LurflARILOR ]'lIm.

ICE $1 AMENAJ Afln TERITORIULUI

ORDIN NR. 71/N din 7.X.1996

in vedere:

l.«~g('a 10/1995 privind calitatcn in construct ii, lIotilt'!\rca· Guvcrnului Romanici nr. 399/1995 privind reglemenUirilor tehnice in constructii pentru eompo-

sistcmului calitat ii, . .

trmciul Hotararii Guvcmului nr. 456/1994 privind org!lIi lunc\ionarea, Ministerului Lucrarilor Pub lice ~i ArneTcritoriulu i,

conlormitate eu Hotararea Parlamentului nr. 11/1992, a

nr. 233/1992, .

Raportului Directici Generale de Reglementari ~i ..... ,11 ....... , Ministrul Lucrarilor Publiee ~i Amenajarii emile urmatorul:

ORDIN

modificarea eapitolelor 11 si 12 din--:,Ndrma~ nf'n,''',.lf ..... " ... antiseismica a construct iilor de locuinte, agrozootehnice !1i industriale - indieativ PlOOf in colectia .. Reglementari in constructii" nr. editata de I.N.C.E.R.C Bucuresti, impreuna eu ,,~.,cre,ntp

r:tWc@n~;r:;~~;,:r-~i Atestari Tehnice va prezentului ORnIN.

MINISTRU MARIN CRISTEA

-,

MINISTERUL LUCRARILOR I'tIBLICE ~I AMENAJARII .

TERITORIUI.UI

DIRECTIA GENERAL~. REGLEMENTARI ~I ATESTARI TEHNICE

.'-

P 100 .. 92

COMPLETAREA sr MODI_FICAREA CAP. 11 ~I 12

Elaborate de ,

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURE~TI.

'. Rector:

Responsabil luerare:

Elaborator :

j.

prof, dr. ing. Petre Patru] prof. dr. ing. Liviu Crainic prof. dr. ing, Liviu Crainic

,-

Avizate de:

't, .t.

DIRECTIA GENERAL~ REGLEMENTARI ~I ATESTARI TEHNICE

Director dr. arh. Gh. Polizu

Responsabil de tucrare MLP,AT ing. ViCtoria Ardelean

4 -:- cd. 1012 .

PIOO-IY92 I

Indicaliv: P 100-1992

COMI'LETAREA !>1 1I10DlFICAREA CAl'. 11 ~I 12

I

PREVEDElU REFERlTOARE LA ELABORAREA EXPERTIZELOR PUIVIND EVALUAREA NIVELULUI DE ASIGURARE A CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

I].]. DATE GENERALE

( .. 11;1.1. C .. o. ~ls.:tr~~\iile din. Iondul exis.t.en. t.,~_e._~.1;1p-~~L.ex. perti-;

ll\TI1, m co~<Jlll}l~ _j)1'e.Y~deri1M::legaj~· J~··:v~.go~~!0!l:.,_Y~~~'!]!.1l ~.Y~ lulu I de.nsigurareIaacjjun] .. §.~)sm~::::nWin~~ de ~~~c_'l._lucr~rjIQr dc._exper.tiz!U~~"y~~ili pe ba~a actclOr

l,na,-mahve In v igoare . .claborai a st scoL

i j .1.2. Expert izele vor f i intocmite e personal tehnic de .. ,pecialita~c: cu experi~nta corespunzato.are, atestat pentru astfel

de lncrari In conforrnitate cu prevedenle legale ..

. II.] .. J. Prcvederilc cuprinse in prezentul capitol se refera la igatiile care se efectueaza in perioada dintre cutremure , I Investigatiile de urgenta, ce trebuie efectuate imediat dupa ' tutrcmur pentru sta hil irca posihilitat ilor de utilizare in con-: ~,";'4mIIiUllrc a construct iilor, se vor efectuain conformitateeumetodospcciala elaborata in accst seop.

.1.1. ~_vaJujlre.<l __ ~iveluluidc.asig!J_r~re. a constructiilor sc face in raport eu nivelul de asigurare prevazut in pre-

_~ - pe~tru constr~cpik.£!,2.i.__ '

ie de nivelul de asrgurare evaluat. proprietarul, la expertului, urmeaza sa adopte masuri de interventie ucerea riscului in conformitate cuprevederile cap i l 2 .. '

. Expertizarea tehnica a .constructiilor existente, la

rll prezentul capitol. arc ca scop: ,

. nivelului de asigurare la actiuni seismice acWl1lr01ml.t:n! eu incarcarile gravitationale ~i cu. alte aeItatl semnif icative :

Aprobal de:

MLP1\T-DGRAT

cu ordlnul: nJ. 71/N din 07.10.1996

CONsTRuqn

- ·fl1ndmnentarca ~i propuncrea deciz ici de interventie. II.] .6. Mctodcle de investigate in vederea evaluatii nivelului de protect ie ant iseismica a construct iilor existente vor fi utilizate dilerent iat , in Iunct ie de urmatoarele criterii:

(i) zona seismica de calcul, conform Norrnat ivului P 100-

92, in care este amplasata constructia .

(ii) perioada in care a fost proiectata ~i executata constructia ;

'(iii) nurnarul de nivelur i sau, dupa caz, inaltimea totala

a construct iei ; i .

(iv) sistemul structural

(v) c1asa de importanta a constructiei ;

(vi) starea actualli a constructiei ;

(vii) interactiunile 'posibilc cu vecinatat ile ;

(viii) durata de utilizare.cstimata a constructiei, ulterioara

rnomentului expertizarii. ,

11.1. 7. In' funct ie de sistemul structural, constructiile se

clasif ica ,in urmatoarele categorii : '.

a) constructii cu pereti structural! din z.idarie de caramida;

b) construct ii cu stalpi $i grinzi de beton arm at, cu sau fara, panouri de umplutura din zidarie de caramida, proiectate numai pentru Incarcar] verticale;

c) constructii in cadre de beton armat;

d) constructii cu peret i structurali de beton arm at executati monolit sau prcfabricat ' (panouri mari);

e) constructii cu structura din metal.

f) constructil speciale (castele de apa, turnuri pentru relee TV, const ructii realizate eu placi curbe subtiri, estacade diverse,

ctc.) .

OBSERVATIE :

Constructi ile cu sisternc st rur t ura le mixlc (ell' exernplu, constructii cu pere] i struclurali din zip1l.rie ccnlucrfind cu sti'llpi ~i grinzi de belon arma!) vor fi incarlrnte, prin rationamente il!fliJlelt~~li. in categcria cca mai adeevnti\ din punct de vedere al comportlirii lor de ansamblu la actiuni aeismice.

1] .1.8.;~xpertizarea unei construct ii existente se finalizeazji printr-un raport de. experl,'zi'i ce va confine piese serise ~i desenate intocmite ~i prezentate in conformitate cu prevederile

legale in vigoare. .

51.

11.2. METODE DE INVESTlGARE., CLASIFICAIU ~I CONDITII GENEnALE DE UTILIZARE

11.2.1: Metodele de investigate utj lizate pentru eva luar ca nivelului de asigurare la act iuni seismice a construct iilor ex is'tcnte s~ clasif ica dupji cum urmcaza :

n, metoda de evaluate talitativa; .

Ea metodc de cvaluare •. naliticii (prin caleul); aces tea

sunt de trci categorii : . .

metode . de calcul eurente, corcspunz5.toarc metodclor din eatcgoria A conform clasificarii de la punctul 6.2

metode dc ealcul static post-clastic (vczi pet. 5.8.1)

Eze _ metode de calchl dinamic post -elastic (vczi pct. 5.8.2)

.

11.2.2. Utilizarea impreuna a rnetodei de evaluare calitativa

fA §i a metod,ei cment~cl~_~alcullha~~~te;~i~_~bligat()!ie. In cal-uri particulare, justificatc ~i argurnentate de catre expert. It admite folosirea numai a metodei E1.

11.2.3. La constructiile cxistcntc la care nu se cunosc caractcrislicile de rez istenta ~i deformabilitilte ale materialelor sau ale '.crenului de fundare sau la care se are in vedere identificarea unor ,.l.One 'in care s-aucreat discontinuitht i, degradari sau legaturi ne~ntrolate, expertul va aprecia necesitatea ~i 'va decide.efectua'~ unor tncercari nedistrucliue,

r;;.; '.. tncer~ n:ed~tr~ctive pot furniza informatii atat pentru

~ .. ~aluarea I't ti W (E) • . I' .'

~~~!. ca I a IVa 1 cat ~l pentru cea ana lhca (E2).

lit'::t, £ 1~.2.4. Metod~el~ ~e calc~l de complex.i.tate superioa~a E2" :'.'Jk. :.at: rec~"_landa sa fl~ foloSlt~ Ia co~structllle ~a care se dispune ;'-4'itr' Suhclente, precizate pnn proiect, refentoare la caracte-

"".. IClle struct ". blu si ! d l' • . '.. •

lliY.i$'>Ut I . . urn 111 ansam u ~1 111 eta 1U 111 situat iile In care

_~,:.:nl~::nlonnajii suplimentare semnif icative laja de metoda

11.3. EVALUAREA CALITATIVA'- n,

11.3.1. Pr in metoda de cvaluarc calitat ivti sc vor stabili

urrnatoarele : .

- masura in care proiectu! _c9nst~ucJLe_i_respect,a prevederile pr.escriptiiloLin~vir;q~rd. ~r!!(crit?ar~_ lu proiectarea constructij lor arnplasate 111 zone sersrmce ;

masura in care cxistli deficicnte de exccutic ~i de cxploatare care au afectat sau afecteaza starea tehnica a construct iei ;

- modul de comport.are a constructi~i }~ cutremurele a~tcrioarc, precum ~l la celelalte .aetlUl1l .care a';l s~rvel1lt pe durata ei de .exploatare [incarcar] gra~ltatlOnale, tasiiri ale tercnului de fundare, corozume, diferente de temperatura cte.);

.L. existenta unor lucrari anterioare de interve~tie asupr~ constructiei ~i date asupra unor asemenea intervent'ii.

11.3.-2. Evaluarea calitativa se face pe baza examinarii constructiei, la Iata locului, in ansamblu ~i in detaliu, ~i a ana-

.. lizei: '

proiectului de rcz.istentil ~i arhitcctura al constructiei ; releveelor constructiei, elemcntelor ~i detaliilor considerate importante pentru ap~ecierea nivel~lui de protec: tie, in cazurile in care nu.s~ dispune de proiect, sau a.tuncl cand realizarea construct lei nu este conform a cu proiectul sau constructia a suferit transformari structurale in decursul perioadei ei de exploatare care nu au avut la baza documentat ii tehnice intocmite ·in aeest scop ;:

proiectelor sau docurnentelor pe baza carora s-au efectuat, . in trecut, lucrari de Interventie precum ~i a altor date rcferitoare la biografia constructiei ;

date lor referitoare la comportarca la cutremure ant~g: oare;

consideratiilor asupra norrnelor pe care s-a b~z~~ proieetarea constructiei sau, dupa caz, asupra practicii la data respectiva, in raport cu prescript iile actuale in vigoare ; .

- relevcelor de degradari ~i avarii;

constructiei, la Iata locului, in -ansamblu ~i in detaliu.

53

11.3.3. Evaluarea calitativJ. arc ca obiect sistemul structural, precum ~i elemcntcle nestructurale interioarc ~i exterioare car~ pot pro~uce accidentc in caz de cutremur (pereti dcspart itort, parapet i, omamentc, calcane, cosuri de fum etc.).

In evaluarea calitat iva se va anaiiza riscul unor interactiuni nrfavorabile cu construct iile invecinate, inclusiv efectele posibile ale prabu~irii unci constructii asupra celorlalte.

Se va -analiza dad, in caz de cutremur, fluxurile de evacuate (scllri, culoare, lifturi) sunt corespunzatoare ~i daca ex ista pericolul de producere de cxplozii, incendii ~i/sau degajari de noxe, I

1 t A. EVALUAREA ANALITICA

Metoda curenta de caleul E2r. -

II.A. L Evaluarea analities prin metoda curenta de calcul

E .. are- ca scop: _

determinarea incardirii seismice conventionale capabile "SCCIP" a constructiei analizate ;

identificarea elementclor/zonelor cu vulnerabilitats ri-

dicatd ale structuri i ; _

verificarea indeplinirii criteriilor de ductilitate si de evi-

tare a rwperilor cas ante; _ -

- determinarea rigiditapi structurii 1<1; deplasari laterale. ~.1.1.2. Evaluarea Incarcarii seismice conventionale eapabile

(C taletoare de baza] urmareste metodologia de caleul

noi pe baza incarcarilor seismice - conventionale

a A deserisa la pet. 2.3; 5.3 ~i 5.4 din Normativul P 100-92)

-'!""'O""Jlill!l cazul structurilor existente, in conformitate eu

prezentul.ui paragraf:

..

structurale componcntc sc vor consid~~a in ca~cu~ in conCormitate cu situatia cx istcntii la data eiectuar ii expertizei.

11.4.4. Pcntru rcz.istcntcle materialelor se vor adopta ur-

matoarele valor i :

valorile de ((I leu l determinate conform reglementar ilor tehnice in vigoare - in situat iile cand se CUll?SC datcl.~ din proiccte si daca s~ apre~iaza ci~ .la. ~xec?tla lucrarii s-au respectat prevcde~lle pro~e~tul.ul l~ltJa.I, iar structura nu a suferit degradiiri semnificative In limp;

valorile obtinute pc baza rezultatelor .i~c~rc5~ilor ned istructive prelucratc conform metodologiei m vIg?are pe?tru deterrninarca rezistentelor de calcul ale materialclor 10

_ celclalte situat ii,

In situatiile in care se constatii c.texista variat.ii statisticc ale valorilor rezistentelor materialclor sau a~e ~oduhlor de el~sticitate care se situeazii in afara eclor admise m reglem~ntanle tehnice in vigoare, ealculul structurii sc va cfectua e\l.mal multe valori ale acestor marimi, alegand rezultatele eele mal defavorabile. -

11.4.5. Pe baza incarcjirii seismice convcn~ionale. capabile S- "se va detcrmina valoarea gradu,lui nominal de as~gtlrare la

" c.p . . .

IJc/ilmi seismic« - "U" - defmlt de relatia :

(11.1.)

In relatia (Il.l) s-aii folosit notatiile:

S - - incarcarea seisrnica conventionala capabila a eonstructi:i (fortataietoare seismica de baza) determinata conform

prevederilor pet. 11. 4.2 - 11 A. 3. .

's _ - incarcarea seismica conventionala (forta taletoare seismi~rde baza) determinata conform. prevederilor pet. ~.3 con, .siderand constructia existeuta respectiva _ ca 0 cOllstructle noua

-in condi\iile predzate la pct. 11.4,.6....

~arimea R constituie uri criteriu e~ ~aracter.orj.ent~tiv. pen-. tru estimarea vulnerabilitat ii construc~lel..la actlll!ll. ~elsm~ce ~l . -pentru stabilirea (Impreuna cu alte cnteru) a deciziei de inter-

"Ventie. - .

55 \

11.'1 .. ~. PCllt.ru dctcrrn inaren valorii lui "S ... culJr" in cazurilc C?llstructnlor eXlst?ntc ale carer structuri nu corespund tipurilor din ~~b. 5.~ \·aI9!,IJ~__coclici.£!1tilor ,,'I'" din rela ia (5.2)_sc vor stabi li de catre cxpertul tehnic pc aza anal~el cara nstkilor spCclfice aleO)nstructtct respective. tnaccst seOsSe vor utili-;:a . dupa caz , ~i informat iile rezultatc in urma determinarii incard'irii scismice conventionale capabile SCIJl"

11.4.7: Cal~ullli incarcatii seisrnice convcntionale capabile Sea:> pu~e In ev identji elementele/zonele cu vulnerabilitate ridicata, prm compararea capacitatilor de rczistenta oferite de struc-

tura cu cerintele. .

. 11.'1.8. Pc baza efortur ilor sectionale sub incarcarea seis~I~~ conventio~~Hi. capabila ~CIJ" se va verifica indeplinirea condl\llior ?~ ductilitate ~l de eVJta~~.a ru perilor casante prin procedcelc utj lizate pentru construct iile noi.

11 A. 9. Se va verif ica . indeplinirea condit iilor de rigidilate . la deplasiiri laterale prin compararea deplasarilor strueturii sub Inc!irc.area seismica convent ionala capabila S J) .cu deplasarile admisibile p'entru constructiile noi, prevazut~ la pet. 6.2.4. ~c~asta verificare are un caracter orientativ, avand ea scop cuan-, tdlcarea .performantelor seismice ale strueturii.

Metoda de calcul static post-elastic E2b

It J I 04.10. Metodele de ca.leul stati~ p.ost-elast.i~ sunt .descrisC' • pet. 5.8.3. und~ ~untpreclzat~ .~on~ltll1e de utilizare ~l perfor-

)"an\cl~ lor (stabihrea, In conditiile tpotezelor specifice de apl i:;:t~ Jncarcarii. sei~mice, a succesiunii dezvoltarii articulatiilor i"ructCe ... a ~apacIHitllor. globale .de d~plasare ~i de ductilitate ale . '.' urn ~l Iortele onzontale asociate).

~,'i~i~t,')letoda de calcul dinamic post-elastic E2C

~:f+;r;''''''(;~.:i J. Metoda <;Ie c.aleul din~mic post-elastic prezentata la " . , are c:a obiectiv detcrrninarea raspunsului structurii .:~t te.pro~rietatile ei de deforma~e post-elastica. la u~ pe tC Int~ pnn accelerograma sa. Prtn acest calcul se sta-

'In n ru. fte.care moment de timp. fortele de inert ie, solicistsectI\lI1.~le\ caraderistice ale structurii, deplasarile noructurn, succesiunea formarii articulatillor plastice,

marrmca dcformat iilor dczvolt ate in art iculat i ilc plastice ("eerintclc de ductilitate scr(iol1t11ii"), prccum ~i altc caractcristici ale raspunsullli structural. EV<_lluarca accstor miirirni p~rmltc a se face cst imari ale degradarilor produse de un anum it cutrernur (raportalc, eventual, la degradarile cfectiv inregistratc), ale sigurantei structurale in raport cu diferite stadii de comportare, etc.

11.4.12. Se rccomanda ut ilizarea mai multor ipoteze privind caracteristicile de rigiditate ale elernentelor structurale corespunzatoarc diferitelor niveluri de de grad are rezultate ca efcct al. cutremurelor pe care le-a suportat structura .

11.5. INCERCARI NEDISTRUCTIVE

11.5.1. Incercarile nedistructive folosite in investigarea unor caracteristici ale constructfilor existente sunt:

(I) - incercdri pe materia le pentru evaluarea caracterist icilor de rezistenta ale acestora (beton, mortar, zidarie) studii geoteh: nice, pe~tsu determinare~ caracteristi~i1or terenului .de Iundare ~1 incercari de 'defectoscopie (gamagrafiere, radograhere, defecto-

scopic ultrasonica) ; .

(II) - mt'isuratori dinamice pe ansamblul constructiei. 11.5.2 .. Incercarile nedistructivc pe materiale (1) se vor: efectua In zonele ~i. pentru elemente1e alese de catre expert ca

fiind concludentepentru evaluarea capacitat ii de rezistenta a strueturii. Se recomanda utilizarea concomitenta a cel u in d ua £rocedee sc erome ne, masuraton cu u trasunete, incercari pe'

. carote - .

11.5.3. Prin . rnasuratorile dinamice (II) se va urrnari stab bilirea, pentru constructia in ansamblu ~i/sau pentru parti alacesteia, a unor caracteristici de comportare cum ar fi:

- identif icarea zone lor degradate din cutremure anterioare ;

- interactiuni necontrolate, care nu pot fi evaluate prin

calcul, cu constructiile vecine ;

:._ perioadele propr ii de oscilatie , de translatie ~i de torsiune ; - formele proprii de oscilatie, de translatie si de torsiune. 11.5.4. Incercarile nedistructive sc vor executa de catre-.

unltati vautorizate conform prevederilor legale.

51'

Rezultatcle incercarilor se includ intr-unraporl care trcbuie

sa cupr inda :

idcnt ilicarca zonelor ccrcetate; dcscricrca incercar ii : rczultatele obtinute ;

interpret area rezultatelor.

Raportul va i insoit de hulctinclc analizclor i salt ale inrcgistrarilor e ectuate.

t 1.5.5. Expertul va intcrprcta constatarile ~i concluziile rczultatc in urma incercarilor ncdistructive efectuate ~i Ie va corcla cu rezultatele celorlalte metode de investigare utilizate (cvaluarea calitativa, procedeele analitice etc.). Se va da 0 atentie deosebita precizarii rezistentelor de calcul in funcj ie de valorile medii si de caracteristicile de Imprastiere constatate la incercare.

11.6. INCADRAREA CONSTRUCTIILOR IN CLASE DE RISC SEISMIC

11.6.1. Sinteza intre~ii activitati de expertizare se {ace prin Jncadrarea constructiei in clase de rise seismic definite prin prezen:

tul capitol. .

Incadrarea in clase de rise seismic serveste la stabilirea:

- gradului de cxtindere a masur ilor de interventie propuse ;

-:- gradului de urgenta a executarii masurilor de interventie ,

. 11.6.2. Incadrarea structurii expertizate in clase de' rise selsmic'are ca bazji rezultatele invest igat iilor efectuate cu meto-

deledelal1.3~illA.· ,

In luarea deciz iei de incadrare in clasele de rise seismic expertul va avea in vedere zona seismica in care este amplasata ~I\structia si criterii privind alcatuirea constructiei, comportarea exploatare si la actiuni seismice, cum sunt:

- categoria sistemului structural (11.1.9);

II - confonnarea generala a constructiei din punct de vedere r~spunsului seismic asteptat :

R - gradul nominal de asigurare la actiuni seismice (indicele

, conform 11.4.5);' .'

$8

-: prczenta zonelor slabc din punct de vedcrc al capacitat i i

-de rczistenta in raport cu ccr intclc, in clernentele structurale c u

rol major in preluarca incarcarilor seismice;

- natura probabila a ccdarii clementelor structurale vitale pentru stabilitatca cladirii : ductila, cu ductilitatc Iimitata . fragila :

- modul de rczolvare a detaliilor constructive ale sect iunilor (de exernplu : armarca transversala cu etrieri in zone le plas-tice, potentiate, ancorarea armatutilor. innadirea acestora, etc.}:

- vcchimca constructiei [anul construct iei) :

- numarul de cutrcmure semnificativc prin care a trecul

-constructia :

- degradarile structurale inregistrate in urrna cutrcmurelor :

- starea elementelor ncstructuralc :

- regimul de inaltime ~i masa construct iei, ctc.

Ponderea diverselor criterii de evaluare structurala cste stabiliUi. de expert.

11.6.3. Din punctul de vedcrc al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutrcmure, caracteristicc amplasamentului, asupra constructiilor existente pc acel amplasament, se stabilesc 4 clase de rise seismic:

Clasa RsI, corespunzand constructiilor cu rise ridicat de prabusire Ia cutrcmure avand intensitatile corespunzatoare zonelor seismice de ca1cul (cutremurului de proiectare);

Clasa RsII, corespunzjmd construct iilor Ia care probabilita~Ae__pr~Q\l~ire_ e~ re8usa dar' la care sunt asteptate degr~~f!::!, .structurale majore la incidenta cutrcmuruhii" de proiectare;

Clasa RsIlI, corespunzand construct.iilor Ila care ~u~t-:~(tijf-' tate degradari structurale care HOI afectea:ra semmficativ siguranla st1'Ucturala, dar la care degradarile elementelor~n'estructurale~pot fi importante;

, CJasa RsIV, corespunzand construct iilor larcare raspunsul seismic asteptat este similar celui corespunzator construcriilor noi, proiectate 'pe baza p~!!scriptiilor in vigoare.

Capitolul 12

PREVEDERI REFERITOAUE LA MAsURILE DE lNTERVENTIE.

ASUPRA CONSTRUCTIILOU EXISTENTE

12.1 DATE GENERALE

12.1.1. Masurile de intervent ie la care sc refera prezentul capit~l:e iau in scopul asigt~rarii. unor niveluri de protec~ie a~ti-. , seismrca adecvate (acceptabile dill punct de vedere al riscurilor sociale si economicc) pentru constructiile existente care prezinta :

- degradari ~i avarii in urma un or actiuni seismice din trecut

- nivcluri insuficiente de protect ie la actiuni seismice (de-

terminate conform cap. 11) insuficicnte in raport cu importanta constructiei ~i cu durata de exploatare anticipata pentru cons-

tructia respectiva, ' . .

12.1.2. Prezentelc masuri au ea scop principal reducerea globala (in sens statistic) a riseurilor de producerc(prin prabusir i totale sau partiale) de pierderi de vieti omenesti, de ran ire a oamenilor, prccum si de degradare sau distrugere a unor bunuri materiale, culturale-si artist ice de mare valoare, dar nu exclud producerea, .in cazuri isolate, a unor asemenea efecte,

12.1.3. Proiectarea lucrarilor de intervcnt ie asupra cladirilor existente, avizarea si executarea aecstora se vor face in confor-

mitate cu prevederile legale. .

Proiectul intocmit pe baza raportului de cxpertiza-tehnica de cali tate trebuie insusit de catre autorul acestuia; din punct de vcdere al respectarii solut iilor ~i al masurilor propuse.

12'.2. STABlLiREA MA.sURILOR DE INTERVENTIE

12.2.1. Masurile de .intervent ie se fundamenteazii prin analiza detaliata, de catrc expertul tehnic a pcrformantelor scism ice ' ale constructiei ~i a implicatiilor tehnice, Iunctionale ~i econo-

mice ale lucrarilor de intcrventie, Sc vor ave a in vcdere : .

a) Criterii dc evaluare a perforrnantclor seismice ale construe- ' tiei existente : conceptia generala de proiectare, calitat=a execu-

50

",

1 ici, valoarea graduiu: nominal de asigurare La acti 11I1~: ~i'1:smic('.

R" dcterminata conform prcvederilor ipct. 11.4,5. r igiditatea Ia deplasari orizontale, pericolul ruperii fragile a unor clemente structurale vitale, ductilitalea locala si de ansarnblu , etc;

1») natura ~i gravitatea degradarilor ~i avariilor produse de actiunile care au solicit at construct ia respect iva in e.xp~?atare _,_. actiuni se~miee, tasari aleterenului de fundare, van.~tl1. de te~peratura, suprasarcini, eoroziune, condens, explozll, inccndii,

etc. '

c) durata de exploatare a constructiei, ulter ioara interventiei, propusa de catre expertul tchnie ~i acceptata de catre beneficiarjproprietar; .

d) implicat iile unor avarii potentiale grave, in caz de cutre-

mur, asupra mediului invecinat :

,c) clasa de important a a constructiei :

f) rezultatele analizei eeonomice;

g) implicatiile mjisurilor de interventie preconizate asupr~ confortului ~i functionalitatii constructiei, precum ~l asupra mo-dului ei de incadrare in mediul ambiant;

'h) alte exigente formu.lat~. de catre proprietar (schi~barca . part iala sau totala a functiunii, retehnologizarea ~l reechiparea

'proceselor de productie etc.). .

" 12.2.2. La propuncrea deciz ici de intervcnt ie se VOT lua in

considerare urmatoarele posibilitati :

a) M iisuri aplicabile w me.u/inerea cOl1figur-.Jiei ~i ftmcli unii

existente ale construclie1:, I

a.I: Repararea elementelor structurale degradate (afectate)-:consta in remedierea degradarilor astfel incat elemeutele sa h.~ . . aduse cat mai aproape de starea lor init iala (inaintea producerii

cutremurului sau seriei de cutrcmure). . ,

Prin Iucrari de reparare nu se modif ica semnificativ pr?prieUtile de rezistenta, rigiditate ~i duetilitate ale structurii. tn cadrul lucrarilor de reparare este obligatorie prevedcrea de rnasuri pentru asigurarea elementclor nestructurale.

a.2. Consolidarea elcmentelor structurale ~i/sau a sistemului structural in ansamblul sau prin sporirea rezistentei, rigiditatii .~i ductil itat.ii elementelor structurale existente ~i/sau prin intro-ducerea unor elemente structurale suplimentare.

61

.Conco~nitent, ~stc obligatorie prevederea de masuri p~ntru sponrea sigurantei clemente lor nestructurale interioare ~I extcrioarc.

b) M"suri aplicabile W modificarca configurajiei si [unctiunii'

existeute ale constructiei: .

b .. I .. H.educcrea incarcarilor utile maximc pe planseele C011- ~tructlCl ~I/sau modificarea functiunii constructiei astfel incat sa sc rcalizeze trccerca aecsteia la 0 clasa inferioara de importanta.

.b.:. Demolarea partiala-reducerea n~m~rului. de nivele ~il sau mlaturarea unor portiuni de construct ie, inclusiv elemente de' fat ada, cu comport are defavorahila la actiuni seismice sau care' au \l~ rise r~dicat.de dislocare ~i prabusire , .

. Este obh~at~~le prevc.derea de masuri care sa. asigure men[merca capacitat ii de reztstenth a part ii de structura care se

pastreaza. .

c). Demolarea totalii a constructiei,

,,2.2:3. La Iundamentarea ~i propunerea deciziei de interv~'ntlc se vor prezenta, de regula, doua solutii : una minimals' ~l una maximalii.

Solut ia minimala va ave a in vcdere evitarea prabusirii constr~cpci (a colapsultti) precum si a altor fenomene ce pot genera T~flI!l grave san pierderi de vie] i omenesti in cazul producerii um~l ~utr~mu~ cu caracteristicile celui considerat in proiectarea. :;:tls~lsmlc~ con{on:n Norrnativului P 100-92. In acest scop,

.lut ra de mtervent ie va prevedea luarea tuturor masurilor mehlle s~ ~r~vina prabu~irca, totala san part iala a constructiei pre~rm ~l n(he~r~a gradului nominal de asigurare Ia actiuni seismiee ·i'. ,C_olilstructlel. Valeri minirne orientat ive pentru R sunt date in

~. :\IJI: ul ] 2.1. .

i It. Solutia maximalii va avea in vedere satisfaeerca, in cat rnai

1"-... :tt:reN masur~, a principii lor si cerintelor formulate in cap. 3 si 4 _ S~rmahvul~i P 100-92, i~ ~~ndipile precizate la p.et .. 12.2.1. . t,;tbn tvor a.vea l~ ved~re posibilitat ile reale deexecut ie ~l costul

. a al itecarel vanante .

"rl"'~l)cntr~ estimarca eostu'rilor lucrarilor de in~erventie in di-

•. ..... t! Vana t· . ~

W' _ n e exam mate se vor considera urmatoarele cheltuieli:

f;. . J.true. tu coIstUl Iucrarilor de reparare/consolidare ale elernentelor

'c ra e r ti 1 .

~; \ espec IV, a e ansamblului structural'

t:. t~ . ,

~;;'i,

) - eostul reparar iifiulocuir ii clemcntclor nestructurale de-

teriorate; ..

.r) - costul desfaccri i ~i relacerii instalat iilor , echipamentelor, pardosefilor, finisajelor ctc., in vederea executiei intervent iei asupra elementelor structural a ~i nestructurale ;

- eostunle implicate de intreruperea Iunctiunii pe durata .l executarii lucrar ilor intervcnite.

12.2. -i. Prioritatca realizarii ansamblului lucrarilor de interventie (proiectare ~i execut ie) - se stabileste, dupa caz, de proprietarul constructiei, de eel care Iinanteaza lucrarile de interventie san de autoritatea publica, atunci dlnd prabusirea construct iei in caz de cutremur ponte produce efeete din domeniul public. Prioritatea se va stabili in functie de clasa de rise seismic a constructiei, stabilita conform prevederilor pet. 11.6 a prezentului Normativ, de clasa de importaJl(ii a constructiei respective ~i de alte criterii semnificative, potr ivit prevederilor actelor nor-' mative in vigoarc.

Tabel 12.1. Val~ri minime recornandate pentru radul mini-

mal de asi urare I .. . icc R al co rue 11 0 '

Clasa de impor tanta a constructiei

111

lY

11

0,70

0,60

0,50

0,50

12.3. PROIECTAI{EA LlJCRAHILOR DE INTERVEN'PE

12.3.1. Proiectarea lucrarilor de intcrvent ie se va face in

concordant a en: '

- constatarile ~i concluz iile raportului de expertiza :

- decizia de intervent ic stabilita conform pet. 12.2.

12.3.2. Masurile de interventie asupra elementelor structurale deteriorate se vor stabili in Iunctie de:

- tipul ~i nivelul de degradare ale elcmentului :

- rolul elementului in asignrarea rez.istentei, rigidiHi1ii ~i.

ductihtatii sistemului structural din care el face parte.

63.

12.3.3. Solut ia de consolidare adoptatii va fi Iundarnentata prill calcule de ansamblu urmarind modul de preluare ~i transmirerc Ia tercn a incarcar ilor de catre sistemul structural.

Se vor verifica condit iile de compat ihilitate al~ cforturilor capabile asociate (mornent-Iorta, axiala , moment-Iorta Hiidoarc) prccum ~i co~~la~ea capacit~tilor de rezisteuta ale suprastructurii , infrastruct'uru ~I terenului de fundarc.

Masurile de consolidare si introducerea de elemente structurale noi sc va face in a~a fel indlt sa se evite crearea unor sensibilitliti structurale (distribut ii neuniforme de rigiditate in plan ~i pe verticala, suprasolicitarea planseelor etc.).

Sc vor evita modif icarile bruste de sectiune in lungul clementelor structurale care pot conduce la concentrari sau stari dezavantajoase de eforturi, ca. de exemplu, schimbari dezavantajoase ale rapoartelor "moment incovoietorjforta taietoare" sau efecte de ;,stilp scurt" in structurile de beton armat ,

12.3.4. peterminarea starii de eforturi ~i dcformatii din sistemul structural rezultat in urma ado H'lrii masurilor de inter- '

ven Ie se va f e nn meto evazute in rezcntu norma IV

pen ru coristructiile noi, cu urmatoarele completiin:

"'---=;--,:s"fSC-'VOf-lua 1fi consiaerare proprietat ile de rezlstenp. ~i de rigiditate ale elementelor.: modificate ca urrnare a:

• suprasolicittir ilor anterioare ;

• modificarile in timp ale rezistentei ~i deforrnabilita] ii matcrialelor ;

• efcctelor altor act iuni (depasirca incarcdrilor de exploatare, Inghet-dezghet, tasari ale tcrenului de fundare, co, roz iune, diferite de temperatura, exploz ii, inccndii etc.).

se v~Jil1l:!_s_eama de modul in careelementele nou introduse {cama~uieli, placaj'e,_clemel1t~_ de eonhavan~~J~J_~e' incardi_;§L_~~~~.~g_. Cll ~tr~c_t_\}~<!_ __ initial~E~~tr~__pre~~a incardinlor gravlta\lOnale ~l seisrmce :

--pcnfru'-soIutIilcTacare gradul de conlucrare dintrc elcmentele reparate/consolidate ~i/sau cele nou introduse ell structura existenta e~ se va verifica structura, in ansarnblu ~i in detaliu, in mai rnulte ipoteze de conlucrare, in scopul evidentieru c_elor rijai defavorapile~1~ri d!Ufurturi ~L.ck_d.efo__rm~tiihle

consfructiei coilS01iaafe. ' '

;{i4

12.3.5. Detaliile constructive vor fi alcatuite pe baza acclo-' rasi principii ca ~i dctaliile prcvazutc pcntru constructiilc noi,

Cll adaptari specifice. '

12.3.6'. Se va urrnari, in masura posibilului, ut ilizarca unor detalii constructive ~i procedee tehnologice cu caracter repctitiv, in vederea reducerii pericolului greselilor de execut ie.

In desenele de executie se VOl' preciza, prin note, succcsiunca operatiilor ce trebuie respect ate la executia lucrarilor de inter-

vent'ie. ,

Cotele cu caracter informativ, care trebuie definitivate la executie prin sandaje decopertari ~i alte operatii similare, VOl' avea in proiect reprezentari speciale. , .. '

12.3.7. Proieetantul va stabili, prin proiect, masurile de asigurare ~i control ale calitati! lucrarilor de executie, eu atentie speciala pentru verificarea lucrarilor aseunse.

Se vor prevedea masuri adeevate pentru asigurarea stabili, ta\ii constructiei pe durata lucrarilor de interventie ~i pentru evitarea afectarii constructiilor vecine. . .:

r-:

• ; ',J •

.... '"

, "

.\

.' ",

!. .

, .

._'. J

~; ;

6 - ed, 1012 '

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful