KPdTKd C(\dB.

HNCKd rpdtr1rrtd Tl-1Kd

A. 3aCaMOYKbl uro )l(enalN.rb l1a pa3YM1s sa ru ClJaB5IHCKbl CrII1Cal'lI51.

5. 3a YQeHI1Uhl LfTO )l(eJlalN.Tb na H3Yt[51Tb rpaMMaTJ1KN,,-T.l; npaKTHLJHO H CKOpO.

B. 3a nOBOl1'b na YQeHb!-T1s zia CbCTaBRTb rrpocrpauux, KORTO 6bl rrocny xuna tJ,a crrtse CnaB51HCKbl -T1s Hap1stIITJ Bb eznio o511le, KoeTO 5bl r-ror no zia ce yno rpefin OTb CTIJ1CaTenl1-T1s.

El1l1HCTBO na 5l3blKb tJ,OCTaBTJ E,[lI1HCTBO H CI1J1.i; Ha HapO}lbl-T"-S

18.. +68 r ..

Ilapurpazn,

CbxpameHi51 no A3GYl!HblM pHLlb.

G"E

BM

B.

11.

E.

lK.

H.

M.

MaK. H.' HeOK. = OK:

nn

nq:

n.

P.

cc.

CCL[

Cui:

TB: y: +

G~Jlii)!(Ka BM"ECTO

BI1Hl1reJl.HblM, 'rene-rs, re.mn; LIareJlHblH, JTeHb ELlJ1JiCrBeHO

)!(eHCXblJ1, 1,1

HMeHJ1TeJlHhlJ1

MA;)!(KbJi1, u.

MaKeLloHlfi."i';

Heo n piilliiJlH TeJIHO HeOKOH451reJlHO OKOHLl5lreJTHO Ilpnnara re.nxo. Hbl

rJpJ1LJ5Icrie, 151. Ils.nuo, [l·bJlHbl.

Po lU1TeJlH bl i1

Cp"EtlHe, CP"EtlHI1, Cp1iLleHb Ce C-bLJHH5IBa, ce CbLIJ1H51BaTb CA;weCTBlneJlHO, Hbl. TBOpIHeJlHblJ1

Yc1iQeHO, Hbl

I1MeHa KOI1TO 11CKarb Jv!5JrKbl rrracnu.

3a nponsnouieme-rr o.

TBbPtlb[ rnacnu eX. "b, a, hi, 0, y, A>.. HI1Mb CbOTB1nCBeHbl M51rKbl clf.. b, 51, 11, e, 10, AI..

no H15K0I1 M"ECTa EpOBe-T"E ee np0I13HOC51Tb KaKO lio., 11 aa Kpaf1 ua tlYMbl-T15: Taxa Bb Benr oum Ka3BaTb aa MOJlHTB.¥. "tl a >KI1B15Iflt.Tti'I.·· str. 149 Bb UbPKOBHbl-T15 KHl1rhl e vno rpeoeao Y BM1;;cTO lio., to BM1;;cTO Irl\ oObl'laft HatlBI1 tla Ka3BaMbl, HY)K.aa, BKYCb rp y a» CYP,b 11 np,

Bo cp1;;,'lx"e-T.v;. t+a tlYMbIT-T1;; 0 BM. 'b , E BM. b: ClI3S3 OO)KllO BM. CHaB'" OO)K/It9I, KPOBb BM. KPbBb, cuetn» BM. CMbpTb. Bb C'rapom.nr apckua x:. ce rrp0I13HOC51111e lio.M"b li.Hb. Taxa 11 AI. = ti'l.M, Al.H 11 51 : 5lM, RH.. Bb 50ooouil1ulf.. rrp0I13HOC51Tb .a a OJ'ill n n e.: Y Hac np0I13HOC51Tb nlJ'iIlMb, Y'/J'iIlMh, naCAiM b, nenaecers, nesennccers. A naxi. Bb CbpOi!7r\. 1-1 cp1;;,Q,n.-TX, - Ha .a YMbl-T1;;, aKO 11 zia rl1 np0I13HOC51Tb, HO He rl1 nl1111,v, Tb MpTBO. Bo OOlll"E, aKO lls1;; cur JlaCHbl 80 cp1;;.a ih T,v, Hd. ezina !lYMa ce np0I13HOC51Tb JleCHO, ToraBa EpOBeT1;;, KOIHO cs; nor-rezcziy 11Mb He ce np0I13HOC51Tb: H. n. CHlIbHblit = CHHHblH, lIbBa = HBa. A K 0 Jll1 csr JlaCHbtT1;; He ce np0I13HOC51Tb JleCHO, roraaa Epose'r'ts ce rrp0J13HOC51Tb. H. n. CbPOHHh IlbprbBb p,SN r necs« (11 rip. 1 J.

OKOHlI5lb¥.Jl1M-T1;; aa b KCKaTb TBbPllbf r nacnu a OKOHll511;¥,.IllI1-T1;; xa b, M1;;rKbl Y!JHTeJIb-H, 10; eu», If, uep», uep», I.(apIO, uepeu», tiot:», Dora, tiorv, oorou». AnOCTO.J1b-a, y, OMb. KOI1TO I1CKaTb M1;;rKhl rvtacna, fbI 03HaLJ51BaMbl Cb KPbCTb +. M51fKbl r nacuu I1CKaTb 11 OKOHI.I51IR.ll.(J1-rt;; lia 51, H, Ie (Hnl1 bel; 6ypR, Kpalr. seente (3saHbe) J1 np.

M5IrKbl-T1;; r nacau LlaBaTb 3ByKb BJla>KeH'b:11 raxi, np0l13HOCI1 LlYMbl-T15 Ero, ER, IfXb, Hero, irert, HMXb, BHP,~, r ocnoae, COJI tbK, po.aeffb, nscurent, KaKb zia I1Mawe b rrp1;;llb M5ITKbl-

T1; r-nacasr. Taka M KOCT/1. TPbCTH. 'JIIO,aie (Bb MaK. TPbCKH, KOCKH. JIIOrbe) - np"SL\b MflrKbl r rtacna MHOra)l(b ce nOCTaBfI Jl : 3eM.l1R. JII06JIIK.. OCTaBJIeHb' Kp1inJIII1 BM. 3eMR .l1IO(iI3. MITp.

E ce npOJ.1.3HOCl1Tb 0 J.1.'JlI1 bO: oome. rpere.

I', K. X, I1CKaTb BC5IKOW TBbpabt r.nacxsr. 3ana3eHO e Y xaci, BeTXO-TO npoaaaoureerte. M3.Kbl, T.iKrbl (a He Ms"KH, T.Kr.H )

U I1CKa E BM. :0: OTI~eMb BM. OTUOMb

)1(, 4, ill, ll( xaxo Blla)!(Hbl no 3BYKa, I1CKaTb MflrKhl r nacuu. I1HaKo CTaBa JlaB~{pI1HTb OTb npaBI1J1a 11 HenaBI111HOCH!. Bb MaK. none np0l13HOOlTb ueuo, KbK, ttntuex», MO)KeXb, yuex», BM. ust ao, ralKo, LITOTO CJI"Sab )1(, 4, ill, III zta ce nl1111e b, A, Y SM. b, 51, IO H.n. MAOKb, us no, mYMb. np"SOB11aL\a zia ce rnnue .'la,ao, mYMb, Mb)Kb BM. usuio, mIOMb, M;r;.)Kb.

(a) - Me)l(LlY )lB1; cur 11aCHb! MrY>~lHO nponaueceau BCTaBflMb! b, 11 h: neCbKb BM. neCKb-,-OPbJIb SM. 0PJIb. TaKa 11 n1icbHb, TRJI(bHb, YMbHb, CJIa,abKb, aenur» ......

(15) 51i: 06bILI51f1 np"SoL\ol11; ll_a np0l13HOCI1Mb YMeHb, ope.m, BM. YMbHb, OPbJIb, KaTO 11 TPy,ab, cy n», HY)K,lfa, BKYCb. BM. rp 2,.lfb , C3i4b, H"Ji;)K,aa, BK3.Cb. Taka B MaK. Ka3BaTb: CY4b aa zta He npasa Cb3BYLll1e cs KoeTO npOM3HOC51Tb c3i.ab .....

L L\B1; rnacau eznta CJl"S,r:{b . LlPyrrY> MHOra)!(b ce C11I1BaTb Bb eLlI1Hb cnor s: IIb-Hi-E, M1111 tm-uie . IIb-HbE.

Paazrt nente LlYMhI-Te na KJlaCCOBhl.

Cui: ce HapI1L!51Tb I1MeHa-Ta Hd np1;t:IMeTbI-T1;: He60.Bb3.aYXb, so ae (11 see LITO ce BM1;maBa Bb HI1Xb). Taxa 11 tier», YMb, CHJIa. rop auus: 11 np.

rIJI: nOKa3BaTb Ka4eCTBO: KaKbB'b?, KaKBa?, KaKBo? YMeHb,

YMHa. yMHO, CUJIeHb, a, 0, rop a», a. o.

em: 11 DJI. ce Hapl1451Tb Bb o6m1; I1MeHa.

IIJleHo.Be c.¥.. Tb aa M.¥..>KKI1. T A aa >KeHCKbl, TO aa Cp'1i,!lHI1 l1MeHa.

5'1i: Bb CTapOObJIrapcKbrti, LfJleHb-Tb, Tb, ra, TO. ce yrrorpennsa xaxo M'1icTo.l1MeHle= TO~, Tan, 'r oaa 11 rax's ",aOHeCH HO)J(b" Mo.>KeWb tla ro TbJlXYBaWb Cb LfJleHb I1JIl1 6e3b 411eHb. TaKa H »XJI1i6b YKp"SnJIReT'b Cbp,aae. Bb o5w'1i Cnt: cera rrspao Bb

) pe4b-T,i; CnOM5IH,i;Tbl ce TbJlXYBaTb 5e3b LIJleHb. Hifl: Opallb neuu-n» 3MIH o r s CTyaH OKO'len1iBUlRro H nOJIO)J(HJI'b Ero B'b na3YX."K; 3Mfil C'brp1iRJICR H YK."KCI1J1b opeust. TYKa, nepso nOM5IH.¥..Tbl-T'1i Cut: opeu», 3MIH, na3YX,," ce TbJlKYBarb 5e3b LfJleHb. a nonropenu-r'ts Cb LJJleHb.

M~CTOI1M eHln cN;. ,aYMbl yrto rpetieau BM'1iCTO HMeHa: 51, Tbl, OUb, KOH, OHbrH.. CAMb. Tb, TA. TO.

I' J1arOJlhl-T'1i nOKa3BaTb 1. ,Q'1iAcTBie 2. C'rp arta are, 3. HI1 Ll1HicTBIe HI1 crpananre 4. 11 l1'1iJ1cTBie H Crpa ziante 11 'TaKb r naronur t ce Hapl1L[51Tb 1. Ll'1iAcTBI1TellHbl, 2. Crpana renau, 3.

-Cp'1i,!lHI1, 4. -Bb3BpaTHbI: Mbllil ucoro> -LITO?) ,at TR. 2. MbieTCR ro ri, xoror: OTb uerepe 11J111 MaTepllil. 3. cn~, 4. Mbl~CR (CaMb ce6el. Taxa rects, B'bCKPbCRIiI, Hca1iIl1ibK, O)J(HBHJlb, 61ilfbfi, c'" a BnC T. a nax's raCH,,", B'bCKpbcaw., Hca1ill1ibJi, O)J(HJlb, B1iA1ibK CA'i Cp'1i.ll,HI1. AKO aa r.nar-o na npl1J1o.)KI1Mb OKOHl.{aHle miff, uuu, uu«, CTaBa

npaxacrte: fIHHlbKmli1 (KOMTo. ruuue: nHcaBIIlUl" [KOl1To. nacan s: f1HIIleMblli (KOnTo. ce rnuuei.

np'1i.ll,Jl 03LI - T'1i noxaasa Tb o.THOWeHiR Me>KllY rrpTi,!l M eT11-T'1i:

Ha zrs, nozrs. np~,!lb, Bb, Kb,. y, ua, no. 0, no, npo, npu, np js , M3b, c s , OTb, aa.

L Cm: LITO. m,1a np'1i.ll,b ce5e rrp'1i.ll,llCrb ce TbJlKYBa npaso: ,aD xpe» tno Kpfailn C'b cttxsxou» tc» croexu), f1PH J1JJIa T1i tttp« Ittne re) .

.:L Hap~415l-Ta nOKa3BaTb K,l';A'ti? «ore r KaKO? CKOJlb? (CKOfiKOi TYKb, TaMb, OBPN, OH,aN, suep«, nnec, ,ao6pN, 3JI1i, MHDro. MaJI~, CTOJIb = CTOJIKO, ,aokOJI1i ~ aOH4N)J( e ~ ,aDH,a1i,. ,40KJlN, B,aDJIb (I1DKpai1!, BOTb (Bb MaK. eBDTY[).

L Cbm.3bI-T'1i CBbp3BaTb LlYM,i; Cb llYMx;., 11 np'1illJlo.>KeHle Cb np"li,Il}IO>Ke[[ ... ) Cb np'1illJlo.>KeHle: $I H Tbl. OH'b a1iJlaeTb, TN see He pa,aHIDb. Cbl£3bI cx;. EPb = lio = 1100. = 3aHe (3aClTOTO),

a, zra, H, HJ1I1 = lVlb, )Re, Hb, KOJIH XOTb = XOT51 (aKO J1) e)ReJIH (aKO).

KOJlb (aKO), 4TO t u e)

MelKllOMeTlJl-Ta nOKa3BaTb CTpaCTb. 01 OX'b/ aXbl yrpbl H

rip.

I1MeHa H r naro nu ce CKllOH5IBa Tb T.e. npnn-ia Tb pa3JlI1l!Hh! OK OH L!.~l HI5I: tiot:t», tiore, 6ory, lIHlIllKr., nnmetu», nntue r», HeI13M15H5IeMa-Ta ~laCTb Ha llYMbl-T'S ce Hapl1l!51 xopeus, a H3M'SH5IeMa -ra OKOHlI7lHle.

C B 0 " C T B a Ha ,'l y M bI - T 1'> •

CBOI1CTBa na Cut: cN. pont. t{HCfIO If tteaesc».

PO,llOB e c.¥; TPI1 M: )K; Cp: M <::_x, _ KOI1TO npuu-ra Tb Tb - __

M;K)J( b (T b') )1(: KOHTO npll1Ma Tb T A; scenet re). Cp: KOHTO

nplHMa Tb TO: IfMJl(TO).

uncn« C.¥; }lB15 Ea: H MH. Ea: IToKa3Ba elll1Hb np15,1lMeTb: e p e r u , np opos:», .£lYWJl, BHHO, MH. nOKa3Ba MHoro rrp15L1,MeTbI: epesu, . ttpopouu, .£lYlllH, snu«.

2.... I1Ma 11 llBOJ1CTBeHO l.!I1ClIO Cb OKOHl!RHle A, 1'>: .£lBa cune,

06R p;Klrli, l(BN H03N.

6_" 0615-n L[HClia I1MaTb rto ns n, na,lJ,e)l(M: H:P:ll:B:TBa. 11:

OTrOBap51 Hd ei.npoc: Koii? P: aa ssrrp. !JliP ll: KOMY? B: Koro r T8: LJp"53b LIT07 npo'-Iee, 11: ce TbJlKYBa npaso (KaKTO CI1 e) P: ce TbJlK .. HA" ll: HA. IB: lLp153b 111111 Cb.

L liMa 11 aaa r enem, naziexo. KOHro OKOHl.!51Ba Ha e, 0 111\l1 e paseus Cb Ii: 6o)J(e, 'lnOBW'Ie, .£lyme CERThln, cune 11J111 eblHY, y unrene I1JlI1 Y'lHTenlO, sceuo. 0 tttsnte!

~ HMa 11 flp15L1,1I0lKeHb rraziexo, (Bl1lKh 25, 26, 42), KOHTO CbllPY%51Ba npJlLl,1l0fbr-T15 0, no, OPH, Bb, HA: 0 neu» (38 nero), ttpn nec s, no TOMb (cJINPb TOBa), BD KX,IIUf, ne r 0 p ~ tn« rop s; J. H b T ue . [(Ba. na.LI,eJK H (3Ba TeJlHbIJ1 11 np'SLViO)!(HbIH) rst OCTaB51Mbl aa yriecueute 11 3a4TOTO ce TbJlKYBaTb npaso. (BI1JKb 25 11 26)

• no p1i:nKO ce TbnKyoa on, 6"WOCH 6"ra (OTb 60/'a). TaKa fl DbHb rpen« MHolKeCTBH M'U/(lCTH (DH)I(

Pozrs, '-II1CnO 11 nazrexs rrpncnocorin ru 11 na fin: 11 ua fIq: fIPM TOBa Iln: 11 nq:6bIBaTb Il cnbllHbI) 11 Y (yC'E'1eHbJ)

n b JI H b[ - T'E 0 K 0 H '1 51 BaT b aa bIA:, aa, oe, a nak.s aa + Iii, 5151, ee :

cTapbli1 .• aa, oe, CHHlil, HH, ee. Y C 1> q e H bI - T 1> 0 K 0 H l{ 51 BaT b na b, a, 0, a 3a + h, 51, e : crep», 8, 0, CHHb, $I, e.

flbJIHbl-T1> ce TbJIKYBa Tb Cb t.JJIeH-b, yc1>QeHbl-T1> 6e3b '-IJIeH-b_

~ Jlrt: Cb OKOHLI51Hle - mlA: ce Hapl1lI5I Tb CpaBHI1TeJIHbI 11 ce TbJIKYBaTb no, a Cb OKOHL[51Hle -1iltmHt - Ilp1>BbCXO.aHbI, 11 ce TbllKYBaTb HAft lOHlIIJR rna /I1JW.4b) lOH1iBmlit (HaM MJJa.4b).

lQ_,_ Ko r a r o OKOHLlJ\Hle IlllA M;v,. '-!HO ce []P0I13HOCM Cb []pi5,[lI1,[lA;.IIlH-T'E ct.r JIaCHbI, BM'ECTO xero yrro-rperiasasnr, 1ittIllttt, 1iA, "lie, e. BM'ECTO YMHHlIfl YMH1iRmlR, YMH1iR, YMH1ie (no YMeHb). Taxa 11 6b1CTp1ie(nO 6UCTbPb I1nl1 no 6bICTPO) xy.lKe{no XY.4b I1JII1 no xY,40i B MaK: Ka3BaTb TP~t%b x yt:e = XY)Ke. Taxa 11 611H.lKe, HmKe, xporue, 6ora'le., suiue (BM. KpOTIIle, rore ruie, BHCme).

J..1.,. nJI: aa KhlR, aKO cA;. ,[lBYCJlO%H~ 113MeTBaTb K-TO sa c p a axa r e mr z, c r ertexs: C1l8,4KblR, CA8,a1II1R. AKO JIM cs; TpOeCJIO)!(HbI, TO saezmo COb K-TO 113MeTBaTb M rJIaCH~-TA;. qTO e [] p 1>.ab Hero: IlIHPOK bI if, IlIHPlII IR, BblCOKUR, BblcmlJl , r Jl~60Kblif. r AX. 6mlR.

l0. r, K·, X, n, 3, Bb []p1>BbCAO.l1Hrl\. crenens ce 113M1>H5ISaTb Ha )1(, 4, ill, )1(, )K 11 rrplMMaTb 5lHllli:il. BM. 1iRIllIH: 6J1arbIfl, 6JJ8.lKHi1WlR, KPOTKblB KPOT[IHRmrR, THXbli1 THlIIHRlIIli!, MA8,lfbli1 MAa.lKHRwlll:, HH3KUB HHJKHi1mli1.

ll... CJI1>.ayI£IUI1-T1> nJI: npaas rs cpaBHlneJIHO-TO OTb .llPYfbII1 KopeHb

6JlafbIl1 YHlrr YHwUl 6JIa%5n1mUi
llo6pbll1 JIY Ll1ll1l1 .ao6p1>J1wlJ1
3JIbll1. ropunn 3Jl1>J1111Ii1
BeJII1KbIi1 60JlWUi, BYlIIlWlt Belll1'Uli1wlii MaJlbLH

MHlfI, MbliLlllH

MHOrb[H

11l1wwlfl

MHO%71HWlti

CBoAcTBa na r narOJlbI-Te cx. mnJ,a BM~CTO nazrexcu, JIl1ua cs. TpK 1, 2, 3, tru.pao, BTOPO, rpe rei. 411cJla .llB'E (Ea: 11 MH:) H Bp'EMeHa.

Bp1iM5I HaCr051me: 4]1C110 E.ll: J: lIHlllhK, 2. nmu-euns, 3. nnsser», liHCJ10 MH: 1. nntu-eu» 2. ttniu-ere, 3. lIHlll-.1Ht Tb.

Bp~M}[ HeOK: l[HCJIO Ell: UHJ1l-RXb, 2. ttntu-snue, 3. nnm-suue, MH. ttntu- HXOMb, ttntu- RX re, 3. UHIIl-RX30.

BP~M5I OK: 4I1c}'[0 LI);: 1. nnc-sx s, 2. ttnc-e, 3. nne-e. MH: nncexows, 2: nnc-exre, 3: nnc-ex s; 11 unaxo: $I lIHCaJIb, Tbl nuce.n», OWb nncs n»: MH: MbI lIJfCaJIM, Bbi lIHCaJIH, onu n 11 CaJlH:'_

Bp s M5I ox.A.Yime. lj]1CJlO Ell: H.iUlH lllbT., etu», er» ere, hK t», nOBeJlHTeJlHO. Ilniu«, ae nntuet».

MH: eu »,

l..!.,. Bb 1l0BeJll1TeJlHO Mf-lOra%b I1-TO ce 113MerBa: 6~,aJf - 630pb. OCTaBH MR~ OCTaBb MR, OCTaBHTe : oCTaBTe (BI1:>Kb 21)

1.2.,. BTOpO ELr ruiue aa noaemrre.nuo, ce yncrpeoaaa 11 BM1iCTo 'rpe't e Ell: 6lKpH BOJIR TBOR : pa 6lKAeTb. Aaif 60rb = ,4a ns cr s,

P Y c c sr- T'5 Ka3BaTb lIHCaJIb 8M: lInlll51JIb, 11 ne nnce m; BM: nnce.n», T:e: ynoTpe651BaTb OK: BM: HeOK: l1 OK: CJlO)!(HO Cb np'ED,JlOrb BM: OK: npoc ro, kora.ro Bb CTapo6'bJlrapcKbl11 He cai-ro OK. ~Ib MHOraJKb VI. 6.Yi.a ,¥;1Ue ce y no rperia aa npOCTO 6e3b rrp1i.ll110rb, {11 'roraaa 6.Yillx.1Ue - T'O e paBHO Cb uacronmei H:rr: lIlhK :nlIifiH~IllbT. nus: lIOIHt tiory ~ rr1ilifi, H : llllHt lIOlitl, 61eTe ~ 6ieTe, H ~ npntite r e.

Fzraronu Cb pasuu rrp'5llJlOrbl llo6blBaTb paauu .:ma'WHI7I: nnce, HaAnHca, nominee, npottnce, ttpnnuce, Op«, ttoope, H30pa.. u oope..

flo OKOHl.UlHi51 6.v./l.Y;rue e paBHO Cb HaCT05llUe, Hb ce OTJ1l1L[~IBa I1Jl11 1.!p1>3b H: .H:JlI1 lfp1>3b no KpaTKO OKOH'-IHl1ie, HJlI1 lfp1>3 b np1>aJ10r·b.

r naro m, L~O)£(eHb Cb np1>,QJlOrb npOllbJ1)£(HBa OKOHlI5IHi5l-Ta Ha Hac ro auie: MOJlbJf..- Cb Y CTaBa YMOJIR~ (YMOJIRBdMb).

• Bp1iJ.leHI1 HeOK 11 OK: elf. np1iMHHa",,,

HaCT: B b C K pb C a{;f; ru, ne COlma"" Tb, MOJIIfTb, CTOJlTb,

ne neer», CJIblIll.HTb O'y;,ll: B b CK pb CH;r, Tb, HdCblTRTb,

UOMOJIHTb, CTaHeTb, nener», ycnsuun r»

HaCT: XBaJlRTb, XpblI(a£Tb, pa,ayeMcR, y~HTCR,

et-sseet s er», rb/!5HeTb Oil', a: BbCXBaJlRTb, KPbCTHTb,

B·b3pa.ayeMcR, rro Y'IH TCR, Bb3MeTHeTb, noruonet»,

Taxa nexa CpaBHI1Mb 11 Heox: Cb OK:

nl11115lXb

aacsnuaeaxz, MOJUIWe naziauie

CJlbllU5I X b

HaCblTI1XiI',

M01!l1

na,lle

YCJlbIW51Xb

nl51Xb

Yl.l51Xb noananiauie BiDKllaXTe

nOCM1iHxb nJ1Xb

n03J1aTI1

BI1Il15xTe

tiL. r narorn, CbMb no CTapo6b.l1rapCKbJii e 'raxa: ECMb, ECH, ECTb .. ECMbI, ECTe, C3..Tb. flOBe.l1J1TeJlHO 63...aIf. H: 6b/TH. flll: cAHalit, RR, ee (I1J1M HeCl{JlOH51eMO Chi it 1. BrV. ,alt.ll1e: 63...a 3i !53i.aelllb 11 np.

11.... AKO Ha r narorrs npl1JlO)!{l1Mb OKOWJ51Hie TH, CTaBa .H: KoeTO ce TbJlKYBa .l{A: XOTbK UHCdTff (HCKdMb ne UHIJ1bJi1., pW.IlJHX3i UJ1ca TH rpWillHX3.. ):fa UHIllbl'. T1» •

.uL. D, T np1>,ab Hi CTaBa C: Be,a);, BecTH, nne T3.. , UJleCTH.

liL. LlaTeJleHb Cb H: ce TbJ1KYBa KaKO H: Bb3BaTH MH (,aa BbiKHA'. a31».

ZQ..,. r, K, X, np1>,Qb TH CTaBa W: MorX. MOmH, ness: neuut, BbPX~ BbPlI(H.

£L KaKO OKOHLlaHle LlII1 ce cuxparuana ua Ulb, ntem» = tttetu», r aka 11 TI1 ita Tb: MO)KeTb np1;B3RTH, ,aBHrHKaTH CTaBa MO)KeTb np1iB3RTb tfBHrHKaTb. Taka 11 6;r;,an c 6;r;.,ab., KOJIH = KOJIb, I1J1H = HJIb.

~ 5~.ll~ille MHOra::Kb ce 113pa)l{51Ba I1p1:i:3b HMaMb, l.(p'R3b Or¥;..llr¥;. 11 IIp'63b H: Mu He HMaMbl npWB3RTM rpa,41l = MbI He 63>/ieMb np1iB3RTH rpa,aa = HaMb He np1iB3RTH rpeu« (Bl1)1{b 93)

z..b CBoi1cTBa aa TILe cx.., He car-to pozrs LII1CJlO 11 I1ane)l{b, Hb 11 Bp1:i:M51 I1LJ: Cb m C~ HaCTO.5Hue, a naxt, Cb Ill, np ..... MI1Hr¥;.no: nlb'fiIIIW (KOi1TO nle) flHBHlli1 (KOHTO mil

OClIll1'l 5 .... JI~)j(Kbl BbPXY CKJIOHeHH1-Ta Ha Cm.: (BH.lI< crpaaxua 9)',

£:1.. Cm: neoziyureaexu, XJ1W6b, papb l1Ma Tb B: pase+n- Cb 11:

A naz s Cui: orrvuieaenu, cuu», uep», I1MaTb B paeeHb Cb P. Bb 'r pe r a-r o CK}IOHeHie aKO 11: OKOHLI51Ba na a roraea B:- Ha x... AKO 11: Ha 5'1 'roraaa B: ua 11%.

5'6: y n o r p erieute B: paBeHb Cb 11: no llpeBHeMY, npa.an r a 113pa)l{eHle-TO TbMHO: Iteprescu« oT611X3> EJUIMHbI. TYKa He ce auae KOi1 oTai? KoB ce OTOM? 11 aa TO C]]1:i:tlYBaMbl npaBI1JlO~TO 24:

OT6HXJK [KOti?) Ileoresuu« (KOro?) EJIJIMHOBb.

Bb CKJIOHeHi51-Ta 1130CTaBI1XMbI np .... n)]O)l{Hblti nazrexcs, 11 B. KOMTO e panens Cb 11: 11)]¥! Cb P: (BI1)l{b 241.

£:2.,_ TIp'611)]O)KHbLI1 ELI: OKOHLlYIBa OObltiYIHHO aa ~. a sa + na 1\1.TIp .... LlJlO)l{H1iH MH: Ha AXb aJII1 t,Xb, a aa + xa JIXb.

ZJi.,_ r, K. X np15,'J,-b 1:;: ce H3M1>:H51BaTb r na 3, K Ha L{, X na C: sore H03'S, p;r;..KIl - PlK1!1i, crpex» c tpecrts.

2.L 3a CHJl~~T~ Ha naztexn-r s Bl1)1{b 6, 11 KaTO rrp1>:He6perHewb 11: 11 B: KOHTO ce TbJIKYBaTb npa no, H P: 11 D: KOMTO ce TbfLKYBaTb HA, OCp1'illOTO'-lI1 BHHMaHle-TO CH BbPxy TB: KOHTO ce TbJIKysa He car-to '1PN3b lib 11 OTb: rrHHlIiK nepou» ('lp1i3b, Ch) H3rHIlHb s p e r ou », (OTb) [fCOBb HaCblTM TpynbMIl (flpt3b, ct-) H3rHaHb BparbMIl (OTb). :>1<, ll, W, ill, Bb P:. MH: en: MA'>JKb,

M-K)Keit. Taxa 11 OKOI1LI5liH.mI1-T"S na h: KOHb KOHen, CTpaCTb c t p s ar ett,

TPl1-T't. CKflOHEHIll. HA cur- rn.
E,QI1HCTBeHO MHO)l(eCTSeHo
Ii: P: a: TB: 11: P: LI: TB:
,QA;5b ilA;o-a, y, OMb ,QJ!.6-bl il,v,6-1i, aMb aMa
2 ChlH-b ChIH-a, y, OMb ChIH-hI, ChlHOMb, aMb aMa
3 oru-s orH-51, iO, eMb OfH-I1, ora-ea. 51Mb, 51Ma
----- 4 KOH-h KOH-51, iO, eMb KOH-U, KOH-en, 51Mb, 51Ma
5 n"EJlO, n"EJI-a, y, OMb il"EJl-a, ,Q"EJI-b, aMb, aMa
6 JlHI.l,-e, 1111u-a, y, eMb 11l1u-a, llHU-b, aMb, ar-ia
7 KtVillJ-e, KNill! -a, y, eMb K,v,m -a, KX,W-b, bMb, bMa
8 Cl1J!-a, can-u, "E, o1*.. CI1J!-bl, crot-u, aMb, aMa
9 6yp- 51, 6YP-H, U, ebV-. GYP-H, OYP-h, 51Mb, 51Ma
10 HOW-h, HOIU- 11, H, \bV-. uoui-n, sour-ea. 51Mb, 51Ma KaKsA; paJJlHK.¥. I1Ma 1 rrpl1Mepb OTb 2 11 3 OTb 4, BH)I(h 24.

001 rrpl1Mepb ce CKllOH5IBaTb X JI1l;Qb , aep», 11 BCH neoziyureaenu na b. 00 2 ce CKJ! ... creus, tiopeu» H BCI.{ onyuiesenu na b. [10 3 nor t», H BCl{ neoziyuiesexu na b. [10 4 uep», cttecnren», 11 BCM onymesenu na b, H. OKOHl.!51tm.WM-T1i na 11: pail, 6on, 11 raxa flhPSO-TO CKJlOHeHle OOJ1Ma BCJ1-T"E M: CtU:

no 5 Cpii,QHI1 J-Ia 0, creao, ceno, 11 np ... no b. Cp"En;HI1 Ha ue: cup nt;«, xonue 11 np., no 7 cp-ts lIHI1 aa )KE, LIE, lllE, lll E =

B.K)Ke, )KHJIHIIIe H rrp. no 8, )!{eHCKh[ Ha a: no61i,aa, KHHra 11 np. no 9, )!{eHCKbl na 51: He,a1i.llR, n1!;cHR H rtp. no 10 )K: aa b: u ne aocrt-, COJIb, 11 np.

6"S.!11i)KKbl BbPXY flbPBO-TO Cx.nonente.

em: ua HI-Ib, npaea.rs H:M[-J; na e: BbJIra.puHb, Bu.nrepe.

~ r. K. X, np'S,ab e ce H3MeH5IBaTb r ua )K, K ua Lt, X ua ill: 60rh 60:Ke, I{JIOB1iKb I{JIOB1ilJe, nv x» l(yme: Taka H Bb r.na ro nu uor s: woscetu» neKA'. neueun. BbPXA'. BbpIlleIllb. Ta x a 11 Bb rin: riner» 6JIa:Ke KPOTbK'h xpo tue, THX'h, rntue.

ZJL. F', K, X, np'S,ab hl (S'b 11: MK:) ce 113M'SH5ISaTb r. Ha 3, K xa U, X Hd C: eptu:» BPa3b1, np op ox t, 'ttp op ouu, cnpo ue x» cnpouecu. Taxa H Bb r naro.nu: noseot s; nOM03H, HCneK3i. nctteuu, BbPxA'!. HJBbpCH. Taxa H Bb IL'1: 6.lla:r'b 6JlflJbl, KPOThKb xoo ruu, cnposaex» CHpoMaCbI, THX'b TH_CbI

BCTaSeHb!-T'E 'b J1 b ce H3MeTBdTb Bb ,apyrhl-r'S na,ae)!{l1: OTb.Qb, o 71./a. , oTay 11 rip. tteci.x», necse, neCKY 11 np. Taxa 11 JIbB'h . JIBa, RpbMh $IpMa, 0PbJIh op.ns, KaMbHb KaMHR.

JiL. 3a e,aKOCllO)!{HbI.-T'S Ll: Ell: OKOHl{51Ba na Y KllH OBH. a aa + Hd 10 111111 E611: 6paTY 111111 6paroBH, uapIO 11J111 uepesn. Ta k a 11: Bb MH: H: XJI1i6b1 11 XJIS60Be, p:XJI1i6'b K XJI1i60B'b. n::

X.ll1i6aMh K XJ1"S60B ilM 'b., B: XJI1i6h1 11 X.!11i60BbI.

l.L. Ts: MH: araa OblBa 11 AMI1 111111 bl: RJblKaMH 111111 RJhlKbI, I1JII1 ouaa TbKMO MA: cunu« H ChlHMI-1.

11: 110Mb P: l(OMy (BM: l(OMa, KoeTO e Hap1:\qleJ

11: nA'iTb P: nA'.TU (8M: nA'iTR. Bb CTpyrx" kaaea r s nOJI'b nA'!.TH.)

61iJINj!{Kbi BbPXY BTOPO-TO CKJlOHeHle.

BC5IKOra B: e paaems Cb 11:

R Cm: na IE. ce CKJIOH51BaTb no 7 npHM1>pb, TbKMO B P: MH: l1MaTb IH: n1iHIe P. MH: n1iHUf. Taxa l1 Cm: Ha flE H PE, none, Mope ce CKJI0 H5IBa Tb no 7 npI1M1ipb, Hb Bb P: MH: HMaTb EI1: nonen, MopeR.

1.1.. EL{Hbl '-ITO OKOHl(51BaTb aa 0, I1MaTb lIB051Kbl OKOHLI51Hi51 H: n: 11: He60P: neo-e tece: Ll: y (eCH) TB: OM1. (eCeMb): MH: 11: 8 tees) P: 'b tec») ll: aMb teceu») TB: aMa tecsue). TaKBbI c.v. H PPbBO, T1illO, '11O.a0, CJIOBO, '1peBO, KOlTO.

~ 11: HM-H P: nu-ene. Ll:-eHn TB: eneu». MH: 11: HM-eHa P: en». Ll: eness». TB: eHaMa. no rca npl1M1>pb ce CKJlOH51BaTb Cp1illHl1- T1i xa 51, nJIeMlI, 3H<lMlI 11 np. A Cp1i£lHH Ha 5l KOMTO nOKa3BaTb MaJIJqd llomOTHbl KaKO OTPO'lR, .a1iTH, TeJ151,)J(pe6H,' men» ce CKJIOH5IBaTb TaKa. 11: ren-», P: ren-srte, Ll: 51TH, TB:

. »reui; MH: H: TeJI-HTa, P: lITh. Ll: .lITaMb. TB: !lT8M8.

l2..,. Il1iTH Bb MH: ce CKJIOR51Ba no HOII(b. MH: 11: jf1iTH, P:

A1irell Ll: p1irbM'b; TB: .a'f>TbMa.

1.2.... ycra 11 sp« ra Y aaci, eX. )I{eHCKbI, Ell: a y crapu-r-s Cp1iLlHH MH: 11 aa TO ce CKJlOH51Ba Tb no .aNlla.

B1iJI'EJKKbl BbPXY TpeTe-TO CKIlOHeHle.

& TB: Ell: 6blBa off BM. DIN.. a aa + ell: BM: eiR.: CHJIObfO 11 CHJIoR.

J..§_,_ Cru: xa 151, ce CKJIOHllBaTb no 6YPH, TbKMO Bb P: MH: HMaTb Ill: MblTHIH. P: M: M'bllHlit (mDKb 32)

~ Cm: na b HMaTb P: MH: ua eA I1JlH it! HOII(en, HJIH HOII(iR, .aHeR HJIH .aHiR

.1.Q.,_ Ma rep s, utu ep», UbPKOB'b. JII060Bb, ceex pom., HTPOBb, nettnonu .. Bb P: ELl: I1MaTb E: uerepe, autepe JIl06Be H np. Tue HCTb] Bb {1: ELl: oblBaTb 11 xa 11: uevep» H M8 TH. JI106'bBb H JII06BH.

!.L. Bpe TIH Y nacs VlMa 3HaLteHIe MH: Y crapa-r s, EJl: 11 aa TO ce CKJ10H5IBa ITO 6YPH.

n P H flA rAT E n H ~ .

11 Bb (1)]: -T"E J130CTaBHMbI B: 3a>[TOTO e paneirs Cb .11: I1J1H Cb P: (BM;Kh 241. na TIp: 3a HeOIlYUleBeHO-TO 40Mb B: e 4peBHIfi POMb (paBeHb Cb HI a aa OtlyweBeHd. '-TO uapb B.: apesnnro .Qa.PH

rpaeeors Cb P:) ,

)1<: TIn: na a51 J1MaTb B: x...1:R.. ){c TIn: na 51.51, I1MaTb B: li'i\li'i\: HOBaR, P: HOBJ1>K. CHHHH P: CHHbHlifi

TIJI:-rt> cs; n (IlbJ1Hbl) I1Jl.wy: (yc~ljeHbj)

TI: crapbll1, aB., oe __ y: crep», it, 0

TIJ1: E,QHHcTseHo TIn: MHO;KeCTBeHO.

Il.M: nos-urt. aro, OMY, blMb HOB-bLe, blXb, blMb, blMa

TI: CP: HOB-oe, arc, OMY, blMb HOB-bUl, blXb, blMb, blMa

Il: b: HOB-aR, OR, OR, obV. HOB-bIR, blXb, blMb, blMa

Y: M: HOB-b, a, y, blMb HOB-bl, 11Xb, blMb, blMa

Y: Cp .. HOB-O, a, y, 11Mb HOB-bl, b[Xb, blMb, blMa

Y: )K: HOB-a, OR, OR, 0bV. HOB-H, b1Xb, blMb, b[Ma

CpaBHI1 M:-T~ Cb Cp: -T'E 11 Cb ;K -T~ O](OHl{51i-lI51, 11 Il: -T~ Cb y-IS:

Taxa CKJIOH.51Bafi:· 11 CHRla,. HH, ee, 11 y: CHRb, .$1, e,. xa ro 3aM~HMUlb TBbP,Qbl-T1i r llaCHbI Cb CbOTB1iTcTBeHbI-T'E 11Mb M5IrKbL

R TIp~,QJ10;KHhl({ E,Q: OKOHLtBBa xa OMb, a 3a+ HE! eMb. TIp~,uJ10)KHblft: MH: Ha blXb, a aa + aa I1Xb •

.:1.L. P: E,u: na [J:)K: ObIBa 11 bl51 BM: oil:: np1iNI!CTbJH (BM: CTOrO,

.1..1.,_ ll,: En: oblBa 11 13:11. BM: on: 6JHlro,aaTH"SJ1 (BM: -THOfo

.!.:L. TB: MH: OblBa blMM BM: blMa: HOBblMbl (BM: hlMal

±Q... Bb)l(: OJ]: I", K, X, ITp13:.llb bI (Bb ·11: MH:) He ce 113MtHRBa:

,aJ1bn,r, KPOTKbT, cHpOMaXbl 11 'raxa ce OTJ]I{l.laBa OTb M: MH:

I(Jlb3bf, KpOTI~bI, CHpOMa·Cbl 'raxa 11 Bb Cnt: )1(: HOTH, P~KbJ, CHaXbJ (BI1)Kb 29) 51; Bb CTapOObllr:' ce npon s nx.aaa r s OK 0 H L[51 H 15l-Ta Hd OJ]:- r15: creputt. crep eero, crap yYM y, crepunu «, crepunx b,. CTapbJHX b

11 0 HOBya, l1R, oe CKJJOH5I BMi BCY! 011: bfi1:, l1H, oe ITO CHHli1:, s st, ee .. BCI1 fill: Hd fR, HH, ee

1L M51rKbl rJ]aCHhI ncxa n, Il rt: KOHTO rroxaasa'n, M13:cTO BP13:Me 11 npI1T51)K51Hle: OBI("SlllHIi1:. raMolllHIi1:, JJETHlfl, 3HMHlH, Ma r ep nttr, cunasntk. Taka M K03W, llTH'lIfl, necte J1 IIp. (Bb MaK. Ka3BaTb nectn cum. ossa» KO)Ka. K031e ueco. BbJJlli51 51Ml1

----H-np.) .Ha npHM13:pb: 6JlHJKH-II1, aro, eMY, 11Mb. MH: le;-lfXb-,-I1Mh, liMa. Taka 11 yctLleHbl-T"E 11Mb: suepesuen», S1, e I{ I1p.

Taka 11 ABpaaMJlb ~ ABpaaMoBb. laKOBJJb ~ laKOBOBb. A npI1T}l)l(51TellHbl na OBb, eBb, liHb, MCKaTb TBbP!ll1 r-nacuu. Ilerpoeu, a, 0, r eoprteeu, a, 0, MaplHHb, a 0.

nJI: 4 11 C J1 H T E J1 H hI .

,
.~
M: AC 11 Cp:
11:8: ziaa o6a !lB1'; 0615
P:ll: LlBOIO 06010 llBOIO 06010
nn llB13:Ma OO"EMa .llB"EMa oo13:Ma Tue OKOH~[aHl51 crt;. llBoMCTBeHbL. 11 'raxa, ,llBa J1 o6a liMa Tb car-to l1BOMCTBeHO ~mc][o, 3a4TOTO noxaaaa rt, zrsa np1i,ll,MeTa.

Mn: 11: TpM, rpte, P: rpex s, rptes», ll: rpese», rptesu., Ta: rp eu«. MH: lIb TbIPH, pe, P: 'lbTbIPb, pex», ll: pem», Ts: p ss«.

l1J1Cll.rneJlHJ1-T"S OTb flRTb 110 necsrtt, ce CKJlOH51BaTb no HOJIIb J1 no CHHb: nn r«, flRTH, flRTH, nsrrlto 11 ttsrr» nnrnx» IIRTHMb nRTMa ..

±1L. C K Jl 0 H e Hie xa M 1'; C T 0 H M e H 151 -T a.

E,aI1HCTSeHO

f1 : P: D: TB:
51' -MeH51 MH1'> ·MHObV.
Tbl Te651 Te51'> Te50'*'
oin, Ero EMY J1Mb
oua eYi eM elO
OHO ero eMY 11Mb
TOM Toro TOMY T"SMb
TaB Toil Toil Tol£
joe Toro TOl\-fY T"SMb
Moil Moero MoeMY MOJ1Mb
M051 MoeM MoeA Moe'*'
Moe Moero MoeMY MOHMb
LLTO qero Ll.eMY Lj"SMb 11_

P:

ll:

Ts:

-----Mbl--HaCb HaMb HaMa

Bbi aac s sar-n, BaMa

OHbi J1Xb MMb MMa

OHbI I1Xb 11Mb I1Ma

OHbi MXb 11Mb I1Ma

rue T1iXb T15.Mb T1'>Ma

Tbl51 T1iXb T1iMb T1iMa

MOI1 MOMXb MOI1Mb MOMMa

MOM MOJiXb MOI1Mb MOMMa

MOI1 MOI1Xb MOMMb MOMMa

• ynoTpe5~BaMb J'l BMilCTO A3b, YB-speHb 'Ie TOBa 3b e npucraexa, KaKb Bb OH1~ • OH311, TN. ~ TAIoJI1 ~ TAIo3b. Y uaci, none ceJl1il(hl-T1i Ka3BaTb jI, a He a at..

TYKa H Bb rOBOpl1MblH. 5l3blKb 3arra3l1XMbl B: peeen» Cb P: Ii Bb En: " 11 Bb lVl H: 1I11C)] 0, cnop-tsa b oome- TO npasun 0 24.

no rott, TaR, Toe, BbpBI1Tb 11 osue P: onero.onen. P: onos; onoe. P: ouero. Taxa )1 OBb/B P: oeero, OBaH P: o eo tt, OBoe p:' oearo,

Taka 11 sees P: ecero, BCR P: BceR, see P: scero. !-Ib TOBa M"ticTO)1MeHle I1Mal1: lVlH: ECH,

no MoR (MOR, Moe)' BbPBMTb 11 T80R CBoR' netu», eeuu:

TaKa 11 KOn (111111 KlR) P: «aero, KOR., P: soee, xoe P:

xo er o.

Taxa 11 ceu (l1Jll1 aIR) P: cera, CIR P: ceil. ere (111111 ce: P: cera.

Taxa M IliR P: utero. '1IR P: 'lIen, ute P: utero.

flo OHb, one, OHO BbPBl1Tb 11 nsce P: Erosse, H)[(e P: eR)l(e. eiee P:.ero)Ke.

llalle)Kl1-T1>. H& OUb l1'}DKE, xorar o cx. CJI1>.llb np'ts n n o r s npun-ia r s 11: y Hero, Kh netc; ne HHXh.

BOb OTpl1l(aTenHbl-T1>. M"ticT0I1MeHl51, HHKTO HH'ITO, xor aro ce Cbt[I1HBBaTb Cb np1>.llllorb np1>.,1JWeCTBYBa o r paua nte-ro: Ha HHKoro, crana, HM Ha «oro. 380 HM'lTO, CTaBa, HM sa 'ITO.

iQ... KoR = KoR = KoRTO. Hsn» = Ha Hero.

~ I1HaKBb[ Bl1110Be Ha H1>.KOI1 rrat:(e)K11

MH1i ce61i Te6R Te61i CR nee» BaCh TaR TMe OHbI Moeil 6blBa Tb 11 MH,' eH, TH, TH, Cb, Hbl, Bbl, re, T1i, oH1i, MoeR (Bl1)Kb 43)

llalle)KM Ha bY;. oblBarb 11 xa 11: MHOIiK +lJII1 MHOR (Bl1)Kb 37). "

*

3,a zia nOKa::KeM"'b np~Tf[::KflHie Ha lHiue-TO aa KoeTO rOBOpHM'b. ynoTpe651saMbl MtCTO!'1M€E1ie

cRah, 11.M1 cu, R J1rorJJl~ opaTa. ceoero. TU ,}1106HIlI,b 6par8 ceoero, 01f1t .JTv6JfT'h

6paTa cooero pecroue nn HMRHle cnne.

llalle)!{11 Cb OE 6bIBaTb I{ car-to 0: MoeMY «oro (BH)!{b 1)

MOMY. Koero ~

rnArOJIbI.

3a r Jlaro.nbl-T'E ,aOBonHO rOBOpI1XMbI, 3a'UOTO He CMbI rH H3rY0l1Jll1 orb ·lHbIKa. Hb HeKa rrp11JlO)!{I{Mb '-Ie, aana pa3YM1'iBaM1I CJlaBRHCKbI criucautn. rp'Eoa OKOH'-I51HiR-ra ua r naronu-r'ts

y,

10,

xy, W5I, WH, XOMb,

ere,

zra rH 113M'EHI1Mb xa

li..,

xli.., xx, Wb, XMbI,

XTe:

na rrpl1Mepb

nnery nlTO 61ixy num« tttetun nHXOMb nncte=iux 113MEHI1Mb-Ha-n nersz nlK. 61ixX. nux&. menu. nHXMhI nUXTe.

AKO HaCT: OKOHL[51Ba Ha yIN. 111111 3A + 10"", 'rorana HeOK: e na OBAXb I1JlI1 Ha + EBAXb: B1ipyb'J. BNpOBaxb, HOllJIOf}ff; notueee s b.

HEllPABHnH~ rnArOJI~.

HaCT: B13Mb (3Haf}ff;) B1iCH, B$CTb. MH: B1iMbI: B1iC r e B 'Ii.aH rt. (3Haf}ff; Tb). llOBeJlI1 re ru+o B $JKab (3Han) .aa B1iCT b. MH: B'liaHMb B'liauTe aa BNaHTb.

1-leOK. 81i.a1iXb (3Ha5fXb) OK: YB1i.a1iib (Y3HaXb) 6.v;,llli..ru e YB13Mb (1I1-K Y3Ha£K).

HaCT: B1i.aabK. Heox. B13.aaxb. OK: YB1i.aaXb. 6N..lJ,: YB$Mb (no B'liMb). Taxa 11 UbPKOBHbI-T'E HcnOB 1i.ayf}ff;. 3anoB13.a ybK, CBH3ybK 11 np., KOl1rO no ,ll 0 6 poe zta 3aM'EHI1Mb Cb 6h1BaEiK, «ax r o npaaar s MHorOKparHbl-T1> r-naro.nu BbJlrapCKbl 11 PYCCKbl HcnOB'S.a u e e s«, 6b1BabK, yabpJKUBabK, np1inHcblBabK, CBH3b1BaEiK.

HaCT: HMb (Rl(bMh) HCn, HCTb. MH: HMbl, HCTe, HI(HTb. Ilo ae rn, H)J(J1.b. H: HCTH. Ilv: Rtfhl.fl = H4"'lIlifl. HeOK: R.l1HXb. OK: R/fOXb.

Ha c r: HMa:Mb. HeOK, HMJIXb. OK. HM1iXb. Il-r: HMblit rJOBeJl. HM1ifl OTb rnaro.na HM1ibK.

HM"'ra in.

HaCT: EMJTbr.. (XB<!Il(RMb) Heox: EMJIHX·b. OK: HXb (XBa:THXb) ox.L\: HM"'. EMJIbK Cb Bb CTaBa BHeMJIbfi., BHeMJIRXb, BHHXb, BbHM3..

Hacr: ,.aa:bK. HeOK: aeex», OK: nex» I1JIK aeuox», 6X.ll: ,.aaMb, ascu, aecrs. M He ,.aa,.aHMb nennre pa.aHTb. IToBeJl: aesca» = ,.aaiL

npl14 lICT Ill.

fl'l:-Td eX. KaKO r1J1: -T"S, M:)!(: Cp, npu roa Il: H Y:

rJl.I; ce CKJlOH.flSaTb KaKO Jl,n: KaTO 110MHl1Mb -te U( 11 III I1CKaTb M.flrKbl r nacxu nlb'Kralfl, JIR, ee (KoflTO tue, KORTO nte , KoeTO me) I1HBl1l1h, HH, ee ocottro nHJIb, KOHTO ttn ne, KoeTO I1HJTOJ.

OKOH4JlHIfl Ha npnxacrta -ra.
rJbJlHbl = KofLTO ycelr1iHbl = KbTO I1JlK = IUH
M: )1<: Cp, M: %: Cp:
EL\: wItl 1ll.fl51 lllee Ejl,: Wb IUI1 me
MH: nne IUI51 IUI.5l MH: 11111 IUI1 ITlM
Ell: IllH-i W.fl.fl wee Ejl,: Wb WI1 we
MH: wle wl.fl Wl51 MH: WM 11m lUl1 En: Mbli{ MaS! Moe

Ell: Mb Ma MO

MJ-l: Mble Mbl51 Mbl51

MH: Mbl Mbl Mbl

~ nbJ1Hbl-r~ Hd, Ill' fi: oblBa rb H Hd .fiJi HeCKJlOH>leMo: JIbii651lIllfl = Jlbii 651 if ([WHTO JIM; 6 H rs )

54., AimW ob18a M bIH HeCKJlOH5IeMO: rp51llhKmW tsossto nne).

rp51llbJH

55. ill: M: y: Hd Wb M Wb, oblBaTb M WH, WH, a Bb MH: me, ius: nrbKllIb nIlKtllIH (nteut« ntexn) ttneuu: nHBmH txsro ttn).

A Bb MH: nlbKmH = nlbKme tntetue.:

57, BWb oblBa Bb HeCKflOH51eIVIO: ttnetu» = nne» (KaTO nn)

Kv nnsiu» = KynU8'b (KaTO KyaU)

2..§_,_ B'b OOlUE n:-r15 n.i. ce TbJlKYBaTb KOHTO, a yc1;;l(eHbl-r'ti, KaTO HJlJ1 IUI-t. Cb Bee TOBa MHOraA<b ee yno rperiaaa Il: BM: y: 11 Y:

BM: Il:

59. Ilu: na Jl b , aa uJlarornaele. J13MeTBaTb 6YKBtY.-T,v, n J1Jl11 CbrJlaeH,v,-T,v, 'no e np'till'b Helil", , xoraro MN,.LtHO ce np0l13HOCI1Cb Jlel*. .. MOTh, p1iKh, HeCb, sen», nnen» BM: MOrJl'b, P'S:Kll'h, nec.ms., sea.n», UJIeT.lIh.

60. nLJ: I1nl1 [In: Cb ill MJ-lOraA<b ee CbKpalU5ITb: TBopHBmlR = t s o p uutt. npJ1CTx..nHBlIlli1 = apHcT;:r.U.lIlIlW npnct suin», 51BJ1Bmlit = 51B.lIlIlli1 = RBJIell.

rniocs s rneuun ~ npOCB t;;m en, ap'S:iuIOHJ1BmW = np1sKJlOHIJJIi1 = npt;; KJlOHb, r axa 11 6 OJ! b lIlla = ·,6oJ!ltf. Y HmW = YHln. MbHI1IIH = MbHIH = MHI/1. KP'S:UI1IUI = Kp1inlH = Kpt;;nJIIB H >I, - T1;; 11Mb ye'ti lIeHbl Ol1Ba ri. Ha ill l1 8M: W51: TBOPlIlH, 6oJJmJ1, nJ1JOmH.

£..L rlL[: cs OKOHlI51HI5I Mbll1, MaH, Moe, eN,. crpanare.nnu, J1 ce rbnKyBaTb K 0 J1 roc 51: ntescu«, MaR, Moe (KOnTO ce ttte, KOf1TO ce nte, KoeTO ce nte). Taxa J1 CJJaBHMwit, Ma51, Moe. nHIlJeMUH, 8.H, .De.

yC1i'-leHbl-T1i 11Mb cX>. Mb, Ma, MO: ttseu», a, MO (KaTO ce tue).

C 11 0 B 0 C b 4 H H E HiE.

ObJllia MblCJlb 113p1icleHa ce Hapl1451 np1i.llJlOlKeHie.

Hail MaJIKO-TO np1i,llJlOlKeHie I1Ma TPI1 ,lIYMbI: nozinor's , eBYI3KX, 11 rrpanor s. Ha npMM1ipb JI eCMb sapet:».

nO.llJlOfb e np1i,'J;MeTb-Tb aa KorOTO rOBOpI1Mb. CB513Ka e r nar-ozrsTb ECMb. OpJ.1110r e KaLleCTBO. -Bb npI1M1ipb-Tb JI-eeMb 3tlpaB"b, ]I e noztnort., eCMb e CB513Ka, 311paBb e npn.nor's.

51i: KaqeCTBO ce 113palK51Ba He car-to qp1i3b OJl: Ha npnr-rtsp » J1PllEl1i,4IH ECTb OCTPOB'b. TYKa OCTPOBb noxasaa KaqeCTBO, 11 e npurtor u.

62. CBB3Ka-Ta ce rtozipaayj-rtsaa, H MO)l{eMb zia I1'i\. OCTaBI1Mb: 51 3tfpaBb (ECMb) ru 3tlpaBb tEcn) OHb3tfpaBb (ECTb).

51i: Bb MaK: Ka3BaTb, HeTDb CnllJlb. OWN nHCaJ1H, a He, e ctte ms, c..K nucenn.

fi.l.." CB513Kd 11 npxnor's MHOrd)l{b ce CMeW.HBa rb Bb enHa.. i1Y Mrl\:

ECMb 3pDaBb = 3tfPllBCTBYIK.. 11 r axa 11 ,1181i ,aYMbl 11 ezuia .llYMa Mor,v"Tb zia CbCTaB51Tb np'ts zi n o ace n te. 51 60J11K. = fl ECMb 60JJeHb. UapUT'b = OHb Ect» uep»."

2...i..~DYMbl-T"E zmnr'a.r i, pa snu BbnpOCb[, T: e: CCl{: cce cb;'I",J:i5mftTb) Cb pasnu nalJ,e)l{l1: HBHCR (K oft?) errem.. 1..J.1OCR rnec» ('lIil?) arrene p13'le (KOMY?) erreny. BH,[l1i rxor or i errene. necuren» (Cb l.JTO?) XJJ136oMb.

~ Ha B'bnpOCb lUM? ce rronara P: (p'E,aKO D.) KOI1TO CJ51CTO ce 06PbW51 Bb Il n: npI1T71)l{.~1TeJlHO: POMb HeTpa I1JlH ,[lOM 'b Iterooe» cun» HaBJJa 111111 CblHb HaBJ10B'b·. BJI3,[lbJKa Bc15Mb. TBOp1iLfb He6y.

2..Q_,_ L[I1CJUnellHb[ OTb J171Tb 11 aa ra TbKb CCL[: Cb P: a rzrarorrs-m, ro l1pil1MaTb Bb Ezt: L[I1CllO 11 Cp"E.aHli'i pOllb: MaJIOXJIEt5oBb OCTaJIO neu» (a He Ma.J1D XJ11it5oBe OCTaJ1H HlJ.Mb., CKOJ1KD HX'b CnaCJ1H CR. Mno ro HXb nOrI>lOHiFUIO, aecsn» HXb B'b3BpanfJ10 CR (a He CnaCHJ1HCR norbl6H}Y.J1H B'b3BpaTHJ1CR, 3allTOTO Bb liYMbl, MallO, MHoro,. zrecsrrs ce rrOllpa3YM5J:Ba llYMa 1I 11 C JI 0.)

!iL J1 raxa BCH CW: ce Cbl.H1H71BaTb Cb P: Taxa l1 OJ[: ,aOCTOHHb o rtza. Taxa 11 Hap"SLil51: ,aOCToi1H1i oTua, B'bHb rpe ae, t5J1H3b uen».

68. r rrar-o.nsr LlTO noxaaaa.r s >KellaHle CC"I: Cb P:)f(H)I( aet« b npaBPbl. l[RbY. BbCKpbceHIR. HIabY. xJI1i6a npoclir. MHJIOCTH cuooripaanea C'b 74-TO-TO 3d-TO e CbEC"EMb LIY>KJ.\O Ha HOBo6b.nr: ne p-tsute H Ha apvrurt: R3bIUbl.

2lL. rllarO~~b1 Cb orpuuame CCl[: Cb P: He HMaMb XJ11it5a.. TOEa

~ BC5JK051 llYMa LITO ,!lBJ1ra BbTlPOCb OTb xoroj OTb'ITO? (OCS"EHb aKO e crpanarenem. rvtarozn.: (Bl1iRb 77) CCl[: rtpaso Cb P: 60lir. CR tiors; JIHWReTCR UHlJ!H. Hecurn HX b XJI1i6a.. Ilu.nn» rnpa3,aeHb JIHWeHb) xJI1it5a.

LL Ha Bb rrpoc's K 0 MY? ce no nar a ll: M 0 JI bK CR t5ory, nOMaralir. t5JII1)1(HeMY. Taxa I1 ,aoca)((.aa.1A'i uo,apaJKHIA'i, cyalir.., M C TIifi, eoer», nOMoIIIHHKD., oeee« b, no aotien», K 0 MY? DTIlY. Taxa J1 Hap"EL[l51-Ta 11Mb: UO,a06H1i DTUY.

I.b r .naro.m, Y'{1i'ii. nsnra s snpoct, xor o? 11 aa '{TO? 3a TO CCLI:

Cb B: J1 ll: YL[fiK TR rpaMMaTHL(1i.

ZJ...." rlla[,OJlb ECMb C'b £\: 3Ha'-lHTb .I1MaMb: ECTb MI1 60ra TeTBO (I1MaMh) C3. Tb Tet51i 'lH,aa (HMlJ.lIIb) B1iWR EMY CblHOBe (HMaWe)

I..i.,_ Ha 8bnpOCb xoroj HAY!. 4TO? ce no.nar a B: n p 1i.a e a e Y'II1TeJ1R ao6b1 CJIaB}Y.. Hb aa ,alt UOKa%eM ~ MaJlO Ht L[TO Y nOTp"S651BaMbl P: BM: B:,aa%,a.b MH BO,abl ~ MaJIO OTb BOa}Y. ~ res no BO,a}Y., ,ao6b1 CJIaBbl ~ MaJID cnees;

Z2...,_ Ha m.npoct- KOllKO Bp1iMR? ce no.nara B: eecu nen» UHll11iJi,.

76. ira ae np oc s 4p1;;;3b lITO? ce rronara TB: BOIOeTb Cp'S6pOMb.

rz_,_ Crpazia TellHbl r.naro.nu L1BKra Tb B'bnpoCb orb xorot OTb 1.!TO? 3a TO nplKMaTb OTb Cb P: HJl!1 npaas TB: Iloc.ns m» OTb tiore HJlI1 60rOM'b ruoner» OTb rns ae: HllJ1 FJTa,aOMb. [JOI{HTaeTCH 0 T1> BC'S Xb HJlH BC'S ue rns; IfJ H bK C51 0 Tb HenpaB,abl KJJl1 HenpaB/fOiK>,

IJh I1MeHa xauecrsernr f1pil1MaTb TB: KOi1TO f10Ka3Ba. na LJTO ce OTLlaBa KaqeCTBO-TO. CJIa6'b YMeWb. CHJIeHb T'SJIOMb, BH,aOMh OBUa, Cbp,aueMl" BhJJKh, Y'IHTeJIb HMeHeMh HH JKe ,a'SJIOMb.

IlL r narorra LITO nOKa3Ba Tb BJla.CTb 11 ,[lBH)!(eHle H KJl51TBa ccu:

Cb TB: 06Jla/faHTe 3eMJIebK no rp n cess; xontesu, KbJ1H3t.C51 tiorou»,

§JL fllarOJlbl <ITO CCLI: Cb llBa 11: lum Cb zrsa B: BTOPUi1-Tb 1:1:

J1Jll1 B:LlTO nOKa3Ba KaLleCTBO, ro 06pblll}lT'b 'B'b TB: Jl 63t..aA'i T If o t uesc» (EM: OTeUb). 'l1ocTaBlfJJb r n y tt ue YMHblMb. CTBOPHJlb Et:o rrp'SKpacHbiMb. B'b MaK. Ka3BaT';. Te6e cnoMeHA'ixiYr. nbpBblHb = llbpBblMb.

£L Ha s snpoc's Kora? Ce no.nara TB: nneu» llHIIIbTi.. HOlIlbK crrlit'. •

.§.L Ha s e npo cu KaKO? Ce no.nar a Bb TB: CTbJI60Mb n06aJlHJlCR (KaKO CT'bJ16b).

lib KOJll1LleCTBoTo ira U1'>H,¥;, -T,'\\ ce no.nara Bb TE: KOJlHU'SMb KYI1H TO? tlB1i:Ma CTOMa rpoiu», IIbJ1)J(eHb CTOMb ll'SHH3b.

llP-& LlJ103bI

~ . 4p1;;;3'b CCl[: ci. B: H 3HaL[H np1iKo HJlI1 np1i3'b: 'IP'S3'b M'Spa £np'SKO) 'lp1i:3b BCbTi. )K 113Hb (rrp1i3 ».)

~ CKBbJb I1Ill1 C.KBbJ1i CCLI: Cb B: J1 3HaclI-1 np1i3b: CKB'b313 orn» If BO.a,:,;.

§JL. Bb Cb B: 3Hacll-1 L\BI1Xelile, a Cb np1illJ10)!(eH'b JHaLJI1 CT051Hle:

BHM.a,:,; Bb L!bpKbBb .. np136bfBa.1if. e» L!.bpKBJi. Taxa 11 I-IA., H.a-K ne r!10Px., np1i6bfBaH Ha rop t«.

--:S'1~ Cb np1iL\JlO)!(eH'b 3HaLJI1 3A: MOJIbKcJ1 0 nesc» tse nero)

88. C'b C'b P: 3HdLlJt OT'b. Cb cts TB: :ma'll1 C"b: cuuucn» Co ropu (CJIeJJlh orb ropx.) Cn To6o/;i; ic» Te6eJ

89. II Cb B: 3Halll1 3A. 3a Cb Tn: 3Ha1.[I·1 Jallb: 3a MHOiii'. (3a;fh M,eHeJ

RfL. ~ nOll'h np1inb Cb B: 3HacHlTb llBI'DI(e~[Ie, a C'b TB: - CT051Hle.

~ n 0 Cb B: 3Ha'l11 n 0; Cb ll: :maLll1 C fI 0 P 1>: ,IJ. 'b, Cb np1iL\JlOXel·rb = 3HaLiH cn1i,IJ.b: J!o BCH rpe m« ([10) JIO .a13JIa.Mb K\ h (CIIOp1i.ahJ nrJnnTM anex» (CJll>---zn:;r-

3a zip yr u np1iL\Jlorhl He 3a61iJ]1i3BaMbl HI1L1TO, 3allTOTO ce T'bllXYBaTb npano: .ao xpe», Kh 60ry (KhHb tiortu npn 6p't31i tttps« 6peraJ Bb cTpac'S {Bl> crpexw;

Ha ponb-Th, ococeuuo CJl1inb np1illJlOrbL -T1i, ynoTp1i651Ba BCl1-T1i nanexu, 6e3'b KOHTO HHKOA 5l3bLX'b He MO>Ke zra 6.v.lIe L'lli 60ra Tb 1i.l1 Cy1JleHb: I-Ia IlP: 6e3 cpe ue, .ao rpo6a, Kh seueo y' • ae n» 6pa. TO = 6pa TOBe CM = 6pa TOBH CM.

He xyJIJ-I ap y rero. J[OWbJfb HOKblK.. ~ nomns: 80 cTpe.a1i. H3 He6ecJ1, XO.aM CM IIX.TeMh, 11 np. 11 IlP,

II EOn P -s .l\ "Ii Jl 11 T E J1 H O.

~ F na r o.n a M 0 r If.,, }:\b pJabV;., CM1i fth, YM15: bY. , 3HabT., I~ npvr u, CCII: Cb 1-1: Mor s; IIHcaTH. 'raxa H aa BCI-[-T1i J]11l~a: MO;Keui», ern, est», ere, A\,Th (3<l BCII-T1» II'HcaTM.

~ nOLlJlOrb xa H: ce ncnar-a Zl: BM: H: MH1i KO"R He noo ae TH = 51 KOHR He La''''' npoaa,lf"'. H 'raxa, ll: Cb H: ce TbllK','Ba 11: C"bXpaHHTHcR rpa,lfY. (,lfa ce C"bXpaHH rpa,a"b-T"b) BIDKb 19,

IT P 11 4 11 C TIE,

i.1.,. KoraTo nsa r naro na J1MaTb ElIl1Hb rt CX,Wb rtozinor-s, fTbPBb[]1 craaa fl4: HeCKJIOH51eMO: Ha rrp. BHa1i" 11 no61i"rH3., CTaBa, BH,lf1iB"b, no61$rHlK txe ro BH,a1i). CTO~ H 'lHTabK, CTaBa, cton 'lHTabK, tcroetan.i

5"5: 111.(: Bb 11: ce r snxyaa rs CnOp15L1b lIl1ue-TO 11 Bp15Me-To aa rnaro.na. C1i,aHLaI/i 6JIH3"b MeHH apeseer» txottro CE,aH) -C15aHllJiJ1 6J1J13b MeHH-apeMHlJIe (Koilro-c13aeme,) rOHHMb TbpnHT"b (KaTO ce rOHHT"b) rOHHMbl TbPflRX'" (KaTO ce ronex si.)

~ Kora TO nsa r.naroxa I1Ma Tb pa3Jll1lfHH rronncr u, ns pBbri1 CTaBa nl[: Bb Zl: KORTO ce HapHLJ51 CaMOCT051TeJleHb: Hcycy . "pO)f(amlOCR tx« TO ce PO,lfHl B"bJICBbI nptnnotu n, y MbpmlO '\EMY (XaTO YMP-S OHb) BCe onyc rt:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful