TAG

I

JUDITH

POWELL

UMYSŁEM
Metody doktora S i 1v y
Przełożyła

PANOWANIE NAD

Wanda Grajkowska

Scan By Bug for Torrenty.org

Wydawnictwo Medium

Tytuł oryginału: Silva Mind Mastery '90s Copyright © 1991 Dr. Tag Powell & Dr. Judith Powell Wydawca oryginału: Top Of The Mountain Publishing P. O. Box 2244, Largo, Florida 34643-2244 U.S.A. Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo MEDIUM, 1995 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej książki nie może być publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisem­ nej zgody wydawcy. Opracowanie graficzne: Aleksander Dawidziuk Redakcja: Anna Górecka Skład i łamanie: M&S Studio 02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 39/27 EfESB* tel./fax 24-14-82 w.16,620-93-32, 25-46-48

Wydawnictwo MEDIUM 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 tel./fax 24-14-82,620-93-32
Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S.A. w Krakowie Druk z dostarczonych diapozytywów. Zam. 3864/96

ISBN 83-85312-92-7

Spis treści
PODZIĘKOWANIA NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA Komunikowanie się z u m y s ł e m wewnętrznym BUDUJ MOSTY, A NIE MURY Komunikacja z innymi ludźmi KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI DĄŻENIE DO SUKCESU Piękna s z t u k a wytyczania celów ORGANIZACJA CZASU ALFA TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI WSPÓLNIE Z ZESPOŁEM DORADCZYM ALFA DR TAG POWELL I DR JUDITH POWELL DODATEK BIBLIOGRAFIA 143 151 154 164 117 130 8 9 23 37 48 68 98

DEDYKACJA Każdy z nas ma prawo wyboru... można żyć pośród chaosu i zamętu lub też wznieść się ponad ten zgiełk... tam, gdzie powietrze Jest czyste t gdzie horyzont szeroki., tam, gdzie można doskonalić dar. Jakim Jest świadomość, aby nieść pomoc innym... którzy także woleliby żyć na szczycie.

PODZIĘKOWANIA
Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy przyczy­ nili się do popularyzowania metod dr. Silvy na seminariach, w szczególności George'owi Maycockosowi, Jimowi i Dolo­ res Keysom, Jimowi Clarkowi, Edowi i Maryann Reese'om, dr. George'owi DeSau, dr. Gordonowi Bowerowi, dr. Alber­ towi Ellisowi, dr. Wilfridowi Hahnowi i Alowi Cooperowi. I oczywiście Josemu Silvie i całej Jego rodzinie.

\

NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU
ZMIANA jest jedyną niezmienną cechą naszego życia zarówno zmiana na lepsze, jak i na gorsze. Zmiana zmusza, byśmy dostosowali się do nowej sytuacji, osoby lub obiektu. Musimy być zawsze gotowi do przyjęcia zmian na wszy­ stkich poziomach naszego życia - fizycznym, psychicznym i duchowym. Jeśli nie potrafimy uczynić tego w miarę szyb­ ko, nadchodzi stres. Nie można Jednoznacznie stwierdzić, czy czynnik stresujący ma charakter pozytywny, czy nega­ tywny. Awans w pracy można by uznać za zjawisko pozy­ tywne... ale jest to przecież zarazem zmiana, wyzwanie, które burzy nasz dotychczasowy spokój, nasze status quo. Strefa komfortu - nasze zewnętrzne „łono" Łono matki stanowi bezpieczne środowisko, które nas zewsząd otacza i podtrzymuje w nas życie w pierwszych miesiącach naszego istnienia. Gdy je opuszczamy, zaczyna­ my tworzyć własne, subiektywne, ochronne i odrębne śro­ dowisko - naszą wewnętrzną strefę bezpieczeństwa, czyli strefę komfortu wobec naszych możliwości i świata zewnę­ trznego. Mamy poczucie, że znamy własne ograniczenia. Słusznie czy nie, przekonani jesteśmy, iż wiemy, na co nas stać, co umiemy, a czego nie. Te wewnętrzne przekonania zazwyczaj nie są znane naszej świadomości zewnętrznej. Dlatego też, bez względu na to, czego pragniemy-pieniędzy, sławy, szczęścia czy też pomyślnych stosunków z Innymi ludźmi - możemy działać tylko w zgodzie z wewnętrznymi oczekiwaniami strefy komfortu.

10

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Owa strefa odgrywa rolę powłoki ochronnej odgradzającej nas od świata zewnętrznego. Każde pragnienie, które znaj­ dzie się poza zasięgiem z góry ukształtowanego wizerunku nas samych, jest przyczyną umysłowego i fizycznego napię­ cia. Świadomość wewnętrzna będzie usiłowała ograniczać nasze działania do przyjętych już wzorców, chronić nas przed zdenerwowaniem, frustracją i lękiem przed niepowo­ dzeniem... i w ten sposób skutecznie odwiedzie nas od tego, czego pragniemy. Niekiedy to strach przed sukcesem lub obawa przed zmianą sprawiają, że wewnętrzna świadomość stara się za wszelką cenę zniszczyć nasze marzenia. Aby więc nie dać się złapać w tę destrukcyjną pułapkę psychiczną, musimy przechytrzyć nasz umysł tak, by uwie­ rzył, że już podjęliśmy nowe działania. W ten sposób przy­ czynimy się do poszerzenia naszej strefy komfortu. Techniki opisane w tej książce pomogą ci „rozdmuchać" twoją ochronną powłokę - byś pełniej wykorzystał swój życiowy potencjał i był tym, kim być możesz! Co się dzieje, gdy wychodzisz poza strefę komfortu fizycznego, umysłowego lub duchowego? Przychodzi stres, a potem wyczerpanie. Stres może zabić sukces, miłość, a nawet pozbawić cię życia. Mimo to, jak powiada słynny znawca zjawiska stresu, dr Hans Selye: „Stres będzie towa­ rzyszył nam zawsze" - stres nieodłączny Jest od problemów. Pewna dawka napięcia jest nam niezbędna do życia i zacho­ wania młodzieńczości, pod warunkiem, że znamy techniki niwelowania jego skutków. Największym problemem jest stres i stan wyczerpania, do którego prowadzi. Stres i stan wyczerpania to przyczyny kłopotów w mał­ żeństwie, w przyjaźni, w pracy. Stres może osłabiać pamięć i być przyczyną trudności w nauce. Wczesne wzory reago­ wania na sytuacje stresowe utrwalają się i warunkują nasze zachowania w życiu dorosłym. Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że nasza nieumiejętność radzenia sobie z na­ pięciami dnia codziennego jest główną przyczyną wszelkich chorób. Nasze nowe metody pozbywania się stresu dadzą szybko efekty i pomogą ci przezwyciężyć stare wzorce zachowań

NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU

11

i nowe napięcia. Musisz tylko utrzymywać się na szczycie wznoszącej się fali codziennego stresu, spowodowanego powszednimi kłopotami, które nakładają się na doświadcze­ nia z przeszłości. Zdaj sobie z tego sprawę I podejmij odpo­ wiednie działania w chwili zbliżającego się napięcia. Aby pomóc ci w ustaleniu poziomu stresu, zamieściliśmy w „Dodatku" na końcu książki zmodyfikowaną wersję „Te­ stu na stres" autorstwa Rahe'a i Holmesa. Określ poziom swojego stresu w ostatnich sześciu miesiącach i aby mu zaradzić, zastosuj techniki opisane w tym rozdziale! Odkrywanie nowych sposobów radzenia sobie ze stresem Jose Silva pierwszy skutecznie wykorzystywał głębokie poziomy relaksacji do przeprogramowania umysłu tak, by dostosował on naszą strefę komfortu do nowej rzeczywisto­ ści. Dzięki odprężeniu umysłu i ciała możemy bowiem otwo­ rzyć wrota do naszej wewnętrznej świadomości. ! Wewnętrzną świadomość nazywano dawniej podświado­ mością. „Pod" oznacza coś podległego, a „świadomość" to nic innego jak świadomość poddana kontroli. Dawni bada­ cze byli przekonani, że człowiek nie może panować nad swoja podświadomością. Dzisiaj taka władza jest możliwa na głębokich poziomach relaksacji umysłu i ciała. [ Gdy podczas swoich pierwszych b a d a ń dr Silva od­ krył, że jego techniki rozwoju umysłu są skuteczne w radzeniu sobie ze stresem, zainteresował się jego przyczynami i doszedł do szeregu ciekawych wniosków. Dzięki jego badaniom możemy lepiej zrozumieć istotę czynników wywołujących stres i wiemy, kiedy należy stosować metodę relaksacji, by uwolnić się od jego bolesnych skutków. Podstawowe ćwiczenia umysłu zaproponowane przez Silvę pomogły wielu milionom osób poprawić stan zdrowia dzięki wykształceniu umiejętności przezwyciężania napięć 1 rozwijania uczucia głębokiego odprężenia. Każdego dnia poświęć trochę czasu na ćwiczenie umysłu w stanie głębo­ kiej relaksacji, których opis znajduje się w „Dodatku". Im

12

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

częściej będziesz je stosował, tym szybciej i łatwiej będziesz osiągał ten stan. Pamiętaj, że owe ćwiczenia otwierają ci umysł i poddają go twojej kontroli, a tym samym otwierają drogę do sukcesu. W dalszej części pierwszego rozdziału podzielimy się z tob.ą podstawową wiedzą na temat stresu i przedstawimy zmodyfikowaną wersję Kursu doskonalenia umysłu dr. Silvy. Zapoznasz się także z dwiema nowymi technikami: „techniką natychmiastowej relaksacji" i „tech­ niką natychmiastowej redukcji stresu". Trzy główne czynniki wywołujące stres: J. Poczucie winy Poczucie winy często tkwi w naszej świadomości wewnę­ trznej, gdzie staje się bardzo destrukcyjną siłą. Oto przykład stresu wywołanego poczuciem winy: Palisz, choć zdajesz sobie sprawę, jak bardzo szkodzi to twojemu zdrowiu. Stres wynikający z poczucia winy rośnie z każdym dniem, tym bardziej że zewsząd docierają do ciebie informacje, iż szko­ dzisz nie tylko sobie, ale także swoim bliskim! Bal nie tylko bliskim, ale w ogóle wszystkim osobom w miejscach publi­ cznych. I gdzieś tam, w tobie wzmaga się poczucie winy, rozterka i wrogość. To wystarczy, by zrodził się potężny stres - rujnujący twoje życie nawet bardziej niż trucizny zawarte w papierosach. Każdego dnia dopuszczamy się małych nieuczciwości, począwszy od kradzieży spinacza lub znaczka na poczcie, a kończąc na podawaniu nieprawdziwych danych w formu­ larzu podatkowym. Te drobne i większe przewinienia wywo­ łują wielkie napięcie (zwłaszcza, gdy zostaniesz przyłapa­ ny!). Również poczucie, że nie robisz czegoś, co powinieneś (odkładanie na później), rodzi wewnętrzne poczucie winy i ukryte napięcia, które wkrótce dadzą o sobie znać. Inne czynniki wywołujące poczucie winy mają źródło w minio­ nych doświadczeniach, w czymś, co zrobiliśmy lub czego zaniechaliśmy, w wypowiedzianych lub przemilczanych słowach.

NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU

13

Jeśli po przeczytaniu powyższych uwag poczujesz pewien dyskomfort, smutek, a nawet urazę lub pomyślisz: „to mnie nie dotyczy'*... to najprawdopodobniej doświadczyłeś już owego poczucia winy. 2. Utrata poczucia własnej wartości Człowiek często traci wiarę w siebie, zwłaszcza jeśli nie ma nadziei na odzyskanie utraconej wartości lub zastą­ pienie jej inną - odejście ukochanej osoby, bankructwo, klęski żywiołowe i zniszczenie nie ubezpieczonego mienia, wyrok więzienia. Utrata szacunku czy „twarzy" to główny czynnik stresujący. Czy kiedykolwiek czułeś, że powie­ działeś lub zrobiłeś coś niewłaściwego w obecności in­ nych, i widziałeś, jak zmienił się wyraz ich twarzy, ich stosunek do ciebie? W takich chwilach podnosi się po­ ziom adrenaliny w twoim organizmie, serce zaczyna bić mocniej i zmienia się rytm oddechu. Te i inne objawy to skutek stresu. 3. Praca lub przebywanie w nieprzyjaznym środowisku Wiele osób nienawidzi swojej pracy. Zawód, który wybra­ ły, kariera, dla której poświęciły wiele lat studiów, a potem Jeszcze mnóstwo wysiłków, nagle okazuje się jednym z głów­ nych czynników stresujących. Jest na to rada: jeśli czegoś nie lubisz - zmień to! Może będziesz biedniejszy, ale za to zdrowszy i szczęśliwszy... a na dłuższą metę, być może 1 zamożniejszy. A oto parafraza fragmentu biogram Waltera Russella, The Man Who Tapped The Secrets OJ The Uniuerse, pióra Glena Clarka: Jeśli czegoś nienawidzisz, z tej nienawiści powstają w twoim ciele szkodliwe toksyny, odczuwasz chroniczne zmęczenie i atakują cię choroby. Musisz kochać wszystko, co robisz, lub, mówiąc inaczej, robić to, co robisz, z miło­ ścią. Tak właśnie brzmi aforyzm starożytnego Wschodu. Dotyczy to wszystkich twoich działań, czy zbijasz półkę z desek, przeprowadzasz operację zastawki sercowej, my­ jesz okna, czy też dajesz szefowi dokument do podpisu - nie

14

PANOWANIE N A D UMYSŁEM

wykonasz dobrze niczego, czemu jesteś niechętny. Rób to wszystko z przyjemnością i najlepiej, Jak potrafisz. Miłość do pracy, która tak czy owak musisz wykonać, ożywi twoje ciało, pobudzi ducha i uchroni przed znużeniem, •zdar­ ciem*, inaczej zwanym «nudą». Pierwsze oznaki FIZYCZNE nadchodzącego stresu: bezsenność bóle głowy zgaga bóle w krzyżu wrzód żołądka skurcze niestrawność Prowadzą do: artretyzmu jaskry stwardnienia rozsianego złamań nowotworów białaczki Pierwsze oznaki PSYCHICZNE nadchodzącego stresu: brak koncentracji pogorszenie pamięci nerwowość nieuzasadnione lęki skłonność do płaczu wybuchowość przesadne martwienie się o wszystko Prowadzą do: utraty poczucia pewności siebie chorób fizycznych zupełnego załamania nerwowego uzależnień od środków farmakologicznych

NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU

15

J a k obniżyć poziom stresu Gdy stajemy wobec jakiejś nowej sytuacji (stres), nasz organizm uruchamia mechanizm atakująco-obronny. Ina­ czej mówiąc, ciało zaczyna wytwarzać enzymy zaopatrujące nas w energię potrzebną albo do walki, albo do ucieczki. Jeśli nie podejmujemy żadnych działań bojowych bądź nie ratujemy się ucieczką, „enzymy stresowe" pozostają w na­ szych mięśniach jako trucizna, tracąc powoli swoją aktyw­ ność. A jaki jest największy mięsień naszego ciała? SER­ CE!!! Czy nie dlatego właśnie w społeczeństwach o wysoko rozwiniętej technice rośnie wskaźnik chorób serca? Aby zneutralizować czy rozproszyć nagromadzony ładunek en­ zymów stresowych - mleczanów - radzimy poddać się tej Oto czteroetapowej kuracji: Etap pierwszy: WITAMINY. Badania dowodzą, że poziom stresu spada gwałtownie dzięki witaminom z grupy B. Naj­ większą skuteczność zapewnia przyjmowanie tych witamin łącznie z minerałami. Dlatego też wielu lekarzy zaleca co­ dzienną wzmacniającą dawkę multlwitamin z dodatkiem minerałów. Trzeba zachować ostrożność wobec makrowitamin (bardzo wysokie dozowanie) i przyjmować je wyłącznie W porozumieniu z lekarzem. Etap drugi: GIMNASTYKA. Ćwiczenia fizyczne bardzo pomagają w eliminowaniu lub rozpraszaniu enzymów stre­ sowych nagromadzonych w tkance mięśniowej. Zapisz się do klubu sportowego lub wykonuj codziennie piętnasto­ minutową gimnastykę w zaciszu własnego domu. Spaceruj, rób wycieczki rowerowe lub pływaj kilka razy w tygodniu. Poczujesz przypływ energii i siły duchowej! Ostatnie bada­ nia wykazują, że szybki 30-minutowy marsz, trzy razy w tygodniu, może nie tylko zmniejszyć twoją wagę, ale też obniżyć poziom cholesterolu. Oczywiście, zanim rozpo­ czniesz program treningowy, powinieneś porozumieć się Z lekarzem. Etap trzeci: RELAKSACJA. Dla zachowania równowagi życiowej polecana jest zarówno relaksacja ciała, jak i umy­ słu. Stwierdzono, że przebywanie w stanie alfa (rodzaj fal

:

16

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

mózgowych) jest jedną z najlepszych form relaksacji, tak fizycznej, jak i psychicznej. Korzystaj również z innych form relaksu: siedząc na plaży obserwuj fale, słuchaj odprężają­ cej muzyki, zwłaszcza muzyki New Age, wpatruj się w obło­ ki, oddawaj się przyjemnym marzeniom i oczywiście słuchaj kaset z nagraniami Kurs redukcji stresu i relaksacji dr. SilEtap czwarty: RODZINA i PRZYJACIELE. Towarzystwo przyjaciół pozytywnie nastawionych do życia jest wielce korzystne, a nawet konieczne do zachowania równowagi życiowej. Zaangażuj się w sprawy swojej firmy, poznaj są­ siadów, bierz udział w ważnych spotkaniach rodzinnych. Zapisz się na jakieś wykłady, uczęszczaj na spotkania dyskusyjne, a podczas przerw rozmawiaj z innymi słucha­ czami. Wstąp do klubu lub kilku klubów i poznawaj nowych ludzi. Dobrą okazją do spotkania nowych, ciekawych ludzi będą zebrania Toastmasters, przyjaznej grupy samodoskonalących się osób, która z radością wita nowych członków. Narkotyki i alkohol Badania medyczne dowodzą, że stres powoduje załama­ nie się naturalnego systemu immunologicznego, co z kolei prowadzi do różnego rodzaju chorób. Oczywiście najlep­ szym sposobem na przełamanie stresu jest relaks. (W „na­ głych wypadkach" szybka metoda powstrzymania nadcho­ dzącego stresu polega na zaczerpnięciu głębokiego odde­ chu, przytrzymaniu go i gwałtownym wypuszczeniu powietrza... „Hal* „Hal" „Hal"). Wszędzie wokół siebie widzisz ludzi, którzy się stresują, usiłując przezwyciężyć stres. Wielu z nich, rozpaczliwie próbując zaznać relaksu, sięga po narkotyki lub alkohol. Tego rodzaju relaks jest w najlepszym wypadku tylko chwi­ lowy, a skutki uboczne takiego działania są niezmiernie szkodliwe, zarówno dla ciała, jak i ducha. Jednym z mniej znanych ubocznych skutków używania alkoholu i narkotyków (przyjmowanych na receptę czy też nie) jest osłabienie naturalnego systemu immunologicznego człowieka. A nadwerężone zdrowie to kolejna pozycja na

vy.

NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU

17

i tak już długiej liście stresorów. Opisane niżej techniki relaksacji pomogą ci przełamać ów syndrom „błędnego koła". Kurs redukcji stresu i relaksacji dr. Silvy to zestaw ćwi­ czeń umysłowych, które pomagają w osiąganiu głębokich stanów relaksacji umysłu i ciała. Udowodniono, że systematyczne wykonywanie tych ćwiczeń prowadzi do obniżenia poziomu stresu i poprawy ogólnego stanu zdrowia. Pełny opis ćwiczeń relaksacyjnych znajduje się w „Dodat­ ku". Z powodzeniem możesz sporządzić własne nagranie na kasecie, przesłuchiwać je wielokrotnie, sam siebie prowadząc na poziomy świadomości wewnętrznej, korzystne dla zdrowia. Jest to uproszczona wersja słynnych ćwiczeń prze­ dłużonej relaksacji dr. Silvy. Siła fal alfa Wejście w stan relaksacji ciała i umysłu daje wiele nieoce­ nionych korzyści. Ze stanem relaksacji wiąże się pobudza­ nie aktywności fal mózgowych typu alfa. Większą część dnia człowiek funkcjonuje na częstotliwości impulsów mózgo­ wych beta, wynoszącej około dwudziestu cykli na sekundę. Pale beta mają najsłabszy rytm (mierzony w amperach) z wszystkich typów fal mózgowych. Wyciszając umysł i ciało, wzmagamy wytwarzanie fal alfa, fal o częstotliwości od siedmiu do czternastu cykli na sekun­ dę. Funkcjonowanie organizmu na częstotliwości alfa pobudza procesy uzdrawiające ciało; są one dziesięciokrotnie kybsze niż na poziomie beta, jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez dr Barbarę Brown i opisanych W Jej książce New Mind, New Body, and Super Minet Programowanie umysłu i mózgu Techniki wymienione w książce podane są w formie programów ćwiczenia umysłu. DEFINICJE: „Programem" i „programowaniem" nazywa­ my ciąg myśli lub zdarzeń wywołujących określony typ reakcji, w szczególności reakcji umysłu. Termin „program ćwiczenia umysłu" oznacza ciąg słów lub wizualizacji, któ-

18

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU

19

rymi posługuje się człowiek, gdy w stanie relaksacji alfa uczy swój umysł panowania nad mózgiem, czyli automaty­ cznego myślenia lub skłaniania ciała do wykonywania okre­ ślonych funkcji. Chcąc skutecznie zaprogramować w umyśle konkretną technikę, powinieneś stosować metody dr. Silyy. Na począ­ tek wprowadź opisane poniżej dwa programy wyzwalające reakcje (zob. punkt „Programowanie nowych informacji" zamieszczony w „Dodatku"). Po pewnym czasie, przynajmniej po siedmiokrotnym zastosowaniu technik natychmiastowej relaksacji i redukcji stresu, powinieneś z łatwością umieć przywołać z pamięci owo błogie poczucie odprężenia ciała i umysłu za pomocą dwóch technik - techniki ściskania kciuka i techniki pocie­ ­­nia kciuka. Pozwolą ci one osiągnąć wolny od napięć stan relaksacji umysłu dzięki prostym czynnościom. Staną się mechanizmem wyzwalającym, który natychmiast przemie­ ­i stres i napięcie w dobre samopoczucie i pewność siebie. (Omówienie mechanizmów wyzwalających znajdziesz w rozdziale „Magiczne wyzwalacze w twoim umyśle"). Natychmiastowa relaksacja... Technika ściskania kciuka Za każdym razem, gdy poczujesz napięcie lub zmęczenie, zastosowanie tej techniki natychmiast wyzwoli w tobie odświeżające i przyjemne uczucie odprężenia umysłu i ciała, Relaksacja płynie więc prosto z twoich palców, W celu stworzenia tego pożytecznego programu umysłowego wejdź w stan relaksacji ciała i umysłu metodą natychmiastowej relaksacji i redukcji stresu. Gdy już ogarnie cię uczucie pełnego odprężenia - czas na programowanie. Lekko naciśnij kciuk palcem wskazującym, wyobrażając sobie, że jesteś całkowicie zrelaksowany, i powtarzaj w myślach następującą treść programowania: Za każdym razem, gdy lekko ścisnę kciuk palcem wskazującym, natychmiast wejdę w przyjemny stan relaksacji umysłu i ciała.

20

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Teraz powoli zwalniaj ucisk, wyobrażając sobie, że ciai odpręża się jeszcze bardziej. Opuść poziom relaksacji, odliczając od 1 do 5, i otwói oczy. Powtarzaj ten proces na poziomie alfa, trzy ra2 z małymi przerwami, w celu wzmocnienia mechanizmu wj zwalającego. ' , Dzięki owej technice będziesz mógł osiągać coraz gtębsz stany relaksacji. Możesz stosować ją zawsze, kiedy tylko zaprę gniesz pełnego odprężenia, nawet gdy masz otwarte ocz; W miarę praktyki będziesz uzyskiwać coraz lepsze wyniki. Natychmiastowa redukcja stresu... Technika pocierania kciuka Zawsze, kiedy spodziewasz się nadejścia stresu, możes zastosować technikę, która pomoże ci go rozładować. Za cznij od uruchomienia mechanizmu wyzwalającego za po mocą techniki ściskania kciuka. W stanie relaksacji umysłu, w chwili programowania, po cierając delikatnie kciuk wskazującym palcem tej same dłoni, od pierwszego stawu aż do opuszki, powtarzaj w my ślach następującą treść programu: Za każdym razem, gdy będę pocierać kciuk palcem wska żującym, powoli, od pierwszego stawu aż po opuszkę, wy obrażę sobie, że stres opuszcza moje ciało, i uwierzę, żt poradzę sobie z każdą sytuacją. Wyobraź sobie, że stres rozpływa się w powietrzu. Następ­ nie opuść stan relaksacji, odliczając od 1 do 5. Powtórz ten proces trzy razy na poziomie alfa. Możesz korzystać z tej techniki, kiedy tylko zapragniesz natychmiast rozładować stres bądź wówczas, gdy znaj­ dziesz się w sytuacji stresującej. Ten wyzwolacz mieści się w koniuszkach twoich palców i możesz go używać zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Jak często ćwiczyć? O tym, jak często w praktyce stosować opisane metody, Jose Silva powiada tak: „Raz dziennie - to dobrze; dwa razy - bardzo dobrze; trzy razy na dzień - doskonale. Pięć

NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU

21

minut ćwiczeń dziennie - dobrze; dziesięć m i n u t - bardzo dobrze, a piętnaście m i n u t - doskonale. Aby polepszyć s t a n zdrowia, ćwicz trzy razy dziennie po piętnaście m i n u t " , Na końcu książki podajemy pełny opis ćwiczeń metodą dr Silvy. Proponujemy n a g r a n i e tego m a t e r i a ł u na kasetę dla w ł a s n e g o użytku. Prosimy pamiętać, że c a ł a t r e ś ć książszybki chroniona j e s t prawem a u t o r s k i m i nie może być nagrywana, przedrukowywana bądź rozpowszechniana w jakikolwiek inny sposób bez porozumienia się z właścicielem praw, z wyjątkiem potrzeb własnych. Gdzie ćwiczyć? Znajdź sobie j a k i e ś spokojne, ciche miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. Chociaż nie j e s t to konieczne, na początek radzimy przygasić światła, t a k by nic cię nie rozpraszało. (Jeśli j e s t e ś w pracy i ż a d n e takie miejsce n i e jest d o s t ę p n e , idź do świetlicy). Wybierz wygodny fotel, rozluźnij ciasne u b r a n i e , a jeśli nosisz okulary, zdejmij j e . Ustaw obie stopy płasko na podłodze, a dłonie niech spo­ ­­­­­ją swobodnie na kolanach, odwrócone wnętrzem do góry. Weź głęboki oddech i odpręż się. Możesz także leżeć w łóżku, ale jeśli masz skłonność do szybkiego zasypiania, lepiej siądź na fotelu l u b k a n a p i e . Kiedy nadejdą r e z u l t a t y ? Kiedy zaczniemy widzieć lub odczuwać s k u t k i stosowania metod dr. Silvy? Każdy człowiek j e s t inny. Wiele osób opowiada o s u k c e s a c h j u ż po pierwszej sesji, inni zauważają zmiany po kilkakrotnej wycieczce na poziomy relaksacji. Sekret otrzymania szybkich wyników polega na praktykowaniu bez zastanawiania się n a d tym, czy osiągnąłeś właściwy poziom i kiedy odczujesz tego skutki. Myśl o postępach opóźnia je i powoduje dodatkowe napięcia. Podstawowym słowem, które w a r u n k u j e otrzymanie po­ myślnych wyników w trakcie wchodzenia w s t a n alfa, j e s t i n s c e n i z a c j a . Nie martw się o umiejętność wizualizacji, po pros tu pvtaj samego siebie: „Co bym zobaczył, gdybym

22

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

PODSUMOWANIE Redukcja stresu i natychmiastowa relaksacja Aby utrzymać dobry stan zdrowia umysłu i ciała, pow nieneś na co dzień stosować technikę natychmiastowe relaksacji - technikę ściskania kciuka jak również technikę redukcji stresu - technikę pocierania kciuka Korzystanie z tych technik pomoże ci wprowadzać mózg, umysł i ciało w stan pełnego odprężenia. Tym samym znajdziesz się na drodze do zdobycia umiejętności radzenia sobie ze stresem Bez używania żadnych środków farmakologicznych, narkotyków i alkoholu będziesz umiał uwolnić się od bolesnych napięć. Stwierdzisz z radością poprawę stanu zdrowia i postawy wobec otaczającego świata. Wprowadzaj się codziennie w stan alfa za pomocą metod dr. Silvy (zob. „Dodatek"). Dzięki temu rozwiniesz swoją świadomość świata wewnętrznego i zewnętrznego.

NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY POSTAWA - cóż to takiego? Czy można mieć lepszą postawę? Słyszy się nieraz, jak ktoś mówi: „Zuzanna ma niewłaściwą postawę, nie lubię z nią pracować" lub: „Odkąd Bogdan zmienił postawę, wszyscy go lubią". Kiepskie nasta­ ­­­nie do życia może być przyczyną porażki, depresji, złości, marnych stosunków z ludźmi, a nawet choroby. Dobra postawa zbliża nas do wszystkiego, co w życiu najlepsze, i to w każdej jego sferze - fizycznej, umysłowej i duchowej, Przyjrzyjmy się zatem źródłom złej i dobrej postawy oraz zapoznajmy się z dwiema nowymi metodami natychmiastowej zmiany postawy. Potawa - władczyni naszego świata Ostatnio na markizach firmy Hollday Inn widnieje hasło: GODZINA NA ZMIANĘ POSTAWY: 18.00-19.00. Tutaj sposób na zmianę nastawienia do świata polega na wypiciu dwóch drinków w barze. To smutne widzieć, jak ludzie po pracy, gdzie spędzają jedną trzecią dnia, muszą zmienić postawę przed powrotem do domu. Czym więc jest postawa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, posłużymy się przykładem urządzenia umieszczonego w ka­ ­­­­e pilota w Jumbo Jecie. Jest ono wyposażone w parę czerwonych skrzydełek poruszających się nad czarnym tłem, gdzie siatka białych linii oznacza ziemię, a niebieskie pole - niebo. Gdy zapytasz nawigatora o to urządzenie, wyjaśni, że mierzy ono nachylenie samolotu, nie zaś wysokość. na której leci. To nachylenie informuje o położeniu samolotu w stosunku do powierzchni ziemi, a nie o wyso-

24

PANOWANIE NAD UM

kości, na jakiej się on znajduje. Pokazuje, czy samolot przechyla się na lewe skrzydło, na prawe czy też leci pozio­ mo. Teraz możemy pokusić się o zdefliniowanieosobistej postawy; postawa to nic innego, jak nasz stosunek do czegoś lub kogoś - możemy się skłaniać do czegoś, stronić od tego lub też zachować równowagę. Dobra postawa może uratować ci życie Podczas jednej z naszych licznych wycieczek odwiedziliśmy kabinę pilota samolotu 747, by zobaczyć to urządzenie mierzące „postawę". Życzliwy nawigator wyjaśnił,że nachy­ lenie samolotu jest niezwykle istotne, bo gdybysamolot za mocno przechylił się na jedną stronę, zacząłby lecieć kor­ kociągiem w dół. Tak więc jeżeli pilot zaniechałby uważnej obserwacji, doszłoby do katastrofy. To uświadomiło nam, że negatywna - choćby w niewielkim stopniu - postawa może również nas niepostrzeżenie pchnąć W dół i w rezultacie roztrzaskać i spalić nasze największe nadzieje. Nawigator powiedział także, że w szkole lotniczej piloci uczą się, jak utrzymać poziome położenie samolotu. nawet gdy pojawi się konieczność nagłego lądowania. Jeśli przy lądowaniu jedno skrzydło opada, samolot wpadnie w kor­ kociąg i runie na ziemię. Natomiast przy zachowaniu właściwego, poziomego położenia nawet lądowanie z kraksą daje pasażerom największe szanse przeżycia Bywa tak, że twoje marzenia zdają się zmierzać ku kata­ strofie. Jeśli zachowasz wówczas postawę równowagi, uda cl się również wyrównać samolot, a Jeżeli mimo to spad­ niesz, to z dobrą postawą będziesz miał szansę przeżyć i znowu wznieść się do lotu. (Pamiętaj, byś następnym razem stawił czoło katastrofie z odpowiednim nastawienieml). Zbadaj swoje postawy. Czy nastawiony Jesteś ku czemuś, czy od czegoś? Czy potrafisz „zachować poziom"? Odpowie­ dzi na te pytania nie zawsze są łatwe. Wewnętrzne przeko­ nania nie zawsze są oczywiste. Zdarza się nieraz, że próbujesz czegoś dokonać, bardzo się przy tym starasz i dajesz z siebie wszystko... a mimo to

NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY

25

doznajesz klęski, nie wiadomo dlaczego. Jeśli twe wewnę­ trzne przekonania są przeciwne celom zewnętrznym, umiesz reagować tylko w sposób negatywny. Tę negatywną reakcję możemy nazwać złą postawą, postawą, która powo­ duje, że bliskie sukcesu działania kończą się porażką. Zarówno lęk przed sukcesem, jak i strach przed klęską powodują to samo - katastrofę! Skąd się bierze zła postawa? Postawa, którą cechuje wahanie, twoje negatywne re­ akcje, przynoszące same niepowodzenia, mogą świadczyć o tym, że sukces leży poza twoją strefą komfortu, a wszy­ stko, co znajduje się poza jej granicami, zostaje odrzucone czy będzie to sukces, miłość, czy pieniądze. Od chwili narodzin kształtujesz swoje postawy, swoje skłonności... a one z kolei wyznaczają granice twojej strefy komfortu. W miarę dorastania zbierasz informacje z otacza­ jącego cię świata, od swych „nauczycieli" (swoich bliskich, profesorów, przewodników religijnych, kolegów). Na podsta­ wie tych danych, tych przekonań i opinii decydujesz, kim i czym jesteś i dokąd zmierzasz. Ci wszyscy ludzie dbają o ciebie, o twoją przyszłość, ale ich dane także pochodzą od „nauczycieli". Z tych danych, z ich danych, 1 jeszcze dalej, sięgając wstecz do przeszłych pokoleń, budujesz własne życie i własny stosunek do sukcesu. Mija czas, a ty zamykasz się w otoczce. Niedobre idee, wahania, zwątpienia stwarzają ci strefę bezpieczeństwa, czyli twoja strefę komfortu. I dopóki twoje działania (i myśli) pozostają w obrębie tej strefy, dopóty czujesz się wygodnie i bezpiecznie. Każde nowe działanie (lub myśl) jest jednak poza ową strefą, dlatego wzbudzają w tobie uczucie dyskomfortu i zrobisz wszystko, by powrócić do swego ukrycia. Dla wielu z nas, zbyt wielu, niepowodzenia są czymś wygodnym. Przez lata budujemy na nich swoje życie, oczekujemy ich i do nich dążymy. Ponieważ są nam znane. Istnieją w granicach naszej strefy. Gdy ktoś proponuje nam nową pracę, przedstawia nową ofertę, nowe szanse, a wszy-

26

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

stkie te propozycje istnieją poza naszą strefą komfortu, przyjmujemy wobec nich „złą" postawę - i przegrywamy. Wpływ postawy na scenariusz życiowy Nasze postawy wywodzą się z wcześniej zarejestrowanych opinii na temat świata. Każdy z nas układa na ich podstawie własny scenariusz życiowy. Na nieszczęście, podobnie jak nasi nauczyciele, zbyt często jesteśmy autorami negatyw­ nego scenariusza - nie chwilowego nastroju, ale całościowe­ go sposobu bycia i myślenia... negatywnego. Można rzec, iż nagraliśmy w umyśle wiele taśm wideo dla naszego przedstawienia, zwanego życiem! Często puszcza­ my w kółko tę samą negatywną kasetę. (Jeśli dobrze się przyjrzysz, „zobaczysz" ten film, gdy jego kadry będą się przesuwały w twoim umyśle). Wyzwalaczem, który urucha­ mia taśmę z negatywną postawą może być słowo lub szereg słów, piosenka, widok, a nawet zapach, wydarzenie, do­ tkniecie czegoś lub kogoś, barwagłosu i, oczywiście, najważ­ niejszy ze wszystkich wyzwalaczy - reakcja emocjonalna. Taśmy z negatywnym scenariuszem mają różną długość, kształt i wydźwięk emocjonalny. A oto przykład prostego filmu negatywnego: „Och, jak ja nienawidzę rano wstawać". Taką sceną rozpoczynasz każdy dzień, robiąc tym samym pierwszy krok ku niepowodze­ niom całego dnia, tygodnia, miesiąca i całej kariery. Inne taśmy z negatywnymi filmami, które mogą mieć bardzo destrukcyjny wpływ na twoje życie, wyglądają na przykład tak: „Nie umiem pisać ortograficznie" (taka posta­ wa może wywołać lęk przed awansem: „A nuż się wyda!") lub: „Mam kiepską pamięć" (takie przekonanie jest źródłem strachu przed wszelkimi nowościami; boisz się, że czegoś nie zapamiętasz albo nie zdołasz się czegoś nauczyć). Lista przykładów jest bardzo długa. „Za mało wiem", „nie jestem godzien...", „brak mi doświadczenia" lub „nie lu­ bię...". Wszystkie te opinie - to samodestrukcyjne, ograni­ czające, negatywne scenariusze. A teraz ważne pytanie: J a k zaprzestać nieustannego od­ grywania tych samych negatywnych filmów?

NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY

27

Jak poprawić negatywny scenariusz dzięki zastosowaniu fizycznego wyzwalacza Nasze dwie nowe techniki natychmiastowej zmiany po­ stawy, które mają na celu zmianę tego, co negatywne, na to, co pozytywne, polegają na zastosowaniu obrazu wizual­ nego w połączeniu z Jizycznym bądź słownym mechaniz­ mem wyzwalającym. Ponieważ sama procedura jest nie­ zmiernie prosta, niektórzy zapominają o tym niezwykle wartościowym narzędziu. Pierwsza sesja, podczas której będziemy korzystać z owej techniki, powinna mieć na celu wpisanie nowego scenariu­ sza przy użyciu fizycznego mechanizmu wyzwalającego. Składa się ona z czterech etapów: Etap pierwszy: Przede wszystkim musisz uznać, że twoje zachowania odpowiadają negatywnemu schematowi. Roz­ poznanie problemu jest pierwszym krokiem do sukcesu. Broń się stale przeciwko wszelkim negatywnym poczyna­ niom. Etap drugi: Wejdź w stan alfa i dokładnie przeanalizuj sytuację. Wyobraź sobie, że masz w głowie i odtwarzasz wideokasetę, przedstawiającą zdarzenie. Dzięki użyciu tego prostego obrazu myślowego, który jest symbolem filmowego kadru, ujmiesz cały problem w skrócie, sprowadzisz go do wizji łatwej do ogarnięcia. Etap trzeci: Udawaj, że wyciągasz kasetę z głowy. Zatrzy­ maj ją! Gdy zatrzymujesz film, zatrzymujesz też swoje doty­ chczasowe zachowanie. Jeśli będziesz akurat w towarzy­ stwie innych osób, możesz od niechcenia wykonać gest wyciągania kasety (nikt nie zauważy). Ten prosty symboli czny akt przekazany zostanie do świadomości wewnętrznej i najczęściej wystarczy, by rozwiązać problem. Użycie sym­ boli lub obrazów myślowych może poprawić twoje myślenie i nakierować je na sukces. Etap czwarty: „Nagraj" nowy pozytywny film przedsta­ wiający ciebie, jak postępujesz pozytywnie i łatwo osiągasz | sukcesy. Wyobraź sobie, że włączasz kasetę z wybranym przez ciebie scenariuszem. Jeśli jesteś w towarzystwie, wy-

28

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

starczy niedbały gest na czole. Wyjmij na przykład taśmę: „Och, jak ja nienawidzę rano wstawać" i zastąp ją taśmą „Och, jaki cudowny poranek, znów zapowiada wspaniałą przygodę, jaką jest życie". Kiedy skończysz, wyjdź z poziomu alfa, odliczając od 1 dd 5, otwórz oczy, myśl pozytywnie i kontroluj swoje emocje. Technika ta jest nie tylko łatwa, ale także zabawna i nie­ zmiernie skuteczna w wyzwalaniu się z negatywnych, de­ strukcyjnych wpływów. Aby zrozumieć, dlaczego tak upro­ szczona idea działa w praktyce, musimy zapoznać się ze sposobem przetwarzania danych przez mózg. Przełomowe odkrycie dotyczące umysłowego przetwarzania danych Badania dr. Gordona H. Bowera ze Stanford University zaowocowały kilkoma interesującymi teoriami. Jedna z nich głosi, że istnieją trzy aspekty umysłowego przetwa­ rzania informacji: 1. Uczucia ludzkie pełnią funkcję filtra, który je przepu­ szcza i usprawiedliwia. Filtr przepuszcza materiał, który zgodny jest z nastrojem odbiorcy, pozostałe informacje za­ trzymuje. Ów proces filtracji ma bardzo duże znaczenie, gdyż decyduje, jakie informacje znajdą się w banku pamię­ ci. 2. Wrażenia emocjonalne mają wpływ na to, które dane będzie można odzyskać z banku pamięci. (Ludzie najłatwiej przywołują te zdarzenia, których doświadczyli w nastroju podobnym do obecnego). 3. Nasze myślenie i sądy podlegają silnym wpływom emocjonalnym. Zarówno percepcja społeczeństwa, jak i wy­ imaginowane fantazje, mają charakter subiektywny i łatwo się poddają działaniu chwilowych nastrojów. Wpływają one na naszą samoocenę, ocenę przyjaciół, życie zawodowe i szanse na lepszą przyszłość. Pamięć emocjonalna Badania dr. Bowera wskazują, że przechowujemy infor­ macje i wspomnienia zgodnie z naszymi uczuciami. Aby

NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY

29

więc skutecznie je przywołać, musimy wprowadzić się w na­ strój podobny do tego, w którym określone wspomnienie powstało. To zjawisko Bower nazywa „rozpoznawaniem za­ leżnym od nastroju", my zaś nazwijmy je „pamięcią emocjo­ nalną". Pamięć emocjonalna to pamięć związana z emocją towa­ rzyszącą wydarzeniom, osobom lub miejscom z przeszłości. Oto przykład: pijesz właśnie z przyjaciółką kawę po irlandzku, smakujesz delikatny, słodki napar z dodatkiem likieru. Nagle zamiast słodyczy czujesz w ustach gorycz. To nie treść rozmowy z koleżanką zmąciła przyjemny smak kawy, lecz wspomnienie podobnej sytuacji sprzed lat. Być może, gdy kiedyś piłeś kawę przyrządzoną w ten sam sposób, żona poprosiła cię o rozwód. Teraz czujesz się tak samo jak wówczas, a wszystko przez tę filiżankę kawy, która pobu­ dziła pamięć emocjonalną. Ten zachodzący w mózgu proces przetwarzania czy udo­ stępniania wspomnień można porównać do dwóch odręb­ nych katalogów; jeden służy do przechowywania zapisów uczuć negatywnych, drugi Jest w całości przeznaczony dla plików z uczuciami pozytywnymi Chcąc łatwo dotrzeć do każdego z tych katalogów, musisz odczuć emocję związaną z danym systemem katalogowania. Dlaczego postawa pozytywnego myślenia jest skuteczna Od wielu lat przywódcy ruchu „Postawa Pozytywnego Myślenia" przekonują nas, że Jeśli myślimy pozytywnie, spotykają nas same dobre rzeczy. I rzeczywiście, często się to sprawdza. Byliśmy świadkami, jak wielu „pozytywnych myślicieli" wspinało się na sam szczyt drabiny sukcesu. Aby wyjaśnić ten fenomen, niektórzy sięgali do metafizyki. Ale ostatnio przeprowadzone badania dostarczają nam odpo­ wiedzi ściśle naukowej - potwierdzają takie działanie pozy[tywnej postawy i wyjaśniają jej mechanizm. Kiedy myślisz pozytywnie, mając poczucie zadowolenia i pewności siebie, wtedy masz dostęp do wszystkich twoich pomyślnych doświadczeń. Gdy stajesz w obliczu problemu

30

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

w dobrym nastroju, przywołujesz wszystkie skuteczne roz­ wiązania podobnych dylematów w przeszłości,., i w ten sposób rosną twoje szanse na uporanie się z problemem obecnym. Kiedy zaś zmagasz się z problemem, będąc negatywnie nastawiony, na próżno przetrząsasz pamięć w poszukiwa­ niu rozwiązania - znajdujesz tylko wspomnienia porażek. Szansa na pomyślne rozwiązanie jest wątpliwa. Zachwianie równowagi, czyli opadanie jednego z czerwo­ nych skrzydełek na ekranie nawigacyjnego urządzenia, zda­ rza się wszystkim ludziom w ciągu całego ich życia. Od najmłodszych lat aż do śmierci rządzi tobą twoja postawa. Natychmiastowa zmiana postawy dzięki słownemu wyzwalaczowi Łatwo powiedzieć: „Zmień postawę, jeśli jest negatywna". Taka zmiana w wielu wypadkach zachodzi tylko na pozio­ mie świadomości zewnętrznej, nie zaś świadomości wewnę­ trznej. Ludzie niebawem powracają do negatywnych wzor­ ców zachowań lub, co gorsza, w ogóle nie umieją zapoczątkować żadnych zmian, często nie zdając sobie nawet sprawy, że wpadli w pułapkę w negatywnego myśle­ nia. Aby zrozumieć, na czym ta pułapka polega, musimy najpierw odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób można przejść z katalogu plików negatywnych do katalogu pozy­ tywnego? Czyli: Jak panować nad zmiennością nastrojów? Przy zastosowaniu drugiej techniki natychmiastowej zmiany postawy kluczem pozwalającym na przejście z ne­ gatywnego nastroju na pozytywny jest słowny mechanizm wyzwalający, czyli użycie „magicznego słowa", które jak trampolina wzniesie cię na szczyt dobrego nastroju. Chcąc znaleźć takie słowo i wprowadzić je jako wyzwalacz do mózgu, musisz przywołać z pamięci pozytywne doświad­ czenie związane z określonym wyzwaniem życiowym. Naj­ pierw przypomnij sobie jakieś pozytywne wydarzenie z prze­ szłości, trudną sytuację, która zakończyła się pomyślnie. To bardzo ważne, by zawczasu dokonać selekcji takich wyda-

NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY

31

rżeń. Jeśli będziesz z tym zwlekał aż do chwili, gdy znaj­ dziesz się w negatywnym katalogu, będzie już o wiele za późno! Sześć kroków ku lepszej postawie Krok pierwszy: Przywołaj jakieś pozytywne wydarzenie lub doświadczenie, kiedy sukces zależał od twoich działań. Krok drugi: Wejdź w stan alfa za pomocą metody 3-1. W tym stanie przypomnij sobie obraz wydarzenia ze wszy­ stkimi szczegółami. (Później nauczysz się dodawania do niego większej liczby punktów odniesienia - wrażeń pocho­ dzących ze zmysłów wzroku, słuchu, węchu, dotyku, sma­ ku i z emocji - w trakcie przeprowadzania tzw. inergizacji holograficznej, opisanej w rozdziale „Inergizacja holograficz­ na"). Krok trzeci: Nadal pozostając w stanie alfa, jeszcze raz powróć do tamtej sytuacji, pamiętając o wszystkich szcze­ gółach, o tym, co zostało powiedziane i zrobione. Uświadom sobie przy tym uczucie, jakie towarzyszy sukcesowi. Krok czwarty: Wybierz magiczne słowo wyzwalające, słowo specjalnie utworzone do przywoływania owego pozy­ tywnego wydarzenia. (Na przykład słowo DYPLORADOŚĆ może oznaczać szczęśliwy dzień otrzymania dyplomu ukoń­ czenia studiów, dzień, w którym udało ci się osiągnąć dłu­ goterminowy cel). Krok piąty: Pozostając na poziomie alfa, powtórnie „ode­ graj" pozytywne wydarzenie - dodając jeszcze więcej zapa­ miętanych szczegółów. Wypowiedz w myślach następujący program: Za każdym razem, gdy użyję magicznego słowa wyzwalającego (tu wstaw wybrane słowo), łatwo sobie przy­ pomnę i wywołam przyjemne uczucie towarzyszące temu pozytywnemu doświadczeniu. Następnie wyjdź z poziomu alfa, odliczając od 1 do 5. Krok szósty: Gdy kiedykolwiek zapragniesz zmienić na­ strój lub nastawienie do życia, wystarczy, że się skoncenj trujesz 1 wypowiesz magiczne słowo wyzwalające. Od razu znajdziesz się na drodze pozytywnego myślenia wiodącej do sukcesu.

32

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Depresja i poczucie odtrącenia Kiedy po raz ostatni byłeś w stanie depresji? Depresja szerzy się na ziemskim globie niby epidemia, atakując niemiłosiernie kobiety i mężczyzn w stosunku 2:1. Nikt nie chce czuć się przygnębiony i odrzucony, ale czasami wydaje się, że nie ma na to rady. Często nawet nie rozumiemy, skąd to przygnębienie. Kiedy jesteś w takim stanie, masz dostęp tylko do kata­ logu z negatywnymi zapisami pamięciowymi. Jedyne wspo­ mnienia, które udaje ci się z łatwością przywołać, dotyczą smutnych doświadczeń. Prosta negatywna informacja - nagłówek w gazecie, mi­ gawka w telewizji, słowa jakiejś piosenki - mogą wyzwolić negatywne myślenie lub negatywne uczucie wobec bliskich osób, pracy lub siebie samego. Teraz już chyba rozumiesz dlaczego, będąc w stanie depresji, tak trudno zmienić na­ strój. W negatywnym nastroju przywołujesz z łatwością tylko niepowodzenia i nieszczęśliwe zdarzenia z przeszłości. My­ ślisz tak: „Nikt nigdy nie zrobił dla mnie nic miłego... nikt mnie nie kocha, wszyscy mnie nienawidzą... chyba nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu się powiesić!". Choć­ byś się nawet starał, nie umiesz myśleć o chwilach szczę­ ścia. Jesteś zatrzaśnięty w negatywnym katalogu. Często dobry pracownik traci pracę z powodu chwilowego konfliktu. Dyrektor - będąc akurat z jakiegoś powodu w swoim negatywnym katalogu - znajduje niedociągnięcie i wytyka podwładnemu jego błąd, po czym - wciąż pozosta­ jąc w negatywnym katalogu - usiłuje sobie przypomnieć, kiedy pracownik zrobił coś dobrze. Jego umysł przeszukuje kolejne pliki i niczego takiego nie znajduje. Oczywiście, wszystkie plusy owego pracownika zapisane w katalogu pozytywnym są w tym momencie niedostępne dla umysłu przełożonego. Zapada niewłaściwa decyzja - zwolnić czło­ wieka z pracy! Ileż małżeństw, przyjaźni, spółek i karier uległo zniszczeniu z powodu niemożności wyjścia z negatywnych katalogów!

NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY

33

Jak pokonać depresję Technika natychmiastowej zmiany postawy jest niezwyk­ le skuteczna w zwalczaniu straszliwej zmory depresji która doprowadza miliony ludzi do rozpaczy i strachu przed osta­ teczną zgubą. Taki lęk nie jest niczym innym jak negatyw­ nym oczekiwaniem. Będąc w takim nastroju, spodziewamy się samych naj­ gorszych rzeczy. Wyposażamy się psychicznie na drogę ku nieszczęściu i klęsce. I oczywiście udajemy się do negatyw­ nego katalogu w poszukiwaniu jakiegoś rozwiązania. Ale każde rozwiązanie, które tam znajdziemy, opiera się na porażce, co Jeszcze głębiej pogrąża nas w żalach nad sobą i depresji. Dla niektórych rozwiązaniem ostatecznym staje się... samobójstwo. Technika natychmiastowej zmiany postawy może skiero­ wać cię na drogę prowadzącą do sukcesu i szczęścia. A. Zastanów się nad treścią swoich rozmów, nad myślami i nastrojami. Jeśli się okaże, że najczęściej dyskutujesz o problemach świata, o kłopotach innych ludzi lub, co gor­ sza, o własnych - zmień temat rozmów i mów o czymś pozytywnym. Takie narzekanie staje się z czasem nawykiem i coraz mocniej zakotwicza twój umysł w świecie negatyw­ nych uczuć, przygnębiając ciebie i otaczających cię ludzi, którzy w końcu w ogóle stracą ochotę na twoje towarzystwo! B. Przygotuj się zawczasu. Stwórz w myślach miecz z sze­ roką klingą, którym zabijesz potwora depresji. W stanie alfa przywołaj doświadczenie z przeszłości, kiedy miałeś posta­ wę zwycięzcy, czułeś się bezpieczny i pewny siebie, jakiś szczęśliwy moment, w którym czułeś się kochany. C. Pozostając w pozytywnym nastroju, stwórz magiczne słowo wyzwalające, które kojarzy się z pomyślnym wydarze­ niem, z miłością czy szczęśliwą przyjaźnią. Staraj się unikać skojarzeń, które wzbudzają negatywne emocje! Gdy poczujesz, że depresja stwarza poważne zagrożenie dla twojego zdrowia, spróbuj ożywić w myślach pozytywne doświadczenie i wypowiadaj magiczne słowo w stanie rela­ ksacji umysłu - trzy razy dziennie przez tydzień. Takie
£ Panowanie nad umysłem

34

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

wzmocnienie dostarczy ci broni dość mocnej, by zwalczyć nawet największą zmorę depresji D. Rozpoznawaj pojawiające się od czasu do czasu nega­ tywne myśli o sobie i swoim życiu. Przy pierwszym sygnale nadchodzącej negatywnej myśli lub uczucia wypowiadaj magiczne słowo. Tą techniką można pokonać przygnębiają­ cy nastrój. I pomyśl, jaką świetną zabawą jest tworzenie nowych wyzwolaczy dla każdego rodzaju problemów. Jak panować nad zmiennością nastrojów* gdy jest się handlowcem Ludzie zajmujący się handlem są szczególnie narażeni na zmienność nastrojów. Oto na przykład wypowiedź Johna, który jest sprzedawcą: „Czuję się wspaniale, gdy coś sprze­ dam. Przy następnym telefonie mówię same właściwe rze­ czy. Ale mam także złe dni, a czasami całe tygodnie. Nieraz zdarza się, że wolę w ogóle zrezygnować ze spotkania z klien­ tem. Po prostu wiem, że będę mówił same bzdury i nie tylko nie uda mi się nic sprzedać, ale w ogóle stracę stałego klienta". J o h n ma dostęp do negatywnych plików. To problem większości handlowców. Odmowa kupna wyzwala poczucie odtrącenia. Krótki przebłysk negatywnych uczuć, negatyw­ nych wspomnień - i J o h n wpada w popłoch. Przypomina sobie tylko porażki i negatywne doświadczenia. Zaczyna się staczać po równi pochyłej, chyba że dysponuje narzędziem, które pomoże mu się zatrzymać. Wiele pomyślnych karier uległo destrukcji z powodu negatywnego obiegu myśli. W przypadku J o h n a wyzwaniem jest odmowa kupna. J a k powinien zapanować nad swoim nastrojem? Etap pierwszy: Powinien przywołać z pamięci jedną lub więcej udanych transakcji, zwłaszcza takich, które przepro­ wadził bardzo sprawnie i był bezpośrednio odpowiedzialny za ich wynik. Etap drugi: Wejść w stan alfa za pomocą metody 3-1 (zob. „Dodatek"). Przypomnieć sobie, jak był wówczas ubrany jego klient; jak wyglądało pomieszczenie, w którym rozma­ wiali - kolor i ustawienie mebli, itd. Następnie John powi-

NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY

35

nien jeszcze raz odegrać całą sytuację, dodając do obrazu jak najwięcej szczegółów, i odnaleźć uczucie, jakiego wów­ czas doznawał, („przywoływanie" jest bardziej szczegółowe, jeśli zachodzi na poziomie relaksacji umysłu). Etap trzeci: Po skutecznym odtworzeniu owego pomyśl­ nego wydarzenia, John winien opuścić stan alfa, odliczając od 1 do 5, po czym wybrać szczególne słowo wyzwalające - słowo utworzone w celu wywoływania w umyśle owego pozytywnego wydarzenia. Etap czwarty: Powtórne wejście w stan alfa metodą 3-1 i ponowne odegranie pozytywnego wydarzenia z dodaniem większej liczby szczegółów. Następnie John musi wypowie­ dzieć w myślach program: Za każdym razem, gdy użyję magicznego słowa wyzwalającego (tutaj wstawić wybrane słowo), z łatwością sobie przypomnę i wywołam to przyjem­ ne uczucie towarzyszące pozytywnemu wydarzeniu. Po za­ kończeniu programowania J o h n wychodzi ze stanu alfa, odliczając od 1 do 5. Kiedy następnym razem J o h n poczuje się odtrącony, może w myślach skoncentrować się na owym magicznym słowie lub wypowiedzieć je na głos. Dzięki temu jego umysł powróci do banku pozytywnej pamięci; zmieni się wówczas katalog przetwarzania danych i tym samym zmieni się rów­ nież postawa Johna. Teraz łatwiej osiągnie sukcesy, ponie­ waż będzie działał, zamiast tylko reagować. J o h n zdobył władzę nad własnymi emocjami. PODSUMOWANIE Natychmiastowa zmiana postawy Postawy nie można poznać zmysłami, mimo to istnieje naprawdę. Jeśli chcesz się w życiu rozwijać, a nie tylko je przeżyć... musisz nauczyć się błyskawicznie dostosowywać do otoczenia. Tworząc nowy scenariusz życiowy za pomocą fizycznego mechanizmu wyzwalającego, będziesz mógł w dużym stopniu zmienić swoje negatywne myślenie i za­ chowanie. Stosuj technikę natychmiastowej zmiany posta­ wy w tych wszystkich sferach nacechowanych negatywizmem, które dotąd wyznaczały twój styl życia i w których

36

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

pragniesz dokonać zmian. Druga technika natychmiasto­ wej zmiany postawy polega na zastosowaniu słownego mechanizmu wyzwalającego, czyli magicznego słowa, które pomoże ci przenieść się z katalogu danych negatywnych do katalogu pozytywnego, Słowny mechanizm wyzwalający po­ zwala panować nad zmiennością nastrojów. Teraz, kiedy jesteś już świadom swojego zdania, wrażeń i postawy wobec niemal wszystkich dziedzin życia osobiste­ go i zawodowego, zajmiemy się bardziej szczegółowo samym mechanizmem wyzwalającym i damy ci wskazówki, jak two­ rzyć i „włączać" indywidualne mechanizmy wyzwalające, służące do rozwiązywania poszczególnych problemów i spe­ cyficznych wyzwań, jakie stawia nam życie.

MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE
Czy nosiłeś kiedyś w kieszeni drobiazg na szczęście? A może miałeś „szczęśliwy" garnitur lub po prostu miałeś przeczucie, że spotka cię powodzenie? Nauka od dawna ignoruje zagadnienie szczęśliwego losu. Mimo to wszędzie reklamuje się maskotki i talizmany przynoszące szczęście, a miliony ludzi je kupuje. Pomińmy mistyczne czynniki szczęścia, często traktowane przez ludzi z lekceważeniem, i zajmijmy się rozmaitego rodzaju maskotkami w sposób możliwy do przyjęcia przez naukę! świeca szczęścia, która przyciąga pieniądze Kiedy przebywaliśmy w Laredo w Teksasie, dokąd uda­ liśmy się, aby zaprezentować na Międzynarodowym Zjeździe Silvy nasze seminarium zatytułowane „Panowa­ nie nad umysłem", w jednym z supermarketów zauważy­ liśmy regał z mszalnymi świecami. Na tej samej półce leżały „świece szczęścia, które przyciągają pieniądze". Pomyśleliśmy wówczas: „Kto wierzy, że zapalenie takiej świecy może przynieść pieniądze?". Ale puste miejsca świadczyły o tym, że sprzedano Już sporo „szczęśliwych świec"! A zatem świece rzeczywiście działają albo przynajmniej ludzie je kupujący w to wierzą. Wobec tego i my wzięliśmy świecę z półki i włożyliśmy ją do naszego koszyka! Jej po­ wierzchnię pokrywały symbole szczęścia - czterolistne ko­ niczynki, końskie podkowy. Były tam też rysunki pierścion­ ków z diamentem, futer (w Teksasie?) i nowych lśniących limuzyn.

38

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Nagle pojęliśmy, że ta świeca rzeczywiście zadziała! Trze­ ba ją tylko zapalić i wpatrując się w płomień, pomyśleć o rzeczach, których się pragnie... i wszystko się ziści. „Świe­ ca szczęścia, która przyciąga pieniądze" - to nic innego jak połączenie mechanizmu wyzwalającego i czynności wyzna­ czania celów. J a k większość talizmanów świeca działa, zwłaszcza wtedy, kiedy skłonisz ją do działania. Stanowi ona jakby punkt oparcia, wyrzutnię ku pozytywnym ocze­ kiwaniom, która skieruje człowieka w stronę sukcesu - a to zjawisko można już wyjaśniać w kategoriach naukowych! Szczęśliwy garnitur Drobiazgów przynoszących szczęście używają wszyscy, nawet poważni ludzie świata biznesu i przemysłu. Maskotki bywają rozmaite: do bardziej popularnych należą zajęcze łapki, monety szczęścia, medaliony i kieszonkowe bibeloty. Czasami za przedmiot przynoszący szczęście uznaje się także jakąś część garderoby. Na seminarium „Magia koloru" (prowadzonym przez Judi) słuchacze dowiadują się, jaki wpływ na reakcje ludzkie mogą mieć barwy ich ubrań. Omawiając to zagadnienie z Jamesem Clarkiem, jednym z najbardziej skutecznych sprzedawców w kraju, stwierdziliśmy, iż podważa on jedną z ogólnie przyjętych tez - że kolor brązowy nie jest wskazany dla osób zajmujących się handlem. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez J o h n a T. Molloya i opisanymi w jego książce Dressfor Success, brąz jest kolorem noszonym przez służbę. MoUoy przestrzega ponadto, że prawie każdy ignoruje rady pochodzące od osoby ubranej na brązowo. Nasz przyjaciel Jim zapewnił, że taka opinia jest całkowi­ cie niesłuszna. On na przykład, kiedy idzie na ważne spot­ kanie lub ma przeprowadzić większą transakcję, wkłada brązowy garnitur. Nazywa go „szczęśliwym garnitureirT, ponieważ prawie zawsze, gdy ma go na sobie, udaje mu się dokonać sprzedaży. Dowiedzieliśmy się, że tego dnia, kiedy po raz pierwszy włożył na siebie to szyte na miarę ubranie, umówił się na następny dzień na spotkanie, które miało

MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE

39

zaowocować poważną transakcją handlową. Oczywiście po­ szedł na to spotkanie w nowym garniturze. Wyglądał w nim wspaniale i tak też się czuł. J a k wiadomo, w uszytym na miarę ubraniu człowiek czuje się zupełnie inaczej niż w tym kupionym w sklepie. Tego dnia Jim czuł się bogaty, pewny siebie i przebojowy. Nowy garnitur skierował jego myślenie ku pozytywnym informacjom przechowywanym w banku pamięci. Z łatwo­ ścią przypomniał sobie wszystkie sukcesy z przeszłości. Mówił tylko to, co należało powiedzieć, i w rezultacie doko­ nał największej sprzedaży w całej swojej karierze. Od tego czasu brązowy garnitur stał się dla niego bodźcem wyzwa­ lającym pozytywne zdarzenia, pobudzającym pozytywne myśli, które prowadziły Jima do katalogu z pomyślnymi danymi. Garnitur, bez względu na kolor, stał się pozytyw­ nym wyzwalaczem sukcesu. Kolor brązowy znalazł się teraz w zasięgu strefy komfortu Jima, czuł się w tym garniturze świetnie... stał się on jego szczęśliwym garniturem. I tak jak Jim przypadkowo stworzył pozytywny mecha­ nizm wyzwalający, tak ty możesz w przemyślany sposób stworzyć własny talizman szczęścia, studiując i stosując w praktyce zasady konstruowania mechanizmów wyzwala­ jących. A oto jakie zakończenie do historii brązowego garnituru dopisały najnowsze badania. W ostatnim wydaniu NEW Dress for Success Molloy donosi, że noszenie brązowych garniturów w kręgach biznesu uważa się za sprzyjające sukcesom. Molloy sądzi, iż taka zmiana poglądów nastąpiła wówczas, gdy były prezydent Reagan zaczął nosić garnitury w tym kolorze. Czym jest mechanizm wyzwalający? W poprzednich rozdziałach omawialiśmy gotowe mecha­ nizmy wyzwalające, takie jak technika ściskania kciuka, technika pocierania kciuka, technika natychmiastowej zmiany postawy czy technika konstruowania scenariusza. W tym rozdziale szczegółowo opiszemy istotę mechanizmu wyzwalającego i sposób, w jaki możesz uruchamiać specjał-

40

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

ne mechanizmy przeznaczone do rozwiązywania osobistych problemów. DEFINICJA: Mechanizm wyzwalający jest to gest, dźwięk lub sytuacja, które inicjują, pobudzają czy wywołują pożą­ dane działanie, emocję lub uwarunkowaną reakcję. Znaczy to, że mechanizm wyzwalający oznacza w twoim mózgu równość: A = B, czyli że kiedy występuje określony bodziec automatycznie pojawia się określona, odpowiadająca mu reakcja. Zewsząd otaczają nas wyzwalacze wizualne, akustyczne i dotykowe - od prostego znaku „stop" począwszy, na krzy­ ku dziecka i miękkości jedwabiu kończąc. Na każdy z nich reagujemy automatycznie. Agencje reklamowe warunkują zachowania ludzkie za pomocą bodźców słownych i wizualnych. Najprostsze zda­ nie można zaprogramować tak, by wywoływało reakcję. Jesteśmy więc programowani, podobnie jak psy Pawłowa. W eksperymentach Pawłowa za każdym razem, gdy kar­ miono psa, odzywał się dźwięk dzwonka, tym samym dzwo­ nienie było nierozerwalnie związane z porą posiłku. Po krót­ kim okresie takiego warunkowania dźwięk dzwonka, które­ mu nie towarzyszyło podawanie pokarmu, wystarczał, by pies zaczynał wydzielać soki trawienne. Zbadamy teraz, w jaki sposób mechanizm wyzwalający może włączyć dzwonek, który z kolei uruchomi twój pro­ gram sukcesu. Wyzwalacze samoniszczące Wyzwalacze mogą być zarówno negatywne, jak i pozy­ tywne. Dokuczliwe drobnostki często wywołują prawdziwy gniew. Co więcej, w przypadku stresu, napięcia, niewłaści­ wego odżywiania i braku odpoczynku najmniejszy gest lub słowo mogą wysadzić korek powstrzymujący gromadzącą się w tobie złość! Atak straszliwej zmory depresji może nastąpić w chwili, gdy słuchasz swej ulubionej piosenki. Smutna piosenka o odejściu ukochanej osoby lub o zerwaniu przyjaźni może wywołać przygnębienie i poczucie klęski. Nie trzeba nawet

MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE

41

wsłuchiwać się w treść, już sama melodia może wyzwolić negatywne myśli i negatywne uczucia. Większość informacji docierających do nas każdego dnia ma charakter negatywny. Czy Jest to obojętna wzmianka o pogodzie, czy treść artykułów w gazetach - szturmują n a s stale i programują negatywnie nasz umysł. Negatywne my­ śli zaś stają się źródłem niepowodzeń. Rozejrzyj się wokoło. Ileż to bodźców skłania cię do reaktywnych działań, zamiast do obiektywnej oceny sytuacji i znalezienia odpowiedniego rozwiązania? Przyjrzyj się swoim nawykom, sposobom wy­ rażania się, słowom i gestom. Teraz już wiesz, jak nieopa­ trznie wypowiedziane, niewinne słowo, mające jednak w so­ bie treść negatywną, może wywołać negatywne zachowanie, twoje lub innych osób. Oczyść więc swoje myśli i swoją mowę, a zauważysz zmianę w otaczającym cię świecie. Siedem elementów skutecznego wyzwalacza POTRZEBA: Najbardziej udane kampanie reklamowe od­ wołują się do podstawowych potrzeb człowieka i jego lęków. PROSTOTA: Twoje wyzwalacze powinny być proste do wykonania bądź też odnosić się do czegoś, co widzisz lub słyszysz kilka razy na dzień, do czegoś, co jest ci znane. KONKRETNOŚĆ: Stwórz pełny, szczegółowy obraz zawie­ rający dane wizualne, słuchowe, węchowe, dotykowe, sma­ kowe i emocjonalne. Uzupełnij go o wymiar czasowy i prze­ strzenny. GŁĘBOKIE PROGRAMOWANIE: Wyzwalacz działa naj­ skuteczniej wówczas, gdy osadzony jest w świadomości wewnętrznej, na poziomie alfa. PRAGNIEND3, WIARA I OCZEKIWANIE: To trzy warunki pomyślnego programu. Owych niematerialnych, psychicz­ nych składników nie sposób zmierzyć żadną zewnętrzną |miarą - „odczuwamy" je głębią naszej istoty. ii. Potrzeba Potraktuj „potrzebę" jako główny czynnik motywujący. Znane jest powiedzenie: „Potrzeba jest matką wynalazków". Na poziomie świadomości wewnętrznej wiele osób odrzuca

42

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

myśl o sukcesie. I to nie lęk przed porażką jest tego przy­ czyną, lecz raczej lęk przed sukcesem. A ty, czy masz „po­ trzebę" sukcesu, czy porażki? 2. Prostota Wyjaśnijmy to na przykładzie skrótu P.T.A.K. Oznacza on: „Prostota to atrybut konieczny"; jest krótki i łatwy do zapamiętania. Najbardziej skuteczne są właśnie takie formuły wyzwalaczy - proste, j a s n e słowa lub zwroty, oznaczające rzeczy, zjawiska lub gesty, z którymi styka­ my się na co dzień. George Maycock, na przykład, gdy postanowił poprawić sobie wzrok, stosował wyzwalacz polegający na mruganiu powiekami (piszemy o tym niżej). Przekręcanie wyłącznika światła okazało się skuteczne w przypadku studenta, który pragnął wyostrzyć sobie słuch. Innej studentce, Betty Peny, znaki ograniczenia prędkości służyły za wyzwalacze przypominające o posta­ nowieniu redukcji nadwagi i zachowaniu ładnej sylwetki. Takie proste bodźce są bardzo skuteczne, jeśli stosuje się je w odpowiedni sposób. 3. Bądź konkretny Im bardziej jesteś dokładny, tym skuteczniej będą działały twoje wyzwalacze. Nie może to być jakiś tam czerwony samochód, lecz czerwony samochód strażacki! I nie jakaś niebieska furgonetka, lecz błękitna furgonetka meblowa! Inaczej mówiąc, nie myślisz o samochodzie w ogóle ani o jakimkolwiek znaku drogowym, ale o konkretnym obie­ kcie, który uczynisz obiektem specjalnym i pobudzisz umysł, by przyniósł oczekiwaną zmianę. 4. Głębokie programowanie Ponieważ w tej książce wciąż pojawia się słowo „program", poświęćmy mu nieco uwagi. DEFINICJA: Program jest procesem kształtowania i wprowadzania do mózgu ciągu specyficznych danych czy informacji, uporządkowanych tak, że wywołują określoną reakcję mózgu, umysłu lub ciała.

MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE

43

Programy mogą być negatywne bądź pozytywne, w zależ­ ności od wprowadzonych danych. Większość negatywnych programów dostała się do twojego mózgu automatycznie, za sprawą życzliwych „nauczycieli" lub nieszczęśliwych wyda­ rzeń w przeszłości. Te programy są obecnie przetwarzane przez twój umysł. Programy omawiane w tej książce będą pozytywne. Mo­ żesz korzystać z pozytywnych programów, by poddać rewi­ zji swoje dotychczasowe zachowanie lub ukształtować przy­ szłe wzorce pozytywnych zachowań, jak choćby wyobraża­ nie sobie celów i myślenie o ich osiąganiu czy też praca nad pokonaniem złych nawyków lub negatywnych przekonań. Krótko mówiąc, program polega na wykorzystaniu zdolności mózgu (umysłu) do pracy nad czymś, czego pragniesz, a cze­ go nie posiadasz. Programy dają najlepsze rezultaty wów­ czas, gdy wprowadzane są na poziomie relaksacji umysłu alfa. 5. Pragnienie Pragnienie jest czynnikiem motywującym. Skuteczne programowanie przypomina radio - żeby działało, trze­ ba je włączyć. To właśnie pragnienie wciska przełącz­ nik. Istnieje różnica między pragnieniem a zwykłym chce­ niem. Wiele osób, spółek, a nawet korporacji „chce" popra­ wy. Ale tylko nieliczne podejmują wysiłek niezbędny do zmiany lub powstrzymania niekorzystnych tendencji. Chcąc zmierzyć intensywność swojego pragnienia, zadaj sobie pytanie: „Czy chcę podjąć się pracy koniecznej do osiągnięcia upragnionych rezultatów?". Wielu ludzi w zetknięciu z trudną sytuacją wycofuje się i umyka chyłkiem w ciemność nocy. A przecież znacznie prościej jest otworzyć gazetę na stronie z ogłoszeniami i po­ szukać nowego pracownika, nowej pracy, innej spółki, in­ nego przedsiębiorstwa. Ileż to małżeństw i przyjaźni rozpa­ da się z tej prostej przyczyny, że ludzie nie podejmują wysiłku ocalenia ich związku. Aby osiągnąć sukces, musisz I go pragnąć.

44

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

6. Wiara Wiara, dla wielu, jest pojęciem niemal mistycznym. Więk­ szość z n a s posiada wiarę, która jest źródłem wytrwałości, lecz nigdy z niej nie korzysta. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy sięgnąć w głąb naszego wnętrza i wydobyć ją na poziom świadomości. Wiara to moc niewyczerpana i nieza­ chwiana. Jeśli chcemy, by nasz wiara stała się taka nie­ złomna, musimy ją codziennie ćwiczyć, tak jak ćwiczy się
mięśnie.

Wiadomo ponad wszelką wątpliwość, że jeśli nie dość mocno wierzymy w powodzenie tego, co robimy, nie uzyska­ my pomyślnych rezultatów. Jeśli w twojej wewnętrznej świadomości tkwi odrobina dręczącej niewiary, zburzy to każdy plan... czy będzie nim miłość, pieniądze, czy też jakiś talent. Wiara zaś podtrzyma twe działania aż do chwili, gdy osiągniesz cel. 7. Oczekiwanie Oczekiwanie pozwala nam dotrzeć tam, dokąd wiodą n a s pragnienie i wiara. Trzeba naprawdę spodziewać się sukcesu, by stał się on rzeczywistością. Twój mózg nie widzi różnicy między tym, co realne, a tym, co wyobrażo­ ne. Nie ma on również poczucia humoru - tak więc to, o czym myślisz, staje się tym, co otrzymujesz i włączasz do zbioru swoich życiowych doświadczeń. Jeśli nie spo­ dziewasz się sukcesu, będziesz posyłać do mózgu suge­ stywne obrazy zwątpienia, a mózg odrzuci myśl o uprag­ nionym celu. Zwątpienie sprawia, że myślowe obrazy stają się zmącone, niejasne i mają nikłą siłę oddziaływa­ nia. Myśl ma wówczas za mało energii, by wywrzeć dobre wrażenie na neuronach mózgowych, i nie jest traktowana jako „realna". Opracowując swoje mechanizmy wyzwalające, pamiętaj, że będą one o wiele skuteczniejsze, jeśli będziesz tej skute­ czności oczekiwał. Jeżeli będziesz mocno pragnąć, wierzyć i oczekiwać, naprawdę ci się uda.

MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE

45

Poprawa wzroku przy wykorzystaniu mechanizmu wyzwalającego Pragnienie, Wiara i Oczekiwanie to główne filary prawdzi­ wie skutecznego programowania. Zastanów się, czy aby nie zaprogramowałeś siebie samego lub innych, kiedy wymie­ nione czynniki nie były u ciebie dość silne. Jeśli pragniesz szybkich zmian na dobre w życiu osobistym i zawodowym, koniecznie musisz poznać istotę wszystkich podstawowych elementów programowania i wszystkie zastosować w pra­ ktyce. A oto doskonały przykład skutecznego zastosowania wszystkich siedmiu czynników konstytuujących mecha­ nizm wyzwalający: George Maycock chciał poprawić sobie wzrok. Jego po­ trzeba była ogromna, gdyż lekarze uznali go już za ślepego. Regularnie wykonywane ćwiczenia gałek ocznych uzupełnił on mechanizmem wyzwalającym, który zaprogramował w stanie alfa, i wykorzystał do głębokiego programowania „Za każdym razem, gdy mrugam powiekami, mój wzrok się poprawia". George wyposażył swój program w pragnienie, wiarę i oczekiwanie, wszystko na poziomie relaksacji ciała i umysłu, co znacznie przyśpieszyło ostateczny rezultat. Po upływie roku nie tylko nie zagrażała mu ślepota, ale mógł zrezygnować z okularów. Jego wzrok stał się niemal dosko­ nały. Niewiernym Tomaszom możemy pokazać trzy recepty George'a na okulary, recepty, które świadczą o kolejnych stopniach poprawy wzroku! My także, ja i moja żona, po­ prawiliśmy sobie wzrok, stosując odpowiednie wyzwalacze. PODSUMOWANIE Magiczne wyzwalacze w twoim umyśle Stosowanie mechanizmów wyzwalających może być nie­ zmiernie skuteczne w szybkim programowaniu i przeprogramowywaniu siebie i innych. W pierwszym rozdziale po­ znałeś dwie moce drzemiące w czubkach twoich palców, czyli „technikę ściskania kciuka'' - dla uzyskania natych­ miastowej relaksacji, i technikę pocierania kciuka - dla

46

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

uwolnienia się od stresu. W rozdziale drugim dowiedziałeś się, jak programować fizyczne i słowne wyzwalacze, które natychmiast zmieniają twoje nastawienie do świata. Infor­ macje w tym rozdziale dotyczą tworzenia własnych mecha­ nizmów wyzwalających. Mogą one być narzędziami o wiel­ kiej sile oddziaływania, służącymi do szybkiego i ciągłego doskonalenia życia prywatnego i zawodowego. Załóż notatnik wyzwalaczy Oto kilka przykładowych mechanizmów wyzwalających. Prowadź notatki dotyczące stosowanych przez ciebie wy­ zwalaczy fizycznych i słownych. Zapisuj wszystkie i od cza­ su do czasu sprawdzaj, jakie poczyniłeś postępy. Im częściej będziesz stosował wyzwalacze, im intensywnej o nich my­ ślał, tym staną się silniejsze. Każdemu z nich przypisz osobną dziedzinę życia i związane z nią cele. Każdy nowy cel każda zmiana zachowania lub sposobu myślenia powin­ ny mieć odrębny mechanizm wyzwalający. Pamiętaj, wzmacniając Pragnienie, Wiarę i Oczekiwanie, otrzymujesz lepsze efekty. Za każdym razem Za każdym razem, Za każdym razem, Za każdym razem Za każdym razem, ność), będę... Za każdym razem, gdy zamrugam powiekami, będę... gdy wyłączę światło, będę... gdy usłyszę dźwięk telefonu, będę... gdy zobaczę furgonetkę, będę... gdy (tu wymień jakąś swoją czyn­ gdy..., będę...

Na następnej stronie znajduje się arkusz wyzwalacza. A oto niektóre dziedziny życia, nad którymi być może bę­ dziesz chciał popracować: DZIEDZINY PODSTAWOWE życie społeczne życie osobiste pewność siebie DZIEDZINY SPECJALNE interesy rodzina handel

MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE

47

stan depresji życie umysłowe umiejętność wypowiadania się zdrowie miłość życie duchowe szczęście zorganizowanie amięć finanse

zdolności twórcze wydajność rozwiązywanie problemów stosunki z ludźmi

Pamiętaj o zapisywaniu swoich sukcesów. Codzienny lub cotygodniowy ich przegląd pomoże ci zachować pozytywne nastawienie umysłu. Przerysuj ten schemat do swojego notesu. Data Miejsce Pozytywne wydarzenie Upragniony cel Liczba sesji programowania Dzień Tydzień Miesiąc Rezultaty

INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA Komunikowanie się z umysłem wewnętrznym
W dziedzinie badań nad mózgiem dokonuje się niesłycha­ ny postęp. W 1981 roku dr Roger Speery otrzymał nagrodę Nobla za swą teorię rozszczepienia mózgu. Jego praca zapo­ czątkowała nowy sposób myślenia na temat analitycznej dominacji lewej półkuli mózgowej. W miarę zanikania ten­ dencji do przeciwstawiania lewej i prawej półkuli, pojawiały się nowe koncepcje, nowe sposoby pełniejszego pojmowania istoty mózgu. Omówimy je w tym rozdziale, rozpatrując owe teorie na gruncie praktyki. Mózg jako hologram Mózg zbiera, gromadzi i przechowuje dane w mniej więcej tak jak hologram. Hologram powstaje z wielokrotnego ze­ stawu obrazów czy punktów odniesienia tego samego przed­ miotu, rzeczy lub zjawiska -jednym słowem obrazu obiektu postrzeganego z rozmaitych punktów widzenia i w różnych perspektywach. Ponieważ przez wiele lat kolekcjonowałem hologramy, takie porównanie mózgu do hologramu natychmiast zwró­ ciło moją uwagę. Pewnego dnia nieodwracalnie zniszczyłem jeden z moich hologramów i odkryłem coś bardzo interesu­ jącego. Chociaż klisza przedarta została na połowę, oba kawałki nadal pokazywały trójwymiarowy obraz. Po jeszcze jednym przedarciu kliszy obraz widniejący na wszystkich kawałkach wciąż zachował trójwymiarowość, ale działo się z nim coś ciekawego: przedstawiał mniej szczegółów. Mimo

INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA

49

iż obraz pozostał trójwymiarowy, jego perspektywa nie była pełna. Wyjaśnijmy to na przykładzie: gdyby zniszczono prawą stronę, nadal widzielibyśmy trójwymiarowy obraz, ale tylko lewej strony twarzy I Hologramy lepszej jakości mieszczą w sobie większą ilość zapisanych odwzorowań, czyli więcej punktów odniesienia, tworząc bardziej szczegółowy, gęściejszy i ostrzejszy trójwy­ miarowy obraz. Dr Carl Pribram ze Stanford University - prekursor w dziedzinie badań nad mózgiem i umysłem - podejrzewa, że mózg rejestruje czy identyfikuje dane w podobny sposób jak hologram, czyli w formie wielokrotnych odwzorowań, oraz że owe dane zapisywane są w „rodzinie" mózgowych neuronów. Nazwał tę tezę holograficzną teorią mózgu. Do czasu opublikowania pracy dr. Pribrama poświęco­ nej modelowi holograficznemu sądzono powszechnie, że każda informacja przechowywana jest tylko w jednym ściśle określonym miejscu. Oto uproszczony przykład: jeden neuron przechowuje dane służące do rozpoznania ręki, inny natomiast będzie rozpoznawał ucho. Praca Pribrama wskazuje na odkrycie nowego, wyjątkowego sposobu, w jaki mózg przechowuje dane - ta sama pod­ stawowa informacja mieści się w zwielokrotnionej liczbie komórek mózgowych. Wprowadzenie do teorii holograficznej wizualizacji Po przestudiowaniu holograficznej teorii mózgu pojęli­ śmy, jak można ją zastosować do wizualizacji -jednej z fun­ kcji mózgu czy umysłu. Wizualizacja była tematem wielu seminariów prowadzo­ nych przez nas na całym niemal świecie. W 1981 roku poproszono mnie, bym przedstawił zagadnienie wizualizacji na Międzynarodowym Zjeździe Silvy w Laredo w Teksasie. Przebieg zjazdu nagrano na taśmę i przez wiele lat kaseta z owym nagraniem cieszyła się wielkim powodzeniem na Wizualizowany obraz przypomina w dużej mierze obraz holograficzny. Aby jednak uzyskał taką ostrość jak dosko-

[rynku.

50

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

nały hologram, musi zawierać w sobie wszystkie szczegóły. Trzeba więc zwiększyć ilość informacji, które dostają się w pierwotnej postaci do naszego mózgu. Im więcej danych, szczegółów i rozmaitych punktów widzenia, tym ostrzejszy jest obraz wizualny (mentalny). Takie uszczegółowienie per­ cepcji można osiągnąć dzięki podniesienia umiejętności ob­ serwacji Dodając więcej punktów odniesienia - wzbogaca­ jąc dane o szczegóły - możesz udoskonalić swoją wizualiza­ cję. Wizualizacja a wyobraźnia Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że wizualizuje. Jednakże my wiemy, że nie mogłyby one podjąć najprostsze­ go działania bez wizualizacji. Różnica między „wizualizacją" a „wyobraźnią" została jas­ no zdefiniowana przez dr. Silvę. Powiada on: „Wizualizacja to po prostu przywoływanie uprzednio zgromadzonych w mózgu informacji (wspomnień). Wyobrażanie sobie pole­ ga natomiast na tworzeniu zupełnie nowych informacji lub na pewnej zmianie - o charakterze twórczym - danych przechowywanych w pamięci". Widzisz więc, że każdy czło­ wiek wizualizuje, ponieważ każdy posiada pamięć! Kłopot w tym, że mamy skłonność do komplikowania tego prostego procesu. Ludzie o duszy artystycznej wspaniale umieją wizualizo­ wać. Ta ich zdolność nie jest żadnym specjalnym darem natury; po prostu artyści rozwinęli ją w sobie, obserwując przedmioty w specyficzny sposób. Wyciągnij rękę przed siebie, zwróć ją wnętrzem dłoni ku sobie i patrz na nią przez chwilę. Co widzisz? Jeśli patrzysz jak większość ludzi, widzisz po prostu rękę. Artysta zaś ujrzy wiele rzeczy, których przeciętny człowiek w ogóle nie dostrzega: po pierwsze, przestrzeń wokół ręki, następnie światło i cień oraz rozmaite odcienie barw. Artysta zobaczy także specyficzne linie zakreślone cieniem, nierówności i fakturę skóry, a w końcu samą rękę. Na artystyczne wi­ dzenie przedmiotu składa się wiele informacji, które tworzą całość.

INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA

51

Spróbuj w podobny sposób przyjrzeć się swojej dłoni i dostrzec jak najwięcej szczegółów. Następnie zajmij się obserwacją przedmiotów wokół siebie. Najlepiej zacząć od piłki. Popatrz na otaczającą ją przestrzeń i na powierzchnię, na której piłka leży, zwróć uwagę na cień i na samą piłkę, Spróbuj dostrzec różnice w barwach oraz światłocienie na jej powierzchni. Problem, jaki większość ludzi ma z „widzeniem" obrazu myślowego, wynika stąd, iż nie dość uważnie obserwują oni pierwowzory. Aby zatem otrzymać „dobry obraz", musisz mieć „dobre punkty odniesienia". Chcąc poprawić jakość wizualizacji, zwracaj baczną uwagę na szczegóły przestrze­ ni, w której pracujesz, oraz tej, w której bawisz się i wypo­ czywasz. I zacznij widzieć cały obraz! Podstawową zasadą konieczną do zrozumienia istoty wi­ zualizacji holograficznej jest formuła: DO = DW. DOBRA OBSERWACJA TO DOBRA WIZUALIZACJA Spróbuj przechytrzyć swój umysł Twoja wewnętrzna świadomość nie zablokuje twoich działań ani drogi do celu, jeśli uzna, że nie dzieje się nic nowego - inaczej mówiąc, że nie wychodzą one poza sta­ tus quo. Najłatwiejszym sposobem na przeprogramowa­ nie, przekonanie lub przechytrzenie umysłu jest stworzenie tego, co możemy nazwać realistycznym doświadczeniem. Realistyczne doświadczenie to coś więcej niż wizualizacja. Polega ono na kształtowaniu pełnego, kompletnego doświadczenia, zawierającego w sobie zarówno wrażenia fizyczne, jak i psychiczne - a więc odczucia wzrokowe, słuchowe, zapachowe, dotykowe, smakowe i co najważniejsze, emocjonalne. Gdy w restauracji kelner stawia przed tobą spagetti, twój mózg rejestruje nie tylko obraz wizualny, ale także ciepło unoszące się z potrawy, zapach sosu, dźwięk talerza stawia-

52

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

nego na stole i, oczywiście, smak dania. Zapisuje więc nie tylko wygląd, ale pełne doświadczenie wraz z emocją, której wówczas doznajemy. Opisane doświadczenie było realne, my zaś chcemy zająć się doświadczeniem „realistycznym" - doświadczeniem stworzonym, w przeciwieństwie do „doświadczenia przeży­ tego" czy „doświadczenia przywołanego". Stwórz doświad­ czenie realistyczne dla każdej treści, jaką chcesz zaprogra­ mować w umyśle - a więc dla uzyskania pozytywnej posta­ wy, osiągnięcia jakiegoś celu czy poprawy stosunków z ludźmi. Umysł zaakceptuje realistyczne doświadczenie jako rzeczywistość. Poświęcając czas na kształtowanie „kompletnego do­ świadczenia'', wzmocnisz siłę programowania swego umy­ słu. Skuteczne przechowywanie, programowanie czy przeprogramowywanie realistycznego doświadczenia będzie zależa­ ło od dwóch czynników: 1. POWTARZANIA 2. JAKOŚCI WPROWADZONEJ INFORMACJI Siła powtarzania Proces uczenia się polega na powtarzaniu. Ono przygoto­ wuje magazyn do przechowywania myśli, obrazu lub pro­ gramu i kieruje cię ku realistycznemu doświadczeniu. Wie­ lokrotne kształtowanie myślowego obrazu służy wzmocnie­ niu i trwałemu odciśnięciu nowej informacji w licznych komórkach mózgowych. Agencje reklamowe z powodze­ niem wykorzystują metodę powtarzania w radiu i telewizji, by cokolwiek sprzedać. Aby nakłonić klienta do kupna jakiegokolwiek towaru, w reklamie powtarza się jego nazwę co najmniej trzy razy. Jakość wprowadzanej informacji W informatyce nie ma znaczenia, ile razy wprowadzano informację do pamięci komputera, lecz jakość owej informa­ cji: dane musza być wprowadzone w sposób perfekcyjny. Głównie to decyduje o sukcesie. Kiedy na coś patrzysz, oczy

INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA

53

przesyłają do mózgu perfekcyjny obraz przedmiotu (tak doskonały, jak widzą go twoje oczy). Wprowadzona informa­ cja porównywana Jest z wcześniej zgromadzonymi danymi, po czym zostaje skatalogowana i umieszczona w odpowied­ nim miejscu. Rzeczy, które widzisz, uznane są za rzeczywi­ ste i przechowywane jako fakty. Krzesło, stół, autobus ja­ dący ulicą to przykłady takich faktów. Gdy dochodzi do konfliktu między nowymi informacjami a danymi zebrany­ mi wcześniej, nowe informacje zostają poddane powtórne­ mu przetworzeniu i zapisane jako dane spekulatywne. Kie­ dy na pokazie sztuk magicznych widzisz kobietę unoszącą się w powietrzu, w twoim umyśle powstaje informacja spekulatywna. Jeśli pragniesz przeprogramować swój stary system prze­ konań, musisz wielokrotnie przesyłać do mózgu obrazy myślowe „nowego programu". To, w jaki sposób mózg prze­ chowuje nowe dane i jak porównuje je z wcześniejszymi, zależy od ich jakości. Mętne informacje mogą osłabić sku­ teczność programowania. Jeśli nadchodzące dane nie są zgodne ze starym programem, stają się spekulatywne, po­ nieważ znajdują się poza twoją strefą komfortu. Stwórz szczegółowe doświadczenie realistyczne i powtarzaj je wie­ lokrotnie na poziomie alfa - i obserwuj, jak twoja strefa komfortu poszerza się, by ogarnąć bogactwo nowych rzeczy i doświadczeń. Kształtowanie holograficznych inergizacji Używaliśmy terminu „doświadczenie", a nie wizualizacja bądź obrazowanie, ponieważ to, co zwykle nazywane jest wizualizacją, w rzeczywistości jest przywoływaniem do­ świadczeń. Możemy zatem użyć nowego słowa na opisanie tworzone­ go doświadczenia. Ponieważ na poziomie alfa dokonujesz internalizacji doświadczenia, możemy je nazwać INERGIZA­ CJA HOLOGRAFICZNĄ, zamiast wizualizacją. Hasło umieszczone na drodze wiodącej do sukcesu będzie teraz następujące:

54

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

DOBRA OBSERWACJA TO DOBRA INERGIZACJA Tworzenie realistycznego doświadczenia Etap pierwszy: obserwacja wzrokowa Obserwuj świat, który cię otacza. Przyglądaj się uważnie nie tylko obiektom i ludziom, ale także ich cieniom. Staraj się widzieć nie tylko kolor, ale zaciemnienia i jaśniejsze plamy, otaczającą przestrzeń i tło. W ten sposób ustalasz punkty odniesienia potrzebne do stworzenia modelu wizu­ alnego. Etap drugi: obserwacja słuchowa Wsłuchuj się w brzmienie dźwięków, nie tylko w wypo­ wiadane słowa, ale również w rozmaite dźwięki nieartykuło­ wane, takie jak „hmm", „uch", „och". Zwracaj uwagę na prędkość mowy, na barwę głosu i ton. Słuchaj innych dźwięków płynących z otoczenia, zarówno odgłosów natury, jak też wywołanych przez człowieka gwaru ulicznego, warkotu przejeżdżających autobusów, od­ głosu lodówki, wiatraczka, piecyka, czyjegoś oddechu i sa­ pania. Te szczegóły pomogą ci stworzyć holograficzną inergizację. Etap trzeci: obserwacja kinestetyczna Pojęcie „kinestetyczna" obejmuje wrażenia czterech zmy­ słów: węchu, dotyku, smaku i - tak! - wrażenia emocjonal­ ne. Węch. Zapachy, przykre i przyjemne, odznaczają się ulot­ nością. Z zewnątrz może dotrzeć do ciebie zapach oceanu, świeżo skoszonej trawy albo leśny zapach sosnowych igieł. W domu - zapach potraw, kwiatów w wazonie lub domo­ wych zwierząt. Delikatny aromat perfum czy ostra woń potu... wszystko to rejestruj w umyśle, by stworzyć realisty­ czne doświadczenie, które trzeba wyposażyć w odczucia węchowe. Dotyk. Małe dzieci posługują się zmysłem dotyku, by czerpać informacje o świecie. Przypomnij sobie, jak twoje dzieci niegdyś dotykały wszystkich przedmiotów. Ucz się

INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA

55

zatem od najmłodszych, powróć do zwyczaju z dzieciństwa i spróbuj określić, co wtedy czujesz. Czy coś jest ciepłe, czy chłodne? Gładkie czy szorstkie? Zapisuj te wrażenia w umy­ śle. Wyciągnij rękę i dotknij kogoś. Zwróć także uwagę na swoje odczucia, gdy ktoś dotyka ciebie. Smak. W kategorii wrażeń kinestetycznych nie wolno pominąć odczuć smakowych, zastanawiaj się nad smakiem każdej potrawy i przypraw - czy są delikatne czy ostre, proste czy wyszukane. Analizuj również bardziej powszed­ nie smaki: słony, słodki, kwaśny. Staraj się określić, jaki masz smak w ustach, gdy nie jesz. Może w chwilach rozcza­ rowań czujesz gorycz, to znów, w chwili sukcesu - po udanej transakcji lub kiedy osiągniesz wymarzony cel albo jesteś zakochany - cudowny smak słodyczy. Etap czwarty: obserwacja emocjonalna Nie ma silniej motywującego czynnika niż odczucia emo­ cjonalne, a mimo to większość z nas rzadko zwraca na nie uwagę. Tak, emocje również mają charakter kinestetyczny sprawiają, że nasze ciało odczuwa. Uświadom sobie, co czujesz, widząc szczeniaka, szczura lub atrakcyjną osobę płci przeciwnej. A jakie są twoje odczucia wobec zdarzeń, w których uczestniczysz czy oglądasz na ekranie telewizo­ ra? Jaki wpływ Jizyczny na twoje emocje ma widok wypadku drogowego, pary trzymającej się za ręce, tęczy, zachodu słońca, deszczowego poranka lub pełni księżyca? Zwróć uwagę na swoje uczucia, gdy patrzysz na kogoś obcego, na kuzyna, szefa, ukochaną. Dzięki określeniu własnych wra­ żeń w takich i innych sytuacjach uda ci się dodać więcej „filmowych kadrów" - czyli punktów odniesienia - do holo­ graficznej inergizacji (realistycznego doświadczenia), którą będziesz tworzył. Możesz szybko podnieść skuteczność programowania, jeśli ustalisz punkty odniesienia dla wszystkich pięciu zmy­ słów oraz dla odczuć emocjonalnych. Znajdź czas na PSP, czyli na Próbowanie, Stosowanie i Powtarzanie. Od dziś zacznij obserwować świat z uwagą, abyś w przyszłości, pod­ czas tworzenia realistycznego doświadczenia miał do dys­ pozycji wyraźne, szczegółowe wspomnienia.

-

56

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Wizualizacja udoskonalona Następny krok w pracach nad inergizacją holograficzną stanowił wielki przełom. Poszukując sposobów na udosko­ nalenie umiejętności wizualizowania, zdawaliśmy sobie sprawę, że mamy już klucz do rozwiązania problemu, a klu­ czem tym jest wnikliwa obserwacja. Musieliśmy jeszcze znaleźć sposób na włożenie klucza do zamka i przekręcenie go. Odpowiedź nadeszła w czasie, kiedy prowadziliśmy stu­ dia nad programowaniem neurolingwistycznym (NLP), a więc zagadnieniem języka mózgu. Nagle wszystko zaczęło się wyjaśniać i układać się w sensowną całość. Odpowiedz na nurtujące nas pytania okazała się bardzo prosta i miała ścisły związek ze standardową wersją treningu NLP. Aż dziwne, że nikt z neurolingwistów nigdy na to nie wpadł. Na kursie NLP uczą, że kiedy człowiek myśli lub przywołuje pewien rodzaj myśli, jego gałki oczne w sposób automatyczny wykonują określone ruchy, ponieważ oczy są Jakby przedłu­ żeniem mózgu. Gdy przywołujemy dane wizualne (pamięć), gałki oczne wędrują w górę i w lewą stronę, kiedy zaś konstru­ ujemy nowe dane wizualne (wyobraźnia/zdolności twórcze), gałki oczne przesuwają się w górę i w prawo. Podsumowując - kluczem jest dokładna obserwacja, pro­ gramowanie neurolingwistyczne jest mechanizmem we­ wnątrz zamka, a metoda Silvy Jest czynnością przekręcania klucza w zamku. Tylko połączenie tych trzech czynników pozwoli n a m otworzyć drzwi! Drzwi wiodące do odkrycia nowego i potężnego narzędzia wizualizacji - inergizacji holo­ graficznej. Podstawowe zasady inergizacji holograficznej Skoro więc nasze gałki oczne automatycznie wędrują w określonym kierunku - gdy myślimy czy przywołujemy konkretne myśli - to powinno być prawdziwe również twier­ dzenie odwrotne, a mianowicie, że aby wprowadzić do umy­ słu nowe dane (wyobraźnia/zdolności twórcze), czyli aby stworzyć realistyczne doświadczenie, musimy celowo kiero­ wać wzrok w określoną stronę.

INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA

57

Świadomie poruszając gałkami ocznymi, możemy oszu­ kać nasz umysł i przekonać go, by uznał realistyczne do­ świadczenie za coś, co już się wydarzyło i co jest fragmen­ tem naszych wspomnień z przeszłości. Ruszyliśmy tym śladem i zaczęliśmy przeprowadzać eksperymenty podczas naszych seminariów. Odkryliśmy, i to bez większego zdziwienia, że nowe informacje o wiele skuteczniej wywołują trwałą zmianę przekonań, jeśli wprowadzane są w stanie relaksacji alfa. Wejście w stan fizycznej i umysłowej relaksacji - na przykład za pomocą techniki dr. Silvy - pozwala n a m ominąć większość blo­ kujących analitycznych zachowań związanych z pozio­ mem beta; dzięki temu wprowadzanie, akceptowanie i programowanie realistycznego doświadczenia jest ła­ twiejsze. Metoda Silvy stalą się niejako wyrzutnią ku inergizacji holograficznej. Pełni funkcję parasola rozpiętego nad pro­ cesem tworzenia realistycznego doświadczenia, które łączy w sobie wrażenia wszystkich pięciu zmysłów. Czuwa nad przebiegiem owego procesu i wprowadza do umysłu po­ wstały obraz doświadczenia, wykorzystując ruchy gałek [ocznych i większe emocjonalne zaangażowanie. Proces powstawania inergizacji holograficznej, łączący doświadczenie realistyczne z ruchem gałek ocznych Zastanów się, jakiego rodzaju informacje chcesz wprowa­ dzić do swego mózgu. Jakie jest twoje upragnione doświad­ czenie realistyczne? Może jest to jakiś cel, którego do tej pory nie mogłeś osiągnąć, albo jakaś umiejętność, którą chciałbyś posiąść. Zamknij teraz oczy i wejdź w stan rela­ ksacji alfa za pomocą metody 3-1 (Zob. „Dodatek"). Tworzenie wizualnej informacji wejściowej Po wejściu w stan relaksacji wprowadź do umysłu film z obrazową lub raczej wizualną częścią inergizacji hologra­ ficznej. W tym celu skieruj gałki oczne lekko ku górze i w prawą stronę, przy zamkniętych powiekach.

58

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

KW - obrazy konstruowane wizualnie (oczy w górę i w prawą stronę) zdolność twórcza/wyobraźnia

KW

Przy takim ustawieniu gałek ocznych stwórz w umyśle ścieżkę wizualną, po czym ukształtuj dokładne wyobrażenie sytuacji tak, jak wyglądałaby ona w rzeczywistości, gdybyś ty w niej uczestniczył. Nie zapomnij o kolorach i perspekty­ wie. Nie śpiesz się. Wymyśl dla wszystkich uczestników obrazu ubrania, zwracając uwagę na fason, fakturę mate­ riału i jego barwę. Im więcej dodasz szczegółów, tym wyraźniejszy będzie obraz. Zapytaj sam siebie, co byś zoba­ czył, gdybyś miał otwarte oczy? Nie zastanawiaj się nad widzeniem tych obrazów za pomocą zmysłu fizycznego, lecz postrzegaj Je za pomocą zmysłu myślowego. Inscenizuj!... w najdrobniejszych szczegółach. PW - obrazy (dokładne i żywe) przywoływane wizualnie (oczy w górę i w lewo) przywoływanie danych z pamięci

pw

INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA

59

Sprawdzenie jakości wprowadzonych danych wizualnych Kiedy już udało ci się, ku twemu zadowoleniu, utworzyć i wprowadzić do umysłu obraz wizualny, sprawdź jakość wprowadzonych informacji. Skieruj gałki oczne do góry i w lewą stronę, po czym przywołaj scenę z pamięci. Jeśli obraz pojawia się z łatwością i jest ostry, oznacza to, że masz już do dyspozycji prawidłowo wprowadzony, szczegó­ łowy obraz. Jeśli występują jakieś trudności w przywoływaniu wizu­ alnego obrazu, ustaw gaiki oczne w dawnym położeniu, czyli w górę i w prawo, i jak to robiłeś poprzednio, uwzględ­ nij w obrazie więcej punktów odniesienia, po czym ponow­ nie sprawdź jakość obrazu. Możesz powtarzać te czynności tyle razy, ile będzie to potrzebne. Gdy już stworzysz kilka takich holograficznych inergizacji, nabierzesz wprawy i na­ uczysz się kształtować obraz wizualny już przy pierwszym podejściu. Uwaga: Osobom używającym szkieł kontaktowych radzi­ my, by przy pierwszych ćwiczeniach zdejmowały je. Tworzenie słuchowej informacji wejściowej Teraz dodaj ścieżkę dźwiękową. Pozostając w tym sa­ mym stanie relaksacji umysłu, z zamkniętymi powieka­ mi, ustaw oczy tak, jakbyś patrzył w stronę prawego ucha... u c h a o twórczym słuchu. Przy takim ustawieniu gałek ocznych stworzysz dźwięki, jakie usłyszałbyś, ucze­ stnicząc naprawdę w przedstawionej przez ciebie sytu­ acji. Stwórz scenariusz: ułóż dialog, który prowadzą „aktorzy" w twoim myślowym filmie. Zwróć uwagę na tempo wypowie­ dzi i barwę głosów. Nie zapomnij o dodaniu dźwięków sły­ szanych w tle - zarówno odgłosów natury, jak i pochodzących od człowieka.

60

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

KS - dźwięki lub słowa konstruowane słuchowo (oczy na linii wzroku i w prawo)

Sprawdzenie jakości wprowadzonych danych słuchowych Kiedy udało ci się, ku twemu zadowoleniu, uzupełnić obraz o ścieżkę dźwiękową, możesz przeprowadzić wewnę­ trzny test. Skieruj gałki oczne ku lewemu uchu (przywoły­ wanie słuchowe). Pomyśl o ścieżce dźwiękowej. Czy dźwięki powstają z łatwością? Jeśli tak, przejdź do modelu kinestetycznego. Jeśli nie, powtórz procedurę konstruowania da­ nych słuchowych z oczami zwróconymi ponownie w kierun­ ku prawego ucha. PS - dźwięki i słowa przywoływane słuchowo (oczy na linii wzroku i w lewo)

INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA

61

Tworzenie kinestetycznej informacji i sprawdzanie jej jakości Model kinesteryczny jest Inny niż wizualny 1 słuchowy. W trybie wizualnym i słuchowym konstruowanie odbywało się przy ustawieniu gałek ocznych w stronę prawego ucha, przywoływanie zaś - w stronę lewego. W trybie kinestetycznym obie te czynności zachodzą przy jednakowym ustawie­ niu wzroku. Uwaga: w standardowej technice NLP przetwarzanie da­ nych kinesterycznych, fizycznych i emocjonalnych objawia się ruchem gałek ocznych w dół i w prawą stronę, nato­ miast ruch w dół i w lewo świadczy o odbywającym się dialogu wewnętrznym, o rozmowie człowieka z samym sobą (więcej informacji na ten temat znajdziesz w następnych rozdziałach). My doszliśmy jednak do wniosku, że do two­ rzenia inergizacji holograficznej bardziej przydatny będzie nieco inny model. Gałkom ocznym zwróconym w dół i w prawo przypisaliśmy tylko wrażenia fizyczne, skierowa­ nym zaś w dół i w lewo - emocjonalne. Podobnego odkrycia dokonał psycholog Steven Devore, założyciel 1 przewodni­ czący organizacji Syber Vision. KWF - kinestetyczne wrażenia fizyczne, odczucia cielesne - przywoływanie i konstruowanie (oczy w dół i w prawo)

KWF
Podczas konstruowania fizycznych, czyli cielesnych, wra­ żeń kieruj gałki oczne w dół i w prawą stronę. Przy takim ustawieniu oczu wprowadzaj informacje o odczuciach fizy-

62

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

cznych. Pytaj siebie: „Gdybym teraz naprawdę przeżywał to realistyczne doświadczenie, jaka byłaby temperatura oto­ czenia? J a k bym się czuł w ubraniach i butach, które mam na sobie. J a k odczuwałbym obecność szkieł kontaktowych lub okularów na nosie?" - i tak dalej. Po uzupełnieniu obrazu o odczucia fizyczne możesz spraw­ dzić jakość wprowadzonych danych, po prostuje przywołując. Jeśli masz trudności, powtórz ostatnie ćwiczenie i dodaj wię­ cej szczegółów (oczy zwrócone w dół i w prawo). Informacje węchowe ZAPACH (oczy na wprost i 10 stopni powyżej linii wzroku) Po uzupełnieniu obrazu wrażeniami cielesnymi powróć do ustawienia gałek ocznych w pozycji centralnej (spójrz prosto przed siebie - z zamkniętymi oczami). Teraz unieś oczy - powoli i spokojnie, tak jakbyś wąchał perfumy - około 10 stopni powyżej linii wzroku. Gdy będziesz wprowadzał do umysłu wrażenia węchowe, oczy automatycznie ustawią się na odpowiednim poziomie lub pod właściwym kątem. Pozostając przy takim ustawieniu gałek ocznych, stwórz wonie i aromaty dla programowanego właśnie realistyczne­ go doświadczenia. Sprawdź swoje postępy, przywołując da­ ne zapachowe. Jeśli obraz węchowy nie jest kompletny, wyraź pragnienie stworzenia dodatkowych informacji i do­ daj więcej punktów odniesienia do modelu zapachowego. Informacje smakowe SMAK (oczy na wprost i 10 stopni poniżej linii wzroku, zwrócone ku ustom) Następnym zmysłem biorącym udział w tworzeniu reali­ stycznego doświadczenia jest zmysł smaku. Powróć do ustawienia gałek ocznych w pozycji centralnej, po czym opuść wzrok około 10 stopni niżej, tak jakbyś spoglądał na swoje usta. Pozostając przy takim ustawieniu gałek ocznych, stwórz smaki, jakich mógłbyś doznać, gdyby doświadczenie reali-

INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA

63

styczne było doświadczeniem realnym. Może to być delikat­ na woń uroczystej kolacji lub słodki smak sukcesu. Pamię­ taj, że żołądek funkcjonuje w ten sposób, iż doświadczenie negatywne może wywołać smak goryczy, natomiast wyda­ rzenie pozytywne - czysty, wyraźny smak słodyczy. Utrzymując gałki oczne w tym samym położeniu, sprawdź Jakość inergizacji, wyraziwszy uprzednio pragnienie przy­ wołania danych smakowych. Jeśli wymagane jest dodanie większej ilości szczegółów, wprowadź je do obrazu z zacho­ waniem tego samego ustawienia gałek ocznych. Tworzenie emocjonalnej informacji i sprawdzanie jej jakości Oto poddałeś już holograficznej inergizacji wrażenia wzro­ kowe i słuchowe, jak również kinestetyczne. Nadszedł czas na utworzenie modelu o największej sile oddziaływania, największej mocy ożywiania filmu myślowego, a mianowicie modelu emocjonalnego. Spójrz przed siebie, po czym opuść wzrok do dołu i w lewą stronę. Zadaj sobie w myślach py­ tanie: „Jakiego rodzaju emocje przeżyłbym w chwili osiągnięcia upragnionego celu?". Czy będzie to uczucie dumy, radości, satysfakcji, ekstazy, miłości? Określ swoje uczucie i rozwiń je; podkręć gałkę umysłowego wzmacniacza emo­ cjonalnego. Wyobraź sobie, że to uczucie wypełnia całe twoje ciało. KWE - kinestetyczne wrażenia emocjonalne przywoływanie i konstruowanie (oczy w dół i w lewo)

KWE

64

PANOWANIE N A D UMYSŁEM

PEŁNE DOŚWIADCZENIE REALISTYCZNE KW - obrazy k o n s t r u o w a n e wizualnie (oczy w górę i w prawo) PW - obrazy przywoływane wizualnie (oczy w górę i w lewo) KS - dźwięki i słowa k o n s t r u o w a n e słuchowo (oczy na linii wzroku i w prawo) PS - dźwięki i słowa przywoływane słuchowo (oczy na linii wzroku i w lewo) KWF - kinestetyczne wrażenia fizyczne, odczucia cielesne (oczy w dół i w p r a w o - zarówno przy k o n s t r u o w a n i u , j a k i przywoływaniu) KWE - kinestetyczne wrażenia emocjonalne (oczy w dół i w lewo - zarówno przy k o n s t r u o w a n i u , j a k i przywoływaniu) wrażenia ZAPACHOWE (oczy na w p r o s t i 10 stopni powyżej linii wzroku) w r a ż e n i a SMAKOWE (oczy na w p r o s t i 10 stopni poniżej linii wzroku, w k i e r u n k u ust) Teraz, n a d a l pozostając w s t a n i e alfa i koncentrując się na odczuciach emocjonalnych, skieruj gałki oczne w górę i w lewą stronę; dodaj do emocji ścieżkę wizualną. Następ­ nie przenieś wzrok w k i e r u n k u lewego u c h a i dodaj ścieżkę dźwiękową. Teraz s p u ś ć oczy w dół i w prawo i uzupełnij obraz o wrażenia fizyczne, po czym spójrz prosto przed siebie i 10 stopni powyżej linii wzroku, dodając ścieżkę zapachową. I znowu popatrz na wprost 1 10 stopni w dół.

INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA

65

w poszukiwaniu wrażeń smakowych, a następnie w dół i w lewo - po odczucia emocjonalne. Na koniec odpręż się i przeprowadź pełne programowanie, starając się, by twoja inergizacja była dynamiczna i barwna. Po zakończeniu pro­ gramowania wyjdź ze stanu alfa, odliczając od 1 do 5. Na seminariach poświęconych zagadnieniu panowania nad umysłem metodą dr. Silvy odnosiliśmy wielkie sukcesy. Wielu słuchaczy ze łzami w oczach opisywało swoje pierw­ sze, po wielu latach, osiągnięcia dokonane za pomocą wi­ zualizacji. Najkrótsza droga do sukcesu prowadzi oczywi­ ście przez próby, próby i jeszcze raz próby. PODSUMOWANIE Inergizacja holograficzna Komunikowanie się z umysłem wewnętrznym Teraz już wiesz, na czym polega sekret inergizacji holo­ graficznej. Prawdopodobnie dokonaliśmy pierwszego od wielu lat znaczącego przełomu w badaniach nad wizualiza­ cją. Inergizacja typu holograficznego jest potrzebna szczegól­ nie ludziom, którzy mają kłopoty z wizualizowaniem, gdyż albo nie pojmują istoty wizualizacji, i tym samym kompli­ kują cały proces, blokując go, albo z natury nie są wzrokow­ cami, lecz mają za to bardziej rozwinięty tryb postrzegania kinestetycznego bądź słuchowego. Dzięki holograficznej inergizacji mogą wykorzystać swą lepszą z natury umiejętność kinestetyczną lub słuchową do tworzenia ścieżki wizualnej w swym realistycznym do­ świadczeniu. Z pomocą tego nowego narzędzia możesz wyznaczać cele i osiągać je. Stosuj więc technikę inergizacji i uczyń ze swej wewnętrznej świadomości najlepszego przyjaciela, który po­ może ci osiągać sukcesy we wszystkich dziedzinach życia. W celu stworzenia realistycznego doświadczenia przy programowaniu przyszłych osiągnięć, eliminowaniu złych nawyków, lęków, niesłusznych przekonań lub rozwijaniu jakiejś umiejętności wykonuj następujące czynności:
3 — Panowanie nad umysłem

66

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Etap pierwszy: Zamknij oczy i wejdź w stan relaksacji umysłu za pomocą metody 3-1. Etap drugi: Pozostając nadal w stanie alfa, zwróć oczy w górę i w prawą stronę. Stwórz obraz wizualny, dodając barwę i akcję. Etap trzeci: Sprawdź jakość tego obrazu, kierując gałki oczne w górę i w lewo. Jeśli obrazy napływają z łatwością, przejdź do następnego etapu, jeśli nie - powtórz etap 2. Etap czwarty: Teraz ustaw gałki oczne tak, jakbyś spo­ glądał na swoje prawe ucho. Skonstruuj ścieżkę dźwiękową zawierającą muzykę, rozmowy i dźwięki w tle. Etap piąty: Sprawdź ścieżkę dźwiękową, wykonując ruch gałkami ocznymi tak, jakbyś patrzył na swoje lewe ucho. Jeśli przywoływanie przebiega łatwo, przejdź do następnej czynności, jeśli nie - powtórz ćwiczenie 4, Etap szósty: Skieruj oczy w dół i w prawo i stwórz fizy­ czne wrażenia, jakich doznałbyś, uczestnicząc naprawdę w sytuacji, którą obecnie wizualizujesz. Przy takim samym ustawieniu gałek ocznych sprawdź efekt, przywołując z pa­ mięci owe cielesne wrażenia. Jeśli przywołujesz je z łatwo­ ścią, przejdź do następnego etapu. Etap siódmy: Teraz spójrz w lewo i w dół. Stwórz emocje, które przeżywałbyś, gdybyś rzeczywiście znalazł się w wy­ obrażonej sytuacji. Aby sprawdzić postępy, nadal przy tym samym ustawieniu gałek ocznych przywołaj owe emocje. Jeśli nie sprawia cl to trudności, przejdź do dalszych eta­ pów. Etap ósmy: Spójrz prosto przed siebie (oczywiście ciągle z zamkniętymi oczami) i 10 stopni powyżej linii wzroku, tak jakbyś patrzył na swój nos. Dodaj dane zapachowe. Sprawdź je tak, jak opisano wyżej. Etap dziewiąty: Oczy skierowane do przodu i 10 stopni poniżej linii wzroku, jakbyś patrzył na usta. Stwórz infor­ macje smakowe, a następnie sprawdź ich jakość. Etap dziesiąty: Teraz połącz wszystkie obrazy (wzroko­ wy, dźwiękowy, zapachowy, dotykowy, smakowy i emocjo­ nalny), a otrzymasz pełną inergizację holograficzną. Dodaj akcję, kolory i zbliżenia.

INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA

67

Etap jedenasty: Odliczając od 1 do 5, wyjdź ze stanu alfa, otwórz oczy, poczuj się wspaniale i w doskonałym zdrowiu. Celem realistycznego doświadczenia jest stworzenie do­ świadczenia sztucznego w sposób tak szczegółowy, by umysł przyjął to, co „realistyczne", za rzeczywistość. Dzięki temu zostanie ono skatalogowane w banku pamięci jako wspomnienie, a ty przechytrzysz własny umysłtak, że prze­ zwycięży on ograniczające go przekonania i poszerzy twą strefę komfortu, a tym samym pozwoli ci osiągać nowe cele.

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY Komunikacja z innymi ludźmi
Czy zauważyłeś kiedyś, że niektóre osoby zawsze skupiają na sobie uwagę otoczenia, podczas gdy inne są wiecznie ignorowane? Niektórzy ludzie potrafią sprzedać każdy pomysł lub towar, a inni nie mogą spłacić nawet najmniejszego długu. Są tacy, którzy mają wręcz talent do wszczynania kłótni i niesnasek, i tacy, którzy są opłacani za to, że w razie konfliktów potrafią być świetnymi mediatorami i szybko pogodzić zwaśnione strony. Na czym polega ów sekret budowania mostów komunika­ cji? Dzięki zastosowaniu niżej opisanych technik będziesz mógł znacznie udoskonalić swą umiejętność perswazji umiejętność właściwą człowiekowi Punktem wyjścia powinna być zawsze analiza świata, w którym żyje interesująca nas osoba. Każdy człowiek spo­ wity jest światem, który sam sobie wytworzył. Sądzi, że zna się na wszystkim. Jest przekonany, iż doskonale umie sobie poradzić z większością sytuacji. Ten świat - dobry czy zły jest jego światem. Przypomnij sobie, co mówiliśmy wcześniej o powłoce „strefie komfortu" - otaczającej każdego człowieka. Odgrywa ona rolę filtra zatrzymującego wszelkie dane będące w kon­ flikcie z jego rzeczywistością. I oto pojawiasz się ty - otoczony własną powłoką tkwisz we własnej rzeczywistości i chcesz drugiego człowieka do czegoś przekonać. Dlaczego miałby cię słuchać? Oczywiście, na pewno znajdzie się wiele słusznych powodów, ale w jego świecie to on jest ekspertem.

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

69

Wszystko, co słyszy, automatycznie porównuje z własną wiedzą. W tym procesie analizy nadchodzące informacje wtłaczane są w ustalone schematy i zazwyczaj podlegają błędnej interpretacji tak, by pasowały do systemu przeko­ nań słuchacza. Cała tajemnica polega na tym, by przedrzeć się przez ową ochronną powłokę i zawładnąć uwagą osoby, z którą prag­ niesz nawiązać kontakt. Wspólczesna wieża Babel Komunikacja to prawdopodobnie największy problem na­ szych czasów. W swoich podróżach spotykamy ludzi, którzy pragną nawet narzucić swój język innym narodowościom. Czy zwróciłeś uwagę, że Amerykanie zwiedzający obcy kraj zwracają się do tubylców po angielsku, spodziewając się, iż zagadnięta osoba odpowie w tym samym języku? I o dziwo, najczęściej tak się dzieje. To fantastyczne, jak dalece Amerykanie narzucili światu swój sposób komunikacji. Choć na razie jest on skuteczny, bądźmy świadomi, że to nie najlep­ sza metoda komunikowania się. Aby nawiązać skuteczny kontakt z Niemcem, musisz mówić po niemiecku, bo właśnie w tym języku przetwarza on nadchodzące informacje. Mówienie w innym języku wyma­ ga od ciebie mentalnego przekładu z owego języka na twój i z powrotem na język rozmówcy. Zaczynasz już chyba ro­ zumieć, dlaczego komunikacja na tej planecie jest prawdziWym problemem. Ale takie kłopoty mają też obywatele, mieszkający w gra­ nicach tego samego państwa. Każda grupa ludzi - zawodo­ wa, społeczna, wiekowa - posługuje się własnym żargonem i, co gorsze, nadaje słowom odmienne znaczenia i zabarwie­ nie emocjonalne, co może doprowadzić do poważnych nieporozumień. Miliard dolarów obrotu Podobne zjawisko obserwujemy w naszym życiu zawodo­ wym. Niektórzy ludzie, pracując od lat w tym samym biurze, nie komunikują się z kolegami, z przełożonymi i personę-

70

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

lem. Wraz z polepszeniem komunikacji zmniejszyłaby się płynność kadr. Wielu ludzi interesu stwierdza, iż po zasto­ sowaniu naszych technik nie tylko zmniejszyła się rotacja kadr w ich przedsiębiorstwach, ale też znacznie wzrósł wskaźnik produkcji i polepszyło się samopoczucie pracow­ ników. Polepszenie stosunków rodzinnych Brak komunikacji jest być może główną przyczyną kryzy­ su rodziny. Na naszych seminariach nieraz spotykamy pary, które nawet po dwudziestu czy trzydziestu latach małżeństwa nie mogą się ze sobą porozumieć - nie mówiąc już o normalnych kontaktach z dziećmi! Na szczęście, po zastosowaniu technik komunikacyjnych następują rady­ kalne zmiany na lepsze. Skłoń słuchacza do odprężenia Postawa typu „udowodnij mi to" pojawia się u kogoś, kto czuje się zagrożony rym, co powiedziałeś i z czym się nie zgadza. Dlatego też może zamknąć ci usta, zanim jeszcze zaczniesz dyskusję - już na wstępie jest gotów do obrony. Musisz zatem znaleźć sposób, by rozładować napięcie. Ist­ nieją wytrychy, którymi można otwierać drzwi do takich zamkniętych umysłów i dzięki temu budować pomosty mię­ dzy własnym światem i światem drugiego człowieka. Poda­ my ci niebawem sposoby otwierania drogi doskonałej ko­ munikacji. Indianie mają powiedzenie-klucz, które pomaga otwo­ rzyć zamknięte drzwi. Na pewno już je słyszałeś: „Przejdź się milę w moich mokasynach" - co oznacza, iż trzeba wyjść z własnego świata i spojrzeć na życie z punktu widzenia drugiego człowieka. Musisz przeniknąć umy­ słem przez jego powłokę za pomocą klucza do jego spe­ cyficznego zamka. Na pewno nieraz byłeś przekonany, że potrafisz komuś pomóc, lecz twoją sugestię kwitowano obojętnym, a często nawet wrogim spojrzeniem. Czasami jesteśmy tak pod­ ekscytowani tym, co chcemy powiedzieć, że zapominamy, iż

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

71

komunikacja musi przebiegać dwustronnie. Próbujemy wcisnąć nasze myśli w czyjś zamknięty umysł i siłą utoro­ wać sobie drogę przez cudzą powłokę. Dla drugiej osoby oznacza to atak z twojej strony. J a k w takim razie winieneś postąpić? Uczyń w myślach krok do tyłu i obserwuj osobę, z którą właśnie rozmawiasz. W jaki sposób przyjmuje twoje słowa? Co mówi język jej ciała? J a k siedzi lub stoi? Czy fizycznie jest otwarta, czy zamknięta na ciebie i twoje poglądy? Nie będziemy się tutaj rozwodzić nad znaczeniem rożnych póz ciała; napisano na ten temat wiele znakomitych książek (listę polecanych przez nas tytułów znajdziesz w „Biblio­ grafii"). Zajmiemy się językiem ciała pod zupełnie innym względem, dzięki czemu nauczysz się prostej techniki opar­ tej na znajomości języka ciała, techniki o nadzwyczajnej sile oddziaływania. Etap pierwszy: Fizyczne dostosowanie Obserwując świetnych negocjatorów, mediatorów i mistrzów w nawiązywaniu kontaktów, zauważysz w ich posta­ wie ciała specyficzną cechę. Jedną z ich mało znanych tajemnic otwartej komunikacji jest dostosowanie się do Języka ciała rozmówcy. PROBLEM: Stanowisz zagrożenie dla ochronnej powłoki słuchacza. ROZWIĄZANIE: Usuń to zagrożenie... pozwól słuchaczowi na relaks. TECHNIKA: Fizyczne dostosowanie. Chcąc się łatwo z kimś skomunikować, staraj się siedzieć lub stać w tej samej pozycji, co osoba, z którą prowadzisz rozmowę. Jeśli rozmówca siedzi ze skrzyżo­ wanymi nogami i założonymi rękami, usiądź podobnie. Gdy słuchacz zmienia pozycję, ty także powoli zmień pozycję ciała. Psycholodzy uznali metodę dostosowania za narzędzie pomagające pacjentom otworzyć się na ich sugestie. Zastosuj i ty tę metodę, a rezultaty będą zadzi­ wiające!

72

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

W większości przypadków rozmówca nie zauważy, że na­ śladujesz jego ruchy - przynajmniej nie na poziomie świa­ domości zewnętrznej. Jednakże wewnętrzna świadomość odnotuje lustrzane odbicie Jego samego. Ludzie dobrze czują się w swoim towarzystwie, a ponieważ ty będziesz do nich podobny (pozycją twego ciała), przestaniesz stanowić dla nich zagrożenie i poczują się przy tobie wspaniale, zaczną się powoli odprężać, znikną bariery i kanał komuni­ kacyjny między wami stanie otworem. Możesz stać się mistrzem metody „fizycznego dostosowa­ nia", próbując, wdrażając i powtarzając tę technikę. I. Fizyczne dostosowanie A. Postawa ciała 1. Stojąca lub siedząca 2. Położenie ramion, dłoni, nóg i stóp. 3. Pozycja głowy 4. Krok (szybki, średni, powolny) B. Gesty 1. Gestykulacja rąk 2. Ruchy ramion 3. Ruchy głowy 4. Ruchy ciała C. Oddech 1. Szybki lub wolny 2. Płytki, średni lub głęboki D. Mowa 1. Tempo - szybkie lub wolne 2. Ton - wysoki lub niski E. Mimika twarzy 1. Mruganie powiekami 2. Wyrażanie emocji a. uśmiech - usta otwarte lub zamknięte b. czoło - zmarszczone lub gładkie Nawiązywanie 1 budowanie raportu Gdy raport zostanie już nawiązany, ty będziesz mógł przejąć inicjatywę, to znaczy zmienić nastrój rozmówcy Jeś li

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

73

to potrzebne. Na przykład jeśli ktoś jest podekscytowany, naśladuj szybkie tempo jego oddechu 1 ruchy gałek ocz­ nych. Wzoruj na rozmówcy swój oddech, mruganie powie­ kami i inne fizyczne oznaki emocji. Buduj raport, upodobnij się do swego słuchacza, i przejmuj Inicjatywę, stopniowo zwalniając oddech i uspokajając ruch oczu, aż on automa­ tycznie zacznie podążać za tobą, odpręży się i wejdzie w stan receptywności. Zobaczysz, jak teraz on z kolei będzie dopa­ sowywać się do ciebie, nawet nie zdając sobie z tego spra­ wy - wszystko bowiem zachodzi na poziomie świadomości wewnętrznej. Technika ta może okazać się nadzwyczajprzydatna podczas udzielania pierwszej pomocy lub w sytuacjach stresowych. Jakie nastroje chciałbyś zmienić u innych osób? Sporządź ich listę (depresja, złość, strach etc). I zapisuj wszystkie swoje sukcesy! Etap drugi: Werbalne dopasowanie Prostym sposobem poprawienia komunikacji jest posłu­ giwanie się językiem osoby, z którą rozmawiamy. Każdy człowiek, każda grupa, każdy region wykształciły specyficzny język: zestaw słów i zwrotów, które dla nich są wygodne. Ten szczególny język uformowało ich środowisko. Od momentu narodzin korzystamy ze wszystkich naszych zmysłów, by gromadzić dane - informacje o nas samych i otaczającym nas świecie. Następnie formułujemy z nich opinie o sobie i naszym otoczeniu. W wielu wypadkach te "ograniczające" opinie pozostają przy nas przez całe życie, chyba że zastąpią je inne. Gdy dorastamy, większość z nas doskonali „ulubione" tryby, zmysły czy kanały przetwarzania danych, rozwijając i używając tylko jednego lub dwóch z nich - przeważnie jednego podstawowego 1 jednego drugorzędnego. Niektórzy używają przede wszystkim wzroku, inni korzystają z emocji, by przesłać informacje do mózgu. I tak powstaje język, którym posługujesz się w rozmowie z ludźmi podobnymi do ciebie, z tymi, wobec których czu­ jesz się pewnie. To język łączy was we wzajemnym zrozu-

74

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

mieniu i zaufaniu. To twój specjalny tryb komunikacji po­ zwala gromadzić i przetwarzać informacje. Spróbuj zwrócić uwagę na sposób wypowiadania się przedszkolaków, nastolatków, ludzi starszych. Niestety niewielu stara się zrozumieć ich specyficzny język. Jeśli tobie się to uda, nawiąż z nimi kontakt, wypowiadając podobne słowa, budując podobne zdania, naśladując ich. PROBLEM: Brak słownego porozumienia. ROZWIĄZANIE: Analiza specyficznych wzorców wypowiedzi i dopasowa­ nie się do nich. TECHNIKA: Werbalne dostosowanie. Każdy zawód charakteryzuje się specyficznym słownic­ twem. Porównaj język finansisty z językiem prawnika lub lekarza. Tak, czasami chcą cię w ten sposób „OSZOŁOMIĆ" i zrobić na tobie wrażenie, ale najczęściej język odzwiercied­ la sposób ich myślenia, ich werbalne przetwarzanie infor­ macji. Jeśli lekarz nadużywa frazeologii medycznej, t r u d n o się z nim porozumieć. Mówi na przykład, że masz kło­ poty z „obrączką rzęskową" (orbiculus ciliaris). (Co to takiego?) Wiciu lekarzy zapomina, że ich pacjenci nie mają medycznego wykształcenia. Ale czy lekarz może mówić językiem pacjenta? Z pewnością, lecz podobnie j a k wielu profesjonalistów, j e s t najczęściej tak ciasno spowity w zasłonę własnego świata, że zapomina o in­ nych. A co z tobą? Może i ty tak dalece pochłonięty jesteś włas­ nymi sprawami, że nie masz czasu, by uczyć się języka innych ludzi. Spróbuj jednak. Może znajdziesz drogę do nowego świata! Jako mistrz w komunikacji powinieneś dostosować się do słownika osoby, z którą rozmawiasz. Powinieneś używać wyrażeń dobrze znanych wam obu. Twoim celem nie jest papugowanie drugiego człowieka, lecz naśladowanie tylko

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

75

tych żargonowych zwrotów, które pasują do twojej osobo­ wości (Dziwne byłoby słyszeć siedemdziesięciolatka mó­ wiącego: „Klawy z niego gostek!".) A zatem przysłuchuj się, w jaki sposób ktoś mówi -jakich używa słów - i naśladuj go. To język, któremu ufa i którym najwygodniej mu się posługiwać. Ale uważaj, to nie znaczy, że masz się zniżać do czyjegoś poziomu, masz tylko mówić językiem, który jest dla słuchacza zrozumiały, tonem, któ­ remu on ufa. Dzięki temu twój rozmówca będzie bardziej zrelaksowany 1 otwarty na nowe idee. Zbudujesz pomost komunikacyjny między waszymi dwoma światami. (Czy masz pojęcie, jakie to ważne dla ludzi, którzy utrzymują się z handlu!) W jaki sposób ludzie myślą? Jeśli poddamy analizie sposób, w jaki ludzie wyrażają siebie, otrzymamy zestaw ważnych wskazówek mówiących o tym, jak przetwarzają informacje. Badania dowiodły, że w miarę jak ludzie kształtują opłnie o sobie i otoczeniu, tworzą specyficzne wzorce wypowiedzi, które wyrażają ich reakcje na świat. Dobór słownictwa świadczy o sposobie przetwarzania danych. Słuchając, jak ktoś mówi, często możemy dowiedzieć się, jak myśli! Gdy już odkryjesz czyjś sposób myślenia, świat komuni­ kacji stanie przed tobą otworem - będziesz umiał przewidzieć reakcje drugiego człowieka na to, co masz do powiedzenla, czyniąc tym samym wielki krok w kierunku doskonałego porozumienia, i zyskasz pewność siebie. Skąd otrzymujemy informacje? Istnieje wiele rodzajów środków przekazu, które dostar­ czają nam „wiadomości": telewizja, radio, gazety, czaso­ pisma i oczywiście, rozmowy z innymi ludźmi. Każdy z nas korzysta z ulubionego medium, na przykład telewi­ zji, by otrzymać wieści ze świata. Inne środki przekazu nie wydają się tak nieodparte. Zamykamy się więc w za-

76

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

sięgu „tuby" telewizyjnej i uznajemy ją za główne źródło danych. I tak jak faworyzujemy jedno z mediów, tak też dajemy pierwszeństwo w uzyskiwaniu informacji jednemu z na­ szych zmysłów. Podstawowe tryby wprowadzania danych związane są z pięcioma ludzkimi zmysłami: wzrokiem, słu­ chem, dotykiem, węchem i smakiem. Jeśli je wszystkie zbadamy, okaże się, że wzrok, słuch i dotyk są dominujące, natomiast węch i smak stanowią tylko przedłużenie zmysłu dotyku. Kolejny przełom Przełom w badaniach nad możliwością otwierania umy­ słu drugiego człowieka stanowiła szczegółowa i gruntowna praca dr. Miltona H. Ericksona. Wykazuje on, iż każdy człowiek posiada komplet kluczy do przetwarzania informa­ cji. Dopóki bliskie mu osoby, znajomi, klienci nie znają tych kluczy i nie używają ich, dopóty nie otworzą oni jego umysłu i nie pojmą jego myślenia. Pracę dr. Ericksona studiowali w późniejszym czasie dr Richard Bandler i dr John Grider. Włączyli oni jego badania w zakres kursu, czy technologii, zwanego programowaniem neurolingwistycznym [NLP - Newo Linguis tic Programming), które można nazwać Językiem mózgu". Tryby przetwarzania danych: wizualny, słuchowy, kinestetyczny (WSK) Analizując słowa - zwłaszcza rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki - którymi najczęściej posługuje się nasz rozmówca, możesz ustalić, jaki jest jego „język zmysłów". Jeśli będziesz tego języka używać, twój słuchacz z łatwo­ ścią będzie przetwarzał twoje informacje, w trybie, który mu najbardziej odpowiada. Dzięki temu powstanie mię­ dzy wami most umożliwiający prawdziwą, pełną komuni­ kację. Oto przykłady słów, które dadzą ci wskazówkę o „języku mózgu" twego rozmówcy.

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

77

WZROKOWIEC Słowa nawiązujące do wzroku: „patrzeć", „wygląd", „per­ spektywa", „obraz", Jasny". SŁUCHOWIEC Słowa nawiązujące do słuchu: „głos", „powiedzieć", „słu­ chać", „mówić", „dźwięk". KINESTETYK Słowa nawiązujące do wrażeń dotykowych: „ogarnąć", „zebrać", „solidny", „dotknąć", „wyczuwalny", „utrzymać". Test dla Ciebie Sprawdź swoją umiejętność rozpoznawania słów charak­ teryzujących wzrokowca (W), słuchowca (S) i kinestetyka (K). A. Podkreśl kluczowe słowa lub zwroty w poniższych przykładach. B. Określ podstawowy tryb przetwarzania danych u oso­ by wypowiadającej poniższe zdania. 1. Czuję, że to będzie fajna wycieczka. ( ) wzrokowiec ( ) słuchowiec (X) kinestetyk 2. To naprawdę jasny pogląd. ( ) wzrokowiec ( ) słuchowiec ( ) kinestetyk 3. Zajrzyj do gazety i zobacz, co grają w kinach. ( ) wzrokowiec ( ) słuchowiec ( ) kinestetyk 4. Jestem między młotem a kowadłem. ( ) wzrokowiec ( ) słuchowiec ( ) kinestetyk

78

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

5. Słyszę, co mówisz, ale nie jestem pewien, czy to dobrze brzmi. ( ) wzrokowiec ( ) słuchowiec ( ) kinestetyk 6. Chciałbym, żeby mój szef przestał się mnie czepiać. ( ) wzrokowiec ( ) słuchowiec ( ) kinestetyk 7. Ona zawsze pachnie jak róża. ( ) wzrokowiec ( ) słuchowiec ( ) kinestetyk 8. Ciemno tu jak w grobie. ( ) wzrokowiec ( ) słuchowiec ( ) kinestetyk Werbalne dostosowanie do trzech głównych trybów przetwarzania informacji 1. WZROKOWIEC - wygląd Osoba, której ulubionym kanałem przepływu informa­ cji jest WZROK, posługuje się wyrażeniami nawiązujący­ mi do wrażeń wizualnych. Wzrokowiec woli telewizję niż radio, patrzy na przepływające obłoki, zamiast chodzić na basen, marzy o przyszłości, a nie zajmuje się koszeniem trawnika. Z łatwością możesz poznać wzrokowca po dużej liczbie słów nawiązujących do wzroku obecnych w Jego słowniku. Powie on na przykład tak: „Niech no SPOJRZĘ jeszcze raz na ten problem". „WIDZĘ, że to nie jest to, o co nam chodzi". „Nie mam JASNEGO OBRAZU twoich poglądów" Możesz otrzymać OBRAZ trybu przetwarzania danych u twego rozmówcy, PATRZĄC na słowa, jakich najczęściej używa.

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

79

2. SŁUCHOWIEC - dźwięk Słuchowiec woli środki przekazu oparte na DŹWIĘKU i z nich czerpie informacje. Woli radio niż telewizję, koncert niż balet i będzie raczej słuchać muzyki stereo, niż kosić trawę. Z jego wypowiedzi z łatwością wyłowisz słowa nawią­ zujące do słuchu: „Chciałbym USŁYSZEĆ, co masz mi do POWIEDZENIA". „To BRZMI obiecująco. „Ta idea BRZMI sensownie". Nieraz SŁYSZYSZ, jak ludzie MÓWIĄ, że coś BRZMI do­ brze lub źle. 3. KINESTETYK - dotyk i odczucia emocjonalne Osobowość kinestetyczna rozwinęła przede wszystkim sfery DOTYKU i EMOCJI. Kinestetyk będzie wolał pływać, niż iść do kina; tańczyć, niż oglądać balet... to wreszcie ktoś, komu prawdziwą przy­ jemność sprawia koszenie trawy! Od razu poznasz tego rodzaju osobę po doborze słów. Kinestetyk powie tak: „CZUJĘ, że w swoim sprawozdaniu DOTYKASZ meritum sprawy". „Zdaje się, że nie udało ci się OGARNĄĆ problemu". „Gdy będziesz znał już KONKRETY, SKONTAKTUJ SIĘ ze mną". Po takich wypowiedziach będziesz już mógł UCHWYCIĆ charakter tej osoby i poradzisz sobie z nią, używając MOCNYCH, KONKRETNYCH argumentów w trakcie roz­ mowy. Sprawdź, ile przykładowych słów wymyślisz dla każdego typu rozmówcy. Po ilości uzyskanych punktów zorientujesz się, jaki jest twój ulubiony tryb przetwarzania danych (ten, gdzie liczba punktów jest największa). Następnie powinieneś rozwinąć słownictwo w pozostałych kolumnach tak, byś czuł się swo­ bodnie w rozmowach z osobami o innych preferencjach. Mistrz komunikacji potrafi prowadzić konwersację dostoso­ wując się do każdego trybu przetwarzania.

80

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

81

Większość ludzi posługuje się trybem podstawowym i trybem drugorzędnym. Czy zaczynasz już pojmować, jaki jest twój dominujący kanał informacyjny? Bardzo ważna wskazówka Wiele osób w sytuacjach stresowych ucieka się tylko do jednego, podstawowego kanału informacyjnego. Określ podstawowe tryby przetwarzania u ludzi, z którymi często przebywasz, i sporządź ich listę, żebyś w razie nagłej potrzeby był przygotowany do nawiązania z nimi porozumienia.

Imię i nazwisko

Podstawowy tryb przetwarzania

Drugorzędny tryb przetwarzania WSK w handlu Przyjrzyjmy się rozmowie dwóch osób, które cechuje od­ m i e n n y tryb przetwarzania. J a n (sprzedawca): - Proszę SPOJRZEĆ na tę ofertę. ZOBACZYCIE państwo, jak wasza firma zaoszczędzi na niej. Anna (klientka): - Tak, CZUJĘ, ze przedstawił pan parę MOCNYCH stron tej propozycji, ale są tu też SŁABE punkty. J.: - Ależ pani nie DOSTRZEGA całości OBRAZU. Wiem, że z pani punktu WIDZENIA WYGLĄDA to trochę SZKICO­ WO, ale jeśli zechce pani PRZYJRZEĆ SIĘ naszej ofercie, DOSTRZEŻE pani same korzyści. A.: - Jednakże PODSTAWĄ działania mojej firmy jest PRZEPŁYW gotówki. CZUJĘ, że powinnam WSTRZYMAĆ SIĘ z zamówieniem. Nie ma POŚPIECHU. Gdy SKONKRE­ TYZUJE pan swoją ofertę, proszę o KONTAKT. Jan jest:

82

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

( ) wzrokowcem ( ) słuchowcem ( ) kinestetykiem Anna jest: ( ) wzrokowcem ( ) słuchowcem { ) kinestetykiem Czy J a n otrzyma zamówienie? ( )tak ( ) nie Kto odniósłby korzyści z lepszego porozumienia? ( )Jan ( ) Anna () oboje Czy J a n otrzyma zamówienie? Prawdopodobnie nie. J a n i Anna rozmawiali tak, jakby posługiwali się innymi języka­ mi. Równie dobrze J a n mógłby mówić po chińsku, a Anna po niemiecku. Kto zyska na lepszej komunikacji? Oboje. Zadaniem kupującego jest rozwój jego firmy dzięki opła­ calnemu zakupowi najbardziej przydatnych produktów. Mówiąc językiem sprzedawcy, Anna mogłaby uzyskać pełną informację, zrozumieć ją i podjąć najlepszą decyzję. Zyski sprzedawcy zależą w dużej mierze od jego umiejęt­ ności komunikacji. Ta umiejętność decyduje o sukcesie lub o porażce. W jaki sposób ty komunikujesz się z ludźmi? Ile razy zdarzyło ci się usłyszeć lub powiedzieć: „Nie rozumiem, co masz na myśli". Poświęć trochę czasu na określenie trybu przetwarzania informacji osób, z którymi się kontaktujesz, i przećwicz te tryby, by poprawić jakość waszej komunika­ cji. Aby lepiej zrozumieć, jak można wykorzystywać znajo­ mość czyjegoś trybu przetwarzania, wyobraź sobie, że...

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

83

1. Wybierasz się na pierwszą randkę (spotkanie) i chcesz zrobić dobre wrażenie. Wiesz już, jaki jest tryb przetwarza­ nia u tej osoby. Jaki rodzaj rozrywki jej zaproponujesz? (A)Wzrokowcowi:

(B)Słuchowcowi:

(C)Kinestetykowi:

2. Jest rocznica waszego ślubu i chcesz podarować ukochanej osobie jakiś specjalny prezent. Co kupisz? (D) Wzrokowcowi:

84

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

4 (E) Słuchowcowi: 1 2. 3 4 (F) Kinestetykowi: 1 2 3 4 3. Klienci często kupują domy, które wcale nie przypo­ minają domów ich marzeń. Mistrz komunikacji w dziedzinie sprzedaży nieruchomości przede wszystkim zwróci uwagę na tryb przetwarzania charakteryzujący jego klienta... czyli na jego sposób podejmowania decyzji o zakupie. Następnie wybierze dom odpowiadający potrzebom klienta. Na co ty jako sprzedawca zwróciłbyś uwagę klienta? (G) Wzrokowcowi: 1 2 3

(H) Słuchowcowi: 1 2

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

85

(I) Kinestetykowl: A może sam znajdziesz jeszcze inne zastosowania owej ttechniki? (Wszystkie odpowiedzi znajdują sie na końcu rozdziału). Etap trzeci: Obserwacja ruchu gałek ocznych Okazuje się, że kiedy zadajesz komuś pytanie, jego gałki oczne wykonują automatyczne, określone ruchy, gdy zastanawia sie on nad odpowiedzią. Oznaki wzrokowego przetwarzania danych Jeśli zadajesz pytanie, które wymaga od pytanego przywołania odpowiedzi wizualnej, jego gałki oczne najczęściej kierują się w dół i w prawo lub w lewo, w zależności od rodzaju pytania. Chociaż od każdej reguły są wyjątki, możemy ogólnie stwierdzić, że wyżej opisany ruch gałek ocznych świadczy o wzrokowym trybie przetwarzania informacji. W tym przypadku jednak nie oznacza to, że osoba ta jest wzrokowcem. Rozważymy tę kwestię nieco później.

86

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Chcąc zidentyfikować wizualny tryb przetwarzania, trze­ ba zadać odpowiednie pytanie. Pytanie nawiązujące do dźwięku lub odczucia emocjonalnego nie jest właściwe. Musi to być pytanie, które ewokuje odpowiedź wizualną. Co ciekawsze - istnieją dwa rodzaje pytań dla trybu wizualne­ go. J a k się później okaże, te same dwa rodzaje pytań stosuje się również przy przetwarzaniu słuchowym - ale nie przy kinestetycznym. Dwa rodzaje pytań A oto dwa rodzaje pytań, które ewokują specyficzny tryb mózgowego przetwarzania i dostarczają wyraźnych wskazó­ wek, które możemy wykorzystać do podniesienia skutecz­ ności komunikacji: 1. Pytanie przywołujące - jest to pytanie, które wymaga od rozmówcy przywołania danych z banku pamięciowego 2. Pytanie konstruujące - jest to pytanie, które wymaga od rozmówcy utworzenia nowych danych przy użyciu wyobraźni i zdolności twórczych. Pytanie przywołujące wymaga tego, co nazwiemy wizuali­ zacją lub inergizacją. Taki rodzaj pytania uaktywnia przy­ woływanie wcześniej zgromadzonych danych (wspomnień). Mogą to być obrazy, dźwięki lub emocje. Nie powstaje tutaj nic nowego; osoba, z którą rozmawiasz, ma już potrzebne jej informacje i tylko przywołuje odpowiedź. Gdybyś ktoś cię zapytał: „Jak wygląda czerwona róża?", sięgnąłbyś po prostu do banku pamięci i przywołał wspo­ mnienie jakiejś prawdziwej bądź sztucznej czerwonej róży. Ten proces przywoływania trwa zaledwie kilka sekund. Jeśli przyjmiemy bardzo prostą wersję modelu rozszczepionego mózgu, to dane tego rodzaju przechowywane są głównie w lewej jego półkuli. Pytanie konstruujące wymaga od rozmówcy skorzysta­ nia z wyobraźni Ten typ pytania skłania go do tworzenia NOWYCH obrazów, dźwięków lub emocji, które powstają na bazie wcześniej zgromadzonych fragmentów informa­ cji.

(mózgu).

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

87

Gdyby cię zapytano: „Jak wygląda niebieska róża?", pro­ ces myślenia byłby bardziej skomplikowany. Najpierw prze­ trząsnąłbyś pamięć w poszukiwaniu niebieskiej róży, po­ tem - nie znajdując tam takiej róży - przywołałbyś czerwo­ ną, następnie przywołałbyś barwę niebieską, po czym czerwoną różę uczyniłbyś różą niebieską; i w ten sposób stworzyłbyś i zatrzymał w pamięci nowy obraz niebieskiej róży, który od tej chwili mógłbyś swobodnie przywoływać, bez konieczności powtórnego konstruowania. Ów twórczy proces może skłonić cię do użycia twej prawej półkuli mózgowej. UWAGA: Zawsze przed rozmową przeprowadzaj testy kontrolne. PRZYWOŁYWANIE WIZUALNE Gdy zadasz specjalne pytanie wymagające odpowiedzi wizualno-przywołującej, zobaczysz, że oczy osoby pytanej kierują się w górę i w twoją prawą stronę.

Test na przywoływanie wizualne Aby sprawdzić u rozmówcy objawy tego typu przetwarza­ ­­a informacji, zapytaj go o obraz, który już wcześniej widział - o jakąś „znaną" mu cechę. Na przykład: „Jak wygląda twój płaszcz?". „Jakiego koloru są ściany twego domu?".

88

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

KONSTRUOWANIE WIZUALNE Gdy zadasz specjalne pytanie wymagające odpowiedzi wizualno-konstruującej, zobaczysz, że gałki oczne pytanego zwracają się w górę i w twoją lewą stronę.

KW

Test na konstruowanie wizualne Aby zaobserwować u rozmówcy oznaki tego typu przetwa­ rzania informacji, zapytaj go o obraz, którego nigdy przed­ tem nie widział - o jakąś „nie znaną" mu cechę. Na przykład: „Jak wyglądałby żółty kangur w czarne cętki?". „Jak wyglądałbyś z zielonymi włosami?". „Jak wyglądałby twój dom, gdyby pomalowano go na zielono w duże różowe groszki?". Wzrok rozbiegany lub nieruchomy Oczy wpatrzone w przestrzeń, rozbiegane lub nierucho­ me, również mogą wskazywać na wizualny dostęp do da­ nych. Gdy oczy wznoszą się ku górze, a gałki oczne poru­ szają się to w prawo, to w lewo, tam i z powrotem, często świadczy to o trwającym właśnie procesie wizualnego kon­ struowania. (Można to porównać do snu na jawie... Nauczy­ ciele, pamiętajcie: może Janek akurat tworzy lekcję histo­ rii!) Jak przeprowadzać test i weryfikacje Opisane tu ruchy gałek ocznych występują u większości ludzi, aczkolwiek bywają wyjątki. Jeśli masz jakieś wątpli-

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

89

wości, powinieneś zadać rozmówcy więcej pytań i sprawdzić rezultaty. Może się okazać, że ruchy oczu są u kogoś akurat odwrotne, a w niektórych rzadkich przypadkach - całkowi­ cie inne. Formułuj pytania tak, by sprowadzić rozmowę na tematy interesujące obie strony. Dla uproszczenia naszych rozważań przyjmijmy, że każdy człowiek pasuje do naszego idealnego modelu. Trzeba tylko pamiętać o tym, by przy stosowaniu niniejszej techniki "ocenić" ruchy oczu każdej osoby, to znaczy sprawdzić je za pomocą pytań kontrolnych. Wskazówki dotyczące formułowania pytań kontrolnych wraz z przykładowymi pytaniami znajdują się na końcu tego rozdziału. Oznaki słuchowego przetwarzania danych W przypadku słuchowego przetwarzania informacji gałki oczne kierują się w stronę ucha, prawego lub lewego. Wy­ gląda to tak, jakby mózg wsłuchiwał się w napływające informacje. Podobnie jak przy wizualnym trybie przetwarzania, do uzyskania informacji o rozmówcy służą dwa rodzaje pytań. PRZYWOŁYWANIE SŁUCHOWE Gdy zadasz specjalne pytanie wymagające odpowiedzi słuchowo-przy wołającej, zaobserwujesz, że wzrok pytane­ go kieruje się w stronę jego lewego ucha, tzn. w twoją prawą stronę.

PS

90

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Test na przywoływanie słuchowe Aby sprawdzić u rozmówcy objawy tego typu przetwarza­ nia danych, zapytaj go o jakiś dźwięk lub wrażenie słucho­ we, którego już kiedyś doświadczył - o cechę mu „znaną". Na przykład: „Jak brzmi klakson twojego samochodu?". „Jaki jest dźwięk twojego budzika?". „Jak brzmi wycie syreny policyjnej?". KONSTRUOWANIE SŁUCHOWE Gdy zadasz pytanie wymagające odpowiedzi słuchowo-konstruującej, oczy pytanego skierują się w stronę jego prawego ucha, to znaczy w twoją lewą stronę.

KS<

Test na konstruowanie słuchowe Aby sprawdzić u rozmówcy objawy tego typu przetwarza­ nia danych, zapytaj go o dźwięk lub wrażenie słuchowe, którego nigdy nie doświadczył - o jakość mu „nie znaną". Na przykład: „Jak brzmiałby klakson twojego samochodu, gdyby jego dźwięk podobny był do dziewczęcego śpiewu?". „Jak brzmiałoby twoje nazwisko wymówione od końca?", „Jakie byłoby brzmienie fletu imitujące płacz dziecka?". Wewnętrzny świat dźwięków jest jednym z najbogatszych źródeł informacji płynących do mózgu, mimo że dla większo­ ści osób podstawowym sposobem przetwarzania danych jest tryb wizualny lub kinestetyczny, nie zaś słuchowy.

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

91

Oznaki kinestetycznego przetwarzania danych Okazuje się, iż przetwarzanie kinestetyczne to całkiem odmienne zjawisko. Być może dlatego, że kinestezja doty­ czy wrażeń zarówno fizycznych, jak emocjonalnych. Inny jest dostęp do wrażeń fizycznych i odczuć emocjonalnych, a inny do wewnętrznego dialogu, czyli rozmowy z samym sobą. W przypadku wrażeń ich przywoływanie i konstruowanie objawia się jednakowym położeniem gałek Wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, że proponowany przez nas model inergizacji holograficznej (komunikacji wewnętrznej) jest nieco inny niż w standardowej wersji NLP. Teraz powróćmy jednak do owej wersji (komunikacja ze­ wnętrzna) i przyjmijmy założenie, że gdy wzrok pytanego kieruje się w dół i w twoją prawą stronę, świadczy to o pro­ wadzeniu przez niego wewnętrznego dialogu, czyli rozmo­ wy z samym sobą. DIALOG WEWNĘTRZNY - ROZMOWA Z SAMYM SOBĄ Kiedy odbywa się taki wewnętrzny dialog, oczy rozmówcy kierują się w dół i w twoją prawą stronę.

DW
Test na kinestetyczny dialog wewnętrzny Na przykład: „Opowiedz samemu sobie jakiś dowcip". "Co sobie myślisz, kiedy zdarza ci się potknąć?* "Co myślisz, kiedy ktoś mówi ci komplement?".

92

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

DANE FIZYCZNE I EMOCJONALNE Gdy zadasz specjalne pytanie wymagające odpowiedzi związanej z wrażeniami cielesnymi lub emocjonalnymi, gał­ ki oczne rozmówcy skierują się w dół i w twoją lewą stronę.

WK
Test na wrażenia kinestetyczne Na przykład: „Co odczuwa dłoń, dotykając kory drzewa?". „Jak czuje się człowiek podczas biegu?". „Jak to jest być zakochanym?". Zauważysz, że nie występuje tu różnica między trybem konstruowania i przywoływania - i jedno, i drugie odbywa się przy takim samym położeniu gałek ocznych; przy dialogu wewnętrznym - w dół i w twoją prawą stronę, a przy wraże­ niach fizycznych i emocjonalnych - w dół i w twoją lewą stronę. Korzyści Istnieje nieskończenie wiele sposobów doskonalenia sztuki komunikacji dzięki wykorzystaniu wskazówek mó­ wiących o trybie przetwarzania drugiego człowieka. Pro­ wadziliśmy specjalne wykłady dla pracowników organów kontroli, dla personelu służby bezpieczeństwa, prawni­ ków i rozmaitych agencji wywiadowczych. Techniki wydo­ bywania prawdziwych informacji, przeprowadzania wy­ wiadów i śledztw mogą okazać się nieocenione w tego rodzaju zawodach.

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

93

Czy kłamcy są „lewi"? Wiele osób pracujących w służbie śledczej lub wywiadowczej dochodzi do wniosku, że .kłamcy są lewi". Gdy rozmawiają ze świadkiem lub podejrzanym, obserwują ruch jego galek ocznych. Jeśli jego wzrok kieruje się w prawo, jest to wskazówka, że jego informacje mogą być prawdziwe, jeśli zaś w lewo, istnieje duże prawdopodobieństwo, że podejrzany właśnie „tworzy" swe informacje. Podążając za taką hipotezą, śledczy na początku rozmowy zadaje kilka pytań kontrolnych, aby określić tryb przetwarzania danych u swego rozmówcy. Oczywiście wzrok kierujący się w lewą stronę niekoniecznie musi oznaczać, że osoba udzielająca odpowiedzi kłamie. Czasami ktoś nie potrafi przywołać całego wydarzenia, więc „wypełnia je szczegółami" - po prostu dodaje kilka sfabrykowanych informacji, by opowieść płynęła gładko. Tak więc oczy zwrócone w lewo mogą oznaczać „prawie prawdę". Należy pamiętać, że nie ma metod niezawodnych, istnieją tylko sposoby na poprawienie uniejętności komunikacji - sztuka zadawania pytań jest jednym z nich. J a k mogą rodzice czy nauczyciele korzystać z tych metod, by budować most porozumienia z młodzieżą? Wskazówki służące do identyfikowania podstawowego trybu przetwarzania Wiele osób sądzi, że można określić czyjś podstawowy sposób przetwarzania danych, obserwując pierwszy ruch gałek ocznych po zadaniu obojętnie jakiego pytania. Nauczyciele mogą w ten sposób stwierdzić, jakim trybem myślenia uczeń rozwiązuje zadanie matematyczne. Mając taką informację, dobry nauczyciel będzie mógł pomóc uczniowi zrozumieć zawiłości matematyki. Do sukcesu można dojść tylko jedną drogą. Oto skrót, którym można ją wyrazić: PSP, co oznacza: P = PRÓBOWANIE S = STOSOWANIE P = POWTARZANIE

94

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Są to trzy konieczne warunki wprowadzenia w czyn opi­ sanej techniki. Skup całe swoje myślenie na treści tego rozdziału. Jeśli chcesz ją sobie przyswoić, to przed powtór­ nym czytaniem wykonaj ćwiczenie relaksacji metodą dr. Silvy, opisane w „Dodatku". Jak poprawić umiejętność przywoływania A oto w jaki sposób zdołasz lepiej przywołać informacje zawarte w tej książce: przeczytaj „Podsumowanie"... za­ mknij powieki 1 przedstaw sobie w myślach wyróżnienia w tekście, a następnie przywołaj wszystkie szczegóły ich dotyczące. Nadal z zamkniętymi oczami poddaj analizie swój dzisiejszy dzień i jutrzejszy: z kim masz się spotkać i jak rozpocząć udoskonalanie komunikacji? Kiedy już po­ czujesz się tak, jakbyś naprawdę to robił... weź głęboki oddech, powoli wypuść powietrze i otwórz oczy. A teraz kontynuuj czytanie. PODSUMOWANIE Buduj mosty, a nie mury Komunikacja z innymi ludźmi Etap pierwszy: Ćwiczenie na poziomie alfa. W stanie relaksacji umysłu wyobrażaj sobie różne osoby i w myślach je obserwuj, po czym próbuj naśladować oznaki ich sposo­ bu komunikacji. Stwórz w umyśle kadry filmowe: najpierw naśladuj postawę ciała, następnie gesty, oddech, głos, mi­ mikę... Może ci to zająć kilka sesji. Ćwiczenie w stanie relaksacji umysłu pozwala na przyswojenie sobie informacji i szybsze uzyskanie pomyślnych rezultatów stosowania opi­ sanych technik. Etap drugi: Prostym sposobem polepszenia jakości ko­ munikacji jest posługiwanie się językiem rozmówcy. Poświęć czas na przestudiowanie werbalnych schematów wypowiedzi i naucz sieje naśladować, bacząc jednak, by nie używać czyjegoś żargonu lub ulubionych powiedzonek, jeśli sam ich nie używasz. Naśladuj tylko sposób wypowiadania się - budowę zdań, tempo mówienia...

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

95

Etap trzeci: Studiuj i staraj się zidentyfikować główny, wewnętrzny tryb podejmowania decyzji u interesującej cię osoby. Zbadaj, jak przetwarza ona informacje, i zanotuj częstotliwość występowania w jej słownictwie wyrazów należących do wszystkich trzech kategorii: wizualnej, słuchowej i kinestetycznej. Których słów jest najwięcej? Następnym krokiem do osiągnięcia doskonałości w dzie­ ­­­nie komunikacji będzie dostosowanie się do podstawo­ wego trybu przetwarzania charakteryzującego twego roz­ mówcę i prowadzenie konwersacji w tym właśnie trybie. Test dla ciebie A w jaki sposób ty przetwarzasz informacje? Jakich uży­ wasz zdań opisowych? Aby to sprawdzić, odszukaj jakiś stary, napisany przez ciebie list. Miej na uwadze, że piszesz zupełnie inaczej, niż mówisz, mimo to znajdziesz we własn y c h listach swoje ulubione zwroty. Postaraj się zmienić swoje schematy wypowiedzi, ćwicząc posługiwanie się słownictwem wizualnym, słuchowym i kinestetycznym. Im więcej ćwiczeń, tym łatwiej stosować je techniki wobec innych i przyjąć ich sposób myślenia. W miarę postępów możesz przystąpić do nauki naśladowania: postawy ciała, gestów rąk, oddychania, tonu głosu, prędkości mowy, wyrazu twarzy, mimiki (np. mruganie powiekami) i wielu innych cech czyjegoś zachowania. Piękna sztuka komunikacji i przekonywania jest darem, który należy polerować tak długo, aż jego blask padnie na drugiego człowieka.

96

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

OBSERWACJA RUCHU GAŁEK OCZNYCH Miej na uwadze, że patrzysz na twego rozmówcę, tak więc wskazówki odnoszą się do twojej prawej i twojej lewej strony! KW - obrazy -konstruowane wizualnie (oczy w górę i w lewo) PW - obrazy przywoływane wizualnie (oczy w górę i w prawo) (wzrok rozbiegany lub nieruchomy także może wskazywać na przetwarzanie wizualne) KS - dźwięki lub słowa konstruowane słuchowo (oczy na linii wzroku i w lewo) PS - dźwięki lub słowa przywoływane słuchowo (oczy na linii wzroku i w prawo) DW - kinestetyczno-sluchowa rozmowa z samym sobą (oczy w dół i w prawo; zarówno przy konstruowaniu, jak i przywoływaniu) WK - wrażenia kinestetyczne: emocje i odczucia cielesne (oczy w dół i w lewo; zarówno przy konstruowaniu, jak i przywoływaniu) Masz więc już w swoich rękach narzędzie burzące mury i wznoszące mosty komunikacyjne. Przejdź po nich na dru­ gą stronę ku lepszemu, szczęśliwemu i wartościowemu światu. Przykładowe odpowiedzi na pytania ze str. 83-84 A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2. 3. 4. kino sztuka teatralna wystawa w muzeum oglądanie telewizji koncert słuchanie płyt pocztówki dźwiękowe opera pływanie spacer w parku dancing kolacja w restauracji

BUDUJ MOSTY, A NIE MURY

97

D 1. sprzęt wideo 2. kalejdoskop 3. telewizor 4. mikroskop E 1. sprzęt stereofoniczny 2. śpiewający telegram 3. płyty kompaktowe 4. pozytywki F 1. sprzęt sportowy 2. futro 3. kupon jedwabiu lub atłasu 4. kominek G 1. piękny widok 2. mnóstwo przestrzeni 3. kolorystyka 4. krajobraz H. 1. odgłos pukania w ścianę 2. spokojne sąsiedztwo 3. weseli sąsiedzi 4 . śpiew ptaków I. 1. kominek 2. miękkość dywanu 3. miły chłód lub przytulne ciepło 4. zapach kwiatów

Panowanie nad umysłem

KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI
KOMUNIKOWANIE się z rodziną, przyjaciółmi i znajomy­ mi na poziomie świadomości zewnętrznej jest warunkiem, by dawać sobie radę w otaczającym świecie. Jednakże zda­ rza się, że nie potrafimy znaleźć odpowiednich słów lub że ktoś nie chce z nami nawet rozmawiać. Co można zrobić? Istnieje metoda komunikowania sie z ludźmi na poziomie świadomości wewnętrznej - wówczas słowa są niepotrzeb­ ne. Umysłowa komunikacja subiektywna i zjawisko progra­ mowania to od dawna tematy bardzo kontrowersyjne. Chcąc stosować najnowocześniejsze techniki dr. Silvy, mu­ simy najpierw zbadać możliwości korzystania z czystej ko­ munikacji międzyumysłowej, czyli z parapsychicznych zdolności człowieka. Zwróćmy się zatem do dawnych i no­ wych odkryć, które wydają się wskazywać, iż ten typ umy­ słowego programowania nie jest jedynie tkwiącym w nas potencjałem, ale może być nadzwyczaj skuteczny w prakty ce. Tak, istnieją dowody na istnienie takich umiejętności i w dalszej części książki dowiesz się, jak można je rozwijać za pomocą techniki programowania subiektywnego dr. SilvyBadania dr. Rhine'a Prawdopodobnie najbardziej znany zespół badaczy zja­ wisk parapsychicznych założył w 1920 roku dr. J.B. Rhine przy Laboratorium Parapsychologii w Duke University

KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIEDZY UMYSŁAMI

99

w Durham, w Karolinie Północnej. Do uczestnictwa w eks­ perymentach zaproszono ludzi z różnych środowisk, by poddać analizie ich umiejętność odgadywania specjalnie oznaczonych kart. Talia składała się z 25 kart, na których widniał jeden z pięciu symboli - gwiazda, linia falowana, Kwadrat i znak dodawania. Dwóch uczestników rozdzielano przegrodą tak, by nie mogli siebie widzieć. Talię dokładnie lasowano. „Nadawca" odsłaniał wierzchnią kartę i koncen­ trował się na niej, usiłując przesłać w myślach widziany symbol „odbiorcy". Odbiorca miał głośno powiedzieć pierwszy symbol, jaki przyjdzie mu do głowy. Potem odkrywano następną kartę i wszystkie kolejne, aż do wyczerpania całej talii. Przez ponad trzydzieści lat badań podczas tysięcy testów odbiorcom wielokrotnie udawało się prawidłowo odgadnąć wszystkie 25 kart. Na podstawie tych badań stwierdzono, że istnienie zdolności parapsychicznych w człowieku jest więcej niż prawdopodobne. Widzenie na odległość Badania prowadzone we wczesnych latach siedemdzie­ siątych przez dr. Harolda Puthoffa i dr. Russella Targa potwierdzają -jak relacjonuje „The Journal of the Institute of Electrical and Electronics Engineers" - prawdziwość wyników tego typu eksperymentowania z ludzkimi możli­ wościami parapsychicznymi. Ich odkrycia dotyczą widzenian na odległość, czyli umiejętności umysłowego otrzymywania informacji z dużych odległości. Fizyk Puthoff i specjalista od laserów, Targ, przeprowa­ dzi serię testów, w których prosili jednego z uczestników, nazywanego „nadawcą", by udał się w jakieś znane tylko sobie miejsce. Jego partner, czyli „odbiorca", pozostawał w laboratorium. W ustalonym czasie odbiorca miał się od­ prężyć, zamknąć oczy i, próbując sobie wyobrazić, co w tej chwili widzi nadawca, narysować ów przypuszczalnie widziany przez nadawcę obraz. Wykonane rysunki były zadziwiająco prawidłowe. Przeprowadzono sześćdziesiąt eksperymentów z udziałem zarówno osób, u których już dawniej stwierdzono zdol-

100

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

ności parapsychiczne, jak też z naukowcami rządowymi oraz innymi urzędnikami, którzy przewinęli się przez labo­ ratorium. Wszystkich proszono, by zgodzili się odgrywać rolę „odbiorców". Co prawda ci pierwsi wypadli najlepiej, ale i większość pozostałych uczestników otrzymała bardzo do­ bre wyniki. Eksperymenty potwierdziły więc tezę, że wszy­ scy ludzie mają zdolności parapsychiczne, że jest to dar ofiarowany nam przez naturę, który możemy rozwijać dzięki praktyce. Te zaawansowane badania skłoniły rząd Stanów Zjedno­ czonych do finansowania dalszych prac w tej dziedzinie. Wyniki uzyskane w Instytucie Badań w Stanford są jednak zaliczane do ściśle tajnych. Wieść niesie, że ostatnio rząd wykorzystywał ludzkie zdolności widzenia na odległość w celu zlokalizowania terrorystów i uwolnienia ofiar porwa­ nia. Jeśli to prawda, następnym krokiem będzie prawdopo­ dobnie przewidywanie mających nastąpić wydarzeń, by zapobiec rozlewowi krwi, aktom przemocy, nieszczęściom. Widzenie na odległość było także przedmiotem badań doktor Marilyn Schitz i doktorów Rhine'a z Instytutu Para^ psychologii oraz Roberta J a h n a z uniwersytetu w Prince­ ton; wszyscy uzyskali pozytywne rezultaty. Zdolności parapsychiczne i zyski na rynku srebra Chcąc udowodnić skuteczność tzw. programowania su­ biektywnego, dr Targ wraz z psycholog Keith Harary i kole­ kcjonerem dzieł sztuki Anthonym White'em założyli Towa­ rzystwo Delphi w Kalifornii. Ich celem było pomyślne wyko­ rzystanie zdolności parapsychicznych do prognozowania cen srebra na giełdzie. Harary, odgrywając rolę odbiorcy, dokonała dziewięciu, jeden po drugim, prawidłowych sza^ cunków. Prawdopodobieństwo trafienia wynosi w tej dzie­ dzinie 1: 50 000. W ciągu jednego roku dzięki sesjom parapsychicznym grupa, o której mówimy, osiągnęła zysk netto 120 000 dolarów. Latem 1987 roku Russell Targ, pracujący obecnie jako etatowy specjalista od laserów, dokonał kolejnego progno­ zowania na rynku srebra. Spośród pięćdziesięciu dwóch

KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI

101

prób trzydzieści pięć było pomyślnych. O zyskach osiągniętych z tej operacji nic nie wiemy. Krytycy i oszuści Wyniki tych wieloletnich kontrolowanych, naukowych testów powinny przekonać nawet największych sceptyków, Mimo to wielu nadal uważa, że nie ma żadnych dowodów na istnienie zjawisk parapsychicznych. Dlaczego wciąż jeszcze z takim uporem zaprzecza się istnieniu zdolności parapsychicznych człowieka? Zbadajmy kilka możliwych przyczyn takiej postawy. Sila środków przekazu Gazety, czasopisma, radio i telewizja często wypowladają się negatywnie o parapsychologii, zarzucając badaczom sztuczki i oszustwa. Niekiedy mają oczywiście rację, zawsze i wszędzie bowiem znajdą się oszuści, którzy dorabiają się, korzystając z ludzkiej naiwności. Szybko rozwijająca się wspólnota New Age/New Thought gromadzi prawdopodobnie więcej oszustów niż ludzi uczciwych. Obok ludzi prawych są tam naciągacze, i co smutniejsze, tych drugich jest więcej. Dziennikarze, korzystając z ich informacji, często mają fałszywe pojęcie o badaniach parapsychicznych. Niektórzy dziennikarze idą po linii najmniejszego oporu, polegając na słowach tzw. „autorytetów". Na przykład: ame­ rykańska telewizja i prasa poświęciły dużo miejsca magiko­ wi, który twierdził, że nikt jeszcze nie wykazał rzeczywistych umiejętności parapsychicznych. „Dowodził", że wszystkie prezentowane zdolności tego typu są oszustwem, ponieważ on potrafi uzyskać podobne efekty dzięki zwykłym sztucz­ kom. To dokładnie tak, jak gdyby ktoś oświadczył, że sól nie istnieje, gdyż można otrzymać taką substancję w laborato­ riach chemicznych. Mimo iż owo „expose" było w gruncie rzeczy metodą na pojawienie się nazwiska magika w mediach, prasa daje się ogłupiać pustymi oświadczeniami, że siły parapsychiczne nie istnieją, lub równie głupimi stwierdzeniami (mimo przekonywających wyników tylu badań),

102

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

że: „Nie ma jak dotąd żadnego dowodu, iż zdolności para­ psychiczne istnieją". Relacje tendencyjne W niektórych przypadkach to same media wprowadzają ludzi w błąd. Ostatnio donoszono, że autor piszący dla magazynu „Scientific American" skrytykował program rzą­ dowy NASA wspierający badania parapsychiczne. Twierdził on, jakoby „uczestnicy eksperymentów zniszczyli taśmy z niepomyślnymi danymi, a wręczyli taśmy tylko z pozytyw­ nymi wynikami". Później przyznał się koledze po fachu, że dopuścił się takiego oskarżenia, gdyż wydawało mu się, iż rezultaty badań tak dobitnie przemawiały za istnieniem zdolności parapsychicznych, że „było to podejrzanel". Za­ proszono go na publiczną debatę, aby przedyskutować wysunięte przez niego zastrzeżenia. Odmówił, przyznając, Iż tak naprawdę nie wie zbyt dużo o eksperymentach para­ psychicznych i nie jest na bieżąco zorientowany w tym te­ macie. Policja parapsychiczna przyłapana na oszustwie Inna grupa zorganizowanych krytyków, „Naukowe Do­ ciekania nad Zjawiskami Paranormalnymi", zwana też „policją parapsychiczną", powstała w celu ochrony oby­ wateli przed oszustami. Członków tej organizacji przyła­ pano na próbie fałszowania statystyk tak, by wykazywały wyniki negatywne, podczas gdy prowadzone przez nich eksperymenty dawały nieoczekiwane rezultaty pozytyw­ ne. Sprawa wydała się wówczas, gdy jeden z członków grupy opuścił jej szeregi i udostępnił prasie dowody fał­ szowania dokumentów. Inny były członek policji parapsychicznej wyjawił, w jaki sposób dwaj członkowie organizacji próbowali zniweczyć wyniki eksperymentów prowadzonych w Washington University w Laboratorium Badawczym McDonnella. Usiłowali oni zdyskredytować badania, symulując zdolności parapsy­ chiczne i wykorzystując każdą okazję, by wprowadzić eksperymentatorów w błąd. Mieli oni fałszywe wyobrażenie,

KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI

103

że jeśli uda im się oszukać naukowców, to wszystkie bada­ ­­a nie mają żadnej wartości. Powyższe przykłady dają nam pojęcie, do jakiego rodzaju oszustw i podstępów uciekają się nierozważni ludzie lub organizacje, by skompromitować uczciwe badania - bada­ nia przeprowadzane na najlepszych uczelniach pod ścisłą kontrolą naukowców! Zmiana w postawie mediów W ostatnich czasach dostrzegamy zmianę postawy środ­ ków masowego przekazu wobec eksperymentów parapsy­ chicznych - wydaje się bardziej obiektywna. Być może świadczy to o lepszej znajomości tej tematyki na całym świecie. Widzieliśmy powszechne zainteresowanie badaniami prowadzonymi przez aktorkę Shirley MacLaine i gwałtowny wzrost sprzedaży książek i kaset New Age. A może właśnie nadchodzi nowa era, era otwierania się ludzkich umysłów na własne zdolności i potencjały życiowe. Wykorzystanie parapsychicznego programowania subiektywnego w sferach biznesu jest sekretem ściśle strzeżonym przez osoby na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Według ostatnich publikacji w „New York Times", „Wall Street Journal'* i „U.S. News and World Report" wiele spółek należących do „Fortune 500" stosuje informację subiektyw­ ­­. Ostatnie badania spełniają wszystkie kryteria Niedawne eksperymenty parapsychiczne powinny przekonać nawet największych sceptyków, że istnienie zdolności parapsychicznych zostało dowiedzione metodą naukową. Na uniwersytecie w Princeton dr Dean Radin i dr Roger Nelson dokonali przeglądu 1 oceny ponad 800 eksperymentów prowadzonych według ścisłych standardów naukowych. Badano możliwość wpływania na wyniki generatora liczb losowych. Radin i Nelson przebadali 832 przypadki, z których 597 polegało na próbie wywierania wpływu na rezultaty komputera generującego, a w 235 przypadkach nie czyniono żadnych prób tego rodzaju. Za każdym razem

104

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

usiłowanie wpłynięcia na generator kończyło się oczywi­ stym sukcesem, podczas gdy zwykłe sesje kontrolowane owocowały rezultatami przypadkowymi. Podczas ekspery­ mentów zastosowano wszystkie możliwe zabezpieczenia przed różnego rodzaju wadami, charakteryzującymi wcześ­ niejsze badania i często podkreślanymi przez sceptyków. Naukowcy z Princeton zastosowali kompleksowe modele statystyczne, by określić, czy rozmaite czynniki zewnętrzne mogą w jakikolwiek sposób warunkować otrzymywane re­ zultaty. Ich testy dały odpowiedź na pięć głównych zarzu­ tów, często podważających skuteczność badań parapsychi­ cznych: 1. Wyniki nie są zgodne z powszechnie uznanymi mode­ lami naukowymi Badacze z Princeton określają ten zarzut jako „argument filozoficzny o niewielkiej wadze w świetle bogatych materiałów dowodowych" (takich Jak te przedsta­ wione wyżej). 2. Metodologia eksperymentalna jest prymitywna pod względem technicznym. J a k już zostało powiedziane wcześ­ niej, badacze nie znaleźli żadnego powodu, by miało to jakiekolwiek znaczenie. 3. Wyniki eksperymentów można łatwo sfałszować. Oka­ zało się, że nawet najbardziej zatwardziali sceptycy odrzucili ten pogląd, a zresztą podobne rezultaty uzyskało 68 nieza­ leżnie działających naukowców. 4. Sceptycy nie potrafią otrzymać pozytywnych wyników. Radin i Nelson nie znaleźli ani jednej zanotowanej próby wpłynięcia na generator liczbowy przez człowieka mieniące­ go się sceptykiem. 5. Nie istnieje żadne stosowne teoretyczne wyjaśnienie dla uzyskiwanych rezultatów. To prawda, powiadają, ale nie jest to argument „na poparcie negatywnego wniosku w od­ niesieniu do badań eksperymentalnych". „Ogólnego wymiaru efektów otrzymanych w warunkach eksperymentalnych nie da się wyjaśnić wadami metodolo­ gicznymi czy praktyką selektywnego opisu - konkludują. Dlatego też, po przeanalizowaniu odtworzonego materiału dowodowego, opublikowanego i nie opublikowanego, okro-

KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIEDZY UMYSŁAMI

105

onego przez wszystkich krytyków, trudno jest uniknąć wniosku, że w pewnych okolicznościach, świadomość znaj­ duje się w interakcji z fizycznymi systemami losowymC. Okaże się wkrótce, czy wyniki owe zostaną uznane za pominiętą milczeniem sztuczkę metodologiczną, za osobli­ we bioelektryczne zakłócenie czułych przyrządów elektroni­ cznych, czy za empiryczny wkład w filozofię umysłu". Studium Radina i Nelsona zostało opublikowane w „Fo­ undation of Physics 19: 1499-1514". Po dalsze informacje można zwracać się do dr. Nelsona pod adresem: Mechanical ind Aerospace Engineering Department, Princeton University, Princeton, New York, USA. Istnieje również dostępny doskonały program kompute­ rowy sprawdzający i rozwijający umiejętności parapsychi­ czne. W celu uzyskania informacji można skontaktować się pisarzem, trenerem o dużych zdolnościach parapsychicz­ nych Alanem Vaughanem pod adresem: Mind Technology Systems, 3223 Madera Ave, Los Angeles, California 90039. W korespondencji proszę powołać się na niniejszą książkę. Jak możesz korzystać ze swych umiejętności parapsychicznych? Osoby zaawansowane w stosowaniu techniki subiektyw­ nego programowania dr. Silvy, twierdzą, iż jest ona szcze­ gólnie skuteczna przy: uwalnianiu bliskich osób od różnych uzależnień (narko­ tyki, alkohol), • odbudowywaniu rozpadającego się związku małżeńskie­ go. nawiązywaniu satysfakcjonujących kontaktów osobis­ tych i zawodowych, szukaniu doskonałego partnera życiowego bądź przyja­ ciela, lokalizowaniu miejsca pobytu zaginionego dziecka lub naturalnych rodziców, • znajdywaniu nowego partnera w interesach lub inwes­ tora.

106

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Inne sukcesy, o których nam wiadomo: • Człowiek prowadzący interesy na Florydzie, dzięki upra­ wianemu hobby, zastosował tę technikę w celu skutecz­ nego powiększenia swych dochodów. • Kalifornij czyk skorzystał z programowania subiektyw­ nego, by otworzyć nowy interes. • Firma w Ohio zastosowała tę technikę, w ciągu jednego miesiąca zwiększając swoje zyski czterokrotnie! To tylko kilka przykładów, jak ludzie na całym świecie z powodzeniem korzystają z techniki subiektywnegoprogra­ mowania, by komunikować się z innymi umysłami. Ty tak­ że z łatwością możesz się tego nauczyć, aby życie swoje i swoich najbliższych uczynić szczęśliwszym. Proponowana przez n a s technika programowania subiek­ tywnego wywodzi się z badań dr. Silvy, pierwotnie przepro­ wadzanych z dziećmi. Silva czuł, że istnieje umysłowa więź czy komunikacja między matką i jej dzieckiem. Jego dalsze odkrycia utwierdziły go w przekonaniu, że taki kontakt istnieje również między dzieckiem i ojcem. Początkowo pro­ gram służył odzwyczajaniu dzieci od ssania palca i mocze­ nia się. Po zestawieniu wyników wszystkich testów Silva doszedł do przekonania, że wszyscy ludzie, nie tylko człon­ kowie jednej rodziny, potrafią się ze sobą komunikować drogą międzyumysłową. Trzeba tylko mieć pozytywną, peł­ ną zrozumienia i troski postawę wobec osoby, z którą chce­ my nawiązać kontakt umysłowy. Technika programowania subiektywnego Wieczorem, tuż przed zaśnięciem, wejdź w stan relaksacji umysłu i ciała za pomocą metody 3-1. W tym stanie alfa powiedz sobie w myślach następujący program: Obudzę sie, gdy... (tutaj wstaw imię właściwej osoby) będzie śnić swój ostatni sen i jej/jego umysł będzie najbar­ dziej receptywny i otwarty na programowanie. Obudzę się i przypomnę sobie, po co się obudziłem. Następnie zaśnij, wychodząc ze stanu alfa.

KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI

107

Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy programowana osoba będzie najbardziej receptywna. Po obudzeniu zamknij oczy i programuj odbiorcę za po­ mocą „pozytywnego programu". (Przykłady znajdziesz niPo zakończeniu programowania zaśnij znowu i śpij, aż nadejdzie twoja zwykła pora wstawania. Jeśli za pierwszym razem nie uda ci się obudzić na czas programowania lub obudzisz się, ale nie będziesz mógł sobie przypomnieć dlaczego... i znowu zaśniesz, nie zniechęcaj się. Po prostu powtarzaj to ćwiczenie każdej nocy, aż do skutku. Pozytywny program oznacza, iż decydujesz się uczynić tę osobę obiektem swych działań w sposób pozytywny. Bę­ dziesz więc w treści programowania używać pozytywnych zwrotów, unikając słów takich jak „przestań", „nie rób" i „nigdy". Istota całej procedury polega na tym, by programować to, czego chcesz dla tej osoby, i w ogóle nie wspominać o tym, czego dla niej nie chcesz. Używaj poleceń pozytywnych. Wizualizuj lub inergizuj realistyczne doświadczenie podczas myślowego wypowiadania treści programu. UWAGA: W programowaniu subiektywnym możesz korzystać z podstawowego trybu komunikacji odbiorcy - ze słów nawiązujących do wzroku, słuchu lub dotyku! ŹLE: „Przestań krzyczeć na dzieci!". DOBRZE: „Staniesz się bardziej pomocny, spokojniejszy i cierpliwy i z większą troską będziesz odnosił się do dzieci". Być może osiągniesz lepszy skutek, jeśli przed pójściem spać napiszesz pozytywny program na kartce, i położysz ją obok łóżka, by w razie potrzeby móc do niej zajrzeć. Technika ta działa nawet wobec osób mieszkających w in­ nej strefie czasowej lub na drugiej półkuli. Wypowiedz po prostu jak zwykle tekst programowania: „obudzę się, gdy...". Nie musisz się zastanawiać, kiedy ten ktoś śni swój ostatni sen. Ponieważ wszyscy ludzie połączeni są ze sobą na głębszych poziomach świadomości, twój umysł sam znajdzie najbardziej odpowiedni moment do przekazania informacji. Na tym właśnie polega istota komunikacji mię­ dzy umysłami!

żej).

108

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Programowanie subiektywne wymaga od nas troski o drugiego człowieka, nie tylko o członków naszej rodziny, ale o wszystkich bliźnich. Technika jest najbardziej sku­ teczna wówczas, gdy taką „troską" otoczymy także własne życie, zarówno osobiste; jak i zawodowe. Wyzyskiwanie świata do naszych potrzeb? Niektórzy mogą się obawiać, że skoro programowanie subiektywne ma tak wielką siłę oddziaływania, dostanie się ono w niepowołane ręce i służyć będzie złym celom. Jednym z najciekawszych aspektów owej techniki jest to, iż można ją stosować tylko z pożytkiem dla siebie bądź innych ludzi Nie można na przykład zaprogramować kogoś, by nas ko­ chał, jeśli już nas nie kocha i „tak mówią karty" - nie może więc nam posłużyć za „napój miłosny I". Technika nie za­ działa też, jeśli miałoby to kogoś zranić pod względem fizycznym, umysłowym lub duchowym. Czasami jednak nie wiadomo, co właściwie jest dobre dla wszystkich zaintere­ sowanych stron. W takich sytuacjach wykorzystuj całą swoją umiejętność subiektywnego programowania (z inten­ cją, by było ono pozytywne) - i jeśli daje ono wyniki, to wspaniale! Jeśli nie, nawet powiciu dniach konsekwentne­ go programowania, wtedy wiadomo już, że istnieje jakiś wyższy cel, którego nie możesz pojąć - niechaj więc tak zostanie, a ty skieruj siłę swojego umysłu ku innym celom. Jeżeli zajmujesz się sprzedażą bubli - a więc towarów o małej lub żadnej wartości dla klienta - stosowanie owej techniki nawet zmniejszy twoje obroty. Programowanie su­ biektywne, prowadzone według zasad uczciwej gry - stanie się w twoich rękach sprawnym narzędziem otwierającym drogę do nowej i szczęśliwej przyszłości, bez względu na to, czy jej treścią ma być miłość, czy pieniądze, dla ciebie czy dla innych. Panowanie nad innymi ludźmi? Niemal każde podejmowane przez nas działanie, każde wypowiadane słowo, jest w pewnym sensie wywieraniem wpływu na inne osoby. Gdy Jadąc samochodem, wciskamy

KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIEDZY UMYSŁAMI

109

nagle hamulec lub zbliżamy się do świateł, panujemy nad ruchem ulicznym za nami, kiedy się uśmiechamy lub mar­ szczymy brwi, warunkujemy emocje osoby, która nas ob­ serwuje, gdy uczymy nasze dziecko lub, przeciwnie, nie uczymy go, wpływamy na jego przyszłość. Najważniejsze są nasze intencje, nasze motywy. Utrzymuj zatem swoje myśli w czystości, nauczaj sprawiedliwości i uczciwego postępo­ wania, stosując ową technikę. Nie trać czasu przeznaczo­ nego na sen ani siły umysłu na przekazywanie swojej energii temu, co negatywne. Wszystko, co negatywne, prędzej czy później wróci do ciebie, ponieważ odbicie tego, co dajesz, pozostaje w tobie. J a k długo czekać n a wyniki? Większość ludzi dostrzega działanie programowania su­ biektywnego już po pierwszym zastosowaniu] Jeśli nie otrzymałeś pożądanych rezultatów, zapytaj siebie samego: "Czy mój program jest całkowicie pozytywny? Czy jest ko­ rzystny dla wszystkich stron, biorących w nim udział?". Sprawdź swoją motywację, wprowadź ewentualne popra­ wki, a następnej nocy zastosuj poprawioną wersję progra­ mowania. Powtarzaj procedurę wielokrotnie, aż do skutku. Na pewno niebawem zadziałał UWAGA: Pamiętaj, byś unikał „umysłowego zrzędzenia"! Inaczej mówiąc, stosuj technikę każdej nocy przez tydzień, następnie przerwij działania wobec tej konkretnej osoby, po czym - jeśli należy powtórzyć programowanie - kontynuuj przez następny tydzień, i tak dalej. W sytuacji, gdy programujesz jednostkę lub grupę w od­ niesieniu do określonego zdarzenia w przyszłości, radzimy, byś stosował technikę programującą przez trzy kolejne dni przed spotkaniem z tymi ludźmi. Na przykład, jeśli wybierasz się na rozmowę w sprawie przyjęcia do nowej pracy, programuj osobę mającą przeprowadzić z tobą wywiad przez trzy dni poprzedzające spotkanie. Dzięki temu będziesz mógł zachować stan odprężenia podczas konstruowania swych pragnień, wiary i oczekiwań... wiedząc, że twój program się ziścić

110

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Przykłady programowania miedzyumyslowego Uzależnienie od narkotyków i alkoholu Wieczorem, tuż przed zaśnięciem, wejdź w stan relaksacji ciała i umysłu za pomocą metody 3-1. W stanie alfa wypowiedz w myślach następujący prog­ ram: Obudzę się, gdy... (tutaj wstaw odpowiednie imię) będzie śnić swój ostatni sen lub gdy Jej /Jego umysł będzie najbar­ dziej receptywny i otwarty na programowanie. Obudzę się i przypomnę sohie, dlaczego się obudziłem. Następnie zaśnij, wychodząc ze stanu alfa. Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy osoba progra­ mowana będzie najbardziej receptywna. Po przebudzeniu, zamknij oczy i przeprowadź programo­ wanie. „(Imię programowanego) Jesteś naprawdę ciekawym człowiekiem. Cieszysz się życiem. Możesz rozwiązać swój problem, gdyż Jesteś do tego zdol­ ny. Chcesz być wolny od wszystkiego, co mogłoby zasnuć chmurami Jasność twoich przeżyć. Jesteś..." (Tutaj możesz dodać coś, co szczególnie dotyczy tej osoby. Pamiętaj, by wszystkie określenia były pozytyw­ ne). Po zakończeniu programowania, zaśnij znowu i śpij, aż nadejdzie zwykła pora rannego wstawania. Poprawa wyników w nauce Wieczorem, tuż przed zaśnięciem, wejdź w stan relaksacji ciała i umysłu za pomocą metody 3-1. W stanie alfa wypowiedz w myślach następujący pro­ gram: Obudzę się, gdy... (tutaj wstaw odpowiednie imię) będzie śnić swój ostatni sen lub gdy Jej /Jego umysł będzie najbar­ dziej receptywny i otwarty na programowanie. Obudzę się i przypomnę sobie, dlaczego się obudziłem.

KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI

111

Następnie zaśnij, wychodząc ze stanu alfa. Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy osoba progra­ mowana będzie najbardziej receptywna. Po przebudzeniu, zamknij oczy i przeprowadź programo­ wanie. „(Imię programowanego) Twoja zdolność rozumienia wzrasta z dnia na dzień. Każdego dnia umiesz się coraz lepiej koncentrować. Odkrywasz przyjemność w zdobywaniu wiedzy. Podczas nauki pracujesz wydajnie. Z łatwością przypominasz sobie to, czego się nauczyłeś. Umiesz czytać i uczyć się szybciej i sprawniej. Możesz...''. Po zakończeniu programowania, zaśnij znowu i śpij, aż [nadejdzie zwykła pora rannego wstawania. przezwyciężanie lęków Wieczorem, tuż przed zaśnięciem, wejdź w stan relaksacji (ciała i umysłu za pomocą metody 3-1. W stanie alfa wypowiedz w myślach następujący pro­ gram: Obudzę się, gdy... (tutaj wstaw odpowiednie imię) będzie śnić swój ostatni sen lub gdy jejI jego umysł będzie najbar­ dziej receptywny i otwarty na programowanie. Obudzę się i przypomnę sobie, dlaczego się obudziłem. Następnie zaśnij, wychodząc ze stanu alfa. Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy osoba programowana będzie najbardziej receptywna. Po przebudzeniu, zamknij oczy i przeprowadź programowanie. „(Imię programowanej osoby) Z dnia na dzień wzrasta twoje wewnętrzne poczucie pewnoścl Umiesz radzić sobie z każdym problemem. Wiesz, że wcześniej czy później sprawy przybiorą poży­ ­­wny obrót. Umiesz panować nad swymi emocjami Masz wiele odwagi, siły i wytrwałości

112

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Jesteś osobą twórczą i osiągniesz sukces. W sytuacjach stresowych zachowujesz spokój. Jesteś...". Po zakończeniu programowania zaśnij znowu i śpij, aż nadejdzie twoja zwykła pora rannego wstawania. Miłość do ludzi Wieczorem, tuż przed zaśnięciem, wejdź w stan relaksacji ciała i umysłu za pomocą metody 3-1. W stanie alfa wypowiedz w myślach następujący pro­ gram: Obudzę się, gdy... (tutaj wstaw odpowiednie imię) będzie śnić swój ostatni sen lub gdy jej/jego umysł będzie najbar­ dziej receptywny i otwarty na programowanie. Obudzę się i przypomnę sobie, dlaczego się obudziłem. Następnie zaśnij, wychodząc ze stanu alfa. Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy osoba progra­ mowana będzie najbardziej receptywna. Po przebudzeniu, zamknij oczy i przeprowadź programo­ wanie. „(Imię programowanej osoby) Jesteś naprawdę ciekawym człowiekiem. Cieszysz się życiem i troszczysz się o innych. Kochasz samego siebie i tych, którzy cię otaczają. Z ludźmi, których spotykasz, łączy cię specjalna więź. Radość sprawia ci okazywanie innym troski Czujesz się wspaniale, mówiąc *kocham cię* swoim bli­ skim. Wiesz, że niektórzy darzą cię szczególną miłością i ty także okazujesz im swoje uczucie. Okazujesz szczególne zainteresowanie tym, którzy jak się wydaje, nie odwzajemniają twojej troski; im najbardziej potrzebna jest twoja pomoc. Jesteś...". Po zakończeniu programowania zaśnij znowu i śpij, aż nadejdzie pora rannego wstawania.

KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIEDZY UMYSŁAMI

113

Poszukiwanie partnera życiowego za pomocą programowania subiektywnego Wielu uczestników naszych seminariów pytało, czy prog­ ramowanie subiektywne może być pomocne w znalezieniu doskonałego partnera życiowego. Ależ tak! Należy jednak pamiętać, te słowo „doskonały" znaczy idealny dla ciebie. Radzimy ci, byś zrobił listę cech, które chciałbyś widzieć u swojego partnera (przyjaciela). (Zob. komplet kaset Perfect Matę Judiego). Następnie, w stanie alfa, dokonaj wizu­ alizacji tych cech. Wymień też cechy, które ty masz do zaoferowania poszukiwanej osobie. J a k powiada Bernard Shaw: „Znalazłem doskonałą partnerkę... ale ona szukała doskonałego mężczyzny!''. Zmień formułę programowania i powiedz tym razem tak: Obudzę się w chwili, gdy jak największa liczba męż­ czyzn/kobiet o zaletach, jakie charakteryzują wybranego przeze mnie partnera, będzie śnić swój ostatni sen lub będzie najbardziej otwarta na programowanie. Obudzę się i przy­ pomnę sobie, dlaczego się obudziłem. Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy osoby progra­ mowane są najbardziej otwarte na przyjęcie wiadomości od ciebie. Po przebudzeniu zamknij oczy i przeprowadź programo­ wanie. Tym razem dokonaj „umysłowego przedstawienia się", po czym wizualizuj i wymieniaj cechy, których szukasz u idealnego partnera bądź przyjaciela. Następnie określ miejsce, w którym będą mogli cię znaleźć! Halo, nazywam się (wymień swoje imię). Szukam idealnego partnera (wskaż cel poszukiwań: matrymonialny czy po prostu wspólne życie lub spędzanie czasu). Oto moje cechy (wymień to, co masz do zaoferowania). Szukam kogoś, kto Jest... (wymień, jakie cechy powinien mieć człowiek, którego poszukujesz). Pracuję w... chodzę na... jadam w... (wskaż miejsca, gdzie ten ktoś będzie mógł cię spotkać). Ponieważ już poznaliśmy się w myślach, napewno rozpoznamy się na poziomie Jizycznym, gdy dojdzie do spotkania. (Oboje bę-

114

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

dziecię mieli wrażenie, że się znacie... że „to właśnie ten lub ta"). Po zakończeniu programowania zaśnij znowu i śpij, aż nadejdzie zwykła pora rannego wstawania. Podczas dnia i wieczorem rozglądaj się uważnie w poszukiwaniu tej oso­ by. Nasi słuchacze relacjonują, że spotkali swój ideał w sa­ molocie, na seminarium, podczas joggingu, w pracy (kogoś, kogo przedtem nawet nie zauważali), na przyjęciu. I stało się tak, jak powiedzieliśmy... oni już dobrze się znalil (Rand­ ka w ciemno zmieniła się w randkę w jasnoll!) Możesz użyć tej techniki także przy poszukiwaniu ideal­ nego pracownika, szefa, lekarza, kościoła, klubu... Reklamowanie produktów lub usług Zmień powyższy program tak, by jego treść dopasować do własnych potrzeb zawodowych. Możesz na przykład powie­ dzieć: Obudzę się, gdy największa liczba osób, które mają zapo­ trzebowanie na moje towary lub usługi, będzie śnić swój ostatni sen i będzie najbardziej otwarta na programouxmie. Obudzę się i będę wiedział, dlaczego się obudziłem. Gdy się obudzisz w nocy lub nad ranem, zamknij oczy i wyemituj swą „umysłową audycję". Wizualizuj myślową reklamę. (Możesz dodać dźwięk dzwoneczków i w myślach śpiewać reklamową piosenkę dla swych duchowych słucha­ czy!). A oto przykładowa reklama: „Mówi do was John Doe z jirmy 'Profesjonalne Czyszczenie Dywanów. Czyścimy dywany i wykładziny ostrożnie i profesjonalnie, wykonuje­ my najlepszą usługę w mieście. Możecie znaleźć nasz adres na żółtych stronach branżowej książki telefonicznej pod hasłem 'Czyszczenie dywanów. Zapamiętajcie nazwęjumy "Profesjonalne Czyszczenie Dywanów* i adres: 2930 54th Auenue North, SL Petersburg. Czekamy na wasze telefony. Będziecie zadowoleni z jakości naszych usług. Pamiętajcie, "Profesjonalne Czyszczenie Dywanów". Po zakończeniu programowania zaśnij znowu i śpij, aż nadejdzie zwykła pora rannego wstawania. Następnie cze-

KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI

115

kaj na telefon ze zleceniem albo na klienta, który wejdzie do twojego biura i powie: „Właśnie tędy przejeżdżałem i zauwa­ żyłem szyld" albo: „Natknąłem się na p a n a adres w książce telefonicznej i...\ RADA: Rób tak, jak czynią wszystkie sprawne agencje reklamowe: powtarzaj trzykrotnie nazwę firmy lub produ­ ktu czy usługi. „Nadając" audycję umysłową, możesz podnieść skutecz­ ność całego programowania subiektywnego dzięki zastoso­ waniu holograficznej inergizacji w celu utworzenia do­ świadczenia realistycznego. Przykłady myślowych perswazji: Obudzę się, gdy mój syn... Obudzę się, gdy mój mąż... Obudzę się, gdy mój idealny partner... Obudzę się, gdy moja klientka. Susie Smith... Obudzę się, gdy mój szef, Sam Spade... Obudzę się, gdy mój pracownik, Don Dodge... Obudzę się, gdy... Obudzę się, gdy... PODSUMOWANIE Teraz będziesz mógł stosować opisane techniki w dowolny pozytywny sposób. Możesz z nich korzystać, by polepszyć stosunki z osobami trudnymi w kontaktach, ze współmał­ żonkiem, z dzieckiem, członkami rodziny, kierownikiem, klientem, przyjacielem. Stosuj je do myślowego reklamowa­ nia swoich produktów lub usług. Używaj subiektywnego programowania, by pomóc ludziom przezwyciężać ich lęki i zahamowania. Nie sposób doprawdy zliczyć tych wszy­ stkich zmian, których szybko i łatwo możesz dokonać dzięki stosowaniu opisanej techniki. Rada: możesz także zapro­ gramować samego siebie, że obudzisz się w chwili, gdy twój wewnętrzny umysł będzie najbardziej otwarty na programo­ wanie! Ponieważ nadal trwają badania nad ogólnym wykorzystaniem ludzkich zdolności parapsychicznych, chcielibyśmy się dowiedzieć o twoich doświadczeniach w tej dziedzinie.

116

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Prosimy zatem o przysyłanie nam sprawozdań opisujących zastosowania i rezultaty techniki subiektywnego programo­ wania. Za pomocą owej techniki - gdy już będziesz mógł się nią sprawnie posługiwać - otworzysz nowy wewnętrzny świat lepszej komunikacji i sztuki perswazji.

DĄŻENIE DO SUKCESU Piękna sztuka wytyczania celów
SUKCES to stopniowe osiąganie z góry określonych, godnych wysiłku celów osobistych. Bez takich celów codzienne wstawanie z łóżka nie miałoby żadnego sensu. Większość ludzi sądzi, iż celami są tylko te nadzwyczajne marzenia, które snuje każdy z nas. Omówimy więc zarówno te drobne, jak i te wielkie codzienne marzenia, życzenia i pragnienia, o których trzeba stale myśleć, by mogły się w końcu spełnić. Wiele osób, którym nieobcy jest sukces, przyzna z pew­ nością, że wyznaczanie celów to główny warunek, umożli­ wiający wspinaczkę na szczyty. Określenie celu, do którego dążymy z myślą o lepszej przyszłości, jest istotne dla każ­ dego człowieka, bez względu na jego wiek i status życiowy. Każdy z nas powinien sporządzić na kartce papieru plan życiowy, czyli sformułować cele, do których zmierza: dokład­ nie to wszystko, co chce w życiu osiągnąć. Nigdy nie jest się za młodym ani za starym, by zacząć myśleć o życiowych planach, pracować nad nimi... „poszukiwać złota". Wiem, że to, co mówię, jest prawdą, mimo iż przez wiele lat sam nie potrafiłem sobie wytyczyć głównego celu mego życia. Chwytałem się wszelkich sposobów, aby uciec od sformułowania własnych dążeń. Poświęciłem większą część życia, by wreszcie znaleźć przyczynę takiej mojej postawy. Jako mały chłopiec zawsze chciałem grać w futbol ze starszymi chłopakami. Pewnego dnia, umęczeni moimi ciągłymi błaganiami, wreszcie pozwolili mi zagrać. Wręczyli mi piłkę i palcem wskazali cel. Miałem tylko dobiec z. piłką do bramki. Zacząłem biec. Ktoś mnie popchnął i upadłem;

118

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

podniosłem się i znowu biegłem, dostałem szturchańca i znów runąłem na ziemię. Wtedy zrozumiałem, czemu służą uniki z piłką - zapew­ niały bezpieczeństwo. A zmierzanie do celu oznaczało otrzy­ mywanie kopniaków i-szturchariców. Nie chciałem brać udziału w takim zakichanym interesie; przecież ktoś mógł mnie zranić! Dorastając, unikałem wszelkich celów, a kiedy zdarzało mi się je wyznaczać, ponosiłem fiasko, gdyż nie znałem zasad właściwego określania swych dążeń do sukce­ su. Miałem „psychiczną blokadę". W końcu pojąłem, gdzie tkwi błąd: słowo „cel", przynaj­ mniej w moim przypadku, należało zastąpić określeniem dążenie do sukcesu. Osiąganie miejsca przeznaczenia było proste - robiłem to codziennie. Wiedziałem, dokąd zmie­ rzam, wychodząc codziennie z domu do pracy, i docierałem tam, gdzie planowałem. Jeśli i ty w przeszłości nie umiałeś sobie poradzić z wyznaczaniem celów życiowych, może po­ mocne okaże się nazwanie całego procesu twoim dążeniem do sukcesu. Ogólnie mówiąc, zawsze, gdy ustalasz jakiś cel, wkraczasz w nową dziedzinę, w coś, czego Jeszcze nie robiłeś. Pamiętaj, że wszystko, co nowe, znajduje się najprawdopodobniej poza twoją strefą komfortu. A kiedy dążenie wychodzi poza „znane cl zachowania", rezultatem jest stres. Umysł, chcąc uniknąć napięcia, często stosuje blokadę, która ogranicza twoje zachowania do znanych wzorców; w ten sposób wy­ znacza ci kurs prosto ku porażce - czyli wbrew wszystkie­ mu, czego naprawdę pragniesz. Możesz uporać się z takim problemem za pomocą dwu­ etapowej metody: 1. Powinieneś poznać zasady określania dążeń do sukcesu. 2. Musisz nauczyć się przekonywać swą wewnętrzną świadomość, że realizowanie tych dążeń jest korzystne. Przechytrzanie wewnętrznej świadomości W celu poszerzenia strefy komfortu ograniczającej twoją zdolność wyznaczania celów, musisz zastosować inergizację holograficzną, by stworzyć realistyczne doświadczenie, mu-

DĄŻENIE DO SUKCESU

119

sisz przechytrzyć umysłtak, by był przekonany, że wszystko jiż się wydarzyło - że zrealizowałeś swój zamiar. Gdy umysł zaakceptuje wyobrażone dążenie oraz stwo­ rzone doświadczenie jako spełnioną rzeczywistość, wówczas wszystkie umiejętności twojego mózgu, twojego umysłu i twojego ciała połączą się w harmonijną całość, by pomóc ci to wyimaginowane doświadczenie zrealizować, Umysł będzie chętnie uczestniczył w przywoływaniu da­ nych i emocji, aby dać ci „odpowiedni materiał" na sukces. Stwórz realistyczne doświadczenie dla każdego z twoich celów, planów i dążeń. Wykorzystaj ruchy gałek ocznych, by pobudzić do działania wszystkie zmysły: wzrok, słuch, węch, smak, dotyk oraz emocje. (Zob. także rozdział „Inergizacja holograficzna"). Zwróć baczną uwagę na najdrob­ niejsze szczegóły, jak choćby dźwięki w tle, tak by tworzone doświadczenie było jak najbardziej realistyczne. Holografi­ c z n a inergizacja w połączeniu z zasadami określania dążeń do sukcesu przyspieszy twoją wędrówkę ku pomyślności we wszystkich dziedzinach twojego życia. Zasady określania dążeń do sukcesu Celem wyznaczenia miejsca, do którego dążysz, jest do­ kładne wyjaśnienie samemu sobie własnych przekonań i idei oraz ułożenie planu realizacji kolejnych pragnień. Omówimy teraz poszczególne etapy procesu dążenia do sukcesu, po czym podamy instrukcje do formularza, który pomoże ci ustalić Plan Akcji. Uczyń swoje dążenie do su­ kcesu sposobem na życie - nieustającym procesem rozwoju i wzrostu, który da ci powodzenie, o jakim marzysz. Główna i najważniejsza idea jest następująca: wykształcić w sobie nawyk formułowania własnych dążeń, pracować nad ich zrealizowaniem i świętować każdy triumf. Zawsze pamiętaj o tym, by pogratulować sobie zwycięstwa Dzięki temu wyzna­ czanie nowych celów i ich osiąganie będzie coraz łatwiejsze. Etap pierwszy: Sporządź listę dążeń do sukcesu. Na razie, bez zastanawiania się, na ile praktyczne są twoje pragnienia, zapisz je na kartce. Bądź przy tym jak najbar-

120

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

dziej spontaniczny, twórczy i nie kieruj się żadnymi ograni­ czeniami. Później, gdy przystąpisz do układania planu dzia­ łań, zdecydujesz, czy określony cel wart jest wysiłku, czy jest tylko bańką mydlaną. Weź kartkę papieru i "podziel ją na trzy kolumny. Wypisz cele w kolumnie marzeń. Napisz, co chcesz mieć, co chciał­ byś osiągnąć, kim chciałbyś być. Wymień wszystko, od najdzikszych marzeń do skromnych życzeń. Masz już długą listę pragnień, nadziei, marzeń, dążeń. Jeśli kierowałbyś wszystkie swoje życiowe wysiłki tylko i wyłącznie ku zrealizowaniu zawartości tej listy, prawdopo­ dobnie mógłbyś to wszystko osiągnąć. Jednak istnieje wiele rzeczy nieosiągalnych bądź też możliwych do osiągnięcia, ale za cenę konfliktu wobec innych dążeń, co spowolni twoją podróż do sukcesu. UWAGA: Po obu stronach listy pragnień znajdują się dwie wąskie kolumny; po stronie lewej jest kolumna do umiesz­ czenia chorągiewek ostrzegawczych, po prawej zaś do oznaczania dążeń objętych priorytetem. Etap drugi: Wstaw chorągiewki ostrzegawcze. Istnieje wiele zasad, które pomagają decydować, czy ma­ my zachować na liście poszczególne dążenia, czy trzeba je odrzucić. Oto cztery najważniejsze symbole chorągiewek ostrzegawczych: 1. Niemożliwe do osiągnięcia - x 2. Konflikt interesów - o 3. Poza czasem i/lub przestrzenią - * 4. Wymaga więcej ćwiczeń lub wiedzy - + Niemożliwe do osiągnięcia. Przejrzyj teraz swoją listę i wstaw symbol je" przed każdym dążeniem, które uznasz za niemożliwe do spełnienia. W ten sposób wyeliminujesz wszystkie dążenia, które na razie w ogóle nie wchodzą w rachubę. Na przykład: spacer po księżycu. Chociaż takie marzenie jest całkiem realistyczne -jeśli masz obecnie około 55 lat to jednak niemożliwe, byś dopiął takiego celu. Ale pamiętaj, że jeśli naprawdę czegoś pragniesz, jest całkiem prawdopo-

DĄŻENIE DO SUKCESU

121

122

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

dobne, że zlekceważysz postawienie symbolu „niemożno­ ści". Konflikt interesów. Ponownie przejrzyj listę i wstaw sym­ bol „o" przed każdym dążeniem, które twoim zdaniem znaj­ dzie się w konflikcie z innym. W ten sposób wyeliminujesz dążenia sprzeczne z innymi dążeniami lub sytuacjami. Na przykład: masz szczęśliwą rodzinę i mieszkacie na Florydzie, a twoim marzeniem jest otwarcie interesu na Alasce. Rodzina prawdopodobnie będzie starała się bloko­ wać wszystkie ruchy zmierzające do przeprowadzki na mroźną Alaskę. Pamiętaj, żejeślijesttocel, który naprawdę pragniesz osiągnąć, przeoczysz symbol „konfliktu intere­ sów". Poza czasem i/lab przestrzenią. Znów zrewiduj swoją listę, wstawiając symbol „*" wszędzie tam, gdzie dążenie dotyczy innej strefy czasowej lub przestrzennej. Odrzucisz tym sposobem wszelkie dążenia wykluczone przez czas i miejsce, w którym żyjesz. Na przykład: posiadać na własność całe Stany Zjednoczo­ ne. Do takiego celu można było dążyć trzysta lat temu, ale teraz jest to marzenie wychodzące poza czas i przestrzeń. Ale jeśli tego bardzo pragniesz, pamiętaj, że możesz przega­ pić przy nim symbol „**\ Wymaga więcej ćwiczeń lub wiedzy. Ostatni raz przejrzyj listę, wstawiając symbol „+" przed każdym dążeniem, które według ciebie wymagałoby więcej praktyki bądź zdobywania wiedzy. Wyeliminujesz każde dążenie, którego realizacja zabrałaby ci więcej czasu, niż skłonny jesteś na to poświę­ cić. Na przykład: zostać chirurgiem mózgu, podczas gdy nie ma się dyplomu wyższej szkoły medycznej. Czy chcesz przerwać swój dotychczasowy bieg życia, by wiele lat prze­ znaczyć na naukę, która pomoże ci ziścić owo marzenie? Pamiętaj, że jeśli rzeczywiście tego pragniesz, nie wstawisz tutaj symbolu „+". Masz już zatem przed sobą znacznie skróconą listę dążeń do sukcesu. Następnym krokiem będzie ustalenie dla nich priorytetów i wyznaczenie ram czasowych.

DĄŻENIE DO SUKCESU

123

Etap trzeci: Ustal własne priorytety. Zrewiduj listę i dla każdego dążenia wyznacz jego priorytet. W wąskiej kolumnie po prawej stronie, ponumeruj wszystkie dążenia według znaczenia, jakie mają dla cie­ ­­e. Ustalanie priorytetów ma charakter krytyczny, wymaga oceny, który cel jest najważniejszy i należy się nim natychmiast zająć, a który może jeszcze poczekać. Takie ustalenia oparte na pragnieniach, życzeniach lub potrzebach, zaoszczędzą ci czasu, pieniędzy i nerwów, ponieważ niektóre dążenia TRZEBA zostać spełnić PRZED innymi. Etap czwarty: Wyznacz ramy czasowe. Teraz poddaj klasyfikacji wszystkie dążenia, które pozostaly na liście (tzn. nie zostały oznaczone żadnym symbolem), i podziel je na trzy kategorie: długo-, średnio- i krót­ koterminowe. Zauważysz, że krótko- i średnioterminowe cele utrzymują cię na codziennie przemierzanej ścieżce, która prowadzi do twojego ostatecznego celu długotermino­ wego - do celu całego twojego życia. One to warunkują wszystkie codzienne działania i w ten sposób przybliżają cię do ostatecznego SUKCESU. Realizacja krótkoterminowych dążeń wymaga od jednego dnia do jednego miesiąca. Średnioterminowe cele można osiągnąć w czasie od jednego do sześciu miesięcy. Realizacja długoterminowych dążeń trwa od sześciu miesięcy do jednego roku... a nawet całe życie. E t a p piąty: Wyznacz kolejność dążeń do sukcesu. W wąskiej kolumnie, umieszczonej po prawej stronie każdej kolumny czasu, ponumeruj swoje dążenia w kolejności, która wydaje ci się najbardziej odpowiednia. Zastanów się, jakie są kolejne stopnie - który cel prowadzi cię do następnego. Czego się spodziewasz po pierwszym osiągnięciu? Jakie jest drugie...? Utwórz ze wszystkich dążeń drabinę z kolejnymi szczeblami.

124

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Etap szósty: Rozwiń swój Plan Akcji Teraz, gdy już wymieniłeś wszystkie swoje dążenia do sukcesu i nadałeś im priorytety, możesz rozpocząć układa­ nie skutecznego Planu Akcji. Sformułowanie dążenia* Sformułuj dążenie do sukcesu w sposób pozytywny i bardzo szczegółowy. Definiowanie celu w formie najprostszej i najbardziej wyrazistej pozwoli ci na dokładne nazwanie własnych pragnień. J a s n e okre­ ślenie celu to pierwszy krok do sukcesu. Przeszkody. Wymień wszelkie przeszkody, jakie mogą stanąć na twej drodze do celu, takie jak: brak umiejętności zła postawa lub nałogi, ograniczające cię przekonania, ro­ dzina i przyjaciele, wewnętrzne wątpliwości itp. Pierwszą zasadą, którą się musisz kierować, stawiając czoło jakim­ kolwiek wyzwaniom, jest dobre rozpoznanie problemu. Gdy już pojmiesz istotę swych problemów - czyli przeszkód na twojej drodze, możesz zastanawiać się nad ich rozwiąza­ niem. Rozwiązania. Wejdź w stan relaksacji umysłu (w stan alfa) i wykorzystaj swoje zdolności twórcze i wyobraźnię w planowaniu rozwiązań, które pozwolą ci pokonać każdą z wymienionych przeszkód. Poproś członków twojej Rady Umysłu o wskazówki (zob. ostatni rozdział), po czym zasto­ suj rozwiązania na poziomie beta, czyli na poziomie świa­ domości zewnętrznej. Następnie podejmij konieczne kroki, by marzenia stały się rzeczywistością. Przewidywana data realizacji Gdy dokonałeś już rozpo­ znania problemów i znalazłeś sposób na przezwyciężenie czekających cię trudności, wyznacz datę osiągnięcia celu. Wyznacz rozsądną datę: bądź dla siebie wyrozumiały. Za­ pisz tę datę w formularzu Dążeń do Sukcesu. Ustalenie terminu zachęci cię do wyruszenia naprzód. Lepiej jest wyznaczyć ramy czasowe, a nie konkretny ter­ min. Niechaj owe ramy będą elastyczne. Jeśli ustalisz jedną sztywną datę, możesz się zniechęcić, gdy dążenie do celu będzie trwało dłużej, niż zakładałeś. Spodziewaj się, że osiągniesz swój cel na czas, ale pozostań wystarczająco elastyczny, by dostosować ramy czasowe do możliwości.

DĄŻENIE DO SUKCESU

125

Korzyści osobiste. Wymień wszystkie zyski i osobiste ko­ ­­­ści, które staną się twoim udziałem, gdy osiągniesz cel. Jeśli twoim dążeniem jest pomaganie bliźnim, pomyśl o osobistej satysfakcji, jaką da ci tego rodzaju działalność! Dla każdego dążenia znajdź takie korzyści. Wypisywanie przewtdywanych nagród pomoże ci rozwinąć automotywację i determinację, konieczne do podtrzymania entuzjazmu, Nie będziesz się wówczas ociągał i łatwiej utrzymasz kurs na sukces. Mechanizmwyzwaląjący. Wybierz jakieś kluczowe słowo, zwrot lub gest, które przypomną ci o twoim dążeniu do sukcesu. Wejdź w stan alfa i zaprogramuj je. (Zob. rozdział "Mechanizm wyzwalający"). Wyzwalacze pomogą ci w nieustającej autokorekcie i zawsze będą przypominać o powziętym kierunku działania i myślenia. Zapis postępów. Nie zapominaj o okresowym sprawdzaniu postępów w dążeniu do wyznaczonego celu. Sprawdzaj też, czy nie zboczyłeś ze szlaku prowadzącego do realizacji marzeń i czy zbliżasz się do wyznaczonego terminu. Jeśli czasu jest mało, ponownie oceń swoje możliwości i dostosuj do nich ramy czasowe. Podziel drogę do celu na etapy tak, byś mógł łatwiej ogarnąć i ocenić swoje postępy. Gdy osiągniesz cel, zapisz datę. Świętuj swoje zwycięstwo! Etap siódmy: Przeglądaj zapis swoich sukcesów i świeć tumfy. Zachowaj wypełniony formularz Dążeń do Sukcesu i przeglądaj go zawsze, gdy potrzebujesz nowego zastrzyku pewności siebie czy dodatkowej motywacji, by osiągać ko­ lejne cele. Po każdym zwycięstwie zapisuj jego datę. I oglądaj, analizuj, smakuj swoje sukcesy. Będziesz czuć się WSPANIALE! Ciesz się i upajaj swymi osiągnięciami. Etap ósmy: Wyznacz NOWE dążenia do sukcesu. J e d n a z pułapek, w którą wpada większość osób, polega na tym, że kiedy osiągną już swój cel, zadowolone z siebie spoczywają na laurach. Taki stan nazywamy stagnacją! Ziściło się... osiągnąłeś cel... ogarnia cię lenistwo, frustra-

126

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

cja, nuda... i pytasz samego siebie, czy tylko tyle życie ma ci do zaoferowania. Aby zatem uniknąć dnia, miesiąca czy roku zionącego pustką, musisz szukać nowych dążeń, zanim jeszcze poznasz ostateczne rezultaty starych. Pamię­ taj, nie osiąganie celów jest najważniejsze, ale to, czego uczysz sie po drodze. (W rzeczywistości większość ludzi czuje spadek emocji w momencie, gdy marzenie się speł­ nia... strumień adrenaliny wysycha). Formularz dążeń do sukcesu Przerysuj ten formularz na kartkę papieru 1 zawsze noś ją przy sobie, tak byś codziennie mógł sprawdzić stan twoich postępów. Sformułowanie dążenia

Przeszkody

Rozwiązania

DĄŻENIE DO SUKCESU

127

Przewidywany czas realizacji

Korzyści osobiste

[echanizm wyzwalający

Zapis postępów

Data realizacji

128

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

PODSUMOWANIE Dążenie do sukcesu... Piękna sztuka wytyczania celów Podstawowym warunkiem sukcesu jest intensywne, go­ rące pragnienie Jego osiągnięcia. Bez pragnienia nie ma zaangażowania, a bez zaangażowania nie ma impulsu do działań! Możesz stworzyć takie zaangażowanie, takie prag­ nienie... i uczynić Je pragnieniem gorącym, wypisując szczegółowo - wszystko, czego pragniesz, przeglądając to wielokrotnie, koncentrując się na tym i uwypuklając wszy­ stkie „chcę" oraz rozwijając plan działań, twój plan bitewny przeciwko wszystkiemu, co negatywne w twoim umyśle, przeciwko każdemu „nie umiem!" i „nie mogę!". Aby łatwiej wytyczać cele i je osiągać: 1. Wypisz marzenia, których realizacji pragniesz najbar­ dziej. 2. Ustal dla nich priorytety. 3. Wyznacz ramy czasowe (cele krótko-, średnio- i długo­ terminowe). Dla każdego dążenia ułóż skuteczny Plan Akcji: 1. Napisz pozytywne sformułowanie celu. 2. Wymień wszelkie przeszkody, które trzeba przezwycię­ żyć. 3. Wskaż możliwe rozwiązania. 4. Ustal przewidywany czas realizacji poszczególnych ma­ rzeń. 5. Wypisz wszystkie spodziewane korzyści osobiste i na­ grody, które sprawią ci radość. 6. Wybierz wyzwalające zdanie, słowo lub gest. 7. Zapisuj postępy w dążeniu do celu. 8. Zanotuj rzeczywistą datę dotarcia do miejsca przezna­ czenia. 9. Gratuluj samemu sobie i upajaj się każdym zwycię­ stwem! 10. Przeglądaj co jakiś czas zapis swoich sukcesów!

DĄŻENIE DO SUKCESU

129

Wejdź w stan alfa metodą 3-1 1 omów każdy poszczególny cel z członkami Rady (zob. ostatni rozdział), prosząc ich o wskazówki. Opuść poziom alfa, odliczając od 1 do 5. Codziennie wchodź w stan alfa i stwarzaj realistyczne doświadczenie zawierające odczucia wzrokowe, dźwiękowe, smakowe, węchowe, dotykowe i emocjonalne. Inergizuj holograflcznie każde dążenie do sukcesu, wprowadzając do obrazu akcję, barwę i perspektywę. Utrzymuj ten ruchomy obrąz myślowy przy życiu i codziennie dodawaj do niego nowe wrażenia zmysłowe. Opuszczaj poziom alfa metodą odliczania od 1 do 5. Podczas tej codziennej pracy-zabawy podejmuj konieczne działania (na poziomie beta) i zmierzaj do każdego z wyznaczonych celów. Bądź elastyczny w ustalaniu ram czasow y c h . Dobrej zabawy!!!

— Panowanie nad umysłem

ORGANIZACJA CZASU ALFA
Człowiek, który pragnie odnosić sukcesy, musi mądrze organizować swój czas prywatny i zawodowy. To nieprawda, że każdy z nas dysponuje tą samą liczbą godzin dziennie. Ci, którzy korzystają z „czasu alfa", mają tę przewagę nad innymi, że ich świadomością wewnętrzną nie rządzi ogólnie przyjęty czas wyznaczany cykaniem zegara, lecz dzięki za­ stosowaniu niżej opisanych technik mogą gromadzić, przy­ woływać i analizować informacje z mniejszym wysiłkiem i w krótszym czasie. Technika wprowadzania alfamatyku Przez lata ludzie stosowali metodę wielokrotnego powta­ rzania tzw. aflrmacji, próbując w ten sposób odegnać od siebie negatywne myśli i zbliżyć się do upragnionego celu. Afirmacje pisano lub wygłaszano, z różnym rezultatem. Ciągłe wypisywanie pozytywnych twierdzeń pozwalało wprowadzić informację do głębszych poziomów świadomo­ ści, ale najczęściej nie na tyle głębokich, by mogły wywołać skutek natychmiastowy i trwały. Ludzie odpowiednio posługujący się czasem alfa mogą z łatwością zwiększyć swoją skuteczność, wprowadzając do mózgu afirmacje lub pozytywny program za każdym razem, gdy znajdą się na poziomie relaksacji umysłu. Zapisywanie pozytywnego programu - my nazwaliśmy go alfamatykiem - w stanie relaksacji może łatwo i szybko zmienić twoje codzienne życie. Dzieje się tak dlatego, że docierasz wprost do samego źródła - do swej wewnętrznej świadomości, która rządzi wszystkimi twoimi poczynaniami.

ORGANIZACJA CZASU ALFA

131

DEFINICJA: Alfamatyk jest to zdanie twierdzące o treści pozytywnej, które - wypowiedziane w myślach lub na głos w stanie alfa - pomaga wyzwolić pozytywną reakcję w twym zachowaniu, postawie lub samopoczuciu, stając się tym samym automatyczną reakcją twej świadomości wewnę­ trznej. Alfamatyki mogą przeprogramować lub zastąpić negatyw­ ne, samowynlszczające przekonania, które trzymają twój umysł w granicach strefy komfortu. Musisz zmienić siebie powtarzając alfamatyki każdego dnia - przestać wątpić we własne siły i sprawić, by owe zmiany były trwałe. Podczas inerglzacji holograficznej treść alfamatyków możesz wypo­ wiadać w myślach lub na głos albo też wyobrażaj sobie, że piszesz słowa na tablicy lub na kartce papieru. Można także ułożyć z tych słów piosenkę i śpiewać ją na ulubioną melo­ dię lub wystukiwać w stanie alfa. Elementy alfamatyku Podczas formułowania swych osobistych alfamatyków pamiętaj, by były one krótkie, treściwe i odwoływały się do twoich emocji; możesz je poddać inergizacji holograficznej. 1. Zawsze formułuj treść alfamatyku w czasie teraźniej­ szym. Dopóki postrzegasz go w teraźniejszości, dopóty jest on zapisywany w mózgu i umyśle jako przeszły... a zatem tak, jakby już się wydarzył. Zawsze, gdy wypowiadasz go w stanie alfa, przekonujesz umysł, że tak właśnie jest. 2. Niechaj treść będzie pozytywna i wsparta silnym prze­ konaniem; oświadczaj, że to, o czym mówisz, dzieje się W rzeczywistości. 3. Używaj zaimka „Ja", gdy wygłaszasz alfamatyk do samego siebie. Niechaj treść ma charakter osobisty, tak jakbyś rozmawiał ze swoim Wyższym Ja. Jose Silva powiada: „Pisząc afirmacje czy wymieniając upragnione cele, zapisuj kolejno oświadczania, zaczynające się tak: »Ja będę... Ja właśnie będę... Ja już niebawem będę... Teraz jestem tym a tym«. Ustalasz w ten sposób punkty odniesienia i stopniowo posuwasz się do przodu: •Chcę być... będę... zaczynam być... jestem*. Na poziomie

132

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

alfa, w wymiarze subiektywnym (wewnętrznym), odniosłeś już sukces. Dodaj do tego jeszcze Pragnienie, Wiarę ł Ocze­ kiwanie, by osiągnąć go również w rzeczywistości. Przerwij teraz słowne programowanie i zwróć się do intencji emocjo­ nalnej, gdyż to przede wszystkim ona pobudza Wyższe Ja, by wprowadziło i utrwaliło zmiany w twoim umysłowym wizerunku". Doskonałym przykładem celu, który warto osiągnąć, mo­ że być nauka szybkiego czytania. W ciągu jednego dnia możesz zwiększyć tempo czytania, rozumienia i przyswaja­ nia tekstu. Treść alfamatyku szybkiego czytania może wy­ glądać następująco: Każdego dnia czytam coraz szybciej i rozumiem więcej. W trakcie powolnego wypowiadania alfamatyku, trzy­ krotnie w stanie alfa, stosuj technikę inergizacji hologra­ ficznej w celu ukształtowania realistycznego doświadcze­ nia. Wyobraź sobie siebie czytającego szybciej i rozumieją­ cego więcej. Następnie, już po opuszczeniu poziomu alfa, gdy zdarzy ci się okazja przeczytania jakiegoś tekstu (na poziomie beta), przymierz się do szybszego czytania. Prze­ biegaj wzrokiem kolejne linijki, opuszczając co krótsze sło­ wa, mogące zwolnić tempo czytania. Mówiąc prościej, skłoń samego siebie do szybszego czytania. Zdziwisz się, jak prędko i łatwo ci to przyjdzie. Nie tylko będziesz szybciej czytał, ale i więcej rozumiał. PAMIĘTAJ, by wszystkie twoje alfamatyki były pozytyw­ ne - wymieniaj czynności, zachowania i postawy, jakich pragniesz, a nie te, których nie chcesz. Unikaj „czerwo­ nych chorągiewek ostrzegawczych", jakimi są słowa: „prze­ stań, żaden, nie chcę, nie". Zdanie negatywne: „Przestaję siebie krytykować". Zdanie pozytywne: „Wybaczam sobie i akceptuję siebie". Dzięki stosowaniu techniki wprowadzania alfamatyku, możesz zmienić dowolną dziedzinę swego życia. Sformułuj listę osobistych alfamatyków dotyczących wszystkich zmian, jakie chcesz wprowadzić w swoim życiu. (Pełny ze­ staw dziewięciu alfamatyków służących zapewnieniu rów­ nowagi życiowej znajduje się w „Dodatku").

ORGANIZACJA CZASU ALFA

133

Stwórz „Mistrzowski Plan Działania" (na j e d e n d z i e ń l u b d l a j e d n e g o w y d a r z e n i a ) Stosując niżej opisaną procedurę, obniżysz poziom stre­ s u , zdobędziesz więcej pewności, zyskasz kontrolę n a d stytuacją i mniej c z a s u będziesz poświęcać na podejmowa­ n i e decyzji. Wcześniejsze programowanie umysłowe, zanim Jeszcze j a k i e ś wydarzenie n a s t ą p i , pozwoli ci dostrzec wszy­ s t k i e e w e n t u a l n e t r u d n o ś c i i ich u n i k n ą ć . Wzmocni to rów­ n i e ż twoją ufność we własne siły i zdolność p a n o w a n i a n a d

sobą.

Program poranny Z pewnością nigdy nie wyszedłbyś z d o m u nie u b r a n y . Z tego samego względu nie powinieneś r a n o wychodzić nie u b r a n y w sensie psychicznym. Każdego r a n k a , po obudzeniu, wejdź w s t a n alfa za pó­ ­ocą metody 3 - 1 . W s t a n i e alfa dokonaj przeglądu rozwiązań l u b pomysłów, które otrzymałeś w nocy w formie snów lub wizji, Możesz założyć „Sennik", w którym będziesz zapisywać swoje s n y ze wszystkimi szczegółami. Następnie z a s t a n ó w się, jaki j e s t związek owych informacji z całym „Planem Działa nia" - czy s n y zawierają odpowiedzi na problemy d n i a powszedniego. Ubierz swój u m y s ł do pracy - przygotuj go zawczasu do dziennych obowiązków. Przejrzyj w myślach wszystkie umówione s p o t k a n i a i decyzje, które w tym dniu będzie należało podjąć. Skoncentruj się na zadaniach, które mogą o k a z a ć się t r u d n e . Zastosuj inergizację holograficzną, by stworzyć obraz realistycznego doświadczenia sytuacji i s p o t k a ń , do j a k i c h dojdzie tego d n i a - przedstaw sobie pozytywne wyniki wszystkich działań. Te zadania, które mogą stanowić dla ciebie wyzwanie, trzeba przewidzieć w najdrobniejszych szczegółach, zupeł­ n i e tak, Jakbyś miał pisać scenariusz. Po pierwsze, zdecy­ duj, jakiego pragniesz rezultatu. Wyobraź sobie, że uczest­ n i c z y s z w tym s p o t k a n i u , i z a s t a n ó w się, jakie t e m a t y mogą

134

PANOWANIE N A D UMYSŁEM

być p o r u s z a n e w rozmowie. Gdy ustalisz wynik dyskusji, zapisz wszystkie dialogi, tworząc d o k ł a d n y scenariusz. Za­ planuj każde pytanie i każdą odpowiedź, zawsze mając na myśli u p r a g n i o n y wynik rozmowy. Stosując alfamatyk s a m o d o s k o n a l e n i a , powoli powtórz trzy razy jego treść przy j e d n o c z e s n y m przeprowadzaniu inergizacji holograficznej. Wizualizuj ze szczegółami trójwy­ miarowy obraz s u k c e s u . Następnie, odliczając od 1 do 5, o p u ś ć poziom relaksacji. Program p o p o ł u d n i o w y Rozłóż sobie zajęcia w ten sposób, byś po l u n c h u , n i m przystąpisz do dalszych obowiązków, miał czas na wejście w s t a n alfa. Pięć m i n u t - to dobrze, dziesięć m i n u t - bardzo dobrze, piętnaście m i n u t w s t a n i e relaksacji - to doskonale. Wejdź w s t a n alfa za pomocą metody 3 - 1 . Następnie dokonaj analizy tej części dnia, która j u ż minęła. Zastanów się n a d wydarzeniami p o r a n k a . J a k u p ł y n ą ł ? Czy są j a k i e ś sprawy, które mogłeś załatwić inaczej? Jeśli tak, odtwórz w myślach wydarzenie i zmień scena­ riusz. Odegraj s c e n ę tak, j a k chciałbyś ją widzieć w rzeczy­ wistości. Stwórz realistyczne doświadczenie owej sceny. O s t a t n i e wrażenie powinno przedstawiać obraz wykończo­ ny i nie wymagający poprawek, abyś w przyszłości, będąc w podobnej sytuacji, miał już gotową, prawidłową odpowiedź, d o s t ę p n ą w katalogu z pozytywnymi d a n y m i . Dzięki t e m u w s p o m n i e n i e s u k c e s u będzie przechowywane w n e u r o n a c h twojego mózgu. (Pamiętaj, mózg j e s t twoim k o m p u t e r e m ! ) . Teraz spróbuj przewidzieć treść reszty dnia. Przedstaw sobie poszczególne spotkania j a k o korzystne dla każdej ze stron. Zastosuj taki s a m alfamatyk s a m o d o s k o n a l e n i a albo ja­ k i ś inny. Aby u z y s k a ć lepsze rezultaty, powtórz go trzy razy p o d c z a s inergizacji holograficznej. Wyjdź ze s t a n u alfa, odliczając od 1 do 5. Program w i e c z o r n y Wieczorem, przed u d a n i e m się na spoczynek, rozbierz swój umysł, przeglądając treść całego minionego dnia.

ORGANIZACJA CZASU ALFA

135

I Nikt normalny nie idzie spać w ubraniu. Mało kto pamię­ ta, by rozebrać umysł. Jeśli chcesz mieć spokojny, odprę­ żający sen, musisz rozebrać umysł, zdjąć z niego wszystkie łroski i kłopoty. I Leżąc w łóżku lub siedząc w fotelu, wejdź w stan alfa za Łomocą metody 3-1. i Przeanalizuj cały dzień. Jeszcze raz przyjrzyj się spra­ wom, które można było załatwić lepiej. Sporządź w umyśle scenariusz, realistyczne doświadczenie, które przedstawia •ożądany przebieg wydarzenia. Wspomnienie nowego sce­ nariusza zostanie zachowane w katalogu z plikami poży­ tymi, byś w przyszłości mógł się do niego odwołać. Wprowadź do umysłu alfamatyk samodoskonalenia, pofoli powtarzając go trzy razy przy jednoczesnym stosowa­ niu inergizacji holograficznej. Niechaj doświadczenie realistyczne obejmuje wszystko, czeb pragniesz na przyszłość, wszystkie cele, jakie chciałbyś ^siągnąć. Pamiętaj o stworzeniu nadzwyczaj dokładnych objw; korzystaj z wrażeń wzrokowych, słuchowych, węchorch, dotykowych, smakowych i emocjonalnych. Ułóż plan pomysłów czy rozwiązań problemów, by przy­ lały do ciebie podczas snu. Tym razem nie ma potrzeby wychodzenia ze stanu alfa, Spnieważ jest czas snu. Jeśli dokonujesz programowania, leżąc w łóżku, po prostu stopniowo pogrążaj się we śnie. Wchodząc w stan alfa trzy razy dziennie, stwierdzisz po Jakimś czasie, iż dni mijają ci gładko i bez komplikacji, że jesteś bardziej wydajny i sypiasz lepiej, budzisz się wypo­ częty i wstajesz z nową energią do pracy. Czas zainwesto­ wany w programowanie owocuje większą pewnością siebie, fiększą liczbą twórczych pomysłów i umiejętnością psychisnej organizacji. Rób więc to codziennie, a staniesz się ;nedżerem czasu alfa". Jeśli zdarzy ci się zasnąć w stanie alfa, nie przejmuj się. normalne u początkujących. Wyrobiłeś w sobie nawyk isypiania, gdy przez dłuższy czas masz zamknięte oczy. !*eraz, za pomocą ćwiczeń, powinieneś uczyć się panowania lad swoimi procesami myślowymi i pozostawać w stanie

136

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

czuwania, kiedy masz zamknięte oczy. W ten sposób żarówno twój umysł, jak i ciało wiele zyskają, zdobędziesz wszystko, czego pragniesz. Jeśli będąc w stanie alfa, masz skłonność do zasypiania, postaraj się, by było ei trochę niewygodnie - usiądź na książce lub na twardym krześle albo tylko na brzegu krzesła. Nie wchodź na poziom alfa, leżąc w łóżku. Dopiero po otwarciu oczu, po zakończeniu programowania idź spać. Jeden z praktykujących chodził przez cały czas programo­ wania, trzymając nad głową szklankę z wodą. Gdy zaczynał zasypiać, opuszczał rękę i woda wylewała mu się na głowę! Po czymś takim nie zdarzyło się, by zasnął w stanie alfa; była to kuracja wstrząsowa dla jego umysłu, dzięki której umysł został zmuszony do współpracy! Dynamiczne narzędzie organizacyjne Notatka w punktach Opisana tutaj czynność, niemal mechaniczna, daje wspania­ łe wyniki dzięki swej prostocie. Sprawia, że czujesz się pewnie w obcowaniu z ludźmi. Wypróbuj ją od razu, aby znacznie zwiększyć siłę swego wpływu na kontakty osobiste i zawodowe. Zanim z kimkolwiek się spotkasz, zanotuj w punktach, co chcesz powiedzieć i jak to powiesz. To brzmi tak prosto, i takie jest w rzeczywistości! Jednak­ że niewiele osób znajduje czas, by wyjaśnić sobie własne myśli. Fantastyczne efekty „techniki notatki w punktach", wielce ich zadziwią. Notatka w punktach dla pracowników Notatka w punktach potrafi czynić cuda. Wypróbuj ją na szefie. Większość przełożonych ma w pracy tak wiele spraw do załatwienia, że bywa niecierpliwa w stosunku do pracow­ ników, którzy przychodzą do ich gabinetu dla omówienia różnych kwestii. Kiedy następnym razem będziesz wybierał się do szefa, wejdź przedtem w stan alfa, odpręż się i przeanalizuj sytu­ ację. Zastanów się, co trzeba przedyskutować, i zanotuj to w myślach, punkt po punkcie. Przedstaw sobie plan rozmo-

ORGANIZACJA CZASU ALFA

137

wy z szefem; jak powinna ona przebiegać. Przejdź przez realistyczne doświadczenie, po czym otwórz oczy i fizycznie zrób notatkę, którą wcześniej opracowałeś w myślach. Z notatką w ręku wejdź do gabinetu szefa, wręcz mu kartkę ze staranną notatką w punktach i powiedz: „Miałbym (tu wymień liczbę) spraw do omówienia, kiedy znajdzie pan dla mnie czas". To działa jak magia. Niektórzy nasi słuchacze mówili, że ich szef rzeczywiście wypowiadał dokładnie te słowa, które wcześniej zaplanowali sobie w wyobraźni! (Przy­ pomina się powiedzenie o wkładaniu słów w czyjeś ustal) Każdy szef, bez względu na to, jak jest zapracowany, spróbuje poświęcić ci trochę czasu, widząc, że przemyślałeś i opracowałeś jakiś problem tak dokładnie że można już podjąć konkretne działania. Większość pracowników idzie do szefa po pomoc bez żadnych propozycji i własnych sugestii, nawet bez jasno sprecyzowanych pytań. Po prostu wpadają do gabinetu i rzucają temat: „Trzeba wysłać odpowiedź na ten list. Zastanawiałem się właśnie, co im napisać". „Notatka w punktach" świadczy o tym, że panujesz nad sytuacją. Najważniejsze jest to, że proponujesz szefowi coś konkretnego, co pozostaje mu tylko ocenić. Podejmujesz działania, dzięki czemu wzrasta twoja skuteczność. Szef zaczyna cię wyróżniać spośród reszty pracowników i jesteś mile widziany w jego gabinecie. Ta metoda przyniosła wiele awansów i korzyści jej użytkownikom. Notatka w p u n k t a c h dla profesjonalistów J a k o profesjonalista, zawsze powinieneś mieć gotową notatkę przed każdą próbą zawarcia transakcji przez tele­ fon. Nigdy nie wykręcaj numeru, zanim nie napiszesz w punktach, o czym masz mówić. Czy jest to rozmowa służbowa, czy prośba o poprawienie faktury, czy nawet rozmowa osobista - najpierw uporządkuj myśli. Zapisanie twych myśli po wyjściu ze stanu alfa jest umysłowym podsumowaniem celów, jakim ma służyć pla­ nowana rozmowa. Gdy widzisz przed sobą sporządzoną wcześniej notatkę, zmienisz podejście do całej sprawy.
6 — Pamywiinie iux umvslcm

138

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Jesteś dobrze zorganizowany i wiesz o tym; druga osoba słyszy, że mówisz rzeczowo, i przez to jest bardziej chętna do rozmowy. A ile zaoszczędzisz czasu, wydatków i kłopo­ tów, jeśli nie będziesz musiał dzwonić powtórnie, by omówić sprawy, o których mogłeś zapomnieć! Poprawa jakości korespondencji Stosuj metodę „notatki w punktach" przed napisaniem listu służbowego lub osobistego. Wejdź w stan alfa i w myślach przedstaw sobie listę zagadnień, jakie ma zawierać list. Następnie ułóż w myśli cały tekst - wyobraź sobie, że siedzisz przy biurku, komputerze lub maszynie do pisania i sam piszesz albo też dyktujesz list swojej sekretarce. Teraz wyjdź z poziomu alfa i naprawdę, czyli fizycznie, podyktuj, napisz ręcznie lub na maszynie list, który skom­ ponowałeś w myślach. Podejmowanie decyzji przy użyciu „notatki w punktach" Opisana metoda stanowi kapitalną pomoc przy podejmo­ waniu decyzji... iść czy zostać... wybrać to czy tamto. Stosuj ją nawet wtedy, gdy wybór zarówno jednej, jak i drugiej możliwości jest słuszny - uda ci się wybrać tę BARDZIEJ korzystną dla rozmaitych życiowych celów. (Najlepiej stosuj ją codziennie). Etap pierwszy: Nazwij problem. Musisz sięgnąć do ko­ rzeni problemu. Aby uzyskać ilość informacji wystarczającą do określenia jego istoty, powinieneś zgromadzić wszystkie ważniejsze dane oraz zapisać je w formie notatki. Zastanów się, jakiego rodzaju informacje - w postaci faktów, opinii, postaw itp. - będą ci potrzebne do zrozumienia wszystkich aspektów problemu lub zaistniałej sytuacji. Informacje powinny - na ile to możliwe - pochodzić z pierwszej ręki. Fakty, bez względu na intencje ludzi, często są przeinaczane lub wręcz przemilczane. Staraj się upewnić co do prawdziwości informacji, sięgając do kilku ich źródeł.

ORGANIZACJA CZASU ALFA

139

Zapisz dane o źródłach informacji jako kolejny punkt swojej notatki. Czasami wydaje się, że mamy do czynienia z jednym problemem, podczas gdy naprawdę składa się on z kilku mniejszych. Być może każdy z nich trzeba rozwiązywać osobno, pilnując jednak, by poszczególne rozwiązania wza­ jemnie się uzupełniały. Etap drugi: Wymień wszystkie możliwe rozwiązania. Wy­ pisz jak najzwięźlej wszystkie ewentualne rozwiązania na kartce z notatką. [Wymień także pomysły innych, nie tylko wtasne - tak jakbyś zaczerpnął je od członków Umysłowego Zespołu Doradczego podczas narady - zob. rozdział „Twórcze rozwiązywanie problemów (...) z zespołem doradczym alfa". Etap trzeci: Zrób wykaz konsekwencji płynących z zastosowania każdego z rozwiązań. Dla każdej planowanej akcji musisz przewidzieć ewentualną reakcję. Bądź konkretny, bądź ścisły, bądź uczciwy. Zanotuj wszystkie koszty i zmiany konieczne do wprowadzenia idei w czyn. Etap czwarty: Przyjmij wybrane rozwiązanie i zastosuj je. Jeśli już zdecydowałeś się na określony plan działania, zacznij go realizować. Zwróć baczną uwagę na szczegóły działań i regularnie sprawdzaj swoje postępy, by mieć pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z planem. Na początku możesz odnieść wrażenie, że podążanie tymi czterema etapami może spowolnić proces podejmowania deyzji, ale z czasem technika „notowania w punktach" stanie się w dużym stopniu automatyczna, a ty zwiększysz skuteczność działania i umiejętność rozwiązywania problemów. Interesy będą ci szły jak nigdy i osiągniesz lepsze zyski. Również życie osobiste da ci wiele satysfakcji i jeszcze wzmocnisz wiarę we własne siły. Praktyka Kiedy metodę „notatki w punktach" zaczniesz wprowadzać w czyn, okaże się, że jest ona przydatna w wielu

140

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

rozmaitych sytuacjach. Stosuj Ją przez dziesięć dni. Dzięki temu szybko zyskasz poczucie pewności siebie, doznasz przypływu energii i będziesz umiał kształtować swoje rela­ cje z innymi ludźmi. Pięć wskazówek dotyczących programu „notatki w pun­ ktach": 1. Miej zawsze pod ręką kilka karteczek, najlepiej po jednej na każdą rozmowę telefoniczną, oraz kilka większych arkuszy na biurku i kilka przy ulubionym fotelu. 2. W nagłówku na kartce wypisz główny cel, jakiemu ma służyć kontakt z drugą osobą. 3. Wejdź w stan alfa i w myślach jeszcze raz szybko wy­ licz wszystkie punkty notatki, zanim podniesiesz słucha­ wkę. Być może przyjdą ci wówczas do głowy jakieś dodat­ kowe punkty. Dopisz je, gdy tylko opuścisz poziom relaksa­ cji. 4. Nawiąż kontakt z drugim człowiekiem i podążaj w swym działaniu za treścią sporządzonej notatki. Może ci się wydawać, że zapamiętałeś wszystkie punkty; mimo to powracaj do swojej listy, ponieważ to właśnie jej obraz będzie wywierać wpływ na treść prowadzonej rozmowy. A oto lista sytuacji, w których program „notatki w pun­ ktach" Jest najbardziej przydatny: 1. Przeprowadzanie lub udzielanie wywiadu. 2. Kupno domu, łodzi, samochodu lub polisy ubezpiecze­ niowej. 3. Rozmowa z wychowawcą twego dziecka. 4. Próba uzyskania pożyczki bankowej. 5. Zlecanie komuś wykonania robót w twoim domu. 6. Spotkanie z lekarzem lub dentystą. 7. Ważna rozmowa telefoniczna. 8. Rozmowa kwalifikacyjna, przyjmowanie nowego pra­ cownika i ocena jego umiejętności. 9. Prowadzenie zebrania. 10. Sprzedaż towarów łub pomysłów. 11. Oddawanie samochodu do naprawy. 12. Ważna rozmowa rodzinna.

ORGANIZACJA CZASU ALFA

Ul

13. Organizowanie zbiórki pieniędzy, świątecznego przyję­ cia lub seminarium. 14. Pisanie różnego rodzaju listów i podań. 15. Konsultacja z szefem. Korzystając z techniki „notatki w punktach" - staraj się być coraz lepszy. Zyskasz sobie poważanie, każdy wysłucha cię z uwagą i wykaże chęć współpracy. PODSUMOWANIE Organizacja czasu alfa Zostań „menedżerem czasu alfa". Trzy razy dziennie rób sobie „przerwę umysłową"; naucz się znajdować czas dla siebie - nawet gdybyś miał wpisać go do terminarza! Odprę­ żenie się i przemyślenie spraw na poziomie alfa zaoszczędzi ci czasu w przyszłości, ponieważ z chwilą gdy nastroisz swój umysł na poziom świadomości wewnętrznej, będziesz popełnia! o wiele mniej błędów, W sferze umysłu nie ma bariery czasu i przestrzeni (możesz myśleć o okresie sprzed diesięciu lat i będzie ci się wydawało, że wszystko zdarzyło się wczoraj), dlatego też przy podejmowaniu decyzji i roz­ wiązywaniu problemów potrafisz ogarnąć większy zakres problemów. A zatem poczyń odpowiednie kroki, by - bez z w ą t p i e n i a we własne siły i frustracji czającej się u drzwi osiągać wytyczone cele. przykładowe zastosowanie „notatki w p u n k t a c h " do rozwiązania konkretnego problemu Pan Shields, kontroler w dziale spedycyjnym, porządkuje myśli przed spotkaniem z przełożonym, którym jest pan Albert, wiceprezes spółki. Kontakt: pan Albert. Problem: obecnie używane kartony do pakowania ładun­ k ó w są za słabe. Cel: uzyskać zgodę pana Alberta na zakup nowych kartonów, by zmniejszyć straty przewozowe. Punkty dyskusji. Działania i konsekwencje: 1. Straty sięgają 8% - nadzwyczaj wysokie.

142

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

2. Kartony są wadliwe - trzeba użyć kartonów „plastrowych". 3. Sprawdziłem nowy rodzaj kartonów - okleiłem taśmą, rzuciłem nim o ścianę, o podłogę, bez żadnych uszkodzeń. 4. Wypróbowałem karton w 100 próbnych przewozach. Żadnych problemów z załadunkiem i brak zwrotów z powo­ du uszkodzeń. 5. Nowy karton kosztuje o dwa centy więcej. 6. Zaoszczędzimy 800 dolarów tygodniowo, zmniejszymy znacznie koszty, w tym także koszty ubezpieczenia, i wzroś­ nie nasza wiarygodność. 7. Powinniśmy oddać stare kartony na makulaturę. 8. Możemy otrzymać nowe opakowania w ciągu 10 dni, 9. Powinniśmy zamówić 100000 sztuk. Rozwiązanie: Uzyskać zgodę pana Alberta na wymianę starych kartonów na nowe tak, byśmy mogli je dzisiaj zamówić. Rezultat: Pan Albert po konsultacji z działem handlowym, który potwierdził moją opinię, polecił, bym podjął działania konieczne do wymiany opakowań. Sposób przedstawienia problemu zrobił na panu Albercie wrażenie.

Ó R C Z E ROZWIĄZYWANIE P R O B L E M Ó W I PODEJMOWANIE DECYZJI SPÓLNIE Z ZESPOŁEM DORADCZYM ALFA Życie każdego człowieka niesie z sobą problemy. Możemy jdnak traktować je jako wyzwania, z którymi trzeba się znierzyć, jako próbę sił, prowadzącą do powiększenia i pełniejszego wykorzystania naszego życiowego potencjału. Nie było przed tobą człowieka, któremu nie mógłbyś dorównać pod względem osiągnięć, triumfów i awansów. To kwestia ewolucji - każde następne pokolenie staje się lepsze niż poprzednie. Na czym to jednak polega? Możemy osiągnąć wyższy stopień rozwoju, jeśli każdy z nas dogłębnie przeanalizuje swoją osobistą sytuację, czyli rozwiąże własne problemy... „wymiecie śmieci spod własnych drzwi". Istotą rozwiązywania problemów jest przyjęcie oodpowiedzialności za to, kim i czym jesteśmy oraz gdzie się dzisiaj znajdujemy. Odpowiedz na trzy niżej wymienione pytania, a łatwiej będzie ci poznać własne myśli i ocenić swoją postawę wobec życiowych problemów. Czy to rzeczywiście problem, czy tylko mydlana opera? Ludzie często mylą „problemy" z „operą mydlaną". I rzeczywiście niektórzy z nas całe swoje życie zamieniają w ckli­ wy dramat. Każde wydarzenie (a także słowo, gest, osoba) urasta do rangi problemu. Taki ktoś prawdopodobnie ma poczucie zagrożenia i jest przekonany, że świat istnieje tylko po to, by sprowadzać na niego nieszczęścia i wiecznie obarczać go kłopotami. Zapytaj więc siebie: „Czy to rzeczywiście jest problem?".

144

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Czy walczysz z cieniem? Wiele osób traci mnóstwo czasu na roztrząsanie proble­ mów nie istniejących lub takich, które nie wymagają na­ tychmiastowych rozwiązań. A ty, czy nie zamykasz się w świecie pytań w rodzaju: CO BY BYŁO GDYBY? Czy nie poszukujesz rozwiązań dla problemów, które pozostawione sobie rozwiązałyby się same? Wiele kłopotów zniknie, zanim będziesz zmuszony uporać się z nimi. Podobnie jak Orson Wells nie wypiłbyś wina, dopóki nie przyjdzie stosowna pora, zatem nie trać czasu na roztrząsanie problemów, dopóki nie ma takiej konieczności! Zapytaj więc siebie: „Czy muszę rozwiązać ten problem teraz?". Ale pamiętaj, jeśli nadejdzie to „teraz" - nie zwlekaj. Czy twój problem to znak stopu, czy drogowskaz? Są tacy, którzy w konfrontacji z problemem uciekają i, zdruzgotani, chowają się w czterech ścianach swojego domu. Dla tego rodzaju ludzi każdy problem staje się kolej­ nym usprawiedliwieniem ich porażki. Oszukują samych siebie. Uciekają w chorobę. Sukcesy i klęski często znajdu­ ją odzwierciedlenie w stanie ludzkiego zdrowia. Zawsze będziemy mieć problemy. Ale możemy je też wykorzystać dla zachowania młodości i energii. Dopóki traktujemy problem jak wyzwanie lub życiową przygodę, dopóty możemy się spodziewać, że będziemy zdrowi. Kie­ dy jednak zaczynamy dramatyzować, popadamy w rze­ czywiste kłopoty. Musimy zatem podchodzić do proble­ mów jak do kolejnych doświadczeń, które nauczą nas, jak osiągać sukcesy. Pamiętaj, Edison powiedział, że podczas badań nad wynalezieniem żarówki przeprowadził pięć tysięcy „pouczających doświadczeń" - zrobił pięć tysięcy kroków wiodących do sukcesu. [Osoba myśląca negatyw­ nie uznałaby je za 5 000 porażek - o nie, ona by nie zrobiła nawet dziesięciu kroków!) A zatem zadaj sobie pytanie: „W jaki sposób zamienić problem w wartościowe doświadczenie?".

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...

145

Spojrzenie

w

gwiazdy

Spójrz na swój problem tak, j a k gdyby miał on tyle rzwiązań, ile j e s t gwiazd na niebie. Główną przyczyną klęski j e s t p o d d a w a n i e się po pierwszym niepowodzeniu. Człowiek s u k c e s u stawia czoło porażkom, podejmując kolejne próby i starając się realizować wciąż nowy plan, t a k długo, aż nadejdzie zwycięstwo. I ty możesz mieć m a s ę pomysłów na rozwiązanie problemów, które zdają się przeszkodą nie do przebycia!... Daj tylko swobodę swoim myślom i zapisuj na kartce wszystkie możliwe rozwiązania. I zapisuj też rozwiązania niemożliwe! P o d c z a s „burzy mózgów", organizowanej przez ludzi na kierowniczych s t a n o w i s k a c h , rzuca się na stół wszystkie pomysły i propozycje, choćby nawet najgłupsze, co sprawia, że takie n a r a d y odbywają się w ożywionej, a często też wesołej atmosferze. Jeżeli rozwiązywaniu problemów towarzyszy h u m o r , to połowa walki j e s t j u ż za tobą! Pamiętaj, by każdy problem z e m i e n i a ć w plan. Używaj tego p l a n u do pobudzania własnego myślenia, a nie powstrzymywania twórczych pomy­ słów. Nie pytaj, co ten p l a n może ci d a ć , lecz co ty możesz uczynić dla jego realizacji! W jaki sposób poprawić finanse, s t o s u n k i z ludźmi, poziom swego życia? Aby nauczyć się s z u k a ć nowych rozwiązań, p o s ł u ż się opisaną niżej techniką zespołu doradczego alfa. Zobaczysz, jak kolejne problemy padają niczym kostki w dominie. Z e s p ó ł doradczy alfa

Zauważyłeś, że niektóre korporacje wymieniają swój ze­ spół doradców na papierze firmowym? Czy chciałbyś mieć własną grupę ekspertów, którzy pomagaliby ci w podejmo­ w a n i u decyzji? Koncepcję, z którą zaraz się zapoznasz, rozwinął milioner, który całe bogactwo zawdzięczał tylko sobie, król stali - Andrew Camegie. J e g o gabinet „niewi­ dzialnych doradców" stał się sławny dzięki książce Napoleo­ na Hilla należącej j u ż do klasyki, Myśli... i bogać się.

146

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Wyobraź sobie własny zespół doradców, składający się z mężczyzn i kobiet, których dokonania życiowe wywarły na tobie największe wrażenie. Stwórz powołany przez wyobraź­ nię gabinet w najdrobniejszych szczegółach, tak dokładnie, byś mógł prowadzić z jego członkami dyskusję i naradzać się z nimi. Łatwo jest mówić o tej koncepcji, lecz niełatwo wprowadzić ją w czyn, mimo wskazówek Napoleona Hilla. Wielu już próbowało, ale tylko nielicznym udało się powołać w myślach działający gabinet cieni. Dzisiaj, po piętnastu latach, dysponując narzędziami nowoczesnych badań parapsychicznych i technikami dr. Silvy (techniką redukcji stresu i techniką relaksacji), może­ my zastosować w praktyce metodę Camegie'ego. Ponieważ tworzymy i korzystamy z usług „zespołu doradczego" w sta­ nie alfa, zmieniliśmy jego nazwę na „zespół doradczy alfa". Zespół doradczy alfa zostaje powołany do istnienia w stanie relaksacji alfa. Na tym poziomie wizualizujesz lub naśladujesz postacie sześciu dowolnych doradców. Mogą to być osoby żyjące lub zmarłe, rzeczywiste lub fikcyjne. Będziesz miał świetną zabawę, wymyślając dowcipy i plotki, prowadząc bu­ rzę mózgów i ucząc się od wielkich tego świata. J a k to działa? Psychologowie powiadają, że człowiek bar­ dzo często zna odpowiedzi na swoje problemy... ale jest tak zaangażowany emocjonalnie, iż nie umie ich rozpoznać. Kiedy w stanie alfa „rozmawiamy" z jednym lub dwoma członkami zespołu doradczego, stajemy się bardziej obie­ ktywni, uwalniamy się od emocji i „wykładamy na stół nasze pomysły"! Na tym właśnie polega kolejna taj emnica sukcesu - tu tkwi rozwiązanie warte miliona dolarowi Wejście na posiedzenie zespołu doradczego alfa A oto standardowa metoda, za pomocą której wchodzimy na zebranie gabinetu doradczego. Wejdź w stan alfa metodą 3-1. Wywołaj w wyobraźni obraz „alfawatora" - podnośnikowego pomieszczenia z wy­ godnym krzesłem w środku. Wejdź w myślach do alfawato­ ra i usiądź na krześle. Zauważysz dwie niezwykłe rzeczy: 1/ drzwi alfawatora opadają w dół ku podłodze 2/ numery

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...

147

pięter są odwrócone - pierwsze piętro jest piętrem najwyż­ szym! Teraz wizualizuj kolejno zapalające się numery pię­ ter... dziesięć, dziewięć, osiem... aż do pierwszego. Na pierw­ szym piętrze drzwi opadają i możesz już wkroczyć do swojej "sali posiedzeń". Użyj wyobraźni, by urządzić to pomieszczenie w odpowia­ dającym ci stylu i nadać mu odpowiedni klimat. Przedstaw sobie w myślach piękny, długi mahoniowy stół konferencyjny i przeznaczony specjalnie dla ciebie fotel przewodniczącego. Twój Fotel Władzy. Urządzasz ten niezwykły, wymyślony pokój dla siebie, a więc staraj się go wyposażyć we wszystkie po­ trzebne sprzęty - komputer (z modemem, oczywiście), fax, telewizor z wielkim ekranem, sprzęt audiowizualny i specjal­ ny kamerowid, który automatycznie nagrywa całą treść posie­ dzeń. Są tam również katalogi biblioteczne i regały, a także pluszowa sofa, fotele i barek z sokami owocowymi. To twój pokój do myślenia, tu będziesz tworzył i wpadał na najlepsze pomysły - wyposaż go więc we wszystkie nowoczesne urzą­ dzenia XXI wieku, jakie tylko potrafisz sobie wymarzyć! A oto dobra rada: odwiedź domy meblowe i sklepy z wyposażeniem wnętrz, by mieć wizualną ideę urządzenia swego gabinetu. Teraz wybierz członków zespołu doradczego. Zdecyduj się, kogo chciałbyś ujrzeć na owych sześciu obitych pluszem fotelach wokół mahoniowego stołu konferencyjnego. Mogą to być całkiem dowolne osoby (czyj mózg chciałbyś wydre­ nować?) - sławni ludzie z przeszłości, teraźniejszości lub nawet z przyszłości, postacie fikcyjne, znajomi lub postacie stanowiące kompozycję kilku osób. Najczęściej ludzie wolą wyobrażać sobie bliskich członków rodziny lub przyjaciół wszystko zależy od ciebie. A oto niektórzy kandydaci na członków zespołu dorad­ ców: Jose Silva, Lee Iacocca, George Bush, matka Teresa, Martin Luther King, Napoleon Hill, Ben Franklin, dr Spock, Golda Meir, pani Curie, dr Judith Powell, królowa Elżbie­ ta II, F. Lee Bailey, Abraham Lincoln, Jerzy Waszyngton, dr Tag Powell, Susan B. Anthony, Gloria Steinem, dr Ruth... lista nie ma końca. Możesz wybrać kogoś z reklamy, na przykład Dawida Oglivy'ego, lub nawet jakiegoś dyrektora

148

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

z kręgu twoich konkurentów, który mógłby zaproponować konkurencyjne rozwiązanie. Teraz członkowie twego zespołu będą parami wsiadać do alfawatora. Stwarzaj ich kolejno w wyobraźni i sadzaj wokół stołu. Kiedy już wszystkie sześć miejsc zostanie zajętych, ty usiądź na fotelu przewodniczącego i powitaj zebranych. Następnie możesz podziękować swojej „Władzy Zwierzch­ niej", że pozwoliła ci zorganizować posiedzenie. Od tej chwili twoi eksperci będą gotowi rozpocząć obrady. Przedstaw jakiś bieżący problem czy śmiały pomysł i po­ proś zebranych o radę. Najpierw zapytaj o opinię osobę siedzącą po twojej prawej stronie. Weź głęboki oddech i powoli wypuść powietrze, tak jakbyś oczyszczał swój umysł. Przemyśl odpowiedź. Jaką otrzymałeś od pierwszego doradcy. Możesz odnieść wrażenie, że to ty sam jej udzieli­ łeś, ale nie przejmuj się, jest to prawidłowe odczucie. Uda­ waj... wyobrażaj sobie... wcielaj się w kogoś innego! Domyśl się, co powiedziałaby ta osoba, gdyby rzeczywiście tu była. Powtarzaj procedurę, posuwając się wokół stołu, aż uzy­ skasz kilka możliwych rozwiązań twojego problemu. Być może niektóre propozycje będą brzmiały niemądrze, ale nie lekceważ ich - często właśnie one zaisplrują ciebie i twoich doradców i podsuną wam lepsze pomysły. Po wysłuchaniu wszystkich sześciu członków izby doradczej porównaj zaproponowane rozwiązania i wybierz to, które wy­ daje się najlepsze dla twego życia zawodowego i osobistego. Trama decyzja pozwoli ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Bądź twórczy, zapraszaj doradców na kolejne spotkania. Proś ich o szczegółowe rady na temat finansów, marketin­ gu, organizacji czasu, wydajności pracy, personelu, jak również rodziny i stosunków osobistych. Wiesz już, dokąd się udać, gdy będzie potrzebna ci rada na poziom sali posiedzeń. Nie zapomnij spytać doradców, co sądzą o podjętych przez ciebie decyzjach. Pytaj każdego po kolei, zwłaszcza wówczas, gdy któryś z nich sam nie ma ochoty zabierać głosu. Po uzyskaniu odpowiedzi, podziękuj indywidualnie każ­ demu z doradców... i opuść stan alfa, odliczając od 1 do 5.

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...

149

Nie zapomnij o zapisywaniu wszystkich pomysłów, szcze­ gólnie tych uzyskanych od konkurentów! Być może zdziwisz się widząc, że niektóre rozwiązania, odrzucone przez ciebie lub innych, zostaną wkrótce - rzeczywiście firmowane przez owych konkurentów - opisane w gazetach. . Zawsze wykorzystuj salę posiedzeń alfa do twórczego podejmowania decyzji dotyczących wszystkich dziedzin twego życia. I pamiętaj, jeśli znuży cię gadanie któregoś z członków izby doradczej, możesz go zwolnićl Podejmowanie decyzji wspólnie z Benem Franklinem Na koniec rozważań o podejmowaniu decyzji warto wspo­ mnieć o unowocześnionej wersji „techniki Bena Franklina". Często stosują ją handlowcy, by zawrzeć transakcję, ale okazuje się też niezwykle pomocna w procesie podejmowa­ nia decyzji dotyczących życia osobistego. Najpierw linią pionową podziel kartkę papieru na dwie kolumny. Po jednej stronie napisz „ZA", po drugiej zaś „PRZECIW". Następnie wymień wszystkie argumenty przemawiające za przyjęciem pewnego rozwiązania lub za jego odrzuceniem. Po wypisaniu wszystkich „za" i „przeciw" podjęcie właściwej decyzji stanie się sprawą oczywistą! Jedyną ujemną stroną tej techniki jest to, iż polega ona niemal w stu procentach na analitycznym myśleniu lewej półkuli mózgowej. Prawa, twórcza, intuitywna półkula nie uczestniczy bowiem w podejmowaniu decyzji. Możemy jednak zaangażować ją w ten proces, korzystając - po wejściu w stan alfa - z naszej „umysłowej sali posiedzeń" i rad zespołu doradczego alfa; w ten sposób udoskonalimy „tech­ nikę Bena Franklina". Technika Bena w stanie alfa Weź czystą kartkę papieru 1 podziel ją linią pionową na dwie kolumny. Jedną kolumnę oznacz nagłówkiem „ZA", drugą - „PRZECIW". Wejdź w stan alfa za pomocą metody 3-1, po czym wkrocz do umysłowej sali posiedzeń i zajmij przy stole miejsce przewodniczącego. Teraz wywołaj dwóch najlepszych dys-

150

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

kutantów - dwóch członków izby doradczej, którzy w czasie ostatnich debat byli najbardziej aktywni. Jednemu z nich wyznacz zadanie dostarczania argumen­ tów „za", drugiemu zaś - argumentów „przeciw". Daj im trochę czasu do namysłu, by mogli przygotować swoje stanowisko. Następnie, zastosowawszy „technikę pociera­ nia kciuka", by wprowadzić się w stan odprężenia, otwórz oczy i zapisz na kartce wszystkie ich odpowiedzi. Wejdź w głębszy poziom świadomości, zamykając powtór­ nie oczy, nabierając głębokiego oddechu i wolno wypusz­ czając powietrze. Nie musisz już liczyć, ponieważ nadal przebywasz w stanie alfa. Jeszcze raz zapytaj swoich eks­ pertów o zdanie i dalsze przemyślenia. Otwórz oczy i zapisz odpowiedzi. (Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz powtarzać tę procedurę dotąd, aż uzyskasz od swoich najlepszych dyskutantów wszystkie argumenty dotyczące tej szczegól­ nej sytuacji.) Wyjdź z poziomu alfa, odliczając od 1 do 5. Oblicz wszystkie „za" i „przeciw". Otrzymany wynik będzie zawierał ostateczną odpowiedź zarówno analitycznej lewej półkuli, jak i twórczej, intuitywnej półkuli prawej. „Technika Bena w stanie alfa" daje możliwość rozsądne­ go, twórczego 1 analitycznego rozwiązywania problemów; jest więc nie tylko użyteczna, ale też stymulująca. PODSUMOWANIE Twórcze rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji wspólnie z zespołem doradczym alfa Korzystanie z pomocy umysłowego zespołu ekspertów w stanie alfa może być zarówno zabawne, jak i pomocne w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, w ży­ ciu zawodowym i osobistym. Możesz zgłębić osobowości twych doradców, czytając ich biografie i autobiografie. W bibliotekach publicznych na pewno znajdziesz wiele in­ formacji o tych osobistościach. Technika ta jest kapitalnym ćwiczeniem rozwijającym wyobraźnię, zdolności twórcze, sztukę wizualizacji i inergizacji holograficznej. Dobrej zaba­ wy!

DR TAG POWELL I DR JUDITH POWELL
Dr Tag Powell i jego tona dają swoim życiem dowód prawdziwości zasad, które głoszą - a mianowicie że ucząc swój umysł naukowego myślenia i koncentracji oraz pełniej wykorzystując jego możliwości, stajemy się szczęśliwsi, bo­ gatsi i osiągamy więcej sukcesów. Seminaria państwa Powellów cieszą się ogromnym powodzeniem na całym świe­ cie, od Nowego Jorku przez Hong Kong aż po Grecję. Jako czołowi w Stanach Zjednoczonych terapeuci i piew­ cy ludzkich możliwości, Tag i J u d i zdołali skierować tysiące ludzi na ścieżkę ku doskonałości. Na seminariach „samo­ pomocy" uczą słuchaczy, jak pokochać siebie i podnieść swój majątkowy status, uczą nowoczesnych technik popra­ wy komunikacji z ludźmi. Jako wykładowcy oboje otrzymali liczne wyróżnienia i najwyższe zaszczyty. Tag został nagrodzony prestiżowym Pucharem Prezesa za rozpowszechnianie metod dr. Silvy. Judi również otrzymała wiele wysokich nagród państwo­ wych, między innymi Nagrodę Beniamina Franklina za najlepsza kasetę „Up Your Energy"; nagrodę tę wręczono jej w 1988 roku na Zjeździe Amerykańskich Sprzedawców Książek. Cały czas podróżują po świecie, prezentując wy­ kłady: „Metoda dr. Silvy panowania nad umysłem", „Myśle­ nie w kategoriach bogactwa", „Magia kolorów", „Pokochaj siebie", „Wewnętrzna siła", a także swój nowy program pt. „Siła handlu". Ich książki przetłumaczono już na siedemnaście języków. Oboje są autorami i prezenterami bestsellerowych nagrań o podnoszeniu jakości naszego życia, dostępnych na kasę-

152

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

tach w najlepszych księgarniach całego świata. Powellowie pisują artykuły do czasopism, między innymi wypełniają co miesiąc dwie pełne kolumny w międzynarodowych czaso­ pismach. Planują następne książki, w których chcą się podzielić swymi przemyśleniami. Oboje uzyskali tytuł doktorów psychoorientologii (najwy­ ższy tytuł w tej dziedzinie) w Instytucie Psychoorientologii w Teksasie. Tag studiował wraz z dr. O. Carlem Simontonem, specjalistą w dziedzinie pomocy pacjentom chorym na raka, pomocy z wykorzystaniem wizualizacji. Powellowie otrzymali dyplom mistrzowski w programowaniu neurolingwistycznym (NLP), należą do Zrzeszenia Trenerów NLP honorowanego przez Towarzystwo Programowania Neurolingwistycznego powołanego przez Południowy Instytut NLP. Oboje zajmują się również badaniami nad życiem przeszłym; są członkami Zrzeszenia Terapeutów i Badaczy Życia Przeszłego. Prowadzą program telewizyjny „Wszystko jest w twoim umyśle", który otrzymał główną nagrodę jako najlepszy program edukacyjny telewizji kablowej. Są również ulu­ bieńcami słuchaczy wielu znanych na całym świecie radio­ wych i telewizyjnych rozmów na żywo. Ich seminaria i wy­ kłady cechuje humor i dowcip w najlepszym wydaniu. Kie­ dyś Powell był znanym nowojorskim aktorem i komikiem. Imał się w życiu wielu zawodów 1 zajęć, także z dziedziny organizacji I zarządzania, jest prezesem agencji reklamo­ wej, a nawet zna się na projektowaniu sztucznych ogni. Zanim J u d i poznała Taga, ukończyła Instytut Koloru i Wzornictwa, kurs organizacji i zarządzania, po czym pod­ jęła studia medyczne. Połączyła ich miłość i teraz oboje pomagają ludziom, by oni też nauczyli się pomagać sobie w sensie fizycznym, umysłowym i duchowym. Są ludźmi wszechstronnymi, piszą, wykładają i prowadzą treningi. Pracują w Los Angeles, Hartford, Chicago, Houston, w At­ lancie, a także Indonezji, Singapurze, Bangkoku, Frankfur­ cie, na uniwersytecie w Hong Kongu i w Malezyjskim Insty­ tucie Zarządzania w Kuala Lumpur. Niedawno powrócili

DR TAG POWELL I DR JUDITH POWELL

153

Z tournee po Węgrzech, Cyprze i Grecji. Tylko w Atenach ich seminaria zgromadziły ponad dwa tysiące słuchaczy. Kiedy zaś nie podróżują po świecie, zajmują się swym domem w St. Petersburgu na Florydzie oraz niezwykle mąi szkockimi terierami, Masterem, Buddą i Izisem.

DODATEK
STRES TOWARZYSZĄCY ZMIANOM Skala przystosowania społecznego Przeprowadźmy dalszą analizę czynników wywołujących stres. Dr Thomas H. Holmes i dr Richard H. Rahe, psychia­ trzy z University of Washington Medical School, wymyślili skalę pomiaru napięć w sytuacjach stresowych. Niżej przedstawiamy unowocześnioną i zmodyfikowaną jej wersję. Gdy dojdziesz do końca listy, zanotuj ilość punktów uzyskaną za zeszły rok. WYDARZENIE Śmierć współmałżonka Śmierć dziecka Rozwód Śmierć rodzica Separacja małżeńska Wyrok więzienia Śmierć bliskiego członka rodziny Doznanie obrażeń ciała lub choroba Egzekucja długu hipotecznego lub pożyczki Zawarcie małżeństwa Utrata pracy Pojednanie małżeńskie Przejście na emeryturę SKALA WPŁYWU 100 85 73 70 65 63 63 53 51 50 47 45 45

DODATEK

155

Pogorszenia s t a n u zdrowia członka rodziny Śmierć ulubionego zwierzątka Dług p o n a d 150 0 0 0 dolarów Ciażą Kłopoty w życiu i n t y m n y m Zyskanie nowego członka rodziny Reorganizacja w i n t e r e s a c h Z m i a n a s t a n u majątkowego Śmierć bliskiego przyjaciela Z m i a n a c h a r a k t e r u pracy Z m i a n a częstotliwości kłótni małżeńskich Dług p o n a d 50 0 0 0 dolarów Z m i a n a z a k r e s u odpowiedzialności w p r a c y Odejście syna l u b córki z domu rodzinnego K ł o p o t y z zięciem, synową lub teściową i teściem Wyjątkowe osiągnięcie osobiste W s p ó ł m a ł ż o n e k zaczyna nową pracę l u b przestaje pracować początek i koniec roku szkolnego Z m i a n a w a r u n k ó w życiowych Z m i a n a dotychczasowych przyzwyczajeń . Kłopoty z szefem Z m i a n a godzin l u b w a r u n k ó w pracy Z m i a n a miejsca zamieszkania Z m i a n a w szkole Z m i a n a formy wypoczywania Z m i a n a w organizacji kościelnej Z m i a n a w społeczeństwie Dług l u b pożyczka mniejsza niż 50 000 dolarów Zmiana godzin lub warunków snu 16 Święta 16

44 . 42 41 40 39 39 39 38 37 36 35 31 29 29 29 28 26 26 25 24 23 20 20 20 19 19 18 17

156

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Zmiana częstotliwości zebrań rodzinnych Zmiana przyzwyczajeń w spożywaniu posiłków

.15 15|

Wakacje 13 Drobne kłopoty z prawem 11 Jeśli w ciągu roku nazbierałeś więcej niż 150 punktów, znaczy to, że poziom stresu jest u ciebie bardzo wysoki, czasami towarzyszą mu zaburzenia psychosomatyczne. ĆWICZENIA NA REDUKCJĘ STRESU I NATYCHMIASTOWE OSIĄGANIE STANU RELAKSACJI (Prosimy pamiętać, że cała treść tej książki objęta jest prawem autorskim i można ją wykorzystywać tylko w ce­ lach prywatnych.) Znajdź spokojne miejsce, gdzie nikt nie będzie ci prze­ szkadzał. (Chociaż nie jest to konieczne, możesz przy pierw­ szych próbach przysłonić światło tak, by nic cię nie rozpra­ szało.) Jeśli jesteś akurat w pracy i żadne takie miejsce nie] jest dostępne, skorzystaj ze świetlicy. Usiądź na wygodnym krześle, rozluźnij uciskające ciel części garderoby i zdejmij okulary, jeśli je nosisz. Postaw obie stopy płasko na podłodze, a dłonie niech spoczywają na kolanach wnętrzem ku górze. Weź głęboki oddech i odpręż się. Wejdź w stan relaksacji alfa, stosując metodę 3-1: Jeszcze raz nabierz głęboko powietrza i podczas wydechu trzykrotnie powtarzaj w myślach i wizualizuj liczbę 3. Trzy (pauza). Trzy (pauza). Trzy (pauza). Znów weź głęboki wdech, po czym wypuszczając powie­ trze, powtarzaj w myślach i wizualizuj liczbę 2, trzykrotnie. Dwa (pauza). Dwa (pauza). Dwa (pauza). Weź następny wdech i powtórz procedurę z liczbą 1. Jeden (pauza). Jeden (pauza). Jeden (pauza). Znajdujesz się teraz w stanie alfa, w podstawowym sta­ nie, którego uczysz się używać dla polepszenia jakości swego życia zawodowego i osobistego.

DODATEK

157

Aby pomóc ci wejść w głębszy, bogatszy i bardziej odprę­ żający stan umysłu, będę odliczać od 10 do 1, dając ci wskazówki przy każdej kolejnej liczbie. Schodząc w dół po kolejnych stopniach, będziesz miał wrażenie coraz pełniejszej, głębszej relaksacji, będziesz zstępował do coraz to głębszych, zdrowszych (pod względem psychicznym i fizycznym) poziomów relaksacji umysłu. Aby skuteczniej wprowadzić umysł w stan całkowitego odprężenia, posłużymy się wizualnym obrazem bladoniebieskiego światła - światła, które przesuwa się powoli wzdłuż ciała, usuwając z niego i z umysłu wszelkie napię10. Wyobraź sobie, że bladoniebieskie światło wnika przez czubek twojej głowy, usuwając stamtąd i z okolicy c z o ł a wszelkie napięcie. Czujesz, jak światło rozprasza nagromadzony w twoim umyśle stres, zastępując go uczuciem relaksu. 9. ...Wyobraź sobie, że bladoniebieskie światło powoli wypełnia twoje oczy... uspokaja je. Czujesz, jak znika z nich napięcie... Czujesz, jak światło przesuwa się w dół, po twarzy... jego promienie suną coraz niżej i niżej. Rozchyl delikatnie wargi... odpręż się. Weź głęboki wdech i powoli wypuszczaj powietrze. Rozluźnij się jeszcze bardziej... 8. Czujesz, j a k światło przesuwa się w stronę karku, rozluźniasz mięśnie szyi i ramion... Możesz sobie wyobrazić ręce delikatnie masujące szyję i okolice ramion... Zapadasz się coraz głębiej... 7. Światło opływa twoje ramiona... dochodzi do łokci... koi, odpręża, uspokaja. Przesuwa się na przedramiona... Ramiona i ręce stają się ciężkie... Rozluźniasz obie dłonie... czujesz lekkie drętwienie w palcach... Ogarnia cię spokój. Czujesz, jak napięcie opuszcza twoje ciało przez czubki palców. Zupełny relaks... 6. Jesteś coraz głębiej i głębiej... niebieskawe światło znowu powraca na szyję i ramiona, sprowadzając na nie uczucie całkowitego odprężenia. Czujesz ręce delikatnie masujące twój kark i ramiona... światło przesuwa się w dół

cie.

158

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

i wypełnia klatkę piersiową, kojąc w niej wszystkie narządy wewnętrzne... 5. Światło spływa na okolice żołądka i jelit... łagodzi napięcia, uzdrawia, koi... 4. Odprężające światfó obejmuje organy płciowe... bio­ dra. .. Czujesz błogi spokój... strumień światła opada niżej... niżej... niżej... 3. Wrażenie ukojenia obejmuje uda... rozluźniasz je... osuwasz się głębiej i głębiej w stan całkowitej relaksacji... Bladoniebieskie światło spływa niżej... niżej. Rozluźniasz kolana... jeszcze bardziej... 2. Coraz głębiej... głębiej... czujesz światło przesuwające się ku dołowi... opływa twoje kostki... a potem stopy. Rozluźniasz palce... pięty. Wyobrażasz sobie i odczuwasz lekkie mrowienie w obu stopach, podczas gdy znika z nich napięcie... 1. Fizycznie jesteś teraz całkowicie zrelaksowany. Za każdym razem, gdy będziesz wchodził w stan relaksacji umysłu i ciała, proces ten będzie przebiegał szybciej i ła­ twiej, wprowadzając cię na coraz głębsze poziomy relaksu. Aby ułatwić ci wejście w głębszy, zdrowszy i bardziej od­ prężający stan umysłu, będę teraz odliczać od 1 do 3, pstrykając jednocześnie palcami. Ty wtedy stosuj wizuali­ zację, emitując obraz samego siebie w jakimś miejscu, gdzie kiedykolwiek się relaksowałeś. Wyobraź sobie przyjemne, spokojne otoczenie. Poczuj się tak, jakbyś tam się teraz wybierał. Słysz to, co byś tam usłyszał, patrz na to, co byś zobaczył... dotykaj tak, jakbyś dotykał... wąchaj, jakbyś wąchał... delektuj się smakiem, jakiego byś doznawał... i czuj się tak, jak byś się czuł. Jeden... (pauza) Dwa... (pauza) Na słowo trzy przeniesiesz się w myślach do miejsca relaksacji. Zanim znowu usłyszysz mój głos, minie wiele, wiele czasu na tym poziomie umysłu. Mój głos nie wyrwie cię z błogiego stanu; weźmiesz głęboki oddech i osuniesz się jeszcze głębiej.

DODATEK

159

Trzy (pstryknij palcami) Relaks (pauza 30 sekund) Relaks... Weź głęboki oddech i wejdź na głębszy poziom. (pauza) Programowanie nowej informacji (pauza) (Tutaj wprowadź treść programującego alfamatyku. Mo­ żesz, na przykład, wprowadzić jakąś technikę programowa­ nia umysłu opisaną w tej książce.) Zaprogramujemy teraz pozytywny mechanizm wyzwala­ jący: „technikę ściskania kciuka". Aby zawsze uzyskiwać natychmiastowy relaks, powiedz sobie w myślach, że „Za każdym razem, gdy lekko będę ściskał kciuk palcem wskazującym, szybko ogarnie mnie przyjemne uczucie odprężenia umysłu i ciała". Teraz delikatnie ściśnij kciuk wskazującym palcem tej samej ręki i wyobraź sobie, że się odprężasz. Stopniowo zwolnij ucisk i znowu staraj się poczuć, iż ciało twoje rozluźnia się jeszcze bardziej... Poczuj, jak jesteś odprężony. Stosując technikę ściskania kciuka, zawsze będziesz wchodzić na głębszy, przyjemniejszy poziom relaksacji umysłu i ciała... szybciej i łatwiej niż tym razem. Możesz korzystać z tej metody, kiedy tylko zechcesz się natychmiast zrelaksować, nawet z otwartymi oczyma i podczas wykonywania codziennych czynności. Teraz zaprogramujemy inny pozytywny mechanizm wy­ zwalający: „technikę pocierania kciuka". Pocierając powoli kciuk palcem wskazującym tej samej ręki, od pierwszego stawu aż po sam czubek palca, wypo­ wiedz w myślach treść programu: „Za każdym razem, gdy będę pocierać kciuk palcem wska­ zującym, wolno przesuwając opuszkiem od pierwszego sta­ wu aż po czubek palca, wyobrażę sobie, że stres opuszcza moje ciało, i zyskam pewność, że poradzę sobie z każdą sytuacją". Wyobraź sobie, że stres rozpływa się w powietrzu. Zawsze, gdy zastosujesz tę technikę, wyobrazisz sobie, że stres opuszcza twoje ciało, i zyskasz wiarę, że dasz sobie

160

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

radę z każdym problemem. Korzystaj z tej metody, ilekroć zapragniesz uwolnić się od stresu. Masz zatem do dyspozycji narzędzia służące natychmia­ stowej relaksacji i redukcji stresu; są nimi twoje własne palce. (Najlepiej będzie powtórzyć każdy program przynajmniej trzy razy w stanie alfa, by go wzmocnić i pozwolić mu stać się integralną częścią nas samych.) (Koniec programowania.) Teraz będę odliczać od 1 do 5. Na słowo „pięć" szeroko otworzysz oczy i spojrzysz na świat, będziesz pełen energii i poczujesz się o wiele, wiele lepiej. Jeden... dwa i powoli... powoli... trzy. Gdy powiem „pięć", otworzysz oczy, ockniesz się, poczujesz się pewnie i bezpie­ cznie... Nie będziesz miał żadnych kłopotów ze słyszeniem, widzeniem... ani nie będzie bolała cię głowa. Słuch i wzrok będą się wyostrzały za każdym razem, gdy wchodzić bę­ dziesz na głębsze poziomy umysłu... cztery... pięć... (pstryk­ nięcie palcami). Otwarte oczy, szerokie spojrzenie... doskonałe samopo­ czucie... bezpieczeństwo i wiara we własne siły. WZMOCNIONE PROGRAMOWANIE CELÓW, ZDROWIA I SUKCESÓW 1. Wejdź w stan alfa za pomocą metody 3-1 (3-3-3; 2-2-2; 1-1-1). 2. Aby ten stan pogłębić, odliczaj w dół od 10 do 1 (10-9-8-7-6-5-4-3-2-1). W celu uzyskania relaksacji ciała wizualizuj obraz bladoniebieskiego światła, które spływa od czubka głowy i stopniowo, przy każdej kolejnej liczbie ogar­ niając niższe partie ciała, przenika całe ciało. 3. Chcąc pogłębić ten stan, przenieś się w myślach w jakieś idealne miejsce, dla osiągnięcia psychicznego odprężenia. 4. Wprowadzenie alfamatyku: wypowiedz w myślach KRÓTKIE pozytywne oświadczenia, afirmacje czy „alfama-

tykr.

Oto przykłady takich OGÓLNYCH alfamatyków mówią­ cych o korzyściach:

DODATEK

161

Pozytywne myślenie daje mi korzyści i dobra, jakich pragnę. Codziennie, pod każdym względem, staję się lepszy, lep­ szy i lepszy. Moje ciało i umysł zawsze będą w doskonałym zdrowiu. 5. Etap programowania - programuj w myślach słowa i myślowe obrazy, to znaczy posługuj się własnymi słowami i wizualizuj wydarzenie „oczami umysłu", dodając do obra­ zu akcję, kolor i perspektywę (gałki oczne skierowane są na wprost, około 20 stopni ponad linią wzroku). ALFAMATYK POPRAWY WZROKU Przykłady: Moje ciało, mózg i wnysłprzyjmą teraz program poprawy wzroku i skłonią mięśnie oraz tkanki narządu wzroku, by pracowały tak, że gałki oczne będą odbierały idealny, ostry i proporcjonalny obraz. Będę widział dosko­ nale zarówno z bliska, jak i na odległość. [Wywołaj w my­ ślach ruchomy, kolorowy i szczegółowy obraz stanu, które­ go pragniesz.) Dodatkowa procedura: Możesz dodać na początku pro­ gramowania FIZYCZNY mechanizm wyzwalający: Za każ­ dym razem, gdy zapalę światło (albo będę korzystać z długopisu), moje ciało, mózg Ud. ALFAMATYK ZWIĘKSZENIA ZYSKÓW Przykład: Moje ciało, mózg i umysł będą zgodnie pracowa­ ły nad tym, bym myślało bogactwie, pragnął go i je pochwa­ lał, tak by każda minuta upływającego dnia owocowała coraz większym dobrobytem. PRAGNĘ być bogaty; moim PRZEZNACZENIEM jest bogactwo; MYŚLĘ w kategoriach bo­ gactwa; JESTEM bogaty. Składam podziękowanie za stale rosnący dobrobyt, który jest moim udziałem. 6. Aby sięgnąć do głębszych pokładów świadomości we­ wnętrznej, policz od 10 do li wejdź na poziom umysłowej sali posiedzeń alfa. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Przywitaj się z sześcioma członkami zespołu doradczego i poproś, by uczestniczyli w programowaniu. 7. Dokonaj powtórnego programowania punktu 5 - tym razem przy pomocy doradców. W przypadku programów

162

PANOWANIE N A D UMYSŁEM

dotyczących ZDROWIA wejdź myślą w głąb swego ciała i wywołaj powiększony obraz - kolorowy i r u c h o m y - orga­ nów wewnętrznych. Podczas programowania CELÓW a n a ­ lizuj sytuację wspólnie z e k s p e r t a m i i korzystaj z metody „notatki w p u n k t a c h " . Zastosuj t e c h n i k ę inergizacji holograficznej. Chcąc stwo­ rzyć nowy obraz, skieruj oczy w prawą stronę, aby zaś przywołać obraz - w lewą. Podczas dynamicznej wizualizacji wzorowanej na rzeczywistości, korzystaj ze wszystkich pię­ ciu zmysłów (wzroku, s ł u c h u , węchu, dotyku i s m a k u ) oraz z emocji. Wywołaj uczucia, j a k i e będą ci towarzyszyć w chwili osiągnięcia celu. 8. O p u ś ć poziom sali posiedzeń, podziękowawszy człon­ k o m gabinetu, i odlicz od 1 do 10, a n a s t ę p n i e od 1 do 5. Otwórz oczy i powiedz: Lepiej i lepiej + (magiczne hasło wyzwalające). Przykłady magicznych wyzwalaczy SŁOWNYCH: DLA POPRAWY WZROKU: idealny wzrok albo widzę teraz wyraźnie. DLA ZWIĘKSZENIA ZYSKÓW: świetnie misiepowodzi lub powszechny dobrobyt. ALFAMATYK RÓWNOWAGI ŻYCIOWEJ Przy wypowiadaniu treści każdego alfamatyku wywołuj w m y ś l a c h obraz samego siebie. Powtarzaj programowanie w s t a n i e relaksacji ciała i u m y s ł u , trzy razy dziennie. Prze­ analizuj treść programów także na poziomie u m y s ł u b e t a {na jawie/w pracy). Dobre s a m o p o c z u c i e fizyczne: W działaniu j e s t e m per­ fekcjonistą, dlatego też moje ciało doskonale regeneruje narządy, t k a n k i i komórki. Sprawne, dynamiczne myślenie: Moja zdolność twórczego rozumowania poprawia się z każdym moim oddechem. Ś w i a d o m o ś ć duchowa: Czy to na jawie, czy we ś n i e odczuwam istnienie Powszechnej Świadomości. Panowanie nad w ł a s n y m i emocjami: Mam pozytywne nastawienie do świata; ze spokojem oczekuję zmian i akcep­ tuję j e .

DODATEK

163

Rozwój osobisty: Cieszę się każdym nadchodzącym dniem, robię wszystko, na co mnie stać, z ufnością we własne siły i odwagą. Sukcesy zawodowe: Mądrze organizuję czas i szybko osiągam wyznaczone cele. Harmonia w rodzinie: Kocham rodzinę i pozwalam, by Hej członkowie byli sobą. Zaufanie u innych: Staję się coraz bardziej tolerancyjny, cierpliwy i staram się każdego zrozumieć. Bezpieczeństwo finansowe: Nie ma czegoś takiego jak brak podaży, jest tylko brak popytu. Ja żądam i otrzymuję to, czego w życiu pragnę. Kasety z programem Równowagi Życiowej (9 sztuk) zawie­ rają od 15 do 20 alfamatyków na każdy temat. Alfamatyki te należy wprowadzać w stanie alfa przy relaksującej mu­ zyce docierającej do podświadomości.

BIBLIOGRAFIA
Bagley Dan S., III i Edward J. Reese, Beyond Selling, Meta Publications, California. Benson Herbert, The Relcucation Response, Simon and Schuster, New York. Benson Herbert, The Body/Mind EJJect, Simon and Schu­ ster, New York. Bernd Ed Jr., Relax, Its CoodFor You, Instltute of Psychorientology, Texas. Bower Gordon H., „Emotion and Cognitlon", Stanford University, California. Materiały z III Meksykańskiego Kon­ gresu Psychologii. Brown Barbara, New Mind, New Body, Harper & Row, New York. Brown Barbara, Stress and the Art ojBiojeedback, Harper & Row, New York. Brown Barbara, Super Mind, Harper & Row, New York. Clark Glenn, The Man Who Tapped the Secrets oj the Uniuerse, The University of Science & Philosophy, Virginia. Corbett Margaret, Help YourselJ to Better Sight Wilshire Book Co., California. Cousins Norman, Anatomy oj an Illness, W, W. Norton & Company, New York. Diamond John, BK-BehavioralKineslology (w twardej opra­ wie), Your Body Doesn't Lie (w miękkiej oprawie), Harper & Row, New York. Ferguson Marilyn, Aąuarian Conspiracy, J.P. Tarcher Inc., California.

BIBLIOGRAFIA

165

Friedman Meyer M. D. 1 Ray Roseman, TypeA Behauior and Your Heart, Alfred A. Knopf Inc., New York. Golas Thaddeus, The Łazy Man's Guide to Enlightenment, Bantam Books, New York. Hadsell Helenę, Contesting: TheNameItAndClaimlt Gamę, How to Win Contests and Sweepstakes, Top Of The Mountain Publlshing, Florida. Hadsell Pat H., Cry, Baby, Cry and Create a New You, CSA Press, Georgia. U.S. Department of Health, Education and Welfare, Research on Sleep and Dreams, National Institute of Mental Health, Maryland. Jacobson Edmund, You Must Relax, Mc Graw Hill, New King Serge, Imagineering for Health, The Theosophical Pblishing Hose, Illinois. Krippner Stanley i Montague Ullman, Dream Telepathy, Penguin Press, New York. LeShan Lawrence, The Mechanic and the Gardner, Holt, Rinehart and Winston, New York. Loe Gerald M., The „aft" OfHealing. TheHealers Handbook, Top Of The Mountain Publlshing, Florida. Maltz Maxwell, Psycho-Cybernetics, Wilshire Book Co., California. Molloy J o h n T., Liuefor Success, Morrow & Co., New York. Molloy John T., The NEW Dressfor Successfor Men, Warner Books, New York. Molloy J o h n T.. Women's Dressfor Success, Warner Books, New York. Murphy Joseph, The Power of Your Subconscious Mind, Prentice-Hall Inc., New York. Nierenberg Gerald I. i Henry H. Calero, How to Read a Per­ son Like a Book, Simon & Schuster, New York. O'Hanlon William Hudson, Taproots, Underlying Principles of Milton Erickson's Therapy and Hypnosis, W. W. Norton & Company, Inc., New York. Ostrander Sheila i Lynn Schroeder, Super Leaming, Dell Publishing Co., New York.

York.

166

PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Owen Bob, Roger's Recouery FromAid's, Davar, Califomia. Peale Norman Vincent, Dynamie Imaging, Fleming H. Revell Co., New Jersey. Percłval Harold, Thinking and Destiny, The Word Founda­ tion, Texas. PowellTag, As YouThinkeih, Top OfThe Mountain Publishing, Florida. Powell Tag, Money and You, Top OfThe Mountain Publishing, Florida. Powell Tag. THINK WEALTH... Put Your Money Where Your Mind/s/Top OfThe Mountain Publishing, Florida. Reese Maryann i Carol Lynn Yancar, Practilioner Manualfor Introductory Patterns oj Newo-Linguistic Programming, Southern Institute Press, Inc., Florida. Selye Hans, Stress Without Distress, Signet Books, New York. Selye Hans, The Stress ofLĄfe, Mc Graw Hill, New York. Siegel Bernie S., Love, Medicine and Miracles, Harper & Row, New York. Silva Jose, / Haue a Hunch, 2 tomy, Institute of Psychorientology, Texas. Silva Jose i Ed Bernd, Jr., Cuestions and Answers About Using The Silva Method, Institute of Psychorientology, Texas. Silva Jose i Ed Bernd, Jr., Subjectiue Communication, Insti­ tute of Psychorientology, Texas. Silva Jose i Philip Miele, The Silva Mind Controi Method Simon & Schuster Pocket Book Co., New York. Silva Jose i Robert Stone, Tłie Silva Mind Controi Method for Business Managers, Simon & Schuster Pocket Book Co.r New York. Silva Jose i Robert Stone, You The Healer, HJ Kramer Inc., California. Simonton O. Carl, Cetting Weil Again, St Martins Press, New York. Stewart Clifford T., Cancer, Preuention, Detection, Causes and Treatement, Hampcourt Press, Pennsylvania.

BIBLIOGRAFIA

167

Tate David A., Health, Hope and Healing, M. Evans and Company, New York. Toffler Alvln, Futurę Shock, Random House, New York. Wattles Wallace D., The Science ofBeing Great, Top Of The Mountain Publishing, Florida. Wattles Wallace D., The Science ofGetting Rich, Top Of The Mountain Publishing, Florida. CZASOPISMA "Brain/Mind Bulletin", Los Angeles, Califomia. Relacje na temat stanu badań nad mózgiem i umysłem. "Omni Magazine", Farmingdale, New York. Bieżące informacje dotyczące relacji między umysłem i mózgiem. MUZYKA NEW AGE do relaksacji Abood Peter i dr Tag Powell, Tuning the Rainbow. Łagodna, odprężająca muzyka, która wywołuje uczucie spokoju, miłości i bezpieczeństwa. Top of the Mountain Publishing, Florida. Abood Peter i dr Tag Powell, Charging the Body Electric. Łagodna, relaksująca muzyka wywołująca poczucie siły, dumy, odwagi i wiary w siebie. Top of the Mountain Pub­ lishing, Florida. Abood Peter i dr Tag Powell, Transformations. Łagodna relaksująca muzyka, która może towarzyszyć umysłowe­ mu dokonywaniu zmian np. podczas ćwiczeń inergizacji holograficznej. Top of the Mountain Publishing, Florida.