Pemarkahan Karangan

Konsep Pemarkahan Soalan esei memerlukan pelajar memberikan pandangan dan mengolah jawapan. Pelajar dikehendaki mengemukakan idea dan fakta bagi menyokong jawapan mereka dalam konteks yang relevan dengan soalan. Oleh itu, tidak terdapat hanya satu jawapan yang tepat dan memenuhi keperluan soalan. Kesesuaian soalan bergantung kepada bagaimana pelajar mengolah jawapan dengan sokongan fakta-fakta. Dengan itu, pemeriksa perlu memastikan bahawa keobjektifan dan kesahan jawapan diberi perhatian yang teliti. Konsep ini mengandungi beberapa kriteria dan kaedah yang perlu diambil perhatian.

Secara umumnya terdapat 2 cara pemarkahan karangan dibuat: 1. Holistik - pemarkahan secara umum, tanpa memberi perhatian kepada aspek khusus penulisan karangan seperti isi, tatabahasa, gaya dan lain-lain. Cara ini lebih sesuai digunakan untuk menilai penulisan pelajar di pusat pengajian tinggi kerana pelajar di IPT sepatutnya sudah menguasai kemahiran menulis. Kesilapan bahasa adalah minimum.

Kaedah ini seharusnya dipraktikkan oleh guru Bahasa Melayu di sekolah menengah.Pemarkahan Analitik markah diberi pada peringkat-peringkat tertentu markah mengikut point jawapan setiap point ditentukan pemberatan markah peraturan menolak/pemberian markah maksimum Pemarkahan Holistik melihat mutu jawapan secara keseluruhan memberi perhatian kepada perkara yang boleh dipertimbangkan menentukan tahap pencapaian keseluruhan 2.permarkahan yang menilai aspek kemahiran menulis seseorang dengan melihat secara terperinci aspek-aspek tertentu. permarkahan seperti ini penting kerana memberi maklum balas kepada pelajar tentang kualiti penulisan mereka dan aspek kelemahan mereka dalam penulisan karangan Kaedah Pemarkahan . Analisis.

seragam.Pada umumnya. Kaedah analitik sering digunakan dalam peperiksaan awam. Unsur-unsur penting yang merangkum kriteria kandungan. Pemarkahan analitik memberikan perhatian bukan sahaja kepada unsur isi atau idea utama tetapi juga kepada organisasi dan kebersepaduan unsurunsur berkenaan. Skala pemarkahan yang digunakan ialah skala interval. maka tinggilah markah yang akan diberikan kepadanya. dan berstruktur. Kaedah permarkahan tersebut ialah kaedah analitik dan kaedah holistik (atau global). markah diperuntukkan kepada unsur-unsur penting mengikut pemberatannya. lni bermakna bahawa jika unsur-unsur tiga kriteria tersebut banyak terdapat dalam jawapan calon. Dalam kaedah ini. pengolahan. Kaedah Pemarkahan Analitik Kaedah analitik dikenal juga sebagai kaedah markah poin kerana kaedah ini memerlukan skema pemarkahan yang terperinci dan setiap unit jawapan diberi perhatian dan pemberatan. Skema pemarkahan yang dihuraikan secara terperinci memudahkan pemeriksa untuk memberikan markah dengan tepat. khasnya bagi soalan yang memerlukan jawapan yang terperinci. dan proses itu dikesan dan dimarkahi secara berasingan. terdapat dua kaedah pemarkahan jawapan esei yang boleh digunakan sama ada secara berasingan atau secara gabungan oleh pemeriksa. . Oleh itu keobjektifan pemarkahan serta kebolehpercayaan dapat ditingkatkan.

.Contoh Kaedah Pemarkahan Analitik Nyatakan tiga jenis pencemaran. Punca pencemaran bunyi. Skema pemarkahan Kriteria kandungan a) Pencemaran air. udara dan bunyi. Cadangkan langkah yang boleh diambil untuk mengatasai masalah tersebut. (3 x 2 markah = 6markah) Kriteria proses c) Keaslian cadangan yang dikemukakan. Punca pencemaran udara. (1 markah x 3 fakta = 3 markah) Kriteria pengolahan b) Punca pencemaran air.

. Kelemahan Kaedah Analitik a) Masa yang agak lama diperlukan untuk memeriksa setiap skrip jawapan. e) Pemarkahan lebih objektif. Ketekalan dapat dikekalkan sekiranya pemeriksa menjalankan tugas dengan teliti. oleh sebab itu cara ini dapat menjelaskan mengapa pencapaian calon tinggi atau rendah.(2 x 3 markah = 6 markah) Kekuatan Kaedah Analitik a) Skema pemarkahan yang terperinci memudahkan pemberian markah dengan tepat terutama apabila terdapat lebih daripada seorang pemeriksa. b) Memberikan gambaran yang jelas tentang asas taburan markah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful