You are on page 1of 2

Copyright K.MINAMI 2002.6.23.

Vocalise (op.34-14) 1

S. Rachmaninoff
for Guitar Solo
Lenamente,molto cantabile q = 45
Arr. by K.Minami

«« « «« « « «
Œ ‰ à_«««« á«««« _«««ˆ . «« á««« à « á« « « « « « ‰ ««« à«« ««« «« à«« «« ‰ à «« ««
# ## 4 ‰ œ» œ» »œ̂ ˆ œ» œ» œ» »««œ̂ ˆ« 2 _ˆ«œ» ««œ̂» «ˆ« ÑÖ »««œ̂ Ü««« à««ˆ 4 ˙««
BII BIII BII

« ««ˆ « Ü «« ««ˆ « «« Ö«ˆ« Ö ««ˆ.« ««


& 4 œ
J
» »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ » á œ » œ » œ » œ » œ» œ̂
» » œ̂ »
œ̇ »
œ »
œ »
œ Ñ »
œ á
»» Ü »» Q »» »» ˙»» »» »» »» “ { 4 Ñ »»» œ»» »»» Ñ »»» œ»» »»»œ̂ l 4 á œ»»»_»˙ œ»»» œ»»» œ»»» á »»_»œ »» _»» œ á »»œ̂ l á œ»»_ œ»» œ»» œ»» _»»» œ̂»» á #œ_»» »»œ=
=================================
ˆ«
Œ » » »» » » »
» » » » »
» »
» »
» »
» » »
» Ñ »
» _
˙
»
» »
» »
» »
» Ü _»
» œ »
»
» Ü n _»» œ »» l
p » » »

««« «« ««« à ««« à««ˆ« . à _ˆ««« à«« . `


(poco piu animato)

«« «« ««
BII

«« « « « ‰ à ««
BII BIV

Ö
BII

«
## # à œ««ˆ.« œ á ˆ«« ««ˆ« «««ˆ ܈««« «« _ˆ« _ _ _«œ̂» œ» nˆ«
«
j «« «
á
« à «
« « « « ««j
#ˆ.
« ˆ« ˆ«œ

gg
gg
» » Ü »
#œ »
œ nœ » œ̂
» Ü Ö œ
» œ
» Ü œ̂
» œ
»
œ»» œ»» œ»» œ»» »»œ »»œ #ˆ« œ̇
»
œ
» œ
»
œ
» œ
»
œ
» »
œ
» »
œ
» á »
»œ œ
»
» Ö »
» » »
==================================
& »» _ » » á œ » » »œ »
œ » »
» » _ » Ö »»œ »» l »»» __. »»» Ñ œ»»» œ»»» á _»œ»» »»» »»» _ »» l_ » » » á »
œ »
œ Ü » Ö » »
» » » »» œ»»» »» »»»œ̂ #œ»»» »œ»» Ü # _»»»œ á=
_»œ»» »»»»
»» _ _»»»œ l
»»» _ _»œ»» »»» »»»» »œ»» »»»» gg ___»»»»œ »»»»
»» _ » _»˙»» » »» »» » » » _»œ»» »» _
_»˙»»
» P
5

‰ « «
« ««« Ñ «« Ö««« àá«« ‰ « à«« «« á««« á««« # _à«««˙ ‰ ««« ««« à «««
«
BIV

«
## # #˙«« «
«ˆ«« Ñ ««ˆ «««ˆ Ü ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ«œ»» ««« #ˆ«« «ˆ« «ˆ «ˆ nˆ« #ˆ« (#) _«ˆ
BII

à « á ˆ á »
œ Ö á »
œ
#œ»» »»œ »»œ Ü »» »» »» Ü »»»œ »»œ œ»»» (#) »»œ=
»
œ
& à#˙»» œ»»» œ»»» œ»»» á œ»»œ»» _œ» œ»»œ»» áÖ _ˆ«œ» #Ü_œ» áÖ _«ˆœ»» Üà_««»ˆœ n_œ» l #Ö_œ»»»œ Ü _»»Jœ»» _œ»» n_œ» Ö _»œ» Ü_»œ #Ö_ Ö œ»» Ö »»»»œ l
3

================================== Ü _ » Ö
_ Ü
_ l » _ Ü »
_
œ _ »
œ _ » » _ » à _» » _ » Ö »
á» » »» » »» »» »» »» »»» á »»» »» » »» »» »»» _œ»»» œ»»» _»»»œ _»»»œ n»»»_˙»»» »»» »»» #_œ»»»» »»» _œ»»»» _»»»œ »»»» #_»»œ» »»»» »»»
8
» » » » » » »

à««« ««« à««« à «« - «- «- «


ˆ ‰ à «
_« Ö «« Ö ««« à «« . ᜻ Ü à á«««« #ˆ«««« á««« Ü
« ‰ Ü«« à«« ««« Ü ««« à ˆ«««« Ü_««« ‰ à ««« «« ««
## # #á_ˆ«Jœ» ÑÖ œ̂»« _ˆ« _»« Ñ œ» « « »»œ̂œ œ̂«»» nˆ«
BI

œ Ü « #ˆ«
œ»» Ñá »»œ̂œ »»œ̂ Ü #œ̂œ»» l Ö œ̂»» »œ»» œ»»» œ»»œ»» »»œ̂ œ̂»» œ»»œ» #œ»»» œœ»»» ˆ« #ˆ« l œ»» œ̂»» á Ü
»
» á » »
==================================
& »
#œ»»» Ü »»»œ Ü œ»»» Önœ»» #˙»»» »»» »»» á »» »
œ̂
»»» _œ»» #œ»» #œ»»» á »»» œ»»» Ö _œœ»»» =l
n _
_˙ » Ü » » œ»»» » »» Ü »» _»˙» »» œ»» »» » # _ _
œ »» Ñ »»»_
_
˙
» »»»
»
Ö »» » » »» »» »» »» » »» »» »»» »» »» »» »» »»
p F
11

F 4

« «« « ‰ Ü« « « «« á«« à «« Ñ« «« Ü «« ‰ «« à « Ü «« á ««j
## # «««ˆ #œ̂à««« «««ˆ «ˆ« Ü «3
BII BIV

«ˆ« ««ˆ «ˆ« «« ««ˆ #œ̂«« «« ˆ« nˆ« «


ˆ
« «
ˆ
« «
‰ Ü #ˆ«« . nˆ« á ˙« à «
« «« . ««ˆ«ˆ Ü 2
«ˆœ á » »œ̂ #ˆ
& á
Ü
»œ » á œ
»
==================================
»» _»»œ Ö »» _»»œ à »» _ n _
œ
» _
œ
» _
œ
» . œ »
»
»
»
œ
»
»
»
»
» l »
» _
œ
» »
» »
œ
» _
»
œ
á

œ à ˙
»
» _ œ»œ»» . l #_œ_»»œ» _
œ_»»œ» n_ »_»»œœ #œ»» à œ»» á œ»» nœœ»»» œ»»»» =
»_œ»»œ _ Ö œ» l4
» »
»» »» »» »» » » »
_
œ Ü » » Ü » Ö » » » » » » » » » » » »
14 » ‰ » » »» Ö »» »» »» »» á » »» » Ñ »

π«
1.

- «- -
BIX

««ˆ à«««ˆ _«««ˆ Ö ««« à«« à ««ˆ« ««« à «««ˆ Ü _««j ‰ ‰ «« «


a tempo

à «
« «
« Ñ
Ö «
«
« Ö « «
« _ « « « ˆ
« à_«ˆ« ««ˆ _«« . «« ««ˆ«
## # 2 ˆ.««« . Öá «ˆ«« á «ˆ«ˆ« à#ˆ«ˆ«« Ü ˆ«««« 4 Ü ««ˆ.« ˆ
_«« _ nˆ_«« Ü_««« _ˆ« á _«« Ü #œ̂_««ˆ _ á _«ˆ 2
rit.

4 «
ˆ #ˆ
« #œ » á ˆ 4 Ö «
ˆ
« .
#ˆ Ü #ˆ nˆ«
nœ » #œ» » »œ œ»œ»» œœ»»» œœ»»» »»œ»œ̂ œœ»»» œœ»»» ˆ«œœ»»»
==================================
& á _œ»» _ » __œ» l à _œ»»» _œ»»» _œ»»» _»œ»» »
»» »» »» »» l »» Ö œ
J
» =”{
gg #__ »»œ Ü __»»œ nÜ __œ»»»» # » » » » »
_œ»»» á _œ»»»
Ö Ü á Ö Œ p »»
_
_
_ œ
»
_
_
_ ˙
»
17
P Ö »» »» »» Ö »» 5 »»
Copyright K.MINAMI 2002.6.23. 2

2. (poco piu mosso) BIV

‰ Ü «« « àÖ « à ««« ‰ à «« «« Ö «« «« « « ‰ á_««ˆ« «« ««
## # Ü «««˙ ‰ « Ü «j « Ö œ
» #ˆ«
«œ»» á œ» Ö œ
» »
œ Ö «
ˆ
»
œ Ñ Ö »
œ á j
ˆ
« œ
» Ü #ˆ . à
«œ»» œ» á ˆ«œ» á ««ˆ« Ö ««ˆ« Ü œ»» . « à«
á œ» œ»»
« »
œ »
œ »
œ̂ » »
œ » » » » »
œ » »œ » à »
œ
á ˙»» #œ̂»»» »œ»» á »œ»» »»» l á #œ»»» œ»» Ü »œ̂»» œ»» »» »» »»» »»œ »»» »»œ »»» »»» »»œ Ü »»» »»œ »»» l á _»»œ» » _»»œ» Ü _»»œ» _œ» Öá »_œ»»œ» œœ»»» œ̂œ»»» Ü œ̂»» »» =
& à _˙«»œ»» . _
==================================
_ _ »
œ _œ» » l
#_
_E _
_»œ» Ü »» à »» » Ö » » »» »» »» »» »» »» »» » »» » »» »»» »»» »»» »»» »»» Ü »»» »»» »»»
20
‰ » p
P F
5

«« á«« à«« «« « « ««« à « ‰ _«««ˆ «« ‰ _««j


« « à « ««j á «« à ˆ Ö ««« ««« à ««««
a tempo

« « « ≈ à á « «
ˆ
rit. BI

# « « « «
## Ñ «œ» . « áÑ œ̂»« à «ˆ« . Ö « «
« «
#œ̂
« _ _˙
« à ˆ
« Ö «
ˆ _ ˆ
« «
#ˆ« »œ »œ œ» Ü »œ »œ Ö # œ» »œ »œ œ» œ» Ü œ» á »œ̂ á l
& _ÜÖ »»œ̂» »»»œ̂œ »»»œ̂œ »»»» œ»» Ö œ»»»» á _œ» œ»»» __œ» Öá _»œ ÜÖ _»»»» l _Ü_œ»»»œ» _œ»»»œ» _œ»»»œ» á »»»»œœ»»» œ»» œ»»»» œ»»» à »»»» œ»» á #œ»» »»»» œ»»» Ü#œ»»»»_œ» á_œ»» l # ÖÜœ»œ»»» »»»»œ »»»»œ á »»»» œ»»» œ»» »»» »»»œ à »»» œ»» ᜻» à »»»» »»»œ œ̂»»»»_œ» =
==================================
» » » »» » » »» »» » »» _œ̂»»»
__»˙ »» »» »» »» » »»» _»œ»» g #__»»»œ »» __»œ» .» » » » » » »» » »» »» » » » »» » »
»» 3 »» »» »» g »
»» »P » » »
F Œ.
23

«« «« « «« «« à «« «« ««« «« à««« ««« ««« à_««j


BIV BII

«
BII BVII

# à «
« Ü _«
« ‰ Ü_ «« à_ˆ«« à ««« «
« à «
«
ˆ _ˆ «
« «
« « « Ñ
«
« « _ ˆ
« _˙
« « «ˆ
## «œ» »
œ̂ à œ » »
œ » œ̂ œ» œ̂
» «ˆ
« « « « Ü «ˆ« «« «ˆ nœJ» « à ««˙« «ˆ« . « «« « ««
»
& #œ»» œ̂»»»» œ»»» »»»» Jœ»»» á »»» œ»» _œ»» œ»»
================================== » » » » »œ » œ
» œ
» »
œ » Ü Ü
l á _«««ˆ »»» Ñ __á«««ˆ œ»»» _«««ˆ n_»»» œ á œ»»» á œ»»» _»œ . œ»»» »»»œ̂ » œ̂»» á œ»» l _»˙á œ»»» #œ»» nœ»» #œ»» á _»œ Ñœ»» ánˆ_«« _œ» _««»œ̂ #ˆ«« ˆ««Ö =
« œ » œ̂ nÑ̂« l
» » » » » _
_ á »
_
œ
» _
»
œ
» » « » Ö » » » » » » » » » » » » » » » _ »
œ » » Ü
26 á » » » _œ»»» »»» »» »» »» Ü »» »» » » » » » » »» »» » »» » »
5 6

«« -̂ «- à «-
BIV

à_ ˙ Œ à «
« à «
« «
« à « « ‰ à«« á « « Ö « « « « rit.‰
« « «
## # _««« Ñ «« á«« Ñ«« «« Ü «« « á #œ̂_»» Üœ» ᜻ #Ü_ˆ«œ»œ» «œ á_«ˆ»œ _ ˆ
« n_ˆ« «« á «« #ˆ Ü «« «« Ü «« «ˆ Ñnˆ«« ««
« nˆ « #ˆ« « ‰ « Ü
Ö ˆ« nˆ« «ˆ« ˆ« Ö«ˆ« #ˆ«« «ˆ«
==================================
& » » »» l á »»» »»» »»» œ»œ»» œœ»»» ‰ ‰̂ Ü œ̂»»» Ö œ»» l œ»»» nœ»» Ö #œ»» œ»»» á œ»» œ»œ» »œÖ œ»» Ü œ»»» »œ œ»»» j
à « 24
_
_»˙» #__œ»» _œ»»» __»œ» _»œ»» œ
» .
Ü »» »» »» Ö _
_
_
»
œ
_
_
_
» œ
»»œ» Ü_
_
»
œ
» »» _ »
_
œ
» »»» à_»»»œ»» á _»»œ »»» »»» »» _
_
œ
»
»
à »» »»» »»» » »»» __»œ»» n œ̂__»»»» œ #__œ»» =
œ l
»
5 5
á» » » »» » » » » »
» » »» » »» »» »»
f á Ö á
29

F 6 P


a tempo

« ‰ à « « « « à « « « « « « 2« « Ü « « «
-œ» à «« Ñ««ˆ« -œ»»«ˆ« «« Ñ«««ˆ«
BII

## # 2 Ü «««ˆ.« «««« Ü ««« ««««ˆ Öá «««« 4 «


« Œ á « «
_«ˆ« «ˆ« _«« . «« ˆ«««« àˆ«« 2 _«« à «« ««« à «« Ü ««« à «« á œ»«˙«. « « «
2 3

œ» œ̂» « Ü œ̂
» œ̂
» 4 à Ü »
œ Ñ »
œ
«« á ˆ« 4 œ̂»» á œ̂»» œ̂»» »» á œ̂»» á »» 4 Ü »» œ»» Ö œ»» œ»» á »» »»œ »» »» œ»» á œ»» » à Ö «
& 4 à _œ»»» Ö _œ»»œ» ˆ« Ö##œ_»»«ˆœ #œ_»»«ˆœ l l 4 áà _«˙«œ» _ _ __»»»» Œ_»»»» _ _
================================== _ l _» _» » _ _» l _»» œ»» œ»» »» »»œ »»» œ»» Ö œ̂»» »»œ œ̂»» =l
_ œ
» »
»»» »» á »» » » à »
» Ö _
_ œ»
» _
_
œ» _
_
œ
» _ »œ _
_ »
œ
»» »» »» »»» »»» »» »» »» _
_
œ
» _
_
»œ̂ _

» _

œ _
_œ» _

»
»» »»» »»» œ»»» Ñ _
_ _
_»»œ»» »»»» »»»» » »»» »» »» »» »»
»
32

p
> >
rit.

-« - «- «««> à ««« à ˆ«««« à ««« «« ««« ««2 «« à « a tempo « « ` Öá


BIX BII BIX BVII

« áˆ.««««à ««« ˆ««««


BIV

Ü « . «
j «
__«‰̂ «« «« « Œ ‰ Ü _ «
ˆ _
_« ˆ á _
_ _ «
ˆ á
à _ « Ö « « à «
ˆ«« à _««ˆˆ Öá _ˆ««« _ˆ« _ «
« . Ü _j «
ˆ Ü «
2

# _ˆ
« _« _ à _ _
œ
» _ _ _ « _ «
gg

˙
## á »» 5 »
œ ˆ« à ˆ« «ˆ.« à ˆ««« áœ.» »»œ á œ»» »»» Ö á »
œ Ü œ̂ » »»œ »»œ á »»œœ »œ á»»œ œ»» Ñ œ»» œ»» ˆ«
»
œ̂ »
œ
» à œ » »
œ œ̂ » » » » Ü œ» »
»» » l œ»» »»» »»» »»» _ »»» _ œ̂»»_»œ œ»» »»#œ»» »» =l
_
_
»
»œ Ö _»»»»œ _»œ»»» á _œ»»»» _œ»œ»»» _»»»œ 4 n__œ» _»»œ l _œ»»» _œ»»» Ö » œ»»»» œ»»»» Ö_œ»» Ñ œ»»» œ̂»»»» »»»» _
==================================
& _
_ á » » » » œ»»» _ _» »»œÖ œ»»» »»» »» »»» Ö »»» » »»»
»» »» »» »» » » Ü »» »»» »» » » » »œ»
» »
» » »» » »
Ñ
p
36

6 cresc. F 5 5
6


««« «« ««« «« «« «« ««« ««« U
Ü «
« « « « «
## # Ö ˆ«««« Ñ ««« à «««ˆ Ü «ˆ«««« à««« áÜ «ˆ««««« ««ˆ««««« á««« ««ˆ««««« ««««« àˆ«« ««˙««««« «««
«
«« ««
« « « «
« «
« «
« « « ««
ˆ « 2 Ü «
ˆ
«
ˆ ˆ
ˆ «
« á «
« «
« 4 « «
«
ˆ «
« «
«
ˆ «

« «
ˆ
« ĵ
«ˆ«
«ˆ Ö »œ Ö œ» nœ»» #ˆ«»œ œ̂» nˆ«œ ÜÖ #ˆ«»ˆœ œ̂ Ö «ˆ á #ˆ« Ü l 4 à
==================================
& à _«ˆœ̂» Ü œ» á_«ˆœ̂» l 4 à_ĵ
«ˆ« ˆ« ˆ«œ̂»» ˆ« ˆ« ˆ« =”
»»»œ à _»»œ »»»œ̂ »» »» »» Ü »» »» »»» »» »»» à_œ»» n_œ»» á œ»» _œ»» _ »
œ _
_ _
_
œ » Ö _
œ
» » » » _ á _
œ
»
» » _
_
» » » »» » » » á » »
» » » » » » » »
» » » »» » p »» »» »» »» » » » » á œ
» » » » » » _ »
œ
»» . »
» _˙
»
»»
F » » »
39