันแหงมหาวิทยาลัย โคลัมเบีย. p. pp.

 www. Freefall.     .   49  Bob Ivry.  seattlepi. 2 – 4./ALTER‐EU_CaptiveCommission_FINAL_  Nov09. และ ๓ กลุมประเมินไมไดเพราะไมยอมเปดเผยสมาชิกทั้งมวลของ ตน  “ภายในกลุมเหลานี้ ผูเชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมการเงินมีมากกวาตัวแทนจากสถาบันวิชาการ.ศ.com/business/345187_subprime28.html.    48  Stiglitz..org/. created October 2009. seattlepi.foeeurope. p. กลุม ผูบริโภคและสหภาพแรงงานในอัตราสวน ๔ ตอ ๑ ผูเชีย่ วชาญจากอุตสาหกรรมการเงิน ๒๒๙ คน นี้กระทั่งยังมากกวาเจาหนาที่ของคณะกรรมาธิการฯที่รับผิดชอบวางนโยบายการเงินราว ๑๕๐ คน  “หากพินิจดูนโยบายสําคัญของสหภาพยุโรปอยางใกลชิดขึ้นก็จะพบดวยวาบรรดาตัวแทนภาค การเงินมีสวนเกี่ยวพันอยางแข็งขันในการออกแบบนโยบายตาง ๆ ที่มีสวนกอใหเกิดวิกฤตการเงิน โลก บัดนี้สหภาพยุโรปยังกําลังปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญกลุมเดียวกันนี้วาจะวางแผนจัดการแกไข วิกฤตอยางไร”  “คณะกรรมาธิการฯจะคาดหวังวาจะปฏิรูปภาคการเงินไดอยางไรหากแมนวัตถุประสงคของบรรดา ที่ปรึกษาของตนคือการธํารงรักษาสถานะเดิมเอาไว?” 47 ฉะนั้น อวสานของธนาคารวาณิชธนกิจอเมริกันแมจะชวยเปดทางใหการออกกฎเกณฑมากํากับ ควบคุมภาคการเงินใหมเกิดขึ้นไดงายเขาในวงการเมืองอเมริกัน-ยุโรป แตก็ไมแนวา จะปรากฏเปนจริงหาก ยังอยูในกรอบโครงสรางการล็อบบี้แบบเดิม    จากบอเงินยักษของโลกถึงฟองสบูการเคหะอเมริกัน  กลาวสําหรับเหยื่อนักลงทุนตางชาติผูซื้อซีดีโอหรือตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพยค้ําประกันจากธนาคาร วาณิชธนกิจอเมริกันซึ่งกระจายไปทั่วโลกเกือบหนึ่งในสีข่ องหนี้จํานองสหรัฐฯทั้งหมด48 ปรากฏวาเหยื่อ รายแรก ๆ ของวิกฤตซับไพรมนับแตฤดูใบไมรวงป ค.36    อุตสาหกรรมการเงินเทา ๆ กัน. ๒๐๐๗ไดแกเมืองเล็ก ๆ ๘ แหงทางเหนือของ นอรเวยที่บริหารจัดการเงินทุนของตนโดยเสี่ยงซื้อหลักทรัพยที่มีเงินกูจาํ นองบานดอยคุณภาพค้ําประกันอยู ดวยและตองสูญเงินทุนไปถึง ๖๔ ลานดอลลารสหรัฐฯ 49 ยังมีสภาเมืองทองถิ่นอีก ๓๖ แหงของออสเตรเลีย                                                         47  อางและแปลจาก Kenneth Haar. “A Captive Commission – the role of the financial industry in  shaping EU regulation”. et al. created 28 December 2007. www. 21. “Losses mount as unseen risks emerge”. executive summary pp.. ALTERALTER‐EU Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the  European Union.pdf.

๐๐๐ บาทที่มีกําหนดชําระ ๑๐ ปและใหอัตราดอกเบี้ยคงที่ ๕% ผูถือพันธบัตรดังกลาวจะได ผลตอบแทนปละ ๕๐ บาทไปเรื่อย ๆ จนถึงวันกําหนดชําระก็จะไดเงินตนที่ลงทุนซื้อพันธบัตร ๑.37    ที่เอาภาษีชาวเมืองไปลงทุนทํานองเดียวกันแหงละหลายลานดอลลารออสเตรเลีย 50 รวมทั้งชาวบานฮองกง ธรรมดาสามัญราว ๔ หมืน่ คนโดยเฉพาะคนชราผูอาศัยเงินออมที่อุตสาหตรากตรําทํางานเก็บหอมรอมริบมา ชั่วชีวิตเลี้ยงชีพในบั้นปลาย และคนทุพพลภาพและไมรหู นังสือนับรอยราย ตางพากันถูกนายหนาธนาคาร ทองถิ่นหลอกขายหนวยลงทุนหลักทรัพยของ Lehman Brothers ใหไมชานานกอนมันลมละลายใน อเมริกา จนเงินออมหมดเกลี้ยง โดยไมมใี ครรับผิดชอบ51  นักลงทุนเหลานี้มีที่มาจากสิ่งที่เรียกวา “บอเงินยักษของโลก” (The Global Giant Pool of  Money) Ceyla Pazarbasioglu หัวหนาฝายวิจยั ตลาดทุนของ IMF ระบุวาทั่วโลกทุกวันนี้มีเงินออมในรูป  52 fixed‐income securities  อยูดังตัวเลขตอไปนี:้  ‐  ค.asp.     . ๒๐๐๗ = เกือบ ๘๐ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ – พบวาการประเมินปที่แลวก็ยังต่ําเกินไป ค.investopedia. Investopedia. aired 25 September 2009.   52  fixed‐income securities หมายถึงหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนคงที่เปนวาระประจํา และจะไดเงินตนคืนในที่สุดเมื่อถึง วันกําหนดชําระ เชน พันธบัตรรัฐบาลมูลคา ๑. “Return to the Giant  Pool of Money”. www.thisamericanlife.france24. ๒๐๐๖ = ประมาณ ๗๐ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ – เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวใน ๖ ป ขนาดของมัน มากกวาเงินทีค่ นทั้งโลกใชจา ยในรอบหนึ่งป และแมแตงบประมาณแผนดินของทุกประเทศทั่วโลกรวมกันก็ ยังไมถึง ๑๕ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ค. “The Giant Pool of Money”. และ Ira Glass.ศ. accessed 22 May 2010. www.  www.com/en/20090506‐officials‐acknowledge‐vulnerable‐people‐abused‐banks‐hong‐kong.ศ. ๒๐๐๐ = ๓๖ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ  ค.ศ. www. France 24.ศ.org/radio‐archives/episode/355/the‐giant‐pool‐of‐money. This American Life. 51  “Officials acknowledge 'vulnerable' people abused by banks”. aired 9 May 2008. อางแลว. This American Life.๐๐๐ บาทคืนดวย ดู “Fixed‐Income  Security”.   53  ประมวลจาก Ira Glass. ๒๐๐๙ = ๘๓ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ – เพิ่มขึ้นอีกเกือบ ๓ ลานลานดอลลารสหรัฐฯหลัง วิกฤตซับไพรมและเศรษฐกิจถดถอยใหญทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนพากันดึงเงินคืนจากหุน  (variable‐ income security) ที่กําลังตกมาเก็บไวในรูป fixed‐income security แทน และรัฐบาลนานาประเทศ ทุมเทงบประมาณกอบกูโอบอุมภาคการเงินการธนาคารและกระตุนเศรษฐกิจ 53                                                         50  “AAA ratings on rate”. created 6 May 2009.com/terms/f/fixed‐incomesecurity.org/radio‐archives/  episode/390/Return‐To‐The‐Giant‐Pool‐of‐Money.  thisamericanlife.

38    เงินออมกอนยักษนวี้ ิ่งพลานหาที า ่ลงทุนนที่คุมคาไปรออบโลก สวนหหนึ่งเพราะสิ่งงที่เรียกวา “ The  T Greensp pan Effect” หรือ “อิทธิฤทธิ ฤ ์กรีนสแปปน” กลาวคือ อลัน กรีนสแแปน (Alan GGreenspan) ประธาน ป ธนาคารกกลางสหรัฐฯกดดันลดอัตราดอกเบี ร ้ยธนนาคารกลางสหหรัฐฯลงต่ําเปปนประวัติการรณในชวงป ค.ศ.cfr. ๒๐๐๐ (ความจริ ( งกรีนสแปนเองนันั่นแหละที่ปลลอยใหฟองสบบูหุนดอทคอมโปง   . p. Counciil’s Special R Report No. ๒๐๐๓ – ๐๔ ๐ ซึ่งนับวาต่ตํําสุดในรอบ ๕๐ ป สงผลใให พันธบัตรรรัฐบาลกลางงและทองถิ่นสหรั ส ฐฯซึ่งเปนแหลงลงทุนที น ่ปลอดภัยกลั ก บกลายเปนนใหผลตอบแททนต่ําไม คุมคา เงินนออมโลกจึงถูกหันเหไปททุมซื้อซีดีโอ แและตราสารหหนี้ที่สรางจากกเงินกูจ ํานอง บานประเภทอืน่   ๆ ซึ่งเสี่ยงกกวาแตใหผลตตอบแทนสูงกว ก าแทน  ๒๕) แผนนภูมิอัตราดอกกเบี้ยแทจริง ((ปรับคาเงินเฟฟอแลว) กับอัตราดอกเบี้ยเปปาหมายของธนาคาร กลางสหหรัฐฯค. ๑๙๙๙๙ – ๒๐๐๙ (แถบทึบแสดดงชวงอัตราดอกเบี้ยต่ําเปนนประวัตกิ ารณ ณ)      (อางจาก Benn Steil.. www w. March 2 2009. Council on Foreign Rellations – Ceenter for  Geoeco onomic Stud dies.org/  publicattion/18753.ศ. ค ๒๐๐๑ – ๒๐๐๕ จนเหหลือแค ๑% ระหว ร างป ค. 45. 6)  ประจวบเหมาะกับ “อิทธิฤทธิ ฤ ์กรีนสแปปน” ก็กระตุนให น เกิดฟองสสบูการเคหะขึขึ้ นในอเมริกา ณ จังหวะนันั้นอีกโสดหนึนึง่ ดวยพอดี การลดดอกเบีบีย้ ต่ําสุดดังกลลาวขางตนสืบบเนือ่ งจากฟอองสบูห ุนเทคโนโลยีหรือหุ นดอทคอมออเมริกัน แตกในฤฤดูใบไมผลิป ค.ศ. “Lessons oof the Financcial Crisis”.ศศ.

 “The Housing Bubble and the  Financial Crisis”. ซีดโี อและหลักทรัพยตราสารหนี้ทางการเงินที่ เกี่ยวของอื่น ๆ อันกลายเปนแหลงลงทุนใหมลอใจเงินออมทั่วโลกเพราะแมจะเสี่ยงสูงกวาแตผลตอบแทนก็ สูงกวาดวยนั่นเอง  ผลจากนโยบายลดดอกเบีย้ ของกรีนสแปนจึงทําให: ‐   -ในชวง ๖ ปจาก ค.ศ.census.ศ. 73‐81. Freefall.    55  “Median and Average Sales Prices of New Homes Sold in United States”. 20 May 2008. US Census Bureau.pdf.     .๒๐ ลานลานดอลลาร สหรัฐฯ : ๑๐ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ) ในป ค.ศ.gov/const/uspriceann. real‐world economics review.ศ.  accessed 26 May 2010. ๒๐๐๑ เปน Æ ๑๕๖% (๒๒ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ :  ๑๓ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ) ในป ค. ๒๐๐๑ – ๒๐๐๗ ราคาบานสรางใหมโดยเฉลี่ยในอเมริกาถีบตัวสูงขึ้นเกือบ ๕๐% จาก ๒๑๓. p. www. ๒๐๐๑ – ๒๐๐๙) ฉวย โอกาสอางเหตุวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยผลักดันนโยบายการคลังแบบเสรีนิยมใหมทลี่ ดภาษีใหคนรวย แต นโยบายดังกลาวก็ไมสงผลกระตุนเศรษฐกิจเทาใดนัก ภาระจึงตกหนักอยูกับนโยบายการเงิน กรีนสแปนใน ฐานะประธานธนาคารกลางฯจึงขานรับดวยการลดอัตราดอกเบี้ยและปลอยสภาพคลองเขาทวมตลาด ทวา เนื่องจากกําลังผลิตอุตสาหกรรมลนเกินในระบบเศรษฐกิจอเมริกันอยูแลว อัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลงจึงไมนําไปสู การลงทุนสรางโรงงานและเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น หากกลับกอใหเกิดฟองสบูการเคหะโปงพองขึ้นมากระตุน เศรษฐกิจแทนที่ฟองสบูหุนเทคโนโลยี ดวยกลไกดังตอไปนี้คือ:   [อัตราดอกเบี้ยต่ําÆฟองสบูการเคหะÆอสังหาริมทรัพยเฟองฟูÆการบริโภคเฟองฟู]   และแนนอน ฟองสบูการเคหะและธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เฟองฟูของอเมริกาก็เปนที่มาแหงการ เติบโตอยางรวดเร็วของเงินกูจ ํานองบานดอยคุณภาพ. 46.net/  PAEReview/issue46/Baker46. ๒๐๐๐ – ตุลาคม ค.๒๐๐ ดอลลารสหรัฐฯ เปน Æ ๓๑๓.๖๐๐ ดอลลารสหรัฐฯ 55 -อัตราสวนมูลคาบานโดยรวมตอ GDP อเมริกันเพิ่มจาก ๑๒๓% (๑๓. www. ๒๐๐๖56 ดังแผนภูมิดานลางนี:้  ‐                                                          54  เรื่องราวชวงนี้เรียบเรียงจาก Stiglitz. ๒๐๐๒ สงผลใหเศรษฐกิจอเมริกันเขาสูภาวะถดถอยในเดือนมีนาคม ค. และ Dean Baker.paecon. ๒๐๐๑54  ประธานาธิบดีจอรจ บุชผูลูกที่เพิ่งเขารับตําแหนง (ตอกันสองสมัยจาก ค. 4.ศ.ศ.39    พองใหญโตขึน้ มาแตแรกเพือ่ ชวยประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจของอเมริกาใหแขมแข็งในปลายคริสต ทศวรรษที่ ๑๙๙๐) ปรากฏวาหุนเทคโนโลยีตกลงถึง ๗๘% ระหวางเดือนมีนาคม ค. pp. issue no.ศ.pdf.

๑๙๗๐ ณ ราคาเฉลีลี่ยไมถึง ๒๕. www. ww ww.ศ. accessed 26 May 2010. upd dated 8  July 20099.data360. www.oorg/dataset. และ “GDP‐Re eal (Adjusted)) United State es”.com/Fed/GD DPvsHSG. ๐๐๐ ดอลลารสหรัฐฯ /หลัง ทววาถึงป ค.ศศ.htmll.eexe/cenc25/c2 25q07. ๒๐๐๗ ๒ ราคาบบานประเมินใหมของพวกเเขาก็ถีบตัวสูงขึ ง ้นเกือบ ๑๒ ๒ เทาเปนประะมาณ ๓๐๐.economagic.   57 ประเมินจากขอมูลดิบใน “USS: Average Priice of Houses Actually Sold””.ศ. Housingg Bubble Buust)  -ชาวอเมริกนราว นั ๒ ใน ๓ ซือ้ บานกอนนป ค.. ๒๐๐๙ (อางจาก “Is the Houusing Bubble Fuelling GGDP Growthh?”. accessed 26  May 2010.40     ๒๖) แผนภูมิ มมิ ูลคาบานโดดยรวม (แทงสีแดง) ตอผลิตภั ต ณฑมวลรวมประชาชาติติ (แทงสีฟา) ของ อเมริกา (หนวยล ว านลานดอลลารสหรัฐฐฯ) จาก ค. Housing Bubbble Bust.housingbubblebustt.  Data360. Economagicc. ๑๙๔๕ ๑ – ไตรรมาสแรก ค.com/e em‐cgi/data.com.     .aspx?Data_Sett_Id=354.ศ.๐๐๐๐ ดอลลารสหรั ห ฐฯ/หลัง577  มูลคาสินทรัพย พ ที่จู ๆ ก็งอกเงยขึ้นมากรระทันหันเหมืือนถูกหวยซึงเรี ง่ ยกกันในววงการเงินวา home  h equity ((หุนบาน) นีถู ถ้ ูกเจาของบานใช น เปนหลักททรัพยไปวางคค้ําประกันเงินกู น กอนใหมจ ากธนาคาร เหหมือน บานกลาายเปนตูเอทีเอ็มใหเจาของกกดเบิกเงินมาจจับจายใชสอยยอยางสะดวกกสบาย                                                                                                                                                                              56  คํานวณจากขขอมูลใน “Is the e Housing Bubbble Fuelling G GDP Growth?””.

 Susann Lund. ๒๐๐๐๑ – ๒๐๐๘๘ (ซาย) และสสัดสวน การใชจายมูลค ล าหุนบานทีดึ่ งออกมาไปปในดานตาง ๆ(ขวา) ๆ (อางจาก Martin N.๓ ลานลานดอลลลารสหรัฐฯ หนีก้ อนยักษนี้ พวก เขาแบงสันปนสวนจับจ บ ายใชสอยไไปในดานตาง ๆ (ตามฐานขอมูลโดยเฉลีลี่ยจากป ค. ค ๒๐๐๘  = ๑๔. McKinssey Global IInstitute. ๒๐๐๐๓ – ๐๘ ชาาวอเมริกันนําหุ า นบานดังกลลาวไปค้ําประะกันกับธนาคคารและ สถาบันกการเงินแลวกูเงิเ นมาหมุนเวีวียนจับจายใชชสอยถึง ๒. p.  MGI_US_con nsumers_full_report. ๒๐๐๑ – ๐๘ ๘) ดังนี้: -  -ใชหนี้ผูบริโภคติ โ ดคางทีไม ไ่ เกี่ยวกับการรจํานองบาน ๑๗%  -ใชซอมแซมมปรับปรุงบาน ๑๙%  ‐ใชบริโภค ๒๐% ๒   -ใชลงทุนซือสิ อ้ นทรัพยตาง ๆ เชนหุน ๔๔๔% (ซึ่งสูญไปเกือบหมดดเมื่อตลาดหุนนลมชวงวิกฤตตซับ ไพรม)  ๒๗) แผนภูมิมิเงินสดที่เกิดจากการดึงมูลลคาหุนบานอออกมาดวยการกูเงินหรือกูเ เงินใหมเพื่อชําระหนี้ เกาบนฐานหุนบาน (หนวยพั ย นลานดอลลลารสหรัฐฯ)) จาก ค.ศ. and Charles Atkkins.mckinse ey.3)  com/mggi/reports/pdfs/us_consumers/M ยอดหนี้ภาคคครัวเรือนอเมริริกนั จึงพุงจากก ๗๑% ของ GDP ในป ค. “Will U US consumeer debt redu uction  cripple the recoverry?”. BBaily..ศ.ศ. ww ww.ศ. ๒๐๐๑ Æ ๙๗% ของ GDP  G ใน ป ๒๐๐๘๘ (GDP ของสสหรัฐฯในป ค.41    เพียงชัว่ ๖ ป จาก ค.pddf.ศ.๖๑ ลานลานดอลลาร า สหรัฐฯ). crreated Marcch 2009. กการบริโภคระเบิด   .

internattional‐econom my. p.๓% ของการเติ ข บโตทางเศรษฐกิกิจของอเมริกาจากป ค. Baily annd Susan Lund. and Charles Atkins. created March 2009. Roach.ศ.. The Greeat Financial C Crisis: Causes  and Consequences (New York: Monthly  Review Presss. ๑๙๗ ๗๕ – ๘๐ ถึง ๒๐๐๐ – ๐๗๗   (อางจากก Martin N. Susann Lund.  โดยเฉพาะบบท “The Houssehold Debt Buubble”. pp. 277 – 38. Baily.pdf.ccbo. www. “PPitfalls in a Poost‐Bubble Woorld”.com/  TIE_Su099_BailyLund.pdf.sccribd. creatted 1 August 2 2008. created Su ummer 2009.  Morgan SStanley. บทวิเคราะหหและรายงานทางรัฐบาลที่สําคัญในเรื่องนีไ้ ดแก Joohn Bellamy Foster and  Fred Maggdoff. ๒๐๐๐ ๒ – ๒๐๐๐๗.pdf.ศ.     .m mckinsey.. และ Marttin N.gov/ftpdo ocs/77xx/doc7 7719 /01‐05‐H Housing. แล ละ “Housing W Wealth and Consumer Spend ding”. Baily M y. andd Charles Attkins. Susan Lund.   สําหรับขอถกเถียงเชิ ย งแนวคิดทฤษษฎี. The Internattional Econom my. “Will U US consumer debt  reduction n cripple the rrecovery?”. Congresssional Budge et Office  Backgrou und Paper. 2)                                                                    58  ประมวลขอมู มลหลัก ๆ จาก Martin N.  “America an Hangover”. www. www.com/docc/5351746/Pittfalls‐in‐a‐Post stBubble‐World‐ Stephen‐‐Roach‐Morgaan‐Stanley. “Will U US consumeer debt redu uction  cripple the recoverry?”. 2009). Stepheen S.com//mgi/  reports/p pdfs/us_consu umers/MGI_U US_consumerss_full_report. มันยังคิดเป ด นราว ๗๐% ขออง GDP อเมริริกาโดยรวมในชวงเดียวกันนนั้นดวย 58 ๒๘) แผนภูมิมสิ ัดสวนการใใชจายของผูบบริโภคในการรเติบโตที่แทจริ จ งของผลิตภั ณฑมวลรวมมใน ประเทศอเมริริกา (หนวยรอยละ) อ จากชววงป ค. creeated Januaryy 2007. McKinsey Globaal Institute.42    เถิดเทิงขของชาวอเมริกักนั ซึ่งเพิ่มขึ้นอย อ างสําคัญเนืนื่องจากเงินกูทีท่เอาหุน บานไปวางค้ําประะกันดังกลาวคิคิดเปน สัดสวนถึถึง ๗๗. w www.

.ae/inddex.๐๐๐๐ ลานดอลลาร า สหรัฐฯ   กลาวตอผูถือหุนบริษัทขอองตนในป ค. CEO บริษัทลงทุน Berkkshire Hathaway     เศรษฐีอเมมริกนั ผูรวยทีส่สุดในโลกในป ค. ๒๐๐๘ ๘ถึง ๖๒. “Pitfalls in a Poost‐Bubble World ‐ preesentation”. www w. 66. Meltdow wn. ๑๙๕๐ – ๒ ๒๐๐๘ (อางจาก Stephen S. Roach. ๒๐๐๒                                                          59    อางจาก Maason.  .ศ.  created d Novemberr 2008. Morgan Sttanley.php/do ownload_file/‐/view/3773/)   ตราสารออนุพนั ธ (Derivatives) ‐ อาวุธมหาวินนาศทางการเงินกับนักคานออกคอก  “เกือบจะแนใ จไดเลยวาตราสารเหลานี้จะเพิ่มทวีตรีคูณทัง้ ความหหลากหลายแลละจํานวนจนเหตุการณบางอยางทําใหพษิ ภัยของมันปราากฏชัด เทาทีผผ่ านมาธนาคาารกลางและรัรัฐ บาลทั้งหลาายแหล ไมพบวิธีการรใดที่จะควบคุคุมหรือแมแตเฝาสังเกตความเสีย่ งที่สัญญาเหลานี้กอ ขึ้นอยางมีประสิ ร ทธิผผล ในความเห็นของผม ตราสารอนุพนันธเปนอาวุธมหาวิ ม นาศทางการเงิน กอปปรไปดวยภยันตรายที น ่ แมตอนนีจ้ ะยยังแฝงเรนอยูแต แ ก็มีศักยภาาพที่จะทําใหถึถงึ ตายได”  59 Waarren Buffettt. p.ศศ.difc.43    ๒๙) แผนภูมิมสิ ัดสวนรายจจายการบริโภคคของบุคคลใในผลิตภัณฑมวลรวมในปร ม ระเทศสหรัฐอเมริ อ กา (หนวยเปนรอยละ) อ จาก ค.ศ..

php?option=com_content&task=view&id  =783&Itemid =204.tsi‐thailand.org/index. “ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้”.htm.oswego. pp. created 26 November 2008. edu.php?option=com_content&task=view&id=735&Itemid=233. Meltdown. Options and Swaps”. Thailand Securities Institute. 65 – 66. created 14 May 2010.     .org/index. edu. นอกจากนี้โปรดดู Elizabeth Dunn Schmitt. SUNY Oswego ‐ Eco 340 Lecture  Notes. และ Christopher Hayes and Bart  Chilton. The Nation. www. “The Breakdown: What Are Derivatives?”. edu/~edunne/340ch9. ๑๙๙๘ – ๒๐๐๓) ไดเรียกนักวิชาการ อาวุโสและเจาหนาที่การเงินมาติวเขมเรงรัดใหที่ประชุมลับแกนนําพรรคคอมมิวนิสตจีนในฐานทีจ่ ีนกําลัง เปดประเทศเผชิญระบบการเงินโลกวาตราสารอนุพันธคืออะไร? คําตอบที่ดีที่สุดวันนั้นไดแก:                                                           60  นิยามและคําอธิบายตราสารอนุพันธตอไปนี้เรียบเรียงจาก Mason. และ สาธิต ศรีเกษมวงศ.tsi‐thailand. created  17 October 2008.44    ในบรรดาสินคาการเงินที่เงินออมโลกเหลานี้วิ่งเขาไปลงทุนใส ที่สําคัญไดแกตราสารอนุพันธหรือ financial derivatives ซึ่งก็คือสินคากระดาษที่ไมมีมูลคาในตัวเอง หากอิงอาศัยมูลคาอนาคตของสิ่งอื่นใน ลักษณะเก็งกําไร – เหมือนล็อตเตอรี่หรือหวยดี ๆ นีเ่ อง  ตราสารอนุพันธพื้นฐานมี ๓ ประเภท ไดแก 60: -  ๑) Futures สัญญาซื้อขายลวงหนา คือขอตกลงผูกมัดซึ่งเอาไปคาตอได ในอันที่จะซื้อหรือขาย สินทรัพยอางอิง (underlying assets) เฉพาะชนิดหนึ่ง ณ ราคาและวันที่กําหนดไวแนนอน หนึ่ง ๆ ในอนาคต  ๒) Options ตราสารสิทธิเลือก คือขอตกลงที่ใหสิทธิ – แตไมผูกมัด – ในอันที่จะซื้อ (สิทธิในการ ซื้อ – Call options) หรือขาย (สิทธิในการขาย – Put options) สินทรัพยอางอิงชนิดหนึ่งใน อนาคต ณ ราคาที่ตกลงกันไว โดยแลกกับการจายเงินดาวนที่เรียกวา “คาพรีเมี่ยม” จํานวนหนึ่ง  ๓) Swaps สัญญาสวอป คือขอตกลงที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพยกนั อาทิแลกเปลี่ยนเงินตราตางสกุล กัน ณ อัตราราคาแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว ในวันที่กําหนดแนนอนลวงหนาในอนาคต    จะเห็นไดวามูลคาของตราสารอนุพันธทั้ง ๓ ประเภทขึ้นอยูกับราคาในอนาคตของสินทรัพยอางอิง ที่จะแลกเปลี่ยนกัน เมื่อนักลงทุนซื้อ-ขายตราสารอนุพันธ พวกเขาจึงกําลังพนันเสี่ยงทายทิศทางในอนาคต ของตลาดสินทรัพยอางอิงเฉพาะหนึ่ง ๆ ซึ่งก็คือเก็งกําไรวาราคาของมันจะขึน้ หรือลง? โดยไมไดถือครอง สินทรัพยดังกลาวจริง ๆ ในขณะนัน้ ปรากฏรายงานขาวในหนังสือพิมพ The Financial Times ของอังกฤษวาเมื่อตนคริสตทศวรรษที่ ๒๐๐๐ นายกรัฐมนตรีจูหรงจีของจีน (ดํารงตําแหนงระหวาง ค.  สําหรับคําอธิบายเบื้องตนเรื่องนี้ในภาษาไทย ดูไดที่ กฤษฎา เสกตระกูล. accessed 26 May 2010.thenation.com/  audio/breakdown‐what‐are‐derivatives?rel=email Nation. “รูจักตราสารอนุพันธ”. www. Thailand Securities  Institute.ศ. “Chapter 9: Derivatives: Futures.

].  63  Gabriel Kolko. Jutia Group. “High finance – a game of risk”.ศ. The Financial Times.) ใตการกํากับวาการของเขาไดทุมเงินตราตางประเทศสํารองทําสัญญาสวอปเงินบาทกับดอลลาร สหรัฐฯ (currency swap) เพื่อปกปองคาเงินบาท แตลมเหลวและขาดทุนยอยยับ สงผลใหเงินตราตาง ประเทศสํารองของ ธปท. แทบหมดเกลี้ยง ในที่สุดรัฐบาลนายกฯพลเอกชวลิต ยงใจยุทธตองประกาศลด คาเงินบาท กอใหเกิดวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจในประเทศไทยและลุกลามไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในเดือนกรกฎาคม ค..ค. 1 – 3. ๒๐๐๗ = ๖๕ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ)62  ความใหญโตมโหฬารของมูลคาตราสารอนุพันธซึ่งสวนใหญอยูน อกเหนือการกํากับควบคุมของรัฐ หรือองคการโลกบาลทางการเงินเศรษฐกิจใด ๆ เปนภัยคุกคามสั่นคลอนเสถียรภาพของระบบการเงินโลก อยางรายแรง63 ประเทศไทยก็ถูกเลนงานโดยตราสารอนุพันธดวยสวนหนึ่งในวิกฤตคาเงินบาทเมื่อป ค. “Weapons of mass financial destruction”.14 quadrillion US$) แบงออกเปนตราสารอนุพันธสินเชื่อในตลาดจด ทะเบียน (listed credit derivatives) = ๕๔๘ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ และตราสารอนุพันธตามสัญญา ลวงหนา/นอกตลาดทางการ (notional/OTC derivatives) อีก = ๕๙๖ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ รวมกัน แลวเทากับผลผลิตทั่วโลกนาน ๑๗ ปครึ่ง (GDP ทั่วโลกป ค. trans.ศ.com/cms/s/0/9daaeb2a-89ca-11dd-8371-0000779fd18c.ป. p.พ.ศ. pp.  created 24 July 2008. ศ. “Global Derivatives Market Now Valued at $1.๑๔๔ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ (1. Meltdown.ป. ๑๙๙๖ – ๒๘ ก.ft.com/2008/07/24/global‐derivatives‐market‐now‐valued‐at‐114‐quadrillion/.  และดูประกอบกับ Mason. www. 1 – 3.   62  อางถึงใน Ed Murphy. Donald Hounam.).ค.ร. pp.66. jutiagroup. ๑๙๙๗) เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.45    “ตราสารอนุพันธก็เหมือนเอากระจกบานหนึ่งวางไวหนากระจกอีกบาน เพื่อใหภาพของวัตถุชิ้น หนึ่งถูกสะทอนกลับไปกลับมาไมมีที่สิ้นสุด” 61  รายงานของธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ (Bank for International Settlements ทํา หนาที่เหมือนธนาคารกลางของธนาคารกลางนานาประเทศทั่วโลก อยูท ี่สวิตเซอรแลนด) ชีว้ าตราสาร อนุพันธคงคางอยูทั่วโลก (global outstanding derivatives) ในป ค. created 24 September  2008. ๒๕๔๑).  October 2006. “Prudence guides China’s outlook”.และทุน รักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนโจทกยื่นฟองใหชดใชคาเสียหายรวมทั้งสิ้น                                                         61  Jamil Anderlini. Le  Monde diplomatique (English edition).ป.๑๙๙๗ 64 ตอมาในป ค. ๒๐๐๗ มีมูลคารวมกัน = ๑.14 Quadrillion!”. รายงานผลการวิเคราะหและวินิจฉัยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณวิกฤตทางเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: [ม.  64  ดูรายละเอียดใน คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศ. ๑๙๙๗ ผูตกเปนเหยื่อของตราสารอนุพันธที่รูจักกันดีในประเทศไทยไดแก นายเริงชัย มะระกานนท ผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทยสมัยนั้น (๑๓ ก. ๒๐๐๕ เริงชัยถูกศาลแพงพิพากษาในคดีที่ ธปท.html. Le Monde diplomatique (English edition).ศ. และ Frédéric Lordon. September 2007.ร.   .ศ.

 www.com/terms/r/  roguetrader.  68  “Rogue Trader”.org/wiki/Rogue_trader. “กรณีเริงชัย มะระกานนท กรณีศึกษาการตัดสินใจเพื่อชาติ”.46    ๑๘๖. Wikipedia.asp.๗๒๐บาทบวกดอกเบี้ย ๗.๕ ตอปนับตั้งแตป ค. WA: Microsoft Corporation.ศ. ๑.wikipedia.investopedia. accessed 29 May 2010. ก็ตองทําถึง ๒ หมื่นปจึงจะชดใชหมด อยางไรก็ตาม คุณเริงชัยไดยืนกรานไมยอมรับคําวินิจฉัยเชนนี้มาแตตนแลว 66   ลักษณะอนาธิปไตยไรระเบียบกํากับควบคุมขึ้นทุกทีของระบบการเงินโลกเปนชองใหเกิด “นักคา นอกคอก” (rogue traders) ที่เก็งกําไรกับหลักทรัพยโดยเฉพาะตราสารอนุพันธในทํานอง “จัดการงาน นอกสั่ง” ของนายจางเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ ดังนิยามของ “นักคานอกคอก” โดยแหลงอางอิงตาง ๆ ตอไปนี:้  ‐  -นักคาหลักทรัพยที่คาขายโดยไมไดรับอนุญาตใหทํา. ๒๐.๐๑๕.   69  “Rogue trader”. www. มกราคม ๒๕๔๕. accessed 27 May 2010.com/news/printnews/aspx?id=2440.86แสน ลาน วิบากกรรมปองคาบาท”.86 แสนลาน เลินเลอรายแรงปองคาบาท” และ “เปดคําพิพากษา"เริงชัย" สั่งชดใช1. นักคาที่เปนลูกจางของบริษัทนายหนาผู คาขายหลักทรัพยโดยไมไดรบั อนุญาต (Encarta English Dictionary)67   -นักคาผูดําเนินการอิสระจากคนอื่นและมีแบบฉบับบาระห่ําไมยั้งคิดเปนปกติจนเปนภัยตอทั้งลูกคา และสถาบันที่วาจางเขาหรือเธอ สวนใหญแลวการคาประเภทนี้จะเสี่ยงสูงและอาจขาดทุนมหาศาล 68 (Investopedia)   ‐ลูกจางผูมีอํานาจหนาที่โดยชอบทวากลับทําการคาในนามนายจางโดยไมไดรับอนุญาต มักใชกบ ั การคาทางการเงิน ดังนัน้ จึงมุง บรรยายบุคคลที่เปนนักคามืออาชีพผูประกอบธุรกรรมทางการเงิน โดยไมไดรับความเห็นชอบ กิจกรรมเชนนีล้ ักลั่นคลุมเครือวาผิดกฎหมายแพงหรืออาญาเนื่องจาก ผูกระทําเปนลูกจาง (Wikipedia) 69  ําใหบริษัท/สถาบันนายจางขาดทุนเสียหาย Wikipedia ไดประมวลขอมูลเกี่ยวกับนักคานอกคอกผูท ใหญหลวงที่สดุ ทั่วโลกไวดังนี:้  ‐                                                              65  "เริงชัย" อวมศาลใหชดใช 1. Investopedia. accessed 29 May 2010.gotomanager. นิตยสารผูจัดการ. en. น. มติชนรายวัน. ๑ มิ.   67  “rogue trader”. 66  ปณฑพ ตั้งศรีวงศ.ย. Microsoft® Encarta® 2009 [DVD] (Redmond. ๒๕๔๘. 2008). ๑๙๙๘ จนกวาจะชําระหนี้เสร็จ 65 ทํา ใหเขากลายเปนผูมีหนี้สินมากที่สุดในประวัติศาสตรประเทศไทย หากยังทํางานเปนผูว าธปท.     .๘๓๐.

ศ. en. ไทย. เยอรมนีนี แตถูกจับไปปตัดสินจําคุกที่สิงคโปรนาาน ๓ ป ระหววางถูก คุมขัง เขาปวยเปนโรคคมะเร็งลําไสใหญและภริยยาขอหยา หลัังพนโทษเขารรักษาตัวจนหหาย แตงงานใหมและมี ณนักคานอกคออกที่เขาเขียน ระหวางติดคุกขายดิบ ลูกอีก ๑ คน. หนังสือ Rogue Tradder บอกเลาปประสบการณ   .47    ๓๐) ตารางการขาดทุนรายยใหญที่สุดที่นนักคานอกคออกกอใหเกิดขึึ้น   (อางจาก “Rogue traader”.wikipedia.orgg/wiki/Roguue_trader)    ขอยกตัวอยางนักคานอกคคอกอื้อฉาวรายใหญบางรายมาโดยสังเขปดังนี้: ‐  ๑) กรณี Nicck Leeson แห แ ง Bearingss Bank  ตนป ค.๓๐๐ ลานดอลลารสหรั ส ฐหรือ ๘๒ ๒๗ ลานปอนนด คิดเปนสอองเทาของเงินนทุนการคาทีธนาคารมี ธ่ ทําใหธนนาคาร Bearinngs ลมละลายย   ลีสัน เผนหนีไปมาเลเซีย. ๑๙๙๕ ๕ จนเขา ตองขาดททุน ๑.ศ. Wikippedia. ๑๙๙๙๕ Bearinggs Bank ธนาาคารวาณิชธนนกิจเกาแกทสุสี่ ดุ ถึง ๒๓๓ ป ของอังกฤษซึ่ง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธทีสองแห ่ส งสหราาชอาณาจักรททรงเคยใชบริการเปนการสสวนพระองค ถูกนิค ลีสัน นายหนานักคาตราสารอนุ ต พนธ นั ประจําตลาาดสิงคโปรของธนาคารแอ อ อบเปดบัญชีผิ ดพลาดลับหมมายเลข ง ชนีตลาดหุหุนนิคเคอิของงญี่ปุน แตลีสันเก็ง ๘๘๘๘๘๘ ทําการคาสััญญาซื้อขายลลวงหนา (futures) เพื่อเก็งดั พลาดเพรราะเกิดเหตุแผนดินไหวครัรั้งใหญที่โกเบบโดยไมคาดหหมายเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคมม ค.

๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ นับเปนการขาดทุนจากการคาเงินโดยนักคารายเดียวใหญที่สุดเปนประวัติการณของธนาคารทั่วโลก  อยางไรก็ตาม แครเวียลใหการกับตํารวจวาเขาทําเชนนี้มาตั้งแตป ค.html. www.   71  Gérard Davet.nickleeson.ศ.html. Madoff แหง Madoff Investment Securities LLC  เบอรนารด แมดอฟ วัย ๗๑ ป (เมื่อเรื่องแดงขึ้นมาในเดือนธันวาคม ค. “Jérôme Kerviel. ๒๐๐๘ Société générale ธนาคารใหญอันดับ ๒ ของฝรั่งเศสขาดทุน ๗. และรับเชิญไปบรรยายเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก ประสบการณพิสดารของเขาตามงานตาง ๆ 70และมีเว็บไซตสวนตัวที่ www.50‐1155424.nickleeson. ๑๙๙๙.     ๒) กรณี Jerome Kerviel แหง Société générale  เดือนมกราคม ค.0.com/index.ศ. created 14 February 2009. accessed 29 May 2010. บริษัทเงินทุนและมูลนิธิรายใหญ ๆ ในอเมริกาและทัว่ โลกใหเอาเงินออมมาฝากใหบริษัทนายหนาของตน ลงทุนแทนโดยเสนออัตราผลตอบแทนสูงลิบลิ่วกวาตลาดทั่วไป จึงมีเศรษฐีทุมเงินมาฝากบริษัทของแมดอฟ ใหลงทุนมากมาย แตปรากฏวาเอาเขาจริงสิ่งที่แมดอฟทําเปนเพียงการหลอกลวงนําเงินคนเหลานัน้ มาลงใน แชรลูกโซยักษ (fraud in a giant Ponzi scheme) เทานั้นเองโดยไมเคยลงทุนซื้อหลักทรัพยใด ๆ จริง ๆ เลยแลวตัวเองกับครอบครัวก็ใชเงินลูกคาเสพสุขสําราญหรูหราฟุมเฟอย                                                           70  เรียบเรียงจากขอมูลในเว็บไซตสวนตัวของ นิค ลีสัน เองที่ “Biography”.fr/web/imprimer_element/0.  lemonde.48    ขายดีและถูกนําไปสรางเปนภาพยนตรชื่อเดียวกันในป ค.40‐0@2‐1101386.  www.๒๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯหรือ ๔. Nick Leeson. ๒๐๐๕ และเจานายของเขาที่ ธนาคารก็รับรูสิ่งที่เขาทําเปนอยางดี 71    ๓) กรณี Bernard L. Le Monde.     .ศ.com/index. ๒๐๐๘) เปนนักคา หลักทรัพยอาวุโสของวอลล สตรีท และอดีตประธานตลาดหุนเทคโลโลยี Nasdaq ของอเมริกา แมดอฟได ใชเครดิตฐานะตําแหนงชื่อเสียงสูงสงนาเชื่อถือในวงการเงินวอลล สตรีทของตนชักชวนเศรษฐีผูมีอันจะกิน. ปจจุบันเขาทํางานเปนผูจัดการทั่วไป ของสโมสรฟุตบอลไอริช Galway United FC. mauvais joueur”.html.๙๐๐ ลานยูโรจากการซื้อขายในตลาดตราสารอนุพันธ ดวยฝมือ เฌอโรม แครเวียล นักคาระดับกลางของธนาคารวัย ๓๒ ปผูทําหนาที่เก็งคาดัชนีตลาดหุนยุโรป ปรากฏวาแทนที่เขา จะเก็งวาดัชนีจะทั้งขึ้นและลงเพื่อหักกลบลบความเสี่ยงไมใหขาดทุนมากตามหนาที่ที่รับมอบหมาย แครเวียลกลับเก็งวาดัชนีตลาดหุนยุโรปจะขึ้นถายเดียวและทุมทุนแทงสูงถึง ๗๓.ศ.

ศ. PBS – Frontline. en.org/wgbh/pages/  frontline/madoff/. อิตาลี. ญี่ปุน.   73  “Credit Default Swap (CDS)”.wikipedia.๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ ลูกคาเหลานี้กระจายออกไปทั่วโลกทั้งในอเมริกา. ดูสารคดีที่ลําดับเรื่องราวประวัติและพฤติกรรมของเบอรนารด แมดอฟไดชัดเจนเปนระบบที่ “The Madoff Affair”. 35. created 12 May 2009. ๒๐๐๘ เรื่องจึงแดงขึน้ ปรากฏวามีเงินขาดหายและกําไรปนแตงในบัญชีลูกคาของแมดอฟรวมกันถึงราว ๖๕. อยูใตขอจํากัดทางกฎหมายตาง ๆ.com/terms/  c/creditdefaultswap. accessed 30 May 2020.asp.investopedia.ศ.    .   74  Phillips. Wikipedia.pbs. Bad Money. อังกฤษ. www. สวิตเซอรแลนด. ๒๐๐๘ ก็ เหลือวิสัยทีแ่ มดอฟจะหมุนเงินทันอีกตอไปและเอยปากสารภาพออกมาเองเมื่อเดือนธันวาคม ค. ๒๐๐๙ แมดอฟถูกศาลชั้นตนอเมริกันตัดสินจําคุก ๑๕๐ ปฐาน ฉอโกงและฟอกเงิน และยังถูกยึดทรัพยสวนตัวและครอบครัวมาเฉลี่ยใชเจาหนี้ทั้งหลายดวย 72    CDSs กับ AIG  สําหรับตราสารอนุพันธที่รายกาจและมีบทบาทสําคัญในการกอใหเกิดเศรษฐกิจโลกถดถอยใหญ ครั้งนี้คือ Credit Default Swaps (CDSs) หรือสัญญาสวอปความเสีย่ งในการผิดนัดชําระหนี้ หมายถึงตรา สารอนุพันธหรือสัญญาที่ค้ําประกันแกผูซื้อวาจะไดรับเงินชดเชยจากผูข ายประกันตามราคาพารหรือราคาที่ ตราไวของหุนกูในกรณีผูออกหุนกูผิดนัดชําระดอกเบีย้ หรือผิดนัดไถถอนหุนกู  73 CDSs เริ่มใชกันตอนตน คริสตทศวรรษที่ ๑๙๙๐ และแพรหลายลุกลามไปทั่วแวดวงธุรกิจการเงินการธนาคารชวงคริสตทศวรรษที่ ๒๐๐๐ 74  ความแตกตางสําคัญระหวาง CDSs กับสัญญาประกันของบริษัทประกันภัยทัว่ ไปอยูต รงบริษัท ประกันภัยถูกกํากับควบคุมโดยรัฐบาลใหมีเงินสํารองที่กําหนด. ฝรั่งเศส. p. Investopedia.49    จนกระทั่งเมื่อเกิดวิกฤตซับไพรมและภาวะบีบรัดตัวทางสินเชื่อขนานใหญในป ค. เกาหลีใต เปนตน จากยอดตัวเลขและวงกวางไพศาลของความเสียหาย นับวาแมดอฟ เปน “นักคานอกคอกผูยิ่งใหญที่สุดตลอดกาล” อยางแทจริง  ในที่สุด เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ค.ศ.org/wiki/Bernard_Madoff. และถูก เจาหนาทีเ่ ขาตรวจสอบบัญชีเปนประจําเพือ่ ใหมั่นใจวาบริษัทมีเงินพอจายคาสินไหมทดแทนที่อาจถูกผูเอา ประกันเรียกรองได ทวา CDSs มีลักษณะเปนธุรกรรมในตลาดตอรอง (Over‐the‐counter) คือมีผูซื้อกับ ผูขายสองฝายตอรองตกลงทําสัญญากันเองเหมือนการพนันเสี่ยงแทงสวนบุคคล ไมใชตลาดเปด ไมมีราคา มาตรฐาน ที่ผานมาจึงไมอยูใ ตการกํากับควบคุมของรัฐ นั่นหมายความวาไมมีการกํากับควบคุมตรวจสอบ โดยอิสระจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกวาผูขาย CDSs มีสินทรัพยเงินทุนในบัญชีเพียงพอทีจ่ ะชดเชยผู                                                         72  ประมวลโดยตรวจสอบประกอบกับรายงานขาวตามสื่อมวลชนตาง ๆ จาก “Bernard Madoff”. www. สเปน. accessed  29 May 2010.

thaibma.๙ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ)  -กวา ๓ เทาของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติสหรัฐฯ (ที่ ๑๔. created 11 April 2008. www. www.๕ ลานลานดอลลาร สหรัฐฯในป ค.html.ศ.or.thaibma.pdf. “Credit Default Swaps: Evolving Financial Meltdown and Derivative Disaster Du Jour”.nytimes. The New York Times. ThaiBMA. www.or. “Credit Default Swap”.๕๕ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ)  -กวา ๖ เทาของตลาดหลักทรัพยสินเชื่อจํานองบานอเมริกัน (ที่ ๗. และ ฝายวิจัย และพัฒนา ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย.th/bond_tutor/pdf/OTC.50    ซื้อ CDSs ครอบคลุมครบถวนหรือไมในกรณีผูออกหุนกูเ กิดผิดนัดชําระดอกเบีย้ หรือผิดนัดไถถอนหุนกู พรอม ๆ กันขึ้นมาจํานวนมาก 75 ซึ่งก็คือสิ่งที่ไดเกิดขึ้นในชวงวิกฤตซับไพรมเปนตนมานั่นเอง แมเดิมที CDSs จะมีเปาหมายเพื่อจัดการความเสี่ยงของผูซ ื้อในการลงทุนซื้อหุนกูของบริษัทตาง ๆ โดยซื้อการคุมครองประกันเผื่อไวในกรณีบริษัทประสบปญหากิจการเสื่อมทรุดจนบิดพลิ้วผิดนัดชําระดอก ผลตอบแทนแกหุนกู อันเปนการชวยกระจายความเสีย่ งในหุนที่ผูซื้อไดไปลงทุนซื้อมา 76 แตแลวมันก็คอย กลายสภาพเปนการพนันเก็งกําไรลวน ๆ กลาวคือผูซื้อ CDSs จํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ไมไดลงทุนซือ้ หรือถือ ครองหุนกูจริง แตคาดเก็งฐานะกิจการของบริษัทหนึ่ง ๆ วาจะดีขึ้นหรือแยลง แลวซื้อ CDSs ในลักษณะแทง สูงหรือแทงต่ําวาบริษัทจะสามารถชําระดอกผลแกหุนกูทตี่ นออกหรือไม? ราคาหุนบริษัทจะตกหรือไม อยางไร?   เหลานี้สงผลใหตลาด CDSs ขยายเติบใหญหลายเทาตัวในเวลาอันรวดเร็วยิ่งกวาตลาดการเงินอื่น ๆ จากมูลคาประมาณ ๙ แสนลานดอลลารสหรัฐฯในป ค. accessed 30 May 2010. accessed 30 May 2010. “Arcane Market Is Next to Face  Big Credit Test”.     .php?context=va&aid=8634.   76  สายชล ลิสวัสดิ์.  www. ๒๐๐๐ Æ เปนกวา ๔๕.com/2008/02/17/business/  17swap. accessed 30 May 2010.ca/index.  Global Research.ศ.pdf.th/Doc/  research/article/CDS.๔ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ) ในปเดียวกัน 77    ดังเห็นไดจากแผนภูมดิ านลางนี้: ‐                                                                      75  Ellen Brown. ๒๐๐๗ คิดเปน  -ราว ๒ เทาของขนาดตลาดหุน อเมริกันทั้งหมด (ที่ ๒๑. “เกร็ดความรู: ตราสารหนี้และการซื้อขายแบบ OTC”.   77  ขอมูลเกี่ยวกับ CDSs สวนนี้และดานลางเรียบเรียงจาก Gretchen Morgenson.globalresearch.๑ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ) และ  -กวา ๑๐ เทาของตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ (ที่ ๔. ThaiBMA.

ค ๒๐๐๐ – ๒๐๐๗ (อางจาก www.  D. ฯล ลฯ เรียกคนกลลุมหลังนี้วาคูสัสญญา หรือ ccounterpartties   ดังแผนภูมิดานล า างไดสรุปจุ ป ดสําคัญเดน ๆ ของธุรกรรรม CDSs ไววดังนี:้  ‐                . ตลาดหลักทรัรัพยสินเชื่อจํานองบ า าน.com/im magepages//2008/02/17/business/ b 200080217_SW WAP_2_GRAPHIC.  html)  ในสภาพที่ตลาด ล CDSs ไมมมกี ารกํากับคควบคุม นักลงงทุนจึงเลนกันมื น อเติบเกินตั ว เกินทุนเรือนหุ อ นที่ บริษัทผูขขายประกันมีอยู อ จริงไปมากก นอกจากนีย้ยัังมีพฤติกรรมมการลงทุนทีเรี่ ยกวา Nettting คือซื้อขาาย CDSs  แบบควบบขนาน เชน: ‐  -สมมุติบริษทั A ขาย CDSSs ใหนาย B ผูคาดเก็งวากิจการ จ XXX จะทรุดและผิดนั ดชําระดอกผผลหุนกู   -เสร็จแลวบริริษัท A เองก็ไปซื้อ CDSs จจากบริษัท Y อีกตอหนึ่ง โดดยคาดเก็งวากิ จการ XXX จะทรุ จ ด เหมือนกักัน เพือ่ เปนกาารประกันเผือเหนี ่อ ยวไว   -ถาเกิดกิจการ XXX ทรุดขึึ้นมาจริง ๆ บบริษัท A ก็จะไไดเอา CDSs ของตนไปขึ ข น้ นเงินจากบริษัท Y เอา มาจายตาามสัญญาประะกัน CDSs ทีตนได ต่ ขายใหแแกนาย B -ขณะเดียวกันบริ น ษัท Y ก็อาจทํ อ าเหมือนบริษัท A คือไปซื ไ ้อ CDSs จากบริษัท Z อีกตอหนึ่งสืบเนื่อง ไปไดเรือ่อย ๆ ไมมีที่สิสน้ิ สุด ฯลฯลฯฯลฯ    ยิ่งกวานั้น พออกิจการบริษทั XXX เริ่มทําาทาทรุด CDSSs ของนาย B ที่ซื้อจากบริษษัท A ก็จะกลลายเปน สินคามีรราคาขึ้นมา ใคครๆ ก็อยากซื้อไวทํากําไร นาย B สามารรถเอา CDSs ดัดงกลาวไปปลลอยขายตอใหห นาย C. แลละตลาดพันธบัตร จากป ค. E.51    ๓๑) แผนภูมิตลาดประกันความเสี น ่ยงในนการผิดนัดชําระหนี้อเมริกักนเปรียบเทียยบกับขนาดตลาดหุน .ศ.nytim mes.

  html)  ความที่ตลาดด CDSs เปนตลาดตอรอง (OOver‐the‐coounter) ไมได ไ เปดเผย จึงขขาดขอมูลสาธธารณะ เรื่องคูสญ ัญญาเหลานี้ ไม ไ มีผูใดรูแนววาใครตอใครบริษัทไหนเปปน counterpparties ตอกันั นุงนังนัวเนีนียไปกี่ ทอดตอกี่ทอดบาง ลักษณะที ก ก่ ระจายกวาง แตมดืดทึบลึกลับเหหมือนมะเร็งลุกลามของ CDDSs ทําใหพอบริ อ ษัทผู ออกหุนกกูทเี่ ปนเปาหมมายถูกเก็งแตแรกเกิ แ ดลมละะลาย เรื่องแดดงขึ้นมา ก็สายยเกินแก เพราาะบริษัทตาง ๆ ทยอย ลมระเนนนระนาดตามกันเปนทิวแถถวเหมือนโดมิมิโนส จนพังทลายไปทั ท ้งระะบบ เชน กรณีณีบรรษัท AIGG เปนตน  กรณีบรรษัท AIG  American In nternationaal Group (AIIG) ซึ่งเปนบรรรษัทแมของ AIA Thailannd ไมพึงพอใใจทีจ่ ะ เปนแคบบริษัทประกันภัภยอันแข็งแกกรงมั่นคงเพราาะบริหารรอบบคอบรัดกุมดีเชนที่ผานมาา จึงฉวยใชประโยชน ร จากอันดับความนาเชือถื อ่ อ AAA ขอองตนในชวงฟฟองสบูการเคคหะอเมริกนั อาศั อ ยสาขาขอองบริษัทยอย AIG  Financiaal Products Corporatio on (AIGFP) ใในกรุงลอนดอ อน ประเทศอัังกฤษ โจนเขขาสูธุรกิจขายประกัน ตราสารออนุพันธ CDSSs อันเราใจโตตไวกําไรสูง พอวิกฤตซับไพรมปะทุ AIG  A พบวาตัวเอองแบกภาระป ประกัน CDSs มูลคารวม ๕๕๑๓.๐๐๐ ลานดอล า ลารสหรััฐฯ ในจํานวนนนีเ้ ปนหนี้ทรัรี่ บั ประกันซึ่งงถูกกระทบจาากตลาดบานออเมริกันตกต่าํ าอยู ๗๘. ๒๐๐๘ ((เฉพาะไตรมาาสที่ ๔ ของปปนั้นขาดทุนถึง ๖๑.com/im magepages//2008/02/17/business/ b 200080217_SW WAP_1_GRAPHIC.    .52    ๓๒) แผนภูมิมกิ ารทําสัญญาประกั ญ นควาามเสี่ยงในการรผิดนัดชําระหหนี้หรือ Creddit Default SSwap  (อางจาก www.๓๐๐ ๙ ลานดอลล น ารสหรัรัฐฯ ตลอดป ค.ศ.nytim mes.๐๐๐๐ ลาน ดอลลารสหรัฐฯ สภาพพเชนนีท้ ําให AIG ขาดทุนนมหาศาลถึง ๙๙. ๒๐๐๘ ไมวา Lehm man Brothers.ศ.๗๐๐ ลานดอลลารสหรั ส ฐฯ) ในสภภาพที่คูสัญญา ญ CDSs  ใหญ ๆ ขของ AIG ทยออยเสื่อมทรุดหรื ห อลมละลายยไมหยุดในปป ค.

๒๐๐๙ วาประเทศไทยอยูในฐฐานะทีด่ ที ี่จะรัรับผลกระทบบครั้งนี้เมื่อเปรีรียบเทียบกับเเมื่อครั้งวิกฤตตคาเงิน บาทป ค.html.ศ. www w. etcc. ๒๐๐๘ รัฐบาลแลละธนาคารกลลางสหรัฐฯจึงงเขากอบกูบรรษั ร ท AIG โดยยซื้อหุนของบ บรรษัท ๗๙.๕ หมื่นลานดอลล น ารสหรัรัฐฯในลักษณณะเขาครอบงํากิ า จการ นักวิเคราาะหคาดวากววาบริษทั AIG จะกลับมามั่นนคงได คงจะกินเงินโอบอุมอุดหนุนขอองภาครัฐจากภภาษีชาว อเมริกันไไปทั้งสิ้นถึง ๒๕๐. www. Le  Monde.๐๐๐ ๒ ลานดอลลารสสหรัฐฯ78  สําหรับผลกรระทบของเศรรษฐกิจโลกถดดถอยครั้งใหญ ญตอ ประเทศไไทย นอกเหนืนือจากที่กลาวไว ว ตอนตนเเกีย่ วกับผลผลิลิตเศรษฐกิจกับการสงออกกไทยหดตัวลง คนตกงานเพิ่มขึ้น (ทีห่ น า ๗. “Prop pping Up  a House o of Cards”.53    Fannie Mae.html. Blin nd Eye to a We eb of Risk”.     .ศ.  created 227 Septemberr 2008.ศ.ศ.com//2008/09/28/business/28m melt. Sylvain n Cypel. ““Behind Insureer’s Crisis. “Com mment l'assureeur AIG a perd du plus que toutes les banquues d'affaires”.com/20009/02/28/business/  28noceraa.frr/web/imprim mer_element/0 0. www.lemonde. ๑๑ – ๑๔ ๔ ของ งานวิจยั ชิ้นนี้) แลว ก็มีมกี ารประเมินของคุ น ณกอบบศักดิ์ ภูตระกูล ผูบริหารสถถาบันวิจัยเพือ่ อตลาดทุน เมืือ่ ตนป ค.html) สุดทายเมื่อวันที น ่ ๑๖ กันยาายน ค.html.40‐0@2‐11001386.50‐116 62472. Thee New York Times. AIG เองจึงท ทําทาจะลมละะลายตามไปดดวยและถา AAIG ลม CDSs ที่หมด ความหมมายของ AIG ก็กจะพลอยลากกโดมิโนสบริษัทการเงินตัวอื่นลมทั้งระะบบ     ๓๓) แผนภูมิมลิ ําดับความลลมจมของกิจกการ AIG  (อางจาก www.com/im magepages//2008/09/27/business/ b 200080928_MEELT_GRAPHIC.nytim mes. ๑๙๙๙๗ นั่นเอง ดังตารางขางลลางนี้: ‐                                                          78  Gretchen Morgenson. created  7 Februay 2009. ccreated 3 Marrch 2009. ๑๙๙๗ โดดยเฉพาะในดานฐานะการเเงินของประเททศทั้งภาครัฐและภาคเอกชชน ซึ่งสวนหนึ่งเปน ผลจากการปรับปรุงโคครงสรางการเงินครั้งใหญของภาครัฐแลละภาคเอกชนนไทยหลังวิกฤฤตป ค.nytimes. Joe  Nocera.๙% ในราคา ๘๘.  0.n nytimes. Fredd die Mac. Thhe New York T Times.

๑๙๙๗ ๗ กับ ค.  created d January 20 009. ๒๐๐๐๘)    (อางจาก กอบศักดิ์ ภูตระกู ต ล.๒๕๐ ลานบาท ดังนี้ : ‐                                                          79  Parista Yuthamanop. ๒๕๔๐ กับ พ. slidesharee. www.     .ศ.slideshare. “วิกฤตการเงิ ฤ นโลกก: ที่มาและผผลกระทบตอประเทศไทย” ป ”. ง และธนนาคารกรุงศรีออยุธยา จะบันทึ น กขาดทุนจาากการลงทุนใในตราสารซีดีดโี อนอก ไ ประเทศใในไตรมาสแรรกของป ค. Banngkok Post.ศ.co om.54    ๓๔) ตารางเปปรียบเทียบฐาานะการเงินการคลังของภาาครัฐและภาคคเอกชนไทยปป พ.baangkokpost. ๒๕๕๑ (ค.ศ. acccessed  18 April 22008.ศ. “LLocal banks m mostly safe from m sub‐prime ttroubles”.n et/sarinee//global‐crisis‐and‐impaact‐on‐thailaand‐jan‐ 09-presentation?frrom=ss_embed) อยางไรก็ตามม ปรากฏรายงงานขาวเกีย่ วกกับผลกระทบบของวิกฤตซับไพรม บ ตอธนนาคารพาณิชยของไทย บางแหง กลาวคือ นายย James MccCormack ผูออํานวยการอาาวุโสและหัวหน ห าฝายจัดอันนดับความนาเชื่อถือ ประเทศขของบริษัท Fiitch Ratingss ระบุวาถึงแมมธนาคารไทยยสวนใหญมสสี วนที่เสี่ยงตออตลาดสินเชือโลกน อ่ อย เพราะมักกจะอาศัยตลาาดในประเทศศมากกวา แตคคาดวาธนาคารรพาณิชยของไทย ๓ แหง ไไดแก ธนาคาาร กรุงไทย.ศ. ๒๐๐๘ กระะนั้นก็ตาม ผลลกระทบของตตลาดเงินกูจ ํานนองบานซับไพรม อเมริกันตตอธนาคารทัั้ง ๓ แหงคงจะจํากัด เนื่องจจากมูลคาของงสวนที่เสี่ยงตตอซีดีโอทั้งหหมดรวมกันไมมถึง ๖%  ของหุนธธนาคาร 79 นอกจากนี้ ผูบริหารธนาคารกรุงเทพซึ่งงเปนธนาคารพาณิชยใหญที่สดุ ของไทยยเปดเผยวาธนนาคาร ไดรับผลลกระทบจากวิวิกฤตซับไพรมอเมริกันในวงเงินประมาาณ ๕. ธนาคารกรุงเทพ. www.net.

๕% ถือ วาสูงมากหากเทียบกับธนาคารขนาดใหญดวยกัน สําหรับการลงทุนในตราสารหนีซ้ ีดีโอนั้น ธนาคารไดลงทุนประมาณ ๕๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ ๑.๗๕๐ ลานบาท ธนาคารไดเริ่ม ตั้งสํารองหนี้ตั้งแตปลายป ๕๐ และตั้งสํารองเกือบเต็มวงเงินเมื่อตนป ๕๑ ที่ผานมา สวนการลงทุน ตราสารหนี้ของบริษัทเลหแมนบราเธอรสนั้นธนาคารไดลงทุนในวงเงิน ๓.๕๐๐ ลานบาท ไดมีการ ตั้งสํารองตั้งแตตนป และสํารองเต็มวงเงินเมื่อเดือน ก.ที่ผานมา. ๒๕๕๑. .. ๒๗ พ..ย.ย.. 80                                                          80    ไทยรัฐ.55    นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ฐานะ ของธนาคารมีความแข็งแกรง ปจจุบันมีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (บีไอเอส) สูงถึง ๑๔..

 McDonnell. 4 – 5.. Boston. 1. ๑๙๒๙ – ๔๑ – ผูแปล) ก็คือลัทธิ คุมครองการคาโลกเปนหนทางสูความพินาศทางเศรษฐกิจของโลก เราจึงไมยอมรับลัทธิคุมครอง การคาในคริสตศตวรรษที่ ๒๑ ชาติของเราทั้งหลายจักตองธํารงความเชื่อมั่นในพลังของตลาดเสรี จริงอยูระบบตลาดเสรีไมสมบูรณแบบ มันอาจมีการทําอะไรเกินเลยและฉวยใชไปในทางมิชอบได แตกระนั้นมันก็สําคัญยิ่งที่ชาติตาง ๆ ตองตอตานทัดทานแรงเยายวนที่จะปรับแกจนเกินเหตุโดยยัด เยียดการกํากับควบคุมที่อาจไปกดทับการริเริ่มสิ่งใหมและบีบคั้นการเติบโตจนหมดไป ทายที่สุด ทุนนิยมจะไดรับการพิสูจนวาถูกตองและยุคใหมแหงความเจริญรุงเรืองก็จะมาถึง” ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิ้ลยู บุช ผูลูก81 คําปราศรัยประชุมสุดยอด APEC  ที่เปรู. ๒๐๐๘    “ผมยอมรับวาสหรัฐอเมริกาไดวางนโยบายการเงินผิดพลาดมหันตและธนาคารกลางสหรัฐฯไดบบี บังคับชาวอเมริกันใหเขารวมงานอภิมหาบริโภคสุดเหวีย่ งอยางไมบนั ยะบันยัง” 82 Stephen Roach ประธาน Morgan Stanley Asia   ที่ประชุม World Economic Forum เมืองเทียนจิน. Le Monde diplomatique (English edition). ๒๐๐๘    “เรากําลังอยูใจกลางคลี่นสึนะมิสินเชื่อทีร่ อยปมีหน ธนาคารกลางและรัฐบาลตาง ๆ ถูกเรียกรองให จําตองดําเนินมาตรการที่ไมเคยทํามากอน.. ๒๗ ก.   82  Martine Bulard.คุณพบวาทรรศนะตอโลกของคุณ อุดมการณของคุณ ไมถูกตอง – มันไมทํางาน.ศ. p.boston..นั่นแหละ ครับเปนเหตุผลที่ผมช็อคเพราะผมไดดําเนินงานเรื่อยมาตลอด ๔๐ ปหรือกวานั้นดวยหลักฐาน รองรับมากพอควรวามันทํางานไดดยี ิ่ง สําหรับพวกเราทีค่ าดหมายวาความเห็นแกประโยชนสว น ตนของสถาบันปลอยสินเชือ่ จะเปนตัวปกปองมูลคาหุนของผูถือหุน – โดยเฉพาะอยางยิ่งคือตัวผม เองนั้น – เราลวนตกอยูในภาวะช็อคและเหลือเชื่อ.  (November 2008).com.. ค.ผมผิดพลาดไปที่ทกึ ทักวาผลประโยชนสวนตัว                                                         81  Patrick J..ย.ศ. www.com/news/world/asia/articles/2008/11/23/bush_promotes_free_  trade_at_asia_pacific_summit_in_peru/..56    ภาค ๒ ระเบียบการเงินโลกเบรตตัน วูดสหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  วิกฤตการเงินโลก-วิกฤตทุนนิยมตลาดเสรี  “บทเรียนยืนนานบทหนึ่งของภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ (ค. “Financial realities after the dollar”..ผมไดพบขอบกพรอง (ในอุดมการณเศรษฐกิจตลาด แขงขันเสรีของผม) ผมไมรูวา มันสําคัญหรือถาวรแคไหน แตผมกลัดกลุม ใจเพราะความจริงขอนั้น มาก....  created 23 November 2008. ค. ๒๒ พ.ย.     ...ศ. “Bush promotes free trade at Asia‐Pacific summit in Peru”.

 PBS Newshour.pbs.ค.วิกฤตที่เปนจริงควรตองกระตุนเราให วางรากฐานทุนนิยมเสียใหมบนจริยธรรมของความมานะพยายามและการทํางาน ใหแสวงหาสมดุล ใหมระหวางเสรีภาพกับกฎระเบียบ ระหวางความรับผิดชอบรวมหมูกบั ความรับผิดชอบของปจเจก บุคคล จะตองสรางสมดุลใหมระหวางรัฐกับตลาดขึ้นมา เพื่อที่วาทุกหนแหงในโลก อํานาจ สาธารณะจะมีพันธะผูกมัดใหเขาแทรกแซงเพื่อกอบกูระบบธนาคารไวจากความลมสลาย การ ปลอยให (ภาคเอกชน) กํากับดูแลตัวเองในอันที่จะกํากับดูแลปญหาทั้งหมดมันเอวังลงแลว หลักการที่วาใครใครทําอะไรก็ทาํ มันเอวังลงแลว ตลาดที่ถูกตองเสมอไปก็เอวังลงแลวเชนกัน” นิโกลาส ซารโคซี ประธานาธิบดีฝรั่งเศส 84  คําปราศรัยตอที่ประชุมผูนําธุรกิจฝรั่งเศสที่เมืองตูลอง. 2008”.com.57    ของธนาคารและสถาบันอื่น ๆ นั่นแหละจะทําใหพวกเขามีสมรรถภาพดีที่สุดในการปกปองผูถือหุน ของพวกเขาเอง”  83 Alan Greenspan อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ค. www. Predicts More  Economic Problems”.com/nicolas‐sarkozy‐discours‐de‐toulon‐texte‐integral/. และ อางใน Mason.sarkozynicolas.. ๒๓ ก. ๒๓ ต.ศ. “Testimony of Dr. clipsandcomment..pdf. created 25  September 2008.ศ. created 23 October 2008. www. 84  Nicolas Sarkozy.com/wp‐content/  uploads/2008/10/greenspan‐testimony‐20081023.ย.html. blog@sarkozynicolas. พ. pp. ๒๐๐๘    “เมื่อเราเห็นเจาหนาทีก่ ํากับควบคุมสหรัฐฯลดเงินดาวนบานเหลือศูนย หรือสรางสิ่งที่เรียกวาหนี้ จํานองบานกลับตาลปตรขึ้นมา เราก็รําพึงกับตัวเองวานัน่ มันชางนาหัวเราะเยาะเสียนี่กระไร ภาระ หนี้อเมริกนั ไดขึ้นไปถึงระดับที่อันตรายและรับไมไหวแลว เศรษฐกิจจริงของทั้งโลกจะตองประสบ ผลกระทบมหาศาล แลวมันจะไปถึงจุดไหนกัน? นัน่ คงจะขึ้นอยูก ับสมดุลระหวาง “อาหารแดก ดวน” กับ “การเคี่ยวตุนจนเปอย” แบบจีน หนี้ ๗ แสนลานดอลลารนั้นมันเปนการทําอะไรแบบ รวด เร็วเหมือน “อาหารแดกดวน” แตไมแนวามันจะดีสําหรับกระเพาะของคุณเสมอไปหรอกนะ                                                         83  Alan Greenspan.     . Clips & Comment. Meltdown. “Discours de Toulon – Texte intégral”. ๒๐๐๘   “ความคิดบางอยางเกีย่ วกับโลกาภิวัตนสิ้นสุดลงพรอมกับอวสานของทุนนิยมการเงินซึ่งไดยด ั เยียด ตรรกะของมันใหกับเศรษฐกิจทั้งหมดและมีสวนทําใหเศรษฐกิจผิดเพี้ยนไป ความคิดที่วามหิทธานุภาพของตลาดจักตองไมถกู ขัดฝนดวยกฎระเบียบหรือการแทรกแซงทางการเมืองใด ๆ เปนความ คิดที่บา ความคิดที่วาตลาดถูกตองเสมอก็เปนความคิดทีบ่ า.org/newshour/bb/business/july‐ dec08/crisishearing_10‐23. October 23. 118 – 19... Alan Greenspan. ๑๙๘๗ – ๒๐๐๖   คําใหการตอสภาคองเกรสเกีย่ วกับบทบาทของเจาหนาทีก่ ํากับดูแลของรัฐบาล  ในวิกฤตการเงินปจจุบัน. accessed 20 June 2010. “Greenspan Admits 'Flaw' to Congress. Committee of Government Oversight and  Reform.

pdf.   86  Frédéric F. ๑๙๙๔    นับแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองมา ระบบการเงินโลกอยูภายใตการจัดระเบียบตาง ๆ กันมา ๓ แบบจนถึงปจจุบัน ดังตารางขางลางนี:้  ‐  ๓๕) ระเบียบการเงินโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ๓ แบบ  ชวงเวลา ๑๙๔๕ – ๗๕   สหรัฐฯเลิกใชมาตรฐานทองคําป ๑๙๗๑  ๑๙๗๕ – ๒๐๐๘ วิกฤตเศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญป ๒๐๐๘  ๒๐๐๘ – ?  ระเบียบการเงิน  ระเบียบการเงินเบรตตัน วูดส ฉันทมติรองรับ  ฉันทมติเคนเชียน  ระเบียบการเงินโลกาภิวัตน/เสรีนิยมใหม ฉันทมติวอชิงตัน  ระเบียบการเงินเบรตตัน วูดส ๒?   ฉันทมติ?  ผูวิจัยขอเริ่มอธิบายจากระเบียบการเงินเบรตตัน วูดส (ค. ๑๙๔๕ – ๗๕) ซึ่งตั้งอยูบนฐานฉันทมติ เคนเชียน (Keynesian consensus) เปนอันดับแรก                                                          85  “Quand Pékin donne des leçons de capitalisme à l’Amérique”.    . created 29 September  2008. ๒๗ ก.58    ทายที่สุดแลว เราไดเขาใจวาหลายตอหลายอยางที่เราเรียนรูจากอาจารย (ทุนนิยม) ของเราแตกอน นั้นมันผิด บางทีประสบการณของเราก็อาจประยุกตใชไดในประเทศพัฒนาแลวอื่น ๆ เหมือนกัน”  หลิวหมิงกัง ประธานคณะกรรมาธิการกํากับควบคุมกิจการธนาคารจีน85  ที่ประชุม World Economic Forum เมืองเทียนจิน. Les Echos. “Cinquante ans après.fr/IMG/pdf/4777977. ค.cawa.ย. Archives  1973 – 2008: Le Monde diplomatique [CD‐ROM] (Paris: Le Monde diplomatique. 2009). www. Clairmont. ครัวเรือนและรัฐบาล จนหนีเ้ ติบโตดวยความเร็วสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติหรือ การคาของทั้งโลกรวมกัน ในสภาพเชนนี้ จะไปคาดหวังใหบรรลุเสถียรภาพของระเบียบการเงิน ระหวางประเทศหรือประสิทธิภาพของระบบนี้ไดอยางไร? การจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศ ใหมจะไปกันไดกับบรรดากลุมผลประโยชนผูมีสวนไดเสียและการเปดเศรษฐกิจเสรีสุดลิ่มทิ่ม ประตูละหรือ?”  เฟรเดอริค แคลรมองต 86  นักวิเคราะหการเงินการตลาดระหวางประเทศชาวแคนาดาสังกัด UNCTAD. ๒๐๐๘     นการเปนหนี้เปนสินและการสรางหนี้อยางไรขีดจํากัดทั้งในระดับ “กําไรของทุนการเงินตั้งอยูบ บริษัท.ศ.ศ. la faillite du système de Bretton Woods”.

 1996). Keynes (Oxford: Oxford University Press. ๑๙๙๙ และการลงคะแนนของสมาชิกวารสารออนไลน post‐autistic  economics review จํานวน ๑. created 28 April 2009. “Financial Regime Change?”. created 1 September 1999. 36 (24 February 2006). อํานาจมหาศาลของบรรษัทเอกชน. 89 – 91. Tansey. www.fr. II/53 (September/October 2008).๒๔๙ คนในป ค. “Le « nouveau » liberalisme”.ศ.ศ. ๑๘๘๓ – ๑๙๔๖) ชาวอังกฤษ ไดรับยกยองจากวงการเศรษฐศาสตรบางสวนวาเปนนักเศรษฐศาสตรผูยิ่งใหญที่สุดแหงคริสตศตวรรษที่ ๒๐ 87 ประสบการณฐานคิดของเขาไดแกภาวะเศรษฐกิจตกต่ําใหญทวั่ โลกระหวางป ค. New Left Review. www.   อนึ่ง เนื้อหาสวนนีเ้ รียบเรียงจาก Robert Skidelsky. “Who Is the Greatest Economist of the 20th  Century?”.php?id=1135. 5 –  6. และ Stephen D. 2004).ศ.htm.  88  Robert Wade.  และ “Results of the post‐autistic economics review’s Greatest Twentieth‐Century Economists Poll”.ศ.markskousen.paecon. ค.pdf. Forecasts & Strategies.ศ.59    ฉันทมติเคนเชียน  ลอรด จอหน เมยนารด เคนส (Lord John Maynard Keynes – ค.net/PAEReview/issue36/greatest20thcentury  economists. และสงครามโลกครั้งที่สอง   เคนสคัดคานการปลอยใหทําเศรษฐกิจโดยเสรี (laissez‐faire) เห็นวารัฐชาติเปนหนวยการเมือง สูงสุด ตองไมขึ้นตอพลังเศรษฐกิจเหนือการควบคุม โดยเฉพาะนโยบายการเงินตองอยูใ ตอํานาจอธิปไตย ของรัฐชาติ เขาสนับสนุนแนวทาง Embedded Liberalism หรือ New Liberalism หรือ Social  Liberalism (เสรีนิยมแบบฝงตัวหรือเสรีนยิ มใหมหรือเสรีนิยมสังคม) กลาวคือถือวาตลาดเสรีโดยตัวมันเอง มีปญหา อาจกอวิกฤตเศรษฐกิจการเงินจากการเก็งกําไร รัฐตองมีบทบาทแทรกแซงกํากับควบคุม ใชจาย งบประมาณขาดดุลไปกระตุน อุปสงคมวลรวม สงเสริมการจางงาน เพื่อใหทุนนิยมอยูร อด ผูคนมีงานทําและ สวัสดิการตามสมควร นั่นหมายความวาตลาดยังคงมีบทบาทจัดสรรทรัพยากรเศรษฐกิจมากโข แตจํากัด ขอบเขตของมันไวโดยใหกระบวนการการเมืองกําหนด 88  เกี่ยวกับเรื่องนี้ เคนสเคยอธิบายจุดยืนตัวเองไวในบทความชื่อ “ผมเปนเสรีนิยมหรือเปลา?” (Am I  a Liberal?.  ความทุกขยากขัดแยงวุนวายทางสังคมและการเมืองที่ตามมา. การขึ้นเถลิงอํานาจเผด็จการเบ็ดเสร็จของ ขบวนการนาซี-ฟาสซิสตในเยอรมนีและอิตาลี. laviedesidees. post‐autistic  economics review. สงครามระหวาง ประเทศทางเศรษฐกิจการคา.fr/IMG/pdf/20090428_audard. www. Tansey จําแนกวา Social Liberalism หรือเสรีนิยมสังคมเปนขั้นตอนที่ ๓ ในการพัฒนา ของแนวคิดเสรีนิยมทางการเมืองในโลกตะวันตก   . Politics: The Basics (London and New  York: Routledge.com/article. pp. ๑๙๒๕) วา: ‐                                                          87  ตามผลการลงคะแนนของวงสัมมนานักเศรษฐศาสตรราว ๑๕๐ คนในการประชุมประจําปของ American Economic  Association ที่มหานครนิวยอรกในเดือนสิงหาคม ค.  Catherine Audard.  laviedesidees. ๑๙๒๙ – ๔๑. ๒๐๐๖ ดู Mark Skousen.

 2008)..  อางใน James J.60    “การเปลี่ยนผานจากอนาธิปไตยทางเศรษฐกิจไปสูระบอบที่จงใจมุงหมายจะควบคุมและชี้นําเหลา พลังทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชนแกความยุติธรรมและเสถียรภาพทางสังคมนั้นนับวายากลําบาก มหาศาลทั้งทางเทคนิคและการเมืองพรอมกันไป อยางไรก็ตามผมใครเสนอแนะวาภารกิจที่แทจริง ของเสรีนิยมใหมก็คือหาทางแกไขความยากลําบากดังกลาวนี้” 89 เขายังเขียนจม.   . WA: Microsoft  Corporation. Martin. pp. Revisionist Viewpoints: Essays in a Dissident Historical Tradition (Colorado  Springs: Ralph Myles Publisher.ศ. Inc. ๑๙๔๓ วา:   “ดังที่ทานยอมทราบดีอยู ในฐานที่ผมเปนคนขี้สงสัยแกไมหาย ผมจึงกลัวการหวนกลับไปสู laissez‐faire แหงคริสตศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งดูเหมือนทานและกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯจะ หวนหาอาลัย   “สวนตัวผมเองคิดวาอนาคตจะอยูใ นรูป ๑) การคาสินคากันในระดับรัฐ ๒) การรวมกลุมระหวาง ประเทศเพื่อผูกขาดครอบงําอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่จําเปน ๓) จํากัดปริมาณสินคาเขาประเภท ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมจําเปนเอาไว   แตเครื่องมือในอนาคตดังกลาวเหลานี้ทั้งหมดที่มีไวรับใชชีวิตเศรษฐกิจที่เปนระบบระเบียบในภาย ภาคหนานั้น ทานกลับหาทางจะทําใหมันกลายเปนของนอกกฎหมายเสีย. 198 – 99n**." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD] (Redmond. « Suis‐je un libéral ? » อางใน Audard.” 90    ขอตกลงเบรตตัน วูดสในระเบียบโลกภายใตอเมริกา การประชุมเบรตตัน วูดส (Bretton Woods Conference) หรือนัยหนึ่งการประชุมวาดวยเงินตรา และการเงินแหงสหประชาชาติ (the United Nations Monetary and Financial Conference) จัดขึ้น ระหวางวันที่ ๑ – ๒๒ กรกฎาคม ค.. “Le « nouveau » liberalisme”.ถึง Sir Percival Liesching แหงคณะกรรมาธิการการคาอังกฤษเมื่อ ค.. ๑๙๔๔ ณ ที่พักตากอากาศ Bretton Woods ในมลรัฐนิวแฮมปเชียร สหรัฐอเมริกา มีตัวแทน ๔๔ ชาติเขารวมประชุม ผลการประชุมนําไปสูขอตกลงใหกอตั้งกองทุนการเงิน ระหวางประเทศ (International Monetary Fund) และธนาคารระหวางประเทศเพือ่ การบูรณะและพัฒนา หรือนัยหนึ่งธนาคารโลก (International Bank for Reconstruction and Development or World  Bank) ขึ้นในที่สุด 91                                                           89 90  John Maynard Keynes..ศ.. 1971).  91  "Bretton Woods Conference.

61 
 

ขอตกลงเบรตตัน วูดสมีเปาหมาย ๒ ประการและวางเสาหลักของระเบียบการเงินโลกไว ๓
ประการ ไดแก: ‐ 92 

๒ เปาหลัก: เปดเสรีทางการคา และ กํากับควบคุมการเงิน 

๓ เสาหลักของระเบียบการเงินโลกเบรตตัน วูดส
๑) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราคงที ่ (fixed exchange rates)
๒) กําหนดใหเงินตราสกุลดอลลารสหรัฐฯซึ่งหนุนโดยทองคํา เปนสื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนและเก็บ

รักษามูลคากลางของโลก ธนบัตรอเมริกันจึงมีคาเทียบเทาทองคํา สามารถแลกเปลี่ยนไดที่ ๓๕ ดอลลาร
สหรัฐฯ ตอทอง ๑ ออนซทั่วโลก
๓) จํากัดการเคลื่อนยายเงินทุนขามพรมแดน (closed capital accounts)
 

ขอดีของระเบียบการเงินเบรตตัน วูดสที่สรางขึ้นปรากฏชัดในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ตอมาคือมันชวยสงเสริมการพัฒนาและเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก โดยระงับยับยัง้ ภาวะเสียดุลการคา
เรื้อรังของประเทศตาง ๆ ผานกลไกผลกระทบของการโอนยายทองคําและเงินดอลลารสหรัฐฯตอระดับราคา
ในประเทศนัน้ ๆ ทําใหในที่สุดการคาของประเทศที่เกีย่ วของก็กลับสูภ าวะสมดุลอีก,93 นอกจากนีใ้ นชวง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง กระแสเงินทุนไหลเวียนระหวางประเทศของภาคเอกชนก็เล็กกวาภาครัฐมาก,
ตัวแปรเสริมหลัก ๆ ทางเศรษฐกิจอยูในระดับคงที่สม่ําเสมอ ไมวาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ดัชนีตลาดหุน
อัตราดอกเบี้ย ระดับราคา, สงผลใหอัตราเติบโตเศรษฐกิจของโลกสูงและมั่นคง กลุมประเทศกําลังพัฒนา
เติบโตคอนขางเร็ว 
ขอยอนกลับไปกลาวถึงการเมืองเรื่องอํานาจระดับโลกในการประชุมเบรตตัน วูดสเอง ที่ประชุม 
ประกอบดวยผูแทน ๗๓๐ คนจาก ๔๔ ประเทศ จัดขึน้ ใตการอํานวยการขององคการสหประชาชาติ เพื่อ

                                                       
92

 ขอมูลชวงนี้เรียบเรียงจาก Robert Wade, “Choking the South”, New Left Review, II/38 (March/April 
2006), 115 – 27.  
93
 กลาวโดยคราว ๆ กลไกเศรษฐกิจการเงินที่สงผลดังกลาวเปนเชนนี้คือ [รายไดจากสินคาออกไหลเขาประเทศในรูปเงินตรา

ตางประเทศ Æ แลกเปนเงินสกุลในประเทศหมุนเวียนเพิ่มปริมาณขึ้นในระบบเศรษฐกิจ Æ กอแนวโนมเงินเฟอของแพงตนทุนผลิต
สินคาเพิ่ม Æ สินคาออกแพงขึ้นเมื่อคิดราคาเปนเงินตราสกุลตางประเทศ Æ ความสามารถในการแขงขันของสินคาออกลดลง ดุลการคา
คอยปรับสูภาวะสมดุลอีก] 
 

62 
 

พยายามฟนฟูและจัดวางระเบียบเงินตราและการเงินโลกขึ้นใหมหลังสงคราม แตในสภาพที่เปนจริง การ
ประชุมไมเปนประชาธิปไตย หากถูกครอบงําโดยคณาธิปไตยของ ๒ มหาอํานาจจักรวรรดินิยม ไดแก: ‐94 
-สหรัฐอเมริกาที่กําลังมั่งคั่งรุงเรืองที่สุดในโลก การผลิตแหงชาติของสหรัฐฯเพิ่มขึน้ เกือบเทาตัว
ระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสิ้นสงคราม สหรัฐฯเปนผูผลิต ๔๕% ของผลผลิตทั่วโลก, มีกองทัพ
ใหญมหึมาถึง ๑๒.๓ ลานคนโดยกําลังพล ๗.๖ ลานคนประจําการอยูน อกประเทศ, ทัง้ ยังมีระเบิดปรมาณู
-สหราชอาณาจักรที่กําลังรวงโรยทรุดโทรมจากภัยสงครามและจักรวรรดิเสื่อมสลายในทุก ๆ ดาน 
มหาอํานาจทั้งคูตางก็มุงหวังขยายสวนแบงของตนในตลาดโลก การประชุมจึงสะทอนเคาโครง
รูปลักษณใหมของพลังอํานาจเศรษฐกิจระดับโลกออกมา ปรากฏวา: ‐ 

เอาเขาจริง สหรัฐอเมริกาไมไดจะแสวงหาพันธมิตรเสมอภาค หากตองการรัฐบริวารตางหาก

สหราชอาณาจักรทัดทานสหรัฐฯไมอยู จึงตองสละแนวทางการทูตที่มุงสรางสมดุลระหวาง
มหาอํานาจซึ่งตนเตรียมมา และหันไปสมยอมรวมมือกับสหรัฐฯแทน
ในแงนี้ขอตกลงและระเบียบการเงินเบรตตัน วูดสจึงเปนองคประกอบหนึ่งของ “ระเบียบโลก

ภายใตอเมริกา”

(Pax Americana)  หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมีเปาหมายหลักทางยุทธศาสตร ๒

ประการ ไดแก: - 95 
๑) ทําใหโลกปลอดจากภัยลัทธิคอมมิวนิสตสําหรับทุนนิยม  
-ปดลอมสหภาพโซเวียต หยุดกระแสการปฏิวัติไมใหแพรขยายพนพรมแดนโซเวียตออกมา 
-ขจัดรัฐโซเวียตใหสูญสิ้นไป 
๒) ประกันใหอเมริกาเปนมหาอํานาจอันดับหนึ่งไรเทียมทานในโลกทุนนิยม 
-ใหอังกฤษตองพึ่งพาอเมริกาทางเศรษฐกิจ 
                                                       
94

 เนื้อหาสวนนี้เรียบเรียงจาก Clairmont, “Cinquante ans après, la faillite du système de Bretton Woods”; 

และ James Buchan, “When Keynes went to America”, New Statesman, created 6 November 2008, www.
newstatesman.com/print/200811060015.  
95
 Perry Anderson, “Editorial: Force and Consent”, New Left Review, II/17 (September/October 2002), 
5 – 30.  

 

63 
 

-ตั้งกองทหารประจําไวกํากับควบคุมเยอรมนีตะวันตกและญี่ปุน 
-แบงปนดอกผลจากเศรษฐกิจอเมริกันบูมสมัยสงครามไปใหเหลาพันธมิตรและประเทศแพสงคราม
ไดรวมรับประโยชนเพื่อผูกใจภักดีไว ไมใหเอนเอียงไปทางคายคอมมิวนิสต
ในกรอบยุทธศาสตรดังกลาวนี ้ ระเบียบการเงินเบรตตัน วูดสจึงแสดงบทบาทกําหนดความเปนไป
ของเศรษฐกิจนานาประเทศหลังสงครามรวมกับกลุมทุนการเงินอเมริกนั , รับรองและสถาปนาฐานะครอบงํา
ทางการเงินของสหรัฐฯขึ้นในโลก อันประกอบไปดวยองคประกอบสําคัญไดแก: ‐ 96 
-ดอลลารสหรัฐฯเปนสื่อกลางเงินตราของโลกแทนปอนดสเตอรลิงค (เคนสพยายามเสนอใหใช
เงินตรากลางสกุล bancor แทนดอลลาร แตแพแรงกดดันของสหรัฐฯ) 
-สรางสถาบันโลกาภิบาลทางเศรษฐกิจ ไดแกธนาคารโลกสําหรับปลอยกูระยะยาวเพือ่ การพัฒนา, 
และ IMF สําหรับปลอยกูระยะสั้นเพื่อแกวกิ ฤตขาดดุลการชําระเงินของประเทศตาง ๆ 
-แผนการมารแชล (The Marshall Plan, ค.ศ. ๑๙๔๗ – ตั้งตามชื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐฯสมัยนัน้ คือนาย George Catlett Marshall)97 ซึ่งรัฐบาลอเมริกาทุมเงิน ๑๖,๐๐๐ ลาน
ดอลลารสหรัฐฯชวยฟนฟูพฒ
ั นายุโรป และแผนการดอดจ (The Dodge Plan, ค.ศ. ๑๙๔๙ – ตั้งตามชื่อ
ประธานธนาคารดีทรอยต ในสหรัฐอเมริกา นาย Joseph Morrell Dodge ผูรับเปนเอกอัครรัฐทูตพิเศษและ
ที่ปรึกษาโครงการสรางเสถียรภาพเศรษฐกิจในญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง) 98 สําหรับญี่ปุน ยิ่งเสริม
บทบาทแข็งแกรงของเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ, ประกันโอกาสของผูผลิตอเมริกัน, และสรางกลุม
นักการเมืองรุน ใหมในยุโรปและญี่ปุนทีข่ ึ้นสูอํานาจโดยอาศัยความไดเปรียบจากโครงการชวยเหลือเหลานี ้
 

ภายใตระเบียบการเงิน Bretton Woods เศรษฐกิจทุนนิยมโลกใตการครอบงําของอเมริกาบูมใหญ

หลังสงคราม เหตุปจจัยสําคัญไดแก: อํานาจซื้อมหาศาลที่เขตอเมริกาเหนือสะสมไวระหวางสงครามโลก
ครั้งที่สอง, ตลาดใหญโตมโหฬารเพื่อการฟนฟูบูรณะนานาประเทศหลังสงครามโลกฯ, การซื้อหาอาวุธกัน
                                                       
96

 ประมวลจาก Clairmont, “Cinquante ans après, la faillite du système de Bretton Woods”; และ Martine 
Bulard, Donald Hounam, trans., “Financial realities after the dollar”, Le Monde diplomatique (English edition), 
(November 2008), p. 1, 4 – 5.  
97
 Hugh Wilford, “Should we say thank you?”, London Review of Books, 31: 8 (30 April 2009), 22 – 23.  
98
 Susan Cockerill & Colin Sparks, “Japan in Crisis”, International Socialism, 72 (September 1996), 
pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj72/japan.htm.  

 

                                                        99  หากอิงตามการกําหนดของสหรัฐอเมริกาผูชนะสงครามเย็น ดังปรากฏวา ในมาตราที่ ๑๐๘๔ ของรัฐบัญญัติ National  Defense Authorization Act ประจําปงบประมาณ ค.ศ.ศ. ๑๙๗๔ – ๑๙๘๑) บนอุทธรณเมื่อป ค.bbc.ศ.  และ Ngaire  Woods. accessed 5  October 2010.ศ.ศ. 100  ประมวลจาก Clairmont.htm.uk/nol/…/  23_10_08.ศ.wikipedia. About. ๑๙๙๑ เปนวันที่สภาโซเวียตผานมติสุดทายของตนที่แสดงการยอมรับวาสหภาพโซเวียตสลายตัวลงแลว จึงถือเปนการสิ้นสุดสงครามเย็น ดู “World War II” & “Union of Soviet Socialist Republics. ๑๙๔๕ – ๒๖ ธันวาคม ค. สวน ๒๖ ธันวาคม ค. ๑๙๖๓ – ๑๙๖๙) เปนตนมาจึงพิมพดอลลารออกใชทําสงครามอินโดจีนและสรางสวัสดิการแกพลเมืองในประเทศ โดยไมคํานึงวามีทองคําสํารองไมเพียงพอ สงผลใหเงินเฟอสูงและขาดดุลงบประมาณหนัก Pax   านานา Americana เริ่มปริราว มาตรฐานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐฯกับทองคําเริ่มออนยวบลง คูค ประเทศชักระแวงแคลงใจ เชน ฝรั่งเศสสมัยประธานาธิบดีเดอโกลลถึงแกตัดสินใจขนธนบัตรดอลลาร สหรัฐฯลงเรือรบขามมหาสมุทรแอตแลนติกมาขึ้นฝงขอแลกทองคําจากอเมริกา ขางอังกฤษเห็นเชนนั้นก็เอา บางโดยเรียกรองทองคํามูลคา ๓ พันลานดอลลารสหรัฐฯจากฟอรต น็อกซ อันเปนคลังเก็บทองคําของ อเมริกา เปนตน100 บรรยากาศขุนเคืองราวฉานตอนนั้นถึงแกนายวาเลรี จิสการด เดสแตง รัฐมนตรี เศรษฐกิจและการเงินฝรั่งเศส (ค.     . “The Dollar and Dominance”. WA: Microsoft Corporation. จอหนสัน (ค. สงครามเกาหลี (ค.64    ขนานใหญยุคสงครามเย็น-ตอตานคอมมิวนิสต (๒ กันยายน ค. “Cinquante ans après. en.ศ." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD] (Redmond. 2008).ศ. BBC‐Current Affairs. ๑๙๗๑ วา: “สหรัฐอเมริกามีอภิสิทธิ์ลนเหลือเหนือ เหตุผล โดยเปนมหาอํานาจดวยเงินของคนอื่น” ทวานาย จอหน คอนแนลลี รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ (ค. ๑๙๙๘ สภาคองเกรสสหรัฐฯไดมอบหมายใหรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯมี อํานาจมอบ the Cold War Recognition Certificate หรือ “เกียรติบัตรสงครามเย็น” แกเจาหนาที่กองทัพและเจาหนาที่พลเรือนของ รัฐบาลกลางสหรัฐฯผูมีคุณสมบัติครบที่ไดรับใชประเทศชาติอยางซื่อสัตยและทรงเกียรติ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งระหวางยุคสงครามเย็นพรอม ทั้งระบุชวงเวลาดังกลาวไว (ดู Rod Powers. la faillite du système de Bretton Woods”. created 23 October 2008. ๑๙๙๑)99 . Wikipedia.about.com: US Military. “Cold War Recognition Certificates”. news. ตอมาเขาไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีฝรั่งเศส ระหวาง ค. accessed 5 October 2010. ๑๙๕๐ – ๑๙๕๓) ซึ่งกระตุนเศรษฐกิจญี่ปุนใหบูม.txt. ๑๙๖๙ – ๑๙๗๔.org/  wiki/Cold_War_Recognition_Certificate)  สําหรับที่มาของการกําหนดวันทั้งสองนั้นเปนดังนี้คือ ๒ กันยายน ค. ๑๙๔๕ เปนวันลงนามสนธิสัญญายอมจํานนของคณะ ผูแทนรัฐบาลญี่ปุนตอคณะผูแทนฝายสัมพันธมิตรบนเรือรบมิสซูรีในอาวโตเกียว อันเปนการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองอยางเปน ทางการ.com/od/ medalsanddecs/a/coldwar. ๑๙๕๙ – ๑๙๗๕) ซึ่งกระตุนเศรษฐกิจเกาหลีใตและไทยใหบูม  แตไมถึง ๓๐ ปใหหลัง ปลายคริสตทศวรรษ ๑๙๖๐ วิกฤตก็มาเยือน อาศัยที่ดอลลารสหรัฐฯเปน เงินตรากลางสกุลหลักของโลก รัฐบาลสหรัฐฯตั้งแตสมัยประธานาธิบดีลินดอน บี.co. ตัวอยางเกียรติบัตรที่ระบุชวงเวลายุคสงคราม เย็นไวชัดเจน ดูไดที่ “Cold War Recognition Certificate”.ศ.ศ.ศ. usmilitary. และสงครามอินโดจีน (ค.ศ.

๑๙๖๙ – ๑๙๗๔) จึงตัดสินใจประกาศระงับ การรับแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐฯเปนทองคําเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ค.”  102  อางจาก Clairmont. “Cinquante ans après.ศ. “The Dollar and Dominance”. ๑๙๕๕ – ๑๙๘๗) เมื่อทราบขาวประธานาธิบดีนิกสันถอนเงินดอลลารสหรัฐฯจากมาตรฐานทองคํา ก็ กลาววา “ความพินาศทางการเงินของอเมริกาเกิดจากฝมอื ประชาชนอินโดจีนมากทีเดียว”102  ปจจุบัน เงินดอลลารสหรัฐฯยังดํารงฐานะเปนสื่อกลางการคาและเงินตราสํารองหลักของโลก กลาว คือมันถูกใชใน ๖๐% ของการคาขามพรมแดน. “Financial realities after the dollar”.๗๓ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ณ เดือนมีนาคม ค.    . และมันเปนเงินตราสกุลที่ถูกปลอมมากที่สุดในโลกดวย มูลคาถึงราว ๑๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ103  บทบาทของเงินดอลลารสหรัฐฯในโลกสะทอนความจริงที่วาฐานะเศรษฐกิจของสหรัฐฯเปน ประเทศอันดับหนึ่งในโลก (ดูจากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือ GDP ทั้งโดยรวมและตอหัว) รัฐบาลสหรัฐฯจึงเสมือนปราศจากขอจํากัดเหนีย่ วรั้งใด ๆ ในการพิมพธนบัตรใชเอง (ในรูป US Treasury  Securities หรือพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯแบบตาง ๆ ที่รัฐบาลสหรัฐฯนําออกขายใหนก ั ลงทุน อเมริกันและตางชาติถือครองเพื่อกินดอกผลอยางมั่นคง ทั้งนี้เพื่อที่ทางการสหรัฐฯจะนําเงินรายไดจากการ ขายพันธบัตรมาจับจายใชสอยเสริมงบประมาณที่ขาดดุล เสมือนหนึ่งกูยืมเงินจากทัว่ โลกมาใชโดยเสีย ดอกเบี้ยให) อยากผลิตดอลลารออกมามากเทาไรก็ไดตามใจชอบ สามารถปลอยเงินดอลลารออกมาทวมโลก                                                         101  อางจาก Woods.ศ. มันถูกใช ใน ๖๕% ของธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา. ๑๙๗๓ รัฐบาลสหรัฐฯก็ตกลงใจยกเลิกระเบียบวินยั การเงินโลกตามขอตกลง Bretton  Woods ฝายเดียวโดยพลการ ถึงแกนายฟามวันดง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม(เหนือ)สมัยนั้น (ดํารงตําแหนง ค. 103  อางจาก Bulard.  ขอความภาษาอังกฤษที ่ John Connally กลาวคือ “It’s our  currency but it’s your problem. p.ศ.4. ๑๙๗๓ รัฐบาลสหรัฐฯลดคาเงินดอลลารติดกัน ๒ ครั้งและเปลี่ยนใหม หันไปทดลองใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว (floating exchange rates) อยางสับสนอลหมานแทน หลังจากโอเปค (OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries) ขึ้นราคาน้ํามันพุงพรวด ๔ เทาปลายป ค.ศ. ๒๐๐๘). la faillite du système de Bretton Woods”.๔% ของเงินตราตางประเทศสํารองในคลัง ธนาคารกลางนานาชาติ (ประมาณ ๒.ศ. มันคิดเปน ๖๒. ๑๙๗๑ และขึ้นภาษีสนิ คาเขา เปนพิเศษ ตอมาเดือนมีนาคม ค.65    ๑๙๗๑ – ๑๙๗๒) กลับกลาวตอบคณะผูแทนยุโรปที่มาบนปญหาคาเงินดอลลารสหรัฐฯผันผวนเมื่อเขา เดินทางไปเยือนกรุงลอนดอนในปเดียวกันวา: “มันเปนเงินตราสกุลของอั๊ว แตมันเปนปญหาของลื้อวะ”101 ยามจนตรอกจวนตัว ประธานาธิบดีริชารด นิกสัน (ค.ศ.

txt.๒ พันลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปน ๓.107  ๑) จีน ๘๔๖.66    เพราะถอนตัวจากมาตรฐานทองคําแลว ใครจะเอาเงินดอลลารสหรัฐฯมาแลกกลับเปนทองคํากับทางการ สหรัฐฯไมได การผลิตเงินในสหรัฐฯจึงไมขึ้นกับปริมาณทองคําที่ธนาคารกลางสหรัฐฯถือไวตอไป สหรัฐฯ ยอมไดเปรียบประเทศอื่น เพราะประเทศอืน่ ไมเพียงถือเงินดอลลารเปนเงินตราตางประเทศสํารองสวนใหญ แตเวลาติดตอคาขายกับสหรัฐฯก็ตองใชเงินดอลลารดวย104  ปจจุบันสหรัฐอเมริกาเปนประเทศลูกหนี้รายใหญที่สุดของโลก105 โดยขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ติดตอกันมา ๒๐ ปแลว เหมือนเซ็นเช็คซื้อของที่ไมเคยมีคนเอาไปขึ้นเงิน จึงมือเติบสามารถใชเงินเกินตัวได ตลอดเวลา อาทิทําสงครามเวียดนาม. Manière de voir. 102 (Décembre 2008 – Janvier 2009). 106  รายงานขาวที่ใหภาพการทํางานของ Bureau of the Public Debt อันเปนหนวยงานราชการอเมริกันซึ่งทําหนาที่จัด จําหนายและเปดประมูลพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯไดดีไดแก Robert Pear. “The Dollar and Dominance”.html. Department of the Treasury.O. histoire d’une faillite”.  The New York Times.com/2009/08/24/business/economy/  24debt.๓ พันลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปน ๙.๗ พันลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปน ๒๐. published 23 August 2009. “The Man Who Sells America’s I.๙๘% ของทั้งหมด  (โปรดดูตารางรายละเอียดทั้งหมดในหนาถัดไป)  ทั้งนี้กระทรวงการคลังสหรัฐฯยังดําเนินมาตรการชักนําคาเงินดอลลารสหรัฐฯใหแข็ง/ออนตามแต ผลประโยชนเฉพาะหนาของตนดวย                                                         104  ประมวลจาก Woods.U.ศ. ๑๙๗๗ Æ ๓๔๐ พันลานดอลลารในป ๑๙๘๗ Æ ประมาณ ๖๒๐ พันลานดอลลารสหรัฐฯสิ้นป ๑๙๙๔ Æ ๑๖. www.  105  ยอดหนี้ตางประเทศสหรัฐฯเพิ่มจาก ๒๓๐ พันลานดอลลารสหรัฐฯในปค. สงครามอิรัก ฯลฯ และยังกูหนีย้ มื สินชาวโลกตอไปในเงินสกุล ดอลลารไมหยุด โดยออกพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯรูปแบบตาง ๆ มาขาย 106  กลาวเฉพาะหนี้สาธารณะทีส่ หรัฐอเมริกาติดคางตางชาติในรูปพันธบัตรกระทรวงการคลัง ณ เดือน กรกฎาคม ค.   107  อางจาก “Major Foreign Holders of Treasury Securities”. U.ศ. www.๐๐๐ พันลานดอลลารสิ้นป ๒๐๐๖ อางจาก Frédéric F.S.     .๐๖๕. ๒๐๑๐ มีมูลคารวม = ๔.’s”.๘ พันลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปน ๕.  15n14.๒๐% ของทั้งหมด ๔) บรรดาประเทศผูสงออกน้ํามัน ๒๒๓.gov/tic/mfh.ustreas.๑๙% ของทั้งหมด  ๓) สหราชอาณาจักร ๓๗๔.  Clairmont. “Bretton Woods.๘ พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมีประเทศตาง ๆ ทีถ่ ือครอง มากที่สุดลดหลั่นไปตามลําดับดังนี้: .๕๐% ของทั้งหมด ๕) บราซิล ๑๖๒. accessed  5 October 2010.๘๒% ของพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ตางชาติถือครองทั้งหมด ๒) ญี่ปุน ๘๒๑ พันลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปน ๒๐.nytimes.

S.txt)    .67    ๓๖) ตางชาติิรายใหญที่ถอครองพั อื นธบััตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯจากเดือนกกรกฎาคม ค.ustreas.ศศ. ค ๒๐๑๐ (หน ( วยพันลานนดอลลารสหรั ห ฐฯ) (อางจาก “Major Forreign Holdeers of Treasuury Securitiees”. ww ww.ศ.ggov/tic/mfh h. ๒๐๐๙ – กรกฎาคม ค. Department oof the Treasury.  accesseed 5 Octobeer 2010. U.

 39 – 48. Misha  Glenny.ศ.internationalviewpoint.  -Neo‐liberalism มุงตอความสัมพันธภายในประเทศตาง ๆ   -Globalisation มุงตอความสัมพันธระหวางประเทศ    Gowan ขยายความวา Neo‐liberalism หรือเสรีนิยมใหมมุงเปลี่ยนความสัมพันธทางสังคมและ สัมพันธภาพเชิงอํานาจภายในของรัฐตาง ๆไปในทิศทางเกื้อกูลอุดหนุนนายทุนเงินกูแ ละกลุมทุนการเงิน ทํา ใหภาคการผลิตตกเปนเบีย้ ลางภาคการเงิน (หรือภาคเศรษฐกิจจริงตกเปนเบี้ยลางภาคฟองสบู/ภาคเสมือน จริง) ถายโอนทรัพยสิน อํานาจและความมัน่ คงในชีวิตไปจากประชาชนคนงานสวนใหญ  สวนดาน Globalisation หรือโลกาภิวัตนนั้นมุงเปดเศรษฐกิจการเมืองของแตละประเทศใหอา กวางออกรับผลิตภัณฑสินคา บริษัท กระแสการเงินและนักการเงินจากกลุมประเทศทุนนิยมศูนยกลาง ทําให นโยบายของรัฐเหลานี้ขึ้นตอกระแสการตัดสินใจในวอชิงตันดีซี มหานครนิวยอรก ลอนดอนและศูนยกลาง ทุนนิยมโลกแหงอื่น ๆ  โดยทั้งสองดานของยุทธศาสตรนี้ตางปอนเลี้ยงอุมชูซึ่งกันและกันในความหมายที่วา การเปลี่ยน สัมพันธภาพเชิงอํานาจภายในประเทศตาง ๆ ตามแนวเสรีนิยมใหมจะไปเสริมกลุมพลังตาง ๆ ที่ปลื้ม โลกาภิวัตนในแตละประเทศใหเขมแข็ง. 17 June 2009.ศ. ๑๙๗๕ – ๒๐๐๘  เสรีนิยมใหม/โลกาภิวัตน: นิยาม  มองจากมุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศและเศรษฐศาสตรการเมือง Peter Gowan (ค.guardian. “Peter Gowan – an appreciation”. “Death of a Comrade: Peter Gowan: 1946–2009”. www. “Peter Gowan”.uk/politics/2009/jun/17/peter‐gowan‐ obituary.org/spip.co. The Guardian. www.68    ภาค ๓ ระเบียบการเงินโลกาภิวัตน/เสรีนยิ มใหม ค. II/59 (September –  October 2009). New Left Review. ๑๙๔๖ – ๒๐๐๙) ศาสตราจารยดานความสัมพันธระหวางประเทศแหง London Metropolitan University และสมาชิกกองบรรณาธิการวารสาร New Left Review ผูลวงลับ 108 ไดเสนอแนวนิยามวา เสรีนิยมใหม/ โลกาภิวัตน (Neo‐liberalism/Globalisation) เปนยุทธศาสตรใหมของสหรัฐอเมริกาในการครองโลกยุค หลังสงครามเย็น มันเปน ๒ ดานของเหรียญเดียวกัน กลาวคือ: . และ Tariq Ali.     . International Viewpoint Online magazine:  IV413 ‐ June 2009. accessed 6 October 2010. และในทางกลับกันกลุมพลังปลื้มโลกาภิวัตนเหลานี้กจ็ ะผลักดัน กระแสเสรีนิยมใหมใหไปไกลหนักขอขึ้นอีก                                                          108  เขาไดรับยกยองวา “นาจะเปนผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธระหวางประเทศแนวมารกซิสตชั้นนําที่เขียนงานภาษาอังกฤษ อยูในตอนนี้” โปรดดู Phil Hearse.php?article1679.

๑๙๑๒ – ๒๐๐๖) ศาสตราจารยเศรษฐศาสตรแหง มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ผูไดรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรปค. created 16 November 2006. Preface & Introduction pp. Social Democracy & developmentalism).69    เปาหมายหลักของยุทธศาสตรเสรีนิยมใหม/โลกาภิวัตนของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็นนีก้ ็เพื่อ สะกดใหทั้งโลกมาขึ้นตอสิ่งที ่ Gowan เรียกวา “the Dollar‐Wall Street Regime” หรือระบอบดอลลารวอลล สตรีทนั่นเอง  รัฐไหนสังคมใดริอานตอตานขัดขืนเสรีนยิ มใหม/โลกาภิวัตนก็จะถูกกีดกันจากตลาดสหรัฐฯและ ยุโรป ตกเปนเปาเลนงานดวยอกุศโลบายเศรษฐกิจของมหาอํานาจ สาขาการผลิตในประเทศเหลานี้สวนที่มี ศักยภาพเชิงแขงขันในเวทีระหวางประเทศสูง ก็จะถูกกดดันหวานลอมชักจูงใหหันมาสนับสนุนเสรีนิยม ใหม/โลกาภิวตั น ดวยความกลัววาจะถูกกีดกันออกจากตลาดหลักดังกลาว  หัวหมูทะลวงฟนของอเมริกาตามยุทธศาสตรนี้ไดแกองคการโลกาภิบาลทางเศรษฐกิจอยาง WTO. World Bank.  2008). วิพากษตอตานลัทธิเคนส. ค.ศ. The Elgar Companion to the Chicago School of Economics (Northampton. “Neoliberalism and Chicago”. CNNMoney. ยึดมั่นแนวคิด market fundamentalism (สรุปรวบยอดไดวา “รัฐเลว ตลาดดี”) แบบเศรษฐศาสตรเสรีนีโอคลาสสิก.com/2006/11/16/news/newsmakers/friedman. vii – 7. pp. MA: Edward Elgar.ศ.  ed. “Nobel economist Milton Friedman dead at 94”. in Ross B.    . ๑๙๗๖ ไดรับยกยองนับถือ กันทั่วไปวาเปนปรมาจารยเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมแหงสํานักชิคาโก เขาเปนเจาทฤษฎี monetarism ผู ตีความเผยแพร supply‐side economics. และทรงอิทธิพลทางนโยบายตอรัฐบาล หลายประเทศและสถาบันเศรษฐกิจหลักของโลก เชน ชิล.  สําหรับความเกี่ยวพันระหวาง Milton Friedman กับสํานัก เศรษฐศาสตรชิคาโก โปรดดู Robert Van Horn and Philip Mirowski.  money.com. WA: Microsoft Corporation. และแนวทางการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาในละตินอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (Keynesianism.cnn. Emmett.  110  "Milton Friedman. The Global Gamble: Washington’s Faustian Bid for World Dominance (London and  New York: Verso. 1999).  IMF. 2010).  196 – 206.ี  อเมริกา. เปนตน 109     ภูมิหลังทางแนวคิดของเสรีนิยมใหม  Milton Friedman (มิลตัน ฟรีดแมน. IMF. WTO เปน ตน 110                                                          109  Peter Gowan. แนวนโยบายสังคม ประชาธิปไตย." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD] (Redmond. World Bank. อังกฤษ.. OECD.

 สําหรับบทวิเคราะหวิจารณภูมิหลังสวนตัวและ อิทธิพลของแนวคิดและนิยายของ Ayn Rand โปรดดู Mason.. François Flahault. 27: 23 (1 December 2005). และถือวาคนเรา ควรดํารงชีวิตอยูดวยเหตุผลเพื่อประโยชนสวนตน 111  สวนแงเศรษฐศาสตร อิทธิพลความคิดสําคัญตอฟรีดแมนมาจาก Friedrich August von Hayek (ฟรีดริช ออกัสต วอน ฮาเยค. ในฉากจบนิยายเลมสุดทายของเธอเรื่อง Atlas Shrugged  (ค. ศูนยวิชาการ.ศ. “As Astonishing as  Elvis”. Bertonneau.html?_r=2&nl=books&emc=. ค. “Ayn Rand’s Revenge”. Meltdown. ๑๙๕๗) นั้น เธอใหตัวเอกกรีดมือเปนรูปสัญลักษณเงินดอลลารสหรัฐฯ $ กลางอากาศเหมือน บาทหลวงกรีดรูปกางเขนทีเดียว   หนึ่งในหมูเพือ่ นรุนหลังที่ไดอิทธิพลทางความคิดจากเอน แรนด อยางลึกซึ้ง อีกทั้งถูกเธอผลักดัน ใหเขาไปเปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประธานาธิบดีริชารด นิกสันแหงพรรครีพับลิกัน (ดํารงตําแหนง ค. ๑๙๘๕ ยังเผยแพรสืบทอดแนวคิดปรัชญาของ Rand ตอไปผานสื่อตาง ๆ เชน จดหมายขาว. 296 – 306. เปดสอนวิชาระดับ ปริญญาตรี เปนตน ดูเว็บไซตของสถาบันนี้ไดที่ www. George Miller.ศ. www. Atlas Shrugged (New York: Random.ศ.nytimes.ศ. Jenny Turner. Thomas F. 14 – 15. Modern Age: A Quarterly Review. ๑๙๖๙ – ๑๙๗๔) คือนาย อลัน กรีนสแปน ผูตอมาไดครองตําแหนงประธานธนาคารกลางสหรัฐฯยาวนาน เกือบสองทศวรรษ (ค.     . ๑๙๐๕ – ๑๙๘๒) นักเขียนนิยายและนักปรัชญาหญิง ชาวรัสเซียผูอพยพลี้ภยั คอมมิวนิสตมาอยูอ เมริกาใน ค. “Ayn  Rand’s Atlas Shrugged: From Romantic Fallacy to Holocaustic Imagination”. 118 – 24. London Review of Books.70    บุคคลผูมีอิทธิพลทางปรัชญาอยางสําคัญตอมิลตัน ฟรีดแมนและนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหม อเมริกันคนอืน่ ๆ ไดแก Ayn Rand (เอน แรนด. ๑๙๒๖ เธอเปนเจาลัทธิปจเจกนิยมเห็นแกตัว สุดโตงผูถือคําขวัญวา “ฉันจะไมมีวนั มีชีวติ อยูเพื่อคนอืน่ และจะไมมวี ันขอใหคนอืน่ มีชีวิตอยูเพื่อฉัน” ใน ทรรศนะของแรนด สังคมอุดมคติคอื ยูโทเปยแหงความโลภ.com/2009/11/01/books/review/Kirsch‐t.ศ. ระบบทุนนิยมตลาดเสรีไมเพียงแตมี ประสิทธิภาพและสอด คลองกับการปฏิบัติ หากยังชอบดวยศีลธรรมอีกตางหาก. 1957). 29  October 2009. trans. ๑๘๙๙ – ๑๙๙๒) นักเศรษฐศาสตรชาวออสเตรียผูไดรางวัลโนเบลสาขา                                                                                                                                                                           111  Ayn Rand. January 2009.  46: 4 (Fall 2004).ศ.org/site/PageServer?pagename=index อนึ่ง อิทธิพลความคิด ของ Rand กําลังกลับมาเฟองฟูและหนังสือของเธอขายดิบขายดีในหมูชาวอเมริกันอนุรักษนิยมที่รวมตัวกันเปน tea parties ตอตาน รัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามา อยูในขณะนี้ ดู Adam Kirsch. สงเสริมเหตุผลอันตั้งอยูบนความเห็นแกตัว.aynrand.  “Ayn Rand’s Promethean myth”.ศ.    ปจจุบัน The Ayn Rand Institute ที่แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งกอตั้งโดย Leonard Peikoff เพื่อนและทายาทของเธอ เมื่อป ค. ๑๙๘๗ – ๒๐๐๖) และนําหลักความเชื่อที่เขาไดจากแรนด ไปประยุกตใชบริหาร จัดการเศรษฐกิจการเงินการธนาคารอเมริกันในภาคปฏิบัติ จนปูพื้นเพาะเชื้อใหเกิดวิกฤตซับไพรมในที่สุด อันไดแกความนิยมยกยองระบบทุนนิยมเสรี. 13 – 16. pp. The New York Times. ค. แนวคิดที่วาตัวใครตัวมัน นั้นถูกแลว ไมตองสนใจคนที่ถูกทิ้งไวขางหลัง. Le Monde diplomatique.

 Dissident Voice. ๑๙๗๔ Hayek ยึดมัน่ หลักเศรษฐศาสตรตลาดเสรีและคัดคานวิจารณจอหน เมยนารด เคนสอยางตอเนื่องยาวนาน งานเขียนเลมเดนของเขาคือ The Road to Serfdom (ค.  สําหรับบทบาททางความคิดและการจัดตั้งของ Hayek ในการปฏิปกษปฏิวัติเสรีนิยมใหมทางเศรษฐศาสตร ดู Daniel Yergin  and Joseph Stanislaw. 1931 – 1983 (London: Fontana Press. 1995).     . “The Neoliberal Road to Serfdom: The Hayekian Moral Paradigm”. การปรับลด ภาษีเพื่อใหเอกชนมีเงินเหลือเพิ่มไปลงทุนในตลาดเอง จึงเขาทากวาภาครัฐเก็บภาษีไปตั้งเปนงบประมาณ รายจายเพื่อการลงทุนหรือจางงาน – ซึ่งเปนการแทรกแซงตลาด ดอยประสิทธิภาพและทําใหเงินเฟอ 113  แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ขึ้นชื่อลือชาของฟรีดแมน ไดแก monetarism (แนวคิดในเรื่อง ปริมาณเงิน) และ supply‐side Economics (เศรษฐศาสตรดานอุปทาน) ซึ่งเขาตีความเผยแพรในแบบฉบับ ของตน เขาเสนอวาเศรษฐกิจและระดับราคาจะมีเสถียรภาพหากธนาคารกลางกํากับควบคุมปริมาณเงิน (money supply) ที่ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจอยางรัดกุมดวยนโยบายอัตราดอกเบีย้ ใหมนั คอย ๆ เพิ่มขึ้น ในอัตราคอนขางแนนอนตายตัว ปญหาเงินเฟออาจชะลอไดโดยธนาคารกลางหดลดปริมาณเงินในระบบ เศรษฐกิจลง ทีส่ ําคัญรัฐบาลจักตองไมทุมเงินมหาศาลไปกระตุนอุปสงค (demand) ทางเศรษฐกิจ. broadcast  30 November 2006.ศ. 2001).71    เศรษฐศาสตร ค.html?  renderforprint=1. Friedrich A. สรางงาน. dissidentvoice. Hayek. A.   113  “Milton Friedman Saw Free Markets as a Tool for 'Human Freedom'”. แทรก แซงตลาด. พลังตลาดเสรีจะสงผลใหเศรษฐกิจ เติบโตอยางสมดุลโดยเงินไมเฟอไดดีที่สดุ – หาใชการปลอยใหรัฐบาลแทรกแซงเพิม่ ขึ้นไม.org/2008/12/the‐neoliberal‐road‐to‐serfdom/. VOANews. บทวิจารณแนวคิดเสรีนิยมใหมของ Hayek ที่ลองานเขียนหลักของ เขาไดแก Basem Ado. 2008). The Commanding Heights: The Battle for the World Economy (New York and London:  Touchstone. Thinking the Unthinkable: Think‐Tanks and the Economic Counter‐ Revolution. www.ศ.voanews. Hayek as it appeared in the April 1945 edition of Reader’s Digest) (London: The Institute of Economic  Affairs. และพยายามคุมวัฏจักรขึ้นลงทางธุรกิจแบบที่เคนส ทําเด็ดขาด เพราะนั่นนอกจากทํา                                                         112  “Friedrich August von Hayek”. Microsoft® Encarta® 2009 [DVD] (Redmond.com/learningenglish/home/a‐23‐2006‐11‐30‐voa1‐83130462. 2002). created  1 December 2008.com. และ Richard Cockett. WA: Microsoft  Corporation. ๑๙๔๔) ฮาเยคเคยมา สอนที่มหาวิทยาลัยชิคาโกชวงคริสตทศวรรษที่ ๑๙๕๐ และเปนทั้งครูและกัลยาณมิตรสวนตัวของฟรีดแมน เขาเห็นวารัฐบาลไมควรแทรกแซงเศรษฐกิจเพื่อควบคุมเงินเฟอหรือการอื่นเพราะจะพาสังคมตามทางไปสู ความเปนไพรทาส การทําเชนนั้นไมเพียงผิดพลาด หากยังชั่วราย 112  ขอยอนกลับมากลาวถึงปรัชญาทางเศรษฐศาสตรของมิลตัน ฟรีดแมน ฐานคติของเขาคือลัทธิ market fundamentalism หรือการยึดมัน ่ ถือมั่นหลักตลาดเสรีขั้นมูลฐาน เห็นวารัฐบาลยิ่งเล็กยิ่งดี ตลาด ยิ่งเสรียิ่งเยี่ยม. ปจเจกบุคคลผูมีเสรีที่จะเลือกเองเปนสุดยอดปรารถนา. The Road to Serfdom (The condensed version of The Road to Serfdom  by F.

org/wiki/Monetarism. Wikipedia.html. Political Freedom". "Economic Freedom. delivered 1 November 1991.72    ใหเงินเฟอแลว ยังไปขัดขวางการแขงขันคัดกรองโดยธรรมชาติของตลาดเสรี บั่นทอนประสิทธิภาพการ ผลิตและลดคุณภาพโดยรวมของอุปทาน (supply) เศรษฐกิจลง สุดทายกลับทําใหการจางงานไมเติบโต 114  เราอาจเปรียบเทียบแนวคิดของเคนสกับฟรีดแมน และพวก supply‐siders (นักเศรษฐศาสตรดาน อุปทาน) เพื่อเขาใจรูปรอยความคิดเศรษฐศาสตรของฟรีดแมน ชัดเจนขึ้น กอนอื่นปมหัวใจคือมิลตัน ฟรีดแมนเปน market fundamentalist  ผูยึดถือวารัฐสงผลเสียตอเสรีภาพของปจเจกบุคคลและดอย ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สวนตลาดเปนผลดีตอเสรีภาพของปจเจกบุคคลและมีประสิทธิภาพทาง เศรษฐกิจ 115จุดตางของเขากับเคนสคือในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เคนสใหใชทั้งนโยบายการเงิน (ลดดอกเบี้ย อัดฉีดเงินเขาตลาด) และนโยบายการคลัง (ทุมงบประมาณอยางยอมขาดดุลไปแทรกแซงตลาด ตั้งโครงการ สรางงาน) เพือ่ เพิ่มอุปสงคมวลรวมแทจริง (real aggregate demand) ไปกระตุน เศรษฐกิจ ขณะที่ ฟรีดแมนระแวงรัฐ ไมตองการใหรัฐแทรกแซงตลาด-สรางงาน ไมใหรัฐใชงบประมาณแบบขาดดุล ใหใชแต นโยบายการเงินที่เนนควบคุมปริมาณเงิน (money supply) เปนพอ  สวนจุดตางสําคัญของ supply‐side economics กับเคนสคือเคนสเนนบริหารจัดการอุปสงคหรือ demand ในระบบเศรษฐกิจ ทวา supply‐side economics เห็นวาเคนสละเลยดาน supply หรืออุปทาน ควรหาทางเปดตลาดกวาง เพิ่มขยายปริมาณและยกระดับคุณภาพ supply และ suppliers ในตลาดจะดีกวา  ในทางกลับกัน ฟรีดแมนมีจุดรวมกับ supply‐side economics ตรงเนนการลดภาษีเพื่อนําไปสู ความเติบโตทางเศรษฐกิจ (tax cuts Æeconomic growth) แตจุดตางอยูตรง: -  ๑) ฟรีดแมนตองการทั้งการลดภาษีและตัดทอนงบประมาณรายจายของรัฐบาล [tax cuts +  spending cuts] ขณะ supply‐siders ไมสนใจการตัดทอนงบประมาณรายจายของรัฐบาล เอาแตการลด ภาษีอยางเดียวก็เชื่อวาพอแลว เรื่องอื่นไมสาํ คัญ  ๒) ฟรีดแมนชูนโยบายการเงินแบบคุมปริมาณเงิน สวน supply‐siders ชูนโยบายการเงินแบบตั้ง เปาคาเงินที่พึงประสงคเปนสําคัญ (inflation targeting) ไมสนใจปริมาณเงิน                                                          114  “Monetarism”.cbe. WA: Microsoft Corporation.  csueastbay. Human Freedom. ประกอบ กับ "Business Cycle”. Microsoft® Encarta® 2009 [DVD] (Redmond. accessed 11 October 2010.wikipedia. 2008).edu/~sbesc/frlect. California State  University East Bay ‐ The Smith Center for Private Enterprise Studies.     . www. 115  Milton Friedman. en.

 “รูทัน การเงิน:เศรษฐศาสตรดานอุปทาน (Supply‐side Economics)”.  119  Klein.htm.nidambe11. เนื้อหาสวนนี้ประมวลจากงานเลมนี้เปนหลัก   .com/kangaroo/  23More. www. ผูจัดการรายวัน.ศ. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (London: Penguin Books.  www.  Privatization และ Cutbacks in Social Spending (การลดกฎเกณฑ.huppi. Friedman ชวยเขียนดวยนัน้ 117 เสมือนหนึ่งคําประกาศหลักการพื้นฐานของลัทธิ เสรีนิยมใหม โดยประมวลกฎเกณฑตลาดเสรีโลกและนําเสนอระเบียบวาระเศรษฐกิจของขบวนการอนุรักษ นิยมใหม น้ําหนักความสําคัญของมันนั้นถึงขนาดที่อดีตประธานาธิบดีโรนัลด เรแกนของสหรัฐ-อเมริกาผู ลวงลับ (ค. accessed 8 August 2010. www. ประกอบกับ Steve Kangas.ศ.  p. 1962). ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑.org/wiki/  Capitalism_and_Freedom. Capitalism and Freedom (Chicago: University of Chicago Press.org/wiki/Supply‐side_economics.73    สวนเคนสนั้นเห็นวาที่สําคัญตองมีอุปสงค (demand) ในระบบเศรษฐกิจเพียงพอมารองรับปริมาณ เงิน (money supply) ที่มีอยู จึงบอกวา “Money doesn’t matter. ๑๙๑๑ – ๒๐๐๔ ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีตอกันสองสมัยระหวาง ค. ไดรับการกลาวขวัญจาก The Times Literary  Supplement วาเปน “หนังสือที่ทรงอิทธิพลสูงสุดเลมหนึ่งซึ่งถูกตีพิมพออกมาหลังสงคราม (โลกครั้งที่สอง)”. และติดอันดับที่ ๑๐ ใน รายชื่อหนังสือที่ไมใชนิยายที่ดีที่สุด ๑๐๐ เลมของคริสตศตวรรษที่ ๒๐ ตามการประเมินของนิตยสาร National Review ฝายอนุรักษ นิยมในอเมริกา ดู “Capitalism and Freedom”.net/ekonomiz/2005q3/article  2005sep29p1. Wikipedia.   117  Milton Friedman. การโอนกิจการของรัฐเปนของ เอกชน และการตัดทอนงบประมาณรายจายทางสังคม) 119 กลาวคือ  ๑) การลดกฎเกณฑ: รัฐบาลตองขจัดกฎเกณฑกติกาทั้งปวงที่ขัดขวางการสะสมกําไรของ ภาคเอกชน                                                          116  ประเด็นความแตกตางระหวาง supply‐side economics กับความคิดเศรษฐศาสตรของ John Maynard Keynes และ Milton Friedman ประมวลเรียบเรียงจาก “Supply‐side economics”.wikipedia. มติชนราย วัน.boybdream. 18. 2007). accessed 12 October 2010. Wikipedia.php?newid=71725. ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘. ไดรับยกยองจาก Intercollegiate Studies Institute ของอเมริกาวาเปนหนึ่งในหนังสือดีที่สุด ๕๐ เลมของคริสตศตวรรษที่ ๒๐ .htm.  en. ๑๙๖๒) ของมิลตัน ฟรีดแมนซึ่งภรรยา ของเขานาง Rose D. วรากรณ สามโกเศศ. en. “เจาของ supply‐side  economics ผูจากไป”.  118  Naomi Klein. accessed 8 August 2010.ศ. 56 – 57. “The Rise of Supply‐Side Economics”. ๑๙๘๑ – ๑๙๘๙) พกหนังสือเลมนี้ติดมือตอนหาเสียงเปนประธานาธิบดี 118   Capitalism and Freedom เสนอวาพระรัตนตรัยของเสรีนิยมใหมไดแก Deregulation.wikipedia.  LIBERALISM RESURGENT: A Response to the Right.” (“เงินไมใชสิ่งสําคัญ”) 116  หนังสือยอดนิยมเรื่อง Capitalism and Freedom (ค. pp. The Shock Doctrine.com/manager‐news‐content.   หนังสือเลมนี้มียอดขายรวมนับถึงปจจุบันประมาณหนึ่งลานเลม.

ศ.ศ.ศ. อุทยานแหงชาติ เปนตน  สรุปคือฟรีดแมนมุงหักลางโคนลมรัฐสวัสดิการ/สวัสดิการสังคมทุกรูปแบบ คืนทุกอยางใหกลับ เปนของเอกชนอยางเบ็ดเสร็จ  ปรากฏวาลูกคาคนสําคัญลําดับแรก ๆ ผูซื้อหานโยบายเสรีนิยมใหมของฟรีดแมนไปดําเนินการ ไดแกพลเอกออกุสโต ปโนเชตของชิล ี (ครองอํานาจรัฐระหวางค.74    ๒) การโอนกิจการของรัฐเปนของเอกชน: รัฐบาลตองขายเลหลังสินทรัพยใด ๆ ของตนที่บรรษัท เอกชนเอาไปบริหารจัดการทํากําไรได  ๓) การตัดทอนงบประมาณรายจายทางสังคม: รัฐบาลตองตัดลดงบประมาณโครงการสังคม สงเคราะหหรือสวัสดิการสังคมตาง ๆ ใหหดเหีย้ น  สูตรนโยบายเศรษฐกิจที่อนุวัตรตามหลักรัตนตรัยเสรีนิยมใหมขางตนจะประกอบไปดวย องคประกอบหลักดังนี้คือ: ‐  -ภาษีถาตองเก็บก็ใหต่ําเขาไว และจะเปนคนรวยหรือคนจนก็ใหจายอัตราเดียวกัน  -บรรษัทเอกชนควรขายผลิตผลของตนที่ไหนในโลกก็ไดอยางเสรี รัฐบาลนานาประเทศตองไม พยายามปกปองอุตสาหกรรมหรือกรรมสิทธิ์ทองถิ่น  -ราคาของทุกอยางรวมทั้งคาจางควรเปนไปตามกลไกตลาด รัฐบาลไมควรกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา  -กิจการของรัฐที่ควรโอนเปนของเอกชนไดแกการแพทยและสาธารณสุข. นายกรัฐมนตรีนางมา กาเร็ต แธตเชอรของอังกฤษ (ค.  การศึกษา. ๑๙๗๙ – ๑๙๙๐) และประธานาธิบดีโรนัลด เรแกน (ค. ไปรษณีย.  กองทุนบํานาญ. ๑๙๗๓ – ๑๙๙๐).ศ. ๒๐๐๗) วาหลักการของมิลตัน ฟรีดแมนในการทําการตลาดแนวคิดเศรษฐกิจ เสรีนิยมใหมในแวดวงการเมืองไดแก the Shock Doctrine หรือลัทธิช็อก หมายถึงการฉวยใชวกิ ฤตผลัก   . ๑๙๘๑ – ๑๙๘๙)    ลัทธิช็อก: ยุทธศาสตรยุทธวิธีของเสรีนิยมใหม ในการนี้ Naomi Klein นักเขียน นักหนังสือพิมพและนักกิจกรรมหญิงชื่อดังผูตอตานโลกาภิวตั น แบบเสรีนิยมใหมชาวแคนาดาไดวิเคราะหไวในหนังสือขายดีเรื่อง The Shock Doctrine: The Rise of  Disaster Capitalism (ค.

75 
 

ดันนโยบายที่เอื้อประโยชนแกบรรษัทเอกชนแตประชาชนไมนยิ มใหผานออกมาเพือ่ รัฐบาลนําไปใชในทาง
ปฏิบัติ วิกฤตนั้นอาจเปนทางเศรษฐกิจ, การเมือง, สงคราม, ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  
การที่เธอเรียกมันวา “ลัทธิช็อก” เพราะปกติมันจะประกอบไปดวยอาการที่ประชาชนถูกช็อก ๓
ขั้นตอน 120 ไดแก ๑) ประชาชนถูกช็อกดวยวิกฤต ๒) ประชาชนถูกช็อกดวยนโยบายเสรีนิยมใหมที่
ผลักดันผานออกมา ๓) ในความเปนจริง ประชาชนผูตอตานคัดคานนโยบายดังกลาวยังมักจะถูกรัฐบาล
กวาดลางจับกุมไปทรมานดวยวิธีการตาง ๆ นานาโดยเฉพาะการช็อกดวยไฟฟา 121 ดังที่มิลตัน ฟรีดแมน
เองสาธยายแนวทรรศนะ “ลัทธิช็อก” ดังกลาวไวในงานเขียนชิ้นตาง ๆ ของเขาวา: ‐122 
“มีแตวกิ ฤตเทานั้น – ไมวาวิกฤตจริงหรือถูกเห็นเปนวิกฤตก็ตามที – ที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงที่
แทจริงได 
“เมื่อวิกฤตทีว่ า นั้นเกิดขึ้น ปฏิบัติการที่คนเรากระทําจะขึ้นกับความคิดที่เรียงรายลอมรอบอยู  
“ผมเชื่อวานั่นแหละคือหนาที่พื้นฐานของเรากลาวคือ: พัฒนาทางเลือกตางหากไปจากนโยบายที่
ดํารงอยู ประคับประคองมันใหยนื ยงเผื่อไวจนกวาสิ่งที่เปนไปไมไดทางการเมืองกลายเปนสิ่งที่ไม
อาจหลีกเลี่ยงไดทางการเมือง”
(คํานํา, Capitalism and Freedom, ค.ศ. ๑๙๘๒) 

“รัฐบาลใหมมเี วลาราว ๖ – ๙ เดือนเพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ 
“ถารัฐบาลไมชวงชิงโอกาสกระทําการอยางเด็ดขาดในชวงที่วานั้น ก็จะไมมีโอกาสอยางนั้นอีก
เลย”  
(Tyranny of the Status Quo, ค.ศ. ๑๙๘๔) 

กลาวโดยสรุป มิลตัน ฟรีดแมนเสนอวาพลันที่เกิดวิกฤต ผูนําที่สมาทานแนวนโยบายเสรีนิยมใหม
จําตองกระทําการอยางเด็ดขาดฉับไว ยัดเยียดการเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็วและมิอาจเปลี่ยนกลับคืนไดลงไป
กอนที่สังคมซึ่งยอยยับจากวิกฤตจะลื่นไถลกลับสู “ทรราชแหงสถานะเดิม” อีก 
                                                       
120

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ นิยามคําวา “ช็อก” วา “...ถูกกระทบจิตใจอยางรุนแรงหรือถูกกระแสไฟฟา

ไหลผาน เปนตน จนทําใหเปนลมหรือหมดสติในทันที (อ. shock)” 
121
122

 

 Klein, The Shock Doctrine, pp. 7 – 9, 15 – 17.
 อางจาก Klein, The Shock Doctrine, pp. 6 – 7, 140. 

76 
 

นาโอมิ ไคลน ไดประมวลกรณีการฉวยใชวกิ ฤตที่ทําใหประชาชนอยูใ นอาการช็อกมาผลักดันยัด
เยียดแนวนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมในประเทศตาง ๆ ไว พอจะเรียบเรียงเปนตารางไดขางลางนี ้
๓๗) กรณีตวั อยางการใชลทั ธิช็อกมายัดเยียดแนวนโยบายเสรีนิยมใหมทางเศรษฐกิจ 
ประเทศ/ทวีป/พื้นที่ 
ชิลี 
อารเจนตินา 
ละตินอเมริกาและแอฟริกา
อังกฤษ 
จีน 
รัสเซีย 
เอเชียตะวันออก-ไทย
อดีตยูโกสลาเวีย 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต-เอเชียใต
เมืองนิวออรลีนส มลรัฐลุยเซียนา

อาการช็อกจากวิกฤต 
รัฐประหาร ค.ศ. ๑๙๗๓ 
เผด็จการทหารนักอุมคริสตทศวรรษที่ ๑๙๗๐
วิกฤตหนี้คริสตทศวรรษที่ ๑๙๘๐ 
สงครามฟอลกแลนด ๑๙๘๒ 
กรณีนองเลือดเทียนอันเหมิน ค.ศ. ๑๙๘๙
กรณีรัฐบาลเยลตซินบุกโจมตีรัฐสภา ค.ศ. ๑๙๙๓
วิกฤตตมยํากุง ค.ศ. ๑๙๙๗ – ๑๙๙๘ 
องคการนาโตโจมตีกรุงเบลเกรด ค.ศ. ๑๙๙๙
ธรณีพิบัติภัยสึนะมิ ค.ศ. ๒๐๐๔ 
กลุมทุนเขาแยงยึดที่ชายหาดของชาวบาน 
พายุเฮอรริเคนแคทรินา ค.ศ. ๒๐๐๕ 
โอนบานจัดสรรและโรงเรียนของรัฐเปนของเอกชน

(ประมวลเรียบเรียงจาก Klein, The Shock Doctrine) 
ในทางกลับกัน หากสังคมไมอยูในภาวะช็อก ถึงแมผูนํารัฐบาลจะพยายามผลักดันยัดเยียดแนว
นโยบายเสรีนยิ มใหมทเี่ อื้อประโยชนแกบรรษัทเอกชนแตประชาชนไมนิยมมาให ก็มกั ไมสําเร็จเต็มที่ตาม
เปาหมาย อาทิ ในสหรัฐอเมริกา เมื่อโรนัลด เรแกนชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีป ค.ศ. ๑๙๘๑ หรือในฝรั่งเศส
เมื่อนิโกลาส ซารโคซี ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีป ค.ศ. ๒๐๐๗ ปรากฏวาแนวนโยบายเสรีนิยมใหมของทั้ง
สองเจอแรงตอตานจากประชาชนจนตองผอนเพลาลง 123
 

กรณีตัวอยางลัทธิช็อก: ชิล ี
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง กระแสชาตินยิ มโลกที่สาม, ลัทธิคุมครองทางการคา, และลัทธิการ
พัฒนา (Third World nationalism, protectionism, developmentalism) ขึ้นสูงในละตินอเมริกาตอน
ใตบางสวน ไดแกประเทศชิล,ี  อารเจนตินา, อุรุกวัย, และบราซิล ศูนยกลางของแนวคิดเหลานี้คือคณะ
                                                       
123

 

 Klein, The Shock Doctrine, pp. 10 – 11.

77 
 

กรรมาธิการเศรษฐกิจสําหรับละตินอเมริกาแหงสหประชาชาติ (UN Economic Commission for Latin 
America – ชื่อยอวา ECLA หรือ CEPAL) ซึ่งตั้งอยูในซันติอาโก เมืองหลวงของชิลี และมี Raúl Prebisch 

(ราอูล พรีบิช ค.ศ. ๑๙๐๑ – ๑๙๘๖) เปนหัวหนา 124ศูนยดังกลาวไดฝกอบรมทฤษฎีการพัฒนาใหทีมนัก
เศรษฐศาสตรไปเปนที่ปรึกษานโยบายของรัฐบาลตาง ๆ ทั่วละตินอเมริกา โดยเสนอยุทธศาสตรการพัฒนา
แบบสรางอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา (import‐substitution industrialization) ซึ่งไมไดซายจัดอยาง
คอมมิวนิสต แตก็ไมใชทนุ นิยมตลาดเสรี, หากเดินสายกลางแบบคอนขางเอียงไปทางซาย 125 
ปรากฏวาแนวทาง [ชาตินิยม-คุมครองการคา-การพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา] ดังกลาว
ประสบผลสําเร็จดี เศรษฐกิจของประเทศเหลานี้เจริญเติบโต กรรมกรจัดตั้งสหภาพแรงงานตอรองคาจาง รัฐ
สนองการศึกษาและสวัสดิการ สรางโครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมหนัก-เบา อุดหนุนธุรกิจทองถิ่น ตั้ง
กําแพงภาษีกีดกันสินคาเขา คนชั้นกลางเติบใหญ ชองวางระหวางคนจนกับคนรวยหดแคบลง ถึงขั้นที่ชิลีมี
ระบบการศึกษาและการแพทยสาธารณสุขดีที่สุดในทวีปละตินอเมริกา, อารเจนตินามีคนชั้นกลางมากที่สุด
ในทวีป และพลเมืองอุรุกวัยรูหนังสือสูงถึง ๙๕% และไดบริการการแพทยและสาธารณสุขฟรี  

                                                       
124

 ราอูล พรีบิช นักเศรษฐศาสตรชาวอารเจนตินาเชื้อสายเยอรมัน เปนผูกอตั้งและเลขาธิการคนแรกขององคการ UNCTAD

(United Nations Conference on Trade and Development – องคการที่ประชุมวาดวยการคาและการพัฒนาแหงสหประชาชาติ

ซึ่งกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๖๔) เขานําเสนอทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) ที่อธิบายอาการทุพพัฒนา (maldevelopment or 
bad development) ของประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายซึ่งมีฐานะเสมือนอยูชายขอบหรือ periphery ของเศรษฐกิจโลกวาเกิดจาก
ประเทศเหลานี้เดินแนวทางมุงสงออกสินคาเกษตรและวัตถุดิบหรือพลังงานขั้นปฐม (export orientation) ไปยังประเทศอุตสาหกรรม
ที่พัฒนาแลวอันเปนเสมือนศูนยกลางหรือ center ของเศรษฐกิจโลก, และนําเขาสินคาอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูงจากประเทศที่พัฒนา
แลวซึ่งตนเองผลิตไมได อันเปนการแลกเปลี่ยนอยางไมเทาเทียม (unequal exchange) โดยฝายตนเสียเปรียบ, ทําใหเศรษฐกิจของ
ประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้ขาดความหลากหลาย เติบโตเฉพาะดานเฉพาะแนวอยางไมสมดุล (unbalanced growth), จึงตกหลมจม
ปลักอยูในภาวะตองพึ่งพาประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลวทางเศรษฐกิจและการคาเรื่อยไปโดยไมสามารถพัฒนาตนหลุดพนจาก
ความสัมพันธแบบพึ่งพาระหวางชายขอบกับศูนยกลางของเศรษฐกิจโลกดังกลาวได ทั้งนี้พรีบิชสรุปทฤษฎีนี้ขึ้นมาจากประสบการณของ
อารเจนตินาและประเทศละตินอเมริกาอื่น ๆ ในชวงเศรษฐกิจโลกตกต่ําครั้งใหญ ค.ศ. ๑๙๒๙ – คริสตทศวรรษ ๑๙๓๐ นั่นเอง  
ดู "Latin America, history of," Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate 
Reference Suite DVD, accessed 13 October 2010; Vijay Prashad, “The Great Heretic”, counterpunch, created 5 
November 2009, www.counterpunch.org/prashad11052009.html; Fayza Aboulnaga, Gamani Corea, and Javad 
Zarif, “Tribute to Raul Prebisch – the 11th Raul Prebisch Lecture”, UNCTAD, delivered 11 October 2001, www. 
unctad.org/en/docs/prebisch11th_aboulnaga_en.pdf; และ Raul Prebisch, “The Crisis of Capitalism and the 
Periphery – the 1st Raul Prebisch Lecture”, UNCTAD, delivered 6 July 1982, www.unctad.org/en/docs/ 
prebisch1st_prebisch_en.pdf.  
125
 เนื้อหาสวนนี้เรียบเรียงจาก Klein, The Shock Doctrine, Chapter 2 The Other Doctor Shock: Milton 
Friedman and the Search for a Laissez‐Faire Laboratory โดยเฉพาะหนา 55 – 71. 

 

 3 – 8.    . “Power in the Global Arena”.78    อยางไรก็ตาม การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจในประเทศและระหวางประเทศที่ ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ [ชาตินิยม-คุมครองการคา-อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา] ขางตนนํามาทั้ง โดยนัยและการปฏิบัติยอมกระทบกระเทือนผลประโยชนหยั่งลึกของกลุมทุนบรรษัทขามชาติและบรรดาเจา ที่ดินไรสวนเกษตรขนาดใหญในประเทศแถบละตินอเมริกา (ที่เรียกวา latifundios หรือ haciendas) ดังนั้น [นักรณรงคสงครามเย็นชาวอเมริกนั  + บรรษัทขามชาติตะวันตก + นักวิชาการอนุรักษนยิ ม + เจา ที่ดินทองถิ่นในละตินอเมริกา] จึงรวมกันปลุกระดมกระแสแอนตี้คอมมิวนิสต ปายสีตอ ตานยุทธศาสตรการ พัฒนาดังกลาววาเปนกาวแรกที่นําไปสูลัทธิคอมมิวนิสต จําตองตอตานยับยั้ง126  กระบวนการแผอิทธิพลทางความคิดและแทรกแซงทางการเมืองของอเมริกาเพื่อตอตานยุทธศาสตร การพัฒนาแบบชาตินิยมในละตินอเมริกาเห็นไดชดั จากกรณีโครงการชิลี (The Chile Project) ที่เลือกคณะ เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยชิคาโก – อันเปนศูนยกลางแนวคิดเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมในอเมริกาสมัยนั้น – ใหเปนแหลงฝกอบรมนักศึกษาชาวชิลี กลาวคือในคริสตทศวรรษที่ ๑๙๕๐ นาย Albion Patterson  ผูอํานวยการโครงการบริหารความรวมมือระหวางประเทศของสหรัฐฯ (ที่ตอมาจะกลายเปน USAID) ประจํา ชิลีตอนนั้นกับนาย Theodore W. Schultz ประธานคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยชิคาโกไดรวมกันวาง โครงการชิลีเพื่อตอตานอิทธิพลลัทธิการพัฒนาของพวกที่เขาเรียกหาวา “นักเศรษฐศาสตรสีชมพู” (หรือนัย หนึ่งมารกซิสตแอบจิต) ในละตินอเมริกา โดยรัฐบาลอเมริกันจะใหทนุ นักศึกษาชิลมี าเรียนเศรษฐศาสตรที่ มหาวิทยาลัยชิคาโกและใหทนุ คณาจารยเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยชิคาโกไปชิลีเพื่อวิจัยเศรษฐกิจรวมทั้ง ฝกอบรมนักศึกษาและอาจารยชาวชิลีดว ย  เมื่อฝายสหรัฐฯลองติดตอทาบทามอธิการบดี University of Chile อันเปนมหาวิทยาลัยเอกของ ประเทศนั้นเพือ่ เสนอใหทุนตั้งโครงการดังกลาว ปรากฏวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงชิลีไมเอาดวยเพราะ มองวาเงื่อนไขของโครงการเทากับอเมริกามุงแทรกแซงกิจการภายในของชิลีอยางโจงแจง เวนเสียแตจะยอม ปรับเปลี่ยนเงือ่ นไขโดยใหสิทธิ์ฝายชิลีรวมพิจารณาวาจะสงนักศึกษาชิลีไปเรียนตอที่สถาบันไหนกับใครใน อเมริกา เห็นดังนั้นฝายสหรัฐฯจึงหันไปติดตอ Catholic University ของชิลีซึ่งดอยคุณภาพกวาและอนุรักษ นิยมกวา อีกทัง้ ยังไมมีคณะเศรษฐศาสตรแทน ผลคืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยแหงนัน้ ตอบรับทันที                                                          126  ดูขอมูลและบทวิเคราะหภูมิหลังเรื่องนี้โดยพิสดารใน Noam Chomsky. New  Left Review. I/230 (July‐August 1998).

  .ศ. ๑๙๕๖ โครงการชิลีก็เริ่มดําเนินการ ระหวางป ค.ศ.79    ป ค. p.ศ. The Shock Doctrine. ๑๙๕๗ – ๑๙๗๐ มีนักศึกษาชิลี ๑๐๐ คน รับทุนมาเรียนตอระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยชิคาโกโดยรัฐบาลและมูลนิธิอเมริกันออกคาเลา เรียนและกินอยูใหหมด ในป ค. 62. ๑๙๖๕ Ford Foundation ใหทุนอุดหนุนขยายโครงการชิลีไปครอบคลุม ละตินอเมริกาทั้งทวีป และไดนักศึกษาจากอารเจนตินา บราซิล เม็กซิโกมาเขารวมโครงการมากเปนพิเศษ ในที่สุดก็นําไปสูการกอตั้ง Center for Latin American Economic Studies ขึ้นที่มหาวิทยาลัยชิคาโก มี นักศึกษาละตินอเมริกันราว ๔๐ – ๕๐ คนเรียนเศรษฐศาสตรระดับปริญญาโท-เอกอยูที่นี่โดยตลอด คิดเปน ราวหนึ่งในสามของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยชิคาโกทัง้ หมดทุกระดับชั้น และนับเปนแหลง รวมนักศึกษาเศรษฐศาสตรจากละตินอเมริกาที่ใหญที่สุดในสหรัฐฯ   ทั้งนี้สงผลใหมหาวิทยาลัยชิคาโกกลายเปนศูนยวิพากษแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชิลโี ดยมองจากมุม เสรีนิยมใหมมมุ เดียวอยางคับแคบทางอุดมการณ บรรดามหาบัณฑิตและดุษฎีบณ ั ฑิตเศรษฐศาสตรชาว ละตินอเมริกันที่จบจากทีน่ ี่ซึ่งมักเรียกกันวา los Chicago Boys กลายเปนเสมือนหมอสอนศาสนาเสรีนิยม ใหมที่คลั่งลัทธิฟรีดแมนยิง่ กวาเจาลัทธิเองเสียอีก พวกเขาเหลานี้กลับไปเปนอาจารยประจําถึง ๑๒ คนจาก ทั้งหมด ๑๓ คนของคณะเศรษฐศาสตรแหง Catholic University ในชิล ี และทําใหทนี่ ั่นกลายเปน little  Chicago School หรือสํานักชิคาโกยอยกลางซันติอาโก ทั้งในแงหลักสูตร ตําราและอุดมการณ โดยมีนาย Sergio de Castro ศิษยเกาสํานักเศรษฐศาสตรชิคาโกเปนคณบดี นอกจากนั้นแลวคณะเศรษฐศาสตรแหง  Catholic University ของชิลียังพยายามเผยแพรเปดฟรานไชสสํานักชิคาโกไปทั่วทวีปละตินอเมริกาดวย ผลของการนี้ทําใหตอมาภายหลังนาย Juan Gabriel Valdés รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศชิลีใน คริสตทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ไดพูดถึงการฝกอบรมนักเศรษฐศาสตรชิลีหลายรอนคนในโครงการชิลีวา: “(มัน เปน) ตัวอยางอันนาตื่นตาตืน่ ใจของการถายเทอุดมการณอยางมีการจัดตั้งจากสหรัฐฯไปยังประเทศในเขต อิทธิพลโดยตรงของตน…การศึกษาของชาวชิลีเหลานี้มีทมี่ าจากโครงการเฉพาะที่ออกแบบเพื่อสงอิทธิพล ตอการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจของชิลีในคริสตทศวรรษที่ ๑๙๕๐” 127  อยางไรก็ตาม เอาเขาจริงผลลัพธดานอิทธิพลความคิดของ los Chicago Boys ในสังคมการเมือง ประชาธิปไตยชิลีเองมีไมมาก เรียกวานาผิดหวังและอาจนับเปนโครงการจักรวรรดินยิ มทางปญญาที่ลม เหลว เห็นไดจากวิวาทะหลักเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจในชิลีไมใชเรื่องระหวางพวกทุนนิยมเสรี กับ พวก ยึดถือการพัฒนาแบบชาตินยิ ม. แตกลับเปนระหวางพวกมารกซิสต กับ พวกเดินสายกลาง ในประเด็นที่วาจะ เดินแนวนโยบายเอียงซายแคไหน? จะยึดกิจการเอกชนเปนของรัฐและปฏิรูปที่ดินเลยหรือไม? ตางหาก ใน                                                         127    อางจาก Klein.

๑๙๗๐ ทั้ง ๓ พรรคการเมืองใหญในชิลีลวนสนับสนุนการยึดเหมืองทอง แดง – อันเปนแหลงรายไดหลักของชิลีภายใตการควบคุมของบรรษัทเหมืองแรยักษใหญอเมริกัน – มาเปน ของรัฐ ไมมีพรรคไหนที่ลงแขงขันเลือกตัง้ ในชิลีเสนอนโยบายเสรีนิยมใหมตามอยาง los Chicago Boys เลย และในทีส่ ุด นาย Salvador Allende (ค. 64. ๑๙๖๘ เงินลงทุนตางชาติทั่วโลกของอเมริกันราว ๒๐% อยูในละตินอเมริกา บริษัทขามชาติอเมริกันมีสาขายอย ๕.๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯในรอบ ๕๐ ป และสามารถสงกําไรกลับอเมริกาถึง ๗๒.ศ.ศ.80    การเลือกตั้งประธานาธิบดีป ค.ศ.” (บีบเศรษฐกิจของมันใหรองจากเลย) 128 ปฏิกิริยารุนแรงของนิกสันมีฐานที่มาทาง เศรษฐกิจอยูกลาวคือถึงป ค.ี  บริษัทอาหาร สัตว Purina. ทุมเงิน ๘ ลานดอลลารสหรัฐฯหนุนหลังฝายคาน. ๑๙๗๐ – ๑๙๗๓) และ ประกาศนโยบายยึดกิจการเอกชนตางชาติและนายทุนทองถิ่นใหญ ๆ มาเปนของรัฐ  เมื่อไดขาวซัลวาดอร อัลเยนเดไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีชิลี ประธานาธิบดีนกิ สันของ สหรัฐฯ (ดํารงตําแหนง ค.ศ. ๑๙๗๓ พลเอกออกุสโต ปโนเชต ผูบัญชาการทหารบกชิลีก็นําคณะทหารกอ                                                         128    อางจาก Klein. . p. ๑๙๖๙ – ๑๙๗๔) ก็สั่งนาย Richard Helms ผูอํานวยการ CIA ให “Make the  economy scream.๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯหรือนัยหนึ่งไดผลตอบแทนราว ๗๒ เทาตัว บริษัทอเมริกันอื่นทีม่ ีผลประโยชนในชิลีไดแก ITT (International Telephone and Telegraph  Company) ซึ่งถือหุน ๗๐% ในบริษัทโทรศัพทซึ่งกําลังจะถูกโอนกิจการเปนของรัฐในชิล. The Shock Doctrine. นัก เศรษฐศาสตร los Chicago Boys และทหารชิลีบางกลุมใหตอตาน บอนทําลายและโคนลมอัลเยนเด ใน ที่สุดวันที่ ๑๑ กันยายน ค. สมาคมธุรกิจ. บริษัทยา Pfizer Chemical เปนตน   กลุมธุรกิจอเมริกันเหลานี้รวมตัวเปน Ad Hoc Committee on Chile (คณะกรรมการเฉพาะกิจวา ดวยชิล)ี มุงบีบคั้นบังคับใหประธานาธิบดีอัลเยนเดเลิกรานโยบายยึดกิจการเอกชนเปนของรัฐเสีย มิฉะนั้น จะถลมเศรษฐกิจชิลีใหพังทลาย พวกเขาไดรวมกับองคการ CIA. ๑๙๐๘ – ๑๙๗๓) นักสังคมนิยมประชาธิปไตย ผูนาํ พรรค Popular Unity ก็ชนะเลือกตั้งขึ้นเปนประธานาธิบดีชิลี (ครองตําแหนงระหวาง ค.ศ.๔๓๖ แหงในภูมภิ าคนี้ บรรดาบริษัทเหมืองแรอเมริกันไดลงทุนใน อุตสาหกรรมเหมืองแรทองแดงของชิลี – ซึ่งใหญที่สุดในโลก – ไป ๑. และกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ กดดันกลั่นแกลงชิลีทางเศรษฐกิจ.ศ. Bank of America.

81 
 

รัฐประหารและบุกยึดทําเนียบประธานาธิบดี สงผลใหประธานาธิบดีอัลเยนเดถึงแกความตายและระบอบ
ประชาธิปไตยชิลีอายุ ๔๖ ปมีอันสิ้นสุดลง 129 
ชวง ๓๐ วันแรกหลังยึดอํานาจ คณะทหารกําจัดกวาดลางปรปกษทางการเมืองโดยเฉพาะฝายซาย
ตายไปราว ๒,๐๐๐ คน การปราบปราม จับกุมคุมขัง ทรมาน อุมหาย ลอบสังหาร ฯลฯ ผูตองสงสัยวาเปน
ฝายซายโดยเจาหนาที่รัฐยังดําเนินตอไปภายใตการปกครองของทหาร ตัวพลเอกปโนเชตเองคอย ๆ แสดง
อาการลุมหลงอํานาจ ทําตัวเสมือนพระราชา ใสเครื่องแบบเต็มยศ เดินทางดวยขบวนรถเบนซสีทองกัน
กระสุน ในไมชาเขาก็โคนผูนําคณะทหารอีก ๓ คนลง แลวตั้งตัวเองเปนตําแหนงใหมท่เี รียกวา “หัวหนา
สูงสุดแหงชาติ” (Supreme Chief of the Nation) และประธานาธิบดี (ค.ศ. ๑๙๗๓ – ๑๙๙๐) เพียงผู
เดียว 130 
หุนสวนอํานาจระหวางกองทัพกับนักเศรษศาสตรเสรีนิยมใหมศิษยเกาชิคาโกเริ่มกอรางขึ้นตั้งแต
กอนรัฐประหาร ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๓ แลว ดังปรากฏวากลุมนักเศรษฐศาสตร los Chicago Boys นํา
โดย Sergio de Castro ไดรบั เงินสนับสนุนจากองคการ CIA ของอเมริกา ผานประธานสมาคมอุตสาหกรรมชิลีมาตั้งสํานักวิจยั และรางนโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิ มใหมรอรับการยึดอํานาจของคณะทหาร พวกเขา
เสนอบทคัดยอหลักนโยบาย ๕ หนาตอฝายทหาร พอพลเรือเอกผูรับผิดชอบอนุมัติตามนั้น พวกเขาก็ขยาย
เปนคัมภีรนโยบายอยางละเอียดพิสดารยาว ๕๐๐ หนาเรียกวา “The Brick”(กอนอิฐ) โดยในจํานวนผูราง
นโยบายตัวหลัก ๑๐ คนนั้น ๘ คนเรียนจบเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยชิคาโก 
ประธานาธิบดีพลเอกปโนเชตประกาศหลังยึดอํานาจไมนานวา: “เราไมใชเครื่องดูดฝุน ที่มากวาด
ลางลัทธิมารกซออกไปเพียงเพื่อคืนอํานาจใหนกั การเมืองพวกนั้น” 131 ฉะนั้น แทนที่เขาจะรีบคืนอํานาจ
ประชาธิปไตยใหประชาชนและรื้อฟนแนวนโยบายเศรษฐกิจกอนสมัยรัฐบาลอัลเยนเดกลับคืนมาอยางที่
คณะทหารบางสวนตองการ ปโนเชตกลับสนับสนุนการปฏิปกษปฏิวัตทิ างเศรษฐกิจตามแนวทางเสรีนิยม
ใหมของ los Chicago Boys หรือที่เขาชอบเรียกวา “the technos” หรือชางเทคนิค กลาวคือ: - 
                                                       
129

 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งป ค.ศ. ๑๙๗๐, การขัดแยงตอสูทางการเมืองและความปนปวนวุนวายทางเศรษฐกิจสังคม

รวมทั้งรัฐประหาร ๙/๑๑ ของชิลีชวงนี้ใน Alan Angell, “Chile since 1958”, in Leslie Bethell, ed., Chile Since 
Independence (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), pp. 155 – 77. 
130
 เนื้อหาสวนนี้และตอนตอไปเรียบเรียงจาก Klein, The Shock Doctrine, Chapter 3 States of Shock: The 
Bloody Birth of the Counterrevolution โดยเฉพาะหนา 77 – 87. และ Angell, “Chile since 1958”, pp. 177 – 202. ภายใต

หัวขอเรื่อง Pinochet’s Chile: Laissez‐Faire Economy and Authoritarian State
131

 

 อางจาก Klein, The Shock Doctrine, p. 79. 

82 
 

-แปรรัฐวิสาหกิจและธนาคารบางแหงเปนของเอกชน 
-อนุญาตใหเก็งกําไรทางการเงินแบบใหม ๆ 
-เปดพรมแดนรับสินคาเขาตางชาติ ยกเลิกภาษีศุลกากรที่คุมครองอุตสาหกรรมทองถิ่น  
-ตัดงบประมาณแผนดินลง ๑๐% แตเพิ่มงบประมาณทหารขึ้นมาก 
-ขจัดการควบคุมราคาสินคารวมทั้งของจําเปนอยางขนมปง น้ํามันปรุงอาหาร ฯลฯ 
ผลลัพธทางเศรษฐกิจของการทดลองเสรีนิยมใหมชวั่ ๑ ปถัดมาก็คือเงินเฟอในชิลีถึง ๓๗๕% ในป
ค.ศ. ๑๙๗๔ จัดวาสูงที่สุดในโลกตอนนั้นและสูงเกือบสองเทาของเงินเฟอสูงสุดสมัยรัฐบาลอัลเยนเด ราคา
ของจําเปนเชนขนมปงพุงพรวด คนชิลีตกงานมากเปนประวัติการณเนือ่ งจากนโยบายคาเสรีเปดใหสินคา
ราคาถูกจากตางชาติเขามาทวมตลาดในประเทศ เบียดขับสินคาทองถิ่น ธุรกิจพากันปดกิจการเพราะแขงสูไม
ไหว คนจึงตกงานเกลื่อนกลาด สวนพวกทีไ่ ดประโยชนมีแตบริษัทตางชาติกับนักเก็งกําไรการเงินที่เรียกกัน
วาพวก“ปรันญา” (ปลาทองถิ่นในทวีปอเมริกาใต ตัวเล็กกินเนื้อฟนคมกรามแข็งแรง มักโจมตีเหยือ่ เปนฝูง)
เทานั้น 
ทวาทามกลางเสียงรองทุกขคัดคานของประชาชนคนงานรวมทั้งนักอุตสาหกรรมทองถิ่น บรรดานัก
เศรษฐศาสตร los Chicago Boys กลับแนะปโนเชตใหเรงตัดงบประมาณและโอนกิจการของรัฐไปเปนของ
เอกชนเร็วขึน้ อีก และเพื่อกลอมปโนเชตใหอยูหมัด ในป ค.ศ. ๑๙๗๕ พวก los Chicago Boys จึงคบคิดกับ
“ปรันญา” อัญเชิญปรมาจารยฟรีดแมนจากชิคาโกมาเยือนชิลีเพื่อปาวรองโฆษณานโยบายเสรีนยิ มใหมและ
เขาพบปะสนทนาเปนการสวนตัวกับปโนเชตรวมทั้งเขียนจดหมายกําชับตามหลังถึงทานนายพลอีกฉบับ ดัง
มีสาระสําคัญตอไปนี:้  ‐  
ที่ผานมาทานนายพลตัดสินใจไดเฉลียวฉลาดยิ่ง แตตอไปทานควรตัดงบประมาณทัง้ แผงอีก ๒๕%
ใน ๖ เดือน, ดําเนินชุดนโยบายสนับสนุนธุรกิจเพื่อมุงสูการคาเสรีสมบูรณ คนงานภาครัฐนับ
แสน ๆ ที่ถูกปลดจะหางานไดใหมอยางรวดเร็วในภาคเอกชนที่กําลังจะบูมเมื่ออุปสรรคขัดขวาง
ตลาดเอกชนถูกขจัดไปมากที่สุดเทาที่มากได หากทานทําตามนี้จะเกิดปาฏิหาริยเศรษฐกิจ ปญหา
เงินเฟอและคนตกงานจะหมดไปในชัว่ ไมกี่เดือน เศรษฐกิจจะฟนตัวอยางรวดเร็ว แตทั้งนี้ทานตอง
ดําเนินการอยางเฉียบพลันเหมือนรักษาโรคดวยการช็อก (shock treatment ฟรีดแมนย้ําคําวาช็อก
ในจดหมายถึง ๓ ครั้ง – ผูเขียน) การคอยทําคอยไปนั้นไมนาจะทําได 

 

83 
 

มิลตัน ฟรีดแมน, ๑๙๗๕ 132 
 

จอมเผด็จการทหารปโนเชตต อบจดหมายเจาสํานักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมกลับไปวา: ‐ 
 ขาพเจามีความเคารพนับถือทานศาสตราจารยอยางสูงสุด วางใจเถิดวาตอนนี้กําลังดําเนินตาม

แผนการอยางเต็มที่ 
ออกุสโต ปโนเชต ๑๙๗๕ 133 
ประธานาธิบดีปโนเชตจึงดําเนินการปฏิปกษปฏิวัติเสรีนิยมใหมระลอก ๒ ตามคําชี้แนะของ
ฟรีดแมนทันที โดยปลดรัฐมนตรีเศรษฐกิจคนเกา แลวตั้ง Sergio de Castro หัวหนา los Chicago Boys 
ขึ้นเปนแทน และยังเลื่อนเขาขึ้นเปนรัฐมนตรีคลังในเวลาตอมา ยังมี los Chicago Boys รายอื่นไดรบั แตงตั้ง
แนนขนัดคณะรัฐมนตรี รวมทั้งใหเปนผูวา การธนาคารชาติชิลีดวย  
ในป ค.ศ. ๑๙๗๕ มีการตัดงบประมาณรายจายรัฐบาลทีเดียว ๒๗% และตัดตอจนถึงป ค.ศ. ๑๙๘๐
จนงบประมาณฯเหลือครึ่งเดียวของสมัยรัฐบาลอัลเยนเด โดยเฉพาะงบประมาณดานสาธารณสุขและการ
ศึกษาโดนตัดหนักที่สุด รัฐมนตรี Sergio De Castro ยังไดโอนกิจการธนาคารและรัฐวิสาหกิจเกือบ ๕๐๐
แหง โรงเรียนอนุบาล ระบบประกันสังคมและแมกระทั่งสุสานไปเปนของเอกชน, ลดอุปสรรคการคาตาง
ประเทศลงอีก, ระบบโรงเรียนรัฐบาลถูกแทนที่ดวยระบบคูปอง-โรงเรียนจดทะเบียน, ระบบการแพทยและ
สาธารณสุขเปลี่ยนเปนใหผปู วยจายตามจริง ฯลฯ 134 
ผลลัพธทางเศรษฐกิจของการทดลองเสรีนิยมใหมระลอก ๒ ในชิลีเปนดังนี้คือ: 

                                                       
132

 อางจาก Klein, The Shock Doctrine, p. 81. 

133

 เพิ่งอาง.

134

 Klein, The Shock Doctrine, pp. 82 – 84.  

อนึ่ง ระบบคูปอง (vouchers) และโรงเรียนจดทะเบียน (charter schools) เปนมาตรการเปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียนของรัฐ
ตามแนวทางเสรีนิยมใหมที่เสนอโดยมิลตัน ฟรีดแมน ระบบคูปองเปดโอกาสใหนักเรียนผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตการศึกษาที่โรงเรียนรัฐบาล
ดําเนินงานลมเหลว มีสมรรถนะทางการเงินที่จะเขาโรงเรียนราษฎรได สวนโรงเรียนจดทะเบียนหมายถึงโรงเรียนที่รัฐบาลออกเงิน
งบประมาณใหแตบริหารอยางอิสระโดยเอกชน (เอกชนที่วาไดแกผูปกครองนักเรียน, นักการศึกษา, บริษัทเอกชน) จึงเปดชองใหนักเรียน
เลือกเขาเรียนไดตามความสนใจเฉพาะของตน มาตรการเหลานี้เปนที่ถกเถียงโตแยงกันมากเพราะวามันสงผลลดทอนจํานวนรวมของ
นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลลงและทําใหโรงเรียนรัฐบาลออนแอ ดู Rachel Cooper, “What are Vouchers and Charter 
Schools?”, Rachel's Washington, DC Blog, created 16 October 2008, dc.about.com/b/2008/10/16/charter‐
schools‐in‐washington‐dc.htm.  

 

84 
 

-จากป ค.ศ. ๑๙๗๓ – ๑๙๘๓ ตําแหนงงานภาคอุตสาหกรรมหายไป ๑๗๗,๐๐๐ ตําแหนง, ถึงกลาง
คริสตทศวรรษที่ ๑๙๘๐ สัดสวนของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจชิลีก็ตกต่ําลงเทียบเทาสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง 
-ชั่วปแรกของการใชลัทธิช็อกระลอก ๒ ตามคําแนะนําของฟรีดแมนใน ค.ศ. ๑๙๗๖ เศรษฐกิจชิลี
โดยรวมหดตัวลง ๑๕% คนตกงาน ๒๐% (เทียบกับคนตกงานแค ๓% สมัยรัฐบาลอัลเยนเด) 
-ในที่สุดป ค.ศ. ๑๙๘๒ เศรษฐกิจชิลีก็มีอนั ลมจม คนตกงานขึ้นสูงถึง ๓๐% (มากกวาสมัยรัฐบาล
อัลเยนเด ๑๐ เทา) เงินเฟอไฮเปอร หนี้ระเบิดเถิดเทิงเพราะพวกปรันญายืมเงินกู ๑๔,๐๐๐ ลานดอลลาร
สหรัฐฯ มาซื้อสินทรัพยของประเทศไวเก็งกําไรแลวขาดทุนยอยยับ 
ประธานาธิบดีปโนเชตจําตองยึดกิจการบริษัทการเงินเหลานี้พรอมหนีส้ ินมาเปนของรัฐแลวปลด
บรรดา los Chicago Boys และหัวหนา Sergio de Castro ออกจากตําแหนงในรัฐบาลหมด ถึง ค.ศ.
๑๙๘๘ ปลายสมัยรัฐบาลเผด็จการปโนเชต เศรษฐกิจชิลีจึงไดเริ่มกลับมามีเสถียรภาพและเติบโตใหมอยาง
รวดเร็ว แตถึงตอนนั้นปรากฏวาประชากร ๔๕% ก็ตกลงไปอยูใตเสนยากจนแลว ขณะที่คนรวยที่สุด ๑๐%
ของประเทศมีรายไดเพิ่มขึน้ ๘๓% แมกระทั่งถึงป ค.ศ. ๒๐๐๗ ชิลีก็ยงั เปนสังคมที่เหลื่อมล้ําที่สุดแหงหนึ่ง
ของโลกและถูกจัดเปนประเทศที่ไมเสมอภาคที่สุดอันดับที่ ๘ ในจํานวน ๑๒๓ ประเทศตามการสํารวจของ
องคการสหประชาชาติ 135 
นาโอมิ ไคลน ไดสรุปรวบยอดกลุมอาการทางเศรษฐกิจสังคมอันเปนผลลัพธของการผนวก [การ
ปกครองในระบอบเผด็จการ/ประชาธิปไตยภายใต “การเมืองพิเศษ” + เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม] เขา
ดวยกันตามประสบการณของชิลีและประเทศอื่น ๆ ดัง นี้คือ: ‐ 
้ ไปใหกลุมมัง่ คั่งสุดยอด 
‐เกิดการดูดสูบโภคทรัพยจากคนชั้นลางขึน
‐คนชั้นกลางถูกช็อกทางเศรษฐกิจจนพลัดตกจากฐานะชนชั้นเดิมไปเปนจํานวนมาก 

                                                       
135

 Klein, The Shock Doctrine, pp. 83 – 86. สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชิลี

ในชวงเสรีนิยมใหม ดู Lois Hecht Oppenheim, Politics in Chile: Democracy, Authoritarianism, and the Search for 
Development (Boulder, Colorado: Westview Press, 1999), Part 3 Chile Under Military Rule, 1973 – 1989 
โดยเฉพาะหนา 111 – 61. และ Marcus J. Kurtz, “Chile's Neo‐Liberal Revolution: Incremental Decisions and 
Structural Transformation, 1973‐89”, Journal of Latin American Studies, 31 (1999), 399 – 427. 

 

ความ เห็นแกตวั ถือเปนคุณธรรมอยางหนึ่ง  ๒) ศรัทธาวาตลาดเปนหลักประกันเดียวของความเจริญรุงเรืองและประชาธิปไตย  ๓) การแทรกแซงของรัฐเพื่อใหเกิดความยุติธรรมทางสังคมรังแตเหลวเปลา  ๔) ควรปลอยใหบรรดาสถาบันและชุมชนทีผ่ ูคนรักหวงแหนถูกทําลายไปอยางสรางสรรคทาม กลางการแขงขันปรับตัวทางเศรษฐกิจตามหลักตลาด  ๕) รัฐควรหดเล็กที่สุด ทําหนาที่แคพิทักษทรัพยสินเอกชนและบังคับใชสัญญาเทานั้นพอ  และบนพืน้ ฐานประสบการณในการประยุกตใชลัทธิเสรีนิยมใหมของสํานักชิคาโก-ฟรีดแมนเขา กับประเทศตาง ๆ ในทวีปละตินอเมริกาในคริสตทศวรรษที่ ๑๙๘๐ มันก็ตกผลึกกลายเปนเมนูนโยบายที่ถูก นําเสนอตอวงการเศรษฐศาสตรอยางเปนระบบภายใตชอื่ the Washington Consensus หรือฉันทมติ วอชิงตันในบทความ "What Washington Means by Policy Reform“ (ค. 181. pp.85    -ในเขตเมืองศูนยกลาง เกิดฟองสบูสินทรัพยตาง ๆ จากการเก็งกําไรอยางบาคลั่ง กําไรมหาศาลพุง พรวดผานการทําบัญชีที่ตุกติก และพฤติการณบริโภคนิยมแบบไมบันยะบันยัง  -ดานนอกเขตเมืองศูนยกลางออกไปจะรายรอบดวยโรงงานทิ้งรางและโครงสรางพื้นฐานผุโทรมที่ ตกคางมาจากการพัฒนาในอดีต  -ประชากรราวกึ่งหนึ่งถูกเบียดขับกีดกันออกจากระบบเศรษฐกิจ  -คอรรัปชั่นและการเลนพรรคพวกเสนสายอุกอาจลุกลามรายแรงเหนือการควบคุม  -ธุรกิจ SMEs ของคนในชาติลมจมเปนทิวแถว   -ในที่สุดจะเกิดการโยกยายโภคทรัพยขนานใหญจากภาคสาธารณะไปสูมือเอกชน ตามมาดวยการ ถายโอนหนี้เอกชนมหาศาลกลับมาใหภาคสาธารณะแบกรับแทน 136    จากอุดมการณเสรีนิยมใหมสูเมนูนโยบายฉันทมติวอชิงตัน: ประเมินวิเคราะหวิจารณ เราอาจสรุปอุดมการณลัทธิเสรีนิยมใหมโดยสังเขปได ๕ ประการดังนี้: .  com/print/200811060014. “A last chance”. New Statesman.   Paul Mason. ๑๙๙๐) ของ John                                                          136 137  Klein.newstatesman. 86 – 87. The Shock Doctrine.137 ๑) หลักเหตุผลบนฐานผลประโยชนสวนตัวถูกยกขึ้นแทนที่กฎเกณฑกํากับควบคุมและรัฐ. www. published 6 November 2008.ศ.     .

 ed. 1990). ใหตางชาติเขาซื้อกิจการบริษัททองถิ่นไดไม จํากัด. D.. ฉันทมติวอชิงตัน (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ คบไฟ. เปดใหเงินทุนเคลื่อนยายเสรี. Latin American Adjustment: How Much Has Happened? (Washington.  cfm?ResearchID=486. ใหบรรษัทตางชาติตั้งสาขาในประเทศตาง ๆ ไดไมจํากัด เปนตน จนตัววิลเลียมสันเองก็รับไมได140  นับแตนนั้ มา เมนูนโยบายทีม่ าในนาม “ฉันทมติวอชิงตัน” ไดถูกนําไปประยุกตใชในประเทศ ตาง ๆ ทั่วโลก ผานการใหคําปรึกษา ปาวรองสนับสนุน ผลักดัน ตั้งเงื่อนไขกํากับขององคการโลกบาลทาง                                                         138  John Williamson. เดิมทีบทความอันเปนหลักหมายสําคัญของแนวนโยบายฉันทมติวอชิงตันนี้ตีพิมพเปน Chapter 2 ใน John  Williamson.piie.: Peterson Institute  for International Economics.com/publications/papers/paper. “What Washington Means by Policy Reform”.86    Williamson นักเศรษฐศาสตรผูคร่ําหวอดวงการพัฒนาและการเงินระหวางประเทศ สังกัด Peterson  Institute for International Economics 138   วิลเลียมสันอางวาชุดนโยบาย ๙ ประการนีผ้ ูคนในองคกรตาง ๆ ในกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา (อาทิธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศหรือ IMF ซึ่งตั้งสํานักงานใหญอยูที่นั่น) แสดงฉันทมติเห็นพองตองกันวาจะกอประโยชนปฏิรูปเศรษฐกิจและแกปญหาหนี้สาธารณะของละตินอเมริกาตอนนัน้ ได ชุดนโยบายที่วาไดแก: -139  ๑) รัฐบาลตั้งงบประมาณสมดุล   ๒) เลิกเงินอุดหนุนจากภาครัฐ   ๓) เก็บภาษีคนจนหนักขึ้น เก็บคนรวยนอยลง   ๔) ปลอยอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามตลาด   ๕) ปลอยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราใหเปนไปตามตลาด ๖) พังทลายกําแพงกีดกันการคา   ๗) พังทลายกําแพงกีดกันการลงทุนตางชาติ   ๘) แปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนของเอกชน   ๙) ยกเลิกกฎเกณฑกํากับเศรษฐกิจใหเหลือนอยที่สุด   ๑๐) ออกกฎหมายค้ําประกันกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเอกชน    ตอมาคําวา “ฉันทมติวอชิงตัน” นี้ถูกใชในความหมายกวางออกไปมาก ครอบคลุมการลดกฎเกณฑ กํากับควบคุมธุรกรรมการเงิน. ๒๕๔๘).  139  สรุปประเด็นจาก เพิ่งอาง. Peterson Institute for  International Economics. ภาคที่สอง Washington Consensus หนา ๔๙ – ๘๖. www.C.   . 140  ดูบทวิเคราะหวิจารณเปรียบเทียบโดยพิสดารใน รังสรรค ธนะพรพันธุ. accessed 15 October 2010.

ศ. องคการเอกชน (เชน World Economic Forum)141 สื่อมวลชนและสถาบันวิจัย-วิชาการระหวาง ประเทศกระแสหลักตาง ๆ อยางแพรหลาย ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายตามกรอบฉันทมติ วอชิงตันในรอบ ๒๐ ป กอทัง้ ผลดีและผลเสีย มีทั้งผูไดประโยชนและผูเสียประโยชนในแตละประเทศที่ นําไปใช กลาวในแงบวกคือ: -  -กลุมประเทศ OECD 142และอีกบางประเทศทีม่ ีเงื่อนไขไดเปรียบเชิงสงออกและการเกษตร เชน ไทย จีน ฯลฯ มีเสถียรภาพและความเติบโตทางเศรษฐกิจ แมโดยเฉลี่ยจะต่ํากวาชวงระเบียบการเงิน Bretton Woods ก็ตาม  -ป ๑๙๘๒-๒๐๐๒ ความยากจนโดยสัมบูรณ (absolute poverty หมายถึงยากไรขัดสนจนเปน อันตรายตอชีวติ สุขภาพ) ลดต่ําลงอยางเห็นไดชัด ผูมีรายไดต่ํากวาวันละ ๒ ดอลลารสหรัฐฯใน เอเชียลดลง ๕๒%.  1996).   142  หมายถึง Organisation for Economic Co‐operation and Development เปนองคการรวมประเทศอุตสาหกรรม ชั้นนําของโลกเพื่อปรึกษาหารือประสานนโยบายและรวมมือกันทางเศรษฐกิจและการพัฒนา กอตั้งป ค. Scott Solomon.  แตในแอฟริกากลับเพิ่มขึ้น ๓% 143  -ผูคนมหาศาลยายจากทองนาทองไรไปสูโรงงาน (คนสวนมากของโลกเลิกยังชีพดวยเกษตรกรรม ไปตั้งแตชว งป ค. Inc. ในละตินอเมริกาลดลง ๓๐%. 57 – 61.    . pp.00. 2006).org/pages/0.html..oecd. pp.3417. ๑๙๗๑ มีสมาชิกเปนบริษัทใหญระหวางประเทศกวาพันแหง โดยจัดประชุมทุกปที่เมือง Davos แหลงทองเที่ยวเลนสกีในสวิตเซอรแลนด ดู Mark Rupert and M. 289 – 93.en_36734052_36734103_1_1_1_1_1.   143 144  เนื้อหาสวนนี้ประมวลเรียบเรียงจาก Mason. “A last chance”.ศ.87    เศรษฐกิจอยางธนาคารโลก. ประเทศมหาอํานาจเศรษฐกิจตะวันตกโดย เฉพาะสหรัฐอเมริกาและ อังกฤษ.   ดู Eric Habsbawm. องคการการคาโลก (WTO – World Trade  Organization กอตั้ง ค. Globalization and International  Political Economy (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. ๑๙๙๔). กองทุนการเงินระหวางประเทศ. ๑๙๖๑ ปจจุบันมีสมาชิก ๓๓ ประเทศ ดูรายละเอียดที่เว็บไซตขององคการนี้ www.ศ. Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914 – 1991 (London: Abacus. 9. ๑๙๕๐ – ๗๕ แลว) 144  -คนอีก ๒๐๐ ลานคนอพยพจากประเทศยากจนไปประเทศร่ํารวย  -ระเบียบการเงินเสรีทําใหสภาพคลองในโลกเพิ่มพูน ครอบครัวผูมีรายไดนอยไดเปนเจาของบาน ตัวเองและเขาถึงสินเชื่อมากขึ้น                                                          141  World Economic Forum (WEF) พัฒนามาจาก European Management Forum ซึ่งกอตั้งโดย Klaus Schwab  ศาสตราจารยดานธุรกิจชาวสวิส เมื่อป ค.ศ.

๒๐๐๙ คนอเมริกันที่รวยที่สุด ๑% ถือครองสินทรัพยถึง ๓๗.๓% จาก ๘ ปกอน (ดูแผนภูมิ ประกอบดานลาง) -สวนแบงในรายไดประชาชาติของคนอังกฤษที่จนที่สุด ๑๐% ลดลงจาก ๔.๘%   -สงผลใหถึงป ค.๗% จาก ๘ ปกอน ขณะคนอเมริกันผูมีรายไดต่ํากวา ๘๐% จากลางสุดขึ้นมา ถือครอง สินทรัพยรวมกันเพียง ๑๒.ศ.๑% ของประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น ๓.ศ.๗% ในป ค.๒% ในป ค.ศ.๓% ของประเทศเทานั้น ซึ่งลดลง ๓.ศ. “A last chance”. ๑๙๗๙ เหลือเพียง ๒. ๑๙๔๗ – ๑๙๗๓ ซึ่งอยูภายใตระเบียบการเงิน Bretton Woods ครัวเรือนอเมริกนั ที่ยากจนที่สุด ๒๐% มีรายไดเพิ่มขึ้น ๑๑๖% นับเปนอัตราเพิ่มสูงกวากลุมอื่นใดในสังคมอเมริกัน ชวงเดียวกัน -ปรากฏวาระหวางป ค. เชนกัน . ๒๐๐๒                                                          145    ประมวลเรียบเรียงจาก Mason.ศ. ๑๙๗๔ – ๒๐๐๔ ซึ่งอยูภายใตระเบียบการเงินโลกาภิวตั น/เสรีนิยมใหม ครัวเรือนอเมริกันที่ยากจนทีส่ ุด ๒๐% มีรายไดเพิ่มขึ้นเพียง ๒.88    -เหลาสถาบันและวัฒนธรรมที่เคยกดขีห่ วงหามคนหนุมสาวแตกอนคอยสูญสลายไป ระบบอุปถัมภ และอํานาจพอแมในสังคมลดทอนลงในขณะที่ทกุ สิ่งทุกอยางซื้อขายไดกลายเปนสินคามากขึ้น  ทวาในดานกลับ ก็เกิดผลลัพธเชิงลบรายแรงเปนเอนกประการ ไดแก: ‐ 145  ๑) ความไมเสมอภาคเพิ่มขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  ๒) ภาวะหนี้สูงเขาแทนที่คาจางสูง  ๓) ภาคการเงินเขาครอบงําเศรษฐกิจ (Financialization)   ๔) ชีวิตมนุษยถูกแปรเปนสินคาไมหยุดหยอนทุกมิติและรูปแบบ  ๕) ผลกระทบทางสังคม  ๖) เศรษฐกิจโลกไรเสถียรภาพ    จะขอทยอยบรรยายและยกขอมูลประกอบไปทีละประการดังนี ้   ๑) ความไมเสมอภาคเพิ่มขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  -ระหวางป ค.

๒๐๐๐๙ จากป ค.ศ. การเปปลี่ยนแปลงในนป ค.89    ๓๘) ความเหหลื่อมล้ําในกาารถือครองสินนทรัพยของประชากรอเมริริกันเปรียบ เทีทียบระหวางกกลุมรวย ที่สุด ๑% กับกลุ บ มรายไดตาที ่ํ ส่ ุดขึ้นมา ๘๘๐% .de/inteernational/w world/bild‐‐712496‐122 2272.  html ) ขอมูลเกี่ยวกับความเหลื บ ่อมล้ ม ําทางรายไดดระดับโลกก็ก็โนมไปในทิศทางเดียวกันนในชวงเวลากกวา ๓ ทศวรรษษภายใตระเบียบการเงิ ย นโลกกาภิวตั น/เสรีนิยมใหมและะอิทธิพลครอบงําของเมนูนนโยบายฉันทมติ ท วอชิงตัน (โปรดดูแผนนภูมิดา นลางปประกอบ)      .ศศ. ๒๐๐๑ (หนวยเปนรอยละ) อ   (ขอมูลของ Levy Insttitute อางจาาก www.spieegel.

ศ. “Financcial Regime  Change?”. ๑๙๕๐ – ๒ ๒๐๐๐    (อางจาก Robert Waade.ศศ. New Left RReview. 18))  ๔๐) สัดสวนรอยละของผลิตภัณฑมวลลรวมในประเททศเฉลี่ยตอหััวประชากรขอองกลุมประเททศกําลัง พัฒนาในซีกโลกใตเทียบกกับของกลุมปประเทศทุนนิยมก ย าวหนา. “Finnancial Regime Changee?”. ค ๑๙๖๐ – ๒๐๐๕   (อางจาก Wade. II/533 (Septembber –  October 2008). ค. 18)    .90    ๓๙) สัดสวนรอยละของราายไดเฉลี่ยในนภูมภิ าคตาง ๆ ของโลกและโลกกําลังพั ัฒนาโดยรวมมเทียบกับ รายไดเฉลี่ยในกลุมประเทศทุนนิยมกาววหนาในซีกโลกเหนื โ อ. ค.

 “Finnancial Regiime Changee?”.  d 16 October 2 2010. ภภาคบรรษัทธุรกิจ.fin nancialsenseaarchive.   accessed   . Financiial Sense Edito orials.ศศ. ๑๙๙๗๙ และยิ่งในกลุ ใ มคนจนนที่สดุ ๒๐% แลว ก็ยิ่งต่ํากวามาก  -ตั้งแตกอนเกิกิดวิกฤตซับไพรมในป ค.com/e editorials/hodg ges/2007/03115. www.  Wade. “A last chance”. หนีนีภ้ าคครัวเรือน.  Hodges.html. ๒๐๐๗ ฟอองสบูหนี้สินอเมริ อ กันก็ใหญญโตมโหฬารถึง ๔๘ ลานลานดอลลลารสหรัฐฯแแลว  -แบงเปนหนีภ้ าครัฐ (ของรรัฐบาลระดับชาติ+มลรัฐ+ทองถิ่น) ๑๑ ลานลานดอลลลารสหรัฐฯแและหนี้ ภาคเอกชน ๓๗ ๓ ลานลานดดอลลารสหรัฐั ฯ ไมวาจะเปปนหนี้ภาคธุรกิ ร จการเงิน. น และหนี้ภาคการเงิน. 12)        สําหรับภาวะะคาจางสูงในสสหรัฐอเมริกาาหลังสงครามมโลกครั้งที่สองเป อ นตนมานนั้น เราสามารรถเห็น การเปลี่ยยนแปลงของมมันไดในระยะ ๓๐ ปหลัง นับแตหมดยุยุคระเบียบการรเงิน Bretto n Woods ตนคริ น สตทศวรรษษที่ ๑๙๘๐ รัฐบาลอมริ บ กันก็หนั ไปดําเนินนนโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิ มใหมแทน เริริ่มตนจากรัฐบาลของ บ ประธานนาธิบดีจิมมี คารเตอร (ค.ศ. และ แ เพิ่มขึ้นถึง ๗๐๐% เมื่อเทียบกั ย บยอดหนีนี้สินตนคริสตทศวรรษที่ ๑๙๘๐ (ดูแผน ภูมิดานลาง)  ข ฐอเมมริกาคิดเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมในประเท ศ – แสดงยอดหนี้ ๔๑) หนี้สินของสหรั โดยรวม.ศ. และ Michael W. “Finan ncial Regime C Change?”.91    ๒) ภาวะหนี้สูงเขขาแทนที่คาจางสูง: กรณีสสหรัฐอเมริกา 146  -คาจางแทจริง (ปรับอัตราเงินเฟอออก)) โดยเฉลี่ยขอองคนงานชายออเมริกนั ในป ค. ๑๙๗๗ – ๑๙๙๘๑) ยกเลิกขอจํากัดหวงหหามเกี่ยวกับเสสนทางบินขอองสาย                                                         146  ประมวลจาาก Mason. ๒๐๐๘ ต่ํากวา เมื่อป ค. 11 –– 12.ศศ. “America’s To otal Debt Repo ort – Update 22007 $48 Trillion – and Soaring”. เปรียี บเทียบ ค.ศ.  ภาคผูบริโภคค อาทิ หนี้เครดิตการด หนี้จํานองบาน เปนตน   -ยอดหนี้ดังกลาวคิดเปน ๓๔๐% ๓ หรือเกืกือบ ๓ เทาครึรึ่งของผลิตภัณฑ ณ มวลรวมใในประเทศ. ๑๙๘๐ กับ ๒๐๐๗ (อางจาก Wade.

 11)    จะเห็นวาขณะกลุมเศรษฐีอเมริกันรวยทีที่สุด ๕% แรกกมีรายไดเฉลียเพิ ่ ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากราว ๕๐. 20004). ค ๒๐๐๑)   (อางจาก Alex Bakerr. p. p.92    การบินเปปนอันดับแรกก กอนจะขยายไปสูภาคสววนเศรษฐกิจอื่น เชน การสือสารโทรคม ่ มนาคม.. สื่อมววลชน. บริการการเงิน ฯลฯ ในสมั ใ ยรัฐบาลลชุดตอ ๆ มา1147 การเปลียนแปลงของภ ย่ ภาวะคาจางสูงงและปจจัยทาง า ดขอมูลที่สอดรับกันดังต ง อไปนี:้  ‐  เศรษฐกิจจอืน่ ทีเ่ กี่ยวเนืนือ่ ง จะดูไดจากชุ ๔๒) แผนภูมิมแิ สดงรายไดเฉลี่ยของประะชากรอเมริกักนั ทีม่ ีรายไดลดหลั ล ่นกัน ๓ กลุม ไดแก กลุ ก มที่มี รายไดสูงสุด ๕% แรก (เสสนสีเขียว). ค. 2010). ๑๙๙๗๙ – ๒๐๐๑๑ (หนวยเปนนดอลลารสหรัรัฐฯคิด เปนมูลคาป ค.๐๐๐ กวาดอลลารสหรัฐฯ/ปปโดยประมาณ ณ สวนกลุมปประชากรที่เหลืออีก ๘๐% ซึ่งเปนผูมีรายยไดต่ํากวานัน้ รายได น้ ววงเวลาดังกลาว า  ของพวกกเขาเกือบจะคคงที่ไมขยับขึนเลยตลอดช                                                                 147  John Cassidy.    . กลลุมที่มีรายไดสูสงถัดลงมา ๑๕% (เสนสีเหหลือง). How Ma arkets Fail: Thee Logic of Eco onomic Calamities (London  and New Yorkk:  Penguin Books.๐๐๐๐ กวา Æ ๑๐๐.ศ. Life and DDebt: Why AAmerican Faamilies Are BBorrowing tto the Hilt (New  York: Th he Century Foundation n Press.ศ. กลุมชาววอเมริกัน ๑๕๐.ศ. และกกลุม ๘๐% ที่เหลือซึ อ ่งมีรายไดตากว ่ํ า (เสนสีมมวง).๐๐๐ ดอลลลารสหรัฐฯ//ปในชวง ๒๒ ๒ ปจาก ค.๐๐๐๐ Æ กวา ๒๕ ผูมีรายไดดสูง ๑๕% ถัดมากลั ด บมีรายยไดเพิม่ ขึ้นในนชวงเดียวกันไม น มากนักจาากราว ๘๐. ๑๙๗๙ – ๒๐๐๐๑. 7.

ศศ. ๑๙๘๐ – ๒๐๐๒ (หนวยเปปนรอยละ)  (อางจาก Baker. 2)    เห็นไดชัดวาครั ค วเรือนอเมริกนั ติดหนี้สสิินคางชําระเทีทียบกับรายไดดที่พึงจายไดโโดยเฉลี่ยสูงขึนจากราว ้น ๗๐% ขอองรายไดในปป ค. p.ศ. ๒๐๐๓   ๔๔) แผนภูมิมแิ สดงอัตรากการออมสวนบบุคคลของชาววอเมริกันเทียบกับรายไดปประชาชาติ. Life and Debt.ศ.ศ. ๑๙๘๐ – ๒๐๐๓ (หนวยเปปนรอยละ)  (อางจาก Baker.93    ๔๓) แผนภูมิมแิ สดงสัดสวนหนี น ้คางชําระะตอรายไดทพึี่พงจายได (หลลังหักภาษี) ขของครัวเรือน (เสนสี เหลือง). ๑๙๘๐๐ เหลือเพียง ๒% ในป ค. และะสัดสวนหนีคค้ า งชําระของคครัวเรือนตอผลิ ผ ตภัณฑมวลลรวมในประเเทศ (เสนสีแดง). ๒๐๐๒ ในทางกลับกันอัตราการออมทรัพยสวนนบุคคลของชชาวอเมริกันก็ตกลงฮวบฮา บจากราว ๑๐๐% ของ รายไดปรระชาชาติเมื่อป ค. p. ด ค.ศ. ๑๙๘๘๐ ไปเปน Æ  Æ ประมาณ ๘๐ ๘ % ของ GDDP ในป ค. Life and Debt. ๒๐๐๒ ๒ ในทําานองเดียวกัน สัดสวน ของหนี้คครัวเรือนอเมริริกันตอผลิตภัณฑมวลรวมมในประเทศก็ก็เพิ่มขึ้นจากราว ๔๗ – ๔๘๘% ของ GDPP ในป ค. 3)    . ค. ๑๙๘๐ Æ เกือบ ๑๑๐% ของรายไไดในป ค.ศ.ศ.ศ.

94    เราอาจเห็นภาพเปรียบเทียบเศรษฐกิ ย จออเมริกันที่ครออบคลุมและทันสมั น ยใกลปจ จจุบนั ขึ้นจากแผนภูมิ ล โภค.  accesseed 27 July 20 010.html)       . www. ้น กูหนี้ ยืมสินเพิพิ่มขึ้น. ค ๒๐๐๐ กัับ ๒๐๐๘    (อางจาก “Charts: Coonsumers and Economic Growth –– U. หนี้สิน. ค ๒๐๐๐ กับ ๒๐๐๘ ซึง่งสะทอนวาในนรอบ ๘ ป คนอเมริกันบริริโภคสูงลิ่วขึน. หนี้สนครั นิ วเรือน (สีสีแดง).govv/consumerr. America. และเงินออมของชชาวอเมริกันเททียบเปนสัดสสวนกับผลิตภัณฑมวล ดานลางนีนี้ซึ่งใหขอมูลการบริ รวมในปประเทศในป ค.ศ. และเงิงินออมสวนตัตัวสุทธิ (สีเขียว) ย ของชาวออเมริกันเทียบเปน สัดสวนรอยลละของผลิตภัณฑ ณ มวลรวมใในประเทศ.ศ. Consuumer Snapshhot”.aamerica.gov. และยิงอดออมน ่ง อยลลงจากทีต่ ่ําอยูยูแลว ๔๕) แผนภูมิมกิ ารบริโภค. การออม.S. และหนี้สินของสหรัฐอเมริกา: แสดงคาใชชจายบริโภคสสวนตัว (สีฟา). ค.

html)     ในจํานวนหนีนีส้ ินที่เพิ่มสูงขึ ง ้นของชาวออเมริกันในระยะ ๒๐ ปหลัง เปนหนี้จาํ นนองบานมากพพอควร ง่ ยิ่งติดดหนี้จํานองบานเพิ่มขึ้นมาก) ดังตารางตตอไปนี:้  ‐  โดยเฉพาาะในกลุมผูมีรายไดต่ํา (ยิงยากจน     . www.aamerica.  accesseed 27 July 20 010.95    ความหมายนันัยของตัวเลขขขางตนในแงฐฐานะและอากการทางเศรษฐฐกิจของสหรัฐั ฯจะเปนที่เล็งเห็นได จ าคัญอื่น ๆ ของโลกดังแผนภูมิ เมื่อนํามันนไปเปรียบเทีทียบกับตัวเลขขประเภทเดียววกันของประเทศเศรษฐกิจสํ ดานลางนีนี้ ซึ่งบงชี้ชัดววาสหรัฐอเมริริกาบริโภคเปนสัดสวนมากกกวาแตออมนอยกวาเพื่อน   ๔๖) แผนภูมิเปรียบเทียบสสัดสวนการอออม (สีฟา) แลละการบริโภคค (สีแดง) ของงประเทศเศรษษฐกิจ สําคัญของโลลก คิดเปนรอยละของผลิ ย ตภภัณฑมวลรวมมในประเทศขของแตละปร ะเทศ. ค. Savings””.ggov. America.govv/consumerr.ศ. ๒๐๐๗ ๒   (อางจาก “Charts: Coonsumers and Economic Growth –– Spending vvs.

96    ๔๗) มูลคาเฉฉลี่ยของหนี้จานองบ ํา านของคนอเมริกันจําแนกตามกลุมรายไดเปรีรียบเทียบ ค. acccessed 21 Octtober 2010. Life and Debt. ๒๐๐๓ ๒ ดังแผนนภูมดิ านลางนี้: ‐                                                            148  “Timelinee of the United States houssing bubble”. ๒๐๐๑ – ๒๐๐๐๕ 148 นอกกจากทํา ใหชาวอเมริกนั โดยเฉฉพาะคนจน-คคนชั้นกลางกูหหนี้ยืมสินมาจํจํานองซื้อบานใหม น เพื่ออยูอ อาศัยหรือเก็งกําไร แลว ก็ยงังทําใหเจาของงบานแตเดิมผูจ ู ๆ ก็พบวารราคาประเมินบานของตนโโปงพองขึ้นพพรวดพราดตามกระแส ฟองสบู พลอยกูหนีย้ มสิ มื นมาจับจายใชสอยในลัลักษณะ: ‐   -cash‐out reefinancing หรื ห อกอหนี้จาํานองบานใหมมมาใชหนี้จํานองบ น านเกา แแลวยังไดมูลคคาบานที่ เพิ่มขึ้นเปปนเงินสดมาใใชจาย ซึ่งคลายกั า บการจัดโโครงสรางหนีนี้ใหม (debt restructurinng) และ   -second moortgage หรือเอาบ อ านที่ติดดจํานองอยูแลว แตยังมีมูลคคาบานในสวนนของเจาของงอยู – ซึ่ง อาจเปนเเพราะราคาปรระเมินบานเพิพิ่มขึ้นอยางรววดเร็ว – ไปจํานองซ้ า ํารอบสสอง เพื่อเอาเงิงินมาใชจาย บางที บ เรียกวิธกีการนี้วา  hom me equity loaan หรือกูเงิน โดยเอาหุน  บานไปค้ําประกัน  เหลานี้สงผลใหสวนที่เปนของเจ น าของบบานในมูลคาบบานของชาวออเมริกันโดยททัว่ ไปลดต่ําลงงจากราว เกือบ ๗๐๐% เมือ่ ป ค. W Wikipedia.ศศ.ศ. p. ๒๐๐๑ และแแสดงรอยละทีที่เปลี่ยนไป)  (อางจาก Baker.wikipeedia.ศ. ๑๙๘๙ กับ ๒๐๐๑ (คิคิดเปนมูลคาดอลล ด ารสหรัฐฐฯในป ค. ๑๙๘๐ เหลืือเพียง Æ ปรระมาณ ๕๕% ในป ค.org/wiki//Timeline_of_ _the_United_SStates_housin ng_bubble. 4)      ผลของฟองสสบูเคหสถาน (ฟองสบูบานน) อเมริกันระะหวางป ค.ศ.      .  en.ศศ.

 6)          เมื่อหนี้สูงขึ้นเช น นนี้ แมครอบครัวอเมริกกันโดยทั่วไปปที่สามีเคยทํางานหารายไดดเขาบานคนเดีดียวใน ตนคริสตตทศวรรษที่ ๑๙๗๐ ๑ จะออกกไปทํางานหาารายไดกนั สอองคนทั้งสามี-ภรรยาในตนนคริสตทศวรรษที่ ๒๐๐๐ แแตกระนั้น เนืองจากค อ่ าใชจจา ยคงทีด่ านตตาง ๆ ของครออบครัวสูงขึนราวหนึ ้น ่งเทาคครึ่ง (รวมทั้งคคาผอน ชําระหนีนี้จํานองบาน) กลับทําใหรายได า สวนที่เหหลือใหใชจายได ย คลองมือตามดุ ต ลพินิจ ( discretionary  income) ของครอบค ครัวลดต่ําลงเล็ล็กนอยในชวง ๓๐ ป ทั้ง ๆ ที่มีผูชวยกันทํ น างานหารา ยไดเขาบานถึถึง ๒ คน โปรดดูแแผนภูมิ: ‐    .ศ.97    ๔๘) สัดสวนร น อยละที่เปนของเจ น าของชชาวอเมริกันในมูลคาอสังหาริ ห มทรัพย. p. คค. Life and Debt. ๑๙๘๐ – ๒๐๐๓  (อางจาก Baker.

98    ๔๙) สวนแบงของคาใชจายคงที า ่ในรายไดตอปของคครอบครัว เปรีรียบเทียบระหหวางครอบครัรัวรายได เดี่ยวตนคริสตตทศวรรษที่ ๑๙๗๐ ๑ กับครรอบครัวรายไดดคูตน คริสตทศวรรษที ท ่ ๒๐๐๐๐ (หนวยเปนดอล ลารสหรัฐฯตตามมูลคาในปป ค. Life and Debt.ศ. 9)      ในทํานองเดียวกั ย น สัดสวนของค น าผอนชําระหนี ้ (deebt service) ในรายไดหลั งหักภาษีของง ครัวเรือนนอเมริกันก็พงสู งุ งขึ้นจากราาว ๑๐ – ๑๑% ตอนตนคริสต ส ทศวรรษที่ ๑๙๘๐ เปน Æ กวา ๑๓% ในป ค.ศ. คา ประกันสุขภาาพ. p. คาดูแลเดด็ก. คาใชจายเกีย่ วกับรถยนนต. แทงสี ง น้ําเงินแสดดงคาใชจายคงงทีข่ องครอบครัว เชน ผอนหนี น จ้ ํานองบบาน. ภาษี เปนตน)  (อางจาก Baker. แทงสีเขียวแแสดงรายไดทีท่เี หลือใหครออบครัวใชจายไดตาม ดุลพินิจ. ๒๐๐๔ ดังแผนภูภูม:ิ  ‐      . ๒๐๐๑.

99    ๕๐) สัดสวนรอยละของคาผอนชําระหหนีใ้ นรายไดหลั ห งหักภาษีของครั อ วเรือนออเมริกัน. ๑๙๘๐ เปน Æ Æ กวา ๕๐๐ คน/แสน คนในป ค.ศ.ศ. ค.ศ. p. ๑๙๘๐ – ๒๐๐๔  (อางจาก Baker. ๒๐๐๒ (ดูแผนภูมิ)      . 8)      ผลโดยตรงของภาระหนีสิ้สนิ คาใชจายเพิพิ่มทวีดังกลาวก็ ว ทาํ ใหคนอเมริกนั พากันนลมละลายเพิมขึ ม่ ้น เรื่อย ๆ เปปน ๕ เทาในรอบ ๒๐ ป จากราว จ ๑๐๐ กกวาคน/แสนคนในป ค. Life and Debt.

๑๙๗ ๗๙ .ศ.    .ศ.ศศ. p. Life and Debt. นั จากก ค.๒๐๐๐ แตเพิ่มในอัตราที่ต่ํา กวาสมัยเศรษษฐกิจบูมหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แลละนับแตตนคริ ค สตทศวรรษษที่ ๒๐๐๐ เปปนตนมา ก็กลับตกต่ําลง ล  -สัดสวนหนีภาคครั ภ้ วเรือนของชาวอั น งกฤฤษเพิ่มจาก ๒๐% ๒ ของผลิตภั ต ณฑมวลรววมในประเทศศเมื่อ ๓๐ ปกอน Æ ๘๐๐% ในป ค. ““A last chance e”. 10)    ภาวะหนี้สูงเขขาแทนที่คาจางสูง: กรณีอังกฤษ 149  -รายไดแทจริงของครัวเรือนอั อ งกฤษเพิ่มมขึน้ จริงในชวงป ว ค. ๒๐๐๘                                                                      149    Mason. ๑๙๘๐๐ – ๒๐๐๒ (หหนวยเปน บุคคล)  (อางจาก Baker.100    ๕๑) กรณีลมละลายสวนบุบุคคลตอประชชากรอเมริกนแสนคน.

๒๐๐๓ – ๒๐๐๕)  -ชวงที่สัดสวนของภาคการเงินแซงหนาขึน้ นําสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑมวลรวม ในประเทศคือราวตนคริสตทศวรรษที่ ๑๙๙๐   -ราวป ค. Chapter 2 Finance: The New Real Economy? โดยเฉพาะ pp. ๒๐๐๔.  .ศ.101    ๓) ภาคการเงินเขาครอบงําเศรษฐกิจ (Financialization)     ความหมายของ Financialization ของระบบเศรษฐกิจก็คือ: ‐ 150  -สัดสวนของสินทรัพยทางการเงินตอสินทรัพยภาคเศรษฐกิจจริงเพิ่มขึ้น   ‐อํานาจทางการเมืองของกลุมผลประโยชนภาคการเงินเพิ่มขึ้นโดยสัมพัทธกับกลุมผลประโยชน ภาคเศรษฐกิจจริง   ‐กําไรกระจายจากบริษัทที่ไมไดทําธุรกิจการเงินไปสูภาคการเงิน  กลาวในระดับโลก ยอดรวมสินทรัพยทางการเงินของโลกที่เคยมีมูลคาพอ ๆ กับผลิตภัณฑมวลรวม ในประเทศทัว่ โลกเมื่อป ค. 117. “Choking the South”.ศ.  151 152 54 – 61.ศ. The Great Financial Crisis. p. และ Foster and Magdoff.   ประมวลจาก Phillips. และ Foster and Holleman. 49. 31. “A last chance”. Bad Money. ๒๐๐๗ แลว กลาวคือ ยอดรวมสินทรัพยทางการเงินของโลก = ๑๙๖ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศทั่วโลก = ๖๔ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ151  ตัวอยางของ Financializaion ในสหรัฐอเมริกาไดแก: ‐ 152   -ปจจุบันผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของอเมริกาคิดเปนสัดสวนภาคการเงินสูงสุดที่ ๒๐ – ๒๑% ขณะที่สัดสวนภาคการผลิตอุตสาหกรรมลดลงเหลือ ๑๒ – ๑๓% (ตามตัวเลขระหวางป ค.ศ. ๑๙๘๐ ไดเพิม่ ขึ้นเปน Æ ๓ เทาของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศทัว่ โลกในป ค.  โดยเฉพาะ Chapter 4 The Financialization of Capitalism และ Chapter 5 The Financialization of Capital and the  Crisis. ในชวงเวลา เดียวกัน สัดสวนกําไรของบริษัทหัตถอุตสาหกรรมอเมริกันลดถดถอยจากเกือบ ๖๐% Æ เหลือแค ประมาณ ๕% เทานั้น                                                          150  ประมวลจาก Wade. “The Financial Power Elite”.ศ.     Mason. ๑๙๘๘ รัฐบาลอเมริกันไดเลือกภาคการเงินเปนภาคยุทธศาสตรสําคัญทางเศรษฐกิจที่ จะตองทุมเทปกปองสงเสริมไวมิใหลมเหลวเพื่อเปนแกนนําในการขยายอิทธิพลเศรษฐกิจการเงิน ของตนไปครอบโลก  -ในคริสตทศวรรษที่ ๑๙๕๐ บริษัทการเงินอเมริกันทํากําไรเปนสัดสวนประมาณ ๑๐% ของกําไร บริษัทเอกชนอเมริกันทั้งหมด สัดสวนนีเ้ พิม่ เปนÆ กวา ๔๐% ในป ค.

  154  Kavaljit Singh.  323 – 56.ศ. housing. ไอรแลนด ‐ Ireland.ค. สินคา ผลิตภัณฑตาง ๆ (dotcom. ๑๙๙๗. 5 – 29. escholarship.  1999). ๒๕๔๓.102    สําหรับผลกระทบสําคัญของ Financialization ตอระบบเศรษฐกิจอเมริกันและตอเนื่องไปยัง เศรษฐกิจโลกคือเกิดฟองสบูโ ปงพองแลวแตกตอเนื่องไดแกฟองสบูหนุ บริษัทไฮเทค.๐๐๐ คนของบริษัทเอกชนอเมริกนั ทําสัญญารับเหมาชวงมาปฏิบัติหนาที่ ตาง ๆ ในสงครามอิรักโดยไมตองรับผิดตอกฎหมายระหวางประเทศ ทําใหสงครามอิรักนับเปนสงครามครั้ง แรกที่ถูกแปรเปนของเอกชนอยางกวางขวาง (the first extensively‐privatized war ) 159                                                          153  Mason.     . เคหสถาน. Democracy Now!. “PIGGS”. มติชนรายวัน. Chapter 6 – 8 โดยเฉพาะ pp. “What Is Good for Goldman Sachs Is Good for America: The Origins of the  Current Crisis”.ศ. eScholarship University of California. และสเปน - Spain)156    ๔) ชีวิตมนุษยถูกแปรเปนสินคาไมหยุดหยอนทุกมิติและรูปแบบ  157  ตัวอยางเชน: ‐  -กรณีการแปรกิจการน้ําประปาของรัฐไปเปนของเอกชนตางชาติคือบริษัทวิศวกรรมขามชาติ อเมริกัน Bechtel ในโบลิเวีย ทําใหเกิดจลาจลประทวงในเมืองโคชาบัมบาที่เรียกกันวา “สงครามน้ํา” หรือ  “Water Wars” ขึ้นเมื่อป ค.com/ soi_sawasdee.ย. “กบฏน้ํา”.org/  2010/4/19/jim_shultz_on_dignity_and_defiance. “Dignity and Defiance: Stories  from Bolivia’s Challenge to Globalization”. “A last chance”. และ Kasian Tejapira. Jim Shultz.” Critical Asian Studies. ตีพิมพ ๒๘ พ.154  หรือไอซแลนด 155และเศรษฐกิจกลุม “PIIGS” ในยุโรป ๕ ประเทศในปจจุบัน (มาจากตัวยอนําหนาชือ่ ประเทศโปรตุเกส . กระทั่งประเทศทั้งประเทศ เหมือนฝูงแรงลงขย้ําทึ้งศพ จากนั้นก็ตัดสินทรัพยของบริษัทที่แยงยึดไดมาเอาไปขายทิ้งทํากําไร จนบริษัทดังกลาวเหลือแตซาก แลวก็ ออกบินลาเหยือ่ รายตอไป เชนที่เกิดกับประเทศไทยและอินโดนีเซียตอนวิกฤตตมยํากุง ค. commodity bubbles) เปนตน 153 ทุนเก็งกําไรชีพจรลงเทาเขาซื้อ หุนควบรวมแยงยึดกิจการบริษัท.bangkokvoice.  156  สุรนันท เวชชาชีวะ. www. created 19 April 2010. accesed 13 May 2010.Italy. suranandlive. และดูบทวิเคราะหวิจารณกรณีฟองสบูเหลานี้ในกรอบภาพรวมของเศรษฐกิจอเมริกันโดย กวางขวางพิสดารใน Robert Brenner.org/ uc/item/0sg0782h. 155  Silla Sigurgeirsdóttir and Robert Wade.  158  เกษียร เตชะพีระ. ๒๐๐๐ 158   -กรณีทหารรับจาง ๑๘๐. “Post‐Crisis Economic Impasse and Political  Recovery in Thailand: The Resurgence of Economic Nationalism. อิตาลี .   157  Mason. II/65  (September – October 2010). น. The Globalisation of Finance: A Citizen’s Guide (London and New York: Zed Books. “A last chance”. 34: 3 (September 2002).Portugal. php?id=507&title=PIIGS. กรีซ ‐ Greece. “Lessons from Iceland”. ๒๙ เม.democracynow. 110 – 12. ๒๕๕๓. อุตสาหกรรม. ๖. New Left Review. สยามรัฐ.

 The Shock Doctrine. ๒๐๐๑ – ๒๐๐๖) ไดประกาศตอที่ประชุม ตัวแทนสถานทูตและเอกชนตางชาติ ณ ทําเนียบรัฐบาลเมื่อตนป ค. ๑ – ๘๓. มติชนรายวัน. ผูบริโภคประสบอันตรายตอชีวิตสุขภาพรางกาย. ๒๐๐๖ เชิญชวนบริษัทตางชาติมาลง ทุนเปนหุน สวนกับรัฐเพื่อพัฒนาประเทศไทยในเมกะโปรเจคตสาขาตาง ๆ ดังตอไปนี:้ -  ๑) การกอสรางและสาธารณูปโภค  ๒) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๓) เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ  ๔) ความมัน่ คงแหงชาติ  ๕) เกษตรกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรมและบริการสาธารณสุข    โดยนายกฯทักษิณใหสัญญาวารัฐบาลจะแกไขกฎกติกาตาง ๆ ไมใหเปนอุปสรรคตอความเปนหุนสวน 160 แตยังไมทนั ดําเนินการก็เกิดวิกฤตการเคลื่อนไหวมวลชนประทวงตอตานรัฐบาลในนาม “ปรากฏการณสนธิ ลิ้มทองกุล” Æ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” เสียกอน จนกระทั่งแกนนํา ๓ เหลาทัพในนาม “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข” (คปค. ๒๕๔๙ กับการเมืองไทย”.ต. ๒.ศ. ๒๗ ม. ๒๙: ๓ น.ค. ดร. “ทักษิณเปดทําเนียบดึงตางชาติปนเมกะโปรเจ็คตปลุกฝนอนาคตไทย”. และหลักความพรอมรับผิดในระบอบประชาธิปไตยมลาย หายสูญไป  ๕) ผลกระทบทางสังคม 162  -ความไมมนั่ คงหรือความเสีย่ งมากขึ้นทั้งทางการเงินและชีวิตสวนบุคคล (ตามแนวคิด “สังคมแหง ความเสี่ยง” หรือ risk society ของนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน Ulrich Beck)163                                                                                                                                                                            159  Klein.   160  ทักษิณ ชินวัตร. pp. ทักษิณ ชินวัตร (ค.ศ. ผูหญิงและแรงงาน ตางชาติเถื่อนในประเทศไทย รวมทั้งโครงการที่เรียกวา The Kingdom of Thailand Modernization  Framework ซึ่งนายกรัฐมนตรี พ. 12 – 14. “A last chance”. – นับเปน ชื่อของคณะรัฐประหารที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตรการเมืองไทยสมัยใหมถึง ๒๗ พยางค) ทํารัฐประหาร โคนรัฐบาลทักษิณในที่สุดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ศกเดียวกัน161   เหลานี้สงผลใหในที่สุดแลวประชาชนผูเสียภาษีตองแบกรับภาระความเสียหายทางการเงิน. (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๑). การคาเด็กและคามนุษย.ศ. รัฐศาสตรสาร.103    -สําหรับกรณีใกลตัวก็อยางเชนกะเหรี่ยงคอยาว. ๒๕๔๙. 161  ดูรายละเอียดใน เกษียร เตชะพีระ. 162    Mason. 381. 379. “รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ท. .

. ๑๙๗๑) : -                                                                                                                                                                            163  ดู Ulrich Beck.com/archives/ 28/033. Richard Nice. Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market (New York: The New  Press. www. และอัตราดอกเบี้ย.co.hartford‐hwp. ในระดับภูมิภาค ดูบท บรรณาธิการเกี่ยวกับอเมริกากลางในประเด็นนี้ไดที่ “Globalization is destroying society”. 113 – 34. 329  164  ดูขอถกเถียงเชิงแนวคิดทฤษฎีโดยนักสังคมวิทยาชั้นนําชาวฝรั่งเศสวานโยบายเสรีนิยมใหมมุงบอนทําลายองคกรรวมหมู – 45. “Be tough on a crucial cause of crime – neoliberalism”. “Neo‐liberalism. 30 August 1995. The  Guardian. pp.ศ. Processo 675. “Living In The World Risk Society”. The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat  Assessment (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.  35:  3 (August 2006).uk/ politics/2005/nov/24/ukcrime. 1998). the Utopia (Becoming a  Reality) of Unlimited Exploitation”. “Crimes of Globalization: Health Care.  www.     .html .uk/print.  165  ในระดับประเทศ ดูบทความของศาสตราจารยดานอาชญาวิทยาแหง London School of Economics and Political  Science เกี่ยวกับอังกฤษในประเด็นนี้ไดที่ Robert Reiner. 24 November 2005. 2010). 94 – 105. 1: 2 (2008). อีกทั้งวิกฤตการเงินก็เพิม่ จํานวน ถี่ขึ้นมาก ดังแผนภูมิขางลางนี้ (โปรดสังเกตความเปลี่ยนแปลงหลังป ค. International Journal of Social Inquiry. “Choking the South”.   167  เนื้อหาสวนนี้ประมวลจาก Wade. Economy and Society.  166  Ifeanyi Ezeonu. ในระดับโลก ดูรายงานการศึกษาของสหประชาชาติลาสุดที่ United  Nations Office on Drugs and Crime.guardian. HIV and the Poverty of Neoliberalism in  Sub‐Saharan Africa”.   และทุนทางสังคมทั้งปวงไดใน Pierre Bourdieu.104    -ทุนทางสังคมถูกทําลาย164    -อาชญากรรมสูงขึ้นและเชื่อมโยงแผกวางออกไป 165 ทั้งนีย้ ังมิพักตองกลาวถึงขอวิเคราะหวิจารณ ที่วาการดําเนินแนวนโยบายเสรีนิยมใหมนั้นเองอาจถือเปนอาชญากรรมแบบหนึ่งไดเพราะกอใหเกิดภัย สังคม (social harm) ซึ่งสงผลเสมือนหนึ่งอาชญากรรม (criminogenic effects) 166    ๖) เศรษฐกิจโลกไรเสถียรภาพ 167   ภายใตระบอบการเงินเสรีนิยมใหม/โลกาภิวัตน เศรษฐกิจการเงินโลกก็ยิ่งพลิกไหวปนปวนผันผวน ไมวาจะในแงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา. trans. ดัชนีตลาดหุน.

 1119)    . p. “Chhoking the SSouth”. คริ ค สตทศวรรษษที่ ๑๙๖๐ – ๒๐๐๐    เสนทึบ DDM/US$ = คคาเงินมารคเยยอรมันตอหนึนึ่งดอลลารสหรั ห ฐฯ   เสนไขปลา 100Yen//US$ = คาเงินเยนญี น ป่ ุนนับบเปนหนวยรอยต อ อหนึ่งดออลลารสหรัฐฯ   เสนประ Euro/US$ == คาเงินยูโรตตอหนึ่งดอลลาารสหรัฐฯ  อัตราสวนที่โนมต่ําลงงบงบอกวาคาเงิ า นดอลลารลลดลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลต ล าง ๆ (อางจาก Wade.105    ๕๒) แผนภูมิมติ ลาดเงินตรา แสดงแนวโโนมอัตราสวนของอั น ตราแลลกเปลี่ยนเงินนตราสกุลหลักต ก าง ๆ ตอหนึ่งดอลลลารสหรัฐฯ.

และสสหรัฐอเมริกา ค. p. เสนทึ น บ = ดัชนีตตลาดหุนอเมริริกัน  (อางจาก Wade.106    ๕๓) แผนภูมิมติ ลาดหุน แสสดงแนวโนมมดัชนีตลาดหุนในญี น ่ปุน. 1119)   .ศ. เยยอรมนี.ศ. ๑๙๙๕ มีคา = ๑๐๐) ๑     เสนประ  = ดัชนีตลาดดหุนญีป่ ุน. ๑๙๗๐ – ๒๐๐๕ (กําหนดใหดัชนีตลาดดหุน ป ค. “Chhoking the SSouth”. เสนไขปลา = ดัชนีตลาดหุนเยอรมัน.

มาลาวี. ชาด. เคนยา.. p. แกมเบีบีย. เซียรราลี า โอน. “Chhoking the SSouth”. และ ๑๔ ประเทศรายไไดต่ํา คริสตทศวรรษ ๑๙๘๐ – ๒๐๐๐ (หหนวยเปนรอยละ)    ๑๔ ประเทศรายไดตาซึ า่ํ ่งเลือกจากปประเทศที่มีฐาานขอมูลไดแก บังคลาเทศศ. นุ เยอรมนี. ซิมบับเว  (อางจาก Wade. สสาธารณรัฐ แอฟริกากลาง. 1220)   . ไนนจีเรีย. สาธารณรั ส ฐคอองโก. แคเมอรูน.107    ๕๔) แผนภูมิมอิ ัตราดอกเบี้ย แสดงอัตราาดอกเบี้ยทีแ่ ททจริงในญี่ปน. แซมเบีย. สสหรัฐอเมริกา. เลโซโทท. อินเดีย.

108    ๕๕) แผนภูมิมคิ วามถี่ของวิวิกฤต แสดงรออยละของโอกกาสที่จะเกิดวิกฤต/ป ใน ๔ ชวงระยะเววลา (ชวง สุดทายแสดงง ๒ กลุมประเทศ)    Bankingg crises = วิกฤตธนาคาร. “Chhoking the SSouth”. ก Currency c rises = วิกฤต ตเงินตรา. Tw win crises = วิ กฤตฝาแฝดข ของ ธนาคารกกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรรา. 1220)     . p. All crisess = รวมวิกฤตตทั้งหมด  แทงกราฟฟ ๔ กลุมแรกกแสดงวิกฤตใในประเทศอุตตสาหกรรมกาวหนาและปประเทศตลาดเเกิดใหม ๒๑ ประเทศ แทงกราฟฟกลุม ที่ ๕ รววมเอาขอมูลเพพิ่มเติมจากปรระเทศกําลังพัฒนา ๓๕ ปรระเทศเขามาดดวยเปนทั้งสิน้ ๕๖ ประเทศ (อางจาก Wade.

  Cassidy. Meltdown. The Sunday Times. และ Joseph Stiglitz. และ Naomi Klein. pp. created 6 October 2008. www.ศ. com/2009/09/06/magazine/  06Economic‐t. เปนตน ขอเสนอในปจจุบน ั ก็เชนใหรัฐตัดลดงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจลงโดยดวน. ๒๐๐๙ 168 จะทําลายอํานาจนําและความชอบธรรมของแนวนโยบายเสรีนิยมใหม/ โลกาภิวัตนลงและนําไปสูฉนั ทมติอันกวางขวางวาลัทธิเสรีนิยมใหมลม ละลายแลวทางภูมิปญญา 169 แต กระนั้นก็ใชวาเสรีนิยมใหมทงั้ ในแงลัทธิอุดมการณและแนวนโยบายเศรษฐกิจจะปลาสนาการไปสิ้นในชัว่ เวลาอันสั้น ตรงกันขาม ทั้ง ๆ ที่เห็น ๆ กันอยูวาระเบียบเศรษฐกิจการเงินโลกาภิวตั น/เสรีนิยมใหมเปนยักษ ตีนเลนที่เหลวไหลและอันตรายรายแรงเพียงไหน สามารถนําไปสูอะไร ทวานักเศรษฐศาสตร170 สถาบันวิจัยคลังสมอง171 รัฐบาล 172และองคกรโลกบาลทางเศรษฐกิจตาง ๆ 173จํานวนไมนอ ยทั่วโลกก็ ยังยืนกรานทองบนเทศนาและดําเนินรอยตามแนวคิดและนโยบายดังกลาวแบบใดแบบหนึ่งอยางดื้อดึง                                                           168  World Bank.1 A modest recovery. ๒๐๐๘ ถึงมิถุนายน ค. เนนหนักคุณคาเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการจํากัดอํานาจหนาที่รัฐบาลอยางคอนขางเอนเอียงดานเดียว เปนตน 172  เชน รัฐบาลกรีซ. www.com/  learningenglish/home/15‐Months‐Out‐of‐Recession‐but‐Not‐Feeling‐Like‐It‐‐103690954.cato. “Chapter 7 Helping Is Futile: The Life and Death of Neoliberal Ideology”. “UK economy cries out for credible rescue plan”.bbc. Adam Curtis. The Cato Institute www. published 2 September 2009. “Chapter 9 Reforming Economics”.com/print/200912100029. Crisis Should Be for Neoliberalism What Fall of Berlin Wall Was for Communism”.  ขอมูลทางการลาสุดที่ประกาศโดย National Bureau of Economic Research คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยของอเมริกาอัน เปนผลกระทบจากวิกฤตซับไพรมครั้งนี้ยาวนาน ๑๘ เดือนจากมกราคม ค. Global Economic Prospects 2010. but Not Feeling Like It.heritage. ปกปองสงเสริมระบบคูปอง-โรงเรียนจดทะเบียนแทนระบบ โรงเรียนรัฐบาล. Freefall  (New York: Allen Lane.ศ.uk/tol/comment/letters/article7026234. ๒๐๐๙ ดูเว็บไซตของสถาบันไดที่ mfi. 2010). broadcast 24 September 2010.ศ.ece.org/. 238 – 74.  www. สเปน. “Wall St.www.co.109    สรุป ถึงแมวิกฤตซับไพรมในสหรัฐอเมริกาที่ปะทุขึ้นเมื่อสิงหาคม ค. ฝรั่งเศสตางมุงมั่นดําเนินนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลัง (fiscal austerity) ดวยการตัด ทอนจํากัดการขาดดุลงบประมาณและปรับลดสวัสดิการบํานาญลงทั้งที่เศรษฐกิจตกต่ํา แทนที่จะใชจายงบประมาณรัฐบาลกระตุน เศรษฐกิจและการบริโภคของประชาชนตอไป ดู Tariq Ali and Mark Weisbrot.co.  171  อาทิ Ludwig von Mises Institute mises. Table O.html   169  อาทิเชนนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลอยาง Paul Krugman. ๒๐๐๙ ดู “15 Months Out of  Recession.html. New  Statesman.” VOA Special English.nytimes.org/  home.edu/index.voanews.ศ. pp.org/2008/10/6/ naomi_klein. “How Did Economists Get It So Wrong?”.  created 23 February 2010. published 10 December 2009. p. published 14 February 2010. รัฐไมควรเขาไปยุงเกี่ยวแทรกแซงระบบ ประกันสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทยและสาธารณสุขของเอกชน. The Heritage  Foundation www.aei. “The end of a dream”. 118 ‐ 42. et al. The American Enterprise Institute for Public Policy Research www.timesonline. 3.org/. หรือกลุมนักเศรษฐศาสตรอนุรักษ นิยมอังกฤษที่เรียกรองใหรัฐบาลที่จะไดรับเลือกตั้งเขามาใหมตัดลดงบประมาณลงทามกลางการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง Tim  Besley.html?_r=2&em=&pagewant. “The Economists’ New Clothes”.   170  เชนบรรดานักเศรษฐศาสตรอเมริกันที่รวมกอตั้งและทํางานแวดลอมสถาบันวิจัย Milton Friedman Institute ณ มหาวิทยาลัยชิคาโกในป ค.  Democracy Now!. The Medium and the Message. อังกฤษ. “The People of Greece Are Fighting for the    .ศ. www.uchicago. How Markets Fail.org/. นักปรัชญาการเมืองอยาง John Gray.newstatesman. www.shtml.democracynow. The  New York Times Magazine.uk/blogs/adamcurtis/2010/02/the_economists_new_clothes. ๒๐๐๗ และเศรษฐกิจโลกถด ถอยใหญในป ค. นักเขียนนักหนังสือพิมพ อยาง Mason.

html. counterpunch. New  York Times. กลุมที่เกี่ยวของอาจมีผลประโยชนไดเสียผูกพัน (vested  interest) ในแนวนโยบายหรือลัทธิความเชื่อดังกลาว 176                                                                                                                                                                             Whole of Europe”.174 สวนนักวิชาการ. และ Bret Matthew.  175  Stiglitz. Mark Weisbrot and Juan Montecino. Center for Economic and Policy Research. The Guardian. et al. กฎกติกา (หรือการลดเลิกกฎกติกา) และหนวยงานที่กอตั้งขึ้นภายใต ระเบียบเศรษฐกิจการเงินเสรีนิยมใหม/โลกาภิวัตนยังคงดําเนินงานของมันตอไปเชนเดิมแม ระเบียบดังกลาวจะทําใหเศรษฐกิจพังทลายและพิสูจนตวั มันเองแลววาใชการไมไดแถมยังกอ เภทภัย. created 21 October 2010.guardian. pp.pdf.  accessed 24 October 2010. The Brandeis Hoot.democracynow. Spiegel Online. CounterPunch. accessed 24 July 2010. Center for Economic and Policy Research.net/  documents/publications/imf‐and‐economic‐recovery‐2010‐10.cepr. “The E.co. ธนาคารกลางยุโรป.de/international/business/ 0.  “Eurozone crisis is self‐inflicted”.nytimes. “The IMF and Economic Recovery: Is Fund Policy Contributing to Downside  Risks?”.net/documents/publications/imf‐2009‐10. Center for Economic and Policy Research. www. นักการเมือง/เจาหนาที่ผูวางนโยบาย. http://www. created 20  October 2010.com/2010/05/13/opinion/13iht‐edweisbrot.pdf. สถาบัน. created 26 May 2010. thebrandeishoot.org/2010/5/11/  the_people_of_greece_are_fighting. broadcast 11 May 2010. ไปจนถึงหนวยดับเพลิงทองถิ่นประจําเทศ มณฑลโอบีออนในมลรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ซึ่งยืนดูดายปลอยใหบานหลังหนึ่งถูกไฟเผาวอดทั้งหลังไมเขาไปชวยดับเพราะเจาบาน ไมไดชําระคาธรรมเนียมปองกันอัคคีภัยปละ ๗๕ ดอลลารสหรัฐฯใหทางการเทศมณฑล ตามหลักลดภาษี-ลดอํานาจหนาที่รัฐ-ปจเจก บุคคลดูแลรับผิดชอบตัวเองของเสรีนิยมใหม ดู Mark Weisbrot. 175 ยังไม พูดถึงกรณีที่บคุ คล. www.net/documents/  publications/spain‐2010‐07. “Cameron's Risky Shock Therapy”. “Alternatives to Fiscal Austerity in  Spain”.pdf.   173  เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศและสหภาพยุโรป ดู Mark Weisbrot. 47 – 48.110    ในความเห็นของผูวิจัย ที่เปนเชนนีก้ ็เพราะมูลเหตุอยางนอย ๓ ประการ ไดแก: ‐  ๑) ความเฉื่อยทางสถาบันและ/หรือภูมิปญญา (institutional/intellectual iniertia) กลาวคือ แบบแผนการปฏิบัติ.  174  กรณีเชนนี้มีตั้งแตระดับกองทุนการเงินระหวางประเทศ.html. และเทคโนแครตที่ไดลงทุน ทั้งความคิดจิตใจและการปฏิบัติใหลัทธิเสรีนิยมใหมไปสุดตัว ฝงใจศรัทธาเชื่อถือมันอยางหัว ปกหัวปามาโดยตลอด กระทั่งอาจไตเตาไดดิบไดดีเปนใหญเปนโตในการงานอาชีพขึ้นมาก็ดว ย เปนปากเสียงรางทรงใหลัทธินี้ ยอมไมงายที่จะฟนฝาเอาชนะอาการยึดมั่นถือมั่นแรงกลาขึ้น เรื่อย ๆ ในทางจิตวิทยา (escalating commitment) เพือ่ เปลี่ยนกระบวนทัศนได.org/johnstone10212010. Mark Weisbrot. “Book of Matthew: Protect your  local government from conservative insanity”. “IMF‐Supported Macroeconomic Policies and the  World Recession: A Look at Forty‐One Borrowing Countries”. Carsten Volkery.1518.724275.cepr.U. “French Fury  in the EU Cage”.00.  com/articles/8559/print/ . www. accessed 22 October 2010.   176  ดูหัวขอ “การครอบงําของกลุมทุนการเงินเหนือรัฐอเมริกัน (the Financialization of the American state)” หนา ๓๑ – ๓๖ ของรายงานวิจัยฉบับนี้   . Freefall. www.spiegel.uk/commentisfree/  cifamerica/2010/may/26/eurozone‐crisis‐austerity‐euro. www.’s Dangerous Game”. www. Diana Johnstone. Mark  Weisbrot and Juan Montecino.cepr. created 8 October 2010. published 12 May 2010. Democracy Now!.html.

ศ.ศ.   179  Stiglitz. “Neoliberalism: A survivor by default”. et al. ed. pp. United Nations. Susan Watkins. A Movement of Movements: Is Another World Really Possible? (London and  New York: Verso. Institut d’ études internationales  de Montréal. accessed 20 September  2009.pdf. 3) “Ten Theses on New Developmentalism”. A    .ph/home/opinion/18706‐neoliberalism‐a‐survivor‐by‐ default..fr. accessed 24 October 2010. “Recommendations by the Commission of Experts of the President of the  General Assembly on reforms of the international monetary and financial system”. ๑๙๙๑ เปนตนมา ลัทธิมารกซิสต-คอมมิวนิสตและแนวนโยบายสังคม นิยมก็ออนดอยพลังลง ไมไดอยูในฐานะตัวเลือก-ทางเลือกคูปรับของระบบทุนนิยมอยางที่มนั เคยเปนภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยมรัสเซียป ค. 2)  Joseph Stiglitz. 2004). ๑๙๑๗ อีกตอไป177 สภาพเสียดุลเอียง กระเทเรทางอุดมการณและนโยบายเศรษฐกิจการเมืองระดับโลกดังกลาวเปดชองใหลัทธิเสรี นิยมใหม/โลกาภิวัตนที่สนับสนุนระบบทุนนิยมตลาดเสรีสุดโตงผงาดขึ้นครองอํานาจนําปกแผ ไปทั่วโลกโดยปราศจากคูตอสูทาทายที่พอฟดพอเหวีย่ งกันคอยทัดทานถวงดุล แมจนเมื่อเกิด การเคลื่อนไหวของมวลชนนานาประเทศขึ้นตอสูทาทายมันอยางกวางขวางนับแตกลางคริสต ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ เปนตนมาก็แลว178 เกิดวิกฤตซับไพรมและเศรษฐกิจถดถอยใหญทั่วโลกใน ปจจุบันก็แลว ทวาก็ยังไมอาจขามพน (transcend) เสรีนิยมใหมในทางอุดมการณและ แนวนโยบายได กลายเปนวาเสรีนิยมใหมทอี่ าจจะผานการปรุงแตงเพิ่มกฎเกณฑกํากับเขาไป เล็กนอยจะคงทนครอบงําอยูสืบไปโดยปริยาย (by default) ไมใชเพราะมันประสบความ สําเร็จอยางงดงามเบ็ดเสร็จหรือเหนือกวาอยางสิ้นสงสัย แตหากเพราะไมมีวิสัยทัศนทางเลือก อื่น – ไมวาภายในกรอบระบบทุนนิยมหรือนอกเหนือออกไป – มาทดแทนตางหาก 179                                                          177  จนปญญาชนอนุรกั ษนิยมใหมอยาง Francis Fukuyama บังอาจประกาศอยางโดงดังอหังการวาประวัติวิวัฒนาการทาง อุดมการณของมนุษยชาติไดอวสานลงดวยระบอบเสรีประชาธิปไตยและระบบทุนนิยมตลาดเสรีแบบตะวันตกแลว ดู Francis  Fukuyama.  Amartya Sen.111    ๒) การเปลี่ยนยายกระบวนทัศนทางลัทธิความเชื่อและแนวนโยบายใหพนออกไปจากเสรีนิยมใหม เกิดขึ้นคอนขางยากในภาวะที่ปราศจากชุดลัทธิความเชื่อและแนวนโยบายใหมตางหากเปน วิสัยทัศนทางเลือกคอยตอกรทาทาย นับแตการลมสลายของคายคอมมิวนิสตและสิ้นสุด สงครามเย็นเมือ่ ป ค. et al. “Report by the Commission on the Measurement of Economic  Performance and Social Progress Presented to the President of the French Republic”. 4) John  Cavanagh. Freefall. New Left Review.un. www. www.ca/IMG/pdf/guillen‐strategies‐2010. The End of History and the Last Man (New York: Penguin Books. 35 – 37. 5 –  27. “Editorial: Shifting Sands”. 1992).businessmirror.com.pdf. II/61 (January – February 2010). www.  178  ดู Tom Mertes. www. Walden Bello. Alternatives to Economic Globalization: A Better World Is Possible. and Jean‐Paul Fitoussi.uqam. and Jerry Mander.stiglitz‐sen‐fitoussi.   อยางไรก็ตาม ใชวาความพยายามนําเสนอวิสัยทัศนทางเลือกทั้งในและนอกระบบทุนนิยมดังกลาวจะไมมีเสียเลย ที่นาสนใจจับ ตาไดแก 1) Joseph Stiglitz.org/ga/president/63/letters/recommendationExperts200309. created 19  March 2009.html.ieim.  created 18 November 2009. BusinessMirror.

php.   180  Perry Anderson. 2002). Monthly Review. สุดทายก็ คือการไมมีขบวนการจัดตั้งทางการเมืองของมวลชนเปนกลุมกอนทั้งในระดับประเทศและขาม ชาติเปนฐานพลังผลักดันใหวิสัยทัศนและแนวนโยบายทางเลือกอื่นทีต่ อตานเสรินิยมใหม/ โลกาภิวัตนถูกนําไปปฏิบัติดาํ เนินการจริงดวยอํานาจรัฐ/อํานาจสาธารณะรูปใดรูปหนึง่ ใน ลักษณะทํานองเดียวกับที่ลัทธิมารกซิสต-คอมมิวนิสตเคยมีพรรคคอมมิวนิสตในประเทศตาง ๆ และองคการโคมินเทอรนระดับสากลนั่นเอง ซึ่งในระยะอันใกลนี้ ก็ยังไมเห็นความเปนไปได ดังกลาวชัดเจน180 อยางไรก็ตาม การรวมกลุม ประเทศละตินอเมริกาที่มีรฐั บาลของ ประธานาธิบดีฮิวโก ชาเวซแหงเวเนซุเอลาเปนแกนนําดวยทาทีประชานิยม-ชาตินิยมเอียงซาย และตอตานอเมริกัน-ตอตานเสรีนิยมใหม/โลกาภิวัตน เปนแนวโนมสําคัญทางการเมืองภูมิภาค และโลกที่นาจับตาสังเกตติดตามตอไป 181                                                                                                                                                                             Report of The International Forum on Globalization (San Francisco: Berrett‐Koehler Publishers. www.monthlyreview. 5 – 37.htm. “Editorial: Jottings on the Conjuncture”. Frontline.     . 2006). และ 5) Michael Albert. Parecon: Life after Capitalism (London and New York: Verso. New Left Review. Inc. 2003).com/fl2418/stories/20070921505306330. การเคลื่อนไหวที่ใกลเคียงกับขบวนการตอตานเสรีนิยมใหม/โลกาภิวัตนระดับโลกที่สุดในปจจุบันคือ  World Social Forum แตก็มีจุดออนที่ยังกําหนดบทบาทตัวเองไมถนัดชัดเจน ดู Walden Bello.  62:3 (July‐August 2010) www. Pirates of the Caribbean: Axis of Hope (London and New York: Verso. และ Marta  Harnecker.flonnet. 181  Tariq Ali. ปญหาการยังไมปรากฏวิสัยทัศนทางเลือกอื่นในและนอกระบบทุนนิยมแลว. “At a crossroads”.org/100701harneckerIntro. II/48 (November‐ December 2007)..  24: 18 (21 September 2007).112    ๓) นอกจากแรงเฉื่อยถวงทานขัดขวางทั้งทางสถาบัน บุคคล จิตวิทยาและกลุมผลประโยชนชนชั้น. “Latin America & Twenty‐First Century Socialism: Inventing to Avoid Mistakes”.

๒๕๕๓ 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 1 .ศ.ภาคผนวกรายงานการวิจัยเศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญ “คูมือซับไพรม” โดย ร.ศ. ดร. เกษียร เตชะพีระ มิถุนายน พ.

คูมือซับไพรม 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 2 .

...ที่บริษัทนายหนารับจํานองบาน.. 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 3 .

.บริษัทนายหนารับจํานองมือเอก “เราทําฝนของคุณใหเปนจริง” -งา.ผมอยากซื้อบานแตไมไดออมเงินเปนคาดาวนบานไวเลยและผมไมคิดวาจะมีปญญาจายคาผอนบานราย เดือนดวย คุณจะชวยผมไดไหมครับ? -แนนอนครับ! ในเมื่อมูลคาบานคุณมีแตจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ เราไมตองเรียกเงินดาวนอีกตอไปแลว! 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 4 .

..คือนายจางผมมันแสบจริง ๆ และอาจไมยอมรับรองวามันจางงานผม นั่น จะเปนปญหาไหมครับ? -ไมครับ เราจัด “เงินกูขี้ฮก” แบบพิเศษใหคุณได แลวคุณก็สามารถรับรองการงานและรายไดของคุณเองเลย! 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 5 .บริษัทนายหนารับจํานองมือเอก “เราทําฝนของคุณใหเปนจริง” -แถมเรายังคิดอัตราดอกเบี้ยคุณต่ํามาก ๆ ในสองสามปแรกดวย แลวคอยขึ้นดอกเบี้ยทีหลัง โอเคไหมครับ? -ไดแนครับ ไมมีปญหา อืมมม มีอีกเรื่องครับ.

บริษัทนายหนารับจํานองมือเอก “เราทําฝนของคุณใหเปนจริง” -พวกคุณนี่ยอดจริง ๆ! คุณเต็มใจจะทํางานกับคนอยางผม -เอาเขาจริงไมใชเราหรอกครับที่ปลอยกูใหกับคุณ – ธนาคารตางหากที่ปลอย – ดังนั้นจริง ๆ แลวเราก็ไมแครวาคุณจะ จายหนี้คืนหรือไม เพราะถึงไงเราก็ยังไดคานายหนาของเรา -โอโฮ! งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกวา! 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 6 .

.. ที่ธนาคาร.ไมกี่สัปดาหตอมา.... 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 7 .

ธนาคารเอกธนาเทศ “เปดบัญชีคริสตมาสคลับของคุณเสียวันนี”้ -แฟมจํานองบานใหม -เห็นทาจะตองกําจัดหนี้จํานองบานเนา ๆพวกนี้ทิ้งดีกวา มันชักจะสงกลิ่นตุ ๆ ตลบออฟฟศอั๊วหมดแลว โชคดีที่ ไอพวกหัวใสในนิวยอรกจะซื้อมันไปปลุกเสกดวยมนตวิเศษทางการเงิน! วาแลวก็โทรฯหามันซะเดี๋ยวนี้เลย! 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 8 .

25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 9 ...มาดูทีรึวาไอพวกหัวใสกําลังทําอะไรกันอยู.

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -อื้อหือ!!! รีบกําจัดหนี้จํานองขี้หมาพวกนี้ทิ้งกอนแมลงวันจะมาตอมดีกวา 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 10 .

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -แตใครจะซื้อของเนา ๆ พวกนี้ละครับนาย? 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 11 .

CMO = ตราสารหนี้จํานองที่มีหลักทรัพยค้ําประกัน) 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 12 .ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -เฮยอั๊วรูวิธี! กอนอื่นเราจะสรางหลักทรัพยตัวใหมแลวใชหนี้จํานองเนาๆ พวกนี้เปนหลักค้ําประกัน เราจะเรียกมันวาซีดีโอ (หรือซีเอ็มโอก็ได) แลวเราก็ขายซีดีโอนั่นใหพวกนักลงทุนและสัญญาวาจะจายคืนพวกมันเมื่อมีการชําระหนี้จํานอง (CDO = ตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพยค้ําประกัน.

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -แตของเนามันก็ตองเนาวันยังค่ําไมใชหรือครับนาย? ผมไมเขาใจ 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 13 .

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -ก็แหงละวะ หนี้พวกนี้ถาดูเปนราย ๆ มันก็คอนขางเนาแหละ แตถาเราเอามันมากองรวมกัน ก็จะมีแคบางราย เทานั้นที่กลายเปนหนี้เสีย – ไมมีทางที่มันจะเสียไปทั้งหมด และในเมื่อราคาบานมีแตขึ้นกับขึ้น เอาเขาจริงเราก็มี เรื่องใหกังวลนอยมาก 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 14 .

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -ผมก็ยังไมเขาใจอยูดี 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 15 .

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -ซีดีโอใหมมันจะทํางานอยางนี้นะ มันจะประกอบไปดวย ๓ สวน (หรือ “ทอน”) เราจะเรียกมันวา “ของดี”. “ของ ไมคอยดี” และ “ของหวย” 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 16 .

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -ถาหนี้จํานองบางรายกลายเปนหนี้เสียซึ่งก็คงมีอยูบางแหละนะ เราก็สัญญาวาจะจายนักลงทุนที่ถือทอน “ดี” กอนเพื่อน จากนั้นเราจะจายนักลงทุนที่ถือทอน “ไมคอยดี” เปนอับดับสอง และจายนักลงทุนที่ถือทอน “หวย” ที หลังสุด 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 17 .

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -ผมชักเขาใจแลวละครับ และเนื่องจากนักลงทุนทอน “ดี” เสี่ยงนอยที่สุด เราก็จะจายดอกเบี้ยใหเขาในอัตราต่ํา กวาคนอื่นใชไหมครับ? พวกนักลงทุนทอน “ไมคอยดี” ก็จะไดดอกเบี้ยในอัตราดีขึ้นและพวกลงทุนทอน “หวย” ก็ จะไดดอกเบี้ยเยอะในอัตราอยางงามเลยทีเดียว 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 18 .

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -ใชเลย แตรอกอน ยังมีดีกวานี้อีก เราจะซื้อประกันหุนกูใหกับทอน “ดี” ถาเราทําแบบนั้นละก็ สถาบันจัดอันดับความ นาเชื่อถือในการลงทุนจะจัดอันดับยอดเยี่ยมระหวาง AAA ถึง A ใหมันเลยทีเดียว สถาบันพวกนั้นนาจะจัดอันดับทอน “ไมคอยดี” ระหวาง BBB ถึง B ซึ่งก็ยังนับวาคอนขางดี สวนทอน “หวย” นั้น เราจะไมแมแตเอยปากขอใหสถาบันพวก นั้นจัดอันดับมันดวยซ้ําไป 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 19 .

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -เปนอันวาเจานายสามารถสรางหลักทรัพยระดับ AAA และ BBB ขึ้นมาจากกองหนี้จํานองเหม็นเนาความ เสี่ยงสูงพวกนี้ นายครับ นายนี่อัจฉริยะจริง ๆ -เออ ขารู 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 20 .

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -แลวเราจะเอาไอหลักทรัพย ๓ ทอนนี่ไปขายใครละครับนาย? 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 21 .

มันไมยอมใหเราขายของพวกนี้ใหแมมายกับเด็กกําพราวะ ดังนั้นเราก็เลยจะขายมันให ลูกคาสถาบันผูเปรื่องปราดรอบรูของเรา 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 22 .ต.ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -ไอพวกบัดซบที่ก.ล.

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -อยางบริษัทประกันภัยเอย ธนาคารเอย เมืองเล็ก ๆ ในนอรเวยเอย คณะกรรมการโรงเรียนในมลรัฐแคนซัสเอย สรุปคือใครก็ไดที่กําลังมองหาการลงทุนคุณภาพสูงที่ปลอดภัยอยู 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 23 .

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -แตคงไมมีใครยอมซื้อหลักทรัพยทอน “หวย” ใชไหมครับ? -ไมมีหรอก – ไมมีใครหนาโงขนาดนั้น เราจะเก็บมันไวแลวคิดดอกเบี้ยอัตราอยางงามเขากระเปาเราเองสบายใจ เฉิบ 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 24 .

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -เจงมากครับ แตวาเนื่องจากเราแคใชหนี้จํานองกลิ่นตุ ๆ มาค้ําประกันหลักทรัพยใหมเอี่ยมออง เอาเขาจริงเราก็ ไมไดกําจัดมันทิ้งอยูดี อยางงี้เรามิตองแสดงมันไวในรายการงบดุลของเราหรือครับ? 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 25 .

25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 26 .ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -ไมตองหรอกวะ ไอหมอที่วางกฏระเบียบการทําบัญชีมันยอมใหเราตั้งบริษัทกํามะลอในหมูเกาะเคยแมนมาถือ ครองหนี้จํานองพวกนี้ ของเนากองนี้ก็จะไปอยูในงบดุลบริษัทพวกนั้น ไมใชบริษัทเรา ชื่อวิลิศมาหราของมันก็คือ “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” หรือ นฉก.

ธนาคารวาณิชธนกิจพหสแหงวอลล สตรีท “จงไวใจพวกหัวใสอยางเราใหดูแลการลงทุนทั้งหมดของคุณ” -ยอดเลยครับ แตไหงพวกมันปลอยใหเราทําอยางงั้นละครับ เราก็แคยายของเนาของเราไปเรื่อย ๆ ไมใชหรือครับ? -ใช แตเรากลอมใหพวกนั้นเชื่อวามันสําคัญตอสุขภาพระบบการเงินสหรัฐฯยิ่งที่พวกนักลงทุนจะตองไมรูเรื่องธุรกรรม ซับซอนเหลานี้รวมทั้งเบื้องหลังของมัน 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 27 .

.. 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 28 ..ไปแวะเยี่ยมผูตรวจสอบบัญชีกันหนอยนะครับ..

สํานักหัวหนาผูตรวจสอบบัญชี “ไมมีไขเหาที่ไหนเล็กเกินกวาเราจะตามไปแคะ” -ทานขอรับ ในฐานะนักลงทุนและพลเมืองผูหวงใย ผมขอเรียกรองใหทานบังคับสถาบันการเงินของเราใหแสดง ความโปรงใสและเปดเผยมากกวานี้ในรายงานการเงินของพวกเขา! 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 29 .

สํานักหัวหนาผูตรวจสอบบัญชี “ไมมีไขเหาที่ไหนเล็กเกินกวาเราจะตามไปแคะ” -ไอหาเอย 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 30 .

... 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 31 .แหม. เราคาดไมถึงเลยวามันจะเกิดขึ้น..

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -เฮยคุณ เกิดอะไรขึ้นวะ? ทําไมเราถึงไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนของเรา 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 32 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -ครับ ผมตั้งใจวาจะโทรฯหาคุณอยูแตเผอิญที่นี่มันยุงเปนบาเลย ดูเหมือนวาไอพวกบัดซบที่กูหนี้โดยเอาบานมา จํานองค้ําประกันซีดีโอของคุณนะ มันไมมีปญญาจายหนี้คืนครับ 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 33 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -อาว เดี๋ยวกอน! เราซื้อทอน “ดี” AAA ของซีดีโอนะ คุณรูหรือเปลา? ไอที่วาปลอดภัยนะ เราควรตองไดชําระคืน กอนเพื่อนซี่ 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 34 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -แหมโชครายครับที่หนี้พวกนี้มันเนากวาที่เราคิดตอนแรกเยอะและมีเงินสดเขามานอยมาก พูดตรง ๆ นะครับ เรา รับรองกับคุณไดวาเราก็ผิดหวังพอ ๆ กับคุณนั่นแหละ 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 35 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -แตคุณบอกผมวาราคาบานมีแตขึ้นกับขึ้นและลูกหนี้ของคุณก็สามารถกอหนี้ใหมชดใชหนี้จํานองเกาไดเสมอนี่ นา 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 36 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -ใชครับ แตนั่นมันเปนการสันนิษฐานผิด เราพลาดไปแลว โทษที 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 37 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -สันนิษฐานผิด ฉิบหายเอย! แลวไอ AAA ที่สถาบันจัดอันดับจัดใหละวาไง? 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 38 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -พวกนั้นก็พลาดเหมือนกัน 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 39 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -แตหลักทรัพยนี้มีประกันนี่หวา! แลวบริษัทรับประกันละ? 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 40 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -คุณลอเลนหรือเปลา? ไมมีทางที่พวกนั้นจะกันเงินสํารองไวพอจายขยะทั้งหมดนี่หรอก พวกมันก็พลาด เหมือนกัน 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 41 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -ยอดมาก ไอบัดซบเอย! แลวจะใหผมบอกลูกบานผมวาไงหือ? 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 42 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -ก็บอกเขาวาคุณพลาดซีครับ 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 43 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -เอ็ดแออึง 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 44 .

กองทุนบํานาญหมูบานในนอรเวย/ธนาคารวาณิชธนกิจพหส -เอ็ดแออึงซีวะ 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 45 .

อวสาน 25/10/53 ภาคผนวก: คูมือซับไพรม 46 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful