You are on page 1of 165

TAG I JUDITH POWELL

PANOWANIE NAD

UMYSŁEM
Metody doktora S i 1v y

Przełożyła
Wanda Grajkowska

Scan By Bug for Torrenty.org

Wydawnictwo Medium
Tytuł oryginału: Silva Mind Mastery '90s

Copyright © 1991 Dr. Tag Powell & Dr. Judith Powell


Wydawca oryginału: Top Of The Mountain Publishing
P. O. Box 2244, Largo, Florida 34643-2244 U.S.A.

Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo MEDIUM, 1995

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej książki nie może


być publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisem­
nej zgody wydawcy.

Opracowanie graficzne: Aleksander Dawidziuk

Redakcja: Anna Górecka

Skład i łamanie: M&S Studio


02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 39/27
EfESB* tel./fax 24-14-82 w.16,620-93-32, 25-46-48

Wydawnictwo MEDIUM
00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16
tel./fax 24-14-82,620-93-32

Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S.A. w Krakowie


Druk z dostarczonych diapozytywów. Zam. 3864/96

ISBN 83-85312-92-7
Spis treści
PODZIĘKOWANIA 8
NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA
STRESU 9
NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY 23
MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE 37
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA Komunikowanie
się z u m y s ł e m wewnętrznym 48
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY
Komunikacja z innymi ludźmi 68
KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA
MIĘDZY UMYSŁAMI 98
DĄŻENIE DO SUKCESU
Piękna s z t u k a wytyczania celów 117
ORGANIZACJA CZASU ALFA 130
TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
I PODEJMOWANIE DECYZJI WSPÓLNIE
Z ZESPOŁEM DORADCZYM ALFA 143
DR TAG POWELL I DR JUDITH POWELL 151
DODATEK 154
BIBLIOGRAFIA 164
DEDYKACJA
Każdy z nas ma prawo wyboru... można żyć pośród chao-
su i zamętu lub też wznieść się ponad ten zgiełk... tam, gdzie
powietrze Jest czyste t gdzie horyzont szeroki., tam, gdzie
można doskonalić dar. Jakim Jest świadomość, aby nieść
pomoc innym... którzy także woleliby żyć na szczycie.
PODZIĘKOWANIA
Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy przyczy­
nili się do popularyzowania metod dr. Silvy na seminariach,
w szczególności George'owi Maycockosowi, Jimowi i Dolo­
res Keysom, Jimowi Clarkowi, Edowi i Maryann Reese'om,
dr. George'owi DeSau, dr. Gordonowi Bowerowi, dr. Alber­
towi Ellisowi, dr. Wilfridowi Hahnowi i Alowi Cooperowi.
I oczywiście Josemu Silvie i całej Jego rodzinie.

\
NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA
I REDUKCJA STRESU

ZMIANA jest jedyną niezmienną cechą naszego życia -


zarówno zmiana na lepsze, jak i na gorsze. Zmiana zmusza,
byśmy dostosowali się do nowej sytuacji, osoby lub obiektu.
Musimy być zawsze gotowi do przyjęcia zmian na wszy­
stkich poziomach naszego życia - fizycznym, psychicznym
i duchowym. Jeśli nie potrafimy uczynić tego w miarę szyb­
ko, nadchodzi stres. Nie można Jednoznacznie stwierdzić,
czy czynnik stresujący ma charakter pozytywny, czy nega­
tywny. Awans w pracy można by uznać za zjawisko pozy­
tywne... ale jest to przecież zarazem zmiana, wyzwanie,
które burzy nasz dotychczasowy spokój, nasze status quo.
Strefa komfortu - nasze zewnętrzne „łono"
Łono matki stanowi bezpieczne środowisko, które nas
zewsząd otacza i podtrzymuje w nas życie w pierwszych
miesiącach naszego istnienia. Gdy je opuszczamy, zaczyna­
my tworzyć własne, subiektywne, ochronne i odrębne śro­
dowisko - naszą wewnętrzną strefę bezpieczeństwa, czyli
strefę komfortu wobec naszych możliwości i świata zewnę­
trznego. Mamy poczucie, że znamy własne ograniczenia.
Słusznie czy nie, przekonani jesteśmy, iż wiemy, na co nas
stać, co umiemy, a czego nie. Te wewnętrzne przekonania
zazwyczaj nie są znane naszej świadomości zewnętrznej.
Dlatego też, bez względu na to, czego pragniemy-pieniędzy,
sławy, szczęścia czy też pomyślnych stosunków z Innymi
ludźmi - możemy działać tylko w zgodzie z wewnętrznymi
oczekiwaniami strefy komfortu.
10 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Owa strefa odgrywa rolę powłoki ochronnej odgradzającej


nas od świata zewnętrznego. Każde pragnienie, które znaj­
dzie się poza zasięgiem z góry ukształtowanego wizerunku
nas samych, jest przyczyną umysłowego i fizycznego napię­
cia. Świadomość wewnętrzna będzie usiłowała ograniczać
nasze działania do przyjętych już wzorców, chronić nas
przed zdenerwowaniem, frustracją i lękiem przed niepowo­
dzeniem... i w ten sposób skutecznie odwiedzie nas od tego,
czego pragniemy. Niekiedy to strach przed sukcesem lub
obawa przed zmianą sprawiają, że wewnętrzna świadomość
stara się za wszelką cenę zniszczyć nasze marzenia.
Aby więc nie dać się złapać w tę destrukcyjną pułapkę
psychiczną, musimy przechytrzyć nasz umysł tak, by uwie­
rzył, że już podjęliśmy nowe działania. W ten sposób przy­
czynimy się do poszerzenia naszej strefy komfortu. Techniki
opisane w tej książce pomogą ci „rozdmuchać" twoją
ochronną powłokę - byś pełniej wykorzystał swój życiowy
potencjał i był tym, kim być możesz!
Co się dzieje, gdy wychodzisz poza strefę komfortu -
fizycznego, umysłowego lub duchowego? Przychodzi stres,
a potem wyczerpanie. Stres może zabić sukces, miłość,
a nawet pozbawić cię życia. Mimo to, jak powiada słynny
znawca zjawiska stresu, dr Hans Selye: „Stres będzie towa­
rzyszył nam zawsze" - stres nieodłączny Jest od problemów.
Pewna dawka napięcia jest nam niezbędna do życia i zacho­
wania młodzieńczości, pod warunkiem, że znamy techniki
niwelowania jego skutków. Największym problemem jest
stres i stan wyczerpania, do którego prowadzi.
Stres i stan wyczerpania to przyczyny kłopotów w mał­
żeństwie, w przyjaźni, w pracy. Stres może osłabiać pamięć
i być przyczyną trudności w nauce. Wczesne wzory reago­
wania na sytuacje stresowe utrwalają się i warunkują nasze
zachowania w życiu dorosłym. Stwierdzono ponad wszelką
wątpliwość, że nasza nieumiejętność radzenia sobie z na­
pięciami dnia codziennego jest główną przyczyną wszelkich
chorób.
Nasze nowe metody pozbywania się stresu dadzą szybko
efekty i pomogą ci przezwyciężyć stare wzorce zachowań
NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU 11

i nowe napięcia. Musisz tylko utrzymywać się na szczycie


wznoszącej się fali codziennego stresu, spowodowanego
powszednimi kłopotami, które nakładają się na doświadcze­
nia z przeszłości. Zdaj sobie z tego sprawę I podejmij odpo­
wiednie działania w chwili zbliżającego się napięcia.
Aby pomóc ci w ustaleniu poziomu stresu, zamieściliśmy
w „Dodatku" na końcu książki zmodyfikowaną wersję „Te­
stu na stres" autorstwa Rahe'a i Holmesa. Określ poziom
swojego stresu w ostatnich sześciu miesiącach i aby mu
zaradzić, zastosuj techniki opisane w tym rozdziale!
Odkrywanie nowych sposobów radzenia sobie
ze stresem
Jose Silva pierwszy skutecznie wykorzystywał głębokie
poziomy relaksacji do przeprogramowania umysłu tak, by
dostosował on naszą strefę komfortu do nowej rzeczywisto­
ści. Dzięki odprężeniu umysłu i ciała możemy bowiem otwo­
rzyć wrota do naszej wewnętrznej świadomości.
! Wewnętrzną świadomość nazywano dawniej podświado­
mością. „Pod" oznacza coś podległego, a „świadomość" to
nic innego jak świadomość poddana kontroli. Dawni bada­
cze byli przekonani, że człowiek nie może panować nad
swoja podświadomością. Dzisiaj taka władza jest możliwa
na głębokich poziomach relaksacji umysłu i ciała.
[ Gdy podczas swoich pierwszych b a d a ń dr Silva od­
krył, że jego techniki rozwoju umysłu są skuteczne
w radzeniu sobie ze stresem, zainteresował się jego
przyczynami i doszedł do szeregu ciekawych wniosków.
Dzięki jego badaniom możemy lepiej zrozumieć istotę
czynników wywołujących stres i wiemy, kiedy należy
stosować metodę relaksacji, by uwolnić się od jego
bolesnych skutków.
Podstawowe ćwiczenia umysłu zaproponowane przez Sil-
vę pomogły wielu milionom osób poprawić stan zdrowia
dzięki wykształceniu umiejętności przezwyciężania napięć
1 rozwijania uczucia głębokiego odprężenia. Każdego dnia
poświęć trochę czasu na ćwiczenie umysłu w stanie głębo­
kiej relaksacji, których opis znajduje się w „Dodatku". Im
12 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

częściej będziesz je stosował, tym szybciej i łatwiej będziesz


osiągał ten stan. Pamiętaj, że owe ćwiczenia otwierają ci
umysł i poddają go twojej kontroli, a tym samym otwierają
drogę do sukcesu. W dalszej części pierwszego rozdziału
podzielimy się z tob.ą podstawową wiedzą na temat stresu
i przedstawimy zmodyfikowaną wersję Kursu doskonalenia
umysłu dr. Silvy. Zapoznasz się także z dwiema nowymi
technikami: „techniką natychmiastowej relaksacji" i „tech­
niką natychmiastowej redukcji stresu".
Trzy główne czynniki wywołujące stres:
J. Poczucie winy
Poczucie winy często tkwi w naszej świadomości wewnę­
trznej, gdzie staje się bardzo destrukcyjną siłą. Oto przykład
stresu wywołanego poczuciem winy: Palisz, choć zdajesz
sobie sprawę, jak bardzo szkodzi to twojemu zdrowiu. Stres
wynikający z poczucia winy rośnie z każdym dniem, tym
bardziej że zewsząd docierają do ciebie informacje, iż szko­
dzisz nie tylko sobie, ale także swoim bliskim! Bal nie tylko
bliskim, ale w ogóle wszystkim osobom w miejscach publi­
cznych. I gdzieś tam, w tobie wzmaga się poczucie winy,
rozterka i wrogość. To wystarczy, by zrodził się potężny
stres - rujnujący twoje życie nawet bardziej niż trucizny
zawarte w papierosach.
Każdego dnia dopuszczamy się małych nieuczciwości,
począwszy od kradzieży spinacza lub znaczka na poczcie,
a kończąc na podawaniu nieprawdziwych danych w formu­
larzu podatkowym. Te drobne i większe przewinienia wywo­
łują wielkie napięcie (zwłaszcza, gdy zostaniesz przyłapa­
ny!).
Również poczucie, że nie robisz czegoś, co powinieneś
(odkładanie na później), rodzi wewnętrzne poczucie winy
i ukryte napięcia, które wkrótce dadzą o sobie znać. Inne
czynniki wywołujące poczucie winy mają źródło w minio­
nych doświadczeniach, w czymś, co zrobiliśmy lub czego
zaniechaliśmy, w wypowiedzianych lub przemilczanych
słowach.
NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU 13

Jeśli po przeczytaniu powyższych uwag poczujesz pewien


dyskomfort, smutek, a nawet urazę lub pomyślisz: „to mnie
nie dotyczy'*... to najprawdopodobniej doświadczyłeś już
owego poczucia winy.
2. Utrata poczucia własnej wartości
Człowiek często traci wiarę w siebie, zwłaszcza jeśli nie
ma nadziei na odzyskanie utraconej wartości lub zastą­
pienie jej inną - odejście ukochanej osoby, bankructwo,
klęski żywiołowe i zniszczenie nie ubezpieczonego mienia,
wyrok więzienia. Utrata szacunku czy „twarzy" to główny
czynnik stresujący. Czy kiedykolwiek czułeś, że powie­
działeś lub zrobiłeś coś niewłaściwego w obecności in­
nych, i widziałeś, jak zmienił się wyraz ich twarzy, ich
stosunek do ciebie? W takich chwilach podnosi się po­
ziom adrenaliny w twoim organizmie, serce zaczyna bić
mocniej i zmienia się rytm oddechu. Te i inne objawy to
skutek stresu.
3. Praca lub przebywanie w nieprzyjaznym środowisku
Wiele osób nienawidzi swojej pracy. Zawód, który wybra­
ły, kariera, dla której poświęciły wiele lat studiów, a potem
Jeszcze mnóstwo wysiłków, nagle okazuje się jednym z głów­
nych czynników stresujących. Jest na to rada: jeśli czegoś
nie lubisz - zmień to! Może będziesz biedniejszy, ale za to
zdrowszy i szczęśliwszy... a na dłuższą metę, być może
1 zamożniejszy.
A oto parafraza fragmentu biogram Waltera Russella, The
Man Who Tapped The Secrets OJ The Uniuerse, pióra Glena
Clarka:
Jeśli czegoś nienawidzisz, z tej nienawiści powstają
w twoim ciele szkodliwe toksyny, odczuwasz chroniczne
zmęczenie i atakują cię choroby. Musisz kochać wszystko,
co robisz, lub, mówiąc inaczej, robić to, co robisz, z miło­
ścią. Tak właśnie brzmi aforyzm starożytnego Wschodu.
Dotyczy to wszystkich twoich działań, czy zbijasz półkę
z desek, przeprowadzasz operację zastawki sercowej, my­
jesz okna, czy też dajesz szefowi dokument do podpisu - nie
14 PANOWANIE N A D UMYSŁEM

wykonasz dobrze niczego, czemu jesteś niechętny. Rób to


wszystko z przyjemnością i najlepiej, Jak potrafisz. Miłość
do pracy, która tak czy owak musisz wykonać, ożywi twoje
ciało, pobudzi ducha i uchroni przed znużeniem, •zdar­
ciem*, inaczej zwanym «nudą».

Pierwsze oznaki FIZYCZNE nadchodzącego stresu:


bezsenność
bóle głowy
zgaga
bóle w krzyżu
wrzód żołądka
skurcze
niestrawność

Prowadzą do:
artretyzmu
jaskry
stwardnienia rozsianego
złamań
nowotworów
białaczki

Pierwsze oznaki PSYCHICZNE nadchodzącego stresu:


brak koncentracji
pogorszenie pamięci
nerwowość
nieuzasadnione lęki
skłonność do płaczu
wybuchowość
przesadne martwienie się o wszystko

Prowadzą do:
utraty poczucia pewności siebie
chorób fizycznych
zupełnego załamania nerwowego
uzależnień od środków farmakologicznych
NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU 15

J a k obniżyć poziom stresu


Gdy stajemy wobec jakiejś nowej sytuacji (stres), nasz
organizm uruchamia mechanizm atakująco-obronny. Ina­
czej mówiąc, ciało zaczyna wytwarzać enzymy zaopatrujące
nas w energię potrzebną albo do walki, albo do ucieczki.
Jeśli nie podejmujemy żadnych działań bojowych bądź nie
ratujemy się ucieczką, „enzymy stresowe" pozostają w na­
szych mięśniach jako trucizna, tracąc powoli swoją aktyw­
ność. A jaki jest największy mięsień naszego ciała? SER­
CE!!! Czy nie dlatego właśnie w społeczeństwach o wysoko
rozwiniętej technice rośnie wskaźnik chorób serca? Aby
zneutralizować czy rozproszyć nagromadzony ładunek en­
zymów stresowych - mleczanów - radzimy poddać się tej
Oto czteroetapowej kuracji:
Etap pierwszy: WITAMINY. Badania dowodzą, że poziom
stresu spada gwałtownie dzięki witaminom z grupy B. Naj­
większą skuteczność zapewnia przyjmowanie tych witamin
łącznie z minerałami. Dlatego też wielu lekarzy zaleca co­
dzienną wzmacniającą dawkę multlwitamin z dodatkiem
minerałów. Trzeba zachować ostrożność wobec makrowita-
min (bardzo wysokie dozowanie) i przyjmować je wyłącznie
W porozumieniu z lekarzem.
Etap drugi: GIMNASTYKA. Ćwiczenia fizyczne bardzo
pomagają w eliminowaniu lub rozpraszaniu enzymów stre­
sowych nagromadzonych w tkance mięśniowej. Zapisz się
do klubu sportowego lub wykonuj codziennie piętnasto­
minutową gimnastykę w zaciszu własnego domu. Spaceruj,
rób wycieczki rowerowe lub pływaj kilka razy w tygodniu.
Poczujesz przypływ energii i siły duchowej! Ostatnie bada­
nia wykazują, że szybki 30-minutowy marsz, trzy razy
w tygodniu, może nie tylko zmniejszyć twoją wagę, ale też
obniżyć poziom cholesterolu. Oczywiście, zanim rozpo­
czniesz program treningowy, powinieneś porozumieć się
Z lekarzem.
Etap trzeci: RELAKSACJA. Dla zachowania równowagi
życiowej polecana jest zarówno relaksacja ciała, jak i umy­
słu. Stwierdzono, że przebywanie w stanie alfa (rodzaj fal

:
16 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

mózgowych) jest jedną z najlepszych form relaksacji, tak


fizycznej, jak i psychicznej. Korzystaj również z innych form
relaksu: siedząc na plaży obserwuj fale, słuchaj odprężają­
cej muzyki, zwłaszcza muzyki New Age, wpatruj się w obło­
ki, oddawaj się przyjemnym marzeniom i oczywiście słuchaj
kaset z nagraniami Kurs redukcji stresu i relaksacji dr. Sil-
vy.
Etap czwarty: RODZINA i PRZYJACIELE. Towarzystwo
przyjaciół pozytywnie nastawionych do życia jest wielce
korzystne, a nawet konieczne do zachowania równowagi
życiowej. Zaangażuj się w sprawy swojej firmy, poznaj są­
siadów, bierz udział w ważnych spotkaniach rodzinnych.
Zapisz się na jakieś wykłady, uczęszczaj na spotkania
dyskusyjne, a podczas przerw rozmawiaj z innymi słucha­
czami. Wstąp do klubu lub kilku klubów i poznawaj nowych
ludzi. Dobrą okazją do spotkania nowych, ciekawych ludzi
będą zebrania Toastmasters, przyjaznej grupy samodosko-
nalących się osób, która z radością wita nowych członków.
Narkotyki i alkohol
Badania medyczne dowodzą, że stres powoduje załama­
nie się naturalnego systemu immunologicznego, co z kolei
prowadzi do różnego rodzaju chorób. Oczywiście najlep­
szym sposobem na przełamanie stresu jest relaks. (W „na­
głych wypadkach" szybka metoda powstrzymania nadcho­
dzącego stresu polega na zaczerpnięciu głębokiego odde­
chu, przytrzymaniu go i gwałtownym wypuszczeniu
powietrza... „Hal* „Hal" „Hal").
Wszędzie wokół siebie widzisz ludzi, którzy się stresują,
usiłując przezwyciężyć stres. Wielu z nich, rozpaczliwie
próbując zaznać relaksu, sięga po narkotyki lub alkohol.
Tego rodzaju relaks jest w najlepszym wypadku tylko chwi­
lowy, a skutki uboczne takiego działania są niezmiernie
szkodliwe, zarówno dla ciała, jak i ducha.
Jednym z mniej znanych ubocznych skutków używania
alkoholu i narkotyków (przyjmowanych na receptę czy też
nie) jest osłabienie naturalnego systemu immunologicznego
człowieka. A nadwerężone zdrowie to kolejna pozycja na
NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU 17

i tak już długiej liście stresorów. Opisane niżej techniki


relaksacji pomogą ci przełamać ów syndrom „błędnego
koła".
Kurs redukcji stresu i relaksacji dr. Silvy to zestaw ćwi­
czeń umysłowych, które pomagają w osiąganiu głębokich
stanów relaksacji umysłu i ciała. Udowodniono, że syste-
matyczne wykonywanie tych ćwiczeń prowadzi do obniżenia
poziomu stresu i poprawy ogólnego stanu zdrowia.
Pełny opis ćwiczeń relaksacyjnych znajduje się w „Dodat­
ku". Z powodzeniem możesz sporządzić własne nagranie na
kasecie, przesłuchiwać je wielokrotnie, sam siebie prowa-
dząc na poziomy świadomości wewnętrznej, korzystne dla
zdrowia. Jest to uproszczona wersja słynnych ćwiczeń prze­
dłużonej relaksacji dr. Silvy.
Siła fal alfa
Wejście w stan relaksacji ciała i umysłu daje wiele nieoce­
nionych korzyści. Ze stanem relaksacji wiąże się pobudza­
nie aktywności fal mózgowych typu alfa. Większą część dnia
człowiek funkcjonuje na częstotliwości impulsów mózgo­
wych beta, wynoszącej około dwudziestu cykli na sekundę.
Pale beta mają najsłabszy rytm (mierzony w amperach)
z wszystkich typów fal mózgowych.
Wyciszając umysł i ciało, wzmagamy wytwarzanie fal alfa,
fal o częstotliwości od siedmiu do czternastu cykli na sekun­
dę. Funkcjonowanie organizmu na częstotliwości alfa po-
budza procesy uzdrawiające ciało; są one dziesięciokrotnie
kybsze niż na poziomie beta, jak wskazują wyniki badań
przeprowadzonych przez dr Barbarę Brown i opisanych
W Jej książce New Mind, New Body, and Super Minet
Programowanie umysłu i mózgu
Techniki wymienione w książce podane są w formie pro-
gramów ćwiczenia umysłu.
DEFINICJE: „Programem" i „programowaniem" nazywa­
my ciąg myśli lub zdarzeń wywołujących określony typ
reakcji, w szczególności reakcji umysłu. Termin „program
ćwiczenia umysłu" oznacza ciąg słów lub wizualizacji, któ-
18 PANOWANIE NAD UMYSŁEM
NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU 19

-rymi posługuje się człowiek, gdy w stanie relaksacji alfa


uczy swój umysł panowania nad mózgiem, czyli automaty­
cznego myślenia lub skłaniania ciała do wykonywania okre­
ślonych funkcji.
Chcąc skutecznie zaprogramować w umyśle konkretną
technikę, powinieneś stosować metody dr. Silyy. Na począ­
tek wprowadź opisane poniżej dwa programy wyzwalające
reakcje (zob. punkt „Programowanie nowych informacji"
zamieszczony w „Dodatku").
Po pewnym czasie, przynajmniej po siedmiokrotnym za-
stosowaniu technik natychmiastowej relaksacji i redukcji
stresu, powinieneś z łatwością umieć przywołać z pamięci
owo błogie poczucie odprężenia ciała i umysłu za pomocą
dwóch technik - techniki ściskania kciuka i techniki pocie­
­­nia kciuka. Pozwolą ci one osiągnąć wolny od napięć stan
relaksacji umysłu dzięki prostym czynnościom. Staną się
mechanizmem wyzwalającym, który natychmiast przemie­
­i stres i napięcie w dobre samopoczucie i pewność siebie.
(Omówienie mechanizmów wyzwalających znajdziesz
w rozdziale „Magiczne wyzwalacze w twoim umyśle").
Natychmiastowa relaksacja...
Technika ściskania kciuka
Za każdym razem, gdy poczujesz napięcie lub zmęczenie,
zastosowanie tej techniki natychmiast wyzwoli w tobie od-
świeżające i przyjemne uczucie odprężenia umysłu i ciała,
Relaksacja płynie więc prosto z twoich palców,
W celu stworzenia tego pożytecznego programu umysło-
wego wejdź w stan relaksacji ciała i umysłu metodą na-
tychmiastowej relaksacji i redukcji stresu. Gdy już ogarnie
cię uczucie pełnego odprężenia - czas na programowanie.
Lekko naciśnij kciuk palcem wskazującym, wyobrażając
sobie, że jesteś całkowicie zrelaksowany, i powtarzaj w my-
ślach następującą treść programowania:
Za każdym razem, gdy lekko ścisnę kciuk palcem wska-
zującym, natychmiast wejdę w przyjemny stan relaksacji
umysłu i ciała.
20 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Teraz powoli zwalniaj ucisk, wyobrażając sobie, że ciai


odpręża się jeszcze bardziej.
Opuść poziom relaksacji, odliczając od 1 do 5, i otwói
oczy. Powtarzaj ten proces na poziomie alfa, trzy ra2
z małymi przerwami, w celu wzmocnienia mechanizmu wj
zwalającego. ' ,
Dzięki owej technice będziesz mógł osiągać coraz gtębsz
stany relaksacji. Możesz stosować ją zawsze, kiedy tylko zaprę
gniesz pełnego odprężenia, nawet gdy masz otwarte ocz;
W miarę praktyki będziesz uzyskiwać coraz lepsze wyniki.
Natychmiastowa redukcja stresu...
Technika pocierania kciuka
Zawsze, kiedy spodziewasz się nadejścia stresu, możes
zastosować technikę, która pomoże ci go rozładować. Za
cznij od uruchomienia mechanizmu wyzwalającego za po
mocą techniki ściskania kciuka.
W stanie relaksacji umysłu, w chwili programowania, po
cierając delikatnie kciuk wskazującym palcem tej same
dłoni, od pierwszego stawu aż do opuszki, powtarzaj w my
ślach następującą treść programu:
Za każdym razem, gdy będę pocierać kciuk palcem wska
żującym, powoli, od pierwszego stawu aż po opuszkę, wy
obrażę sobie, że stres opuszcza moje ciało, i uwierzę, żt
poradzę sobie z każdą sytuacją.
Wyobraź sobie, że stres rozpływa się w powietrzu. Następ­
nie opuść stan relaksacji, odliczając od 1 do 5. Powtórz ten
proces trzy razy na poziomie alfa.
Możesz korzystać z tej techniki, kiedy tylko zapragniesz
natychmiast rozładować stres bądź wówczas, gdy znaj­
dziesz się w sytuacji stresującej. Ten wyzwolacz mieści się
w koniuszkach twoich palców i możesz go używać zawsze,
gdy zajdzie taka potrzeba.
Jak często ćwiczyć?
O tym, jak często w praktyce stosować opisane metody,
Jose Silva powiada tak: „Raz dziennie - to dobrze; dwa
razy - bardzo dobrze; trzy razy na dzień - doskonale. Pięć
NATYCHMIASTOWA RELAKSACJA I REDUKCJA STRESU 21
minut ćwiczeń dziennie - dobrze; dziesięć m i n u t - bardzo
dobrze, a piętnaście m i n u t - doskonale. Aby polepszyć s t a n
zdrowia, ćwicz trzy razy dziennie po piętnaście m i n u t " ,
Na końcu książki podajemy pełny opis ćwiczeń metodą
dr Silvy. Proponujemy n a g r a n i e tego m a t e r i a ł u na kasetę
dla w ł a s n e g o użytku. Prosimy pamiętać, że c a ł a t r e ś ć książ-
szybki chroniona j e s t prawem a u t o r s k i m i nie może być nagry-
wana, przedrukowywana bądź rozpowszechniana w jaki-
kolwiek inny sposób bez porozumienia się z właścicielem
praw, z wyjątkiem potrzeb własnych.
Gdzie ćwiczyć?
Znajdź sobie j a k i e ś spokojne, ciche miejsce, gdzie nikt nie
będzie ci przeszkadzał. Chociaż nie j e s t to konieczne, na
początek radzimy przygasić światła, t a k by nic cię nie
rozpraszało. (Jeśli j e s t e ś w pracy i ż a d n e takie miejsce n i e
jest d o s t ę p n e , idź do świetlicy). Wybierz wygodny fotel,
rozluźnij ciasne u b r a n i e , a jeśli nosisz okulary, zdejmij j e .
Ustaw obie stopy płasko na podłodze, a dłonie niech spo­
­­­­­ją swobodnie na kolanach, odwrócone wnętrzem do
góry. Weź głęboki oddech i odpręż się.
Możesz także leżeć w łóżku, ale jeśli masz skłonność do
szybkiego zasypiania, lepiej siądź na fotelu l u b k a n a p i e .
Kiedy nadejdą r e z u l t a t y ?
Kiedy zaczniemy widzieć lub odczuwać s k u t k i stosowania
metod dr. Silvy? Każdy człowiek j e s t inny. Wiele osób
opowiada o s u k c e s a c h j u ż po pierwszej sesji, inni zauważa-
ją zmiany po kilkakrotnej wycieczce na poziomy relaksacji.
Sekret otrzymania szybkich wyników polega na praktyko-
waniu bez zastanawiania się n a d tym, czy osiągnąłeś wła-
ściwy poziom i kiedy odczujesz tego skutki. Myśl o postę-
pach opóźnia je i powoduje dodatkowe napięcia.
Podstawowym słowem, które w a r u n k u j e otrzymanie po­
myślnych wyników w trakcie wchodzenia w s t a n alfa, j e s t
i n s c e n i z a c j a . Nie martw się o umiejętność wizualizacji, po
pros tu pvtaj samego siebie: „Co bym zobaczył, gdybym
22 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

PODSUMOWANIE
Redukcja stresu i natychmiastowa relaksacja
Aby utrzymać dobry stan zdrowia umysłu i ciała, pow
nieneś na co dzień stosować technikę natychmiastowe
relaksacji - technikę ściskania kciuka jak również technikę
redukcji stresu - technikę pocierania kciuka Korzystanie
z tych technik pomoże ci wprowadzać mózg, umysł i ciało
w stan pełnego odprężenia. Tym samym znajdziesz się na
drodze do zdobycia umiejętności radzenia sobie ze stresem
Bez używania żadnych środków farmakologicznych, narko-
tyków i alkoholu będziesz umiał uwolnić się od bolesnych
napięć. Stwierdzisz z radością poprawę stanu zdrowia i po-
stawy wobec otaczającego świata.
Wprowadzaj się codziennie w stan alfa za pomocą metod
dr. Silvy (zob. „Dodatek"). Dzięki temu rozwiniesz swoją
świadomość świata wewnętrznego i zewnętrznego.
NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY

POSTAWA - cóż to takiego? Czy można mieć lepszą


postawę? Słyszy się nieraz, jak ktoś mówi: „Zuzanna ma
niewłaściwą postawę, nie lubię z nią pracować" lub: „Odkąd
Bogdan zmienił postawę, wszyscy go lubią". Kiepskie nasta­
­­­nie do życia może być przyczyną porażki, depresji, złości,
marnych stosunków z ludźmi, a nawet choroby. Dobra po-
stawa zbliża nas do wszystkiego, co w życiu najlepsze, i to
w każdej jego sferze - fizycznej, umysłowej i duchowej,
Przyjrzyjmy się zatem źródłom złej i dobrej postawy oraz
zapoznajmy się z dwiema nowymi metodami natychmiasto-
wej zmiany postawy.
Potawa - władczyni naszego świata
Ostatnio na markizach firmy Hollday Inn widnieje hasło:
GODZINA NA ZMIANĘ POSTAWY: 18.00-19.00. Tutaj spo-
sób na zmianę nastawienia do świata polega na wypiciu
dwóch drinków w barze. To smutne widzieć, jak ludzie po
pracy, gdzie spędzają jedną trzecią dnia, muszą zmienić
postawę przed powrotem do domu.
Czym więc jest postawa? Aby odpowiedzieć na to pytanie,
posłużymy się przykładem urządzenia umieszczonego w ka­
­­­­e pilota w Jumbo Jecie. Jest ono wyposażone w parę
czerwonych skrzydełek poruszających się nad czarnym
tłem, gdzie siatka białych linii oznacza ziemię, a niebieskie
pole - niebo. Gdy zapytasz nawigatora o to urządzenie,
wyjaśni, że mierzy ono nachylenie samolotu, nie zaś wyso-
kość. na której leci. To nachylenie informuje o położeniu
samolotu w stosunku do powierzchni ziemi, a nie o wyso-
24 PANOWANIE NAD UM

kości, na jakiej się on znajduje. Pokazuje, czy samolot


przechyla się na lewe skrzydło, na prawe czy też leci pozio­
mo. Teraz możemy pokusić się o zdefliniowanieosobistej
postawy; postawa to nic innego, jak nasz stosunek do czegoś
lub kogoś - możemy się skłaniać do czegoś, stronić od tego
lub też zachować równowagę.
Dobra postawa może uratować ci życie
Podczas jednej z naszych licznych wycieczek odwiedzili-
śmy kabinę pilota samolotu 747, by zobaczyć to urządzenie
mierzące „postawę". Życzliwy nawigator wyjaśnił,że nachy­
lenie samolotu jest niezwykle istotne, bo gdybysamolot za
mocno przechylił się na jedną stronę, zacząłby lecieć kor­
kociągiem w dół. Tak więc jeżeli pilot zaniechałby uważnej
obserwacji, doszłoby do katastrofy. To uświadomiło nam, że
negatywna - choćby w niewielkim stopniu - postawa może
również nas niepostrzeżenie pchnąć W dół i w rezultacie
roztrzaskać i spalić nasze największe nadzieje.
Nawigator powiedział także, że w szkole lotniczej piloci
uczą się, jak utrzymać poziome położenie samolotu. nawet
gdy pojawi się konieczność nagłego lądowania. Jeśli przy
lądowaniu jedno skrzydło opada, samolot wpadnie w kor­
kociąg i runie na ziemię. Natomiast przy zachowaniu wła-
ściwego, poziomego położenia nawet lądowanie z kraksą
daje pasażerom największe szanse przeżycia
Bywa tak, że twoje marzenia zdają się zmierzać ku kata­
strofie. Jeśli zachowasz wówczas postawę równowagi, uda
cl się również wyrównać samolot, a Jeżeli mimo to spad­
niesz, to z dobrą postawą będziesz miał szansę przeżyć
i znowu wznieść się do lotu. (Pamiętaj, byś następnym
razem stawił czoło katastrofie z odpowiednim nastawie-
nieml).
Zbadaj swoje postawy. Czy nastawiony Jesteś ku czemuś,
czy od czegoś? Czy potrafisz „zachować poziom"? Odpowie­
dzi na te pytania nie zawsze są łatwe. Wewnętrzne przeko­
nania nie zawsze są oczywiste.
Zdarza się nieraz, że próbujesz czegoś dokonać, bardzo
się przy tym starasz i dajesz z siebie wszystko... a mimo to
NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY 25

doznajesz klęski, nie wiadomo dlaczego. Jeśli twe wewnę­


trzne przekonania są przeciwne celom zewnętrznym,
umiesz reagować tylko w sposób negatywny. Tę negatywną
reakcję możemy nazwać złą postawą, postawą, która powo­
duje, że bliskie sukcesu działania kończą się porażką.
Zarówno lęk przed sukcesem, jak i strach przed klęską
powodują to samo - katastrofę!
Skąd się bierze zła postawa?
Postawa, którą cechuje wahanie, twoje negatywne re­
akcje, przynoszące same niepowodzenia, mogą świadczyć
o tym, że sukces leży poza twoją strefą komfortu, a wszy­
stko, co znajduje się poza jej granicami, zostaje odrzucone -
czy będzie to sukces, miłość, czy pieniądze.
Od chwili narodzin kształtujesz swoje postawy, swoje
skłonności... a one z kolei wyznaczają granice twojej strefy
komfortu. W miarę dorastania zbierasz informacje z otacza­
jącego cię świata, od swych „nauczycieli" (swoich bliskich,
profesorów, przewodników religijnych, kolegów). Na podsta­
wie tych danych, tych przekonań i opinii decydujesz, kim
i czym jesteś i dokąd zmierzasz.
Ci wszyscy ludzie dbają o ciebie, o twoją przyszłość, ale
ich dane także pochodzą od „nauczycieli". Z tych danych,
z ich danych, 1 jeszcze dalej, sięgając wstecz do przeszłych
pokoleń, budujesz własne życie i własny stosunek do suk-
cesu.
Mija czas, a ty zamykasz się w otoczce. Niedobre idee,
wahania, zwątpienia stwarzają ci strefę bezpieczeństwa,
czyli twoja strefę komfortu. I dopóki twoje działania (i myśli)
pozostają w obrębie tej strefy, dopóty czujesz się wygodnie
i bezpiecznie. Każde nowe działanie (lub myśl) jest jednak
poza ową strefą, dlatego wzbudzają w tobie uczucie dys-
komfortu i zrobisz wszystko, by powrócić do swego ukrycia.
Dla wielu z nas, zbyt wielu, niepowodzenia są czymś
wygodnym. Przez lata budujemy na nich swoje życie, ocze-
kujemy ich i do nich dążymy. Ponieważ są nam znane.
Istnieją w granicach naszej strefy. Gdy ktoś proponuje nam
nową pracę, przedstawia nową ofertę, nowe szanse, a wszy-
26 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

stkie te propozycje istnieją poza naszą strefą komfortu,


przyjmujemy wobec nich „złą" postawę - i przegrywamy.
Wpływ postawy na scenariusz życiowy
Nasze postawy wywodzą się z wcześniej zarejestrowanych
opinii na temat świata. Każdy z nas układa na ich podstawie
własny scenariusz życiowy. Na nieszczęście, podobnie jak
nasi nauczyciele, zbyt często jesteśmy autorami negatyw­
nego scenariusza - nie chwilowego nastroju, ale całościowe­
go sposobu bycia i myślenia... negatywnego.
Można rzec, iż nagraliśmy w umyśle wiele taśm wideo dla
naszego przedstawienia, zwanego życiem! Często puszcza­
my w kółko tę samą negatywną kasetę. (Jeśli dobrze się
przyjrzysz, „zobaczysz" ten film, gdy jego kadry będą się
przesuwały w twoim umyśle). Wyzwalaczem, który urucha­
mia taśmę z negatywną postawą może być słowo lub szereg
słów, piosenka, widok, a nawet zapach, wydarzenie, do­
tkniecie czegoś lub kogoś, barwagłosu i, oczywiście, najważ­
niejszy ze wszystkich wyzwalaczy - reakcja emocjonalna.
Taśmy z negatywnym scenariuszem mają różną długość,
kształt i wydźwięk emocjonalny.
A oto przykład prostego filmu negatywnego: „Och, jak ja
nienawidzę rano wstawać". Taką sceną rozpoczynasz każdy
dzień, robiąc tym samym pierwszy krok ku niepowodze­
niom całego dnia, tygodnia, miesiąca i całej kariery.
Inne taśmy z negatywnymi filmami, które mogą mieć
bardzo destrukcyjny wpływ na twoje życie, wyglądają na
przykład tak: „Nie umiem pisać ortograficznie" (taka posta­
wa może wywołać lęk przed awansem: „A nuż się wyda!")
lub: „Mam kiepską pamięć" (takie przekonanie jest źródłem
strachu przed wszelkimi nowościami; boisz się, że czegoś
nie zapamiętasz albo nie zdołasz się czegoś nauczyć).
Lista przykładów jest bardzo długa. „Za mało wiem", „nie
jestem godzien...", „brak mi doświadczenia" lub „nie lu­
bię...". Wszystkie te opinie - to samodestrukcyjne, ograni­
czające, negatywne scenariusze.
A teraz ważne pytanie: J a k zaprzestać nieustannego od­
grywania tych samych negatywnych filmów?
NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY 27

Jak poprawić negatywny scenariusz dzięki


zastosowaniu fizycznego wyzwalacza
Nasze dwie nowe techniki natychmiastowej zmiany po­
stawy, które mają na celu zmianę tego, co negatywne, na
to, co pozytywne, polegają na zastosowaniu obrazu wizual­
nego w połączeniu z Jizycznym bądź słownym mechaniz­
mem wyzwalającym. Ponieważ sama procedura jest nie­
zmiernie prosta, niektórzy zapominają o tym niezwykle
wartościowym narzędziu.
Pierwsza sesja, podczas której będziemy korzystać z owej
techniki, powinna mieć na celu wpisanie nowego scenariu­
sza przy użyciu fizycznego mechanizmu wyzwalającego.
Składa się ona z czterech etapów:
Etap pierwszy: Przede wszystkim musisz uznać, że twoje
zachowania odpowiadają negatywnemu schematowi. Roz­
poznanie problemu jest pierwszym krokiem do sukcesu.
Broń się stale przeciwko wszelkim negatywnym poczyna­
niom.
Etap drugi: Wejdź w stan alfa i dokładnie przeanalizuj
sytuację. Wyobraź sobie, że masz w głowie i odtwarzasz
wideokasetę, przedstawiającą zdarzenie. Dzięki użyciu tego
prostego obrazu myślowego, który jest symbolem filmowego
kadru, ujmiesz cały problem w skrócie, sprowadzisz go do
wizji łatwej do ogarnięcia.
Etap trzeci: Udawaj, że wyciągasz kasetę z głowy. Zatrzy­
maj ją! Gdy zatrzymujesz film, zatrzymujesz też swoje doty­
chczasowe zachowanie. Jeśli będziesz akurat w towarzy­
stwie innych osób, możesz od niechcenia wykonać gest
wyciągania kasety (nikt nie zauważy). Ten prosty symboli -
czny akt przekazany zostanie do świadomości wewnętrznej
i najczęściej wystarczy, by rozwiązać problem. Użycie sym­
boli lub obrazów myślowych może poprawić twoje myślenie
i nakierować je na sukces.
Etap czwarty: „Nagraj" nowy pozytywny film przedsta­
wiający ciebie, jak postępujesz pozytywnie i łatwo osiągasz
| sukcesy. Wyobraź sobie, że włączasz kasetę z wybranym
przez ciebie scenariuszem. Jeśli jesteś w towarzystwie, wy-
28 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

starczy niedbały gest na czole. Wyjmij na przykład taśmę:


„Och, jak ja nienawidzę rano wstawać" i zastąp ją taśmą
„Och, jaki cudowny poranek, znów zapowiada wspaniałą
przygodę, jaką jest życie". Kiedy skończysz, wyjdź z poziomu
alfa, odliczając od 1 dd 5, otwórz oczy, myśl pozytywnie
i kontroluj swoje emocje.
Technika ta jest nie tylko łatwa, ale także zabawna i nie­
zmiernie skuteczna w wyzwalaniu się z negatywnych, de­
strukcyjnych wpływów. Aby zrozumieć, dlaczego tak upro­
szczona idea działa w praktyce, musimy zapoznać się ze
sposobem przetwarzania danych przez mózg.
Przełomowe odkrycie dotyczące umysłowego
przetwarzania danych
Badania dr. Gordona H. Bowera ze Stanford University
zaowocowały kilkoma interesującymi teoriami. Jedna
z nich głosi, że istnieją trzy aspekty umysłowego przetwa­
rzania informacji:
1. Uczucia ludzkie pełnią funkcję filtra, który je przepu­
szcza i usprawiedliwia. Filtr przepuszcza materiał, który
zgodny jest z nastrojem odbiorcy, pozostałe informacje za­
trzymuje. Ów proces filtracji ma bardzo duże znaczenie,
gdyż decyduje, jakie informacje znajdą się w banku pamię­
ci.
2. Wrażenia emocjonalne mają wpływ na to, które dane
będzie można odzyskać z banku pamięci. (Ludzie najłatwiej
przywołują te zdarzenia, których doświadczyli w nastroju
podobnym do obecnego).
3. Nasze myślenie i sądy podlegają silnym wpływom
emocjonalnym. Zarówno percepcja społeczeństwa, jak i wy­
imaginowane fantazje, mają charakter subiektywny i łatwo
się poddają działaniu chwilowych nastrojów. Wpływają one
na naszą samoocenę, ocenę przyjaciół, życie zawodowe
i szanse na lepszą przyszłość.
Pamięć emocjonalna
Badania dr. Bowera wskazują, że przechowujemy infor­
macje i wspomnienia zgodnie z naszymi uczuciami. Aby
NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY 29

więc skutecznie je przywołać, musimy wprowadzić się w na­


strój podobny do tego, w którym określone wspomnienie
powstało. To zjawisko Bower nazywa „rozpoznawaniem za­
leżnym od nastroju", my zaś nazwijmy je „pamięcią emocjo­
nalną".
Pamięć emocjonalna to pamięć związana z emocją towa­
rzyszącą wydarzeniom, osobom lub miejscom z przeszłości.
Oto przykład: pijesz właśnie z przyjaciółką kawę po irlandz-
ku, smakujesz delikatny, słodki napar z dodatkiem likieru.
Nagle zamiast słodyczy czujesz w ustach gorycz. To nie treść
rozmowy z koleżanką zmąciła przyjemny smak kawy, lecz
wspomnienie podobnej sytuacji sprzed lat. Być może, gdy
kiedyś piłeś kawę przyrządzoną w ten sam sposób, żona
poprosiła cię o rozwód. Teraz czujesz się tak samo jak
wówczas, a wszystko przez tę filiżankę kawy, która pobu­
dziła pamięć emocjonalną.
Ten zachodzący w mózgu proces przetwarzania czy udo­
stępniania wspomnień można porównać do dwóch odręb­
nych katalogów; jeden służy do przechowywania zapisów
uczuć negatywnych, drugi Jest w całości przeznaczony dla
plików z uczuciami pozytywnymi Chcąc łatwo dotrzeć do
każdego z tych katalogów, musisz odczuć emocję związaną
z danym systemem katalogowania.
Dlaczego postawa pozytywnego myślenia
jest skuteczna
Od wielu lat przywódcy ruchu „Postawa Pozytywnego
Myślenia" przekonują nas, że Jeśli myślimy pozytywnie,
spotykają nas same dobre rzeczy. I rzeczywiście, często się
to sprawdza. Byliśmy świadkami, jak wielu „pozytywnych
myślicieli" wspinało się na sam szczyt drabiny sukcesu. Aby
wyjaśnić ten fenomen, niektórzy sięgali do metafizyki. Ale
ostatnio przeprowadzone badania dostarczają nam odpo­
wiedzi ściśle naukowej - potwierdzają takie działanie pozy-
[tywnej postawy i wyjaśniają jej mechanizm.
Kiedy myślisz pozytywnie, mając poczucie zadowolenia
i pewności siebie, wtedy masz dostęp do wszystkich twoich
pomyślnych doświadczeń. Gdy stajesz w obliczu problemu
30 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

w dobrym nastroju, przywołujesz wszystkie skuteczne roz­


wiązania podobnych dylematów w przeszłości,., i w ten
sposób rosną twoje szanse na uporanie się z problemem
obecnym.
Kiedy zaś zmagasz się z problemem, będąc negatywnie
nastawiony, na próżno przetrząsasz pamięć w poszukiwa­
niu rozwiązania - znajdujesz tylko wspomnienia porażek.
Szansa na pomyślne rozwiązanie jest wątpliwa.
Zachwianie równowagi, czyli opadanie jednego z czerwo­
nych skrzydełek na ekranie nawigacyjnego urządzenia, zda­
rza się wszystkim ludziom w ciągu całego ich życia. Od
najmłodszych lat aż do śmierci rządzi tobą twoja postawa.
Natychmiastowa zmiana postawy dzięki słownemu
wyzwalaczowi
Łatwo powiedzieć: „Zmień postawę, jeśli jest negatywna".
Taka zmiana w wielu wypadkach zachodzi tylko na pozio­
mie świadomości zewnętrznej, nie zaś świadomości wewnę­
trznej. Ludzie niebawem powracają do negatywnych wzor­
ców zachowań lub, co gorsza, w ogóle nie umieją
zapoczątkować żadnych zmian, często nie zdając sobie
nawet sprawy, że wpadli w pułapkę w negatywnego myśle­
nia.
Aby zrozumieć, na czym ta pułapka polega, musimy
najpierw odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób można
przejść z katalogu plików negatywnych do katalogu pozy­
tywnego? Czyli: Jak panować nad zmiennością nastrojów?
Przy zastosowaniu drugiej techniki natychmiastowej
zmiany postawy kluczem pozwalającym na przejście z ne­
gatywnego nastroju na pozytywny jest słowny mechanizm
wyzwalający, czyli użycie „magicznego słowa", które jak
trampolina wzniesie cię na szczyt dobrego nastroju.
Chcąc znaleźć takie słowo i wprowadzić je jako wyzwalacz
do mózgu, musisz przywołać z pamięci pozytywne doświad­
czenie związane z określonym wyzwaniem życiowym. Naj­
pierw przypomnij sobie jakieś pozytywne wydarzenie z prze­
szłości, trudną sytuację, która zakończyła się pomyślnie. To
bardzo ważne, by zawczasu dokonać selekcji takich wyda-
NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY 31

rżeń. Jeśli będziesz z tym zwlekał aż do chwili, gdy znaj­


dziesz się w negatywnym katalogu, będzie już o wiele za
późno!
Sześć kroków ku lepszej postawie
Krok pierwszy: Przywołaj jakieś pozytywne wydarzenie
lub doświadczenie, kiedy sukces zależał od twoich działań.
Krok drugi: Wejdź w stan alfa za pomocą metody 3-1.
W tym stanie przypomnij sobie obraz wydarzenia ze wszy­
stkimi szczegółami. (Później nauczysz się dodawania do
niego większej liczby punktów odniesienia - wrażeń pocho­
dzących ze zmysłów wzroku, słuchu, węchu, dotyku, sma­
ku i z emocji - w trakcie przeprowadzania tzw. inergizacji
holograficznej, opisanej w rozdziale „Inergizacja holograficz­
na").
Krok trzeci: Nadal pozostając w stanie alfa, jeszcze raz
powróć do tamtej sytuacji, pamiętając o wszystkich szcze­
gółach, o tym, co zostało powiedziane i zrobione. Uświadom
sobie przy tym uczucie, jakie towarzyszy sukcesowi.
Krok czwarty: Wybierz magiczne słowo wyzwalające,
słowo specjalnie utworzone do przywoływania owego pozy­
tywnego wydarzenia. (Na przykład słowo DYPLORADOŚĆ
może oznaczać szczęśliwy dzień otrzymania dyplomu ukoń­
czenia studiów, dzień, w którym udało ci się osiągnąć dłu­
goterminowy cel).
Krok piąty: Pozostając na poziomie alfa, powtórnie „ode­
graj" pozytywne wydarzenie - dodając jeszcze więcej zapa­
miętanych szczegółów. Wypowiedz w myślach następujący
program: Za każdym razem, gdy użyję magicznego słowa
wyzwalającego (tu wstaw wybrane słowo), łatwo sobie przy­
pomnę i wywołam przyjemne uczucie towarzyszące temu
pozytywnemu doświadczeniu. Następnie wyjdź z poziomu
alfa, odliczając od 1 do 5.
Krok szósty: Gdy kiedykolwiek zapragniesz zmienić na­
strój lub nastawienie do życia, wystarczy, że się skoncen-
j trujesz 1 wypowiesz magiczne słowo wyzwalające. Od razu
znajdziesz się na drodze pozytywnego myślenia wiodącej do
sukcesu.
32 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Depresja i poczucie odtrącenia


Kiedy po raz ostatni byłeś w stanie depresji? Depresja
szerzy się na ziemskim globie niby epidemia, atakując
niemiłosiernie kobiety i mężczyzn w stosunku 2:1. Nikt nie
chce czuć się przygnębiony i odrzucony, ale czasami wydaje
się, że nie ma na to rady. Często nawet nie rozumiemy, skąd
to przygnębienie.
Kiedy jesteś w takim stanie, masz dostęp tylko do kata­
logu z negatywnymi zapisami pamięciowymi. Jedyne wspo­
mnienia, które udaje ci się z łatwością przywołać, dotyczą
smutnych doświadczeń.
Prosta negatywna informacja - nagłówek w gazecie, mi­
gawka w telewizji, słowa jakiejś piosenki - mogą wyzwolić
negatywne myślenie lub negatywne uczucie wobec bliskich
osób, pracy lub siebie samego. Teraz już chyba rozumiesz
dlaczego, będąc w stanie depresji, tak trudno zmienić na­
strój.
W negatywnym nastroju przywołujesz z łatwością tylko
niepowodzenia i nieszczęśliwe zdarzenia z przeszłości. My­
ślisz tak: „Nikt nigdy nie zrobił dla mnie nic miłego... nikt
mnie nie kocha, wszyscy mnie nienawidzą... chyba nie
pozostaje mi nic innego, jak po prostu się powiesić!". Choć­
byś się nawet starał, nie umiesz myśleć o chwilach szczę­
ścia. Jesteś zatrzaśnięty w negatywnym katalogu.
Często dobry pracownik traci pracę z powodu chwilowego
konfliktu. Dyrektor - będąc akurat z jakiegoś powodu
w swoim negatywnym katalogu - znajduje niedociągnięcie
i wytyka podwładnemu jego błąd, po czym - wciąż pozosta­
jąc w negatywnym katalogu - usiłuje sobie przypomnieć,
kiedy pracownik zrobił coś dobrze. Jego umysł przeszukuje
kolejne pliki i niczego takiego nie znajduje. Oczywiście,
wszystkie plusy owego pracownika zapisane w katalogu
pozytywnym są w tym momencie niedostępne dla umysłu
przełożonego. Zapada niewłaściwa decyzja - zwolnić czło­
wieka z pracy!
Ileż małżeństw, przyjaźni, spółek i karier uległo zniszczeniu
z powodu niemożności wyjścia z negatywnych katalogów!
NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY 33

Jak pokonać depresję


Technika natychmiastowej zmiany postawy jest niezwyk­
le skuteczna w zwalczaniu straszliwej zmory depresji która
doprowadza miliony ludzi do rozpaczy i strachu przed osta­
teczną zgubą. Taki lęk nie jest niczym innym jak negatyw­
nym oczekiwaniem.
Będąc w takim nastroju, spodziewamy się samych naj­
gorszych rzeczy. Wyposażamy się psychicznie na drogę ku
nieszczęściu i klęsce. I oczywiście udajemy się do negatyw­
nego katalogu w poszukiwaniu jakiegoś rozwiązania. Ale
każde rozwiązanie, które tam znajdziemy, opiera się na
porażce, co Jeszcze głębiej pogrąża nas w żalach nad sobą
i depresji. Dla niektórych rozwiązaniem ostatecznym staje
się... samobójstwo.
Technika natychmiastowej zmiany postawy może skiero­
wać cię na drogę prowadzącą do sukcesu i szczęścia.
A. Zastanów się nad treścią swoich rozmów, nad myślami
i nastrojami. Jeśli się okaże, że najczęściej dyskutujesz
o problemach świata, o kłopotach innych ludzi lub, co gor­
sza, o własnych - zmień temat rozmów i mów o czymś
pozytywnym. Takie narzekanie staje się z czasem nawykiem
i coraz mocniej zakotwicza twój umysł w świecie negatyw­
nych uczuć, przygnębiając ciebie i otaczających cię ludzi,
którzy w końcu w ogóle stracą ochotę na twoje towarzystwo!
B. Przygotuj się zawczasu. Stwórz w myślach miecz z sze­
roką klingą, którym zabijesz potwora depresji. W stanie alfa
przywołaj doświadczenie z przeszłości, kiedy miałeś posta­
wę zwycięzcy, czułeś się bezpieczny i pewny siebie, jakiś
szczęśliwy moment, w którym czułeś się kochany.
C. Pozostając w pozytywnym nastroju, stwórz magiczne
słowo wyzwalające, które kojarzy się z pomyślnym wydarze­
niem, z miłością czy szczęśliwą przyjaźnią. Staraj się unikać
skojarzeń, które wzbudzają negatywne emocje!
Gdy poczujesz, że depresja stwarza poważne zagrożenie
dla twojego zdrowia, spróbuj ożywić w myślach pozytywne
doświadczenie i wypowiadaj magiczne słowo w stanie rela­
ksacji umysłu - trzy razy dziennie przez tydzień. Takie
£ Panowanie nad umysłem
34 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

wzmocnienie dostarczy ci broni dość mocnej, by zwalczyć


nawet największą zmorę depresji
D. Rozpoznawaj pojawiające się od czasu do czasu nega­
tywne myśli o sobie i swoim życiu. Przy pierwszym sygnale
nadchodzącej negatywnej myśli lub uczucia wypowiadaj
magiczne słowo. Tą techniką można pokonać przygnębiają­
cy nastrój. I pomyśl, jaką świetną zabawą jest tworzenie
nowych wyzwolaczy dla każdego rodzaju problemów.
Jak panować nad zmiennością nastrojów*
gdy jest się handlowcem
Ludzie zajmujący się handlem są szczególnie narażeni na
zmienność nastrojów. Oto na przykład wypowiedź Johna,
który jest sprzedawcą: „Czuję się wspaniale, gdy coś sprze­
dam. Przy następnym telefonie mówię same właściwe rze­
czy. Ale mam także złe dni, a czasami całe tygodnie. Nieraz
zdarza się, że wolę w ogóle zrezygnować ze spotkania z klien­
tem. Po prostu wiem, że będę mówił same bzdury i nie tylko
nie uda mi się nic sprzedać, ale w ogóle stracę stałego
klienta".
J o h n ma dostęp do negatywnych plików. To problem
większości handlowców. Odmowa kupna wyzwala poczucie
odtrącenia. Krótki przebłysk negatywnych uczuć, negatyw­
nych wspomnień - i J o h n wpada w popłoch. Przypomina
sobie tylko porażki i negatywne doświadczenia. Zaczyna się
staczać po równi pochyłej, chyba że dysponuje narzędziem,
które pomoże mu się zatrzymać. Wiele pomyślnych karier
uległo destrukcji z powodu negatywnego obiegu myśli.
W przypadku J o h n a wyzwaniem jest odmowa kupna. J a k
powinien zapanować nad swoim nastrojem?
Etap pierwszy: Powinien przywołać z pamięci jedną lub
więcej udanych transakcji, zwłaszcza takich, które przepro­
wadził bardzo sprawnie i był bezpośrednio odpowiedzialny
za ich wynik.
Etap drugi: Wejść w stan alfa za pomocą metody 3-1 (zob.
„Dodatek"). Przypomnieć sobie, jak był wówczas ubrany
jego klient; jak wyglądało pomieszczenie, w którym rozma­
wiali - kolor i ustawienie mebli, itd. Następnie John powi-
NATYCHMIASTOWA ZMIANA POSTAWY 35

nien jeszcze raz odegrać całą sytuację, dodając do obrazu


jak najwięcej szczegółów, i odnaleźć uczucie, jakiego wów­
czas doznawał, („przywoływanie" jest bardziej szczegółowe,
jeśli zachodzi na poziomie relaksacji umysłu).
Etap trzeci: Po skutecznym odtworzeniu owego pomyśl­
nego wydarzenia, John winien opuścić stan alfa, odliczając
od 1 do 5, po czym wybrać szczególne słowo wyzwalające
- słowo utworzone w celu wywoływania w umyśle owego
pozytywnego wydarzenia.
Etap czwarty: Powtórne wejście w stan alfa metodą 3-1
i ponowne odegranie pozytywnego wydarzenia z dodaniem
większej liczby szczegółów. Następnie John musi wypowie­
dzieć w myślach program: Za każdym razem, gdy użyję
magicznego słowa wyzwalającego (tutaj wstawić wybrane
słowo), z łatwością sobie przypomnę i wywołam to przyjem­
ne uczucie towarzyszące pozytywnemu wydarzeniu. Po za­
kończeniu programowania J o h n wychodzi ze stanu alfa,
odliczając od 1 do 5.
Kiedy następnym razem J o h n poczuje się odtrącony,
może w myślach skoncentrować się na owym magicznym
słowie lub wypowiedzieć je na głos. Dzięki temu jego umysł
powróci do banku pozytywnej pamięci; zmieni się wówczas
katalog przetwarzania danych i tym samym zmieni się rów­
nież postawa Johna. Teraz łatwiej osiągnie sukcesy, ponie­
waż będzie działał, zamiast tylko reagować. J o h n zdobył
władzę nad własnymi emocjami.
PODSUMOWANIE
Natychmiastowa zmiana postawy
Postawy nie można poznać zmysłami, mimo to istnieje
naprawdę. Jeśli chcesz się w życiu rozwijać, a nie tylko je
przeżyć... musisz nauczyć się błyskawicznie dostosowywać
do otoczenia. Tworząc nowy scenariusz życiowy za pomocą
fizycznego mechanizmu wyzwalającego, będziesz mógł
w dużym stopniu zmienić swoje negatywne myślenie i za­
chowanie. Stosuj technikę natychmiastowej zmiany posta­
wy w tych wszystkich sferach nacechowanych negatywi-
zmem, które dotąd wyznaczały twój styl życia i w których
36 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

pragniesz dokonać zmian. Druga technika natychmiasto­


wej zmiany postawy polega na zastosowaniu słownego
mechanizmu wyzwalającego, czyli magicznego słowa, które
pomoże ci przenieść się z katalogu danych negatywnych do
katalogu pozytywnego, Słowny mechanizm wyzwalający po­
zwala panować nad zmiennością nastrojów.
Teraz, kiedy jesteś już świadom swojego zdania, wrażeń
i postawy wobec niemal wszystkich dziedzin życia osobiste­
go i zawodowego, zajmiemy się bardziej szczegółowo samym
mechanizmem wyzwalającym i damy ci wskazówki, jak two­
rzyć i „włączać" indywidualne mechanizmy wyzwalające,
służące do rozwiązywania poszczególnych problemów i spe­
cyficznych wyzwań, jakie stawia nam życie.
MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE
Czy nosiłeś kiedyś w kieszeni drobiazg na szczęście?
A może miałeś „szczęśliwy" garnitur lub po prostu miałeś
przeczucie, że spotka cię powodzenie? Nauka od dawna
ignoruje zagadnienie szczęśliwego losu. Mimo to wszędzie
reklamuje się maskotki i talizmany przynoszące szczęście,
a miliony ludzi je kupuje. Pomińmy mistyczne czynniki
szczęścia, często traktowane przez ludzi z lekceważeniem,
i zajmijmy się rozmaitego rodzaju maskotkami w sposób
możliwy do przyjęcia przez naukę!
świeca szczęścia, która przyciąga pieniądze
Kiedy przebywaliśmy w Laredo w Teksasie, dokąd uda­
liśmy się, aby zaprezentować na Międzynarodowym
Zjeździe Silvy nasze seminarium zatytułowane „Panowa­
nie nad umysłem", w jednym z supermarketów zauważy­
liśmy regał z mszalnymi świecami. Na tej samej półce
leżały „świece szczęścia, które przyciągają pieniądze".
Pomyśleliśmy wówczas: „Kto wierzy, że zapalenie takiej
świecy może przynieść pieniądze?". Ale puste miejsca
świadczyły o tym, że sprzedano Już sporo „szczęśliwych
świec"!
A zatem świece rzeczywiście działają albo przynajmniej
ludzie je kupujący w to wierzą. Wobec tego i my wzięliśmy
świecę z półki i włożyliśmy ją do naszego koszyka! Jej po­
wierzchnię pokrywały symbole szczęścia - czterolistne ko­
niczynki, końskie podkowy. Były tam też rysunki pierścion­
ków z diamentem, futer (w Teksasie?) i nowych lśniących
limuzyn.
38 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Nagle pojęliśmy, że ta świeca rzeczywiście zadziała! Trze­


ba ją tylko zapalić i wpatrując się w płomień, pomyśleć
o rzeczach, których się pragnie... i wszystko się ziści. „Świe­
ca szczęścia, która przyciąga pieniądze" - to nic innego jak
połączenie mechanizmu wyzwalającego i czynności wyzna­
czania celów. J a k większość talizmanów świeca działa,
zwłaszcza wtedy, kiedy skłonisz ją do działania. Stanowi
ona jakby punkt oparcia, wyrzutnię ku pozytywnym ocze­
kiwaniom, która skieruje człowieka w stronę sukcesu - a to
zjawisko można już wyjaśniać w kategoriach naukowych!
Szczęśliwy garnitur
Drobiazgów przynoszących szczęście używają wszyscy,
nawet poważni ludzie świata biznesu i przemysłu. Maskotki
bywają rozmaite: do bardziej popularnych należą zajęcze
łapki, monety szczęścia, medaliony i kieszonkowe bibeloty.
Czasami za przedmiot przynoszący szczęście uznaje się
także jakąś część garderoby.
Na seminarium „Magia koloru" (prowadzonym przez Judi)
słuchacze dowiadują się, jaki wpływ na reakcje ludzkie
mogą mieć barwy ich ubrań. Omawiając to zagadnienie
z Jamesem Clarkiem, jednym z najbardziej skutecznych
sprzedawców w kraju, stwierdziliśmy, iż podważa on jedną
z ogólnie przyjętych tez - że kolor brązowy nie jest wskazany
dla osób zajmujących się handlem.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez J o h n a T.
Molloya i opisanymi w jego książce Dressfor Success, brąz
jest kolorem noszonym przez służbę. MoUoy przestrzega
ponadto, że prawie każdy ignoruje rady pochodzące od
osoby ubranej na brązowo.
Nasz przyjaciel Jim zapewnił, że taka opinia jest całkowi­
cie niesłuszna. On na przykład, kiedy idzie na ważne spot­
kanie lub ma przeprowadzić większą transakcję, wkłada
brązowy garnitur. Nazywa go „szczęśliwym garnitureirT,
ponieważ prawie zawsze, gdy ma go na sobie, udaje mu się
dokonać sprzedaży. Dowiedzieliśmy się, że tego dnia, kiedy
po raz pierwszy włożył na siebie to szyte na miarę ubranie,
umówił się na następny dzień na spotkanie, które miało
MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE 39

zaowocować poważną transakcją handlową. Oczywiście po­


szedł na to spotkanie w nowym garniturze. Wyglądał w nim
wspaniale i tak też się czuł. J a k wiadomo, w uszytym na
miarę ubraniu człowiek czuje się zupełnie inaczej niż w tym
kupionym w sklepie. Tego dnia Jim czuł się bogaty, pewny
siebie i przebojowy.
Nowy garnitur skierował jego myślenie ku pozytywnym
informacjom przechowywanym w banku pamięci. Z łatwo­
ścią przypomniał sobie wszystkie sukcesy z przeszłości.
Mówił tylko to, co należało powiedzieć, i w rezultacie doko­
nał największej sprzedaży w całej swojej karierze. Od tego
czasu brązowy garnitur stał się dla niego bodźcem wyzwa­
lającym pozytywne zdarzenia, pobudzającym pozytywne
myśli, które prowadziły Jima do katalogu z pomyślnymi
danymi. Garnitur, bez względu na kolor, stał się pozytyw­
nym wyzwalaczem sukcesu. Kolor brązowy znalazł się teraz
w zasięgu strefy komfortu Jima, czuł się w tym garniturze
świetnie... stał się on jego szczęśliwym garniturem.
I tak jak Jim przypadkowo stworzył pozytywny mecha­
nizm wyzwalający, tak ty możesz w przemyślany sposób
stworzyć własny talizman szczęścia, studiując i stosując
w praktyce zasady konstruowania mechanizmów wyzwala­
jących.
A oto jakie zakończenie do historii brązowego garnituru
dopisały najnowsze badania. W ostatnim wydaniu NEW
Dress for Success Molloy donosi, że noszenie brązowych
garniturów w kręgach biznesu uważa się za sprzyjające
sukcesom. Molloy sądzi, iż taka zmiana poglądów nastąpiła
wówczas, gdy były prezydent Reagan zaczął nosić garnitury
w tym kolorze.
Czym jest mechanizm wyzwalający?
W poprzednich rozdziałach omawialiśmy gotowe mecha­
nizmy wyzwalające, takie jak technika ściskania kciuka,
technika pocierania kciuka, technika natychmiastowej
zmiany postawy czy technika konstruowania scenariusza.
W tym rozdziale szczegółowo opiszemy istotę mechanizmu
wyzwalającego i sposób, w jaki możesz uruchamiać specjał-
40 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

ne mechanizmy przeznaczone do rozwiązywania osobistych


problemów.
DEFINICJA: Mechanizm wyzwalający jest to gest, dźwięk
lub sytuacja, które inicjują, pobudzają czy wywołują pożą­
dane działanie, emocję lub uwarunkowaną reakcję. Znaczy
to, że mechanizm wyzwalający oznacza w twoim mózgu
równość: A = B, czyli że kiedy występuje określony bodziec -
automatycznie pojawia się określona, odpowiadająca mu
reakcja.
Zewsząd otaczają nas wyzwalacze wizualne, akustyczne
i dotykowe - od prostego znaku „stop" począwszy, na krzy­
ku dziecka i miękkości jedwabiu kończąc. Na każdy z nich
reagujemy automatycznie.
Agencje reklamowe warunkują zachowania ludzkie za
pomocą bodźców słownych i wizualnych. Najprostsze zda­
nie można zaprogramować tak, by wywoływało reakcję.
Jesteśmy więc programowani, podobnie jak psy Pawłowa.
W eksperymentach Pawłowa za każdym razem, gdy kar­
miono psa, odzywał się dźwięk dzwonka, tym samym dzwo­
nienie było nierozerwalnie związane z porą posiłku. Po krót­
kim okresie takiego warunkowania dźwięk dzwonka, które­
mu nie towarzyszyło podawanie pokarmu, wystarczał, by
pies zaczynał wydzielać soki trawienne.
Zbadamy teraz, w jaki sposób mechanizm wyzwalający
może włączyć dzwonek, który z kolei uruchomi twój pro­
gram sukcesu.
Wyzwalacze samoniszczące
Wyzwalacze mogą być zarówno negatywne, jak i pozy­
tywne. Dokuczliwe drobnostki często wywołują prawdziwy
gniew. Co więcej, w przypadku stresu, napięcia, niewłaści­
wego odżywiania i braku odpoczynku najmniejszy gest lub
słowo mogą wysadzić korek powstrzymujący gromadzącą
się w tobie złość!
Atak straszliwej zmory depresji może nastąpić w chwili,
gdy słuchasz swej ulubionej piosenki. Smutna piosenka
o odejściu ukochanej osoby lub o zerwaniu przyjaźni może
wywołać przygnębienie i poczucie klęski. Nie trzeba nawet
MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE 41

wsłuchiwać się w treść, już sama melodia może wyzwolić


negatywne myśli i negatywne uczucia.
Większość informacji docierających do nas każdego dnia
ma charakter negatywny. Czy Jest to obojętna wzmianka
o pogodzie, czy treść artykułów w gazetach - szturmują n a s
stale i programują negatywnie nasz umysł. Negatywne my­
śli zaś stają się źródłem niepowodzeń. Rozejrzyj się wokoło.
Ileż to bodźców skłania cię do reaktywnych działań, zamiast
do obiektywnej oceny sytuacji i znalezienia odpowiedniego
rozwiązania? Przyjrzyj się swoim nawykom, sposobom wy­
rażania się, słowom i gestom. Teraz już wiesz, jak nieopa­
trznie wypowiedziane, niewinne słowo, mające jednak w so­
bie treść negatywną, może wywołać negatywne zachowanie,
twoje lub innych osób. Oczyść więc swoje myśli i swoją
mowę, a zauważysz zmianę w otaczającym cię świecie.
Siedem elementów skutecznego wyzwalacza
POTRZEBA: Najbardziej udane kampanie reklamowe od­
wołują się do podstawowych potrzeb człowieka i jego lęków.
PROSTOTA: Twoje wyzwalacze powinny być proste do
wykonania bądź też odnosić się do czegoś, co widzisz lub
słyszysz kilka razy na dzień, do czegoś, co jest ci znane.
KONKRETNOŚĆ: Stwórz pełny, szczegółowy obraz zawie­
rający dane wizualne, słuchowe, węchowe, dotykowe, sma­
kowe i emocjonalne. Uzupełnij go o wymiar czasowy i prze­
strzenny.
GŁĘBOKIE PROGRAMOWANIE: Wyzwalacz działa naj­
skuteczniej wówczas, gdy osadzony jest w świadomości
wewnętrznej, na poziomie alfa.
PRAGNIEND3, WIARA I OCZEKIWANIE: To trzy warunki
pomyślnego programu. Owych niematerialnych, psychicz­
nych składników nie sposób zmierzyć żadną zewnętrzną
|miarą - „odczuwamy" je głębią naszej istoty.
ii. Potrzeba
Potraktuj „potrzebę" jako główny czynnik motywujący.
Znane jest powiedzenie: „Potrzeba jest matką wynalazków".
Na poziomie świadomości wewnętrznej wiele osób odrzuca
42 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

myśl o sukcesie. I to nie lęk przed porażką jest tego przy­


czyną, lecz raczej lęk przed sukcesem. A ty, czy masz „po­
trzebę" sukcesu, czy porażki?
2. Prostota
Wyjaśnijmy to na przykładzie skrótu P.T.A.K. Oznacza
on: „Prostota to atrybut konieczny"; jest krótki i łatwy do
zapamiętania. Najbardziej skuteczne są właśnie takie
formuły wyzwalaczy - proste, j a s n e słowa lub zwroty,
oznaczające rzeczy, zjawiska lub gesty, z którymi styka­
my się na co dzień. George Maycock, na przykład, gdy
postanowił poprawić sobie wzrok, stosował wyzwalacz
polegający na mruganiu powiekami (piszemy o tym niżej).
Przekręcanie wyłącznika światła okazało się skuteczne
w przypadku studenta, który pragnął wyostrzyć sobie
słuch. Innej studentce, Betty Peny, znaki ograniczenia
prędkości służyły za wyzwalacze przypominające o posta­
nowieniu redukcji nadwagi i zachowaniu ładnej sylwetki.
Takie proste bodźce są bardzo skuteczne, jeśli stosuje się
je w odpowiedni sposób.
3. Bądź konkretny
Im bardziej jesteś dokładny, tym skuteczniej będą działały
twoje wyzwalacze. Nie może to być jakiś tam czerwony
samochód, lecz czerwony samochód strażacki! I nie jakaś
niebieska furgonetka, lecz błękitna furgonetka meblowa!
Inaczej mówiąc, nie myślisz o samochodzie w ogóle ani
o jakimkolwiek znaku drogowym, ale o konkretnym obie­
kcie, który uczynisz obiektem specjalnym i pobudzisz
umysł, by przyniósł oczekiwaną zmianę.
4. Głębokie programowanie
Ponieważ w tej książce wciąż pojawia się słowo „program",
poświęćmy mu nieco uwagi.
DEFINICJA: Program jest procesem kształtowania
i wprowadzania do mózgu ciągu specyficznych danych czy
informacji, uporządkowanych tak, że wywołują określoną
reakcję mózgu, umysłu lub ciała.
MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE 43

Programy mogą być negatywne bądź pozytywne, w zależ­


ności od wprowadzonych danych. Większość negatywnych
programów dostała się do twojego mózgu automatycznie, za
sprawą życzliwych „nauczycieli" lub nieszczęśliwych wyda­
rzeń w przeszłości. Te programy są obecnie przetwarzane
przez twój umysł.
Programy omawiane w tej książce będą pozytywne. Mo­
żesz korzystać z pozytywnych programów, by poddać rewi­
zji swoje dotychczasowe zachowanie lub ukształtować przy­
szłe wzorce pozytywnych zachowań, jak choćby wyobraża­
nie sobie celów i myślenie o ich osiąganiu czy też praca nad
pokonaniem złych nawyków lub negatywnych przekonań.
Krótko mówiąc, program polega na wykorzystaniu zdolności
mózgu (umysłu) do pracy nad czymś, czego pragniesz, a cze­
go nie posiadasz. Programy dają najlepsze rezultaty wów­
czas, gdy wprowadzane są na poziomie relaksacji umysłu
alfa.
5. Pragnienie
Pragnienie jest czynnikiem motywującym. Skuteczne
programowanie przypomina radio - żeby działało, trze­
ba je włączyć. To właśnie pragnienie wciska przełącz­
nik.
Istnieje różnica między pragnieniem a zwykłym chce­
niem. Wiele osób, spółek, a nawet korporacji „chce" popra­
wy. Ale tylko nieliczne podejmują wysiłek niezbędny do
zmiany lub powstrzymania niekorzystnych tendencji.
Chcąc zmierzyć intensywność swojego pragnienia, zadaj
sobie pytanie: „Czy chcę podjąć się pracy koniecznej do
osiągnięcia upragnionych rezultatów?".
Wielu ludzi w zetknięciu z trudną sytuacją wycofuje się
i umyka chyłkiem w ciemność nocy. A przecież znacznie
prościej jest otworzyć gazetę na stronie z ogłoszeniami i po­
szukać nowego pracownika, nowej pracy, innej spółki, in­
nego przedsiębiorstwa. Ileż to małżeństw i przyjaźni rozpa­
da się z tej prostej przyczyny, że ludzie nie podejmują
wysiłku ocalenia ich związku. Aby osiągnąć sukces, musisz
I go pragnąć.
44 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

6. Wiara
Wiara, dla wielu, jest pojęciem niemal mistycznym. Więk­
szość z n a s posiada wiarę, która jest źródłem wytrwałości,
lecz nigdy z niej nie korzysta. Jeśli zajdzie taka potrzeba,
możemy sięgnąć w głąb naszego wnętrza i wydobyć ją na
poziom świadomości. Wiara to moc niewyczerpana i nieza­
chwiana. Jeśli chcemy, by nasz wiara stała się taka nie­
złomna, musimy ją codziennie ćwiczyć, tak jak ćwiczy się
mięśnie.
Wiadomo ponad wszelką wątpliwość, że jeśli nie dość
mocno wierzymy w powodzenie tego, co robimy, nie uzyska­
my pomyślnych rezultatów. Jeśli w twojej wewnętrznej
świadomości tkwi odrobina dręczącej niewiary, zburzy to
każdy plan... czy będzie nim miłość, pieniądze, czy też jakiś
talent. Wiara zaś podtrzyma twe działania aż do chwili, gdy
osiągniesz cel.
7. Oczekiwanie
Oczekiwanie pozwala nam dotrzeć tam, dokąd wiodą
n a s pragnienie i wiara. Trzeba naprawdę spodziewać się
sukcesu, by stał się on rzeczywistością. Twój mózg nie
widzi różnicy między tym, co realne, a tym, co wyobrażo­
ne. Nie ma on również poczucia humoru - tak więc to,
o czym myślisz, staje się tym, co otrzymujesz i włączasz
do zbioru swoich życiowych doświadczeń. Jeśli nie spo­
dziewasz się sukcesu, będziesz posyłać do mózgu suge­
stywne obrazy zwątpienia, a mózg odrzuci myśl o uprag­
nionym celu. Zwątpienie sprawia, że myślowe obrazy
stają się zmącone, niejasne i mają nikłą siłę oddziaływa­
nia. Myśl ma wówczas za mało energii, by wywrzeć dobre
wrażenie na neuronach mózgowych, i nie jest traktowana
jako „realna".

Opracowując swoje mechanizmy wyzwalające, pamiętaj,


że będą one o wiele skuteczniejsze, jeśli będziesz tej skute­
czności oczekiwał. Jeżeli będziesz mocno pragnąć, wierzyć
i oczekiwać, naprawdę ci się uda.
MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE 45

Poprawa wzroku przy wykorzystaniu mechanizmu


wyzwalającego
Pragnienie, Wiara i Oczekiwanie to główne filary prawdzi­
wie skutecznego programowania. Zastanów się, czy aby nie
zaprogramowałeś siebie samego lub innych, kiedy wymie­
nione czynniki nie były u ciebie dość silne. Jeśli pragniesz
szybkich zmian na dobre w życiu osobistym i zawodowym,
koniecznie musisz poznać istotę wszystkich podstawowych
elementów programowania i wszystkie zastosować w pra­
ktyce.
A oto doskonały przykład skutecznego zastosowania
wszystkich siedmiu czynników konstytuujących mecha­
nizm wyzwalający:
George Maycock chciał poprawić sobie wzrok. Jego po­
trzeba była ogromna, gdyż lekarze uznali go już za ślepego.
Regularnie wykonywane ćwiczenia gałek ocznych uzupełnił
on mechanizmem wyzwalającym, który zaprogramował
w stanie alfa, i wykorzystał do głębokiego programowania -
„Za każdym razem, gdy mrugam powiekami, mój wzrok się
poprawia". George wyposażył swój program w pragnienie,
wiarę i oczekiwanie, wszystko na poziomie relaksacji ciała
i umysłu, co znacznie przyśpieszyło ostateczny rezultat. Po
upływie roku nie tylko nie zagrażała mu ślepota, ale mógł
zrezygnować z okularów. Jego wzrok stał się niemal dosko­
nały. Niewiernym Tomaszom możemy pokazać trzy recepty
George'a na okulary, recepty, które świadczą o kolejnych
stopniach poprawy wzroku! My także, ja i moja żona, po­
prawiliśmy sobie wzrok, stosując odpowiednie wyzwalacze.
PODSUMOWANIE
Magiczne wyzwalacze w twoim umyśle
Stosowanie mechanizmów wyzwalających może być nie­
zmiernie skuteczne w szybkim programowaniu i przepro-
gramowywaniu siebie i innych. W pierwszym rozdziale po­
znałeś dwie moce drzemiące w czubkach twoich palców,
czyli „technikę ściskania kciuka'' - dla uzyskania natych­
miastowej relaksacji, i technikę pocierania kciuka - dla
46 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

uwolnienia się od stresu. W rozdziale drugim dowiedziałeś


się, jak programować fizyczne i słowne wyzwalacze, które
natychmiast zmieniają twoje nastawienie do świata. Infor­
macje w tym rozdziale dotyczą tworzenia własnych mecha­
nizmów wyzwalających. Mogą one być narzędziami o wiel­
kiej sile oddziaływania, służącymi do szybkiego i ciągłego
doskonalenia życia prywatnego i zawodowego.
Załóż notatnik wyzwalaczy
Oto kilka przykładowych mechanizmów wyzwalających.
Prowadź notatki dotyczące stosowanych przez ciebie wy­
zwalaczy fizycznych i słownych. Zapisuj wszystkie i od cza­
su do czasu sprawdzaj, jakie poczyniłeś postępy. Im częściej
będziesz stosował wyzwalacze, im intensywnej o nich my­
ślał, tym staną się silniejsze. Każdemu z nich przypisz
osobną dziedzinę życia i związane z nią cele. Każdy nowy
cel każda zmiana zachowania lub sposobu myślenia powin­
ny mieć odrębny mechanizm wyzwalający.
Pamiętaj, wzmacniając Pragnienie, Wiarę i Oczekiwanie,
otrzymujesz lepsze efekty.

Za każdym razem gdy zamrugam powiekami, będę...


Za każdym razem, gdy wyłączę światło, będę...
Za każdym razem, gdy usłyszę dźwięk telefonu, będę...
Za każdym razem gdy zobaczę furgonetkę, będę...
Za każdym razem, gdy (tu wymień jakąś swoją czyn­
ność), będę...
Za każdym razem, gdy..., będę...

Na następnej stronie znajduje się arkusz wyzwalacza.


A oto niektóre dziedziny życia, nad którymi być może bę­
dziesz chciał popracować:
DZIEDZINY PODSTAWOWE DZIEDZINY SPECJALNE
życie społeczne interesy
życie osobiste rodzina
pewność siebie handel
MAGICZNE WYZWALACZE W TWOIM UMYŚLE 47

stan depresji zdolności twórcze


życie umysłowe wydajność
umiejętność rozwiązywanie
wypowiadania się problemów
zdrowie stosunki z ludźmi
miłość
życie duchowe
szczęście
zorganizowanie
amięć
finanse
Pamiętaj o zapisywaniu swoich sukcesów. Codzienny lub
cotygodniowy ich przegląd pomoże ci zachować pozytywne
nastawienie umysłu. Przerysuj ten schemat do swojego
notesu.
Data
Miejsce
Pozytywne wydarzenie

Upragniony cel
Liczba sesji programowania
Dzień
Tydzień
Miesiąc
Rezultaty
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA
Komunikowanie się z umysłem
wewnętrznym
W dziedzinie badań nad mózgiem dokonuje się niesłycha­
ny postęp. W 1981 roku dr Roger Speery otrzymał nagrodę
Nobla za swą teorię rozszczepienia mózgu. Jego praca zapo­
czątkowała nowy sposób myślenia na temat analitycznej
dominacji lewej półkuli mózgowej. W miarę zanikania ten­
dencji do przeciwstawiania lewej i prawej półkuli, pojawiały
się nowe koncepcje, nowe sposoby pełniejszego pojmowania
istoty mózgu. Omówimy je w tym rozdziale, rozpatrując owe
teorie na gruncie praktyki.
Mózg jako hologram
Mózg zbiera, gromadzi i przechowuje dane w mniej więcej
tak jak hologram. Hologram powstaje z wielokrotnego ze­
stawu obrazów czy punktów odniesienia tego samego przed­
miotu, rzeczy lub zjawiska -jednym słowem obrazu obiektu
postrzeganego z rozmaitych punktów widzenia i w różnych
perspektywach.
Ponieważ przez wiele lat kolekcjonowałem hologramy,
takie porównanie mózgu do hologramu natychmiast zwró­
ciło moją uwagę. Pewnego dnia nieodwracalnie zniszczyłem
jeden z moich hologramów i odkryłem coś bardzo interesu­
jącego. Chociaż klisza przedarta została na połowę, oba
kawałki nadal pokazywały trójwymiarowy obraz. Po jeszcze
jednym przedarciu kliszy obraz widniejący na wszystkich
kawałkach wciąż zachował trójwymiarowość, ale działo się
z nim coś ciekawego: przedstawiał mniej szczegółów. Mimo
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA 49

iż obraz pozostał trójwymiarowy, jego perspektywa nie była


pełna. Wyjaśnijmy to na przykładzie: gdyby zniszczono
prawą stronę, nadal widzielibyśmy trójwymiarowy obraz,
ale tylko lewej strony twarzy I
Hologramy lepszej jakości mieszczą w sobie większą ilość
zapisanych odwzorowań, czyli więcej punktów odniesienia,
tworząc bardziej szczegółowy, gęściejszy i ostrzejszy trójwy­
miarowy obraz.
Dr Carl Pribram ze Stanford University - prekursor
w dziedzinie badań nad mózgiem i umysłem - podejrzewa,
że mózg rejestruje czy identyfikuje dane w podobny sposób
jak hologram, czyli w formie wielokrotnych odwzorowań,
oraz że owe dane zapisywane są w „rodzinie" mózgowych
neuronów. Nazwał tę tezę holograficzną teorią mózgu.
Do czasu opublikowania pracy dr. Pribrama poświęco­
nej modelowi holograficznemu sądzono powszechnie, że
każda informacja przechowywana jest tylko w jednym
ściśle określonym miejscu. Oto uproszczony przykład:
jeden neuron przechowuje dane służące do rozpoznania
ręki, inny natomiast będzie rozpoznawał ucho. Praca
Pribrama wskazuje na odkrycie nowego, wyjątkowego
sposobu, w jaki mózg przechowuje dane - ta sama pod­
stawowa informacja mieści się w zwielokrotnionej liczbie
komórek mózgowych.
Wprowadzenie do teorii holograficznej wizualizacji
Po przestudiowaniu holograficznej teorii mózgu pojęli­
śmy, jak można ją zastosować do wizualizacji -jednej z fun­
kcji mózgu czy umysłu.
Wizualizacja była tematem wielu seminariów prowadzo­
nych przez nas na całym niemal świecie. W 1981 roku
poproszono mnie, bym przedstawił zagadnienie wizualizacji
na Międzynarodowym Zjeździe Silvy w Laredo w Teksasie.
Przebieg zjazdu nagrano na taśmę i przez wiele lat kaseta
z owym nagraniem cieszyła się wielkim powodzeniem na
[rynku.
Wizualizowany obraz przypomina w dużej mierze obraz
holograficzny. Aby jednak uzyskał taką ostrość jak dosko-
50 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

nały hologram, musi zawierać w sobie wszystkie szczegóły.


Trzeba więc zwiększyć ilość informacji, które dostają się
w pierwotnej postaci do naszego mózgu. Im więcej danych,
szczegółów i rozmaitych punktów widzenia, tym ostrzejszy
jest obraz wizualny (mentalny). Takie uszczegółowienie per­
cepcji można osiągnąć dzięki podniesienia umiejętności ob­
serwacji Dodając więcej punktów odniesienia - wzbogaca­
jąc dane o szczegóły - możesz udoskonalić swoją wizualiza­
cję.
Wizualizacja a wyobraźnia
Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że wizualizuje.
Jednakże my wiemy, że nie mogłyby one podjąć najprostsze­
go działania bez wizualizacji.
Różnica między „wizualizacją" a „wyobraźnią" została jas­
no zdefiniowana przez dr. Silvę. Powiada on: „Wizualizacja
to po prostu przywoływanie uprzednio zgromadzonych
w mózgu informacji (wspomnień). Wyobrażanie sobie pole­
ga natomiast na tworzeniu zupełnie nowych informacji lub
na pewnej zmianie - o charakterze twórczym - danych
przechowywanych w pamięci". Widzisz więc, że każdy czło­
wiek wizualizuje, ponieważ każdy posiada pamięć! Kłopot
w tym, że mamy skłonność do komplikowania tego prostego
procesu.
Ludzie o duszy artystycznej wspaniale umieją wizualizo­
wać. Ta ich zdolność nie jest żadnym specjalnym darem
natury; po prostu artyści rozwinęli ją w sobie, obserwując
przedmioty w specyficzny sposób.
Wyciągnij rękę przed siebie, zwróć ją wnętrzem dłoni ku
sobie i patrz na nią przez chwilę. Co widzisz? Jeśli patrzysz
jak większość ludzi, widzisz po prostu rękę. Artysta zaś
ujrzy wiele rzeczy, których przeciętny człowiek w ogóle nie
dostrzega: po pierwsze, przestrzeń wokół ręki, następnie
światło i cień oraz rozmaite odcienie barw. Artysta zobaczy
także specyficzne linie zakreślone cieniem, nierówności
i fakturę skóry, a w końcu samą rękę. Na artystyczne wi­
dzenie przedmiotu składa się wiele informacji, które tworzą
całość.
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA 51

Spróbuj w podobny sposób przyjrzeć się swojej dłoni


i dostrzec jak najwięcej szczegółów. Następnie zajmij się
obserwacją przedmiotów wokół siebie. Najlepiej zacząć od
piłki. Popatrz na otaczającą ją przestrzeń i na powierzchnię,
na której piłka leży, zwróć uwagę na cień i na samą piłkę,
Spróbuj dostrzec różnice w barwach oraz światłocienie na
jej powierzchni.
Problem, jaki większość ludzi ma z „widzeniem" obrazu
myślowego, wynika stąd, iż nie dość uważnie obserwują oni
pierwowzory. Aby zatem otrzymać „dobry obraz", musisz
mieć „dobre punkty odniesienia". Chcąc poprawić jakość
wizualizacji, zwracaj baczną uwagę na szczegóły przestrze­
ni, w której pracujesz, oraz tej, w której bawisz się i wypo­
czywasz. I zacznij widzieć cały obraz!
Podstawową zasadą konieczną do zrozumienia istoty wi­
zualizacji holograficznej jest formuła: DO = DW.

DOBRA OBSERWACJA
TO
DOBRA WIZUALIZACJA

Spróbuj przechytrzyć swój umysł


Twoja wewnętrzna świadomość nie zablokuje twoich
działań ani drogi do celu, jeśli uzna, że nie dzieje się nic
nowego - inaczej mówiąc, że nie wychodzą one poza sta­
tus quo. Najłatwiejszym sposobem na przeprogramowa­
nie, przekonanie lub przechytrzenie umysłu jest stworze-
nie tego, co możemy nazwać realistycznym doświadcze-
niem. Realistyczne doświadczenie to coś więcej niż
wizualizacja. Polega ono na kształtowaniu pełnego, kom-
pletnego doświadczenia, zawierającego w sobie zarówno
wrażenia fizyczne, jak i psychiczne - a więc odczucia
wzrokowe, słuchowe, zapachowe, dotykowe, smakowe
i co najważniejsze, emocjonalne.
Gdy w restauracji kelner stawia przed tobą spagetti, twój
mózg rejestruje nie tylko obraz wizualny, ale także ciepło
unoszące się z potrawy, zapach sosu, dźwięk talerza stawia-
52 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

nego na stole i, oczywiście, smak dania. Zapisuje więc nie


tylko wygląd, ale pełne doświadczenie wraz z emocją, której
wówczas doznajemy.
Opisane doświadczenie było realne, my zaś chcemy zająć
się doświadczeniem „realistycznym" - doświadczeniem
stworzonym, w przeciwieństwie do „doświadczenia przeży­
tego" czy „doświadczenia przywołanego". Stwórz doświad­
czenie realistyczne dla każdej treści, jaką chcesz zaprogra­
mować w umyśle - a więc dla uzyskania pozytywnej posta­
wy, osiągnięcia jakiegoś celu czy poprawy stosunków
z ludźmi. Umysł zaakceptuje realistyczne doświadczenie
jako rzeczywistość.
Poświęcając czas na kształtowanie „kompletnego do­
świadczenia'', wzmocnisz siłę programowania swego umy­
słu.
Skuteczne przechowywanie, programowanie czy przepro-
gramowywanie realistycznego doświadczenia będzie zależa­
ło od dwóch czynników:
1. POWTARZANIA
2. JAKOŚCI WPROWADZONEJ INFORMACJI
Siła powtarzania
Proces uczenia się polega na powtarzaniu. Ono przygoto­
wuje magazyn do przechowywania myśli, obrazu lub pro­
gramu i kieruje cię ku realistycznemu doświadczeniu. Wie­
lokrotne kształtowanie myślowego obrazu służy wzmocnie­
niu i trwałemu odciśnięciu nowej informacji w licznych
komórkach mózgowych. Agencje reklamowe z powodze­
niem wykorzystują metodę powtarzania w radiu i telewizji,
by cokolwiek sprzedać. Aby nakłonić klienta do kupna
jakiegokolwiek towaru, w reklamie powtarza się jego nazwę
co najmniej trzy razy.
Jakość wprowadzanej informacji
W informatyce nie ma znaczenia, ile razy wprowadzano
informację do pamięci komputera, lecz jakość owej informa­
cji: dane musza być wprowadzone w sposób perfekcyjny.
Głównie to decyduje o sukcesie. Kiedy na coś patrzysz, oczy
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA 53

przesyłają do mózgu perfekcyjny obraz przedmiotu (tak


doskonały, jak widzą go twoje oczy). Wprowadzona informa­
cja porównywana Jest z wcześniej zgromadzonymi danymi,
po czym zostaje skatalogowana i umieszczona w odpowied­
nim miejscu. Rzeczy, które widzisz, uznane są za rzeczywi­
ste i przechowywane jako fakty. Krzesło, stół, autobus ja­
dący ulicą to przykłady takich faktów. Gdy dochodzi do
konfliktu między nowymi informacjami a danymi zebrany­
mi wcześniej, nowe informacje zostają poddane powtórne­
mu przetworzeniu i zapisane jako dane spekulatywne. Kie­
dy na pokazie sztuk magicznych widzisz kobietę unoszącą
się w powietrzu, w twoim umyśle powstaje informacja spe-
kulatywna.
Jeśli pragniesz przeprogramować swój stary system prze­
konań, musisz wielokrotnie przesyłać do mózgu obrazy
myślowe „nowego programu". To, w jaki sposób mózg prze­
chowuje nowe dane i jak porównuje je z wcześniejszymi,
zależy od ich jakości. Mętne informacje mogą osłabić sku­
teczność programowania. Jeśli nadchodzące dane nie są
zgodne ze starym programem, stają się spekulatywne, po­
nieważ znajdują się poza twoją strefą komfortu. Stwórz
szczegółowe doświadczenie realistyczne i powtarzaj je wie­
lokrotnie na poziomie alfa - i obserwuj, jak twoja strefa
komfortu poszerza się, by ogarnąć bogactwo nowych rzeczy
i doświadczeń.
Kształtowanie holograficznych inergizacji
Używaliśmy terminu „doświadczenie", a nie wizualizacja
bądź obrazowanie, ponieważ to, co zwykle nazywane jest
wizualizacją, w rzeczywistości jest przywoływaniem do­
świadczeń.
Możemy zatem użyć nowego słowa na opisanie tworzone­
go doświadczenia. Ponieważ na poziomie alfa dokonujesz
internalizacji doświadczenia, możemy je nazwać INERGIZA­
CJA HOLOGRAFICZNĄ, zamiast wizualizacją.

Hasło umieszczone na drodze wiodącej do sukcesu będzie


teraz następujące:
54 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

DOBRA OBSERWACJA
TO
DOBRA INERGIZACJA
Tworzenie realistycznego doświadczenia
Etap pierwszy: obserwacja wzrokowa
Obserwuj świat, który cię otacza. Przyglądaj się uważnie
nie tylko obiektom i ludziom, ale także ich cieniom. Staraj
się widzieć nie tylko kolor, ale zaciemnienia i jaśniejsze
plamy, otaczającą przestrzeń i tło. W ten sposób ustalasz
punkty odniesienia potrzebne do stworzenia modelu wizu­
alnego.
Etap drugi: obserwacja słuchowa
Wsłuchuj się w brzmienie dźwięków, nie tylko w wypo­
wiadane słowa, ale również w rozmaite dźwięki nieartykuło­
wane, takie jak „hmm", „uch", „och". Zwracaj uwagę na
prędkość mowy, na barwę głosu i ton.
Słuchaj innych dźwięków płynących z otoczenia, zarówno
odgłosów natury, jak też wywołanych przez człowieka -
gwaru ulicznego, warkotu przejeżdżających autobusów, od­
głosu lodówki, wiatraczka, piecyka, czyjegoś oddechu i sa­
pania. Te szczegóły pomogą ci stworzyć holograficzną iner-
gizację.
Etap trzeci: obserwacja kinestetyczna
Pojęcie „kinestetyczna" obejmuje wrażenia czterech zmy­
słów: węchu, dotyku, smaku i - tak! - wrażenia emocjonal­
ne.
Węch. Zapachy, przykre i przyjemne, odznaczają się ulot­
nością. Z zewnątrz może dotrzeć do ciebie zapach oceanu,
świeżo skoszonej trawy albo leśny zapach sosnowych igieł.
W domu - zapach potraw, kwiatów w wazonie lub domo­
wych zwierząt. Delikatny aromat perfum czy ostra woń
potu... wszystko to rejestruj w umyśle, by stworzyć realisty­
czne doświadczenie, które trzeba wyposażyć w odczucia
węchowe.
Dotyk. Małe dzieci posługują się zmysłem dotyku, by
czerpać informacje o świecie. Przypomnij sobie, jak twoje
dzieci niegdyś dotykały wszystkich przedmiotów. Ucz się
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA 55

zatem od najmłodszych, powróć do zwyczaju z dzieciństwa


i spróbuj określić, co wtedy czujesz. Czy coś jest ciepłe, czy
chłodne? Gładkie czy szorstkie? Zapisuj te wrażenia w umy­
śle. Wyciągnij rękę i dotknij kogoś. Zwróć także uwagę na
swoje odczucia, gdy ktoś dotyka ciebie.
Smak. W kategorii wrażeń kinestetycznych nie wolno
pominąć odczuć smakowych, zastanawiaj się nad smakiem
każdej potrawy i przypraw - czy są delikatne czy ostre,
proste czy wyszukane. Analizuj również bardziej powszed­
nie smaki: słony, słodki, kwaśny. Staraj się określić, jaki
masz smak w ustach, gdy nie jesz. Może w chwilach rozcza­
rowań czujesz gorycz, to znów, w chwili sukcesu - po udanej
transakcji lub kiedy osiągniesz wymarzony cel albo jesteś
zakochany - cudowny smak słodyczy.
Etap czwarty: obserwacja emocjonalna
Nie ma silniej motywującego czynnika niż odczucia emo­
cjonalne, a mimo to większość z nas rzadko zwraca na nie
uwagę. Tak, emocje również mają charakter kinestetyczny -
sprawiają, że nasze ciało odczuwa. Uświadom sobie, co
czujesz, widząc szczeniaka, szczura lub atrakcyjną osobę
płci przeciwnej. A jakie są twoje odczucia wobec zdarzeń,
w których uczestniczysz czy oglądasz na ekranie telewizo­
ra? Jaki wpływ Jizyczny na twoje emocje ma widok wypadku
drogowego, pary trzymającej się za ręce, tęczy, zachodu
słońca, deszczowego poranka lub pełni księżyca? Zwróć
uwagę na swoje uczucia, gdy patrzysz na kogoś obcego, na
kuzyna, szefa, ukochaną. Dzięki określeniu własnych wra­
żeń w takich i innych sytuacjach uda ci się dodać więcej
„filmowych kadrów" - czyli punktów odniesienia - do holo­
graficznej inergizacji (realistycznego doświadczenia), którą
będziesz tworzył.
Możesz szybko podnieść skuteczność programowania,
jeśli ustalisz punkty odniesienia dla wszystkich pięciu zmy­
słów oraz dla odczuć emocjonalnych. Znajdź czas na PSP,
czyli na Próbowanie, Stosowanie i Powtarzanie. Od dziś
zacznij obserwować świat z uwagą, abyś w przyszłości, pod­
czas tworzenia realistycznego doświadczenia miał do dys­
pozycji wyraźne, szczegółowe wspomnienia.

-
56 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Wizualizacja udoskonalona
Następny krok w pracach nad inergizacją holograficzną
stanowił wielki przełom. Poszukując sposobów na udosko­
nalenie umiejętności wizualizowania, zdawaliśmy sobie
sprawę, że mamy już klucz do rozwiązania problemu, a klu­
czem tym jest wnikliwa obserwacja. Musieliśmy jeszcze
znaleźć sposób na włożenie klucza do zamka i przekręcenie
go. Odpowiedź nadeszła w czasie, kiedy prowadziliśmy stu­
dia nad programowaniem neurolingwistycznym (NLP),
a więc zagadnieniem języka mózgu. Nagle wszystko zaczęło
się wyjaśniać i układać się w sensowną całość. Odpowiedz
na nurtujące nas pytania okazała się bardzo prosta i miała
ścisły związek ze standardową wersją treningu NLP. Aż
dziwne, że nikt z neurolingwistów nigdy na to nie wpadł.
Na kursie NLP uczą, że kiedy człowiek myśli lub przywołuje
pewien rodzaj myśli, jego gałki oczne w sposób automatyczny
wykonują określone ruchy, ponieważ oczy są Jakby przedłu­
żeniem mózgu. Gdy przywołujemy dane wizualne (pamięć),
gałki oczne wędrują w górę i w lewą stronę, kiedy zaś konstru­
ujemy nowe dane wizualne (wyobraźnia/zdolności twórcze),
gałki oczne przesuwają się w górę i w prawo.
Podsumowując - kluczem jest dokładna obserwacja, pro­
gramowanie neurolingwistyczne jest mechanizmem we­
wnątrz zamka, a metoda Silvy Jest czynnością przekręcania
klucza w zamku. Tylko połączenie tych trzech czynników
pozwoli n a m otworzyć drzwi! Drzwi wiodące do odkrycia
nowego i potężnego narzędzia wizualizacji - inergizacji holo­
graficznej.
Podstawowe zasady inergizacji holograficznej
Skoro więc nasze gałki oczne automatycznie wędrują
w określonym kierunku - gdy myślimy czy przywołujemy
konkretne myśli - to powinno być prawdziwe również twier­
dzenie odwrotne, a mianowicie, że aby wprowadzić do umy­
słu nowe dane (wyobraźnia/zdolności twórcze), czyli aby
stworzyć realistyczne doświadczenie, musimy celowo kiero­
wać wzrok w określoną stronę.
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA 57

Świadomie poruszając gałkami ocznymi, możemy oszu­


kać nasz umysł i przekonać go, by uznał realistyczne do­
świadczenie za coś, co już się wydarzyło i co jest fragmen­
tem naszych wspomnień z przeszłości.
Ruszyliśmy tym śladem i zaczęliśmy przeprowadzać
eksperymenty podczas naszych seminariów. Odkryliśmy,
i to bez większego zdziwienia, że nowe informacje o wiele
skuteczniej wywołują trwałą zmianę przekonań, jeśli
wprowadzane są w stanie relaksacji alfa. Wejście w stan
fizycznej i umysłowej relaksacji - na przykład za pomocą
techniki dr. Silvy - pozwala n a m ominąć większość blo­
kujących analitycznych zachowań związanych z pozio­
mem beta; dzięki temu wprowadzanie, akceptowanie
i programowanie realistycznego doświadczenia jest ła­
twiejsze.
Metoda Silvy stalą się niejako wyrzutnią ku inergizacji
holograficznej. Pełni funkcję parasola rozpiętego nad pro­
cesem tworzenia realistycznego doświadczenia, które łączy
w sobie wrażenia wszystkich pięciu zmysłów. Czuwa nad
przebiegiem owego procesu i wprowadza do umysłu po­
wstały obraz doświadczenia, wykorzystując ruchy gałek
[ocznych i większe emocjonalne zaangażowanie.
Proces powstawania inergizacji holograficznej,
łączący doświadczenie realistyczne z ruchem gałek
ocznych
Zastanów się, jakiego rodzaju informacje chcesz wprowa­
dzić do swego mózgu. Jakie jest twoje upragnione doświad­
czenie realistyczne? Może jest to jakiś cel, którego do tej
pory nie mogłeś osiągnąć, albo jakaś umiejętność, którą
chciałbyś posiąść. Zamknij teraz oczy i wejdź w stan rela­
ksacji alfa za pomocą metody 3-1 (Zob. „Dodatek").
Tworzenie wizualnej informacji wejściowej
Po wejściu w stan relaksacji wprowadź do umysłu film
z obrazową lub raczej wizualną częścią inergizacji hologra­
ficznej. W tym celu skieruj gałki oczne lekko ku górze
i w prawą stronę, przy zamkniętych powiekach.
58 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

KW - obrazy konstruowane wizualnie


(oczy w górę i w prawą stronę)
zdolność twórcza/wyobraźnia

KW

Przy takim ustawieniu gałek ocznych stwórz w umyśle


ścieżkę wizualną, po czym ukształtuj dokładne wyobrażenie
sytuacji tak, jak wyglądałaby ona w rzeczywistości, gdybyś
ty w niej uczestniczył. Nie zapomnij o kolorach i perspekty­
wie. Nie śpiesz się. Wymyśl dla wszystkich uczestników
obrazu ubrania, zwracając uwagę na fason, fakturę mate­
riału i jego barwę. Im więcej dodasz szczegółów, tym
wyraźniejszy będzie obraz. Zapytaj sam siebie, co byś zoba­
czył, gdybyś miał otwarte oczy? Nie zastanawiaj się nad
widzeniem tych obrazów za pomocą zmysłu fizycznego, lecz
postrzegaj Je za pomocą zmysłu myślowego. Inscenizuj!...
w najdrobniejszych szczegółach.

PW - obrazy (dokładne i żywe) przywoływane wizualnie


(oczy w górę i w lewo)
przywoływanie danych z pamięci

pw
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA 59

Sprawdzenie jakości wprowadzonych danych


wizualnych
Kiedy już udało ci się, ku twemu zadowoleniu, utworzyć
i wprowadzić do umysłu obraz wizualny, sprawdź jakość
wprowadzonych informacji. Skieruj gałki oczne do góry
i w lewą stronę, po czym przywołaj scenę z pamięci. Jeśli
obraz pojawia się z łatwością i jest ostry, oznacza to, że
masz już do dyspozycji prawidłowo wprowadzony, szczegó­
łowy obraz.
Jeśli występują jakieś trudności w przywoływaniu wizu­
alnego obrazu, ustaw gaiki oczne w dawnym położeniu,
czyli w górę i w prawo, i jak to robiłeś poprzednio, uwzględ­
nij w obrazie więcej punktów odniesienia, po czym ponow­
nie sprawdź jakość obrazu. Możesz powtarzać te czynności
tyle razy, ile będzie to potrzebne. Gdy już stworzysz kilka
takich holograficznych inergizacji, nabierzesz wprawy i na­
uczysz się kształtować obraz wizualny już przy pierwszym
podejściu.
Uwaga: Osobom używającym szkieł kontaktowych radzi­
my, by przy pierwszych ćwiczeniach zdejmowały je.
Tworzenie słuchowej informacji wejściowej
Teraz dodaj ścieżkę dźwiękową. Pozostając w tym sa­
mym stanie relaksacji umysłu, z zamkniętymi powieka­
mi, ustaw oczy tak, jakbyś patrzył w stronę prawego
ucha... u c h a o twórczym słuchu. Przy takim ustawieniu
gałek ocznych stworzysz dźwięki, jakie usłyszałbyś, ucze­
stnicząc naprawdę w przedstawionej przez ciebie sytu­
acji.
Stwórz scenariusz: ułóż dialog, który prowadzą „aktorzy"
w twoim myślowym filmie. Zwróć uwagę na tempo wypowie­
dzi i barwę głosów. Nie zapomnij o dodaniu dźwięków sły­
szanych w tle - zarówno odgłosów natury, jak i pochodzą-
cych od człowieka.
60 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

KS - dźwięki lub słowa konstruowane słuchowo


(oczy na linii wzroku i w prawo)

Sprawdzenie jakości wprowadzonych danych


słuchowych
Kiedy udało ci się, ku twemu zadowoleniu, uzupełnić
obraz o ścieżkę dźwiękową, możesz przeprowadzić wewnę­
trzny test. Skieruj gałki oczne ku lewemu uchu (przywoły­
wanie słuchowe). Pomyśl o ścieżce dźwiękowej. Czy dźwięki
powstają z łatwością? Jeśli tak, przejdź do modelu kineste-
tycznego. Jeśli nie, powtórz procedurę konstruowania da­
nych słuchowych z oczami zwróconymi ponownie w kierun­
ku prawego ucha.

PS - dźwięki i słowa przywoływane słuchowo


(oczy na linii wzroku i w lewo)
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA 61

Tworzenie kinestetycznej informacji i sprawdzanie


jej jakości
Model kinesteryczny jest Inny niż wizualny 1 słuchowy.
W trybie wizualnym i słuchowym konstruowanie odbywało
się przy ustawieniu gałek ocznych w stronę prawego ucha,
przywoływanie zaś - w stronę lewego. W trybie kinestetycz-
nym obie te czynności zachodzą przy jednakowym ustawie­
niu wzroku.
Uwaga: w standardowej technice NLP przetwarzanie da­
nych kinesterycznych, fizycznych i emocjonalnych objawia
się ruchem gałek ocznych w dół i w prawą stronę, nato­
miast ruch w dół i w lewo świadczy o odbywającym się
dialogu wewnętrznym, o rozmowie człowieka z samym sobą
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w następnych
rozdziałach). My doszliśmy jednak do wniosku, że do two­
rzenia inergizacji holograficznej bardziej przydatny będzie
nieco inny model. Gałkom ocznym zwróconym w dół
i w prawo przypisaliśmy tylko wrażenia fizyczne, skierowa­
nym zaś w dół i w lewo - emocjonalne. Podobnego odkrycia
dokonał psycholog Steven Devore, założyciel 1 przewodni­
czący organizacji Syber Vision.

KWF - kinestetyczne wrażenia fizyczne,


odczucia cielesne - przywoływanie i konstruowanie
(oczy w dół i w prawo)

KWF

Podczas konstruowania fizycznych, czyli cielesnych, wra­


żeń kieruj gałki oczne w dół i w prawą stronę. Przy takim
ustawieniu oczu wprowadzaj informacje o odczuciach fizy-
62 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

cznych. Pytaj siebie: „Gdybym teraz naprawdę przeżywał to


realistyczne doświadczenie, jaka byłaby temperatura oto­
czenia? J a k bym się czuł w ubraniach i butach, które mam
na sobie. J a k odczuwałbym obecność szkieł kontaktowych
lub okularów na nosie?" - i tak dalej.
Po uzupełnieniu obrazu o odczucia fizyczne możesz spraw­
dzić jakość wprowadzonych danych, po prostuje przywołując.
Jeśli masz trudności, powtórz ostatnie ćwiczenie i dodaj wię­
cej szczegółów (oczy zwrócone w dół i w prawo).
Informacje węchowe
ZAPACH
(oczy na wprost i 10 stopni powyżej linii wzroku)
Po uzupełnieniu obrazu wrażeniami cielesnymi powróć
do ustawienia gałek ocznych w pozycji centralnej (spójrz
prosto przed siebie - z zamkniętymi oczami). Teraz unieś
oczy - powoli i spokojnie, tak jakbyś wąchał perfumy - około
10 stopni powyżej linii wzroku. Gdy będziesz wprowadzał
do umysłu wrażenia węchowe, oczy automatycznie ustawią
się na odpowiednim poziomie lub pod właściwym kątem.
Pozostając przy takim ustawieniu gałek ocznych, stwórz
wonie i aromaty dla programowanego właśnie realistyczne­
go doświadczenia. Sprawdź swoje postępy, przywołując da­
ne zapachowe. Jeśli obraz węchowy nie jest kompletny,
wyraź pragnienie stworzenia dodatkowych informacji i do­
daj więcej punktów odniesienia do modelu zapachowego.
Informacje smakowe
SMAK
(oczy na wprost i 10 stopni poniżej linii wzroku,
zwrócone ku ustom)
Następnym zmysłem biorącym udział w tworzeniu reali­
stycznego doświadczenia jest zmysł smaku. Powróć do
ustawienia gałek ocznych w pozycji centralnej, po czym
opuść wzrok około 10 stopni niżej, tak jakbyś spoglądał na
swoje usta.
Pozostając przy takim ustawieniu gałek ocznych, stwórz
smaki, jakich mógłbyś doznać, gdyby doświadczenie reali-
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA 63

styczne było doświadczeniem realnym. Może to być delikat­


na woń uroczystej kolacji lub słodki smak sukcesu. Pamię­
taj, że żołądek funkcjonuje w ten sposób, iż doświadczenie
negatywne może wywołać smak goryczy, natomiast wyda­
rzenie pozytywne - czysty, wyraźny smak słodyczy.
Utrzymując gałki oczne w tym samym położeniu, sprawdź
Jakość inergizacji, wyraziwszy uprzednio pragnienie przy­
wołania danych smakowych. Jeśli wymagane jest dodanie
większej ilości szczegółów, wprowadź je do obrazu z zacho­
waniem tego samego ustawienia gałek ocznych.
Tworzenie emocjonalnej informacji i sprawdzanie
jej jakości
Oto poddałeś już holograficznej inergizacji wrażenia wzro­
kowe i słuchowe, jak również kinestetyczne. Nadszedł czas
na utworzenie modelu o największej sile oddziaływania,
największej mocy ożywiania filmu myślowego, a mianowicie
modelu emocjonalnego. Spójrz przed siebie, po czym opuść
wzrok do dołu i w lewą stronę. Zadaj sobie w myślach py­
tanie: „Jakiego rodzaju emocje przeżyłbym w chwili osiąg-
nięcia upragnionego celu?". Czy będzie to uczucie dumy,
radości, satysfakcji, ekstazy, miłości? Określ swoje uczucie
i rozwiń je; podkręć gałkę umysłowego wzmacniacza emo­
cjonalnego. Wyobraź sobie, że to uczucie wypełnia całe
twoje ciało.

KWE - kinestetyczne wrażenia emocjonalne


przywoływanie i konstruowanie
(oczy w dół i w lewo)

KWE
64 PANOWANIE N A D UMYSŁEM

PEŁNE DOŚWIADCZENIE REALISTYCZNE


KW - obrazy k o n s t r u o w a n e wizualnie
(oczy w górę i w prawo)
PW - obrazy przywoływane wizualnie
(oczy w górę i w lewo)
KS - dźwięki i słowa k o n s t r u o w a n e słuchowo
(oczy na linii wzroku i w prawo)
PS - dźwięki i słowa przywoływane słuchowo
(oczy na linii wzroku i w lewo)
KWF - kinestetyczne wrażenia fizyczne, odczucia cielesne
(oczy w dół i w p r a w o - zarówno przy k o n s t r u o w a n i u ,
j a k i przywoływaniu)
KWE - kinestetyczne wrażenia emocjonalne
(oczy w dół i w lewo - zarówno
przy k o n s t r u o w a n i u , j a k i przywoływaniu)
wrażenia ZAPACHOWE
(oczy na w p r o s t i 10 stopni powyżej linii wzroku)
w r a ż e n i a SMAKOWE
(oczy na w p r o s t i 10 stopni poniżej linii wzroku,
w k i e r u n k u ust)
Teraz, n a d a l pozostając w s t a n i e alfa i koncentrując się
na odczuciach emocjonalnych, skieruj gałki oczne w górę
i w lewą stronę; dodaj do emocji ścieżkę wizualną. Następ­
nie przenieś wzrok w k i e r u n k u lewego u c h a i dodaj ścieżkę
dźwiękową. Teraz s p u ś ć oczy w dół i w prawo i uzupełnij
obraz o wrażenia fizyczne, po czym spójrz prosto przed
siebie i 10 stopni powyżej linii wzroku, dodając ścieżkę
zapachową. I znowu popatrz na wprost 1 10 stopni w dół.
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA 65

w poszukiwaniu wrażeń smakowych, a następnie w dół


i w lewo - po odczucia emocjonalne. Na koniec odpręż się
i przeprowadź pełne programowanie, starając się, by twoja
inergizacja była dynamiczna i barwna. Po zakończeniu pro­
gramowania wyjdź ze stanu alfa, odliczając od 1 do 5.
Na seminariach poświęconych zagadnieniu panowania
nad umysłem metodą dr. Silvy odnosiliśmy wielkie sukcesy.
Wielu słuchaczy ze łzami w oczach opisywało swoje pierw­
sze, po wielu latach, osiągnięcia dokonane za pomocą wi­
zualizacji. Najkrótsza droga do sukcesu prowadzi oczywi­
ście przez próby, próby i jeszcze raz próby.
PODSUMOWANIE
Inergizacja holograficzna
Komunikowanie się z umysłem wewnętrznym
Teraz już wiesz, na czym polega sekret inergizacji holo­
graficznej. Prawdopodobnie dokonaliśmy pierwszego od
wielu lat znaczącego przełomu w badaniach nad wizualiza­
cją.
Inergizacja typu holograficznego jest potrzebna szczegól­
nie ludziom, którzy mają kłopoty z wizualizowaniem, gdyż
albo nie pojmują istoty wizualizacji, i tym samym kompli­
kują cały proces, blokując go, albo z natury nie są wzrokow­
cami, lecz mają za to bardziej rozwinięty tryb postrzegania
kinestetycznego bądź słuchowego.
Dzięki holograficznej inergizacji mogą wykorzystać swą
lepszą z natury umiejętność kinestetyczną lub słuchową do
tworzenia ścieżki wizualnej w swym realistycznym do­
świadczeniu.
Z pomocą tego nowego narzędzia możesz wyznaczać cele
i osiągać je. Stosuj więc technikę inergizacji i uczyń ze swej
wewnętrznej świadomości najlepszego przyjaciela, który po­
może ci osiągać sukcesy we wszystkich dziedzinach życia.
W celu stworzenia realistycznego doświadczenia przy
programowaniu przyszłych osiągnięć, eliminowaniu złych
nawyków, lęków, niesłusznych przekonań lub rozwijaniu
jakiejś umiejętności wykonuj następujące czynności:

3 — Panowanie nad umysłem


66 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Etap pierwszy: Zamknij oczy i wejdź w stan relaksacji


umysłu za pomocą metody 3-1.
Etap drugi: Pozostając nadal w stanie alfa, zwróć oczy
w górę i w prawą stronę. Stwórz obraz wizualny, dodając
barwę i akcję.
Etap trzeci: Sprawdź jakość tego obrazu, kierując gałki
oczne w górę i w lewo. Jeśli obrazy napływają z łatwością,
przejdź do następnego etapu, jeśli nie - powtórz etap 2.
Etap czwarty: Teraz ustaw gałki oczne tak, jakbyś spo­
glądał na swoje prawe ucho. Skonstruuj ścieżkę dźwiękową
zawierającą muzykę, rozmowy i dźwięki w tle.
Etap piąty: Sprawdź ścieżkę dźwiękową, wykonując ruch
gałkami ocznymi tak, jakbyś patrzył na swoje lewe ucho.
Jeśli przywoływanie przebiega łatwo, przejdź do następnej
czynności, jeśli nie - powtórz ćwiczenie 4,
Etap szósty: Skieruj oczy w dół i w prawo i stwórz fizy­
czne wrażenia, jakich doznałbyś, uczestnicząc naprawdę
w sytuacji, którą obecnie wizualizujesz. Przy takim samym
ustawieniu gałek ocznych sprawdź efekt, przywołując z pa­
mięci owe cielesne wrażenia. Jeśli przywołujesz je z łatwo­
ścią, przejdź do następnego etapu.
Etap siódmy: Teraz spójrz w lewo i w dół. Stwórz emocje,
które przeżywałbyś, gdybyś rzeczywiście znalazł się w wy­
obrażonej sytuacji. Aby sprawdzić postępy, nadal przy tym
samym ustawieniu gałek ocznych przywołaj owe emocje.
Jeśli nie sprawia cl to trudności, przejdź do dalszych eta­
pów.
Etap ósmy: Spójrz prosto przed siebie (oczywiście ciągle
z zamkniętymi oczami) i 10 stopni powyżej linii wzroku, tak
jakbyś patrzył na swój nos. Dodaj dane zapachowe.
Sprawdź je tak, jak opisano wyżej.
Etap dziewiąty: Oczy skierowane do przodu i 10 stopni
poniżej linii wzroku, jakbyś patrzył na usta. Stwórz infor­
macje smakowe, a następnie sprawdź ich jakość.
Etap dziesiąty: Teraz połącz wszystkie obrazy (wzroko­
wy, dźwiękowy, zapachowy, dotykowy, smakowy i emocjo­
nalny), a otrzymasz pełną inergizację holograficzną. Dodaj
akcję, kolory i zbliżenia.
INERGIZACJA HOLOGRAFICZNA 67

Etap jedenasty: Odliczając od 1 do 5, wyjdź ze stanu alfa,


otwórz oczy, poczuj się wspaniale i w doskonałym zdrowiu.
Celem realistycznego doświadczenia jest stworzenie do­
świadczenia sztucznego w sposób tak szczegółowy, by
umysł przyjął to, co „realistyczne", za rzeczywistość. Dzięki
temu zostanie ono skatalogowane w banku pamięci jako
wspomnienie, a ty przechytrzysz własny umysłtak, że prze­
zwycięży on ograniczające go przekonania i poszerzy twą
strefę komfortu, a tym samym pozwoli ci osiągać nowe cele.
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY
Komunikacja z innymi ludźmi
Czy zauważyłeś kiedyś, że niektóre osoby zawsze skupiają
na sobie uwagę otoczenia, podczas gdy inne są wiecznie
ignorowane? Niektórzy ludzie potrafią sprzedać każdy pomysł
lub towar, a inni nie mogą spłacić nawet najmniejszego długu.
Są tacy, którzy mają wręcz talent do wszczynania kłótni
i niesnasek, i tacy, którzy są opłacani za to, że w razie
konfliktów potrafią być świetnymi mediatorami i szybko
pogodzić zwaśnione strony.
Na czym polega ów sekret budowania mostów komunika­
cji? Dzięki zastosowaniu niżej opisanych technik będziesz
mógł znacznie udoskonalić swą umiejętność perswazji -
umiejętność właściwą człowiekowi
Punktem wyjścia powinna być zawsze analiza świata,
w którym żyje interesująca nas osoba. Każdy człowiek spo­
wity jest światem, który sam sobie wytworzył. Sądzi, że zna
się na wszystkim. Jest przekonany, iż doskonale umie sobie
poradzić z większością sytuacji. Ten świat - dobry czy zły -
jest jego światem.
Przypomnij sobie, co mówiliśmy wcześniej o powłoce -
„strefie komfortu" - otaczającej każdego człowieka. Odgrywa
ona rolę filtra zatrzymującego wszelkie dane będące w kon­
flikcie z jego rzeczywistością.
I oto pojawiasz się ty - otoczony własną powłoką tkwisz
we własnej rzeczywistości i chcesz drugiego człowieka do
czegoś przekonać. Dlaczego miałby cię słuchać? Oczywiście,
na pewno znajdzie się wiele słusznych powodów, ale w jego
świecie to on jest ekspertem.
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 69

Wszystko, co słyszy, automatycznie porównuje z własną


wiedzą. W tym procesie analizy nadchodzące informacje
wtłaczane są w ustalone schematy i zazwyczaj podlegają
błędnej interpretacji tak, by pasowały do systemu przeko­
nań słuchacza.
Cała tajemnica polega na tym, by przedrzeć się przez ową
ochronną powłokę i zawładnąć uwagą osoby, z którą prag­
niesz nawiązać kontakt.
Wspólczesna wieża Babel
Komunikacja to prawdopodobnie największy problem na­
szych czasów. W swoich podróżach spotykamy ludzi, którzy
pragną nawet narzucić swój język innym narodowościom.
Czy zwróciłeś uwagę, że Amerykanie zwiedzający obcy kraj
zwracają się do tubylców po angielsku, spodziewając się, iż
zagadnięta osoba odpowie w tym samym języku? I o dziwo,
najczęściej tak się dzieje. To fantastyczne, jak dalece Ame-
rykanie narzucili światu swój sposób komunikacji. Choć na
razie jest on skuteczny, bądźmy świadomi, że to nie najlep­
sza metoda komunikowania się.
Aby nawiązać skuteczny kontakt z Niemcem, musisz mó-
wić po niemiecku, bo właśnie w tym języku przetwarza on
nadchodzące informacje. Mówienie w innym języku wyma­
ga od ciebie mentalnego przekładu z owego języka na twój
i z powrotem na język rozmówcy. Zaczynasz już chyba ro­
zumieć, dlaczego komunikacja na tej planecie jest prawdzi-
Wym problemem.
Ale takie kłopoty mają też obywatele, mieszkający w gra­
nicach tego samego państwa. Każda grupa ludzi - zawodo­
wa, społeczna, wiekowa - posługuje się własnym żargonem
i, co gorsze, nadaje słowom odmienne znaczenia i zabarwie­
nie emocjonalne, co może doprowadzić do poważnych nie-
porozumień.
Miliard dolarów obrotu
Podobne zjawisko obserwujemy w naszym życiu zawodo­
wym. Niektórzy ludzie, pracując od lat w tym samym biurze,
nie komunikują się z kolegami, z przełożonymi i personę-
70 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

lem. Wraz z polepszeniem komunikacji zmniejszyłaby się


płynność kadr. Wielu ludzi interesu stwierdza, iż po zasto­
sowaniu naszych technik nie tylko zmniejszyła się rotacja
kadr w ich przedsiębiorstwach, ale też znacznie wzrósł
wskaźnik produkcji i polepszyło się samopoczucie pracow­
ników.
Polepszenie stosunków rodzinnych
Brak komunikacji jest być może główną przyczyną kryzy­
su rodziny. Na naszych seminariach nieraz spotykamy
pary, które nawet po dwudziestu czy trzydziestu latach
małżeństwa nie mogą się ze sobą porozumieć - nie mówiąc
już o normalnych kontaktach z dziećmi! Na szczęście, po
zastosowaniu technik komunikacyjnych następują rady­
kalne zmiany na lepsze.
Skłoń słuchacza do odprężenia
Postawa typu „udowodnij mi to" pojawia się u kogoś, kto
czuje się zagrożony rym, co powiedziałeś i z czym się nie
zgadza. Dlatego też może zamknąć ci usta, zanim jeszcze
zaczniesz dyskusję - już na wstępie jest gotów do obrony.
Musisz zatem znaleźć sposób, by rozładować napięcie. Ist­
nieją wytrychy, którymi można otwierać drzwi do takich
zamkniętych umysłów i dzięki temu budować pomosty mię­
dzy własnym światem i światem drugiego człowieka. Poda­
my ci niebawem sposoby otwierania drogi doskonałej ko­
munikacji.
Indianie mają powiedzenie-klucz, które pomaga otwo­
rzyć zamknięte drzwi. Na pewno już je słyszałeś: „Przejdź
się milę w moich mokasynach" - co oznacza, iż trzeba
wyjść z własnego świata i spojrzeć na życie z punktu
widzenia drugiego człowieka. Musisz przeniknąć umy­
słem przez jego powłokę za pomocą klucza do jego spe­
cyficznego zamka.
Na pewno nieraz byłeś przekonany, że potrafisz komuś
pomóc, lecz twoją sugestię kwitowano obojętnym, a często
nawet wrogim spojrzeniem. Czasami jesteśmy tak pod­
ekscytowani tym, co chcemy powiedzieć, że zapominamy, iż
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 71

komunikacja musi przebiegać dwustronnie. Próbujemy


wcisnąć nasze myśli w czyjś zamknięty umysł i siłą utoro­
wać sobie drogę przez cudzą powłokę. Dla drugiej osoby
oznacza to atak z twojej strony.
J a k w takim razie winieneś postąpić? Uczyń w myślach
krok do tyłu i obserwuj osobę, z którą właśnie rozmawiasz.
W jaki sposób przyjmuje twoje słowa? Co mówi język jej
ciała? J a k siedzi lub stoi? Czy fizycznie jest otwarta, czy
zamknięta na ciebie i twoje poglądy?
Nie będziemy się tutaj rozwodzić nad znaczeniem rożnych
póz ciała; napisano na ten temat wiele znakomitych książek
(listę polecanych przez nas tytułów znajdziesz w „Biblio­
grafii"). Zajmiemy się językiem ciała pod zupełnie innym
względem, dzięki czemu nauczysz się prostej techniki opar­
tej na znajomości języka ciała, techniki o nadzwyczajnej sile
oddziaływania.

Etap pierwszy: Fizyczne dostosowanie


Obserwując świetnych negocjatorów, mediatorów i mi-
strzów w nawiązywaniu kontaktów, zauważysz w ich posta­
wie ciała specyficzną cechę. Jedną z ich mało znanych
tajemnic otwartej komunikacji jest dostosowanie się do
Języka ciała rozmówcy.
PROBLEM:
Stanowisz zagrożenie dla ochronnej powłoki słuchacza.
ROZWIĄZANIE:
Usuń to zagrożenie... pozwól słuchaczowi na relaks.
TECHNIKA:
Fizyczne dostosowanie.
Chcąc się łatwo z kimś skomunikować, staraj się sie-
dzieć lub stać w tej samej pozycji, co osoba, z którą
prowadzisz rozmowę. Jeśli rozmówca siedzi ze skrzyżo­
wanymi nogami i założonymi rękami, usiądź podobnie.
Gdy słuchacz zmienia pozycję, ty także powoli zmień
pozycję ciała. Psycholodzy uznali metodę dostosowania
za narzędzie pomagające pacjentom otworzyć się na ich
sugestie. Zastosuj i ty tę metodę, a rezultaty będą zadzi­
wiające!
72 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

W większości przypadków rozmówca nie zauważy, że na­


śladujesz jego ruchy - przynajmniej nie na poziomie świa­
domości zewnętrznej. Jednakże wewnętrzna świadomość
odnotuje lustrzane odbicie Jego samego. Ludzie dobrze
czują się w swoim towarzystwie, a ponieważ ty będziesz do
nich podobny (pozycją twego ciała), przestaniesz stanowić
dla nich zagrożenie i poczują się przy tobie wspaniale,
zaczną się powoli odprężać, znikną bariery i kanał komuni­
kacyjny między wami stanie otworem.
Możesz stać się mistrzem metody „fizycznego dostosowa­
nia", próbując, wdrażając i powtarzając tę technikę.

I. Fizyczne dostosowanie
A. Postawa ciała
1. Stojąca lub siedząca
2. Położenie ramion, dłoni, nóg i stóp.
3. Pozycja głowy
4. Krok (szybki, średni, powolny)
B. Gesty
1. Gestykulacja rąk
2. Ruchy ramion
3. Ruchy głowy
4. Ruchy ciała
C. Oddech
1. Szybki lub wolny
2. Płytki, średni lub głęboki
D. Mowa
1. Tempo - szybkie lub wolne
2. Ton - wysoki lub niski
E. Mimika twarzy
1. Mruganie powiekami
2. Wyrażanie emocji
a. uśmiech - usta otwarte lub zamknięte
b. czoło - zmarszczone lub gładkie
Nawiązywanie 1 budowanie raportu
Gdy raport zostanie już nawiązany, ty będziesz mógł
przejąć inicjatywę, to znaczy zmienić nastrój rozmówcy Jeś li
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 73

to potrzebne. Na przykład jeśli ktoś jest podekscytowany,


naśladuj szybkie tempo jego oddechu 1 ruchy gałek ocz­
nych. Wzoruj na rozmówcy swój oddech, mruganie powie­
kami i inne fizyczne oznaki emocji. Buduj raport, upodobnij
się do swego słuchacza, i przejmuj Inicjatywę, stopniowo
zwalniając oddech i uspokajając ruch oczu, aż on automa­
tycznie zacznie podążać za tobą, odpręży się i wejdzie w stan
receptywności. Zobaczysz, jak teraz on z kolei będzie dopa­
sowywać się do ciebie, nawet nie zdając sobie z tego spra­
wy - wszystko bowiem zachodzi na poziomie świadomości
wewnętrznej. Technika ta może okazać się nadzwyczajprzy-
datna podczas udzielania pierwszej pomocy lub w sytu-
acjach stresowych.
Jakie nastroje chciałbyś zmienić u innych osób?
Sporządź ich listę (depresja, złość, strach etc). I zapisuj
wszystkie swoje sukcesy!

Etap drugi: Werbalne dopasowanie


Prostym sposobem poprawienia komunikacji jest posłu­
giwanie się językiem osoby, z którą rozmawiamy.
Każdy człowiek, każda grupa, każdy region wykształciły
specyficzny język: zestaw słów i zwrotów, które dla nich są
wygodne. Ten szczególny język uformowało ich środowisko.
Od momentu narodzin korzystamy ze wszystkich naszych
zmysłów, by gromadzić dane - informacje o nas samych
i otaczającym nas świecie. Następnie formułujemy z nich
opinie o sobie i naszym otoczeniu. W wielu wypadkach te
"ograniczające" opinie pozostają przy nas przez całe życie,
chyba że zastąpią je inne.
Gdy dorastamy, większość z nas doskonali „ulubione"
tryby, zmysły czy kanały przetwarzania danych, rozwijając
i używając tylko jednego lub dwóch z nich - przeważnie
jednego podstawowego 1 jednego drugorzędnego. Niektórzy
używają przede wszystkim wzroku, inni korzystają z emocji,
by przesłać informacje do mózgu.
I tak powstaje język, którym posługujesz się w rozmowie
z ludźmi podobnymi do ciebie, z tymi, wobec których czu­
jesz się pewnie. To język łączy was we wzajemnym zrozu-
74 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

mieniu i zaufaniu. To twój specjalny tryb komunikacji po­


zwala gromadzić i przetwarzać informacje.
Spróbuj zwrócić uwagę na sposób wypowiadania się
przedszkolaków, nastolatków, ludzi starszych. Niestety
niewielu stara się zrozumieć ich specyficzny język. Jeśli
tobie się to uda, nawiąż z nimi kontakt, wypowiadając
podobne słowa, budując podobne zdania, naśladując
ich.
PROBLEM:
Brak słownego porozumienia.
ROZWIĄZANIE:
Analiza specyficznych wzorców wypowiedzi i dopasowa­
nie się do nich.
TECHNIKA:
Werbalne dostosowanie.
Każdy zawód charakteryzuje się specyficznym słownic­
twem. Porównaj język finansisty z językiem prawnika lub
lekarza. Tak, czasami chcą cię w ten sposób „OSZOŁOMIĆ"
i zrobić na tobie wrażenie, ale najczęściej język odzwiercied­
la sposób ich myślenia, ich werbalne przetwarzanie infor­
macji.
Jeśli lekarz nadużywa frazeologii medycznej, t r u d n o
się z nim porozumieć. Mówi na przykład, że masz kło­
poty z „obrączką rzęskową" (orbiculus ciliaris). (Co to
takiego?) Wiciu lekarzy zapomina, że ich pacjenci nie
mają medycznego wykształcenia. Ale czy lekarz może
mówić językiem pacjenta? Z pewnością, lecz podobnie
j a k wielu profesjonalistów, j e s t najczęściej tak ciasno
spowity w zasłonę własnego świata, że zapomina o in­
nych.
A co z tobą? Może i ty tak dalece pochłonięty jesteś włas­
nymi sprawami, że nie masz czasu, by uczyć się języka
innych ludzi. Spróbuj jednak. Może znajdziesz drogę do
nowego świata!
Jako mistrz w komunikacji powinieneś dostosować się do
słownika osoby, z którą rozmawiasz. Powinieneś używać
wyrażeń dobrze znanych wam obu. Twoim celem nie jest
papugowanie drugiego człowieka, lecz naśladowanie tylko
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 75

tych żargonowych zwrotów, które pasują do twojej osobo­


wości (Dziwne byłoby słyszeć siedemdziesięciolatka mó­
wiącego: „Klawy z niego gostek!".)
A zatem przysłuchuj się, w jaki sposób ktoś mówi -jakich
używa słów - i naśladuj go. To język, któremu ufa i którym
najwygodniej mu się posługiwać. Ale uważaj, to nie znaczy,
że masz się zniżać do czyjegoś poziomu, masz tylko mówić
językiem, który jest dla słuchacza zrozumiały, tonem, któ­
remu on ufa. Dzięki temu twój rozmówca będzie bardziej
zrelaksowany 1 otwarty na nowe idee. Zbudujesz pomost
komunikacyjny między waszymi dwoma światami. (Czy
masz pojęcie, jakie to ważne dla ludzi, którzy utrzymują się
z handlu!)
W jaki sposób ludzie myślą?
Jeśli poddamy analizie sposób, w jaki ludzie wyrażają
siebie, otrzymamy zestaw ważnych wskazówek mówiących
o tym, jak przetwarzają informacje.
Badania dowiodły, że w miarę jak ludzie kształtują
opłnie o sobie i otoczeniu, tworzą specyficzne wzorce wy-
powiedzi, które wyrażają ich reakcje na świat. Dobór
słownictwa świadczy o sposobie przetwarzania danych.
Słuchając, jak ktoś mówi, często możemy dowiedzieć się,
jak myśli!
Gdy już odkryjesz czyjś sposób myślenia, świat komuni­
kacji stanie przed tobą otworem - będziesz umiał przewi-
dzieć reakcje drugiego człowieka na to, co masz do powie-
dzenla, czyniąc tym samym wielki krok w kierunku dosko-
nałego porozumienia, i zyskasz pewność siebie.
Skąd otrzymujemy informacje?
Istnieje wiele rodzajów środków przekazu, które dostar­
czają nam „wiadomości": telewizja, radio, gazety, czaso­
pisma i oczywiście, rozmowy z innymi ludźmi. Każdy
z nas korzysta z ulubionego medium, na przykład telewi­
zji, by otrzymać wieści ze świata. Inne środki przekazu
nie wydają się tak nieodparte. Zamykamy się więc w za-
76 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

sięgu „tuby" telewizyjnej i uznajemy ją za główne źródło


danych.
I tak jak faworyzujemy jedno z mediów, tak też dajemy
pierwszeństwo w uzyskiwaniu informacji jednemu z na­
szych zmysłów. Podstawowe tryby wprowadzania danych
związane są z pięcioma ludzkimi zmysłami: wzrokiem, słu­
chem, dotykiem, węchem i smakiem. Jeśli je wszystkie
zbadamy, okaże się, że wzrok, słuch i dotyk są dominujące,
natomiast węch i smak stanowią tylko przedłużenie zmysłu
dotyku.
Kolejny przełom
Przełom w badaniach nad możliwością otwierania umy­
słu drugiego człowieka stanowiła szczegółowa i gruntowna
praca dr. Miltona H. Ericksona. Wykazuje on, iż każdy
człowiek posiada komplet kluczy do przetwarzania informa­
cji. Dopóki bliskie mu osoby, znajomi, klienci nie znają tych
kluczy i nie używają ich, dopóty nie otworzą oni jego umysłu
i nie pojmą jego myślenia.
Pracę dr. Ericksona studiowali w późniejszym czasie dr
Richard Bandler i dr John Grider. Włączyli oni jego badania
w zakres kursu, czy technologii, zwanego programowaniem
neurolingwistycznym [NLP - Newo Linguis tic Programming),
które można nazwać Językiem mózgu".
Tryby przetwarzania danych: wizualny, słuchowy,
kinestetyczny (WSK)
Analizując słowa - zwłaszcza rzeczowniki, czasowniki
i przymiotniki - którymi najczęściej posługuje się nasz
rozmówca, możesz ustalić, jaki jest jego „język zmysłów".
Jeśli będziesz tego języka używać, twój słuchacz z łatwo­
ścią będzie przetwarzał twoje informacje, w trybie, który
mu najbardziej odpowiada. Dzięki temu powstanie mię­
dzy wami most umożliwiający prawdziwą, pełną komuni­
kację.
Oto przykłady słów, które dadzą ci wskazówkę o „języku
mózgu" twego rozmówcy.
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 77

WZROKOWIEC
Słowa nawiązujące do wzroku: „patrzeć", „wygląd", „per­
spektywa", „obraz", Jasny".

SŁUCHOWIEC
Słowa nawiązujące do słuchu: „głos", „powiedzieć", „słu­
chać", „mówić", „dźwięk".

KINESTETYK
Słowa nawiązujące do wrażeń dotykowych: „ogarnąć",
„zebrać", „solidny", „dotknąć", „wyczuwalny", „utrzymać".
Test dla Ciebie
Sprawdź swoją umiejętność rozpoznawania słów charak­
teryzujących wzrokowca (W), słuchowca (S) i kinestetyka (K).
A. Podkreśl kluczowe słowa lub zwroty w poniższych
przykładach.
B. Określ podstawowy tryb przetwarzania danych u oso­
by wypowiadającej poniższe zdania.
1. Czuję, że to będzie fajna wycieczka.
( ) wzrokowiec
( ) słuchowiec
(X) kinestetyk
2. To naprawdę jasny pogląd.
( ) wzrokowiec
( ) słuchowiec
( ) kinestetyk
3. Zajrzyj do gazety i zobacz, co grają w kinach.
( ) wzrokowiec
( ) słuchowiec
( ) kinestetyk
4. Jestem między młotem a kowadłem.
( ) wzrokowiec
( ) słuchowiec
( ) kinestetyk
78 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

5. Słyszę, co mówisz, ale nie jestem pewien, czy to dobrze


brzmi.
( ) wzrokowiec
( ) słuchowiec
( ) kinestetyk
6. Chciałbym, żeby mój szef przestał się mnie czepiać.
( ) wzrokowiec
( ) słuchowiec
( ) kinestetyk
7. Ona zawsze pachnie jak róża.
( ) wzrokowiec
( ) słuchowiec
( ) kinestetyk
8. Ciemno tu jak w grobie.
( ) wzrokowiec
( ) słuchowiec
( ) kinestetyk
Werbalne dostosowanie do trzech głównych trybów
przetwarzania informacji

1. WZROKOWIEC - wygląd
Osoba, której ulubionym kanałem przepływu informa­
cji jest WZROK, posługuje się wyrażeniami nawiązujący­
mi do wrażeń wizualnych. Wzrokowiec woli telewizję niż
radio, patrzy na przepływające obłoki, zamiast chodzić na
basen, marzy o przyszłości, a nie zajmuje się koszeniem
trawnika. Z łatwością możesz poznać wzrokowca po dużej
liczbie słów nawiązujących do wzroku obecnych w Jego
słowniku.
Powie on na przykład tak:
„Niech no SPOJRZĘ jeszcze raz na ten problem".
„WIDZĘ, że to nie jest to, o co nam chodzi".
„Nie mam JASNEGO OBRAZU twoich poglądów"
Możesz otrzymać OBRAZ trybu przetwarzania danych
u twego rozmówcy, PATRZĄC na słowa, jakich najczęściej
używa.
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 79

2. SŁUCHOWIEC - dźwięk
Słuchowiec woli środki przekazu oparte na DŹWIĘKU
i z nich czerpie informacje. Woli radio niż telewizję, koncert
niż balet i będzie raczej słuchać muzyki stereo, niż kosić
trawę. Z jego wypowiedzi z łatwością wyłowisz słowa nawią­
zujące do słuchu:
„Chciałbym USŁYSZEĆ, co masz mi do POWIEDZENIA".
„To BRZMI obiecująco.
„Ta idea BRZMI sensownie".
Nieraz SŁYSZYSZ, jak ludzie MÓWIĄ, że coś BRZMI do­
brze lub źle.

3. KINESTETYK - dotyk i odczucia emocjonalne


Osobowość kinestetyczna rozwinęła przede wszystkim
sfery DOTYKU i EMOCJI.
Kinestetyk będzie wolał pływać, niż iść do kina; tańczyć,
niż oglądać balet... to wreszcie ktoś, komu prawdziwą przy­
jemność sprawia koszenie trawy!
Od razu poznasz tego rodzaju osobę po doborze słów.
Kinestetyk powie tak:
„CZUJĘ, że w swoim sprawozdaniu DOTYKASZ meritum
sprawy".
„Zdaje się, że nie udało ci się OGARNĄĆ problemu".
„Gdy będziesz znał już KONKRETY, SKONTAKTUJ SIĘ
ze mną".
Po takich wypowiedziach będziesz już mógł UCHWYCIĆ
charakter tej osoby i poradzisz sobie z nią, używając
MOCNYCH, KONKRETNYCH argumentów w trakcie roz­
mowy.
Sprawdź, ile przykładowych słów wymyślisz dla każdego
typu rozmówcy.
Po ilości uzyskanych punktów zorientujesz się, jaki jest
twój ulubiony tryb przetwarzania danych (ten, gdzie liczba
punktów jest największa). Następnie powinieneś rozwinąć
słownictwo w pozostałych kolumnach tak, byś czuł się swo­
bodnie w rozmowach z osobami o innych preferencjach.
Mistrz komunikacji potrafi prowadzić konwersację dostoso­
wując się do każdego trybu przetwarzania.
80 PANOWANIE NAD UMYSŁEM
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 81

Większość ludzi posługuje się trybem podstawowym i try-


bem drugorzędnym. Czy zaczynasz już pojmować, jaki jest
twój dominujący kanał informacyjny?
Bardzo ważna wskazówka
Wiele osób w sytuacjach stresowych ucieka się tylko do
jednego, podstawowego kanału informacyjnego. Określ
podstawowe tryby przetwarzania u ludzi, z którymi często
przebywasz, i sporządź ich listę, żebyś w razie nagłej potrze-
by był przygotowany do nawiązania z nimi porozumienia.

Imię i nazwisko

Podstawowy tryb przetwarzania

Drugorzędny tryb przetwarzania


WSK w handlu
Przyjrzyjmy się rozmowie dwóch osób, które cechuje od­
m i e n n y tryb przetwarzania.
J a n (sprzedawca): - Proszę SPOJRZEĆ na tę ofertę. ZO-
BACZYCIE państwo, jak wasza firma zaoszczędzi na niej.
Anna (klientka): - Tak, CZUJĘ, ze przedstawił pan parę
MOCNYCH stron tej propozycji, ale są tu też SŁABE punkty.
J.: - Ależ pani nie DOSTRZEGA całości OBRAZU. Wiem,
że z pani punktu WIDZENIA WYGLĄDA to trochę SZKICO­
WO, ale jeśli zechce pani PRZYJRZEĆ SIĘ naszej ofercie,
DOSTRZEŻE pani same korzyści.
A.: - Jednakże PODSTAWĄ działania mojej firmy jest
PRZEPŁYW gotówki. CZUJĘ, że powinnam WSTRZYMAĆ
SIĘ z zamówieniem. Nie ma POŚPIECHU. Gdy SKONKRE­
TYZUJE pan swoją ofertę, proszę o KONTAKT.
Jan jest:
82 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

( ) wzrokowcem
( ) słuchowcem
( ) kinestetykiem
Anna jest:
( ) wzrokowcem
( ) słuchowcem
{ ) kinestetykiem
Czy J a n otrzyma zamówienie?
( )tak
( ) nie
Kto odniósłby korzyści z lepszego porozumienia?
( )Jan
( ) Anna
() oboje
Czy J a n otrzyma zamówienie? Prawdopodobnie nie. J a n
i Anna rozmawiali tak, jakby posługiwali się innymi języka­
mi. Równie dobrze J a n mógłby mówić po chińsku, a Anna
po niemiecku.
Kto zyska na lepszej komunikacji?
Oboje.
Zadaniem kupującego jest rozwój jego firmy dzięki opła­
calnemu zakupowi najbardziej przydatnych produktów.
Mówiąc językiem sprzedawcy, Anna mogłaby uzyskać pełną
informację, zrozumieć ją i podjąć najlepszą decyzję.
Zyski sprzedawcy zależą w dużej mierze od jego umiejęt­
ności komunikacji. Ta umiejętność decyduje o sukcesie lub
o porażce.
W jaki sposób ty komunikujesz się z ludźmi? Ile razy
zdarzyło ci się usłyszeć lub powiedzieć: „Nie rozumiem, co
masz na myśli". Poświęć trochę czasu na określenie trybu
przetwarzania informacji osób, z którymi się kontaktujesz,
i przećwicz te tryby, by poprawić jakość waszej komunika­
cji.
Aby lepiej zrozumieć, jak można wykorzystywać znajo­
mość czyjegoś trybu przetwarzania, wyobraź sobie, że...
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 83

1. Wybierasz się na pierwszą randkę (spotkanie) i chcesz


zrobić dobre wrażenie. Wiesz już, jaki jest tryb przetwarza­
nia u tej osoby.
Jaki rodzaj rozrywki jej zaproponujesz?

(A)Wzrokowcowi:

(B)Słuchowcowi:

(C)Kinestetykowi:

2. Jest rocznica waszego ślubu i chcesz podarować uko-


chanej osobie jakiś specjalny prezent. Co kupisz?

(D) Wzrokowcowi:
84 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

(E) Słuchowcowi:
1
2.
3
4

(F) Kinestetykowi:
1
2
3
4

3. Klienci często kupują domy, które wcale nie przypo­


minają domów ich marzeń. Mistrz komunikacji w dziedzinie
sprzedaży nieruchomości przede wszystkim zwróci uwagę
na tryb przetwarzania charakteryzujący jego klienta... czyli
na jego sposób podejmowania decyzji o zakupie. Następnie
wybierze dom odpowiadający potrzebom klienta.
Na co ty jako sprzedawca zwróciłbyś uwagę klienta?

(G) Wzrokowcowi:
1
2
3

(H) Słuchowcowi:
1
2
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 85

(I) Kinestetykowl:
A może sam znajdziesz jeszcze inne zastosowania owej
ttechniki?
(Wszystkie odpowiedzi znajdują sie na końcu rozdziału).
Etap trzeci: Obserwacja ruchu gałek ocznych
Okazuje się, że kiedy zadajesz komuś pytanie, jego gałki
oczne wykonują automatyczne, określone ruchy, gdy zasta-
nawia sie on nad odpowiedzią.
Oznaki wzrokowego przetwarzania danych
Jeśli zadajesz pytanie, które wymaga od pytanego przywoła-
nia odpowiedzi wizualnej, jego gałki oczne najczęściej kierują
się w dół i w prawo lub w lewo, w zależności od rodzaju pytania.
Chociaż od każdej reguły są wyjątki, możemy ogólnie
stwierdzić, że wyżej opisany ruch gałek ocznych świadczy
o wzrokowym trybie przetwarzania informacji. W tym przy-
padku jednak nie oznacza to, że osoba ta jest wzrokowcem.
Rozważymy tę kwestię nieco później.
86 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Chcąc zidentyfikować wizualny tryb przetwarzania, trze­


ba zadać odpowiednie pytanie. Pytanie nawiązujące do
dźwięku lub odczucia emocjonalnego nie jest właściwe.
Musi to być pytanie, które ewokuje odpowiedź wizualną. Co
ciekawsze - istnieją dwa rodzaje pytań dla trybu wizualne­
go. J a k się później okaże, te same dwa rodzaje pytań stosuje
się również przy przetwarzaniu słuchowym - ale nie przy
kinestetycznym.
Dwa rodzaje pytań
A oto dwa rodzaje pytań, które ewokują specyficzny tryb
mózgowego przetwarzania i dostarczają wyraźnych wskazó­
wek, które możemy wykorzystać do podniesienia skutecz­
ności komunikacji:
1. Pytanie przywołujące - jest to pytanie, które wymaga
od rozmówcy przywołania danych z banku pamięciowego
(mózgu).
2. Pytanie konstruujące - jest to pytanie, które wymaga
od rozmówcy utworzenia nowych danych przy użyciu
wyobraźni i zdolności twórczych.
Pytanie przywołujące wymaga tego, co nazwiemy wizuali­
zacją lub inergizacją. Taki rodzaj pytania uaktywnia przy­
woływanie wcześniej zgromadzonych danych (wspomnień).
Mogą to być obrazy, dźwięki lub emocje. Nie powstaje tutaj
nic nowego; osoba, z którą rozmawiasz, ma już potrzebne
jej informacje i tylko przywołuje odpowiedź.
Gdybyś ktoś cię zapytał: „Jak wygląda czerwona róża?",
sięgnąłbyś po prostu do banku pamięci i przywołał wspo­
mnienie jakiejś prawdziwej bądź sztucznej czerwonej róży.
Ten proces przywoływania trwa zaledwie kilka sekund. Jeśli
przyjmiemy bardzo prostą wersję modelu rozszczepionego
mózgu, to dane tego rodzaju przechowywane są głównie
w lewej jego półkuli.
Pytanie konstruujące wymaga od rozmówcy skorzysta­
nia z wyobraźni Ten typ pytania skłania go do tworzenia
NOWYCH obrazów, dźwięków lub emocji, które powstają
na bazie wcześniej zgromadzonych fragmentów informa­
cji.
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 87

Gdyby cię zapytano: „Jak wygląda niebieska róża?", pro­


ces myślenia byłby bardziej skomplikowany. Najpierw prze­
trząsnąłbyś pamięć w poszukiwaniu niebieskiej róży, po­
tem - nie znajdując tam takiej róży - przywołałbyś czerwo­
ną, następnie przywołałbyś barwę niebieską, po czym
czerwoną różę uczyniłbyś różą niebieską; i w ten sposób
stworzyłbyś i zatrzymał w pamięci nowy obraz niebieskiej
róży, który od tej chwili mógłbyś swobodnie przywoływać,
bez konieczności powtórnego konstruowania. Ów twórczy
proces może skłonić cię do użycia twej prawej półkuli
mózgowej.
UWAGA: Zawsze przed rozmową przeprowadzaj testy
kontrolne.
PRZYWOŁYWANIE WIZUALNE
Gdy zadasz specjalne pytanie wymagające odpowiedzi
wizualno-przywołującej, zobaczysz, że oczy osoby pytanej
kierują się w górę i w twoją prawą stronę.

Test na przywoływanie wizualne


Aby sprawdzić u rozmówcy objawy tego typu przetwarza­
­­a informacji, zapytaj go o obraz, który już wcześniej wi-
dział - o jakąś „znaną" mu cechę.
Na przykład:
„Jak wygląda twój płaszcz?".
„Jakiego koloru są ściany twego domu?".
88 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

KONSTRUOWANIE WIZUALNE
Gdy zadasz specjalne pytanie wymagające odpowiedzi
wizualno-konstruującej, zobaczysz, że gałki oczne pytanego
zwracają się w górę i w twoją lewą stronę.

KW

Test na konstruowanie wizualne


Aby zaobserwować u rozmówcy oznaki tego typu przetwa­
rzania informacji, zapytaj go o obraz, którego nigdy przed­
tem nie widział - o jakąś „nie znaną" mu cechę.
Na przykład:
„Jak wyglądałby żółty kangur w czarne cętki?".
„Jak wyglądałbyś z zielonymi włosami?".
„Jak wyglądałby twój dom, gdyby pomalowano go na
zielono w duże różowe groszki?".
Wzrok rozbiegany lub nieruchomy
Oczy wpatrzone w przestrzeń, rozbiegane lub nierucho­
me, również mogą wskazywać na wizualny dostęp do da­
nych. Gdy oczy wznoszą się ku górze, a gałki oczne poru­
szają się to w prawo, to w lewo, tam i z powrotem, często
świadczy to o trwającym właśnie procesie wizualnego kon­
struowania. (Można to porównać do snu na jawie... Nauczy­
ciele, pamiętajcie: może Janek akurat tworzy lekcję histo­
rii!)
Jak przeprowadzać test i weryfikacje
Opisane tu ruchy gałek ocznych występują u większości
ludzi, aczkolwiek bywają wyjątki. Jeśli masz jakieś wątpli-
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 89

wości, powinieneś zadać rozmówcy więcej pytań i sprawdzić


rezultaty. Może się okazać, że ruchy oczu są u kogoś akurat
odwrotne, a w niektórych rzadkich przypadkach - całkowi­
cie inne. Formułuj pytania tak, by sprowadzić rozmowę na
tematy interesujące obie strony.
Dla uproszczenia naszych rozważań przyjmijmy, że każdy
człowiek pasuje do naszego idealnego modelu. Trzeba tylko
pamiętać o tym, by przy stosowaniu niniejszej techniki
"ocenić" ruchy oczu każdej osoby, to znaczy sprawdzić je za
pomocą pytań kontrolnych.
Wskazówki dotyczące formułowania pytań kontrolnych
wraz z przykładowymi pytaniami znajdują się na końcu
tego rozdziału.
Oznaki słuchowego przetwarzania danych
W przypadku słuchowego przetwarzania informacji gałki
oczne kierują się w stronę ucha, prawego lub lewego. Wy­
gląda to tak, jakby mózg wsłuchiwał się w napływające
informacje. Podobnie jak przy wizualnym trybie przetwa-
rzania, do uzyskania informacji o rozmówcy służą dwa
rodzaje pytań.
PRZYWOŁYWANIE SŁUCHOWE
Gdy zadasz specjalne pytanie wymagające odpowiedzi
słuchowo-przy wołającej, zaobserwujesz, że wzrok pytane­
go kieruje się w stronę jego lewego ucha, tzn. w twoją
prawą stronę.

PS
90 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Test na przywoływanie słuchowe


Aby sprawdzić u rozmówcy objawy tego typu przetwarza­
nia danych, zapytaj go o jakiś dźwięk lub wrażenie słucho­
we, którego już kiedyś doświadczył - o cechę mu „znaną".
Na przykład:
„Jak brzmi klakson twojego samochodu?".
„Jaki jest dźwięk twojego budzika?".
„Jak brzmi wycie syreny policyjnej?".

KONSTRUOWANIE SŁUCHOWE
Gdy zadasz pytanie wymagające odpowiedzi słuchowo-
-konstruującej, oczy pytanego skierują się w stronę jego
prawego ucha, to znaczy w twoją lewą stronę.

KS<

Test na konstruowanie słuchowe


Aby sprawdzić u rozmówcy objawy tego typu przetwarza­
nia danych, zapytaj go o dźwięk lub wrażenie słuchowe,
którego nigdy nie doświadczył - o jakość mu „nie znaną".

Na przykład:
„Jak brzmiałby klakson twojego samochodu, gdyby jego
dźwięk podobny był do dziewczęcego śpiewu?".
„Jak brzmiałoby twoje nazwisko wymówione od końca?",
„Jakie byłoby brzmienie fletu imitujące płacz dziecka?".

Wewnętrzny świat dźwięków jest jednym z najbogatszych


źródeł informacji płynących do mózgu, mimo że dla większo­
ści osób podstawowym sposobem przetwarzania danych
jest tryb wizualny lub kinestetyczny, nie zaś słuchowy.
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 91

Oznaki kinestetycznego przetwarzania danych


Okazuje się, iż przetwarzanie kinestetyczne to całkiem
odmienne zjawisko. Być może dlatego, że kinestezja doty­
czy wrażeń zarówno fizycznych, jak emocjonalnych. Inny
jest dostęp do wrażeń fizycznych i odczuć emocjonalnych,
a inny do wewnętrznego dialogu, czyli rozmowy z samym
sobą. W przypadku wrażeń ich przywoływanie i kon-
struowanie objawia się jednakowym położeniem gałek
Wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, że proponowa-
ny przez nas model inergizacji holograficznej (komunikacji
wewnętrznej) jest nieco inny niż w standardowej wersji NLP.
Teraz powróćmy jednak do owej wersji (komunikacja ze­
wnętrzna) i przyjmijmy założenie, że gdy wzrok pytanego
kieruje się w dół i w twoją prawą stronę, świadczy to o pro­
wadzeniu przez niego wewnętrznego dialogu, czyli rozmo­
wy z samym sobą.
DIALOG WEWNĘTRZNY - ROZMOWA Z SAMYM SOBĄ
Kiedy odbywa się taki wewnętrzny dialog, oczy rozmówcy
kierują się w dół i w twoją prawą stronę.

DW

Test na kinestetyczny dialog wewnętrzny


Na przykład:
„Opowiedz samemu sobie jakiś dowcip".
"Co sobie myślisz, kiedy zdarza ci się potknąć?*
"Co myślisz, kiedy ktoś mówi ci komplement?".
92 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

DANE FIZYCZNE I EMOCJONALNE


Gdy zadasz specjalne pytanie wymagające odpowiedzi
związanej z wrażeniami cielesnymi lub emocjonalnymi, gał­
ki oczne rozmówcy skierują się w dół i w twoją lewą stronę.

WK

Test na wrażenia kinestetyczne


Na przykład:
„Co odczuwa dłoń, dotykając kory drzewa?".
„Jak czuje się człowiek podczas biegu?".
„Jak to jest być zakochanym?".

Zauważysz, że nie występuje tu różnica między trybem


konstruowania i przywoływania - i jedno, i drugie odbywa
się przy takim samym położeniu gałek ocznych; przy dialogu
wewnętrznym - w dół i w twoją prawą stronę, a przy wraże­
niach fizycznych i emocjonalnych - w dół i w twoją lewą
stronę.

Korzyści
Istnieje nieskończenie wiele sposobów doskonalenia
sztuki komunikacji dzięki wykorzystaniu wskazówek mó­
wiących o trybie przetwarzania drugiego człowieka. Pro­
wadziliśmy specjalne wykłady dla pracowników organów
kontroli, dla personelu służby bezpieczeństwa, prawni­
ków i rozmaitych agencji wywiadowczych. Techniki wydo­
bywania prawdziwych informacji, przeprowadzania wy­
wiadów i śledztw mogą okazać się nieocenione w tego
rodzaju zawodach.
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 93

Czy kłamcy są „lewi"?


Wiele osób pracujących w służbie śledczej lub wywiadow-
czej dochodzi do wniosku, że .kłamcy są lewi". Gdy rozma-
wiają ze świadkiem lub podejrzanym, obserwują ruch jego
galek ocznych. Jeśli jego wzrok kieruje się w prawo, jest to
wskazówka, że jego informacje mogą być prawdziwe, jeśli
zaś w lewo, istnieje duże prawdopodobieństwo, że podejrza-
ny właśnie „tworzy" swe informacje. Podążając za taką
hipotezą, śledczy na początku rozmowy zadaje kilka pytań
kontrolnych, aby określić tryb przetwarzania danych
u swego rozmówcy. Oczywiście wzrok kierujący się w lewą
stronę niekoniecznie musi oznaczać, że osoba udzielająca
odpowiedzi kłamie. Czasami ktoś nie potrafi przywołać
całego wydarzenia, więc „wypełnia je szczegółami" - po
prostu dodaje kilka sfabrykowanych informacji, by opo-
wieść płynęła gładko. Tak więc oczy zwrócone w lewo mogą
oznaczać „prawie prawdę". Należy pamiętać, że nie ma
metod niezawodnych, istnieją tylko sposoby na poprawienie
uniejętności komunikacji - sztuka zadawania pytań jest
jednym z nich. J a k mogą rodzice czy nauczyciele korzystać
z tych metod, by budować most porozumienia z młodzieżą?
Wskazówki służące do identyfikowania podstawowego
trybu przetwarzania
Wiele osób sądzi, że można określić czyjś podstawowy
sposób przetwarzania danych, obserwując pierwszy ruch
gałek ocznych po zadaniu obojętnie jakiego pytania.
Nauczyciele mogą w ten sposób stwierdzić, jakim trybem
myślenia uczeń rozwiązuje zadanie matematyczne. Mając
taką informację, dobry nauczyciel będzie mógł pomóc ucz-
niowi zrozumieć zawiłości matematyki.
Do sukcesu można dojść tylko jedną drogą. Oto skrót,
którym można ją wyrazić: PSP, co oznacza:
P = PRÓBOWANIE
S = STOSOWANIE
P = POWTARZANIE
94 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Są to trzy konieczne warunki wprowadzenia w czyn opi­


sanej techniki. Skup całe swoje myślenie na treści tego
rozdziału. Jeśli chcesz ją sobie przyswoić, to przed powtór­
nym czytaniem wykonaj ćwiczenie relaksacji metodą dr.
Silvy, opisane w „Dodatku".
Jak poprawić umiejętność przywoływania
A oto w jaki sposób zdołasz lepiej przywołać informacje
zawarte w tej książce: przeczytaj „Podsumowanie"... za­
mknij powieki 1 przedstaw sobie w myślach wyróżnienia
w tekście, a następnie przywołaj wszystkie szczegóły ich
dotyczące. Nadal z zamkniętymi oczami poddaj analizie
swój dzisiejszy dzień i jutrzejszy: z kim masz się spotkać
i jak rozpocząć udoskonalanie komunikacji? Kiedy już po­
czujesz się tak, jakbyś naprawdę to robił... weź głęboki
oddech, powoli wypuść powietrze i otwórz oczy. A teraz
kontynuuj czytanie.
PODSUMOWANIE
Buduj mosty, a nie mury
Komunikacja z innymi ludźmi
Etap pierwszy: Ćwiczenie na poziomie alfa. W stanie
relaksacji umysłu wyobrażaj sobie różne osoby i w myślach
je obserwuj, po czym próbuj naśladować oznaki ich sposo­
bu komunikacji. Stwórz w umyśle kadry filmowe: najpierw
naśladuj postawę ciała, następnie gesty, oddech, głos, mi­
mikę... Może ci to zająć kilka sesji. Ćwiczenie w stanie
relaksacji umysłu pozwala na przyswojenie sobie informacji
i szybsze uzyskanie pomyślnych rezultatów stosowania opi­
sanych technik.
Etap drugi: Prostym sposobem polepszenia jakości ko­
munikacji jest posługiwanie się językiem rozmówcy.
Poświęć czas na przestudiowanie werbalnych schematów
wypowiedzi i naucz sieje naśladować, bacząc jednak, by nie
używać czyjegoś żargonu lub ulubionych powiedzonek, jeśli
sam ich nie używasz. Naśladuj tylko sposób wypowiadania
się - budowę zdań, tempo mówienia...
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 95

Etap trzeci: Studiuj i staraj się zidentyfikować główny,


wewnętrzny tryb podejmowania decyzji u interesującej cię
osoby. Zbadaj, jak przetwarza ona informacje, i zanotuj
częstotliwość występowania w jej słownictwie wyrazów na-
leżących do wszystkich trzech kategorii: wizualnej, słucho-
wej i kinestetycznej. Których słów jest najwięcej?
Następnym krokiem do osiągnięcia doskonałości w dzie­
­­­nie komunikacji będzie dostosowanie się do podstawo­
wego trybu przetwarzania charakteryzującego twego roz­
mówcę i prowadzenie konwersacji w tym właśnie trybie.
Test dla ciebie
A w jaki sposób ty przetwarzasz informacje? Jakich uży­
wasz zdań opisowych? Aby to sprawdzić, odszukaj jakiś
stary, napisany przez ciebie list. Miej na uwadze, że piszesz
zupełnie inaczej, niż mówisz, mimo to znajdziesz we włas-
n y c h listach swoje ulubione zwroty.
Postaraj się zmienić swoje schematy wypowiedzi, ćwicząc
posługiwanie się słownictwem wizualnym, słuchowym
i kinestetycznym. Im więcej ćwiczeń, tym łatwiej stosować
je techniki wobec innych i przyjąć ich sposób myślenia.
W miarę postępów możesz przystąpić do nauki naślado-
wania: postawy ciała, gestów rąk, oddychania, tonu głosu,
prędkości mowy, wyrazu twarzy, mimiki (np. mruganie
powiekami) i wielu innych cech czyjegoś zachowania.
Piękna sztuka komunikacji i przekonywania jest darem,
który należy polerować tak długo, aż jego blask padnie na
drugiego człowieka.
96 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

OBSERWACJA RUCHU GAŁEK OCZNYCH


Miej na uwadze, że patrzysz na twego rozmówcę, tak więc
wskazówki odnoszą się do twojej prawej i twojej lewej
strony!
KW - obrazy -konstruowane wizualnie
(oczy w górę i w lewo)
PW - obrazy przywoływane wizualnie
(oczy w górę i w prawo)
(wzrok rozbiegany lub nieruchomy także
może wskazywać na przetwarzanie wizualne)
KS - dźwięki lub słowa konstruowane słuchowo
(oczy na linii wzroku i w lewo)
PS - dźwięki lub słowa przywoływane słuchowo
(oczy na linii wzroku i w prawo)
DW - kinestetyczno-sluchowa rozmowa z samym sobą
(oczy w dół i w prawo; zarówno przy konstruowaniu,
jak i przywoływaniu)
WK - wrażenia kinestetyczne: emocje i odczucia cielesne
(oczy w dół i w lewo; zarówno przy konstruowaniu,
jak i przywoływaniu)
Masz więc już w swoich rękach narzędzie burzące mury
i wznoszące mosty komunikacyjne. Przejdź po nich na dru­
gą stronę ku lepszemu, szczęśliwemu i wartościowemu
światu.
Przykładowe odpowiedzi na pytania ze str. 83-84
A. 1. kino
2. sztuka teatralna
3. wystawa w muzeum
4. oglądanie telewizji
B. 1. koncert
2. słuchanie płyt
3. pocztówki dźwiękowe
4. opera
C. 1. pływanie
2. spacer w parku
3. dancing
4. kolacja w restauracji
BUDUJ MOSTY, A NIE MURY 97

D 1. sprzęt wideo
2. kalejdoskop
3. telewizor
4. mikroskop
E 1. sprzęt stereofoniczny
2. śpiewający telegram
3. płyty kompaktowe
4. pozytywki
F 1. sprzęt sportowy
2. futro
3. kupon jedwabiu lub atłasu
4. kominek
G 1. piękny widok
2. mnóstwo przestrzeni
3. kolorystyka
4. krajobraz
H. 1. odgłos pukania w ścianę
2. spokojne sąsiedztwo
3. weseli sąsiedzi
4 . śpiew ptaków
I. 1. kominek
2. miękkość dywanu
3. miły chłód lub przytulne ciepło
4. zapach kwiatów

Panowanie nad umysłem


KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY
UMYSŁAMI

KOMUNIKOWANIE się z rodziną, przyjaciółmi i znajomy­


mi na poziomie świadomości zewnętrznej jest warunkiem,
by dawać sobie radę w otaczającym świecie. Jednakże zda­
rza się, że nie potrafimy znaleźć odpowiednich słów lub że
ktoś nie chce z nami nawet rozmawiać. Co można zrobić?
Istnieje metoda komunikowania sie z ludźmi na poziomie
świadomości wewnętrznej - wówczas słowa są niepotrzeb­
ne.
Umysłowa komunikacja subiektywna i zjawisko progra­
mowania to od dawna tematy bardzo kontrowersyjne.
Chcąc stosować najnowocześniejsze techniki dr. Silvy, mu­
simy najpierw zbadać możliwości korzystania z czystej ko­
munikacji międzyumysłowej, czyli z parapsychicznych
zdolności człowieka. Zwróćmy się zatem do dawnych i no­
wych odkryć, które wydają się wskazywać, iż ten typ umy­
słowego programowania nie jest jedynie tkwiącym w nas
potencjałem, ale może być nadzwyczaj skuteczny w prakty
ce.
Tak, istnieją dowody na istnienie takich umiejętności
i w dalszej części książki dowiesz się, jak można je rozwijać
za pomocą techniki programowania subiektywnego dr. Sil-
vy-
Badania dr. Rhine'a
Prawdopodobnie najbardziej znany zespół badaczy zja­
wisk parapsychicznych założył w 1920 roku dr. J.B. Rhine
przy Laboratorium Parapsychologii w Duke University
KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIEDZY UMYSŁAMI 99

w Durham, w Karolinie Północnej. Do uczestnictwa w eks­


perymentach zaproszono ludzi z różnych środowisk, by
poddać analizie ich umiejętność odgadywania specjalnie
oznaczonych kart. Talia składała się z 25 kart, na których
widniał jeden z pięciu symboli - gwiazda, linia falowana,
Kwadrat i znak dodawania. Dwóch uczestników rozdzielano
przegrodą tak, by nie mogli siebie widzieć. Talię dokładnie
lasowano. „Nadawca" odsłaniał wierzchnią kartę i koncen­
trował się na niej, usiłując przesłać w myślach widziany
symbol „odbiorcy". Odbiorca miał głośno powiedzieć pierw-
szy symbol, jaki przyjdzie mu do głowy.
Potem odkrywano następną kartę i wszystkie kolejne, aż
do wyczerpania całej talii. Przez ponad trzydzieści lat badań
podczas tysięcy testów odbiorcom wielokrotnie udawało
się prawidłowo odgadnąć wszystkie 25 kart. Na podstawie
tych badań stwierdzono, że istnienie zdolności parapsy-
chicznych w człowieku jest więcej niż prawdopodobne.
Widzenie na odległość
Badania prowadzone we wczesnych latach siedemdzie­
siątych przez dr. Harolda Puthoffa i dr. Russella Targa
potwierdzają -jak relacjonuje „The Journal of the Institute
of Electrical and Electronics Engineers" - prawdziwość
wyników tego typu eksperymentowania z ludzkimi możli­
wościami parapsychicznymi. Ich odkrycia dotyczą widzenian
na odległość, czyli umiejętności umysłowego otrzymywania
informacji z dużych odległości.
Fizyk Puthoff i specjalista od laserów, Targ, przeprowa­
dzi serię testów, w których prosili jednego z uczestników,
nazywanego „nadawcą", by udał się w jakieś znane tylko
sobie miejsce. Jego partner, czyli „odbiorca", pozostawał
w laboratorium. W ustalonym czasie odbiorca miał się od­
prężyć, zamknąć oczy i, próbując sobie wyobrazić, co w tej
chwili widzi nadawca, narysować ów przypuszczalnie wi-
dziany przez nadawcę obraz. Wykonane rysunki były zadzi-
wiająco prawidłowe.
Przeprowadzono sześćdziesiąt eksperymentów z udzia-
łem zarówno osób, u których już dawniej stwierdzono zdol-
100 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

ności parapsychiczne, jak też z naukowcami rządowymi


oraz innymi urzędnikami, którzy przewinęli się przez labo­
ratorium. Wszystkich proszono, by zgodzili się odgrywać
rolę „odbiorców". Co prawda ci pierwsi wypadli najlepiej, ale
i większość pozostałych uczestników otrzymała bardzo do­
bre wyniki. Eksperymenty potwierdziły więc tezę, że wszy­
scy ludzie mają zdolności parapsychiczne, że jest to dar
ofiarowany nam przez naturę, który możemy rozwijać dzięki
praktyce.
Te zaawansowane badania skłoniły rząd Stanów Zjedno­
czonych do finansowania dalszych prac w tej dziedzinie.
Wyniki uzyskane w Instytucie Badań w Stanford są jednak
zaliczane do ściśle tajnych. Wieść niesie, że ostatnio rząd
wykorzystywał ludzkie zdolności widzenia na odległość
w celu zlokalizowania terrorystów i uwolnienia ofiar porwa­
nia. Jeśli to prawda, następnym krokiem będzie prawdopo­
dobnie przewidywanie mających nastąpić wydarzeń, by
zapobiec rozlewowi krwi, aktom przemocy, nieszczęściom.
Widzenie na odległość było także przedmiotem badań
doktor Marilyn Schitz i doktorów Rhine'a z Instytutu Para^
psychologii oraz Roberta J a h n a z uniwersytetu w Prince­
ton; wszyscy uzyskali pozytywne rezultaty.
Zdolności parapsychiczne i zyski na rynku srebra
Chcąc udowodnić skuteczność tzw. programowania su­
biektywnego, dr Targ wraz z psycholog Keith Harary i kole­
kcjonerem dzieł sztuki Anthonym White'em założyli Towa­
rzystwo Delphi w Kalifornii. Ich celem było pomyślne wyko­
rzystanie zdolności parapsychicznych do prognozowania
cen srebra na giełdzie. Harary, odgrywając rolę odbiorcy,
dokonała dziewięciu, jeden po drugim, prawidłowych sza^
cunków. Prawdopodobieństwo trafienia wynosi w tej dzie­
dzinie 1: 50 000. W ciągu jednego roku dzięki sesjom
parapsychicznym grupa, o której mówimy, osiągnęła zysk
netto 120 000 dolarów.
Latem 1987 roku Russell Targ, pracujący obecnie jako
etatowy specjalista od laserów, dokonał kolejnego progno­
zowania na rynku srebra. Spośród pięćdziesięciu dwóch
KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI 101

prób trzydzieści pięć było pomyślnych. O zyskach osiągnię-


tych z tej operacji nic nie wiemy.
Krytycy i oszuści
Wyniki tych wieloletnich kontrolowanych, naukowych
testów powinny przekonać nawet największych sceptyków,
Mimo to wielu nadal uważa, że nie ma żadnych dowodów
na istnienie zjawisk parapsychicznych.
Dlaczego wciąż jeszcze z takim uporem zaprzecza się
istnieniu zdolności parapsychicznych człowieka? Zbadajmy
kilka możliwych przyczyn takiej postawy.
Sila środków przekazu
Gazety, czasopisma, radio i telewizja często wypowla-
dają się negatywnie o parapsychologii, zarzucając bada-
czom sztuczki i oszustwa. Niekiedy mają oczywiście rację,
zawsze i wszędzie bowiem znajdą się oszuści, którzy do-
rabiają się, korzystając z ludzkiej naiwności. Szybko roz-
wijająca się wspólnota New Age/New Thought gromadzi
prawdopodobnie więcej oszustów niż ludzi uczciwych.
Obok ludzi prawych są tam naciągacze, i co smutniejsze,
tych drugich jest więcej. Dziennikarze, korzystając z ich
informacji, często mają fałszywe pojęcie o badaniach
parapsychicznych.
Niektórzy dziennikarze idą po linii najmniejszego oporu,
polegając na słowach tzw. „autorytetów". Na przykład: ame­
rykańska telewizja i prasa poświęciły dużo miejsca magiko­
wi, który twierdził, że nikt jeszcze nie wykazał rzeczywistych
umiejętności parapsychicznych. „Dowodził", że wszystkie
prezentowane zdolności tego typu są oszustwem, ponieważ
on potrafi uzyskać podobne efekty dzięki zwykłym sztucz­
kom. To dokładnie tak, jak gdyby ktoś oświadczył, że sól nie
istnieje, gdyż można otrzymać taką substancję w laborato­
riach chemicznych. Mimo iż owo „expose" było w gruncie
rzeczy metodą na pojawienie się nazwiska magika w me-
diach, prasa daje się ogłupiać pustymi oświadczeniami, że
siły parapsychiczne nie istnieją, lub równie głupimi stwier-
dzeniami (mimo przekonywających wyników tylu badań),
102 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

że: „Nie ma jak dotąd żadnego dowodu, iż zdolności para­


psychiczne istnieją".
Relacje tendencyjne
W niektórych przypadkach to same media wprowadzają
ludzi w błąd. Ostatnio donoszono, że autor piszący dla
magazynu „Scientific American" skrytykował program rzą­
dowy NASA wspierający badania parapsychiczne. Twierdził
on, jakoby „uczestnicy eksperymentów zniszczyli taśmy
z niepomyślnymi danymi, a wręczyli taśmy tylko z pozytyw­
nymi wynikami". Później przyznał się koledze po fachu, że
dopuścił się takiego oskarżenia, gdyż wydawało mu się, iż
rezultaty badań tak dobitnie przemawiały za istnieniem
zdolności parapsychicznych, że „było to podejrzanel". Za­
proszono go na publiczną debatę, aby przedyskutować
wysunięte przez niego zastrzeżenia. Odmówił, przyznając,
Iż tak naprawdę nie wie zbyt dużo o eksperymentach para­
psychicznych i nie jest na bieżąco zorientowany w tym te­
macie.
Policja parapsychiczna przyłapana na oszustwie
Inna grupa zorganizowanych krytyków, „Naukowe Do­
ciekania nad Zjawiskami Paranormalnymi", zwana też
„policją parapsychiczną", powstała w celu ochrony oby­
wateli przed oszustami. Członków tej organizacji przyła­
pano na próbie fałszowania statystyk tak, by wykazywały
wyniki negatywne, podczas gdy prowadzone przez nich
eksperymenty dawały nieoczekiwane rezultaty pozytyw­
ne. Sprawa wydała się wówczas, gdy jeden z członków
grupy opuścił jej szeregi i udostępnił prasie dowody fał­
szowania dokumentów.
Inny były członek policji parapsychicznej wyjawił, w jaki
sposób dwaj członkowie organizacji próbowali zniweczyć
wyniki eksperymentów prowadzonych w Washington Uni-
versity w Laboratorium Badawczym McDonnella. Usiłowali
oni zdyskredytować badania, symulując zdolności parapsy­
chiczne i wykorzystując każdą okazję, by wprowadzić
eksperymentatorów w błąd. Mieli oni fałszywe wyobrażenie,
KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI 103

że jeśli uda im się oszukać naukowców, to wszystkie bada­


­­a nie mają żadnej wartości.
Powyższe przykłady dają nam pojęcie, do jakiego rodzaju
oszustw i podstępów uciekają się nierozważni ludzie lub
organizacje, by skompromitować uczciwe badania - bada­
nia przeprowadzane na najlepszych uczelniach pod ścisłą
kontrolą naukowców!
Zmiana w postawie mediów
W ostatnich czasach dostrzegamy zmianę postawy środ­
ków masowego przekazu wobec eksperymentów parapsy­
chicznych - wydaje się bardziej obiektywna. Być może
świadczy to o lepszej znajomości tej tematyki na całym
świecie. Widzieliśmy powszechne zainteresowanie badania-
mi prowadzonymi przez aktorkę Shirley MacLaine i gwał-
towny wzrost sprzedaży książek i kaset New Age. A może
właśnie nadchodzi nowa era, era otwierania się ludzkich
umysłów na własne zdolności i potencjały życiowe.
Wykorzystanie parapsychicznego programowania subiek-
tywnego w sferach biznesu jest sekretem ściśle strzeżonym
przez osoby na najwyższych stanowiskach kierowniczych.
Według ostatnich publikacji w „New York Times", „Wall
Street Journal'* i „U.S. News and World Report" wiele spółek
należących do „Fortune 500" stosuje informację subiektyw­
­­.
Ostatnie badania spełniają wszystkie kryteria
Niedawne eksperymenty parapsychiczne powinny prze-
konać nawet największych sceptyków, że istnienie zdolno-
ści parapsychicznych zostało dowiedzione metodą nauko-
wą. Na uniwersytecie w Princeton dr Dean Radin i dr Roger
Nelson dokonali przeglądu 1 oceny ponad 800 eksperymen-
tów prowadzonych według ścisłych standardów nauko-
wych. Badano możliwość wpływania na wyniki generatora
liczb losowych. Radin i Nelson przebadali 832 przypadki,
z których 597 polegało na próbie wywierania wpływu na
rezultaty komputera generującego, a w 235 przypadkach
nie czyniono żadnych prób tego rodzaju. Za każdym razem
104 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

usiłowanie wpłynięcia na generator kończyło się oczywi­


stym sukcesem, podczas gdy zwykłe sesje kontrolowane
owocowały rezultatami przypadkowymi. Podczas ekspery­
mentów zastosowano wszystkie możliwe zabezpieczenia
przed różnego rodzaju wadami, charakteryzującymi wcześ­
niejsze badania i często podkreślanymi przez sceptyków.
Naukowcy z Princeton zastosowali kompleksowe modele
statystyczne, by określić, czy rozmaite czynniki zewnętrzne
mogą w jakikolwiek sposób warunkować otrzymywane re­
zultaty. Ich testy dały odpowiedź na pięć głównych zarzu­
tów, często podważających skuteczność badań parapsychi­
cznych:
1. Wyniki nie są zgodne z powszechnie uznanymi mode­
lami naukowymi Badacze z Princeton określają ten zarzut
jako „argument filozoficzny o niewielkiej wadze w świetle
bogatych materiałów dowodowych" (takich Jak te przedsta­
wione wyżej).
2. Metodologia eksperymentalna jest prymitywna pod
względem technicznym. J a k już zostało powiedziane wcześ­
niej, badacze nie znaleźli żadnego powodu, by miało to
jakiekolwiek znaczenie.
3. Wyniki eksperymentów można łatwo sfałszować. Oka­
zało się, że nawet najbardziej zatwardziali sceptycy odrzucili
ten pogląd, a zresztą podobne rezultaty uzyskało 68 nieza­
leżnie działających naukowców.
4. Sceptycy nie potrafią otrzymać pozytywnych wyników.
Radin i Nelson nie znaleźli ani jednej zanotowanej próby
wpłynięcia na generator liczbowy przez człowieka mieniące­
go się sceptykiem.
5. Nie istnieje żadne stosowne teoretyczne wyjaśnienie
dla uzyskiwanych rezultatów. To prawda, powiadają, ale nie
jest to argument „na poparcie negatywnego wniosku w od­
niesieniu do badań eksperymentalnych".
„Ogólnego wymiaru efektów otrzymanych w warunkach
eksperymentalnych nie da się wyjaśnić wadami metodolo­
gicznymi czy praktyką selektywnego opisu - konkludują. -
Dlatego też, po przeanalizowaniu odtworzonego materiału
dowodowego, opublikowanego i nie opublikowanego, okro-
KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIEDZY UMYSŁAMI 105

onego przez wszystkich krytyków, trudno jest uniknąć


wniosku, że w pewnych okolicznościach, świadomość znaj­
duje się w interakcji z fizycznymi systemami losowymC.
Okaże się wkrótce, czy wyniki owe zostaną uznane za
pominiętą milczeniem sztuczkę metodologiczną, za osobli­
we bioelektryczne zakłócenie czułych przyrządów elektroni­
cznych, czy za empiryczny wkład w filozofię umysłu".
Studium Radina i Nelsona zostało opublikowane w „Fo­
undation of Physics 19: 1499-1514". Po dalsze informacje
można zwracać się do dr. Nelsona pod adresem: Mechanical
ind Aerospace Engineering Department, Princeton Univer-
sity, Princeton, New York, USA.
Istnieje również dostępny doskonały program kompute­
rowy sprawdzający i rozwijający umiejętności parapsychi­
czne. W celu uzyskania informacji można skontaktować się
pisarzem, trenerem o dużych zdolnościach parapsychicz­
nych Alanem Vaughanem pod adresem: Mind Technology
Systems, 3223 Madera Ave, Los Angeles, California 90039.
W korespondencji proszę powołać się na niniejszą książkę.
Jak możesz korzystać ze swych umiejętności
parapsychicznych?
Osoby zaawansowane w stosowaniu techniki subiektyw­
nego programowania dr. Silvy, twierdzą, iż jest ona szcze­
gólnie skuteczna przy:
uwalnianiu bliskich osób od różnych uzależnień (narko­
tyki, alkohol),
• odbudowywaniu rozpadającego się związku małżeńskie­
go.
nawiązywaniu satysfakcjonujących kontaktów osobis­
tych i zawodowych,
szukaniu doskonałego partnera życiowego bądź przyja­
ciela,
lokalizowaniu miejsca pobytu zaginionego dziecka lub
naturalnych rodziców,
• znajdywaniu nowego partnera w interesach lub inwes­
tora.
106 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Inne sukcesy, o których nam wiadomo:


• Człowiek prowadzący interesy na Florydzie, dzięki upra­
wianemu hobby, zastosował tę technikę w celu skutecz­
nego powiększenia swych dochodów.
• Kalifornij czyk skorzystał z programowania subiektyw­
nego, by otworzyć nowy interes.
• Firma w Ohio zastosowała tę technikę, w ciągu jednego
miesiąca zwiększając swoje zyski czterokrotnie!
To tylko kilka przykładów, jak ludzie na całym świecie
z powodzeniem korzystają z techniki subiektywnegoprogra­
mowania, by komunikować się z innymi umysłami. Ty tak­
że z łatwością możesz się tego nauczyć, aby życie swoje
i swoich najbliższych uczynić szczęśliwszym.
Proponowana przez n a s technika programowania subiek­
tywnego wywodzi się z badań dr. Silvy, pierwotnie przepro­
wadzanych z dziećmi. Silva czuł, że istnieje umysłowa więź
czy komunikacja między matką i jej dzieckiem. Jego dalsze
odkrycia utwierdziły go w przekonaniu, że taki kontakt
istnieje również między dzieckiem i ojcem. Początkowo pro­
gram służył odzwyczajaniu dzieci od ssania palca i mocze­
nia się. Po zestawieniu wyników wszystkich testów Silva
doszedł do przekonania, że wszyscy ludzie, nie tylko człon­
kowie jednej rodziny, potrafią się ze sobą komunikować
drogą międzyumysłową. Trzeba tylko mieć pozytywną, peł­
ną zrozumienia i troski postawę wobec osoby, z którą chce­
my nawiązać kontakt umysłowy.
Technika programowania subiektywnego
Wieczorem, tuż przed zaśnięciem, wejdź w stan relaksacji
umysłu i ciała za pomocą metody 3-1.
W tym stanie alfa powiedz sobie w myślach następujący
program:
Obudzę sie, gdy... (tutaj wstaw imię właściwej osoby)
będzie śnić swój ostatni sen i jej/jego umysł będzie najbar­
dziej receptywny i otwarty na programowanie. Obudzę się
i przypomnę sobie, po co się obudziłem.
Następnie zaśnij, wychodząc ze stanu alfa.
KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI 107

Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy programowana


osoba będzie najbardziej receptywna.
Po obudzeniu zamknij oczy i programuj odbiorcę za po­
mocą „pozytywnego programu". (Przykłady znajdziesz ni-
żej).
Po zakończeniu programowania zaśnij znowu i śpij, aż
nadejdzie twoja zwykła pora wstawania.
Jeśli za pierwszym razem nie uda ci się obudzić na czas
programowania lub obudzisz się, ale nie będziesz mógł sobie
przypomnieć dlaczego... i znowu zaśniesz, nie zniechęcaj się.
Po prostu powtarzaj to ćwiczenie każdej nocy, aż do skutku.
Pozytywny program oznacza, iż decydujesz się uczynić tę
osobę obiektem swych działań w sposób pozytywny. Bę­
dziesz więc w treści programowania używać pozytywnych
zwrotów, unikając słów takich jak „przestań", „nie rób"
i „nigdy". Istota całej procedury polega na tym, by progra-
mować to, czego chcesz dla tej osoby, i w ogóle nie wspomi-
nać o tym, czego dla niej nie chcesz. Używaj poleceń pozy-
tywnych. Wizualizuj lub inergizuj realistyczne doświadcze-
nie podczas myślowego wypowiadania treści programu.
UWAGA: W programowaniu subiektywnym możesz ko-
rzystać z podstawowego trybu komunikacji odbiorcy - ze
słów nawiązujących do wzroku, słuchu lub dotyku!
ŹLE: „Przestań krzyczeć na dzieci!".
DOBRZE: „Staniesz się bardziej pomocny, spokojniejszy
i cierpliwy i z większą troską będziesz odnosił się do dzieci".
Być może osiągniesz lepszy skutek, jeśli przed pójściem
spać napiszesz pozytywny program na kartce, i położysz ją
obok łóżka, by w razie potrzeby móc do niej zajrzeć.
Technika ta działa nawet wobec osób mieszkających w in­
nej strefie czasowej lub na drugiej półkuli. Wypowiedz po
prostu jak zwykle tekst programowania: „obudzę się,
gdy...". Nie musisz się zastanawiać, kiedy ten ktoś śni swój
ostatni sen. Ponieważ wszyscy ludzie połączeni są ze sobą
na głębszych poziomach świadomości, twój umysł sam
znajdzie najbardziej odpowiedni moment do przekazania
informacji. Na tym właśnie polega istota komunikacji mię­
dzy umysłami!
108 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Programowanie subiektywne wymaga od nas troski


o drugiego człowieka, nie tylko o członków naszej rodziny,
ale o wszystkich bliźnich. Technika jest najbardziej sku­
teczna wówczas, gdy taką „troską" otoczymy także własne
życie, zarówno osobiste; jak i zawodowe.
Wyzyskiwanie świata do naszych potrzeb?
Niektórzy mogą się obawiać, że skoro programowanie
subiektywne ma tak wielką siłę oddziaływania, dostanie się
ono w niepowołane ręce i służyć będzie złym celom. Jednym
z najciekawszych aspektów owej techniki jest to, iż można
ją stosować tylko z pożytkiem dla siebie bądź innych ludzi
Nie można na przykład zaprogramować kogoś, by nas ko­
chał, jeśli już nas nie kocha i „tak mówią karty" - nie może
więc nam posłużyć za „napój miłosny I". Technika nie za­
działa też, jeśli miałoby to kogoś zranić pod względem
fizycznym, umysłowym lub duchowym. Czasami jednak nie
wiadomo, co właściwie jest dobre dla wszystkich zaintere­
sowanych stron. W takich sytuacjach wykorzystuj całą
swoją umiejętność subiektywnego programowania (z inten­
cją, by było ono pozytywne) - i jeśli daje ono wyniki, to
wspaniale! Jeśli nie, nawet powiciu dniach konsekwentne­
go programowania, wtedy wiadomo już, że istnieje jakiś
wyższy cel, którego nie możesz pojąć - niechaj więc tak
zostanie, a ty skieruj siłę swojego umysłu ku innym celom.
Jeżeli zajmujesz się sprzedażą bubli - a więc towarów
o małej lub żadnej wartości dla klienta - stosowanie owej
techniki nawet zmniejszy twoje obroty. Programowanie su­
biektywne, prowadzone według zasad uczciwej gry - stanie
się w twoich rękach sprawnym narzędziem otwierającym
drogę do nowej i szczęśliwej przyszłości, bez względu na to,
czy jej treścią ma być miłość, czy pieniądze, dla ciebie czy
dla innych.
Panowanie nad innymi ludźmi?
Niemal każde podejmowane przez nas działanie, każde
wypowiadane słowo, jest w pewnym sensie wywieraniem
wpływu na inne osoby. Gdy Jadąc samochodem, wciskamy
KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIEDZY UMYSŁAMI 109

nagle hamulec lub zbliżamy się do świateł, panujemy nad


ruchem ulicznym za nami, kiedy się uśmiechamy lub mar­
szczymy brwi, warunkujemy emocje osoby, która nas ob­
serwuje, gdy uczymy nasze dziecko lub, przeciwnie, nie
uczymy go, wpływamy na jego przyszłość. Najważniejsze są
nasze intencje, nasze motywy. Utrzymuj zatem swoje myśli
w czystości, nauczaj sprawiedliwości i uczciwego postępo­
wania, stosując ową technikę. Nie trać czasu przeznaczo­
nego na sen ani siły umysłu na przekazywanie swojej energii
temu, co negatywne. Wszystko, co negatywne, prędzej czy
później wróci do ciebie, ponieważ odbicie tego, co dajesz,
pozostaje w tobie.
J a k długo czekać n a wyniki?
Większość ludzi dostrzega działanie programowania su­
biektywnego już po pierwszym zastosowaniu] Jeśli nie
otrzymałeś pożądanych rezultatów, zapytaj siebie samego:
"Czy mój program jest całkowicie pozytywny? Czy jest ko­
rzystny dla wszystkich stron, biorących w nim udział?".
Sprawdź swoją motywację, wprowadź ewentualne popra­
wki, a następnej nocy zastosuj poprawioną wersję progra­
mowania. Powtarzaj procedurę wielokrotnie, aż do skutku.
Na pewno niebawem zadziałał
UWAGA: Pamiętaj, byś unikał „umysłowego zrzędzenia"!
Inaczej mówiąc, stosuj technikę każdej nocy przez tydzień,
następnie przerwij działania wobec tej konkretnej osoby, po
czym - jeśli należy powtórzyć programowanie - kontynuuj
przez następny tydzień, i tak dalej.
W sytuacji, gdy programujesz jednostkę lub grupę w od­
niesieniu do określonego zdarzenia w przyszłości, radzimy,
byś stosował technikę programującą przez trzy kolejne dni
przed spotkaniem z tymi ludźmi. Na przykład, jeśli wybie-
rasz się na rozmowę w sprawie przyjęcia do nowej pracy,
programuj osobę mającą przeprowadzić z tobą wywiad
przez trzy dni poprzedzające spotkanie. Dzięki temu bę-
dziesz mógł zachować stan odprężenia podczas konstruo-
wania swych pragnień, wiary i oczekiwań... wiedząc, że twój
program się ziścić
110 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Przykłady programowania miedzyumyslowego


Uzależnienie od narkotyków i alkoholu
Wieczorem, tuż przed zaśnięciem, wejdź w stan relaksacji
ciała i umysłu za pomocą metody 3-1.
W stanie alfa wypowiedz w myślach następujący prog­
ram:
Obudzę się, gdy... (tutaj wstaw odpowiednie imię) będzie
śnić swój ostatni sen lub gdy Jej /Jego umysł będzie najbar­
dziej receptywny i otwarty na programowanie. Obudzę się
i przypomnę sohie, dlaczego się obudziłem.
Następnie zaśnij, wychodząc ze stanu alfa.
Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy osoba progra­
mowana będzie najbardziej receptywna.
Po przebudzeniu, zamknij oczy i przeprowadź programo­
wanie.
„(Imię programowanego)
Jesteś naprawdę ciekawym człowiekiem.
Cieszysz się życiem.
Możesz rozwiązać swój problem, gdyż Jesteś do tego zdol­
ny.
Chcesz być wolny od wszystkiego, co mogłoby zasnuć
chmurami Jasność twoich przeżyć.
Jesteś..." (Tutaj możesz dodać coś, co szczególnie dotyczy
tej osoby. Pamiętaj, by wszystkie określenia były pozytyw­
ne).
Po zakończeniu programowania, zaśnij znowu i śpij, aż
nadejdzie zwykła pora rannego wstawania.
Poprawa wyników w nauce
Wieczorem, tuż przed zaśnięciem, wejdź w stan relaksacji
ciała i umysłu za pomocą metody 3-1.
W stanie alfa wypowiedz w myślach następujący pro­
gram:
Obudzę się, gdy... (tutaj wstaw odpowiednie imię) będzie
śnić swój ostatni sen lub gdy Jej /Jego umysł będzie najbar­
dziej receptywny i otwarty na programowanie. Obudzę się
i przypomnę sobie, dlaczego się obudziłem.
KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI 111

Następnie zaśnij, wychodząc ze stanu alfa.


Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy osoba progra­
mowana będzie najbardziej receptywna.
Po przebudzeniu, zamknij oczy i przeprowadź programo­
wanie.
„(Imię programowanego)
Twoja zdolność rozumienia wzrasta z dnia na dzień.
Każdego dnia umiesz się coraz lepiej koncentrować.
Odkrywasz przyjemność w zdobywaniu wiedzy.
Podczas nauki pracujesz wydajnie.
Z łatwością przypominasz sobie to, czego się nauczyłeś.
Umiesz czytać i uczyć się szybciej i sprawniej.
Możesz...''.
Po zakończeniu programowania, zaśnij znowu i śpij, aż
[nadejdzie zwykła pora rannego wstawania.
przezwyciężanie lęków
Wieczorem, tuż przed zaśnięciem, wejdź w stan relaksacji
(ciała i umysłu za pomocą metody 3-1.
W stanie alfa wypowiedz w myślach następujący pro­
gram:
Obudzę się, gdy... (tutaj wstaw odpowiednie imię) będzie
śnić swój ostatni sen lub gdy jejI jego umysł będzie najbar­
dziej receptywny i otwarty na programowanie. Obudzę się
i przypomnę sobie, dlaczego się obudziłem.
Następnie zaśnij, wychodząc ze stanu alfa.
Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy osoba progra-
mowana będzie najbardziej receptywna.
Po przebudzeniu, zamknij oczy i przeprowadź programo-
wanie.
„(Imię programowanej osoby)
Z dnia na dzień wzrasta twoje wewnętrzne poczucie pew-
noścl
Umiesz radzić sobie z każdym problemem.
Wiesz, że wcześniej czy później sprawy przybiorą poży­
­­wny obrót.
Umiesz panować nad swymi emocjami
Masz wiele odwagi, siły i wytrwałości
112 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Jesteś osobą twórczą i osiągniesz sukces.


W sytuacjach stresowych zachowujesz spokój.
Jesteś...".
Po zakończeniu programowania zaśnij znowu i śpij, aż
nadejdzie twoja zwykła pora rannego wstawania.
Miłość do ludzi
Wieczorem, tuż przed zaśnięciem, wejdź w stan relaksacji
ciała i umysłu za pomocą metody 3-1.
W stanie alfa wypowiedz w myślach następujący pro­
gram:
Obudzę się, gdy... (tutaj wstaw odpowiednie imię) będzie
śnić swój ostatni sen lub gdy jej/jego umysł będzie najbar­
dziej receptywny i otwarty na programowanie. Obudzę się
i przypomnę sobie, dlaczego się obudziłem.
Następnie zaśnij, wychodząc ze stanu alfa.
Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy osoba progra­
mowana będzie najbardziej receptywna.
Po przebudzeniu, zamknij oczy i przeprowadź programo­
wanie.
„(Imię programowanej osoby)
Jesteś naprawdę ciekawym człowiekiem.
Cieszysz się życiem i troszczysz się o innych.
Kochasz samego siebie i tych, którzy cię otaczają.
Z ludźmi, których spotykasz, łączy cię specjalna więź.
Radość sprawia ci okazywanie innym troski
Czujesz się wspaniale, mówiąc *kocham cię* swoim bli­
skim.
Wiesz, że niektórzy darzą cię szczególną miłością i ty także
okazujesz im swoje uczucie.
Okazujesz szczególne zainteresowanie tym, którzy jak się
wydaje, nie odwzajemniają twojej troski; im najbardziej
potrzebna jest twoja pomoc.
Jesteś...".
Po zakończeniu programowania zaśnij znowu i śpij, aż
nadejdzie pora rannego wstawania.
KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIEDZY UMYSŁAMI 113

Poszukiwanie partnera życiowego za pomocą


programowania subiektywnego
Wielu uczestników naszych seminariów pytało, czy prog­
ramowanie subiektywne może być pomocne w znalezieniu
doskonałego partnera życiowego. Ależ tak! Należy jednak
pamiętać, te słowo „doskonały" znaczy idealny dla ciebie.
Radzimy ci, byś zrobił listę cech, które chciałbyś widzieć
u swojego partnera (przyjaciela). (Zob. komplet kaset Per-
fect Matę Judiego). Następnie, w stanie alfa, dokonaj wizu­
alizacji tych cech. Wymień też cechy, które ty masz do
zaoferowania poszukiwanej osobie. J a k powiada Bernard
Shaw: „Znalazłem doskonałą partnerkę... ale ona szukała
doskonałego mężczyzny!''.
Zmień formułę programowania i powiedz tym razem tak:
Obudzę się w chwili, gdy jak największa liczba męż­
czyzn/kobiet o zaletach, jakie charakteryzują wybranego
przeze mnie partnera, będzie śnić swój ostatni sen lub będzie
najbardziej otwarta na programowanie. Obudzę się i przy­
pomnę sobie, dlaczego się obudziłem.
Obudzisz się w nocy lub nad ranem, gdy osoby progra­
mowane są najbardziej otwarte na przyjęcie wiadomości od
ciebie.
Po przebudzeniu zamknij oczy i przeprowadź programo­
wanie. Tym razem dokonaj „umysłowego przedstawienia
się", po czym wizualizuj i wymieniaj cechy, których szukasz
u idealnego partnera bądź przyjaciela. Następnie określ
miejsce, w którym będą mogli cię znaleźć!
Halo, nazywam się (wymień swoje imię). Szukam idealne-
go partnera (wskaż cel poszukiwań: matrymonialny czy po
prostu wspólne życie lub spędzanie czasu). Oto moje cechy
(wymień to, co masz do zaoferowania). Szukam kogoś, kto
Jest... (wymień, jakie cechy powinien mieć człowiek, którego
poszukujesz). Pracuję w... chodzę na... jadam w... (wskaż
miejsca, gdzie ten ktoś będzie mógł cię spotkać). Ponieważ
już poznaliśmy się w myślach, napewno rozpoznamy się na
poziomie Jizycznym, gdy dojdzie do spotkania. (Oboje bę-
114 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

dziecię mieli wrażenie, że się znacie... że „to właśnie ten lub


ta").
Po zakończeniu programowania zaśnij znowu i śpij, aż
nadejdzie zwykła pora rannego wstawania. Podczas dnia
i wieczorem rozglądaj się uważnie w poszukiwaniu tej oso­
by. Nasi słuchacze relacjonują, że spotkali swój ideał w sa­
molocie, na seminarium, podczas joggingu, w pracy (kogoś,
kogo przedtem nawet nie zauważali), na przyjęciu. I stało
się tak, jak powiedzieliśmy... oni już dobrze się znalil (Rand­
ka w ciemno zmieniła się w randkę w jasnoll!)
Możesz użyć tej techniki także przy poszukiwaniu ideal­
nego pracownika, szefa, lekarza, kościoła, klubu...
Reklamowanie produktów lub usług
Zmień powyższy program tak, by jego treść dopasować do
własnych potrzeb zawodowych. Możesz na przykład powie­
dzieć:
Obudzę się, gdy największa liczba osób, które mają zapo­
trzebowanie na moje towary lub usługi, będzie śnić swój
ostatni sen i będzie najbardziej otwarta na programouxmie.
Obudzę się i będę wiedział, dlaczego się obudziłem.
Gdy się obudzisz w nocy lub nad ranem, zamknij oczy
i wyemituj swą „umysłową audycję". Wizualizuj myślową
reklamę. (Możesz dodać dźwięk dzwoneczków i w myślach
śpiewać reklamową piosenkę dla swych duchowych słucha­
czy!).
A oto przykładowa reklama: „Mówi do was John Doe
z jirmy 'Profesjonalne Czyszczenie Dywanów. Czyścimy
dywany i wykładziny ostrożnie i profesjonalnie, wykonuje­
my najlepszą usługę w mieście. Możecie znaleźć nasz adres
na żółtych stronach branżowej książki telefonicznej pod
hasłem 'Czyszczenie dywanów. Zapamiętajcie nazwęjumy
"Profesjonalne Czyszczenie Dywanów* i adres: 2930 54th
Auenue North, SL Petersburg. Czekamy na wasze telefony.
Będziecie zadowoleni z jakości naszych usług. Pamiętajcie,
"Profesjonalne Czyszczenie Dywanów".
Po zakończeniu programowania zaśnij znowu i śpij, aż
nadejdzie zwykła pora rannego wstawania. Następnie cze-
KOMUNIKACJA SUBIEKTYWNA MIĘDZY UMYSŁAMI 115

kaj na telefon ze zleceniem albo na klienta, który wejdzie do


twojego biura i powie: „Właśnie tędy przejeżdżałem i zauwa­
żyłem szyld" albo: „Natknąłem się na p a n a adres w książce
telefonicznej i...\
RADA: Rób tak, jak czynią wszystkie sprawne agencje
reklamowe: powtarzaj trzykrotnie nazwę firmy lub produ­
ktu czy usługi.
„Nadając" audycję umysłową, możesz podnieść skutecz­
ność całego programowania subiektywnego dzięki zastoso­
waniu holograficznej inergizacji w celu utworzenia do­
świadczenia realistycznego.
Przykłady myślowych perswazji:
Obudzę się, gdy mój syn...
Obudzę się, gdy mój mąż...
Obudzę się, gdy mój idealny partner...
Obudzę się, gdy moja klientka. Susie Smith...
Obudzę się, gdy mój szef, Sam Spade...
Obudzę się, gdy mój pracownik, Don Dodge...
Obudzę się, gdy...
Obudzę się, gdy...
PODSUMOWANIE
Teraz będziesz mógł stosować opisane techniki w dowolny
pozytywny sposób. Możesz z nich korzystać, by polepszyć
stosunki z osobami trudnymi w kontaktach, ze współmał­
żonkiem, z dzieckiem, członkami rodziny, kierownikiem,
klientem, przyjacielem. Stosuj je do myślowego reklamowa­
nia swoich produktów lub usług. Używaj subiektywnego
programowania, by pomóc ludziom przezwyciężać ich lęki
i zahamowania. Nie sposób doprawdy zliczyć tych wszy­
stkich zmian, których szybko i łatwo możesz dokonać dzięki
stosowaniu opisanej techniki. Rada: możesz także zapro­
gramować samego siebie, że obudzisz się w chwili, gdy twój
wewnętrzny umysł będzie najbardziej otwarty na programo­
wanie!
Ponieważ nadal trwają badania nad ogólnym wykorzysta-
niem ludzkich zdolności parapsychicznych, chcielibyśmy
się dowiedzieć o twoich doświadczeniach w tej dziedzinie.
116 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Prosimy zatem o przysyłanie nam sprawozdań opisujących


zastosowania i rezultaty techniki subiektywnego programo­
wania.
Za pomocą owej techniki - gdy już będziesz mógł się nią
sprawnie posługiwać - otworzysz nowy wewnętrzny świat
lepszej komunikacji i sztuki perswazji.
DĄŻENIE DO SUKCESU
Piękna sztuka wytyczania celów

SUKCES to stopniowe osiąganie z góry określonych, god-


nych wysiłku celów osobistych. Bez takich celów codzienne
wstawanie z łóżka nie miałoby żadnego sensu. Większość
ludzi sądzi, iż celami są tylko te nadzwyczajne marzenia,
które snuje każdy z nas. Omówimy więc zarówno te drobne,
jak i te wielkie codzienne marzenia, życzenia i pragnienia,
o których trzeba stale myśleć, by mogły się w końcu spełnić.
Wiele osób, którym nieobcy jest sukces, przyzna z pew­
nością, że wyznaczanie celów to główny warunek, umożli­
wiający wspinaczkę na szczyty. Określenie celu, do którego
dążymy z myślą o lepszej przyszłości, jest istotne dla każ­
dego człowieka, bez względu na jego wiek i status życiowy.
Każdy z nas powinien sporządzić na kartce papieru plan
życiowy, czyli sformułować cele, do których zmierza: dokład­
nie to wszystko, co chce w życiu osiągnąć. Nigdy nie jest się
za młodym ani za starym, by zacząć myśleć o życiowych
planach, pracować nad nimi... „poszukiwać złota".
Wiem, że to, co mówię, jest prawdą, mimo iż przez wiele
lat sam nie potrafiłem sobie wytyczyć głównego celu mego
życia. Chwytałem się wszelkich sposobów, aby uciec od
sformułowania własnych dążeń. Poświęciłem większą część
życia, by wreszcie znaleźć przyczynę takiej mojej postawy.
Jako mały chłopiec zawsze chciałem grać w futbol ze
starszymi chłopakami. Pewnego dnia, umęczeni moimi
ciągłymi błaganiami, wreszcie pozwolili mi zagrać. Wręczyli
mi piłkę i palcem wskazali cel. Miałem tylko dobiec z. piłką
do bramki. Zacząłem biec. Ktoś mnie popchnął i upadłem;
118 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

podniosłem się i znowu biegłem, dostałem szturchańca


i znów runąłem na ziemię.
Wtedy zrozumiałem, czemu służą uniki z piłką - zapew­
niały bezpieczeństwo. A zmierzanie do celu oznaczało otrzy­
mywanie kopniaków i-szturchariców. Nie chciałem brać
udziału w takim zakichanym interesie; przecież ktoś mógł
mnie zranić! Dorastając, unikałem wszelkich celów, a kiedy
zdarzało mi się je wyznaczać, ponosiłem fiasko, gdyż nie
znałem zasad właściwego określania swych dążeń do sukce­
su. Miałem „psychiczną blokadę".
W końcu pojąłem, gdzie tkwi błąd: słowo „cel", przynaj­
mniej w moim przypadku, należało zastąpić określeniem
dążenie do sukcesu. Osiąganie miejsca przeznaczenia było
proste - robiłem to codziennie. Wiedziałem, dokąd zmie­
rzam, wychodząc codziennie z domu do pracy, i docierałem
tam, gdzie planowałem. Jeśli i ty w przeszłości nie umiałeś
sobie poradzić z wyznaczaniem celów życiowych, może po­
mocne okaże się nazwanie całego procesu twoim dążeniem
do sukcesu.
Ogólnie mówiąc, zawsze, gdy ustalasz jakiś cel, wkraczasz
w nową dziedzinę, w coś, czego Jeszcze nie robiłeś. Pamiętaj,
że wszystko, co nowe, znajduje się najprawdopodobniej
poza twoją strefą komfortu. A kiedy dążenie wychodzi poza
„znane cl zachowania", rezultatem jest stres. Umysł, chcąc
uniknąć napięcia, często stosuje blokadę, która ogranicza
twoje zachowania do znanych wzorców; w ten sposób wy­
znacza ci kurs prosto ku porażce - czyli wbrew wszystkie­
mu, czego naprawdę pragniesz.
Możesz uporać się z takim problemem za pomocą dwu­
etapowej metody:
1. Powinieneś poznać zasady określania dążeń do sukcesu.
2. Musisz nauczyć się przekonywać swą wewnętrzną
świadomość, że realizowanie tych dążeń jest korzystne.
Przechytrzanie wewnętrznej świadomości
W celu poszerzenia strefy komfortu ograniczającej twoją
zdolność wyznaczania celów, musisz zastosować inergizację
holograficzną, by stworzyć realistyczne doświadczenie, mu-
DĄŻENIE DO SUKCESU 119

sisz przechytrzyć umysłtak, by był przekonany, że wszystko


jiż się wydarzyło - że zrealizowałeś swój zamiar.
Gdy umysł zaakceptuje wyobrażone dążenie oraz stwo­
rzone doświadczenie jako spełnioną rzeczywistość, wów-
czas wszystkie umiejętności twojego mózgu, twojego umy-
słu i twojego ciała połączą się w harmonijną całość, by
pomóc ci to wyimaginowane doświadczenie zrealizować,
Umysł będzie chętnie uczestniczył w przywoływaniu da­
nych i emocji, aby dać ci „odpowiedni materiał" na sukces.
Stwórz realistyczne doświadczenie dla każdego z twoich
celów, planów i dążeń. Wykorzystaj ruchy gałek ocznych,
by pobudzić do działania wszystkie zmysły: wzrok, słuch,
węch, smak, dotyk oraz emocje. (Zob. także rozdział „Iner-
gizacja holograficzna"). Zwróć baczną uwagę na najdrob­
niejsze szczegóły, jak choćby dźwięki w tle, tak by tworzone
doświadczenie było jak najbardziej realistyczne. Holografi­
c z n a inergizacja w połączeniu z zasadami określania dążeń
do sukcesu przyspieszy twoją wędrówkę ku pomyślności we
wszystkich dziedzinach twojego życia.
Zasady określania dążeń do sukcesu
Celem wyznaczenia miejsca, do którego dążysz, jest do­
kładne wyjaśnienie samemu sobie własnych przekonań
i idei oraz ułożenie planu realizacji kolejnych pragnień.
Omówimy teraz poszczególne etapy procesu dążenia do
sukcesu, po czym podamy instrukcje do formularza, który
pomoże ci ustalić Plan Akcji. Uczyń swoje dążenie do su­
kcesu sposobem na życie - nieustającym procesem rozwoju
i wzrostu, który da ci powodzenie, o jakim marzysz. Główna
i najważniejsza idea jest następująca: wykształcić w sobie
nawyk formułowania własnych dążeń, pracować nad ich
zrealizowaniem i świętować każdy triumf. Zawsze pamiętaj
o tym, by pogratulować sobie zwycięstwa Dzięki temu wyzna­
czanie nowych celów i ich osiąganie będzie coraz łatwiejsze.

Etap pierwszy: Sporządź listę dążeń do sukcesu.


Na razie, bez zastanawiania się, na ile praktyczne są twoje
pragnienia, zapisz je na kartce. Bądź przy tym jak najbar-
120 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

dziej spontaniczny, twórczy i nie kieruj się żadnymi ograni­


czeniami. Później, gdy przystąpisz do układania planu dzia­
łań, zdecydujesz, czy określony cel wart jest wysiłku, czy
jest tylko bańką mydlaną.
Weź kartkę papieru i "podziel ją na trzy kolumny. Wypisz
cele w kolumnie marzeń. Napisz, co chcesz mieć, co chciał­
byś osiągnąć, kim chciałbyś być. Wymień wszystko, od
najdzikszych marzeń do skromnych życzeń.
Masz już długą listę pragnień, nadziei, marzeń, dążeń.
Jeśli kierowałbyś wszystkie swoje życiowe wysiłki tylko
i wyłącznie ku zrealizowaniu zawartości tej listy, prawdopo­
dobnie mógłbyś to wszystko osiągnąć. Jednak istnieje wiele
rzeczy nieosiągalnych bądź też możliwych do osiągnięcia,
ale za cenę konfliktu wobec innych dążeń, co spowolni twoją
podróż do sukcesu.
UWAGA: Po obu stronach listy pragnień znajdują się dwie
wąskie kolumny; po stronie lewej jest kolumna do umiesz­
czenia chorągiewek ostrzegawczych, po prawej zaś do o-
znaczania dążeń objętych priorytetem.

Etap drugi: Wstaw chorągiewki ostrzegawcze.


Istnieje wiele zasad, które pomagają decydować, czy ma­
my zachować na liście poszczególne dążenia, czy trzeba je
odrzucić. Oto cztery najważniejsze symbole chorągiewek
ostrzegawczych:
1. Niemożliwe do osiągnięcia - x
2. Konflikt interesów - o
3. Poza czasem i/lub przestrzenią - *
4. Wymaga więcej ćwiczeń lub wiedzy - +
Niemożliwe do osiągnięcia. Przejrzyj teraz swoją listę
i wstaw symbol je" przed każdym dążeniem, które uznasz
za niemożliwe do spełnienia. W ten sposób wyeliminujesz
wszystkie dążenia, które na razie w ogóle nie wchodzą
w rachubę.
Na przykład: spacer po księżycu. Chociaż takie marzenie
jest całkiem realistyczne -jeśli masz obecnie około 55 lat -
to jednak niemożliwe, byś dopiął takiego celu. Ale pamiętaj,
że jeśli naprawdę czegoś pragniesz, jest całkiem prawdopo-
DĄŻENIE DO SUKCESU 121
122 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

dobne, że zlekceważysz postawienie symbolu „niemożno­


ści".
Konflikt interesów. Ponownie przejrzyj listę i wstaw sym­
bol „o" przed każdym dążeniem, które twoim zdaniem znaj­
dzie się w konflikcie z innym. W ten sposób wyeliminujesz
dążenia sprzeczne z innymi dążeniami lub sytuacjami.
Na przykład: masz szczęśliwą rodzinę i mieszkacie na
Florydzie, a twoim marzeniem jest otwarcie interesu na
Alasce. Rodzina prawdopodobnie będzie starała się bloko­
wać wszystkie ruchy zmierzające do przeprowadzki na
mroźną Alaskę. Pamiętaj, żejeślijesttocel, który naprawdę
pragniesz osiągnąć, przeoczysz symbol „konfliktu intere­
sów".
Poza czasem i/lab przestrzenią. Znów zrewiduj swoją
listę, wstawiając symbol „*" wszędzie tam, gdzie dążenie
dotyczy innej strefy czasowej lub przestrzennej. Odrzucisz
tym sposobem wszelkie dążenia wykluczone przez czas
i miejsce, w którym żyjesz.
Na przykład: posiadać na własność całe Stany Zjednoczo­
ne. Do takiego celu można było dążyć trzysta lat temu, ale
teraz jest to marzenie wychodzące poza czas i przestrzeń.
Ale jeśli tego bardzo pragniesz, pamiętaj, że możesz przega­
pić przy nim symbol „**\
Wymaga więcej ćwiczeń lub wiedzy. Ostatni raz przejrzyj
listę, wstawiając symbol „+" przed każdym dążeniem, które
według ciebie wymagałoby więcej praktyki bądź zdobywania
wiedzy. Wyeliminujesz każde dążenie, którego realizacja
zabrałaby ci więcej czasu, niż skłonny jesteś na to poświę­
cić.
Na przykład: zostać chirurgiem mózgu, podczas gdy nie
ma się dyplomu wyższej szkoły medycznej. Czy chcesz
przerwać swój dotychczasowy bieg życia, by wiele lat prze­
znaczyć na naukę, która pomoże ci ziścić owo marzenie?
Pamiętaj, że jeśli rzeczywiście tego pragniesz, nie wstawisz
tutaj symbolu „+".
Masz już zatem przed sobą znacznie skróconą listę dążeń
do sukcesu. Następnym krokiem będzie ustalenie dla nich
priorytetów i wyznaczenie ram czasowych.
DĄŻENIE DO SUKCESU 123

Etap trzeci: Ustal własne priorytety.


Zrewiduj listę i dla każdego dążenia wyznacz jego prio-
rytet. W wąskiej kolumnie po prawej stronie, ponumeruj
wszystkie dążenia według znaczenia, jakie mają dla cie­
­­e.
Ustalanie priorytetów ma charakter krytyczny, wymaga
oceny, który cel jest najważniejszy i należy się nim natych-
miast zająć, a który może jeszcze poczekać. Takie ustalenia
oparte na pragnieniach, życzeniach lub potrzebach, zao-
szczędzą ci czasu, pieniędzy i nerwów, ponieważ niektóre
dążenia TRZEBA zostać spełnić PRZED innymi.

Etap czwarty: Wyznacz ramy czasowe.


Teraz poddaj klasyfikacji wszystkie dążenia, które pozo-
staly na liście (tzn. nie zostały oznaczone żadnym symbo-
lem), i podziel je na trzy kategorie: długo-, średnio- i krót­
koterminowe. Zauważysz, że krótko- i średnioterminowe
cele utrzymują cię na codziennie przemierzanej ścieżce,
która prowadzi do twojego ostatecznego celu długotermino­
wego - do celu całego twojego życia. One to warunkują
wszystkie codzienne działania i w ten sposób przybliżają cię
do ostatecznego SUKCESU.
Realizacja krótkoterminowych dążeń wymaga od jednego
dnia do jednego miesiąca.
Średnioterminowe cele można osiągnąć w czasie od jed-
nego do sześciu miesięcy.
Realizacja długoterminowych dążeń trwa od sześciu mie-
sięcy do jednego roku... a nawet całe życie.

E t a p piąty: Wyznacz kolejność dążeń do sukcesu.


W wąskiej kolumnie, umieszczonej po prawej stronie każ-
dej kolumny czasu, ponumeruj swoje dążenia w kolejności,
która wydaje ci się najbardziej odpowiednia. Zastanów się,
jakie są kolejne stopnie - który cel prowadzi cię do następ-
nego. Czego się spodziewasz po pierwszym osiągnięciu?
Jakie jest drugie...? Utwórz ze wszystkich dążeń drabinę
z kolejnymi szczeblami.
124 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Etap szósty: Rozwiń swój Plan Akcji


Teraz, gdy już wymieniłeś wszystkie swoje dążenia do
sukcesu i nadałeś im priorytety, możesz rozpocząć układa­
nie skutecznego Planu Akcji.
Sformułowanie dążenia* Sformułuj dążenie do sukcesu
w sposób pozytywny i bardzo szczegółowy. Definiowanie
celu w formie najprostszej i najbardziej wyrazistej pozwoli
ci na dokładne nazwanie własnych pragnień. J a s n e okre­
ślenie celu to pierwszy krok do sukcesu.
Przeszkody. Wymień wszelkie przeszkody, jakie mogą
stanąć na twej drodze do celu, takie jak: brak umiejętności
zła postawa lub nałogi, ograniczające cię przekonania, ro­
dzina i przyjaciele, wewnętrzne wątpliwości itp. Pierwszą
zasadą, którą się musisz kierować, stawiając czoło jakim­
kolwiek wyzwaniom, jest dobre rozpoznanie problemu. Gdy
już pojmiesz istotę swych problemów - czyli przeszkód na
twojej drodze, możesz zastanawiać się nad ich rozwiąza­
niem.
Rozwiązania. Wejdź w stan relaksacji umysłu (w stan
alfa) i wykorzystaj swoje zdolności twórcze i wyobraźnię
w planowaniu rozwiązań, które pozwolą ci pokonać każdą
z wymienionych przeszkód. Poproś członków twojej Rady
Umysłu o wskazówki (zob. ostatni rozdział), po czym zasto­
suj rozwiązania na poziomie beta, czyli na poziomie świa­
domości zewnętrznej. Następnie podejmij konieczne kroki,
by marzenia stały się rzeczywistością.
Przewidywana data realizacji Gdy dokonałeś już rozpo­
znania problemów i znalazłeś sposób na przezwyciężenie
czekających cię trudności, wyznacz datę osiągnięcia celu.
Wyznacz rozsądną datę: bądź dla siebie wyrozumiały. Za­
pisz tę datę w formularzu Dążeń do Sukcesu.
Ustalenie terminu zachęci cię do wyruszenia naprzód.
Lepiej jest wyznaczyć ramy czasowe, a nie konkretny ter­
min. Niechaj owe ramy będą elastyczne. Jeśli ustalisz jedną
sztywną datę, możesz się zniechęcić, gdy dążenie do celu
będzie trwało dłużej, niż zakładałeś. Spodziewaj się, że
osiągniesz swój cel na czas, ale pozostań wystarczająco
elastyczny, by dostosować ramy czasowe do możliwości.
DĄŻENIE DO SUKCESU 125

Korzyści osobiste. Wymień wszystkie zyski i osobiste ko­


­­­ści, które staną się twoim udziałem, gdy osiągniesz cel.
Jeśli twoim dążeniem jest pomaganie bliźnim, pomyśl
o osobistej satysfakcji, jaką da ci tego rodzaju działalność!
Dla każdego dążenia znajdź takie korzyści. Wypisywanie
przewtdywanych nagród pomoże ci rozwinąć automotywa-
cję i determinację, konieczne do podtrzymania entuzjazmu,
Nie będziesz się wówczas ociągał i łatwiej utrzymasz kurs
na sukces.
Mechanizmwyzwaląjący. Wybierz jakieś kluczowe słowo,
zwrot lub gest, które przypomną ci o twoim dążeniu do
sukcesu. Wejdź w stan alfa i zaprogramuj je. (Zob. rozdział
"Mechanizm wyzwalający"). Wyzwalacze pomogą ci w nie-
ustającej autokorekcie i zawsze będą przypominać o po-
wziętym kierunku działania i myślenia.
Zapis postępów. Nie zapominaj o okresowym sprawdza-
niu postępów w dążeniu do wyznaczonego celu. Sprawdzaj
też, czy nie zboczyłeś ze szlaku prowadzącego do realizacji
marzeń i czy zbliżasz się do wyznaczonego terminu. Jeśli
czasu jest mało, ponownie oceń swoje możliwości i dostosuj
do nich ramy czasowe. Podziel drogę do celu na etapy tak,
byś mógł łatwiej ogarnąć i ocenić swoje postępy. Gdy osiąg-
niesz cel, zapisz datę. Świętuj swoje zwycięstwo!

Etap siódmy: Przeglądaj zapis swoich sukcesów i świeć


tumfy.
Zachowaj wypełniony formularz Dążeń do Sukcesu
i przeglądaj go zawsze, gdy potrzebujesz nowego zastrzyku
pewności siebie czy dodatkowej motywacji, by osiągać ko­
lejne cele. Po każdym zwycięstwie zapisuj jego datę. I oglą-
daj, analizuj, smakuj swoje sukcesy. Będziesz czuć się
WSPANIALE! Ciesz się i upajaj swymi osiągnięciami.

Etap ósmy: Wyznacz NOWE dążenia do sukcesu.


J e d n a z pułapek, w którą wpada większość osób, polega
na tym, że kiedy osiągną już swój cel, zadowolone z siebie
spoczywają na laurach. Taki stan nazywamy stagnacją!
Ziściło się... osiągnąłeś cel... ogarnia cię lenistwo, frustra-
126 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

cja, nuda... i pytasz samego siebie, czy tylko tyle życie ma


ci do zaoferowania. Aby zatem uniknąć dnia, miesiąca czy
roku zionącego pustką, musisz szukać nowych dążeń,
zanim jeszcze poznasz ostateczne rezultaty starych. Pamię­
taj, nie osiąganie celów jest najważniejsze, ale to, czego
uczysz sie po drodze. (W rzeczywistości większość ludzi
czuje spadek emocji w momencie, gdy marzenie się speł­
nia... strumień adrenaliny wysycha).
Formularz dążeń do sukcesu
Przerysuj ten formularz na kartkę papieru 1 zawsze noś
ją przy sobie, tak byś codziennie mógł sprawdzić stan
twoich postępów.
Sformułowanie dążenia

Przeszkody

Rozwiązania
DĄŻENIE DO SUKCESU 127

Przewidywany czas realizacji

Korzyści osobiste

[echanizm wyzwalający

Zapis postępów

Data realizacji
128 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

PODSUMOWANIE
Dążenie do sukcesu...
Piękna sztuka wytyczania celów
Podstawowym warunkiem sukcesu jest intensywne, go­
rące pragnienie Jego osiągnięcia. Bez pragnienia nie ma
zaangażowania, a bez zaangażowania nie ma impulsu do
działań! Możesz stworzyć takie zaangażowanie, takie prag­
nienie... i uczynić Je pragnieniem gorącym, wypisując -
szczegółowo - wszystko, czego pragniesz, przeglądając to
wielokrotnie, koncentrując się na tym i uwypuklając wszy­
stkie „chcę" oraz rozwijając plan działań, twój plan bitewny
przeciwko wszystkiemu, co negatywne w twoim umyśle,
przeciwko każdemu „nie umiem!" i „nie mogę!".

Aby łatwiej wytyczać cele i je osiągać:


1. Wypisz marzenia, których realizacji pragniesz najbar­
dziej.
2. Ustal dla nich priorytety.
3. Wyznacz ramy czasowe (cele krótko-, średnio- i długo­
terminowe).

Dla każdego dążenia ułóż skuteczny Plan Akcji:


1. Napisz pozytywne sformułowanie celu.
2. Wymień wszelkie przeszkody, które trzeba przezwycię­
żyć.
3. Wskaż możliwe rozwiązania.
4. Ustal przewidywany czas realizacji poszczególnych ma­
rzeń.
5. Wypisz wszystkie spodziewane korzyści osobiste i na­
grody, które sprawią ci radość.
6. Wybierz wyzwalające zdanie, słowo lub gest.
7. Zapisuj postępy w dążeniu do celu.
8. Zanotuj rzeczywistą datę dotarcia do miejsca przezna­
czenia.
9. Gratuluj samemu sobie i upajaj się każdym zwycię­
stwem!
10. Przeglądaj co jakiś czas zapis swoich sukcesów!
DĄŻENIE DO SUKCESU 129

Wejdź w stan alfa metodą 3-1 1 omów każdy poszczególny


cel z członkami Rady (zob. ostatni rozdział), prosząc ich
o wskazówki. Opuść poziom alfa, odliczając od 1 do 5.
Codziennie wchodź w stan alfa i stwarzaj realistyczne
doświadczenie zawierające odczucia wzrokowe, dźwiękowe,
smakowe, węchowe, dotykowe i emocjonalne. Inergizuj
holograflcznie każde dążenie do sukcesu, wprowadzając do
obrazu akcję, barwę i perspektywę. Utrzymuj ten ruchomy
obrąz myślowy przy życiu i codziennie dodawaj do niego
nowe wrażenia zmysłowe. Opuszczaj poziom alfa metodą
odliczania od 1 do 5.
Podczas tej codziennej pracy-zabawy podejmuj konieczne
działania (na poziomie beta) i zmierzaj do każdego z wyzna-
czonych celów. Bądź elastyczny w ustalaniu ram czaso-
w y c h . Dobrej zabawy!!!

— Panowanie nad umysłem


ORGANIZACJA CZASU ALFA
Człowiek, który pragnie odnosić sukcesy, musi mądrze
organizować swój czas prywatny i zawodowy. To nieprawda,
że każdy z nas dysponuje tą samą liczbą godzin dziennie.
Ci, którzy korzystają z „czasu alfa", mają tę przewagę nad
innymi, że ich świadomością wewnętrzną nie rządzi ogólnie
przyjęty czas wyznaczany cykaniem zegara, lecz dzięki za­
stosowaniu niżej opisanych technik mogą gromadzić, przy­
woływać i analizować informacje z mniejszym wysiłkiem
i w krótszym czasie.
Technika wprowadzania alfamatyku
Przez lata ludzie stosowali metodę wielokrotnego powta­
rzania tzw. aflrmacji, próbując w ten sposób odegnać od
siebie negatywne myśli i zbliżyć się do upragnionego celu.
Afirmacje pisano lub wygłaszano, z różnym rezultatem.
Ciągłe wypisywanie pozytywnych twierdzeń pozwalało
wprowadzić informację do głębszych poziomów świadomo­
ści, ale najczęściej nie na tyle głębokich, by mogły wywołać
skutek natychmiastowy i trwały.
Ludzie odpowiednio posługujący się czasem alfa mogą
z łatwością zwiększyć swoją skuteczność, wprowadzając do
mózgu afirmacje lub pozytywny program za każdym razem,
gdy znajdą się na poziomie relaksacji umysłu. Zapisywanie
pozytywnego programu - my nazwaliśmy go alfamatykiem
- w stanie relaksacji może łatwo i szybko zmienić twoje
codzienne życie. Dzieje się tak dlatego, że docierasz wprost
do samego źródła - do swej wewnętrznej świadomości, która
rządzi wszystkimi twoimi poczynaniami.
ORGANIZACJA CZASU ALFA 131

DEFINICJA: Alfamatyk jest to zdanie twierdzące o treści


pozytywnej, które - wypowiedziane w myślach lub na głos
w stanie alfa - pomaga wyzwolić pozytywną reakcję w twym
zachowaniu, postawie lub samopoczuciu, stając się tym
samym automatyczną reakcją twej świadomości wewnę­
trznej.
Alfamatyki mogą przeprogramować lub zastąpić negatyw­
ne, samowynlszczające przekonania, które trzymają twój
umysł w granicach strefy komfortu. Musisz zmienić siebie -
powtarzając alfamatyki każdego dnia - przestać wątpić we
własne siły i sprawić, by owe zmiany były trwałe. Podczas
inerglzacji holograficznej treść alfamatyków możesz wypo­
wiadać w myślach lub na głos albo też wyobrażaj sobie, że
piszesz słowa na tablicy lub na kartce papieru. Można także
ułożyć z tych słów piosenkę i śpiewać ją na ulubioną melo­
dię lub wystukiwać w stanie alfa.
Elementy alfamatyku
Podczas formułowania swych osobistych alfamatyków
pamiętaj, by były one krótkie, treściwe i odwoływały się do
twoich emocji; możesz je poddać inergizacji holograficznej.
1. Zawsze formułuj treść alfamatyku w czasie teraźniej­
szym. Dopóki postrzegasz go w teraźniejszości, dopóty jest
on zapisywany w mózgu i umyśle jako przeszły... a zatem
tak, jakby już się wydarzył. Zawsze, gdy wypowiadasz go
w stanie alfa, przekonujesz umysł, że tak właśnie jest.
2. Niechaj treść będzie pozytywna i wsparta silnym prze­
konaniem; oświadczaj, że to, o czym mówisz, dzieje się
W rzeczywistości.
3. Używaj zaimka „Ja", gdy wygłaszasz alfamatyk do
samego siebie. Niechaj treść ma charakter osobisty, tak
jakbyś rozmawiał ze swoim Wyższym Ja.
Jose Silva powiada: „Pisząc afirmacje czy wymieniając
upragnione cele, zapisuj kolejno oświadczania, zaczynające
się tak: »Ja będę... Ja właśnie będę... Ja już niebawem
będę... Teraz jestem tym a tym«. Ustalasz w ten sposób
punkty odniesienia i stopniowo posuwasz się do przodu:
•Chcę być... będę... zaczynam być... jestem*. Na poziomie
132 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

alfa, w wymiarze subiektywnym (wewnętrznym), odniosłeś


już sukces. Dodaj do tego jeszcze Pragnienie, Wiarę ł Ocze­
kiwanie, by osiągnąć go również w rzeczywistości. Przerwij
teraz słowne programowanie i zwróć się do intencji emocjo­
nalnej, gdyż to przede wszystkim ona pobudza Wyższe Ja,
by wprowadziło i utrwaliło zmiany w twoim umysłowym
wizerunku".
Doskonałym przykładem celu, który warto osiągnąć, mo­
że być nauka szybkiego czytania. W ciągu jednego dnia
możesz zwiększyć tempo czytania, rozumienia i przyswaja­
nia tekstu. Treść alfamatyku szybkiego czytania może wy­
glądać następująco:
Każdego dnia czytam coraz szybciej i rozumiem więcej.
W trakcie powolnego wypowiadania alfamatyku, trzy­
krotnie w stanie alfa, stosuj technikę inergizacji hologra­
ficznej w celu ukształtowania realistycznego doświadcze­
nia. Wyobraź sobie siebie czytającego szybciej i rozumieją­
cego więcej. Następnie, już po opuszczeniu poziomu alfa,
gdy zdarzy ci się okazja przeczytania jakiegoś tekstu (na
poziomie beta), przymierz się do szybszego czytania. Prze­
biegaj wzrokiem kolejne linijki, opuszczając co krótsze sło­
wa, mogące zwolnić tempo czytania. Mówiąc prościej, skłoń
samego siebie do szybszego czytania. Zdziwisz się, jak
prędko i łatwo ci to przyjdzie. Nie tylko będziesz szybciej
czytał, ale i więcej rozumiał.
PAMIĘTAJ, by wszystkie twoje alfamatyki były pozytyw­
ne - wymieniaj czynności, zachowania i postawy, jakich
pragniesz, a nie te, których nie chcesz. Unikaj „czerwo­
nych chorągiewek ostrzegawczych", jakimi są słowa: „prze­
stań, żaden, nie chcę, nie".
Zdanie negatywne: „Przestaję siebie krytykować".
Zdanie pozytywne: „Wybaczam sobie i akceptuję siebie".
Dzięki stosowaniu techniki wprowadzania alfamatyku,
możesz zmienić dowolną dziedzinę swego życia. Sformułuj
listę osobistych alfamatyków dotyczących wszystkich
zmian, jakie chcesz wprowadzić w swoim życiu. (Pełny ze­
staw dziewięciu alfamatyków służących zapewnieniu rów­
nowagi życiowej znajduje się w „Dodatku").
ORGANIZACJA CZASU ALFA 133

Stwórz „Mistrzowski Plan Działania"


(na j e d e n d z i e ń l u b d l a j e d n e g o w y d a r z e n i a )
Stosując niżej opisaną procedurę, obniżysz poziom stre­
s u , zdobędziesz więcej pewności, zyskasz kontrolę n a d
stytuacją i mniej c z a s u będziesz poświęcać na podejmowa­
n i e decyzji. Wcześniejsze programowanie umysłowe, zanim
Jeszcze j a k i e ś wydarzenie n a s t ą p i , pozwoli ci dostrzec wszy­
s t k i e e w e n t u a l n e t r u d n o ś c i i ich u n i k n ą ć . Wzmocni to rów­
n i e ż twoją ufność we własne siły i zdolność p a n o w a n i a n a d
sobą.
Program poranny
Z pewnością nigdy nie wyszedłbyś z d o m u nie u b r a n y .
Z tego samego względu nie powinieneś r a n o wychodzić nie
u b r a n y w sensie psychicznym.
Każdego r a n k a , po obudzeniu, wejdź w s t a n alfa za pó­
­ocą metody 3 - 1 .
W s t a n i e alfa dokonaj przeglądu rozwiązań l u b pomy-
słów, które otrzymałeś w nocy w formie snów lub wizji,
Możesz założyć „Sennik", w którym będziesz zapisywać swo-
je s n y ze wszystkimi szczegółami. Następnie z a s t a n ó w się,
jaki j e s t związek owych informacji z całym „Planem Działa -
nia" - czy s n y zawierają odpowiedzi na problemy d n i a
powszedniego.
Ubierz swój u m y s ł do pracy - przygotuj go zawczasu do
dziennych obowiązków. Przejrzyj w myślach wszystkie
umówione s p o t k a n i a i decyzje, które w tym dniu będzie
należało podjąć. Skoncentruj się na zadaniach, które mogą
o k a z a ć się t r u d n e . Zastosuj inergizację holograficzną, by
stworzyć obraz realistycznego doświadczenia sytuacji
i s p o t k a ń , do j a k i c h dojdzie tego d n i a - przedstaw sobie
pozytywne wyniki wszystkich działań.
Te zadania, które mogą stanowić dla ciebie wyzwanie,
trzeba przewidzieć w najdrobniejszych szczegółach, zupeł­
n i e tak, Jakbyś miał pisać scenariusz. Po pierwsze, zdecy­
duj, jakiego pragniesz rezultatu. Wyobraź sobie, że uczest­
n i c z y s z w tym s p o t k a n i u , i z a s t a n ó w się, jakie t e m a t y mogą
134 PANOWANIE N A D UMYSŁEM

być p o r u s z a n e w rozmowie. Gdy ustalisz wynik dyskusji,


zapisz wszystkie dialogi, tworząc d o k ł a d n y scenariusz. Za­
planuj każde pytanie i każdą odpowiedź, zawsze mając na
myśli u p r a g n i o n y wynik rozmowy.
Stosując alfamatyk s a m o d o s k o n a l e n i a , powoli powtórz
trzy razy jego treść przy j e d n o c z e s n y m przeprowadzaniu
inergizacji holograficznej. Wizualizuj ze szczegółami trójwy­
miarowy obraz s u k c e s u . Następnie, odliczając od 1 do 5,
o p u ś ć poziom relaksacji.

Program p o p o ł u d n i o w y
Rozłóż sobie zajęcia w ten sposób, byś po l u n c h u , n i m
przystąpisz do dalszych obowiązków, miał czas na wejście
w s t a n alfa. Pięć m i n u t - to dobrze, dziesięć m i n u t - bardzo
dobrze, piętnaście m i n u t w s t a n i e relaksacji - to doskonale.
Wejdź w s t a n alfa za pomocą metody 3 - 1 . Następnie
dokonaj analizy tej części dnia, która j u ż minęła. Zastanów
się n a d wydarzeniami p o r a n k a . J a k u p ł y n ą ł ? Czy są j a k i e ś
sprawy, które mogłeś załatwić inaczej?
Jeśli tak, odtwórz w myślach wydarzenie i zmień scena­
riusz. Odegraj s c e n ę tak, j a k chciałbyś ją widzieć w rzeczy­
wistości. Stwórz realistyczne doświadczenie owej sceny.
O s t a t n i e wrażenie powinno przedstawiać obraz wykończo­
ny i nie wymagający poprawek, abyś w przyszłości, będąc
w podobnej sytuacji, miał już gotową, prawidłową odpowiedź,
d o s t ę p n ą w katalogu z pozytywnymi d a n y m i . Dzięki t e m u
w s p o m n i e n i e s u k c e s u będzie przechowywane w n e u r o n a c h
twojego mózgu. (Pamiętaj, mózg j e s t twoim k o m p u t e r e m ! ) .
Teraz spróbuj przewidzieć treść reszty dnia. Przedstaw sobie
poszczególne spotkania j a k o korzystne dla każdej ze stron.
Zastosuj taki s a m alfamatyk s a m o d o s k o n a l e n i a albo ja­
k i ś inny. Aby u z y s k a ć lepsze rezultaty, powtórz go trzy razy
p o d c z a s inergizacji holograficznej.
Wyjdź ze s t a n u alfa, odliczając od 1 do 5.

Program w i e c z o r n y
Wieczorem, przed u d a n i e m się na spoczynek, rozbierz
swój umysł, przeglądając treść całego minionego dnia.
ORGANIZACJA CZASU ALFA 135

I Nikt normalny nie idzie spać w ubraniu. Mało kto pamię­


ta, by rozebrać umysł. Jeśli chcesz mieć spokojny, odprę­
żający sen, musisz rozebrać umysł, zdjąć z niego wszystkie
łroski i kłopoty.
I Leżąc w łóżku lub siedząc w fotelu, wejdź w stan alfa za
Łomocą metody 3-1.
i Przeanalizuj cały dzień. Jeszcze raz przyjrzyj się spra­
wom, które można było załatwić lepiej. Sporządź w umyśle
scenariusz, realistyczne doświadczenie, które przedstawia
•ożądany przebieg wydarzenia. Wspomnienie nowego sce­
nariusza zostanie zachowane w katalogu z plikami poży­
tymi, byś w przyszłości mógł się do niego odwołać.
Wprowadź do umysłu alfamatyk samodoskonalenia, po-
foli powtarzając go trzy razy przy jednoczesnym stosowa­
niu inergizacji holograficznej.
Niechaj doświadczenie realistyczne obejmuje wszystko, cze-
b pragniesz na przyszłość, wszystkie cele, jakie chciałbyś
^siągnąć. Pamiętaj o stworzeniu nadzwyczaj dokładnych ob-
jw; korzystaj z wrażeń wzrokowych, słuchowych, węcho-
rch, dotykowych, smakowych i emocjonalnych.
Ułóż plan pomysłów czy rozwiązań problemów, by przy­
lały do ciebie podczas snu.
Tym razem nie ma potrzeby wychodzenia ze stanu alfa,
Spnieważ jest czas snu. Jeśli dokonujesz programowania,
leżąc w łóżku, po prostu stopniowo pogrążaj się we śnie.
Wchodząc w stan alfa trzy razy dziennie, stwierdzisz po
Jakimś czasie, iż dni mijają ci gładko i bez komplikacji, że
jesteś bardziej wydajny i sypiasz lepiej, budzisz się wypo­
częty i wstajesz z nową energią do pracy. Czas zainwesto­
wany w programowanie owocuje większą pewnością siebie,
fiększą liczbą twórczych pomysłów i umiejętnością psychi-
snej organizacji. Rób więc to codziennie, a staniesz się
;nedżerem czasu alfa".
Jeśli zdarzy ci się zasnąć w stanie alfa, nie przejmuj się.
normalne u początkujących. Wyrobiłeś w sobie nawyk
isypiania, gdy przez dłuższy czas masz zamknięte oczy.
!*eraz, za pomocą ćwiczeń, powinieneś uczyć się panowania
lad swoimi procesami myślowymi i pozostawać w stanie
136 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

czuwania, kiedy masz zamknięte oczy. W ten sposób żarów-


no twój umysł, jak i ciało wiele zyskają, zdobędziesz wszy-
stko, czego pragniesz.
Jeśli będąc w stanie alfa, masz skłonność do zasypiania,
postaraj się, by było ei trochę niewygodnie - usiądź na
książce lub na twardym krześle albo tylko na brzegu krzes-
ła. Nie wchodź na poziom alfa, leżąc w łóżku. Dopiero po
otwarciu oczu, po zakończeniu programowania idź spać.
Jeden z praktykujących chodził przez cały czas programo­
wania, trzymając nad głową szklankę z wodą. Gdy zaczynał
zasypiać, opuszczał rękę i woda wylewała mu się na głowę!
Po czymś takim nie zdarzyło się, by zasnął w stanie alfa;
była to kuracja wstrząsowa dla jego umysłu, dzięki której
umysł został zmuszony do współpracy!
Dynamiczne narzędzie organizacyjne
Notatka w punktach
Opisana tutaj czynność, niemal mechaniczna, daje wspania­
łe wyniki dzięki swej prostocie. Sprawia, że czujesz się pewnie
w obcowaniu z ludźmi. Wypróbuj ją od razu, aby znacznie
zwiększyć siłę swego wpływu na kontakty osobiste i zawodowe.
Zanim z kimkolwiek się spotkasz, zanotuj w punktach,
co chcesz powiedzieć i jak to powiesz.
To brzmi tak prosto, i takie jest w rzeczywistości! Jednak­
że niewiele osób znajduje czas, by wyjaśnić sobie własne
myśli. Fantastyczne efekty „techniki notatki w punktach",
wielce ich zadziwią.
Notatka w punktach dla pracowników
Notatka w punktach potrafi czynić cuda. Wypróbuj ją na
szefie. Większość przełożonych ma w pracy tak wiele spraw
do załatwienia, że bywa niecierpliwa w stosunku do pracow­
ników, którzy przychodzą do ich gabinetu dla omówienia
różnych kwestii.
Kiedy następnym razem będziesz wybierał się do szefa,
wejdź przedtem w stan alfa, odpręż się i przeanalizuj sytu­
ację. Zastanów się, co trzeba przedyskutować, i zanotuj to
w myślach, punkt po punkcie. Przedstaw sobie plan rozmo-
ORGANIZACJA CZASU ALFA 137

wy z szefem; jak powinna ona przebiegać. Przejdź przez


realistyczne doświadczenie, po czym otwórz oczy i fizycznie
zrób notatkę, którą wcześniej opracowałeś w myślach.
Z notatką w ręku wejdź do gabinetu szefa, wręcz mu kartkę
ze staranną notatką w punktach i powiedz: „Miałbym (tu
wymień liczbę) spraw do omówienia, kiedy znajdzie pan dla
mnie czas". To działa jak magia. Niektórzy nasi słuchacze
mówili, że ich szef rzeczywiście wypowiadał dokładnie te
słowa, które wcześniej zaplanowali sobie w wyobraźni! (Przy­
pomina się powiedzenie o wkładaniu słów w czyjeś ustal)
Każdy szef, bez względu na to, jak jest zapracowany,
spróbuje poświęcić ci trochę czasu, widząc, że przemyślałeś
i opracowałeś jakiś problem tak dokładnie że można już
podjąć konkretne działania.
Większość pracowników idzie do szefa po pomoc bez
żadnych propozycji i własnych sugestii, nawet bez jasno
sprecyzowanych pytań. Po prostu wpadają do gabinetu
i rzucają temat: „Trzeba wysłać odpowiedź na ten list. Za-
stanawiałem się właśnie, co im napisać".
„Notatka w punktach" świadczy o tym, że panujesz nad
sytuacją. Najważniejsze jest to, że proponujesz szefowi coś
konkretnego, co pozostaje mu tylko ocenić. Podejmujesz
działania, dzięki czemu wzrasta twoja skuteczność. Szef
zaczyna cię wyróżniać spośród reszty pracowników i jesteś
mile widziany w jego gabinecie. Ta metoda przyniosła wiele
awansów i korzyści jej użytkownikom.
Notatka w p u n k t a c h dla profesjonalistów
J a k o profesjonalista, zawsze powinieneś mieć gotową
notatkę przed każdą próbą zawarcia transakcji przez tele­
fon. Nigdy nie wykręcaj numeru, zanim nie napiszesz
w punktach, o czym masz mówić. Czy jest to rozmowa
służbowa, czy prośba o poprawienie faktury, czy nawet
rozmowa osobista - najpierw uporządkuj myśli.
Zapisanie twych myśli po wyjściu ze stanu alfa jest
umysłowym podsumowaniem celów, jakim ma służyć pla­
nowana rozmowa. Gdy widzisz przed sobą sporządzoną
wcześniej notatkę, zmienisz podejście do całej sprawy.

6 — Pamywiinie iux umvslcm


138 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Jesteś dobrze zorganizowany i wiesz o tym; druga osoba


słyszy, że mówisz rzeczowo, i przez to jest bardziej chętna
do rozmowy. A ile zaoszczędzisz czasu, wydatków i kłopo­
tów, jeśli nie będziesz musiał dzwonić powtórnie, by omówić
sprawy, o których mogłeś zapomnieć!
Poprawa jakości korespondencji
Stosuj metodę „notatki w punktach" przed napisaniem
listu służbowego lub osobistego. Wejdź w stan alfa
i w myślach przedstaw sobie listę zagadnień, jakie ma
zawierać list. Następnie ułóż w myśli cały tekst - wyobraź
sobie, że siedzisz przy biurku, komputerze lub maszynie
do pisania i sam piszesz albo też dyktujesz list swojej
sekretarce.
Teraz wyjdź z poziomu alfa i naprawdę, czyli fizycznie,
podyktuj, napisz ręcznie lub na maszynie list, który skom­
ponowałeś w myślach.
Podejmowanie decyzji przy użyciu „notatki
w punktach"
Opisana metoda stanowi kapitalną pomoc przy podejmo­
waniu decyzji... iść czy zostać... wybrać to czy tamto. Stosuj
ją nawet wtedy, gdy wybór zarówno jednej, jak i drugiej
możliwości jest słuszny - uda ci się wybrać tę BARDZIEJ
korzystną dla rozmaitych życiowych celów. (Najlepiej stosuj
ją codziennie).

Etap pierwszy: Nazwij problem. Musisz sięgnąć do ko­


rzeni problemu. Aby uzyskać ilość informacji wystarczającą
do określenia jego istoty, powinieneś zgromadzić wszystkie
ważniejsze dane oraz zapisać je w formie notatki. Zastanów
się, jakiego rodzaju informacje - w postaci faktów, opinii,
postaw itp. - będą ci potrzebne do zrozumienia wszystkich
aspektów problemu lub zaistniałej sytuacji.
Informacje powinny - na ile to możliwe - pochodzić
z pierwszej ręki. Fakty, bez względu na intencje ludzi, często
są przeinaczane lub wręcz przemilczane. Staraj się upewnić
co do prawdziwości informacji, sięgając do kilku ich źródeł.
ORGANIZACJA CZASU ALFA 139

Zapisz dane o źródłach informacji jako kolejny punkt swojej


notatki.
Czasami wydaje się, że mamy do czynienia z jednym
problemem, podczas gdy naprawdę składa się on z kilku
mniejszych. Być może każdy z nich trzeba rozwiązywać
osobno, pilnując jednak, by poszczególne rozwiązania wza­
jemnie się uzupełniały.

Etap drugi: Wymień wszystkie możliwe rozwiązania. Wy­


pisz jak najzwięźlej wszystkie ewentualne rozwiązania na
kartce z notatką. [Wymień także pomysły innych, nie tylko
wtasne - tak jakbyś zaczerpnął je od członków Umysłowego
Zespołu Doradczego podczas narady - zob. rozdział „Twórcze
rozwiązywanie problemów (...) z zespołem doradczym alfa".

Etap trzeci: Zrób wykaz konsekwencji płynących z zasto-


sowania każdego z rozwiązań. Dla każdej planowanej akcji
musisz przewidzieć ewentualną reakcję. Bądź konkretny,
bądź ścisły, bądź uczciwy. Zanotuj wszystkie koszty i zmia-
ny konieczne do wprowadzenia idei w czyn.

Etap czwarty: Przyjmij wybrane rozwiązanie i zastosuj


je. Jeśli już zdecydowałeś się na określony plan działania,
zacznij go realizować. Zwróć baczną uwagę na szczegóły
działań i regularnie sprawdzaj swoje postępy, by mieć pew-
ność, że wszystko odbywa się zgodnie z planem.
Na początku możesz odnieść wrażenie, że podążanie tymi
czterema etapami może spowolnić proces podejmowania
deyzji, ale z czasem technika „notowania w punktach"
stanie się w dużym stopniu automatyczna, a ty zwiększysz
skuteczność działania i umiejętność rozwiązywania proble-
mów. Interesy będą ci szły jak nigdy i osiągniesz lepsze
zyski. Również życie osobiste da ci wiele satysfakcji i jeszcze
wzmocnisz wiarę we własne siły.
Praktyka
Kiedy metodę „notatki w punktach" zaczniesz wprowa-
dzać w czyn, okaże się, że jest ona przydatna w wielu
140 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

rozmaitych sytuacjach. Stosuj Ją przez dziesięć dni. Dzięki


temu szybko zyskasz poczucie pewności siebie, doznasz
przypływu energii i będziesz umiał kształtować swoje rela­
cje z innymi ludźmi.

Pięć wskazówek dotyczących programu „notatki w pun­


ktach":
1. Miej zawsze pod ręką kilka karteczek, najlepiej po
jednej na każdą rozmowę telefoniczną, oraz kilka większych
arkuszy na biurku i kilka przy ulubionym fotelu.
2. W nagłówku na kartce wypisz główny cel, jakiemu ma
służyć kontakt z drugą osobą.
3. Wejdź w stan alfa i w myślach jeszcze raz szybko wy­
licz wszystkie punkty notatki, zanim podniesiesz słucha­
wkę. Być może przyjdą ci wówczas do głowy jakieś dodat­
kowe punkty. Dopisz je, gdy tylko opuścisz poziom relaksa­
cji.
4. Nawiąż kontakt z drugim człowiekiem i podążaj
w swym działaniu za treścią sporządzonej notatki. Może ci
się wydawać, że zapamiętałeś wszystkie punkty; mimo to
powracaj do swojej listy, ponieważ to właśnie jej obraz
będzie wywierać wpływ na treść prowadzonej rozmowy.
A oto lista sytuacji, w których program „notatki w pun­
ktach" Jest najbardziej przydatny:
1. Przeprowadzanie lub udzielanie wywiadu.
2. Kupno domu, łodzi, samochodu lub polisy ubezpiecze­
niowej.
3. Rozmowa z wychowawcą twego dziecka.
4. Próba uzyskania pożyczki bankowej.
5. Zlecanie komuś wykonania robót w twoim domu.
6. Spotkanie z lekarzem lub dentystą.
7. Ważna rozmowa telefoniczna.
8. Rozmowa kwalifikacyjna, przyjmowanie nowego pra­
cownika i ocena jego umiejętności.
9. Prowadzenie zebrania.
10. Sprzedaż towarów łub pomysłów.
11. Oddawanie samochodu do naprawy.
12. Ważna rozmowa rodzinna.
ORGANIZACJA CZASU ALFA Ul

13. Organizowanie zbiórki pieniędzy, świątecznego przyję­


cia lub seminarium.
14. Pisanie różnego rodzaju listów i podań.
15. Konsultacja z szefem.
Korzystając z techniki „notatki w punktach" - staraj się
być coraz lepszy. Zyskasz sobie poważanie, każdy wysłucha
cię z uwagą i wykaże chęć współpracy.
PODSUMOWANIE
Organizacja czasu alfa
Zostań „menedżerem czasu alfa". Trzy razy dziennie rób
sobie „przerwę umysłową"; naucz się znajdować czas dla
siebie - nawet gdybyś miał wpisać go do terminarza! Odprę­
żenie się i przemyślenie spraw na poziomie alfa zaoszczędzi
ci czasu w przyszłości, ponieważ z chwilą gdy nastroisz swój
umysł na poziom świadomości wewnętrznej, będziesz po-
pełnia! o wiele mniej błędów, W sferze umysłu nie ma ba-
riery czasu i przestrzeni (możesz myśleć o okresie sprzed
diesięciu lat i będzie ci się wydawało, że wszystko zdarzyło
się wczoraj), dlatego też przy podejmowaniu decyzji i roz­
wiązywaniu problemów potrafisz ogarnąć większy zakres
problemów. A zatem poczyń odpowiednie kroki, by - bez
z w ą t p i e n i a we własne siły i frustracji czającej się u drzwi -
osiągać wytyczone cele.
przykładowe zastosowanie „notatki w p u n k t a c h " do
rozwiązania konkretnego problemu
Pan Shields, kontroler w dziale spedycyjnym, porządkuje
myśli przed spotkaniem z przełożonym, którym jest pan
Albert, wiceprezes spółki.
Kontakt: pan Albert.
Problem: obecnie używane kartony do pakowania ładun­
k ó w są za słabe.
Cel: uzyskać zgodę pana Alberta na zakup nowych kar-
tonów, by zmniejszyć straty przewozowe.
Punkty dyskusji. Działania i konsekwencje:
1. Straty sięgają 8% - nadzwyczaj wysokie.
142 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

2. Kartony są wadliwe - trzeba użyć kartonów „plastro-


wych".
3. Sprawdziłem nowy rodzaj kartonów - okleiłem taśmą,
rzuciłem nim o ścianę, o podłogę, bez żadnych uszkodzeń.
4. Wypróbowałem karton w 100 próbnych przewozach.
Żadnych problemów z załadunkiem i brak zwrotów z powo­
du uszkodzeń.
5. Nowy karton kosztuje o dwa centy więcej.
6. Zaoszczędzimy 800 dolarów tygodniowo, zmniejszymy
znacznie koszty, w tym także koszty ubezpieczenia, i wzroś­
nie nasza wiarygodność.
7. Powinniśmy oddać stare kartony na makulaturę.
8. Możemy otrzymać nowe opakowania w ciągu 10 dni,
9. Powinniśmy zamówić 100000 sztuk.

Rozwiązanie: Uzyskać zgodę pana Alberta na wymianę


starych kartonów na nowe tak, byśmy mogli je dzisiaj
zamówić.
Rezultat: Pan Albert po konsultacji z działem handlowym,
który potwierdził moją opinię, polecił, bym podjął działania
konieczne do wymiany opakowań. Sposób przedstawienia
problemu zrobił na panu Albercie wrażenie.
Ó R C Z E ROZWIĄZYWANIE P R O B L E M Ó W
I PODEJMOWANIE DECYZJI
SPÓLNIE Z ZESPOŁEM DORADCZYM ALFA

Życie każdego człowieka niesie z sobą problemy. Możemy


jdnak traktować je jako wyzwania, z którymi trzeba się
znierzyć, jako próbę sił, prowadzącą do powiększenia i peł-
niejszego wykorzystania naszego życiowego potencjału. Nie
było przed tobą człowieka, któremu nie mógłbyś dorównać
pod względem osiągnięć, triumfów i awansów. To kwestia
ewolucji - każde następne pokolenie staje się lepsze niż
poprzednie. Na czym to jednak polega?
Możemy osiągnąć wyższy stopień rozwoju, jeśli każdy
z nas dogłębnie przeanalizuje swoją osobistą sytuację, czyli
rozwiąże własne problemy... „wymiecie śmieci spod włas-
nych drzwi". Istotą rozwiązywania problemów jest przyjęcie
oodpowiedzialności za to, kim i czym jesteśmy oraz gdzie się
dzisiaj znajdujemy. Odpowiedz na trzy niżej wymienione
pytania, a łatwiej będzie ci poznać własne myśli i ocenić
swoją postawę wobec życiowych problemów.
Czy to rzeczywiście problem, czy tylko mydlana opera?
Ludzie często mylą „problemy" z „operą mydlaną". I rze-
czywiście niektórzy z nas całe swoje życie zamieniają w ckli­
wy dramat. Każde wydarzenie (a także słowo, gest, osoba)
urasta do rangi problemu. Taki ktoś prawdopodobnie ma
poczucie zagrożenia i jest przekonany, że świat istnieje
tylko po to, by sprowadzać na niego nieszczęścia i wiecznie
obarczać go kłopotami.
Zapytaj więc siebie: „Czy to rzeczywiście jest problem?".
144 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Czy walczysz z cieniem?


Wiele osób traci mnóstwo czasu na roztrząsanie proble­
mów nie istniejących lub takich, które nie wymagają na­
tychmiastowych rozwiązań. A ty, czy nie zamykasz się
w świecie pytań w rodzaju: CO BY BYŁO GDYBY? Czy nie
poszukujesz rozwiązań dla problemów, które pozostawione
sobie rozwiązałyby się same? Wiele kłopotów zniknie, zanim
będziesz zmuszony uporać się z nimi. Podobnie jak Orson
Wells nie wypiłbyś wina, dopóki nie przyjdzie stosowna
pora, zatem nie trać czasu na roztrząsanie problemów,
dopóki nie ma takiej konieczności!
Zapytaj więc siebie: „Czy muszę rozwiązać ten problem
teraz?". Ale pamiętaj, jeśli nadejdzie to „teraz" - nie zwlekaj.
Czy twój problem to znak stopu, czy drogowskaz?
Są tacy, którzy w konfrontacji z problemem uciekają
i, zdruzgotani, chowają się w czterech ścianach swojego
domu. Dla tego rodzaju ludzi każdy problem staje się kolej­
nym usprawiedliwieniem ich porażki. Oszukują samych
siebie. Uciekają w chorobę. Sukcesy i klęski często znajdu­
ją odzwierciedlenie w stanie ludzkiego zdrowia.
Zawsze będziemy mieć problemy. Ale możemy je też
wykorzystać dla zachowania młodości i energii. Dopóki
traktujemy problem jak wyzwanie lub życiową przygodę,
dopóty możemy się spodziewać, że będziemy zdrowi. Kie­
dy jednak zaczynamy dramatyzować, popadamy w rze­
czywiste kłopoty. Musimy zatem podchodzić do proble­
mów jak do kolejnych doświadczeń, które nauczą nas, jak
osiągać sukcesy. Pamiętaj, Edison powiedział, że podczas
badań nad wynalezieniem żarówki przeprowadził pięć
tysięcy „pouczających doświadczeń" - zrobił pięć tysięcy
kroków wiodących do sukcesu. [Osoba myśląca negatyw­
nie uznałaby je za 5 000 porażek - o nie, ona by nie
zrobiła nawet dziesięciu kroków!)
A zatem zadaj sobie pytanie: „W jaki sposób zamienić
problem w wartościowe doświadczenie?".
TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... 145

Spojrzenie w gwiazdy
Spójrz na swój problem tak, j a k gdyby miał on tyle
rzwiązań, ile j e s t gwiazd na niebie. Główną przyczyną
klęski j e s t p o d d a w a n i e się po pierwszym niepowodzeniu.
Człowiek s u k c e s u stawia czoło porażkom, podejmując ko-
lejne próby i starając się realizować wciąż nowy plan, t a k
długo, aż nadejdzie zwycięstwo.
I ty możesz mieć m a s ę pomysłów na rozwiązanie proble-
mów, które zdają się przeszkodą nie do przebycia!... Daj
tylko swobodę swoim myślom i zapisuj na kartce wszystkie
możliwe rozwiązania. I zapisuj też rozwiązania niemożliwe!
P o d c z a s „burzy mózgów", organizowanej przez ludzi na
kierowniczych s t a n o w i s k a c h , rzuca się na stół wszystkie
pomysły i propozycje, choćby nawet najgłupsze, co sprawia,
że takie n a r a d y odbywają się w ożywionej, a często też
wesołej atmosferze.
Jeżeli rozwiązywaniu problemów towarzyszy h u m o r , to
połowa walki j e s t j u ż za tobą! Pamiętaj, by każdy problem
z e m i e n i a ć w plan. Używaj tego p l a n u do pobudzania włas-
nego myślenia, a nie powstrzymywania twórczych pomy­
słów. Nie pytaj, co ten p l a n może ci d a ć , lecz co ty możesz
uczynić dla jego realizacji! W jaki sposób poprawić finanse,
s t o s u n k i z ludźmi, poziom swego życia?
Aby nauczyć się s z u k a ć nowych rozwiązań, p o s ł u ż się
opisaną niżej techniką zespołu doradczego alfa. Zobaczysz,
jak kolejne problemy padają niczym kostki w dominie.

Z e s p ó ł doradczy alfa
Zauważyłeś, że niektóre korporacje wymieniają swój ze­
spół doradców na papierze firmowym? Czy chciałbyś mieć
własną grupę ekspertów, którzy pomagaliby ci w podejmo­
w a n i u decyzji? Koncepcję, z którą zaraz się zapoznasz,
rozwinął milioner, który całe bogactwo zawdzięczał tylko
sobie, król stali - Andrew Camegie. J e g o gabinet „niewi­
dzialnych doradców" stał się sławny dzięki książce Napoleo­
na Hilla należącej j u ż do klasyki, Myśli... i bogać się.
146 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Wyobraź sobie własny zespół doradców, składający się


z mężczyzn i kobiet, których dokonania życiowe wywarły na
tobie największe wrażenie. Stwórz powołany przez wyobraź­
nię gabinet w najdrobniejszych szczegółach, tak dokładnie,
byś mógł prowadzić z jego członkami dyskusję i naradzać
się z nimi. Łatwo jest mówić o tej koncepcji, lecz niełatwo
wprowadzić ją w czyn, mimo wskazówek Napoleona Hilla.
Wielu już próbowało, ale tylko nielicznym udało się powołać
w myślach działający gabinet cieni.
Dzisiaj, po piętnastu latach, dysponując narzędziami
nowoczesnych badań parapsychicznych i technikami dr.
Silvy (techniką redukcji stresu i techniką relaksacji), może­
my zastosować w praktyce metodę Camegie'ego. Ponieważ
tworzymy i korzystamy z usług „zespołu doradczego" w sta­
nie alfa, zmieniliśmy jego nazwę na „zespół doradczy alfa".
Zespół doradczy alfa zostaje powołany do istnienia w stanie
relaksacji alfa. Na tym poziomie wizualizujesz lub naśladujesz
postacie sześciu dowolnych doradców. Mogą to być osoby
żyjące lub zmarłe, rzeczywiste lub fikcyjne. Będziesz miał
świetną zabawę, wymyślając dowcipy i plotki, prowadząc bu­
rzę mózgów i ucząc się od wielkich tego świata.
J a k to działa? Psychologowie powiadają, że człowiek bar­
dzo często zna odpowiedzi na swoje problemy... ale jest tak
zaangażowany emocjonalnie, iż nie umie ich rozpoznać.
Kiedy w stanie alfa „rozmawiamy" z jednym lub dwoma
członkami zespołu doradczego, stajemy się bardziej obie­
ktywni, uwalniamy się od emocji i „wykładamy na stół nasze
pomysły"! Na tym właśnie polega kolejna taj emnica sukcesu
- tu tkwi rozwiązanie warte miliona dolarowi
Wejście na posiedzenie zespołu doradczego alfa
A oto standardowa metoda, za pomocą której wchodzimy
na zebranie gabinetu doradczego.
Wejdź w stan alfa metodą 3-1. Wywołaj w wyobraźni
obraz „alfawatora" - podnośnikowego pomieszczenia z wy­
godnym krzesłem w środku. Wejdź w myślach do alfawato­
ra i usiądź na krześle. Zauważysz dwie niezwykłe rzeczy: 1/
drzwi alfawatora opadają w dół ku podłodze 2/ numery
TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... 147

pięter są odwrócone - pierwsze piętro jest piętrem najwyż­


szym! Teraz wizualizuj kolejno zapalające się numery pię­
ter... dziesięć, dziewięć, osiem... aż do pierwszego. Na pierw­
szym piętrze drzwi opadają i możesz już wkroczyć do swojej
"sali posiedzeń".
Użyj wyobraźni, by urządzić to pomieszczenie w odpowia­
dającym ci stylu i nadać mu odpowiedni klimat. Przedstaw
sobie w myślach piękny, długi mahoniowy stół konferencyjny
i przeznaczony specjalnie dla ciebie fotel przewodniczącego.
Twój Fotel Władzy. Urządzasz ten niezwykły, wymyślony pokój
dla siebie, a więc staraj się go wyposażyć we wszystkie po­
trzebne sprzęty - komputer (z modemem, oczywiście), fax,
telewizor z wielkim ekranem, sprzęt audiowizualny i specjal­
ny kamerowid, który automatycznie nagrywa całą treść posie­
dzeń. Są tam również katalogi biblioteczne i regały, a także
pluszowa sofa, fotele i barek z sokami owocowymi. To twój
pokój do myślenia, tu będziesz tworzył i wpadał na najlepsze
pomysły - wyposaż go więc we wszystkie nowoczesne urzą­
dzenia XXI wieku, jakie tylko potrafisz sobie wymarzyć! A oto
dobra rada: odwiedź domy meblowe i sklepy z wyposażeniem
wnętrz, by mieć wizualną ideę urządzenia swego gabinetu.
Teraz wybierz członków zespołu doradczego. Zdecyduj
się, kogo chciałbyś ujrzeć na owych sześciu obitych pluszem
fotelach wokół mahoniowego stołu konferencyjnego. Mogą
to być całkiem dowolne osoby (czyj mózg chciałbyś wydre­
nować?) - sławni ludzie z przeszłości, teraźniejszości lub
nawet z przyszłości, postacie fikcyjne, znajomi lub postacie
stanowiące kompozycję kilku osób. Najczęściej ludzie wolą
wyobrażać sobie bliskich członków rodziny lub przyjaciół -
wszystko zależy od ciebie.
A oto niektórzy kandydaci na członków zespołu dorad­
ców: Jose Silva, Lee Iacocca, George Bush, matka Teresa,
Martin Luther King, Napoleon Hill, Ben Franklin, dr Spock,
Golda Meir, pani Curie, dr Judith Powell, królowa Elżbie­
ta II, F. Lee Bailey, Abraham Lincoln, Jerzy Waszyngton, dr
Tag Powell, Susan B. Anthony, Gloria Steinem, dr Ruth...
lista nie ma końca. Możesz wybrać kogoś z reklamy, na
przykład Dawida Oglivy'ego, lub nawet jakiegoś dyrektora
148 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

z kręgu twoich konkurentów, który mógłby zaproponować


konkurencyjne rozwiązanie.
Teraz członkowie twego zespołu będą parami wsiadać do
alfawatora. Stwarzaj ich kolejno w wyobraźni i sadzaj wokół
stołu. Kiedy już wszystkie sześć miejsc zostanie zajętych, ty
usiądź na fotelu przewodniczącego i powitaj zebranych.
Następnie możesz podziękować swojej „Władzy Zwierzch­
niej", że pozwoliła ci zorganizować posiedzenie. Od tej chwili
twoi eksperci będą gotowi rozpocząć obrady.
Przedstaw jakiś bieżący problem czy śmiały pomysł i po­
proś zebranych o radę. Najpierw zapytaj o opinię osobę
siedzącą po twojej prawej stronie. Weź głęboki oddech
i powoli wypuść powietrze, tak jakbyś oczyszczał swój
umysł. Przemyśl odpowiedź. Jaką otrzymałeś od pierwszego
doradcy. Możesz odnieść wrażenie, że to ty sam jej udzieli­
łeś, ale nie przejmuj się, jest to prawidłowe odczucie. Uda­
waj... wyobrażaj sobie... wcielaj się w kogoś innego! Domyśl
się, co powiedziałaby ta osoba, gdyby rzeczywiście tu była.
Powtarzaj procedurę, posuwając się wokół stołu, aż uzy­
skasz kilka możliwych rozwiązań twojego problemu. Być
może niektóre propozycje będą brzmiały niemądrze, ale nie
lekceważ ich - często właśnie one zaisplrują ciebie i twoich
doradców i podsuną wam lepsze pomysły.
Po wysłuchaniu wszystkich sześciu członków izby doradczej
porównaj zaproponowane rozwiązania i wybierz to, które wy­
daje się najlepsze dla twego życia zawodowego i osobistego.
Trama decyzja pozwoli ci zaoszczędzić czas i pieniądze.
Bądź twórczy, zapraszaj doradców na kolejne spotkania.
Proś ich o szczegółowe rady na temat finansów, marketin­
gu, organizacji czasu, wydajności pracy, personelu, jak
również rodziny i stosunków osobistych.
Wiesz już, dokąd się udać, gdy będzie potrzebna ci rada -
na poziom sali posiedzeń. Nie zapomnij spytać doradców,
co sądzą o podjętych przez ciebie decyzjach. Pytaj każdego
po kolei, zwłaszcza wówczas, gdy któryś z nich sam nie ma
ochoty zabierać głosu.
Po uzyskaniu odpowiedzi, podziękuj indywidualnie każ­
demu z doradców... i opuść stan alfa, odliczając od 1 do 5.
TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... 149

Nie zapomnij o zapisywaniu wszystkich pomysłów, szcze­


gólnie tych uzyskanych od konkurentów! Być może zdziwisz
się widząc, że niektóre rozwiązania, odrzucone przez ciebie
lub innych, zostaną wkrótce - rzeczywiście firmowane przez
owych konkurentów - opisane w gazetach.
. Zawsze wykorzystuj salę posiedzeń alfa do twórczego
podejmowania decyzji dotyczących wszystkich dziedzin
twego życia. I pamiętaj, jeśli znuży cię gadanie któregoś
z członków izby doradczej, możesz go zwolnićl
Podejmowanie decyzji wspólnie z Benem Franklinem
Na koniec rozważań o podejmowaniu decyzji warto wspo­
mnieć o unowocześnionej wersji „techniki Bena Franklina".
Często stosują ją handlowcy, by zawrzeć transakcję, ale
okazuje się też niezwykle pomocna w procesie podejmowa­
nia decyzji dotyczących życia osobistego.
Najpierw linią pionową podziel kartkę papieru na dwie
kolumny. Po jednej stronie napisz „ZA", po drugiej zaś
„PRZECIW". Następnie wymień wszystkie argumenty prze-
mawiające za przyjęciem pewnego rozwiązania lub za jego
odrzuceniem. Po wypisaniu wszystkich „za" i „przeciw" pod-
jęcie właściwej decyzji stanie się sprawą oczywistą!
Jedyną ujemną stroną tej techniki jest to, iż polega ona
niemal w stu procentach na analitycznym myśleniu lewej
półkuli mózgowej. Prawa, twórcza, intuitywna półkula nie
uczestniczy bowiem w podejmowaniu decyzji. Możemy jed-
nak zaangażować ją w ten proces, korzystając - po wejściu
w stan alfa - z naszej „umysłowej sali posiedzeń" i rad
zespołu doradczego alfa; w ten sposób udoskonalimy „tech­
nikę Bena Franklina".
Technika Bena w stanie alfa
Weź czystą kartkę papieru 1 podziel ją linią pionową na
dwie kolumny. Jedną kolumnę oznacz nagłówkiem „ZA",
drugą - „PRZECIW".
Wejdź w stan alfa za pomocą metody 3-1, po czym wkrocz
do umysłowej sali posiedzeń i zajmij przy stole miejsce
przewodniczącego. Teraz wywołaj dwóch najlepszych dys-
150 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

kutantów - dwóch członków izby doradczej, którzy w czasie


ostatnich debat byli najbardziej aktywni.
Jednemu z nich wyznacz zadanie dostarczania argumen­
tów „za", drugiemu zaś - argumentów „przeciw". Daj im
trochę czasu do namysłu, by mogli przygotować swoje
stanowisko. Następnie, zastosowawszy „technikę pociera­
nia kciuka", by wprowadzić się w stan odprężenia, otwórz
oczy i zapisz na kartce wszystkie ich odpowiedzi.
Wejdź w głębszy poziom świadomości, zamykając powtór­
nie oczy, nabierając głębokiego oddechu i wolno wypusz­
czając powietrze. Nie musisz już liczyć, ponieważ nadal
przebywasz w stanie alfa. Jeszcze raz zapytaj swoich eks­
pertów o zdanie i dalsze przemyślenia. Otwórz oczy i zapisz
odpowiedzi. (Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz powtarzać
tę procedurę dotąd, aż uzyskasz od swoich najlepszych
dyskutantów wszystkie argumenty dotyczące tej szczegól­
nej sytuacji.) Wyjdź z poziomu alfa, odliczając od 1 do 5.
Oblicz wszystkie „za" i „przeciw". Otrzymany wynik będzie
zawierał ostateczną odpowiedź zarówno analitycznej lewej
półkuli, jak i twórczej, intuitywnej półkuli prawej.
„Technika Bena w stanie alfa" daje możliwość rozsądne­
go, twórczego 1 analitycznego rozwiązywania problemów;
jest więc nie tylko użyteczna, ale też stymulująca.
PODSUMOWANIE
Twórcze rozwiązywanie problemów i podejmowanie
decyzji wspólnie z zespołem doradczym alfa
Korzystanie z pomocy umysłowego zespołu ekspertów
w stanie alfa może być zarówno zabawne, jak i pomocne
w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, w ży­
ciu zawodowym i osobistym. Możesz zgłębić osobowości
twych doradców, czytając ich biografie i autobiografie.
W bibliotekach publicznych na pewno znajdziesz wiele in­
formacji o tych osobistościach. Technika ta jest kapitalnym
ćwiczeniem rozwijającym wyobraźnię, zdolności twórcze,
sztukę wizualizacji i inergizacji holograficznej. Dobrej zaba­
wy!
DR TAG POWELL I DR JUDITH POWELL
Dr Tag Powell i jego tona dają swoim życiem dowód
prawdziwości zasad, które głoszą - a mianowicie że ucząc
swój umysł naukowego myślenia i koncentracji oraz pełniej
wykorzystując jego możliwości, stajemy się szczęśliwsi, bo­
gatsi i osiągamy więcej sukcesów. Seminaria państwa Po-
wellów cieszą się ogromnym powodzeniem na całym świe­
cie, od Nowego Jorku przez Hong Kong aż po Grecję.
Jako czołowi w Stanach Zjednoczonych terapeuci i piew­
cy ludzkich możliwości, Tag i J u d i zdołali skierować tysiące
ludzi na ścieżkę ku doskonałości. Na seminariach „samo­
pomocy" uczą słuchaczy, jak pokochać siebie i podnieść
swój majątkowy status, uczą nowoczesnych technik popra­
wy komunikacji z ludźmi.
Jako wykładowcy oboje otrzymali liczne wyróżnienia
i najwyższe zaszczyty. Tag został nagrodzony prestiżowym
Pucharem Prezesa za rozpowszechnianie metod dr. Silvy.
Judi również otrzymała wiele wysokich nagród państwo­
wych, między innymi Nagrodę Beniamina Franklina za
najlepsza kasetę „Up Your Energy"; nagrodę tę wręczono jej
w 1988 roku na Zjeździe Amerykańskich Sprzedawców
Książek. Cały czas podróżują po świecie, prezentując wy­
kłady: „Metoda dr. Silvy panowania nad umysłem", „Myśle­
nie w kategoriach bogactwa", „Magia kolorów", „Pokochaj
siebie", „Wewnętrzna siła", a także swój nowy program pt.
„Siła handlu".
Ich książki przetłumaczono już na siedemnaście języków.
Oboje są autorami i prezenterami bestsellerowych nagrań
o podnoszeniu jakości naszego życia, dostępnych na kasę-
152 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

tach w najlepszych księgarniach całego świata. Powellowie


pisują artykuły do czasopism, między innymi wypełniają co
miesiąc dwie pełne kolumny w międzynarodowych czaso­
pismach. Planują następne książki, w których chcą się
podzielić swymi przemyśleniami.
Oboje uzyskali tytuł doktorów psychoorientologii (najwy­
ższy tytuł w tej dziedzinie) w Instytucie Psychoorientologii
w Teksasie. Tag studiował wraz z dr. O. Carlem Simonto-
nem, specjalistą w dziedzinie pomocy pacjentom chorym na
raka, pomocy z wykorzystaniem wizualizacji. Powellowie
otrzymali dyplom mistrzowski w programowaniu neuro-
lingwistycznym (NLP), należą do Zrzeszenia Trenerów NLP
honorowanego przez Towarzystwo Programowania Neuro-
lingwistycznego powołanego przez Południowy Instytut
NLP. Oboje zajmują się również badaniami nad życiem
przeszłym; są członkami Zrzeszenia Terapeutów i Badaczy
Życia Przeszłego.
Prowadzą program telewizyjny „Wszystko jest w twoim
umyśle", który otrzymał główną nagrodę jako najlepszy
program edukacyjny telewizji kablowej. Są również ulu­
bieńcami słuchaczy wielu znanych na całym świecie radio­
wych i telewizyjnych rozmów na żywo. Ich seminaria i wy­
kłady cechuje humor i dowcip w najlepszym wydaniu. Kie­
dyś Powell był znanym nowojorskim aktorem i komikiem.
Imał się w życiu wielu zawodów 1 zajęć, także z dziedziny
organizacji I zarządzania, jest prezesem agencji reklamo­
wej, a nawet zna się na projektowaniu sztucznych ogni.
Zanim J u d i poznała Taga, ukończyła Instytut Koloru
i Wzornictwa, kurs organizacji i zarządzania, po czym pod­
jęła studia medyczne. Połączyła ich miłość i teraz oboje
pomagają ludziom, by oni też nauczyli się pomagać sobie -
w sensie fizycznym, umysłowym i duchowym.
Są ludźmi wszechstronnymi, piszą, wykładają i prowadzą
treningi.
Pracują w Los Angeles, Hartford, Chicago, Houston, w At­
lancie, a także Indonezji, Singapurze, Bangkoku, Frankfur­
cie, na uniwersytecie w Hong Kongu i w Malezyjskim Insty­
tucie Zarządzania w Kuala Lumpur. Niedawno powrócili
DR TAG POWELL I DR JUDITH POWELL 153

Z tournee po Węgrzech, Cyprze i Grecji. Tylko w Atenach ich


seminaria zgromadziły ponad dwa tysiące słuchaczy.
Kiedy zaś nie podróżują po świecie, zajmują się swym
domem w St. Petersburgu na Florydzie oraz niezwykle mą-
i szkockimi terierami, Masterem, Buddą i Izisem.
DODATEK

STRES TOWARZYSZĄCY ZMIANOM


Skala przystosowania społecznego
Przeprowadźmy dalszą analizę czynników wywołujących
stres. Dr Thomas H. Holmes i dr Richard H. Rahe, psychia­
trzy z University of Washington Medical School, wymyślili
skalę pomiaru napięć w sytuacjach stresowych. Niżej
przedstawiamy unowocześnioną i zmodyfikowaną jej wer-
sję. Gdy dojdziesz do końca listy, zanotuj ilość punktów
uzyskaną za zeszły rok.
WYDARZENIE SKALA WPŁYWU
Śmierć współmałżonka 100
Śmierć dziecka 85
Rozwód 73
Śmierć rodzica 70
Separacja małżeńska 65
Wyrok więzienia 63
Śmierć bliskiego członka rodziny 63
Doznanie obrażeń ciała lub choroba 53
Egzekucja długu hipotecznego lub pożyczki 51
Zawarcie małżeństwa 50
Utrata pracy 47
Pojednanie małżeńskie 45
Przejście na emeryturę 45
DODATEK 155

Pogorszenia s t a n u zdrowia członka rodziny 44


Śmierć ulubionego zwierzątka . 42
Dług p o n a d 150 0 0 0 dolarów 41
Ciażą 40
Kłopoty w życiu i n t y m n y m 39
Zyskanie nowego członka rodziny 39
Reorganizacja w i n t e r e s a c h 39
Z m i a n a s t a n u majątkowego 38
Śmierć bliskiego przyjaciela 37
Z m i a n a c h a r a k t e r u pracy 36
Z m i a n a częstotliwości kłótni małżeńskich 35
Dług p o n a d 50 0 0 0 dolarów 31
Z m i a n a z a k r e s u odpowiedzialności w p r a c y 29
Odejście syna l u b córki z domu rodzinnego 29
K ł o p o t y z zięciem, synową lub teściową i teściem 29
Wyjątkowe osiągnięcie osobiste 28
W s p ó ł m a ł ż o n e k zaczyna nową pracę
l u b przestaje pracować 26
początek i koniec roku szkolnego 26
Z m i a n a w a r u n k ó w życiowych 25
Z m i a n a dotychczasowych przyzwyczajeń . 24
Kłopoty z szefem 23
Z m i a n a godzin l u b w a r u n k ó w pracy 20
Z m i a n a miejsca zamieszkania 20
Z m i a n a w szkole 20
Z m i a n a formy wypoczywania 19
Z m i a n a w organizacji kościelnej 19
Z m i a n a w społeczeństwie 18
Dług l u b pożyczka mniejsza niż 50 000 dolarów 17
Zmiana godzin lub warunków snu 16
Święta 16
156 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Zmiana częstotliwości zebrań rodzinnych .15


Zmiana przyzwyczajeń w spożywaniu posiłków 15|
Wakacje 13
Drobne kłopoty z prawem 11
Jeśli w ciągu roku nazbierałeś więcej niż 150 punktów,
znaczy to, że poziom stresu jest u ciebie bardzo wysoki,
czasami towarzyszą mu zaburzenia psychosomatyczne.
ĆWICZENIA NA REDUKCJĘ STRESU
I NATYCHMIASTOWE OSIĄGANIE STANU RELAKSACJI
(Prosimy pamiętać, że cała treść tej książki objęta jest
prawem autorskim i można ją wykorzystywać tylko w ce­
lach prywatnych.)

Znajdź spokojne miejsce, gdzie nikt nie będzie ci prze­


szkadzał. (Chociaż nie jest to konieczne, możesz przy pierw­
szych próbach przysłonić światło tak, by nic cię nie rozpra­
szało.) Jeśli jesteś akurat w pracy i żadne takie miejsce nie]
jest dostępne, skorzystaj ze świetlicy.
Usiądź na wygodnym krześle, rozluźnij uciskające ciel
części garderoby i zdejmij okulary, jeśli je nosisz. Postaw
obie stopy płasko na podłodze, a dłonie niech spoczywają
na kolanach wnętrzem ku górze. Weź głęboki oddech i od-
pręż się.
Wejdź w stan relaksacji alfa, stosując metodę 3-1:
Jeszcze raz nabierz głęboko powietrza i podczas wydechu
trzykrotnie powtarzaj w myślach i wizualizuj liczbę 3.
Trzy (pauza). Trzy (pauza). Trzy (pauza).
Znów weź głęboki wdech, po czym wypuszczając powie­
trze, powtarzaj w myślach i wizualizuj liczbę 2, trzykrotnie.
Dwa (pauza). Dwa (pauza). Dwa (pauza).
Weź następny wdech i powtórz procedurę z liczbą 1.
Jeden (pauza). Jeden (pauza). Jeden (pauza).
Znajdujesz się teraz w stanie alfa, w podstawowym sta­
nie, którego uczysz się używać dla polepszenia jakości
swego życia zawodowego i osobistego.
DODATEK 157

Aby pomóc ci wejść w głębszy, bogatszy i bardziej odprę­


żający stan umysłu, będę odliczać od 10 do 1, dając ci
wskazówki przy każdej kolejnej liczbie.
Schodząc w dół po kolejnych stopniach, będziesz miał
wrażenie coraz pełniejszej, głębszej relaksacji, będziesz
zstępował do coraz to głębszych, zdrowszych (pod względem
psychicznym i fizycznym) poziomów relaksacji umysłu.
Aby skuteczniej wprowadzić umysł w stan całkowitego
odprężenia, posłużymy się wizualnym obrazem bladonie-
bieskiego światła - światła, które przesuwa się powoli
wzdłuż ciała, usuwając z niego i z umysłu wszelkie napię-
cie.
10. Wyobraź sobie, że bladoniebieskie światło wnika
przez czubek twojej głowy, usuwając stamtąd i z okolicy
c z o ł a wszelkie napięcie. Czujesz, jak światło rozprasza na-
gromadzony w twoim umyśle stres, zastępując go uczuciem
relaksu.
9. ...Wyobraź sobie, że bladoniebieskie światło powoli
wypełnia twoje oczy... uspokaja je. Czujesz, jak znika
z nich napięcie... Czujesz, jak światło przesuwa się w dół,
po twarzy... jego promienie suną coraz niżej i niżej. Roz-
chyl delikatnie wargi... odpręż się. Weź głęboki wdech
i powoli wypuszczaj powietrze. Rozluźnij się jeszcze bar-
dziej...
8. Czujesz, j a k światło przesuwa się w stronę karku,
rozluźniasz mięśnie szyi i ramion... Możesz sobie wyobrazić
ręce delikatnie masujące szyję i okolice ramion... Zapadasz
się coraz głębiej...
7. Światło opływa twoje ramiona... dochodzi do łokci...
koi, odpręża, uspokaja. Przesuwa się na przedramiona...
Ramiona i ręce stają się ciężkie... Rozluźniasz obie dłonie...
czujesz lekkie drętwienie w palcach... Ogarnia cię spokój.
Czujesz, jak napięcie opuszcza twoje ciało przez czubki
palców. Zupełny relaks...
6. Jesteś coraz głębiej i głębiej... niebieskawe światło
znowu powraca na szyję i ramiona, sprowadzając na nie
uczucie całkowitego odprężenia. Czujesz ręce delikatnie
masujące twój kark i ramiona... światło przesuwa się w dół
158 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

i wypełnia klatkę piersiową, kojąc w niej wszystkie narządy


wewnętrzne...
5. Światło spływa na okolice żołądka i jelit... łagodzi
napięcia, uzdrawia, koi...
4. Odprężające światfó obejmuje organy płciowe... bio­
dra. .. Czujesz błogi spokój... strumień światła opada niżej...
niżej... niżej...
3. Wrażenie ukojenia obejmuje uda... rozluźniasz je...
osuwasz się głębiej i głębiej w stan całkowitej relaksacji...
Bladoniebieskie światło spływa niżej... niżej. Rozluźniasz
kolana... jeszcze bardziej...
2. Coraz głębiej... głębiej... czujesz światło przesuwające
się ku dołowi... opływa twoje kostki... a potem stopy.
Rozluźniasz palce... pięty. Wyobrażasz sobie i odczuwasz
lekkie mrowienie w obu stopach, podczas gdy znika z nich
napięcie...
1. Fizycznie jesteś teraz całkowicie zrelaksowany. Za
każdym razem, gdy będziesz wchodził w stan relaksacji
umysłu i ciała, proces ten będzie przebiegał szybciej i ła­
twiej, wprowadzając cię na coraz głębsze poziomy relaksu.

Aby ułatwić ci wejście w głębszy, zdrowszy i bardziej od­


prężający stan umysłu, będę teraz odliczać od 1 do 3,
pstrykając jednocześnie palcami. Ty wtedy stosuj wizuali­
zację, emitując obraz samego siebie w jakimś miejscu, gdzie
kiedykolwiek się relaksowałeś. Wyobraź sobie przyjemne,
spokojne otoczenie. Poczuj się tak, jakbyś tam się teraz
wybierał. Słysz to, co byś tam usłyszał, patrz na to, co byś
zobaczył... dotykaj tak, jakbyś dotykał... wąchaj, jakbyś
wąchał... delektuj się smakiem, jakiego byś doznawał...
i czuj się tak, jak byś się czuł.
Jeden... (pauza)
Dwa... (pauza)
Na słowo trzy przeniesiesz się w myślach do miejsca
relaksacji. Zanim znowu usłyszysz mój głos, minie wiele,
wiele czasu na tym poziomie umysłu. Mój głos nie wyrwie
cię z błogiego stanu; weźmiesz głęboki oddech i osuniesz się
jeszcze głębiej.
DODATEK 159

Trzy (pstryknij palcami)


Relaks
(pauza 30 sekund)
Relaks... Weź głęboki oddech i wejdź na głębszy poziom.
(pauza)
Programowanie nowej informacji (pauza)
(Tutaj wprowadź treść programującego alfamatyku. Mo­
żesz, na przykład, wprowadzić jakąś technikę programowa­
nia umysłu opisaną w tej książce.)
Zaprogramujemy teraz pozytywny mechanizm wyzwala­
jący: „technikę ściskania kciuka".
Aby zawsze uzyskiwać natychmiastowy relaks, powiedz
sobie w myślach, że „Za każdym razem, gdy lekko będę
ściskał kciuk palcem wskazującym, szybko ogarnie mnie
przyjemne uczucie odprężenia umysłu i ciała".
Teraz delikatnie ściśnij kciuk wskazującym palcem tej
samej ręki i wyobraź sobie, że się odprężasz. Stopniowo
zwolnij ucisk i znowu staraj się poczuć, iż ciało twoje
rozluźnia się jeszcze bardziej... Poczuj, jak jesteś odprężony.
Stosując technikę ściskania kciuka, zawsze będziesz
wchodzić na głębszy, przyjemniejszy poziom relaksacji
umysłu i ciała... szybciej i łatwiej niż tym razem. Możesz
korzystać z tej metody, kiedy tylko zechcesz się natych-
miast zrelaksować, nawet z otwartymi oczyma i podczas
wykonywania codziennych czynności.
Teraz zaprogramujemy inny pozytywny mechanizm wy­
zwalający: „technikę pocierania kciuka".
Pocierając powoli kciuk palcem wskazującym tej samej
ręki, od pierwszego stawu aż po sam czubek palca, wypo­
wiedz w myślach treść programu:
„Za każdym razem, gdy będę pocierać kciuk palcem wska­
zującym, wolno przesuwając opuszkiem od pierwszego sta­
wu aż po czubek palca, wyobrażę sobie, że stres opuszcza
moje ciało, i zyskam pewność, że poradzę sobie z każdą
sytuacją".
Wyobraź sobie, że stres rozpływa się w powietrzu.
Zawsze, gdy zastosujesz tę technikę, wyobrazisz sobie, że
stres opuszcza twoje ciało, i zyskasz wiarę, że dasz sobie
160 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

radę z każdym problemem. Korzystaj z tej metody, ilekroć


zapragniesz uwolnić się od stresu.
Masz zatem do dyspozycji narzędzia służące natychmia­
stowej relaksacji i redukcji stresu; są nimi twoje własne
palce.
(Najlepiej będzie powtórzyć każdy program przynajmniej
trzy razy w stanie alfa, by go wzmocnić i pozwolić mu stać
się integralną częścią nas samych.)
(Koniec programowania.)
Teraz będę odliczać od 1 do 5. Na słowo „pięć" szeroko
otworzysz oczy i spojrzysz na świat, będziesz pełen energii
i poczujesz się o wiele, wiele lepiej.
Jeden... dwa i powoli... powoli... trzy. Gdy powiem „pięć",
otworzysz oczy, ockniesz się, poczujesz się pewnie i bezpie­
cznie... Nie będziesz miał żadnych kłopotów ze słyszeniem,
widzeniem... ani nie będzie bolała cię głowa. Słuch i wzrok
będą się wyostrzały za każdym razem, gdy wchodzić bę­
dziesz na głębsze poziomy umysłu... cztery... pięć... (pstryk­
nięcie palcami).
Otwarte oczy, szerokie spojrzenie... doskonałe samopo­
czucie... bezpieczeństwo i wiara we własne siły.

WZMOCNIONE PROGRAMOWANIE CELÓW, ZDROWIA


I SUKCESÓW
1. Wejdź w stan alfa za pomocą metody 3-1 (3-3-3;
2-2-2; 1-1-1).
2. Aby ten stan pogłębić, odliczaj w dół od 10 do 1
(10-9-8-7-6-5-4-3-2-1). W celu uzyskania relaksacji ciała
wizualizuj obraz bladoniebieskiego światła, które spływa od
czubka głowy i stopniowo, przy każdej kolejnej liczbie ogar­
niając niższe partie ciała, przenika całe ciało.
3. Chcąc pogłębić ten stan, przenieś się w myślach w jakieś
idealne miejsce, dla osiągnięcia psychicznego odprężenia.
4. Wprowadzenie alfamatyku: wypowiedz w myślach
KRÓTKIE pozytywne oświadczenia, afirmacje czy „alfama-
tykr.
Oto przykłady takich OGÓLNYCH alfamatyków mówią­
cych o korzyściach:
DODATEK 161

Pozytywne myślenie daje mi korzyści i dobra, jakich pragnę.


Codziennie, pod każdym względem, staję się lepszy, lep­
szy i lepszy.
Moje ciało i umysł zawsze będą w doskonałym zdrowiu.
5. Etap programowania - programuj w myślach słowa
i myślowe obrazy, to znaczy posługuj się własnymi słowami
i wizualizuj wydarzenie „oczami umysłu", dodając do obra­
zu akcję, kolor i perspektywę (gałki oczne skierowane są na
wprost, około 20 stopni ponad linią wzroku).

ALFAMATYK POPRAWY WZROKU


Przykłady: Moje ciało, mózg i wnysłprzyjmą teraz program
poprawy wzroku i skłonią mięśnie oraz tkanki narządu
wzroku, by pracowały tak, że gałki oczne będą odbierały
idealny, ostry i proporcjonalny obraz. Będę widział dosko­
nale zarówno z bliska, jak i na odległość. [Wywołaj w my­
ślach ruchomy, kolorowy i szczegółowy obraz stanu, które­
go pragniesz.)
Dodatkowa procedura: Możesz dodać na początku pro­
gramowania FIZYCZNY mechanizm wyzwalający: Za każ­
dym razem, gdy zapalę światło (albo będę korzystać z dłu-
gopisu), moje ciało, mózg Ud.

ALFAMATYK ZWIĘKSZENIA ZYSKÓW


Przykład: Moje ciało, mózg i umysł będą zgodnie pracowa­
ły nad tym, bym myślało bogactwie, pragnął go i je pochwa­
lał, tak by każda minuta upływającego dnia owocowała
coraz większym dobrobytem. PRAGNĘ być bogaty; moim
PRZEZNACZENIEM jest bogactwo; MYŚLĘ w kategoriach bo­
gactwa; JESTEM bogaty. Składam podziękowanie za stale
rosnący dobrobyt, który jest moim udziałem.
6. Aby sięgnąć do głębszych pokładów świadomości we­
wnętrznej, policz od 10 do li wejdź na poziom umysłowej
sali posiedzeń alfa. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Przywitaj się
z sześcioma członkami zespołu doradczego i poproś, by
uczestniczyli w programowaniu.
7. Dokonaj powtórnego programowania punktu 5 - tym
razem przy pomocy doradców. W przypadku programów
162 PANOWANIE N A D UMYSŁEM

dotyczących ZDROWIA wejdź myślą w głąb swego ciała


i wywołaj powiększony obraz - kolorowy i r u c h o m y - orga­
nów wewnętrznych. Podczas programowania CELÓW a n a ­
lizuj sytuację wspólnie z e k s p e r t a m i i korzystaj z metody
„notatki w p u n k t a c h " .
Zastosuj t e c h n i k ę inergizacji holograficznej. Chcąc stwo­
rzyć nowy obraz, skieruj oczy w prawą stronę, aby zaś
przywołać obraz - w lewą. Podczas dynamicznej wizualizacji
wzorowanej na rzeczywistości, korzystaj ze wszystkich pię­
ciu zmysłów (wzroku, s ł u c h u , węchu, dotyku i s m a k u ) oraz
z emocji. Wywołaj uczucia, j a k i e będą ci towarzyszyć
w chwili osiągnięcia celu.
8. O p u ś ć poziom sali posiedzeń, podziękowawszy człon­
k o m gabinetu, i odlicz od 1 do 10, a n a s t ę p n i e od 1 do 5.
Otwórz oczy i powiedz: Lepiej i lepiej + (magiczne hasło
wyzwalające).
Przykłady magicznych wyzwalaczy SŁOWNYCH:
DLA POPRAWY WZROKU: idealny wzrok albo widzę teraz
wyraźnie.
DLA ZWIĘKSZENIA ZYSKÓW: świetnie misiepowodzi lub
powszechny dobrobyt.

ALFAMATYK RÓWNOWAGI ŻYCIOWEJ


Przy wypowiadaniu treści każdego alfamatyku wywołuj
w m y ś l a c h obraz samego siebie. Powtarzaj programowanie
w s t a n i e relaksacji ciała i u m y s ł u , trzy razy dziennie. Prze­
analizuj treść programów także na poziomie u m y s ł u b e t a
{na jawie/w pracy).
Dobre s a m o p o c z u c i e fizyczne: W działaniu j e s t e m per­
fekcjonistą, dlatego też moje ciało doskonale regeneruje
narządy, t k a n k i i komórki.
Sprawne, dynamiczne myślenie: Moja zdolność twórczego
rozumowania poprawia się z każdym moim oddechem.
Ś w i a d o m o ś ć duchowa: Czy to na jawie, czy we ś n i e
odczuwam istnienie Powszechnej Świadomości.
Panowanie nad w ł a s n y m i emocjami: Mam pozytywne
nastawienie do świata; ze spokojem oczekuję zmian i akcep­
tuję j e .
DODATEK 163

Rozwój osobisty: Cieszę się każdym nadchodzącym


dniem, robię wszystko, na co mnie stać, z ufnością we
własne siły i odwagą.
Sukcesy zawodowe: Mądrze organizuję czas i szybko
osiągam wyznaczone cele.
Harmonia w rodzinie: Kocham rodzinę i pozwalam, by
Hej członkowie byli sobą.
Zaufanie u innych: Staję się coraz bardziej tolerancyjny,
cierpliwy i staram się każdego zrozumieć.
Bezpieczeństwo finansowe: Nie ma czegoś takiego jak
brak podaży, jest tylko brak popytu. Ja żądam i otrzymuję
to, czego w życiu pragnę.

Kasety z programem Równowagi Życiowej (9 sztuk) zawie­


rają od 15 do 20 alfamatyków na każdy temat. Alfamatyki
te należy wprowadzać w stanie alfa przy relaksującej mu­
zyce docierającej do podświadomości.
BIBLIOGRAFIA

Bagley Dan S., III i Edward J. Reese, Beyond Selling, Meta


Publications, California.
Benson Herbert, The Relcucation Response, Simon and
Schuster, New York.
Benson Herbert, The Body/Mind EJJect, Simon and Schu­
ster, New York.
Bernd Ed Jr., Relax, Its CoodFor You, Instltute of Psycho-
rientology, Texas.
Bower Gordon H., „Emotion and Cognitlon", Stanford Uni-
versity, California. Materiały z III Meksykańskiego Kon­
gresu Psychologii.
Brown Barbara, New Mind, New Body, Harper & Row, New
York.
Brown Barbara, Stress and the Art ojBiojeedback, Harper
& Row, New York.
Brown Barbara, Super Mind, Harper & Row, New York.
Clark Glenn, The Man Who Tapped the Secrets oj the
Uniuerse, The University of Science & Philosophy, Virgi-
nia.
Corbett Margaret, Help YourselJ to Better Sight Wilshire
Book Co., California.
Cousins Norman, Anatomy oj an Illness, W, W. Norton &
Company, New York.
Diamond John, BK-BehavioralKineslology (w twardej opra­
wie), Your Body Doesn't Lie (w miękkiej oprawie), Harper
& Row, New York.
Ferguson Marilyn, Aąuarian Conspiracy, J.P. Tarcher Inc.,
California.
BIBLIOGRAFIA 165

Friedman Meyer M. D. 1 Ray Roseman, TypeA Behauior and


Your Heart, Alfred A. Knopf Inc., New York.
Golas Thaddeus, The Łazy Man's Guide to Enlightenment,
Bantam Books, New York.
Hadsell Helenę, Contesting: TheNameItAndClaimlt Gamę,
How to Win Contests and Sweepstakes, Top Of The
Mountain Publlshing, Florida.
Hadsell Pat H., Cry, Baby, Cry and Create a New You, CSA
Press, Georgia.
U.S. Department of Health, Education and Welfare, Re-
search on Sleep and Dreams, National Institute of Mental
Health, Maryland.
Jacobson Edmund, You Must Relax, Mc Graw Hill, New
York.
King Serge, Imagineering for Health, The Theosophical
Pblishing Hose, Illinois.
Krippner Stanley i Montague Ullman, Dream Telepathy,
Penguin Press, New York.
LeShan Lawrence, The Mechanic and the Gardner, Holt,
Rinehart and Winston, New York.
Loe Gerald M., The „aft" OfHealing. TheHealers Handbook,
Top Of The Mountain Publlshing, Florida.
Maltz Maxwell, Psycho-Cybernetics, Wilshire Book Co., Ca-
lifornia.
Molloy J o h n T., Liuefor Success, Morrow & Co., New York.
Molloy John T., The NEW Dressfor Successfor Men, Warner
Books, New York.
Molloy J o h n T.. Women's Dressfor Success, Warner Books,
New York.
Murphy Joseph, The Power of Your Subconscious Mind,
Prentice-Hall Inc., New York.
Nierenberg Gerald I. i Henry H. Calero, How to Read a Per­
son Like a Book, Simon & Schuster, New York.
O'Hanlon William Hudson, Taproots, Underlying Principles
of Milton Erickson's Therapy and Hypnosis, W. W. Norton
& Company, Inc., New York.
Ostrander Sheila i Lynn Schroeder, Super Leaming, Dell
Publishing Co., New York.
166 PANOWANIE NAD UMYSŁEM

Owen Bob, Roger's Recouery FromAid's, Davar, Califomia.


Peale Norman Vincent, Dynamie Imaging, Fleming H. Revell
Co., New Jersey.
Percłval Harold, Thinking and Destiny, The Word Founda­
tion, Texas.
PowellTag, As YouThinkeih, Top OfThe Mountain Publish-
ing, Florida.
Powell Tag, Money and You, Top OfThe Mountain Publish-
ing, Florida.
Powell Tag. THINK WEALTH... Put Your Money Where Your
Mind/s/Top OfThe Mountain Publishing, Florida.
Reese Maryann i Carol Lynn Yancar, Practilioner Manualfor
Introductory Patterns oj Newo-Linguistic Programming,
Southern Institute Press, Inc., Florida.
Selye Hans, Stress Without Distress, Signet Books, New
York.
Selye Hans, The Stress ofLĄfe, Mc Graw Hill, New York.
Siegel Bernie S., Love, Medicine and Miracles, Harper &
Row, New York.
Silva Jose, / Haue a Hunch, 2 tomy, Institute of Psychorien-
tology, Texas.
Silva Jose i Ed Bernd, Jr., Cuestions and Answers About
Using The Silva Method, Institute of Psychorientology,
Texas.
Silva Jose i Ed Bernd, Jr., Subjectiue Communication, Insti­
tute of Psychorientology, Texas.
Silva Jose i Philip Miele, The Silva Mind Controi Method
Simon & Schuster Pocket Book Co., New York.
Silva Jose i Robert Stone, Tłie Silva Mind Controi Method for
Business Managers, Simon & Schuster Pocket Book Co.r
New York.
Silva Jose i Robert Stone, You The Healer, HJ Kramer Inc.,
California.
Simonton O. Carl, Cetting Weil Again, St Martins Press,
New York.
Stewart Clifford T., Cancer, Preuention, Detection, Causes
and Treatement, Hampcourt Press, Pennsylvania.
BIBLIOGRAFIA 167

Tate David A., Health, Hope and Healing, M. Evans and


Company, New York.
Toffler Alvln, Futurę Shock, Random House, New York.
Wattles Wallace D., The Science ofBeing Great, Top Of The
Mountain Publishing, Florida.
Wattles Wallace D., The Science ofGetting Rich, Top Of The
Mountain Publishing, Florida.
CZASOPISMA
"Brain/Mind Bulletin", Los Angeles, Califomia. Relacje na
temat stanu badań nad mózgiem i umysłem.
"Omni Magazine", Farmingdale, New York. Bieżące informa-
cje dotyczące relacji między umysłem i mózgiem.
MUZYKA NEW AGE do relaksacji
Abood Peter i dr Tag Powell, Tuning the Rainbow. Łagodna,
odprężająca muzyka, która wywołuje uczucie spokoju,
miłości i bezpieczeństwa. Top of the Mountain Publish-
ing, Florida.
Abood Peter i dr Tag Powell, Charging the Body Electric.
Łagodna, relaksująca muzyka wywołująca poczucie siły,
dumy, odwagi i wiary w siebie. Top of the Mountain Pub­
lishing, Florida.
Abood Peter i dr Tag Powell, Transformations. Łagodna
relaksująca muzyka, która może towarzyszyć umysłowe­
mu dokonywaniu zmian np. podczas ćwiczeń inergizacji
holograficznej. Top of the Mountain Publishing, Florida.