fi{Yl$til tlilll)ltlA!

SUMAR
S. BRINZA.Consideralii privindnaturaobiect u l u ji u r i d i c e c u n d aa l i n f r a c l i u n . i . . . . . . . . . . . s r . i. L. GRIBINCEA. Uzantele comerciale internacomertului intemationale izvoral dreptului t i o n a.l . . . . . . . . A. ARMEANIC.Sistemul fiscalin Norvegia gi D. SIRCU.Noliunea evoluliaistoricd ara bitraju i internalional lu 16 8
a?

,{ hii?r
GZU 01;34 0
nr' 1 (tl0)2004

periodici gtiin!ifi (Publicatie co-practicd)

FlAUnOHAfllrl{Hn N P A B O B O N} t ( Y T ' H A f l
(flepnognvecKoe HayL{Ho-npaKTIqecKoe H:lEaHHe) - lnregistrati de citre Camera Inregistririi de Stat de pe lingi MinisterulJustiliei al Republicii Moldova Gertificatulnr. 102108450 din27 septembrie2000

V. FLOREA,l.ARJUC.Rdspunderea penalS a minorilor 20

FONDATORI: UMYERSITATEA DE STAT DIN MOLDOUA, ACADEMIA DE DREPT DIN MOLDOUA, uNtuNEA JURI$T//LOR DINMOLDOUA
ASOCIATI: Cu:ea Constitulionali Republicii a Moldova, Curi.ea SupremE de;ustitie Republicii a Moldova [{irs'.erui Jusii$ei Republicii al Moldova, Procuratu:a GeneralS Republicii a Moldova, Ministerul Aiace'rbr inteme Republicii al Moldova

generale privind M. MUTU.Aspecte clonarea fiinteiumane O. CO$LET. Personalitatea infractorului minor gi principalele modalitdli formare 25 sale de A. BiCU. Deptulla informare contracara9i rea violenleifald de femei - realitdti per9i spective . - . . . . . . . : . . . . . . . . . . . : : . ,3 0 22

G, CHIRINCIUC. Statul subiect dreotcide vi1.............. A. CUZNETOV.,,Agezdmintul in!5riiobtasinfi tei Basarabia" 1818 influienla asupra gi din lui dreptuluiprocesualpenal.......... T. TABUNCIC.Regimuljuridic speciflc baat nilorca obiect gajului al ....)..... !4 38 34

REDACTOR-gEF lacobGUJA CAI-EGIUL REDACTIE: DE Gh.Avqnic, DiJic,M.Petrachi, Popovici, V. T. P.Raileanu. Sedle[chi. Tofan lu. (redactorE. gefadjunct)

Resporrsabi litatea asup ra co nli n utul ui afti cp.le r rcvi ne in exclus ivitateautori Io r lo

T. PARAU$ANU.Contribulia poliinstiu[iitor tice gi juridicela procesul etnogenezd de a romdnilor GH.COSNEANU. Argument favoarea in existenleigi meniineriijustitiei militare Romdnia50 ?n 46

ADRESA REDACTIEI:
2 0 1 2 .C h i g i n i u ,s t r . g c i u s e v , 3 l Tefefoane: 57.77-52,27.07.11. Indexul Plt 31536.

t REVISTA NATIONALA DREPT 20c/. DE

-

-.4 /',

!fl' .'',

llilfl1Nil i#Yl|fA

SUMAR
S. BRINZA. insernnflaea ocierhiar$ rnate*"palal infracliunii ........,..."L. GRIBINCEA.OUig4ia vTruitomluide ga' rantie contra viciilor lucnrlui conform pra/ederilorCodului civilal Republicii MoHcva .,. I 4

0{hit?r
c Z U0 0 1 ; 3 4
nr.2 (41)2004

period gtiintifico-practicd) (Publicatie icd

s

llAUnOI{AfllrlllrlR NPABOBON il(YT'HAN
(flepropruecKoeHayLlHo-npaKTrL{ecKoe rcAaHhe) ^ lnregistratd de citre Camera Inregistririi de Stat de pe lingi MinisterulJustitiei al RepubliciiMoldova Certificatulnr. 102108450 din27 septembrie2000

A. ARMEANIC.Sistemulfiscalin Suedia. . 1 1 L. ROTARU-MASLO.Mata privati 9i comp o n e n t e ls a l e. . . . . . . . . . . e O. CO$LET, M. MUTU.gcoli,teoriigi mocle' le explicative domeniuldelinwenleijwe. in ni1e............. G. CHIRINCIUC. Moduldeconstituire pera ju.ridice soanelor i.......... 25 21 15

FONDATORI: UTV'IIERSITATEA STAT DE DIN MOLDOVA, ACADEMIA DE DREPT DIN MOLDOVA, UNIUNEAJURIiTILOR DINMOLDOUA ASOCIATI:
Curtea Constitu[ionald a Republicii Moldova, Gtrtea Supremd Justitie Republicii de a Moldova, Ministeruusti$ei Repu i Moldova, |J al blici Procu raturaGenerald Republicii a Moldova, Ministerul Afaceribr Interne Republicii al Moldova

T. TABUNCIC.Particularititile gajirii mdrfuriloraflatein circulatie 36

V. MIRZA.Aspecteprivindlegalitateaimple-. mentirii pe etape(teritorial-restrictive)nora melorcu privire muncainfolosulcomunit6la

ffi
F

REDACTOR-9EF Iacob GUJA COLEGIUL REDACTIE: DE Gh.Avomic, Didic, M. Petrachi, Popovici, V. T. P.Raileanu, Sedlelchi. Tofan(redactorlu. E. gefadjunct)

1ii............... l. VIZDOGA.Traficul persoane o violare de

39

g r a v da d r e p t u r i l o m u l u . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . "4 . . " " r i "4 D. MAGHERESCU Modificarea . invinuiriiin

Responsab ilitatea upraconlinutului as articolelor revinein exclusivitate autorilor ADRESA REDACTIEI:
2012,Chiginiu, str. gciusev,31 Telefoane: 57-77-52,27 -07-11. I n d e x u lP M 3 1 5 3 6 .

prima instantdin sensulneagravdrii situafie: inculpatului O. CAZACU. Clauzade rezervarea propri+. tetii............ 52 46

REVISTA NATIONALA DREPT bH DE

: ;::i-:.:

. . . ! . . -

rssil 1811{770

NAfloNAIA r$rA
ipuldicatb periodicdgtiintifico-practich) nr.3 (4212004

SUNAR
g.moic

S. BRINZA. insemn6tdee ohdlnl generic infta{iunii ..-,....""""- .al ". ."

L. GRIBINCEA. lncasstl dmlrnerfrar sa rn+ .."..... de dalitate platdintemalnnaE""........ Tn A. ARMEANIC. Sistemulfiscal JaponBa 1 1 L. ROTARU-MASLO. Protedia drepturitor personalitdtii d reptu intemationalprivatal I in Moldova Republicii 14

H A U n oH A nb H b ln
NPABOBON }fiYPHAN
i'flepmAHqecKoe HayqHo-npaKTnLlecKoe r4sEaHHe) Tnrregistrati de citre Camera fimregistrarii de Stat de Pe lingi

lsilerulJustiliei al Republicii Moldova

08450 catu C,entifi I nr. 1021 2000 din 27 septembrie

M. DASCALU. Corelaliidintre sanc{iunea

gi Legea .. nr.713-XV.:..... 18 contravenliohal6 FOHDAIORI;
DE STAT DIN MOLDOUA, DE DREPT DIN MOLDOUA, ffm.ffiEA "n fiu$rtLoR DIN MOLDOUA

radoctrinare stabilirea in Criteriile M. MUTU. p o r t u l d ec a u z a l i t a t e. . . . . . . . . . . . ui ... pentru Condiliidefond mnG.CHIRINCIUC. juridice persoanelor stituirea penalin procesual Dreptul A. CUZNETOV, 3128

l{s@cnArL:

fWnme*.ll -il.rsq€i [ilnnmer; Alaeribr Interne

"Agezdmintului pentru-oeirmuirea perioada din Basarabia" 1828 oblastei 39

REDACTOR-$EF IacobGUJA

juridicd unorprevederi Analiza a V. MIRZA. privind din ale Legiinr.1160-XV 21.06.2002 penal Repupunerea aplicare Codului a al in a b l i c iM o l d o v . . . . . . . . . . . . . . . i Criterii clasificare de a D. MAGHERESCU. 42

cod.EGful DE REDACfIE:
T. _ &L.turrmn V Ddic, M. Petrachi, Popovici, qanffiu. tu"Sedtelchi. E.Tofan(redactorHF

I F+pspsamaea p rivi nd bo nli nutu frtdbrrwine'n uctusivitateautorilor AORESAREDACIIET: a0re clefrEu, str gciusev, 31
'fc*rfire: fl.T7 -52, 27.07-11. PU 31536. rn&ul

irii asu invinu - viziu specialS pra ne modificirii sens modificiriiinvinuiriiin juridic D. Unele asD.t.STRATSTEANU,BALUTA. pectelegislative contracararetorturiiin de a justi[iei practica infiptuirii 47

REVTSTA NATTONALA DREPT ,i, DE

ls$il
SUf,AR

1E1r{770

Gh. AVORN|C,D. cLUt{AlA- Rapotutdir period gtiintifico-practicd) ice tre dreptulintemgi ir*enratbndin Repr.rbh i' nr. 4(43)2004 Moldova S. BRINZA. Necesitatea apamn-i penale pa-. a trimoniului impotriva unorfaptede sustrage_ re (furt,jaf, tflhirie)

1.. lfAUnOHAflbl{Hn

.nPABOBOn )fivrrHAn
nsga.nue) -lnregistrati de citre Camera lnregistririide Stat de pe lingd Justlfiei al Republicii Moldova

Gertificatulnr. 1021 08450 din27 septembrie 2000

v

L . G R I B I N C EC t e a r i n g.u.l. . . . . . . . . . . . . . . 1.5 . . A. . . .
DE STAT DIN MOLDOUA, DE DREPT DIN MOLDOUA, JURT$TTLOR MOLDOUA DtN

ROTARU-MASLO . Respectarea secretu_
luivielii private(aspectecomparativeale le_ gislatieieuropenegi iegislalieiinteme a Re_ publiciiMoldova) O. BONTEA.Uneleideiteoretice privind de_ 18

TI:

'

REDACTOR_$EF tae,h 9UJA

finitia dreptului obligaliei juridice 9i subiective 27 R. GRECU. Democralie coruplie sau ......... 36 O. CO$LET, MUTU. M. Criminotogia ctinicd
E1

'

WI€G/IULDE REDACfIE: : Gtrnwrnic,(doctorin drept),V. Didic,
E efan (redactor-gef adjunct)

[::&.:r#,?:ill: lffi; ;tiffiH;
ADRESA E,DACTIEI:
2O12,Chbiniu, sh. gciusev, 31 Indqul pI3.t536.

gistareade pericol A. CUZNETOV. Caracteristica dreptului procesual penal al ,,sudului Basarabiei', 1g56_

REVISTA NATIONALA DE

PuBrrcri ryO?EcA

tssN 1811-0770
NUHU
PgfTE tE

WONAIA
icd co-practicd) period gtiinlifl

SUMAR
Elena ARAMA. SOO anide la trecereain de eternitatea lui gtefan cel Mare gi Sffnt _ gef ilustru de Stat,legiuitor judecitor . .... gi 4

,erSHee : S,at rirn lner,rru. sffi;3 - BEsa
lr-y:f,b

nOHAflbl{lrlR

Sergiu BRINZA.Necesitatea apirdrii penale a patrimoniului impotriva faptelor prevdzute l a a r t .1 8 9 - 2 0 a l eC o d u l up e n a l. . . . . . . . . . . . . .1 0 0 i . Lilia GRIBINCEA. Obllgalia deconservare a

oBon )KyrrHAn
HayqHo-npaKTnLtecKoe

il :q,.e lr@ traftrr
lrn|]oE

nr. Gertificatul 1021 08450 dh 27septembrie 2000
op0llrG

inregistririide Stat de pe lingi ulJustifieial Republicii Moldova

bunuluivindut conform prevederilor Codului civilal Republicii Moldova Sava MAIMESCU. Traficulde fiinleumanegi 16 /,

ftrfrr{e @'nn&Tr
nffBm' Ilr1r6Trul

contrabanda: aspectecomunegidelimitdri 1g
DE STAT DIN MOLDOVA TE DREPT DIN MOLDOUA

-ilrnttntoR

DINMOLDOUA

fl:

DorinClMtL,tnesg-LOjt4!,_fezotuliunea. :i rezilierea revocarea gi contractelor cjvile.... 61: ''ii VictorURSU. Unele probieme cevize&a.a"punderea penald administrativ6 gi pentru ne_ respectarea legislatieiecologice 34

I

LilianaROTARU-MASLO. Etementete defi_ nitorii personalitdlii ale gi proteclia 1or..."..... 3t
ift#mfir

nrnWm
r2 iunnln iLrmruNM h. frml u dqt

OlegBONTEA. Conlinutul esenla dreptu_ 9i

t,-TPopovicitdoitoi in drept), tr. SeOq*ri(doctorindrept)"
r (redactor-gefadjunct)

DE FEDACIIE: 5dg3* in drept),V. Didic,

rilorjuridice raport teoria in cu voinleigiteoria interesului Maria MUTU. Rolul legituriide cauzalitate in stabilirea rdspunderiipenale 4E42

Alexandru CUZNETOV. |nfluenla refonnebr

"r e s t R E p Aci l E j
b=t+ sr- $crusev, 3t

din 1864, ?nfdptuitein lmperiul Rus.asrlpm dreptului procesualpenaldin Basarabia.. 46 _ GheorgheMAUC.Codul Electqal_ aspecte

a

f,.

B I n l , I C T E C tF t : i i _ : , , . *t Di?tFi

tssN 1811{770
IUHN
l3n,ia !1r.,tr

rVAtl1rVtllA
co-Practicd) ic5 period gtiintifi
==.i I-

SUMAR

r@
Sh;in
InT[]Il

Sergiu BRINZA. Bunurile mobile ca obiect a m a t e r i a ll s u s t r a g e r.i.i . . . . . . . . . . . . . . Lilia GRIBINCEA.Cecul ca modalitate de plati internaiionald juridico-civild noilor Dorin ClMlL. Analiza a reglementdri domeniul leasingului in ?n Republica Moldova Oleg BONTEA. Evoluliaistoricda capacitSlii juridicea persoanei fizice .......... GeorgetaSTEPANOV. Problematica penitenDE STATDIN MOLDOUA TE DREPTDIN MOLDOUA NLOR DINMOLDOUA

ornerle il:Edie narrs S

F.. 'nr. S (45)2004

rol'lAnbHun
iBOBOR }KYT'HATI
HayqHo-npaKThqecKoe

I @me uxr@b @frl]td
5ilr@

nr. deinregistrare 102108450 diri27.09.2000
iublicatie acreditati de Superioari de Atestare RepubliciiMoldova

fiCIdmrfi@ h@brm'

4frtrrlfr|nl[

ciardin vizorulmass-media Delia MAGHERESCU. Aspecteprivind consecintele nerespectdrii dispozitiilor referitoa-

b rfu@ ffifir Wffi

re la modificarea invinuiriiinprima instan!5 32 Titu PARAU$ANU. Permanenlapopulaliei juridice perioada autohtone a institutiilor Tn 9i etnogenezei romdnilor

$&reilri immr@h
rnrl lumttl,,

3B

Snejana SOSNA. Consideratiuni generale pri-

DEffiDACfIE:
tuu. Secle{chi (doctor drept) Tn
(redaclor-gefadjunct) iooctor Tn drept), V. Didic, T Popvici (doctor in drept),

vind cdile de perfectionare procesului a adrninistrativ

tsummn ro.&
m efrc#l

44

MariaMUTU.Conditiile renuntiriibenevole 48 Viorica BOAGHI.Clonarea fiintelor umane:

ilrfudill[ i u@rfii
@@

p r o b l e me t i c d m o r a l a i j u r i d i c i. . . . . . : . . . . d , 9 Chryfufu str. gciusev,31
5.I-77-52,57-76-90.

3l

David DELIANU.Necesitatea preventoriului legislativ

55

E

a '

.:. '
,a cs

BIBI,IOT[CA BLiCA PU S Ti } I i E P T

-

BtBil0IECI PUBTIDE CA B R E P/I* g * $

fssN 1811-0770

SUMAR
GheorgheBACIU, Andrei PADURE. Une- :i ale le aspecte studieriicursuluide medicindle- r r O .. galdlafacultdlilede drept \:;" ;: gRiNZA. Controverse privind obiec- | i Sergiu
{ -€ {

OnAlrlH

ril n

'."...........' al tulmaterialsustragerii

t

ill t

orri

xy?HAt

discipli-ll sancliunii Aplicarea Boris SOSNA. de narestabilite Codulmuncii al Republiciill Moldova de contractului ll Lilia GRIBINCEA. Riscurile 16 II internafionald......'...'...'... vinzare-cumpdrare ZAMFIR, NataliaZAMFIR Conu.n-ll Pavel de eficiente re- | | fia CITES- unuldinmijloacele arelaliilordinte mediu so- | | glementarejwidicd 9i
l

08450 nr. I 021 b lq*stnre 2fX)0 2l7rc#mnrie gmrimri
eEp65cfr

de Atestare
loldova

:
j

DESTATDII' HOLDOVA TE DrePT AN HOLDOUA

cietate

.................

to

I

i ; t

privindll doctrinare Oleg BONTEA. Aspecte r, f,urdamentareateoreticdapersoaneijuridice II juridi- ll DeliaMAGHERESCU.Modalitatea proinvinuirii prin extinderea | [ cdamodificdrii ,U romAnegti).' (potrivit legislaliei penal cesului ffti prigenerale li Consideralii f.,RuOu TURCANU. 42.i '...'...... i de dreptului servitute noliunea [,vind a ana Snej SOSNA.Eticaprofesionaldjuris"',..--'---.41 t u l u i. . . . . . . . . WOLLMERSTAEDT. OlegMif,A, Steffen libertein de ca Constitulia garant baza realizarea { iideexpr imar e............ ..- ' ..' - - ....50
Maria MUTU. Aspectede tehnicalegisladra banilor.'--.---"".""53 privind infrac$uneaspalarea proDavid DELIANLT. Coruptia;i nnantetre ....-""...'.-55 l i t i c i ip e n a l e . . . . . . . . . . . . . . .
.. _ :,;{eig j:

ic (doctorin drept),V. Didic, I T. Popovici in (doctor drePt), lu.Sedletchi in (doctor drePt) Stunga (redacto adjunct) r-gef ru

W
2012, 31 Chiginiu,str.gciusev, Tdefoane: -77 57-76-90. -52, 57 lndexul 31536. PM

EISIISTI{CA PUEITCI SE}REPT

ffAFf'er$jAtu{
DEBREPT stiinlifico-practicd)
periodica nr.8 (47) 2004

S(IttAR

Gheorgh e AVORNIC. MTILoJ\crr-E nR(ESUALE A DE ASIGURARE DREFTTULLII APARAREbt-TN.IS LA STAT DEMOCRATIC DE DREPT SI

vrDEo. TRAFrcL-L Sergiu BRINZA. sEMNALUL
TELEFONIC$I BANII FARA NTIVIERARC-{ POSIBILEOBIECTE MATERIALE ALE SUSTRAGERII.

]KYPmnn &B€:,BeEt
HayqHo-npaKmqecKoe n:gaiuae)

DE Lilin GRIBINCEA. EXONERAREA RASPUNDERE iT.IcoNrnaCTUL CoMERCIALDE INTERNAT]ONALA VANZARE-CUMPARARE 1

0r

de inregistrare nr. 102108450 din 27 septembrie2000
Psbficafie acreditatA de

Teodor CinWAT. sruDrul DE FEZABTLmATE
PRIVIND ADERAREA REPUBLICI MOLDOVA LA CONVENTIA EUROPEANA CU PRTVIRE VICTIMELOR LA DESPAGUBIREA ACTIUNILOR VIOLENTE.

Superioarade Atestare a Republicii Ltoldova

l4

FONDATORI:
ATEA DE STAT DIN MOINOVA DE DREPT DIN MALDOVA JLIRI$TILOR DIN T,IOLDOVA

Pavel ZAMFIR, Natalia ZAMFIR. RASeUNDEREA PENTRU INTERNATIONALA DAUNELEADUSEAPELOR TRANSFRONTALIERE . . N Oleg BONTEA. RAPoRTULJURrDrciN ACCEPTIUNEA NORMATIVISMULUI KELSIAN

A

'

Curtea Constitutrionali. ,,.CurteaSupremd cle Justilie . Procuratura General.l Ministerul Justitiei Ministerul Afacerilor: Irrterne

Vasile MIHOCI. ASISTENTA JURIDICA pnocesul iN PENALROMANESC COMPONENTA GARANTIE $I A ESENTIALA DREPTULUI APARARE. LA . . N

Delia MAGHERESCU.iNvrxurRea
SI MODIFICAREAINVINUIRII

x
....4

REDACTOR-gEF; Iacob GUJA

Radu |URCANU. SERVITUTEA- DEZMEMBRAMAI.T
AL DREPTULUI DE P R O P R I E T A T E

ITII, DE REDACIIE:
Auornic (doctor in drept), V. Diddc, . T. Popo'r'ici (doctor in drept), Iu. SedleSchi (doctor in drept) Ariadna Strungaru (redactor-Eefadjunct)

Lilian CAZACU. IMPoRTANTA CRIMINoLoGICA A SITUATIEI CONCRETE VIATA iN CENCZA DE COMPORTAMENTULUI INFRACTIONAL .
Ion CIOCHINA. UNELE ASPECTEPRIVIND COMPETENTAINSTANTELORJUDECATORESTI DE CONTENCIOS ADM]NISTRATIV INREPUBLICAMoLDoVA LIANA. OFERA O LEGE . $ANSA PE CARE NE-o ....5I

6

ADRESA REDACTMI: ?0r2,Ctisinau,str. $ciusev, 31
Tddere:

E T E II$ T A CF L]8i,ICA A
}E I}IiilFT'

s

,ANATION/d,,A

SC-IIIIAR
I on GUCEAC. cor.rsrrruTroNAt-rsMurCONTEMPORAN $I PROBLEMA REVIZUIRII

;-oeDnnPr
periodica qdin{ifico-Practicd) nr.9 ('18) 2fi)4

{ {

I
:l

coNSTrruTIEr................. ..............................2
Sergiu BR|NZA. HARTIILE DE vALoARE

NIIIOHAAbHbIH PANBAH XYPNEI
Hal^rrrc-rrpaKTrqecKoe H3AaHHe)

MATERIAL SUSTRAGERII................ AL 1I CA OBIECT Lilia GRIB IN CEA. PARTICULARITATILE INTERNATIONAL LEASING....17 CONTRACTULUI DE

Artinceml de inregistrare nr.102108450 ih Z/ septembrie2000
hbfica$e acrcditata de Moldova

TeodoT CARNAT. PRINCIPIILE BAZA ALE DE UNIUNII EUROPENE TIN DE PROTECTIA CE
DREPTURILOROMULU]..

23

Sperioara de Atestare
e lepublicii Vasile MIHOCI. REALTzAREA DREpruLUr LA APARARE iN CADRUL SISTEMULUI PRINCIPILOR FTJNDAMENTALE ALE PROCESULUPENAL ROMANESC ......................26

FOIT{DATORI:
,ATH, DE STAT DIN MOLDOVA DE DREPT DIN MOLDOVA

Delia MAGHERESCU. aspecrE ALE
PRACTICII ruDICIARE A REPUBLICtr MOLDOVA iN MATERIA MODIFICARII INVINUIRII............... 5 .....3

JANtrrrnR DrNMOLDOVA

ASOCTAIT:
Cutea Constitulionald Cutea Suprema Justitrie de ProcuraturaGenerali [tinisterul Justiliei

Natalia

ZAMFIR. MECANTSMUL DE IMPLEMENTARE iN LEGISLATA NATIONAL{ A NORMELOR CO}N/ENTIILOR

Mriserul AfacerilorInterne REDACTOR-gEF: IaeobGUIA

./:-. TNTERNATTONALE PRIVITOARE LA MEDIL". . ."t. 38 \*

;! Radu TURCANU. DISTINCTIA DINTRE
SERVITUTILE STABILITE PRIN FAPTA OT{L1L-I

----

DE .,..-+l $I iNGRADTRILE DREPTULLTT PROPRTETATE (doctor h dr"p$, V. Diddc, M. petrachi,

'-

Poryvici(doctor in drept),
kdlelchi (doctor in drepr), (dooor habilitat in drept)

Iulian CAZACa. IAUZELESr co\DrtrrlE TNFRACTIUMT CONCRETE Cnnm;OLocIE.,__ N "_""*?
Cdtdlina B ARC AR. RESPoNSABILITATEA PERSOANEI AFLATE iN STAREDE AFECT FIZIOLOGIC ........._..._-____-_-*i_f

Ariaeu Snwtgaru (redactm-fef adjunct) AD*ESA REDACTIEI:

rrfhc

rh. t- MitceYici 60, bir. 330

yr-n-s\5fr-

CRIMINOLOGICE ALE SPALARII

LOR......................:.............-.-.__-i9

r"l

SUMAR
nnNZ.i Sergiu
REGIMUL DE CiR.Cr-]-i"T:E A BUNURILOR L\ CO\.8\I-_ISTUDIULLTIOBIECTI;I-LI ],f {TER :,ilAL INFRACTIU\-ILCR . CONTRA PATR1\IO\TII-_]-.

Nicolae ROMA)-D.4$ PRI\'I\D REF.{R.{RE.{ REGLEMENTARI
PREJUDICIULUI\IOR,{I-

Lilia GRIBINCE.4
VANZA REA-CU\ IP.{R{RE.{ PRIN LICITATIE
. " . . . . .l .j

VusileMIHOCI INTERNATIO\.A,L-{ PROTECTIA O\{ A DREPTURILOR LLUI

'i
I

.......19
. I

Deliu MAGHERESCC PUTEREA DE LUCRU JLIDECAT A JUDECATORE$TI HOTARARILOR iN cezui- MoDIFICARII iNVI\UIRII ...............31 iw pzuva INSTANTA

o, : : .
1 . :

, i

l f i 1

]

. i
. : ii i

, .l:

Ciitdlina BARCAR DELIMITAREAAFECTULUI DE FIZIOLOGIC AFECTUL
PATOLOGICSI ROLUL ACESTEIA LA CALIFICARE,AINFRACTIUNIi DE OMOR 35

li
,tl
:li AI

{t

lt,

*I
ai

Liliana TURCAN LOCUL SI ROLUL PRE$EDINTELUI REPUBLiCII MOLDOVA iN ASIGURAREA S E C U R I T A T IS T A T U L U L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0 I

iTutiana TABUNCIC PRIVIND GENERALE iASPECTE GAJULUILEGAL.......-t,i i nEcI-BvSNTAREA iAdricma E$A^rU isusrnRcERl sAVAR$ITEix rruPul

I
I i

lssN 1811-0--0

S$FfrAR
Sergia snfVz,'i. por oAREBUNURILE nnRnsrApAN$t BUNURTLE NEFoLosrroARE SA FORMEZEOBIECTULMATERIAL AL INFRACTIUNILOR i CONTRA PATRIMONIULUI?....2

Lilia GR.IBINCEA. NECOCIERM CONTRACNicolaeROMANDA^|. neclEiurENTARr pRrvrND nsrsrEnlAsocrALA "sqB:V.KII_DE
DESTINATE PERSOANELOR DEFAVORIZATE DIN REPUBLICA MOLDOVA,..

. TELOR COMERCIALE INTERNATIONALE ............6,

Orestrr{Nyi.

NoRME pRorocol sr DE

SOLUTIONAREA PROBLEMELOR PRIVINDPREPOLITICE SECOMLE XVII-XX.......26 CADERILE iU

JURIDICA DREPTURILOR A OMULOI SI A DREPTULUI APARARE.................... LA ......................32

VasileMIHOCI. EVoLUTIA coNCEprELoR pRrvtND RECLEMenrAnrr-oR eRoTECTIA SI

CristinaMARTINIaC. NorruNEA sr
CATEGORIILE SOBIECTE DE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLTC CONTEMPORAN.......3S

Thtiana BURMN. UNELE ASpECTEpRMND ROLUL PROCESELoR GLoBALIZARe DE in MODELAREA SISTEMULUI INTERNATIONAL LA FTNELE SECOL0LUT XX......................................44

TatianuBICHERS CIII. UNELE ASpECTE
PRIVINDCOOPERAREA INTERNATIONALA

iN coMearEREA TERonismulul ........................48

B iAlexandru U$MACHI(./. srsrEMUL
AL i INSTITOTIONAL ORGANIZATIILOR i INTERNATIOMLE........ ................................52

'Jurie CERBARI. uNELE ASpEcrEpRrvtND
i EFECTELEREZERVELOR ALE SI

LA i oerEclrunrloR nezEivE
i LA TRATATELEINTERNATTONALE ......................s5

ASeECTE iSergiu GONCERENCO. UNELE
PRIVINDREGLEMENTAREA PASNICA i A DIFERENDELOR INTERNATIONALE..................s8 I

Wt,II' SLO NOVSCH T*ROCEDORA
DE MONITORIZARE CONSILICILUI A EUROPEI: PROVOCARE SAU AVANSAREPENTRU MOLDOVA? REPUBLICA ......................60

Dorin TIMCIUC. ASPEcTE PRrvrND

'_.:ili

tr$f,t-rtrtJ*o

SOIIIAR
Aluandru B{IR/,A|f
PROCESELE DE PRIVN\D UNELEASPECTE GLOBALIZARE EVOlllTl\ SrSTEfi(LU $I INTERNATIOI\AL

SergiugRih'Zi
RETATIILORSOCIALE CO PRIIIRE STRUCTORA pATRMONt<lnpAnnrr DE LEGEA PEi'iAl-,c . 5 rA

Liliu GRIBINCEA
CIAO7FI F STAI'|DARDiN COMNNCTELE INTERNA-TIONALE COMERCI,ALE

OrestTARITA
PROTOCOLULEGIPTEANS.I CEL ISRAELI,AN .....1j! NTnEMIT$IREAUTATE

MIHOCI Vasile
A CONSTTTf,IONALA CONSACRAREA N rA DREPTULUI APARARE COnSrrrqflllE . MOLDOVA. . . . . . . 19 NOMANEIS.IREPUBUCII

DeIiUMAGHERESCU
A ROLUL$r POATIAPROCESUAI-A PENAL N PROCESUL PROCURORULO . . ... .27 . MOLDOVA., DINREPUBUCA

MARTINIUC Cristtua
DE STATUL_ SUBIECT DREPT INTERNATIONALPUBUC. .....30

MIRZA Veaceslsv
I'iECONSTITO,NON,{LIIATEA SOGESTIIPRIVIND ALE CODULUI DE PROCECINORPREVEDERI DORA PENAIA CE REALEMEN'TEAZA DURATA DE AFLARE A PERSOANEI ... ..42 SUBARESTPREVENTIV

BICHERSCHI Thtictna
S.I UNELE ASPECTEPRIVINDBIOTERORISMUL LUI ilT PINN INTERNATIOI'IAL.48 COMBATEREA

CarolinaPELIPETCAIA
PROTECTTA PRIVIND ASPECTE ONELE inCOruUnnTOR$l PROCESELE MEDTULU ....52 D EG L O B A L I Z A R E . .

SLONOVSCIil WtAIiE concunrryrA gt coMPLEMENTARITATE
CONSIUULUI iN CONTEXTULCOOPERARII EOROPEICU ALTE ORCANIZATII

i+psrRnnToNALE.
i;: *1 Iit, BliF,r'X-

.. -..55

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful