SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK 1PENGENALAN 2 DEFINISI PERBANKAN ISLAM 3 FAKTOR-FAKTOR PENUBUHAN PERBANKAN ISLAM 4 USAHA-USAHA PERBANKAN ISLAM DIPERINGKAT ANTARABANGSA 5 PERBEZAAN ANTARA BANK ISLAM DAN BANK KONVENSIONAL 6 KEBAIKAN SISTEM PERBANKAN ISLAM DAN BANK KONVENSIONAL 7 KELEBIHAN PERBANKAN ISLAM DARIPADA BANK KONVENSIONAL 8 PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERBANKAN ISLAM 9 KESIMPULAN 1 RUJUKAN 0
1

M/SURAT 2 3 4 Hingga 9 1Hingga 1 0 2 1Hingga 1 3 5 1Hingga 20 6 21ngga 23 Hi 24 Hingga 25 26 27

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

PENGENALAN
£¤ ¢ ¤ ¤
de l kk

d t

. sl m d ket hu bermul p d bul mp k l k l eptember 1

' '& $"

jul

1 .

'& " " $

$ "$ " "% $

'& " " $

" $ #" #"

$

" $ #" # "

 

#

""

#" "# )#

" #

" $ #"

1

http: www.b k sl m.com.my.me jej k sej r h pe ubuh b k sl m d jul 1 . http: sp dm.wordpress.com.pe e l perb k sl m, d peroleh p d

¢ £ ¤£ ¤£

perko s

u tu

d d l m m l

perb k

d r sudut p d

sl m.

l ys , d peroleh p d

¤£

£

£ ¤££ ¢ ¤

£ ¥ ¤£ ¦¤£ ¤£

£ £ ¤£ £ £

¤£ £¤

¤£ £ £ £ £ ¢ ¦¤ ¤ ¤£¢ ¦¤

£ ¢

£ ¥ ¤£ ¤£

erb k

sl m t d k membe rk

pemb y r

t u pe er m

f ed h d

me

¤£ £ £ ¦¦¤

£¢ £ ¡ ¢ ¤¢

¤£ £ ¤£

¤£ ¤£ £ ¢

¢ ¢ ¢ £ ££ £

£ ¥ ¤£ ¤£

erb k

sl m d l h kt v t perb k

¦¤£ ¤£ ¤£

$ 

( ' !!& $" '

!!

£¤£

d

. y dj l k berl d sk pr s p y r h.

¤£

£

£ £¢ ¤£ ¢ £

£¤ ¢ ¤ ¤

¤£ ¤£

£ £ ¢£

£ ¥ ¤£ ¤£

perb k

sl m d r p d urus

perb k

ko ve s o l b

mem st k

¢ ¢ ¢ £ ¤£

£¤£

¢ ¦£

¢ £ ¤

¢

£ ¦£¢¤

¢¤¢ ¢

¢ ¤¢¢

¢ ¤¢ ¤

b

m

pu ,

st tus

st tus

d kehe d k me

s

k

d

d

kt v t urus

t d perc mpur

£ ¦£¢¤

££

¥¡

£ ¥ ¤£ ¤£ 

¢ ¡ £ £ ¢

¤£ ¦¤¢ £ ¦¤

£ ¥ ¤£ ¤£

¤£ £

¢

¤£

produk produk d

perkh dm t

perb k

sl m d b w h k m erb k

sl m (

¤£ £ £¤

¤ ¤£ £¤ ¢ £

£ ¢£

¤£

£

¤£

b k perd

, b k s ud

r d

sy r k t kew

mul d be rk

u tuk me w rk

©§§ ¤

£ £ £ ©¨§ ¤

£ £ £ ¤£

¤£ ¦¤£

¢

£

£ £

£ ¦£

£ ¥ ¤£

emb

bu

j).

k sl m pert m tel h d tubuhk

p d t hu 1

.

d t hu 1

¢ £¤ ¢

¢¤¢

¤£ 

¤

¢ £ ¦¤

¢ £ ¤£

¤£ ¦¤£ ¦£

£ £ ¦£ 

£¤£ ¢£ ¦£ 

£ £ 

ej b t

rus

j b

membe tuk emb

rus

d

bu

j (k

d ke l seb

).W l u

¢£ ¦£

£

¢ £ ¦¤ 

¡  §§ ¤

£ ¤£ 

£ £ £ 

£ ¦£

£ ¢

£¤£

¢¦£

¢ £ £ £ ¢ ¤£ £

me erj k

b d t

j ke t

h suc

ek h.

d t hu 1

, W

tel h ber bu

¤£ ¦¤

¤££¢

¦¤

£¦

¤£¤£

¢

£

£ ¥ £

¢

¢ ¤¢ ¤£ ¢ £ ¢

¤

¤£

d tubuhk

u tuk d j d k

st tus b

um t sl m membu t s mp

seb

persed

£ 

¡ 

¢£ ¦£ 

¡  ¢ £ £ £ £ £ ¤£¤£

¢ ¦£

¤£¤£ £ 

£ ¤

de

tertubuh y

erb d

W

j ( W

).

W

tel h

©§

¡ ¤£

£ £ £

¢

£

¢

£ ¥ ¤£ ¤£

e tuk ter w l kt v t perb k

£¤ ¢ ¤ ¤

¢ ¤£

¢¡ ¦¤£

£ ¢ ¤£ ¤£

¢¢ ¢ £ £ £

¢ £ £ ¤£ ¤££

perbez

t r s stem perb k

sl m d

s stem ko ve s o l d

l

k hl

k hy

£ ¢ ¤£ ¤£

¦¤£

£ ¦¤£  £ ¦¤£ ¤£

¢ ¤£ ¢

£¢ £ £ ¢

£ ¢ ¤£ ¤£

¢ ¤£

f ktor f ktor d tubuhk

s stem perb k

sl m d

l ys , keleb h

s stem perb k

£ ¢ ¤£ ¤£

¢ ¢¤¢

£ £¢ ¢¤¢

£

sl m.

e d y

k

db c

k

d d l m t juk

l h me e

def s perb k

¤£ ¤£

¢ £ £

¢£¤ ¦¤

¤£

£ £ ¢ £ ¤£

£ £ ¢ ¤£ ¦¤£ ¤¢ ¢ ¤£ £ ¦¤£ £ ¤ ¦ 

¤£

¢ ¢¤¢

¢¡ ©¨§

¢

£ ¥ ¤£ £

kt

k sl m 1

1

. stem

d wujudk

ekor

d r p d keperlu

kep d s stem perb k

£ £ ¢ ©¨§ ¤

£ £

£

£ ¥ ¤£ ¤£

¢ £ ¤ £ £ £ ¡ £ £ £¢

y

sed

d . ec r

m y , s stem perb k

sl m tel h berkemb

sej k t hu 1

¢ £ £

¦¤£

¤ ¤£

¢

£

£ ¥ ¤£ ¤£

stem perb k

sl m tel h d tubuhk

u tuk me

¤£ ¢ ¤£ ¦¦¤
tk

kep d s stem ko ve s o l d b w h

¤ 

¢¤£ ¦¤£ ¢

¢¡ £  ¤£ ¦¤ ¦¤ ¦¤£ ¤£ ¢ £ ¥ £   

sl m, sl m,

perlu

,

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

DEFINISI PERBANKAN ISLAM
st l h perb k d l h k t terb t d r p d perk t p p b k . erk t b k ber s l

kred t, tuk r

w

s

d

seb

y .

RQ

VU Q Q R

sl m, d peroleh p d

jul

R

R

R

Q R SQ S Q

Q R SQ SQ

http: sy f qe.wordpress.com. rt kel mem h m ko sep s stem perb k p d jul 1 . http: sp dm.wordpress.com.pe e l kep d def s s stem perb k 1 .

sl m sec r r

k s, d peroleh

6

7679 6 6

Q TSR Q Q

9

R R RS R

R

0

S

Q Q

R Q Q

6 796 86

S Q QS TS

76 9 6 76 9

R Q

76 879 6 876 76 6

9

pr s p

ju

mel put tr s ks b k y

l

sepert urus

krm

w

, sur t j m

69 6 F

876 76 9 9 76

76 6 76

76

6 9 76 6 79 76

796 876

7

6

pe y mp

w

m hupu urus

p j m

d l kuk

berl d sk

hukum y r h. e

7667 887 H

6 66 6

76

66

9

6 6

9 6

9

97C

d sebut seb

y r h.

berert se l

oper s y

terd p t d d l m b k s m d u

, sur t

6

66 6

66 9

66

6 C

876

76 6 76

6 68

6 776 6 6 76 7676 6

69 6 F 96 86

876 7676

V VU R V VU RQ VPP Q Q W U RQ I PP

6 8 979 9 79

9 79

y

pr s p perj l

d

m l

y berl d sk

hukum sl m t u d d l m b h s

76 76

G

9

6

69 9

9

6 6 F 76 6 6 7

76 766 6

d l m pe

h

kek y

d

pe d p t . ec r leb h det l,

seb

su tu s stem perb k

76 9 6

76 9 6 9 6

96 86

7

69 6 F 6 6

76 6 6

6 776 6 6 76 7676 6

76 9 86 87

9 79

y

pr s p perj l

d

m l

y berd s rk

kep d

y r h u tuk mere l s s k

76 76 76

9

9 79 6

6

6

6

6 C 76 76

stem perb k

sl m pul berm ksud s tu r

k kerj

st tus perb k

d

kew

ke d l

76 876

76 76

67 6 6 6

6 876

76 9

7

9 79

76 9 6 7

me

mpleme t s k

pr s p eko om d

kew

sl m d l m re

perb k .

7

9

9

9 79 76 6

6 C 76 876

9

pr s p y

d tet pk

sl m .

ju

merup k

st sus kew

y

berobjekt f u tuk

6 76

876 76 876

96

76676 6

6

68

6 C 76 76

6C E 6 C 76 6

67 6

876

97C

sy r k.

berm k , perb k

sl m berm ksud pel ks

oper s perb k

y

berl d s

76 6 76

876 76 76

6 C 6

6 6

6 7

76 76 6

9

76 76 6

76 69

me yed k

kemud h

d

perkh dm t

b k khusus y kep d um t sl m y

berl d sk

7

76

876

9

9 79 76 6

6 C

76

96 97

s stem

l

d

etos sl m.

e

k t l

,

merup k

st tus y

d wujud k

66

876 9

76 9 979

69 796 6 6 76 87 D

9

6

6 C 76 76

k l perb k

sl m pul boleh d def s k

seb

perb k

y

sel r s de

u tuk

76 87

876 76 76

96 86

7

6 6 9

7

766

76

melet kk

h rt b

tuju

pekerj

terte tu d b w h pe yele

r

y

khusus.

7

6

876 766 6 887

76 76 6 6 7

pertuk r . Qamus al-Munjid fi al-Lughah wa al-A lam pul me y t k

b k seb

temp t u tuk

r b

9

766 9

76

96 86

76 6 79

769

6

66

76 6

kew

sepert j

w

, pertuk r

m t w

, pember

p j m

d

ter m

76 6

9

76 6 67

876

76 9 979

9

876

766 86 9

9 86 6 6 76 6

6 6 676B

76 6

76 876

9F

969 6

mej

tu bench .

k ju

d def s k

seb

st tus y

me w rk

perkh dm t

97

66

6

6

876 9

9 79 96 86

9

68

232 2 3 1 433 3 76A @

d r p d perk t

t l

tu banco y

beert kep

temp t melet k buku t u seje s

33

43 433 3

5

43

433 3

76 6 76 879

3 3 2 3 43 2

876

33

3 3 3 43 43

32 1 3 3 23 9 87 9 79 9 7 66 9 7 66 9 876 876 9

bl

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

FAKTOR-FAKTOR PENUBUHAN
e ubuh k sl m l ys erh d tel h bermul seme j k t hu 1 k d per k st

s stem b k.

tersebut. e tul h ju

de

Y y s

eb j k

sl m

l ys .

“ “ •

http: www.b k sl m.com.sej r h pe ubuh perb k sl m, d peroleh p d jul 1 . http: www.b k sl m.com.my.me jej k sej r h pe ubuh perb k sl m d l ys , d peroleh p d jul 1 . http: www.b k sl m.com.me jej k sej r h pe ubuh perb k sl m, d peroleh p d jul .

a `

•“

a a a

• “• “ “ d • “ • ” “ ” “ ˜ ˜ – •“ — – “ “ • •

—– “ “ •

`a

•

“ • ”“ ”“

”“ ” “ • ” “ ”“

”“

X

”

““ ”“

““

“ ” ” ““

“ ”

`ae a `a

perb c

d

k j

dem k j

y

kh r y

me h s lk

rumus

b h w wujud y

ea

a a a e`e `a a  a `

`a e a p`

`

a ` e a p`a `ae a e

a c `a

a

`a

“ • ”“ “ • ”“

`

ker j

r me ubuhk

sebu h b k sl m sepe uh y .

er k

d l h h s l pelb

ea pa

a a

`

`

ej y

bu

j me doro

pelb

p h k u tuk me

emuk k

c d

kep d

h‡f

a

`a p`a a `a a

e

be

` †

p`

ae a ad a c `a e a s `a a a `a p`

`a

a e ea pa

e

ae a ad e

p`

a c `ab `a

e a‚ p`

ap

a `aa a s y

“ • ”“

a

`

me e

pe ubuh

k sl m d

l ys , ber kut

usul o res ko om um puter (1

`ae a

a

sepert d

el t

d

ju

el k . emb

rus

d

bu

j turut ju

ap

e a‚ p`

p` s

a `a `a y

‡f

dsq e `a a ae

q a pa

‰ ˆa a d a p `a `a `a s e e

a c

emb

u

l m sl m y

d d k

d

(1 1) d

ju

d per

k t ker j

membu t k j

e p ` `aa a

a p`e

e a p `a

ƒ e

h‡f

a

e

b e

` †

tel h d perb c

k

d

o res ko om

um puter (1

), d

em

` s `aa p`a s a`e

`

a c `a

a

`a

`

a a `a a a `

b y k p h k tel h me yu r k

h sr t pe ubuh

sebu h b k sl m u tuk e r d r eb s

a `ae `a a a p `

ae a ad eu v„f

ƒ hv a a a `e a

`a a

a

p`a

p` s e `a p`a `e

a au `a` p`a

a

ep b

`a p`a `e

a pa `aa a

a e

e ˜ ˜– •’’ —– “

t a a e a‚

j p d

ovember 1

y

tel h memul k

oper s y p d

eptember 1

`

a a

a

ae a ad e

a c `a `a

`a

p`a …„f

`

a aa aq

s h

w l pe ubuh

perb k

sl m d

l ys

bermul se w l pe ubuh .

bu

l ys , y

o sep e er

p`

a `a y

a c a

a a

a `

membe t

k

dokume r sm y

pert m me hur k

p d

um t sl m me e

ea` p`

a

e aa

a a

`a p`a `a `a ea

p`

p`a e

`a p`a `

`a

Y `a

hm

utr

l

j ( et us h

o

ertubuh

e r

e r

sl m p d m s

`

d

`a e

a c a a p tia a p t `a

` Y a a `a a a

Y p` p a a ae ƒ a‚i a € €

a a a `a a ae

d d k

p d t hu 1

,

w t ku s

e yed

y

d pe erus k

oleh Y

u ku bdul tu) tel h

€

y

y

p` e p`a `aae

s e

` die

` d aa

gf ` x X

ea` p`

eu a a

p d

sember 1

.

l m mesyu r t

e ter

e ter

ew

e r

e r

sl m y

p`a

a c a a p tia a p t `a p`a

s e

` di e

` d a a

Y aa

d

a au wvgf

a a `a a

tel h d kemuk k

d l m

esyu r t ert m

e ter

e ter

ew

e r

e r

a ``ae

a c a a p tia a p t `a p`a

e`e `ae a i ae as e`e `

a c `a `a

`

`a e a e a

`

a

e

a

e

e

’’ ’’

a `a

`ae a

k j

tel h d bu t u tuk mere l s s k

pe ubuh

b k sl m

.

j

k j

kemud

y

sl m

)

e

`ae a

a a e a `a

a a a

` die

e ter

e ter lu r e r sl m p d t hu 1 1 . er kut

d r p d usul tersebut, k j

dem

a

aa

aa

`a e aY `a

e b r gf `

a c a ap ` a e

`a a

e

e`e `a

seru

d kemuk k

oleh perw k l

e d a a p ` `a e a

e r

a

a c `ab `a

pe ubuh

k sl m d e r

e r sl m tel h d b c

es r d

a e a a a p`a a a `a a p`e
k t t r b s p bl d l m mesyu r t kedu

q e pa `aihgf ` a
l

. sul

a`

e `a p`a `e e

a

a

a

a c a a p `ia a p ` e

b ae a ad

a c `ab `a

` Y ` d ` a a a e Y ™ ‘

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

’ ’ ‘

‘ ’‘ ’ ’” ‘

’ ‘ “’ “ ’

‘ “ ’ ’“ ’ ’

http: zulk fl h s jul 1 .

.f les.wordpress.com.perl ks

s stem perb

k

€ ‚ € € ‚€

‚€ ‚€€ ‚

f

€

— — • ‘’ – • ‘ “’ ’ ‘ ‘  

€ ‰ ‚€ ‚€

perb k

sl m.

ju

perlu membu t pe l

d

kelulus

k u t hu

b

b kb k

sl m d

l ys , d peroleh p d

‚€

‚€ „ ‚€  ƒ€ ‚€‚

€



€ ‚€

€€

 „‚ ‚€€ 

€ ƒ …Žˆ

‚€ ‚€ € ‚

perlu me j l k

pemer ks

o s te sec r berterus

tu de

me

ud t set p urus

…Žˆ € €

€ ƒ‚

‚€ ƒ‚

€ ‰ ‚€ ‚€

‚€

‚€ ‚€ € ‚

u tuk me j l k

urus

perb k

sl m y

t d k berte t

de

sy r h.

ju

€ƒ

€ ‰ ‚€ˆ € €

‚€ ƒ‚

€

‚ ‚€ ‚€

‚€ ƒ‚€ ‚

‚

€  ƒ‚€

€ € € ‚  „  € € ‚

mem t u b k b k sl m.

t r cr cr y

l h lese perb k

u vers l kep d

k sl m

‚€ €

‚ …Žˆ € €

€€



€

‰ˆ

‡

Œ‹Š

€ ‰ ‚€ „ ‚€

€ ‰ ‚€ˆ €

kt

k sl m 1

(

) tel h member ku s kep d

u tuk me

€ € ƒ‚

‡

€  ‚€ ‚€

‚

€ ‚€

‚€ Œ‹Š

1

d

pe ubuh

b k sl m y

l

d

l ys p d t hu y

s m . w lsel d

‚€€ € † ‚€

€ €

€ € ƒ‚€ ‚

‚€ €

€ € € € € €…  ‚€ ƒ‚€

Œ‹Š

€ ‰ ‚€ˆ €

‚€ €

€ € ‚€

€

‡

€

y

tel h d l kuk

l h pe

ub l

kt

k sl m 1

, pe

ub l

kt

el bur

‚€€‚€ €

€€‚

‚€ €‚€ € 

‡

ƒƒ‚

€

tel h memb w kep d beber p perk r pe t

y

tel h d l ks

k .

t r pel ks

er j

‚

€„

€ €

‡

†

€  €

€ €

ƒ‚€ ƒ‚ ‚

 €‚

€ ‚€ ‚€

€€

‡

€ €

‚€

ƒƒ‚

€

€ €

€ ‚€ €

u tuk me yed k

s tu s lur

perb k

lter

t f kep d um t sl m. esemu f ktor f ktor

€ € €… ‚€€ €

 €„

€  ‚€ ‚€ €

‚€ €

€ ‚€

 € €  € ‚€

Sel

d rp d

tu,

y ju

d seb bk

oleh kesed r

d

s k p pr kt f ker j o

g i hghg

i i

g hhgg g

g g g i

 €ƒ

g

st tus y

d se

d

tel h terbukt b h w kej y

y seb

i hi ig jg

~ hgg g

i

h

g i i

hg ihg j

gi

s mp

tu,

ju

d p t d l h t me erus kej y

emb

bu

j seb

st tus s mp

sl m.

l ys

ig jg

i gk jh

g g jg 

g g gj

g m hg v hg hgg g

i jhi

€ €

i jhg i

g ix

‚

hg

ekor

kej y

b k b k sl m d

mur e

h.

g m hg hg

h

gg

gi g gr i

g m g gg g

g jhi i 

hg g

i g hgm

sl m.

y d seb bk

oleh es

m sy r k t sl m d

l ys

ke r h pe ubuh

b k sl m

hg hg

i hgi g

gg

hgg j

hg hig

hg g g

f ktor d l m

ju

mem

k

per

y

pe t

d l m pe oper s

s stem perb k

g g ghgr

g m hg hg

jh

i g g

jhi h

hg hg

jhg hghg

i hg g h

gj

hg m hg hg i gt

k st

d

r

de

me uk rk

s stem perb k

k d s stem perb k ep

sl m.

k l

hg

ui

i

hg jh

g

hi g

gih

du

sem k pes t berl ku .

k hl

k h

d kut oleh beber p

e r sl m sepert ud ,

i

g mgg

g m g gj h g g

i

i hi hg

ii ihi g jhg v g jhg~ g }

h

g

g g gt f{n

1

.

d t hu 1

h

1

pul , pe ubuh

st tus kew

sec r

sl m d seluruh

h

g g g i

gu g

hg jhg

i qxm

t hgq hg z

fon g jjhi |{n h

y ig

xi

hgq i g m ig

ub

sl m c

kd

ub

. . d

k emb

u

sl m (

)d r b

ud p d t hu

igi g g

g m hgq g h

s

g m hgh jhg

g g g hg g

s

gv

gw hg g g hg hg g

lu r

d

d l m .

ktor f ktor lu r

d l h de

tertubuh y

k sl m y

pert m

gv

g

jhg

i

g

gi g gr i

hg jh

g m hg hg

t

i

i g g i g hig u

el

d r p d tu, s stem erb k

sl m d

l ys tel h d pe

g jh i

pon

g m hg hg

tg

g g i gi

erh d y

d k w lsel d b w h kt

erb k

sl m 1

. ruh oleh f ktor f ktor tu

gi g gr

g g g g g s

g m hg hg

pe ubuh

b k sl m y

pert m p d t hu 1

y

d ke l seb

k sl m

l ys

hg

g m hgq ig jg

hi gl g h i gk gi g

i gh i jhg pon h

hg g

jhg

i hg

g g i jhg

h

hg

keperlu

me ubuhk

s stem perb k

jhg hg hg
y

berter sk

sy r h .

sl y ,

b et melulusk

g

ƒ‚€

i hi

h €

g m

‚

‚

g

x

q

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

seme t r . Ant r jenis bon ker j n y ng dikelu rk n set k t itu ialah Sijil Pelaburan Kerajaan

saingan yang boleh menjejaskan pertumbuhannya dan yang terakhir sekali memberi peluang kepada

telah menggariskan wawasan untuk mewujudkan satu sistem kewangan slam yang

komprehensif dan beroperasi sebelah menyebelah dengan sistem kewangan konvensional.

yang komprehensif seiring dengan sistem kewangan konvensional. Pernyataan visi yang kedua pula

maju dan komprehensif yang dapat menyumbang kepada keberkesanan dan kecekapan sektor

http: zulkiflihasan.files..wordpress.com.perlaksanaan sistem perbankan islam di alaysia, diperolehi pada julai 1 . 1 http: www.islam.gov.my.akta pelaburan kerajaan untuk mengeluaran sijil terhadap perbankan islam di alaysia, diperolehi julai 1 .

¾

²

˜

Á Á¿

À¿

¹¹¸

ialah pada tahun

1 di mana ia mewujudkan satu sistem kewangan slam yang cekap, berkembang

²

¹ªª

Pernyataan visi yang pertama pada tahun 1

»

Selain itu juga, Sistem

wi Perbankan telah dipecahkan kepada dua pernyataan visi. di mana ia mewujudkan satu sistem kewangan slam

¹ªª

ank slam mencipta sebanyak mungkin produk perbankan slam. anakala pada tahun 1

²

´µ²´

µ

²

´µ²´

memberi tempoh 1 tahun kepada

¹

¸ªª

Á Á ¿ ½½

½½

²

µº´

¬«ª

1

hingga 1

telah dianggap sebagai tahun -tahun monopoli kerana keputusan kerajaan untuk untuk berkembang, membenarkan beroperasi tanpa

´µ²´

merupakan langkah awal atau peringkat pertama perbankan slam. perasi-operasi

²

´

·

²

¬«ª

´µ²´

Penubuhan

pada tahun 1

dalam bulan ulai sebagai

³

¬«ª

(SPK) yang ditubuhkan sejak 1

berdasarkan konsep Qardhul asan. ank slam pertama dari tahun

pula,

¦¦

¦ ¦

¦ ¦

¦

¨¦ ­¦¨

¦

¦¦ ¦

¦

¨¦

sl m mem tuh keperlu

mud h tu

d

mel bur leb h

d

y

td k d u k

¨¦ ± ¨¦ ¨¦

¨¦ ¦¨ ®­

¦ ­ ®¨¦ ¦¨¦ ¨¦ ­

¦ ¦

¦ ¨¨¦

¨¦ ¦ ¦

¨¦¦ ¦

¦¦

­

¨¦

bo pel bur

ker j

berd s rk

1 pr s p sl m . uju

y sup y membolehk

¦ ¦ ­ ­ ¨¦ ¦

¨¦¦ ¦

¨¦

¦ ­ ­ ¨­ ° ¯

­¨­ ¦

¬«ª ¨¦¦ ¦ © ¨¦

¦ §¦

Akt

el bur

er j

1

(APK). Akt

membolehk

ker j

me elu rk

š ››š

®¨

›

š¡

šš

š¡ š

›š š š š š ›š š š ›š

sl m perlu me ubuhk

j w t ku s d l m

sy r h d l m set p pe ubuh

y . sjl t u

b kb k sec r

›š  ›š

šš š

¡ ›š   ¥¤  š š

›š

šš

¡ ¡š

š š ›š š

perlu me emuk k

d t st t st k sec r berterus

kep d

. uk

tu s h j , b k b k

š ™ ›š  ›š 

£ ›š

¢

¡

¡š¡ ›šš¡

›š

š š

›

¦

œ›

›š

pem tuh

kep d keperlu

pe

w l sel

tu sepert C

, SRR d

RR.

k b k sl m ju

šœ

šš ¡

›š›š ›

¡

Ÿ

™ 

sl m term suk pembuk

c w

c w

b ru .

ju

šœ

š Ÿ ž

›š œ›š š ›š œ›š š ›šš š š œ›

member pe ek

d

t s

š

¦¦¨

¦

š

¨

š ™ š ™ ¦ ²  À¿ ¾ ´ ¼

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

sesebuah bank slam tidak mencerminkan satu sistem perbankan kerana ia memerlukan peserta -

akan mempunyai pilihan untuk menggunakan sistem perbankan yang selaras dengan agama mereka. ukan itu sahaja, ianya dapat menyediakan satu perbankan alternatif yang baru dan lebih luas

kepada rakyat yang membolehkan masyarakat membuat pilihan produk secara slam atau

perantara kewangan yang baru untuk menyokong Sistem wi Perbankan di mana senarai produk kewangan islam akan menjadi lebih komprehensif. engan adanya tahap kecanggihan produk dan

pengetahuan dapat merangsangkan Sistem wi Perbankan. Sejajar dengan objektif itu, produk bank slam telah berjaya diwujudkan antaranya alWadiah, al-Mudharabah, al-Musyarakah, al-Murabahah, al-Bai bithaman ajil, Bai ul-salam, al-Ijarah, al-Bai al-ta jiri, al-Wakalah, al-Rahn, al-Qardhul hassan dan al-Kafalah12. Al-Wadiah (Simpanan). Dalam konsep Wadiah, bank dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana. Seseorang pendeposit akan mendepositkan dana ke dalam bank dan bank akan menjamin pembayaran balik kesemua amaun deposit berkenaan, atau sebahagian daripada amaun belum jelas apabila pendeposit memintanya. Pendeposit mungkin akan diberikan hibah (hadiah), atas budi bicara bank, sebagai satu bentuk penghargaan kerana membenarkan penggunaan dana pendeposit oleh bank.

antara pemberi modal dan pengusaha projek di mana pengusaha projek boleh menggunakan dana bagi menjalankan aktiviti perniagaan beliau. Sebarang keuntungan yang diperoleh akan dibahagi di

http: zulkiflihasan.wordpress.com.pelaksanaan sistem perbankan islam di alaysia, diperolehi pada julai 1 . 1 http: www.bankislam.com.my.produk produk perbankan islam seperti:al-wadiah,al-mudharabah,almusyarakah,al-murabahah,al-bai bithaman ajil,al-wakala,al-qardhul assan,al-ijarah thumma al bai ,al-bai al inah,al-hibah, diperolehi pada julai 1 .

ÍÌ

Ë

11

Ð

É

Al-Mudharabah (Perkongsian Untung).

udharabah ialah pengaturan atau perjanjian di

Ä

perkhidmatan yang lebih tinggi dalam era eknologi

aklumat dan persekitaran berasaskan ilmu

Æ

Æ

Å

Ã

È

Æ

Î ÎÌ

ÍÌ

Æ

konvensional. Sistem

wi Perbankan juga ditubuhkan ekoran daripada penubu han perantara-

Ä

peserta yang ramai ekoran daripada produk-produk yang banyak. engan itu, umat slam di

Å

Å

Æ

Å

Ä

kewangan

alaysia dalam mencapai keperluan ekonomi negara11. Sistem ini wujud disebabkan oleh

alaysia

ÎÊÊÎÌ

ÊÊ

Ï

Ç

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

antara pemberi modal dan pengusaha projek tersebut mengikut nisbah yang telah dipersetujui sementara kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh pemberi modal. Al-Musyarakah (Usaha Sama). Konsep ini biasanya diguna pakai bagi perniagaan perkongsian atau perniagaan usaha sama untuk sesuatu perusahaan perniagaan. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi bersama berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui manakala kerugian akan ditanggung berdasarkan nisbah sumbangan modal. Al-Murabahah (Kos Tokok). Penjualan barangan adalah pada harga yang termasuk margin keuntungan yang dipersetujui oleh kedua pihak. arga belian dan jualan, kos -kos lain serta margin keuntungan hendaklah dinyatakan dengan jelas semasa perjanjian jualan dilaksanakan. Al-Bai Bithaman Ajil (Pembayaran Jualan Tertangguh). Penjualan barangan berasaskan pembayaran tertangguh pada harga tertentu, yang termasuk margin keuntungan yang telah dipersetujui. Al-Wakalah (Agensi). Peserta melantik seorang wakil untuk melaksanakan dan menjalankan transaksi bagi pihak beliau. Al-Qardhul Hassan (Pinjaman Ihsan). Pinjaman yang diberikan atas semangat ihsan dan peminjam hanya dikehendaki membayar amaun yang dipinjam sahaja. Walau bagaimanapun, peminjam atas budi bicaranya boleh membayar balik pinjaman melebihi jumlahnya (tanpa beranji) j sebagai tanda penghargaan kepada pemberi pinjaman. Al-Ijarah Thumma Al Bai (Sewa Beli). Konsep ini melibatkan dua kontrak yang berasingan. Kontrak pertama ialah kontrak jarah (pemajakan/menyewa) akan ditandatangani terlebih dahulu sebelum kontrak kedua iaitu kontrak ai (belian) dimeterai. Sebagai contoh, di bawah kemudahan pembiayaan kereta, pelanggan akan memasuki kontrak pertama dan memajak kereta tersebut daripada pemilik (bank) pada kadar sewa yang telah dipersetujui untuk suatu tempoh tertentu. Pada akhir tempoh pemajakan, kontrak kedua akan dikuatkuasakan bagi membolehkan pelanggan membeli kenderaan tersebut pada harga yang telah dipersetujui.

Ò

Ñ

Ô

Ó

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

Al-Bai al-Inah (Perjanjian Jual dan Beli Balik). Pembiaya menjual aset kepada pelanggan secara bayaran tertangguh dan seterusny aset berkenaan akan dibeli kembali oleh pembiaya secara tunai pada harga diskaun. Al-Hibah (Hadiah). Saguhati yang diberi secara sukarela sebagai balasan kepada pinjaman yang diberi atau manfaat yang diterima.

Õ

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

USAHA-USAHA PERBANKAN ISLAM DIPERINGKAT ANTARABANGSA
ntuk mencapai perkembangan yang lebih kukuh dan komprehensif di dalam industri

perbankan slam, peningkatan kerjasama yang erat dan komitmen antara negara -negara slam adalah diperlukan. Disamping itu juga, sumbangan dan penyertaan oleh negara-negara slam diperlukan untuk menghubungkan jurang antara negara -negara slam di dalam perkembangan industri perbankan slam dalam negara mereka. Keseragaman pasaran dan kehematan perbankan dan kewangan islam boleh diperbaiki lagi untuk menjadikan perbankan dan kewangan islam satu pasaran yang telus1 . alaysia pada hari ini, menjadi penyumbang utama kepada perkembangan perbankan dan alaysia mempunyai struktur sistem

pendek dan jangka panjang yang sesuai dalam menghasilkan struktur kewangan slam yang telah
1 ditetapkan agar ianya lebih kukuh dan komprehensif . Antara usaha-usaha yang dilakukan oleh 1 alaysia untuk mengembangkan lagi sistem perbankan islam diperingkat antarabangsa iaitu :

Labuan sebagai Pusat Kewangan Islam Antarabangsa (LOFSA) saha sedang giat dijalankan untuk menjadikan abuan sebagai Pusat Kewangan slam

serantau. anya dimulakan dengan penubuhan pasaran kewangan slam antarabangsa secara -bank pusat terpilih. Perjanjian usahasama dengan ank Pembangunan slam ( DB) dan juga bank

1

1

Ö

â âà

â âà

â âà

áàã

ä áà

áà

ß

1

http://www.yadim.com.my.seminar perbankan dan kewangan islam dalam era globalisasi, diperolehi pada ogos 1 . http://www.yadim.com.my.seminar perbankan dan kewangan islam dalam era globalisasi, diperolehi pada ogos 1 . http://www.yadim.com.my,seminar perbankan dan kewangan islam dalam era globalisasi, diperolehi pada ogos 1 .

1

Ú

Persefahaman ( o ) telah ditandatangani antara DB, Bahrain

onetary Agency, Bank of Sudan,

Ø

Ü

Ø

Ø

Ý

Û

Ø

Ú

Perbankan dan kewangan slam yang tersusun.

alaysia juga telah merumuskan strategi jangka

Ú

kewangan slam di peringkat antarabangsa. ni kerana,

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Þ

× Ú

Ø

Ù

Ø

Ø

Ø

Ú

× × Ú

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

Bank ndonesia dan embaga Perkhidmatan Kewangan abuan dan dijangka akan dilancarkan pada

International Islamic Financial Market (IIFM) Bank egara alaysia, SA, Bank-bank slam, dan beberapa buah bank pusat sedang aktif

mengadakan mesyuarat pada tahun lepas untuk menubuhkan

menggalakan penjanaan mudah tunai dan instrumen kewangan di kalangan bankbank slam di peringkat antarabangsa. ni kerana, pada ketika ini bank-bank slam di antarabangsa tidak

aktif. erdapat dua model yang terlibat : i. ii. di peringkat ( iquidity alaysia. anagement Center) yang dibangunkan di Bahrain.

slam, khususnya dalam pelaburan produk tunai.

Islamic Financial Services Organization (IFSO) Dalam tempoh satu atau dua tahun lagi, SO akan ditubuhkan sebagai sebuah organisasi

antarabangsa untuk menyelaraskan dan menyeragamkan sistem pengawalan dan penyediaan berhemat untuk institusi kewangan slam. Pelarasan ini penting kerana negara slam kin i menggunakan piawaian yang berbeza sehingga menyukarkan sistem perbankan slam digunakan

perbankan slam. Penubuhan SO bukan sahaja membantu memantapkan perbankan slam, malah

1

ú úø

ú úø

û ùø

ùø

÷

1

http://www.yadim.com.my.seminar perbankan dan kewangan islam dalam era globalisasi, diperolehi pada ogos 1 . http://www.yadim.com.my.seminar perbankan dan kewangan islam dalam era globalisasi, diperolehi pada ogos 1 .

11

õ

öõ

untuk perdagangan. Oleh yang demikian,

SO mengeluarkan standard yang sama untuk sistem

õ

õ

öõ

õ

óòññ

Diharapkan penubuhan

ó

öõ

ô

C

dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh bank-bank

å

ó

ëíåå

secara slam.

membuka peluang-peluang pelaburan dan menggerakkan dana-dana slam secara

ë

ï

mempunyai pasaran wang secara slam.

anya

alaysia sahaja yang mempunyai pasaran wang

å

ëíåå îëíåå

å

å

å

íìæ

å

ë

óòññ

èèç óô ê ñ õ

akhir tahun

11 .

æ

æ

é

å

ð

å

1

.

akan ditubuhkan untuk

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

membolehkan negara slam yang mempunyai banyak wang, menyimpan m elalui sistem perbankan slam1 . Struktur SO terdiri daripada: i. ii. iii. Lembaga Perkhidmatan Kewangan slam ( SB). awatankuasa eknikal.
¡    £ ¢

Sekretariat.

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) AAOIFI ditubuhkan untuk memajukan piawai perakaunan dan pengauditan bagi institusi kewangan Islam. Setakat ini, hanya Bahrain dan Sudan yang mengaplikasikan AAOIFI di dalam kewangan mereka. AAOIFI telah menerbitkan 1 garis panduan termasuklah standard perakaunan kewangan dan juga kod etika untuk para perakaunan dan juruaudit bank -bank Islam dan institusiinstitusi kewangan AAOIFI beribupejabat di Bahrain1 . IRTI (Islamic Research and Training Institute) IRTI yang beribupejabat di eddah ditubuhkan sebagai satu organ IDB untuk melakukan penyelidikan dan menyelia institut latihan dan pendidikan ekonomi Islam dan kewangan Islam . IRTI menganjurkan persidangan dan seminar untuk meningkatkan tahap kesedaran pasara dan untuk n menggalakan kewangan Islam lebih telus. IIRA (International Islamic Regional Agency) IIRA akan ditubuhkan sebagai agensi penarafan antarabangsa bagi institusi kewangan Islam dan produk-produk kewangan Islam. IIRA juga dijangka ditubuhkan di bawah naungan Bank Pembangunan Islam (IDB).
¨ § ¦ ¥ ¤

1

ü 

 

 

 

 

 

©

1

http://www.yadim.com.my.seminar perbankan dan kewangan islam dalam era globalisasi, diperolehi pada ogos 1 . http://www.yadim.com.my.seminar perbankan dan kewangan islam dalam era globalisasi, diperolehi pada ogos 1 . http://www.yadim.com.my.seminar perbankan dan kewangan islam dalam era globalisasi, diperolehi pada ogos 1 .

ý

ÿý

þ

ý

1

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

PERBEZAAN ANTARA BANK ISLAM DAN BANK KONVENSIONAL
Dalam sistem perbankan Islam, penggunaan riba di mana riba sebagai keuntungan kepada modal asal wang tidak dibenarkan sama sekali (perbankan tanpa faedah).Ini ad alah disebabkan keuntungan berdasarkan riba didapati bukan kerana pulangan usaha yang sah di sisi syarak. Sepatutnya keuntungan kepada modal asal wang hendaklah berdasarkan perkongsian untung dan rugi yang dikongsi bersama (profit/loss sharing) 1. adi jika satu pihak sahaja yang menanggung kerugian manakala satu pihak lagi tetap mendapat untung di dalam apa jua keadaan pun,ini adalah ketidakadilan dan nyata sebagai pengamalan riba Aspek asas keuntungan di dalam bank-bank . konvensional adalah berdasarkan kepada keuntungan yang mempunyai pengertian ini khususnya di dalam aktiviti yang melibatkan tabungan awam (akaun simpanan pengguna) secara tidak langsung melibatkan riba. . Aktiviti-aktiviti perbankan islam adalah berlandaskan kontrak-kontrak perniagaan yang dibenarkan di dalam Islam seperti: Al-Mudharabah, Al-Musharakah, Al-Bai`bithaman ajil, AlIjarah, Bai salam, Bai alistisna. Di mana kontrak-kontrak perniagaan halal ini adalah sebagai alternatif kepada sistem perniagaan riba yang ada di dalam bank Konvensional. Manakala kebanyakan bank Konvensional menggunakan tabungan awam untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan peribadi ataupun kumpulan (pemegang saham), oleh sebab itu, pelaburan dan perniagaan hanya tertumpu kepada usaha untuk memaksimumkan keun tungan sahaja tanpa melihat kesan-kesan kepada masyakarat sama ada jangka masa panjang ataupun pendek. Berlainan pula dengan bank Islam kerana teorinya pihak bank perlu bertanggungjawab terhadap semua simpanan daripada orang ramai dan memberi perkhidmatan cekap demi kepentingan awam bagi memenuhi matlamat sosioekonomi Islam yang berkaitan. Dari segi perhubungan di antara pelanggan-pelanggan bank Konvensional hanya terhad kepada hubungan antara pemiutang dan peminjam sahaja. Tetapi di dalam bank Islam, pihak bank akan bertindak 


1 

1

" "

! 

http://www.yadim.com.my.perbezaan antara bank islam dan konvensional, diperolehi pada

julai

1 .

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

selaku pengurus projek ataupun ahli kewangan yang bergiat di dalam pengumpulan wang atau amanah yang didasarkan kepada perkongsian untung atau rugi. Di samping itu pelanggan juga boleh berkongsi semua kesan negatif tanpa sebarang jamin an keuntungan daripada bank ataupun hak untuk mendapatkan keuntungan yang telah ditentukan iaitu faedah. Oleh itu, bank Islam ialah pengurus wang yang sebenar bagi pelanggan yang berkongsi segala maklumat dengan mereka. Sistem perbankan Islam adalah pengguna sebenar tabungan, manakala menurut definisi lain peranan sebenar bank Konvensional adalah (pencipta terbilang) iaitu penawaran wang ataupun erti kata lain, pencipta utama tekanan inflasi. Berdasarkan cirri tersebut, maka dengan inilah simpanan di dalam bank Konvensional boleh dianggap sebagai hutang iaitu seolah penyimpan itu telah memberi hutang kepada pihak bank dan bukan sebagai simpanan semata -mata. Perkiraan apa yang berlaku di dalam alam realiti dan bukan mengikut nama yang diberi iaitu tidak kir alah kita menamakannya sebagai simpanan ataupun dengan nama yang lain namun pada realiti, ia telah pun melanggar batasan makna simpanan itu sendiri lalu menghampiri makna bahkan telahp menyamai makna un `hutang`. Ini diakui oleh kebanyakan pakar ekonomi bar di mana simpanan berfaedah atau at simpanan yang mendapat pulangan sebegini adalah dianggap `hutang` melainkan jika simpanan itu semata-mata simpanan dan tiada apa-apa keuntungan yang diperolehi oleh penyimpan. Islam mengharamkan riba, iaitu pemilikan harta yang berdasarkan sistem riba banyak mendatangkan keburukan malah ciri-ciri yang ada pada sistem bercorak riba itu juga membawa kepada harta yang tidak bersih , maka sebagai alternatif Islam telah membuka cara lain bagi pemilikan harta seperti kontrak perniagaan seperti yang dinyatakan diatas . Di samping itu pelanggan juga boleh berkongsi semua kesan negatif tanpa sebarang jaminan keuntungan daripada bank ataupun hak untuk mendapatkan keuntungan yang telah ditentukan iaitu faedah. Oleh itu,
$$

1

'&

#

( (&

%%

http://www.yadim.com.my.perbezaan antara bank islam dan bank konvensional, diperolehi pada 1 .

julai

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

bank Islam ialah pengurus wang yang sebenar bagi pelanggan yang berkongsi segala maklumat dengan mereka.

Perbezaan antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional secara umum terbahagi kepada dua konsep iaitu konsep imbalan dan konsep sistemnya. Perbezaan konsep antara sistem perbankan Islam dengan perbankan konvensional dapat dilihat dalam jadual perbandingan di bawah . ( adual 1. : perbezaan antara perbankan islam dan perbankan konvensional) PERBANKAN BANK ISLAM
3 1 2 0

PERBANKAN BANK KONVENSIONAL
y

y y

Berdasarkan keuntungan

Berdasarkan bunga dan hasil Berorientasikan keuntungan

Berorientasikan Keuntungan y dan Al-Falah Hubungan dengan pelanggan y dalam bentuk hubungan perkongsian
y

y

Hubungan dengan pelanggan dalam bentuk hubungan pemiutang penghutang
y

Users of real funds

Creator of money supply Menjalankan aktiviti jual beli yang halal dan haram

y

Menjalankan aktiviti jual beli y yang halal saja Penyerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan syariah Islam yang diawasi oleh badan Pengawal Syariah.

y

Tidak terdapat badan Pengawal Syariah

)

1

76

8 86

54

http://www.yadim.com.my. Perbezaan antara bank islam dan bank konvensional, diperolehi pada 1 .

julai

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

KEBAIKAN SISTEM PERBANKAN ISLAM DAN BANK KONVENSIONAL
Perbankan Islam menawarkan Sistem Takaful yang bermaksud skim perlindungan yang menyediakan perlindungan bersama di kalangan peserta skim takaful tertentu . Konsep saling menyumbang dan saling melindungi di kalangan peserta takaful adalah unik berbanding dengan kebanyakan skim insurans konvensional kerana kontrak takaful adalah di kalangan peserta sesama mereka sahaja. Syarikat pengendali takaful sebenarnya b ukanlah pihak yang memberikan perlindungan tetapi pihak peserta takaful sesama mereka, masing -masing merupakan pihak yang dilindungi dan pihak yang memberikan perlindungan. Pihak syarikat pengendali takaful hanya bertindak sebagai pengurus yang aktif berkenaan skim perlindungan yang tersebut. Kontrak utama dalam takaful ialah kontrak tabarru at iaitu derma di mana segala sumbangan merupakan sumbangan derma para peserta kepada dana takafuluntuk digunakan bagi tujuan perlindungan bersama apabila peserta m enghadapi risiko yang telah dinyatakan di dalam aqad perjanjian takaful. Kontrak-kontrak sokongan yang mempertautkan antara para peserta, dana takaful dan pengendali takaful biasanya akan melibatkan kontrak mudharabah atau wakalah. Di Malaysia, pengendali takaful menjalankan operasi secara komersial sebagai usaha niaga perniagaan untuk mendapat keuntungan. Oleh itu, pengendali takaful dikehendaki membuat pendedahan secukupnya dan memastikan ketelusan dalam amalan takaful sebagai sebahagian daripada langkah untuk meningkatkan tadbir urus korporat dan melindungi semua pihak berkepentingan. Sumber pendapatan pengendali takaful diperolehi daripada: Keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham, Fi Agensi / Wakalah, Bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful, Lebihan kumpulan wang takaful.
@ A

http://malaysia harian.blogspot.com.kebaikan sistem perbankan islam dan bank konvensional, diperolehi pada julai 1 .
F FD ED

9

B C

1

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

Pelan perlindungan dalam skim takaful adalah berdasarkan prinsip syariah dan menawarkan pelbagai ciri unik kepada peserta. Secara amnya, pelan perlindungan terbahagi kepada dua jenis, iaitu takaful keluarga dan takaful am . TAKAFUL KELUARGA Takaful keluarga memberi bimbingan bagi mereka yang menghadapi masalah akibat kematian dan kemalangan ke atas diri seseorang peserta. Ada dua cara untuk bagi seseorang melindungi keluarganya iaitu sama ada meninggalkan sejumlah wang kepada warisnya apabila ia meninggal dunia atau mempunyai simpanan wang yang cukup sebagai nafkah hidup diri dan keluarga apabila ia mengalami kecederaan dan tidak berupaya untuk bekerja. Melalui skim takaful keluarga, setiap peserta dikehendaki membayar caruman mengikut kemampuannya tertakluk kepada jumlah minimum. Bayaran caruman boleh dibuat sama ada secara tahunan, setengah tahun, suku tahunan atau bulanan. Caruman yang dikumpulkan daripada peserta akan dimasukkan ke dalam dua akaun iaitu akaun peserta dan akaun khas peserta mengikut kadar
QP H I

yang telah ditentukan. Sebanyak

% daripada caruman peserta akan dimasukkan ke dalam akaun % daripada caruman peserta akan
Q

peserta bagi tujuan simpanan dan pelaburan manakala

dimasukkan ke dalam akaun khas peserta untuk tujuan membayar faedah takaful kepada peserta yang ditimpa musibah. Wang yang dimasukkan ke dalam kedua-dua akaun ini akan disatukan dalam satu kumpulan wang. Syarikat Takaful akan melaburkan kumpulan wang ini dalam bidang dan bentuk pelaburan yang halal mengikut hukum syarak. Apa-apa keuntungan yang diperolehi dari usaha pelaburan yang dijalankan dan diuruskan oleh Syarikat Takaful akan dibahagikan mengikut perjanjian AlMudharabah yang telah dipersetujui antara syarikat dan peserta seperti yang dinyatakan dalam
R G

perjanjian. Contohnya jika nisbah pembahagian pada kadar
TS

: , maka peserta-peserta akan

http://malaysia harian.blogspot.com.kebaikan sistem perbankan islam dan bank konvensional, diperolehi pada julai 1 .
W WU VU

G

1

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

keuntungan untuk peserta akan dimasukkan ke dalam akaun masing-masing. Ini bermakna, dengan adanya keuntungan ini, maka jumlah tabungan atau simpanan masing -masing yang terdapat di dalam akaun peserta akan bertambah. Bahagian keuntungan bagi akaun khas peserta dari keuntungan pelaburan yang sama pula akan dimasukkan ke dalam akaun khas masing-masing. TAKAFUL AM Takaful am adalah skim perlindungan ke atas barang-barang tertentu seperti takaful kebakaran, takaful motor, takaful kemalangan dan lain-lain dengan menyediakan suatu kumpulan wang yang disumbangkan oleh orang ramai yang menyertai skim ini. Kumpulan wang ini akan digunakan untuk membayar ganti rugi atau pampasan kepada peserta yang mengalamikesusahan kerana ditimpa sesuatu risiko. Perlindungan jenis ini boleh disertai orang perseorangan, syarikat, pertubuhan atau perbadanan. Terdapat lima jenis perlindungan yang diberikan dalam takaful am iaitu: Kebakaran, Kemalangan, Kenderaan, Kejuruteraan, Laut dan dara. Mengikut skim takaful am, peserta dikehendaki membayar caruman dan jumlah caruman bergantung pada jenis takaful am yang disertai. Kumpulan wang ini kemudiannya akan dilaburkan dalam bidang-bidang pelaburan yang halal dari segi syariah. Peserta-peserta takaful am yang tidak mengalami tuntutan akan berkongsi keuntungan ini dan keuntungan akan diberikan secara tunai. Pada teorinya, jika rugi, peserta menambah caruman tetapi secara praktikalnya, kerugian itu akan dibawa ke hadapan sehingga keuntungan diperolehi semula. Berbeza dengan pemegang polisi am di mana mereka tidak berhak berkongsi untung rugi kumpulan wang. Kebanyakan skim perlindungan takaful am mempunyai tempoh akad yang berkuatkuasa selama setahun. Sekiranya tempoh akad skim perlindungan ini tamat, peserta boleh memperbaharui akad perlindungan tersebut bagi jangka masa setahun lagi dan begitulah seterusnya iaitu skim
b

X

1

`a

`Y

menerima

% daripada keuntungan. Sementara syarikat akan menerima

%. Bahagian

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

perlindungan ini terus diperbaharui dari setahun ke setahun selagi kepentingan peserta masih kekal ke atas harta benda atau barang yang dilindungi. Manakala bank Konvensional menawarkan Sistem Insurans yang umumnya difahami sebagai pemindahan risiko daripada seseorang individu atau sesebuah organisasi kepada syarikat insurans. Individu atau organisasi tersebut kemudiannya dikenali sebagai pemegang polisi. Syarikat insurans akan menerima bayaran daripada pemegang polisi dalam bentuk premium dan sekiranya pemegang polisi ditimpa sebarang kerugian atau kerosakan, syarikat insurans akan membayar pampasan kepada pemegang polisi tersebut . Terdapat dua jenis insurans konvensional utama yang disediakan oleh syarikat- syarikat insurans pada masa kini. Kedua-duanya menawarkan dua polisi yang berbeza dan melindungi aspek-aspek yang berlainan. INSURANS HAYAT / INSURANS NYAWA Insurans nyawa menyediakan perlindungan kewangan kepada seseorang terhadap perkara di luar jangkaan seperti kematian, kecederaan atau ketidakupayaan. Insurans nyawa merupakan satu kontrak antara pengambil polisi dengan syarikat insurans sebagai penanggung, untuk membayar sejumlah wang tertentu bersama-sama dengan bonusnya, apabila polisi insurans ini cukup tempohnya atau pengambil insurans meninggal dunia. Lazimnya, tempoh perlindungan insurans hayat adalah lebih dari setahun. Ini bermakna bayaran premium secara berkala sama ada secara bulanan, suku tahunan atau tahunan perlu dijelaskan oleh pengambil insurans. Terdapat beberapa risiko yang dilindungi insurans hayat iaitu: Kematian, Kematian dalam tempoh polisi, Pendapatan semasa persaraan, Penyakit dan Hilang upaya. INSURANS AM Insurans am pula merupakan polisi insurans yang melindungi seseorang individu atau sesebuah organisasi sebagai pemegang polisi daripada sebarang kerugian atau kerosakan yang
http://malaysia harian.blogspot.com.kebaikan sistem perbankan islam dan bank konvensional, diperolehi pada julai 1 .
p ph ih gf e d

c

1

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

menyeluruh, pemegang polisi perlu memahami risiko yang dilindungi insurans am untuk memastikan harta atau diri terpelihara daripada sebarang kejadian yang tidak diduga. Lazimnya, tempoh perlindungan untuk kebanyakan polisi dan pelan insurans am adalah setahun yang memerlukan ada membayar premium secara sekali gus. Risiko yang dilindungi insurans am meliputi kerugian harta benda seperti kecurian kereta atau kebakaran rumah, liabiliti yang wujud akibat kerosakan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh pemegang polisi atau kematian disebabkan kemalangan atau kecederaan.

s

ditanggung, selain daripada risiko yang dilindungi insurans hayat.

ntuk perlindungan yang

rq

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

KELEBIHAN PERBANKAN ISLAM DARIPADA BANK KONVENSIONAL
Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutam a dalam segi teknik penerimaan wang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan,
u

syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan seperti KTP,

PWP, proposal, laporan

kewangan dan sebagainya. Disamping itu, antara bank syariah dan bank konv ensional memiliki perbezaan yang sangat prinsipil, yakni mengikut akad-akad yang telah ditetapkan, aspek legalitas,
27 struktur organisasi, bidang usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja . Berikut adalah kelebihan

perbankan Islam daripada bank Konvensional. AKAD DAN ASPEK LEGALITAS Di dalam perbankan Islam, akad yang dilakukan memiliki konsep duniawi dan ukhrawi, kerana akad yang dilakukan berdasarkan ketentuan syari at Islam. Di dalam perbankan Islam, apabila pihak-pihak yang melakukan akad atau transaksi melanggar kesepakatan / p erjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani, maka konsep hukum yang akan diterima tidak hanya ketika hidup di dunia saja tetapi juga kelak di hari kiamat. Semua hal dan pihak-pihak, baik barang, jasa maupun pelaku-pelaku yang terlibat dalam setiap akad transaksi perbankan Islam mestilah memenuhi syaratsyarat perbankan Islam seperti berikut. Rukun: penjual, pembeli, barang, harga dan akad (ijab-qabul/ transaksi). Syarat-syarat pula: Barang dan jasa harus halal. Karena itu segala bentuk akad / transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal / haram demi syariah, Harga barang dan jasa mestilah jelas, Tempat penyerahan (delivery) mestilah jelas, Barang yang menjadi objek transaksi mestilah sepenuhnya dalam pemilikan yang sah. Tidak boleh syariah melakukan akad / transaksi jual beli atas barang atau sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai, seperti yang terjadi pada transaksi short sale di pasar modal.

27

http://www.bernama.com.bernama news.kelebihan system perbankan islam, diperolehi pada 26 julai 2010 .

1

t

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

STRUKTUR ORGANISASI Perbankan Islam diperkenalkan untuk memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya adanya Pengawasan dan Pengarah. amun, dari segi lain terdapat perbezaan yang sangat mendasar antara struktur organisasi yang dimiliki perbank Islam dan bank konvensional28. Perbezaan yang mendasar itu adalah bahawa di dalam struktur organisasi perbankan Islam harus ada Dewan Pengawas Syariah. Perbezaan yang mendasar itu adalah bahwa di dalam struktur organisasi perbankan Islam harus ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada kedudukan yang setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin keberkesanan pendapat atau opini yang dikemukakan oleh Dewan Pengawas perbankan Islam. PERNIAGAAN DAN USAHA YANG DIBIAYAI OLEH PERBANKAN ISLAM Di dalam perbankan Islam, perniagaan dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari ketentuan dan petunjuk syariah. Oleh kerana itu, perbankan Islam tidak membiayai perniagaan dan usaha yang diharamkan oleh syariah. Lembaga kewangan perbankan Islam tidak aka mengambil n berat tentang permohonan pembiayaan dari suatu usaha atau perniagaan sebelum mendapatkan penjelasan dan kepastian. SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN MASALAH Berbeza dengan perbankan konvensional, jika terjadi perselisihan faham antara bank dan pelanggannya pihak bank islam akan membantu untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah dilakukan melalui isi akad. Oleh itu, jika dalam akad kemungkinan penyelesaian masalah antara pihak bank dan pelanggan dapat diselesaikan. Selain itu dengan adanya ndang-Undang Agama,
w v

28

http://www.bernama.com.bernama news.kelebihan system perbankan islam, diperolehi pada 26 julai 2010 .

22

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

maka penyelesaian masalah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal inikemungkinkan kerana undang-undang tersebut secara jelas dapat difahami oleh pihak bank dan pelanggan.

23

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

Pandangan Islam Terhadap Perbankan Konvensional
Perbankan konvensional adalah berasaskan riba yang diharamkan di sisi Islam. Riba
x

bermaksud bertambah, meningkat dan berkembang.

amun begitu, ia bukan bermakna semua

bentuk pertambahan adalah dilarang. Keuntungan perniagaan merupakan satu bentuk tambahan yang dibenarkan dan bertepatan dengan al-Quran yang bermaksud: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Surah 2:275)29. Riba yang diharamkan menurut al-Quran adalah setiap bentuk tambahan ataupun lebihan dalam pertukaran yang tidak disertai dengan pulangan setimpal. Tambahan pula, istilah yang diadoptasi dalam perbankan Konvensional adalah kadar faedah. Persoalan yang timbul adakah kadar faedah itu riba? Kadar fedah dimaksudkan sebagai bayaran ke atas penggunaan modal yang dipinjam oleh pihak lain. Di antara bentuk-bentuk kadar faedah ialah kadar faedah atas pinjaman, deposit, bol/bil perbendaharaan atau sekuriti dan wang panggilan. Dari aspek Syariah adalah jelas bahawa kadar faedah memenuhi ketiga-tiga kriteria yang ada pada riba iaitu pertambahan ke atas jumlah pinjaman, pertambahan ditetapkan terlebih dahulu dan kadar pertambahan berasaskan faktor masa. Dengan itu, merujuk kepada prinsip keadilan sosial, Syariah menekankan bahawa pembayaran kadar faedah yang sentiasa bernilai positif sebagai ganjaran yang tidak dijustifikasi. Wang dalam Islam hanya layak menerima pulangan jika ia digunakan secara produktif yang berdasarkan prinsip pulangan berdasar dengan usaha. amun begitu ada hujah yang menyatakan ganjaran menunggu adalah kos melepas b pelaburan yang dilaksanakan dengan menggunakan agi wang yang tidak dipinjamkan, pembayaran kadar faedah berkadar tetap masih tidak berasas. Ini adalah kerana pelaburan akan terdedah kepada risiko yang memperolehi untung, rugi atau pulang modal dan tidak berkadar tetap. Tambahan pula, ahli ekonomi Islam berpendapat positive time preference yang
y

dikemukakan oleh Bohn Bawerk adalah tidak mempunyai justifikasi. Ini kerana, ia boleh diterima
http://syariahbank.blogspot.com.pandangan islam terhadap system perbankan konvensional, diperolehi pada 29 julai 2010 .
29

24

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

sebagai satu hukum tabii yang terbina dalam naluri semulajadi manusia dan pendiskaunan harus dilakukan apabila menilai dayamaju sesuatu projek pelaburan. Kadar diskaun menurut Islam berdasarkan keuntungan yang sentiasa berubah -ubah dan bukan berkadar tetap. Selain itu, Islam juga mengakui kewujudan inflasi yang menyebabkab penurunan nilai matawang. Ini kerana dalam ekonomi konvensional atau barat penurunan matawang diasaskan kepada kaedah indeksasi. Kaedah ini tidak boleh ditentukan terlebih dahulu kerana ia akan menyamai riba. usteru itu, alasan bahawa kadar faedah dibayar untuk melindungi pemilik aset daripada keadaan inflasi juga tidak diterima. Walaubagaimanapun, indeksasi boleh digunakan dengan mengambilkira berubahan aliranbarang dan perkhidmatan semasa inflasi berlaku dalam negara. Bertitik tolak dari kesedaran ini, maka umat Islam telah menggesa dan mendesak kerajaan agar membangunkan sistem kewangan Islam yang terdiri daripada Baitulmal, Waqf, Takaful, Lembaga Urusan dan Tabung Haji, Yayasan Pembangunan konomi Islam Malaysia (YPEIM) dan Bank Islam. Di antara ciri-ciri penting bagi kewangan Islam adalah sifat tolong-menolong antara satu sama lain, kegiatan yang dilakukan mesti disertai dengan persetujuan bersama dan mengamalkan sifat mahmudah serta bebas dari segala larangan.
 €

25

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

KESIMPULAN
Perlaksanaan sistem perbankan Islam di Malaysia telah dibuktikan Berjaya melalui beberapa pendekatan yang merangkumi sistem dwi perbankan, ruang lingkup undang -undang yang komperehensif, sokongan sektor pasaran modal dan sekuriti dan pemantauan serta polisi perbankan dan sumber manusia. Pendekatan yang bersepadu ini membolehkan perlaksanaan sistem perbankan islam berjalan dengan lancer dan berkembang pesat bukan sahaja di arena tempatan malahan antarabangsa. Dari aspek keberkesanaan perlaksanaan sistem perbankan islam pula, secara umumnya kita dapat melihat perkembangan positif samada dari sudut peratusan asset perbankan islam mahupun pertambahan produk-produk perbankan berdasarkan pelbagai konse yang diterima oleh rakyat p tempatan mahu pun masyarakat antarabangsa. Walaupun dengan pencapaian perlaksanaan sistem perbankan islam ini, namun sehingga kini hasrat untuk memertabatkan ekonomi umat islam khususnya di Malaysia masih belum dapat di capai sepenuhnya. Hingga kini masih terdapat perbezaan ekonomi yang ketara antara penduduk Bandar dan luar Bandar, perbezaan pemilikan antara kaum masih jelas dan penguasaan harta masih berada ditangan kelompok tertentu. Sebagai contoh matlamat Dasar Ekonomi Baru yang mensasarkan 30 peratus ekonomi bumiputera masih belum dicapai walaupun dasar ini telah dilaksanakan sejak tahun 1970 lagi. Sehubungan dengan itu, perlaksanaan sistem perbankan islam ini perlu dipergiatkan lagi secara berterusan, berhikmah dan bersifat global.

26

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

RUJUKAN
1. Bank egara Malaysia, Buletin Bulanan, pelbagai keluaran, Kuala Lumpur. 2. Bank Islam Malaysia Berhad, Laporan Tahunan, pelbagai keluaran, Kuala Lumpur..Bank Muamalat 3. Malaysia Berhad, Laporan Tahunan, pelbagai keluaran, Kuala Lumpur. 4. or Mohamed Yakcop (1996), Teori, Amalan dan Prospek Sistem Kewangan Islam di 5. Malaysia, Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur. 6. uraini Anang (1999), Kaedah Pembiayaan Pengguna: Tumpuan Perbankan Islam di 7. Malaysia, UKM Bangi (2003), Perspektif Pelanggan Terhadap Produk dan Perkhidmatan: 8. Perbandingan di Antara Bank Islam dan Bank Muamalat, Prosiding Seminar Kedah Maju 2010, UUM. 9. Mustafa Dakian, Sistem Kewangan Islam , Utusan Publications, 2005.
„ ƒ ‚

27

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

28

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

.

29

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

30

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 2010

31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful