Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet

LICEUL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU” TG-MUREŞ

Avizat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de …………

Coordonator: Prof. Unger Enikő-Erzsébet

Parteneri Biblioteca Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu”, Tg-Mureş Biblioteca Judeţeană, Tg-Mureş

încurajarea exprimării libere a impresiilor. . tehnicii sau artei prin intermediul tuturor căilor posibile (cărţi reviste tematice. . III. la fel de falsă. cooperarea prin intermediul unor activităţi comune. internet etc.dezvoltarea creativităţii. Asaltul de informaţii îl va sătura. .Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet ARGUMENT Lipsa de timp.stabilirea unei relaţii bazate pe încredere. Cu cât volumul de informaţii îndreptate spre individ este mai mare. c. . alegându-le (pe motivul crizei de timp) doar acele câteva care i se par interesante sau utile în viaţa de zi cu zi. I. şi (tot din lipsă de timp) se va orienta spre spre scurtele ştiri de ultimă oră. SCOPUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL a. însă. II. .cultivarea gustului pentru lectură. lăsându-se manipulat. aflată în epoca globalizării. . .profesor de desen. emisiuni radio.). şi îl va determina să facă o selecţie aspră a informaţiilor după propriile sale criterii. b. în special al celui maghiar din Transilvania. OBIECTIVE GENERALE • Promovarea tradiţiilor folclorice • Dezvoltarea interesului pentru lectură • Dezvoltarea relaţiilor interumane şi a spiritului de echipă • Formarea de comportamente adecvate în societate şi în mediul şcolar II. OBIECTIVE SPECIFICE .conştientizarea importanţei păstrării tradiţiilor în viaţa omului. sentimentelor. dezvoltarea interesului elevilor pentru lectură şi cercetare. . RESURSE UMANE: . la aprofundarea cunoştinţelor de geografie. Ele se află într-o aparentă contradicţie cu explozia de informaţii din toate domeniile cunoaşterii.crearea unei atmosfere destinse. sub deviza.elaborarea de către elevi a unor liste de creaţii folclorice. criza de valori – iată două din problemele tipice ale societăţii de astăzi. alimentându-le setea de cunoaştere şi cercetare. obţinerea performanţei şcolare. Omului zilei de astăzi i se oferă. . a omului modern: orientarea spre tradiţii şi progresul se exclud reciproc şi numai oamenii înapoiaţi fac apel la valorile trecutului. Începe astfel goana după falsele valori promovate de acestea. D şi XI. cu atât el le va „filtra” mai mult. .dezvoltarea cunoştinţelor din domeniul folclorului. .profesor de muzică.elevii claselor XI.spulberarea complexelor adolescenţilor vizavi de folclor. va contribui la dezvoltarea la elevi a interesului pentru tradiţii folclorice. realizarea progresului şcolar. în opinia noastră. aşadar. şcoala are sarcina de a promova adevăratele valori. .dezvoltarea spiritului de competiţie prin activitatea pe grupe. casete. CD-uri. d. televiziune.socializarea elevilor. DVD-uri. E ai Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu” din Tg-Mureş . dezvoltarea competenţelor-cheie şi profesionale ale colectivului de elevi.bibliotecari. oferite de mijloace mass-media. . toate realizările din domeniul ştiinţelor. respect şi prietenie.profesor coordonator. Din acest motiv am iniţiat un astfel de proiect interdisciplinar care. . Pe lângă rolul de a furniza cât mai multe cunoştinţe elevilor. trăirilor provocate de lectură şi cântec.

c) resurse informaţionale: . Şcoala dispune de spaţiul şi mijloacele necesare demarării proiectului.existenţa. materialelor de specialitate. existente în arhive PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI V. c) resurse informaţionale: . în vederea obţinerii performanţelor.iunie 2011 . Ambianţa pozitivă existentă în şcoală facilitează comunicarea dintre factorii decizionali şi subiecţii ţintă. sau culturale. astfel încât.lipsa de fermitate şi a încrederii în sine a elevilor.octombrie 2010. Pentru a facilita conştientizarea influenţei factorilor externi.existenţa materialelor necesare definitivării materialelor de prezentare. a) resurse umane: . b) resurse materiale: . folclor şi geografie.dificila procurare a literaturii de specialitate. prin implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în proiecte-program de colaborare pe teme de cultură generală şi de specialitate. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: .existenţa culegerilor unei biblioteci şcolare dotate. prin generalizarea unor idei preconcepute de tipul: „Folclorul nu mai este la modă“ b) resurse materiale: . Proiectul educaţional să se realizeze fără a întâmpina bariere de mediu.lipsa facilităţilor de valorificare a activităţii desfăşurate. în câteva cazuri lipsa de interes pentru folclor.dotarea insuficientă cu materiale auxiliare. lucrări ştiinţifice existente în biblioteca Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu“ şi la Biblioteca Judeţeană din Tg-Mureş VI.îngrădirea accesului la faptele valoroase de literatură. b) resurse materiale: . dornice să supravegheze şi să îndrume activitatea elevilor b) resurse materiale: . c) resurse informaţionale: .neacceptarea ofertei de către unii factori externi.cadre didactice şi auxiliare. ANALIZA DE NEVOI Scopul vizat de Proiectul educaţional urmăreşte antrenarea elevilor în actul lecturii şi cercetării. c) resurse informaţionale: .elevi pasionaţi de lectură. precum şi pentru recunoaşterea stării de fapt s-a realizat o diagnoză obiectivă. Domenii de referinţă PUNCTE TARI Tipuri de resurse a) resurse umane: . SURSA DE INFORMARE : lucrări de folclor.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet IV.comunitatea oferă un fond de carte bogat. a) resurse umane: . a) resurse umane: . Pentru a recunoaşte starea de fapt internă am realizat AUDIT-ul printr-o analiză SWOT.

dezvoltarea responsabilităţii. Nivelul educaţiei pentru securitate personală Este necesară formarea capacităţii de susţinere adecvată a drepturilor proprii.1. Nivelul educaţiei pentru valori Elevii cunosc valorile fundamentale ale societăţii democratice. prin dezvoltarea competenţelor de lectură.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet VII. desfăşurate în mod activ de către toţi elevii clasei. DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ 7. elevii nefiind capabili să evidenţieze punctele tari şi pe cele slabe ale propriei personalităţi. se impune stimularea elevilor pentru descoperirea adevăratelor valori morale. Nivelul dezvoltării personalităţii elevilor În spiritul dezvoltării caracterului fiecărui individ în parte. Prognoză Nivelul performanţelor şcolare În contextul performanţelor şcolare obţinute. Nivelul motivaţional Chestionarul aplicat a reliefat lipsa unei motivaţii reale în ceea ce priveşte necesitatea unei lecturi conştiente. Nivelul dezvoltării personalităţii elevilor Capacitatea de autocunoaştere nu este suficient dezvoltată. Diagnoză Nivelul performanţelor şcolare Instrumentul de evaluare diagnostică folosit la clasele implicate în proiect a avut în vedere identificarea nivelului de interes al elevilor pentru folclor şi geografie. se va avea în vedere dezvoltarea capacităţilor de valorizare maximă a potenţialului propriu. . urmărindu-se formarea unui stil de muncă eficient. De asemenea s-a reliefat concluzia că o parte a elevilor nu este dispus să aloce timp pentru studiu suplimentar. care să conducă la realizarea lor ca persoane demne ale societăţii în care trăiesc. 7. precum şi pe cele decizionale. Considerând eficient sistemul educaţional aplicat de-a lungul anilor. pentru definitivarea materialelor necesare implicării în proiect şi în concursurile şcolare. acumularea de noi cunoştinţe prin intermediul lecturii active. Unii manifestă încredere în sprijinul acordat de părinţi. Nivelul motivaţional Se impune cu necesitate găsirea acelor elemente motivaţionale care să ducă la creşterea interesului elevilor faţă de stabilirea unei motivaţii reale faţă de cercetare şi lectură. valenţa de monitorizare a rezultatelor şcolare impune urmărirea cu precădere a evoluţiei elevilor şi a obţinerii performanţelor şcolare în special la materiile de bază. care ar permite implicarea lor activă în activităţi extracurriculare. cu precădere la cele care dezvoltă abilităţi de comunicare.2. Nivelul educaţiei pentru valori Pe parcursul anului şcolar se va urmări armonizarea şi exersarea propriului sistem de valori în acord cu cel social. precum şi cunoaşterea şi prevenirea fenomenului atac asupra personalităţii prin intermediul media. considerând familia ca un cadru propice desfăşurării lecturii active şi eficiente.

apelând la cele mai variate surse de informare. Printre punctele forte ale proiectului se află şi promovarea învăţării creative.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet VIII. Proiectul „Geografia în folclor” propus de noi urmăreşte tocmai punerea elevilor şi a profesorului în rolurile menţionate mai sus. cu scopul de a facilita învăţarea cu adevărat eficientă. unul din dezideratele pedagogiei moderne. Considerăm că spiritul de competiţie şi satisfacţia unor realizări şi rezultate pozitive vor sprijini buna desfăşurare a proiectului şi îi vor îndemna pe elevi să îşi continue studiul în aceste domenii. . rolul profesorului nu se va limita la simpla transmitere a informaţiilor. ghid. de a atrage atenţia elevilor asupra unor fenomene naturale şi sociale de actualitate. elevii vor conştientiza rolul şi utilitatea învăţării permanente. pentru ca mai târziu să poată face o selecţie justă a acestora. sfătuitor. îndrumător. consultant. coordonator şi colaborator în acelaşi timp. Astfel. RELEVANŢA PROIECTULUI Învăţarea centrată pe elev reprezintă situaţia în care elevii lucrează atât în grupuri cât şi individual pentru a explora probleme şi a procesa activ cunoştinţe şi nu sunt nişte receptori pasivi ale acestora. Astfel. de a promova adevăratele valori şi de a le elimina pe cele false. mentor. formator. supraveghetor. Totodată. acesta fiind mai degrabă instructor. ei vor fi instruiţi în vederea utilizării cât mai eficiente a mijloacelor de informare.

localizări pe hartă etc. PRECIZAREA INDICATORILOR DE REALIZARE IMEDIATĂ (OUTPUT) Sarcina Realizarea materialelor Vizarea materialelor Prezentarea Evaluarea Responsabil elevi coordonatori elevi elevi Data de început 1 ale lunii 10 ale lunii 15 ale lunii 28 ale lunii Data de sfârşit 10 ale lunii 15 ale lunii 28 ale lunii 30 ale lunii Calificativ .concurs de cântece populare 5 6 IX-XII februarie . E populare Marea în Clasele basmul XI.lectura unor basme 8 9 mai octombrie-iunie .concurs de creaţie literară pe o temă din folclor . ungureşti şi ţigăneşti .participare la concursurile organizate la nivel judeţean.stabilirea grupelor de lucru . Partici Activitatea Perioada crt. 1 Clasele Iniţiere în octombrie XI.prezentarea unor creaţii folclorice româneşti.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet IX. prezentarea cântecelor. . E „Geografia în folclor” 2 Clasele IX-XII Clasele IX-XII Toponime în cântecul popular Fenomene geografice descrise în balade populare Vremea clima cântecul popular Concursul condeielor noiembrie Specificări . D creaţiile şi XI. ACTIVITĂŢI PROPUSE Nr. D proiectul şi XI.sesiune de referate Elemente de Clasele astronomie în martie XI. D popular şi XI.prezentări de scenete în temă 3 decembrie 4 Clasele IX-XII şi ianuarie în . E Festival IX-XII folcloric IX-XII Încercare moarte n-are aprilie 7 . naţional şi internaţional X.prezentarea primelor rezultate ale cercetării: lista de cântece.prezentarea sarcinilor şi criteriilor de evaluare .

elevii vor participa la concursuri de folclor. . . Dezavantaje: . . de geografie sau alte manifestări culturale din judeţ sau din ţară. AUTOEVALUARE Eficacitatea proiectului propus va fi verificată prin: .neacceptarea ofertei prin generalizarea ideii de ineficienţă a activităţii. naţional şi internaţional XIV. . am prevăzut ipoteze de realizare şi posibile riscuri: Avantaje: .bariere de comunicare ce vizează ridiculizarea celor care au ales folclorul şi studiul ca principală pasiune.atragerea de capital în vederea realizării activităţilor propuse.sondaje de opinie în rândul beneficiarilor (elevi). . PRECIZAREA INDICATORILOR DE REZULTAT RESULT Pentru fiecare obiectiv şi pentru activităţile scontate.imprimarea unui CD cu fotografii din timpul activităţilor şi a unui DVD.răspunsuri la chestionare ce vizează utilitatea materialelor realizate de către elevi. precum şi în definitivarea materialelor pentru participarea la manifestările organizate la nivel judeţean.criterii de evaluare a concursurilor organizate în cadrul proiectului.conştientizarea factorilor de specialitate asupra necesităţii implicării în sprijinirea activităţilor de promovare a geografiei şi folclorului. XIII UTILIZARE TIC Utilizarea TIC se va realiza în definitivarea materialelor de prezentare în cadrul activităţilor propuse în proiect.Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet XI. XII PRECIZAREA INDICATORILOR DE IMPACT În condiţiile în care proiectul propus va fi aprobat şi obiectivele vor fi realizate. .

.......... octombrie 2010-iunie 2011 CHESTIONAR 1......................................................... lăsaţi date personale ……………………………………………………………………………………………… ............................................................... CONSIDERAŢI CĂ V-A FOST UTILĂ PARTICIPAREA LA PROIECT? ............. CU CE V-A ÎMBOGĂŢIT ACEASTĂ MANIFESTARE? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3..........Proiect educaţional Geografia în folclor Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet CHESTIONAR PROIECTUL EDUCAŢIONAL „GEOGRAFIA ÎN FOLCLOR“ Tg-Mureş.............. LA CE AŢI FI RENUNŢAT ÎN ACEASTĂ ACTIVITATE? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Dacă doriţi................................ ......................................................................... 2......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful