MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

REPUBLICA MOLDOVA
SERVICIUL SANITARO-EPIDEMIOLOGIC
DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Reguli şi norme
igienice

Санитарные нормы
и правила

Pentru întreprinderile de
transporturi auto şi
autoservice

Для автотранспортных и
авторемонтных
предприятий

CHIŞINĂU – 2001

SUMAR
I.

Dispoziţii generale ..........................................................................................................................4

II.

Cerinţe igienice faţă de amplasarea, proiectarea, construcţia şi reconstrucţia întreprinderilor de
transporturi auto şi autoservice ......................................................................................................... 5

III.

Cerinţe faţă de organizarea locurilor de muncă, proceselor tehnologice şi utilajului de producere.8

IV.

Asigurarea sanitaro-tiehnică ..........................................................................................................11

V.

Dotările social-sanitare ..................................................................................................................13

VI.

Calitatea mediului de muncă ..........................................................................................................13

VII.

Controlul calităţii mediului de
muncă ............................................................................................13

VIII.

Cerinţe către personal ................................................................................................................... 14

IX.

Măsuri şi mijloace de protecţie ......................................................................................................14

X.

Anexe ............................................................................................................................................15

ОГЛАВЛЕНИЕ
I.

Общие положения .......................................................................................................................26

II.

Требования к размещению, проектированию, строительству и реконструкции
автотранспортных и авторемонтных предприятий ....................................................................27

III.

Требования, предъявленные к организации рабочих мест, технологических процессов и
производственному оборудованию .............................................................................................31

IV.

Санитарно-техническое обеспечение .......................................................................................34

V.

Санитарно-бытовое обеспечение ............................................................................................. 35

VI.

Качество производственной среды ........................................................................................... 36

VII.

Контроль качества производственной среды ...........................................................................36

VIII.

Требования к персоналу ............................................................................................................. 37

IX.

Меры с средства защиты ............................................................................................................ 37

X.

Приложения .................................................................................................................................38

2

Prezentele reguli şi norme igienice sunt destinate

Настоящие

санитарные

нормы

conducătorilor de întreprinderi, instituţiilor de proiectare

предназначены

şi ştiinţifice, laboratoarelor industriale, inginerilor şi

проектным и научно-исследовательским институтам,

lucrătorilor tehnici, inspectoratelor de stat, specialiştilor

промышленным

în domeniul protecţiei muncii, protecţiei mediului

техническим

înconjurător, medicilor igienişti.

инспекциям, специалистам в области охраны труда и

руководителям
лабораториям,
работникам,

и

правила

предприятий,
инженерам

и

государственным

охраны внешней среды, врачам гигиенистами.

INSTITUŢIILE

РАЗРАБОТЧИКИ:

ELABORATOARE:

Государственный
Университет
Медицины
и
Фармации им. «Н. А. Тестемицану», Кишиневский
Муниципальный
Центр
Профилактической
Медицины, Националь-ный Научно-Практический
Центр Профилак-тической Медицины МЗ РМ.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţanu” din RM, Centrul Municipal de Medicină
Preventivă Chişinău, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic
de Medicină Preventivă al MS al RM.

AUTORI:

АВТОРЫ:

M. Gârbu, Raisa Russu, V. P. Băbălău, Gr. Friptuleac,

М. А. Гырбу, Раиса Дм. Руссу, В. П. Бэбэлэу, В. А.
Бэбэлэу, Мария И. Морарь, Г. Е. Фриптуляк, Н. И.
Турятка, Г. А. Молдовану, С. Л. Липован, И. В.
Феофанов, В. А. Левицкий, И. Г. Тулгара, Лидия Н.
Богдан, И П. Талмазан, Д. Н. Мирка

N. Tureatca, V. A. Băbălău, Maria Morari, Gh.
Moldovanu, S. Lipovan, I. Feofanov, V. Leviţchi, I.
Tulgara, Lidia Bogdan, I. Talmazan, D. Mirca

RECENZENŢI:

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

GHEORGHE OSTROFEŢ - Şeful catedrei igienă generală a

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ОСТРОФЕЦ заведующий
кафедрой
общей
гигиены
ГУМФ
им.
«Н.А.Тестемицану”, д.х.м.н., пофессор

USMF “Nicolae

Testemiţanu”, doctor habilitat în

medicină, profesor universitar.

VASILE

IACHIM –

Şeful Laboratorului Ştiinţific

“Medicina Muncii” al CNŞPMP,

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ЯКИМ – Заведующий научной

doctor în medicină,

лабораторией «Медицина труда» ННПЦПМ, д.м.н.,

conferenţiar.

доцент

Утверждены Экспертной Комиссией
Министерства Здравоохранения
Республики Молдова
Протокол № 1 от “19” февраля2001

APROBATE LA CONSILIUL DE EXPERŢI

al Ministerului Sănătăţii
al Republicii Moldova
Proces verbal nr. 1 din “19” februarie 2001

3

“A P R O B “

“Î N R E G I S T R A T”

Medic-şef sanitar de Stat al

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Republicii Moldova

Ministru
Ion Bahnarel

Nr.

06. 5.3.40 din

13 septembrie

REGULI

_______________
2001

Nr. 280 din

Ion Morei

22 iunie

2002

ŞI NORME IGIENICE

PENTRU ÎNTREPRINDERILE DE TRANSPORTURI AUTO ŞI

AUTOSERVICE

DISPOZIŢII GENERALE
Prezentele reguli şi norme igienice sunt elaborate conform Legii Republicii Moldova “Privind
asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei”, nr. 1513-XII, din 16 iunie 1993, în scopul asigurării
muncitorilor cu condiţii inofensive de muncă, prevenirii poluării posibile a mediului ambiant.
Regulile şi normele igienice determină cerinţele igienice generale, la executarea lucrărilor de parcare,
deservire tehnică şi reparaţie curentă a autocamioanelor, autoturismelor, autobuselor, (în continuare
unităţi de transport auto), efectuate în întreprinderile de transporturi auto şi autoservice - ateliere, staţii
autonome de deservire tehnică, inclusiv cele din componenţa întreprinderilor de alt profil, centre
specializate.
NOTĂ: 1. Documentul dat nu determină cerinţele igienice către garajele cooperative, parcările
auto, precum şi cerinţele igienice privind condiţiile de muncă a şoferilor.
1. Regulile şi normele igienice conţin exigenţe igienice generale privind amplasarea, proiectarea,
construcţia şi exploatarea întreprinderilor de transporturi auto şi autoservice, măsuri de igienă a
muncii şi de respectare a igienei personale de către muncitorii, cât şi măsuri de protecţie a mediului
ambiant de acţiunea nefavorabilă a factorilor de la această categorie de întreprinderi.
2. Automobilele în raport cu dimensiunile se clasifică în categorii după cum urmează în tabelul nr.1.
Tabelul nr.1
Categoria
automobilelor
I
II
III
IV

Notă:

Dimensiunile automobilelor, m
lungimea

lăţimea

până la 6,0 inclusiv
până la 2,1 inclusiv
6-8
2,1 – 2,5
8-12
2,6 – 2,8
peste 12
peste 2,8
Clasificarea este adusă conform VSN 01-89 “Предприятия по обслуживанию
автомобилей» .

4

3. Administraţia întreprinderii este obligată să organizeze şi să efectueze, conform art. 23 al Legii
Republicii Moldova “Cu privire la protecţia muncii” nr. 625-XII din 02.07.91, atestarea locurilor de
dată în trei ani.
4. Administraţia întreprinderii (patronul) asigură muncă întru corespunderea acestora normelor igienice
şi cerinţelor de protecţie a muncii, cu o periodicitate nu mai rară de o controlul de laborator şi
instrumental al condiţiilor de muncă şi mediului ambiant, în conformitate cu “Normele şi regulile
sanitare privind organizarea şi activitatea laboratoarelor departamental-industriale”, nr. 06-5/3108 din 14 iulie 1993, aprobate de Ministerul Sănătăţii al RM.
5. Se interzice exploatarea întreprinderilor de transporturi auto şi autoservice (atelierilor, secţiilor,
staţiilor de deservire tehnică, centrelor specializate, atelierelor şi garajelor din întreprinderile de alt
profil) în lipsa autorizării sanitare de funcţionare, eliberate de Instituţiile Serviciului SanitaroEpidemiologic de Stat.
6. Cerinţele expuse în Regulile şi normele igienice actuale sunt obligatorii pentru toate unităţile
economice, indiferent de forma lor de proprietate. Responsabilitatea pentru îndeplinirea acestor
Reguli şi norme igienice o poartă conducătorul (patronul) sau alte persoane cu funcţii de răspundere a
unităţii economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
7. Controlul privind respectarea cerinţelor prevăzute de actualele Reguli şi norme igienice se pune în
sarcina Centrelor de Medicină Preventivă teritoriale, în ordinea efectuării supravegherii sanitare de
stat preventive şi curente. Periodicitatea controlului va fi determinată de condiţiile igienice şi
antiepidemice a mediului şi condiţiilor de muncă, dar nu mai rar de o dată în an.

I.

CERINŢE FAŢĂ DE AMPLASAREA, PROIECTAREA,

CONSTRUCŢIA ŞI RECONSTRUCŢIA ÎNTREPRINDERILOR DE
TRANSPORTURI AUTO ŞI AUTOSERVICE

Planul general
8. Întreprinderile de transporturi auto şi autoservice vor fi amplasate în teritoriul prevăzut de către
schema sau proiectul de sistematizare raională, planul general al oraşului, proiectul de sistematizare a
regiunii industriale. Se va da prioritate amplasării întreprinderilor în componenţa zonelor industriale
cu servicii comune de deservire.
9. În teritoriul întreprinderilor de transporturi auto şi autoservice se prevăd două zone funcţionale – de
exploatare şi de producere. Zona de exploatare este destinată pentru organizarea recepţionării, lansării
şi păstrării efectivelor rulante între schimburi, efectuarea lucrărilor de asigurare energetică şi altor
lucrări concomitente. Zona de producere este destinată pentru amplasarea clădirilor şi instalaţiilor de
efectuare a diagnosticării, deservirii tehnice, reparaţii curente şi capitale a automobilelor.
1. Se interzice amplasarea întreprinderilor: în zona de protecţie a bazinelor acvatice; în
prima zonă a perimetrului de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă;
în prima zonă a perimetrului de protecţie sanitară a staţiunilor balneare, sanatoriilor; în
zonele verzi urbane; pe teritoriul rezervaţiilor naturale şi în zonele lor de protejare; în
zonele de protecţie a monumentelor istorice şi culturale; în zonele de alunecări de
terenuri; pe terenurile poluate cu substanţe organice şi radioactive.
10. Amplasarea întreprinderilor transporturi auto şi autoservice, faţă de zona locativă se va face reieşind
din rozeta vânturilor dominante.
1. Zona de protecţie sanitară (ZPS) se va stabili la etapa de alegere a terenului în următoarea
mărime după cum urmează în tab. nr. 2.
Tabelul nr.2

5

Suprafaţa parcării se va stabili în funcţie de capacitatea întreprinderii şi trebuie să fie egală cu numărul dublu de unităţi de transport deservite concomitent. Porţile intrărilor la întreprinderile de transporturi auto şi autoservice trebuie amplasate de la linia roşie la distanţa. 3. ord. betonate sau pavate cu piatră. Notă: 1. căile de acces şi terenul pentru parcarea automobilelor trebuie să fie asfaltate. Întreprinderile de transporturi auto şi autoservice trebuie să dispună de teren pentru parcarea automobilelor. **Pentru staţiile de deservire tehnică cu secţii. având pantă pentru asigurarea scurgerii libere a apelor meteorice. şlefuire şi vopsire a automobilelor zona de protecţie sanitară va fi nu mai mică de 50m. cu capacitatea de peste 10 posturi de deservire a automobilelor sau cu păstrarea a peste 50 unităţi de transport.86 ” şi SNiP II-12-77 “Protecţia fonică”. trebuie să fie prevăzute nu mai puţin de 2 intrări-ieşiri. egală cu cel puţin o lungime şi jumătate a modelului de bază a automobilelor deservite. Teritoriul întreprinderii. Distanţa se va determina de la ferestrele caselor de locuit şi edificiilor publice. şi de la instituţiile curativprofilactice până la pereţii întreprinderilor de transporturi auto şi autoservice sau hotarele parcărilor auto deschise. instituţiilor de copii preşcolare. de la hotarul terenului şcolilor de cultură generală. 18.Distanţa. ce se conţin în emanările de la întreprinderi” 04. chituire. 6 . m Nr. 1 2 3 4 Clădirile până la care se stabileşte distanţa de la întreprinderile de transporturi AUTO cu numărul de unităţi de transport: camioane şi transportu l public urban de la staţiile de deservire tehnică cu numărul de posturi:** limuzine (cu excepţia automobililor particulare) microbuse până la 10 11-50 51100 101 şi peste 3 4-10 11-20 21 Case de locuit. inclusiv partea 100 15 25 35 50 15 25 50 100 transversală a lor fără ferestre Clădiri publice 100 10 15 25 35 10 15 25 50 Şcoli de cultură generală (licee. îndreptare. conform dimensiunilor prezentate în tab. sectoare de tăiere. instituţii preşcolare şi * 15 25 * * 20 50 * * instituţii de învăţământ mediu special Instituţii curativprofilactice cu * 25 50 * * 25 50 * * staţionar * Se determină cu acordul Organelor Serviciului Sanitaro-epidemiologic de Stat. Mărimea zonei de protecţie sanitară poate fi mărită reieşind din rezultatele calculelor efectuate.08. organizaţiei şi firmelor pot fi parcate la demisolul sau parterul blocului administrativ. Raza ZPS va fi confirmată la etapa de proiectare prin calcule efectuate în conformitate cu cerinţele OND-86 “Instrucţia cu privire la determinarea difuziunii în aerul atmosferic a substanţelor nocive. 17. 16. Pentru întreprinderile de transporturi auto şi autoservice. Limuzinele utilizate pentru deservirea administraţiei şi specialiştilor întreprinderii. 2. gimnazii). 15.1.

4. Încăperile destinate pentru spălarea automobilelor. reparaţia motoarelor. Zona de protecţie sanitară pentru spălătorii auto separate (fără repararea şi deservirea tehnică a automobilelor) constituie: până la 2 posturi – 25 m. arămărie. 24. Se admite amplasarea întreprinderilor de transporturi auto şi autoservice în componenţa altor întreprinderi. staţie autonomă de deservire tehnică sau cele din componenţa întreprinderilor de alt profil. 21. 26. reparaţia şi încărcarea acumulatoarelor. centru specializat 23. papetărie. Încăperile de producere atelier. carton. mai mult de 2 posturi – 50 m. materialelor inflamabile (textile. rectificare şi tâmplărie se admite organizarea posturilor destinate pentru exercitarea lucrărilor respective nemijlocit la automobile. precum şi a agregatelor şi pieselor mici întreţinute în ambalaj inflamabil. materialelor lubrifiante. materialelor contaminate. 3. Evacuarea lor trebuie efectuată sistematic. lichidelor fecaloide şi deşeurilor menagere solide. Clădirile întreprinderilor de transporturi auto şi autoservice vor fi proiectate în conformitate cu cerinţele SNiP 2. pe care le deservesc. forjare-resortare. Se admite amplasarea în aceeaşi clădire a posturilor de spălare şi curăţire a automobilelor de categoria I.09. 25. reparaţia sistemelor electro-tehnice şi de alimentaţie cu carburanţi. vopselelor etc. 2. dezaxarea şi reglarea unghiurilor. menţinut în curăţenie şi iluminat în timp de noapte. În secţiile de sudare-tinichigerie.85 “Clădiri de producere şi construcţii” şi Regulilor şi normelor igienice în cauză. diagnostica tehnică. reparaţia acumulatoarelor şi vopsirea automobilelor trebuie izolate de restul încăperilor de producere. tâmplărie şi tapiserie. 20. Înălţimea clădirii de producere va fi nu mai mică de 3. În întreprinderile de transporturi auto şi autoservice trebuie rezervate spaţii sau sectoare de producere separate pentru: spălarea şi curăţirea automobilelor (înainte de repararea şi deservirea tehnică). sector. Suprafaţa încăperilor de producere se determină prin calcule tehnologice conform normelor de proiectare tehnologice. secţie. Pentru colectarea şi păstrarea deşeurilor menajere şi industriale netoxice trebuie prevăzute locuri special amenanjate şi dotate. şi a posturilor de deservire tehnică şi reparaţie.02. trebuie să fie amplasate la distanţa de nu mai puţin de 10 m una faţă de alta şi de la platformele de păstrare a altor categorii de automobile. NOTE: 1. emailelor. vopsire..2 m. reparaţie curentă şi capitală a caroseriei.). Încăperile de producere vor fi prevăzute în deplină concordanţă cu serviciile prestate. acumulatoarelor. reglare şi dresare (rihtuire). agregatelor. chituire. Secţiile de producere vor fi separate de încăperile pentru păstrarea automobilelor. La întreprinderile de transporturi auto şi autoservice trebuie prevăzute depozite separate pentru păstrarea: anvelopelor. motoarelor şi agregatelor. sudare-tinichigerie. 7 . cauciuc etc. Teritoriul întreprinderii de transporturi auto şi autoservice trebuie îngrădit. vulcanizarea. 22. lacurilor. Platformele de păstrare a automobilelor utilizate pentru transportarea substanţelor toxice.19.

NOTE: 1. 33. pentru asigurarea accesibilităţii optimale la efectuarea lucrărilor ce ţin de partea inferioară a caroseriilor la automobile. 32. aerosoli. CERINŢELE FAŢĂ DE ORGANIZAREA LOCURILOR DE MUNCĂ. cu folosirea detergenţilor aprobaţi pentru utilizare. ea trebuie să aibă o înclinare de peste 1% spre sifonul pentru scurgerea apelor uzate. precum şi în încăperile unde este posibilă murdărirea pereţilor. II. tranşeele. La staţiile de transporturi auto şi autoservice a automobilelor de categoria I. Sectoarele de producere. 34. alta – pentru încărcarea acumulatoarelor. rezistentă la acţiunea substanţelor agresive. care n-au atribuire la deservirea tehnică şi reparaţia automobilelor. utilate cu sistemă autonomă de ventilare prin aspiraţie. Secţia de acumulatoare trebuie amplasată în 2 încăperi: una pentru lucrările de reparaţie. cu surse de poluare a mediului de muncă cu substanţe chimice. Măsurile de igienizare a încăperilor de producere constau în evacuarea zilnică a deşeurilor de producere. de vopsire. Posturile de autoservice trebuie dotate cu elevatoare. 35.8 m cu materiale rezistente la acţiunea umidităţii şi uleiurilor. în sectorul electro-tehnic. canalizare şi sistem de ventilaţie prin aspiraţie-refulare. acestea din urmă trebuie finisaţi cu teracotă. vapori. Sistemul de canalizare va fi dotat cu instalaţii pentru captarea vopselelor. utilizate în procesele de autoservice. dereticarea umedă zilnică şi spălarea săptămânală a duşumelei. Procesele de autoservice se caracterizează prin nefavorabili: 8 prezenţa următorilor factori nocivi şi . iar în încăperile sectorului de acumulatoare – rezistente la acţiunea acizilor. 30. Duşumeaua trebuie să aibă o groapă cu adâncimea de 10-15 cm şi o înclinaţie de peste 1% spre sifonul de scurgere a apelor reziduale şi acumularea condensatului şi pulberilor. de diagnostică. NOTĂ: În cazurile când procesul tehnologic prevede să fie concomitent încărcate până la 10 acumulatoare. trebuie stabilite nişe speciale. tunelurile trebuie utilate cu ventilaţie mecanică de refulare şi nu vor fi aglomerate cu obiecte. Canalele. Se interzice efectuarea lucrărilor de vopsire (cu mini-pulverizator) în restul secţiilor de producere. Sectorul va fi dotat cu sistemă de ventilaţie autonomă de aspiraţie-refulare. utilat cu instalaţii de epurare. Duşumeaua încăperilor de producere trebuie să fie netedă. 2. Sectorul de pregătire a automobilelor pentru vopsire trebuie dotat cu apeduct. 31. PROCESELOR TEHNOLOGICE ŞI UTILAJULUI DE PRODUCERE Cerinţe generale 36. pulbere etc. Groapa trebuie să fie acoperită cu plăci-grilă demontabile pentru formarea unui strat de aer–protector şi condiţiilor de derdicare şi înlăturarea sedimentelor acumulate. vor fi izolate de restul încăperilor şi dotate cu sisteme eficace de ventilaţie mecanică flux-reflux şi la necesitatea ecologică şi utilitatea economică cu instalaţii de captare şi neutralizare a substanţelor nocive din aerul zonei de muncă şi apele uzate. canale de vizită şi estacade. alta – pentru pregătirea vopselelor. curăţirea trimestrială a corpurilor de iluminat şi geamurilor. 29. Sectorul de vopsire trebuie organizat în 2 încăperi: una – pentru exercitarea lucrărilor de vopsire. sau vopsiţi la înălţimea de 1. de rectificare şi pregătire pentru vopsire. se admite amplasarea secţiei de vopsire într-o singură încăpere. 28. În încăperile de spălare a automobilelor. cu capacitatea de până la 10 posturi.27.

suprasolicitarea dinamică şi statică a unor grupe de muşchi. supraîncărcarea locurilor de muncă cu piese uzate şi de schimb.alimentarea automobilelor cu lichide lubrifiante şi soluţii speciale. 41. 9 . pieselor.înlăturarea şi neutralizarea deşeurilor industriale. poluarea apelor uzate cu produse petroliere. Pentru menţinerea nivelului optimal al capacităţii de muncă. determinate de ridicarea şi deplasarea greutăţilor. acizi. va fi organizată după 3. lipsa dispozitivelor speciale.6m. temperatura ridicată sau scăzută a aerului din zona de muncă. cu instrumente şi dispozitive. . . Amplasarea la locurile de muncă a poliţelor şi rafturilor pentru instrumente nu trebuie să provoace incomodităţi la exercitarea operaţiunilor tehnologice.. 37. nivelul înalt al zgomotului şi vibraţiei la locurile de muncă prin executarea operaţiilor tehnologice de reparaţie şi diagnostică. 39. materiale etc. cu un grad mare de fixitate. temperatura ridicată a suprafeţelor utilajului tehnologic şi ale materialelor.pregătirea unităţilor de transport pentru reparaţie şi deservire tehnică. Procesul tehnologic şi particularităţile constructive ale utilajului de producere vor asigura alternarea solicitărilor statice şi dinamice. pieselor şi materialelor în procesul de transportare. nivelul insuficient de iluminare a unor zone de muncă.executarea lucrărilor de reparaţie şi autoservice. vopsea. Masa greutăţilor ridicate şi deplasate manual nu va depăşi 30 kg pentru bărbaţi şi 10 kg pentru femei. niveluri sporite a umidităţii relative şi vitezei de deplasare a curenţilor de aer. Întreruperea la masă. precum şi limitarea aflării (mai mult de 25% din timpul de lucru) a angajaţilor în poziţie forţată. 38. suprasolicitarea psiho-fiziologică. va fi prevăzut un regim raţional de muncă şi odihnă. în funcţie de intensitatea şi greutatea lucrului.- - mişcarea automobilelor. cablurile electrice neizolate şi utilajul electric expus tensiunii înalte. amplasarea incorectă a automobilelor la locurile de autoservice. Ridicarea şi transportarea subansamblurilor şi agregatelor se va efectua cu ajutorul mecanismelor speciale de ridicare-antrenare. . cu înclinarea corpului sub un unghi de peste 30o. prezenţa componenţilor nocivi în materialele utilizate. poziţia de lucru forţată.experimentarea şi verificarea sistemelor la automobile. substanţe alcaline şi suspensii. Asigurarea securităţii proceselor de muncă trebuie efectuată la următoarele etape: .54. agregatelor mobile a utilajului tehnologic. Construcţia poliţelor va fi simplă.0 ore de la începutul activităţii. . solicitările fizice. 40. Amplasarea unităţilor de transport la posturile de deservire tehnică şi reparaţie trebuie efectuată astfel încât distanţa dintre ele şi construcţiile clădirii să fie nu mai mică de 0. 42. cu durata de 45-60 min. Procesul tehnologic 43. La proiectarea şi reconstrucţia întreprinderilor de transporturi auto şi autoservice trebuie respectate cerinţele ergonomice pentru utilajul de producere şi organizarea locurilor de muncă. de condiţiile mediului de muncă şi de gradul de oboseală.. maşinilor şi mecanismelor. instrumentelor şi utilajului pentru executarea lucrului în conformitate cu cerinţele procesului tehnologic. agregatelor şi materialelor. poluarea excesivă cu pulberi şi aerosoli a aerului din zona de muncă. .păstrarea şi transportarea automobilelor.

Deservirea tehnică şi reparaţia trebuie efectuată în locuri cu destinaţie specială. prevăzute pentru lucrările respective. Testarea frânelor de la automobile trebuie efectuată la stand.003-91 “Utilajul de producere. 50. destinate pentru astfel de lucrări. păstrarea şi utilizarea lichidelor tehnologice lubrifiante trebuie să corespundă “Regulilor sanitare pentru lucru cu lichide lubrifiante şi gresări tehnologice” nr.73. 3935-85 din 26. utilizându-se dispozitive.09. 232 din 02. ratificate de Ministerul Sănătăţii al RM prin ordinul nr.2. trebuie efectuată numai după evacuarea completă a acestora. Se interzice utilizarea instrumentului şi utilajului tehnologic defectat la exercitarea deservire tehnică şi reparaţie a unităţilor de transport.1992. va fi folosită apă cu temperatura nu mai joasă de +20°C. La exercitarea lucrărilor de şlefuire muncitorii trebuie asiguraţi cu mijloace de protecţie individuală împotriva zgomotului. vibraţiei locale şi pulberilor. Cerinţe generale de securitate”.1992 şi GOST 12. 56. Prepararea. Locurile de muncă în încăperile de producere cu pardoseala rece trebuie utilate cu grilaj de lemn sub picioarele angajaţilor. păstrarea şi utilizarea lichidelor tehnologice lubrifiante 57. 55. când temperatura aerului atmosferic este sub 0 °C. 51. ratificate de Ministerul Sănătăţii al RM prin ordinul nr.85. 232 din 02. Pentru spălarea manuală a unităţilor de transport în perioada anului. Exercitarea tuturor lucrărilor de reparaţie şi deservire tehnică a bateriilor de acumulator trebuie efectuată în încăperi speciale utilate cu sistemă de ventilaţie mecanică. Lucrările vor fi anticipate de curăţirea şi spălarea automobilelor.07. Prepararea. Utilajul. Utilajul tehnologic 52. 47. detaliilor şi agregatelor unităţilor de transport trebuie efectuată cu dispozitive sau în cadă de spălare cu utilizarea substanţelor speciale. 46. Spălarea şi curăţirea motoarelor. Utilajul tehnologic şi locurile de muncă vor fi amplasate cu condiţia asigurării protecţiei muncitorilor şi comoditatea în exercitarea operaţiunilor tehnologice. Demontarea detaliilor şi agregatelor ce conţin lichid de pe unităţile de transport şi reparaţia lor. 53. 49. 54. Locurile de muncă nu vor fi aglomerate. 45. în încăperi speciale asigurare cu sistemă de ventilaţie. în conformitate cu “Reguli igienice privind organizarea proceselor tehnologice şi exigenţe igienice faţă de utilajul de producere” nr. instrumentele şi mijloacele necesare pentru efectuarea lucrărilor. trebuie amplasate în locuri uşor accesibile. motoarelor. utilaj tehnologic şi garnituri de scule. evitând posibilitatea de deplasare şi căderea lor. Spălarea agregatelor şi detaliilor utilajului de injectare. 48. 10 .07. 1042-73 din 04. Pornirea motorului şi încercarea lui trebuie efectuată numai în condiţii de conectare a ţevii de eşapament la sistema de ventilaţie.44.04. ce funcţionează pe benzină etilată sau aditiv antidetonant trebuie efectuată numai după neutralizarea prealabilă a depunerii lor pe aceste suprafeţe.

poluare. La prelucrarea metalelor. 64. păstrarea şi transportarea lichidelor lubrifiante trebuie efectuată înainte de fiecare umplere a lor.3. alcooli superiori. Transportarea şi păstrarea materiei prime. hidrocarburi saturate şi nesaturate. trebuie să excludă traumatizarea. se impune înlocuirea lichidului lubrifiant în sistemele circulante. nitritul de sodiu. clorul sulfurat H2S2. incendiere. Muncitorii trebuie să fie aprovizionaţi în cantităţi suficiente cu cârpe curate. întreprinderile sunt obligate să execute monitorizarea lor în aerul zonei de muncă. eteri graşi. 59. Se interzice evacuarea prin sistemul public de canalizare a apelor reziduale de la spălarea şi dezinfectarea acestot vase. anhidrida sulfuroasă Aerosoli de uleiuri. supuşi controlului este determinat de componenţa lichidelor lubrifiante şi regimului termic de prelucrare a metalelor. trietanolamină Aerosoli de uleiuri. explozie şi alte postacţiuni nefavorabile. nisip etc. soluţiilor tehnologice etc. indiferent de termenul lor de exploatare. intoxicare. oxid de carbon. Lotul de lichide tehnologice. La stabilirea concentraţiilor peste CMA (concentraţia maximă admisibilă). Tabelul nr. clorul sulfurat. producţiei finite şi a deşeurilor de producţie 63. oxid de carbon. particularităţile fizico-chimice şi raportul procentual al compuşilor chimici în soluţiile de lucru. spălarea şi dezinfectarea vaselor pentru prepararea. aldehida formică Aerosoli bazici. Hidrogen sulfurat. Curăţirea. achiziţionate pentru utilizare trebuie să fie însoţit de paşaportul tehnic sau un alt document de însoţire. ClS2. plumb. pentru ştergerea mâinilor şi instrumentelor. prevăzute în tabelul nr. în care vor fi specificate domeniile de aplicare. transportarea şi păstrarea materiei prime. crom. CO Poluanţii concomitent prezenţi Hidrogenul sulfurat.) vor fi acumulate în vase speciale dotate cu capace ermetice. pieselor AUTO. nitritul de sodiu. trietanolamină. corpului. Cârpele şi alte materiale folosite (perii. mercaptan. 60. Păstrarea şi transportarea materialelor şi substanţelor cu proprietăţi nocive şi periculoase trebuie efectuată utilizându-se mijloace ce exclud posibilitatea de traumatizare. Nomenclatorul compuşilor chimici. Unităţile industriale au obligaţia să realizeze controlul de laborator al aerului din zona de muncă. Prepararea soluţiilor de lucru ale lichidelor lubrifiante trebuie efectuată în încăperi speciale. acroleină. suprasolicitarea fizică. 3 Categoria lichidului lubrifiant Domeniul de aplicare Apos Regimul termic Emulsie Sintetic Lichid lubrifiant în bază de uleiuri Pentru procesele de tăiere < 300°C > 300°C < 300°C < 300°C Nomenclatorul obligatoriu al compuşilor chimici supuşi controlului de laborator Aerosoli de uleiuri. 11 . nitritul de sodiu 62. 65.58. fără efectuarea unei tratări speciale la staţiile locale de epurare. Cr3+. Întreprinderea trebuie să dispună de vase speciale pentru păstrarea soluţiilor tehnologice uzate. Ele nu trebuie să traumatizeze pielea. încăperilor de producere şi aerului atmosferic. cu evidenţa lor strictă. componenţa. mangan şi alţi componenţi suplimentari. murdărirea salopetei. 61. iar duşumeaua trebuie să fie rezistentă la acţiunea produselor petroliere şi cu pantă pentru scurgerea lichidelor. ce conţin nichel. Alcoolii rândului gras (oxietilaţi). Distribuirea.

ventilaţia şi condiţionarea”. Controlul calităţii apei”. 75. Reţeaua externă şi instalaţiile”. administrative şi auxiliare vor fi utilate cu sisteme de ventilaţie şi încălzire în conformitate cu cerinţele SNiP 2.84 “Apeductul. care vor corespunde cerinţelor SNiP 2. Reţeaua externă şi instalaţiile”. Blocarea mecanismelor de punere în funcţiune a utilajului tehnologic şi a sistemelor de ventilaţie locală.91 “Încălzirea.02.04. 71.04. . vaporilor şi condensatului de lichide lubrifiante. III. în ambalaje ermetice. Sistemul de canalizare menajeră este obligatoriu în cazurile când numărul muncitorilor într-un schimb este de 25 şi mai multe persoane. 70.02. .05. vopsirea efectivului rulant. SNiP 2. 77. compartimentului respectiv din VSN 01-89 “Întreprinderile de deservire a automobilelor” şi prezentului document. 73. gradul de eficacitate a lor va fi testat şi avizat nu mai rar de o dată în trei ani. iar deconectarea utilajului tehnologic să fie precedată de deconectarea ventilaţiei.a apelor menajere (de la instalaţiile sanitare din clădiri). utilizarea şi înhumarea substanţelor şi reziduurilor toxice” nr. Construcţia sistemelor de ventilaţie locală trebuie prevăzută cu dispozitive de captare şi purificare a prafului.01. Reziduurile industriale toxice (în funcţie de gradul lor de toxicitate) vor fi neutralizate.3. .1995.03. spălarea agregatelor şi pieselor. 76. aerosolilor.a apelor de la spălarea unităţilor de transport (recirculară).04. 72. Întreprinderile transporturi auto şi autoservice sunt dotate cu sisteme de alimentare cu apă şi canalizare. Calitatea apei potabile trebuie să corespundă cerinţelor GOST 2874-82 “Apa potabilă. Sistemele de încălzire şi de ventilaţie 74. 68. ASIGURAREA SANITARO-TEHNICĂ Alimentarea cu apă şi canalizarea 69. Pentru tratarea apelor uzate provenite în urma spălării unităţilor de transport utilizate pentru transportarea produselor alimentare se va prevedea staţie de epurare separată circulară cu deversarea surplusului după clătire în reţeaua publică de canalizare. SNiP 2.66.04. Toate sistemele de ventilaţie nou construite şi reconstruite trebuie verificate şi reglate.85 “Apeductul interior şi canalizaţia clădirilor”. substanţe chimice şi materiale infectate se vor prevedea staţii de epurare separate pentru fiecare tip a efectivului rulant. 67. Pentru tratarea apelor uzate provenite de la spălarea unităţilor de transport utilizate pentru transportarea maselor fecale şi gunoi. Pentru procesele tehnologice cu exigenţe analogice faţă de calitatea apei şi caracteristici apropiate a poluanţilor introduşi în apă se vor prevedea sisteme circulare de aprovizionare cu apă sub formă de sisteme închise pentru spălarea automobililor. 12 . evacuate şi înhumate în conformitate cu “Regulament sanitar privind stocarea.11 din 01. 06. Rezervoarele pentru păstrarea lichidelor cu proprietăţi inflamabile şi explozibile trebuie amplasate în corespundere cu cerinţele antiincendiare şi de protecţie a mediului.a apelor meteorice (de pe toată suprafaţa întreprinderii). Pe parcursul exploatării. Toate încăperile de producere.6. aprobat de Ministerul Sănătăţii al RM.85 “Canalizaţia. cu întocmirea avizului de verificare şi recepţionare în exploatare. Materia primă de gradul I-III de toxicitate se va păstra în încăperi închise. să asigure funcţionarea lor concomitentă. Evacuarea apelor uzate de le întreprinderile de transporturi auto şi autoservice este prevăzută cu următoarele sisteme de canalizare: . Nu se admite poluarea teritoriului întreprinderii cu materie primă şi cu reziduuri industriale. cu evacuarea lor în reţeaua publică de canalizare.a apelor industriale (de la încăperile de producţie). trebuie determinată astfel încât. neutralizarea.

care să corespundă cerinţelor SNiP II-4-79 “Iluminatul natural şi artificial. 84. Numărul locurilor în cantine şi bufeturi la întreprinderile de transporturi auto şi autoservice trebuie determinat reieşind din numărul muncitorilor antrenaţi în tura cea mai numeroasă cu coeficientul 1. (anexa nr. Poluanţii chimici în mediul de muncă nu trebuie să depăşească CMA în aerul zonei de muncă conform GOST 12. unde sunt exercitate operaţiuni tehnologice asupra motoarelor în funcţiune. Nivelul zgomotului la locurile de muncă trebuie să corespundă Normelor sanitare “Zgomotul la locurile de muncă în încăperile de locuit. Încăperile şi posturile de lucru.2. Încăperile unităţilor industriale de autoservice trebuie dotate cu sisteme de iluminare mixtă.548-96 “Exigenţe igienice faţă de microclimatul încăperilor de producere” din 01. 2.1.10. ratificate de Ministerul Sănătăţii al RM 06.04-87 “Edificii administrative şi social-sanitare”. VI. V.2001.1. trebuie utilate cu instalaţii de evacuare a gazelor de eşapament. 83.1).4. Sistemul de iluminat artificial trebuie să creeze nivelul suficient de iluminare în dependenţă de sursă. să nu creeze umbre.1.4/2.10.4). Se interzice unirea între ele a sistemelor de ventilaţie de aspiraţie din încăperile pentru lucrările de vopsire şi regenerare a uleiurilor. în edificiile sociale şi pe teritoriul zonei locative” nr. (anexa nr. 85.1996.005-88 ”Exigenţe sanitaro-igienice generale faţă de aerul zonei de muncă”.2. 13 .8.08. Sistemele de iluminare 81. (anexa nr. 88. 86.8. 79. Condiţiile microclimaterice la locurile de muncă trebuie să corespundă cerinţelor igienice nr. 82.562-96 din 31.96. 6. 2.2). Încăperile social-sanitare trebuie întreţinute în conformitate cu cerinţele igienice către edificiile de deservire socială a populaţiei.10.2. ratificate de Ministerul Sănătăţii al RM 06. Numărul cuierelor destinate pentru păstrarea hainelor de stradă şi a salopetei în vestiare. 80.1.2001. în funcţie de clasa proceselor tehnologice şi numărul de muncitori în schimbul cel mai aglomerat.08.3). efect de orbire şi efect stroboscopic la operaţiunile tehnologice cu risc sporit de traumatizare.08.1.4/2.96.2001.09.005-88 “Exigenţe sanitaro-igienice generale faţă de aerul zonei de muncă”. (anexa nr. duşurilor. vibraţia în încăperile edificiilor de locuit şi sociale” nr. ratificate de Ministerul Sănătăţii al RM 06. DOTĂRILE SOCIAL-SANITARE Încăperile social-sanitare trebuie proiectate şi construite în conformitate cu cerinţele SNiP 2. Sistemele de ventilaţie şi de încălzire trebuie să asigure calitatea aerului din zona de muncă în conformitate cu GOST 12. chiuvetelor şi pisuarelor vor fi determinate după anexa nr. Norme de proiectare”. robinetelor în lavoare. CALITATEA MEDIULUI DE MUNCĂ 87. 89. 90.78.56696 din 31. 2. Nivelul vibraţiei locale şi generale la locurile de muncă trebuie să corespundă Normelor sanitare “Vibraţia industrială.

625-XII din 02. Controlul condiţiilor microclimaterice se va efectua în conformitate cu Normele sanitare “Exigenţe igienice faţă de microclimatul încăperilor de producere” nr. inclusiv mijloacele de măsurare.548-96 din 01. în conformitate cu Legea RM “Cu privire la protecţia muncii” nr.1.132 “Privind examenele medicale. în conformitate cu art. 94.07. 102. Întreprinderea e obligată să organizeze şi efectueze instruirea şi verificarea nivelului cunoştinţelor muncitorilor şi personalului tehnico-ingineresc în domeniul normelor protecţiei şi igienei muncii. Muncitorilor trebuie să li se asigure condiţii de menţinere a igienei personale: lavoar. utilizate la efectuarea investigaţiilor instrumentale şi de laborator în domeniile reglementate ce se supun obligatoriu controlului şi supravegherii metrologice de stat (art.012-90 “Metodele de măsurare a vibraţiei”.12 al Legii metrologice nr.10. Măsuri şi mijloace de protecţie 100. care are contact profesional cu factori nocivi şi nefavorabili trebuie asigurat cu echipament individual de protecţie şi de lucru. Întreprinderea e obligată. (anexa nr. 99. creme de protecţie a ţesutului 14 . Nivelul zgomotului se va determina în conformitate cu GOST 12. VII. 625-XII din 02. 40 din 16. Înlăturarea periodică a peliculei uleioase de pe suprafaţa soluţiilor de detergent este o cerinţă obligatorie la spălatul echipamentului individual de protecţie şi de lucru. ştergar electric sau serveţele de unică folosinţă. Nivelul iluminatului locurilor de muncă trebuie să corespundă categoriei şi subcategoriei lucrului vizual. săpun. CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI DE MUNCĂ 92. art. alimentaţie de protecţie şi preparatelor vitaminoase.95) necesită să fie legalizate (atestate metrologic. Echipamentul individual de protecţie şi de lucru trebuie curăţit şi reparat în mod centralizat. Controlul calităţii aerului din zona de muncă se va efectua în conformitate cu cerinţele GOST 12.”. obligatorii la angajare în muncă şi periodice ale lucrătorilor care sunt supuşi acţiunii factorilor nocivi şi nefavorabili” din 16. 95. 647 din 17.01 (anexa 8). paste de tip “mâini curate”.153).5).91.07.050-86 “Metodele de măsurare a zgomotului la locurile de muncă”.07. Personalul muncitoresc. 101.1. aprobate tipurile mijloacelor de măsurare) şi/sau verificate metrologic în conformitate cu legislaţia în vigoare.1. 2. 7).11.08. CERINŢE CĂTRE PERSONAL 98.91 şi Normele pentru elaborarea şi realizarea a măsurilor de protecţie a muncii nr.4. 8 al Legii RM “Cu privire la protecţia muncii” nr.96 (anexa nr.91. IX.96.005-88 “Exigenţe sanitaro-igienice generale faţă de aerul zonei de muncă”. conform SNiP II-4-79 “Iluminatul natural şi artificial.2. Aparatajul. 161 al Codul Muncii al RM şi art. VIII. Norme de proiectare. “Metodele de măsurare a iluminatului”. Nivelul iluminării locurilor de muncă se va determina în conformitate cu GOST 24940-96 97. 96. să organizeze şi efectueze examenul medical al angajatului înainte de începerea contractului de muncă şi examenele medicale periodice pe parcursul acţiunii contractului de muncă în corespundere cu modul stabilit de Ordinul MS nr. Nivelul vibraţiei se va determina în conformitate cu GOST 12. Să nu permită accesul la locul de muncă a salariaţilor care nu au trecut instruirea şi verificarea nivelului cunoştinţelor (Codul Muncii al RM. 93.

ord.1 Caracteristica igienică a proceselor tehnologice de deservire tehnică şi reparaţie a transportului auto.005-88 15 Acţiunea asupra organismului Alergică . Alergică Iritantă Iritantă 4 IV Fibrinogenă Acetonă Xilol Toluol Butilacetat Etilacetat 200 50 50 200 200 IV III III IV IV Plumb 0. Anexa nr.9). în funcţie de numărul muncitorilor. soluţii dezinfectante.87 “Edificii administrative şi social-sanitare”. La întreprinderi se organizează servicii medicale – pentru o întreprindere sau grupuri de întreprinderi. 104.09. conform cerinţelor SNiP 2.1. După finisarea lucrului este necesar ca muncitorii să-şi spele mâinile şi corpul cu apă caldă. La locurile de muncă cu risc de accident se vor asigura puncte de prim-ajutor care vor fi amenajate. conform GOST 12. mg/m3 5 Clasa de toxicitate1 III Oxid de carbon Hidrocarburi Oxid de carbon Hidrocarburi Oxid de carbon Hidrocarburi Hidrocarburi Tetraetilul de Pb Benzină 20 300 20 300 20 300 300 0. asupra ţesutului cutanat Iritantă Alergică Iritantă Iritantă Acţiune neurotoxică şi asupra aparatului neuro-muscular Toxică Alergică Toxică Fibrinogenă Factorul chimic Aerosol de uleiuri tehnice Pulberi 9 Vopsire 10 Reparaţia şi încărcarea bateriilor de acumulator Lăcătuş AUTO Acid sulfuric 10 II 11 Vulcanizarea cauciucurilor Vulcanizat or Tiuran Oxid de carbon Pulbere 0.5 20 4 II IV IV Zugrav Concentraţia maximă admisă.04.2 II Toxică Alergică Toxică Alergică Toxică Alergică Alergică Neurotoxică Neurotoxică şi alergică Toxică 20 4 50 50 200 200 IV IV III III IV IV Toxică Fibrinogenă Iritantă. dotate şi vor funcţiona potrivit normelor Ministerului Sănătăţii al RM (anexa nr. 1 2 Diagnostica 3 Autoserviсiul 4 5 1 Procesul tehnologic Curăţirea şi spălarea automobilelor Reparaţia motoarelor Reparaţia carbura-toarelor şi siste-melor de injectare Profesia Spălător Tehnicdiagnostic Lăcătuş AUTO Motorist Lăcătuş AUTO 6 Sudarea 7 Rectificare şi chituire Rectificator 8 Tâmplărie şi tapiserie Tâmplar Sudor CMA1. etc. după Mn Oxid de carbon Pulberi Xilol Toluol Butilacetat Etilacetat 0. asigurate. 103.005 100 IV IV IV IV IV IV IV I IV Aerosol de sudare. în raport poluarea mediului de muncă cu substanţele nocive Nr.cutanat.01 I Iritantă.

12 13 14 Balansarea şi reparaţia roţilor Reglarea unghiurilor Lăcătuş AUTO Lăcătuş AUTO Reparaţia radiatoarelor Lăcătuş AUTO Oxid de carbon Hidrocarburi Oxid de carbon Hidrocarburi Plumb 20 300 20 300 0. asupra aparatului neuro-muscular Toxică Alergică .01 IV IV IV IV I Acid sulfuric Oxid de carbon Hidrocarburi 10 20 300 II IV IV 16 Toxică Alergică Toxică Alergică Neurotoxică.

0 15-75 0. °C caldă III diapazonul peste NO II b diapazonul sub NO II a până la 139 W (120 kcal/h) 140-174 W (121-150 kcal/h) 175-232 W (151-200 kcal/h) 233-290 W (201-250 kcal/h) peste 290 W (peste 251kcal/h) până la 139 W (120 kcal/h) 140-174 W (121-150 kcal/h) Viteza curenţilor de aer.3 13.1 20.3 17-19 16-20 60-40 0.0-16.0 18.1 0.0 12.1 0. % rece Ib Cheltuielile de energie Nivelurile admisibile (NA) Temperatura suprafeţelor.0 15-75 0.1-23.1-22.0-26.0-22.0 19.3 17 pentru diapazonul t° peste NO 22-24 pentru diapazonul t° sub NO Umiditatea relativă.0-20.10.1-25.1 21-23 20-24 60-40 0.0-22.0-25.0-29.4. m/s Temperatura aerului.0-18-9 21.0 15-75 0.2 17.9 23.0-23.1 20.1 0.2. % Ia Temperatura suprafeţelor.2 0.0 20.96) .Anexa 2 Microclimatul locurilor de muncă Ib Viteza curenţilor de aer.0 15-75 0.1-28.2 0.9 19.0 15-75 0.0 14.0 15-75 0.0-24.2 15.0-15.0 -21. °C Umiditatea relativă. °C energieGreutatea lucrului după cheltuielile de Perioada anului (extras din Exigenţe igienice faţă de microclimatul industrial № 2.9 18.0 15-75 0.1 19.4 23-25 22-26 60-40 0.1-21.2 22-24 21-25 60-40 0.548-96 din 01.0 19. °C Ia Nivelurile optimale (NO) Temperatura aerului.2 19-21 18-22 60-40 0.1 0.9 25.0-21. m/s 21-25 60-40 0.9 24.1 0.1 21.9 24.0-29.1-28.1-24.4 16-18 15-19 60-40 0.0 16.

9 22.0-19.3 15.2 0.0 14.1-27.0-28.0-17.0-28.5 18-20 17-21 60-40 0.0 15.1-27.0-27.1 0.II a II b III 175-232 W (151-200 kcal/h) 233-290 W (201-250 kcal/h) peste 290 W (peste 251kcal/h) 20-22 19-23 60-40 0.0 17.4 19-21 18-22 60-40 0.2 0.0-18.0 15-75 0.1-26.0 15-75 0.5 18 .9 20.2 18.0 15-75 0.9 21.2 16.

19 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Procesul tehnologic Curăţirea şi spălarea automobilelor Diagnostica Deservirea tehnică şi reparaţie Reparaţia motoarelor Reparaţia carburatoarelor şi sistemelor de injectare Sudarea Rectificare şi chituire Tâmplărie şi tapiserie Vopsire Reparaţia şi încărcarea bateriilor de acumulator Vulcanizarea cauciucurilor Balansarea şi reparaţia roţilor Reglarea unghiurilor Reparaţia radiatoarelor Teritoriul întreprinderii bandele de frecvenţe medio-geometrice. 4. Hz 12 25 50 80 31. 2.4/2-1.96) Nivelul presiunii sonore. unde nivelul presiunii sonore este de peste 135 dB. Nivelul zgomotului la locurile de muncă şi la hotarele ZPS se va determina anual.5 63 1000 2000 4000 5 0 0 00 Nivelul zgomotului. 3. dB Nr. Amendamentele în funcţie de caracterul zgomotului (tonal şi impulsiv) în ambele cazuri se vor lua în consideraţie splimentar (-5 dBA).8. nivelului zgomotului şi nivelului echivalent al zgomotului la locurile de muncă şi teritoriul întreprinderilor de transporturi auto şi autoservice (extras din SN nr. Se interzice aflarea muncitorilor în încăperile de producere.10. 2.562-96 din 31.Anexa nr. indiferent de banda de octavă.3 Nivelul maximal admisibil al presiunii sonore. Estimarea dozată a nivelului zgomotului se determină în funcţie de durata contactului profesional. ord.2. Nivelul zgomotului în zona locativă nu va depăşi 55 dBA în timpul zilei (700-2300) şi 45 dBA timp de noapte (2300-700) după nivelul echivalent şi 70 şi 60 dBA respectiv după cel maximal. nivelul echivalent al zgomotului. dBA 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 Notă: 1.

0 153 89.2.4 109 1.4 109 1.566-96 din 31. 2. Y.0 159 2.96) Nivelul maximal admisibil a vibraţiei locale Procesele tehnologice 1.0 147 45.0 141 22.4 109 1. Hz 8 16 31.1.0 112 Notă: Se interzice exercitarea lucrărilor în cazul acţiunii vibraţiei.4/2.8. nivelul căreia depăşeşte cu 12 dB nivelul normat integral sau în una din bandele de octave. Z vibroacceleraţia m/s2 dB 1.8 115 1.Anexa nr.4 109 1.5 63 125 250 500 1000 Nivelul integral corectat şi echivalent-corectat Nivelul maximal admisibil pe axele X.Balansarea roţilor 3.4 123 2.0 126 vibroviteza m/s*10-2 dB 2.Şlefuirea manuală sau mecanică 2.4 123 1.Lucrările de lăcătuşărie Bandele de octave cu frecvenţă medie geometrică. 20 .6 135 11.4 Nivelul maximal admisibil a vibraţiei la întreprinderile de TA şi AS (Extras din SN nr.8 129 5.4 109 1.10.4 109 1.4 109 2.

7 2.9 Orizontal.4 .7 0. m Categoria şi subcategoria lucrului vizual Anexa nr.8 0.4 III a 2000 500 3.4 0. 0.8 0.0 2. 46-135 Duşumea VI - 150 1.8 IV в 300 - 200 50 2.8 Va 300 200 2. patul caroseriei VI - 150 1.8 XII 21 .4 1.7 0.0 2. % sistem de iluminat iluminat unilateral iluminat de sus sau lateral Direcţia de orientare a luminătorilor în raport cu punctele cardinale (azimut.5 Normele de iluminare a suprafeţelor de lucru la etapele tehnologice de deservire tehnică şi reparaţie a automobilelor (extras din SNiP II.4 3.8 4.9 3.6 1.2 2.Nr.9 Orizontal.5 IV a 750 300 2.5 Duşumea Va 300 200 2.3 0.4 1. 46-135 316-45 136225 226-315.7 0.3 Orizontal.1 - 1.7 0. CIN IV.5 1.79) Nivelul iluminatului artificial.5 3. lx natural.4 1.4 Orizontal.3 0.7 2.0 1.6 1.4 0. 0.7 0.1 1.9 - 3.0 1.7 0.1 4.6 4. grade) combinat gener al 316-45 136-225 226-315. ord Procesul tehnologic 2 3 Curăţirea şi spălarea automobilelor Diagnostica Deservirea tehnică şi reparaţie 4 Canale de vizită 5 Reparaţia motoarelor Reparaţia carburatoarelor şi aparaturii de injectare Sudarea Rectificare şi chituire Vopsire Tâmplărie şi tapiserie Reparaţia şi încărcarea bateriilor de acumulator Vulcanizarea cauciucurilor Balansarea şi reparaţia roţilor Reglarea unghiurilor Reparaţia radiatoarelor Teritoriul 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Suprafaţa plană de normare a iluminatului şi înălţimea ei de la duşumea. 0.2 2.

Uşa nu poate servi drept gol de iluminare 22 . trebuie instalată iluminarea naturală. 2. unde sunt amplasate locuri de muncă permanente. În încăperile de producere.Notă: 1.

două secţii Separat. 2. iar dotările social-sanitare speciale – după indicii sumari. etc. lavoar.09.).I б Procese tehnologice ce au loc în condiţii de contact cu substanţe nocive de clasa III şi IV de toxicitate: Sudor care produc murdărirea Rectificator mâinilor şi salopetei Şlefuitor Spălător Vulcanizator в II I в care produc murdărirea mâinilor şi salopetei.04. câte o secţie Separat. fumoar. sau spălarea organizată a salopetei Curăţătorie chimică Ventilaţie mecanică a dulapurilor Dezodoraţia Notă: 1. Dotările social-sanitare de bază includ: vestiare. duş. încăperi pentru încălzire sau pentru răcorire. 3. Vestiarele se pot organiza fie sub formă de încăperi cu dulapuri individuale. . depozitarea şi eliberarea salopetelor. instalaţii de apă potabilă. camere pentru luarea mesei. În cazul prezenţei diferitor grupuri de procese tehnologice tipul de vestiar se determină pentru procesele tehnologice mai agresive. WC. numărul de secţii în dulapuri pentru o persoană Numărul de persoane pentru un: duş Categoria procesului tehnologic Anexa nr. şi necesită folosirea detergenţilor speciali pentru curăţire Procese tehnologice ce au loc în condiţii de contact cu substanţe nocive de clasa I şi II de toxicitate sau posedă miros iritant care produc murdărirea mâinilor şi salopetei Lăcătuş AUTO Motorist Zugrav Acumulator 15 5 3 10 10 10 Comune.2. câte o secţie Încăperi şi instalaţii speciale Profesia lavoar Caracteristica igienică a procesului tehnologic Tipul de vestiar.6 Dotările social-sanitare a muncitorilor întreprinderilor de AT şi AS (extras din SNiP nr.87) Curăţătorie chimică. fie sub formă de garderobă comună pentru personalul unui loc de muncă (atelier. secţie.

la lucrările cu care sunt obligatorii examenele medicale profilactice (extras din ordinele MS al RM nr.11. p. p. Boli cronice ale ficatului cu acutizări frecvente 1. frecvent recedivante 1.Anexa nr. Laringită hiperplastică 2.132 Periodicitatea examinării 1 2 3 4 5 1 Aerosoli de la sudare ce conţin .Boli cronice ale sistemului nervos periferic 1. Zn.Conjunctivită 3.7 1 dată în 2 ani Anexa 1.1. p.Boli cronice ale sistemului nervos periferic 2.Boli cronice ale anexelor oculare 3. Narcomanie.Boli cronice ale aparatului bronho-pulmonar.Boli cronice ale sistemului nervos periferic 8. inclusiv .1. Vn.10 Zugrav Arămar Reparaţia acumulatoarelor Reparaţia carboratoarelor şi sistemelor de injectare 24 1 dată în an Maladia profesională posibilă 6 1. Narcomanie 5. Al. Boli cronice ale ficatului 5. p.3. Electroftalmie 4. ord Anexa 1.Intoxicaţie acută şi cronică 2.ord.7 Lista factorilor nocivi şi nefavorabili.8b 1 dată în 2 ani 2 Benzenul şi derevaţii lui (toluen. W Sudor Anexa 1.96 şi 257 din 08. oxizi de Fe. tuberculoza pulmonară 2.mangan.Boli cronice ale anexelor oculare 7. Mb. Ti. Toxicomanie 4.43 1 dată în an Vulcanizator Anexa 1. toxicomanie 1. p. Cu.1. dereglarea funcţiei aparatului vestibular.93) Substanţele periculoase şi nocive.06. p. xilen etc) 3 Plumb şi compuşii lui neorganici 4 Tetraetilul de plumb 5 Cauciuc sintetic Nr. inclusiv ale pielii 1.Intoxicaţie acută şi cronică 2.pulmonar 3.3. factorul de producere nefavorabil Profesia Nr.1. stiren. din anexa 1 şi 2 al ordinului MS nr.29 1 dată în an 8 Lucrări la uneltele Strungar Lăcătuş Anexa 2.3 1 dată în 2 ani 7 Hidrocarburi Motorist Lăcătuş AUTO Spălător Anexa 1.Boli cronice ale renichilor 4. Encefalopatie 3. Boli cronice ale sistemului bronho . Boli alergice. Boli cronice ale pielii.1. p.32 1 dată în an Anexa 1.Boli cronice ale pielii 6.37 1 dată în an 6 Pulberi ce conţin metale şi aliajele lor Şlefuitor-tocilar Vulcanizator Rectificator Lăcătuş AUTO Anexa 1. Cataracta 1.132 din 17. Tumori benigne ale organelor genitale 1. p. Mg.

Osteoscleroză şi alte boli cronice ale urechii cu prognoză nefavorabilă 3. nocivităţile (rubrica 2) şi va fi ştampilat şi semnat de conducătorul întreprinderii.4 1 dată în 2 ani 1 dată în an 6 tă. Boala hipertonică Note: 1.mecanice (strunguri. Administraţia întreprinderii este obligată să întocmească anual lista nominală a muncitorilor care lucrează în condiţii nocive şi nefavorabile de muncă. se vor păstra la întreprindere până la vârsta de pensionare a muncitorului.) 1 9 2 Zgomotul industrial boala Meniere 2.4.100 dBA şi mai mult 4 5 Anexa 1. anul de naştere. 3.Hipoacuzie persistentă. maşini de frezat. limitarea câmpului vizual) 1. p. indiferent dacă ulterior lucrează sau nu la întreprinderea respectivă. Hipoacuzie persistentă 3. 2. lacrimaţie persisten- Tocilar 3 Toate tipurile de activitate profesională legate de acţiunea zgomotului: . este obligat de a cere persoanelor preconizate pentru angajare în câmpul muncii examenul medical preventiv. Rezultatele examenelor medicale profilactice. profesia. BILETUL DE TRIMITERE la policlinică include numele. indiferent de forul tutelar. Conducătorul întreprinderilor de AT şi AS. prenumele. măcar la o ureche 2. preventive şi periodice.Dereglarea funcţiei aparatului vestibular de diversă etiologie 4. dereglarea percepţiei cromatice. prese de ştanţat etc. Bolile oftalmologice (miopie. 25 .81-99 dBA . Lista este coordonată cu Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat şi se prezintă la policlinica unde se vor efectua examenele medicale periodice.

40 din 16. Încălţăminte din cauciuc 12 1 până la uzare 12 12 Ochelari Costum Mănuşi până la uzare 12 1 26 . CO 7 Lăcătuş auto Motorist Lăcătuş care se ocupă cu reparaţia carburatoarelor şi sistemelor de injectare Hidrocarburi Ulei tehnic 8 Lăcătuş Strungar 9 Electrician 10 Şlefuitor-tocitor Deservirea utilajului mecanic. 8 Criterii de acordare gratuită a echipamentului individual de protecţie şi de lucru pentru lucrătorii de la întreprinderile de TA şi AS (extras din Norme nr. Profesia Factorii nocivi 1 2 3 1 Lăcătuş.08.Anexa nr. temperatura sporită. lichide lubrifiante Deservirea utilajului sau tensiune Pulberi abrazive Asortimentul echipamentului individual de protecţie acordat 4 Costum rezistent în contact cu agenţii chimici Mănuşi –“Şorţ Respirator. acizi 2 Sudor Îndreptor Aerosoli de sudare. în luni 5 12 1 12 în lucru până la uzare 12 24 până la uzare 1 12 12 până la uzare 1 12 în lucru 12 12 până la uzare 12 în lucru până la uzare până la uzare 12 1 12 1 Costum Mănuşi Ochelari Mănuşi din cauciuc. pulberi 6 Vulcanizator Pulberi. zgură topită 3 Zugrav Solvenţi 4 Spălător Mediu apos 5 Lemnar Zgomot. antifoane Costum contra prafului Mască –“Ochelari Ochelari Costum contra prafului Mănuşi Costum rezistent în contact cu agenţii chimici Mănuşi Termenul de folosire. care se ocupă de încărcarea acumulatoarelor Arămar Pb.01) Nr. mască antigaz Ochelari Costum ignifugant Cască termoizolantă Ochelari Mănuşi ignifugant Bocanci Costum rezistent în contact cu agenţii chimici Ochelari –“Mănuşi –“Bocanci –“Mască antigaz filtrant Costum impermiabil Cizme –“Căşti. ord.

60 pastile 100 gr. 9 Dotarea trusei medicale pentru acordarea primului ajutor Nr. 10 buc. 1 flacon 50 ml 1 buc. 200 gr. 20 gr. 20 pastile 100 gr.Anexa nr. 30 ml 30 pastile 50 gr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Denumirea formei medicamentoase Dotarea Analgină Amidon Aspirină Acid boric Bicarbonat de sodiu Besalol (Belunghin) Carbolen (cărbune activ) Foarfece Ftalazol Garou Mănuşi medicale Muştar Permanganat de kaliu Piramidon Sare de bucătărie Soluţie de Novocaină Soluţie de 5% de iod Termometru medical Tifon steril Tifon nesteril Tinctură de valeriană Validol Vată hidroscopică Verde de briliant 30 pastile 200 gr. 2 perechi 200 gr. ord. 10 buc. 30 pastile 20 gr. 20 pastile 1 buc. 50 ml 27 . 1 buc.

5 – pentru maşinile de categoria III şi 3 – pentru maşinile de categoria IV. ord.0 22. Se admite comasarea sectoarelor de producere. În asemenea cazuri. 1. Calcularea suprafeţei unui post de lucru se efectuează în dependenţă de categoria maşinii. suprafaţa halei de producere se majorează cu 30%.0 Notă: 1.6– pentru maşinile de categoria II. m2 Dezaxarea şi reglarea roţilor Reparaţia caroseriei cu efectuarea lucrărilor de dresare şi sudare Reparaţia motoarelor Reparaţia curentă a automobilelor cu schimbarea unor piese şi agregate Vulcanizarea şi balansarea roţilor pregătirea pentru vopsire Vopsire vopsirea Spălarea automobilelor Reparaţia acumulatoarelor Încărcarea acumulatoarelor 22. sudării şi spălării automobilelor. Întreprinderea auto. vopsirii.0 12. 3.0 22.0 26. 2.Anexa nr. 28 .0 9.0 6.0 22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Procesele tehnologice Suprafaţa.0 22. 2. acumulatoarelor. cu excepţia proceselor de reparaţie a motoarelor. 10 Suprafaţa-recomandată a unor încăperi pentru deservirea tehnică a automobilelor Nr.0 12. fiind prevăzuţi următorii coeficienţi: 1 – pentru maşinile de categoria I. având capacitatea de 50 de maşini şi mai mare trebuie să dispună de o zonă de reparaţie simultană cu o capacitate de 10% din capacitate.

№.3. Москва. Настоящие Санитарные нормы и правила содержат основные требования к размещению. мероприятия по гигиене труда и личной гигиене работающих. автобусов (далее – автомобилей) на автотранспортных и авторемонтных предприятиях – мастерские. аттестацию рабочих мест на 29 . охране окружающей среды от неблагоприятного воздействия факторов данной категории предприятий. техническому обслуживанию и текущему ремонту грузовых и легковых автомобилей.1 включительно 2.8 свыше 2.Классификация приведена в соответствие с ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей». автостоянкам. включая те. 1990.40 от 13 septembrie 2001 2002 «ЗАРЕГИСТРИРОВАНО» Министерство Юстиции Республики Молдова Министр Ион Морей № 280 от 22 июля САНИТАРНЫЕ ДЛЯ НОРМЫ И ПРАВИЛА АВТОТРАНСПОРТНЫХ И АВТОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящие Санитарные нормы и правила разработаны в соответствии с Законом Республики Молдова “Об санитарно-эпидемиологическом обеспечении населения”. 1513-XII. Автомобили в зависимости от их размеров подразделяются на категории в соответствие с таблицей 1 Таблица № 1 Категории автомобилей I II III IV ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры автомобилей.перевод “УТВЕРЖДАЮ “ Главный Государственный Санитарный Врач Республики Молдова Ион Бахнарел № 06.8 1. цеха. Администрация предприятия обязана организовать и проводить. или самостоятельные станции технического обслуживания. м длина до 6. проектированию.5.0 включительно 6-8 8-12 свыше 12.5 2. строительству и эксплуатации автотранспортных и авторемонтных предприятий. а также требования к условиям труда водителей.0 ширина до 2. ПРИМЕЧАНИЕ: 1.6 – 2. от 16 июня 1993. специализированные центры. с целью обеспечения рабочих безопасными производственными условиями и предупреждения загрязнения окружающей среды. Настоящие санитарные нормы и правила не устанавливают требования к кооперативным гаражам. Настоящие санитарные нормы и правила устанавливают общие гигиенические требования к выполнению работ по парковке. что в составе предприятий другого профиля.1 – 2.

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ И АВТОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Генеральный план Автотранспортные и авторемонтные предприятия надлежит размещать на территории. генеральным планом города. согласно ст. ТО-2 т ТР подвижного состава. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ. утвержденные Министерством Здравоохранения РМ. следует с учетом преобладания розы ветров. проектом планировки промышленного района. в зонах охраны памятников истории и культуры. Эксплуатационная зона предназначается для организации приема. Не допускается размещение предприятий: в зоне санитарной защиты водоёмов. выданного Органами Государственной Санитарно-Эпидемиологической Службы. в опасных оползневых зонах. в соответствии с “Санитарными нормами и правилами по развертыванию и деятельности ведомственных промышленных лабораторий”. но не реже 1 раза в 3 года. Требования. На территории автотранспортных и авторемонтных предприятий должны быть предусмотрены две функциональные зоны: эксплуатационная и производственная. для производства ТО-1. предусмотренной схемой или проектом районной планировки. на участках.предмет соответствия их гигиеническим нормам и требованиям охраны труда. Периодичность контроля определяется гигиеническими и противоэпидемическими условиями. в зеленной зоне городов. Производственная зона предназначается для размещения зданий и сооружений. Контроль за соблюдением требований настоящих Санитарных норм и правил возлагается на территориальные Центры Профилактической Медицины. мастерских и гаражей предприятий другого профиля) без наличия санитарного разрешения на функционировании. изложенные в настоящих Санитарных нормах и правилах. II. в соответствии с действующим законодательством.07. загрязненных органическими и радиоактивными отбросами. Администрация предприятия (патрон) обязана: организовать и осуществлять лабораторный и инструменталый контроль за производственной и окружающей средой. но не реже одного раза в год. Таблица № 2 30 . станций технического обслуживания. в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения. на землях заповедников и их охранных зон. Ответственность за невыполнение данных санитарных норм и правил несет руководитель (патрон) или другие ответственные лица экономического агента. Предприятие следует размещать в составе группы предприятий с общими объектами обслуживания. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается на стадии выбора земельного участка в соответствии с таблицей №2. Запрещается эксплуатация автотранспортных и авторемонтных предприятий (мастерских. в порядке осуществления предварительного и текущего государственного санитарного надзора. специализированных центров. выпуска и межсменного хранения подвижного состава. № 06-5/3-108 от 14 июля 1993. Размещать автотранспортных и авторемонтных предприятия по отношению к жилой застройке. обязательны для всех экономических агентов независимо от их форм собственности. производства работ энергообеспечения и других сопутствующих им работ. в первой зоне пояса санитарной охраны курортов. цехов. ПРОЕКТИРОВАНИЮ.91. производственной средой и условиями труда. 23 Закона Республике Молдова «Об охране труда» № 625-XII от 02.

86 “Инструкция по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ. 2.08. в состав которых имеются малярные и рихтовочные участки. 1. Ворота для въезда-выезда на автотранспортных и авторемонтных предприятия должны размещаться с отступлением от красной линии. 1 Автотранспортные и авторемонтные предприятия.ч. в т. ПРИМЕЧАНИЯ: 1. цеха зона санитарной защиты должна быть не менее 50 м. Размер СЗЗ может быть увеличен исходя из результатов проведенных расчетов. подъездные пути и площадка для хранения автомобилей должна быть с твердым покрытием (асфальт. содержащихся в выбросах предприятий” и СНиП II-12-77 “Защита от шума”. торцы жилых домов 100 15 25 35 50 15 25 50 100 без окон Общественные 2 100 10 15 25 35 10 15 25 50 здания Общеобразовательные школы (лицеи. согласно размерам приведенным в табл. ** Для станций по техническому обслуживанию автомобилей. м № Здания. 31 . детских и дошкольных учреждений. Легковые автомобили для обслуживания администрации и специалистов предприятий. с производственной мощностью более 10 постов обслуживания или хранения более 50 автомобилей должны иметь не менее двух выездов (въездов). щебенка) и уклоном для стока ливневых сточных вод. школы). гимназии. равным не менее полторы длины основной модели обслуживаемых автомобилей. 3. до которых определяется расстояние от автотранспортных предприятий при числе автомобилей: грузовых автомобилей и автобусов городского транспорта легковых автомобилей (кроме автомобилей принадлежащих гражданам) и микроавтобусов до 10 1150 51100 101 и более от станций технического обслуживания легковых автомобилей при числе постов**: до 3 4-10 11-20 21 и более Жилые дома. организации и фирм могут храниться в полуподвальных и первых этажей административных зданий. Размер СЗЗ необходимо подтвердить на стадии проектирования расчетами проведенными в соответствии с требованиям OND-86 от 04. детские 3 * 15 25 * * 20 50 * * дошкольные и средние специальные учебные учреждения Лечебные учреждения 4 * 25 50 * * 25 50 * * со стационаром * Определяется по согласованию с органами Государственного санитарноэпидемиологического надзора. Территория предприятия. бетон.Расстояние. лечебных учреждений со стационаром до стен автотранспортных и авторемонтных предприятий или границ открытых стоянок автомобилей. Расстояния следует определить от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ.

самостоятельная станция технического обслуживания автомобилей или в составе других предприятий. постов технического обслуживания и ремонта автомобилей. вулканизационного участка. Для сбора и хранения хозяйственно-бытовых и нетоксических производственных отходов должны быть предусмотрены специально оборудованные места. Здания автотранспортных и авторемонтных предприятий должны проектироваться в соответствие с требованиями СНиП 2. 32 .02. кузнечно-рессорного. Посты для мойки автомобилей I категории. В помещениях сварочно-жестяницких или столярных отделений (участков) допускается размещать посты для выполнения соответственно сварочно-жестяницких или столярных работ непосредственно на автомобилях.Автотранспортные и авторемонтные предприятия должны иметь площадку для парковки автомобилей. Высота производственных помещений не должно быть менее 3. Территория автотранспортных и авторемонтных предприятия должна быть ограждена. допускается размещать в помещении для постов технического обслуживания и ремонта автомобилей 3. Производственные помещения следует предусмотреть в полном соответствии с оказываемыми услугами. цехов по ремонту электротехнического оборудования и системы питания. Суммарная площадь производственных помещений определяется технологическими расчетами по нормам технологического проектирования. аккумуляторного цеха. Площадка для парковки устанавливается в зависимости от производственной мощностью предприятия из расчета удвоенной площади одновременно обслуживаемых автомобилей. располагаемые в камерах. участок. Платформы для хранения автомобилей.2 м. сварочно-жестяного.85 «Производственные здания и сооружения» и настоящих Санитарных норм и правил. которых они обслуживают. столярного и обойного цехов.09. должны быть размещены на расстояние не менее 10 м друг от друга и от платформ для хранения автомобилей других категорий. фекальных стоков и твердых бытовых отходов. окрасочного цеха. ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Разрешается размещать автотранспортных и авторемонтных предприятия в производственных зданиях других предприятий. специализированный центр На автотранспортных и авторемонтных предприятиях должны предусматриваться отдельные производственные помещения для размещения: постов мойки и уборки автомобилей (перед ремонтом и техническим обслуживанием). Их удаление должно осуществляться систематически. содержаться в удовлетворительном санитарном состоянии и освещаться в ночное время. используемых для перевозки ядовитых и инфицированных веществ. 2. постов технической диагностики. участка регулировки развала и схождения колес. медницкого и рихтовочного цехов. Производственные помещения мастерская. цехов по ремонту моторов и агрегатов. цех.

а также иметь уклон более 1% в сторону трапов и лотков. диагностики. Санитарно-защитная зона для отдельно стоящих моек (без дополнительного обслуживания автомобилей) составляет: для 2-х постов – 25 м. покраски и ремонта электротехнического оборудования. лакокрасочных материалов. оборудованной очистными установками.4.одно для окрасочных работ. 33 . более 2-х постов – 50 м. бумажные. когда технологическим процессом предусмотрена одновременная зарядка более 10 аккумуляторов. Производственные участки. Канализационная система должна быть оборудована лакокрасочными уловителями. где необходим свободный доступ к автомобилям снизу. В помещениях для размещения постов мойки автомобилей. ПРИМЕЧАНИЯ: 1. для стока использованных вод.). ПРИМЕЧАНИЕ: В случаях. Запрещается проведение покрасочных работ с применением минипульверизаторов в остальных производственных помещениях.сгораемых материалов (текстильные. 2. предназначенные для мойки аккумуляторов. стены должны быть облицованы или окрашены на высоту 1.одно – для ремонта. На станциях технического обслуживания автомобилей I категории с числом постов менее 10. канавы или приямки и эстакады. должны быть предусмотрены подъемники. а также компрессорной и склада смазочных материалов. Окрасочный участок (отделение) должен размещаться в двух помещениях: . резиновые и т. пыль и др. а также агрегатов и деталей в сгораемой упаковке. окрасочный участок допускается размещать в одном помещении. Производственные помещения должны быть отделены от помещений для хранения автомобилей. на которых могут выделяться вредные вещества. используемых в процессе технического обслуживания автомобилей. другое – для подготовки красок. Полы в помещениях для технического обслуживания и ремонта автомобилей должны быть гладкими и обладать стойкостью к воздействию агрессивных жидкостей и сред. моторов и агрегатов. пары. На автотранспортных и авторемонтных предприятиях должны предусматриваться отдельные складские помещения для хранения: шин. окраски автомобилей производственных помещений. Аккумуляторный цех должен быть размещен в двух помещениях: . . смазочных материалов.. аккумуляторов. должны быть изолированы от других помещений и оборудованы местными отсосами приточно-вытяжной вентиляцией и при экологической необходимостью и экономической целесообразности установками для улавливания и обезвреживания вредных веществ из воздуха рабочей зоны и сточных вод. Помещения. а в помещениях аккумуляторного отделения – стойкими к воздействию кислот. ремонта должны быть изолированы от остальных На постах для технического обслуживания автомобилей. Участок должен быть оборудован автономной механической приточно-вытяжной вентиляцией. автомобилей. п.8 м материалами стойкими к воздействию влаги и масел. необходимо установить специальные вытяжные шкафы с автономной системой вентиляции. картонные. другое – для зарядки аккумуляторов.

психофизиологическое перенапряжение. хранения и транспортирования автомобилей. Санитарное содержание производственных помещений должно включать ежедневное удаление производственных отходов и влажную уборку. материалами. загроможденность рабочих мест готовой продукцией. агрегатов. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. При проектировании и реконструкции автотранспортных и авторемонтных предприятий необходимо соблюдать эргономические требования. Технологический процесс и конструктивные особенности производственного оборудования должны обеспечить чередование динамического и статического перенапряжения. разрешенными к употреблению. заправки автомобилей горюче-смазочными материалами и спецжидкостями. машины. влажность и движение воздуха в рабочей зоне. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ Общие требования Процессы технического обслуживания и текущего ремонта сопровождаются следующими опасными и вредными производственными факторами: движущиеся автомобили. вибрации на рабочем месте при ремонтнодиагностических операциях. а также ограничить нахождение работающего в вынужденной рабочей позе (не более 25% рабочего 34 . Приямок должен быть накрыт съемными решетками. материалов. физическое перенапряжение при подъеме и транспортировке тяжестей. динамические и статические нагрузки на отдельные группы мышц. ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ. материалов. Полы должны быть оборудованы приямком глубиной 10-15 см и иметь наклон более 1% к приемным лоткам. заготовок. ТРЕБОВАНИЯ. повышенная температура поверхностей оборудования. предъявляемые к производственному оборудованию и организации рабочих мест. инструментами. приспособлениями. а также еженедельную промывку полов. траншеи и тоннели должны быть оборудованы механической вытяжной вентиляцией и не должны загромождаться посторонними предметами. III. отсутствие специальных приспособлений. вредные компоненты в составе используемых материалов. подвижные части производственного оборудования. для стока воды и сбора образованного компонента и пыли. удаления и обезвреживания промышленных отходов. повышенные уровни шума. выполнения работ по ремонту и техобслуживанию. обеспечивать создание воздушной защитной прослойки и возможность производить уборку и удаление накопившегося осадка. повышенная или пониженная температура.Канавы. загрязнение сточных вод нефтепродуктами. канализацией и системой приточно-вытяжной вентиляции. деталей. агрегаты и механизмы. ежеквартальную очистку осветительной аппаратуры и окон моющими средствами. неправильная расстановка автомобилей в местах их хранения или обслуживания. Процессы работ должны быть безопасными на стадиях: подготовки автомобилей к техническому обслуживанию и текущему ремонту. вынужденная рабочая поза. красками. транспортировка изделий. недостаточная освещенность рабочей зоны. Участок подготовки автомобилей к покрасочным работам должен быть обеспечен водопроводом. кислотами. инструментов и оборудования для выполнения работ в соответствие с принятой технологией. незащищенные токоведущие части электрооборудования (электроустановок). и материалов. щелочами и взвешенными веществами. испытания и проверок систем автомобилей.

Пуск двигателя и испытания его. в соответствии с требованиями «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию» № 1042-73 от 04. работающих на этилированном бензине. предусмотренных определенным видом работ.0 часов от начала рабочего дня.. чтобы расстояние между автомобилями и строительными конструкциями было не менее 0.003-91 «Оборудование производственное. не должна создавать неудобства при выполнении технологических операций. с механической вытяжной вентиляцией. должен быть организован после 3. Перед установкой на пост технического обслуживания и текущего ремонта автомобили следует очистить от грязи. Общие требования безопасности. Мойку и очистку двигателей. Подъем и переноска узлов и агрегатов необходимо осуществить с помощью специальных подъемно-транспортных механизмов. снега и вымыть. следует производить только после полного удаления (слива) этих жидкостей. оборудованных механической вытяжной вентиляцией. Обеденный перерыв. Все работы. Испытание тормозов автомобиля необходимо осуществлять на стенде в специальных помещениях.07.времени) с наклоном туловища под углом более 30°. Конструкция полок должна быть простой и прочной. деталей и агрегатов автомобилей необходимо производить в моечных установках или емкостях специально предназначенных для этого вещества. не должна превышать 30 кг для мужчин и 10 кг для женщин. следует осуществлять только после предварительной нейтрализации отложений тетраэтилсвинца.6 м. Мойку агрегатов и деталей топливной аппаратуры и двигателей. ратифицированных приказом Министерства Здравоохранения РМ № 232 от 02.04. приспособлений. 35 . оборудования и инструмента. в периоды с температурой атмосферного воздуха ниже 0 °C должна быть использована вода температурой не менее+20°C. Для ручной мойки автомобилей. поднимаемые и перемещаемые вручную. Снятие с автомобиля деталей и агрегатов. степени загрязнения производственной среды и степени утомления. Технологическое оборудование При выполнении технологических операций. Масса тяжестей. необходимо проводить в специально оборудованных для этих целей помещениях. технологическое оборудование и рабочие места следует размещать с учетом безопасности работающих. связанные с ремонтом и обслуживанием аккумуляторных батарей. Технологический процесс Размещение автомобилей на постах технического обслуживания необходимо осуществлять таким образом. Размещение полок и стеллажей для инструментария на рабочих местах.73. С целью сохранения оптимального уровня работоспособности необходимо организовать рациональный режим труда и отдыха. заполненных жидкостями и их ремонт.2. с учетом тяжести и напряженности выполняемых работ. Техническое обслуживание и текущий ремонт необходимо выполнять в специально предназначенных для этих целей местах (постах). продолжительностью 45-60 мин.».1992 и ГОСТ 12.5-4. с применением устройств. внутри производственного помещения следует производить только при условии подсоединения выхлопной трубы к системе вытяжной вентиляции.

1992. подлежащих контролю. определяется составом СОЖ и ТС.85. окись углерода. физико-химических свойствах и процентном содержании химических соединений в рабочих растворах. Приготовление. Очистка. Таблица №. Оборудование. необходимые для проведения работ. температурным режимом обработки металлов (таб. меркаптан Спирты жирного ряда (оксиэтилированн ые) . локальной вибрации и запыленности. приспособления. нитрит натрия.09. триэтаноламин Возможные сопутствующие газовыделения Сероводород. высшие спирты. неисправные производственное оборудование. рабочих необходимо обеспечить индивидуальными средствами защиты против шума.07. сернистый ангидрид Аэрозоль масла.3 Водорастворимые Эмульсионные Синтетические Область примененния Для процессов резания Класс СОЖ и ТС Температурный режим < 300°C > 300°C < 300°C 36 Химические соединения. при проведении технического обслуживания и текущего ремонта. ратифицированные приказом Министерства Здравоохранения РМ № 232 от 02. приготовления и транспортирования СОЖ должна осуществляться перед каждой следующей заливкой технологических жидкостей.Рабочие места не должны загромождаться. нитрит натрия. жирные эфиры. полы которых должны быть устойчивы к воздействию нефтепродуктов и иметь уклон для стока жидкостей. окись углерода. заменяющий его и содержащий сведения об области применения. хлористый водород H2S2. триэтаноламин. чтобы исключить возможность случайного перемещения или их падения. акролеин. Предприятие должно осуществлять контроль воздуха рабочей зоны. Cr3+.3). Поступающая для использования партия СОЖ и ТС должна иметь технических паспорт или другой сопроводительный документ. При выполнении шлифовальных работ. Запрещается использовать. их составе. Приготовление рабочих растворов СОЖ и ТС должно осуществляться в специальных помещениях. хранение и применение технологических жидкостей должно соответствовать требованиям «Санитарных правил при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками» № 3935-85 от 26. Рабочие места в помещениях с холодным полом должны быть укомплектованы деревянными напольными решетками. формальдегид Щелочной аэрозоль. инструменты. ClS2. подлежащие обязательному контролю Аэрозоли масел. сточные воды должны быть обезврежены на местных очистных сооружениях. инструменты и приспособления. следует размещать в удобных и легкодоступных местах таким образом. Перед выпуском в общегородскую канализационную систему. хранение и применение технологических жидкостей Приготовление. мойка и дезинфекция емкостей для хранения. Перечень химических соединений.

необходимо произвести замену СОЖ в циркуляционной системе независимо от сроков предыдущей замены. окись углерода Сероводород. удалению и захоронению токсических веществ и отходов. При установлении их концентрации выше ПДК (предельно допустимая концентрация).6. IV. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. щетки и т. Хранение производственного сырья I-III класса токсичности должно осуществляться в специальных помещениях.04.11 утвержденные Министерством Здравоохранения РМ 01.04. Контроль качества воды. обеспеченные герметичными крышками. производственных помещений и атмосферного воздуха. Работающие должны быть обеспечены чистым обтирочным материалом (ветошь. обладающие пожаро. следует осуществлять способами. предприятие должно проводить контроль их содержания в воздухе рабочей зоны. углеводороды предельные и непредельные. запчастей. удалены и захоронены в соответствие с требованиями «Санитарных норм и правил по сбору. хром. транспортировка и хранение сырья. исключающими возможность травмирования.).1995. нитрит натрия При обработке металлов. Запрещается загрязнение территории предприятия сырьевыми материалами и производственными отходами.СОЖ на основании масел < 300°C Аэрозоль масла. возгорания.84 «Водоснабжение.03. тела. который не должен являться фактором повреждения кожи рук при его использовании. должны быть обезврежены. Предприятие должна иметь специальные ёмкости для хранения использованных СОЖ и вести строгий контроль за ними.02.» № 06.п. взрыва или других неблагоприятных последствий. 37 . Хранение и транспортировка сырья. Токсические промышленные отходы в зависимости от класса токсичности. Использованный обтирочный материал должен быть собран в специальные ёмкости. предназначенные для хранения жидкостей. загрязнения. в заводской таре.85 «Канализация. интоксикации. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Водоснабжение и канализация Водопроводная и канализационная системы автотранспортных и авторемонтных предприятий должны соответствовать требованиям СНиП 2. Хранение и транспортировка материалов и веществ с вредными и опасными свойствами должны исключать возможность травмирования. Емкости. СНиП 2. загрязнения рабочей одежды.3.02. Наружные сети и сооружения». технологических растворов и др.». Наружные сети и сооружения». свинец. СНиП 2. следует размещать в соответствии с требованиями противопожарной безопасности и охраны окружающей среды. готовой продукции и отходов производства Распределение. хлористый водород.01. содержащих в своем составе никель.и взрывоопасными свойствами.85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и соответствующему разделу ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей».04. физического перенапряжения. марганец и другие добавочные компоненты.

чтобы одновременно с пуском оборудования включалась и местная вытяжная вентиляция.Удаление сточных вод от предприятий автотранспортных и авторемонтных предусмотрено в следующих системах канализации: . вновь построенные и реконструированные системы вентиляции необходимо отрегулировать и испытать с составлением акта состояния готовности к приемке их в эксплуатацию. . . когда численность работающих в одну смену составляет 25 и более человек. Нормы проектирования». Для очистки сточных вод от мойки автомобилей. вентиляция и кондиционирование». Для технических процессов с одинаковыми требованиями к качеству воды и близкими по характеристикам загрязнениями. административные и вспомогательные помещения должны быть оборудованы вентиляцией и отоплением в соответствии с СНиП 2. следует предусматривать отдельные для каждого типа подвижного состава очистные сооружения со сбросом сточных вод после очистки в сеть бытовой канализации. следует предусмотреть системы оборотного водоснабжения в виде отдельных замкнутых циклов для мойки подвижного состава.05.91 «Отопление. Все. а выключение осуществлялось после его остановки.промышленных сточных вод (от производственных цехов). Отопительные и вентиляционные системы Все производственные.ливневых стоков (со всей площади территории предприятий). вносимыми в воды. Не допускается объединять между собой системы вытяжной вентиляции помещений окрасочного цеха и помещений регенерации масла.вода от мойки транспортных средств. В помещениях для технического обслуживания и ремонта автомобилей с работающими двигателями должны быть оборудованы местные отсосы с механическим побуждением для удаления отработавших газов в атмосферу. агрегатов.04.бытовых сточных вод (от санитарных приборов зданий). Для очистки сточных вод от постов санитарной обработки автомобилей. В период эксплуатации необходимо контролировать степень эффективности их работы не реже одного раза в три года. деталей и окраски подвижного состава. Хозяйственно-бытовая канализация обязательна в случаях. в сеть бытовой канализации. . перевозящих фекальные жидкости и мусор. Освещенность Производственные помещения на автотранспортных и авторемонтных предприятиях должны быть оснащены совмещенной системой освещения в соответствие с требованиям СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение. В конструкции воздуховодов местных вентиляционных устройств должна быть предусмотрена возможность стока конденсирующихся паров и аэрозолей СОЖ и ТС в отстойники или фильтрующие системы СОЖ. 38 . перевозящих пищевые продукты.1. Блокировка пусковых механизмов технологического оборудования и систем местной вытяжной вентиляции должна быть предусмотрена таким образом. Вентиляционные и отопительные системы должны обеспечить качество воздуха. ядовитые и инфицирующие материалы. следует предусматривать самостоятельные очистные сооружения оборотного водоснабжения со сбросом излишка воды при споласкивании водой питьевого качества.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». в соответствии с ГОСТ 12.

96. душевых установок.2001 (приложение №3).548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» от 01.8. Нормы проектирования.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».96. V.10.4.» от 31.1.09. создаваемая светильниками искусственного освещения. Уровень производственного шума на рабочих местах должен соответствовать СН 2. кранов в умывальных. ратифицированных Министерством Здравоохранения РМ 06. санитарными КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ Уровень загрязнения производственной среды химическими веществами не должен превышать ПДК согласно ГОСТ 12.566-96 «Производственная вибрация.08.». препятствовать созданию теней. блеклости и стробоскопического эффекта на производствах с повышенным риском травматизма. предъявляемыми к такого же рода предприятий службы быта. вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарно-бытовые помещения должны содержаться в соответствие с требованиями.1. ратифицированных Министерством Здравоохранения РМ 06. САНИТАРНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Обеспечение санитарно-бытовыми помещениями должно осуществляться в соответствии с СНиП 2.8.10.2. (приложение №5).2.08.96.08. Контроль микроклиматических условий осуществляется в соответствии с Санитарными нормами № 2. должна соответствовать разряду и подразряду зрительной работы в зависимости от источника освещения.1. общественных зданий и на территории жилой застройки.2. 39 . КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ Контроль качества воздуха рабочей зоны осуществляется в соответствии с ГОСТ 12. В гардеробных число отделений в шкафах или крючков вешалок для домашней и специальной одежды. VII. унитазов и писсуаров должны быть определены согласно приложению №6.10. в помещениях жилых.» от 31. Число мест в столовой и буфетах на автотранспортных и авторемонтных предприятиях следует принимать из расчета числа работающих в самой многочисленной смене с коэффициентом 1.2001 (приложение №4).56296 «Шум на рабочих местах.1. Уровень освещенности рабочих мест должен соответствовать разряду и подразряду зрительных работ согласно СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение.4/2. в зависимости от групп производственных процессов для самой многочисленной смены. ратифицированных Министерством Здравоохранения РМ 06. (приложение №1).548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» от 01.4.Освещенность рабочей поверхности. VI. Микроклиматические условия должны соответствовать требованиям СН №2.2.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».4/2. Уровень локальной и общей вибрации на рабочих местах должен соответствовать СН 2.2001 (приложение №2).10.04-87 «Административные и бытовые здания».96.

07. Контроль освещенности рабочих мест осуществляется в соответствии с ГОСТ 24940-96 «Методы измерения освещенности». защитные кремы. 625-XII от 02. туалетное мыло. защитным питанием и витаминными препаратами в соответствие с требованиями Закона РМ «Об охране труда».д. организовать проведение.Контроль шума на рабочих местах осуществляется в соответствии с ГОСТ 12. рабочей одежды и обуви должны производиться централизовано. работающих во вредных и неблагоприятных условиях. включительно средства для измерения. пасты типа «чистые руки». электро. Обязательным условием при стирке является периодическое удаление масляной пленки с поверхности моющего раствора. Рабочие места с риском производственного травматизма.95) требуют быть узаконенными (метрологически аттестованы. установленным приказом Министерства Здравоохранения РМ № 132 «О проведении обязательных медицинских осмотров лиц. рабочей одеждой и обувью. Приборы (аппаратура). согласно ст.11. опасных и вредных условиях производственной среды должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.8).1. МЕРЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ Работающие в неблагоприятных. и периодических. ст.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах».2001 (приложение №. Общие требования».1.09. Не допускать на рабочие места лиц.91 и «Нормами по разработки и реализации мероприятий по охране труда» №40 от 16. 40 . обеспечиваются пунктом оказания первой медицинской помощи. Контроль вибрации на рабочих местах осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.91. Чистка и ремонт средств индивидуальной защиты. 153). IX.» от 16. в течение действия трудового договора медицинских осмотров работников в соответствии с порядком. обеспеченные медсредствами (приложение № 9) и будет функционировать согласно нормативами Министерства Здравоохранения РМ. На предприятиях организовываются медицинское обслуживание для одного или группы предприятий в зависимости от количества работающих согласно СНиП 2.04. утверждены типы измерительных средств) и/или проверены метрологически согласно действующему законодательству. не прошедших обучение и проверку уровня знаний (Кодекс законов о труде РМ. Предприятие обязано. Работникам необходимо создать условия для соблюдения личной гигиены: умывальники. используемые для проведения инструментальных и лабораторных исследованиях в предусмотренных отраслях. дезинфицирующие растворы и т.07. которые подвергаются обязательному государственному метрологическому контролю и надзору (ст.12 Закона о метрологии № 647 от 17.012-90 «Вибрационная безопасность. 161 Кодекса законов о труде РМ и ст.07. предварительных при заключении трудового договора.96 (приложение № 7).или одноразовые полотенца. 8 Закона РМ «Об охране труда» № 625-XII от 02.87 «Административные и бытовые здания». №. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ Предприятие обязано организовать проведение.08. VIII. После окончания смены работающие должны мыть руки и тело горячей водой. обучения и проверки уровня знаний рабочих и инженерно-технического персонала в области норм охраны и гигиены труда.

01 IV III III IV IV I Серная кислота 10 II Тиурам Окись углерода Пыль Окись углерода Углеводороды 0. мг/м3 Класс опасности 1 Особенности действия на организм Аэрозоли технических масел 5 III Аллергическое Окись углерода Углеводороды Окись углерода Углеводороды Окись углерода Углеводороды Углеводороды Тетраэтилсвинец Бензин 20 300 20 300 20 300 300 0.1 Гигиеническая характеристика технологического процесса обслуживания и ремонта автомобилей в зависимости от загрязнения производственной среды вредными веществами № Технологический процесс 1 Очистка и мойка автомобилей 2 диагностика 3 4 5 6 Обслуживание автомобилей Ремонт моторов Ремонт карбюраторов и инжекторных систем Сварка Профессия Мойщик Техникдиагностик Авто слесарь Моторист Авто слесарь Сварщик 7 Рихтовка Рихтовщик 8 Деревообработ ка Столяр 9 Покраска Маляр 10 Ремонт и зарядка аккумуляторов Авто слесарь 11 Вулканизация Вулканизаторщик 12 Развал и схождение колес Авто слесарь 13 Подгонка углов Авто слесарь 2 Наименование вещества ПДК2. согласно ГОСТ 12. по Mn Окись углерода Пыль Ксилол Толуол Бутилацетат Етилацетат Пыль 0.005 100 IV IV IV IV IV IV IV I IV Сварочный аэрозоль.005-88 41 .2 II Токсическое Аллергическое Токсическое Аллергическое Токсическое Аллергическое Аллергическое Нейротоксическое Нейротоксическое и аллергическое Токсическое 20 4 50 50 200 200 4 IV IV III III IV IV IV Токсическое Фибриногенное Раздражающее Аллергическое Раздражающее Раздражающее Фибриногенное Ацетон Ксилол Толуол Бутилацетат Етилацетат Свинец 200 50 50 200 200 0.5 20 4 20 300 II IV IV IV IV Раздражающее Раздражающее Аллергическое Раздражающее Раздражающее Нейротоксическое и на нейромышечную систему Токсическое Аллергическое Токсическое Фибриногенное Токсическое Аллергическое Окись углерода Углеводороды 20 300 IV IV Токсическое Аллергическое Предельно допустимая концентрация.1.Приложение №.

14 Ремонт радиаторов Авто слесарь Свинец 0.01 I Серная кислота Окись углерода Углеводороды 10 20 300 II IV IV 42 Нейротоксическое и на нейромышечную систему Токсическое Аллергическое .

0-18-9 15.2 0.0-29.1-21.1-27.4. °C 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 Температура воздуха.1 0.4 0.2 0.5 0.9 20.0 23.3 0.0-20.1-28.1 0.0 20.2 0. % Теплый Холодный Период года Приложение № 2 Производственный микроклимат (выписка из «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» № 2.1-22.19.0-22.0 12.9 17.1 0.0 Скорость движения воздуха.1-25.0 16.1 0.3 0.0-28.0-23.1-23.0 18. °C Тяжесть труда по энерготратам Ia Ib II a II b III Ia Ib II a II b III Оптимальные уровни (ОУ) Относительная влажность. °C Диапазон выше ДУ 21-25 20-24 18-22 16-20 15-19 22-26 21-25 19-23 18-22 17-21 Допустимые уровни (ДУ) Диапазон ниже ДУ 22-24 21-23 19-21 17-19 16-18 23-25 22-24 20-22 19-21 18-20 м/сСкорость движе-ния воздуха.548-96 от 01.0 25.1 0.2 0. м/с Для диапазона t° ниже ОУ 20.4 0.2 0.0-25.2 0.0 19.9 19.1-28.0 19.2 0.0-22. % 0.0-18.2.1 0.1 0.0 18.9 13.0-19.0 20.0 14.9 Относительная влажность.1 0.1-26.0 15.0-21.0-17.9 21.2 0.0 22.1-27.1-24.1 0.9 18.3 0.0 14.0 -21.10.1 0.0 17.0-15.0 15-75 15-75 15-75 15-75 15-75 15-75 15-75 15-75 15-75 15-75 Для диапазона t° выше ОУ 24.0 24.0-27.2 0. до 139 W (120 kcal/h) 140-174 W (121-150 kcal/h) 175-232 W (151-200 kcal/h) 233-290 W (201-250 kcal/h) свыше 290 W (251kcal/h) до 139 W (120 kcal/h) 140-174 W (121-150 kcal/h) 175-232 W (151-200 kcal/h) 233-290 W (201-250 kcal/h) свыше 290 W (251kcal/h) Температура поверхностей.4 0.2 0.9 15.0 21.9 16.0 21.0-26.0-28.3 Температура поверхностей.0-29.96) 0.5 .0-24. °C Энергетические затраты Температура воздуха.1 0.0-16.

2.1. Допускается производить дозную оценку уровней шума на рабочих местах с учетом времени воздействия. 96) № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Характерные виды трудовой деятельности Уборка и мойка автомобилей Диагностика Техническое обслуживание и ремонт Ремонт моторов Ремонт карбюраторов и инжекторов Сварка Рихтовка Слесарные и обойные работы Покраска Ремонт и зарядка аккумуляторов Вулканизация Развал и схождение колес Регулировка углов Ремонт радиаторов Территория предприятия Уровень звукового давления.Приложение № 3 Придельно-допустимые уровни звукового давления. 7. dB Октавные полосы среднегеометрических полос. Уровень шума на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время (700-2300) и 45 дБА в ночное время (23 00-700) по эквивалентному и 70 дБА и 60 дБА по максимальному. Запрещается нахождение работающих в помещениях.8. уровни звука и эквивалентные уровни звука для рабочих мест и территории АТ и АР предприятий (выписка из СН 2.5 63 1000 2000 4000 8000 5 0 0 Уровень звука. 6.562-96 от 31. где уровень шума выше 135 дБ.эквивалентный уровень звука dBA 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 107 95 95 87 87 82 82 78 78 75 75 73 73 71 71 69 69 80 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 107 107 95 95 87 87 82 82 78 78 75 75 73 73 71 71 69 69 80 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 Примечания: 5. Поправки на характер шума(тональный и импульсный) в обоих случаях учитываются дополнительно (-5 дБА). Гц 12 25 50 31. 40 .10. вне зависимости от октавной полосы. 8. Уровень шума на рабочих местах и на границе СЗЗ должен быть измерен ежегодно.4/2.

Механическая и ручная шлифовка 2. Z виброускорение виброскорость м/с2 dB м/с*10-2 dB 1.0 112 Примечание: Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями.Развал и схождение колес 3.8.566-96 от 31.0 153 1.4 109 45.10.96) Предельно-допустимые значения производственной локальной вибрации Технологические операции 1.5 63 125 250 500 1000 Корректированн ые и эквивалентные корректированн ые значения и их уровни Максимально допустимый уровень на осях X.8 129 1.0 141 1.6 135 1.4 123 1.Слесарные работы Октавные полосы среднегеометрич еских полос.4 109 89.4 123 2.0 147 1. Y.4 109 5.4 109 2. Гц 8 16 31.4 109 2. 41 .1. не допускаются.8 115 1.4 109 11.0 159 1.Приложение № 4 Максимальный и допустимый уровни вибрации на АТ и АР предприятиях (выписка из СН 2.4 109 22.0 126 2. превышающими настоящие санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в какой-либо октавной полосе.4/2.2.

4 Плоскость нормирования освещенности.79) Нормированные уровни освещенности Пол VI - 150 1. 0.4 0.0 1.9 Горизонтальна я. lx при комбинированном освещении № Разряд зрительной работы Приложение № 5 Нормы освещенности рабочих поверхностей на технологических этапах технического обслуживания и ремонта автомобилей (выписка из СНиП II.6 1. КЕО IV.1 1.8 Va 300 200 2.4 .9 3.7 0. ориентированных по сторонам горизонта (азимут.2 2.1 4.9 3.4 III a 2000 500 3.8 IV a 750 300 2. м 40 при верхнем или верхнебоковом освещении при боковом освещении при световых проемах.4 3.8 4.4 1.3 Горизонтальна я. дно кузова VI - 150 1.7 0.7 0.7 0. 0.0 2.8 0.7 0.5 Горизонтальна я.7 0.4 1. град) 316-45 136-225 226-315.5 3.3 Уборка и мойка автомобилей Диагностика Техническое обслуживание и ремонт 4 Смотровые ямы 5 12 13 14 Ремонт моторов Ремонт карбюраторов и эжекторов Сварка Рихтовка Покраска Столярные и обойные работы Ремонт и зарядка аккумуляторов Вулканизация Балансировка и ремонт колес Регулировка углов 15 Ремонт радиаторов 6 7 8 9 10 11 Естественное освещение. % при общем освещении 1 2 Технологический процесс Искусственное освещение. 0.3 0.5 1. 46-135 .8 0.0 2.1 1.8 IV в 300 200 2.4 1.5 Пол Va 300 200 2. 46-135 316-45 136-225 226-315.4 0.9 Горизонтальна я.2 2.6 4.7 2.0 1.6 1.3 0.7 2.

Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.Примечание: 1. Дверные проемы не могут служить в качестве световых проемов. 16 Территория предприятия XII - 41 50 - . 2.

помещения для обогрева или охлаждения. 5. душевые. курительные. Основные санитарно-бытовые помещения включают: гардеробные.2. дезодорация.). 6. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных следует предусмотреть с наиболее высокими требованиям. уборные. Гардеробные могут быть организованы в виде помещений с индивидуальными шкафчиками. а специальные бытовые помещения и устройства – по суммарным требованиям. хранения и выдачи спецодежды. по одному отделению Химчистка . умывальные. а также веществами. удаляемое с применением специальных моющих средств Процессы. или в виде гардеробной общего типа для персонала обслуживающего одно рабочее место ( мастерская.09. маляр аккумуляторщик 3 10 Примечание: 4. 43 . число отделений шкафа на 1 человека Гигиеническая характеристика производственных процессов на один кран Расчетное число человек на одну душевую сетку процессаГруппа производственного Приложение № 6 Санитарно-бытовое обеспечение работающих на АТ и АР предприятиях (выписка из СНиП.04. устройств питьевого водоснабжения. искусственная вентиляция мест хранения спецодежды. два отделения - автослесарь моторист 5 20 раздельные. обладающими стойким запахом: б Тела и спецодежды сварщик рихтовщик шлифовальщик мойщик вулканизаторщик 15 10 общие.I тела и спецодежды II I Специальные бытовые помещения и устройства Процессы. вызывающие загрязнение веществами I и II класса опасности. по одному отделению химическая чистка или стирка спецодежды раздельные. вызывающие загрязнение веществами III и IV класса опасности: б в Профессия Тип гардеробной. отдел и др.87) тела и спецодежды.

8 б 1 раз в 2 года 2 Бензол и его производные (толуол. в том числе кожи 1.хронические заболевания кохи 6.Хронические заболевания кожи с частыми рецидивами 1.1. п.1.Хронические заболевания почек 4.Хронические заболевания бронхо-легочной системы 3. Катаракта 1.1.37 Прилож.Приложение № 7 Перечень вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов. Острые и хронические отравления 2. Cu.3 Прилож. стирол. п. Электрофталмия 4. 1.29 44 1 раз в год 1 раз в 2 года 1 раз в год Возможная профессиональная болезнь 6 1.1. 1. Коньюктивит 3. Mb. Аллергические заболевания. 1.1.) Маляр Прилож. Vn.Хронические заболевания печени с частыми обострениями 1.Хронические заболевания бронхо-легочного аппарата.Острые и хронические отравления 2. 1.Хронические заболевания периферической нервной системы 2.32 1 раз в год 4 Тетраэтилсвинец Ремонт карбюраторов и инжекторов Прилож.06. п.96) № 1 Опасные и вредные вещества и неблагоприятные производственные факторы 2 Сварочный аэрозоль – содержит марганец. W Профессия 3 Порядковы й номер приложений 1 и 2 приказа № 132 МЗ РМ 4 Периодичность осмотра 5 Сварщик Прилож.7 1 раз в 2 года 3 Свинец и его неорганические соединения Медник Ремонт аккумуляторов Прилож.хронические заболевания придатков глаза . 1. п. п. при работе с которыми обязательны предварительные при поступление на работу и периодические медицинские осмотры (выписка из Приказа МЗ РМ № 132 от 17. Доброкачественные и злокачественные опухоли половых органов 1. ксилол и др.Гиперпластический ларингит 2. Токсикомания 4.43 1 раз в год 5 Синтетический каучук Вулканизаторщик 6 Пыль содержащая металлы и их соединения Шлифовщик Вулканизаторщик Рихтовщик Автослесарь 7 Углеводороды 1 Моторист Автослесарь Мойщик Прилож. окислы Fe.3. п. Al. 1. 1. Zn. Энцефалопатии 3. п.Хронические заболевания периферической нервной системы 1. Наркомания 5. Mg. Ti. туберкулез легких 2.Хронические заболевания придатков глаза 3.Хронические заболевания печени 5.3.

токсикомания 1. обязаны направлять на медосмотр всех принимаемых на работу лиц.) Производственный шум Токарь Слесарь Шлифовщик Все виды трудовой деятельности связаные с воздействием шума: . штамповочные пресса и др. работающих во вредных. Руководители АТ и АР предприятий. Boala hipertonică Примечание: 4. 45 . фрезеры. при поступлении на работу и периодических. Результаты профмедосмотров.4 1 раз в 2 года 1 раз в год 7. 2.4. п. 1. Офтальмологические заболевания (миопия. где рабочие будут проходить периодический медицинский осмотр. в том числе болезнь Meniere 2. год рождения. Администрация предприятия обязана ежегодно составлять поименный список лиц..О. 5. Наркомания.10 1 раз в год Прилож.И. должны храниться на предприятии до выхода рабочего на пенсию. Список согласовывается со службой Государственного Санитарно-Эпидемиологического Надзора и представляется в поликлинику.Нарушение функции вестибулярного аппарата. вредности (из графы 2). ограничение зрительного поля) 1.Хронические заболевания периферической нервной системы 8. независимо от того продолжает он работать на прежнем месте или перешел на другую работу или на другое предприятие.Dereglarea funcţiei aparatului vestibular de diversă etiologie 4. п.Hipoacuzie persistentă. независимо от форм собственности. Тугоухость 3. măcar la o ureche 2. опасных и неблагоприятных условиях труда.100 dBA и более Прилож. Направление в поликлинику включает: Ф. профессия.8 9 Работа с механическим инструментом (станки.Osteoscleroză şi alte boli cronice ale urechii cu prognoză nefavorabilă 3.81-99 dBA . Оно подписывается руководителем и закрепляется печатью учреждения. 6. нарушение световосприятия. слезоточивость.

щиток Перчатки огнестойкие Обувь термоизолирующая Костюм устойчивый при контакте с химическими веществами Очки –“Перчатки –“Ботинки –“Противогаз фильтрующий Костюм. мес. обувь электроизолирующая 12 Очки Костюм Перчатки Пыль абразивная 46 1 12 дежурный до износа 12 24 до износа 1 12 12 до износа 1 12 дежурный 12 12 до износа 12 дежурная до износа до износа 12 1 12 1 12 1 до износа 12 12 до износа 12 1 . Медник Свинец. антифоны Костюм от пыли Маска от пыли Очки Очки Костюм от пыли Перчатки Костюм устойчивый при контакте с химическими веществами Перчатки Костюм Перчатки Очки Перчатки. кислоты 2 Сварщик Рихтовщик Сварочный аэрозоль. пвль 6 Вулканизаторщик Пыль. спецодеждой и обовью для работающих на АТ и АР предприятиях (выписка из Норм №40 от 16. рабочей одежды и обуви Срок использования. раскаленные частицы 3 Маляр Растворители 4 Мойщик Влажная среда 1 5 Плотник Столяр Шум. техническое масло 8 Слесарь Токарь 9 Электрик 10 Шлифовщик Расточник Обслуживание механического оборудования. Костюм устойчивый при контакте с химическими веществами Перчатки устойчивые при контакте с химическими веществами Фартук Респиратор. повышенная температура. СОЖ Обслуживание действующих электроустановок Ассортимент выдаваемых средств индивидуальной защиты. противогаз Очки Костюм огнестойкий Каска изолирующая Очки.01) № Профессия Вредные производственные факторы Аккумуляторщик.Приложение № 8 Критерии обеспеченности средствами индивидуальной защиты. СО 7 Автослесарь Моторист Карбураторщик Углеводороды. комбинезон водонепроницаемый Сапоги –“Наушники.08.

2 пары 200 г. 60 таблеток 100 г. 10 шт. 20 таблеток 100 г. 10 шт. 20 таблеток 1 шт. 200 г. 1 шт. 30 мл 30 таблеток 50 г. 1 флакон 50 мл 1 шт. 20 г. 30 таблеток 20 г. 50 мл 47 .Приложение №9 Перечень медикаментов и средств необходимых для укомплектования аптечки первой медицинской помощи № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Наименование Аналгин Крахмал Аспирин Борная кислота Сода пищевая Бессалол (Белунгин ) Активированный уголь Ножницы Фталазол Жгут Перчатки медицинские Горчица Марганцево-кислый калий Пирамидон Соль Раствор Новокаина 5% раствор йода Термометр медицинский Бинты стерильные Бинты нестерильные Настойка Валерианы Валидол Вата гигроскопическая Бриллиантовая зелень Количество 30 таблеток 200 г.

0 Примечания: 1. Расчет площади на один пост технического обслуживания производится исходя из категории автомобиля.0 12. 2.0 22.Приложение № 10 Минимальная рекомендуемая площадь для некоторых производственных помещений по обслуживанию автомобилей № Технологические процессы площадь. покраски. производительностью в 10% от общей производительности. 1. 2. за исключением процессов ремонта моторов и аккумуляторов. сварки и мойки автомобилей. Автопредприятие на 50 и более автомобилей должно быть обеспечено зоной одномоментного технического обслуживания.0 2 3 4 5 6 7 8 9 22.5 – для III категории и 3 – для IV категории.0 6.0 22. м2 1 Развал и схождение колес Ремонт кузовов с выполнением рихтовочных и сварочных работ Ремонт моторов Текущий ремонт автомобилей с заменой некоторых запчастей и узлов Вулканизация и балансировка колес подготовка транспортных средств к покраске Покраска покраска Мойка автомобилей Ремонт аккумуляторов Зарядка аккумуляторов 22.0 22.0 9.0 12.0 26.6 . 48 . В этих случаях площадь производственного помещения увеличивается на 30%. принимая во внимание следующие коэффициенты: для автомобилей I категории – 1. Допускается совмещение производственных помещений. 3.для II категории.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful