Tài liệu tham khảo

Tài liệu trong nước Bộ Tài nguyên và Môi trường (2006), Báo cáo hiện trạng môi trường các lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy và Đồng Nai - Sài Gòn. [2]. Bùi Tá Long và các cộng sự (2005), Xây dựng công cụ tích hợp hỗ trợ đánh giá CLN mặt dựa trên số liệu quan trắc – Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở năm 2005, 24 trang [3]. Bùi Tá Long và các cộng sự (2006), “Xây dựng công cụ tin học hỗ trợ công tác giám sát môi trường tại Trà Vinh”- Đề tài cấp tỉnh Trà Vinh (phần mềm ENVIMTV). [4]. Bùi Tá Long (2007), Phát triển hệ thống thông tin môi trường sử dụng công nghệ WebGIS – trường hợp tại TP. Cần Thơ, Hội thảo ACRS. [5]. Bui Ta Long, Hoang Thi My Huong, Cao Duy Truong, Nguyen Thi Thai Hoa, 2009. Applying WebGis in Management and Sharing Water Quality Information of the Dongnai River System. Proceedings of Asian Conference for Remote Sensing 2009, Beijng, China. http://www.acrs2009.org. [6]. Hoàng Minh Tuyển và ctv (2007) Khung hỗ trợ ra quyết định trong QL TNN LV Sông Cả, Viện KH Khí tượng Thủy văn và môi trường, Tuyển tập BCHTKH lần 10. [7]. Hoàng Thị Mỹ Hương (2009), Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý và chia sẻ thông tin CLN. Áp dụng thử nghiệm cho LVHTS Đồng Nai, Luận văn Thạc sỹ QLMT, Viện Môi trường và Tài nguyên Tp. HCM [8]. Huỳnh Thị Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Anh (2006), Ứng dụng Geoinformatics trong công tác quản lý LVHTSSài Gòn – Đồng Nai. Một số kết quả đánh giá ban đầu, Viện Môi trường và Tài nguyên TP. HCM. [9]. Huỳnh Thị Minh Hằng, Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Văn Dũng (2006), Quản lý thống nhất và tổng hợp các nguồn thải gây ô nhiễm trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, Tạp chí phát triển KH&CN, tập 9, Viện Môi trường và Tài nguyên TP. HCM. [10]. Lâm Minh Triết và ctv (2004), Nghiên cứu xây dựng quy định về khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai, Viện Môi trường và Tài nguyên TP. HCM. [11]. Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng (2004), Quản lý tổng hợp và thống nhất LVS Đồng Nai, Viện Môi trường và Tài nguyên TP. HCM.
[1].

Tài liệu nước ngoài [16]. Leavesley. Jurgen Berlekamp (2008). Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Argent. [21]. Luận văn Thạc sỹ QLMT. 1996. Harri Koivusalo. Centre for Environmental Research LeipzigHale in the Helmholtz Association [17]. Nguyễn Văn Phước. Alexey Voinov. Faculty of Engineering Technology. Koen U. p790-793. Nghiên cứu phát triển công cụ đánh giá tài nguyên đất hỗ trợ ra quyết định về quy hoạch sử dụng đất. Software and Decision Support. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả CLN ứng dụng công nghệ WebGIS – Áp dụng thử nghiệm trên hệ thống sông Đồng Nai.Booij (2003). Teenmu Kokkonen. June 8-12. [15]. Moving Ahead Together Technical Conference & Exposition. The model system MONERIS. Kết quả xác định vi phạm. Luận văn Thạc sỹ KHMT. German Federal Insitute of Hydrology (BfG).van der Wal. Ari Joma. Tạ Thị Hoàng Mai (2007). and Sven Lautenbach (2003). Villa (2000). Maryland. Kylli Tiits (2006). Luận văn Thạc sỹ KHMT.E. Elsevier Publication [18]. RM.Đại học Huế [14]. Chris Fulcher and Tony Prato ( 1995-1997). Horst Behrendt (2003). Bernhard Hahn. JC. mức độ ảnh hưởng do hành vi gây ô nhiễm của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam. Towards a Generic Tool for Riverbasin Management. Nghiên cứu dự báo sự thay đổi chất lượng nước dòng chính sông Hương dưới tác động của các hồ chứa lớn ở thượng nguồn. [13]. University of Twente . Approriate Accuracy of Models for Decision-Support Systems: Example for Elbe River Basin. Leibniz-Insitute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries. Environmental Modeling. Rizzoli. Trường Đại học Khoa Học. [20]. and F. Water Engineering and Management. [22]. Ascough. Nguyễn Bắc Giang (2008). Ralf Seppelt. Hanne Laine. Viện Môi trường và Tài nguyên Tp. Clime DSS. and Martijn J. G. HCM. Bùi Tá Long và Nguyễn Thanh Hùng (2010). Watershed Management Decision Support System (WAMADSS). Viện Môi trường và Tài nguyên TP HCM.Lê Đào An Xuân (2009). [12]. Jean-Luc de Kok. Baltimore.Developing an environmental information system for knowledge transfer [19]. A. Localization effects of land use on hydrological model.

Menzel. Integration of MONERIS and GEART-ER in the Decisionsupport System for the German Elbe river Basin. [24]. Postdam. Neli Graf. Sebastian Kofalk. Jurgen Berlekamp.A. Modelling Activities for Comprehensive water and Nutrient Balances for two Austrian Case study regions.com [26]. National Centre for Atmospheric Research-USA [30]. From Design to Application of Decision-support System for Integrated River-basin Management. Sven Lautenbach. The Elbe DSS: Development of Decision Support System For The Elbe River Basin. Ramanathan Sugumaran and Jim Meyer ( 2003). Lessons from The Elbe-DSS. Jean-Luc de Kok. Decision Support System for Integrated Water Management in Romania: Recent Developments and Future Plans. National Insitute of Hydrology and Water Management. Herman Wind (2008). Sven Lautenbach. G. Bucharest. Insitute of Environmental System ResearchUniversity of Osnabruck [31]. [27]. Jean-Luc de Kok.. Holly Hartmann.University of Osnabruck. German Federal Insitute of Hydrology (BfG).siencedirect. Burger and V. Schilling. Mohammend Mahmoud. Silke Reimer and Michael Matthies (2005). Jurgen Berlekamp. Yuqiong Liu. and Michael Matthies (2005). Environmental Decision-support System: Current issues. . Blaschke. Mary-Jeanne Adler (2005). Gutknecht. [32]. Jurgen Berlekamp (2003). Bernhard Hahn. Michael Matthies. methods and tools. A. Sven Lautenbach. Michael Matthies (2005). Krysanova (2002).(2009). Insitute of Environmental System Research. Vienna University of Technology [34].. L. xuất bản dssresources. Sebastian Kofalk. Bernhard Hahn. Steven Stewart. Germany.com [33].[23]. Neli Graf. Rumani [28]. Bronstert. Application of the Elbe-DSS to Water Quality Issues. [29]. Environmental change scenarios and floods responses in the Elbe Catchment (Germany). Jurgen Berlekamp. Karlsruhe University. www. Centre of Environmental Research. Thorsten Wagener etc.C. Jurgen Berlekamp. A formal Framework for Scenario development in support of environmental decision-making.Insitute for Climate Impact Research (PIK).P. A Decision-support System for Integrated River Basin Management of The German Elbe. and Neil Graf (2009). D (2001). Building a Web-Based Spatial Decision Support System (WEBSDSS) for Environmental Planning and Managemen. and Jurgen Berlekamp (2005). Germany [25].

www.utwente. Sven Lautenbach.nl/onderzoek/Projecten/Elbe%20DSS [45].nl/contact [43]. www. www.htm [44].great-er.de/~juergen/index.gov.org/pages/GenericSubPage.nea.vn [41]. Neil Graf.uzh. Scenario analysis and management options for sustainable river basin management: Application of the Elbe-DSS.[35]. www.ctw.bafg.de/servlet/is/5714/Beschreibung_DSS-Projekt.pdf www.cfm?pageId=47&parentPgId=5 [38].smhi. . Ralf Seppelt. www.elise. and Michael Matthies (2009).wikipeidia.bafg.en. www.de/?7295 [40].riks. www.com [37].wem.usf.html [42].University of Osnabruck. www. Website [36]. www. Jurgen Berlekamp.se/sgn0106/if/hydrologi/hbv. Insitute of Environmental System Research.ch/en/units/physical-geography-h2k/services/hbv-model/ [39].uni-osnabrueck.geo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful