You are on page 1of 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

Droga ku lepszemu

Fot. Katarzyna Przypadło


Racibórz

Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 22 lipca 2020 | Nr 7 (312)

KRAJ POLITYKA
Obok Mechanika pojawił się już zarys ronda. To efekt

Kto faktycznie wygrał wybory? prac przy przebudowie skrzyżowania DW 935 Z DW


919 w Raciborzu. Powstać ma tam rondo turbinowe
z sygnalizacją świetlną, koszt inwestycji to 11 590 932 zł.

W Raciborzu, gdzie włodarz miasta jest członkiem Zjednoczonej Prawicy,


wybory prezydenckie wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.
Jak wygląda to w innych miastach i jaki będzie miało wpływ na lokalną politykę?

Fot. Katarzyna Przypadło


KATARZYNA CICHOŃ

Rekordowa frekwencja
i wyrównany wynik - tak można
by streścić wybory prezydenckie
2020. Polacy, choć z niewielką
różnicą, wybrali na kolejne 5 lat Równiecześnie trwają prace związane z budową drogi
prezydentury Andrzeja Dudę. regionalnej Racibórz – Pszczyna łączącej DK45 w gmi-
Kandydat PiS-u zdobył 51,03%, nie Rudnik z autostradą A1 w Rybniku i DK1 w Pszczy-
a Rafał Trzaskowski (Koalicja nie. Powstająca w Raciborzu obwodnica stanowi nowy
Obywatelska) 48,97%. W II przebieg DW935.
turze wyborów prezydenckich
frekwencja wyniosła rekordowe
68,18%, widać więc dużą mobi-
lizację Polaków, którzy nawet
na wakacjach licznie udali się
do lokali wyborczych. W Splicie
(Chorwacja) kolejka wyborców
miała ponad kilometr długości,
a lokal wyborczy zamknięto po
północy.

Frekwencja w regionie
W powiecie raciborskim W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa droga
frekwencja wyniosła 57,55%. klasy głównej ruchu przyspieszonego o łącznej długości
Największą mobilizację wyka- 7,8 km.
zali mieszkańcy gminy Kor-
nowac (65,39%), najniższa
frekwencja była zaś w gminie
Krzanowice (48,62%). W po-
wiecie wodzisławskim frekwen-
cja wyniosła 66,14%, najwyższa
w gminie Mszana (74,08%), Rafał Trzaskowski w ostatnim dniu kampanii wyborczej przyjechał do Raciborza. – Bardzo się
najniższa w gminie Lubomia cieszę, że znowu jestem na Śląsku. Jak wiecie, moja żona jest z Rybnika, jej brat urodził się w Ra-
(62,45%). W Rybniku udział ciborzu. I bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami – powiedział na raciborskim rynku. W drugiej
w wyborach wzięło 66,82% turze wyborów w samym Raciborzu to właśnie Trzaskowski uzyskał większe poparcie.
uprawnionych do głosowania
osób, w powiecie rybnickim uważyć, że Polska podczas tych miasta Mieczysław Kieca także nika, podkreślił, że młodzi gło-
frekwencja wyniosła 67,11%. wyborów politycznie podzieliła związany jest z Platformą Oby- sowali na Trzaskowskiego.
się na pół, a prezydent będzie watelską wybory wygrał An- - Symbolicznie Śląsk został od-
Polska na pół miał trudne zadanie, aby zjed- drzej Duda z poparciem 54,71% bity przez Platformę. Szkoda, Budowa raciborskiego odcinka Regionalnej Drogi Ra-
Na Śląsku wybory wygrał noczyć naród i wysłuchać po- głosów. Pojawia się pytanie, co że nie przełożyło się to na wy- cibórz–Pszczyna pochłonie 296 106 050 zł. Droga ma
Rafał Trzaskowski, uzyskując trzeb wszystkich obywateli. te wyniki mówią o odczuciach nik ogólnopolski – powiedział zostać oddana do użytku w lutym 2022 roku.
51,01% głosów. Poza Śląskiem mieszkańców i jak wpłyną na sy- w rozmowie z PortalSamorza-
kandydat KO wygrał jeszcze Raciborzanie tuację polityczną w miastach. dowy.pl. A tak wynik wyborów
w dziewięciu innych wojewódz- za Trzaskowskim Warto przypomnieć, że jesz- skomentował włodarz Racibo-
twach. Andrzej Duda uzyskał Warto zauważyć, na kogo cze w czerwcu tego roku wo- rza Dariusz Polowy: - Gratu-
zaś większe poparcie w sześciu głosowali mieszkańcy poszcze- dzisławscy radni zadecydowa- luje prezydentowi i dziękuję
pozostałych województwach: gólnych miast w regionie. W Ra- li o braku wotum zaufania dla wszystkim, którzy wzięli udział
podkarpackim, lubelskim, świę- ciborzu, gdzie prezydent Dariusz prezydenta Mieczysława Kiecy, w głosowaniu. Szczególnie tym,
tokrzyskim, podlaskim, łódzkim Polowy jest członkiem Zjedno- mówiono nawet o ewentualno- którzy oddali głos na Andrzeja
i małopolskim. To jednak wy- czonej Prawicy, wybory wygrał ści przeprowadzenia referen- Dudę. To osoba gwarantująca
starczyło do wygrania wyborów. Rafał Trzaskowski (53,17%). dum w sprawie odwołania pre- kontynuację odpowiedzialnej
Mapa Państwowej Komisji Wy- W Rybniku wygrał Andrzej Du- zydenta. M. Kieca komentując polityki i godnego reprezento-
borczej wyraźnie pokazuje, że da (51,79%), a włodarz miasta sprawę mówił: „Od początku tej wania Polski poza granicami.
województwa zachodnie popar- Piotr Kuczera wywodzi się z Plat- kadencji ta jedenastka radnych Prezydent wszystkich Polaków
ły R. Trzaskowskiego, a wschod- formy Obywatelskiej. W Wodzi- jest przeciwko mnie”. Z kolei - napisał D. Polowy w mediach
nie A. Dudę. Nie sposób nie za- sławiu Śląskim, gdzie prezydent Piotr Kuczera, prezydent Ryb- społecznościowych.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 22 lipca 2020, nr 7 (312) << GazetaInformator.pl
POWIAT RACIBORSKI SŁUŻBA ZDROWIA

Walka o przywrócenie szpitala


Piotr Klima, założyciel komitetu na rzecz przywrócenia statutowej działalności szpitala w Raciborzu, nie składa broni i konty-
nuuje działania. Od wojewody zażądał podania konkretnego terminu przywrócenia szpitala, odpowiedzi jednak nie otrzymał.

Fot. Ireneusz Burek


KATARZYNA CICHOŃ dą, chcąc rozmawiać o przywró- Petycję do Rzecznika Praw jeszcze daleko. Wicemarsza-
ceniu statutowej działalności Pacjenta w sprawie naruszenia łek Województwa Śląskiego,
W walce o przywrócenie szpitala. - Ostatni raz mieliśmy praw pacjentów napisał także w korespondencji z komitetem,
statutowej działalności szpitala okazję rozmawiać z Panem w ra- dr Marek Labus. - W ramach deklarował gotowość szpita-
Klimie wtóruje dr Marek Labus, mach telekonferencji z udziałem niniejszej petycji apeluję do li w Jastrzębiu-Zdroju, Rybni-
w przeszłości związany z raci- wybranych radnych w dniu 8 Rzecznika Praw Pacjenta o spo- ku czy Wodzisławiu Śląskim
borskim szpitalem specjalista maja. Niestety nie uzyskaliśmy wodowanie pilnej kontroli całe- do udzielenia świadczeń me-
w dziedzinie Zdrowia Publicz- odpowiedzi na nasze pytania. go procesu przekształcania szpi- dycznych pacjentom z powiatu
nego. Od początku przekształ- Wielokrotnie prosiliśmy nasze tali w jednoimiennych w Polsce, raciborskiego. Trzeba jednak
cenia lecznicy ten duet docieka władze samorządowe o przy- przede wszystkim pod kątem pamiętać, że w kwestiach za-
podstaw prawnych transforma- pomnienie Panu o obiecanym przestrzegania praw pacjentów grożenia zdrowia czy życia klu-
cji szpitala w Raciborzu, wal- z nami spotkaniu. Za każdym w trakcie tego błyskawicznego czowy jest czas, a dotarcie do
cząc jednocześnie o jak najszyb- razem otrzymujemy odpowiedź, przekształcania, jak również po- sąsiednich szpitali utrudniają
szy powrót do dawnej sytuacji. że albo nie potrafią się do Pana tem kiedy w zasadzie na podsta- liczne inwestycje drogowe pro-
Piotr Klima założył Społeczny dodzwonić, albo też nie potrafi wie wadliwych prawnie poleceń wadzone obecnie w Raciborzu.
Komitet Walki o Ochronę Zdro- Pan znaleźć czasu na nasze waż- wojewodów zawieszano prak-
wia i Życia Mieszkańców Ziemi ne sprawy. Wcześniej pisaliśmy tycznie cały system ochrony Co dalej?
Raciborskiej, pod którego szyl- do Pana o naszych problemach zdrowia dla mieszkańców mia- Trudno o optymizm, gdy
dem wysłano setki pism, m.in. i prosiliśmy o przyjęcie naszej sta i powiatu, w tych powiatach zewsząd napływają informacje
do prezydenta Dudy, premiera, delegacji radnych i przedsta- i miastach, gdzie przekształcano o jesiennej, drugiej fali koro-
Ministra Zdrowia, Wojewody wicieli Społecznego Komitetu jedyny w mieście i powiecie szpi- nawirusa. To daje podstawy do
Śląskiego, Rzecznika Praw Pa- Walki o Ochronę Zdrowia i Ży- - Całą tą sytuacją ludzie są zniesmaczeni, maleje zaufanie do tal (np. Racibórz, Kędzierzyn obaw, że szpitale jednoimienne
cjenta czy parlamentarzystów. cia Mieszkańców Ziemi Racibor- rządu i samorządu województwa oraz samorządu lokalnego. Koźle, Łomża itp.) - pisał wów- zamiast powracać do statutowej
skiej w Urzędzie Wojewódzkim. Powszechne jest rozgoryczenie i apatia. Jesteśmy coraz bardziej czas Labus. Odpowiedź, jaką działalności będą przygotowy-
M. Labus: Zdemolowano (...) Nie potrafimy zrozumieć, że zniecierpliwieni i zdegustowani sposobem w jaki się nas traktu- otrzymał uważa za niesatysfak- wać się do walki z COVID-19. In-
ochronę zdrowia i nie ma bywa Pan w Raciborzu (ostatnio je - mówi Piotr Klima, założyciel Społecznego Komitetu Walki cjonująca. - Szpital w Raciborzu na kwestia dotyczy problemów
na to dokumentów w dniu 24 czerwca i 5 lipca) i nie o Ochronę Zdrowia i Życia Mieszkańców Ziemi Raciborskiej. przekształcili lokalni decydenci finansowych. - Obecnie nie ma
Marek Labus na czerwcowej chce się Pan zainteresować pro- związani z powiatem i szpita- żadnych obowiązujących prze-
sesji Rady Miasta przedstawił blemami zdrowotnymi naszych wej”- czytamy na stronie powia- 200 pism do do parlamentarzy- lem, prawdopodobnie starosta pisów, które umożliwiają „od-
zebrane przez siebie informacje. mieszkańców - ubolewał w liście tu. Sam wojewoda na list Piotra stów, europosłów i radnych Sej- i dyrektor szpitala, wykonując wrócenie” szpitala covidowego
Jego zdaniem skandaliczny jest radny Klima, żądając podania Klimy nie odpisał, a do spotka- miku Województwa Śląskiego. bezkrytycznie polecenia woje- do stanu sprzed przekształcenia
brak jakichkolwiek dokumen- konkretnego terminu, kiedy ra- nia z komitetem i grupą zainte- wody, czym doprowadzili do z poszanowaniem praw pacjen-
tów dotyczących przekształce- ciborzanie odzyskają dostęp do resowanych radnych nie doszło. Dyrektor Rudnik zapaści ochrony zdrowia w mie- tów, interesu tego szpitala oraz
nia szpitala. - W trakcie telekon- pełnej opieki medycznej. Pytania o to, jak dokładnie zażądał pomocy ście i powiecie oraz prawdopo- lokalnej społeczności. Odmraża-
ferencji z wojewodami minister Wojewoda rzeczywiście po- wygląda wspomniana koncep- 30 czerwca odbyło się spo- dobnie do przyszłej degenera- nie tych szpitali w sposób jakie
wydał jakieś rekomendacje do- jawił się w Raciborzu 16 lipca, cja wyjścia raciborskiej lecznicy tkanie dyrekcji jedenastu szpi- cji szpitala. Petycje w sprawie miało w kilku miastach miejsce,
tyczące tych szpitali, ale żadnych a głównym tematem rozmów z formy jednoimiennego szpitala tali zakaźnych w Polsce, współ- różnych zagadnień dotyczących jest w mojej ocenie pozbawione
decyzji nie ma. Mam informacje była planowana inwestycja zakaźnego skierowaliśmy 17 lip- inicjatorem tego wydarzenia szpitali jednoimiennych wy- jakiejkolwiek podstawy praw-
i od wojewody i od starostwa: w Gminie Pietrowice Wielkie, ca do Starostwa Powiatowego. był dyrektor raciborskiej lecz- słałem do wielu instytucji. Do- nej. Obecnie wiadomo już (cze-
spotkanie u wojewody nie było na którą powiat otrzymał dofi- Zapytaliśmy o to, na czym pole- nicy Ryszard Rudnik. Efektem tychczas (prócz Rady Powiatu go nie kryją nawet dyrekcje tych
protokołowane. Nie dostaliśmy nansowanie z Funduszu Dróg ga owa koncepcja, jakie są jej za- spotkania było wypracowanie Raciborskiego) jak na razie od- szpitali), że projekt sieci szpitali
żadnych wytycznych, jak szpi- Samorządowych. łożenia, jakie są planowane dzia- wspólnych postulatów do Mini- powiedział Rzecznik Praw Pa- jednoimiennych prócz wielu in-
tal przekształcić. Wojewoda na- Zgodnie z relacją, jaka po- łania w sprawie szpitala i kiedy sterstwa Zdrowia o utworzenie cjenta ale poprzez Ministerstwo nych szkód przyniesie też tym
pisał, że w ogóle nie ingerował jawiła się na stronie Starostwa można się spodziewać przywró- bezpiecznego planu przywróce- Zdrowia. Odpowiedzi uzyskane szpitalom katastrofę finanso-
w to, w jaki sposób szpital ma Powiatowego, wojewoda spo- cenia jego statutowej działalno- nia pierwotnej działalności szpi- są niesatysfakcjonujące, ponie- wą. Polecenia wydawane przez
być przekształcony. On po pro- tkał się z przedstawicielami sta- ści. Do dnia zamknięcia składu tala. waż mają na celu zdjęcie odpo- wojewodów nie gwarantowały
stu wydał polecenie. Oczywiście rostwa oraz firmy EKO-OKNA, gazety (22.07) nie otrzymaliśmy Wśród postulatów dyrekcji wiedzialności z osób „zamiesza- szpitalom i samorządom napra-
jest kompletną nieprawdą, że która bierze udział w inwestycji. odpowiedzi. O jej uzyskaniu bę- 11 szpitali zakaźnych, w tym ra- nych „ w przekształcenie i jego wienia poniesionej szkody (ina-
ta cała przemiana szpitala była Jak czytamy, w trakcie wizyty dziemy informować. ciborskiego, znalazło się m.in.: skutki. Naruszanie praw pacjen- czej jest, gdy decyzje wydał Mi-
poprzedzone jakimiś analizami. wojewoda zwiedził główną sie- przedstawienie do 1 sierpnia ta tłumaczone jest tendencyjnie, nister Zdrowia np. dla szpitala
Tych analiz nie ma. Nie ma żad- dzibę firmy, dokonano podsu- Tysiąc podpisów 2020 roku planu zabezpiecze- a interpretacja przepisów przez w Gliwicach). Naiwność lokal-
nych dokumentów. Ogromny, mowania inwestycji drogowych Jednym z działań komitetu nia państwa oraz funkcjonowa- ministerstwo jest w mojej ocenie nych decydentów związanych
jedyny szpital w powiecie w za- w gminach Pietrowice Wielkie jest petycja do Ministra Zdro- nia systemu ochrony zdrowia stronnicza. Trzeba jednak przy- ze szpitalem była tak ogromna,
sadzie zamknięto, zdemolowano i Kuźnia Raciborska dofinan- wia, pod którą zebrano ponad na wypadek utrzymania lub znać, że i z takich odpowiedzi, że bez żadnych umów pisem-
ochronę zdrowia i nie ma na to sowanych z Funduszu Dróg tysiąc podpisów. Od trzech mie- wzmożenia epidemii oraz przed- między wierszami, można wy- nych, nawet bez protokołów
żadnych dokumentów – mówił Samorządowych. Następnie sięcy komitet opracowuje doku- stawienie planu wyznaczania czytać jak chaotycznie i niepro- spotkań dotyczących przekształ-
na sesji. wojewoda spotkał się z przedsta- menty i wysyła korespondencję podmiotów jako Jednoimienne fesjonalnie ta operacja była wy- cenia szpitala, przeprowadzono
Labus dodał, że rozlokowa- wicielami klubów radnych Rady do władz na szczeblu lokalnym Szpitale Zakaźne oraz sposobu konana – mówi Marek Labus. tę procedurę najradykalniej jak
nie pacjentów było naruszeniem Powiatu Raciborskiego, człon- i krajowym. - Dotychczas wysła- finansowania tych podmiotów. tylko się dało (wojewoda nie wy-
ich praw, a także praw obywa- kami zarządu, przewodniczą- liśmy 25 pism wraz z załączni- Dalej mowa o tym, aby w szpita- Do specjalisty tylko magał zamykania poradni i od-
telskich.- Osoby odpowiedzial- cym Komisji Zdrowia, Polityki kami. Od niektórych adresatów lu jednoimiennym hospitalizo- w nagłym przypadku działów). Szpital przestał wyko-
ne za szpital mówiły: minister Społecznej i Bezpieczeństwa, dy- już otrzymaliśmy odpowiedzi. wani byli jedynie pacjenci z wy- Przypomnijmy, że 1 czerw- nywać kontrakt z NFZ, więc od
nam nakazał, wojewoda nam rektorem szpitala i przewodni- Podmioty te kierują zapytania nikiem dodatnim COVID-19, ca przywrócono działanie 11 z 18 maja tego roku NFZ zaprzestał
nakazał, NFZ nam nakazał, czącym Rady Powiatu Racibor- do Ministra Zdrowia i Wojewo- a pozostałe szpitale w systemie poradni specjalistycznych przy wypłacania transzy „sieciowej”,
przychodni zakazano. A teraz skiego. - W związku z apelami dy Śląskiego. Uważamy, że or- posiadały ścieżkę diagnostyczną Gamowskiej. Liczba przyjmo- co uszczupla przychody szpi-
się okazuje, że nikt niczego nie mieszkańców naszego powiatu ganizacje pozarządowe, stowa- dla pacjentów podejrzanych. wanych pacjentów jest jednak tala o około 4 mln miesięcznie,
zakazał. Ja mam pisma ze sta- dotyczącymi uciążliwości, jakie rzyszenia, inne podmioty oraz Następny postulat dotyczył znacznie niższa. „Informujemy, a w sytuacji, kiedy w szpita-
rostwa, oni nie dostali żadnych stanowi dla nich przekształce- indywidualne osoby powinny zwrotu wszelkich kosztów że ze względów bezpieczeństwa lu trzeba utrzymać całą załogę
wytycznych ministerialnych – nie szpitala wielofunkcyjnego poprzeć nasze starania poprzez związanych z przystosowa- liczba przyjmowanych pacjen- , a pacjentów covidowych jest
mówił Marek Labus. w jednoimienny szpital zakaźny, wysyłanie listów przede wszyst- niem szpitala do wykonywania tów będzie dostosowywana do obecnie poniżej 100 (szpital ja-
a także w oczekiwaniu na pozy- kim do Prezydenta RP, Prezesa zadań jako szpital jednoimien- aktualnie obowiązujących wy- ko „ sieciowy” ma ponad 300
Spotkanie z wojewodą tywną decyzję wojewody w spra- Rady Ministrów, Ministra Zdro- ny oraz zwrot wszelkich kosztów magań. Dlatego też prosimy łózek) to w takiej sytuacji nie da
trudne do zorganizowania wie powrotu Szpitala Rejonowe- wia, Wojewody Śląskiego. Prosi- związanych z przystosowaniem żeby z wizyt u specjalistów ko- się lecznicy tylko z przychodów
W jednym z ostatnich li- go im dr. J. Rostka w Raciborzu my również o zbieranie podpi- Szpitala do normalnego funk- rzystać w nagłych i pilnych przy- czysto covidowych z NFZ, pro-
stów Piotr Klima zwrócił się do do swojej działalności statutowej sów pod stosowną petycją. Do cjonowania w ramach działal- padkach!” - czytamy na stronie wadzić bez generowania ogrom-
wojewody śląskiego Jarosława sprzed ogłoszenia stanu pande- tej pory wysłaliśmy ok. tysiąca ności statutowej po zakończeniu szpitala. Jak wskazuje P. Klima, nych strat – wyjaśnia Marek La-
Wieczorka, w imieniu komite- mii COVID-19, przedstawiono podpisów do Ministra Zdrowia, wykonywania zadań jako szpital pacjenci dializowani do tej pory bus.
tu oraz grupy zainteresowanych koncepcję wyjścia raciborskiej a kopie do Prezydenta RP i Wo- jednoimienny. Wszystkie postu- muszą jeździć na dializy do odle- - Zrozumiał to już chyba dy-
radnych, wiedząc, że ten będzie lecznicy z formy jednoimienne- jewody Śląskiego - mówi Piotr laty można przeczytać na porta- głych szpitali w Siemianowicach rektor szpitala, ale niestety za
w Raciborzu 16 lipca. Tema- go szpitala zakaźnego. Na za- Klima. Wzór pisma oraz petycja lu raciborz.com.pl: https://tiny. Śląskich i Rudzie Śląskiej. Widać późno. A kiedy wreszcie to do-
tem wizyty miały być inwestycje kończenie wizyty zaprezentowa- dostępne są na portalu raciborz. pl/7fq6d. Do tej pory dyrekcje więc, że choć poradnie częścio- trze do radnych powiatowych
drogowe. Klima już wcześniej no projekt kolejnej planowanej com.pl: https://tiny.pl/7fqsj. nie otrzymały odpowiedzi Mini- wo wróciły, do pełnej i sprawnej i starosty? - pyta na zakończe-
zabiegał o spotkania z wojewo- inwestycji - rozbudowy drogo- Komitet skierował także ponad sterstwa Zdrowia. opieki medycznej mieszkańców nie.

Wydawca: Raciborskie Media Redakcje: W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek ul. W. Planetorza 9/2 od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 22 lipca 2020, nr 7 (312) Wspieramy Dobre Tematy 3
POWIAT WODZISŁAWSKI – SŁUŻBA ZDROWIA POWIAT RACIBORSKI SŁUŻBA ZDROWIA

KORONAWIRUS TESTO- Olewa nas władza miasta, starosta i wojewoda


WANY W WODZISŁAW-
Panie Starosto i panie prezydencie: Nie wystarczy wygrać wybory.
SKIM SZPITALU Trzeba jeszcze oddać wszystkie siły na rzecz mieszkańców, którzy głosy na was oddali.

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Fot. Nowiny Raciborskie


Nowe wyposażenie Nie tylko koronawirus
umożliwi bezpieczne wy- Analizator pozwala na
konywanie hospitalizacji oznaczanie innych patogenów Spotkanie na temat poszukiwania rozwiązań przywrócenia usług medycznych w powiecie raciborskim. Na zdjęciach od lewej
w trybie planowym w Ry- chorobotwórczych, jak wiru- H.Mainusz - radny miejski, P.Klima - radny miejski. I.Burek - moderator spotkania, K.Szymura - biuro posła B.Piechy, M.Labus
dułtowach i Wodzisławiu sy, bakterie, a nawet grzyby. - lekarz, J.Długosz - radny Krzanowic.
Śląskim, które obecnie, Sprzęt będzie bardzo przydat-
zgodnie z rekomendacjami ny dla diagnozowania nie tylko ireneusz burek borykamy się z problemami do- go na spotkanie z wojewodą nie dalej od nas, to słuszna strategia
NFZ, zostało wstrzymane. covid-19, ale też innych chorób, stępności do podstawowych usług pojechał prawnik? Jeśli zaś staro- wojewody, gdyby dziś epidemia
Wodzisławski szpital wzbo- np. w okresie zwiększonej za- - Jesteśmy jedynym miastem medycznych w samorządzie na ta- stwo nie podjęło żadnych czynno- wybuchła w gęsto zaludnionych
gacił się o analizator i komorę la- chorowalności na grypę i infek- na Śląsku i jednym z dwunastu pecie są tematy zastępcze. Mimo ści to pojawia się wreszcie pytanie miastach byłoby fatalnie. Padło
minarną do molekularnego wy- cje grypopodobne, a także dla w Polsce, który nie ma dostępu tego, iż od połowy marca miesz- czy starosta wypełnił polecenie więc na Raciborz, który leży na
krywania RNA patogenów przy wykrywania bakterii Clostri- do szpitala. Czy nasz szpital cze- kańcy powiatu raciborskiego mu- mimo tego, iż wcześniej zarzekał obrzeżach województwa.
użyciu reakcji łańcuchowej poli- dium Difficile, która jest odpo- ka taki los jak szpitala na Bema? szą szukać pomocy w sąsiednich się, że przekształcenie szpitala by- Spośród zaproszonych tylko
merazy z odwrotną transkrypcją wiedzialna za większość zakażeń Przy takich władzach jakie obec- szpitalach, wygląda na to, że ni- ło właśnie z jego polecenia – zasy- poseł Bolesław Piecha oddelego-
(RT-PCR). Koszt samego anali- szpitalnych. nie mamy, nie czeka nas nic do- kogo z samorządu temat nie inte- puje pytaniami Marek Labus. Nie wał dyrektora swojego biura Ka-
zatora wraz z pierwszą partią te- Obecnie dyrektor PPZOZ brego. I nie jest już ważne to, że resuje. Prezydent Dariusz Polowy mnie rozsądzać ale kłamie albo rola Szymurę, radnego rybnic-
stów to ponad 300 tys. zł. Krzysztof Kowalik zabiega o to, nie możemy się dostać do porad- nie jest zainteresowany rozmową starosta albo wojewoda – kwituje. kiego. - Rozmawiamy i będziemy
aby laboratorium w wodzisław- ni i lekarzy, nie jest to ważne, że w tej kwestii gdyż uważa, że temat Problematyka związana ze o tym rozmawiali dalej, żeby coś
Test w godzinę skim szpitalu zostało przez Mi- będziemy umierać w samotności. nie dotyczy gminy a powiatu. Sta- szpitalem nie jest jedyną w tym w tym kierunku podziałać – za-
Posiadanie tego wyposaże- nisterstwo Zdrowia zakwa- Ważne jest dziś to, że będziemy rosta Grzegorz Swoboda nie chce okresie. - zawieszenie leczenia pewniał. Szymura nie krył zdzi-
nia umożliwi bezpieczne wyko- lifikowane do krajowej sieci tak mieszkać jeżeli nic nie zrobi- rozmawiać, zwłaszcza po tym jak szpitalnego oraz wszystkich przy- wienia, że na spotkaniu brakuje
nywanie hospitalizacji w trybie laboratoriów COVID. W tej my – rozpaczliwie mówiła Hali- okazuje się, że są fundamentalne chodni specjalistycznych to jedno przedstawicieli szpitala. - To nie-
planowym. Każdy pacjent bę- sprawie z wojewodą śląskim Ja- na Kwiecień, znana w Raciborzu wątpliwości czy przekształcenie ale pojawia się ogromne zagro- wyobrażalne. Ja mogłem przyje-
dzie mógł mieć zrobiony test na rosławem Wieczorkiem roz- polonistka. Olewa nas władza szpitala w jednoimienny, ewaku- żenie likwidacji szpitala w nieda- chać tu z Rybnika, a dyrektor jest
obecność SARS-CoV-2 w cza- mawiał już starosta Leszek Bi- miasta, starosta, dyrektor szpi- acja pacjentów, zamknięcie porad- lekiej przyszłości – uważa Marek na miejscu i się nie pofatygował?
sie ok. godziny. Sprzęt znacząco zoń. Nadal też trwają rozmowy tala a najbardziej olewa nas wo- ni odbyło się w majestacie prawa. Labus. Nie będzie finasowania - skomentował. Porównał sytuację
ograniczy też ryzyko zakażenia nad pozyskaniem zewnętrzne- jewoda – dodała. To nie jedyny Dr Marek Labus – lek. me- kiedy skończą się środki COVI- do szkoły podstawowej, gdzie jej
personelu, a w przypadku wy- go dofinansowania do zakupu. apel, jaki pojawił się na spotka- dycyny, specjalista w dziedzinie Dowe. Powiat nie pokryje też de- dyrektor osobiście informuje ro-
krycia zachorowania pozwoli na Wsparcie zadeklarowała m.in. niu, które z inicjatywy Piotra Kli- zdrowia publicznego (niegdyś za- ficytu gdyż są to zbyt duże środki. dziców, jak funkcjonuje placów-
szybkie podjęcie działań zapo- Fundacja JSW. my zorganizował Społeczny Ko- stępca dyrektora szpitala w Ra- Poza tym nawet dziś nie wiadomo ka. - A tutaj chodzi o sprawy dużo
biegających rozprzestrzenianiu mitet Walki o Ochronę Zdrowia ciborzu) zadaje trudne pytania: jak miało by się odbyć kontrakto- ważniejsze, dotyczące jedynego
się choroby. c i Życia Mieszkańców Ziemi Ra- - Ktoś wydał przecież decyzję wanie z NFZ jeśli przez pół roku szpitala w powiecie. Jednak na
ciborskiej w DK Strzecha w dniu o przekształceniu szpitala w jed- szpital nie ma wykonań. Innym propozycję aby poseł Bolesław
POWIAT WODZISŁAWSKI – INWESTYCJE 21.07.2020, a które było próbą noimienny, o wywiezieniu pacjen- problemem jest to, że tracimy Piecha zainicjował spotkanie par-
dialogu i szukania rozwiązań pa- tów. Nie wiadomo jednak kto. Kto kadrę. Odchodzą lekarze i pie- lamentarzystów w tej materii, nie
CIEPŁO WODZISŁAW- towej sytuacji w służbie zdrowia
jaka od marca ma miejsce w kon-
ustalił jak wyglądać ma struktura
szpitala po trzynastym marca? –
lęgniarki. A nie odwróci się tego
bez przemyślanego planu, na hur-
kryje że jest to mało realne.
Henryk Mainusz, radny miej-
SKICH SZPITALI sekwencji zamknięcia oddziałów
szpitalnych i poradni specjali-
Starosta nie wie. Wojewoda ślą-
ski nie wydał poleceń odnośnie
ra nie da się tego zrobić, potrzebni
są specjaliści oraz porozumienie
ski, wyliczył, że gdyby zaktywizo-
wać zaledwie 1% mieszkańców
stycznych. zamykania szpitala, ewakuacji z załogą. Dziś taki dialog nie ist- powiatu to byłoby dziś na spotka-
Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Po wielu tygodniach wystą- oddziałów. Wszystkie decyzje by- nieje, czego przykładem jest choć- niu blisko 1500 osób. Musimy po-
pień na sesjach i korespondencji ły w gestii starosty i dyrekcji szpi- by nieobecność tych osób, które kazać, że temat zdrowia to nie jest
wysyłanych przez mieszkańców, tala. Dziś starosta Grzegorz Swo- powinny na te pytania odpowie- problem jednostkowy ale dotyczy
nikt nie chce zająć stanowiska boda pisze oficjalnie, że ani zarząd dzieć. Brak woli dialogu – to jakiś dziesiątek tysięcy osób. Na spo-
w zakresie daty oraz przebiegu powiatu ani rada powiatu nie po- ogromny problem polityczny. tkaniu jest około 80 osób, głow-
przywrócenia usług medycznych dejmowały żadnych czynności Trwanie w tym stanie jest nie seniorów, powinno się zro-
w powiecie raciborskim. Orga- związanych z ustaleniem obecnej zagrożeniem dla zdrowia i ży- bić coś w kierunku zwiększania
nizatorzy wysłali zaproszenia do struktury szpitala (zgodnie z prze- cia mieszkańców, którzy nieraz ich aktywności. Radny ubolewał,
ponad siedemdziesięciu osób, pisami tylko powiat jako jednost- ponad godzinę jadą do szpitala. że brakuje woli dyskusji wśród
głównie dyrekcji szpitala, samo- ka prowadząca może taką struk- Poradnie częściowo uruchomio- przedstawicieli samorządu. - Każ-
rządowców, radnych, parlamen- turę ustalać – przyp.red.). Powiat no, nie wszystkie. – Brakuje kil- dy głos jak ten dzisiejszy próbuje
tarzystów. Nie pojawili się jed- nie podejmował też żadnych czyn- ku ważnych poradni, np. onkolo- się od razu upolityczniać - skwi-
nak ani prezydenci Raciborza, ności związanych z ewakuacją pa- gicznej, inne przyjmują 100-120 tował, nawiązując do stanowiska
ani przedstawiciele starostwa, cjentów pomiędzy 12 a 16 marca. pacjentów dziennie. Kiedyś przyj- prezydenta D. Polowego, który tak
Dzięki pozyskanemu dofi- rium szpitala w Rydułtowach. ani dyrektor szpitala Ryszard - Wygląda na to, że decyzję samo- mowaliśmy nawet 800 pacjentów ocenił wniosek o zwołanie nad-
nansowaniu w szpitalach w Ry- Jeszcze w lipcu planowane jest Rudnik, ani też Wojewoda Śląski dzielnie podjął dyrektor lecznicy dziennie. Brakuje lekarzy. Pracę zwyczajnej sesji rady miasta już
dułtowach i Wodzisławiu Ślą- rozpoczęcie robót w budyn- Jarosław Wieczorek. Ryszard Rudnik. Czyżby zatem utrudnia też słaba dyscyplina pa- na początku pandemii w Racibo-
skim zostaną przeprowadzone kach administracji w obu loka- Piotr Klima, przewodniczą- do niego należało kierować dal- cjentów, którzy na ustalone godzi- rzu, w połowie marca.
prace termomodernizacyjne. lizacjach. Następne w kolejno- cy Społecznego Komitetu Wal- sze pytania: Dlaczego zamknięto ny nieraz zwyczajnie nie przycho- Radny Marcin Fica mówił
Szacowana, całkowita, wartość ści są obiekty byłego Oddziału ki o Ochronę Zdrowia i Życia cały szpital? Dlaczego zamknięto dzą blokując tym samym dostęp o wielu wcześniejszych wnio-
inwestycji w PPZOZ to ok. 9,5 Neurologii w Wodzisławiu Śl., Mieszkańców Ziemi Racibor- przychodnie? Czy to w ogóle moż- innym – wyjaśnia radna Krysty- skach dotyczących dialogu, które
mln zł. stacji Pogotowia Ratunkowe- skiej od kilku miesięcy odważ- liwe aby cały proces zorganizować na Klimaszewska. nie wywołały jednak rezultatu. -
W sumie termomoderni- go w Rydułtowach oraz by- nie walczy o przywrócenie usług w kilka dni? Zupełnie nieprzydatna oka- Stale słyszymy, że temat zdrowia
zacji zostanie poddanych aż 17 łego klubu opieki nad dzieć- medycznych dla świadczonych Jeszcze w lutym starosta zała się Społeczna Rada Szpita- nie jest w gestii urzędu Miasta,
tys. metrów kwadratowych po- mi w Wodzisławiu Śl. W tym przez szpital i przychodnie spe- Grzegorz Swoboda mówił, że la, która w tak trudnej sytuacji że prezydent nie wystąpił do sta-
wierzchni obiektów szpitalnych. samym czasie rozpocznie się cjalistyczne na Gamowskiej szpital w ogóle nie jest przygoto- nie potrafiła wypracować żadne- rosty, gdyż od tego nie jest, i nie
W rezultacie emisja gazów cie- modernizacja węzła cieplne- w Raciborzu. wany do leczenia chorych na CO- go stanowiska, planu, opinii. Jak interesuje się tym, bo to sprawa
plarnianych obniżona zosta- go w szpitalu w Wodzisławiu - Blisko pięć miesięcy nie ma- VID. Tymczasem 12 marca podjął twierdzi M. Labus – trudno się powiatu. Przysłaniając się przepi-
nie o 942,5 tony równoważnika Śl. Późną wiosną planowane my dostępu do szpitala. Zadajemy się zmian w organizacji leczenia dziwić, w większości w radzie są sami Dariusz Polowy odsyła nas
CO2. O 600 kg rocznie ograni- są prace w budynku warszta- sobie pytanie jak do tego doszło? w powiecie raciborskim rzekomo osoby nie mające kompletnego do rozmów online, a w okresie
czona zostanie z kolei emisja py- tu i archiwum w Rydułtowach. Pytamy też o to kiedy możemy li- na polecenie wojewody. Ze spo- przygotowania merytorycznego. przedwyborczym wojewoda był
łu PM10. Roczne oszczędności Na koniec zostanie budynek czyć na przywrócenie funkcji szpi- tkania nie ma nawet notatki, nie Jan Długosz – przewodniczą- osobiście na Zbiorniku Racibórz.
na użytej przez szpitale energii byłego Oddziału Chorób We- tala sprzed COVIDu. Im więcej mówić już o poleceniu czy umo- cy rady gminy Krzanowice mówi, To zwyczajne ignorowanie rad-
cieplnej sięgną poziomu prawie wnętrznych nr 1 w Wodzisła- pytań tym dziwniejsze ujawniają wie. Podobnie nie ma śladu z prze- że czarno widzi przyszłość szpita- nych, pokazanie, że nie jesteśmy
10 tys. GJ, czyli 2,7 mln kWh/a. wiu Śl. się fakty dotyczące samego prze- biegu wideokonferencji w dniu 11 la w Raciborzu. Wybór Raciborza godni spotkania i wysłuchania.
Prace ruszyły już w Oddzia- kształcenia szpitala w szpital jed- marca, podczas której wojewoda pod lokalizację szpitala zakaźnego – z żalem opisuje postawę prezy-
le Pediatrycznym i laborato- c noimienny. W tym czasie kiedy wezwał starostę do siebie. Dlacze- był dobrze przemyślany. - jak naj- denta radny Fica.
4 Sylwetki 22 lipca 2020, nr 7 (312) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ EDUKACJA

Paweł Strózik nowym rektorem PWSZ w Raciborzu


W głosowaniu elektorów dr Paweł Strózik został wybrany nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu na kadencję 2020-2024.

Fot. PWSZ Racibórz


Paweł Strózik urodził się Praca w Szkole Wyższej decyzje operacyjne i współ- w zakresie zarządzania projek-
1.06.1970 r. w Wieluniu. Jest Od 2005 r. pracuje w In- decydując o strategii rozwoju tami, a także certyfikat ukoń-
absolwentem Wydziału Filolo- stytucie Neofilologii jako ad- uczelni. czenia warsztatów w zakresie
gicznego Uniwersytetu Łódz- iunkt w Zakładzie Filologii Od lipca 2018 r. jako Pro- LEAN Management.
kiego w Łodzi. Tytuł magistra Germańskiej. Przed powoła- rektor aktywnie działał przy Od października 2018 r.
filologii germańskiej uzyskał niem Instytutu uchwałą Sena- wdrożeniu Ustawy 2.0 – Kon- jest studentem programu:
w 1994 r. Czwarty rok stu- tu Uczelni brał aktywny udział stytucji dla Nauki wraz z to- „Master of Business Admini-
diów odbył na stypendium w pracach nad koncepcją warzyszącymi jej przepisami stration – Zarządzanie w biz-
w ramach programu TEMPUS kształcenia i treściami progra- wykonawczymi. Pracował ja- nesie międzynarodowym” re-
w University of Sheffield (Wiel- mowymi kierunku filologia; ko Przewodniczący Komisji alizowanym w Wyższej Szkole
ka Brytania) oraz Justus-Lie- dokument ten był załączni- Statutowej, Przewodniczący Bankowej w Poznaniu, Wy-
big-Universität w Gießen (Re- kiem do wniosku do Ministra Zespołu ds. opracowania i no- dział Zamiejscowy w Chorzo-
publika Federalna Niemiec). Edukacji Narodowej i Sportu welizacji Regulaminu Studiów, wie, którego partnerem me-
Pracę magisterską napisał pod o nadanie PWSZ w Racibo- nadzorował i weryfikował no- rytorycznym jest Franklin
kierunkiem prof. dr. hab. Al- rzu uprawnień do prowadze- welizację Regulaminu stypen- University w Stanach Zjedno-
freda Tarantowicza na temat: nia kierunku kształcenia „fi- diów, Regulaminu studenckich czonych Ameryki. Obrona pra-
„Die Vergangenheitstempora lologia” ze specjalnościami: praktyk zawodowych, Regula- cy planowana była w czerwcu
im Deutschen (Czasy przeszłe „filologia angielska”, „filologia min weryfikacji prac dyplomo- 2020 r., ale z powodu pan-
w języku niemieckim)”. Po za- czeska”, „filologia germańska” wych jednolitym systemem demii została przesunięta na
kończeniu studiów pracował i „filologia rosyjska”. antyplagiatowym (JSA) oraz październik. Rozprawa jest
w Nauczycielskim Kolegium Tytuł doktora uzyskał Regulamin archiwizacji prac poświęcona zarządzaniu uczel-
Języków Obcych w Racibo- w Wydziale Filologicznym dyplomowych w ogólnopol- nią pod rządami Ustawy 2.0,
rzu, w którym od 1998 r. peł- Uniwersytetu Wrocławskie- skim repozytorium prac dy- a także działaniu władz uczelni
nił funkcję kierownika Sek- go w 2008 r., przedkładając plomowych (ORPPD), a tak- w nowej sytuacji w czasie pan-
cji Języka Niemieckiego. Dwa rozprawę doktorską na temat: że Regulamin potwierdzania demii i postpandemii.
lata później uzyskał stopień „Drogi i bezdroża niemiec- efektów uczenia się. Poza urzędem prorektora
nauczyciela mianowanego, kiej literatury emigracyjnej na Poprawność i aktualność dr Strózik nadzorował projekt
a w 2003 r. stopień nauczyciela podstawie życia i twórczości systemu zapewnienia jakości „Pilotażowy Program Prak-
dyplomowanego. W 2001 r. zo- Klausa i Eryki Mann”. Promo- kształcenia w PWSZ w Raci- tyk w Państwowych Wyższych
stał wpisany do ewidencji egza- torem rozprawy był prof. zw. borzu potwierdziły wszyst- Szkołach Zawodowych”.
minatorów Centralnej Komisji dr hab. Norbert Honsza, a dy- kie kontrole PKA, system ten Obecnie dr Strózik prowa-
Egzaminacyjnej, uczestniczył sertację recenzowali: prof. dr otrzymał w każdym przypadku dzi – jako kierownik projektu
– w funkcji eksperta CKE – hab. Irena Prędota-Światło- najwyższą ocenę – „w pełni”. – projekt ”Zintegrowany Pro-
w pracach zespołu autorskiego wska z Uniwersytetu Wro- gram PWSZ w Raciborzu”.
przygotowującego materiały cławskiego oraz prof. dr hab. Kwalifikacje i doświad- W ramach tego projektu zosta-
pilotażowe do matury z języka Lech Kolago z Uniwersytetu czenie w zarządzaniu nie zaimplementowana kwota
niemieckiego i współpracował Warszawskiego. Dysertacja projektami 6 000 000,00 złotych z prze-
z Okręgową Komisją Egzami- została opublikowana w 2008 Dr Strózik ukończył mię- znaczeniem na rozwój kom-
nacyjną w Jaworznie, prowa- r. w Wydawnictwie PWSZ Dr Paweł Strózik dzynarodowo akredytowane petencji miękkich kadry i stu-
dząc szkolenia egzaminatorów, w Raciborzu pod tym samym szkolenia w zakresie zarządza- dentów, a także na rozbudowę
przygotowując zestawy matu- tytułem. daktyki i studentów Uczelni. Jako prorektor zdobył do- nia projektami i zdobył certyfi- infrastruktury Uczelni.
ralne czy recenzując propono- W 2015 r. został wybrany Funkcję tę sprawował do 30 świadczenie w zarządzaniu katy „PRINCE2® Foundation”
wane zadania. na funkcję Prorektora ds. dy- września 2019 r. uczelnią, podejmując bieżące i „PRINCE2® Practitioner” oprac. /kp/

RACIBÓRZ – SPORT

Krzysztof Sałajczyk nowym prezesem Unii Racibórz


Unię w formie piłkarskiej spółki poprowadzi były piłkarz Krzysztof Sałajczyk. Jego celem ma być poprawienie wizerunku
i poukładanie podstaw organizacyjnych w klubie.

Fot. Urząd Miasta Racibórz


Raciborzanin Krzysztof Sa- many kręgosłup. Lekarze da- która od tamtego czasu prze- kę. Głosowanie poprzedziła ob-
łajczyk od dziecka jest miłośni- wali mu jeden procent szans prowadziła wiele akcji chary- szerna dyskusja. Pojawiły się
kiem sportu, na boisku spędził na przeżycie, nie mówiąc o po- tatywny i pomogła wielu oso- wówczas głosy, że przekształ-
większość wolnego czasu. Pod- wrocie do normalnego funk- bom. Sam Krzysztof Sałajczyk cenie Unii w spółkę to pomysł
czas jednego z turniejów pił- cjonowania. Jego operacja by- za swoją działalność został wy- ambitny, ale Miasto podchodzi
karskich wypatrzył go przed- ła pierwszą tego typu w Polsce. brany Osobowością Roku 2018 do niego za szybko. Obawiano
stawiciel juniorskiej drużyny Teraz uszkodzony kręgosłup w Województwie Śląskim. się też konsekwencji finanso-
Bayernu Monachium, z któ- i żebra podtrzymują tytano- wych i ewentualnych długów
rą związał się na pewien czas. we listwy. – Wypadek nauczył Cele nowej Unii spółki. Zwolennicy podkreśla-
Grał w drużynach FC Bayern mnie pokory, z dnia na dzień W pierwszych latach swo- li potrzebę uporządkowania
Munich Junior Team do 2005 od samodzielnego dorosłego jej działalności klub skupi się spraw w miejskiej piłce nożnej.
roku. Przez kilka lat występo- człowieka stałem się osobą, któ- na szkoleniu dzieci i młodzie- Anna Ronin apelowała, aby nie
wał również w trzecioligowym ra potrzebowała pomocy przy ży. Dzięki temu Unia ma dys- bać się ambitnej decyzji. - Spół-
Niemieckim klubie SV Heim- najprostszych czynnościach. ponować bazą uzdolnionych kę możemy zlikwidować. Nie
stetten. Nauczyłem się doceniać ludzi, młodych piłkarzy. Ponadto mówimy w ogóle o zaletach –
– W bardzo młodym wie- którzy mnie otaczają oraz cie- ujednolicony system szkole- powiedziała na czerwcowej se-
ku wyjechałem do Niemiec, od szyć się z małych rzeczy. Oso- nia ma pozwolić na wymianę sji.
podstaw zobaczyłem, jak funk- biście uważam, że w życiu nie kadr z pozostałymi klubami
cjonuje Akademia Piłkarska ma przypadku, wszystko co się piłkarskimi w mieście. Nowy Spółka początkiem
jednego z najlepszych klubów dzieje ma znaczenie. Widocz- system ma też przełamać defi- nowej drogi
na świecie. W Niemczech po- nie tak miało być, widocznie cyt zaufania między klubami. Zdaniem magistratu po-
znałem też organizację mniej- tak właśnie miało się wydarzyć. Miasto jako organ nadzorczy wołanie spółki to początek dro-
szego, trzecioligowego klubu. Nie rozpamiętuję wypadku, nie Unii Racibórz ma dać gwaran- gi do ustabilizowania sytuacji
Pobyt za granicą wiele mnie zastanawiam się, co by było cję większej transparentności organizacyjnej i szkoleniowej.
nauczył. Na pewno wykorzy- gdyby… Trzy lata bardzo cięż- działania. Zdaniem magistratu Projekt „Klubów Partnerskich”
stam te doświadczenia w kie- kiej rehabilitacji, walka o każdy należy spodziewać się podobnej ma wprowadzić nowe zasa- Krzysztof Sałajczyk jako nowy prezes spółki piłkarskiej Miasta
rowaniu Unią – mówi Krzysz- dzień, krok, ruch ręką sprawiły, reakcji ze strony potencjalnychdy współpracy z pozostałymi Racibórz został przedstawiony 14 lipca w magistracie.
tof Sałajczyk. że nie ma dla mnie rzeczy nie- sponsorów. Spodziewane jest klubami piłkarskimi z terenu
możliwych. Teraz sam pracuję również większe zaangażowa- gminy Racibórz. W rezultacie Autorem audytu i podstaw magistrat, Marek Śledź zadekla-
Tragiczny wypadek w szpitalach z ofiarami wypad- nie rodziców młodych piłkarzy. osiągnięte mają zostać: wspól- do wdrażanej koncepcji szkolenia rował prezydentowi Polowemu
i działalność charytatywna ków. Wierzę, że jestem w stanie ny i jednolity dla wszystkich dzieci i młodzieży w raciborskich niekomercyjne wsparcie oparte
W 2010 roku, mając 23 la- podołać każdemu wyzwaniu - Burzliwa dyskusja system szkolenia dzieci i mło- klubach piłkarskich jest Marek o współpracę pomiędzy klubami
ta, Krzysztof Sałajczyk uległ mówi K. Sałajczyk o utworzeniu spółki dzieży, znacznie lepsze wyko- Śledź – szkoleniowiec, dyrektor z Raciborza i zarządzaną przez
wypadkowi samochodowemu. Cztery lata temu Krzysz- Przypomnijmy, w czerwcu rzystanie infrastruktury oraz akademii RKS Raków Częstocho- niego Akademią Rakowa.
Miał zmiażdżoną klatkę pier- tof Sałajczyk założył fundację decyzją radnych Unia Racibórz przejrzystość i kontrola finan- wa, wieloletni dyrektor akademii
siową, w kilku miejscach zła- Pomocna Dłoń po Wypadku, została przekształcona w spół- sów. Lecha Poznań. Jak zapowiada c
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 7/2020 GazetaInformator.pl 22 lipca 2020 nr 7 (312)
REGION RYNEK PRACY

Masz więcej niż 50 lat?


Weź udział w programie
rozwojowym BEZ B@RIER
PROGRAM ROZWOJOWY DLA OSÓB 50+
Do wyboru szkolenie z zakresu Zapraszamy mieszkańców Województwa Śląskiego
tworzenie stron i blogów w Word Press, na bezpłatne kursy ONLINEpodnoszące kwalifikacje zawodowe
reklamy i komunikacji na Facebooku
czy zarządzania reklamami Google Ads. Tw orzenie Reklama Zarządzanie
BEZ B@RIER to projekt ad- dla uczestników: Stron i Blogów i komunikacja reklamami
resowany do osób 50+. Uczest- · ukończone 50 lat (prefero- w Word Press na Facebooku Google Ads
nicy projektu mają możliwość wane kobiety)
wzięcia udziału w jednym wy- · osoba pracująca
branym przez siebie bezpłatnym
szkoleniu ONLINE:
· miejsce pracy lub zamiesz-
kania na terenie województwa
Szkolenia 16 lub 24 h. Zyskasz certyfikat Nic nie płacisz
- „Google Ads jako narzędzie śląskiego.
reklamowe online” · nie można prowadzić jed- od 11.07. do 16.08. Po zakończeniu kursu Szkolenia dla osób 50+ są
- „Projektowanie i opty- noosobowej działalności gospo- otrzymasz certyfikat całkowicie bezpłatne.
malizacja stron internetowych darczej potwierdzający Wszystkie koszty pokrywa
w WordPress” Projekt „Bez b@rier, bez
- „Szkolenie Facebook Ads” granic – szkolenia językowe kwalifikacje. organizator.
Szkolenia trwają 16 lub 24
godziny, odbywają się w tygo-
i komputerowe dla osób pracu-
jących z województwa śląskiego” zadTezwoń: 509558832 lub 665455711
dniu po 4 godziny lub w week-
end 8 godzin. Dla uczestników
jest współfinansowany ze środ-
ków Regionalnego Programu ń szkolenia@ahead.pl
mail:
szkolenie jest bezpłatne (uczest- Operacyjnego Województwa
nicy wnioskują o pokrycie wkła- Śląskiego na lata 2014 – 2020
du własnego przez w ramach Osi priorytetowej XI. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Fundację). Po szkoleniu Wzmocnienie potencjału eduka- Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie
uczestnicy otrzymują certyfikat cyjnego, Działania. 11.4. Podno- potencjału edukacyjnego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
potwierdzający nabycie kompe- szenie kwalifikacji zawodowych
tencji. osób dorosłych, Poddziałania. na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
Warunki zakwalifikowania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne. AHEAD GROUP SP. Z O.O. BIURO: ul. Narutowicza 126 a, 90-145 Łódź Siedziba: ul. Narutowicza 34,
90-138 Łódź, NIP: 725- 215-13-05, KRS: 0000637421
REGION – INTEGRACJA BIZNESU

Ponad 8 tysięcy uczestników akcji #kupujlokalnie 


Akcja społeczna portali raciborz.com.pl i PLUSYdlaBIZNESU wsparła tysiące lokalnych przedsiębiorców, którzy na grupach w mediach
społecznościowych mogli oferować swoje usługi i wymieniać się informacjami.
Pandemia koronawirusa pl oraz PLUSYdlaBIZBESZU. Ponad 8 tysięcy przedsiębiorców czy szukać Promocja firm akcji #kupujlokalnie na plat-
uderzyła we wszystkie płasz- pl, wspierana przez Gazetę In- członków lokalnie konkretnej usługi. W ramach akcji umoż- formie PLUSYdlaBIZNESU
czyzny naszego życia, a jedną formator. Ideą akcji jest popu- W ramach akcji na Face- Grupy służą do komunika- liwiono także publikację zarejestrowało się ponad 170
z grup, która najmocniej od- laryzacja lokalnych produktów booku powstały grupy zrze- cji, informacji i budowania ogłoszeń lokalnych przed- firm z powiatu raciborskiego
czuła jej negatywne skutki, jest i miejscowych przedsiębior- szające ludzi z konkretnych współpracy. Od początku siębiorców na platformie i wodzisławskiego.
grupa lokalnych przedsiębior- ców, a także ratunek lokalnych miejscowości, i tak powsta- założenia grup w Raciborzu PLUSYdlaBIZNESU. To ser-
ców. W okresie załamania ryn- miejsc pracy. Pamiętajmy, że ła np. grupa #kupujlokalnie czy Wodzisławiu Śląskim wis dedykowany przedsię- Kupuj lokalnie
ku gospodarczego najbardziej im więcej kupujemy lokalnie, RACIBÓRZ, #kupujlokal- obserwowaliśmy dynamicz- biorcom, na którym, dzięki Dziękujemy wszystkim
poszkodowane zostały małe tym większy przychód gene- nie WODZISŁAW ŚLĄSKI ny wzrost liczby członków rejestracji, mogą promować obecnym członkom grupy za
firmy i firmy rodzinne. Akcja rujemy do lokalnego budżetu. czy #kupujlokalnie GO- i osób zainteresowanych swoją działalność, a który jest wkład we wsparcie lokalne-
#kupujlokalnie powstała po Zamiast kupować w hiperkar- RZYCE. Członkowie grup miejscowym biznesem. Te- jednocześnie źródłem aktu- go rynku, a także za zaufanie
to, aby wesprzeć właśnie ich. metach z obcym kapitałem, mogą promować lokalne raz nasze grupy na Facebo- alnych informacji ze świata i zaangażowanie. Zachęcamy
Akcja społeczna prowadzona warto odwiedzić warzywniak firmy, przedstawiać swoje oku liczą, łącznie, ponad 8 rynku pracy, biznesu i gospo- także wszystkich tych, którzy
jest przez portal raciborz.com. za rogiem. oferty, polecać konrketnych tysięcy osób. darki czy ekologii. W ramach jeszcze nie dołączyli do akcji.
II PLUSY dlaBIZNESU 22 lipca 2020, nr 7 (312) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Z APYTA J O kasy fiskalne on-line 234”


nus o wartości 1230 zł (brutto) w promocji „1
*)

Tylko u nas bo

w
NIP obowiązkowy na paragonie od stycznia 2020 roku WIĘCEJ

Wraz z nowym rokiem wchodzi w życie obowiązek zamieszczania NIP-u na paragonach. W sytuacji sprzedaży zarejestrowanej
na
ib.plkasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikacyjnym tylko wtedy, gdy ten
numer będzie umieszczony na paragonie dokumentującym sprzedaż. Ta zmiana dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami.
Wszystkie atuty w ręku!

20 03
Nieprzestrzeganie nowych przepisów grozi sankcjami w postaci dodatkowych zobowiązań podatkowych w wysokości odpowiadającej 100%
47, 697 212 351 kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. W przypadku osób fizycznych kara nie będzie przybierała takiej samej formy. Te osoby za taki czyn
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
poniosą odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Na dodatkowe zobowiązania będą skazani także ci podatnicy, którzy ujmą
w ewidencji wystawioną dla nich fakturę dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem, który nie zawierał numeru identyfikującego tego
podatnika na potrzeby podatku. Wysokość takiej sankcji wynosić ma 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Ireneusz Burek – właściciel SOFT-IB


ib.pl

Pion fiskalny P R O M O C JA :
te rm in a le
terminale płatnicze p ła tn ic z e
za 0 ,
kasy i drukarki fiskalne 00 *) zł
materiały eksploatacyjne *)
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to inicjatywa uczestników

czytniki kodów kreskowych


rynku usług płatniczych w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję mogą zdecydować o długości
trwania umowy i szczegółowych warunkach związanych z ich branżą. Po więcej informacji zaprasza-
my do naszych oddziałów.

wagi sklepowe, szuflady kasowe


KUPUJĄC

Obsługa serwisowa firm KASĘ FISKALNĄ


PAKIET REKLAMY
oprogramowanie dla firm, wdrożenia GRATIS!
bezpieczeństwo danych, backup’y
Do 60% wa
*)
rto ś c i
serwis komputerów, drukarek

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 22 lipca 2020, nr 7 (312) PLUSY dlaBIZNESU III
RACIBÓRZ JAKOŚĆ ŻYCIA

Mapa zieleni dla Raciborza


Pracująca na petycją ponad 450 mieszkańców, komisja skarg przychyla się do postulatów związanych z zielenią i proponuje
stworzenie systemu inwentaryzacji terenów zielonych.
katarzyna cichoń

Trwają prace miejskiej


komisji nad petycją miesz-
kańców, która dotyczy sposo-
bu rządzenia miastem m.in.
w takich kwestiach jak ekolo-
gia, zieleń w mieście, ruch sa-
mochodów, zabudowa placu
Długosza, smog i jakość po-
wietrza czy wreszcie dialog,
bądź jego brak, między władza-
mi a mieszkańcami. Pod pety-
cją podpisało się ponad 450
mieszkańców. Petycja doczeka-
ła się odpowiedzi prezydenta,
a ta, choć dość obszerna, pod
względem merytorycznym mo-
gła być dla mieszkańców nie-
satysfakcjonująca. W połowie
czerwca nad petycją pochyliła
się Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miasta Raci-
bórz, której przewodniczy An-
na Ronin. Prace nad petycją
nadal trwają, ale wiemy już do
których inicjatyw komisja się
przychyla. Pojawił się bowiem W Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia funkcjonuje mapa zieleni, na której zaznaczono zielone obszary, wykonywane nasadzenia czy planowane wycinki.
pomysł stworzenia mapy mia-
sta z informacjami o lokali- ście oraz prosimy wszystkich Głosowaliście za sprzedażą te- w celu planowania przyszłych dane o pomnikach przyrody. Oddział w Katowicach oraz
zacji drzew, ich ewentualnej wyżej wymienionych, aby za- go placu nie bacząc na zdanie nasadzeń, tworzenia zielonych W katalogu „Wiem o Wycin- Zarządu Powiatu Raciborskie-
planowanej wycince czy nasa- przestały na swoich terenach mieszkańców. Przed wybora- korytarzy w mieście, uzgadnia- ce” prezentowane są informa- go. Włodarz zadeklarował, że
dzeniach. Wszystko po to, aby używania środków zawiera- mi obiecywał Pan dbać o zie- nia miejskiego planu adaptacji cje o prowadzonych postępo- zwróci się do zarządców, aby
mieszkańcy mogli brać udział jących glifosat czyli m.in po- leń w mieście, a teraz chce Pan do zmian klimatu. - Racibórz, waniach w sprawie usuwania rozważyć możliwości zmiany
w podejmowaniu decyzji i re- pularnego Roundup. Już parę doprowadzić do zniszczenia wzorem innych miast mógł- drzew i krzewów. Jak infor- organizacji ruchy na tych od-
agować jeszcze przed faktem. lat temu na to zwracali uwagę jednej czwartej hektara zieleni by stworzyć Mapę Inicjatyw muje członek miejskiej komi- cinkach.
mieszkańcy w rejonie ronda w centrum miasta. Nie zgadza- Godnych Naśladowania czy też sji rozważany jest także pomysł Mieszkańcy musieli pogo-
NIE dla wycinek przy ul. Opawskiej, Polnej czy my się na to i nie chcemy takie- Standardy kształtowania ziele- oznakowania drzew do wycin- dzić się odmową prezydenta
zdrowych drzew ostatnio Radny Jarosław Łęski go nas traktowania! - napisano ni - zaproponowała. ki za pomocą taśm - tak, aby jeszcze w kilku innych kwe-
W petycji mieszkańców - czytamy w petycji. dobitnie w petycji. mieszkańcy w prosty sposób stiach, np. w sprawie tworzenia
wiele miejsca poświęcono Wrocław godny dowiadywali się o planowanych zielonych korytarzy. - Realiza-
kwestii zieleni i wycince drzew Mieszkańcy do prezyden- Komisja pochwaliła naśladowania wycinkach, a tym samym mieli cja typowych zielonych kory-
w mieście. - Prosimy zrozu- ta: „Obiecywał Pan dbać postawę mieszkańców Inspiracją dla raciborskich możliwość zareagowania. tarzy, czyli parków liniowych
mieć, że im miasto ciaśniej o zieleń” Anna Ronin, przewodni- radnych jest m.in. Wrocław (bo chyba o takie rozwiązania
zabudowane, im mniej w nim W petycji poruszono tak- cząca Komisji Skarg, Wnio- czy Warszawa. W tych mia- Nie wszystko można chodzi) wiąże się z koniecz-
drzew, krzewów, skwerów, zie- że sprawę placu Długosza. sków i Petycji Rady Miasta Ra- stach funkcjonują mapy zieleni, zrobić nością przebudowy istniejącej
lonych cichych spacerowych Mieszkańcy wyrazili obawy cibórz, mówiła o sprawie na w których prowadzi się inwen- Niektóre z postulatów pe- infrastruktury, a nawet likwi-
uliczek, przestrzeni dla miesz- o przyszłość zielonych terenów czerwcowej sesji. Pochwaliła taryzację terenów zielonych, tycji, jak wspomniała prze- dacją funkcji transportowej.
kańców, parków, a im wię- i drzew po sprzedaży placu. - wtedy obywatelską postawę są też publikowane informacje wodnicząca Anna Ronin, nie W świetle ograniczonych moż-
cej samochodów, budynków, Chcielibyśmy na placu Długo- mieszkańców. - Osoby, które o planowanych i wykonywa- były w zakresie kompetencji liwości finansowych, ale rów-
ścisku, zagęszczenia, hałasu, sza także kiedyś tężni wśród wniosły petycję na pewno za- nych nasadzeniach, wycinkach Rady Miasta czy prezyden- nież faktu, że główne ciągi ko-
spalin i smogu tym gorzej się zieleni, a nie betonowego kloc- dały sobie wiele trudu. Zebra- czy kompensacjach. Za pomocą ta. To m.in. sprawy dotyczące munikacyjne nie są zarządzane
w nim żyje, jest gorsza jakość ka. Chcemy na razie parku na no podpisy wielu mieszkań- zielonej mapy Wrocławia moż- dróg. Mieszkańcy postulowali przez Miasto, na dzień dzisiej-
życia mieszkańców, a miesz- obecnych 31 % zielonej po- ców. Jako członkowie komisji na zdobyć informacje o tym, na przykład o wprowadzenie szy nie jest to możliwe do re-
kańcy stają się nieszczęśliwi wierzchni pl.Długosza z obsa- jesteśmy zbudowani takim jakie są decyzje w sprawie na- ograniczenia prędkości do 40 alizacji - napisał w odpowiedzi
i kto może ucieka z takiego dzeniem drzewami i ławeczka- postępowaniem mieszkańców sadzeń i gdzie rozważane są lo- km/h od ul. Głubczyckiej do prezydent.
miasta, bo pieniądze i miesz- mi dla mieszkańców i turystów Raciborza, widać, że jednak kalizacje nowych parków. Moż- ul. Opawskiej oraz na ul. Ko- W skład Komisji Skarg,
kania to nie wszystko, aby lu- oraz parkingu, a docelowo za ta obywatelskość i sięganie na również sprawdzić, ile drzew ściuszki i ul. Opawskiej. Prezy- Wniosków i Petycji Rady Mia-
dzie byli szczęśliwi - napisali kilka czy kilkanaście lat, po po demokrację, którą mamy jest w poszczególnych parkach dent w odpowiedzi na petycję sta Racibórz wchodzą Zygmunt
autorzy petycji. ewentualnym przeniesieniu w Raciborzu służy postawie, i lasach. Z kolei na stronie ma- napisał, że wprowadzenie ta- Kobylak, Dawid Łomnicki, An-
Mieszkańcy zaapelowali, parkingu z placu w podziemie którą można chwalić. Nie mie- pa.um.warszawa.pl funkcjo- kich ograniczeń na drodze kra- na Ronin, Zuzanna Tomaszew-
aby reagować, gdy wycinane lub w inne miejsce miasta, aby liśmy łatwego zadania bo pety- nuje zakładka „Zieleń”, a tam jowej i powiatowej jest w ge- ska i Eugeniusz Wyglenda. Ko-
są zdrowe drzewa. - Prosimy, zrobiono wtedy tam park na cja zawierała wiele stron, wiele mieszkańcy znajdą informacje stii zarządców, a więc, w tym lejne posiedzenie w sprawie
aby Urząd Miasta zwracał uwa- całej powierzchni placu Dłu- punktów. Na niektóre punk- inwentaryzacyjne o elementach przypadku, Generalnej Dyrek- petycji mieszkańców ma odbyć
gę i przeciwstawiał się szkodli- gosza od skweru ks. Pieczki ty dajemy zielone światło, in- tworzących zieleń miejską czy cji Dróg Krajowych i Autostrad się jeszcze w lipcu.
wym decyzjom wojewódzkiego do skweru przy sądzie. Tego nych nie możemy uwzględnić
konserwatora zabytków w Ka- mieszkańcy chcą na tym pla- z różnych powodów, np. nie
towicach, który od lat wyda- cu, a nie kolejnego betonowe- jest to w kompetencji Rady
je zgody na wycinki zdrowych go ogromnego klocka oraz nie Miasta czy prezydenta. Są za-
drzew w Raciborzu, m.in. wy- chcą likwidacji tutejszych sied- sadne niektóre postulaty, ale
cięcia drzew i krzewów na ul. miu zielonych skwerów trawia- nie wszystkie - mówiła Anna
Długiej, co skutkuje teraz be- stych o łącznej powierzchni Ronin.
tonową pustynią oraz ostat- 2557 m2 czyli 25,57 arów, na Przewodnicząca komi-
nio wycięciu na ul. Rzeźniczej którym rośną drzewa i krzewy; sji przekazała, że komisja po-
zdrowych drzew, m.in. uni- 7 szt lip, 5 dużych świerków, piera działania mieszkańców
kalnej Glediczji trójciernio- 3 brzozy, 5 śliwowiśni oraz na rzecz czystego powietrza
wej. Mieszkańcy, szczególnie dwie duże akacje, i jeden czar- i ochrony środowiska, propo-
tej okolicy, są oburzeni takimi ny bez i trawa, które chce Pan nuje też w dokumentach pla-
działaniami. W tym miejscu Prezydent i Pana Radni sprze- nistycznych wyznaczenie stref
zwracamy się także z apelem dać Ekooknom razem z placem zieleni, zwiększenie nadzoru
do prezydenta miasta, rad- Długosza. Panie Prezyden- nad służbami prowadzący-
nych, zarządów spółdzielni cie 31% tego placu to obecnie mi zabiegi pielęgnacyjne na
mieszkaniowych i wspólnot, tereny zielone. Co się stanie drzewach i krzewach, lepsze
aby dbały o zieleń miejską, z tymi wszystkimi trawnikami, nadzorowanie wszelkich in-
zaprzestano bezsensownego skwerami i drzewami? Według westycji obejmujących budo-
wycinania czy ogławiania co- nas zostaną wycięte większość wę nawierzchni wokół drzew.
rocznego drzew i krzewów, co lub wszystkie drzewa i krzewy, Jak powiedziała Anna Ronin,
ma miejsce szczególnie na te- a trawniki zalane betonem po komisja proponuje stworze-
renach jednej ze spółdzielni sprzedaży placu Ekooknom nie inwentaryzacji terenów W Warszawie, za pośrednictwem zakładki ”Wiem o Wycince”, mieszkańcy dowiadują się
mieszkaniowej w naszym mie- czy komukolwiek innemu. zielonych w obrębie Raciborza o postępowaniach w sprawie usuwania drzew i krzewów, ale także o nowych nasadzeniach.
IV PLUSY dlaBIZNESU 22 lipca 2020, nr 7 (312) << GazetaInformator.pl
REGION | BEZPIECZEŃSTWO

Burza nad zbiornikiem


Zbiornik Racibórz Dolny to sukces polityków (modelowo wykorzystany w okresie
minionej kampanii wyborczej) jednak u mieszkańców regionu przeważa rozczarowanie.
na
IRENEUSZ BUREK nii przekroczone zostały stany powódź w 2010 roku, kiedy to nału i rzeki przechodzącej przez
alarmowe, a dla powiatu raci- nastąpiło przekroczenie pozio- miasto. Na załączonych zdję-
Nadal nie śpimy borskiego i wodzisławskiego mu wody ponad 194,0 m.n.p.m ciach widać jak ogromna różni-
spokojnie ogłoszone zostało pogotowie co spowodowało połączenie ca jest w przepustowości kanału
30 czerwca miał miejsce przeciwpowodziowe. wszystkich części polderu, wy- Ulga w stosunku do rzeki Odry.
oficjalny odbiór zbiornika prze- System bezpieczeństwa pełniając go maksymalną ob- Faktem jest, że większe
ciwpowodziowego Racibórz przeciwpowodziowego został jętością 53 mln m³ i tworząc opady, jakie mieliśmy okazję
Dolny. Wzięli w nim udział: zbudowany w dwóch etapach. maksymalny akwen jezioro- obserwować w czerwcu, po-
Minister Gospodarki Morskiej W sytuacji podwyższonego po- wy. Po całkowitym zapełnieniu wodują znaczne podniesienie
i Żeglugi Śródlądowej Marek ziomu Odry w pierwszej kolej- zbiornika do Raciborza nade- się poziomu Odry co skutkuje
Gróbarczyk, Prezes Wód Pol- ności „uruchamiany” jest Po- szła opóźniona i nieco złago- m.in. wypełnienie koryta rze-
skich Przemysław Daca oraz lder Buków (oddany do użytku dzona (na szczęście) fala kulmi- ki. Najbardziej spektakularne
przedstawiciele rządu RP, w 2002 roku, sztuczny zbiornik nacyjna na Odrze. Napełnienie w tym okresie (i mocno komen-
władz samorządowych, Banku przeciwpowodziowy o pojem- polderu spowodowało, że za- towane w mediach społeczno-
Światowego, głównego wyko- ności ok. 53 mln m³), którego grożone zostały wały obiektu, ściowych) było zalanie przysta-
nawcy – firmy Budimex oraz tereny wypełniają się wodą po- jednakże sytuacja została opa- ni kajakowej i unieruchomienie
innych organizacji i firm zaan- między wałami wzdłuż kanału nowana przez strażaków. plaży miejskiej na terenie bul-
gażowanych w budowę obiek- Ulga. Widok, który wzbudza Racibórz znalazł się o włos warów. Sytuację na swoim Fa-
tu. – Formalnie ta inwestycja sensację mediów i przykuwa od tragedii, którą pamiętamy cebooku skomentował m.in.
jest zakończona. Nie trzeba wy- wzrok niemal wszystkich kie- z 1997 roku. Aby takim zapobie- radny powiatowy Dawid Wa-
jaśniać, ile znaczy dla miesz- rowców na raciborskich mo- gać, zbudowano Zbiornik Raci- cławczyk. - Połowa Racibo-
kańców województwa śląskie- stach, jest naturalnym zjawi- bórz Dolny, którego pojemność rza zastanawia się, o co chodzi
go, opolskiego i dolnośląskiego, skiem w przypadku napływu dziś szacuje się na 185 mln m3 z tą zaporą, która „nie działa”.
których dotknęła powódź z 1997 wody w okresie intensywnych (docelowo 300 mln m3). Na po- Do wczoraj myślałem, że Wo-
i 2010 roku – podkreślił Marek deszczów. czątku br. przełączono główne dy Polskie po prostu nie zdą-
Gróbarczyk. Minister wyjaśnił Dla zobrazowania, war- koryto kanału Ulga, które dziś żyły jeszcze rozwiązać konkur-
również, że droga do sfinalizo- to dodać, ze przy napełnieniu przechodzi przez nową zaporę. su na stanowisko tego gościa,
wania budowy zbiornika nie by- tzw. części przepływowej po- Oddany do eksploatacji Zbior- który przekręca wajchę i wci-
ła łatwa, niemniej zobowiązanie lderu wodą powodziową Odry nik Racibórz Dolny przełączył ska czerwony guzik zatrzymu-
społeczne związane ze zwięk- do poziomu 191,0 m.n.p.m., koryta Ulgi i Odry, jednak jako jący wodę. Ale sytuacja okazu-
szeniem bezpieczeństwa powo- może zostać w tej części sku- zbiornik suchy, nie reguluje ani je się bardziej skomplikowana.
dziowego blisko 2,5 mln miesz- mulowana pojemność rzędu 9 nie gromadzi wody w przypad- Otóż właśnie przekonujemy się
kańców zostało dotrzymane. mln. m³. Polder posiada też do- ku braku zagrożenia powodzią. na swojej skórze, jakie są skut-
W drugiej połowie czerwca datkową pojemność powodzio- Zostaje „włączony” do działania ki tego, że zbiornik „Racibórz
ulewne deszcze spowodowały wą około 4 mln. m³ w tzw. zaś jedynie w przypadku, gdy prze- Dolny” pozostaje na dzisiaj
wzrost poziomu wody w Od- w części sterowanej (za pomocą pływ wody w Odrze osiągnie zbiornikiem suchym. Zgodnie
rze. W Chałupkach, Krzyża- kilku śluz). 1200 m3/s. Główną funkcję peł- z założeniami - pełni on TYL-
nowicach i Raciborzu-Miedo- Dramatycznie przebiegała ni w zakresie dzielenia wód ka- KO funkcje przeciwpowodzio-

REGION – BEZPIECZEŃSTWO R E K L A M A

Budowa Zbiornika Racibórz


Dolny oficjalnie zakończona
W czerwcu zostały zrealizowane ostatnie prace wykończeniowe przy
zbiorniku Racibórz. Instalacja została zaprojektowana jako polder, czyli
suchy obiekt, który będzie wypełniany wyłącznie w przypadku powodzi.
Fot. Wody Polskie

Minister Gospodarki Mor-


skiej i Żeglugi Śródlądowej Ma-
rek Gróbarczyk, Prezes Wód
Polskich Przemysław Daca oraz
przedstawiciele rządu RP, władz
samorządowych, Banku Świato-
wego, głównego wykonawcy –
firmy Budimex oraz innych or-
ganizacji i firm zaangażowanych
w budowę obiektu wzięli udział
w ceremonii odbioru zbiornika
przeciwpowodziowego Racibórz
Dolny na Odrze 30 czerwca.
Zadaniem zbiornika jest
zapewnienie ochrony prze-
ciwpowodziowej dla 2,5 mln
mieszkańców w aż trzech woje-
wództwach: śląskim, opolskim
i dolnośląskim. Zbiornik ma po-
jemność 185 mln m3 i jest w sta- Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia zbiornika.
nie zredukować falę powodzio-
wą o skali porównywalnej do bezpieczając obszar około 600 m³ ze względu na wydobywa-
katastrofalnej fali z 1997 roku. km² od Raciborza przez Kędzie- ne w czaszy kruszywo. – Zbior-
Inwestycja została zrealizowa- rzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę nik Racibórz Dolny to najwięk-
na z funduszy Banku Światowe- aż po Wrocław. Budowlę prze- sza inwestycja hydrotechniczna
go, środków unijnych, funduszy lewowo-spustową wyposażono w Polsce. Do budowy wykorzy-
Banku Rozwoju Rady Europy, w sześć zasuw głównych, których stano ponad 6,8 mln ton ziemi,
Narodowego Funduszu Ochrony praca będzie się odbywała me- którą pomieściłoby łącznie 130
Środowiska i Gospodarki Wod- chanicznie oraz automatycznie. 960 wagonów towarowych. Tak
nej oraz z budżetu państwa. Zbiornik Racibórz Dolny ma po- długi pociąg w linii prostej pro-
Instalacja została zaprojek- wierzchnię 26,3 km² i pomieści wadziłby z Raciborza aż do Ma-
towana jako polder, czyli suchy 185 mln metrów sześciennych drytu – tłumaczył Artur Popko,
obiekt, który będzie wypełniany wody, czyli tyle ile zmieściłoby Wiceprezes Zarządu – Dyrektor
wyłącznie w przypadku powo- się w 226 Pałacach Kultury. Ob- Budownictwa Budimex S.A.
dzi. W momencie nadejścia fali jętość obiektu będzie się stop-
polder będzie piętrzył wodę, za- niowo powiększać do 300 mln KP
GazetaInformator.pl >> 22 lipca 2020, nr 7 (312) PLUSY dlaBIZNESU V

poziomie

Fot. fb/Czeska Fotografia

wą, a nie retencyjno-regula- wcześniej, nie przy stanie alar- funkcję i, mimo rozczarowa- ku przekształcenia obiektu
cyjną. Nie jest zatem Jeziorem mowym gdy zalewane są łąki, nia mieszkańców oraz zwo- w mokry.
Raciborskim (niestety), gdzie plaża, pola między wałami. Tro- lenników turystyki wodnej Zatem pozostaje pogodzić
można gromadzić sobie wodę chę kiepsko, nie? Co najważ- i aktywnej rekreacji, przez się z faktem, że mimo zakończe-
jak w wannie (chroniąc mienie niejsze - jesteśmy bezpieczni... najbliższe pięć lat nie możemy nia ogromnej inwestycji niewiele
między wałami), a spuszczać ją Ale to, czego brakuje nam do marzyć o zmianach jego funk- się zmieni w zakresie zalewania
potem w okresie suszy (by za- szczęścia, to właśnie sterowal- cji. Linda Hofman z RZGW dróg, podtopień pól i domostw
pewnić choćby przepływ biolo- ność, którą dałaby nam funkcja Gliwice potwierdza w wypo- a komunikaty ostrzegawcze
giczny), czy w czasie spływów mokra tego zbiornika. wiedziach dla mediów, że do- IMGW o zagrożeniach i skut-
kajakowych. Suchy zbiornik Od dawna wiadomo, że piero po tym okresie możliwe kach gwałtownych opadów oraz
jest odpalany tylko w ostatecz- podczas projektowania zbior- będą ewentualne rozmowy, sygnały wozów straży pożarnej
ności, na wypadek powodzi, nie nika założono właśnie taką analizy i ekspertyzy w kierun- będą nas niepokoić nadal.

R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 22 lipca 2020, nr 7 (312) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ KOMUNIKACJA

Zapomniane skrzyżowanie ulic Brzeskiej z Rybnicką


Miasto „zaspało” podczas projektowania skrzyżowania DW 935, przez które przejeżdża blisko 20 tys. pojazdów dziennie.
Na co nie mogą liczyć mieszkańcy Brzezia po zakończeniu remontu DW935?
IRENEUSZ BUREK Miasto Racibórz tylko będzie stanowiło kolejne nie rozmowy z Powiatowym
zaspało? utrudnienie dla pojazdów wy- Zarządem Dróg w sprawie za-
1,5 roku temu Dariusz Po- Na etapie projektowa- jeżdżających z Brzeskiej, zagro- projektowania brakującego od-
lowy (w listopadzie 2018 ro- nia remontu DW935 samo- żenie dla rowerzystów, ale co cinka ścieżki rowerowej”.
ku) w kampanii prezydenc- rząd miał możliwość wno- istotne, nie rozwiązuje braku W podpowiedzi mieszkań-
kiej mówił o niezbędnych szenia uwag i negocjowania połączenia z istniejącą ścieżką, ców było m.in. aby ścieżka po-
rozwiązaniach komunikacyj- poprawki do projektu. Po która zaczyna się dopiero za łączona była przez przejazd
nych dla mieszkańców, któ- wypowiedzi Dariusza Polo- przejazdem kolejowym. kolejowy, ale też opcjonalnie
re zapewnią odkorkowanie wego, której udzielił pod ko- Na pytanie w jaki sposób polną drogą z pominięciem
miasta. I nie można zaprze- niec maja dla naszej redakcji Miasto rozwiązało połącze- skrzyżowania. Brak ciągło-
czyć temu, że dzieje się obec- wiemy, że Miasto Racibórz nie ścieżki rowerowej przy ul. ści ścieżek rowerowych poru-
nie bardzo dużo w zakresie prowadzi obecnie rozmowy Brzeskiej z nową ścieżką bu- sza od wielu miesięcy m.in.
inwestycji drogowych. Oczy- z Zarządem Dróg Wojewódz- dowaną wzdłuż ul. Rybnickiej Inicjatywa Rowerowa Bramy
wiście większość z nas liczy kich w Katowicach dotyczą- (chodzi głównie o wspomniany Morawskiej, na razie bez re-
na zbawienne rozwiązania po ce umieszczenia w ramach odcinek przez przejazd kolejo- zultatu, przynajmniej w tym
zbudowaniu ronda przy Bo- przebudowy tego odcinka wy), prezydent Polowy enig- miejscu. Mieszkańcy powia-
sackiej i Armii Krajowej (po- drogi wojewódzkiej nr 935 matycznie odpowiada: „Mając tu wodzisławskiego i dzielnicy
tocznie przy „Mechaniku”), infrastruktury umożliwiają- na uwadze, iż ulica Brzeska jest Brzezie muszą zatem poczekać
obwodnicy od Rudnika do cej późniejszą zabudowę sy- Opracowanie firmy Inkom z 2013 roku drogą powiatową, trwają obec- na kolejną… dobrą zmianę.
ulicy Rybnickiej czy wreszcie
z remontu drogi wojewódz-
kiej DW935 od centrum mia-
sta w kierunku Rybnika (re-
mont obejmuje odcinek do
Rzuchowa).

Nie będzie łatwiej


Jednak nie wszyscy kie-
rowcy i mieszkańcy mogą
mieć nadzieję na poprawę
sytuacji na drogach. Mimo
tego, iż w zasadzie wszystkie
z wymienionych największych
inwestycji drogowych ma-
ją związek z usprawnieniem
ruchu w kierunku Rybnika
i A1, wydaje się, że zapomnia-
no o jednym z ważniejszych
skrzyżowań w połączeniu
powiatu raciborskiego z wo-
dzisławskim oraz węzłem A1 Ul. Rybnicka i skrzyżowanie z ul. Brzeską R E K L A M A

w Gorzycach (które obecnie

Serwis Ogumienia
jest najbliższym połączeniem gnalizacji świetlnej. Wynika Brakująca ścieżka
z autostradą). Chodzi o tzw. z tego dość jasno, że to nie rowerowa
Dębicz, czyli skrzyżowanie gotowe rozwiązanie, a jedy- O tym, że Miasto przespa-
ul. Rybnickiej (DW935) z ul. nie próba ratowania sytuacji. ło okres uzgodnień remontu
Brzeską. Od kilku lat mówiono DW935 w okolicy Brzeskiej
Cóż, nie jest odkryciem o drodze Racibórz – Pszczy- świadczyć może jeszcze jeden
fakt, że w tym miejscu krzyżu- na, również o wariantach jej fakt. Kilka lat wcześniej wyko-
je się droga wojewódzka z po- biegu w obrębie dzielnicy nano ścieżkę rowerową wzdłuż
wiatową, nie jest też tajem- Brzezie. Pamiętamy, że je- Brzeskiej, podczas remontu
nicą, że do remontu DW935 den z wariantów zakładał, że drogi powiatowej Miasto i Sta-
oraz obwodnicy („Projekt bu- nowa droga pójdzie śladem rostwo „dogadało się” i ścieżka
dowy Regionalnej Drogi Ra- DW935. To między innymi powstała wspólnym nakładem
cibórz – Pszczyna na odcinku w tym celu w 2013 roku zle- finansowym. Feralne wyko-
od włączenia do DK 45 w gmi- cono badanie obciążenia ru- nanie zakończenia ścieżki na JUŻ OTWA
RT
ZAPRASZA E
nie Rudnik do ul. Sportowej chu drogowego, które zostało przejeździe kolejowym by-
w Rybniku”) przygotowania wykonane przez firmę Inkom ło wielokrotnie przedmiotem
MY!
trwały kilka dobrych lat.
Czytelniczka lokalnego
z Katowic.
Zatem już od sześciu lat
apeli rowerzystów. Rowerzy-
ści jadący w kierunku Raci- tel. 694 771 912
portalu nowiny.pl poruszała wiadomo, że przez skrzy- borza, tuż przed przejazdem
temat z perspektywy miesz- żowanie Rybnickiej z Brze- kolejowym, znajdując się na
kanki „zapomnianej” dzielni- ską przejeżdża w ciągu do- lewym pasie ruchu, zmuszeni
cy Brzezie. Jak sama napisała, by ponad 19,5 tys. pojazdów, są jechać pod prąd na odcinku
już teraz, nie tylko w godzi- zaś w pojedynczej godzinie bez pobocza. Co więcej, decy-

- opony nowe i używane


nach szczytu, ale także w cią- szczytu (14:10 – 15:10) po- dując się na przejazd na pra-
gu dnia od 7:00 do 16:00 są nad 1600 pojazdów. Co to wą stronę jezdni, zmuszeni są
ogromne problemy z wyjaz- oznacza w praktyce, wiedzą łamać przepisy, gdyż przed sa-
dem ze skrzyżowania. - A co
dopiero po jego przebudowie.
nie tylko mieszkańcy Brze-
zia, ale kierowcy jadący do
mym przejazdem obowiązuje
linia ciągła. Dodatkowo nie- - felgi aluminiowe i stalowe
Zniknie prawoskręt z Brze- Raciborza od powiatu wo- bezpieczny manewr potęguje
skiej w stronę Rybnika, któ-
ry mimo wszystko jest spo-
dzisławskiego oraz miesz-
kańcy Raciborza wracają-
fakt, iż przejazd znajduje się
na łuku drogi, co utrudnia wi-
- naprawa opon
rym ułatwieniem, a dojdzie
lewoskręt z Rybnickiej, który
już całkowicie utrudni nam
cy z A1 (z kierunku Katowic
oraz Czech).
doczność.
Obecnie plany remontu
DW935 obejmują wykona-
- regeneracja felg
wyjazd. Na ten moment mo-
gliśmy jeszcze liczyć na do-
Badania sprzed
siedmiu lat
nie ścieżki rowerowej od cen-
trum prawą stroną na odcinku - wypożyczalnia przyczep i lawet
broć kierowców skręcających Dla zobrazowania, warto od mostu nad kanałem Ulga,
w Brzeską na „przepuszcze- przytoczyć kilka liczb rapor- przez rondo Jana Darow-
nie”, a z dodatkowym pasem tu z 2013 roku: skiego, wreszcie przez skrzy-
lewoskrętu nie będzie mia- 91% pojazdów z Brzeskiej żowanie z Brzeską, i dalej
ło to już żadnego znaczenia.
Jeszcze dojdzie pierwszeń-
włącza się do Rybnickiej
w kierunku centrum, czyli
w kierunku Kornowaca. Przez
skrzyżowanie z Brzeską, ścież- Racibórz,
ul. Sudecka 16
stwo drogi rowerowej i przej- w lewo, jadących od centrum ka poprowadzona będzie cof-
ście dla pieszych na Brzeskiej, Raciborza w kierunku Rybni- niętym o kilka metrów śladem
więc dodatkowe dwa „utrud- ka jest ponad 94%, podobnie przejścia dla pieszych (w miej-
nienia” w możliwości spraw- około 95% pojazdów jedzie scu obecnego zjazdu w kierun-
nego wyjazdu ze skrzyżowania ulica Rybnicką do centrum ku Rybnika – patrz projekt
– napisała czytelniczka. od Rybnika. powyżej). Rozwiązanie to nie
GazetaInformator.pl >> 22 lipca 2020, nr 7 (312) PLUSY dlaBIZNESU VII
REGION PRZEPISY

Co zmienia tarcza 4.0?


O zmianach w prawie pracy mówiła podczas webinaru Martyna Michta - radca prawny z KRPM Legal.

Fot. Freepik
Tarcza 4.0 weszła w życie gą skorzystać przedsiębiorcy, minimalnego wynagrodzenia.
24 czerwca 2020 roku. Utrzy- którzy skorzystali już wcze- Może także zawiesić tworze-
muje dotychczasowe formy śniej z Funduszu Gwaranto- nie lub funkcjonowanie Zakła-
pomocy, z których korzystanie wanych Świadczeń Pracowni- dowego Funduszu Świadczeń
możliwe jest do końca wrze- czych. Dotyczy to jednak tylko Socjalnych. Dzięki Tarczy 4.0
śnia, wprowadzając też licz- tych pracowników, którzy by- przedsiębiorca może zlecić
ne zmiany w zakresie prawa li objęci wyżej wymienionym pracownikowi wykonywanie
pracy. Umożliwia otrzymanie dofinansowaniem. Ponadto pracy zdalnej, jeżeli posia-
dofinansowania dla pracowni- dofinansowanie nie obejmuje da on możliwości lokalowe
ków nie objętych postojem czy najlepiej zarabiających pra- i techniczne oraz umiejętności
też obniżonym czasem pracy. cowników, o wynagrodzeniu do jej wykonywania. Pracow-
Dofinansowanie to otrzymuje wyższym niż 300% przecięt- nik może pracować z użyciem
się przy tych samych warun- nego wynagrodzenia. własnego komputera przy za-
kach co w przypadku pracow- Doprecyzowano formę od- chowaniu ochrony informacji
ników objętych postojem lub mowy przyznania dofinanso- poufnych. Jak widać Tarcza
obniżonym czasem pracy. wania. Następuje ona w for- 4.0 wprowadziła wiele zmian
mie decyzji administracyjnej, w prawie pracy umożliwiając
Kto skorzysta? od której wolno się odwołać pracodawcy ograniczenie skut-
Przede wszystkim może do Samorządowego Kolegium ków epidemii.
skorzystać z nich przedsię- Odwoławczego. Kwota dofi- ku z tym celowym wydaje się przestojem. Obniżenie czasu czas pracy wolno stosować Organizatorem webina-
biorca dotknięty spadkiem nansowania, wynosi tyle samo wskazanie wynagrodzenia pracy nie może być większe maksymalnie do 6 miesięcy. ru było Śląskie Porozumienie
obrotów spowodowanym pan- ile przy pomocy z FGŚP- czy- faktycznie wypłaconego (wraz niż 20%, zaś obniżenie wyna- Dodatkowo Tarcza 4.0 Gospodarcze ŚLĄSK.ONLI-
demią wirusa Covid-19. War- li połowę wartości wynagro- z premiami i dodatkami), za- grodzenia nie większe niż 50% umożliwia pracodawcy udzie- NE. Współorganizatorzy: Ra-
to pamiętać, że mimo iż na dzenia, ale nie więcej niż 40% miast wynagrodzenia za- (jednocześnie ostatecznie wy- lenie pracownikowi zaległego, ciborska Izba Gospodarcza,
etapie składania wniosku nie przeciętnej miesięcznej płacy wartego w umowie o pracę. płacone wynagrodzenie nie niewykorzystanego w poprzed- Izba Gospodarcza w Wodzi-
dochodzi do weryfikacji przy- (tj. ok. 2512 złotych). Okres Wojewódzkie Urzędy Pracy może być mniejsze niż wyna- nich latach urlopu wypoczyn- sławiu Śląskim, Cech Rze-
czyny spadku obrotów, to Wo- dofinansowania wynosi 3 mogą kwestionować ten fakt, grodzenie minimalne). Przed- kowego (do 30 dni) bez zgody miosł Różnych w Raciborzu,
jewódzkie Urzędy Pracy ma- miesiące. Warto dodać, iż po- szczególnie w zakresie premii siębiorca może skorzystać z tej pracownika, we wskazanym Cech Rzemieślników i Innych
ją 3 lata na przeprowadzenie lepszenie sytuacji finansowej uznaniowych, choć brak jest możliwości w sytuacji, gdy do- przez siebie terminie. Co wię- Przedsiębiorców w Wodzisła-
kontroli przyznania dofinan- przedsiębiorstwa nie jest po- podstaw prawnych uzasadnia- chodzi do istotnego wzrostu cej może on wypowiedzieć wiu Śląskim.
sowania. Naturalne, rokrocz- wodem do odrzucenia wnio- jących takie stanowisko. obciążenia funduszu wynagro- z siedmiodniowym terminem Opracowanie
ne wahania popytu nie są więc sku. Pracodawca jest zobowią- dzeń tj. udział kosztów w przy- umowę o zakazie konkurencji. na podstawie wykładu:
adekwatną przyczyną spadku zany informować o wszystkich Obniżenie czasu pracy chodach wynosi co najmniej W przypadku spadku obrotów
obrotów. Wśród przykładów, zmianach wynagrodzeń pra- i wynagrodzenia 30%, a iloraz kosztów z wy- gospodarczych (15% lub 25%)
związanych z Covid, można cowników objętych dofinan- Tarcza 4.0 umożliwia pra- branego miesiąca w porówna- lub istotnego wzrostu obcią-
wymienić m.in. korzystanie sowaniem. Na podstawie tych codawcy, na podstawie poro- niu do miesiąca poprzedniego żenia funduszu wynagrodzeń
przez pracowników z opieki zmian to Powiatowy Urząd zumienia zawartego z przed- wskazuje na wzrost kosztów pracodawca zyskuje prawo do
w związku z zamknięciem na Pracy ustala wysokość na- stawicielami pracowników o 5%. Pracodawca jest zobo- ograniczenia wysokości od-
czas epidemii placówek takich stępnej transzy. Ustawodaw- bądź związkami zawodowymi, wiązany do comiesięcznego praw, odszkodowań lub in-
jak przedszkola, a także pod- ca jednak nie precyzuje, jakie obniżenie czasu pracy oraz weryfikowania wskaźników, nego świadczenia w związku biuro@krpmlegal.pl
danie pracownika kwarantan- wynagrodzenie powinno się obniżenie wynagrodzenia pra- bowiem od miesiąca w którym z wypowiedzeniem umowy
nie. Z dofinansowania nie mo- wskazać we wniosku. W związ- cownika poprzez objęcie go iloraz uległ poprawie obniżony o pracę do dziesięciokrotności Tel. +48 724 494 840

RACIBÓRZ – ZDROWIE ZOBACZ WIĘCEJ REGION – PRZEPISY

Tlenoterapia lekarstwem Niepewna przyszłość


na skutki smogu! przedsiębiorstw
Smog to największa udręka ludzi podczas sezonu grzewczego. Przeprowadzono badania na temat wpływu epidemii
Jego skutki można zauważyć gołym okiem. Gorsze samopoczu- COVID-19 na przedsiębiorstwa oraz nastroje pracowników.
cie, bóle głowy, ataki kaszlu, czy katar to tylko niektóre, i jak się

Fot. Freepik
okazuje, nie tak groźne konsekwencje występowania smogu.
Przebywanie w tak wy- przez śluzę dekompresyjną, mająca pozytywny wpływ na
soko zanieczyszczonym po- tam odbywa się proces ada- osoby chorujące na autyzm,
wietrzu może być rakotwór- ptacyjny, który trwa około zespół Downa, zespół Asper-
cze oraz drastycznie wpływać 2 - 3 minut. Podczas tego gera, mózgowe porażenie
na stan zdrowia. Jak więc procesu wzrasta ciśnienie, dziecięce, udar mózgu. Co
ochronić siebie i swoją rodzi- przez co można poczuć się więcej, przyspiesza regenera-
nę przed smogiem? Ciekawą jak w samolocie. W momen- cję tkanek po zabiegach chi-
alternatywą jest seans w ko- cie wyrównania ciśnienia do rurgicznych lub medycyny
morze normobarycznej. Jej poziomu identycznego jak w estetycznej, daje korzystne
właściwości są zaskakujące! komorze, otwierają się drzwi efekty w przypadku zaburzeń Jak podaje portal PULS Autorzy badania- Gdańska dukcji kosztów, wynagrodzeń,
To wszystko za sprawą stwo- do pomieszczenia głównego, przewodu pokarmowego, HR, wśród działań podjętych Fundacja Kształcenia Menadże- a także etatów. Co ciekawe pra-
rzenia warunków sprzed bi- w którym znajdują się fote- łuszczycy, a także skutecznie przez firmy, celem jak naj- rów (GFKM) i Szkoła Wyższa wie ćwierć badanych nie prze-
blijnego potopu. le oraz kanapa. Podczas sesji wspomaga rehabilitację on- większego ograniczenia nega- Psychologii Społecznej (SWPS) widuje żadnego negatywnego
Komora normobaryczna nie trzeba nic robić. Wystar- kologiczną, kardiologiczną, tywnych skutków COVID-19 przyznają, iż firmy w okresie wpływu pandemii na swoją fir-
jest symulatorem optymal- czy usiąść wygodnie i odpo- neurologiczną. Wymierne dla przedsiębiorstwa wymie- pandemii borykały się z licz- mę.
nych warunków do życia. W cząć. korzyści zauważono również niono m. in. pracę zdalną, re- nymi problemami. Najczęściej W drugiej połowie 2020 ro-
efekcie organizm człowieka Ponadto w czasie trwa- w przypadku osób otyłych, dukcję wynagrodzeń i innych wskazywanym, przez ponad po- ku pandemia prawdopodobnie
jest dużo bardziej dotleniony, nia sesji włączana jest cicha, bądź z cukrzycą lub przewle- kosztów oraz zwolnienia pra- łowę ankietowanych, był spadek nadal będzie negatywnie rzu-
spowalnia się proces starze- harmonijna muzyka, a także kłymi stanami zapalnymi. cowników. Okazuje się, że przychodów. U jednej trzeciej tować na działanie przedsię-
nia, a rany goją się szybciej. koloroterapia. Można napić zdecydowana większość ba- badanych pojawiły się kom- biorstw. Mimo istotnego zna-
Co więcej, jeden półtora- się wody redox, która ma po- danych firm, bo aż 78,8%, po- plikacje związane z należytym czenia tarcz antykryzysowych,
godzinny seans w komo- zytywny wpływ na organizm. stawiła na pracę zdalną. Re- wykonaniem umów. Wystąpiły wydaje się że najgorsze jeszcze
rze niweluje skutki mie- Jeden seans trwa zazwyczaj dukcja etatów nie była wśród również, zakłócenia łańcucha przed nami. Według prof. Jacka
sięcznego oddychania 100 minut, ale jest możli- Delgreen sp. z o.o. pracodawców głównym wybo- dostaw. Ponad 12% badanych Męcina z Konfederacji Lewiatan
powietrzem zanieczysz- wość spędzenia w komorze ul. Rybnicka 22, rem- tylko 13% przebadanych nie spotkało się z żadnym z wy- jesienią czeka nas druga fala
czonym przez smog. nawet całej nocy. Półtorago- 47-430 Rudy przedsiębiorstw zastosowało mienionych problemów. epidemii oraz wzrost zachoro-
Komora pokazowa znaj- dzinne przebywanie w komo- zwolnienia pracowników. Mo- Przyszłość przedsiębiorstw wań na choroby sezonowe. Wo-
duje się na terenie firmy rze skutkuje namnożeniu się Tel. 666 072 411 że wynikać to z faktu, iż rzetel- napawa ankietowanych niepo- bec tego sukcesem będzie, jeżeli
przedsiębiorcy z Rud - Jo- od 100 - 800% komórek ma- ny, wyszkolony pracownik jest kojem. Uczestnicy badania aż stopa bezrobocia zamknie się na
achima Jarzyny, który zajmu- cierzystych. www.100latzdrowia.pl cennym zasobem, a szkolenie w 53% przewidują dalszy spa- poziomie jednocyfrowym.
je się ich budową. Do komory Tlenoterapia to potwier- nowego pochłania dodatkowy dek przychodów firmy i w na-
normobarycznej wchodzi się dzona badaniami terapia, Artykuł sponsorowany wysiłek i koszt. stępstwie dalszą konieczność re- d
VIII PLUSY dlaBIZNESU 22 lipca 2020, nr 7 (312) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

RACIBÓRZ – TURYSTYKA

MONTAŻ
Dni otwarte w Krainie
LAKIERNICTWO T. W. SERWIS GABINET
POJAZDOWE ELEKTROMECHANIKA BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
KRYSTIAN ZIMNY MECHANIKA
Górnej Odry ŻALUZJE
i narządów ruchu
lakiernictwo, blacharstwo, WYMIANA OPON – stany bólowe
sprzedaż lakierów samochodowych
KLIMATYZACJE – choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
ul. Wodna 13, Racibórz
Tel. 32 415 48 63
Tomasz Witecki MOSKITIERY
Najciekawsze miejsca i atrakcje w Subre- 602 611 613
Tel. 694 709 872
Racibórz, ul. Ocicka 163
(3 piętro)
Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874
gionie Zachodnim będą udostępnione za
darmo. Wszystkie wydarzenia odbędą się
w lipcu i sierpniu, od poniedziałku do piąt-
ku. Z powodu ograniczenia liczby miejsc
wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Program: Rydułtowskie (20.08), spływ kajakowy na


Centrum Kultury (28.07), Menadrach Odry (21.08), Ko-
Park „Trzy Wzgórza” w Wo- lej wąskotorowa w Rudach
dzisławiu Śl. (31.07), Ośrodek (24.08), Zabytkowa Kopalnia
Kultury Zameczek w Czer- Ignacy w Rybniku (26.08),
nicy (14.08), Park zdrojowy Zamek Piastowski w Racibo-
w Jastrzębiu-Zdroju (18.08), rzu (31.08). Więcej na: kra-
Muzeum Miejskie w Żorach inagornejodry.slaskie.travel

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >> 22 lipca 2020, nr 7 (312) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
MSZANA SMOG

Kupujemy fotowoltaikę - co zrobić krok po kroku?


Decyzji o zakupie fotowoltaiki nie powinniśmy podejmować pod wpływem chwilowej zachcianki czy wizyty
przekonującego handlowca. Na taką inwestycję trzeba się dobrze przygotować. Wejdźmy więc w świat fotowoltaiki
i starannie zaplanujmy naszą przygodę z instalacją.
Zanim zdecydujesz cję możemy przeprowadzić sami: tracimy wówczas dostępnej prze- dza będą wyższe niż uzyskiwane powinna zwrócić Twoją uwagę chówki – na to wszystko powi-
- na każde zużyte rocznie 1000 strzeni wokół domu, a ponadto oszczędności i przedsięwzięcie – oznacza to, że firmie brak od- nieneś od razu zwrócić uwagę.
Sprawdź, czy posiadasz kWh energii dobierzemy ok. instalacje dachowe są nieco tań- okaże się nieopłacalne. powiedniej infrastruktury ma-
umowę kompleksową 1,25 kWp mocy instalacji PV, sze od gruntowych o kilkanaście gazynowej, co może oznaczać Przyłączenie do sieci
Umowa kompleksowa lub procent. Jeżeli jednak nasz dach Wybór wykonawcy: późniejsze problemy serwisowe energetycznej
określa zarówno warunki dys- - na każde wydane miesięcz- nie zapewnia odpowiedniego na- • Sprawdź wykonawcę (refe- itp. Przyłączenie mikroinstala-
trybucji jak i sprzedaży energii. nie 100 zł dobierzemy ok. słonecznienia, ma bardzo skom- rencje, zespół, warunki serwisu • Jeżeli zauważyłeś wady lub cji do sieci wymaga wypełnienia
Jest konieczna, gdyż tylko wte- 2,75 kWp mocy instalacji. plikowany kształt lub po prostu i gwarancji itd.) i wcześniejsze uszkodzenia, domagaj się wy- dokumentu zgłoszenia mikroin-
dy będziemy mogli korzystać Dobierając moc instalacji, weź- jest zbyt mały, dobrym rozwiąza- realizacje, miany wadliwego sprzętu. stalacji. Najkorzystniej będzie,
z prosumenckich zasad rozli- my pod uwagę nasze potrzeby niem będzie montaż fotowoltaiki • Dokładnie czytaj umowy i nie • Sprawdź zgodność dostarczo- jeżeli o przygotowanie tego do-
czania energii, zgodnie z Usta- w zakresie wykorzystania ener- na gruncie. podpisuj nic przy pierwszym nych podzespołów ze specyfika- kumentu poprosimy wykonaw-
wą o Odnawialnych Źródłach gii elektrycznej. Jeżeli zależy spotkaniu, cją techniczną przekazaną wraz cę, tym bardziej, iż do zgłoszenia
Energii. nam głównie na tym, aby zasilać Dobierz źródło • Nie wierz w superokazje, z wcześniejszą ofertą. musimy dołączyć m.in. schemat
istniejące urządzenia, moc insta- finansowania • Nie decyduj bez porównania instalacji wraz z jej parametrami
Sprawdź na fakturze lub lacji dopasowujemy do obecnego Od wyboru źródła finanso- ofert kilku firm Ile trwa montaż? oraz oświadczenie instalatora.
w umowie, jaka jest moc zużycia. Jeżeli planujemy zwięk- wania zależy opłacalność przed- • Uważaj na swoje pieniądze • Zazwyczaj montaż mikroin- Po zgłoszenie mikroinstala-
przyłączeniowa szenie naszego zapotrzebowania sięwzięcia i okres zwrotu. Najko- (wysokie zaliczki, kredyty na stalacji do 10 kWp zajmuje jeden cji, operator sieci energetycznej
Moc zainstalowanej insta- na energię elektryczną i wyko- rzystniejsze jest dla nas będzie dziwnych warunkach, opłaty lub dwa dni (montaż instalacji ma 30 dni na weryfikację zgło-
lacji fotowoltaicznej nie może rzystanie prądu do ogrzewania, finansowanie w ramach dota- dodatkowe). gruntowej jest nieco bardziej szenia i zabudowę licznika dwu-
być wyższa niż moc przyłącze- chłodzenia itp., musimy dobrać cji. Jeżeli uwzględnimy dota- czasochłonny). kierunkowego (na koszt opera-
niowa określona dla Twojego moc instalacji do powiększone- cję z programu Mój Prąd i ulgę Montaż: • Po montażu dokładnie obej- tora), który będzie mierzył prąd
budynku. go zużycia energii termomodernizacyjną, okres • Komponenty instalacji po- rzyj instalację oraz jej okolice pobrany i oddany do sieci.
zwrotu wyniesie ok. 5-6 lat, zaś winny dotrzeć do Ciebie orygi- pod kątem ewentualnych uszko- Co dalej? Dalej możesz już
Dobierz moc instalacji Zaplanuj lokalizację wszelkie kredyty, pożyczki czy nalnie zapakowane i pozbawio- dzeń. Nawet nie będąc eksper- cieszyć się korzyściami płynący-
Oczywiście, finalny dobór instalacji (dach/grunt) abonamenty wydłużają okres ne uszkodzeń, przebarwień czy tem możesz zweryfikować, czy mi z posiadania własnej mikro-
mocy instalacji powinien prze- Najlepiej, jeżeli uda nam się zwrotu. W skrajnym przypadku odkształceń. coś nie budzi wątpliwości. Luź- instalacji fotowoltaicznej.
prowadzić doświadczony insta- zamontować instalację na dobrze może okazać się, iż koszty insta- • Konieczność długiego skła- no zwisające kable, źle docięte Patryk Swoboda
lator, ale uproszczoną kalkula- nasłonecznionym dachu – nie lacji oraz pożyczonego pienią- dowania komponentów u Ciebie szyny montażowe, pęknięte da- (Planergia.pl)

REGION – EKOLOGIA

Moja Woda. Trwa nabór wniosków do programu


Dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł można uzyskać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalającej
na zagospodarowanie deszczówki i wód roztopowych na terenie nieruchomości.

Fot. Pixabay.com
Wyłapywanie i groma- budowę i uruchomienie in- sigw.katowice.pl. Po aktywacji
dzenie w przydomowych stalacji pozwalającej na za- konta będzie można się zalo-
zbiornikach wody opadowej gospodarowanie deszczówki gować i korzystać z portalu.
i roztopowej i późniejsze jej i wód roztopowych na terenie Następnie należy pobrać, wy-
wykorzystywanie to główny nieruchomości. Są to m.in. pełnić aktywny formularz PDF
cel programu Moja Woda. przewody odprowadzające wniosku o dofinansowanie
Wojewódzki Fundusz Ochro- wody opadowe zebrane z ry- i wysłać go za pomocą „Skrzyn-
ny Środowiska i Gospodarki nien, wpustów do zbiornika ki podawczej – PDF” dostępnej
Wodnej w Katowicach rozpo- nadziemnego i podziemnego, w portalu beneficjenta. Należy
czął 1 lipca nabór wniosków. otwartego lub zamkniętego, także wydrukować wypełniony
Na przydomową instalację szczelnego lub infiltracyjnego. formularz wniosku, podpisać
można otrzymać do 5 tys. zł - Dofinansowanie sięgać i dostarczyć wraz z dokumen-
dotacji. Łączny budżet pro- będzie do 5 tys. zł, ale nie wię- tami wymienionymi w spi-
gramu przygotowanego przez cej niż 80% kosztów kwalifi- sie wymaganych załączników
Ministerstwo Klimatu i NFO- kowanych inwestycji – dodaje znajdującym się na ostatnich
ŚiGW wynosi 100 mln zł. Tomasz Bednarek. stronach formularza wniosku
- Musimy zrobić wszystko, Przygotowany przez Mini- do Wojewódzkiego Funduszu
żeby w jak największym stop- sterstwo Klimatu i Narodowy Ochrony Środowiska i Gospo-
niu chronić nas przed skutka- Fundusz Ochrony Środowi- darki Wodnej w Katowicach
mi zmian klimatycznych. To ska i Gospodarki Wodnej Pro- (ul. Plebiscytowa 19, 40-035
jest oferta dla właścicieli do- gram Moja Woda będzie reali- Katowice) w godz. jego pracy
mów jednorodzinnych, którzy zowany w latach 2020–2024, tj. 7:30-15:30.
chcą stworzyć na swojej po- przy czym podpisywanie Ocenie będą podlegać tyl-
sesji przydomowe instalacje umów o dotacje zaplanowano ko te wnioski, które wpłynę-
pozwalające na wyłapywanie do 30 czerwca 2024 r., a wy- ły w terminie naboru, zostały
i wykorzystywanie deszczów- datkowanie środków do końca zarejestrowane w Funduszu
ki, którą później będzie można 2024 r. Budżet całego progra- w formie elektronicznej (ak-
wykorzystać np. do podlewa- mu to 100 mln zł, co pozwoli tywny PDF) i została złożona
nia ogródka. Chodzi o to żeby na sfinansowanie aż 20 tys. in- ich podpisana papierowa wer-
nie trafiała ona do kanalizacji stalacji przydomowej retencji sja (z tożsamą sumą kontrol-
czy do rowów odwadniają- i zatrzymanie 1 mln metrów ną).
cych - mówi Tomasz Bedna- sześciennych wody rocznie. Szczegóły na wfosigw.ka-
rek, prezes WFOŚiGW w Ka- W celu złożenia wniosku towice.pl/ogloszenie-o-nabo-
towicach. o dofinansowanie należy za- rze-01-07-2020.html.
Dofinansowanie można łożyć konto w portalu benefi-
uzyskać na zakup, montaż, cjenta na stronie portal.wfo- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 22 lipca 2020, nr 7 (312)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Świat w pogotowiu na drugą falę COVID


W powiecie raciborskim zdecydowana większość zakażonych już ozdrowiała,
jednak jesienią prawdopodobnie nastąpi kolejna fala zachorowań.
katarzyna przypadło przekroczyć pod warunkiem ga, że stan pandemii może wyraźnie urosła dzienna licz-
okazania ujemnych wyników się znacząco pogorszyć, jeśli ba nowych infekcji. W Belgii
Do tej pory w Polsce za- badań na obecność koronawi- wszystkie państwa nie będą i Anglii pojawiły się nowe ob-
każenie koronawirusem rusa albo przejścia 14-dniowej przestrzegać podstawowych ostrzenia związane z zasła-
SARS-CoV-2 stwierdzono kwarantanny. Normalny ruch środków ostrożności dotyczą- nianiem twarzy.
u prawie 40 tys. osób. Po- graniczny przywrócono 30 cych opieki zdrowotnej. - Bę- Eksperci alarmują, że
nad 1,6 tys. pacjentów zmar- czerwca. Nie dotyczy on jed- dę szczery, zbyt wiele krajów jesienią lub zimą może na-
ło, a niemal 29 tys. osób wy- nak pracowników transgra- (poza Europą i Azją) zmierza dejdzie druga fala epidemii
zdrowiało (stan na 16 lipca). nicznych zatrudnionych na w złym kierunku i wirus po- i będzie ona znacznie poważ-
W województwie śląskim od terenie województwa moraw- zostaje wrogiem publicznym niejsza niż dotychczas. Szcze-
początku epidemii zaraziło sko-śląskiego, którzy co 14 dni numer jeden. Jeśli ludzie nie gólnie groźny będzie początek
się ponad 14 tys. osób - to re- muszą wykonywać testy na zastosują się do podstawo- 2021 r. - w styczniu i lutym
gion, w którym pojawiło się obecność koronawirusa. wych wytycznych, jedynym może nastąpić szczyt drugiej
najwięcej przypadków w kra- Do 16 lipca wyzdrowiało kierunkiem, w którym podą- fali.
ju. Zdecydowana większość 91,6% zakażonych pracow- ży ta pandemia, będzie coraz

Fot. freepik.com

dotyczyła górników i ich ro- ników kopalń, a w całym re- gorszy i gorszy kryzys, ale nie
dzin. W Jastrzębskiej Spół- gionie ponad 10,5 tys. osób, musi tak się stać - powiedział
ce Węglowej, Polskiej Gru- czyli około trzech czwar- dyrektor generalny WHO Te-
pie Górniczej i Węglokoksie tych wszystkich zakażonych. dros Adhanom Ghebreyesus
koronawirusem od początku Liczba ozdrowieńców rośnie podczas internetowego brie-
epidemii do połowy lipca za- także w powiecie racibor- fingu w Genewie.
kaziło się 6 557 pracowników. skim, gdzie do tej pory wal- W sumie na świecie do
Na początku czerwca rząd kę z wirusem wygrało 138 połowy lipca potwierdzono
wstrzymał prace w 12 śląskich osób przy 169 zakażeniach. 13,5 mln zakażeń - najwię-
kopalniach. Przerwa w wydo- Nieco inaczej ze względu na cej w Stanach Zjednoczonych
byciu trwała przez trzy tygo- obecność kopalń jest w po- (3,5 mln), Brazylii (2 mln)
dnie. Zapowiedziano też ba- wiecie wodzisławskim, gdzie i Indiach (1 mln). 12 lipca był
dania górników na obecność dodatni wynik stwierdzono najgorszym pod względem
koronawirusa. W mediach po- w sumie u 3107 mieszkań- liczb dniem pandemii koro-
jawiły się informacje o tym, że ców, a ozdrowieńców jest nawirusa na świecie. Liczba
możliwe jest zamknięcie wo- 1568. zakażeń wzrosła wtedy o po-
jewództwa śląskiego, jednak A jak wygląda sytuacja nad 230 tys., najwięcej w obu
doniesienia te zdementował na świecie? Cały czas rośnie Amerykach. Niektóre kraje
rzecznik rządu. Nieprzejezdna liczba zarażonych oraz ofiar zaczynają walkę z drugą falą
była za to granica z Czecha- koronawirusa. Światowa Or- zakażeń. W Izraelu, Australii,
mi. Na Śląsku można było ją ganizacja Zdrowia ostrze- Chorwacji, Bułgarii i Serbii
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
22 lipca 2020, nr 7 (312)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

Drugi blok to TEATR TAŃCA w reżyserii Manueli Krzyka-


ły oraz warsztaty taneczne prowadzone przez Manuelę Krzy-
kałę i Magdalenę Mosek, podczas których będziemy mogli
nauczyć się elementów choreografii spektaklu. Motyw prze-
wodni przedstawienia finałowego odnosi się bezpośrednio do
odczuć związanych z życiem w okresie pandemii: strachu, sa-
motności, braku kontaktu z drugim człowiekiem. Muzykę do
spektaklu tworzy Adam Jarzmik.

Trzecia część to TEATR DLA DZIECI, w ramach którego


zrealizowana będzie bajka edukacyjna dla najmłodszych w re-
żyserii Moniki Kubicy-Skaby. Spektakl finałowy będzie pre-
zentowany częściowo w języku angielskim i w tłumaczeniu
na język migowy. Podczas warsztatów Moniki Kubicy-Ska-
by i Julity Bożęckiej dzieci poznają podstawy pracy w teatrze
oraz stworzą elementy scenografii do spektaklu. Ponadto od-
będą się warsztaty z języka angielskiego realizowane przez
Edytę Mańkę, które wprowadzą młodych odbiorców w tema-
tykę przedstawienia.

Ostatnia część to WARSZTATY WOKALNE I KONCERT


PIOSENKI AKTORSKIEJ. W ramach tej części będą pro-
wadzone przez Joannę Skowyrę zajęcia z emisji głosu, pracy
z tekstem, śpiewu zespołowego, natomiast przez Adama Jarz-
mika z tworzenia aranży oraz postprodukcji. Finalny koncert
odbędzie się z udziałem wokalistów RCK.
Formuła warsztatów jest otwarta - zarówno miłośnicy danej
ze sztuk posiądą wiedzę, techniki oraz metody, które przy-
dadzą im się w doskonaleniu swojego warsztatu, jak i oso-
by nie związane z daną dziedziną nauczą się wykorzystywać
różne techniki i ćwiczenia w życiu codziennym. Różne sztuki
łączymy w jeden projekt, nadając całości rys teatralny. Pod-
KULTURA: ON/OFF bezbarwny” w reżyserii Grażyny Tabor w wykonaniu Marcina sumowaniem projektu będzie materiał video „the best of”
Od czerwca do października Raciborskie Centrum Kultury re- Franaszka. Na naszym facebooku oraz stronie www.rck.com. prezentujący poszczególne fragmenty bloków tematycznych
alizuje projekt, dzięki któremu będą Państwo mogli wziąć udział pl znalazły się już pierwsze warsztaty prowadzone przez Gra- z ujęciem scen zakulisowych.
w bezpłatnych warsztatach online, a następnie zobaczyć ich efek- żynę Tabor z udziałem Jerzego Dębiny, Aleksandry Tabor oraz
ty finałowe. Agnieszki Rajdy. Warsztaty wprowadzają nas w arkana pracy Szukajcie nas na Facebooku i Instagramie: @raciborskie-
z ciałem i ruchem, a także w różne techniki teatralne m.in. im- centrumkultury.
Projekt składa się z czterech bloków tematycznych. Pierwszy to postacja, kompozycja scen, które można wykorzystać nie tylko Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
TEATR JEDNEGO AKTORA czyli monodram pt. „Szczur w pracy aktorskiej. w ramach programu Kultura w sieci.
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

NĘDZA – KULTURA

NIECODZIENNIE SPOTKANIE ZE SZTUKĄ W NĘDZY


Fot. Piotr Łuczak

Objazdowy Festiwal Teatr na do tradycji teatrów objazdo- dzięki dofinansowaniu z Na-


Ugorze zagości w Nędzy już wych. Tytułowy ugór jest tu- rodowego Centrum Kultury
22 sierpnia. O założeniach taj rozumiany dosłownie, ja- wstęp na wszystkie wydarze-
wydarzenia rozmawiamy ko teren prezentacji kultury nia jest bezpłatny. Wystarczy
z Mariuszem Cholajdą - po- i sztuki w przestrzeniach do zabrać koc i dobry humor.
mysłodawcą i prezesem Fun- tego nieprzystosowanych.
dacji Harmonicznego Chaosu. Idea Teatru na Ugorze za- Co zobaczymy podczas
kłada dotarcie do terenów edycji zaplanowanej
Proszę opowiedzieć na oddalonych od centrów kul- po raz pierwszy w Nędzy?
początek czym zajmuje turalnych, niejednokrotnie Będzie dużo dobrego teatru
się Fundacja? z utrudnionym dostępem do i muzyki. Wystąpi m.in. Teatr
Przede wszystkim zajmujemy ciekawych inicjatyw z których Akademia Wyobraźni, któ-
się promowaniem i realizacją z łatwością mogą korzystać ry pielęgnuje tradycyjne for-
projektów z dziedziny kultu- np. mieszkańcy miast. my teatru lalkowego. Pojawi
ry, sztuki i edukacji. Chociaż się także, znany w kraju i na
Fundacja ma swoją siedzibę Gdzie w tym roku pojawi świecie, Walny Teatr, który
tu – na Śląsku, to z naszymi się festiwal? w swoich spektaklach wyko-
działaniami wychodzimy poza Zapraszamy 22 sierpnia do rzystuje pionierskie techniki
granicę regionu. Organizuje- wsi Nędza, leżącej w malow- jak choćby marionety pod-
my m.in. warsztaty i spekta- niczym powiecie raciborskim, wodne, pałuby, kino manu-
kle teatralne, koncerty oraz na teren obok Gminnego alne, figury-instrumenty czy
wystawy. Staramy się bywać Ośrodka Sportu i Rekreacji. obiekty wielofunkcyjne. Wy-
w miejscach, gdzie dostęp Myślę, że tegoroczna edycja stąpią także: Teatr HaCha,
do tego typu wydarzeń jest Festiwalu będzie szczegól- Stowarzyszenie „Przystanek
utrudniony z różnych wzglę- na. Przez epidemię, przez kil- Teatr”, Teatr Nemno. Kon-
dów. Wiemy z doświadcze- ka miesięcy, byliśmy wszyscy cert zagra Paweł Pawlik. Nie
nia, że taka forma jest bardzo odcięci od jakichkolwiek wy- chcę zdradzać wszystkich
potrzebna, bo z naszych pro- darzeń kulturalnych. Dlatego szczegółów, ale myślę, że to
pozycji korzysta wiele osób cieszy nas niezmiernie, że mo- będzie wyjątkowa edycja fe-
w różnym wieku. żemy zaprosić mieszkańców stiwalu. Zapraszam!
W tym roku, w wakacje, Fun- Nędzy i okolic na tegorocz-
dacja organizuje Objazdowy ną edycję Teatru na Ugorze. Zobacz zapowiedzi
Festiwal Teatr na Ugorze. Myślę, że w plenerze wszyscy
będziemy czuli się bezpiecz-
Czy to pierwsze takie wy- Walny Teatr w swoich spektaklach wykorzystuje pionierskie techniki jak choćby mario- nie i będziemy cieszyć się ze
darzenie? nety podwodne, pałuby, kino manualne, figury-instrumenty czy obiekty wielofunkcyjne. wspólnego spotkania.
Nie. Pierwsza edycja festi-
walu odbyła się w sierpniu sołtysa. Pomysł sprawdził się tatach czy spektaklach. Kolej- Gościliśmy w województwie Do kogo skierowana jest
2016 roku w sołectwie Bory- doskonale, frekwencja dopi- ne odsłony festiwalu odbywały wielkopolskim i podlaskim. tegoroczna edycja
nia, należącym do miasta Ja- sała, a w wydarzeniu uczest- się corocznie a ich zasięg roz- festiwalu?
strzębie-Zdrój. Zaprosiliśmy niczyły całe rodziny, świetnie budowywaliśmy o kolejne ja- Skąd pomysł na nazwę Spektakle skierowane są do
mieszkańców na okoliczne się bawiąc a jednocześnie ak- strzębskie sołectwa. Z czasem oraz ideę imprezy? wszystkich grup wiekowych!
łąki, należące do tamtejszego tywnie uczestnicząc w warsz- wyszliśmy także poza Śląsk. Teatr na Ugorze nawiązuje Warto także nadmienić, że
Reklama 22 lipca 2020, nr 7 (312) << GazetaInformator.pl

RACIBÓRZ – EKOLOGIA RACIBÓRZ – REKREACJA

Sprzeciwiamy się zakazom spalania Przeżyj niezapomnianą przygodę


drewna w nowoczesnych kominkach - spływy kajakowe z PAGAJOS
i piecach! Specjaliści z PAGAJOS zadbają o to, aby poziom trudności
spływu był dostosowany do Twoich umiejętności. Dzięki temu
Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzaniu zakazów spływy są idealne zarówno dla początkujących, jak i tych, którzy
i ograniczeń w paleniu suchym drewnem w kominkach i piecach. chcą mocnej dawki adrenaliny.
Mówimy „NIE” retoryce Polskiego Alarmu Smogowego
i utożsamianiu nowoczesnych, ekologicznych urządzeń Wypożyczalnia kajaków
PAGAJOS powstała w 2017
ze źródłem smogu w naszym kraju. roku. Dzięki szerokiej ofercie
i wysokiej jakości usług wypo-
życzalnia gwarantuje swoim
We wszystkich państwach czesnych piecach i kominkach przekazał do Ministerstwa Kli- klientom niezapomniane wra-
zachodniej Europy biomasa, (spełniających kryteria ecode- matu, jako organu właściwego żenia podczas spływów kaja-
w tym drewno, jest traktowana sign) a nie jak to ma miejsce dla poruszanych zagadnień. Zo- kowych. - Podczas spływów ro-
jako OZE (Odnawialne Źródło obecnie – emisję zanieczyszczeń bowiązał jednak ministra do bimy zdjęcia, aby klienci poza
Energii). Spalanie drewna w wy- bazującą na zawyżonych i nieak- przesłania sobie kopii odpowie- fantastycznie spędzonym cza-
sokiej klasy kotle czy kominku tualnych wskaźnikach, adekwat- dzi, jaka będzie udzielona sto- sem dostali także pamiątkę z tej
jest w Niemczech, Austrii, Szwaj- nych dla urządzeń z lat 90-tych. warzyszeniu. świetnej przygody - mówi Prze-
carii, czy Norwegii uznawane za To tak jakby przyjąć, że obecnie mysław Trestka z PAGAJOS.
zachowanie proekologiczne. i w przyszłości wszyscy będzie- Spływ kajakowy - w za-
Wzorem tych państw dla urzą- my poruszać się na drogach sa- leżności od oczekiwań – mo- - Posiadamy nowoczesne ra, Meandry Odry, Olza, kanał
dzeń opalanych drewnem wpro- mochodami spalinowymi klasy że być świetną forma relaksu 2-osobowe kajaki polietyleno- Gliwicki i Kłodnica.
wadzono rygorystyczne normy EURO 1 (wprowadzonej na po- na łonie natury lub szaloną we wraz z całym osprzętem,
emisji, które od 01.01.2022 będą czątku lat 90-tych). przygoda z adrenaliną w tle. które gwarantują maksimum
obowiązywać w całej UE (eco- W czerwcu 2020 roku Indywidualne podejście do komfortu i bezpieczeństwa.
design). Obecnie instalowane Ogólnopolskie Stowarzysze- klienta to to, co wyróżnia wy- Ponadto mamy lekkie wiosła
i użytkowane w Polsce kominki nie Kominki i Piece wystoso- pożyczalnię PAGAJOS. Spe- oraz kamizelki asekuracyjne
i piece spełniają te normy, co po- wało oficjalne pisma do Prezy- cjaliści stworzą spływ dobrany i ratunkowe dla dzieci i doro-
twierdzają badania z certyfiko- denta i Premiera RP dotyczące Studio Kominków “Marpol” do umiejętności i doświadcze- słych – mówią specjaliści z wy-
wanych laboratoriów. Zaprze- nieprawidłowości w najnow- Mirosław Aniserowicz nia każdego klienta. - Ofer- pożyczalni PAGAJOS. Wypo-
stanie ich eksploatacji prowadzi szej wersji rządowego progra- tę kierujemy zarówno do po- życzalnia dostarcza sprzęt
do minimalnej redukcji zanie- mu „Czyste Powietrze”. Stowa- ul. Rybnicka 13 czątkujących kajakarzy, jak w określone miejsce i odbiera
czyszczeń. rzyszenie zauważa, że program 47-400 Racibórz i dla ludzi mających pewne go po zakończeniu spływu. Do- Wypożyczalnia kajaków
Domagamy się, by w przygo- w nieuprawniony sposób po- Tel. 604 284 735 doświadczenie, którzy szuka- datkowo, po spływie kajako- PAGAJOS
towanych przez Atmoterm S.A. mija urządzenia zasilane odna- 32 417 25 23 ją odpowiedniej dawki adre- wym, załoga z PAGAJOS od-
www.pagajos.pl
na zlecenie władz województw wialną biomasą (kominki i pie- naliny - mówią właściciele. wozi kierowców po samochody
programach ochrony powietrza ce) w systemie dopłat. www.kominkislask.pl W ofercie PAGAJOS są spływy na początek spływu. Rzeki, na Tel. 577 743 410
uwzględniono prawidłową emi- Taki ruch OSKP przyniósł kajakowe indywidualne, gru- których organizowane są spły-
sję ze spalania drewna w nowo- oczekiwany rezultat, premier Artykuł sponsorowany powe, firmowe i weekendowe. wy to rzeka Ruda, rzeka Od- Artykuł sponsorowany

RACIBÓRZ – ZDROWIE R E K L A M A

Stopy to podstawa
Nie chowaj swoich problemów w butach. Stopy nie muszą boleć.

W salonie kosmetycznym pod wpływem ucisku i bywają PAMIĘTAJCIE! Stare


„Fabryka Urody” przy ul. Mic- bardzo bolesne. Grzybica jest przysłowie mówi: lepiej zapo-
kiewicza 18 od niedawna przyj- bardzo powszechnym schorze- biegać niż leczyć.
muje specjalista Podolog. Podo- niem, które tak łatwo „złapać”
logia to prężnie rozwijająca się choćby na basenie. Wrastają-
dziedzina paramedycyny, która ce paznokcie są przyczyną do-
zajmuje się problemami stóp. legliwości bólowych, a także
poważnych zmian zapalnych.
Kiedy zwrócić się Jeśli na stopach nie występu-
do podologa? je żadne niepokojące zmiany,
Do podologa mogą udać się specjalista wykona Podstawo-
osoby, które borykają się mię- wy Zabieg Podologiczny, aby
dzy innymi z problemem su- stopy utrzymać w zdrowiu
chych i popękanych pięt. Spe- i dobrej kondycji. W gabinecie
cjalista opracuje skórę i zaleci można również uzyskać poradę
odpowiedni preparat do rege- dotyczącą pielęgnacji i profilak- Fabryka Urody
neracji. Inną przypadłością tyki stóp. ul. Mickiewicza 18
są brodawki wirusowe, które Stopy to bardzo skompli-
47-400 Racibórz
są często występującym pro- kowane struktury, które przez
blemem zarówno u dzieci jak cały dzień dźwigają nasz ciężar! Tel. 32 415 23 39
i u dorosłych. Odciski to zrogo- Ich kondycja mówi wiele o na-
waciałe zmiany, które powstają szym zdrowiu i stylu życia. Artykuł sponsorowany

You might also like