Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Kepenggunaan dalam Islam: Tinjauan dari Sudut Etika
Dr. Nor `Azzah Kamri Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Abstrak

H

asrat Malaysia untuk tampil sebagai pelopor hub halal di

peringkat global memperlihatkan beberapa isu perlu diberi perhatian. Antaranya termasuklah isu kepenggunaan itu sendiri. Sebagai pengguna Islam, kesedaran tentang hal ehwal kepenggunaan perlu dimiliki. Islam sebagai agama yang syumul telah memberi garis panduan yang jelas berhubung perkara ini. Persoalannya, sejauhmana para pengguna Islam sedar akan tanggungjawab ini? Kertas kerja ini cuba mengupas persoalan tersebut dengan memberi fokus kepada isu etika. Ia ditinjau dari sudut etika yang patut dijadikan landasan kepada para pengguna Islam dalam memilih, membeli dan menggunakan sebarang bentuk produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh para usahawan. Prinsip halal-haram, tingkat keperluan, kualiti, keselamatan, kesederhanaan dan kebijaksanaan merupakan antara etika terpenting yang perlu dihayati oleh setiap pengguna Islam.

Katakunci: Kepenggunaan Islam, Etika Islam, Perniagaan Islam.

1

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan 1.0 Pendahuluan

Usahawan dan pengguna saling berkait dan memerlukan di antara satu sama lain. Mereka ibarat aur dengan tebing, isi dengan kuku, yang tidak boleh dipisahkan. Usahawan menghasilkan produk/perkhidmatan untuk kegunaan dan keperluan pengguna.

Dalam

Islam,

usahawan

yang

baik

akan

menawarkan

produk/perkhidmatan yang halal lagi baik kepada pengguna. Mereka juga sentiasa berusaha untuk membantu masyarakat pengguna dengan membekalkan produk/perkhidmatan yang halal dan tayyibah. Manakala pengguna pula akan melanggani perkhidmatan dan membeli produk yang baik dari usahawan. Masyarakat pengguna ini seterusnya akan memberi galakan dan sokongan agar para usahawan terus menghasilkan produk/perkhidmatan yang mematuhi kehendak syarak.

Situasi ini memperlihatkan wujudnya hubungan timbal-balik antara keduadua belah pihak. Pengguna Islam mempunyai pengaruh yang besar terhadap usahawan. Selain berupaya mendapatkan produk/perkhidmatan yang diyakini halal dan berkualiti, pengguna Islam juga berperanan dalam merancakkan lagi perniagaan-perniagaan yang menitikberatkan aspek halalan tayyiban demi kemaslahatan ummah sejagat. Dalam hal ini, Islam telah menggariskan beberapa etika yang perlu dipatuhi oleh para pengguna Islam.

2.0

Definisi Etika

Etika berasal daripada perkataan Greek ‘ethos’. Dari segi bahasa, ia bermaksud perwatakan, tingkah laku, prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi kelakuan dan nilai-nilai yang menjadi pegangan individu

2

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan mahupun kumpulan.1 Dari segi istilah, etika ditakrifkan sebagai suatu set nilai, norma serta asas moral berhubung tingkah laku kelakuan individu dalam sesuatu kelompok sosial yang membolehkan mereka menentu dan membezakan sesuatu tindakan manusia itu sama ada betul atau salah, baik atau buruk.2

Dalam Islam, akhlak merupakan istilah yang paling tepat untuk menggambarkan etika seorang muslim. Dari segi bahasa, akhlak merujuk kepada budi pekerti, sifat, kelakuan, perangai, watak dan tabiat manusia.3 Dari segi istilah, akhlak merujuk kepada sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, di mana perbuatan akan lahir daripadanya dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu.4 Takrifan akhlak ini memperlihatkan bahawa akhlak bermula dari dalam hati dan terserlah melalui perlakuan zahir individu.

Oleh yang demikian, etika seorang muslim turut menggunapakai acuan yang sama. Aspek rohani dan jasmani individu digabungkan dan diberi penekanan yang seimbang. Falsafah tauhid pula dijadikan sebagai asas pembentukan dan pelaksanaan etika seorang muslim dalam konteks hubungan mereka dengan Allah (habl min Allah), hubungan sesama manusia (habl min al-nas) dan juga hubungan dengan alam sekeliling.5
Kamus Dewan (2000), edisi 3, cetakan 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 345; Judy Pearsall (ed)(1999), The Concise Oxford Dictionary, edisi 10. Oxford University Press, hh. 489-490. 2 O’Neil, Patrick M. (1995), “Ethics” dalam John K. Roth (ed), International Encyclopedia Of Ethics. London: Fitzroy Dearborn Publishers, h. 281; Mote, Dave & Heil, Karl (2000), “Business Ethics” dalam Jane A. Malonis (ed), Encyclopedia Of Business, 2nd edition. Gale Group Inc., h. 175; International Encyclopedia of Social Sciences (1968), vol. 5. The MacMillan Company & The Free Press, h. 160; Paul Procter et.al (ed)(1999), Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press, h. 470; James H. Donnelly Jr. (1998), Fundamentals of Management, edisi 10. Boston: Irwin/McGraw Hill, h. 96. 3 Kamus Dewan (2000), op.cit, h. 21. 4 al-Ghazali (1990), Ihya’ Ulum al-Din, juzu’ 3. Damsyik: Dar al-Khayr, h. 68; Ibn Miskawayh (1961), Tahdhib al-Akhlaq. Beirut: Mansyuwwarat Dar Maktabah al-Hayah, h. 36. 5 Sheikh Ghazali Sheikh Abod (1991), “Pengurusan Perniagaan Islam: Suatu Perbandingan” dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod et.al (ed), Pengurusan Perniagaan
1

3

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan Prinsip-prinsip syarak dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat intrinsik (dalaman) mahupun ekstrinsik (luaran) dititikberatkan dalam ketiga-tiga hubungan ini. Dalam konteks kepenggunaan Islam, prinsip halal-haram, tingkat keperluan, kualiti, keselamatan, kesederhanaan dan kebijaksanaan merupakan antara etika terpenting yang perlu dihayati oleh setiap pengguna Islam.

3.0 •

Etika Kepenggunaan dalam Islam Prinsip Halal-Haram Islam telah menggariskan dengan jelas apa yang halal dan apa yang haram sebagai panduan umat manusia. Ia bertujuan untuk memastikan manusia sentiasa diredhai oleh Allah s.w.t. Sebagai pengguna Islam, mereka wajib memilih produk/perkhidmatan yang halal lagi baik dan menghindari produk/perkhidmatan yang diharamkan serta tidak memenuhi spesifikasi syarak. Firman Allah s.w.t.:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah sebahagian dari makanan yang ada di bumi ini, yang halal dan baik, dan janganlah kamu menuruti jejak langkah syaitan, sesungguhnya itu adalah musuh kamu yang nyata”. (Surah al-Baqarah, 2:168)

Makanan/harta yang halal akan menambah cahaya keimanan pada hati, menimbulkan kegentaran dan kekhusyukan terhadap kebesaran Allah s.w.t., menggiatkan seluruh anggota badan untuk beribadah dan taat, mengurangkan kecenderungan hati kepada dunia, menambah ingatan terhadap hari kiamat serta mudah terkabulnya doa.6
Islam. Shah Alam: Penerbitan Hizbi, h. 15; Shaharom TM Sulaiman (1997), Pengurusan Islam dan Pembangunan Manusia. Selangor: Thinker's Library Sdn. Bhd, h. 5.
6

Al-Ghazali (1998), Halal dan Haram Dalam Islam, Abdullah Thaib (terj.). Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, h. 4.

4

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan Manakala makanan/harta yang haram akan mengakibatkan

terdindingnya doa, menggelapkan hati dan cenderung kepada hal-hal yang tidak baik.7 Firman Allah s.w.t.: “Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orangorang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya)”. (Surah al-Baqarah, 2:188) Hakikatnya, prinsip halal-haram ini bukan hanya terpakai untuk produk makanan semata-mata, tetapi juga terpakai ke atas semua jenis produk dan juga perkhidmatan. Selain menghindari makanan yang jelas diharamkan seperti arak dan khinzir, bahan-bahan mentah bagi menghasilkan sesuatu produk juga mesti dipastikan bersih, suci dan tidak mengandungi bahan-bahan yang dilarang seperti bangkai, anggota dan lemak haiwan yang tidak disembelih dengan sempurna. Allah s.w.t. telah berfirman: “Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang yang

disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya), dan yang disembelih atas nama berhala...” (Surah al-Maidah, 5:3)
7

Ibid, h. 15.

5

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan Selain itu, perniagaan yang jelas terlibat dengan riba juga perlu dihindari. Ini kerana Islam menghalalkan pengambilan keuntungan melalui jual beli tetapi mengharamkan riba. Riba merupakan suatu bentuk penindasan melalui pengambilan keuntungan cara mudah. Allah s.w.t. telah berfirman:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Surah al-Baqarah, 2:275)

Di samping perkara-perkara yang jelas halal dan haramnya, pengguna Islam juga perlu memelihara diri daripada perkara-perkara syubhat iaitu perkara-perkara yang masih tidak begitu jelas hukumnya. Sebagai contoh, terdapat pelbagai jenis urus niaga yang terdedah dengan ketidaktentuan pasaran dan gharar yang melampau. Urus niaga seperti ini perlu terlebih dahulu diselidiki sebelum terlibat dengannya. Hal ini bertepatan dengan hadis berikut yang menyarankan agar berhati-hati dan berwaspada dengan perkara syubhat, agar segala yang diperolehi adalah halal dan diberkati oleh Allah s.w.t.

Daripada Abu `Abd Allah al-Nu`man ibn Basyir r.a. beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Sesiapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan sesiapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram, umpama seorang pengembala yang

6

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya...” 8

Tingkat Keperluan Tingkat keperluan dalam Islam dimulai dengan dharuriyyah (asas), hajiyyah (keperluan) dan tahsiniyyah (pelengkap).9 Dharuriyyah merujuk kepada keperluan asas manusia. Tanpanya manusia tidak dapat menjalani kehidupan dengan baik demi mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Keperluan yang termasuk dalam tingkat ini adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hajiyyah pula merujuk kepada keperluan manusia bagi menghilangkan kesulitan. Ia memudahkan urusan perhubungan sesama manusia (mu`amalah).

Tahsiniyyah merujuk kepada segala bentuk kemudahan yang lebih bertujuan untuk memberi keselesaan dan memenuhi keperluan yang tidak terdesak. Ia bertindak sebagai pelengkap kepada keperluan yang telah sedia ada.

Ketiga-tiga tingkat keperluan ini perlu dijadikan panduan oleh para pengguna Islam dalam berbelanja. Keputusan untuk membeli sesuatu produk/perkhidmatan hendaklah dibuat menurut keutamaan yang sepatutnya iaitu berdasarkan tingkat keperluan mereka yang sebenarbenarnya dan berdasarkan tahap kemampuan diri, bukannya mengikut kehendak nafsu semata-mata.

Al-Bukhari (t.t.), Sahih Bukhari, Kitab al-Iman, Bab Fadl Man Istabra’ li-Dinih, no. hadith 50 dan al-Nawawi (1994), Sahih Muslim bi-Syarh al-Nawawi, Kitab al-Musaqah, Bab Akhz al-Halal wa Tark al-Syubhat, no. hadith 2996. 9 Muhammad `Abd. Munaim al-Jammal (1997), Ensiklopedia Ekonomi Islam (terj.), Salahuddin Abdullah, jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 19.

8

7

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan • Kualiti Firman Allah s.w.t.:

“Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) - untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya…” (Surah al-Mulk, 67:2)

Secara umumnya, kualiti dilihat sebagai kemampuan memenuhi kehendak pelanggan dari segi pemberian perkhidmatan dan keupayaan menepati keperluan/standard yang telah ditetapkan dari segi

pengeluaran produk. Ini termasuklah memberi perkhidmatan yang sopan, menepati masa, cepat dan tepat serta tiada kecacatan (zero defect) dalam pengeluaran. Kualiti dalam Islam dilihat sebagai interpretasi nilai ihsan itu sendiri.10 Kualiti tidak hanya dilihat untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan perkhidmatan yang memuaskan kehendak pelanggan semata-mata. Sebaliknya, Islam memandang kualiti sebagai satu proses yang membawa perubahan positif ke arah kecemerlangan dalam semua usaha manusia11 sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah s.a.w.:

Ihsan mempunyai rangkuman definisi yang meluas dan saling berkaitan di antara satu sama lain. Pertama, ihsan membawa maksud perbuatan yang betul, tingkah laku yang baik, kebajikan, keikhlasan, baik hati, belas kasihan, bersimpati, mementingkan orang lain, berperikemanusiaan dan sebagainya. Kedua, ihsan membawa maksud “menyembah Allah seolah-olah melihatNya”. Ketiga, ihsan membawa maksud melakukan sesuatu perkara dengan cara yang terbaik (proficiency). Lihat Syed Othman alHabshi (1998), “Management Ethics” dalam Syed Othman alHabshi et.al (ed), Islamic Management for Excellence – Revitalizing People for the Future. Kuala Lumpur: Institut Perkembangan Minda, hh. 72-73. 11 Nik Mustapha Nik Hassan (1995), “An Islamic Approach to Quality and Productivity” dalam Syed Othman alHabshi et.al (ed), Quality and Productivity. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, h. 41.

10

8

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan Daripada Syaddad bin Aws r.a. katanya, dua pesanan Rasulullah s.a.w. yang selalu kujaga iaitu sabda baginda: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kecemerlangan dalam setiap perkara…” 12

Dalam konteks kepenggunaan, pengguna Islam perlu memastikan produk/perkhidmatan yang diperolehi adalah berkualiti. Kualiti di sini tidak sekadar bermaksud ianya betul dari sudut perundangan dan piawaian yang telah ditetapkan, tetapi yang lebih penting adalah ianya betul dan sah menurut pandangan syarak. Ketetapan syarak sentiasa menjadi keutamaan dalam memilih produk/perkhidmatan, sebelum disusuli dengan kriteria pemilihan yang lain.

Keselamatan Selain aspek-aspek oleh di atas, para aspek keselamatan dalam turut perlu

dititikberatkan

pengguna

mendapatkan

produk/perkhidmatan yang diperlukan. Aspek keselamatan di sini adalah demi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagaimana yang dituntut oleh syarak.

Banyak ayat-ayat al-Quran yang menyentuh perihal tuntutan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta ini. Antaranya adalah seperti berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya; manusia dan batu (berhala)...” (Surah al-Tahrim, 66:6)

12

al-Nawawi (1994), Sahih Muslim bi-Syarh al-Nawawi. Kitab al-Sayd wa al-Dhaba’ih, Bab al-Amr bi-Ihsan al-Dhabh wa al-Qatl, no. hadith 5028.

9

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan “Dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali dengan tidak sengaja…” (Surah al-Nisa’, 4:92)

“Wahai sekalian manusia! Makanlah daripada apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu”. (Surah al-Baqarah, 2:168)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (daripada kaum lelaki) merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana mungkin puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah pula sesuatu puak perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana mungkin kaum yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah sesetengah kamu mengaibkan sesetengah yang lain dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelarangelaran yang buruk....” (Surah al-Hujurat, 49:11)

“Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit (pemberiannya), dan tidak pula menyinggung atau menyakiti (pihak yang diberi), mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita”. (Surah al-Baqarah, 2:262)

10

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan Sebagai pengguna Islam, mereka perlu memastikan setiap produk yang dibeli dan perkhidmatan yang dilanggani memberi manfaat dan tidak mendatangkan mudharat kepada agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Sebagai contoh, makanan ringan yang kurang berkhasiat dan membahayakan kesihatan perlu dijauhi kerana boleh menjadi ancaman kepada nyawa dan juga akal manusia. Begitu juga dengan produkproduk kewangan yang terlibat dengan unsur riba yang perlu dijauhi sebagai menyahut tuntutan memerangi riba dalam Islam.

Dalam hal ini, Islam meletakkan prinsip “tidak memudharatkan” (no injury) sebagai asas penting. Prinsip ini bersifat universal dan boleh dipraktikkan dalam semua dimensi kehidupan manusia. Ia bukan sahaja melarang sikap/tindakan yang memudharatkan orang lain, tetapi juga memudharatkan diri sendiri. Apabila seseorang berusaha untuk tidak memudharatkan diri sendiri atau orang lain, kehidupan dan kegiatannya menjadi seimbang, keberkatan Ilahi dan kecemerlangan dapat diperolehi. Prinsip ini juga merujuk kepada kesan

produk/perkhidmatan terhadap masyarakat pengguna itu sendiri, tiada unsur yang boleh memudharatkan aspek mental, emosi, spiritual dan fizikal masyarakat dan individu.

Kesederhanaan Kesederhanaan yang dituntut dalam Islam merupakan sikap yang menolak keterlaluan sama ada dalam ibadat mahupun muamalat dan menentang keras amalan bermewah-mewah.

Sikap bermewah-mewah membawa kepada pembaziran. Islam menentang keras kedua-dua amalan ini. Kemewahan merujuk kepada sikap terlena dalam kenikmatan dan usaha-usaha untuk memperluas aspek-aspek kemegahan. Al-Quran berpendapat bahawa orang-orang yang hidup secara bermewahan adalah musuh bagi setiap risalah

11

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan agama, musuh kepada pembaikan dan kemajuan, pengikut tradisi lama yang menyesatkan serta membawa kepada kehancuran/kebinasaan umat terdahulu.13

Pengguna yang sederhana tidak keterlaluan dalam tindakan dan berbelanja secara sederhana serta tidak melampaui batas kemampuan diri. Berbelanja mengikut keperluan, bukan mengikut kemahuan. Firman Allah s.w.t.:

“Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat pertengahan (pilihan lagi adil), supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah)…” (Surah al-Baqarah, 2:143)

Kebijaksanaan Kebijaksanaan merupakan salah satu nilai utama yang diketengahkan oleh Ibn Miskawayh dan al-Ghazali dalam membentuk kesempurnaan akhlak individu.14 Ia menjadi pencetus kepada lahirnya pelbagai nilai baik yang lain dalam diri seseorang. Kebijaksanaan merujuk kepada suatu keadaan dalam diri yang dapat membezakan yang benar dari yang salah dalam hal-hal ikhtiyariyah,15 termasuklah dalam hal-hal kepenggunaan.

Sehubungan itu, Islam melarang penggunaan beberapa benda yang menjadi lambang kepada kemewahan seperti pinggan mangkuk yang diperbuat daripada emas atau perak, tilam bantal yang diperbuat daripada sutera sepenuhnya dan perhiasan emas serta pakaian sutera bagi lelaki. Lihat al-Qaradhawi (1995), Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami. Kaherah: Maktabah Wahbah, hh. 224-229. 14 Ibn Miskawayh dan al-Ghazali mengemukakan empat nilai/kebaikan induk yang menyumbang kepada kesempurnaan akhlak iaitu kebijaksanaan (al-hikmah), keberanian (al-syaja`ah), harga diri (al-`iffah) dan keadilan (al-`adalah). Lihat Ibn Miskawayh (1968). The Refinement Of Character. Constantine K. Zurayk, terj. Beirut: The American University Of Beirut, hh. 15-26; al-Ghazali (1990). op.cit, h. 178. 15 Ibid, h. 179.

13

12

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan Sebagai pengguna Islam, mereka perlu bijaksana dalam menimbang dan memutuskan mana yang baik dan buruk, patut dibeli atau tidak, wajar digunapakai atau dihindari. Keputusan terletak di tangan pengguna itu sendiri. Fenomena kenaikan harga barang kini memperlihatkan peri pentingnya untuk para pengguna bersikap bijaksana dalam berbelanja. Mereka perlu menyediakan senarai barangan yang hendak dibeli terlebih dahulu bagi mengelakkan perbelanjaan berlebihan dan tidak terancang. Lambakan barangan kini juga membolehkan para pengguna untuk membuat pilihan barangan yang ingin dibeli dengan membandingkan aspek harga, kualiti dan pengeluar barangan tersebut.

Para pengguna Islam juga perlu lebih bijak agar mereka tidak hanya setakat “hendak mengguna” sahaja, tetapi memainkan peranan yang lebih jauh daripada itu. Pengguna Islam perlu peka terhadap produkproduk yang dikeluarkan oleh Muslim Organisations, Muslim Friendly Organisation, Anti Muslim Groups ataupun musuh-musuh Islam. Pengguna Islam juga harus bertindak secara aktif dalam

mempertahankan hak-hak mereka dan memberikan maklumat kepada agensi-agensi pemantauan etika sekiranya terdapat penyelewenganpenyelewengan yang dilakukan oleh entiti perniagaan mahupun usahawan itu sendiri.

Dalam

hal

ini,

Persatuan

Pengguna

Islam

Malaysia

telah

menyenaraikan beberapa soalan yang harus sentiasa ada pada diri setiap pengguna Islam yang bijak, iaitu:16

Laman Web Rasmi Persatuan Pengguna Islam Malaysia (t.t.), “Penerangan PerkaraPerkara Mustahak Difahami oleh Ahli-Ahli PPIM dan Orang Ramai” dalam http://www.muslimconsumer.org.my/ ppim/plugins/custompages/faq.php, Oktober 2008.

16

13

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan • • • • Adakah produk ini HALAL dan BAIK? Adakah produk ini membawa kepada kesihatan? Adakah alternatif produk yang dikeluarkan oleh orang Islam? Adakah produk ini dikeluarkan oleh orang Islam 100%, 50%, 30%? • • • Adalah produk ini disahkan atau dipantau oleh orang Islam? Adakah logo ini betul dan tulen? Adakah syarikat yang mengeluarkan produk ini menghormati masyarakat Islam? • • • Adakah produk ini mempunyai unsur-unsur menghina Islam? Adakah produk ini dimiliki oleh syarikat yang memusuhi Islam? Adakah produk ini dikeluarkan atau dikilangkan di Malaysia atau import keseluruhannya? • • Adakah produk ini membawa manfaat kepada umat Islam? Adakah produk yang sama dikeluarkan oleh masyarakat Islam tapi agak sukar diperolehi di pasaran? • Adakah syarikat yang mengeluarkan produk ini mempunyai dasar yang menghormati umat Islam dan agama Islam? • Adakah pekerja Islam diberikan kemudahan untuk mengamalkan Islam tanpa diskriminasi secara sedar ataupun tidak? • Adakah syarikat mengamalkan diskriminasi terhadap syarikat pembekal-pembekal Islam yang cuba membekal bahan kepada syarikat mereka? • Adakah produk tersebut benar-benar perlu kepada kita dan tiadakah sebarang alternatif yang dikeluarkan oleh masyarakat Islam?

14

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan 4.0 Penutup

Kesemua etika yang digariskan di atas merupakan panduan asas kepada gelagat para pengguna Islam dalam memilih, membeli dan menggunakan produk/perkhidmatan yang ditawarkan oleh para usahawan. Penekanan terhadap prinsip halal-haram, tingkat keperluan, kualiti, keselamatan, kesederhanaan dan kebijaksanaan di pihak pengguna Islam akan mewujudkan desakan terhadap para usahawan untuk turut menjalankan perniagaan mereka secara beretika. Keadaan ini akan membantu merancakkan lagi aktiviti keusahawanan beretika di kalangan para usahawan. Dengan demikian, matlamat al-falah iaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat mampu dicapai oleh kedua-dua pihak, sama ada di pihak pengguna mahupun usahawan itu sendiri.

15

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Rujukan Bukhari, Abu `Abd Allah Muhammad b. Isma`il b. Ibrahim al-Mughirah al- (t.t), Sahih al-Bukhari, 3 j. Kaherah: Dar al-Hadith. Ghazali, Abu Hamid Muhammad b. Muhammad al- (1990), Ihya’ Ulum al-Din, juzu’ 3. Damsyik: Dar al-Khayr. Ghazali, al- (1998), Halal dan Haram Dalam Islam, Abdullah Thaib (terj.). Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise. Ibn Miskawayh (1961), Tahdhib al-Akhlaq. Beirut: Mansyuwwarat Dar Maktabah al-Hayah. Ibn Miskawayh (1968). The Refinement Of Character. Constantine K. Zurayk, terj. Beirut: The American University Of Beirut. International Encyclopedia of Social Sciences (1968), vol. 5. The MacMillan Company & The Free Press. James H. Donnelly Jr. (1998), Fundamentals of Management, edisi 10. Boston: Irwin/McGraw Hill. Judy Pearsall (ed)(1999), The Concise Oxford Dictionary, edisi 10. Oxford University Press. Laman Web Rasmi Persatuan Pengguna Islam Malaysia (t.t.),

http://www.muslimconsumer.org.my/ppim, Oktober 2008. Kamus Dewan (2000), edisi 3, cetakan 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mote, Dave & Heil, Karl (2000), “Business Ethics” dalam Jane A. Malonis (ed), Encyclopedia Of Business, 2nd edition. Gale Group Inc. Muhammad `Abd. Munaim al-Jammal (1997), Ensiklopedia Ekonomi Islam (terj.), Salahuddin Abdullah, jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nawawi, Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya b. Syaraf al- (1994), Sahih Muslim bi-syarh al-Nawawi, 18 j. Beirut: Dar al-Ma`rifah.

16

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan Nik Mustapha Nik Hassan (1995), “An Islamic Approach to Quality and Productivity” dalam Syed Othman alHabshi et.al (ed), Quality and Productivity. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. O’Neil, Patrick M. (1995), “Ethics” dalam John K. Roth (ed), International Encyclopedia Of Ethics. London: Fitzroy Dearborn Publishers. Paul Procter et.al (ed)(1999), Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press. Qaradawi, Yusuf al- (1995), Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad alIslami. Kaherah: Maktabah Wahbah. Shaharom TM Sulaiman (1997), Pengurusan Islam dan Pembangunan Manusia. Selangor: Thinker's Library Sdn. Bhd. Sheikh Ghazali Sheikh Abod (1991), “Pengurusan Perniagaan Islam: Suatu Perbandingan” dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod et.al (ed), Pengurusan Perniagaan Islam. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Syed Othman alHabshi (1998), “Management Ethics” dalam Syed Othman alHabshi et.al (ed), Islamic Management for Excellence – Revitalizing People for the Future. Kuala Lumpur: Institut Perkembangan Minda.

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful